The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fireant26, 2021-10-27 20:53:20

ĐH 067

Đa Hiệu 067

ÑA HIEUÄ

Soá 67

Phaùt haønh 4/2003

Cöuï SVSQ/K19 NGUYEÃN NHO
Chuû Nhieäm

Cöuï SVSQ/K19 ÑOAØN PHÖÔNG HAIÛ
Chuû buùt

Cöuï SVSQ/K25 NGUYEÃN XUANÂ THAÉNG
Trò Söï

Cöïu SVSQ/K28 NGUYENÃ THANH SANG
Toång Phaùt haønh

Hình Bìa: Cöïu SVSQ/K29 Leâ Ñình Trí

Töônû g nieäm Hoäp thö toøa soaïn:
28 namê Ña Hieuä

queâ höông P.O.Box 360829
ñaém chìm Milpitas , Ca 95036
trong ngucï tuø Tel: (408) 476 1415
Conä g Sanû
Email: [email protected]
http://www.vobi-vietnam.org

ÑA HIEÄU 67 3

MUCÏ LUCÏ ÑA HIEÄU 67

Laù thö Chuû nhieäm ............................................................................... 6
Nhaân ngaøy 30/4 – Haø Nhaân .................................................................. 8
Döï luaät treo côø VNCH taïi Haï Vieân Tieuå bang Virginia ..................... 20
Thö göûi Danâ bieuå Bob Hull – GS Nguyeãn Vaên Canh ....................... 27
Quoác haän ca – Thô – Haø Ly Maïc ........................................................ 31
Chuyeån hoùa daân chuû cho Vieät Nam - NBC - K13 .............................. 33
Yeâu vaø haän nöôùc Myõ – GS Laâm Leã Trinh .......................................... 41
28 naêm sau thöû nhìn laiï vaø nghó gì veà cuoäc di taûn cuaû
TVBQGVN – Traàn Höõu Hienà K18 .................................................... 50
Mô thaáy Saigon – Thô – Ngoâ Minh Haèng ......................................... 62
Moät lôøi caùm ôn raát muonä – Phaïm Haäu K12 ....................................... 64
Baøi thô thaùng tö – Thô – Voõ Vaên Leâ K25 ........................................... 89
Nhöõng ngaøy thaùng sau cunø g cuûa:
TÑ2TQLC/ Traâu ñieân – Kieuà Conâ g Cöï K22 .................................... 91
Hoià Töôûng – Thô – Nguyeân Traàn .................................................... 125
Anh Duõng Batá khuatâ – Tö ø Cao Nguyeân ......................................... 127
Hy sinh – Ngoïc Khacé 29B ................................................................ 149
Saté Son – Thô – Dieäu Minh 14B ..................................................... 157
Voïng – Thô – Vanâ Haø 16B ................................................................. 59
Em Hanoi – Phieám – Kathy Tranà ..................................................... 160
Moät thoanù g taâm tö – Thô – Ngoïc Traâm 19B ................................... 176
Veát seïo daøi theo naêm thanù g – AÁu Tím 26B .................................... 178
Huyenà thoaïi veà loaøi vòt – Thaønh Vaên .............................................. 192
Em laø con doác moûi – Traàn Nhö Xuyeân K21 .................................... 207
Ñauà tö giaùo ducï hoïc ñöôøng – Cao Chanù h Cöông K15 .................... 208
Quyeàn löcï lanõ h ñaïo ... – Lyù Caø Sa .................................................... 214
Vaù côø – Kòch – Leâ Vieát Ñacé K22 ...................................................... 218
Nhö vaãn conø ñoù – Huynø h Vaên Phu K19 ........................................... 221
Kieán thöùc toång quatù –DzienHong bieân tapä ..................................... 230
Hoaøi niemä thaùng Tö – Thô – Ngocï Thuûy ........................................ 238
Baøi thô 30/4 – Leâ Anh 27 ................................................................ 239

SINH HOATÏ VOÕ BÒ

Thoâng caoù Ñaïi Hoiä Voõ Bò AÂu Chauâ 2003 ......................................... 242
Keá hoaïch thöù 2 cuaû BCHTH/TVBQGVN
Keá hoaïch phaân Vuøng ....................................................................... 253
Thanø h phaàn BCH/TH ...................................................................... 254

4 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

Lienâ Hoiä Cöïu SVSQ/TVBQGVN – CANADA ................................. 257
Thaønh laäp Ñoaøn Phuï Nöõ Laâm Vieân Canada ..................................... 258
Lieân Hoäi Canada hoïp maët möøng Xuaân ............................................ 259
Thoâng baoù Ñaïi Hoäi Khoùa 15 thaùng 7 naêm 2003 .............................. 261
Thoâng baùo Ñaiï Hoäi Khoùa 19 thaùng 7 naêm 2003 .............................. 262
Töôøng trình ngaøy Ñaiï Hoäi K18 taiï
Houston ngayø 29/11/2002 ............................................................... 263
Hopï matë Mönø g Xuanâ cuûa Hoäi Voõ Bò PA
vaø vuøng phuï caän ............................................................................... 271
Hoïp matë Möøng Xuaân Quyù Muøi cuûa
Hoäi VB Nam California .................................................................... 277
Hoïp matë Möøng Xuanâ Quyù Muøi cuûa Hoäi
VB/Washington taïi Seatle ............................................................... 280
Sinh hoaït cuûa Hoiä Voõ Bò Mssachusetts vaø
New Hampshire ................................................................................ 287
Hoïp maët Mönø g Xuanâ cuûa Hoäi VB/Connecticut .............................. 289

THANH THIEUÁ NIEÂN ÑA HIEUÄ

Thö ngoû cuaû TDT/TÑTTNÑH .......................................................... 292
Thoâng Baùo cuûa TÑTTNÑH .............................................................. 294
Vietnamese American youth leadership conference ...................... 295
Chuaån bò ñaoø taïo nhöõng vò laõnh ñaïo töông lai ................................ 296
Nhöõng vui buonà benâ leà cuoäc vaän ñoäng cho HB2829 ..................... 298
Sinh Hoaït cuaû TÑTTNÑH. ................................................................ 301
Ñoaøn Thanh Thieáu Nieân Ña Hieuä – Nhaïc vaø lôiø - Phieâu Boàng K13 312
Trong tim ta maàu côø Toå Quoác – Thô – Thuyø Chaâu .......................... 313
Loøng ñoä löôïng töø haûi ngoaïi ............................................................ 314
Overseas Bounty .............................................................................. 317
Lôùp Vieät ngöõ taïi UCLA – Nguyeãn thò Hoanø g Anh K1/C ................. 319
AÊn tröa vôiù ngöôøi cheát – Quyù Thaoû K17/C .................................... 326
THOÂNG CAÙO ÑA HIEÄU 68333
Thö Tín Ña Hieuä – Xuaân Höông ...................................................... 335
Quyõ Ban Chapá Haønh Toång Hoiä ........................................................ 346
Danh saùch CSVSQ vaø Thanâ höuõ uûng hoä Ña Hieäu 67 ....................... 347
Tin Vui – Tin Buonà
Tonâ chæ Ña Hieäu

ÑA HIEÄU 67 5

Laù Thö Chuû Nhiemä

Laù Thö Chuû Nhiemä

Kính thöa Quyù Huynh Ñeä
Quyù Phu Nhaân
Cuøng Caùc Chauù

Ngaøy 29 thaùng 1 naêm 2003, Haï Vieän Virginia thoâng qua
döï luatä HB2829, cho phepù Côø Vanø g Ba Soïc Ñoû ñöôcï treo taiï
caùc tröôøng Trung Tieåu Hoïc, Ñaïi Hoïc Coäng Ñoàng thuoäc tieåu
bang Virginia.

Ngaøy 19 thaùng 2 naêm 2003, Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá
Westminster thuoäc tieåu bang Californaia ñaõ bieåu quyeát Luaät
3750 chính thöùc cho phepù Côø Vanø g Ba Soïc Ñoû tung bay trong
thaønh phoá.

Tiepá ñená , ngayø 11 thanù g 3 namê 2003 Hoiä Ñonà g Thaønh Phoá
Garden Grove, California cunõ g ñaõ bieuå quyeát luatä chonï Quocá
Kyø VNCN lamø bieuå töônï g duy nhatá cuaû Conä g Ñonà g Ngöôiø Vietä
taiï thanø h phoá nayø .

Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû vaãn hieân ngang vaø anh duõng tung
bay. ÔÛ batá cöù nôi naoø coù Ngöôøi Vieät Nam Tò Nanï CS, thì ôû ñoù coù
Côø Vanø g Ba Socï Ño.û

Khonâ g phaiû cho ñeán bayâ giô,ø chunù g ta môiù ñauá tranh cho
Queâ Höông- Danâ Tocä vaø tonâ vinh Quocá Kyø Vietä Nam Conä g Hoaø ,
maø ngay sau ngayø 30 thanù g 4 namê 1975, khi bonï CS ñöa laù côø
mauù treo ôû caùc tröônø g hocï Mieàn Nam, thì taiï Tayâ Ninh, motä coâ
giaùo treû ñaõ hienâ ngang vietá lenâ banû g ñen tröôcù maté bonï CS:

6 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

“Vinh quang thay côø Vanø g Ba Soïc Ñoû

“Nhucï nhaõ thay côø ñoû ngoiâ sao vanø g”

Vanâ g “Vinh quang thay Côø Vanø g Ba Socï Ño”û laø khôiû ñiemå
cuaû motä giai ñoanï môiù :

Giai ñoanï maø Vò Ñaiï Anh Hunø g Danâ Tocä Nguyenã Traiõ ñaõ
vietá trong Bình Ngoâ Ñaiï Caoù :

“Ñem ñaiï nghóa ñeå thané g hung tanø

“Layá chí nhaân maø thay cöônø g baoï ”

Giai ñoanï cuaû söï supï ñoå cheá ñoä CS, töø Böcù Töônø g Baù Linh,
ñená Lienâ Soâ qua Ñonâ g AÂu vaø khonâ g sômù thì muonä cheá ñoä CSVN
cunõ g cunø g chung soá phanä “nhucï nhaõ thay côø ñoû ngoiâ sao vanø g”

Giai ñoanï cuaû Nhaân Quyenà cho Nhanâ Danâ Vietä Nam.

Tiepá noiá yù chí batá khuatá cuaû Coâ Giaoù Treû Tayâ Ninh, chuùng
ta seõ höônù g daãn vaø chuaån bò cho Theá Heä Treû moät hanø h trang.
Ñoù laø hanø h trang yù thöùc veà Töï Do - Danâ Chuû - Nhanâ Quyenà . Khi
naøo yù thöùc nayø ñöôïc khaéc sauâ vaoø tieàm thöcù cuûa giôùi treû, thì
cunõ g laø luùc Côø Vanø g Ba Socï Ñoû seõ maiõ maiõ ñöôcï vinh danh:

Vinh danh cho Töï Do.

Vinh danh cho Queâ Höông – Danâ Toäc VN.

Vinh danh cho theá heä Cha On g vaø nhöõng ngöôiø banï Ñoàng
Minh ñaõ hy sinh xuông maùu cho ñatá nöôùc VN.

30 thanù g 4 khonâ g phaiû laø ngaøy chuùng ta ngoià boù goái khoanh
tay nhìn veà quaù khöù.

30 thanù g 4 laø ngayø maø theá heä cha onâ g vaø theá heä treû phaiû satù
caùnh beân nhau, cuøng chung söùc ñaáu tranh cho nhaân daân VN
ñöôcï höônû g Töï Do vaø côm no aùo amá .

30 thaùng 4 phaûi laø ngaøy maø haøng vaïn caùnh tay giô leân,
quyetá chiená ñauá cho Côø Vanø g Ba Socï Ñoû khonâ g nhönõ g tung bay
treân ñaát nöôùc chunù g ta ñang soáng, maø conø phaiû tung bay trenâ
khapé moiï neûo döônø g ñatá nöôcù VN thanâ yeâu cuaû chunù g ta.

Tranâ troïng kính chaoø Quí Vò.

CSVSQ Nguyenã Nho K19

Toång Hoäi Tröônû g

ÑA HIEÄU 67 7

NHANÂ Haøng naêm töø 1976 ñeán nay,
NGAYØ
30 moãi khi ñeán ngaøy 30 thaùng 4, ngöôøi
THANÙ G Vieät Nam chuùng ta ñeàu khoâng khoûi
4 nhôù ñeán bieán coá bi thaûm nhaát trong
lòch söû hôn 4.000 naêm cuûa daân toäc
Haø Nhaân mình. Chieán thaéng cuûa CSVN vaø thaát
baïi cuûa VNCH coù aûnh höôûng vaø gaây
xuùc ñoäng khaù maïnh treân theá giôùi, neân
cuõng laø bieán coá lôùn haïng nhaát nhì
trong lòch söû loaøi ngöôøi.

Sau 28 naêm maát nöôùc vaøo tay VC
nay suy töôûng laïi ñoaïn ñöôøng ñaõ ñi
qua cho ñeán tröa ngaøy 30/4/1975 haún
nhieàu ngöôøi vaãn coøn caûm thaáy ngaäm
nguøi ray röùt.

Noùi veà Chieán Tranh Vieät Nam thì
ñaõ coù haøng traêm ngaøn trang giaáy maø
vaãn chöa heát chuyeän. Baøi vieát naøy vì
theá, chæ oân laïi moät caùch toång quaùt moät
soá ñieåm noåi baät ñaùng ghi nhôù vaø xeùt
ra coù tính caùch chuû yeáu lieân quan ñeán
vieäc mieàn Nam bò thoân tính. Ñieàu caàn
noùi ñaàu tieân laø khung caûnh theá giôùi
hoài aáy.

Vaøo cuoái thaäp nieân 1950 sang ñaàu
thaäp nieân 1960, phong traøo tranh ñaáu
cuûa caùc nöôùc thuoäc ñòa leân cao nhöng
laïi bò Lieân Xoâ vaø Trung Coäng loâi keùo,
yeåm trôï ñeå tìm caùchø lieân minh vôùi caùc
nöôùc bò trò nhaèm choáng Myõ vaø caùc
nöôùc baïn cuûa Myõ. Khoái Coäng Saûn
thaønh coâng phaàn naøo ñaùng keå trong
chính saùch tuyeân truyeàn baøi Myõ vaø
thôøi kyø 1955 ñeán 1965 laø luùc chuû nghóa
Coäng Saûn ñang treân ñöôøng ñi leân cao
ñieåm trong khi Myõ chuû quan, tieáp tuïc

8 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

uûng hoä nhieàu cheá ñoä ñoäc taøi nhöôïc tieåu, yû söùc maïnh tieàn baïc.

Cuøng luùc aáy, phong traøo coå voõ loái soáng töï do cöïc ñoan cuûa
thanh thieáu nieân Myõ muoán gaït boû nhöõng raøng buoäc cuûa xaõ hoäi,
choáng quyeàn löïc chính trò truyeàn thoáng vaø choáng naïn kyø thò
chuûng toäc. Phong traøo naøy tieáp tay vôùi phong traøo choáng Myõ ôû
beân ngoaøi, möôïn Chieán Tranh Vieät Nam laøm ñeà taøi vaø lyù do cuï
theå ñaùnh phaù Hoa Kyø. Coù theå noùi VNCH laø naïn nhaân, gaùnh chòu
nhöõng haäu quaû tröïc tieáp cuûa caû hai phong traøo naøy. Giaû nhö
cuoäc chieán xaûy ra ôû moät nöôùc naøo khaùc hoài ñoù, thì nöôùc aáy cuõng
chòu chung soá phaän nhö Mieàn Nam Vieät Nam.

Ñoù laø hoaøn caûnh khaùch quan. Coøn nhö noùi veà nguyeân do
chuû quan ñöa ñeán baïi traän, phe ta coù nhöõng loãi laàm caên baûn duø
muïc tieâu cuûa chuùng ta chính ñaùng.

Tröôùc heát, Myõ vaø VNCH khoâng ñaùnh giaù ñuùng söùc maïnh
cuûa maët traän tuyeân truyeàn vaø vaän ñoäng dö luaän, khoâng coi ñoù laø
maët traän chuû yeáu maø chæ daønh öu tieân cho maët traän quaân söï, gaàn
nhö cho raèng chieán thaéng quaân söï seõ giaûi quyeát moïi vieäc. Nhöõng
noã löïc ñaùng keå trong chöông trình bình ñònh phaùt trieån, xaây
döïng noâng thoân, caûi caùch giaùo duïc, y teá, noâng nghieäp do Myõ
vieän trôï töø naêm 1961 coù keát quaû ñaùng keå. Nhöng caùc thaønh quaû
aáy khoâng ñöôïc khai thaùc phoái hôïp ñuùng möùc neân bò laõng phí
khaù nhieàu. Hôn theá nöõa, khoâng coù saùch löôïc phoå bieán coå voõ caùc
noã löïc cao quyù naøy neân quaàn chuùng nhaân daân khoâng ñöôïc bieát
roõ, maø coøn bò VC phaûn tuyeân truyeàn. Cuõng gioáng nhö nhaø kinh
doanh, phaåm chaát toát nhöng phoå bieán, quaûng caùo dôû neân saûn
phaåm chòu eá aåm laø chuyeän khoâng traùnh khoûi.

ÔÛ beân ngoaøi Vieät Nam luùc aáy, haàu heát giôùi hoïc giaû, caùc nhaø
bình luaän vaø giôùi truyeàn thoâng Taây Phöông nhaát laø ôûø Hoa Kyø,
nhìn Chieán Tranh Vieät Nam qua nhöõng ñònh kieán, nhöõng laêng
kính coù maàu saéc chính trò choáng Myõ vì thaønh kieán, baát chaáp leõ
phaûi traùi. Hoaøn caûnh khaùch quan noùi treân laø moät yeáu toá caáu
thaønh muõi nhoïn phaûn chieán thieân taû khaù maïnh.

