The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Modul P&P Mate Thn 4 BT

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lamarni16, 2019-11-25 06:41:51

mate

Modul P&P Mate Thn 4 BT

Á§Äº¢Âì ¸øÅ¢ «¨ÁîÍ

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¾Ã À¡¼ò¾¢ð¼õ

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø
À¢üÈ¢

¸½¢¾õ

(¾Á¢úôÀûÇ¢)

¬ñÎ 4

¦ÅǢ£Î

¸¨Äò¾¢ð¼ §ÁõÀ¡ðÎô À̾¢

2013

Cetakan Pertama Mac 2013
© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

¦À¡ருளடக்கம்

¯ûǼì¸ò ¸üÈø ¾Ãõ Àì¸õ
¾Ãõ

முன்னுரை iii

À¢üȢ¢ý Å¢Çì¸Óõ «¾ý ÀÂýÀ¡Îõ iv

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

1.1 (i) ¦¸¡டுக்கப்பட்ட 100 000 வரையிலான ஏதாÅÐ µ÷ எண்ரை 1
எண்மானத்திலும் எண்குறிப்பிலும் வாசிப்பர், கூறுவர், எழுதுவர். 6
11
1.1 (ii) ஏதாவÐ µ÷ எண்ணின் இடமதிப்ரபயும் இலக்க மதிப்ரபயும் பபயரிடுவர். 15
1.1 (iii) இடமதிப்பிற்கும் இலக்க மதிப்பிற்கும் ஏற்ப ஏதாவÐ µ÷ எண்ரைô 21
27
பிரித்து எழுதுவர். 32

1.1 (iv) 100 000 வரையிலான எண்களின் மதிப்ரப உறுதிôபடுத்தி ஏறு 40
வரிரையிலும் இறங்கு வரிரையிலும் Å⨺ôÀÎòÐவர்.
44
1.2 (i) ¦¸¡டுக்கப்பட்ட ஒரு விவைத்ரதக் ¦¸¡ண்டு ¦À¡Õளின் 49
எண்ணிக்ரகரய ஏற்புரடரய வரகயில் அனுமானித்துக் கூறுவர். 53
61
1.3 (i) ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ±ñ ¦¾¡¼Ã¢ý §¾¡Ã½¢¨Â Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷. 65
71
(ii) ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷. 75
78
1.4 அ. ஏதாவÐ µ÷ எண்ரைப் பத்து, நூறு, ஆயிைம், பத்தாயிைம் ஆகிய 81
கிட்டிய மதிப்பில் மாற்றுவர். 84

ஆ. பத்து, நூறு, ஆயிைம், பத்தாயிைம் ஆகிய ¸¢ðÊ மதிப்பிற்கு
மாற்றப்பட்ட எண்ரைப் ப¢ைத¢¿¢த¢க்கும் எண்கரள

அரடயாளங்காண்பர்.

2.1 (i) «ÛÁ¡Éõ ¯ðÀ¼ ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎ 5 þÄì¸í¸û
ŨÃÂ¢Ä¡É þÃñÎ, ãýÚ, ¿¡ýÌ ±ñ¸Ç¢ý ÜðÎò¦¾¡¨¸
2.2
2.3 (i) 100 000ìÌ §Áü§À¡¸¡Áø §º÷ò¾¢ÎÅ÷.
2.4 (i)
ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ãýÚ ±ñ¸¨Çî §º÷ìÌõ ÀÊ¡É
«ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

þÕ ±ñ¸û §º÷ò¾Ä¢ø ¿¢¸Ã¢¨Â «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.
þÕ ±ñ¸û §º÷ò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ¯ÕÅ¡ì̾ø.

3.1 (i) பல்வரக ¯ò¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎ 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ஏதாவது இரு
எண்கரளக் கழிப்பர்.

3.2 (i) 100 000ìÌðÀð¼ ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ½¢Ä¢ÕóÐ ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø
þÕ ±ñ¸¨Çô ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¸Æ¢ôÀ÷.
3.3 (i)
Àø§ÅÚ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ þÕ þÄì¸ ¸Æ¢ò¾ø ¯ûǼ츢Â
3.4 (i) «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ÏÅ÷.
4.1 (i)
þÕ ±ñ¸¨Çì ¸Æ¢ò¾Ä¢ø ¿¢¸Ã¢¨Â «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.

¦ÀÕìÌò¦¾¡¨¸ 100 000ìÌ Á¢¸¡Áø ²¾¡ÅÐ ¿¡ýÌ þÄì¸õ
ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¨½ ஓâÄì¸ ±ñ½¡ø ¦ÀÕìÌÅ÷.

4.1 (ii) ¦ÀÕìÌò¦¾¡¨¸ 100 000ìÌ Á¢¸¡Áø ²¾¡ÅÐ ãýÚ þÄì¸õ
ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¨½ ®Ã¢Äì¸ ±ñ½¡ø ¦ÀÕìÌÅ÷.

4.1 (iii) ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸ 100 000ìÌ Á¢¸¡Áø ²¾¡ÅÐ µ÷ ±ñ¨½ 100, 1

000 ¬ø ¦ÀÕìÌÅ÷.

4.1 (iv) ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸ 100 000ìÌ Á¢¸¡Áø Àø§ÅÚ ¯ò¾¢¸¨Çô
ÀÂýÀÎò¾¢ «ÛÁ¡É¢ò¾ø ¯ðÀ¼, ²¾¡ÅÐ ±ñ¨½ ®Ã¢Äì¸õ

ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñϼý 100, 1 000 ¬ø ¦ÀÕìÌÅ÷.

4.2 (i) ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ þÕ ±ñ¸û ¦¸¡ñ¼ ¦ÀÕì¸ø 88
5.1 (i) ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 92
5.2 (i) 99
6.1 (i) ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎ 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ²¾¡ÅÐ µ÷ 102
6.2 (i) ±ñ¨½, µÃ¢Äì¸, ®Ã¢Äì¸, 100 000 ¬ø ÅÌôÀ÷. 106
6.3 (i) பல்வரக உத்த¢கரளப் பயன்படுத்த¢ இரு எண்கû பகாண்ட வகுத்தல் 111
6.3 (ii) பதாடர்பான அன்றாடப் ப¢ைîைரனக் கைக்குகÙக்குத் த£ர்× காண்பர். 114
9.1 (i) 117
10.8 (i) ஏதாவÐ µர் எண்ணிலிருந்து 100 000 க்குட்பட்ட சைர்த்தரலயும் 121
கழித்தரலயும் பைய்வர்.
10.9 (i) 132
10.9 (ii) 100 000 ìÌட்Àð¼ ²¾¡கிலும் µ÷ ±ñ¨½ µÃ¢Äì¸, ®Ã¢Äì¸ 140
10.10 (ii) ±ñ¸Ç¡ø ¦ÀÕì¸ரலÔõ ÅÌò¾¨ÄÔõ ¦ºöÅ÷. 144
ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ §º÷ò¾¨Äôõ ¸Æ¢ò¾¨ÄÔõ
¯ûǼ츢 அன்றாடப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 155
ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ô ¦ÀÕ츨ÄÔõ ÅÌò¾¨ÄÔõ 164
¯ûǼ츢 «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 172
þÕ ¾ºÁ þ¼í¸û ŨÃÂ¢Ä¡É ¾ºÁò¨¾ Å¢Ø측ðÊüÌõ 180
188
Å¢Ø측ðÊÄ¢ÕóÐ ¾ºÁò¾¢üÌõ Á¡üÚÅ÷. 196
202
§º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø, ÅÌò¾ø ¬¸¢ÂÅü¨È 206
¯ûǼ츢 ¦À¡Õû Å¡í̾ø Å¢üÈø, §º¨Å ¦¾¡¼÷À¡É 214
«ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
¬º¢Â¡ý ÁüÚõ ¯Ä¸¢ý Ó츢 ¿¡Î¸Ç¢ý ¿¡½Âò¨¾Ôõ 222
«È¢Å÷.

RM1 þý Á¾¢ô¨À À¢È ¿¡ðÎ ¿¡½Âò¾¢ý Á¾¢ôÀ¢ø
ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
கட்டைத்ரதî பைலுத்தும் பல வழி முரறகரள அறிவர்

«Ç¨ÅÔõ ÅÊÅ¢ÂÖõ

11.1 (i) («) ¿¡û Á½¢, (¬) Å¡Ãõ ¿¡û, (þ) ÅÕ¼õ Á¡¾õ

¬¸¢ÂÅüÚ츢¨¼§Â ¯ûÇ §¿Ã «Ç× ¦¾¡¼÷¨Àì ÜÚÅ÷.

11.2 (i) அ) ¿ாû மணி, ஆ) வாைம் ¿ாû, இ) வருடம் மாதம், ஆகியவற்ரற தை

அளரவ மாற்றியும் மாற்றாமலும் மூன்று §¿Ã அள× வரை சைர்ப்பர்.

11.3 (i) அ) ¿ாû மணி, ஆ) வாைம் ¿ாû, இ) வருடம் மாதம், ஆகியவற்ரற தை

அளரவ மாற்றியும் மாற்றாமலும் மூன்று §¿Ã அள× வரை ¸Æ¢ப்பர்.

11.4 (i) அ) ¿ாû மணி, ஆ) வாைம் ¿ாû, இ) வருடம் மாதம், ¾Ã «Ç¨Å

Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ µÃ¢Äì¸ ±ñϼý ¦ÀÕìÌÅ÷.

11.5 (i) அ) ¿ாû மணி, ஆ) வாைம் ¿ாû, இ) வருடம் மாதம், ¾Ã «Ç¨Å

Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ µÃ¢Äì¸ ± எண்ைால் வகுப்பர்.

11.6 (i) ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ ¦¾¡¼÷À¡É §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø,

ÅÌò¾Ä¢Ä¡É «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

12.1 (i) («) Á¢øÄ¢Á£ð¼÷ (mm), (¬) ¸¢§Ä¡Á£ð¼÷ (km) ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý

¿£ð¼ÄǨŨ «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.

12.2 (i) ¦À¡ÕÇ¢ý ¿£Çò¨¾ Á¢øÄ¢Á£ð¼Ã¢ø «ÇôÀ÷.

(ii) àÃò¨¾ì ¸¢§Ä¡Á£ð¼Ã¢ø «ÛÁ¡É¢ôÀ÷.

12.3 (i) அ) பைன்டிமீட்டர், மில்லிமீட்டர்,

ஆ) கி§Ä¡ மீட்டர், மீட்டர்

ஆகியவற்¨È உûளடக்கிய மூன்று நீட்டலளரவ வரையில் தை அளரவ

மாற்றியும் மாற்றாமலும் சைர்ப்பர்.

12.4 (i) ¾Ã «Ç¨Å Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ ´Õ ¿£ð¼ÄǨÅ¢ĢÕóÐ þÕ

¿£ð¼ÄǨŸ¨Çì ¸Æ¢ôÀ÷.

«) ¦ºýÊÁ£ð¼÷, Á¢øÄ¢Á£ð¼÷

¬) ¸¢§Ä¡Á£ð¼÷, Á£ð¼÷

12.5 (i) («) ¦ºýÊÁ£ð¼÷, Á¢øÄ¢Á£ð¼÷ 227
(¬) ¸¢§Ä¡Á£ð¼÷, Á£ð¼÷
¾Ã «Ç¨Å Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ µÃ¢Äì¸ ±ñϼý ¦ÀÕìÌÅ÷.

