The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by atitayaporn, 2019-11-15 01:32:04

การจัดการเรียนรู้บูรณาการ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


ชื่อหนังสือ การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
2 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2251-3930
พิมพ์ที่ บริษัท เพจเมคเกอร์ จำกัด
53-57 ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย 89/1 บางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ 0-2416-8820, 0-2894-3035

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2. บรรณาธิการ นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ.
กรุงเทพมหานคร/ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2559. 228 หน้า.

ภาพประกอบ.
1.การจัดการเรียนรู้บูรณาการ 2.การเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์.
I. สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ, บรรณาธิการ. II.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.
III.ชื่อเรื่อง.


ISBN 978-616-296-110-6
คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา 1. นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม ผู้อำนวยการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

กองบรรณาธิการ
1. นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ หัวหน้างานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
2. นายพงศธร นันทธเนศ กรรมการงานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
3. นายอมรเทพ ถาน้อย นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

4. นายธนวุฒิ มากเจริญ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการผู้ร่วมผลิต
นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ นางเยาวลักษณ์ สุขุมินท
นายวรงค์ เจนพิทักษ์พงศ์ นางสาวสุกัลยา ฉายสุวรรณ

นายณัฐพล สัจกุล นายพงศพิชญ์ แก้วกุญธร
นายพงศธร นันทธเนศ นางสาววราภรณ์ กรุดทอง
นางสมพิศ กาญจนาเพ็ญกุล นายพิชาคม โอเขียว
นางสาวธันย์จิรา ภูริอุดมเศรษฐ์ นายสันติ อิทธิพลนาวากุล

นายเชิด เจริญรัมย์ นางชนัยสุดา ทองอยู่
นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ ตะเภาพงษ์ นายวรดร ใบพักตร์
นายชลภูมิ บรรหาร นางสุจุฑา สีทองสุรภณา

ออกแบบปก บริษัท เพจเมคเกอร์ จำกัด

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 ก“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” เป็นปรัชญาการศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ยึดเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนักเรียนของโรงเรียน
ให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในการใช้ชีวิตและดำรงอยู่ได้ในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ความรับผิดชอบสำคัญของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ และเป็น

ผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้ลงมือศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองตามความสนใจภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำของอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงานบูรณาการ สิ่งสำคัญคือนักเรียนได้เรียนรู้กับสภาพบริบทในชีวิตประจำวันซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับชีวิตจริง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ จุดเด่นของการเรียนรู้
โครงงานบูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเป็นการแก้ไขปัญหาโครงงานหรือการค้นหา
คำตอบบนพื้นฐานความรู้และทักษะกระบวนการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม
สำคัญในการส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน
เป็นผู้รักการเรียนรู้


ขอชื่นชมคณะทำงานและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงงานบูรณาการโดยเฉพาะอาจารย์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมผู้เรียน
ให้เกิดการเติมเต็มอย่างสูงสุด ซึ่งทักษะดังกล่าวจะติดตัวนักเรียนไปในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน(นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม)
ผู้อำนวยการ

ข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โครงการส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จัดขึ้นเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับการเรียนรู้และเติบโตตามวัยของนักเรียน
ซึ่งนักเรียนสมควรได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปัญญา
โดยครู – อาจารย์เป็นผู้จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้


ฝ่ายวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์
โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้กิจกรรมพหุปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้กิจกรรมบูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ บนพื้นฐานของการส่งเสริมการคิดและการทำงานร่วมกันซึ่งนักเรียน
ได้รับการฝึกฝนปัญญารอบด้านมาแล้วจากกิจกรรมพหุปัญญา และได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน
ร่วมกันจากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มาแล้ว การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานบูรณาการจะทำให้นักเรียน
เกิดทักษะสำคัญต่างๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิดและการนำเสนออย่างสุภาพ

และเป็นมิตร

ฝ่ายวิชาการขอขอบคุณกองบรรณาธิการ อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
และอาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการดูแลนักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน การให้คำแนะนำ

และปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือติดตัวไปใช้ในการดำรงอยู่ในศตวรรษที่ 21
อย่างเต็มภาคภูมิ สมดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “สมรรถภาพในการปรับตัว คือ ความสำเร็จในชีวิต”
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล)

รองผู้อำนวยการฝายวิชาการ

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 คหนังสือการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientifi c Method) เล่ม 2
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังพันธกิจ
ของโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม สามารถเป็นผู้นำ
ที่มีคุณภาพ และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย การจัดกิจกรรมโครงงานบูรณาการ

ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ดำเนินเรื่องโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Project-Based
Learning) ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ประจำชั้นและ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เป็นผู้ให้คำแนะนำและเป็นผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการดังกล่าว เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้นักเรียน
ยังได้เรียนรู้ทักษะสำคัญจากการปฏิบัติโครงงาน อาทิ ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม คือการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร

การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี บนพื้นฐานของปัญหา
ของโครงงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิต อีกทั้งได้เรียนรู้ทักษะชีวิต เช่น ความหยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
ทักษะด้านสังคม การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ อีกทั้งภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ


หนังสือนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ตอนหลัก ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาและความรู้ที่ใช้ในการทำโครงงาน
รวมถึงแบบฟอร์มที่นักเรียนต้องศึกษาและการดำเนินการให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามกรอบเวลาที่กำหนด
ในตอนที่ 2 เป็นการนำเสนอตัวอย่างโครงงานบูรณาการของนักเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยความมุมานะ
อุตสาหะจนผลงานน่าชื่นชม ที่สำคัญคือนักเรียนสามารถตอบปัญหาที่นักเรียนตั้งใจที่จะศึกษา


ในนามของคณะบรรณาธิการและผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน รวมถึงผู้อ่านที่มีความสนใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จ
ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติโครงงานบูรณาการ(นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ)
(นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ)
หัวหน้างานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้

ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เรื่อง หน้า


คำนิยม ก
คำนำ ค

สารบัญ ง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ : กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 1
ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 1
ความหมายของโครงงาน 2

ประเภทของโครงงาน 2
ขั้นตอนการทำโครงงาน 4
การประเมินโครงงาน 12
กระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพความเป็นมนุษย์ 15

แบบฟอร์มโครงงาน 1 18
แบบฟอร์มโครงงาน 2 22
แบบฟอร์มโครงงาน 3 24
แบบฟอร์มโครงงาน 4 32

แบบฟอร์มโครงงาน 5 34
แบบฟอร์มโครงงาน 6 49

ตัวอย่างโครงงานบูรณาการ 51

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาหร่ายแต่ละชนิดในการลดปริมาณสารพิษในน้ำ 53
เครื่องแยกขวดและกระป๋อง 89
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราบนขนมปัง โดยสารสกัดจาก มะนาว 119
ทับทิม กระเทียม และ กระเจี๊ยบแดง
อิทธิพลของเวลาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผ้าย้อมคราม 169


ประมวลผลภาพกิจกรรม 218

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ : กิจกรรมโครงงานบูรณาการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันความสำคัญของการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

การจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน แบบบูรณาการนั้นเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการบูรณาการแบบโครงงานที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism (ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง)
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการแสวงหาความรู้
กระบวนการคิด และทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถและ
สามารถเรียนรู้ได้ หากได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่เรียนกับการนำไปใช้ นอกจากนั้นแนวทางของการจัดทำ
โครงงานยังยึดปรัญชาการเรียนรู้ “คิด-ทำ-จำ-แก้ไข-พัฒนา” ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์จะยั่งยืนและต่อเนื่อง
ถ้าได้ยึดกระบวนการเรียนรู้ ลงมือคิด ลงมือปฏิบัติและจะทำให้เกิดการจดจำ แก้ไขปัญหาระหว่างทำและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการจัดการศึกษาในลักษณะของการบูรณาการแบบโครงงานนั้นยังสอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยหลัก 3R และ 4C โดย 3R ในที่นี้ประกอบด้วย
การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์
(Critical Thinking), การสื่อสาร (Communication), การร่วมมือ (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นการเรียนรู้รายบุคคล และเรียนเป็นกลุ่ม
ตลอดจนผู้เรียนพร้อมที่จะศึกษาแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้ จึงได้นำแนวทาง
เรื่องการทำโครงงานมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกำหนดให้นักเรียน