Hoa Kyø coù veû khoâng cho raèng muõi nhoïn naøy nguy hieåm
nhöng thöïc teá cho thaáy noù maïnh hôn suùng ñaïn, hôn caû bom
CBU-55, B- 52... Caùc cuoäc taán coâng thoâng tin vaø tuyeân truyeàn

ÑA HIEÄU 67 9

nhaém thaúng vaøo Washington D.C. vaø Saøi Goøn do caû khoái Coäng
Saûn quoác teá yeåm trôï cho CSVN. Vôùi chi phí coù ñeán haøng traêm
trieäu Myõ Kim moãi naêm, taøi lieäu tuyeân truyeàn cuûa khoái Coäng veà
cuoäc chieán ôû Vieät Nam lan traøn khaép nôi nhaát laø vaøo nöôùc Myõ.
ÔÛ phía beân naøy, ngaân saùch cuûa cô quan thoâng tin Myõ chæ ôû soá
haøng trieäu MK. Ngaân saùch thoâng tin quoác ngoaïi cuûa VNCH coøn
eøo uoät hôn nhieàu (23 trieäu tieàn VNCH vaøo naêm 1969).

Nhöõng tin töùc sai laïc, chæ coù moät nöûa söï thaät chuû yù boâi nhoï
chính phuû Hoa Kyø vaø VNCH gaàn nhö chieám lónh thôøi löôïng
truyeàn thoâng chính trò Taây Phöông. Thaät laø tai hoïa cho VNCH
khi gaàn nhö khoâng maáy ai ôû caùc nöôùc töï do ñöôïc bieát veà chính
nghóa cuûa chuùng ta, laïi caøng khoâng bieát gì veà cuoäc chieán ñaáu
anh duõng cuûa ngöôøi chieán binh VNCH.

Nhöõng tin töùc choáng VNCH, uûng hoä VC ra vaøo Vieät Nam töï
do ñöôïc ñaêng taûi moät caùch nghieãm nhieân khieán daân chuùng
trong nöôùc ta keå caû giôùi trí thöùc deã “ngoä ñoäc.” Lôøi noùi thaät cuûa
chính quyeàn VNCH khoâng ñöôïc tin töôûng nhöng lôøi phaùt bieåu
leáu laùo voâ traùch nhieäm cuûa moät chính khaùch ñaàn ñoän nhaát ôû Hoa
Thònh Ñoán laïi ñöôïc nhieàu ngöôøi Vieät ñoùn nhaän nhö chaân lyù.

Lôùp ngöôøi phaûn chieán khoâng ñuû söùc ñeå nhaän thaáy nhöõng söï
thaät cuûa tình hình ôû Vieät Nam. Moät thí duï: Hoï khoâng heà bieát
raèng ngay sau khi cuoäc Toång Coâng Kích Teát Maäu Thaân noå ra
daãn ñeán thaát baïi naëng neà cho VC, khoâng heà coù “nhaân daân vuøng
daäy choáng Myõ Nguïy,” nhöng soá taân binh tình nguyeän vaøo caùc
ñôn vò taùc chieán VNCH taêng voït gaáp nhieàu laàn. Khí theá chieán
ñaáu leân thaät cao. Theá maø sang naêm 1970, aâm vang caùc cuoäc
bieåu tình phaûn chieán lôùn roäng ôû Myõ gaây taùc ñoäng tai haïi thaáy roõ
ñoái vôùi tinh thaàn binh só. Ta thaéng ôû Hueá nhöng thua ôû ñöôøng
phoá Hoa Thònh Ñoán, Nöõu Öôùc, Chicago, Cöïu Kim Sôn...

Noùi cho ñuùng hôn, phía VNCH vaø Myõ ñaõ coù nhieàu noã löïc
trong cuoäc chieán tranh baèng chính trò vaø taâm lyù. Tuy nhieân nhöõng
noã löïc naøy khoâng ñöôïc caùc caáp laõnh ñaïo chæ huy coi laø quan
troïng. Nhieàu vò chæ huy chæ coi ñoù nhö phöông tieän tuyeân truyeàn
xuoâng, thaäm chí coøn coi nhö coâng vieäc hieáu hyû, giaûi trí. Veà maët
vaän ñoäng quoác teá cuõng vaäy, haàu nhö chính phuû VNCH khoâng

10 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

coù keá hoaïch ñaùng keå naøo ñeå gaây caûm tình vôùi baùo chí nöôùc
ngoaøi, duø ñoái vôùi soá phaùi vieân cuûa hoï coù maët ôû Vieät Nam.

Phöông tieän ngheøo naøn maø yù chí vaø öu tieân noã löïc cuûa caáp
laõnh ñaïo khoâng ñaët ñuùng choã, chæ coi chieán thaéng quaân söï thuaàn
tuùy laø chính thì thua keùm veà maët tuyeân truyeàn vaän ñoäng laø ñieàu
dó nhieân.

Veà yeáu toá quaân söï,
quaân ñoäi ta ñöôïc toå
chöùc theo khuoân
maãu chính quy ñeå
ñöông ñaàu vôùi moät
cuoäc chieán tranh traän
ñòa quy öôùc. Caùc ñôn
vò thuoäc moïi quaân
binh chuûng khoâng theå ñoái phoù höõu hieäu vôùi du kích VC. Quaân
ñoäi naøo phaûi ñoái phoù vôùi chieán tranh du kích cuõng maéc keït nhö
theá keå caû quaân Lieân Xoâ ôû A Phuù Haõn hay quaân CSVN ôû Cam
Boát thôøi kyø 1979-89.

Nghóa Quaân vaø Ñòa Phöông Quaân laø löïc löôïng chính choáng
du kích thöôøng bò cöùng nhaéc khoâng chòu phaân taùn, coù thoùi quen
co cuïm taäp trung ôû caáp trung ñoäi trôû leân, ngaïi haønh quaân caáp
tieåu ñoäi neân ñaõ boû troáng caùc vuøng noâng thoân bò du kích laøm ung
thoái. Ai cuõng bieát phoøng thuû dieän ñòa baèng nhöõng ñôn vò nhoû
daøn moûng ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû xuaát saéc, nhöng raát khoù ñieàu
ñoäng vaø kieåm soaùt. Caùc ñaïi ñôn vò khoâng theå öùng duïng chieán
thuaät naøy. Chæ coù caùc ñôn vò nghóa quaân vaø ñòa phöông quaân
môùi coù khaû naêng aùp duïng chieán thuaät phaân taùn roäng ñeå choáng
du kích.

Moät ñaëc ñieåm veà ñöôøng loái tieán haønh chieán tranh laø phía
VNCH vaø Myõ döïa quaù nhieàu vaøo hoûa löïc vaø quaân cuï toái taân ñaõ
naâng cao chieán phí moät caùch quaù ñaùng. Cuoäc oanh taïc Mieàn
Baéc raát toán keùm trong khi soá taøi saûn ngheøo naøn cuûa Baéc Vieät
(1.100 nhaø maùy lôùn nhoû keå caû nhöõng xí nghieäp coù 10 hay 20
coâng nhaân, tröø daêm ba nhaø maùy lôùn vaø naêm saùu caây caàu quan
troïng), khoâng ñaùng giaù vôùi soá phi cô ñaét tieàn bò baén haï (8.588

ÑA HIEÄU 67 11

chieác ñuû loaïi khaêp Vieät Nam). Ñoái laïi hoûa löïc cuûa Myõ vaø VNCH,
caùc laõnh tuï VC aùp duïng chính saùch quaân söï lieàu lónh cuøi khoâng
sôï lôû, coi reû maïng soáng, saün saøng hi sinh taát caû thanh nieân Mieàn
Baéc ñeå baûo veä quyeàn löïc cuûa ñaûng CS Vieät Nam.

TaïÏi Mieàn Nam, phe ta hay laïm duïng hoûa löïc. Taâm lyù chung
cuûa ngöôøi caàm quaân laø khoâng muoán thaáy binh só cuûa mình thöông
vong, noùng loøng giaûi quyeát chieán tröôøng, luùc nguy caáp deã haønh
ñoäng maïnh tay neáu khoâng coù nhöõng quy ñònh cöùng raén cuûa caáp
toång tö leänh. Ai töøng ñuïng traän vôùi VC ñeàu coù theå hieåu ñöôïc
khuynh höôùng taâm lyù naøy. Hoûa löïc maïnh deã gaây ra thöông
vong naëng neà cho thöôøng daân khieán naïn nhaân voâ toäi khoâng
khoûi oaùn haän phe ta vaø VC luùc naøo cuõng taän löïc khai thaùc nhöõng
oaùn haän aáy.

Raát hieám ngöôøi ngoaïi quoác hieåu ñöôïc vaán ñeà maáu choát nhaát
trong chieán tranh khieán phe ta khoâng thaéng ñöôïc VC. Phe VC
coù hai thöù vuõ khí maø phe VNCH khoâng daùm söû duïng, hoaëc coù
duøng thì cuõng leû teû coù tính caùch caù nhaân hay cuïc boä vaø khoâng
maïnh tay vaø khoâng do chính saùch coá yù cuûa trung öông. Ñoù laø mò
daân baèng tuyeân truyeàn bòa ñaët vaø duy trì quyeàn löïc baèng khuûng
boá.

Vuõ khí thöù nhaát ñaõ noùi ôû phaàn treân, coù quy moâ toaøn caàu ñöôïc
khoái Coäng Saûn quoác teá yeåm trôï. Trong nöôùc, VC söû duïng moïi
maùnh lôùi, döïng ñöùng nhöõng chuyeän ly kyø, laï tai ñeå vu caùo phe
ta vaø taâng boác phe chuùng. Daân chuùng xa thaønh thò keùm hieåu
bieát, khoâng roõ tin töùc beân ngoaøi, nghe nhöõng söï vieäc ly kyø
thöôøng deã tin, vaø laàn sau khi chuyeän boá laùo naøy vöøa phai môø thì
laïi coù nhöõng chuyeän boá laùo môùi ñöôïc phoå bieán. VC thaønh coâng
trong vieäc gaây caêm thuø, laø ñaõ laøm cho daân chuùng ôû haäu phöông
cuûa chuùng laàm tin raèng lính Myõ vaø VNCH ñi ñeán ñaâu cuõng taøn
saùt, haõm hieáp böøa baõi nhö lính Phaùp tröôùc naêm 1954.

Ngaønh thoâng tin tuyeân truyeàn cuûa VNCH ñaõ yeáu veà phöông
tieän laïi caøng yeáu hôn trong haønh ñoäng. Boä Thoâng Tin vaø Toång
Cuïc CTCT cuõng laém khi thoåi phoàng thaéng lôïi, nguïy bieän daáu
dieám che chôû caùc sai laàm, thaát baïi cuûa phía mình nhöng khoâng
ai coù ñuû can ñaûm ñeå noùi doùc ngang ngöôïc nhö VC.

12 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

Suoát 20 naêm chieán tranh, hai tôø baùo lôùn cuûa Haø Noäi (Nhaân
Daân vaø Quaân Ñoäi Nhaân Daân) cuøng caùc ñaøi phaùt thanh khoâng heà
noùi veà toån thaát duø laø 1 ngöôøi cuûa phe hoï trong caùc baûn tin chieán
söï. Nhöng neáu coäng chung toån thaát cuûa VNCH do hoï loan tin
thì trong 20 naêm chieán tranh, QLVNCH bò maát khoaûng treân 3
trieäu binh só töû traän. Ñieàu töùc cöôøi laø theo nhö Myõ thoáng keâ thì
coù 900 ngaøn boä ñoäi CSVN thieät maïng, nhöng theo Ha øNoäi xaùc
nhaän naêm 1997, hoï maát 1,4 trieäu trong chieán tranh 1955-75.

Vuõ khí thöù hai cuûa VC laø chính saùch khuûng boá coù heä thoáng
vaø quy luaät. Khi chieán tranh taùi phaùt naêm 1955, VC thi haønh
chính saùch haêm doïa, tröøng phaït raát taøn nhaãn ñeå kieåm soaùt nguoàn
nhaân löïc vaø gom goùp thöïc phaåm, taøi chaùnh, tin töùc vaø truyeàn ñaït
thoâng tin khuynh ñaûo. Khoâng coù heä thoáng “töï quaûn”naøy, boä
ñoäi chính quy VC khoâng theå nhuùc nhích hoaëc toàn taïi ôû Mieàn
Nam.

Taïi nhieàu vuøng, baùn ñoà aên, gaø heo cho binh só VNCH coù theå
bò chaët cuït moät ngoùn tay; cung caáp tin töùc tình baùo cho chính
quyeàn vaø quaân ñoäi laø bò töû hình. Khoâng ñi bieåu tình hay phaù
hoaïi caàn ñöôøng, tröôøng hoïc, beänh xaù coù theå bò ñöa vaøo maät khu
gaàn nhaát “caûi taïo” 3 ñeán 6 thaùng hoaëc laâu hôn. Noùi chuyeän vôùi
binh só VNCH coù theå bò VC phaït giam nhieàu ngaøy. Theo thoáng
keâ cuûa CIA, töø 1957 ñeán 1973, coù 36.725 thöôøng daân Vieät Nam
bò aùm saùt, taøn saùt taäp theå (nhö hoài Teát 68), vaø coù 58.499 ngöôøi bò
baét ñi maát tích.

Taïi nhieàu tænh, nhaát laø nhöõng tænh giaàu coù, trong moät naêm soá
thueá VC thu ñöôïc gaàn baèng hoaëc nhieàu hôn soá thueá ñoùng cho
chính quyeàn VNCH. Bieát bao xe ñoø, xe Lam 3 baùnh, raïp haùt,
cuûa tieäm bò ñaùnh bom, ñaùnh mìn hay löïu ñaïn vì thieáu thueá cho
VC. Ngaønh kinh taøi cuûa VC (deán nay cuõng vaäy) coù quyeàn löïc
cao hôn ngaønh quaân söï, tình baùo, an ninh. Nhöõng keû phaûn boäi
gaây nguy haïi cho heä thoáng kinh taøi bò tröøng phaït naëng tay hôn
nhöõng keû tieát loä tin tình baùo quaân söï.

Choáng laïi haï taàng cô sôû cuûa VC coù Chieán Dòch Phöôïng
Hoaøng. Duø cho coù moät soá laïm duïng, haønh ñoäng böøa baõi hieám
hoi, chieán dòch ñaõ coù keát quaû raát lôùn. Ñeán naêm 1972, soá haï taàng
cô sôû VC trong vuøng ta kieåm soaùt bò phaù vôõ gaàn heát (95%).

ÑA HIEÄU 67 13

Treân caùc chieán tröôøng muøa Heø 1972, haäu tuyeán raát yeân tónh
khoâng coøn bò du kích phaù caàu ñöôøng nhö nhöõng naêm tröôùc.
Tieác raèng thaéng lôïi naøy khoâng ñöôïc khai thaùc ñuùng möùc neân bò
uoång phí. Ñoù laø moät chöùng côù cho thaáy taøi laõnh ñaïo cuûa caùc laõnh
tuï quaân söï.

Ngoaøi ra cuõng nhôø heä thoáng ñaûng vôùi uy quyeàn vua quan
phong kieán maø VC huy ñoäng ñöôïc haøng trieäu daân coâng töø Mieàn
Baéc phuïc vuï chieán tröôøng (taûi ñaïn, löông thöïc). Moät sö ñoaøn
VC neáu coù khoaûng 4 ngaøn ngöôøi chieán ñaáu thì ñöôïc khoaûng
daêm ngaøn daân coâng hoûa tuyeán vaø trung tuyeán yeåm trôï khoâng
keå daân coâng haäu tuyeán. Coù theå noùi quaân ñoäi vaø caûnh saùt Mieàn
Nam phaûi choáng khoâng nhöõng nöûa trieäu boä ñoäi CSVN maø coøn
phaûi choáng haøng trieäu ñaûng vieân CS ôû khaép nôi töø Baéc vaøo
Nam.

Trong khi aáy Mieàn Nam khoâng daùm ñaùnh xaû laùng hy sinh
neàn taûng kinh teá, giaùo duïc, ñaïo ñöùc, vaên hoùa vaø nhaân löïc toái caàn
thieát cho nhu caàu baûo ñaûm söï an vui toái thieåu cuûa xaõ hoäi. Thueá
maù ôû Mieàn Nam khoâng cao. Noâng daân Mieàn Taây thöôøng noùi
“chæ baùn rôm raï cuõng ñuû tieàn ñoùng thueá.” Cuøng luùc aáy, thueá ñuû
loaïi chính danh vaø nguïy danh ôû Baéc Vieät chieám treân 80% thu
hoaïch cuûa noâng daân.

Noùi roäng hôn, thöôøng daân Mieàn Nam khoâng coù con em trong
quaân nguõ ñoùng goùp raát ít cho chieán tranh. Moät soá coøn thong thaû
laøm giaàu nhôø chieán tranh laø ñaèng khaùc.

Tuy trong hoaøn caûnh khoù khaên, phe VNCH cuõng coù nhöõng
thaønh coâng ñaùng keå. Ñoù laø chính saùch Chieâu Hoài, Xaây Döïng
Noâng Thoân vaø Chieán Dòch Phöôïng Hoaøng. Tieác raèng caáp laõnh
ñaïo trung öông Vieät Myõ khoâng khai thaùc ñöôïc toái ña caùc thaønh
quaû quan troïng naøy khieán ta ñaõ thua trong luùc ñang thaéng.

Caùi giaù maø VC baét daân phaûi traû cho chieán thaéng 30/4/75 quaù
cao. Moái haän thuø khoù nguoâi, ñaát nöôùc laïc haäu thua Thaùi Lan 30
naêm (lôøi oâng Voõ Nguyeân Giaùp trong ñaïi hoäi cöïu chieán binh
2002), söï chia reõ bieát bao giôø môùi xoùa nhoøa, coøn ñaïo ñöùc thì suy
thoaùi cuøng cöïc, caùc teä naïn xaõ hoäi ñang lan traøn saâu roäng. Nhöõng
nhaø cöûa coâng vaø tö ñoà xoä, nhöõng nôi giaûi trí loøe loeït, maàu meø,

14 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

traøo löu aên chôi traùc taùng thaâu ñeâm khoâng che giaáu ñöôïc nhöõng
noãi baát bình maø caùc cuoäc phaûn khaùng cuûa noâng daân, cuûa phong
traøo ñoøi daân chuû. Traøo löu caùn boä phaûn tænh laø tieáng coøi baùo
ñoäng cho nhöõng naêm thaùng cuoái cuøng cuûa CSVN.

