The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนการสอน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by archan.2561, 2021-09-10 16:00:46

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3

แผนการจัดการเรียนการสอน

rv6'unr:rJtsrfiu

5',r8n'l5d5srfiu

idlJao u1-afl 55ilfl l:aaufli ua'luualu l143J1uaxJflufl 6u 4fl 5'altn:1ur4t
U
15?tn5'1u1414fi fl

9JL:UU LLAUT?A'I

i?il / aq{e{a 1d:rfi'uqarnrv^r

n rue{nr : ltila n']'uJ14BJ't rJ

40-50 outtuu iu6'un6un1v'r
c

20-29 nv[uu :u6'!n[un1vr
I

9L- FtvLLuu tvd'unruntvr
qรายวิชาเทคโนโลยี (วทิ ยาการคานวณ)
รหสั วชิ า ว23102 กลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรยี นที่ 1/2564
จานวน 0.5 หน่วยกติ เวลา 40 ชั่วโมง/ภาค

คาอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Internet Of Things (IOT) การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาแอป

พลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประมวลผล ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอ
ของข้อมูล เหตุผลววิ ัติ ผลกระทบขา่ วสารท่ผี ิดพลาด การรูเ้ ท่าทนั สือ่ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลขิ สิทธ์ิ
ของผอู้ ่นื โดยชอบธรรม

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ประมวล สร้างทางเลือก และนาเสนอการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ งรู้เทา่ ทัน และมีความรับผดิ ชอบตอ่ สงั คม

มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตัวช้วี ัด
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอนและ

เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสทิ ธภิ าพ ร้เู ทา่ ทัน และมจี ริยธรรม

ตัวชวี้ ัด ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชันทีม่ กี ารบูรณาการกับวชิ าอื่นอยา่ งสรา้ งสรรค์
ม.3/2 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์

โดยใช้ซอฟต์แวรห์ รือบริการบนอินเตอร์เน็ตท่ีหลากหลาย
ม.3/3 ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล วิเคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด

เพอ่ื การใช้งานอย่างรเู้ ท่าทัน
ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม

กฎหมายเกยี่ วกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลขิ สทิ ธิ์ของผ้อู ่นื โดยชอบธรรม

รวมทงั้ หมด 4 ตวั ชี้วัด

ผังมโนทัศน์การจัดการเรยี นรู้
รายวชิ าเทคโนโลยี (วทิ ยาการคานวณ) ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3

1. การใช้ แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1 การประเมนิ ความนา่ เชือ่ ของข้อมลู
เทคโนโลยี แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 2 เหตผุ ลวิบัติ
สารสนเทศอยา่ ง แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 3 รเู้ ทา่ ทนั ฉันปลอดภยั
รเู้ ทา่ ทัน แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้
แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 5 การใช้งานลิขสทิ ธท์ิ ่ีเป็นธรรม

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 14 5. อนิ เทอรเ์ นต็ 2. การพฒั นาแอป แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 6
อนิ เทอร์เนต็ ของสรรพสง่ิ (1) ของสรรพส่ิง พลเิ คชนั ขน้ั ตอนการพัฒนาแอปพลิเคชนั
แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 15 แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 7
อินเทอรเ์ น็ตของสรรพสิง่ (2) เทคโนโลยี การสร้างแอปพลิเคชนั
(วิทยาการคานวณ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ประมวลผลขอ้ มลู (1) 4. การประมวลผล 3. สร้างสรรค์ แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 8 รายการข้อมูล
แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 11 ประมวลผลข้อมูล(2) ขอ้ มลู ผลงานด้วย แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 9 สนกุ กับ Scratch
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 ประมวลผลข้อมูล(3) Scratch
แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 13 ดาตา้ ทที่ า้ ทาย

แบบบันทกึ ผลการจดั ทาโครงสรา้ งรายวิชา
โครงสร้างรายวชิ าเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) (ว23102)
ระดับมธั ยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกติ

ลาดับ ชอื่ หน่วย มาตรฐานการเรยี นรู้/ สาระสาคญั เวลา น้าหนกั
ที่ การเรียนรู้ (ชม.) คะแนน
ตวั ช้วี ัด
1 การใช้ 10 15
เทคโนโลยี ว.4.2 ม.3/3 ประเมิน 1. การสบื ค้น หาแหลง่ ตน้ ตอของขอ้ มูล
สารสนเทศ
อยา่ งรูเ้ ทา่ ทัน ความน่าเช่อื ถือของ 2. เหตุผลวบิ ตั ิ(logical fallacy)

ข้อมูล วเิ คราะหส์ อื่ 3. ผลกระทบจากขา่ วสารท่ผี ดิ พลาด

และผลกระทบจากการ 4. การร้เู ทา่ ทนั ส่อื เช่น การวิเคราะหถ์ ึง

ใหข้ า่ วสารทีผ่ ดิ เพื่อ จุดประสงค์ ของข้อมลู และผู้ให้ขอ้ มูล ตีความ

การใช้งานอย่างร้เู ท่า แยกแยะเน้ือหา สาระของส่อื เลอื กแนวปฏบิ ัติ

ทนั ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม เมื่อพบข้อมลู ตา่ ง ๆ

ว.4.2 ม.3/4 ใช้ 1. การใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศอย่างปลอดภัย

เทคโนโลยสี ารสนเทศ เช่น การทาธรุ กรรมออนไลนก์ ารซื้อสินคา้

อยา่ งปลอดภยั และมี ซ้อื ซอฟตแ์ วร์คา่ บริการสมาชกิ ซอ้ื ไอเท็ม

ความรบั ผดิ ชอบต่อ 2. การใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ งมคี วาม

สงั คม ปฏบิ ัติตาม รบั ผิดชอบ เช่น ไมส่ รา้ งขา่ วลวง ไม่แชรข์ อ้ มลู

กฎหมาย เกย่ี วกบั โดยไมต่ รวจสอบ ข้อเท็จจริง

คอมพิวเตอร์ใช้ลขิ สิทธ์ิ 3. กฎหมายเกย่ี วกับคอมพิวเตอร์

ของผู้อน่ื โดยชอบ 4. การใชล้ ขิ สิทธข์ิ องผู้อนื่ โดยชอบธรรม (fairuse)

ธรรม

2 การพัฒนาแอป ว.4.2 ม.3/1 พัฒนา 1. ข้นั ตอนการพฒั นาแอปพลิเคชัน 8 20

พลิเคชัน แอปพลิเคชันทมี่ ี 2. Internet of Things (IoT)

การบูรณาการกับวชิ า 3. ซอฟต์แวรท์ ี่ใชใ้ นการพฒั นาแอปพลเิ คชนั เชน่

อนื่ อย่างสรา้ งสรรค์ Scratch, python, java, c, AppInventor

4. ตวั อย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลง

สกลุ เงนิ โปรแกรมผนั เสยี งวรรณยุกต์โปรแกรม

จาลองการแบ่งเซลลร์ ะบบรดนา้ อัตโนมัติ

3 สร้างสรรค์ ว.4.2 ม.3/1 พฒั นา 1. ขนั้ ตอนการพฒั นาแอปพลิเคชนั 8 20
ผลงานด้วย แอปพลิเคชนั ทม่ี ี 2. Internet of Things (IoT)
Scratch การบรู ณาการกบั วชิ า 3. ซอฟตแ์ วรท์ ี่ใช้ในการพฒั นาแอปพลเิ คชัน เช่น
อน่ื อยา่ งสร้างสรรค์
Scratch, python, java, c, AppInventor
4. ตวั อยา่ งแอปพลิเคชนั เช่น โปรแกรมแปลง

สกุลเงิน โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์โปรแกรม
จาลองการแบง่ เซลลร์ ะบบรดนา้ อตั โนมัติ

ลาดบั ชือ่ หน่วย มาตรฐานการเรยี นรู้/ สาระสาคัญ เวลา นา้ หนกั

ที่ การเรียนรู้ ตวั ชี้วดั (ชม.) คะแนน

ว.4.2 ม.3/2 รวบรวม 5. การรวบรวมขอ้ มลู จากแหลง่ ขอ้ มลู ปฐมภูมิและ

ขอ้ มลู ประมวลผล ทุติยภูมิประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล

ประเมินผล นาเสนอ จะทาให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา

ข้อมลู และสารสนเทศ หรอื การตัดสนิ ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามวตั ถุประสงคโ์ ดย 6. การประมวลผลเป็นการกระทากับข้อมูล

ใช้ ซอฟต์แวร์หรอื เพ่อื ให้ได้ ผลลัพธท์ ี่มคี วามหมายและมี

บริการบนอินเทอรเ์ น็ต ประโยชนต์ อ่ การ นาไปใชง้ าน

ท่ี หลากหลาย 7. การใชซ้ อฟตแ์ วร์หรือบริการบนอินเทอรเ์ น็ต ที่

หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้าง

ทางเลือก ประเมนิ ผล นาเสนอ จะช่วยให้

แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถกู ต้อง และแม่นยา

8. ตัวอยา่ งปัญหา เชน่ การเลือกโปรโมชนั

โทรศัพท์ ให้เหมาะกับพฤติกรรมการใชง้ าน

สินค้าเกษตร ทต่ี อ้ งการและสามารถปลูกได้ใน

สภาพดินของ ท้องถนิ่

4 การประมวลผล ว.4.2 ม.3/2 รวบรวม 1. การรวบรวมขอ้ มูลจากแหล่งข้อมลู ปฐมภมู ิและ 10 10

