The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sin.pattranit, 2022-05-19 20:48:26

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

การทำงานต้องมคี วามรับผิดชอบ จึงจะประสบความสำเร็จ
“…การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นน้ันจำเป็นอย่างย่ิง จะต้องทำด้วยความ
รับผิดชอบอยา่ งสูง ไม่บิดเบือนขอ้ เท็จจริง ไม่บดิ เบือนจุดประสงค์ทแ่ี ท้จริงของงาน สำคัญที่สดุ ต้องเข้าใจ
ความหมายของคำว่า ความรับผิดชอบ เพราะความรับผิดชอบ คือหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ทำ
จะหลีกเล่ยี งละเลยไมไ่ ด้…” ก็คือในทุกๆการทำงานจะต้องมีความรบั ผิดชอบด้วยเพ่ือการทำงานที่ประสบ
ความสำเร็จนนั่ เอง

พระบรมราโชวาท ในพิธพี ระราชทาน ปริญญาบตั รของมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 16 กรกฎาคม 2519รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

คำนำ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 เล่มนี้
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือต้องการข้อมูลที่บ่งช้ีว่าโครงการท่ีดำเนินการน้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
หรือเป็นโครงการท่ีคุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปหรือไม่ รวมถึงการศึกษาว่าในการดำเนิน
โครงการมีปัญหาท่ีต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขในเรื่องใดบ้าง และเป็นโครงการท่ีมีคุณค่ามากน้อย
เพียงใด โดยผ้รู ับผดิ ชอบได้ดำเนินการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และนำผลท่ไี ด้จาก
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และวาง
แผนพัฒนา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีต่อไป ให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และบรรลุ
ตัวช้ีวัดตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และบรรลุตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมาย
จงึ ไดร้ วบรวมสรปุ ผลการดำเนินงานตามโครงการแผนปฏบิ ัติการ ปีการศึกษา 2564 ออกเป็น 5 ตอน ดงั น้ี

ตอนท่ี 1 รายงานผลการดำเนนิ งานโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
ตอนที่ 2 สรุปรายงานการใชง้ บประมาณตามแผนปฏบิ ตั กิ าร
ตอนท่ี 3 ประเมินผลโครงการเทียบกบั คา่ เปา้ หมายตามตวั ช้วี ดั มาตรฐานการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน
ตอนท่ี 4 ประเมินผลโครงการเทยี บกับคา่ เป้าหมายตามตวั ช้ีวัดของเป้าประสงค์
ตอนที่ 5 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564
ซึ่งหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ
ปีการศกึ ษา 2564 จะสะท้อนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ งทุกฝ่ายทราบถึงผลการดำเนินงานทผ่ี ่านมา และเพ่ือนำผลการ
ประเมินไปวางแผนพัฒนาการศึกษาใน ปีการศึกษา 2565 ต่อไป รายงานฉบับนี้ไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้
หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และผู้ที่มีหน้าท่ีในการดำเนินงาน
ตามโครงการทุกท่าน จึงขอขอบคุณหัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้
ความร่วมมือจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
และจะเผยแพร่ให้คณะครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาทราบต่อไป

( นายประยงค์ อินนพุ ัฒน์ )
ผอู้ ำนวยการโรงเรียนสรุ าษฎร์ธานี ๒รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

สารบัญ

เรือ่ ง หน้า

คำนำ ข

สารบญั ค

บทที่ 1 บทนำ 1

▪ ความเป็นมา 1
▪ วตั ถปุ ระสงค์ของการประเมิน 2
▪ ขอบเขตของการประเมนิ 2
▪ วิสัยทศั น์ พันธกิจ 2
2
▪ เปา้ ประสงค์ 4
▪ แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ 17
▪ สรุปแผนการจัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการ จำแนกตามกลยุทธ์ 18
▪ จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารลงสมู่ าตรฐาน/ประเดน็ พจิ ารณา

บทที่ 2 วธิ กี ารดำเนินงาน 19

▪ การประเมนิ ผล 20

▪ การวเิ คราะหข์ ้อมลู 20

- การประเมนิ โครงการ/กิจกรรม ตามตวั ชี้วดั มาตรฐาน/ประเดน็ พิจารณาฯ 20

- การประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชว้ี ัดฯของเป้าประสงคเ์ ทยี บกบั คา่ เป้าหมาย 23

บทที่ 3 ผลการดำเนนิ งาน 39

▪ ตอนที่ 1 รายงานผลการดำเนนิ งานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 39

▪ ตอนท่ี 2 สรุปรายงานการใชง้ บประมาณตามแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564 40

➢ สรุปรายการใช้จา่ ยงบประมาณท้ังหมด จำแนกตามหมวดเงนิ งบประมาณทั้งหมด 40

➢ สรปุ รายการใช้จา่ ยงบประมาณทั้งหมดจำแนกตามโครงสร้างการบรหิ ารงาน 41

➢ สรปุ รายการใช้จ่ายงบประมาณของงบสว่ นกลาง และงบสำรองจา่ ย 43

➢ รายละเอยี ดการใชจ้ า่ ยงบประมาณตามโครงการ จากเงินอดุ หนุนรายหวั 44

➢ รายละเอยี ดการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ จากเงินกจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น 46

➢ รายละเอยี ดการใชจ้ ่ายงบประมาณตามโครงการ จากเงินรายได้สถานศกึ ษา 47

➢ รายการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ จากเงนิ โครงการหอ้ งเรียนพเิ ศษ 48

▪ ตอนท่ี 3 ประเมินผลโครงการเทยี บกับคา่ เปา้ หมายตชว.มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 49

➢ สรุปผลการประเมินโครงการ มาตรฐานท่ี 1 - มาตรฐานท่ี 3 49

➢ ผลการประเมินโครงการที่ 1-27 ลงสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 50รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

สารบญั (ตอ่ )

เร่ือง หนา้

▪ ตอนท่ี 4 ประเมนิ ผลโครงการเทียบกบั ค่าเปา้ หมายตามตัวชว้ี ัดของเปา้ ประสงค์ 51

➢ การประเมนิ โครงการท่ี 1-27 เทยี บกบั ค่าเปา้ หมายตามตัวชว้ี ดั ฯของเปา้ ประสงค์ 51

➢ ผลการดำเนินงานจำแนกตามรายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เทียบกับคา่ เป้าหมาย 52

กลยุทธท์ ่ี 1 เป้าประสงค์ขอ้ ที่ 1 จำนวน 9 ตวั ชว้ี ัด 52

กลยทุ ธท์ ่ี 1 เปา้ ประสงค์ขอ้ ที่ 2 จำนวน 16 ตัวชวี้ ดั 54

กลยุทธ์ท่ี 1 เป้าประสงค์ขอ้ ที่ 3 จำนวน 6 ตัวชวี้ ดั 56

กลยุทธ์ที่ 1 เปา้ ประสงค์ข้อท่ี 4 จำนวน 14 ตวั ชวี้ ดั 57

กลยทุ ธท์ ่ี 1 เป้าประสงค์ขอ้ ท่ี 5 จำนวน 4 ตวั ชว้ี ัด 61

กลยุทธท์ ่ี 2 เปา้ ประสงค์ขอ้ ที่ 6 จำนวน 11 ตัวชว้ี ดั 62

กลยทุ ธ์ท่ี 3 เปา้ ประสงค์ขอ้ ที่ 7 จำนวน 9 ตัวชว้ี ดั 63

กลยุทธ์ท่ี 4 เป้าประสงค์ขอ้ ท่ี 8 จำนวน 5 ตวั ชวี้ ดั 64

กลยทุ ธท์ ี่ 4 เป้าประสงค์ขอ้ ท่ี 9 จำนวน 3 ตัวชวี้ ดั 65

กลยุทธ์ท่ี 4 เป้าประสงค์ข้อท่ี 10 จำนวน 4 ตวั ชว้ี ัด 66

กลยทุ ธท์ ี่ 5 เปา้ ประสงค์ข้อท่ี 11 จำนวน 5 ตวั ชว้ี ัด 67

กลยุทธท์ ่ี 5 เป้าประสงค์ขอ้ ที่ 12 จำนวน 3 ตวั ชวี้ ัด 68

▪ ตอนที่ 5 รายงานผลการดำเนนิ โครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564 69
➢ โครงการท่ี 1 พฒั นาผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นและผลสมั ฤทธิ์ฯระดบั ชาติ O-NET 69
➢ โครงการท่ี 3 ระบบดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรียน 77
➢ โครงการท่ี 4 พฒั นาการเรยี นการสอนห้องเรียนโครงการพิเศษ ม. ต้น 87
➢ โครงการที่ 5 พฒั นาการเรียนการสอนห้องเรยี นโครงการพิเศษ ม. ปลาย 95
➢ โครงการท่ี 6 ส่งเสรมิ นกั เรียนสคู่ วามเปน็ เลศิ 102
➢ โครงการท่ี 7 สง่ เสรมิ สุขภาพและอนามยั 109
➢ โครงการท่ี 8 สถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข 125
➢ โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา 133
➢ โครงการที่ 10 พฒั นาหลกั สูตร และกระบวนการเรียนรู้ 145
➢ โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารฯให้เป็นองค์กรคุณภาพ 155
➢ โครงการที่ 12 พัฒนากระบวนการบรหิ ารจดั การด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน 161
➢ โครงการท่ี 14 พฒั นาระบบ ICT และส่ือเพ่ือการเรยี นรู้ และโสตทัศนปู กรณ์ 167รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

สารบญั (ต่อ) หนา้

เรื่อง

➢ โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาสือ่ - อปุ กรณ์ –ครภุ ัณฑ์ เพื่อการเรยี นรู้ 179
➢ โครงการที่ 16 สง่ เสรมิ นักเรียนให้เปน็ บุคคลแหง่ การเรียนรู้ 186
➢ โครงการที่ 17 พฒั นาอาคารสถานท่ี สง่ิ แวดลอ้ ม ให้เอื้อต่อการจดั การเรียนการสอน 196
➢ โครงการที่ 18 โครงการเครือข่ายรว่ มพัฒนาและส่งเสรมิ ศักยภาพผู้เรยี น 211
219
➢ โครงการที่ 20 สง่ เสรมิ คุณธรรมจรยิ ธรรมฯตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง 229
➢ โครงการท่ี 21 พฒั นาสมรรถนะทางการเรยี นรู้ และทักษะชวี ิต 238
➢ โครงการที่ 24 โรงเรียนวถิ ีพุทธช้นั นำ 246
➢ โครงการท่ี 25 ปรบั ปรุงห้องปฏบิ ตั ิการ 252
➢ โครงการท่ี 26 พฒั นาส่อื การเรียนร้เู พ่อื สง่ เสริมและพัฒนาศกั ยภาพนักเรยี น 257
➢ โครงการท่ี 27 ปรับปรุงซอ่ มแซมรว้ั ด้านขา้ งโรงเรยี นเปน็ สแตนเลส

บทท่ี 4 สรปุ อภปิ รายผลและขอ้ เสนอแนะ 260

▪ สรปุ ผล /อภิปรายผล 260
▪ ข้อเสนอแนะ 262
▪ แนวทางการพัฒนาต่อเนอ่ื งอยา่ งเปน็ ระบบยัง่ ยืน และเปน็ วฒั นธรรมองคก์ ร 263

ภาคผนวก 265
▪ คำสงั่

1

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

บทท่ี 1
บทนำ

ความเป็นมา

กระบวนการบริหาร (Management Process) มี 3 ข้ันตอน คอื การวางแผน (Planning)
การดำเนินงานตามแผน (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนการประเมินผล
นนั้ มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าอีก 2 ขั้นตอน ท้ังน้ีเพราะผลของการประเมินไม่เพียงแตจ่ ะใชส้ ำหรับแก้ไข
ปรับปรุงและตัดสินใจโครงการนั้นๆเท่าน้ัน แต่ยังสามารถนำไปใช้ตัดสินใจในการวางแผนโครงการอ่ืนๆ
ต่อไปด้วย วิธีการประเมินผลมีหลายรูปแบบ โดยโรงเรียนได้ใช้รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP model
โดยได้กำหนดกรอบขั้นตอนกระบวนการประเมินผลโครงการ 3 คร้ัง คือ ก่อนการดำเนินงานโครงการ
(Before the project) ระหว่างการดำเนินงานโครงการ (During the project) หลังการดำเนินงาน
โครงการ (After the project) ซ่ึงมรี ายละเอียดดังน้ี

1. การประเมนิ โครงการกอ่ นดำเนนิ การ
- การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C ) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณา
หลักการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมาย
โครงการ
- การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I ) เป็นการประเมนิ เพ่ือพจิ ารณาถงึ ความเป็นไป
ได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ เช่น
งบประมาณ บคุ ลากร วัสดอุ ุปกรณ์เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดำเนินงาน
2. การประเมินระหวา่ งดำเนินการโครงการ
- การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของ
การดำเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้การดำเนินการช่วงต่อไปมี
ประสิทธิภาพ มากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ ภาวะผู้นำ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้
จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของ
โครงการ

3. การประเมนิ เมอื่ สิน้ สุดโครงการหรอื ประเมนิ ผลผลิต/ผลกระทบ
- การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ีนกับ
วตั ถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานทกี่ ำหนดไว้ รวมทั้งการพจิ ารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย
หรือปรับเปล่ยี นโครงการ
- การประเมินผลกระทบ (Outcome / Impact Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จากผลของ
โครงการท้ังท่ีคาดหวังและไม่ได้คาดหวัง ซ่ึงเป็นผลทางบวกและทางลบ เพื่อนำผลไปประกอบการตัดสินใจ
เก่ยี วกบั โครงการ เช่น การยกเลกิ หรอื ดำเนนิ โครงการดงั กล่าวตอ่ ไป

2

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

วตั ถุประสงค์ของการประเมนิ ผล

1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564
2) เพอ่ื สรปุ รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิ ัติการ ปีการศกึ ษา 2564
3) เพื่อประเมนิ ผลโครงการเทยี บกบั คา่ เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) เพอ่ื ประเมินผลโครงการเทยี บกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของเปา้ ประสงค์ของแผนกลยทุ ธ์โรงเรยี น
5) เพื่อประเมินผลโครงการ ดา้ นบริบท ปัจจัยปอ้ น กระบวนการ และผลผลติ (Context , Input ,

Process and product)
6) เพอ่ื นำขอ้ มลู สารสนเทศ /สภาพปญั หาท่ีคน้ พบมาวางแผนคิดกิจกรรม รูปแบบ วิธีการ

ในการจัดทำแผนปฏบิ ตั ิการประจำปีต่อไปใหส้ อดคล้องและครอบคลุมสภาพปญั หาที่แทจ้ ริง

ขอบเขตของการประเมินผล

ป ระเมิ นผลการดำเนิ น งาน ตามโครงการของแผน ป ฏิ บั ติการ ปี การศึกษ า 2564
ตามวตั ถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยทุ ธใ์ นการพัฒนา โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒ ซง่ึ ไดก้ ำหนด
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ปีการศกึ ษา 2564 ดังน้ี

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลย่ี นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

