The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fireant26, 2021-10-27 20:19:22

ĐH 066

Đa Hiệu 066

Kính Chuùc Toaøn Theå Gia
Ñình Voõ Bò, Thaân Höõu vaø
Baûo Quyeán Naêm Quyù Muøi
An Khang, Haïnh Phuùc vaø

Thònh Vöôïng

Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi
Hoäi Ñoàng Tö Vaán
Toøa Soaïn Ña Hieäu

ÑA HIEÄU 66 1

ÑA HIEUÄ

Số 66

Phát hành 1/2003


Cựu SVSQ NGUYỄN NHO K19
Chủ Nhiệm

Cựu SVSQ ĐOÀN PHƯƠNG HẢI K19
Chủ bút

Cựu SVSQ NGUYỄN XUÂN THẮNG K25

Trị Sự

Cựu SVSQ NGUYỄN THANH SANG K28
Tổng Phát hành

Hộp thư tòa soạn:

Đa Hiệu P.O.Box 360829
Milpitas , Ca 95036

Tel: (408) 476 1415

Email:
[email protected]
http://www.vobi-vietnam.org

Ña Hieäu 66 3

MUCÏ LUCÏ

Laù thö Chuû Nhieäm ................................................................................ 7
Laù thö Toaø soanï ...................................................................................10
Truyeàn Thoâng Tonå g Hoiä Voõ Bò ............................................................14
Motä namê thôøi söï – Ña Hieuä ................................................................22
Thoâng baoù cuûa Hoäi ñonà g Tö vaán TVBQGVN ....................................33
Caûm taùc Xuaân – Thô - Haø Ly Macï ......................................................34
Sôù taùo quaân – Kyù Coâ Nöông ...............................................................35
Xuanâ Queâ ta – Thô - Nguyeãn Huy Hunø g K1 ......................................42
Ñonâ g Tam Thanh vaø Nuùi Voïng Phu - Nguyeãn Huy Hunø g K1.............43
Chôï Tetá – Thô – Ñoanø Vanê Cöø ............................................................54
Truyeàn thoâng vaø nhöõng khoù khaên cuûa ngöôøi laøm truyeàn thoâng
– Traàn Vanê Theá K19 ............................................................................56
Ñemâ qua sanâ tröôcù nôû caønh mai - Leâ Höõu Cöông K16 ......................67
Muøa Xuaân vaø Meï cuûa toâi – Thô – Nguyeãn Ñoâng Giang ....................79
Stock cuaû caùc On g nhaø choang – Kathy Tranà .....................................81
Moät quaõng xuaân thì – AuÁ Tím .............................................................95
Heïn ñonù möøng Xuanâ ôû nöôcù toâi –- Thô - Phamï Kim Khoâi .............. 109
Namê Muøi taûn manï veà Deâ – Chuyenä phiemá - Thanø h Vanê ................. 110
Tìm hieåu ñaàu tö thò tröôøng chöùng khoaùn Hoa Kyø
– Cao Chanù h Cöông K15 ................................................................... 121
Ñoùn Xuanâ Quyù Muøi – Thô – Vöông Nguyeân K9 .............................. 125
Bieát ñeán bao giôø - Thô Haø Ly Macï - Hoïa: Ngocï An ........................ 126

4 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

Muõ ñoû – Muõ naâu – Ñoaøn Phöông Haiû K19 ....................................... 128
Xuaân göûi meï – Thô – Ñanë g Kim Chi ................................................ 140
Daàu hoûavaø chính saùch ñoiá ngoaiï cuaû Hoa Kyø –
Phuøng Ngoïc Sa K8 ........................................................................... 142
Nhöõng loái thoaùt khaån caáp trenâ maùy bay – Haø Mai Tröôøng K-26 .... 151
Cacù h tieâu dietä boïn khuûng boá hieuä quaû nhaát –
Chuyeän phieám - Huyønh Vaên Phuù K19 ............................................. 155
Ñi giöõa boná muøa – Thô - Ñinh Maïnh Thu ........................................ 164
Motä thoanù g kyû niemä – Traàn Xuaân Hieàn - Vanê Hoaù Vuï .................... 165
Quan niemä veà vai troø cuaû tieåu thöông – Mac Sum K26 ................... 170
Lôiø cuaû Meï – Thô – Ngocï Tramâ 19B ................................................ 178
Chuyeän laï ñoù ñayâ – DzienHong söu tamà .......................................... 180
Ngayø xuaân ñi leã chuaø – Thô - Ngocï Thuyû ........................................ 194
Chuyeän daiø Xaõ hoiä chuû nghóa – Tröôøng Sôn .................................... 195
Ngöôøi Vietä treân ñaát Myõ – Troïng Nhaân 27 ........................................ 208
Hoa soùng Muõ Xanh - Thô - T.C.V Doanh Doanh ........................... 212
Sinh hoaï t Voõ Bò .................................................................................. 213
Thoâng baùo cuûa Tonå g Hoiä ................................................................... 214
Picnic Heø Hoäi Voõ Bò Baéc Cali - Tranà Trung Tín K31 ...................... 215
Nhaïc Anh Em Tröônø g Meï - Ñanë g Vaên Thaùi K-15 ............................ 221
Nhöõng taø aùo xanh Voõ Bò Bacé Cali – Ñoanø Tröônû g ÑPNLV ............. 222
Hoïp matë K12 – Muaø Hoäi Ngoä – Tònh Nhö ....................................... 225
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Khoùa 21 – Buøi Thöônï g Phong ........................ 231
Hopï matë K6 – Nöaû theà kyû traùch nhiemä chöa troøn
– Nguyeãn Ñaït Thònh K6 .................................................................... 237

ÑA HIEÄU 66 5

Tamâ Söï – Thô – Ñoân Luaân 19 ........................................................... 242
Thanh Thieáu Nienâ Ña Hieäu – ........................................................... 244
Chieác baùu göôm chính khaùch vaø ñoaøn TTNÑH – Voõ YÙ K17 ............ 245
Kyû niemä 2 naêm Sinh hoatï cuûa Ñoaøn TTNÑH /WA -
Baûo Trinh K 19/2 ............................................................................... 258
Ngaøy vui qua mau - Hoài kyù - Ngaân Leâ K22/2 - Baéc Cali................ 263
Thö ngoû cuûa TÑT/TTNÑH ................................................................ 269
Kyû nieäm ngaøy Cöïu Chieán Binh ......................................................... 271
20 Naêm kyû nieäm böùc töônø g töû só Vieät Nam ...................................... 275
Tin töcù sinh hoaït TTNÑH – LAT ..................................................... 277
Thoâng Caùo Chung - ÑA HIEÄU 67 ..................................................... 290
Traû lôøi Thö tín – Xuanâ Höông ........................................................... 292
Quyõ yemå trôï chi phí ñieän thoaïi cho Tonå g Hoäi Tröôûng ..................... 308
Lôiø keuâ goiï yemå trôï Thöông Pheá Binh Quaân Löïc VNCH ................ 312
Tin Vui - Tin Buoàn ............................................................................. 319
Banû g Toång Keát Chi thu Ñaiï Hoäi Voõ Bò 13 ........................................ 332
Danh sacù h unû g hoä Ña Hieuä ............................................................... 333
Toân Chæ ÑA HIEÄU

6 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

Laù Thö Chuû Nhiemä

Kính thöa Quyù Huynh Ñeä

Quyù Phu Nhaân

Cuøng Caùc Chaùu

Vaïn vaät coû caây böøng söùc soáng khi Muøa Xuaân ñeán, thì cuõng
laø luùc Gia ñình Voõ Bò böôùc vaøo moät giai ñoaïn môùi cuûa nhieäm kyø
2002- 2004: Theá Heä Cha OÂng vaø Theá heä Con Chaùu ñang xích laïi
gaàn nhau trong cuøng moät yù thöùc vaø traùch nhieäm theo qui luaät tre
giaø maêng moïc: Cha trao cho Con Caây Ñuoác Truyeàn Sinh thaép
saùng Töï Do – Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn:

“Nhaän ñi con! Haõy tieáp noái ngoïn ñuoác ñaáu tranh cho Queâ
Höông – Daân Toäc Vieät Nam cuûa chuùng ta”

Ñoù laø yù nghóa cuûa khaåu hieäu “Taát Caû Cho Thanh Thieáu
Nieân Ña Hieäu” ñöôïc tuyeân boá trong ñeâm Ñaïi Hoäi laàn thöù XIII
taïi California, Hoa Kyø, ngaøy 6 thaùng 7 naêm 2002.

Kính thöa Quyù Vò,

Khaåu hieäu naøy seõ ñöôïc theå hieän qua caùc vieäc laøm cuûa Toång
Hoäi trong nhieäm kyø 2002- 2004.

Hieän nay Toång Hoäi ñang tieán vaøo giai ñoaïn cuûng coá vaø taùi
toå chöùc, chuaån bò cho sinh hoaït Toång Hoäi thích öùng vôùi tình theá.

Giai ñoaïn naøy nhaèm vaøo caùc coâng taùc chính yeáu sau ñaây:

ÑA HIEÄU 66 7

1. Thieát laäp moät heä thoáng truyeàn thoâng caáp Toång Hoäi keå töø
ngaøy 1- 9- 2002, trong ñoù taát caû BCH/Lieân Hoäi, Hoäi, Chi Hoäi,
Ban Ñaïi Dieän Khoùa, Ñoaøn Phuï Nöõ Laâm Vieân vaø Ñoaøn Thanh
Thieáu Nieân Ña Hieäu coù theå trao ñoåi tin töùc, yù kieán xaây döïng qua
dieãn ñaøn Toång Hoäi Vobivietnam.

2. Phaân ñònh Vuøng vaø ñeà cöû Vò THP (ñaëc traùch Vuøng)

3. Thaønh laäp UÛy Ban Ñieàu Hôïp giuõa Toång Hoäi vaø Toång
Ñoaøn TTNÑH.

4. Nghieân cöùu vaø thaønh laäp Ñoaøn Phuï Nöõ Laâm Vieân, moät
cô caáu toå chöùc môùi cuûa TH, coù nhieäm vuï hoå trôï cho TTNÑH vaø
sinh hoaït cuûa Hoäi.

5. Ñaëc san Ña Hieäu vaø coâng cuoäc ñaáu tranh baèng vaên buùt.

6. Khoái Truyeàn Thoâng/Toång Hoäi taïo moïi cô hoäi vaø moïi
phöông tieän khoa hoïc hieän ñaïi ñeå ñöa sinh hoaït Toång Hoäi vaøo
quaûng ñaïi quaàn chuùng.

Thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu ngaén haïn naøy laø thöïc söï chuaån bò
cho moät töông lai laâu daøi cuûa Toång Hoäi, trong ñoù Theá heä Cha
OÂng vaø Theá heä Con Chaùu seõ laø hai noå löïc chính, hoå töông, keát
hôïp, cuøng ñaåy maïnh moïi sinh hoaït Toång Hoäi. Theá heä Cha OÂng
theo thôøi gian seõ luøi daàn vaøo dó vaõng, Theá Heä Treû seõ ñöôïc chuyeån
tieáp, vöôn leân, tieáp noái söï nghieäp cuûa Cha OÂng vaø seõ naém laáy
vaän meänh sinh hoaït TH.

Muoán ñaït ñöôïc muïc tieâu toái haäu ñoù, Lieân Hoäi, Hoäi vaø Khoùa
coù traùch nhieäm thöïc thi vaø phaùt trieãn Nghò Quyeát Ñaïi Hoäi XIII
qua caùc keá hoaïch maø Toång Hoäi ñeà ra. Hoäi coù toå chöùc vöõng maïnh
vaø phaùt trieãn ñoàng ñeàu, thì Theá Heä Treû môùi coù cô hoäi vöôn leân
vaø maïnh daïn ñöùng ra nhaän laõnh traùch nhieäm; ñoàng thôøi Ñoaøn
Phuï Nöõ Laâm Vieân cuõng seõ xuaát hieän vaø saün saøng dang ñoâi tay
dòu hieàn saùt caùnh cuøng choàng hoå trôï cho con, cho chaùu.

Chuaån bò, nuoâi döôõng vaø höôùng daãn cho Theá Heä Treû laø con

8 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

ñöôøng maø moãi ngöôøi trong chuùng ta ñang yù thöùc, nhaän laõnh, öu
tö vaø quyeát taâm thöïc hieän cho baèng ñöôïc. Ñaây laø con ñöôøng laøm
cho thanh danh Tröôøng Meï ñöôïc vónh cöûu vaø cuoäc ñaáu tranh ñöôïc
tieáp dieãn lieân tuïc cho ñeán khi nguyeän öôùc bieán thaønh söï thöïc.

Nhaân dòp Xuaân veà, BCH/TH xin gôûi ñeán Quyù Vò lôøi Chuùc
Möøng Naêm Môùi.

Kính chuùc Quyù Vò an khang thònh vöôïng, vaïn vöï nhö yù, söùc
khoûe doài daøo ñeå cuøng nhau goùp söùc xaây döïng Toång Hoäi thaønh
moät khoái vöõng maïnh xöùng ñaùng laø ngöôøi con öu tuù cuûa Toå Quoác.

Caùc Baùc caùc Chuù cuõng chuùc cho caùc chaùu hoïc haønh taán tôùi,
coâng thaønh danh toaïi, bieát yeâu thöông ñoaøn keát vôùi nhau trong
moïi coâng cuoäc ñaáu tranh cho Töï Do, Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn.

Traân troïng kính chaøo Quyù Vò.

CSVSQ Nguyeãn Nho K19

Toång Hoäi Tröôûng

ÑA HIEÄU 66 9

Lá Thư
Tòa Soạn

Kính Thưa: Quý Niên Trưởng, quý Niên Đệ, quý Bạn, Quý
Phu Nhân và các cháu TTNĐH.

Trước thềm năm mới, toàn thể huynh đệ trong tòa soạn đặc
san Đa Hiệu nhiệm kỳ 2002-2004, xin hân hoan gửi lời Chúc Tết,
Mừng Xuân, đầy may mắn thành công, đoàn kết và xây dựng tới
tất cả quý độc giả, quý thân hữu, quý huynh đệ trong đại gia đình
Võ Bị trên toàn thế giới.

