The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sin.pattranit, 2022-05-19 20:48:26

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

245

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการ

โครงการ โรงเรยี นวถิ พี ุทธช้ันนำ
ประมวลภาพการดำเนนิ กจิ กรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วนั มาฆบูชา)

ประมวลภาพการดำเนนิ กจิ กรรม
วันสำคัญทางพระพทุ ธศาสนา (วันมาฆบชู า)

246

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

25 รายงานผลการดำเนนิ โครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศกึ ษา 2564

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอ้ งปฏบิ ัตกิ าร

➢ สนองมาตรฐานการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน ข้อท.่ี ....2.....ประเด็นพิจารณา ขอ้ ที่ .....2.5....
➢ สนองกลยุทธโ์ รงเรียน ข้อที่....1.....

ตามเปา้ ประสงค์ ข้อที่ ...8... ตรงกบั ตัวช้ีวดั ความสำเรจ็ ข้อที่ ...4.....

หลักการและเหตุผลของโครงการ

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
และเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้อง
เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ 1) การเขียนและการพิมพ์ 2) การอ่านและการฟัง 3) การคำนวณ 4) ทักษะการ
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศและรู้เท่าทนั สื่อ 5) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
6) ทักษะความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 7) ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 8) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต 10) ทักษะการเรียนรู้สู่
การเปล่ียนแปลง และ11)คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ซึ่งการจดั การเรียนรู้สำหรับครูในปัจจบุ ันจำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้อง
ศึกษาทำความเข้าใจเชงิ ลกึ ด้านเนือ้ หากรอบแนวคิดและทฤษฎีทีเ่ กี่ยวกับทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
อันจะส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีคุณลัก ษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3Rx8C) ซึ่งครูในศตวรรษที่ 21จะต้องเปลี่ยนการเรียนรู้ของนักเรียนให้
นักเรียนรู้จักการสร้างสรรค์ ร่วมกันวางแผน รู้จักแยกแยะ รู้จักประยุกต์ วิจัยค้นคว้า สร้างผลงาน และ
ประมวลผลเป็น และนำไปสกู่ ารสร้างเครอื ข่ายการเรียนรู้ทีม่ ีคุณภาพ

โรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒ เล็งเหน็ ถึงความสำคัญและจำเปน็ ทีจ่ ะต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป้าหมาย/ตัวชี้วัดโรงเรียน
มาตรฐานสากล ได้แก่ ตวั ชีว้ ดั เป้าหมายท่ี 1 “เป็นเลิศวิชาการ”, ตวั ชี้วัดเปา้ หมายท่ี 2 “สื่อสารสองภาษา”,
ตัวช้วี ดั เปา้ หมายท่ี 3 “ลำ้ หนา้ ทางความคดิ ”, ตัวชีว้ ัดเปา้ หมายที่ 4 “ผลติ งานอยา่ งสรา้ งสรรค์” และตวั ช้วี ดั
เป้าหมายที่ 5 “ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก”และการเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 โดยเน้นทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เน้นที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม รวมไปถึงการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนสุราษฎร์
ธานี ๒ จงึ จดั ใหม้ โี ครงการปรบั ปรงุ ห้องปฏิบัติการข้นึ

247

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศกึ ษา 2564

วตั ถุประสงค์

1) เพื่อปรบั ปรุงหอ้ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 124 โรงเรียนสุราษฎรธ์ านี ๒ โดยจดั หาชดุ เครอ่ื ง
2) คอมพวิ เตอร์ จำนวน 45 ชุด มาเปล่ียนทดแทนเครื่องเกา่ ในหอ้ งปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 124
3) เพอ่ื ปรบั ห้องปฏบิ ตั ิการเคมี ที่สนบั สนุนใหน้ กั เรียนไดเ้ รียนรู้กระบวนการและเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร์ และฝึกประสบการณ์จริงจากการได้ทดลองและปฏิบัตจิ รงิ
4) เพอ่ื พฒั นาปรบั ปรงุ ห้องปฎิบัติการด้านภาษา ให้มคี วามพร้อมในการจดั การเรยี นการสอน
5) เพือ่ ปรับปรุงหอ้ งปฏิบตั ิการไร้พรหมแดน ใหเ้ ป็นแหลง่ เรียนรใู้ นโรงเรียน และใชเ้ ป็นเคร่ืองมอื

ในการเข้าถงึ ข้อมูลสารสนเทศการค้นควา้ หาความรู้ ใหม้ ีความพร้อมในการรองรบั การเขา้
ศกึ ษาคน้ คว้าของนักเรียนรวมถงึ การจดั ความรใู้ หม้ ีชวี ติ และนำสง่ เสรมิ กระต้นุ ใหน้ กั เรยี นได้ทกุ
เวลา ทกุ สถานท่ี

เป้าหมาย

เปา้ หมายเชิงปริมาณ
1) คอมพวิ เตอร์ จำนวน 1 หอ้ ง จัดหาชดุ เครอื่ งคอมพวิ เตอร์ จำนวน 45 ชุด
2) ปรบั ปรุงห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ห้อง
3) ปรบั ปรุงห้องปฏิบตั ิการด้านภาษา จำนวน 1 ห้อง
4) ปรบั ปรุงหอ้ งปฏิบตั กิ ารไร้พรหมแดน จำนวน 1 หอ้ ง

เปา้ หมายเชิงคณุ ภาพ
โรงเรียนมีห้องปฏิบตั ิการท่มี ีคณุ ภาพอยู่ในระดับดี และมมี าตรฐานเหมาะสมในการจัดกจิ

▪ ผลการประเมนิ โครงการ
ผลของการดำเนนิ งาน จำแนกรายกิจกรรม
การดำเนินงานโครงการ ปรบั ปรุงหอ้ งปฎิบัติการ ประกอบดว้ ยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม

โดยแต่ละกจิ กรรมมกี ารดำเนินงาน ดงั น้ี
1) กิจกรรม ปรบั ปรุงห้องปฎิบัติการดา้ นภาษา
2) กจิ กรรม ปรับปรุงห้องปฎิบัติการเคมี
3) กจิ กรรม ปรบั ปรุงหอ้ งปฎบิ ัติการคณิตศาสตร์ไรพ้ รมแดน
4) กิจกรรม ปรบั ปรุงห้องปฎบิ ัตกิ ารคอมพวิ เตอร์

กจิ กรรมที่ 1 ไม่สามารถดำเนนิ การได้ เนื่องจากโรงเรียนจัดการเรยี นการสอนในรปู แบบออนไลน์
ในชว่ งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรัสโควิด-19 ทาํ ให้ไม่สามารถดําเนนิ กิจกรรมแบบปกตไิ ด้

กิจกรรมท่ี 2-4 ไดด้ ำเนนิ การปรบั ปรุงห้องปฎิบตั กิ ารเคมี หอ้ งคณติ ศาสตร์ไร้พรมแดนและ
หอ้ งปฎิบัตกิ ารคอมพวิ เตอร์

248

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศึกษา 2564

ผลสำเรจ็ ของกิจกรรมในภาพรวม

ลักษณะของการจัดกิจกรรม คือ การจัดการเรยี นการสอนโดยการนำงบประมาณทไี่ ด้มาจัดซอ้ื

วัสดุ -อุปกรณ์เพ่ือให้นักเรยี นไดฝ้ ึกปฏิบตั จิ ริง สง่ ผลใหน้ กั เรียนได้เรียรรู้จากการลงมือปฏบิ ตั จิ รงิ

ทกุ รายวิชาในกลุม่ สาระคณติ ศาสตร์ กล่มุ สาระวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ในหอ้ งปฎบิ ัติการต่างๆมี

อปุ กรณ์และวสั ดุครบถว้ น ใหม้ ีความพร้อมในการรองรับการเข้าศึกษาค้นควา้ ของนักเรยี นรวมถึงการจดั

ความรใู้ หม้ ชี วี ติ และนำส่งเสริมกระตนุ้ ให้นกั เรียนได้ทุกเวลา ทกุ สถานที่ ทำใหผ้ ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้

โดยจัดขนึ้ ตลอดปีการศกึ ษา ณ โรงเรยี นสรุ าษฎรธ์ านี ๒

มผี ู้เขา้ รว่ มกจิ กรม นกั เรียนทุกคน ผลของการดำเนนิ การเปน็ ไปตามเป้าหมายท่วี างไว

8.สรปุ ผลสำเรจ็ ของกิจกรรม

รายการ ค่าเฉลย่ี คดิ เปน็ รอ้ ยละ ระดับคุณภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.80 96 ยอดเยย่ี ม

- ระดับความพงึ พอใจของผู้ดำเนนิ กจิ กรรมโดยรวม 4.80 96 ยอดเยย่ี ม

- ระดับความพึงพอใจของผเู้ ข้าร่วมกจิ กรรมโดยรวม 4.80 96 ยอดเยย่ี ม

▪ สรปุ ผลการมสี ่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน

ผลการดำเนนิ งานโครงการ พัฒนาส่ือการเรยี นรูเ้ พอื่ ส่งเสริมและพฒั นาศักยภาพนักเรยี น ได้มี

หนว่ ยงานภายนอกและชุมชนเขา้ มามสี ่วนรว่ มในการดำเนินงานโครงการโดยรวมในกิจกรรมตา่ งๆ ดังนี้

ท่ี กิจกรรม จำนวน (คน)

-- -

รวม -

▪ ผลการใช้งบประมาณ

/ กรณดี ำเนินการตามแผน ( 1,850,000 บาท งบท่ใี ช้
1,66224,56ง9บ.ป5ร4ะมบาาณทขอคงิดโเคปรน็ งกร้อารยทลีต่ะ้งั ไ9ว0้ สรุปการใช้งบประมาณ
 สูงกว่าทต่ี ัง้ งบประมาณ  ตำ่

กวา่ ท2ต่ี ั้งงบประมาณโดยมรี ายละเอียดดังนี้

ท2ี่ กจิ กรรม งบที่อนมุ ตั ิ งบท่ีใช้ % งบคงเหลือ %
12 222 490,000 490,000
ปรับปรงุ ห้องปฎิบัติการเคมี 152,600 152,600 100 0 0
ปรบั ปรุงห้องปฎบิ ตั กิ าร
100 600 0.39