ข้อมูล ขอ้ มลู ประมวลผล ทุติยภูมิประมวลผล สรา้ งทางเลือก ประเมินผล

ประเมนิ ผล นาเสนอ จะทาใหไ้ ดส้ ารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

ขอ้ มลู และสารสนเทศ หรอื การตดั สินใจได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ

ตามวตั ถปุ ระสงค์โดย 2. การประมวลผลเปน็ การกระทากับข้อมูล

ใช้ ซอฟต์แวร์หรอื เพือ่ ให้ได้ ผลลพั ธท์ ม่ี ีความหมายและมี

บริการบนอนิ เทอร์เนต็ ประโยชนต์ ่อการ นาไปใชง้ าน

ท่ี หลากหลาย 3. การใช้ซอฟต์แวรห์ รอื บริการบนอินเทอรเ์ น็ต ท่ี

หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สรา้ ง

ทางเลอื ก ประเมนิ ผล นาเสนอ จะชว่ ยให้

แก้ปญั หาได้อยา่ งรวดเรว็ ถูกต้อง และแมน่ ยา

4. ตวั อยา่ งปัญหา เช่น การเลอื กโปรโมชัน

โทรศพั ท์ ใหเ้ หมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน

สินค้าเกษตร ทตี่ ้องการและสามารถปลูกได้ใน

สภาพดินของท้องถ่ิน

ลาดับ ช่ือหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระสาคญั เวลา นา้ หนกั
ที่ การเรียนรู้
ตวั ช้ีวัด (ชม.) คะแนน
5 อนิ เทอร์เนต็
ของสรรพสิง่ ว.4.2 ม.3/1 พัฒนา 1. ขั้นตอนการพฒั นาแอปพลิเคชนั 45

แอปพลิเคชนั ท่ีมี 2. Internet of Things (IoT)

การบรู ณาการกบั วิชา 3. ซอฟต์แวรท์ ี่ใชใ้ นการพฒั นาแอปพลิเคชนั เชน่

อื่น อยา่ งสรา้ งสรรค์ Scratch, python, java, c, AppInventor

4. ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลง

สกุลเงนิ โปรแกรมผนั เสียงวรรณยกุ ตโ์ ปรแกรม

จาลองการแบง่ เซลล์ระบบรดนา้ อตั โนมตั ิ

กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้
รำยวิชำ เทคโนโลยี (วิทยำกำรคำนวณ) รหสั วิชำ ว23102 จำนวน 0.5/40 หน่วยกติ /ช่ัวโมง

ระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษำปที ่ี 3 ปกี ำรศึกษำ 2563

หน่วยกำรเรียนรู้ท/่ี เร่ือง แผนที่/เร่อื ง จำนวน มำตรฐำนท่ี ตัวชีว้ ัด นำ้ หนกั คะแนน
(ช่ัวโมง) KPA (รำยหน่วย)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 แผนท่ี 1 เรอื่ ง การประเมินความนา่ เชื่อของข้อมลู ว 4.2 3
เรอ่ื ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนท่ี 2 เรอ่ื ง เหตผุ ลวิบัติ 2 ว 4.2 3 K =.......5........คะแนน
อย่างรเู้ ทา่ ทนั แผนท่ี 3 เร่ือง รู้เท่าทนั ฉนั ปลอดภัย 2 ว 4.2 4 P = ......5........คะแนน
แผนท่ี 4 เรื่อง กฎหมายนา่ รู้ 2 ว 4.2 4 A =.......5........คะแนน
หนว่ ยการเรียนร้ทู ี่ 2 แผนที่ 5 เรอื่ ง การใช้งานลขิ สิทธ์ิท่ีเป็นธรรม 2 ว 4.2 4 รวม.....15......คะแนน
เรอ่ื ง การพัฒนาแอปพลิเคชนั แผนท่ี 6 เรอ่ื ง ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลเิ คชนั 2 ว 4.2 1
แผนที่ 7 เรอ่ื ง การสรา้ งแอปพลิเคชนั ว 4.2 1 K =........5.......คะแนน
2 P = ......10......คะแนน
6 1-2 A =........5.......คะแนน
1 รวม.....20......คะแนน
หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 3 แผนท่ี 8 รายการข้อมลู 4 ว 4.2 K =........5.......คะแนน
4 ว 4.2 2 P = .......10.....คะแนน
เรื่อง สรา้ งสรรคผ์ ลงานดว้ ย Scratch แผนที่ 9 สนกุ กับ Scratch 2 A =........5.......คะแนน
2
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 4 แผนที่ 10 ประมวลผลข้อมูล(1) 2 ว 4.2 2 รวม.....20....คะแนน
เรอ่ื ง การประมวลผลข้อมูล แผนท่ี 11 ประมวลผลขอ้ มูล(2) 2 ว 4.2 K =........4.......คะแนน
แผนที่ 12 ประมวลผลขอ้ มลู (3) 2 ว 4.2 P = .......4.......คะแนน
แผนท่ี 13 ดาตา้ ท่ีทา้ ทาย 4 ว 4.2 A =........2.......คะแนน
รวม.....10 ....คะแนน

หน่วยกำรเรียนรทู้ ่/ี เรื่อง แผนท/่ี เร่อื ง จำนวน มำตรฐำนท่ี ตวั ชีว้ ัด นำ้ หนักคะแนน
(ชว่ั โมง) KPA (รำยหน่วย)
หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 5 แผนท่ี 14 อินเทอร์เนต็ ของสรรพสิ่ง(1) ว 4.2 1
เรื่อง อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง แผนที่ 15 อินเทอรเ์ น็ตของสรรพส่ิง(2) 2 ว 4.2 1 K =.......2........คะแนน
P = .......2.......คะแนน
2 A =.........1......คะแนน
รวม......5.....คะแนน
สอบกลำงภำคเรยี น 40
สอบปลำยภำคเรียน 15
15
รวม 100 คะแนน

แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 1 เรื่อง การประเมนิ ความน่าเชอื่ ถือของข้อมลู
รายวชิ าเทคโนโลยี (วทิ ยาการคานวณ) รหัสวิชา ว23102 ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 3
หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 1 เร่ือง การใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศอยา่ งรเู้ ท่าทัน เวลา 2 ชว่ั โมง

1. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชี้วัด
ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ เป็น

ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทางาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสทิ ธิภาพ รู้เท่าทนั และมีจรยิ ธรรม

ตัวช้ีวัดที่ 3 ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล วิเคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด
เพื่อการใช้งานอย่างรเู้ ท่าทนั

2. สาระสาคัญ
ถา้ ขอ้ มูลท่ีนามาใชใ้ นการเรียนรู้และการทางาน มคี วามถกู ตอ้ ง เหมาะสม และนา่ เชือ่ ถือ จะทาให้เกิด

การเรียนรู้และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการนาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ต้องผ่านกระบวนการ
ประเมินความน่าเช่ือถือด้วยการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยอาจใช้หลักการ PROMPT ซึ่งได้แก่ การ
นาเสนอความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ วิธีการ แหล่งท่ีมา และเวลา (Presentation, Relevance, Objectivity,
Method, Provenance, Timeliness: PROMPT)

3. สมรรถนะสาคัญ
3.1 ความสามารถในการส่ือสาร
3.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ

4. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์
4.1 ใฝเ่ รยี นรู้
4.2 ม่งุ ม่ันในการทางาน

5. สาระการเรยี นรู้
5.1 การประเมินความน่าเช่ือถอื ของข้อมูล เช่น ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยเทียบเคียงจากข้อมูล

หลายแหลง่ แยกแยะขอ้ มูลที่เป็นขอ้ เทจ็ จริงและข้อคิดเห็น หรอื ใช้ PROMPT

6. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
6.1 ดา้ นความรู้ (K)
- นักเรยี นสามารถบอกวิธีการประเมินความนา่ เช่อื ถอื ของข้อมูลได้
6.2 ด้านทกั ษะกระบวนการ (P)
- นกั เรยี นสามารถประเมนิ ความน่าเช่ือถือของข้อมลู จากแหล่งต่าง ๆ ได้
6.3 ด้านคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)
- นักเรียนมคี วามมงุ่ ม่นั ในการทางาน

7. กจิ กรรมการเรยี นรู้
7.1 ข้นั นา
1) ครกู ลา่ วทกั ทายนักเรยี น พรอ้ มแนะนาตวั ใหน้ กั เรยี นได้รู้จกั
2) ครูเช็คช่อื นักเรยี นท่ีเข้าเรยี น
3) ครูช้ีแจงโครงสรา้ งรายวิชา จุดประสงคร์ ายวิชา มาตรฐานรายวชิ า สมรรถนะรายวิชา แนว

ทางการวดั ผลและการประเมินผลการเรยี นรู้ เกณฑ์การตดิ สินผลการเรยี น ขอ้ กาหนดของการเข้าเรียน การขาด
ลา มาสาย ตลอดจนกฎกติกาในการเรยี น

7.2 ขนั้ สอน
1) ครูถามนักเรียนว่า ข้อมูลท่ีนามาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อทารายงานหรือสร้างชิ้นงานใน

รายวชิ าตา่ ง ๆ เช่ือถือไดห้ รือไม่
2) เราทราบได้อย่างไรวา่ ข้อมูลที่นามาทารายงานนา่ เช่อื ถือ
3) ครูต้ังคาถามในประเด็นสาคัญหรือประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น จังหวัดท่ีมี

ประชากรน้อยที่สุดคือจังหวัดอะไร และมีประชากรจานวนกี่คน แล้วให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อหาคาตอบโดย
ใชแ้ หลง่ ขอ้ มลู ท่ีนา่ เชื่อถอื ทส่ี ุด โดยกาหนดให้แต่ละกลุม่ ตอ้ งใช้แหลง่ ขอ้ มลู ที่ไม่ซา้ กนั

4) นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคาถาม พร้อมระบุแหล่งข้อมูลลงในเอกสารออนไลน์ที่ครูแชร์ไว้
เช่น Google Docs, Padlet พรอ้ มบอกเหตผุ ลว่าเพราะเหตใุ ด ข้อมูลทตี่ นเองค้นหามาจงึ มคี วามนา่ เช่ือถือ

5) นักเรยี นศกึ ษาหัวข้อ 6.1การประเมินความนา่ เชื่อถอื ของขอ้ มลู จากหนังสือเรยี นในบทท่ี 6
6) นักสอนสุ่มผเู้ รียนตอบคาถามเพ่ือประเมนิ ความรขู้ องผู้เรียนจากการศึกษาดว้ ยตนเอง ดงั น้ี

- ข้อมูลทดี่ ีตอ้ งมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
- ประเมนิ ความน่าเชอ่ื ถือของขอ้ มูลได้อยา่ งไร
- ประเมนิ วา่ ข้อมลู มคี วามทนั สมัยไดอ้ ยา่ งไร
- ประเมนิ ว่าแหลง่ ทมี่ าของขอ้ มูลมีความนา่ เช่ือถือได้อย่างไร
7) ครใู ห้ผเู้ รียนรว่ มกันตอบคาถามกิจกรรมที่ 6.1 ขอ้ 1 จากหนงั สอื เรียน
8) นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูลของตนเองหน้าช้ันเรียนโดยการเข้าไปท่ี URL ท่ีเป็น
แหล่งข้อมลู ที่ระบุไว้ในข้อ 4 แล้วใหเ้ พื่อนในช้ันเรียนร่วมกนั อภิปรายตามหลกั การ PROMPT ดังน้ี
- ข้อมลู ชัดเจนหรอื ไม่
- ขอ้ มูลหรือคาตอบตรงกับความความตอ้ งการหรอื ไม่
- ขอ้ มลู ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
- ขอ้ มูลเป็นขอ้ เทจ็ จรงิ หรอื ความคดิ เห็นของบคุ คล
- แหลง่ ข้อมูลมคี วามนา่ เชอื่ ถอื หรอื ไม่
- ขอ้ มูลมีความทนั สมัยหรอื เป็นปัจจุบนั หรือไม่
9) นกั เรียนและผสู้ อนร่วมกันพิจารณาว่าขอ้ มลู ของกลุ่มใดนา่ เช่ือถือ และกลุม่ ใดไม่น่าเชือ่ ถือ
พรอ้ มท้ังใหเ้ หตุผลประกอบ

10) ครูให้ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากที่เก่ียวกับลักษณะของข้อมูล 3 ประเภท
ไดแ้ ก่ บทความ รูปภาพ วดิ ีโอ

11) นกั เรยี นแตล่ ะกลมุ่ ศึกษาและทาใบงานที่ 1.1 เรอื่ ง เชค็ ให้ชัวร์
12) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลที่ได้จากการทาใบงานที่ 1.1 หน้าช้ันเรียน
โดยนาเสนอเว็บไซตท์ ่อี า้ งถึง หลงั จากการนาเสนอเสร็จสิน้ ในแต่ละกลมุ่ ผสู้ อนเปดิ โอกาสแสดงความคดิ เหน็
หรือขอ้ เสนอแนะเพมิ่ เตมิ
7.3 ขัน้ สรปุ
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความสาคัญของการประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและการนาข้อมูลที่ได้ไปใช้งาน และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างไร

8. สอ่ื และแหลง่ เรียนรู้
1. หนังสอื เรียนรายวิชาพน้ื ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ม.3
2. สไลด์ Power Point เร่ือง การประเมินความน่าเช่ือถอื ของขอ้ มูล
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เชค็ ให้ชัวร์
4. ห้องปฏบิ ตั กิ ารคอมพวิ เตอร์

9. การวัดและประเมินผล
9.1 วิธวี ดั
- ประเมินจากการทาใบงาน
- สังเกตพฤติกรรมการมสี ว่ นร่วมในชนั้ เรยี น
- สังเกตพฤติกรรมการทางานกลมุ่
- สงั เกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอยา่ งรู้เท่าทัน
9.2 เครื่องมือวดั
- แบบบนั ทกึ คะแนนการทาใบงาน
- แบบสังเกตพฤตกิ รรมการมสี ว่ นร่วมในชนั้ เรยี น
- แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการทางานกลมุ่
- แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการใช้เทคโนโลยีอยา่ งร้เู ทา่ ทัน
9.3 เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน : ระดบั พอใช้ ขึ้นไป

บันทึกหลังสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1

ผลการจดั การเรียนรู้ ระดบั คุณภาพ จานวน (คน)

ผลทีเ่ กดิ กับนักเรยี น ระดับ 4 …………….
ด้านความรู้ (K) ระดับ 3 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 4 …………….
ระดับ 3 …………….
ด้านทักษะ (P) ระดบั 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 4 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 3 …………….
ระดับ 2 …………….
ดา้ นคุณลกั ษณะ (A) ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

ปญั หา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแก้ไข / พัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ .......................................................
(นายอาชัญ ทรงสวัสดว์ิ งศ์)
ครูผ้สู อน
............../............../…………

บันทึกหลังสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2

ผลการจดั การเรียนรู้ ระดบั คุณภาพ จานวน (คน)

ผลทีเ่ กดิ กับนักเรยี น ระดับ 4 …………….
ด้านความรู้ (K) ระดับ 3 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 4 …………….
ระดับ 3 …………….
ด้านทักษะ (P) ระดบั 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 4 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 3 …………….
ระดับ 2 …………….
ดา้ นคุณลกั ษณะ (A) ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

ปญั หา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแก้ไข / พัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ .......................................................
(นายอาชัญ ทรงสวัสดว์ิ งศ์)
ครูผ้สู อน
............../............../…………

บันทึกหลังสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3

ผลการจดั การเรียนรู้ ระดบั คุณภาพ จานวน (คน)

ผลทีเ่ กดิ กับนักเรยี น ระดับ 4 …………….
ด้านความรู้ (K) ระดับ 3 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 4 …………….
ระดับ 3 …………….
ด้านทักษะ (P) ระดบั 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 4 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 3 …………….
ระดับ 2 …………….
ดา้ นคุณลกั ษณะ (A) ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

ปญั หา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแก้ไข / พัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ .......................................................
(นายอาชัญ ทรงสวัสดว์ิ งศ์)
ครูผ้สู อน
............../............../…………

ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหน้ากล่มุ สาระการเรยี นรู้หรอื ผ้ไู ด้รับการมอบหมาย
ได้ทาการตรวจแผนการจดั การเรยี นรู้ของนายอาชัญ ทรงสวสั ดิ์วงศ์ แลว้ มีความคิดเหน็ ดังนี้
1. เป็นแผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี
( ) ดมี าก
( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ควรปรบั ปรุง

2. การจดั กิจกรรมไดน้ าเอากระบวนการเรยี นรู้
( ) ทเ่ี นน้ ผู้เรียนเปน็ สาคญั มาใช้ในการสอนไดอ้ ยา่ งเหมาะสม
( ) ท่ยี งั ไม่เน้นผู้เรยี นเปน็ สาคัญควรปรบั ปรุง พัฒนาต่อไป

3. เป็นแผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี
( ) นาไปใชไ้ ดจ้ รงิ
( ) ควรปรบั ปรงุ กอ่ นนาไปใช้

4. ข้อเสนอแนะอน่ื ๆ ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงช่ือ.......................................................
(นางสาวสริ ลิ กั ษณ์ อินทรศรี)

หัวหนา้ กลุม่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใบงานท่ี 1.1
เร่ือง เช็คใหช้ ัวร์
1. ช่อื .............................................................................................ชัน้ ............................ ..........เลขท่ี....................
2. ชอ่ื .............................................................................................ชนั้ ......................................เลขท.ี่ ...................
3. ชอ่ื .............................................................................................ชัน้ ............................ ..........เลขท.่ี ...................
4. ช่อื .............................................................................................ชัน้ ......................................เลขท.ี่ ...................
5. ชอ่ื .............................................................................................ช้นั ............................ ..........เลขท.ี่ ...................
คาชี้แจง : ให้นกั เรยี นศึกษาหัวขอ้ 6.1 การประเมินความน่าเชื่อถอื ของข้อมูล แล้วสบื คน้ ขอ้ มูลในประเดน็
สาคญั หรอื ประเด็นที่เกย่ี วขอ้ งกบั นักเรยี น หรือส่งิ ท่ีนกั เรียนสนใจ ตามประเภทของขอ้ มูลท่จี บั สลากไดจ้ าก
แหลง่ ขอ้ มลู ท่ีนกั เรียนคดิ วา่ น่าเช่อื ถอื มากท่สี ดุ
1. ประเภทของข้อมลู ทีจ่ บั สลากได้ คือ บทความ รูปภาพ วีดีโอ
2. แหลง่ ข้อมูลท่ีเลือกมา คอื (ใหร้ ะบุ URL)……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. นักเรยี นคิดว่าข้อมลู ท่ีพบในแหล่งข้อมลู ท่ีเลอื กมาเป็นข้อเทจ็ จรงิ หรือความคิดเหน็ ส่วนตวั ของบคุ คลใด
บคุ คลหนง่ึ เพราะเหตใุ ด
ขอ้ เทจ็ จรงิ เพราะ ………………………………….………………………………………………………………………………..
ขอ้ คดิ เห็น เพราะ ……………………………………….…………………………………………………………………………..
4. ตรวจสอบรายการยอ่ ยและประเมินความน่าเชอื่ ถือของข้อมลู ว่าแตล่ ะประเดน็ ผา่ นการประเมินตาม
หลักการ PROMPT หรือไม่ พร้อมทั้งบอกเหตผุ ล

จากการประเมนิ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล พบวา่ ผ่าน ไมผ่ า่ น การประเมิน เนือ่ งจาก......................