Trước huy hiệu gươm thiêng, rồng vàng uốn mình quanh tổ
quốc Việt Nam, và phương châm “Tự thắng để chỉ huy” của trường
mẹ. Anh em trong tòa soạn Đa Hiệu xin đem hết cố gắng, hết nhiệt
tình để điều hành đặc san Võ Bị, tiếng nói chính thức của những
CSVSQ có chung đồi Bắc, đỉnh Lâm Viên, và nhất là lời thề sắt
son trên Vũ đình trường trong ngày mãn khóa kiếm cung xuống núi.

Kính thưa quý vị.

Chiến trận, súng đạn ngày xưa giờ đây chỉ còn là kỷ niệm,
nhưng giấc mộng dở dang, cung kiếm tung hoành, giải thể chế độ
Cộng Sản của các chàng trai Võ Bị thì chắc chắn vẫn còn âm ỉ,
nung nấu mãi mãi trong tim.

Khởi đi từ vài trăm số phát hành lúc ban đầu tại “Thung lũng
hoa vàng” San Jose hơn 17 năm về trước. Theo dòng thời gian Đa
Hiệu càng ngày càng phát triển song song với sự lớn mạnh của tập
thể Võ Bị. Ngày nay với trên 2500 số phát hành mổi tam cá nguyệt,
đều đặn một năm 4 số. Đa Hiệu hiện là một đặc san giá trị, phong
phú, lâu năm và có giá trị hàng đầu tại hải ngoại.

10 Xuaân Quyù Muøi 2003

moåi tam caù nguyeät, ñeàu ñaën moät naêm 4 soá. Ña Hieäu hieän laø moät
ñaëc san giaù trò, phong phuù, laâu naêm vaø coù giaù trò haøng ñaàu taïi haûi
ngoaïi.

Kính thöa quyù huynh ñeä,

Ñaïi gia ñình Voõ Bò, duø ôû queâ nhaø hay haûi ngoai, töø theá heä
cha anh ñeán theá heä con chaùu, töø xöa tôùi nay vaãn luoân luoân noåi
tieáng laø moät taäp theå thuaàn nhaát, ña naêng, ña hieäu, quy tuï raát
nhieàu thaønh phaàn trí thöùc, öu tuù treân khaép caùc laõnh vöïc. Vôùi
khoái nhaân löïc vaø taøi löïc saün coù, Ña Hieäu xin thieát tha, chaân thaønh
môøi goïi quyù giaùo sö Vaên Hoùa Vuï, quyù Caùn Boä Quaân Söï Vuï, quyù
huynh ñeä, quyù baïn, quyù phu nhaân, cuøng caùc chaùu Thanh Thieáu
nieân Ña Hieäu, haõy duøng taøi naêng cuûa mình ñoùng goùp cho Ña
Hieäu.

Ña Hieäu ñang mong chôø quyù vò chung söùc ñaáu tranh baèng
vaên buùt, phoái hôïp vôùi nhöõng phöông thöùc ñaáu tranh khaùc ñeå cuøng
nhau chuyeån löûa Töï do, goùp baõo Nhaân quyeàn thoåi veà queâ meï.

Song song vôùi ñaëc san Ña Hieäu, “Website” Ña Hieäu cuõng
ñaõ thaønh hình vaø treân ñaø kieän toaøn phaùt trieån. Vôùi maïng löôùi
thoâng tin toaøn caàu höõu hieäu nhö hieän nay, xin quyù vò haõy tieáp tay
vôùi Toång Hoäi ñöa ñaëc san, Ña Hieäu ñieän töû vaøo heä thoáng thö
vieän Hoa kyø, vaøo caùc nôi laøm vieäc. Phoå bieán roäng raõi Ña Hieäu,
Website Ña Hieäu tôùi thaân höõu, baïn beø, vaø taát caû caùc cô quan
truyeàn thoâng baùo chí baïn. Caùc baïn treû trong gia ñình Voõ Bò haõy
ñöa Ña Hieäu vaøo hoïc ñöôøng, giôùi thieäu vôùi caùc baïn ñoàng moân,
vaø nhaát laø tranh thuû Nhaân taâm, thaûo luaän veà Töï do, Daân chuû,
Nhaân quyeàn vôùi khoái Sinh vieân Coäng saûn quoác noäi; thaønh phaàn
noàng coát cuûa Coäng Saûn Vieät Nam trong töông lai, ñang du hoïc taïi
caùc quoác gia Töï do.

Chaéc chaén vôùi nhöõng baøi vieát, nhöõng taøi lieäu coù giaù trò cuûa
caùc baäc thöùc giaû, cuûa quyù vò giaùo sö, cuûa quyù ñeäø huynh, cuûa caùc
baïn treû, phoái hôïp vôùi muoân ngaøn phöông thöùc tranh ñaáu cuûa
chuùng ta, cuûa caùc toå chöùc choáng Coäng khaùc taïi haûi ngoaïi. Taäp
theå Voõ Bò seõ goùp phaàn khoâng nhoû vaøo theá ñaáu tranh toaøn caàu
nhaèm laøm lung lay, suy yeáu cheá ñoä Coäng Saûn taïi queâ nhaø.

ÑA HIEÄU 66 11

Ngaøy nay caùc toå chöùc quoác teá ñaáu tranh cho Töï do, cho Toân
giaùo, cho Nhaân quyeàn treân theá giôùi, vaø coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi
haûi ngoaïi ñang aùp duïng nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng taân tieán,
hieän ñaïi nhö Ethernet, E- mail, truyeàn hình, truyeàn thanh ... ñeå
ñöa nhöõng dieãn tieán veà chính trò, kinh teá, xaõ hoäi. Toá caùo caùc vi
phaïm nhaân quyeàn, ñaøn aùp toân giaùo, tham nhuõng baát coâng, ngheøo
ñoùi, laïc haäu, thoái naùt taïi Vieät Nam treân maïng löôùi truyeàn thoâng
toaøn caàu chuyeån thaúng veà queâ meï.

Phöông thöùc ñaáu tranh höõu hieäu naøy ñang laøm chính quyeàn
Coäng saûn taïi Vieät Nam phaûi run sôï. Chuùng ñang kieåm soaùt gaét
gao, caám ñoaùn daân chuùng söû duïng Ethernet, E-mail...,ñeå ngaên
caûn sinh vieân hoïc sinh vaø caùc thaønh phaàn muoán ñoåi môùi, muoán
thay ñoåi cheá ñoä, muoán tìm hieåu, hoïc hoûi vaø theo doõi tin töùc cuøng
nhöõng bieán ñoäng haøng ngaøy treân theá giôùi.

Kính thöa quyù ñeä huynh,

Gaàn moät phaàn tö theá kyû taïi haûi ngoaïi, heã noùi tôùi Voõ Bò laø
moïi ngöôøi ñeàu bieát ñeán ñaëc san Ña Hieäu. Vaø heã ñaõ caàm treân tay
ñaëc san Ña Hieäu laø ñoäc giaû bieát ngay ñoù laø tieáng noùi chính thöùc
cuûa taäp theå Voõ Bò. Vì vaäy Ña Hieäu luoân luoân laø ñöùa con tinh
thaàn, vaø laø tieáng noùi thaân thöông, chính thöùc khoâng theå thieáu cuûa
anh em chuùng ta.

Meï Voõ Bò ñaõ cöu mang daïy doã chuùng ta töø nhöõng böôùc ñi
chaäp chöõng vaøo ñôøi. Ñaõ daïy cho chuùng ta bieát theá naøo laø lyù
töôûng, laø danh döï, laø nhieät tình vaø loøng kieâu haõnh. Meï ñaõ ñem caû
hoàn thieâng soâng nuùi, hun ñuùc, ñaøo taïo chuùng ta thaønh nhöõng Syõ
Quan öu tuù ñeå phuïc vuï cho Toå quoác. Vì theá, khoâng theå vì moät lyù
do gì maø chuùng ta queân Meï, queân Tröôøng!

Anh em chuùng ta coù theå khoâng ñoàng yù kieán, coù theå baát
ñoàng veà ñöôøng loái sinh hoaït. Baát ñoàng, tranh luaän ñeå cuøng nhau
hoïc hoûi, pheâ bình, xaây döïng, laø moät ñieàu khoâng theå thieáu trong
theå cheá daân chuû, töï do. Nhöng taäp theå Voõ Bò khoâng theå baát hoøa
ñeå ñöa ñeán raïn nöùt, suy yeáu. Nghóa ñeä huynh, tình chieán höõu ñaõ
aên saâu, ñaõ theå hieän töø ngaøy treân tröôøng, töø thuôû kieám cung tung
hoaønh trong quaân nguõ. Ngaøy nay, duø coù thöông haûi tang ñieàn, xa

12 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

queâ boû nöôùc, thì yù chí saét son, tình töï Voõ Bò cuõng khoâng heà thay
ñoåi.

Moät ngaøy Voõ Bò laø moät ñôøi Voõ Bò.

Haøng traêm ñeä huynh ñaõ chung tay ñoùng goùp taøi löïc, vaät löïc
ñeå nuoâi döôõng Ña Hieäu gaàn 20 naêm nay. Ña Hieäu xin tha thieát
keâu goïi con caùi cuûa Meï, nhöõng ai laâu ngaøy chöa ñoùng goùp, xin
haõy nôùi roäng voøng tay ñeå nuoâi döôõng tieáng noùi cuûa Meï Voõ Bò.

Ñoài Baéc, Laâm vieân, 1515, Quang Trung, Chi Laêng ... tuy ñaõ
xa vaïn daäm nhöng tieáng noùi cuûa Meï Voõ Bò, tieáng noùi Ña Hieäu thì
vaãn quanh quaån, gaàn thaät laø gaàn!

Xin vì thanh danh Tröôøng Meï, haõy caàm buùt, ñoùng goùp baøi
vôû, taøi chaùnh, yù kieán, ñeå cuøng nhau nuoâi döôõng, kieän toaøn, giöõ
gìn, traân quyù Ña Hieäu, tieáng noùi chính thöùc cuûa nhöõng chaøng trai
xuaát thaân töø :

TRÖÔØNG VOÕ BÒ QUOÁC GIA VIEÄT NAM.

Ña Hieäu ñang chôø moùn quaø ñaàu Xuaân cuûa taát caû quyù vò.

Tröôùc theàm naêm môùi, toøa soaïn Ña Hieäu xin kính chuùc toaøn
theå quyù thaân höõu, quyù ñoäc giaû vaø ñaïi gia ñình Voõ Bò treân toaøn theá
giôùi naêm Quyù Muøi an khang, thònh vöôïng vaø traøn ñaày haïnh phuùc.

Xin göûi veà quyù huynh ñeä vaø quyù quyeán taïi queâ nhaø lôùi caàu
chuùc muoân vaøn may maén.

Xin haõy cuøng nhau thaép saùng ngoïn löûa ñaáu tranh ñeå queâ meï
sôùm coù ñoåi thay, ñeå ngöôøi ngöôøi, raïng rôõ nuï cöôøi, vui höôûng moät
muøa Xuaân haïnh phuùc an laønh, traøn ñaày Töï do, Haïnh phuùc, Nhaân
quyeàn treân ñaát meï.

Traân troïng kính chaøo Töï thaéng vaø ñoaøn keát. 13
Thaân kính
Thay maët huynh ñeä trong toøa soaïn Ña Hieäu
Chuû buùt
CSVSQ/K19: Ñoaøn Phöông Haûi

ÑA HIEÄU 66

Truyeàn Thoâng Toång Hoäi Voõ Bò
nhieäm kyø 2002-2004

Trong chieàu höôùng phaùt trieån Truyeàn thoâng Toång Hoäi Voõ

Bò, Khoâí truyeàn thoâng TH vôùi söï phoái hôïp cuûa caùc Ban Internet
vaø Ban email vobivietnam, traân troïng giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc Ña
hieäu vaøi neùt chính veà caùc sinh hoaït Khoái Truyeàn Thoâng THVB.

Kính chaøo quí vò NT,
Caùc baïn Cöïu SVSQ/TVBQGVN
Quí vò GSVHV/HLVQSV
Quí Gia ñình VB vaø caùc chaùu TTNDH
Truyeàn Thoâng THVB bao goàm:
1. Ban Truyeàn Thoâng Ñieän töû - Email group, Email:
[email protected].
Web site- vobivietnam:
http://groups.yahoo.com/group/vobivietnam
2. Ban Truyeàn Thoâng Web Information Technologies,
Web site: http://www.vobi-vietnam.org

14 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

Ñòa chæ Email: [email protected]

Hieän taïi Khoái Truyeàn Thoâng ñang vaän ñoäng nhaân söï vaø
chuaån bò ñeå nôùi roäng dieån ñaøn truyeàn thoâng TH VB qua egroup
vobivietnam ñòa chæ:

http://groups.yahoo.com/group/vobivietnam/

Ban Truyeàn thoâng Ñieän töû ñaõ hoaøn taát giai ñoïan ñaàu, môû
roäng egroup vaøo ngaøy 1 thaùng 9 naêm 2002. Hieän egroup coù söï
hieän dieän cuûa khoaûng 400 cöïu SVSQ vaø gia ñình tham döï sinh
hoaït.

Kính mong quí NT vaø quí vò tieáp nhaän lôøi kính chaøo möøng
cuûa Khoái truyeàn Thoâng TH VB.

Traân troïng thoâng baùo vaø kính chaøo,

Toång Hoäi Phoù Truyeàn Thoâng THVB

Cöïu SVSQ/Nguyeãn vaên Taïo K26

Lôøi Chaøo Möøng cuûa Khoái Truyeàn Thoâng Voõ Bò
Ban Truyeàn thoâng Ñieän töû
Kính thöa:
Quyù Nieân Tröôûng
Quyù Vò Cöïu GS/VHV
Quyù Vò Cöïu CB/QSV
Quyù Baïn,
Quyù Nieân Ñeä
Quyù Phu Nhaân
Cuøng Caùc Chaùu vaø TTNDH thaân meán,
Tröôùc tieân, thay maët Khoái Truyeàn Thoâng Voõ Bò, chuùng toâi
xin chaân thaønh ñöôïc gôûi lôøi chaøo möøng noàng nhieät ñeán toaøn theå
quùy thaønh vieân trong dieãn ñaøn “vobivietnam”.

ÑA HIEÄU 66 15

Nhaân dòp naøy, cho pheùp chuùng toâi ñöôïc trình baøy lyù do dieãn
ñaøn “vobivietnam” ñöôïc thaønh laäp trong tröôøng hôïp naøo vaø hoaøn
caûnh ra sao. Trong boái caûnh sinh hoaït treân dieãn ñaøn email cuûa
chuùng ta trong thôøi gian qua ñaõ coù nhöõng khuynh höôùng caù nhaân
ñoái nghòch nhau.

