The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

"เลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์" ถ่ายทอดเรื่องราวการเลี้ยงดูลูกหลานที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จาก 13 ครอบครัว ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ JSTP ของ สวทช. ในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ให้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ละครอบครัวจะมีแง่มุมในการเลี้ยงดูลูกหลานให้ค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แตกต่างกัน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by BS_Library, 2019-12-04 00:15:46

เลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์

"เลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์" ถ่ายทอดเรื่องราวการเลี้ยงดูลูกหลานที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จาก 13 ครอบครัว ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ JSTP ของ สวทช. ในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ให้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ละครอบครัวจะมีแง่มุมในการเลี้ยงดูลูกหลานให้ค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แตกต่างกัน

Keywords: วิทยาศาสตร์

฼ลๅียงลูกรัก฼ป็นนักวทิ ย์
ผ฼ูຌ ขียน : กติ ติมา เกรพีรพรรณ รกั ฉัตร ฼วทวี ุฒาจารย์
กองบรรณาธกิ าร : ศศิธร ฼ทศนอ์ รรถภาคย์ ทิพย์วรรณ ฽สวงศรี
ทปีไ รึกษา : ศ. ดร.มรกต ตนั ติ฼จรญิ ดร.ออຌ ม฿จ เทร฼มฆ จันทร์ธริ า มงคลวยั อติพร สุวรรณ
ปก : พัทน ์ ภัทรนุธาพร
รูป฼ล຋ม : ศิรชชั กลิไนมณฑา
ถา຋ ยภาพ : อดลุ ย์ศกั ดิ์ ศรธี ิหลຌา พิธาน ตัๅงอทิ ธ฾ิ ภเคย สถติ ิพงษ ์ ฼อือๅ อารีมิตร ฾สภณ ชาตทิ อง
อภิชาติ สที า฽ก กิตติมา เกรพรี พรรณ
ประสานงานการผลติ : จุฬารตั น์ นมิไ นวล
ISBN : ้็ู่6แ6ูแโูเใ็6ูไ
พิมพค์ รงๅั ฽รก มีนาคม โ55่
จาำ นวน โุเเเ ฼ลม຋
ราคา โ่เ บาท
สงวนลขิ สิทธ ์ิ พ.ศ. โ55่ ตาม พ.ร.บ.ลขิ สทิ ธ์ิ พ.ศ. โ5ใ็ สำานักงานพัฒนาวทิ ยาศาสตร์฽ละ฼ทค฾น฾ลยี฽ห຋งชาติ
เม຋อนุญาต฿หคຌ ัดลอก ทำาซๅาำ ฽ละดดั ฽ปลงสว຋ น฿ดส຋วนหนไึงของหนังสอื ฉบบั นๅ ี
นอกจากจะเดรຌ บั อนุญาต฼ป็นลายลักษณ์อักษรจาก฼จຌาของลขิ สทิ ธ฼์ิ ทา຋ นๅัน
฼จຌาของ ฾ครงการพฒั นาอัจฉรยิ ภาพทางวิทยาศาสตร฽์ ละ฼ทค฾น฾ลยีสาำ หรบั ฼ดกใ ฽ละ฼ยาวชน ิJSTPี สวทช.

฼ลีๅยงลูกรัก฼ป็นนกั วทิ ย/์ ฾ดย กิตตมิ า เกรพรี พรรณ ฽ละรกั ฉัตร ฼วทวี ฒุ าจารย.์ พิมพ์ครงๅั ทีไ แ.
ปทุมธาน ี : สาำ นักงานพฒั นาวิทยาศาสตร฽์ ละ฼ทค฾น฾ลย฽ี ห຋งชาติุ โ55่. โเ่ หนาຌ : ภาพประกอบ
ISBN : ้็ู่6แ6ูแโูเใ็6ูไ
แ. ฼ดใก ูู การ฼ลยีๅ งด ู
I. สำานกั งานงานพัฒนาวทิ ยาศาสตร์฽ละ฼ทค฾น฾ลยี฽หง຋ ชาติ II. ชืไอ฼รไอื ง
HQ็6้ 6ไ้.แ

จาำ หนา຋ ย฾ดย
ศนู ย์หนังสือ สวทช.
สำานกั งานพฒั นาวิทยาศาสตร์฽ละ฼ทค฾น฾ลยี฽ห຋งชาติ
แแแ อุทยานวิทยาศาสตรป์ ระ฼ทศเทย ถ.พหล฾ยธนิ ต.คลองหนไงึ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี แโแโเ
฾ทรศัพท ์ เ โ56ไ ็เเเ ตอ຋ แแ็ู้่เ ฾ทรสาร เ โ56ไ ็เแ5
http://www.nstda.or.th/cyberbookstore

เเปล็นย้ี นงลักูกวริทกั ย์

ถอดบทเรยี นวิธีการเลยี้ งดลู กู
ใหเ้ กง่ ดา้ นวิทยาศาสตร์

จาก�13�ครอบครัว

โครงการพัฒนาอจั ฉรยิ ภาพทางวทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยสี ำ�หรบั เด็กและเยาวชน�(JSTP)

กติ ติมา�ไกรพีรพรรณ�
รักฉตั ร�เวทีวฒุ าจารย์

คำ�นิยม

ตอน฼รไิมตຌน฾ครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรຏ฽ละ฼ทค฾น฾ลยีส�าหรับ฼ดใก฽ละ
฼ยาวชน หรอื Junior ’cience Talent Project ิJ’TPี ฼ราวาง฼ปງาหมาย฾ครงการ J’TP
เวຌสงู มาก ฼ราคดิ วา຋ ฿น โเ ป຃ขຌางหนาຌ ฼มอื งเทยนา຋ จะมนี กั วิทยาศาสตรຏทีอไ ย຋฿ู นข຋ายเดรຌ ับรางวัล
฾น฼บลหรอื อย຋ู฿นระดบั ฾ลกเดຌ ฽มวຌ ຋าตอนนๅี฼รายงั เมถ຋ ึง฼ปาງ หมายสกั ท฼ี ดยี วนัก ฽ตก຋ ใ฼หนใ วา຋ มี
นักวิทยาศาสตรหຏ ลายคนท฼ีไ รา฿หกຌ ารสนับสนุนมคี วามรูຌความสามารถ ถึง฽มຌชว຋ งนๅ฼ี ปຓนชว຋ งตຌน
ของการท�างานของคนทไีจบการศึกษาร຋นุ ฽รกโ ฽ละยังพสิ จู นเຏ มเ຋ ดวຌ า຋ จะเปถงึ เหน ฽ต฼຋ ทา຋ ทไี
สงั ฼กตดจู ากนกั ฼รยี นทเไี ดรຌ บั การสนบั สนนุ ม฽ี ววสงู มาก ฽ละมนไั ฿จวา຋ ตอ຋ เปอกี เมน຋ าน คน฼หลา຋ นีๅ
จะ฼ปຓนผูຌน�า฿นวงการวทิ ยาศาสตรຏ฽ละ฼ทค฾น฾ลยีของเทย ทา� งานวิจยั เดຌผลดี ผลงานตา຋ งโ
เปส຋ูสงั คมเทย฽ละ฼ปนຓ ประ฾ยชน฽ຏ กช຋ าว฾ลก

หนังสือ฼ลีๅยงลูกรัก฼ปຓนนักวิทยຏ฼ล຋มนๅี ช຋วยถ຋ายทอด฽นวคิด฿นการบ຋ม฼พาะ฼ดใกทีไมีความ
สามารถพิ฼ศษดຌานวิทยาศาสตรຏ฽ละ฼ทค฾น฾ลยี ทงัๅ ฿น฽ง຋การ฼ลีๅยงดู฾ดยครอบครวั ฽ละการ฼ขาຌ
เปมสี ว຋ นช຋วยสนับสนุนของ฾ครงการ J’TP ซงไึ มี฽นวทางการดา� ฼นินงานมาจากประสบการณຏ
ของพวก฼ราซไึง฼ปຓนนักวิทยาศาสตรຏดຌวยกัน฼อง ฼รา฼หในว຋าการทีไ฼ขຌามาอยู຋฿นวงการนๅี฽ละ
ท�างาน฿หเຌ ดຌผลดี จะตอຌ งมคี นรอบขาຌ งคน฿กลຌตวั ทไี฿หຌความสน฿จกับ฼รา ฿หຌการสนับสนุนยุยง
ส຋ง฼สรมิ ฼รา ฼มไือ฼รา฼ขຌาเปท�างานวิจยั อยดู຋ ຌวยกนั เดคຌ ยุ เดຌปรกึ ษากับคนตา຋ งโ ฿นวงการวิจัย
จะซมึ ซบั หลายสงิไ หลายอยา຋ ง฼ขาຌ เปอย฿຋ู นวญิ ญาณของ฼รา ฼ราอยาก฿หคຌ นรน຋ุ ฿หมเ຋ ดรຌ บั อานสิ งคຏ
฼ช຋นนๅี ฽ละมนั ฼ปนຓ สไิงทไีน຋าชไืน฿จทเไี ด฼ຌ หใน฼ขา฼ตบิ ฾ตขๅนึ มคี วามมไนั ฿จ฿นตัว฼องมากขนๅึ มีผลงาน
วจิ ัยมากขนๅึ ซไงึ ก฼ใ พียงพอ฽ลวຌ ฾ดยเมจ຋ �า฼ปนຓ ตຌองเปคิดถงึ รางวัล

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศຏ
รองนายกรัฐมนตรี

คำ�นิยม

฾ครงการพฒั นาอจั ฉรยิ ภาพทางวทิ ยาศาสตร฽ຏ ละ฼ทค฾น฾ลยสี า� หรบั ฼ดกใ ฽ละ฼ยาวชน ิJunior ’cience Talent
Project๊ J’TPี ฼รไมิ ขนึๅ ฼มอไื ป຃ พ.ศ. โ5ไเ ภาย฿ตคຌ วามร฼ิ รไมิ ของอาจารยยຏ งยทุ ธ ยุทธวงศຏ ิสมยั ทไีอาจารยดຏ า� รง
ตา� ฽หนง຋ ผอຌู า� นวยการ สวทช.ี ฽ละ฼พอไื นนกั วชิ าการ ฼ชน຋ คณุ หญงิ สมุ ณฑา พรหมบญุ อาจารยนຏ กั สทิ ธ่ิ ควู ฒั นาชยั
อาจารยຏสุนันทา วิบูลยจຏ นั ทรຏ จัดกจิ กรรม฼พมไิ ประสบการณຏ ิenrichment programี บนฐานของพหปุ ัญญา
ิmultiple intelligenceี ดวຌ ยความ฼ชอไื วา຋ มนษุ ยຏทุกคนมีปัญญาหลากหลาย มากกว຋าปัญญาทีไวัดเดຌดวຌ ยการ
฼ขียนเดຌ฼ปຓนตัวหนังสือ฽ละตัว฼ลข มนุษยຏ฽ต຋ละคนควรเดຌพัฒนาปัญญาทไีหลากหลาย นอกจากนๅันมนุษยຏ
ตຌองพฒั นาทกั ษะอนไื ฿นการด�ารงชีวติ นอกจากความรูຌ ซึไง฼ปนຓ สไิงที฼ไ รียกวา຋ ๡ทกั ษะ฿นศตวรรษทีไ โแ ิโแst
centurื skillsี๢ ทีไกล຋าวถงึ กันประมาณสบิ ปห຃ ลงั ฼รา฼รไิม฾ครงการ J’TP

จากความร฼ิ รมิไ ดงั กลา຋ ว฽ละการสนบั สนนุ ของ สวทช. มหาวทิ ยาลยั หลาย฽หง຋ ทา� ฾ครงการ J’TP สา� หรบั ฼ดกใ
ระดับมัธยมตຌน฽ละมัธยมปลายทีไมีศักยภาพสูง คัด฼ลือกนัก฼รียน฼ขຌาร຋วม฾ครงการจากผลงานสะสม฽ละการ
สัมภาษณຏมากกว຋าคะ฽นนสอบ ดຌวยความ฼ชืไอว຋าคะ฽นนสอบทัไวเปเม຋สะทຌอนความ฼ปຓนอัจฉริยะ ศักยภาพ
ความถนัด ฽ละฉนั ทะทางวทิ ยาศาสตรຏเดຌ กจิ กรรมของ฾ครงการจัด฿หຌนกั ฼รียนยกระดับตน฼อง ฽ข຋งกับตน฼อง
เม຋เดຌ฽ข຋งขันกับ฿คร ดຌวยความ฼ชืไอว຋า ความ฼ปຓนอัจฉริยะหรือความ฼ปຓนผูຌมีความสามารถพิ฼ศษมีอยู຋฽ลຌวตาม
ธรรมชาติ฿นตัว฼ดใก พวก฼ราทีไ฼ปຓนอาจารยຏู฼มนทอรຏ ิmentorี ูพไี฼ลๅียง น�า฼ดใก฼หล຋านๅีทไี฼สมือน฼พชร฿น
ธรรมชาติมา฼จยี รนัย

จากประสบการณຏของ แใ ครอบครัว฿น฾ครงการ J’TP ทถไี า຋ ยทอดออกมา฿นหนงั สอื ฼ลยๅี งลกู รกั ฼ปຓนนกั วิทยຏ
฼ลม຋ นๅี ฼ราจะ฼หนใ วา຋ ถาຌ พ຋อ฽ม຋฽ละครู฿ชຌ฾ลก฼ปຓนสถานทไ฽ี ห຋งการ฼รียนรูຌ ิlearning spaceี สา� หรบั ฼ดใก พ຋อ฽ม຋
พาลูก฼ดินสัมผัสธรรมชาติ ครูพานัก฼รียนออกเปนอกหຌอง฼รียน ดึง฼วลาของลูก฽ละนัก฼รียนออกจากหนຌาจอ
คอมพิว฼ตอรຏหรือสมารต฾ฟนเปบຌาง เป฼รียนรูຌจาก฾ลกจริงนอก฼หนือจาก฾ลก฼สมือน฿นจอ ฼ดใกจะมีค�าถาม
มวี ิญญาณอยากรูอຌ ยาก฼หใน ตัๅงค�าถามหา฼หตผุ ลจากทกุ สไงิ รอบตวั ดังตวั อยา຋ งการ฼ดนิ ฿นท຋ุงนา ฼ดใกมีคา� ถาม
เดตຌ ังๅ ฽ต฼຋ รไืองหอย฾ขง຋ หอย฼ชอรีไ รปู ู รหู นู งู สขี องตຌนเมຌ ฿บเมຌ ตนຌ ขຌาว ผมหวังวา຋ หนังสือ ฼ลๅียงลูกรัก฼ปนຓ
นักวิทยຏ฼ล຋มนๅี จะช຋วยจุดประกาย฿หຌกับพ຋อ฽ม຋฽ละครูอาจารยຏ฿ชຌ฾ลกรอบตัว฼ปຓน฽หล຋ง฼รียนรูຌวิทยาศาสตรຏ
ท�า฿หຌวิทยาศาสตรຏมีชีวิต มีความหมาย฿นชีวิต วิทยาศาสตรຏเม຋฿ช຋สาระการ฼รียนรูຌตามหลักสูตรทีไจะน຋า฼บไือ
ประ฼ทศเทยคงหา฽ละพัฒนา฼ดกใ ทไมี คี วามสามารถพ฼ิ ศษเด฼ຌ พิไมขนๅึ อีกมาก ฾ดยเมต຋ อຌ งลงทนุ กบั วตั ถุมาก

ดร.กฤษณพงศຏ กีรติกร
ทีปไ รกึ ษา฾ครงการ J’TP ระดบั มธั ยมตนຌ ของ
มหาวทิ ยาลัย฼ทค฾น฾ลยพี ระจอม฼กลาຌ ธนบุรี

