The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by DEBRA EMILDAH BINTI BARAHIM Moe, 2020-04-29 02:50:24

KOMPILASI PROJECT-BASED LEARNING

KOMPILASI PROJECT-BASED LEARNING

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

Penerbit Sektor Pembelajaran
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
Level 5, Wisma Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
Jalan Punai Tanah
88450 Likas, Kota Kinabalu Sabah

@Penerbit Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2020
Cetakan pertama April 2020

2

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

Sidang Redaksi
E-BUKU KOMPILASI PBL DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Pengerusi
Dr. Mistirine Radin
Pengarah Pendidikan Negeri Sabah
Timbalan Pengerusi
Abidin bin Marjan
Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Penyelaras
Ikhbal Khan bin Ismail
Pegawai Sektor Pembelajaran,
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Panel Editor
Betty D Primus @ Betty Adantus

Pegawai SISC+ PPD Papar
Chang Yee Shee

Pegawai SISC+ PPD Kota Marudu
Dg. Norliah Ali Omar

Pegawai SISC+ PPD Papar
Dr. Laimah Sungap

Pegawai SISC+ PPD Keningau
Pereka Grafik

Mohammad Azmi bin Awang Ladis
(PPD Papar)

3

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

ISI KANDUNGAN

MUKA
SURAT

BAB 1 DARI MEJA EDITOR 5
6–7
1.1 KATA ALU-ALUAN
1.2 PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI SABAH 8–9
1.3
1.4 SETINTA KATA TIMBALAN PENGARAH SEKTOR 10
1.5 PEMBELAJARAN, JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH
11
BAB 2 PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERASASKAN 11
PROJEK/ PROJECT-BASED LEARNING (PBL) 12
2.1 12
2.2 DEFINISI PBL 13
2.3
BAB 3 KONSEP PBL 14

BAB 4 PERBEZAAN PBL DENGAN PROJEK MUDAH 15 – 24
25 – 63
CONTOH APLIKASI PBL 64 – 106
107 – 146
GARIS PANDUAN PBL DAN PROJEK MUDAH SEPANJANG
TEMPOH 147 – 275
PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)
276
KOMPILASI CONTOH PERANCANGAN PBL DAN PROJEK
MUDAH

PRASEKOLAH (PELBAGAI SUBJEK)

SEKOLAH RENDAH (PELBAGAI SUBJEK

SEKOLAH MENENGAH (PELBAGAI SUBJEK)

KOMPILASI CONTOH PERANCANGAN KERJA KURSUS
SEKOLAH MENENGAH

KOMPILASI CONTOH LENGKAP PBL DAN PROJEK MUDAH
PELBAGAI SUBJEK

PENGHARGAAN

4

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

Dari Meja Editor

Assalamualaikum, Selamat Sejahtera dan Salam Ramadan Al-
Mubarak

Sempena Perintah Kawalan Pergerakan diperpanjang, Pembelajaran
Berasaskan Projek merupakan salah satu kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang menjadi alternatif Jabatan Pendidikan Negeri
Sabah untuk dilaksanakan di semua sekolah bagi mengatasi kekangan
yang wujud.

Kami telah menerima lebih 60 bahan tugasan dalam pelbagai
format yang telah dihantar oleh guru dan pegawai pendidikan dari
seluruh Sabah. Selaku Jawatankuasa yang diamanahkan untuk
mengumpul dan membukukan kesemua bahan tugasan tersebut, kami
mengambil inisiatif untuk membahagikannya kepada tiga kategori iaitu
Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL), Projek Mudah dan Kajian Kes. Selain
itu, format bagi PBL dan Projek Mudah telah diseragamkan dengan
menambah baik format sedia ada yang diberikan oleh Jabatan Pendidikan
Negeri Sabah. Tujuannya untuk memudahkan guru membezakan antara PBL
dan Projek Mudah serta dapat melaksanakan kedua-dua kaedah dengan lebih
berkesan dan bermakna kepada murid.

Pada kesempatan ini juga, kami ingin memohon maaf sekiranya
terdapat kekurangan dalam kompilasi e-buku ini, namun begitu kami telah
berusaha sebaik mungkin demi memastikan kualitinya berada pada tahap
yang baik. Namun begitu, kami sedar bahawa masih terdapat banyak ruang
untuk penambahbaikan. Kami amat bersyukur akhirnya dapat menyiapkan
sebuah kompilasi yang hampir sempurna dalam masa yang singkat hasil
kerjasama daripada rakan-rakan guru dan pegawai dari seluruh Sabah.

Akhir kata, semoga kita sentiasa #dudukdirumah dan #kekaltenang
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
26/04/2020

5

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

KATA ALU- ALUAN

Salam sejahtera kepada semua pendidik yang dedikasi dan murid di
negeri Sabah. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah (JPNS) komited
memastikan tiada murid tercicir dalam pembelajaran walau di mana jua
anda berada selama tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)
sehinggalah anda kembali ke sekolah.

e-buku Versi PKP ini mengandungi maklumat asas dan kompilasi bahan Pembelajaran
Berasaskan Projek (Project-Based Learning (PBL)) yang dihasilkan oleh guru-guru di
bawah penyeliaan JPNS bermula dari 17 April 2020 hingga 25 April 2020. Penerbitan
e-buku ini merupakan tindakan penambahbaikan terhadap analisis data terkumpul hasil soal
selidik, kutipan data PdP dalam talian dan minit mesyuarat yang dikendalikan oleh JPNS dari
17 Mac 2020 hingga 16 April 2020.

Apabila YAB Perdana Menteri Malaysia mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan
(PKP) pada 16 Mac 2020, Mesyuarat Majlis Guru Cemerlang (MGC) Bilangan 1/2020 pada 17
Mac 2020 telah memberi gambaran awal bahawa pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam
talian tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua hampir 500,000 murid sekolah
kerajaan dan bantuan kerajaan di negeri ini. Dalam keadaan murid belajar di rumah masing-
masing, kekangan capaian internet dan keupayaan ekonomi ibu bapa dikenal pasti sebagai
halangan utama. Pengalaman PdP jarak jauh (PdPJJ) semasa cuti oleh ahli MGC disahkan oleh
data yang diperoleh melalui tiga soal selidik yang dilaksanakan oleh JPNS dalam tempoh PKP
dari 23 Mac 2020 hingga 12 April 2020. Tiga dapatan utama yang diperoleh ialah i) 52% murid
tidak mempunyai capaian internet dan kemudahan teknologi maklumat/gajet untuk terlibat dalam
PdP dalam talian. Di sebaliknya; ii) 98% guru mempunyai kedua-dua kemudahan untuk
melaksanakan pengajaran dalam talian dan iii) peratus murid yang terlibat dalam PdP dalam
talian adalah rendah (30%).

Seterusnya, kutipan data PdP yang dilaksanakan oleh guru dari 13 April 2020 hingga 17
April 2020 memperlihatkan hasil pelbagai usaha mencapai murid yang dilaksanakan oleh Pejabat
Pendidikan Daerah (PPD) dan sekolah. Usaha gigih PPD dan sekolah (dengan bantuan pelbagai
pihak) menghantar bahan pembelajaran bercetak kepada murid di luar bandar dan pedalaman,

6

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

berjaya menambah peratus penglibatan mereka dalam PdPJJ di ketiga-tiga kawasan iaitu
bandar, luar bandar dan pedalaman. Data menunjukkan prestasi 63% hingga 73% PdPJJ dalam
talian, 23% hingga 27% campuran dalam dan luar talian, dan 4% hingga 11% di luar talian.
Rumusan daripada data tersebut adalah jumlah murid yang tidak terlibat dengan PdPJJ adalah
antara 10% di bandar dan 20% di luar bandar dan pedalaman. Angka kasar adalah 50,000 hingga
100,000 murid tidak mengikuti PdPJJ.