ÌȢŢÂÖõ ¦¾¡¼÷Òõ

16.1(i) ¸ð¼í¸Ç¢Ä¡É ¾¡Ç¢ø ¸¢¨¼ ¿¢¨Ä «îÍ, ¦ºíÌòÐ «îÍ 235
¬¸¢ÂÅü¨È «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¦À¡ÕÇ¢ý ¿¢¨Ä¨Âô
¦ÀÂâÎÅ÷. 240
248
¸ð¼í¸Ç¢Ä¡É ¾¡Ç¢ø ¦À¡ÕÇ¢ý ¿¢¨Ä¨Âì ¸¢¨¼ ¿¢¨Ä «îÍ,

16.2(i) ¦ºíÌòÐ ¬îÍ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¯Ú¾¢ôÀÎò¾¢ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.

17.1 (i) «ýÈ¡¼î ÝÆÖ째üÀ ²¾¡Å¦¾¡Õ Á¾¢ô¨À ´ý¨È¦Â¡ðÊ Ţ¸¢¾
ӨȨÁ¢ø ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.

ÒûǢ¢ÂÖõ º¡ò¾¢ÂÓõ

«) À¼ìÌȢŨÃ×, ¬) Àð¨¼ì ÌȢŨÃ, þ) Åð¼ìÌȢŨÃ×. 253
261
18.1(i) ¬¸¢ÂÅüȢĢÕóÐ ¾¸Åø¸¨Çô ¦ÀÚÅ÷; Å¡º¢ôÀ÷

18.2(i) «) À¼ìÌȢŨÃ×, ¬) Àð¨¼ì ÌȢŨÃ, þ) Åð¼ìÌȢŨÃ×.
¬¸¢ÂÅüȢĢÕóÐ ¾¸Åø¸¨Ç ´ôÀ¢ÎÅ÷.ÓýÛ¨Ã

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ ¾Ã À¡¼ò¾¢ð¼Á¡ÉÐ (KSSR) §¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅò¾¢ø
¯ûÇ §¿¡ì¸ò¨¾ò ¾ýɸò§¾ ¦¸¡ñÎûÇÐ. Á§Äº¢Âì ¸øÅ¢ ¦¸¡û¨¸Â¡ÉÐ
Á¡½Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ£¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å ´ýÈ¢¨½óÐ ºÁý
¿¢¨ÄÔõ þ¨ÂÒõ ¦ÀÚŨ¾ §¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ. §ÁÖõ, þôÒ¾¢Â
À¡¼ò¾¢ð¼Á¡ÉÐ 21¬õ áüÈ¡ñÊý ¯Ä¸ÁÂÁ¡¾ø, «È¢Å¡÷ó¾ ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãõ
¬¸¢Â ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌŨ¾ §¿¡ì¸Á¡¸ì
¦¸¡ñÎûÇÐ.

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¸½¢¾ô À¡¼ò¾¢ð¼Á¡ÉÐ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¸½¢¾
¸ÕòÐÕ, ¸½¢¾ ¦Á¡Æ¢, ¸½ì¸¢Îõ ¾¢Èý, ¸¡Ã½ôÀÎòоø, À¢ÃÉìÌò ¾£÷×
¸¡Ï¾ø ÁüÚõ ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ¸û ¬¸¢ÂÅü¨È ÅÄ¢ÔÚòÐõ «ÊôÀ¨¼ À¡¼Á¡Ìõ.
À¨¼ôÀ¡ì¸ò ¾¢Èý, ¦¾¡Æ¢ø Ó¨ÉôÒò ¾¢Èõ, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Ò ¦¾¡Æ¢ø ÑðÀõ
¬¸¢ÂÅü¨È ²üÈ þ¼ò¾¢ø ´ù¦Å¡Õ ¸üÈø ¾Ãò¾¢Öõ ¯ðÒÌò¾ §ÅñÎõ.

¬º¢Ã¢Â÷¸û ¦¾¡¼ì¸ô ÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¸½¢¾ô À¡¼ò¾¢ð¼ò¾¢ý §¿¡ì¸ò¨¾
«¨¼Å¾üÌ ´Õ ÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸ «¨Á¸¢ÈÐ. KSSR «ÁÄ¡ì¸ò¾¢ý Å¢¨Ç×, KSSR
¸½¢¾ ¬Å½ò¾¢Öõ þôÀ¢üȢ¢Öõ ¸¡½ôÀÎõ ¸½¢¾ ¸øÅ¢ì¸¡É §¾¨Å¸¨ÇÔõ
¯½÷׸¨ÇÔõ ÒâóÐûÇ ¬º¢Ã¢Â÷¸¨Çî º¡÷óÐûÇÐ. §ÁÖõ, þôÀ¢üÈ¢
¬º¢Ã¢Â÷¸û Á¡½Å÷¸Ç¢ý §À¡ðÊ¢Îõ ¬üÈø, ºÁý ¿¢¨ÄÔõ þ¨ÂÒõ ¦ÀÈ ÁüÚõ
ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ ÍÀ£ðºò¨¾ ¯ÕÅ¡ì¸ ´Õ Ó츢 ÅÆ¢§¸¡Ä¡¸ò ¾¢¸Øõ
±É ¿õÀôÀθ¢ÈÐ.

þôÀ¢üÈ¢ ÀøŨ¸ ¿¼ÅÊ쨸¸û, À¢üº¢¸û ÁüÚõ ¸üÈø ¾Ãò¨¾ô
§À¡¾¢ìÌõ Өȸû ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûǼ츢ÔûÇÐ. §ÁÖõ, º¢ó¾¨É ¬üȨÄ
ÅÖôÀÎò¾×õ þôÀ¢üº¢ Ш½Ò⸢ÈÐ. þÕôÀ¢Ûõ, ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¬º¢Ã¢Â÷
¾í¸Ç¢ý ¿¼ÅÊ쨸¸¨ÇÔõ À¢üº¢¸¨ÇÔõ Á¡½Å÷¸ÙìÌô ÀÂý ¾Õõ Ũ¸Â¢ø
Á¡üÈ¢ «¨Áì¸Ä¡õ.

¾ÃÁ¢ì¸ ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎ À¢üÈ¢¨Â ¯ÕÅ¡ì¸ ¾í¸Ç¢ý ¾¢È¨Á, §¿Ãõ,
¿¢Ò½òÐÅõ ¬¸¢ÂÅü¨È ÅÆí¸¢Â «¨ÉòÐ ¿øÖûÇí¸ÙìÌõ þù§Å¨Ç¢ø
¸øÅ¢ «¨ÁîÍ ¯ÇÁ¡÷ó¾ ¿ýÈ¢¨Âî ºÁ÷ôÀ¢ì¸¢ýÈÐ.À¢üȢ¢ý Å¢Çì¸õ

þôÀ¢üÈ¢, ¬º¢Ã¢Â÷¸ÙìÌô ÀûÇ¢ «ÇÅ¢ø ´Õ ÅÆ¢¸¡ðÊ áÄ¡¸ «¨Á¸¢ýÈÐ.
ÅÌôÀ¨Èì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ÖìÌ ´Õ ÓýÁ¡¾¢Ã¢Â¡¸×õ ¾¢¸ú¸¢ýÈÐ. Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø
ÝÆÖìÌ ²üÀ þôÀ¢üȢ¢ø Á¡üÈí¸û ¦ºöÂÄ¡õ. §ÁÖõ, þôÀ¢üÈ¢ ¿¡ýÌ ¸ð¼
À¨¼ôÀ¡ü鬀 ¨ÁÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÅÌôÀ¨È ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ÖìÌ ²üÈÅ¡Ú
§ÁõÀÎò¾ôÀðÎûÇÐ.

À¢üȢ¢ý ÀÂýÀ¡Î

 ´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕõ «¨¼Â §ÅñÊ ¿¢¨Ä
 ÀâóШÃì¸ôÀð¼ À¢üº¢¸û «øÄÐ ±ØòÐ §Å¨Ä¸û

Á¡¾¢Ã¢ ¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊ쨸¡Ìõ.
¬¾Ä¡ø, ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¾ÃÁ¡É ¸üȨÄô
¦ÀÈì Üξø À¢üº¢ ÁüÚõ ¸üÈø
ÝÆÖìÌ ²üÀ Á¡üÈí¸û ¦ºöÂÄ¡õ.

ÀÊ¿¢¨Ä ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ÀâóШÃì¸ôÀð¼ «ÏÌÓ¨È
¿¼ÅÊ쨸

À¨¼ôÀ¡üÈø ÁüÚõ Òò¾¡ì¸ ÀâóШÃì¸ôÀð¼ Á¡¾¢Ã¢ì
«ÊôÀ¨¼Â¢ø ÀÊôÀÊÂ¡É §¸ûÅ¢¸Ùõ «øÄÐ
¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø
¿¼ÅÊ쨸¡Ìõ. ÓýÛ¨Ãì¸ôÀð¼ §¸ûÅ¢¸Ùõ.

¸¸¸ôɸ¢¯¦†¡þƒ¢öìöðì
‹ˆïìˆõô̈‹ìˆ¸¢´É‹ì
Ôì‹ýùì싈ýɸüÀ¢ò¾ø
¿Á§Äº¢Âì ¸øÅ¢ «¨ÁîÍ

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¾Ã À¡¼ò¾¢ð¼õ

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø
À¢üÈ¢

¸½¢¾õ

(¾Á¢úôÀûÇ¢)

5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

¦ÅǢ£Î

¸¨Äò¾¢ð¼ §ÁõÀ¡ðÎô À̾¢

2013±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

¸üÈø À̾¢ : ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

¾¨ÄôÒ : 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û
¯ûǼì¸ò ¾Ãõ
: ÅÆ¢¸¡ð¼Ä¢ý ãÄõ Á¡½Å÷¸û:
ÀÊ¿¢¨Ä 1.1 .
1. ¾Â¡÷¿¢¨Ä
¯üÚ§¿¡ì̾Öõ : þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:
ÀÌò¾¡ö¾Öõ
(i) ¦¸¡ 100 000 ÅÐ µ÷
,,
.

: 60 ¿¢Á¢¼õ

ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸 ÀâóШÃì¸ôÀð¼
«ÏÌÓ¨È
«. 0 Ó¾ø 9 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ
«ð¨¼¸¨Çì ¸¡ñÀ¢ò¾ø. i. ±ó¾ ±ñ¨½ô
À¡÷츢ȡö ?
¬. ±ñ «ð¨¼¸¨Çì ¦¸¡ñÎ
²¾¡Å¦¾¡ ±ñ¨½ ¯ÕÅ¡ì¸ ii. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ±ñ
À½¢ò¾ø. «ð¨¼¸¨Çì
¦¸¡ñÎ µ÷ ³óÐ
35 4 79 þÄì¸ ±ñ
¯ÕÅ¡ì̸.
þ. §Áü¸ñ¼ ¿¼ÅÊ쨸 §À¡ýÚ
þÄì¸í¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¦Åù§ÅÚ iii. ¸¡ñÀ¢ì¸ôÀð¼
±ñ¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì̾ø. þÄì¸
±¸¡: ±ñ¸¨Çì ÜÚ¸.
i. 35 479
ii. 37 549 iv. ¸¡ñÀ¢ì¸ôÀð¼
iii. 93 574 ±ñ¸¨Çì ÜÚ¸.

®. ¬º¢Ã¢Â÷ ÅÆ¢¸¡ðξÖìÌ ÓýÒ
Á¡½Å÷¸û þÄì¸í¸¨Ç
´ù¦Å¡ýÈ¡¸ì ÜÚÅ÷. ±.¸¡: ãýÚ,
³óÐ, ¿¡ýÌ, ²Ø, ´ýÀÐ.

i. ÓôÀ Ð ³ó¾¡Â¢ÃòÐ ¿¡ëüÚ
±Ø òÐ ´ýÀÐ.

ii. ÓôÀòÐ ²Æ¡Â¢ÃòÐ ±ØáüÚ ¿¡üÀ Ð
´ýÀÐ.

iii. ¦¾¡ñßüÚ ãýȡ¢ÃòÐ ³óáüÚ
¿¡ýÌ.

