The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ddttgr1125, 2021-01-29 23:32:01

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี

251

ภาคผนวก ง
การพัฒนาเครอื ขา่ ยให้กบั ชมุ ชนเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วย

จดั ทำ Webpage

252

253

254

255

ภาคผนวก จ
รายชอื่ ผ้ใู หข้ ้อมลู

256

ภาคผนวก ฉ
แบบสรปุ โครงการวจิ ัย

257

แบบสรุปโครงการวจิ ัย

สัญญารบั ทุนอุดหนุนการวิจัย วิสาหกจิ ชุมชนศนู ย์อนุรกั ษ์พันธก์ ลว้ ยสพุ รรณบุรี

ชือ่ โครงการ การพฒั นาศูนยก์ ารเรียนรู้แบบมีสว่ นรว่ มในการอนรุ ักษ์พันธ์ุกลว้ ย

จังหวดั สุพรรณบุรี

หัวหน้าโครงการ พระครโู สภณวรี านุวตั ร ,ดร.พร้อมคณะ

หนว่ ยงาน มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลัย

ความเป็นมาและความสำคัญ
สภาพปัจจุบันเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากความ

เปราะบางหรือความผันผวนของเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงปัญหา
ภายในประเทศทัง้ ดา้ นการเมือง ด้านสงั คม ยังเป็นข้อจำกดั สำคญั ต่อการพฒั นาการเกษตรของประเทศ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงเน้นความ
ต่อเนื่องกับแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยเน้น
“เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในรูปแบบชุมชน ให้ความสำคัญกับการ
รวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดันให้สามารถดำเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยี งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้
ต่อเนื่องจากแผนที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็น ส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้
ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีประเด็นสำคัญที่ควร พิจารณาเพ่ือ
นำไปสู่การพฒั นาและแกไ้ ขในอนาคต

ในอดีตสังคมไทยมีความผูกพันกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากลักษณะการ
ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ได้แก่ การตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย การเพาะปลูก
ทำการเกษตร รวมไปถึงการพัฒนาวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาที่
สอดคล้องกับทรัพยากรหรือถิ่นฐานที่ตนอาศัยอยู่ วิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อนจึงมีความ
เกื้อกูลกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่อาศัย มีความใกล้ชิดผูกพันกับธรรมชาติ โดยเฉพาะด้าน
การเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ สงิ่ แวดลอ้ ม สงั คมและวฒั นธรรมของประเทศไทยไม่วาจะเป็นใน
อดีตหรอื ปจั จุบนั โดยเฉพาะต่อประชากรในระดบั รากหญ้าซึ่งเปน็ บุคลากรกลุ่มใหญ่ของประเทศดังนั้น
ภาคการเกษตรของไทยจึงเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิ ที่สำคัญของประเทศ เป็นรากฐานของ
การสรา้ งความมนั่ คงทางอาหารของประเทศและของโลก ประชากรสว่ นใหญข่ องประเทศอยู่ในภาคการ
ผลิตทางการเกษตร และยังเป็นการเกษตรที่ต้องอาศัยต้นทุนทางธรรมชาติอยู่มาก ดั้งนั้น
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการเกษตร วิธีการผลิตทางการเกษตร ตลอดจน

258

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนบั สนุนการเกษตรย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการเกษตรในอนาคตไม่ว่า
จะเป็นเรื่องปริมาณผลผลิตหรือต้นทนุ การผลิตทางการเกษตรฯลฯ สิ่ง ต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลท้ังในระดับ
ครัวเรือน อาทิ รายได้ครัวเรือน ความมั่นคงทางอาหารตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับประเทศ ภูมิภาค
และระดับโลก106 การปรบั เปลย่ี นวิธีการทำการเกษตรหรือกิจกรรมการเกษตรท่ีมีความมั่นคง จะส่งผล
ตอ่ ความย่ังยืนในระยะยาว ดงั นนั้ การจดั ต้ังศูนยก์ ารเรยี นรู้ในการอนรุ ักษ์พนั ธุ์กลว้ ยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
และผูกพันกับวิถีชีวิตของสังคมไทยมายาวนาน จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
เกิดการเรียนรทู้ ัง้ การอนุรักษ์และการตลาด

การตลาดนับวา่ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพฒั นาศูนย์การเรยี นรแู้ ละการอนรุ ักษ์พันธุ์กล้วย
เพราะศูนย์ฯ จะมีรายได้หลักจากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือ
นำไปส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีมาตรฐานคุณภาพ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
สร้างสถานที่ให้มีความโดดเด่นในด้านภูมิทัศน์ ดังนั้น การพัฒนาศูนย์ฯ ควรใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักการในการส่งเสริมการตลาดที่มีความสำคัญ นักการ
ตลาดส่วนใหญ่ได้นำมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ
การตลาด แต่ในการทำตลาดของศูนย์การเรียนรู้และการอนุรกั ษ์พันธุ์กล้วยนั้นเป็นการตลาดแบบด้าน
การบริการ การสรา้ งแรงจงู ใจใหผ้ ู้บริโภคตัดสินใจมาใช้บริการจำเปน็ ต้องใช้ทฤษฏี แนวคิดส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นกรอบในการพัฒนาเพื่อให้สัมพันธ์กับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนอกจาก
จะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในรูปแบบการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการจำหน่ายสินค้าเกษตร น่าจะสอดคล้องกับพื้นที่และ
สร้างรายไดใ้ ห้กับเกษตรกรเพ่ิมข้ึน เพราะมพี ้ืนท่ีที่เหมาะสมกบั การเกษตร เชน่ การปลูกข้าว การทำไร่
ทำสวน การใช้พื้นท่ีว่างตามหวั ไร่ปลายนา พื้นที่ว่างรอบ ๆ บ้าน หรือตามคันนา ปลูกผักผลไม้เพื่อการ
บริโภค ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนแล้วก็จำหน่ายจ่ายแจกตามญาติมิตร ในการ
เพาะปลูกพืชผักแต่ละรอบปีจะพบปัญหาเรื่องการตลาดเป็นด้านหลัก เช่น ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ราคาตกต่ำ ไม่มีสถานที่จำหน่าย กลุ่มผู้บริโภคอยู่ในเขตจำกัด การสร้าง
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไม่น่าสนใจ ไม่มีความหลากหลายในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น การเลือกใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดทเ่ี รียกว่า“สว่ นประสมทางการตลาด ๗ P’s”107 ประกอบด้วย ผลิตภณั ฑ์ ราคา ช่อง