พนั ธกจิ
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขน้ั พื้นฐานใหผ้ ู้เรียนทุกคนได้รบั การศึกษาอย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพน้ื ฐานและมาตรฐานสากล เพื่อใหผ้ ู้เรียนมีความรู้ มคี ุณธรรมจรยิ ธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ทักษะตาม
สมรรถนะ และสามารถปฏบิ ัตงิ านได้ตามมาตรฐานวชิ าชีพ โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ
มีสว่ นรว่ ม และยึดหลกั ธรรมาภิบาล

เปา้ ประสงค์
1. ผ้เู รียนมผี ลสมั ฤทธท์ิ างวชิ าการระดับดี
2. ผ้เู รียนมคี วามสามารถในการสอื่ สารท้งั ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา

ตา่ งประเทศอนื่ ๆ รวมถึงการส่อื สารภาษาสญั ลกั ษณ์และภาษาดจิ ิทัล (Digital Literacy) อยา่ งมปี ระสิทธิผล
3. ผู้เรียนมีทักษะการคดิ มวี ิจารณญาณ สามารถไตร่ตรอง วเิ คราะห์ สงั เคราะห์ รเิ ร่มิ

สร้างสรรค์ แกป้ ัญหาและกลา้ ตัดสนิ ใจ

3

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

4. ผเู้ รยี นสามารถคดิ คน้ ออกแบบ พฒั นา ช้นิ งาน สงิ่ ประดษิ ฐ์ นวตั กรรม โดยใช้
เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะ การวางแผน จัดการ ทำงานเป็นทีม และเห็นช่องทางสร้างงาน
อาชีพในระบบเศรษฐกจิ ยุคใหม่ (New Economy)

5. ผเู้ รียนมคี ุณลกั ษณะและค่านยิ มที่ดี สามารถอยู่ในสงั คมได้อยา่ งมีความสุข

6. ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษามีความรู้ ความสามารถ มที ักษะตามสมรรถนะ
สามารถปฏบิ ตั ิงานไดต้ ามมาตรฐานวิชาชพี อย่างมอื อาชีพ และเกดิ ชมุ ชนทางวิชาชพี (PLC)

7. ผบู้ รหิ ารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจดั การทีม่ ีคุณภาพ

8. โรงเรียนพฒั นาและจดั บริการแหลง่ เรียนรู้อย่างมคี ุณภาพ เออื้ ต่อการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธภิ าพ ทั่วถึง และคมุ้ ค่า

9. โรงเรียนใชช้ มุ ชนแหล่งเรียนรู้ สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทกุ ภาคสว่ นเป็นเครือขา่ ย
ส่งเสรมิ พฒั นาคณุ ภาพการจดั การศึกษา

10. โรงเรยี นมภี าครี ว่ มพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาหรือแลกเปลย่ี นเรียนรู้ ทง้ั ในระดับ
ท้องถิ่น ระดบั ประเทศ และระหว่างประเทศ

11. โรงเรียนสง่ เสรมิ สนบั สนุน แนะแนว ชว่ ยเหลอื ผู้เรยี นเป็นรายบุคคล สามารถ
พัฒนาผู้เรยี นเตม็ ตามศักยภาพ

12. ผูเ้ รียนมีคุณภาพชีวิตบนพืน้ ฐานความเป็นไทยตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยี ง

4

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการของแผนกลยทุ ธ์ ลงสแู่ ผนปฏิบตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

กลยทุ ธ์ งบประมาณ
โครงการ
กจิ กรรม เงินอุดหนนุ เงนิ รายได้

งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย สถานศึกษา

รวมเงนิ กลยทุ ธ์ 20,512,602 5,999,840 1,200,000 2,082,480 1,583,800 2,000,000 7,646,482
ที่ 1-5

กลยทุ ธ์ที่ 1 : พฒั นาคณุ ภาพนกั เรยี น [ มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผ้เู รียน ]

รวมเงินกลยทุ ธ์ 1 4,298,741 1,209,145 116,090 0 257,630 2,000,000 715,876

คก 1. โครงการพฒั นาผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนและผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นระดบั ชาติ O-NET วชิ าการ

รวมเงิน คก.1 870,619 656,139 0 0 214,480 0 0

ก 1.1 ...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 100,000 0 00 0 0
- ก.พฒั นาส่ือการจดั การเรียนรู้ 15,000 0 00 0 0
- ก.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย 0 00 0 0
- ก.รักการอ่านสานสู่หนงั สือทามอื 0 0 00 0 0
- ก.ค่ายทกั ษะการสื่อสารภาษาไทย 10,000 0 00 0 0
- ก.พฒั นาการอ่านออกเขียนได้ 40,000 0 00 0 0
- ก.วนั สาคญั ทางภาษาไทย 5,000 0 00 0 0
- ก.พฒั นาเครือข่ายฯการสอนภาษาไทย 30,000 0 00 0 0

ก 1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 0 0 36,380 0 0

25,504

- ก.จดั ติวเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.3 0 0 0 12,620 0 0

- ก.จดั ติวเพ่ือเตรียมสอบ O-NET ม.6 0 0 0 23,760 0 0

- ก.คลีนิคณิตศาสตร์ 13,214 0 00 0 0
- ก.เพชรคณิตศาสตร์ 12,290
0 00 0 0
ก 1.3 กลุ่มสาระฯวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95,200
- ก.พฒั นาเจตคติดา้ นวิทยาศาสตร์ฯ 0 0 00 0 0
- ก.สปั ดาห์วิทยาศาสตร์ 0 00 0 0
- ก.ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ ยโครงงาน 46,500 0 00 0 0
- ก.ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ ยสะเตม็ ศึกษา 33,700 0 00 0 0
15,000 0 00 0 0
ก 1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 43,540
- ก.พฒั นาสื่อการจดั การเรียนรู้ 20,140 0 00 0 0
- ก.ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้ นสงั คมศึกษา 1,950 0 00 0 0
- ก.มารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ 7,000 0 00 0 0
- ก.วนั รพี 8,950 0 00 0 0
- ก.วนั รัฐธรรมนญู 5,500 0 00 0 0
0 00 0 0

5

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

กลยทุ ธ์ งบประมาณ
โครงการ
กจิ กรรม เงนิ อุดหนนุ เงินรายได้

งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย สถานศกึ ษา

ก 1.5 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 54,250 0 0 00 0

- ก.พฒั นาผลสมั ฤทธ์ิฯภาษาต่างประเทศ 4,300 0 0 00 0

- ก.การสนทนาภาษาฯ บทบาทสมมติ 6,500 0 0 00 0

- ก.พฒั นาการเขียนภาษาองั กฤษ ม.1 , ม.2 3,300 0 0 00 0

- ก.การจดั ทาขอ้ สอบมาตรฐาน (คลงั ขอ้ สอบ) 12,450 0 0 00 0

- ก.พฒั นาภาษาฝรัง่ เศส 19,200 0 0 00 0

- ก.พฒั นาภาษาญ่ปี ่ ุน 8,500 0 0 00 0

ก 1.6 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 119,035 0 0 00 0

- ก.พฒั นาสื่อการจดั การเรียนรู้ 106,185 0 0 00 0

- ก.การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 11,200 0 0 00 0

- ก.ห้องเรียน ICTสุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 00 0

- ก.วนั กีฬาแห่งชาติ 1,650 0 0 00 0

- ก.วนั วิชาการ 00 0 00 0

ก 1.7 พฒั นาผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นฯ กลุ่มสาระศิลปะ 92,710 0 0 00 0

- ก.พฒั นาฯ สาระทศั นศิลป์ 8,460 0 0 00 0

- ก.พฒั นาฯ สาระดนตรีสากล 33,500 0 0 00 0

- ก.พฒั นาฯ สาระดนตรีไทย 33,950 0 0 00 0

- ก.พฒั นาฯ สาระนาฏศิลป์ 16,800 0 0 0

ก 1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 49,200 0 0 00 0

- ก.พฒั นาฯ สาระคหกรรม/งานผา้ 11,640 0 0 00 0

- ก.พฒั นาฯ สาระงานช่าง 9,960 0 0 00 0

- ก.พฒั นาฯ สาระงานช่างไม้ 27,600 0 0 00 0

ก 1.9 ค่ายวิชาการ ระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 6 0 0 0 53,300 0 0
ก 1.10 จดั ติวเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 0 0 0 100,000 0 0
ก 1.11 จดั ติวเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.6 0 0 0 24,800 0 0
ก 1.12 จดั ติวเพ่ือเตรียมสอบ O-NETในตารางเรียนฯ 0 0 00 0 0
ก 1.13 "เติมฝันป้ันดาว" 4,800 0 00 0 0
ก 1.14 "ลบั ให้คม บม่ ให้ลึก" ให้กบั นกั เรียน ม.3 และ ม.6 1,900 0 00 0 0
ก 1.15 พฒั นาการจดั การเรียนรู้ฯสู่การยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิ 70,000 0 00 0 0

6

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

กลยทุ ธ์ งบประมาณ
โครงการ
กจิ กรรม เงนิ อุดหนนุ เงินรายได้

งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย สถานศึกษา

คก 2. โครงการโรงเรยี นมาตรฐานสากล

รวมเงนิ คก.2 53,360 53,360 0 0 00 0

ก 1 ส่ีภาษาพาเพลิน 5,800 0 0 00 0

ก 2 จดั นิทรรศการเวทศี กั ยภาพ 47,560 0 0 00 0

โรงเรียนมาตรฐานสากล

คก 3. โครงการพฒั นาระเบยี บวนิ ยั ของนกั เรยี นโรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒ กจิ การ

รวมเงนิ คก.3 72,700 29,550 0 0 43,150 0 นกั เรยี น 0

ก 3.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน 20,000 0 0 00 0

ก 3.2 เยยี่ มบา้ นนกั เรียน 00 0 43,150 0 0

ก 3.3 ประชุมผูป้ กครองช้นั เรียน 00 0

ก 3.4 อบรมระดบั ช้นั 00 0 00 0

ก 3.5 ขบั ขี่ปลอดภยั ส่งเสริมวินยั จราจร 9,550 0 0 00 0

คก 4. โครงการพฒั นาการเรียนการสอนห้องเรียนโครงการพเิ ศษ ม. ต้น วชิ าการ

รวมเงนิ คก.4 467,156 00 0 0 0 467,156

ก 4.1,2 กลุ่มสาระวทิ ยาศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ก 1 วิทยาศาสตร์ ช้นั ม.1 (ม.วลยั ลกั ษณ์) 00 0 00
ค่ายวชิ าการ ม.1 ก 2 ทกั ษะฯวิทยาศาสตร์ช้นั ม.1 (โรงเรียน) 00 0 00

ก 4.3,4 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

แหล่งเรยี นรู้ ม.2 ก 3 คณิตศาสตร์ ช้นั ม.2 (มอ.ภเู ก็ต) 00 0 00
ค่ายวชิ าการ ม.2 ก 4 ค่าย STEM ช้นั ม.2 (มอ.วิทยานสุ รณ์) 00 0 00

ก 4.5,6 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

แหล่งเรยี นรู้ ม.3 ก 5 ต่างประเทศ (มาเลเซีย) ช้นั ม.3 00 0 00
ค่ายวชิ าการ ม.3 ก 6 ภาษาองั กฤษ ช้นั ม.3 (มอ.หาดใหญ)่ 00 0 00

ก 4.7 ทดสอบ CEFR (ภาษาอังกฤษ) 00 0 00 0
ก 4.8 ทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ (คณิตศาสตร์) 00 0 00 0
ก 4.9 ทดสอบโอลิมปิ กวชิ าการ 00 0 00 0
ก 4.10 พฒั นาประสิทธภิ าพสื่อเทคโนโลยฯี 0
00 0 00

(งบประมาณ ปี 2563 เหลือจ่าย 50,156.- บาท)

7

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564

กลยทุ ธ์ งบประมาณ
โครงการ
กจิ กรรม เงนิ อุดหนนุ เงนิ รายได้

งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย สถานศกึ ษา

คก 5. โครงการพฒั นาการเรียนการสอนห้องเรียนโครงการพเิ ศษ ม. ปลาย วชิ าการ

รวมเงนิ คก.5 248,720 00 0 0 0 248,720

ก 5.1,2 กลุ่มสาระวทิ ยาศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ ม.4 ก 1 วิทยาศาสตร์ ช้นั ม.4 (ม.ทกั ษิณ) 00 0 00

ค่ายวชิ าการ ม.4 ก 2 ค่ายวิทยาศาสตร์ ช้นั ม.4 (โรงเรียน) 00 0 00

ก 5.3,4 วชิ าภาษาจีน

ค่ายวชิ าการ ม.4 ก 3 ค่ายภาษาจีน ช้นั ม.4 (โรงเรียน) 00 0 00

ค่ายวชิ าการ ม.5 ก 4 ค่ายภาษาจีน ช้นั ม.5 (มอ. หาดใหญ)่ 00 0 00

ก 5.5 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ ม.5 ก 5 รู้คณิตศาสตร์ช้นั ม.5 (จุฬาลงกรณ์) 00 0 00
ค่ายวชิ าการ ม.5

ก 5.6 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

แหล่งเรียนรู้ ม.6 ก 6 ภาษาต่างประเทศ ช้นั ม.6 00 0 00
ค่ายวชิ าการ ม.6 (ม.เชียงใหม่ , ม.แมฟ่ ้าหลวง)

ก 5.7 กิจกรรมทดสอบ CEFR 00 0 00 0

ก 5.8 กิจกรรมทดสอบ HSK (นกั เรียนจ่ายตามระดบั ทีส่ อบ) 0 0 0 00 0

ก 5.9 กิจกรรมการทดสอบโอลิมปิ กวิชาการ 00 0 00 0

ก 5.10 พฒั นาประสิทธิภาพส่ือ เทคโนโลยฯี 00 0 00 0

คก 6. โครงการส่งเสรมิ นกั เรยี นสู่ความเป็ นเลิศ วชิ าการ

รวมเงิน คก.6 421,596 421,596 0 0 00 0

ก 6.1 กิจกรรมแข่งขนั ทกั ษะวิชาการ 14,700 0 0 00 0

ก 6.2 กิจกรรมการเขา้ ค่ายอยา่ งเขม้ เพ่ือฝึ กซอ้ มก่อนแข่งขนั 00 0 00 0

ก 6.3 กิจกรรมวนั เปิ ดบา้ นสุราษฎร์ธานี๒ 120,000 0 0 00 0

ก 6.4 กจิ กรรมส่งเสริมความเป็ นเลิศของกลุ่มสาระฯ

ก 6.4.1 ส่งเสรมิ ความเป็ นเลิศกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

- ก.ส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง (GAT) 65,400 0 0 00 0

ก 6.4.2 ส่งเสริมความเป็ นเลิศกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 0 0 00 0

- ก.ส่งเสริมการทดสอบ PAT1 2,725 0 0 00 0

8

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564

กลยทุ ธ์ งบประมาณ
โครงการ
กจิ กรรม เงนิ อุดหนนุ เงินรายได้

งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย สถานศกึ ษา

ก 6.4.3 ส่งเสรมิ ความเป็ นเลิศกลุ่มสาระฯ วทิ ยาศาสตร์ฯ 64,181
- ก.ทกั ษะวิชาการดา้ นวิทยาศาสตร์
- ก. ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้ นคอมพิวเตอร์ 12,000 0 0 00 0
- ก.ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้ นโคด๊ ดิ้งดว้ ยหุ่นยนต์
- ก.ส่งเสรมการทดสอบโอลิมปิ กวิชาการ 00 0 00 0

