The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

01_KSKP_Panduan Guru Bahasa Melayu Final

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sanusi_ukm, 2019-04-10 19:58:35

01_KSKP_Panduan Guru Bahasa Melayu Final

01_KSKP_Panduan Guru Bahasa Melayu Final

KURIKULUM STANDARD KELAS PERALIHAN

PANDUAN GURU

BAHASA MELAYU

Terbitan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2018Terbitan Jun 2018
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam sebarang bentuk dan dengan
cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau
cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya,
Malaysia.

CIP/ISBN

ISBN 976-967-420- XXX-X

KANDUNGAN v
vii
Rukun Negara ix
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1
Kata Aluan
Pendahuluan 2

BAB 1: PENGENALAN 6
1.1 Maksud konsep 7
1.2 Simbol Ikon 8
1.3 Pesanan kepada guru
1.4 Fokus Pengajaran dan Pembelajaran 1

BAB 2: SKEMA KERJA

2.1 Unit 1: Tema Kesihatan
2.2 Unit 2: Keselamatan Jalan Raya
2.3 Unit 3: Perpaduan
2.4 Unit 4: Kebudayaan
2.5 Unit 5: Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
2.6 Unit 6: Sains, Teknologi dan Inovasi
2.7 Unit 7: Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
2.8 Unit 8: Keusahawanan
2.9 Unit 9: Sukan
2.10 Unit 10: Kebersihan
2.11 Unit 11: Kesenian
2.12 Unit 12: Pengurusan Kewangan
2.13 Unit 13: Sukan dan Rekreasi
2.14 Unit 14: Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
2.15 Unit 15: Patriotisme
2.16 Unit 16: Sains, Teknologi dan Inovasi

BAB 3: LAMPIRAN 1
24
BAB 4: MODUL EXAMPLAR 47

4.1 Tema Kesihatan
4.2 Tema Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
4.3 Tema Sukan dan Rekreasu

PENGHARGAANRUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh
masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;

Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

viiKATA ALUAN

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah dengan izin dan limpah kurnia-Nya, Bahagian
Pembangunan Kurikulum telah berjaya menghasilkan Buku Panduan
Guru Kurikulum Standard Kelas Peralihan (KSKP). Buku ini diharap
dapat menjadi panduan dan rujukan guru seterusnya sebagai
pencetus idea baharu kepada guru dalam merancang dan
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) mata pelajaran
KSKP di sekolah.

Selari dengan transformasi kurikulum di semua peringkat persekolahan, Buku Panduan Guru
ini memfokuskan kepada kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur,
membaca dan menulis melalui aktiviti dan komunikasi yang menyeronokkan dan merangsang
pembelajaran untuk mempertingkat dan memperkukuh penguasaan bahasa Melayu. Buku ini
turut memberi panduan tentang penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21
seperti pemikiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah, dan kepimpinan mengikut
kesesuaian dan keupayaan kumpulan murid Kelas Peralihan. Selain itu, elemen Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (KBAT) melibatkan kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai, dan
mencipta turut diintegrasikan bagi membantu guru melaksanakannya bersesuaian dengan
keupayaan dan pencapaian murid.

Akhir kata, syabas dan tahniah diucapkan kepada panel penulis dan semua pihak yang terlibat
dalam penghasilan Buku Panduan Guru KSKP. Semoga buku ini dapat memberi manfaat
kepada semua pihak dalam usaha meningkatkan kualiti penguasaan bahasa Melayu dalam
kalangan murid kelas peralihan sebagai persediaan meneruskan pendidikan di peringkat
menengah.

Sekian, terima kasih.

Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR
Timbalan Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
2018

ixPENDAHULUAN

Kurikulum baharu bagi Kelas Peralihan dilaksanakan mulai tahun 2019 selari dengan
perubahan dalam kurikulum kebangsaan. Kurikulum baharu ini dikenali sebagai Kurikulum
Standard Kelas Peralihan (KSKP) dilaksanakan bagi menggantikan Kurikulum Kelas
Peralihan (Semakan 2003) yang mula dilaksanakan pada tahun 2003. KSKP digubal bagi
memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di Kelas Peralihan selari dengan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah
(KSSM). Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa dijelmakan
dalam KSKP menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
bagi semua mata pelajaran.

Usaha menambah baik kurikulum Kelas Peralihan adalah sejajar dengan usaha Kementerian
Pendidikan Malaysia bagi memastikan semua murid menguasai kecekapan asas berbahasa
Melayu. KSKP memfokuskan kepada kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar,
bertutur, membaca dan menulis. KSKP hendaklah dilaksanakan melalui aktiviti dan
komunikasi yang menyeronokkan dan merangsang pembelajaran untuk mempertingkat serta
memperkukuh penguasaan bahasa Melayu murid sebagai persediaan untuk meneruskan
pelajaran mereka di Tingkatan Satu. KSKP juga mengambil kira elemen memupuk nilai
perpaduan dan keharmonian kaum supaya murid mengenal, menghormati dan menerima
kelainan serta perbezaan individu.