Trong thöïc teá, nhöõng quan ñieåm baát ñoàng naøy ñaõ ñöa ñeán
vieäc tuy cuøng moät taäp theå nhöng ñaõ coù ñeán hai dieãn ñaøn ñoäc laäp
laø KBC4027 vaø KBC4027TVBQGVN. Vì theá, coù nhöõng vaán ñeà
lieân quan ñeán sinh hoaït taäp theå ñaõ khoâng ñöôïc thaûo luaän, cuõng
nhö cuøng nhau xem xeùt moät caùch ñuùng möùc.

Nhìn thaáy ñöôïc tình traïng coù tính caùch tieâu cöïc treân, BCH/
TH ñaõ quyeát ñònh môû cuoäc thaêm doø yù kieán ñeå ñaùp öùng taâm tö vaø
nguyeän voïng cuûa ñaïi ña soá thaønh vieân coù quan taâm ñeán vaán ñeà
naøy. Keát quaû laø ña soá ñaõ taùn thaønh vieäc “nôùi roäng vobivietnam”
thaønh dieãn ñaøn chính thöùc chung cho moïi thaønh vieân thuoäc söï
ñieàu haønh cuûa BCH/TH nhaèm ñaùp öùng nhu caàu sinh hoaït cho taäp
theå maø caùc dieãn ñaøn khoâng chính thöùc cuûa chuùng ta trong thôøi
gian qua ñaõ khoâng hoaøn thaønh ñöôïc chöùc naêng ñoù.

Töø nhöõng ñieåm vöøa trình baøy treân, BCH/TH cuõng nhö ban
ñieàu hôïp (Moderators) cuûa dieãn ñaøn “vobivietnam” raát mong
öôùc taát caû quùy thaønh vieân haêng say tham gia vaøo nhöõng coâng
vieäc chung cuûa taäp theå baèng caùch nhieät thaønh ñoùng goùp yù kieán,
maïnh daïn ñöa ra nhöõng caùch nhìn, nhöõng suy tö cuûa mình, ngoõ
haàu giuùp BCH/TH tìm ra moät giaûi phaùp töông ñoái toát nhaát cho
sinh hoaït cuûa chuùng ta.

Trong nieàm tin töôûng vaøo söï yù thöùc vaø nhieät tình cuûa taát caû
thaønh vieân, chuùng toâi hy voïng dieãn ñaøn “vobivietnam” seõ laø nôi
hoäi tuï nhöõng taám loøng yeâu meán Voõ Bò ñeå sinh hoaït taäp theå chuùng
ta moãi ngaøy moät theâm naêng ñoäng vaø toát ñeïp hôn.

Traân troïng kính chaøo,

Khoái Truyeàn Thoâng Toång Hoäi

16 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

Giôùi thieäu Ban Truyeàn thoâng Ñieän töû

Ban Truyeàn thoâng Ñieän töû - Email group:

DIEÃN ÑAØN TOÅNG HOÄI “VOBIVIETNAM”

URL (ñòa chæ Internet): http://groups.yahoo.com/group/
vobivietnam/

A.- Muïc ñích cuûa dieãn ñaøn Toång Hoäi “vobivietnam” :

1. Phoå bieán taøi lieäu vaø sinh hoaït cuûa Hoäi CSVSQ/TVBQGVN

2. Taïo cô hoäi cho caùc BCH/LH, Hoäi, Chi Hoäi, Ban Ñaïi Dieän
Khoùa, Ñoaøn PNLV, TTNÑH, hoäi vieân vaø gia ñình thuoäc Toång
Hoäi CSVSQ/TVBQGVN coù ñieàu kieän tham gia sinh hoaït chung
cuûa Hoäi .

B.- Ñieàu kieän gia nhaäp:

Taât caû caùc CSVSQ/, cöïu GS/VHV, cöïu SQCB/QSV, Ñoaøn
PNLV , TTNÑH, vaø Quí Phu Nhaân, con, chaùu lieân heä ñeàu coù
quyeàn gia nhaäp Dieãn Ñaøn Toång Hoäi Vobivietnam. Hoäi vieân môùi
xin gia nhaäp hoaëc ñöôïc giôùi thieäu seõ ñöôïc xaùc nhaän vaø kieåm
chöùng treân vobivietnam.

C. Theå thöùc ñieàu haønh:

1.Thaønh vieân coù theå post tröïc tieáp ñieän thö cuûa mình (mes-
sage), maø khoâng caàn phaûi qua trung gian cuûa Ban Moderators.

2.Thaønh vieân coù theå xem (view) vaø traû lôøi (reply).

D. Qui ñònh (guidelines) cuûa dieãn ñaøn:

1. Chæ coù nhöõng ñieän thö (emails) chöùa ñöïng ñeà taøi, noäi
dung vaø hình thöùc thöïc söï lieân quan ñeán sinh hoaït cuûa Hoäi Voõ Bò
môùi ñöôïc post treân dieãn ñaøn. Ngöôøi vieát hoaøn toaøn chòu traùch
nhieäm veà baøi vieát vaø taøi lieäu cuûa mình ñaõ phoå bieán .

2. Moài baøi vieát phaûi ghi roõ teân thaät vaø khoùa cuûa mình.
Email(s) naëc danh seõ khoâng ñöôïc post treân dieãn ñaøn.

3. Ngoân töø vaø noäi dung taøi lieäu (materials) phoå bieán khoâng

ÑA HIEÄU 66 17

ñöôïc noùi xaáu, beâu rieáu, boâi loï (libelous), vu khoáng, phæ baùng
(slanderous, defamatory), ñe doïa, bôùi moùc ñôøi tö caù nhaân, vaêng
tuïc, chöûi theà, thoâ bæ (profane & vulgar), hay baát cöù tin töùc, taøi
lieäu vi phaïm luaät daâm oâ (obscene), khieâu daâm (pornographic)
cuûa tieåu bang vaø lieân bang.

4. Email vi phaïm ñieàu #1 vaø #2 seõ ñöôïc remove khoûi dieãn
ñaøn trong voøng 24 giôø keå töø luùc ñöôïc post. Rieâng email vi phaïm
ñieàu #3 seõ ñöôïc remove töùc khaéc vôùi lôøi caûnh caùo. Thaønh vieân vi
phaïm ñieàu #3 laàn thöù hai seõ ñöôïc ñaët döôùi tình traïng kieåm duyeät—
“moderated” vaø neáu ñöông söï vi phaïm laàn thöù ba seõ bò remove
khoûi dieãn ñaøn.

5. Taát caû email vaø taøi lieäu treân dieãn ñaøn vobivietnam khoâng
ñöïôc phoå bieán ra ngoaøi neáu khoâng coù söï ñoàng yù cuûa ngöôøi vieát.

6. Taát caû emails vaø taøi lieäu ñaõ ñöôïc phoå bieán treân dieãn ñaøn
seõ ñöôïc löu tröõ trong hoà sô (archives) cuûa Toång Hoäi vôùi muïc ñích
duøng laøm taøi lieäu tham khaûo vaø nghieân cöùu.

E. Höôùng daãn kyõ thuaät caên baûn :

Gia nhaäp, ruùt teân, set up “NO EMAIL”, “INDIVIDUAL
EMAILS” :

1. Treân nguyeân taéc, tình traïng (status) cuûa taát caû caùc thaønh
vieân ñaõ coù teân treân dieãn ñaøn vobivietnam seõ ñöôïc ñieàu chænh ñeå
post email tröïc tieáp khoâng caàn phaûi qua Ban Moderators.

2. Thô môøi gia nhaäp vobivietnam ñaõ ñöôïc gôûi tôùi taát caû
thaønh vieân ôû ba egroup vobivietnam, KBC4027,
KBC4027TVBQGVN trong tuaàn leã cuoái thaùng 8 naêm 2002.

3. Trong thôøi gian thöû nghieäm (testing), caùc email seõ ñöôïc
set up “INDIVIDUAL EMAIL.” rieâng caù nhaân naøo muoán set up
“NO EMAIL” thì lieân laïc vôùi Ban Moderators. Ñeå traùnh bò virus,
mail box khoâng bò ñaày (full) vaø coù theå ñoïc email(s) tröïc tieáp treân
baát cöù computer naøo, set up email account vôùi Yahoo .Group
(groups.yahoo .com) laø caùch toát nhaát.

Ban Moderators seõ post moät baøi chæ daãn chi tieát caùch gia

18 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

nhaäp vobivietnam qua Yahoo Group vaø seõ post lieân tuïc moãi ngaøy
hai laàn ñeå giuùp ñôõ nhöõng thaønh vieân chöa thoâng thaïo caùch gia
nhaäp egroup.

4. Ñoái vôùi nhöõng thaønh vieân môùi chöa quen hoaït ñoäng vôùi
egroups, emails cuûa ñöông söï seõ ñöôïc set up “INDIVIDUAL
EMAIL” vaø taïm thôøi ñaët trong tình traïng “MODERATED” moät
thôøi gian thaät ngaén tröôùc khi ñöôïc set up laïi ñeå post tröïc tieáp.

5. Thaønh vieân coù theå ruùt teân khoûi dieãn ñaøn baèng caùch
“UNSUBSCRIBE” tröïc tieáp qua Yahoo Group hay yeâu caàu baèng
email qua Ban Moderators.

F.-Thaønh phaàn Ban Moderators goàm caùc cöïu SVSQ sau ñaây:

CSVSQ Traàn Thanh Quang K20, Tröôûng ban

CSVSQ Ñinh Thieän Lieâm K29

CSVSQ Nguyeãn Phöôùc Cöôøng K30

Giôùi thieäu Ban Truyeàn thoâng Web Information Technolo-
gies (IT)

Nhaän thöùc raèng trong thôøi ñaïi ñieän toaùn, Information Tech-
nologies laø phöông tieän höõu duïng vaø thích nghi ñeå phaùt trieån
thoâng tin lieân laïc noäi boä, cuõng nhö ñeå truyeàn baù tin töùc, sinh hoaït
vaø phoå bieán caùc döû kieän lòch söû lieân quan ñeán Tröôøng Voõ Bò
Quoác Gia Vieät Nam ñeán ñoàng baøo trong vaø ngoaøi nöôùc, ñaët bieät
taàng lôùp thanh thieáu nieân sau 1975. Khoái truyeàn thoâng ñaõ chuù
troïng nhieàu trong laûnh vöïc IT.

Trang web chính cuûa THVB ñöôïc thaønh laäp khoaûng thaùng 8
naêm 1997 gaàn troøn naêm naêm taïi ñòa chæ web: http://www.vobi-
vietnam.org

Sau ñaây laø moät vaøi döï aùn ñaàu tieân cuaû Ban Truyeàn Thoâng
Web Information Technology (Ban Web Design):

A) Caäp nhaät (updated) web vobi-vietnam.org:

-Convert caùc baøi vieát treân trang web THVB sang daïng
Unicode (6 thaùng ñaàu)

ÑA HIEÄU 66 19

-Updated links to Web Khoaù, Thanh thieáu nieân ÑH (Web
do Ñaïi Dieän Khoaù cung caáp hay do Ban Internet design)

-Upload Dahieu ñieän töû (sau khi ÑH baûn in chính (hard
copy) ñaõ phaùt haønh).

Hieän taïi ñaõ thieát keá - design vaø upload Dahieu soá 64, 65
treân web THVB.

-Thieát keá hay trôï giuùp veà kyû thuaät ñeå caùc Khoùa hay hoäi ñòa
phöông thaønh laäp trang Web Khoùa, Hoäi, LH...

-Thieát keá trang Hình aûnh Quaân tröôøng, bao goàm:

1) Tröôøng VBQGVB: Quaân tröôøng, Nhaø thí nghieäm naëng,
Thö vieän....

2) Taùm Tuaàn sô khôûi, Chinh phuïc Laâm Vieân & Gaén Alpha

3) Sinh hoaït Cöïu SVSQ/Tröôøng Voõ Bò QGVN:

a) Muaø vaên hoùa:

b) Muaø Quaân söï:

-Thaêm Lieân quaân chuûng

-Huaán luyeän TKS

-Quaân söï: Haûi, Luïc, Khoâng Quaân

-Nhaûy Duø

-Röøng nuùi sình laày BDQ + Vieãn thaùm

c) Leã ñeo nhaãn

d) Maõn Khoaù

B) Song Ngöõ

Hieän taïi trong muïc ñích löu giöõ taøi lieäu lieân quan ñeán
TVBQG/VN treân heä thoáng web toaøn caàu, nhaèm giôùi thieäu ñeán
ñoàng baøo trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc, ñaëc bieät laø caùc theá heä sau
1975, cuõng nhö ñeán ngöôøi ngoaïi quoác haèng quan taâm veà lòch söû
chieán tranh Vietnam; Khoái truyeàn thoâng TH/VBVN cuõng döï tính
phieân dòch sang Anh vaø Phaùp ngöõ moät soá taøi lieäu chính nhaèm

20 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

phoå bieán treân trang web THVB.

C) Radio 4027:

Vôùi kyû thuaät hieän taïi, KTT/THVB coù tham voïng thaønh laäp
laïi chöông trình phaùt thanh treân web neáu coù nhu caàu vaø ñieàu
kieän cho pheùp.

Hieän KTT/THVB ñang thöû nghieäm chöông trình phaùt thanh
vaø phaùt hình taïi ñòa chæ web sau:

http://68.5.151.251:4027/dahieu/radio4027/09-02/

(Caàn Realplayer, xin baám vaøo caùc files)

Treân ñaây laø nhöõng döï aùn sô khôûi cuûa KTT/THVB veà vieäc
taùi thieát keá vaø caäp nhaät hoùa trang Web THVB.

Kính thöùc Quyù Vò, trong chieàu höôùng xaây döïng vaø ñoùng
goùp, KTT/THVB xin thaønh thaät caùm ôn Quyù Vò ñaõ göûi lôì chia seû
vaø naâng ñôû Ban Web trong giai ñoaïn ñaàu. Hieän nay chuùng toâi
ñang chuaån bò vieäc taùi toå chöùc Khoái Truyeàn Thoâng cho giai
ñoaïn keá tieáp haàu ñaùp öùng nhu caàu veà kyõ thuaät vaø nhaân söï.

