The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fireant26, 2021-10-29 00:30:23

ĐH 074

Đa Hiệu 074

Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi
CSVSQ/TVBQGVN
Toøa Soaïn Ña Hieäu

Xin chaân thaønh caûm taï
Quyù Chieán Höõu
Quyù Thaân Höõu
vaø Gia Ñình

ñaõ uûng hoä, ñoùng goùp ñeå thöïc hieän
Ñaëc San Ña Hieäu 74

2 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

TOÂN CHÆ ÑA HIEÄU

Ñeå Ña Hieäu giöõ ñuùng ñöôïc truyeàn thoáng phuïc vuï taäp theåVoõ Bò vaø toaøn theå
ñoäc giaû, moät soá qui ñònh sau ñaây ñöôïc aùp duïng:

1 - Nhöõng baøi vieát coù noäi dung coå voõ hay tuyeân truyeàn cho chuû nghóa Coäng
Saûn tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeàu tuyeät ñoái khoâng ñöôïc choïn ñaêng.

2 - Baøi vieát cho Ña Hieäu noäi dung phaûi khaùch quan, khoâng ñaû kích, phæ
baùng ñôøi tö cuûa baát cöù moät nhaân vaät naøo duø trong taäp theå Voõ Bò hay
ngoaøi. Pheâ bình vaø nhaän xeùt veà tö töôûng, laäp tröôøng, chöù khoâng chi tieát
hoùa ñôøi tö cuûa baát cöù moät ai.

3 - Baøi vieát ngoaøi buùt hieäu, xin ghi roõ teân thaät, khoùa (neáu laø cöïu SVSQ), soá
ñieän thoaïi, Email address vaø ñòa chæ ñeå toøa soaïn tieän lieân laïc. Neáu
khoâng muoán ñaêng teân thaät xin ghi chuù roõ raøng. Ñeå traùnh nhöõng loãi laàm
ñaùng tieác khi trình baøy baøi vôû, xin quyù vò ñaùnh maùy boû daáu roõ raøng caùc
saùng taùc, attached theo Email, copy vaøo diskette, hoaëc neáu phaûi vieát
tay, xin vieát thaät roõ raøng, deã ñoïc, treân moät maët giaáy vaø keøm theo hình
aûnh khi göûi veà toøa soaïn.

4 - Baøi vieát hoaëc thö caäy ñaêng treân Ña Hieäu, neáu ñöôïc ñaêng, taùc giaû phaûi
traû tieàn leä phí do Ban Trò Söï aán ñònh vaø khoâng daøi quaù 6 trang ñaùnh
maùy vôùi khoå chöõ Ña Hieäu vaãn duøng. Ña Hieäu hoaøn toaøn khoâng chòu baát
cöù traùch nhieäm gì veà quan ñieåm, ñöôøng loái, noäi dung trong caùc baøi vieát
hoaëc thö caäy ñaêng.

5 - Ña Hieäu tuøy nghi choïn ñaêng nhöõng saùng taùc göûi veà vaø seõ khoâng hoaøn
traû laïi baûn thaûo duø ñöôïc choïn ñaêng hay khoâng.

6 - ÑaHieuä tuyø nghichonï ñanê ghaykhonâ gnhönõ gbaiø ñaõgöiû chocacù baoù khacù .

7 - Ña Hieäu chæ ñaêng Tin möøng hay Phaân öu do Lieân Hoäi, Hoäi, hay Ñaïi
dieän Khoùa göûi tôùi toøa soaïn.

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 3

ÑA HIEÄU

Soá 74

Phaùt haønh 6/2005

Cöïu SVSQ/K19 NGUYEÃN NHO
Chuû Nhieäm

Cöïu SVSQ/K19 NGUYEÃN HOÀNG MIEÂN
Chuû buùt

Cöïu SVSQ/K17 DÖÔNG ÑÖÙC SÔ
Trò Söï

Cöïu SVSQ/K27 TRAÀN TRÍ QUOÁC
Thuû Quyõ

Hoäi CSVSQ/TVBQGVN/Nam CALI
Toång Phaùt haønh

Hình Bìa:
Töø Cao Nguyeân K19
Anh Huøng Boõ Bi, Vò Quoác Vong Thaân

Hoäp thö toøa soaïn:
Ña Hieäu

P.O.Box 4448
GARDEN GROVE , Ca 92842-4448

Phone/Fax: 951-736-5645
Email: [email protected]
Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi: [email protected]

http://www.TVBQGVN.org

4 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

MUÏC LUÏC

Dieãn vaên cuûa NT Laâm Quang Thi 9

Leã Töôûng Nhôù tröôøng meï Leâ Trí K29 11

Voõ Bò/Thuûy Quaân Luïc Chieán Toâ vaên Caáp 19

Baøi Haønh cuûa Nguyeãn Xuaân Phuùc Ñoã Quí Toaøn 38

Thieáu Töôùng Nguyeãn Vaên Hieáu Nguyeãn Vaên Tín 44

Chín Neùn Nhang cho gia ñình . . . Vuõ Trinh 61

Ngöôøi Con Trung Hieáu Nguyeãn van Dieäp 68

Chim Ñaàu Gaõy Caùnh Nguyeän Anh 70

Khoùc Nam Quan AÛi Toân Thaát Xöùng 84

Hoïa Nam Quan AÛi Nguyeân Hoàng 85

Noùi Vôùi Maøy Traàn Töôøng 87

Baøi Thô Thaùng Tö Leâ Thöôïng Ñoâ 91

Tình Anh Lính Hoà Thuùy AÙi 95

Thaùng Ba Ra Bieån Nguyeãn vaên Ngoïc 105

Thaùng Tö Laïi Veà Vöông Moäng Long 106

Laâm Vieân Thi Leã 139

Ba Möôi Naêm Quoác Haän Hoà Ñinh 140

Nhaïc: Lich Suû Vinh Danh Nguyeãn Traàn Leâ Minh 169

Cuoäc Phaøn Coâng Chôùp Nhoaùng Traàn Quang Khoâi 171

Sang Heø AÁu Tím 198

Traän Chieán Pleime Traàn Quoác Caûnh 206

Tình Ngöôøi Nguyeãn duy Chính 225

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 5

SINH HOAÏT VOÕ BÒ 239
249
AÂu Chaâu 252
Florida 258
Georgia 256
Thoâng Baùo Khoùa 30 259
Sinh Hoaït K16 264
Toâi Tham Döï Phaùt haønh Ña Hieäu 270
30 Naêm Töôûng Nhôù 274
Sinh Hoaït K18 276
Sinh hoaït PA 277
Thieäp môøi Tham Döï ñaïi Hoäi AÂu Chaâu 280
Sinh Hoaït Nam Cali
Thö Môøi Tham Döï Ñaïi Hoäi Lieân Khoùa 15 & 17

SINH HOAÏT
THANH THIEÁU NIEÂN ÑA HIEÄU

Ñoaøn TTNÑH UÙc Chaâu 281

THÖ TÍN ÑA HIEÄU 292

Traû lôøi thö tín 304
Chuû ñeà Ña Hieäu 75 “DAÂU HIEÀN VOÕ BÒ” 305
Giôùi thieäu saùch môùi
Danh Sach CSVSQ & Thaân Höõu yeåm trôï Ña Hieäu

6 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

Dieãn Vaên
Cuûa Nieân Tröôûng LAÂM QUANG THI
CSVSQ Khoùa 3/TVBQGVN
Nguyeân Trung Töôùng Chæ Huy Tröôûng
Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Vieät Nam
Phaùt bieåu trong dòp

Leã Töôûng Nhôù Tröôøng Meï

Do Hoäi Voõ Bò Baéc Cali,
toå chöùc ngaøy 2-4-2005, taïi San Jose.

CSVSQ/K3 Laâm Quang Thi

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 7

Kính thöa Quyù Vò Quan Khaùch,
Caùc Anh Em Voõ Bò thaân meán,

Toâi xin caûm ôn Quyù Vò vaø Caùc Anh Em ñaõ ñeán
tham döï ñoâng ñuû buoåi leã Töôûng Nhôù Tröôøng Meï, ñöôïc
toå chöùc trong moät baàu khoâng khí trang nghieâm vaø caûm
ñoäng ngaøy hoâm nay. Ñoái vôùi Anh Em Voõ Bò, caûnh vaät
hoâm nay khoâng khoûi laøm chuùng ta buøi nguøi hoài töôûng
laïi nhöõng ñeâm truy ñieäu uy nghieâm taïi Vuõ Ñình Tröôøng
Leâ Lôïi, tröôùc khi caùc khoùa ñaøn anh tung ñi khaép boán
phöông trôøi, ñeå thöïc hieän chí tang boàng vaø hoaøn thaønh
nhieäm vuï cöùu quoác vaø kieán quoác maø Quoác Daân ñaõ
giao phoù.

Nhöng naêm 1975, vì tình hình ñaát nöôùc ñang
hoài nguy bieán, neân Tröôøng Meï phaûi taïm thôøi di taûn.
Toâi coøn nhôù caùch ñaây 30 naêm, ngaøy 29 thaùng 3 naêm
1975, khi caùc ñôn vò Quaân Ñoaøn I ruùt lui veà ñeán Cam
Ranh, toâi lieàn goïi ñieän thoaïi leân Thieáu Töôùng Laâm
Quang Thô, Chæ Huy Tröôûng Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia
Vieät Nam, ñeå ñeà nghò di taûn Tröôøng, vì luùc baáy giôø toâi
ñöôïc bieát, Chính Phuû ñaõ coù keá hoaïch di taûn Quaân
Khu I vaø Quaân Khu II ñeå ruùt veà phoøng thuû moät laøn
ranh môùi noái lieàn Nha Trang ñeán Ban Meâ Thuoät, Taây
Ninh vaø Haø Tieân treân Vònh Thaùi Lan.

Sôû dó toâi ñeà nghò nhö theá, laø vì toâi nhaän thaáy
Ñaø Laït naèm ngay treân tuyeán phoøng thuû môùi, vaø do ñoù
coù theå seõ bò ñòch taán coâng, vaø toâi khoâng muoán thaáy
caùc Sinh Vieân Só Quan Voõ Bò bò taøn saùt bôûi caùc sö

8 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

ñoaøn quaân Baéc Vieät ñöôïc yeåm trôï bôûi chieán xa vaø
troïng phaùo. Luùc baáy giôø toâi cuõng tin raèng, caùc Sinh
Vieân Só Quan Voõ Bò raát caàn thieát vaøo vieäc cung caáp
caùn boä ñeå chænh ñoán vaø laõnh ñaïo caùc ñôn vò bò thieät
haïi naëng neà trong nhöõng cuoäc giao tranh tröôùc ñoù
haàu coù theå phoøng thuû coù keát quaû moät Mieàn Nam Vieät
Nam thu heïp.

Nhöng vaän nöôùc ñoåi thay, Quaân Ñoäi Anh Huøng
moät thôøi baùch chieán baùch thaéng, vôùi nhöõng ñòa danh
Quaûng Trò, Kontum, An Loäc kieâu huøng, phaûi giaõ töø
vuõ khí, vì bò ñoàng minh boû rôi trong nhöõng giôø phuùt
ñen toái nhaát cuûa lòch söû nöôùc nhaø. Maëc daàu caùc ñaøn
con Voõ Bò phaûi löu laïc khaép boán phöông trôøi, nhöng
tinh thaàn Voõ Bò, truyeàn thoáng haøo huøng cuûa Tröôøng
Meï vaø yù chí quyeát taâm quang phuïc Queâ Höông vaãn
coøn nung naáu taâm tö.

Tuy nhieân, nhö moät danh töôùng Phaùp ñaõ töøng
noùi :”Chuùng ta ñaõ thua moät traän ñaùnh, nhöng chuùng
ta chöa thua cuoäc chieán tranh”. Vaø vôùi tieán trình cuûa
nhaân loaïi ñang höôùng veà töï do daân chuû, vôùi söï beá taéc
khoâng loái thoaùt treân phöông dieän kinh teá vaø chính trò
cuûa caùc cheá ñoä taøn dö Coäng Saûn hieän nay, vôùi yù chí
ñaáu tranh cuûa toaøn daân Vieät Nam ôû quoác noäi cuõng
nhö ôû haûi ngoaïi, vôùi quyeát taâm cuûa ñöông kim Chính
Phuû Hoa Kyø ñaåy maïnh phong traøo daân chuû ñeán taän
cuøng, theå theo lôøi cuûa chính Toång Thoáng George W.
Bush, “nhöõng goùc caïnh ñen toái nhaát cuûa theá giôùi”,
toâi tin töôûng moät caùch saét ñaù raèng, cuoäc chieán tranh
naøy chuùng ta seõ thaéng.