บทนำ�

ครอบครวั ฼ปนຓ จดุ ฼ลกใ โ ของสงั คมททไี า� หนาຌ ทดีไ ฽ู ลลกู หลาน฿ห฼ຌ รมไิ ตนຌ ชวี ติ เดอຌ ยา຋ งมคี ณุ ภาพ
฼ตบิ ฾ตเป฼ปຓนก�าลังส�าคัญ฿นการพฒั นาประ฼ทศ ฼ดใก฽ตล຋ ะคนมีพรสวรรคຏ มคี วามสามารถ
พิ฼ศษซอ຋ นอย฿ู຋ นตัว฽ละรอวันคຌนพบ การ฼ลๅยี งดดู ຌวยความรกั ความอบอน຋ุ รวมถงึ การปลกู ฝงั
฽ละส຋ง฼สริม฿หຌ฼ดใกเดຌ฼รียนรูຌ฽ละท�า฿นสิไงทีไสน฿จ ฼ปຓน฼ครืไองมือทีไช຋วยบ຋ม฼พาะ ขัด฼กลา
ความสามารถทซีไ อ຋ นอย຋ู฼หล຋านันๅ ฿ห฼ຌ ปลง຋ ประกายออกมา ชว຋ ย฿ห฼ຌ ดกใ ฼หใน฼สนຌ ทางชวี ิตตวั ฼อง
อย຋างชดั ฼จน ฽ละกาຌ ว฼ดนิ เปสจ຋ู ดุ หมายดຌวยความมนัไ ฿จ

คุณพ຋อคุณ฽ม຋คง฼คยสัง฼กต฼หในธรรมชาติอย຋างหนึไงของ฼ดใก฼ลใกโ คือ ฼ขามีความสน฿จ
มคี วามอยากรูຌอยาก฼หในตลอด฼วลา ฼มอืไ ฿ดทไพี บสิงไ ทีไสน฿จ฽ละเม຋฼คยรมຌู าก຋อน กใพยายาม
คຌนหาค�าตอบ หาคา� อธบิ ายว຋าสไิง฼หลา຋ นๅนั คอื อะเร ฼พราะอะเร หรือทา� เม จนคณุ พ຋อคณุ ฽ม຋
ปวดหวั เปตามโ กนั การตงๅั ค�าถามของ฼จาຌ ตัวนຌอยนัๅน ฼ปຓนสญั ญาณทีไบ຋งบอกถงึ ทักษะ฽ละ
กระบวนการคดิ ทางวิทยาศาสตรຏ ซึงไ หากเดຌรบั การสนบั สนุนอยา຋ งตอ຋ ฼นไอื ง นกั วิทยาศาสตรຏ
นຌอย฿นบຌานของ฼ราจะ฼ติบ฾ตขๅึนเป฼ปຓนนักวิทยาศาสตรຏทไีประสบความส�า฼รใจ฿นอนาคตเดຌ
เมย຋ าก฼ลย

฽ต຋คุณพ຋อ คุณ฽ม຋ ฽ละผูຌปกครองหลายท຋านคงมีค�าถาม฼กิดขึๅน฿น฿จว຋า การ฼ปຓน
นักวทิ ยาศาสตรนຏ ๅนั ดจี ริงหรือ? ชีวติ การทา� งานจะมคี วามมไันคงเหม? รายเดลຌ ะ຋ ฼ปนຓ อยา຋ งเร?
฼พราะ฿นความ฼ปຓนจริง฽ลຌว การ฼ปຓนนักวิทยาศาสตรຏ฿นประ฼ทศ฼รานๅันยังเม຋฼ปຓนทไีนิยม฿น
วงกวຌาง ฽ละอาจเม຋เดຌค຋าตอบ฽ทนมากมาย฼ท຋าอาชีพอไืนโ ฽ต຋การ฼ปຓนนักวิทยาศาสตรຏ
กใมีขຌอดีคือ ลูกจะมีกระบวนการคิดทไี฼ปຓนระบบ อยู຋บนหลักของ฼หตุ฽ละผล ทไีส�าคัญคือ
฼ขาสามารถน�าความรูຌ฽ละทักษะทางวิทยาศาสตรຏมาคิด฽กຌปัญหา฽ละท�าประ฾ยชนຏ฿หຌกับ
ประ฼ทศเดຌ

หนังสือ฼ลีๅยงลูกรัก฼ปຓนนักวิทยຏ ฼ปຓนการถ຋ายทอด฼รไืองราวการ฼ลๅียงดูลูกหลานจาก
แใ ครอบครัว ฿น฾ครงการพฒั นาอจั ฉรยิ ภาพทางวทิ ยาศาสตร฽ຏ ละ฼ทค฾น฾ลยีส�าหรบั ฼ดกใ
฽ละ฼ยาวชน หรอื Junior ’cience Talent Project ิJ’TPี สา� นักงานพัฒนาวทิ ยาศาสตรຏ
฽ละ฼ทค฾น฾ลย฽ี ห຋งชาติ ิสวทช.ี ซไึง฿น฽ต຋ละครอบครวั ม฽ี งม຋ ุม฿นการ฼ลีๅยงดลู ูกหลานทไี
มีความสน฿จวิทยาศาสตรຏ฿หຌคຌนพบ฼สຌนทาง฽ห຋งความส�า฼รใจ฿นสายวิทยาศาสตรຏทไี
฽ตกตา຋ งกนั ฼ชน຋

ครอบครวั ฼ชไยี วชาญชา� นาญกิจ ๊ คณุ ฐิตาภา สรุ างคเຏ ทย คุณ฽ม຋ของ ๡ตๅัม๢ ดร.ทวนี ันทຏ
฼ชยีไ วชาญชา� นาญกิจ ฼ปนຓ คณุ ฽ม຋฼ลๅียง฼ดไยี วทปไี ระกอบอาชีพ฼ปຓนชา຋ ง฼สรมิ สวย ถึง฽มวຌ ຋าตอຌ ง
ด฽ู ลครอบครัว฼พยี งคน฼ดียว ฽ตก຋ ใสามารถ฼ลยๅี งดูลูกชาย โ คน฿หຌประสบความสา� ฼รใจบน
฼สຌนทางสายวิทยาศาสตรຏเดຌ

ครอบครวั บัว฼รวใ ๊ คุณสขุ บัว฼รวใ คุณพ຋อของ ๡เอซ๢ຏ กนกรัตนຏ บัว฼รวใ นกั ศึกษาภาค
วิชาชวี วิทยา คณะวิทยาศาสตรຏ มหาวทิ ยาลยั ฼ชยี ง฿หม຋ ซึไง฽มຌครอบครวั จะมฐี านะยากจน
฽ต຋กใมีความปรารถนาอย຋าง฽รงกลຌาทไีจะส຋ง฼สริม฿หຌลูกเดຌรับการศึกษาทไีดี฽ละเดຌ฼ลือก฼รียน
สายวทิ ยาศาสตรຏซึไง฼ปຓนสิไงทลีไ ูกชอบ

ครอบครัวตีระกนก ๊ คณุ ประสทิ ธิ่ ฽ละคณุ วริ งรอง ตรี ะกนก คุณพ຋อคุณ฽มข຋ อง ๡อຌวน๢
ทรงพล ตีระกนก นักศกึ ษาปริญญา฾ทดຌานวศิ วกรรมคอมพวิ ฼ตอรทຏ ีปไ ระ฼ทศญีปไ ุนຆ เด฿ຌ ชຌ
วิกฤต฿หຌ฼ปຓน฾อกาส ท�า฿หຌลูกทไี฼คยติดการຏตูน฽ละ฼กมคอมพิว฼ตอรຏอย຋างหนักจนผลการ
฼รียนตกตาไ� เดຌคนຌ พบตวั ฼อง฽ละกลบั มาตัๅง฿จ฼รียนอีกครัๅง

ครอบครวั ตจูຌ นิ ดา ๊ คณุ วิชา ฽ละคณุ สิวลัย ตูຌจนิ ดา คุณพ຋อ฽ละคุณ฽ม຋ของ ๡ต็ัง๢ วศิน
ตຌจู ินดา นักศกึ ษาปริญญาตรดี าຌ นวิศวกรรม฼คมี มหาวิทยาลัย฾อซากຌา เมม຋ ี฽บบ฽ผน฿นการ
฼ลยๅี งลกู ฽ละส຋ง฼สรมิ การ฼รียนรขຌู องลูก฽บบลองผิดลองถกู ฽ต຋ทกุ สิไงทีทไ ๅังสองตดั สนิ ฿จ฽ละ
฼ตรยี มเว฿ຌ หຌลกู จะผา຋ นการสัง฼กต คดิ ว฼ิ คราะหຏ ฽ละปรึกษาผรูຌ มูຌ า฽ลຌวอยา຋ งดี

ดຌวย฼หตุผลทไีว຋า฽ตล຋ ะครอบครัวมปี ัจจยั ฽ละ฾ครงสรຌางเม฼຋ หมือนกัน ฾ครงการ J’TP
สวทช. หวงั วา຋ แใ ครอบครัวตัวอยา຋ งจากหนงั สือ ฼ลยๅี งลกู รัก฼ปຓนนักวิทยຏ ฼ลม຋ นีๅ จะช຋วย
จุดประกาย฿หຌคุณพ຋อ คุณ฽ม຋ ฽ละผูຌปกครอง฼ลๅียงดู฼ดใกโ ทีไบຌานอย຋าง฼ขຌา฿จ฽ละมไัน฿จ
฾ดย฼ฉพาะการส຋ง฼สริม฿หຌพวก฼ขาคຌนพบความสามารถพิ฼ศษของตัว฼องตๅัง฽ต຋฼ยาวຏวัย
ต຋อ฼นไืองเปถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ฽ละสุดทຌายคือ ร຋วมกຌาว฼ดินเปบน
฼สຌนทางทไีพวก฼ขา฼ลือก฼ชไือมัไน ฽ลຌวสักวันหนึไง พวก฼ขาจะ฼ติบ฾ต฼ปຓนนักวิทยาศาสตรຏ
ทไีประสบความส�า฼รใจ฽ละ฼ปຓนคนส�าคัญ฿นการพัฒนาวิทยาศาสตรຏ฽ละ฼ทค฾น฾ลยีของ
ประ฼ทศเทย

ส�า�ร�บ�ั ญ

ทำ�ความรู้จกั กับโครงการ�JSTP 8

ครอบครัวเชย่ี วชาญชำ�นาญกิจ� แโ
ใหอ้ ิสระในการเลือกทางเดนิ ของชีวิต

ครอบครวั ตนั ตวิ สั ดาการ โไ
จงค้นหาดวงดาวของตนเอง

ครอบครวั ความเจรญิ � ใ่
จงรักในสิ่งทท่ี ำ และทำ ในสิ่งท่รี กั

ครอบครวั คณุ ธนะวฒั น�์ 5โ

ความสำ เรจ็ ทเี่ กิดจากความมุง่ ม่ันและความอบอุ่นของครอบครัว

ครอบครัวบัวเรว็ � 66
ด้วยหัวใจรักของพอ่

ครอบครวั ชยั เชาวรัตน�์ ่โ
เลยี้ งลูกดว้ ยหัวใจ ให้อิสระในการเลอื กเสน้ ทางชีวิต

ครอบครวั ภทั รนุธาพร� 98
ฝันใหไ้ กล ไปให้ถงึ

ครอบครัวตจู้ นิ ดา� แแ่
สุขทีไ่ ด้เรียนรู้ สุขท่ไี ด้แบง่ ปนั แใ่
แ5เ
ครอบครวั มานะย่งิ �� แๆๆ
ด้วยรักและกำ ลังใจ แ็ๆ
แ้เ
ครอบครวั ทังสุนนั ท�์ � โเไ
ครอบครัวนกั วิทยาศาสตร์

ครอบครวั แสงบุญม�ี �
หนอนหนังสอื บนเส้นทางสายวิทยาศาสตร์

ครอบครวั ตรี ะกนก��
จากแรงเสริมดา้ นลบกลายเปน็ แรงจงู ใจ

ครอบครัวบางเจรญิ ทรัพย์��
ความใฝ่ร้เู ปน็ ประตสู ู่ความสำ เรจ็

ปิดทา้ ยเล่ม

ทำ�ความรู้จัก
กบั โครงการ

฾ครงการ J’TP มชี อไื ฼รียก฼ตมใ โ ว຋า฾ครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวทิ ยาศาสตรຏ฽ละ
฼ทค฾น฾ลยสี �าหรับ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน หรอื Junior’cienceTalentProject ฼ปຓนความคดิ ริ฼รมไิ
ของผຌ฿ู หญ຋฿จดี ไ ท຋านเดຌ฽ก຋ ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศຏ รศ. ดร.คุณหญิงสมุ ณฑา พรหมบุญ
ศ. ดร.นักสิทธ่ิ คูวัฒนาชัย ฽ละ ดร.กฤษณพงศຏ กีรติกร ดຌวยความ฼ปຓนห຋วง฼รไืองผูຌมี
ความสามารถสงู สน฿จ฼รยี นดาຌ นวิทยาศาสตรຏ฽ละ฼ทค฾น฾ลยี฿นมหาวิทยาลัยมีเมม຋ าก สง຋ ผล
ถึงการมีนักวิจัยทไีมีคุณภาพของประ฼ทศ฿นระยะต຋อเป การพัฒนา฿นระดับนักวิจัยอาจเม຋
฼พียงพอต຋อความตຌองการของประ฼ทศ จึงมีความ฼หในว຋าควรมี฽นวทาง฿หม຋฼พไือการพัฒนา
฼ดใกทไีมีความสามารถพิ฼ศษทางวิทยาศาสตรຏนอก฼หนือจาก฾ครงการทไีมีอยู຋ขณะนๅัน ควรตๅัง
฾ครงการ฿หมข຋ นๅึ มา฼พอไื สง຋ ฼สรมิ ศกั ยภาพผมຌู คี วามสามารถพ฼ิ ศษทางวทิ ยาศาสตร฽ຏ ละ฼ทค฾น฾ลยี
ตงัๅ ฽ตว຋ ยั ฼ยาวຏ ฿นรูป฽บบทียไ ดื หยุ຋น฽ละหลากหลายตามศกั ยภาพของ฼ยาวชน ฼นຌนกลเกของ
ระบบพ฼ไี ลียๅ งชว຋ ยน�าทาง

ศ.�ดร.ยงยทุ ธ�ยุทธวงศ�์
รองนายกรฐั มนตรี�

หนง่ึ ในผใู้ หญ่ใจดีผู้ริเรมิ่ โครงการ�JSTP

฿นป຃ พ.ศ. โ5ไแ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร฽ຏ ละ฼ทค฾น฾ลย฽ี ห຋งชาติ ิสวทช.ี รว຋ มมือ
กบั สา� นกั งานกองทนุ สนบั สนนุ การวจิ ยั ิสกว.ี ทา� ฾ครงการพฒั นาอจั ฉรยิ ภาพทางวทิ ยาศาสตรຏ
฽ละ฼ทค฾น฾ลยีส�าหรบั ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน ิJ’TPี ฾ดยมี฼ปງาหมาย฼พไอื คຌนหา฼ดกใ ฽ละ฼ยาวชนทีไ
มีความสามารถพิ฼ศษทางวิทยาศาสตรຏ฽ละ฼ทค฾น฾ลยีตๅัง฽ต຋ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน
มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ฽ละปริญญาตรี ฼ขຌามารับการสง຋ ฼สรมิ ฽ละพัฒนาศกั ยภาพ฿นรปู ฽บบ
ทีไหลากหลาย฽ละ฼หมาะสมกับความตຌองการ฽ละความถนัดของ฽ต຋ละคน ทๅังดຌานการฝຄก
ทักษะ การฝຄกฝนท�าวิจัย จัดหานักวิทยาศาสตรຏ฽ละนัก฼ทค฾น฾ลยีชๅันน�าของประ฼ทศทไีมี
ประสบการณຏการวิจัยระดับสูง฼ปຓนพไี฼ลๅียง฿หຌค�าปรึกษา฽นะน�า ตลอดจนติดตามพัฒนาการ
ทางวิทยาศาสตรຏ฽ละ฼ทค฾น฾ลยีของ฼ดกใ ฽ละ฼ยาวชนอยา຋ งต຋อ฼นอไื ง฽ละ฼ปนຓ ระบบ