ทำโครงงาน และกำหนดให้มีการเก็บคะแนนจากโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลการเรียน
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ โดยจะเก็บในลักษณะของการประเมินผลระหว่างภาคเรียนคิดเป็นคะแนน
เก็บ 10 คะแนน ซึ่งคะแนนดังกล่าวจะนำไปรวมกับคะแนนการสอบปลายภาค เพื่อตัดสินผลการเรียน
ในแต่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันโครงงานคืออะไร
โครงงาน คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนกำหนดขึ้นตามความสนใจและความต้องการจาก

การนำเนื้อหาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนจะดำเนินการ
โดยการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ ทักษะและการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมการเรียนรู้ในการทำโครงงานอาจเกิดขึ้นจากการสำรวจ การรวบรวมข้อมูล
การค้นคว้าทดลอง การศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม่ และการประดิษฐ์คิดค้น


ทำไมต้องทำโครงงาน
การทำโครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ไปศึกษาเพิ่มเติม โดยการผลิตผลงานที่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กับการนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จากการปฏิบัติจริง ในเรื่องที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ
ของตนเองและกลุ่ม รวมทั้งสามารถสร้างและสรุปองค์ความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ


โครงงานมีกี่ประเภท
โครงงานอาจจำแนกตามลักษณะการดำเนินงานออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล

2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้าทดลอง
3. โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิด
4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น


โครงงานทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
อย่างมีระบบ เพื่อให้เห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การปฏิบัติตามโครงงานนี้
นักเรียนจะต้องไปศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สำรวจ เป็นต้น

โดยใช้เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก ฯลฯ ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา

ตัวอย่างรายชื่อโครงงงาน
- การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อสูตรเครื่องดื่มจากดอกอัญชัน
- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางเชาวน์ปัญญากับการเลือก

- การสำรวจปริมาณสารบอแรกซ์ของลูกชิ้นที่ขายตามท้องตลาด

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้าทดลอง
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะ
โดยการออกแบบโครงงานในรูปของการทดลอง เพื่อศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษา
อย่างไรบ้าง ด้วยการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้ การทำโครงงาน
ประเภทนี้จะมีขั้นตอนประกอบด้วย การกำหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์หรือสมมติฐาน การออกแบบทดลอง

การรวบรวมข้อมูล การดำเนินการทดลองการแปลผลและสรุปผลการทดลอง

ตัวอย่างรายชื่อโครงงงาน
- การศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมนไซโตไคนินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง

- การเปรียบเทียบการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ โดยการปลูกสาหร่ายหางกระรอก
สาหร่ายพุงชะโด และสาหร่ายเดนซ่า
- การเปรียบเทียบพลังงานที่ได้จากการทำไบโอดีเซลจากมะพร้าวและถั่วเหลือง
- การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาขัดพื้นจากมะขามเปียกและน้ำมะนาว


3. โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม่
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความรู้ ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม่ ๆ
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อนหรือขัดแย้ง หรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งความรู้

ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่เสนอต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการหรือวิธีการที่น่าเชื่อถือตามกติกา
หรือข้อตกลงที่กำหนดขึ้นมาเอง หรืออาจใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายความรู้ ทฤษฎี หลักการหรือ
แนวคิดใหม่ก็ได้ โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม่นี้ ผู้ทำโครงงานจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี หรือต้องมีการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลมาประกอบอย่างลึกซึ้ง
จึงจะทำให้สามารถกำหนดความรู้ ทฤษฎี หลักการและแนวคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้


4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเอาความรู้ ทฤษฎี หลักการ
หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียน การทำงาน

หรือการใช้สอยอื่น ๆ การประดิษฐ์คิดค้นตามโครงงานนี้ อาจจะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ โดยที่ยังไม่มี
ใครทำ หรืออาจจะเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งการสร้างแบบจำลองต่าง ๆ เพื่อประกอบการอธิบายแนวคิดในเรื่องต่าง ๆ

โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นนี้จะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา
สังคม อาชีพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ตัวอย่างรายชื่อโครงงงาน
- การประดิษฐ์แบบจำลองสึนามิ

- การประดิษฐ์แบบจำลองการเคลื่อนที่ของลมแบบหมุนวน
- การประดิษฐ์ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้
- การประดิษฐ์เครื่องแยกเหรียญแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันการทำโครงงานมีขั้นตอนอย่างไร
การทำโครงงานมีขั้นตอนการดำเนินงานหลัก จำนวน 4 ขั้นตอน ได้แก่

1. การเลือกเนื้อหาที่สนใจ
2. การสร้างโครงงาน
3. การลงมือปฏิบัติงาน พัฒนาโครงงาน
4. การรายงานผลการดำเนินโครงงาน


รายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
1. เลือกเนื้อหาที่สนใจ

ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มสร้างโครงงาน นักเรียนจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ ในระดับเพียงพอที่จะนำมาคิดวิเคราะห์
เพื่อเลือกเนื้อหาที่นักเรียนสนใจ สำหรับนำมาสร้างโครงงาน

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย
1.1 ศึกษาเนื้อหาสาระใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้
1.3 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม


2. การสร้างโครงงาน
ในขั้นตอนนี้เป็นการให้นักเรียนแต่ละคนประมวลเนื้อหาสาระใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนด
ให้ว่าผลจากการศึกษาด้วยตนเองนั้น ความรู้ที่ตนมีอยู่ขณะนั้นจะนำมาสร้างโครงงานประเภทใดที่จะเป็น

การบูรณาการเนื้อหาสาระรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กับประโยชน์ในชีวิตจริงโดยมีขั้นตอนย่อย จำนวน
3 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 คัดเลือกประเภทโครงงานและกำหนดชื่อโครงงาน
การดำเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการวิเคราะห์ว่าจากเนื้อหาสาระใน 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ที่มีอยู่ จะนำมาทำโครงงานประเภทใด ทำไมจึงต้องทำโครงงานดังกล่าว โครงงานนั้นจะมีประโยชน์
กับชีวิตจริงอย่างไร และจะตั้งชื่อโครงงานดังกล่าวว่าอะไร

2.2 ศึกษาเอกสาร สื่อต่าง ๆ และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำโครงงาน

เมื่อนักเรียนได้กรอบความคิดว่าจะทำโครงงานประเภทใด เพื่ออะไร และชื่ออะไรแล้ว
นักเรียนจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร สื่อเสริมต่าง ๆ และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง
กับโครงงานที่จะดำเนินการ เพื่อให้มีความรู้พอที่จะเริ่มลงมือเขียนเค้าโครงของโครงงานได้
2.3 เขียนเสนอหัวข้อโครงงาน

ในขั้นตอนนี้เป็นการเรียบเรียงและนำเสนอกรอบความคิดของนักเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์
ตามขั้นตอนที่ 2.1 และ 2.2 มานำเสนออย่างเป็นระบบ ให้อาจารย์ที่ปรึกษามองเห็นความสำเร็จของโครงงาน
แผนการดำเนินงาน และขั้นตอนการทำงานลงในแบบฟอร์มโครงงาน 1

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

สำหรับการเขียนเสนอหัวข้อโครงงานของนักเรียนได้กำหนดหัวข้อการเขียนไว้ดังนี้

ตาราง1 รายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนเสนอหัวข้อโครงงาน
หัวข้อ รายละเอียด

- ชื่อโครงงานที่จะทำ ต้องให้กระชับและสื่อความหมาย อ่านแล้ว
1) ชื่อโครงงาน
เข้าใจว่าจะทำอะไร
2) ชื่อนักเรียน เลขที่

ห้องเรียน ของนักเรียน - ชื่อนักเรียน เลขที่ ห้องเรียนของนักเรียน


3) ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา - ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน

- ให้อธิบายความสำคัญของโครงงานที่จะดำเนินการว่ามีประโยชน์
4) ความสำคัญของโครงงาน ในการช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ ได้อย่างไร
และผลงานที่ทำนั้นจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร


5) วัตถุประสงค์ของโครงงาน - ให้อธิบายว่าจะได้อะไรจากการทำโครงงานโดยเขียนให้สั้น กระชับ
และเข้าใจง่าย โดยกำหนดเป็นข้อ

6) ปัญหาของโครงงาน - ระบุปัญหาที่เป็นสาเหตุของการทำโครงงานเพื่อใช้แก้ปัญหาในครั้งนี้


