The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือเรียนภาษาเกาหลีเล่มที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ORM Kittayaporn Khamphira, 2020-07-14 10:29:59

맞춤한국어 교재 (태국어권) 1

หนังสือเรียนภาษาเกาหลีเล่มที่ 1

Keywords: ภาษาเกาหลี

맞춤 한국어 1 (태국어권)

집필진 김중섭 (경희대학교)
이미혜 (이화여자대학교)
조현용 (경희대학교)

보조 집필 김낭예 (경희대학교)
박혜경 (경희대학교)

번역 시무앙 케와린 (เกวลิน ศรีมวง 나레수안대학교)
현지 감수
김상남 (태국 한국교육원)
이혜진 (방콕한인토요학교)

심의 류봉희 (교육과학기술부 재외동포교육담당관)
김종길 (교육과학기술부 행정사무관)
홍성수 (국립국제교육원 국제교류부장)
김영순 (국립국제교육원 교육연구관)
조연홍 (국립국제교육원 교육연구사)

디자인 (주)도서출판 하우
발행 2012년 12월 20일
저작권자 교육과학기술부
발행인 국립국제교육원

본 교재의 저작권 및 판권은 교육과학기술부의 소유이며
허가 없이 복사 또는 전재할 수 없습니다.맞춤 한국어(태국어권)는 한글학교에서 한국어를 배우는 태국어권 어린이들을 위한
교재이다. 그중 1,2권은 예비 초등학생 및 초등학교 1,2학년 어린이들에게 초점을 맞춘
교재로서 한글의 자모를 비롯하여 기초적인 한국어 문장을 반복적으로 학습하면서 자연스럽게
한국어에 친숙해질 수 있도록 하였다. 또한 이제 막 한국어를 본격적으로 배우기 시작한 어린
학습자들이 한국어가 재미있고 쉽다는 첫인상을 가질 수 있도록 어린이들의 눈높이에 맞는
재미있고 다양한 활동을 중심으로 구성하였다.

본 교재는 한글학교의 학사 일정을 고려하여 전체 단원을 15개로 구성하고 2개의 복습
단원을 두어 학교별 학기제에 따라 유연하게 사용할 수 있도록 하였다. 한 단원은 2주에 걸쳐
학습할 수 있도록 구성하여 1년에 한 권의 교재를 마칠 수 있도록 하였다.

또한 학습자가 어린이들이고 그중 많은 수가 미취학 아동들일 수 있다는 점을 염두에
두어 어린이들의 특성과 눈높이를 고려한 교재를 개발하고자 하였다. 무엇보다 학습자들이
태국어권 어린이들이라는 점을 고려하여 본문 및 모든 학습 내용과 연습 활동의 지시문, 문화
소개란의 지문을 한국어와 태국어로 제시하였다.

내용 구성에 있어서 본 교재의 특성은 다음과 같다. 첫째, 재외동포 아동 학습자의 언어
발달 및 인지 발달 단계, 정의적 측면을 고려하여 ‘주제 중심’, ‘활동 중심’으로 교재를
구성하였다. 둘째, 교실에서 배운 내용을 가정이나 또래 집단에서 곧바로 활용할 수 있도록
문형 중심으로 교육 내용을 구성하였다. 배운 문형을 활용한 다양한 연습과 활동으로 학습에
대한 부담을 덜어 주려 하였다. 셋째, 재외동포 아동의 한국어 의사소통을 촉진하여 교육의
효과를 극대화할 수 있는 다양한 활동(activity)을 제시하였다.

교재는 모두 15개의 학습 단원과 2개의 복습 단원으로 이루어져 있다. 그중 1권의 1과부터
6과는 자모편으로 한글을 처음 접하는 학습자들이 음가와 철자에 익숙해지도록 하는 데
중점을 두어, 읽고 쓰는 다양한 활동을 통해 쉽고 재미있게 한글을 익힐 수 있도록 하였다.
단원은 본문, 배워 봐요, 들어 봐요, 말해 봐요, 써 봐요, 읽어 봐요, 문화로 구성되어 있는데
각 영역의 특징은 다음과 같다.