106 ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการ “การยกระดับความยั่งยืนทาง
การเกษตรของเกษตรรายยอ่ ย อ.แจห้ ่ม จ.ลำปาง, 2560 หนา้ 24

107 ภัทราพร อาวัชนาการ, ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน ในเขตอำเภอลบั แล จังหวัดอุตรดิตถ์, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์, 2558 : 17-19.

259

ทางการจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ภาพลักษณ์ของสถานที่ และการ
ให้บริการ น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษพ์ ันธุก์ ล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี มี
สมรรถนะในการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจเข้ามาศึกษา เยี่ยมชม ซ้ือ
สินค้าการเกษตรอน่ื ๆ รวมทัง้ ผลผลิตจากกลว้ ย

กล้วยจัดเป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ที่มีความผูกพันและมีความสำคัญต่อชีวิตคนไทยมาช้านาน ซึ่ง
สามารถพบเหน็ กล้วยโดยทั่วไปตามภมู ิภาคต่าง ๆ แต่ผู้คนสว่ นใหญ่กลับมองข้ามความสำคัญของกล้วย
ทั้ง ๆ ทม่ี คี ณุ คา่ ในเชิงวัฒนธรรม วิถีชวี ติ พิธกี รรม มีคุณค่าทางด้านอาหาร สขุ ภาพ ร่างกาย แม้กระทั่ง
ในเชงิ เศรษฐกิจ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากสว่ นต่าง ๆ ของลำตน้ กลว้ ย ในผลกล้วยอุดมด้วยนำตาล
จากธรรมชาติ คอื ซูโครส ฟรุกโทส และกลโู คส รวมท้ังเสน้ ใย กากอาหาร กล้วยช่วยเสริมเพ่ิมพลังงาน
ให้กับร่างกายได้ทันที นอกจากนั้น การรับประทานกล้วยยังช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ
ร่างกาย เช่น โรคโลหิตจาง เนื่องจากมีธาตุเหล็กสูง โรคความดันโลหิตสูง บำรุงสมอง โรคท้องผูก แก้
อาการเมาค้าง แก้อาการเสียดท้อง รักษาโรคลำไส้เป็นแผล108 เป็นต้น การจะสร้างความตระหนักให้
เกิดการรบั รไู้ ด้อย่างกว้างขวางและย่ังยืนนน้ั การจดั ตั้งศนู ย์การเรยี นรใู้ นชุมชนแบบมีส่วนร่วม การเปิด
โอกาสใหท้ ุกภาคสว่ นของชุมชนเข้ามามสี ่วนร่วมในด้านการวเิ คราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา การ
มีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการรบั ประโยชน์ การพัฒนาศูนย์การเรยี นรูใ้ นการอนุรักษ์พนั ธุก์ ลว้ ย
น่าจะยังประโยชน์สุขแก่กลุ่มฐานรากของสังคม เพราะศูนย์การเรียนรู้ มีลักษณะเป็นแหล่งให้บริการ
ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลใหก้ ับประชาชนในชมุ ชน มเี จ้าหนา้ ทปี ฏบิ ตั งิ านในลกั ษณะประจำ เป็นศูนยก์ ลาง
การติดตอ่ จากภายนอก เปน็ เครอื ขา่ ยในการจัดการเรียนรู้ในสังคม บทบาของศูนย์การเรียนรู้โดยทั่วไป
อาจประกอบด้วย การทำงานรว่ มกับชมุ ชน การบรหิ ารศนู ยก์ ารเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสตู ร109

ด้วยมีความตระหนักในความสำคัญและเกิดประโยชน์สุขแก่กลุ่มเกษตรกร จึงร่วมกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี” ขึ้น ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดป่า
เลไลก์วรวิหาร ในพ้ืนที่ ๑๒ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูก อาคารจัดแสดงพันธุ์กล้วย ห้องการเรียนรู้ ระบบ
การเพาะปลูกกล้วย อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชน แหล่งท่องเท่ียวทางน้ำ ทำ
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ มี
คณะกรรมการคำเนินการ ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายองค์กรชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัคร ฯลฯ ได้มาจากการคัดเลือกของชาวบ้าน และชาวบ้านให้การยอมรับ ซ่ึง

108นิคม วงศ์นันตา, วิทยา เจริญอรณุ รัตน,์ รายงานผลโครงการวิชาการ เร่ืองเรียนรู้การอนุรักษ์?และ
รวบรวมพันธกุ์ ลว้ ย, สำนกั วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยแมโ่ จ,้ ๒๕๕๗, หน้า ๑.

