The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sin.pattranit, 2022-05-19 20:48:26

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

145

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

10 รายงานผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

ช่ือโครงการ พฒั นาหลกั สูตร และกระบวนการเรียนรู้
➢ สนองมาตรฐานการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน ข้อท่ี 2 และ 3 ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1-5
➢ สนองกลยทุ ธ์โรงเรยี น ข้อท่ี 5
ตามเปา้ ประสงค์ ข้อที่ ...1... ตรงกบั ตัวชี้วดั ความสำเรจ็ ............1.......... ข้อท่ี ....5....

หลกั การและเหตผุ ลของกิจกรรม

กระบวนการบริหารและการจดั การด้านวชิ าการมีการพัฒนาวชิ าการท่เี น้นคณุ ภาพผู้เรยี นรอบดา้ น
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีการพัฒนาหลักสูตร คือ กระบวนการสร้างหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ และมีการ
ทดสอบคุณภาพของหลักสูตรที่จัดทำข้ึนเพื่อประเมนิ ผลและดำเนนิ การพัฒนา ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
แบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผูเ้ รียนมีความรู้ มีความสามารถ โดย
ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
การเรยี นรู้สะสม ซ่งึ จะชว่ ยใหผ้ ูเ้ รยี นนำความรไู้ ปสู่การปฏิบตั ิได้ประสบการณ์สำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้
สถานศึกษานำไปจัดทำสาระให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน ซึ่งได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ที่
จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโล ยีที่
ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องและต้อง
คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมที่จะนำ
ประสบการณ์และความรู้ท่ีเกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยงิ่ ข้ึน โรงเรียนตระหนักถึง
ความสำคัญดงั กล่าว จงึ จัดทำโครงการ ปรับปรงุ พฒั นาหลกั สูตร เพ่ือดำเนนิ กิจกรรมต่าง ๆ ในปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชอ้ ยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมอื งและการปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ โดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยหู่ ัวภมู ิพลอดลุ ยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

146

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศึกษา 2564

วตั ถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพ่อื ใหค้ รู และบคุ ลากรทางการศึกษามีความรู้ เข้าใจ เกย่ี วกบั หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วทิ ยาศาสตร์ และสาระภูมศิ าสตร์ฯ (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ.2560) ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศกั ราช 2551 ไปสกู่ ารปฏิบตั ิ

2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพ่อื พัฒนาผ้เู รยี นให้มคี ณุ ภาพตามเปา้ หมายหลกั สูตร

2.3 เพ่ือให้มีการประเมนิ หลักสตู รเพ่อื การพฒั นาอย่างต่อเน่ือง

เปา้ หมาย

3.1 เปา้ หมายเชิงปริมาณ
1) ครู และบคุ ลากรทางการศกึ ษาทุกคนมคี วามรู้ เข้าใจ เกย่ี วกบั หลกั สูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้นื ฐาน พุทธศกั ราช 2551
2) ครผู ้สู อนทุกคนได้รบั การนิเทศ ติดตามกระบวนการเรียนรู้

3.2 เปา้ หมายเชิงคณุ ภาพ
1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรยี น และทันตอ่ ความสมัยของยคุ ปัจจุบัน
2) กระบวนการพัฒนาหลกั สูตร และกระบวนการเรียนรู้ อยูใ่ นระดับดมี าก

▪ ผลการประเมินโครงการ

ตารางที่ 1 ผลการประเมินโครงการ ด้านบริบทหรือด้านสภาวะแวดล้อม

ท่ี รายการ X รอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ
1. หลกั การและเหตผุ ลความจำเปน็ ทีต่ ้องดำเนนิ โครงการ ประเดน็ ปญั หา 5 90 ยอดเยีย่ ม
2. ความเหมาะสมของวตั ถุประสงค์ และเปา้ หมายของโครงการ
3. กิจกรรม/โครงการสอดคลอ้ งกับวสิ ัยทศั น์ นโยบายของโรงเรียน 5 90 ยอดเยยี่ ม

5 90 ยอดเยยี่ ม
4. กิจกรรม/โครงการสอดคลอ้ งกบั มาตรฐานคุณภาพการศกึ ษา/แนวทางการ 5 90 ยอดเยย่ี ม
พฒั นาคุณภาพ สพม.สฎ.ชพ./กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ รัฐบาล

รวมเฉลยี่ 5 90 ยอดเย่ียม

จากตารางท่ี 1 แสดงวา่ ผลการประเมินโครงการการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ดา้ นบริบทหรอื ดา้ นสภาวะแวดลอ้ ม โดยรวมมคี ่าเฉลยี่ ...........5....... คดิ เปน็ ร้อยละ .......90.............แปลผล
ในระดับคุณภาพ ระดับยอดเย่ยี ม

147

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงการ ด้านปจั จัยหรือตัวปอ้ น

ท่ี รายการ X รอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ
1. ความเหมาะสมของงบประมาณ
5 90 ยอดเยยี่ ม

2. ความพอเพียงของวสั ดุ อุปกรณ์ 5 90 ยอดเยย่ี ม

3. ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใช้ดำเนินงาน 5 90 ยอดเย่ียม

4. ความเพยี งพอของบุคลากร 5 90 ยอดเย่ยี ม

รวมเฉล่ีย 5 90 ยอดเย่ียม

จากตารางท่ี 2 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการการพฒั นาหลักสตู ร และกระบวนการเรยี นรู้

ดา้ นปจั จัยหรือตัวป้อน โดยรวมมีคา่ เฉลยี่ ..5.. คิดเป็นร้อยละ. 90 แปลผลในระดบั คุณภาพ ระดบั ยอดเยย่ี ม

ตารางที่ 3ผลการประเมนิ โครงการ ดา้ นกระบวนการ

ที่ รายการ X รอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ

1. มกี ารวางแผนการดำเนนิ งานตามโครงการอย่างเป็นขนั้ ตอน (PDCA) 5 90 ยอดเยีย่ ม
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนนิ งานแตล่ ะกจิ กรรม
4.45 85 ดเี ลิศ
3. วิธกี าร/กจิ กรรมทีป่ ฏบิ ัติในแตล่ ะข้ันตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 4.80 87
4. การนิเทศติดตามดำเนนิ งานแต่ละกิจกรรม ดเี ลศิ

5. ความร่วมมือของบคุ ลากรในการดำเนนิ งาน 4.84 85 ดเี ลิศ

5 90 ยอดเยีย่ ม

รวมเฉลย่ี 4.82 87.40 ดีเลศิ

จากตารางที่ 3 แสดงว่าผลการประเมินโครงการการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้

ด้านกระบวนการ โดยรวมมีคา่ เฉล่ีย 4.82 คดิ เปน็ รอ้ ยละ 87.40 แปลผลในระดบั คุณภาพ ยอดเยยี่ ม

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินโครงการ ดา้ นผลผลิต

ที่ รายการ X รอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ

ดา้ นผลผลติ (Output)

1. ปฏิบตั ิกจิ กรรมได้ครบถว้ นตามทีก่ ำหนด 4.50 85 ดเี ลศิ

2. ผลการดำเนนิ งานบรรลตุ ามวัตถปุ ระสงคข์ องกิจกรรม/โครงการ 4.50 85 ดีเลศิ

3. ผลการดำเนินงานบรรลตุ ามเปา้ หมายที่ต้งั ไว้ 4.65 86 ดเี ลศิ

ดา้ นผลลัพธ์ (Outcome)

4. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เขา้ ร่วมกจิ กรรม/โครงการ 4.45 87 ดีเลศิ

5. การนำไปประยุกตใ์ ช้ในชีวิตประจำวัน 4.50 87 ดีเลิศ

ผลกระทบ (Impacts) คณุ ลักษณะของนกั เรยี น (ถา้ ม)ี

6. ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน 4.50 80 ดเี ลศิ

7. คณุ ธรรม จริยธรรม และคา่ นิยมท่ีดีงาม 4.50 95 ยอดเยี่ยม

รวมเฉล่ีย 4.51 86.43 ดีเลิศ

148

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการการพฒั นาหลกั สูตร และกระบวนการเรียนรู้
ด้านผลผลติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเปน็ ร้อยละ 86.43 แปลผลในระดบั คุณภาพ ยอดเย่ยี ม

▪ ผลของการดำเนินงาน จำแนกรายกจิ กรรม

การดำเนนิ งานโครงการ โครงการการพฒั นาหลักสตู ร และกระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ ย
กจิ กรรม จำนวน ..1....กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดงั น้ี

กิจกรรม การพฒั นาหลกั สูตร และกระบวนการเรียนรู้

สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ ค่าเฉล่ยี คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ
87.23 ดีเลศิ
- ผลสำเรจ็ ของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 4.74 95.00
96.35 ยอดเยย่ี ม
- ระดับความพึงพอใจของผดู้ ำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.75 ยอดเย่ยี ม

- ระดับความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกิจกรรมโดยรวม 4.80

▪ สรปุ ผลการมีส่วนรว่ มของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน

ผลการดำเนนิ งานโครงการ โครงการพัฒนาการเรยี นการสอนห้องเรียนโครงการพิเศษ มัธยมศึกษา

ตอนตน้ ได้มหี น่วยงานภายนอกและชมุ ชนเข้ามามสี ่วนรว่ มในการดำเนินงานโครงการโดยรวมในกจิ กรรม

ตา่ งๆ ดังนี้

ท่ี กิจกรรม จำนวน (คน)

1 การไดร้ ับความรว่ มมือจากวทิ ยากรภายนอก 2

รวม 2

ผลการใชง้ บประมาณ

กรณดี ำเนินการตามแผน

งบประมาณของโครงการทีต่ ้ัง 14,600 บาท งบที่ใชจ้ ริง 14,510 บาท

คดิ เป็นรอ้ ยละ 99.38 สรุปการใช้งบประมาณ  สงู กว่าท่ตี ้ังงบประมาณ  ตำ่ กวา่ ท่ตี ง้ั งบประมาณ

โดยมรี ายละเอยี ดดงั นี้

ที่ กจิ กรรม งบท่ีอนมุ ัติ งบท่ีใช้ % งบคงเหลือ %

1 วันเปิดบา้ นสรุ าษฎร์ธานี ๒ และ 14,600 14,510 99.38 90 0.62

กจิ กรรมติวให้ความรู้ก่อนสอบ

รวม 14,600 14,510 99.38 90 0.62

149

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

▪ ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกบั วัตถปุ ระสงค์ และค่าเปา้ หมายของโครงการ

ตารางท่ี 5 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมาย

กิจกรรม เปรยี บเทียบกับ เปรยี บเทียบกบั เป้าหมาย ไม่ได้
วตั ถปุ ระสงค์ ดำเนนิ การ

เป็นไปตาม ตำ่ กว่า สูงกวา่ ตาม ตำ่ กวา่

วตั ถุประสงค์ 60 % เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

การพัฒนาหลักสูตร และ 4.73 /
กระบวนการเรียนรู้

สรุปภาพรวม 4.76

ร้อยละ 92.86

▪ สรปุ โครงการน้ี (...✓..) สมควร (.....) ไม่สมควร ดำเนินการในปตี อ่ ไป

ลงชื่อ พยงค์ วภิ าคหัตถกิจ หัวหนา้ โครงการ
( นางพยงค์ วภิ าคหัตถกิจ )
ครโู รงเรยี นสรุ าษฎรธ์ านี ๒

150

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

ประมาลภาพกิจกรรมโครงการ
กล่มุ สาระการเรียนร้ภู าษาไทย

กลมุ่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

151

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

กล่มุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

152

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

กล่มุ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ

กลุ่มสาระการเรียนรศู้ ิลปะ

153

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

กล่มุ สาระการเรียนรู้การงาน
อาชพี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

154

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

ผลการนิเทศการจัดการเรยี นการสอน
ท้ังแบบ Online และ Onsite

ประจำภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

155

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศกึ ษา 2564

11

รายงานผลการดำเนนิ โครงการ

ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

ช่ือโครงการ โครงการพฒั นาประสิทธภิ าพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็ นองค์กรคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อใหม้ ีระบบบริหารจดั การคุณภาพของสถานศึกษาที่ชดั เจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลตอ่ คณุ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผเู้ ก่ียวขอ้ งทุกฝ่าย

เป้าหมาย

โดยมี เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ เขา้ ใจ เกี่ยวกบั การบริหารจดั การงานท่ี

รับผิดชอบใหม้ ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

และ มีเป้าหมายเชิงคณุ ภาพ คอื
โรงเรียนไดจ้ ดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจดั การเรียนรู้อยา่ งมีคณุ ภาพ

และมีความปลอดภยั อยใู่ นระดบั ดีเลิศ

ท้งั น้ี มี  คณะครู / ผบู้ ริหาร
 ผปู้ กครอง
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 ชุมชน
 และองคก์ รส่วนทอ้ งถ่ิน
มีส่วนร่วมในการดาํ เนินงานตามโครงการจนแลว้ เสร็จ

156

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

การประเมินผล ประเมินผลโครงการดว้ ย

1. วธิ ีการสอบถาม การสัมภาษณ์

การใช้งบประมาณ

งบประมาณของโครงการที่ต้งั ไว้ 7,064,850 บาท งบท่ีใชจ้ ริง 5,329,201.12 บาท คดิ เป็นร้อยละ 75.43