Untuk mencapai matlamat bahawa “tiada murid tercicir dalam pembelajaran, melalui
beberapa siri mesyuarat pasukan pemikir, JPNS mendapati bahawa PBL dapat membantu
pembelajaran murid dalam tempoh PKP. PBL menyediakan bahan pembelajaran kepada murid
yang boleh disiapkan dalam tempoh yang lama, memerlukan penyeliaan guru yang minimum,
boleh dilaksanakan secara dalam talian atau di luar talian, serta menggalakkan bantuan ibu bapa
atau ahli keluarga. Bagi menggalakkan murid menghasilkan kerja terbaik, PBL versi PKP ini
menyediakan ganjaran berupa sijil Emas, Perak, Gangsa dan penyertaan. Bahkan hasil kerja
yang layak diberi sijil Emas akan dinilai untuk anugerah khas. Sijil-sijil penghargaan akan
diberikan kepada murid selepas hasil kerja dinilai oleh guru.

e-buku PBL Versi PKP ini boleh diperoleh melalui portal rasmi JPNS, melalui hantaran
media sosial dan cetakan. e-buku dalam bentuk cetakan akan disampaikan melalui serahan
tangan kepada murid yang tidak mempunyai capaian internet oleh PPD masing-masing.

Selamat melaksanakan PBL.

SABAH HEBAT:
KATAKAN TIDAK KEPADA NOMBOR 16!

KATAKAN TIDAK KEPADA MTM 0%!

Dr. Mistirine Radin
Pengarah Pendidikan Sabah
25 April 2020

7

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

SETINTA KATA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Sejahtera, Salam Negaraku Malaysia dan Salam JPN Sabah
Hebat! Katakan Tidak pada No.16.

Selimpahan syukur ke hadirat Allah S.W.T kerana dengan izin-
Nya terlaksana pelancaran e-buku PBL/PBP versi PKP peringkat Negeri Sabah.

Pelancaran e-buku Project Based Learning/Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL/PBP)
versi PKP merupakan alternatif untuk rujukan pengajaran dan pemudahcaraan (Pdpc) yang
boleh diguna pakai oleh semua warga Pendidik Negeri Sabah semasa PKP ini. PBL/PBP
merupakan satu kaedah pembelajaran yang dapat memecahkan tradisi daripada sesi
pembelajaran yang ringkas, terasing dan berpusatkan guru kepada pembelajaran yang
berterusan, merentasi kurikulum, berpusatkan murid dan dapat mengintegrasikan isu dan
amalan dalam dunia sebenar. Melalui PBL/PBP, guru dapat mencungkil dan mengembangkan
potensi murid menerusi aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan seperti meneroka, membuat penilaian,
menginterpretasi dan mensintesis maklumat dengan cara yang lebih bermakna. Ia merupakan
gambaran sebenar golongan dewasa mendapatkan dan mempamerkan pengetahuan yang
dipelajari. PBL/PBP bukan sahaja bermanfaat secara langsung terhadap murid tetapi pada masa
yang sama memberi peluang kepada guru untuk menghasilkan bahan PdPc dengan kreativiti dan
inovasi mengikut kesesuaian PKP.

Pendedahan mengalami dan menghadapi dunia sebenar menerusi PBL/PBP kepada
murid, mampu melahirkan generasi berpengetahuan tinggi dan berkeupayaan untuk menghadapi
cabaran teknologi baharu sejajar dengan keperluan Revolusi Industri 4.0 (IR4.0). Hal ini kerana
PBL/PBP memberi perhatian pada kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid bukan semata-mata
produk akhir yang dihasilkan tetapi lebih kepada proses pembelajaran yang dilalui oleh murid itu
sendiri dalam mencapai matlamat pembelajaran. Proses pembelajaran tersebutlah yang
mematangkan murid dari segi perolehan ilmu yang memampukannya bersaing di persada global
sekaligus memenuhi keperluan IR4.0.

Pendidikan merupakan bidang yang dinamik yang tidak boleh jumud kerana sifat
signifikannya dalam melatari pelbagai ilmu. Paduan keserasian ilmu inilah yang menyebabkan

8

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

bidang Pendidikan memberi impak mengikut fungsinya dalam marcapada ini. Saya berharap,
dengan pelancaran e-buku PBL/PBP versi PKP ini, para pendidik yang dikasihi sekalian, juga
harus bersedia dengan PdPc pasca PKP malah menjadikan PBL/PBP amalan dalam
pelaksanaan PdPc.

Akhir kata, saya mengucapkan syabas kepada semua guru yang menyumbang PBL/PBP
sehingga terhasil e-buku ini. Saya juga merakamkan terima kasih kepada semua AJK pelaksana
e-buku serta semua yang terlibat dalam menjayakan pelancaran e-buku ini.

Sabah Hebat! Katakan Tidak pada No.16.
ABIDIN BIN MARJAN
Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran.
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.

9

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

BAB 1
PENGENALAN KEPADA
PEMBELAJARAN BERASASKAN

PROJEK/
PROJECT-BASED LEARNING (PBL)

10

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

1.1 DEFINISI PBL

“MURID MENGKAJI SECARA MENDALAM TENTANG SESUATU ISU ATAU TOPIK BAGI
MENGHASILKAN SESUATU PRODUK”

Sumber: KIT PAK21 Kementerian Pendidikan Malaysia

1.2 KONSEP PBL

Sumber: KIT PAK21 Kementerian Pendidikan Malaysia
11

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

1.3 PERBEZAAN PBL DAN PROJEK PBL
Memerlukan kolaboratif dan bimbingan
PROJEK
guru
Boleh dilaksanakan secara individu Mementingkan proses menghasilkan

Mementingkan produk / hasil akhir produk / hasil akhir
Berorientasikan guru Berorientasikan murid

Hasil akhir / produk yang sama untuk Murid menentukan hasil akhir/ produk
semua murid
Produk dibentangkan kepada audiens
Produk dihantar kepada guru sebenar
Tidak semestinya berkaitan dengan dunia
Berdasarkan pengalaman atau isu dunia
sebenar sebenar
Dilaksanakan setelah pembelajaran berlaku
Pembelajaran murid berlaku melalui
pengalaman menyiapkan projek.

Sumber: LeapEd Services Sdn. Bhd

1.4 CONTOH APLIKASI PBL

Sumber: KIT PAK21 Kementerian Pendidikan Malaysia
12

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

1.4 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PBL DAN PROJEK MUDAH SEPANJANG TEMPOH
PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)
 Boleh dijalankan secara individu dengan dibantu oleh ahli keluarga di rumah atau
berkumpulan.
 Adalah digalakkan untuk dijalankan secara individu bersama ahli keluarga sepanjang
tempoh PKP dikuatkuasakan oleh MKN.
 Hasil projek boleh dalam pelbagai bentuk seperti laporan, artifak, buku skrap, video,
persembahan multimedia dan lain-lain yang bersesuaian.
 Secara luar talian atau dalam talian.
 Hasil projek boleh dibentangkan oleh murid kepada guru selepas tamat tempoh PKP dan
selepas pihak kementerian menerima arahan oleh MKN untuk membenarkan guru dan
murid kembali ke sekolah seperti biasa
 Bagi guru yang ingin membuat PBL atau projek mudah secara dalam talian, guru
berkenaan perlu memahami cara menggunakan aplikasi yang sesuai.
CONTOH RUBRIK PEMARKAHAN (PENILAIAN GURU)

