The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sin.pattranit, 2022-05-19 20:48:26

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

195

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศกึ ษา 2564

ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสรมิ นักเรียนใหเ้ ปน็ บคุ คลแหง่ การเรียนรู้

ประมวลภาพการดำเนนิ งานโครงการ
ส่งเสริมนักเรยี นใหเ้ ปน็ บคุ คลแหง่ การเรียนรู้

196

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

17 รายงานผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

ชื่อโครงการ พฒั นาอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม
➢ สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน ข้อท่ี 2 ประเดน็ พจิ ารณา ขอ้ ท่ี 2.5
➢ สนองกลยทุ ธโ์ รงเรียน ขอ้ ที่ 4
ตามเป้าประสงค์ ข้อท่ี 8 ตรงกับตัวชี้วดั ความสำเร็จ ขอ้ ท่ี 5

หลักการและเหตุผลของโครงการ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้รับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาพอเพียงและ
รางวัลอื่นๆอีกมากมาย จนเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ทางชุมชนให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
และเป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ให้สามารถดำรงชวี ิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้โรงเรียนจำตอ้ งจัดบรกิ ารด้านต่างๆ แก่นักเรียน
คณะครู บคุ ลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานในท้องถ่นิ ทีเ่ ข้ามาใหบ้ ริการ เช่น หอประชุม สนาม
กีฬา ห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษา สำหรับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 ถงึ ระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ซึง่ สภาพแวดลอ้ มและอาคารสถานที่เป็นสิ่งสำคัญ
และช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซม
อาคารสถานท่ีตา่ งๆการปรบั ปรงุ ภูมิทศั น์และแหลง่ เรียนรู้โรงเรียนได้ตระหนกั ถึงความปลอดภัยของนักเรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผู้มาใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การขอใช้
อาคารสถานทตี่ า่ งๆในการจัดกจิ กรรมใหบ้ ริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรยี นต้องมีความแข็งแรงทนทาน
พรอ้ มใชง้ านจึงตอ้ งดำเนนิ การการจดั ทำโครงการดังกล่าว

เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมาการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้นักเรียนได้เรียนอย่างมี
ความสขุ พร้อมทัง้ มีแล่งการเรียนรู้ทั้งในหอ้ งเรียนและนอกห้องเรียนทห่ี ลากหลาย มสี ภาพแวดล้อมทดี่ ี มี
อาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ทั้งระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานที่ จึงจำเป็ น
จะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งานเกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของ
โรงเรียนและชมุ ชนในการจัดกจิ กรรมต่างๆเพอ่ื สง่ ผลให้โรงเรียนและนักเรยี นมคี ุณภาพตามจุดมงุ่ หมาย
ของหลักสูตร สถานศึกษามีการพฒั นาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคณุ ภาพมาตรฐานการศึกษา

197

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

วตั ถุประสงค์
1.เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมสงิ่ อำนวยความสะดวกของโรงเรียนและ

บริเวณโรงเรียนสะอาด รม่ รน่ื ปลอดภัยและเอือ้ ต่อการจดั การเรียนรู้ การปฏิบัตงิ านของบุคลากรในโรงเรียน
2.เพ่ือใหส้ ภาพหอ้ งโรงเรียนและอาคารสถานที่ได้รบั การดูแลพรอ้ มใช้งานอยู่เสมอ
3.เพือ่ ให้สภาพห้องเรยี นและอาคารสถานทไี่ ด้รบั การดูแลพร้อมใช้งานอยเู่ สมอ
4.เพ่ือพฒั นาสภาพแวดลอ้ มภายในโรงเรียนใหเ้ อือ้ ต่อการเรยี นร้แู ละการจดั การเรยี นการสอน อย่างมคี ณุ ภาพ

เป้าหมาย
เปา้ หมายเชิงปริมาณ

1.โรงเรยี นสรุ าษฎร์ธานี ๒ มี อาคารเรียน จำนวน 8 หลัง หอปะชุม จำนวน 1 หลงั โรงฝึกกฬี า
และสนั ทนาการ 1 หลงั โรงฝกึ งาน จำนวน 1 หลัง สนามฟตุ บอล 1 สนาม สนามบาสเกต็ บอล 1 สนาม
และสนามฟตุ ซอล 1 สนาม สวนหย่อมพักผ่อน 3 สวน

เปา้ หมายเชิงคณุ ภาพ
1.โรงเรียนร่มร่นื สะอาด สวยงาม มีสภาพทีเ่ หมาะสมตอ่ การใช้งาน ส่งผลใหบ้ ุคลากร
โรงเรียนมีสุขภาพจติ ทีด่ ีขึ้น
2.สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ทำให้เอื้อต่อบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และ
ปฏิบัตงิ านของบคุ ลากรในโรงเรยี นและชมุ ชน
3. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำความสะอาดอยา่ งพอเพียง
4.โรงเรียนสรุ าษฎร์ธานี ๒ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม นา่ อยู่ สะอาดและปลอดภัย
5.อำนวยความสะดวกพอเพยี ง อาคารเรียนอยู่ในสภาพใชก้ ารได้สภาพแวดล้อมร่มรืน่
มแี หลง่ เรียนรู้สำหรบั ผู้เรียน

▪ ผลการประเมินโครงการ

ตารางที่ 1 ผลการประเมนิ โครงการ ดา้ นบรบิ ทหรือด้านสภาวะแวดล้อม

ที่ รายการ รอ้ ยละ ระดับ
X คณุ ภาพ

1. หลกั การและเหตผุ ลความจำเปน็ ที่ตอ้ งดำเนนิ โครงการ ประเด็นปญั หา 4.6 92 ยอดเยย่ี ม

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

2. กิจกรรม/โครงการสอดคลอ้ งกบั วิสยั ทศั น์ นโยบายของโรงเรียน 4.8 96 ยอดเย่ียม

3. กิจกรรม/โครงการสอดคลอ้ งกบั มาตรฐานคุณภาพการศึกษา/แนวทางการ 4.6 92 ยอดเยี่ยม

4. พฒั นาคณุ ภาพ สพม.สฎ.ชพ./กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ รฐั บาล 4.6 92 ยอดเยี่ยม

รวมเฉลย่ี 4.65 93 ยอดเยี่ยม

จากตารางท่ี 1 แสดงวา่ ผลการประเมนิ โครงการพฒั นาอาคาร สถานที่ สง่ิ แวดล้อมใหเ้ อื้อตอ่ การ
จัดการเรยี นการสอน ดา้ นบริบทหรอื ด้านสภาวะแวดลอ้ ม โดยรวมมคี า่ เฉลยี่ 4.65 คิดเป็นรอ้ ยละ 93
แปลผลในระดับคุณภาพ ยอดเยยี่ ม

198

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศกึ ษา 2564

ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิ โครงการ ด้านปจั จยั หรือตัวปอ้ น

ที่ รายการ X ร้อยละ ระดบั คณุ ภาพ
1. ความเหมาะสมของงบประมาณ
3 60 ดี

2. ความพอเพยี งของวสั ดุ อปุ กรณ์ 3 60 ดี

3. ความเหมาะสมของสถานท่ี ที่ใชด้ ำเนินงาน 4 80 ดีมาก

4. ความเพยี งพอของบุคลากร 3.4 68 ดี

รวมเฉลี่ย 3.35 67 ดี

จากตารางที่ 2 แสดงว่าผลการประเมินโครงการพฒั นาอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการจดั กาเรียน

การสอน ด้านปัจจยั หรอื ตัวปอ้ น โดยรวมมคี ่าเฉล่ีย 3.35 คดิ เปน็ รอ้ ยละ 67 แปลผลในระดบั คุณภาพ ดี

ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิ โครงการ ด้านกระบวนการ

ท่ี รายการ X ร้อยละ ระดับคณุ ภาพ

1. มีการวางแผนการดำเนนิ งานตามโครงการอย่างเปน็ ขนั้ ตอน (PDCA) 4.4 88 ดเี ลิศ

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนนิ งานแตล่ ะกจิ กรรม 4.2 84 ดเี ลิศ

3. วธิ ีการ/กจิ กรรมทป่ี ฏบิ ัตใิ นแตล่ ะข้ันตอนสอดคล้องกบั เปา้ หมาย 4.2 84 ดเี ลศิ

4. การนเิ ทศติดตามดำเนนิ งานแตล่ ะกจิ กรรม 4.4 88 ดเี ลิศ

5. ความร่วมมอื ของบุคลากรในการดำเนนิ งาน 5 100 ยอดเยย่ี ม

รวมเฉลีย่ 4.44 88.80 ดีเลิศ

จากตารางที่ 3 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ ส่ิงแวดลอ้ มใหเ้ อื้อต่อการ

จดั การเรยี นการสอน ด้านกระบวนการ โดยรวมมคี ่าเฉลยี่ 4.44 คดิ เปน็ รอ้ ยละ 88.80 แปลผลในระดบั

คณุ ภาพ ยอดเยย่ี ม

ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิ โครงการ ด้านผลผลติ

ท่ี รายการ X ร้อยละ ระดบั คุณภาพ
ดา้ นผลผลิต (Output)

1. ปฏบิ ตั กิ จิ กรรมได้ครบถ้วนตามทกี่ ำหนด 4.6 92 ยอดเยย่ี ม

2. ผลการดำเนินงานบรรลตุ ามวัตถุประสงคข์ องกจิ กรรม/โครงการ 5 100 ยอดเยย่ี ม

3. ผลการดำเนนิ งานบรรลตุ ามเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ 5 100 ยอดเยี่ยม

ด้านผลลพั ธ์ (Outcome)

4. ผลการประเมินความพึงพอใจผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม/โครงการ 4.6 92 ยอดเยี่ยม

5. การนำไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชีวติ ประจำวนั 4.8 96 ยอดเยย่ี ม

ผลกระทบ (Impacts) คุณลักษณะของนกั เรียน (ถา้ มี)

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.6 92 ยอดเยย่ี ม

7. คุณธรรม จรยิ ธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 4.4 88 ยอดเยย่ี ม

รวมเฉล่ยี 4.71 94.29 ยอดเยี่ยม

จากตารางท่ี 4 แสดงวา่ ผลการประเมนิ โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ มให้เอื้อตอ่ การ

จัดการเรยี นการสอน

199

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

ด้านผลผลิต โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.71 คดิ เป็นร้อยละ94.29แปลผลในระดบั คุณภาพยอดเยย่ี ม

▪ ผลของการดำเนินงาน จำแนกรายกจิ กรรม

การดำเนนิ งานโครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ สง่ิ แวดล้อมใหเ้ ออ้ื ต่อการจดั การเรยี นการสอน

ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวนกจิ กรรม โดยแต่ละกจิ กรรมมีการดำเนินงาน ดังน้ี

1. กจิ กรรม ปรบั ปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี เป็นกจิ กรรมท่ีมลี ักษณะของกิจกรรม

คือ การปรบั ปรุงซ่อมอาคารสถานที่ โดยจดั ขึ้นเม่ือวนั ที่ พฤษภาคม ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

มีผเู้ ข้าร่วมกจิ กรมทั้งหมด จำนวน 1,879 คน

➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม

รายการ ค่าเฉล่ยี คิดเปน็ รอ้ ยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.40 88 ยอดเยย่ี ม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผดู้ ำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.20 84 ยอดเยีย่ ม

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ มกิจกรรมโดยรวม 4.70 94 มากท่สี ดุ

2. กจิ กรรม ปรบั ปรงุ ภมู ิทัศน์ เปน็ กิจกรรมท่มี ลี กั ษณะของกิจกรรมการปรับปรุงภมู ทิ ัศน์ภายใน

โรงเรียนใหม้ คี วามสวยงาม ร่มร่ืน

โดยจัดขน้ึ เมือ่ วนั ที่ พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

มีผู้เขา้ รว่ มกจิ กรมทัง้ หมด จำนวน 1,879 คน

➢ สรปุ ผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉลี่ย คดิ เป็นรอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.80 96 ยอดเยี่ยม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผู้ดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.00 80 ยอดเยย่ี ม

- ระดบั ความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกิจกรรมโดยรวม 4.50 90 มากทส่ี ุด

3. กิจกรรม ดูแลระบบสาธารณปู โภคเป็นกิจกรรมที่มีลกั ษณะของกิจกรรม

คือโรงเรยี นมีการพัฒนาระบบดูแลสาธารณูปโภคเพยี งพอเหมาะสมต่อการใชง้ านอย่างมปี ระสทิ ธิภาพและ

ปลอดภยั ยงิ่ ข้ึน

โดยจัดขน้ึ เม่ือวันท่ี พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

มีผู้เขา้ รว่ มกจิ กรมทง้ั หมด จำนวน 1,879 คน

➢ สรปุ ผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม

รายการ ค่าเฉล่ีย คิดเป็นรอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 4.40 88 ยอดเยยี่ ม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้ดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.00 80 ยอดเย่ยี ม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมโดยรวม 4.20 84 มาก

200

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศึกษา 2564

4. กิจกรรม โรงเรียนน่ามอง หอ้ งเรยี นนา่ อยู่ เป็นกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะของกิจกรรม

คือสร้างจติ สำนึกใหน้ ักเรยี นรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนและพฒั นาโรงเรยี นใหส้ ะอาดอยู่เสมอ

โดยจดั ขน้ึ เมอื่ วันท่ี มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒

มีผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรมทัง้ หมด จำนวน 1,879 คน

➢ สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉล่ีย คดิ เปน็ รอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม -- -

- ระดบั ความพึงพอใจของผดู้ ำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม - - -

- ระดบั ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจิ กรรมโดยรวม - - -

5. กิจกรรม พัฒนาโรงอาหาร เปน็ กจิ กรรมที่มลี ักษณะของกจิ กรรม คือ

1) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้โรงอาหารท่ีสะอาดและปลอดภยั

2) ร้านคา้ ได้ปรับปรุง ซอ่ มแซมและดแู ลทำความสะอาดภายในสถานประกอบการของตนเอง

และบรเิ วณใกลเ้ คยี ง

3) สร้างความพงึ พอใจให้กบั ผ้ใู ชบ้ ริการ

โดยจัดขึ้นเมอ่ื วันท่ี มีนาคม 2564 ณ โรงเรยี นสรุ าษฎร์ธานี ๒

มีผู้เขา้ รว่ มกจิ กรมทั้งหมด จำนวน 1,879 คน

➢ สรปุ ผลสำเรจ็ ของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉล่ีย คิดเปน็ ร้อยละ ระดบั คณุ ภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.54 95 ยอดเย่ยี ม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผดู้ ำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.91 97 ยอดเยย่ี ม

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม 4.17 91 มาก

6. กจิ กรรม สอื่ ตามสารสัมพันธ์ชุมชนเป็นกจิ กรรมที่มีลักษณะของกจิ กรรม

คอื การประชาสมั พันธ์ข่าวสารภายในโรงเรยี นเพอื่ เผยแพร่สู่ครู บุคลากร นกั เรยี นและผู้ปกครอง