- ระบุความเป็นไปได้/ข้อสรุปที่จะเกิดขึ้นหลังจากทำโครงงาน
7) สมมติฐานของโครงงาน ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยอาศัยกฎ หลักการ ทฤษฎี หรือ
ความรู้ที่ทำการสืบค้น

- กำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรควบคุมที่ใช้ในการศึกษา)
- ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ แบบสอบถาม
8) ขอบเขตของโครงงาน
แบบบันทึก แบบสำรวจ และอื่น ๆ
- ระบุระยะเวลาทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
- ระบุสถานที่ที่ใช้สำหรับทำโครงงาน
- ระบุงบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันตาราง1 รายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนเสนอหัวข้อโครงงาน (ต่อ)


หัวข้อ รายละเอียด


- กำหนดนิยามของตัวแปรต้น ตัวแปรตาม หรือสิ่งที่ทำการศึกษา
9) นิยามเชิงปฏิบัติการ โดยอธิบายลักษณะของสิ่งนั้นให้ชัดเจน หรือวิธีการได้มาซึ่ง
สิ่งที่ทำการศึกษา

- ระบุขั้นตอนการดำเนินโครงงานและช่วงเวลาการทำงานตามลำดับ
10) แผนการดำเนินโครงงาน ก่อน – หลัง11) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ระบุสิ่งที่ได้รับหรือประโยชน์ที่ได้หลังจากการทำโครงงาน


12) ผลการศึกษาข้อมูล - ระบุความสัมพันธ์ระหว่างโครงงานที่จัดทำกับความรู้
ที่เกี่ยวข้องโดยสรุป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


13) เอกสารอ้างอิง - ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือนำมาอ้างอิงในการศึกษา โดยเขียน
อ้างอิงตามหลักการเขียนเอกสารอ้างอิงถูกต้อง2.4 เสนอขออนุมัติหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและการอนุมัติการทำโครงงาน
เมื่อนักเรียนเขียนเสนอหัวข้อโครงงานเสร็จแล้ว ให้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา

ตามแบบฟอร์มโครงงาน 2 เมื่อผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักเรียนจัดทำโครงร่าง
ของโครงงานตามแบบฟอร์มโครงงาน 3 และทำการสอบเค้าโครงจากคณะกรรมการโครงงานบูรณาการ
(ตามกำหนดการสอบที่กำหนด) โดยผลการพิจารณามีดังนี้

1) อนุมัติ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติเค้าโครงของโครงงานแล้ว ให้นักเรียน

ดำเนินการต่อไปในขั้นตอนที่ 3

2) ควรปรับปรุงแก้ไขโครงงาน ถ้าผลการพิจารณาเค้าโครงงานออกมาว่าควรปรับปรุงแก้ไข
ให้นักเรียนพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสอบโครงงานบูรณาการและปรับปรุง
แก้ไขเค้าโครงของโครงงานตามที่คณะกรรมการสอบโครงงานบูรณาการและอาจารย์

ที่ปรึกษาได้เสนอแนะ
* หากเค้าโครงของโครงงานไม่สมบูรณ์ในเรื่องใดก็ให้นักเรียนกลับไปแก้ไข ในขั้นตอน 2.3
* หากศึกษาเอกสาร สื่อต่างๆ และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องไม่มากพอ ก็ให้นักเรียน
กลับไปแก้ไขในขั้นตอน 2.2, 2.3, และ 2.4


3) ไม่อนุมัติ ถ้าผลการพิจารณาเค้าโครงของโครงงานออกมาว่า “ไม่อนุมัติ”
คณะกรรมการสอบโครงงานบูรณาการจะระบุว่าไม่อนุมัติเพราะเหตุใด และให้นักเรียน
เสนอเค้าโครงของโครงงานใหม่ ตั้งแต่ขั้นตอน 2.1 ภายใน 7 วัน

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


3. การปฏิบัติและพัฒนาโครงงาน
ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยอีก 3 ขั้นตอนได้แก่

3.1 ลงมือปฏิบัติโครงงาน ให้ลงมือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติโครงงานที่กำหนดไว้ในเค้าโครง
ของโครงงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบโครงงานบูรณาการ
3.2 บันทึกผลการปฏิบัติโครงงาน ระหว่างการลงมือปฏิบัติโครงงานให้นักเรียนแสดงผล
การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนในแบบฟอร์มโครงงาน 4 ดังนี้


ตาราง 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการการบันทึกการปฏิบัติโครงงาน


หัวข้อ รายละเอียด


1) ชื่อโครงงาน - ให้ระบุชื่อโครงงานที่ได้รับอนุมัติ
2) ชื่อนักเรียน เลขที่ ห้องเรียนของนักเรียน - ให้ใส่ชื่อ เลขที่ ห้องเรียนของนักเรียน


3) วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มลงมือปฏิบัติโครงงาน - ให้ระบุวัน/เดือน/ปี ที่เริ่มลงมือปฏิบัติโครงงาน
4) การบันทึกผลการปฏิบัติโครงงาน - ให้ระบุวิธีดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไข

ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

5) วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการลงมือปฏิบัติ - ให้ระบุวัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการลงมือปฏิบัติ
โครงงาน โครงงาน

6) สรุปผลการปฏิบัติโครงงาน - ให้ระบุผลการปฏิบัติโครงงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ได้ประโยชน์ตามที่คาดไว้
หรือไม่


3.3 พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ให้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในแต่ละขั้นตอนและบันทึกผล
การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนนั้น ๆ ไว้ในแบบฟอร์มโครงงาน 4

4. การรายงานผลการทำโครงงาน

ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยอีก 3 ขั้นตอน ได้แก่
4.1 สรุป ตรวจสอบผลการลงมือปฏิบัติงาน เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานจาก
แบบบันทึก (ตามแบบฟอร์มโครงงาน 4) และตัวอย่างผลการเรียนรู้

4.2 เขียนรายงาน ให้เขียนกระบวนการทำโครงงานตามแบบการเขียนรายงาน

(แบบฟอร์มโครงงาน 5) มีสาระสำคัญดังตารางที่ 3

4.3 ส่งผลงานและรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อนักเรียนจัดทำโครงงานและผลงาน
ตามโครงงานที่เสนอเสร็จแล้ว ให้ส่งผลงานและรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภายในระยะ

เวลาที่กำหนด

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปขั้นตอนการทำโครงงาน ได้ดังแผนภูมิที่ 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


ตาราง 3 รายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการปฏิบัติโครงงานหัวข้อ รายละเอียด

1) ปก - ใส่ข้อความต่างๆ ตามที่กำหนด

2) บทคัดย่อ - ใส่ข้อความต่างๆ ตามที่กำหนด

- จัดทำกิตติกรรมประกาศแสดงความขอบคุณกับบุคคลหรือ
3) กิตติกรรมประกาศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานในครั้งนี้
- เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับรายงานที่ทำโดยย่อว่าเป็นโครงงาน
4) คำนำ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไร ทำโครงงานเกี่ยวกับเนื้อหาสาระอะไร
ทำอย่างไรและได้ผลอย่างไรมีประโยชน์อะไรบ้าง

5) สารบัญ - ให้จัดทำสารบัญตามลำดับบทที่และระบุหัวข้อเรื่องพร้อมใส่
เลขหน้า
- นำหัวข้อความสำคัญ วัตถุประสงค์ระยะเวลาดำเนินงาน สถานที่
6) บทที่ 1 บทนำ ดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับจากเค้าโครงของโครงงาน
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติมาใส่

- ให้ใส่รายละเอียดการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารงานวิจัย
7) บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้สะท้อน

ตามประเด็น และสรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่ดำเนินการ

8) บทที่ 3 วิธีปฏิบัติโครงงาน - ให้นำวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ ขั้นตอน/วิธีการศึกษาและ
แผนปฏิบัติโครงงานจากเค้าโครงของโครงงานมาใส่โดยละเอียด

- ให้นำผลการปฏิบัติโครงงานจากแบบฟอร์มโครงงาน 4 ที่บันทึก
9) บทที่ 4 ผลการปฏิบัติโครงงาน การปฏิบัติโครงงานไว้ มาสรุปเป็นผลการปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอนโดยให้นำเสนอข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อ

- ให้ระบุชื่อโครงงานที่ทำ
- สรุปผลการปฏิบัติโครงงานที่ตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อตามลำดับ
10) บทที่ 5 สรุปและอภิปราย
พร้อมทั้งอภิปรายผลการปฏิบัติโครงงาน
ผลการปฏิบัติโครงงาน - รวมทั้งระบุปัญหา/อุปสรรคและวิธีแก้ไขปัญหา
- ระบุประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาโครงงาน และข้อเสนอแนะ