 คณิตศาสตร์ไรพ้ รมแดน

3 ปรับปรงุ หอ้ งปฎิบตั กิ าร 1,023,000 1,021,969.54 99.90 1,030 0.10

คอมพวิ เตอร์

4 ปรับปรงุ หอ้ งปฎบิ ัติการดา้ น 184,400 0 0 184,400 100

ภาษา

รวม 1,850,000 1,664,569.54 90 186,030 10

249

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

กรณไี มไ่ ดด้ ำเนนิ การตามแผน

ได้แกก่ จิ กรรม 1 กิจกรรม พัฒนาสอ่ื การเรยี นรูด้ า้ นศิลปะ

2 กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทียบกบั วตั ถุประสงค์ และค่าเป้าหมายของโครงการ

ตารางท่ี 5 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถปุ ระสงค์ และคา่ เปา้ หมาย

กิจกรรม เปรยี บเทยี บกบั เปรยี บเทยี บกบั เปา้ หมาย ไมไ่ ด้
วัตถุประสงค์ ดำเนินการ
สงู กวา่ ตาม ต่ำกวา่
เปน็ ไปตาม ตำ่ กว่า เปา้ หมาย เปา้ หมาย เป้าหมาย
วตั ถปุ ระสงค์ 60 %

ปรับปรงุ ห้องปฎิบัตกิ ารทางภาษา 

ปรบั ปรงุ หอ้ งปฎิบตั ิการเคมี  

ปรบั ปรุงหอ้ งปฎิบัติการ  
คณิตศาสตร์ไรพ้ รมแดน

ปรับปรงุ หอ้ งปฎิบตั กิ าร  
คอมพวิ เตอร์

สรุปภาพรวม 3 -- 3- 1

ร้อยละ 75 - - 75 - 25

จากตารางท่ี 5 พบว่า กิจกรรมของโครงการ จำนวน 4 กจิ กรรม ไดด้ ำเนินการเสร็จสน้ิ จำนวน 3

กิจกรรม คิดเปน็ ร้อยละ 75 สว่ นกิจกรรมทไ่ี ม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25และผล

ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ

วัตถปุ ระสงค์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 3 กจิ กรรม คิดเปน็ ร้อยละ 75 และ เม่ือเปรียบเทียบ

กับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน .....-.... กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ .....-....เป็นไปตามเป้าหมาย

จำนวน 3 กิจกรรม คดิ เป็นรอ้ ยละ 75 ตำ่ กว่าเป้าหมาย จำนวน .....-... กิจกรรม คิดเป็นรอ้ ยละ ...-....

และ ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายของโครงการ พบว่า

โครงการได้ดําเนนิ การตามวัตถุประสงค์ และตามเปา้ หมาย 3 กิจกรรม และไมไ่ ดด้ ําเนนิ การ 1กจิ กรรม

ผลความสำเรจ็ เทียบกบั วตั ถุประสงค์ และเปา้ หมายของกิจกรรม

❖ เปรยี บเทยี บกบั วัตถุประสงค์

(✓) ผลการดำเนนิ งานเป็นไปตามวตั ถปุ ระสงค์
( ) ผลการดำเนินงาน ต่ำกวา่ 60 % ของวัตถปุ ระสงค์
❖ เปรียบเทียบกบั เปา้ หมาย

( ) สงู กวา่ เป้าหมาย เพราะ.............................................................................................

(✓) ตามเปา้ หมาย

( ) ไม่ต่ำกวา่ 60 % ไม่ถงึ 100 % ของเป้าหมาย
( ) ตำ่ กว่า 60 % ของเป้าหมาย

250

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

10. ส่งิ ทต่ี ้องปรบั ปรุง
- เพ่มิ ระยะเวลาในการจัดกจิ กรรม

11.แนวทาง/ข้นั ตอนการปรับปรงุ เพื่อการดำเนินงานในครงั้ ตอ่ ไป
-

12.ข้อเสนอแนะ
-

▪ จากการประเมินผลการดำเนนิ งานโครงการนี้ เหน็ ว่า
การจดั สอื่ และอุปกรณใ์ หพ้ รอ้ มสำหรบั ห้องปฎบิ ตั กิ ารตา่ งๆ ใช้เป็นแหล่งเรยี นรใู้ นโรงเรยี น และใช้เปน็

เครอื่ งมือในการเข้าถึงข้อมลู สารสนเทศการค้นควา้ หาความรู้ ให้มีความพร้อมในการรองรับการเขา้ ศกึ ษา
คน้ คว้าของนักเรยี นรวมถึงการจัดความรใู้ หม้ ชี วี ติ และนำสง่ เสรมิ กระตุ้นให้นกั เรยี นได้ทกุ เวลา ทุกสถานท่ี
ทำให้ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสงู ข้ึน

สรุปโครงการนี้ (  ) สมควร (.....) ไม่สมควร ดำเนินการในปตี ่อไป

ลงชื่อ พยงค์ วภิ าคหตั ถกจิ หัวหน้าโครงการ
(นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ)
ครโู รงเรยี นสรุ าษฎร์ธานี ๒

251

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการ
กจิ กรรมปรบั ปรุงห้องปฏิบัติการคณติ ศาสตร์ไร้พรมแดน

ปกี ารศึกษา 2564

252

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

26 รายงานผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏบิ ัติการ ปีการศกึ ษา 2564

ชื่อโครงการ พฒั นาสือ่ การเรยี นรูเ้ พ่ือสง่ เสรมิ และพัฒนาศกั ยภาพนักเรยี น

➢ สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอ้ ท่ี 1 ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 2
➢ สนองกลยทุ ธ์โรงเรยี น ขอ้ ที่ 1

ตามเป้าประสงค์ ข้อท่ี .1 ตรงกับตัวช้วี ัดความสำเร็จ วชิ าการเปน็ เลศิ ข้อที่ 1

หลกั การและเหตุผลของโครงการ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 แนวทางการจัด
การศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่สี ดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องสง่ เสริมใหผ้ ูเ้ รียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 ข้อ 1 กล่าวว่า กระบวนการจดั การเรยี นรใู้ ห้สถานศึกษาจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดังนี้ ในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ ทักษะ
ประสบการณ์ และแสดงความหมายที่เหมาะสมกับเนื้อหาและเทคนิควิธีการใช้อย่างเป็นระบบไปสู่ผู้เรียน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนั้น มีความจำเป็นในการจัดการเรียน การ
สอนให้กับนักเรียนที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น
นวตั กรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรยี นเป็นผูท้ ีม่ คี วามพรอ้ มดว้ ยคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างเต็มความสามารถ เล็งเห็นความ โครงการพัฒนาเสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนจะส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและนักเรียนได้รับการพัฒนา มีผลงานทางด้านวิชาการและ
สามารถ นำมาเปน็ ส่วนหนึ่งในการใช้ประกอบการศกึ ษาต่อในระดับสงู ต่อไป

วตั ถุประสงค์

1 เพอ่ื สนับสนุนและสง่ เสริมให้นักเรยี นได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความสนใจและถนัด
2 เพื่อพัฒนาส่อื การเรยี นรู้ท่คี ณุ ภาพตามมาตรฐานในการพฒั นาศักยภาพนักเรยี นแต่ละด้าน

253

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปกี ารศกึ ษา 2564

เปา้ หมาย

เปา้ หมายเชิงปริมาณ

1 นักเรยี นทุกคนไดร้ ับการสง่ เสริมการเรยี นร้ตู ามความสามารถ ความสนใจและความถนัด

2 นกั เรยี นทุกคนที่เขา้ ร่วมการแขง่ ขันทักษะทางวชิ าการได้รับคัดเลือกเปน็ ตวั แทนในการแขง่ ขัน ทาง

วิชาการในระดบั เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขึ้นไป

เปา้ หมายเชิงคุณภาพ

โรงเรียนมสี อื่ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพนกั เรยี น อยูใ่ นระดับ

ดีข้ึนไป

▪ ผลของการดำเนนิ งาน จำแนกรายกจิ กรรม

การดำเนนิ งานโครงการพฒั นาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพฒั นาศกั ยภาพนกั เรยี น

ประกอบดว้ ยกจิ กรรม จำนวน 3 กจิ กรรม โดยแตล่ ะกิจกรรมมกี ารดำเนนิ งาน ดังนี้

1) กิจกรรม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดา้ นศลิ ปะ

2) กจิ กรรม พฒั นาสื่อการเรยี นรู้ดา้ นดาราศาสตร์

3) กิจกรรม พฒั นาสื่อการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพ

กิจกรรมที่ 1-2 ไม่สามารถดำเนินการได้ เนอื่ งจากโรงเรยี นจัดการเรยี นการสอนในรูปแบบ

ออนไลนใ์ นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโควิด-19 ทําใหไ้ ม่สามารถดําเนนิ กิจกรรม

แบบปกติได้

กจิ กรรม พฒั นาส่ือการเรียนรู้ด้านการงานอาชพี

ผลสำเรจ็ ของกิจกรรมในภาพรวม

ลกั ษณะของการจัดกิจกรรม คอื การจดั การเรยี นการสอนโดยการนำงบประมาณทไี่ ด้มาจดั ซอื้

วสั ดุ -อปุ กรณ์เพ่ือให้นักเรยี นไดฝ้ กึ ปฏบิ ตั ิจริง สง่ ผลให้นักเรยี นไดเ้ รยี รรู้จากการลงมือปฏบิ ตั จิ รงิ

ทุกรายวิชากลมุ่ สาระการงานอาชีพ ทำใหผ้ ลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นสงู ขน้ึ

โดยจัดขึ้น ตลอดปีการศกึ ษา ณ โรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒

มีผู้เขา้ ร่วมกจิ กรม นักเรยี นทุกคน ผลของการดำเนนิ การเปน็ ไปตามเป้าหมายที่วางไว้

8. สรปุ ผลสำเรจ็ ของกจิ กรรม

รายการ คา่ เฉลย่ี คิดเป็นรอ้ ยละ ระดับคณุ ภาพ

- ผลสำเรจ็ ของการดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 4.60 92 ยอดเย่ียม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผู้ดำเนินกจิ กรรมโดยรวม 4.80 96 ยอดเย่ียม

- ระดบั ความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกิจกรรมโดยรวม 4.80 96 ยอดเยี่ยม

▪ สรปุ ผลการมีส่วนร่วมของหนว่ ยงานภายนอก/ชุมชน
ผลการดำเนนิ งานโครงการ พัฒนาส่อื การเรยี นรเู้ พือ่ สง่ เสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ไดม้ ี

หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามสี ่วนรว่ มในการดำเนินงานโครงการโดยรวมในกิจกรรมตา่ งๆ ดงั นี้

254

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปีการศึกษา 2564

ผลการใชง้ บประมาณ

คิดเป22/น็ รก้องรบยณลปะดีระำมเ4นา7ินณ.2กข5าอรสงตรโคาปุ มรกงแากรผาในรชทง้ บ่ีตปัง้ ไรวะ้ ม1า5ณ0,000สบูงากทว่างทบีต่ ทงั้ ี่ใงชบจ้ ปรริงะม7า0ณ,874.98ต่ำบกาวทา่ ทีต่ ้งั งบประมาณ
โดยม2รี ายละเอยี ดดังน้ี

ที่ 2 กจิ กรรม งบท่ีอนุมตั ิ งบท่ใี ช้ % งบคงเหลือ %
2 74,000 70,874.98 47.25 3,125.02 52.75
1 2 พฒั นาส่ือการเรยี นร้ดู ้านการ
2 งานอาชพี

 รวม 74,000 70,874.98 47.25 3,125.02 52.75

กรณไี มไ่ ดด้ ำเนินการตามแผน

ไดแ้ ก่กจิ กรรม 1) กิจกรรม พัฒนาส่อื การเรยี นรดู้ ้านศลิ ปะ

2) กิจกรรมพฒั นาสื่อการเรยี นรู้ดา้ นดาราศาสตร์

ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรยี บเทยี บกับวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายของโครงการ

ตารางที่ 5 ผลความสำเรจ็ ของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถปุ ระสงค์ และคา่ เปา้ หมาย

กิจกรรม เปรยี บเทยี บกบั เปรียบเทียบกบั เปา้ หมาย ไม่ได้
วัตถปุ ระสงค์ ดำเนินการ
สงู กว่า ตาม ต่ำกวา่
เปน็ ไปตาม ต่ำกวา่

วัตถุประสงค์ 60 % เปา้ หมาย เปา้ หมาย เป้าหมาย

พฒั นาส่อื การเรียนรดู้ า้ นศลิ ปะ 

พฒั นาสือ่ การเรยี นรดู้ ้านดารา 

ศาสตร์

พัฒนาสอ่ื การเรียนรดู้ ้านการงาน  
อาชพี

สรปุ ภาพรวม 1 -- 1- 2

รอ้ ยละ 33.33 - - 33.33 - 66.67

จากตารางท่ี 5 พบวา่ กจิ กรรมของโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม ไดด้ ำเนินการเสรจ็ สิน้ จำนวน 1กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ

ผลความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ เมื่อเปรียบเทียบ

กับเปา้ หมาย สูงกว่าเปา้ หมาย จำนวน ...-... กจิ กรรม คดิ เปน็ รอ้ ยละ ...-....เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน

1 กจิ กรรม คดิ เปน็ รอ้ ยละ 33.33 ต่ำกว่าเปา้ หมาย จำนวน ...-.... กจิ กรรม คิดเปน็ รอ้ ยละ ....-.....และ

ผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายของโครงการ พบว่า

โครงการไดด้ าํ เนนิ การตามวตั ถุประสงค์ และตามเปา้ หมาย 1 กิจกรรม และไม่ไดด้ ําเนินการ 2 กจิ กรรม

255

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

ผลความสำเร็จเทยี บกับวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของกจิ กรรม

❖ เปรยี บเทยี บกับวัตถุประสงค์
(✓) ผลการดำเนนิ งานเปน็ ไปตามวัตถปุ ระสงค์
( ) ผลการดำเนนิ งาน ต่ำกวา่ 60 % ของวตั ถปุ ระสงค์

❖ เปรียบเทยี บกบั เป้าหมาย
( ) สงู กวา่ เป้าหมาย เพราะ.............................................................................................
(✓) ตามเป้าหมาย
( ) ไม่ตำ่ กว่า 60 % ไม่ถึง 100 % ของเป้าหมาย
( ) ตำ่ กว่า 60 % ของเปา้ หมาย

10. สิ่งทต่ี อ้ งปรบั ปรุง
ควรมกี ารจัดกิจกรรมใหต้ ่อเน่ือง เพื่อนักเรียนไดม้ ีส่ือและอปุ กรณ์ทพี่ ร้อมจะพัฒนาศักยภาพของ

นักเรยี นตอ่ ไป
11. แนวทาง/ขัน้ ตอนการปรบั ปรงุ เพื่อการดำเนินงานในคร้ังตอ่ ไป

ถา้ โรงเรยี นเปิดเรียนตามปกติกจ็ ะสามารถทำจัดการเรยี นการสอนได้ตามปกติ
12.ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

▪ จากการประเมินผลการดำเนนิ งานโครงการน้ี เห็นวา่
การจัดส่อื และอปุ กรณใ์ หพ้ ร้อม สามารถเพมิ่ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการเรยี นการสอนของ

นักเรยี น
▪ สรปุ โครงการน้ี (  ) สมควร (.....) ไมส่ มควร ดำเนนิ การในปตี อ่ ไป

ลงชือ่ …ชาลนิ ี แซจ่ ้อง….. หวั หนา้ โครงการ
( นางสาวชาลนิ ี แซจ่ ้อง )
ครูโรงเรยี นสุราษฎรธ์ านี ๒

256

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศกึ ษา 2564

ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการ
โครงการพฒั นาส่ือการเรียนรเู้ พื่อส่งเสรมิ และพฒั นาศักยภาพนกั เรยี น

257

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

27 รายงานผลการดำเนนิ โครงการ
ตามแผนปฏิบัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

ชอ่ื โครงการ ปรบั ปรุงซ่อมแซมร้ัวด้านข้างโรงเรียนเป็นสแตนเลส

➢ สนองมาตรฐานการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน ขอ้ ท่ี 2 ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2.5
➢ สนองกลยทุ ธโ์ รงเรยี น ข้อที่ 4

ตามเป้าประสงค์ ข้อท่ี 8 ตรงกับตวั ชีว้ ัดความสำเรจ็ ข้อที่ 5

หลกั การและเหตุผลของโครงการ

เพือ่ เป็นการสนบั สนนุ การจดั การเรยี นการสอนโดยสรา้ งสภาพแวดลอ้ มท่ีดีต่อโรงเรยี นสุราษฎรธ์ านี ๒ การ
เสริมสร้าง บำรุงซ่อมแซมและการดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นสิ่งที่
จำเป็นอย่างยิง่ และถือว่าเปน็ ปัจจัยสำคัญของการจัดการให้ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพต่อการศึกษา ซึ่งส่ิง
ท่ีเอ้ือต่อการจดั การเรียนการสอนและสง่ ผลไปยังผเู้ รียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน การสร้าง
บรรยากาศที่ดีในโรงเรียนจึงเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาอยา่ งหนึง่ ดังนั้นงานอาคารสถานที่จึงได้จดั ทำ
โครงการปรับปรงุ ซอ่ มแซมชอ่ งรว้ั ของโรงเรยี นเพอ่ื การพัฒนาต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือใหส้ ภาพรวั้ ของโรงเรียนมสี ภาพดแี ละเหมาะสม
2.เพอื่ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจดั การเรยี นการสอน
3.เพอื่ ความเป็นระเบยี บเรียบรอ้ ย สวยงามและมมี าตรฐาน
4.เพือ่ เปน็ การเพิ่มความพงึ พอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนกั เรียน

เปา้ หมาย

เปา้ หมายเชิงปรมิ าณ
1. จัดทำชอ่ งร้วั โรงเรยี นสุราษฎร์ธานี ๒ จำนวน 75 ชอ่ ง

เปา้ หมายเชิงคณุ ภาพ
2. โรงเรยี นร่มร่นื สะอาด สวยงาม มสี ภาพทเี่ หมาะสมตอ่ การใช้งาน ส่งผลใหบ้ คุ ลากร

โรงเรยี นมสี ขุ ภาพจติ ทีด่ ีขึ้น
3. สภาพแวดล้อมโรงเรยี นสะอาด ร่มรน่ื สวยงาม ทำให้เอ้อื ตอ่ บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

และปฏิบัตงิ านของบคุ ลากรในโรงเรียนและชมุ ชน

258

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

การมสี ว่ นรว่ มของหนว่ ยงานภายนอก/ชมุ ชน
การดำเนนิ กจิ กรรมไดม้ ีหน่วยงานภายนอกและชมุ ชนเข้ามามสี ่วนรว่ มในการดำเนนิ งาน ดังนี้

ท่ี การมีส่วนรว่ มของหนว่ ยงานภายนอก/ชุมชน จำนวน (คน)
--
--
รวม -

การใชง้ บประมาณ

✓ กรณีดำเนินการตามแผน
งบประมาณของโครงการท่ตี ัง้ ไว้ 495,000 บาท งบทใี่ ชจ้ ริง 495,000 บาท

คดิ เป็นรอ้ ยละ 100 สรุปการใชง้ บประมาณ  สูงกวา่ ที่ต้ังงบประมาณ  ตำ่ กวา่ ทีต่ ้ังงบประมาณ

ผลสำเร็จของการดำเนินกจิ กรรม

ผลสำเร็จของกิจกรรมในภาพรวม

ลกั ษณะของการจัดกิจกรรม คือ โรงเรียนมกี ารพัฒนาปรับปรุงซอ่ มแซมร้ัวโรงเรยี นดา้ นข้างของ

โรงเรียนให้เป็นสแตนเลสเพ่อื ความมั่นคงแขง็ แรงและปลอดภัยมากย่ิงข้นึ และทำใหม้ ีทัศนยั ภาพสวยงามขึน้

โดยจัดขึ้นเม่อื วันที่ มีนาคม 2564 ณ โรงเรยี นสุราษฎรธ์ านี ๒

มผี ูเ้ ข้าร่วมกจิ กรมทง้ั หมด จำนวน 1,879 คน

1) สภาพรัว้ ของโรงเรียนมสี ภาพดีและเหมาะสม

2) สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดั การเรียนการสอน

3) มคี วามเป็นระเบยี บเรียบร้อย สวยงามและมีมาตรฐาน

4) เป็นการเพ่ิมความพงึ พอใจของครู บคุ ลากรทางการศึกษา ผปู้ กครองและนักเรียน

สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม

รายการ คา่ เฉล่ีย คดิ เป็นร้อยละ ระดับคณุ ภาพ

- ผลสำเร็จของการดำเนนิ กิจกรรมโดยรวม 5 100 ยอดเยย่ี ม

- ระดบั ความพงึ พอใจของผูด้ ำเนินกิจกรรมโดยรวม 5 100 ยอดเยยี่ ม

- ระดับความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกิจกรรมโดยรวม 4.50 90 ยอดเยีย่ ม

กรณีสรุปผลสำเร็จไม่ได้ สาเหตุเพราะ...-............................................................................................