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 9

Cuoäc chieán tranh naøy chuùng ta phaûi thaéng, bôûi
vì neáu chuùng ta khoâng thaéng thì chuùng ta seõ muïc kích
moät söï tieáp dieãn ñau thöông cuûa lòch söû, chuùng ta seõ
muïc kích moät laàn nöõa, söï oaèn oaïi ñôùn ñau cuûa daân toäc
döôùi goâng cuøm cuûa boïn Taøu noâ. Cuoäc chieán naøy chuùng
ta phaûi thaéng bôûi vì chæ coù moät nöôùc Vieät Nam töï do vaø
daân chuû ñöôïc söï uûng hoä nhieät tình cuûa ngöôøi daân vaø söï
yeåm trôï cuûa coäng ñoàng caùc quoác gia töï do treân theá giôùi,
môùi coù theå ñöông ñaàu choáng laïi söï gaây haán vaø xaâm
laêng cuûa keû thuø truyeàn kieáp töø phöông Baéc.

Hoâm nay, trong baàu khoâng khí trang nghieâm cuûa
buoåi leã Töôûng Nhôù Tröôøng Meï, chuùng ta haõy thaønh taâm
nguyeän caàu vong linh caùc Anh Huøng Lieät Só vò quoác vong
thaân, ñaày hieån linh, haõy trôû veà daãn loái ñöa ñöôøng cho
caùc theá heä treû Voõ Bò vaø Haäu Dueä ñeå tieáp noái söï nghieäp
cöùu quoác vaø kieán quoác, vaø taùi thieát laïi Tröôøng Meï treân
ngoïn ñoài 1515 loäng gioù oai huøng.

Trong nieàm tin töôûng voâ bieân vaøo tieàn ñoà Toå
Quoác Vieät Nam, vaø trong khi chôø ñôïi toå chöùc moät Ñaïi
Leã Töôûng Nhôù Tröôøng Meï taïi thaønh phoá Ñaø Laït thaân
yeâu, toâi xin göûi ñeán taát caû Quyù Vò Quan Khaùch vaø Anh
Em Voõ Bò lôøi chaøo ñoaøn keát vaø quyeát taâm quang phuïc
Queâ Höông.

Xin caùm ôn.

10 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

LEÃTÖÔNÛ GNHÔÙ
TRÖÔNØ GMEÏ

Kính quí NT cuøng caùc baïn,

Haøng naêm cöù baét ñaàu vaøo thaùng Tö laø coäng ñoàng VN treân
khaép theá giôùi laïi baét ñaàu cöû haønh nhöõng nghi leã ñeå ghi nhôù
ngaøy ñen toái 30/4/75 cuûa toå quoác. Trong chieàu höôùng ñoù,
chieàu ngaøy 2/4/2005, taïi khu thöông maïi Saigon Center, Hoäi
Voõ Bò Baéc California (HVB/BCL) ñaõ toå chöùc moät buoåi leã
truy ñieäu truyeàn thoáng nhaèm töôûng nhôù tröôøng Meï vaø vinh
danh caùc chieán só VNCH. Ñaây laø moät neùt môùi trong sinh
hoaït cuûa HVB/BCL.

Buoåi leã ñaõ qui tuï treân 200 ngöôøi tham dö.. Veà phía quan
khaùch coù söï hieän dieän cuûa cöïu thieáu töôùng Nguyeãn khaéc
Bình, Ñeà ñoác Traàn vaên Chôn, laõnh ñaïo caùc toân giaùo taïi ñòa
phöông, caùc cô quan truyeàn thoâng vaø baùo chí, ñaëc bieät coù söï
tham döï cuûa phoùng vieân ñaøi truyeàn hình Vieät ngöõ KTSF 32,
treân 10 hoäi ñoaøn quaân ñoäi goàm lieân hoäi cöïu quaân nhaân, Bieät
ñoäng quaân,Thuûy quaân luïc chieán, nhaûy duø, lieân hoäi só quan
tröø bò QLVNCH, lieân hoäi ngöôøi Vieät quoác gia Baéc Cali vaø
phaùi ñoaøn hoa haäu Californiaï Veà phía CSVSQ, coù söï hieän
NT Buøi ñình Ñaïm K1, NT Laâm quang Thi K3 vaø phu nhaân,
CSVSQ caùc khoùa , Phuï Nöõ Laâm vieân, thanh thieáu nieân Ña
hieäu vaø ñaëc bieät coù ban keøn ñoàng do moät NT K23 laøm nhaïc
tröôûng vaø daøn aâm thanh do ban nhaïc Saigon Stars cuûa NT
Vaên tích Sôn K21 ñaûm nhieäm.

Ñuùng 6g30, buoåi leã truy ñieäu baêt’ ñaàuï Ba hoài chieâng troáng
troåi leân vang xa trong ñeâm toáò Tieáng hoâ ñieàu khieån cuûa NT

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 11

Laïi ñöùc Huøng K24 vang reàn trong khoâng trung. Toùan Quaân
Quoác Kyø böôùc ñi ñeàu trong quaân phuïc tieåu leã vôùi khoâng khí
traàm maëc, uy nghieâm. AÙnh löûa baäp buøng xen laãn nhöõng
ñieäu ngaâm rôïn da ñaõ ñöa chuùng toâi veà laïi khung caûnh nuùi
röøng cuûa Ñaø laït naêm xöa cuõng trong nhöõng ñeâm truy ñieäu
tröôùc ngaøy gaén Alpha hay ngaøy maõn khoùaï Ñeâm nay, trôøi trôû
laïnh baát chôït. Khu phoá döôøng nhö vaéng vaø yeân tónh hôn,
baàu trôøi döôøng nhö cuõng u toái hôn. Tieáng saùo vaø ñieäu ru
ngaâm nhö than thôû cuøng vôùi vong linh anh huøng lieät só ñaõ
khieán toâi rôïn ngöôøi nhôù laïi cuõng nhöõng ñeâm ñen cöû haønh
truy ñieäu treân vuõ ñình tröôøng, beân Mieáu Tieân Sö hay hoà
Huyeàn Traân loäng gioù, ñaõ ñöa trí töôûng töôïng cuûa toâi qua
nhöõng caùnh ñoàng hoang vu coû daïi, qua nhöõng con laïch trong
röøng saâu coøn mang nhieàu daáu tích...

Toâi coá ghi thaät nhieàu hình aûnh veà nhöõng ngöôøi trong toùan
quaân quoác kyø, nhöõng ngöôøi mang kieám vaø haàu taù suùng, nhöõng
hình aûnh maø toâi töøng ngöôõng moä nhöõng ngaøy taïi quaân tröôøng
maø toâi nghó ít dòp ñeå ghi laïò Trong aùnh löûa thieâng truyeàn
thoáng, nhöõng daùng ñi chaäm chaïp mang voøng hoa trang troïng
ñaët leân giaù ñeå töôûng nhôù nhöõng anh huøng lieät só ñaõ vò quoác
vong thaân. Hoï khoâng chæ laø nhöõng CSVSQ cuûa tröôøng Voõ
Bò ñang böôùc töøng böôùc chaäm tieán leân Ñaøi töû só, ñeâm nay
hoï coøn laø nhöõng ñoàng ñoäi moät thôøi cuøng chung chieán haøo,
hoï laø nhöõng phu nhaân thöôùt tha trong taø aùo thieân thanh cuûa
ñoaøn phuï nöõ Laâm vieân BCL, hoï laø nhöõng haäu dueä öu tuù cuûa
Voõ Bò, laø trai taøi gaùi saéc cuûa moät Vieät nam mai sauï

Phaàn hai cuûa buoåi leã laø caùc lôøi phaùt bieåu cuûa ñaïi dieän ban
chaáp haønh HVB/BCL do NT Leâ ñình Thoï K28 phuï traùch.
Trong baøi, anh ñaõ neâu baät leân yù chí ñaáu tranh cho moät VN
ñoäc laäp, phuù cöôøng caàn phaûi ñöôïc nung ñuùc. Baøi phaùt bieåu
cuûa NT Laâm quang Thi K3 nhaéc laïi nhöõng kyû nieäm giai

12 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

ñoaïn ñen toái tröôùc ngaøy 30/4/75 khi ñoaøn quaân cuûa tröôøng
Voõ Bò rôøi Ñaø laït nhöõng ngaøy ñaàu thaùng 3/75; nhöõng böôùc ñi
tôùi maø ngöôøi CSVSQ caàn yù thöùc trong cuoäc ñaáu tranh vôùi
Coäng saûn hoâm naî Cuoái cuøng laø maøn hoaït caûnh, “Giöõ Vöõng
Ngoïn Côø,” cuûa TTNÑH/BCL ñaõ ñöôïc tieáp dieãn vôùi phaàn
dieãn haønh chung quanh khu Saigon Center trong ñieäu nhaïc
neàn Vieät Nam, Vieät Nam traàm huøng cuûa ban keøn ñoàng, taát
caû nhö ñeå phoâ tröông khí theá ñaáu tranh cuûa coäng ñoàng ngöôøi
Vieät taïi Baéc Cali.

Ñaõ hôn 30 naêm troâi qua keå töø ngaøy mieàn Nam rôi vaøo tay
Coäng saûn, toâi chöa laàn naøo ñöôïc tham döï moät buoåi leã truy
ñieäu truyeàn thoáng mang nhieàu yù nghóa thaám thía nhö ñeâm
naî Buoåi leã ngoaøi yù nghiaõ töôûng nhôù tröôøng Meï, ghi ôn
nhöõng anh huøng ñaõ hy sinh cho toå quoác, noù coøn höôùng daãn
cho theá heä haäu dueä mang gioøng haøo kieät nhöõng böôùc tieáp
noái caàn thieát; nhaéc nhôû taát caû coäng ñoàng VN haûi ngoaïi caàn
hôïp löïc ñoaøn keát hôn nöõa ñeå quang phuïc queâ höông.

Cuoái cuøng, xin chaân thaønh caûm ôn Ban chaáp haønh HVB/
BCL, quí quan khaùch vaø toaøn theå CSVSQ, ñoaøn Phuï nöõ
Laâm vieân BCL, ñoaøn TTNDH/BCL, ban keøn ñoàng ñaõ boû
raát nhieàu coâng vaø söùc cho buoåi leã ñeâm nay, ñaëc bieät hoäi
tröôûng NT Leâ vaên Cöu K17, NT Leâ ñình Thoï K28,
Hoaøng troïng Ñöùc K27, Laïi ñöùc Huøng K24, Vaên tích Sôn
K21 vaø lieân khoùa CSVSQ caùc khoùa 24, 27 vaø 30. Coá
gaéng cuûa taát caû quí vò ñaõ ñem laïi thaønh coâng myõ maõn cho
ñeâm truy ñieäu töôûng nhôù tröôøng Meï nhö ngoaøi mong ñôïi.

Töôøng trình töø Hayward, 13
Ban Thoâng Tin /HCSVSQ/TVBQGVN/Baéc Cali
Tri Le K29

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN

CSVSQ Leâ vaên Cöu K17, Hoäi Tröôûng

Ñoát duoác thieâng truyeân thoáng Leã Truy Ñieäu Voõ Bi

14 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

Toaùn Quaân Quoác Kyø TVBQGVN

Chaøo Côø 15

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN

Ñaët Voøng Hoa tröôùc Ñaøi Töôûng Nieäm

Quí chò vaø caùc chaùu tham döï leã Töôûng Nhôù Tröôøng Meï

16 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

Ñaøi Töôûng Nieäm

Leã Ñaët Quaân Kyø Ruõ 17

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN

Chuùng con quyeát noi göông chieán ñaáu anh duõng cuûa Cha
OÂng vaø quyeát taâm ñaáu tranh Töï Do - Daân Chuû - Nhaân
Quyeàn cho Vieät Nam, Queâ Höông cuûa chuùng ta.

18 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

VOÕ BÒ:
THUÛY QUAÂN
LUÏC CHIEÁN

Tình ngöôøi cuûa moät chieán só TQLC 19
Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa
(trích Stars and Stripes)

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN

Chuû ñeà ÑH 74 laø daønh noùi veà caùc anh huøng cöïu
SVSQ/VB ñaõ hy sinh treân chieán tröôøng vaø trong lao tuø CS
neân hai oâng chuû ñeà nghò toâi vieát veà anh Nguyeãn xuaân Phuùc
vaø Traàn vaên Hôïp, moät ngöôøi ôû laïi chieán tröôøng trong “röøng
saâu Trung-Vieät”, moät ngöôøi bò böùc töû trong lao tuø CS mieàn
thöôïng du BV, thaân chieán só choân vuøi beân goác saén!