โดยจดั ขน้ึ เมอื่ วันท่ี มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสรุ าษฎรธ์ านี ๒

มีผ้เู ขา้ รว่ มกจิ กรมทงั้ หมด จำนวน 1,879 คน

➢ สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉล่ีย คิดเปน็ รอ้ ยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.00 80 ดมี าก

- ระดับความพึงพอใจของผู้ดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.60 92 ยอดเยีย่ ม

- ระดับความพงึ พอใจของผูเ้ ข้ารว่ มกิจกรรมโดยรวม 4.40 88 มากทส่ี ุด

7. กจิ กรรม พัฒนาระบบโสตฯ เปน็ กิจกรรมที่มีลักษณะของกจิ กรรม

คือ การปรบั ปรุงพฒั นาระบบโสต ดูแลรักษาระบบให้พร้อมตอ่ การใชง้ าน

โดยจัดขึ้นเมอ่ื วนั ที่ มนี าคม 2564 ณ โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒

มีผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรมท้งั หมด จำนวน 1,879 คน

201

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

➢สรปุ ผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉล่ีย คิดเปน็ รอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 4.78 95.6 ยอดเยย่ี ม

- ระดบั ความพึงพอใจของผ้ดู ำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.64 92.8 ยอดเยี่ยม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมโดยรวม 4.89 97.8 มากทส่ี ุด

8. กิจกรรม พัฒนาห้องเรียนรภู้ าษาไทย เปน็ กิจกรรมท่ีมีลักษณะของกจิ กรรม คือปรับปรงุ

ซ่อมแซมห้องกลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย

โดยจัดขนึ้ เมื่อ มีนาคม 2564 ณ โรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒ มผี ู้เข้าร่วมกจิ กรมทง้ั หมด จำนวน 1,879 คน

➢สรปุ ผลสำเร็จของกจิ กรรม

รายการ คา่ เฉลี่ย คดิ เปน็ รอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.54 90.80 ยอดเย่ยี ม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้ดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.91 98.20 ยอดเย่ยี ม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมโดยรวม 4.17 83.40 มาก

9. กิจกรรม ปรบั ปรังซ่อมแซมร้วั โรงเรียนด้านขา้ งเป็นสแตนเลส เป็นกจิ กรรมท่ีมลี กั ษณะของ

กิจกรรมคือ โรงเรยี นมกี ารพัฒนาปรบั ปรุงซ่อมแซมรว้ั โรงเรียนดา้ นขา้ งของโรงเรยี นใหเ้ ป็นสแตนเลสเพ่ือ

ความมั่นคงแขง็ แรงและปลอดภยั มากย่ิงขึ้นและทำให้มีทัศนยั ภาพสวยงามขึ้น

โดยจัดข้นึ เมือ่ มนี าคม 2564 ณ โรงเรยี นสรุ าษฎรธ์ านี ๒ มผี เู้ ข้ารว่ มกจิ กรมทั้งหมด จำนวน 1,879 คน

➢สรปุ ผลสำเร็จของกจิ กรรม

รายการ คา่ เฉลี่ย คิดเป็นรอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 5 100 ยอดเยี่ยม

- ระดับความพึงพอใจของผู้ดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 5 100 ยอดเย่ียม

- ระดับความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมโดยรวม 4.50 90 มากทส่ี ดุ

สรปุ ผลการมสี ่วนร่วมของหนว่ ยงานภายนอก/ชุมชน

ผลการดำเนนิ งานโครงการ ได้มหี นว่ ยงานภายนอกและชมุ ชนเขา้ มามสี ่วนรว่ มในการดำเนินงาน

โครงการโดยรวมในกจิ กรรมต่างๆ ดงั นี้

ที่ กจิ กรรม จำนวน (คน)

1 การทำหน้าพธิ กี รในงานวันครู ประจำปี 2565 (ในรูปแบบออนไลน์) 100

2 ประชมุ โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรยี น 30

3 อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนนิ การเลอื กตง้ั สมาชกิ อบต.และนายก อบต. 44

4 สอบนักเรยี นนายสิบตำรวจ ปี พ.ศ. 2564 100

5 สอบขา้ ราชการหรือพนักงานทอ้ งถน่ิ ประจำปี 2564 20

6 สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 150

7 ผูป้ ระกอบการร้านคา้ และโรงอาหาร 15

รวม 459

202

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

ผลการใช้งบประมาณ

✓ กรณีดำเนนิ การตามแผน
งบประมาณของโครงการทต่ี ัง้ ไว้ 1,330,410 บาท งบที่ใช้จรงิ 1,279,167 บาท

คดิ เป็นรอ้ ยละ 96.15 สรปุ การใช้งบประมาณ สงู กว่าที่ต้ังงบประมาณ

✓ ตำ่ กว่าที่ตง้ั งบประมาณ งบที่อนมุ ตั ิ งบที่ใช้ % งบคงเหลือ %
โดยมรี ายละเอียดดังนี้
544,310 555,038.53 101.97 10,728.53 -1.97
ท่ี กิจกรรม 60,000 63,433.50 105.72 -3,433.50 -5.72
1 ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 190,000 225,729.48 118.81 -35,729.48 -18.80
2 ปรับปรุงภมู ทิ ศั น์ 46,600 0
3 ดูแลระบบสาธารณปู โภค 200,000 202,731 0 46,600 100
4 โรงเรยี นน่ามอง หอ้ งเรยี นนา่ อยู่ 72,000 20,162.24 101.37 -2,731.00 -1.37
5 พัฒนาโรงอาหาร 150,000 144,640 28.00 51,837.76 72.00
6 สอื่ ตามสารสมั พันธช์ ุมชน 18,000 17,931.78 96.43 5,360 3.57
7 พัฒนาระบบโสตฯ 49,500 49,500 99.62 68.22 0.38
8 พฒั นาหอ้ งเรียนร้ภู าษาไทย
9 ปรบั ปรังซอ่ มแซมร้วั โรงเรียน 100 0 0

ดา้ นขา้ งเป็นสแตนเลส 1,330,410 1,279,167 96.15 51,243 3.85

รวม

✓ กรณไี มไ่ ด้ดำเนนิ การตามแผน
ไดแ้ ก่กิจกรรม โรงเรียนนา่ มอง หอ้ งเรียนน่าอยู่

203

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

▪ ผลความสำเร็จของโครงการเปรยี บเทยี บกบั วตั ถุประสงค์ และคา่ เปา้ หมายของโครงการ

ตารางที่ 5 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทียบกับวัตถปุ ระสงค์ และค่าเปา้ หมาย

กิจกรรม เปรยี บเทียบกบั เปรยี บเทียบกับเปา้ หมาย ไมไ่ ด้
วัตถปุ ระสงค์ ดำเนนิ การ

เปน็ ไปตาม ตำ่ กวา่ สงู กวา่ ตาม ตำ่ กว่า ✓
วัตถปุ ระสงค์ 60 % เป้าหมาย เปา้ หมาย เป้าหมาย
1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ✓✓ 11.11
ปรับปรุงภมู ทิ ศั น์ ✓✓
ดแู ลระบบสาธารณูปโภค ✓✓
โรงเรียนนา่ มอง หอ้ งเรียนน่าอยู่
พัฒนาโรงอาหาร ✓✓
สอ่ื ตามสารสมั พนั ธช์ ุมชน ✓✓
พฒั นาระบบโสตฯ ✓✓
พัฒนาห้องเรียนรภู้ าษาไทย ✓✓
ปรบั ปรังซ่อมแซมรว้ั โรงเรยี น ✓✓
ด้านข้างเป็นสแตนเลส ✓✓

สรปุ ภาพรวม 6 34 2 3
ร้อยละ 66.67 33.33 44.45 22.23 33.32

จากตารางท่ี 5 พบว่า กิจกรรมของโครงการ จำนวน ..9.. กิจกรรม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ..8..
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89 ส่วนกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ..1.. กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
..11.11. และผลความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ..8..กิจกรรม พบว่า เม่ือ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน..6.. กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ..66.76..
และ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน..4...กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ..44.45..
เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน...2.. กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ..22.23.. ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ..3..
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ..33.32...และ ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และ

คา่ เป้าหมายของโครงการ พบว่า ได้ดำเนินการสงู กว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4 กจิ กรรม และ 2 กิจกรรม
ทีต่ รงตามเป้าหมายกกำหนดไว้ ตำ่ กว่าเปา้ หมาย 3 กิจกรรม
▪ ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทยี บกบั คา่ เปา้ หมายตามตัวช้ีวดั ของแผนกลยทุ ธ์โรงเรยี น
ตารางที่ 6 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทยี บกับคา่ เป้าหมายตามตัวช้ีวดั ของแผนกลยุทธ
กลยทุ ธท์ ี่ 4 : พัฒนาอาคาร สถานท่ี ส่งิ แวดล้อม แหล่งเรียนรใู้ หเ้ อือ้ ต่อการจัดการเรยี นการสอน

และมีภาครี ว่ มพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาหรือแลกเปลี่ยนเรยี นรู้
เปา้ ประสงค์ข้อ 8 : โรงเรียนพัฒนาและจดั บริการแหล่งเรียนรอู้ ย่างมีคณุ ภาพ เอื้อต่อการเรยี นรู้ทม่ี ี

ประสิทธิภาพทวั่ ถึงและคุ้มค่า

204

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

ตัวชี้วดั ความสำเรจ็ ปีการศึกษา 2564 การแปลผล

(ตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน) คา่ เปา้ หมาย ผล ( บรรล/ุ
การประเมนิ ไม่บรรล)ุ

5.โรงเรียนมหี อ้ งสมุด แหลง่ เรียนรู้ ศนู ยว์ ิทยบรกิ าร มีการปรบั ปรุง ดำเนนิ การ บรรลุ

(Resource Center) ทม่ี ีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศเอ้ือ ซ่อมแซมอาคาร

ตอ่ การใช้บรกิ ารมีส่ือ ทีเพียงพอ เหมาะสม ทนั สมัย มี สถานที่ให้พร้อม

กิจกรรมทส่ี ง่ เสริมการอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้า ใชง้ านอยูเ่ สมอ

จากตารางที่ 6 พบวา่ ผลความสำเร็จเปรยี บเทียบกบั คา่ เป้าหมายตามตัวชว้ี ัด ระดับกลยุทธท์ ่ี ..4..

เป้าประสงค์ข้อที่ 8 มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด พบว่าบรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด

คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100 ไมบ่ รรลุเปา้ หมาย จำนวน ...-... ตวั ช้วี ัด คิดเป็นร้อยละ ...-...

▪ สิ่งทต่ี ้องปรับปรงุ (ในภาพรวมของโครงการ)

1) ความลา่ ช้าในการจัดซื้อจา้ ง

2) การจัดสรรงบประมาณที่ไมเ่ พียงพอตอ่ ความต้อง

3) ความล่าชา้ ในการดำเนนิ การต่างๆในการปรบั ปรุงภมู ทิ ัศนเ์ น่อื งจากนักการภารโรงยังมภี าระหนา้ ที่

อื่นๆอีกหลายหนา้ ทจ่ี ึงทำใหง้ านบางงานมีความลา่ ช้า

4) ผ้รู ับผดิ ชอบในหอ้ งเรียนหรือหอ้ งปฏิบตั ิการตา่ งๆ เมื่ออุปกรณ์ชำรดุ เสยี หายไมไดด้ ำเนนิ การม

5) เขียนบันทึกขอ้ ความแจง้ ซอ่ ม

▪ แนวทาง/ข้ันตอนการปรบั ปรงุ เพอื่ การดำเนินงานในครง้ั ตอ่ ไป (ในภาพรวมของโครงการ)

1) ดแู ลความสะอาดโดยรอบในบริเวณโรงเรยี นและบรเิ วณด้านอกโรงเรยี น ปรับปรุงภมู ทิ ัศน์ของ

โรงเรียนให้น่ามองและสวยงามอยู่เสมอ

2) ปรับปรงุ ซอ่ มแซม วัสดุ อุปกรณ์ อาคารเรียน ให้พร้อมในการใชง้ านอยูเ่ สมอ

3) ดแู ลรักษาความสะอาดบำรงุ รักษาของอาคารเรยี นตา่ งใหส้ วยงามและมีความม่นั คงปลอดภยั อยเู่ สมอ

4) บำรงุ ดูแล รกั ษาความสะอาดของระบบสาธารณูปโภคอยู่สม่ำเสมอให้พร้อมต่อการใชง้ าน

▪ ขอ้ เสนอแนะ (ในภาพรวมของโครงการ)

1) ในการจดั ซ้ือจดั จ้างทุกคร้งั ควรมีความรวดเรว็

2) จัดสรรงบประมาณใหเ้ พียงพอตอ่ ความต้องการ

3) ในการแจง้ ซ่อมให้ทางผแู้ จ้งซ่อมมาบันทึกข้อความแจง้ บอปุ กรณ์ชำรดุ ทกุ ครงั้

▪ จากการประเมนิ ผลการดำเนินงานโครงการนี้ เห็นว่า

เป็นโครงการทช่ี ่วยให้มีการพัฒนา อาคารเรียน สถานท่ี สงิ่ แวดล้อมให้อยใู่ นความมีระเบียบ ทัง้ ยงั

ดแู ล บำรงุ ซอ่ มแซมส่วนท่ชี ำรุดให้พร้อมตอ่ การใชง้ านทั้งของครูและนักเรียนและทั่งสร้างความสวยงาม

ใหแ้ ก่ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมใหส้ วยงามทำให้ครูและนกั เรียนมีจิตใจท่ีดีขึน้ เอื้อต่อการเรียนการสอน

▪ สรุปโครงการนี้ (✓) สมควร (.....) ไม่สมควร ดำเนนิ การในปตี อ่ ไป

ลงชอ่ื หรรษา เผือกผล. หวั หนา้ โครงการ

(นายหรรษา เผือกผล. )

ครูโรงเรียนสรุ าษฎรธ์ านี ๒

205

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

ประมวลภาพการดำเนินกจิ กรรม
กิจกรรมปรบั ปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ี

ประมวลภาพการดำเนนิ กจิ กรรม
กจิ กรรมปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่

ประมวลภาพการดำเนินกจิ กรรม
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ี

206

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพการดำเนนิ กจิ กรรม
กิจกรรมปรบั ปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่

ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม
กจิ กรรมดแู ลระบบสาธารณูปโภค

ประมวลภาพการดำเนินกจิ กรรม
กิจกรรมดแู ลระบบสาธารณูปโภค

207

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

ประมวลภาพการดำเนนิ กิจกรรม
กจิ กรรมดแู ลระบบสาธารณูปโภค

ประมวลภาพการดำเนนิ กจิ กรรม
กิจกรรมดแู ลระบบสาธารณูปโภค

ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม
กจิ กรรมปรบั ปรุงภูมทิ ัศน์

208

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

ประมวลภาพการดำเนนิ กจิ กรรม
กิจกรรม พัฒนาร้านคา้ และโรงอาหาร

ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมสอ่ื ตามสารเสยี งสมั พนั ธส์ ู่ชมุ ชน