본문은 단원에서 목표로 하는 문형과 어휘를 포함하고 있는 4문장 정도의 간단한 대화문으로
제시하였다. 그리고 대화 상황에 맞는 삽화를 제시하여 이해를 돕고자 하였다.‘어휘와 표현’에서는 단원의 주제에 맞는 1개 또는 2개 범주의 어휘 및 표현을 제시하였으며 학습자의

4 맞춤 한국어 1

흥미를 높이고 이해를 돕기 위해 그림 또는 사진 자료를 함께 수록하였다. 또한 배운 어휘를 바로 확인,
연습할 수 있도록 연결하기, 완성하기 등의 연습 문제를 제시하였다.

‘문법’에서는 아동 학습자에게 필요한 문형 중심의 표현 문법을 중심으로 다루었으며 한 단원에 문법
1~2개를 제시하고 전형적인 대화와 그림을 통해 문법의 의미와 화용 정보를 쉽게 알 수 있게 하였다.
또한 대화 완성하기, 질문에 대답하기 등의 연습 문제를 함께 제시하여 배운 내용을 바로 확인해 볼 수
있도록 하였다.일상적인 한국어 구어를 제공하여 자연스러운 한국어를 익힐 수 있도록 하였다. 일상 대화부터 상담,
문의, 안내 방송 등 다양한 담화 상황을 제시하여 듣기 능력 향상에 도움이 될 수 있도록 하였다.

배운 어휘와 문법을 활용해 말하기 활동을 하도록 설계하였다. 주로 짝활동 또는 모둠 활동을 통해
아동들이 실제 의사소통 상황에서 수행할 만한 말하기 활동으로 구성하여 적극적으로 참여할 수 있도록
설계하였다.

한국어를 처음 시작하는 단계이므로 모방해서 쓰기 활동을 통해 한글 및 한국어에 익숙해지도록
하였다. 3권 이후부터는 순차적으로 학습자 스스로 문장을 구성하고 쓸 수 있는 활동으로 전개된다.
단계적인 쓰기 교육을 통해 재외동포 아동의 철자 및 맞춤법, 띄어쓰기의 정확성을 배양하는 동시에
쓰기 능력을 향상시킬 수 있도록 구성하였다.단계별로 적절한 읽기 자료를 제시하여 한국어 문어에 대한 이해를 돕고 독해력을 배양할 수 있도록
구성하였다. 특히 1권에서는 문장 단위의 낭독 연습을 포함한 것이 특징이며 점차적으로 담화 단위의
내용 이해로 확대하였다.

문화 교육의 목표를 한국 아동들이 배우는 지식 및 상식을 아는 것, 또래 아동들이 배우는 문화를
아는 것, 한국의 일상적 문화를 아는 것, 태국의 문화와의 비교 문화적 능력을 키우는 것으로 설정하여
사진이나 그림 자료를 통해 이해를 도왔다. 또한 일방적인 정보 전달이 아닌 과제 수행 방법을 도입해
새롭게 익힌 한국 문화를 직접 수행해 보도록 구성하였다.