Moïi thaéc maéc hay goùp yù xin quyù vò email veà TT/THVB:

[email protected]

hoaëc [email protected]

Traân troïng kính chaøo Quyù vò

Khoái Truyeàn Thoâng Toång Hoäi

Ghi chuù:

-Hieän Ban Web cuûng ñang caàn moät soá taøi lieäu cuõ lieân quan
ñeán TVBQG/VN, neáu NT hay vò naøo coù, xin lieân laïc veà KTT/
THVB.

-Caùo loåi: chuùng toâi ñaõ phaûi xöû duïng moät soá danh töø chuyeân
moân chöa chænh sang tieáng Vieät.

ÑA HIEÄU 66 21

MOTÄ Naêm 2002 döông lòch vaø cuõng
NAMÊ
THÔIØ laø naêm Nhaâm Ngoï theo aâm lòch vöøa
SÖ.Ï .. qua ñaõ coù nhieàu bieán chuyeån heä troïng
khaùc haún maáy naêm tröôùc. Coù theå noùi
ñaây laø moät naêm soâi ñoäng goàm nhieàu
bieán coá khoâng theå lieät keâ heát trong moät
vaøi trang giaáy. Vì vaäy nhaân dòp cuoái
naêm, chæ xin thöû kieåm ñieåm laïi moät soá
ít bieán ñoäng quan troïng vaø tieâu bieåu nhaát
trong naêm 2002.

Treân theá giôùi, taùc ñoäng maïnh meõ
cuûa vuï khuûng boá 11 thaùng 9 naêm 2001
ôû Nöõu Öôùc vaãn coøn keùo daøi sang naêm
2002. Hoa Kyø truùt giaän döõ leân ñaàu
nhöõng nhoùm khuûng boá xöa nay vaãn aån
naùu taïi A Phuù Haõn. Côn phaãn noä cuûa
Hoa Kyø quyeát tieãu tröø boïn khuûng boá
ñaõ laøm caû baïn trong phe Myõ laãn caùc
nöôùc khoâng maáy thaân thieän vôùi Myõ phaûi
toû thaùi ñoä hoøa dòu, uûng hoä laäp tröôøng
taán coâng tieâu dieät boïn khuûng boá cuûa
Myõ. Keå caû khi Toång Thoáng Bush chæ
tay day maët “truïc xaáu xa Iraq-Iran-Baéc
Haøn” cuõng khoâng thaáy coù phaûn öùng
maïnh naøo beânh vöïc ba cheá ñoä naøy.

Cuoäc taán coâng oà aït vaøo A Phuù Haõn
ñaït ñöôïc muïc tieâu noåi laø ñaùnh ñuoåi
chính quyeàn Taliban cai trò A Phuù Haõn,
phaù huûy ñöôïc saøo huyeät aån naùu vaø caùc
kho vuõ khí, caùc trung taâm huaán luyeän
cuûa caùc nhoùm khuûng boá döôùi quyeàn
laõnh tuï bin-Laden cuõng nhö caùc nhoùm
leû teû khaùc trong ñoù coù nhoùm Al-Qaeda.

22 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

Nhöng caùc muïc tieâu laâu daøi nhö laäp chính phuû A Phuù Haõn
thaân Myõ choáng khuûng boá laïi khoâng ñöôïc hoaøn toaøn xuoâng xeû.
Chính phuû lieân hieäp caùc nhoùm saéc toäc thuoäc caùc khuynh höôùng
Hoài Giaùo khaùc nhau khoâng hoaøn toaøn ñoaøn keát ñeå xaây döïng ñaát
nöôùc nhö daân chuùng mong muoán maëc duø caùc nhoùm naøy ñeàu bò
phe Taliban ñaøn aùp vaø tìm caùch tieâu dieät tröôùc ñaây.

Thöïc teá chieán tröôøng vuøng Nam AÙ vôùi ñòa theá hieåm trôû,
thôøi tieát raát khaéc nghieät ñaõ haïn cheá söùc maïnh cuûa Myõ. Duø quaân
löïc Myõ vaø ñoàng minh Hoài Quoác ñaõ tieâu dieät ñöôïc nhieàu phaàn töû
khuûng boá vaø caùc cô sôû vaät chaát cuûa caùc nhoùm khuûng boá, nhöng
löïc löôïng leû teû cuûa caùc nhoùm naøy vaãn coøn laån luùt len loûi trong
vuøng röøng nuùi bieân giôùi chung vôùi caùc nöôùc laùng gieàng nhaát laø
vôùi Hoài Quoác.

Cuoäc chieán choáng khuûng boá ñaõ höùa heïn nhieàu khoù khaên vaø
coù tính chaát chieán tranh du kích. Caùc ñaïi ñôn vò Myõ vaø ñoàng
minh khoâng theå ñaùnh du kích, maø chæ coù theå duøng söùc maïnh hoûa
löïc ñeå laøm hao moøn ñoái phöông. Coâng cuoäc dieät ñòch phaûi troâng
caäy vaøo caùc toaùn bieät kích cuûa Löïc Löôïng Ñaëc Bieät, cuûa CIA vaø
caû Haûi Quaân nöõa.

Hieän nay, du kích cuûa caùc nhoùm Hoài Giaùo quaù khích vaãn
coøn baén leùn vaø phaùo kích chôùp nhoaùng ôû A Phuù Haõn. Laøm sao
cho quaân löïc A Phuù Haõn ñöùng vöõng ñeå Myõ ruùt quaân laø vaán ñeà
coøn nhieàu khoù khaên. Neáu trong naêm tôùi cuoäc chieán tieâu dieät naïn
khuûng boá khoâng coù nhöõng thaønh quaû ñaùng keå vaø coù daáu hieäu Myõ
bò vöôùng maéc thì chính phuû cuûa Toång Thoáng Bush seõ phaûi ñöông
ñaàu vôùi phong traøo phaûn chieán luùc naøo cuõng ñôïi dòp noå ra ñeå
choáng ñoái.

Sang naêm 2003, Hoa Kyø coøn phaûi lo laéng veà nhöõng aâm
möu khuûng boá leû teû ngay treân ñaát Myõ, moä hieåm hoïa maø söùc
maïnh quaân sö ñôn thuaànï khoâng ñuû ñeå giaûi quyeát. Toå chöùc vaø
sinh hoaït cuûa xaõ hoäi Myõ khoâng heà döï lieäu seõ phaûi ñoái phoù vôùi
naïn khuûng boá quy moâ neân coù nhieàu sô hôû khoâng theå traùnh khoûi
nhöõng vuï taán coâng caûm töû leû teû.

Cuoäc chieán choáng khuûng boá nay ñang höôùng vaøo Iraq. OÂng

ÑA HIEÄU 66 23

Bush toû veû quyeát lieät vôùi Iraq vöøa vaän ñoäng dö luaän quoác noäi vaø
quoác teá, vöøa chuaån bò löïc löôïng cuõng nhö phöông tieän quaân söï
môùi nhaát ñeå taán coâng Iraq.

Sau nhieàu tuaàn leã vaän ñoäng raùo rieát cuûa Myõ, Hoäi Ñoàng
Baûo An LHQ ñaõ ra nghò quyeát buoäc Iraq phaûi tuaân haønh leänh
thanh saùt vuõ khí vaø caûnh caùo seõ coù bieän phaùp tröøng phaït. Khí theá
cuûa haønh phaùp vaø laäp phaùp Myõ ñaõ khieán HÑBA phaûi phaàn naøo
ngaû theo ñöôøng höôùng cuûa Myõ sau khi Myõ nhöôïng boä khoâng ñoøi
quyeàn taán coâng maø khoâng phaûi ñôïi HÑBA cho pheùp. Daàu sao
moät nghò quyeát cöùng raén nhö vaäy maø ñöôïc 15/15 thaønh vieân HÑBA
chaáp thuaän cuõng laø thaéng lôïi ñaùng keå cuûa Myõ.

Coù leõ Myõ dö bieát raèng ñaùnh Iraq seõ gaây ra nhieàu khoù khaên
veà thöông vong khuûng khieáp cuûa thöôøng daân Iraq vì Saddam khoâng
ngaàn ngaïi ñem daân laøm bia ñôõ ñaïn. Theo moät soá ñoâng caùc nhaø
nghieân cöùu, khoù khaên laâu daøi vaø quan troïng nhaát laø, gioáng nhö ôû
A Phuù Haõn, Myõ seõ laøm gì ôû Baghdad sau khi haï beä Saddam
Hussein.

Chaéc haún trong vaán ñeà Iraq, chính phuû Myõ cuõâng lo ngaïi
Iraq vaø khoái Hoài Giaùo nhö lo ngaïi phong traøo phaûn chieán trong
nöôùc. Moät trong nhöõng laäp luaän cuûa caùc phaàn töû phaûn chieán
duøng ñeå choáng ñoái chính phuû Myõ cho raèng Myõ doïa ñaùnh Iraq laø
nhaèm duy trì vaø baûo veä nguoàn cung caáp daàu hoûa. Ñieàu ñoù coù theå
ñuùng, cuõng nhö moät nhaän ñònh cho raèng Myõ phaûi haønh ñoäng ñeå
duy trì vò trí vaø uy tín cuûa moät sieâu cöôøng duy nhaát treân ñòa caàu.

Noùi toùm laïi, chính phuû Bush hieän ñöôïc tín nhieäm ôû möùc ñoä
cao vaø ñaûng Coäng Hoøa ñöôïc aên theo trong kyø baàu cöû 5/11/02 vöøa
qua vì ña soá cöû tri Myõ vaãn khoâng muoán nöôùc Myõ yeáu heøn khi bò
taán coâng tröïc dieän vaø khinh thöôøng. Nhieàu ngöôøi cho raèng oâng
Bush seõ phaûi duy trì möùc ñoä loøng yeâu nöôùc vaø töï aùi cuûa daân
chuùng Myõ baèng caùch taïo nhöõng taùc ñoäng maïnh ñoái vôùi taâm lyù
quaàn chuùng. Neáu thaønh coâng trong cuoäc chieán dieät khuûng boá,
G.W. Bush seõ nhôø thôøi theá maø thaønh anh huøng.

Vì theá coù theå thaáy neáu trong naêm 2003 oâng Bush coù taïo
ñöôïc thaønh coâng hay chieán thaéng veû vang, cuï theå trong cuoäc

24 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

chieán dieät khuûng boá thì oâng môùi naém ñöôïc öu theá trong cuoäc baàu
cöû toång thoáng naêm 2004. Ngöôïc laïi coù theå naïn khuûng boá seõ khoâng
giaûm ñeán möùc taïm chaáp nhaän ñöôïc khi chieán dòch quaân söï khoâng
ñaït ñöôïc moät thaønh quaû naøo ñaùng keå, hoaëc teä hôn nöõa laø phaûi
ruùt quaân oû Somalia nhö döôùi thôøi oâng Clinton tröôùc ñaây 9 naêm.
Trong tröôøng hôïp naøy, oâng Bush seõ coù theå thaát cöû nhieäm kyø 2 vaø
thaäm chí ñaûng Coäng Hoøa coøn maát luoân ña soá taïi hai vieän quoác
hoäi.

Quay sang Trung Ñoâng, cuoäc chieán tranh giöõa Palestine vaø
Do Thaùi khoâng bieát ñeán bao giôø môùi taïm laéng ñoïng. Döôøng nhö
caû hai beân ñeàu coi tình hình theá giôùi sau bieán coá 11 thaùng 9 ôû
Nöõu Öôùc laø cô hoäi thuaän lôïi ñeå laán aùt ñoái phöông. Cuoäc noåi daäy
cuûa phe Palestine laàn naøy döõ doäi hôn nhöõng naêm tröôùc vaø Do
Thaùi cuõng thaúng tay ñaøn aùp baèng phöông tieän quaân söï cöùng raén
hôn, khieán nhöõng thoûa hieäp ñaõ ñaït ñöôïc trong nhöõng naêm tröôùc
ñaây bò ñoå vôõ.

Hoa Kyø khoâng theå boû rôi Do Thaùi nhöng cuõng khoâng theå coù
haønh vi quaù ñaùng gaây baát bình cho caùc nöôùc Hoài Giaùo ñang laøm
baïn vôùi mình. Moät chính saùch hoaøn haûo ñeå giaûi quyeát vaán ñeà
Trung Ñoâng taän goác reã laø ñieàu khoù xaûy ra khi nguyeân nhaân laø
thuø haän chuûng toäc vaø nhöõng maâu thuaãn coù tính chaát toân giaùo. Vì
vaäy Hoa Kyø chæ coù theå can thieäp ngoaïi giao ñeå giôùi haïn taùc duïng
cuûa loø löûa Trung Ñoâng ôû möùc ñoä coù lôïi nhaát cho nöôùc Myõ.

Nhöõng ngöôøi quan taâm ñeán hoøa bình theá giôùi chæ mong sang
naêm 2003, thöïc teá chính trò vaø quaân söï seõ khieán hai beân höu
chieán hoaëc ít nhaát cuõng töï cheá heát söùc mình ñeå giôùi haïn toái ña
caùc thieät haïi nhaân maïng voâ ích. Vieäc hoøa giaûi töø goác reã chuûng
toäc vaø tín ngöôõng laø vieäc cuûa lòch söû, chæ coù theå thöïc hieän ñöôïc
khi loaøi ngöôøi heát coøn ñoùi raùch vaø thaát hoïc, laø nhöõng öôùc voïng
hieän chæ coù trong moäng töôûng.

ÔÛ vuøng Ñoâng AÙ cuõng baèng phöông thöùc ngoaïi giao thöôøng
aùp duïng, Chuû Tòch Baéc Haøn Kim Chính Nhaät baát ngôø coù haønh
ñoäng töû teá baèng caùch thuù nhaän ñaõ baét coùc moät soá ngöôøi Nhaät
trong 3 thaäp nieân gaàn ñaây khi Thuû Töôùng Nhaät ñeáøn thaêm Bình

ÑA HIEÄU 66 25

Nhöôõng giöõa naêm 2002. Ñoàng thôøi oâng ta cuõng cho nhöõng ngöôøi
naøy ñöôïc veà Nhaät thaêm thaân quyeán.