209

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพการดำเนนิ กจิ กรรม
กิจกรรมสอ่ื ตามสารเสียงสมั พันธส์ ่ชู ุมชน

ประมวลภาพการดำเนินกจิ กรรม
กิจกรรมพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณแ์ ละปรบั ซ่อม

210

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564

ประมวลภาพการดำเนนิ กจิ กรรม
กิจกรรมพฒั นาห้องเรียนร้ภู าษาไทย

211

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

18 รายงานผลการดาเนนิ โครงการ

ตามแผนปฏบิ ัตกิ าร ปี การศึกษา 2564

ช่ือโครงการ เครือขา่ ยร่วมพฒั นาและส่งเสริมศกั ยภาพผเู้ รียน
➢ สนองมาตรฐานการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน ข้อที่ 2 ประเดน็ พิจารณา ขอ้ ที่ 1
➢ สนองกลยทุ ธโ์ รงเรียน ขอ้ ที่ 4
ตามเปา้ ประสงค์ ข้อที่ 10 ตรงกบั ตวั ชว้ี ัดความสำเร็จ ข้อที่ 1-4

หลกั การและเหตุผลของโครงการ
แนวทางการปฏริ ปู การศกึ ษาในทศวรรษทส่ี องนั้น กระทรวงศกึ ษาธกิ ารมีมาตรการสง่ เสรมิ การมีสว่ นร่วมของบคุ คล

ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน สถาบันทางศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษาและสนับสนุน
การศึกษาทุกระดบั ชน้ั ในรูปแบบท่ีหลากหลาย รวมทัง้ ไดก้ ำหนดแนวทางการปฏบิ ตั ใิ หโ้ รงเรียนเปดิ โอกาสให้ผเู้ ก่ยี วข้องเข้า
มามีสว่ นร่วมในการจดั การศึกษา ซง่ึ โรงเรียนมคี วามตระหนักและเห็นความสำคญั ว่า ความคิดเหน็ ของผปู้ กครองและชุมชน
มีผลต่อการบริหารจดั การของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ถ้าผู้ปกครองสามารถส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสนองตอบความ
ตอ้ งการทางการเรยี นและความสามารถอนั หลากหลายของเด็กกจ็ ะทำใหโ้ ครงการต่างๆมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒เล็งเห็นถงึ ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน และพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการระดมสรรพกำลัง
เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพต่างๆ เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายของ
โรงเรียน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการเครอื ข่ายรว่ มพฒั นาและส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียนอย่างตอ่ เน่ือง เพื่อให้ผู้
มีส่วนได้สว่ นเสียผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอกได้เข้ามามบี ทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาของ
โรงเรยี น

วตั ถุประสงค์

1 เพ่ือใหโ้ รงเรยี นมีเครือข่ายในการพัฒนาการศกึ ษาในรูปแบบต่างๆ
2 เพอ่ื ให้โรงเรยี นมเี ครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่ระดับสูง

กว่าชุมชนและองค์กรอ่ืนๆท่เี กยี่ วข้อง
3 เพ่ือดำเนนิ การส่งเสรมิ ศกั ยภาพผ้เู รียนอยา่ งเปน็ ระบบ

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมเี ครือข่ายความร่วมมือในรปู แบบของโรงเรียนคพู่ ฒั นา กลุ่มร่วมพัฒนา หน่วยงานคู่
รว่ มพฒั นา และโรงเรยี นร่วมพฒั นา
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการส่งเสรมิ ศักยภาพผเู้ รียน
เปา้ หมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรยี นมีระบบการบรหิ ารจัดการดา้ นเครือข่ายและส่งเสริมศกั ยภาพผู้เรยี นไดอ้ ย่างเปน็ ระบบ
2. นกั เรียนไดร้ ับการส่งเสริมศักยภาพอย่างเป็นระบบ

212

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564

▪ ผลการประเมินโครงการ

ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิ โครงการ ดา้ นบรบิ ทหรือดา้ นสภาวะแวดล้อม

ท่ี รายการ รอ้ ยละ ระดับ
X คณุ ภาพ

1. หลกั การและเหตผุ ลความจำเปน็ ที่ตอ้ งดำเนนิ โครงการ ประเดน็ ปัญหา 5.00 100 ยอดเยี่ยม
2. ความเหมาะสมของวตั ถุประสงค์ และเปา้ หมายของโครงการ
3. กิจกรรม/โครงการสอดคลอ้ งกบั วสิ ยั ทศั น์ นโยบายของโรงเรียน 5.00 100 ยอดเย่ยี ม
4. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกบั มาตรฐานคณุ ภาพการศกึ ษา/แนว
5.00 100 ยอดเยยี่ ม
ทางการพฒั นาคณุ ภาพ สพม.สฎ.ชพ./กระทรวงศกึ ษาธิการ/สพฐ./ 5.00 100 ยอดเยย่ี ม

รฐั บาล

รวมเฉล่ยี 5.00 100 ยอดเยย่ี ม

จากตารางท่ี 1 แสดงวา่ ผลการประเมินโครงการเครือข่ายร่วมพฒั นาและส่งเสรมิ ศกั ยภาพผู้เรยี น

ดา้ นบรบิ ทหรือด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมมีค่าเฉลีย่ 5.00 คดิ เป็นรอ้ ยละ 100 แปลผลในระดบั คุณภาพ

ยอดเยี่ยม

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงการ ด้านปัจจยั หรือตวั ป้อน

ท่ี รายการ X รอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ
1. ความเหมาะสมของงบประมาณ 5.00 100 ยอดเยีย่ ม

2. ความพอเพยี งของวสั ดุ อปุ กรณ์ 5.00 100 ยอดเย่ยี ม

3. ความเหมาะสมของสถานที่ ท่ีใชด้ ำเนินงาน 5.00 100 ยอดเยีย่ ม

4. ความเพียงพอของบุคลากร 5.00 100 ยอดเยย่ี ม

รวมเฉลย่ี 5.00 100 ยอดเยี่ยม

จากตารางที่ 2 แสดงว่าผลการประเมินโครงการเครอื ข่ายรว่ มพัฒนาและสง่ เสรมิ ศกั ยภาพผูเ้ รียน

ดา้ นปัจจยั หรือตัวปอ้ น โดยรวมมีคา่ เฉล่ีย 5.00 คดิ เป็นรอ้ ยละ 100 แปลผลในระดับคณุ ภาพยอดเย่ยี ม

ตารางที่ 3 ผลการประเมินโครงการ ดา้ นกระบวนการ

ท่ี รายการ X ร้อยละ ระดบั คณุ ภาพ

1. มกี ารวางแผนการดำเนนิ งานตามโครงการอยา่ งเป็นขนั้ ตอน (PDCA) 5.00 100 ยอดเยยี่ ม
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกจิ กรรม
5.00 100 ยอดเยยี่ ม
3. วธิ กี าร/กจิ กรรมท่ีปฏิบตั ิในแตล่ ะข้ันตอนสอดคลอ้ งกับเปา้ หมาย 4.80 96 ยอดเยี่ยม
4. การนเิ ทศติดตามดำเนินงานแตล่ ะกจิ กรรม
5. ความร่วมมอื ของบุคลากรในการดำเนนิ งาน 5.00 100 ยอดเยยี่ ม

5.00 100 ยอดเย่ยี ม

รวมเฉลย่ี 4.96 99.20 ยอดเย่ียม

จากตารางท่ี 3 แสดงวา่ ผลการประเมนิ โครงการเครือขา่ ยรว่ มพฒั นาและส่งเสรมิ ศกั ยภาพผเู้ รียน

ดา้ นกระบวนการ โดยรวมมคี า่ เฉลยี่ 4.96 คิดเปน็ ร้อยละ 99.20 แปลผลในระดับคณุ ภาพยอดเย่ยี ม

213

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

ตารางที่ 4 ผลการประเมินโครงการ ด้านผลผลิต

ที่ รายการ X รอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ
ดา้ นผลผลิต (Output)

1. ปฏบิ ตั ิกิจกรรมได้ครบถว้ นตามที่กำหนด 5.00 100 ยอดเยี่ยม

2. ผลการดำเนนิ งานบรรลตุ ามวัตถุประสงค์ของกจิ กรรม/โครงการ 5.00 100 ยอดเยย่ี ม

3. ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปา้ หมายท่ตี ้งั ไว้ 5.00 100 ยอดเยีย่ ม

ดา้ นผลลพั ธ์ (Outcome)

4. ผลการประเมนิ ความพึงพอใจผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 5.00 100 ยอดเย่ียม

5. การนำไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวี ติ ประจำวัน 5.00 100 ยอดเย่ียม

ผลกระทบ (Impacts) คุณลักษณะของนักเรยี น (ถา้ ม)ี

6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น -- -

7. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดงี าม -- -

รวมเฉล่ีย 5.00 100 ยอดเย่ียม

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการเครือข่ายร่วมพฒั นาและสง่ เสริมศกั ยภาพผู้เรียน

ด้านผลผลิต โดยรวมมีค่าเฉลยี่ 5.00 คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100 แปลผลในระดบั คุณภาพยอดเยย่ี ม

▪ ผลของการดำเนนิ งาน จำแนกรายกจิ กรรม

การดำเนินงานโครงการ เครือขา่ ยร่วมพัฒนาและสง่ เสริมศักยภาพผู้เรยี น ประกอบด้วยกิจกรรม
จำนวน 3 กจิ กรรม โดยแตล่ ะกิจกรรมมีการดำเนนิ งาน ดังนี้

กจิ กรรม สรา้ งเครือขา่ ยและโรงเรยี นร่วมพฒั นา เปน็ กจิ กรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม

คอื การดำเนนิ การประสานความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาครุ ภาพการศกึ ษาโดยรวบรวมข้อมูลความคดิ เห็นจาก

การประชมุ ของผ้เู กี่ยวข้องจัดทำบนั ทกึ ขอ้ ตกลงความร่วมมือ ฯลฯ

โดยจัดขน้ึ เม่อื วันที่ ตลอดปกี ารศกึ ษา ณ โรงเรยี นสรุ าษฎรธ์ านี ๒

มผี ู้เข้าร่วมกจิ กรมทัง้ หมด จำนวน 3,420 คน

➢ สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ ค่าเฉลีย่ คิดเปน็ รอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 5.00 100 ยอดเยีย่ ม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผดู้ ำเนินกจิ กรรมโดยรวม 5.00 100 ยอดเยีย่ ม

- ระดบั ความพึงพอใจของผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรมโดยรวม 4.87 97.40 ยอดเยย่ี ม

กิจกรรม เวทีสง่ เสริมศกั ยภาพนกั เรยี นเครือข่ายพฒั นา เป็นกิจกรรมทม่ี ลี กั ษณะของกจิ กรรมคอื
การจัดกจิ กรรมผา่ นการดำเนินงานของศนู ย์พฒั นาวิชาการ กล่มุ สาระฯคณติ ศาสตร์ และงานต่างๆของสห
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 โดยจดั ข้นึ เม่อื วนั ที่ ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรยี นสุราษฎรธ์ านี ๒
มีผู้เขา้ ร่วมกิจกรมทง้ั หมด จำนวน 2,420 คน

214

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

➢ สรุปผลสำเร็จของกจิ กรรม ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ ระดบั คณุ ภาพ
รายการ 5.00 100 ยอดเยี่ยม
5.00 100 ยอดเยี่ยม
- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.95 99 ยอดเยีย่ ม
- ระดบั ความพงึ พอใจของผ้ดู ำเนนิ กิจกรรมโดยรวม
- ระดับความพงึ พอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมโดยรวม

กิจกรรม สง่ เสริมการปฏบิ ตั ทิ ี่เปน็ เลศิ (Best Practice) เป็นกิจกรรมที่มลี ักษณะของกิจกรรม

คือ การให้ดอกาสในการแสดงศักยภาพของนกั เรยี นครผู า่ นการแขง่ ขนั ทักษะในรูปแบบต่างๆ การแสดงผล

งานและการรายงานการปฏิบตั ิที่เป็นเลศิ

โดยจัดข้นึ เมอื่ วันท่ี ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรยี นสรุ าษฎรธ์ านี ๒

มผี ู้เขา้ รว่ มกจิ กรมทั้งหมด จำนวน 1,820 คน

➢ สรปุ ผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉล่ีย คดิ เปน็ รอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 5.00 100 ยอดเยยี ม

- ระดบั ความพึงพอใจของผดู้ ำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 5.00 100 ยอดเยี่ยม

- ระดับความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมโดยรวม 4.68 93.60 ยอดเยยี่ ม

▪ สรุปผลการมีส่วนรว่ มของหนว่ ยงานภายนอก/ชุมชน

ผลการดำเนนิ งานโครงการ เครอื ข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียน ไดม้ ีหน่วยงานภายนอก

และชมุ ชนเขา้ มามสี ่วนร่วมในการดำเนนิ งานโครงการโดยรวมในกิจกรรมต่างๆ ดงั นี้

ที่ กิจกรรม จำนวน (คน)

1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความรว่ มมอื ทางวิชาการ

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครนิ ทร์ วทิ ยาเขตสุราษฎร์ธานี 5

2) สถาบันพระจอมเกล้าเจา้ คุณทหารลาดกระบัง 5

2 โรงเรยี นคูร่ ่วมพัฒนา

1) โรงเรียนสรุ าษฎร์ธานี 120

2) โรงเรยี นสุราษฎร์พิทยา 2 40

3 กจิ กรรมเวทีสง่ เสริมศกั ยภาพนกั เรยี นเครอื ข่ายพฒั นา 300

1) โรงเรียนในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1

2) โรงเรียนในสหวทิ ยาเขตสุราษฎรธ์ านี 2

3) โรงเรยี นในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3

รวม 470

215

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

ผลการใช้งบประมาณ

 กรณดี ำเนนิ การตามแผน
งบประมาณของโครงการทีต่ ง้ั ไว้ 19,845 บาท งบทีใ่ ชจ้ ริง - บาท

คิดเปน็ ร้อยละ 0 สรุปการใชง้ บประมาณ  สงู กวา่ ที่ตั้งงบประมาณ  ต่ำกวา่ ท่ีต้ังงบประมาณ
โดยมรี ายละเอยี ดดังน้ี
ท่ี กจิ กรรม งบที่อนุมตั ิ งบท่ใี ช้ % งบคงเหลือ %

1. การสร้างเครือ และโรงเรยี นร่วมพัฒนา 9,145 0 0 9,145 100

2. เวทีสง่ เสรมิ ศักยภาพนักเรยี นเครือขา่ ยพัฒนา 5,000 0 0 5,000 100

3. ส่งเสริมการปฏิบตั ทิ ีเ่ ป็นเลิศ (Best Practice) 5,700 0 0 5,700 100

รวม 19,845 0 0 19,845 100

▪ ผลความสำเร็จของโครงการเปรยี บเทียบกับวตั ถปุ ระสงค์ และค่าเปา้ หมายของโครงการ

ตารางที่ 5 ผลความสำเร็จของโครงการเปรยี บเทียบกับวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมาย

กิจกรรม เปรียบเทยี บกับ เปรยี บเทียบกับเปา้ หมาย ไม่ได้
วัตถปุ ระสงค์ ดำเนนิ การ
สงู กว่า ตาม ตำ่ กวา่
เป็นไปตาม ตำ่ กว่า เปา้ หมาย เปา้ หมาย เปา้ หมาย
วัตถุประสงค์ 60 %

1. การสร้างเครอื และโรงเรียน  
ร่วมพฒั นา

2.เวทีสง่ เสรมิ ศักยภาพนักเรยี น  
เครอื ข่ายพฒั นา

3. ส่งเสรมิ การปฏิบัตทิ เี่ ปน็ เลิศ  
(Best Practice)

สรปุ ภาพรวม 3 01 2 0 0

ร้อยละ 100 0 33.34 66.66 0 0

จากตารางท่ี 5 พบวา่ กจิ กรรมของโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม ได้ดำเนนิ การเสรจ็ สน้ิ จำนวน 3

กิจกรรม คิดเปน็ รอ้ ยละ 100 ส่วนกิจกรรมทไี่ ม่ไดด้ ำเนินการ จำนวน - กิจกรรม คดิ เปน็ รอ้ ยละ - และผล

ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ

วัตถปุ ระสงค์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 3 กิจกรรม คดิ เป็นรอ้ ยละ 100 และ เม่ือเปรียบเทียบ

กับเป้าหมาย สงู กวา่ เป้าหมาย จำนวน 1 กิจกรรม คิดเปน็ ร้อยละ 33.33 เป็นไปตามเปา้ หมาย จำนวน

2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67 ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0 และ

ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายของโครงการ พบว่า การ

ดำเนินโครงการเปน็ ไปตามวตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ และบรรลเุ ปา้ หมายท่ีวางไว้

216

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

▪ ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับคา่ เปา้ หมายตามตวั ชี้วดั ของแผนกลยุทธ์โรงเรยี น

ตารางท่ี 6 ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกบั ค่าเปา้ หมายตามตัวชี้วดั ของแผนกลยทุ ธ์

กลยทุ ธ์ที่ 4 : พัฒนาอาคารสถานที่ สง่ิ แวดล้อม แหลง่ เรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการจดั การเรียนการสอน และ

มภี าครี ่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปล่ยี นเรียนรู้

เปา้ ประสงคข์ ้อ 10 : โรงเรียนมภี าครี ่วมพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัง้ ใน

ระดบั ทอ้ งถิน่ ระดับประเทศ และระหวา่ งประเทศ

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ ปีการศกึ ษา 2564 การแปลผล
(ตามแผนกลยุทธ์โรงเรยี น) คา่ ผล ( บรรล/ุ
เปา้ หมาย การประเมนิ ไมบ่ รรล)ุ

1. โรงเรียนมีภาคเี ครอื ข่ายร่วมพัฒนา หรอื แลกเปล่ยี น

เรยี นรู้ การจดั การศึกษาในระดบั เดียวกัน

1.1 ระดับจังหวดั 1 2 บรรลุ

1.2 ระดับภูมภิ าค 1 2 บรรลุ

1.3 ระดับประเทศ 1 2 บรรลุ

2. รอ้ ยละของโรงเรียนทจี่ ดั กิจกรรมแลกเปลยี่ นเรียนรู้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรพั ยากรระหว่าง

เครอื ข่ายโรงเรยี นรว่ มพัฒนา 1 2 บรรลุ

2.1 ระดบั จงั หวัด 1 2 บรรลุ

2.2 ระดบั ภมู ภิ าค 1 2 บรรลุ

2.3 ระดบั ประเทศ

3. โรงเรียนมภี าครี ่วมพฒั นาหรือแลกเปลีย่ นเรยี นรู้

การจดั การศึกษาจากสถาบนั อุดมศึกษา และองค์กร

อืน่ ๆ ทเ่ี กี่ยวข้องทง้ั ภาครฐั และเอกชนทัง้ ในประเทศ

และตา่ งประเทศ 1 2 บรรลุ

3.1 ระดับประเทศ 1 1 บรรลุ

3.2 ระดบั ต่างประเทศ

4. รอ้ ยละของครู นักเรยี นทมี่ ีเครือข่ายแลกเปล่ยี น

เรยี นรกู้ บั บุคคลอน่ื ทง้ั ในระดับประเทศและ

ตา่ งประเทศ 1 1,820 บรรลุ

4.1 ในประเทศ 1 1,820 บรรลุ

4.2 ต่างประเทศ

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลความสำเรจ็ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตวั ช้ีวัด ระดับกลยุทธท์ ี่

4 เป้าประสงค์ข้อที่ 10 มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 10 ตัวชี้วัด พบว่าบรรลุเป้าหมาย จำนวน 10

ตวั ชวี้ ัด คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่บรรลเุ ป้าหมาย จำนวน 0 ตัวชว้ี ัด คดิ เป็นร้อยละ 0

217

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

▪ สิ่งที่ต้องปรับปรุง (ในภาพรวมของโครงการ)
ไมม่ ี

▪ แนวทาง/ขนั้ ตอนการปรบั ปรุงเพื่อการดำเนินงานในครัง้ ตอ่ ไป (ในภาพรวมของโครงการ)
1. การเพิ่มภาคีเครือข่ายร่วมพฒั นาหรือแลกเปล่ยี นเรียนรู้
2. การเพมิ่ ในโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนร้ใู ห้แก่ครูและนักเรยี น
3. การจดั ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื ทางวิชาการให้มากขึ้น

▪ ข้อเสนอแนะ (ในภาพรวมของโครงการ)
1. การดำเนินการส่งเสริมการประสานความรว่ มมือทางวิชาการเพ่ือพฒั นา

▪ จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการนี้ เห็นว่า
การดำเนินการด้านเครือข่ายเป็นส่ิงทจี่ ำเป็นเพื่อให้ครุและนักเรยี นไดร้ ับโอกาสในการพฒั นาตนเอง เพ่อื
นำ

ความรู้มาพฒั นาคุรภาพการเรียนการสอน

▪ สรปุ โครงการน้ี () สมควร (.....) ไม่สมควร ดำเนินการในปตี ่อไป

ลงชอื่ เจนจิรา ทพิ ยญ์ าณ หวั หนา้ โครงการ
( นางสาวเจนจิรา ทิพยญ์ าณ)
ครูโรงเรยี นสรุ าษฎร์ธานี ๒

218

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพการดำเนนิ งานโครงการ
โครงการ เครือข่ายรว่ มพฒั นาและส่งเสรมิ ศักยภาพผเู้ รียน

219

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศึกษา 2564

20 รายงานผลการดาเนนิ โครงการ
00
ตามแผนปฏบิ ัตกิ าร ปี การศึกษา 2564

ช่ือโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสานกึ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตามหลกั

ปรัชญา ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

สนองมาตรฐานการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน ข้อที่ 1.2 ประเด็นพจิ ารณา ขอ้ ท่ี 1
➢ สนองกลยุทธโ์ รงเรยี น ข้อท่ี 1

ตามเป้าประสงค์ ข้อท่ี 5 ตรงกบั ตวั ชวี้ ัดความสำเรจ็ ขอ้ ที่ 1, 2

หลกั การและเหตุผลของโครงการ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนด
ความมุ่งหมายการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข และการจัดการศึกษา
ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้นักเรยี นเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข แต่เน่ืองจากสังคมไทยในปัจจุบนั มีการแข่งขนั
ทางเศรษฐกจิ อย่างรุนแรง สภาพสงั คมประสบกับปัญหาความเส่ือมในหลายดา้ น เกดิ ผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ของบุคคล ทำให้คนไทยบางส่วนขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดความรับผิดชอบ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองขาดความเอื้ออาทรต่อกันละทิ้งวัฒนธรรมอันดี
งาม มีค่านิยมทางด้านวัตถุสิ่งของมากกว่าพัฒนาจิตใจให้สงบ เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่
รว่ มกันในสงั คมได้อย่างมีความสุข ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งนักเรียนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติก็ได้รับค่านิยมทางด้านวัตถุสิ่งของตามผู้คน
เหล่านี้ไปด้วย และมีแนวโน้มที่จะประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคม
ตามมา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ ทางสังคมดังกล่าว จึงได้กำหนดให้
มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 9 ประการ และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ
ปัญญาเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต และมุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมือง
ของประเทศชาติ นึกถึงประโยชนส์ ว่ นรวมมากกว่าสว่ นตน ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย สำนึก
รักในความเป็นชาติไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ อันจะนำมาซ่ึงสังคมที่มี
ความเจริญ ม่นั คง และสงบสขุ

220

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือปลูกฝังและสรา้ งจติ สำนึกที่ดีให้นักเรยี นมคี ณุ ธรรม จริยธรรม และคณุ ลักษณะท่พี งึ ประสงค์
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประพฤติปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมอันดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความสามัคคีและรู้จัก
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักพอประมาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้ ซื่อสัตย์สุจริต อดทนพากเพียร
อยา่ งมีสตแิ ละรบั ผิดชอบตอ่ สังคม
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวติ อยใู่ นสังคมได้อยา่ งมคี วามสขุ

เป้าหมาย

เปา้ หมายเชิงปรมิ าณ
1) นักเรียนผ่านเกณฑก์ ารประเมินด้านคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และคุณลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์ 9
2) ประการ ในระดับดี ไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 97
3) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในระดับดี
4) ไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 97
5) นักเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
6) อย่างสม่ำเสมอ ในระดับดีเลศิ ไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 97
7) นกั เรียนที่ปฏิบัตติ ามระเบียบของสถานศึกษา ในระดับดีเลศิ ไมน่ ้อยกวา่ ร้อยละ 97
8) นกั เรยี นท่มี ีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรว่ มกับผ้อู ่ืนได้ ในระดบั ดเี ลิศ
9) ไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 98

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม และคุณลกั ษณะที่พงึ ประสงค์
2) นักเรียนมคี า่ นิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มคี วามเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
3) ประเพณีศลิ ปวฒั นธรรม ภูมปิ ญั ญาไทย
4) นกั เรยี นรู้จกั การปรบั ตวั ใหท้ ันกับการเปล่ยี นแปลงทีเ่ กดิ ขน้ึ ในสังคม และสามารถดำเนิน
5) ชีวติ อยใู่ นสังคมไดอ้ ย่างมีความสขุ
6) นกั เรียนมที ักษะชวี ิตพ้ืนฐานและการมีเจตคตทิ ดี่ ตี ่องานอาชพี
▪ ผลของการดำเนินงาน จำแนกรายกิจกรรม

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน 8 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมี
การดำเนนิ งาน ดงั นี้

221

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

1. กจิ กรรมอบรมคณุ ธรรม จริยธรรมนกั เรยี น ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 1 เป็นกจิ กรรมที่มลี ักษณะ
ของกจิ กรรม คือ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โรงเรียนจดั การเรยี นการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำใหไ้ ม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
โดยจดั ข้ึนเม่ือวันที่ .....-..... ณ .......-.....
มีผูเ้ ขา้ ร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ......-...... คน

➢ สรปุ ผลสำเร็จของกจิ กรรม คา่ เฉลี่ย คิดเป็นรอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ
รายการ - - -
- - -
- ผลสำเร็จของการดำเนินกจิ กรรมโดยรวม - - -
- ระดับความพึงพอใจของผู้ดำเนินกิจกรรมโดยรวม
- ระดบั ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกจิ กรรมโดยรวม

2. กจิ กรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนกั เรยี น ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2, 4 และ 5 เปน็ กิจกรรมทมี่ ี
ลักษณะของกจิ กรรม คือ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียน
จดั การเรียนการสอนในรปู แบบออนไลน์ ทำให้ไมส่ ามารถดำเนนิ กจิ กรรมได้
โดยจัดขนึ้ เมื่อวันท่ี ...-..... ณ .....-......
มผี เู้ ขา้ ร่วมกิจกรรมทัง้ หมด จำนวน .......-....... คน

➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกิจกรรม คา่ เฉลย่ี คดิ เป็นร้อยละ ระดบั คุณภาพ
รายการ - - -
- - -
- ผลสำเรจ็ ของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม - - -
- ระดบั ความพงึ พอใจของผ้ดู ำเนินกิจกรรมโดยรวม
- ระดบั ความพึงพอใจของผเู้ ข้ารว่ มกจิ กรรมโดยรวม

3. กจิ กรรมประดับเขม็ ญสส. นักเรยี นชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เปน็ กจิ กรรมท่มี ลี กั ษณะ
ของกิจกรรม คือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โรงเรียนจัดการเรยี นการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำใหไ้ ม่สามารถดำเนนิ กิจกรรมได้
โดยจดั ขึ้นเมื่อวันที่ .....-......... ณ .....-.....
มีผู้เข้าร่วมกจิ กรรมทัง้ หมด จำนวน .........-......... คน

➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม

รายการ คา่ เฉลยี่ คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ
- -
- ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม - - -
- -
- ระดับความพงึ พอใจของผดู้ ำเนนิ กิจกรรมโดยรวม -

- ระดบั ความพงึ พอใจของผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรมโดยรวม -

222

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศึกษา 2564

4. กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำใหไ้ ม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
โดยจัดขึ้นเม่ือวันท่ี ......-...... ณ ......-......
มีผู้เขา้ รว่ มกิจกรรมท้งั หมด จำนวน .....-..... คน

➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกิจกรรม

รายการ ค่าเฉล่ีย คดิ เป็นร้อยละ ระดบั คณุ ภาพ
- -
- ผลสำเรจ็ ของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม - - -
- -
- ระดบั ความพงึ พอใจของผดู้ ำเนินกิจกรรมโดยรวม -

- ระดบั ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจิ กรรมโดยรวม -

5. กิจกรรมลูกประกายเพชร (ความเป็นพลเมืองดีในโรงเรยี น และความเปน็ พลเมอื งดีใน
ชมุ ชน) เปน็ กจิ กรรมทม่ี ีลักษณะของกจิ กรรม คอื เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรปู แบบออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถดำเนนิ
กจิ กรรมได้
โดยจดั ขน้ึ เมือ่ วนั ที่ .......-....... ณ ......-.........
มีผูเ้ ขา้ รว่ มกิจกรรมทั้งหมด จำนวน .........-......... คน

➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม

รายการ ค่าเฉล่ีย คดิ เป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ
- -
- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม - - -
- -
- ระดับความพึงพอใจของผดู้ ำเนนิ กิจกรรมโดยรวม -

- ระดับความพงึ พอใจของผูเ้ ข้าร่วมกจิ กรรมโดยรวม -

6. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 มาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศที่โรงเรียน เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียน
รวมถึงมีความสมั พนั ธ์ท่ีดีตอ่ เพือ่ นและครูทป่ี รกึ ษาประจำชัน้ โดยจดั เป็นฐานกิจกรรม 4 ฐาน คือฐานที่ 1
เดก็ ดี มีวินัย ภายใตร้ ว้ั ส.ธ.๒

