The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fireant26, 2021-10-30 13:07:11

ĐH 094

Đa Hiệu 094

ÑA HIEÄU 94

Moät lôøi theà giang sôn Toå Quoác
Tröôùc oai linh Danh Döï gioáng noøi
Quoác bieán thaát phu daønh Traùch Nhieäm

Nghìn naêm daân Vieät söû saùch soi
Hoaøng Vaên An K20

Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi CSVSQ/TVBQGVN
Ban Bieân Taäp Ña Hieäu
Chaân thaønh caûm taï:

Quyù Giaùo Sö,
Quyù Chieán Höõu,
Quyù Thaân Höõu,
vaø Ñaïi Gia Ñình Voõ Bò
ñaõ uûng hoä taøi chaùnh vaø ñoùng goùp baøi vôû ñeå
thöïc hieän Ñaëc San Ña Hieäu 94.

2 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

ÑA HIEÄU 94

ªªChuû ñeà:
Toå Quoác - Danh Döï - Traùch Nhieäm
ªªToång phaùt haønh:
Hoäi Voõ Bò Baéc California
ªªPhaùt haønh:
Ngaøy Thöù Baûy 23 thaùng 7 naêm 2011
ªªChuû nhieäm kieâm Chuû buùt:
CSVSQ Nguyeãn Vaên Chaán K9
ªªTrò söï kieâm thuû quyõ:
CSVSQ Tröông Thaønh Minh K28
ªªHoäp thö toøa soaïn:
ÑA HIEÄU MAGAZINE
P.O. BOX 235
Mt. Eden, CA 94557
Tel: 510-303 7963
ªªEmail: [email protected]
ªªWebsite: www.dahieu.com
ªªHình bìa: TOÅ QUOÁC-DANH DÖÏ-TRAÙCH NHIEÄM

ÑA HIEÄU 94 3

°° trong soá naày

Trong soá naày............................................................................ 4
Toân Chæ & Ñieàu Leä Ñaëc San Ña Hieäu .................................... 6
Laù Thö Toång Hoäi.................................................................... .7
Thoâng Baùo.............................................................................. 10
Toå Quoác-Danh Döï-Traùch Nhieäm Nguyeãn Quoác Ñoáng K1 3...11
Ngaøy quoác Haän 30 thaùng 4.. - Ñoã Ngoïc Nhaän K3 ................. 24
Toå Quoác-Danh Döï-Traùch Nhieäm - Ban Bieân Taäp ................. 29
Ngaøy Saigon ñoåi teân - Nguyeãn Ñoâng Giang K19 ................... 35
Vui buoàn Voõ Bò - Phaïm Vaên Tieàn K20 .................................. 37
Coøn moät queâ xa ñeå nhôù veà - Nguyeãn Ñoâng Giang K19......... 50
Thaùng Tö ñen - thô Maïc Phi Huøng ........................................ 52
Nhöõng kyõ nieäm khoù queân - Nguyeãn Huy Huøng K1................. 55
Moùn quøa voâ giaù - Töôøng Thuyù K20B ..................................... 75
Khoùa 17 VBQGVN...- Song Vuõ............................................. .83
Chuù Queá - Vöông Moäng Long .............................................. 105
Baøi thô taëng Meï - Nguyeãn Hoäi K20.......................................115
Löïc löôïng Fulro....- Traàn Ngoïc Toaøn K16 ........................... 116
Haø Phong Giao - Ñaëng Vaên Caàn C22 .................................. 123
Thöông quùa queâ toâi - Vi Vaân K20B ..................................... 135
Ba vì sao laïc - Kathy Traàn ................................................... 137
Baøi tình ca ngaøy ñoù.....- Vi Vaân K20B................................. 146
Nhaïc Nôï tang boàng - Nguyeãn Vaên Boàng K13 ...................... 157
Höøng Ñoâng Nhôù Baïn - Thô Leâ Thöôïng Ñoâ K20....................158
Moät vaùn côø töôùng - Traàn Tuaán Ngoïc K28 ........................... 160

4 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

Noát thaêng traàm - Vöông Moäng Long K20 ............................ 168
Em ñeán thaêm anh - Thô Leâ Anh ........................................... 206
Phöôïng Hoàng vaøo haï - Töôøng Thuùy K20B.......................... 207
Toäi Nghieäp - Thu Nga K18B ................................................ 217
Ñænh trôøi Laâm Vieân -Thô Quoác Nam K22............................ 225
Vôï Choàng luïc ñuïc cuõng taïi...-Toâ Vaên Caáp K19................... 228
Thaát theá sa cô - Nguyeãn Chaùnh Tröïc K20.......................... .241
Quyeån Ngoaïi Söû...chieán tranh VN -Ng. Ñaït Thònh ............. 277
Thaùng ngaøy cuoái trong cuoäc chieán... -Töø Vaán K12............... 282
Sinh Hoaït Voõ Bò khaép nôi ................................................... 298
Buoåi Sinh hoaït VB Detroit- Ñoå Minh Nguyeät K23B ............ 298
Ñaïi Hoäi K22 VB “46 Naêm Hoäi Ngoä” - Quoác Nam ............. 301
Hoäi VB Houston Möøng Xuaân - Ng. X. Thaéng K25 .............. 305
Tin Vui................................................................................. 312
Tin buoàn vaø caûm taï.............................................................. 313
Baùo caùo taøi chaùnh............................................................... .321
Lôøi cuoái................................................................................ 331

ÑA HIEÄU 94 5

Ñaëc san Ña Hieäu

A/ Toân chæ:
Ñeå Ña Hieäu giöõ ñuùng ñöôïc truyeàn thoáng phuïc vuï taäp theå
Voõ Bò vaø toaøn theå ñoäc giaû, moät soá qui ñònh sau ñaây ñöôïc
aùp duïng:
1. Nhöõng baøi vieát coù noäi dung coå voõ hay tuyeân truyeàn
cho chuû nghóa coâïng saûn tröïc tieáp hay giaùn tieáp ñeàu tuyeät
ñoái khoâng ñöôïc choïn ñaêng.
2. Nhöõng baøi vieát khoâng phuø hôïp vôùi Laäp Tröôøng, Toân
Chæ vaø Muïc ñích cuûa TH/CSVSQ/TVBQGVN seõ khoâng
ñöôïc choïn ñaêng.
3. Noäi dung baøi vieát cho Ña Hieäu caàn phaûi khaùch quan,
khoâng ñaû kích, phæ baùng ñôøi tö cuûa baát cöù moät caù nhaân naøo
duø trong taäp theå Voõ Bò hay ngoaøi. Pheâ bình vaø nhaän xeùt
veà tö töôûng, laäp tröôøng, chöù khoâng chi tieát hoùa ñôøi tö cuûa
baát cöù moät ai.

B/ Ñieàu leä:
1. Baøi vieát ngoaøi buùt hieäu, xin ghi roõ teân thaät, khoùa (neáu
laø CSVSQ), soá ñieän thoaïi, ñòa chæ email vaø ñòa chæ cö nguï
ñeå toøa soaïn tieän lieân laïc. Neáu khoâng muoán ñaêng teân thaät,
xin ghi chuù roõ raøng. Ñeå traùnh nhöõng loãi laàm ñaùng tieác, xin
quyù vò ñaùnh maùy coù boû daáu, vaø ñính keøm (attached) theo
email. Vì nhaân söï giôùi haïn, nhöõng baøi vieát khoâng boû daáu vaø
caùc baøi göûi qua ñöôøng böu ñieän seõ khoâng ñöôïc choïn ñaêng.
2. Ña Hieäu coù toaøn quyeàn ñaêng hay khoâng ñaêng nhöõng
saùng taùc ñoäc giaû göûi ñeán.
3. Ña Hieäu chæ ñaêng tin möøng hay phaân öu do Lieân Hoäi,
Hoäi hay ñaïi dieän khoùa göûi ñeán toøa soaïn baèng email.

Ban Bieân Tapä Ña Hieuä

6 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

• LAÙ THÖ TOÅNG HOÄI• Kính thöa:

• Quyù NT, NÑ, vaø Quyù Baïn.

• Quyù GS/VHV vaø HLV/QSV.

• Quyù Ñoäc Giaû vaø Thaân Höõu.

• Quyù Chò PNLV vaø Phu Nhaân Voõ Bò.

• Cuøng caùc chaùu TTNÑH.

• Ña Hieäu 94 ñeán tay quyù vò vaøo luùc Ban Chaáp Haønh Toång
Hoäi ñöông nhieäm vöøa qua moät naêm höôùng daãn vaø ñieàu haønh
Toång Hoäi CSVSQ/TVBQGVN. Ngay sau khi ñöôïc Ñaïi Hoäi
Ñoàng Ñaïi Hoäi Toaøn Caàu thöù 17 hoïp taïi thò xaõ Westminster
Nam Califonia ngaøy 4 thaùng 7 naêm 2010 giao traùch nhieäm
laõnh ñaïo Taäp Theå Voõ Bò, Ban Chaáp Haønh ñöông nhieäm ñaõ
ñöôïc thaønh laäp trong moät thôøi gian ngaén nhaát, chuù troïng ñeán
vieäc cuûng coá vaø phaùt trieån cô cheá cuûa Toång Hoäi qua vieäc
boå nhieäm caùc vò Toång Hoäi Phoù ñaëc traùch vuøng taïi Hoa Kyø,
ñaëc bieät laø caùc vò Toång Hoäi Phoù ñaëc traùch vuøng AÂu Chaâu,
UÙc Chaâu vaø Canada. Vôùi muïc ñích cuûng coá caùc toå chöùc hieän
taïi ñeå phaùt trieån vaø xaây döïng, qua Vaên Thö soá 008/BCH/
TH ngaøy 01 thaùng 12 naêm 2010, Toång Hoäi ñeà caäp vieäc phaùt
trieån Ñoaøn Thanh Thieáu Nieân Ña Hieäu laø öu tieân; nhaèm
tieáp noái söï nghieäp ñaáu tranh cuûa cha anh – nhöõng ngöôøi
ñaõ anh duõng chieán ñaáu choáng coäng saûn trong suoát hôn hai
thaäp nieân, ñem laïi töï do vaø no aám cho nhaân daân mieàn Nam
töø naêm 1949 cho ñeán thaùng tö 1975; vôùi muïc ñích höôùng
daãn vaø trang bò cho theá heä treû Vieät Nam Haûi ngoaïi moät
tinh thaàn yeâu nöôùc, yeâu queâ höông, coù laäp tröôøng Quoác Gia
Daân Toäc vöõng chaéc cuøng hoaø nhaäp vôùi caùc phong traøo ñoøi
daân chuû cuûa caùc thanh nieân sinh vieân Trung Ñoâng ñang lan

roäng treân toaøn caàu. Döïa vaøo caùc phöông tieän truyeàn thoâng
treân Internet, qua caùc maïng löôùi Social Network nhö Face
Book, Twitter, MySpace, v…v… ñem luoàng gioù môùi trong
sinh hoaït daân chuû ñeán Vieät Nam, goùp phaàn giaûi theå chính
quyeàn coäng saûn, xaây döïng moät nöôùc Vieät Nam Töï Do, Daân
Chuû vôùi ñaày ñuû Nhaân Quyeàn.

• Trong coâng taùc ñaáu tranh, ngöôøi CSVSQ/TVBQGVN
luoân laáy lyù töôûng Quoác Gia Daân Toäc, Truyeàn Thoáng Voõ
Bò vaø phöông chaâm TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ vaø TRAÙCH
NHIEÄM cuûa Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa laøm kim chæ
nam höôùng daãn cho moïi hoaït ñoäng. Ngöôøi Cöïu Sinh Vieân
Só Quan TVBQGVN töø khi coøn thuï huaán cuõng nhö khi ñaõ toát
nghieäp, ñöôïc tung ra boán phöông trôøi ñeå thöïc thi yù nguyeän
tang boàng hoà thæ, quyeát hy sinh vì Toå Quoác, “khoâng tìm an
laïc deã daøng, maø chæ khaùt khao gioù möa cuøng nguy hieåm”,
chòu ñöïng moïi gian khoå trong nhöõng naêm daøi chinh chieán.
Bieát bao só quan xuaát thaân töø Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Vieät
Nam ñaõ boû mình nôi chieán ñòa trong caùc chieán dòch haønh
quaân dieät ñòch hoaëc taûo thanh coäng quaân treân khaép caùc
vuøng chieán thuaät cuûa mieàn Nam Vieät Nam tröôùc ñaây. Caùc
só quan cuûa TVBQGVN luoân luoân laáy DANH DÖÏ cuûa ngöôøi
CSVSQ/TVBQGN ñeå haønh ñoäng khi taïi nguõ cuõng nhö khi
rôøi quaân nguõ, luùc ôû trong nöôùc hay khi ra haûi ngoaïi, luùc
tung hoaønh doïc ngang nôi chieán ñòa hay khi thaát theá sa cô
trong nguïc tuø coäng saûn. Moãi ngöôøi luoân hieân ngang giöõ gìn
phaåm caùch vaø tieát thaùo cuûa ngöôøi CSVSQ/TVBQGVN. Vaøo
nhöõng ngaøy thaùng choùt cuûa cuoäc chieán, caùc só quan chæ huy
caùc quaân binh chuûng öu tuù cuûa QL/VNCH cuõng nhö caùc ñôn
vò boä binh xuaát thaân töø Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Vieät Nam,
ñaõ chieán ñaáu cho ñeán giaây phuùt cuoái cuøng.

• Göông anh duõng cuûa caùc Cöïu Sinh Vieân Só Quan
TVBQGVN vò quoác vong thaân, quyeát khoâng haøng ñòch cuûa
caùc só quan khoùa ñaøn anh vaø nhöõng haønh ñoäng can tröôøng
cuûa caùc só quan khoùa ñaøn em, caùc khoùa nhoû môùi ra tröôøng
cuõng chieán ñaáu raát maõnh lieät, bieåu loä moät tinh thaàn phuïc
vuï cao ñoä, quyeát hy sinh cho Toå Quoác, thaät ñaùng ñöôïc ghi
8 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

vaøo quaân söû .
• Thöa quyù Nieân Tröôûng vaø Nieân Ñeä,

• Sau 36 naêm chaám döùt cuoäc chieán do coäng saûn cöôõng
chieám mieàn Nam, caùc cöïu SVSQ/TVBQGVN trong nöôùc
cuõng nhö nôi haûi ngoaïi vaãn caûm thaáy TRAÙCH NHIEÄM coøn
ñeø naëng treân vai cuûa ngöôøi cöïu SVSQ/TVBQGVN noùi rieâng
vaø quaân nhaân QLVNCH noùi chung vì con ñöôøng phuïc vuï
Toå quoác coøn dang dôû. Treân taùm möôi trieäu ñoàng baøo ruoät
thòt vaãn phaûi soáng döôùi cheá ñoä baïo taøn cuûa coäng saûn. Ña soá
nhaân daân vaãn soáng ngheøo khoå, xaõ hoäi bò baêng hoaïi, teä naïn
xaõ hoäi vaø tham nhuõng lan traøn, laõnh thoå vaø laõnh haûi bò chia
caét vaø daâng hieán cho ngoaïi bang; nhaát laø gaàn ñaây, Trung
Coäng ngang nhieân xaâm phaïm chuû quyeàn laõnh haûi Vieät
Nam qua vieäc 3 taøu cuûa Trung Coäng ñaõ xaâm nhaäp vaøo haûi
phaän Vieät Nam moät caùch traéng trôïn, coi thöôøng Luaät Bieån
Quoác Teá, gaây phaãn noä cho ngöôøi daân trong nöôùc cuõng nhö
ñoàng baøo haûi ngoaïi, neân ñaõ coù nhöõng cuoäc bieåu tình phaûn
ñoái Trung Coäng trong nhöõng ngaøy qua, ngay taïi Saøi Goøn
vaø Haø Noäi. Hieän nay quyeàn töï do caên baûn cuûa con ngöôøi
vaãn chöa ñöôïc phuïc hoài, nguy cô maát nöôùc ñang laøm cho
taát caû con daân Vieät Nam ôû quoác noäi cuõng nhö taïi haûi ngoaïi
ñeàu lo aâu, traên trôû. Laø nhöõng CSVSQ/TVBQGVN, chuùng
ta haõy ñoaøn keát, ñeà phoøng tröôùc moïi aâm möu chia reõ, cuøng
taïo söùc maïnh trong coâng cuoäc tranh ñaáu cho Töï do, Daân
Chuû vaø Nhaân Quyeàn cho Vieät Nam.

• Kính chaøo toaøn theå Quyù Vò.
• Santa Clara ngaøy 4 thaùng 7 naêm 2011
• CSVSQ Nguyeãn Vaên Chaán K9
• Toång Hoäi Tröôûng TH/CSVSQ/TVBQGVN.

ÑA HIEÄU 94 9

Thoâng Baùo

ÑAÏI HOÄI K20 KYÛ NIEÄM “48 NAÊM HOÄI NGOÄ”

Ban Ñaïi Dieän K20 Nguyeãn Coâng Tröù Tröôøng Voõ Bò
Quoác Gia Vieät Nam traân troïng thoâng baùo:

Khoùa 20 Nguyeãn Coâng Tröù seõ toå chöùc Ñaïi Hoäi K20 kyõ
nieäm “48 NAÊM HOÄI NGOÄ” vaøo ngaøy 3 ñeán 4 thaùng 9
naêm 2011 taïi thaønh phoá Santa Ana, mieàn nam California,
Hoa kyø.