13

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

BAB 2
KOMPILASI CONTOH PERANCANGAN

PBL DAN PROJEK MUDAH

14

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

2.1
PRASEKOLAH
PELBAGAI SUBJEK

15

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

PROJEK MUDAH

A. PENGENALAN : Prasekolah Gemilang 2
i) Nama Murid/Kumpulan : Prasekolah Gemilang 2
ii) Kelas : SK Gas Sandakan
iii) Sekolah : Maria binti Oyong
iv) Guru Pembimbing

B. KANDUNGAN KURIKULUM

i) Tema :-

ii) Tajuk : Karya Kreatif Saya

i) Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab

ii) Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi:

MATA STANDARD STANDARD STANDARD
PELAJARAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

Seni Visual KE 3.3 KE 3.3.4 TP 1 BOLEH
MENZAHIRKAN MENGHASILKAN
IDEA KREATIF BINAAN KREATIF MENGHASILKAN
DALAM KE 3.3.6 KARYA SENI
PENGHASILAN MENGHASILKAN DENGAN
KARYA SENI KARYA KREATIF RANGSANGAN
(EKSPRESI MENGGUNAKAN
KREATIF BAHAN KITAR BOLEH
SEMULA MENGHASILKAN
KARYA SENI
MENGIKUT
KREATIVITI
SENDIRI

BOLEH
MENGHASILKAN
KARYA SENI
MENGIKUT
KREATIVITI
SENDIRI DENGAN
MENGGUNAKAN
PELBAGAI MEDIA
YANG SESUAI

iii) Objektif Projek: -

iv) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran : Projek Mudah

16

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

C. ARAHAN

1. Murid diminta menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kitar semula seperti surat
khabar, botol mineral, kotak, kotak telur, gelung tisu, penyedut minuman (straw) dan
sebagainya. (Gunakan bahan yang ada di rumah)

2. Sekiranya mempunyai akses internet,sumber rujukan boleh diperolehi daripada link
berikut : https://youtu.be/K3OopZKvBnc , https://youtu.be/75UVC2BQtT0

3. Contoh bergambar pula adalah seperti berikut

4. Ibu bapa/penjaga perlu membimbing dan membantu murid sepanjang penghasilan karya
kreatif tersebut.

5. Gambar dan video semasa menghasilkan karya hendaklah dihantar kepada guru sebagai
rujukan dan rekod.

6. Hasil karya perlu digambar dan disimpan untuk dibawa ke kelas setelah tamat tempoh
PKP COVID19

D. PROJEK YANG DIHASILKAN: Model

E. JADUAL PELAKSANAAN
i) Tempoh Pelaksanaan: -
ii) Tarikh Mula / Tarikh Hantar: -

MINGGU AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN
1 1. Murid diminta menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kitar

semula seperti surat khabar, botol mineral, kotak, kotak telur, gelung
tisu, penyedut minuman (straw) dan sebagainya. (Gunakan bahan
yang ada di rumah.
2. Sekiranya mempunyai akses internet,sumber rujukan boleh
diperolehi daripada link berikut : https://youtu.be/K3OopZKvBnc ,
https://youtu.be/75UVC2BQtT0

17

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

3. Contoh bergambar pula adalah seperti berikut:

4. Ibu bapa/penjaga perlu membimbing dan membantu murid sepanjang
penghasilan karya kreatif tersebut.

5. Gambar dan video semasa menghasilkan karya hendaklah dihantar
kepada guru sebagai rujukan dan rekod.

6. Hasil karya perlu digambar dan disimpan untuk dibawa ke kelas
setelah tamat tempoh PKP COVID19.

2-
3-
F. PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
i) Instrumen yang Digunakan : Model Rekaan
ii) Rubrik Pentaksiran: Merujuk Standard Prestasi DSKP

18

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

iii) Rubrik Pentaksiran: Merujuk Standard Prestasi DSKP

19

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

PROJEK MUDAH

A. PENGENALAN

i) Nama Murid/Kumpulan : -

ii) Kelas : Prasekolah Gemilang 2

iii) Sekolah : SK Gas Sandakan

iv) Guru Pembimbing : Cikgu Maria Oyong

B. KANDUNGAN KURIKULUM

i) Tema :-

ii) Tajuk : Karya Kreatif Saya

iii) Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

iv) Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi:

MATA STANDARD STANDARD STANDARD
PELAJARAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Bahasa Melayu BM 2.2 MENGECAM DAN
MENGENAL BM 2.2.1 MENYEBUT
HURUF ABJAD MENGENAL PASTI ABJAD
ABJAD (BM 2.2)

BM 2.2.2
MENYEBUT DAN
MEMBUNYIKAN
HURUF VOKAL

BM 2.2.3
MENGENAL PASTI
DAN MENYEBU
HURUF KECIL DAN
HURUF BESAR

v) Objektif Projek: -

vi) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Projek Mudah

C. ARAHAN

1. Murid diminta menghasilkan sebuah buku seperti kamus bergambar dengan bimbingan
ahli keluarga yang ada di rumah seperti ibu, bapa, kakak, abang atau penjaga.

2. Murid dibimbing mengenal huruf abjad ( a hingga z ) ( A hingga Z ) menggunakan
sumber sedia ada di rumah seperti melalui tulisan tangan, kad huruf, carta huruf dan
sebagainya.

3. Sekiranya mempunyai akses internet,sumber rujukan boleh diperolehi daripada link
berikut : https://youtu.be/U8Sc8aRtIsc , https://youtu.be/ntOcUugPVk0

4. Setelah murid belajar mengenal huruf, murid perlu menghasilkan buku kamus
bergambar berkaitan huruf.

20

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

5. Murid perlu mencari huruf sama ada daripada majalah lama ,surat khabar,pembungkus
makanan atau buku lama. Gunting huruf kecil dan huruf besar, kemudian lekatkan ke
dalam buku . ( lekatkan 1 huruf dalam 1 muka surat )

6. Setelah itu murid perlu dibimbing mencari gambar – gambar yang berkaitan dengan
huruf tersebut. Contohnya huruf Aa ( ayam, awan, api, adik ) gunting dan lekatkan di
dalam buku tersebut. Sekiranya , tidak ada gambar yang diperolehi, ahli keluarga boleh
membantu melukis gambar tersebut.

7. Ulang aktiviti sehingga huruf Z.
8. Murid boleh menghias buku tersebut mengikut kesesuaian dan menggunakan bahan

sedia ada di rumah.
9. Aktiviti pengukuhan bolehlah dibuat melalui kuiz dalam link :

https://forms.gle/LReNaWqoy1B1iAQc8
10. Ibu bapa/penjaga perlu membimbing dan membantu murid sepanjang penghasilan karya

kreatif tersebut.
11. Gambar dan video semasa menghasilkan karya hendaklah dihantar kepada guru

sebagai rujukan dan rekod.
12. Hasil karya perlu digambar dan disimpan untuk dibawa ke kelas setelah tamat tempoh

PKP COVID19.

D. PROJEK YANG DIHASILKAN: Gunting dan Tampal Gambar / Melukis Gambar

E. JADUAL PELAKSANAAN

i) Tempoh Pelaksanaan: 1 minggu
ii) Tarikh Mula / Tarikh Hantar: 13 April 2020 – 20 April 2020

MINGGU AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN
1
1. Murid diminta menghasilkan sebuah buku seperti kamus bergambar
dengan bimbingan ahli keluarga yang ada di rumah seperti ibu,
bapa, kakak, abang atau penjaga.