โดยมีรายละเอียดดงั น้ี

คก.ท่ี โครงการ/ กจิ กรรม ท้งั หมด งบทใ่ี ช้ % งบคงเหลือ %

11 โครงการพฒั นาประสิทธภิ าพการบริหาร 7,064,850 5,329,201.12 75.43 1,735,649 24.57

จัดการสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรคณุ ภาพ 991,200 2,593,351 87.21 380,249 12.79
11.1 จา้ งครูที่มวี ามเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 1,982,400
11.2 จา้ งบคุ ลากรที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา

11.3 จา้ งครูต่างประเทศ 1,982,400 1,232,594 62.18 749,806 37.82

11.4. ค่าสาธารณูประโภค 1,982,400 1,409,096.12 71.08 573,304 28.92

11.5 จดั อส. ดูแลความปลอดภยั ของนกั เรียน ใช้งบสมาคมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
11.6 คู่มอื นกั เรียน ม.1 และ ม.4
11.7 จดั ทาแผนปฏิบตั ิการ ปี 2564 84,450 76,230 90.27 8,220 9.73
11.8 สารสนเทศโรงเรียน
11.9 งานรับนกั เรียน ปี 2564 5,000 0 0 5,000 100
11.10ระบบโปรแกรมแผนปฏิบตั ิการ
2,000 0 0 2,000 100

30,000 17,930 59.77 12,070 40.23

0 0 0 00

11.11ระบบการเงินและพสั ดุ 0 0 0 00

11.12นิเทศติดตามงาน 0 0 0 00
11.13ระบบประกนั คุณภาพ
5,000 0 0 5,000 100

11.14ระบบการเรียนรู้ 0 0 0 00

11.15ระบบดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรียน 0 0 0 00

11.16ระบบกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน 0 0 0 00

11.17ระบบเทคโนโลยเี อพัฒนาการบริหารและ 0 0 0 00
จัดการเรียนการสอน

157

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

ผลการดาเนินงานตามโครงการ

1. เชิงปริมาณ

ครู และบุคลากรทางการศึกษาทกุ คนมีความรู้ เขา้ ใจ เก่ียวกบั การบริหารจดั การงานที่

รับผดิ ชอบใหม้ ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดงั น้ี

ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา อยใู่ นระดบั ดีมาก ร้อยละ 65

อยู่ ในระดบั ดี ร้อยละ 30

อยใู่ นระดบั พอใช้ ร้อยละ 10

และ อยใู่ นระดบั ตอ้ งปรับปรุง ร้อยละ 0

2. เชิงคณุ ภาพ
โรงเรียนไดจ้ ดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดั การเรียนรู้อยา่ งมี

คณุ ภาพและมีความปลอดภยั อยใู่ นระดบั ดีเลิศ

3. ผลการประเมนิ โครงการฯเม่ือเทยี บกับวัตถปุ ระสงค์และเป้าหมายของโครงการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

จานวนกิจกรรม จานวนกจิ กรรม เปรียบเทยี บ เปรียบเทยี บ
ของโครงการ ท่ีดาเนนิ การเสร็จสิ้น กับวัตถปุ ระสงค์ของโครงการ กับเป้าหมายของโครงการ

ท้งั หมด จานวน % เป็ นไปตาม ต่ากว่า สูงกว่า ตาม ตา่ กว่า
วัตถุประสงค์ 60 % เป้าหมาย เป้าหมาย 60 %

11 11 100 11 - - 11 -

4. ผลการประเมนิ โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบั การศึกษาข้นั พืน้ ฐานเทียบกบั

ค่าเป้าหมายตามประกาศของโรงเรียนเทียบกบั ค่าเป้าหมายตามประกาศของโรงเรียน

มาตรฐานด้าน ประเดน็ เป้าหมายทีก่ าหนด สรุปผลการประเมิน
พจิ ารณา ค่า ระดับ ค่า ระดบั
เป้าหมาย คุณภาพ เป้าหมาย คุณภาพ

กระบวนการบริหารและ 1.1 4 ดีเลิศ 4.6 ยอดเยยี่ ม

การจดั การ

158

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศึกษา 2564

5. ผลการประเมินโครงการฯเทียบกบั คา่ เป้าหมายตามตวั ช้ีวดั ตามแผนกลยทุ ธโ์ รงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

จานวนตัวชี้วดั ผลการประเมินโครงการตามตวั ชีว้ ัดฯ ของแผน

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ของแผนกลยุทธ์ กลยทุ ธ์โรงเรียน เทยี บกบั ค่าเป้าหมายท่วี างไว้

ข้อที่ ข้อท่ี ทป่ี ระเมินจาก บรรลเุ ป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

โครงการนี้ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

37 3 3 100 - -

ปัญหาอปุ สรรคและข้อเสนอแนะของการดาเนินงานตามโครงการนี้ คือ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
1. ผปู้ ฏิบตั ิงานท้งั หมดเป็นขา้ ราชการครู ภารกิจหลกั คือ การสอน ผปู้ ฏิบตั ิงานตอ้ งรู้จกั บริหาร

เวลา และตอ้ งเสียสละอยา่ งสูงในการปฏิบตั ิงาน เพราะถา้ หากเกิดการ ผดิ พลาดอาจทาํ ใหง้ านไดร้ ับความ
เสียหายท้งั สองดา้ น ฉะน้นั จึงตอ้ งการวางแผนการทาํ งานอยา่ งรอบคอบ

2. ผปู้ ฏิบตั ิงานขาดความเขา้ ใจในกระบวนการทาํ งาน
3. ผปู้ ฏิบตั ิงานขาดการนาํ ขอ้ มูลท่ีไดไ้ ปใช้ หรือหาวธิ ีการปรับปรุงแกไ้ ข หรืองานท่ีบรรลุ
เป้าหมายพฒั นาใหง้ านดีข้นึ
ข้อเสนอแนะของการดาเนนิ งานตามโครงการนี้
1. ใหค้ วามรู้กบั บคุ ลากร ในเรื่องระบบ PDCA เพอื่ ใหท้ ุกคนคดิ เป็น ทราบกระบวนการทาํ งาน2.
มีความชดั เจนในการวางแผน กาํ หนดเป้าหมาย เพอื่ ใหผ้ ทู้ าํ งานเขา้ ใจตรงกนั
2. มีความชดั เจนในการกาํ หนดผรู้ ับผิดชอบเพือ่ ไม่ใหม้ ีการเกี่ยงกนั ทาํ งาน
3. ควรมีการติดตามงานอยา่ งสม่าํ เสมอ ตรวจสอบการดาํ เนินงานและนาํ ขอ้ มูลไปใชอ้ ยา่ งจริงจงั
เพอื่ ใหผ้ ปู้ ฏิบตั ิงาน เห็นความสาํ คญั ของงานที่ทาํ

159

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

5. ผู้ปฏิบัติควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หลังจากประเมินผลในข้ันตรวจสอบ
( C-Check) รวบรวม ผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวมท้งั หมด มาปรับปรุงการ
ทาํ งานของผปู้ ฏิบตั ิงาน และปรับปรุงแผนการดาํ เนินงาน ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายท่ีกาํ หนดไว้
และวางแผนการพฒั นาเม่ือทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงแกไ้ ขใหไ้ ดต้ ามเป้าหมาย สิ่งท่ีตอ้ งทาํ อีกข้นั
หน่ึง คือ ตอ้ งพฒั นาให้ดีข้ึนกว่าเดิม เพราะการปฏิบตั ิงานไม่ควรอยู่กบั ที่ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานให้สูงข้ึน และนําขอ้ มูลท่ีได้รายงานผล และขอ้ มูลท่ีไดร้ ับจากการพฒั นา มาเป็ นขอ้ มูล
สารสนเทศท่ีสามารถใชไ้ ดส้ ะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ ในการปฏิบตั ิงานและ
ประกอบการตดั สินใจในเรื่องต่างๆ

ลงช่ือ อุไรวรรณ บุญยก หวั หน้าโครงการ
( นางอุไรวรรณ บุญยก )

160

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

ประมวลภาพกจิ กรรมของโครงการ

161

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

12 รายงานผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

ชื่อโครงการ พฒั นากระบวนการบริหารจดั การดว้ ยระบบประกนั คุณภาพภายใน

➢ สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน ข้อที่ 2 ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1-4
➢ สนองกลยทุ ธ์โรงเรยี น ขอ้ ที่ 5

ตามเป้าประสงค์ ข้อที่ ...1... ตรงกบั ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ............1.......... ขอ้ ที่ ....5....

หลกั การและเหตุผลของกิจกรรม

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถูกพัฒนาขั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน ทั้งนี้การดำเนินงานของสถานศึกษามี
กระบวนการที่สำคัญ คือ ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้
เกิดการพัฒนา และเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา คือ กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดำเนินตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนา จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ี
เปน็ ไปตามวงจรคุณภาพ PDCA

ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในโรงเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการตาม
PDCD ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง เพื่อนำโรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นองค์กรคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

วัตถปุ ระสงค์ของกิจกรรม

2.1 เพือ่ ให้ทุกคนในโรงเรียนมีความเข้าใจถึงการทำงานตามระบบประกนั คุณภาพภายใน
2.2 เพื่อให้การดำเนนิ งานทกุ กิจกรรมเปน็ ไปตามกระบวนการระบบประกนั คุณภาพภายใน
2.3 เพ่ือให้การประกนั คุณภาพเปน็ สว่ นหน่งึ ของการบรหิ ารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่าง
ตอ่ เน่ืองเปา้ หมายของกิจกรรม
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและบคุ ลากรในโรงเรยี นทกุ คน มีความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน
3.1.2 การดำเนนิ กิจกรรมทุกกจิ กรรมเปน็ ไปตามกระบวนการระบบประกันคุณภาพภายใน

162

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศึกษา 2564

3.2 เปา้ หมายเชิงคุณภาพ

โรงเรยี นนำระบบการประกันคุณภาพเป็นสว่ นหนึ่งของการบริหารการศกึ ษาอย่างต่อเนอ่ื ง
▪ ผลการประเมนิ โครงการ

ตารางที่ 1 ผลการประเมนิ โครงการ ดา้ นบรบิ ทหรือด้านสภาวะแวดล้อม

ระดับ
ท่ี รายการ รอ้ ย คุณภาพ
X ละ

1. หลกั การและเหตุผลความจำเป็นทต่ี ้องดำเนินโครงการ ประเดน็ ปญั หา 5 90 ยอดเย่ียม
2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และเปา้ หมายของโครงการ 5 90 ยอดเยย่ี ม
3. กจิ กรรม/โครงการสอดคล้องกบั วิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียน 5 90 ยอดเยี่ยม
4. กจิ กรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา/แนว 5 90 ยอดเยยี่ ม

ทางการพฒั นาคุณภาพ สพม.สฎ.ชพ./กระทรวงศกึ ษาธิการ/สพฐ. 5 90 ยอดเยี่ยม

รวมเฉลย่ี

จากตารางที่ 1 แสดงวา่ ผลการประเมินโครงการ พัฒนากระบวนการบรหิ ารจดั การดว้ ยระบบประกนั
คุณภาพภายใน ด้านบรบิ ทหรือด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมมคี า่ เฉล่ีย...5... คิดเปน็ ร้อยละ ..90.. แปลผล
ในระดับคุณภาพ ระดบั ยอดเย่ียม

ตารางที่ 2 ผลการประเมนิ โครงการ ดา้ นปัจจัยหรือตัวปอ้ น

ที่ รายการ X รอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ

1. ความเหมาะสมของงบประมาณ 5 90 ยอดเยี่ยม
2. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ 5 90 ยอดเยย่ี ม
3. ความเหมาะสมของสถานที่ ท่ีใช้ดำเนินงาน 5 90 ยอดเยย่ี ม
4. ความเพยี งพอของบคุ ลากร 5 90 ยอดเยย่ี ม

รวมเฉล่ยี 5 90 ยอดเยีย่ ม

จากตารางที่ 2 แสดงวา่ ผลการประเมนิ โครงการ พฒั นากระบวนการบรหิ ารจัดการด้วยระบบ
ประกนั คุณภาพภายใน ด้านปัจจัยหรือตวั ปอ้ น โดยรวมมคี ่าเฉลย่ี ........5............ คิดเปน็ ร้อยละ .. 90
แปลผลในระดบั คุณภาพ ระดับยอดเยยี่ ม

163

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

ตารางที่ 3 ผลการประเมนิ โครงการ ด้านกระบวนการ

ที่ รายการ X รอ้ ยละ ระดับคุณภาพ

1. มีการวางแผนการดำเนนิ งานตามโครงการอย่างเปน็ ขน้ั ตอน (PDCA) 5 90 ยอดเยย่ี ม

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแตล่ ะกิจกรรม 5 90 ยอดเยย่ี ม

3. วิธกี าร/กิจกรรมทีป่ ฏบิ ัติในแตล่ ะข้ันตอนสอดคลอ้ งกับเปา้ หมาย 5 90 ยอดเย่ียม

4. การนเิ ทศติดตามดำเนินงานแตล่ ะกิจกรรม 5 90 ยอดเยย่ี ม

5. ความรว่ มมอื ของบุคลากรในการดำเนนิ งาน 5 90 ยอดเยี่ยม

รวมเฉลย่ี 5 90 ยอดเยี่ยม

จากตารางท่ี 3 แสดงว่าผลการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบ

ประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 5 คิดเป็นร้อยละ 90 แปลผลในระดับ