Thieäp Môøi vaø Chöông Trình ñaõ ñöôïc gôûi ñeán toaøn theå
gia ñình Cöïu SVSQ/K20/TVBQGVN, ñoàng thôøi thoâng baùo
treân dieãn ñaøn K20 Nguyeãn Coâng Tröù vaøo thaùng 7.

Heïn gaëp trong ngaøy “48 NAÊM HOÄI NGOÄ K20”
Moïi chi tieát xin lieân laïc:

Ñaïi Dieän Khoùa: Tröôûng Ban Toå Chöùc:

Leâ Taán Taøi Nguyeãn Höõu Maïnh
1145 Loupe Avenue 3495 Wimbledon Way
San Jose, CA 95121 Costa Mesa, CA 92626
(408) 578-5270 Nhaø (714) 454-2303 Nhaø
(408) 489-4479 Cell (714) 306-2303 Cell

10 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

“TOÅ QUOÁC-DANH DÖÏ-TRAÙCH NHIEÄM”

ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI CÖÏU SINH VIEÂN SÓ QUAN

TRÖÔØNG VOÕ BÒ QUOÁC GIA VIEÄT NAM

Nguyeãn Quoác Ñoáng, K.13

Ngaøy 12-6-2011

“Toå Quoác-Danh Döï-Traùch Nhieäm” laø nhöõng chöõ luoân
ñöôïc caùc quaân nhaân cuûa QLVNCH ghi khaéc trong taâm
khaûm. Ñoù chính laø ngoïn ñuoác soi ñöôøng cho hoï trong cuoäc
chieán baûo veä mieàn Nam töï do choáng laïi cuoäc chieán xaâm
löôïc cuûa Baéc quaân CS (Naêm 1956, Boä Chính Trò Ñaûng
CSVN coâng boá Nghò Quyeát 16 ra leänh tieán haønh cuoäc chieán
tranh xaâm löôïc mieàn Nam, vaø cuoäc chieán naøy khôûi söï naêm
1957). Laø nhöõng ngöôøi trai thôøi loaïn, caùc Sinh Vieân Tröôøng
Voõ Bò Quoác Gia Vieät Nam luoân yù thöùc ñöôïc troïng traùch cuûa
mình ñoái vôùi toå quoác. Tröôøng Meï ñaõ hun ñuùc cho chuùng ta
moät lyù töôûng cao ñeïp: ñoù laø “lyù töôûng quoác gia, daân toäc”
maø khoâng moät cöïu SVSQ naøo ñöôïc quyeàn queân. Nhieäm vuï
cuûa ngöôøi Cöïu SVSQ Voõ Bò chính laø: baûo quoác (baûo veä ñaát
nöôùc choáng moïi cuoäc xaâm laêng töø beân ngoaøi laõnh thoå) vaø
an daân (xaây döïng cuoäc soáng töï do, daân chuû, aám no, haïnh
phuùc cho ngöôøi daân). Trong thôøi ñieåm hieän nay, ngöôøi Cöïu
SVSQ/TVBQGVN nghó gì veà “Toå Quoác-Danh Döï- Traùch
Nhieäm” vaø phaûi coù nhöõng haønh ñoäng naøo thích hôïp?

Laø coâng daân moät quoác gia, taát nhieân chuùng ta phaûi coù
boån phaän ñoái vôùi quoác gia ñoù: xaây döïng vaø baûo veä quoác
gia cuûa mình ñeå noù tieáp tuïc soáng coøn vaø taêng tröôûng. Naêm
1945, Hoà Chí Minh (HCM) ñaõ cho du nhaäp vaøo Vieät Nam
moät chuû thuyeát ngoaïi lai; ñoù laø thuyeát Maùc-Leâ chuû tröông
phaûi ñaáu tranh giai caáp, tieâu dieät giai caáp ñòa chuû vaø tö saûn
trong xaõ hoäi VN haàu giaønh quyeàn laõnh ñaïo ñaát nöôùc cho
giai caáp voâ saûn (coâng nhaân vaø noâng daân), ñeå thaønh laäp moät
nöôùc Vieät Nam theo chuû nghóa xaõ hoäi vaø töøng böôùc seõ tieán
leân chuû nghóa Coäng Saûn. Caùc ñaûng phaùi quoác gia khoâng
CS ñaõ bò HCM vaø tay sai tieâu dieät töø töø. Hieäp Ñònh Geneve
chia ñoâi VN kyù ngaøy 20-7-1954 giuùp Coäng Saûn Vieät Nam
(CSVN) coù cô hoäi chieám ñöôïc nöûa nöôùc vaø thaønh laäp 1 nöôùc
Vieät Nam Coäng Saûn; ñoù laø nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng
Hoøa taïi mieàn Baéc. Mieàn Nam thieát laäp 1 nöôùc theo theå cheá
Coäng Hoøa, laáy teân laø Vieät Nam Coäng Hoøa. Keå töø ñoù, hai
mieàn coù 2 quan nieäm khaùc nhau veà Toå Quoác. Taïi mieàn Baéc,
CSVN ra söùc nhoài soï ngöôøi daân veà moät nöôùc Vieät Nam xaõ
hoäi chuû nghóa. Hoï ñoàng hoùa “toå quoác VN” vôùi “chuû nghóa
xaõ hoäi”, vaø tuyeân truyeàn “yeâu nöôùc laø phaûi yeâu chuû nghóa
xaõ hoäi”. YÙ nieäm veà toå quoác VN ñaõ hoaøn toaøn thay ñoåi.
Caùc giaù trò coå truyeàn cuûa vaên hoùa daân toäc Vieät ñöôïc thay
theá baèng caùc giaù trò môùi nhö: ñaáu tranh giai caáp, chuyeân
chính voâ saûn… Hoïc thuyeát Maùc-Leâ laø hoïc thuyeát caên baûn
cuûa Quoác Teá CS, nhaém tôùi vieäc thaønh laäp 1 theá giôùi ñaïi
ñoàng, chuû tröông Tam Voâ: voâ toå quoác, voâ gia ñình, voâ toân
giaùo, neân hoaøn toaøn xa laï vôùi caùc giaù trò truyeàn thoáng cuûa
daân toäc Vieät. Boä ñoäi CS ñöôïc giaùo duïc laø phaûi “Trung vôùi
Ñaûng” vaø khaåu hieäu cuûa Coâng An CS ngaøy nay laø “Coøn
Ñaûng laø coøn ta”. Toå quoác VN khoâng coøn choã ñöùng trong xaõ
hoäi naøy. Mieàn Nam VN traùi laïi thieát laäp 1 theå cheá daân chuû,
töï do. Caû 2 cheá ñoä Coäng Hoøa, thôøi Toång Thoáng Ngoâ Ñình
Dieäm vôùi neàn ñeä Nhaát CH vaø thôøi Toång Thoáng Nguyeãn
Vaên Thieäu sau naøy vôùi neàn ñeä Nhò CH ñeàu chuû tröông baûo
toàn vaên hoùa Vieät, baûo ñaûm 1 cuoäc soáng töï do, daân chuû cho
ngöôøi daân; traùi haún vôùi theå cheá ñoäc taøi, toaøn trò taïi Baéc VN.

12 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

Toå quoác VN ñöôïc hieåu nhö toå quoác cuûa nhöõng coâng daân
Vieät töï do, coù quyeàn töï do tö töôûng, phaùt bieåu yù kieán, laäp
hoäi, baàu cöû vaø öùng cöû…

Keå töø khi quoác gia VNCH ñöôïc thaønh laäp sau ngaøy ñaát
nöôùc bò chia ñoâi naêm 1954, yù nieäm chính veà “Toå Quoác-
Danh Döï vaø Traùch Nhieäm” ñöôïc gaén lieàn vôùi yù thöùc “choáng
Coäng”. Ngöôøi Vieät quoác gia nhaän roõ HCM vaø Ñaûng CSVN
chæ laø tay sai cuûa Phong Traøo Quoác Teá CS neân caû trieäu ñoàng
baøo mieàn Baéc ñaõ hy sinh boû queâ cha, ñaát toå taïi mieàn Baéc, di
cö vaøo Nam ñeå cuøng nhaân daân mieàn Nam xaây döïng 1 cheá
ñoä töï do, daân chuû, khoâng ñoäc taøi. Yeâu nöôùc ñoái vôùi ngöôøi
coâng daân cuûa cheá ñoä môùi VNCH chính laø “xaây döïng 1 cheá
ñoä töï do, daân chuû, toân troïng nhaân quyeàn”, laø “choáng CS
ñoäc taøi, khaùt maùu, gieát haïi daân laønh khoâng gôùm tay qua caùc
cuoäc caûi caùch ruoäng ñaát, phong traøo Nhaân Vaên-Giai Phaåm,
tieâu dieät tö saûn…” Ngöôøi daân mieàn Baéc di cö vaøo Nam phaûi
chòu nhieàu hy sinh, gian khoå ñeå xaây döïng moät cuoäc soáng
môùi khôûi söï töø con soá khoâng. Ngöôøi daân mieàn Nam cuõng
phaûi coá gaéng heát mình trong vieäc giuùp moät soá ñoâng ñoàng
baøo cuûa mình thích öùng vôùi cuoäc soáng môùi. Taát caû ñeàu phaûi
chòu nhieàu hy sinh trong giai ñoaïn ñaàu cuûa 1 quoác gia non
treû, vaø ngöôøi daân ñeàu yù thöùc traùch nhieäm naëng neà cuûa mình.
Tuy nhieân CSVN khoâng ñeå chuùng ta ñöôïc yeân trong vieäc
xaây döïng cuoäc soáng môùi taïi mieàn Nam. Vì chuùng phaûi hoaøn
thaønh nghóa vuï ñoái vôùi Quoác Teá CS, phaûi bieán VN thaønh 1
quoác gia CS, neân chæ 2 naêm sau khi Hieäp Ñònh Ñình Chieán
Geneve ñöôïc kyù keát, chuùng ñaõ cho tieán haønh “cuoäc chieán
tranh giaûi phoùng mieàn Nam“ baèng voõ löïc (khôûi söï vaøo naêm
1957). Nhöõng thanh nieân öu tuù cuûa mieàn Nam ñeàu phaûi tröïc
tieáp tham gia cuoäc “baûo veä toå quoác VNCH” choáng laïi cuoäc
xaâm laêng ñaãm maùu cuûa Baéc quaân CS. Hoï nhaäp nguõ vaø tröïc
dieän chieán ñaáu vôùi keû thuø töø mieàn Baéc XHCN. Moät soá ñaõ
tình nguyeän vaøo Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia VN ñeå ñöôïc huaán
luyeän thaønh caùc caáp chæ huy öu tuù cuûa QLVNCH. Cuoäc chieán
ñaáu gian khoå cuûa quaân, daân mieàn Nam VN noùi chung, vaø

ÑA HIEÄU 94 13

cuûa caùc Só Quan xuaát thaân töø Tröôøng VBQGVN noùi rieâng
keùo daøi trong 21 naêm, vaø ñaõ duy trì ñöôïc cuoäc soáng töï do,
daân chuû cuûa mieàn Nam trong suoát thôøi gian naøy.

Vì hoaøn caûnh trôù treâu cuûa lòch söû, mieàn Nam VN rôi
vaøo tay quaân xaâm löôïc mieàn Baéc CS vaøo ngaøy 30-4-1975.
Cheá ñoä töï do, daân chuû cuûa VNCH chaám döùt trong töùc töôûi.
5 vò töôùng cuûa QLVNCH, vaø raát nhieàu quaân, caùn, chính
cuûa mieàn Nam yù thöùc ñöôïc hoï ñaõ khoâng hoaøn thaønh ñöôïc
traùch nhieäm baûo veä toå quoác, baûo veä ngöôøi daân, neân ñaõ choïn
hình thöùc tuaãn tieát ñeå baûo toaøn danh döï. Ñoù laø caùc töôùng:
Nguyeãn Khoa Nam, Phaïm Vaên Phuù, Leâ Nguyeân Vyõ, Traàn
Vaên Hai, Leâ Vaên Höng, Ñaïi Taù Hoà Ngoïc Caån, Thöôïng
Só Boä cuûa Tröôøng Truyeàn Tin Vuõng Taøu, Trung Taù Long
döôùi chaân Töôïng Ñaøi Chieán Só Thuûy Quaân Luïc Chieán taïi
Saigon… Ñaây laø nhöõng taám göông saùng veà “loøng yeâu nöôùc
tha thieát, veà yù thöùc traùch nhieäm cao ñoä, vaø veà caùch baûo toaøn
danh döï ñaùng kính”. Haún chuùng ta vaãn töøng ngöôõng moä
loøng can ñaûm cuûa caùc voõ só Thaàn Ñaïo cuûa Nhaät Baûn ngaøy
xöa. Khi danh döï cuûa hoï bò xuùc phaïm, hoï saün saøng töï moå
buïng, choïn caùi cheát ñeå röûa saïch moái nhuïc. Caùc phi coâng
cuûa phi ñoaøn Thaàn Phong Nhaät Baûn trong Theá Chieán Thöù
Hai cuõng can ñaûm laùi maùy bay lao vaøo haïm ñoäi keû thuø taïi
Traân Chaâu Caûng naêm 1945. Vieäc tuaãn tieát cuûa caùc anh huøng
trong QLVNCH vò quoác vong thaân vaøo ngaøy 30-4-1975 seõ
maõi maõi ñöôïc ngöôøi daân VNCH ghi nhôù vaø tri aân.

Ngaøy 30-4-1975 coøn khôûi ñaàu 1 trang söû voâ tieàn khoaùng
haäu cuûa ngöôøi Vieät quoác gia yeâu chuoäng töï do, daân chuû. Hoï
yù thöùc khoâng theå soáng noåi döôùi 1 cheá ñoä ñoäc taøi saün saøng
hy sinh quyeàn lôïi cuûa ngöôøi daân cho quyeàn lôïi cuûa caùc giôùi
chöùc laõnh ñaïo trong Ñaûng CSVN, vaø hoï quyeát taâm ra ñi
duø phaûi hy sinh moïi taøi saûn vaø ngay caû thaân maïng. Trang
söû vöôït bieân, vöôït bieån tî naïn CS baét ñaàu. Nhöõng trang söû
ñaày maùu vaø nöôùc maét cuûa thuyeàn nhaân treân bieån vaø cuûa
nhöõng ngöôøi vöôït bieân baèng ñöôøng boä khieán coäng ñoàng
theá giôùi töï do kinh hoaøng. Hoï môû roäng voøng tay ñoùn nhaän

14 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

nhöõng ngöôøi Vieät tî naïn CS, cho chuùng ta vaø con chaùu moät
con ñöôøng soáng. Nhieàu naêm sau ngaøy 30-4-1975, töø 1978
ñeán giöõa thaäp nieân 80, nhieàu laøn soùng ngöôøi Vieät tî naïn
CS ñeán ñònh cö taïi caùc quoác gia töï do khaép 5 chaâu. Coäng
ñoàng nhöõng ngöôøi Vieät tî naïn CS ñöôïc hình thaønh, vaø moãi
ngaøy moät taêng tröôûng.

Söï thaønh laäp 1 coäng ñoàng ngöôøi Vieät ngoaøi VN goàm ña
soá laø nhöõng naïn nhaân cuûa CS: nhöõng ngöôøi ñaõ bò CS cöôùp
ñoaït heát taøi saûn, bò toáng ñi caùc vuøng “kinh teá môùi” khoâ caèn,
bò nhieàu naêm löu ñaày trong caùc traïi tuø “hoïc taäp caûi taïo”…
ñaõ taïo nhieàu aûnh höôûng ñeán caùch suy nghó, caûm xuùc cuõng
nhö caùch soáng cuûa ngöôøi daân trong nöôùc vaø taïi haûi ngoaïi.
Nhöõng naêm ñaàu tieân, CSVN töùc giaän goïi nhöõng ngöôøi boû
nöôùc ra ñi vaøo ngaøy 30-4-1975 vaø nhöõng ngöôøi vöôït bieân,
vöôït bieån troán chaïy khoûi VN sau ñoù laø nhöõng keû ”phaûn boäi
Toå quoác” (chuùng ñoàng hoùa toå quoác VN vôùi chuû nghóa xaõ
hoäi, neân ai choái boû chuû nghóa xaõ hoäi ñeàu bò gaùn toäi phaûn
quoác). Chuùng cho coâng an, boä ñoäi bieân phoøng canh gaùc
gaét gao caùc vuøng bieân giôùi vaø nhöõng vuøng bôø bieån, ngaên
chaën thuyeàn vöôït bieån, baét ngöôøi vöôït bieân vaø vöôït bieån,
giam tuø hoï trong caùc traïi lao ñoäng khoå sai, cöôùp tieàn vaø
vaøng hoï mang theo trong ngöôøi… Nhöõng bieän phaùp hung
haõn naøy cuõng khoâng ngaên chaën ñöôïc caùc laøn soùng ngöôøi
boû nöôùc ra ñi tî naïn CS. Moïi thaønh phaàn trong xaõ hoäi tìm
caùch boû nöôùc ra ñi: töø quaân cho ñeán daân, töø trí thöùc ñeán
ngöôøi lao ñoäng… Nhöõng myõ töø cuûa cheá ñoä môùi nhö: nhaân
daân laøm chuû, chuyeân chính voâ saûn, con ngöôøi môùi xaõ hoäi
chuû nghóa, taän dieät giai caáp boùc loät… khoâng giöõ chaân ñöôïc
ngöôøi daân, khoâng ñem laïi nieàm tin cho hoï. Hoï khoâng theå
chaáp nhaän moät “toå quoác xaõ hoäi chuû nghóa” xa laï vôùi nhöõng
giaù trò daân toäc truyeàn thoáng cuûa hoï. Sau nhieàu naêm gian nan
cöïc khoå ñeå coù moät ñôøi soáng taïm oån ñònh taïi caùc nöôùc taïm
dung, ngöôøi Vieät tî naïn CS taïi haûi ngoaïi baét ñaàu tham gia
vaøo ñôøi soáng chính trò ôû ñòa phöông. Caùc hoäi ñoaøn luùc ñaàu
chæ mang tính chaát aùi höõu daàn daàn trôû thaønh caùc hoäi ñoaøn

ÑA HIEÄU 94 15

tranh ñaáu, mang maøu saéc chính trò roõ neùt hôn. Hoï xaùc nhaän
caên cöôùc tî naïn chính trò cuûa mình, khaúng ñònh hoï coù maët ôû
haûi ngoaïi taïi caùc nöôùc töï do vì lyù töôûng quoác gia, daân toäc,
vì lyù töôûng töï do, daân chuû chöù khoâng phaûi vì lyù do kinh teá.
Coäng ñoàng haûi ngoaïi do hoï xaây döïng neân ngaøy moät vöõng
maïnh veà yù thöùc chính trò laãn kinh teá, trôû thaønh moät ñoái löïc
quan troïng cuûa CSVN.