............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................
นกั เรยี นมีวธิ กี ารตรวจสอบความนา่ เชอื่ ถือของแหลง่ ข้อมูลอยา่ งไร ...................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 1.1 เฉลย
เร่อื ง เชค็ ใหช้ ัวร์

1. ช่อื .............................................................................................ชนั้ ............................ ..........เลขท่ี....................
2. ชื่อ.............................................................................................ชัน้ ......................................เลขท.่ี ...................
3. ชื่อ.............................................................................................ช้ัน............................ ..........เลขที่....................
4. ชอ่ื .............................................................................................ชั้น......................................เลขที่....................
5. ชื่อ.............................................................................................ช้นั ......................................เลขที่....................

คาช้ีแจง : ใหน้ ักเรียนศึกษาหัวขอ้ 6.1 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมลู แล้วสืบค้นข้อมลู ในประเด็น
สาคัญหรือประเด็นทีเ่ ก่ยี วขอ้ งกับนักเรียน หรือส่งิ ทน่ี กั เรยี นสนใจ ตามประเภทของข้อมูลท่จี ับสลากไดจ้ าก
แหลง่ ข้อมลู ทนี่ กั เรยี นคดิ วา่ น่าเชอื่ ถอื มากที่สดุ
1. ประเภทของข้อมลู ท่ีจบั สลากได้ คือ บทความ รปู ภาพ วดี ีโอ
2. แหลง่ ข้อมลู ทเี่ ลือกมา คือ (ใหร้ ะบุ URL)……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. นักเรียนคดิ วา่ ข้อมูลที่พบในแหลง่ ขอ้ มูลที่เลือกมาเป็นข้อเทจ็ จรงิ หรอื ความคิดเห็นส่วนตัวของบคุ คลใด
บุคคลหน่ึง เพราะเหตใุ ด

ข้อเทจ็ จรงิ เพราะ ………………………………….………………………………………………………………………………..
ข้อคิดเหน็ เพราะ ……………………………………….…………………………………………………………………………..
4. ตรวจสอบรายการยอ่ ยและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วา่ แต่ละประเดน็ ผ่านการประเมนิ ตาม
หลักการ PROMPT หรอื ไม่ พรอ้ มท้ังบอกเหตุผล

จากการประเมนิ ความน่าเช่อื ถือของขอ้ มลู พบวา่ ผ่าน ไม่ผ่าน การประเมนิ เนอ่ื งจาก......................
..ผ...่า.น...ก..า..ร..ป...ร..ะ..เ..ม..นิ...ค..ว..า..ม...น..า่..เ.ช...่อื ..ถ..อื...ต..า..ม...ห..ล...กั ..ก..า..ร....P..R...O...M...P..T....ท...ุก..ร..า..ย..ก...า..ร............... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
นกั เรยี นมีวธิ ีการตรวจสอบความน่าเชอ่ื ถือของแหล่งข้อมูลอย่างไร ...................................................................
..เ.ท...ยี ..บ...เ.ค..ยี...ง..จ..า..ก..ข...้อ..ม..ลู...ห..ล...า..ย..แ..ห...ง่..แ..ย...ก..แ..ย...ะ..ข..้อ..ม...ูล..ท...ี่เ.ป...น็ ..จ...ร..งิ ..แ..ล..ะ...ข..้อ..ค...ิด..เ.ห...็น....ก...า..ร..ใ.ช..ห้..ล...กั ..ก..า..ร....P..R...O...M...P..T......................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

แผนการจดั การเรยี นร้ทู ี่ 2 เรอ่ื ง เหตผุ ลวบิ ตั ิ
รายวิชาเทคโนโลยี (วทิ ยาการคานวณ) รหัสวิชา ว23102 ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 3
หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 1 เรอื่ ง การใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศอย่างร้เู ทา่ ทนั เวลา 2 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวช้ีวดั
ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ เป็น

ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้เู ทา่ ทัน และมจี รยิ ธรรม

ตัวช้ีวัดที่ 3 ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด
เพื่อการใช้งานอย่างรู้เทา่ ทัน

2. สาระสาคัญ
เหตุผลวิบัติ (logical fallacy) เปน็ การโต้แย้งโดยใช้เหตุผลทไ่ี ม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับประเด็นที่

กาลังโต้แย้ง เพื่อนามาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง เหตุผลวิบัติสามารถจาแนกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเหตุผลที่นามาใช้ไม่ได้นาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องหรือได้ข้อสรุปที่ขัดแย้งกับ
ความเปน็ จริงเหตุผลวบิ ัตอิ าจเกิดข้ึนในหลายลักษณะ เช่น การให้เหตุผลโดยละเว้นข้อเทจ็ จรงิ การกลา่ วถึงส่ิง
ทอี่ ยู่นอกประเด็นการมองไม่รอบดา้ น

3. สมรรถนะสาคญั
3.1 ความสามารถในการสื่อสาร
3.2 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี
3.3 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชีวติ

4. คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์
4.1 ใฝเ่ รยี นรู้
4.2 ม่งุ มั่นในการทางาน

5. สาระการเรยี นรู้
5.1 เหตผุ ลวิบตั ิ (logical fallacy)

6. จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

6.1 ด้านความรู้ (K)
- นกั เรยี นสามารถบอกลักษณะขอ้ มลู ทีเ่ ปน็ เหตผุ ลวิบตั ิได้

6.2 ดา้ นทักษะกระบวนการ (P)
- นกั เรียนสามารถสบื คน้ ขอ้ มูลทเี่ ป็นเหตผุ ลวิบตั ผิ ่านทางระบบเครอื ขา่ ยอนิ เทอร์เนต็ ได้

6.3 ดา้ นคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)
- นกั เรียนมคี วามรบั ผิดชอบ มีวนิ ัยในการทางาน

7. กิจกรรมการเรียนรู้
7.1 ขั้นนา
1) ครกู ลา่ วทกั ทายนักเรยี น ครเู ชค็ ชอ่ื นกั เรียนทีเ่ ข้าเรียน
2) ครนู าเขา้ สู่บทเรียนโดยเปิดวิดีโอท่ีเป็นสถานการณเ์ กยี่ วกับเหตผุ ลวบิ ัตใิ ห้ผเู้ รยี นชม อย่าง

น้อย 2 เร่ือง จากตวั อยา่ งสถานการณต์ ่อไปนี้
- https://www.youtube.com/watch?v=B3BAh086sYs
- https://www.youtube.com/watch?v=d1YDrL9bEh0
- https://www.youtube.com/watch?v=iyCZnj9Z6jg
- https://www.youtube.com/watch?v=eTLeg2Rfjho
- https://www.youtube.com/watch?v=ajRkGzjBatI

3) ครตู งั้ คาถามแลว้ สมุ่ ใหน้ กั เรียนตอบคาถามดังนี้
- จากตวั อย่างผ้เู รยี นสังเกตเห็นพฤติกรรมอะไรบ้าง
- นกั เรียนเห็นด้วยและไม่เห็นดว้ ยกับอะไรบา้ ง อย่างไร

7.2 ขั้นสอน
1) นักเรียนศึกษาหวั ข้อ 6.2 เหตผุ ลวบิ ตั ิ จากหนงั สือเรียนในบทท่ี 6

2) ครูแบ่งนักเรยี นเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จับสลากเพ่ือเลอื กสถานการณ์ตามหนังสือเรียน

กิจกรรมที่ 6.2 จากน้นั ทาใบงานท่ี 1.2 เรือ่ ง รว่ มด้วยช่วยกนั พิจารณา

3) ตวั แทนแต่ละกลุม่ นาเสนอผลงานทไ่ี ด้จากการทาใบงานท่ี 1.2 หน้าชน้ั เรียน

4) นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างสถานการณ์ของเหตุผลวิบัติที่เคยพบในชีวิตประจาวัน ท่ี

แตกตา่ งจากสถานการณ์ในใบกิจกรรม และรว่ มกันอภิปรายว่าทาไมนักเรียนจึงคิดว่าเป็นเหตุผลวบิ ตั ิ

5) นกั เรียนแตล่ ะกลุ่มทาใบงานที่ 1.3 เรอ่ื ง เหตผุ ลวิบตั ใิ นโลกออนไลน์

6) นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนองาน โดยเปิด URL แหล่งข้อมูลที่เลือกมา แล้วให้เพ่ือนในช้ัน

เรียนร่วมกนั วพิ ากษ์ว่าเปน็ เหตผุ ลวิบัติจริงหรือไม่

7.3 ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายว่า เหตุผลวิบัติส่งผลเสียต่อสังคมอย่างไร และมีวิธีการ

ป้องกนั หรือแกไ้ ขไม่ให้เกิดเหตผุ ลวิบัติได้อย่างไรบ้าง และและสามารถนาความร้ไู ปประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ติ ประจาวัน
อยา่ งไร

8. สือ่ และแหล่งเรยี นรู้
1. หนังสอื เรยี นรายวิชาพนื้ ฐานวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ม.3
2. สไลด์ Power Point เร่ือง เหตุผลวบิ ัติ
3. ใบงานที่ 1.2 เรอื่ ง ร่วมดว้ ยช่วยกนั พจิ ารณา