109สุพรรณี ไชยอําพร, คมพล สุวรรณกูฏ, รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการระดับชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนแม่ระกา ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัด
พษิ ณุโลก,๒๕๕๐ หนา้ 2- 5.

260

คณะกรรมการจะร่วมมือกนั วางแผน และดำเนนิ ตามแผนยทุ ธศาสตรท์ ่ีไดร้ ่วมกนั กำหนด เพ่ือระดมพลัง
ให้เกิดการเรียนรู้และบริหารจัดการในศูนย์ อนุรักษ์พันธ ุ์กล้วย ให้สามารถดำเนิน การได้อย่ า งมี
ประสิทธภิ าพ มีทป่ี รึกษา เป็นภาคีการพฒั นาภาครฐั เชน่ พฒั นาชมุ ชน การศกึ ษานอกโรงเรียน เกษตร
สาธารณสุข อุตสาหกรรม พาณิชย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำระเบียบข้อบังคับ ซ่ึง
คณะกรรมการฯ ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารศูนย์ งบประมาณใน
การจัดสร้างศูนย์ฯ และการบริหารศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร มีบทบาทและ
หน้าที่ ได้แก่ การจัดให้เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกด้านทุก
รูปแบบของประชาชนในการจัดการความรู้ที่ดำเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชนยุคไทยแลนด์
๔.๐ เป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการทำงานของทุกวิสาหกิจชุมชน และสถานที่จำหน่ายผลิตผล
ทางการเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เท่าทัน
สถานการณ์โลก รวบรวมภูมิปัญญาทอ้ งถ่นิ องคค์ วามรขู้ องปราชญ์ชาวบา้ น จัดให้เปน็ หมวดหมู่ มคี วาม
ชดั เจนเป็นรูปธรรม เปดิ โอกาสให้ทกุ คนสามารถเข้ามาเรียนรู้ คน้ ควา้ หาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะสังสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและ
ชุมชน จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และการเรยี นร้ดู า้ นตา่ ง ๆ ของประชาชนในชุมชน

ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาคือ ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์พันธ์ุ
กลว้ ยให้มีมาตรฐานคุณภาพ นั้น ศูนยอ์ นุรกั ษพ์ นั ธุ์กล้วย ได้มีการวางแผนพัฒนาเพอ่ื ให้เปน็ แหลง่ เรียนรู้
ในการอนุรักษ์รวบรวมพนั ธุ์กลว้ ย ให้มีการเกื้อหนุนต่อกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิ เกษตร
ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ให้บริการวิชาการสู่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป และขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อผลิต
เชิงพาณิชย์อย่างไรบ้าง คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาโดยเลือกกลยุทธ์การตลาดด้านบริการมาเปน็
แกนหลกั ในการพฒั นาศูนย์การเรียนรแู้ ละการอนรุ กั ษ์พันธุ์กล้วย จงั หวดั สพุ รรณบุรี

วัตถปุ ระสงคโ์ ครงการ
๑) เพื่อศึกษาการพัฒนามาตรฐานคุณภาพศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์

กลว้ ย จงั หวดั สพุ รรณบุรี
๒) เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดด้านบริการที่มีผลต่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ในการอนรุ ักษ์พันธ์ุกล้วย จังหวัดสุพรรณบรุ ี ใหม้ ีมาตรฐานคุณภาพ
๓) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดด้านบริการกับการพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพศูนย์การเรียนรูแ้ บบมสี ่วนร่วมในการอนรุ กั ษ์พนั ธ์ุกลว้ ย จงั หวดั สุพรรณบรุ ี

ผลการวิจยั

261

พบว่า ๑) กลุ่มตัวอยา่ ง มีความคิดเห็นตอ่ การพฒั นามาตรฐานคุณภาพศูนย์การเรียนรแู้ บบมีสว่ นร่วมใน
การอนุรักษ์พันธุ์กล้วย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากบั ๔.๒๖ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๐.๓๖ เม่อื พจิ ารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้ นสภาพทัว่ ไปของศูนย์ฯมีค่าเฉลีย่ สงู สุดเท่ากับ ๔.๓๗
๒) กลุ่มตัวอย่างมคี วามคดิ เหน็ ต่อกลยุทธ์การตลาดดา้ นบริการการพฒั นาศูนยฯ์ ให้มมี าตรฐานคุณภาพ
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ ๔.๒๕ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๑ เมื่อ
พจิ ารณาเปน็ รายด้านพบว่า การพฒั นาด้านภาพลักษณ์และการนำเสนอลักษณะ มีค่าเฉลย่ี อยู่ในลำดับ
สูงสุดเท่ากับ ๔.๓๕ และ ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดด้านบริการกับการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย มีระดับความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพศูนย์การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในการอนรุ ักษพ์ ันธ์ุกล้วย โดยมี่ค่า r เท่ากับ ๐.๔๔๓ มีค่า Sig < ๐.๐๕ สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอธิบายได้ว่า กลยุทธ์การตลาดด้านการบริการส่งผลให้การพัฒนาศูนย์การ
เรยี นรู้แบบมสี ่วนรว่ มในการอนุรกั ษพ์ นั ธุก์ ลว้ ย จังหวัดสุพรรณบุรีมีมาตรฐานคณุ ภาพ
ผลสรุปจากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในการอนรุ ักษพ์ ันธ์ุกลว้ ย จังหวัดสพุ รรณบุรีให้มีมาตรฐานคุณภาพเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิ เกษตร ได้แก่
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผลิตให้สอดคล้องกับความจำเป็น มีคุณค่าจริง ราคาไม่สูงมากนัก มีความโดด
เด่น มีเอกลักษณ์ มกี ารประชาสมั พนั ธห์ ลายช่องทาง มวี ิทยากรทีม่ คี วามเชย่ี วชาญถ่ายทอดความรู้เร่ือง
การอนุรักษ์พันธุ์กล้วย มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มที่นั่ง เพิ่มห้องน้ำ สำหรับผู้สูงวัย และคนพิการ
รวมทั้งให้การต้อนรับอย่างกัลยาณมิตร มีระบบเทคโนโลยีและมีพื้นที่รองรับผู้มาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
อย่างพอเพียง

