The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ผง-02-แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านวังทอง ประจำปีการศึกษา 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by napattaornk, 2021-04-18 01:19:22

ผง-02-แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านวังทอง ประจำปีการศึกษา 2563

ผง-02-แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านวังทอง ประจำปีการศึกษา 2563

คานา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในมาตรา 13 และมาตรา
14 ได้กาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องมีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผนดินครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี
โดยนาคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนา
ประเทศด้านตา่ งๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ งและในมาตรา 16 แห่งพระราชฎีกาวา่ ดว้ ยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
พ.ศ.2546 ยังได้กาหนดว่า เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้มีการ
พิจารณาจัดทาแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับกฎหมายท่ีจะต้องจัดให้มีข้ึน หรือกฎหมายที่
จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน นอกจากนี้
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 14 (2)
กาหนดให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศกึ ษาและขอ้ 16 การจดั ทาแผนพฒั นาการศึกษาของสถานศึกษา ตามขอ้ 14 (2)

โรงเรียนบ้านวังทอง ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือใช้เป็นคู่มือใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานและ
ขับเคล่อื นการบรหิ ารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ค่านิยม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์และจุดเน้นของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1ที่มุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และ
ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจัดการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐานทีส่ ่งผลต่อการพฒั นาคุณภาพของผู้เรยี นที่ยง่ั ยนื

นายมีชยั พลทองมาก
ผูอ้ านวยการโรงเรยี นบา้ นวังทอง

หนา้ ก

สารบญั

หน้า

คานา…………………………………………………………………………………………………………………….... ก
สารบัญ………………………………………………………………………………………………………….………… ข
สารบัญตาราง……………………………………………………..…………………………………………………… ซ
สารบัญแผนผงั ...................................................................................................................... ฏ

สว่ นที่

1 บทนา....................................................................................................................... 1
1.1 สภาพท่วั ไปของสถานศกึ ษา.............................................................................. 2
1.2 ขอ้ มลู นกั เรยี น ห้องเรียน งบประมาณทไ่ี ดร้ ับจดั สรร....................................... 8
1.3 ขอ้ มูลขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา............................................... 12
1.4 อาคารเรียนและอาคารประกอบ....................................................................... 14
1.5 สภาพชุมชน....................................................................................................... 15
1.6 สภาพปัจจบุ นั ปญั หา และความต้องการ (SWOT)........................................... 17
1.7 แหล่งเรียนรูแ้ ละการใชใ้ นรอบปีทีผ่ า่ นมา………………………………………………….. 25
1.8 การบริหารงานสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านวังทอง.......................................... 26
1.9 โครงสรา้ งการบรหิ ารชั้นเรียน............................................................................ 38
1.10 ผลการดาเนินงานตามโครงการทีผ่ า่ นมา (ปีการศกึ ษา 2561)........................ 47
1.11 ผลการดาเนินงานดา้ นรางวลั ที่ได้รับทผี่ า่ นมา (ปีการศึกษา 2561)................ 50
1.12 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ปีการศึกษา 2561) 52
การประเมินตนเอง.........................................................................................
1.13 สรปุ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 55
ในรอบปที ผ่ี า่ นมา (ปกี ารศกึ ษา 2561) การประเมนิ ตนเอง...........................
1.14 ผลการประเมินคณุ ภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบท่ี 3 ........................... 56

หนา้ ข

สารบญั (ตอ่ )

สว่ นท่ี หนา้

2 ทิศทางการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา...................................................................... 58
2.1 วสิ ยั ทัศน์.......................................................................................................... 59
2.2 พนั ธกิจ............................................................................................................ 59
2.3 ค่านยิ มองค์การ............................................................................................... 60
2.4 เป้าประสงค์..................................................................................................... 60
2.5 กลยทุ ธ์............................................................................................................ 61
2.6 อตั ลักษณ์........................................................................................................ 62
2.7 เอกลกั ษณ์....................................................................................................... 62
2.8 จุดเน้นสถานศึกษา.......................................................................................... 63
2.9 ผลผลิต............................................................................................................ 63
2.10 ปรัชญาโรงเรียนบ้านวังทอง.......................................................................... 64
2.11 คาขวัญโรงเรยี นบ้านวงั ทอง........................................................................... 64
2.12 สปี ระจาโรงเรียนบา้ นวงั ทอง......................................................................... 65
2.13 เพลงมารช์ โรงเรยี นบ้านวังทอง...................................................................... 65

3 แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปกี ารศกึ ษา 2563........................................... 66
3.1 การจัดสรรงบประมาณ.................................................................................. 67
3.2 การกาหนดสดั สว่ นการจัดสรรงบประมาณเงนิ อุดหนนุ รายหวั 68
ปีการศึกษา 2563..........................................................................................
3.3 การกาหนดสัดสว่ นการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน 69
ปกี ารศกึ ษา 2563..........................................................................................
3.4 การจดั ทาประมาณการ การจดั สรรงบประมาณ จาแนกตามโครงสรา้ งการ 70
บริหารงาน 4 ฝ่าย ในปีการศึกษา 2563........................................................
3.4.1 กลมุ่ งานบรหิ ารงานวชิ าการ………………………………………………………. 70
3.4.2 กลุ่มงานบรหิ ารงานบุคคล................................................................... 77

หน้า ค

สารบญั (ตอ่ )

สว่ นที่ หนา้

3.4.3 กลมุ่ งานบริหารงานงบประมาณ......................................................... 78
3.4.4 กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป.......................................................................... 79
3.4.5 สรุปการจดั สรรงบประมาณ ปกี ารศกึ ษา 2563.................................. 87
88
3.4.5.1 สรุปการจดั สรรงบประมาณกล่มุ งานบรหิ ารงานวชิ าการ.…. 89
3.4.5.2 สรุปการจดั สรรงบประมาณกล่มุ งานบรหิ ารงานงบประมาณ 90
3.4.5.3 สรปุ การจัดสรรงบประมาณกลุ่มงานบรหิ ารงานบุคคล........ 91
3.4.5.4 สรปุ การจดั สรรงบประมาณกลมุ่ งานบริหารทั่วไป................ 93
3.5 การจดั สรรงบประมาณ จาแนกตามกลยทุ ธข์ องสถานศึกษา..........................
กลยทุ ธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่ 93

มงุ่ เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้านวิชาการ งานอาชีพ 94
กฬี า และเทคโนโลยี..................................................................
กลยุทธ์ที่ 2 เพื่อเพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาภาค 95
บงั คบั อยา่ งทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค................................
กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ 95
การศึกษาภาคบังคับตามศักยภาพเหมาะสมกับวัยอย่างมี
คุณภาพ..................................................................................... 96
กลยุทธ์ท่ี 4 การส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดาเนินชีวิตตาม 96
หลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง............................................
กลยุทธ์ท่ี 5 การส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม 97
มาตรฐานวิชาชีพ....................................................................... 97
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการตามหลกั ธรรมมาภิบาล 99
3.6 การจัดสรรงบประมาณ จาแนกโครงการตามมาตรฐานการศึกษา 102
(ประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษา)..............................................................
3.6.1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย......................................................
3.6.2 มาตรฐานการศกึ ษาระดับข้ันพน้ื ฐาน................................................
3.7 การจดั สรรงบประมาณ จาแนกโครงการตามนโยบายและจุดเน้น..................

หน้า ง

สารบัญ (ตอ่ )

สว่ นที่ หนา้

4 โครงการตามแผนงาน........................................................................................... 108

4.1 กลุ่มงานบริหารงานวชิ าการ (จานวน 16 โครงการ) ................................ 109
โครงการที่ 1 โครงการยกระดับผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน การศึกษาระดับ
ขน้ั พน้ื ฐาน .............................................................................. 109
โครงการที่ 2 โครงการพฒั นาวชิ าการ........................................................... 113
โครงการที่ 3 โครงการนิเทศภายใน.............................................................. 118
โครงการท่ี 4 โครงการตรวจตดิ ตามคุณภาพทางการศึกษา.......................... 122
โครงการที่ 5 โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศด้านการวดั และประเมนิ ผล
ทางการศึกษา.......................................................................... 127
โครงการที่ 6 โครงการส่งเสริมและพฒั นาทักษะด้านการอ่าน การเขียน
ของนักเรยี น............................................................................. 130
โครงการท่ี 7 โครงการแขง่ ขันทักษะวชิ าการ ทกั ษะอาชีพ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรยี น............................................................ 133
โครงการที่ 8 โครงการพฒั นาส่อื และห้องเรยี นคุณภาพระดบั อนบุ าล 2 ถึง
มธั ยมศึกษาปที ่ี 3..................................................................... 138
โครงการที่ 9 โครงการพฒั นาหอ้ งปฏิบตั กิ ารและห้องเรียนพิเศษตาม
แนวทางโรงเรียนดีประจาตาบล............................................... 142
โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาทกั ษะการสอ่ื สารด้วยภาษาอังกฤษ................ 146
โครงการท่ี 11 โครงการพฒั นาทกั ษะอาชพี นกั เรยี นตามหลักปรชั ญาของ
เศรษฐกิจพอเพยี ง.................................................................. 150
โครงการท่ี 12 โครงการพัฒนาทักษะนักเรยี นตามรูปแบบสะเตม็ ศกึ ษา
(STEM Education)................................................................ 153
โครงการท่ี 13 โครงการพฒั นาทักษะการใช้ส่ือ ICT/ DLIT............................ 156

หน้า จ

สารบัญ (ตอ่ )

สว่ นท่ี หน้า

โครงการท่ี 14 โครงการสง่ เสริมพัฒนาการเดก็ ในการจดั การศึกษาปฐมวยั .. 160

โครงการท่ี 15 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัด 163

ประสบการณก์ ารจัดประสบการณ์การเรียนรขู้ องเด็กปฐมวยั 166
170
โครงการที่ 16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การศึกษาระดับ 174
ขัน้ พื้นฐาน..............................................................................
174
โครงการที่ 17 โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาเรียนรวม........................... 177
4.2 กลมุ่ งานบรหิ ารทัว่ ไป (จานวน 22 โครงการ).............................................
181
โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 184
สถานศกึ ษา.............................................................................. 187
190
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาบรบิ ทสถานศกึ ษา........................................... 193
โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศของ 196
199
สถานศึกษา.............................................................................. 202
โครงการท่ี 4 โครงการส่งเสริมคณุ ธรรม........................................................ 205
โครงการท่ี 5 โครงการกิจการนักเรยี นและประชาธิปไตยในโรงเรยี น........... 209
โครงการท่ี 6 โครงการวันสาคัญ................................................................... 212
โครงการท่ี 7 โครงการปัจฉิมนิเทศและอาลาสถานศึกษา.............................
โครงการที่ 8 โครงการสง่ เสริมสขุ ภาพนกั เรยี น............................................. 215
โครงการท่ี 9 โครงการกีฬาสรา้ งสัมพันธ์.......................................................
โครงการที่ 10 โครงการทศั นศึกษานอกสถานที.่ .......................................... 223
โครงการท่ี 11 โครงการทูบนี ัมเบอร์วัน (To be number one)...................
โครงการที่ 12 โครงการลดภาวะโลกรอ้ นดว้ ยการจัดการขยะ.......................
โครงการท่ี 13 โครงการชมุ ชนสัมพนั ธ์...........................................................
โครงการที่ 14 โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม

แนวโรงเรยี นสจุ ริต...................................................................
โครงการที่ 15 โครงการส่งเสริมการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศใน

โรงเรยี น...................................................................................

หน้า ฉ

สารบญั (ตอ่ )

สว่ นที่ หนา้

โครงการท่ี 16 โครงการส่งเสรมิ การป้องกนั แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรยี น 227
ตามแนวทางโรงเรียนสขี าว .....................................................
232
โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาความเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมด้วย 236
กิจกรรมบูรณาการที่หลากหลายตามแนวทางศีลธรรมนา 240
การศึกษา................................................................................. 242
244
โครงการที่ 18 โครงการอาหารกลางวนั นกั เรียน ปกี ารศึกษา 2562..............
โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาอินเทอรเ์ นต็ ในโรงเรยี น.................................. 244
โครงการท่ี 20 โครงการระบบดแู ลช่วยเหลอื นกั เรียน.................................. 247
4.3 กล่มุ งานบริหารงานบคุ คล (จานวน 2 โครงการ)........................................ 250
โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
250
ความปลอดภยั ......................................................................... 253
โครงการท่ี 2 โครงการพฒั นางานบคุ ลากร................................................... 256
4.4 กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ (จานวน 4 โครงการ).............................. 258
โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ และครภุ ณั ฑ์ในสถานศึกษา......................................
โครงการท่ี 2 โครงการจดั การวัสดุ-ครภุ ัณฑ์..................................................
โครงการที่ 3 โครงการพฒั นางานพสั ดุ..........................................................
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการเงนิ – บัญชขี องสถานศกึ ษา............

5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ และการกากบั ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล...................................................................................................... 262

ภาคผนวก 276
279
ก. คาส่งั แตง่ ตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศกึ ษา 2563..... 280
ข. ความเหน็ ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน..........................................
ค. คาสั่งแตง่ ตัง้ คณะกรรมการกากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล .............