- ให้ระบุว่าจากการทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่มเลือกเนื้อหาสาระที่สนใจ
จนถึงปฏิบัติโครงงานเสร็จ ได้ศึกษาจากเอกสาร / สื่อ / ตัวอย่าง
11) เอกสารอ้างอิง โครงงานจากเล่มใด /ที่ใด / ผู้ใดมาบ้าง เรียงตามลำดับ ตามรูป

แบบการเขียนเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง

- หากมีรายละเอียดหรือหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องประกอบในการทำ
12) ภาคผนวก และเขียนรายงานให้เรียงลำดับใส่ไว้ในภาคผนวกด้วย

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 9
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการทำโครงงานบูรณาการ

0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันการตรวจและให้คะแนนโครงงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซึ่งปฏิบัติในทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ กำหนดเป็นคะแนนระหว่างภาคเรียน 10 คะแนน ต่อภาคเรียน

การทำโครงงานของนักเรียนนั้น กรรมการสอบโครงงานบูรณาการเป็นผู้ตรวจและให้คะแนนโครงงาน
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตรวจและให้คะแนนโครงงานดังนี้

1. เค้าโครงของโครงงาน
หลังจากที่นักเรียนเสนอเค้าโครงของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ อาจารย์
ที่ปรึกษาจะพิจารณาความถูกต้อง และครบถ้วนของเค้าโครงตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์มโครงงาน 3)
จากนั้นจะพิจารณาแนวคิดในการนำองค์ความรู้จากเนื้อหาสาระใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นมาจัดทำ
โครงงานจากหัวข้อความสำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์และผลการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ว่ามี

ความเหมาะสม มีเหตุผลที่สมควรจะทำโครงงานหรือไม่ จากนั้นจึงพิจารณาถึงประโยชน์จากการทำโครงงาน
ที่จะได้รับ โดยกรรมการสอบโครงงานบูรณาการจะให้คะแนนเค้าโครงของโครงงาน ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่ม
จะต้องนำเสนอเค้าโครงของโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงานบูรณาการ กลุ่มละ 20 นาที
ในช่วงปิดภาคเรียน (เดือนตุลาคม) นักเรียนนำเสนอแบบฟอร์มโครงงาน 4 จากการศึกษาและลงมือปฏิบัติ
โครงงานบูรณาการนอกเวลาเรียน แล้วนำส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2

2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
เมื่อนักเรียนปฏิบัติโครงงานตามแผนที่กำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติโครงงานพร้อมผลงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มโครงงาน 5 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติโครงงานและผลงานของนักเรียนแล้วอาจารย์ที่ปรึกษา
จะตรวจและให้คะแนนรายงานผลการปฏิบัติโครงงาน โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของรายงาน กระบวนการ

ปฏิบัติโครงงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน ซึ่งการให้คะแนนรายงานผลการปฏิบัติโครงงาน
3. ผลงาน
ผลงานที่นักเรียนดำเนินการอาจจะเป็นเอกสารผลงานหรือชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับผลงานจากการทำโครงงานของนักเรียนแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะทำการตรวจและ
ให้คะแนนผลงานโดยพิจารณาจาก
(1) ความสมบูรณ์ของงาน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง มีความประณีต มั่นคง แข็งแรง หรือ
สามารถใช้งานได้สมบูรณ์หรือไม่

(2) ประสิทธิภาพของผลงาน ว่าผลงานที่นักเรียนส่งมานั้น แสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพ
ในการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์จากเนื้อหาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ หรือไม่
การให้คะแนนผลงานของกลุ่ม
ในภาคเรียนที่ 1 นักเรียนจะได้รับการประเมินตามแบบประเมินดังเอกสารหน้า 14 ซึ่งมีการเฉลี่ย
คะแนนคิดเป็น 10 คะแนน โดยนักเรียนต้องส่งรายงานโครงงานบูรณาการ 3 บท และ Outline powerpoint
รวมถึงคลิปวีดีโอประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการในห้องสอบลงแผ่น CD ด้วย
ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนจะได้รับการประเมินตามแบบประเมินดังเอกสารหน้า 49 ซึ่งมีการเฉลี่ย
คะแนนคิดเป็น 10 คะแนน โดยนักเรียนต้องส่งรายงานโครงงานบูรณาการ 5 บท และ Outline powerpoint

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


แผงไม้โครงงานบูรณาการ แผ่นพับโครงงานบูรณาการ รวมถึงคลิปวีดีโอประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ในห้องสอบลงแผ่น CD ด้วย

จากขั้นตอนการจัดทำโครงงานและแนวทางการตรวจให้คะแนน สามารถสรุปเป็นกระบวนการ
จัดทำโครงงานได้ดังแผนภูมิที่ 2
4. การนำเสนอรายงานโครงงานบูรณาการ
นักเรียนนำเสนอผลการศึกษาโครงงานบูรณาการการโดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ และทำการสอบจบโครงงานบูรณาการในห้องสอบที่กำหนด โดยมีเวลาในการนำเสนอกลุ่มละ
30 นาที พร้อมตอบคำถาม โดยนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามหลักการที่กำหนด
หลังจากนั้นทำการปรับปรุงแก้ไขเล่มรายงานตามข้อเสนอแนะและคำแนะนำของอาจารย์ประจำห้องสอบ
อีกครั้งหนึ่งแผนภูมิที่ 2 กระบวนการจัดทำโครงงานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันการประเมินโครงงาน
ในการประเมินโครงงานของนักเรียนนั้น ฝ่ายวิชาการได้กำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการให้คะแนน

ไว้ดังนี้

1) เค้าโครงของโครงงาน ให้คณะกรรมการสอบโครงงานบูรณาการ พิจารณารายละเอียด
ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


(1) ความครบถ้วนของเค้าโครง ให้ตรวจสอบว่าเค้าโครงของโครงงานที่นักเรียนเสนอขอ
อนุมัติมีหัวข้อทุกข้อครบตามแบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงของโครงงานหรือไม่ (แบบฟอร์ม
โครงงาน 3)
(2) ความสำคัญของโครงงาน ให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของโครงงานที่เสนอว่า

จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือไม่ เป็นเรื่องที่
ควรจะศึกษาหรือไม่

(3) วัตถุประสงค์ ให้พิจารณาว่ามีความชัดเจน สอดคล้องกับความสำคัญของโครงงาน

หรือไม่

(4) ผลการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยสรุป ให้พิจารณาว่านักเรียนได้มีการศึกษาองค์ความรู้
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร สื่อประเภทต่าง ๆ แหล่งวิทยาการ ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือตัวอย่างผลงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงงานเพียงพอในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง

หรือประดิษฐ์ตามที่กำหนดไว้ในโครงงานหรือไม่

(5) ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาว่านักเรียนสามารถ ระบุขั้น
ตอนการทำโครงงานตามลำดับก่อนหลังได้ชัดเจนและถูกต้องหรือไม่จะดำเนินการในช่วง
เวลาใด เหมาะสมกับระยะเวลาในการทำโครงงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยจะทำโครงงาน

ได้เสร็จทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ และใช้งบประมาณเหมาะสมหรือไม่

(6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้พิจารณาว่าถ้าทำโครงงานเสร็จแล้วนักเรียนจะได้ประโยชน์
อะไรบ้าง และสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะหรือประสบการณ์
ทั้งในด้านวิชาการ และการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่


2) รายงานผลการปฏิบัติโครงงาน ให้คณะกรรมการสอบโครงงานบูรณาการพิจารณารายละเอียด
ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ความครบถ้วนของรูปแบบการรายงาน ให้พิจารณาว่ารายงานผลการปฏิบัติโครงงาน

ของนักเรียน มีรูปแบบและรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนตามแบบรายงานผลการปฏิบัติ
โครงงาน (แบบฟอร์มโครงงาน 5) หรือไม่

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


(2) กระบวนการปฏิบัติโครงงาน ให้พิจารณาว่ากระบวนการปฏิบัติโครงงานของนักเรียน
เป็นไปตามขั้นตอนและแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีนักเรียน

แก้ไขปัญหาโดยวิธีใด ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในรายงานผลการปฏิบัติโครงงาน บทที่ 3 และ
บทที่ 5