Toâi raát haõnh dieän khi nhaän ñöôïc ñeà nghò naøy, khoâng
phaûi chæ haõnh dieän vì ñöôïc vieát baøi gôûi cho Ña-Hieäu maø
coøn haõnh dieän vì ngöôøi Anh vaø ngöôøi baïn maø toâi haèng kính
troïng, quyù meán cuõng ñöôïc caùc cöïu SVSQ/VB vaø nhieàu ngöôøi
khoâng cuøng binh chuûng thöông yeâu. Ngöôøi ñaõ khuaát ñaõ yeân
phaàn nhöng thaân nhaân caùc anh chaéc seõ caûm thaáy aám loøng
veà nhöõng söï yeâu meán maø caùc cöïu SVSQ daønh cho caùc anh.

Mong öôùc moät ngaøy naøo ñoù taâm toâi thaät bình thaûn
ñeå vieát veà cuoäc soáng vaø chieán ñaáu cuûa hai “nhaân vaät” naøy.
Beân baøn nhaäu cuûa hoï coù toâi, “xuoáng xoùm” coù toâi, chuùng toâi
chia xeû ñuû moïi hæ, noä, aùi, oá, duïc, khoùc, cöôøi, beân hoá chieán
ñaáu, trong lao tuø. Vaäy maø chöa moät laàn vieát veà caùc anh cho
ñaày ñuû, nay choã naøy moät vaøi caâu, mai choã kia moät vaøi ñoaïn
ñaàu Ngoâ mình Sôû. Moãi khi nghó ñeán caùc anh laø hình nhö hoï
daãn toâi trôû veà khaép caùc mieàn ñaát nöôùc, töø beân bôø kinh Caùn-
Gaùo ñeán ngoaøi voøng raøo quaän lî DakTo ñaày xaùc ñòch, trong
haàm traùnh phaùo treân ñoài Coàn-Tieân hay qua khoùi thuoác ngoài
ngaém coâ chuû quaùn nhaäu “Ba soá hai” Thuû-Ñöùc!

Khi chöa ñuû bình taâm ñeå ñaït ñieàu mong öôùc thì xin
pheùp taùc giaû Phan nhaät Nam trích moät ñoaïn trong baøi vieát:
“Haøo kieät nöôùc Nam khoâng ñôøi naøo thieáu” (baùo N.V).

“Neáu taát caû sö ñoaøn boä binh QLVNCH ñoàng coù caùc
tö leänh sö ñoaøn nhö caùc töôùng quaân: Nguyeãn vieát Thanh,
Tröông quang AÂn, Ngoâ quang Tröôûng, Nguyeãn khoa Nam,
Traàn vaên Hai, Nguyeãn vaên Hieáu.. ..sôùm hôn moät thaäp nieân.
Vaø caùc lieät vò Nguyeãn vieát Caàn, Leâ nguyeân Vyõ, Leâ vaên Höng,

20 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

Hoà ngoïc Caån, Nguyeãn höõu Thoâng, Ñaëng phöông Thaønh,
Nguyeãn xuaân Phuùc, Trung taù caûnh saùt Nguyeãn vaên Long..

..mau choùng neân thaønh Töôùng Laõnh Huaân Coâng Giöõ Nöôùc

thì chaéc haún khoâng coù ngaøy uaát haän 30 thaùng 4, 1975. Noãi

dau naøy khoâng chæ rieâng moät ngöôøi. Khoâng phaûi cuûa moät

ngöôøi”(heát trích).
Caùm ôn taùc giaû PNN ñaõ ghi teân anh NGUYEÃN

xuaân PHUÙC leân treân baûng “phong thaàn”, toâi xin pheùp ñieàn
vaøo nhöõng daáu chaám ôû treân theâm teân TRAÀN vaên HÔÏP.

Toâi hôi tham khi duøng caùi töïa: “VOÕ-Bò /TQLC:
nhöõng ngöôøi ñaõ hy sinh” vôùi nguyeän voïng ghi laïi taát caû

nhöõng cöïu SVSQ tröôøng VBQGVN veà phuïc vuï binh chuûng

TQLC ñaõ töû traän vaø cheát trong tuø, bieát raèng khoâng laøm ñöôïc

maø cöù goàng mình thì seõ laø con nhaùi beùn, vôõ buïng ngay,

nhöng toâi cöù lieàu bieát gì vieát naáy, nhôù ñaâu vieát ñoù ñeå caùc

nieân tröôûng vaø nieân ñeä trong binh chuûng thaáy raèng:

-“Mình bieát nhieàu maø khoâng vieát, khoâng nhuùng tay

vaøo ñeå teân naøy vieát lung tung thieáu soùt quaù, thaät laø maát

maët.. “

Mong ñöôïc nghe lôøi maéng moû nhö treân ñeå Ña-Hieäu

keá tieáp seõ coù nhöõng caâu chuyeän “hy sinh vì Toå Quoác” cuûa

taát caû moïi cöïu SVSQ ôû moïi quaân binh chuûng. Vaø khoâng chæ
ÑH 74 maø thoâi, toâi ñeà nghò moïi soá Ña-Hieäu phaûi öu tieân

cho chuû ñeà naøy, coù quaù nhieàu nhöõng taám göông saùng cho

con chaùu vaø chính chuùng ta.Toâi ao öôùc ñöôïc nghe caâu chuyeän

cuûa nieân tröôûng Thoâng ngöôøi tieãn quaân xuoáng taàu vaøo giôø

thöù 25 roài anh quay ñaàu trôû laïi ñi vaøo höôùng nuùi cuøng vôùi

thöông binh vaø töû só cuûa anh, moät böùc tranh tuyeät ñeïp, ñeïp

hôn nhöõng ..ñieàu treân trôøi döôùi bieån. Xin baét ñaàu baèng con

soá : khoùa19.
KHOÙA 19/TQLC
Nhöõng caùi cheát ñaàu tieân.

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 21

Khoùa 19 coù nhieàu caùi nhaát khoâng vui, trong ñoù coù
caùi nhaát teä nhaát, thaûm thöông nhaát laø cheát sôùm nhaát vaø nhieàu
nhaát. Trong thôøi gian thao döôït taïi trung taâm huaán luyeän
BÑQ Duïc-Myõ tröôùc khi trôû veà tröôøng laøm leã toát nghieäp, 6
thieáu uùy bò baõi mìn ha ïsaùt taïi choã, hôn 20 bò thöông ñöôïc
“ñoàng boïn” mang ñi....nhaø thöông, beân quaân tröôøng “voâ söï”!
Ñoù laø chuyeän laï ôû quaân tröôøng coøn ngoaøi ñôn vò taùc chieán
thì sao? Traàn Veä taâm söï :

_ “Nhoùm chuùng toâi ñöôïc veà TÑ.4/TQLC, haäu cöù taïi
Vuõng Taøu nhöng sau khi trình ñieän BTL thì quaân xa chôû
thaúng ra ñôn vò ñang haønh quaân taïi Bieân Hoøa, taïi ñaây thay
tieåu leã ka-ki baèng aùo traän giaày soâ ñeå tröïc chæ maët traän Bình-
Giaû Phöôùc-Tuy, trung ñoäi tröôûng VOÕ thaønh KHAÙNG (thuû
khoa k.19) vaø NGUYEÃN vaên HUØNG töû traän ngay trong
nhöõng giôø phuùt ñaàu tieân, kieám cuûi ba naêm ñoát moät giôø !Maáy
teân coøn laïi laø Nguyeãn vaên Aùi, Hoà ngoïc Hoaøng .. ñeàu bò
thöông, moät k.19/BÑQ khaùc laø Nguyeãn thaùi Quan cuõng töû
traän taïi ñaây.

Luùc naøy tieåu ñoaøn 5/TQLC ñang trong giai ñoaïn huaán
luyeän taïi haäu cöù ôû suoái Loà-OÀ, Thuû-Ñöùc, tin TÑ.4/TQLC bò
thieät haïi naëng, ba baïn cuøng khoùa töû traän vaø nhöõng teân khaùc
bò thöông laøm chuùng toâi baâng khuaâng, chöông trình aên teát
nguyeân ñaùn (thaùng 1/65) taïm hoaõn ñeå chuaån bò suùng ñaïn
saün saøng leân ñöôøng tieáp vieän.

Cöïu SVSQ naøo muoán tìm laïi nhöõng caûm giaùc khoù
queân beân tieáng suùng chieán tröôøng xöa thì phaûi tìm ñoïc ngay
“ NHÖÕNG BÖÔÙC CHAÂN..” cuûa nhaø vaên Traàn Veä vaø
phoùng söï “ TRAÄN BÌNH GIAÛ” cuûa cao boài giaø K.16 Traàn
ngoïc Toaøn, ngöôøi huøng cheát huït trong maët traän naøy.

Khoâng ai ñoaùn ñöôïc, bieát ñöôïc khi naøo mình “seõ ñi”,
ñi baèng caùch naøo? Vöøa hoân taïm bieät ngöôøi yeâu, baét tay baïn
beø vaø ñöôïc chuùc bình yeân ñeå ñi haønh quaân thì ngaøy hoâm
sau ñöôïc veà coõi bình yeân vónh vieãn ngay! Nay thaèng naøy

22 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

mai thaèng kia laøm cho nhöõng ngöôøi lính ñaùnh giaëc coi thöôøng
caùi cheát cuûa baïn beø vaø cuûa chính mình, cheùp mieäng “thaây
keä”, tôùi ñaâu thì tôùi! Nhöng nhöõng caùi cheát quaù sôùm, nhöõng
ngöôøi “ñi” ñaàu tieân vaø sau cuøng deã gaây xuùc ñoäng cho ngöôøi
thaân.

VOÕ thaønh KHAÙNG, NGUYEÃN vaên HUØNG nhöõng
ngöôøi huøng cuûa K.19/TQLC laø nhöõng ngöôøi töû traän ñaàu
tieân cuûa khoùa (?)

Ngöôøi ra ñi sau cuøng laø HOAØNG vaø HÔÏP.
HOÀ ngoïc HOAØNG bò thöông trong traän Bình Giaû

thaùng 1/1965 thì möôøi naêm sau,
Hoaøng laïi anh duõng hy sinh ôû maët
traän Ñaø Naüng ñeâm 29-3-1975 taïi
baõi bieån Non Nöôùc! Hoaøng laø
tröôûng ban 3/TÑ.6 thuoäc LÑ 369/
TQLC maø hai oâng Löõ ñoaøn Tröôûng
Nguyeãn xuaân Phuùc vaø LÑPhoù Ñoã
höõu Tuøng (k.16) ñaõ tieâu dieâu mieàn
cöïc laïc tröôùc Hoaøng vaøi tieáng ñoàng
hoà, tieåu ñoaøn tröôûng Leâ baù Bình
thì maát lieân laïc, Hoaøng höôùng daãn
anh em coøn laïi saùt nhaäp vaøo TÑ.9/
TQLC tieáp tuïc chieán ñaáu, tröôùc maët
laø ñòch vôùi xe taêng ñaïi phaùo, sau löng laø bieån caû ñeâm toái
meânh moâng. Khi thaáy coù taàu vaøo ñoùn thì tröôûng ban 3/TÑ.9
leänh cho Hoaøng vaø taát caû ñôn vò ruùt ra bieån ñeå leân taøu taàu
nhöng boãng döng taàu ngöøng vaø lui theá laø ñaïi hoïa xaåy ra,
Hoaøng vaø ñoàng ñoäi maát tích trong loøng ñaïi döông. TB.3/
TÑ.9 Ñoaøn vaên Tònh (k.22) ñaõ keå laïi ñaày ñuû hoaøn caûnh bi
huøng naøy trong baøi vieát: “ Traän Chieán Sau Cuøng cuûa TÑ.9/
TQLC”, xin trích moät ñoaïn:
“Chieác taøu chæ coøn caùch bôø vaøi traêm meùt, toâi goïi
ngay cho anh Hoaøng.. ..Ñaïi uùy Hoà ngoïc Hoaøng ngöôøi nieân

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 23

tröôûng khoùa 19, anh nhanh nheïn ñaùp nhaän vaø xua quaân veà
bieån nöôùc, luùc ñoù laø 7 giôø chieàu ngaøy 29/3/1975, vaø cuõng töø
ñaây toâi khoâng coøn bieát anh ñaõ löu laïc veà ñaâu nöõa! Theo lôøi
noùi laïi cuûa moät soá binh só TÑ 6 thì Anh Hoaøng ñaõ cheát
treân bieån khi loäi ra taøu!”