2. ¸üÀ¨Éò ¾¢Èý «. º¢Ä ¦º¡øÄ𨼨Âò ¾Â¡÷ôÀÎòоø.

²¼¨Ä ¬. ¸¡ð¼ôÀð¼ ¦º¡øÄ𨼨Â
¯ÕÅ¡ì̾ø Å¡º¢ò¾ À¢ÈÌ «¾¨É ±ñÁ¡Éò¾¢ø
±Ø¾ô À½¢ò¾ø.
²¼¨Ä
¦¾¡Ìò¾¡ö¾ø

1

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

ÓôÀ Ð ³ó¾¡Â¢ÃòÐ 35 479 i. ¬º¢Ã¢Â
¿¡ëüÚ ±ØÀòÐ ´ýÀÐ 37 749 ¸¡ñÀ¢ì¸ôÀð¼
¦º¡øÄ𨼨Â
ÓôÀ Ð ²Æ¡Â¢ÃòÐ ±ØáüÚ Å¡º¢ò¾¢Î¸.
¿¡üÀ Ð ´ýÀÐ
ii. ºÃ¢Â¡É ±ñ¸¨Ç
¦¾¡ñßüÚ ãýȡ¢ÃòÐ
³óáüÚ ¿¡ýÌ 93 504 ±Øи.

þ. §ÅÚ ±ÎòÐ측ðθ¨Çì ¦¸¡ñÎ
þó¿¼ÅÊ쨸¨Â Á£ñÎõ ¦ºö¾ø.

3. ÅÇ÷ «. ±ØÐÀĨ¸Â¢ø µ÷ ±ñ «ð¨¼¨Â i. ¬º¢Ã¢Â÷ ¸¡ðÊÂ
§ÁõÀÎòоø ±ñ «ð¨¼
Á¾¢ôÀ¢Î¾ø 42 931
¸.
4. ¿¼ÅÊ쨸 ìÌõ ´Õ
¦ºÂÄ¡ì¸õ ¦º¡øÄ𨼨 ÅÆí̾ø.
¦¾¡¼÷
¿¼ÅÊ쨸 þ. ¸¡ð¼ôÀð¼ ±ñ «ð¨¼¨Âô
Á¾¢ôÀ£Î À¢Êò¾¢ÕìÌõ Á¡½Å÷¸û §ÁüÌÈ¢ôÀ¢ð¼
±ñ ¸£ú
ÀñÒ¿ÄÛõ ´ðξø.
¿ýɼò¨¾Ôõ
42 931

¿¡üÀòÐ þÃñ¼¡Â¢ÃòÐ

¦¾¡û ÓôÀ Ð ´ýÚ

®. ¦º¡øÄ𨼨 šº¢ò¾ø. ii. ¿£í¸û

¯. «¨ÉòÐ ¦º¡øÄ𨼠Ôõ ±ñ ¦º¡øÄ𨼨Â
Ôõ þ¨½òÐ ÓÊìÌõ Å¡º¢ò¾¢Î¸.

Ũà þó¿¼ÅÊ쨸 §Áü¦¸¡ûÙ¾ø.

«. À¢üº¢ò¾¡û 1, 2 ÁüÚõ 3³ i. ¾£÷× ¸¡ñ¸.
ÅÆí̾ø.

¬. Á¡½Å÷¸Ç¢ý Å¢¨¼¨Âì ¦¸¡ñÎ
¸ÄóШáξø.

Á¡½Å÷¸û Å¡º¢ò¾ø, ÜÚ¾ø, ¾¢Èý¸ÙìÌ
²¾¡ÅÐ ±ñ «ð¨¼¨Â «øÄÐ

¦º¡øÄ𨼨 þ¨½ò¾ø.

´òШÆôÒ, ¯¾×¾ø, ¬º¢Ã¢Â÷ ¸ð¼¨Ç¨Âì
§¸ð¼ø.

2

¦ÀÂ÷:_______________________________________ ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4
¸£ú ¸ñ¼ ÌÚ즸ØòÐ «ð¼Å¨½¨Â ¿¢¨È× ¦ºö¸.
À¢üº¢ò¾¡û 1
12 ÅÌôÒ:_____________

3 4

56 8

7

9

þ¼Á¢ÕóÐ ÅÄõ

1. ÓôÀòÐ þÃñ¼¡Â¢ÃòÐ ÓýëüÚ þÕÀòÐ ¬Ú.
3. À¾¢É¡È¡Â¢ÃòÐ ±ØáüÚ ¿¡üÀòÐ ´ýÀÐ.
5. «ÚÀòÐ ³ó¾¡Â¢ÃòÐ áüÚ ³óÐ.
7. ±ñÀòÐ ´ýȡ¢ÃòÐ «ÚáüÚ ¿¡ýÌ.
9. ¦¾¡ñßȡ¢ÃòÐ ¦¾¡ûǡ¢ÃòÐ ¦¾¡ñßüÚ ²Ø.

§ÁÄ¢ÕóÐ ¸£ú

1. ÓôÀòÐ ¬È¡Â¢ÃòÐ ³óáüÚ ¿¡üÀòÐ þÃñÎ.
2. þÕÀòÐ ±ð¼¡Â¢ÃòÐ «ÚáüÚ ÓôÀòÐ ±ðÎ.
4. áȡ¢Ãõ.
6. ³õÀ¾¡Â¢ÃòÐ ¿¡ëüÚ ¿¡üÀòÐ ²Ø.
8. ³õÀ¾¡Â¢ÃòÐ ³óÐ.

3

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4 À¢üº¢ò¾¡û 2
ÅÌôÒ:_____________
¦ÀÂ÷:_______________________________________
ñÁ¡Éò¾¢ø ±ØÐ .
1. 8 623
2. 10 500
3. 24 355
4. 89 764
5. 71 602
6. 50 834
7. 17 215
8. 68 001
9. 45 072
10. 20 645

4

¦ÀÂ÷:_______________________________________ ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4
±ñ ÌÈ¢ôÀ¢ø ±Øи.
À¢üº¢ò¾¡û 3
õÀò¾¢Ãñ ¢ÃòÐ ¿¡ýÌ ÅÌôÒ:_____________

¿¡üÀòÐ ãýȡ¢ÃòÐ þÃñÎ

ÓôÀòÐ ¿¡ý¸¡Â¢ÃòÐ
áüÚ þÕÀòÐ ´ýÚ

±ØÀòРơ¢ÃòÐ
¦¾¡ûǡ¢ÃòÐ ¦¾¡ñßüÚ ±ðÎ

«ÚÀòÐ ´ýȡ¢ÃòÐ
þÕáüÚ ÓôÀòÐ óÐ

5

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

¸üÈø À̾¢ : ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ
:
¾¨ÄôÒ : 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ : ÅÆ¢¸¡ð¼Ä¢ý ãÄõ Á¡½Å÷¸û:
1.1 .
.
¸üÈø ¾Ãõ þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:
(ii) Ð µ÷
:
.

60 ¿¢Á¢¼õ

ÀÊ¿¢¨Ä ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸 ÀâóШÃì¸ôÀð¼
«ÛÌÓ¨È

1. ¾Â¡÷¿¢¨Ä «. ÅÌôÀ¢ý Óý ±ñ¨½ì
¸¡ðξø.
¯üÚ§¿¡ì̾Öõ i. ±ñ¨½ Å¡º¢ò¾¢Î¸.
ÀÌò¾¡ö¾Öõ
ii. ±ñ¨½ ±Øò¾¡ø
71 265 ±Ø¾¢Î¸.

¬. ¸¡ñÀ¢ì¸ôÀÎõ ±ñ Á¡½Å÷¸û iii. ±ñ «øÄ¡¾
¦º¡ü¸¨Çì §¸¡Êθ.
Å¡º¢ì¸ô À½¢ò¾ø.
iv. §¸¡Ê¼ôÀð¼
±ØÀòÐ ´ýȡ¢ÃòÐ þÕáüÚ ¦º¡ü¸¨Çô ÀüÈ¢
Ţš¾¢ò¾¢Î¸.
«ÚÀòÐ óÐ
v. ÌØÅ¢ø
þ. Á¡½Å÷¸û, ±ñ¨½ ñÁ¡Éò¾¢ø ¸ÄóШáÊÂÅü¨È
±ØÐÀĨ¸Â¢ø ±Ø¾¢, ±ñ¨½ì ÁüÈ ÌØì¸ÙìÌò
ÌȢ측¾ ¦º¡ü¸¨Çì §¸¡ÊÎÅ÷. ¦¾Ã¢Å¢ò¾ø.
±ØÀòÐ ´ýȡ¢ÃòÐ þÕáüÚ
«ÚÀòÐ óÐ

®. §¸¡Êð¼ ¦º¡ü¸¨Ç Á¡½Å÷¸û ±ùÅ¡Ú
ÒâóÐ ¦¸¡ñ¼ ÷ ±ýÀ¾¨Éì ÌØÅ¢ø
¸ÄóШáξø.

2.¸üÀ¨Éò ¾¢Èý ¯. ÌØÅ¢ø ¸ÄóШáÊÂÅü¨Èô
À¨¼ò¾ø. (´ýÈ¢ý þ¼Á¾¢ô¨À
²¼¨Ä Á¡½Å÷¸ÙìÌ Å¢Çì̾ø).
¯ÕÅ¡ì̾ø
«. ¸£ú측Ïõ ±ñ¨½ô §À¡ø µ÷
±ñ¨½ì ¸¡ðξø:

20 413

²¼¨Ä ¬. Á¡½Å÷¸ÙìÌ þ¼Á¾¢ôÒ
¦¾¡Ìò¾¡ö¾ø «ð¼Å¨½¨Âì ¸¡ðξø.

6

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

:

áȡ¢Ãõ Àò¾¡Â¢Ãõ ¬Â¢Ãõ áÚ ÀòÐ ´ýÚ i. ¬º¢Ã¢Â÷ ¸¡ñÀ¢ìÌõ

±ñ¨½ Á¡½Å÷¸û

À¡÷ò¾ø. «ù¦Åñ

þ¼Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÈÅ¡Ú

þ¼Á¾¢ôÒ

«ð¼Å¨½Â¢ø â÷ò¾¢

¦ºö º¸

Á¡½Å÷¸Ù¼ý

¸ÄóШáθ.

þ. ÌØÅ¡¸ì ¸ÄóШÃÂ¡Ê ii. À¢ýÅÕõ ÅƢӨȢø

þ¼Á¾¢ôÒ «ð¼Å¨½¨Âô â÷ò¾¢ þ¼Á¾¢ô¨À ¯ýÉ¡ø

¦ºö . ¯Ú¾¢ôÀÎò¾ :

 «ù¦Åñ¸¨Ç

®. Á¡½Å÷¸û þ¼Á¾¢ôÀ¢ý ÅÆ¢ Å¡º¢ò¾¢Î¸.
þÄì¸í¸Ç¢ý Á¾¢ô¨Àì ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø.
 «ù¦Åñ¨½ ±ñ

Á¡É ¾¢ø ±Ø¾¢Â

 3 þý þÄì¸ Á¾¢ôÒ 3 ¬Ìõ. À¢ý þ¼Á¾¢ô¨À
 1 þý þÄì¸ Á¾¢ôÒ 10 ¬Ìõ.
 4 þý þÄì¸ Á¾¢ôÒ 400 ¬Ìõ. «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñ¸.
 0 þý þÄì¸ Á¾¢ôÒ 0 ¬Ìõ.
 2 þý þÄì¸ Á¾¢ôÒ 20 000 ¬Ìõ. iii. ¿£ ±ùÅ¡Ú
þ¼Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÈÅ¡Ú
¯. §ÅÚ ±ñ¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ±ñ¨½ô â÷ò¾¢
¿¼ÅÊ쨸¨Âò ¦¾¡¼Õ¾ø. ¦ºö¾¡ö ±ýÀ¾¨Éî
º¸ Á¡½Å÷¸ÙìÌ
Å¢Çì̸.