ก 6.4.4 ส่งเสรมิ ความเป็ นเลิศกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 37,481 0 0 00 0
- ก.การฝึ กซอ้ มนกั เรียน
- ก.การแข่งขนั ทกั ษะวิชาการ 14,700 0 0 00 0

ก 6.4.5 ส่งเสรมิ ความเป็ นเลิศกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 111,330
- ก.ส่งเสริมความเป็นเลิศทกั ษะการงานอาชีพ
4,160 0 0 00 0
ก 6.4.6 ส่งเสรมิ ความเป็ นเลิศกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
- ก.ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้ นทศั นศิลป์ 107,170 0 0 00 0
- ก.ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้ นดนตรีสากล
- ก.ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้ นดนตรีไทย 00 0 00 0
- ก.ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้ นนาฏศิลป์ 0
00 0 00 0
ก 6.4.7 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 00 0 00 0
- ก.ส่งเสริมความเป็นเลิศทกั ษะสงั คมศึกษา 00 0 00 0
00 0 00 0
ก 6.4.8 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
- ก.วนั ทานาบาตะ เทศกาลญป่ี ่ ุน 00 0 00 0
- ก.วนั ชาติฝรงั่ เศส
- ก.วนั คริสตม์ าส 43,260 0 00 0
- ก.วนั ตรุษจีน 5,500 0 0 00 0
- ก.อจั ฉริยะทางภาษา อกั ษรไขว้ 8,000 0 0 00 0
- ก.อจั ฉริยะทางภาษา การเล่านิทาน 6,860 0 0 00 0
- ก.อจั ฉริยะทางภาษา เล่าเรื่องจากภาพ 8,000 0 0 00 0
- ก. อจั ฉริยะทางภาษา การคดั อกั ษรจีน 1,000 0 0 00 0
- ก.อจั ฉริยะทางภาษา ร้องเพลงสากล 1,000 0 0 00 0
- ก.ส่งเสริมการทดสอบทางภาษา CEFR กลุ่มสนใจ 5,000 0 0 00 0
1,000 0 0 00 0
6,900 0 0 00 0

00

9

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564

กลยทุ ธ์ งบประมาณ
โครงการ
กจิ กรรม เงินอุดหนนุ เงนิ รายได้

งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย สถานศึกษา

7. โครงการส่งเสรมิ สุขภาพและอนามัยนกั เรยี น บริหารทวั่ ไป

รวมเงิน คก.7 116,090 0 116,090 0 00 0

ก 7.1 บริการสุขภาพอนามยั 0 34,620 0 00 0

ก 7.2 คุม้ ครองผูบ้ ริโภค 0 6,000 0 00 0

ก 7.3 ป้องกนั และส่งเสริมสุขภาพ 0 10,000 0 00 0

ก 7.4 ป้องกนั ฯโรคไวรัสโคโรนา 2019 0 65,470 0 00 0

8. โครงการสถานศกึ ษาสีขาวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข กจิ การ

รวมเงิน คก.8 48,500 48,500 0 0 00 0

ก 8.1 ห้องเรียนสีขาว 22,500 0 0 00 0

ก 8.2 อบรม น.ร.แกนนาตา้ นภยั ยาเสพติด 10,000 0 0 00 0

ก3 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 7,000 0 0 00 0

ก 8.4 ตารวจประสาน รร.(1ตารวจ1 รร.) 3,000 0 0 00 0

ก 8.5 ป้องกนั ภยั คุกคามรูปแบบใหม่ 6,000 0 0 00 0

กลยทุ ธ์ กจิ กรรม เงินอุดหนนุ เงนิ รายได้
โครงการ
งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย สถานศกึ ษา

เงินเหลอื จ่ายจากเงินอดุ หนุน ปี การศึกษา 2563 ยอดยกมา จานวน 2,000,000.- บาท

25. โครงการปรับปรุงห้องปฏบิ ตั ิการ วชิ าการ

รวมเงนิ 1,850,000 0 0 0 0 1,850,000 0

ก 1 ปรบั ปรุงห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (124) 0 0 0 0 1,023,000 0

ก 2 ปรับปรุงห้องฏิบตั ิการคณิตศาสตร์ไร้พรหมแดน 0 0 0 0 152,600 0

ก 3 ปรบั ปรุงห้องปฏิบตั ิการเคมี 0 0 0 0 490,000 0

ก 4 ปรบั ปรุงห้องปฏิบตั ิการดา้ นภาษา 0 0 0 0 184,400 0

26. โครงการพฒั นาส่ือการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนกั เรียน วชิ าการ

รวมเงนิ 150,000 00 0 0 150,000 0

ก 1 กิจกรรมพฒั นาสื่อการเรียนรู้ดา้ นศิลปะ 00 0 0 28,000 0

ก 2 กิจกรรมพฒั นาส่ือการเรียนรู้ดา้ นดาราศาสตร์ 00 0 0 48,000 0

ก 3 กิจกรรมพฒั นาสื่อการเรียนรู้ดา้ นการงานอาชีพ 00 0 0 74,000 0

10

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

กลยทุ ธ์ กจิ กรรม งบประมาณ เงนิ รายได้
โครงการ เงินอุดหนนุ สถานศกึ ษา
งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย
0
กลยทุ ธ์ที่ 2 : พฒั นาคณุ ภาพครูและบุคลากรทางการศกึ ษา งานบุคคล

[ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่ีเนน้ ผูเ้ รียนเป็นสาคญั ] 0
0
รวมเงินกลยทุ ธ์ 2 200,000 200,000 00 00 0

9. โครงการพฒั นาครู และบคุ ลากรทางการศึกษา 0
0
รวมเงนิ คก.9 200,000 200,000 00 00
0
ก 9.1 กิจกรรมการประชุมครูและบคุ ลากร 39,000 0 0 0 0 0
0
ก 9.2 อบรม ประชุม สมั มนาตามจุดเนน้ และนโยบาย / 27,500 00 00 0

ไปราชการ 0

ก 9.3 ไปราชการ 75,000 00 00 0
ก 9.4 ทศั นศึกษาดูงานของขา้ ราชการครูและบคุ ลากร 0 00 00

ทางการศึกษา

ก 9.5 อบรม เร่ือง จิตสงั คมบาบดั ในสถานศึกษา 25,000 0 0 0 0
ก 9.6 ทศั นศึกษา ดูงานของนกั การภารโรง 25,000 0 0 0 0
ก 9.7 พฒั นาครูเพื่อขอม/ี เล่ือนวิทยฐานะ
ก 9.8 การเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ 0 00 00

ตาแหน่งครูผูช้ ่วย 00 00
0

ก 9.9 พฒั นาทกั ษะภาษาองั กฤษและดิจิทลั ของ 00 00
ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา 8,500

ก 9.10 กิจกรรมยกยอ่ งเชิดชูบคุ ลากร 0 00 00

11

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

กลยทุ ธ์ งบประมาณ
โครงการ
กจิ กรรม เงนิ อุดหนนุ เงนิ รายได้

งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย สถานศึกษา

กลยทุ ธ์ท่ี 3 : พฒั นาระบบการบริหารจัดการ [ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ ]

รวมเงินกลยทุ ธ์ 3 12,007,306 3,619,920 0 2,082,480 155,300 0 6,149,606

10. โครงการพฒั นาหลกั สูตร และกระบวนการเรียนรู้ วชิ าการ

รวมเงิน คก. 10 14,600 14,600 0 0 00 0
00 0
ก 10.1สร้างความเขา้ ใจในการจดั ทา 00 0 00 0
หลกั สูตรปี การศึกษา 2564 00 0
ก 10.2 พฒั นาหลกั สูตรสถานศึกษา 00 0
ปี การศึกษา 2564 00 0 00 0
00 0
ก 10.3 นิเทศ ติดตาม กระบวนการ 00 0 00 0
จดั การเรียนการสอนของครูผูส้ อน
ก 10.4 นิเทศสญั จรเกี่ยวกบั การใช้
และการพฒั นาหลกั สูตร 00 0

ก 10.5 พฒั นาศกั ยภาพครูสู่ครูมอื
อาชีพแบบ PLCและงานวิจยั ฯ 14,600 0 0
ก 10.6 ประชุมเพื่อประเมนิ ผล
การใชห้ ลกั สูตร 00 0

ก 10.7 จดั ทารายงานการพฒั นา 00 0
หลกั สูตร

11. โครงการพัฒนาประสิทธภิ าพการบริหารจดั การศึกษา ให้เป็ นองค์กรคณุ ภาพ งบประมาณ

รวมเงนิ คก. 11 108,100 108,100 0 0 00 0

ก 11.1 งานนโยบายและแผน 00 0 00 0

ก 11.2 งานนิเทศ ติดตามและ 00 0 00 0

ประเมนิ ผลภายในโรงเรียน

ก 11.3 งานตรวจสอบ ติดตาม 21,100 0 0 00 0

ประเมนิ ผลและรายงานผลการใชเ้ งิน

และผลการดาเนินงาน
ก 11.4 พฒั นาระบบงานการเงิน
00 0 00 0
ก 11.5 พฒั นาระบบงานสารบรรณ 00 0 00 0
00 0 00 0
ก 11.6 พฒั นาระบบงานพสั ดุฯ 00 0
ก 11.7 พฒั นาระบบงานสารสนเทศ 5,000 0 0 00 0
ก 11.8 จดั ทาแผนปฏิบตั ิการปี 2564 60,000 0 0 00 0
ก 11.9 ระบบโปรแกรมแผนงานฯ 6,000 0 0 00 0
6,000 0 0 00 0
ก 11.10 ระบบโปรแกรมพสั ดุฯ 10,000 0 0

ก 11.11 งานะกรรมการ

12

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

กลยทุ ธ์ กจิ กรรม งบประมาณ เงินรายได้
โครงการ เงนิ อุดหนนุ สถานศกึ ษา
งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย
วชิ าการ
12. โครงการพฒั นากระบวนการบริหารจดั การด้วยระบบประกนั คณุ ภาพภายใน 0

รวมเงนิ คก. 12 41,600 41,600 0 0 00

ก 12.1. พฒั นาบคุ ลากรเพ่ือพฒั นา 15,600 0 0 00 0
00 0
ระบบบริหาร 00 0
00 0
ก 12.2. การจดั ทารายงานผลการ 21,000 0 0

ดาเนินงาน

ก 12.3. การจดั ระบบเทคโนโลยี 00 0

สารสนเทศฯ

ก 12.4. เตรียมรับการประเมนิ เพื่อ 5,000 0 0

พฒั นาคุณภาพการศึกษา

13. โครงการระดมทรัพย์ (เงินรายได้สถานศึกษา) งบประมาณ

รวมเงิน คก. 13 6,149,606 00 0 0 0 6,149,606

ก.13.1 ค่าจา้ งครูต่างประเทศ 00 0 0 0 1,854,600
ก 13.2 ค่าจา้ งบคุ ลากร 00 0
ก 13.3 งานสาธารณูปโภค 00 0 0 0 3,034,800
ก 13.4 พฒั นาระบบเครือข่าย สธ. ๒ 00 0
ก 13.5 จดั ทาวารสารโรงเรียน 00 0 0 0 505,800
ก 13.6 งานประกนั อุบตั ิเหตนุ กั เรียน 00 0
ก 13.7 ค่าคู่มอื นกั เรียน ม.1 และม.4 00 0 00 0
ก 13.8 ค่าบริการดูแลโรงอาหาร 00 0
ก 13.9 คา่ บตั รอิเลก็ ทรอนิกสส์ ูญหาย 00 0 0 0 130,425

0 0 434,750

00 91,500

00 27,731

00 70,000

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จากเงนิ อุดหนุน , เงนิ รายได้สถานศึกษา และเงนิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณ

รวมเงนิ 5,693,400 3,455,620 0 2,082,480 155,300 0 0
0 0 1,163,880 0 0 0
1. ค่าสาธารณูปโภค 0 100,000 0 0 0
0 0 140,000 0 0 0
2. ค่าปรบั ซ่อมรถยนตโ์ รงเรียน 0 0 150,000 0 0 0
0 0 350,000 0 0 0
3. ค่าน้ามนั รถ 0

4. ค่าถ่ายเอกสารการเรียน , ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย

5. ค่ากระดาษ/ค่าวสั ดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอ่ืนๆ

6. ค่าปรับซ่อมครุภณั ฑก์ ารศึกษา 0 0 178,600 0 0 0
0 0
7. ค่ากิจกรรมการจดั การเรียนฯช่วง COVID-19 เช่น 0 0 0 155,300
0 0
ค่าเอกสาร ใบงาน ,ค่าใชจ้ ่ายในการติดตาม เยยี่ มบา้ น

8. ค่าหนงั สือเรียน, เคร่ืองแบบนกั เรียน,อุปกรณ์การเรียน 3,455,620 00 0

13

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

กลยทุ ธ์ งบประมาณ
โครงการ
กจิ กรรม เงนิ อุดหนนุ เงนิ รายได้

งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย สถานศกึ ษา

กลยทุ ธ์ที่ 4 : พฒั นาอาคาร สถานที่ ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรยี นรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรยี นการสอน
และมภี าครี ่วมพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้
[ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ ]

รวมเงินกลยทุ ธ์ 4 3,251,655 570,755 1,080,910 0 818,990 0 781,000

14. โครงการจดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดั การและการเรียนรู้ วชิ าการ

รวมเงิน คก. 14 816,320 224,500 0 0 591,820 0 0

ก 14.1 ซ่อมบารุงวสั ดุอุปกรณค์ อมฯ 140,000 0 0 0 0 0

ก 14.2 บริการ ICT 35,000 0 0 0 0 0
0
ก 14.3 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ ICT Junior 13,500 0 0 0 0 0
0
ก 14.4 จดั ซ้ือครุภณั ฑ์ ห้อง116 0
0
ก 14.5 พฒั นาระบบเครือข่าย สธ. ๒ 00 0

ก 14.6 เช่าสญั ญาณอินเตอร์ สธ.๒ 591,820 0

ก 14.7 อบรมเชิงปฏิบตั ิการดา้ นคอมฯ 25,000 0 0 0 0

ก 14.8 อบรมการพฒั นาคุณภาพฯ 11,000 0 0 0 0

ดว้ ยเทคโนโลยฯี

15. โครงการพัฒนาส่ือ- อปุ กรณ์ –ครุภณั ฑ์ เพื่อการเรียนรู้ วชิ าการ

รวมเงนิ คก. 15 134,680 134,680 0 0 0 0 0

ก 15.1 พฒั นาสื่อฯ ศูนยค์ ณิตศาสตร์ 15,680 00 00 0
00 00 0
ก 15.2 พฒั นาส่ือฯสุขศึกษาและพลศึกษา 19,000 00 00 0

ก 15.3 พฒั นาสื่อฯ วิทยาศาสตร์ 100,000

16. โครงการส่งเสริมนกั เรียนให้เป็ นบคุ คลแห่งการเรียนรู้ วชิ าการ

รวมเงิน คก. 16 418,900 191,730 0 0 227,170 0 0

16.1 แหล่งเรยี นรู้ภายใน

ก 1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 15,000 0 0 0 0 0
0
ก 2 สปั ดาห์ห้องสมดุ 21,130 0 0 0 0 0
0
ก 3 หนงั สือวารสารน่าอ่าน 80,000 0 0 0 0