การนำผลงานวจิ ัยไปใชป้ ระโยชน์
1. ด้านการเรยี นการสอนในสถาบันการศกึ ษา
- สามารถนำผลการศกึ ษาวิจยั ไปประยุกตใ์ นการเรียนการสอนรายวชิ าอ่นื ๆ ได้
- สามารถนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประกอบงานประกันคุณภาพการให้บริการวิชาการ

แก่สังคม
2. ด้านการพัฒนากิจกรรมมหาวิทยาลัยและชุมชน
- มีการนำองคอ์ งคค์ วามรู้จากงานวจิ ยั ไปเผยแพรแ่ ละนำไปใช้กับชุมชนต่อไป
3. ด้านการพฒั นาและสง่ เสรมิ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตรนำแนวทางที่ได้

จากผลการวจิ ัยไปปรบั ปรงุ และจดั โครงการอบรมประชมุ เชงิ ปฏิบตั ิการเพื่อพฒั นาศักยภาพให้กับชุมชน
มีความเข็มแขง็ และสร้างรายได้แกช่ ุมชนต่อไป

262

- หนว่ ยงานส่วนท้องถ่นิ ชมุ ชน และสถาบนั การศึกษา สง่ เสริมการใชภ้ ูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการแปรรปู ผลิตภณั ฑใ์ ห้กับประชาชน

การประชาสมั พันธ์
- มีการประชาสัมพนั ธ์แผน่ พับสรปุ องค์ความรูท้ ี่ไดร้ บั จากการวิจัย
- มีการประชาสมั พนั ธ์โดยการนำเสนอบทความวจิ ยั
- มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์กล้วยของกลุ่มเกษตรกรทาง

อนิ เตอร์เน็ตในเวบ็ เพจ “วสิ าหกิจชุมชนศนู ย์อนรุ ักษพ์ ันธก์ุ ลว้ ยสุพรรณบุรี

263

ประวัตผิ วู้ ิจยั

ประวัตนิ กั วิจยั

1) หัวหน้าโครงการวจิ ัย
1. ชอื่
1.1 ชอ่ื ภาษาไทย พระครูโสภณวรี านวุ ตั ร (นคิ ม เกตุคง)
1.2 ช่อื ภาษาองั กฤษ Phrakhrusophonweeranuwat,Dr.
1.3 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3711000262594
1.4 ที่อยู่ 249 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี . e-mail : [email protected] โทร. .092-5909595
2.คณุ วุฒ:ิ พธ.บ. สาขาวชิ าการจดั การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลัย พธ.ม.
พุทธศาสตรมหาบณั ฑิต สาขาวิชาการจดั การเชิงพุทธ มหาวทิ ยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวทิ ยาลัย

รป.ม. รฐั ประศาสนศาสตรมหาบณั ฑิต สาขารฐั ประศาสนศาสตร์ วทิ ยาลยั นครราชสีมา
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารฐั ประศาสนศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ปทุมธานี
3. ตำแหน่งปจั จุบัน

นักวิจัย และอาจารย์ประจำหลักสูตร / รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์
สพุ รรณบรุ ีศรีสุวรรณภูมิ

ผ้ชู ่วยเจา้ อาวาสอารามหลวงวดั ป่าเลไลยก์วรวหิ าร จงั หวัดสพุ รรณบุรี

4. ประวัติการศึกษา ชอ่ื สถาบัน, ประเทศ ปี
ระดบั ชือ่ ปรญิ ญา (สาขาวิชา) พ.ศ. ที่จบ
มหาวทิ ยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช 2557
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบณั ฑติ วทิ ยาลัย
ปรญิ ญาโท สาขาวชิ าการจดั การเชงิ พทุ ธ มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราช 2558
ปรญิ ญาโท พุทธศาสตรมหาบณั ฑิต วทิ ยาลัย
สาขาวชิ าการจัดการเชิงพทุ ธ วทิ ยาลยั นครราชสีมา 2562
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารฐั ประศาสนศาสตร์

264

ระดับ ชือ่ ปริญญา (สาขาวชิ า) ช่ือสถาบนั , ประเทศ ปี
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยปทมุ ธานี พ.ศ. ท่จี บ
รฐั ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ 2561
สาขารฐั ประศาสนศาสตร์

5. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และส่ิงตีพิมพ์
5.1 ผลงานวจิ ัย / วิทยานิพนธ์
(ผลงานวจิ ัย)
(2561. ชอื่ โครงการวิจัยเร่ือง การพฒั นารูปแบบการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุด้วยหลักพุทธ

ธรรม:วัดสคุ นธาราม อำเภอบางซ้าย จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา The Development of Model Health
Care of The Elderly With Principles in Buddhists: Watsukhontharam Bangsai Distric
Pranakhornsriayuthaya Province

(2561). ชื่อโครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เมืองอู่ทอง : ศึกษา กรณีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาAN ANALYTICAL OF U-THONG HISTORY :A CASE STUDY OF BUDDHISM
PROPAGATION