Trong hoaøn caûnh môùi naøy, CSVN baét buoäc phaûi thay
ñoåi quan nieäm vaø chính saùch hoaït ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi
coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi. Chuùng thoâi khoâng goïi
nhöõng ngöôøi Vieät boû nöôùc ra ñi laø “nhöõng keû phaûn quoác,
chaïy theo ñeá quoác Myõ ñeå aên bô thöøa, söõa caën” nöõa. Chuùng
goïi hoï laø “khuùc ruoät ngaøn daëm, laø Vieät Kieàu yeâu nöôùc”.
Thöïc ra hoï ñaâu phaûi laø Vieät Kieàu. Vieät Kieàu laø coâng daân
Vieät Nam mang quoác tòch VN ñang soáng taïi ngoaïi quoác,
vaãn coøn bò chi phoái bôûi chính phuû VN. Coøn ngöôøi Vieät boû
nöôùc Vieät ra ñi tî naïn CS, sau nhieàu naêm sinh soáng vaø laøm
vieäc taïi caùc nöôùc taïm dung, hoï ñaõ trôû thaønh coâng daân cuûa
caùc nöôùc naøy, mang quoác tòch môùi, ñaâu coøn laø coâng daân
cuûa VN nöõa maø goïi hoï laø Vieät Kieàu. Thaùng 3, 2004, CSVN
coøn ban haønh Nghò Quyeát 36, moät chính saùch quy moâ ñeå
moät maët thu phuïc nhaân taâm taïi haûi ngoaïi, keâu goïi ngöôøi
Vieät nöôùc ngoaøi nghó ñeán toå quoác VN maø ñem taøi löïc, nhaân
löïc veà xaây döïng ñaát nöôùc; maët khaùc chuùng tìm caùch ñaùnh
phaù nhöõng thaønh phaàn kieân quyeát choáng Coäng, laøm hoï naûn
loøng, khoâng daùm tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng choáng Coäng
taïi haûi ngoaïi nöõa. Trong caùc sinh hoaït coäng ñoàng, chuùng
ta chöùng kieán nhöõng vieäc töø tröôùc ñeán nay chöa heà coù.
CSVN cho tay sai tìm caùch xaâm nhaäp vaøo caùc toå chöùc coäng
ñoàng, ñoaøn theå cuûa ngöôøi Vieät haûi ngoaïi. Chuùng keâu goïi
ngöôøi Vieät nöôùc ngoaøi ñem voán veà VN ñaàu tö. Chuùng boû
voán cho caùc toå chöùc kinh taøi taïi haûi ngoaïi phaùt trieån hoaït
ñoäng. Chuùng cöû caùc phaùi ñoaøn töø thieän ñi khaép nôi keâu goïi
chuùng ta môû loøng töø taâm giuùp ngöôøi giaø neo ñôn, giuùp treû
em ngheøo, moà coâi, taät nguyeàn, giuùp xaây tröôøng hoïc, gieáng

16 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

nöôùc, caàu ñöôøng taïi VN… Chuùng keâu goïi trí thöùc treû trong
coäng ñoàng veà VN giuùp nöôùc vaø giuùp daân… Chuùng keâu goïi
ngöôøi Vieät haûi ngoaïi “veà nguoàn”. Chuùng goïi queâ höông VN
laø “chuøm kheá ngoït” ñeå thöùc tænh loøng yeâu toå quoác VN cuûa
hoï. Toùm laïi CSVN gian manh, khoâng ñeà caäp ñeán “toå quoác
xaõ hoäi chuû nghóa” cuûa chuùng nöõa, maø chæ coøn nhaéc nhôû ñeán
“toå quoác VN” thoâi. Bieát bao ngöôøi ñaõ bò löøa, ñaõ queân heát
nhöõng naêm thaùng bò ñoïa ñaày trong caùc nhaø tuø lôùn, nhoû cuûa
CS, queân heát toäi aùc dieät chuûng cuûa chuùng ñaõ khieán haøng
traêm ngaøn ngöôøi daân voâ toäi phaûi cheát thaûm trong röøng saâu
hay treân bieån caû… Hoï oà aït quay veà VN, ñem nhieàu tyû ñoâ la
daâng cho baïo quyeàn CS, giuùp chuùng thoaùt hieåm, soáng coøn,
vaø ngaøy nay vaãn ngöï trò treân ñaàu, treân coå ngöôøi daân VN.

Ngöôøi daân Vieät haûi ngoaïi nghó gì trong hoaøn caûnh naøy?
Caùc cöïu SVSQ Voõ Bò nghó gì “veà khaùi nieäm toå quoác, veà
traùch nhieäm, vaø veà danh döï” trong hoaøn caûnh ñoåi môùi naøy?
Coù moät soá ngöôøi nghó raèng quoác gia VNCH ñaõ maát, khoâng
coøn toàn taïi nöõa, ñaõ trôû thaønh lòch söû. Hieän taïi baây giôø chæ coøn
moät nöôùc VN, tuy laø moät nöôùc VN Coäng Saûn nhöng vaãn coøn
laø nôi choân nhau, caét roán cuûa hoï, nôi hoï coøn bieát bao ngöôøi
thaân sinh soáng, nôi an nghæ cuûa toå tieân, nôi hoï coù bieát bao
kyû nieäm cuûa thuôû aáu thô, cuûa thôøi tröôûng thaønh… Thaäm chí
hoï coøn khoâng daùm baøy toû loøng yeâu kính ñoái vôùi laù côø vaøng,
ba soïc ñoû, töôïng tröng cho quoác gia VNCH ngaøy xöa. Moät
cöïu quaân nhaân QLVNCH, cuõng laø moät nhaø baùo noåi tieáng
cuûa cheá ñoä mieàn Nam, coøn khuyeân ngöôøi Vieät haûi ngoaïi
“neân caát giöõ côø vaøng ôû trong loøng, chöù khoâng neân ñem noù
tröng ra trong caùc cuoäc bieåu tình taïi haûi ngoaïi!” Thaät laø moät
thaùi ñoä voâ ôn, ñaõ bò nhieàu ñoàng höông Vieät tî naïn phaûn
ñoái kòch lieät. Chuùng ta caàn ghi nhôù moät ñieàu. Tuy ngöôøi
Vieät boû nöôùc ra ñi ñaõ maát taát caû, maát nhaø cöûa, ngöôøi thaân,
maát caû queâ höông nhöng hoï vaãn coøn giöõ ñöôïc linh hoàn cuûa
toå quoác trong tim. Bieåu töôïng cuûa toå quoác VNCH chính laø
laù côø vaøng, ba soïc ñoû. Nhöõng gì maø ngöôøi Vieät tî naïn CS
laøm ñeå baûo veä vaø toân vinh laù quoác kyø naøy chính laø nhöõng

ÑA HIEÄU 94 17

gì hoï laøm cho “toå quoác VNCH” cuûa hoï. Sao coù theå noùi laø
toå quoác cuûa hoï ñaõ maát? Ñaây chæ laø loái noùi nguïy bieän cuûa
boïn CS gian manh vaø beø luõ tay sai naèm vuøng taïi haûi ngoaïi.

Trong nhieàu naêm qua, chuùng ta chöùng kieán söï tröôûng
thaønh veà moïi maët cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät tî naïn CS. Hoï
khuyeán khích con chaùu gia nhaäp vaøo doøng chính: tích cöïc
tham gia baàu cöû vaø öùng cöû taïi ñòa phöông. Hoï tham gia caùc
cuoäc bieåu tình choáng söï hieän dieän cuûa caùc vieân chöùc CS,
choáng caùc cuoäc trình dieãn cuûa vaên coâng CS, choáng söï xaâm
nhaäp cuûa CS vaø tay sai trong moïi hoaït ñoäng: kinh teá, vaên
hoùa, vaên ngheä, xaõ hoäi… Hoï chòu hy sinh thì giôø, tieàn baïc vaø
coâng söùc ñeå choáng laïi söï thaâm nhaäp cuûa CSVN. Hoï bieán
coäng ñoàng thaønh moät thaønh trì choáng Coäng vöõng chaéc, cöông
quyeát baûo veä vuøng ñaát töï do cuoái cuøng cho hoï vaø con chaùu.
Ñeå toû loøng toân kính ñoái vôùi bieåu töôïng cuûa toå quoác VNCH,
laù côø vaøng, ba soïc ñoû, hoï ñaõ hôïp söùc vaän ñoäng caùc giôùi chöùc
daân cöû taïi ñòa phöông (caùc hoäi ñoàng thaønh phoá, caùc quoác
hoäi tieåu bang…) thoâng qua caùc nghò quyeát coâng nhaän vaø vinh
danh côø VNCH. Chieán dòch Vinh Danh Côø VCH khôûi ñaàu
vaøo thaùng 2, 2003 vaø vaãn coøn ñang tieáp dieãn taïi Hoa Kyø.
Ngöôøi Vieät tî naïn CS coøn kieân quyeát haï côø maùu CS ôû baát
cöù nôi naøo noù ñöôïc treo leân. Bieán coá Traàn Tröôøng taïi thuû
ñoâ cuûa ngöôøi Vieät tî naïn CS, Little Saigon, Nam California,
vaøo naêm 1999 ñaõ chöùng toû ngöôøi Vieät haûi ngoaïi khoâng ñeå
CSVN xaâm chieám ñaát soáng töï do cuûa hoï. Caùc tröôøng hoïc,
cô sôû thöông maïi, beänh vieän… treo côø VC, sau khi ñöôïc giaûi
thích, hoï ñeàu cho haï côø VC vaø treo côø vaøng, ba soïc ñoû cuûa
ngöôøi Myõ goác Vieät. Nôi naøo daùm cho haï côø quoác gia ñeå
ñoùn tieáp ngöôøi cuûa VN Coäng Saûn thì bò ñoàng höông bieåu
tình phaûn ñoái kòch lieät (bieán coá haï côø quoác gia taïi Vietnam
Center, thaønh phoá Saint Paul, tieåu bang Minnesota thaùng
11, 2003). Ngöôøi Vieät tî naïn CS coøn goùp coâng, goùp söùc vaø
tieàn baïc ñeå xaây döïng caùc Ñaøi Töôûng Nieäm Chieán Só Vieät-
Myõ hay Chieán Só Vieät-UÙc, nôi laù côø vaøng, ba soïc ñoû cuûa
VNCH ñöôïc ngaïo ngheã tung bay ngang vôùi côø cuûa quoác gia

18 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

sôû taïi (Hoa kyø vaø UÙc chaâu…) Toùm laïi, ñoái vôùi ngöôøi Vieät
tî naïn CS, toå quoác cuûa hoï vaãn laø “toå quoác VNCH” ñöôïc
töôïng tröng baèng laù côø vaøng, ba soïc ñoû.

Xaùc ñònh ñöôïc vaán ñeà “toå quoác” trong hoaøn caûnh môùi
cuûa mình roài, ngöôøi Vieät haûi ngoaïi noùi chung, vaø caùc cöïu
SVSQ Voõ Bò noùi rieâng phaûi xaùc ñònh tieáp “traùch nhieäm”
cuûa mình. Ngaøy nay cuoäc chieán Quoác-Coäng ñaõ sang moät
trang môùi, khoâng coøn dieãn ra treân chieán tröôøng, maø dieãn
ra treân nhieàu maët traän khaùc, raát ña daïng, ñoøi hoûi chuùng ta
phaûi doác toaøn taâm, toaøn löïc ñeå chieán thaéng keû thuø chung:
boïn CSVN gian manh, khaùt maùu. Vaäy chuùng ta phaûi laøm
gì trong cuoäc chieán ña daïng naøy?

Thöù nhaát, chuùng ta phaûi tích cöïc hoã trôï cho caùc toå chöùc
coäng ñoàng vaø hoäi ñoaøn trong caùc hoaït ñoäng baûo veä laù côø
vaøng, ba soïc ñoû; baûo veä coäng ñoàng choáng söï xaâm nhaäp
cuûa CS vaø tay sai. Chuùng ta cöông quyeát khoâng ñi xem caùc
chöông trình vaên ngheä coù söï hieän dieän cuûa ca só töø trong nöôùc
ra, cuûa caùc vaên coâng VC, cuûa caùc ca só haûi ngoaïi thöôøng
xuyeân veà VN trình dieãn. Chuùng ta khoâng tieáp nguoàn soáng
cho caùc cô sôû phaùt haønh baêng, ñóa VC, saùch baùo VC, khoâng
mua haøng taïi caùc cô sôû kinh taøi cuûa VC, khoâng mua haøng
cuûa caùc cô sôû laøm aên buoân baùn vôùi VC. Nhieàu caù nhaân vaø
hoäi ñoaøn ñaõ töøng vì hoâ haøo bieåu tình choáng vaên coâng VC,
choáng caùc baàu vaên ngheä môøi vaên coâng VC ra haûi ngoaïi
trình dieãn maø bò kieän caùo taïi toøa.

Toång Hoäi Cöïu SVSQ/TVBQGVN ñaõ neâu 1 taám göông
saùng trong vieäc keâu goïi caùc thaønh vieân trong Toång Hoäi tích
cöïc yeåm trôï Quyõ Phaùp Lyù cho 7 thaønh vieân ñang bò kieän, taïi
Fort Worth Texas. Caùc anh em Voõ Bò ñaõ vaø ñang nhieät tình
ñoùng goùp hoã trôï ñoàng höông vaø ñoàng moân trong vuï kieän naøy.

Thöù hai, chuùng ta cuõng caàn thanh loïc haøng nguõ cuûa
chính mình, nhaän dieän keû noäi thuø coù theå ñang naèm ngay
trong haøng nguõ cuûa chính chuùng ta. Chuùng tìm caùch chia reõ,
phaân hoùa haøng nguõ cuûa chuùng ta, maø raát nhieàu khi vì caàu

ÑA HIEÄU 94 19

an, vì caû neå, vì muoán giöõ hoøa khí, tình töï ñoàng moân, chuùng
ta ñaõ khoâng daùm thaúng tay vôùi nhöõng keû noäi thuø naøy. Nhaän
dieän chuùng khoâng khoù laém, nhöng ñoái phoù vôùi chuùng laém
khi thaät khoù khaên vì chuùng ta coøn ñeå tình caûm hôn laø lyù trí
chi phoái haønh ñoäng cuûa chuùng ta. Thöû nghó, ôû ngoaøi maët
traän, neáu chuùng ta nöông tay vôùi keû thuø, chuùng coù tha cho
ta hay khoâng? Heã khoâng chieán ñaáu thì thoâi, coøn chaáp nhaän
chieán ñaáu thì phaûi chieán ñaáu kieân quyeát môùi naém phaàn
thaéng. Thaät laø nöïc cöôøi cho lyù luaän cuûa nhöõng keû chuû tröông
“khoâng neân choáng Coäng quaù khích, phaûi choáng Coäng oân
hoøa ñeå keùo chuùng veà phía mình, phaûi coäng taùc vôùi chuùng
ñeå caûm hoùa chuùng, phaûi hoøa hôïp, hoøa giaûi vôùi chuùng ñeå
xaây döïng ñaát nöôùc vaø caûi thieän ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân…”
Chieán ñaáu choáng Coäng nöûa vôøi kieåu naøy seõ khoâng bao giôø
thaéng ñöôïc chuùng, vaø seõ khoâng mang laïi thaønh quaû nhö
chuùng ta mong muoán.

Thöù ba, chuùng ta nhaát quyeát khoâng giuùp cho keû thuø coù
phöông tieän cuûng coá quyeàn löïc vaø tieáp tuïc laøm giaøu treân
ñaàu, treân coå nhaân daân VN. Caùc hình thöùc tieáp maùu cho cheá
ñoä chaúng haïn göûi tieàn veà ñaàu tö ôû Vieät Nam, veà VN du lòch,
aên chôi… chuùng ta tuyeät ñoái khoâng theå laøm.