ฐานที่ 2 โรงเรียนดี เรียนรอู้ ยา่ งมคี วามสขุ
ฐานที่ 3 รับอปุ กรณ์การเรยี น
ฐานท่ี 4 ถ่ายภาพทำบัตรนักเรยี น
โดยจดั ขึน้ เมอื่ วันท่ี 17 - 18 มกราคม 2565 ณ โรงเรยี นสุราษฎรธ์ านี ๒
มผี ู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จำนวน 603 คน

223

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

➢ สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉล่ยี คดิ เปน็ ร้อยละ ระดบั คุณภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 4.50 90 ยอดเยยี่ ม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้ดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.60 92 ยอดเยี่ยม

- ระดบั ความพึงพอใจของผู้เขา้ ร่วมกิจกรรมโดยรวม 4.27 85.4 ยอดเยีย่ ม

7. กิจกรรมปจั ฉิมนิเทศนักเรยี นระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 และ 6 เปน็ กิจกรรมทีม่ ีลกั ษณะของ

กิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในรูปแบบ

Online ผา่ นทางโปรแกรม Google Meet และทาง Youtube Live ชอ่ ง : โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒

โดยจัดขึ้นเม่อื วันที่ 28 มนี าคม 2565 ระหวา่ งเวลา 08.30 – 11.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒

มีผ้เู ขา้ รว่ มกจิ กรรมทัง้ หมด จำนวน 200 คน

➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม

รายการ คา่ เฉล่ยี คดิ เป็นร้อยละ ระดบั คุณภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.60 92 ยอดเยย่ี ม

- ระดับความพงึ พอใจของผ้ดู ำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.60 92 ยอดเยี่ยม

- ระดบั ความพึงพอใจของผู้เขา้ ร่วมกจิ กรรมโดยรวม 4.20 84 ดมี าก

8. กจิ กรรมสง่ เสริมประชาธปิ ไตยในโรงเรียน เปน็ กิจกรรมที่มลี กั ษณะของกิจกรรม คือ

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียน

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยน

งบประมาณไปซ้อื วัสดสุ ำนกั งานบางสว่ น

กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ น้ี

ได้จัดในรูปแบบ Online ผา่ นทางโปรแกรม Google Meet โดยจัดข้นึ เม่ือวนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ

โรงเรียนสรุ าษฎรธ์ านี ๒ ช่วงเวลาระหวา่ ง 08.30–16.30 น. มีผ้เู ขา้ รว่ มกจิ กรรมทง้ั หมด จำนวน 1,194 คน

จากการจัดกิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการสภานกั เรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประจำปีการศกึ ษา 2564 ในเชงิ คณุ ภาพนักเรยี นได้มีสว่ นร่วมในการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน

ตามวตั ถปุ ระสงค์ท่ีต้ังคือ นักเรียนมคี วามพร้อมมศี ักยภาพ มคี วามคดิ สรา้ งสรรค์ใหม่ๆ ในการ

หาเสยี งแบบใหม่ในรูปแบบออนไลน์ แสดงให้เห็นว่า นักเรยี นมคี วามสามารถ กลา้ คิดกลา้ แสดงออกในทางทีด่ ี

เปน็ ผนู้ ำและเปน็ ผู้ตาม รูจ้ ักแยกแยะคิดวเิ คราะห์ สงั เคราะหก์ ่อนตัดสนิ ใจเลือกตง้ั

➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม

รายการ คา่ เฉลี่ย คิดเป็นรอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ
92 ยอดเยี่ยม
- ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.60 92 ยอดเย่ียม
84 ดมี าก
- ระดบั ความพึงพอใจของผูด้ ำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.60

- ระดบั ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกจิ กรรมโดยรวม 4.20

224

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

▪ สรุปผลการมีส่วนร่วมของหนว่ ยงานภายนอก/ชุมชน
ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานโครงการโดยรวมในกิจกรรมต่างๆ ดงั น้ี

ผลการใช้งบประมาณ

กรณีดำเนินการตามแผน

งบประมาณของโครงการทตี่ ั้งไว้ 361,050 บาท งบที่ใชจ้ รงิ 52,513 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.54

สรปุ การใช้งบประมาณ  สงู กว่าทีต่ งั้ งบประมาณ  ตำ่ กว่าทต่ี ั้งงบประมาณ โดยมรี ายละเอยี ดดังนี้

ที่ กิจกรรม งบท่ีอนุมัติ งบท่ใี ช้ % งบคงเหลือ %

1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 52,300 0 0 52,300 100

นกั เรียน ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1

2 อบรมคณุ ธรรม จรยิ ธรรมนกั เรยี น 159,800 0 0 159,800 100

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 2, 4 และ 5

3 ประดับเข็ม ญสส. นักเรยี น 11,000 0 0 11,000 100

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

4 กจิ กรรมไหวค้ รู 9,000 0 0 9,000 100

5 ลกู ประกายเพชร (ความเป็น 5,000 0 0 5,000 100

พลเมอื งดใี นโรงเรียน และ

ความเปน็ พลเมืองดีในชุมชน)

6 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ 28,300 25,963 91.74 2,337 8.26

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4

7 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดบั 51,000 2,200 4.31 48,800 95.69

ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

8 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 44,650 24,350 54.54 20,300 45.46

รวม 361,050 52,513 14.54 308,537 85.46

กรณีไม่ได้ดำเนนิ การตามแผน

ได้แก่ 1. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรยี น ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 1

2. กจิ กรรมอบรมคุณธรรม จรยิ ธรรมนักเรยี น ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 2, 4 และ 5

3. กิจกรรมประดับเข็ม ญสส. นักเรียน ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 และ 4

4. กจิ กรรมไหวค้ รู

5. ลกู ประกายเพชร (ความเป็นพลเมืองดีในโรงเรยี น และ ความเปน็ พลเมืองดีในชุมชน)

225

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

▪ ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทียบกบั วตั ถุประสงค์ และค่าเปา้ หมายของโครงการ
ตารางท่ี 5 ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถปุ ระสงค์ และคา่ เปา้ หมาย

กจิ กรรม เปรียบเทียบกับ เปรียบเทยี บกับเป้าหมาย ไม่ได้
วัตถปุ ระสงค์ ดำเนิน
สงู กวา่ เป้า ตามเปา้ ตำ่ กว่า การ
เป็นไปตาม ตำ่ กว่า หมาย หมาย เป้าหมาย
วัตถปุ ระสงค์ 60 %

อบรมคุณธรรม จรยิ ธรรม  
นกั เรยี นชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
อบรมคณุ ธรรม จรยิ ธรรมนกั เรยี น  
ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5 
ประดบั เข็ม ญสส. นกั เรยี น ชัน้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
กิจกรรมไหวค้ รู 
ลกู ประกายเพชร (ความเปน็ 
พลเมอื งดใี นโรงเรยี น และ
ความเป็นพลเมืองดีในชมุ ชน) 
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4
ปัจฉิมนิเทศนักเรยี นระดบั
ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 3 และ 6
สง่ เสรมิ ประชาธปิ ไตยใน
โรงเรียน

สรุปภาพรวม 3 2 15
ร้อยละ 37.50 25.00 12.50 62.50

จากตารางท่ี 5 พบว่า กิจกรรมของโครงการ จำนวน 8 กิจกรรม ได้ดำเนินการเสร็จส้ิน

จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วนกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ 62.50 และผลความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม พบว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.50

และเมอื่ เปรียบเทียบกบั เป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ....-...... กจิ กรรม คิดเป็นร้อยละ .....-......

เป็นไปตามเปา้ หมาย จำนวน 2 กิจกรรม คิดเปน็ รอ้ ยละ 25.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 กิจกรรม

คิดเป็นรอ้ ยละ 12.50 และผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกบั วัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมาย

ของโครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามเป้าหมาย 2 กิจกรรม

ดำเนินการเปน็ ไปตามวตั ถปุ ระสงค์ และตำ่ กวา่ เป้าหมาย 1 กจิ กรรม และไม่ได้ดำเนินการ 5 กิจกรรม

226

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

▪ ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทียบกับค่าเปา้ หมายตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์โรงเรยี น

ตารางท่ี 6 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทยี บกับค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวดั ของแผนกลยุทธ์

กลยทุ ธ์ท่ี 1 : การพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รยี น

เป้าประสงค์ข้อท่ี 5 : ผู้เรียนมีคุณลกั ษณะและค่านยิ มที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตัวชวี้ ดั ความสำเรจ็ ปีการศึกษา 2564 การแปลผล
(ตามแผนกลยุทธโ์ รงเรียน)
ค่า ผล (บรรล/ุ ไม่
เปา้ หมาย การประเมนิ บรรล)ุ

นกั เรียนมคี ุณลกั ษณะและค่านิยมทดี่ ีตามท่สี ถานศึกษา 95.00 97.00 บรรลุ

กำหนด โดยไมข่ ัดกับกฏหมายและวัฒนธรรมอันดขี อง

สังคม

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑก์ ารประเมินดา้ นคณุ ธรรม 96.09 97.00 บรรลุ

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการ ใน

ระดบั ดี

รอ้ ยละของผเู้ รยี นผ่านเกณฑ์การประเมนิ ดา้ นคา่ นิยม 12 96.29 97.00 บรรลุ

ประการ ในระดับดี

ร้อยละของนักเรยี น ประกอบกจิ กรรมทางศาสนา และ 96.03 97.00 บรรลุ

กจิ กรรมบำเพ็ญประโยชนต์ ่อผู้อืน่ และสงั คมอย่างสมำ่ เสมอ

ในระดับดีเลศิ

รอ้ ยละของผู้เรียนทีป่ ฏิบัตติ ามระเบียบของสถานศึกษา 96.15 97.00 บรรลุ

ในระดับดีเลิศ

ร้อยละของผู้เรยี นท่ีมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 97.17 98.00 บรรลุ

สามารถทำงานรว่ มกับผูอ้ ืน่ ได้ ในระดับดเี ลิศ

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลความสำเร็จเปรยี บเทยี บกับค่าเป้าหมายตามตัวช้วี ัด ระดับกลยุทธ์ที่ 1

เป้าประสงค์ข้อที่ 5 มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด พบว่าบรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด

คิดเปน็ รอ้ ยละ 100 ไม่บรรลุเปา้ หมาย จำนวน .....-..... ตัวชวี้ ดั คดิ เป็นรอ้ ยละ ......-......

▪ สิ่งทตี่ ้องปรับปรุง (ในภาพรวมของโครงการ)

ไม่มี

▪ แนวทาง/ข้ันตอนการปรับปรุงเพอ่ื การดำเนนิ งานในคร้ังตอ่ ไป (ในภาพรวมของโครงการ)
ไมม่ ี

▪ ขอ้ เสนอแนะ (ในภาพรวมของโครงการ)
ไม่มี

227

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

▪ จากการประเมินผลการดำเนนิ งานโครงการนี้ เหน็ วา่
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการ และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ
ศีล สมาธิ ปญั ญา เป็นหลกั ธรรมในการดำเนนิ ชวี ติ และมุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักหน้าท่ีของตนและฐานะท่ีเป็น
พลเมืองของประเทศชาติ นกึ ถึงประโยชนส์ ว่ นรวมมากกวา่ ส่วนตน สง่ เสรมิ ใหย้ ดึ ม่ันในระบอบประชาธปิ ไตย
สำนกึ รักในความเปน็ ชาติไทย มคี วามจงรักภกั ดีต่อสถาบนั ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ อันจะนำมาซึง่ สังคม
ท่ีมี ความเจริญ มัน่ คง และสงบสุข ดว้ ยเหตผุ ลดงั กล่าว จึงควรที่จะให้ดำเนินการโครงการน้ตี อ่ ไป

▪ สรปุ โครงการนี้ () สมควร ( ) ไม่สมควร ดำเนนิ การในปตี อ่ ไป

ลงช่ือ สมบรู ณ์ จินตลุ า หวั หนา้ โครงการ
(นางสาวสมบรู ณ์ จนิ ตลุ า)
ครูโรงเรยี นสุราษฎรธ์ านี ๒

228

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

ประมวลภาพการดำเนนิ งานโครงการ
โครงการสง่ เสริมคุณธรรมจรยิ ธรรม สรา้ งสำนกึ ความรบั ผดิ ชอบต่อตนเองและสังคม

ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

229

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

21 รายงานผลการดำเนนิ โครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

ชื่อโครงการ พฒั นาสมรรถนะทางการเรยี นรแู้ ละทักษะชวี ิต

➢ สนองมาตรฐานการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน ขอ้ ท.่ี ...1.....ประเดน็ พจิ ารณา ข้อท่ี ....1-2....
➢ สนองกลยทุ ธโ์ รงเรียน ข้อที่....5......