Raát nhieàu ngöôøi trong chuùng ta vaø beân ngoaøi coi söï kieän
chuùng ta baïi traän laø ñieàu khoù traùnh noåi vì nhöõng ñieàu kieän vaø
hoaøn caûnh hoaøn toaøn baát lôïi tröôùc moät keû ñòch cuoàng tín, taøn
nhaãn vaø möu moâ hieåm ñoäc nhatá trong khoái Coäng. Khoâng theå
phuû nhaän tinh thaàn chieán ñaáu gan daï cuûa quaân só VNCH. Trong
hoaøn caûnh baát lôïi nhö theá maø hoï vaãn chieán ñaáu tôùi phuùt choùt.
Vaäy thì traùch nhieäm laøm maát nöôùc thuoäc veà ai?

Nöôùc maát khoâng vì rieâng ai. Nhöng roõ raøng haøng nguõ laõnh
ñaïo quaân löïc vaø chính quyeàn ñaõ khoâng laøm troøn söù maïng giöõ
daân vaø giöõ nöôùc. Vaøo nhöõng naêm 1970 trôû ñi, tình traïng thoái naùt
tham nhuõng lan traøn khaép nôi trong haønh chaùnh vaø quaân ñoäi.
Caùc chöùc vuï caáp tænh, quaän, xaõ nhieàu nôi ñöôïc duøng laøm phaàn
thöôûng cho thuoäc haï hoaëc keû coù tieàn mua. Coù nhöõng cuoäc thöông
löôïng mua baùn naøy dieãn ra coâng khai nôi ñoâng ngöôøi nhö caâu
laïc boä, coâng sôû... Só khí bò khinh thöôøng. Tö töôûng chuû baïi lan
traøn nhaát laø vaøo nhöõng naêm sau cuøng khi nhieàu ngöôøi nôm nôùp
lo sôï bò Myõ boû rôi. Nhöng nghòch lyù thay khi cuøng luùc aáy coù
nhieàu ngöôøi khaùc yû laïi vaøo söï trôï giuùp cuûa Myõ, cho raèng Myõ
khoâng daùm boû rôi chuùng ta.

Ngaøy nay taïi haûi ngoaïi, ñaõ coù nhieàu phaùt bieåu veà caùi hay ñeïp
cuûa ta vaø xaáu xa sai laàm cuûa ñòch, nhöng chöa thaáy coù cuoäc hoïp
ñoâng ñaûo naøo ñeå soaùt xeùt laïi nguyeân nhaân chuû quan khieán chuùng
ta baïi traän.

Moät con soá ñoâng ñaûo chuùng ta haàu nhö chæ ñoå loãi cho Myõ,
laøm nhö Mieàn Nam loït vaøo tay VC hoaøn toaøn do Myõ coá tình boû
rôi, thaäm chí coøn tin raèng Myõ baét tay vôùi Haø Noäi ñeå VC chieám
goïn VNCH.

Ngay töø khi ra ñôøi baûn Tuyeân Ngoân Ngöng Baén ôû Laøo 27
thaùng 7 naêm 1962 coù Myõ vaø VNCH kyù keát, laäp ra chính phuû
lieân hieäp ba phe taïi Vaïn Töôïng, dö luaän chuû baïi ñaõ lan roäng,
cho raèng Myõ seõ ruùt ra khoûi Ñoâng Döông.

ÑA HIEÄU 67 15

Sau ñoù trong vuï Teát Maäu Thaân, ngöôøi ta thaáy roõ VC khoâng
taán coâng caùc cô sôû quaân söï hay daân söï Myõ – tröø Söù Quaùn Myõ –
trong maáy ngaøy ñaàu cuûa ñôït 1. Coäng vôùi nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn
khaép nôi noùi raèng quaân ñoäi Myõ tieáp teá vaø chuyeân chôû VC vaøo
ñaùnh caùc thaønh phoá, söï kieän naøy laøm cho nhieàu ngöôøi nhieãm tö
töôûng chuû baïi, nhaát laø töø traän Muøa Heø Ñoû Löûa 1972. Keá ñeán
Hieäp Ñònh Paris 27/1/73 laø ngoùn ñoøn chí töû ñaùnh vaøo thaønh trì tö
töôûng cuoái cuøng cuûa Mieàn Nam.

Nhöng ngaøy nay hoài töôûng laïi, nhieàu ngöôøi khaùc khoâng nghó
nhö theá. Hoï nhìn nhaän raèng naêm 1954, Myõ vaøo Vieät Nam vì
nhu caàu an ninh phaûi vieän trôï cho VNCH. Neáu nhôø ñoù maø VNCH
ñöùng vöõng vaø huøng maïnh thì phoøng tuyeán Ñoâng Nam AÙ baûo
ñaûm an ninh cho phe Myõ choáng laïi Trung Coäng. Nhöng treân
thöïc teá, Myõ chi ra quaù nhieàu vôùi khoaûng 190 tyû Myõ Kim, 58
ngaøn sinh maïng cuûa nöôùc hoï maø khoâng thaáy töông lai saùng suûa.
Hoï ñaõ töï hoûi phaûi caáp vieän gaàn 2 tyû myõ kim moät naêm cho Mieàn
Nam ñeán bao giôø. Trong luùc ñoù phong traøo phaûn chieán leân cao
moãi ngaøy taùc ñoäng maïnh ñeán quoác hoäi Myõ voán thieáu kieân nhaãn
khieán ngaân saùch vieän trôï bò ngaét roài bò caét. So vôùi Ñaïi Haøn, phe
ta thua xa veà maët “hieåu bieát Myõ.”

Chính chuùng ta laø nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc kieân trì nhöng ñaõ
khoâng coù söùc maïnh töï chuû vaø töï tin. Neáu chuùng ta coù tinh thaàn
chieán ñaáu nhö Nam Haøn hay Do Thaùi, chæ caàn nhôø vaû Myõ vöøa
phaûi – thí duï döôùi moät tyû MK moãi naêm – chaéc chaén Myõ khoâng
theå boû rôi chuùng ta. Nhaø giaàu naøo cuõng keo kieät vaø tính toaùn chi
li. Khi söï hieän dieän cuûa Myõ ôû Ñoâng Nam AÙ ñaõ khieán Trung
Coäng phaûi e deø ñi ñeán Tuyeân Boá Chung Thöôïng Haûi vôùi Nixon,
moái lo Trung Coäng ñaõ giaûm haún. Vì nhu caàu choáng Trung
Coäng giaûm thieåu, Myõ khoâng theå boû tieàn cho moät töông lai muø
môø baát ñònh ôû Nam Vieät Nam.

Trong giai ñoaïn 1955 ñeán 1966, Hoa Kyø chæ vieän trôï cho
Mieàn Nam nhöõng suùng oáng, xe coä cuõ töø Theá Chieán II. Nhöng töø
1966, Hoa Kyø ñaõ nhín theâm chuùt xíu, coù leõ vì cho raèng vai troø
chieán ñaáu chính ñaõ do Myõ ñaûm nhaän, quaân ñoäi VNCH khoâng
caàn coù chieán cuï môùi toaøn dieän. Theá nhöng töø sau Teát Maäu Thaân
song song vôùi chöông trình Vieät Nam Hoùa, Hoa Kyø ñaõ vieän trôï

16 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

oà aït cho quaân ñoäi ta khaù nhieàu.

Toång quaùt maø noùi, Myõ ñaõ vieän trôï moät soá quaân duïng maø
ñaùng keå nhaát laø treân 800 ngaøn caây M-16, 3 thieát ñoaøn goàm hôn
100 chieán xa M-48, 5 tieåu ñoaøn phaùo binh 175 mm, hôn1.000
phi cô vaän taûi vaø tröïc thaêng, caùc phi ñoaøn A-37 vaø F-5E khieán
veà söùc maïnh chieán cuï, QLVNCH ñöùng haøng thöù tö treân theá
giôùi. Ngoaøi ra coøn nhieàu loaïi quaân duïng kieåu môùi nhö cô giôùi
coâng binh, xe vaän taûi ñuû loaïi, maùy truyeàn tin, trang bò quaân y toái
taân. Nhöng Myõ vaãn deø seûn ñoái vôùi quaân cuï ñaét tieàn. Phi ñaïn
choáng chieán xa TOW chæ ñöôïc vieän trôï sau khi Lieân Xoâ cung
caáp cho CSBV hoûa tieãn mang tay choáng chieán xa AT-7 vaø phoøng
khoâng AT-3 naêm 1972. Hoaëc nhö hoï khoâng chuyeån giao ñaïi
baùc 8 inc. coù khaû naêng chính xaùc cöïc cao.

Caàn ghi nhaän raèng vaøo thôøi gian naøy, Do Thaùi vaø Nam Haøn
xin vieän trôï chieán xa M-48 nhöng chöa ñöôïc thoûa maõn. Caùc
ñôn vò Myõ trong khoái NATO, ôû Nam Haøn vaø ôû chính quoác cho
ñeán naêm 1973 chöa ñöôïc voõ trang suùng M-16 vaø chöa bieát ñeán
xe thoâng duïng (Jeep) M-151A2 trong luùc Nghóa Quaân VNCH
ñaõ nhaän M-16 vaø xe A-2 chaïy ñaày ñöôøng Vieät Nam. Tuy theá,
maáy naêm cuoái cuøng chieán cuï toái gtaân bò hieáu cô phaän rôøi, cung
suaát ñaïn phaùo vaø mìn Claymore giaûm xuoáng coù khi chæ coøn 5
traùi moät ngaøy, laøm cho tieàm löïc vaø tinh thaàn chieán ñaáu suùt keùm
naëng neà.

Noùi toùm laïi, chính quyeàn Hoa Kyø coù traùch nhieäm chính veà
thaát baïi ôû Vieät Nam vì hoï ñaõ sai laàm trong chính saùch quaân söï,
chieán löôïc phoøng ngöï Nam Vieät Nam, quaù tin töôûng vaøo söùc
maïnh vaät chaát vaø caùch thöùc giaûi quyeát kieåu Myõ. Hoa Kyø ñaõ thöïc
söï chaïy laøng boû rôi Vieät Nam khoâng moät haønh ñoäng can thieäp
duø raèng ñaõ coù lôøi höùa chính thöùc cuûa Toång Thoáng Myõ. Nhöng
traùch nhieäm lôùn nhaát khoâng phaûi cuûa chính phuû Myõ, maø laø cuûa
giôùi laõnh ñaïo Vieät Nam. Ít nhaát moãi beân phaûi chòu moät nöûa,
hoaëc coù theå Vieät 6 Myõ 4.

Tuïc ngöõ ta coù caâu “Tieân traùch kyû, haäu traùch nhaân,” ( traùch
mình tröôùc, traùch ngöôøi sau). Só quan xuaát thaân tröôøng Voõ Bò
Quoác Gia laø chieán só tình nguyeän, töï mình xin gaùnh “Traùch
Nhieäm” baûo veä nhaân daân vaø ñaát nöôùc. Vì theá noùi ñeán ngaøy 30

ÑA HIEÄU 67 17

thaùng 4, chuùng ta cöïu SVSQ haún vaãn maïnh daïn nhìn nhaän traùch
nhieäm cuûa mình.

Theá heä “Trai Laâm Vieân” ñang ñi vaøo tuoåi giaø. Cöïu SVSQ treû
nhaát cuõng ñaõ ngoùt 50. Moät hieän töôïng ñaùng möøng laø theá heä con
em chuùng ta vaãn coøn coù nhieàu em yù thöùc traùch nhieäm ñoái vôùi
ñaát toå goác gaùc. Trong caùc ñoaøn theå, toå chöùc cuûa coäng ñoàng
ngöôøi Vieät haûi ngoaïi ñang coù khuynh höôùng chuyeån giao cuoäc
tranh ñaáu cho theá heä noái tieáp. Rieâng taäp theå cöïu moân sinh tröôøng
Voõ Bò Quoác Gia ñaõ coù lôùp treû noái doõi toâng ñöôøng laø Ñoaøn Thanh
Thieáu Nieân Ña Hieäu.

Tuy toå chöùc vaø hoaït ñoäng chöa ñeàu khaép vaø vöõng vaøng,
nhöng caùc em ôû vuøng thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán ñaõ taïo ñöôïc thaønh
tích ñaùng ca ngôïi trong vieäc ñoøi vò trí chính ñaùng cho maàu côø
quoác gia Vieät Nam. Tieáp theo ngay sau haønh ñoäng cuûa caùc em,
caùc thò xaõ Westminster vaø Garden Grove ra nghò quyeát toân vinh
laù côø vaøng soïc ñoû, laø bieåu hieäu tieáp noái cuûa ngoïn gioù ñoåi chieàu
thuaän lôïi cho chính nghóa. Maáy naêm gaàn ñaây ñaõ coù nhieàu baøi
baùo, kyù söï, trang nhaø Internet cuûa giôùi vieát laùch vaø giôùi cöïu
chieán binh Myõ leân tieáng cöïc löïc ca ngôïi vaø phuïc hoài danh döï
cho VNCH trong ñoù phaûi keå ñeán veäc döïng töôïng ñaøi chieán só
Vieät Myõ ôû Westminster. Ngoïn gioù naøy khôi daäy nieàm tin raèng roài
ñaây lôùp tuoåi treû theá heä sau seõ gaàn guõi nhau hôn, khoâng bò phaân
hoùa nhö lôùp cha chuù, seõ keát ñoaøn vaø ñöùng daäy maïnh meõ hôn
nöõa.

Caùc baäc cha chuù cuûa caùc em coù theå laøm coâng vieäc deã daøng
nhaát, ñoù laø hoã trôï caùc em thaät tích cöïc. Vaø cuøng vôùi nhöõng lôøi
khuyeán khích, chæ giaùo, truyeàn thuï lyù töôûng yeâu nöôùc, cuõng caàn
cho caùc em thaáy nhöõng laàm laãn vaø sai traùi cuûa theá heä cha chuù ñaõ
goùp phaàn ñöa ñeán ngaøy 30 thaùng 4 nhö theá naøo ñeå caùc theá heä
sau ruùt kinh nghieäm maø neù traùnh.

Nhaân ngaøy 30 thaùng 4, coù leõ chuùng ta ñeàu coù moät vaøi nhaän
ñònh chung veà söï kieän maát nöôùc.

- Giôùi só phu Mieàn Nam coù traùch nhieäm lôùn nhaát. Caùc chính
phuû Myõ coù traùch nhieäm thöù nhì.

- Hoaøn caûnh khaùch quan do traøo löu xaõ hoäi vaø vaän hoäi theá

18 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

giôùi raát baát lôïi cho phe chuùng ta vvaøo luùc aáy.

- Giôùi truyeàn thoâng Myõ ñaõ chöùng toû söùc maïnh cuûa dö luaän,
maø laïi laø dö luaän sai laïc, coù theå hoùa giaûi söùc maïnh cuûa bom ñaïn
vaø cuûa chaân lyù. Laàn ñaàu tieân trong lòch söû, moät cheá ñoä hôïp phaùp
bò ñaùnh baïi vì caùc chuû nhaân kyõ ngheä truyeàn thoâng ñöùng veà phía
“keû xaáu.” VNCH bò hy sinh ñeå cuõng coá quyeàn töï do ngoân luaän
ñöôïc tuyeân xöng trong Hieán Phaùp Myõ. Cuõng coù theå noùi giôùi
truyeàn thoâng coù nôï maùu vôùi ít nhaát 58 ngaøn töû só Myõ vaø 250
ngaøn töû só VNCH, moùn nôï khoâng theå ñoøi vaø khoâng theå traû. Giôùi
truyeàn thoâng Myõ laø taäp theå caàn laøm leã töôûng nieäm ngaøy 30
thaùng 4 vaø aên naên hoái loãi nhieàu nhaát.

- Ta thua nhöng ñeå laïi moät Mieàn Nam tieán boä vaø neàn vaên
hoùa nhaân baûn. CSVN thaéng nhöng thuït luøi töø 20 ñeán 30 naêm
vôùi neàn vaên hoùa vaø ñaïo ñöùc suy ñoài. Chieán thaéng cuûa CSVN to
lôùn nhöng chæ coù giaù trò töông töï nhöng nhoû beù hôn so vôùi cuoäc
chinh phuïc Hoa Luïc vaø AÂu Chaâu cuûa ñoaøn kî binh Moâng Coå
man rôï. Caùc ñoaøn quaân Moâng Coå bò neàn vaên hoùa cuûa keû baïi traän
ñoàng hoùa vaø Ñeá Quoác Moâng Coå tan raõ vì ñaõ chieán thaéng.

- Vaø sau heát, bieán coá ngaøy 30/4/75 khoâng phaûi laø traän ñaùnh
cuoái cuøng.

ÑA HIEÄU 67 19

Daân bieåu Bob Hull (ñaûng Daân Chuû) thuoäc Haï Vieän Tieåu
Bang Virginia ñeä trình moät Döï Luaät coù teân laøn HB 2839 cho
pheùp treo côø cuûa Vieät Nam Coäng Hoaø taïi caùc coâng sôû Tieåu
Bang naøy. Vaøo ngaøy 31 thaùng 1, 03, Döï Luaät ñöôïc thoâng qua
vôùi 67/28 phieáu. Sau ñoù Döï Luaät naøy ñöôïc chuyeån leân Thöôïng
Vieän Tæeåu Bang ñeå bieåu quyeát. Döï luaät aáy bò Chuû Tòch Tieåu
Ban Noäi Qui laø Nghò só Thomas Norment (Coäng Hoaø) chaën laïi,
vaø loaïi boû vaøo toái ngaøy 17 thaùng 2 vöøa qua.

Ta caàn phaûi tìm hieåu xem taïi
sao coù vieäc aáy, luaän cöù naøo ñöôïc söû
duïng ñeå bieän minh cho vieâc chaën
Döï Luaät nhö vaäy, vieäc laøm aáy coù
chính ñaùng khoâng, vaø coù giuùp gì cho
quyeàn lôïi cuûa Myõ? Chuùng ta caàn
phaûi laøm gì veà vaán ñeà naøy?