Vaán ñeà danh döï cuûa khoái ngöôøi Vieät tî naïn CS taïi haûi
ngoaïi cuõng caàn neâu ra ôû ñaây. Ngaøy xöa chuùng ta ñaõ lieàu
cheát boû queâ höông, xöù sôû ra ñi, vaø ñaõ ñöôïc chính quyeàn cuõng
nhö ngöôøi daân caùc nöôùc taïm dung cho tî naïn chính trò, traùnh
söï böùc haïi cuûa nguïy quyeàn CS. Ngaøy nay khoâng leõ vì chuùt
lôïi nhoû maø chuùng ta choái boû caên cöôùc tî naïn cuûa mình, saün
saøng trôû veà queâ höông coäng taùc vôùi nguïy quyeàn CS. CSVN
chaúng heà thay ñoåi. Chuùng vaãn xaùc ñònh neàn taûng cuûa cheá
ñoä chính trò cuûa chuùng laø chuû thuyeát Maùc-Leâ, vaø chuùng vaãn
seõ tieáp tuïc con ñöôøng tieán leân chuû nghóa CS. Chuùng vaãn
coi Trung Coäng laø quan thaày, vaø vaãn tieáp tuïc thaùi ñoä khieáp
nhöôïc ñoái vôùi nöôùc laùng gieàng xaáu xa phöông Baéc. Nhö vaäy
chæ coù moät soá ngöôøi Vieät haûi ngoaïi thay ñoåi caùch nhìn ñoái
vôùi boïn taø quyeàn VC maø thoâi. Hoï noùi “CSVN ngaøy nay ñaõ

20 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

thay ñoåi roài; chuùng khoâng coøn laø Coäng Saûn nöõa; tröôùc sau
gì CSVN cuõng phaûi bò ñaøo thaûi, khoâng neân noân noùng maø
phaûi thöùc thôøi chuaån bò cho 1 xaõ hoäi haäu CS ña ñaûng, ña
nguyeân v…v…” Laø ngöôøi Vieät tî naïn chính trò taïi haûi ngoaïi,
chuùng ta khoâng theå noùi vaø laøm nhöõng gì gaây haïi cho chính
nghóa quoác gia. Chuùng ta cuõng quyeát khoâng laøm nhöõng gì
coù lôïi cho cheá ñoä CS taïi queâ nhaø, laøm giaûm nheï toäi aùc maø
chuùng ñaõ gaây ra cho ñaát nöôùc vaø daân toäc Vieät Nam.

Nhìn laïi lòch söû VN, chuùng ta thaáy moät ñieàu raát roõ neùt;
ñoù laø “tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa daân toäc VN”. Loøng yeâu nöôùc
cuûa ngöôøi daân VN ñaõ giuùp hoï chaáp nhaän moïi hy sinh trong
nhöõng khoaûng thôøi gian raát daøi; nhieàu laàn ñaùnh baïi keû thuø
phöông Baéc; khoâng bò Taøu ñoàng hoùa sau caû ngaøn naêm Baéc
thuoäc; vaãn giöõ ñöôïc neàn ñoäc laäp sau gaàn 100 naêm bò thöïc
daân Phaùp ñoâ hoä. Lòch söû VN laø lòch söû choáng ngoaïi xaâm.
Chính CSVN ñaõ lôïi duïng loøng yeâu nöôùc cuûa daân toäc VN
ñeå loâi cuoán ngöôøi daân mieàn Baéc vaøo cuoäc chieán xaâm laêng
mieàn Nam (1957-1975), laáy chieâu baøi laø “giaûi phoùng mieàn
Nam khoûi söï xaâm löôïc cuûa ñeá quoác Myõ, giaønh ñoäc laäp cho
toå quoác VN”. Söï tuyeân truyeàn doái traù naøy ñaõ khieán ngöôøi
daân 2 mieàn phaûi vöôùng vaøo cuoäc chieán ñaãm maùu nhaát trong
lòch söû nöôùc nhaø, cuoäc chieán Quoác-Coäng ñaõ khieán nhieàu
trieäu quaân vaø daân 2 mieàn Nam vaø Baéc maát maïng, moät cuoäc
chieán vaãn coøn ñeå laïi nhöõng veát thöông khoâng theå laønh ñöôïc
trong loøng ngöôøi daân Vieät duø chieán tranh ñaõ chaám döùt 36
naêm roài. Chöa bao giôø ngöôøi Vieät laïi bò chia reõ traàm troïng
nhö ngaøy nay: ngöôøi daân Vieät haûi ngoaïi tî naïn CS thì quyeát
khoâng ñoäi trôøi chung vôùi CS, quyeát khoâng hoøa hôïp, hoøa giaûi
vôùi chuùng döôùi baát cöù hình thöùc naøo. Trong khi ñoù coù moät
soá ngöôøi Vieät duø bieát CSVN gian aùc vaø bieát laø khoâng theå
soáng chung vôùi chuùng, vì quyeàn lôïi, vaãn coäng taùc vaø cam
taâm laøm tay sai cho chuùng.

Sau khi nhôø lôïi duïng ñöôïc loøng yeâu nöôùc cuûa ngöôøi
daân, vaø chieám ñöôïc quyeàn haønh cai trò treân toaøn laõnh thoå,

ÑA HIEÄU 94 21

CSVN ñaõ hieän nguyeân hình laø moät luõ buoân daân, baùn nöôùc.
Chuùng lieân tuïc nhöôïng ñaát, nhöôïng bieån vaø ñaûo cuûa VN
cho Taøu Coäng khieán ñaát nöôùc maát daàn nhöõng phaàn ñaát quyù
baùu maø toå tieân ta phaûi toán bao xöông maùu môùi coù ñöôïc
vaø baûo veä ñöôïc. Daân chuùng trong nöôùc phaãn noä bieåu tình
choáng haønh ñoäng xaâm löôïc cuûa Trung Coäng ngoaøi Bieån
Ñoâng thì CSVN cho coâng an ñaøn aùp thaúng tay. Ngöôøi daân
Vieät taïi haûi ngoaïi vì yeâu nöôùc Vieät, coù caûm thaáy phaãn noä
tröôùc thaùi ñoä hung haêng cuûa Trung Coäng vaø thaùi ñoä khieáp
nhöôïc cuûa VC cuõng chæ bieát bieåu tình phaûn ñoái chuùng tröôùc
caùc toøa ñaïi söù hay laõnh söï quaùn. Ngoaøi ra hoï coøn bieát laøm
gì hôn, vì toå quoác VN ñaõ bò boïn cöôùp CSVN chieám maát.
Hoï ñaõ khoâng coøn caùch naøo baûo veä toå quoác moät caùch höõu
hieäu nöõa! Traùch nhieäm “baûo veä toå quoác” baây giôø laïi naèm
trong tay boïn baùn nöôùc VC thì hieåm hoïa maát nöôùc laø ñieàu
khoâng theå traùnh! Caùi maø chuùng ta coù theå laøm ñöôïc baây giôø
laø heát loøng hoã trôï cho caùc phong traøo daân chuû trong nöôùc;
khuyeán khích giôùi treû trong nöôùc can ñaûm ñöùng leân nhaän
nhieäm vuï cuûa mình, khoâng khieáp sôï baïo quyeàn CS nöõa, vaø
saün saøng laøm taát caû ñeå moät phong traøo caùch maïng töông töï
nhö cuoäc caùch maïng Hoa Laøi taïi Baéc Phi vaø Trung Ñoâng
coù cô hoäi naûy sinh.

Toùm laïi, khoái ngöôøi Vieät tî naïn CS noùi chung vaø anh
em Cöïu SVSQ Voõ Bò noùi rieâng taïi haûi ngoaïi ngaøy nay ngoaøi
traùch nhieäm ñoái vôùi queâ höông thöù hai, laø mieàn ñaát taïm
dung cuûa chuùng ta vaø con chaùu trong theá giôùi töï do, chuùng
ta vaãn coøn traùch nhieäm ñoái vôùi toå quoác VN, laø queâ cha,
ñaát toå cuûa raát nhieàu ngöôøi trong coäng ñoàng. Taïi haûi ngoaïi,
chuùng ta chæ laø moät thieåu soá ñang ñöôïc höôûng cuoäc soáng töï
do, daân chuû. So vôùi hôn 80 trieäu ngöôøi daân Vieät ñang soáng
laàm than, thieáu töï do trong nöôùc, chuùng ta may maén hôn hoï
raát nhieàu. Do ñoù chuùng ta vaãn coøn coù traùch nhieäm ñoái vôùi
hoï. Ñieàu chuùng ta tha thieát mong moûi vaø phaûi coá gaéng laøm
cho ñöôïc, ñoù laø tieáp tuïc cuoäc tranh ñaáu vì töï do, daân chuû vaø
nhaân quyeàn cho ngöôøi daân Vieät trong nöôùc. Ña soá chuùng

22 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

ta tuoåi ñôøi ñaõ cao, söùc khoûe suy yeáu sau nhieàu naêm chinh
chieán vaø nhieàu naêm bò ñoïa ñaày trong caùc nhaø tuø CS. Neáu
muoán thaønh coâng trong cuoäc chieán cuoái cuøng naøy, chuùng ta
caàn giöõ vöõng nieàm tin, khoâng chao ñaûo tröôùc söï mua chuoäc
hay taán coâng cuûa keû thuø. Chuùng ta cuõng caàn giaùo duïc giôùi
treû trong coäng ñoàng ñeå hoï yù thöùc ñöôïc traùch nhieäm trong
vieäc tieáp böôùc cha chuù, tranh ñaáu cho moät Vieät Nam töï do,
daân chuû, khoâng Coäng Saûn. Con ñöôøng chuùng ta ñi coøn daøi
vaø coøn nhieàu gian khoå, nhöng neáu coá gaéng, chuùng ta seõ tôùi
nôi. Ngoïn ñuoác soi ñöôøng cuûa chuùng ta chính laø Lyù Töôûng
cuûa Tröôøng Meï, ñaõ ñöôïc khaúng ñònh nhieàu laàn trong Baûn
Noäi Quy cuûa Toång Hoäi. Ñoù laø: “cöông quyeát khoâng chaáp
nhaän hoøa hôïp, hoøa giaûi vôùi CSVN; quyeát taâm höôùng moïi
hoaït ñoäng vaøo vieäc giaûi theå Ñaûng CSVN, thöïc hieän giaác
mô quang phuïc queâ höông VN, ñem laïi cuoäc soáng töï do,
daân chuû vaø haïnh phuùc cho ngöôøi daân Vieät”.

Nguyeãn Quoác Ñoáng, K.13

ÑA HIEÄU 94 23

Ngaøy Quoác Haän
30 Thaùng 4 Naêm 1975

Laàn Thöù 36

Taâm Huyeát cuûa Moät Trí Thöùc Theá Heä Treû Trong Nöôùc

Caùch ñaây 36 naêm, döï kieán Mieàn Nam Vieät Nam
(MNVN) seõ suïp ñoå, vaøo ngaøy 27-04-1975, caùc sinh vieân
VN du hoïc taïi Paris ñaõ toå chöùc ngaøy ñeå tang cho MNVN.
Trong dòp naøy, thi só Ngoân Nguyeãn ñaõ saùng taùc moät baøi thô
raát xuùc ñoäng:

“OÂi ñau ñôùn tieãn linh hoàn Toå quoác
OÂm hình haøi laù côø Vaøng Ba Soïc

24 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

Chít khaên soâ caû daân toäc bòt tang

OÁi! Mieàn Nam noãi ñau xoùt kinh hoaøng

Trôøi!!! Daäy tieáng keâu vang bò Böùc Töû

Bieán ñoåi maøu bao linh hoàn vieãn xöù

Trang Quoác Söû nhuoäm maùu hoàng töôi

Chöõ Töï Do tröôùc maét ñaõ cheát roài

Vaønh khaên traéng noãi ñau ngaøy Quoác Haän”

Thöïc vaäy, bieán coá ngaøy Quoác Haän 30-04-1975 ñaõ mang
laïi haäu quaû voâ cuøng khaéc nghieät, gaàn 30 trieäu ñoàng baøo
MNVN laâm vaøo caûnh cöïc kyø ñieâu linh thoáng khoå, nhaø tan
cöûa naùt, con maát cha, vôï maát choàng, choàng maát vôï, keû boû
xaùc trong nguïc tuø, ngöôøi laøm moài cho haûi taëc hay bò choân
vuøi trong loøng bieån caû. Toäi aùc cuûa CSVN ñoäc taøi toaøn trò ñoái
vôùi daân toäc choàng chaát suoát 36 naêm qua khoâng buùt naøo taû
xieát. Haäu quaû laø ñaát nöôùc baêng hoaïi tuït haäu theâ thaûm. “So
vôùi caùc nöôùc laân bang trong vuøng Ñoâng Nam AÙ, VN ngaøy
nay caàn 18 naêm ñeå ñuoåi kòp Indonesia, 34 naêm vôùi Thaùi lan
vaø 197 naêm vôùi Singapore.” (Lôøi taâm huyeát cuûa Nguyeãn
Nguyeãn, theá heä trí thöùc treû 8x trong nöôùc)

Ngöôøi ta thöôøng noùi: “Ñoái töôïng quan saùt thay ñoåi tuyø
theo vò trí cuûa ngöôøi quan saùt”. Cuoäc CTVN laïi voâ cuøng
phöùc taïp cho neân coù raát nhieàu goùc caïnh ñeå quan saùt. Keát
quaû laø tuy cuøng moät söï vieäc, nhöng laïi naûy sinh nhieàu quan
ñieåm khaùc nhau, coù khi maâu thuaãn nhau veà nguyeân nhaân
ñöa ñeán thaûm hoïa MNVN rôi vaøo tay coäng saûn. Thaät laø
mæa mai, maõi 35 naêm sau ngaøy Quoác Haän 30 thaùng 4 naêm
1975, chuùng ta môùi nghe ñöôïc cöïu Ngoaïi tröôûng Hoa kyø
Henry Kissinger thuù toäi trong cuoäc hoäi thaûo taïi Boä Ngoaïi
giao Hoa kyø ngaøy 29-09-2010. Lôøi thuù toäi aáy ñöôïc toùm goïn
nhö sau: “Söï thaûm baïi taïi Vieät Nam naêm 1975 laø do Hoa
kyø chôù khoâng phaûi VNCH”

ÑA HIEÄU 94 25

Leâ thaønh Nhaân, taùc giaû baøi vieát KISSINGER ÑAÕ ÑAÁM
NGÖÏC THUÙ TOÄI (ngaøy 28-10-2010) nhaän ñònh nhö sau veà
lôøi thuù toäi treân cuûa Kissinger: “Nhaân daân Vieät Nam vaø theá
giôùi coâng chính ñaõ chôø ñôïi caâu noùi ñoù töø 35 naêm roài, nay
môùi ñöôïc thoát ra töø chính cöûa mieäng cuûa Henry Kissinger,
vaøo moät thôøi ñieåm vaø taïi moät ñòa ñieåm coù tính toaùn. Bôûi vaäy,
noù coù moät giaù trò voâ cuøng quan troïng. Noù traû laïi danh döï cho
haøng trieäu chieán só töï do cuûa VNCH, töø nguôøi daân ñen ñeán
caáp laõnh-ñaïo cao nhöùt. Noù giaûi oan cho haøng trieäu linh hoàn
ngöôøi Vieät ñaõ hi sinh cho Töï do. Noù traû laïi DANH DÖÏ VAØ
CHÍNH NGHÓA cho toaøn theå Quaân Daân VNCH töøng bò boïn
phaûn chieán vaø truyeàn thoâng baát löông boâi loï.” (heát trích daãn)

Laø nhöõng cöïu quaân nhaân Quaân Löïc VNCH (QLVNCH),
cöïu Caûnh Saùt Quoác Gia (CSQG) cöïu thaønh vieân löïc löôïng
baùn quaân söï (LLBQS) VNCH, chuùng ta haõy baøy toû nieàm
haõnh dieän ñaõ can tröôøng chieán ñaáu vôùi nhieàu hy sinh xöông
maùu döôùi ngoïn côø chính nghóa töï do cuûa VNCH. Bieán coá
ñau thöông 30-04-1975 ñöa ñeán cuoäc thaát traän cuûa MNVN,
khoâng coù nghóa laø cuoäc chieán tranh choáng coäng saûn xaâm
löôïc cuûa quaân daân MNVN laø moät cuoäc chieán tranh phi nghóa.
Nhöõng söï kieän sau ñaây chöùng minh laäp luaän ñöùng ñaén aáy:

1. Lòch söû caän ñaïi 36 naêm VN döôùi cheá ñoä toaøn trò, haø
khaéc, tham nhuõng, ngu doát cuûa CSVN chöùng minh raèng thôøi
gian MNVN döôùi chính theå VNCH tuy ngaén nguûi chæ coù 21
naêm, nhöng laø thôøi kyø raát quang vinh, nhaân daân ñöôïc höôûng
töï do daân chuû haïnh phuùc thöïc söï, MNVN luùc baáy giôø khoâng
thua keùm baát cöù quoác gia laân bang naøo trong khu vöïc. Söï
hy sinh cuûa haøng traêm ngaøn chieán só QLVNCH, haøng trieäu
chieán só voâ danh MNVN cho cuoäc chieán ñaõ khoâng uoång phí.