259

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

ผลความสำเร็จเทียบกับวัตถุประสงค์ และเปา้ หมายของกิจกรรม
❖ เปรยี บเทียบกับวตั ถุประสงค์

( ✓ ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถปุ ระสงค์
( ) ผลการดำเนนิ งาน ต่ำกว่า 60 % ของวตั ถปุ ระสงค์
❖ เปรียบเทียบกบั เป้าหมาย
( ) สงู กวา่ เป้าหมาย เพราะ มีระบบนำ้ ไฟฟ้า และเครอ่ื งปรบั อากาศ จำนวนมากที่ตอ้ ง
ปรับปรุงซอ่ มแซมใหอ้ ย่ใู นสภาพพร้อมใชง้ าน
( ✓) ตามเปา้ หมาย
( ) ไมต่ ่ำกว่า 60 % ไม่ถงึ 100 % ของเปา้ หมาย
( ) ต่ำกว่า 60 % ของเปา้ หมาย
▪ สิง่ ท่ตี ้องปรับปรุง ไมม่ ี
▪ แนวทาง/ขั้นตอนการปรับปรุงเพอ่ื การดำเนินงานในคร้ังตอ่ ไป
ควรมีการปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอยเู่ สมอเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน
▪ ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ลงชอื่ หรรษา เผือกผล หัวหนา้ โครงการ
( นายหรรษา เผือกผล )
ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการ
กจิ กรรมปรับปรุงรวั้ โรงเรียนด้านขา้ งเปน็ ร้วั สแตนเลส

260

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศึกษา 2564

บทที่ 4
สรปุ อภิปรายผล และขอ้ เสนอแนะ

การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการมเี ป้าประสงค์หลกั คือ ตอ้ งการขอ้ มลู ท่บี ง่ ชว้ี ่าโครงการที่
ดำเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการ
ดำเนินการต่อไปหรือไม่ รวมถึงการศึกษาว่าในการดำเนินการโครงการมีปัญหาทีต่ ้องปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง และเป็นโครงการที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใดโดยผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการสรุป
รายงานผลการดำเนนิ โครงการตามแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564 ทไ่ี ด้จากการดำเนนิ งานตามโครงการ/
กิจกรรม และนำผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการ มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
แผนปฏิบัติการใหม้ ีความสอดคลอ้ งเช่ือมโยงและให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และบรรลุตัวชว้ี ดั ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และบรรลุตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ เมื่อเทียบกบั คา่ โดยมีการสรปุ ผล /อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพฒั นา ดงั นี้

สรุปผล / อภิปรายผล

ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งผลจากการใช้งบประมาณ ,
ผลการประเมนิ โครงการจำแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทยี บกบั ค่าเป้าหมาย และผลการประเมิน
โครงการตามตวั ช้ีวัดความสำเรจ็ ของเปา้ ประสงคเ์ ทียบกับค่าเป้าหมาย พอสรุปได้ดงั น้ี

กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ าร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 27 โครงการ และกิจกรรมของโครงการ
ทั้งหมด 141 กิจกรรม ได้ดำเนินการกิจกรรมของโครงการเสร็จสิ้น 126 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.36
ส่วนกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการอันเนื่องมาจากสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 กลุ่มบริหารวิชาการ
จำนวน 10 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมสี่ภาษาพาเพลิน 2) กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 3) กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ ICT Junior 4) กิจกรรมพัฒนาสื่อ ศูนย์คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพละศึกษา และศูนย์
วิทยาศาสตร์ 5) กิจกรรมเวทสี ง่ เสรมิ ศักยภาพนกั เรยี นเครือข่ายพัฒนา และ 6) กจิ กรรมค่ายบรู ณาการสวน
พฤกษศาสตร์ ม.4-ม.5 7) วันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ 8) วันนี้วันพระตามแนววิถีพุทธ
9) การสอบธรรมสนามหลวง 10) โครงงานคุณธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 กิจกรรม คือ1) กิจกรรม
คุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 4 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมอบรมคุณธรรม-
จริยธรรม ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 2) กิจกรรมประดับเข็มญสส. 3) กิจกรรมไหว้ครู 4) กิจกรรมตำรวจประสาน
โรงเรยี น 1 ตำรวจ 1 โรงเรยี น

และความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 126 กิจกรรม พบว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 126 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
และเมอ่ื เปรยี บเทยี บกับเปา้ หมาย เป็นไปตามเปา้ หมาย จำนวน 126 กิจกรรม คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100

261

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

งบประมาณดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 21,001,602 บาท
งบประมาณที่ใช้ตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 16,728,745.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.65 งบประมาณ
ทีเ่ หลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4,272,856.81 บาท คิดเป็นรอ้ ยละ 20.35 โดยแบ่งงบประมาณ
ออกเป็น 4 ส่วน คืองบประมาณจาก เงินอุดหนุนรายหัว ทั้งหมด 11,771,320 ใช้ไป 9,756,781.69
คงเหลอื 2,014,538.31 เงินอุดหนนุ กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน ทัง้ หมด 1,583,800 ใช้ไป 671,563.50 คงเหลือ
912,236.50 เงินรายได้สถานศกึ ษา ทงั้ หมด 6,930,606 ใชไ้ ป 5,729,308.00 คงเหลือ 1,201,298.00 และ
เงนิ โครงการหอ้ งเรยี นพเิ ศษ ทั้งหมด 715,876 ใช้ไป 571,092.00 คงเหลือ 144,784.00

สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด จำแนกตามโครงสร้าง 4 กลุ่มบริหารงานของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงพบวา่

งบประมาณทั้งหมดในกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคคล โครงการทั้งหมด 3 โครงการ
จำนวน 5,951,906 บาท งบประมาณที่ใช้ตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4,742,439 บาท คิดเป็นร้อยละ
79.68 งบประมาณท่ีเหลือจา่ ยจากโครงการ/กิจกรรม จำนวน1,209,467.00 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 20.32

งบประมาณทั้งหมดในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โครงการทั้งหมด 3 โครงการ จำนวน
439,100 บาท งบประมาณที่ใช้ตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 98,848.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.51
งบประมาณทีเ่ หลอื จา่ ยจากโครงการ/กิจกรรม จำนวน 340,252.00 บาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 77.49

งบประมาณท้ังหมดในกลุ่มบริหารทั่วไป โครงการท้ังหมด 4 โครงการ จำนวน 1,981,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 1,980,071.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 งบประมาณ
ทีเ่ หลือจา่ ยจากโครงการ/กจิ กรรม จำนวน 928.50 บาท คดิ เปน็ ร้อยละ 0.05

งบประมาณทั้งหมดในกลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการทั้งหมด 17 โครงการ จำนวน
5,898,246 บาท งบประมาณที่ใช้ตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 3,897,651.55 บาท คิดเป็นร้อยละ
66.08 งบประมาณท่ีเหลอื จ่ายจากโครงการ/กจิ กรรม จำนวน 2,000,594.45 บาท คดิ เป็นร้อยละ 33.92

และสรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ของงบส่วนกลางของโรงเรียนปีการศึกษา 2564
ซึ่งพบวา่

งบประมาณทั้งหมดของงบส่วนกลาง จำนวน 6,242,350 บาท งบประมาณที่ใช้ตามกิจกรรม
รายการจ่าย จำนวน 5,532,662.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.63 งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ/
กิจกรรม จำนวน 709,687.86 บาท คดิ เปน็ ร้อยละ 11.37

งบประมาณทั้งหมดของงบสำรองจ่าย จำนวน 489,000 บาท งบประมาณที่ใช้ตามกิจกรรม
รายการจ่าย จำนวน 477,073.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.56 งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ/
กจิ กรรม จำนวน 11,927.00 บาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 2.44

การประเมินผลโครงการลงสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทียบกับค่าเป้าหมายตามประกาศของโรงเรียน พบว่า มาตรฐานที่1 มีโครงการลงสู่มาตรฐาน 14 โครงการ
ผลจากการประเมินโครงการ มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 93.40 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2
มีโครงการลงสู่มาตรฐาน 12 โครงการ ผลจากการประเมินโครงการมีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 97.63
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 มีโครงการลงสู่มาตรฐาน 16 โครงการ ผลจากการประเมิน
โครงการ มีผลการประเมนิ เฉล่ียร้อยละ 94.42 ระดบั คุณภาพยอดเยย่ี ม และสรุปในภาพรวมท้ังหมด ผลจาก
การประเมินโครงการลงสมู่ าตรฐาน มีผลการประเมินเฉล่ียร้อยละ 95.15 ระดบั คุณภาพยอดเยี่ยม

262

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศกึ ษา 2564

ข้อเสนอแนะ

จากการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
ตามทิศทางแผนกลยุทธ์ (ระยะ 4 ปี) จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ บรรลุตามเปา้ หมายและวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังน้ี

1. ก่อนเริ่มจัดทำรายละเอียดโครงการ กลุ่มงานฯ หรือหัวหน้าดำเนินโครงการควรมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา/ความต้องการท่ีชัดเจนเชงิ ปริมาณ โดยประชุมหารือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การ
เขียนรายละเอียดโครงการมีความชัดเจน ครบถ้วน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างตรง
ประเดน็

2. กลุ่มงานหรือหัวหน้าดำเนินโครงการควรพิจารณาค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์และค่า
เป้าหมายจากแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (ระยะ 4 ปี) ประกอบในการจัดทำโครงการเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์
ตรงตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายดังกล่าว และการจัดทำโครงการควรสะท้อนให้เห็นถึง
ผลสำเร็จเปน็ เชงิ ปรมิ าณทีส่ ามารถบอกไดว้ า่ สำเรจ็ ตามเป้าหมายท่กี ำหนดไว้