ตามเปา้ ประสงค์ ข้อที่ ..11. ตรงกบั ตวั ชว้ี ดั ความสำเร็จ...1.... ขอ้ ท่ี 1-5

หลักการและเหตผุ ลของโครงการ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา
มาตรา 24 (2) กำหนดให้การจัดการศึกษาเพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างและฝึกทักษะที่จำเป็น
ให้กับนักเรียน เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสร้างความ
ว่นุ วายให้กบั สังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยร่นุ ทเ่ี ป็นเยาวชนของชาติที่ต้องประสบกับปัญหา
มากมายที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเรว็ และการรับเอาวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมมาใช้
อย่างขาดวิจารณญาณ รวมถึงขาดบุคคลที่คอยเป็นที่ปรึกษาและให้กำลังเมือ่ เกิดปัญหา ซึ่งจะเห็นได้จาก
สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหาการติดสารเสพติด ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์กอ่ นวยั อนั ควร ปัญหาการทำแท้ง ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ปัญหาอาชญากรรมตา่ งๆ เป็น
ต้น จากสภาพปัญหาตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดข้นึ ลว้ นแลว้ แต่เป็นปญั หาท่ีทวคี วามรุนแรงมากข้ึนทกุ วัน และเปน็ ปญั หา
ที่สงั คมไทยตอ้ งการแกไ้ ขโดยด่วน

โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒ เล็งเห็นความสำคญั ของการปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจดั
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรแู้ ละทกั ษะชวี ติ ซง่ึ จดั กจิ กรรมต่างๆ เพ่ือพฒั นาสมรรถนะการ
เรยี นรู้และทักษะชวี ติ ของนักเรียน ใหน้ กั เรยี นไดม้ ีความพร้อมท้งั ทางดา้ นร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สตปิ ัญญา ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตอยใู่ นสงั คมอยา่ งมีความสขุ เติบโตเป็นประชากรทม่ี ีคณุ ภาพเพื่อ
พฒั นาประเทศชาติในโอกาสต่อไป

230

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

วัตถุประสงค์

1 เพ่ือใหน้ ักเรยี นมีข้อมลู สารสนเทศด้านการศกึ ษาและอาชพี ในการวางแผนด้านการศึกษาและ
อาชพี ได้อยา่ งสอดคลอ้ งกบั ศักยภาพ ทศิ ทางของตลาด และสงั คมปจั จบุ ัน

2 เพอื่ เสริมสรา้ งภูมคิ มุ้ กันตนเองดา้ นทักษะชวี ิตและสังคม ให้มีความสามารถในการดำเนินชวี ติ
อยา่ งมีความสขุ รเู้ ทา่ ทันสังคมทม่ี ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3 เพ่อื ให้มีบริการระบบแนะแนวการศกึ ษาได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ

เปา้ หมาย

เปา้ หมายเชิงปรมิ าณ
1) นกั เรยี นทกุ คนไดร้ ับการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้และทักษะชวี ิต ตามความสนใจ

และความเหมาะสม
2) นักเรยี นรอ้ ยละ 80 มคี วามรู้ ทกั ษะพ้นื ฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชพี

เปา้ หมายเชิงคุณภาพ

1) นกั เรยี นร้อยละ 80 มคี วามพึงพอใจในการพัฒนาสมรรถนะทางการเรยี นรู้และทกั ษะ

ชีวติ ที่สามารถนำความรู้ไปพัฒนาศกั ยภาพของตนได้ในระดับดขี ้นึ ไป

2) นักเรียนมีความรู้ความเขา้ ใจ มีข้อมลู สารสนเทศดา้ นการศึกษาและอาชีพอยา่ งเพียงพอ

ทนั ต่อเหตุการณ์ สามารถนำไปประยกุ ต์ใชไ้ ด้อย่างเหมาะสม สอดคลอ้ งกับศักยภาพ

และโอกาส โลกอาชพี ทเ่ี หมาะกบั ยุคปจั จบุ ัน

ผลการประเมนิ โครงการ

ตารางที่ 1 ผลการประเมนิ โครงการ ดา้ นบรบิ ทหรือดา้ นสภาวะแวดล้อม

ที่ รายการ รอ้ ยละ ระดับ
X คุณภาพ

1. หลกั การและเหตผุ ลความจำเปน็ ที่ตอ้ งดำเนินโครงการ ประเดน็ ปัญหา 4.80 96.00 ยอดเยี่ยม

2. ความเหมาะสมของวตั ถปุ ระสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 4.52 90.40 ยอดเยย่ี ม

3. กจิ กรรม/โครงการสอดคลอ้ งกับวิสยั ทัศน์ นโยบายของโรงเรยี น 4.87 97.40 ยอดเยี่ยม

4. กจิ กรรม/โครงการสอดคลอ้ งกบั มาตรฐานคุณภาพการศึกษา/แนว 5.00 100.00 ยอดเยี่ยม

ทางการพัฒนาคุณภาพ สพม.สฎ.ชพ./กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./

รฐั บาล

รวมเฉล่ยี 4.79 95.95 ยอดเยี่ยม

จากตารางที่ 1 แสดงวา่ ผลการประเมนิ โครงการพฒั นาสมรรถนะทางการเรียนรู้และทักษะชีวติ

ดา้ นบรบิ ทหรอื ดา้ นสภาวะแวดลอ้ ม โดยรวมมคี ่าเฉล่ีย 4.79 คิดเป็นรอ้ ยละ 95.95 แปลผลในระดับ

คณุ ภาพยอดเย่ยี ม

231

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงการ ด้านปจั จัยหรือตัวปอ้ น

ที่ รายการ X ร้อยละ ระดบั คณุ ภาพ
1. ความเหมาะสมของงบประมาณ 4.60 92.00 ยอดเยย่ี ม

2. ความพอเพียงของวสั ดุ อุปกรณ์ 4.33 86.60 ยอดเยย่ี ม

3. ความเหมาะสมของสถานท่ี ที่ใชด้ ำเนินงาน 4.26 85.20 ยอดเย่ียม

4. ความเพยี งพอของบุคลากร 4.00 80.00 ดมี าก

รวมเฉล่ยี 4.29 85.95 ยอดเย่ียม

จากตารางที่ 2 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการ พัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรแู้ ละทกั ษะชีวิต

ด้านปจั จยั หรือตัวปอ้ น โดยรวมมคี า่ เฉลี่ย 4.29 คดิ เป็นร้อยละ 85.95 แปลผลในระดบั คุณภาพยอดเย่ียม

ตารางที่ 3 ผลการประเมนิ โครงการ ดา้ นกระบวนการ

ที่ รายการ X ร้อยละ ระดับคณุ ภาพ

1. มีการวางแผนการดำเนนิ งานตามโครงการอย่างเปน็ ขนั้ ตอน (PDCA) 3.88 77.60 ดีมาก
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนนิ งานแต่ละกิจกรรม
4.20 84.00 ดีมาก
3. วธิ กี าร/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนสอดคลอ้ งกับเปา้ หมาย 3.75 75.00 ดมี าก
4. การนเิ ทศติดตามดำเนนิ งานแต่ละกิจกรรม
5. ความร่วมมอื ของบุคลากรในการดำเนนิ งาน 4.00 80.00 ดีมาก

4.28 85.60 ยอดเยย่ี ม

รวมเฉลี่ย 4.02 80.44 ดีมาก

จากตารางที่ 3 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการพฒั นาสมรรถนะทางการเรยี นร้แู ละทักษะชีวิต

ด้านกระบวนการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.02 คดิ เป็นร้อยละ 80.44 แปลผลในระดับคุณภาพดมี าก

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินโครงการ ด้านผลผลิต

ที่ รายการ X รอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ
ด้านผลผลติ (Output)

1. ปฏบิ ัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามท่กี ำหนด 3.00 60.00 ดี

2. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถปุ ระสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 4.33 86.60 ยอดเยยี่ ม

3. ผลการดำเนนิ งานบรรลุตามเป้าหมายทตี่ ั้งไว้ 3.55 71.00 ดี

ดา้ นผลลัพธ์ (Outcome)

4. ผลการประเมนิ ความพึงพอใจผ้เู ขา้ ร่วมกิจกรรม/โครงการ 4.60 92.00 ยอดเยย่ี ม

5. การนำไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวี ิตประจำวัน 4.80 96.00 ยอดเย่ียม

ผลกระทบ (Impacts) คณุ ลักษณะของนกั เรียน (ถ้าม)ี

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.00 80.00 ดมี าก

7. คุณธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยมทดี่ ีงาม 4.28 85.60 ยอดเย่ยี ม

รวมเฉลย่ี 4.08 81.60 ดมี าก

จากตารางที่ 4 แสดงวา่ ผลการประเมินโครงการพฒั นาสมรรถนะทางการเรยี นรแู้ ละทักษะชวี ติ

ดา้ นผลผลติ โดยรวมมคี า่ เฉล่ยี 4.08 คดิ เปน็ ร้อยละ 81.60 แปลผลในระดับคุณภาพดีมาก

232

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564

▪ ผลของการดำเนินงาน จำแนกรายกจิ กรรม

การดำเนินงานโครงการพฒั นาสมรรถนะทางการเรยี นรู้และทักษะชวี ิต ประกอบด้วยกจิ กรรม

จำนวน 7 กจิ กรรม (ไม่ได้ดำเนนิ การ 3 กจิ กรรม) โดยแตล่ ะกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้

1. กิจกรรมเปิดโลการศกึ ษาเพอื่ อนาคต เป็นกิจกรรมท่ีมีลกั ษณะของกจิ กรรม คือ เปน็ กจิ กรรม

ย่อยๆ หลากหลายรูปแบบที่จัดเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้รับข้อมูลข่าวสารในด้าน

การศกึ ษาต่อ และการประกอบอาชีพ โดยในปีการศึกษา 2564 งานแนะแนวไดจ้ ดั กจิ กรรมย่อย 2 กจิ กรรม

คอื แนะแนวอาชีพออนไลน์ เชิญวทิ ยากรและศิษยเ์ ก่ามาบรรยายใหข้ ้อมลู และแบ่งปันประสบการณ์ในการ

ประกอบอาชีพต่างๆ ตามผลการสำรวจอาชีพที่นักเรียนสนใจ อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งนักเรียนไปฝึก

ประสบการณว์ ชิ าชพี ในชว่ งปดิ ภาคเรยี น โดยจัดขนึ้ ในช่วงระหวา่ ง เดอื นกรกฎาคม 2564 ถงึ เดอื นเมษายน

2565 ในช่องทางออนไลนแ์ ละสถานทท่ี ี่นักเรยี นเข้าไปฝึกประสบการณ์วชิ าชพี มีผูเ้ ข้าร่วมกจิ กรรมท้งั หมด

จำนวน 600 คน

➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉลีย่ คดิ เปน็ รอ้ ยละ ระดบั คุณภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.50 90 ยอดเยย่ี ม

- ระดับความพงึ พอใจของผูด้ ำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.60 92 ยอดเย่ยี ม

- ระดับความพงึ พอใจของผ้เู ขา้ ร่วมกจิ กรรมโดยรวม 4.80 96 ยอดเยย่ี ม

2. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ให้นักเรียนเลือก

ลงทะเบียนกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ ความถนัด ความชอบ รวมทั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมก็สามารถ

สร้างสรรค์กิจกรรมที่ตนชอบ ถนัด ส่งผลให้มีความสุขร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ซึงมีการจัดกลุ่ม

กิจกรรมจำนวน 28 กลุ่ม ตอ่ 1 ภาคเรยี น รวมตลอดทัง้ ปกี ารศกึ ษา มที ้ังสิ้น 56 กลุม่ จะดำเนินกิจกรรมทุก

วนั ศุกรใ์ น คาบเรียน ท่ี 7-8 สถานที่ มี 4 รปู แบบ คอื แบบออนไลนผ์ า่ นระบบ Google meet /Zoom/line

รูปแบบออนไชต์จะเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่กำหนดไว้ และรูปแบบผสมผสานมีผู้เข้าร่วมกิจกรม

ทัง้ หมด จำนวน 657 คน

➢ สรปุ ผลสำเร็จของกจิ กรรม

รายการ คา่ เฉล่ยี คิดเปน็ ร้อยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.80 96 ยอดเยีย่ ม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผู้ดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.80 96 ยอดเย่ยี ม

- ระดบั ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารว่ มกิจกรรมโดยรวม 4.60 92 ยอดเย่ียม

3. กจิ กรรมแนะแนวการศกึ ษาตอ่ สญั จร เป็นกจิ กรรมที่มลี ักษณะของกจิ กรรม คือ เป็นกจิ กรรม

ประชาสัมพันธแ์ นะแนวการศึกษาต่อและการรับสมัครนักเรียนระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ใน

โรงเรยี นประถมศึกษาและโรงเรยี นขยายโอกาสในจังหวัดสุราษฎร์-ธานี ท้ังในรปู แบบ On-site และ Online

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 จึงต้องปรับเปล่ยี นรูปแบบของการแนะแนวให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ของแตล่ ะโรงเรียน และในสว่ นของโรงเรยี นท่ไี ม่มีโอกาสไดเ้ ข้าประชาสมั พนั ธ์แนะ

แนวการศึกษาตามช่วงเวลาที่วางไว้ ทางงานแนะแนวจะจดั สง่ เอกสารประชาสมั พันธ์ไปทางไปรษณยี ์ มี

โรงเรยี นในเขตพ้นื ทีบ่ ริการและบรเิ วณใกลเ้ คียงไดร้ บั การแนะแนวทัง้ หมด จำนวน 28 โรงเรยี น

233

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

➢ สรปุ ผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม ค่าเฉลย่ี คิดเปน็ ร้อยละ ระดับคณุ ภาพ
รายการ 4.63 92.60 ยอดเย่ยี ม
4.50 90.00 ยอดเยี่ยม
- ผลสำเรจ็ ของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.75 91.40 ยอดเยย่ี ม
- ระดับความพงึ พอใจของผดู้ ำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม
- ระดบั ความพึงพอใจของผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม

4. กจิ กรรมรับสมคั รนักเรยี น ปี 2565 เปน็ กิจกรรมท่ีมลี ักษณะของกจิ กรรม คอื การรับสมัคร

นกั เรียนในปกี ารศึกษา 2565 สามารถรบั นักเรียนครบทกุ ประเภททงั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1, มัธยมศกึ ษาปที ี่ 4

ผู้มีสว่ นไดส้ ่วนเสยี มคี วามพึงพอใจในการดำเนินการรับนักเรียน ในระดับดมี าก

➢ สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉล่ยี คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.53 91.00 ยอดเยี่ยม

- ระดับความพงึ พอใจของผ้ดู ำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 4.80 96.00 ยอดเยย่ี ม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมโดยรวม 4.80 96.00 ยอดเย่ยี ม

▪ สรุปผลการมสี ่วนรว่ มของหนว่ ยงานภายนอก/ชุมชน

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรยี นรู้และทักษะชีวิต ไดม้ หี น่วยงานภายนอก

และชมุ ชนเข้ามามสี ว่ นร่วมในการดำเนนิ งานโครงการโดยรวมในกิจกรรมต่างๆ ดงั น้ี

ที่ กิจกรรม จำนวน (คน)

1 กจิ กรรมเปดิ โลกการศึกษาเพื่ออนาคต 9

2 กจิ กรรมแนะแนวการศึกษาต่อสญั จร 28

รวม 37

ผลการใชง้ บประมาณ

กรณีดำเนินการตามแผน
งบประมาณของโครงการท่ตี งั้ ไว้ 133,210 บาท งบทใ่ี ช้จรงิ 56,019 บาท คดิ เปน็ ร้อยละ 43.19
สรุปการใช้งบประมาณ  สูงกว่าทต่ี ั้งงบประมาณ  ต่ำกว่าทีต่ ัง้ งบประมาณ โดยมีรายละเอยี ดดังน้ี
ท่ี กิจกรรม งบที่อนุมัติ งบที่ใช้ % คงเหลอื %
1 กจิ กรรมคน้ หาตัวตน ค้นพบตนเอง 0- - - -
2 กจิ กรรมนักเรียนเพ่ือนทป่ี รึกษา (YC) 0- - - -
3 กิจกรรมเปดิ โลกการศึกษาเพื่ออนาคต 47,710 - - 47,710 100
4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 40,500 40,422 99.81 78 0.19
5 กจิ กรรมแขง่ ขนั กีฬาสี “ประกายเพชรเกมส์” 0- - - -
6 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสัญจร 20,000 10,597 52.98 9,403 47.02
7 กิจกรรมรับสมัครนกั เรยี น ปี 2565 25,000 5,000 20.00 20,000 80.00

รวม 133,210 56,019 43.19 13,831 56.81

234

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

กรณไี มไ่ ด้ดำเนนิ การตามแผน
ไดแ้ กก่ จิ กรรม 1. กิจกรรมคน้ หาตัวตน คน้ พบตนเอง

2. กิจกรรมนกั เรียนเพื่อนท่ปี รึกษา (YC)