2. Cuoäc chieán maø VNCH phaûi ñöông ñaàu laø moät cuoäc
chieán tranh coù chính nghóa, bôûi ñoù laø cuoäc chieán tranh töï
veä maø VNCH phaûi ñöông ñaàu choáng laïi cuoäc chieán tranh

26 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

xaâm löôïc cuûa quoác teá coäng saûn maø CSVN thöïc chaát chæ laø
tay sai ñöôïc uûy nhieäm ñeå ñöa daân toäc vaøo voøng noâ leä cuûa
coäng saûn. Chuû tröông trieät haï ngöôøi quoác gia thaâm ñoäc aáy
vaãn tieáp tuïc cho ñeán nay hoøng khoáng cheá ngöôøi Vieät quoác
gia haûi ngoaïi xuyeân qua nghò quyeát 36 cuûa ñaûng CSVN.

3. Baûn chaát cuûa ñaûng CSVN vaø heä thoáng truyeàn thoâng
noâ dòch laø löøa bòp. Phöông phaùp toaøn trò cuûa CS laø baïo löïc
vaø thuû ñoaïn veà tö töôûng cuõng nhö haønh ñoäng. Chieâu baøi
“giaûi phoùng MNVN” ñaùnh Myõ cöùu nöôùc laø söï löøa bòp traéng
trôïn. Tö töôûng Hoà chí Minh laø loaïi tö töôûng voïng ngoaïi,
baùn nöôùc phaûn daân toäc. Söï vieäc ñaûng CSVN daâng ñaát daâng
bieån cho Trung coäng nay ñaõ hieån nhieân khoâng theå choái caõi.
Noâng daân bò cöôùp ñaát canh taùc, coâng nhaân bò boùc loät, tín ñoà
caùc toân giaùo bò xaùch nhieãu caám caûn. Tham nhuõng, baùn nöôùc,
baùn ñaát caàu vinh lan traøn. Maâu thuaãn noäi boä ñaûng CS moãi
ngaøy moät saâu roäng voâ phöông haøn gaén. Truyeàn thoâng noâ
dòch löøa bòp cuûa ñaûng CS ñaõ khoâng coøn löôøng gaït ñöôïc ai.
Nhaân daân VN ñaõ maát haún nieàm tin vaøo cheá ñoä CS…

4. Söï khaùc bieät giöõa ngöôøi CS vaø ngöôøi quoác gia truï ôû
ñieåm then choát laø: ngöôøi CS khoâng coù toå quoác, saün saøng hy
sinh quyeàn lôïi cuõa toå quoác mình ñeå phuïc vuï cho quyeàn lôïi
cuûa coäng saûn quoác teá; coøn ngöôøi quoác gia chuùng ta thì ñaët
quyeàn lôïi toái thöôïng cuûa daân toäc mình, cuûa toå quoác mình
leân treân heát.

5. Phong traøo nhaân daân noåi daäy choáng ñoäc taøi, aùp böùc,
boùc loät, löôøng gaït, ñeå ñoøi töï do daân chuû ñaõ boäc phaùt maïnh
meõ vaø thaønh coâng taïi Tunisia, Ai caäp, ñang lan sang caùc
nöôùc nhö Libya, Algeria, Syria, Yemen v.v... Phong traøo
aáy cuõng ñang aâm æ lan roäng beùn reã khaép naêm chaâu keå caû
Trung coäng vaø Vieät Nam. Ñoäc taøi toaøn trò CSVN chaéc chaén
khoâng theå ñaûo ngöôïc laïi xu theá khaùt voïng töï do daân chuû ñeå
sinh toàn cuûa nhaân loaïi vaøo tieàn baùn theá kyû 21 naøy.

ÑA HIEÄU 94 27

Ñeå keát luaän, chuùng ta haõy möôïn yù vaø lôøi taâm huyeát
cuûa Nguyeãn Nguyeãn, moät trí thöùc theá heä treû (8x) töø moät
blooger trong nöôùc keâu goïi moïi ngöôøi haõy cuøng nhau ñaùnh
ñoå böùc töôøng truyeàn thoâng noâ dòch löøa bòp cuûa CSVN, bôûi
vì truyeàn thoâng luoân ñoùng vai troø quan troïng ñeå thay ñoåi
xaõ hoäi. Chuùng ta haõy haønh ñoäng thieát thöïc vaø ñoàng loaït
baèng caùch ñöa tin töùc chaân thöïc ñeán vôùi moïi ngöôøi trong
cuõng nhö ngoaøi nöôùc. Nguyeãn Nguyeãn vieát lôøi taâm huyeát
nhö sau: “Toâi mong muoán nhöõng trí thöùc ôõ haûi ngoaïi haõy
giuùp ñôõ trí thöùc trong nöôùc baèng nhöõng taøi lieäu, giaùo trình
cuûa caùc ñaïi hoïc taân tieán treân theá giôùi qua internet ñeå ngöôøi
muoán hoïc coù cô hoäi tieáp caän. Chuùng ta seõ coù moät löïc löôïng
maïnh neáu ñoaøn keát… Haõy cuøng toâi tích cöïc doïn ñöôøng cho
söï thay ñoåi cuûa Vieät Nam. Vì chính chuùng ta, vì Vieät Nam,
ñeå khoâng coøn noãi nhuïc nhöôïc tieåu, ñeå khoâng coù caûnh phuï
nöõ VN phaûi ñi laáy choàng ngoaïi, treû em Vieät bò mua baùn, bò
ñaåy vaøo caùc nhaø chöùa, ñeå trí thöùc Vieät khoâng coøn phaûi tha
phöông caàu thöïc, noâng daân, coâng nhaân khoâng phaûi vaát
vaû vaø coøng löng traû nôï cho keû caàm quyeàn. Chuùng ta haõy
haønh ñoäng. Töï cöùu mình vaø cöùu nhöõng ngöôøi khaùc nöõa.
Vì töông lai, xin taát caû haõy tìm caùch lieân keát vôùi nhau trong
tình daân toäc” (heát trích daãn)

CSVSQ Ñoã Ngoïc Nhaän K3

28 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

Ban Bieân Taäp

Chaâm ngoân naøy cuûa QLVNCH ñöôïc aùp duïng töø 1966
vaøo luùc maø toaøn dieän quaân phuïc, phuø hieäu, caáp hieäu, quaân
kyø cuûa quaân ñoäi ñöôïc thay ñoåi. Trong cuoäc duyeät binh vaø
dieãn haønh naêm aáy taïi Saøi Goøn, nhöõng laù quaân kyø caûi tieán
ñuû maàu saéc, caùc boä quaân phuïc ñaïi leã cuûa caùc quaân tröôøng,
ñoaøn nöõ quaân nhaân, nhöõng chieán phuïc maàu nguïy trang,
taát caû theo kieåu maãu vaø maàu saéc môùi taïo neân moät saéc thaùi
laï maét vaø huøng duõng cuûa moät quaân löïc ñang lôùn maïnh vaø
baét ñaàu daønh nhöõng chieán thaéng lôùn sau moät giai ñoaïn suy
thoaùi traàm troïng.

ÑA HIEÄU 94 29

Saùu chöõ ngaén goïn noùi treân ñaõ ñöôïc caùc chieán só VNCH
noi theo trong thôøi gian chieán tranh khi phuïc vuï caùc ñôn
vò, ngoaøi chieán tröôøng cuõng nhö taïi haäu phöông. Sau ngaøy
30 thaùng 4 naêm 1975, nöôùc VNCH maát vaøo tay CSVN, ñaïi
ña soá caùc quaân nhaân Mieàn Nam vaãn giöõ ñöôïc tinh thaàn vì
Toå Quoác, Danh Döï vaø Traùch Nhieäm duø soáng döôùi cheá ñoä
thoáng trò chuyeân chính cuûa ñaûng CSVN hay ñaõ ñònh cö taïi
caùc nöôùc töï do daân chuû Taây Phöông. Trong soá naøy, caùc cöïu
só quan xuaát thaân Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Ñaø Laït laø moät
trong nhöõng löïc löôïng noøng coát trong maët traän tranh ñaáu
cho töï do daân chuû ôû Vieät Nam cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät
yeâu nöôùc choáng cheá ñoä CSVN.

Khi coøn chieán tranh choáng CSVN trong nöôùc, caùc só
quan toát nghieäp Tröôøng VBQG laø nhöõng ngöôøi chieán ñaáu
can tröôøng döôùi khaåu hieäu vì Toå Quoác, Danh Döï vaø Traùch
Nhieäm. Chuùng ta ñaõ caàm suùng, khoâng quaûn ngaïi nguy nan
cuøng gian khoå ñeå baûo veä toå quoác vaø daân toäc. Duø khoù khaên,
duø gaëp nhöõng nghòch caûnh hay nhöõng caùm doã, tieâu cöïc,
phaàn lôùn chuùng ta vaãn giöõ vöõng danh döï cuûa quaân ñoäi, ñôn
vò vaø caù nhaân, goùp phaàn vaøo uy danh cuûa ñaát nöôùc vaø quaân
löïc ta treân theá giôùi.

Trong caùc leã maõn khoùa, moãi ngöôøi ñaõ giô tay tuyeân theä
ñeå nhaän laõnh traùch nhieäm ñoái vôùi toå quoác vaø daân toäc. Trong
nhöõng naêm thaùng phuïc vuï quaân ñoäi, chuùng ta ñöôïc coi nhö
ñaõ thi haønh ñöôïc traùch nhieäm aáy moät phaàn lôùn. Nhöng chuùng
ta chöa hoaøn taát vì nhieàu trôû löïc ñöa ñeán ngaøy 30/4/1975.

Tuy nhieân khoâng ai daùm töï nhaän laø mình ñaõ laøm xong
nghóa vuï ñoái vôùi Toå Quoác, baûo veä höõu hieäu Danh Döï cuûa
quoác gia vaø quaân löïc, vaø ñaõ laøm troøn traùch nhieäm ñöôïc nhaân
daân vaø quoác gia trao phoù. Chæ coù caùc töû só ñaõ guïc ngaõ vì
choáng laïi keû thuø treân chieán tröôøng hay trong lao tuø vaø nhöõng
ngöôøi ñaõ maát moät phaàn thaân theå vì suùng ñaïn cuûa ñòch môùi
coù quyeàn töï nhaän mình ñaõ thöïc hieän troïn veïn chaâm ngoân
noùi treân. Nhieàu ngöôøi chuùng ta ñoå traùch nhieäm chính ñoái
vôùi vieäc maát nöôùc vaøo tay CSVN cho chính phuû Myõ. Ñieàu
aáy ñuùng nhöng chöa ñuû. Ngöôøi ta noùi “taát caû caùc quaân nhaân

30 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

coøn soáng soùt ñeán sau ngaøy 30/4/1975 nhaát laø haøng só quan
töø caáp uùy ñeán caáp töôùng, ñeàu chòu traùch nhieäm nhieàu hay
ít veà vieäc ñeå cho VNCH bò suïp ñoå, khoâng theå ñoå loãi toaøn
boä cho ngöôøi Myõ.”

Ngöôøi cöïu SVSQ tröôøng VBQG ñaõ töï khaúng ñònh loøng
yeâu nöôùc cuûa moãi ngöôøi. Khi coøn chieán tranh, chuùng ta ñaõ
heát loøng chieán ñaáu cho söï tröôøng toàn vaø töông lai töôi saùng
cuûa Toå Quoác. Ngaøy nay, duø ñang sinh soáng ôû nöôùc ngoaøi,
ngöôøi cöïu SVSQ/VBQG naøo cuõng nhôù ñeán ñaát nöôùc vaø
daân toäc goác gaùc cuûa mình vaø saün saøng laøm nhöõng gì toát
ñeïp nhaát cho queâ höông cuõ. YÙ nguyeän naøy hieän höõu ñöông
nhieân trong tim oùc chuùng ta. Veà phaàn naøy, haàu heát chuùng
ta ñeàu ñaõ thöïc hieän ñöôïc.

Nay chuùng ta ñang tranh ñaáu trong hoaøn caûnh môùi chöa
caàn ñeán suùng ñaïn. Muïc tieâu cuûa chuùng ta khoâng phaûi chæ laø
taùi laäp nöôùc VNCH cuõ, maø laø xaây döïng moät ñaát nöôùc Vieät
Nam thoáng nhaát, daân chuû, ñoäc laäp vaø thònh vöôïng, nhaân daân
Vieät Nam ñöôïc töï do khoâng coøn bò aùp böùc döôùi moät cheá ñoä
ñoäc taøi cuûa baát cöù theá löïc naøo.

Anh em chuùng ta ñang ôû nöôùc ngoaøi. Nhöõng ai coøn thaáy
mình vaãn laø moät phaàn töû coøn giöõ baûn chaát vaø truyeàn thoáng
cuûa moät quaân löïc moät nöôùc ñoäc laäp, daân chuû, moät neàn vaên
minh coù vaên hoùa ñaëc thuø, coù chính nghóa duø ñaõ bò giaûi theå,
thì chaâm ngoân Toå Quoác - Danh Döï - Traùch Nhieäm, haún vaãn
laø taâm nieäm cho moãi caù nhaân chuùng ta. Cuoäc tranh ñaáu naøy
ñang gaëp nhieàu khoù khaên vaø thaùch thöùc cuûa caû thuø laãn baïn,
trong ñoù khoù khaên vaø thaùch thöùc ñeán töø baïn coù taùc ñoäng
nghieâm troïng vaø nan giaûi hôn.

Chuùng ta coøn coù danh döï caù nhaân caàn phaûi baûo veä, nhaát
laø khi chuùng ta laø nhöõng quaân nhaân. Ngoaøi laõnh vöïc caù nhaân,
chuùng ta coøn phaûi baûo veä danh döï cuûa taäp theå nhö cuûa quaân
tröôøng ñaõ daïy doã chuùng ta neân ngöôøi só quan, cuûa ñôn vò
phuïc vuï cuõng nhö cuûa quaân ñoäi. Khi coøn chieán ñaáu ôû trong
nöôùc, nhöõng nghóa vuï naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi ít khoù khaên
hôn so vôùi ngaøy nay khi chuùng ta ñaõ ra soáng ôø nöôùc ngoaøi.

ÑA HIEÄU 94 31

Tröôùc coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi caùc nöôùc chuùng ta ñònh
cö chuùng ta caàn laøm theá naøo ñeå coù theå baûo veä ñöôïc danh döï
cuûa toå chöùc cöïu SVSQ Tröôøng Voõ Bò laø ñieàu ñöông nhieân.
Nhöng chuùng ta phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng khoù khaên khi giao
tieáp vôùi caùc coäng ñoàng saéc toäc khaùc vaø vôùi ngöôøi daân baûn
xöù. Nhöõng ngöôøi khoâng cuøng maùu muû, vaên hoùa vaø truyeàn
thoáng Vieät Nam coù theå chuù yù ñeán caùch haønh ñoäng cuûa chuùng
ta ñeå ñaùnh giaù taát caû coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû ñòa phöông
vaø daân toäc Vieät Nam. Vì theá ngöôøi cöïu quaân nhaân VNCH
phaûi thaän troïng gaáp hai laàn so vôùi caùc giôùi khaùc thuoäc coäng
ñoàng Vieät Nam ñeå töï giaùc cuõng nhö ngaên ngöøa nhöõng haønh
ñoäng coù theå laøm thieät haïi ñeán danh döï chung cuûa chuùng ta.

Khi coøn ñaát nöôùc vaø quaân löïc, chuùng ta coù hoaøn caûnh
vaø ñieàu kieän ñeå deã daøng thöïc hieän nhöõng muïc tieâu ñeà ra
trong chaâm ngoân. Luùc aáy chuùng ta coù heä thoáng toå chöùc,
kyû luaät nghieâm khaéc vaø laõnh ñaïo chaët cheõ giuùp chuùng ta
phöông tieän vaø haäu thuaãn ñeå hoaøn thaønh nghóa vuï, coù khoái
quaàn chuùng ñoâng ñaûo ñöùng beân caïnh chuùng ta ñeå yeåm trôï
vaø pheâ phaùn.

Coøn hieän taïi ôû haûi ngoaïi, chuùng ta khoâng nhöõng khoâng
coù nhöõng thuaän lôïi aáy, maø coøn phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng khoù
khaên lôùn lao do tình theá sinh soáng trong moâi tröôøng töï do
daân chuû ôû nöôùc ngoaøi taïo ra. Ñieàu ñaùng tieác laø phaàn lôùn
nhöõng khoù khaên aáy laïi do chính caùc phaàn töû phe ta, caùc
ñoàng nguõ vaø nhöõng ngöôøi coù chung nhöõng hoaøi baõo vaø muïc
tieâu tranh ñaáu.

Hieän dieän taïi nöôùc ngöôøi, chuùng ta phaûi laøm nhieàu hôn
khi coøn ôû trong nöôùc neáu muoán phuïc vuï Toå Quoác moät caùch
thieát thöïc vaø höõu hieäu. Chuùng ta phaûi ñoái phoù vôùi tình traïng
keùm am hieåu cuûa daân baûn xöù ñoái vôùi neáp soáng rieâng cuûa
ngöôøi Vieät cuøng laø nhöõng haønh ñoäng yeâu nöôùc cuûa chuùng
ta. Trong khi aáy, baïo quyeàn CSVN vôùi khaû naêng doài daøo veà
taøi chaùnh ñang tích cöïc quaáy phaù chuùng ta, ngaên caûn chuùng
ta laøm nhöõng vieäc vì quyeàn lôïi toái cao cuûa Toå Quoác. Ñieån
hình laø vuï Trung Coäng laán chieám ñaát ñai vaø khuûng boá ngö
daân Vieät Nam gaàn ñaây.