(3) ประโยชน์ที่ได้รับ ให้พิจารณาว่าประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการทำโครงงานตรงกับ
ที่กำหนดไว้ในเค้าโครงที่เสนอหรือไม่ มีส่วนใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งรายละเอียดจะอยู่

ในรายงานผลการปฏิบัติโครงงาน บทที่ 5

3) ผลงาน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเอกสารหรือชิ้นงานของนักเรียนที่เกิดจากการทำ
โครงงานในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


(1) ความสมบูรณ์ของผลงาน ให้พิจารณาว่าเอกสารที่เกิดจากการทำโครงงานของนักเรียน
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ได้อย่างชัดเจน
รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ หากเป็นชิ้นงานให้พิจารณา

ความประณีต มั่นคง แข็งแรง และสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของการทำ
โครงงานหรือไม่

(2) ประสิทธิภาพของผลงาน ให้พิจารณาว่าผลงานของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพ
ในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากเนื้อหาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หรือไม่

เกณฑ์การประเมินโครงงาน ฝ่ายวิชาการได้กำหนดเกณฑ์สำหรับให้คะแนนจากการประเมินโครงงาน
ไว้ดังตารางที่ 4

ในการจัดเตรียมเอกสารรายงานโครงงานบูรณาการ ขอให้นักเรียนสำเนาเอกสารรายงานโครงงาน

บูรณาการ และ Outline powerpoint ล่วงหน้า 3 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการสอบโครงงานบูรณาการ
ตรวจประเมินเอกสารในเบื้องต้นก่อนวันสอบและนำเสนอโครงงานบูรณาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


ตาราง 4 เกณฑ์สำหรับการให้คะแนนโครงงานบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1

การจัดการเรียนรูบูรณาการดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 2 หนา 50
แบบประเมินโครงงานบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
แบบฟอรม โครงงาน 6
แบบประเมินโครงงานบูรณาการ
นักเรียนห้อง ม.3/.......... กลุ่มที่ .......... เลขที่ .................................................................................................
นักเรียนหอง ม.3/.......... กลุมที่ .......... เลขที่ ...................................................................................................
ชื่อโครงงาน .....................................................................................................................................................
ชื่อโครงงาน ......................................................................................................................................................
ห้องสอบที่ 1 2 3 วันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ...................หองสอบที่  1  2  3 วันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ...................

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ขอเสนอแนะ
รูปเลมรายงาน
1. รูปเลมรายงานมีสวนประกอบครบถวน 2
2. ความชัดเจนของที่มาและความสําคัญ 2
3. ความชัดเจนและความสอดคลองวิธีการ
ปฏิบัติโครงงาน 2
4. เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงงานมีความสอดคลอง 2
และตรงประเด็น
5. วิธีการดําเนินโครงงานมีความเหมาะสม 2
รวม (10) ....................
การนําเสนอ
6. บุคลิกภาพเหมาะสม 2
7. ภาษาที่ใชและการพูดเหมาะสม 2
8. สื่อประกอบการนําเสนอ 2
9. การมีสวนรวมของกลุมในการนําเสนอ 2 2
10. การตอบคําถามที่เกี่ยวของ 2 2
รวม (10) ....................
การดําเนินงาน
11. พัฒนาการและการติดตามการดําเนินโครงงาน 5
ของกลุม (อาจารยผูประสานงานแตละหองสอบ
เปนผูใหขอมูล)
12. ความรวมมือภายในกลุม 5 5
รวม (30) ....................
เฉลี่ย (10) ....................

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ..........................................................................................................................................
ความคิดเห็นเพิ่มเติม .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .......................................... กรรมการสอบ
ลงชื่อ ................................................ กรรมการสอบ
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................... กรรมการสอบ
ลงชื่อ ................................................ กรรมการสอบ
ลงชื่อ ................................................ กรรมการสอบ ลงชื่อ .......................................... กรรมการสอบ
ลงชื่อ ................................................ กรรมการสอบ ลงชื่อ .......................................... กรรมการสอบ
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว อาจารย์คณะกรรมการสอบโครงงานบูรณาการเป็นผู้ให้คะแนน

ซึ่งการประเมินและให้คะแนนนักเรียนแต่ละกลุ่มจะให้ตามแบบฟอร์ม ดังตัวอย่าง

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


กระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพความเป็นมนุษย์ : กิจกรรมโครงงานบูรณาการ

1. กำหนดการประชุมอาจารย์ผู้สอนกิจกรรมโครงงานบูรณาการ ได้ข้อสรุปดังนี้
 กำหนดวันสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน
 แจกฟอร์มการให้คะแนนเค้าโครงของโครงงานให้อาจารย์ทุกท่านรับทราบเกณฑ์ในการให้คะแนน
เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวทางกัน


2. จัดการประชุมนักเรียน เพื่อชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมบูรณาการ ดังนี้
 จัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 คน โดยคละเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
 ชี้แจงการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ
อาจารย์คณะกรรมการสอบเค้าโครงโครงงานบูรณาการ

 กำหนดวันสอบหัวข้อโครงงานและเค้าโครงของโครงงาน กำหนดการส่งแบบฟอร์มโครงงาน
ที่ 1 - 5 ที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
 นักเรียนทุกกลุ่มจะต้องส่ง Mind mapping ให้กับอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์คณะกรรมการ

สอบโครงงานบูรณาการ

 สอบเค้าโครงของโครงงาน

ขั้นการดำเนินงาน

การดำเนินงานของนักเรียน
1. การเลือกเนื้อหาที่สนใจ

 ศึกษาเนื้อหาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามรายละเอียดที่แต่ละกลุ่มสาระวิชากำหนดมาให้
 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
2. การคิดสร้างโครงงาน
 คัดเลือกโครงงานและกำหนดชื่อโครงงาน
 ศึกษาเอกสาร สื่อต่าง ๆ และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง

 เขียนหัวข้อโครงงานและเค้าโครงของโครงงาน (แบบฟอร์ม โครงงาน 1 และ 3)
3. ลงมือปฏิบัติโครงงาน
 บันทึกการปฏิบัติโครงงาน (แบบฟอร์มโครงงานที่ 4)

 พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข หลังจากที่ได้คำแนะนำจากการสอบพิจารณาเค้าโครงของโครงงาน
4. รายงานผลการทำโครงงาน
 สรุปผลการปฏิบัติโครงงาน
 เขียนรายงาน (แบบฟอร์มโครงงานที่ 5)
 ส่งผลงานและรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันการดำเนินงานของอาจารย์
1. ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ทำโครงงาน

2. เป็นกรรมการสอบพิจารณาเค้าโครงของโครงงาน (แบบฟอร์มโครงงานที่ 1 และ 3)
และให้คะแนน
3. เสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการทำโครงงาน
4. ตรวจพิจารณาให้คะแนนโดยพิจารณาตามแบบฟอร์มโครงงานที่ 4 และ 5

5. ประเมินการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างการออกแบบกำหนดการกิจกรรมโครงงานบูรณาการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558สัปดาห์ที่ รายการกิจกรรม สถานที่

1 ปฐมนิเทศโครงงานบูรณาการ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
2 ธรรมะสู่โรงเรียน ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4

3 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
ทำโครงงานบูรณาการ
แผนการดำเนินงานของนักเรียน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล

4 พบอาจารย์ประจำกลุ่ม (1) ห้องเรียนของนักเรียน
5 พบอาจารย์ประจำกลุ่ม (2) ห้องเรียนของนักเรียน

6 นำเสนอหัวข้อ (1) ห้องสอบที่กำหนด
สอบกลางภาคเรียน
7 นำเสนอหัวข้อ (2) ห้องสอบที่กำหนด

8 นำเสนอหัวข้อ (3) ห้องสอบที่กำหนด
9 สอบนำเสนอรายงาน 3 บท (1) ห้องสอบที่กำหนด

10 สอบนำเสนอรายงาน 3 บท (2) ห้องสอบที่กำหนด
11 สอบนำเสนอรายงาน 3 บท (3) ห้องสอบที่กำหนด

12 สอบนำเสนอรายงาน 3 บท (4) ห้องสอบที่กำหนด

หมายเหตุ ตารางการปฏิบัติกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**ในการจัดกิจกรรมโครงงานบูรณาการทุกวันพุธ คาบเรียนที่ 7-8 โรงเรียนสอดแทรกกิจกรรมหน้าที่
พลเมือง กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งระดับชั้นจากฝ่ายต่างๆ
ของโรงเรียนไว้ ซึ่งตารางการจัดกิจกรรมดำเนินการให้มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ **

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


ตัวอย่างการออกแบบกำหนดการกิจกรรมโครงงานบูรณาการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558สัปดาห์ที่ รายการกิจกรรม สถานที่
1 การเขียนรายงานบทที่ 4 และ 5 ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4

2 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ห้องเรียนของนักเรียน
ความก้าวหน้าของโครงงาน

3 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ห้องเรียนของนักเรียน
ความก้าวหน้าของโครงงาน
4 นำเสนอรายงาน 5 บท (1) ห้องสอบที่กำหนด

5 นำเสนอรายงาน 5 บท (2) ห้องสอบที่กำหนด
6 นำเสนอรายงาน 5 บท (3) ห้องสอบที่กำหนด
สอบกลางภาคเรียน

7 นำเสนอรายงาน 5 บท (4) ห้องสอบที่กำหนด

8 นำเสนอรายงาน 5 บท (5) ห้องสอบที่กำหนด
9 นำเสนอรายงาน 5 บท (6) ห้องสอบที่กำหนด
10 การนำเสนอผลงานที่ได้รับ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
รางวัลและสรุปกิจกรรม

11 ธรรมะสู่โรงเรียน ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
12 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4


หมายเหตุ ตารางการปฏิบัติกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**ในการจัดกิจกรรมโครงงานบูรณาการทุกวันพุธ คาบเรียนที่ 7-8 โรงเรียนสอดแทรกกิจกรรมหน้าที่
พลเมือง กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งระดับชั้นจากฝ่ายต่างๆ
ของโรงเรียนไว้ ซึ่งตารางการจัดกิจกรรมดำเนินการให้มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้**

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


แบบฟอร์มโครงงาน 1


การเขียนเสนอหัวข้อโครงงาน


ชื่อโครงงาน .............. (ควรตั้งชื่อให้กะทัดรัด และดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน แต่สิ่งสำคัญคือผู้ให้ทำโครงงาน
ต้องเข้าใจปัญหาที่ศึกษาอย่างแท้จรึง อันจะนำไปสู่การเข้าใจจุดประสงค์ของการศึกษา) ...............................

ชื่อผู้ปฏิบัติโครงงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........ ห้อง .......
1. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......

2. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
3. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
4. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
5. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......


ภาคเรียนที่ ….. ปีการศึกษา …...
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .......... (เลือกอาจารย์ประจำชั้น 1 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอย่างน้อย 1 ท่าน)

ความสำคัญของโครงงาน .......... (ในการบอกความสำคัญของโครงงานผู้ทำโครงงานฯ ต้องศึกษาหลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการศึกษา กล่าวคือเรื่องที่ทำนั้นต้องมีแนวคิดหรือทฤษฎีทางวิชาการ
สนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับโครงงานฯ ต่อไป โดยทั่วไปการอธิบายที่มาและ

ความสำคัญนั้นจะอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมต้องทำ หรือศึกษาแล้วได้อะไร ซึ่งหลักการอธิบายคล้ายกับ
การเขียนเรียงความทั่วๆ ไป โดยประกอบด้วยส่วนหลักๆ ได้แก่

1. คำนำ เป็นการบรรยายถึงนโยบาย หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่มทำโครงงาน
2. เนื้อเรื่อง เป็นการอธิบายรายละเอียด โดยนักเรียนต้องอธิบายเนื้อหาว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไร
ในแต่ละกลุ่มสาระ ซึ่งให้นักเรียนทำ Mind mapping ประกอบมาด้วย

3. สรุป เป็นการอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องทำโครงงาน ตามรายละเอียดที่อธิบายเชื่อมโยง
ดังกล่าว

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 9


วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. ...............(บอกจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ได้มาจากการทำโครงงานฯ โดยอธิบายให้กระชับ เข้าใจง่าย

สอดคล้องกับความสำคัญของโครงงาน)............................................................................................
2. .....................................................................................................................................................

ปัญหาของโครงงาน
1. ...............(ระบุปัญหาที่เป็นสาเหตุของการทำโครงงานเพื่อใช้แก้ปัญหาในครั้งนี้)…...………………

2. ....................................................................................................................................................

สมมติฐานของโครงงาน
1. ...............(บอกความเป็นไปได้/ข้อสรุปที่เกิดจะเกิดขึ้นหลังจากทำโครงงานตามวัตถุประสงค์

ในแต่ละข้อ โดยอาศัย ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น)……………........................................................……
2. ...................................................................................................................................................

ขอบเขตของโครงงาน ..... (บอกขอบเขตของโครงงานที่ต้องการที่จะศึกษา) โดยประกอบด้วยส่วนหลักๆ ได้แก่
1. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3. ระยะเวลาทำโครงงาน
4. สถานที่ที่ใช้สำหรับทำโครงงาน
5. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ใช้

นิยามเชิงปฏิบัติการ

.................(กำหนดนิยามของตัวแปรต้น ตัวแปรตาม หรือสิ่งที่ทำการศึกษา โดยอธิบายลักษณะ
ของสิ่งนั้นให้ชัดเจน).............

แผนการดำเนินโครงงาน
(แผนการในการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นเสนอโครงงานจนกระทั่งสิ้นสุดโครงงาน โดยระบุเป็นลำดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดเวลา สถานที่ปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนจนสิ้นสุดการทำโครงงาน)


ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน สถานที่ งบประมาณ / ทรัพยาการ

0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
............. (คือการคาดหวังถึงผลการดำเนินการตามโครงงาน โดยเป็นผลหรือประโยชน์ที่ได้จาก

โครงงานฯ เป็นลักษณะรูปธรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน) ..................................................

ผังความคิดบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยสรุป
......... (ให้สรุปการศึกษาองค์ความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานที่จะทำการศึกษา

จากสื่อประเภทต่างๆ โดยแยกให้เห็นเป็นรายวิชาว่านักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด และมีความสอดคล้อง
กับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างไร เช่น

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
............... (อธิบายถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาโดยละเอียด) .....................................................
........................................................................................................................................................................

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
............... (อธิบายถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาโดยละเอียด) .....................................................

........................................................................................................................................................................
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
............... (อธิบายถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาโดยละเอียด) .....................................................

.........................................................................................................................................................................
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
............... (อธิบายถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาโดยละเอียด) .....................................................
........................................................................................................................................................................
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
............... (อธิบายถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาโดยละเอียด) .....................................................
........................................................................................................................................................................

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
............... (อธิบายถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาโดยละเอียด) .....................................................
........................................................................................................................................................................
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
............... (อธิบายถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาโดยละเอียด) .....................................................
........................................................................................................................................................................
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
............... (อธิบายถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาโดยละเอียด) .....................................................
........................................................................................................................................................................

ระยะเวลาในการทำโครงงาน ........................... (ระบุ วัน / เดือน / ปี) .........................................................
สถานที่ปฏิบัติตามโครงงาน ........................... (ระบุสถานที่ที่นักเรียนทำกิจกรรม) .......................................

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


เอกสารอ้างอิง
............. (เป็นรายการของที่มาของเนื้อหาความรู้ หลักการ ทฤษฏีที่นำมาอ้างอิงเพื่อ

ประกอบการทำโครงงาน ทั้งนี้อาจมีที่มาจากหนังสือ วารสาร บทความ หรือสื่อสารสนเทศ โดยการอ้างอิง
ให้เขียนให้ถูกต้องตามหลักการบรรณานุกรม) .................................................................................................

ตัวอย่าง การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักการ
อ้างอิงหนังสือ เช่น

สัญญา สัญญาวิวัฒน์.(2529). ทฤษฎีสังคม : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้น. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อ้างอิงวิทยานิพนธ์ เช่น
ภัคพร กอบพึ่งตน. (2540).การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค์
จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อ้างอิงฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น

พิมลพรรณ พิทยานุกูล. วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557,
จาก : http://www.lib.buu.ac.th.
*ควรอ้างอิงจากหนังสือ อย่างน้อย 5 เล่ม และเว็ปไซต์ 5 เว็ปไซต์ *

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


แบบฟอร์มโครงงาน 2


แบบบันทึกการเขียนเสนอหัวข้อโครงงานและให้คำปรึกษา


ชื่อโครงงาน .............. (ควรตั้งชื่อให้กะทัดรัด และดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน แต่สิ่งสำคัญคือผู้ให้ทำโครงงาน
ต้องเข้าใจปัญหาที่ศึกษาอย่างแท้จรึง อันจะนำไปสู่การเข้าใจจุดประสงค์ของการศึกษา)

ชื่อผู้ปฏิบัติโครงงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........ ห้อง .......
1. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......

2. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
3. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
4. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
5. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......


ภาคเรียนที่ ….. ปีการศึกษา …...
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .......... (เลือกอาจารย์ประจำชั้น 1 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอย่างน้อย 1 ท่าน)

ความสำคัญของโครงงาน .......... (ในการบอกความสำคัญของโครงงานผู้ทำโครงงานฯ ต้องศึกษาหลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการศึกษา กล่าวคือเรื่องที่ทำนั้นต้องมีแนวคิดหรือทฤษฎีทางวิชาการ
สนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับโครงงานฯ ต่อไป โดยทั่วไปการอธิบายที่มาและ

ความสำคัญนั้นจะอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมต้องทำ หรือศึกษาแล้วได้อะไร ซึ่งหลักการอธิบายคล้ายกับ
การเขียนเรียงความทั่วๆ ไป โดยประกอบด้วยส่วนหลักๆ ได้แก่

1. คำนำ เป็นการบรรยายถึงนโยบาย หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่มทำโครงงาน
2. เนื้อเรื่อง เป็นการอธิบายรายละเอียด โดยนักเรียนต้องอธิบายเนื้อหาว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไร
ในแต่ละกลุ่มสาระ ซึ่งให้นักเรียนทำ Mind mapping ประกอบมาด้วย

3. สรุป เป็นการอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องทำโครงงาน ตามรายละเอียดที่อธิบายเชื่อมโยง
ดังกล่าว

วัน / เดือน / ปี ที่เสนอขออนุมัติโครงงาน
วันที่ ................ เดือน ................................................ พ.ศ .................
(ลงชื่อ) .............................................................
(.......................................................................)
ผู้เสนอขออนุมัติโครงงาน

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


ผลการพิจารณาโครงงาน _______________________________ห้อง ________กลุ่มที่ ____หัวข้อ การปรับปรุงแก้ไข

1. ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดต่างๆ ใน Mind mapping

2. ชื่อโครงงาน

3. ความสำคัญของโครงงาน

4. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

5. ผลการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อ

5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

6. ระยะเวลาในการทำโครงงาน

7. สถานที่ปฏิบัติตามโครงงาน

8. ขั้นตอนการดำเนินงาน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10. เอกสารค้นคว้า


อนุมัติให้ทำโครงงานที่เสนอได้ ควรปรับปรุงแก้ไขโครงงาน ไม่อนุมัติโครงงาน

วัน/เดือน/ปี ที่พิจารณา ...........................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดส่งโครงงานให้ปรับปรุงแก้ไข ..................................................................................................................
หรือเสนอขออนุมัติโครงงานใหม่ ..............................................................................................................................................(ลงชื่อ) _______________________________ กรรมการสอบโครงงานบูรณาการ
(............................................................)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


แบบฟอร์มโครงงาน 3


การเขียนเค้าโครงของโครงงาน


ชื่อโครงงาน .............. (ควรตั้งชื่อให้กะทัดรัด และดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน แต่สิ่งสำคัญคือผู้ให้ทำโครงงาน
ต้องเข้าใจปัญหาที่ศึกษาอย่างแท้จรึง อันจะนำไปสู่การเข้าใจจุดประสงค์ของการศึกษา)

ชื่อผู้ปฏิบัติโครงงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........ ห้อง .......
1. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......

2. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
3. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
4. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
5. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......อาจารย์ที่ปรึกษา
................................................................
.................................................................

.................................................................

เสนอ

คณะกรรมการสอบโครงงานบูรณาการ

รายงานเค้าโครงของโครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้กิจกรรมโครงงานบูรณาการ

ภาคเรียนที่ ........ ปีการศึกษา ..........


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


คำนำ

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................คณะผู้จัดทำโครงงาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันสารบัญ

หน้า
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
................. (อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของการทำโครงงานในครั้งนี้ที่สะท้อนให้เห็นความ
จำเป็นที่ต้องใช้วิธีการ/กระบวนการทำโครงงานมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี หรือความรู้
ที่เกี่ยวข้อง).......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. ............ (เขียนระบุวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานเป็นข้อ ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน
และตรงประเด็น) ........................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................

ปัญหาของโครงงาน

1. ............ (เขียนระบุปัญหาที่เป็นสาเหตุของการทำโครงงาน) ........................................................
2. .....................................................................................................................................................
สมมติฐานของโครงงาน
...............(ระบุความเป็นไปได้/ข้อสรุปที่จะเกิดขึ้นหลังจากทำโครงงานตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยอาศัย

ความรู้และข้อมูลจากการสืบค้นกฎ หลักการ หรือทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ) ......................................................

ขอบเขตของโครงงาน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

..................(ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมที่ใช้ในการศึกษา)...............
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
..................(ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ แบบสอบถาม แบบบันทึก เป็นต้น)...................................
...........................................................................................................................................
ระยะเวลาทำโครงงาน

..................(ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด) .......................

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันสถานที่ที่ใช้สำหรับทำโครงงาน
...........................................................................................................................................

งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้
............................................................................................................................................
นิยามเชิงปฏิบัติการ
.............. (กำหนดนิยามหรือเขียนอธิบายลักษณะของตัวแปรต้น ตัวแปรตาม หรือสิ่งที่ทำการศึกษา

โดยอธิบายลักษณะของสิ่งนั้นให้ชัดเจน หรือวิธีการได้มาซึ่งสิ่งที่ทำการศึกษา เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน)..........................................................................................................................................................

แผนการดำเนินโครงงาน
............... (ระบุขั้นตอนการดำเนินโครงงานและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการ เรียงตามลำดับ
ก่อน - หลัง โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง) ..................ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน สถานที่ งบประมาณ / ทรัพยาการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
................. (ระบุสิ่งที่ได้รับหรือประโยชน์ที่ได้หลังจากการทำโครงงาน) ..........................................

ผังความคิดบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
................. (จัดทำแผนผังความคิด (mind mapping) ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างโครงงาน
ที่จัดทำกับความรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)..................................................................................................

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 9


บทที่ 2
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ในการศึกษาโครงงานบูรณาการ เรื่อง..............................................................................................
..................................................................................... มีการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง .......................................................................................................
1.1 ....................................................................................................................................

1.2 ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(เรียงลำดับไปจนครบหัวข้อ)
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................


3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
4. สรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่ดำเนินการ
(โดยกลุ่มของนักเรียนเป็นผู้สรุปความรู้นี้ด้วยตนเอง)


................. (ใส่รายละเอียดข้อมูลพอให้เห็นแนวคิดหรือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการทำโครงงาน
โดยแบ่งหัวข้อเป็นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) และสรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น) ..............
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันบทที่ 3
วิธีปฏิบัติโครงงาน


ในการศึกษาโครงงานบูรณาการ เรื่อง................................................................................................
มีวัตถุประสงค์เพื่อ.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้
.........................................................................................................................................................................จำนวน
1.
.........................................................................................................................................................................
2.

จำนวน


.........................................................................................................................................................................

3.


จำนวน
..........................................................................................................................................................................
4.
จำนวน.........................................................................................................................................................................
จำนวน5.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ขั้นตอนการปฏิบัติโครงงาน
.........................................................................................................................................................................
(ให้เขียนวิธีการปฏิบัติโครงงานจากโครงงานที่เลือกโดยละเอียด อาจจะมีขั้นตอนเดียว
.........................................................................................................................................................................
หรือหลายขั้นตอนขึ้นอยู่กับโครงงานนั้นๆ )
..........................................................................................................................................................................
1.
.........................................................................................................................................................................
2.
.........................................................................................................................................................................
3.
.........................................................................................................................................................................
4.
.........................................................................................................................................................................
5.
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


เอกสารอ้างอิง

....................(เขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนเอกสารอ้างอิง).............................................................

..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


แบบฟอร์มโครงงาน 4


แบบบันทึกการปฏิบัติโครงงาน


ชื่อโครงงาน ...................................................................................................................................................
ชื่อผู้ปฏิบัติโครงงาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง .......... กลุ่มที่ ..........