คุณภาพ ยอดเย่ยี ม

ตารางที่ 4 ผลการประเมินโครงการ ดา้ นผลผลติ

ท่ี รายการ X ร้อยละ ระดบั คุณภาพ

ดา้ นผลผลิต (Output)

1. ปฏิบัตกิ ิจกรรมได้ครบถว้ นตามทก่ี ำหนด 5 90 ยอดเยี่ยม

2. ผลการดำเนินงานบรรลตุ ามวัตถปุ ระสงคข์ องกิจกรรม/โครงการ 5 90 ยอดเยย่ี ม

3. ผลการดำเนนิ งานบรรลุตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ 5 90 ยอดเยี่ยม

ดา้ นผลลพั ธ์ (Outcome)

4. ผลการประเมินความพึงพอใจผ้เู ข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 5 90 ยอดเยี่ยม

5. การนำไปประยุกต์ใชใ้ นชวี ติ ประจำวัน 5 90 ยอดเย่ียม

ผลกระทบ (Impacts) คณุ ลักษณะของนกั เรียน (ถ้าม)ี

6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 90 ยอดเยย่ี ม

7. คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยมทดี่ ีงาม 5 90 ยอดเยย่ี ม

รวมเฉล่ยี 5 90 ยอดเยี่ยม

จากตารางท่ี 4 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการผลการประเมนิ โครงการพฒั นากระบวนการ
บริหารจัดการด้วยระบบประกนั คณุ ภาพภายในด้านผลผลิต โดยรวมมคี า่ เฉลี่ย 5 คดิ เป็นรอ้ ยละ 90
แปลผลในระดบั คุณภาพ ยอดเยี่ยม

164

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

▪ ผลของการดำเนินงาน จำแนกรายกิจกรรม

การดำเนินงานโครงการ พฒั นากระบวนการบรหิ ารจดั การด้วยระบบประกันคณุ ภาพภายใน
ประกอบดว้ ยกิจกรรม จำนวน ..1.. กจิ กรรม โดยแตล่ ะกิจกรรมมีการดำเนนิ งาน ดังน้ี

กจิ กรรม การจดั ระบบการประกนั คุณภาพภายในโรงเรียน เป็นกจิ กรรมท่มี ีลกั ษณะของกิจกรรม

คอื จัดการจัดระบบการประกันคณุ ภาพภายในโรงเรียน โดยจัดขนึ้ ตลอดปีการศึกษา

สรุปผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม

รายการ ค่าเฉลีย่ คดิ เป็นร้อยละ ระดบั คุณภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 5 90 ยอดเย่ียม

- ระดบั ความพึงพอใจของผดู้ ำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 5 90 ยอดเย่ียม

- ระดับความพึงพอใจของผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรมโดยรวม 5 90 ยอดเยย่ี ม

▪ สรุปผลการมสี ่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน

ผลการดำเนนิ งานโครงการ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบประกนั คณุ ภาพภายใน ไดม้ ี

หนว่ ยงานภายนอกและชุมชนเขา้ มามสี ว่ นรว่ มในการดำเนนิ งานโครงการโดยรวมในกจิ กรรมต่างๆ ดงั น้ี

ที่ กจิ กรรม จำนวน (คน)

1 การใหค้ วามรู้กบั โรงเรียนสุราษฎรพ์ ิทยา 30

รวม 30

ผลการใชง้ บประมาณ

กรณดี ำเนินการตามแผน

งบประมาณของโครงการทีต่ ้งั 41,600 บาท งบที่ใช้จรงิ 26,000 บาท

คิดเป็นรอ้ ยละ 6.25 สรุปการใชง้ บประมาณ  สงู กว่าที่ตง้ั งบประมาณ  ต่ำกว่าทีต่ งั้ งบประมาณ

โดยมีรายละเอยี ดดงั น้ี

ท่ี กิจกรรม งบท่ีอนมุ ัติ งบที่ใช้ % งบคงเหลือ %

1 จดั ทำรายงานเพือ่ เผยแพร่ 41,600 26,000 6.25 15,600 93.75

ผลงาน

รวม

กรณไี ม่ไดด้ ำเนนิ การตามแผน
ได้แก่กิจกรรม
.............................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ............................................

165

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564

▪ ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวตั ถปุ ระสงค์ และค่าเป้าหมายของโครงการ

ตารางท่ี 5 ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และค่าเปา้ หมาย

เปรยี บเทียบกับ เปรยี บเทยี บกับเปา้ หมาย ไมไ่ ด้
วตั ถุประสงค์ ดำเนินการ

กจิ กรรม เปน็ ไปตาม ตำ่ กว่า สูงกวา่ ตาม ต่ำกวา่
วัตถุประสงค์ 60 % เป้าหมาย เปา้ หมาย เป้าหมาย

การจดั ระบบการประกัน 90 /
คุณภาพภายในโรงเรียน

สรปุ ภาพรวม 5
ร้อยละ 90

▪ สรปุ โครงการนี้ (...✓..) สมควร (.....) ไมส่ มควร ดำเนินการในปีตอ่ ไป

ลงช่ือ วลิ าวัลย์ กณั รงค์ หวั หน้าโครงการ
( นางวลิ าวัลย์ กัณรงค์ )
ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

166

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

ประมวลภาพกจิ กรรมของโครงการ

การจัดระบบการประกนั คุณภาพภายในโรงเรยี น

167

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564

14 รายงานผลการดำเนนิ โครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564

ชอื่ โครงการ จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพือ่ สนบั สนุนการบรหิ ารจัดการและการเรยี นรู้
➢ สนองมาตรฐานการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน ขอ้ ที.่ ....2.......ประเดน็ พิจารณา ขอ้ ท่ี 2.2
➢ สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่....4......
ตามเปา้ ประสงค์ ข้อที่ 8 ตรงกับตวั ช้วี ดั ความสำเร็จ ขอ้ ท่ี 4

หลักการและเหตุผลของโครงการ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคน
บนโลกใบน้ี มีผลกระทบกับทุกภาคสว่ นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมน่ั คงของชาติ ไม่เว้นแม้แต่
ด้านการศึกษา ประเทศใดหรือองค์กรใดที่รู้จักนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างชาญ
ฉลาดก่อนผู้อ่ืนย่อมกมุ ความได้เปรยี บในการแข่งขนั

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสอ่ื สาร เช่น คอมพิวเตอร์ อนิ เตอร์เนต็ เขา้ มาใชใ้ นโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสทิ ธิภาพในการ
ทำงาน ทั้งในส่วนของการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน จากการดำเนินในปี
การศึกษา 2563 นั้น พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องดังนี้ 1) ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน และห้องเรียนยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน 2)
พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบ WIFI ให้ครอบคลุมเพื่อสามารถให้บริการครแู ละนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง 3)
เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้บริการภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 4) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 5) อบรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่านฯ DLIT ให้กับครู 5 กลุ่มสาระ 6) กิจกรรมบริการ ICT เพื่อให้
นักเรียนทุกคนใช้บริการ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 7) อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Junior ให้ตัวแทน
นักเรียนเพือ่ สง่ เสริมใหน้ กั เรียนใชส้ ือ่ เทคโนโลยีในห้องเรียนได้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และ 8) จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 116 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมที่ใช้งาน
และมปี ระสิทธภิ าพ

เพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ จงึ จดั ใหม้ ีโครงการพัฒนาระบบ ICT และสือ่ เพือ่ การเรียนรู้โรงเรยี นสรุ าษฎรธ์ านี ๒ ขน้ึ มา ทำ
หน้าท่ดี แู ลและใหบ้ รกิ ารเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร แก่ผูใ้ ช้งานไม่วา่ จะเป็นผู้บรหิ าร ครู บุคลากร
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ ทันต่อการใช้งาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอ่ การจดั การศกึ ษาของโรงเรยี นและผู้เรียนมผี ลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นสงู ขึน้

168

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

วตั ถุประสงค์
1. เพือ่ สามารถใหบ้ รกิ ารซ่อมบำรงุ เคร่อื งคอมพิวเตอร์และอปุ กรณ์ตอ่ พ่วงเครือข่ายได้
2. เพื่อพัฒนาระบบเครอื ข่าย (LAN) และระบบไร้สาย (WIFI) พร้อมทง้ั ซ่อมบำรงุ และใหบ้ ริการ

ระบบเครอื ขา่ ยของโรงเรียนสรุ าษฎรธ์ านี ๒ และมี Hosting และ DomainName ท่ีพร้อมใช้งาน
ไดต้ ลอดเวลา
3. เพื่อเชา่ บริการสญั ญาณอนิ เตอร์เนต็ ภายในโรงเรยี น
4. เพอื่ จัดอบรมความรดู้ ้านคอมพิวเตอรแ์ ละเทคโนโลยีให้แก่ครแู ละบุคลากรในโรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจดั การเรียนการสอนและการปฏิบตั งิ านตา่ ง ๆ ได้
5. เพ่อื อบรมเชิงปฏบิ ัติการการใช้งานระบบ DLIT ใหก้ บั ครกู ลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตรแ์ ละ
เทคโนโลยี คณติ ศาสตร์ ภาษาตา่ งประเทศ และสังคมศกึ ษาศาสนาและวัฒนธรรม
6. เพอ่ื ใหบ้ รกิ ารสืบคน้ ขอ้ มูล ICT แก่นกั เรยี นโรงเรยี นสรุ าษฎรธ์ านี ๒ ทกุ คน
7. เพอ่ื จดั อบรมความรู้การใชง้ านสือ่ และอปุ กรณ์โสตทัศนเ์ บื้องต้นให้แก่ตัวแทนนักเรียนหอ้ งละ 2 คน
8. เพอ่ื ปรับปรุงห้องปฏบิ ัติการคอมพวิ เตอร์ 116 โรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒

เปา้ หมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) มกี ารให้บริการซ่อมบำรุงได้รอ้ ยละ 95
2) โรงเรยี นสุราษฎรธ์ านี๒ มรี ะบบเครือขา่ ย(LAN) เพม่ิ 2 จุดและระบบไร้สาย(WIFI)
เพิ่ม 10 จดุ มี Hosting และ DomainName และสามารถใช้งานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
ได้ตลอดเวลา
3) โรงเรยี นสุราษฎรธ์ านี ๒ ได้เชา่ บรกิ ารสญั ญาณอนิ เตอร์เน็ต 2 ระบบ
4) ครูและบุคลากรเข้ารว่ มการอบรมไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 80 ของครูผสู้ อนทั้งหมด
5) ครูผ้สู อน 5 กลุ่มสาระการเรียนรหู้ ลัก ได้แก่ กลุม่ สาระภาษาไทย วิทยาศาสตรแ์ ละ
เทคโนโลยี คณติ ศาสตร์ ภาษาตา่ งประเทศ และสังคมศกึ ษาศาสนาและวฒั นธรรมเขา้ รว่ มอบรมเชงิ
ปฏบิ ัติการการจดั การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสี ารสนเทศ (DLIT) ร้อยละ 95
6) โรงเรียนใหบ้ ริการสืบคน้ ข้อมูล ICT แก่นักเรยี นโรงเรียนสรุ าษฎร์ธานี ๒ ทุกคน
7) ตวั แทนนักเรยี นเข้ารว่ มการอบรมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ ของตวั แทนนักเรียนทั้งหมด 60
8) จัดหาชดุ เครื่องคอมพิวเตอรใ์ หม่มาเปลย่ี นทดแทนของเดิม จำนวน 41 ชุด
ห้องปฏบิ ัติการคอมพิวเตอร์ 116
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) ห้องปฏิบตั ิการคอมพวิ เตอร์ หอ้ งเรียน และหอ้ งสำนักงานมีวัสดแุ ละอปุ กรณ์
คอมพวิ เตอร์ใช้งานอยา่ งเพยี งพอและมปี ระสิทธิภาพ
2) โรงเรียนมรี ะบบเครือข่าย (LAN) และระบบ (WIFI) ทมี่ คี ุณภาพ และอุปกรณร์ ะบบ
เครอื ข่ายสามารถทำงานไดอ้ ย่างมีประสิทธภิ าพ

169

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

3) โรงเรยี นมีระบบสัญญาณอินเทอรเ์ น็ตใชง้ านได้อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ
4) ครแู ละบุคลากรทีเ่ ข้ารบั การอบรมสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สอื่ สารไปใช้ในการปฏิบัตงิ านและการจัดการเรียนการสอนได้ในระดับดี
5) ครผู ูส้ อน 5 กลุม่ สาระหลักมีความรู้และทกั ษะในการใช้งานระบบ DLIT และสามารถ
นำไปประยุกตใ์ ชใ้ นการจัดการเรยี นการสอนไดใ้ นระดบั ดี
6) โรงเรียนมรี ะบบบรหิ ารจัดการการเขา้ ใชบ้ ริการทมี่ ปี ระสิทธภิ าพครบวงจรตอบสนอง
ความต้องการของผู้รบั บริการได้
7) ตวั แทนนักเรียนทเี่ ข้ารบั การอบรมสามารถนำความรดู้ ้านการใชง้ านส่ือและอปุ กรณ์โสต
ทัศน์เบื้องตน้ ไปชว่ ยครูผ้สู อนในการจดั เตรยี มส่ือและอปุ กรณ์โสตทัศนใ์ ห้กบั ครผู ูส้ อนในการจดั การเรยี นการ
สอนได้อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพสูงสดุ
8) โรงเรยี นมหี อ้ งปฏบิ ัติการคอมพิวเตอร์ที่ทนั สมัย มปี ระสิทธิภาพ มคี อมพิวเตอร์เพยี งพอ
ตอ่ ความต้องการใชง้ านของนักเรียน และเอ้ือต่อการจดั การเรียนรู้ ครผู ู้สอนสามารถผลิตส่อื นวัตกรรม ท่ี
ทนั สมยั มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนในรายวชิ าคอมพวิ เตอร์ได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