5เก ลี เ ก ร( ร ก )นีเ น เรี น ร นกเรี น ี นก รเรี น

เก ลี น รงเรี น นกล เลม 1, 2 มง นนกเรี นร . 1, 2 ร ก ว ก ร น น เก ลีเ ง น

น กร ว ก ร เก ลีเ นกเรี น นเ ก เก ลี ก ร ก น ม

ล เ นกเรี นว เ ว ีเ ิงเริมเรี น เก ลี เรี น ง นก น น กิ กรรม ง น เรี น ง

มีร ีง มน เ

รง ร ง เรี น ล งก ลก ร ง รงเรี น นกล มี ลก 15 ล วน 2

รงเรี นเ ง ม ร น ร น ม ว มเ ม ม

ว ร ง งก ร น เรี น นีกเ นนกเรี น ีเ นเ ก ล ง วน ง ม เ รงเรี น

ล นง งลก นกเรี น ีเ นเ ก ี เ น ลก งนน งมี ร ก เ วน ี

เ น ก ง ล น น ว น รรม

ลก เน ง เรี น นี ก ร ก ร รก เรี น นีเ น ‘ นก ร ’ ล ‘ กิ -

กรรม’เ นก ล ว มรเ กนกเรี น ร ก ร ี ง ‘ ร ลก’ นก ร ก นเ นกเรี น

นเ ล น น ี นกเรี น ร ลกม ก น ว กิ กรรมง ร ก ร ี มมี

กิ กรรม ี ล ก ล ง ว งเ รมิ ก ก ร ร เก ลี ก เ กนกเรี น งมี ร ิ ิ ง

ร ล เลม ร ก ว ลก 15 ล วน 2 นเลม 1 ง ี 1 ง ี 6 เน

เ นก ร ก เก ลี ร ีเริมเรี น เก ลี ร ก ว กิ กรรม ง เ ก ร กก ร น ล ก ร

เ ี น ี นก น น ว นกเรี น นเ ก เ ี ง ล ว ก ร เก ลี รง ร ง ง ล รก ว

ร ลก ศ ล นวน ว กร ล ง ง กน กี ว ม ก กน กี ว ม กเ ี นกน ก นกนเ

ล ว น รรม ล วน มีลก ง นี

รง ร ง เรี น

ร ลก รม 4 ร งมี ศ ล นวน ี กน
นก ร ง งิ น ว
ร ลก ง ล เ น น น ง
น เรี นนน รร มี ร ก ี ว เ

ศ ล นวน

น วน ‘ ศ ล นวน’ มี ศ ล นวน นง ร ง มว ร ม รก เ ว
เ ม ง ร เ ิม มร เ ว มเ ว ม
เ ง นน ก กนี งมี ก เน

ม ล ก รน ศ นน ว

6 맞춤 한국어 1

ว กร

น วน ‘ ว กร ’ มี ว กร ี นร ี เน ร นกเรี น 1-2 ว กร นกเรี น เ วม
ร ก น ก กนี งมี ก เน เ ิม
ม ล วิ ีก รน มก ก นน ล

มร ร มเ ว ม ิง เี รี นม ว

ล ง ง กน ีกว

ี รงิ นกเรี น เรี นร เก ลี เี น รรม ิ ว น ก ก ร ง งนกเรี น ว ร
ี ลก ล งเ ี ง น น น นก ร ง เี กิ น ว ก ร
เนน นน กร มกร รกศ ง

ม ก กน กี ว

น ศ ล ว กร ีเรี นม ม นกิ กรรม กิ กรรม ี ก นเ นกิ กรรม กก ร น นก ร ง

น วี ิ ร วน นกเรี น กน ร รวมกน ง ม

ม กเ ี นกน

ว นกเรี น ีเ ิงเริมเรี น เก ลี นเ ก ก ร เก ลี ล ร เก ลี ว กิ กรรมเ ี น
น ก ก รเ ี น
ม นกเรี น กเ ี น ร นเ ง ง ี 3 เ น น กิ กรรม กเ ี นนี ว
น ก งน
งนกเรี น งเ น น น ว นกเรี นเ ี น ว ง ม ก ง ม ก รวิ ี เวนวรร

ก รเ ี น นร ี ง น

ก นกนเ

เน เ ม มก ร ว มร งนกเรี น นกเรี น น ว มเ เ น ก กร น เ น
เลม 1 มกี ิ กรรม ก น ว นกเรี นเ ว ม ม
เร กเ ี ง ร ีม ง ร เ งเม ก น

ว น รรม

ร ง งก รเรี นรว น รรม เ ก ร ก ิง นี กเรี นเก ลเี รี นร งวิ ก ร ล ว น รรม เ ก

ร กว น รรม ง งเก ลี ล ร งเ ริม ก นก ร ิ วิเ ร เ ว มเ ม น ร ว ม ก งร

ว งว น รรม ล เก ลี มี ร ก ว เ ง น น ก กนีร เน งเ น กร น

นกเรี น ิ ม ง ก ง กร เ ิม

7

일 기น 4

기 รเ ง น 11
21
자 (1) น (1) 31
41
자 (2) น (2) 51
61
(1) ร ร ม(1)
71
(2) ร ร ม(2)