2. Murid dibimbing mengenal huruf abjad ( a hingga z ) ( A hingga Z )
menggunakan sumber sedia ada di rumah seperti melalui tulisan
tangan, kad huruf, carta huruf dan sebagainya.

3. Sekiranya mempunyai akses internet,sumber rujukan boleh
diperolehi daripada link berikut : https://youtu.be/U8Sc8aRtIsc ,
https://youtu.be/ntOcUugPVk0

4. Setelah murid belajar mengenal huruf, murid perlu menghasilkan
buku kamus bergambar berkaitan huruf.

5. Murid perlu mencari huruf sama ada daripada majalah lama ,surat
khabar,pembungkus makanan atau buku lama. Gunting huruf kecil
dan huruf besar, kemudian lekatkan ke dalam buku . ( lekatkan 1
huruf dalam 1 muka surat )

6. Setelah itu murid perlu dibimbing mencari gambar – gambar yang
berkaitan dengan huruf tersebut. Contohnya huruf Aa ( ayam, awan,
api, adik ) gunting dan lekatkan di dalam buku tersebut. Sekiranya ,
tidak ada gambar yang diperolehi, ahli keluarga boleh membantu
melukis gambar tersebut.

7. Ulang aktiviti sehingga huruf Z.
8. Murid boleh menghias buku tersebut mengikut kesesuaian dan

menggunakan bahan sedia ada di rumah.

21

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

9. Aktiviti pengukuhan bolehlah dibuat melalui kuiz dalam link :
https://forms.gle/LReNaWqoy1B1iAQc8

10. Ibu bapa/penjaga perlu membimbing dan membantu murid
sepanjang penghasilan karya kreatif tersebut.

11. Gambar dan video semasa menghasilkan karya hendaklah dihantar
kepada guru sebagai rujukan dan rekod.

12. Hasil karya perlu digambar dan disimpan untuk dibawa ke kelas
setelah tamat tempoh PKP COVID19

2-
3-

F. PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
i) Instrumen yang Digunakan : Latihan Bergambar

ii) Rubrik Pentaksiran: Merujuk Standard Prestasi DSKP

Konstruk Tahap Tafsiran
Penguasaan
MENGECAM DAN Hanya Boleh Menyebut ABJAD
MENYEBUT ABJAD 1 Boleh mengecam dan menyebut
2 sebahagian ABJAD
(BM 2.2) Boleh mengecam dan menyebut
3 huruf besar dan huruf kecil dengan
betul

22

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

PROJEK MUDAH

A. PENGENALAN

i) Nama Murid/Kumpulan : -

ii) Kelas : Prasekolah Gemilang 2

iii) Sekolah : SK Gas Sandakan

iv) Guru Pembimbing : Cikgu Maria Oyong

B. KANDUNGAN KURIKULUM

i) Tema : Kemanusiaan

ii) Tajuk : Saya dan Keluarga

iii) Mata Pelajaran : Kemanusiaan

iv) Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi:

MATA STANDARD STANDARD STANDARD
PELAJARAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Kemanusiaan
KM 1.1 MEMAHAMI KM 1.1.2
DIRI DAN BERCERITA
HUBUNGAN TENTANG
DENGAN ANGGOTA
KELUARGA KELUARGA

v) Objektif Projek: -

vi) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Projek Mudah

C. ARAHAN
1. Murid diminta menghasilkan bahan berkaitan anggota keluarga.
2. Murid perlu mengenal pasti anggota keluarga yang ada di sekeliling mereka seperti ibu,
ayah, adik,kakak, abang, nenek, atuk
3. Sekiranya mempunyai capaian internet, bolehlah merujuk kepada link berikut:
https://youtu.be/8Xhy3xEmghQ
4. Ahli keluarga perlu membantu dan membimbing murid sepanjang penghasilan PBL
murid.
5. Ahli keluarga yang membantu perlu merakamkan proses kerja murid sama ada dalam
bentuk gambar atau video untuk dijadikan evidens dalam rekod pentaksiran (PBD)

D. PROJEK YANG DIHASILKAN:

Murid boleh menghasilkan PBL melalui pilihan berikut:
1. Menghasilkan pokok keluarga.
2. Menghasilkan bingkai gambar keluarga saya.
3. Menghasilkan buku skrap keluarga saya
4. Menghasilkan slaid Powerpoint

E. JADUAL PELAKSANAAN
i) Tempoh Pelaksanaan: 1 minggu

23

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

ii) Tarikh Mula / Tarikh Hantar: 27 April 2020 – 03 Mei 2020

MINGGU AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN
1 1. Murid diminta menghasilkan bahan berkaitan anggota keluarga.
2. Murid perlu mengenal pasti anggota keluarga yang ada di sekeliling
2
3 mereka seperti ibu, ayah, adik,kakak, abang, nenek, atuk
3. Sekiranya mempunyai capaian internet, bolehlah merujuk kepada

link berikut:
https://youtu.be/8Xhy3xEmghQ

4. Ahli keluarga perlu membantu dan membimbing murid sepanjang
penghasilan PBL murid.

5. Ahli keluarga yang membantu perlu merakamkan proses kerja murid
sama ada dalam bentuk gambar atau video untuk dijadikan evidens
dalam rekod pentaksiran (PBD)
-
-

F. PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
i) Instrumen yang Digunakan : Latihan Bergambar

ii) Rubrik Pentaksiran: Merujuk Standard Prestasi DSK

Buku Skrap Bingkai Gambar
Pokok Keluarga

24

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

2.2
SEKOLAH RENDAH
PELBAGAI SUBJEK

25

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

PROJEK MUDAH

A. PENGENALAN :-
i) Nama Murid/Kumpulan : Tahap 1
ii) Kelas : SK Talantang Kota Marudu
iii) Sekolah : Cikgu Saliah Masalin
iv) Guru Pembimbing

B. KANDUNGAN KURIKULUM

i) Tema :-

ii) Tajuk : Buku Skrap Sistem Bahasa

iii) Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

iv) Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi:

MATA STANDARD STANDARD STANDARD
PELAJARAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Bahasa Melayu 3.2 Menulis 3.2.1 Membina dan
perkataan, frasa, menulis; Tahap 6
dan ayat yang (cemerlang)
bermakna i. Perkataan Menulis secara
ii. Frasa mekanis, membina
iii. Ayat ayat, mencatat
maklumat, serta
memurnikan hasil
penulisan daripada
aspek ejaan dan
tanda baca pada
tahap terperinci,
konsisten dan
menjadi model
teladan

v) Objektif Projek
 Murid membuat tugasan dalam bentuk penghasilan Buku skrap Sistem Bahasa

vi) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Projek Mudah

C. ARAHAN
1. Hasilkan sebuah buku skrap Sistem Bahasa. Gunakan kreativiti anda untuk
mempersembahkan pengisian buku skrap sistem Bahasa yang menarik.
2. Nyatakan maksud kata Hubung, maksud ayat Tunggal, maksud ayat Majmuk.
3. Tulis satu ayat Tunggal dan ayat Majmuk untuk setiap kata Hubung yang telah kamu
senaraikan.

D. PROJEK YANG DIHASILKAN: Buku Skrap Sistem Bahasa

26

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

E. JADUAL PELAKSANAAN
i) Tempoh Pelaksanaan: 9 hari

ii) Tarikh Mula / Tarikh Hantar: 21 April 2020 – 29 April 2020

MINGGU AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN
1
1. Hasilkan sebuah buku skrap Sistem Bahasa. Gunakan kreativiti anda
untuk mempersembahkan pengisian buku skrap sistem Bahasa yang
menarik.