หน้า ช

สารบัญตาราง

ตารางท่ี หนา้

1 แสดงข้อมูลทาเนียบผบู้ ริหารสถานศึกษาโรงเรยี นบา้ นวงั ทอง………………………….. 7
2 แสดงข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังทอง ตามคาสั่ง
7
สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ที่ 324/2559 8
ลงวันท่ี 29 มิถนุ ายน 2559.................................................................................... 9
3 แสดงขอ้ มลู นักเรียน การศกึ ษา 2563 ข้อมลู ณ วนั ท่ี 14 พฤษภาคม 2563........ 11
4 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านวัง
ทองตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 - ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 ปีการศกึ ษา 2563................. 9
5 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง 10
ตงั้ แตช่ น้ั อนบุ าล 2 - ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 3 ปกี ารศึกษา 2563.............................
6 แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเงิน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนนักเรียนยากจน) 10
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทอง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้น 11
มธั ยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึ ษา 2563..................................................................... 12
7 แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นค่าหนังสือเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านวัง 14
ทอง ตัง้ แต่ชั้นอนุบาล 2 - ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 3 ปกี ารศึกษา 2563..................... 17
8 แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนโรงเรียน 21
บ้านวังทอง ต้ังแต่ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนละ 100) 24
จานวน 2 ภาคเรียน ปีการศกึ ษา 2563................................................................. 25
9 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง
ตง้ั แตช่ ั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 3 ปีการศึกษา 2563.............................. หน้า ซ
10 แสดงข้อมูลจานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านวัง
ทอง ประจาปกี ารศกึ ษา 2563 จาแนกตามตาแหนง่ และวฒุ ทิ างการศกึ ษา.........
11 แสดงข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังทอง จาแนกตาม
ประเภทของอาคาร และหอ้ งเรียน.........................................................................
12 แสดงสรปุ ผลประเดน็ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบา้ นวังทอง....
13 แสดงสรุปผลประเดน็ การวเิ คราะหส์ ภาพแวดลอ้ มภายนอกโรงเรยี นบ้านวงั ทอง...
14 แสดงปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังทอง
ปกี ารศึกษา 2563 จาแนกตามแผนงาน.................................................................
15 แสดงสถติ กิ ารเข้าใช้บริการแหลง่ เรียนรูใ้ นรอบปกี ารศึกษาที่ผา่ นมา......................

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางท่ี หน้า

16 แสดงผลการประเมนิ การดาเนนิ งานโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารโรงเรียน บ้านวัง 47
ทอง จาแนกตามโครงการ/กิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารงาน
วชิ าการ.................................................................................................................. 48

17 แสดงผลการประเมินการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้าน 48
วงั ทอง จาแนกตามโครงการ/กิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารงาน 49
บุคคล.............................................................................................................. 50
51
18 แสดงผลการประเมินการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้าน 52
วงั ทอง จาแนกตามโครงการ/กิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารงาน 54
งบประมาณ...................................................................................................... 55
56
19 แสดงผลการประเมินการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านวัง 57
ทองจาแนกตามโครงการ/กจิ กรรม ประจาปกี ารศกึ ษา 2562 กลมุ่ บรหิ ารทวั่ ไป.. 67
68
20 แสดงผลงานรางวัลทไี่ ดร้ ับ ประจาปกี ารศึกษา 2562 ระดบั ชาติ : ด้านครผู ูส้ อน.. 69
21 แสดงผลงานรางวลั ทไี่ ดร้ บั ประจาปกี ารศกึ ษา 2562 ระดบั ชาติ : ดา้ นนักเรียน...
22 แสดงสรุปผลการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ประเมินตนเอง)

ปีการศกึ ษา 2562..................................................................................................
23 แสดงผลการประเมนิ มาตรฐานการศึกษาระดบั ปฐมวยั .........................................
24 แสดงผลการประเมนิ มาตรฐานการศึกษาระดบั การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.....................
25 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (รอบท่ี3 ) ระดับ

การศึกษาปฐมวยั ....................................................................................................
26 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (รอบท่ี3 ) ระดับการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน..............................................................................................................
27 แสดงการประมาณการ การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนบ้านวังทอง

ปีการศึกษา 2563 จาแนกตามประเภทงบประมาณ และระดบั การจัดการศกึ ษา..
28 แสดงการกาหนดสัดส่วน การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนบ้านวังทอง

ปกี ารศึกษา 2563 จาแนกตามแผนการบรหิ ารงาน...............................................
29 แสดงการกาหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปกี ารศึกษา 2563..................................................................................................

หน้า ฌ

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางท่ี หน้า

30 แสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม แผนงานบริหารงานวิชาการ 70
ปีการศึกษา 2563.............................................................................................. 77
78
31 แสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม แผนงานบริหารงานบุคคล 79
ปกี ารศกึ ษา 2563.................................................................................................. 88
89
32 แสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม แผนงานบริหารงานงบประมาณ 90
ปีการศึกษา 2563.................................................................................................. 91
92
33 แสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม แผนงานบริหารทั่วไป
ปีการศึกษา 2563.................................................................................................. 93
94
35 แสดงสัดส่วนงบประมาณของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 95
จาแนกตามประเภทของงบประมาณ...................................................................... 96

36 แสดงสัดส่วนงบประมาณของกลมุ่ งานบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2563
จาแนกตามประเภทของงบประมาณ......................................................................

37 แสดงสัดส่วนงบประมาณของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2563
จาแนกตามประเภทของงบประมาณ......................................................................

38 แสดงสัดส่วนงบประมาณของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2563
จาแนกตามประเภทของงบประมาณ......................................................................

39 แสดงงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นๆ แผนงานบริหารทั่วไป
จาแนกหน่วยงานทอ่ี ดุ หนุน....................................................................................

40 แสดงโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้านวิชาการ งานอาชีพ
กีฬา และเทคโนโลยี...............................................................................................

41 แสดงโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาภาคบงั คับอย่างท่วั ถึงมคี ุณภาพ และเสมอภาค......................................

42 แสดงโครงการตามกลยุทธท์ ่ี 3 การพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี นระดบั ก่อนประถมศึกษา
และระดับการศกึ ษาภาคบังคับตามศักยภาพเหมาะสมกับวัยอย่างมคี ุณภาพ........

43 แสดงโครงการตามกลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ดาเนินชวี ิตตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง................................................

หน้า ญ

สารบญั ตาราง (ตอ่ )

ตารางท่ี หนา้

44 แสดงโครงการตามกลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา 96
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ......................................................................... 97
98
45 แสดงโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลัก 100
ธรรมาภบิ าล...........................................................................................................
103
46 แสดงโครงการตามมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 273
สถานศกึ ษา ระดับปฐมวัย......................................................................................

47 แสดงโครงการตามมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพภาย
ในสถานศกึ ษา ระดบั ข้นั พน้ื ฐาน.............................................................................

48 แสดงโครงการตามนโยบายและจุดเน้นการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาสู่
การปฏิบัติ สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
ปกี ารศึกษา 2563..................................................................................................

49 ปฏิทินการบริหารการแผนและกากับติดตามและประเมินผล การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศกึ ษา 2563..............................................................

หน้า ฎ

สารบัญแผนผัง

แผนผงั ท่ี หนา้

1 แสดงโครงสรา้ งการบริหารงานของโรงเรยี นบ้านวังทอง………………………………….. 26
2 แสดงโครงสรา้ งกลมุ่ บรหิ ารงานวิชาการ................................................................. 28
29
2.1 แสดงโครงสร้างการปฏบิ ตั ิงานกลมุ่ บรหิ ารงานวิชาการ................................... 30
2.2 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย..................... 31
2.4 แสดงโครงสรา้ งการบรหิ ารงานมกลุม่ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์.................. 32
2.5 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
33
เทคโนโลยี…………………………………………………………………………………………….
2.6 แสดงโครงสรา้ งการบริหารงานมกล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ…….. 34
2.7 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 35

และวัฒนธรรม……………………………………………………………………………………… 36
2.8 แสดงโครงสรา้ งการบรหิ ารงานมกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ……………………….
2.9 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 37
38
เทคโนโลยี……………………………………………………………………………………………. 38
2.10 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล 39
40
ศกึ ษา............................................................................................................ 41
2.11 โครงสรา้ งการจัดช้นั เรยี นระดบั ก่อนประถมศึกษา………………………………….. 45
2.12 โครงสรา้ งการจัดช้ันเรยี นระดบั ประถมศกึ ษาตอนต้น………………………………
2.13 โครงสร้างการจัดชั้นเรยี นระดับประถมศึกษาตอนปลาย………………………….
3 แสดงโครงสร้างการบรหิ ารงานกลุม่ บรหิ ารงานบคุ คล...........................................
4 แสดงโครงสรา้ งการบรหิ ารงานกล่มุ บริหารงานงบประมาณ...................................
5 แสดงโครงสรา้ งกลมุ่ บรหิ ารทัว่ ไป...........................................................................

หน้า ฏ

สารบัญแผนภมู ภิ าพ

แผนภูมภิ าพท่ี หน้า

1 แสดงการสรุปรายรับงบประมาณ กล่มุ งานบริหารงานวิชาการ…………….……. 88
2 แสดงการสรปุ รายรับงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ................ 89
3 แสดงการสรุปรายรบั งบประมาณ กลมุ่ งานบรหิ ารงานบคุ คล.......................... 90
4 แสดงการสรปุ รายรับงบประมาณ กลมุ่ งานบริหารทัว่ ไป................................. 91
5 แสดงการสรุปรายรับงบประมาณ ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
92
แผนงานบริหารท่ัวไป จาแนกหน่วยงานท่ีอดุ หนนุ ...........................................

หน้า ฐ

สว่ นท่ี 1 บทนา
หน้า 1

ส่วนที่ 1 | บทนา

สภาพทว่ั ไปของสถานศกึ ษา

1. ช่ือสถานศกึ ษา โรงเรยี นบ้านวงั ทอง ตัง้ อยู่เลขที่ 2 ตาบลวงั ทอง

อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวดั กาแพงเพชร รหสั ไปรษณีย์ 62000

โทรศัพท์ 055 029 580 โทรสาร......-.........

e-mail [email protected]

website : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1062040043

2. เปดิ สอนต้ังแตร่ ะดับ ช้ันอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3

3. เขตพ้นื ทบี่ รกิ าร จานวน 3 หมู่บา้ น ไดแ้ ก่

3.1) หมู่ท่ี 2 บ้านวังทอง

3.2) หมทู่ ี่ 16 บา้ นเตาขนมจีน

3.3) หมทู่ ี่ 17 บ้านทุ่งเอื้อง

4. ชอื่ ผ้บู รหิ าร ดร.มีชยั พลทองมาก ตาแหน่งผูอ้ านวยการชานาญการพเิ ศษ

ดารงตาแหน่งนต้ี ั้งแต่ 11 มถิ ุนายน 2544 จนถึงปจั จุบนั เวลา 16 ปี 11 เดือน

ดารงตาแหนง่ ท่ีสถานศึกษานี้ต้งั แต่ 21 ธันวาคม 2558 จนถงึ ปัจจุบันเวลา 3 ปี 5 เดือน

5. ประวตั ิโดยย่อของสถานศกึ ษา

โรงเรียนบ้านวังทอง ต้ังอยู่หมู่ 2 ตาบลวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2512 โดยการนาของพระภิกษุ (เหน่ง ทองชานาญ) และคณะกรรมการ จานวน

9 คน คือ รายนามดังน้ี นายเอื้อน พลบุตร นายยก นิลพันธ์ นายทา สมดี นายแต๋ว สุวาท

นายบุญช่วย แรงเขตการณ์ นายฤทธิ์ ไชยศิริ นายสมาน พรมน้อย นายถัด จันทร์ศิริ และ

นายเท้ือม พรมแจ่ม ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น จานวน 1 หลัง มีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18

เมตร จานวน 3 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 30,000 บาท ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มกราคม

พ.ศ. 2512

เปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

โดยมี นายมาก ทองลอื ชา เป็นครูใหญค่ นแรก

หน้า 2

ต่อมา พ.ศ. 2515 นายแวน แว่นเขตกรรม ได้มอบท่ีดินให้แก่โรงเรียน รวมเนื้อท่ี 12 ไร่
3 งาน 46 ตารางวา

พ.ศ. 2515 ได้รบั งบประมาณ 10,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. ขนาด
4 ห้องเรยี น (ปัจจุบันร้ือถอนสร้างเป็นอาคารกาญจนาภิเษก)