฾ครงการ J’TP ฼ปຂดรับ฼ดใกทไีมีความสามารถพิ฼ศษทางวิทยาศาสตรຏ฽ละ฼ทค฾น฾ลยี
ิgifted and talented childrenี ฿นชว຋ ง฼ดือนตลุ าคมถึงธันวาคมของทุกป຃ ฼พือไ คัด฼ลอื ก
฼ดใก฽ละ฼ยาวชนทมไี คี วามสามารถพิ฼ศษป຃ละประมาณ แเเ คน ฼ขຌาร຋วมกิจกรรมของ฾ครงการ
฼ปຓน฼วลา แ ป຃ หลังจากนัๅน฾ครงการฯ จะคัด฼ลือก฼ดใก แเูแ5 คน฼พไือสง຋ ฼สริม฿นระยะยาว
฾ดยสนับสนุนทุนการศึกษา฽ละการท�าวิจัยอย຋าง฼ตใมทไีจนถึงระดับปริญญา฼อก฿นประ฼ทศ
฽ละ฼ขาຌ สูอ຋ าชีพวจิ ัยต຋อเป

การพฒั นาอจั ฉริยภาพทางวทิ ยาศาสตร฽ຏ ละ฼ทค฾น฾ลย฿ี หຌกับ฼ดกใ ฽ละ฼ยาวชนตๅงั ฽ตป຋ ຃
พ.ศ. โ5ไแ จนถึงปจั จุบนั ฾ครงการ J’TP สราຌ งกลเกการพฒั นา฼ดกใ ฽ละ฼ยาวชนทีมไ ีความ
สามารถดຌานวิทยาศาสตรຏ฽ละ฼ทค฾น฾ลยีเปสู຋การ฼ปຓนนักวิทยาศาสตรຏ นัก฼ทค฾น฾ลยี
นักวิจยั กลเก฼หลา຋ นีๅเด฽ຌ ก຋ การคดั ฼ลอื ก การบม຋ ฼พาะศักยภาพ การ฿ชຌระบบพี฼ไ ลยีๅ ง฼ขຌา
มาดู฽ลนัก฼รยี น฿นทุกระดับ฼พอไื สรຌางกระบวนการการถ຋ายทอดทางความคิด การปลกู ฝงั
ความรูຌดຌานงานวิจัย ฼ปຂด฾อกาส฿หຌนัก฼รียนเดຌท�างานวิจัยจริงกับอาจารยຏ นักวิจัย฿น
มหาวิทยาลัย ฾ดย สวทช. สนับสนุนงบประมาณการท�าวิจัย฼พืไอ฿หຌ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน
มีศักยภาพทางวิทยาศาสตรຏ฽ละ฼ทค฾น฾ลยี฼พไิมขๅึนอย຋างต຋อ฼นืไอง จนจบการศึกษา฿น
ระดับปริญญา฼อก ฾ดยคาดหวังว຋า฼ดกใ ฽ละ฼ยาวชน฼หล຋านๅจี ะ฼ติบ฾ต฼ปຓนนกั วทิ ยาศาสตรຏ
นัก฼ทค฾น฾ลยี ฽ละนักวจิ ัยทไมี ีคุณภาพ฽ละ฼ปຓนคนดีของสงั คม

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
฾ครงการพฒั นาอจั ฉริยภาพทางวทิ ยาศาสตร฽์ ละ฼ทค฾น฾ลยีสำาหรบั ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน
สำานักงานพัฒนาวทิ ยาศาสตร์฽ละ฼ทค฾น฾ลย฽ี ห຋งชาติ
แแแ อทุ ยานวทิ ยาศาสตร์ประ฼ทศเทย
ถนนพหล฾ยธิน ตำาบลคลองหนงึไ อำา฼ภอคลองหลวง จังหวัดปทมุ ธานี แโแโเ
฾ทรศพั ท ์ เ โ56ไ ่เเเ ฾ทรสาร เ โ56ไ ็แไเ
Email : [email protected]
ดาวน฾์ หลด฿บสมคั ร฽ละคนຌ ขຌอมูล฼พไิม฼ติมทไี
http://www.nstda.or.th/jstp ฽ละ http://www.jstp.org

ทาในงเใกดหาินอ้ รขสิ เอลรงือะชกวี ติ

12

ครอบครวั

เชย่ี วชาญชำ�นาญกิจ

คุณแม่สอนให้เขารับผิดชอบตัวเองตั้งแต่เด็ก
เพราะคุณแม่ต้องเลย้ี งนอ้ งและเปดิ รา้ นเสรมิ สวยดว้ ย เขา
ทำ กบั ขา้ วกนิ เอง ไปโรงเรยี นเอง หลังเลิกเรียนเขาช่วย
เลีย้ งนอ้ ง เรือ่ งเหล่านี้เขาใส่ใจของเขาเอง เขาเป็นเด็ก
เรียบรอ้ ย ไมค่ ่อยซน เล้ียงง่ายมาก ตอนเรยี นอนุบาล
ก็สนใจแต่หนังสือ มีสมาธิในการเรียนดีมาก ตอน
เดก็ ๆ เวลาคุณแม่ทำ ผม เขาน่งั ทำ การบา้ นที่เก้าอ้ีติดกับ
คณุ แม่เลย ซ่งึ เขาทำ ได้นะ

13

คยุ กับคุณแม่

ค�ุ ณ�ฐิ�ต�า�ภ�า����สุ�ร�า�ง�ค�์ ไ�ท�ย

คณุ ฐติ าภา�สรุ างคไ์ ทย คณุ แมข่ อง “ตม้ั ”�ดร.ทวนี นั ท์�
เชย่ี วชาญชำ�นาญกิจ เลา่ ว่า ลกู ชายมีนิสัยเรียบร้อย
ตั้งแต่เด็กเป็นเด็กเลี้ยงง่าย ไม่ดื้อไม่ซน รับผดิ ชอบ
ในการเรียนดีมาก ดูแลตัวเองได้ต้ังแตเ่ ดก็ เม่อื กลบั
จากโรงเรยี นกช็ ่วยคณุ แม่เลยี้ งน้อง เพราะคุณแม่ตอ้ ง
ทำ งานเล้ียงลูกโดยลำ พงั

๡คณุ ฽มม຋ ลี ูก โ คน ตมๅั ฼ปนຓ ลูกชายคน฾ต ฼ปนຓ ฼ดใก฼รียบรอຌ ย เม຋ดืๅอเม຋ซน ฼ลๅยี งง຋ายมาก ฼ล຋น
เม຋มาก จะเป฼รยี บโ ของ฼ขา ตอน฼รียนอนบุ าลกใสน฿จ฽ตห຋ นังสอื มีสมาธ฿ิ นการ฼รยี นดมี าก ตอน
฼ดใกโ ฼วลาคณุ ฽ม຋ท�าผม ฼ขานงไั ทา� การบาຌ นทีไ฼กຌาอๅตี ดิ กับคณุ ฽ม຋ซไึง฼ขาท�าเดຌนะ ของ฼ล຋นเมค຋ ຋อย
มหี รอก ส຋วน฿หญจ຋ ะ฼ล຋นอะเรธรรมดาโ หนังสือกใเปซๅอื อ຋าน฼อง ฼พราะคณุ ฽มต຋ อຌ งทา� งาน฼ลยสอน
฿หຌลูกช຋วย฼หลือตัว฼องตๅัง฽ต຋฼ดใก สอน฿หຌ฼ขาขยันอ຋านหนังสือ ฼ขา฼รียนดีมาตลอด ท�ากิจกรรม
฼ขຌากับ฼พไือนเดຌหมด ฼ขาชอบร຋วมกิจกรรมร຋วม฽ข຋งขัน ฽ต຋ละ฾รง฼รียนส຋ง฼ดใกเป฽ข຋งงานของ
฼ทศบาล฼ยอะ ตๅมั เด฼ຌ ปຓนตวั ฽ทน฾รง฼รียน ฽ละเดทຌ ีไ แ ฽ทบทุกครงๅั ตอน฼รียนมัธยม ฼ขาอย຋ู
฾รง฼รียน฼บญจมราชทู ิศ ซงึไ ฼ปนຓ ฾รง฼รยี นประจ�าจังหวดั นครศรธี รรมราช ฼ขาท�ากจิ กรรมวิชาการ
กับ฾รง฼รียนตลอด ช຋วง฽รก฽ขง຋ ระดบั จงั หวดั ระดบั ภาค ฽ข຋งเป฼รืไอยโ เดรຌ างวัลทุกครัๅง จนเดຌ
ระดบั ประ฼ทศ ฾รง฼รียน฿หคຌ วามสา� คญั กับนกั ฼รียนทีไมีความสามารถ จึงประกาศ฿หຌทราบทัวไ กันวา຋
฼ปนຓ คน฼ก຋ง ฼ปนຓ นัก฼รยี นด฼ี ด຋นระดบั ภาค อาจารย฼ຏ ชญิ คุณ฽มเ຋ ปสมั ภาษณຏ ถามว຋า฼ลๅียงลกู ยังเง ฽ม຋
บอกวา຋ ฼ลีๅยงธรรมดาทไัวเป ฼พราะพ຋อ฽ม฽຋ ยกทางกันนาน฽ลຌว คุณ฽มเ຋ ม຋ค຋อยมี฼งนิ เม຋เดรຌ าไ� รวยอะเร
฼ลยๅี งลูกคน฼ดียว ทไ฾ี รง฼รยี น฼ขาเมร຋ ฼ูຌ ลย ฼พราะตมๅั ฼ปຓน฼ดใกเมม຋ ีปัญหา นา຋ รกั มาก๢

14

1เคล็ดลับท่ี สอนใหล้ กู รจู้ กั
รบั ผิดชอบตัวเอง

คุณแมท่ ำ งานเปิดร้านทำ ผม ต้อง
เลีย้ งนอ้ งอกี คน ลำ บากหน่อย จึงสอน
ให้เขารบั ผิดชอบตัวเอง เขาซกั ผา้ ของเขา
ทำ กับขา้ วไปกนิ ทโ่ี รงเรยี นเอง พวกเจียว
ไข่อะไรอย่างนน้ั เขาชว่ ยเหลอื ตวั เองมา
ตลอด

คุณ฽ม຋฼ปนຓ ชา຋ ง฼สริมสวยมากวา຋ ใเ ป຃ ตຌอง฼ลยีๅ งลกู ชาย โ คน฾ดยล�าพัง เม຋ค຋อย
ม฼ี วลาดู฽ลลูกมากนัก คณุ ฽ม຋จงึ สอน฿หลຌ ูกรจຌู ักดู฽ลตวั ฼อง ขยันอ຋านหนงั สอื ฾ชคดที ีไ
ลูกมคี วามรบั ผดิ ชอบ นอกจากรับผิดชอบตัว฼อง ฼มไือกลับจาก฾รง฼รยี นยงั ชว຋ ยคณุ ฽ม຋
ด฽ู ลนอຌ งดวຌ ย

๡฼มอไื ก຋อนคุณ฽ม฼຋ ชา຋ บຌาน฼ปนຓ บาຌ นชนๅั ฼ดยี ว หลงั ฼ลใกโ ฾ทรมโ ฼ลียๅ งลูก฽ลຌวทา� ผม
เปดวຌ ย ช຋วงนันๅ เมค຋ อ຋ ยมี฼วลา ตอຌ งท�างาน฽ลวຌ ตຌอง฼ลๅยี งนอຌ งอีกคน ลา� บากอย຋ูสักหน຋อย
จงึ สอน฿ห฼ຌ ขารบั ผดิ ชอบตวั ฼อง ฼พราะคณุ ฽มต຋ ຌอง฼ลยๅี งนຌอง ตຌอง฼ปຂดราຌ น ฼ขาซกั ผาຌ
ของ฼ขา ท�ากับขาຌ วเปกินทีไ฾รง฼รยี น พวก฼จยี วเข຋อะเรอย຋างนๅัน ฼ขาช຋วย฼หลือตวั ฼องมา
ตลอด มีปัญหาอะเรถงึ ปรึกษา ตอน฼รียนประถม ฼ขาเมเ຋ ด฼ຌ รยี นพิ฼ศษ ฽ต຋คุณครสู งสาร
฼พราะ฼หนใ ฼ปຓน฼ดใก฼รยี บรຌอย นา຋ รัก ฼รยี น฼กง຋ คุณคร฿ู หຌเป฼รยี นพ฼ิ ศษดຌวย฾ดยเม฼຋ อา฼งิน
พอ฼ลกิ ฼รยี นกลบั บาຌ นมาช຋วยคุณ฽มด຋ ู฽ลนຌอง ฼ขามนี �ๅา฿จ ฼ปนຓ อยา຋ งนๅตี ลอด ตอนอย຋ู
฼มืองนอก พอกลบั มากสใ ง຋ ฼งนิ ฿หคຌ ณุ ยาย฼ลย ฼ขามนี อຌ งชายคน฼ดยี วช຋วย฼หลือสนับสนนุ
นຌอง ช຋วยคา຋ อาหารนຌอง๢

15

2เคลด็ ลับที่ คุณแม่ไม่เคยบังคับว่าต้องเรียนอะไร เขาบอกว่าไม่เป็น
� หมอนะ คุณแม่ก็ไม่ว่าอะไร ทั้งๆ ที่เกรดถึงเรียนหมอได้
คุณแม่ขอบคุณโครงการ JSTP มาก เพราะสำ หรบั ครอบครัว
ให้อิสระใน ที่ฐานะไม่ดี โครงการนี้สนับสนุนเดก็ ได้เยอะ
การตัดสินใจ
คุณ฽ม຋เม຋฼คยบังคับลูกว຋าตຌอง฼ลือก฼รียนอะเร ฿หຌอิสระลูก฿นการ
ตดั สิน฿จ฼ลอื ก฿นสงไิ ทลีไ ูกชอบ ฼ปຓนทปีไ รึกษา฼วลาลูกมปี ัญหา ตอนทีลไ กู
สมัคร฼ขຌา฾ครงการ J’TP ฼ขามาปรึกษา คุณ฽ม຋฽นะน�าว຋าถຌาสน฿จกใ
สมัคร฼ลย คณุ ฽มเ຋ ม຋฼คยขัด฽ละขออย຋฼ู บๅืองหลังความส�า฼รใจของลกู

๡คุณ฽ม຋เม຋คาดหวังอะเร ลูก฼ลือก฼รียนอะเรคุณ฽ม຋ยอมรับเดຌทๅังนๅัน
เมบ຋ ังคับวา຋ ลกู ตอຌ ง฼ปຓนหมอ ฽ลຌว฽ตล຋ ูก ถาຌ เม຋ชอบกใ฼ปลยีไ น ตอนทลไี ูก
สมัคร฾ครงการ J’TP ลูกมาปรึกษาว຋าจะสมคั รดีเหม คุณ฽ม຋บอกลกู วา຋
อยากทา� อะเรกทใ �าเป฼ลย คณุ ฽มเ຋ ม຋ขัด คณุ ฽ม຋จะอย຋฼ู บืๅองหลงั ฽ต຋เมว຋ า຋ ฼ขา
จะทา� อะเร฼ขาบอกทุกครงัๅ

