The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by duangtafah, 2021-04-27 00:05:54

sar ปี 2563 กศน.อำเภอเมืองพะเยา
คำนำ


ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา


ี่

ึ่

ิ่
แหงชาต พ.ศ. 2542 ซงแกไขเพมเติมโดยพระราชบัญญัติการศกษาแหงชาติ (ฉบับท 2) พ.ศ. 2545
ไดกำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กำหนดมาตรฐานการศกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ แตละประเภท

การศกษาทรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกษาธิการประกาศกำหนด พรอมท้งจัดทำแผนพฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกษาทมงคณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนทกำหนดไว จัดใหมีการ


ประเมินผลและตรวจสอบคณภาพการศกษาภายในสถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมนตนเอง
ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่กำกับดูแลสถานศกษาเปนประจำทุกป ประกอบกับกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ กำหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคณภาพภายใน สำหรับสถานศกษาท่จัดการศกษา

นอกระบบ พ.ศ. 2555 ท่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ไดกำหนดใหสถานศกษา

ตองดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดใหมีมาตรฐานการศึกษานอกระบบทีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด
2) จัดทำแผนพฒนาคุณภาพการศกษาและแผนปฏิบัติการประจำป 3) ดำเนินงานตามแผนพฒนาคณภาพ
การศกษาและแผนปฏิบัตการประจำป 4) จัดใหมการตดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดใหมการ


ประเมินคณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดทำรายงานการประเมนตนเอง


ประจำป 7) เสนอรายงานการประเมนคณภาพภายในตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกด

และภาคีเครือขายและเผยแพรสาธารณชน 8) นำผลการประเมนคณภาพภายในมาเปนสวนหนึงของการ


วางแผนเพอพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขาย9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีสวนรวมของสถานศกษา บุคลากรทกคนในสถานศกษา


ภาคีเครือขาย และผูรับบริการ

ในการนี เพอเปนการดำเนินงานใหสอดคลองกบกฎกระทรวงดังกลาวขางตน ศนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา จึงไดดำเนินการแตงต้งคณะกรรมการประเมินตนเอง
ของสถานศกษา เพอประเมนคณภาพภายในตามมาตรฐานการศกษาของสถานศกษา โดยวิเคราะห
จากแผนพฒนาคณภาพการศกษาและแผนปฏิบัตการประจำปรวมกบผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนระหวางคณะกรรมการประเมนตนเองของสถานศกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู เจาหนาท และผูทเกยวของ เพอประเมนคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานการประเมนตนเองของสถานศกษา พรอมทงรวมกนเสนอแนวทางการพฒนาคณภาพการศกษา ในปถดไป ทงนี้

ั้


คณะกรรมการประเมนตนเองของสถานศึกษา ไดดำเนินการประเมนคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองตามสภาพ


จริงของสถานศึกษา เพื่อมุงสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน


(นางจารุณี แกวประภา)
ตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

สารบัญ


หนา


คำนำ ก
สารบัญ ข

บทสรุปสำหรับผูบริหาร
บทที 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1


 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 1
 ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา 1
 จำนวนผูเรียน ผูรับบริการและจำนวนผูจัดการเรียนรู 2
(ปงบประมาณ 2563)
 จำนวนบุคลากร (ปงบประมาณ2563) 3
 งบประมาณ (ปงบประมาณ 2563) 3


 กศน.ตำบล/ศนยการเรียนชุมชน 4
 แหลงเรียนรู 6
 ภาคีเครือขาย 10

 ภูมิปญญา 14
 แผนปฏิบัตการประจำป (ปงบประมาณ 2563) 23

 รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาไดรับ 39
 คาเปาหมายของสถานศกษา 40บทที 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 43

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เฉพาะมาตรฐานที่ 1 - 2) 44
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศกษาตอเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 – 2) 81


 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 – 2) 92
ี่
 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานท 3) 113
สารบัญ (ตอ)


หนา

บทที 3 สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 140
 มาตรฐานการศกษานอกระบบระดับการศึกษาขนพื้นฐาน 141

ั้
 มาตรฐานการศกษาตอเนื่อง 143


 มาตรฐานการศกษาตามอัธยาศัย 145

ภาคผนวก
 ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา
 คาเปาหมายเพื่อใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา

 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษาุ ั ู  ิ
บทสรปสำหรบผบรหารี่

ี่
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกษาตามอัธยาศยอำเภอเมองพะเยาตั้งอยูเลขท 145 หมท 11
ู
ตำบลบานตอม อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา สังกดสำนักงานสงเสริมการศกษานอกระบบและการศกษาตาม
อธยาศย สำนักงานปลัดกระทรวงศกษาธิการ กระทรวงศกษาธิการ มการจัดการศกษา 3 ประเภท
ประกอบดวย
 การศึกษานอกระบบระดบการศึกษาขันพนฐาน
 การศึกษาตอเนื่อง

 การศึกษาตามอัธยาศัย


คณะกรรมการประเมนตนเองของสถานศกษา ไดดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม


มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแตวันที 13 พฤศจิกายน 2563 ถงวันที 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

ซึ่งจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้
สถานศกษามผลการประเมนตนเองในภาพรวม อยูในระดบ ดีเลศ มคะแนนรวมเทากบ 81.84

คะแนนและเม่อพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา

พบวา
1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองอยูใน
ระดับดีเลิศ มีคะแนนรวมเทากับ 79.40 คะแนน
2. มาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยูในระดับ ดีเลิศ มคะแนน

รวมเทากับ 78.60 คะแนน
3. มาตรฐานการศึกษาตามอธยาศย สถานศกษามผลการประเมนตนเอง อยูในระดบ ยอดเยยม
ี่มีคะแนนรวมเทากับ 87.53 คะแนน

ั้
ทงนี้ จากการสรุปผลการประเมนคณภาพการศกษาตามมาตรฐานการศกษาของสถานศึกษา
โดยภาพรวมของสถานศกษา จึงไดมการกำหนดแนวทางเพอรักษาคณภาพหรือพฒนาคุณภาพการศกษาที่สถานศึกษาคาดวาจะนำไปดำเนินการในปงบประมาณถัดไป ดังนี้
1. ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูทเนนผูเรียนเปนสำคัญและใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพฒนาการเรียนรู และพฒนาครู


ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ


2. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานวิชาการทหลากหลาย เพ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์


ทางการเรียนของผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศกษาขั้นพื้นฐานใหมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
3. ควรมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และนำผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น4. ควรสงเสริมสนับสนุนพฒนาครูเรืองการประเมินหลักสูตร การพฒนาสื่อการเรียนรู
การวิจัย ในชั้นเรียน เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ1


บทที 1

ขอมูลพื้นฐานของสถานศกษา
 สภาพทัวไปของสถานศกษา
ชื่อสถานศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา

ที่อยู : เลขที่ 425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย ตำบลบานตอม อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัด : จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย 56000

เบอรโทรศพท : 054 – 887-062 เบอรโทรสาร : 054 – 887-063

E – mail ติดตอ : [email protected]


สังกัด : สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

 ทิศทางการดำเนินงานของสถานศกษา

วิสัยทัศน


ประชาชนในอำเภอเมองพะเยา ไดรับโอกาสทางการศกษาตามพระบรมราโชบาย รัชกาลท 10
ทง 4 ดาน และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตทเหมาะสมกบชวงวัย สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทกษะที่จำเปนในโลกศตวรรษที่ 21

พันธกิจของสถานศึกษา

1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอำเภอเมองพะเยา ใหม ี
คุณภาพ เพอยกระดบการศกษา พฒนาทักษะการเรียนรูทกกลุมเปาหมายใหทวถงและเหมาะสมกบทกชวง

วัย และพรอมรับการเปลียนแปลงตามบริบททางสังคมและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

2. สงเสริมสนับสนุนและประสานภาคีเครือขายในอำเภอเมืองพะเยา ใหมีสวนรวมจัดการ


ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้งการดำเนินกิจกรรม


ของศนยการเรียนและแหลงการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ
3. สงเสริมและพฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศกษา และเทคโนโลยีดจิทลมาใชใหเกด

ประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศกษาตามอัธยาศัยใหกบประชาชนในอำเภอเมอง
พะเยาอยางทั่วถึง
4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกจกรรมการเรียนรู สือและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบใหสอดคลองกับบริบทของอำเภอเมืองพะเยาในปจจุบัน
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศยอำเภอเมืองพะเยา ใหมีประสิทธิภาพ เพอมงจัดการศึกษาและการเรียนรูทีมคณภาพ


โดยยึดหลักธรรมาภิบาล


อัตลักษณสถานศกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา

“เทคโนโลยีนำชีวิต นอมสรางจิตสาธารณะ“

2
 จำนวนผูเรียน ผูรับบริการและจำนวนผูจัดการเรียนรู (ปงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง)


จำนวนผเรียน(คน) จำนวน

หลักสูตร/ประเภท รวมจำนวน
ผูจัดการ

ชาย หญง (คน) เรียนรู (คน)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ระดบประถมศึกษา 75 92 167 36
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 112 312 424 36
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 280 527 807 36

รวมจำนวน (คน) 467 931 1,398 108
การศึกษาตอเนื่อง

1. โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน
- 1 อำเภอ 1 อาชีพ 25 - 25 2

- พัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุมสนใจ) 33 210 243 30
- ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชัวโมง) 95 270 365 30

2. โครงการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ 190 206 396 30


เศรษฐกจพอเพยง
3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม 171 224 395 30

และชมชน
4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชวิต 156 179 335 305. โครงการอบรมดิจิทลชมชน
6. โครงการผูสูงอาย ุ 40 40 2
รวมจำนวน (คน) 670 1,089 1,759

การศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการสงเสริมการเรียนรูหองสมุดประชาชน 2,240 5,260 7,500 -

จังหวัดพะเยา
โครงการบานหนังสือชุมชน - - 15 แหง -

โครงการชุมชนรักการอาน - - 1,214 -

โครงการจัดหาหนังสือพิมพ สำหรับ กศน.ตำบล - - 15 แหง -
หองสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ 152 348 500 -

รวมจำนวน (คน) 2,392 5,608 9,214 -

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลยนแบบโครงสรางตารางขางตนใหเหมาะสมไดตามความ
ตองการและเปนไปตามขอมลจริงของสถานศึกษา โดยขอมลตองสะทอนถงจำนวนผเรียน ผรับบริการและ


จำนวนผูจัดการเรียนรู
3

 จำนวนบุคลากร (ปงบประมาณทีจัดทำรายงานการประเมินตนเอง)

จำนวน (คน)
ประเภท/ตำแหนง ต่ำกวา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน
ป.ตรี
ขาราชการครู - - 2 - 2

บุคลากรทางการศึกษา - - 1 - 1
ลูกจางประจำ - 1 - - 1

อื่น ๆ (ระบุ)............................... - - - - -

พนักงานราชการ - - - - -
- ครูอาสาสมัคร - 5 - - 5

- ครู กศน.ตำบล - 12 3 - 15

- ครูศูนยการเรียนชุมชน - - - - -
- อื่น ๆ (ระบุ)....................... - - - - -

อัตราจาง - - - - -

- ครูศูนยการเรียนชุมชน - 1 - - 1
- ครูผูสอนคนพิการ - 1 - - 1

- บรรณารักษหองสมุดประชาชน - 1 - - 1

- พนักงานบริการ - 1 - - 1
- เจาหนาที่บันทึกขอมูล - 2 - - 2

รวมจำนวน - 24 6 - 30


 งบประมาณ (ปงบประมาณทจัดทำรายงานการประเมนตนเอง)

- เงนงบประมาณ.................................5,267,469.............................บาท
- เงนนอกงบประมาณ...............................71,065.15.........................บาท

รวมจำนวนเงิน............................5,338,534.15........................บาท


4

 กศน.ตำบล/ศูนยการเรียนชุมชน

กศน.ตำบล ที่ตั้ง ผูประสานงาน/ผูรับผิดชอบ

โรงเรียนบานศาลา หมูที่ 4กศน.ตำบลทาวงทอง ตำบลทาวงทอง อำเภอเมือง นายสพล ลอจนดา


พะเยา จงหวดพะเยา 56000

วดศรีโคมคำ (อาคารสหวทยาการ)


กศน.ตำบลเวยง นายธีราภิวัฒน เบิกบาน
ตำบลเวยง อำเภอเมืองพะเยา
จงหวดพะเยา 56000 5วดเมืองชม 467/1 ถ.พหลโยธน
กศน.ตำบลแมตำ ตำบลแมตำ อำเภอเมืองพะเยา นายธนธส ใจยน


จงหวดพะเยา 56000
วดแมกาโทกหวาก หมูท 17
นายธนพัต ออยมูล
กศน.ตำบลแมกา ตำบลแมกา อำเภอเมืองพะเยา
จงหวดพะเยา 56000


ร.ร.ดาวเรือง ตำบลจำปาหวาย


กศน.ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา นายธเนศ ปณวจิตร
56000
วัดบานตอมกลาง หมูที่ 4
กศน.ตำบลบานตอม ตำบลบานตอม อำเภอเมืองพะเยา นางวลาวลย เมืองสุวรรณ

จงหวดพะเยา 56000
โรงเรียนบานต๊ำดอนมูล หมูที่ 2


กศน.ตำบลบานตำ ตำบลบานตำ อำเภอเมืองพะเยา นางวนวสาข งามเมือง

จงหวดพะเยา 56000

42 หมูที่ 10 วัดวัดสันหมื่นแกว


กศน.ตำบลแมปม ตำบลแมปม อำเภอเมืองพะเยา นายรณชิต ใจหมั่น

จงหวดพะเยา 56000

เทศบาลตำบลทาจำป 199 หมูท ่ ีกศน.ตำบลทาจำป  3 ตำบลทาจำป อำเภอเมืองพะเยา นางสาวสายสมร ยานะจงหวดพะเยา 56000เทศบาลตำบลบานใหม หมู 7

กศน.ตำบลบานใหม ตำบลบานใหม อำเภอเมืองพะเยา นายวชิรานุวัฒน พัฒใหมจงหวดพะเยา 56000
122 (อาคาร อบต.ตำบลแมใส
หลังเกา) หมูที่ 2 ตำบลแมใส
กศน.ตำบลแมใส นางสาวเบญญาภา ตอมคำ

อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา


56000


กศน.ตำบล ที่ตั้ง ผูประสานงาน/ผูรับผิดชอบ
128 หมที 11 (อาคาร อบต.หลังกศน.ตำบลแมนาเรือ เกา) ตำบลแมนาเรือ อำเภอเมือง นางธารินรดา ขันธรัตน
พะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วัดศรีบุญเรือง ตำบลบานสาง

กศน.ตำบลบานสาง อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา นางบานเย็น กลมไล
56000


โรงเรียนบานตุนราษฎร หมที 2กศน.ตำบลบานตุน ตำบลบานตน อำเภอเมองพะเยา นางสาววิมลพรรณ จันทรขาว

จังหวัดพะเยา 56000
เทศบาลตำบลสันปามวง
กศน.ตำบลสันปามวง อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา นายญาณพัฒน ขัติยศ

56000

ศูนยการเรียนรู ที่ตั้ง ผูประสานงาน/ผูรับผิดชอบ
ศนยการเรียนคายขนเจือง ตำบลทาวังทอง อำเภอเมือง ครูประจำกลุมคายธรรมมกราช พะเยา จังหวัดพะเยา 56000

เลขที่ 58 หมูที่ 11 ตำบลบาน ครูประจำกลุมเรือนจำ

ศนยการเรียนเรือนจำจังหวัด ตอม อำเภอเมองพะเยา


พะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
สถานพินิจและคุมครองเด็กและ ตำบลแมต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา ครูประจำกลุมสถานพินิจ

เยาวชนจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


6


 แหลงเรียนร ู

แหลงเรียนรู ดาน ที่อยู/เบอรโทรศัพท  ผูรับผิดชอบ

โรงเรียนบานศาลา หมูที่ 4
นายสุพล ลือจันดา
กศน.ตำบลทาวังทอง การศึกษา ตำบลทาวังทอง อำเภอเมองพะเยา


จังหวัดพะเยา 56000
วัดศรีโคมคำ (อาคารสหวิทยาการ)


กศน.ตำบลเวียง การศึกษา ตำบลเวียง อำเภอเมองพะเยา นายธีราภิวัฒน เบิกบาน
จังหวัดพะเยา 56000
วัดเมองชุม 467/1 ถ.พหลโยธิน


กศน.ตำบลแมต๋ำ การศึกษา ตำบลแมต๋ำ อำเภอเมองพะเยา นายธนธัส ใจยืน
จังหวัดพะเยา 56000

วัดแมกาโทกหวาก หมูที่ 17 ตำบล
นายธนพัต ออยมูล

กศน.ตำบลแมกา การศึกษา แมกา อำเภอเมองพะเยา จังหวัด


พะเยา 56000
ร.ร.ดาวเรือง ตำบลจำปาหวาย
กศน.ตำบลจำปาหวาย การศึกษา อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา นายธเนศ ปุณวิจิตร

56000

วัดบานตอมกลาง หมูที่ 4
กศน.ตำบลบานตอม การศึกษา ตำบลบานตอม อำเภอเมืองพะเยา นางวิลาวัลย เมืองสุวรรณ

จังหวัดพะเยา 56000


โรงเรียนบานต๊ำดอนมูล หมที 2


กศน.ตำบลบานต๊ำ การศึกษา ตำบลบานต๊ำ อำเภอเมองพะเยา นางวันวิสาข งามเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
42 หมูที่ 10 วัดวัดสันหมื่นแกว


กศน.ตำบลแมปม การศึกษา ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา นายรณชิต ใจหมั่น
จังหวัดพะเยา 56000
เทศบาลตำบลทาจำป 199 หม 3


กศน.ตำบลทาจำป การศึกษา ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา นางสาวสายสมร ยานะ

จังหวัดพะเยา 56000

เทศบาลตำบลบานใหม หมู 7


กศน.ตำบลบานใหม  การศึกษา ตำบลบานใหม อำเภอเมองพะเยา นายวชิรานุวัฒน พัฒใหม
จังหวัดพะเยา 56000

7แหลงเรียนรู ดาน ที่อยู/เบอรโทรศัพท  ผูรับผิดชอบ


122 (อาคาร อบต.ตำบลแมใส

การศึกษา หลังเกา) หมูที่ 2 ตำบลแมใส
กศน.ตำบลแมใส นางสาวเบญญาภา ตอมคำ


อำเภอเมองพะเยา จังหวัด
พะเยา 56000128 หมที 11 (อาคาร อบต.
การศึกษา หลังเกา) ตำบลแมนาเรือ นางธารินรดา ขันธรัตน
กศน.ตำบลแมนาเรือ

อำเภอเมองพะเยา จังหวัด
พะเยา 56000

วัดศรีบุญเรือง ตำบลบานสาง

กศน.ตำบลบานสาง การศึกษา อำเภอเมองพะเยา จังหวัด นางบานเย็น กลมไล
พะเยา 56000โรงเรียนบานตุนราษฎร หม 2
กศน.ตำบลบานตุน การศึกษา ตำบลบานตุน อำเภอเมอง นางสาววิมลพรรณ จันทรขาว