วก

(1) วน(1)

8 맞춤 한국어 1

안하요 ว ี? 1권

태국 사 이 요 เ น น 81
91
이요 เ ร? 101
111
이 예요 นี ร? 121
131
연 요 มี ิน ม? 141
151
우 주 요 นม น 161
171
요 ร? 182
184
학교 요 รงเรี น
9
자 요 น กร น

(2) วน(2)


인 รร นี ศ

등장 인물 소개

김수지 이민수 박유진 최지훈

르차 김 라니 숙산 파누퐁 락찻 나파펀 콘디

정은혜 선생님 수지 엄마 수지 아빠

10 맞춤 한국어 1

1과 기본 모음
บทที่ 1
สระเบ้ อื งตน

친구들 집이 어디예요? 집을 찾아보세요.

นเ น ี น? นเ น เ

1과 기본 모음 11

배워 봐요

มาเรยี นรกู้ นั

선생님을 따라 읽어 보세요.

นม ร

ㅏㅓㅗㅜㅡㅣ
아어오우으이

12 맞춤 한국어 1

선생님을 따라 읽어 보세요.

นม ร

ㅑㅕㅛㅠ
야 여요유

1과 기본 모음 13

มาลองฝกึ กัน

1 다음 글자를 보고 순서에 맞게 써 보세요.

กเ ี น ี เ น มล กง

ㅏ① ② ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ

ㅑ① ② ㅑㅑㅑㅑㅑ


ㅓ① ② ㅓ ㅓ ㅓ ㅓ ㅓ

ㅕ① ③ ㅕㅕㅕㅕㅕㅗ① ㅗ ㅗ ㅗ ㅗ ㅗㅛ① ② ㅛ ㅛ ㅛ ㅛ ㅛㅜ① ㅜ ㅜ ㅜ ㅜ ㅜ


ㅠ① ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ

②③

ㅡ① ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ

ㅣ① ㅣㅣㅣㅣㅣ

14 맞춤 한국어 1

2 다음을 소리 내어 읽고 왼쪽의 모음을 찾아 표 하세요.

น กเ ี ง ศ ล ร น ง ม น ศ เ ลววงกลมล มร

ㅏ 아이
ㅑ 아야!
ㅕ 여우
ㅗ오
ㅗ 오이
ㅛ 요요
ㅜ 우유
ㅣ이

1과 기본 모음 15

읽어 봐요

ฝกึ อ่านกันเถอะ

다음 그림을 보고 읽어 보세요.

ร ลว น ศ ว

아이 오이

오 여우
우유 아야!
요요

16 맞춤 한국어 1

들어 봐요

ลองฟงั ดกู นั ดกี ว่า

1 잘 듣고 맞는 것에 표 하세요. 01

ง ง ง ล เ ี นวงกลม ี ก งลง นวงเล

① 아( ) 어( )

② 여( ) 야( )

③ 어( ) 으( )

④ 오( ) 우( )

⑤ 으( ) 이( )

2 잘 듣고 맞는 것에 표 하세요. 02 오
()
ง ง ง ล เ ี นวงกลม ี ก งลง นวงเล
()

아이 오이
② ()

()

여우 우유
③ ()

()

1과 기본 모음 17

들어 봐요

มาฝึกเขียนกนั

3 잘 듣고 순서대로 연결하세요. 03

ง ง ง ล ล กเ น ก ง มล

애 외
야 이
어 으

여유


오우

의위

18 맞춤 한국어 1

มาลองทาํ ด้วยกนั เถอะ

1 ‘ㅣ(이)’를 찾아서 색칠해 보세요. 무슨 숫자예요?

ร ‘ (이)’ เ ล ร ี ลว ว เ นเล ร?