พ.ศ. 2516 ได้รบั งบประมาณสรา้ งบา้ นพกั ครแู บบองคก์ าร จานวน 25,000 บาท
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณเงินผันจากสภาตาบล 20,000 บาท สร้างอาคารเรียน
จานวน 3 ห้องเรยี น (ปจั จุบันล่อื ถอนสร้างเป็นอาคารวงั รวมใจ)
พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณ 9,950 บาท ก่อสร้างส้วมแบบองค์การ ขนาด 3
ที่นัง่ (ปัจจบุ นั จาหน่ายแล้ว)
พ.ศ. 2525 ได้รบั งบประมาณ 172,000 บาท กอ่ สรา้ งอาคารเรยี นแบบ สปช.102/26
ขนาด 4 หอ้ งเรยี น
พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณ 300,000 บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.
203.26และงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26 และงบประมาณ 26,000 บาท ก่อสร้าง
ถังเก็บน้าฝนแบบ ฝ.33
พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณ 15,000 บาท สร้างเรือนเพาะชา แบบ พ.1 (จาหน่าย
แล้ว) และงบประมาณ 45,000 บาท สร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ทีน่ ง่ั
พ.ศ. 2530 กรรมการศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร ป.1ซ และขุดบ่อ
เลี้ยงปลา 10,000 บาท
พ.ศ. 2531 คณะครู กรรมการศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันก่อสร้างห้องคหกรรมติด
กับอาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน 15,000 บาท และได้รับงบประมาณ 45,000 บาท ก่อสร้างถังเก็บ
นา้ ฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ
พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สร้างส้วมแบบ 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง
ได้รบั งบประมาณ 10,000 บาท จาก ส.ส.ขุดบ่อเลี้ยงปลา (ปัจจุบันเป็นสระเล้ียงปลาของกรมประมง)
ได้รับงบประมาณ 55,000 บาท สร้างท่ีเก็บน้าฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ งบประมาณ 70,000 บาท
สร้างสนามวอลเลยบ์ อล งบประมาณ 100,000 บาท สรา้ งสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1
พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณ 60,000 บาท ขุดบ่อเล้ียงปลาของ สปช.
ขนาด 20x25 เมตร และงบประมาณ 60,000 บาท สรา้ งถังเกบ็ น้าฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ
พ.ศ. 2536 คณะครู ผู้ปกครอง และกรรมการโรงเรียน จัดงานวันเด็กเป็นเงิน
30,000 บาท สรา้ งรว้ั คอนกรตี ดา้ นทศิ เหนอื ยาว 68 เมตร
พ.ศ. 2537

หน้า 3

 20 ธันวาคม 2537 คณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ทอดผ้าป่า ร้ือถอนอาคารเรียน
3 ห้องเรียน สร้างเป็นอาคารวังรวมใจ เป็นเงิน 99,000 บาท และซ่ือเคร่ืองขยายเสียง 350 วัตต์
พร้อมต้ลู าโพง 1 คู่ ลาโพง 4 ตัว เปน็ เงิน 30,000 บาท

พ.ศ. 2538
 10 มกราคม 2538 จัดงานวันเด็กร้ือถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สร้างเป็นอาคาร
แวน แว่นเขตกรรม เป็นเงิน 30,000 บาท และได้รับงบประมาณ 1,780,000 บาท สร้างอาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 และไดร้ ับงบประมาณ 70,000 บาท สรา้ งถังเกบ็ นา้ ฝน แบบ ฝ. 30 พเิ ศษ
พ.ศ. 2538
 9 มกราคม 2539 จัดงานวันเด็ก สร้างรั้วลวดหนามนาว 120 เมตร เป็นเงิน
12,000 บาท และต่อเติมห้องคหกรรม เปน็ เงิน 10,000 บาท
ปีการศกึ ษา 2539
 ได้รบั อนุญาตใหเ้ ปดิ เป็น “โรงเรยี นขยายโอกาสทางการศึกษา ม.1 – ม.3”
เปน็ โรงเรียนปฏิรปู ทางการศึกษา
พ.ศ. 2540 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สร้างเป็นอาคารกาญจนา
ภิเษก 6 ห้อง โดยใช้เงินทอดผ้าป่าปี 2539 เป็นเงิน 70,000 บาท เงินทอดผ้าป่า 20 กรกฎาคม 2540
เป็นเงิน 70,000 บาท และงบทอดผ้าป่าวันเด็กปี 2541 เป็นเงิน 70,000 บาท และนายสุรินทร์ คุ้ย
เจ๊ียะ บริจาคประตูเป็นเงนิ 25,000 บาท

พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณ 270,939 บาท ขุดบ่อเลี้ยงปลาของกรมประมง
งบประมาณ 181,500 บาท ต่อเติมอาคาร สปช. 105/29 และงบประมาณ 53,600 บาท ซ่อมแซม
ประตู หน้าตา่ ง รางน้า อาคารกาญจนาภเิ ษก ,สปช.102/26 ,สปช. 105/29

พ.ศ. 2544 ได้ทอดผ้าปา่ คณะครรู ว่ มกบั ชมุ ชน จดั ทาถนนคอนกรีตรอบบรเิ วณโรงเรียน
พ.ศ. 2545 จัดทารั้วปูนเพม่ิ เติม 26 ช่อง และซ่อมฐานพระพุทธรูป
พ.ศ. 2546 ได้จัดการทาสีอาคารเรยี นใหม่ และจดั ทาร้ัวเพิ่มเติม
พ.ศ. 2547 ได้จดั ทาอาคารวังร่วมใจเพ่มิ เติม และจัดทาห้องพยาบาล หอ้ งคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2551 ไดจ้ ัดทาถนนคอนกรีต และปรับปรุงอาคารห้องสมดุ
พ.ศ. 2552 ไดจ้ ดั ทารั้วเพิ่มเติม
พ.ศ. 2553 ไดจ้ ดั ถนนคอนกรีต
พ.ศ. 2554 ไดป้ รับปรงุ บ้านพักครู
พ.ศ. 2555 ได้ปรบั ปรุงปรงุ ห้องส้วม

หนา้ 4

พ.ศ. 2557
 ไดผ้ ่านการประเมินเพ่อื การพัฒนาและรบั รองต้นแบบโรงเรียนดศี รีตาบล
ประจาปีการศึกษา 2557
 เม่อื วันท่ี 31 ตลุ าคม 2557 ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ. งานพ้ืน งานฝ้า
เพดาน ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณจาก สพฐ. เป็นเงนิ 90,000 บาท

พ.ศ. 2558
 15 มีนาคม 2558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ. งานฝ้า งานพ้ืนไม้
งานทาสี ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. เปน็ เงนิ 100,000 บาท
 10 พฤษภาคม 2558 ปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานกจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบล ได้รับ จัดสรร
งบประมาณ จาก สพฐ. เป็นเงิน 149,000 บาท
 11 กันยายน 2558 ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(สาหรับการ
สืบค้นในห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการพัฒนางานอาชีพ จานวน 8 เคร่ือง ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ. เป็นเงนิ 181,800 บาท
 14 ธนั วาคม 2558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จาก สพฐ. เปน็ เงนิ 150,000 บาท

พ.ศ. 2559
 2 8 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 9 ไ ด้ ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร เ รี ย น แ บ บ ส ป ช 1 0 5 / 2 9
ใต้ถุโล่ง บันขึ้นสองข้าง เป็นอาคารเรียนชั้น ป.4 -6 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
เปน็ เงิน 3,280,000 บาท
 19 พฤศิกายน 2559 ได้ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ได้รับจัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ. 172,000 บาท

พ.ศ. 2560
 10 พฤษภาคม 2560 ไดป้ รับปรุงถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งบประมาณจากการทอดผ้าการเพื่อการศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2559
 1 พฤษภาคม 2560 ได้ปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก แบบ ป1ซ. เป็นอาคารเรียน
ช้นั อนุบาล 1-2
 19 ธันวาคม 2560 ได้รับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-
มธั ยมศกึ ษา ไดร้ บั จดั สรรงบประมาณจาก สพฐ. จานวน 171,000 บาท

หน้า 5

พ.ศ. 2561
 10 มีนาคม 2561 ได้กอ่ สร้างโรงเรือนเพาะหวั เช้อื เหด็ นางฟ้า
 8 สิงหาคม 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.กาแพงเพชร
เขต 1 จานวน 46,700 บาท
 18 กันยายน 2561 ได้รับส่ือการเรียนการสอนสะเตม็ ศึกษา ได้รบั จดั สรร
งบประมาณจาก สพฐ. จานวน 40,000 บาท
 23 พฤศจิกายน 2561 ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์
อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จานวน
299,000 บาท
พ.ศ. 2562
 20 มีนาคม 2562 ได้ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ. จานวน 371,422 บาท
 17 ตุลาคม 2562 ได้จัดซ้ือพัสดุสาหรับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสและเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน ๔๖ (สี่สิบหก)
items เป็นราคาทั้งส้ิน ๖๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) จากองค์การบริหาร
สว่ นจงั หวัดกาแพงเพชร และเงินสบทบโรงเรียนบา้ นวังทอง ปงี บประมาณ 2562
พ.ศ. 2563
 31 มนี าคม 2563 ไดป้ รับปรุงซอ่ มแซม ขยายฐานพรอ้ มปูกระเบ้ืองเสาธงโรงเรยี น

หน้า 6

5. ทาเนยี บผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมลู ทาเนียบผูบ้ ริหารสถานศกึ ษาโรงเรยี นบ้านวงั ทอง

ลาดบั ท่ี รายนามผู้บริหาร คณุ วฒุ ิ ตาแหน่ง การดารงตาแหน่ง

1 นายมาก ทองลอื ชา - ครใู หญ่ 2513-2514
2514-2516
2 นายคะนึง กิตตขิ จร ป.กศ. รก.ครูใหญ่ 2516-2517
2517-2523
3 นายสารวม วงั นาค - ครใู หญ่ 2523-2526
2526-2530
4 นายชะเอม หอมอุดม - ครูใหญ่ 2530-2536
2536-2544
5 นายธวัช ศริพงษ์ ค.บ. อาจารยใ์ หญ่ 2544-2547
2547-2558
6 นายชาติ มีชัย ค.บ. อาจารยใ์ หญ่ 21 ธันวาคม 2558
ถงึ ปจั จบุ นั
7 นายวกิ รม เขม็ ร่งุ ค.บ. อาจารย์ใหญ่

8 นายสานิตย์ พดุ ทรัพย์ ค.บ. ผู้อานวยการ

9 นายจานง ธรรมยา ค.บ. ผอู้ านวยการ

10 นายเอนก มธั ยม ศษ.บ ผูอ้ านวยการ

11 ดร.มชี ัย พลทองมาก กษ.ค ผอู้ านวยการ

6. ทาเนียบคณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพื้นฐาน

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านวังทอง ตามคาสง่ั
สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ท่ี 324/2563 ลงวันที่ ......
เมษายน 2563 ดงั นี้

ลาดับที่ รายนามคณะกรรมการสถานศกึ ษา ตาแหน่ง

1. นายสมคิด สมคั รเขตการณ์ ประธานฯ

2. นายสุรนิ ทร์ คยุ้ เจ๊ยี ผทู้ รงคณุ วฒุ ิ

3. นางบุญเรือน ชาวระหาญ ผ้แู ทนผปู้ กครอง

4. นายสมจิตต์ อยเู่ ยน็ ดี ผแู้ ทนองค์กรชมุ ชน

5. นายจนั ทร์ ธัญญผล องค์กรปกครองท้องถนิ่

6. นางแตงไทย งามประดับเลิศ ผแู้ ทนศษิ ยเ์ ก่า

7. นายคาพอง หอมสมบัติ ผู้แทนองคก์ รศาสนา

8. นายทศพร สว่างอารมณ์ ผู้แทนครู

9. นายมชี ยั พลทองมาก กรรมการและเลขานุการ

หนา้ 7

ขอ้ มลู นักเรียน หอ้ งเรยี น งบประมาณที่ได้รับจดั สรร

ข้อมลู จานวนนกั เรียน จาแนกตามระดบั ชั้น ปีการศกึ ษา 2562 ข้อมูล ณ วนั ที่ 14
พฤษภาคม 2562 ) ดังนี้

1. จานวนนักเรยี นในเขตพืน้ ท่ีบรกิ ารท้งั หมด 209 คน
2. จานวนนกั เรียนจาแนกตามระดบั ชั้นท่ีเปิดสอน

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมลู นักเรียน การศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 )

ท้งั หมด

ชนั้ ชาย หญิง รวม

อนบุ าล 2 10 6 16

อนบุ าล 3 6 8 14

รวมอนบุ าล 16 14 30

ประถมศกึ ษาปีท่ี 1 97 16
ประถมศกึ ษาปที ่ี 2 13 6 19

ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 14 8 22

ประถมศกึ ษาปีที่ 4 7 7 14

ประถมศึกษาปที ี่ 5 12 14 26

ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 9 4 13

รวมประถม 64 46 110

มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 12 13 25

มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 10 11 21

มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 9 10 19

รวมมธั ยม 31 34 65

รวมทั้งหมด 111 94 205

3. งบประมาณท่ไี ดร้ บั จดั สรรรวมท้ังสน้ิ 568,590 บาท จาแนกดังน้ี

3.1 เงนิ อดุ หนนุ รายหวั 493,000 บาท

หน้า 8

ตารางท่ี 4 แสดงงบประมาณที่ได้รบั จดั สรรเงินอดุ หนุนรายหัวของนักเรยี นโรงเรยี นบา้ นวังทอง

ต้ังแต่ระดับอนบุ าล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 3 ปีการศกึ ษา 25633