4. ใบงานท่ี 1.3 เรอ่ื ง เหตุผลวบิ ตั ใิ นโลกออนไลน์

5. ห้องปฏบิ ัติการคอมพิวเตอร์

9. การวัดและประเมนิ ผล
9.1 วิธีวดั
- สังเกตพฤตกิ รรมการมสี ่วนร่วมในชน้ั เรยี น
- สงั เกตพฤติกรรมการทางานกลมุ่
- สงั เกตพฤตกิ รรมการใชเ้ ทคโนโลยอี ย่างร้เู ท่าทัน
9.2 เครอ่ื งมือวัด
- แบบสังเกตพฤตกิ รรมการมสี ่วนรว่ มในชน้ั เรียน
- แบบสังเกตพฤตกิ รรมการทางานกลุ่ม
- แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการใชเ้ ทคโนโลยอี ยา่ งรู้เทา่ ทนั
9.3 เกณฑก์ ารประเมนิ
ผา่ น : ระดบั พอใช้ ขึน้ ไป

บันทึกหลังสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 3/1

ผลการจดั การเรียนรู้ ระดบั คุณภาพ จานวน (คน)

ผลทีเ่ กดิ กับนักเรยี น ระดับ 4 …………….
ด้านความรู้ (K) ระดับ 3 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 4 …………….
ระดับ 3 …………….
ด้านทักษะ (P) ระดบั 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 4 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 3 …………….
ระดับ 2 …………….
ดา้ นคุณลกั ษณะ (A) ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

ปญั หา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแก้ไข / พัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ .......................................................
(นายอาชัญ ทรงสวัสดว์ิ งศ์)
ครูผ้สู อน
............../............../…………

บันทึกหลังสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2

ผลการจดั การเรียนรู้ ระดบั คุณภาพ จานวน (คน)

ผลทีเ่ กดิ กับนักเรยี น ระดับ 4 …………….
ด้านความรู้ (K) ระดับ 3 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 4 …………….
ระดับ 3 …………….
ด้านทักษะ (P) ระดบั 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 4 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 3 …………….
ระดับ 2 …………….
ดา้ นคุณลกั ษณะ (A) ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

ปญั หา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแก้ไข / พัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ .......................................................
(นายอาชัญ ทรงสวัสดว์ิ งศ์)
ครูผ้สู อน
............../............../…………

บันทึกหลังสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3

ผลการจดั การเรียนรู้ ระดบั คุณภาพ จานวน (คน)

ผลทีเ่ กดิ กับนักเรยี น ระดับ 4 …………….
ด้านความรู้ (K) ระดับ 3 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 4 …………….
ระดับ 3 …………….
ด้านทักษะ (P) ระดบั 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 4 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 3 …………….
ระดับ 2 …………….
ดา้ นคุณลกั ษณะ (A) ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

ปญั หา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแก้ไข / พัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ .......................................................
(นายอาชัญ ทรงสวัสดว์ิ งศ์)
ครูผ้สู อน
............../............../…………

ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้หรือผไู้ ด้รับการมอบหมาย
ไดท้ าการตรวจแผนการจดั การเรยี นรูข้ องนายอาชัญ ทรงสวัสด์ิวงศ์ แลว้ มีความคดิ เหน็ ดังน้ี
1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่
( ) ดมี าก
( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ควรปรบั ปรุง

2. การจัดกิจกรรมได้นาเอากระบวนการเรียนรู้
( ) ที่เน้นผู้เรียนเปน็ สาคญั มาใชใ้ นการสอนไดอ้ ย่างเหมาะสม
( ) ที่ยังไม่เนน้ ผูเ้ รียนเปน็ สาคัญควรปรบั ปรงุ พัฒนาต่อไป

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
( ) นาไปใชไ้ ด้จริง
( ) ควรปรับปรงุ กอ่ นนาไปใช้

4. ขอ้ เสนอแนะอนื่ ๆ ............................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชือ่ .......................................................
(นางสาวสิริลักษณ์ อินทรศรี)

หัวหนา้ กลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใบงานที่ 1.2
เร่ือง รว่ มดว้ ยช่วยกันพิจารณา

1. ชอ่ื .............................................................................................ชั้น............................ ..........เลขท.ี่ ...................
2. ชือ่ .............................................................................................ชัน้ ......................................เลขท.่ี ...................
3. ชอ่ื .............................................................................................ชน้ั ............................ ..........เลขท่.ี ...................
4. ชอื่ .............................................................................................ชน้ั ............................ ..........เลขท.ี่ ...................
5. ชอื่ .............................................................................................ชัน้ ............................ ..........เลขท่.ี ...................

คาช้ีแจง : ให้นักเรียนศึกษาหัวข้อ 6.2 เหตุผลวิบัติ แล้วพิจารณาสถานการณ์ในกิจกรรมที่ 6.2 ข้อ 1
ในหนงั สือเรยี น แล้วตอบคาถามใหถ้ ูกตอ้ ง ครบถว้ น

1. สถานการณท์ กี่ ลุ่มนกั เรียนไดร้ บั คือ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. นกั เรียนเห็นด้วยกับขอ้ ความในสถานการณ์ดงั กล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นดว้ ย เพราะ ………………………………….………………………………………………….………………………………..
ไมเ่ ห็นดว้ ย เพราะ ……………………………………….…………………………………………………………………………..

3. นักเรียนคิดว่า สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุผลวิบัติอย่างไร ให้อธิบายพร้อมยกเหตุผลที่ถูกต้องและ
เหมาะสมประกอบ................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................

ใบงานท่ี 1.3
เรื่อง เหตุผลวบิ ัตใิ นโลกออนไลน์

1. ชอ่ื .............................................................................................ชนั้ ............................ ..........เลขท่.ี ...................
2. ชื่อ.............................................................................................ชัน้ ......................................เลขท.่ี ...................
3. ชอ่ื .............................................................................................ชั้น............................ ..........เลขท.ี่ ...................
4. ชอ่ื .............................................................................................ชัน้ ......................................เลขที่....................
5. ชอ่ื .............................................................................................ชั้น......................................เลขท.่ี ...................
คาชแ้ี จง : ให้นกั เรยี นสืบค้นหาขอ้ มลู จากอินเทอร์เนต็ แลว้ ตอบคาถามต่อไปน้ี

1. ให้นักเรียนค้นหาตัวอย่างสถานการณ์ท่ีแสดงถึงเหตุผลวิบัติในโลกออนไลน์มา 1 ตัวอย่าง อาจจะอยู่ในรูป
ของกระดานขา่ ว คลิปวดิ ีโอ โพสต์ หรอื อืน่ ๆ

สถานการณ์ทก่ี ลมุ่ นกั เรยี นเลอื ก คือ ………………………………………………………………………………………………..
แหลง่ ขอ้ มลู ………………………………………………………………………………………………………………………………….
สถานการณแ์ สดงถึงเหตผุ ลวบิ ัติ เน่อื งจาก....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. นกั เรียนมีวิธีการป้องกนั หรอื แก้ไขไม่ให้เกดิ เหตุผลวิบตั ิกับตนเองได้อย่างไรบา้ ง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ขณะท่ีตัวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอสถานการณ์ตัวอย่าง ให้นกั เรียนสรุปประเด็นท่ีแสดงถงึ เหตุผลวิบัติของทุก
กลมุ่

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานที่ 1.2 เฉลย
เรอ่ื ง รว่ มดว้ ยช่วยกันพจิ ารณา

1. ชอ่ื .............................................................................................ช้นั ............................ ..........เลขท่ี....................
2. ชือ่ .............................................................................................ชั้น............................ ..........เลขท่ี....................
3. ช่ือ.............................................................................................ชัน้ ......................................เลขท.ี่ ...................
4. ชื่อ.............................................................................................ชน้ั ............................ ..........เลขท.่ี ...................
5. ชอ่ื .............................................................................................ชัน้ ................................. .....เลขที่....................

คาช้ีแจง : ให้นักเรียนศึกษาหัวข้อ 6.2 เหตุผลวิบัติ แล้วพิจารณาสถานการณ์ในกิจกรรมท่ี 6.2 ข้อ 1
ในหนงั สอื เรยี น แลว้ ตอบคาถามให้ถูกตอ้ ง ครบถว้ น

1. สถานการณ์ท่ีกลมุ่ นักเรียนได้รบั คอื …ใ…น…ช่ว…ง…น…โี้ ร…ค…พ…ิษส…นุ …ขั …บ…า้ ก…า…ล…ังร…ะ…บ…าด……แม…่จ…งึ …ไม…่ให…ล้ …ูก…ไป…โ…รง…เร…ีย…น…เ…พ…รา…ะ…
…ท…โ่ี ร…งเ…รยี…น…ม…สี …นุ …ัขห…ล…า…ย…ตัว……………………………………………………………………………………………………………………

2. นกั เรยี นเห็นดว้ ยกบั ข้อความในสถานการณ์ดงั กลา่ วหรอื ไม่ เพราะเหตใุ ด
เห็นด้วย เพราะ ………………………………….………………………………………………….………………………………..
ไม่เหน็ ด้วย เพราะ ……………………………………….…………………………………………………………………………..