5.2 สิ่งตีพมิ พ์/บทความทางวชิ าการ
บทความวชิ าการ
(2560) ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม ปีที่พิมพ์ 2560 แหล่งที่ตีพิมพ์
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชื่อวารสาร พุทธบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่เพอื่ พัฒนาจิตใจและสงั คมยุคไทยแลนด์ 4.0
(2561) บทบาทของพระสังฆาธิการ: การขับเคลื่อน ไทยแลนด์ 4.0 The Roles of
Sangha Administrators : Operational to Thailand 4.0”วารสารวิชาการVeridian E –Journal,
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับท่ี
2 เดือนพฤษภาคม –สงิ หาคมพ.ศ. 2561 หน้า 938-956
(2561) ภาวะผูน้ ำการจัดการเชงิ พุทธที่มตี อ่ สงั คมในยุคไทยแลนด์ 4.0” Leadership
in Buddhist Management skills in the Workplace Sociology and Religion in Thailand 4 .
0 วารสารวชิ าการVeridian E –Journal, Silpakorn University ฉบบั ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สงั คมศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม –สิงหาคมพ.ศ. 2561 หน้า 926-937

265

(2561) The Roles of Sangha Administrators: Operational to Thailand 4.
0”วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรวารสารวิชาการ
Veridian E-Journal, Silpakorn University

(2561) บทความงานวิจัยภาษาอังกฤษ เรื่อง “A Study to Observance of Five
Precepts Behavior of the Buddhists in Suphanburi Province” วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal ฉบับ International Humanities, Social Sciences and artsVolume 11 Number 5
July-December 2018, p.79-93.

(2562) ประวัตศิ าสตร์และคุณค่าทางอารยธรรมสมัยทวารดี (Historical Ecology And
Dvaravati Civilization) Humanities, Social Sciences and artsVolume 12 Number 4 July
–August 2019 หนา้ 606-623

(2562) (2562) สติ-สัมปชัญญะSolving Social Consciousness” Humanities,
Social Sciences and artsVolume 12 Number 4 July –August 2019 หนา้ 606-623

5.3 ผลงานทางวิชาการด้านอ่ืนๆ
การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตา่ งประเทศ
5.3.1 เข้าร่วมเสนอผลงาน เรื่อง พุทธศิลป์ แดนดินสุพรรณบุรี ปีที่พิมพ์ 255๙

แหล่งที่ตีพิมพ์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับ
นานาชาติ ครง้ั ที่ เรอื่ ง “พทุ ธบูรณาการกบั การวิจัยเพอ่ื พัฒนาสงั คมให้ยัง่ ยืน”

6. ทนุ และรางวลั ที่ไดร้ บั
6.1 ได้รางวัลบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น เช่น มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตทั้ง

สาขาการจัดการเชิงพุทธและรัฐประศาสนศาสตร์ มีทั้งพระและคฤหัสถ์ ปีละ 4 ทุนการศึกษาๆ ละ
6000 บาท เร่ิมต้ังปี 2560-2562

6.2 มอบทุนในการทำกิจกรรมทางวิชาการทุกๆ ด้าน ทั้ง 2 หลักสูตร ของวิทยาลัยสงฆ์
สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ รวม 600,000 บาท (เร่ิมตงั้ แต่ปี 2559-2562)

7. ความเช่ียวชาญ
7.1 เปน็ ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาสบรหิ ารงานคณะสงฆ์
7.2 เป็นอาจารยผ์ ู้ปรึกษาทัง้ 2 หลกั สูตร
7.3 เป็นผู้จดั กิจกรรมทางศาสนา ถนดั ท้ังฝ่ายคดีโลกคดีธรรม
7.4 นกั เผยแผ่ธรรมทางวิทยุกระจายเสียง รุน่ ที่ 4 จากมหาวทิ ยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั ปี 2543
7.5 ได้ผ่านการประชมุ อบรมครสู อนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลขี องคณะสงฆ์ภาค 14
7.6 ได้เขา้ ร่วมการสมั มนาวชิ าการ ระดบั บัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขารฐั ประศาสนศาสตร์

266

คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวนั ท่ี 1-3 กนั ยายน พ.ศ. 2560
7.7 ได้ผา่ นการอบรมในโครงการพัฒนาบุคคลกรเก่ยี วกับการใหค้ วามรใู้ นการอนรุ ักษ์
เอกสารโบราณ 4 ภาค ครงั้ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2548

8. ประสบการณ์ด้านการวจิ ยั
8.1 ประธานโครงการวิจัย(2561) เรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ด้วยหลักพุทธธรรม: วัดสุคนธาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาTHE DEVELOPMENT
OF MODEL HEALTH CARE OF THE ELDERLY WITH PRINCIPLES IN BUDDHISTS:WAT
SUKHONTHARAM BANGSAI DISTRIC PRANAKHORNSRIAYUTHAYA PROVINCE

8.2.ประธานโครงการวิจัย (2561). ชื่อโครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เมืองอู่
ทอง : ศึกษา กรณีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาAN ANALYTICAL OF U-THONG HISTORY :A CASE
STUDY OF BUDDHISM PROPAGATION

8.3 ร่วมโครงการวิจัย (2559)รายงานการวิจัยโครงการย่อยที่ 4 (วช.) เรื่อง การบริหาร
อำนาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ Buddhist administrative powers in A state
fair ภายใตโ้ ครงการวจิ ัย เรอื่ งพุทธรฐั ศาสตร์ การบรู ณาการเพื่อการบรรลุ ความสุข แห่งรฐั
9. ประสบการณด์ ้านการเป็นวทิ ยากรอบรม