Hoaøng laø tröôûng ban 3/TÑ.6, moät chöùc vuï tham möu,
neáu laøm ñuùng nhieäm vuï thì anh ñaõ coù maët treân taøu cuøng vôùi
Tieåu ñoaøn tröôûng, nhöng anh ñaõ ôû laïi ñeå gom taát caû thaønh
phaàn binh só thaát laïc ñeå cuøng soáng cheát vôùi hoï. Ñoù laø caùi
maùu VB&TQLC trong ngöôøi caùc cöïu SVSQ, ñieàu chính yeáu
maø chuùng ta muoán ñöa ra cho chuû ñeà soá baùo naøy.

Ngoïc Hoaøng ñaõ laø ngoïc-Hoaøng treân Thieân-Quoác
nhöng “Ra ñi maø chaúng baûo gì nhau” thì buoàn quaù khieán chò
Hoaøng laën loäi bieån Ñoâng tìm xaùc choàng! Ngöôøi daâu K.19/
TQLC thöù hai laø chò Traàn vaên Hôïp cuõng laën loäi tìm xaùc
choàng, caøng troâng maø caøng chaúng thaáy, chæ thaáy naém xöông
khoâ beân “bôø lau saäy”!

Traàn vaên Hôïp: Trong luùc Hoaøng chieán ñaáu trong
tuyeät voïng beân bôø bieån thì Traàn vaên Hôïp TÑT/TÑ.2 ñaõ bôi
leân ñöôïc taøu Haûi Quaân, noù nhaän leänh cuûa LÑT vaø TLP cho
taàu chaïy loøng voøng ngoaøi khôi, coá gaéng baét lieân laïc vôùi
Hoaøng vaø Tònh ñeå vaøo ñoùn nhöng
voâ hieäu! Ñaïi taù TLP/ SÑ.TQLC keå
laïi trong Tuyeàn Taäp 2/TQLC tröôøng
hôïp naøy vôùi baøi vieát :“Ngaøy thaùng
khoâng queân”nhö sau:

_ “Khoaûng 18 giôø, hai chieác
LSM vaãn coøn ôû ngoaøi khôi vaø tieáp
tuïc lieân laïc vôùi TÑ.9/TQLC ñeå vaøo
boác ñôn vò naøy khi toái haún. Khoaûng
20 giôø hai taàu treân tieán gaàn bôø thì
phaûi döøng laïi vì bò phaùo kích maïnh
meõ hôn.”

24 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

Hai baøi vieát cuûa hai ngöôøi tuy nhieäm vuï coù khaùc
nhau nhöng ñeàu coù nhöõng chi tieát truøng hôïp lieân quan tôùi söï
maát tích cuûa Hoà ngoïc Hoaøng.

Hôïp may maén hôn Hoaøng khoâng naèm laïi treân baõi
bieån thì tôùi naêm 1978(?) laïi boû xaùc trong tuø. Khi Hôïp töû naïn
thì toâi khoâng cuøng traïi nhöng chuùng toâi ñaõ ôû beân nhau töø
nhieàu naêm qua, beân nhau töø ngaøy ñaàu ñi tuø cho tôùi khi chia
tay nhau, noù ôû laïi ñi sau, toâi ra mieàn Baéc Xuoáng Hoá Caû Nuùt
tröôùc, toâi hieåu noù khoâng deã daøng bò khuaát phuïc vì mieáng
côm maûnh danh lôïi trong baát kyø hoaøn caûnh naøo.

Khoâng coù maët taïi choã neân khoâng daùm quaû quyeát
raèng noù bò haïi, bò “kaùch-meänh” coá tình.. nhöng toâi coù quyeàn
nghi ngôø söï khoan hoàng cuûa ngöôøi “anh em”. Taïi sao trong
soá ñoâng tuø gaëp naïn thì chæ coù noù töû naïn? Coù lieân quan gì tôùi
lôøi ñe doïa cuûa “caùn boä caáp cao” khoâng? Taïi traïi tuø Long-
Giao, trong ngaøy hoïc veà “ Toäi aùc Myõ-Nguïy”, caùn boä caáp
cao xuoáng chuû trì, haén nhai laïi môù coû khoâ nhöng toâi nhôù nhö
in lôøi haén ñe:

_ “Nhöõng caùi goïi laø Coïp-Raèn, Traâu-Ñieân caàn phaûi
tröøng trò ñích ñaùng”

Hai con Traâu-Ñieân ngoài beân nhau xoùn.. .. moà hoâi, toâi
naém tay Hôïp boùp maïnh:

_ “Noù huø maøy ñoù, lieäu caùi thaàn hoàn !”.
Noù huø hay thuø ghi xöông khaéc coát vôùi con traâu ñaàu

ñaøn naøy? Nhöõng traâu ñaàu ñaøn baøn tay saét nhö Leâ-haèng-
Minh, Nguyeãn xuaân Phuùc thì ñaõ thaêng thieân, ñaàu ñaøn Ngoâ
vaên Ñònh thì cuõng cao bay, bao haän thuø truùt leân ñaàu con traâu
ñieân tröôûng cuoái cuøng.

SAU LÖNG NHÖÕNG NGÖÔØI HUØNG.
Caàm suùng cuøng ñoàng ñoäi chieán ñaáu ngoaøi maët traän
thì deã quaù, nhöng ôû haäu phöông, tay khoâng vaø ñôn ñoäc choáng
choïi vôùi voõ löïc, haän thuø, haø hieáp ñeå baûo toaøn phaåm giaù môùi
laø khoù, voâ cuøng khoù khaên ñeå ñoái phoù vôùi “aùc-baù-ñoû” nhöng

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 25

caùc chò ñaõ laøm ñöôïc, xin traân troïng kính phuïc caùc chò quaû
phuï cöïu SVSQ/V.B, baùi phuïc caùc chò “ñoäi gaïo nuoâi choàng
(trong tuø) nöôùc maét næ non!”

Chò Hôïp maát choàng ôû tuoåi coøn quaù treû, phaûi ñöông
ñaàu moãi ngaøy vôùi nhöõng teân taân cöôøng haøo aùc oân cuûa quaän,
phöôøng, khoùm Thò Ngheø, toâi ñaõ coù dòp noùi veà nhöõng ñöùc
tính cuûa chò rong baøi :”Ba chaøng ngöï laâm”, nay chæ xin vaén
taét ñoâi ñieàu laø toâi phuïc chò ñaõ ñem ñöôïc 3 chaùu nhoû sang
Myõ, caùc chaùu hoïc haønh gioûi, coù gia ñình haïnh phuùc vaø chò
cöông quyeát boû ngoaøi tai “ñieàu ong böôùm” ñeå chôø ngaøy
ñoaøn tuï cuøng phu quaân.

Toâi quen bieát chò Traàn vaên Hôïp töø khi chò coøn laø coâ
Traàn thò N.., nhöng vôùi chò Hoà ngoïc Hoaøng thì chæ gaëp moät
laàn duy nhaát trong ngaøy sinh nhaät binh chuûng, chò töø Georgia
cuøng chaùu nhoû qua CA ñeå hoûi thaêm tin töùc veà Hoaøng. Töø
trong nöôùc ra haûi ngoaò, luoân luoân “em ôû ñaâu thì anh ñoù”,
ñöa taám hình cuûa choàng mang theo, chò hoûi:

_ “Caùc anh coù bieát ngöôøi trong hình naøy khoâng?
Coøn soáng hay ñaõ cheát? Vaø neáu cheát thì xaùc anh bò vuøi daäp
nôi nao?Laøm sao meï con toâi coù theå tìm ñöôïc ANH?”

Chò Leâ-H.. ñaõ hoûi Traàn-Veä vaø toâi nhöõng caâu töông
töï nhö theá vì chuùng toâi cuøng ôû trong tình traïng bi thaûm nhö
Hoaøng treân baõi bieån Non Nöôùc vaøo buoåi saùng 29-3-75, moät
buoåi saùng “ñaày ñau thöông vaø nhuïc nhaõ”! Chuùng toâi thoaùt
vì khoâng coù quaân trong tay, Hoaøng ôû laïi vì ñoàng ñoäi, cuøng
chieán ñaáu vaø cuøng hy sinh, Hoà ngoïc Hoaøng ñaõ laø Ngoïc
Hoaøng treân Thieân Quoác, chaúng caàn tìm ñaâu xa, “Noù” vaãn
theo phuø hoä cho chò vaø caùc chaùu ñoù thöa chò Leâ-H..

Sau caùi cheát ñoät ngoät cuûa Khaùng-Huøng-Hoaøng-Hôïp
thì coøn nhöõng ai nöõa?

NGUYEÃN THÖØA
Xin trích taøi lieäu cuûa nhaø vaên Huyønh vaên Phuù :

26 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

“Khi coøn ôû trong tröôøng, toâi vaø Nguyeãn Thöøa khoâng
thaân nhau laém, thaäm chí toâi cuõng khoâng bieát anh ta cuøng
queâ höông Nha Trang vôùi toâi. Lyù do giaûn dò laø toâi vaøo tröôøng
theo ngaû Saigoøn, Thöøa ñi theo ngaû Nha Trang leân. Khi choïn
binh chuûng, toâi vaø Thöøa cuøng choïn binh chuûng Tuït Quaàn
Laøm Coû (TQLC), sau khi maõn khoùa caû hai cuøng veà Nha
Trang moät löôït. Heát 15 ngaøy pheùp, vaøo Saigon trình dieän
ñôn vò, toâi veà TÑ.5/TQLC coøn Thöøa veà TÑ.1/TQLC.

Töø naêm 65 ñeán naêm 68 chuùng toâi chæ gaëp nhau vaøi
laàn treân döôøng haønh quaân, khi thì ôû Pleiku, luùc thì ôû Kontum
bôûi vì TÑ.5 chuùng toâi thöôøng ñi haønh quaân chung vôùi TÑ.2
nhieàu hôn laø TÑ.1.

Ñaàu naêm 1968 coù 6 só quan ñöôïc ñeà cöû ñi hoïc khoùa
caên baûn TQLC ôû Quan Tico, Virginia trong soá ñoù coù Traàn
vaên Hôïp, Nguyeãn Thöøa vaø Huyønh vaên Phuù (cuøng K.19) Thaùng
12/68 chuùng toâi veà caên cöù TQLC ôû Camp Pendleton, San
Diego ñeå huaán luyeän giai ñoaïn choùt goïi laø OJT (on the job
training). Trong thôøi gian taïi caên cöù naøy chuùng toâi ñöôïc
moät gia dình ngöôøi Myõ ñeán thaêm vieáng, ñöa ñi chôi, môøi veà
nhaø duøng côm. Chuû gia ñình laø moät trung só TQLC phuïc vuï
trong caên cöù, baø vôï laø nhaân vieân baùn haøng trong PX, coù
moät coâ con gaùi khoaûng 17 tuoåi ñang hoïc high school. Trong
moät böõa côm, baø hoûi chuùng toâi:

_ “Trong soá caùc anh ôû ñaây ai chöa coù baïn gaùi?”
Nguyeãn Thöøa nhaø ta nhanh mieäng noùi lieàn:
_ “Toâi chöa coù ai caû”
_ “Theá naêm nay anh maáy tuoåi?”
_ “ Toâi 27 tuoåi”
_ “Ñaõ 27 tuoåi maø chöa quen ñöôïc coâ naøo sao?”
Thöøa traû lôøi nhö thaät:
_ “Thaät söï thì luùc coøn hoïc ôû tröôøng Voõ-Bò toâi coù
quen moät coâ gaùi nhöng boá meï coâ aáy khoâng baèng loøng, sau
ñoù coâ ta ñi laáy choàng. Sau khi ra tröôøng vaø ñi haønh quaân

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 27

lieân mieân neân toâi khoâng coù cô hoäi vaø ñieàu kieän ñeå quen vôùi
ai caû!”

Nghe vaäy baø ñeà nghò moät ñieàu laøm teân Thöøa söôùng
reâm caû ngöôøi:

_ “Toâi muoán anh laøm baïn vôùi con gaùi toâi, noù teân laø..
..hoïc lôùp 11 tröôøng..”

Keå töø hoâm ñoù chaøng Thöøa soáng haïnh phuùc, haèng
ngaøy sau giôø hoïc baø meï hay coù khi chính coâ gaùi laùi xe vaøo
caên cöù ñoùn thöøa veà nhaø duøng côm. Coù khi caû boïn chuùng toâi
cuøng ñi vôùi Thöøa. Hai keû yeâu nhau ngoài huù hí trong moät
phoøng rieâng cöûa kheùp hôø, thænh thoaûng baø meï loù ñaàu vaøo
phoøng hoûi con gaùi ñieàu gì ñoù coù yù nhö moät hình thöùc kieåm
soaùt.