ช้ัน จานวนนกั เรียน งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ
กอ่ นประถมศกึ ษา
30 1,700 45,900

ประถมศึกษา 110 1,900 205,200

มัธยมศกึ ษาตอนต้น 65 3,500 203,000

รวมทั้งหมด 454,100

3.2 เงนิ อุดหนุนอนื่ (ปจั จยั พ้ืนฐานนกั เรยี นนกั เรียนยากจน) 106,100 บาท

ตารางที่ 6 แสดงงบประมาณท่ไี ดร้ ับจัดสรรเงนิ (ปัจจยั พื้นฐานนกั เรียนนักเรียนยากจน) ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านวังทอง ต้ังแตร่ ะดับประถมศกึ ษาปีที่ 1 - ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3

ปกี ารศกึ ษา 2563

ชั้น จานวนนักเรยี น งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ
ประถมศกึ ษาปที ี่ 1
4 1,000 4,000

ประถมศึกษาปที ี่ 2 13 1,000 2,500

ประถมศึกษาปีท่ี 3 16 1,000 1,600

ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 6 1,000 6,000

ประถมศกึ ษาปที ่ี 5 20 1,000 20,000

ประถมศึกษาปที ี่ 6 9 1,000 9,000

รวมประถม 43,100

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 14 3,000 42,000

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 19 3,000 4,500

มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 18 3,000 16,500

รวมมธั ยม 63,000

รวมท้ังหมด 106,100

3.3 งบดาเนนิ งานตามตามนโยบายการสนบั สนุนค่าใชจ้ ่ายในการจัดการศึกษา

ตงั้ แต่ระดับอนบุ าลจนจบการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน ดังน้ี

3.3.1 ค่าหนังสือเรียน 132,630 บาท

หน้า 9

ตารางที่ 7 แสดงงบประมาณท่ไี ดร้ บั จดั สรรเปน็ ค่าหนังสือเรยี นของนกั เรยี นโรงเรียนบ้านวงั ทอง

ต้งั แตช่ ้ันอนุบาล 2 - ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ช้ัน จานวน (ชดุ ) งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ

กอ่ นประถมศกึ ษา 30 200 6,000

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 625 10,625

ประถมศึกษาปที ี่ 2 19 619 11,761

ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 22 622 13,684

ประถมศึกษาปที ่ี 4 14 673 9,422

ประถมศกึ ษาปีท่ี 5 26 806 20,956

ประถมศึกษาปที ี่ 6 13 818 10,634

รวมประถม 77,082

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 25 764 19,100

มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 21 877 18,417

มัธยมศึกษาปีที่ 3 19 949 18,031

รวมมธั ยม 55,548

รวมท้ังหมด 132,630

3.3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 77,180 บาท

ตารางที่ 8 แสดงงบประมาณทไี่ ด้รับจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรยี นโรงเรียนบ้านวงั ทอง

ตั้งแตช่ ัน้ อนบุ าล 2 - ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 (ภาคเรียนละ 100) จานวน 2 ภาคเรยี น

ปีการศึกษา 2562

ชั้น จานวนนักเรียน งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ

กอ่ นประถมศึกษา 30 200 6,000

ประถมศกึ ษา 110 390 42,900

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 65 420 27,300

รวมท้ังหมด 76,200

หน้า 10

3.3.3 คา่ เครื่องแบบนักเรยี น 76,200 บาท

ตารางท่ี 9 แสดงงบประมาณที่ไดร้ ับจดั สรรเปน็ ค่าเครื่องแบบนกั เรียน โรงเรยี นบ้านวังทอง

ตั้งแต่ชั้นอนบุ าล 2 - ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ชั้น จานวนนกั เรียน งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ

ก่อนประถมศกึ ษา 30 300 9,300

ประถมศกึ ษา 110 360 40,320

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 65 450 29,250

รวมท้ังหมด 78,870

3.3.4 กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น 124,290 บาท

ตารางท่ี 10 แสดงงบประมาณที่ไดร้ ับจัดสรรเปน็ ค่าเครื่องแบบนกั เรยี น โรงเรยี นบา้ นวงั ทอง

ตั้งแต่ชั้นอนบุ าล 2 - ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ชน้ั จานวนนักเรยี น งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ

ก่อนประถมศึกษา 30 300 9,000

ประถมศกึ ษา 110 360 39,600

มัธยมศึกษาตอนต้น 65 450 29,250

รวมทั้งหมด 77,850

หนา้ 11

ข้อมลู ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตารางที่ 10 แสดงข้อมลู จานวนผ้บู รหิ าร ครู และบุคลากรทางการศกึ ษาของโรงเรียน

ดังน้ี

ท่ี ชอ่ื - สกุล เลขประจาตัว ตาแหนง่ วิทยฐา

ประชาชน

1 นายมีชัย พลทองมาก 3-6202-00159-42-8 ผ.อ. ชานาญกา
3-6201-01557-04-2 ครู ชานาญกา
2 นางสนุ ดา เภาศรี 3-6201-01052-29-3 ครู ชานาญกา
3-6201-00298-39-6 ครู ชานาญกา
3 นายประสิทธ์ิ เภาศรี 3-6299-00205-99-4 ครู ชานาญกา
3-6201-0144120-6 ครู ชานาญกา
4 นายทศพร สวา่ งอารมณ์ 3-6206-00073-49-1 ครู ชานาญกา
3-6201-01304-54-3 ครู ชานาญกา
5 นางขตั ตยิ า หมหู่ มืน่ ศรี 3-6206-00394-36-0 ครู คศ.1
1-6406-00033-15-8 ครู ค.ศ.1 -
6 นางเครือวัลย์ แสนกล้า 1-5599-00265-01-1 -
3-6299-00056-34-4 ครูผชู้ ว่ ย -
7 นางสธุ รรมมา วงศธ์ นบัตร 5-6209-00001-71-8 -
1-6299-00327-97-0 ครผู ชู้ ่วย -
8 นายสปุ ระวัติ วงศ์ธนบัตร 3-6201-01670-66-3 -
ครผู ้ชู ่วย -
9 นางสาวณพฐั อร เกษมี ครผู ู้ชว่ ย

10 นางสาวนพวรรณ พรอ้ มวงศ์ ครู
ผู้ทรงคณุ ค่า
11 นางสาวอัสนา วทิ ิต แห่งแผ่นดนิ

12 นายชวรัฐ สุทธมสุ กิ

13 นายวีระ แซ่ย่าง

14 นางสาวศศธิ ร ศรีแก้ว

15 นางพชั รินทร์ แมน้ พว่ ง

นบ้านวังทอง ประจาปกี ารศกึ ษา 2560 จาแนกตามตาแหน่ง และวฒุ ิทางการศึกษา

านะ เลขที่ วฒุ ิ กศ. วิชาเอก วดป.เกดิ วันเรมิ่
ตาแหนง่ ( ย่อ ) รับราชการ
ารพิเศษ
ารพิเศษ 649 กศ.ด. บรหิ ารการศกึ ษา 11 ม.ิ ย. 2513 3 พ.ค. 2536
ารพิเศษ 654
ารพเิ ศษ 657 กศ.ม. บริหารการศกึ ษา 13 มี.ค. 2503 19 พ.ค. 2524
ารพเิ ศษ 661
ารพเิ ศษ 664 ค.บ. สงั คมศกึ ษา 24 เม.ย. 2503 6 มิ.ย. 2523
ารพิเศษ 730
ารพิเศษ 3792 ค.บ. สังคมศึกษา 31 ธ.ค. 2505 19 พ.ค. 2524
670
655 กศ.ม. แนะแนว 31 ส.ค. 2515 16 พ.ค. 2538
650
4276 ศษ.บ. การประถม 28 ม.ิ ย. 2503 1 ก.พ. 2525
651
660 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 4 ก.พ. 2515 12 พ.ค. 2541
310
- กศ.ม. บริหารการศกึ ษา 3 ม.ิ ย. 2517 2 ม.ิ ย. 2541

กศ.ม. การบรหิ ารการศกึ ษา 20 ธ.ค. 2525 2 ก.พ. 2558

ศษ.บ. บรหิ ารการศกึ ษา 8 ม.ค. 2529 17 ส.ค. 2558

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 18 ส.ค. 2537 1 พ.ย. 2561

ค.บ. สังคมศึกษา(รฐั ) 31 ส.ค. 2521 6 ก.พ. 2563

ค.บ. คณติ ศาสตร์ 31 มี.ค. 2531 4 ธ.ค. 2562

ค.บ. ภาษาไทย 15 มี.ค. 2537 4 ธ.ค. 2562

ค.บ. การประถมศกึ ษา 10 ส.ค. 2500 1 พ.ย. 2561

หนา้ 12

ตารางท่ี 10 (ต่อ) เลขประจาตัว ตาแหน่ง วทิ ยฐา
ที่ ชื่อ - สกลุ ประชาชน
ธรุ การฯ -
16 นางสาวสมปอง ประสิทธเิ ขตกจิ 3-6201-01538-28-5 นักการฯ -
3-6005-00819-68-7 -
17 นางลาดวน มานะต่อ 3-6201-01563-91-3 จนท.รักษา
ความปลอดภยั
18 นางวชั รพล มานะต่อ

จากตารางที่ 10 แสดงรายละเอยี ดดังน้ี

- ผู้บรหิ ารสถานศึกษา 1 คน - ครอู
- ครจู
- ข้าราชการครู 13 คน - ผู้ช่ว

- ครผู ู้ทรงคุณคา่ แหง่ แผ่นดิน 1 คน

านะ เลขท่ี วฒุ ิ กศ. วชิ าเอก วดป.เกดิ วันเร่ิม
ตาแหนง่ ( ย่อ ) รบั ราชการ

- ปวส. คอมพวิ เตอร์ธรุ กจิ 16 ม.ี ค. 2522 14 พ.ย. 2562

- ป.6 - 22 ม.ิ ย. 2517 4 ต.ค. 2555

- ป.6 - 29 ต.ค. 2513 1 ต.ค. 2558

อตั ราจ้าง 1 คน - เจา้ หนา้ ทีธ่ รุ การ 1 คน
จ้างสอน 1 คน - นักภารภารโรง 1 คน
วยครูผูส้ อน 1 คน - เจา้ หน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 1 คน

หน้า 13

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

ขอ้ มลู อาคารเรยี นและอาคารประกอบ จานวน 10 หลัง ดงั นี้

ตารางท่ี 11 แสดงข้อมลู อาคารเรยี นและอาคารประกอบโรงเรยี นบา้ นวงั ทอง จาแนกตามประเภทของ

อาคาร และห้องเรียน ดังน้ี

ลาดับ รายการ จานวน

อาคารเรียน

1 อาคารเรยี นระดบั ปฐมวยั (แบบ ป.1ซ) 1 หลงั

2 อาคารประถมศกึ ษาตอนต้น และหอ้ งเรียนพิเศษ (LD) 1 หลงั
(แบบ สปช. 102/26 ขนาด 4 หอ้ งเรยี น ) 1 หลงั
1 หลงั
3 อาคารเรยี นประถมศึกษาตอนปลาย
(แบบ สปช 105/29 ใต้ถนุ สูง บันไดข้ึน 2 ขา้ ง)

4 อาคารเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ (แบบ สปช. 105/29)

ห้องเรียน/ห้องพเิ ศษ

5 ห้องเรียนระดับก่อนประถม 2 ห้อง

6 หอ้ งเรียนประถมศึกษา 6 ห้อง

7 ห้องเรยี นระดบั มธั ยม 3 หอ้ ง

8 ห้องวทิ ยาศาสตร์ (ห้องเรียน ม.3) 1 ห้อง

9 หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารทางภาษา - ห้อง

10 ห้องคอมพวิ เตอร์ 1 หอ้ ง

11 ห้องสมุด 1 หอ้ ง

12 หอ้ งปฏิบตั ิการการงานอาชพี 1 หอ้ ง

อาคารประกอบ

13 อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 203/26) 1 หลงั

14 บ้านพักครู (แบบ สปช. 301/26) 2 หลงั

15 สว้ ม (แบบ 601/26 ขนาด 4 ทนี่ ่ัง) 2 หลัง

16 อาคารห้องสมดุ (วังทองร่วมใจ) 1 หลงั

17 สว้ มนกั เรียนหญงิ 4 ที/่ 49 (ขนาด 4 หอ้ ง) 1 หลัง

18 อาคารปฏบิ ัตเิ พาะเหด็ /เก็บอุปกรณก์ ารเกษตร 1 หลงั

20 โรงเรือนไก่พันไข่ 1 หลัง

หน้า 14

สภาพชุมชนโดยรวม

1. สภาพชุมชนรอบสถานศกึ ษา

 ท่ตี งั้

ต้งั อยู่ ณ หมูท่ ่ี 2 บ้านวงั ทอง ตาบลวงั ทอง อาเภอเมืองกาแพงเพชรจังหวดั กาแพงเพชร