฼มไือลูก฼ขຌา฾ครงการ J’TP คุณ฽ม຋รูสຌ กึ วา຋ ความคดิ ฼ขา฼ปลยไี นเป฼ยอะ
฼หในอนาคตตัว฼องชัดขึนๅ ตอน฼ดกใ โ ฼ขาอยาก฼ปนຓ ทนั ต฽พทยຏ ฾ตอีกหน຋อย
อยาก฼ปຓนทหาร พอ฼รียนมัธยมชอบ฼รียนวิทยาศาสตรຏ ชอบฟຂสิกสຏ
อยาก฼ปຓนวิศวกรเฟฟງา ช຋วง฼รียนมัธยมปลาย฼ขามี฾อกาสเปดูงานทีไ
฾รงเฟฟງา ปรากฏว຋า฾รงงาน฼สียงดัง ฼ลย฼ปลไียน฿จอยาก฼ปຓนอาจารยຏ
อยาก฼ปนຓ นกั ฟสຂ กิ สຏ ฼ลยสมคั ร฼ขาຌ ฼รยี นทมีไ หาวทิ ยาลยั มหดิ ล฼ปนຓ อนั ดบั ฽รก
เมว຋ า຋ ชอบอะเร คุณ฽มก຋ สใ นบั สนนุ คณุ ฽มข຋ อบคณุ ฾ครงการ J’TP มาก
฼พราะครอบครวั ทฐีไ านะเมด຋ ี ฾ครงการนสีๅ นบั สนนุ ฼ดกใ เด฼ຌ ยอะ ฼ดกใ หลายโ คน
฽มฐຌ านะเมด຋ ฽ี ต฼຋ ขา฼รยี น฼ก຋ง บางคนเด฼ຌ รียนต຋อสูงโ กใ฼พราะ฾ครงการนๅี
สนบั สนุน อยา຋ งคุณ฽มเ຋ มค຋ อ຋ ยม฼ี งนิ ฽ถมยงั ฼ลยๅี งลกู คน฼ดียว การทลไี กู
มาอยูต຋ รงนๅเี ดຌ ฼พราะตัว฼ขา฼อง ช຋วย฼หลอื ตัว฼องตลอด ฼ขา฼ปนຓ ฼ดกใ ด฼ี รือไ ง
การ฼รียนเมห຋ ว຋ ง฼ลย ฽ต຋หว຋ ง฼รือไ ง฼จใบปวຆ ย฼วลาอยู຋ตา຋ งประ฼ทศ ฼พราะ฽ม຋
อยเู຋ กล เปดู฽ล฼ขาเม຋เดຌ ห຋วง฽ค฼຋ รไืองนๅ฼ี ท຋านๅัน฼อง๢

16

คุยกับลูก

ด�ร.�ท�วี�นั�น�ท�์ ��เ�ชี�่ ย�ว�ช�า�ญ�ชำ��น�า�ญ�ก�ิ จ

3เคลด็ ลับท่ี ปลกู ฝงั ใหล้ ูก
� เป็นคนรักความกา้ วหน้า

มันมาจากความชอบล้วนๆ เวลาอยกู่ บั ส่ิงเหลา่ นี้
ผมมักลืมเรื่องอื่นไปเลย ตอนนั้นผมมีความเชื่อว่าถ้า
ชอบแล้วเรียนไปเรื่อยๆ จะดีเอง ผมเป็นคนรักความ
ก้าวหนา้ ชอบเหน็ อะไรทดี่ ขี น้ึ เรื่อยๆ

ดร.ทวีนันทຏ ฼ชีไยวชาญช�านาญกิจ หรือ๡ดร.ตัๅม๢
ปจั จบุ นั อายุ ใเ ป຃ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
คณะวทิ ยาศาสตรຏ มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล ฽ละปรญิ ญา฼อกดาຌ น
ฟຂสิกสຏจาก Case Western ‘eserิe “niิersitื ท฼ีไ มือง
คลฟี ฽ลนดຏ รฐั ฾อเฮ฾อ ประ฼ทศสหรฐั อ฼มรกิ า ดร.ตๅมั ฼ล຋าว຋า สน฿จฟຂสิกสຏตๅงั ฽ต฼຋ ดใกโ ตอน฼ริมไ ฼รยี น
฼รไืองเฟฟาງ รຌสู ึกชอบ สนกุ กบั การทดลองต຋อวงจรเฟฟาງ กับ฼พอไื นโ ทีสไ น฿จ฼รืไอง฼ดียวกนั
๡ยຌอนกลับเปสมัย฼ดกใ โ จ�าเดวຌ า຋ ชอบวงจรเฟฟງาตงัๅ ฽ต຋฼รียนชนๅั ป.ใ ป.ไ ทีไ฾รง฼รียน฼ทศบาล
วดั ฼สมา฼มือง ครูสอนวิธีการต຋อวงจรเฟฟງา พอ฼สรใจจากหຌอง฼รียนกใเปต຋อกัน฼องกับ฼พืไอนโ ซืๅอถ຋าน
เฟฉายกบั หลอดเฟมาตอ຋ วงจร฽บบอนกุ รม ตอ຋ ฽บบขนาน ฽ลຌวผสมโ กัน บางทตี อ຋ ฿นลัง฽ลຌวทา� ฼ปຓน
หมู຋บຌาน ตอ຋ สวติ ชຏ฼ขຌา฼ปຓนระบบ บางครๅังต຋อถา຋ นเฟฉาย฼กนิ หลอดเฟขาด สวติ ช฼ຏ สยี ทา� ฿หຌ฼กดิ การ
฼รยี นรูຌ มีการคุยกับ฼พอืไ นทไชี อบ฼รอไื ง฼ดยี วกนั พอขๅึน ม.แ อายุประมาณ แใูแไ ป຃ ผม฼รมไิ ชอบ฽กะโ
ถอดโ ฼ครไอื ง฿ชຌเฟฟງา ทีวพี ังกใ฽กะออกมาดวู ຋าอะเรเหมຌ วิทยุ ฼ครือไ ง฼สียงผมกใ฽กะโ ถอดโ ตอน
ม.โ ฼รียนอิ฼ลกใ ทรอนิกสຏกใรูຌสึกชอบ ฼รมไิ ซืๅอตะกัไว บัดกรี มาทดลองทา� ฼อง คราวนๅีถอดโ ฽กะโ
อย຋างจริงจัง คุณ฽มเ຋ ม຋ดุ ฽คบ຋ อกวา຋ ฿สก຋ ลับ฿หຌเดຌกพใ อ฽ลวຌ หลงั จากนันๅ ผม฼ริไมซอ຋ ม฼องเดຌ สมยั กอ຋ นวทิ ยุ
฼ปຓนตลบั ฼ทปคาส฼สตตຏ พอ฼ทปยืดผมกซใ ຋อม฼อง วิทยขุ องคนขาຌ งบຌาน฼สียผมซอ຋ ม฿หຌ ฼ปลไยี นหัว฼ทป฿หຌ
มนั มาจากความชอบลวຌ นโ ฼วลาอยู຋กับสไงิ ฼หลา຋ นีๅผมมกั ลืม฼รไอื งอนืไ เป฼ลย ตอนนนัๅ ผม฼ชือไ วา຋ ถຌาชอบ
฽ลຌว฼รยี นเป฼รไือยโ จะด฼ี อง ผม฼ปนຓ คนรักความกຌาวหนຌา ชอบ฼หนใ อะเรทดไี ีขๅนึ ฼รไือยโ ครบั ๢

17

4เคล็ดลบั ที่ ปลูกฝังให้
ลูกต้ังใจเรียน
อย่างเตม็ ท่ี�

วธิ เี รียนของผมคอื เวลาเรยี นในหอ้ งจะต้ังใจเรียนเตม็ ที่ ส่วนไหนที่ไมเ่ ข้าใจ หรือ
สงสยั ผมจะถามคุณครู ถา้ ยงั มสี ว่ นที่ไมเ่ ข้าใจอยู่ ผมจะกลับมาทบทวนเองที่บ้าน
ใช้เวลาวนั ละไมเ่ กนิ 1 ช่ัวโมง
฼มอืไ ถามถงึ ฼ทคนคิ การ฼รยี นหนงั สือ ดร.ตๅัมมี฼ทคนิคคอื ฼วลา฼รยี น฿นหຌอง฼รียนจะตงๅั ฿จ฼รียน พยายาม
ทา� ความ฼ขาຌ ฿จ หากมีส຋วนเหนทีไยงั สงสัย เม຋฼ขຌา฿จจะปรกึ ษาคุณครู ถาຌ ยังเม຋฼ขຌา฿จอยา຋ งถ຋อง฽ทจຌ ะกลบั
มาคຌนควาຌ ฼พิไม฼ตมิ ฼องทบไี าຌ น ฿น฽ตล຋ ะวัน ดร.ตัๅมจะ฿ช฼ຌ วลาเม຋นานนัก สา฼หตุส�าคญั ทีทไ า� ฿หຌ ดร.ตัๅม
ตัดสิน฿จ฼ลือก฼รียนฟຂสิกสຏคือ การทีไมี฾อกาส฼ขຌาร຋วม฾ครงการค຋าย฾อลิมปຂกวิชาการกับมูลนิธิส຋ง฼สริม
฾อลมิ ปຂกวิชาการ฽ละพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรຏศึกษา ฿นพระอุปถัมภຏสม฼ดจใ พระ฼จຌาพนไี าง฼ธอ฼จຌาฟງา
กลั ยาณวิ ัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรຏ ิสอวน.ี มหาวิทยาลยั วลยั ลักษณຏ ท�า฿หຌเดຌพบอาจารยຏ
฿นมหาวิทยาลัยทีสไ อน฼ก຋งโ มอง฼หในว຋าถาຌ ฼ลือก฼รยี นฟสຂ กิ ส฽ຏ ลวຌ อนาคตจะ฼ปนຓ อย຋างเร จึงรูຌสึกชอบ ฽ละ
ตดั สิน฿จ฼รียนฟຂสกิ สຏตังๅ ฽ต຋ตอนนัๅน
๡ขึนๅ ม.ไ ผมถามคณุ ครูที฾ไ รง฼รยี นวา຋ ครคู รับ ผมควรอา຋ นหนังสืออะเรดี ผมชอบ฼รอไื ง฼กยีไ วกับเฟฟาງ
อะเรพวกนีๅ คณุ ครูบอกว຋าเปหาหนงั สือฟຂสิกสมຏ าอ຋าน ผมจงึ ซอืๅ หนังสือฟสຂ ิกสຏมาอา຋ น ช຋วงนๅนั ฼พือไ นโ
ส຋วน฿หญ຋เป฼รียนพิ฼ศษกนั บางคน฼รยี นทีไหาด฿หญ຋ บางคน฼รยี นทกีไ รงุ ฼ทพฯ ฽ต຋ผมซอๅื หนงั สือมาอา຋ น฼อง
วิธ฼ี รยี นของผมคือ฼วลา฼รยี น฿นหอຌ งจะตๅัง฿จ฼รยี น฼ตมใ ทีไ ส຋วนเหนทีไเม຋฼ขຌา฿จ หรือสงสัยผมจะถามคณุ ครู
ถาຌ ยงั มีสว຋ นทีเไ ม຋฼ขຌา฿จอยู຋ ผมจะกลบั มาทบทวน฼องทบีไ ຌาน฾ดย฿ช฼ຌ วลาวนั ละเม฼຋ กนิ แ ชัไว฾มง
ผมตดั สนิ ฿จ฼ลอื ก฼รียนฟຂสิกส฼ຏ พราะผมเปสมัคร฼ขาຌ ค຋าย฾อลมิ ปຂกวิชาการทไศี นู ยຏ สอวน. มหาวทิ ยาลยั
วลยั ลักษณຏ ตอนนันๅ ฼ปຓนรุ຋นทไี โ ฼ปຓนช຋วงทไี ผศ. ดร.หมุดตอ฼ลบใ หนสิ อ ฼พงไิ กลับมา ผม฼หนใ การทา� งาน
ของท຋านซไงึ ฼ปนຓ ทังๅ อาจารยมຏ หาวิทยาลยั ฽ละนกั วิทยาศาสตรຏเปพรຌอมโ กัน ผม฼รมิไ ชอบ พอเป฼ขຌาค຋าย
฾อลิมปຂกรอบลึกโ ทีไกรุง฼ทพฯ ฼ปຓนรอบก຋อนคัด฼ลือกตัว฽ทนประ฼ทศ ผม฼หในอาจารยຏทีไสอน฼ก຋งโ
สอนสนกุ หลายโ ท຋าน ฾ดย฼ฉพาะอาจารยຏปຂยพงษຏ สิทธคิ ง กบั อาจารยวຏ ุฒิพนั ธุຏ ปรชั ญพฤทธิ่ ผมชอบวธิ ี
การสอนของท຋านมาก บวกกับอาจารยຏทีไมหาวิทยาลัยวลัยลักษณຏ฽นะน�าว຋า฼รียนฟຂสิกสຏ฽ลຌวเปท�าอะเร
เดຌบาຌ ง ผมจงึ ตัดสิน฿จว຋าจะเมต຋ ามคนอืไน฽ลຌว ผมจะ฼รยี นฟสຂ ิกส๢ຏ

18

5เคลด็ ลับท่ี ใหโ้ อกาสลูกทำ�กิจกรรม
การเรยี นร้นู อกห้องเรยี น

ช่วงปิดเทอมสมัยน้ันผมน่ังเหงาอยู่บ้าน
คนเดียว เพอ่ื นๆ ไปเรยี นพิเศษทก่ี รุงเทพฯ ผม
พูดกับแม่ว่าอยากไปกรุงเทพฯ จัง วันหนึ่งผม
ได้รับจดหมายจากโครงการ JSTP เชิญให้ไป
สัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวโิ รฒ ที่
กรุงเทพฯ ผมดีใจมาก พอเข้าโครงการเจอ
อาจารย์เก่งๆ เจอเพ่ือนใหม่ๆ ไปเทย่ี วดว้ ยกัน
หากโครงการไม่มอี ะไรอยา่ งอ่ืนให้ สำ หรบั ผม
เพียงแค่น้ีก็ดมี ากแล้วครับ

฿นช຋วง฼ขຌาค຋าย฾อลิมปຂกวิชาการ ดร.ตัๅมมี฾อกาสรูຌจักกับอาจารยຏมหาวิทยาลัยวลัยลักษณຏ เดຌ
สัมผัสการท�างานของอาจารยຏหลายท຋าน เดຌรูຌจัก฾ครงการ J’TP จากการ฽นะน�าของอาจารยຏ
จันทรຏทิพยຏ จลุ ศกั ดิ่ อาจารย฾ຏ รง฼รียน฼บญจมราชทู ิศซงไึ ฼อา฿บสมัครมา฿หຌ ฽ละบอกวา຋ นา຋ จะสมคั ร