3. ÅÇ÷ «. ÌØì¸û «¨ÁòÐô ò¾¡û 4 i. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼
§ÁõÀÎòоø ÅÆí̾ø. ¢ø ¯ûÇ
Á¾¢ôÀ¢Î¾ø
¬. ò¾¡Ç¢ÖûÇ ¸ð¼¨Ç¸¨Çô ¸ð¼¨Ç¸¨Ç
4. ¿¼ÅÊ쨸 À¢ýÀüÈ¢ ¿¼ÅÊ쨸¨Â §Áü¦¸¡ûÇ Å¡º¢ò¾¢Î¸.
¦ºÂÄ¡ì¸õ Á¡½Å÷¸¨Çô À½¢ò¾ø.
¦¾¡¼÷ ii. Å¢¨¼¸¨Ç
¿¼ÅÊ쨸 þ. ´ù¦Å¡Õ ÌØ ý À¨¼ôÀ¢¨É ¿ñÀ÷¸Ù¼ý
À¡÷¨ÅìÌ ¨Åò¾ø, À¢ý «¾¨É¦Â¡ðÊ ¸ÄóШáθ.
¸ÄóШá .

«. 1 Ó¾ø 9 Ũà ¦¸¡ñ¼ Á¡¾¢Ã¢ Å¢¨Ç¡ðÎ ºð¨¼
Å¢¨Ç¡ðÎ ºð¨¼¸¨Ç («øÄÐ
±ñ «ð¨¼¨Â) ¾Â¡÷ ¦ºö¾ø. 19

¬. ´ýÀÐ Á¡½Å÷¸¨Çò §¾÷ó ÎòÐ,
«Å÷¸û ¾Â¡÷ ¦ºöò Å¢¨Ç¡ðÎî
ºð¨¼¸¨Ç «½¢óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø.

7

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

þ. ¬º¢Ã¢Â÷ µ÷ ±ñ¨½ì ÜÚ¾ø. i. ´ýÚ þ¼Á¾¢ôÀ¢ø
±ÎòÐ측ðÎ : ¿¢üÌõ ¯ý º¸
‘ÓôÀòÐ ´ýȡ¢ÃòÐ ±ØáüÚ þÕÀòР¡÷? þÄì¸ Á¾¢ô¨Àì
±ðÎ’ ÌÈ¢ô θ.
(þ¼Á¾¢ôÒ ÀòÐ, áÚ,
®. ¬º¢Ã¢Â÷ ÜÚõ ±ñ¨½ «½¢ó¾¢ÕìÌõ ¬Â¢Ãõ ÁüÚõ
Á¡½Å÷¸û þ¼Á¾¢ôÀ¢ü§¸üÀ ¿¸÷¾ø. Àò¾¡Â¢Ãõ
¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñ¼
¯. Á¡½Å÷¸Ç¢¼õ §¸ûÅ¢ À¾¢ø §¸ûÅ¢¸Ù¼ý
¿¼ÅÊ쨸¨Â §Áü¦¸¡ûÙ¾ø. ¦¾¡¼Õ¾ø)

°. Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ¾¢È¨É

ÅÇôÀÎò¾ 5 þø ¯ûÇ

Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼ «Ç¢ì¸ô À½¢ò¾ø.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û ¾í¸û ¾¢Èý¸ÙìÌ ²üÈ Ú À¢üº¢ò¾¡Ç¢ø ¯ûÇ
§¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ò¾ø. «Îò¾ ¾¢ÈÛìÌî ¦ºøžüÌ Óý, ±øÄ¡ì
§¸ûÅ¢¸ÙìÌõ ºÃ¢Â¡ Å¢¨¼ÂÇ¢ò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.

ÀñÒ¿ÄÛõ ÌØ ¿¼ÅÊ쨸¢ý§À¡Ð ´òШÆôÒ ÅÆí̾ø.
¿ýɼò¨¾Ôõ

8

¦ÀÂ÷:_______________________________________ ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

À¢üº¢ò¾¡û 4
ÅÌôÒ:_____________

) §¸¡Ê¼ôÀð¼ ±ñ½¢ý þ¼Á¾¢ô¨ÀÔõ þÄì¸ Á¾¢ô¨ÀÔõ ±Øи.

±ñ½¢ì¨¸ ±ñ þ¼Á¾¢ôÒ þÄì¸ Á¾¢
1. 75 611
2. 37 624
3. 49 862
4. 50 371
5. 12 546
6. 28 003
7. 85 219

) ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ±ñ¸Ç¢ø, ±ñ 8þý þ¼ ÁüÚõ þÄì¸ Á¾¢ô¨À ±Øи.

±ñ¸û þ¼Á¾¢ôÒ þÄì¸ Á¾¢ôÒ

1. 37 804
2. 82 511
3. 98 652
4. 24 083
5. 43 478

9

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

¦ÀÂ÷:_______________________________________ À¢üº¢ò¾¡û 5
«. ¸£ú측Ïõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ò¾¢Î¸. ÅÌôÒ:_____________

56 802 ____________
____________
1. ¦Àâ Á¾¢ô¨Àì ¦¸¡ñ¼ ±ñ ±Ð ? ____________
____________
2. º¢È¢Â Á¾¢ô¨Àì ¦¸¡ñ¼ ±ñ ±Ð ? ____________
____________
3. ±ñ 6 þý þ¼Á¾¢ôÒ ±ýÉ ? ____________
____________
4. 0 þò¾¢ý þ¼Á¾¢ôÒ ±ýÉ ?
¸ñÎÀ¢Êì¸ôÀð¼ ±ñ
5. ´ýÈ¢ý þ¼Á¾¢ôÀ¢ø ¯ûÇ ±ñ ±Ð ?
_____________________
6. 8 þý þÄì¸ Á¾¢ôÒ ±ýÉ ?

7. 5þý þÄì¸ Á¾¢ôÒ ±ýÉ ?

8. ±ñ 6³, áÈ¢ý þ¼Á¾¢ôÀ¢ø ÅÕÁ¡Ú µ÷
±ñ¨½ ¯ÕÅ¡ì̾ø.

¬. ±ñ¨½ì ¸ñÎÀ¢Êò¾ø.
±ñ 6 ¬Â¢Ãõ þ¼ Á¾¢ôÀ¢ø ¯ûÇÐ.
±ñ 3 áÈ¢ý þ¼ Á¾¢ôÀ¢ø ¯ûÇÐ.
±ñ 1 Àò¾¡Â¢Ãò¾¢ý þ¼ Á¾¢ôÀ¢ø ¯ûÇÐ.
±ñ 7 ´ýÈ¢ý þ¼ Á¾¢ôÀ¢ø ¯ûÇÐ.
±ñ 9 Àò¾¢ý þ¼ Á¾¢ôÀ¢ø ¯ûÇÐ.

þ. ¸£ú측Ïõ À¼õ ¿¡ýÌ ±ñ «ð¨¼¸¨Çì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

86 015 64 721 53 296 44 063

§Áü¸¡Ïõ ±ñ «ð¨¼¸Ç¢ø ±ñ 6þý, þÄì¸ Á¾¢ôÒ¸¨Çî §º÷òÐ µ÷
±ñ¨½ ¯ÕÅ¡ì̸.

Å¢¨¼ : ____________________

10

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

¸üÈø À̾¢ : ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

¾¨ÄôÒ : 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ : ÅÆ¢¸¡ð¼Ä¢ý ãÄõ Á¡½Å÷¸û:
1.1 .

கற்றல் தரம் : þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:

iii. Ð µ÷
ô.

நேரம் : 60 ¿¢Á¢¼õ

ÀÊ¿¢¨Ä ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸 ÀâóШÃì¸ôÀð¼
«ÏÌÓ¨È

1. ¾Â¡÷¿¢¨Ä «. ¸¡ð¼ôÀÎõ ±ñ¨½ì ¸ÅÉ¢òÐ i. ±ñ «ð¨¼¨Âô
¯îºÃ¢ò ø. À¡÷òÐ ÌÈ¢ôÀ¢Îõ
¯üÚ §¿¡ì̾ø ±ñ¨½ ÜÚ¸.
ÀÌò¾¡ö¾ø «ð¨¼ (A) «ð¨¼ (B)
ii. ´ù¦Å¡Õ
65 423 308 «ð¨¼Â¢Öõ ¸¡Ïõ
±ñ¸Ç¢ý
«ð¨¼ (C) «ð¨¼ (D) ±ñ½¢ì¨¸¨Âì
¸½ì¸¢ðÎì ÜÚ¸.
43 241 6 832
iii. ´ù¦Å¡Õ ±ñ
¬. ´ù¦Å¡Õ ±ñ «ð¨¼Â¢Öõ «ð¨¼Â¢Öõ ¸¡Ïõ
¸¡Ïõ ±ñ¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Âì ±ñ 3 þý
ÜÚ¾ø. þ¼Á¾¢ô¨Àì ÜÚ¸.

þ. Á¡½Å÷ ´ù¦Å¡Õ ±ñ «ð¨¼Â¢Öõ

¸¡Ïõ ±ñ 3 þý þ¼ Á¾¢ô¨Àì
ÜÚ¾ø.

2. ¸üÀ¨Éò ¾¢Èý «. «ð¨¼ A³ Á£ñÎõ ¸¡ðξø. i. ±ñ¨½ ¯îºÃ¢òÐ
±ñÁ¡Éò¾¢ø ±Øи.
²¼¨Ä ¬. ¸¡ð¼ôÀð¼ ±ñ¨½ Å¡º¢òÐ
¯ÕÅ¡ì̾ø ±ñÁ¡ ò¾¢ø ±ØÐÀĨ¸Â¢ø ii. ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼
±ØÐ . ±ñ¨½ «¨¼Â¡Çõ
²¼¨Ä ¸ñÎ «ÅüÈ¢ý
¦¾¡Ìò¾ø “«ÚÀòÐ ³ó¾¡Â¢ÃòÐ ¿¡ëüÚ þ¼Á¾¢ô¨Àì
þÕÀòÐ ãýÚ.” ¸ÄóШáθ.

11

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

þ. þ¼Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÀ À¢Ã¢òÐì iii. ‘+’ ÌȢ£ð¨¼ô
¸¡ðξø. ÀÂýÀÎò¾¢Î¸.