Kejayaan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) bergantung kepada
kefahaman dan penghayatan guru terhadap hasrat dan matlamat pelaksanaan KSKP.
Keberkesanan pelaksanaan KSKP menuntut komitmen yang jitu daripada guru dalam
mempelbagaikan pendekatan PdP. Buku Panduan Guru ini dihasilkan untuk membantu guru
dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan pelaksanaan KSKP mencapai hasrat dan
matlamat Sistem Pendidikan Kebangsaan.

1

PENGENALAN

Buku Panduan Guru ini dihasilkan bagi membantu guru menterjemahkan Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Kelas Peralihan (KSKP) Bahasa
Melayu di dalam kelas. Buku panduan ini harus dibaca bersama-sama dengan DSKP dengan
merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.
Skema kerja yang disediakan di dalam buku ini menggunakan pendekatan tematik. Untuk
memudahkan guru, skema kerja disertakan dengan objektif, cadangan aktiviti, bahan bantu
mengajar serta Elemen Merentas Kurikulum (EMK). Guru hendaklah mengubahsuaikan modul
mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid Kelas Peralihan. Buku ini turut memberikan
penerangan tentang konsep-konsep penting dalam pendidikan alaf baharu.
Objektif buku ini adalah untuk:
 Membantu guru menjalankan PdP BM KSKP dengan baik dan berkesan;
 Membimbing guru berfikir luar kotak, kreatif dan merangsang pembelajaran murid; dan
 Membimbing guru untuk membantu murid menguasai kemahairan berbahasa secara
berfokus..
Buku ini terbahagi kepada:

i. Pengenalan
ii. Fokus Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)
iii. Skema Kerja yang terdiri daripada 16 unit menggunakan pendekatan tematik
iv. Bahan aktiviti yang dapat membantu dalam melaksanakan skema kerja
v. Examplar PdP

Adalah diharapkan agar Buku Panduan Guru ini dapat dimanfaatkan bukan sahaja oleh guru
opsyen, tetapi juga oleh guru bukan opsyen. Kreativiti guru sangat dituntut dalam memastikan
pengajaran Bahasa Melayu menyeronokkan dan bermakna. Dalam melaksanankan PdP
Bahasa Melayu Kelas Peralihan, guru dan murid juga perlu menggunakan bahasa Melayu
sepenuhnya dalam memastikan penguasaan berbahasa murid diperkukuh.

2

Ikon
Buku Panduan Guru ini dipersembahkan menggunakan visual dalam bentuk ikon yang
berikut sebagai panduan dan memudahkan guru merujuk kemahiran dan aspek yang
menjadi fokus PdP.

Mendengar dan bertutur

Membaca
Menulis
Seni Bahasa

Tatabahasa

3

Pesanan kepada Guru

Berikut beberapa pesanan yang dapat membantu guru semasa menggunakan buku
panduan ini.

Gunakan buku ini bersama-sama dengan DSKP KSKP
Bahasa Melayu.

Objektif pengajaran mestilah selaras dengan pernyataan
Standard Pembelajaran. Objektif yang ditulis mestilah
SMART:
 Spesifik (S: Specific)
 Dapat diukur (M: Measurable)
 Dapat dicapai (A: Achievable)
 Realistik (R: Realistic)
 Rangka masa (T: Time frame)

Aktiviti boleh diubah suai mengikut kebolehan dan keupayaan
murid yang diajarkan.

Gunakan Kamus Dewan, kamus istilah dan kamus glosari
serta Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini sebagai panduan

dalam menjalankan PdP.

Gunakan pendekatan modular berfokus iaitu setiap PdP
mestilah jelas kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid.
Jangan lupa juga dengan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).

Semasa PdP akan berlaku penggabungjalinan (kemahiran
utama digabungjalinkan dengan kemahiran sampingan tetapi

kemahiran sampingan tidak disuratkan), penyerakan (ilmu,
nilai dan kemahiran), penilaian (PBD), pengayaan dan
pemulihan.

Gunakan pendekatan didik hibur untuk mewujudkan suasana
PdP yang santai dan menyeronokkan.

Pelbagaikan strategi dan teknik PdP mengikut aras
kecerdasan murid untuk mencapai objektif pembelajaran.

4

Fokus PdP

1. Mendengar dan Bertutur

STANDARD PEMBELAJARAN FOKUS PdP UNIT TEMA

1.1.1 Mendengar dan Dengar dan sebut 1 Kesihatan
menyebut perkataan, perkataan istilah dan (Pemakanan
istilah serta rangkai rangkai kata Seimbang)
kata dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1.1.2 Mendengar dan Dengar dan nyatakan 2 Keselamatan Jalan

menyatakan makna makna perkataan istilah Raya (Alat

perkataan, istilah serta dan rangkai kata Keselamatan Jalan

rangkai kata dengan Raya)

betul dalam pelbagai

situasi.