32 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

Laø ngöôøi Vieät Nam laøm aên ôû nöôùc ngoaøi trong hoaït
ñoäng ngheà nghieäp vaø giao tieáp, deã phaùt sinh nhöõng söï xích
mích, va chaïm, vi phaïm luaät leä gaây ra nhöõng tieáng taêm di
haïi cho danh döï cuûa coäng ñoàng nguôøi Vieät haûi ngoaïi cuõng
nhö cho daân toäc Vieät Nam. Cuøng moät haønh ñoäng xaáu ôû Vieät
Nam ñöôïc coi laø taàm thöôøng khoâng ñaùng keå. Nhöng neáu
xaûy ra ôû nöôùc ngoaøi, vieäc laøm aáy coù theå taùc haïi traàm troïng
cho danh döï cuûa con ngöôøi Vieät Nam.

Chuùng ta caàn maïnh daïn baûo veä danh döï cuûa ñaát nöôùc
khi thaáy coù nhöõng vieäc laøm sai traùi cuûa caùc ñoàng höông.
Phaûi ra söùc ngaên chaän, nhöõng haønh vi traùi luaät leä hay neáp
soáng xaõ hoäi. Thaùi ñoä tieâu cöïc, “maëc keä”, e deø cuûa taäp theå
chuùng ta seõ aûnh höôûng tai haïi ñeán danh döï cuûa coäng ñoàng.

Chuû ñieåm quan troïng nhaát ñoái vôùi caùc cöïu SVSQ Tröôøng
VBQG chuùng ta laø hai chöõ Traùch Nhieäm. Khi coøn chieán ñaáu
choáng CSVN ôû trong nöôùc, nhaân daân, thöïc taïi ñôøi soáng, heä
thoáng toå chöùc vaø kyû luaät vöøa khuyeán khích vöøa baét buoäc
chuùng ta phaûi theå hieän tinh thaán traùch nhieäm ñoái vôùi quoác
gia daân toäc, vôùi ñoàng baøo, vôùi quaân ñoäi vaø thuoäc caáp. Nay
sang ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, nhöõng töôûng traùch nhieäm aáy
ñöôïc thu goïn trong giôùi haïn caù nhaân ñoái vôùi xaõ hoäi mình
ñang sinh soáng maø thoâi. Nhöng vì muïc tieâu ñaáu tranh cho
moät nöôùc Vieät Nam töï do, daân chuû vaø phaùt trieån, chuùng ta
laïi phaûi nhaän laáy nhöõng traùch nhieäm töông töï nhöng trong
ñieàu kieän khoù khaên hôn raát nhieàu. Ñaát nöôùc höng vong, keû
só nhö chuùng ta phaûi gaùnh moät phaàn traùch nhieäm.

Coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi laø moät taäp theå loûng
leûo, chia tam xeû töù, hoaït ñoäng chæ döïa vaøo tinh thaàn phuïc
thieän vaø töï giaùc vaø gaàn nhö khoâng coù kyû luaät hay cheá taøi
naøo. Muïc tieâu vaø ñöôøng loái naøo cuõng raát hay, raát ñeïp. Nhöng
vì naïn chia reõ vaø ñoá kî ñaõ laøm cho nhöõng muïc tieâu, ñöôøng
loái aáy trôû neân xa xoâi vaø aûo töôûng tuy raèng chuùng ta coù söùc
maïnh ñaùng keå neáu khoâng bò phaân taùn. Coù theå noùi coäng ñoàng
ngöôùi Vieät yeâu nöôùc ôû haûi ngoaïi chæ caàn ñoaøn keát ñöôïc duø
loûng leûo laø ñaõ coù ñuû theá löïc laøm cho cheá ñoä CSVN phaûi
gheâ sôï vaø coù ñuû tieàm löïc ñeå thuùc ñaåy cuoäc tranh ñaáu loaïi

ÑA HIEÄU 94 33

boû neàn chính trò ñoäc ñaûng chuyeân chính cuûa CSVN ñeå ñi
ñeán thaønh coâng sôùm hôn raát nhieàu.

Toå chöùc Toång Hoäi Cöïu SVSQ Voõ Bò Quoác Gia laø ñoaøn
theå coøn giöõ vöõng moät moái trong khi nhieàu toå chöùc cuøng goác
cuøng ngoïn khaùc bò chia reõ thaønh töø 2 ñeán boán naêm heä phaùi
xung ñoät vôùi nhau. Ngöôøi cöïu SVSQ Voõ Bò Quoác Gia neân
laáy ñoù laøm nieàm kieâu haõnh töï haøo.

Haún ai cuõng ñaõ thaáy roõ traùch nhieäm lôùn nhaát trong soá
nhöõng traùch nhieäm hieän nay cuûa chuùng ta laø chuû ñoäng xaây
döïng moái ñoaøn keát trong coäng ñoàng. Nguôøi cöïu SVSQ Voõ
Bò coù maët trong ña soá caùc ñoaøn theå cuûa coäng ñoàng. Neáu
laáy caùi goïi laø Tình Töï Voõ Bò laøm keo sôn gaén boù thì chuùng
ta coù theå laøm ñöôïc moät vaøi vieäc gì ñoù ñaùng keå ñeå theå hieän
tinh thaàn traùch nhieäm naøy. Moät trong nhöõng haønh ñoäng coù
theå thöïc hieän laø caùc Cöïu SVSQ Voõ Bò cöông quyeát phaûn
khaùng, khoâng tham gia hay uûng hoä nhöõng vieäc laøm coù tính
caùch chia reõ choáng ñoái nhau quaù ñaùng gaây dò nghò vaø tieáng
xaáu cho taäp theå ngöôøi Vieät giöõa hai hay nhieàu toå chöùc,
ñoaøn theå trong coäng ñoàng maø mình laø thaønh vieân. Ñoàng
thôøi tích cöïc uûng hoä nhöõng vieäc laøm coù muïc ñích ñoaøn keát,
choáng chia reõ.

Traùch nhieäm naëng neà vaø voâ cuøng khoù khaên naøy ñoøi hoûi
moãi cöïu SVSQ Voõ Bò moät quyeát taâm vaø coá gaéng raát lôùn lao
vôùi truyeàn thoáng cao caû cuûa Tröôøng VBQGVN. Nhöng coù
leõ traùch nhieäm tröôùc maét vaø toái thieåu cuûa moãi Cöïu SVSQ
laø ñöøng laøm baát cöù vieäc gì coù theå laøm nguy haïi cho khoái
ñoaøn keát cuûa Toång Hoäi VBQG, chæ vì nhöõng hieåu laàm nhoû
nhen, ích kyû, ganh gheùt, hieáu thaéng.

Ñoù laø moät caùch vinh danh chaâm ngoân “Toå Quoác - Danh
Döï - Traùch Nhieäm” troïn veïn nhaát.

Ban Bieân Taäp Ña Hieäu

34 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

NGAØY SAØIGOØN

ÑOÅI TEÂN

Thaân taëng ñoàng baøo Vieät Nam löu vong - nñg

Töø ngaøy Saøi goøn ñoåi teân
Noãi ñau vaät vaõ, oaèn meàn trang thô
Trôû tay khoâng kòp vaùn côø
Choaøng côn aùc moäng, bô vô xöù ngöôøi

ÑA HIEÄU 94 35

Töø ngaøy Saøi goøn maát teân
Thi ca baät daäy, tieáng reàn thieân thu
Xöa ñi chinh chieán xa muø
Nay ñoåi di truù, ñi tuø nuùi cao
Coøn em vöôït bieån naêm naøo
Bieån xanh ñaâu nôû, maø sao chaúng veà?
Hay laø em naëng lôøi theà
Queâ höông ñoû khoùi, chöa veà laøm chi

Saøi goøn töø thuûa maát teân
Baøn daân thieân haï, trôû neân khaùc thöôøng
Ñi thì nhôù ôû thì buoàn
Ñaõ ñi vaãn ôû, ôû tuoàng nhö ñi
Em ôi coøn noùi ñöôïc gì
Lôõ tay buoâng suùng, töùc thì maát teân

Saøi goøn töø thöôû ñoåi teân
Nhaëng ruoài ñöôc baät, ñeøn xanh bay vaøo
Cuøng ma cuøng quyû lao xao
ñoû trôøi vì nhöõng, vò sao laï ñôøi
Hôõi ôi vaät ñoåi sao dôøi
Nuùi soâng xöa laï maát roài, sao em ?
Saøi goøn, ôi hôõi caùi teân
Thô ta vaãn maõi, goïi em beân trôøi.

Cali - NGUYEÃN ÑOÂNG GIANG K19

36 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

Vui Buoàn Voõ Bò

(Vieát cho ngaøy hoïp maët khoùa 20 Nguyeãn Coâng Tröù, 48
naêm sau ngaøy nhaäp tröôøng)

Ai leân xöù hoa ñaøo ñöøng queân mang veà moät caønh hoa
Cho toâi bôùt mô moäng chieàu chieàu nhìn maây troâi xa xa
Ngöôøi veà töø hoâm nao maø loøng coøn thöông vaãn thöông
Bao nhieâu naêm thaùng cuõ maø hoàn naøo thoâi vaán vöông
Giôø naày nhìn söông khoùi maø thaàm mô
Maøu hoa treân maét ai……

(Hoaøng Nguyeân)

Ñaø Laït laø nôi sinh cuûa nhieàu loaøi hoa quyù, hoa Anh Ñaøo
nôû roä muøa Xuaân cuøng Mimosa, Penseeù, Tulipe vaø nhöõng
cuïm hoa lan röøng. Haõy nhôù ñöøng queân mang moät vaøi caønh
hoa taëng ngöôøi yeâu khi veà pheùp. Ñaø Laït laø nôi chuùng ta
chaäp chöõng böôùc vaøo ñôøi quaân nguõ vôùi nhieàu öôùc voïng
töông lai, maõi maõi vaãn coøn in saâu trong kyù öùc moãi moät cöïu
Sinh Vieân Só Quan xuaát thaân töø maùi tröôøng Voõ Bò. Ñaø Laït

ÑA HIEÄU 94 37

cuûa moät thôøi ñaùng yeâu vaø ñaùng nhôù!

Ai leân xöù hoa ñaøo döøng chaân beân hoà nghe chieàu rôi!. Nghe
hôi gioù len vaøo hoàn ngöôøi chieàu Xuaân maây eâm troâi. Thoâng
reo beân suoái vaéng loøng daït daøo bao yù thô. Ñaø Laït thaønh phoá
söông muø ñaõ moät thôøi laø cuûa toâi, cuûa anh, cuûa chuùng ta, cuûa
nhöõng trai Voõ Bò eâ a nhòp böôùc quaân haønh. Baïn ôi! Quan
haø xin caïn cheùn ly boâi, ngaøy mai toâi ñaõ, ñaõ ñi xa roài, thaønh
ñoâ yeâu daáu vaéng böôùc chaân toâi, giöõa ñoaøn huøng binh coù toâi
ñi haøng ñaàu, chæ veà laø khi nöôùc non vui bình yeân. Maõi maõi
laø baøi haùt khoâng theå naøo queân cuûa nhöõng buoåi côm chieàu
ñaàu ñôøi Taân Khoùa Sinh ngoài thaúng löng, quaàn aùo thuøng
thình, ñaàu troïc nhaün lôø quôø, aên uoáng haáp taáp voäi vaøng, ñi
ñöùng theo theá vuoâng goùc cuøng nhöõng lôøi xæ vaû voâ toäi vaï,
ñaày nöôùc maét nôi phaïn ñieám vaøo nhöõng buoåi côm chieàu.

Ñaø Laït vôùi nhöõng coâ nöõ sinh xinh ñeïp cuûa Buøi thò Xuaân,
Couvent Des-oiseaux, Lyceeù Yersin…em cao nguyeân maù ñoû
moâi hoàng, ôû ñaây buoåi chieàu quanh naêm muøa Ñoâng ñaõ moät
thôøi laøm chuùng ta meâ meät si tình ñeâm naèm thao thöùc, mô
moäng vieãn vong... Ñaø Laït thaønh phoá thô moäng cuûa nuùi röøng
cao nguyeân vôùi ñoài thoâng nguùt ngaøn vaø nhieàu thaùc nöôùc uy
nghi huøng vó. Cam Ly, Pren, Suoái Vaøng, Gougah, hoà Than
Thôû, Xuaân Höông, khu phoá Hoøa Bình, nhöõng con ñöôøng
ngoaèn ngoeøo doác thaúng gaäp gheành, cuøng khí haäu töôi maùt
quanh naêm ñaõ töøng ñaém say trong loøng bieát bao löõ khaùch!
“Ñaø laït cuûa ngöôøi toâi yeâu. Töøng con phoá daøi nhö doác chieàu,
coù möa phuøn giaêng theo söông nuùi vaø quanh hoà ñoâi boùng daäp
dìu. Ñaø Laït cuûa ngöôøi yeâu nhau, nhö con suoái vaø traêng goái
ñaàu. Nhö hôi laïnh ñan trong quan khoùi. Vaø giaùo ñöôøng hai
ñöùa beân nhau! Ñaø laït cuûa ngöôøi traêm naêm. Em chim quyeân
bay xuoáng ñoàng baèng. Ñem ñoài thoâng vi vu tieáng thôû vaø hoa
ñaøo nôû giöõa haøng cau..!” (Nghieâu Minh)

Khoùa 20 Nguyeãn Coâng Tröù nhaäp tröôøng cuoái naêm 1963
vaø maõn khoùa ngaøy 20-11-1965. Chuùng ta nhöõng thö sinh vöøa
rôøi khoûi gheá nhaø tröôøng theo tieáng goïi non soâng leân ñöôøng

38 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

laøm lòch söû. Thôøi gian 2 naêm quaù ngaén so vôùi moät ñôøi ngöôøi,
nhöng laïi laø thôøi gian khaù daøi ñaùng nhôù nhaát cuûa ñôøi lính
chuùng ta vôùi nhöõng ngaøy thaùng thöông yeâu, ñuøm boïc laãn
nhau trong gian khoå. Nhöõng baøi taäp chieán thuaät, ñòa hình,
nhöõng ñeâm daï haønh, nhöõng buoåi hoïc vaên hoaù cuøng nhöõng
laàn bò phaït huaán nhuïc haønh xaùc töø caùc nieân tröôûng ñaøn anh,
nhöõng ñeâm daõ chieán ñaày gian nan vaát vaû. Laøm sao chuùng
ta coù theå queân ñöôïc caùi caûm giaùc cuûa ngaøy ñöôïc pheùp daïo
phoá ñaàu tieân cuûa ngöôøi SVSQ Voõ Bò sau thôøi gian bò giam
haõm keàm keïp töù beà. Nhöõng khuoân maët hoác haùc phôø phaïc
sau ngaøy daïo phoá cuoái tuaàn, cuøng khung caûnh meät moûi raõ
rôøi, troän laãn naéng nhaït chieàu taøn khu doanh traïi, nhöng vaãn
haêng haùi cho moät ngaøy thöù hai ñaàu tuaàn “chaøo côø” ñaày soâi
ñoäng. Taát caû laø nhöõng kyû nieäm ñeå ñôøi.

Boán möôi taùm naêm laø moät quaõng ñöôøng daøi. Nhöõng
maùi toùc xanh ngaøy xöa baây giôø ñaõ baïc. Nhöõng ñoâi chaân vaø
ñoâi tay raén chaéc haøng traêm caùi nhaûy xoåm hít ñaát baây giôø ñaõ
yeáu. Nhieàu khoaûng khoâng gian trong kyù öùc ñaõ bò phuû daøy
döôùi lôùp buïi thôøi gian. Tuy nhieân nhöõng ñòa danh quen thuoäc
ngaøy naøo maõi maõi vaãn coøn tieàm aån saâu trong kyù öùc cuûa moãi
moät SVSQ xuaát thaân cuøng moät maùi tröôøng meï. Ñoài 1515 nôi
toïa laïc cuûa moät quaân tröôøng, mieáu Tieân Sö, aáp Thaùi Phieân
theânh thang vôùi caùnh ñoàng carot, baép caûi, naëc noàng muøi
phaân caù, ñoài Baéc nôi tieàn ñoàn chuùng ta thöôøng xuyeân canh
gaùc haøng ñeâm. Naøo Lapeù Nord, Lapeù Sud, ñoài 1441 beân bôø
hoà Than Thôû, ñoài 1605 nhöõng ñeâm daõ traïi laïnh thaáu xöông
muøa Ñoâng buoát giaù. Nhieàu baûn laøng daân toäc thieåu soá nuùi
röøng vôùi caùc ngaøy leã hoäi chieâng troáng haøng naêm beân aùnh löûa
baäp buøng, ñænh Laâm Vieân, nuùi Trinh Nöõ cao söøng söõng giöõa
trôøi, söông muø che phuû quanh naêm, nôi thöû söùc cuoái cuøng
sau 8 tuaàn leã huaán nhuïc ñeå baét ñaàu cho moät ngaøy môùi “Quyø
xuoáng Taân Khoùa Sinh! Ñöùng daäy Sinh Vieân Só Quan!”
trong moät ñeâm giaù laïnh aâm u hoàn töû só taïi Vuõ Ñình Tröôøng.
Phoá Traàn Höng Ñaïo, Phan Ñình Phuøng, khu chôï Hoaø Bình,

ÑA HIEÄU 94 39

vaø nhaát laø coång sau Toân Thaát Leã nôi chuùng ta thöôøng troán
phoá ñeâm qua ngoõ Chi Laêng…vaø haøng traêm ñòa danh khaùc
seõ ôû laïi vôùi chuùng ta cho ñeán giaây phuùt cuoái cuûa ñôøi ngöôøi…

Bôûi vì nhöõng nôi ñoù, treân moãi con ñöôøng, trong töøng vieân
gaïch, nôi nhöõng baõi coû xanh möôùt taïi Vuõ Ñình Tröôøng
trong nhöõng buoåi chaøo côø saùng thöù hai, nhöõng caên phoøng
ta hoïc khu nhaø H, daõy nhaø 3 taàng thaúng taáp chia laøm 4 khu
batiments goïn gheû xinh ñeïp nôi ta ôû, phaïn ñieám chuùng ta
aên, nhöõng baûn nhaïc chuùng ta nghe...vaãn coøn laûng vaûng ñaâu
ñoù hình aûnh cuûa baïn, cuûa toâi, cuûa caùc nieân tröôûng ñaøn anh
ñaày tình nghóa oâm aáp thöông yeäu, chia ngoït xeû buøi trong
nhöõng ngaøy buoàn vui laãn loän “thao tröôøng ñoå moà hoâi chieán
tröôøng bôùt ñoå maùu!.”