Ñaõ ñeán ngaøy phaûi leân ñöôøng veà nöôùc, Thöøa cho bieát
meï coâ gaùi noùi khi naøo con baø ñuû 18 tuoåi, baø seõ cho con baø
sang Vieät Nam soáng vôùi Thöøa. Tröôùc maét Thöøa phaûi ñi mua
nhaãn ñính hoân hình nhö khoaûng 100 ñoâ, coøn meï coâ gaùi thì
laøm moät traùi tim baèng vaøng 14 cara roài caét laøm ñoâi, moät
nöûa cho Thöøa moät nöûa cho con gaùi. Ngoaøi ra toâi coøn thaáy
Thöøa coù moät hoäp ñöïng hình vaø moät môù toùc vaøng cuûa ngöôøi
yeâu, sau moät taám hình coâ ta ghi:

_ “I love you until eternity”
Veà nöôùc Thöøa trôû veà ñôn vò cuõ TÑ.1/TQLC vôùi chöùc
vuï ñaïi ñoäi tröôûng vaø Thöøa ñaõ töû traän trong cuoäc haønh quaân
ôû mieàn taây naêm 1970. Toâi vieát thö baùo tin cho ngöôøi vôï
chöa kòp cöôùi cuûa Thöøa veà söï ra ñi vónh vieãn cuûa chaøng !”
TRAÀN vaên CHÍCH
Cuõng vaãn taøi lieäu cuûa nhaø vaên Phu-Huyønh
“ Chích vaø toâi cuøng ôû ñaïi doäi G, ra tröôøng cuøng veà
TÑ.5/TQLC, cuøng chung ñaïi ñoäi, Chích coi trung ñoäi 1 toâi
trung ñoäi 2. Cuõng caàn noùi theâm laø khi khoùa 19 veà trình dieän
thì chæ coù 5 tieåu doaøn taùc chieán thoâi, ñaát chaät ngöôøi ñoâng,
trong khi ôû caùc SÑBB, caùc baïn cuøng khoùa ñaõ laøm ñaïi ñoäi

28 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

tröôûng, tieåu ñoaøn phoù thì chuùng toâi coøn laâu laém môùi leo leân
tôùi ñaïi ñoäi tröôûng. Maáy caây coå thuï cöù naèm yø ra ñoù, khoâng ñi
du hoïc, khoâng bò thöông, khoâng veà vuøng 5 thì laøm sao tôùi
chuùng toâi! Coù laàn Chích taâm sö:

_ “Tao mong sao coù trong tay moät ñaïi ñaïi ñoäi ñeå
vaãy vuøng”

Nhöng than oâi! Öôùc ao cuûa Chích chöa ñaït ñöôïc,
khi anh laø ñaïi ñoäi phoù ÑÑ.1 thì anh ñaõ ñeàn nôï nöôùc taïi maët
traän Raïch Ruoäng tænh Kieán Phong cuoái naêm 1967 ñeà laïi vôï
vaø moät con! Anh cuõng laø ngöôøi con duy nhaát cuûa moät gia
ñình! Chích laø choã quen bieát vôùi nöõ phoùng vieân chieán tröôøng
Kieàu myõ Duyeân, khi nghe tin anh töû traän; chò Duyeân coù gaëp
toâi ñeå tìm hieåu chi tieát vaø chò ñaõ vieát moät baøi baùo töôûng
nieäm ngöôøi baïn cuøng queâ.”

NGUYEÃN vaên TROÏNG
Troïng ôû TÑ.3/TQLC cuøng vôùi Nguyeãn troïng Thaêng,
Hoaøng ñoân Tuaán, Phaïm vaên Nhaäm, toâi ôû TÑ.2/TQLC vôùi
Traàn vaên Hôïp. Traàn vaên Thuaät vaø Vuõ ñoaøn Doan, tuy haäu
cöù hai ñôn vò naøy naèm caïnh nhau ôû Thuû Ñöùc nhöng ít khi ñi
haønh quaân chung neân chuùng toâi cuõng ít gaëp nhau. Khoaûng
naêm 1967, trong laàn ñi haønh quaân chung taïi Quy Nhôn (?),
tröôùc tuyeán xuaát phaùt laø xaõ Xuaân-Tröôøng, nhoùm K.19 chuùng
toâi gaëp nhau vaø cuøng chung ñieáu thuoác roài tieán song song
vaøo nuùi, trong khi toâi coøn ñang loay hoay tìm ñieåm vöôït
soâng thì caùnh quaân ñaàu tieân cuûa TÑ.3 ñaõ sang ñöôïc beân kia
soâng roài vaø ñuùng luùc ñoù moät tieáng noå thaät lôùn tieáp theo nhieàu
suùng nhoû vaø löu ñaïn...TROÏNG ñaõ töû thöông cuøng 10 ñoàng
ñoäi.
Hình nhö tieáng toâi vöøa môùi goïi noù:“ EÂ Troïng maäp”
chöa tan thì noù ñaõ tan! Nhanh quaù, khoâng kòp nghó ngôïi gì
theâm vì “hoï” ñang hoái thuùc toâi “baèng moïi giaù” phaûi qua
soâng ngay ñeå laøm ñaàu caàu cho TÑ vaø binh nhaát Ñaù, cao-boài
cuûa toâi ñaõ bò nöôùc cuoán troâi giöõa soâng, coøn toâi? Caùi gì chôø

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 29

beân bôø kia khoâng caàn bieát, nhieäm vuï treân heát neân môùi coù

nhöõng caùi cheát quaù nhanh nhöng khoâng baát ngôø.

Haäu quaû cuûa thöông taät, tuø ñaøy khieán moät soá k.19/

TQLC khaùc cuõng phaûi ra ñi quaù sôùm nhö: Ñaøm ñình LOAN,

NGUYEÃN troïng THAÊNG vaø THAÙI BOÂNG.

Duø ñi baèng caùch naøo thì caùc baïn laø nhöõng ngöôøi

huøng ñang thaûnh thôi treân Thieân Quoác, coøn chuùng toâi, nhöõng

ngöôøi “huøng-huïc” ñang phaûi chieán ñaáu ñeà nôi hoïp khoùa laø

ñoài 1515 chôù khoâng phaûi nôi tha phöông naøy! Xin caùc Anh

Linh yeåm trôï ñoàng moân.

KHOÙA 17/TQLC.

Caùc “caäu K.18” cheâ TQLC

ngoaïi tröø caäu taùm caïnh Phan baùt

Giaùc thì coøn maïnh nhö con teâ giaùc

neân tính soå ñeán k.17 theo taøi lieäu

cuûa anh Ñinh xuaân Laõm.

Anh Trònh vaên Hueä, ÑÑT/

TÑ.4 ñaõ hy sinh trong traän Bình Giaû

(1/65) gioáng nhö tröôøng hôïp Khaùng,

Huøng. Anh Phaïm ngoïc Ñieäp ÑÑT/

TÑ.2 thì töû traän taïi An-Quyù, Boàng

Trònh vaên Hueä Sôn naêm 4/
1966, anh

Nguyeãn

xuaân Tieát hy sinh taïi Bình Döông,

Anh Nguyeãn duy Long taïi Long

Khaùnh.

Tröôøng hôïp trung taù Huyønh

vaên Löôïm LÑP/LÑ.468/TQLC töû

naïn taïi traïi tuø Long Khaùnh naêm 1987

coøn coù nhieàu daáu hoûi, TQLC vaø Voõ-

Bò ôû tuø chung cuøng moät traïi vôùi anh
cuõng coù nhöng khoâng ai hieän dieän Huyønh vaên Löôïm

30 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

taïi choã luùc anh gaëp naïn, nhieàu tin ñoàn nhieàu suy dieãn khoâng
ñuùng laøm buoàn loøng ngöôøi quaù coá. Toâi tieáp xuùc thöôøng vaø
nhieàu laàn ngoài aên saén laùt bo-bo chung vôùi anh, anh khoâng
khoûe, baép khoâ, bo-bo saén laùt baøo goït bao töû laøm anh caøng löø
ñöø ít noùi hôn, vaäy maø tuïi VC noù ñieàu ñoäng anh vaøo coâng
vieäc boå cuûi vaø naáu nöôùc soâi phaùt cho caû traïi, moät coâng vieäc
quaù naëng nhoïc so vôùi söùc khoûe cuûa anh, moät coâng vieäc nguy
hieåm hôn baát cöù coâng vieäc naøo, deã daøng tröôït chaân, moät caùi
xoâ nheï cuõng ñuû laøm anh nhaøo vaøo chaûo nöôùc soâi, ñoù laø
chính saùch khoan hoàng nhaân ñaïo cuûa CS daønh cho anh!

KHOÙA 16/TQLC.
Anh Trònh an Thaïch laø ngöôøi ñaàu tieân cuûa K.16/
TQLC töû traän,
Anh Nguyeãn dình Thuûy, laø ngöôøi thöù hai, toâi coù dòp
ñöôïc cuøng laøm vieäc vôùi anh khi anh laø ñaïi ñoäi tröôûng ÑÑ.3/
TÑ.5, raát hieàn laønh vaø göông maãu trong ñôøi soáng caù nhaân
cuõng nhö luùc thi haønh nhieäm vuï. Xin trích ñoaïn trong baøi
“Thaàn Öng Gaãy Caùnh” cuûa anh Leâ vaên Huyeàn (k.17):
“Ñaïi uùy Nguyeãn ñình Thuûy tình nguyeän daãn ñaïi ñoäi
di tieáp vieän cho moät ñôn vò baïn dang ñuïng naëng taïi Kinh
Ngaõ Naêm, Phuïng Hieäp. Ngôø ñaâu, ñaây laø chuyeán ñi vónh
bieät, anh ñaõ naèm xuoáng cuøng vôùi hai caän veä khi ñieàu ñoäng
ÑÑ tieán chieám muïc tieâu. Laø moät ñaïi ñoäi tröôûng xuaát saéc
cuûa ñôn vò, anh ñaõ thöïc hieän ñuùng lôøi höùa vaø lôøi theà trong
ñeâm truy ñieäu naêm xöa tröôùc khi rôøi maùi tröôøng Meï:
“ Chuùng toâi khoâng caàu an laïc deã daøng
Maø chæ khaùt khao gioù möa cuøng nguy hieåm”
Ñuùng laø anh khaùt khao nguy hieåm neân môùi tình
nguyeän ñi tieáp cöùu cho ñoàng baïn, tin anh maát laøm moò ngöôøi
baøng hoaøng xuùc ñoäng, nhöng ñau ñôùn nhaát vaãn laø Baø Meï
Giaø vaø ngöôøi yeâu seõ cöôùi sau chuyeán haønh quaân!
Anh Nguyeãn ñaèng Toáng nguyeân laø Tr/taù LÑP/ LÑ
147/TQLC, nhöng LÑ naøy bò thieät haïi naëng neà vaøo nhöõng

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 31

ngaøy cuoái thaùng 3/1975 taïi maët traän Quaûng Trò vaø ñang trong
giai ñoaïn taùi boå xung vaø trang bò taïi Vuõng Taàu, ngaøy 24-4-
75, anh Toáng “bò ñöôïc” cöû laøm Löõ ñoaøn tröôûng LÑ.468/
TQLC taïi maët traän Bieân-Hoøa (!) thay cho ñaïi taù Ñ.. ñeå oâng
naøy veà thaønh laäp löõ ñoaøn môùi vaø dó nhieân anh Toáng cuøng
chung soá phaän nhö nhöõng ñoàng ñoäi khaùc laø vaøo tuø nhöng
khoâng bao giôø anh chòu ra tuø, anh ñaõ choïn cho mình moät ñôøi
soáng vónh cöûu nhö moät nieân tröôûng khoùa15 ñaõ töï vaän treân
ñöôøng chuyeån tuø töø Nam ra Baéc, ñoù laø trung taù Nguyeãn vaên
Nhieàu tröôûng phoøng 4/SÑTQLC.

Moät chi tieát ñaùng löu yù laø caû hai Trung taù Löõ ñoaøn
Tröôûng vaø Löõ ñoaøn Phoù LÑ.468/TQLC ñeàu boû xaùc trong
lao tuø CS ñoù laø Anh Toáng vaø Anh Löôïm! Coøn tröôøng hôïp
cuûa hai Trung taù Löõ ñoaøn Tröôûng vaø Löõ ñoaøn Phoù LÑ.369/
TQLC thì sao?