1.2.1 Mendengar dan Dengar dan sebut 3 Perpaduan (Gotong
menyebut maklumat arahan royong)
yang terdapat dalam
arahan, pesanan serta Dengar dan sebut 10 Kebersihan
pengumuman ringkas pesanan (Pemuliharaan Alam
dengan betul dan tepat. Sekitar)

Dengar dan sebut 11 Kesenian (Wayang
pengumuman Kulit)

1.2.2 Menyampaikan Menyampaikan arahan 4 Kebudayaan,
maklumat yang terdapat Kesenian dan Estetika
dalam arahan, pesanan Menyampaikan (Mari Berkompang)
dan pengumuman pesanan
ringkas dengan betul 12 Pengurusan
dan tepat. Kewangan (Jom
Menabung)

Menyampaikan 13 Sukan dan Rekreasi
pengumuman

1.3.1 Berbual dengan Memberikan ucapan 5 Kebudayaan,
memberi ucapan selamat Kesenian dan Estetika
selamat dan (Ucapan Selamat)
menyatakan Memberikan ucapan
penghargaan penghargaan 14 Kesenian,
menggunakan sebutan Kebudayaan dan
yang betul, serta Estetika (Terima
intonasi yang sesuai kasih, Cikgu)
secara bertatasusila.

5

STANDARD PEMBELAJARAN FOKUS PdP UNIT TEMA

1.3.2 Bersoal jawab tentang Mengemukakan soalan, 6 Sains Teknologi dan

sesuatu perkara memberikan jawapan Inovasi (Telefon

menggunakan dan bersoal jawab Pintar)

perkataan, ungkapan

dan sebutan yang betul,

serta intonasi yang

sesuai secara

bertatasusila.

1.4.1 Berbicara tentang Berbual dan 7 Alam Sekitar dan
sesuatu perkara dalam memberikan Teknologi Hijau (Kitar
pelbagai situasi secara penerangan Semula)
bertatasusila.

1.5.1 Menyatakan pendapat Memberikan pendapat 8 Keusahawanan
tentang sesuatu (Perniagaan dalam
perkara secara Talian)
bertatasusila.

1.6.1 Menyatakan permintaan Menyatakan 9 Sukan (Mari

untuk mendapatkan permintaan untuk Bersukan)

barangan dan mendapatkan barangan

perkhidmatan dengan

menggunakan ayat Menyatakan 15 Patriotisme (Ini

yang tepat secara permintaan untuk Negaraku)

bertatasusila. mendapatkan

perkhidmatan

Menyatakan 16 Sains, Teknologi dan
permintaan untuk Inovasi (Hubungi
mendapatkan kami)
perkhidmatan

2. Membaca

STANDARD PEMBELAJARAN FOKUS PdP UNIT TEMA

2.1.1 Membaca teks prosa Membaca teks prosa 1 Kesihatan
secara mekanis dengan secara mekanis (Pemakanan
sebutan, dan intonasi Seimbang)
yang betul serta lancar.

2.1.2 Membaca pantun, syair, Membaca pantun dan 2 Keselamatan Jalan
sajak dan lirik lagu syair secara mekanis Raya (Alat
secara mekanis dengan Keselamatan Jalan
Raya)

6

STANDARD PEMBELAJARAN FOKUS PdP UNIT TEMA

sebutan, dan intonasi Membaca sajak secara 9 Sukan (Mari
yang betul serta lancar. mekanis Bersukan)

Membaca lirik lagu dan 10 Kebersihan
menyanyikan lagu (Pemuliharaan Alam
Sekitar)

2.2.1 Membaca, memahami, Membaca dan 3 Perpaduan (Gotong
menyatakan makna menyatakan makna royong)
perkataan dan rangkai perkataan dan rangkai
kata dengan 16 Sains, Teknologi dan
menggunakan glosari, Membaca dan Inovasi (Hubungi
kamus serta tesaurus menyatakan makna kami)
dengan betul dan tepat. perkataan dan rangkai

2.2.2 Membaca dan Membaca dan beri 4 Kebudayaan,
memahami ayat serta maksud tersurat dan Kesenian dan Estetika
perenggan dengan tersirat (Mari Berkompang)
memberikan maksud
yang tersurat dan tersirat Membaca perenggan 11 Kesenian (Wayang
dengan betul dan tepat. dan memberikan Kulit)
maksud tersurat dan
tersirat

Membaca perenggan 15 Patriotisme (Ini
dan memberikan Negaraku)
maksud tersurat dan
tersirat

2.3.1 Membaca, memahami Membaca dan 5 Kebudayaan,
dan menyampaikan menerangkan Kesenian dan Estetika
maklumat daripada maklumat teks (Ucapan Selamat)
pelbagai teks dengan
betul dan tepat.