Trong suoát 21 naêm chieán ñaáu kieân cöôøng, quaân daân Vieät
Nam Coäng Hoøa khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc hôn, khoâng coù
choïn löïa naøo khaùc hôn laø phaûi chung löng chieán ñaáu baûo veä
töøng con ñöôøng, khu phoá, töøng ngoïn nuùi, con soâng cuûa ñaát
meï, baûo veä quyeàn ñöôïc noùi nhöõng ñieàu chuùng ta suy nghó,
quyeàn ñöôïc soáng nôi chuùng ta muoán soáng, quyeàn ñi nhaø
thôø, ñi chuøa, quyeàn ñöôïc haùt baøi haùt chuùng ta thích. Ngöôøi
Sinh Vieân Só Quan cuûa Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia chuùng ta
40 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

cuøng chung nhòp böôùc quaân haønh vôùi caùc quaân tröôøng baïn,
ñaõ ñoùng gôùp maùu xöông vaøo cuoäc chieán ñaày chính nghóa
nhöng cuõng ñaày hy sinh gian khoå ñoù. Caùc baïn khoùa 20
Nguyeãn coâng Tröù chuùng ta, cuøng bieát bao nieân tröôûng cuûa
caùc khoùa ñaøn anh khaùc, ñaõ laàn löôït naèm xuoáng ñeå toâ thaém
cho ñaát meï Vieät Nam, ñeå neàn töï do daân chuû ñöôïc ñôm boâng
keát traùi! Nhöng tieác thay chí lôùn khoâng thaønh, öôùc voïng ñaõ
sôùm tan taønh maây khoùi, anh huøng trong moät luùc sa cô ñaõ
trôû neân ngöôøi thieân coå. Xöa nay chinh chieán maáy ai veà!

Ngaøy chuùng ta maõn khoùa cuõng laø luùc chieán tröôøng mieàn
Nam ñang cöïc kyø soâi ñoäng, boïn Coäng Saûn Haø Noäi vôùi söï
tieáp tay cuûa taäp ñoaøn coäng saûn quoác teá, lôïi duïng tình hình
chính trò sau cuoäc ñaûo chaùnh neàn ñeä nhaát Coäng Hoøa vôùi caùi
cheát oan uoång cuûa anh em vò Toång Thoáng, vaø thaûm caûnh
thanh tröøng noäi boä cuûa caùc töôùng laõnh, ñaõ laø cô hoäi toát ñeå
chuùng tung toaøn boä löïc löôïng chính quy xaâm nhaäp mieàn
Nam. Cuoäc ñoå boä taïi bôø bieån Ñoâng Baéc Ñaø Naüng ngaøy 7-3-
1965 cuûa 3500 TQLC Hoa Kyø ñaõ môû moät trang söû môùi cho
moät giai ñoaïn môùi trong cuoäc chieán Vieät Nam, Myõ thöïc söï
caàm suùng daøn traän chieán ñaáu vôùi xe taêng, ñaïi baùc khoâng
coøn chæ ñôn thuaàn laø coá vaán. Chieán traän ñaõ xaûy ra khaép nôi
vaø nhöõng tin töùc doàn daäp töø caùc chieán tröôøng, nhöõng maát
maùt baát ngôø quaù sôùm cuûa caùc khoùa ñaøn anh ñi tröôùc, ñaõ ñeå
laïi trong loøng moãi moät chuùng ta nhieàu noãi buoàn thöông tieác
khoân nguoâi. Nhöng chuùng ta khoâng naûn chí, moät Nguyeãn
Anh Vuõ thuû khoa khoùa 18 Nhaûy Duø, Leâ Vaên Queá ngöôøi ñaïi
ñoäi tröôûng ñaùng kính trong heä thoáng töï chæ huy Ñaïi Ñoäi F
Bieät Ñoäng Quaân, Voõ Thaønh Khaùng thuû khoa khoùa 19, nieân
tröôûng Nguyeãn Vaên Huøng Thuûy Quaân Luïc Chieán…vaø haøng
chuïc nieân tröôûng khaùc ñaõ hy sinh treân moïi mieàn ñaát nöôùc
trong caùc traän chieán thöû löûa ñaàu tieân, maëc daàu “chí tuy coøn
mong tieán böôùc, nhöng söùc khoâng kham noãi ñoaïn ñöôøng,
chuùng ta caàn ñöôïc daét dìu. Hôõi caùc chieán só traän vong!”

Toaøn theå khoùa 20 chuùng ta ñoàng haùt khuùc ca quaân haønh

ÑA HIEÄU 94 41

Ñoaøn sinh vieân ta xieát chaët daây thaân aùi. Gieo khaép ñoù ñaây
nhöõng maàm soáng vui. Ñoaøn sinh vieân ta vui böôùc leân. Duø
gian nan bao nhieâu khoù khaên, ñi leân, ñi!. Ta ñoaøn Sinh Vieân
Voõ Bò Vieät Nam!. Chuùng ta khoâng caàu an laïc deã daøng maø
chæ khaùt khao gioù möa cuøng nguy hieåm. Khoùa 20 chuùng ta
tieáp tuïc leân ñöôøng vôùi taát caû nhieät taâm cuûa ngöôøi trai thôøi
chinh chieán. Chuùng ta haêng haùi tranh nhau tình nguyeän veà
caùc binh chuûng huøng maïnh nhaát cuûa Quaân Löïc Vieät Nam
Coäng Hoøa. Söï tuyeån choïn coù giôùi haïn vaø khoâng ít caùc baïn
trong chuùng ta ñaõ thaát voïng vì khoâng ñuùng theo sôû thích vaø
nguyeän voïng cuûa mình.

Binh chuûng Nhaûy Duø 50, Thuûy Quaân Luïc Chieán 25,
Bieät Ñoäng Quaân 50, Löïc Löôïng ñaëc bieät 10 trong ñoù coù
3 baïn bieät phaùi thaùm baùo Quaân Ñoaøn II, taát caû khoâng coøn
choã troáng. Soá coøn laïi chia ñeàu veà caùc sö ñoaøn boä binh treân
4 vuøng chieán thuaät. Chuùng ta ñaõ coù maët ngay treân chieán
tröôøng sau 42 ngaøy thöû thaùch khoùa 23 Röøng Nuùi Sình Laày
taïi trung taâm huaán luyeän Bieät Ñoäng Quaân Duïc Myõ, coù
nhieàu baïn noân noùng boû hoïc nöõa chöøng veà trình dieän ñôn
vò gaáp ñeå ñöôïc ra ngay ngoaøi maët traän, duø coù bò phaït cuõng
chaúng sao! Chuùng ta laø nhöõng hieäp só thieáu kinh nghieäm
treân chieán tröôøng. “Em hoûi anh bao giôø trôû laïi! Anh traû lôøi
mai moát anh veà. Anh trôû veà haøng caây nghieâng ngaõ, coù khi laø
hoøm goã caøi hoa. Anh trôû veà baèng chieác baêng ca, treân tröïc
thaêng sôn maøu tang traéng em ôi!”

Voõ Phuù Höõu Ñaïi Ñoäi A laø ngöôøi töû naïn duy nhaát cuûa
khoùa khi coøn laø SVSQ, baïn ñaõ bò ñuoái söùc trong baøi thöïc
taäp “Vöôït soâng öùng cheá” giöõa loøng hoà Than Thôû. Coøn Ñoã
Baù Sö ñoaøn 5 Boä Binh laø ngöôøi töû traän ñaàu tieân taïi chieán
tröôøng sau chæ moät tuaàn veà trình dieän ñôn vò. Nguyeãn Thaønh
Troïng, Huyønh Vaên Dinh, Nguyeãn Thanh Vaân... Sö ñoaøn 18,
Nguyeãn Ñình Khieâm Sö ñoaøn 7, Thuaän Vaên Chaøng, Ñoã Ñöùc
Thaønh, Leâ Phaùt Loäc, Trònh Tieán Huøng, Phan Vaên Na…Nhaûy
Duø, Nguyeãn Quang Minh A, Leâ Xuaân Loäc, Nguyeãn Vaên

42 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

Khöông, Nguyeãn Tuaán Kieät, Nguyeãn Quoác Chính, Nguyeãn
Xuaân Hoøa, Nguyeãn Hoa..TQLC, Hoaøng Ñaïi Ñoàng, Ñoaøn
Vaên Chôù, Ñoã Cô Danh... Bieät Ñoäng Quaân, Phan Gia Laâm,
Nguyeãn Taâm Hoàng, Trònh Vaên Hôn...Sö ñoaøn 1. Tröông
Ñình Baûy…Sö Ñoaøn 2...Taát caû caùc baïn ñoù ñaõ laø nhöõng ngöôøi
sôùm ñeàn xong nôï nuôùc. Chuùng ta nhöõng ngöôøi may maén
coøn laïi, khoâng coù choïn löïa naøo khaùc hôn laø vaãn tieáp tuïc
chieán ñaáu vaø hy sinh cho ñeán nhöõng traän chieán sau cuøng.

Chuùng ta haõnh dieän veà thaønh tích nhieàu chieán coâng nôi
traän maïc vaø taøi chæ huy cuûa caùc baïn Hoaøng Maõo, Laïi Theá
Thieát, Nguyeãn Thaùi Böûu, Nguyeãn Vaên Maêng, Huyønh Baù An
nhöõng caùnh chim ñaàu ñaøn cuûa khoùa. Nhöõng Traàn Coâng Ha-
ïnh, Nguyeãn Vaên Nghieâm, Nguyeãn Troïng Nhi, Tröông Vaên
Vaân, Leâ Höõu Chí…Nhaûy Duø, Phaïm Cang, Nguyeãn Vaên Söû,
Nguyeãn Cao Nghieâm, Leâ Quang Lieãn, Phaïm Vaên Tieàn...
TQLC. Vöông Moäng Long, Quaùch Thöôûng, Trònh Traân, Ñoã
Ñöùc Chieán, Leâ Taán Taøi, Nguyeãn Vaên Nam, Nguyeãn Höõu
Maïnh, Leâ Thanh Phong, Nguyeãn Löông Haøo, Tröông Ñình
Haø…Bieät Ñoäng Quaân. Traàn Löông Tín, Vuõ Quyù AÙnh, Phaïm
Höng Long, Phaïm Gia Quang…Sö ñoaøn 5, Nguyeãn Bích,
Voõ Coâng Danh…Thieát Giaùp, Ñoaøn Minh Phöông, Haø coâng
Haùch…taát caû ñeàu may maén toàn taïi vaø chieán ñaáu trong nhöõng
ñieàu kieän baát lôïi cho ñeán traän chieán sau cuøng. Hoøang Ñình
Ñaït cöïu SVSQ Tham möu Tieåu Ñoaøn Ñaïi Ñoäi H, só quan
tieáp lieäu trung ñoaøn cuûa Sö Ñoaøn 18 Boä Binh vaø nhieàu baïn
khaùc ñaõ hy sinh vaøo ngaøy lòch söû bi huøng 30-4 cuûa daân toäc.
Toân Thaát Traân, Huyønh Tuùy Vieân duø naèm trong tay giaëc
nhöng vaãn toû ra tieát thaùo cuûa moät caáp chæ huy gan daï, neân
ñaõ bò ñòch keát aùn töû hình trong nhöõng ngaøy ñaàu boïn giaëc
cöôûng chieám mieàn Nam. Coøn nhieàu baïn khaùc cuõng ñaõ laøm
raïng danh cho khoùa baèng yù chí saét ñaù kieân cöôøng, duø ñaõ
trôû thaønh ngöôøi thöông binh trong cuoäc chieán, Quaùch Vónh
Tröôøng laø moät ñieån hình ñaëc bieät sau khi giaûi nguõ ñaõ tieáp
tuïc ñeán tröôøng, toát nghieäp thuû khoa Cao hoïc Luaät taïi Ñaïi
Hoïc Saøi Goøn, Phaïm Vaên Yeâng luaät sö, Tröông Döôõng ngoài

ÑA HIEÄU 94 43

xe laên, Traàn Thanh Quang vôùi baøn tay coøn laïi vaãn tieáp tuïc
thaønh ñaït nôi xöù ngöôøi, Nguyeãn Troïng Nhi maëc daàu ñeán
Myõ muoän maøng cuõng ñaõ trôû thaønh baùc só, Vöông Moäng
Long tuø coäng saûn 13 naêm, ñònh cö naêm 1993 cuõng ñaõ toát
nghieäp University of Washington naêm 2003 vôùi caáp baèng
B.A Social Sciences & Communication vaø coøn raát nhieàu
baïn khaùc nöõa...

Khoùa 20 chuùng ta hôn moät phaàn ba ñaõ laàn löôït hy sinh
vaø ñoå maùu trong cuoäc chieán ñaáu cho töï do vaø daân chuû ñeå
baûo veä mieàn Nam. Chuùng ta ñaõ laøm heát söùc mình trong
cöông vò chæ huy thuoäc nhieàu ñôn vò khaùc nhau. Sau khi ñaát
nöôùc thaân yeâu bò giaëc cöôõng chieám, caû daân toäc rôi vaøo voøng
noâ leä cuûa chuû nghóa Coäng saûn ñoäc taøi, haøng ngaøn chieán só
QLVNCH trong ñoù khoâng ít anh em cuøng khoùa chuùng ta bò
ñaøy ñoïa trong lao tuø hay boû thaây ngoaøi bieån caû meânh moâng
hoaëc maát tích treân ñöôøng vöôït thoaùt tìm töï do.

Duø trong baát cöù hoaøn caûnh naøo chuùng ta cuõng ngaång ñaàu
cao haõnh dieän, gìn giöõ tieát thaùo cuûa moät caáp chæ huy. Löõ
ñoaøn 147 TQLC vôùi caùc tieåu ñoaøn taùc chieán ñöôïc chæ huy bôûi
caùc baïn khoùa 20 chuùng ta, ñaõ ñeå laïi söï caûm meán cuûa nhieàu
ñôn vò baïn, ngay caû trong nhöõng giôø phuùt bi thöông nhaát cuûa
lòch söû. Nhöõng gì xaûy ra taïi baõi bieån Thuaän An trong nhöõng
ngaøy thaùng Ba Gaõy Suùng naêm 1975, ñaõ chöùng toû caùc baïn
ta ñaõ hoaøn thaønh toát ñeïp phöông chaâm “Töï Thaéng ñeå Chæ
Huy” theà soáng cheát thuûy chung vôùi binh só thuoäc quyeàn.

Vaø chuùng ta, baày chim xanh soáng coøn sau nhieàu traän
baõo toá cuoàng phong, ñaõ may maén tìm laïi nhau, sau gaàn nöõa
theá kyû xa caùch, töø luùc thuû khoa Quaùch Tinh Caàn giöông cung
teân baén ñi khaép 4 phöông trôøi töôïng tröng cho chí tang boàng
hoà thæ cuûa ngöôøi só quan xuaát thaân töø tröôøng Voõ Bò trong
ngaøy leã maõn khoùa. Ngöôøi SVSQ xuaát thaân töø tröôøng meï,
ñaõ vöôït qua moïi khoù khaên ñeå toå chöùc nhieàu laàn hoäi ngoä.

Töø caùc thaønh phoá UÙc Chaâu, AÂu Chaâu hay taïi nôi Hoa
Kyø chuùng ta ñang soáng. Rieâng khoùa 20 Nguyeãn Coâng Tröù

44 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

ñaõ nhieàu laàn hoäi ngoä moãi hai naêm, San Joseù, Santa Ana,
Houston… qua nhieàu ñôøi hoäi tröôûng. Moät Toång Hoäi Tröôûng
Ñinh Vaên Nguyeân E/20 soáng vaø heát loøng vôùi taäp theå Voõ Bò
ñaõ töø boû anh em quaù ñoät ngoät khi chöa heát moät nhieäm kyø.
Moät Nguyeãn Höõu Thoï, ngöôøi ñaïi dieän khoùa ñaàu tieân may
maén thoaùt naïn coäng saûn ñònh cö sôùm taïi Hoa Kyø, duø chæ
coøn laø moät thöông binh vôùi chieác chaân giaû nhöng raát giaøu
tình ñoàng ñoäi, ñaõ nhieàu laàn veà Vieät Nam laën loäi khaép nôi
haàu giuùp ñôõ baïn beø trong côn khoán khoù töø caùc traïi tuø caûi
taïo trôû veà. Anh ñeán vôùi moïi ngöôøi vôùi taám loøng chaân thaät
haøo saûn ñaùng quyù. ÔÛ ñôøi maáy ai ñöôïc nhö anh!