Sau khi Döï Luaät bò baùc boû,
ngöôøi ta ñöôïc bieát coù söï saép xeáp
cuûa Toaø Baïch OÁc, Boä Ngoaïi Giao
ñeå chaën Döï Luaät. Thöù tröôûng Ngoaïi
Giao, Richard Armitage laø ngöôøi ñaõ
ñích thaân can döï vaøo vuï naøy. Trong vaên thö kyù ngaøy 5 thaùng
2, 03 göûi cho taùc giaû Döï Luaät laø Daân bieåu Bob Hull, coù ñoaïn
noùi: “Luaät aáy coù theå ñi ngöôïc laïi vôùi Hieán Phaùp Hoa Kyø vaø heä
thoáng lieân bang, giao traùch nhieäm cho chính phuû lieân bang
ñieàu khieån chính saùch ñoái ngoaïi”. Roài Boä Ngoaïi Giao lieân laïc
vôùi Thöôïng vieän Tieåu Bang noùi raèng “luaät aáy can thieäp vaøo

20 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

chính saùch ngoaïi giao”, vaø vì vaäy “ coù theå laøm haïi cho moái
bang giao maø Hoa Kyø hieän coù vôùi Haø noäi”.

Maët khaùc, Phan thuùy Thanh, phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi
Giao Haø noäi, vaøo ngaøy 14 thaùng 2 vöøa qua khi traû lôøi moät
phoùng vieân ngoaïi quoác hoûi veà vaán ñeà naøy, noùi raèng Boä Ngoaïi
Giao Hoa Kyø vaø Toaø ñaïi söù Myõ taïi Vieät nam ñaõ thoâng baùo cho
chính phuû Vieät coäng veà vieäc UÛy Ban Noäi Qui Thöôïng Vieän
TB Virginia seõ huûy boû döï luaät, vaø raèng Boä tröôûng Colin Powell
cuõng ñaõ göûi moät vaên thö cho ngöøôi ñoái taùc Vieät nam Nguyeãn
duy Nieân ñeå xaùc nhaän vieäc naøy. Thuùy Thanh cuõng nhaán maïnh
raèng “ Powell höùa raèng Döï Luaät aáy seõ bò loaïi boû”.

Vaø cuoái cuøng, chæ 3 ngaøy sau ñoù, vaøo toái ngaøy 17 thaùng 2,
Nghò só Thomas Norment, Chuû tòch Tieåu Ban Noäi Qui, tuyeân
boá “ Toâi khoâng cöùu xeùt Döï Luaät trong khoaù hoïp naøy”.

Söï vieäc dieãn tieán nhö vaäy cho thaáy Boä Ngoaïi Giao thöïc
ra laø coâng cuï ñeå thi haønh chính saùch cuûa chính quyeàn Vieät
coäng.

Thöïc vaäy, Boä Ngoaïi Giao ñaõ tìm caùch thích öùng chính
saùch cuûa Hoa Kyø vôùi yù muoán cuûa Haø noäi baèng caùch söû duïng
moïi phöông tieän caàn coù ñeå ñaùp öùng ñoøi hoûi cuûa chuùng.

Ñi ngöôïc vôùi Hieán phaùp vaø heä thoáng lieân bang

Ñaây laø moät vaán ñeà coù lieân heä vôùi Hieán Phaùp vaø Coâng
Phaùp Quoác Teá. Laõnh vöïc ñoái ngoaïi laø thaåm quyeàn chuyeân ñoäc
cuûa Haønh Phaùp do Hieán phaùp qui ñònh. Toång thoáng naém giöõ
quyeàn naøy. Tuy nhieân, Toång thoáng uûy quyeàn naøy cho Boä
Ngoaïi Giao. Nhö vaäy laø Boä Ngoaïi Giao laø cô quan chòu traùch
nhieäm trong laõnh vöïc ñoái ngoaïi. Theo moät nguyeân taéc trong
Quoác Teá Coâng Phaùp, khi moät coâng daân bò thieät haïi quyeàn lôïi
do moät chính phuû ngoaïi quoác gaây ra, Boä naøy ñöôïc quyeàn löïa
choïn: hoaëc baûo veä quyeàn lôïi aáy hay hy sinh quyeàn lôïi cuûa
coâng daân ñeå duy trì moái lieân heä trong bang giao. Trong tröôøng
hôïp naøy, Boä tröôûng Colin Powell tìm caùch thoaû maõn ñoøi hoûi
cuûa Vieät coäng vaø hy sinh quyeàn lôïi cuûa ngöôøi Myõ goác Vieät:
ngaên caûn treo côø VNCH . Côø VNCH ñöôïc coi laø thieâng lieâng,

ÑA HIEÄU 67 21

moät quyeàn lôïi toái quan troïng cuûa hoï. Ngoaøi ra, Boä Ngoaïi Giao
cuõng coøn ñi xa hôn: chæ trích cô quan laäp phaùp TB Virginia laø
ñaõ can thieäp vaøo quyeàn haïn cuûa chính phuû lieân bang, laøm aùp
löïc ñeå ngaên chaën khoâng cho ñöa Döï Luaät ñaõ ñöôïc ña soá raát
lôùn laø 68/27 cuûa Haï Vieän thoâng qua ra thaûo luaän vaø bieåu quyeát
taïi Thöôïng Vieän Tieåu Bang.

Ñaùp öùng ñoøi hoûi aáy cuûa Vieät coäng coù chính ñaùng khoâng?

Caùc vieân chöùc Boä Ngoaïi Giao lo ngaïi raèng ñaïo luïaât naøy
coù theå laøm haïi cho caùc moái lieân heä hieän ñaõ coù vôùi cheá ñoä Vieät
coäng. Vì muïc tieâu ñoù maø Boä naøy coá yù hi sinh quyeàn lôïi cuûa
ngöôøi Myõ goác Vieät, vaø hi sinh caû loøng kieâu haõnh cuûa daân toäc
Hoa Kyø. Thöôøng thì Boä Ngoaïi Giao cuûa moät quoác gia phaûi caân
nhaéc caùi haïi gaây ra cho bang giao vôùi quyeàn lôïi cuûa coâng daân.
Neáu thaáy raèng quyeàn lôïi cuûa coâng daân laø troïng, thì seõ baûo veä.
aây laø tröôøng hôïp chính phuû Gia Naõ Ñaïi baûo veä coâng daân cuûa
mình laø Nguyeãn thò Hieäp. Caùch ñaây vaøi naêm, N.t. Hieäp, moät
ngöôøi Gia Naõ Ñaïi goác Vieät, moät nghi can coù lieân heä ñeán vuï
buoân baïch phieán, bò Haø noäi leân aùn töû hình. Baø Hieäp bò baét taïi
phi tröôøng Taân sôn Nhaát trong khi mang giuùp moät ñeä tam
nhaân moät soá khung aûnh veà Gia Naõ Ñaïi. Trong khung aûnh coù
daáu baïch phieán. Chính Phuû Gia Naõ Ñaïi ñaõ caûnh caùo Vieät coäng
veà baûn aùn naøy vì khoâng aùp duïng ñaày ñuû caùc thuû tuïc phaùp lyù
baûo veä quyeàn cuûa bò caùo. Haønoäi khoâng traû lôøi vaø ñaõ aâm thaàm
haønh quyeát nghi can. Chính phuû Gia Naõ Ñaïi ñaõ caét ñöùt moïi
lieân heä ngoai giao, ngöng caùc chöông trình vieän trôï. Haø noäi ñaõ
hoïc ñöôïc moät baøi hoïc vaø phaûi traû moät giaù raát ñaét veà vuï naøy.

Quoác gia chæ hi sinh quyeàn lôïi coâng daân mình, khi coù moät
moái ñe doïa quaù nghieâm troïng cho moái giao haûo vôùi quoác gia
ñoái phöông, vaø gaây thieät haïi quaù lôùn cho daân toäc, nhö trong
tröôøng hôïp coù chieán tranh saép xaûy ra.

Nhaän ñònh veà vieäc Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø haønh ñoäng
veà vuï Döï Luaät Treo Côø naøy?

Haø noäi neâu ra caùc öu tö cuûa hoï veà quyeát ñònh cuûa Haï
Vieän Tieåu Bang Virginia, khi chuùng thuùc duïc Boä tröôûng Colin

22 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

Powell laøm moïi caùch ñeå döï luaät khoâng trôû thaønh moät ñaïo luaät
chính thöùc. Vaø moät vaøi vieân chöùc Boä Ngoaïi Giao voäi vaõ a) tìm
caùch thoaû maõn ñoøi hoûi cuûa Vieät coäng, duø ñoù laø ñoøi hoûi quùa
möùc vaø raát phi lyù, vaø cuõng hi sinh quyeàn lôïi cuûa 1.5 trieäu
ngöôøi Myõ goác Vieät, b) laøm coâng cuï xen laán vaøo noäi boä Hoa
Kyø: baét chính quyeàn ñòa phöông khoâng ñöôïc cho treo moät laù
côø maø Vieät coäng khoâng thích. Giaû thöû laø caùc vieân chöùc boä
Ngoaïi Giao khoâng tích cöïc vaän ñoäng tieâu huûy döï luaät- moät
ñieàu maø hoï coâng khai phuû nhaän coù vaän ñoäng-, thæ Vieät coäng
seõ laøm gì? Lieäu chuùng coù daùm caét ñöùt bang giao veà vuï Côø naøy
khoâng? Hay laø chuùng daùm ñôn phöông ngöng thi haønh Hieäp
Öôùc Thöông Maïi Song Phöông maø vaøi vieân chöùc aáy nghó raèng
seõ thieät haïi quyeàn lôïi cuûa vaøi ngöôøi Myõ tham aên? Ngay caû ñeán
khi quyeàn lôïi kinh teá naøy neáu coù (chöa chaéc ñaõ xaûy ra) bò
thöông toån cuõng khoâng ñeán noãi phaûi ñöùng ra baûo veä. Caâu traû
lôøi ñaõ coù saün neáu ta xem laïi caùc haønh vi vaø chieán thuaät cuûa
Vieät coäng trong suoát thaäp nieân qua, vaø nhaát laø trong quaù trình
thöông thuyeát veà Hieäp Öôùc Thöông Maïi töø 1996 ñeán 2000,
vaø cuõng neân nhìn kyõ vaøo thöïc traïng Vieät nam hieän nay.

ÔÛ ñaây trong tröôøng hôïp naøy, toâi khoâng ñeà caäp ñeán quyeàn
ñöôïc dieãn taû tö töôûng hay quyeàn phaùt bieåu cuûa caùc taäp theå
trong quoác gia cuõng nhö cuûa caùc coâng daân, trong ñoù quyeàn
ñöôïc treo côø- maø Tu Chính AÙn Hieáp Phaùp I baûo veä . Quyeàn aáy
luoân ñöôïc coi troïng vaø cao hôn khi coù maâu thuaãn vôùi chính
saùch veà bang giao.

Vaäy thì, bieän luaän raèng döï luaät naøy xen laán vaøo chính
saùch ngoaïi giao laø quaù ñaùng, vaø khi noùi raèng coù söï thieät haïi, thì
khoù coù theå coù thieät haïi quaù möùc ñeán noãi phaûi hi sinh quyeàn lôïi
cuûa coâng daân. Neáu coù chaêng, VC laïi chæ hoâ haùn raèng seõ coù
haäu quaû nghieâm troïng maø thoâi, trong khi chuùng ñang mong
Hoa Kyø cöùu chuùng ñeå tieáp tuïc xaây döïng xaõ hoäi chuû nghóa. Do
vaäy caùc luaän cöù aáy do ñoù khoâng theå ñöôïc chaäp nhaän. Hôn
nöõa, vieäc naøy coøn laøm haïi nhieàu cho quyeàn lôïi cuûa Hoa Kyø.

Chính saùch ngoaïi giao naøy cuûa Boä Tröôûng Colin Powell

ÑA HIEÄU 67 23

seõ caáp cho Haø noäi moät tín hieäu sai laàm raèng ñaõ coù keû naøo ñoù
naèm trong chính quyeàn Hoa Kyø phuïc vuï chuùng, vaø vì theá ñöa
ñeá caùc haäu quaû taïi haïi hieän höõu:

a). Veà ñoái noäi, Haø noäi ñaõ vaø ñang gia taêng raát nhieàu caùc
bieän phaùp ñaøn aùp daân chuùng: baét bôù raát nhieàu ngöôøi baát ñoàng
yù kieán ñeå daäp taét tieáng noùi cuûa hoï; taêng cöôøng kieåm soaùt toân
giaùo khoâng phaûi laø quoác doanh; gia taêng ñaøn aùp ñoàng baøo
Thöôïng, vieäc buoân baùn ñaøn baø vaø gaùi vò thaønh nieân vaãn tieáp
tuïc xaûy ra v.v. Hoaø thöôïng Huyeàn Quang ñaõ bò quaûn cheá taïi
moät vuøng noâng nghieäp heûo laùnh hôn 20 naêm nay khoâng ñöôïc
pheùp veà Saøigoøn chöõa beänh khaån caáp.

b). Veà ñoái ngoaïi, Haø noäi luùc ñaàu lôùn tieáng uûng hoä Taliban.
Keå töø khi boïn naøy bò deïp, chuùng im tieáng. Nay, chuùng coâng
khai ñöùng veà phe Saddam Hussein vaø Baéc Haøn, 2 trong ba
thaønh vieân cuûa truïc AÙc Quûy. Vôùi Iraq, Haø noäi phoâ tröông uûng
hoä maïnh meõ choáng laïi chính saùch deïp khuûng boá cuûa chính
quyeàn Bush. Vaøi ngaøy qua, vaøo 19 thaùng 2, nhieàu toå chöùc
quaàn chuùng do aûng Coäng saûn laõnh ñaïo nhö Maët Traän Toå Quoác,
Hoäi Luaät Gia, Hoäi Phuï Nöõ, Hoäi Cöïu Chieán Só, Ñoaøn Thanh
Nieân Coäng Saûn ñöôïc pheùp chính thöùc cuûa chính quyeàn coäng
saûn toå chöùc bieåu tình choáng chieán tranh taïi Saøigon, Hueá vaø Haø
noäi. Cô quan ngoân luaän cuûa ñaûng Coäng Saûn laø tôø Nhaät Baùo
Nhaân Daân vaøo ngaøy 20 thaùng 2, noùi raèng coù tôùi haøng chuïc
ngaøn ngöôøi phaûn khaùng aâm möu xaâm laêng Iraq. Hoï keâu goïi
caùc toå chöùc thanh nieân, caùc daân toäc yeâu chuoäng hoaø bình treân
khaép theá giôùi tham döï vaøo phong traøo ngaên chaën chieán tranh
xaâm laêng Iraq, vaø baûo veä hoaø bình cho vuøng naøy vaø cho theá
giôùi. Nhaân dòp naøy, trong moät cuoäc gaäp gôõ baùo chí ngoaïi quoác
hieám hoi, Phoù Thuû Töôùng VC Vuõ Khoan nhaán maïnh ñeán taàm
quan troïng laø Hoa Kyø phaûi coù nhieäm vuï traùnh gaây ra xung ñoät.
Y noùi thaúng raèng “chuùng toâi nghó raèng baát cöù haønh ñoäng
naøo cuõng phaûi döïa treân caên baûn toân troïng chuû quyeàn quoác
gia vaø baûo veä hoaø bình vaø oån coá”. Lôøi tuyeân boá naøy vaø
chieán dòch maø ñaûng Coäng saûn Vieät nam ñang phaùt ñoäng mang
moät yù nghóa laø chính quyeàn Bush ñang aâm möu xaâm laêng

24 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

Iraq; vi phaïm chuû quyeàn ñoàng minh cuûa Vieät coäng laø Iraq,
khoâng baûo veä hoaø bình cho khu vöïc vaø theá giôùi. Tuyeät nhieân,
Vieät coäng khoâng noùi gì ñeán nhöõng haønh ñoäng khuûng boá cuûa
ñoàng minh cuûa chuùng maø caû theá gôùi leân aùn.

Ta nhôù laïi vuï Milosevic caùch ñaây khoâng laâu. Vieät coäng
cuõng coù moät thaùi ñoä vaø haønh ñoäng y nhö ñoái vôùi Saddam
Hussein ngaøy nay: VC cuõng huy ñoäng nhieàu ñoaøn theà quaàn
chuùng cuûa ñaûng, bieåu tình, leân tieáng choáng ñoái NATO, vaø
Hoa Kyø taán coâng Milosevic. Truyeàn thoâng Vieät coäng cuõng
nhaéc ñi nhaéc laïi ñoäc laäp, chuû quyeàn, baûo veä hoaø bình (khaåu
hieäu cuûa Coäng saûn quoác teá daïy chuùng tö thaäp nieân 1920) ñeå
beânh ñoàng minh Milosevic.Vieät coäng khoâng bao giôø noùi tôùi
toäi dieät chuûng cuûa y. Cho ñeán khi Milosevic bi baét vaø truy toá
veà toäi naøy, VC môùi im tieáng. Neáu so saùnh thaùi ñoä Vieät coäng
trong nghóa vuï quoác teá baûo veä Saddam Hussein vaø Milosevic,
thì Vieät coäng maïnh meõ baûo veä Saddam Hussein hôn, duø cuõng
khoâng bao giôø nhaéc tôùi vieäc Saddam Hussein taøn saùt daân thieåu
soá ngöôøi Kurds, mang quaân ñaùnh chieám nuôùc Kuwait, duy trì
voõ khì gieát ngöøôi taäp theå, ñe doaï caùc quoác gia laùng gieàng..
Khoâng coù moät vieân chöùc cao caáp trong chính quyeàn naøo coâng
khai uûng hoä Milosevic. Nay, Vuõ Khoan, uûy vieân trong chính
trò boä, ñaûng CSVN, vaø Phoù Thuû töôùng VC noùi thaúng ra laø Hoa
Kyø coù traùch nhieäm chaùnh gaây ra chíeán tranh; caùc ñoaøn theå
quaàn chuùng hoâ haøo choáng chieán tranh xaâm löôïc, duø chæ aùm
chæ Hoa kyø vaø Anh Caùt Lôïi laø keû xaâm laêng; VC coøn hoâ haøo caû
theá giôùi choáng laïi aâm möu naøy.

Vaãn moät tinh thaàn beø phaùi hay laø “gian nhaân hieäp ñaûng”cuûa
Maùc-Leâ maø Leâ-nin, Stalin hay Mao ñaõ daïy laõnh ñaïo Vieät coäng
töø khoaûng thaäp nieân 1920, Vieät coäng vaãn daäp ñuùng theo khuoân
maãu ñoù keå caû chöõ duøng trong caùc khaåu hieäu choáng chieán
tranh. Chuùng haønh ñoäng y nhö vaäy töø thaäp nieân 1950 cho ñeán
nay vaø cho ta thaáy yù thöùc heä vaø chieán löôïc Maùc-Leâ ñaê xaâm
nhaäp saâu vaøo oùc hoï, neân phaûn öùng nhö töø baûn naêng thöù hai. Vì
vaäy, laõnh ñaïo Vieät coäng khoâng ñuû khaû naêng tìm ñöôïc ñöôøng
thoaùt ra.