2.3.2 Membaca dan Membaca dan 6 Sains Teknologi dan
meringkaskan maklumat meringkas Inovasi (Telefon
daripada pelbagai teks Pintar)
dengan betul dan tepat. Membaca dan
meringkaskan 12 Pengurusan
maklumat Kewangan (Jom
Menabung)

2.4.1 Membaca dan Membaca dan 7 Alam Sekitar dan

memahami pelbagai memahami petikan teks Teknologi Hijau (Kitar

bahan bukan sastera serta memberikan idea Semula)

bagi mendapatkan kreatif

maklumat dan Membaca dan 13 Sukan dan Rekreasi
menggalakkan pemikiran memahami petikan teks
kreatif. serta memberikan idea

kreatif

7

STANDARD PEMBELAJARAN FOKUS PdP UNIT TEMA

2.4.2 Membaca dan Membaca dan 8 Keusahawanan
memahami pelbagai memahami cerpen (Perniagaan dalam
bahan sastera bagi serta memberikan idea Talian)
mendapatkan maklumat kreatif
dan menggalakkan 14 Kesenian,
pemikiran kreatif. Membaca dan Kebudayaan dan
memahami sajak serta Estetika (Terima
memberikan idea kasih, Cikgu)
kreatif

3. Menulis

STANDARD PEMBELAJARAN FOKUS PdP UNIT TEMA

3.1.1 Menulis perkataan, Menulis secara 1 Kesihatan
frasa dan ayat secara mekanis (Pemakanan
mekanis dengan cara Seimbang)
yang betul dan tulisan
yang kemas.

3.2.1 Mengimlak perkataan Mengimlak perkataan 2 Keselamatan jalan
dan frasa yang dan frasa raya
dibacakan dengan
tepat.

3.2.2 Mengimlak perenggan Mengimlak perenggan 3 Perpaduan (Gotong
yang dibacakan dengan royong)
tepat.
4 Kesenian,
3.3.1 Membina ayat tunggal Ayat tunggal dan ayat Kebudayaan dan
dan ayat majmuk majmuk Estetika (Mari
dengan betul. Berkompang)

3.3.2 Membina ayat tunggal Menjawab soalan 5 Kesenian,
dan ayat majmuk untuk pemahaman Kebudayaan dan
menjawab soalan Estetika (Ucapan
pemahaman dengan Menjawab soalan Selamat)
betul. pemahama
menggunakan ayat 16 Sains, Teknologi dan
tunggal dan ayat Inovasi (Hubungi
majmuk Kami)

8

STANDARD PEMBELAJARAN FOKUS PdP UNIT TEMA

3.3.3 Membina perenggan Membina perenggan 6 Sains, Teknologi dan
3.4.1 yang terdiri daripada Inovasi (Telefon
ayat tunggal dan ayat Membina perenggan Pintar)
majmuk dengan betul. yang terdiri daripada
ayat tunggal dan ayat 14 Kesenian,
Mencatat maklumat majmuk Kebudayaan dan
daripada pelbagai Mencatat maklumat Estetika (Terima
sumber yang didengar Kasih. Cikgu)
dan dibaca dengan Mencatat maklumat.
betul. 7 Alam Sekitar dan
Teknologi Hijau (Kitar
Semula)

3.5.1 Membina kerangka Membina kerangka 15 Patriotisme (Ini
karangan berdasarkan karangan Negaraku)
tajuk yang diberi
dengan betul dan 8 Keusahawanan
kreatif. (Perniagaan dalam
Talian)

3.5.2 Membina perenggan Membina perenggan 9 Sukan (Mari
pendahuluan, pendahuluan, isi dan Bersukan)
perenggan isi dan kesimpulan
perenggan kesimpulan 10 Kebersihan
bagi penulisan Membina perenggan (Pemulihan Alam
karangan dengan betul pendahuluan, isi dan Sekitar)
dan kreatif. kesimpulan
11 Kesenian
Membina perenggan
pendahuluan, isi dan 12 Pengurusan
kesimpulan Kewangan

3.5.3 Membina penulisan Menulis karangan 13 Sukan dan Rekreasi
karangan lengkap lengkap
dengan betul dan
kreatif. Menulis karangan
lengkap

9

SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN FOKUS PdP UNIT TEMA

4.1.1 Membaca dan Membaca dan 1 Kesihatan
memahami pantun, syair, memahami pantun. (Pemakanan
sajak, cerpen serta novel Seimbang)
dengan penuh Membaca dan
penghayatan. memahami syair 6 Sains, Teknologi dan
Inovasi (Telefon
Membaca dan Pintar)
memahami sajak
7 Alam Sekitar dan
Membaca dan Teknologi Hijau
memahami cerpen (Kitar Semula)

Membaca dan 8 Keusahawanan
memahami novel
9 Sukan (Mari
Melagukan syair Bersukan)

4.2.1 Memahami dan Bandingan semacam 16 Sains, Teknologi dan
menggunakan bandingan Bandingan semacam Inovasi (Hubungi
semacam dalam Kami)
komunikasi dan
penulisan dengan betul 2 Keselamatan jalan
mengikut konteks. raya

12 Pengurusan
Kewangan

4.2.2 Memahami dan Peribahasa 3 Perpaduan (gotong
menggunakan royong)
peribahasa dalam
komunikasi dan
penulisan dengan betul
mengikut konteks.