9.1 วิทยากรฝึกอบรม บรรยายในหลักสูตรผู้บริหาร วิชา หลักการบริหารโดยหลัก
พระพุทธศาสนา ณ.สถาบันพฒั นาผบู้ รหิ ารการศึกษา ทว่ั ประเทศ ตัง้ แต่ปี 2550-ปจั จบุ ัน

267

ประวัติผูร้ ่วมวจิ ัย
1) ผรู้ ว่ มวจิ ยั
1.ชื่อ

1.1 ชอ่ื ภาษาไทย พระครวู ิบูลเจตยิ านรุ ักษ์
1.2 ช่อื ภาษาอังกฤษ Phrakhru wiboonjetiyanurak
1.3 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-7206-00336-202
2. คณุ วฒุ ิ :
พธ.บ. สาขาวชิ า พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลัย(วทิ ยาลยั

สงฆ์พทุ ธปญั ญาทวารวดี (ไร่ขิง)นครปฐม
ค.ม. ครุศาสตรมหาบณั ฑติ (ค.ม.) สาขาวชิ าหลักสตู รและการสอน มหาวิทยาลยั ราชภฎั

เทพสตรี จงั หวดั ลพบุรี
ปร.ด. ปรัชญาดษุ ฎีบัณฑติ สาขาวชิ าการบริหารการศกึ ษา มหาวิทยาลัยศรปี ทุม

กรุงเทพมหานคร
3. ตำแหนง่ ปัจจุบนั

นักวิจัย /ผู้บริหาร(ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ)/อาจารย์ประจำ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวชิ าหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยสงฆ์สพุ รรณบุรี ศรี
สวุ รรณภมู ิ

4. ประวตั กิ ารศึกษา ชอ่ื สถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิ า) ทจ่ี บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 2554
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบณั ฑิต (พธ.บ.) วทิ ยาลัย
ปรญิ ญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยั ราชภัฎเทพสตรี 2558
ครศุ าสตรมหาบัณฑติ จังหวัดลพบรุ ี
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ปริญญาเอก ปรัชญาดษุ ฎีบัณฑติ (ปร.ด.) มหาวทิ ยาลยั ศรปี ทุม กรงุ เทพมหานคร 2562
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

268

5. ผลงานวจิ ัย ผลงานทางวิชาการ และส่ิงตีพมิ พ์
5.1 ผลงานวจิ ยั / วิทยานิพนธ์
(ผลงานวิจยั )
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. (2559)รายงานการวิจัยโครงการย่อยที่ 4 (วช.) เรื่อง การ

บรหิ ารอำนาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรฐั Buddhist administrative powers in A
state fair ภายใตโ้ ครงการวิจัย เรอื่ งพุทธรัฐศาสตร์ การบูรณาการเพ่ือการบรรลุ ความสุข แหง่ รฐั

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. (2562) การศึกษาวิเคราะห์เมืองอู่ทองในฐานะ
ประวัติศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา An Analytical Study of U-THONG City as a
History of Buddhist Propagation

5.2 ส่ิงตีพิมพ์/บทความทางวชิ าการ
บทความวชิ าการ
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. (2559) วิชาการวิจัย เรื่อง “A Study to
Observance of Five Precepts Behavior of the Buddhists in Suphanburi Province
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal, Silpakorn University
พระครูวิบูลเจตยิ านุรักษ์, ดร. (2561)บทความงานฉบบั ภาษาอังกฤษ บทความ รหัสท่ี
121224 “เรื่อง The Roles of Sangha Administrators:Operational to Thailand 4.0” ฉบับ
International Humanities, Social Sciences and arts ( July-December 2018 ) eridian E-
Journal, Silpakorn University International (Humanities, Social Sciences and Arts) to
make2 copies / year, article No. 11 as follows: January –June (p.105-122) คณะผู้เขียน,
Phrakhru wiboonjetiyanurak, สาขามนุษยศาสตร์ สงั คมศาสตร์ และศลิ ปะ ได้รบั การประเมินและ
ผา่ นการรับรองคณุ ภาพจากศูนย์ดชั นกี ารอา้ งองิ วารสารไทย (TCI) ใหอ้ ยูใ่ น กลุ่มท่ี 1เปน็
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. (2561) บทความงานวิจัยภาษาอังกฤษ เรื่อง “A Study
to Observance of Five Precepts Behavior of the Buddhists in Suphanburi Province”
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับ International Humanities, Social Sciences and
artsVolume 11 Number 5 July-December 2018, p.79-93.
พระครูวบิ ลู เจตยิ านรุ ักษ์, ดร (2562) ประวตั ิศาสตรแ์ ละคณุ ค่าทางอารยธรรมสมัยทวาร
ด ี ( Historical Ecology And Dvaravati Civilization) Humanities, Social Sciences and
artsVolume 12 Number 4 July –August 2019 หน้า 606-623

269

5.3 ผลงานทางวิชาการด้านอนื่ ๆ
การนำเสนอผลงานวิจยั ทง้ั ในประเทศและตา่ งประเทศ
5.3.1 เข้าร่วมเสนอผลงาน เรื่อง พุทธศิลป์ แดนดินสุพรรณบุรี ปีที่พิมพ์ 2559

แหล่งที่ตีพิมพ์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับ
นานาชาติ ครง้ั ท่ี เร่ือง “พุทธบรู ณาการกบั การวิจยั เพอื่ พฒั นาสงั คมใหย้ ่ังยนื ”