▪ ผลการประเมนิ โครงการ ร้อยละ ระดับ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินโครงการ ด้านบริบทหรือดา้ นสภาวะแวดล้อม คณุ ภาพ
99
ที่ รายการ 97 ยอดเย่ียม
98 ยอดเยย่ี ม
X 97 ยอดเย่ียม
ยอดเย่ียม
1. หลกั การและเหตุผลความจำเปน็ ที่ตอ้ งดำเนนิ โครงการ ประเดน็ ปัญหา 4.95
2. ความเหมาะสมของวัตถปุ ระสงค์ และเปา้ หมายของโครงการ 4.85
3. กจิ กรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทศั น์ นโยบายของโรงเรยี น 4.90
4. กจิ กรรม/โครงการสอดคลอ้ งกบั มาตรฐานคณุ ภาพการศึกษา/แนวทางการ 4.85

พฒั นาคณุ ภาพ สพม.สฎ.ชพ./กระทรวงศกึ ษาธกิ าร/สพฐ./ รฐั บาล

รวมเฉลี่ย 4.89 97.75 ยอดเย่ียม

จากตารางที่ 1 แสดงวา่ ผลการประเมินโครงการ.....จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่ือสนบั สนุน
การบริหารจดั การและการเรยี นรู้ ดา้ นบริบทหรือด้านสภาวะแวดลอ้ ม โดยรวมมีค่าเฉลี่ย..... 4.89.........
คิดเป็นรอ้ ยละ .. 97.75... แปลผลในระดบั คุณภาพ.....ยอดเยย่ี ม....

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงการ ด้านปจั จยั หรือตวั ป้อน

ที่ รายการ X ร้อยละ ระดับคุณภาพ

1. ความเหมาะสมของงบประมาณ 4.75 95 ยอดเยย่ี ม

2. ความพอเพียงของวัสดุ อปุ กรณ์ 4.50 90 ยอดเยี่ยม

3. ความเหมาะสมของสถานท่ี ที่ใชด้ ำเนินงาน 4.75 95 ยอดเย่ียม

4. ความเพยี งพอของบคุ ลากร 4.75 95 ยอดเย่ยี ม

รวมเฉลี่ย 4.69 93.75 ยอดเยี่ยม

170

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศึกษา 2564

จากตารางที่ 2 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการ....จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่ือสนบั สนนุ
การบริหารจัดการและการเรยี นรู้ด้านปจั จัยหรือตัวป้อน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย. 4.69.. คิดเป็นร้อยละ. 93.75..
แปลผลในระดบั คุณภาพ..ยอดเยี่ยม

ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิ โครงการ ด้านกระบวนการ

ท่ี รายการ X ร้อยละ ระดับคณุ ภาพ

1. มกี ารวางแผนการดำเนนิ งานตามโครงการอยา่ งเป็นขน้ั ตอน (PDCA) 4.95 99 ยอดเยยี่ ม
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกจิ กรรม
4.70 90 ยอดเยย่ี ม
3. วิธีการ/กจิ กรรมท่ีปฏิบัติในแต่ละขัน้ ตอนสอดคลอ้ งกับเป้าหมาย 4.85 97 ยอดเยย่ี ม
4. การนิเทศติดตามดำเนนิ งานแต่ละกจิ กรรม
5. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน 4.70 90 ยอดเยยี่ ม

4.90 98 ยอดเยย่ี ม

รวมเฉลยี่ 4.82 94.80 ยอดเยี่ยม

จากตารางท่ี 3 แสดงวา่ ผลการประเมนิ โครงการ...จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบรหิ ารจัดการและการเรยี นรู้.ด้านกระบวนการ โดยรวมมีค่าเฉลีย่ . 4.82 คิดเปน็ รอ้ ยละ ..94.80..

แปลผล ในระดับคณุ ภาพ...ยอดเยย่ี ม..

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินโครงการ ดา้ นผลผลติ

ที่ รายการ X ร้อยละ ระดบั คณุ ภาพ

ดา้ นผลผลิต (Output)

1. ปฏบิ ตั ิกิจกรรมได้ครบถว้ นตามที่กำหนด 3.24 64 พอใช้

2. ผลการดำเนนิ งานบรรลุตามวัตถุประสงคข์ องกิจกรรม/โครงการ 3.20 60 พอใช้

3. ผลการดำเนนิ งานบรรลุตามเปา้ หมายท่ีตง้ั ไว้ 3.22 62 พอใช้

ด้านผลลัพธ์ (Outcome)

4. ผลการประเมนิ ความพึงพอใจผูเ้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม/โครงการ 4.24 84 ดีเลิศ

5. การนำไปประยุกตใ์ ช้ในชวี ิตประจำวนั 4.75 95 ยอดเยย่ี ม

ผลกระทบ (Impacts) คณุ ลักษณะของนักเรยี น (ถา้ ม)ี

6. ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น 4.70 90 ยอดเยย่ี ม

7. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ ีงาม 4.90 98 ยอดเยี่ยม

รวมเฉล่ยี 4.04 79 ดีมาก

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผลการประเมินโครงการ.....จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนุนการ

บรหิ ารจัดการและการเรยี นรู้ ด้านผลผลติ โดยรวมมคี ่าเฉล่ีย. 4.04. คิดเป็นรอ้ ยละ 79 แปลผลในระดับ

คณุ ภาพ...ดมี าก..

▪ ผลของการดำเนนิ งาน จำแนกรายกิจกรรม

การดำเนินงานโครงการ จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนนุ การบรหิ ารจัดการและการ
เรียนรู้....ประกอบดว้ ยกิจกรรม จำนวน 8 กจิ กรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนนิ งาน ดังนี้

171

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

8. กิจกรรม ซอ่ มบำรงุ วสั ดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมท่มี ลี กั ษณะของกิจกรรม คือ การ

ดูแลและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร

นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ ทันต่อการใช้งาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอ่ การจดั การศกึ ษาของโรงเรยี นและผูเ้ รยี นมีผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนสูงขน้ึ

➢ สรปุ ผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ ค่าเฉลย่ี คดิ เป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.95 99 ยอดเยีย่ ม

- ระดบั ความพึงพอใจของผดู้ ำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.80 97 ยอดเย่ียม

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ มกิจกรรมโดยรวม 4.80 97 ยอดเยี่ยม

9. กจิ กรรม พัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรยี นสุราษฎรธ์ านี ๒ เปน็ กิจกรรมที่มลี ักษณะของกจิ กรรม

คอื การติดตง้ั และพัฒนาระบบเครอื ข่าย (LAN) และระบบไร้สาย (WIFI) ให้ครอบคลมุ เพอื่ สามารถให้บริการ

ครูและนักเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง และมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต, Hosting และ Domain

ให้บริการภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดำเนินการปรับเปลี่ยนและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่อ

พว่ งต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบั ระบบเครอื ข่ายเพื่อให้การใชบ้ ริการต่างๆ ภายในโรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒ ใชง้ านได้เต็ม

ประสทิ ธภิ าพ

➢ สรปุ ผลสำเรจ็ ของกิจกรรม

รายการ ค่าเฉลี่ย คดิ เป็นรอ้ ยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.95 99 ยอดเยี่ยม

- ระดับความพงึ พอใจของผดู้ ำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.80 97 ยอดเยี่ยม

- ระดับความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมโดยรวม 4.86 98 ยอดเย่ียม

10. กิจกรรม เช่าบรกิ ารสญั ญาณอนิ เตอรเ์ น็ตโรงเรยี นสรุ าษฎรธ์ านี ๒ เปน็ กจิ กรรมที่มีลักษณะ

ของกิจกรรม คือ การเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพ

สูงสุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้นำระบบเครือข่ายอินเตอร์เข้าสู่ห้องเรียน และสถานที่สำคัญภายใน

โรงเรียน ดังนั้นทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นจะต้องทำการเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อ

สามารถให้บริการครูและนักเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างทัว่ ถึง และใช้งานได้เต็มประสิทธภิ าพตลอดปี

การศึกษา

➢ สรุปผลสำเร็จของกจิ กรรม

รายการ ค่าเฉลี่ย คดิ เปน็ รอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 5 100 ยอดเยี่ยม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผู้ดำเนินกิจกรรมโดยรวม 5 100 ยอดเยี่ยม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมโดยรวม 5 100 ยอดเยย่ี ม

172

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศึกษา 2564

11. กจิ กรรม อบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านคอมพวิ เตอร์ เปน็ กิจกรรมท่ีมีลกั ษณะของกจิ กรรม คือ
........(ไม่ดำเนนิ การเน่อื งดว้ ยสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรค covid-

12. กิจกรรม อบรมการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาด้วยเทคโนโลยกี ารศกึ ษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เป็นกจิ กรรมทีม่ ลี ักษณะของกิจกรรม คอื (ไมด่ ำเนินการเนือ่ งดว้ ยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรค covid-

สรปุ ผลสำเร็จของกิจกรรม
13. กิจกรรม บริการ ict เป็นกิจกรรมท่มี ลี กั ษณะของกิจกรรม คือ สง่ เสริมให้นักเรียนมีทักษะดา้ น

คอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและ
ทันสมัย โดยการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดประสงค์และหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด และ
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรม ICT ปีละ 40 ชั่วโมง นอกเหนือจากชั่วโมงสอนตามโครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้
นกั เรยี นมปี ระสบการณ์ มีคุณลกั ษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะการใช้ ICT ทุกคน แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์
covid19 จังปรับเปลี่ยนเป็นการพัฒนาและปรับปรุงห้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ในการบริการ
นักเรียนในภาคเรียนถดั ไป โดยการปรบั ปรงุ รางเดนิ สายไฟ และซอ่ มแซมอุปกรณ์หอ้ ง ICT

สรุปผลสำเร็จของกจิ กรรม ค่าเฉลย่ี คิดเป็นร้อยละ ระดบั คุณภาพ
รายการ 4.95 95 ยอดเยีย่ ม
4.80 97 ยอดเยี่ยม
- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.86 98 ยอดเยย่ี ม
- ระดบั ความพึงพอใจของผู้ดำเนินกจิ กรรมโดยรวม
- ระดบั ความพงึ พอใจของผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม

14. กิจกรรม ...อบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร ICT Junior เปน็ กิจกรรมท่ีมีลกั ษณะของกิจกรรม คือ …
.(ไม่ดำเนนิ การเนอ่ื งด้วยสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรค covid-19)

15. กิจกรรม ปรับปรงุ หอ้ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 116 โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒ เปน็ กิจกรรมที่มี

ลักษณะของกจิ กรรม คือ การปรบั ปรุงหอ้ งปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 116 เพื่อจดั หาชดุ เคร่ืองคอมพิวเตอร์มา

เปลยี่ นทดแทนของเดิม จำนวน 41 ชดุ สำหรับใช้จดั กจิ กรรมการเรียนการสอนในรายวชิ าคอมพวิ เตอร์ อัน

จะก่อใหเ้ กดิ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ การเรียนรขู้ องนกั เรยี นและการจัดการศกึ ษาของโรงเรยี น

➢ สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉลย่ี คดิ เป็นรอ้ ยละ ระดบั คุณภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 5.0 100 ยอดเยย่ี ม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้ดำเนินกิจกรรมโดยรวม 5.0 100 ยอดเยี่ยม

- ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ขา้ ร่วมกิจกรรมโดยรวม 5.0 100 ยอดเย่ยี ม

173

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

▪ สรุปผลการมสี ่วนร่วมของหนว่ ยงานภายนอก/ชุมชน

ผลการดำเนนิ งานโครงการ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพอื่ สนบั สนนุ การบรหิ ารจดั การและ

เรยี นรู้ ได้มหี น่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนนิ งานโครงการโดยรวมในกจิ กรรม

ต่างๆ ดงั นี้

ท่ี กิจกรรม จำนวน (คน)

-- -

รวม

-ผลการใชง้ บประมาณ

กรณดี ำเนนิ การตามแผน

งบประมาณของโครงการทีต่ ้ังไว้ 971,284.00 บาท งบที่ใชจ้ รงิ 832,243.69 บาท

คิดเป็นรอ้ ยละ ..0.00... สรุปการใชง้ บประมาณ  สูงกว่าทีต่ ัง้ งบประมาณ  ตำ่ กวา่ ทีต่ ั้งงบประมาณ