Peribahasa 11 Kesenian

4.3.1 Menghasilkan penulisan Menghasilkan pantun 4 Kesenian,
pantun dan sajak dengan Kebudayaan dan
betul dan kreatif. Estetika (Mari
Berkompang)
Menghasilkan sajak
10 Kebersihan
Menghasilkan pantun (Pemulihan Alam
Sekitar)

13 Sukan dan Rekreasi

10

STANDARD PEMBELAJARAN FOKUS PdP UNIT TEMA

4.3.2 Menghasilkan penulisan Menghasilkan berita. 14 Kesenian,
pantun dan sajak dengan Kebudayaan dan
betul dan kreatif. Estetika (Terima
Kasih, Cikgu)

4.4.1 Mempersembahkan Mempersembah-kan 5 Kesenian,
karya yang dihasilkan pantun Kebudayaan dan
secara kreatif dan Estetika (Ucapan
berkesan. Mempersembah-kan Selamat)
pantun dan sajak
15 Patriotisme (Ini
Negaraku)

5. TATABAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN FOKUS PdP UNIT TEMA

5.1.1 Memahami dan Kata nama dan kata 1 Kesihatan
menggunakan kata nama ganti nama (Pemakanan
dan kata ganti nama Seimbang)
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.2 Memahami dan Kata kerja 2 Keselamatan jalan
menggunakan kata kerja raya
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.3 Memahami dan Kata adjektif 3 Perpaduan (Gotong
menggunakan kata Kata adjektif royong)
adjektif dengan betul
mengikut konteks. 15 Sains Teknologi dan
Inovasi (Hubungi
5.1.4 Memahami dan Kata sendi Kami)
menggunakan kata sendi
dengan betul mengikut 4 Kebudayaaan,
konteks. Kesenian dan
Estetika (Ucapan
Selamat)

11

STANDARD PEMBELAJARAN FOKUS PdP UNIT TEMA

5..2.1 Memahami dan Subjek dan predika 4 Kebudayaaan,
menggunakan subjek Pola ayat Kesenian dan
dan predikat dalam Estetika (Ucapan
pembentukan ayat Selamat)
dengan betul mengikut
konteks.

5.2.2 Memahami dan 6 Sains, Teknologi dan
menggunakan pola ayat Inovasi (telefon
dengan betul mengikut Pintar)
konteks.
7 Alam Sekitar dan
5.2.3 Memahami dan Jenis Ayat Penyata Teknologi Hijau
menggunakan jenis ayat Jenis Ayat Tanya (Kitar Semula)
dengan betul mengikut
konteks. 10 Kebersihan
(Pemulihan Alam
Jenis Ayat Perintah Sekitar)
Jenis Ayat Seruan
11 Kesenian
5.3.1 Menganalisis dan Membetulkan pelbagai
membetulkan pelbagai kesalahan perkataan 12 Pengurusan
kesalahan perkataan Kewangan
dalam ayat dengan tepat. Membetulkan pelbagai
kesalahan perkataan 8 Keusahawanan
(Perniagaan dalam
5.3.2 Menganalisis dan Membetulkan pelbagai Talian)
membetulkan pelbagai kesalahan ayat
kesalahan ayat dengan 13 Sukan dan Rekreasi
tepat Membetulkan pelbagai
kesalahan ayat 9 Sukan (Mari
Bersukan)

14 Kebudayaaan,
Kesenian dan
Estetika

12

UNIT: SKEMA KERJ
TEMA: BAHASA MELAYU K
CATATAN: 1
KESIHATAN (Pemakanan Seimbang)
Panduan lengkap strategi PdP terdapat dalam Modu

1. MENDENGAR DAN BERTUTUR (SK: 1.1 Mendengar, meny
dan ayat)

STANDARD OBJEKTIF CADAN
PEMBELAJARAN
a. Mendengar dan menyebut  Berbual tenta
1.1.1 Mendengar perkataan dengan itu.
dan menyebut intonasi yang betul dalam
perkataan, istilah pelbagai situasi.  Menyaksikan
serta rangkai kata tentang pema
dengan betul dalam b. Mendengar dan menyebut
pelbagai situasi istilah dengan intonasi  Menyebut pe
yang betul dalam pelbagai rangkai kata
situasi. video.

 Menyebut da
perkataan, is

c. Mendengar dan menyebut
rangkai kata dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1

JA LENGKAP
KELAS PERALIHAN

ul Examplar

yebut serta menyatakan makna perkataan, rangkai kata, istilah

NGAN AKTIVITI BBM/CATATAN EMK

ang sarapan murid pagi Video kesihatan Sains dan
https://youtu.be/4ZmC6zc Teknologi (sains
n tayangan video YdmY pemakanan)
akanan seimbang.
erkataan, istilah dan
yang terdapat dalam

an mengkategori
stilah dan rangkai kata.