ÑA HIEÄU 67 25

Vôùi Boä Ngoai giao Myõ, Daân bieåu Bob Hull ñaõ noùi ñuùng
khi tuyeân boá vaøo ngaøy 14 thaùng 2 raèng: “Toâi khoâng bieát raèng
hoï (Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø) phuïc vuï chính quyeàn Vieät coäng.
Toâi töôûng laø hoï phuïc vuï chuùng ta”. Toâi khoâng ngaïc nhieân gì
veà lôøi tuyeân boá naøy.

Chuùng ta phaûi laøm gì?

Chuùng ta vaän ñoäng caùc Hoäi ñoàng Thaønh Phoá, ñaëc bieät laø
ôû nhöõng nôi coù ñoâng cöû tri ngöôøi Vieät ñeå coù ñöôïc moät Nghò
Quyeát treo Côø Vieät nam Coäng Hoaø nhö Nghò Vieân Andy Quach
ñaõ laøm ôû Westminster, CA. Thaønh phoá laø moät ñôn vò haønh
chaùnh hay chính trò nhö Tieåu Bang nhöng trong moät phaïm vi
ñòa lyù heïp hôn. Hoäi ñoàng thaønh phoá ít bò chi phoái bôûi chính
phuû lieân bang, nhaát laø trong laõnh vöïc ñoái ngoaïi. Hoï goàm moät
soá ít ngöôøi, luoân toû ra ñoäc laäp hôn. Hoï hoaït ñoäng theo saùt
nguyeän voïng cuûa cöû tri hôn neáu so vôùi Quoác Hoäi Tieåu Bang.
Vì vaäy, Boä Ngoaïi Giao khoù hay khoâng coù theå lobby hoï ñöôïc.
Hôn nöõa, moät khi ñaõ coù nghò quyeát, nhö nghò quyeát treo côø ôû
Westminster, CA, thì ñaây laø quyeàn phaùt bieåu tö töôûng cuûa taäp
theå naøy, vaø Tu chính aùn I seõ baûo veä vaø nhö toâi ñaõ noùi ôû treân,
quyeàn naøy cao hôn caû thaåm quyeàn ñoái ngoaïi cuûa Haønh phaùp
lieân bang. Vì khoâng theå khoâng vaän duïng hay ra leänh ñöôïc,
Chính phuû lieân bang thöôøng lôø ñi khi coù nhöõng nghò quyeát
nhö vaäy.

Toâi keøm theo Thö göûi cho Daân Bieåu Bob Hull, ca tuïng suï
ñoùng goùp cuûa oâng ta trong vuï naøy. ieàu quan troïng laø caàn göûi
baûn sao cho TT Bush, Boä Tröôûng vaø Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao,
moät soá Nghò só vaø Daân bieåu cuûa Quoác Hoäi Hoa Kyø ñeå phaûn ñoái
vieäc laøm cuûa Colin Powell vaø Richard Armitage, vaø moät soá
ngöôøi khaùc maø daân bieåu TB Virginia Bob Hull coi laø phuïc vuï
quyeàn lôïi cuûa ngoaïi bang.

26 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

February 20, 03

Mr. Bob Hull, Delegate
House of Delegates
Richmond, Virginia 23218

Dear Mr. Hull:

The HB 2839 bill that you sponsored was killed by the Rules Committee
of the State of Virginia Senate.
It is known that Richard Armitage, the second man in the chain of
command at the State Department was actively involved in putting
pressure on Virginia Senate. On Feb.5, he wrote you a letter saying “the
bill could run afoul of the US Constitution and our federal system
which confide the conduct of foreign policy to the national government”.
State Department contacted Richmond saying, “ the bill interferes with
foreign policy”, and as a consequence, “this could damage diplomatic
relations the US now has with Hanoi”.
Phan thuy Thanh, a spokeswoman of the Hanoi Foreign Ministry, on
Feb. 14, 03, publicly declared that the US State Department and the US
Embassy in Hanoi have informed her communist government on the
Virginia Senate Rules Committee ruling out the bill, and that Secretary
of State Colin Powell has also sent a letter to his Vietnamese counterpart
Nguyen dy Dien to confirm the move.
She also emphasized, “Powell promised that the bill would be killed”.
And finally, three days later, on Feb 17 evening Virginia State Sen.
Thomas K. Norment, chairman of the Senate Rules Subcommittee on
constitutional and memorial affairs, declared “ I will not be considering
this bill this session”.

What has been developed in such a way shows that the State Department
is really an instrument in carrying out the Vietnamese communist
regime’s policies.

In fact, the State Department has sought ways to accommodate Hanoi’s
policies by using all means available to respond to its demands.

Running afoul of the US Constitution and Federal System.
Foreign affairs domain is an exclusive power of the Executive as
stipulated by the US Constitution. The President holds such power.

ÑA HIEÄU 67 27

However, he delegates it to the State Department. It is true that the
State Department is in charge. As a principle, whenever a U.S. citizen’s
interest is hurt by a foreign government, the State Department is given
a choice of either protecting it or sacrificing it for the purpose of
satisfying the foreign government. Under this situation, Secretary Colin
Powell seeks to comply with Hanoi’s demands, sacrificing Vietnamese
Americans’ interests. State Department also criticizes Virginia State
legislature for interference with the federal power, putting pressure on
blocking it from going to the Senate floor though its House of Delegates
overwhelmingly passed the bill allowing display at local government
buildings of the Republic of Vietnam’ s flag that Vietnamese Americans
hold as sacred.

Is the State Department’s voluntary and positive response to Hanoi’s
demands justifiable?

State Department officials was afraid that the bill could damage
diplomatic relations that the US now has with the communist regime.
With this, the State Department aims at sacrificing Vietnamese
Americans’ interests, and also the US pride.
Usually, a Foreign Ministry has a duty to weigh a harm to be done to
diplomatic relations against its citizens’ interests. If it finds that the
related interests are so important, the Ministry must choose to
protect them. This was the case of the Canadian Government that
chose to protect its citizen, Nguyen thi Hiep. Few years ago, Hiep, a
female Vietnamese Canadian, a suspect of being involved in heroin
trafficking, was given a death sentence by Hanoi. She was arrested at
the Saigon airport, carrying pictures frames on behalf of a third party.
The drug was hidden in the frames. The Canadian Foreign Ministry
gave a warning about the decision, asking for a review of the
sentence because of lack of safeguards. Hanoi did not reply and
secretly executed her. The Canadian Government suspended
diplomatic relations, cutting all aids. Hanoi learned the lesson and
had to pay a high price on this matter.
How did the State Department view this case? Only a concern was
voiced by Hanoi about the decision made by Virginia House of
Delegates when it urges Secretary Colin Powell to do what he could to
see that the measure was not considered. And officials at the State
Department in a hurry managed a) to meet Hanoi’s demands, even
unreasonable ones, at the expenses of 1.5 million Vietnamese

28 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

Americans, b) to be instrumental in interferences in the US internal
affairs: putting a stop on display of a flag by local governments, a flag
that Hanoi does not like. Suppose that State Department officials were
not actively involved in blocking the bill which they publicly denied,
what is Hanoi going to do? Does it dare to cut off diplomatic relations
with the US? Or does it dare to suspend the bilateral trade treaty that
they think- causes economic damage to a few greedy Americans? The
answers can be easily found if they just look at the communist leaders’
behaviors and tactics during the past decade, especially during the
1996-2000 period of negotiation of the trade treaty and at the present
situation of Vietnam.

Thus, claiming that the bill interferes with foreign policy is
exaggerated and not justifiable. In addition, this will do more harm to
US interests.

The policies implemented by Secretary Colin Powell give Hanoi leaders
wrong signals that somebody already placed in the US government
has served them; and therefore ensue to present disastrous
consequences:
a).Internally, it has been dramatically increasing its repressive measures
against its people. more arrests of dissidents to silence their voices;
exerting more control on religions that operate outside state-owned
organizations; the Most Reverend aging Huyen Quang who has been
detained in a remote rural area in Quang Ngai for over 20 years, few
days ago was denied permit to seek emergency surgery in Saigon…
b).Externally, it vocally sided with Taliban. Since Taliban was defeated
by US forces, it has become silent. Now, it sides with Saddam Hussein
and North Korea- two members of the Bush administration’s evil axis.
With Iraq, Hanoi shows strong support for Saddam Hussein in defiance
of the Bush policy on terrorism. Few days ago, on Feb.19, communist-
led mass organizations such as Fatherland Front; Lawyers Association,
Women Organization, Communist Youth Union, Veterans Association
with official authorization from the communist government waged anti-
war mass demonstrations in Saigon, Hue and Hanoi to support Saddam
Hussein. Nhat Bao Nhan Dan, a communist party mouthpiece reported
that “there were tens of thousands of protestors who opposed any attempt
to stage an Iraq invasion”, “called on peace-loving youths and people
in the world to join in preventing an aggressive war on Iraq, and

ÑA HIEÄU 67 29

preserving peace for the region and the world”.. On this occasion, Vu
Khoan, Deputy Minister in a rare meeting with foreign reporters
stressed the importance of the USA in avoiding the conflict. He
pointedly said “We think that any activities need to be conducted on
the basis of respect for national sovereignty, and the protection of peace
and stability”.

You were right when you said on Feb.14: “I didn’t realize the State
Department worked for the Vietnamese government. I thought they
worked for us”. We were not surprised at it.

As US citizens, we express our deep appreciation to you for what you
have done on behalf of 1.5 million Vietnamese Americans in the USA
and look forward to working with you in the future for the betterment
of the Vietnamese people.
Sincerely yours,

Cc: - President Bush, the White House
-Secretary Colin Powell and Deputy Secretary Richard

Armitage
-Senators John McCain; Chuck Hagel and John Kerry
-Senator Bill Frist, Majority Leader;
-Senator Tom Daschle, Minority Leader
-Senator Richard Lugar, Chairman, Senate Foreign Affairs
Committee
-Congressman Henry Hyde, Chairman of HR Foreign Relations
Committee
-Congressman Tom Lantos, Ranking Member, HR Foreign
Relations Committee

30 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

QUOÁC HAÄN CA 31

Haø Ly Macï

Haø Noäi ôi! Thaønh Thaêng Long trieàu cuõ,
Nay ngai vaøng cuøa beø luõ ma vöông.
Cung Ba Ñình quæ ngöï giöõa traàn gian,
Maø xaùc caùo ñöôïc truy thaêng thaàn töôïng.

Nguyeãn AÙi Quoác duøng myõ töø bòp bôïm,
Gaït muoân daân ñeå baùn nöôùc caàu vinh.
Ñoäi loát Hoà, sao laïi goïi Chí Minh?
Ñöa daân Vieät ñaém chìm trong maùu löûa.

Söï nghieäp cha oâng, thoâi roài suïp ñoå!
Boán nghìn naêm lòch söû ñaõ tan taønh.
Khoùi ñieâu linh nguùt toûa phuû trôøi xanh,
Löûa uaát haän loang traøn treân bieån ñoû.

Taäp ñoaøn Haø Noäi vaãn raén ñaàu ngoan coá,
Döïng laâu ñaøi treân xöông maùu quoác daân.
Bao oan khieân chaán ñoäng caû trôøi Nam,
Baáy cay nghieät, suïc soâi bôø coõi Vieät.

Giöông nanh vuoát chuùng tha hoà vô veùt,
Boùc loät daân vaø quaät moä toå tieân.
Kieám ñoâ la baèng xaùc cheát tuø binh,
Loøng daï thuù, mieäng hoâ haøo giaûi phoùng.

Maáy möôi naêm caû toaøn daân ñieâu ñöùng,
Maùu leä nhoøa cho Baùc, Ñaûng quang vinh.
Traïi giam, nhaø tuø ñaày caû ba mieàn,
Laøm sao coù töï do vaø daân chuû.

ÑA HIEÄU 67

OÂi Haø Noäi! Hôõi taäp ñoaøn quyû ñoû!
Döôùi trôøi Nam côø maùu buùa lieàm bay.
Choán röøng saâu coù bao laù vaø caây,
Coäng Saûn Vieät coù baáy nhieâu toäi aùc.

OÂi toå quoác! OÂi gioáng noøi Hoàng Laïc!
Soûi ñaù coøn muoán boû nöôùc maø ñi.
Meï xa con, choàng vôï cuõng caùch chia,
Döùt nuùm ruoät ai loøng naøo ñaønh ñoaïn.

Vì Töï Do, vì keû thuø Coäng Saûn,
Maø laïc loaøi thaây sình thoái bieån Ñoâng.
Haøng trieäu oan linh, taéc ngheïn caû loøng,
Ñôøi tî naïn hoûi ai khoâng uaát haän?

Giôø chung quyeát ñöùng leân phaát côø traän,
Hôõi quoác daân nöôùc Vieät ta ñaáu tranh.
Haõy ñaùnh tan loaøi quyû ñoû gian manh,
Boùp cho naùt boïn raén ñaàu baïo chuùa.

Thöïc thi ñöôïc daân quyeàn vaø daân chuû,
Ñem töï do haïnh phuùc ñeán muoân daân.
Giaønh laïi giang sôn ñoäc laäp veïn toaøn.
Ñaát nöôùc Vieät cuûa toaøn nhaân daân Vieät.

32 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

CHUYENÅ Trong quùa trình ñauá tranh ñoiø
HOAÙ Daân Chuû Hoùa Vieät Nam, phaûi
DANÂ chaêng ñang hình thaønh moät
CHUÛ PHONG TRAØO DAÂN CHUÛ
CHO TOAØ N DAÂN (PTDCTD ),vôùi mucï
VN. ñích quaûng baù tö töôûng DAÂN
CHUÛ ñeán 80 trieäu ñoàng baøo
NBC / K13 trong nöôùc, ñeå moãi ngöôiø VN laø
moät Chieán só Daân Chuû cunø g ñaáu
tranh ñoøi CHUYEÅN HOÙA DANÂ
CHUÛ CHO VN.

Caùc Chieán Só daân chuû yeâu
nöôùc, trong vaø ngoaøi nöôùc,
khonâ g nao nunù g tröôùc gonâ g cuøm
xieàng xích tuø ñaày, ñaõ doõng daïc
leân tiená g ñoøi ñaûng CSVN haõy traû
töï do cho daân toäc ñeå toaøn daân
xaây döïng moät nöôùc VN TÖÏ DO
DAÂN CHUÛ PHAPÙ TRÒ nhamè ñöa
VN ra khoûi vuõng laày XHCN loãi
thôøi, baát löïc, khoâng töônû g, nghóa
laø khoâng theå thöïc hienä ñöïôïc maø
moät soá laõnh tuï ñaûng CSVN vaãn
gæa caâm gæa ñieác, coá ñaám aên xoiâ
nhö loái noùi cuûa daân mieàn Baéc.
Toång Bí Thö Gorbatchev, UÛy
vieân trung öông ñaûng Yeltsin
cuûa Lienâ Bang SV taò sao laò ñem
nemù CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI vaoø
ñoáng raùc, vì hai oâng yeâu nöôùc
Nga, yeuâ Daân toäc Nga cuûa oâng,
vì quaù thuoäc kinh ñieån Marxism,
moät thöù kinh ñieån, maø raát nhieàu
Hocï gæa, Trietá gia, Trí thöcù , töø taây
sang ñoâng ñaõ phaûn baùc ngay töø

ÑA HIEÄU 67 33

buoiå ban ñaàu cho ñeán ngaøy nay laø sai, xa vôiø thöïc te,á khoâng
töôûng, batá khaû thi.

Sau 70 namê thöïc hanø h XHCN taïi Lienâ Soâ möcù soáng ngöôiø
daân Nga thua xa hai nöôùc baiï traän Ñöcù Nhatä . Ngöôiø trí thöùc CS
Nga chòu sao noiå khi so sanù h löông cuaû moät kyõ sö Nga laø 170
USD / month vôùi moät kyõ sö Myõ 5,000 USD / month, neuá ñem
so saùnh vôiù moät coâ refugee VIEÄT NAM laøm ngheà Nail 2,500
USD / month thì conø thamû haò hôn nöõa.

Só khí kienâ cöôøng cuaû caùc nhaø daân chuû trong vaø ngoaøi nöôùc
nhö BS Nguyeãn Ñan Que,á GS Ñoaøn Vieát Hoatï , GS Traàn Khue,â
TS Nguyenã Thanh Giang, Hoøa Thöônï g Thích Quaûng Ñoä, Linh
Muïc Nguyeãn Vaên Lyù, Cuï Leâ Quang Lieâm, caùc oâng Nguyeãn
Xuanâ Tuï, Hoaøng Minh Chính, nhaø vaên Vuõ Thö Hieân, TT Tranà
Ño,ä ÑT Phaïm Queá Döông, cöïu CB Traàn Duõng Tieán, nhaø baoù
Buì Tín, nhaø vaên Döông Thu Höông, nguïc só Nguyeãn Chí
Thieän v.v., nhöõng trí thöùc treû nhö LS Leâ Trí Quang, BS Phaïm
Hoàng Sôn, nhaø baùo Nguyeãn Vuõ Bình, Nguyeãn Khaéc Toaøn v.v.
trong ñoù coù raát nhieàu nhaø trí thöùc tröôù c ñayâ laø ñaûng vienâ ñaûng
CSVN hoï ñaõ trôû thaønh nhöõng Yeltsin Gorbatchev VN hoâm
nay. Taiï haiû ngoaïi nhöõng chieán só daân chuû töï do trung kieân noåi
tieáng nhö Nguyeãn vanê Baù, Lyù Toná g, Tranà Hoàng, Nguyenã Ngoïc
Hanï h v. v., vaø bieát bao cacù nhaø trí thöùc, quùy vò khoa baûng cuøng
vôùi caùc hoäi ñoaøn,ñoaøn theå, caùc cô quan truyeàn thoâng, thanh
nieân nam nöõ vaø caùc giôùi Ñoàng Baøo ñaõ kieân trì ñaáu tranh DAÂN
CHUÛ TÖÏ DO cho VN khonâ g meät moûi, suoát töø namê 1975 cho
tôùi ngaøy nay.