5.3.2 เขา้ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวชิ าการและการนำเสนอผลงานวิจัย
( International Conference on Educational Research ( ICER2011) : Learning Community
for Sustainable Development) ณ มหาวทิ ยาลัยขอนแก่น ระหวา่ งวนั ท่ี 9 – 10 กันยายน 2554
6. ทุนและรางวัลท่ไี ด้รับ

6.1 ได้รางวัลเสมาธรรมจักร
6.2 เปน็ ผนู้ ำดเี ด่น
6.3 เป็นนักบรรยายธรรมดเี ด่น
7. ความเช่ียวชาญ
7.1 การปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)ในด้านกิจกรรมทาง
ศาสนา
7.2 เครือข่ายการเขียนบทความวิชาการปฏิบัติการในชั้นเรียนในด้านพระพุทธศาสนา
(Classroom Action Research Network)
7.3 การออกแบบบทความวจิ ัยในสาขาวิชาต่างๆ
8. ประสบการณด์ า้ นการวิจัย
8.1 (2560) งานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของพุทธศาสนิกชน
จังหวัดสุพรรณบุรี A STUDY OF THE BEHAVIOR IN OBSERVING THE FIVE PRECEPTS BY
THE BUDDHISTS ACCORDING IN SUPHANBURI PROVINCE
8.2 (2561) งานวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยหลักพุทธ
ธรรม: วัดสุคนธาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาTHE DEVELOPMENT OF MODEL
HEALTH CARE OF THE ELDERLY WITH PRINCIPLES IN BUDDHISTS:WAT SUKHONTHARAM
BANGSAI DISTRIC PRANAKHORNSRIAYUTHAYA PROVINCE
9. ประสบการณด์ ้านการเปน็ วิทยากรอบรม
9.1 วิทยากรฝึกอบรม บรรยายในหลักสูตรผู้บริหาร วิชา หลักการบริหารโดยหลัก
พระพุทธศาสนา ณ.สถาบนั พฒั นาผูบ้ ริหารการศกึ ษา ท่ัวประเทศ ตั้งแต่ปี 2550-ปจั จบุ ัน

270

2). ผู้รว่ มโครงการวิจยั

1.ชือ่
1.1 ชอ่ื ภาษาไทย พระครูใบฎีกาศักดด์ิ นยั เนตรพระ
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Phrakhubaidika Sakdanai Natepra
1.3 หมายเลขบตั รประจำตวั ประชาชน 1729900177152
1.4 ที่อยู่ 249 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี . e-mail : [email protected] โทร .08-3618-7830

2. คุณวฒุ ิ : ร.บ. รัฐศาสตรบณั ฑติ มหาวทิ ยาลยั แมโ่ จ้ เชยี งใหม่

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบณั ฑิต สาขารฐั ประศาสนศาสตร์ วทิ ยาลยั นครราชสมี า

3. ตำแหน่งปัจจบุ นั

อาจารยป์ ระจำหลักสูตรสาขาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์สพุ รรณบรุ ีศรีสวุ รรณภูมิ

4. ประวตั กิ ารศกึ ษา

ระดบั ช่ือปรญิ ญา (สาขาวชิ า) ช่อื สถาบนั , ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ี

จบ

ปรญิ ญาตรี รฐั ศาสตรบณั ฑิต มหาวิทยาลยั แม่โจ้ เชียงใหม่ 2555

ปรญิ ญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณั ฑิต วิทยาลยั นครราชสีมา 2562

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

5. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และส่งิ ตพี ิมพ์
5.1 ผลงานวจิ ัย / วทิ ยานพิ นธ์ (ผลงานวิจัย)
พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย เนตรพระ(2562) การศึกษาวิเคราะห์เมืองอู่ทองในฐานะ

ประวัติศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา An Analytical Study of U-THONG City as a
History of Buddhist Propagation

5.2 ส่งิ ตพี ิมพ/์ บทความทางวชิ าการ
บทความวชิ าการ
พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย เนตรพระ(2562) สติ-สัมปชัญญะSolving Social
Consciousness”พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridianวารสารวิชาการ Veridian E-Journal,
Silpakorn University Humanities, Social Sciences and artsVolume 12 Number 4 July –
August 2019 หนา้ 606-623 บัณฑติ วทิ ยาลัย มหาวทิ ยาลยั ศลิ ปากร (TCI ฐาน 1)

271

5.3 ผลงานทางวชิ าการดา้ นอนื่ ๆ
การนำเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ
6. ทนุ และรางวลั ท่ีได้รบั
7. ความเชี่ยวชาญ
8. ประสบการณ์ด้านการวจิ ยั

3) ผู้รว่ มวจิ ัย

1.ชอื่

1.1 ชอ่ื ภาษาไทย เอกมงคล เพ็ชรวงษ์

1.2 ช่อื ภาษาองั กฤษ aekmongkol phetchawong

1.3 หมายเลขบัตรประจำตวั ประชาชน 37207 00402 045

2. คุณวุฒิ

พธ.บ. พทุ ธศาสตรมหาบณั ฑิต สาขาศาสนา มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั

อ.ม. อกั ษรศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาศาสนาเปรยี บเทียบ มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล

3. ตำแหนง่ ปัจจบุ นั

นักวิจัย และอาจารย์ประจำ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 249 วัดป่าเล

ไลยกว์ รวิหาร ตำบลรว้ั ใหญ่ อำเภอเมืองสพุ รรณบุรี จงั หวัดสพุ รรณบุรี 035 521120

4.ประวตั กิ ารศกึ ษา

ระดบั ช่อื ปรญิ ญา (สาขาวชิ า) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ี

จบ

ปริญญาตรี พุทธศาสตรบณั ฑิต มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช 2537