2. Nyatakan maksud kata Hubung, maksud ayat Tunggal, maksud ayat
Majmuk.

3. Tulis satu ayat Tunggal dan ayat Majmuk untuk setiap kata
Hubung yang telah kamu senaraikan

2-
3-

F. PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
i) Instrumen yang Digunakan: -

ii) Rubrik Pentaksiran: Merujuk Standard Prestasi DSKP

27

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

PROJEK MUDAH

A. PENGENALAN :-
i) Nama Murid/Kumpulan : Tahun 1
iv) Kelas : SK Talantang Kota Marudu
v) Sekolah : Saliah binti Masalin
vi) Guru Pembimbing

B. KANDUNGAN KURIKULUM

i) Tema :-

ii) Tajuk : Mengkaji Keupayaan Bahan Menyerap Air

iii) Mata Pelajaran : Sains

iv) Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi:

MATA STANDARD STANDARD STANDARD
PELAJARAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
8.1 Keupayaan
Sains bahan menyerap air 8.1.6 Menjelaskan TP 6
pemerhatian Menyelesaikan
tentang masalah dengan
keupayaan bahan mengaplikasikan
menyerap air pengetahuan
melalui lakaran, tentang
penulisan,TMK keupayaan bahan
atau lisan. menyerap air.

v) Objektif Projek :
 Murid menjalankan eksperimen dan menghasilkan satu lakaran yang boleh
digunakan untuk melindungi manusia daripada hujan dan panas

vi) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran : Pembelajaran Berasaskan Projek

C. ARAHAN
1. Sediakan bahan-bahan seperti yang dinyatakan di atas.
2. Jalankan satu penyiasatan.
3. Sediakan tujuh gelas dan isi air separuh.
4. Masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam gelas.( satu gelas satu bahan)
5. Perhatikan isi padu air selepas bahan-bahan tersebut dikeluarkan dari gelas.
6. Catatkan pemerhatian dalam jadual. ( rujuk Lampiran )
7. Jawab soalan berdasarkan keputusan penyiasatan.
8. Lakar satu objek yang boleh digunakan untuk melindungi manusia daripada hujan dan
panas.
9. Nyatakan bahan yang kamu gunakan dalam lakaran ini

D. PROJEK YANG DIHASILKAN: Eksperimen

28

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

E. JADUAL PELAKSANAAN
i) Tempoh Pelaksanaan: 9 hari
ii) Tarikh Mula / Tarikh Hantar: 21 April 2020 – 29 April 2020

MINGGU AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN
1
1. Sediakan bahan-bahan seperti yang dinyatakan di atas.
2 2. Jalankan satu penyiasatan.
3 3. Sediakan tujuh gelas dan isi air separuh.
4. Masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam gelas.( satu gelas satu

bahan)
5. Perhatikan isi padu air selepas bahan-bahan tersebut dikeluarkan

dari gelas.
6. Catatkan pemerhatian dalam jadual. ( rujuk Lampiran )
7. Jawab soalan berdasarkan keputusan penyiasatan.
8. Lakar satu objek yang boleh digunakan untuk melindungi manusia

daripada hujan dan panas.
9. Nyatakan bahan yang kamu gunakan dalam lakaran ini

-
-

F. PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

i) Instrumen yang Digunakan: Jadual dan Grafik
ii) Rubrik Pentaksiran: Merujuk Standard Prestasi DSKP

Arahan : Bulatkan jawapan yang betul dalam jadual di bawah.

Bahan Nyatakan Isi Padu Air Pada Tahap Keupayaan Bahan
Gelas Selepas Bahan Menyerap Air

Dikeluarkan Daripada Gelas

Sapu Tangan Kekal / Berkurang Menyerap / Tidak Menyerap

Kertas Tisu Kekal / Berkurang Menyerap / Tidak Menyerap

Klip Kertas/Paku Kekal / Berkurang Menyerap / Tidak Menyerap

Guli Kekal / Berkurang Menyerap / Tidak Menyerap

Penutup botol Kekal / Berkurang Menyerap / Tidak Menyerap

Kertas Kekal / Berkurang Menyerap / Tidak Menyerap

Plastik Kekal / Berkurang Menyerap / Tidak Menyerap

29

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

Jadual Pengelasan Bahan Meyerap Dan Tidak Menyerap Dan Lakaran Objek

Arahan : Lengkapkan jadual ini berdasarkan pemerhatian anda dalam penyiasatan.

Bahan Menyerap Air Bahan Tidak Menyerap Air

Arahan: Lakarkan satu objek yang boleh digunakan untuk melindungi manusia daripada hujan,
atau panas. Nyatakan nama lakaran dan bahan yang digunakan.

30

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

PERANCANGAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

SEKOLAH : SK Kimanis Papar

NAMA MURID/KUMPULAN : Fahyim Iman bin Firdaus

KELAS : Tahun 2

TAJUK PROJEK : Ibadahku Sempurna di Bulan Ramadan

PROJEK YANG DIHASILKAN : Jurnal

MATA PELAJARAN : Pendidikan Islam

i. Bidang Tilawah Al-Quran

ii. Bidang Ibadah

GURU PEMBIMBING : Nurfazhillah binti Sabit

A. KANDUNGAN KURIKULUM

Standard Standard Pembelajaran
Kandungan
Bidang Tilawah Al- 1.5.1 mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi
Quran bacaan mad asli dengan betul
1.5.2 membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungai
1.5 membaca ayat bacaan mad asli dengan betul dan bertajwid
mengandungi 1.5.3 mengaplikasi bacaan mad asli dengan betul dan bertajwid
bacaan mad asli dalam pembacaan al-Quran
dengan ertl dan
bertajwid

Standard Standard Pembelajaran
Kandungan
Bidang Ibadah 3.3.1 membaca bacaan wajib dalam solat dengan sempurna
3.3.2 menghafaz bacaan wajib dalam solat dengan sempurna
3.3 membaca dan 3.3.3 memperdengarkan bacaan wajib dalam solat dengan
menghafaz bacaan sempurna
wajib dalam solat 3.3.4 mengaplikasikan bacaan wajib dalam solat dengan sempurna

3.4 membaca dan 3.3.1 membaca bacaan sunat haiat dalam solat dengan sempurna
menghafaz bacaan 3.3.2 menghafaz bacaan sunat haiat dalam solat dengan sempurna
sunat haiat dalam 3.3.3 memperdengarkan bacaan sunat haiat dalam solat dengan
solat sempurna
3.3.4 mengaplikasikan bacaan sunat haiat dalam solat dengan
sempurna

31

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

B. SOALAN KURIKULUM

Soalan Asas Soalan Kurikulum
Soalan Unit
Apakah perasaan kamu menyambut bulan Ramadan?

Apakah aktiviti-aktiviti yang kamu biasa lakukan dalam bulan
Ramadan?

Soalan 1. Apakah bacaan wajib yang kamu baca semasa solat?
Kandungan 2. Apakah kalimah dan potongan ayat yang mengandungi mad asli

dalam bacaan wajib yang kamu baca?
3. Apakah ayat al-Quran yang kamu baca dalam bulan Ramadan?
4. Bilakah masanya kamu membaca al-Quran atau Iqra?
5. Apakah aktiviti-aktiviti ibadah yang kamu lakukan dalam bulan

Ramadan?
6. Siapakah yang mengajar kamu membaca al-Quran atau Iqra?
7. Apakah perasaan kamu semasa membaca al-Quran?
8. Apakah faedah menulis Jurnal Ibadahku Sempurna di Bulan

Ramadan kepada kamu?