ÑAÕ ÑEÁN LUÙC TRÔÛ THANØ H PHONG TRAØO DAÂN CHUÛ
TOØAN DANÂ ?

Löïc Löôïng Chieán Só Daân Chuû trong vaø ngoøai nöôùc tieán lenâ
PTDCTD, vaän ñoäng, taäp hôïp 80 trieäu Ñoàng Baøo trong vaø
ngoaiø nöôùc, ñoøi hoûi ñaûng CSVN traû laïi quyeàn töï qöyetá cho
NHAÂN DAÂN VN ñeå toaøn daân thieát laäp moät nöôùc VN DAÂN
CHUÛ TÖÏ DO, moät yeâu caàu thôøi ñaiï ñeå ñi vaøo TRATÄ TÖÏ THEÁ
GIÔÙI MÔIÙ laø moät neàn DAÂN CHUÛ PHAÙP TRI CHO MOÃI NÖÔCÙ
taïo neân moät THEÁ GIÔÙI HOØA BÌNH TRÖØÔNG CÖUÛ .

- Vaøo ñaàu thaäp nieân 60 TT Kennedy vôùi chuû thuyeát Coäng

34 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

Ñoàng sinh tonà -

Co - existence - moät lyù töôûng nhanâ aiù vaø öôùc voïng moät
THEÁ GIÔÙI HOØA BÌNH.

- Cuoái thaäp nienâ 80 heä thoáng CS ñang treân ñaø tan ra,õ trong
moät baiø baoù Cheá ñoä Danâ Chuû Ñaïi Thané g, F. Fukuyama (tröôùc
ñaây oâng laø coá vaán cuaû TT Reagan vaø hieän nay laø coá vaán Boä
Ngoaïi Giao Hoa Kyø ) phatù bieuå Cheá Ñoä Daân Chuû Töï Do ñang
trenâ ñaø thané g theá Cheá Ñoä Conâ g Saûn sau khi ñaïi thané g Cheá Ñoä
Phong Kieán.

- TT G. Bush vaøo naêm 1991 ñaõ tuyeân boá “Hoa kyø ñöôïc
keâu goïi daãn daét theá giôùi ra khoûi nhöõng boùng ñeâm vaø baát oån
cuûa ñoäc taøi, ñeå ñi ñená nhönõ g ngaøy töôi saùng vaø nhieàu höaù henï
hôn”. Cunø g motä öùôc mô, trong dòp tranh cöû nhiemä kyø hai TT
Bill Clinton cunõ g tuyeân boá “Beân ngöôõng cöaû cuûa theá kyû XXI,
caùi nhìn cuaû toâi laø caùi nhìn cuûa moät quoác gia trong ñoù giaác mô
Hoa Kyø seõ laø thöcï teá cho taát caû nhönõ g ai muoán lamø vieäc ñeå ñaït
tôùi giaác mô naøy, trong ñoù conä g ñoàng nhieàu maàu sacé cuûa chuùng
ta seõ cuøng nhau trôû neân maïnh, vaø chuùng ta tieáp tucï daãn daét theá
giôùi ñi ñená hoøa bình, töï do vaø phoàn thònh “

- Quyeån saùch noåi tieáng The End of the History and the
Last Man - Söï Ketá Thucù cuaû Lòch Söû vaø Con Ngöôøi cuoiá cuøng
- cuûa Francis Fukuyama - do the Free Press, New York xuaát
baûn namê 1992. Theo onâ g nhaân loïai tiená trieån qua nhieàu hình
thaùi toå chöùc nhaân xaõ khaùc nhau vaø hình thöcù nhanâ xaõ töï do daân
chu,û kinh teá thò tröøông laø hình thöcù toå chöcù nhaân xaõ cuoái cunø g
cuûa nhaân loaïi. ( Francis Fukuyama giaùo sö kinh teá chính trò
quoác teá taïi ñaiï hoïc Jhon Hopkins, Hoa Thònh Ñoán - Trucngon
dòch thuaät )

- Tö töôûng Daân chuû xuaát hieän töø theá kyû 16 vaø 17 taïi AÂu
Chauâ , nhöng ñaõ trôû thaønh hieän thöïc vaøo cuoiá theá kyû theá 17 taò
Hoa Kyø vôùi banû Tuyeân Ngoân Ñocä Lapä lönø g danh maø ñaiï dieän
laø T. Jefferson.

- Tö töoûng Xaõ Hoäi Chuû Nghóa xuaát hieän vaøo cuoái theá kyû
17 vaø Chuû nghóa Coäng Sanû vôiù Marx Engels ôû theá kyû 18 ñöôï c
thöcï haønh taiï Nga do Lenin,vaø Mao Traïch Ñonâ g ôû Trung Quocá

ÑA HIEÄU 67 35

sau ñoù laø motä loaït cacù nöôùc nhöôï c tieuå ñöïôc rapä khuonâ , phaûi
keå gaàn 100 trieäu con ngöôø i ñaõ bò gieát hoaëc thuû tieâu motä caùch
oan uoång khi caùch maïng voâ sanû noiå daäy.

-Ngaøy 30 thaùng 04 naêm 1975 ngöôøi daân nam VN thanã thôø
tröôù c laøn song cacù h maïng Xaõ Hoiä Chuû Nghóa töø mieàn Baéc tranø
vaøo, moät buoåi saùng thöùc dayä nhöõng nhaø choøi ñeå ñi tieåu tieän
ñöïôc döïng leân khaép væa heø Saigon mang bieån NHA IAÛ, qua
nhaø Hoä Sinh Töø Duõ thaáy bieån ñoû chöõ vaøng raát lôùn vôiù teân môiù
XÖÔÛNG ÑE;Û vaoø phaù thai leä phí ñoùng 10 ñoàng.

Nhöõng ngöøôi trí thöùc CSVN, nhöõng nhaø Laõnh ñaïo Ñaûng
nhatá laø ban Vaên Hoaù Tö Töôûng Ñanû g, ñönù g tröôù c hai luoàng tö
töônû g ñoiá nghòch nhau, coù theå ñaõ nghieàn nghamã raát nhieàu veà
nhönõ g söï kienä lòch söû vöaø qua maø thöcï teá ñaõ chöùng minh. Nenâ
chaêng, haõy töï thuù vaø trôû veà vôùi Daân Toäc.

Phaûi chaêng moät TRAÄT TÖÏ THEÁ GIÔÙI MÔÙI (TTTGM) laø
ñieàu kieän thieát yeáu ñeå kieán taïo moät THEÁ GIÔÙI HOØA BÌNH
TRÖØÔNG CÖÛU, vaäy TTTGM ñöïôc hoïach ñònh töø ñaâu vaø khi
naøo trôû thaønh hieän thöïc ?

Ñìeuà kieän CAÀN vaø ÑUÛ ñeå moät TTTGM trôû thanø h hieän thöcï
la:ø

- Moät neàn TÖÏ DO DAÂN CHUÛ PHAÙP TRI cho moiã nöôùc.
- Caùc cheá ñoä ÑOÂC TAÌ vaø KHUÛNG BOÁ phaûi ñöïôc trieät
tieâu.
Sau Ñeä II theá chieán, namê 1945 Lienâ Hieäp Quocá ra ñôøi thay
theá Hoäi Quoác Lieân coi nhö caùi khung TTTGM, moät thöôïng
taàng kieán truùc ñöïôc hình thaønh, nhöng sau ñoù vì xung ñoät yù
thöùc heä, hoaëc tham voïng cöôùp cuaû ngöôøi laøm cuaû mình nhö
baûn Quoác Teá Ca cuaû quoác teá CS Ñeä III ñaõ daãn, tieáp theo laø
chieán tranh laïnh keùo daøi.
Moät thuanä lôiï môùi laø sau khi cheá ñoä CS xuïp ñoå vaø tan ra,õ
cacù nöôøc Ñoâng Au töø cheá ñoä CS ñaõ chuyenå hoùa thaønh cheá ñoä
Daân Chuû Töï Do, vaø TTTGM ñaõ hình thaønh ñöôïc bieåu hieän
qua söï ñonà g thuanä cuûa cacù nöôùc Danâ Chuû treân theá giôùi uûng hoä
Hoa Kyø laät ñoå cheá ñoä Ñoäc Taøi Khuûng Boá Taliban taò
Afghanistan. Coù theå noùi caùc nhaø hoaïch ñònh chieán löôïc Hoa

36 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

Kyø töø caùc Think tank lôùn, qua caùc ñôøi Toång Thoáng, qua söï
bieåu loä moät giaác mô cuûa Hieäp Chuûng Quoác Hoa Kyø vaø söï
ñoàng thuanä cuaû taát caû caùc nöôùc Danâ Chuû treân theá giôiù laø Coäng
Ñoàng Sinh Tonà , Tratä Tö Theá Giôùi Môiù ñeå daãn ñená THEÁ GIÔIÙ
HOØA BÌNH TRÖØÔNG CÖÛU.

Nhöûng ñeà nghò CHUYEÅN HOÙA DANÂ CHUÛ VN trong HOØA
BÌNH

- Ñeà nghò cuûa American Entreprise Institute ( AEI )
(httaei.org/aboutaei.htm) AEI laø moät trong nhöõng vienä nghienâ
cöùu chieán löôïc noiå tieáng, maø TT R. Reagan ñaõ noiù veà AEI nhö
sau: “Nöôcù ta raát caàn nhönõ g trung taâm nghieân cöuù , trong ñoù
caùc nhaø hoïc gæa chung söùc saùng taïo neân nhöõng chính kieán
xöùng ñanù g laø boä ocù cuaû ñatá nöôcù , American Entreprise Institute
laø boä oùc coù tacù dunï g haøng ñauà aáy”.

Vieän nghieân cöùu chieán löôcï AEI ñeà nghò hoïa ñoà loä trình -
Roadmap of AEI - nhamè chuyeån hoùa Daân Chuû cho VN trong
hoaø bình, goàm boán böôùc:

- Böôùc moät:

- Vieät Nam ñeå cho caùc coâng daân ngoøai ñaûng öùng cöû vaøo
quoác hoäi theo ñuùng luaät baàu cöû hoï ban haønh. Caùc nhaø kinh
doanh tö nhaân ñöôïc vay voán cuûa ngaân haøng, khoâng bò phaân
bieät ñoiá xöû so vôiù cacù cô sôû quoác doanh. Ñanû g CS conâ g khai
hoùa tröôùc conâ g luanä taøi chính vaø ñaàu tö kinh doanh cuûa ñanû g.

- Böôùc hai:

- Cacù toân giaùo Phaät Giaùo, Cao Ñaøi, Hoøa Haûo ñöôïc töï do
choïn ngöôøi ñöùng ñaàu caùc toå chöùc toân gíao cuûa mình ñeå chæ
ñaïo caùc hoaït ñoäng toân giaùo maø khoâng hoaït ñoäng chính trò.
Ñaûng CS khoâng xeùt duyeät vieäc cöû caùc haøng giaùo phaåm Coâng
Giaoù nöaõ . Ñanû g CS boû chöcù vuï chính uûy, chính trò vieân trong
quaân ñoäi. Cacù vieân chöcù xöû aùn vaø luatä sö khoâng ñanû g phaùi. Traû
töï do cho tuø chính trò. Khonâ g ñanø apù ngöôø i baøy toû chính kieán
moät caùch oân hoøa. Cho pheùp moät soá nhaät baùo coù töï do chính
kieán, ñöïôc in nhöõng baøi bình luaän khoâng bò kieåm duyeät tröø
tröôø ng hôpï phaïm luaät do vu khoná g vaø chup muû. VN toân troïng
quyeàn sôû höõu tinh thaàn ñeå khuyeán khích ñaàu tö.

ÑA HIEÄU 67 37

- Phía Hoa Kyø vieän trôï 500 trieäu USD. Chính phuû Myõ thöcï
hieän caùc chöông trình ñeå cho ngöøôi Myõ goác Vieät ñoùng goùp
cho vieäc phaùt trieån vanê hoùa vaø kinh teá VN. Hoa Kyø gíup caùc
nganâ haøng VN ñeå tieáp nhaän voán ñaàu tö cuûa Vieät kieàu. Nhöõng
chöông trình trao ñoåi giöõa VN vaø Hoa Kyø ñöïôc thöïc hieän
thuaän lôïi. Moät hanõ g tö nhaân Myõ seõ xaây dönï g motä cô sôû coâng
nghieäp vaø söûa chöõa ôû Cam Ranh. Hoa Kyø giuùp VN nhöõng
trang thieát bò hauä caàn giao thoâng vaän taûi vaø huaán luyenä quanâ
söï.

- Böôùc ba:
- ÔÛ VN, caùc nhoùm hay ñaûng chính trò ñöôïc noùi leân chính
kiená cuaû mình, pheâ bình chính phuû vaø cöû ngöôiø ra öùng cöû. Caùc
cô sôû quocá doanh ñöôcï baùn cho tö nhanâ .
- Phía Hoa Kyø taêng vieän trôï chính thöùc. Ngaân haøng Myõ
ñöïôc khuyeán khích ñaàu tö vaø cho vay vaoø caùc vuøng noâng
thoân. Hoa Kyø toå chöùc taäp traän phoái hôïp giöõa quaân ñoäi VN,
Hoa Ky,ø Thaiù Lan, UcÙ vaø Philipine. Hoa Kyø cung caáp vuõ khí
hieän ñaïi cho VN.
Böùôc boán:
-VN giamû soá nhaân vieân conâ g an vaø an ninh vaø tacù h ra khoiû
ñaûng. Nhaân vieân coâng an vaø an ninh laø khonâ g ñaûng phaùi.
- Phía Hoa Kyø thay vieän trôï chính thöùc baèng caùc nguoàn
ñauà tö cuûa tö nhanâ vaøo VN. Caùc tröônø g ñaiï hocï Myõ ñöôcï khuyená
khích môû caùc cô sôû ôû VN. Hoa Kyø baét ñaàu caùc khoùa huaán
luyeän haøng naêm cho caùc binh chuûng quaân ñoiä VN.
PHANÀ KEÁT:
Trenâ ñaây laø hoaï ñoà loä trình boná böôcù , noäi dung chæ laø söï
gopù yù ban ñaàu, coù theå boå sung thay ñoåi, cuï theå hoùa hoacë giaûn
löôïc hoaù .
Loä trình naøy chæ ñonù g gopù vaoø sö oån ñònh an ninh, neàn ñocä
laäp vaø chuû quyeàn cuûa moãi nöôùc theâm vöõng chaéc.
Loä trình naøy laøm cho ñaûng CSVN thöïc hieän ñöôïc nhöõng
ñieàu toát ñeïp, ñaûng CS coù matá chaêng thì chæ maát moät soá khaùi
nieäm chöa thaønh söï thaät ( nhö chuû nghóa xaõ hoäi, chuû nghóa
coäng saûn ), maát ñoäc quyeàn cai trò vì ñaõ trôû thaønh laïc loõng

38 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

ngöôïc ñôiø giöõa theá giôùi ngaøy naøy.
VN caàn nhích daàn laïi cho gaàn vôùi caùc cheá ñoä chính trò cuûa

caùc nuôcù Asean khacù hieän ñaõ laø baïn cuûa VN.
Phía VN ñang tìm kieám chöøng 20 ñeán 25 tyû USD ñaàu tö

cho 10 naêm tôùi, nöôùc VN daân chuû laø ñoàng minh vôùi Hoa Kyø,
VN coù theå coù ñeán 50 tyû USD ñauà tö khoâng maáy khoù khanê , keå
caû haøng chuïc tyû USD töø coäng ñonà g VN treân khaép theá giôùi, khi
neàn cai trò ñoäc quyeàn cuûa motä ñaûng chamá döùt,

Hoaï ñoà loä trình nayø laø moät khôûi ñiemå ñeå suy nghó, trao ñoåi,
tranh luaän, moät nguoàn kích thích suy tö cuûa moïi ngöôøi VN,
cuaû gíao sö sinh vienâ cacù tröônø g ñaïi hocï ôû Hoa Ky,ø ôû Haø Noäi,
Saigon, Hue,á Ñaø Naüng, Caàn Thô v.v. cuaû giôiù kinh doanh Hoa
Kyø vaø VN, cuûa Hoïc vieän chính trò quoác gia Haø Noäi, ban nghieân
cöùu chính saùch cuûa ñaûng CSVN, cuûa baùo chí truyeàn thanh vaø
truyeàn hình trong vaø ngoøai nöôùc.

Ñeà nghò cuûa caùc nhaø Trí Thöùc Daân Chuû trong vaø ngoøai
nöôùc,

Chuùng ta ñeà nghò vôùi Ñoàng Baøo yeâu caàu ñaûng CS caàm
quyeàn:

1- Maïnh danï ñoiå môiù caû veà kinh teá vaø chính trò, theo höôùng
daân chuû hoaù , töï do hoaù

2- Töø boû ñieàu boán cuûa hieán phapù quy ñònh ñoäc quyenà chính
trò cuûa ñaûng CS, thöïc hienä daân chuû ña nguyeân, chuaån bò baàu
cöû töï do theo tieâu chuaån chung cuûa caùc nöôùc Daân Chuû, coù
quan satù cuaû quocá teá vaø Lieân Hôïp Quoác.

3- Thöcï hieän töï do tonâ giaùo, nhaø nöôùc khonâ g can thieäp vaoø
noiä boä cuûa giaoù hoiä , traû laïi cho giaoù hoäi Phaät giaoù , Coâng giaùo,
Tin lanø h, Hoøa haoû ,Cao ñaiø ...moïi taøi saûn, cô sôû bò cöôõng chieám.

4- Traû töï do cho taát caû ngöôøi tuø chính trò, ñang bò giam giö,õ
quanû cheá vì lyù do chính trò, tonâ giaùo, danâ toäc.

5- Thöïc hieän töï do ngonâ luaän, töï do baùo chí, tö nhaân coù
quyenà ra baùo trenâ cô sôû luaät baoù chí môùi, chamá döùt ñocä quyeàn
baùo chí, ngoân luaän cuûa moät ñaûng, moïi coâng danâ coù quyeàn töï
do phaùt bieåu chính kieán, nghieâm caám coå ñonä g baoï löcï , chiená
tranh, chia reõ daân toäc, chuûng toäc, toân giaùo, caám vu khoáng,

ÑA HIEÄU 67 39

xuyeân tacï , bòa ñaët...
6- Conâ g nhaän quyeàn tö höõu ruoäng ñatá vaø caùc taøi sanû khacù

(töø boû khaùi nieäm mô hoà, ruoäng ñaát thuoäc toøan daân ), quyeàn
kinh doanh tö nhaân ñöôïc toân troïng thaät söï, caïnh tranh bình
ñaúng vôùi doanh nghieäp quoác doanh.