สาขา ศาสนา วิทยาลัย

ปริญญาโท อกั ษรศาสตรม์ หาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2542

สาขา ศาสนาเปรยี บเทยี บ นครปฐม

5. ผลงานวิจัย ผลงานทางวชิ าการ และสิง่ ตีพิมพ์
5.1 ผลงานวิจยั / วิทยานพิ นธ์
(ผลงานวิจัย)
(2561. ชอ่ื โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผสู้ ูงอายุด้วยหลักพุทธ

ธรรม:วัดสคุ นธาราม อำเภอบางซา้ ย จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา The Development of Model Health

272

Care of The Elderly With Principles in Buddhists: Watsukhontharam Bangsai Distric
Pranakhornsriayuthaya Province

(2561). ช่อื โครงการวจิ ัย เรื่องการวิเคราะห์ประวตั ิศาสตร์เมืองอู่ทอง : ศกึ ษา กรณีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาAN ANALYTICAL OF U-THONG HISTORY :A CASE STUDY OF BUDDHISM
PROPAGATION

5.2 ส่ิงตพี ิมพ์/บทความทางวชิ าการ
บทความวชิ าการ
(2560) ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม ปีที่พิมพ์ 2560 แหล่งที่

ตีพิมพ์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชื่อ
วารสาร พุทธบรู ณาการกบั ศาสตร์สมยั ใหม่เพื่อพฒั นาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0

(2561) ภาวะผนู้ ำการจัดการเชิงพทุ ธทมี่ ตี ่อสังคมในยคุ ไทยแลนด์ 4.0” Leadership
in Buddhist Management skills in the Workplace Sociology and Religion in Thailand 4 .
0 ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ( พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 )Vol 11
No 2 (2018)หน้า 926-937

(2561) บทบาทของพระสังฆาธิการ : การขับเคลื่อน ไทยแลนด์ 4.0 (The Roles of
Sangha Administrators : Operational to Thailand 4.0)ฉ บ ั บ ภ า ษ า ไ ท ย ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร์
สงั คมศาสตร์ และศิลปะ ( พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 )Vol 11 No 2 (2018) หน้า 938-956

(2561) บทความงานวิจยั ภาษาอังกฤษ เร่อื ง “A Study to Observance of Five
Precepts Behavior of the Buddhists in Suphanburi Province” วารสารวชิ าการ Veridian E-
Journal ฉบบั International Humanities, Social Sciences and artsVolume 11 Number 5
July-December 2018, p.79-93.

(2562) ประวัตศิ าสตร์และคุณค่าทางอารยธรรมสมัยทวารดี (Historical Ecology And
Dvaravati Civilization) Humanities, Social Sciences and artsVolume 12 Number 4 July –
August 2019 หน้า 606-623

5.3 ผลงานทางวชิ าการดา้ นอนื่ ๆ
การนำเสนอผลงานวจิ ัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ
5.3.1 เข้าร่วมเสนอผลงาน เรื่อง พุทธศลิ ป์ แดนดินสพุ รรณบุรี ปีท่พี ิมพ์ 2559 แหล่งท่ี
ตพี ิมพ์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น วารสาร การประชมุ วิชาการระดับชาติ คร้งั ท่ี 3 และระดบั นานาชาติ
คร้ังท่ี เร่ือง “พทุ ธบูรณาการกบั การวจิ ยั เพื่อพฒั นาสังคมให้ยง่ั ยนื ”
6. ทนุ และรางวัลทไ่ี ดร้ ับ
6.1 ไดร้ างวลั ผนู้ ำสายธรรมทตู ดีเดน่ จากองค์พระเทพรัตนราชสุดา พ ศ.2543

273

7. ความเช่ยี วชาญ
7.1 การปฏิบตั กิ ารในชน้ั เรียน (Classroom Action Research)ในด้านกิจกรรมทาง
ศาสนา
7.2 เครือขา่ ยการเขียนบทความวิชาการปฏิบัตกิ ารในชน้ั เรียนในดา้ นพระพุทธศาสนา

(Classroom Action Research Network)
7.3 การออกแบบบทความวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ

8. ประสบการณด์ า้ นการวิจัย
8.1 (2560) งานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของพุทธศาสนิกชน

จงั หวดั สุพรรณบุรี A STUDY OF THE BEHAVIOR IN OBSERVING THE FIVE PRECEPTS BY THE
BUDDHISTS ACCORDING IN SUPHANBURI PROVINCE

8.2 (2561) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยหลักพุทธ
ธรรม: วัดสุคนธาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาTHE DEVELOPMENT OF MODEL
HEALTH CARE OF THE ELDERLY WITH PRINCIPLES IN BUDDHISTS:WAT SUKHONTHARAM
BANGSAI DISTRIC PRANAKHORNSRIAYUTHAYA PROVINCE
9. ประสบการณ์ดา้ นการเป็นวิทยากรอบรมและตรวจสอบเครือ่ งมือวิจัย

9.1 วิทยากรบรรยายพิเศษ “อารยธรรมตะวันออกตะวันตก” ของมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ระหวา่ งปี 2537 – 2539

9.2 วิทยากรฝึกอบรม บรรยายในหลักสูตรผู้บริหาร วิชาหลักการบริหารโดยหลัก
พระพทุ ธศาสนา ณ.สถาบันพัฒนาผบู้ ริหารการศกึ ษา วดั ไรข่ ิงจังหวดั นครปฐม ตงั้ แต่ปี 2537-2542

274


Click to View FlipBook Version
Previous Book
NOORATIKA BT ABDUL MAJID
Next Book
Янги Ўзбекистон 30.01.2021