3. นักเรียนคิดว่า สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุผลวิบัติอย่างไร ให้อธิบายพร้อมยกเหตุผลท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมประกอบ..จ..า..ก...ส..ถ..า..น...ก..า..ร..ณ...เ์..ป..็น...ก..า..ร..ใ..ห..้เ.ห...ต...ุผ..ล..ท...ีไ่.ม...่ส..ม...เ.ห...ต..ุส..ม...ผ..ล....เ.พ...ร..า..ะ..เ.ห...ต..ุผ...ล..ท...ี่อ..้า..ง..ไ.ม...ส่ ..ม...เ.ห..ต...สุ ..ม..ผ...ล........
...แ..ล..ะ...ข..า..ด..ก...า..ร..ต..ร..ว..จ..ส...อ..บ...ว..า่ ..ส..นุ...ขั ..ท...โี่ .ร..ง..เ.ร..ยี...น..เ.ป...น็...โ.ร..ค...พ..ิษ...ส..นุ...ัข..บ...า้..จ..ร..ิง..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

ใบงานท่ี 1.3 เฉลย
เรื่อง เหตุผลวิบัตใิ นโลกออนไลน์

1. ชอ่ื .............................................................................................ช้นั ............................ ..........เลขที่....................
2. ชอื่ .............................................................................................ช้ัน............................ ..........เลขที่....................
3. ช่ือ.............................................................................................ชั้น......................................เลขที.่ ...................
4. ช่อื .............................................................................................ชนั้ ............................ ..........เลขท.ี่ ...................
5. ชือ่ .............................................................................................ช้ัน................................. .....เลขท.ี่ ...................

คาชแ้ี จง : ให้นกั เรยี นสบื คน้ หาข้อมูลจากอินเทอรเ์ น็ตแลว้ ตอบคาถามต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนค้นหาตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงถึงเหตุผลวิบัติในโลกออนไลน์มา 1 ตัวอย่าง อาจจะอยู่ในรูป
ของกระดานข่าว คลิปวดิ ีโอ โพสต์ หรอื อน่ื ๆ

สถานการณท์ ีก่ ล่มุ นกั เรยี นเลือก คือ ……7…ว…นั อ…ัน…ต…ร…าย…เท…ศ…ก…า…ลส…ง…ก…รา…น…ต…์ ……………………………………………..
แหลง่ ขอ้ มลู ……ht…tp…s…:/…/w…w…w….…yo…u…t…ub…e….c…o…m…/…w…at…c…h?…v…=…i3…FU…9…U…m…0…M…m…w………………………………………….
สถานการณแ์ สดงถงึ เหตุผลวิบัติ เน่อื งจาก..ค..ล...ปิ ..ว..ิด...โี .อ...น..า..เ.ส...น..อ...ค..ว..า..ม..ค...ืบ..ห...น..า้..ข...อ..ง..ข..า่..ว..อ..ุบ...ัต..ิเ.ห...ต..ุจ...า..ก..ก..า..ร..เ.ม...า......
ค…ล…ิป…ว…ิดีโ…อ…น…าเ…ส…น…อค…ว…า…มค…ืบ…ห…น…้า…ขอ…ง…ข…่าว…อ…ุบ…ัต…ิเห…ต…ุจา…ก…ก…าร…เ…มา…แ…ล…้วข…ับ……แต…่ม…ีก…า…รแ…ส…ด…งค…ว…าม…ค…ิด…เห…็น…ท…่ีเ…บ…่ียง…
ป…ร…ะ…เด…็น…ไป…ท…า…งอ…น่ื ……ซึง่…ไม…่เ…ก…่ียว…ข…้อ…งก…ับ…เน…ื้อ…ห…า…ขอ…ง…ข…่าว…โด…ย…ต…ร…ง …เพ…ร…าะ…ก…า…ร…ลด…ก…า…รผ…ล…ิต…รถ…ย…น…ต…์ ก…า…รเ…พ…ม่ิ …ภา…ษ…ี
ก…า…ร…เพ…ิ่ม…รถ…ส…า…ธา…ร…ณ…ะไ…ม…่ใช…่ก…า…รแ…ก…ป้ …ญั …ห…าก…า…รเ…ก…ดิ …อุบ…ตั …เิ ห…ต…ุ ……………………………………………………………………

2. นกั เรียนมวี ิธีการป้องกันหรือแก้ไขไมใ่ ห้เกิดเหตผุ ลวิบัตกิ ับตนเองได้อย่างไรบ้าง
…- …ม…ีว…ิจ…าร…ณ…ญ…า…ณ…ใน…ก…า…รร…ับ…ข…้อ…มูล…ข…่า…วส…า…ร…แ…ล…ะพ…ิจ…า…รณ……าเ…ห…ตุแ…ล…ะ…ผ…ลต…า…ม…ห…ลัก…ค…ว…าม…เ…ป…็น…จร…ิง…แ…ล…ะค…ว…า…มถ…ูก…
…ต…้อง…ไ…มแ่…ส…ด…งค…ว…า…มค…ดิ …เห…น็…โ…ด…ยใ…ช…้อา…ร…ม…ณ…เ์ ป…็น…ห…ล…ัก…ก…่อน…ท…ี่จ…ะ…แ…สด…ง…ค…วา…ม…ค…ดิ เ…ห…น็ …ตอ้…ง…ไต…ร…่ต…รอ…ง…ให…ร้ …อ…บค…อ…บ……
…- …ย…อม…ร…ับ…ฟ…ัง…เห…ต…ุผ…ลจ…า…ก…ก…าร…แ…ส…ด…งค…ว…าม…ค…ิด…เห…็น…ข…อ…ง…ผู้อ…่ืน……เพ…ร…า…ะค…ว…า…มค…ิด…เ…ห…็นข…อ…ง…เร…า…อา…จ…จ…ะ…ไม…่ถ…ูก…ต้อ…ง…
…เส…ม…อ…ไป…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ขณะที่ตวั แทนแต่ละกลุ่มนาเสนอสถานการณ์ตัวอย่าง ให้นักเรียนสรปุ ประเด็นที่แสดงถึงเหตุผลวบิ ัติของทุก
กล่มุ

……-…ก…า…รอ…้า…งถ…ึง…ลกั…ษ…ณ…ะ…ข…อ…งต…วั …บ…คุ ค…ล…โด…ย…ไ…ม่ไ…ด…ส้ …นใ…จ…เน…ื้อ…ค…วา…ม…เร…ื่อ…ง………………………………………………………
……-…ก…า…รใ…ห…้เห…ต…ผุ ล…โ…ด…ยก…า…รอ…า้…ง…คว…า…ม…นา่…ส…งส…า…ร……………………………………………………………………………………
……-…ก…า…รอ…า้ …งถ…งึ …สง่ิ…ท…ี่ค…น…สว่…น…ให…ญ…่ป…ฏ…ิบ…ัต…ิก…ัน…แ…ต…ส่ ง่ิ…น…นั้ …เป…็น…ก…าร…ป…ฏ…บิ …ัต…ิท…ีไ่ ม…่ถ…กู ต…้อ…ง………………………………………
……-…ก…า…รไ…ม…พ่ ดู…ค…ว…าม…จ…ร…ิงท…ัง้ …ห…ม…ดเ…พ…่อื บ…ิด…เ…บอื…น…ค…ว…าม…เ…ป็น…จ…ร…ิง…………………………………………………………………
……-…ก…า…รอ…า้ …งค…ว…าม…พ…ิเ…ศษ…ข…อ…งต…น…เ…อง…เพ…ื่อ…ท…จี่ …ะ…ไม…ป่ …ฏ…ิบ…ตั ติ…า…ม…กฎ…ร…ะ…เบ…ยี …บ…ข…อง…ส…ังค…ม………………………………………

แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 3 เรื่อง ร้เู ท่าทนั ฉนั ปลอดภัย
รายวชิ าเทคโนโลยี (วทิ ยาการคานวณ) รหัสวิชา ว23102 ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ งรู้เท่าทนั เวลา 2 ช่ัวโมง

1. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชี้วดั
ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอนและ เป็น

ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ ทนั และมีจรยิ ธรรม

ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกย่ี วกับคอมพวิ เตอร์ ใช้ลิขสิทธข์ิ องผู้อ่ืนโดยชอบธรรม

2. สาระสาคัญ
การรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงจะช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรในการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน รวมทั้งการปฏิบัติเม่ือพบกับข่าวลวงหรือเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงจะ
ช่วยให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ในขณะที่การใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบจะ
ช่วยให้ปัญหาตา่ ง ๆ ทจี่ ะเกิดขึน้ จากการใช้งานเทคโนโลยสี ารสนเทศลดน้อยลง

3. สมรรถนะสาคัญ
3.1 ความสามารถในการสื่อสาร
3.2 ความสามารถในการคดิ
3.3 ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

4. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์
4.1 ใฝ่เรียนรู้
4.2 มงุ่ ม่ันในการทางาน

5. สาระการเรียนรู้
5.1 การใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศอยา่ งปลอดภัย
5.2 การใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศอยา่ งมคี วามรบั ผิดชอบ

6. จดุ ประสงค์การเรียนรู้
6.1 ด้านความรู้ (K)
- นักเรียนสามารถอธบิ ายผลกระทบ แนวทางปอ้ งกนั และวิธกี ารแก้ปัญหาข่าวลวงได้
- นักเรียนสามารถบอกข้อควรคานึงและแนวทางปฏิบัติในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้
6.2 ด้านทกั ษะกระบวนการ (P)
- นักเรยี นสามารถสืบคน้ ขอ้ มูลท่ีผา่ นทางระบบเครือขา่ ยอินเทอรเ์ นต็ ได้
6.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
- นักเรียนมคี วามรับผิดชอบ มวี ินัยในการทางาน

7. กจิ กรรมการเรยี นรู้
7.1 ขนั้ นา
1) ครูกลา่ วทักทายนักเรียน ครูเช็คชอ่ื นักเรียนทเี่ ข้าเรียน
2) ครูนาเข้าสบู่ ทเรยี นโดยผสู้ อนยกตวั อย่างสถานการณ์ 2 สถานการณ์ เพ่อื ใหน้ กั เรยี น