3. กจิ กรรมแข่งขนั กีฬาสี “ประกายเพชรเกมส”์

▪ ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทียบกับวตั ถปุ ระสงค์ และค่าเป้าหมายของโครงการ

ตารางที่ 5 ผลความสำเร็จของโครงการเปรยี บเทียบกับวัตถปุ ระสงค์ และคา่ เปา้ หมาย

เปรียบเทยี บกบั เปรียบเทียบกับเปา้ หมาย

กจิ กรรม วัตถุประสงค์ ไมไ่ ด้
ดำเนินการ
เป็นไปตาม ต่ำกว่า สงู กว่า ตาม ต่ำกว่า

วัตถุประสงค์ 60 % เปา้ หมาย เป้าหมาย เปา้ หมาย

กิจกรรมคน้ หาตัวตน คน้ พบ

ตนเอง
3
กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนทปี่ รึกษา 42.86

(YC)

กจิ กรรมเปดิ โลกการศึกษาเพ่ือ √ √
อนาคต

กจิ กรรมลดเวลาเรยี นเพิ่มเวลารู้ √ √

กจิ กรรมแขง่ ขนั กีฬาสี “ประกาย

เพชรเกมส”์

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ √ √
สัญจร

กจิ กรรมรบั สมัครนักเรียน ปี 2565 √ √

สรุปภาพรวม 4 112

รอ้ ยละ 57.14 25 25 50

จากตารางท่ี 5 พบว่า กจิ กรรมของโครงการ จำนวน 7 กจิ กรรม ไดด้ ำเนนิ การเสร็จสิ้น จำนวน 4
กิจกรรม คดิ เป็นร้อยละ 57.14 ส่วนกิจกรรมท่ไี ม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 กิจกรรม คดิ เปน็ ร้อยละ 42.86
และผลความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 กิจกรรม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับวัตถปุ ระสงค์ เปน็ ไปตามวัตถปุ ระสงค์ จำนวน 4 กิจกรรม คิดเปน็ ร้อยละ 100 และ เมอื่ เปรยี บเทียบ
กับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25 เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 1
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25 ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 และ ผล

ความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทยี บกับวตั ถปุ ระสงค์ และคา่ เป้าหมายของโครงการ พบว่า มีกจิ กรรม
ที่ดำเนินการได้ผลสำเร็จสูงกว่าเป้าหมาย 1 กิจกรรม ตามเป้าหมาย 1 กิจกรรม ต่ำกว่าเป้าหมาย 2
กิจกรรม และไม่ได้ดำเนนิ การ 3 กิจกรรม

235

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

▪ ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทียบกบั คา่ เป้าหมายตามตวั ชี้วัดของแผนกลยทุ ธ์โรงเรยี น
ตารางท่ี 6 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนกลยทุ ธ์
กลยุทธ์ที่ 5 : เสริมสรา้ งความเข้มแขง็ ให้ผู้เรยี นมีคณุ ภาพชวี ติ บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยี ง สู่ความเป็นพลเมืองแหง่ ศตวรรษที่ 21

เปา้ ประสงค์ข้อ 11 : โรงเรียนส่งเสรมิ สนับสนนุ แนะแนว ชว่ ยเหลอื ผ้เู รยี นเปน็ รายบุคคล สามารถพฒั นา
ผ้เู รียนเตม็ ตามศักยภาพ

ตวั ช้ีวัดความสำเรจ็ ปกี ารศกึ ษา 2564 การแปลผล

(ตามแผนกลยุทธโ์ รงเรยี น) คา่ ผล ( บรรล/ุ ไมบ่ รรลุ)

เป้าหมาย การประเมิน

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการ 100 100 บรรลุ

เรียนรูแ้ ละทกั ษะชีวิต ตามความสนใจและความเหมาะสม

2. รอ้ ยละของนักเรยี นมีความรู้ ทักษะพนื้ ฐาน และเจตคติ 80 96 บรรลุ

ท่ดี ตี ่องาน

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการพัฒนา 80 92 บรรลุ

สมรรถนะทางการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่สามารถนำ

ความรไู้ ปพฒั นาศักยภาพของตนไดใ้ นระดับดีข้นึ ไป

4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีข้อมูลสารสนเทศด้าน ดมี าก ดีมาก บรรลุ

การศึกษาและอาชีพอย่างเพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

ศกั ยภาพและโอกาส โลกอาชพี ทีเ่ หมาะกบั ยคุ ปจั จบุ ัน

จากตารางที่ 6 พบวา่ ผลความสำเร็จเปรยี บเทียบกบั คา่ เป้าหมายตามตัวชี้วัด ระดบั กลยุทธท์ ี่ 5

เปา้ ประสงคข์ อ้ ท่ี 11 มตี วั ชวี้ ดั ความสำเร็จ จำนวน 4 ตัวชวี้ ัด พบวา่ บรรลุเปา้ หมาย จำนวน 4 ตัวชีว้ ดั

คดิ เปน็ ร้อยละ 100

▪ สิ่งทต่ี ้องปรับปรงุ (ในภาพรวมของโครงการ) -ไม่ม-ี

▪ แนวทาง/ขนั้ ตอนการปรับปรุงเพื่อการดำเนินงานในคร้งั ต่อไป (ในภาพรวมของโครงการ) -ไมม่ -ี

▪ ขอ้ เสนอแนะ (ในภาพรวมของโครงการ)

1) กิจกรรมเปดิ โลกการศึกษาเพ่ืออนาคตควรจดั กิจกรรมย่อยท่ีหลากหลายเพื่อใหน้ ักเรยี นได้เข้ารว่ ม

อยา่ งทว่ั ถึง และมีการประชาสมั พันธล์ ว่ งหน้า

2) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ : ครทู ปี่ รกึ ษากจิ กรรมต้องวางแผนประการคา่ ใชจ้ า่ ยในกิจกรรมของ

ตนเองล่วงหนา้ เพื่อความสะดวกในการจัดซ้ือจดั จา้ ง

3) กจิ กรรมแนะวแนวการศึกษาต่อสญั จร ควรปรบั รูปแบบการแนะแนวให้เหมาะสมกับสถานการณ์

เปน็ ทัง้ การ Online หรอื Onsite และสำรวจแนวโนม้ โรงเรยี นท่นี กั เรยี นจะมาสมัครเรียนต่อ

4) เนื่องจากการรับนักเรียนประจำปกี ารศึกษา 2565 อยู่ภายใตส้ ถานการณโ์ รคระบาดโควดิ -19 จงึ มี

จัดงบประมาณไปใช้ในการตรวจ ATK

236

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

▪ จากการประเมินผลการดำเนนิ งานโครงการนี้ เห็นว่า
นักเรียนที่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆในโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้และทักษะชีวิตมี

สมรรถนะทางการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถ
ตระหนกั ในความสามารถ ความถนัดของตนเอง และเหน็ คุณคา่ ในตวั เอง มที กั ษะในการทำงาน รักการ
ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อนื่ ได้ จึงขอสรุปได้วา่ โครงการนี้ประสบความสำเรจ็
▪ สรปุ โครงการน้ี (..√...) สมควร (.....) ไม่สมควร ดำเนนิ การในปตี ่อไป

ลงชือ่ จรรจริ า บวั จนั ทร์ หัวหนา้ โครงการ
( นางสาวจรรจิรา บวั จนั ทร์ )
ครูโรงเรยี นสรุ าษฎร์ธานี ๒

237

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศกึ ษา 2564

ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการ
โครงการพฒั นาสมรรถนะทางการเรยี นรแู้ ละทักษะชวี ติ

238

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

24 รายงานผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

ชอ่ื โครงการ โรงเรียนวถิ ีพทุ ธชั้นนำ

สนองมาตรฐานการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน ขอ้ ที่.....1.......ประเดน็ พิจารณา ขอ้ ที่ .....1.2.....
➢ สนองกลยทุ ธ์โรงเรยี น ข้อท.ี่ ...5......
ตามเป้าประสงค์ ข้อที่ 12 ตรงกับตัวชีว้ ัดความสำเร็จขอ้ ที่ 5

หลกั การและเหตุผลของโครงการ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมุ่งเน้น
ในการจัดกิจกรรมตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักธรรมเบ้ืองตน้ ของศาสนา เคารพเชือ่ ฟังครูเปน็ อย่างดี มีความกตัญญูต่อพ่อแม่
และครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ทำให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า “คิดเป็นธรรม ทำเป็นธรรม แก้ปัญหาเป็นธรรม” ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนและ
เป็นสิ่งที่สื่อได้ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ อันเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ และสิ่งสำคัญคือ โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช
เจา้ กรมหลวงวชริ ญาณสังวร สมเดจ็ พระสังฆราชองคท์ ่ี 19 ในการประทานนามพระพทุ ธรปู ประจำโรงเรียน
นามว่า “ พระพุทธบารมีสุราษฎร์ธานีพิพัฒน์ ” ประทานตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ “ญสส.”เป็นเข็ม
ติดหน้าอกเสื้อนักเรียน ประทานกองทุน“ญสส.” เพื่อนำดอกผลให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนและ
ประทานนามอาคารเรยี นตา่ งๆ ซ่ึงขานนาม“อาคารสมเดจ็ พระสงั ฆราชญาณสังวร”

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จึงตระหนักและมุ่งมั่นในการอบรมนักเรียนให้สอดคล้องตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยนำเอาพุทธธรรม มาเป็นกรอบพัฒนานักเรียนให้เกิด ศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาผู้เรียน
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จนกระทั่งเมื่อปี 2558 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั ใหเ้ ป็นโรงเรยี นวถิ ีพุทธช้ันนำ ซง่ึ ทางโรงเรยี นจะมุ่งมั่นในการอบรมนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี
และมคี วามสุขอยา่ งต่อเน่อื งจนถงึ ปจั จบุ ัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
และประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ติ ประจำวันและการปฏิบัตงิ านได้

2. เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันสำคัญ คือ ชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์

239

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

เป้าหมาย

เปา้ หมายเชิงปริมาณ

1) นกั เรียน ครูและบคุ ลากรในโรงเรยี นปฏิบตั ติ นตามแนวทางโรงเรยี นวถิ พี ุทธชั้นนำ

2) และสามารถนำมาประยกุ ต์ใช้ในการดำเนินชวี ติ ประจำวนั และการปฏิบัตงิ าน รอ้ ยละ 95

3) นักเรยี น ครูและบุคลากรในโรงเรยี นเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคญั ของสถาบนั สำคญั

4) คือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ ์ ร้อยละ 95

5) นกั เรียน ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีนบั ถือศาสนาพทุ ธร้อยละ 50

6) สอบธรรมศกึ ษาผา่ นในชัน้ ตรี โท เอก

7) นกั เรยี นแกนนำสามารถปฏบิ ัตกิ ิจกรรมโครงงานคุณธรรมไดส้ ำเร็จ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนนิ โครงการโรงเรียนวถิ ีพุทธบรรลุตามอัตลกั ษณ์ของโรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒ อยใู่ น

ระดบั ดีเลศิ ขน้ึ ไป

▪ ผลการประเมินโครงการ

ตารางที่ 1 ผลการประเมนิ โครงการ ด้านบริบทหรือด้านสภาวะแวดล้อม

ท่ี รายการ X ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ

1. หลกั การและเหตุผลความจำเปน็ ท่ตี อ้ งดำเนนิ โครงการ ประเด็นปญั หา 4.95 99 ยอดเยย่ี ม

2. ความเหมาะสมของวัตถปุ ระสงค์ และเปา้ หมายของโครงการ 4.85 97 ยอดเย่ียม

3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียน 4.90 98 ยอดเยย่ี ม

4. กจิ กรรม/โครงการสอดคลอ้ งกบั มาตรฐานคุณภาพการศึกษา/แนว 4.85 97 ยอดเย่ียม

ทางการพฒั นาคุณภาพ สพม.สฎ.ชพ./กระทรวงศกึ ษาธิการ/สพฐ./

รฐั บาล

รวมเฉล่ีย 4.89 97.75 ยอดเยีย่ ม

จากตารางท่ี 1 แสดงว่าผลการประเมินโครงการ.....โรงเรยี นวิถพี ทุ ธช้นั นำ...

ด้านบรบิ ทหรือดา้ นสภาวะแวดลอ้ ม โดยรวมมคี า่ เฉลย่ี .... 4.89.... คดิ เป็นรอ้ ยละ .. 97.75...

แปลผลในระดบั คุณภาพ....ยอดเยยี่ ม...

ตารางที่ 2 ผลการประเมนิ โครงการ ด้านปัจจัยหรือตัวปอ้ น

ที่ รายการ X รอ้ ยละ ระดบั คุณภาพ
1. ความเหมาะสมของงบประมาณ 4.75 95 ยอดเยี่ยม

2. ความพอเพียงของวัสดุ อปุ กรณ์ 4.50 90 ยอดเยยี่ ม

3. ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใชด้ ำเนนิ งาน 4.75 95 ยอดเยี่ยม

4. ความเพียงพอของบคุ ลากร 4.75 95 ยอดเยย่ี ม

รวมเฉลยี่ 4.69 93.75 ยอดเยี่ยม

240

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

จากตารางที่ 2 แสดงวา่ ผลการประเมนิ โครงการ....โรงเรยี นวถิ ีพทุ ธชน้ั นำ... ด้านปัจจัยหรอื ตัวปอ้ น

โดยรวมมีคา่ เฉลย่ี ... 4.69..... คดิ เป็นรอ้ ยละ .... 93.75.....แปลผลในระดบั คุณภาพ....ยอดเยย่ี ม....

ตารางที่ 3 ผลการประเมินโครงการ ดา้ นกระบวนการ

ที่ รายการ X ร้อยละ ระดบั คุณภาพ

1. มีการวางแผนการดำเนนิ งานตามโครงการอยา่ งเปน็ ขัน้ ตอน(PDCA) 4.95 99 ยอดเยี่ยม

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนนิ งานแต่ละกจิ กรรม 4.70 90 ยอดเยย่ี ม

3. วธิ ีการ/กจิ กรรมท่ีปฏิบัติในแตล่ ะข้ันตอนสอดคลอ้ งกบั เป้าหมาย 4.85 97 ยอดเยี่ยม

4. การนิเทศติดตามดำเนินงานแตล่ ะกจิ กรรม 4.70 90 ยอดเยย่ี ม

5. ความร่วมมอื ของบุคลากรในการดำเนนิ งาน 4.90 98 ยอดเยย่ี ม

รวมเฉล่ยี 4.82 94.80 ยอดเยี่ยม

จากตารางที่ 3 แสดงวา่ ผลการประเมนิ โครงการ...โรงเรยี นวถิ พี ทุ ธช้นั นำ...

ดา้ นกระบวนการ โดยรวมมคี ่าเฉลี่ย. 4.82.. คิดเปน็ รอ้ ยละ . 94.80..แปลผล ในระดบั คณุ ภาพ.. ยอดเย่ียม..

ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิ โครงการ ด้านผลผลิต

ท่ี รายการ X ร้อยละ ระดับคุณภาพ
ด้านผลผลิต (Output)

1. ปฏิบัตกิ จิ กรรมได้ครบถว้ นตามทก่ี ำหนด 3.24 64 พอใช้

2. ผลการดำเนนิ งานบรรลตุ ามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 3.20 60 พอใช้

3. ผลการดำเนนิ งานบรรลุตามเปา้ หมายท่ีตัง้ ไว้ 3.22 62 พอใช้

ดา้ นผลลัพธ์ (Outcome)

4. ผลการประเมินความพึงพอใจผูเ้ ขา้ ร่วมกิจกรรม/โครงการ 4.24 84 ดมี าก

5. การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4.75 95 ยอดเยย่ี ม

ผลกระทบ (Impacts) คุณลักษณะของนกั เรยี น (ถา้ มี)

6. ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน 4.70 90 ยอดเย่ยี ม

7. คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยมท่ดี งี าม 4.90 98 ยอดเยีย่ ม

รวมเฉลีย่ 4.04 79 ดมี าก

จากตารางท่ี 4 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการ.....โรงเรยี นวิถีพทุ ธชัน้ นำ.....

ด้านผลผลิต โดยรวมมคี า่ เฉลี่ย...... 4.04.. คิดเป็นรอ้ ยละ ... 79....แปลผลในระดบั คุณภาพ.....ดมี าก...

▪ ผลของการดำเนนิ งาน จำแนกรายกจิ กรรม
การดำเนนิ งานโครงการ โรงเรยี นวถิ ีพุทธช้ันนำ....ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน..5.........กิจกรรม

โดยแต่ละกจิ กรรมมีการดำเนินงาน ดังน้ี

241

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศึกษา 2564

1. กจิ กรรม วนั สำคญั ทางพระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมทมี่ ีลักษณะของกจิ กรรม คอื กจิ กรรม
เนื่องในวันมาฆบชู า ภายใต้ชื่อกจิ กรรม “วนั มาฆบูชา พุทธบารมี” ใน ในช่วงกจิ กรรมหน้าเสาธงและ

ช่ัวโมงที่ 1 โดยให้ผ้บู ริหาร ครู บคุ ลากรและนักเรยี น รว่ มทำบญุ ตักบาตร ฟงั เทศน์ ฟังธรรม เวียนเทียน

เพอื่ ถวาย เปน็ พทุ ธบชู า

โดยจัดขึน้ เมื่อวันท่ี วนั อังคาร ที่ ๑๕ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ บรเิ วณหน้าเสาธง และลานสวนร่ืนฤดี โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒

มีผเู้ ข้ารว่ มกิจกรมท้งั หมด จำนวน ....60.... คน

➢ สรปุ ผลสำเร็จของกจิ กรรม

รายการ คา่ เฉลีย่ คดิ เปน็ ร้อยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 4.70 95 ยอดเยย่ี ม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้ดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 4.80 97 ยอดเยย่ี ม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผเู้ ข้าร่วมกจิ กรรมโดยรวม 4.13 91 ดมี าก

2.กิจกรรม วนั สำคญั ของชาติและพระมหากษตั ริย์ เปน็ กจิ กรรมทม่ี ลี ักษณะของกิจกรรม

คือ.......(ไมด่ ำเนินการเนอื่ งด้วยสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรค covid-19).........

โดยจดั ขึ้นเมอื่ วนั ที่ ......-..... ณ .........-.....-..

มีผูเ้ ข้ารว่ มกจิ กรมทง้ั หมด จำนวน .................. คน
➢ สรปุ ผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม

รายการ ค่าเฉลี่ย คิดเป็นรอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้ดำเนินกจิ กรรมโดยรวม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมโดยรวม

3.กิจกรรม วนั นวี้ ันพระตามแนววิถพี ทุ ธ เปน็ กจิ กรรมทีม่ ลี ักษณะของกจิ กรรม

คอื .... (ไม่ดำเนนิ การเนื่องดว้ ยสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรค covid-19).........

โดยจดั ขน้ึ เม่อื วันท่ี ...-..... ณ ..-.......

มีผูเ้ ขา้ ร่วมกจิ กรมท้ังหมด จำนวน .................. คน

➢ สรปุ ผลสำเรจ็ ของกิจกรรม

รายการ ค่าเฉล่ีย คดิ เป็นรอ้ ยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนินกจิ กรรมโดยรวม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผู้ดำเนินกจิ กรรมโดยรวม

- ระดับความพงึ พอใจของผูเ้ ขา้ ร่วมกจิ กรรมโดยรวม

242

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

3. กิจกรรม ....การสอบธรรมสนามหลวง........... เป็นกจิ กรรมทม่ี ีลักษณะของกจิ กรรม
คือ.....(ไมด่ ำเนนิ การเนือ่ งดว้ ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19)............

โดยจดั ข้ึนเมื่อวันท่ี .....-...... ณ ...-........ มผี ้เู ข้ารว่ มกจิ กรมท้งั หมด จำนวน ....-....... คน
➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม

รายการ ค่าเฉลยี่ คิดเป็นร้อยละ ระดบั คุณภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม -- -

- ระดับความพึงพอใจของผดู้ ำเนนิ กิจกรรมโดยรวม - - -

- ระดับความพงึ พอใจของผูเ้ ข้ารว่ มกจิ กรรมโดยรวม - - -

4. กิจกรรม ...โครงงานคณุ ธรรม...... เปน็ กิจกรรมทมี่ ีลกั ษณะของกจิ กรรม
คอื ......(ไมด่ ำเนินการเนือ่ งดว้ ยสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรค covid-19)...............

โดยจัดขน้ึ เมือ่ วนั ท่ี .....-...... ณ .......-.... มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด จำนวน .......-.... คน
➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม

รายการ คา่ เฉลี่ย คดิ เป็นรอ้ ยละ ระดบั คุณภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม -- -

- ระดบั ความพงึ พอใจของผดู้ ำเนินกิจกรรมโดยรวม - - -

- ระดบั ความพึงพอใจของผูเ้ ขา้ ร่วมกจิ กรรมโดยรวม - - -

▪ สรปุ ผลการมสี ่วนร่วมของหนว่ ยงานภายนอก/ชุมชน

ผลการดำเนินงานโครงการ ..วิถีพทุ ธชัน้ นำ....... ได้มีหน่วยงานภายนอกและชมุ ชนเขา้ มามีส่วนร่วมใน

การดำเนินงานโครงการโดยรวมในกจิ กรรมต่างๆ ดังน้ี

ที่ กจิ กรรม จำนวน (คน)

1 วนั สำคญั ทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบชู า) พระสงฆ์ 5 รปู

รวม 4 รปู

ผลการใช้งบประมาณ

กรณดี ำเนนิ การตามแผน

งบประมาณของโครงการท่ตี ง้ั ไว้ …48,290……… บาท งบท่ีใชจ้ รงิ .......0........ บาท

คดิ เป็นรอ้ ยละ ...0.00.... สรปุ การใช้งบประมาณ  สูงกวา่ ทต่ี ั้งงบประมาณ  ต่ำกว่าทต่ี ั้งงบประมาณ

โดยมรี ายละเอียดดงั น้ี

ท่ี กิจกรรม งบท่ีอนุมัติ งบทีใ่ ช้ % งบคงเหลือ %

1 วันสำคัญทางศาสนา 13,100 0 0 13,100 100

(ใชเ้ งินทำบุญ)

รวม

243

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศกึ ษา 2564

 กรณีไม่ไดด้ ำเนินการตามแผน
ได้แกก่ ิจกรรม - วนั สำคัญของชาติและพระมหากษตั รยิ ์ - วนั นวี้ นั พระตามแนววถิ ีพุทธ
- การสอบธรรมสนามหลวง - โครงงานคณุ ธรรม

5 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทยี บกับวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายของโครงการ

ตารางท่ี 5 ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถปุ ระสงค์ และค่าเป้าหมาย

กจิ กรรม เปรยี บเทยี บกบั เปรยี บเทียบกับเป้าหมาย ไมไ่ ด้
ดำเนนิ การ
วัตถปุ ระสงค์

เป็นไปตาม ตำ่ กวา่ สงู กว่า ตาม ต่ำกว่า

วัตถุประสงค์ 60 % เปา้ หมาย เปา้ หมาย เปา้ หมาย 

1. วนั สำคญั ทางศาสนา   

2. วันสำคญั ของชาติและ

พระมหากษัตรยิ ์

3. วันนีว้ ันพระตามแนววิถพี ุทธ

4. การสอบธรรมสนามหลวง

5. โครงงานคณุ ธรรม

สรุปภาพรวม

ร้อยละ

จากตารางที่ 5 พบว่า กิจกรรมของโครงการ จำนวน ..5.... กิจกรรม ได้ดำเนินการเสร็จส้ิน
จำนวน .1... กจิ กรรม คดิ เปน็ รอ้ ยละ .20.... ส่วนกิจกรรมท่ีไม่ไดด้ ำเนินการ จำนวน ..4... กจิ กรรม คดิ
เปน็ ร้อยละ 80.... และผลความสำเรจ็ ของการดำเนินกจิ กรรมทเ่ี สรจ็ ส้ินแลว้ จำนวน ..1.... กิจกรรม
พบวา่ เมื่อเปรยี บเทียบกับวัตถปุ ระสงค์ เป็นไปตามวตั ถุประสงค์ จำนวน ..1... กจิ กรรม คิดเปน็ ร้อยละ
..20.. และ เมือ่ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย สงู กวา่ เปา้ หมาย จำนวน ...-... กิจกรรม คิดเปน็ รอ้ ยละ ...0...
เปน็ ไปตามเป้าหมาย จำนวน ...1... กิจกรรม คดิ เปน็ รอ้ ยละ …20… ตำ่ กว่าเป้าหมาย จำนวน ....0....
กิจกรรม คดิ เปน็ ร้อยละ ...0.....และ ผลความสำเร็จของโครงการเปรยี บเทียบกบั วัตถปุ ระสงค์ และคา่
เป้าหมายของโครงการ พบว่า……เป็นไปตามเป้าหมาย

6 ผลความสำเร็จของโครงการเปรยี บเทียบกับคา่ เปา้ หมายตามตวั ช้ีวัดของแผนกลยทุ ธ์โรงเรียน
ตารางที่ 6 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทยี บกบั คา่ เป้าหมายตามตัวช้ีวดั ของแผนกลยทุ ธ์
กลยทุ ธ์ที่ ..1.... : การพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน
เป้าประสงค์ข้อ .5.. : ผูเ้ รียนมีคุณลกั ษณะและคา่ นยิ มที่ดี สามารถอยู่ในสงั คมได้อยา่ งมีความสุข

244

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

ตวั ชวี้ ัดความสำเรจ็ ปีการศกึ ษา 2564 การแปลผล

(ตามแผนกลยุทธ์โรงเรยี น) คา่ ผล ( บรรลุ/ไม่

เป้าหมาย การประเมนิ บรรลุ)

1. มคี ุณลักษณะและคา่ นิยมที่ดตี ามท่ีสถานศึกษากำหนด

โดยไมข่ ดั กบั กฎหมายและวฒั นธรรมอันดขี องสงั คม

▪ ร้อยละของผูเ้ รยี นทผี่ า่ นเกณฑก์ ารประเมนิ ดา้ น

คุณธรรม จริยธรรม และคณุ ลักษณะท่ีพึง 98.09 98.25 บรรลุ

ประสงค์ 9 ประการ ในระดบั ดี

▪ รอ้ ยละของผเู้ รยี นทีผ่ า่ นเกณฑก์ ารประเมินดา้ น 98.29 98.50 บรรลุ

คา่ นิยม 12 ประการ ในระดบั ดี

2. ร้อยละของนักเรยี นประกอบ กจิ กรรมทางศาสนา และ

กจิ กรรมบำเพญ็ ประโยชน์ตอ่ ผู้อนื่ และสังคม อย่าง 98.03 99.00 บรรลุ

สมำ่ เสมอ ในระดับดเี ลศิ

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลความสำเร็จเปรียบเทยี บกบั ค่าเปา้ หมายตามตัวชี้วัด ระดับกลยุทธ์ที่ .1...

เปา้ ประสงค์ข้อที่ ..5.. มตี ัวชว้ี ัดความสำเรจ็ จำนวน ..2.. ตวั ชว้ี ดั พบวา่ บรรลุเปา้ หมาย จำนวน ..2. ตวั ชี้วดั

คิดเปน็ ร้อยละ ..98.13.. ไม่บรรลเุ ป้าหมาย จำนวน ...-.... ตัวชีว้ ดั คดิ เป็นรอ้ ยละ ...-...

7 ส่งิ ทีต่ ้องปรับปรงุ (ในภาพรวมของโครงการ)

1) การประสานงานกบั หนว่ ยงานภายนอก

2) การจดั ทำข้อมลู สารสนเทศให้ครบถว้ น รวดเรว็ และเปน็ ปจั จบุ ัน

3) การนเิ ทศติดตาม

8 แนวทาง/ข้ันตอนการปรบั ปรุงเพือ่ การดำเนินงานในครงั้ ตอ่ ไป (ในภาพรวมของโครงการ)

1) การจัดแหล่งเรยี นร้ภู ายนอก

2) การขยายเครือข่ายความร่วมมอื กับหน่วยงานท่เี ก่ียวข้อง

3) การพัฒนาไปส่โู รงเรยี นวิถีพทุ ธพระราชทาน

9 ข้อเสนอแนะ (ในภาพรวมของโครงการ)

ควรจดั สรรงบประมาณให้มากข้ึนกว่าเดิมเพ่ือรองรบั การพฒั นาไปสโู่ รงเรยี นวิถีพุทธพระราชทาน

10 จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการน้ี เห็นว่า.โครงการในปนี ้ีไดด้ ำเนนิ การเพยี ง

กิจกรรมเดยี ว คือ กิจกรรมวนั สำคญั ทางพระพทุ ธศาสนา(วนั มาฆบูชา) ส่วนอกี 4 กจิ กรรม คือ

กจิ กรรมวันสำคญั ของชาตแิ ละพระมหากษัตริย์ กจิ กรรมวันน้วี นั พระตามแนววถิ พี ุทธ กิจกรรมการ

สอบธรรมสนามหลวงและโครงงานคุณธรรม ไม่ไดด้ ำเนนิ การ เนอ่ื งมาจาก การจัดการเรียนการ

สอนในรปู แบบออนไลน์และสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรค covid-19) อยา่ งตอ่ เนื่อง

11 สรุปโครงการน้ี (....) สมควร (.....) ไม่สมควร ดำเนนิ การในปตี อ่ ไป

ลงช่ือ…สมบรู ณ์ จินตลุ า…. หัวหน้าโครงการ

( นางสาวสมบรู ณ์ จนิ ตุลา)

ครโู รงเรยี นสรุ าษฎรธ์ านี ๒


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU ATURCARA FAREWELL KAK IJAT
Next Book
漏 Leak Chinese Folktale Picture Book