ㅜ ㅕㅑㅗ ㅣㅜ ㅜ
ㅏㅣ
ㅔㅠ

ㅡ ㅣ ㅓ

ㅑ ㅓㅗ

2 ‘ㅗ(오)’를 찾아서 색칠해 보세요. 무슨 숫자예요?

ร ( ) เ ลร ี ลว ว เ นเล ร

ㅏ ㅑㅓㅕ

ㅗ ㅗㅛ
ㅠㅗ ㅠ ㅡㅛ ㅜ ㅗㅣ

ㅓ ㅗ ㅗ
ㅡㅏ

1과 기본 모음 19

มาลองทําดว้ ยกันเถอะ

3 엄마와 놀이동산에 가려고 해요. ‘ㅏ’에서 ‘l’까지 써 보세요.

ก เ ี วเลนก ม เ ี น ง

20 맞춤 한국어 1

2과 자음 (1)
บทท่ี 2 พยัญชนะ(1)
2과 자음 (1) 21

배워 봐요 ㄷ

มาเรียนรู้กัน ㅈ

ㄱㄴ
ㄹㅁ
ㅅㅇ

22 맞춤 한국어 1

자음과 모음이 만나요. 소리를 알아봐요.

น ก ร ม เ กน ล ง กเ ี ง ิ

ㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠㅡㅣ

ㄱ가 갸 거 겨 고 교 구 규 그 기
ㄴ나 냐 너 녀 노 뇨 누 뉴 느 니
ㄷ다 댜 더 뎌 도 됴 두 듀 드 디
ㄹ라 랴 러 려 로 료 루 류 르 리
ㅁ마 먀 머 며 모 묘 무 뮤 므 미
ㅂ바 뱌 버 벼 보 뵤 부 뷰 브 비
ㅅ사 샤 서 셔 소 쇼 수 슈 스 시
ㅇ아 야 어 여 오 요 우 유 으 이
ㅈ자 쟈 저 져 조 죠 주 쥬 즈 지

2과 자음 (1) 23

มาลองฝึกกนั

1 순서대로 따라 써 보세요.

ก ี น ี เ น มล

ㄱ① ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ

ㄴ① ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ

ㄷ① ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ③ ㄹ① ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ


ㅁ① ② ㅁ ㅁ ㅁ ㅁ


ㅂ① ③ ② ㅂ ㅂ ㅂ ㅂ


ㅅ① ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ


ㅇ① ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ

ㅈ① ㅈ ㅈ ㅈ ㅈ


24 맞춤 한국어 1

2 다음 낱말에서 왼쪽 자음을 찾아서 표 해 보세요.

น น ง ม น ศ เ ลววงกลมล มร

ㄱ 거미 고구마

구두

ㄴ 나무 어머니
두유 두부
다리오리 라디오 다리미

2과 자음 (1) 25

มาลองฝึกกัน

ㅁ 머리 무
바나나 나비
모자 사자 버스
오이 아이
ㅂ 지구 주스

바지이마자두

26 맞춤 한국어 1

읽어 봐요

ฝกึ อา่ นกันเถอะ

1 엄마가 맛있는 간식을 준비했어요. 식탁 위에 무엇이 있는지 읽어 보세요.

มเ รี ม งว ง ว น ว มี ร น ง

고구마 바나나 두유 자두 주스

2 여러분은 위에 있는 간식 중 무엇을 먹고 싶어요? 먹고 싶은 것을 그리고 이름을
말해 보세요.

น รร งว ง ี น น วกเร กกนิ ร? ว ร งว ง ี กกิน ล ก ว

2과 자음 (1) 27

들어 봐요

ลองฟังดกู ันดกี ว่า

1 잘 듣고 맞는 것에 표 하세요. 04

ง ง ง ล เ ี นวงกลม ี ก งลง นวงเล

① 너( ) 더( )

② 구( ) 두( )

③ 나( ) 라( )

④ 사( ) 자( )

2 잘 듣고 맞는 것에 표 하세요. 05

ง ง ง ล เ ี นวงกลม ี ก งลง นวงเล

① 나무 ( ) 나비 ( )

② 오리 ( ) 오이 ( )

③ 모자 ( ) 모기 ( )

④ 바지 ( ) 바다 ( )

28 맞춤 한국어 1

มาลองทําดว้ ยกันเถอะ

1 자음을 예쁘게 색칠해 보세요.