โดยมีรายละเอยี ดดังน้ี

ที่ กิจกรรม งบท่ีอนมุ ัติ งบทีใ่ ช้ % งบคงเหลือ %

1 ซ่อมบำรุงวสั ดุอปุ กรณ์ 140,000 134,460.16 9,604 3.96

คอมพวิ เตอร์

2 พัฒนาระบบเครือข่าย ไปตดั งบมาจากเชา่ สญั ญาณอินเทอร์เน็ต

โรงเรยี นสุราษฎรธ์ านี ๒

3 เช่าบรกิ ารสัญญาณอนิ เตอรเ์ น็ต 591,784 591,784 0

โรงเรียนสรุ าษฎรธ์ านี ๒

4 บรกิ าร ict 35,000 29,190 8,340

5. ปรบั ปรุงหอ้ งปฏิบัติการ

คอมพวิ เตอร์ 116 ใช้งบเหลือจา่ ย จากปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนสรุ าษฎร์ธานี ๒

รวม

 กรณีไมไ่ ด้ดำเนินการตามแผน
ได้แก่กจิ กรรม - อบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารดา้ นคอมพวิ เตอร์

- อบรมการพฒั นาคุณภาพการศึกษาดว้ ยเทคโนโลยีการศกึ ษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)

- อบรมเชิงปฏบิ ตั กิ าร ICT Junior

174

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564

▪ ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทียบกบั วตั ถุประสงค์ และคา่ เป้าหมายของโครงการ

ตารางที่ 5 ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถปุ ระสงค์ และคา่ เปา้ หมาย

กจิ กรรม เปรียบเทียบกับ เปรียบเทยี บกบั เป้าหมาย ไม่ได้
วัตถุประสงค์ ดำเนนิ การ

เป็นไปตาม ต่ำกว่า สูงกวา่ ตาม ต่ำกวา่ 

วัตถปุ ระสงค์ 60 % เปา้ หมาย เปา้ หมาย เปา้ หมาย

1. ซอ่ มบำรุงวัสดอุ ปุ กรณ์คอมพิวเตอร์  
3
2. พฒั นาระบบเครือข่ายโรงเรยี น   37.50
สุราษฎร์ธานี ๒

3. เช่าบริการสัญญาณอนิ เตอรเ์ นต็  
โรงเรียนสรุ าษฎรธ์ านี ๒

4. อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารดา้ น

คอมพิวเตอร์

5. อบรมการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา

ด้วยเทคโนโลยกี ารศกึ ษาทางไกลผา่ น

เทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT)

6. บริการ ict  

7. อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ าร ICT Junior

8. ปรับปรุงหอ้ งปฏบิ ัตกิ าร

คอมพวิ เตอร์ 116 โรงเรียน  

สุราษฎรธ์ านี ๒

สรุปภาพรวม 5 41

ร้อยละ 62.50 80.00 20.00

จากตารางที่ 5 พบว่า กิจกรรมของโครงการ จำนวน ..8.... กิจกรรม ได้ดำเนินการเสร็จส้ิน
จำนวน .5..... กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ .62.5... ส่วนกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ..3... กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 37.5.... และผลความสำเร็จของการดำเนนิ กจิ กรรมท่ีเสร็จส้นิ แล้ว จำนวน ..5.... กิจกรรม
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน ......5........ กิจกรรม
คดิ เป็นรอ้ ยละ .62.50.. และ เมอ่ื เปรยี บเทียบกับเป้าหมาย สงู กว่าเป้าหมาย จำนวน .....-...... กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ..0......เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ...4.. กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ต่ำกว่าเป้าหมาย
จำนวน .....1...... กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ....20......และ ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ และค่าเปา้ หมายของโครงการ พบว่า…เป็นไปตามเปา้ หมาย

175

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

▪ ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทยี บกบั คา่ เปา้ หมายตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์โรงเรยี น

ตารางที่ 6 ผลความสำเร็จของโครงการเปรยี บเทียบกบั คา่ เปา้ หมายตามตัวชี้วดั ของแผนกลยทุ ธ์

กลยุทธ์ท่ี ..4.... : การพัฒนาคุณภาพผ้เู รยี น

เป้าประสงค์ข้อ .8.. : ผูเ้ รยี นมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อยา่ งมีความสขุ

ตวั ชวี้ ัดความสำเรจ็ ปกี ารศึกษา 2564 การแปลผล
(ตามแผนกลยุทธโ์ รงเรียน) ( บรรล/ุ ไมบ่ รรล)ุ
คา่ ผล
เป้าหมาย การประเมนิ

8. โรงเรียนพฒั นาและจดั บรกิ ารแหลง่ เรียนรอู้ ยา่ งมี

คุณภาพเอือ้ ตอ่ การเรียนรู้ทม่ี ีประสทิ ธิภาพทว่ั ถึงและคุม้ ค่า

1) รอ้ ยละของโรงเรียนที่มขี นาดชั้นเรยี น

เหมาะสมมาตรฐานที่กำหนดทุกระดับ และมี 100 100 บรรลุ
อัตราครู 1 คน ต่อนักเรยี นไม่เกนิ 20 คน

2) ร้อยละของโรงเรียนทจ่ี ดั ให้มีหนังสือ ตำรา 98 100 บรรลุ
เรียน ส่ือเทคโนโลยี ท่ีมคี ุณภาพระดับ

มาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ

3) ร้อยละของโรงเรยี นท่มี ีเครือข่ายอินเทอรเ์ น็ต 100 100 บรรลุ
แบบความเร็วสูงเชอ่ื มโยงครอบคลุมพนื้ ทข่ี อง

โรงเรียน

4) โรงเรียนมหี ้องเรียนอีเล็กทรอนกิ สม์ ลั ตมิ เี ดีย

(Electronics Multi Media Classroom)

หอ้ งทดลอง ห้องปฏบิ ตั ิการ และมีอปุ กรณ์

เทคโนโลยที ่ีทันสมยั เน้นความเป็นเลิศของ

นักเรยี นกลุม่ สาระอยา่ งพอเพียง

- หอ้ งทดลอง 27 บรรลุ
- หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร 12

- ห้องเรยี นคุณภาพ 45

- ห้องคอมพิวเตอร์ 4

5) โรงเรียนมหี ้องสมดุ แหล่งเรียนรู้ ศนู ยว์ ิทยบรกิ าร

(Resource Center) ท่ีมีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศเอื้อ

ตอ่ การใช้บรกิ าร มสี ือ่ ทีเ่ พียงพอ เหมาะสม ทนั สมัย มี

กิจกรรมท่ีสง่ เสริมการอา่ นการเรียนรู้ และการค้นคว้า

อย่างหลากหลาย

- ห้องสมดุ 12 บรรลุ
- แหลง่ เรยี นรู้ 37

- ศนู ยว์ ทิ ยบรกิ าร 2

176

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลความสำเร็จเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระดับกลยุทธ์
ที่ .4... เป้าประสงค์ข้อที่ ..8... มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน....5... ตัวชี้วัด พบว่าบรรลุเป้าหมาย
จำนวน ..5. ตัวชว้ี ดั คิดเป็นรอ้ ยละ ..100 ไม่บรรลุเปา้ หมาย จำนวน .-..... ตวั ชี้วดั คดิ เป็นรอ้ ยละ ...-...

▪ ส่ิงทตี่ ้องปรับปรุง (ในภาพรวมของโครงการ)
1. การจัดงบประมาณให้เพยี งพอต่อการใช้งาน และรวดเรว็ ในการบริหารจดั การ
2. พฤติกรรมการใช้อปุ กรณ์ของผู้ใช้ ควรใชง้ านใหถ้ ูกตอ้ งเพอ่ื ลดความเสียหายจากการใช้งาน
3. อปุ กรณ์คอมพวิ เตอรเ์ กา่ มีอายุการใชง้ านที่นานเกนิ 10 ปี (เริ่มใช้ปี 2552) ส่งผลการใช้งานขาด

ประสิทธิภาพ และทำใหม้ ีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรงุ ค่อนข้างสงู

▪ แนวทาง/ข้นั ตอนการปรับปรงุ เพอื่ การดำเนนิ งานในครั้งต่อไป (ในภาพรวมของโครงการ)
1. จดั งบประมาณใหเ้ พยี งพอและความรวดเรว็ ในการบริหารจัดการ
2. จดั อบรมเพิ่มความรู้ให้ผใู้ ช้งาน
3. จัดโครงการจัดซอื้ อปุ กรณ์ครุภัณฑ์ใหเ้ พียงพอและพร้อมใชง้ าน

▪ ขอ้ เสนอแนะ (ในภาพรวมของโครงการ)
1. ควรจดั สรรงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอกอ่ นการใชง้ าน โดยเฉพาะโครงการพฒั นาและปรับปรุง

จากการประเมินผลการดำเนนิ งานโครงการน้ี เห็นวา่ ......โครงการในปนี ้ีไดด้ ำเนนิ การ จำนวน 5 กจิ กรรม
คอื 1) ซ่อมบำรุงวสั ดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ 2) พัฒนาระบบเครอื ข่ายโรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒ 3) เชา่ บริการ
สัญญาณอนิ เตอร์เน็ตโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 4) บรกิ าร ict และปรบั ปรงุ ห้องปฏบิ ัติการคอมพวิ เตอร์ 116
โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒ สว่ นอกี 3 กิจกรรม คือ 3 กิจกรรม คอื 1) อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการดา้ นคอมพิวเตอร์
2) อบรมการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกี ารศึกษาทางไกลผา่ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ (DLIT)
และ 3) อบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ ICT Junior ไม่ไดด้ ำเนินการ เน่อื งมาจาก การจดั การเรยี นการสอนในรูปแบบ
ออนไลนแ์ ละสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรค covid-19) อยา่ งต่อเน่ือง

▪ สรปุ โครงการน้ี (....) สมควร (.....) ไม่สมควร ดำเนนิ การในปตี อ่ ไป

ลงชอื่ ……………ยพุ เยาว์ กระจ่างแจ้ง…....…….หัวหนา้ โครงการ
( นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้ง)
ครูโรงเรียนสรุ าษฎร์ธานี ๒

177

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพการดำเนนิ งาน

โครงการจดั ระบบเทคโนโลยีเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนับสนนุ การบรหิ ารจัดการและการเรยี นรู้
ประมวลภาพการดำเนนิ กิจกรรม ซอ่ มบำรุงวัสดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์

ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม กจิ กรรมบริการ ICT

178

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศกึ ษา 2564

ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม
ปรบั ปรุงพัฒนาหอ้ งปฏิบัตกิ ารคอมพวิ เตอรโ์ รงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒ (ห้อง 124)

179

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

15 รายงานผลการดำเนินโครงการ

3 ตามแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

ช่ือโครงการ พฒั นาสื่อ อุปกรณ์ ครุภณั ฑ์ เพื่อการเรียนรู้
➢ สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน ข้อที่ 3 ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 3.2
➢ สนองกลยทุ ธโ์ รงเรยี น ขอ้ ท่ี 1
ตามเป้าประสงค์ ข้อท่ี 8 ตรงกบั ตวั ชีว้ ดั ความสำเร็จ เปน็ เลศิ วชิ าการ ข้อที่ 5

หลกั การและเหตุผลของโครงการ

ในการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญตามหลักการปฏิรูปการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางพุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และเน้นให้
นักเรียนค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องอาศัยอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้ผลการเรียน
การสอนมุ่งสู่ความสำเรจ็ ตามจดุ มุ่งหมายที่ตัง้ ไว้ตามเปา้ ประสงค์การเรยี นการสอนในกลมุ่ สาระการเรียนรู้
ทัง้ 8 กลุ่มสาระและ1 กิจกรรม พัฒนาผู้เรยี น เพ่ือใช้ประกอบการฝึกทกั ษะกระบวนการ ฉะน้ันการปฏิบัติ
การทดลอง การใช้สื่อเทคโนโลยีตามยุคสมัยเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนักเรียนจะต้องฝึกทักษะ เกิดการ
เรียนรู้ในกิจกรรม หรือการทดลองในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยทั้งนี้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระและ1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยังขาดอุปกรณ์ สื่อ วัสดุ และเทคโนโลยีสำหรับการ
เรียนการสอนอีกจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ- อุปกรณ์ –ครุภัณฑ์
เพ่ือการเรยี นรู้

วตั ถุประสงค์

1. เพื่อใหค้ รูมีส่ือ วัสดุ อปุ กรณแ์ ละเทคโนโลยีในการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสม ตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะ
ประสบการณต์ รงอย่างย่ังยืน
▪ เปา้ หมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. นักเรียนทกุ คนได้รับการจดั การเรยี นรูด้ ว้ ยส่ือทท่ี ันสมัยและเพียงพอ
2. ครทู กุ คนมีสื่อในการจดั การเรยี นกรสอนอย่างมปี ระสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีส่อื การเรียนร้ทู ม่ี คี ุณภาพเอือ้ ตอ่ การเรยี นรู้ของผู้เรยี น

180

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

▪ ผลการประเมนิ โครงการ
ตารางที่ 1 ผลการประเมนิ โครงการ ดา้ นบริบทหรือด้านสภาวะแวดล้อม

ท่ี รายการ X ร้อยละ ระดับคุณภาพ

1. หลักการและเหตุผลความจำเปน็ ทตี่ ้องดำเนินโครงการ ประเดน็ ปัญหา 5.00 100.00 ยอดเยย่ี ม

2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และเปา้ หมายของโครงการ 5.00 100.00 ยอดเยยี่ ม

3. กิจกรรม/โครงการสอดคลอ้ งกับวิสยั ทัศน์ นโยบายของโรงเรียน 5.00 100.00 ยอดเยี่ยม