๡ตอนนัๅน฼ปຓนช຋วงทีไวุ຋นวาย ตຌองกรอกขຌอมูล฿น฿บสมัคร฼ยอะมาก฽ต຋ผม฼ปຓน฼ดใก฼ชืไอฟังอาจารยຏ
อาจารยຏ฿หຌท�าอะเรกทใ �า นอกจากนัๅนยงั ตอຌ ง฼ตรยี มตัวสอบ฼อนทรานซຏ ฼ตรยี มตวั สอบ฾อลมิ ปกຂ ตอน
ทีอไ าจารยຏ฿ห฿ຌ บสมคั ร J’TP มา ผมคิดเม຋ออกว຋าจะ฼ขียนอะเรดี ตຌองรา຋ ง฾ครงงาน฿หຌกรรมการอา຋ นว຋า
฼ขาຌ ทา຋ หรือ฼ปลา຋ พยายามคิด฾น຋น คิดนีไ คดิ เป฼รือไ ยโ จนคดิ ออกวา຋ จะ฼ขียนอะเรดี ฽ลຌวกสใ ง຋ เป ตอน
ทีไเดຌรับคัด฼ลือกรูຌสึกดี฿จมาก ฼พราะนอกจากเดຌประสบการณຏวิชาการ฽ลຌว ผมเดຌเป฼ทีไยวดຌวย
ตัๅง฽ต฼຋ รยี นประถม ม.ตຌน ม.ปลาย ยงั เม຋฼คยเป฼ทียไ วเหน฼ลย ฾ครงการ J’TP ท�า฿หผຌ มเดຌเป฼ทยไี ว
ตัๅง฽ต຋ตอนสัมภาษณຏระยะสัๅน ปຂด฼ทอมสมัยนัๅนผมนัไง฼หงาอยู຋ทีไบຌานคน฼ดียว฼พราะ฼พืไอนโ เป
฼รียนพิ฼ศษทีไกรุง฼ทพฯ ผมพูดกับ฽ม຋ว຋าอยากเปกรุง฼ทพฯ จัง ฽ลຌววันหนึไงผมเดຌรับจดหมายจาก
฾ครงการ J’TP ฼ชิญ฿หเຌ ปสัมภาษณຏทีไมหาวทิ ยาลัยศรนี ครินทรว฾ิ รฒ ทกีไ รุง฼ทพฯ ผมดี฿จมาก พอ
฼ขຌา฾ครงการ ผม฼จออาจารยຏ฼ก຋งโ ฼จอ฼พืไอน฿หม຋โ เดຌเป฼ทีไยวดຌวยกัน หาก฾ครงการเม຋มีอะเร
อย຋างอไนื ฿หຌ ส�าหรบั ผม฼พียง฽คน຋ ๅีกดใ มี าก฽ลຌวครบั ๢

19

6เคลด็ ลับท่ี หาตวั อย่าง
ที่เปน็ แรงบนั ดาลใจให้ลูกได้

ส่ิงสำ คัญอีกอยา่ งคอื โครงการ JSTP ชว่ ยให้เจออาจารยเ์ กง่ ๆ เปน็
แรงจูงใจให้อยากทำ ให้ได้เหมือนอาจารย์หรือครึ่งหน่ึงของอาจารย์ก็ยังดี
เราเห็นวา่ คนทีเ่ รียนวทิ ยาศาสตร์หรือทำ งานวจิ ัย สดุ ท้ายเขาสามารถเปน็
ส่ิงท่เี รารสู้ ึกวา่ “อู้ฮ”ู ไดเ้ หมือนกันนะ ไม่จำ เปน็ ตอ้ งเรียนตามคนอื่น เรยี น
อย่างน้ีกไ็ ด ้ นี่เปน็ ขอ้ ดี

฿นชว຋ ง฼ขຌา฾ครงการ J’TP ดร.ตัมๅ รຌูสกึ ด฿ี จทีเไ ดຌ฼จอคน฼ก຋งโ ทงัๅ รุ຋นพไี฼ก຋งโ ฼พไอื น฼กง຋ โ เดຌม฾ี อกาส
อยู຋฿นสไิง฽วดลຌอมที฼ไ หมอื น฼ปຓนประตนู �าเปส຋ูความส�า฼รจใ ฿นปจั จบุ ัน ฼พราะมี฾อกาสท�างานวจิ ยั รว຋ มกบั
อาจารยຏมหาวทิ ยาลัย฽ละเดຌรับทนุ ต຋างโ มากขนึๅ

๡การทีผไ ม฼ขຌามาอย຋ู฿นสังคม J’TP ทา� ฿หຌมี฾อกาสคຌนควຌาหาความรຌู มี฾อกาสพดู คยุ กับคน฼กง຋ โ
มี฾อกาสเดรຌ บั ทุนต຋างโ มากขึๅน ฼พราะ฼ราอยู฿຋ นสงิไ ฽วดลຌอมทีดไ ี ขอຌ ดีอีกอยา຋ งหนไงึ คือ ฼ปຓนประตู
ทา� ฿หสຌ นิทกบั อาจารยຏมากขๅนึ นอกจากอาจารยຏผ฿ຌู หญ຋ทมไี าดู฽ล฼ดใก฿น฾ครงการ J’TP ฿นยุคนๅัน฽ลຌว
มอี าจารยมຏ หาวิทยาลัย ซึงไ ฼วลา฼ขาຌ เปขอทา� วิจยั หรือท�าการทดลอง ผมจะบอกวา຋ ผมมาจาก฾ครงการ
นๅนี ะครับ ขอช຋วยอาจารยทຏ า� วิจยั เดຌเหม ฼ปຓนการ฼ปຂด฾อกาส฿หเຌ ดทຌ �างานวิจยั คุนຌ ฼คยกับงานวิจยั
ตัๅง฽ต฼຋ ขาຌ ป຃ แ ฾ครงการ J’TP ชว຋ ย฿หຌ฼จออาจารย฼ຏ ก຋งโ ซไงึ ฼ปนຓ ฽รงจงู ฿จ฿หຌ฼ราอยากทา� ฿หຌเดຌ฼หมอื น
อาจารยหຏ รือครึไงหนึงไ ของอาจารยຏกยใ งั ดี ฼รา฼หนใ วา຋ คนทไี฼รียนวิทยาศาสตรຏหรือท�างานวจิ ัย สุดทาຌ ย
฼ขาสามารถเป฼ปนຓ สิงไ ทไ฼ี รารสูຌ กึ ว຋า ๡อຌูฮ๢ู เด฼ຌ หมอื นกันนะ เม຋จา� ฼ปนຓ ตอຌ ง฼รยี นตามคนอืไน ฼รยี นอยา຋ ง
นๅีกใเดຌ น฼ีไ ปຓนขຌอด๢ี

สงไิ ทชไี ຋วยพัฒนาวิธคี ดิ พัฒนาศกั ยภาพของ ดร.ตๅัม มาจากหลายสงิไ รอบดຌาน ฾ครงการ J’TP มี
สว຋ นชว຋ ย฿หຌ฼จอดาຌ นทไดี ี ช຋วยดงึ วิธคี ดิ จากคน฼กง຋ โ มา฼ปຓน฽บบอยา຋ ง รวมทงัๅ ซึมซับสงไิ ทีไตัว฼องชอบ฼ขาຌ
มา฿นตัวอยู฼຋ รอืไ ยโ

20

๡ความคิดทีจไ ะ฼รยี นวิศวะหรอื หมอ ฼ปຓนความคิดตอนอยมู຋ ธั ยมตนຌ สมยั ทยไี ังเม຋รຌวู ຋าชอบอะเร
฼หมอื น฼ปຓน฼สຌนทางว຋าถาຌ ผลการ฼รยี นอยู฿຋ นระดบั ทีไ แูใ ของ฾รง฼รียน ฼ราควร฼รียนวิศวะ หรือหมอ
ผม฼ชอไื ตามนัๅน฼หมือนกนั ฽ตห຋ ลงั จาก฼ขຌาค຋าย฾อลมิ ปกຂ วิชาการกบั ฾ครงการ J’TP ผมรวຌู า຋ มคี ณะ
ทไ฼ี รียกวา຋ วทิ ยาศาสตรຏดวຌ ย มีอาจารย฼ຏ กง຋ โ สอน฼ยอะ ฽ลຌวกเใ ดทຌ า� หลายสไิงหลายอยา຋ ง ซงึไ ฿น
฽ต຋ละป຃งานอาจเม຋฼หมือนกัน ฽ต຋฼ราเดຌท�า฿นสิไงทีไชอบ ป຃นีๅท�าอย຋างนีๅ ป຃หนຌาท�าอีก฼รืไอง
เมน຋ ຋า฼บไือ ฼ลยตัดสิน฿จ฼รยี นคณะวทิ ยาศาสตรຏ พอ฼ขຌามหาวทิ ยาลยั มหิดล ป຃ แ ผมรสຌู ึกวา຋ ตวั ฼อง
ชอบสอนมาก ผมสอนวชิ าฟຂสิกสทຏ ไี฼รียนจากคา຋ ย฾อลมิ ปกຂ ฿หຌ฼พืไอนโ ก຋อนสอบกชใ ຋วยตวิ ฿ห฼ຌ พไือน
ฟอรมຏ ทมี กนั ผม฼ปนຓ หวั หนຌาทมี ฟสຂ ิกสຏ มี฼พอืไ นโ ฿น฾ครงการ฼ดยี วกนั ฼ช຋น ฾อม ฾บงຌ ฼ขาຌ มา
ร຋วมทีมช຋วยกนั ตวิ ฼พืไอนโ ตอน฽รกมี฼พไอื นมาติว ไเู5เ คน พอ฼หในว຋า฼อกสารการติวของ฼รา
฼ขຌาท຋า ตรงกบั ทไอี าจารยຏออกขอຌ สอบ ตอนติวครๅังทีไ โ ตຌอง฼ปຂดหຌอง฼ลก฼ชอรຏ โเเ คน฼ลย
฼พอืไ นโ ทีไมาตวิ ตอຌ งนงัไ ตรงบนั เด฼ตมใ เปหมด ฼ลยรวูຌ า຋ ตัว฼องชอบสอนตงัๅ ฽ต຋ตอนนัๅน ชอบอธิบาย
฿หຌ฼พอไื นฟัง ฾ชคดีทีไ฾ครงการ J’TP ท�า฿หຌผมเดຌทา� งานวิจยั กับ ผศ. ดร.ยทุ ธนา ตนั ติรุ຋ง฾รจนชຏ ัย
อาจารยพຏ ยายามดันลกู ศิษย฿ຏ หຌเป฼รยี น฼มอื งนอกตลอด฼วลา พอ฿ครถึง฼วลา บางคนเม຋พยายามหา
อาจารยหຏ า฿หຌ฼ลย สง຋ อี฼มลเป฿หຌ กดดนั ฿หเຌ ปสมคั ร ของผมนอกจากอาจารยຏ฽ลวຌ มรี นุ຋ พีไดังโ อยา຋ ง
พีไชาญ ลออวร฼กียรติ กบั พี฼ไ อมอร ลออวร฼กยี รติ ฼ปຓนคน฽นะน�าว຋า นอຌ งตຌองสมคั รอนั นีๅ เปสอบ
อันนๅี ผม฼หนใ พีชไ าญเปอย຋ตู ຋างประ฼ทศเดຌ ผมกในา຋ จะอย຋ูเด฼ຌ หมอื นกัน ฼ลยกลຌาเปสมัคร ตอຌ ง฿หຌ฼ครดิต
พชไี าญกับอาจารยຏยุทธนาครบั ๢

21

7เคล็ดลับที่ ฝึกใหล้ ูกมใี จ
ช่วยเหลือสงั คม

มหาวทิ ยาลยั ในกรุงเทพฯ มอี าจารย์เก่งๆ เยอะ แต่มหาวทิ ยาลัยวลัยลักษณ์
มีอาจารย์สอนฟิสิกส์แค่ไม่กี่ท่าน ผมคิดว่าถ้าผมมาสอนที่มหาวิทยาลัย
วลัยลกั ษณ์ ผมช่วยเขาไดม้ ากกวา่ เมื่อเทยี บกบั การไปสอนทกี่ รุงเทพฯ ผมทำ
อะไรให้ทีน่ ่ไี ด้มากกว่า
หลงั จบการศกึ ษาปรญิ ญา฼อก จากสหรัฐอ฼มริกา ดร.ตัๅมตดั สนิ ฿จ฼ปຓนอาจารยสຏ อนทไสี �านักู
วิชาวิทยาศาสตรຏ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณຏ ฼ปຓนทีไ฽รก ดຌวย฼หตุผลว຋าอยากช຋วยพัฒนา
มหาวิทยาลัย฽ละ฾รง฼รียน฿นจังหวัดนครศรีธรรมราชบຌาน฼กิดของตน฼องมากกว຋าการท�างาน฿น
กรุง฼ทพมหานคร
๡ผมตัดสนิ ฿จกลบั บาຌ น อย຋กู รงุ ฼ทพฯ ว຋ุนวาย ชีวติ ลา� บาก ฼วลาทีไ฿ชຌ฼ดินทาง฿นกรงุ ฼ทพฯ
฼อามา฿ชຌท�าอยา຋ งอไนื เด฼ຌ ยอะ อีกอย຋างมหาวิทยาลยั ฿นกรงุ ฼ทพฯ มีอาจารย฼ຏ กง຋ โ ฼ยอะ฽ลวຌ ฽ต຋
มหาวทิ ยาลยั วลยั ลกั ษณมຏ อี าจารยสຏ อนฟสຂ กิ สอຏ ยเ຋ู มก຋ ทไี า຋ น ถาຌ ผมมาสอนทมไี หาวทิ ยาลยั วลยั ลกั ษณຏ
ผมช຋วย฼ขาเดมຌ ากกวา຋ ฼มไอื ฼ทียบกบั การเปสอนทกีไ รุง฼ทพฯ ผมทา� อะเร฿หຌทนีไ เไี ดຌมากกวา຋ อยาก
ชว຋ ย฼รอไื งการ฼รียนการสอนวทิ ยาศาสตรຏ฿หຌ฾รง฼รียนทีไนไีดวຌ ย ผมยังติดต຋ออาจารยຏมธั ยมของผม
ตลอด฼วลา อาจารยຏอยู฿຋ กลบຌ าຌ นผม ผมสามารถชว຋ ย฼หลือทาง฾รง฼รยี นเดຌ ขณะ฼ดียวกันกสใ อน
ทมีไ หาวิทยาลัยเปดวຌ ย ผมนา຋ จะ฼ปຓนตวั ฼ชอไื ม฿น฼รไืองการศึกษาดຌานวิทยาศาสตรຏเดຌ ถาຌ ผมอย຋ู
กรงุ ฼ทพฯ ฼ขาเมร຋ จຌู ะติดต຋อ฿คร๢

22

กุ�ญ�แ�จ�แ�ห่�ง�ค�ว�า�ม�สำ��เ�ร�็ จ

วธิ เี รยี นของดร.ตัม้

คือ�เวลาเรยี นในห้องจะตง้ั ใจเรียน
อย่างเต็มท�่ี สว่ นไหนทไ่ี มเ่ ข้าใจ�
หรอื สงสัยจะถามคณุ ครู
และกลบั มาศึกษาดว้ ยตนเอง�

ดร.ตั้มเชือ่ ว่า

ถ้าชอบแลว้ ใหต้ ง้ั ใจทำ�สิง่ นน้ั ไป
อย่างตอ่ เนื่องและทำ�ให้ดีทสี่ ุด�
ผลลพั ธจ์ ะดเี อง�รวมท้ัง�ดร.ต้ัม
เป็นคนที่รกั ความก้าวหน้า�

ชอบเห็นและทำ�อะไรทีม่ ี
ความกา้ วหนา้ ดีข้ึนเรือ่ ยๆ

23

ขจดองวงคงต้นดนหาเอวาง

24

ครอบครวั

ตนั ตวิ สั ดาการ

ถามว่าวางแผนอะไรไว้ให้ลูกไหม เราไม่ได้วางแผน
อะไรให้เขา แต่คอยดูว่าเขาชอบอะไร แล้วส่งเสริมไป
ทางน้ัน เขาต้องเลอื กทางชีวิตเอง เรามคี ติในครอบครวั
วา่ Be yourself, but be your best self. Dare
to be diferent, and follow your own star.
เขาต้องค้นหาดวงดาวของเขาเอง