Anh Nguyeãn xuaân Phuùc & Ñoã höõu Tuøng!
Ña Hieäu soá 63, trong baøi

VB&TQLC toâi ñaõ noùi veà tröôøng
hôïp cuûa hai anh, nhöng coù moät
vaøi baøi vieát vaø nhöõng tin ñoàn
khoâng ñöôïc chính xaùc laém nay
xin thaät vaén taét laø vaøo raïng saùng
ngaøy 29-3-1975, hai anh ñaõ ñöa
ñöôïc TÑ.2 vaø TÑ.6 veà tôùi caên
cöù Non Nöôùc, baûo veä voøng ñai
baõi boác quaân, chôø TÑ.9 ñang treân
ñöôøng di chuyeån veà vaø LÑ 369
leân taøu sau cuøng.

Sau khi thieâu huûy taøi lieäu
xong toâi böôùc ra ngoaøi thì gaëp hai Anh Phuùc Tuøng vaø Traàn
vaên Hôïp ngay cöûa haàm trung taâm haønh quaân, caên haàm naøy
naèm caùch bôø bieån chöøng 100m, anh em chuùng toâi ñöùng noùi
chuyeän “traêng sao” vaø theo doõi cuoäc chuyeån quaân cuûa TÑ.9

32 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

veà Non Nöôùc. Khoaûng 7 giôø, khi hai chieác taøu LSM cuûa

Haûi Quaân vaøo ñoùn TQLC thì toâi töø giaõ caùc anh ñeå bôi ra

taøu, nhaân vieân TTHQ chuùng toâi ñi theo sau ñaïi taù Nguyeãn

thaønh Trí, Tö leänh phoù Sö Ñoaøn vaø Trung Töôùng Ngoâ quang

Tröôûng TLQÑ.I, vì trong ñeâm ñoù Trung Töôùng ngoài trong

TTHQ cuûa chuùng toâi.

Khoaûng 11 giôø, moät soá khaù ñoâng ñaõ leân ñöôïc taøu

thì VC phaùo kích vaøo baõi boác quaân, chính maét toâi nhìn thaáy

moät vaøi traùi ñaïn phaùo kích noå treân maët nöôùc bieån xung quanh

taøu theá laø taøu lui ra ngoaøi khôi ngoaøi taàm phaùo kích gaây neân

tình traïng maát traät töï treân bôø bieån vaø töø ñoù toâi khoâng bieát

chuyeän gì xaåy ra cho hai anh.
Xin trích moät ñoaïn trong baøi “Traän chieán sau cuøng

cuûa TÑ.9/TQLC”, taùc giaû laø Ñoaøn vaên Tònh Tröôûng ban 3/

TÑ.9, anh cuõng laø Cöïu SVSQ khoùa 22:
“ Gaàn 11 giôø tröa caùnh A chuùng toâi môùi tôùi ñöôïc bôø

soâng Haøn, toâi goïi Tr/taù Tuøng
_ Thaùi Döông ñaây Taân An.
_ Nghe Taân An toát, tôùi ñaâu roài?
_ Trình ÑB, chuùng toâi tôùi ñöôïc beân naøy soâng Haøn.
_ Toát, anh coù gaëp moät tieåu ñoäi cuûa Haø-Noäi ( Th/taù

Hôïp) ñoùn ôû ñoù khoâng?
_ Khoâng.
Toâi nghe tieáng noùi cuûa anh Tuøng trong oáng lieân hôïp

vaø chieác loa nhoû gaén treân maùy PRC.25 khoâng ñöôïc roõ raøng,

laãn loän vôùi moät loaïi aâm thanh thaät quen thuoäc, hình nhö

tieáng caùnh quaït cuûa tröïc thaêng hay tieáng soùng bieån voã vaøo

maïn taøu, toâi hoûi:
_ Thaùi Döông ñang ôû ñaâu, treân maùy bay hay taøu

thuûy?
_ Sao Taân An laïi hoûi vaäy?
_ Vì toâi nghe coù tieáng quaït ñaäp gioù hay tieáng oaèm

oaëp cuûa soùng.

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 33

_ Khoâng taøu cuõng chaúng maùy bay, ñoù laø tieáng
soùng voã beân bôø bieån.

Toâi nghe tieáng la raát lôùn cuûa Trung taù Phuùc:
_ Cho Taân An ngay taàn soá cuûa Hôïp vaø Hôïp coù
boån phaän ñoùn TÑ.9
_ OK, OK. Taân An ñaây Thaùi Döông, haõy ghi
xuoáng taàn soá naøy vaø lieân laïc vôùi Haø-Noäi ñeå Haø-
Noäi thu xeáp ñoùn tieåu ñoaøn 9 leân taøu.
_ Ñaùp nhaän Ñaïi Baøng 5.
_ Chuùc may maén.. .. ..
AÀM.. .. ..Boãng toâi nghe trong maùy moät tieáng noå raát
lôùn, caét ngang tieáng noùi cuûa
Anh Tuøng.. .. .. vaø chaám döùt cuoäc ñoái thoaïi. Ñoù laø laàn noùi
chuyeän sau cuøng cuûa chuùng toâi vôùi Trung taù Ñoã höõu
Tuøng. Treân ñoaïn ñöôøng di chuyeån töø Ñaïi Loäc ñeán bôø soâng
Haøn, thænh thoaûng Trung Taù Phuùc cuõng coù leân tieáng
nhöng raát ít, coù leõ anh quaù baän roän..
…-.. .. .. .. ..
Toâi ñaõ lieân laïc ñöôïc vôùi Thieáu taù Traàn vaên Hôïp
(Haø-Noäi) TÑT/.TÑ.2/TQLC, anh cho bieát hieän anh ñang ôû
treân taøu HQ.810 vaø chæ huy toaøn boä TQLC ôû treân ñoù, coøn
ngöôøi haïm tröôûng thì toâi khoâng bieát teân nhöng Anh Hôïp
cho bieát taàn soá cuûa maùy treân taøu vaø danh xöng laø NAM-
HOÅ, toâi ghi caån thaän nhöõng chi tieát naøy.
Anh Hôïp hoûi chuùng toâi:
_ “Lieäu ñöôïc bao laâu Taân An?
_ “Coù theå 2, 3 ngaøy hoaëc laâu hôn”. Toâi traû lôøi moät
caùch tin töôûng.
Anh Hôïp baûo:
_ “Coá chieàn ñaáu, chöøng 9 giôø toái Clear baõi vaø
Pick up”
_ “ OK, caùm ôn Haø Noäi”

34 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

Ñoù laø moät söï heïn hoø voâ cuøng quan troïng trong ñôøi
toâi, nhöng tieác thay söï heïn hoø naøy ñaõ khoâng ñeán vaø chaúng
bao giôø ñeán caû. Chuùng toâi maát haún lieân laïc vôùi Anh Hôïp
töø luùc 3 giôø tröa ngaøy 29-3-1975. Sau ñoù toâi qua taàn soá
cuûa Nam Hoå nhöng cuõng khoâng nhaän ñöôïc tín hieäu naøo
caû !!” (heát trích)

Vì coù maët taïi bôø bieån neân khi ñöôïc ñoïc nhöõng söû
lieäu naøy toâi thaáy Ñ/U Ñoaøn vaên Tònh ghi laïi thaät chính
xaùc, vaø xin neâu leân moät vaøi chi tieát:

1/ Khi VC phaùo kích vaøo baõi bieån laøm taøu phaûi lui ra
khôi cuõng chính laø thôøi ñieåm Tònh nghe qua maùy moät tieáng
noå thaät lôùn “ AÀM” laøm caét ngang tieáng noùi cuûa Anh Tuøng vaø
chaàm döùt cuoäc ñoái thoaïi töø ñoù.

Toâi laø ngöôøi ngoài treân taøu vaø khoâng coù moät taøu
naøo truùng ñaïn phaùo kích, vaäy thì hai Anh Phuùc vaø Tuøng
khoâng coù maët treân taøu naøo caû.

2/ Khoâng coù baát cöù moät chieác tröïc thaêng naøo bay
treân vuøng trôøi hay ñaùp xuoáng khu vöïc TQLC trong caên cöù
non nöôùc vaøo saùng ñoù. Taïi sao? Vì hoï ñaõ caát caùnh bay ñi töø
toái hoâm tröôùc, 28-3-75 khi phi tröôøng Ñaø Naüng vaø saân bay
Non Nöôùc bò phaùo kích roài, chính Trung Töôùng Tö leänh
Quaân Ñoaøn coøn phaûi duøng xe Jeep cuûa TQLC ñeå di chuyeån
trong ñeâm vaø saùng ra cuøng ñi boä vôùi chuùng toâi ra bôø bieån
maø!

Vaäy thì caùi tin ñoàn anh Phuùc vaø Tuøng leân tröïc thaêng
taïi bôø bieån roài bay ñi nghe noù quaù khoâi haøi ñoái vôùi nhöõng
ngöôøi coù maët taïi choã nhö chuùng toâi, nhieàu laàn toâi nghe nhöõng
ngöôøi maø luùc ñoù coù maët taïi Saøi goøn laïi noùi laø thaáy hai anh
leân tröïc thaêng cuøng ban quaân löông (!). Toâi hoûi laïi coù chính
maét troâng thaáy khoâng thì hoï chæ coøn “ gaàm göø”:

_ “ Nghe noùi theá !!!”
3/ Anh Phuùc ñaõ ra leänh cho Hôïp coù boån phaän ñoùn
Taân An ( TÑ.9) leân taøu, vì luùc ñoù Hôïp ñaõ coù maët treân taøu

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 35

roài, vaø caû TÑ.6 nöõa. Nhö vaäy caû hai tieåu ñoaøn tröôûng 2 vaø 6
ñaõ coù maët treân taøu tröôùc Löõ ñoaøn Tröôûng vaø Phoù, caùc anh
ngoài laïi ñeå chôø TÑ.9 vaø tieáng noå “AÀM” maø Tònh coøn nghe
voïng töø maùy truyeàn tin laøm taét tieáng caùc Anh coù phaûi laø
tieáng noå cuûa ñaïn phaùo binh cuûa ñòch phaùo vaøo baõi bieån nôi
boác quaân khoâng?

4/ Tònh khoâng coøn lieân laïc ñöôïc vôùi Hôïp ñeå vaøo boác
luùc 9 giôø toái nhö ñaõ höùa laø chuyeän ngoaøi quyeàn haïn cuûa
Hôïp, TQLC ngoài treân taøu thì chæ laø haønh khaùch, ñi hay ôû laø
thaåm quyeàn cuûa Haûi Quaân, HQ.810 ñaõ di chuyeån veà Cam
Ranh vaø chæ coøn 2 chieác LSM voøng voøng ngoaøi khôi ñeå toái
vaøo ñoùn TÑ.9/TQLC. Nhöng vì thieáu lieân laïc neân TÑ.9 bò
naïn vaø trong ñoù coù Hoà ngoïc Hoaøng K.19 nhö toâi ñaõ noùi ôû
treân.

Khoâng cöôøng ñieäu nhö tin ñoàn hai anh Phuùc vaø Tuøng
ruùt vaøo coá thuû treân nuùi Sôn Chaø nhöng toâi ñöa ra nhöõng
baèng chöùng ñeå khoâng ai ñöôïc pheùp “aên oác noùi moø”, ñoàng
hoaù söï heøn nhaùt boû thuoäc caáp troán chaïy cuûa mình vôùi göông
hy sinh cao caû cuûa ngöôøi khaùc. Taïi maët traän “kyø quaùi” Haï
Laøo, khi LÑT bò thöông (?), duø chæ laø tieåu ñoaøn tröôûng nhöng
Anh Phuùc ñaõ ñieàu ñoäng moïi ñôn vò coøn laïi sao cho ít thöông
vong vaø cuøng nhau veà ñeán nôi ñeán choán . Ñoù laø Danh Döï
vaø Traùch Nhieäm cuûa moïi cöïu SVSQ.

“Anh Phuùc, thaùng 3-1966 laàn ñaàu tieân toâi trình dieän
Trung Uùyù Ngueãn-x-Phuùc taïi Ñaø Naüng. Thaùng 3-1975 laàn
cuoái cuøng toâi chaøo töø giaõ Tr/Taù cuõng taïi Ñaø Naüng, ñoái vôùi
toâi, tröôùc sau Anh vaãn laø moät cöïu SVSQ vì:TOÅ-QUOÁC,
DANH-DÖÏ, TRAÙCH-NHIEÄM”

Ñoái vôùi ñoïc giaû Ña Hieäu toâi coù theå phòa theâm chuyeän
ñeå ca tuïng caùc Anh maø khoâng ai bieát, nhöng Em khoâng theå
noùi doái anh linh caùc Anh söï vieäc sau ñaây:

36 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

Toái qua em ñeán thaêm Nguyeãn kim Tieàn vaø saùng nay
16-5-2005, em trôû laïi tham döï buoåi leã nhöõng nghi thöùc toân
giaùo daønh rieâng cho ngöôøi saép qua ñôøi do Linh Muïc Luaân
chuû teá, Cha Luaân noåi tieáng ñaõ coù khaû naêng chöõa laønh moät
soá beänh naëng.