ร ี น ว งม

ㄱㄴㄷ
ㄹㅁㅂ

ㅅㅇ


2과 자음 (1) 29

มาลองทาํ ด้วยกันเถอะ

2 아래 자음을 이용해서 그림을 그려 보세요.

งว ร น เ น รงร ง

ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈ

ㄱㄴ ㄷ

30 맞춤 한국어 1

3과 자음 (2)
บทที่ 3 พยัญชนะ(2)

ㄱㅋ ㄲ
ㅂ ㅍ ㅃㄷ ㅌㄸ

ㅎ ㅅㅆ

3과 자음 (2) 31

배워 봐요

มาเรยี นรู้กนั

ㄱ ㅋ 코
ㄷ ㅌ 타조
ㅂ ㅍ 포도
ㅈ ㅊ 치마
ㅎ 하마

32 맞춤 한국어 1

ㄱㄲ 까치
ㄷㄸ 따다
ㅂㅃ 뿌리
ㅅㅆ 쓰다
ㅈㅉ 짜다

3과 자음 (2) 33

มาลองฝึกกนั

1 순서대로 따라 써 보세요.

ก ี น ี เ น มล

ㅊ① ② ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ


ㅋ① ㅋㅋㅋㅋㅋㅌ① ㅌㅌㅌㅌㅌㅍ① ㅍㅍㅍㅍㅍ

②③


ㅎ① ③ ㅎㅎㅎㅎㅎ2 다음 낱말에서 왼쪽 자음을 찾아서 표 해 보세요.

น น ง ม น ศ เ ลววงกลมล มร

ㅊ ㅍ 파리
치마 치즈 파 호두

ㅋ ㅎ
구두 쿠키 하마


타조 다리

34 맞춤 한국어 1

3 순서대로 따라 써 보세요.

ก ี น ี เ น มล

ㄲ① ② ㄲㄲㄲㄲㄲ
ㄸ① ③ ㄸㅋㅋㅋㅋ
ㅌㅌㅌㅌㅌ
②④ ㅆㅍㅍㅍㅍ
ㅉㅉㅉㅉㅉ
ㅃ① ②⑤ ⑥

③⑦
④⑧

ㅆ① ③
②④

ㅉ① ③
②④

4 왼쪽 자음이 들어 있는 낱말에 표 해 보세요.

น น ง ม น ศ เ ลววงกลมล มร

ㄲ ㅆ
쿠키 까치 아저씨 사자

ㄸ ㅉ
다리 따다 자두 짜다


뿌리 포도

3과 자음 (2) 35

들어 봐요

ลองฟงั ดกู ันดกี วา่

1 잘 듣고 맞는 것에 표 하세요. 06

ง ง ง ล เ ี นวงกลม ี ก งลง นวงเล

① 가( ) 카( ) 까( )
떠( )
② 더( ) 터( ) 빠( )

③ 바( ) 파( )

2 잘 듣고 맞는 것에 표 하세요. 07

ง ง ง ล เ ี นวงกลม ี ก งลง นวงเล

① 사다 ( ) 싸다 ( )

② 부리 ( ) 파리 ( ) 뿌리 ( )
)
③ 자다 ( ) 차다 ( ) 짜다 (

36 맞춤 한국어 1

큰 소리로 읽어 보세요. 읽어 봐요

น กเ ี ง ง ฝกึ อา่ นกันเถอะ

ㄲ 3과 자음 (2) 37

써 봐요

มาฝกึ เขียนกัน

그림을 보고 알맞은 낱말을 써 보세요.