4. กจิ กรรม/โครงการสอดคล้องกบั มาตรฐานคุณภาพการศึกษา/แนว 5.00 100.00 ยอดเย่ยี ม

ทางการพัฒนาคุณภาพ สพม.สฎ.ชพ./กระทรวงศกึ ษาธกิ าร/สพฐ./ 5.00 100.00 ยอดเย่ยี ม

รฐั บาล

รวมเฉลย่ี 5.00 100.00 ยอดเยี่ยม

จากตารางที่1 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพือ่ การเรยี นรู้ดา้ น

บริบท/ดา้ นสภาวะแวดล้อมโดยรวมมคี ่าเฉล่ีย 5.00 คดิ เป็นร้อยละ100 แปลผลในระดบั คุณภาพยอดเยีย่ ม

ตารางที่ 2 ผลการประเมนิ โครงการ ดา้ นปัจจัยหรือตวั ปอ้ น

ที่ รายการ X ร้อยละ ระดับคุณภาพ

1. ความเหมาะสมของงบประมาณ 5.00 100.00 ยอดเย่ยี ม

2. ความพอเพยี งของวสั ดุ อุปกรณ์ 5.00 100.00 ยอดเยยี่ ม

3. ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใช้ดำเนินงาน 5.00 100.00 ยอดเยี่ยม

4. ความเพยี งพอของบุคลากร 5.00 100.00 ยอดเย่ยี ม

รวมเฉล่ีย 5.00 100.00 ยอดเย่ียม

จากตารางที่ 2 แสดงวา่ ผลการประเมนิ โครงการพัฒนาสื่อ อปุ กรณ์ ครุภณั ฑ์ เพ่ือการเรยี นรดู้ ้าน

ปัจจัยหรอื ตัวป้อน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 5.00 คดิ เป็นร้อยละ 100 แปลผลในระดบั คุณภาพ ยอดเยยี่ ม

ตารางที่ 3 ผลการประเมนิ โครงการ ดา้ นกระบวนการ

ที่ รายการ X ร้อยละ ระดบั คุณภาพ

1. มีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการอยา่ งเปน็ ขั้นตอน (PDCA) 5.00 100.00 ยอดเยี่ยม

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกจิ กรรม 4.60 92.00 ยอดเยี่ยม

3. วิธกี าร/กจิ กรรมทป่ี ฏบิ ัติในแตล่ ะขัน้ ตอนสอดคลอ้ งกบั เป้าหมาย 4.80 96.00 ยอดเยีย่ ม

4. การนิเทศติดตามดำเนินงานแต่ละกจิ กรรม 5.00 100.00 ยอดเยย่ี ม

5. ความรว่ มมอื ของบุคลากรในการดำเนินงาน 5.00 100.00 ยอดเย่ยี ม

รวมเฉลย่ี 4.88 97.60 ยอดเยี่ยม

จากตารางท่ี 3 แสดงวา่ ผลการประเมนิ โครงการพฒั นาสือ่ อุปกรณ์ ครภุ ัณฑ์ เพ่ือการเรียนรู้

ด้านกระบวนการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.88 คดิ เปน็ ร้อยละ 97.60 แปลผลในระดับคุณภาพยอดเยย่ี ม

181

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินโครงการ ดา้ นผลผลติ

ที่ รายการ X ร้อยละ ระดับคณุ ภาพ

ดา้ นผลผลติ (Output)

1. ปฏิบตั กิ จิ กรรมไดค้ รบถ้วนตามท่กี ำหนด 4.80 96.00 ยอดเยี่ยม
90.00 ยอดเยี่ยม
2. ผลการดำเนนิ งานบรรลุตามวัตถปุ ระสงคข์ องกจิ กรรม/โครงการ 4.50 92.00 ยอดเยย่ี ม

3. ผลการดำเนนิ งานบรรลตุ ามเป้าหมายทีต่ ้งั ไว้ 4.60 91.60 ยอดเยย่ี ม
93.80 ยอดเย่ียม
ดา้ นผลลพั ธ์ (Outcome)
96.00 ยอดเยย่ี ม
4. ผลการประเมนิ ความพึงพอใจผู้เขา้ ร่วมกจิ กรรม/โครงการ 4.58 96.00 ยอดเย่ยี ม
93.63 ยอดเย่ียม
5. การนำไปประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ิตประจำวัน 4.69

ผลกระทบ (Impacts) คณุ ลักษณะของนักเรียน (ถ้าม)ี

6. ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน 4.80

7. คุณธรรม จรยิ ธรรม และค่านิยมที่ดงี าม 4.80

รวมเฉลย่ี 4.68

จากตารางท่ี 4 แสดงวา่ ผลการประเมนิ โครงการพัฒนาส่อื อปุ กรณ์ ครภุ ณั ฑ์ เพ่ือการเรยี นรู้
ดา้ นผลผลิต โดยรวมมีคา่ เฉลี่ย 4.68 คดิ เป็นร้อยละ 93.63 แปลผลในระดบั คุณภาพ ยอดเยยี่ ม

▪ ผลของการดำเนินงาน จำแนกรายกิจกรรม

การดำเนินงานโครงการพฒั นาสอ่ื อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการเรียนรู้.ประกอบดว้ ยกจิ กรรม จำนวน
3กิจกรรม ท่ีไดด้ ำเนนิ การ โดยแตล่ ะกจิ กรรมมีการดำเนนิ งาน ดงั นี้

1.กจิ กรรมพัฒนาสื่อศนู ย์พัฒนากล่มุ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์
เปน็ กิจกรรมที่มลี ักษณะของกิจกรรม คอื ดำเนนิ การจัดหาและพัฒนาสอื่ การเรยี นรู้เพอื่

เตรียมความพร้อมในการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน โดยจดั ข้ึนเมอ่ื วันท่ี ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรยี น
สุราษฎรธ์ านี ๒ มีผ้เู ขา้ รว่ มกจิ กรมท้งั หมด จำนวน 1,720 คน

➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกิจกรรม ค่าเฉลย่ี คิดเปน็ รอ้ ยละ ระดบั คุณภาพ
รายการ 4.54 90.80 ยอดเยีย่ ม
4.91 98.20 ยอดเย่ียม
- ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.57 91.40 ยอดเยย่ี ม
- ระดับความพงึ พอใจของผ้ดู ำเนินกจิ กรรมโดยรวม
- ระดบั ความพึงพอใจของผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรมโดยรวม

182

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศกึ ษา 2564

2. กิจกรรมพัฒนาสอ่ื ศูนย์พัฒนากลมุ่ สาระการเรยี นร้สู ขุ ศึกษา

เปน็ กจิ กรรมทม่ี ลี ักษณะของกิจกรรม คอื ดำเนนิ การจัดหาและพฒั นาสื่อการเรยี นรู้เพือ่

เตรยี มความพรอ้ มในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดขน้ึ เม่ือวันท่ี ตลอดปกี ารศึกษา ณ โรงเรียน

สรุ าษฎรธ์ านี ๒ มผี ้เู ข้ารว่ มกจิ กรมทงั้ หมด จำนวน 1,720 คน

➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกิจกรรม

รายการ ค่าเฉลย่ี คดิ เป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.54 90.80 ยอดเย่ยี ม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้ดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.91 98.20 ยอดเยี่ยม

- ระดับความพึงพอใจของผ้เู ข้ารว่ มกจิ กรรมโดยรวม 4.57 91.40 ยอดเยี่ยม

3. กิจกรรมพัฒนาสื่อศนู ยพ์ ัฒนากลุ่มสาระการเรยี นร้วู ิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

เปน็ กจิ กรรมทม่ี ลี กั ษณะของกิจกรรม คือ ดำเนนิ การจัดหาและพฒั นาสื่อการเรยี นรู้เพื่อ

เตรยี มความพรอ้ มในการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดข้นึ เมือ่ วันท่ี ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียน

สุราษฎร์ธานี ๒ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรมท้งั หมด จำนวน 1,720 คน

➢ สรปุ ผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉลีย่ คดิ เป็นรอ้ ยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.54 90.80 ยอดเยยี่ ม

- ระดับความพึงพอใจของผูด้ ำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 4.91 98.20 ยอดเยย่ี ม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมโดยรวม 4.57 91.40 ยอดเย่ยี ม

▪ สรุปผลการมีส่วนรว่ มของหนว่ ยงานภายนอก/ชุมชน

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่ือ อกุ รณ์ ครภุ ัณฑ์เพื่อการเรยี นรู้ ได้มหี นว่ ยงานภายนอกและ

ชมุ ชนเข้ามามสี ่วนรว่ มในการดำเนนิ งานโครงการโดยรวมในกจิ กรรมตา่ งๆ ดงั น้ี

ที่ กิจกรรม จำนวน (คน)

ไม่มี

ผลการใชง้ บประมาณ

กรณดี ำเนินการตามแผน
งบประมาณของโครงการที่ตั้งไว้ 134,680 บาท งบท่ใี ช้จริง 0 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 0

สรปุ การใชง้ บประมาณ  สงู กวา่ ที่ตัง้ งบประมาณ  ต่ำกวา่ ทีต่ ง้ั งบประมาณ

โดยมีรายละเอยี ดดังน้ี

183

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

ท่ี กจิ กรรม งบที่อนมุ ัติ งบที่ใช้ % งบคงเหลือ %
1 พัฒนาส่ือศูนย์พัฒนาสาระการเรยี นรู้ 15,680 0 0 15,680 100
คณิตศาสตร์ 100
2 พัฒนาสื่อฯ กลุ่มสาระการเรยี นร้สู ุขศึกษา 19,000 0 0 19,000 100
และพลศึกษา 100
3 พัฒนาสอ่ื ฯ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ 100,000 0 0 100,000
วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
รวม 134,680 0 0 134,680

▪ ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทยี บกับวัตถุประสงค์ และค่าเปา้ หมายของโครงการ

ตารางท่ี 5 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมาย

กจิ กรรม เปรยี บเทียบกบั เปรยี บเทยี บกบั เป้าหมาย ไม่ได้
วัตถปุ ระสงค์ ดำเนินการ

เปน็ ไปตาม ตำ่ กว่า สูงกว่า ตาม ตำ่ กว่า

วัตถุประสงค์ 60 % เป้าหมาย เป้าหมาย เปา้ หมาย

พัฒนาผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนฯ

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ //

คณิตศาสตร์

พฒั นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

กลมุ่ สาระการเรยี นร้สู ุขศึกษา //

และพลศึกษา

พฒั นาผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ //

วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปภาพรวม 0 30 3 0 0

ร้อยละ 0 100 0 100 0 0

จากตารางท่ี 5 พบว่า กิจกรรมของโครงการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้ จำนวน

3 กิจกรรม ไดด้ ำเนนิ การเสรจ็ สนิ้ จำนวน 3 กจิ กรรม คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100 สว่ นกจิ กรรมทไี่ ม่ได้ดำเนนิ การ

จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0 และผลความสำเร็จของการดำเนนิ กิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3

กิจกรรม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 0 กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 0 และ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ 0 เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 0

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0 และ ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และค่า

เป้าหมายของโครงการ พบวา่ บรรลตุ ามวัตถปุ ระสงค์ และบรรลุตามเปา้ หมาย

184

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

▪ ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทยี บกับคา่ เปา้ หมายตามตัวชี้วดั ของแผนกลยทุ ธ์โรงเรียน

ตารางท่ี 6 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทยี บกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วดั ของแผนกลยุทธ์

กลยทุ ธ์ท่ี 4 : พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนร้ใู หเ้ อื้อต่อการจดั การเรยี นการสอน

และมีภาคีร่วมพฒั นาคุณภาพการศึกษาหรอื แลกเปลีย่ นเรยี นรู้

เปา้ ประสงคข์ ้อ 8 : มสี ่อื ท่ีเพยี งพอ เหมาะสม ทนั สมัย

ตวั ชี้วัดความสำเรจ็ ปกี ารศึกษา 2564 การแปลผล
(ตามแผนกลยุทธโ์ รงเรียน) ( บรรล/ุ ไม่บรรลุ)
ค่า ผล
เป้าหมาย การประเมนิ

1. มีส่ือทเ่ี พยี งพอ เหมาะสม ทนั สมัย เพียงพอ เพียงพอ บรรลตุ ามเป้าหมาย

(ดำเนินการภายใตส้ ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรสั โคโรนา 2019)

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลความสำเร็จเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระดับกลยุทธ์

ที่ 4 เป้าประสงค์ข้อที่ 8 มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด พบว่าบรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด

คดิ เปน็ ร้อยละ 100 ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 0 ตวั ชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ 0

▪ สง่ิ ท่ีต้องปรับปรงุ (ในภาพรวมของโครงการ)
การจดั ทำแผนดำเนินงานกจิ กรรมภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา

▪ แนวทาง/ขัน้ ตอนการปรบั ปรุงเพ่ือการดำเนนิ งานในครง้ั ตอ่ ไป (ในภาพรวมของโครงการ)
การปรับรูปแบบของสื่อการเรียนการเรียนการสอนใหส้ อดคลอ้ งกบั สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019

▪ ข้อเสนอแนะ (ในภาพรวมของโครงการ)
ไม่มี

▪ จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการน้ี เหน็ ว่า
การดำเนินโครงการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ครภุ ัณฑเ์ พอ่ื การเรียนรู้ ได้มีการดำเนินงานจดั หาสือ่ และ

ปรับรปู แบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบั สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา
2019 ซง่ึ บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ

▪ สรปุ โครงการนี้ ( / ) สมควร (.....) ไม่สมควร ดำเนินการในปีตอ่ ไป

ลงชอื่ บญุ เกดิ ตลิ กโชตพิ งศ์ หัวหน้าโครงการ
( นางบญุ เกดิ ตลิ กโชติพงศ์ )
ครโู รงเรียนสรุ าษฎรธ์ านี ๒

185

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564

ประมวลภาพการดำเนนิ งานโครงการ

พัฒนาสือ่ อุปกรณ์ ครภุ ัณฑเ์ พอ่ื การเรยี นรู้

186

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

16 รายงานผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

ชื่อโครงการ ส่งเสริมนกั เรียนใหเ้ ป็นบคุ คลแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

➢ สนองมาตรฐานการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน ข้อท.่ี ...3.....ประเดน็ พจิ ารณา ขอ้ ท่ี 3.2
➢ สนองกลยทุ ธโ์ รงเรยี น ขอ้ ท.่ี ..4....