Myõ toû yù ñoùn nhaän caùc ñeà nghò hoøa hoaõn moät caùch deø daët
tuy raèng trong thoâng ñieäp cuûa Toång Thoáng Myõ tuyeân chieán vôùi
boïn khuûng boá quoác teá, Coäng Saûn Baéc Haøn bò coi laø moät trong ba
cheá ñoä taùn trôï naïn khuûng boá cuøng vôùi Iraq vaø Iran hay laø “Truïc
Xaáu Xa.”

Nhöng sau ñoù khoâng laâu, hoï Kim laïi theo thoùi meø nheo,
khoe khoang khaû naêng cheá phi ñaïn haït nhaân, khoâng tuaân haønh
thoûa öôùc 1994 veà vieäc ngöng döï tính cheá vuõ khí haït nhaân ñeå ñoøi
Myõ-Nhaät-Nam Haøn nhöôïng boä. Myõ ñaùp öùng baèng caùch ngöng
cung caáp nhieân lieäu daàu moû theo thoûa hieäp tröôùc ñaây khoâng laâu
vaø Nhaät cuõng toû yù cöùng raén. Coù theå Kim Chính Nhaät cuõng lôïi
duïng luùc Myõ ñang baän taâm veà Iraq vaø Palestine ñeå naøi næ Myõ
Nhaät nhaân nhöôïng theâm. Nhöng khoâng laâu sau ñoù, Bình Nhöôõng
ñaõ ruùt laïi lôøi khoe khoang aáy naïi côù sai soùt veà ngoân ngöõ.

Tuy nhieân nhieàu ngöôøi tin raèng roài ra trong naêm 2003 vaø
sau ñoù, Bình Nhöôõng seõ phaûi troâng caäy vaøo Myõ vaø Nhaät khaù
nhieàu. Baéc Haøn khoâng theå töï tuùc thöïc phaåm, khoâng theå töï coâ laäp
maõi trong moät theá giôùi ngaøy caøng môû roäng cöûa. Trong luùc aáy Baéc
Haøn chæ laø moái ñe doïa baèng söï lieàu lónh vôùi nhieàu nhaát laø hai
traùi bom haït nhaân thoâ sô.

So vôùi Iraq, Baéc Haøn ít gaây khoù khaên vaø ñe doïa cho Hoa
Kyø hôn maø moät lyù do deã nhaän thaáy laø Baéc Haøn khoâng coù moät
khoái caùc nöôùc chung quanh beânh vöïc ôû moät möùc ñoä naøo ñoù nhö
Iraq. Baéc Haøn khoâng coù nguoàn taøi nguyeân naøo quan troïng nhö
daàu hoûa cuûa vuøng Trung Ñoâng. Vì theá Hoa Kyø chöa theå tính
chuyeän phaûi traùi vôùi Bình Nhöôõng, maø coù veû taïm phoù maëc cho
Nhaät vaø Nam Haøn tính toaùn.

Tröôùc ñaây Bình Nhöôõng vaãn chôi treøo, naèng naëc chæ chòu
noùi chuyeän ngang haøng vôùi Myõ khoâng coù Haùn Thaønh tham döï
vôùi vai troø chính. Nhöng nay thì Kim Chính Nhaát ñaõ phaûi xuoáng
nöôùc vì Haùn Thaønh coù theå trôï giuùp ñaùng keå cho Bình Nhöôõng veà

26 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

kinh teá vaø khoa hoïc kyõ thuaät. Chính vì vaäy maø Kim Chính Nhaát
môùi vui veû trao ñoåi thaêm vieáng vôùi toång thoáng Nam Haøn.

Nhöng ñaùng chuù yù hôn heát trong vuøng AÙ Chaâu vaãn laø anh
khoång loà Trung Coäng. Maëc duø vaãn baùm cöùng nhöõng nguyeân taéc
vaø ñöôøng loái chuû nghóa Coäng Saûn, nhöng cheá ñoä Coäng Saûn ôû Hoa
Luïc ñaõ aùp duïng nhöõng chính saùch kinh teá taøi chaùnh vaø thöông
maïi kieåu tö baûn vaø kinh teá thò tröôøng nhaát laø töø thôøi Ñaëng Tieåu
Bình. Noäi boä nöôùc naøy coøn nhieàu khoù khaên maø ñaùng quan ngaïi
nhaát laø tình traïng ngheøo khoù cuûa mieàn Taây Hoa Luïc vaø tình traïng
caùch bieät giaàu ngheøo quaù nhieàu. Trung Coäng coøn phaûi ñoái phoù
vôùi nhöõng tai hoïa veà moâi sinh traàm troïng vì môû roäng kyõ ngheä
böøa baõi.

Thaùng 11 vöøa qua, ñaïi hoäi thöù 16 ñaûng Coäng Saûn Trung
Hoa ñaõ baàu Hoà Caåm Ñaøo leân chöùc vuï toái cao cuûa Ñaûng thay
Giang Traïch Daân, giöõ ñuùng lôøi höùa trao quyeàn cho lôùp tuoåi thaáp
hôn. Vôùi chuû tröông “Ba Ñaïi Dieän,” ñaûng CSTH hy voïng seõ cuûng
coá toå chöùc vaø quyeàn löïc baèng caùch môû roäng phaïm vi ñaûng ñeán
taàng lôùp tö saûn tö doanh. Tuy nhieân khoâng maáy ai tin raèng CSTH
seõ chaáp nhaän daân chuû hoùa ñeå trôû thaønh moät nöôùc thöïc söï töï do
veà chính trò.

Moät soá nhaø quan saùt coøn lo ngaïi raèng vì nhu caàu nuoâi soáng
moät caùch no ñuû soá daân khoång loà trong theá kyû naøy, Trung Coäng
seõ laø moái ñe doïa ñoái vôùi toaøn vuøng AÙ Chaâu. Ñieàu ñoù coù nghóa laø
ñe doïa caû quyeàn lôïi cuûa Myõ vaø Taây AÂu.

Trong phieân hoïp thaùng 11 vôùi khoái caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ
(ASEAN) Baéc Kinh toû daáu hoøa dòu nhöng khoâng cam keát gì chaéc
chaén veà an ninh vuøng Taây Thaùi Bình Döông trong ñoù coù tranh
chaáp giöõa Baéc Kinh vôùi caùc nöôùc khaùc trong vuøng veà quaàn ñaûo
Tröôøng Sa. Moät maët khaùc trong naêm qua Baéc Kinh vaãn laâu laâu
vaøi ba thaùng laïi ñe neït Ñaøi Loan, caûnh caùo ñaûo quoác naøy ñöøng
tuyeân boá ñoäc laäp vaø huø doïa seõ duøng voõ löïc saùt nhaäp Ñaøi Loan trôû
laïi thaønh moät tænh cuûa Trung Coäng.

Tuy theá coù leõ Trung Coäng chöa theå ñaùnh Ñaøi Loan trong

ÑA HIEÄU 66 27

luùc naøy vì seõ ñuïng ñoä vôùi Myõ. Vaû laïi ñaùnh chieám ñöôïc Ñaøi Loan
khoâng phaûi laø chuyeän deã daøng.

Nhieàu nhaø nghieân cöùu cho raèng trong nhöõng naêm tôùi ñaây,
Trung Coäng seõ tieáp tuïc xaây döïng söùc maïnh quaân söï. Baéc Kinh seõ
mua theâm caùc chieán haïm nhaát laø maãu haïm vaø taàu ngaàm. Chuyeán
haûi haønh laàn ñaàu tieân quanh theá giôùi giöõa naêm 2002 cuûa moät
ñoaøn taàu Haûi Quaân Trung Coäng ñöôïc coi laø moät daáu hieäu cuûa
tham voïng naøy.

Veà khoâng löïc, ngoaøi soáù phi cô chieán ñaáu vaø oanh taïc mua
cuûa Nga, Baéc Kinh môùi trình laøng moät loaïi khu truïc cô toái taân do
chính hoï cheá taïo. Hoï daønh nhieàu noã löïc phaùt trieån kyõ ngheä khoâng
gian cuõng nhö taêng cöôøng kho phi ñaïn taàm trung.

Trong naêm 2003, chaéc haún Baéc Kinh seõ tieáp tuïc taêng cöôøng
phaùt trieån kinh teá vaø ngoaïi thöông vôùi öu theá nhaân coâng vaø nguyeân
lieäu reû. Ngöôøi ta tieân ñoaùn noã löïc chính cuûa Baéc Kinh trong naêm
tôùi seõ vaãn laø söû duïng söùc maïnh kinh teá ñeå gaây aûnh höôûng chính
trò vaø quaân söï trong vuøng Ñoâng AÙ, cuøng vôùi caùc nöôùc ASEAN
caïnh tranh, haïn cheá vuøng aûnh höôûng cuûa Nhaät treân bôø Taây Thaùi
Bình Döông.

Vaán ñeà thieát yeáu tröôùc maét laø tình hình nöôùc Myõ nôi ña soá
ngöôøi Vieät tò naïn chuùng ta ñang sinh soáng. Ñaùng chuù yù hôn caû laø
nguy cô bò boïn khuûng boá choáng Myõ taán coâng ngay taïi ñaát Myõ.
Trong luùc kinh teá khoù khaên, baát cöù moät bieán coá naøo do boïn
khuûng boá gaây ra cuõng laøm xaùo troän ñôøi soáng hieàn hoøa nhöng voäi
vaõ xoâ boà ôû luïc ñòa Baéc Myõ.

Ñaát nöôùc naøy roäng vaø xöa nay khoâng coù nhu caàu phoøng thuû
choáng phaù hoaïi vaø khuûng boá. Haàu nhö moïi cô sôû sinh hoaït nhö
ñieän nöôùc, ñöôøng caàu, phi caûng, beán taàu, heä thoáng ñieän thoaïi,
ñieän toaùn, nhaø maùy, phoøng thí nghieäm ñeàu coù theå laø muïc tieâu
cuûa boïn khuûng boá nhaát laø nhöõng keû quaù khích oâm bom taán coâng
töï saùt. Caùc vieân chöùc an ninh quoác phoøng vaãn lo ngaïi khaû naêng
boïn khuûng boá duøng bom gieo raéc phoùng xaï vaø vi truøng.

Ñaùng lo ngaïi khoâng phaûi chæ laø boïn cuoàng tín ôû Trung Ñoâng

28 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

maø coøn laø nhöõng caù nhaân ñieân daïi trong xaõ hoäi Myõ. Nhöõng vuï
phaù hoaïi cheát haøng traêm ngöôøi voâ toäi nhö ôû Oklahoma City laø
ñieån hình. Môùi ñaây nhaát laø vuï chæ coù hai teân baén seû maø caây suùng
cuûa chuùng ñaõ gaây kinh hoaøng khaép vuøng quanh thuû ñoâ Hoa Thònh
Ñoán.

Tuy nhieân, ngöôøi daân trong xaõ hoäi Myõ coù öu ñieåm toân troïng
kyû luaät, troïng cuûa coâng, ñoaøn keát luùc nguy bieán. Nhôø theá, naïn
khuûng boá bò ngaên chaën phaàn naøo nhaát laø khaû naêng truy taàm vaø
ñieàu tra cuûa caùc cô quan an ninh raát ñaùng tin töôûng. Ngoaøi ra xaõ
hoäi naøy cuõng deã töï thích öùng vôùi hoaøn caûnh, döï tröõ taøi nguyeân
sinh hoaït doài daøo neân söï xaùo troän coù theå ñöôïc giaûm thieåu phaàn
naøo.

Cuoái cuøng laø veà Vieät Nam.

Trong naêm 2002, ñaûng vaø chính quyeàn CSVN gaëp moät ít
thuaän lôïi cuøng vôùi nhieàu khoù khaên. Ñoái vôùi nöôùc ngoaøi, trong
naêm qua Haø Noäi ñaõ môû roäng lieân heä ngoaïi giao vôùi caùc quoác gia
nhoû trong caùc vuøng töø Phi Chaâu ñeán caùc nöôùc thuoäc Lieân Xoâ cuõ.
Chaéc chaén raèng Haø Noäi ñaõ phaûi nhöôïng boä moät soá quyeàn lôïi
kinh teá vaø chính trò sau caùc chuyeán coâng du trao ñoåi, nhaát laø taïi
caùc nöôùc nhö Phaùp, Nhaät, Nam Haøn, Nga, Cuba vaø Myõ La Tinh.

Möùc ñoä ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi coù phaàn suùt giaûm, nhöng caùc
moùn vieän trôï phaùt trieån tröïc tieáp vaãn ñöôïc duy trì. Cuøng luùc, caùc
quoác gia vaø toå chöùc quoác teá caáp vieän toû ra thaát raát thaát voïng vì
trong naêm qua Haø Noäi vaãn chaäm chaïp trong vieäc caûi caùch kinh
teá, nhaát laø coá tìm caùch ñình hoaõn keá hoaïch coå phaàn hoùa khu vöïc
quoác doanh. Lyù do ñôn giaûn laø CSVN chöa daùm ñuïng chaïm ñeán
ñòa vò vaø quyeàn lôïi cuûa caùc coâng thaàn ñang naém giöõ caùc xí nghieäp
quoác doanh keå caû caùc xí nghieäp cuûa caùc ngaønh quaân ñoäi.

Tình traïng thieáu traät töï xaõ hoäi tieáp tuïc nuoâi döôõng naïn buoân
laäu vaø saûn xuaát haøng laäu leân cao trong naêm qua. Haøng laäu reû vaø
toát töø Trung Hoa vaø Thaùi Lan traøn lan khoâng theå ngaên chaän ñang
ñaùnh guïc nhieàu ngaønh saûn xuaát trong nöôùc keå caû maùy moùc gia
duïng, haøng ñieän töû, nhu lieäu ñieän toaùn, thòt töôi, tröùng, ñöôøng, xe

ÑA HIEÄU 66 29

hôi vaø xe gaén maùy... thaäm chí caû gaïo thôm. Tình traïng naøy caøng
khôi roäng theâm hoá ngaên caùch giaàu ngheøo vaø möùc soáng caùch bieät
giöõa thaønh thò vôùi noâng thoân.