Nguyeãn kim Tieàn khoùa 12 Voõ-Khoa thuoäc TÑ.3/
TQLC hieän dang trong giai ñoaïn cuoái cuøng cuûa chöùng ung
thö phoåi, sau khi chính noù thaûo luaän cuøng thaân nhaân veà nôi
mai taùng vaø “aùo-quan”cho noù, khi coøn moät mình em beân
giöôøng beänh, noù thaät tænh taùo ñöa tay cho em baét vaø nhaén
nhuû vieäc thöïc hieän Chieán Söû TQLC roài noùi nhö sau:

“Tao thöông hai anh PHUÙC vaø TUØNG, maøy phaûi
noùi laïi cho roõ veà hai caùi cheát naøy, ñöøng ñeå nhuõng dö
luaän voâ caên cöù laøm hoen oá söï hy sinh cao caû cuûa hoï”

Thöa hai Anh, moät Voõ-Khoa khoùa 8 ñaõ vieát moät baøi
ca tuïng Voõ-Bò 16 ôû maët traän Haï-Laøo, nay moät Voõ-Khoa
khoùa 12 tröôùc khi cheát coøn traên troái laïi lôøi ca tuïng HAI
ANH thì em coøn vieát theâm laøm gì nöõa, mong hai Anh ñoùn noù
vaø ruû nhau ñi khieâu vuõ treân Thieân Quoác thay vì ñi Q.B nhö
ngaøy xöa”

Toâi coøn muoán keå chuyeän tieáp veà söï hy sinh cuûa nhöõng
TQLC khoùa.20 nhö Minh, Chính, Kieät, Traân.. ..K.21, K.22
..Nhöng tröôùc caùi cheát cuûa thaèng baïn thaân Nguyeãn kim Tieàn
ñang “count-down” laøm ñaàu oùc muï ñi khieán cho baøi vieát
naøy quaù luoäm thuoäm xin heïn dòp khaùc neáu caùc nieân ñeä chöa
ai laøm.

Toâ vaên Caáp K19
CA ngaøy 16 thaùng 5 naêm 2005
Nhôù ngaøy xin ñi tuø.

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 37

Baøi Haønh
cuûa

NGUYEÃN XUAÂN PHUÙC

ÑOÃ QUYÙ TOAØN

Töï keå: Moät buoåi toái vui vôùi chuùng baïn, ñoïc thô Lyù
Baïch baøi “Hieäp Khaùch Haønh” ñeán caâu “Ngaân yeân
chieáu baïch maõ – taùp ñaïp nhö löu tinh”, thì chôït thaáy
Nguyeãn Xuaân Phuùc – vöøa sòch ñaäu xe Jeep, laïi vöøa
vuït phoùng xe ñi, roõ raøng phong thaùi “yeân baïc aùnh
ngöïa traéng – laáp loùa nhö sao sa” . OÂi, con ngöôøi haøo
huøng saûng khoaùi ñoù baây giôø ôû ñaâu coù ai bieát khoâng ?
Giöõa thaùng tö naêm ñoù, Khaùnh Ly töø Vuõng Taøu trôû veà
noùi ñi tìm caû maáy traïi Thuûy Quaân Luïc Chieán, khoâng
thaáy Nguyeãn Xuaân Phuùc ñaâu . Möôøi maáy naêm nay roài
coù tin töùc gì khoâng? Söï lieãu phaát y khöù, thaâm taøng
thaân döõ danh, caâu ñoù ñuùng vôùi thaèng Phuùc coøn hôn
hieäp khaùch nöôùc Trieäu ñôøi Chieán Quoác .

Nguyeãn xuaân Phuùc baïn ta
Suoát moät ñôøi haøo saûng
Soáng cheát ôû nôi naøo
Hoàn xanh vaãn phieâu laõng
Tuoåi treû taùnh ngoâng ngheânh
Ñeán tröôøng leo coång troán
Lôùn laøm quan nhaø binh

38 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

Vaãn khoâng heát ngang böôùng 39
Nguyeãn Xuaân Phuùc baïn ta
Coi ñôøi nhö cuû saén
Soáng khoâng cöûa khoâng nhaø
Ñôøi treân raêng döôùi ñaïn
Thöôøng khinh luõ quan to
Cheâ seáp nhoû seáp lôùn
Thöông lính nhö thöông con
Khi ñoùi chia naém côm
Khi vui chia röôïu nhaém
Sôùm ñoùng röøng Khe Sanh
Chieàu veà soâng Thaïch Haõn
Phôi phôùi nhö sao baêng
AØo aøo nhö gioù roáng
Giaëc sôï tieáng Traâu Ñieân
Nghe teân ñaõ khieáp ñaûm
Khi nghæ pheùp veà thaønh
Hoïp maët maáy thaèng nhoán
Chaët gaõy ñaàu möôi chai
Doác cheùn tieâu saàu haän
Loøng laïi traéng nhö maây
Thoaét bieán laïi xoâng traän
Ñi thì nhö saám ran
Veà thì nhö gioù cuoán
Tieàn baïc doác chia ngöôøi
Gaùi ngon nhöôøng laïi baïn

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN

Nguyeãn Xuaân Phuùc baïn ta
Suoát moät ñôøi haøo saûng
Hoài thaùng ba nghe tin
Maáy traán ñaàu giôùi tuyeán
Cuoái thaùng laïi nghe tin
Ruùt veà qua Ñaø Naüng
Coù maáy traêm thaèng con
Vaøo tôùi Nguõ Haønh Sôn
Khoâng ñeå maát moät moáng
Luùc töôùng baïi binh taøn
Luõ con maøy nguyeân veïn
Lính traùng nhaéc ñeán teân
Coøn ngheïn ngaøo thöông kính
Theá maø sao baët tin
Maøy ñi ñaâu roài con
Giöõa cuoän khoùi ngöng trôøi
Trong löûa chieàu roâng loaïn
Treân bieån gioù leânh ñeânh
Hay ñìu hiu caùt thaúm
Thaèng nghóa khí nhö maøy
Soáng ñaùng cheát xöùng ñaùng
“Heát vieäc phaát aùo ñi
Thaân danh vuøi queân laõng” (*)
Thua ñöôïc cuõng hoaøn khoâng
Töû sinh cuõng laø nhaûm

40 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

Phuùc ôi maøy ôû ñaâu
Haõy veà ñaây ñi con
Thieáu maøy nhaäu heát söôùng
Baïn beø cuõ loâi veà
Thaèng cheát laãn thaèng soáng
Thaèng tænh laãn thaèng ñieân
Tieân aåm roài ngöu aåm
Moäng lôùn ñaõ hoang ñöôøng
Moäng con vaát caû ñoáng
Trang söû laät qua roài
Ñoû taän soá thaønh ñen
Vaøng heát thôøi hoùa xaùm
Chieán ñòa coû tieâu ñieàu
Thaønh xöa côø khuaát boùng
Bieån Ñoâng soùng baïc ñaàu
Lôùp lôùp chaïy xoâ nhau
Toaøn khaên soâ aùo traéng
Mình cuõng traéùng nhö maây
Trong veo khoâng thuø haän
Thoâi vì ñôøi giaûi oan
Moät baøi chuù vaõng sinh
Cho caû thuø laãn baïn
Keû cheát oaùn chöa nguoâi

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 41

Hoàn phaùch coøn quanh quaån
Thaèng ra khoùc suït suøi
Thaèng vaøo keâu meâ saûng
Keâu Cha khoùc Meï
Thöông vôï xoùt con
Haän ñôøi ñen baïc
Sinh Baéc töû Nam
Choân thaân Bình Giaû
Vuøi xaùc Tröôøng Sôn
Haøi coát nôi naøo
Thoâi cuõng nöôùc non
Soáng laøm thuø ñòch
Cheát nhìn anh em

Giôø ñaây thaønh phoá cuõ
Saân tröôøng Chu Vaên An
Vaãn xanh um ñôøi soáng
Nhöõng ñöùa treû nhö maøy
Nhöõng thaèng beù nhö tao
Coù ñöùa laïi chui raøo
Coù thaèng laïi treøo coång

42 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

A ha ñôøi maø con
Soá maøy theá maø söôùng
Suoát moät kieáp loaïn ly
Maø khoâng vöôùng buïi baäm

Nguyeãn Xuaân Phuùc baïn ta
Ñuùng thaät noøi haøo saûng
Böõa ñoù ngoài ngaém traêng
Beân bôø soâng Thaïch Haõn
Tieáng suùng im hai bôø
Röôïu traøo thô loaùng loaùng
Nöûa ñeâm söông muø trôøi
Roài gioù thoåi söông troâi
Ñeâm traùi ñaát an laønh
Queâ höông sao thaàm laëng .

(*) Söï lieãu phaát y khöù –
Thaâm taøng thaân döõ danh
Lyù Baïch, Hieäp Khaùch Haønh

.

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 43

Thieáu töôùng Nguyeãn Vaên Hieáu

CSVSQ KHOÙA 3 TRAÀN HÖNG ÑAÏO
TVBQGVN

TAØI ÑÖÙC VEÏN TOAØN

44 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

Naêm 1949, luùc ñoù Töôùng Hieáu laø moät trang thanh
nieân 20 tuoåi, ñang laø sinh vieân naêm thöù nhaát tröôøng ñaïi hoïc
Aurore do caùc tu só doøng Teân Phaùp ñieàu haønh ôû Thöôïng Haûi
beân Trung Hoa, Mao Traïch Ñoâng ñaõ ñaùnh ñuoåi Töôûng Giôùi
Thaïch chaïy qua Ñaøi Loan, vaø Hoàng Quaân chuaån bò tieán
vaøo tieáp thu Thöôïng Haûi. Naêm ñoù, Töôùng Hieáu theo thaân
phuï hoài höông treân moät chieán haïm Haûi Quaân Phaùp. Hình
aûnh moät ñaïo quaân vó ñaïi, ñöôïc Myõ taøi trôï quaân söï doài daøo,
bò ñaùnh baïi chæ vì giôùi töôùng taù tham nhuõng hoái loä, thaäm chí
buoân baùn caû suùng oáng cho Coäng Quaân, haèng aùm aûnh Töôùng
Hieáu. Khi ñöôïc Phoù Toång Thoáng Traàn Vaên Höông môøi veà
laøm Phuï Taù Ñaëc Bieät Baøi Tröø Tham Nhuõng naêm 1972, Töôùng
Hieáu ñaõ coá vaán Phoù Toång Thoáng Höông laø neáu khoâng dieät
ñöôïc tham nhuõng trong Quaân Ñoäi, Nam Vieät Nam cuõng seõ
chòu moät soá phaän nhö chính phuû Töôûng Giôùi Thaïch, vaø Phoù
Toång Thoáng Höông cuõng ñaõ neâu yù kieán naøy vôùi oâng Bunker,
Ñaïi Söù Myõ vaø caû vôùi Toång Thoáng Thieäu. Töôùng Hieáu cuõng
ñaõ noùi thaúng vôùi oâng Thieäu laø “Hoaëc chuùng ta töï söûa loãi laáy
hoaëc Coäng saûn seõ söûa loãi thay chuùng ta”.

Vaøi thaùng sau khi ñaët chaân leân beán caûng Saøi Goøn,
cuï Nguyeãn Vaên Höôùng, thaân phuï Töôùng Hieáu, ñöôïc môøi ra
Haø Noäi giöõ chöùc Phoù Giaùm Ñoác Coâng An Baéc Phaàn. Trang
thanh nieân Hieáu ñoái dieän vôùi ba löïa choïn: moät laø tieáp tuïc
ñeo ñuoåi hoïc vaán taïi Ñaïi Hoïc Haø Noäi; hai laø theo phong
traøo du hoïc beân Hoa Kyø; ba laø gia nhaäp Tröôøng Voõ Bò Lieân
Quaân Ñaø Laït môùi ñöôïc Töôùng De Lattre de Tassigny vaø
Quoác Tröôûng Baûo Ñaïi thoûa thuaän thaønh laäp ñeå ñaøo taïo caáp
chæ huy cho quaân löïc. Töôùng Hieáu ñaõ quyeát ñònh ñaùp lôøi
keâu goïi cuûa soâng nuùi. Keát quaû laø Vieät Nam ñaõ thuï höôûng
ñöôïc moät sinh vieân só quan öu tuù vaø moät chieán só xuaát chuùng.