6 Àò¾¡Â¢Ãõ + 5 ¬Â¢Ãõ + 4 áÚ +
2 ÀòÐ + 3 ´ýÚ

®. ±ñ¨½ þÄì¸ Á¾¢ôÀ¢ø iv. þ¼Á¾¢ô¨ÀÔõ
¸£úì¸ñ¼Å¡Ú ±Øоø: þÄì¸ Á¾¢ô¨ÀÔõ
60 000 + 5000 + 400 + 20 + 3 ¸ñ¼È¢óÐ ¿ñÀÛ¼ý
¸ÄóШáθ.
¯. Á¡½Å÷¸û ¸£ú측Ïõ Ũ¸Â¢ø
±ñ¸¨Çô À¢Ã¢òÐ ±Ø¾î ¦ºö¾ø:
65 423
= 6 Àò¾¡Â¢Ãõ + 5 ¬Â¢Ãõ + 4 áÚ
+ 2 ÀòÐ + 3 ´ýÚ
= 60 000 + 5000 + 400 + 20 + 3

3. ÅÇ÷ °. §Áü¸¡Ïõ ¿¼ÅÊ쨸¨Â «ð¨¼ i. ´ù¦Å¡ýÈ¡¸ 5
§ÁõÀÎòоø «, þ ÁüÚõ ® ¬¸¢ÂÅü¨Èì ±ñ «ð¨¼¸¨Ç
Á¾¢ôÀ¢Î¾ø ¦¸¡ñÎ ¦¾¡¼Õ¾ø. ±ÎòÐ µ÷
±ñ¨½
«. ±ñ «ð¨¼ 0 Ó¾ø 9 Ũà ÁüÚõ ¯Õš츢θ.
þ¼Á¾¢ôÒ «ð¼Å¨½¨Âò ¾Â¡÷
¦ºö¾ø. ii. ´ù¦Å¡Õ
±ñ½¢ý þ¼
¬. §¾÷× ¦ºö¾ ±ñ «ð¨¼¨Âì ÁüÚõ þÄì¸
¦¸¡ñÎ 5 þÄì¸ ±ñ¨½ Á¾¢ô¨À ±Øи.
¯ÕÅ¡ì̾ø.
:

Àò¾¡Â¢Ãõ ¬Â¢Ãõ áÚ ÀòÐ ´ýÚ

8 96 2 4

þ. ´ù¦Å¡Õ ±ñ ý þ¼Á¾¢ôÒ ÁüÚõ
þÄì¸ Á¾¢ô¨À ±Øоø.

8 Àò¾¡Â¢Ãõ = 80 000

9 ¬Â¢Ãõ = 9000

6 áÚ = 600

2 ÀòÐ = 20

4 ´ýÚ =4

®. Å¢¨¼¨Â þ¼Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÈÅ¡Ú

À¢Ã¢òÐ ±ØÐ .

8 Àò¾¡Â¢Ãõ + 9 ¬Â¢Ãõ + 6 áÚ i. Өȡ¸ô À¢Ã¢òÐ
+ 2 ÀòÐ + 4 ´ýÚ ±Øи.

80 000 + 9000 +600 + 20 + 4

12

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

¯. þ¼Á¾¢ôÒ ÁüÚõ þÄì¸ Á¾¢ôÀ¢üÌ
²üÈÅ¡Ú Á¡üÚ¾ø.

600 + 80 000 + 4 + 9000 + 20

6 áÚ + 8 Àò¾¡Â¢Ãõ + 4 ´ýÚ + 9
¬Â¢Ãõ + 2 ÀòÐ.

4. ¿¼ÅÊ쨸 «. À¢üº¢ò¾¡û 6 Å . i. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼
ò ¯ûÇ
¦ºÂÄ¡ì¸õ ¬. Á¡½Å÷¸û À¨¼ô¨À¦Â¡ðÊ
À¢ÃɸÙìÌò
¦¾¡¼÷ ¿¼ÅÊ쨸 ¸ÄóШáξø. ¾£÷× ¸¡ñ¸.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û ¾í¸û ¬üÈÖìÌ ²üÈÅ¡Ú À¢üº¢ò¾¡Ç¢ø ¯ûÇ
§¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ «Ç¢ò¾ø. «Îò¾ ¾¢ÈÛìÌî ¦ºøžüÌ Óý,
±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ «Ç¢ò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.

ÀñÒ¿ÄÛõ ´üÚ¨ÁÔ¼ý À¢ÃɸÙìÌ ¾£÷× ¸¡Ï¾ø.
¿ýɼò¨¾Ôõ

13

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4 À¢üº¢ò¾¡û 6
ÅÌôÒ:_____________
¦ÀÂ÷:_______________________________________
«. þ¼Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÈÅ¡Ú À¢Ã¢òÐ ±Øи. ++
++
1. 54 629 = + + ++
2. 18 304 = + + ++
3. 60 518 = + + ++
4. 93 072 = + +
5. 45 860 = + +

) ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Â ±Øи.
1. 8 Àò¾¡Â¢Ãõ + 2 ¬Â¢Ãõ + 3 áÚ + 7 ÀòÐ =
2. 5 Àò¾¡Â¢Ãõ + 3 ¬Â¢Ãõ + 1 áÚ + 9 ÀòÐ + 4 ´ýÚ =
3. 2 Àò¾¡Â¢Ãõ + 8 áÚ + 5 ¬Â¢Ãõ + 9 ´ýÚ =
4. 6 ¬Â¢Ãõ + 8 ´ýÚ + 5 ÀòÐ + 4 Àò¾¡Â¢Ãõ =
5. 3 ´ýÚ + 6 áÚ + 7 Àò¾¡Â¢Ãõ + 1 ÀòÐ =

14

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

¸üÈø À̾¢ : ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ
¾¨ÄôÒ
: 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û

: ÅÆ¢¸¡ð¼Ä¢ý ãÄõ Á¡½Å÷¸û:
1.1 .

: :
(iv) 100 000
ô
Å⨺ôÀÎòÐ .

: 60

ÀÊ¿¢¨Ä ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸 ÀâóШÃì¸ôÀð¼
«ÏÌÓ¨È

1. ¾Â¡÷¿¢¨Ä «. ¦Àâ «ÇÅ¢Ä¡É óÐ ±ñ
«ð¨¼¸¨Ç À¢ýÅÕÁ¡Ú À¡÷¨ÅìÌ
¯üÚ§¿¡ì̾Öõ ¨Åò¾ø.
ÀÌò¾¡ö¾Öõ
60 000 40 000 20 000

50 000 30 000

¬. óÐ Á¡½Å÷¸¨Ç ¾Ä¡ µ÷ ±ñ i. ±ñ «ð¨¼Â¢ø
¸¡ð¼ôÀÎõ
«ð¨¼¨Â ±ÎòÐ «¾¢ÖûÇ
±ñ¨½ì ÜÚ¸.

±ñ¨½ì ÜÈ .

þ. («), (¬), (þ), (®) ÁüÚõ (¯)
¬¸¢Â ±ØòÐ «ð¨¼¸¨Ç ±ÎòÐ
.

« ¬þ ® ¯ ii. Á¢¸î º¢È¢Â
Á¾¢ôÒ¨¼Â
®. Á¡½Å÷¸û ±ñ¸¨Ç Á¢¸î º¢È¢Â ±ñ½¢Ä¢ÕóÐ Á¢¸ô
Á¾¢ôÒûÇ ±ñ½¢Ä¢ÕóÐ Á¢¸ô ¦Àâ ±ñ ŨÃ
¦Àâ Á¾¢ôÒûÇ ±ñ Ũà Å⨺ôÀÎò¾¢Î¸.
«Îì¸¢ì ¦¸¡ñ§¼ ¿¸ÃôÀ½¢ò¾ø.

¯. ÁüÈ Á¡½Å÷¸û §ÁüÌÈ¢ì¸ôÀð¼
±ñ¸¨Ç ²Ú Å⨺¢ø ÜÚ¾ø.

°. Á¡½Å÷¸Ç¢¼õ À¡÷¨ÅìÌ ¨Åì¸ôÀð¼

±ñ §¾¡Ã½¢ ¦¾¡ §¸ûÅ¢ À¾¢ø

¿¼ÅÊ쨸¨Â §Áü¦¸¡ûÙ¾ø. iii. ¸¡ñÀ¢ì¸ôÀð¼ ±ñ

±. §Áü¸ñ¼ ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç þÈíÌ Å⨺ ±ó¾ Ũ¸Â¢
«¨ÁóÐûÇÐ
Å⨺ ¦¾¡¼Õ¾ø.

15

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

2. ¸üÀ¨Éò «. µ÷ ±ñ¨½ô À¡÷¨ÅìÌ ¨Åò¾ø. i. þó¾ ±ñ¨½ì
¾¢Èý ±ÎòÐì ¸¡ðÎ : 54 350 ÜÚ¸.

²¼¨Ä ¬. Á¡½Å÷¸¨Ç §Áü¸ñ¼ ±ñ ¨Ç
¯ÕÅ¡ì̾ø ÜÈô À½¢ò¾ø.

. Á¡½Å÷¸ÙìÌ ±ñ¸¨Ç ¬Â¢Ãõ
¬Â¢ÃÁ¡¸ ²Ú Å⨺¢ø ±ñ½
ÅƢ측ðξø.

® µ÷ ±ñϼý ¬Â¢Ãò¨¾
«Îò¾ ±ñ¨½ì ¸ñÎÀ¢ÊìÌõ
ÅƢӨȸ¨Ç Å¢Çì̾ø.
±ÎòÐ측ðÎ:

1 000 1 000

54 350 55 350 56 350

¯. Á¡½Å÷¸û ²Ú Å⨺¢ø µ÷ ±ñ ii. ²Ú Å⨺¢ø
¦¾¡¼¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ Ũà ±ñ½¢Î¸.
¿¼ÅÊ쨸¨Âò ¦¾¡¼Õ¾ø.

²¼¨Äò ±. À¢ÈÌ, Á¡½Å÷¸ÙìÌ ±ñ¸¨Ç
¦¾¡Ìò¾¡Â¢¾ø ¬Â¢Ãõ ¬Â¢ÃÁ¡¸ þÈíÌ Å⨺¢ø
±ñ½ ÅƢ측ðξø.

². µ÷ ±ñ½¢Ä¢ÕóÐ ¬Â¢Ãò¨¾ì

̨ÈòÐ «Îò¾ ±ñ ì

¸ñÎÀ¢ÊìÌõ ÅƢӨȸ¨Ç

Å¢Çì̾ø.

±ÎòÐ측ðÎ:

1 000 1 000

56 350 55 350 54 350

³. Á¡½Å÷¸û þÈíÌ Å⨺¢ø µ÷ ±ñ iii. þÈíÌ Å⨺¢ø
¦¾¡¼¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ Ũà ±ñ½¢Î¸.
¿¼ÅÊ쨸¸¨Çò ¦¾¡¼Õ¾ø.

´. §Áü¸ñ¼ ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç
À¢ýÅÕõ ¸½ì¸¢¼Ä¢ø ¦¾¡¼Õ¾ø:

1. áÚ áÈ¡¸

2. ÀòÐ Àò¾¡¸

3. ´ýÚ ´ýÈ¡¸, þÃñÎ þÃñ¼¡¸,
ãýÚ ãýÈ¡¸ ´ýÀÐ ´ýÀ¾¡¸
ŨÃ
²Ú Å⨺¢Öõ þÈíÌ
Å⨺¢Öõ ¦¾¡ Õ¾ø.