25

คุยกบั คุณพอ่ คณุ แม่

ค�ุ ณ�ช�ย�ั น�ต�์ และ�ค�ุ ณ�พ�ั ช�ร�า��ต�ั น�ต�ิ วั�ส�ด�า�ก�า�ร

รศ.� ดร.ชยันต์ อาจารยป์ ระจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
และ คุณพัชรา� ตันติวัสดาการ คุณพ่อและคุณแม่ของ “นิก”� นันท์ธนิก�
ตันติวัสดาการ เล่าอุปนสิ ยั ของลูกชายใหฟ้ ังว่า นกิ เปน็ คนชอบพูด ชอบคิด และ
ลงมือทำ ชอบปฏิบัติมากกว่านั่งเรียนทฤษฎีในห้อง ครอบครัวใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารกัน ทำ ให้ลูกพูดภาษาอังกฤษคล่อง โดยศึกษาวิธีการออกเสียงจากวิดีโอ
สำ เนียงจึงดีกว่าพอ่ แม ่ นิกเปน็ คนคดิ นอกกรอบมาต้งั แตเ่ ด็กๆ ไม่ชอบทำ ตามคนอืน่

๡ท฼ไี รามลี กู โ คน ฼รา฼หนใ พฤติกรรมทไ฽ี ตกต຋างกนั นิกชอบอะเรทไจี บั ตอຌ งเดຌ ชอบปฏบิ ตั ิ
ชอบคดิ ตา຋ งจากคนอนืไ ตอน฼ดกใ โ ฝຄก฿หຌ฼ขา฼ขียนตัวหนงั สอื ก เก຋ ข เข຋ ตามรอยประ ฼ขาถามว຋า
ท�าเมตอຌ ง฼ขียนตามคนอไืน ฽ลຌว฼ขากใ฼ขยี นลงเประหวา຋ งชอ຋ งว຋าง เม຋฼ขยี นตามรอยประ นิกบอกว຋า
฼ปนຓ ก เก຋ ฼หมือนกนั เม฼຋ หนใ ตຌอง฼ขยี น฼หมอื นคนอนไื ฼ลย๢

คณุ พอ຋ คณุ ฽มค຋ อยสงั ฼กตวา຋ ลกู ชอบอะเร ฽ลวຌ สง຋ ฼สรมิ เปตามนนๅั ถาຌ ลกู อยาก฼ปนຓ นกั วทิ ยาศาสตรຏ
กใหาอปุ กรณสຏ นับสนุน฿หຌ ฾ดยมองว຋าวทิ ยาศาสตร฼ຏ รยี นรูຌเดจຌ ากสิไงรอบตวั ฽ม฽ຌ ต຋ของ฿ช฿ຌ นบຌานกในา�
มา฿ชทຌ า� การทดลองเดຌ

๡วทิ ยาศาสตร฼ຏ ปຓนอะเรทีอไ ย຋ูรอบตวั ทบีไ ຌานจะ฿ห฼ຌ ขา฼รยี นรูจຌ ากสไิงรอบตัว ฼พราะการ฼รยี นรูຌ
เม຋จ�ากัดอย฽ู຋ ค຋การอา຋ นจากหนงั สอื ฼ทา຋ นัๅน ตัวอยา຋ ง฼ชน຋ คุณ฽ม຋฼กบใ ฿บเม฽ຌ หงຌ มา฿หຌลกู ดหู ลายโ ฽บบ
บอก฿หຌลูกเปหาวา຋ ฿บเม฽ຌ บบนๅีรว຋ งมาจากตนຌ อะเร ฼ราถอื ฾อกาสสอน฼รอไื ง฿บ฼ลีๅยง฼ดีไยว ฿บ฼ลีๅยงค຋ู

26

สอนว຋าทา� เม฿บเมทຌ ไรี ຋วงจากตຌนจึง฼ปลไยี นสีเปพรอຌ มโ กนั บางครงๅั ฼ราชวนลกู ท�าการทดลองทาง
วทิ ยาศาสตรຏง຋ายโ จะเดຌเม฼຋ บือไ ฼อากะหล�ไาสีม຋วงมาตຌม ฽ลຌวกรองนาๅ� ฼อาเปทดสอบความ
฼ปຓนกรดด຋าง ซึงไ มนั ฼ปຓนของทไมี อี ย฽ู຋ ลຌว ฽ละ฼ขาท�าเด฼ຌ อง หรอื เปซืๅอสาร฼คมีทเีไ ม຋อนั ตรายจาก
ศกึ ษาภัณฑຏมา฿ห฼ຌ ขาทดลอง ฼ชน຋ การทดสอบ฽ปงງ ดຌวยเอ฾อดนี ฿ห฼ຌ ขาหยดเอ฾อดนี ลงบน฽ปงງ
฽ลຌวคอยสงั ฼กตการ฼ปลยีไ นสี สา� หรับ฼ดกใ ฽คน຋ ีๅ฼ขากใตนไื ฼ตนຌ ฽ลวຌ

นกิ มี฽วว฼ปຓนนกั วิทยาศาสตรຏทไชี ดั ฼จนตงๅั ฽ต຋฼ลใก ตอนท฼ไี ริไมหัด฼ล຋น฼ล฾กຌ นกิ พยายามตอ຋ ฼ล฾กຌ
฿หຌมีกลเก฼หมือนของจรงิ มากทสีไ ุด ครัๅงหนึงไ ฼ราเป฼ทยีไ วภหู ินรอ຋ งกลຌา นกิ เป฼หนใ ฼ครอไื งต�าขาຌ วทีไ
฿ชຌพลังงานนาๅ� ฼ขากลับมาต຋อ฼ล฾กຌ฼ปຓน฼ครืไองตา� ขาຌ ว฽บบมือหมนุ ทีมไ กี ลเกคลาຌ ย฼ครอไื งท฼ีไ หในมา
ตอนเป฼ยไยี มคุณยายทไีอาศัยอยูก຋ ับคณุ ปງาซไงึ ฼ปຂดคลนิ กิ ทา� ฟันทตไี ຋างจงั หวดั ฼ขา฼อาอปุ กรณຏ฼ล฾กຌ
มาต຋อ฼ปຓนอปุ กรณຏท�าฟนั ฼อาสายอะเรตา຋ งโ มาตอ຋ ฿ห฼ຌ หมอื นอุปกรณຏกรอฟนั ฿หຌมากทสีไ ดุ ๢

27

1เคล็ดลบั ท่ี สง่ เสริมให้ลกู
สร้างความรดู้ ว้ ยตัวเอง

เรามองว่าการเรียนพิเศษไม่ต่างจาก
การเรียนที่โรงเรยี นเท่าไหร่ อยากให้ลูก
ขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองมากกว่า
โตมาไม่มีใครมาคอยบอกคอยสอนเรา
ตลอด เมื่อจำ เป็นก็ควรไปเรียนรู้จาก
ผู้รู้เฉพาะด้านเป็นเรอื่ งๆ ไป

คณุ ฽มข຋ องนิกมองวา຋ การ฼รียนพ฼ิ ศษเม฿຋ ช຋สิงไ จ�า฼ปนຓ หากลกั ษณะการ฼รยี นการสอนเม຋ตา຋ งจากทไี฾รง฼รียน
คอื เปนไงั ฟังคนอนไื พดู คุณ฽มต຋ ຌองการ฿หຌลกู หาความรูดຌ วຌ ยตัว฼องมากกว຋า ฼พราะ฼มอืไ ฾ตขๅนึ จะเมม຋ ี฿ครมาบอก
มาสอนตลอด คุณพอ຋ คณุ ฽ม຋จึงมกั พานิกเป฽หล຋ง฼รยี นรຌนู อกหຌอง฼รียนกบั กลุม຋ ฼พือไ นโ ฼สมอ

๡หากม฼ี วลาว຋าง ฼ราจะพาลูกเป฼รียนรຌขู าຌ งนอก ตอนทีไลูกยัง฼ลกใ ยังเมร຋ ຌวู า຋ ฼ขาชอบอะเร จึงพยายาม฼ปຂด
฾อกาส฿ห฼ຌ ขาเดสຌ ัมผัสกบั ฼รอไื งทไหี ลากหลาย สิงไ เหนท฼ีไ ขาสน฿จ฼รากใพยายามสง຋ ฼สรมิ เมก຋ งั วลหากตอຌ ง฾ดด฼รียน
฼ราบอกคุณครูวา຋ เมเ຋ ดຌพาลูกเป฼หลวเหล ฼รามกี ล຋ุมบาຌ น฼รียน ิhomeschoolี ทีไ฼ตบิ ฾ต฼รยี นรมຌู าดຌวยกนั ฼ช຋น
฼มไอื เปอยธุ ยา ฼ดกใ โ ฽บง຋ หวั ขຌอเปคนຌ ควຌากัน฼อง ฽ลวຌ มาอธบิ าย฿หຌ฼พืไอนโ ฟงั บางครัๅง฼ราพาเปพิพธิ ภัณฑูຏ
วิทยาศาสตรຏ เปทอຌ งฟาງ จา� ลอง ฼รืไอง฼รียนพิ฼ศษ฼รามองวา຋ เม຋จ�า฼ปนຓ ถาຌ ลูกตอຌ ง฼รียนรู฼ຌ รอืไ ง฿ด฼ปนຓ พิ฼ศษ ฼ราจะพา
เป฼รยี นกับผรูຌ ูຌ฼ฉพาะดาຌ น฼ปຓน฼รืไองโ เป

฼ราสอนลกู ว຋า ฼รียนอะเรจะตຌองพิสจู น฿ຏ หเຌ ดຌวา຋ ฼ปนຓ อย຋างนๅนั จรงิ เหม ตอน฼ดใกโ ฼วลาสอนลูก฼รไอื งการหา
พืๅนทสไี ไ฼ี หลยีไ ม จะ฼อากระดาษกราฟมาขดี ฼ปຓนรูปส฼ีไ หลีไยม฿ห฼ຌ ขาหาพืนๅ ทีไ สอน฿หนຌ ับ นับ฽ลวຌ กใขดี ฿หม຋ ฿หຌนบั
เป฼รอไื ยโ ฿นทไีสดุ ฼ขารอຌ ง อຎอ ร฽ຌู ลวຌ วา຋ ท�าเม฿หนຌ ับอยเ຋ู ดຌ ทจไี ริงคอื การ฼อาดาຌ นสองดຌานคณู กนั ซึงไ คือกวาຌ ง
คูณยาวนนไั ฼อง ฼รา฿ห฼ຌ ขาลองทา� ฽ลຌวสรุป฼องวา຋ พืๅนทสไี าม฼หลียไ ม คอื ครไงึ หนึงไ ของสไี฼หลยีไ ม ถาຌ เดพຌ นๅื ฐาน฽ลวຌ
จะเม຋ลมื ตอนนนีๅ กิ ก�าลังทา� ฾ครงงานวิจยั พอ฼รารูຌว຋ายงั ขาดพืๅนฐานคณติ ศาสตรຏดຌาน฿ดทจีไ �า฼ปนຓ ฿นการ฼ขียน
฾ปร฽กรม MATLAB ฼ราหาหนงั สอื ฿ห฼ຌ ขา ฿หฝຌ ຄกท�า฽บบฝกຄ หดั ถຌาสงสยั กถใ ามคุณพ຋อบຌาง ถามพไชี ายบຌาง หรอื
ถามอาจารยຏ การฝຄกทา� ฾จทยทຏ �า฿ห฼ຌ ขา฼รียนรูຌว຋าพลาดตรงเหน๢

28

โรงเรียนสอนพิเศษส่วนใหญ่ไม่ได้
สอนปูพื้นฐานความรู้ แต่ติวการทำ
โจทย ์ ทำ ข้อสอบ สอนใหค้ ิดเรว็ ๆ ดว้ ย
สตู รลดั ไม่สอนวา่ ทำ ไมถึงคิดแบบนี ้
ผมว่าการเรียนแบบน้ีไม่ได้ประโยชน์
มากนัก

มมุ มอง฼กยไี วกบั การ฼รียนพิ฼ศษ คุณพอ຋ ฼หนใ ว຋าสว຋ น฿หญ຋฼ปຓนการติว ท�า฾จทยຏขอຌ สอบ
ฝຄก฿หຌคิด฼รใวโ เม຋฼นຌนปูพืนๅ ฐานความรูຌ ซไึงเม຋ดสี �าหรับลูก คุณพ຋อ฿หຌคุณ฽ม຋ดู฽ลหลักสูตร
การ฼รียนขอลูกว຋า ฿น฽ต຋ละช຋วงชๅันนัๅนลูกควร฼รียนรูຌอะเร ฼พอืไ จดั กิจกรรม฿หลຌ กู ท�า

๡฾รง฼รยี นสอนพ฼ิ ศษสว຋ น฿หญเ຋ มเ຋ ดสຌ อนปพู นๅื ฐานความรຌู ฽ตต຋ วิ การทา� ฾จทยຏ ทา� ขอຌ สอบ
สอน฿หຌคิด฼รวใ โ ดวຌ ยสูตรลดั เม຋สอนว຋าทา� เมถึงคดิ ฽บบนๅี ผมวา຋ การ฼รียน฽บบนเๅี ม຋เดຌ
ประ฾ยชนຏมากนกั การวางพนๅื ฐานการ฼รยี นรู฼ຌ ปຓนสงิไ สา� คัญ ผม฿หคຌ ุณ฽ม฼຋ ปຓนคนด฽ู ลภาพู
รวมของหลกั สตู รว຋า ฿นช຋วงชๅันนๅี หลกั สตู รตอຌ งการ฿หຌ฼ดกใ ฼รยี นรຌอู ะเรบຌาง฼ราเปซๅอื หนังสอื
฼รยี นทๅงั ชว຋ งชนๅั มาศกึ ษา มาดูวา຋ ตกลง฼รืไองนจๅี ากตຌนถึงปลายตຌองการ฿ห฼ຌ ดใกรอูຌ ะเร ฼รามา
จดั ฼นอๅื หา฿หม຋฿หຌ฼ปຓนระบบ฽ละต຋อ฼นไอื ง ทา� การบาຌ นของที฾ไ รง฼รียน฼สรจใ ฽ลวຌ ตຌองมา
ท�าการบຌานทีคไ ุณ฽ม฼຋ ตรียมเวຌ฼ปนຓ ประจ�า

29

2เคลด็ ลับท่ี สังเกตดูวา่ เขาชอบอะไร�
แลว้ สง่ เสรมิ ไปทางนน้ั


ถ้าไม่มฉี นั ทะ วริ ยิ ะ จิตตะกับ
วิมังสาไม่เกิด เราคอยสังเกตว่าลูก
ชอบอะไรจากนั้นคอยสง่ เสรมิ แตไ่ ม่
ถึงขนาดว่าถ้าชอบอันน้ีแล้วไม่ต้อง
สนใจเรือ่ งอน่ื เลย

ครอบครัวตันติวัสดาการมี฽นวคิด฿นการส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌของลูก฾ดยดูจากความชอบของลูก฼ปຓนหลัก
สัง฼กตดวู ຋าลกู ชอบอะเร ฽ลຌวจะสนับสนุน฿หลຌ กู ท�า฿นสงิไ ทไีชอบ ถาຌ มบี าง฼รืไองทไีคณุ พอ຋ คณุ ฽ม຋฼หนใ วา຋ ฼ปนຓ สงิไ
ส�าคญั ทไีลกู ตຌอง฼รียนรຌู กจใ ะกระตຌุน฿หຌลูกเดຌลองท�า