Roài Nguyeãn Höõu Phöôùc, Nguyeãn Thanh Ñöùc, Traàn Kim
Baûng, vaø nay laø Leâ Taán Taøi. Taát caû caùc anh ñaõ laøm raïng
danh tình töï Voõ Bò. Nhöõng cuoäc hoïp maët khoâng ngoaøi muïc
ñích laø taïo ñieàu kieän gaëp nhau, töông trôï nhau nhaát laø thaêm
hoûi nhau trong giai ñoaïn cuoái cuûa moät ñôøi ngöôøi. Chuùng ta
ñeán vôùi nhau töø moät taám loøng nhaân aùi, töø con tim thoån thöùc
cuøng vôùi quaù nhieàu kyû nieäm ñaùng yeâu cuûa moät thuûa quaân
tröôøng. Ñoù laø nhöõng cô hoäi ñeå haønh khuùc Voõ Bò ñöôïc haùt
vang leân trong nieàm kieâu haõnh, ñeå baïn beø cuøng moät tieåu
ñoäi, trung ñoäi, ñaïi ñoäi, cuøng khoùa trong tieåu ñoaøn, lieân ñoaøn;
töôûng ñaõ nghìn truøng caùch bieät, cuoái cuøng ñaõ xuùc ñoäng oâm
laáy nhau, vaø trong nhöõng laàn nhö theá, nhöõng gioït nöôùc maét
cuõng nhoû xuoáng ñeå töôûng nhôù caùc baïn ñoàng moân vöøa môùi ra
ñi hay ñaõ yeân nghæ töø laâu trong loøng ñaát meï, ñaõ cheát trong
lao tuø coäng saûn, cheát aâm thaàm treân bieån caû meânh moâng,
hoaëc ñang soáng khoù khaên tuûi nhuïc nôi queâ nhaø.

Nhöõng caùi baét tay thaät chaët cuøng nhöõng bieät danh ngaøy
naøo Thaày Töû Loä, Traàn Gia Neù, Ni coâ Dieäu Kieät, Taøi Nhaäu,
Sôn Söõa, Bích Ngöïa, Caûng Moto, Ñoaøn Kim Sôn Ñaïo Döøa.,
Traàn Ñoàng Tyù, Hai Ngöïa, Chaân Moám, Minh Carreù, Tri Guø,
Nguyeãn Phuùc Nham (Long), Gaø toi Nguyeãn Ngoïc Tôùi...seõ
ñöôïc nhaéc ñeán trong möøng möøng, tuûi tuûi sau gaàn nöõa theá
kyû may maén coøn gaëp laïi nhau. Nhöõng tieáng “Ñ M!” ñöôïc

ÑA HIEÄU 94 45

lieân tuïc phaùt ra trong öùa leä ngheïn ngaøo, AØ thì ra maày coøn
soáng! Hôn 48 naêm qua caù nhaân ngöôøi vieát baøi naày xin taï
loãi vôùi baïn Nguyeãn Ngoïc Tieàn C/20, bò haøm oan vì caùi teân
cuùng côm “Tieàn Buïng” maø caùc baïn ñaõ öu aùi daønh cho toâi.
Chuyeän cuûa Quít laøm maø Cam phaûi chòu! Loãi do toâi moïi
ñaøng.., toâi cuõng chæ coù tieáng maø khoâng coù chuùt mieáng naøo,
noãi oan Thò Kính! Hoøang Gia Tieán, Leâ Ngoïc Raêng, Ngoâ
Vaên Tuaän, Phaïm Vaên Tieàn, Nguyeãn Ngoïc Tôùi cuõng moät
thôøi chuùng ta cuøng nhau ñeàu böôùc khoâng moûi meät ñi tìm
ngöôøi mình thöông “Töøng con phoá daøi nhö doác chieàu, hai
beân ñöôøng hoa Penseeù nôû vaø tieáng cöôøi nhö tieáng thoâng reo!“

Nhieàu, raát nhieàu bao chuyeän cuõ ngaøy naøo cuøng bieát
bao kyû nieäm töôûng nhö ñaõ nghìn truøng xa caùch, giôø ñaây ñaõ
ñöôïc khôi daäy trong loøng chuùng ta baèng nhòp ñaäp con tim
vaø tieáng loøng thoån thöùc. Caû Lieân ñoaøn SVSQ Ñaïi Ñoäi F
naêm ñaàu tieân tröø moät ít baïn quaù gioûi, thaønh phaàn coøn laïi
ñieåm vaên hoùa keùm nhaát vì ñeà thi toaùn Lyù hoùa “hoác buùa”
cuûa thaày Tröông Ñình Ngöõ. Nhôø Papa Phaùt keùo laïi trong baøi
thi toaùn Giaûi tích, nhö Papa thöôøng noùi “chaúng coù ma gì!”.
Xin ghi nhaän baïn Ñoã Ñöùc Chieán Ñaïi Ñoäi “A” laø ngöôøi coù
ñieåm cao nhaát veà quaân söï, coøn vaên hoùa thuoäc Quaùch Tinh
Caàn Ñaïi Ñoäi “E”.

Khoùa chuùng ta ñaõ qua nhieàu ñôøi chæ huy tröôûng, nhöng
coù leõ thôøi Thieáu Töôùng Traàn Töû Oai vaø Trung Taù Thaønh
vôùi bieät danh Trung taù “Em” laø ñaùng nhôù nhaát. Côø ñen, côø
ñoû ñöôïc thay phieân nhau trong 8 ñaïi ñoäi thuoäc Lieân Ñoaøn
SVSQ maø ñaëc bieät nhaát côø ñen thöôøng ñöôïc daønh öu tieân
cho 2 Ñaïi Ñoäi F&H. Moãi laàn nhaän ñöôïc côø ñen laø ñaïi ñoäi
phaûi boàng suùng caàm tay chaïy voøng quanh saân tröôøng. Ñaây
laø ñeà taøi gaây nhieàu tranh caõi vaø baát bình giöõa hai vò ñaïi
ñoäi tröôûng, ñaïi uùy Nguyeãn Ñình Taïo vaø Phaïm Quang Myõ.

Ñaïi Ñoäi F vôùi ñoäi boùng troøn voâ ñòch Lieân Ñoøan SVSQ
cuøng caùc haûo thuû Nguyeãn Bích, Nguyeãn Höõu Ba, Nguyeãn
Vaên Nghieâm, Ñoaøn Vaên Chôù, Nguyeãn Vaên Lieãu, Nguyeãn

46 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

Vaên Maêng, Phaïm Vaên Tieàn, Döông Ñình Chính, Nguyeãn
Phuùc Long…moät thôøi laøm ñaûo ñieân caùc danh thuû Ñaïi Ñoäi
H. Beân caïnh ñoù coøn coù Phaïm Cang vua leo nuùi Laâm Vieân,
voâ ñòch haàu heát caùc giaûi ñieàn kinh cuûa khoùa.

Laøm sao coù theå queân ñöôïc nhieàu ñeâm cuoái tuaàn daï haønh
baêng röøng, vöôït suoái thaâu ñeâm suoát saùng. Chuùng ta phaûi
ñi dieãn haønh ñeàu böôùc vôùi chieác aùo ñi möa giöõa trôøi naéng
chang chang noùng böùc. Xin chia xeû buoàn nhieàu hôn vui vôùi
Sinh Vieân Só Quan Ñaïi Ñoäi Tröôûng Tröông Döôõng Ñaïi Ñaïi
Ñoäi F, ñaõ bò caùch chöùc thaät oan öùc vaø phaûi chòu hình phaït
troïng caám chæ vì ñaïi ñoäi ñi khoâng ñeàu böôùc töø baõi taäp trôû veà.

Boán möôi taùm naêm, nöõa theá kyû moät ñôøi ngöôøi, thoaùng
nhanh qua nhö côn moäng aûo. Nhöõng ngaøy tuø toäi ta ñaõ nhöôøng
côm xeû aùo cho nhau, laøm sao coù theå queân ñöôïc. Beân caïnh
Phaïm Cang, Leâ Quang Lieãn baát khuaát hieân ngang cuøng
nhieàu baïn tuø khaùc, baát chaáp hieåm nguy ñaõ toå chöùc ñình
coâng phaûn ñoái cheá ñoä cay nghieät cuûa nhaø tuø, neân ñaõ daãn
ñeán bieán coá ñau thöông lòch söû ñaåm maùu cuûa Traïi Caûi Taïo
Bình Ñieàn thaùng Tö 1979. Chuùng ta coøn nieàm kieâu haûnh
naøo hôn vôùi Vöông Moäng Long, Ñaëng Quoác Truï, Nguyeãn
Vaên Nghieâm, Tröông Vaên Vaân toå chöùc vöôït traïi nhieàu laàn,
tìm söï soáng mong manh trong caùi cheát laø ñieàu chaéc chaén.
Caùc baïn ta ñaõ thöïc söï laø nhöõng ngöôøi huøng “Can tröôøng
trong chieán baïi”

Caùc baïn ôi! Haõy oâm nhau maø giöõ laáy nhöõng baûo vaät quyù
hieám naày, haõy coá gaéng maø tìm ñeán nhau ñi keûo treå, chieàu
hoâm tôùi roài! Baïn Nguyeãn minh Trí vöøa môùi töø giaõ anh em
vaøi thaùng tröôùc ñaây, nay ñöôïc tin Nguyeãn Quang Minh F
vöøa môùi maát taïi queâ nhaø, seõ coøn ai nöõa seõ tieáp tuïc khi tuùi
thôøi gian coøn laïi quaù ít oûi hieám hoi. Xin ghi nhaän coâng lao
veà moät thöù tình ngöôøi tuyeät vôøi cuûa caùc baïn khoùa 20 NCT
veà tröôøng hôïp Tröông Ñình Haø G/20 töù coá voâ thaân nôi xöù laï
queâ ngöôøi vôùi côn baïo beänh, caùc baïn ñaõ tìm ñeán taän mieàn
Missouri xa xoâi mang veà trong voøng tay oâm aáp cuûa khoùa..

ÑA HIEÄU 94 47

Xin ngöôõng moä tröôùc taám loøng vaøng cuûa baïn Nguyeãn Thanh
Ñöùc, vaø nhaát laø gia ñình anh chò Nguyeãn Phuù Höõu cuøng ñaïi
dieän khoùa Leâ Taán Taøi. Hình aûnh baïn Taøi ngoài beân giöôøng
beänh ñeå caét moùng tay, moùng chaân cho baïn Haø ñaõ laøm nhieàu
ngöôøi caûm ñoäng, rôi nöôùc maét!! Vaø caû khoùa chuùng ta taïi
mieàn Baéc Cali ñaõ lo chu ñaùo cho baïn mình ñeán giôø phuùt
cuoái cuøng, nghóa töû laø nghóa taän vôùi ñuû nghi thöùc cuûa moät
cöïu SVSQ xuaát thaân töø tröôøng Voõ Bò.

Khoâng nhöõng theá khoùa chuùng ta coøn coù nhöõng ngöôøi
vôï, nhöõng baø meï tuyeät vôøi, duø raèng caùc baïn ta ñaõ ra ngöôøi
thieân coå. Chò Hoaøng Ñình Ñaït, Chò Vuõ Tieán Töôøng (Maria
Chaâu), Chò Nguyeãn Baù Kyø, Chò Traàn Taán Hoøa, Chò Ñinh
Vaên Nguyeân, Chò Traàn Vaên Haûi, Chò Trònh Tieán Huøng, Chò
Traàn Vaên Thoï, Chò Leâ Ngoïc AÅn, Chò Hoaøng Thuùc Khaùng,
Chò Traàn Vaên Tröông, Chò Nguyeãn Thaønh Nhu… ñaõ laø taám
göông saùng cho ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam, suoát ñôøi oâm aáp,
chung thuûy, naâng niu vaø traân troïng nhöõng kyû nieäm quyù hieám
cuûa choàng, neân ñaõ thöôøng xuyeân ñeán vôùi khoùa chuùng ta
trong moãi laàn hoäi ngoä. Khoâng nhöõng theá caùc chò coøn thöôøng
xuyeân ñoùng goùp, giuùp ñôõ gia ñình cuûa nhieàu ngöôøi cuøng
chung hoaøn caûnh nhöng raát khoù khaên taïi queâ nhaø ngay caû
thaân nhaân cuûa caùc baïn ñaõ khuaát. Gia ñình cha meï cuûa baïn
Huyønh Vaên Dinh, cuï baø meï cuûa Nguyeãn Quoác Chính. Xin
ghi nhaän coâng lao cuûa baïn Hoaøng Ñình Hieäp vaø caû khoùa
chuùng ta heát loøng lo cho gia ñình baïn Huyønh Tuùy Vieân vôùi
soá tieàn gaây quyõ treân 10 ngaøn Myõ kim ñeå sôùm ñöôïc ñònh cö
sang Hoa Kyø nhöng keát quaû khoâng ñaït ñöôïc vì chò Vieân ñaõ
maát, tuy nhieân vôùi soá tieàn ñoù chuùng ta cuõng vaãn tieáp tuïc
gôûi heát veà cho caùc con anh. Beân caïnh ñoù chuùng ta cuõng lo
cho moà maû baïn Nguyeãn Ñöùc Nhò ñöôïc töôm taát ñaøng hoaøng
theo yeâu caàu cuûa gia ñình baïn ta ôû queâ nhaø. Traàn Ñöùc Du,
Leâ Thöông Maãn, Nguyeãn Ñaéc Kieân, Traàn Vaên Taøi… soáng
heát loøng vaø troøn boån phaän ñaïi dieän cho khoùa taïi queâ nhaø.

Chuùng ta vaãn höôùng loøng mình vôùi anh em baèng nhöõng

48 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM

quaø Teát haøng naêm, vôùi caùc baïn vaø caùc chò gaëp hoaøn caûnh
khoù khaên, khoâng nhöõng chæ rieâng trong khoùa maø coøn nôùi
roäng theâm ôû nhieàu khoùa khaùc. Phaûi thaønh thaät coâng nhaän
raèng khoùa 20 chuùng ta ñaõ theå hieän ñöôïc taám loøng cuûa tình
baèng höõu. Chuùng ta ñaõ laøm ñöôïc nhieàu ñieàu toát qua loøng
nhieät taâm vaø taän tuïy cuûa ñaïi dieän khoùa Leâ Taán Taøi. Taát
caû chæ vì “Tình töï Voõ Bò” duø ôû haûi ngoaïi hay taïi queâ nhaø,
chuùng ta luoân gaén boù vôùi nhau nhö tình anh em ruoät thòt,
chuùng ta dìu daét nhau cho ñeán cuoái cuoäc ñôøi.

Vôùi caùc baïn duø ñaõ töû traän hay ñaõ töø traàn, chuùng ta
xin daâng moät neùn nhang thôm caàu xin caùc anh veà chöùng
giaùm tình ñoaøn keát cuûa khoùa chuùng ta trong ngaøy hôïp
maët, ngaøy Ñaïi Hoäi Khoùa 20 kyû nieäm “48 Naêm Hoäi Ngoä”
3-4 thaùng 9 naêm 2011 taïi mieàn Nam California, Hoa Ky.ø

Chuùng ta ñaõ hay ñaùnh rôi nhieàu thöù quyù giaù trong cuoäc
ñôøi naày nhöng coù nhöõng thöù chuùng ta seõ khoâng bao giôø maát
vaø luoân giöõ trong tim. Ñoù laø tình chieán höõu, tình ñoàng moân
cuøng khoùa, cuøng tröôøng vaø khaùt voïng Daân Chuû cho daân
toäc Vieät Nam.

Chuùc caùc baïn theâm moät laàn nöõa, ngaøy hoïp khoùa 20
Nguyeãn Coâng Tröù thaønh coâng.

Cöïu SVSQ Phaïm Vaên Tieàn F/20

ÑA HIEÄU 94 49

• Soâng Haøn Ñaø Naüng

• COØN MOÄT QUEÂ XA ÑEÅ NHÔÙ VEÀ


• Meán taëng Baø con QNÑN – nñg


• Coù moät vieäc, suoát ñôøi khoâng queân ñöôïc
• Nhö moãi ngöôøi löu laïc, nhôù queâ xa
• Nhö anh ra ñi, ñeå laïi queân nhaø
• Chaéc chaén nhôù thöông, theo anh roøng raõ

• Anh chaúng bieát gì, noùi vôùi queâ xa
• Duø ñeâm mô, ñeán ba laàn boán löôït
• Ñaø naüng baây giôø, coù coøn nhö tröôùc?
• Soâng Haøn cuûa anh, coøn chuyeán ñoø ñeâm?

• Soâng Haøn cuûa anh, coøn chuyeán ñoø khuya?
• Caàu ai baét ngang, ñoø em coøn, maát?
• Ñeâm xöa qua soâng, möa bay laát phaát
• Anh maõi ñeán giôø, coøn laïnh traùi tim


50 TOÅ QUOÁC - DANH DÖÏ - TRAÙCH NHIEÄM


Click to View FlipBook Version