ก 4 มมุ อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องสมดุ 45,000 0 0 0 0

16.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอก

ก 1 ค่ายบรู ณาการ ลส.-นน. ช้นั ม.1 0 00 00 0

14

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

กลยทุ ธ์ งบประมาณ
โครงการ
กจิ กรรม เงนิ อุดหนนุ เงินรายได้

งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย สถานศึกษา

ก 2 ค่ายบรู ณาการ ลส.-นน. ช้นั ม.2 0 000 0 0
ก 3 ค่ายบรู ณาการ ลส.-นน. ช้นั ม.3 0 0 0 227,170 0 0
ก 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 0 000 0 0
ก 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5 0 000 0 0
ก 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6 0 000 0 0

16.3 กจิ กรรมชุมนมุ / กจิ กรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

ก 1 บนั ทึกกิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน 30,600 0 0 0 0

17. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ ส่ิงแวดล้อม ให้เออื้ ต่อการจดั การเรียนการสอน บริหารทวั่ ไป

รวมเงิน คก. 17 1,366,910 0 1,080,910 0 0 0 286,000
0 00
ก 17.1 ปรับซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 0 544,310 0 0 00
0 00
ก 17.2 ปรบั ปรุงภมู ทิ ศั น์ 0 60,000 0 0 00
00
ก 17.3 ดูแลระบบสาธารณูปโภค 0 190,000 0 8 00
00
ก 17.4 รร.น่ามองห้องเรียนน่าอยู่ 0 46,600 0 0 00
0 0 93,000
ก 17.5 พฒั นาโรงอาหาร 0 0 0 179,200
0 0 13,800
ก 17.6 ส่ือตามสารเสียงสมั พนั ธส์ ู่ 0 72,000 0 0
0
ก 17.7 พฒั นาระบบโสตฯ 0 150,000 0

ก 17.8 พฒั นาห้องเรียนรู้ภาษาไทย 0 18,000 0

ก 17.9 ปรบั ปรุงประตหู นา้ ต่าง อาคาร 2จานวน 3 ห้อง 000

ก 17.10 ซ้ือเคร่ืองปรบั อากาศ 4 เคร่ือง 000

ก 17.11 ค่ายา้ ยเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 000

18. โครงการภาคเี ครือข่ายพัฒนาการศึกษา วชิ าการ

รวมเงนิ คก. 18 19,845 19,845 0 0 0 0 0

ก 18.1 สร้างเครือข่ายและ 9,145 0 0 0 0 0

โรงเรียนร่วมพฒั นา

ก 18.2 เวทีส่งเสริมศกั ยภาพนกั เรียน 5,000 0 0 0 0 0

เครือข่ายพฒั นาฯ 0
ก 18.3 ส่งเสริมการปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ 5,700 0 0 0 0

(Best Practice)

27. ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวด้านข้างโรงเรียนเป็ นสแตนเลส บริหารทั่วไป

ก 27.1 ซ่อมแซมร้วั ดา้ นขา้ งโรงเรียน 0 0 0 0 0 495,000

15

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

กลยทุ ธ์ กจิ กรรม งบประมาณ เงินรายได้
โครงการ สถานศกึ ษา
เงินอุดหนนุ
งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย

กลยทุ ธ์ท่ี 5 : เสรมิ สร้างความเข้มแข็งให้ผ้เู รียนมีคณุ ภาพชีวติ ทด่ี บี นพนื้ ฐานความเป็ นไทย

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง สู่ความเป็ นพลเมืองแห่งศตวรรษท่ี 21
[ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้ รียน ]

รวมเงินกลยทุ ธ์ 5 754,900 400,020 3,000 0 351,880 0 0

19. โครงการสัมพันธ์ชุมชน กจิ การนกั เรียน
0 3,000 0 0 0
รวมเงนิ คก. 19 3,000 0 3,000 0 0 0

ก 19.1 งานสมั พนั ธช์ ุมชน

20. โครงการส่งเสริมคณุ ธรรม จริยธรรม สร้างสานกึ ความรับผดิ ชอบต่อตนเองและสังคม กจิ การนกั เรียน
00
รวมเงิน คก. 20 361,050 135,650 0 0 225,400 00
00
ก 20.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม. 1 0 0 0 65,600 00
00
ก 20.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.2,4,5 0 0 0 159,800 00
00
ก 20.3 ประดบั เขม็ ญสส. 11,000 0 0 0 00

ก 20.4 ไหวค้ รู 9,000 0 0 0 00

ก 20.5 ลูกประกายเพชร 5,000 0 0 0 วชิ าการ
00
ก 20.6 ปฐมนิเทศ นร.ช้นั ม.1 และ ม.4 15,000 0 0 0 00
00
ก 20.7 ปัจฉิมนิเทศ นร.ช้นั ม.3 และ ม.6 51,000 0 0 0 00
00
ก 20.8 ส่งเสริมประชาธิปไตยใน 44,650 0 0 0
โรงเรียนและสภานกั เรียน 0
00
21. โครงการพฒั นาสมรรถนะทางการเรียนรู้ และทกั ษะชีวิต 00

รวมเงิน คก. 21 133,210 133,210 0 0 0

ก 21.1 คน้ หาตวั ตน้ คน้ พบตวั เอง 000 0

ก 21.2 นกั เรียนเพื่อท่ีปรึกษา (YC) 000 0

ก 21.3 เปิ ดโลกการศึกษาเพื่ออนาคต 47,710 0 0 0

ก 21.4 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 40,500 0 0 0

ก 21.5 แข่งขนั กีฬาสี"ประกายเพชรเกมส์" 00

ก 21.6 แนะแนวการศึกษาต่อสญั จร 20,000 0 0 0

ก 21.7 รับสมคั รนกั เรียน ปี 2565 25,000 0 0 0

16

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

กลยทุ ธ์ กจิ กรรม งบประมาณ เงินรายได้
โครงการ สถานศึกษา
เงินอุดหนนุ
งบ วก. งบ บท. งบ.กลาง กจิ .พฒั เหลือจ่าย วชิ าการ
0
22. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง 0
0
รวมเงนิ คก. 22 82,870 82,870 0 0 0 0 0

ก 22.1 พฒั นาศูนย์ ปศพพ. 21,500 00 00 วชิ าการ
ก 22.2 อบรมนกั เรียนแกนนา ปศพพ. 25,150 0
00 00 0
ก 22.3 คนกลา้ ดีศรีประกายเพชร 36,220 00 00
0
23. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วชิ าการ
รวมเงิน คก. 23 126,480 0 0 0 126,480 0 0
0
ก 23.1 ค่ายบรู ณาการสวนพฤกษฯ ม.4 0 0 0 74,480 0
0
ก 23.2 ค่ายบรู ณาการสวนพฤกษฯ ม.5 0 0 0 52,000 0
0
24. โครงการโรงเรียนวถิ ีพุทธช้ันนา 0
0
รวมเงิน คก. 24 48,290 48,290 0 0 0 0

ก 24.1 วนั สาคญั ทางศาสนา 13,100 00 00
ก 24.2 วนั สาคญั ของชาติและ
20,000 00 00
พระมหากษตั ริย์ 7,660 00 00
ก 24.3 วนั น้ีวนั พระตามแนววิถีพุทธ

ก 24.4 การสอบธรรมสนามหลวง 4,500 00 00

ก 24.5 โครงงานคุณธรรม 3,030 0 0 0 0

17

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

สรปุ แผนการจดั สรรงบประมาณลงสู่โครงการ ปีการศกึ ษา 2564 จำแนกตามแผนกลยทุ ธ์

ท่ี รายการ งบ วก. เงนิ อุดหนุน เหลือจ่าย เงนิ รายได้ รวม
งบ บท. งบ.กลาง กิจ.พัฒ
1 กลยทุ ธ์ทิ ี่ 1
2 กลยทุ ธ์ทิ ่ี 2 1,209,145 116,090 0 257,630 2,000,000 715,876 4,298,741
3 กลยทุ ธ์ทิ ี่ 3
4 กลยทุ ธ์ทิ ่ี 4 200,000 0 0 0 0 0 200,000
5 กลยทุ ธ์ทิ ่ี 5
3,619,920 0 2,082,480 155,300 0 6,149,606 12,007,306
รวมกลยทุ ธ์ที่ 1-5
570,755 1,080,910 0 818,990 0 781,000 3,251,655

400,020 3,000 0 351,880 0 0 754,900

5,999,840 1,200,000 2,082,480 1,583,800 2,000,000 7,646,482 20,512,602

สารองจ่าย (เงนิ อุดหนุน) 489,000

รวมเงนิ ท้ังหมด 21,001,602

18

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

จำนวนโครงการตามแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศกึ ษา 2564 ท่ีลงสู่มาตรฐาน/ประเด็นพจิ ารณา
ตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา ระดบั การศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ประเดน็ พิจารณา จำนวนโครงการ

มาตรฐานท่ี 1 1.1 ผลสมั ฤทธ์ิทางวชิ าการของผูเ้ รยี น 6

คณุ ภาพของผ้เู รียน 1.2 คณุ ลกั ษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 8

มาตรฐานที่ 2 2.1 มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกจิ ทีส่ ถานศึกษา 2

กระบวนการบริหาร กำหนดชดั เจน

และการจัดการ 2.2 มรี ะบบบริหารจดั การคณุ ภาพของสถานศึกษา 4

2.3 ดำเนินงานพฒั นาวชิ าการทเ่ี น้นคณุ ภาพผู้เรยี น 2

รอบดา้ นตามหลักสูตรสถานศกึ ษาและ

ทกุ กล่มุ เป้าหมาย

2.4 พฒั นาครูและบคุ ลากรให้มีความเช่ยี วชาญ 1

ทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 4

เออ้ื ตอ่ การจดั การเรยี นรู้อยา่ งมีคุณภาพ

2.6 จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบั สนุน 2

การบรหิ ารจัดการและการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 3 3.1 จัดการเรียนรผู้ ่านกระบวนการคดิ และ 8

กระบวนการจดั การ ปฏบิ ตั จิ ริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

เรียนการสอนที่เน้น ในชวี ติ ได้

ผู้เรยี นเป็นสำคญั 3.2 ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่ เรียนรู้ 7

ทเ่ี อ้ือตอ่ การเรยี นรู้

3.3 มกี ารบรหิ ารจดั การชนั้ เรียนเชิงบวก 1

3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรียนอย่างเปน็ ระบบ 3

และนำผลมาพัฒนาผูเ้ รยี น

3.5 มกี ารแลกเปลย่ี นเรียนรู้และใหข้ ้อมลู สะท้อน 5

กลบั เพื่อพฒั นาและปรับปรุงการจดั การเรยี นรู้

หมายเหตุ โครงการบางโครงการอาจตอบประเด็นพิจารณาได้มากกว่า 1 ประเดน็ พิจารณา

19

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

บทท่ี 2
วิธกี ารดำเนินงาน

โรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒ ไดก้ ำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564
ภายใต้กรอบกลยุทธ์ นโยบาย และนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ โดยเน้น
กระบวนการมีสว่ นร่วม สรุปขนั้ ตอนได้ ดงั น้ี

1. แตง่ ตงั้ คณะกรรมการจดั ทำแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564 ประกอบดว้ ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการท้ัง 4 กลุ่มฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท้ัง 4 กลุ่มฯหวั หน้างานทกุ งาน
และหวั หนา้ กลมุ่ สาระฯทง้ั 8 สาระ และ 1 กิจกรรม โดยปฏิบตั ภิ ารกิจดงั ต่อไปน้ี

1.1 ศกึ ษานโยบาย วสิ ยั ทศั น์ พนั ธกิจ เป้าประสงค์ กลยทุ ธ์ และตัวชว้ี ัดของแผนกลยทุ ธ์
1.2 ศกึ ษาความตอ้ งการ บรบิ ท และผลการดำเนนิ งานของโรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒ ในปที ่ีผา่ นมา
1.3 จดั ทำแผนงาน/โครงการ/งาน/กจิ กรรม ใหส้ นองตวั ชวี้ ัดของแผนกลยทุ ธ์
และสอดคล้องกบั สภาพปัญหาทแ่ี ทจ้ รงิ ที่พบในปีการศึกษาที่ผา่ นมา
2. นำเสนอผอู้ ำนวยการโรงเรียนเพื่อขอความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการการศึกษา
ข้นั พ้ืนฐาน
3. มอบหมายผรู้ ับผดิ ชอบดำเนินงานตามโครงการ และมีอสิ ระในการปฏิบัติงานทสี่ อดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการและตามบรบิ ทของโรงเรียน ทงั้ ดา้ นบรหิ ารงานวชิ าการ ดา้ นบรหิ ารงานกิจการนกั เรียน
ด้านบริหารงานทว่ั ไป และดา้ นบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล
4. ติดตามและประเมนิ ผลการดำเนนิ งานโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ตามกระบวนการกำกบั ติดตาม ดงั นี้

งาน นงานสรุ ราย อ รงการ กิ กรรมทดาเนินการ ล้ เสร็
ในรอ เดอน เสนอท าย ริหาร ิ าร า ามสาเร็ าม ด

20

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564

การประเมินผล

ประเมนิ กจิ กรรมตามตัวช้วี ัดตามโครงการของแผนปฏิบตั ิการ ปีการศกึ ษา 2564 จำนวน 141
กิจกรรม โดยใชโ้ ปรแกรมระบบตดิ ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ V.11.3.1.15 ดงั นี้

1. เชื่อมโยงประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ลงสู่โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด หลังจากดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วจึงประเมินโครงการ/
กิจกรรมตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศกึ ษา

2. กำหนดตัวชี้วัดตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโรงเรียนลงสู่โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด หลังจาก
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแลว้ จงึ ประเมินโครงการ/กจิ กรรมตามตัวช้ีวดั ความสำเรจ็ ของโรงเรียนเทียบกับค่า
เปา้ หมาย

การวเิ คราะห์ขอ้ มูล

1. การประเมินโครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐาน/ประเด็นพจิ ารณาตามมาตรฐานการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการ/กจิ กรรมตามแผนปฏิบตั ิการ ปีการศึกษา 2564

ลงสู่มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา ระดับการศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน
โดยใชเ้ กณฑ์การประเมิน ดงั นี้

ร้อยละความสำเร็จ ระดับคุณภาพ ความหมายของระดับคณุ ภาพ
90 ขนึ้ ไป 5 ยอดเยีย่ ม

80.00-89.99 4 ดเี ลิศ
70.00-79.99 3 ดี
60.00-69.99 2 ปานกลาง
ต่ำกว่า 60 1 กำลังพัฒนา

ตามที่โรงเรียนได้ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพน้ื ฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึ ษา ซง่ึ ประกาศค่าเปา้ หมายของการพฒั นาคุณภาพ
ผเู้ รียน ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดงั ตอ่ ไปนี้

21

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

มาตรฐานการศกึ ษา โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒
แนบทา้ ยประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เร่อื ง การใชม้ าตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา

ระดับการศึกษาข้นั พนื้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผู้เรยี น
1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวชิ าการของผู้เรียน
1) มคี วามสามารถในการอ่าน การเขยี น การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่ งมวี ิจารณญาณ อภปิ รายแลกเปลยี่ นความ
คิดเห็น และแกป้ ญั หา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร
5) มีผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิ ่ีดตี ่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะท่พี ึงประสงค์ของผูเ้ รียน
1) การมีคณุ ลกั ษณะและค่านิยมทด่ี ีตามทสี่ ถานศกึ ษากำหนด
2) ความภูมใิ จในทอ้ งถ่ินและความเปน็ ไทย
3) การยอมรบั ที่จะอย่รู ่วมกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สขุ ภาวะทางรา่ งกาย และจิตสงั คม

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ
2.1 มเี ป้าหมายวสิ ยั ทศั น์และพนั ธกจิ ทส่ี ถานศึกษากำหนดชดั เจน
2.2 มรี ะบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพฒั นาวิชาการทีเ่ นน้ คณุ ภาพผเู้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทกุ

กล่มุ เป้าหมาย
2.4 พฒั นาครแู ละบคุ ลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อ้อื ตอ่ การจัดการเรยี นร้อู ยา่ งมคี ุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนุนการบรหิ ารจดั การและการเรยี นรู้

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ น้นผเู้ รยี นเปน็ สำคัญ
3.1 จดั การเรียนรผู้ ่านกระบวนการคดิ และปฏิบตั ิจรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใชใ้ นชีวติ ได้
3.2 ใชส้ ่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่ เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มกี ารบริหารจดั การช้ันเรยี นเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผูเ้ รียนอยา่ งเปน็ ระบบ และนำผลมาพฒั นาผูเ้ รยี น
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรยี นรู้และใหข้ ้อมูลสะท้อนกลบั เพื่อพัฒนาและปรับปรงุ การจัดการเรียนรู้

22

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

เปา้ หมายในการพัฒนาคณุ ภาพและมาตรฐานการศึกษา

ระดบั การศกึ ษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคณุ ภาพภายในของสถานศึกษา

เปา้ หมายตามมาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา การศึกษา

คา่ เป้าหมาย ระดบั คณุ ภาพ

มาตรฐานที่ 1 1.1 ผลสัมฤทธทิ์ างวิชาการของผู้เรยี น 4 ดเี ลิศ

คณุ ภาพของผ้เู รียน 1.2 คุณลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ของผเู้ รยี น 4 ดเี ลศิ

มาตรฐานท่ี 2 2.1 มเี ป้าหมายวสิ ัยทัศน์และพนั ธกจิ ท่ี 4 ดเี ลศิ

กระบวนการบรหิ าร สถานศึกษากำหนดชัดเจน

และการจัดการ 2.2 มรี ะบบบริหารจัดการคณุ ภาพของ 4 ดีเลศิ

สถานศกึ ษา

2.3 ดำเนนิ งานพฒั นาวชิ าการท่ีเน้นคณุ ภาพ 4 ดีเลิศ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกล่มุ เปา้ หมาย

2.4 พฒั นาครูและบุคลากรให้มีความ 4 ดเี ลศิ

เชย่ี วชาญทางวชิ าชพี

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คม 4 ดเี ลิศ

ทเี่ อื้อตอ่ การจดั การเรียนรูอ้ ย่างมีคณุ ภาพ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่ือ 4 ดีเลศิ

สนับสนนุ การบริหารจดั การและการเรยี นรู้

มาตรฐานท่ี 3 3.1 จดั การเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคดิ และ 4 ดีเลศิ

กระบวนการจดั การ ปฏบิ ัติจรงิ และสามารถนำไปประยุกตใ์ ชใ้ น

เรียนการสอนทเ่ี นน้ ชีวติ ได้

ผเู้ รยี นเปน็ สำคัญ 3.2 ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 4 ดเี ลศิ

เรียนรู้ทเ่ี อื้อตอ่ การเรียนรู้

3.3 มีการบรหิ ารจดั การชัน้ เรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ

3.4 ตรวจสอบและประเมินผเู้ รยี นอย่างเปน็ 4 ดเี ลศิ

ระบบ และนำผลมาพฒั นาผเู้ รียน

3.5 มกี ารแลกเปลยี่ นเรยี นรู้และให้ข้อมลู 4 ดีเลิศ

สะทอ้ นกลับเพ่ือพัฒนาและปรบั ปรงุ การ

จดั การเรยี นรู้

23

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศึกษา 2564

2. การประเมินโครงการ/กจิ กรรม ตามตัวชว้ี ดั ความสำเรจ็ ของเป้าประสงค์เทยี บกับคา่ เป้าหมาย

การประเมินโครงการ/กจิ กรรม ตามตัวชี้วดั ความสำเรจ็ ของเปา้ ประสงคเ์ ทียบกับคา่ เปา้ หมาย

ปกี ารศึกษา 2564 ตามแผนกลยทุ ธ์โรงเรยี นสรุ าษฎร์ธานี ๒ ดงั นี้

กลยุทธท์ ี่ 1:การพฒั นาคุณภาพผเู้ รยี น (ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ) [มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรยี น]

เปา้ ประสงค์ ตวั ชีว้ ัดความสำเร็จ คา่ เปา้ หมาย

1.ผ้เู รียนมี เปน็ เลิศวิชาการ

ผลสมั ฤทธิ์ 1) มคี วามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิ คำนวณ 94.00

ทางวิชาการ 2) มีความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ คดิ อย่างมวี ิจารณญาณ อภิปราย 82.50

ระดับดี แลกเปลย่ี นความคิดเหน็ และแก้ปญั หา

3) มีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม 83.50

4) มคี วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร 91.50

5) ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นตามหลักสูตรสถานศึกษาตามค่าเป้าหมาย ดงั นี้

▪ มมี ผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นระดบั 3.00 ข้นึ ไป ในรายวิชาพน้ื ฐาน

ทงั้ กลุ่มสาระ ระดับ ม.ตน้ 59.35
▪ คณิตศาสตร์ 68.86
▪ วทิ ยาศาสตร์ 53.81
▪ ภาษาไทย 60.45
68.65
▪ ภาษาองั กฤษ 80.87
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 78.74
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 68.70
▪ ศิลปะ
▪ สขุ ศึกษาและพลศึกษา

▪ มผี ลสัมฤทธฯิ์ ระดบั 3.00 ข้ึนไป ในรายวชิ าพน้ื ฐาน ระดับ ม.ปลาย 49.68
▪ คณติ ศาสตร์ 63.26
▪ วิทยาศาสตร์ 63.05
▪ ภาษาไทย 52.26
▪ ภาษาองั กฤษ 73.14
▪ สงั คมศึกษา ศาสนา ฯ 74.43
86.52
▪ การงานอาชพี และเทคโนโลยี 88.73

▪ ศิลปะ
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา

24

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564

กลยทุ ธท์ ี่ 1 : พัฒนาคณุ ภาพผูเ้ รียน (ต่อ) [ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผ้เู รียน ]

เป้าประสงค์ ตวั ชว้ี ดั ความสำเร็จ คา่ เป้าหมาย

ขอ้ 1 ( ต่อ ) 6) ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติขน้ั พื้นฐาน (O-NET)

▪ นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศกึ ษาระดับชาติขัน้

พ้ืนฐาน (O-NET) กลมุ่ สาระฯ ตั้งแต่รอ้ ยละ 50 หรือคร่ึงหนง่ึ ของ

คะแนนเตม็ ขนึ้ ไป ชัน้ ม. 3

▪ คณติ ศาสตร์ -

▪ วิทยาศาสตร์ -

▪ ภาษาไทย -

▪ ภาษาองั กฤษ -

▪ นกั เรียนทมี่ ีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ั้น 9.52
6.50
พน้ื ฐาน (O-NET) กลมุ่ สาระฯ ตง้ั แต่รอ้ ยละ 50 หรือคร่งึ หนงึ่ ของ 51.05
5.55
คะแนนเต็มขนึ้ ไป ชนั้ ม. 6 11.05
▪ คณติ ศาสตร์ 73.00
▪ วิทยาศาสตร์
▪ ภาษาไทย 86.09
▪ ภาษาอังกฤษ 81.02
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 81.12
88.15
7) นักเรียนเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพแผนการจัด 96.25
100.00
การศกึ ษาเฉพาะบุคคล (IEP)

8) รอ้ ยละของนักเรียนทีม่ ีความรู้ความสามารถ ตามสมรรถนะของ

นักเรยี นอยู่ในระดบั ดี
▪ ความสามารถในการสื่อสาร
▪ ความสามารถในการคดิ
▪ ความสามารถในการแก้ปญั หา
▪ ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต
▪ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

9) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ

ในระดับชัน้ ทสี่ งู ขนึ้ และการทำงานหรืองานอาชพี

25

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศึกษา 2564

กลยทุ ธท์ ี่ 1 : พัฒนาคุณภาพผูเ้ รยี น (ตอ่ ) [ มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รยี น ]

เป้าประสงค์ ตวั ชี้วัดความสำเรจ็ คา่ เปา้ หมาย
42.23
2. ผู้เรียนมี ส่อื สารสองภาษา 12.68
ความสามารถ ชั้นมธั ยมศึกษาตอนต้น 2.28
ในการสื่อสาร 1) ร้อยละของนักเรียนทมี่ ีทักษะความสามารถ 48.00
ทง้ั ภาษาไทย 3.50
ภาษาอังกฤษ ดา้ นการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ รูปแบบต่างๆ อย่ใู นระดับ 2.50
และภาษา ดี 8.89
ตา่ งประเทศ 2) รอ้ ยละของนักเรียนท่ีได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ 4.89
อืน่ ๆ รวมถงึ ประกวด/แข่งขัน หรอื ไดร้ บั รางวัลเก่ียวกับการฟัง/ พดู /อ่าน/การ
การสือ่ สาร เขียนภาษาองั กฤษรปู แบบต่างๆ
ภาษา 3) ร้อยละของนักเรียนทมี่ ผี ลงานการเขยี นรายงานเชิงวิชาการ/
สญั ลักษณ์ บทความเปน็ ภาษาอังกฤษ ตีพมิ พ์เผยแพรใ่ นเอกสารสอ่ื ออนไลน์
และภาษา ทางวิชาการท่จี ดั ทำโดยโรงเรยี นหรือเขตพ้ืนท่ี
ดจิ ิทัล 4) รอ้ ยละของนักเรียนทีม่ ีทักษะความสามารถด้านการฟงั /พูด/เขียน
(Digital ภาษาไทย รปู แบบตา่ งๆ อยู่ในระดับดี
Literacy) 5) ร้อยละของนักเรียนชัน้ ที่ได้รบั เชญิ หรอื คดั เลือกให้เขา้ ร่วมแสดง/
อย่างมี ประกวด/แขง่ ขนั หรือได้รับรางวลั เกยี่ วกับ การฟงั /พูด/อ่าน/เขยี น
ประสทิ ธิผล ภาษาไทยรูปแบบตา่ งๆ
6) ร้อยละของนักเรยี นที่มผี ลงานการเขยี นรายงานเชิงวชิ าการ/
บทความเปน็ ภาษาไทย ตพี ิมพเ์ ผยแพร่ในเอกสารสอ่ื ออนไลน์ทาง
วิชาการทจ่ี ดั ทำโดยโรงเรียนหรอื เขตพน้ื ท่ี
7) รอ้ ยละของนักเรียนที่สมัครสอบวัดระดบั ความสามารถดา้ น
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ท่มี คี ะแนนผลการ
ทดสอบไดต้ ามมาตรฐานของ CEFR
8) รอ้ ยละของนักเรียนชั้น ม.3 ท่เี รยี นภาษาตา่ งประเทศภาษาท่สี อง
มีทักษะการสอ่ื สารไดต้ ามเกณฑม์ าตรฐานของภาษานน้ั ๆร้อยละ80
ข้ึนไป

26

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

กลยทุ ธท์ ี่ 1 : พฒั นาคณุ ภาพผู้เรียน (ต่อ) [ มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รียน ]

เป้าประสงค์ ตวั ชี้วัดความสำเร็จ คา่ เปา้ หมาย

ข้อ 2 ( ต่อ ) สือ่ สารสองภาษา 50.26
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย 16.36
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีทกั ษะความสามารถ 0.30
58.00
ดา้ นการฟัง/พดู /อ่าน/เขียนภาษาองั กฤษรปู แบบต่างๆอยู่ในระดับดี 3.50
2) รอ้ ยละของนักเรียนที่ได้รับเชิญหรอื คัดเลือกให้เข้ารว่ มแสดง/ 3.00
8.95
ประกวด/แข่งขนั หรือไดร้ บั รางวลั เกี่ยวกบั การฟงั / พูด/อา่ น/การ 5.75
เขียนภาษาองั กฤษรปู แบบต่างๆ
3) รอ้ ยละของนักเรียนทีม่ ผี ลงานการเขยี นรายงานเชงิ วิชาการ/
บทความเปน็ ภาษาอังกฤษ ตีพมิ พ์เผยแพรใ่ นเอกสารส่อื ออนไลน์
ทางวิชาการทจี่ ดั ทำโดยโรงเรียนหรือเขตพืน้ ที่
4) รอ้ ยละของนักเรยี นท่ีมีทักษะความสามารถด้านการฟัง/พดู /เขยี น
ภาษาไทย รปู แบบต่างๆ อยู่ในระดับดี
5) ร้อยละของนักเรยี นชน้ั ที่ไดร้ บั เชิญหรอื คัดเลือกให้เขา้ ร่วมแสดง/
ประกวด/แขง่ ขนั หรอื ได้รับรางวลั เก่ียวกบั การฟงั /พูด/อ่าน/เขยี น
ภาษาไทยรูปแบบตา่ งๆ
6) รอ้ ยละของนักเรียนที่มีผลงานการเขยี นรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารส่ือออนไลน์ทาง
วชิ าการที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือเขตพืน้ ท่ี
7) รอ้ ยละของนักเรียน ม.6 ทีส่ มัครสอบวัดระดบั ความสามารถดา้ น
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PE ทีม่ ี
คะแนนผลการทดสอบไมต่ ่ำกว่าร้อยละ 50
8) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ทเ่ี รียนภาษาตา่ งประเทศภาษาทส่ี อง
มที ักษะการสอ่ื สารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานนั้ ๆร้อยละ80
ข้ึนไป

27

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

กลยุทธท์ ่ี 1 : พฒั นาคณุ ภาพผู้เรียน (ตอ่ ) [ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผเู้ รียน ]