พิจารณาว่าสถานการณ์ใดเป็นข่าวลวงหรือเปน็ ข้อเทจ็ จรงิ เช่น
- สถานการณท์ ี่ 1 “สน้ิ ตานานนกั บูไ๊ ทย โทน่ี จา ทชั ชกรยีรัมย์ เคล่อื นยา้ ยกลับ

สรุ ินทรท์ าพิธี ผู้กากับ Fast9 แถลงเย็นนี้”
- สถานการณ์ท่ี 2 “การใหเ้ ด็กตา่ กว่า 2 ขวบเลน่ อนิ เทอรเ์ น็ต แท็บเลต็ หรอื โซเชยี ล

มเี ดียตา่ ง ๆ จะทาให้เด็กสมาธสิ ัน้ ”
3) ถ้ามสี ถานการณ์ทเ่ี ป็นข่าวลวง ใหผ้ เู้ รียนร่วมกนั อภิปรายเพื่อตอบคาถามตอ่ ไปนี้
- ผู้สรา้ งหรอื ผเู้ ผยแพร่ข่าวนนั้ หวงั ผลอะไร
- มบี คุ คลใดท่ีได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์น้บี ้าง อยา่ งไร
- ผเู้ รยี นมแี นวทางปฏิบัติเพ่ือแกไ้ ขปัญหาน้ีอยา่ งไร
4) ผ้สู อนสมุ่ ผู้เรียนเพื่อตอบคาถามวา่ มีหลกั การพจิ ารณาข้อเท็จจริงหรอื ข่าวลวงอย่างไร

7.2 ขัน้ สอน
1) นักเรียนศึกษาหัวข้อ 6.3.2 การรู้เท่าทันสื่อ และ 6.3.3 ข่าวล่วงและผลกระทบ จาก

หนงั สือเรียนในบทท่ี 6

2) ครแู บ่งนักเรยี นเปน็ กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วแจกบตั รสถานการณใ์ บงานท่ี 1.4

3) ครใู หน้ กั เรยี นคน้ หาขอ้ มลู ท่ีเกยี่ วขอ้ งกับสถานการณ์ที่ได้รับ แล้วทาใบงานที่ 1.4

เรอื่ ง รู้เท่าทนั ฉันปลอดภยั

4) เมอ่ื นักเรียนแต่ละกลุ่มทาเสร็จแลว้ ครูทาการสุ่มนกั เรยี น 3 กลุ่ม ออกนาเสนอหน้าช้ันเรยี น

5) ครูใหน้ กั เรียนศึกษาหัวขอ้ 6.3.1 การทาธุรกรรมอเิ ล็กทรอนิกส์อยา่ งปลอดภยั จากหนังสือ

เรียนในบทที่ 6

6) ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจาวัน

ซ่ึงจะต้องระมดั ระวังและมีความรอบคอบ เช่น การซื้อสนิ ค้าออนไลน์ ผู้ซอื้ สินค้าไมเ่ หน็ สินค้าจริง และไม่ได้รับ

สนิ คา้ ทันทีหลังจากชาระเงนิ ซึง่ อาจเป็นช่องทางให้เกิดการฉ้อโกง นอกจากน้ีสินค้าท่ีได้รับมาไม่ตรงตามขอ้ มูล

ท่ีโฆษณา และไม่มีคุณภาพ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ทม่ี ีปัญหา เช่น “สาวโวยถกู โกง 3,000 ซ้ือของออนไลน์

แต่ไม่ได้ของ ไลน์ไปก็บล็อก โทรไปก็ไม่รับ” โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ก่อนการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์

นักเรยี นตอ้ งพจิ ารณาประเดน็ ใดบ้างเพอ่ื ประกอบการตัดสินใจ

7) นักเรียนทาใบงานท่ี 1.5 เร่อื ง ปลอดภัย ได้ตรงปก

8) เม่ือนักเรียนแต่ละกลุ่มทาเสร็จแล้ว ครูทาการสุ่มนักเรียน 3 กลุ่ม ออกมานาเสนอหน้าชั้น

เรียน พร้อมกับสรุปแนวคิดในการพิจารณารายละเอียดสินค้าและร้านค้าก่อนการสั่งซ้ือสินค้า รวมท้ังการ

ตดิ ตามผลหลังการสัง่ ซอื้

7.3 ขน้ั สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความ

รับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยว่าเป็นอย่างไร และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชวี ิตประจาวนั อยา่ งไร

8. สอ่ื และแหล่งเรยี นรู้
1. หนงั สอื เรียนรายวิชาพน้ื ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วทิ ยาการคานวณ) ม.3
2. สไลด์ Power Point เรือ่ ง รู้เทา่ ทนั ฉนั ปลอดภยั
3. ใบงานท่ี 1.4 เรื่อง ร้เู ท่าทนั ฉนั ปลอดภัย
4. ใบงานท่ี 1.5 เร่ือง ปลอดภยั ได้ตรงปก
5. หอ้ งปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์

9. การวัดและประเมินผล
9.1 วิธวี ดั
- ประเมนิ จากการทาใบงาน
- สงั เกตพฤตกิ รรมการมสี ่วนรว่ มในชนั้ เรยี น
- สังเกตพฤตกิ รรมการทางานกลุ่ม
- สงั เกตพฤตกิ รรมการใช้เทคโนโลยีอย่างรเู้ ท่าทนั
9.2 เครือ่ งมือวดั
- แบบบันทกึ คะแนนการทาใบงาน
- แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการมสี ว่ นร่วมในชน้ั เรยี น
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
- แบบสงั เกตพฤติกรรมการใชเ้ ทคโนโลยอี ยา่ งร้เู ทา่ ทนั
9.3 เกณฑก์ ารประเมิน
ผ่าน : ระดบั พอใช้ ขึ้นไป

บันทกึ หลังสอน
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 3/1

ผลการจดั การเรยี นรู้ ระดับคุณภาพ จานวน (คน)

ผลทเ่ี กิดกบั นกั เรยี น ระดับ 4 …………….
ด้านความรู้ (K) ระดับ 3 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 4 …………….
ระดับ 3 …………….
ดา้ นทักษะ (P) ระดบั 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 4 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 3 …………….
ระดับ 2 …………….
ด้านคณุ ลักษณะ (A) ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อปุ สรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแก้ไข / พฒั นา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ.......................................................
(นายอาชญั ทรงสวัสดิ์วงศ์)
ครูผ้สู อน
............../............../…………

บันทกึ หลังสอน
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 3/2

ผลการจดั การเรยี นรู้ ระดับคุณภาพ จานวน (คน)

ผลทเ่ี กิดกบั นกั เรยี น ระดับ 4 …………….
ด้านความรู้ (K) ระดับ 3 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 4 …………….
ระดับ 3 …………….
ดา้ นทักษะ (P) ระดบั 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 4 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 3 …………….
ระดับ 2 …………….
ด้านคณุ ลักษณะ (A) ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อปุ สรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแก้ไข / พฒั นา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ.......................................................
(นายอาชญั ทรงสวัสดิ์วงศ์)
ครูผ้สู อน
............../............../…………

บันทกึ หลังสอน
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 3/3

ผลการจดั การเรยี นรู้ ระดับคุณภาพ จานวน (คน)

ผลทเ่ี กิดกบั นกั เรยี น ระดับ 4 …………….
ด้านความรู้ (K) ระดับ 3 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 4 …………….
ระดับ 3 …………….
ดา้ นทักษะ (P) ระดบั 2 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 4 …………….
…………………………………………………………………………………. ระดับ 3 …………….
ระดับ 2 …………….
ด้านคณุ ลักษณะ (A) ระดบั 1 …………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อปุ สรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแก้ไข / พฒั นา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ.......................................................
(นายอาชญั ทรงสวัสดิ์วงศ์)
ครูผ้สู อน
............../............../…………

ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรยี นร้หู รอื ผไู้ ด้รบั การมอบหมาย
ได้ทาการตรวจแผนการจดั การเรียนรู้ของนายอาชญั ทรงสวัสดิ์วงศ์ แล้วมคี วามคิดเหน็ ดังนี้
1. เปน็ แผนการจัดการเรยี นรู้ที่
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ควรปรบั ปรุง

2. การจัดกจิ กรรมได้นาเอากระบวนการเรียนรู้
( ) ท่ีเนน้ ผเู้ รียนเป็นสาคัญมาใชใ้ นการสอนได้อย่างเหมาะสม
( ) ที่ยังไมเ่ นน้ ผเู้ รียนเป็นสาคญั ควรปรบั ปรุง พฒั นาต่อไป

3. เปน็ แผนการจดั การเรียนรู้ที่
( ) นาไปใชไ้ ด้จริง
( ) ควรปรับปรงุ กอ่ นนาไปใช้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชอื่ .......................................................
(นางสาวสิรลิ กั ษณ์ อนิ ทรศรี)

หัวหนา้ กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

บตั รสถานการณ์ใบงานที่ 1.4
เรือ่ ง ร้เู ท่าทนั ฉันปลอดภยั

ใบงานท่ี 1.4
เร่อื ง รู้เทา่ ทัน ฉันปลอดภยั

1. ชอ่ื .............................................................................................ชน้ั ............................ ..........เลขท่ี....................
2. ช่ือ.............................................................................................ชัน้ ............................ ..........เลขท่.ี ...................
3. ชือ่ .............................................................................................ช้นั ......................................เลขท่.ี ...................
4. ช่อื .............................................................................................ชัน้ ............................ ..........เลขท่ี....................
5. ชื่อ.............................................................................................ชั้น................................. .....เลขท.ี่ ...................
คาชแี้ จง : ให้นักเรยี นศึกษาหัวขอ้ 6.3.2 การรเู้ ท่าทนั ส่อื และ 6.3.3 ขา่ วลวงและผลกระทบ จากหนังสอื เรียน