พะเยา จังหวัดพะเยา 56000

เทศบาลตำบลสันปามวง
กศน.ตำบลสันปามวง การศึกษา อำเภอเมองพะเยา นายญาณพัฒน ขัติยศ

จังหวัดพะเยา 56000

ตำบลทาวังทอง

ศูนยการเรียนคายขุน การศึกษา อำเภอเมองพะเยา ครูประจำกลุมคาย

เจืองธรรมมิกราช
จังหวัดพะเยา 56000
เลขที่ 58 หมูที่ 11 ตำบล


ศนยการเรียนเรือนจำ การศึกษา บานตอม อำเภอเมืองพะเยา ครูประจำกลุมเรือนจำ
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
สถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนจังหวัด การศึกษา ตำบลแมต๋ำ อำเภอเมอง ครูประจำกลุมสถานพินิจ
พะเยา พะเยา จังหวัดพะเยา 560008แหลงเรียนรู ดาน ที่อยู/เบอรโทรศัพท  ผูรับผิดชอบ

ี่
หมูบานเศรษฐกิจ บานดอกบัว หมูท 4 ตำบล
ผูนำหมูบานและประชาชน
พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง บานตุน อำเภอเมืองพะเยา

“อยูเย็นเปนสุข จังหวดพะเยา 56000 หมู 4
บานหวยหมอ หมูที่ 5 ตำบลบาน

พระธาตุดอยโตน โบราณสถาน ตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด ผูนำหมูบานและประชาชน
พะเยา 56000อุทยานอนุรักษสัตวปา บานหวยลึก หมูที่ 6 ตำบล

การอนุรักษสัตวปา
และ บานตุน อำเภอเมืองพะเยา ผูนำหมูบานและประชาชน
และพันธุไม
พันธุพืชทรัพยากรปาไม จังหวดพะเยา 56000


บานหวยหมอ หมูที่ 5 ตำบล

แหลงสมุนไพร

บานสมุนไพร บานตุน อำเภอเมืองพะเยา ผูนำหมูบานและประชาชน
พื้นเมือง
จังหวดพะเยา 56000

บานสางใต หมูที่ 1 ตำบล

วัดศรีบุญเรือง โบราณสถาน บานสาง อำเภอเมืองพะเยา ผูนำหมูบานและประชาชน


จังหวดพะเยา 56000
บานงิ้ว หมูท 6 ตำบลบานสาง
ี่การทำครกหน ภูมิปญญา อำเภอเมืองพะเยา จังหวดพะเยา กลุมครกหิน

56000

บานสันเวยงใหม หมูที่ 4

การแปรรูปอาหาร


ปลาสมศรีทน ตำบลบานสาง อำเภอเมืองพะเยา นางสาวสข อารียา
(ปลา)

จังหวดพะเยา 56000
บานสันทราย หมูที่ 3

การอนุรักษตนน้ำ,

อุทยานแหงชาติแมปม ตำบลแมปม อำเภอเมืองพะเยา อุทยานแหงชาติแมปม


แหลงพันธปลา
จังหวดพะเยา 56000


บานหวยบง หมูที่ 18
ตำบลแมปม อำเภอเมืองพะเยา

พระพุทธรูปหินทราย โบราณสถาน ผอ.โรงเรียนและคณะครู

จังหวดพะเยา 56000

บานโปง หมูที่ 3 ตำบลบานใหม

อางเก็บน้ำบานหนองบว แหลงอนุรักษสัตวน้ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวดพะเยา เจาหนาที่อางเก็บน้ำ


56000

บานปาแดง หมูที่ 12

ดอยผาเกี๋ยง ตำบลทาวงทอง อำเภอเมือง เจาอาวาสและผูนำชุมชน
(วัดธรรมนิมิต) แหลงโบราณคด ี พะเยา จังหวดพะเยา 56000 ประชาชนในพื้นท ี่
แหลงเรียนรู ดาน ที่อยู/เบอรโทรศัพท  ผูรับผิดชอบ
บานรองไฮ หมูที่ 1 ตำบลแมใส

กลุมตีมีดบานรองไฮ ภูมิปญญาตีมีด อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุมตีมีดบานรองไฮ

56000

บานสันดอนงาม หมูที่ 4
กลุมอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรม

การปนอิฐ ภูมิปญญาการปนอิฐ ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมอง การปนอิฐ
พะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ชุมชนวัดอินทรฐาน ตำบลแมต๋ำ
กลุมทอผาพื้นเมอง ภูมิปญญาการทอผา อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุมทอผาพื้นเมอง
56000

9


หมูที่ 1 2,3,5,6และหมที 12


กลุมจักสานผักตบชวา ภูมิปญญา ตำบลบานต๊ำ อำเภอเมองพะเยา กลุมจักสานผักตบชวา
จังหวัดพะเยา 56000
บานต๊ำใน หมูที่ 9 ตำบลบานต๊ำ
อุทยานแหงชาติ อุทยานแหงชาติ

ดอยหลวง การอนุรักษตนน้ำ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา ดอยหลวง
56000

หมูท1 ตำบลแมนาเรือ กลุมจักสาน
ี่
กลุมจักสานและ ภูมิปญญา อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา

ทำกรงนก
56000
บานโซ หมูที่ 2 ตำบลแมนาเรือ กลุมทำเสื่อกก
การทำเสื่อกกและ

การอนุรักษการปลูกกก ภูมิปญญา อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
56000

ชุมชนวัดอินทรฐาน ตำบลแมต๋ำ กลุมทอผาพื้นเมองกลุมทอผาพื้นเมอง ภูมิปญญาการทอผา อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
56000
หมูที่ 12 ตำบลบานตอม

กลุมสะลอซอซง ดนตรีพื้นบาน อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุมสะลอซอซง


บานสันปางิ้ว บานสันปางิ้ว
56000
กลุมจักสานไมกวาด หมูที่ 9 ตำบลบานตอม กลุมจักสานไมกวาด


ดอกหญา (กลุม ไมกวาดดอกหญา อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา ดอกหญา (กลุมผูสูงอายุ)
ผูสูงอายุ) 56000

หมูที่ 7 ตำบลบานตอม


กลุมการทำปุยอินทรีย ทำปุยอินทรีย อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุมการทำปุยอินทรีย
56000

10 ภาคีเครอขาย
ภาคีเครือขาย เบอร
(กลุม องคกร และหนวยงาน) ดาน ที่อย ู โทรศัพท
- การประสานงาน ศูนยราชการจังหวัดพะเยา ตำบลบานตอม


ที่วาการอำเภอเมองพะเยา ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

- วิทยากรใหความรู
- การประสานงาน ถนนซปเปอรไฮเวย ตำบลบานตอม


สำนักงานเกษตรอำเภอเมอง
ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

พะเยา
- วิทยากรใหความรู
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ - การประสานงาน ถนนสนามกฬากลางจังหวัดพะเยาเมืองพะเยา ทำงานในพื้นท ี่ ตำบลบานตอม อำเภอเมองพะเยา
- วิทยากรใหความรู จังหวัดพะเยา 56000

- การประสานงาน 58 ถนนทากวาน ตำบลเวียง อำเภอเมอง

เทศบาลเมองพะเยา ทำงานในพื้นท ี่ พะเยา จังหวัดพะเยา 56000

- วิทยากรใหความรู

- การประสานงาน ตำบลบานตอม อำเภอเมองพะเยา

เทศบาลตำบลบานตอม ทำงานในพื้นท ี่ จังหวัดพะเยา 56000
- วิทยากรใหความรู

- การประสานงาน ตำบลแมกา อำเภอเมองพะเยา


เทศบาลตำบลแมกา ทำงานในพื้นท ี่ จังหวัดพะเยา 56000
- วิทยากรใหความรู

- การประสานงาน ตำบลทาวังทอง อำเภอเมองพะเยา

เทศบาลตำบลทาวังทอง ทำงานในพื้นท ี่ จังหวัดพะเยา 56000

- วิทยากรใหความรู

- การประสานงาน ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา


เทศบาลตำบลแมปม ทำงานในพื้นท ี่ จังหวัดพะเยา 56000
- วิทยากรใหความรู

- การประสานงาน ตำบลบานต๊ำ อำเภอเมองพะเยา
เทศบาลตำบลบานต๊ำ ทำงานในพื้นท ี่ จังหวัดพะเยา 56000

- วิทยากรใหความรู

- การประสานงาน ตำบลสันปามวง อำเภอเมองพะเยา
เทศบาลตำบลสันปามวง ทำงานในพื้นท ี่ จังหวัดพะเยา 56000

- วิทยากรใหความรู

11ภาคีเครือขาย เบอร
(กลุม องคกร และหนวยงาน) ดาน ที่อย ู โทรศัพท

- การประสานงานทำงาน ตำบลสาง อำเภอเมืองพะเยา
เทศบาลตำบลสาง
ในพื้นที่/วิทยากรใหความรู จังหวัดพะเยา 56000

- การประสานงานทำงาน ตำบลแมนาเรือ อำเภอเมือง
องคการบริหารสวนตำบลแมนาเรือ


ในพื้นที่ /วิทยากรใหความรู พะเยา จังหวัดพะเยา 56000

- การประสานงานทำงาน ตำบลแมใส อำเภอเมองพะเยา


องคการบริหารสวนตำบลแมใส
ในพื้นที่/วิทยากรใหความรู จังหวัดพะเยา 56000

องคการบริหารสวนตำบลบานใหม  - การประสานงานทำงาน ตำบลบานใหม อำเภอเมอง


ในพื้นที่ /วิทยากรใหความรู พะเยา จังหวัดพะเยา 56000
- การประสานงานทำงาน ตำบลบานตุน อำเภอเมือง