3. เพือ่ ใหเ้ กดิ ผลสัมฤทธติ์ ามวัตถุประสงคข์ องโครงการ การกำหนดกจิ กรรมควรใหค้ วามสำคญั
เพอื่ ให้เกิดความครอบคลมุ

4. การรายงานผลการดำเนินโครงการ กลมุ่ งานหรือหัวหน้าดำเนินโครงการควรมีการจัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการทุกโครงการตามที่บรรจุในแผนปฏิบตั กิ ารประจำปี โดยต้องมีการรายงานผลการ
ดำเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือผลกระทบของ
โครงการตามแบบฟอร์มทจี่ ัดทำไว้

5. ควรมีการสรา้ งระบบบรหิ ารจดั การที่เชือ่ มโยงแผนปฏบิ ัติงาน กระบวนการ ตัวชีว้ ดั และกิจกรรม
ต่างๆให้มีความสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน และบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
และมุ่งสวู่ สิ ัยทัศนข์ องโรงเรยี น

263

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

แนวทางการพัฒนาตอ่ เน่ืองอย่างเป็นระบบย่ังยืนและเปน็ วฒั นธรรมองคก์ ร

จากประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
และติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามทิศทางของแผนกลยุทธ์ (ระยะ 4 ปี)
ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ” นั้น จึงเห็น
ควรพฒั นาเพมิ่ เตมิ เพอื่ ใหน้ ักเรยี นมีคุณภาพตามเกณฑ์ บรรลุเป้าหมายตามตวั ช้วี ัดทวี่ างไว้ ดงั นี้

1. พฒั นากระบวนการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษที่ 21
เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป้าหมาย/ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล
ได้แก่ ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 “เป็นเลิศวิชาการ” จำนวน 9 ข้อ, ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 “สื่อสารสองภาษา”
จำนวน 8 ข้อ , ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 “ล้ำหน้าทางความคิด” จำนวน 5 ข้อ , ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 4 “ ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์” จำนวน 4 ข้อ และตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 5 “ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก”
จำนวน 3 ข้อ และการเตมิ เตม็ ศักยภาพให้นกั เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคน
จะตอ้ งเรยี นรู้ตลอดชวี ิต คือ การเรียนรู้ 3R x8C

✥ 3R ได้แก่
1) Reading (อา่ นออก)
2) (W)Riting (เขยี นได้)
3) (A)Rithemetics (คดิ เลขเป็น)

✥ 8C ไดแ้ ก่
1) Critical Thinking and Problem Solving :
มที กั ษะในการคดิ วิเคราะห์ การคิดอย่างมวี จิ ารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้
2) Creativity and Innovation : คดิ อย่างสร้างสรรค์ คดิ เชิงนวตั กรรม
3) Collaboration Teamwork and Leadership :
ความร่วมมือ การทำงานเป็นทมี และภาวะผู้นำ
4) Communication Information and Media Literacy :
ทักษะในการสอ่ื สาร และการรู้เทา่ ทันสอ่ื
5) Cross-cultural Understanding :
ความเข้าใจความแตกตา่ งทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม

264

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

6) Computing and ICT Literacy :
ทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการร้เู ท่าทันเทคโนโลยี ซงึ่ เยาวชนในยคุ ปัจจบุ นั มี
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยอี ยา่ งมากหรือเป็น Native Digital สว่ นคน
ร่นุ เก่าหรือผ้สู ูงอายุเปรยี บเสมือนเปน็ Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายทจี่ ะเรียนรู้
แมว้ า่ จะสงู อายแุ ลว้ ก็ตาม

7) Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรยี นรู้
8) Compassion : มีคณุ ธรรม มเี มตตา กรณุ า มีระเบียบวนิ ัย ซง่ึ เป็นคณุ ลักษณะพ้นื ฐาน

สำคัญของทักษะขัน้ ตน้ ท้ังหมด และเปน็ คุณลักษณะท่ีเด็กไทยจำเปน็ ตอ้ งมี

2. พัฒนาครู โดยการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
ครเู พ่อื ศิษย์ (PLC) ดงั น้ี

2.1) ครจู ะต้องพัฒนาตนเองในเรอื่ ง ICT เพราะยคุ Thailand 4.0 ต้องพฒั นาการใช้
เทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีมาประยกุ ต์ใชส้ ่งเสริมการเรยี นรู้ ซึ่ง ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรยี นรู้
ชว่ ยเพ่ิมชอ่ งทางการเรยี นการสอนทหี่ ลากหลาย ท้งั เพ่มิ ประสิทธิภาพทางการเรียนของนกั เรยี นดว้ ย

2.2) ครจู ะต้องปรบั กระบวนการเรียนการสอนใหเ้ ปน็ รปู แบบ Active Learning โดยใช้
แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น(Teach less ,Learn more) โดยให้ครู สอนให้น้อยลง(Teach
Less) แต่ส่งเสรมิ ให้นักเรียนเกดิ การเรียนรู้มากข้ึน (Learn More) คอื ครตู อ้ งกระตุ้นให้นักเรียนสร้างความรู้
ได้ด้วยตนเอง ครูจะมีบทบาทการสอนน้อยลงแต่จะมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
การเตรียมสื่อแหล่งเรียนรู้ และเตรียมคำถามทีก่ ระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากข้ึน และ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21(3Rx8C) ซึ่งครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่ต้องแสวงหาความรู้ไป
พร้อมๆกันกับนักเรียน จะต้องเปลี่ยนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้นักเรียนรู้จักการสร้างสรรค์ ร่วมกัน
วางแผน ร้จู กั แยกแยะ รจู้ กั ประยุกต์ วจิ ยั ค้นควา้ สรา้ งผลงาน วางแผน และประมวลผลเป็น

ดังนั้น ครูในศตวรรษที่ 21 และยุค Thailand 4.0 ต้องพัฒนาตนเอง ในเรื่องการใช้
เทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาประยกุ ตใ์ ช้และส่งเสริมการเรียนรู้ ซง่ึ บทบาทของครใู นยุคนจี้ ะต้องเป็นโค้ช
ที่ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การเป็นผู้แนะนำ และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
ให้กับนักเรยี น เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรคแ์ ละพัฒนาองค์ความรู้ได้ดว้ ยตัวเอง ซึ่งการสร้างสรรค์ด้วย
ตัวเองนี้คือแนวทางสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ครูจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนบรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป้าหมาย/ตัวชี้วัด การพัฒนานักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
สามารถตอบสนองเปา้ ประสงค์ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์สูว่ สิ ัยทัศน์ของโรงเรียน ซึ่งสง่ิ ท่ีเป็นตัวช่วยของครูใน
การจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC)
เกดิ จากการรวมตัวกนั ของครูเพ่อื แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหนา้ ทีข่ องครู

265

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศึกษา 2564

คำสงั่ โรงเรยี นสรุ าษฎรธ์ านี ๒

ท่ี ๐๒๙ /๒๕๖๕

เรอื่ ง แตง่ ต้งั คณะกรรมการกำกับ ติดตามประเมินและรายงานผลโครงการ

ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

.............................................................................

ตามที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ “การประกัน

คณุ ภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร

คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและ

สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ

เปา้ ประสงค์ของหน่วยงานต้นสงั กัดหรอื หนว่ ยงานที่กำกับดูแล และกำหนดให้สถานศึกษาจดั ทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาและเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานท่ีชัดเจนของแต่ละปี ท่ีมีแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่

ทิศทางที่ต้องการโดยการขับเคล่ือนที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของ

บุคลากรภายในสถานศึกษา ตลอดการกำกับดูแล สง่ เสริม สนบั สนนุ จากหนว่ ยงานตน้ สังกัด

เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ลงสู่แผนปฏิบัติการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ จะต้อง

ผ่านกระบวนการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ โดยโรงเรียนใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป

(CIPP Model) เป็นการประเมินความก้าวหน้าเพื่อช้ีจุดเด่นจุดด้อยของการดำเนินงาน ทั้งในระยะก่อนการ

ดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อเสร็จส้ินการดำเนินงานของโครงการ โรงเรียนจึงขอแต่งต้ัง

คณ ะกรรม การดำเนินการกำกับติดตามประเมินและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ดงั นี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหนา้ ท่ีกำกบั ตดิ ตาม โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั กิ าร

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ใหเ้ ปน็ ไปตามปฏทิ นิ ปฏิบตั ิงานที่กำหนดไว้ เพ่ือใหบ้ รรลุวัตถุประสงคข์ องโครงการท่วี างไว้

และองค์ประกอบอนื่ ๆ ทีเ่ กย่ี วขอ้ งจนแลว้ เสรจ็ ประกอบดว้ ย

๑. นายประยงค์ อนิ นุพัฒน์ ประธานกรรมการ

๒. นางมยรุ ี พรประสทิ ธิ์ รองประธานกรรมการ

๓. นายธรรมนูญ จันทร์แก้ว กรรมการ

๔. นางสาวชฎาพร ช่วยชู กรรมการ

๕. นางเอกอนงค์ ทรัพยย์ ืนนาน กรรมการ

๖. นางพยงค์ วิภาคหตั ถกิจ กรรมการ

/ ๗.นางอุไรวรรณ บุญยก….