เปา้ ประสงค์ ตวั ชว้ี ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย
31.13
3. ผ้เู รียนมีทักษะ ลำ้ หน้าทางความคิด ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาตอนตน้
การคิด มี 1) ร้อยละของนักเรยี นช้นั ม.1- ม.3 ท่ีมผี ลงานการศึกษาคน้ ควา้ ดว้ ย 67.87
วจิ ารณญาณ ตนเอง (Independent Study) ทางด้าน ICT , IoT , M2M เช่น 7.81
สามารถ เกมส/์ หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนงั สือ/ Animation ท่ีได้รบั 0.34
ไตร่ตรอง การเชิญ/ คดั เลอื กใหเ้ ข้ารว่ มแสดง/ประกวด/แขง่ ขนั /ได้รับ 1.50
วเิ คราะห์ รางวัลจากงานที่จดั โดย หน่วยงานภายนอก (เขตพน้ื การศึกษา
สังเคราะห์ ส่วนกลาง และหนว่ ยงานตา่ งๆจดั ให้มี การแสดง/ประกวด/แขง่ ขัน ) 20.63
ริเร่มิ 2) รอ้ ยละของนร.ช้ันม.3ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้านการเขยี นและ
สร้างสรรค์ การอา่ นภาษาไทยจากเคร่ืองมอื กลาง ตั้งแต่ร้อยละ50 ขน้ึ ไป
แก้ปญั หา 3) รอ้ ยละของนร.ชัน้ ม.3 ทมี่ ีคะแนนการทดสอบดา้ นคณติ ศาสตร์
และกลา้ และวิทยาศาสตรจ์ ากเครื่องมือกลาง ต้ังแต่รอ้ ยละ 50 ข้ึนไป
ตดั สินใจ 4) รอ้ ยละของนักเรียนท่ีได้รบั การสมุ่ เข้าสอบโครงการ PISA ที่มี
คะแนนการสอบด้านการอ่าน ด้านคณติ ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เฉลยี่ ไม่ตำ่ กว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรยี นระดบั ประเทศที่เข้ารว่ ม
โครงการ PISA ในปีเดยี วกัน
5) รอ้ ยละของนักเรียนชั้น ม.2 ทไี่ ด้รบั การส่มุ เข้าสอบโครงการ
TIMSS มคี ะแนนการสอบวิชาคณติ ศาสตร์และวทิ ยาศาสตร์ เฉลย่ี
ไมต่ ่ำกว่าคะแนนเฉลย่ี ของนักเรยี นระดับประเทศที่เข้ารว่ ม
โครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน

ล้ำหน้าทางความคดิ ระดับชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
1) รอ้ ยละของนักเรียนชั้น ม.4–ม.6 ท่มี ผี ลงานการศึกษาคน้ คว้า
ดว้ ยตนอง (Independent Study) ทางด้าน ICT, IoT, M2M
เชน่ เกมส/์ หุ่นยนต์/โปรแกรมประยกุ ต์/หนังสือ/Animation
เปน็ ตน้ ทีไ่ ด้รบั การเชิญหรือคัดเลือกใหเ้ ข้าร่วมแสดง/ประกวด/
แขง่ ขัน หรือไดร้ บั รางวัลจากงานท่จี ดั โดย หนว่ ยงานภายนอก
(เขตพื้นการศึกษา สว่ นกลาง และหน่วยงานต่างๆจดั ให้มเี วทกี าร
แสดง/แขง่ ขนั )

28

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

กลยุทธท์ ่ี 1 : พัฒนาคณุ ภาพผ้เู รียน (ต่อ) [ มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผ้เู รยี น ]

เปา้ ประสงค์ ตัวชวี้ ัดความสำเรจ็ ค่าเป้าหมาย

4.ผ้เู รยี น ผลติ งานอยา่ งสรา้ งสรรค์ ระดับชัน้ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้

สามารถ 1) รอ้ ยละของผลงานจากการศกึ ษาคน้ ควา้ ดว้ ยตนเอง (IS) ที่ไดร้ บั

คดิ ค้น การประเมินจากครแู ละผทู้ รงคุณวฒุ วิ า่ เป็นผลงานที่มีคุณภาพใน

ออกแบบ ระดบั ดี จากงานแสดงผลงานประจำปที ี่โรงเรียนจัดขน้ึ ด้าน... 70.35
พฒั นา ▪ คณติ ศาสตร์, 69.43
ชิ้นงาน ▪ วิทยาศาสตร,์ 73.80
ส่งิ ประดิษฐ์ ▪ ภาษาไทย, 54.90
นวตั กรรม ▪ ภาษาองั กฤษ, 55.71
โดยใช้ ▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 68.23
เครอื่ งมอื ▪ การงานอาชพี และเทคโนโลย,ี 58.85
เทคโนโลยที ี่ ▪ ศิลปะ, 62.33
เหมาะสม ▪ สขุ ศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ
มีทักษะการ 1
วางแผน 2) จำนวนผลงานจากการศึกษาค้นควา้ ด้วยตนเอง(IS) ท่ีได้รับเชิญ 1
จัดการ 1
ทำงานเป็น หรือคัดเลอื กให้เขา้ รว่ มแสดง/ประกวด/แขง่ ขัน/ได้รับรางวัล จาก 1
ทีม และเห็น 1
ช่องทางสรา้ ง งานทีจ่ ัดโดยหนว่ ยงานภายนอก ดา้ น... 1
งานอาชีพใน ▪ คณิตศาสตร,์ 1
ระบบ ▪ วทิ ยาศาสตร,์ 1
เศรษฐกิจยุค ▪ ภาษาไทย, 4.70
ใหม่ ▪ ภาษาอังกฤษ,
(New ▪ สงั คมศึกษา ศาสนา ฯ
Economy) ▪ การงานอาชีพและเทคโนโลย,ี
▪ ศลิ ปะ, และ
▪ สขุ ศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ

3) ร้อยละของผลงานนักเรียนทม่ี ีผลงานการศกึ ษาด้วยตนเอง (IS)ที่

ได้รับการตีพิมพเ์ ผยแพร่ ผา่ นสอื่ ดิจิตอล อยา่ งน้อย 2 แห่ง
4) ร้อยละของผลงานนักเรยี นที่เป็นนวตั กรรมทางวิชาการหรือวิชาชพี 4.90

ไดจ้ ากการออกแบบประดิษฐ์ และสรา้ งสรรค์

29

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) [ มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผู้เรยี น ]

เปา้ ประสงค์ ตัวช้วี ดั ความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย

ข้อ 4 ( ต่อ ) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ระดับช้นั ม. ปลาย 72.35
71.43
1) รอ้ ยละของผลงานจากการศึกษาคน้ คว้าดว้ ยตนเอง(IS) ที่ได้รบั การ 78.43
55.44
ประเมินจากครแู ละผ้ทู รงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานทีม่ ีคณุ ภาพในระดับ 43.82
63.91
ดี จากงานแสดงผลงานประจำปีทโ่ี รงเรยี นจดั ข้ึน ด้าน.. 55.42
▪ คณิตศาสตร,์ 57.88
▪ วทิ ยาศาสตร,์
▪ ภาษาไทย, 1
▪ ภาษาองั กฤษ, 2
▪ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม, 2
▪ การงานอาชพี และเทคโนโลย,ี 1
▪ ศิลปะ, 1
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ 2
1
2) จำนวนผลงานจากการศึกษาค้นคว้าดว้ ยตนเอง(IS) ที่ไดร้ บั เชญิ หรอื 1
1.63
คดั เลือกให้เขา้ ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ไดร้ บั รางวลั จากงานท่ี
1.63
จดั โดยหนว่ ยงานภายนอก
▪ คณติ ศาสตร,์
▪ วิทยาศาสตร์,
▪ ภาษาไทย,
▪ ภาษาองั กฤษ,
▪ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
▪ การงานอาชีพ
▪ ศลิ ปะ, และ
▪ สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา

3) ร้อยละของผลงานนักเรยี นที่มีผลงานการศึกษาดว้ ยตนเอง (I S) ที่

ไดร้ ับการตีพิมพเ์ ผยแพร่ ผ่านส่อื ดิจิตอล อย่างนอ้ ย 2 แหง่

4) รอ้ ยละของผลงานนักเรียนท่เี ปน็ นวัตกรรมทางวชิ าการหรือวชิ าชีพ

ได้จากการออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์

30

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

กลยทุ ธ์ที่ 1 : พัฒนาคณุ ภาพผูเ้ รยี น (ต่อ) [ มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผู้เรยี น ]

เปา้ ประสงค์ ตวั ช้ีวดั ความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย

ขอ้ 4 (ต่อ) รว่ มกนั รับผิดชอบกบั สงั คมโลก

ระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาตอนต้น

1) ร้อยละของจำนวนผลงาน ของนักเรียนช้ัน ม. 1 – ม. 3 ที่นักเรียนทำข้ึนด้วย 76.79

ความริเร่ิมของตนเองที่ได้รับการประเมินว่ามีผลงานอยู่ในระดับดี จากครูและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจดั ใหม้ ีการแสดง

และการประเมินผลงานประจำปี) ดา้ น..
▪ กจิ กรรมบำเพ็ญประโยชน์
▪ ส่งิ แวดล้อม
▪ วถิ ีชีวิต ศลิ ปะ วฒั นธรรม เศรษฐกจิ และสังคม

2) ร้อยละของจำนวนผลงานทีเ่ ก่ียวกบั การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2.14

ของนักเรียนชนั้ ม.1–ม.3 ที่นักเรยี นทำขึ้นดว้ ยความริเรมิ่ ของตนเอง

ท่ไี ดร้ ับเชญิ หรือคดั เลือกให้เข้าร่วมแสดง/ ประกวด/แขง่ ขัน หรือได้รบั

รางวลั จากงานทีจ่ ัดโดยหนว่ ยงานภายนอก
▪ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
▪ ส่งิ แวดล้อม
▪ วิถชี วี ิต ศลิ ปะ วฒั นธรรม เศรษฐกจิ และสังคม

3) รอ้ ยละของจำนวนผลงานการศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 1
Study) ทเ่ี กีย่ วกับเร่ืองของกลุ่มประเทศอาเซียน หรือประเทศอนื่ ท่ี
นักเรียนสนใจ ทน่ี ักเรยี นชั้น ม.1 – ม.3 ที่ไดร้ ับเชิญหรอื คัดเลอื กใหเ้ ขา้
ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรอื ได้รับรางวลั จากงานที่จดั โดย
หน่วยงานภายนอก

31

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564

กลยทุ ธท์ ่ี 1 : พฒั นาคณุ ภาพผ้เู รียน (ตอ่ ) [มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รียน ]

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ คา่ เปา้ หมาย

ข้อ 4 (ต่อ) รว่ มกันรับผดิ ชอบกบั สังคมโลก (ต่อ) ม.ปลาย

1) ร้อยละของจำนวนผลงาน ของนักเรียนช้ัน ม. 4 – ม. 6 ที่นักเรียนทำข้ึนด้วย 74.29

ความริเริ่มของตนเอง ที่ได้รับการประเมินว่ามีผลงานอยู่ในระดับดี จากครูและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดข้ึน (โรงเรียนจดั ให้มีการแสดง

และการประเมินผลงานประจำปี) ดา้ น..

▪ กจิ กรรมบำเพ็ญประโยชน์

▪ สงิ่ แวดล้อม

▪ วิถีชีวิต ศลิ ปะ วฒั นธรรม เศรษฐกิจและสังคม

2) ร้อยละของจำนวนผลงานท่ีเก่ยี วกับการทำกจิ กรรมบำเพ็ญประโยชน์ 70.59

ของนักเรียนช้ัน ม.4–ม.6 ท่ีนักเรยี นทำข้ึนด้วยความรเิ รม่ิ ของตนเอง

ที่ได้รบั เชิญหรือคัดเลือกให้เข้ารว่ มแสดง/ ประกวด/แข่งขนั หรอื ได้รับ

รางวัล จากงานท่จี ัดโดยหนว่ ยงานภายนอก
▪ กจิ กรรมบำเพ็ญประโยชน์
▪ ส่งิ แวดล้อม
▪ วิถชี วี ิต ศลิ ปะ วฒั นธรรม เศรษฐกิจและสงั คม

3) ร้อยละของจำนวนผลงานการศกึ ษาค้นควา้ ดว้ ยตนเอง (Independent 2
Study) ท่เี ก่ยี วกับเร่ืองของกลมุ่ ประเทศอาเซยี น หรือประเทศอ่ืนที่
นกั เรยี นสนใจ ที่นกั เรยี นช้นั ม.4 – ม.6 ทไี่ ด้รบั เชิญหรอื คัดเลือกให้เข้า
รว่ มแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรอื ไดร้ ับรางวัล จากงานท่จี ัดโดย
หนว่ ยงานภายนอก

32

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

กลยทุ ธท์ ่ี 1 การพฒั นาคุณภาพผูเ้ รียน (ต่อ) [มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผู้เรียน]

เปา้ ประสงค์ ตัวช้วี ดั ความสำเร็จ ค่าเปา้ หมาย
96.09
5. ผู้เรยี นมี 1) นกั เรียนมีคุณลกั ษณะและค่านยิ มท่ดี ีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขดั 96.29
96.03
คุณลกั ษณ กบั กฎหมายและวฒั นธรรมอันดีของสังคม

ะและ ▪ รอ้ ยละของผเู้ รยี นทผ่ี ่านเกณฑก์ ารประเมินดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม

ค่านยิ มทด่ี ี และคณุ ลักษณะทพี่ งึ ประสงค์ 9 ประการ ในระดบั ดี

สามารถ

อยใู่ น ▪ รอ้ ยละของผ้เู รยี นท่ผี ่านเกณฑก์ ารประเมินด้านคา่ นิยม 12
สงั คมได้
ประการ ในระดบั ดี
อยา่ งมี

ความสขุ 2) ร้อยละของนักเรียนประกอบ กิจกรรมทางศาสนา และกจิ กรรม

บำเพ็ญประโยชนต์ ่อผอู้ น่ื และสังคม อยา่ งสมำ่ เสมอ ในระดบั ดีเลิศ

3) รอ้ ยละของผเู้ รียนท่ปี ฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา ในระดับดีเลศิ 96.15

4) ร้อยละของผเู้ รียนท่ีมีทกั ษะในการทำงาน รกั การทำงานสามารถทำงาน 97.17
รว่ มกับผอู้ ืน่ ไดใ้ นระดับดีเลศิ

33

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

กลยทุ ธ์ท่ี 2 : พฒั นาคุณภาพครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
[ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนที่เนน้ ผเู้ รียนเป็นสำคญั ]

เปา้ ประสงค์ ตัวชวี้ ดั ความสำเรจ็ คา่ เปา้ หมาย

6.ครแู ล 1) รอ้ ยละของจำนวนครูที่จดั การเรยี นรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิ 93.15
บุคลากร จรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใชใ้ นชวี ิตได้
ทางการ 92.03
ศึกษามี 2) ร้อยละของจำนวนครทู ่ใี ช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยี นรู้ที่
ความรู้ ความ เอื้อต่อการเรียนรู้ 92.20
สามารถ 91.25
มีทกั ษะตาม 3) รอ้ ยละของจำนวนครูท่ีมีการบริหารจัดการชัน้ เรยี นเชงิ บวก
สมรรถนะ 4) ร้อยละของครูที่ตรวจสอบและประเมนิ ผเู้ รียนอย่างเป็นระบบ 92.50
สามารถ
ปฏิบัติงานได้ และนำผลมาพฒั นาผเู้ รยี น 93.27
ตาม 5) รอ้ ยละของจำนวนครูทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนร้แู ละให้ข้อมลู สะท้อน
มาตรฐาน 92.10
วิชาชพี อย่าง กลับเพ่ือพฒั นาและปรับปรุง การจดั การเรียนรู้ 15.50
มืออาชีพ 6) ร้อยละของจำนวนครูท่ีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน
และเกดิ 24.00
ชุมชนแห่ง การวัด และประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานท้ังระบบออนไลน์ (online) และ
การเรยี นรู้ ออฟไลน์(offline) 88.50
ทางวชิ าชพี 7) ร้อยละของจำนวนครูท่ีใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพอ่ื พฒั นาผเู้ รียน 7.50
(PLC) 8) ร้อยละของจำนวนครูทส่ี ามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณใ์ น
การจัดการเรยี นการสอนในระดับภาค / ชาติ / นานาชาติ
9) รอ้ ยละของจำนวนครูทีใ่ ชห้ นงั สอื ตำราเรยี นและส่ือ
ภาษาตา่ งประเทศในการจัดการเรียนการสอน
10) ร้อยละของจำนวนครูทส่ี ามารถใชภ้ าษาต่างประเทศในการสอ่ื สาร
11) ร้อยละของจำนวนครผู ู้สอนท่ีมคี วามสามารถและความเชีย่ วชาญ
เฉพาะทางด้านวิชาการ / อาชีพ และผา่ นการประเมนิ ระดับชาติ