16

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

3. ÅÇ÷ «. Á¡½Å÷¸¨Çì ÌØì¸Ç¡¸ô À¢Ã¢ò¾ø.
§ÁõÀÎòоø
Á¾¢ôÀ¢Î¾ø ¬. ´ù¦Å¡Õ ÌØÅ¢üÌõ 4 ½ (¦ºð) ±ñ

4. ¿¼ÅÊ쨸 «ð¨¼¸¨Ç ÅÆí̾ø. «¾¢ø 2 ¸½ i. ¸ÄóШáʠÀ¢ÈÌ
¦ºÂÄ¡ì¸õ 2 ½ ±ñ
¦¾¡¼÷ ±ñ «ð¨¼ ²Ú Å⨺¢Öõ ÁüÈ «ð¨¼¸¨Ç þÈíÌ
¿¼ÅÊ쨸 Å⨺¢Öõ ÁüÈ 2
2 ½ ±ñ «ð¨¼¸¨Ç þÈíÌ ½ ±ñ «ð¨¼¸¨Ç
²Ú Å⨺¢
Å⨺¢Öõ ÅÊÅò¾¢ü§¸üÀ Å⨺ôÀÎòи.

Å⨺ôÀÎòÐ .

À¢ýÉ¢¨½ôÒ 1

þ. Á¡½Å÷¸û ±ñ «ð¨¼¸¨Ç Á½¢Ä¡ ii. Á¡½Å÷¸û
«ð¨¼Â¢ø ´ðÎ . À¨¼ôÒ¸¨Çô
À¡÷¨ÅìÌ ¨Åò¾¢Î¸.
®. Á¡½Å÷¸û À¨¼ôÒ¸¨Ç ÅÌôÀ¢ý Óý
À¡÷¨ÅìÌ ¨Åò¾ø.

«. À¢üº¢ò¾¡û 7 ÁüÚõ 8 i. À¢üº¢¨Âî ¦ºöÐ
Á¡½Å÷¸ÙìÌ ÅÆí̾ø. ÓÊò¾¢Î¸.

¬. Á¡½Å÷¸Ù¼ý Å¢¨¼¨Âì
¸ÄóШáξø.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û ¾í¸û ¬üÈÖìÌ ²üÈÅ¡Ú À¢üº¢ò¾¡Ç¢ø ¯ûÇ
§¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ «Ç¢ò¾ø. «Îò¾ ¾¢ÈÛìÌî ¦ºøžüÌ Óý
ÀñÒ¿ÄÛõ ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ÂÇ¢ò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.
¿ýɼò¨¾Ôõ
´òШÆôÒ ÁüÚõ ¯¾×¾ø.

17

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

«. 2 ½ ±ñ «ð¨¼¸¨Ç ²Ú Å⨺¢Öõ ; 2 À¢ýÉ¢¨½ôÒ 1
Å⨺¢Öõ Å⨺ôÀÎòи : ½ ±ñ «ð¨¼¸¨Ç þÈíÌ

23 450 19 999 81 540

20 000 81 535 76 300

25 450 75 300 74 300

19 998 81 530 24 450

18

¦ÀÂ÷:_______________________________________ ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

²Ú Å⨺¢ø Å⨺ôÀÎòи. À¢üº¢ò¾¡û 7
1. 25 450, 24 450, 23 450, 26 450 ¬ñÎ:_____________
2. 38 200, 36 200, 37 200, 35 200
3. 34 570, 34 870, 34 770, 34 670
4. 15 986, 16 286, 16 186, 16 086
5. 83 430, 83 420, 83 450, 83 440
6. 45 530, 45 520, 45 500, 45 510
7. 72 448, 72 439, 72 430, 72 457
8. 38 295, 38 286, 38 313, 38 304

þÈíÌ Å⨺¢ø Å⨺ôÀÎòи.

1. 32 766, 32 752, 32 759, 32 745
2. 47 472, 47 465, 47 479, 47 486
3. 75 430, 75 440, 75 435, 75 445
4. 21 735, 21 750, 21 745, 21 740
5. 16 859, 16 862, 16 853, 16 856
6. 41 657, 41 660, 41 666, 41 663
7. 39 499, 39 501, 39 500, 39 502
8. 72 643, 72 642, 72 645, 72 644

19

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

¦ÀÂ÷:________________________________ À¢üº¢ò¾¡û 8
ÅÌôÒ:_____________

²Ú Å⨺ «øÄÐ þÈíÌ Å⨺ ±É ¯Ú¾¢ôÀÎòи.

1. 86 900, 87 900, 88 900, 89 900 :________________ Å⨺

2. 71 640, 72 640, 73 640, 74 640 :________________ Å⨺

3. 45 400, 45 300, 45 200, 45 100 :________________ Å⨺

4. 32 010, 32 110, 32 210, 32 310 :________________ Å⨺

5. 56 580, 56 570, 56 560, 56 550 :________________ Å⨺

6. 22 600, 22 590, 22 580, 22 570 :________________ Å⨺

7. 99 679, 99 671, 99 663, 99 655 :________________ Å⨺

8. 38 371, 38 379, 38 387, 38 395 :________________ Å⨺

9. 11 637, 11 633, 11 629, 11 625 :________________ Å⨺

10. 98 962, 98 966, 98 970, 98 974 :________________ Å⨺

11. 86 839, 86 841, 86 843, 86 845 :________________ Å⨺

12. 23 273, 23 271, 23 269, 23 267 :________________ Å⨺

13. 56 433, 56 432, 56 431, 56 430 :________________ Å⨺

14. 39 779, 39 780, 39 781, 39 782 :________________ Å⨺

15. 49 459, 49 458, 49 457, 49 456 :________________ Å⨺

16. 11 463, 11 464, 11 465, 11 466 :__________________ Å⨺

20

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

¸üÈø À̾¢ : ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

¾¨ÄôÒ : 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û .

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ : ÅÆ¢¸¡ð¼Ä¢ý ãÄõ Á¡½Å÷¸û:
1.2
¦¸¡ .

: þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ¦¸¡ ¦À¡Õ
(i) ¦¸¡

.

: 60 ¿¢Á¢¼õ

ÀÊ¿¢¨Ä ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸 ÀâóШÃì¸ôÀð¼
«ÏÌÓ¨È

1. ¾Â¡÷¿¢¨Ä «. ¬º¢Ã¢Â÷ §Á¨º Á£Ð ¨Åì¸ôÀð¼ ´§Ã i. §Á¨º Á£Ð ¸¡Ïõ
Á¡¾¢Ã¢Â¡É «Æ¢ôÀ¡ý¸¨Çì («øÄÐ §ÅÚ ¦À¡Õ¨Ç ¯üÚ
¯üÚ§¿¡ì̾Öõ ¦À¡Õû) ¸¡ðξø. ¸ÅÉ¢ò¾¢Î¸.
ÀÌò¾¡ö¾Öõ
¬. Á¡½Å÷¸û «Æ¢ôÀ¡É¢ý ±ñ½¢ì¨¸¸¨Ç ii. ¬º¢Ã¢Â÷ §Á¨º Á£Ð
¯ûÇ
þ. ¯ñ¨ÁÂ¡É ±ñ½¢ì¨¸¨Â «È¢Â, «Æ¢ôÀ¡ý¸Ç¢ý
Á¡½Å÷¸û «Æ¢ôÀ¡ý¸¨Çì ±ñ½¢ì¨¸¨Â
ºÃ¢Â¡É ± «ÛÁ¡É¢ò¾¢Î¸.
«ÛÁ¡É¢ò¾ ±ñ½¢ì¨¸ìÌõ ¯ûÇ
§ÅÚÀ¡ð¨¼ «È¢¾ø. iii. «Æ¢ôÀ¡É¢ý
±ñ½¢ì¨¸¨Âì
´Õ ¸ÄÉ¢ø §À¡Î¾ø. ¸½ì¸¢Î¸. ºÃ¢Â¡É
¸ÄÉ¢ý «¨ÃôÀ̾¢ «Æ¢ôÀ¡ý¸û þÕò¾ø ±ñ½¢ì¨¸ìÌõ
§ÅñÎõ. «ÛÁ¡É¢ò¾
±ñ½¢ì¨¸ìÌõ
«Æ¢ôÀ¡ý ¯ûÇ §ÅÚÀ¡ð¨¼ì
¸Äý ¸½ì¸¢Î¸.

iv. «Æ¢ôÀ¡ý¸¨Çì
¸ÄÉ¢ø §À¡Î¸.

2. ¸üÀ¨Éò ¾¢Èý «. ӾĢø ÀÂýÀÎò¾¢Â ¸Ä¨Éô §À¡ýÚ i. Ó¾ø ¸ÄÉ¢ý ¯ûÇ
Áü¦È¡Õ ¸ÄÉ¢ø «§¾ Á¡¾¢Ã¢Â¡É «Æ¢ôÀ¡É¢ý ¦Á¡ò¾
²¼¨Ä «Æ¢ôÀ¡ý¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¿¢ÃôÒ¾ø. ±ñ½¢ì¨¸ ±ýÉ?
¯ÕÅ¡ì̾ø
¬. Ó¾ø ¸ÄÉ¢ø ¯ûÇ «Æ¢ôÀ¡ý¸¨Çô ii.
²¼¨Äò §À¡ø þÃñ¼¡õ ¸ÄÉ¢ø ÓبÁ¡¸
¦¾¡Ìò¾ø ¿¢ÃôÀôÀð¼ «Æ¢ôÀ¡ý¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Â ±ñ½¢ì¨¸¨Âì
«ÛÁ¡É¢ò¾ø. ¸½¢òÐì ÜÚ¸.

«Æ¢ôÀ¡ý
¸Äý

21

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

þ. Á¡½Å÷¸Ç¢ý ±ÎòÐ측ðΠި¼¸û
À¢ýÅÕÅÉÅüÚìÌ ²üÈÅ¡Ú «¨Áò¾ø.

i. ²Èį̀È 100

ii. 100³ Å¢¼ì ̨È×

iii. 100ìÌ ¸¢ðÊÂ
®. ²Èį̀ÈÂ, Å¢¼į̀È×, ¸¢ðÊ ¬¸¢Â

¦º¡ü¸¨Ç °¸¢òРި¼¨Âì ÜÈî
¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎòоø.

3. ÅÇ÷ «. ”±ý¨É «ÛÁ¡É¢” Å¢¨Ç¡𨼠i. ´ù¦Å¡Õ ÌØÅ¢Öõ
§ÁõÀÎòоø Å¢¨Ç¡ξø. ÌÈ¢ô¦ÀÎôÀ¾ü¸¡¸
Á¾¢ôÀ¢Î¾ø ´ÕŨÃ
¬. ´ù¦Å¡ â÷ò¾¢ ¦ºö ¿¢ÂÁ¢ò¾¢Î¸.
4. ¿¼ÅÊ쨸
¦ºÂÄ¡ì¸õ §ÅñÊ «ð¼Å¨½¨Â ÅÆí̾ø. ii. ´ù¦Å¡Õ
¦¾¡¼÷ ÌØÅ¢É
¿¼ÅÊ쨸 À¢ýÉ¢¨½ôÒ 2 ò¾ø.
â÷ò¾¢ ¦ºö¸.
þ. º¢Ä ¿¢¨ÄÂí¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì̾ø.
Á¡½Å÷¸û Ìؚ⡸ ´ù¦Å¡Õ iii.
¿¢¨ÄÂò¾¢üÌõ ¦ºýÚ
¿¼ÅÊ쨸¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø. «ð¼Å¨½¨Âô
â÷ò¾¢ ¦ºö¾¢Î¸.
«. ÌØì¸Ù츢¨¼§Â «ð¼Å¨½¨Â Á¡üÈ¢,
¬º¢Ã¢ÂÕ¼ý þ¨½óÐ ºÃ¢ À¡÷ò¾ø. i. ÅÆí¸ôÀð¼
«¨ÉòÐì
”” ãõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ
¸¢¨¼ì¸ô¦ÀüÈ Å¢¨¼¨Â À¾¢ÄÇ¢ò¾¢Î¸.

.