266

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

๗. นางอไุ รวรรณ บุญยก กรรมการ
๘. นางเสาวนิต ชว่ ยนุกูล กรรมการ
๙. นางภัทรานษิ ฐ์ สนิ อดุ ม กรรมการและเลขานุการ
๑๐.นายวิษณุ หนเู น่ือง กรรมการและผ้ชู ่วยเลขานกุ าร
๑๑.นางดวงกมล นาคทงุ่ เตา กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร
๑๒.นางสาวสุพัตรา บญุ เชดิ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร

๒. คณะกรรมการกำกบั ตดิ ตาม ประเมนิ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
มีหน้าทกี่ ำกบั ตดิ ตาม ประเมนิ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ทุกขั้นตอนทัง้ ก่อน

ดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อส้ินสุดงาน/โครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการที่
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานทุกส้ินภาคเรียน และสรุป
รายงานเม่ือส้ินสุดปีการศึกษา และนำเสนอสรุปผลรายงานโครงการ ในวันท่ีมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การสรุปผลรายงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้) เพอื่ โรงเรียนจะ
ได้นำผลการดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปี(SAR) เพื่อรายงานภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ท้ังผลสำเร็จ อุปสรรค ปัญหา และสิ่งท่ี
โรงเรยี นจะดำเนินการตอ่ ไปเสนอต่อหน่วยงานต้นสงั กัด และรายงานสาธารณชน ชุมชน ผู้ปกครอง ประชาชน
ประกอบดว้ ย

๒.๑ คณะกรรมการกำกับ ตดิ ตาม ประเมนิ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ในกลมุ่ บริหารวิชาการ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบรหิ ารงานวิชาการ

๑. นางสาวชฎาพร ช่วยชู ประธานกรรมการ

๒. นางพยงค์ วภิ าคหัตถกิจ รองประธานกรรมการ

๓. นายณฐั พนธ์ ส่งแสง กรรมการ

๔. นางสาวนิชธาวัลย์ วภิ ษู ณะภัทร์ กรรมการ

๕. นางศิรพิ ร วิเศษกลิน่ กรรมการ

๖. นางจิรารัตน์ อุณหศริ ิกุล กรรมการ

๗. นางยุพเยาว์ กระจ่างแจง้ กรรมการ

๘. นางสาวจรรจริ า บัวจนั ทร์ กรรมการ

๙. นางสาวลกั ษณน์ ารา ทองมาก กรรมการ

๑๐.นางสาวเจนจิรา ทิพย์ญาณ กรรมการ

๑๑.นางสาวชาลินี แซจ่ ้อง กรรมการ

๑๒.นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝ กรรมการ

๑๓.นางสาวสมบูรณ์ จนิ ตุลา กรรมการ

๑๔.นางสาวชุติมา สุวรรณศรี กรรมการ

๑๕.นางยพุ ยง ใจกวา้ ง กรรมการ

/ ๑๖.นายวศิ รุต สมณะ…

267

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัติการ ปกี ารศึกษา 2564

๑๖.นายวิศรุต สมณะ กรรมการ
๑๗.นายเรวตั ร นรนวล กรรมการ
๑๘.นางสุชรี า ชแู กว้ กรรมการ
๑๙.นางสาวกัลยา ออมสนิ กรรมการ
๒๐.นายเอกชัย รอดกลิ่น กรรมการ
๒๑.นางวลิ าวัลย์ กณั รงค์ กรรมการและเลขานุการ
๒๒.นางบญุ เกดิ ตลิ กโชติพงศ์ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานกุ าร
๒๓.นายณัฐพล บัวใหญ่ กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ

- คณะกรรมการงานบรหิ ารกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประธานกรรมการ
๑. กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
กรรมการ
๑. นางสาวพไิ ลวรรณ เพชรไฝ กรรมการ
๒. นางทศั นยี ์ ขวัญเพชร กรรมการ
๓. นางสาวนติ ยาพร เนตรรงุ่ กรรมการ
๔. นางเยาวภคั ทองชะอม กรรมการ
๕. นางวัฒณี พนั ธ์พิพฒั ไพบูลย์ กรรมการ
๖. นายพลกฤษ ตาลประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวสลิน พฤกษเ์ สนา
๘. นางสาวนนั ทน์ ภัส ย้ิมย่อง ประธานกรรมการ
๙. นางสาวนชิ ธาวลั ย์ วิภูษณะภทั ร์ กรรมการ
๒. กล่มุ สาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษาฯ กรรมการ
๑. นางสาวสมบรู ณ์ จินตุลา กรรมการ
๒. นางสาวสนิ านาถ สุวรรณโชติ กรรมการ
๓. นางอุไรวรรณ บญุ ยก กรรมการ
๔. นายวฒุ ชิ ัย พลู สวัสด์ิ กรรมการ
๕. นางสาวนันท์จรสั มณโี ชติ กรรมการ
๖. นายวชั รนิ ทร์ แกว้ ประเทศ กรรมการ
๗. นางสาวอรญั ญา สงา่ เนตร กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวสุรรี ัตน์ ตลึงจติ ร
๙. นางสาวชลธชิ า พัดวี ประธานกรรมการ
๑๐.นางดรุณี ลาศรีทัศน์ รองประธานกรรมการ
๓. กลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
๑. นางบุญเกดิ ติลกโชติพงศ์ / ๔. นางพยงค์ วิภาคหตั ถกิจ...
๒. นางยพุ เยาว์ กระจ่างแจง้
๓. นางกนั ยา วิสาละ

268

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปีการศกึ ษา 2564

๔. นางพยงค์ วภิ าคหตั ถกิจ กรรมการ
๕. นางสาวณัฐนาฎ ณ วงศ์ กรรมการ
๖. นายมานพ ถวลิ วรรณ กรรมการ
๗. นางรุ่งฤดี อ่อนสง กรรมการ
๘. นางรจนา ใจห้าว กรรมการ
๙. นางบุษกร มากชิต กรรมการ
๑๐.นางวิลาวลั ย์ กณั รงค์ กรรมการ
๑๑.นายเอกชัย รอดกล่ิน กรรมการ
๑๒.นางสาวสุธาสินี ณ เวชรนิ ทร์ กรรมการ
๑๓.นางพรศิริ อนิ ทรแ์ ก้ว กรรมการ
๑๔.นางเสาวนิต ชว่ ยนุกลู กรรมการ
๑๕.นางสาวทัศนยี า เพชรชู กรรมการ
๑๖.นางสาวธญั ญรตั น์ นุ้ยฉิม กรรมการ
๑๗. นางสาวสวุ ลี พิชติ มโน กรรมการ
๑๘. นางสาวลักษณน์ ารา ทองมาก กรรมการ
๑๙. นางสาวศศิธร ต้ังนรกุล กรรมการ
๒๐. นางมณฑาทิพย์ หยหู นู กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นายมนัส สายแกว้ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๔. กลุม่ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์
๑. นางสาวชุตมิ า สุวรรณศรี ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพนธ์ สง่ แสง กรรมการ
๓. นางสาวมาลิณี จันทร์เพ็ชรพูล กรรมการ
๔. วา่ ที่ รต.เอกชยั ทองเจริญ กรรมการ
๕. นายสมญา แพ่งรักษ์ กรรมการ
๖. นางปนัดดา รัตนะ กรรมการ
๗. นางภัทรานิษฐ์ สินอดุ ม กรรมการ
๘. นางสาวเจนจริ า ทพิ ยญ์ าณ กรรมการ
๙. วา่ ที่ รต.ชาคริต เพช็ ระ กรรมการ
๑๐.นายวษิ ณุ หนเู นือ่ ง กรรมการ
๑๑.นางสาวสุกัญญา วรรณศรี กรรมการ
๑๒.นายสุริยา นาคใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
๕. กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ
๑. นางยุพยง ใจกวา้ ง ประธานกรรมการ
๒. นางสาวผกามาศ เฟอื่ งฟู กรรมการ
๓. นางรุ้งธรรม วิเชียรรตั น์ กรรมการ
/ ๔. นางนิศากร จิระสนุ ทร…

269

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศกึ ษา 2564

๔. นางนศิ ากร จิระสุนทร กรรมการ
๕. นางดวงกมล นาคทุ่งเตา กรรมการ
๖. นางสาวกัลยา ออมสนิ กรรมการ
๗. นางสาวธมลวรรณ อนิ ทรักษ์ กรรมการ
๘. นางสาวชฎาธร เกตวุ ชิ ิต กรรมการ
๙. นางสาวดวงกมล เพชรเศรษฐ กรรมการ
๑๐.นายปฐมพงศ์ ตรียวง กรรมการ
๑๑.นางสาวปรติ า พืชผล กรรมการ
๑๒.นายกติ ตธิ ชั หอมทิพย์ กรรมการ
๑๓.นางสาวปรญา เรือนเงนิ กรรมการ
๑๔.นางสาวนนั ทิยา บุญศรีนุ้ย กรรมการและเลขานุการ

๖. กล่มุ สาระการเรยี นรู้ศิลปะ ประธานกรรมการ
๑. นายวิศรตุ สมณะ กรรมการ
๒. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์ กรรมการ
๓. นายสพุ ล จันทร์เทยี่ ง กรรมการ
๔. นางสาวชาลนิ ี แซ่จอ้ ง กรรมการ
๕. นางสาวอนุสรา โอชุม กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวคณาวลั ย์ เทพสุวรรณ
ประธานกรรมการ
๗. กล่มุ สาระการเรียนรู้สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา กรรมการ
๑. นายเรวตั ร นรนวล กรรมการและเลขานุการ
๒. นายมาโนชญ์ เพชรปรางค์
๓. นางสาวสชุ าดา เรืองดำ ประธานกรรมการ
กรรมการ
๘. กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี กรรมการ
๑. นางสุชรี า ชูแก้ว กรรมการ
๒. นายจรูญ ไทยเกดิ กรรมการและเลขานุการ
๓. นางจีรพร วรรณโชติ
๔. นายหรรษา เผือกผล ประธานกรรมการ
๕. นางปราถนา สมณะ กรรมการ
กรรมการ
๙. กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน
๑. นายเอกชัย รอดกล่ิน / ๔. นางสาวชาลินี แซ่จอ้ ง...
๒. นางสชุ รี า ชแู ก้ว
๓. นางสาวกัลยา ออมสิน

270

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

๔. นางสาวชาลินี แซ่จ้อง กรรมการ
๕. นายพลกฤษ ตาลประสทิ ธ์ิ กรรมการ
๖. นายสมญา แพ่งรักษ์ กรรมการ
๗. ว่าท่ี รต.เอกชัย ทองเจริญ กรรมการ
๘. นางสาวเจนจิรา ทพิ ยญ์ าณ กรรมการ
๙. นางสาวพไิ ลวรรณ เพชรไฝ กรรมการ
๑๐.นางสาวมาลิณี จันทรเ์ พ็ชรพูล กรรมการ
๑๑.นางสาวจรรจิรา บัวจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

๑๐.งานแนะแนว ประธานกรรมการ
๑. นางสาวจรรจริ า บัวจันทร์ กรรมการ
๒. นางวัฒณี พันธพ์ พิ ัฒไพบูลย์ กรรมการ
๓. นางสาวธมลวรรณ อนิ ทรักษ์ กรรมการ
๔. นางสาวผกามาศ เฟ่อื งฟู กรรมการและเลขานุการ
๕. นางขนิษฐา บากบั่น

๑๑.งานห้องสมุด ประธานกรรมการ
๑. นางศิริพร วิเศษกลิ่น กรรมการและเลขานุการ
๒. นางจิรารัตน์ อุณหศริ ิกุล