C. MATLAMAT PROJEK
 Murid dapat menghasilkan Jurnal Harian Aktiviti Ibadahku Sempurna di Bulan Ramadan
yang berkaitan dengan solat fardu dan membaca al-Quran atau Iqra.

D. OBJEKTIF PROJEK
Pada akhir penghasilan projek ini, saya dapat:

i. membaca ayat mengandungi bacaan mad asli dengan ertl dan bertajwid
ii. membaca dan menghafaz bacaan wajib dalam solat
iii. membaca dan menghafaz bacaan sunat haiat dalam solat
iv. menulis Jurnal Harian Aktiviti Ibadahku Sempurna di Bulan Ramadan.

32

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

E. JADUAL PELAKSANAAN PROJEK

Tempoh Aktiviti

Minggu 1  Membina muka depan Jurnal Harian Saya @ Ramadhan Kareem
 Mengenal pasti isi kandungan yang dicadangkan:
(Perancangan)  Senarai semak aktiviti Sebulan
 Ramadhan Planner untuk mencatatkan hari penting
20/4/2020 -  Perjalanan al-Quran/ Iqra @ Ramadhan
 Senarai Semak Solat Ku sempurna @ Ramadhan
26/4/2020  Jurnal Harian Saya @ Ramadhan
 Pada 24/4/2020 murid boleh mula mengisi Jurnal Harian
Minggu 2
(Pelaksanaan dan  Pada 27/4/2020 (kelas PAI) murid membuat laporan di link yang
Pentaksiran) disediakan
27/4/2020-
3/5/2020  Sepanjang minggu:
 Menanda / aktiviti Sebulan
Minggu 3  Mencatatkan hari penting pada Ramadhan Planner
(Pelaksanaan dan  Mencatat bacaan al-Quran/ Iqra
Pentaksiran)  Menanda / pada bacaan Solat yang telah dihafal
4/5/2020 –  Menulis Jurnal Harian (Gambar/ lukisan)
10/5/2020
 Pada 4/5/2020 (Kelas PAI) murid membuat laporan di link yang
Minggu 4 disediakan
(Pelaksanaan dan
Pentaksiran)  Sepanjang minggu:
11/5/2020 –  Menanda / aktiviti Sebulan
17/5/2020  Mencatat bacaan al-Quran/ Iqra
 Menanda / pada bacaan Solat yang telah dihafal
Minggu 5  Menulis Jurnal Harian (Gambar/ lukisan)
(Pengujian dan
Penilaian)  Pada 4/5/2020 (Kelas PAI) murid membuat laporan di link yang
18/5/2020 – disediakan
20/5/2020
 Sepanjang minggu:
 Menanda / aktiviti Sebulan
 Mencatat bacaan al-Quran/ Iqra
 Menanda / pada bacaan Solat yang telah dihafal
 Menulis Jurnal Harian (Gambar/ lukisan)

 Pada 18/5/2020 (Kelas PAI) murid membuat laporan di link yang
disediakan

 Sepanjang minggu:
 Menanda / aktiviti Sebulan
 Mencatat bacaan al-Quran/ Iqra
 Menanda / pada bacaan Solat yang telah dihafal
 Menulis Jurnal Harian (Gambar/ lukisan)

33

8/6/2020 KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

HANTAR PROJEK JURNAL HARIAN SAYA @ RAMADHAN
KAREEM

F. PROJEK YANG DIHASILKAN

Buku Skrap Model Folio Video Audio

Poster Permainan Kuiz Aplikasi Digital Power Point

Komik Naratif Grafik Nyanyian Laman Web

Kajian Kes Kajian Lapangan Prototaip Tafsiran Konsep Lain-lain

G. PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
 Kaedah Pentaksiran: Pentaksiran Kendiri
 Instrumen Pentaksiran:
i. Senarai Semak : Bacaan Wajid/Sunat Haiayt didalam Solat
ii. Rekod Bacaan al-Quran/Iqra
iii. Refleksi (Jurnal Harian)
iv. Gambar Aktiviti

34

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

H. RUBRIK TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN BAGI PROJEK
 Murid menggunakan rubrik ini untuk menentukan Tahap Penguasaan sendiri
 Gunakan borang Senarai Semak dan Lembaran Pentaksiran Kendiri atau Refleksi
untuk menentukan Tahap Penguasaan anda

Tahap Huraian Kriteria
Penguasaan

 Murid memilih salah satu fokus pada ibadah yang telah ditetapkan.
 Murid menghasilkan jadual senarai semak amalan seharian, rekod bacaan al-Quran/

Iqra dan Senarai Semak Bacaan dalam solat.
1 (sangat terhad)  Murid membaca dan menghafal bacaan dalam solat tetapi tidak aplikasi dalam

kehidupan seharian.
 Murid membaca al-quran/ Iqra (Sekali sekala)

2 (terhad) 3 Murid memilih 2 ibadah daripada fokus pada ibadah yang telah ditetapkan.
4 Murid menghasilkan jadual senarai semak amalan seharian, rekod bacaan al-Quran/

Iqra dan Senarai Semak Bacaan dalam solat.
5 Murid membaca dan menghafal bacaan dalam solat dan aplikasi dalam kehidupan

seharian (Sekali-sekala)
6 Murid membaca al-quran/ Iqra (Sekali sekala)

3 (memuaskan) 7 Murid memilih 2 ibadah daripada fokus pada ibadah yang telah ditetapkan.
8 Murid menghasilkan jadual senarai semak amalan seharian, rekod bacaan al-Quran/

Iqra dan Senarai Semak Bacaan dalam solat.
9 Murid membaca dan menghafal bacaan dalam solat dan aplikasi dalam kehidupan

seharian (kerap)
10 Murid membaca al-quran/ Iqra (kerap)

4 (baik)  Murif fokus pada ibadah yang telah ditetapkan
 Murid menghasilkan sebuah buku jurnal harian yang kemas.
 Murid mencatatkan dan mengemaskini jurnal berdasarkan mingguan.
 Murid mengamalkan ibadah fokus (berpuasa/ solat 5 waktu dan membaca al-Quran &

Iqra) dengan sempurna
 Murid menambah nilai ibadah dengan ibadah-ibadah yang lain seperti bersedekah,

membantu ibubapa, solat tarawih dan sebagainya.

5 (sangat baik)  Murid fokus pada ibadah yang telah ditetapkan
 Murid menghasilkan sebuah buku jurnal harian yang kemas, kreatif dan inovatif.
 Murid mencatatkan dan mengemaskini jurnal berdasarkan sekali sekali (dalam

seminggu).
 Murid mengamalkan ibadah fokus (berpuasa/ solat 5 waktu dan membaca al-Quran &

Iqra) dengan sempurna serta istiqomah dalam kehidupan seharian.
 Murid menambah nilai ibadah dengan ibadah-ibadah yang lain seperti bersedekah,

membantu ibubapa, solat tarawih dan sebagainya.

 Murif fokus pada ibadah yang telah diniatkan secara sedar (kemahuan sendiri).
6 (cemerlang)

35

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

 Murid menghasilkan sebuah buku jurnal harian yang kreatif, kemas dan inovatif serta
memiliki unsur kitar semula.