1. สถานการณท์ ี่กลมุ่ นกั เรียนได้รบั คอื ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จากสถานการณ์ในข้อ 1 นักเรียนคาดว่าผู้ให้ข้อมูลมีวัตถุประสงค์อะไร มีบุคคลใดที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณน์ บี้ า้ ง อย่างไร

ผู้ใหข้ อ้ มูลมวี ัตถปุ ระสงค์..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
บุคคลทีไ่ ด้รับผลกระทบ........................................................................................................ ..........................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ผลกระทบท่ีได้รบั ............................................................................................................. ...............................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. จากสถานการณ์ หากมผี ู้อน่ื โพสต์ขอ้ มูลน้ใี นเครือขา่ ยสงั คมและแทก็ นักเรยี นดว้ ย นกั เรยี นจะปฏบิ ตั อิ ยา่ งไร
ให้ทา เครอ่ื งหมาย หนา้ ขอ้ ความ (เลือกไดม้ ากกว่า 1 ข้อ)

4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ข่าวลวง แล้ววิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากมีการ
แชรส์ ู่สงั คมและแนวทางปฏิบตั ิเพ่ือแกป้ ัญหานี้

ตวั อย่างสถานการณ…์ …………...…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
แหล่งขอ้ มูล.................................................................................................................................... ..................
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
ผ้สู รา้ งหรือผู้เผยแพร่ส่ือนนั้ มีวตั ถปุ ระสงค์อะไร...............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
มีบุคคลใดทไี่ ด้รับผลกระทบจากสถานการณน์ บ้ี ้าง อยา่ งไร............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
นักเรยี นมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหานี้อย่างไร.............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………

ใบงานที่ 1.5
เรอื่ ง ปลอดภัย ไดต้ รงปก

1. ชอ่ื .............................................................................................ชัน้ ............................ ..........เลขท.่ี ...................
2. ช่อื .............................................................................................ชั้น......................................เลขที.่ ...................
3. ชอื่ .............................................................................................ชั้น............................ ..........เลขที.่ ...................
4. ชือ่ .............................................................................................ชน้ั ............................ ..........เลขที่....................
5. ชื่อ.............................................................................................ช้ัน......................................เลขที.่ ...................
คาชี้แจง : ให้นักเรยี นศกึ ษาหวั ข้อ 6.3.1 การทาธรุ กรรมอิเลก็ ทรอนิกสอ์ ยา่ งปลอดภัย จากหนังสือเรียน

1. หากผู้ปกครองนักเรียนต้องการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ โดยเลือกชาระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิ ต นักเรียนจะ
แนะนาผ้ปู กครองในการทาธุรกรรมอเิ ล็กทรอนิกส์ ใหป้ ลอดภยั ได้อย่างไร…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสินค้าท่ีต้องการซ้ือมา 1 อย่าง แล้วให้ค้นหาว่าถ้านักเรียนจะส่ังซื้อสินค้าผ่าน
ชอ่ งทางออนไลน์จะเลือกสั่งผ่านชอ่ งทางใด จากร้านค้าหรือเวบ็ ไซต์ใด พรอ้ มอธิบายเหตผุ ลประกอบวา่ ทาไมจึง
เลือกเชน่ นัน้

สินคา้ ทตี่ อ้ งการสั่งซื้อ คอื ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ช่องทางออนไลนท์ ี่จะสง่ั ซ้อื สินคา้ คอื ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพราะ........................................................................................................................ ...................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ร้านค้าหรือเวบ็ ไซต์ที่ต้องการซ้อื คอื ………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วธิ กี ารสั่งซอื้ คือ…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชอ่ งทางการชาระเงิน คอื ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลือกส่ังซ้ือรา้ นนี้ เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 4 เร่อื ง กฎหมายน่ารู้
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) รหัสวิชา ว23102 ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 3
หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 1 เร่ือง การใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน เวลา 2 ช่ัวโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชี้วัด
ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ เป็น

ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทางาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสทิ ธิภาพ รูเ้ ท่าทนั และมีจรยิ ธรรม

ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกยี่ วกบั คอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผอู้ ื่นโดยชอบธรรม

2. สาระสาคัญ
ขอ้ กาหนดระเบียบและกฎหมายทเ่ี กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มวี ตั ถุประสงคเ์ พอื่ ให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปดว้ ยความเรียบรอ้ ย ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ
ทเี่ กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่สม่าเสมอ โดยสามารถ
ศกึ ษารายละเอียดต่าง ๆ ได้จากพระราชบัญญัติดังนี้ พระราชบัญญัติการพฒั นาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ และสังคม
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไข
เพม่ิ เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560

3. สมรรถนะสาคัญ
3.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
3.2 ความสามารถในการคดิ
3.3 ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

4. คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์
4.1 ใฝเ่ รียนรู้
4.2 มุ่งมั่นในการทางาน

5. สาระการเรยี นรู้
5.1 กฎหมายเก่ียวกับคอมพวิ เตอร์และการใชค้ อมพวิ เตอร์

6. จุดประสงค์การเรยี นรู้
6.1 ด้านความรู้ (K)
- นักเรยี นสามารถอภปิ รายแนวปฏบิ ัตใิ นการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศทถ่ี ูกกฎหมายได้
6.2 ด้านทกั ษะกระบวนการ (P)
- นกั เรยี นสามารถใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศตามสิทธแิ ละหน้าที่ของตนเอง และไมล่ ะเมดิ สิทธิ์
ของผู้อ่นื
6.3 ด้านคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (A)
- นักเรียนมีความรบั ผิดชอบ มวี นิ ัยในการทางาน

7. กจิ กรรมการเรยี นรู้
7.1 ข้นั นา
1) ครกู ล่าวทกั ทายนักเรยี น ครูเช็คชือ่ นักเรียนทเี่ ข้าเรยี น

2) ครูนาเข้าสู่บทเรยี นโดย ครูสอนร่วมสนทนากับนักเรียน เร่อื ง การใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างไรให้ถูกกฎหมาย ยกตัวอย่างการกระทาท่ีมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด

เกยี่ วกับคอมพวิ เตอร์เช่น ผบช.น. เตรียมเรียกสอบผู้โพสต์ภาพ ตึกโรงแรมหรูโรดวู้ด บริเวณแยกเพลินจิตเอียง

เหมอื นจะพังถล่มลงมา ชีห้ ากมีเจตนาทาให้เกิดความวนุ่ วาย ปชช.แตกต่ืน เจอเอาผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอรห์ วัง

เชือดใหด้ ูเป็นตัวอย่าง อยา่ โพสต์ดว้ ยความคึกคะนอง

(ที่มาhttps://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1040567) แลว้ ให้ผเู้ รยี นร่วมกนั อภิปรายเพอ่ื

ตอบคาถามต่อไปน้ี

- ผ้สู รา้ งหรือผเู้ ผยแพร่ข่าวนน้ั หวงั ผลอะไร

- มีบุคคลใดที่ไดร้ ับผลกระทบจากสถานการณ์นบี้ ้าง อย่างไร

- การกระทาดงั กล่าวมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ ยการกระทาความผิด
เก่ยี วกับคอมพิวเตอร์ หรือไมเ่ พราะเหตุใด

7.2 ขนั้ สอน
1) ครใู ห้นกั เรียนศึกษาหัวข้อ 6.4 กฎหมายเก่ยี วกับคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรยี นในบทที่ 6

2) ครแู บ่งนักเรยี นเป็นกลมุ่ กลมุ่ ละ 4-5 คน แลว้ ให้ทาใบงานท่ี 1.6 เรือ่ ง ทาแบบนผี้ ิดหรอื ไม่
3) ครสู ุ่มตัวแทน 3 กลุ่ม ออกมานาเสนอผลที่ได้จากการทาใบงานที่ 1.6
4) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
เชน่ ไมส่ รา้ งขา่ วลวง ไม่แชรข์ ้อมลู โดยไม่ตรวจสอบขอ้ เท็จจรงิ
5) ครูเปิดคลิปสถานการณ์ตัวอย่าง การกระทาท่ีมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเก่ยี วกับคอมพิวเตอร์ เชน่ คลปิ โพสตด์ า่ คนอ่นื บนโซเชียลเส่ยี งตดิ คุก (ชัวร์หรอ?)
(ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=gHemSPnyC8o)
6) นกั เรียนแต่ละกลมุ่ ทาใบงานที่ 1.7 เร่อื ง ผิดหรือถูก
7) หลังจากท่ีนักเรียนทาใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูสุ่มนักเรยี น 3 กลุ่ม ออกมานาเสนอผล

ทไ่ี ด้จากการทาใบงานที่ 1.7

7.3 ขนั้ สรปุ
ครูและนักเรียนร่วมกนั อภปิ รายสรุปเกี่ยวกบั ขอ้ กาหนด ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกยี่ วข้อง

กับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสามารถนาความรู้ไปประยุกตใ์ ช้ในชีวติ ประจาวนั ได้

8. สือ่ และแหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวชิ าพนื้ ฐานวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วทิ ยาการคานวณ) ม.3
2. สไลด์ Power Point เร่อื ง กฎหมายนา่ รู้
3. ใบงานท่ี 1.6 เร่ือง ทาแบบนี้ผิดหรือไม่รู้เทา่ ทัน ฉันปลอดภัย
4. ใบงานที่ 1.7 เร่ือง ผิดหรือถกู
5. หอ้ งปฏิบัติการคอมพวิ เตอร์


Click to View FlipBook Version