ทศิ เหนือ ติดตอ่ กับ หมทู่ ี่ 16 บ้านเตาขนมจนี ตาบลวงั ทอง

ทิศตะวันออก ตดิ ต่อกับ อาเภอเมืองฯ จงั หวดั กาแพงเพชร
หมู่ที่ 15 บ้านมอสาราญ ตาบลวังทอง
อาเภอเมืองฯ จังหวัดกาแพงเพชร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ท่ี 17 บ้านทุ่งเออื้ ง ตาบลวงั ทอง
ทิศใต้ ติดตอ่ กับ อาเภอเมืองฯ จังหวัดกาแพงเพชร
หมู่ท่ี 17 บา้ นอา่ งหิน ตาบลอา่ งทอง

อาเภอเมืองฯ จังหวดั กาแพงเพชร
 ลกั ษณะภมู ิประเทศ

โดยพนื้ ท่ีส่วนใหญเ่ ป็นท่ีราบสลับเนินเขา ซึ่งต้ังอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาเภอ

เมอื งกาแพงเพชร โดยระยะใกล้ท่ีสุดจากอาเภอเมืองกาแพงเพชร ประมาณ 36 กิดลเมตร และระยะห่างท่ีสุด

จากอาเภอเมืองกาแพงเพชร ประมาณ 50 กโิ ลเมตร
 การคมนาคมขนส่ง
ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนบ้านวังทอง มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่าง

อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร และอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร แยกเข้าโรงเรียนจาก

เส้นทางหลักถึงโรงเรียนบ้านวังทอง 3 กิโลเมตร ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโครงข่ายการ
คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประกอบหมู่ที่ 2 บ้านวังทอง หมู่ท่ี 2 และหมู่ที่ 5 เป็นถนนลาดยางและถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ จานวน 2 ช่องทาง
 การสาธารณสขุ

ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านวังทอง มีจานวนสถานบริการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข ได้แก่

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมอสูง 1 แห่ง

 ลกั ษณะภูมิศาสตร์

1. เนื้อทีท่ ั้งหมดของเขตบรกิ าร 16,369 ตารางกิโลเมตร

2. ประชากรทงั้ หมด) 1,837 คน

ประชากรแยกรายหมู่บ้าน (ข้อมลู จากสาธารณสุขมลู ฐานจังหวัดกาแพงเพชร) ดังนี้

หมทู่ ี่ 2 บ้านวงั ทอง 693 คน

หม่ทู ี่ 16 บา้ นเตาขนมจนี 517 คน

หมู่ท่ี 17 บา้ นท่งุ เอ้ือง 627 คน

3. จานวนบ้านท้ังหมด 1,129 ครัวเรือน

4. การปกครองและการบรหิ าร

หน้า 15

1. หมูบ่ า้ น 3 แหง่
2. องค์การบรหิ ารส่วนตาบล 1 แห่ง
5. ศาสนา
จานวนวดั รวม 3 แห่ง
จานวนพระภิกษุ 14 รปู

บรบิ ทชุมชน/แหลง่ เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้แหล่งวิชาการ การ

นอกระบบ

1. โบราณสถานขึน้ ทะเบยี นแลว้ - แหง่

2. ศูนย์การเรยี นร้ชู มุ ชน 4 แหง่

3. ศนู ย์กีฬาประจาตาบล 1 แห่ง

2. ข้อมูลผู้ปกครอง

 ระดบั การศกึ ษาของผปู้ กครอง

ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศกึ ษาชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3

และประถมศึกษาปที ่ี 6

 การประกอบอาชีพ

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพนื้ ที่ภายในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนบ้านวังทอง ส่วน

ใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย การทานา พืชเศรษฐกิจท่ีทารายได้เข้าหมู่บ้านได้แก่

ขา้ วและมันสาปะหลงั สาขาอนั ดบั รองจากภาคเกษตรกรรม คือ การคา้ ขาย และอาชีพรบั จา้ ง

 รายไดข้ องผูป้ กครอง

รายได้เฉลย่ี 25,000 บาท/คน/ปี

 ศาสนาท่ีนบั ถอื

ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านวงั ทอง นบั ถอื ศาสนาพุทธ ร้อยละ 100

หน้า 16

สภาพปจั จุบัน ปญั หา และความต้องการ

1. สภาพปัจจุบัน (นามาจากผล SWOT จากแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา 4 ป)ี

 สภาพแวดลอ้ มภายใน (Internal Environment)

ตารางที่ 12 แสดงสรปุ ผลประเด็นการวิเคราะหส์ ภาพแวดลอ้ มภายในโรงเรยี นบา้ นวงั ทอง

ประเดน็ ทเี่ ป็นจดุ แข็ง (S) ประเดน็ ท่เี ป็นจุดออ่ น (W)

ด้านโครงสรา้ ง (customer Behaviors)

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานชดั เจน - โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร ใ น บ า ง ง า น ยั ง

ตามระเบยี บ กฎหมาย ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติ เน่ืองจาก

2. มกี ารบริหารงานแบบมสี ว่ นรว่ ม ผปู้ ฏิบัติไมเ่ ขา้ ใจในหน้าทีท่ ต่ี นรับผดิ ชอบ

3. โรงเรียนมีการกาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ - การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ให้บุคลากรสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนด ขั้นพ้ืนฐานยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์

ตาแหนง่ ของกฎหมาย

ดา้ นกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)

1. สถานศึกษามีการกาหนดยุทธศาสตร์การ 1. สถานศึกษาบางคร้ังไม่สามารถนายุทธศาสตร์

พัฒนาเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการดาเนินงาน บางข้อไปสกู่ ารปฏบิ ัตใิ ห้เป็นรูปธรรม

สอดคล้องกับนโยบายและสภาพบรบิ ทพื้นที 2. งบประมาณส่วนใหญ่ต้องดาเนินการตาม

2. สถานศึกษามีกรอบดาเนินงานโครงการท่ีเป็น ภารกิจประจาและตามนโยบายจึงไม่เพียงพอ

งานนโยบาย เพ่ือให้สถานศึกษาขับเคล่ือนสู่ สาหรบั การแกป้ ญั หา และพัฒนาตามบรบิ ท

การปฏิบัติ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 3. ข้อจากัดในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

การดาเนินงาน และรายงานผล เชน่ เคร่อื งมอื และบุคลากร

3. มีการติดตาม ประเมินและรายงานผลการ 4. งานนโยบายบางเร่ืองดาเนินการยังไม่ส่งผล

ดาเนนิ งาน (คารับรอง, นโยบาย) ต่อสานักงาน ห รื อ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย เ น่ื อ ง จ า ก มี ก า ร

เขตพื้นท่ี ทาให้เกิดการกระตุ้นการดาเนินงาน เปลยี่ นแปลงนโยบาย

และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในระดับ

สถานศกึ ษา อยา่ งตอ่ เนื่อง (ผ่านตัวชวี้ ดั )

หน้า 17

ตารางที่ 12 (ตอ่ )

ประเด็นท่เี ปน็ จุดแขง็ (S) ประเดน็ ทเ่ี ป็นจดุ ออ่ น (W)

ดา้ นระบบในการดาเนินงานโครงสร้าง (System)

1. คณุ ภาพผูเ้ รยี นดา้ นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 1. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศยงั ไม่เป็นระบบจงึ

กลุ่มสาระหลกั ระดบั ประถมศึกษามีค่าเฉล่ยี อยใู่ น ไม่สามารถนามาวิเคราะห์ จัดทาแผนงานและ

สูงกว่า สพป. และสพฐ. นาเสนอข้อมลู ไปปฏบิ ัติงานได้อย่างเปน็ รูปธรรม

2. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจดั การท่เี ป็น 2. มีนกั เรียนบางส่วนท่มี ีปัญหาการอา่ น การเขยี น

ระบบ ตามโครงสร้างการบริหาร โดยเน้นการมี และคดิ คานวณ

สว่ นร่วม 3. ขาดการเสรมิ สร้างความรู้ การนิเทศ ติดตามการ

3. การการใช้ ICT เพ่ิมประสทิ ธภิ าพการบรหิ าร จัดระบบดแู ลช่วยเหลอื นักเรยี น

จัดการเพื่อลดขนั้ ตอน เวลา ค่าใช้จ่าย 4. หลักสูตรและตารางการสอนเปล่ยี นแปลงบ่อย

4. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณบางสว่ น เพอื่ ไม่เอือ้ ต่อการจดั การเรยี นรู้ทาให้ครูไม่มคี วาม

พฒั นาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ตอ่ เน่ืองในการปฏิบตั ิการสอนและไม่ได้ปรับปรุง

5. มีองคค์ วามรทู้ ี่หลากหลาย สามารถเขา้ ถงึ ไดโ้ ดยใช้ พัฒนาให้สอดคลอ้ งกบั สภาพปัญหาในปัจจบุ นั

Internet 5. ครทู ่ีปฏิบตั ิงานด้านการเงนิ การบัญชี และพัสดุ

6. มวี สั ดุ สอื่ การเรียนรู้หลายประเภท เป็นสื่อที่ มีหนา้ ทีท่ างการสอนด้วยจงึ ทาให้มภี าระงาน

ทันสมัย สามาราถนาไปใชจ้ ัดการเรียนรู้ได้อยา่ ง มาก

เหมาะสม 6. สถานศกึ ษาบุคลากรผปู้ ฏบิ ัตบิ างส่วนขาดทกั ษะ

7. มีการส่งเสริม สนับสนนุ การพัฒนาสื่อหรอื จดั ซ้ือ ดา้ นการใช้ ICT และซอ่ มบารุง ICT (ใช้ในฐาน

จัดหา ระดับ User มากกว่า Admin)

8. มีการส่งเสรมิ สนับสนุน พฒั นาครดู ้านต่างๆ 7. เครอ่ื งมอื หรอื แบบตดิ ตาม ไม่สอดคล้องกับ

เพ่ือใหม้ ศี ักยภาพในการจัดการเรยี นการสอน สภาพการดาเนนิ งานทาให้ไม่นาไปใช้ประโยชน์

9. สถานศกึ ษามีระบบควบคุมการปฏิบตั งิ านและการ ในการขับเคลอื่ นการพฒั นา

ใชจ้ า่ ยเงินใหเ้ ปน็ ไปตามแผนงานโดยมีการบรหิ าร 8. แบบตดิ ตามทง้ั ในระบบอเิ ลคทรอนิกส์และแบบ

งบประมาณ การเงิน การบญั ชี และการพัสดุ โดย ติดตามต่างๆ ของ สพป. มรี ายละเอียดขอ้ มูล

ยดึ ระเบยี บ กฎหมาย ทีเ่ กย่ี วข้อง สารสนเทศมากควรพจิ ารณาเฉพาะประเด็นท่ี

10. การบรหิ ารงานโดยมีสว่ นรว่ ม โดยมคี ณะ เปน็ สาระเพื่อลดภาระงานของครู และจะได้

กลัน่ กรองการดาเนินงาน และคณะกรรมการ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สถานศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน 9. ระบบการนเิ ทศภายในไม่เข้มแขง็ ขาดความ

11. มรี ะบบตดิ ต่อสื่อสารทีร่ วดเรว็ เชน่ ระบบงานสาร ตอ่ เน่ืองและหนว่ ยงานต้นสงั กัดไม่ไดม้ มี าตรการ

บรรณอเิ ลคทรอนิกส์ อเี มลล์ เวปไซต์ ท่ชี ดั เจนให้แก่ผ้ไู ม่ปฏิบัติ

12. มกี รอบ ตวั ชีว้ ดั ผลการดาเนินงานที่ชดั เจนเชน่

ตวั ช้วี ัดคารบั รอง

13. มวี ธิ กี ารติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการ

ดาเนินงานทห่ี ลากหลายท้งั ผา่ นระบบ

อเิ ลคทรอนิกส์ เคร่ืองมือติดตาม และการตรวจ

ตดิ ตามภายในสถานศกึ ษา

ตารางที่ 12 (ตอ่ )

หน้า 18

ประเด็นท่เี ป็นจุดแขง็ (S) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W)

ด้านแบบแผนหรือพฤตกิ รรมในการหารจดั การ (Style)

1. ผู้บริหารเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาเพ่ือ 1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึ ษายังไม่

คัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งด้วยเกณฑ์การประเมินท้ัง เปน็ ไปตามเป้าหมาย

ดา้ นความรู้ คณุ ธรรม จริยธรรม และภาวะผูน้ า 2. คณะกรรมการ หรือคณะทางานยังไมเ่ ขม้ แขง็

2. กอ่ นและหลังแต่งตั้งเขา้ สู่ตาแหน่งได้รับการพัฒนา และประสิทธภิ าพเท่าท่ีควร

อย่างต่อเน่ือง 3. การจัดวางระบบควบคมุ ภายในของโรงเรยี น

3. มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษา บางสว่ นไมค่ รอบคลุมภารกจิ หลัก ไม่

อย่างหลายหลาย เช่นการทางานที่เน้นการมีส่วน ครอบคลุมความเส่ียงท่มี นี ัยสาคญั

ร่วม การดาเนินงานโดยมีคณะกรรมการหรือ

คณะทางาน

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้ ICT

เชน่ การบริหารความเสย่ี ง การควยคุมภายใน

5. การพัฒนาการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ตามเกณฑ์ PMQA

ดา้ นบุคลากร (Staff)

1. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้าง 1. ค รู มี ภ า ร ะ ง า น น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร ส อ น