þ. ´ù¦Å¡ ìÌõ ¾¢¼ôÀÎòÐõ

¿¼ÅÊ쨸¡¸ À¢üº¢ò¾¡û 9-

ÅÆí̾ø.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ¬üÈÖ째üÀ À¢üº¢ò¾¡Ç¢ø ¯ûÇ
§¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ò¾ø.
ÀñÒ¿ÄÛõ
¿ýɼò¨¾Ôõ ´òШÆôÒ, Å¢ðÎ즸¡Îò¾ø, §¿÷¨Á

22

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

þÎÀ½¢ 2

ÌØô ¦ÀÂ÷: _______________________________
ÌÈ¢ô¦ÀÎôÀÅ÷: ________________________________

¿¢¨ÄÂõ 1: ¿¡ý ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É?

ÂÁ¡¸ì ¸½ì¸¢Î¾ø. §¾¡Ã¡Âõ
¦ºöÂôÀð¼ ¦À¡Õ¨Ç ´Ç¢ °ÎÕÅ¢ ¸ÄÉ¢ø ¨Åò¾ø.

À¡÷¨ÅìÌ ºÃ¢Â¡É §¾¡Ã¡Âõ
¨Åì¸ôÀð¼ ±ñ½¢ì¨¸
§¾¡Ã¡Âõ ºÃ¢Â¡É ±ñ½¢ì¨¸
¦À¡Õû
̨È× «¾¢¸õ

¨ÁòàÅø

±ØЧ¸¡ø

§¸¡Ä¢

¿¢¨ÄÂõ 2: ±ý¨É «ÇŢθ.

«ÇÅ¢¼ ÀÂýÀÎòÐõ «Çì¸ôÀÎõ ¦À¡Õû §¾¡Ã¡ÂÁ¡É «Ç×
¦À¡Õû
Á¡½Å÷ §Á¨º ( ) ±ØЧ¸¡ø
±ØЧ¸¡ø

«Æ¢ôÀ¡ý À¡¼áø ( ) «Æ¢ôÀ¡ý

ÀüÌ ±ØЧ¸¡ø ¦ÀðÊ ( ) ÀüÌ

23

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

3 : ±ñ¨½ °üÚ¸

¾ñ½£¨Ã ¿¢ÃôÀô ¿£÷ ¿¢ÃõÀ §ÅñÊ ¸½¢ôÒ
ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ ¦À¡Õû

¦À¡Õû §¸¡ô¨À ___ ÌŨÇ

ÌŨÇ

¸ñ½¡Êì ÌÅ¨Ç §¸¡ô¨À ___ ¸ñ½¡Êì
ÌŨÇ

ÒðÊ §¸¡ô¨À ___ ÒðÊ

ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ Åð¼Á¢Î¸.
1. ÌŨÇ¢ø ¯ûÇ ¿£÷, ÒðÊ¢ø ¯ûÇ ¿£¨Ã Å¢¼ì ̨È× / «¾¢¸õ.
2. ¸ñ½¡Êì ÌŨÇ¢ø ¯ûÇ ¿£÷, ÌŨÇ¢ø ¯ûÇ ¿£¨Ã Å¢¼ì ̨È× /«¾¢¸õ.
3. ¸ñ½¡Êì ÌŨÇ¢ø ¯ûÇ ¿£÷, ÒðÊ¢ø ¯ûÇ ¿£¨Ã Å¢¼ì ̨È× / «¾¢¸õ.

24

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

¦ÀÂ÷: __________________________________ À¢üº¢ò¾¡û 9
ÅÌôÒ: ____________

1. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦ÀðÊ¢ø ̨È× «¾¢¸õ ±Ûõ ¦º¡ø¨Äì ¦¸¡ñÎ
¿¢¨È× ¦ºö¸.

«. 6 756 ³ Å¢¼ 5 987

¬. 2 015 ³ Å¢¼ 2 051

® 5 955 ³ Å¢¼ 5 595

¯.13 742 ³ Å¢¼ 13 724

°. 99 890 ³ Å¢¼ 99 908

2. ´Õ §ÀÕó¾¢ø 40 À½¢¸û À½õ ¦ºöÂÄ¡õ. 200 À½¢¸û À½õ ¦ºöÂ
±ò¾¨É §ÀÕóиû §¾¨ÅôÀÎõ ±É «ÛÁ¡Éõ ¦ºö¸.

Å¢¨¼

25

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

3.

Êý A Êý B

Êý Aþø 800 ¸îº¡ý¸û ¯ûÇÉ.

Êý Bþø ¯ûÇ ¸îº¡ý¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸Â¢ý «ÛÁ¡Éõ _________.

4. ´Õ Ü Êø 30 ¦ÀíÌ¢ý¸û þÕó¾É. «§¾§À¡ø ÓõÁ¼íÌ ¦À⠫ǨÅì
¦¸¡ñ¼ Ü Êø ±ò¾¨É ¦ÀíÌ¢ý¸¨Ç «¨¼ì¸Ä¡õ ±É «ÛÁ¡Éõ ¦ºö¸.

5. ¦ÀðÊ xþø 4000 §¸¡Ä¢¸û þÕó¾É. x ¦Àðʨ ÓبÁ¡¸ì §¸¡Ä¢¸Ç¡ø
¿¢ÃôÒ¸. «¾¢ÖûÇ §¸¡Ä¢¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Â «ÛÁ¡Éõ ¦ºö¸.

26

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

¸üÈø À̾¢ : ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ

¾¨ÄôÒ : 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸û

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ : ÅÆ¢¸¡ð¼Ä¢ý ãÄõ Á¡½Å÷¸û:
1.3 µ÷ ±ñ¨½ §¾¡Ã½¢Â¢ý «¨ÁôÀ¢ø «ÁøÀÎòÐÅ÷.

¸üÈø ¾Ãõ : þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û:

(i) ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ±ñ ¦¾¡¼Ã¢ý §¾¡Ã½¢¨Â
Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷.

(ii) ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷.

§¿Ãõ : 60 ¿¢Á¢¼õ

ÀÊ¿¢¨Ä ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸 ÀâóШÃì¸ôÀð¼
«ÏÌÓ¨È

1. ¾Â¡÷¿¢¨Ä «. ¸£úì¸ñ¼ À¼ò¾¢ø ¸¡Ïõ i. ´ù¦Å¡Õ ¸ÄÉ¢Öõ
±ñ½¢ì¨¸¨Âô §À¡ýÚ º¢ÅôÒì ¯ûÇ º¢ÅôÒ
¯üÚ§¿¡ì̾Öõ ¸¼¨Ä¨Âì ¦¸¡ñ¼ ¸Ä¨Éì ¸¼¨Ä¢ý
ÀÌò¾¡ö¾Öõ ¸¡ðξø. ±ñ½¢ì¨¸ ±ýÉ?

1000 2000 3000 4000 ii. Ó¾ø ¸ÄÉ¢Öõ
þÃñ¼¡õ ¸ÄÉ¢Öõ
¬. ´ù¦Å¡Õ ¸ÄÉ¢Öõ ¯ûÇ º¢ÅôÒì ¯ûÇ º¢ÅôÒ
¸¼¨Ä¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Â ¸¼¨Ä¢ý
Á¡½Å÷¸û ÜÈô À½¢ò¾ø. ±ñ½¢ì¨¸
§ÅÚÀ¡Î ±ýÉ?
þ. ´ù¦Å¡Õ ¸ÄÉ¢Öõ ¯ûÇ º¢ÅôÒ þÃñ¼¡õ
¸¼¨Ä¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ¦¾¡¼÷À¡É ¸ÄÛìÌõ ãýÈ¡õ
§¸ûÅ¢¸¨Çì §¸ð¼ø. ¸ÄÛìÌõ ¯ûÇ
§ÅÚÀ¡Î ±ýÉ?
®. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ãýÈ¡õ ¸ÄÛìÌõ
±ÎòÐ측ðÊø ±ñ «ð¨¼¨Âô ¿¡ý¸¡õ ¸ÄÛìÌõ
§À¡ø Á¡½Å÷¸¨Ç 1000 Á¼í¸¡¸ ¯ûÇ §ÅÚÀ¡Î
±ñ½î ¦ºö¾ø. ±ýÉ?
+ 1000 + 1000 + 1000
iii. º¢ÅôÒì ¸¼¨Ä¢ý
1000 2000 3000 4000 ±ñ½¢ì¨¸
Üθ¢È¾¡ «øÄÐ
¯. §º÷ò¾ø «øÄÐ ¸Æ¢ò¾ø ̨ÈóÐ ¦¸¡ñÎ
ÅƢӨȸǢý ãÄõ Á¡½Å÷¸ÙìÌò þÕ츢Ⱦ¡?
§¾¡Ã½¢ ±ñ «ð¨¼¸¨Çô
ÀÂýÀÎò¾¢ Å¡º¢ì¸ ÅÆ¢¸¡ðξø. iv. µ÷ ±ñ§½¡Î
Áü¦È¡Õ ±ñ¨½,
¿£ ±ùÅ¡Ú ¦¾¡¼÷Ò
ÀÎòи¢È¡ö?
ÌÈ¢ôÀ¢ð¼
±ñ§½¡Î «Îò¾
±ñ¨½ ±ùÅ¡Ú
¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ¡ö?

27

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

2. ¸üÀ¨Éò ¾¢Èý «. ¸£§Æ ¯ûÇ ±ñ ¦¾¡¼¨Ã i. ±ñ ¦¾¡¼¨Ã
Á¡½Å÷¸ÙìÌì ¸¡ðξø . «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì
²¼¨Ä ¯ÕÅ¡ì̾ø ¦¸¡ñÎ ¸¡ð¼ôÀð¼
i. 21 499, 31 499, 41 499, 51 499 ±ñ¸Ù츢¨¼Â¢Ä¡É
²¼¨Äò ii. 56 203, 55 203, 54 203, 53 203 ¦¾¡¼÷¨Àì
¦¾¡Ìò¾¡ö¾ø iii. 1 002, 2 002, 3 002, 4 002 ÌÈ¢ôÀ¢Î¸.
iv. 78 423, 68 423, 58 423, 48 423
v. 73 300, 73 400, 73 500, 73 600

¬. Á¡½Å÷¸¨Çì ÌØÅ¡¸ô À¢Ã¢ò¾ø.
¸¡ñÀ¢ì¸ôÀÎõ ±ñ ¦¾¡¼¨Ã
Á¡½Å÷¸û ÌØÅ¢ø ¸ÄóШáξø.

þ. ¸ÄóШá¼Ä¢ý ÓÊ׸¨Ç
ÅÌôÀ¢ý Óý À¨¼ò¾ø. ´ù¦Å¡Õ

ÌØ×õ 100, 1 000 ÁüÚõ 10 000

±ñ ¦¾¡¼¨Ã Ũ¸ôÀÎò¾ø.

3. ÅÇ÷ «. Á¡½Å÷¸¨Ç ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â ²Ú i. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼
§ÁõÀÎòоø Å⨺ ÁüÚõ þÈíÌ Å⨺¢ø ±ñ §¸¡ð¨¼ô
Á¾¢ôÀ¢Î¾ø â÷ò¾¢ ¦ºöÂô À½¢ò¾ø.
â÷ò¾¢ ¦ºö¸.
±ÎòÐ측ðÎ:
i. ²Ú Å⨺:

20 567 30 567

32 458 33 458

ii. þÈíÌ Å⨺:

36 035 35 035

¬. Á¡½Å÷¸¨Çî º¢Ä ÌØì¸Ç¡¸ô
À¢Ã¢òÐ, ´ù¦Å¡Õ ÌØÅ¢üÌõ þÃñÎ
Ũ¸Â¡É ±ñ ¦¾¡¼÷ «ð¨¼¨Â
Å.