1. ชื่อ................................................... นามสกุล....................................... เลขที่..............


2. ชื่อ................................................... นามสกุล....................................... เลขที่..............

3. ชื่อ................................................... นามสกุล....................................... เลขที่..............

4. ชื่อ................................................... นามสกุล....................................... เลขที่..............


5. ชื่อ................................................... นามสกุล....................................... เลขที่..............
ภาคเรียนที่ ....... ปีการศึกษา .........

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
หมายเหตุ แบบฟอร์มโครงงาน 4 นักเรียนดำเนินการจัดทำในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ให้นักเรียนนัดหมาย
และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ กำหนดส่งเอกสารดังกล่าวในวันแรกของ

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ที่อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบโครงงานบูรณาการของกลุ่ม
นักเรียน

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


วัน /เดือน/ ปี ที่นักเรียนปฏิบัติโครงงาน.........................................................................................................

ขั้นตอนที่ 1 ..................................(ระบุให้ชัดเจน เช่น คิดหัวข้อ คัดเลือกหัวข้อ)............................................
ระยะเวลาการดำเนินงาน.......................(กำหนดช่วงเวลา เป็นสัปดาห์/เดือน)..............................................

1. วิธีการดำเนินงาน
...............(สรุปภาพรวมว่ามีวิธีการดำเนินงานอย่างไร เช่น ประชุมกลุ่ม ระดมความคิด การทดลอง ฯลฯ
/ระบุประเภทของการทำโครงงาน)......................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. ปัญหา/ อุปสรรค
..............(อธิบายเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน)................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. วิธีการแก้ไข
..............(อธิบายเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน)................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. ผลการดำเนินงาน
..............(โดยสรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระฯ)............................................................
..........................................................................................................................................................

ขั้นตอนที่ 2 ..................................(ระบุให้ชัดเจน เช่น คิดหัวข้อ คัดเลือกหัวข้อ)............................................
ระยะเวลาการดำเนินงาน.......................(กำหนดช่วงเวลา เป็นสัปดาห์/เดือน).............................................

1. วิธีการดำเนินงาน
...............(สรุปภาพรวมว่ามีวิธีการดำเนินงานอย่างไร เช่น ประชุมกลุ่ม ระดมความคิด การทดลอง ฯลฯ
/ระบุประเภทของการทำโครงงาน)......................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. ปัญหา/ อุปสรรค
..............(อธิบายเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน)................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. วิธีการแก้ไข
..............(อธิบายเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน)................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. ผลการดำเนินงาน
..............(โดยสรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระฯ)............................................................
..........................................................................................................................................................

หมายเหตุ ในแต่ละโครงงานอาจมีขั้นตอนมากกว่า 2 ขั้นตอน ตามความเหมาะสม
วัน /เดือน/ ปี ที่สิ้นสุดการทำโครงงาน ........................................................................................................
สรุปผลการปฏิบัติโครงงาน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


แบบฟอร์ม โครงงาน 5


รายงานโครงงานบูรณาการ


ชื่อโครงงาน .............. (ควรตั้งชื่อให้กะทัดรัด และดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน แต่สิ่งสำคัญคือผู้ให้ทำโครงงาน
ต้องเข้าใจปัญหาที่ศึกษาอย่างแท้จรึง อันจะนำไปสู่การเข้าใจจุดประสงค์ของการศึกษา)

ชื่อผู้ปฏิบัติโครงงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........ ห้อง .......
1. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......

2. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
3. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
4. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......
5. ชื่อ ............................... นามสกุล ............................. เลขที่ ........ มัธยมศึกษาปีที่ .... ห้อง .......อาจารย์ที่ปรึกษา
................................................................

.................................................................
.................................................................
เสนอ

คณะกรรมการสอบโครงงานบูรณาการ


รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้กิจกรรมโครงงานบูรณาการ

ภาคเรียนที่ ........ ปีการศึกษา ..........

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


บทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน ...................................................................................................................................................

ชื่อผู้ปฏิบัติโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...... ห้อง ......... กลุ่มที่ .......

1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................

5. .......................................................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษา 1. ........................................................................................................................

2. ........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
บทคัดย่อ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

คำสำคัญ : ............................. (ระบุคำสำคัญของโครงงาน)...............................................................
จำนวนหน้า : .....................................................................................................................................

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกิตติกรรมประกาศ

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................คณะผู้จัดทำโครงงาน

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


คำนำ

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................คณะผู้จัดทำโครงงาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันสารบัญ

หน้า
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................ .....................

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 9


บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
................. (อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของการทำโครงงานในครั้งนี้ที่สะท้อนให้เห็นความ
จำเป็นที่ต้องใช้วิธีการ/กระบวนการทำโครงงานมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี หรือความรู้
ที่เกี่ยวข้อง).......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. ............ (เขียนระบุวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานเป็นข้อ ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน
และตรงประเด็น) .............................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................

ปัญหาของโครงงาน

1. ............ (เขียนระบุปัญหาที่เป็นสาเหตุของการทำโครงงาน) ........................................................
2. .....................................................................................................................................................
สมมติฐานของโครงงาน
...............(ระบุความเป็นไปได้/ข้อสรุปที่จะเกิดขึ้นหลังจากทำโครงงานตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยอาศัย

ความรู้และข้อมูลจากการสืบค้นกฎ หลักการ หรือทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ) ......................................................

ขอบเขตของโครงงาน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

..................(ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมที่ใช้ในการศึกษา)...............
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
..................(ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ แบบสอบถาม แบบบันทึก เป็นต้น)...................................
...........................................................................................................................................
ระยะเวลาทำโครงงาน

..................(ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด) .......................
สถานที่ที่ใช้สำหรับทำโครงงาน
...........................................................................................................................................

งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้
............................................................................................................................................

0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนิยามเชิงปฏิบัติการ
.............. (กำหนดนิยามหรือเขียนอธิบายลักษณะของตัวแปรต้น ตัวแปรตาม หรือสิ่งที่ทำการศึกษา

โดยอธิบายลักษณะของสิ่งนั้นให้ชัดเจน หรือวิธีการได้มาซึ่งสิ่งที่ทำการศึกษา เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน)..........................................................................................................................................................

แผนการดำเนินโครงการ
............... (ระบุขั้นตอนการดำเนินโครงงานและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการ เรียงตามลำดับ
ก่อน - หลัง โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง) ..................
ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน สถานที่ งบประมาณ / ทรัพยาการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
................. (ระบุสิ่งที่ได้รับหรือประโยชน์ที่ได้หลังจากการทำโครงงาน) ..........................................

ผังความคิดกับบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
................. (จัดทำแผนผังความคิด (Mind mapping) ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างโครงงาน

ที่จัดทำกับความรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)..................................................................................................

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2


บทที่ 2
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ในการศึกษาโครงงานบูรณาการ เรื่อง...............................................................................................
.................................................................................. ได้มีการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ..................................
1.1 ....................................................................................................................................

1.2 ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
เรียงลำดับไปจนครบหัวข้อ


2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................

2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
4. สรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่ดำเนินการ
(โดยกลุ่มของนักเรียนเป็นผู้สรุปความรู้นี้ด้วยตนเอง)


................. (ใส่รายละเอียดข้อมูลพอให้เห็นแนวคิดหรือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการทำโครงงาน
โดยแบ่งหัวข้อเป็นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) และสรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่ดำเนินการ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันบทที่ 3
วิธีปฏิบัติโครงงาน


ในการศึกษาโครงงานบูรณาการ เรื่อง................................................................................................
มีวัตถุประสงค์เพื่อ.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้
.........................................................................................................................................................................จำนวน
1.
.........................................................................................................................................................................
2.

จำนวน


.........................................................................................................................................................................

3.


จำนวน
..........................................................................................................................................................................
4.
จำนวน.........................................................................................................................................................................
จำนวน5.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ขั้นตอนการปฏิบัติโครงงาน
.........................................................................................................................................................................
(ให้เขียนวิธีการปฏิบัติโครงงานจากโครงงานที่เลือกโดยละเอียด อาจจะมีขั้นตอนเดียว
.........................................................................................................................................................................
หรือหลายขั้นตอนขึ้นอยู่กับโครงงานนั้นๆ )
..........................................................................................................................................................................
1.
.........................................................................................................................................................................
2.
.........................................................................................................................................................................
3.
.........................................................................................................................................................................
4.
.........................................................................................................................................................................
5.
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


Click to View FlipBook Version