๒.๒ คณะกรรมการกำกบั ติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการดำเนนิ งานโครงการ

ในกลมุ่ บริหารงบประมาณและงานบุคล ประกอบด้วย

๑. นางมยรุ ี พรประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ

๒. นางอไุ รวรรณ บุญยก รองประธานกรรมการ

๓. นางภัทรานิษฐ์ สินอดุ ม กรรมการ

๔. นางสาวชุตมิ า สวุ รรณศรี กรรมการ

๕. นางบุษกร มากชติ กรรมการ

๖. นางสาวศศิธร ตัง้ นรกุล กรรมการ

๗. นางสาวชฎาธร เกตวุ ิชติ กรรมการ

๘. นางสาวอรัญญา สง่าเนตร กรรมการ

๙. นางปนดั ดา รัตนะ กรรมการ

๑๐.นางดวงกมล นาคทุ่งเตา กรรมการ

๑๑.นางสาวดวงกมล เพชรเศรษฐ กรรมการ

๑๒.นายวิษณุ หนูเนื่อง กรรมการ

๑๓.นางสาวสลิน พฤกษเ์ สนา กรรมการ

๑๔.นางสาวสุกัญญา วรรณศรี กรรมการ

/ ๑๕. นายกติ ติธชั หอมทพิ ย์…

271

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศึกษา 2564

๑๕.นายกติ ติธชั หอมทิพย์ กรรมการ
๑๖.นางสาวปริตา พืชผล กรรมการ
๑๗.นางกนั ยา วสิ าละ กรรมการและเลขานุการ
๑๘.นางรจนา ใจหา้ ว กรรมการและผูช้ ่วยเลขานกุ าร
๑๙.นางสาวสุพตั รา บญุ เชิด กรรมการและผชู้ ่วยเลขานกุ าร
๒๐.นายวิรัช นวนหนู กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร
๒๑.นางสาวสุภิญญา หนูวงค์ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานกุ าร
๒๒.นางสาวอุตสาห์ ไชยมตุ ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๓ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ในกลมุ่ บรหิ ารงานทั่วไป ประกอบด้วย

๑. นายธรรมนูญ จนั ทร์แกว้ ประธานกรรมการ

๒. นางเสาวนิต ชว่ ยนุกลู รองประธานกรรมการ

๓. นายหรรษา เผือกผล กรรมการ

๔. นายสุพล จนั ทร์เทย่ี ง กรรมการ

๕. นางมณฑาทิพย์ หยหู นู กรรมการ

๖. นายสุริยา นาคใหญ่ กรรมการ

๗. นางสาวทัศนยี า เพชรชู กรรมการ

๘. นางสาวธัญญรัตน์ น้ยุ ฉิม กรรมการ

๙. นางสาวศริ ิประภา สุวรรณเลขา กรรมการ

๑๐.นางพรศิริ อนิ ทร์แกว้ กรรมการ

๑๑.นายปฐมพงศ์ ตรียวง กรรมการ

๑๒.นางสาวสุรรี ตั น์ ตลงึ จติ ร กรรมการ

๑๓.ว่าท่ี รต.ชาคริต เพ็ชระ กรรมการ

๑๔.นางสาวนนั ทจ์ รัส มณโี ชติ กรรมการ

๑๕.นางสาวปรญา เรือนเงนิ กรรมการ

๑๖. นางทศั นยี ์ ขวัญเพชร กรรมการและเลขานุการ

๑๗.นางสาวจฑุ ารัตน์ หนูน่มุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๘.นางสาวรัตนาภรณ์ สุขจันทร์ กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

๑๙.นายปิยะพล สุวรรณเลขา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร

๒.๔ คณะกรรมการกำกับ ตดิ ตาม ประเมนิ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ในกลมุ่ บริหารงานกจิ การนกั เรียน ประกอบด้วย

๑. นางเอกอนงค์ ทรพั ย์ยนื นาน ประธานกรรมการ

๒. นายวุฒชิ ัย พลู สวัสดิ์ กรรมการ

๓. นางสาวสุชาดา เรืองดำ กรรมการ

/ ๔. นายพลกฤษ ตาลประสิทธ์ิ…

272

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

๔. นายพลกฤษ ตาลประสิทธ์ิ กรรมการ

๕. นางเยาวภัค ทองชะอม กรรมการ

๖. นางดรุณี ลาศรที ศั น์ กรรมการ

๗. นางสาวผกามาศ เฟอื่ งฟู กรรมการ

๘. นางสาวนันทิยา บุญศรีนุ้ย กรรมการ

๙. นายวชั รินทร์ แกว้ ประเทศ กรรมการ

๑๐.นางสาวนันท์นภสั ยมิ้ ยอ่ ง กรรมการ

๑๑.นางขนษิ ฐา บากบ่ัน กรรมการ

๑๒.นางสาวชลธิชา พดั วี กรรมการ

๑๓.นางสาวนิตยาพร เนตรรุ่ง กรรมการและเลขานุการ

๑๔.นางสาวพิมพ์ประภา พนิ ชู กรรมการและผ้ชู ่วยเลขานกุ าร

๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา มีหน้าที่เป็นพิธีกรในวันทมี่ ีการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การสรุปผลรายงานโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และจัดติดตง้ั เคร่ืองเสียงพร้อม อุปกรณ์

บันทกึ ภาพนงิ่ ภาพเคลื่อนไหว และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ ง ประกอบดว้ ย

๑. นางสาวทัศนยี า เพชรชู ประธานกรรมการ

๒. นางสาวธัญญรัตน์ น้ยุ ฉมิ กรรมการ

๓. นายปฐมพงศ์ ตรียวง กรรมการ

๔. ว่าทร่ี อ้ ยตรีชาครติ เพร็ ชะ กรรมการ

๕. นายสตั ยา ทองออ่ น กรรมการ

๖. นายปยิ ะพล สุวรรณเลขา กรรมการ

๗. นางสาวศิรปิ ระภา สุวรรณเลขา กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน มีหน้าท่ี บันทึกเสนอสนับสนุนคา่ ใช้จ่ายในวันทีม่ ีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปผลรายงานโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นค่าอาหารกลางวัน

ค่าอาหารว่าง และค่าดำเนินการพร้อมจัดหาวัสดุในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปผลรายงานโครงการ

ในครงั้ น้ี ประกอบด้วย

๑. นางมยรุ ี พรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ

๒. นางอุไรวรรณ บุญยก รองประธานกรรมการ

๓. นายวริ ัช นวนหนู กรรมการ

๔. นางสาวสุภิญญา หนวู งศ์ กรรมการ

๕. นางดวงกมล นาคทุ่งเตา กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก/การจัดเตรียมสถานท่ีห้องประชุม

ในวันที่มีการประชุมเชิงปฏบิ ัติการ การสรุปผลรายงานโครงการ ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ พรอ้ มประสานงาน

และปฏบิ ตั หิ น้าท่ีอ่ืนๆทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง ประกอบด้วย

๑. นายธรรมนูญ จนั ทรแ์ กว้ ประธานกรรมการ

๒. นางเสาวนิต ชว่ ยนุกลู รองประธานกรรมการ

/ ๓. นางสาวจฑุ ารัตน์ หนนู มุ่ ...

273

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศึกษา 2564

๓. นางสาวจฑุ ารัตน์ หนนู มุ่ กรรมการ

๔. นักการภารโรง 4 คน กรรมการ

๕. นางทศั นยี ์ ขวญั เพชร กรรมการและเลขานุการ

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารเคร่ืองด่ืม มีหน้าท่ี จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับใน

วันที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปผลรายงานโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดูแลประสานงาน

และปฏิบัตหิ น้าท่ีอื่นๆทเี่ กย่ี วขอ้ ง ประกอบด้วย

๑. นางเสาวนติ ช่วยนกุ ูล ประธานกรรมการ

๒. นางดวงกมล นาคทุ่งเตา กรรมการ

๓. นางสาวสุพัตรา บุญเชิด กรรมการ

๔. นกั การภารโรง 4 คน กรรมการ

๕. นางทัศนีย์ ขวัญเพชร กรรมการและเลขานุการ

๗. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มีหน้าที่ จัดทำใบลงทะเบียน รับลงทะเบียน และแจกเอกสารใน

วันทม่ี กี ารประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การสรุปผลรายงานโครงการ ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. นางอุไรวรรณ บุญยก ประธานกรรมการ

๒. นางสาวศศิธร ต้งั นรกุล กรรมการ

๓. นางสาวชฎาธร เกตวุ ิชิต กรรมการ

๔. นางสาวอรัญญา สง่าเนตร กรรมการ

๕. นางสาวดวงกมล เพชรเศรษฐ กรรมการ

๖. นางสาวสุภิญญา หนวู งศ์ กรรมการ

๗. นางสาวอุตสาห์ ไชยมุติ กรรมการ

๘. นายวษิ ณุ หนเู น่ือง กรรมการและเลขานุการ

๙. นางดวงกมล นาคทุ่งเตา กรรมการและผูช้ ่วยเลขานกุ าร

๑๐.นางสาวสุพัตรา บุญเชิด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน

และประเมินผลการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การสรุปผลรายงาน

โครงการ ประกอบดว้ ย

๑. นางมยุรี พรประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ

๒. นางภทั รานิษฐ์ สนิ อดุ ม รองประธานกรรมการ

๓. นางพยงค์ วภิ าคหัตถกิจ กรรมการ

๔. นางอไุ รวรรณ บุญยก กรรมการ

๕. นางเสาวนติ ช่วยนุกูล กรรมการ

๖. นางทศั นีย์ ขวญั เพชร กรรมการ

๗. นางบุญเกดิ ตลิ กโชติพงศ์ กรรมการ

/ ๘. นางสาวนิตยาพร เนตรรุ่ง…

274

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

๘. นางสาวนิตยาพร เนตรรงุ่ กรรมการ
๙. นายวิษณุ หนเู นือ่ ง กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางดวงกมล นาคทุ่งเตา กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานกุ าร
๑๑. นางสาวสุพตั รา บุญเชิด กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางราชการตอ่ ไป

สั่ง ณ วนั ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนสรุ าษฎรธ์ านี ๒