ร ลวเ ี น ศ ี ก ง

ㄲ 까치

ㄸ 따다

ㅃ 아빠

ㅆ 쓰다

ㅉ 짜다

38 맞춤 한국어 1

มาลองทําดว้ ยกันเถอะ

1 소리가 어떻게 달라요? 선생님과 같이 연습해 보세요.

กเ ี ง งกน ง ร? ก กเ ี งก ร

ㄱㅋㄲ

ㄷㅌㄸ

ㅂㅍㅃ

ㅅㅆ

ㅈㅊㅉ

3과 자음 (2) 39

มาลองทาํ ดว้ ยกันเถอะ

2 노래를 불러 봐요.

ม ร งเ ลงกน ีกว

‘코끼리 아저씨’ 노래를 이렇게 불러 봐요.

ม ร งเ ลง“ลง ง”กน


코끼리 아저씨는 코코 코코코
♪코 코 코 코 코 코- 코 코 코 코 코

코끼리 아저씨,
카메라 봐요.

40 맞춤 한국어 1

4과 복합 모음 (1)
บทที่ 4 สระประสม(1)
4과 복합 모음 (1) 41

배워 봐요 애

มาเรยี นรู้กนั 에

ㅏ+ㅣ ㅐ 의
ㅑ+ㅣ ㅒ
ㅓ+ㅣ ㅔ
ㅕ+ㅣ ㅖ
ㅡ+ㅣ ㅢ

42 맞춤 한국어 1

선생님을 따라서 읽어 보세요.

นม ร

4과 복합 모음 (1) 43

าลองฝึกกัน

ㅐ② ㅐㅐㅐㅐㅐ

①③

ㅒ② ㅒㅒㅒㅒㅒ

①④ㅔ① ㅔㅔㅔㅔㅔㅖ①
ㅖㅖㅖㅖㅖ
②④

ㅢ② ㅢ ㅢ ㅢ ㅢ ㅢ얘기
개미

44 맞춤 한국어 1

다음 낱말에서 왼쪽 모음을 찾아서 표 해 보세요.

ร น ง ม น ศ เ ลววงกลมล มร

ㅐ 개구리 네모

게 새우 해

ㅔ 얘기 베개

가게 의사 시계

ㅒ 차례 카메라

세수모래의자

4과 복합 모음 (1) 45

읽어 봐요 해
얘기
ฝกึ อ่านกันเถอะ
네모
개미 차례
의사

시계
의자

46 맞춤 한국어 1

1 잘 듣고 맞는 것에 표 하세요. 08 들어 봐요

ง ง ง ล เ ี นวงกลม ี ก งลง นวงเล ลองฟังดกู นั ดีกว่า

① 애( ) 얘( )
)
② 으( ) 의( )

③ 에( ) 예(

2 잘 듣고 글자를 완성하세요. 09

ง ง ง ลเ ี น มร

① ②4과 복합 모음 (1) 47

써 봐요 카메라
카메라
มาฝึกเขียนกนั

1 그림에 알맞은 낱말을 쓰세요.

ร ลวเ ี น ศ ี ก ง
개구리
개구리

의사 차례
의사 차례

48 맞춤 한국어 1

2 우리 집에 뭐가 있어요? 아래 그림에 써 보세요.

มี ร น น ง? เ ี น ศ ลง นร

새 시계
게 새우

의자

4과 복합 모음 (1) 49

มาลองทาํ ดว้ ยกนั เถอะ

‘ㅔ(에)’는 빨간색, 다른 모음은 노란색으로 색칠해 보세요. 무슨 그림이에요?

ร ี ง รง ร ( ) ล ร เี ล ง รง ร น กม เ นร รเ ?

ㅠ ㅗㅑ ㅣ

ㅖㅔ ㅔㅐ

ㅛㅔ ㅔㅔ ㅛ
ㅔ ㅣ

ㅔ ㅔ ㅔ ㅔ

ㅒㅔ ㅔㅔ ㅔ

ㅔ ㅣ ㅗ ㅔ
ㅠ ㅛ

50 맞춤 한국어 1


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Module 10
Next Book
( حرف ( ف ق