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 45

Moät Sinh Vieân Só Quan Öu Tuù

“Anh em khoùa Traàn Höng Ñaïo ai cuõng quyù meán Thieáu
Töôùng, vì taùnh tình ñieàm ñaïm, raát trung tröïc vaø deã thöông.”
(SVSQ Hoaøng Xuaân Laõm, 01/03/199).

“Anh Hieáu laø ngöôøi toâi ngöôõng moä nhaát. Anh raát
chaêm hoïc, luùc naøo nhìn qua cöûa soå cuõng thaáy anh ngoài baøn
hoïc haønh vieát laùch. Anh vui tính vaø raát deã thöông. Ai gaëp
anh laàn ñaàu cuõng coù caûm tình lieàn. Anh raát trung tröïc vôùi
baïn beø vaø ñaûm nhaän coâng taùc giao phoù moät caùch myõ maõn.
Troâng anh ñaïo maïo nhö moät giaùo sö, caùc huaán luyeän vieân
Vieät Phaùp ñeàu neå vaø thích anh. Nhöõng laàn laøm “Sergent de
Semaine”, Haï Só Quan tuaàn tröïc phaûi lo vaøo beáp kieåm soaùt
aåm thöïc cho sinh vieân só quan,
lo laáy thô vaø phaân phaùt laïi cho
anh em, roài thaùp tuøng huaán
luyeän vieân ñi thanh tra doanh
traïi hoaëc giaûi quyeát bao nhieâu
vieäc linh tinh khaùc, anh ñeàu
hoaøn taát trong tinh thaàn traùch
nhieäm cao ñoä. Quaân Tröôøng
ñaõ toâi luyeän anh thaønh moät só
quan ñuùng vôùi teân cuûa noù caû
veà theå xaùc laãn tinh thaàn.”
(SVSQ Ñinh Vaên Chung, 19/
02/1999).

“Cuõng nhö caùc anh em
SVSQ cuøng khoùa taát caû ñeàu

Töø phaûi: SVSQ/K3
Nguyeãn vaên Hieáu, Löõ Lan

46 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

meán anh
Hieáu, vì taùnh
tình hoøa nhaõ
vaø raát khieâm
nhöôøng cuûa
anh, maëc daàu
anh laø moät
thanh nieân coù
vaên hoùa cao.”
(SVSQ
Nguyeãn Vaên
Toaøn, 10/03/
1999).

“A n h
Hieáu hoïc raát
gioûi. Trong kyø thi cuoái khoùa, ñeà thi goàm coù 80 caâu hoûi toaùn
hoùc buùa. Ai naáy ñeàu ngoài caén buùt, duy coù anh Hieáu laø phaêng
phaêng giaûi caùc baøi toaùn nhö chôi. Anh cuõng raát gioûi veà moïi
moân ñieàn kinh, nhaát laø moân chaïy nöôùc ruùt, 100 thöôùc döôùi
12 giaây.” (SVSQ Löõ Lan, 26/09/1999).

“Trong caùc baïn Sinh vieân Syõ Quan, anh Hieáu laø
ngöôøi töông ñoái ít noùi, hoøa nhaõ vui veû, khoâng nghe anh vaêng
tuïc vaø gaây goã bao giôø. Caùc vieäc anh laøm duø laø taàm thöôøng,
ñeàu coù tính caùch tinh vi hoaøn haûo. Toâi coù caûm töôûng thaùi ñoä
ít noùi, vôùi söï nhaõ nhaën, veû hôi thö sinh beân ngoaøi, ñang tieàm
aån beân trong moät taâm hoàn cöông nghò, höôùng veà moät lyù
töôûng cao thöôïng maø anh khoâng noùi ra.

Neáu nhöõng vieäc nhoû bieåu loä phaàn naøo tính tình caù
nhaân, thì toâi coøn ghi nhôù moät vaøi vieäc trong bao vieäc anh
Hieáu laøm trong thôøi gian huaán luyeän. Thöôøng xuyeân cuoái

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 47

tuaàn ñeàu coù buoåi thanh tra doanh traïi, quaân trang, quaân duïng,
vuõ khí ñaïn döôïc cuûa moãi sinh vieân syõ quan. Syõ quan thanh
tra laø Ñaïi uùy De Taine chæ huy Sö Ñoaøn SVSQ. Trong moät
cuoäc thanh tra, ñoâi giaày ñinh cuûa anh Hieáu ñaõ ñöôïc Ñaïi uùy
De Taine laáy laøm maãu veà caùch lau chuøi ñaùnh boùng ñuùng
möùc. Thöïc ra thì ñoâi giaày ñinh cuûa ai cuõng ñöôïc ñaùnh boùng
kyõ löôõng beân treân, nhöng neáu xem döôùi ñeá thì haàu heát ñoâi
naøo cuõng coøn dính tyù ñaát khoâ quanh chaân ñinh. Nhöng ñoâi
giaày ñinh cuûa anh Hieáu thì saïch tinh vaø boùng laùng caû treân
laãn döôùi!

Trong cuoäc thanh tra, caáp chæ huy Tröôøng cuõng raát
chuù yù ñeán vaán ñeà saïch seõ doanh traïi vaø nhaát laø phoøng veä
sinh vaø taém coâng coäng. Khi ñeán löôït toaùn anh Hieáu phuï
traùch thì toâi thaáy anh tình nguyeän laõnh vieäc naëng nhaát, laø
lau saøn xi-maêng vôùi moät bao taûi lôùn keïp vaøo moät caùn goã
hình chöõ T. Doäi nöôùc, queùt coï roài lau cho khoâ saøn. Tröôùc giôø
thanh tra coù ai vaøo röûa tay laøm vaêng nöôùc ra saøn thì anh laïi
laúng laëng ñi lau cho khoâ.

Ñoái vôùi baïn höõu thaân hay sô, anh Hieáu ñeàu toû ra
hieàn hoøa kieân nhaãn. Coù moät ngaøy nghæ cuoái tuaàn ñöôïc xuaát
traïi, anh Hieáu ruû toâi ñi traïi traø Entreray baèng xe maùy daàu
thueâ ôû ngoaøi phoá Ñaølaït. Thöïc tình toâi khoâng bieát côõi xe
maùy daàu vaø ñaõ coù laàn thöû, bò teù loän nhaøo, nhöng nghe anh
Hieáu ruû vaø höùa seõ chæ caùch laùi thì toâi laïi ham ñi. Vaäy chuùng
toâi ñi thueâ moãi ngöôøi moät xe maùy daàu Peugeot, cho noå maùy,
anh Hieáu daën doø caùch sang soá, vaën ga v...v... vaø anh chaïy
tröôùc töø töø, toâi chaïy theo sau. Doïc ñöôøng leân doác toâi cuõng
laøm cheát maùy maáy laàn! Anh Hieáu chaïy chaäm laïi ra daáu cho
toâi luùc naøo gaøi soá hai, soá ba, luùc naøo xuoáng soá moät. Keå cuõng
vaát vaû, nhöng roài cuõng ñeán nôi vaø trôû veà bình yeân. Suoát loä
trình anh Hieáu toû ra vui veû bình tónh, khoâng thaáy anh toû thaùi

48 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005

ñoä phaøn naøn soát ruoät veà söï luùng tuùng cuûa toâi.” (SVSQ Quan
Minh Giaøu, 23/10/1999).

SVSQ Toân Thaát Ñoâng cho bieát theâm laø SVSQ Hieáu
ñoaït giaûi nhaát trong moân theå thao nhaûy cao vaø chaám ñieåm
phöông höôùng treân baûn ñoà taøi tình nhaát; vì vaäy trong caùc
cuoäc thöïc taäp haønh quaân, ñoäi nguõ cuûa SVSQ Hieáu luoân veà
ñích tröôùc nhaát.

Chaéc haún SVSQ Hieáu laø tay xaï thuû saùng choùi nhaát
trong khoùa 3 vì sau naøy ñaïi uùy Hieáu ñaõ chieám giaûi voâ ñòch
trong caùc cuoäc thi ñua baén suùng luïc do Quaân Ñoaøn I toå chöùc
vaøo nhöõng naêm 1957-1962.

Sau naøy Töôùng Hieáu ñaõ xaây ñaép treân neàn taûng cuûa
coâng trình huaán luyeän taïi tröôøng voõ bò ñeå phaùt huy theâm
tieàm naêng quaân söï: Töôùng Hieáu laáy ñöôïc baèng nhaûy duø
Vieät laãn Myõ; bieát sky-diving, bieát laùi tröïc thaêng, bieát caû laùi
maùy bay phaûn löïc A-37.

Moät Chieán Só Xuaát Chuùng

Caäp Baøi Truøng Trí Hieáu

Töôùng Ñoã Cao Trí, sau Töôùng Traàn Vaên Ñoân, laø
ngöôøi bieát nhaän dieän vaø troïng duïng taøi ba quaân söï xuaát
chuùng cuûa Töôùng Hieáu. Khi Thieáu Taù Hieáu toát nghieäp US
Army Command and General Staff vaøo thaùng 5 naêm 1963,
Töôùng Trí boå nhieäm Trung Taù Hieáu vaøo chöùc Tham Möu
Tröôûng Sö Ñoaøn 1 Boä Binh, roài Tö Leänh cuûa Sö Ñoaøn naøy
khi oâng ñöôïc cöû thay theá Töôùng Leâ Vaên Nghieâm trong chöùc
vuï Tö Leänh Quaân Ñoaøn I. Chính trong tö caùch Tö Leänh Sö
Ñoaøn 1, Trung Taù Hieáu ñaõ chæ huy toaùn quaân cuûa Sö Ñoaøn
1 ñeán vaây haõm dinh thöï Caäu Caån vaø vaøo gaëp rieâng Caäu

ANH LINH VOÕ BÒ - VÒ QUOÁC VONG THAÂN 49

Caån. Töôùng Hieáu ñaõ thaønh coâng trong vieäc thuyeát phuïc oâng
ra leänh cho ñôn vò phoøng veä dinh thöï buoâng suùng ñaàu haøng
maø khoâng phaûi toán phí moät vieân ñaïn naøo. Sau cuoäc ñaûo
chaùnh thaùng 11 naêm 1963, Ñaïi Taù Hieáu ñöôïc Töôùng Trí
ñöa veà Ñaø Naüng laøm Tham Möu Tröôûng Quaân Ñoaøn I; roài
khi Töôùng Trí vaø Töôùng Khaùnh hoaùn chuyeån Quaân Ñoaøn I
vaø II vôùi nhau, Ñaïi Taù Hieáu theo Töôùng Trí leân Pleiku giöõ
chöùc Tham Möu Tröôûng Quaân Ñoaøn II. Ngaøy 10/9/1964,
Töôùng Trí boå nhieäm Ñaïi Taù Hieáu Tö Leänh Sö Ñoaøn 22 Boä
Binh, nhöng roài oâng bò Töôùng Khaùnh caùch chöùc Tö Leänh
Quaân Ñoaøn II, vì bò nghi dính líu vaøo vuï chính bieán do Töôùng
Döông Vaên Ñöùc caàm ñaàu xaûy ra vaøi ngaøy sau ñoù, 15/9/
1964. Chæ trong voøng 5 tuaàn leã sau, ngaøy 24/10/1964, Ñaïi
Taù Hieáu ñöôïc Töôùng Nguyeãn Höõu Coù, ngöôøi thay Töôùng
Trí trong chöùc vuï Tö Leänh Quaân Ñoaøn II, ñöa trôû laïi chöùc
vuï Tham Möu Tröôûng Quaân Ñoaøn II. Khoâng ñaày moät naêm
sau, ngaøy 20/6/1965,
Töôùng Vónh Loäc thay
Töôùng Coù, vaø Ñaïi Taù
Hieáu tieáp tuïc giöõ chöùc
vuï Tham Möu Tröôûng
Quaân Ñoaøn II cho ñeán
khi ñöôïc Töôùng Vónh
Loäc boå nhieäm laøm Tö
Leänh Sö Ñoaøn 22 thay
Töôùng Nguyeãn Thanh
Saèng ngaøy 23/6/1966.

Ba naêm sau,
ngaøy 14/8/1969, Töôùng
Hieáu ñöôïc Töôùng Trí,
Tö Leänh Quaân Ñoaøn
III, trieäu veà naém Sö

50 ÑA HIEÄU 74 - THAÙNG 6 NAÊM 2005


Click to View FlipBook Version