 Murid berjaya mencatatkan dan mengemaskini jurnal setiap hari.
 Murid mengamalkan ibadah fokus (berpuasa/ solat 5 waktu dan membaca al-Quran &

Iqra) dengan sempurna serta istiqomah dalam kehidupan harian dan boleh dicontohi
atau boleh membimbing orang lain.
 Murid menambah nilai ibadah dengan ibadah-ibadah yang lain seperti bersedekah,
membantu ibubapa, solat tarawih dan sebagainya.
i) Borang senarai semak pelaksanaan projek (diisi oleh murid)
Fasa Pengenalan Projek:
https://forms.gle/F3UdTZvRmvMjtPCy5
Pelaksnaan Fasa 1- Penghantaran:
https://forms.gle/oUNduJkEuPQMf6qT9
ii) Borang Senarai Semak Ibadah dalam Kehidupan harian (Disi oleh murid)

36

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

iii) Rekod Bacaan al-Quran / Iqra (Disi oleh murid)

iv) Rekod Hafalan (Disi Oleh murid)

37

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

v) Catatan Refleksi Harian/ Mingguan

vi) Gambar Aktiviti berserta Penerangan Ringkas Projek
1. Gambar Proses Perancangan

MENGGUNAKAN KERTAS TERPAKAI MENAIP HIASAN UNTUK BUKU

38

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

MENGGUNAKAN BUKU TERPAKAI MUKA HADAPAN JURNAL HAMPIR
SIAP

2. Gambar Proses Pelaksanaan
3. Gambar Proses Penilaian Kendiri
4. Gambar Projek yang sudah siap

39

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

CONTOH CADANGAN TUGASAN PBL (Projek Based Learning) VERSI PKP COVID 19

Mata Pelajaran : Matematik

Kelas : Tahun 2

Bidang Pembelajaran : Nombor dan Operasi

Tajuk : 2.0 Operasi Asas

Tajuk Projek : Alat bantu Kira

Guru Pembimbing : MAXMILLAN ATHANASIUS

Sekolah : SK Kalampun Keningau

KANDUNGAN KURIKULUM

Standard Kandungan Standard Pembelajaran
2.1 Tambah dalam lingkungan 1000 2.1.1 Menambah dua nombor hasil tambah

dalam lingkungan 1000.
2.1.2 Menambah tiga nombor hasil tambah

dalam lingkungan 1000.

2.2 Tolak dalam lingkungan 1000 2.2.1 Menolak dua nombor dalam
lingkungan 1000.

2.2.2 Menolak dua nombor dari satu nombor
dalam lingkungan 1000.

KEMUNGKINAN ISU/PERMASALAHAN ( Ikut pengalaman guru subjek )

Murid menghadapi kesukaran apabila melakukan aktiviti penambahan dan penolakan ketika
menyelesaikan latihan dalam bilik darjah.

SOALAN KURIKULUM:

Soalan Asas / Bagaimana kemahiran mengira berguna dalam kehidupan
Umum manusia ?
Soalan Unit Bagaimana kita hendak mengira ?
Soalan Kandungan i. Apakah itu penambahan ?
ii. Apakah itu penolakan ?
iii. Bagaimanakah kita hendak menyelesaikan masalah

harian yang melibatkan operasi tambah dan operasi tolak ?

OBJEKTIF PROJEK :

Pada akhir penghasilan projek ini, murid dapat :

i. Menghasilkan satu produk alat bantu mengira
ii. Melakukan operasi tambah dan operasi tolak dalam lingkungan 1000 tanpa melakukan

sebarang kesilapan.

40

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

iii. Menjelaskan kepentingan melakukan aktiviti kira-kira dalam kehidupan harian
terutamanya melibatkan tambah dan tolak wang.

TAJUK PROJEK:

Menghasilkan alat yang boleh membantu dalam melakukan proses pengiraan dengan betul
bagi operasi tambah dan tolak daripada bahan terpakai/terbuang/alam semulajadi.

SASARAN : Tahun 2
TEMPOH : 2 minggu lebih ( 28.04.2020 – 12.05.2020 )

MEMULAKAN PROJEK
1. Pastikan dahulu bahan-bahan yang boleh digunapakai yang ada di rumah atau sekitar
rumah dan selamat digunakan.
2. Peroleh sebanyak mungkin bahan kitar semula tersebut untuk dijadikan bahan projek.
3. Laksanakan projek menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai mengikuti kesesuaian
dan kreativiti murid.

MENYIAPKAN PROJEK
1. Bersihkan bahan projek yang hendak digunapakai.
2. Boleh gunakan pelbagai kaedah untuk menyiapkan projek, misalnya menghasilkan
gelang, rantai, pembaris dan pelbagai lagi.
3. Atau pelajar boleh rakam projek yang hendak dihasilkan, maksudnya pelajar boleh
bentang projek dan rakam pembentangan tersebut.

DOKUMENTASI PROJEK
1. Projek yang telah dihasilkan murid akan digunapakai semasa aktiviti PdP dalam bilik

darjah.

PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
 Kaedah Pentaksiran: Pentaksiran Kendiri
 Instrumen Pentaksiran:
v. Senarai Semak
vi. Lembaran Pentaksiran Kendiri atau Refleksi
vii. Gambar Aktiviti

41

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

i. Lembaran Pentaksiran Kendiri atau Refleksi yang dibuat oleh murid

Apa? Mengapa? Bagaimana? Kesan/Akibat

Apakah tajuk yang Mengapakah kamu Bagaimanakah Apakah pengajaran
kamu pelajari? mempelajari tajuk kamu tahu yang yang kamu peroleh
setelah mempelajari
ini? kamu sudah topik ini dan berjaya
memahami tajuk ini?
menghasilkan
projek?

JADUAL KERJA/JADUAL PERBATUAN

TARIKH AKTIVITI CATATAN
(boleh tetapkan tarikh,
ikut kesesuaian guru Pencarian bahan Buat nota ringkas rujukan
dan murid) projek sendiri
2 hari Derafkan projek yang Ikut minat murid untuk memilih
hendak dilakukan kaedah menyiapkan projek
2 hari seperti yang telah dijelaskan
Mulakan penghasilan Pilih satu kaedah yang difikirkan
2 hari projek sesuai dan murid faham
melaksanakan
2 hari Siapkan Projek Hantar kepada guru subjek
melalui kaedah yang telah
dipersetujui

Gambar di bawah adalah contoh Alat Bantu Kira yang dihasilkan.
Pemilihan bahan terpakai iaitu kotak kosong dan tali rapia.

42

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

1 Lakar bentuk yang sama pada permukaan kotak tersebut untuk dapatkan bentuk yang
sama saiz.

2 Gunting lakaran pada permukaan kotak untuk dapatkan bentuk yang dikehendaki.
Contohnya bentuk bulat.

3 Tebuk lubang pada objek tersebut.

43

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

4 Gunakan tali rafia untuk mengikat objek tersebut. Masukkan kedalam lubang yang
ditebuk.

5 Gunakan pen maker untuk menulis nombor pada objek tersebut. 1 hingga 19 secara
sebelah menyebelah.

**Murid boleh gunakan bahan-bahan yang dikumpul untuk hasilkan satu Alat bantu kira yang
lagi menarik dan kreatif daripada contoh yang diberikan. Anda memang TERBAIK.

44

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

PROJEK MUDAH

A. PENGENALAN :-
i) Nama Murid/Kumpulan : Tahap 2
ii) Kelas : SK Talantang Kota Marudu
iii) Sekolah : CIkgu Saliah Masalin
iv) Guru Pembimbing

B. KANDUNGAN KURIKULUM

i) Tema :-

ii) Tajuk : Buku Skrap Peribahasa

iii) Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

iv) Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi:

MATA STANDARD STANDARD STANDARD
PELAJARAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Bahasa Melayu 3.5 Mencatat
maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat TP 6 (Cemerlang)
tentang sesuatu maklumat yang Menulis jawapan,
perkara daripada betul mengikut mencatat
pelbagai sumber urutan daripada maklumat,
pelbagai sumber membina
kerangka dan
menulis maklumat,
yang betul pada
tahap sangat
terperinci,
konsisten, dan
menjadi model
teladan

v) Objektif Projek: -

vi) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Projek Mudah

C. ARAHAN
1. Hasilkan sebuah buku skrap peribahasa. Gunakan kreativiti anda untuk
mempersembahkan pengisian buku skrap peribahasa yang menarik.
2. Nyatakan maksud peribahasa, jenis-jenis peribahasa( simpulan,perumpamaan,bidalan,
pepatah dan perbilangan) beri contoh-contoh setiap jenis peribahasa dan tulis maknanya.