ครูสอนและบุคลากรต่างๆ เพื่อลดปัญหา เป็นจานวนมาก

การขาดแคลนอัตรากาลัง 2. ขาดแคลนครดู ้านคณิตศาสตร์ และปฐมวัย

2. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณให้แก่ครูผู้สอน 3. ครูบางส่วนไม่ได้นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ

เพอ่ื พัฒนาส่ือการเรยี นการสอนอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการจัดการศึกษา หรือ

3. ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่

จริยธรรมจาก อย่างสม่าเสมอ เพ่ือเป็นแนวทาง หลักสูตรกาหนด

ในการประพฤติ ปฏิบัติ เปน็ แบบอยา่ งของครทู ด่ี ี

ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ (Skill)

1. ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และครู 1. ครสู อนไมต่ รงวฒุ ิ วิชาเอก ความถนดั สง่ ผลใน

ทจ่ี า้ งสอน เปน็ บุคลากรท่ีมีความสามารถ การยกระดบั ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน

เพียงพอเน่ืองจากจบปรญิ ญาตรีข้นึ ไป

2. มแี หล่งเรียนรู้ หรอื องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่

หลากหลาย สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลาโดย

เข้าถงึ องค์ความรไู้ ดง้ ่าย

3. มีการพัฒนาทกั ษะ สมรรถนะอย่างต่อเนอ่ื ง

หนา้ 19

ตารางที่ 12 (ต่อ)

ประเด็นทเ่ี ป็นจดุ แขง็ (S) ประเดน็ ท่เี ป็นจุดออ่ น (W)

ดา้ นค่านิยมร่วมของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values)

1. มกี ารกาหนดคา่ นิยม คือ ความมุ่งมน่ั ในการ 1. ข้าราชการครู หรือบุคลกรสนับสนุนบางส่วน

ทางาน การทางานเป็นทีม และการใหบ้ ริการด้วย ยังขาดความรักและศรัทธ าต่อองค์การ

ความเต็มใจ คือ WTS พฤติกรรมการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติบางส่วน

W (Willfulness) คือ ความมุ่งมนั่ ยงั ยึดตดิ กับรูปแบบการทางานแบบเดิมในอดีต

T (Team work) คือ ทางานเป็นทีม มากกว่ายุคปจั จบุ ัน

S (Service mind) คอื บริการด้วยความเต็มใจ 2. ก า ร ท า ง า น เ ชิ ง รั บ ม า ก ก ว่ า เ ชิ ง รุ ก

2. การทางานแบบมสี ่วนรว่ มโดยผู้ท่ีเกยี่ วข้องใน เน่ืองจากไม่ได้นาความรู้ใหม่ๆ และทักษะการ

ระดบั สถานศึกษา ไดแ้ ก่ คณะกรรมการหรือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มาพัฒนางานเชิง

คณะทางานกล่ันกรองการดาเนนิ งาน สร้างสรรค์ ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร และ

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ

ผ้รู ับบรกิ าร

หน้า 20

 สภาพแวดลอ้ มภายนอก (External Environment)

ตารางท่ี 13 แสดงสรุปผลประเดน็ การวิเคราะหส์ ภาพแวดลอ้ มภายนอกโรงเรียนบา้ นวงั ทอง

สรุปประเด็นทเ่ี ป็นโอกาส (O) สรปุ ประเด็นท่เี ปน็ อุปสรรค์ (T)

ด้านพฤติกรรมของลกู ค้า (customer Behaviors)

1. โรงเรียนมีเขตบริการจานวน 3 หมบู่ า้ น ได้แก่ 1. นักเรียนทถี่ ึงเกณฑอ์ ายุ 4 – 5 ปบี รบิ รู ณเ์ ขา้

- หมู่ที่ 2 บา้ นวังทอง เรียนในสถานศึกษาใกล้เคยี งหรอื โรงเรยี น

- หม่ทู ่ี 16 บา้ นเตาขนมจนี อนุบาลเอกชน

- หมูท่ ี่ 17 บ้านทงุ่ เอ้ือง 2. ผู้ปกครองมีคา่ นิยมในการสง่ บตุ รหลานเข้าเรียน

ทาใหจ้ านวนนกั เรียนในเขตบริการมีจานวนมาก ในโรงเรยี นเอกชนและโรงเรียนที่มีช่ือเสียง ทา

2. นกั เรียนถึงเกณฑ์เข้ามีจานวนมา ให้โรงเรียนมจี านวนนกั เรียนลดลง

3. ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสาคัญและความ 3. จานวนนกั เรียนลดลงจากปีการศกึ ษา 2561

ร่วมมอื เปน็ อยา่ งดี ร้อยละ 23.12 ดังนี้

4. โรงเรยี นเอกชนบางแหง่ เกบ็ ค่าใชจ้ ่ายคอ่ นข้างสงู - ช้ันอนบุ าลลดลงร้อยละ 20.51

ทาใหผ้ ปู้ กครองนาเดก็ ย้ายกลับเขา้ มาเรียน - ช้นั ประถมศึกษาลดลงร้อยละ 2.61

5. สถาบนั ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ สาเหตนุ ักเรยี นยา้ ยออกตามผู้ปกครองไป

มหาชน) มีการจดั สอบวัดผลสมั ฤทธนิ์ กั เรยี นระดับ ทางานตา่ งจงั หวัด

การศึกษาขนั้ พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 4. ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน คุณภาพโรงเรียนยงั

ผูเ้ รียน เพ่ิมความเชื่อม่นั ใหผ้ ู้ปกครองนักเรยี นมาก ไมเ่ ปน็ ไปตามมาตรฐานสถานศึกษา จึงส่งผลต่อ

ขน้ึ คุณภาพผ้เู รียน หรือโรงเรยี นอย่างมาก จงึ ไม่

6. สถานศกึ ษามผี ลสัมฤทธ์ิ O-Net ระดับช้ัน สามารถสร้างความเช่ือม่นั ให้ผเู้ กย่ี วขอ้ งไดอ้ ย่าง

มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนเฉลีย่ รวมสูงสดุ ติด ชัดเจน

อันดับ 1 ใน 5 ของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศกึ ษากาแพงเพชร เขต 1 ตดิ ต่อกนั เกือบ

ทกุ ปี

7. ผเู้ รียนทจี่ บการศึกษาระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 3

สามารถสอบเข้าเรยี นต่อในห้องเรียนพิเศษE-

SMAT ของโรงเรียนวัชรวทิ ยา และสอบเข้าเรียน

ตอ่ ระดับชนั้ ม.4 โรงเรยี นกาแพงเพชรได้

8. สถานศกึ ษาสนบั สนนุ และสง่ เสรมิ ให้ผ้เู รียนแสดง

ความสามารถในดา้ นต่างๆ สง่ ผลให้นกั เรยี นไดร้ บั

รางวลั ในการแขง่ ขันประเภทตา่ งๆ ตดิ ตอ่ กันทุกปี

ไดแ้ ก่ รางวลั เหรียญทองระดับชาตใิ นการแข่งขัน

ศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี นระดบั ชาติ อย่างตอ่ เน่ือง

ต้ังแตป่ ีการศกึ ษา 2560 -2561

9. จานวนนกั เรยี นชั้นมธั ยมเพ่ิมขน้ึ ทุกปีซึ่งในปี

การศึกษา 2563 เพ่มิ ขนั้ ร้อยละ 6.15

หน้า 21

ตารางท่ี 13 (ตอ่ )

สรปุ ประเด็นทเ่ี ป็นโอกาส (O) สรุปประเดน็ ทีเ่ ป็นอุปสรรค์ (T)

ดา้ นการเมืองและกฎหมาย (Political and legal) ความไม่ยั่งยืน ไม่ต่อเนื่อง ของนโยบาย เช่น
นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ผู้ปกครอง ไม่
1. น โ ย บ า ย ส า คั ญ ๆ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร 1. เ ข้ า ใ จ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง เ ป็ น ข้ อ จ า กั ด
ในการดาเนนิ งาน
จดั การศึกษา เชน่ นโยบายโรงเรียนดีประจาตาบล น โ ย บ า ย ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น บ า ง โ ค ร ง ก า ร
บางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการ
นโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี ช่วยลดภาระ จาเป็นและการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ และบาง
โครงการไมไ่ ด้ปฏิบตั จิ ริง
คา่ ใช้จา่ ยผู้ปกครอง นโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่ โครงการ/กิจกรรมมีจานวนเยอะ และมีการ
ซ้าซ้อนบุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจการปฏิบัติ
มาตรฐาน ทาให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร 2. ตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด และข้อจากัด
ด้านงบประมาณสนับสนุน
สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน หน่วยราชการในระดับพื้นที่ ตลอดจนชุมชน
ท้องถิ่น บางแห่งไม่เข้าใจและให้ความสาคัญ
และการบริหารจัดการ นโยบาย DLTV และ DLIT ในการจัดการศึกษาน้อย ทาให้ขาดพลังในการ
ขับเคลอ่ื นการพัฒนาอย่างตอ่ เน่อื ง
เป็นการนาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการ ระเบียบ กฎหมาย บางเรื่องไม่สามารถนาไป
บังคับใช้ได้ เช่น พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และ 3. เพราะมีนักเรียนที่จบชั้น ป.6 บางราย
ผู้ปกครองไม่ได้ส่งเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษา
นโยบายอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น อ่านคล่อง ภาคบังคับ และบางคนผู้ปกครองขาดความ
เข้าใจในการส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน
เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง จึงทาให้มีนักเรียนบางส่วน ขาดเรียน
เปน็ ประจา
2. นโยบายของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1ทาให้สถานศึกษา 4.

มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อเพ่ิมคุณภาพในการจัด

การศึกษาเพ่ิมความเช่ือมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียน

เช่น นโยบายทดสอบการอ่านออกเขียนได้ คิดเลข

เปน็ อา่ นคลอ่ ง เขยี นคลอ่ ง คดิ เลขคล่อง 5.

3. โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน

สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์ส่งเสริมให้

สถานศกึ ษามคี ณุ ภาพในการจัดการศึกษา

4. มีการสารวจความต้องการและการนาโครงการ

ของโรงเรียนไปกาหนดไว้ในแผนงานงบประมาณ

ประจาปี

5. มีระเบียบ กฎหมาย ท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัด

การศึกษา มีการดาเนินงานโดยใช้มาตรฐานเป็น

กรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาและกระตุ้นการ

ด า เ นิ น ง า น สู่ คุ ณ ภ า พ ส า ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ช้

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ส่วน สพป.

ใชม้ าตรฐานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษา

หน้า 22

ตารางที่ 13 (ต่อ)

สรุปประเดน็ ที่เป็นโอกาส (O) สรุปประเดน็ ทเี่ ป็นอุปสรรค์ (T)

ดา้ นเศรษฐกิจ (Economic)

1. ประชากรส่วนใหญ่อาชีพทานา ทาไร่มัน ไร่อ้อย 1. เป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรน้อยโครงสร้าง

สามารถทานาได้ตลอดปี และมีประชากรบางส่วน ทางเศรษฐกิจไม่ซับซ้อน ผู้ปกครองบางราย

มีอาชีพรับราชการ และทาธุรกิจส่วนตัว เป็นการ ฐานะยากจนไม่ม่ที ่ที ามาหากิน ต้องย้ายที่อยู่ ไป

สรา้ งรายได้ หางานทาในกรุงเทพ หรือเมืองใหญ่

2. มีระเบยี บ กฎหมายทเ่ี อือ้ ตอ่ การระดมทรพั ยากร 2. โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนน้อยลง
เพื่อการจัดการศึกษา และการเป็นนิติบุคคล จึงมีไม่เพียงพอสาหรับการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนสามารถนารายได้จากการบริหาร คุณภาพการศึกษาอย่างทว่ั ถึง เทา่ ที่ควร

จัดการทรัพยส์ นิ ของสถานศกึ ษาไปใช้ประโยชน์

ในการจดั การศกึ ษาได้

ดา้ นสงั คมและวฒั นธรรม (Social – cultural)

1. จานวนประชากรมีจานวนมาก อาศัยอยู่ใน 1. เด็กทม่ี ชี ื่อยใู่ นทะเบยี นราษฎร์บางราย

พนื้ ท่ตี ่างๆ ไมไ่ ด้อยู่ในพืน้ ที่

2. ชมุ ชนการพฒั นาโครงการพน้ื ฐาน ถนน ระบบ 2. เดก็ บางกล่มุ ที่ไมไ่ ด้เรียนหนังสือมักติดยาเสพติด

3. สาธารณูปโภค ทาให้ชุมชนมีความสะดวก และอาศยั อยบู่ ริเวณพน้ื ที่ใกล้สถานศึกษา

สบายขึน้ 3. ประชากรบางส่วนจบการศึกษาชั้น ม. 3

4. เป็นชุมชนเล็กอยู่กันแบบครอบครัว พึ่งพาอาศัย แล ะไ ม่ไ ด้ใ ห้ค ว า มส าคั ญข อง กา รศึ กษ า