13

2. MEMBACA (SK: 2.1 Membaca pelbagai bahan secara meka

STANDARD OBJEKTIF CADAN
PEMBELAJARAN
Membaca teks prosa secara  Mengedarka
2.1.1 Membaca teks mekanis dengan sebutan, makanan.
prosa secara dan intonasi yang betul serta
mekanis dengan lancar.  Murid memb
sebutan, dan dan rangkai
intonasi yang betul guru.
serta lancar
 Murid memb
dengan sebu
betul serta la

3. MENULIS (SK: 3.1 Menulis secara mekanis)

STANDARD OBJEKTIF CA
PEMBELAJARAN
a. Menulis perkataan secara mekanis  Mur
3.1.1 Menulis dengan cara yang betul dan dan
perkataan, frasa dan tulisan yang kemas. den
ayat secara mekanis tulis
dengan cara yang b. Menulis frasa secara mekanis
betul dan tulisan dengan cara yang betul dan  Mur
yang kemas tulisan yang kemas. men
fras
c. Menulis ayat secara mekanis betu
dengan cara yang betul dan kem
tulisan yang kemas.
 Rak
kum

1

anis)

NGAN AKTIVITI BBM/CATATAN EMK

an carta piramid  Carta Piramid Sains dan Teknologi
Makanan (sains pemakanan)
baca perkataan, istilah
kata yang ditunjukkan  Teks prosa
tentang
baca lantang prosa pemakanan
utan, dan intonasi yang seimbang
ancar.

ADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN EMK

rid menulis perkataan  Carta Makanan Sains dan Teknologi
n frasa secara mekanis  Kertas bergaris (sains pemakanan)
ngan cara yang betul dan
san yang kemas. (jika perlu) bagi
rid menulis menu murid lemah.
nggunakan perkataan,  Pen yang sesuai
sa dan ayat cara yang
ul dan tulisan yang
mas.
kan menilai hasil kerja
mpulan.

14

4. SENI BAHASA (SK: 4.1 Menghargai pelbagai genre karya s

STANDARD OBJEKTIF CA
PEMBELAJARAN
a. Membaca pantun dengan penuh  Murid
4.1.1 Membaca dan penghayatan. pantu
memahami pantun,
syair, sajak, cerpen b. Menjawab soalan untuk  Mela
serta novel dengan menunjukkan pemahaman inton
penuh penghayatan terhadap pantun.
 Mem
perka

 Menj
pema

5. TATABAHASA (SK: 5.1 Memahami dan menggunakan pelb

STANDARD OBJEKTIF CA
PEMBELAJARAN
a. Memahami dan menggunakan  Berb
5.1.1 Memahami dan kata nama dengan betul mengikut maka
menggunakan kata konteks.
nama dan kata ganti  Mem
nama dengan betul b. Memahami dan menggunakan terda
mengikut konteks kata ganti nama dengan betul
mengikut konteks.  Meng
 Mele

deng
sesu
 Mem
meng
‘saya

1

sastera penulis tempatan)

ADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN EMK

d memberikan contoh  Tayangan video Sains dan Teknologi
un. Gurindam Jiwa (sains pemakanan)
afaz pantun dengan (pantun)
nasi dan penghayatan.
mberikan makna  Petikan pantun
ataan.  Lembaran kerja
jawab soalan
ahaman.

bagai golongan kata)

ADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN EMK

bual-bual tentang petua  Poster Tip Sains dan Teknologi
an yang murid tahu. Pemakanan (sains pemakanan)
mahami frasa yang
apat dalam poster.
genal pasti kata nama.
engkapkan perenggan
gan kata nama yang
uai.
mbina dialog
ggunakan kata nama
a’, ‘awak’ dan ‘mereka’.

15

UNIT: 2
TEMA: KESELAMATAN JALAN RAYA

1. MENDENGAR DAN BERTUTUR (SK: 1.1 Mendengar, meny
dan ayat)

STANDARD OBJEKTIF CADANGA
PEMBELAJARAN
a. Mendengar dan  Guru bertanya k
1.1.2 Mendengar menyatakan makna pernahkah mere
dan menyatakan perkataan dengan betul  kemalangan?
makna perkataan, dalam pelbagai situasi.  Respon murid
istilah serta Murid mendenga
rangkai kata b. Mendengar dan  tayangan video
dengan betul menyatakan makna keselamatan jala
dalam pelbagai istilah dengan betul Guru meminta m
situasi dalam pelbagai situasi. perkataan, frasa
yang terdapat da
c. Mendengar dan  video.
menyatakan makna  Murid mencari m
serta rangkai kata istilah dan rangk
dengan betul dalam kamus.
pelbagai situasi. Murid membaca
makna yang me

1

yebut serta menyatakan makna perkataan, rangkai kata, istilah

AN AKTIVITI BBM/CATATAN EMK

kepada murid  Video keselamatan jalan Keselamatan
eka melihat raya Jalan Raya
http://youtube.com/watch?v=
ar dan menyaksikan UZZhgtS7yJY
tentang
an raya  Kamus
murid ulang sebut
a dan rasngkai kata Perkataan:
alam tayangan - Rapat
- Keselamat-an
makna perkataan, - Gurauan
kai kata melalui - Saman
- Berfungsi
akan perkataan dan
ereka peroleh. Rangkai kata:
- Tali pinggang keledar
- Lebuh raya
- Undang-undang
- Had laju
- Lampu isyarat