D. PROJEK YANG DIHASILKAN: Buku Skrap Peribahasa

E. JADUAL PELAKSANAAN

i) Tempoh Pelaksanaan: 9 hari
ii) Tarikh Mula / Tarikh Hantar: 21 April 2020 – 29 April 2020

45

MINGGU KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP
1
AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN
2
3 Cari bahan atau maklumat daripada buku teks tahun 4,5,6. Selain
itu dapatkan juga maklumat daripada internet.

-
-

F. PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
i) Instrumen yang Digunakan : -
ii) Rubrik Pentaksiran: Merujuk Standard Prestasi DSKP

46

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

SUBJECT : SIMPLE PROJECT
CLASS : English Language
PREPARED BY : Year 4
SCHOOL : Nur Izza Nasrina Binti Rodzan
Sk Sinulihan Baru, Keningau

MAIN SKILL FOCUS : WRITING

Contect Standard : 4.3 Communicate with appropriate language form and
Learning Standard styles for a range for a range of purposes in print and
Achievement Standards digital media
Objective
: 4.3.3 Produce a plan or draft of one paragraph for a
familiar topic and modify this appropriately in response
to feedback

: TP3 – Can create short paragraph and able to describe
using simple sentences

: Allowing pupils to express their favourite vehicle
through short paragraphs using simple sentences

TOPIC : Getting Around
TITLE : Transportation
TARGET : All Year 4 Bestari Pupil
PERIOD : 2 weeks

STEPS TO START THE PROJECT

FIRST PHASE ● Pupils read instructions from their Get Smart Plus 4
Starting the project Books on page 60.

SECOND PHASE ● Pupils are allowed to look for examples of DIY
Developing the project transportations from various sources, such as:

- Get Smart Plus 4 Textbook

- Internet references (Youtube, Pinterest)
- Friend/ Brother/ Sister/ Parents’s help
● Parent’s must help the teacher and their child on starting

the project.

● Pupils choose which transportation they want to build
● Parents must help and guide their child whilst finish the

DIY Transportation
● Teacher guide pupils through long distance and online to

identify and ask for their development of their DIY

Transportation
● Pupils are given a week until two weeks to finish the

project

47

THIRD PHASE KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
Ending the Project DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

PROJECT ● Pupils were asked to create a short paragraph about their
DOCUMENTATION DIY Transportation in a piece of A4 paper or in their
exercise book.

● Pupils are advised to keep their finishing product and
submit it after RMO to their English teacher

● Teacher will be doing a mini showcase for the others to
look at the finishing product

● Teacher will pick the best DIY Transportation among
everyone

● The finished products will be combined in one e-file or
folio

● Teacher will be giving rewards to the best DIY
Transportation

ASSESSMENT

i) Used Instrument : Non-verbal, Checklist and Designed Model
ii) Assessment Rubric

GUIDANCE NOTE
Below are some examples from Pinterest that the pupils could refer to:

48

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

PROJECT-BASED LEARNING UNIT PLAN

SUBJECT : English Language
Year 4
CLASS : World of Knowledge
Writing
THEME : Speaking
Amazing Animals
MAIN SKILL : Science
Betty D Primus (SISC+ PPD Papar)
COMPLEMENTARY SKILL :

TOPIC :

OTHER SUBJECT :

PREPARED BY :

PROJECT DESCRIPTION : Produce a tool to help create awareness on animal
extinction. Choose an animal that has extinct to support
your cause.

REAL WORLD PROBLEM:
Healthy ecosystems depend on plant and animal species as their foundations. When a species
becomes endangered, it is a sign that the ecosystem is slowly falling apart. Each species that is
lost triggers the loss of other species within its ecosystem. Humans depend on healthy
ecosystems to purify our environment. (Source: https://www.endangered.org/importance-of-the-
endangered-species-act/)

A) CURRICULUM CONTENT

Content Standard Learning Standard
Main Skill: 4.2.1 Explain and give reasons for simple opinions
4.2 Communicate basic information
intelligibly for a range of purposes 4.2.4 Describe people and objects using suitable
in print and digital media statements
Complementary Skill: 2.1.1 Explain and give reasons for basic opinions
2.1 Communicate simple information
intelligibly 2.1.5 Describe people, and objects using suitable
statements

B) CURRICULUM QUESTIONS

Essential Imagine that you are the only living thing on this earth. Will you survive?
Question
Unit Question How can you stay alive?
Content 1. Why do we need animals?
Question 2. What happen if there is no animal on this planet?
3. Do you know any animal that has extinct?
4. What are the characteristics of this animal? (Choose one).
5. How did it go extinct?
6. What do you think about animal extinction?
7. What do we lose when animals go extinct?
8. How do you feel about animal extinction?
9. What can we do to prevent animals from being extinct?
10. How can we make people understand the danger of animal
extinction?

49

KOMPILASI PBL (PROJECT-BASED LEARNING)
DAN PROJEK MUDAH VERSI PKP

C) OBJECTIVES

By the end of this project pupils can
i. describe an animal that has gone extinct
ii. communicate a simple message to create awareness about animal extinction
iii. explain and give reasons for simple opinions

D) PROJECT IMPLEMENTATION – 4 Weeks

Phase  Activity Formative Assessment (PBD)
Week 1 Teacher will organise a weekly
(Planning) Via WhatsApp/Telegram/Meet: meeting to discuss progress with
- Brainstorm with pupils on the the pupils via WhatsApp,
 Telegram or Google Meet
 Essential and Unit questions. Focus of the meeting:
- Discuss related vocabulary and
  Information gathered from
content questions to get pupils to pupils’ research
Week 2  think deeply into the topic.
Pupils plan their next steps to get  Provide feedback to
(Implementation) more information for all the content ensure pupils obtain
questions. relevant information
 Pupils are given the rest of the week
to search information from books, the  Get pupils to think of ways
 internet, magazines and other to make the public know
sources. about animal extinction
 problem (ask content
Pupils are advised to get their question no. 9 and 10)
Week 3  parents or siblings to help with the
research. Teacher provides rubric for pupils
(Implementation) to assess their work and make
Pupils plan and decide their medium improvement.
 of presentation to create public
awareness on animal extinction. Meeting 2: Discussion about
They may choose to create a pupils’ prototype by referring to
poster/multimedia presentation/a the rubric. Teacher provides
short feedback for pupils to make
video/infographic/flyer/brochure/audio improvement if necessary.
etc.
With the help of their parents/siblings, Teacher provides feedback on
produce the prototype of their pupils’ uploaded products.
products.
They also refer to the rubric provided Teacher provides question clues
by the teacher to assess their own for reflection writing.
products and make improvement.

Pupils upload their products on social
media like Facebook (using parents’
account) and/or Instagram.
Pupils without any social media
account may post on WhatsApp /
Telegram groups.
Put #savetheanimal and tag the
teacher. Or, screenshot the post from
WhatsApp/ Telegram groups.

50


Click to View FlipBook Version