34

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศึกษา 2564

กลยทุ ธ์ท่ี 3 : พฒั นาระบบการบริหารจดั การ [ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ]

เปา้ ประสงค์ ตวั ชีว้ ดั ความสำเรจ็ ค่าเปา้ หมาย

7. ผ้บู ริหาร 1) ผู้บริหารมวี สิ ยั ทศั น์และสามารถบริหารจดั การโรงเรยี นบรรลุ ดีมาก

สถานศึกษา วิสยั ทัศน์ของโรงเรยี น

มกี ระบวน

การบริหาร 2) ผ้บู ริหารบรหิ ารจัดการดว้ ยระบบคุณภาพทผี่ ่านการรบั รอง ดมี าก

และการ มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวลั คุณภาพแห่งสพฐ.(OBECQA)

จัดการที่มี และตามเกณฑ์รางวลั คณุ ภาพแหง่ ชาติ (TQA)

คณุ ภาพ

3) ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับรางวัลระดบั ชาติ / นานาชาติ 50

4) ร้อยละของผู้บรหิ ารท่ีสามารถใช้เทคโนโลยใี นการบรหิ ารจัดการ 100

5) ร้อยละของผบู้ รหิ ารท่สี ามารถใช้ภาษาองั กฤษในการสื่อสาร 100

6) รอ้ ยละของผู้บริหารที่มีประสบการณ์การอบรม ศกึ ษาดูงาน 100
แลกเปล่ยี นเรียนรใู้ นการจดั การศกึ ษาในระดบั ชาติ / นานาชาติ

7) รอ้ ยละของจำนวนผบู้ รหิ ารท่ีไดน้ ำวิธปี ฏบิ ัติทเ่ี ป็นเลศ 100
(Best Practice) มาใชใ้ นการบรหิ ารจดั การของโรงเรียน

8) โรงเรียนแสวงหา / ระดมทรพั ยากรดา้ นตา่ งๆ เพ่ือพัฒนาความเป็น A4
เลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบรหิ ารจัดการได้อย่างคลอ่ งตัว
ตามสภาพความต้องการและจำเป็น

9) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ และการใช้ A3
ระบบเครือขา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่
พฒั นาคณุ ภาพ

35

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

กลยทุ ธ์ท่ี 4 : พฒั นาอาคาร สถานที่ ส่งิ แวดล้อม แหลง่ เรียนรใู้ หเ้ อื้อตอ่ การจัดการเรียนการสอน

และมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรอื แลกเปลีย่ นเรียนรู้

[ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ ]

เป้าประสงค์ ตวั ช้ีวดั ความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย

8.โรงเรยี น 1) ร้อยละของโรงเรยี นที่มีขนาดชน้ั เรียนเหมาะสมตามมาตรฐานทก่ี ำหนด 100
พัฒนาและ 97
จัดบริการ ทุกระดับ และมีอตั ราครู 1 คน ตอ่ นักเรยี นไมเ่ กิน 20 คน 100
แหลง่ เรยี นรู้
อย่างมี 2) ร้อยละของโรงเรียนทจี่ ัดให้มีหนังสอื ตำราเรียน ส่ือเทคโนโลยี ท่มี ี 5 หอ้ ง
คณุ ภาพ 12 หอ้ ง
เอือ้ ต่อการ คณุ ภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างเพยี งพอ 45 หอ้ ง
เรยี นรทู้ ม่ี ี 4 ห้อง
ประสิทธิภาพ 3) รอ้ ยละของโรงเรียนที่มีเครือข่ายอนิ เตอร์เนต็ แบบความเรว็ สูง
ทวั่ ถึงและ 1
คมุ้ ค่า เชื่อมโยงครอบคลุมพ้นื ที่ของโรงเรยี น 37แหง่

4) โรงเรียนมีห้องเรียนอีเลก็ ทรอนิกส์มลั ตมิ เี ดยี (Electronics Multi- 2

Media Classroom ) ห้องทดลอง หอ้ งปฏบิ ัติการ และมีอปุ กรณ์

เทคโนโลยที ีท่ นั สมยั เนน้ ความเป็นเลศิ ของนกั เรียนตามกล่มุ สาระ

อยา่ งพอเพยี ง
▪ ห้องทดลอง
▪ หอ้ งปฏบิ ัติการ
▪ หอ้ งเรยี นคุณภาพ
▪ ห้องคอมพวิ เตอร์

5) โรงเรียนมหี อ้ งสมดุ แหลง่ เรียนรู้ ศนู ยว์ ิทยบรกิ าร (Resource

Center) ท่มี ีสภาพแวดลอ้ ม / บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มสี ือ่ ท่ี

เพยี งพอ เหมาะสม ทันสมยั มกี จิ กรรมทีส่ ง่ เสริมการอา่ นการเรยี นรู้

และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย
▪ ห้องสมุด
▪ แหล่งเรยี นรู้
▪ ศนู ย์วทิ ยบรกิ าร

36

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

กลยุทธท์ ี่ 4 ( ต่อ ) [ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ ]

เป้าประสงค์ ตัวชว้ี ดั ความสำเรจ็ คา่ เปา้ หมาย
1
9. โรงเรียนใช้ 1) โรงเรียนไดศ้ กึ ษาและจดั ทำฐานขอ้ มลู แหลง่ เรยี นรู้ในชุมชน สถาบัน
ชุมชนแหล่ง และองคก์ รต่างๆ ทุกภาคส่วนเพือ่ สง่ เสรมิ และพัฒนาคุณภาพ 1
เรียนรู้ การศกึ ษา
สถาบนั และ 1
1
องค์กรต่างๆ 2) โรงเรยี นมชี มุ ชนเป็นแหล่งเรยี นรู้รอบดา้ น ครอบคลุมการเรียนรู้ 1
ทกุ ภาคส่วน ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวตั ศิ าสตร์
เป็นเครือขา่ ย ศาสนา ศิลปวฒั นธรรม การเมืองการปกครอง
สง่ เสริม

พฒั นา 3) โรงเรยี นมเี ครือข่ายแหลง่ เรยี นรู้สนบั สนนุ จากสถาบนั อุดมศึกษาและ
คุณภาพการ องค์กรอ่นื ๆ ทุกภาคส่วนทเ่ี ก่ียวข้อง ทงั้ ภาครฐั เอกชน ทัง้ ในประเทศ
จดั การศึกษา และตา่ งประเทศ

▪ ระดับภมู ิภาค
▪ ระดบั ประเทศ
▪ ระดบั ต่างประเทศ

10.โรงเรียนมี 1) โรงเรยี นมีภาครี ว่ มพัฒนาหรือแลกเปล่ียนเรยี นรู้การจัดการศกึ ษาใน 1
ระดับเดยี วกัน ท้ังในระดับท้องถิ่น ภมู ภิ าค ระดับประเทศและ 1
ภาครี ่วม 1
พฒั นา ระหวา่ งประเทศ
คุณภาพ ▪ ระดบั จังหวัด 1
การศกึ ษา 1
หรือ ▪ ระดับภูมิภาค 1
▪ ระดบั ประเทศ
แลกเปลีย่ น

เรยี นรู้ ทั้งใน

ระดบั ทอ้ งถน่ิ 2) ร้อยละของโรงเรียนที่จดั กจิ กรรมการเรียนรูแ้ ลกเปลี่ยน
ระดับ
ประเทศ และ ประสบการณ์และทรพั ยากรระหว่างเครือขา่ ยโรงเรียนรว่ มพัฒนา
ระหว่าง ▪ ระดบั จังหวัด
ประเทศ ▪ ระดับภมู ภิ าค

▪ ระดับประเทศ

37

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564

กลยทุ ธ์ท่ี 4 ( ตอ่ ) [ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ ]

เปา้ ประสงค์ ตัวชว้ี ัดความสำเรจ็ คา่ เป้าหมาย

ข้อ10 ( ต่อ ) 3) โรงเรียนมีภาครี ว่ มพัฒนาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการศึกษา 1
จากสถาบันอดุ มศึกษา และองค์กรอน่ื ๆทเ่ี กยี่ วข้องท้ังภาครัฐและ 1

เอกชน ท้งั ในระดบั ประเทศและตา่ งประเทศ 1
▪ ระดบั ประเทศ 1
▪ ระดับต่างประเทศ

4) รอ้ ยละของครู / นกั เรยี นทม่ี ีเครือข่ายแลกเปล่ยี นเรียนรกู้ บั บคุ คลอ่ืน

ทัง้ ในระดบั ประเทศและตา่ งประเทศ
▪ ในประเทศ
▪ ตา่ งประเทศ

กลยทุ ธท์ ่ี 5 : เสริมสรา้ งความเข้มแข็งใหผ้ ู้เรยี นมีคณุ ภาพชวี ิตทด่ี บี นพนื้ ฐานความเปน็ ไทย

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สคู่ วามเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษท่ี 21

[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยี น ]

เป้าประสงค์ ตวั ชี้วดั ความสำเร็จ ค่าเปา้ หมาย

11.โรงเรียน 1) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารจัดการระบบการดูแล A4
สง่ เสริม ชว่ ยเหลอื นักเรยี นโดยผู้ปกครองและเครือขา่ ยผู้ปกครองเข้ามามสี ว่ นร่วม ในการ
สนบั สนุน ดำเนินงาน และจัดระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา A4
แนะแนว ระบบการดแู ลช่วยเหลือนักเรียน A4
ช่วยเหลือ A4
ผ้เู รยี นเป็น 2) มีการบูรณาการระบบการดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี นให้อยใู่ นกิจกรรมปกติ A4
รายบคุ คล ของการดำรงชีวติ ประจำวันของนักเรียน
สามารถ
พัฒนา 3) ทำความรูจ้ ักนักเรยี นเป็นรายบคุ คลด้วยการศึกษาขอ้ มลู นักเรยี นเปน็
ผเู้ รยี นเตม็ รายบุคคล การเย่ียมบ้าน การสงั เกต การสอบถาม และการ
ตาม สมั ภาษณ์
ศกั ยภาพ
4) จัดให้มบี รกิ ารแนะแนว ครอบคลมุ การแนะแนวการศึกษาอาชีพ
รวมทั้งการแนะแนวทักษะชวี ติ

5) มกี ารตดิ ตามผลนักเรยี นทง้ั ดา้ นการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการดำเนินชวี ติ

38

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

กลยุทธท์ ่ี 5 ( ตอ่ ) [ มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รยี น ]

เปา้ ประสงค์ ตวั ช้ีวดั ความสำเรจ็ คา่ เปา้ หมาย

12. ผเู้ รียนมี 1. มีระบบกิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น แหลง่ เรยี นรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร A4
คุณภาพชีวติ และการจัดการเรยี นรทู้ เ่ี อ้อื อำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรูด้ ้วยตนเอง A4
บนพ้นื ฐาน อยา่ งต่อเนอื่ ง สง่ ผลให้ผูเ้ รียนมคี ุณภาพ A4
ความเปน็
ไทยตาม 2. จัดการเรียนรู้ และนวตั กรรม ทักษะดา้ นสารสนเทศ ส่อื และเทคโนโลยี
หลกั ปรัชญา เพือ่ ให้ผูเ้ รียนมคี ณุ ภาพ มีศักยภาพ สามารถดำเนนิ ชีวติ อย่างมคี วามสขุ
ของ ในสังคมโลกไร้พรมแดนในศตวรรษท่ี 21
เศรษฐกจิ
พอเพียง 3. จัดกจิ กรรม สง่ เสรมิ ดา้ นคา่ นิยม คณุ ธรรม จริยธรรม ความเปน็ ไทย
มจี ิตสำนึกในการอนรุ ักษ์ประเพณศี ิลปวฒั นธรรม ภูมิปญั ญาไทย และ
รูจ้ กั พ่งึ ตนเองเพอ่ื การดำเนนิ ชวี ิตอย่างมคี วามสุข รู้จกั การปรบั ตวั ใหท้ ัน
กับการเปลย่ี นแปลงทีเ่ กิดขึ้นในสงั คม มที กั ษะชวี ิตพืน้ ฐานและการมี
เจตคติทด่ี ตี ่องานอาชพี

39

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

บทท่ี 3
ผลการดำเนนิ งาน

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

ของโรงเรยี นสรุ าษฎร์ธานี ๒ จำนวน 27 โครงการ 141 กิจกรรม โดยแบ่งการรายงานเปน็ 5 ตอน ดงั น้ี

ตอนที่ 1 รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร

ผลของการประเมินโครงการท่ีได้ดำเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

เม่อื เปรยี บเทียบกับวัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม สรปุ ได้ดังตารางตอ่ ไปน้ี

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินโครงการ/กจิ กรรม เมอื่ เทยี บกับวตั ถปุ ระสงคแ์ ละเปา้ หมายของโครงการ

ของแผนปฏิบตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564 จำแนกตามกลุม่ บริหารงานของโรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒

ดำเนินการ เปรยี บเทียบ เปรยี บเทยี บ

กล่มุ บริหาร จำนวน จำนวน เสร็จส้ิน กบั วัตถุประสงค์ กับเป้าหมาย
โครงการ กจิ กรรม
N% เป็นไปตาม ตำ่ กวา่ สูงกวา่ ตาม ตำ่ กวา่

วัตถุประสงค์ 60 % เป้าหมาย เปา้ หมาย 60 %

วชิ าการ 17 81 71 92.59 71 - - 71 -

ท่วั ไป 4 17 16 94.12 16 - - 16 -

กจิ การนักเรียน 3 18 14 77.78 14 - - 14 -

งบประมาณ / 3 25 25 100 25 - - 25 -
บคุ คล

รวม 27 141 126 89.36 126 - - 126 -

รอ้ ยละ 100 - - 100 -

จากตารางที่ 1 พบว่า โครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 27 โครงการ

และกจิ กรรมของโครงการ ทงั้ หมด 141 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสนิ้ จำนวน 126 กิจกรรม

คดิ เปน็ รอ้ ยละ 89.36 ส่วนกิจกรรมท่ีไม่ได้ดำเนินการอันเนือ่ งมาจากสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19

กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 10 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมส่ีภาษาพาเพลิน 2) กิจกรรมแข่งขันทักษะ

วิชาการ 3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Junior 4) กิจกรรมพัฒนาสือ่ ศนู ย์คณิตศาสตร์,สขุ ศึกษาและ

พละศึกษา และศูนย์วิทยาศาสตร์ 5) กิจกรรมเวทีส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเครือข่ายพัฒนา และ

6) กิจกรรมค่ายบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ ม.4-ม.5 7) วันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์

8) วันนี้วันพระตามแนววิถีพุทธ 9) การสอบธรรมสนามหลวง 10) โครงงานคุณธรรม กลุ่มบริหารท่ัวไป