องคการบริหารสวนตำบลตุน
ในพื้นท-วิทยากรใหความรู พะเยา จังหวัดพะเยา 56000
ี่
- การประสานงานทำงาน ศูนยราชการจังหวัดพะเยา
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ในพื้นที่/วิทยากรใหความรู ตำบลบานตอม อำเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา 56000

- การประสานงานทำงาน ลานอนุสาวรียพอขุนงำเมอง

อุทยานการเรียนรูจังหวัดพะเยา ในพื้นที่ /วิทยากรใหความรู ตำบลเวียง อำเภอเมองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000


- การประสานงานทำงาน ที่วาการอำเภอเมองพะเยา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง ในพื้นที่ /วิทยากรใหความรู ตำบลบานตอม อำเภอเมือง
พะเยา
พะเยา จังหวัดพะเยา 56000
-การประสานงานทำงาน สาขาพะเยา ตำบลเวียง และ


ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณ
สาขาพะเยา ในพื้นที่ /วิทยากรใหความรู สาขาแมต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
- การประสานงานทำงาน บานรองหา ตำบลบานตอม

สถานีวิทยุชุนชนคลื่น 88.75 MHz ในพื้นที่ /วิทยากรใหความรู อำเภอเมองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000


- การประสานงานทำงาน ถนนสนามกฬากลางจังหวัด
ี่
สำนักงานเขตพื้นทการประถมศึกษา ในพื้นที่ /วิทยากรใหความรู พะเยา ตำบลบานตอม
พะเยา เขต 1 อำเภอเมองพะเยา

จังหวัดพะเยา

12

ภาคีเครือขาย ดาน ที่อย ู เบอร
(กลุม องคกร และหนวยงาน) โทรศัพท

- การประสานงาน ถ.พะเยา – ปาแดด ตำบลทาวังทอง

คายขุนเจืองธรรมกราช ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา

- วิทยากรใหความรู 56000

- การประสานงาน ถนนพหลโยธิน ตำบลบานตอม
โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา

- วิทยากรใหความรู 56000- การประสานงาน 19 หม 2 ตำบลแมกา


มหาวิทยาลัยพะเยา ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
- วิทยากรใหความรู 56000

- การประสานงาน 1 ถนนซปเปอรไฮเวย
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

พะเยา ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
- วิทยากรใหความรู 56000

- การประสานงาน 529 หมูที่ 11 ตำบลบานตอม

สำนักงานขนสงจังหวัดพะเยา ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
- วิทยากรใหความรู 56000

- การประสานงาน 345 หมูที่ 8 ตำบลแมกา
กองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง

จังหวัดพะเยา ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
- วิทยากรใหความรู 56000
- การประสานงาน หมูที่ 3 ตำบลแมกา

สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวพะเยา ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา

- วิทยากรใหความรู 56000
- การประสานงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา

สถิติจังหวัดพะเยา ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา

- วิทยากรใหความรู 56000

- การประสานงาน ถนนซุปเปอรไฮเวย ตำบลบานตอม

หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระ

เกียรติฯ ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
- วิทยากรใหความรู 56000


- การประสานงาน 692 วัดศรีโคมคำ อำเภอเมองพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช ทำงานในพื้นท ี่ จังหวัดพะเยา 56000

วิทยาลัย
- วิทยากรใหความรู
13


ภาคีเครือขาย
(กลุม องคกร และหนวยงาน) ดาน ที่อย ู เบอร

โทรศัพท
- การประสานงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา

จังหวัด
- วิทยากรใหความรู 56000

- การประสานงาน 507 หมูที่ 1 ตำบลบานตอม
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประเทศไทย
- วิทยากรใหความรู 56000

หอวัฒนธรรมนิทศน - การประสานงาน ชุมชนวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง

ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยา จ.พะเยา 5600

- วิทยากรใหความรู

- การประสานงาน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

โรงเรียนเทศบาล 6 ทำงานในพื้นท ี่ จังหวัดพะเยา 56000
- วิทยากรใหความรู


- การประสานงาน ตำบลบานตุน อำเภอเมองพะเยา
โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม ทำงานในพื้นท ี่ จังหวัดพะเยา 56000
- วิทยากรใหความรู- การประสานงาน ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา
โรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย ทำงานในพื้นท ี่ จังหวัดพะเยา 56000
- วิทยากรใหความรู

- การประสานงาน ถนนซปเปอรไฮเวย ตำบลแมปมคายลูกเสือจังหวัดพะเยา ทำงานในพื้นท ี่ อำเภอเมองพะเยาจังหวัดพะเยา
- วิทยากรใหความรู 5600014

 ภูมิปญญาบคคล ความรู ความสามารถ ที่อยู/เบอรโทรศัพท 
(ปราชญชาวบาน ภูมปญญา ผนำ)43 หมูที่ 17 ตำบลแมนาเรือ
ความรูดานชางไมการทำ

นายเสรี วิชัยโน อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา

เกวยน

56000


112 หมูท 16 ตำบลแมนาเรือ


พอหนานรอด บญถา หมอสะเดาะเคราะห อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา


56000นางนิว ถานาเรือ การปนดาย 104 หมูท 17 ต.แมนาเรือ
อำเมืองพะเยา จงหวดพะเยา 56000330 หมูท 13 ตำบลแมนาเรือ

การจกสาน สม


นายแกวมา นาเจริญ อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา


เครื่องมือดักปลา
56000
ี่
100 หมูท 8 ตำบลแมนาเรือ


พอปน บุญถา การสานเขง ตะกรา อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา
56000
54 หมูที่ 17 ตำบลแมนาเรือ

นางนวล ใจเสมอ การทอผาพื้นเมือง อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา

56000


129 หมูท 10 ตำบลแมนาเรือ


นางสม แกวนอย หมอเปามนต  อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา


56000


128 หมูท10 ตำบลแมนาเรือ

ฮองขวัญ และตำรากิน
พอหนานตรี ใจบญ อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยาออผญา
56000
ี่
98หมูท 9ตำบลแมนาเรือ

นายผดุงมิตร นาวา หมอยาสมุนไพร โบราณ อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา

56000
45/1 หมู 16 ตำบลแมนาเรือ

สลาตัดตุงพื้นบาน


พอสลาไหล ชุมวงค อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา
ทำปราสาท หบศพ

56000
103 หมูที่ 1บานเจดียงาม


การทำฝายกัน(ดาย

นางสม พรมเสน ตำบลทาวงทอง อำเภอเมืองพะเยา


สายสิญจน)
จังหวดพะเยา 5600015


บุคคล ความรู ความสามารถ ที่อยู/เบอรโทรศัพท 

(ปราชญชาวบาน ภูมปญญา ผนำ)


132 หมูที่ 7 บานดอกบัว
นายเชน พงษคำ การสานหมวก ตำบลทาวงทอง อำเภอเมืองพะเยาจังหวดพะเยา 56000
255 หมูที่ 7 บานดอกบัว


นายปน บุญปลอด ยาสมุนไพรพื้นบาน ตำบลทาวงทอง อำเภอเมืองพะเยา

จังหวดพะเยา 56000นายบุญยน วิรัตนเกษม การทำซอ ขลย ซึง 221 หมูที่ 1 บานเจดียงาม
และดนตรีพื้นบาน ตำบลทาวงทอง อำเภอเมืองพะเยา
จังหวดพะเยา 56000

หมูที่ 1 บานสางใต ตำบลบานสาง
นายติ๊บ บุญมี หมอสะเดาะเคราะห อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา


56000
หมูที่ 1 บานสางใต ตำบลบานสางนายเหลา พูดคลอง หมอเปามนต  อำเภอเมืองพะเยา จังหวดพะเยา
56000

134 หมูที่ 7 ตำบลจำปาหวาย

นายออน ใฝจต เครืองจกสานไมไผ อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา

56000
หมูที่ 6 บานงิ้วใต ตำบลบานสาง

นายสมพิศ หวานใจ ดานการทำครกหน อำเภอเมืองพะเยา จงหวดพะเยา56000
หมูที่ 8 บานสันบัวบก

นางทองมวน ชุมคำลือ ดานการจกสานกระตบขาว ตำบลบานสาง อำเภอเมืองพะเยา
จังหวดพะเยา 56000

หมูท 2 บานสางเหนือ

ความรูดานการจกสาน


นางแกว ฟูศรี ตำบลบานสาง อำเภอเมืองพะเยา

ผกตบชวา


จังหวดพะเยา 56000
112 หมูที่ 2 ตำบลแมใส
นายหมืน ยะตา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองพะเยา จังหวดพะเยา


56000

315 หมูท 3 ตำบลแมใส อำเภอเมือง


นายศรีจันทร ยะนา แกะสลักไม

พะเยา จังหวดพะเยา 56000


16บคคล ความรู ความสามารถ ที่อยู/เบอรโทรศัพท (ปราชญชาวบาน ภูมปญญา ผนำ)
49 หมูที่ 1 ตำบลแมใส

นายบุญเรือง ใจจา หมอพื้นบาน อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
56000
20/1 หมท 4 ตำบลแมใส


นายถา เมืองมา จักสานเขง อำเภอเมองพะเยาจังหวัดพะเยา
56000

62 หมที 5 ตำบลแมใส

นายสำราญ เมืองมา จักสานสุมไก  อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
56000
72 หมูที่ 5 ตำบลแมใส

นางสุนีย วงคกา นวดแผนไทย อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา

56000
132 หมที 5 ตำบลแมใส


นายยืน โรจนอดมพร ตุงพื้นเมอง อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา


56000

180 หมที 5 ตำบลแมใส
นายวชิรานุวัฒน วงคดวง โคมไฟแขวน โคมลอย อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
56000
141 หมที 5 ตำบลแมใส


นายพนา ใจพนธ ดานการทำโตะหมูบูชา อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
56000
141 หมที 5 ตำบลแมใส


นางปน ใจพนธ ดานการทำบายศรี อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
56000
79 หมูที่ 6 ตำบลแมใส
นางจรูญรัตน ไชยศรี หมอพื้นเมือง อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา

56000
180 หมูที่ 6 ตำบลแมใส


อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา
นางอรทัย ทิวาพัฒน ศลปวัฒนธรรม

5600017

บคคล ความรู ความสามารถ ที่อยู/เบอรโทรศัพท 
(ปราชญชาวบาน ภูมปญญา ผนำ)

79 หมที 8 ตำบลแมใส อำเภอ

นายบุญยืน นาแพร หัตถกรรม
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
63 หมที 9 ตำบลแมใส อำเภอ
นายนวล แกวตา จักสานอุปกรณหาปลา
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 5600020 หมที 6 ตำบลแมใส อำเภอ

นายศรีตู เครือนอย หัตถกรรม
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


70 หมท 8 ตำบลแมใส อำเภอนายแกวมา ยังมั่ง หมอพื้นเมือง
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


52 หมท 9 ตำบลแมใส อำเภอ

นางเทพ ใหมตะ บายศรีสูขวัญ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


56 หมที 9 ตำบลแมใส อำเภอ


นายทอง ชำนาญ พิธีกรรม
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
53 หมท 10 ตำบลแมใส อำเภอ

นายหมาย ยะนา หมอพื้นบาน
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

94 หมท 10 ตำบลแมใส อำเภอ

นายเจริญ อุตมะ ศลปวัฒนธรรม
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


239 หมที 11 ตำบลแมใส อำเภอ


นายปอม ดวงแกว หมอพื้นเมือง
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
124 หมท 12 ตำบลแมใส อำเภอ


นายแกว จำรัส ศลปวัฒนธรรม

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
159/1 หมท่ 2 ตำบลแมใส อำเภอนายปน คำเรือง หัตถกรรม
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
ศาสนาและพิพิธภัณฑ  วัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมองพะเยา


พระครูอนุรักษ บุรานันท 
โบราณวัตถุศิลปวัตถ ุ จังหวัดพะเยา 56000
5/1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
นายบุญชู ชางคำ ศลปกรรม

จังหวัดพะเยา 56000
40/3 ถ.จอมทอง ตำบลเวียง

ศลปกรรม แกะสลัก

นายสมภพ ขันทะกจ อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา

พระพุทธรูป งานปน
56000
18
บคคล
(ปราชญชาวบาน ภูมปญญา ผนำ) ความรู ความสามารถ ที่อยู/เบอรโทรศัพท 

หมูท 1 บานตุน ตำบลบานตุน
ี่
นางสาวจีรนันท เครือสาร หัตถกรรมปกผา อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา

56000
หมูที่ 4 ตำบลบานตุน อำเภอเมือง
นายบรรพต ปฐวี ความรูดานการเกษตร(กวาง)
พะเยา จังหวัดพะเยา 56000
ความรูดานดูดวง การย่ำขาง หมูที่ 2 ตำบลบานตุน อำเภอเมือง
นายสมเกียรติ ชำนาญยา
และสมนไพร พะเยา จังหวัดพะเยา 56000


นายบาล บุญก้ำ ความรูดานหัตถกรรมจักสานเขง หมูที่ 4 ตำบลบานตุน อำเภอเมอง

พะเยา จังหวัดพะเยา 56000
หมูท 5 ตำบลบานตุน อำเภอเมอง
ี่

นายอาย ทองไชย ความรูดานสมุนไพรพื้นบาน
พะเยา จังหวัดพะเยา 56000
หมูที่ 9 ตำบลบานตุน อำเภอเมือง
นายแกว ใจยืน ความรูดานสมุนไพรพื้นบาน

พะเยา จังหวัดพะเยา 56000
ความรูดานหัตถกรรมการสานสุม หมูที่ 5 ตำบลบานตุน อำเภอเมือง
นายเย็น ใจอด
ไก พะเยา จังหวัดพะเยา 56000
97 หมูที่ 1 ตำบลจำปาหวาย อำเภอ
ุ
นายกังวาฬ วงคจุมปู การจักสานน้ำทง
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา

นางจันทร รัศม ี การทอเสื่อกก
จังหวัดพะเยา 56000
ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา

นางสังวร ใจลา การจักสานผักตบชวา
จังหวัดพะเยา 56000
ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา

นางสมศรี ออยลี การจักสานผักตบชวา
จังหวัดพะเยา 56000
ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา

นางจำเนียร สุขแกว การจักสานผักตบชวา
จังหวัดพะเยา 56000

ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา
นายสม ใจลา การจักสานไมไผ
จังหวัดพะเยา 56000
ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา

นายตา แกวสืบ การจักสานไมไผ
จังหวัดพะเยา 56000
ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา

นายอุนเรือน สาระม ี การทำไมกวาดดอกหญา
จังหวัดพะเยา 56000บคคล


(ปราชญชาวบาน ความรู ความสามารถ ที่อยู/เบอรโทรศัพท 

ภูมปญญา ผูนำ)

ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา
นายเหลา คำฟู การทำไมกวาดทางมะพราว

จังหวัดพะเยา 56000

ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา
นายโหล สารเกง การทำกระบวยตักน้ำ
จังหวัดพะเยา 56000
ตำบลทาจำป อำเภอเมองพะเยา


นางปุด ใจเที่ยง การจักสานหมวกจากไมไผ
จังหวัดพะเยา 56000
ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยานายอเทน รนฟอง การทำเครื่องปนดินเผา

จังหวัดพะเยา 56000ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา 19
นางคำ แลสันกลาง การทอดายจากดอกฝาย
จังหวัดพะเยา 56000
ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา


นางจันทรนวล หมั่นไร  นวดแผนไทย
จังหวัดพะเยา 56000

ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา

นางดี แลสันกลาง การทำบายศรี
จังหวัดพะเยา 56000


ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา
นายใจ ใจเที่ยง การจักสาน
จังหวัดพะเยา 56000


ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา
นายบุญหนา พฤฒามาตย การทำกระเชา
จังหวัดพะเยา 56000


ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา

นางสำเภา ระบุสัตย การทอเสือกก
จังหวัดพะเยา 56000

ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา

นางตา บุญหนองแวง การสานกลองขาว
จังหวัดพะเยา 56000

ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา

นางตา พานสุวรรณ การสานตะกรา
จังหวัดพะเยา 56000


ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา
นางทองพูน ประวะสาร การทำไมกวาดทางมะพราว

จังหวัดพะเยา 56000

ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา

นางวันเสาร แกนเมือง สานหมวก สานตะกรา

จังหวัดพะเยา 56000

การเลนดนตรพืนบาน 26/1 หมูที่ 2 บานเหยียน ตำบลบานใหม


นายพิทักพงษ อุดเอย

สะลอ ซอซึง อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


นางทร แกวธิดา การทำไมกวาดกานมะพราว ตำบลแมปม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา 56000


20บคคล

(ปราชญชาวบานภูมปญญา ผูนำ) ความรู ความสามารถ ที่อยู/เบอรโทรศัพท ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยานายอวน กยา สานสุมไก 
จังหวัดพะเยา 56000การทำลูกประคบนวดแผน ตำบลแมปม อำเภอเมองพะเยา
นางพกล พรหมวงศ 


ไทย จังหวัดพะเยา 56000


การทำไมกวาดทางมะพราว หมูที่ 4 บานใหมหลวง ตำบลบานใหม
นายสมบัติ ธิศรี ื
และไมกวาดดอกกง อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


พระครูอาทรพัฒนพิศาล ศาสนาประเพณีและ วัดหวยเคียน ตำบลแมกา

สิ่งแวดลอม อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


หมูที่ 11 ตำบลแมกา อำเภอเมืองพะเยา
นางปรียา ฟูเชื้อ หัตถกรรม
จังหวัดพะเยา 56000

53 หมูที่ 1 ตำบลจำปาหวาย
นางทองดิษฐ วงคจุมปู การทำยาสมุนไพร

อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

หมูที่ 12 ตำบลแมกา อำเภอเมืองพะเยา
นางกลิ่นขจร ชุมลือ หัตถกรรม
จังหวัดพะเยา 56000

เครื่องมือเครื่องใชประจำ หมูที่ 2 ตำบลบานใหม อำเภอเมองพะเยา


ื่
นายสมศักดิ์ เขอนวัง
ทองถิ่น จังหวัดพะเยา 56000
394 /2 ตำบลแมต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา

นางฟองนวล เสมอเชื้อ การทำบายศรี
จังหวัดพะเยา 56000

หมูที่ 12 ตำบลแมต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา
นางยุพิน งานดี การสานยอดวยไหมเอ็น
จังหวัดพะเยา 56000


469/ 1 ตำบลแมต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา
นายชูชาติ เฉลิมวัฒน ศิลปะการทำกาแล จังหวัดพะเยา 56000


21บคคล

(ปราชญชาวบาน ความรู ความสามารถ ที่อยู/เบอรโทรศัพท 
ภูมิปญญา ผูนำ)

76 หมูที่ 6 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมองพะเยา

นายหลา ใฝจิต ขับรองเพลงซอ (คาว จอย)
จังหวัดพะเยา 56000

52 หมูที่ 6 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมองพะเยา


นางบัวหนอง ขตธิ ขบรองเพลงซอ


จังหวัดพะเยา 56000

92 หมูที่ 6 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมองพะเยา

นายทน วิศรีใจ เครื่องจักสานไมไผ


จังหวัดพะเยา 56000นายผัด วงคขัติย เครื่องจักสานไมไผ 67 หมูที่ 6 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