ตามเป้าประสงค์ ข้อท่ี ..8.. ขอ้ ที่ 5.2

หลักการและเหตุผลของโครงการ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษา
ตอ้ งสง่ เสรมิ ให้ผเู้ รยี นสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศกั ยภาพ และด้วยนโยบายของโรงเรยี นสุราษฎร์
ธานี ๒ ได้มุ่งเน้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน มีนิสัยใฝ่รู้ตลอดชีวิต
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ
มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีคุณธรรม ค่านิยม จิตสำนึกและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย ยดึ มั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ ์ทรงเป็นประมุข
กา้ วทนั โลก

โรงเรียนจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความกระตือรือรน้ สนใจและแสวงหาหาความรู้อยเู่ สมอ มุ่งมน่ั ทจี่ ะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้อาจทำได้หลายวิธี ได้แก่
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการอ่านและการค้นคว้าเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ใน
รปู แบบคา่ ยบูรณาการ และกิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น

วตั ถุประสงค์

1. เพ่อื ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้ไดร้ ับการพัฒนาอย่างเตม็ ตามศักยภาพ
2. เพื่อสง่ เสรมิ ผเู้ รยี นได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมปี ระสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมใหน้ ักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณจ์ รงิ จากการศึกษาแหล่งเรียนรใู้ หม่ ๆ
เพิ่มเติม นอกห้องเรยี น

187

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศึกษา 2564

เป้าหมาย

เปา้ หมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำนวน 1,714 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

ส่งเสริมนักเรยี นให้เปน็ บคุ คลแห่งการเรยี นรู้

เปา้ หมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรยี นได้รบั การพฒั นาเต็มตามศักยภาพและเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ

2. มีโอกาสและสามารถเลอื กทีจ่ ะเรยี นรอู้ ยา่ งตอ่ เน่ือง ด้วยรปู แบบท่ีหลากหลาย

ยืดหยุ่น และมคี ุณภาพตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัด
▪ ผลการประเมินโครงการ

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินโครงการ ด้านบรบิ ทหรือดา้ นสภาวะแวดล้อม

ท่ี รายการ ร้อยละ ระดับ
X คุณภาพ

1 หลักการและเหตผุ ลความจำเปน็ ทตี่ ้องดำเนนิ โครงการ ประเด็นปัญหา 4.67 93.33 ยอดเยย่ี ม

2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และเปา้ หมายของโครงการ 4.67 93.33 ยอดเยี่ยม

3 กจิ กรรม/โครงการสอดคล้องกบั วสิ ยั ทศั น์ นโยบายของโรงเรยี น 5.00 100 ยอดเยย่ี ม

4 กจิ กรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา/แนว 5.00 100 ยอดเยยี่ ม

ทางการพฒั นาคุณภาพ สพม.สฎ.ชพ./กระทรวงศกึ ษาธิการ/สพฐ./

รัฐบาล

รวมเฉล่ีย 4.83 96.67 ยอดเยี่ยม

จากตารางท่ี 1 แสดงว่าผลการประเมินโครงการสง่ เสรมิ นักเรียนใหเ้ ปน็ บุคคลแหง่ การเรียนรู้

ด้านบริบทหรอื ดา้ นสภาวะแวดลอ้ ม โดยรวมมคี ่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นรอ้ ยละ 96.67 แปลผลในระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงการ ดา้ นปัจจยั หรือตัวปอ้ น

ท่ี รายการ X รอ้ ยละ ระดับคุณภาพ

1. ความเหมาะสมของงบประมาณ 4.33 86.67 ดมี าก

2. ความพอเพียงของวัสดุ อปุ กรณ์ 4.00 80 ดมี าก

3. ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใช้ดำเนนิ งาน 4.00 80 ดีมาก

4. ความเพียงพอของบคุ ลากร 4.00 80 ดมี าก

รวมเฉล่ีย 4.08 81.67 ดมี าก

จากตารางท่ี 2 แสดงวา่ ผลการประเมินโครงการสง่ เสริมนกั เรยี นใหเ้ ป็นบุคคลแหง่ การเรียนรู้

ด้านปจั จยั หรือตวั ป้อน โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.08 คิดเปน็ ร้อยละ 81.67 แปลผลในระดบั คณุ ภาพดมี าก

188

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

ตารางท่ี 3ผลการประเมินโครงการ ดา้ นกระบวนการ

ที่ รายการ X รอ้ ยละ ระดบั คุณภาพ

1. มกี ารวางแผนการดำเนนิ งานตามโครงการอย่างเป็นขัน้ ตอน (PDCA) 4.33 86.67 ยอดเยี่ยม

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนนิ งานแต่ละกจิ กรรม 3.67 73.33 ดมี าก

3. วิธกี าร/กจิ กรรมทีป่ ฏิบัติในแตล่ ะขน้ั ตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 4.00 80.00 ดมี าก

4. การนิเทศติดตามดำเนนิ งานแตล่ ะกิจกรรม 4.33 86.67 ยอดเยย่ี ม

5. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน 4.67 93.33 ยอดเยย่ี ม

รวมเฉล่ยี 4.20 84.00 ดีมาก

จากตารางท่ี 3 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการสง่ เสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแหง่ การเรียนรู้

ดา้ นกระบวนการ โดยรวมมีคา่ เฉลย่ี 4.20 คิดเปน็ รอ้ ยละ 84.00 แปลผลในระดบั คณุ ภาพดมี าก

ตารางที่ 4 ผลการประเมินโครงการ ด้านผลผลติ

ที่ รายการ X ร้อยละ ระดบั คณุ ภาพ

ดา้ นผลผลติ (Output)

1. ปฏบิ ตั ิกิจกรรมไดค้ รบถว้ นตามทีก่ ำหนด 3.00 60.00 ดี

2. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถปุ ระสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 4.33 86.67 ยอดเย่ียม

3. ผลการดำเนนิ งานบรรลตุ ามเป้าหมายท่ตี ัง้ ไว้ 4.00 80.00 ดีมาก

ด้านผลลัพธ์ (Outcome)

4. ผลการประเมนิ ความพึงพอใจผู้เข้ารว่ มกจิ กรรม/โครงการ 4.33 86.67 ยอดเยย่ี ม

5. การนำไปประยุกตใ์ ชใ้ นชีวิตประจำวนั 5.00 100.00 ยอดเย่ียม

ผลกระทบ (Impacts) คุณลักษณะของนักเรยี น (ถ้าม)ี

6. ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน 4.00 80.00 ดมี าก

7. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทดี่ งี าม 4.33 86.67 ดมี าก

รวมเฉลยี่ 4.14 82.86 ดมี าก

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผลการประเมนิ โครงการส่งเสริมนักเรียนใหเ้ ปน็ บุคคลแหง่ การเรียนรู้

ด้านผลผลติ โดยรวมมคี า่ เฉล่ีย 4.14 คิดเปน็ ร้อยละ 82.86 แปลผลในระดับคุณภาพดมี าก

▪ ผลของการดำเนนิ งาน จำแนกรายกิจกรรม

การดำเนินงานโครงการ ส่งเสรมิ นกั เรยี นใหเ้ ปน็ บคุ คลแหง่ การเรียนรู้ ประกอบดว้ ยกจิ กรรม

จำนวน11 กจิ กรรม โดยแต่ละกจิ กรรมมกี ารดำเนินงาน ดังน้ี

1. กจิ กรรม สง่ เสริมการอ่าน เป็นกิจกรรมที่มลี ักษณะของกิจกรรม
คอื มีการจดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอา่ นท่ีหลากหลาย ตลอดปีการศกึ ษา โดยในปีการศึกษานี้ งานห้องสมดุ ได้
ปรบั รูปแบบของกจิ กรรมส่งเสรมิ การอ่านใหเ้ ป็นรปู แบบออนไลน์ควบคูอ่ อนไซต์ เพื่อใหส้ อดคล้องกบั การ
จดั การเรยี นการสอน ผ่านทาง facebook : หอ้ งสมดุ โรงเรียนสรุ าษฎร์ธานี ๒ นกั เรียนมนี สิ ยั รกั การอ่าน
สามารถแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเองจากแหลง่ เรียนรูแ้ ละส่อื ต่าง ๆ และเขา้ ถงึ ความรไู้ ด้ทกุ ที่ทุกเวลา
โดยจัดขึ้นเมือ่ วนั ท่ี มิถนุ ายน 2564 - มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
มีผ้เู ข้าร่วมกจิ กรมท้ังหมด จำนวน 1,714 คน

189

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศกึ ษา 2564

➢ สรุปผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม ค่าเฉล่ีย คดิ เป็นรอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ
รายการ 4.61 92.20 ยอดเยย่ี ม
4.60 92.00 ยอดเย่ียม
- ผลสำเรจ็ ของการดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 4.62 92.40 ยอดเย่ยี ม
- ระดับความพงึ พอใจของผู้ดำเนินกิจกรรมโดยรวม
- ระดบั ความพึงพอใจของผเู้ ข้ารว่ มกจิ กรรมโดยรวม

2. กิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด เป็นกิจกรรมทีม่ ลี ักษณะของกจิ กรรม

คือจดั กิจกรรมสปั ดาห์ห้องสมุดในรปู แบบ On-site และ On-line ระหวา่ งวันที่ 24-28 มกราคม 2565

โดยจัดขน้ึ เมอ่ื วันที่ 24-28 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนสรุ าษฎร์ธานี ๒

มผี ู้เขา้ รว่ มกิจกรมทง้ั หมด จำนวน 3,214 คน

➢ สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉลี่ย คดิ เปน็ รอ้ ยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.54 90.70 ยอดเยย่ี ม

- ระดบั ความพึงพอใจของผ้ดู ำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.90 98.00 ยอดเยี่ยม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมโดยรวม 4.17 83.40 ดมี าก

3. กิจกรรม หนงั สอื วารสารดีนา่ อ่าน เปน็ กิจกรรมท่มี ีลักษณะของกิจกรรม

คือจัดซ้ือ จดั หาทรัพยากรสารนิเทศที่หลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการของครู บุคลากร

โดยจัดข้นึ เมือ่ วนั ที่ มิถุนายน 2564 - มนี าคม 2565 ณ โรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒

มผี ู้เขา้ ร่วมกจิ กรมทั้งหมด จำนวน 1,830 คน

➢ สรปุ ผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ ค่าเฉล่ีย คดิ เปน็ ร้อยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.67 93.40 ยอดเยย่ี ม

- ระดบั ความพึงพอใจของผูด้ ำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.80 96.00 ยอดเย่ียม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมโดยรวม 4.53 90.60 ยอดเยย่ี ม

4. กิจกรรม มุมอิเลก็ ทรอนิกส์ในห้องสมดุ เป็นกจิ กรรมที่มลี กั ษณะของกจิ กรรม

คือจัดมุมอิเลก็ ทรอนกิ ส์ภายในหอ้ งสมุด เพื่อใหบ้ ริการในการสบื ค้นขอ้ มูลผ่านคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอรเ์ น็ต

โดยจดั ขน้ึ เมื่อวันท่ี มิถนุ ายน 2564 - มนี าคม 2565 ณ โรงเรียนสรุ าษฎรธ์ านี ๒

มผี ้เู ข้ารว่ มกจิ กรมท้งั หมด จำนวน 1,830 คน

➢ สรุปผลสำเร็จของกจิ กรรม

รายการ ค่าเฉลีย่ คิดเปน็ ร้อยละ ระดบั คณุ ภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.67 93.40 ยอดเย่ียม

- ระดับความพึงพอใจของผดู้ ำเนินกิจกรรมโดยรวม 4.80 96.00 ยอดเยย่ี ม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผู้เขา้ รว่ มกิจกรรมโดยรวม 4.53 90.60 ยอดเยย่ี ม

190

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศึกษา 2564

5. กจิ กรรม กิจกรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์ มีลักษณะของกจิ กรรม คือส่งเสริมและ

พฒั นาผูเ้ รียนให้สอดคลอ้ งกบั ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ฝกึ ความมรี ะเบียบวินยั ความเป็น

ผู้นำ ผตู้ ามท่ดี ี ความรบั ผิดชอบ การทำงานร่วมกนั การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสนิ ใจที่เหมาะสม ความมี