Caùc laõnh tuï CSVN coù veû khoâng hieåu noåi tính lieân keát chaët
cheõ giöõa neàn traät töï phaùp lyù vaø haønh chaùnh vôùi phaùt trieån kinh teá
nhaát laø söï tai haïi cuûa taäp quaùn haønh chaùnh huû baïi, coi quyeàn lôïi
ñaûng laø cao hôn heát. Thuû tuïc haønh chaùnh, phaùp lyù chaäm chaïp vaø
ñaày raãy tham nhuõng, aên caép, voâ traùch nhieäm laøm trì treä möùc phaùt
trieån kinh teá. Trong naêm qua, caùc laõnh tuï ôû Haø Noäi nhieàu laàn keâu
goïi baøi tröø caùc teä naïn xaõ hoäi vaø tham nhuõng, caûi caùch haønh chaùnh
phaùp lyù, nhöng khoâng thaønh coâng. Ñeå che maét theá gian, Haø Noäi
ñaõ môøi moät coâng ty Thuïy Ñieån kyù kheá öôùc ñieàu tra tham nhuõng.
Thaät laø troø ñuøa.

Vuï tai tieáng Naêm Cam lieân can ñeán moïi ngaønh moïi caáp
laøm tieâu tuøng chuùt uy tín cuoái cuøng cuûa cheá ñoä CVSN. Duø coá haïn
cheá nhöõng ñaàu daây moái nhôï cuûa vuï naøy dính líu tôùi caùc laõnh tuï
cao caáp, daân chuùng cuõng dö bieát raèng soá caùn boä bò ñem ra laøm deâ
teá thaàn chæ laø moät soá nhoû trong toaøn boä thuû phaïm vaø toøng phaïm.

Naêm 2002 coøn ghi nhaän nhöõng vuï phaûn khaùng gay gaét cuûa
phong traøo ñoøi daân chuû töï do nhaát laø töï do toân giaùo. Haàu heát caùc
cöôøng quoác daân chuû ñeàu ñoøi hoûi Haø Noäi toân troïng nhaân quyeàn
vaø caùc quyeàn töï do daân söï. Suoát naêm 2002, nhieàu toå chöùc tranh
ñaáu cho nhaân quyeàn, töï do, baûo veä kyù giaû vaø tuø chính trò ñaõ chæ
trích kòch lieät nhöõng haønh vi ñaøn aùp toân giaùo vaø nhöõng ngöôøi coù
tö töôûng ñoái khaùng cuûa cheá ñoä CSVN. Nhöõng vuï bieåu tình cuûa
noâng daân choáng tröng thu ñaát moät caùch baát coâng xaûy ra ngaøy
caøng nhieàu trong khi phong traøo phaûn khaùng cuûa ñoàng baøo thieåu
soá vaãn aâm æ.

Tuy nhieân CSVN vaãn ngang ngöôïc baét bôù nhöõng nhaân vaät
tranh ñaáu oân hoøa, tieáp tuïc boû tuø vaø quaûn thuùc caùc nhaø tu ñaùng
kính nhö Cha Nguyeãn Vaên Lyù, caùc Thaày Huyeàn Quang, Quaûng
Ñoä vaø nhieàu chöùc saéc Hoøa Haûo, Cao Ñaøi, khoâng ngöng duøng voõ
löïc vaø tuø ñaày choáng caùc tín ñoà Tin Laønh ôû caùc vuøng cao nguyeân
Vieät Baéc vaø Trung Vieät. Caùc phaùi ñoaøn cuûa Haø Noäi ñi “giaûi ñoäc”

30 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

ôû Myõ vaø AÂu Chaâu khoâng thuyeát phuïc ñöôïc dö luaän theá giôùi veà
toäi aùc cuûa cheá ñoä CSVN.

CSVN toû ra luùng tuùng khi phaûn öùng ñoái vôùi phong traøo ñoøi
daân chuû, maø haønh ñoäng ti tieän nhaát coù theå nhaän thaáy trong caùch
cö xöû taïi ñaùm tang töôùng Coäng Saûn Traàn Ñoä. Khoâng daùm truaát
caáp baäc vaø caám tang leã cuûa oâng Ñoä maø chæ daùm cho tay chaân loät
boû nhöõng haøng chöõ vinh danh hay coù ghi caáp baäc cuûa ngöôøi quaù
coá, ñieàu ñoù ñaõ chöùng toû tö caùch heøn haï cuûa boïn laõnh tuï ñaûng
CSVN.

Cuõng nhoû moïn töông töï laø vieäc xeùt xöû Cha Lyù vaø trí thöùc
treû Leâ Chí Quang. Ñöôøng ñöôøng laø moät chính quyeàn maø khoâng
daùm coâng khai xeùt xöû caùc phaàn töû ñoái laäp naøy. Hoï chæ ñuû can
ñaûm toå chöùc phieân toøa keäch côõm vaø xeùt xöû chôùp nhoaùng kieåu
nhöõng baêng ñaûng aên cöôùp thôøi Trung Coå. AÂu ñoù cuõng laø baûn chaát
cöôùp caïn, moät thöù Mafia haïng ba haïng tö chi ñoù.

ÔÛ moät maët khaùc, ñaùng keå nhaát laø dö luaän vaø caùc haønh ñoäng
phaûn khaùng choáng laïi caùc tboûa hieäp nhöôøng nhieàu ñaát ñai vaø
vuøng bieån cuûa Vieät Nam cho Trung Coäng. Haø Noäi ra söùc caûi
chính, nhöng laäp luaän quaù yeáu ôùt vôùi nhöõng daãn chöùng gian doái,
giaáu ñaàu hôû ñuoâi ñaõ loä roõ toäi baùn nöôùc vaø phaûn boäi toå quoác cuûa
CSVN.

Vuï hoûa hoaïn taïi Trung Taâm Thöông Maïi Quoác Teá ôû Saøi
Goøn cuoái thaùng 10 naêm 2002 gaây xuùc ñoäng lôùn khaép nöôùc, laø
moät baèng chöùng cho thaáy cheá ñoä CSVN khoâng ñuû khaû naêng quaûn
trò moät ñaát nöôùc 80 trieäu daân nhö Vieät Nam, baây giôø cuõng nhö
mai sau chöøng naøo cheá ñoä naøy coøn toàn taïi.

Trong naêm tôùi, CSVN haún seõ taêng cöôøng cuoäc vaän ñoäng
ngoaïi giao vôùi Myõ, Nhaät, Chaâu AÂu, caùc nöôùc Taây Phöông khaùc
vaø caùc nöôùc nhoû hôn vôùi söï hoã trôï cuûa caùc teân noäi tuyeán naèm
trong quoác hoäi Myõ. Ngoaøi ra, moät trong caùc noã löïc quan troïng
cuûa Haø Noäi nhaém vaøo ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi vôùi caùc maùnh
khoùe vuoát ve ru nguû vaø duï doã keû nheï daï ñaõ ñöôïc chính thöùc hoùa
vôùi öu tieân yeåm trôï cao.

ÑA HIEÄU 66 31

Sau heát, ñieàu baän taâm lôùn nhaát trong loøng moãi ngöôøi Vieät ôû
haûi ngoaïi laø söï phaân hoùa cuøng cöïc cuûa coäng ñoàng. Ñaùng leõ giöõa
luùc cheá ñoä CSVN ñang ôû vaøo theá boái roái nhaát, chuùng ta phaûi doàn
noã löïc xung kích ñaåy cho noù ñeán gaàn bôø vöïc thaúm dieät vong mau
leï hôn nöõa. Nhöng ngöôïc laïi, döôøng nhö coù moät soá ngöôøi chæ
quan taâm ñeán lôïi ích rieâng, töï aùi, coá níu keùo, baùm cöùng laáy quan
ñieåm rieâng maø khoâng chòu cuøng nhau xaây döïng laäp tröôøng cuõng
nhö ñöôøng loái chung trong cuoäc tranh ñaáu cam go choáng laïi boïn
Mafia Haø Noäi.

Coäng ñoàng göôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi coù ñaït ñöôïc moät soá thaønh
coâng trong caùc cuoäc tranh ñaáu khaúng ñònh laäp tröôøng cuûa mình
vaø caùc cuoäc phaûn khaùng choáng aâm möu tuyeân vaän cuûa Haø Noäi
trong naêm qua. Nhöng noùi chung vì coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi
ngoaïi coøn chia reõ traàm troïng khieán caùc noã löïc naøy coøn leû teû,
thieáu phoái hôïp neân bò phaân taùn vaø coù tính chaát cuïc boä.

Ngöôøi Vieät choáng Coäng, nhaát laø giôùi só phu trong quaân löïc
VNCH ai maø khoâng tin töôûng raèng tröôùc sau gì roài cheá ñoä CSVN
seõ suïp ñoå. Nhöng Toå Quoác ñoøi hoûi chuùng ta phaûi laøm sao cho noù
suïp ñoå mau leï hôn ñeå nhaân daân bôùt khoán khoå vaø taøi nguyeân nhaân
löïc quoác gia heáùt bò baùn reû cho ngoaïi bang sôùm ngaøy naøo hay
ngaøy aáy.

Ña Hieäu.

32 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

ÑA HIEÄU 66 33

Thô

CAÛM TAÙC XUAÂN

Nghe nhö thaáp thoaùng ôû ñaâu ñaây
Goùt ngoïc naøng Xuaân daïo loái naày
Loang toûa höông bay muøi naéng môùi
Xua taøn söông ñoïng tieát heo may
Choài non môn môûn töôi maøu laù
Loäc troåi sum seâ möôùt coû caây
Nhaâm Ngoï hí hì ... Chaøo taïm bieät
Quí Muøi beø beï... Ngöïa töø ñaây.

Haø Ly Macï
2002

34 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

Sôù
Taùo
Quaân...

Kyù Coâ Nöông

unø g tunø g xenø g . . . cacé caéc . . “Ai ñoù ai ñoù
. daùm leân Thieân ñình
Daï daï daï daï . . . . Thaàn laø . . . ñaïi naoù ñaïi naoù ”
 
UÛa sao saân ronà g vaéng laëng Kyù Coâ Nöông
UÛa sao khoâng thayá Thienâ Loâi “Daï thöa daï thöa
UÛa sao khoâng thaáy Ngoïc thanà dauâ Voõ Bò
Hoaøng daâng sôù cuoiá naêm
Maø coù mình Taoù ta ñayâ ñeán Chaúng hieåu côù sao
chaàu daâng sôù saân roàng vaéng ngaét”
 
Tuøng tunø g tunø g caéc cacé . . . . Thienâ Loiâ
Tunø g tunø g cacé tunø g caéc . . . . “Thieän thay thieän thay
  Ñeå ta vaoø trình
(Thieân Loâi vaùc buùa taàm seùt Thaùnh Hoaøngngöï giaù
chaïy ra) khaên aoù xieâm y

ÑA HIEÄU 66 35

cho taùo baåm thöa Coâ nöông kheùp neùp
chuyeän nôi traàn theá Sung söôùng ngay ñô
Töø ngayø hieän ñaiï Maûi ngamé queân lôiø
thieân haï queân ngaøy Tauá chaoø lòch söï
thaùng Chaïp hamê ba Ngoïc Hoaøng phaùn hoûi
veà chauà Thieân giôùi “Taoù ñoù teân gì
Saân roàng vaéng ngaét Sao chaúng noùi chi
Nhö chuøa Baø Ñanh Nhìn ta chaêm bamú ?”
Nam Taøo nguû gucï
Baéc Ñaåu cheøo queo (Heát hoàn Kyù Coâ Nöông laép
Khoâng coù chuyeän laøm baép)
Buoàn hiu buoàn haét “Khaûi taáu Ngoïc Hoaøng
Ñôïi chutù ta lo Thaàn Kyù Coâ Nöông
Saân chaàu höïc hôõ Dauâ con Voõ Bò
Tuøng xeøng tuøng xeøng” Ñöôøng xa vaïn daäm
Ui chao caûnh giôùi Bay vutù lenâ ñayâ
Chaáp chôùi nguy nga Keå chuyeän nhaân traàn
Tieân bay phaát phôùi Cho ngaiø hay bieát”
Ñuùng laø Haèng Nga (laáy laptop ra tìm oå camé ñienä )
Caiù roài Nam Taøo  
Cunø g laø Bacé Ñauå Ngoïc Hoaø ng sôï haõi
Nheø nheï bay ra  “Thieân Loâi baoû gía
Xe vaøng Hoaøng Thöôïng Coi chöøng vuõ khí
Ñaäu tröôùc beä roàng Cuûa Taoù mang ra”
On g Thieân Loiâ theo
Ñönù g ngay beân caïnh . Kyù coâ nöông

36 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

“AÁy aáy Ngocï Hoøang Sau vuï “quaên quaên”
Ñönø g coù voäi la Thaùng “nai” naêm ngoùai
Cuonä sôù xöa roài Ngöôiø ta “lay opù ”
Thanà duøng laùp toùp Mình cuõng buoàn laây
Ghi cheùp lung tung Ngöôøi ta khoâng vui
Giöõ laiï trong nayø Ta sao vui ñöôïc
Khoâng caàn toán möïc Chuyeän ñoøan chuyeän hoäi
Heã Ngaiø muoán ñoïc Bonã g xepï thamû saàu
Thanà seõ in ra Tính chuyeän chi chi
Taëng ngaøi möôiø banû ” Ñauà tienâ phaiû coù
(Thienâ Loiâ catá buaù Ña Hieäu ñaëc san
Cöôiø mæm cauà taøi ) Ñoiå choã thay ngoâi
“Nhôù cho ta xin Giao cho chuû buùt
moät banû kyû nieäm” Muõ ñoû nhaø vaên
Ña hieäu ña naêng
Ngoïc Hoaø ng an taâm Chuû trì chuû butù
Vuotá raâu cöôøi phaùn Keá tiepá laø anh
“Taùo mau tauá ñi Chuyeân traùch aán haønh
Ta nghe ñayá nheù” Lo toan tieàn bacï
“Daï daï Kính taâu Anh Thaéng, Anh Sang
chuyeän trong naêm Ngoï Khoâng bieát kyø naøy
thatä laø boù roï Tính sao cho phaiû
chaúng ñaâu vaøo ñaâu Danh saùch trenâ tay
ai cunõ g baté rauà Boná thieân gaàn ñuû
vì kinh teá tuoät Nhöng baoù gôiû ñi
vuøn vuït khoâng cöông Ñaâu chöøng hôn nöûa

ÑA HIEÄU 66 37

Tienà thu nhoû gioït Beân noï cuõng hay
Khoûang ñoä phaàn tö Nhöng . . . thanà thayá buonà
Tính tôiù tính lui Ñoâi “meo” nganê caùch
Khoå ôi laø khoå Cunõ g töø moät meï
Thaàn ham tính toùan Sao phuï raãy nhau
Thích noiù hôn laøm Hay taïi tuoåi giaø
Thaáy chuyeän hay hay Ham hôøn ham layã
Keå Hoaøng thöôïng roõ  
Coøn chuyeän naøy nöõa Ngoïc Hoøang ñaäp baøn
Khoâng keå khoâng xong “Neø taoù caån thaän
Thaày tauá luonâ nhaù uoná löôõi baûy lanà
tröôcù khi taáu nheù
Töø ngayø vi tính giaø laø laøm sao ?
Buøng noå ruøm beng giaø laø theá naøo
Vi tính moïi nhaø Ai giaø hôn ta
Vi tính moiï nôi Chöù haû chöù ha”û
“I meo” tung toeù
Chia ra thaønh “ruùp” Kyù Coâ Nöông giatä mình
Vietá laùch cunø g nhau  “Daï daï daï daï
Vietá phaiû khoâng tienà Taùo ñaâu daùm hoãn
Vieát sai khonâ g toán Cheâ Ngoïc Hoaøng giaø
Nghóa laø thoûai maiù Maø laø keå leå
Ngoân caõi cuøng nhau Chuyeän döôùi traàn gian
Cho ñeán moät ngaøy Caùc oâng sinh vieân
Chia hai bôø bená Voõ Bò Vieät Nam
Beân naøy cuõng phaûi Caùch ñayâ . . .