7- Xaây döïng luatä phaùp daân chuû, nenà tö phapù laáy toân tronï g
luaät laøm tieâu chæ, vieäc xeùt xöû chæ chieáu theo luaät, moïi chính
ñaûng, toå chöùc xaõ hoäi ñeuà ñatë mình döôùi luaät phaùp.

8- Thöcï hienä ñöôøng loiá ngoaïi giao hoøa bình, höuõ nghò vôùi
cacù nöôcù , gaén boù chaët cheõ vôùi cacù nöôùc daân chuû, quan heä laùng
gieàng toát vôùi caùc nöôùc chung quanh.

9- Coâng boá coâng khai, ñaày ñuû veà hieäp ñònh Vieät - Trung ñaõ
kyù tröocù quoác hoäi phieân ganà nhaát ñeå quocá hoäi thaoû luaän, bieuå
quyeát, neuá caàn thì quoác hoäi ñönù g ra tröng caàu yù kieán cuûa daân.

Phaàn keát:
Noiä dung treân ñaây chaúng coù gì laø cao xa maø moiï xaõ hoäi daân
chuû bình thöôøng ñeàu ñaõ coù.
Keû camà quyenà ñocä ñoanù seõ naáp sau caùi goiï laø CHUÛ QUYEÀN
QUOÁC GIA ñeå ngaên chaën söï CAN THIEÄP cuûa theá giôùi, theá
nhöng moät nguyeân taéc môùi ñang ñöôïc theá giôùi vaên mimh ñeà
xöôùng, ñoù laø nguyeân taéc cuûa QUYEÀN CAN THIEÄP, NGHÓA
VU CAN THIEÄP (droit doõingeørence, devoir doõingeørence )
nhaèm caáp cöùu nhöõng caù nhaân, taäp theå, daân tocä bò haø hieáp bò
töôùc ñoaït töï do, nhöõng NOÂ LEÄ HIEÄN ÑAÏI taát nhieân khoâng
phaiû laø baïo löcï maø baèng nhieuà bieän phapù , nhieàu ñoøn baåy khaùc
nhau, phong phuù vaø hieäu quaû.
Chuùng toâi hieåu saâu saéc raèng xeùt cho cunø g vaän meänh daân
toäc ta namè trong tay ñonâ g ñaoû nhaân daân, ñoâng ñaoû coâng daân
maø tuoiå treû chiemá ña soá apù ñaûo, ñonâ g ñaûo ñanû g vieân vaø ñoanø
vieân thanh nieân bình thöôøng khoâng gaén lieàn vôùi ñaëc quyeàn
ñaëc lôiï .
Chuùng toâi tin ranè g chính caùc banï laø löcï löônï g ñi ñauà trong
phoå bieán, coå ñoäng, giaûi thích, truyeàn baù khoâng meät moûi
PHÖÔNG ANÙ DAÂN CHUÛ HOÙA nayø , yù Daân laø yù Trôøi, khoâng gì
cöôõng laiï noiå . (LL Danâ Chuû )

40 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

YEÂU VAØ HAÄN
NÖÔÙC MYÕ

Lamâ Leã Trinh

“Leading the world means acting

not as its commander in chief but as its concierge”

(Michael Mendelbaum)

Sau khi chieán tranh lanï h chaáùm dötù , Hoa kyø laø sieuâ cöôøng
duy nhatá treân ñòa caàu vôùi söùc manï h voâ ñòch veà kyõ thuatä , kinh
teá vaø quocá phonø g. Dó nhienâ , söï kieän naøy gayâ lo ngaïi vaø ganh
tò khaép nôi.

Ngaøy 20.9.2002, chính quyeàn George W. Bush coâng boá
vanê kieän xacù ñònh “ chiená thuaät quocá gia an ninh cuûa Hoa ky.”ø
Taân kiená truùc ñòa lyù chính trò goàm coù, treân thöôïng ñænh, moät
sieâu cöôøng ñoäc nhaát laø Hoa kyø “ñang naém ngoâi baù chuû veà
quaân söï” vaø khoâng do döï “ haønh ñoäng ñôn phöông, neuá caàn,
ñeå thöïc hienä quyenà töï veä baèng caùch taná conâ g ñeå phoøng ngöï.”
Noùi cacù h khacù , khi nhaän ñònh coù “motä ñe doaï caáp bacù h”, Hoa
kyø seõ can thiepä “ngay tröôùc khi moiá hiemå nguy cuï theå hoùa”
Treân thöïc teá, Myõ taùi laäp “ quyeàn ra tay tröôùc” ñöôcï Hitler aùp
duïng namê 1941 choáng Nga soâ vaø ñöôcï Nhötï neuâ ra, cunø g namê
doù, ñeå taán coâng Tranâ Chaâu Caûng taïi Hawai. Chính saùch naøy
cuõng xoaù boû nguyeân taéc caên baûn cuûa Luaät quoác teá ghi trong
Hieäp öôcù Westphalie, naêm 1648, quy ñònh raèng moät quoác gia
khonâ g theå can thieäp banè g voõ löcï vaoø noäi boä cuûa moät xöù coù ñaày
ñuû chuû quyenà . Toå chöùc OTAN ñaõ baát chaáp nguyeân tacé vöøa noíù
khi tham chieán naêm 1999 taïi Kosovo. nhaân danh “quyeàn can

ÑA HIEÄU 67 41

thiepä vì lyù do nhaân ñaïo”

Vôùi chuû tröông preventive strike, Hoa kyø chaám döùt neàn
tratä töï quoác teá thietá lapä naêm 1945 bôûi Lienâ Hieäp Quocá cuoiá Ñeä
nhò Theá chieán, Moät thaäp nieân sau ngaøy böùc töôøng Baù Linh supï
ñoå naêm 1989, Hoa Thònh Ñoná xacù ñònh motä cacù h ngaoï maïn,
vai troø “laõnh tuï toaøn vuõ, global leader ” cuûa mình. Nhôù laïi,
tröôcù ñaây, moïi ganù ghepù nhaûn hieäu “baù quyenà ” vaoø Hoa kyø bò
xem nhö moät “haønh ñoäng choáng Myõ aáu træ.” Ngaøy nay, caùc
hôpï tacù vieân dieuà hauâ cuaû Toång thoáng G.W.Bush coi söù maïng
höônù g daãn toanø caàu laø motä vinh dö.ï Vuï caûm töû quanâ Al- Qaida
taán coâng The Twin Towers vaø Nguõ Giaùc Ñaøi ngaøy 11.9.2001
taoï cô hoäi cho Chính phuû Bush tuyenâ boá tình tranï g khaån tröông
voâ thôøi haïn. Khi gheùp Irak, Iran vaø Baéc Trieàu tieân vaoø “Truïc
Toäi AÙc”, Toång thoáng G.W.Bush lôùn tieáng caûnh caùo Theá giôùi
“Khoâng ñöùng veà phiaù chuùng toâi laø choáng chunù g toâi!” Hoa kyø
nghó ñaõ ñeán luùc conâ g khai ñoøi hoûi quy cheá cuaû motä ‘Ñeá quoác
Totá , Empire du Bien”. Vôiù quy cheá naøy, Hoa kyø ñonù g vai troø
Rome cuaû theá kyû XXI, baûo veä Töï do vaø Danâ chuû treân ñòa caàu.
Hoa kyø tin töôûng nhöõng “giaù trò toiá thöônï g” cuaû mình coù tính
caùch öu vieät .

1 - SÖÏ KETÁ HÔÏP TAIÏ HOA KYØ XUNG QUANH NHÖNÕ G
GIAÙ TRÒ TOÁI THÖÔÏNG

Ngaøy 11.9.01, Al-Qaida khoâng nhöõng saùt haïi 3000 daân
voâ toäi maø coøn khôi ñoäng moät phaûn önù g chính trò giaây chuyeàn
khoù tieân ñoaùn ñöôïc dieãn bieán. Ñoái vôùi ña soá ngöôøi Myõ, Ben
Laden vaø ñoàng chí khieâu chieán Hoa kyø vaø. ñoàng thôøi, taán
coâng nhöõng nguyeân taéc Conâ g lyù vaø Töï do do nöôùc vó ñaïi naøy
ñaiï dieän.

Ñeå uûng hoä cuoäc thaùnh chieán choáng khuûng boá cuûa Toøa
Baïch OÁc , löônû g vienä Quocá hoiä Myõ, gomà coù Coäng hoaø vaø Danâ
chu,û queân ñi maát nhönõ g thaäp nienâ daøi ñauá tranh baoû veä nhuõng
quyenà töï do danâ söï vaø ñaõ ñonà g thanh thoâng qua ñaïo luaät The
USA Patriot Act cho pheùp G.W.Bush duøng “taát caû moïi phöông
tieän caàn thieát vaø thích hôïp” choáng Al-Qaida. TT Bush ñaùp

42 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

öùng banè g cacù h tuyeân boá Irak, Iran vaø Baéc Trieàu Tieân (khonâ g
lienâ heä ñeán vuï 9.11) laø thanø h vieân cuaû Trucï Ma Quyû, the Evil
Axe. Ñoàng thôøi, Boä tröôûng Quoác phoøng Donald Rumsfeld
cho bieát cuoäc chieán choáng khuûng boá seõ keùo daøi nhö Chieán
Tranh Laïnh. Söï taán coâng New York vaø Washington ñaõ ñaåy
manï h khuynh höôùng thienâ höuõ cuûa xaõ hoäi Myõ baté ñauà töø 1978-
1979. Khuynh höôùng naøy caøng thaáy roû khi öùng cöû vieân Al
Gore töø choái pheâ bình baûn aùn cuûa Toái Cao Phapù Vieän xacù nhaän
G.W.Bush ñaéc cöû Tonå g thoáng vaøo thanù g chaïp naêm 2000.

Söï bieåu ñoàng tình cuûa ñaûng Daân chuû trong chieán dòch
choáng keû thuø beân ngoaøi khieán cho hoaït ñonä g chính trò trong
xöù bò “ñoâng laïnh cho ñená coù leänh môùi”, nhö ôû nöôcù Anh thöôøng
noiù . Moät kyû nguyenâ hoaø hôïp löôõng ñanû g (bipartism) baté ñaàu.
Bôûi theá, Quocá hoiä vaø giôùi truyeàn thonâ g Hoa kyø khonâ g laøm lôùn
chuyeän khi vuï xì caên ñan tham nhuõng Enron buøng noå; khi
Chính phuû Bush vi phaïm Hieäp öôùc Geneøve baèng caùch xöõ teä
tuø binh Al Qaeda taïi Guatanamo (Cuba) vaø khi Haønh phaùp
quyeát ñònh truy toá caùc nghi can tröôcù motä Toøa aùn Quaân söï Ñacë
bieät vaø tieáp tucï giam hoï duø Toaø coù tha bonå g.

Motä hienä töônï g ñanù g chuù yù khaùc: Giôiù trí thöùc thieân taû taïi
Myõ, töø bình luaän gia Paul Berman (cuaû taïp chí danâ chu-û xaõ hoäi
Dissent), taùc giaû Todd Gitlin (nguyeân chuû tòch cuûa toå chöùc
phaûn chieán Students for a Democratic Society, thaäp nieân 60)
cho ñeán Christopher Hitchen (bænh buùt cuaû tuaàn baùo thieân taû
The Nation), Michael Walzer..vv.. cunõ g ñöa ra nhöõng lapä luanä
môùi ñeå beânh vöïùc chính saùch cuûa G.W.Bush vaø ñaõ kích caùnh
Hoàâi giaùo chính thoáng, quaù khích vaø phaûn ñoäng. Ñaïi cöông,
hoï cho raèng Hoa kyø khoâng theå laøm chuyeän xaáu. Caùc nguyeân
taéc neàn moùng cuaû xöù nayø , thaät vayä , coâng banè g vaø hôïp ñaoï lyù.
Caùi toiä lôùn cuûa Hoa kyø, theo ho,ï laø coù motä neàn vaên hoùa naêng
ñoäng, ñaïi löônï g vaø luonâ luoân tieán hoùa. Hoa kyø chöùng minh
khaû nanê g phaùt trienå cuûa caùc xaõ hoäi caáp tieán trong khi cacù xaõ
hoäi thieån caän toû ra baát löïc Chính nhöõng thaønh coâng daân chuû
cuûa Hoa kyø laøm cho caùc phong traøo thoaiù hoaù töùc gianä phatù
ñieân. Giaiû phapù cuaû vaná ñeà khunû g boá – theo nhöõng thöùc giaû

ÑA HIEÄU 67 43

neâu treân - tuøy thuocä khaû naêng thöïc hieän nhöõng thay ñoåi to lônù
trong neàn vaên hoùa chính trò cuûa theá giôùi AÙ raäp vaø Hoài giaùo
banè g moïi phöông caùch: quanâ söï, aùp löïc kinh te,á ngoaiï giao..vv..

Tröôùc ñaây, Toång thoáng William Clinton töøng reâu rao:
“Khoâng coù ñieàu gì xaáu taïi Hoa kyø maø khoâng tìm ñöôïc thuoác
chöûa trong caiù toát cuûa Hoa ky.ø ” Trong baiø dienå vanê taiï Atlanta
ngayø 31 thaùng 12 vöøa qua, Toång thoná g George W. Bush caûnh
baoù Theá giôùi: “Neuá caùc oâng khoâng oâm aáp trong tanä ñaùy loøng
nhöõng giaù trò maø chuùng toâi traân quyù thì caùc oâng cuõng naèm
trong danh saùch cuûa chuùng toâi, Si vous ne cheùrissez pas au
plus profond de vos coeurs les valeurs qui nous sont les plus
cherø es, alors vous aussi vous etâ es sur notre liste..”

Khi ñanû g phaiù ñoiá laäp trong xöù khonâ g coøn hoaït ñoäng maïnh
thì cacù toå chöùc nghieân cöuù think tanks, caùc nhomù aùp löïc lobbies
vaø baùo giôùi trí thöùc thöôøng ñoùng vai troø heä troïng baèng caùch
neâu ra nhöõng baøi toaùn chính trò vôùi Quoác hoäi. Boä tham möu
cuûa TT Bush hoaït ñoäng tích cöïc ñeå giôùi haïn, kieåm soaùt vaø
tranù h neù thaûo luaän – phonû g ñöôcï bao laâu? - nhöõng vaná ñeà hacé
buaù nhö baûn tính thaät söï cuaû khunû g boá, viecä CIA ñaøo taïo vaø
huaán luyeän Ben Laden tröôùc ñaây, söï Hoa kyø hoå trôï cho caùc
nhoùm Hoài giaùo chính thoáng taïi A Phuù Haûn, Irak, Iran,
Pakistan...vv..

II – VÌ SAO THEÁ GIÔIÙ PHAÛN BAÙC HOA KYØ ?

Töø ngaøy laäp quocá ñeán nay, treân hai theá ky,û Hoa kyø thanø h
coâng oån ñònh noäi boä, môû roäng bieân thuøy, ñöa nhaân loaïi ra
khoiû hai cuoäc Theá chieán vaø chaám dötù Chieán tranh laïnh. Hoa
kyø vieän trôï nhieuà nhatá cho khoái quocá gia chaäm tieán vaø khoâng
ngôùt ñeà cao Töï do vaø Nhaân quyeàn. Baûn Hieán phapù naêm 1787
ñöôïc xem nhö moät maãu möïc danâ chuû. Hoa kyø luoân luonâ xung
phong lamø canû h saùt vieân quoác teá. Nôi naøo “toái löaû taét ñeøn” thì
lieàn keâu cöùu vôùi Hoa Thònh ñoán. Tuy nhienâ , Hoa kyø hieän laø
nöôcù bò ñaû kích maïnh nhaát. Söï baát manõ ñoái vôùi Myõ baét ñauà sau
Chieán tranh laïnh keát thuùc vaø khoâng ngôùt taêng caùc thaäp nieân
gaàn ñaây.

44 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

Taiï My,õ taïp chí Times, Foreign Affairs, Foreign Policy...ñaõ
conâ g khai neuâ caâu hoûi: “ Taïi sao Theá giôùi thuø hanä chunù g ta? ”
Thaùng 11 naêm ngoaùi, Vieän Gallup phoûng vaán 10.000 ngöôøi
Hoài giaùo taïi nhieàu xöù: “Vì sao gheùt Hoa ky?ø ” Keát quaû cho
bietá ña soá traõ lôiø hoï khonâ g chapá nhanä “chính saùch ñaøn anh vaø
baù ñaoï cuûa nöôcù naøy, chæ bieát coù Quyeàn lôiï “. YÙ kiená cuûa danâ
chuùng ôû AÂu chauâ vaø AÙ chauâ cuõng ganà gioná g nhö theá.

Namê 1993, taïi Lienâ Hieäp Quoác, lienà sau khi nhaäm chöùc,
TT Clinton tuyeân boá Hoa kyø seõ traû ñuõa vaø tröøng phaït “caùc
nöôùc coân ñoå, rogue states” baèng “haønh ñoäng ña phöông, neáu
coù theå nhöng ñôn phöông, neáu caàn thieát.” Ngoaïi tröôûng
Madeleine Albright vaø Boä tröôûng Quocá phoøng William Cohen
xacù nhanä theâm Hoa kyø seõ can thieäp quanâ söï, khoiû hoiä yù tröôcù
vôùi Hoäi ñonà g An ninh LHQ, khi nhöõng “quyeàn lôïi troïng yeáu”
cuûa Myõ bò ñe doaï . Danh töø vital interest ñöôcï giaûi thích laø söï
lui tôiù töï do cacù thò tröônø g then choát (marcheùs-clesù ) vaø vieäc xöû
dunï g nhöõng nguoàn naêng löïc (sources d’eùnergie) vaø taøi nguyenâ
chieán löôcï (ressources strateùgiques). Maët khaùc, quyeàn lôiï troïng
yeáu phaûi do cô quan taøi phaùn Hoa kyø aán ñònh. Bình luaän gia
Robert S.Livak ñaõ tomù tacé quan ñieåm ñoäc tonâ cuaû chính quyeàn
Myõ banè g moät cauâ chaâm bieám: “ Moät nöôcù coân ñoà laø motä nöôcù
ñöôïc Hoa kyø ñònh nghóa nhö the,á Un EÙtat voyou est celui que
les EÙtats-Unis deùfinissent comme tel.” Myõ duøng lyù leõ cuûa keû
maïnh.