Istilah
- Hilang kawalan

16

2. MEMBACA (SK: 2.1 Membaca pelbagai bahan secara meka

STANDARD OBJEKTIF CADANGAN A
PEMBELAJARAN
a. Membaca pantun  Murid diperdeng
2.1.2 Membaca
pantun, syair, sajak secara mekanis pantun dan syai
dan lirik lagu secara
mekanis dengan dengan sebutan, dan  Murid dibahagik
sebutan, dan intonasi yang betul
intonasi yang betul dua kategori: ka
serta lancar serta lancar.
dan kategori sya
 Dua kumpulan P
b. Membaca syair
Nasihat Keselam
secara mekanis
dengan sebutan, dan  Raya.
intonasi yang betul  Dua kumpulan la
serta lancar. Syair Selamat d
Setiap kumpulan

menyampaikan

syair berkenaan

sebutan dan into

betul dan lancar

1

anis)

AKTIVITI BBM/CATATAN EMK

garkan irama  Pantun Nasihat Keselamatan Jalan
ir. Keselamatan Jalan Raya Raya
kan kepada
ategori pantun  Syair Selamat di Jalan
air. Raya
Pantun.
matan Jalan * Untuk contoh irama pantun
dan syair, guru boleh
agi diberikan melagukan sendiri,
di Jalan Raya memainkan mana-mana
n. rakaman atau meminta
pantun atau murid yang mahir.
n dengan
onasi yang
r.

17

3. MENULIS (SK: 3.2 Mengimlak)

STANDARD OBJEKTIF CADANGA
PEMBELAJARAN
a. Mengimlak perkataan  Guru perkat
3.2.1 Mengimlak yang dibacakan keselamata
perkataan dan frasa dengan tepat.
yang dibacakan  Murid mend
dengan tepat b. Mengimlak frasa yang perkataan d
dibacakan dengan dibacakan o
tepat. kali pertama

 Guru memb
dan murid p
mengimlak
frasa terseb
tepat denga

Nota: baca dan
perkataan dahu
frasa.

1

AN AKTIVITI BBM/CATATAN EMK

taan tentang Perkataan Keselamatan Jalan
an jalan raya. 1. kenderaan Raya
dengar 2. tumpuan
dan frasa yang 3. pusingan
oleh guru untuk 4. berisiko
a. 5. berbahaya
baca kali kedua 6. pembonceng
perlu
Frasa:
perkataan dan 1. jangan gunakan telefon
but dengan
an tepat. bimbit
2. mengelakkan kemalangan
n imlak 3. mematuhi lampu isyarat
ulu, kemudian 4. pemakaian topi keledar
5. had laju
6. berwaspada selalu

18

4. SENI BAHASA (SK: 4.2 Memahami dan menggunakan baha

STANDARD OBJEKTIF  CADA
PEMBELAJARAN 
a. Mencatat makna bandingan  Guru me
4.2.1 Memahami dan semacam dengan betul bandinga
menggunakan mengikut konteks. keselama
bandingan semacam Mengeda
dalam komunikasi b. Membina ayat menggunakan dan muri
dan penulisan bandingan semacam dalam dengan b
dengan betul komunikasi dengan betul yang bet
mengikut konteks mengikut konteks. Murid me
ditulis de
c. Berkomunikasi
menggunakan bandingan
semacam dalam penulisan
dengan betul mengikut
konteks.

1

asa yang indah dalam komunikasi dan penulisan)

ANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN EMK

emberikan contoh Lembaran kerja Keselamatan Jalan
an semacam berkaitan
atan jalan raya bandingan semacam Raya
arkan lembaran kerja
id memadankan ayat
bandingan semacam
tul.
embacakan ayat yang
engan jelas dan lancar.

19

5. TATABAHASA (SK: 5.1 Memahami dan menggunakan pelb

STANDARD OBJEKTIF CADAN
PEMBELAJARAN
a. Mengenal pasti kata kerja  Guru ber
5.1.2 Memahami dan dalam bahan dengan betul tentang p
menggunakan kata mengikut konteks. di jalan ra
kerja dengan betul berkenaa
mengikut konteks b. Menggunakan kata kerja keselama
dengan betul mengikut tumpuka
konteks.
 Murid dit
keping ga

 Murid dim
kata kerja
gambar.