๡ถาຌ เมม຋ ฉี นั ทะ วิรยิ ะ จิตตะกับวมิ ังสากเใ ม຋฼กิด ฼ราคอยสงั ฼กตว຋าลกู ชอบอะเร จากนันๅ สง຋ ฼สรมิ ฽ต຋฿น
ขณะ฼ดยี วกันตຌองดูว຋า ลกู ตอຌ งมีพืนๅ ฐานอะเรบຌาง฿นการด�ารงชวี ิต คอยกระตุຌน฿ห฼ຌ ขา฼รียนรูຌ฿หถຌ งึ มาตรฐาน
ทคีไ วร฼ปนຓ เมถ຋ ึงขนาดทวไี ຋าถຌาชอบ฼รอไื งนีๅ฽ลຌวเม຋ตຌองสน฿จ฼รือไ งอไนื ฼ลย บอกลูกว຋า ฽มຌชอบกินชีส กเใ ม຋ควรกิน
฽ต຋ชีสอย຋าง฼ดยี ว ฼ราตຌองกินผกั ผลเมຌดวຌ ยรา຋ งกายจึงจะสมบูรณຏ฽ขใง฽รง ฼ราพยายามปลกู ฝงั ฼รอืไ ง ๞ความรຌู
ความดี ความงาม๟ ฿ห฼ຌ ขา฼ปຓนคนทีสไ มบูรณຏ ความรูຌคอื วชิ าการ ความดีคือการ฼ออๅื ฼ฟຕอ຅ ฼ผไือ฽ผ຋ มีคุณธรรม
ลกู ตอຌ งรจຌู กั ความงามของศลิ ปวฒั นธรรมดวຌ ย ฼ราพาลกู ทงๅั สองคนเปดกู าร฽สดงดนตรสี ากล ดนตรเี ทย ฾ขน
฼ปຓนประจ�า ฽มຌ฼ราพยายามส຋ง฼สรมิ ฿หຌลูก฼ดินตามทางท฼ีไ ขาชอบ ฽ตเ຋ ม຋เดหຌ มายความว຋า฿หຌ฼ขา฼ลกิ ทุกครๅงั
ทไีทอຌ ถอย ควร฿ห฾ຌ อกาสตัว฼องเดลຌ องท�าสกั พักหนึงไ อาจจะดขี นึๅ ฼ชน຋ ตอน฼ดกใ โ ฼รา฿หຌลูก฼รยี น฼ปย຃ ฾น
ซไึง฽นทพชีไ ายของนิกยังคง฼ล຋น฼ป຃ย฾นมาจนถึงปัจจุบนั ส຋วนนกิ ฼รยี น฼ปย຃ ฾นเดຌ ไ ป຃ กขใ อ฼ลิก ฼ราก฿ใ หຌ฼ลกิ
ตอ຋ มานกิ พบวา຋ ตวั ฼องชอบ฼ล຋น฾ขน จงึ ฝกຄ ฝนจนม฾ี อกาส฽สดงหนຌาพระทไนี งไั สว຋ น฽นท ตอน฽รกยังเม຋ชอบ
ดนตรีเทย ฽ต຋฼รากระตุຌน฿หຌ฼รียน จน฿นทีสไ ุด฽นท฼ปนຓ มอื ซออຌูของศนู ยຏศิลปะ฼พือไ ฼ยาวชน๢

30

3เคลด็ ลบั ที่ สนบั สนุนใหล้ กู ทำ�กิจกรรม
� ที่สง่ เสรมิ ความสามารถพเิ ศษ

ผมชอบโครงการ JSTP เพราะเน้นกระบวนการ
เรียนรู้มากกว่าผลสำ เร็จ ผมมองว่าดีมาก ผม
บอกลกู เสมอวา่ อยา่ หวงั ทเ่ี ปา้ หมายสดุ ทา้ ยมากนกั
กระบวนการเรียนรู้นี่แหละให้ผลสัมฤทธ์ิในตัวเอง
อยู่แลว้ พอบอกอย่างนีล้ กู ก็สบายใจที่ไดท้ ำ ในสิง่ ที่
ตนเองฝันอยากจะทำ

๡ตอนนิก฼ขຌา฾ครงการ J’TP ฼ปຓนช຋วงทีไ฼รียนอยู຋ชัๅน
มัธยมศึกษาตอนตຌน ฼ปຓนค຋ายระยะสัๅน ช຋วง฼ริไมตຌนท�า
฾ครงงาน ฼ขาคอ຋ นขาຌ ง฼ครียด กลัววา຋ ฾ครงงาน฼สรจใ เมท຋ นั
ตามก�าหนด ฾ครงงานทีไนิกอยากท�าอาจยากเปสักหน຋อย ฼ขายังขาดพืๅนฐานทางคณิตศาสตรຏ
หลาย฼รไอื ง ท�า฿หตຌ ดิ ขดั เปหมด ฾ชคดีทีไเดຌ ดร.ประพงษຏ ปรชี าประพาฬวงศຏ ฽หง຋ สถาบนั การ฼รียนรูຌ
มหาวทิ ยาลยั ฼ทค฾น฾ลยีพระจอม฼กลาຌ ธนบุรี ฼ปຓนนกั วิทยาศาสตรຏพ฼ีไ ลียๅ ง ฼ราปรกึ ษาท຋านวา຋ นิก
สน฿จ฼รอไื ง฼กีไยวกบั คลไืนสมอง ฽ต຋ระยะ฼วลา แ ปท຃ ีไ฿ชຌ฿นการทา� ฾ครงงานอาจทา� อะเรเดຌเม຋มาก ถาຌ
นกิ เม຋เดรຌ บั คดั ฼ลอื ก฿หทຌ �า฾ครงการระยะยาว ฼ราขออนญุ าตมาปรกึ ษาอาจารย฼ຏ พไือท�า฾ครงงานตอ຋ เป
฼รืไอยโ เดหຌ รือเม຋ อาจารยบຏ อกว຋าเด฼ຌ ลยครับ เม຋มปี ญั หา นຌองเดຌ฼ขาຌ ฾ครงการระยะยาวหรอื เม຋
เม฼຋ ปนຓ เร นกิ ฼ลยทา� ฾ครงงานต຋อเป฼รืไอยโ อยา຋ งเมก຋ ดดนั พอประกาศผลวา຋ นิกเด฾ຌ ครงการระยะยาว
฼ราด฿ี จกนั มาก ฼พราะ฾ครงการ J’TP ฿ห฾ຌ อกาสพัฒนาศักยภาพทางวทิ ยาศาสตรຏ ฿นชว຋ ง฼ขาຌ
ค຋ายระยะสนัๅ ฼ขามีฐานะ฼ปนຓ ผรຌู ับ ฿นปต຃ ຋อโ มา นกิ สมคั ร฼ปຓนพ฼ไี ลยๅี งค຋าย ฼ขารสูຌ ึกวา຋ ฾ต฽ลຌว ตຌอง
฼ตรยี มตวั ฼ปຓนทไปี รึกษา฿หຌรุ຋นต຋อโ มา ตอຌ ง฼ปนຓ ผຌู฿หຌ ผมชอบ฾ครงการ J’TP ฼พราะ฼นนຌ ทกีไ ระบวนการ
฼รยี นรຌมู ากกว຋าผลสา� ฼รจใ ผมว຋าดีมาก฽ละบอกลกู ฼สมอว຋า อย຋าหวงั ทไี฼ปาງ หมายสดุ ทาຌ ยมากมายนกั
กระบวนการ฼รยี นรูนຌ ไี฽หละ฿หผຌ ลสมั ฤทธ่฿ิ นตวั ฼องอย຋฽ู ลຌว พอ฼ปนຓ อย຋างนีๅ ลกู กสใ บาย฿จ ฼พราะเดทຌ า�
฿นสไงิ ทไีตน฼องฝนั อยากท�า๢

31

4เคลด็ ลบั ท่ี

กระบวนการเรียนรู้
และความล้มเหลว�
คอื บทเรียนสำ�คญั

คุณพ่อคุณแม่สอนลูกเสมอว่า การทำ งานด้านวิทยาศาสตร์
หากวางแผนงานและทำ ไปสักพักแล้วพบว่า ผลการทดลองไม่เป็นไป
อย่างท่ีวางเปา้ หมายไว ้ ไม่ไดห้ มายความว่าเราไมไ่ ด้อะไร เพราะความ
ล้มเหลวคือบทเรียนสอนให้รู้ว่าอะไรทำ ให้เราผิดพลาด การเข้าร่วม
โครงการ JSTP ถ้านกิ ไมถ่ กู คัดเลือกเขา้ โครงการระยะยาว สิ่งทคี่ ุณพอ่
คุณแมเ่ ห็นคอื พฒั นาการของลูกท้งั การปฏิบตั ติ ัวและกระบวนการคิด

๡นกิ เม຋ชอบอา຋ นหนงั สอื วชิ าการ ฽ต຋฼มไอื ฼รมิไ ท�า฾ครงงาน ฼ขา฼รไิมคຌนขຌอมลู จาก
อิน฼ทอร฼ຏ นต฼พืไอหางานวิจยั ฽ละบทความทางวิชาการมาอา຋ น ทๅังภาษาเทย ภาษา
อังกฤษ รຌู฼รืไองบຌาง เมร຋ ฼ຌู รไืองบาຌ ง ฽ต฼຋ ขาพยายาม ฼ราบอกลกู ว຋าถຌาอนั เหนอ຋าน
เม฼຋ ขาຌ ฿จ หรอื ฼หนใ วา຋ สา� คญั ฿หขຌ ีดเฮเลตเຏ วຌ ฼วลา฼จออาจารยทຏ ีไปรึกษาจะเดถຌ ามเดຌ
฼รา฼หนใ ฼ขาอา຋ นเปอ຋านมา พอเป฼ปดຂ ดูพบว຋ามีเฮเลตຏขีด฼ตมใ เปหมด ฽สดงว຋าลกู มี
ความพยายาม฿นการอา຋ น฽ละคຌนควาຌ หาความรมຌู ากขึๅน ถาຌ เมเ຋ ดຌ฼ขຌา฾ครงการ J’TP
฼ขาคงเม຋ยอมอ຋านอะเรทีไยากขนาดนีๅ ความทีไอยากท�า฿หຌส�า฼รใจ ฼ขาจึงพยายาม
฼หในความพยายามของลูก฽คน຋ ฼ๅี รามคี วามสุขมาก฽ลຌว๢

32

การท่ีเราเดินไปหาอาจารย์ให้มาเป็นอาจารย์พ่ีเล้ียงเม่ือลูกสนใจส่ิงใด
สิ่งหนึ่ง คงเป็นไปไม่ได้ โครงการ JSTP สร้างโอกาสนี้ให้ลูก เป็น
ประสบการณท์ ด่ี มี าก ถา้ ไมม่ โี ครงการ ลกู คงไมไ่ ดท้ ำ ในสง่ิ ทฝ่ี นั ทเ่ี ขาชอบ

นิกชอบ฼รียนวิศวะ คุณพอ຋ คณุ ฽ม຋จงึ ปพู นๅื ฐานความพรຌอมตา຋ งโ ฿หຌ ฿นชว຋ งปดຂ ฼ทอม฼อาวิชา฽คลคูลัส
มาสอน การทลีไ ูกร฼ูຌ ปງาหมายของตวั ฼องชัด฼จนวา຋ ตอຌ งการทา� อะเร ตรงเหน ทา� ฿หຌลูก฼ตรียมตวั ฼พืไอเปถงึ
จดุ หมายเด฼ຌ รใวขึๅน สิงไ ท฾ไี ครงการ J’TP ช຋วย฼ติม฼ตมใ คอื การ฿หຌพๅนื ฐานการวจิ ัยทางวทิ ยาศาสตรຏ ฽ละ
฼ครือข຋ายนักวจิ ยั ทีไคอยช຋วย฼หลอื ซงไึ กัน฽ละกัน

๡จุด฼ดน຋ ของ฾ครงการ J’TP คอื ฼ครอื ข຋ายนักวิจัย ฽มຌ฼ปຓนรุ຋นพไีทไีอายตุ ຋างกนั มาก ฽ต฼຋ ชือไ ม฾ยงถึง
กนั เดຌ อันนๅดี มี าก฼ลย ฾ครงการ J’TP มีวิสัยทัศนຏยาวเกล มกี ระบวนการบ຋ม฼พาะนกั วจิ ัยร຋นุ ฼ยาวຏอยา຋ ง
ตอ຋ ฼นอืไ ง ม฼ี ครอื ขา຋ ยนกั วจิ ยั ทไีชว຋ ย฼หลือซงไึ กัน฽ละกัน ฽มจຌ บ฾ครงการเป฽ลຌวยังตดิ ต຋อกัน การศึกษา฼ปนຓ
฼รอไื งของการ฼รยี นรຌตู ลอดชวี ติ ท�า฿น฼วลาสัๅนโ เม຋เดຌ ฽นวทางนีขๅ อง฾ครงการ J’TP จึง฼ปຓนทิศทางทีไ
ถูกตຌอง อกี อย຋างการท฼ไี ราจะเปหาอาจารยทຏ ีไมีชือไ ฼สียง ฼พืไอขอ฿หทຌ ຋านมา฼ปຓนอาจารยຏพ฼ีไ ลีๅยง฼มไือลกู สน฿จ
สไงิ ฿ดสไิงหนงไึ ฼ปຓน฼รอืไ ง฽ทบ฼ปนຓ เปเม຋เดຌ ฽ต฾຋ ครงการ J’TP เดสຌ ราຌ ง฾อกาส฿หຌลกู ฼ปนຓ ประสบการณทຏ ไี
ดมี าก ถาຌ เมม຋ ฾ี ครงการนีลๅ กู คงเม຋เดຌทา� ฿นสิงไ ทไ฼ี ขาฝนั สไิงทีไ฼ขาชอบ ฼รารຌูสึกวา຋ การทีไนิกเดຌรับ฾อกาสจาก
฾ครงการ J’TP ฼ปนຓ การ฼ปຂด฾ลก฽หง຋ การวิจยั วทิ ยาศาสตร฿ຏ หนຌ กิ ๢

฼มไอื ถามถึงอนาคตของนกิ คุณพอ຋ ฽ละคณุ ฽มต຋ อบวา຋
๡นกิ อยาก฼รยี นวิศวะ ฼พอไื จะเดทຌ �า฾ครงงานวิทยาศาสตรຏต຋อ ถຌาถามว຋าวาง฽ผนอะเร฿หຌลกู เหม ขอ
ตอบวา຋ เม຋เดຌวาง฽ผนอะเร ฼พยี งคอยดูวา຋ ฼ขาชอบอะเร ฼ราสง຋ ฼สรมิ เปตามทีไ฼ขาชอบ ฼ขาตຌอง฼ลอื ก
ทางชวี ติ ของ฼ขา฼อง ฼รามคี ติ฿นครอบครวั ว຋า Be ืourselfุ but be ืour best self. Dare to be
different๢

33

5เคลด็ ลับท่ี คุยกับลูก

นั�น�ท์�ธ�น�ิ ก��ต�ั น�ต�ิ ว�ั ส�ด�า�ก�า�ร�

ฝึกทกั ษะการคิดวเิ คราะห์จาก
การดูภาพยนตร์และสารคดี

เวลาดูสารคดี คุณพอ่ คุณแมไ่ ม่ไดเ้ ปดิ ให้ผม
ดูคนเดยี ว เราดูไปด้วยกัน น่งั คุย วเิ คราะห์
ถกเถียงกันว่าตรงไหนคิดว่าใช่ ตรงไหนคิดว่า
ไม่ใช ่ ทำ ไมเปน็ แบบน้ี ทำ ไมไม่เปน็ แบบนัน้ ไมว่ ่าจะ
เปน็ สารคดี หนัง หรอื อะไรทด่ี ูด้วยกนั เราจะ
น่งั คยุ กนั ทุกครง้ั

นนั ทຏธนกิ ตนั ติวัสดาการ หรือ ๡นกิ ๢ ปัจจบุ ันอยู຋ชนๅั มธั ยมศึกษาปท຃ ีไ ๆ ฾รง฼รียนสวนกหุ ลาบ
วิทยาลัย นิก฼ล຋าว຋า