38 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

1–2–3–4 Ngoïc hoøang gaät ñaàu
...... Baéc Ñauå noiù ngay
quaù trôøi naêm luoân “Chuyeän thöoác nhuoäm toùc
treû nhatá cunõ g chöøng Taùo noiù thatä khoâng ?
Naêm möôi ñaâu ít Cho ta moät loï
Laøm sui lenâ chöcù Nhuoäm heát raâu mayø
Ngoaï i noiä tumø lum Toùc traéng theá nayø
Chöa keå phaân öu Khoå laém taùo ôi”
Baté ñauà taêng voït  
Ñaàu hai thöù tocù Kyù coâ nöông :
Traéng nhieàu hôn ñen “Bacé Ñauå ñöøng lo
Kheùo daáu laø nhôø Taoù seõ gôûi ngay
Thuoác nhuomä “loâ ri eo” Khi veà tranà theá
Khonâ g laø trané g boùc Motä loï nhaèm gì
Caiù maø traéng bocù . Hai ba cho boõ
Toùc traéng daáu ñöôïc Gaëp dòp “on seo”
Caùi tatä thì khoâng Taùo mua haøng loïat
Thaønh ra laém troø Ñeå taùo tauá notá
AmÁ a aám ôù Chuyeän “ruùp” chuyeän “meo”
Nhö vôï chonà g giaø Coù “ruùp” “quepù xai”
Thöông nhau khoâng heát Laø vui nhö teát
Thanø h lamø khoù nhau Vienä tröônû g vienä phoù
  Troø treû troø giaø
Baéc Ñaåu vuotá raâu Hoïc hoûi cuøng nhau
“Muoân taâu Ngoïc Hoøang Vui nhö phaùo noå
Cho thanà hoûi taùo” Giaoù sö raùo naoï

ÑA HIEÄU 66 39

Trong caùi “rupù ” nayø Theo con Ngöïa cuõ
Chanú g ai caiõ ai  Mang luoàng gioù môùi
Raêm rapé nghe lôiø Theo gío Xuaân sang
Thaày coâ raoù troiï Ñeán khaép muoân nhaø
Coù anh tröôûng lôùp Hoan ca tôû môû
Toát nghieäp thuû khoa Thoiâ thanà xin kieuá
Vöøa môùi ra tröôøng Heát chuyeän keå roià
Ñöôïc ngay vieäc lôùn Keå nöõa thaønh dai
Anh laø Chuû nhieäm Thaønh daøi thaønh dôû”
Ña hieäu kyø nayø
Khoâng uoång coâng hoïc Ngoïc Hoaø ng ngô ngaùc
“queùp” ghieác bao ñeâm “Chæ theá thoâi aø
maté sauâ maù loõm Xin theá thoâi aø
Ña hieäu ñieän töû Ta cho taát taät
Söøng sönõ g ra ñôøi Taùo nhané chuû nhieäm
Vôùi söï gopù coâng Chuû butù , chuû bieân
Hoïc troø tröônø g “queùp” Cuùng naûi chuoái giaø
Thanà ñayâ trình taáu Cho oâng thoå ñòa
Linh tinh lang tang Phanà taoù ta cho
Chuyeän baùo chuyeän ñôøi Traiù ñaoø tröôøng thoï”
Cho Thaùnh Hoaøng roõ  
Ñeå mong Thaùnh Hoaøng Kyù coâ nöông heát vía
Ban phöôùc gia aân “daï daï thaàn nhaän
Xuoáng ban truyeàn thoâng nhöng khoâng daùm duøng
Thaúng ñöôøng haõnh tieán Tröôøng thoï lamø chi
Ñuoiå heát khoù khaên Khoå lamé khoå lamé

40 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

Chæ xin motä ñieàu Xöïc nhôù nguoàn côn
Thanà ñaây hay noùi Tìm ra phöông caùch
Ñöøng ñeå chuùng la Kinh taiø cho quyõ
Laø ñieàu thaàn öôcù Voõ Bò Tonå g hoiä
Coøn ñaây “laptop” Ñeà nghò sang naêm
Hieäu traiù taùo vanø g Chuùng ta quaûng caùo
Thaàn taëng Ngoïc Hoøang Nhaän chuyeån sôù taùo
Giöõ lamø kyû vatä Leân cho Ngocï Hoaøng
Sang naêm thaàn seõ Ngoïc Hoaøng
Goõ “fax” gôiû lenâ “Laptop” saün roàI
Khoiû phaiû toná tieàn cöù ñanù h fax leân
Mua con caù chepù .” laø ngaøi nhanä heát
  thôøi buoiå hieän ñaiï
Ngoïc Hoøang hôùn hôû cöù theá maø laøm
Goõ goõ “ki bo” cöù theá maø laøm . . .
Haøng chöõ thatä to Haún quõy giaøu to
  Caùi maø giauø to . . .
Chucù möøng namê môùi  
  Kyù Coâ Nöông
Xong bamá “saát ñao”
Layá laøm haû daï
Truyenà lònh baiõ traoø
Baiõ traøo baiõ traoø . . .
 
Tænh giacá mô vaøng
Noài côm chöa chín

ÑA HIEÄU 66 41

XUAÂN QUEÂ TA
QUÙY MUØI 2003

Haêm taùm naêm roài nhö thoaùng qua,
Xuaân sang traøn ngaäp boùng gian taø.
Queâ höông chìm ñaém trong hoàng thuûy,
Vieät Coäng tung hoaønh phaù Quoác gia.
Haêm taùm naêm roài nhö thoaùng qua,
Ñoùi ngheøo beänh taät khaép queâ nhaø.
Nhaân daân quaèn quaïi trong kìm keïp,
Bieát ñeán bao giôø thoaùt ñöôïc ra?
Haêm taùm naêm roài nhö thoaùng qua,

Löu vong tî naïn höôûng an hoaø.
Naøo ai khaéc khoaûi tình daân toäc?
Ñoaøn keát vuøng leân dieät quûy ma.

Quaän Orange, Nam California.
Khieát Chaâu Nguyeãn-Huy Huøng (K1)

42 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

ÑOÄNG TAM THANH VAØ NUÙI

VOÏNG PHU

TAÏI THÒ XAÕ LAÏNG SÔN.

Suoát trong naêm 2002, ñoàng baøo Vieät Nam löu vong tî
naïn Coäng saûn treân toaøn Theá giôùi, cuõng nhö ñoàng baøo coøn
ñang phaûi soáng döôùi chính quyeàn Xaõ hoäi Chuû nghóa ñoäc taøi
Ñaûng trò daõ man voâ nhaân ñaïo ôû trong nöôùc, ñeàu soâi ñoäng
bieåu tình leân aùn, vaïch maët baùn nöôùc haïi daân cuûa Ñaûng Coäng
saûn Vieät Nam, khi bieát ñöôïc boïn chuùng ñaõ leùn luùt kyù vôùi
ñaûng Coäng saûn Trung quoác caùc Hieäp öôùc ngaøy 30 thaùng 12
naêm 1999 caét nhöôïng khoaûng 789 caây soá vuoâng laõnh thoå
doïc caùc tænh bieân giôùi Baéc phaàn, vaø Hieäp öôùc ngaøy 25 thaùng
12 naêm 2000 caét nhöôïng theâm 9% laõnh haûi trong vònh Baéc
kyø (Golf du Tonkin) cuûa Vieät Nam cho quan thaày Trung Coäng.

Theo Coâng öôùc Thieân Taân do Phaùp Baûo hoä kyù vôùi nhaø
Maõn Thanh ngaøy 26 thaùng 6 naêm 1887 vaø Coâng öôùc boå tuùc
ngaøy 20 thaùng 6 naêm 1895 thì vieäc phaân ñònh laõnh haûi trong
vònh Baéc kyø laø : Vieät Nam 62%, Trung quoác 38%, ñöôøng
bieân giôùi treân ñaát lieàn giöõa Baéc kyø Vieät Nam vaø Trung Hoa
daøi 1350 caây soá. Nay theo Hieäp öôùc ngaøy 25 thaùng 12 naêm
2000 kyù keát giöõa Vieät Coäng vaø Trung Coäng veà laõnh haûi laø :
Vieät Nam 53%, Trung Coäng 47%, nhö vaäy töùc laø Vieät Nam
maát theâm 9% (38%+9%=47%), vaø Hieäp öôùc ngaøy 30 thaùng
12 naêm 1999 thì ñöôøng bieân giôùi bò ruùt ngaén ñi chæ coøn khoaûng
1200 caây soá. Caùc coät moác aán ñònh ranh giôùi giöõa Vieät Nam
vaø Trung Hoa tröôùc kia laø hôn 300 coät, nay theo quy ñònh
môùi laø1500 coät.

Trong caùc cuoäc bieåu tình cuõng nhö hoäi luaän leân aùn Coäng
saûn Vieät Nam taïi haûi ngoaïi, coù nhieàu ngöôøi chöa bao giôø coù

ÑA HIEÄU 66 43

dòp thaêm taïi choã, maø chæ ñöôïc nghe caâu ca dao noùi veà Ñoàng
Ñaêng, Kyø Löøa, Naøng Toâ Thò, chuøa Tam Thanh, vaø xöù Laïng,
ñaõ thaéc maéc ñaët caâu hoûi : -AÛi Nam Quan ôû Ñoàng Ñaêng maát
cho Taàu Coäng, thì nuùi Naøng Toâ Thò cuõng maát hay sao?

Laø ngöôøi ñöôïc sinh ra vaø lôùn leân taïi Thò xaõ Laïng Sôn
trong suoát 2 thaäp nieân 1930 vaø 1940, bieát roõ veà caûnh traïng
ñòa dö tænh Laïng Sôn, neân Toâi muoán nhaân dòp Xuaân Quyù
Muøi 2003, trình baày haàu quyù vò veà Ñoäng Tam Thanh vaø nuùi
Naøng Toâ Thò taïi thò xaõ Laïng Sôn thay cho caâu chuyeän vui
ñaàu naêm.

Baøi Ca dao daân gian döôùi ñaây, Toâi thöôøng ñöôïc nghe
thaáy caùc baø meï, baø chò goác ngöôøi Kinh, töø mieàn xuoâi leân
laøm aên taïi Laïng Sôn, haùt ru con ru em nguû haøng ngaøy, vaø
trong naêm 2002 cuõng thöôøng ñöôïc nghe quùy vò thöùc giaû nhaéc
ñeán, trong caùc cuoäc hoäi luaän toá caùo toäi aùc Coäng saûn Vieät
Nam, ñaõ leùn luùt kyù caùc Hieäp ñònh daâng ñaát daâng bieån cuûa
Toå Tieân doøng gioáng Tieân Roàng chuùng ta cho quan Thaày
Trung Coäng :

“Con coø bay laû bay la,
“Bay ra ruoäng luùa, bay vaøo Ñoàng Ñaêng.
“Ñoàng Ñaêng coù phoá Kyø Löøa*,

44 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

“Coù naøng Toâ Thò, coù chuøa Tam Thanh.
“Ai leân xöù Laïng cuøng anh,
“Tieác coâng baùc meï sinh thaønh ra em.
“Tay caàm baàu röôïu naém nem,
“Maûi vui queân heát lôøi em daën doø.
“Gaùnh vaøng ñi ñoå soâng Ngoâ, (soâng Ngoâ ôû beân Taàu)
“Ñeâm naèm tô töôûng ñi moø soâng Thöông.
(soâng Thöông ôû tænh Baéc Giang,
“Vaøo chuøa thaép moät tuaàn höông,
( phía Nam tænh Laïng Sôn.
“Mieäng khaán tay vaùi boán phöông chuøa naøy .
“Chuøa naøy coù moät oâng thaày,
“Coù hoøn ñaù taûng, coù caây Ngoâ ñoàng.
“Caây Ngoâ ñoàng khoâng troàng maø moïc .
“Reã Ngoâ ñoàng caùi doïc caùi ngang .
“Ngoaøi chuøa coù quaû döa gang,
“Ñeå anh ñi haùi taëng naøng laøm duyeân .

Ghi chuù: *,- Coù ñieàu quan troïng caàn löu yù laø ñòa danh
Ñoàng Ñaêng coù phoá Kyø Löøa* ghi trong caâu thöù ba, khoâng
ñuùng vôùi hieän traïng thöïc teá vaøo thôøi gian Toâi ñöôïc sinh ra
vaø lôùn leân taïi Laïng Sôn trong caùc thaäp nieân 1930 vaø 1940.
Luùc ñoù, Phoá Kyø Löøa laø khu phoá chôï thuoäc nöûa phaàn phía
Baéc cuûa tænh lî Laïng Sôn, Chuøa Tam Thanh ôû beân Ñoäng
Tam Thanh laø nôi coù nuùi Naøng Toâ Thò caùch phoá Kyø Löøa
moät caây soá veà höôùng Taây Nam, coøn chôï Ñoàng Ñaêng laø moät
thò traán nhoû caùch xa tænh lî Laïng Sôn caû 12 caây soá ngaøn veà
höôùng Baéc, töø chôï Ñoàng Ñaêng ñeán AÛi Nam Quan coøn phaûi
ñi theâm chöøng 5 caây soá ñöôøng, theo caùc söôøn nuùi voøng veøo
nöõa môùi leân tôùi nôi.