กนั จึงไมไ่ ดส้ ่งเสรมิ ใหบ้ ตุ รหลานศึกษาต่อ

5. โครงสร้างทางสังคมไม่ซบั ซอ้ น สว่ นใหญ่เป็นสังคม

เกษตรกรรม ประชาชนจึงมีวิถีชีวิตเรียบง่าย

ใกล้ชิดธรรมชาติ ส่งผลให้จัดการเรียนรู้ได้

สอดคล้องกบั ท้องถ่นิ สังคม

6. ประชากรสว่ นใหญอ่ ่านออกเขยี นได้

ดา้ นเทคโนโลยี (Technological)

1. ความก้าวหน้าด้าน ICT นามาประยุกต์ใช้เพ่ิมพูน 1. การใช้ ICT ไม่สร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียน

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ มพี ฤติกรรมเส่ียงด้านต่างๆ

และการบริหารจัดการศึกษา 2. ครูและนักเรียนบางส่วนไม่สามารถก้าวทันการ

2. ความก้าวหน้าด้าน ICTทาให้สามารถเข้าถึงองค์ เปล่ียนแปลง ส่งผลต่อการเรียนรู้เพื่อสร้าง

ความรู้ไดม้ ากขนึ้ สามารถเรียนรดู้ ้วยตนเอง ภมู ิคุ้มกันชีวิตทดี่ ี

3. มีภมู ิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านท่ีหลากหลาย 3. ไ ม่ มี ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล

เป็นแหล่งเรียนรู้ และแบบอย่างการดาเนินชีวิตที่ สารสนเทศทเ่ี ปน็ ระบบเพ่ือศึกษาและเผยแพร่

สอดคล้องกับท้องถิน่ และความเปน็ ชาติไทย

4. ภูมิปญั ญาทอ้ งถนิ่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์

ความรู้ ใหเ้ ดก็ และเยาวชนในสถานศึกษา

หน้า 23

2. ปัญหาและอุปสรรคในการจดั การศึกษา

ตารางท่ี 14 แสดงปญั หาและอุปสรรค์ในการจดั การศึกษาของโรงเรียนบ้านวังทอง

ปีการศกึ ษา 2563 จาแนกตามแผนงานดงั น้ี

บรหิ ารงานวชิ าการ

ลาดับที่ ปัญหาปัญหาและอปุ สรรค แนวทางแกป้ ญั หา

1 การพัฒนาแหลง่ เรียนรู้ ยังไม่หลากหลาย และเอ้ือต่อการ สนบั สนนุ ใหค้ รผู ้สู อนพัฒนาแหลง่ เรยี นร้ใู ห้เอ้อื

เรียนรู้ ตอ่ การเรียนรู้ทงั้ ภายในและภายนอกห้องเรียน

2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เครอ่ื งมือวดั และประเมินผล สนับสนุนให้ครผู ู้สอนสามารถพฒั นา

ยงั ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการจดั การศกึ ษา ส่งผลในการ กระบวนการเรยี นรู้ การสร้างเคร่อื งมือวัด และ

ยกระดับผลสมั ฤทธ์ิ ทางการเรยี นบางชน้ั เรียนไม่เป็นไปตาม ประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจดั

คา่ เปา้ หมายของการจดั การศึกษา การศกึ ษา

3 อุปกรณ์ ICT เสีย และชารุด จึงไม่เพียงพอสาหรบั ผู้เรยี นใช้ สนับสนนุ งบประมาณในการปรับปรงุ ซ่อมแซม

เทคโนโลยที ใี่ นการค้นคว้าข้อมูล และการสง่ เสรมิ ให้ครูสรา้ ง อปุ กรณ์ ICT ให้สามารถใช้งานได้ดี

นวัตกรรมให้สอดคล้องกบั ศตวรรษที่ 21

4 การพัฒนาหลกั สูตรสถานศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ปรบั โครงสรา้ งหลักสูตรสถานศกึ ษาใหเ้ ป็นไป

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

บรหิ ารงานงบประมาณ

1 การบริหารงบประมาณโครงการ บาง มกี ารติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นรปู ธรรม

โครงการไม่เป็นไปตามแผนงานปฏบิ ัติการของสถานศึกษา

2 งบประมาณลดลง จานวนนักเรียนลดลงจงึ สง่ ผลให้ไม่สามารถ จัดสรรงบประมาณโดยยดึ หลกั การจัดการ

จัดสรรงบประมาณในการจดั หาวัสดุ อุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการจัด เรยี นรู้ทเ่ี น้นผเู้ รยี นเปน็ สาคัญ

การศึกษาให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างเพยี งพอ

บรหิ ารงานบุคลากร

1 บคุ ลกรครบู างสว่ น ยงั ขาดความตระหนกั และความเข้าใจใน สรา้ งความตระหนักและความเข้าใจในการ

การปฏบิ ตั งิ านใหเ้ กดิ ผลสาเรจ็ ตามหลกั การบรหิ ารงานแบบม่งุ ปฏบิ ตั งิ านให้แก่ครแู ละบุคลการทุกคนในการ

ผลสมั ฤทธิ์ ดาเนนิ งานแบบมุ่งผลสมั ฤทธ์ิ

บริหารทั่วไป

1 การบารงุ ดูแล และพฒั นาอาคารสถานทแี่ ละสภาพแวดล้อม ดาเนนิ การขอจดั ตงั้ งบประมาณจากหน่วยงาน

ของสถานศกึ ษา ยังมีข้อจากัดในเร่อื งของงบประมาณ ต้นสังกัด

สนบั สนนุ ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาอาคารสถานทจี่ าก

ชุมชน และผู้มีส่วนร่วม

หนา้ 24

ตารางท่ี 14 (ต่อ)งานบรหิ ารงานวชิ าการ

2 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรยี น พัฒนาระบบงานกจิ การนักเรียนโดยยึดการมีส่วนร่วม

ผู้เรียนยงั ขาดการมีสว่ นร่วมในการ

วางแผน

3 สร้างกจิ กรรมประชาสมั พนั ธ์ยังไม่ มีการจัดกจิ กรรมของสถานศึกษาใหเ้ ป็นรูปธรรม เช่น งานเปิดโลก

เป็นรปู แบบท่ีหลากหลาย วิชาการ การประชุมผูป้ กครอง เพือ่ ให้นักเรียนแสดงผลงานต่อ

สาธารณชน และการมอบเกียรตบิ ตั รยกย่องนักเรยี นที่มีความสามารถ

อยา่ งต่อเนือ่ งทุกปี

จากตารางท่ี 8 สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาในปีการศกึ ษา 2560 ที่ผ่านมา

จาแนกตามแผนงานได้ดังนี้

1. การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่บรรลุเป้าหมายมาก
ที่สุด รองลงมาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านอุปกรณ์ ICT และด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศกึ ษา ตามลาดับ

2. การบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมพบว่า งบประมาณในการบริหารงานลดลงมากท่ีสุด
รองลงมาการดาเนินงานโครงการบางโครงการยังไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติการ และ
ขาดงบประมาณในการบารุง ดูแล และพฒั นาอาคารสถานทแ่ี ละสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ได้แก่ ห้องน้า
โรงอาหาร ตามลาดับ

3. การบรหิ ารงานบคุ คล โดยภาพรวมพบวา่ ครบู างสว่ นขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สาเร็จตามหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มากที่สุด รองลงมาขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ือง และความรับผิดชอบตอ่ หน้าทต่ี ามลาดบั

4. การบริหารทว่ั ไป โดยภาพรวมพบว่า การส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้เรียนยังขาดการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนมากท่สี ดุ รองลงมาการสร้างกจิ กรรมประชาสมั พนั ธย์ งั ไมเ่ ป็นรปู แบบท่ีหลากหลาย ตามลาดบั

แหล่งเรยี นรแู้ ละการใช้ในรอบปที ี่ผา่ นมา

ข้อมูลแหล่งเรยี นรู้และการใช้บรกิ ารของโรงเรยี นบ้านวงั ทอง ปกี ารศกึ ษา 2561 ทผ่ี า่ นมา จาแนก
ตามรายการแหล่งเรยี นรู้ ดงั นี้

ตารางท่ี 15 | แสดงสถติ กิ ารเข้าใช้บรกิ ารแหล่งเรยี นร้ใู นรอบปกี ารศกึ ษาทผ่ี า่ นมา

ลาดับ รายการแหลง่ การเรียนรู้ สถิตกิ ารเขา้ ใชบ้ ริการ

1 หอ้ งสมดุ 200 คน/สัปดาห์

2 หอ้ งปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 121 คน/สปั ดาห์

3 หอ้ งปฏบิ ตั ิการงานอาชีพ 65 คน/สปั ดาห์

4 หอ้ งปฏิบัตกิ าร STEAM ศกึ ษา 205 คน/สัปดาห์

หน้า 25

การบริหารงานสถานศึกษาของโรงเรยี นบา้ นวงั ทอง

แผนผงั ท่ี 1 แสดงโครงสรา้ งการบริหารงานของโรงเรียนบา้ นวงั ทอง

ดร. มชี ยั พลทองมาก
ผอู้ านวยการสถานศกึ ษา

กลมุ่ บรหิ ารงานวชิ าการ กลมุ่ บริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่มุ บริหารงานท่ัวไป

นางขตั ติยา หมูห่ มน่ื ศรี นางสุธรรมมา วงศธ์ นบตั ร นายสปุ ระวัติ วงศ์ธนบตั ร นายประสิทธ์ิ เภาศรี
หัวหน้ากลมุ่ งาน หวั หน้ากล่มุ งาน หัวหนา้ กลมุ่ งาน หวั หนา้ กล่มุ งาน

ภาระหนา้ ทงี่ าน มี 17 งานดงั น้ี ภาระหน้าทง่ี าน มี 22 งาน ดงั น้ี ภาระหน้าทง่ี าน มี 20 งานดงั น้ี ภาระหนา้ ทงี่ าน มี 21 งาน
ดงั นี้
1. การพัฒนาหรือการ 1. การจดั ทาแผนงบประมาณ 1. การวางแผนอัตรากาลงั 1. การพฒั นาระบบและ
ดาเนนิ การเกย่ี วกบั การให้ และคาขอตง้ั งบประมาณเพ่ือ 2. การจดั สรรอตั รากาลงั
ความเหน็ การพัฒนาสาระ เสนอต่อปลดั กระทรวง เครอื ข่ายขอ้ มูล
หลักสูตรทอ้ งถ่ิน ศึกษาธกิ าร หรอื เลขาธกิ าร ข้าราชการครูและบุคลากร สารสนเทศ
คณะกรรมการการศึกษาข้นั ทางการศกึ ษา 2. การประสานงานและ
2. การวางแผนงานดา้ นวิชาการ พืน้ ฐาน แลว้ แตก่ รณี 3. การสรรหาและบรรจแุ ตง่ ตั้ง พฒั นาเครือข่ายการศกึ ษา
3. การจดั การเรยี นการสอนใน 4. การเปลยี่ นตาแหน่งให้สูงข้ึน 3. การวางแผนการ
2. การจัดทาแผนปฏบิ ตั กิ ารใช้ การยา้ ยขา้ ราชการครแู ละ บรหิ ารงานการศกึ ษา
สถานศึกษา จา่ ยเงินตามท่ไี ด้รบั จัดสรร บุคลากรทางการศกึ ษา 4. งานวจิ ัยเพอ่ื พฒั นา
4. การพฒั นาหลกั สตู รของ งบประมาณจากสานักงาน 5. การดาเนินการเกยี่ วกับการ นโยบายและแผน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น เลอ่ื นขัน้ เงนิ เดอื น 5. การจัดระบบการบรหิ าร
สถานศกึ ษา พน้ื ฐานโดยตรง 6. การลาทุกประเภท และพัฒนาองคก์ ร
5. การพัฒนากระบวนการ 7. การประเมินผลการ 6. การพัฒนามาตรฐานการ
3. การอนุมตั กิ ารใช้จ่าย ปฏบิ ัตงิ าน ปฏิบัตงิ าน
เรยี นรู้ งบประมาณทไี่ ด้รับจัดสรร 8. การดาเนินการทางวนิ ยั และ 7. งานเทคโนโลยเี พ่อื
6. การวดั ผล ประเมนิ ผล และ การลงโทษ การศกึ ษา
4. การขอโอนและการขอ
ดาเนินการเทียบโอนผลการ เปล่ียนแปลงงบประมาณ
เรยี น

หน้า 26

แผนผังท่ี 1 แสดงโครงสรา้ งการบรหิ ารงานของโรงเรยี นบ้านวังทอง (ต่อ)