Chuyeän gì ñaõ xaûy ra ngaøy 11.9.2001? Löïc löôïng taán
coâng Hoa kyø khoâng phaûi laø moät quoác gia. Khoâng moät nöôùc
naøo coù theå kiemå soaùt söï ñe doïa banè g nguyenâ töû. Theá giôùi kinh
hoaøng vì caùc caûm töû quaân khuûng boá khoâng coù quoác tòch roû
ranø g, khoâng coù chính phuû hay toång haønh dinh vaø thuocä nhieàu
heä thoná g vôiù nguonà taøi trôï doiá daoø töø nhieàu phía. Chuùng di
chuyeån nhö bonù g ma qua cacù bienâ giôùi, duøng phöông tieän thoâ
sô ñeå taán coâng vaø coù ñöcù tin maõnh lieät. Ñaây khoâng phaûi laø motä
cuoäc chieán quoác teá coå ñieån (vì khoâng coù xöù naøo tuyeân chieán
hay tham chiená vôiù tö caùch quocá gia) hay motä cuoäc noiä chieán
(guerre civile) hay moät chieán tranh daân quaân (guerre de

ÑA HIEÄU 67 45

partisans), motä cuoäc chieán tranh caùch maïng hay motä cuocä chiená
danø h ñoäc lapä (vì khoâng chuû tröông giaiû thoaùt ñeå laäp motä nöôcù
môiù ). Moät ñieuà oaùi oaêm: coù nhieàu nhomù Hoài giaoù trenâ theá giôiù
ñaõ toá ngöôïc Hoa kyø môùi chính laø moät rogue state. Ngaøy
19.6.2000, Ngoaïi tröôûng Albright ñeà nghò danh töø “States of
concern, Quocá gia gaây lo ngaiï ”, oân hoøa hôn, ñeå thay the.á

Chính saùch taán coâng phoøng ngöï cuûa chính quyeàn Bush
nhaém ba muïc tieâu: Tröôcù heát, ñem laïi moät thay ñoiå saâu ronä g
trong chieán thuaät baøo veä söï an toaøn vaø khueách tröông khaû
naêng cuûa Hoa kyø ñanù h baiï ñoiá phöông. Öu tieân thöù hai laø taoï
themâ cacù döï tröû daàu hoaû ôû ngoaïi quoác vì theo baûn phucù trình
cuûa nhoùm National Energy Policy Development Group, naêm
2020 Myõ phaûi nhaäp caûng theâm 60% cuûa saûn löôïng daàu hoûa
tieuâ thuï hienä nay. Ñeå tranù h Arabie Seoù udite vaø khoái OPEC baét
cheït, Myõ höôùng veà caùc nöôùc saûn xuaát taïi bieån Caspienne
(Azerbaidjan vaø Kazakhstan), sa maïc Phi chaâu (Angola,
Nigeria) vaø Chaâu Myõ La tinh (Colombie, Mexique, Veùneùzueùla).
Öu tienâ thöù ba – ñöôcï TT Bush trình bayø ngayø 20.9.2002 – laø
tìm baét vaø tieâu dieät khuûng boá khaép moïi nôi baèng moät chieán
dòch keoù daiø , coù theå lan qua ñeán Irak vaø Iran. Môû ronä g söï baù
chuû cuûa Hoa kyø treân ñòa caàu laø mucï tieuâ toái thöônï g,

Moät chieán thuaät nhö theá ñem laïi ruûi ro ñaåy maïnh chieán
cuoäc, gaây sa layà taiï Trung Ñoâng vaø keùo theo kinh teá suy supï ôû
Myõ. Vieãn aûnh chieán tranh gaây nhieàu phaûn önù g. Töø Luanâ ñonâ
ñeán Florence cuõng nhö taïi Ñonâ g AÙ, daân chuùng bieåu tình raàm
roä. Ngayø 25.12.2002, nhanâ dòp leã Gianù g sinh, Ñöùc Giaoù hoaøng
Jean Paul II keâu goïi vaõn hoài hoøa bình taïi Trung Ñoâng baèng
thöông thuyeát. Caùc nghieäp ñoaøn thuoäc AFL-CIO cuøng vôùi tín
ñoà Conâ g giaùo xuoáng ñöônø g taïi Hoa Thònh Ñoán vaø Los Angeles.
Ngayø 26.10.2002, loiá 80 000 ngöôøi choáng chieán tranh Irak taïi
San Francisco. Trong cuocä chieán Vieät Nam, phaûi ñôïi cho ñená
1967, töcù hai naêm sau khi Quanâ ñoäi Myõ tham chieán, môùi xayû
ra bieåu tình phaûn chieán, do sinh vieân trong toå chöùc Students
For a Democratic Society (SDS) phaùt ñonä g, vôùi söï unû g hoä cuaû
moät thieåu soá daân sö,ï loiá 37% cuaõ quanà chunù g Hoa ky.ø

46 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

III - GHEÙT CHÍNH SAÙCH NHÖNG YEÂU CÔ CHEÁ

Haønh phaùp Hoa kyø coøn coù nhöõng quyeát ñònh qua maët
Lieân Hieäp Quoác maø Hoa kyø ñaõ hoâ haøo thieát laäp sau Ñeä nhò
Theá chieán: giaûi huûy Hieäp öôùc quoác phoøng choáng hoûa tieån
ABM, töø choiá ngaøy 1.7. 02 tham gia Toøa aùn Hình söï Quoác te,á
phuû nhanä toanø boä cacù Thoûa öôùc lieân heä ñená an ninh cuûa ñòa
caàu vaø taøi giaûm binh bò kyù trong thaäp nieân 90, khoâng thoâng
qua Hieäp öôùc 1995 veà vieäc caám thí nghieäm nguyeân töû
(Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT). Matë khaùc, Hoa kyø
choáng ñoiá Irak, Iran vaø Baéc Trieàu tienâ - ñöôïc Hoa Thònh Ñoná
meänh danh “mauvais prolifeùrants” töùc quoác gia xaáu, chuyeân
phoå bieán haït nhaân – nhöng laiï nhamé maét laøm ngô ñoiá vôùi caùc
xöù thaân höõu Pakistan, Israel vaø AÁn ñoä (ñöôïc goïi laø bons
proliferù ants!). Veà voõ khí hoùa hocï , Hoa Thònh Ñoán toá caùo Lybie,
Iran, Bacé Trieuà Tieân, Soudan, Irak vaø Cuba vi phaïm Hieäp öôùc
Quoác teá trong luùc Myõ khonâ g töï cheá trong laõnh vöïc saûn xuaát.
Hoa Thònh Ñoán coå voõ Daân chuû vaø keuâ goiï Nhanâ quyenà nhöng
laiï uûng hoä nhönõ g cheá ñoä ñocä taiø nhö Pakistan vaø Tunisie. Tomù
taéc, thaùi ñoä phaân bieät vaên hoùa “Chuùng ta vaø Hoï” cuõng nhö
khuynh höôùng cuûa Hoa kyø coi thöôøng coâng luaän khoâng taïo
caûm tình trong theá giôiù ..

Cuoäc khuûng hoaûng quoác teá hieän nay khoâng phaûi laø moät
cuocä khuûng hoaûng veà Giaù trò (values) hay caùc nenà Vaên minh
(civilizations) . Ñích thöïc, ñaây laø moät cuoäc khuûng hoaûng veà
Quyeàn lôïi (interests). Ñuùng vaäy, caùc giaù trò Taây phöông
(Western values) – neáu thaåm löôïng ñuùng möùc - ñöôïc phoå
bieán ronä g raûi (tuy khonâ g toaøn caàu) vaø ñöôcï khamâ phuïc, ngay
caû trong giôiù Hoià giaoù . Vaán ñeà then choát laø trong cuoäc khuûng
hoaûng naøy hai phía choáng nhau khoâng thoâng hieåu “quyeàn
lôïi” vaø “chính saùch” cuûa ñoiá phöông. Vì theá chöa tìm ra loiá
thoatù . Ñiemå khích leä laø hoøa giaiû tranh chaáp quyeàn lôiï (conflicts
of interests) deã hôn giaûi quyetá tranh chaáp veà giaù trò (conflicts
of values).

Cho ñeán nay, trong nhaõn quan cuûa Theá giôùi, Hoa kyø laø

ÑA HIEÄU 67 47

quoác gia neâu göông saùng trong phamï vi côiû môû chính trò, ñocä
laäp veà tö phapù , tuanâ hanø h thuû tuïc phaùp ñònh, khuyeán khích tö
doanh, töôûng thöôûng söï thaønh ñaït, taïo cô hoäi kinh teá vaø chuû
tröông moät xaõ hoiä di ñoäng. Ngoaøi ra, heä thoáng giaùo duïc taïi
Myõ ñöôïc xem nhö coù nhieàu öu ñieåm, trình ñoä kyõ thuaät cao,
khai phoùng, chapá nhaän dò bieät, ñeà cao nhaân phaåm vaø töï do.
Hoa kyø ñatï töông doái mau choùng tôùi vò theá sieâu cöôøng khonâ g
phaûi chæ vì coù söùc maïnh quaân söï vaø kinh taøi voâ ñòch maø coøn
nhôø coù nhöõng cô cheá taân tieán vaø vöõng chaéc veà daân chuû. Neàn
Hoøa bình Pax Americana keùo daøi gaàân moät theá kyû nay. Bí
quyeát ñeå tonà taïi khaù lauâ cuûa ñeá quoác La maõ, Ottoman vaø Anh
naèm trong söï öu vieät cô cheá (institutional superiority) cuûa
nhöõng ñeá cheá nayø ñoái vôiù caùc chö haàu. Cô cheá öu vietä taïo ra
quyeàn uy tinh thanà vaø taâm ly.ù Quyenà uy naøy laø canê banû cuûa söï
chính thoná g (legitimacy) vaø gaây tin töôûng (credibility) trong
daân gian.

******

Baûn Hieán phapù khonâ g thay ñoiå cuûa Hoa kyø töø naêm 1787
coù ghi roû, trong phanà daãn ñauà , nhu caàu theå hieän motä “söï doaøn
keát luoân luoân toaøn haõo hôn, an union always more perfect.”
Ñoaøn keát khoâng rieâng ôû Myõ quocá maø cho caû nhanâ loaïi. Thatä
tai haiï neáu chính saùch cuaû nöôùc nayø - vì quyeàn lôïi capá thôiø -
taïo nhönõ g cheânh leäch vaø baát coâng treân ñòa caàu, phaûn laïi lyù
töônû g cao ñepï do cacù ngöôøi cha ñeû cuûa Hiepä Chunõ g Quocá ñeà
xöôùng.

. Theá giôiù cuûa theá kyû 21 coù ba öôcù voïng maø cuõng laø ba muïc
phieâu toái thöôïng: Hoøa bình, Daân chuû vaø Töï do mua banù . Ñená
nay chöa coù moät öôùc voïng naøo ñöôïc theå hieän toaøn veïn vaø
vönõ g chaéc. Duø laø moät sieuâ cöôøng coù khaû nanê g hoaøn taát nhieàu
vieäc, Hoa kyø khoâng theå ñôn phöông baûo veä, gìn giöõ vaø môû
ronä g cacù muïc phieâu vöaø keå treân ñòa caàu. Söùc maïnh naoø cuõng
coù giôùi haïn. Hoa kyø caàn coù baïn vaø ñoàng minh. Khoâng chaáp
nhaän quan ñiemå naøy, Hoa kyø seõ töï coâ laäp trong motä theá giôiù
choáng ñoiá , hoãn loanï vaø chia reû nguy hieåm. Ngayø taøn cuûa söùc

48 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

maïnh Hoa kyø seõ baét ñauà töø ñoù.

Bình luaän gia Michael Mandelbaum nhaän ñònh chí lyù:
“Lanõ h ñaïo theá giôiù coù nghóa laø haønh ñonä g khonâ g nhö Toång tö
leänh maø nhö ngöôiø gaùc cöaû cuaû theá giôùi”

LAÂM LEÃ TRINH

Thuyû Hoa Trang,

“THÖ TÒCH:

1.“The inadequacy of American Power” by Michael
Mendelbaum, Foreign Affairs, Sept- Oct.2002

2. “Loving and hating America” by John Waterbury, Foreign
Affairs, Jan-Feb.2003

3. “Bush at war” by Bob Woodward, Simon & Schuster, NY,
2002

4.”Y a t-il des EÙtats voyous? La Raison du plus fort” par
Jacques Derrida, Le Monde Diplomatique, Janv.2003

5. “ The real roots of Arab Anti-Americanism” by Barry
Rubin, in Foreign Affairs, Nov-Dec 2002

6. “Understanding the Enemy” by Michael Doran in Foreign
Affairs, Jan- Feb 2002

7. “Une nouvelle doctrine militaire ameùricaine. Guerre en
reùseaux contre un ennemi diffus » par Francis Pisani, dans
Le Monde Diplomatique, Juin 2002.

ÑA HIEÄU 67 49

28 namê -Thanø h kính nghienâ g mình tröôcù Anh
sau thöû LinhCoáTT/Lamâ QuangThô Cöuï CHT/TVB/
nhìn laiï QGVN namê 1975
vaø nghó gì
veà cuocä di -Thaân tanë g cöuï SVSQ 4 khoaù 28, 29,
tanû cuaû 30, 31
TVB/
QGVN -Thanâ tanë g cacù Nienâ Tröônû g, Nienâ ñe,ä
cacù banï cunø g khoaù (Phucù ,Nhatä ,Chính,Toanø )
cacù banï thuocä K/VHV ñaõ coù matë trong suotá
hanø h trình di tanû .

Naêm 1975, hai namê sau khi toaøn
theå nhanâ daân mieàn nam Vietä Nam bò
cöôõng cheá qua hieäp ñònh Ba Leâ
1973, vaän nöôùc ñaõ ñeán hoài nghieâng
ngaû, tình hình quaân söï cuûa vuøng 1
vaø vuøng 2 chieán thuaät trôû neân traàm
tronï g trong motä theá chieán thieáu yemå
trôï caû veà vuõ khí, ñaïn döôïc laãn tieáp
lieäu. Sau khi maát Ban Meâ Thuoät,
vuøng Cao Nguyeân doïc theo daãy
Tröôøng Sôn goàm Pleiku, Kontum ñaõ
ñöôcï leänh di tanû , söï kienä nayø ñaõ laøm
cho ngöôøi daân thaønh phoá Ñaø Laït
baøng hoaøng suùc ñoäng.

1- TÌNH HÌNH TOÅNG QUAÙT.

Vietá cho nhöõng ngaøy Khoaûng caùch töø Ban Meâ
cuoiá thaùng 4/75 Thuoät ñeán Ñaø Laït khoâng xa, böôùc
Traàn Höuõ Hienà K/18 qua Buoân Ñam Roâng ( moät buoân
Thöôïng thuoäc TK/Darlac ) laø vaøo
ngay laõnh thoå TK/ Tuyeân Ñöùc. Töø
ñaây ñoàng baøo Thöôïng vaãn thöôøng
mang nhöõng vaät duïng kieám ñöôïc
nhö hoa lan, cacù ñoà aên thieân nhieân
leân trao ñoåi vôùi chunù g ta taïi chôï Hoaø

50 QUOÁC HAÄN 30 THAÙNG 4 - 2003

Bình vaoø nhönõ g buoiå sanù g sôùm. Ñaø Laït töø xöa voán laø motä nôi
thanh bình, ít thaáy khoâng khí chieán tranh, ngoaïi tröø moät laàn
vaoø teát Mauä Thaân 68, nhöng bayâ giôø thì khonâ g khí chieán tranh
ñang danà daàn lan traøn ñeán.

Ñaõ coù luùc ngöôøi daân thò xaõ thöïc söï hoát hoanû g bôiû tin
ñonà thatá thietä : Vietä Coäng ñaõ veà ñeán chôï! Ngöôiø ta baøn tanù , lo
aâu, ngöôøi ta ñaõ nghó ñeán chuyeän phaiû rôøi Ñaø Laït ñeå ñeán moät
nôi an toaøn hôn, roài nhöõng chieác xe vaän taûi ñöôïc bao thueâ
rienâ g hoaëc hunø haïp bôiû nhieuà gia ñình ñeå di taûn toaøn boä taøi sanû
ñaõ daønh duïm ñöôcï töø baáy laâu nay. Ngöôiø ta tuï tapä taiï beán xe
ño,ø nhöng ñoâng nhatá vaø oàn aoø nhatá vaãn laø taïi nhaø ga, nôi baùn
veù cuûa haõng haøng khoâng Vieät Nam. Bò loâi cuoán vaøo côn hoát
hoaûng, bôûi tình hình chieán söï ñang suy suïp taïi vuøng 1 vaø 2,
motä soá só quan tröônø g Voõ Bò ñaõ coá gaéng tìm caùch ñöa gia ñình
veà Saøi Goøn baèng ñöøông Haøng khoâng, nhöng taøi chính thì eo
heïp, phöông tieän laïi khoù khanê ! Thì may thay vì truyeàn thoáng
Voõ Bò vaø nhaát laø vaøo lucù khoù khanê , quùi vò só quan ayá ñaõ ñöôcï
giuùp ñôõ taän tình bôûi moät phu nhaân thuoäc gia ñình Voõ Bò ñang
lamø vieäc cho haõng haøng khonâ g Vieät Nam taïi phoøng veù. Chò ñaõ
söû duïng heát khaû naêng chöùc nghieäp vôùi taám loøng voâ vuï lôïi
nhö:Banù veù chòu hoaëc taëng khonâ g cho gia ñình banï nhöõng veù
öu tienâ cuaû chonà g con mình, vaø dó nhieân nhaø chò ñaõ laø nôi giuùp
ñôõ thöôøng xuyeân ngoaøi giôø laøm vieäc. Nhôø vaäy Tröôøng Voõ Bò

ÑA HIEÄU 67 51


Click to View FlipBook Version