Coù theå caâu ca dao naøy ñöôïc saùng taùc ra, töø thuôû chôï
Ñoàng Ñaêng coøn ôû phoá Kyø Löøa, ngay taïi tænh lî Laïng Sôn.

ÑA HIEÄU 66 45

Sau naøy ngöôøi Phaùp Baûo hoä rôøi chôï Ñoàng Ñaêng ra khoûi phoá
Kyø Löøa, ñöa leân phía Baéc gaàn cöûa AÛi Nam Quan khoaûng 5
caây soá, vaø caùch xa tænh lî Laïng Sôn 12 caây soá, ñeå laäp traïi
lính tieàn ñoàn traán giöõ baûo veä vuøng AÛi Nam Quan taïi bieân
giôùi Vieät Nam Trung Hoa.

Daãy nuùi Tam Thanh thöôøng ñöôïc ngöôøi ta goïi laø Ñoäng
Tam Thanh, laø moät daãy goàm 3 traùi nuùi ñaù voâi noåi leân saùt
beân nhau theo höôùng Taây Baéc, Ñoâng Nam, vaø coù ñöôøng
haàm ñi thoâng suoát trong loøng nuùi. Ñöôïc goïi laø Ñoäng Tam
Thanh, vì ñöùng tröôùc cöûa ñoäng traùi nuùi phía cöïc Nam cuûa
daãy, hoâ leân moät tieáng thaät lôùn laø ta seõ nghe ñöôïc ba tieáng
voïng laïi tieáp theo nhau.

Traùi nuùi ôû phía Baéc cuûa daãy ñöôïc goïi laø Tam Thanh.
Nôi saùt chaân phía Ñoâng cuûa nuùi coù hoà bôi raát lôùn xaây baèng
gaïch men ñem töø beân Phaùp qua, daønh cho gia ñình quan
chöùc ngöôøi Phaùp ñoâ hoä, vaø ngöôøi Vieät coù beà theá trong thò xaõ
ghi danh nhaäp hoäi ñoùng tieàn haøng thaùng môùi ñöôïc lui tôùi.
Doøng nöôùc nguoàn töø söôøn nuùi chaåy ra cung caáp thaúng vaøo
hoà bôi, luùc naøo cuõng trong vaét vaø maùt röôïi. Töø khi Nhaät
ñoùng quaân taïi Laïng Sôn, cuoái thaùng 9 naêm 1940 trôû ñi, ngöôøi
Phaùp khoâng daùm lui tôùi giaûi trí taïi khu hoà bôi naøy nöõa, vì sôï
bò quaân Phuïc Quoác hoaït ñoäng bí maät baét coùc gieát, hoaëc
quaân lính Nhaät taán coâng phuï nöõ maø khoâng laøm gì ñöôïc.
Nhôø theá quaûng ñaïi quaàn chuùng Vieät Nam tha hoà tôùi lui bôi
loäi töï do, neân nhöõng ngaøy Thöù Naêm nghæ hoïc giöõa tuaàn leã,
Toâi vaø caùc baïn trong Ñoaøn Höôùng Ñaïo Sinh Maãu Sôn, ñeán
ñaây taäp döôït bôi vaø hoïc caùch cöùu vôùt ngöôøi khoâng bieát bôi
ngaõ xuoáng nöôùc…

Traùi nuùi ñöùng giöõa laø Nhò Thanh, Treân ñænh coù moät
taûng ñaù nhoâ leân cao, ôû xa troâng nhö hình daùng moät ngöôøi
ñaøn baø ñöùng boàng con, maët ngoùng troâng veà höôùng Baéc ñôïi

46 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

choàng, ngöôøi ta goïi laø Hoøn Voïng Phu,
töùc laø nuùi Naøng Toâ Thò. Caâu truyeän
tuïc truyeàn veà Naøng Toâ Thò, ñöôïc nghe
caùc cuï giaø cö nguï taïi ñòa phöông laâu
naêm keå laïi nhö sau :

“Taïi laøng Tam Thanh coù moät ñoâi
Nam Nöõ, khoâng bieát töø ñaâu ñeán laøm
aên buoân baùn. Hai ngöôøi cuøng moà coâi,
gaëp nhau taâm ñaàu yù hieäp keát duyeân vôï
choàng, chung soáng raát möïc thöông
yeâu. Vöøa coù vôùi nhau moät con, thì moät
hoâm trôøi naéng ñeïp, choàng tieáp tay goäi
ñaàu toùc cho vôï, baát ngôø ngöôøi choàng
troâng thaáy moät veát xeïo daøi phía sau ñaàu
cuûa vôï, môùi hoûi duyeân côù cuûa veát theïo.
Vôï cöù thöïc tình keå laïi hoài coøn nhoû, 2
anh em chôi vôùi nhau bò teù môùi xaåy ra
noâng noãi. Ngöôøi choàng hoûi tôùi veà thaân
theá gia caûnh Cha Meï Anh Em. Sau khi
ñöôïc nghe keå ñaàu ñuoâi, môùi giaät mình,
khoâng ngôø ngöôøi naøy laïi chính laø em
gaùi cuûa mình thaát laïc töø 2 chuïc naêm
qua.

Soá laø, vaøo thôøi Tieàn Ngoâ Vöông coù moät vò quan töø ñaát
Nam Saùch leân traán giöõ maët ñaát Baéc, sinh ñöôïc 2 ngöôøi con
(1 trai 1 gaùi). Chieán tranh tôùi 2 vôï choàng bò cheát, caùc con
coøn raát nhoû, thaát laïc moãi ngöôøi moät phöông, khoâng ai bieát
soáng cheát ra sao.

Nghe xong tình tieát caâu truyeän, ngöôøi anh bieát laø ñaõ
keát hoân nhaàm phaûi em ruoät cuûa mình, neân ngaøy hoâm sau
noùi vôùi vôï laø chuyeán naøy ñi buoân xa vaø laâu hôn thöôøng leä,

ÑA HIEÄU 66 47

roài ñi luoân khoâng trôû laïi. Naøng Toâ Thò kieân nhaãn ôû nhaø,
ñôïi maõi khoâng thaáy choàng veà. Ngaøy ngaøy beá con leo leân
ñænh nuùi ñöùng ngoùng troâng hoaøi khoâng chòu xuoáng, ñeán
noãi cheát bieán thaønh ñaù.”

Sau ñaây laø ñoaïn trích baøi vieát vôùi töïa ñeà “Bao nhieâu
taác ñaát taác vaøng baáy nhieâu” cuûa Traàn Lam Giang, ñaêng trong
ñaëc san Khôûi Haønh soá 65 ra thaùng 3 naêm 2002, trang 24, noùi
veà nuùi Voïng Phu taïi Laïng Sôn :

“ LAÏNG SÔN TRONG SÖÛ SAÙCH TA.

Nhöng theo DÖ ÑÒA CHÍ, saùch do Nguyeãn Traõi tham
khaûo vaø bieân soaïn, ñöôïc caùc trieàu ñaïi Leâ, Taây Sôn vaø
Nguyeãn coi laø “quoác thö baûo huaán ñaïi toaøn”, coù ghi:
“Soâng Khöu Lö, töùc Kyø Löøa, ôû phía Baéc Queá Thaønh, xöa
laø OÂn Khöu Thoâng Lónh Giang, Voïng Phu laø teân nuùi ôû
phía Taây thaønh Laïng. Treân nuùi ñöùng söøng söõng moät taûng
ñaù, xa troâng nhö hình ngöôøi, löng töïa phía Nam, maët höôùng
phía Baéc. Tuïc truyeàn, xöa coù truyeàn laïi raèng: ngöôøi ñaát
Nam Saùch teân laø Ñaäu Thao, moät vò töôùng quaân cuûa Tieàn
Ngoâ Vöông, daãn quaân choáng giöõ maët Baéc. Vôï hoï Toâ teân laø
Thò, thuû tieát möôøi naêm, deät gaám hoài vaên göûi cho choàng.
Sau, cuøng ngöôøi nhaø leân nuùi Laïng Sôn ngoùng troâng choàng
khoâng thaáy. Cheát, thaân xaùc hoaù ñaù, nhaân ñoù ñaët teân laø nuùi
Voïng Phu.

Laïng Sôn xöa laø loä Luïc Haûi, taây nam giaùp Thaùi Nguyeân,
ñoâng baéc giaùp Löôõng Quaûng. Loä naøy coù 1 phuû, goàm 7 chaâu,
227 xaõ. Loä Laïng Sôn laø pheân giaäu thöù ba ôû phía Baéc nöôùc
ta.

Nguyeãn Thieân Tích, (baäc ñaïi khoa danh Nho ñoàng
thôøi Nguyeãn Traõi), kính caån xeùt: “Phuû Tröôøng Khaùnh coù

48 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003

7 chaâu, 193 xaõ. Chaâu Loäc Bình coù 39 xaõ, 21 thoân, tieáp giaùp
vôùi huyeän Tö Minh, tænh Quaûng Taây. Chaâu Thoaùt Laõng,
xöa chính laø Thoaùt Laïc, coù 20 xaõ. An Chaâu coù 30 xaõ, 100
traïi, 10 baõi soâng. Chaâu Vaên Uyeân (xöa teân laø Vaên Chaâu)
coù 41 xaõ. Chaâu An Lan coù 31 xaõ, 1 thoân, 1 trang. Chaâu
Thaát Nguyeân (nhaø Maïc ñoåi thaønh Thaát Tuyeân) coù 34 xaõ.
Chaâu An Baùc coù 38 xaõ.

Phuï luïc: Hoï Hoà cöôùp ngoâi nhaø Traàn. Ngöôøi nhaø Minh
nhaân cô hoäi traøn ñeán chaâu Loäc Bình ñaïo Laïng Sôn. Trieàu
ñình nhaø Hoà sai Hoaøng Hoái Khanh laøm Caùt ñòa söù (söù
thaàn caét ñaát) laáy Loäc Bình, Coå Laâu, goàm 38 xaõ, 59 thoân
cho giaëc Minh. Ñaát bò maát roäng ñeán 5 ngaøy ñöôøng. ”

Traùi nuùi ôû phía Nam cuûa daãy laø Tam Thanh, coù moät
hang raát roäng vaø saâu, cöûa hang môû roäng ngay taïi chaân nuùi,
troâng nhö mieäng con caù voi khoång loà ñang haù ra ñeå nuoát
moài. Daân chuùng haïng thöôïng löu vaø trung löu trong thaønh
phoá, vaøo nhöõng dòp nghæ leã vaø Chuû nhaät, thöôøng mang thöùc
aên nguoäi vaø thöùc uoáng nhö ñi picnic, ñeán thaêm vaø ôû laïi vui
chôi maùt caû ngaøy. Hang naøy môùi chính laø Ñoäng Tam Thanh,
vì ñöùng tröôùc cöûa hang hoâ to moät tieáng daøi, ta seõ nghe ñöôïc
tieáng ñoù voïng laïi 3 laàn tieáp theo nhau. Ñi saâu vaøo trong
hang, ta coù theå xem caùc thaïch nhuõ (stalactite) töø noùc hang
thoøng xuoáng, coù nhieàu coät daøi taän maët neàn hang, phaûn chieáu
aùnh nguõ saéc long lanh nhö kim cöông raát ñeïp maét. Trong
loøng nuùi naøy coù moät con suoái ngaàm chaåy ra cöûa hang ñeå ñoå
vaøo soâng Kyø Cuøng. Ngöôøi ta coù theå ñoát ñuoác ñi doïc men
beân doøng suoái trong loøng nuùi, suoát töø cöûa hang beân naøy
sang taän söôøn nuùi beân kia ñeå qua nuùi Nhò Thanh. Coù ñoaïn
ñi laøi laøi saâu xuoáng loøng ñaát, goïi laø loái xuoáng AÂm phuû.
Ñoaïn sau cuøng daãn ngöôïc leân cao ra trieàn nuùi, goïi laø ñöôøng
thang leân Trôøi.

ÑA HIEÄU 66 49

Chuøa Tam Thanh ñöôïc xaây döïng treân moät khu ñaát, ôû
phía beân kia ñöôøng gaàn phía tröôùc ñoäng Tam Thanh. Beân
chuøa coù moät caây raát to cao, caønh laù xum xueâ um tuøm, goïi laø
caây ngoâ ñoàng.

Sau ñaây laø baøi thô, vieát theo theå
thô Ñöôøng (thaát ngoân baùt cuù = baåy caâu
taùm chöõ) baèng chöõ Nho, cuûa cuï Nguyeãn
Du noùi veà Hoøn Voïng Phu töùc laø töôïng
Naøng Toâ Thò, vaø 2 baøi dòch ra chöõ Quoác
ngöõ Vieät Nam, do nhaø thô Mai Thaïch
Lyù Thaùi Vöôïng (moät chieán höõu nguyeân
thuoäc Binh chuûng Truyeàn Tin vôùi Toâi)
ghi laïi, vaø göûi cho Toâi vaøo ñaàu naêm 2002-Nhaâm Ngoï taïi
quaän Orange Nam California.

“VOÏNG PHU THAÏCH.
“Thaïch da ? Nhaân da ? Bæ haø nhaân ?
“Ñoäc laäp sôn ñaàu thieân baùch xuaân.
“Vaïn kieáp dieåu voâ (1) vaân vuõ moäng,
“Nhaát trinh löu ñaéc coå kim thaân.
“Leä ngaân (2) baát tuyeät tam thu vuõ,
“Ñaøi trieäu (3) tröôøng minh nhaát ñoaïn vaên.
“Töù voïng lieân sôn dieåu voâ teá (4),
“Ñoäc giao nhi nöõ thieän di luaân(5).

(1) dieåu = meânh mang, dieåu voâ = coù gì ñaâu.
(2) leä ngaân = daáu nöôùc maét.
(3) ñaøi = reâu, ñaøi trieäu = daáu reâu.
(4) teá = bôø, voâ teá = khoâng bôø beán.
(5) thieän = hoaøn thaønh, di luaân = ñaïo laøm ngöôøi.

Thi só Traàn Gia Linh dòch ra chöõ quoác ngöõ Vieät Nam,

50 XUAÂN QUYÙ MUØI 2003


Click to View FlipBook Version