134 หมูที่ 6 ตำบลจำปาหวาย

นายออน ใฝจิต เครื่องจักสานไมไผ


อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

94 หมูที่ 4 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมองพะเยา

นายธวัช สัตยซื่อ การทำอิฐแดง
จังหวัดพะเยา 56000

ตำบลสันปามวง อำเภอเมองพะเยา

การทำผลิตภัณฑจาก
นายทองดี การเร็ว
กะลามะพราว จังหวัดพะเยา 56000

ตำบลสันปามวง อำเภอเมองพะเยานายตา วงคฟ ู หมอยาพืนเมอง จังหวัดพะเยา 56000

ตำบลสันปามวง อำเภอเมองพะเยา

นายแกวมา วาเพชร ชางไม  จังหวัดพะเยา 56000ตำบลสันปามวง อำเภอเมองพะเยา

นายหลวง วงคฟ ู การจอย คาว
จังหวัดพะเยา 56000


ตำบลสันปามวง อำเภอเมองพะเยา
นางสุภาพ จันทรสูรย การจักสานผักตบชวา จังหวัดพะเยา 56000


22

บคคล


(ปราชญชาวบาน ความรู ความสามารถ ที่อยู/เบอรโทรศัพท 
ภูมิปญญา ผูนำ)
ตำบลสันปามวง อำเภอเมืองพะเยา
นางผองศรี ปรีชาพงศมิตร การจักสานผักตบชวา
จังหวัดพะเยา 56000

ตำบลสันปามวง อำเภอเมองพะเยา

นางกุหลาบ มหามิตร การจักสานผักตบชวา จังหวัดพะเยา 56000หมอพื้นบานรักษา หมูที่ 4 บานใหมหลวง ตำบลบานใหม
นายคำ ดอนมูล ื
ดวยคาถาอาคม อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


การแกะสลัก ตำบลสันปามวง อำเภอเมองพะเยา
นายชัยศิริพัฒน สมเครือ
พระพทธรูปหินทราย จังหวัดพะเยา 56000


123/1 หมูที่ 1 บานโปง ตำบลบานใหม
นางรำพง ธรรมลังกา การจักสานผักตบชวา


อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

174 หมูที่ 5 บานรองไฮ ตำบลบานใหม
นางทวน เรียงวัน การสานหญาคามุงหลังคา

อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


หมูที่ 2 บานใหมดง ตำบลบานใหม
นายจันทรติ๊บ เขื่อนวัง การเรียกขวัญสูขวัญ

อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


97 หมูที่ 1 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมองพะเยา
นายกังวาฬ วงคจุมปู การจักสานน้ำทง
ุ
จังหวัดพะเยา 56000

82 หมูที่ 12 ตำบลจำปาหวาย

นายประยูร วงคจุมปู การแกะสลักไมสักทอง

อำเภอเมองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


หมายเหตุ ใหบันทกขอมลเฉพาะทมสวนสนับสนุน รวมจัด หรือจัดกิจกรรม กศน.ในปงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง

 แผนปฏิบัติการประจำป (ปงบประมาณ 2564)

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา


(บาท)

โครงการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาล 1. เพื่อใหนักศึกษามีหนังสือแบบเรียน นักศกษาระดับ 1,403 คน กศน.อำเภอเมองพะยา 4,492,536

จนจบการศกษานอกระบบระดับการศกษา ทีเพียงพอโดยจัดระบบใหยืมเรยน - ประถม - คาย ตุลาคม 62 –

ขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อใหนักศึกษา กศน.ไดรับการ - ม.ตน ขุนเจืองธรรมกราช กนยายน 63


พัฒนาคุณภาพเพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ - ม.ปลาย - กศน.
ทางการเรียนสูงขึ้นโดยไมเสีย อำเภอเมองพะเยา

คาใชจาย
3. เพื่อจัดหาสื่ออุปกรณ ประกอบการ
เรียนการสอน

4. เพื่อเพิ่มความรูและทกษะ


ในรายวิชาหลักใหแกนักศึกษา

กศน.กจกรรม/โครงการคายตาง ๆ

5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานวิชาการและทักษะชีวิต

ดานตาง ๆใหแกผูเรียนทุกดาน
6. เพื่อใหผูเรียนใหมีคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส

แสดงผลงานดานวิชาการ


23

 แผนปฏิบัติการประจำป (ปงบประมาณ 2564)

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา


(บาท)

โครงการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาล 1. เพื่อใหนักศึกษามีหนังสือแบบเรียน นักศกษาระดับ 1,403 คน กศน.อำเภอเมองพะยา 4,492,536

จนจบการศกษานอกระบบระดับการศกษา ทีเพียงพอโดยจัดระบบใหยืมเรยน - ประถม - คาย ตุลาคม 62 –

ขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อใหนักศึกษา กศน.ไดรับการ - ม.ตน ขุนเจืองธรรมกราช กนยายน 63


พัฒนาคุณภาพเพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ - ม.ปลาย - กศน.
ทางการเรียนสูงขึ้นโดยไมเสีย อำเภอเมองพะเยา

คาใชจาย
3. เพื่อจัดหาสื่ออุปกรณ ประกอบการ
เรียนการสอน

4. เพื่อเพิ่มความรูและทกษะ


ในรายวิชาหลักใหแกนักศึกษา

กศน.กจกรรม/โครงการคายตาง ๆ

5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานวิชาการและทักษะชีวิต

ดานตาง ๆใหแกผูเรียนทุกดาน
6. เพื่อใหผูเรียนใหมีคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส

แสดงผลงานดานวิชาการ


23

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา

(บาท)


โครงการสงเสริมการรูหนังสอ กลุมเปาหมายเพอใหเกิดการเรียนรู ประชาชน 350 คน อำเภอเมองพะเยา ตุลาคม 62 – 162,500
ื่
อยางตอเนืองสามารถอานออก กลุมเปาหมาย กนยายน 63


เขยนไดสามารถใชภาษาเขียนใน ผูไมรูหนังสือ/

การสื่อสารไดพัฒนาทกษะพืนฐาน ลืมหนังสือ


สำหรับการดำรงชีวิตการทำงาน

ตลอดจนการศึกษาตอเนื่อง
เปนการสรางความมนคงใหกบชีวิต

และการอยูรวมกับผูอ่นในสังคมได อยางมความสุขเพีอเปดโอกาสให

ประชาชนทีมอาชีพมาประเมิน

เทียบระดับการศึกษา

โครงการประเมนเทยบระดับการศึกษา (เงินรายได

(ไตระดับการศึกษา) เพ่อเปดโอกาสใหประชาชนท่ม ี ผูเขารับการ 20 คน - อำเภอเมองพะเยา 1 ตุลาคม62 – สถานศึกษา)
30 กนยายน 63

อาชีพมาประเมนเทียบระดบ ประเมิน - อำเภอแมใจ - คาลง


การศึกษา - อำเภอภูกามยาว ทะเบียนผู
เขารับการ

ประเมิน
24

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา

(บาท)


โครงการสงเสริมการรูหนังสอ กลุมเปาหมายเพอใหเกิดการเรียนรู ประชาชน 350 คน อำเภอเมองพะเยา ตุลาคม 62 – 162,500
ื่
อยางตอเนืองสามารถอานออก กลุมเปาหมาย กนยายน 63


เขยนไดสามารถใชภาษาเขียนใน ผูไมรูหนังสือ/

การสื่อสารไดพัฒนาทกษะพืนฐาน ลืมหนังสือ


สำหรับการดำรงชีวิตการทำงาน

ตลอดจนการศึกษาตอเนื่อง
เปนการสรางความมนคงใหกบชีวิต

และการอยูรวมกับผูอ่นในสังคมได อยางมความสุขเพีอเปดโอกาสให

ประชาชนทีมอาชีพมาประเมิน

เทียบระดับการศึกษา

โครงการประเมนเทยบระดับการศึกษา (เงินรายได

(ไตระดับการศึกษา) เพ่อเปดโอกาสใหประชาชนท่ม ี ผูเขารับการ 20 คน - อำเภอเมองพะเยา 1 ตุลาคม62 – สถานศึกษา)
30 กนยายน 63

อาชีพมาประเมนเทียบระดบ ประเมิน - อำเภอแมใจ - คาลง


การศึกษา - อำเภอภูกามยาว ทะเบียนผู
เขารับการ

ประเมิน
24

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา

(บาท)
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 1. เพ่อเปนการพัฒนาศักยภาพ ผูบริหาร ครู 32 คน หองประชุม กศน. ตุลาคม 2562 - 188,900


เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เชน บุคลากรอยางตอเนื่อง และบุคลากร อำเภอเมองพะเยา กนยายน 2563


1. โครงการอบรมบุคลากรและ 2. เพอใหบุคลากรสามารถ ทางการศึกษา


ครูกศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม ปฏิบัตงานไดอยางมีประสิทธิผล สังกด กศน.
2. โครงการอบรมพฒนาทกษะการใช Social Media สูงขึ้น อำเภอเมอง

เพื่อการจัดการเรียนการสอน 3. เพอใหบุคลากรสามารถนำ พะเยาความรูทไดรับไปปรับใชในการ
ของครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา
3. โครงการพฒนาบุคลากรดานการจัดทำแผนปฏิบัต ิ ทำงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นการประจำปงบประมาณ 2563
4. โครงการศึกษาดูงานเพ่อเพ่มประสิทธิภาพของครู


และบุคลากรดานการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

25

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา

(บาท)
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 1. เพ่อเปนการพัฒนาศักยภาพ ผูบริหาร ครู 32 คน หองประชุม กศน. ตุลาคม 2562 - 188,900


เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เชน บุคลากรอยางตอเนื่อง และบุคลากร อำเภอเมองพะเยา กนยายน 2563


1. โครงการอบรมบุคลากรและ 2. เพอใหบุคลากรสามารถ ทางการศึกษา


ครูกศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม ปฏิบัตงานไดอยางมีประสิทธิผล สังกด กศน.
2. โครงการอบรมพฒนาทกษะการใช Social Media สูงขึ้น อำเภอเมอง

เพื่อการจัดการเรียนการสอน 3. เพอใหบุคลากรสามารถนำ พะเยาความรูทไดรับไปปรับใชในการ
ของครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา
3. โครงการพฒนาบุคลากรดานการจัดทำแผนปฏิบัต ิ ทำงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นการประจำปงบประมาณ 2563
4. โครงการศึกษาดูงานเพ่อเพ่มประสิทธิภาพของครู


และบุคลากรดานการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

25

งบประมาณ


โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา
(บาท)


โครงการประกันคุณภาพการศึกษา - เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมอ - ผูบริหาร 32 คน กศน.อำเภอ ตุลาคม 62-กนยายน 63 50,000
ประ เมินผลการศึกษานอกระบบ - ขาราชการ เมืองพะเยา
- เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ - พนักงาน

การศึกษา ภายในสถานศึกษา ราชการ


- เพื่อใหผูเขารวมโครงการประกน - เจาหนาท ี่


คุณภาพการศึกษาเกดความรูความ กศน.อำเภอ

เขาใจนำใชในการพัฒนามาตรฐานและ

การประกน คุณภาพการศึกษา


โครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมกศน. - เพือใหกาดำเนินงาน กศน. เปนไป กศน.ตำบล 2 ครั้ง ตอ ทุกตำบลในพื้นท ี่ ตุลาคม 62-กันยาย63 10,000
ตามวัตถุประสงคเกิดประสิทธิภาพ กจกรรม อำเภอเมองพะเยา


ประสิทธิผลและ มีคุณภาพ ตอตำบล

26

งบประมาณ


โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา
(บาท)


โครงการประกันคุณภาพการศึกษา - เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมอ - ผูบริหาร 32 คน กศน.อำเภอ ตุลาคม 62-กนยายน 63 50,000
ประ เมินผลการศึกษานอกระบบ - ขาราชการ เมืองพะเยา
- เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ - พนักงาน

การศึกษา ภายในสถานศึกษา ราชการ


- เพื่อใหผูเขารวมโครงการประกน - เจาหนาท ี่


คุณภาพการศึกษาเกดความรูความ กศน.อำเภอ

เขาใจนำใชในการพัฒนามาตรฐานและ

การประกน คุณภาพการศึกษา


โครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมกศน. - เพือใหกาดำเนินงาน กศน. เปนไป กศน.ตำบล 2 ครั้ง ตอ ทุกตำบลในพื้นท ี่ ตุลาคม 62-กันยาย63 10,000
ตามวัตถุประสงคเกิดประสิทธิภาพ กจกรรม อำเภอเมองพะเยา


ประสิทธิผลและ มีคุณภาพ ตอตำบล

26

พื้นท ี่ งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ (บาท)

โครงการพฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน - เพื่อจัดตั้งศูนยการเรียนใน 1. มทบ.ที่ 34 3 แหง 1. มทบ.ที่ 34 ตุลาคม 62-กันยายน63 -

การศึกษาเพอการบริหารจัดการอยางเปนระบบ หนวยงานเครือขาย 2. เรือนจำกลาง 2. เรือนจำกล

2.เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

การสอนในศนยการเรียนของ 3. สถานพินิจและ 3. สถานพินิจ

หนวยงานเครือขายดำเนิน คุมครองเด็กและ และคุมครอง


ชีวิตใหดีขึ้น เยาวชนจังหวัด เด็กและเยาวชน
3.เพื่อติดตามผลการ พะเยา จังหวัดพะเยา
ดำเนินงาน -

-พื้นท ี่ งบประมาณ
27

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ (บาท)
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- การสงเสริมสุขภาวะอนามัยที่ดีในชุมชน ประชาชนในเขต 670 คน 77,165

พื้นท ี่ งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ (บาท)

โครงการพฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน - เพื่อจัดตั้งศูนยการเรียนใน 1. มทบ.ที่ 34 3 แหง 1. มทบ.ที่ 34 ตุลาคม 62-กันยายน63 -

การศึกษาเพอการบริหารจัดการอยางเปนระบบ หนวยงานเครือขาย 2. เรือนจำกลาง 2. เรือนจำกล

2.เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

การสอนในศนยการเรียนของ 3. สถานพินิจและ 3. สถานพินิจ

หนวยงานเครือขายดำเนิน คุมครองเด็กและ และคุมครอง


ชีวิตใหดีขึ้น เยาวชนจังหวัด เด็กและเยาวชน
3.เพื่อติดตามผลการ พะเยา จังหวัดพะเยา
ดำเนินงาน -

-พื้นท ี่ งบประมาณ
27

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ (บาท)
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- การสงเสริมสุขภาวะอนามัยที่ดีในชุมชน ประชาชนในเขต 670 คน 77,165
ื่
- สงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ เพอใหประชาชนมความรู อำเภอเมองพะเยา อำเภอเมอง ตุลาคม 62-กันยาย63
- การปองกันแกไขปญหาหมอกควัน ความสามารถในการบริหาร พะเยา

- การปองกันแกไขปญหายาเสพติด จัดการชีวิตของตนเองใหอยูใน

- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สังคมไดอยางมความสุขม ี

- โครงการเพศวิถีศึกษา คณธรรมจริยธรรมรวมทง
- โครงการขับขี่ปลอดภัย สามารถใชเวลาวางใหเปน
- การใหคำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ประโยชนตอตนเองครอบครัว
และชุมชน
ื่
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 1. เพอใหประชาชน มีความรู ประชาชนอำเภอ 792 คน อำเภอเมอง ตุลาคม 2562- ไตรมาส 1-2

ความสามารถ และดำเนินชีวตของ เมืองพะเยาจำนวน พะเยา กนยายน 2563 จำนวน


ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ใหอยูใน 152,260

สังคมไดอยางมีความสุข ไตรมาส 3-4

2. เพื อ ส รางจิ ต ส ำนึ ก วินั ย

ในชมชนและการเพมประสิทธิภาพ จำนวน


การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 152,260


ชุมชน และ การอนุรักษพลังงาน รวม
ท รัพ ย าก ร ธ ร รม ช าติ แ ล ะ 304,520
สิ่งแวดลอม
ื่
3. เพอใหประชาชนมีความรูคู
คุณธรรมเสริมสรางจิตสำนกของ

ความเปนพลเมืองดีตามวิถี


ประชาธปไตยพื้นท ี่ งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา 28

ดำเนินการ (บาท)


โครงการศูนยฝกอาชีพชมชน - เพื่อสงเสริม และสรางอาชีพ - ประชาชนทั่วไป 1,264 คน กศน.อำเภอ ตุลาคม62 - กนยายน63
-
ื่
- สงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ เพอใหประชาชนมความรู อำเภอเมองพะเยา อำเภอเมอง ตุลาคม 62-กันยาย63
- การปองกันแกไขปญหาหมอกควัน ความสามารถในการบริหาร พะเยา

- การปองกันแกไขปญหายาเสพติด จัดการชีวิตของตนเองใหอยูใน

- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สังคมไดอยางมความสุขม ี

- โครงการเพศวิถีศึกษา คณธรรมจริยธรรมรวมทง
- โครงการขับขี่ปลอดภัย สามารถใชเวลาวางใหเปน
- การใหคำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ประโยชนตอตนเองครอบครัว
และชุมชน
ื่
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 1. เพอใหประชาชน มีความรู ประชาชนอำเภอ 792 คน อำเภอเมอง ตุลาคม 2562- ไตรมาส 1-2

ความสามารถ และดำเนินชีวตของ เมืองพะเยาจำนวน พะเยา กนยายน 2563 จำนวน


ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ใหอยูใน 152,260

สังคมไดอยางมีความสุข ไตรมาส 3-4

2. เพื อ ส รางจิ ต ส ำนึ ก วินั ย

ในชมชนและการเพมประสิทธิภาพ จำนวน


การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 152,260


ชุมชน และ การอนุรักษพลังงาน รวม
ท รัพ ย าก ร ธ ร รม ช าติ แ ล ะ 304,520
สิ่งแวดลอม
ื่
3. เพอใหประชาชนมีความรูคู
คุณธรรมเสริมสรางจิตสำนกของ

ความเปนพลเมืองดีตามวิถี


ประชาธปไตยพื้นท ี่ งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา 28

ดำเนินการ (บาท)


โครงการศูนยฝกอาชีพชมชน - เพื่อสงเสริม และสรางอาชีพ - ประชาชนทั่วไป 1,264 คน กศน.อำเภอ ตุลาคม62 - กนยายน63
-

สรางรายไดใหประชาชนใน เมืองพะเยา

ชุมชน ไดรับการพัฒนาอาชีพ

ที่หลากหลายในแนวทางท ี ่

ถูกตองและเกดประโยชนกบ


ประชาชนอยางสูงสุดและ
สูกศน.WOW
- เพอพฒนาคณภาพการ

ฝกอบรมอาชีพในศูนยฝก
อาชีพชุมชนไปสูระดับวิสาหกจ

ชุมชน
พื้นท ี่ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา


29
ดำเนินการ (บาท)
- เพื่อรายงานใหผูบริหาร - ผูบริหาร ครู และ - กศน.อำเภอ ตุลาคม 62 -กนยายน -