\

275

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั ิการ ปีการศึกษา 2564

เอกสารแนบท้าย

คำส่งั โรงเรียนสรุ าษฎรธ์ านี ๒

ที่ ๐๒๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตงั้ คณะกรรมการกำกบั ตดิ ตามประเมนิ และรายงานผลโครงการ
ตามแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

.............................................................................
๑. ปฏทิ นิ การกำกับ ตดิ ตามประเมนิ และรายงานผลโครงการ
๒. โครงการตามแผนกลยุทธข์ องโรงเรยี น จำแนกตามกลุ่มบริหารงานของโรงเรียน
๓. คู่มือการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโครงการ ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

๑. ปฏทิ นิ การกำกับ ตดิ ตามประเมิน และรายงานผลโครงการ ตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ท่ี วัน เดอื น ปี งานที่ปฏิบตั ิ ผูร้ บั ผิดชอบ
๑. พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการกำกับ ตดิ ตามประเมนิ ผล - ผู้บรหิ าร
- งานแผนงาน
๒. มถิ นุ ายน ๒๕๖๔ และรายงานผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ -งานแผนงาน
๓. กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. จดั เตรยี มเครื่องมอื ในการตรวจสอบ กำกบั ตดิ ตาม -คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
๔. กนั ยายน ๒๕๖๔ ประเมินและรายงาน ประเมนิ และรายงานผล
๕. ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒.๑ แบบกำกบั ตดิ ตามโครงการ
๖. มนี าคม ๒๕๖๕ ๒.๒ แบบประเมนิ โครงการ คณะกรรมการกำกับ ตดิ ตาม
๗. มีนาคม ๒๕๖๕ ๒.๓ แบบรายงานผลโครงการ ประเมนิ และรายงาน
๘. มีนาคม ๒๕๖๕ - ๓. ดำเนินการกำกับ ตดิ ตามประเมนิ และรายงานเปน็ ระยะ คณะกรรมการกำกบั ตดิ ตาม
ตามปฏิทินครั้งที่ ๑ (ระหว่างการดำเนินการ) ประเมนิ และรายงาน
เมษายน ๒๕๖๕ ๔. ดำเนินการกำกับ ตดิ ตามประเมนิ และรายงานเป็นระยะ คณะกรรมการกำกับ ตดิ ตาม
ตามปฏิทนิ ครั้งท่ี ๒ (เม่อื ส้นิ สดุ โครงการ หรือ สิน้ ภาคเรียน) ประเมนิ และรายงาน
๕. ดำเนินการกำกับ ตดิ ตามประเมินและรายงานเป็นระยะ คณะกรรมการกำกับ ตดิ ตาม
ตามปฏิทินครัง้ ที่ ๓ (ระหวา่ งการดำเนินการ) ประเมินและรายงาน
๖. ดำเนนิ การกำกบั ตดิ ตาม ประเมินและรายงานเปน็ ระยะ - คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ตามปฏิทิน ครัง้ ท่ี ๔ (เมอ่ื สนิ้ สดุ โครงการหรอื สิน้ ปีการศกึ ษา) ประเมินและรายงาน
๗. สรปุ และจัดทำรายงานการกำกบั ตดิ ตาม ประเมินผล - ผบู้ ริหาร
- คณะกรรมการกำกบั ติดตาม
๘. ประชุมเชงิ ปฏิบัติการนำเสนอผลการกำกบั ตดิ ตาม ประเมินและ
ประเมินและรายงานผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลโครงการทกุ กลมุ่ ฯ
การศกึ ษา ๒๕๖๔ ไปปรบั ปรุงและพัฒนา เพื่อวางแผนจัดทำ - ทกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๕ - ทุกคน
หมายเหตุ (วนั ทป่ี ระชุมเชิงปฏบิ ตั กิ าร นำเสนอผลฯ

จะแจง้ อีกครั้ง)

276

รายงานการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ตั กิ าร ปกี ารศกึ ษา 2564

๒. โครงการตามแผนกลยทุ ธข์ องโรงเรยี น จำแนกตามกลุม่ บริหารงานของโรงเรียน

โครงการในกลมุ่ บรหิ ารวิชาการ ประกอบด้วย

โครงการ ผู้รบั ผิดชอบ

กลยทุ ธท์ ี่ ๑ : พัฒนาคณุ ภาพผเู้ รียน [มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรยี น ]

๑. โครงการพฒั นาผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนและผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียน ครูพยงคว์ ิภาคหัตถกิจ

ระดบั ชาติ O-NET

๒. โครงการโรงเรยี นมาตรฐานสากล ครนู ิชธาวัลย์ วภิ ูษณะภัทร์

๓. โครงการพฒั นาการเรยี นการสอนห้องเรียนโครงการพิเศษ ม. ต้น ครพู ยงค์ วิภาคหตั ถกจิ

๔. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหอ้ งเรียนโครงการพิเศษ ม. ปลาย ครพู ยงค์ วิภาคหัตถกิจ

๕. โครงการสง่ เสริมนกั เรยี นสู่ความเป็นเลิศ ครพู ยงค์ วภิ าคหตั ถกิจ

๖. โครงการปรบั ปรุงห้องปฏบิ ัตกิ าร ครพู ยงค์ วภิ าคหัตถกิจ

๗. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่อื ส่งเสรมิ และพฒั นาศักยภาพนักเรียน ครชู าลนิ ี แซจ่ ้อง

กลยุทธท์ ่ี ๓ : พัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การ [ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ ]

๘. โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ครพู ยงค์ วภิ าคหัตถกิจ

๙. โครงการพฒั นากระบวนการบรหิ ารจดั การดว้ ยระบบประกนั คณุ ภาพ ครวู ลิ าวลั ย์ กณั รงค์

ภายใน

กลยทุ ธ์ท่ี ๔ : พฒั นาอาคาร สถานที่ สิง่ แวดล้อม แหลง่ เรียนรใู้ ห้เอื้อตอ่ การจัดการเรยี นการสอน

และมภี าคีรว่ มพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาหรือแลกเปล่ียนเรยี นรู้

[ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ ]

๑๐.จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนนุ การบรหิ ารจัดการและ ครยู พุ เยาว์ กระจา่ งแจง้
การเรียนรู้

๑๑.โครงการพฒั นาส่ือ- อุปกรณ์ –ครุภณั ฑ์ เพ่ือการเรียนรู้ ครบู ุญเกิด ติลกโชติพงศ์

๑๒.โครงการสง่ เสริมนกั เรยี นให้เป็นบคุ คลแห่งการเรียนรู้ ครศู ริ ิพร วิเศษกลิ่น

๑๓.โครงการภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ครูเจนจริ า ทิพย์ญาณ

กลยทุ ธ์ท่ี ๕ : เสริมสร้างความเข้มแขง็ ให้ผเู้ รียนมีคุณภาพชีวิตที่ดบี นพน้ื ฐานความเปน็ ไทย

ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ ๒๑

[ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผเู้ รียน ]

๑๔.โครงการพฒั นาสมรรถนะทางการเรียนรู้ และทักษะชวี ิต ครจู รรจิรา บวั จันทร์

๑๕.โครงการโรงเรยี นศูนย์การเรยี นรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียงด้าน ครพู ไิ ลวรรณ เพชรไฝ

การศกึ ษา / ครสู ชุ ีรา ชูแกว้

๑๖.โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครวู ลิ าวัลย์ กัณรงค์

๑๗.โครงการโรงเรียนวถิ ีพุทธชัน้ นำ ครสู มบูรณ์ จนิ ตลุ า

277

รายงานการประเมินผลการดำเนนิ งานตามโครงการของแผนปฏบิ ัตกิ าร ปีการศกึ ษา 2564

โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบคุ คล ประกอบดว้ ย

โครงการ ผรู้ บั ผดิ ชอบ

กลยทุ ธ์ที่ ๒ : พัฒนาคณุ ภาพครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

[ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่เี น้นผูเ้ รียนเปน็ สำคัญ ]

๑. โครงการพฒั นาครู และบุคลากรทางการศึกษา ครกู ันยา วิสาละ

กลยุทธ์ท่ี ๓ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ [ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ ]

๒. โครงการพัฒนาประสิทธภิ าพการบรหิ ารจัดการศึกษา ครอู ไุ รวรรณ บญุ ยก

๓. โครงการระดมทรัพย์ (เงินรายได้) ครอู ไุ รวรรณ บญุ ยก

โครงการกลุ่มบริหารงานกจิ การนักเรยี น ประกอบด้วย ผ้รู ับผดิ ชอบ
โครงการ
ครูนนั ทน์ ภัส ยิม้ ยอ่ ง
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน [มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผเู้ รยี น ] ครพู ลกฤษ ตาลประสิทธิ์
๑. โครงการระบบดูแลชว่ ยเหลือนกั เรียน
๒. สถานศกึ ษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ

กลยทุ ธท์ ี่ ๕ : เสรมิ สร้างความเขม้ แขง็ ใหผ้ ู้เรยี นมีคุณภาพชวี ิตทดี่ บี นพน้ื ฐานความเปน็ ไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง สคู่ วามเปน็ พลเมืองแห่งศตวรรษท่ี ๒๑
[ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผเู้ รยี น ]

๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรา้ งสำนึกความรับผดิ ชอบต่อตนเอง ครสู มบูรณ์ จนิ ตลุ า
และสงั คม ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการกลมุ่ บรหิ ารท่ัวไป ประกอบดว้ ย ผรู้ ับผดิ ชอบ
โครงการ ครมู ณฑาทิพย์ หยหู นู

กลยุทธ์ท่ี ๑ : พัฒนาคุณภาพผ้เู รียน [มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ]
๑. โครงการสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยนักเรยี น

กลยทุ ธ์ท่ี ๔ : พฒั นาอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอ้ ม แหลง่ เรียนรใู้ ห้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน

และมีภาครี ว่ มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรอื แลกเปลี่ยนเรยี นรู้

[ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ]

๒. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ สง่ิ แวดลอ้ ม ให้เออ้ื ต่อการจัดการ เรยี นการสอน ครหู รรษา เผือกผล

๓ . โครงการสัมพนั ธช์ มุ ชน ครทู ัศนยี ์ ขวัญเพชร

๔. โครงการปรับปรงุ ซ่อมแซมรั้วด้านขา้ งโรงเรยี นเปน็ สแตนเลส ครหู รรษา เผอื กผล


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU ATURCARA FAREWELL KAK IJAT
Next Book
漏 Leak Chinese Folktale Picture Book