 Bimbing
mudah m
kerja ber
gambar

2

bagai golongan kata)

NGAN AKTIVITI BBM/CATATAN EMK

rbual dengan murid  Gambar mengenai Keselamatan Jalan
pengalaman mereka keselamatan di Raya
aya pada hari jalan raya.
an. Kaitkan dengan
atan jalan raya dan Panduan guru:
an pada kata kerja. - Melintas jalan
unjukkan enam - Beratur
ambar. - Memimpin tangan
minta menyebutkan - Meniup wisel
a berdasarkan - Menunggang

murid membina ayat motosikal
menggunakan kata
rkenaan berdasarkan

20

1. MEMBACA BAHAN AKTIVITI
UNIT 2

Pantun Nasihat Keselamatan Jalan Raya

Jalan-jalan ke pasar raya
Hendak membeli buah rambutan
Berhati-hati di jalan raya
Jangan lupa jaga keselamatan.

Pergi ke pasar beli rambutan
Rambutan pulasan di dalam raga
Jangan lupa jaga keselamatan
Keselamatan itu amat berharga

Rambutan pulasan tumbuh di hulu
Kulitnya tebal manis isinya
Kalau kita berwaspada selalu
Kita akan selamat selama-lamanya

21

Sajak Selamat Jalan Raya

Di jalan raya
Banyak keretanya
Memanglah bahaya
Baik hati-hati semua
Ikuti peraturan
Janganlah bermain
Sayangilah nyawa
Jangan sia-sia.

Marilah kawan-kawan
Sama-sama belajar
Senang-senangkan hati
Janganlah mengantuk
Jagalah Keselamatan di jalan raya
Setiap masa.
Tali pinggang keledar
Pakailah selalu
Demi keselamatan
Diri dan juga keluarga
Hanya ini saja
Pesanan buat semua

22

2. SENI BAHASA

Isi tempat kosong dengan bandingan semacam yang betul.

siput kilat ular

bulan belut

1. Semasa hujan, jalan raya selalu licin macam ________________.
2. Menunggang basikal pantas macam _______________, boleh

menyebabkan kemalangan .
3. Jangan melintas jalan dengan perlahan macam ______________ .
4. Pakailah baju yang terang macam ____________ pada waktu

malam.
5. Berhati-hati di jalan yang bengkok macam _____________.

23

3. TATABAHASA
Menyebutkan Kata Kerja

24

UNIT: 3
TEMA: PERPADUAN (GOTONG ROYONG)

1. MENDENGAR DAN BERTUTUR (SK: 1.2 Mendengar, mema
pelbagai bahan)

STANDARD OBJEKTIF CADA
PEMBELAJARAN

1.2.1 Mendengar a. Mendengar maklumat dalam  Guru ber

dan menyebut arahan dengan teliti. murid ten
maklumat yang pesanan
terdapat dalam b. Menyebut maklumat yang terima da
arahan, pesanan terdapat dalam arahan rumah.
serta pengumuman dengan betul dan tepat.  Seorang
membac
ringkas dengan betul
gotong-ro
 Murid lain
dan tepat

dalam ar

dengan t
 Minta mu

yang dide

yang terk

berkenaa

2

ahami dan menyampaikan maklumat yang terkandung dalam

ANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN EMK

rsoal jawab dengan Notis gotong-royong Patriotisme
ntang arahan dan Taman Permai-suri
n yang mereka selalu
aripada ibu bapa di

murid diminta
cakan petikan notis
oyong
n mendengar maklumat
rahan yang dibaca
teliti
urid menyebut arahan
engar serta maklumat
kandung dalam arahan
an.

25

2. MEMBACA (SK: 2.2 Membaca dan memahami makna perka

STANDARD OBJEKTIF CADA
PEMBELAJARAN
a. Membaca teks/sesuatu  Edarkan
2.2.1 Membaca, bahan dan menggarisi kecil
memahami, perkataan dan rangkai kata
menyatakan makna yang berkenaan.  Murid me
perkataan dan menggar
rangkai kata dengan b. Menyatakan makna rangkai k
menggunakan perkataan dan rangkai kata faham.
glosari, kamus serta dengan menggunakan
tesaurus dengan glosari, kamus serta  Minta mu
betul dan tepat. tesaurus dengan betul dan perkataa
tepat. mereka t
bertanda

 Gunakan
tesaurus

 Murid me
perkataa
berkenaa

3. MENULIS (SK: 3.2 Mengimlak )

STANDARD OBJEKTIF CADANGAN A
PEMBELAJARAN
Mengimlak perenggan  Murid mengimla
3.2.1 Mengimlak yang dibacakan dengan yang dibaca oleh
perenggan yang tepat.
dibacakan dengan  Semak hasil ker
tepat

2

ataan, rangkai kata, ayat dan perenggan )

ANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN EMK
 Petikan teks Patriotisme
teks dalam kumpulan  kamus

embaca teks dengan
risi perkataan dan
kata yang mereka tidak

urid mencari makna
an dan rangkai kata yang
tidak faham serta yang
a kuning.
n glosari, kamus atau
s.
enyebutkan makna
an dan rangkai kata
an secara lisan.

AKTIVITI BBM/CATATAN EMK
Patriotisme
ak perenggan  Petikan perenggan gotong

h guru. royong.

rja mengimlak.

26


Click to View FlipBook Version