รับทราบ ทราบถงผลการ บุคลากร กศน. เมืองพะเยา 63

สรางรายไดใหประชาชนใน เมืองพะเยา

ชุมชน ไดรับการพัฒนาอาชีพ

ที่หลากหลายในแนวทางท ี ่

ถูกตองและเกดประโยชนกบ


ประชาชนอยางสูงสุดและ
สูกศน.WOW
- เพอพฒนาคณภาพการ

ฝกอบรมอาชีพในศูนยฝก
อาชีพชุมชนไปสูระดับวิสาหกจ

ชุมชน
พื้นท ี่ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา


29
ดำเนินการ (บาท)
- เพื่อรายงานใหผูบริหาร - ผูบริหาร ครู และ - กศน.อำเภอ ตุลาคม 62 -กนยายน -


รับทราบ ทราบถงผลการ บุคลากร กศน. เมืองพะเยา 63

ดำเนินการจัดกิจกรรมและหา อำเภอเมืองพะเยา

แนวทางแกไข

- เพื่อเสนอแนะและ - กศน.อำเภอ
พัฒนาการดำเนินงานในครั้ง เมืองพะเยา

ตอไป


โครงการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาของ - เพื่อวางแผนการจัดทำ

เศรษฐกจพอเพยง โครงการ - ผูบริหาร ครู และ ประชาชนทั่วไป กศน.อำเภอ


- เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ บุคลากร กศน. เมืองพะเยา

จากผูบริหารสถานศกษา อำเภอเมองพะเยา


- เพื่อมอบหมายหนาที่ให
ผูรับผิดชอบ


พื้นท ี่ งบประมาณ
30


โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ (บาท)
1. เพื่อใหประชาชนที่เขารวม ประชาชน 792 คน

โครงการมีทศนคติที่ดีตอแนวปรัชญา


ดำเนินการจัดกิจกรรมและหา อำเภอเมืองพะเยา

แนวทางแกไข

- เพื่อเสนอแนะและ - กศน.อำเภอ
พัฒนาการดำเนินงานในครั้ง เมืองพะเยา

ตอไป


โครงการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาของ - เพื่อวางแผนการจัดทำ

เศรษฐกจพอเพยง โครงการ - ผูบริหาร ครู และ ประชาชนทั่วไป กศน.อำเภอ


- เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ บุคลากร กศน. เมืองพะเยา

จากผูบริหารสถานศกษา อำเภอเมองพะเยา


- เพื่อมอบหมายหนาที่ให
ผูรับผิดชอบ


พื้นท ี่ งบประมาณ
30


โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ (บาท)
1. เพื่อใหประชาชนที่เขารวม ประชาชน 792 คน

โครงการมีทศนคติที่ดีตอแนวปรัชญา


ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อใหประชาชนที่เขารวม

โครงการมีการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การเพมประสิทธิภาพการบริหาร
ิ่
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ศูนย


เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหมประจำ
ตำบล

3. เพื่อใหประชาชนที่เขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจสามารถ

วางแผนการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจพอเพยงได 
31
พื้นท ี่ งบประมาณ


โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ (บาท)
- ผูบริหาร ครู และ - ก.ย.63
บุคลากร กศน. กศน.อำเภอ
เมืองพะเยา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อใหประชาชนที่เขารวม

โครงการมีการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การเพมประสิทธิภาพการบริหาร
ิ่
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ศูนย


เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหมประจำ
ตำบล

3. เพื่อใหประชาชนที่เขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจสามารถ

วางแผนการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจพอเพยงได 
31
พื้นท ี่ งบประมาณ


โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ (บาท)
- ผูบริหาร ครู และ - ก.ย.63
บุคลากร กศน. กศน.อำเภอ
เมืองพะเยา


อำเภอเมองพะเยา
กศน.อำเภอ ก.ย.63
- ผูบริหาร ครู และ เมืองพะเยา

บุคลากร กศน.


อำเภอเมองพะเยา
ี่
ื้
ื่


ี่
โครงการการขับเคลื่อน กศน.สู กศน wow - เพอใชพนทโรงเรียน ทถก กศน.ตำบลบานตุน - กศน.ตำบล ตุลาคม62-กนยายน63


จัดตั้งศูนยเรียนรูสำหรับทุกชวงวย กศน.ตำบล ควบรวมใหเปน “ศนยการ กศน.ตำบลบานต๊ำ บานตุน -

Good Learning center เรียนรูสำหรับทุกชวงวัย และ กศน.ตำบล
กอคุณประโยชนตอ ชุมชน บานต๊ำ
- เพื่อเปน


“ศนยการเรียนรูสำหรับทก
ชวงวัย สามารถจัดกจกรรมได 


ครอบคลุม มระบบฐานขอมล


และสารสนเทศระดบชุมชน

เพอใหเกิดการรวมมือกัน

ระหวางภาคเครือขาย และ


ชุมชน


งบประมาณ
32
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา


(บาท)โครงการสรางการอานเสริมการเรียนรูของหองสมุด 1. เพื่อสงเสริมการเรียนรู ประชาชนทวไป 15,000 คน - หองสมุดประชาชน ตุลาคม 62-
ั กนยายน 63

ประชาชนจังหวดพะเยา ตลอดชีวิตแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพะเยา
10,000


อำเภอเมองพะเยา
กศน.อำเภอ ก.ย.63
- ผูบริหาร ครู และ เมืองพะเยา

บุคลากร กศน.


อำเภอเมองพะเยา
ี่
ื้
ื่


ี่
โครงการการขับเคลื่อน กศน.สู กศน wow - เพอใชพนทโรงเรียน ทถก กศน.ตำบลบานตุน - กศน.ตำบล ตุลาคม62-กนยายน63


จัดตั้งศูนยเรียนรูสำหรับทุกชวงวย กศน.ตำบล ควบรวมใหเปน “ศนยการ กศน.ตำบลบานต๊ำ บานตุน -

Good Learning center เรียนรูสำหรับทุกชวงวัย และ กศน.ตำบล
กอคุณประโยชนตอ ชุมชน บานต๊ำ
- เพื่อเปน


“ศนยการเรียนรูสำหรับทก
ชวงวัย สามารถจัดกจกรรมได 


ครอบคลุม มระบบฐานขอมล


และสารสนเทศระดบชุมชน

เพอใหเกิดการรวมมือกัน

ระหวางภาคเครือขาย และ


ชุมชน


งบประมาณ
32
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา


(บาท)โครงการสรางการอานเสริมการเรียนรูของหองสมุด 1. เพื่อสงเสริมการเรียนรู ประชาชนทวไป 15,000 คน - หองสมุดประชาชน ตุลาคม 62-
ั กนยายน 63

ประชาชนจังหวดพะเยา ตลอดชีวิตแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพะเยา
10,000

2. เพื่อสงเสริมนิสัยใฝรูและรัก กศน.เด็กเล็ก ศูนย - พื้นที่อำเภอเมอง

การอานของประชาชน พัฒนาเด็กเล็กเด็ก พะเยา

3. เพื่อใหหองสมุดประชาชน เยาวชน ในพื้นท ี่ - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดพะเยาเปนแหลงเรียนรู อำเภอเมืองพะเยา ในพื้นท ี่

ที่ใหบริการกิจกรรมท ี่ ประชาชนทวไป อำเภอเมองพะเยาหลากหลาย ในพื้นทอำเภอเมือง - หนวยงานราชการ
ี่
ี่

พะเยา นักศึกษา พื้นทอำเภอเมอง
กศน.อำเภอเมอง พะเยา

พะเยาและประชาชน


ทวไปนักศึกษา กศน.

อำเภอเมองพะเยา
และประชาชนทั่วไป


33

พื้นท ี่ งบประมาณ


โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ (บาท)

ี่
โครงการชุมชนรักการอาน (หองสมุดเคลื่อนที่) 1. เพื่อสงเสริมใหประชาชน -เด็ก เยาวชน และ 1000 คน พื้นทอำเภอ ตุลาคม 62-กนยายน 63 2,000
ในพื้นที่ใหมีนิสัยรักการอาน ประชาชนทั่วไป เมืองพะเยา

2. เพื่อสงเสริมนิสัยใฝรูและรัก กศน.เด็กเล็ก ศูนย - พื้นที่อำเภอเมอง

การอานของประชาชน พัฒนาเด็กเล็กเด็ก พะเยา

3. เพื่อใหหองสมุดประชาชน เยาวชน ในพื้นท ี่ - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดพะเยาเปนแหลงเรียนรู อำเภอเมืองพะเยา ในพื้นท ี่

ที่ใหบริการกิจกรรมท ี่ ประชาชนทวไป อำเภอเมองพะเยาหลากหลาย ในพื้นทอำเภอเมือง - หนวยงานราชการ
ี่
ี่

พะเยา นักศึกษา พื้นทอำเภอเมอง
กศน.อำเภอเมอง พะเยา

พะเยาและประชาชน


ทวไปนักศึกษา กศน.

อำเภอเมองพะเยา
และประชาชนทั่วไป


33

พื้นท ี่ งบประมาณ


โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ (บาท)

ี่
โครงการชุมชนรักการอาน (หองสมุดเคลื่อนที่) 1. เพื่อสงเสริมใหประชาชน -เด็ก เยาวชน และ 1000 คน พื้นทอำเภอ ตุลาคม 62-กนยายน 63 2,000
ในพื้นที่ใหมีนิสัยรักการอาน ประชาชนทั่วไป เมืองพะเยา


Click to View FlipBook Version