จำนวน 1 กิจกรรม คือ1) กิจกรรมคุ้มครองผบู้ ริโภค และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 4 กิจกรรม

คือ 1) กิจกรรมอบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 2) กจิ กรรมประดับเขม็ ญสส. 3) กจิ กรรมไหวค้ รู

4) กิจกรรมตำรวจประสานโรงเรยี น 1 ตำรวจ 1 โรงเรยี น

และความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมท่ีเสร็จส้ินแล้ว จำนวน 126 กิจกรรม พบว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 126 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

และเมื่อเปรียบเทยี บกับเปา้ หมาย เปน็ ไปตามเป้าหมาย จำนวน 126 กิจกรรม คดิ เป็นร้อยละ 100

40

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

ตอนที่ 2 สรปุ รายงานการใช้งบประมาณของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 สรุปได้
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางท่ี 2 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด จำแนกตามหมวดเงินงบประมาณทั้งหมด

ท่ี หมวดเงินงบประมาณ ท้ังหมด งบประมาณตามโครงการ
งบทใ่ี ช้ % งบเหลือจ่าย %

1 เงินอุดหนนุ รายหวั 11,771,320 9,756,781.69 82.89 2,014,538.31 17.11

2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน 1,583,800 671,563.50 42.40 912,236.50 57.60

3 เงินรายไดส้ ถานศึกษา 6,930,606 5,729,308.00 82.67 1,201,298.00 17.33

4 เงินโครงการห้องเรียนพิเศษ 715,876 571,092.00 79.78 144,784.00 20.22

รวมท้งั หมด 21,001,602 16,728,745.19 79.65 4,272,856.81 20.35

จากตารางที่ 2 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด จำแนกตามหมวดเงินงบประมาณ
ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงพบว่า เงินอุดหนุนรายหัว ทั้งหมด 11,771,320 ใช้ไป 9,756,781.69 คงเหลือ
2,014,538.31 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งหมด 1,583,800 ใช้ไป 671,563.50 คงเหลือ
912,236.50 เงินรายได้สถานศกึ ษา ทั้งหมด 6,930,606 ใช้ไป 5,729,308.00 คงเหลือ 1,201,298.00
และ เงินโครงการห้องเรยี นพเิ ศษ ท้งั หมด 715,876 ใช้ไป 571,092.00 คงเหลือ 144,784.00

และสรุปในภาพรวมงบประมาณทั้งหมด จำนวน 21,001,602 บาท งบประมาณที่ใช้ตามโครงการ/
กิจกรรม จำนวน 16,728,745.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.65 งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ/
กิจกรรม จำนวน 4,272,856.81 บาท คดิ เป็นร้อยละ 20.35

41

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศึกษา 2564

ตารางท่ี 3 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณท้ังหมด จำแนกตามโครงสร้าง 4 กลุ่มบริหารงานของโรงเรียน

คก.ที่ โครงการ งบประมาณตามโครงการ
ท้ังหมด งบท่ใี ช้ % งบเหลือจ่าย %

โครงการกล่มุ บริหารงบประมาณและงานบคุ คล

9 โครงการพฒั นาครู และบคุ ลากรทางการศึกษา 200,000.00 103,139.00 51.57 96,861.00 48.43

11 โครงการพฒั นาประสิทธิภาพการบริหารจดั การศึกษา 108,100.00 58,400.00 54.02 49,700.00 45.98

13 โครงการระดมทรัพย์ (เงินรายได้) 5,643,806.00 4,580,900.00 81.17 1,062,906.00 18.83

้ั ห ุ่ ห ป ุ 5,951,906.00 4,742,439.00 79.68 1,209,467.00 20.32

โครงการกล่มุ บริหารงานกจิ การนักเรียน

3 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน 29,550.00 7,215.00 24.42 22,335.00 75.58
48,500.00 39,120.00 80.66 9,380.00 19.34
8 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 361,050.00 52,513.00 14.54 308,537.00 85.46

20 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างสานึกความรบั ผิดชอบฯ 439,100.00 98,848.00 22.51 340,252.00 77.49

้ั ห ุ่ ห ั

โครงการกล่มุ บริหารทวั่ ไป 116,090.00 175,592.00 151.26 -59,502.00 -51.26
1,366,910.00 1,309,479.50 95.80 57,430.50 4.20
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยั นกั เรียน 3,000.00 100.00
17 โครงการพฒั นาอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอ้ ม ให้เอ้ือต่อการจดั การ เรียนฯ 3,000.00 0.00 0.00
19 โครงการสมั พนั ธช์ ุมชน 495,000.00 495,000.00 100.00 0.00 0.00
27 โครงการปรบั ปรุงซ่อมแซมร้วั ดา้ นขา้ งโรงเรียนเป็นสแตนเลส 1,981,000.00 1,980,071.50 99.95 928.50 0.05

รวมท้ังหมดในกลุ่มบรหิ ารทั่วไป

42

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

คก.ที่ โครงการ ท้งั หมด งบประมาณตามโครงการ
งบที่ใช้ % งบเหลือจ่าย %

โครงการในกล่มุ บริหารวชิ าการ

1 โครงการพฒั นาผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนและผลสมั ฤทธ์ิฯระดบั ชาติ 870,619.00 295,100.36 33.90 575,518.64 66.10

2 Oโค-NรงEกTารโรงเรียนมาตรฐานสากล 53,360.00 22,500.00 42.17 30,860.00 57.83

4 โครงการพฒั นาการเรียนการสอนห้องเรียนโครงการพิเศษ ม. ตน้ 467,156.00 328,157.00 70.25 138,999.00 29.75

5 โครงการพฒั นาการเรียนการสอนห้องเรียนโครงการพิเศษ ม. ปลาย 248,720.00 242,935.00 97.67 5,785.00 2.33

6 โครงการส่งเสริมนกั เรียนสู่ความเป็นเลิศ 421,596.00 86,447.00 20.50 335,149.00 79.50

25 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการ 1,850,000.00 1,663,969.54 89.94 186,030.46 10.06

26 โครงการพฒั นาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพฒั นาศกั ยภาพนกั เรียน 150,000.00 110,303.02 73.54 39,696.98 26.46

10 โครงการพฒั นาหลกั สูตร และกระบวนการเรียนรู้ 14,600.00 14,510.00 99.38 90.00 0.62
12 โครงการพฒั นากระบวนการบริหารจดั การดว้ ยระบบประกนั ฯ 41,600.00 23,932.00 57.53 17,668.00 42.47
14 จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่ือสนบั สนนุ การบริหารจดั การฯ 816,320.00 755,470.13 92.55 60,849.87 7.45

15 โครงการพฒั นาสื่อ- อุปกรณ์ –ครุภณั ฑ์ เพ่ือการเรียนรู้ 134,680.00 0.00 0.00 134,680.00 100.00

16 โครงการส่งเสริมนกั เรียนให้เป็นบคุ คลแห่งการเรียนรู้ 418,900.00 222,372.50 53.08 196,527.50 46.92

18 โครงการภาคีเครือข่ายพฒั นาการศึกษา 19,845.00 0.00 0.00 19,845.00 100.00

21 โครงการพฒั นาสมรรถนะทางการเรียนรู้ และทกั ษะชีวิต 133,210.00 119,379.00 89.62 13,831.00 10.38

22 โครงการโรงเรียนศูนยก์ ารเรียนรู้ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 82,870.00 2,400.00 2.90 80,470.00 97.10

23 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 126,480.00 0.00 0.00 126,480.00 100.00

24 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธช้นั นา 48,290.00 10,176.00 21.07 38,114.00 78.93

้ั ห ุ่ ห 5,898,246.00 3,897,651.55 66.08 2,000,594.45 33.92

จากตารางท่ี 3 สรุปรายการใช้จา่ ยงบประมาณทั้งหมด จำแนกตามโครงสร้าง 4 กลุม่ บริหารงาน
ของโรงเรียน ปีการศกึ ษา 2564 ซงึ่ พบวา่

งบประมาณท้ังหมดในกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคคล โครงการทั้งหมด 3 โครงการ
จำนวน 5,951,906 บาท งบประมาณท่ีใช้ตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4,742,439 บาท คิดเป็นร้อยละ
79.68 งบประมาณท่ีเหลือจา่ ยจากโครงการ/กจิ กรรม จำนวน1,209,467.00 บาท คดิ เป็นร้อยละ 20.32

งบประมาณท้ังหมดในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โครงการท้ังหมด 3 โครงการ
จำนวน 439,100 บาท งบประมาณท่ีใช้ตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 98,848.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
22.51 งบประมาณทเี่ หลือจ่ายจากโครงการ/กจิ กรรม จำนวน 340,252.00 บาท คดิ เป็นร้อยละ 77.49

งบประมาณทง้ั หมดในกลุ่มบรหิ ารทัว่ ไป โครงการท้งั หมด 4 โครงการ จำนวน 1,981,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 1,980,071.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 งบประมาณ
ท่เี หลอื จา่ ยจากโครงการ/กจิ กรรม จำนวน 928.50 บาท คิดเป็นรอ้ ยละ 0.05

งบประมาณท้ังหมดในกลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการทั้งหมด 17 โครงการ จำนวน
5,898,246 บาท งบประมาณท่ีใช้ตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 3,897,651.55 บาท คิดเป็นร้อยละ
66.08 งบประมาณทีเ่ หลือจ่ายจากโครงการ/กจิ กรรม จำนวน 2,000,594.45 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 33.92

43

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564

ตารางท่ี 4 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณของงบส่วนกลาง และงบสำรองจ่าย ปีการศึกษา 2564

งบส่ วนกลาง

1. ค่าสาธารณูปโภค 1,669,680.00 1,531,288.00 91.71 138,392.00 8.29
2. ค่าปรับซ่อมรถยนต์ ร.ร. 100,000.00 54,381.00 54.38 45,619.00 45.62
3. ค่าน้ามนั รถยนต์ ร.ร. 140,000.00 58,486.00 41.78 81,514.00 58.22
4. ค่าถ่ายเอกสารการเรียน,ค่าเช่าเครื่องถ่าย 150,000.00 76,233.00 50.82 73,767.00 49.18

5. ค่ากระดาษ/ค่าวสั ดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ 350,000.00 326,272.14 93.22 23,727.86 6.78

6. ค่าปรับซ่อมครุภณั ฑก์ ารศึกษา 178,600.00 19,755.00 11.06 158,845.00 88.94

7. เงินค่าหนงั สือเรียน 1,873,930.00 1,873,930.00 100.00 0.00 0.00

8. เงินค่าเครื่องแบบนกั เรียน 820,750.00 820,750.00 100.00 0.00 0.00

9. เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 760,940.00 760,940.00 100.00 0.00 0.00
10. ค่ากิจกรรมการจดั การเรียนฯช่วง COVID-19 เช่นค่าเอกสาร ใบงาน 198,450.00 10,627.00 5.36 187,823.00 94.64

, ค่าใชจ้ ่ายในการติดตาม เยย่ี มบา้ น น้ามนั รถ 6,242,350.00 5,532,662.14 88.63 709,687.86 11.37
งบส่ วนกล างท้ังหมดในงบส่ วนกล าง

งบสารองจ่าย 489,000.00 477,073.00 97.56 11,927.00 2.44

รวมงบประมาณท้ังหมด 21,001,602.00 16,728,745.19 79.65 4,272,856.81 20.35

จากตารางที่ 4 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ของงบส่วนกลาง ของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564 ซง่ึ พบวา่

งบประมาณท้ังหมดของงบส่วนกลาง จำนวน 6,242,350 บาท งบประมาณท่ีใช้ตามกิจกรรม
รายการจ่าย จำนวน 5,532,662.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.63 งบประมาณท่ีเหลือจ่ายจากโครงการ/
กิจกรรม จำนวน 709,687.86 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 11.37

งบประมาณท้ังหมดของงบสำรองจ่าย จำนวน 489,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ตามกิจกรรม
รายการจ่าย จำนวน 477,073.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.56 งบประมาณท่ีเหลือจ่ายจากโครงการ/
กจิ กรรม จำนวน 11,927.00 บาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 2.44

44

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

ตารางที่ 5 รายละเอยี ดการใช้จา่ ยงบประมาณตามโครงการจากเงนิ อดุ หนุนรายหัว ปีการศกึ ษา 2564

คก.ที่ โครงการ ท้ังหมด งบประมาณตามโครงการ
งบทใ่ี ช้ % งบเหลือจ่าย %

กลยทุ ธ์ท่ี 1 3,325,235 2,378,320.92 71.52 946,914.08 28.48

1 โครงการพฒั นาผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนและ 656,139 273,174.36 41.63 382,964.64 58.37

ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนระดบั ชาติ O-NET 53,360 22,500.00 42.17 30,860.00 57.83
2 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 29,550 7,215.00 24.42 22,335.00 75.58

3 โครงการระบบดูแลนกั เรียน 421,596 86,447.00 20.50 335,149.00 79.50
6 โครงการส่งเสริมนกั เรียนสู่ความเป็นเลิศ

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยั นกั เรียน 116,090 175,592.00 151.26 -59,502.00 -51.26

8 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 48,500 39,120.00 80.66 9,380.00 19.34

อบายมขุ

25 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการ (เงินเหลือจ่าย) 1,850,000 1,663,969.54 89.94 186,030.46 10.06

26 โครงการพฒั นาส่ือการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพฒั นา 150,000 110,303.02 73.54 39,696.98 26.46

ศกั ยภาพนกั เรียน (เงนิ เหลือจ่าย)

กลยทุ ธ์ที่ 2 200,000 103,139.00 51.57 96,861.00 48.43

9 โครงการพฒั นาครู และบคุ ลากรทางการศึกษา 200,000 103,139.00 51.57 96,861.00 48.43

กลยทุ ธ์ท่ี 3 164,300 96,842.00 58.94 67,458.00 41.06

10 โครงการพฒั นาหลกั สูตร และกระบวนการเรียนรู้ 14,600 14,510.00 99.38 90.00 0.62

11 โครงการพฒั นาประสิทธิภาพการบริหารจดั การ 108,100 58,400.00 54.02 49,700.00 45.98
สถานศึกษาให้เป็นองคก์ รคุณภาพ 41,600 23,932.00 57.53 17,668.00 42.47

12 โครงการส่งเสริมศกั ยภาพสถานศึกษา

กลยทุ ธ์ที่ 4 1,651,665 1,373,274.63 83.14 278,390.37 16.86

14 โครงการจดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่ือ 224,500 163,650.13 72.90 60,849.87 27.10

สนบั สนนุ การบริหารจดั การและการเรียนรู้

15 โครงการพฒั นาสื่อ-อุปกรณ์-ครุภณั ฑ์ เพ่ือการเรียนรู้ 134,680 0.00 0.00 134,680.00 100.00

16 โครงการส่งเสริมนกั เรียนให้เป็นบคุ คลแห่งการเรียนรู้ 191,730 186,145.00 97.09 5,585.00 2.91

17 โครงการพฒั นาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอ้ ม ให้เอ้ือ 1,080,910 1,023,479.50 94.69 57,430.50 5.31
18 ตโค่อรกงากราจรดั ภกาาครีเเครีรยือนขก่าายรพสฒอั นนาการศึกษา 19,845 0.00 0.00 19,845.00 100.00


Click to View FlipBook Version