. Á¡½Å÷¸¨Ç ±ñ «ð¨¼¨Â ²Ú
Å⨺ ÁüÚõ þÈíÌ Å⨺¢ø
«Îì¸ô À½¢ò¾ø.

28

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

±ÎòÐ측ðÎ: ii. þó¾ ±ñ
1. áÚ Á¼íÌ ±ñ «ð¨¼¸û «ð¨¼¸¨Ç ²Ú
Å⨺¢Öõ
31 800 31 400 þÈíÌ
31 900 31 600 Å⨺¢Öõ
Å⨺ôÀÎòи.
31 700 31 500

2. ¬Â¢Ãõ Á¼íÌ ±ñ «ð¨¼¸û.

16 468 15 468
13 468 17 468

18 468 14 468

3. Àò¾¡Â¢Ãõ Á¼íÌ ±ñ «ð¨¼¸û.

21 004 71 004

41 004 31 004

51 004 61 004

4. ¿¼ÅÊ쨸 «. À¢üº¢ò¾¡û 10 ÁüÚõ 11³ i. ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀð¼
¦ºÂÄ¡ì¸õ ´ù¦Å¡Õ Á¡½Å÷¸ÙìÌ Å ¾ø. À¢üº¢ò¾¡û¸Ç¢ø
¦¾¡¼÷ ¿¼ÅÊ쨸
¬. Á¡½Å÷¸Ù¼ý Å¢¨¼¨Âì ¯ûÇ §¸ûÅ¢¸ÙìÌò
¸ÄóШáξø.
¾£÷× ¸¡ñ¸.

Á¾¢ôÀ£Î Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ¬üÈÖ째üÀ À¢üº¢ò¾¡Ç¢ø ¯ûÇ
§¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ò¾ø.

ÀñÒ¿ÄÛõ À¢ÃɸÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ¾¢ø ¿¢¾¡Éò¨¾Ôõ ¸ÅÉò¨¾Ôõ
¿ýɼò¨¾Ôõ ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.

29

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

¦ÀÂ÷:_______________________________________ À¢üº¢ò¾¡û 10
ÅÌôÒ:___________

«. À¢ýÅÕõ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â ²Ú Å⨺¢ø â÷ò¾¢ ¦ºö¸.
1. 15 048 , 16 048 , , ,

2. 27 999 , 37 999 , , 57 999 ,

3. 43 105 , , 43 305 , 43 405 ,

4. 16 394 , 26 394 , , , 56 394

5. 24 199 , 25 199 , , 27 199 ,

6. 69 470 , , 71 470 , 72 470 ,

7. 73 456 , , , 73 756 , 73 856

8. 25 888 , 35 888 , , 55 888 ,

¯ÕÅ¡ì¸ôÀÎõ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Âì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸:
«. __________________________________________________________

¬. __________________________________________________________

30

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

À¢üº¢ò¾¡û 11
¦ÀÂ÷:_______________________________________ ÅÌôÒ:_____________

¬. À¢ýÅÕõ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â þÈíÌ Å⨺¢ø ââò¾¢ ¦ºö¸.

1. 78 124 , 77 124 , , , 74 124

2. 62 811 , 52 811 , , , 22 811

3. 79 813 , , 79 613 , 79 513 ,

4. , , 61425 , 51425 ,

5. 97 896 , , 95 896 , 94 896 ,

6. , , 11 234 , 10 234 ,

7. 28 797 , , 26 797 , ,

8. 81 965 , , , 81 665 ,

¯ÕÅ¡ì¸ôÀÎõ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Âì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸:
«. __________________________________________________________

¬. __________________________________________________________

31

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

கற்றல் பகுதி : எண்ணும் செய்முறறயும்
தறைப்பு
உள்ளடக்கத் தரம் : 100 000 வறரயிைான முழு எண்கள்.
கற்றல் தரம்
: வழிகாட்டலின் மூைம் மாணவர்கள்:
நேரம் 1.4 ஏதாவÐ µ÷ எண்றண அமல்படுத்துதல்.

: இப்பாட இறுதியில் மாணவர்கள்:
அ. ஏதாவÐ µ÷ எண்றணப் பத்து, நூறு, ஆயிரம், பத்தாயிரம் ஆகிய
கிட்டிய மதிப்பில் மாற்றுவர்.
ஆ. பத்து, நூறு, ஆயிரம், பத்தாயிரம் ஆகிய ¸¢ðÊ மதிப்பிற்கு
மாற்றப்பட்ட எண்றணப் ப¢ரத¢ே¢த¢க்கும் எண்கறள
அறடயாளíகாண்பர்.

: 60 நிமிடம்

படிநிறை பரிந்துறரக்கப்பட்ட ேடவடிக்றக பரிந்துறரக்கப்பட்ட
அணுகுமுறற

1. தயார்நிறை அ. மாணவர்கறளச் சிை பட அட்றடகறளயும் மின்

உற்று§¿¡க்குதலும் அட்றடகறளயும் உற்று§¿¡க்கப் பணித்தல்.
பகுத்தாய்தலும்
ஆசிரியர் நகட்கும் நகள்விகளுக்கு

விறடயளித்தல்.

ே¢மைன் யாதவன் முக¢ைன்

i. யாதவÛக்கு அருகில்
(மிக அருகில்)
இருப்பÅ÷ யார்?

0123456789

விறளயாட்டாளர் மருத்துவர்

ii. பந்து யார் அருகில்
இருக்கிறது?

0123456789 iii. 1 முதல் 9 வறரயிைான
0123456789
எண்களில் எண் 7 கு
அருகில் இருக்கும்
எண் எது?

32

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

2. கற்பறனத் திறன் அ. கீழ்க்கண்டவாறு ÌýÚ §¸¡Î ஒன்றற வறரய
வÆ¢காட்டுதல்.
ஏடறை
உருவாக்குதல் +0 +1

ஏடறைத் 3 4 5
சதாகுத்தாய்தல் 2 6
1
0 7

8

9

ஆ. அப்படத்றதக் கிட்டிய மதிப்§À¡டு

¦¾¡டர்புப்படுத்துதல்.

இரு பிரிவின் மதிப்புகறளக் கண்காணித்தல்.

 சிறிய மதிப்பு எண்களான 0, 1, 2, 3, 4

þÕôÀ¢ý + 0 §º÷ì¸ §ÅñÎõ.

 சிறிய மதிப்பு எண்களான 5, 6, 7, 8, 9

þÕôÀ¢ý + 1 §º÷ì¸ §ÅñÎõ..

.3

.

. ¦¸¡

È¢ Á¡üÚ .

ஆ நூ ப ஒ

60 5 3 i. கிட்டிய நூறில்
எழுதும் §À¡து
+ பத்தின்
இடமதிப்றபக்
1 0 விறட கவனிக்கவும். பத்தின்
6 10 இடமதிப்பில் 5
உள்ளது. எண் 5
உ. நமற்கண்ட ேடவடிக்றகறயô §À¡ø ²¾¡ÅÐ சபரிய மதிப்பு
என்பதால் நூறு
µ÷ ±ñ¨½க் கிட்டிய பத்து, இடமதிப்பில் + 1ஐ
நெர்க்கவும். பத்தின்
நூறு, ஆயிரம், பத்தாயிரத்தில் எழுதுதல். இடமதிப்பும் ஒன்றின்
இடமதிப்பும் 0
ஊ. ¦¾¡¼÷ ¿¼ÅÊ쨸¡¸ì கிட்டிய மதிப்பில் ஆகும்.

எழுதப்பட்ட எண்றண À¢Ã¾¢¿¢¾¢ìÌõ ±ñ ii. கிட்டியப் பத்திüÌ
Á¡üÈôÀð¼
¡Р±É «¨¼Â¡Çõ ¸¡½ô பணித்தல். ±ñ¨½ô
À¢Ã¾¢¿¢¾¢ìÌõ எண்
: ¡Ð?

மாணவர்கள் கிட்டியப் பத்திüÌ Á¡üÈôÀð¼

எண்றண À¢Ã¾¢¿¢¾¢ìÌõ ±ñ ¡Р±É

«¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.

35 250

மாணவர்களின் விறடகள் கீழ்க்கண்டவாறு
இருக்கைாம் :

35 246, 35 247, 35 245, 35 248, 35 249,
35 251, 35 252, 35 253,35 254

33

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

3. வளர்ச்சி அ. Á¡½Å÷¸û ¸¢ðÊ Á¾¢ôÀ¢ý ¾£÷× i. ¦¸¡டுக்கப்பட்ட
நமம்படுத்துதல் ¸¡ñÀ¨¾ «È¢Â இடுபணி 12 மற்றும் 13 ஐ பயிற்சிறயச்
மதிப்பிடுதல் மாணவர்களிடம் வÆíகுதல். செய்தல்.

ஆ. Á¡½Å÷¸û §Áü¦¸¡ñ¼
ேடவடிக்றககறளக் கைந்துறரயாடுதல்.
ப¢றÆகள் இருப்ப¢ன் உடÛக்குடன் த¢ருத்தம்
செய்தல்.

4. ேடவடிக்றக அ. பய¢ற்ெ¢த்தாள் 14ஐ வÆíகுதல். i. எழுத்துப் பயிற்சிறய
ஆ. ¦¸¡டுக்கப்பட்ட பணிறயச் செய்யப் முழுறமப்படுத்துதல்.
செயைாக்கம்
¦¾¡டர் பணித்தல்.
ேடவடிக்றக இ. மாணவர்களுடன் விறடறயக் கைந்துறரயாடி

ெரி பார்த்தல்.

மதிப்பீடு மாணவர்கறள வினாக்களுக்கு விறடயளிக்கும் ஆற்றலுக்நகற்ப மதிப்பிடுதல்.

பண்புேைÛம் ஒத்துறÆப்பும் தன்னம்பிக்றகயும்.
ேன்னடத்றதயும்

34

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

பின்ணிறனப்பு 3
எண் §¸¡டு துறணயுடன் கிட்டிய பத்தில் மாற்றி «¨ÁìÌõ ¦ºöӨȨ விளக்கமளித்தல்.

32 670 32 671 32 672 32 673 32 674 32 675 32 676 32 677 32 678 32 679 32 680

32 671, 32 672, 32 673 மற்றும் 32 674 ஆகிய எண்கள் 32 680 ஐறய விட 32 670ìÌ அருகில்
இருப்பதால், அறவ 32 670 எண்ணிற்கு கிட்டிய மதிப்பாக மாற்றப்படுகிறது.
32 676, 32 677, 32 678 மற்றும் 32 679 ஆகிய எண்கள் 32 670 ஐறய விட 32 680ìÌ அருகில்
இருப்பதால், அறவ 32 680 எண்ணிற்கு கிட்டிய மதிப்பாக மாற்றப்படுகிறது.

35

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ : ¬ñÎ 4

சபயர்:_________________________________ பயிற்சித்தாள் 12
ஆண்டு:________________

¦¸¡டுக்கப்பட்ட இடமதிப்பிற்கு ஏற்ப கிட்டிய மதிப்பில் எழுதுக.

எண். இைக்கம் கிட்டிய கிட்டிய கிட்டிய கிட்டிய
பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம்

1. 43 573

2. 75 050

3. 37 247

4. 99 605

5. 70 176

6. 84 123

7. 20 308

8. 47 385

9. 51 948

10. 26 509

36


Click to View FlipBook Version