เหตผุ ล การชว่ ยเหลือแบ่งปนั โดยเน้นใหผ้ ูเ้ รยี นปฏบิ ัติด้วยตนเอง และพัฒนาศักยภาพของผเู้ รยี น เพ่ือให้

เหน็ ชอ่ งทางในการสรา้ งงาน สร้างอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

โดยจัดขน้ึ เมอ่ื วนั ที่ 1 มิถุนายน – 30 กนั ยายน 2564 ณ โรงเรยี นสรุ าษฎรธ์ านี ๒

มผี เู้ ขา้ ร่วมกิจกรมทง้ั หมด จำนวน 1,715 คน

➢ สรุปผลสำเร็จของกจิ กรรม

รายการ คดิ เป็นรอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ

- นกั เรียน มคี วามสามารถในการส่อื สาร 91.08 ยอดเยย่ี ม

- นกั เรยี น มีความสามารถในการคดิ 88.05 ดีมาก

- นักเรยี น มคี วามสามารถในการแก้ปัญหา 88.92 ดมี าก

- นักเรยี น มีความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ติ 92.01 ยอดเย่ียม

- นกั เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 91.02 ยอดเย่ียม

6. กิจกรรม ค่ายบูรณาการลูกเสือเนตรนารี/ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ

กิจกรรมคือฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน สถานศึกษา ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของสํานักงาน

ลกู เสือแห่งชาติ และเพื่อให้สามารถขอจัดตัง้ หนว่ ยลูกเสอื จติ อาสาได้ในลาํ ดบั ตอ่ ไป

โดยจดั ขน้ึ เมอ่ื วนั ที่ 1-21 มนี าคม 2565 ณ โรงเรยี นสุราษฎรธ์ านี ๒

มีผู้เขา้ ร่วมกจิ กรมทง้ั หมด จำนวน 45 คน

➢ สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คิดเปน็ รอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ

- รอ้ ยละ 90 ของนักเรยี นผา่ นการอบรมลูกเสือ 100.00 ยอดเยี่ยม

จติ อาสาพระราชทาน

- รอ้ ยละ 90 ของนกั เรยี นได้รับความร้ใู นกระบวนการ 90.00 ยอดเยย่ี ม

ลกู เสอื จิตอาสาพระราชทาน

- ร้อยละ 95 ของนกั เรียนมเี จตคติทด่ี ตี ่อลูกเสือ 100.00 ยอดเยี่ยม

จิตอาสาพระราชทาน

191

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

▪ สรุปผลการมีส่วนรว่ มของหนว่ ยงานภายนอก/ชุมชน

ผลการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมนักเรยี นให้เปน็ บุคคลแห่งการเรยี นรู้ ได้มหี นว่ ยงานภายนอกและ

ชุมชนเขา้ มามสี ว่ นร่วมในการดำเนินงานโครงการโดยรวมในกจิ กรรมต่างๆ ดังนี้

ท่ี กจิ กรรม จำนวน
(คน)

1 สปั ดาห์ห้องสมุด 1,415

2 ค่ายบรู ณาการลูกเสอื เนตรนาร/ี ศกึ ษาแหลง่ เรยี นรู้ ม.3 25

รวม 1,440

▪ ผลการใชง้ บประมาณ

 กรณีดำเนนิ การตามแผน

งบประมาณของโครงการทตี่ ง้ั ไว้ 418,900 บาท งบที่ใช้จรงิ 176,390.60 บาท

คิดเปน็ ร้อยละ 57.89 สรปุ การใชง้ บประมาณ  สูงกว่าทต่ี ัง้ งบประมาณ  ตำ่ กว่าทีต่ ั้งงบประมาณ

โดยมรี ายละเอยี ดดังน้ี

ที่ กิจกรรม งบท่ีอนมุ ตั ิ งบท่ใี ช้ % งบคงเหลือ %

1 สง่ เสริมการอ่าน 15,000 15,000 100 0 0

2 สัปดาหห์ อ้ งสมุด 21,130 17,467 82.66 3,663 17.34

3 หนงั สอื วารสารดีน่าอ่าน 80,000 82,100 100 -2,100 -2.62

4 มุมอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุด 45,000 42,765.37 95.03 2,234.63 4.97

5 กิจกรรมเพ่อื สังคมและ 30,600 28,611 93.50 1,989 6.50

สาธารณประโยชน์

6 ค่ายบรู ณาการลูกเสือเนตรนารี/ 227,170 56,566 24.90 170,604 75.10

ศึกษาแหลง่ เรยี นรู้ ม.3

รวม 418,900 242,509 57.89 176,390.60 42.11

 กรณีไม่ได้ดำเนินการตามแผน ไดแ้ ก่ กจิ กรรม
1. คา่ ยบูรณาการลูกเสือเนตรนารี/ศึกษาแหล่งเรยี นรู้ ม.1
2. คา่ ยบรู ณาการลูกเสือเนตรนารี/ศกึ ษาแหลง่ เรยี นรู้ ม.2
3. ศึกษาแหลง่ เรียนรู้ ม.4
4. ศกึ ษาแหลง่ เรยี นรู้ ม.5
5. ศกึ ษาแหลง่ เรียนรู้ ม.6

192

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศึกษา 2564

▪ ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทียบกบั วัตถุประสงค์ และคา่ เปา้ หมายของโครงการ

ตารางท่ี 5 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทียบกบั วัตถปุ ระสงค์ และคา่ เปา้ หมาย

เปรียบเทียบกับ เปรยี บเทียบกับเป้าหมาย ไม่ได้
วตั ถุประสงค์ ดำเนนิ การ

กจิ กรรม เปน็ ไปตาม ตำ่ กว่า สูงกว่า ตาม ต่ำกว่า
วัตถุประสงค์ 60 % เปา้ หมาย เปา้ หมาย เป้าหมาย

1. ส่งเสรมิ การอา่ น  

2. สัปดาห์หอ้ งสมุด  

3. หนังสอื วารสารดีน่าอ่าน  

4. มุมอิเล็กทรอนิกสใ์ นหอ้ งสมุด  

5. กิจกรรมเพื่อสงั คมและ  

สาธารณประโยชน์

6. ค่ายบูรณาการลูกเสอื เนตร 

นาร/ี ศกึ ษาแหล่งเรยี นรู้ ม.1

7. คา่ ยบรู ณาการลูกเสือเนตร 

นาร/ี ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2

8. ค่ายบรู ณาการลูกเสอื เนตร  
นารี/ศกึ ษาแหล่งเรยี นรู้ ม.3

9. ศกึ ษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 

10. ศกึ ษาแหลง่ เรียนรู้ ม.5 

11. ศึกษาแหลง่ เรยี นรู้ ม.6 

สรปุ ภาพรวม 6 00 6 0 5

รอ้ ยละ 54.55 0.00 0.00 54.55 0.00 45.45

จากตารางท่ี 5 พบว่า กิจกรรมของโครงการ จำนวน 11 กิจกรรม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 54.55 ส่วนกิจกรรมทีไ่ มไ่ ดด้ ำเนินการ จำนวน 5 กิจกรรม คิดเปน็ ร้อย

ละ 45.45 และผลความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 6 กิจกรรม พบว่า เม่ือ

เปรียบเทยี บกับวัตถุประสงค์ เปน็ ไปตามวัตถปุ ระสงค์ จำนวน 6 กิจกรรม คดิ เป็นรอ้ ยละ 54.55 และ

เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 เป็นไปตาม

เป้าหมาย จำนวน 6กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 54.55 ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ 0.00 และผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายของ

โครงการ พบวา่ สำเร็จเป็นไปตามวัตถปุ ระสงคแ์ ละคา่ เป้าหมายจำนวน 6 กจิ กรรม คดิ เป็นรอ้ ยละ 54.55

และไม่ได้ดำเนนิ การ จำนวน 5 กิจกรรม คดิ เปน็ รอ้ ยละ 45.45

193

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

▪ ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทยี บกบั คา่ เป้าหมายตามตวั ช้ีวดั ของแผนกลยทุ ธ์โรงเรียน

ตารางที่ 6 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทียบกบั คา่ เปา้ หมายตามตัวชี้วัดของแผนกลยทุ ธ์

กลยทุ ธท์ ่ี 4 : พฒั นาอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อตอ่ การจัดการเรียนการสอนและ

มีภาครี ่วมพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและแหล่งเรยี นรู้

เปา้ ประสงคข์ ้อ 8 : โรงเรยี นพัฒนาและจดั บริการแหลง่ เรียนร้อู ยา่ งมีคณุ ภาพ เอ้ือตอ่ การเรียนรทู้ ม่ี ี

ประสทิ ธภิ าพ ท่ัวถึง และคมุ้ ค่า

ตวั ชวี้ ัดความสำเร็จ ปีการศกึ ษา 2564 การแปลผล
(ตามแผนกลยุทธโ์ รงเรียน)
คา่ ผล ( บรรลุ
เป้าหมาย การประเมิน /ไม่บรรลุ)

โรงเรียนมีห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้ ศนู ย์วทิ ยบรกิ าร (Resource 4 4.62 บรรลุ
Center) ทมี่ สี ภาพแวดล้อม / บรรยากาศเอ้อื ต่อการใช้
บริการ มีสอ่ื ที่เพียงพอ เหมาะสม ทนั สมัย มกี ิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการค้นควา้ อย่าง
หลากหลาย แหล่งเรียนรู้

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลความสำเร็จเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระดับกลยุทธ์
ที่ 4 เป้าประสงค์ข้อที่ 8 มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด พบว่าบรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด
คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100 ไม่บรรลเุ ปา้ หมาย จำนวน 0 ตัวชว้ี ดั คิดเป็นร้อยละ 0.00

▪ สง่ิ ที่ต้องปรับปรงุ (ในภาพรวมของโครงการ)
1.ควรจัดกิจกรรมให้นักเรยี นมีสว่ นรว่ มในกจิ กรรมมากขึ้น
2.ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกสชู่ ุมชนมากขน้ึ
3.เนอ่ื งดว้ ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 โรงเรียนมีการจัดการเรยี นการสอนแบบ
On-line ดังน้ันกิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรยี นจงึ ไม่ได้ดำเนนิ การทำตามเปา้ หมายท่วี างไว้
4.ควรขยายพืน้ ท่ีการจัดกิจกรรมท้ังในห้องสมุดและภายนอกหอ้ งสมุด
5.ความหลากหลายของ E-Book ยงั น้อย
6.ควรเพ่มิ จำนวนคอมพวิ เตอรท์ ่ที นั สมัยในการใหบ้ รกิ ารสืบค้น

▪ แนวทาง/ขัน้ ตอนการปรับปรุงเพอ่ื การดำเนนิ งานในคร้งั ต่อไป (ในภาพรวมของโครงการ)
1.เชญิ ชวนนักเรียน ครู บคุ ลากรเขา้ มามีสว่ นรว่ มในกจิ กรรม
2.ดำเนนิ การจัดกิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรียนในปีการศึกษาต่อไปใหส้ ำเรจ็ ตามเป้าหมาย
3.วางแผนการจดั กจิ กรรมที่หลากหลายท้งั ในรปู แบบออนไซตแ์ ละออนไลน์4จัดซ้ือ
4.จัดหา E-book ใหม้ คี วามหลากหลายมากขึน้
5.จดั ซื้อคอมพิวเตอรเ์ พม่ิ เติม ในแผนการดำเนินกิจกรรม โครงการปงี บประมาณต่อไป

194

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

▪ ข้อเสนอแนะ (ในภาพรวมของโครงการ)
1. ประชาสมั พนั ธ์กิจกรรมให้ทั่วถึง หลากหลายชอ่ งทาง
2. ประชาสัมพนั ธ์กิจกรรมไปยังผูส้ นใจภายนอกสามารถเข้ารว่ มกจิ กรรมได้
3. ในช่วงการเรยี นการสอนแบบออนไลน์นักเรียนมีภาระงานมาก มคี วามตึงเครยี ดกวา่ การเรยี น
การสอนแบบปกติควรลดปรมิ าณงานให้น้อยลง
4. ควรหลีกเลยี่ งจัดกิจกรรมการอบรมในช่วงท่ีมกี ารแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 เพราะการจดั

กิจกรรมอบรมในครงั้ นมี้ ลี กู เสอื -เนตรนารี ติดโรคโควดิ 19 จำนวน 5 คน

▪ จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการนี้ เหน็ ว่า
โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นโครงการที่ดี มีการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจ
และแสวงหาหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ไมว่ ่าจะเป็นกจิ กรรมส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้แหลง่ เรยี นรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม
ส่งเสริมประสบการณ์ในรูปแบบค่ายบูรณาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถพัฒนานักเรียนให้มี
มาตรฐานทางการศึกษา และเปน็ ข้อมลู สำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษาของนักเรยี น สร้างความเชอ่ื มัน่ ตอ่ ผมู้ ีสว่ นไดส้ ่วนเสียและชุมชนต่อไป
▪ สรปุ โครงการน้ี () สมควร (.....) ไม่สมควร ดำเนินการในปตี ่อไป

ลงช่อื ………………............…...….………....…….หัวหนา้ โครงการ
( นางศิริพร วิเศษกลิน่ )
ครโู รงเรยี นสุราษฎรธ์ านี ๒


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU ATURCARA FAREWELL KAK IJAT
Next Book
漏 Leak Chinese Folktale Picture Book