ภาระหนา้ ทง่ี าน มี 19 งานดงั น้ี ภาระหน้าทง่ี าน มี 22 งาน ดังน้ี ภาระหน้าทง่ี าน มี 20 งานดงั น้ี ภาระหน้าทง่ี าน มี 21 งาน
ดังนี้
7. การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ 5. การรายงานผลการเบิกจา่ ย 9. การสั่งพักราชการและการ 8. การดาเนินงานธรุ การ
การศกึ ษาในสถานศกึ ษา สั่งใหอ้ อกจากราชการไวก้ ่อ 9. การดูแลอาคารสถานท่ี
งบประมาณ
8. การพฒั นาและสง่ เสริมใหม้ ี 10. การรายงานการดาเนินการ และสภาพแวดลอ้ ม
แหลง่ เรียนรู้ การตรวจสอบติดตามและ ทางวนิ ยั และการลงโทษ 10. การจัดทาสามะโนผ้เู รียน
รายงานการใช้งบประมาณ 11. การรบั นักเรียน
9. การนิเทศการศึกษา 6. การตรวจสอบตดิ ตามและ 11. การอุทธรณ์และการรอ้ ง 12. การเสนอความเห็น
การแนะแนว รายงานการใชผ้ ลผลิตจาก ทกุ ข์
10. การพฒั นาระบบประกัน งบประมาณ เกย่ี วกบั เรอื่ งการจัดตง้ั
7. การระดมทรัพยากรและการ 12. การออกจากราชการ ยุบ รวมหรอื เลกิ
คุณภาพภายในและ ลงทุนเพ่อื การศกึ ษา 13. การจัดระบบและการจดั ทา สถานศึกษา
มาตรฐานการศกึ ษา 8. การปฏิบัตงิ านอืน่ ใดตามทไ่ี ดร้ บั 13. การประสานการจัด
11. การส่งเสริมชมุ ชนให้มีความ มอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่อื ทะเบียนประวตั ิ การศกึ ษาในระบบ นอก
เขม้ แขง็ ทางวิชาการ การศึกษา 14. การจัดทา บัญชีรายช่ือและ ระบบและตามอัธยาศยั
12. การประสานความรว่ มมอื ใน 9. การบริหารจดั การทรพั ยากรเพื่อ 14. การระดมทรพั ยากรเพอื่
การพัฒนาวชิ าการกบั การศกึ ษา ให้ความเหน็ เก่ยี วกับการ การศึกษา
สถานศกึ ษาและองค์กรอื่น 10. การวางแผนพสั ดุ เสนอขอพระราชทาน 15. การทัศนศกึ ษา
13. การส่งเสริมและสนับสนนุ 11. การกาหนดรูปแบบรายการ หรือ เคร่ืองราชอสิ ริยาภรณ์ 16. งานกิจการนกั เรยี น
งานวิชาการแกบ่ ุคคล คุณลกั ษณะเฉพาะของครภุ ัณฑ์ 15. การส่งเสริมการประเมิน 17. การประชาสมั พันธง์ าน
ครอบครัว องค์กร หนว่ ยงาน หรือสงิ่ ก่อสรา้ งที่ใชเ้ งิน วิทยฐานะขา้ ราชการครูและ การศกึ ษา
สถานประกอบการ และ งบประมาณเพื่อเสนอตอ่ บคุ ลากรทางการศึกษา 18. การสง่ เสริม สนบั สนนุ
สถาบนั อนื่ ทีจ่ ดั การศกึ ษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรอื 16. การส่งเสรมิ และยกยอ่ ง และประสานการจดั
14. การจดั ทาระเบยี บและแนว เลขาธิการคณะกรรมการ เชดิ ชเู กยี รติ การศกึ ษาของบคุ คล
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้ น การศกึ ษาข้ันพืน้ ฐานแลว้ แตก่ รณี 17. การสง่ เสริมมาตรฐานวชิ าชีพ ชุมชน องค์กร หนว่ ยงาน
วิชาการของสถานศกึ ษา 12. การพัฒนาระบบข้อมลู และ และจรรยาบรรณวิชาชพี และสถาบันสังคมอื่นทจ่ี ดั
15. การคดั เลอื กหนังสือ สารสนเทศเพื่อการจดั ทาและ 18. การสง่ เสริมวนิ ัย คุณธรรม การศึกษา
แบบเรียนเพ่ือใชใ้ น จัดหาพัสดุ และจริยธรรมสาหรบั 19. งานประสานราชการกบั
สถานศึกษา 13. การจัดหาพัสดุ ข้าราชการครแู ละบคุ ลากร ส่วนภมู ภิ าคและส่วน
16. การพฒั นาและใชส้ ่ือ 14. การควบคมุ ดูแล บารุงรักษาและ ทางการศึกษา ทอ้ งถ่นิ (ท) การรายงาน
เทคโนโลยเี พ่อื การศึกษา จาหน่ายพสั ดุ 19. การริเรมิ่ สง่ เสรมิ การขอรับ ผลการปฏบิ ัตงิ าน
17. การพฒั นานกั เรียนเรยี นรวม 15. การจัดหาผลประโยชนจ์ าก ใบอนญุ าต 20. การจดั ระบบการควบคุม
18. งานห้องสมดุ ทรพั ยส์ นิ 20. การพฒั นาขา้ ราชการครูและ ภายในหนว่ ยงาน
16. การเบิกเงนิ จากคลัง บุคลากรทางการศกึ ษา การ 21. แนวทางการจัดกจิ กรรม
17. การรบั เงิน การเกบ็ รักษาเงนิ ดาเนินการที่เกี่ยวกับการ เพ่ือปรบั เปลีย่ นพฤตกิ รรม
และการจา่ ยเงนิ บริหารงานบคุ คลให้เป็นไป ในการลงโทษนักเรียน
18. การนาเงนิ สง่ คลงั ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการนั้น
19. การจัดทาบญั ชกี ารเงนิ
20. การจดั ทารายงานทางการเงนิ
และงบการเงิน
21. การจดั ทาหรอื จดั หาแบบพมิ พ์
บัญชี ทะเบียน และรายงาน

หนา้ 27

แผนผังท่ี 2 แสดงโครงสรา้ งกลมุ่ บริหารงานวชิ าการ

ดร.มชี ยั พลทองมาก
ผบู้ ริหารสถานศึกษา

นางขัตติยา หมหู่ มน่ื ศรี
หวั หน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

หวั หนา้ วิชาการระดบั สายชั้น

นางสนุ ดา เภาศรี นางขตั ตยิ า หมหู่ ม่นื ศรี นางสาวนพวรรณ พร้อมวงศ์
หวั หน้าสายชน้ั ปฐมวยั หัวหนา้ สายชนั้ ประถมศกึ ษา หวั หนา้ สายชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้

หน้า 28

แผนผงั ท่ี 2.1 แสดงโครงงสร้างการปฏิบตั ิงานกล่มุ บรหิ ารงานวิชการ

นางสนุ ดา เภาศรี นางขัตตยิ า หมู่หมน่ื ศรี นางสาวนพวรรณ พร้อวงศ์ นางสุธรรมมา วงศ์ธนบัตร

 การพัฒนาหรือการ  การวางแผนงานดา้ น  การพัฒนาหลกั สูตรของ  การส่งเสริมชมุ ชนให้มี

ดาเนนิ การเกีย่ วกับการ วชิ าการ สถานศกึ ษา ความเขม้ แขง็ ทางวิชาการ
ใหค้ วามเหน็ การพฒั นา  การจัดการเรยี นการสอน  การพัฒนากระบวนการ  การประสานความร่วมมือ

สาระหลกั สตู รทอ้ งถ่นิ ในสถานศึกษา เรียนรู้ ในการพฒั นาวชิ าการกับ

 การนเิ ทศการศกึ ษา  การวจิ ัยเพอ่ื พฒั นา สถานศึกษาและองคก์ รอน่ื

 การสง่ เสริมชุมชนให้มี คณุ ภาพการศึกษาใน  การส่งเสริมและสนบั สนนุ

ความเขม้ แขง็ ทาง สถานศึกษา งานวิชาการแกบ่ คุ คล

วิชาการ  การพฒั นาระบบประกนั ครอบครัว องคก์ ร

 การจัดทาระเบยี บและ คุณภาพภายในและ หนว่ ยงานสถาน

แนวปฏบิ ัติเกี่ยวกับงาน มาตรฐานการศกึ ษา ประกอบการ และสถาบัน

ดา้ นวชิ าการของ อ่ืนทีจ่ ัดการศึกษา

สถานศกึ ษา

นางสธุ รรมมา วงศ์ธนบตั ร นายสุประวัติ วงศ์ธนบตั ร นางสาวณัพฐอร เกษมี นางสาวนพวรรณ พรอ้ มวงศ์
 การคดั เลือกหนังสอื  การวัดผล ประเมนิ ผล  การพัฒนาและสง่ เสรมิ  งานหอ้ งสมุด

แบบเรยี นเพ่อื ใช้ใน และดาเนนิ การเทียบโอน ใหม้ ีแหล่งเรยี นรู้
สถานศกึ ษา ผลการเรยี น  การพัฒนาและใช้สอ่ื
 งานทะเบียน
 การแนะแนว เทคโนโลยเี พอื่ การศกึ ษา

นางขัตตยิ า หม่หู ม่นื ศรี
 การพฒั นานักเรียนเรียนรวม

หนา้ 29

แผนผงั ที่ 2.2 แสดงโครงสรา้ งการบริหารงานมกล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย

หวั หนา้ กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวนพวรรณ พรอ้ มวงศ์
และครูผู้สอนภาษาไทยระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้น

(ศษ.บ. บรหิ ารการศึกษา)

ครผู สู้ อน ประกอบดว้ ย

นางเครอื วลั ย์ แสนกลา้ นางขตั ติยา หมหู่ มื่นศรี นางสาวศศิธร ศรีแกว้
ครูผสู้ อนภาษาไทยระดบั ประถม ครผู สู้ อนภาษาไทยระดบั ประถม ครูผสู้ อนภาษาไทยระดบั ประถม

(ศษ.บ. การประถม) (กศ.ม. แนะแนว) (ค.บ. ภาษาไทย)

หน้า 30

แผนผังที่ 2.4 แสดงโครงสรา้ งการบรหิ ารงานมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หวั หนา้ กลุม่ สาระการเรยี นร้คู ณิตศาสตร์

นายวีระ แซย่ า่ ง
และครผู ู้สอนคณติ ศาสตร์ (ค.บ.คณติ ศาสตร)์

ครผู ู้สอน ประกอบด้วย

นายสุประวัติ วงศธ์ นบัตร นายทศพร สว่างอารมณ์ นางขตั ตยิ า หมหู่ มน่ื ศรี
ครผู สู้ อนคณติ ศาสตรร์ ะดบั มธั ยม ครูผสู้ อนคณติ ศาสตรร์ ะดบั ประถม ครูผสู้ อนคณติ ศาสตรร์ ะดบั ประถม

(กศ.ม.บริหารการศึกษา) (ค.บ. สงั คมศึกษา) (ค.บ. การศกึ ษาปฐมวัย)

หน้า 31

แผนผงั ที่ 2.5 แสดงโครงสรา้ งการบริหารงานมกลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

หวั หนา้ กลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุประวัติ วงศธ์ นบตั ร
และครูผสู้ อนวิทยาศาสตรร์ ะดบั มธั ยมศึกษา

(กศ.ม.บรหิ ารการศึกษา)
ครูผ้สู อน ประกอบด้วย

นายประสิทธ์ิ เภาศรี นางสาวณพฐั อร เกษมี
ครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถม ครผู สู้ อนเทคโนโลยรี ะดบั มัธยม

(กศ.ม. บริหารการศึกษา)

หน้า 32

แผนผงั ที่ 2.6 แสดงโครงสรา้ งการบริหารงานมกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

นายสธุ รรมมา วงศ์ธนบัตร
และครูผ้สู อนภาษาอังกฤษระดบั มธั ยมศึกษา

(ค.บ. ภาษาองั กฤษ)
ครผู ูส้ อน ประกอบดว้ ย

นางเครือวัลย์ แสนกล้า นางสาวขนิษฐา ประทมุ แมน
ครผู สู้ อนภาษาองั กฤษระดับประถม ครผู สู้ อนภาษาองั กฤษระดบั ประถม-มัธยม

(ศษ.บ.การประถมศกึ ษา) (ค.บ. ภาษาองั กฤษ)

หน้า 33

แผนผงั ที่ 2.7 แสดงโครงสร้างการบรหิ ารงานมกลมุ่ สาระการเรียนรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม

หัวหน้ากล่มุ สาระการเรยี นรู้สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายประสิทธ์ิ เภาศรี
และครผู สู้ อนสงั คมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา

(ค.บ. สังคมศึกษา)

ครผู ้สู อน ประกอบด้วย

นายทศพร สว่างอารมณ์ นางสธุ รรมมา วงศ์ธนบัตร นายสปุ ระวตั ิ วงศธ์ นบัตร
ครูผสู้ อนสังคมระดับประถมศึกษา ครูผสู้ อนสังคมศึกษาระดบั ม.3 ครูผสู้ อนสงั คมระดับ ม.1
(กศ.ม.บริหารการศกึ ษา)
(ค.บ. สงั คมศึกษา) (ค.บ. ภาษาอังกฤษ)

นางสาวณพฐั อร เกษมี นางสาวพัชรินทร์ แม้นพว่ ง นายชวรฐั สทุ ธมสุ กิ
ครผู สู้ อนสังคมศึกษาระดับ ม.2 ครผู สู้ อนสังคมระดับประถมศึกษา ครูผสู้ อนสงั คมระดบั ประถมศกึ ษา

(กศ.ม.บริหารการศกึ ษา) (ค.บ. การประถมศกึ ษา) (ค.บ. รฐั ศาสนศาสตร์)

หน้า 34


Click to View FlipBook Version