๡ตอน฼ดใกโ คุณพ຋อคุณ฽ม຋ซืๅอสารคดี฽ละสืไอต຋างโ ทีไ฼ปຓนวิทยาศาสตรຏมา฿หຌ ชวนผมดูบ຋อยโ
พอถึงวันหยุด หรือบางทคี ณุ พอ຋ คณุ ฽มข຋ อลาหยดุ กับทาง฾รง฼รยี น ฼พไือพาผมเปดูสถานทตีไ ຋างโ ฼ช຋น
พิพธิ ภัณฑຏวิทยาศาสตรຏ ทຌองฟาງ จ�าลอง สงไิ ฼หลา຋ น฼ีๅ ปຓนสว຋ นหนงึไ ท�า฿หผຌ มสน฿จวทิ ยาศาสตรຏ อีกสว຋ น
หนงไึ ทสไี า� คัญคอื ฼วลาดสู ารคดี คณุ พ຋อคุณ฽มเ຋ ม຋เดຌ฼ปดຂ ฿หຌผมดูคน฼ดยี ว ฼ราดดู ຌวยกนั นงัไ คุย วิ฼คราะหຏ
ถก฼ถียงกันวา຋ ตรงเหนคดิ วา຋ ฿ช຋ ตรงเหนคดิ วา຋ เม฿຋ ช຋ ทา� เม฼ปนຓ ฽บบนีๅ ทา� เมเม຋฼ปนຓ ฽บบนนๅั เมว຋ า຋ จะ฼ปนຓ
สารคดี หนงั หรืออะเรทีดไ ูดຌวยกัน฼รานไงั คุยกันทุกครงๅั

ทกุ วนั ศกุ ร฼ຏ ปนຓ moิie night สมาชกิ ฿นครอบครัวจะนไงั ดูทีวี ดหู นงั ดวຌ ยกัน ถาຌ ตรงเหนเม຋รຌู฼รืไอง
จะหยดุ ดู฽ลวຌ คุยกนั พอร฼ຌู รอืไ ง฽ลวຌ กดใ ตู ຋อ คุณพอ຋ คุณ฽ม຋จะตๅงั คา� ถาม฿หผຌ มคิดว຋า มนั มอี ะเร ท�าเม฼ปຓน
อย຋างนๅี พยายามผลักดันผม฿หຌ฼ปนຓ คนช຋างสัง฼กต กลาຌ ถามค�าถาม กลาຌ คดิ ฿นสไงิ ท฽ีไ ปลก฿หม຋ น฼ไี ปຓนหนไึง
฿น฽รงผลกั ดันทไสี า� คัญทไีสดุ ๢

การดสู ารคดวี ิทยาศาสตรຏ การพดู คุยซกั ถาม฿นครอบครวั ฼ปนຓ ประจ�า รวมทๅงั การพาเปทัศนศึกษา
ตามสถานทตีไ า຋ งโ ลຌวน฼ปนຓ ฽รงกระตุຌน฿หຌนิกสน฿จ฿นวทิ ยาศาสตรຏตๅัง฽ต຋฼ดใก

34

6เคลด็ ลับท่ี ฝึกความคดิ สรา้ งสรรค์
และจนิ ตนาการดว้ ยการ
ผสมผสานความรู้

ผมชอบคอมพิวเตอร์เพราะเหมือน
กบั ตัวตอ่ เปน็ ตวั ตอ่ ในคอมพิวเตอร ์ แทนทจ่ี ะ
อย่ใู นโลกแหง่ ความจรงิ จากน้นั ผมเริม่ สนใจ
ด้านประสาทวิทยาศาสตร์และจติ วิทยา ท่ผี ม
ชอบมากทส่ี ุดคือ การเอาศาสตร์หลายแขนงมา
ผสมกนั

นกิ ฼รไิมสน฿จวิทยาศาสตรຏ฽ละทา� การทดลองมาตัๅง฽ต฼຋ ดใกโ ฼มือไ รูจຌ กั ฾ครงการ J’TP นกิ สน฿จ฾ครงการนมๅี าก
฼พราะ฼ปຓนการพฒั นาศกั ยภาพทางวิทยาศาสตรจຏ ากการลงมือทา� เดพຌ บปะบคุ คลตา຋ งโ ซึไงมีความรทูຌ ฼ีไ ชไียวชาญ
ท�า฿หนຌ กิ ม฾ี อกาส฼ริมไ ตຌนทา� ฾ครงงานจริงโ

๡ตอน฼รียนชัๅนประถมศึกษาป຃ทีไ ๆ ผมเดຌรางวัล฼หรียญ฼งินของ สสวท. ฽ลຌวทาง สวทช. กใส຋ง฿บสมัคร
฾ครงการ J’TP มา฿หຌทกุ คนทไีเดຌรบั ฼หรยี ญ ผมอ຋าน฽ลຌวรูสຌ ึกว຋า฼ปຓน฾ครงการทพีไ ฒั นาศกั ยภาพทางวทิ ยาศาสตรຏ
ที฼ไ ราเดຌลงมอื ท�า การ฼ขຌาร຋วม฾ครงการนๅที �า฿หຌ฼ราเดพຌ บปะวทิ ยากร หรอื บุคคลต຋างโ ทีมไ ีความรูຌ ความ฼ชไยี วชาญ
ดาຌ นนันๅ โ ถาຌ ดูสารคดหี รอื วิ฼คราะหกຏ บั คณุ พอ຋ คณุ ฽มอ຋ ยา຋ ง฼ดียว อาจเมด຋ ฼ี ทา຋ กบั เดพຌ บปะผ฼ูຌ ชยไี วชาญจริงโ ผม
จึงสมคั ร฼ขาຌ ฾ครงการ J’TP ตอน฼ริมไ ฼ขยี น฾ครงงาน฿น฿บสมคั ร ผมเมร຋ ຌ฼ู หมอื นกันวา຋ จะท�า฾ครงงานอะเรดี ตอน
฼ดใกโ สไงิ ฽รกทีไผม฼ริไม฼ล຋นคือตวั ตอ຋ ฼ล฾กຌ นา� มาต຋อ฼ปຓนกลเกตามจนิ ตนาการ฽ละสงไิ ทีไ฼หนใ หลงั จากนันๅ ผมชอบ
พวกคอมพิว฼ตอรຏ ฼พราะมัน฼หมือนกับตวั ต຋อ ฽ต຋฼ปนຓ ตัวตอ຋ ฿นคอมพิว฼ตอรຏ ฽ทนทไจี ะอยู຋฿น฾ลก฽ห຋งความจรงิ
จากนๅันผม฼ริไมสน฿จทางประสาทวิทยาศาสตรຏ ิneuroscienceี ฽ละจติ วิทยา ฽ต຋ทีผไ มชอบมากทีไสดุ คือ การ฼อา
ศาสตรหຏ ลาย฽ขนงมาผสมกนั ตอน฼รมไิ ทา� ฾ครงงาน ผม฼อา฼นืๅอหาของสารคดี โ ฼รือไ ง คือ ดนตรีบา� บดั กับการวดั
คลืไนสมอง฼พืไอควบคมุ คอมพวิ ฼ตอรຏมาผสมกนั รวม฼ปนຓ ฾ครงงาน฼กีไยวกบั การวดั คลไืนสมอง฽ลวຌ ฽ปลง฼ปนຓ ขຌอมูล
ทางอารมณຏ จากนๅัน฿ชดຌ นตรีบ�าบดั มาบา� บดั อารมณทຏ างลบ

ผมสน฿จดຌานจติ วิทยา฼พราะคน฼รามีทังๅ พฤตกิ รรม มคี วามคิด บางพฤตกิ รรมด฽ู ลຌวม฼ี หตุผล มหี ลกั การ ฽ต຋
บางทีดู฽ลຌวเม຋น຋ามี฼หตผุ ล฼ลย ฽ตม຋ นั ฼กดิ ขึนๅ กับทุกคน๢

35

7เคลด็ ลับที่ ฝึกฝนทกั ษะ
การหาความรู้
ทถ่ี ูกตอ้ ง

สมัยเด็ก ยงั ไม่มีกระบวนการ หลักการหาคำ ตอบยังหา
แบบสะเปะสะปะ พอเข้าโครงการ JSTP รสู้ ึกวา่ ตัวเองมี
ระบบมากขึ้น รวู้ ่าถ้าทำ เร่อื งน ้ี ควรหาคำ ตอบอย่างไร
ควรถามใคร ถามอยา่ งไรเพ่ือให้ได้สิง่ ทตี่ ้องการ ผมรู้สกึ ว่า
โครงการน้ี ชว่ ยใหผ้ มมองอนาคตตวั เองชดั ขนึ้

นกิ ฼ปนຓ คนชอบลงมอื ปฏบิ ัติ การ฼ขຌาร຋วม฾ครงการ J’TP ท�า฿หຌนิกเดຌรบั การพฒั นาอัจฉรยิ ภาพ
ทางดຌานวิทยาศาสตรຏ฽ละ฼ทค฾น฾ลยีผา຋ นการลงมือปฏบิ ัติกจิ กรรมต຋างโ

๡฾ครงการอไนื โ เม฼຋ นนຌ วา຋ คุณหาความรูมຌ าอย຋างเร ขอ฿หຌคุณมคี วามรຌทู ถไี กู ตຌองพอ฽ลวຌ ฽ต຋฾ครงการ
J’TP กลับกันคือ ความรูຌของคุณ฼ปຓนอะเรกใตาม ขอ฿หຌวิธีการหาความรูຌถูกตຌอง นีไคือสิไงทีไผม
ประทับ฿จ฿น฾ครงการ กิจกรรมคา຋ ยของ J’TP ทไีผมชอบมากทีไสดุ คอื ตอนทไี฼ขาปลอ຋ ย฿หຌ฼รา฽บง຋ กลมุ຋
฽ละ฿ห฾ຌ จทยมຏ า แ ขຌอ ถามว຋า฼ราจะ฽กปຌ ัญหานๅอี ยา຋ งเร ฼รามอี สิ ระทีไจะคิด มอี ิสระทไจี ะนา� วิธีการตา຋ งโ
เมว຋ ຋าจะ฽ปลกหรือหลุด฾ลก฽ค຋เหน ตราบ฿ดทมีไ ที ฤษฎี฽ละ฼หตผุ ลรองรบั ฼รากนใ า� มา฿ชเຌ ดຌ รวมถึง฼รา
เมเ຋ ดคຌ ดิ คน฼ดียว ทัๅงกล຋ุมชว຋ ยกนั ถก฼ถียง ช຋วยกนั บอกว຋าตรงเหนผดิ ตรงเหนถูก ตรงเหนควร฽กຌเข
จนเดຌขอຌ สรุปออกมา การ฼ขຌารว຋ ม฾ครงการ J’TP ชว຋ ยพฒั นาผม฼กียไ วกบั กระบวนการหาคา� ตอบ
สมัย฼ดกใ ยงั เม຋มกี ระบวนการ หลักการหาค�าตอบยงั หา฽บบสะ฼ปะสะปะ พอ฼ขาຌ ฾ครงการ J’TP
ผมรຌูสกึ ว຋าตวั ฼องมีระบบมากขๅึน รຌวู า຋ ถาຌ ท�า฼รอืไ งนีๅ ควรหาคา� ตอบอย຋างเร ควรถาม฿คร ถามอยา຋ งเร฼พอไื
฿หຌเดຌสิไงทีไตຌองการ ผมว຋า฾ครงการนๅี ชว຋ ย฿หຌผมมองอนาคตตวั ฼องชดั ขึๅน จุดท฽ีไ ตกตา຋ งจากทีไอไืนคือ
ผมเดลຌ งมอื ทา� ฾ครงการจริงโ ถงึ แ ป຃ ถຌา฼ปนຓ ฽นวการสอบ ฼ราม຋ุงมไนั ฽ค຋ โ–ใ อาทติ ยຏ หรือ ใ–ไ ฼ดอื น
อาจประสบความส�า฼รใจ หรอื พอประสบความส�า฼รจใ เดຌบาຌ ง ฽ต຋฿นสว຋ น J’TP ฼ราตຌองค຋อยโ คลุกคลี
กับสงิไ ท฼ไี ราท�า คอ຋ ยโ ฼รไมิ ตຌนตัๅง฽ตศ຋ ูนยຏ ตๅัง฽ตเ຋ ม຋รูอຌ ะเร฼ลย จนค຋อยโ ฼ขาຌ ฿จ ฽ละท�าสงิไ ตา຋ งโ เดຌ
การเปถงึ จุดนันๅ เดຌ ฼ราตຌองรຌูตวั ฼องกอ຋ นว຋า฼ปຓนสิไงท฼ีไ ราชอบ หรอื อยากทา� จรงิ เหม ถาຌ เม຋฿ช຋ กใเมม຋ ที าง
เปถงึ จดุ นันๅ เด๢ຌ

36

ก�ุ ญ�แ�จ�แ�ห่�ง�ค�ว�า�ม�สำ��เ�ร็�จ

ครอบครวั ตนั ตวิ สั ดาการ�

มีแนวคดิ ในการสง่ เสรมิ การเรียนรู้ของลูก
โดยดจู ากความชอบของลกู เปน็ หลัก�

คณุ พอ่ �คณุ แม่คอย

สังเกต

ดูวา่ ลกู ชอบอะไร�และคอย

สนับสนุน

ให้ลกู ได้ทำ�ในสิ่งท่ตี ัวเองชอบ�

บางเรือ่ งทคี่ ุณพ่อคณุ แมเ่ หน็ วา่ เป็น
ส่ิงสำ�คัญท่ลี ูกต้องเรียนรู้
จะกระตุน้ ใหล้ ูกไดล้ องทำ�ดู

37

จงรัก
ในสงิ่ ทที่ ำ�
และทำ�
ในสิ่งทรี่ ัก

38

ครอบครัว

ความเจริญ

คุณแม่เลีย้ งลกู เอง คอยดูลูกตลอด ร้วู า่ เด็กคนน้ี
ไม่เหมาะกับห้องเรียนทั่วไป อยากให้ไปโรงเรยี นท่ี
สอนใหเ้ ด็กคิดเอง โชคดีที่มคี นมาส่งเสริม เขาจึงได้
รบั โอกาสที่ด ี เราพาเขาไปเรียนรธู้ รรมชาติ สมั ผัส
กับของจริงในธรรมชาติตลอด
ทั้งๆ ทล่ี ูกเรียนแค่อนบุ าล ลูก
แยกสีล�าต้นของต้นไม้ได้ว่ามี
หลายสี ไมใ่ ชแ่ ค่สีน้ำ ตาลอย่างท่ี
ครสู อน เราไม่ไดท้ ้วงติงคณุ ครู
แต่จะส่งเสรมิ ลูกเอง คอยเสรมิ
ความม่ันใจ สร้างกำ ลงั ใจให้

39

คุยกับคุณแม่

คุ�ณ�ล�ั ด�ด�า��ค�ว�า�ม�เ�จ�ร�ิ ญ

� คณุ ลดั ดา� ความเจริญ� คณุ แมข่ อง�
“บิ๊ว”� กชกร� ความเจริญ� นิสิตปีที่ 3
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วศิ วกรรมศาสตร ์ จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั
เล่าเคล็ดลับการเล้ียงดูลูกต้ังแต่เล็กว่า
ดูแลลูกตลอด เลี้ยงมาเองกับมือ จึง
สังเกตเห็นว่าลูกมีแววท้ังสายวิทย์และ
สายศิลป์ ลกู เป็นคนชา่ งสังเกตต้งั แต่เด็ก
สิ่งที่ลูกสังเกตจะสะท้อนออกมาทาง
ภาพวาดซึง่ เป็นผลงานของลกู

40

๡คณุ ฽มม຋ ีลกู โ คน ตังๅ ฽ต຋฼ขา฼ลใกโ คณุ ฽มเ຋ มช຋ อบพาเป฼ดิน฼ล຋น฿นหาຌ งสรรพสินคาຌ
฽ต຋พาเป฼ทีไยวตา຋ งจังหวัด พอปดຂ รຌานวนั อาทิตยຏสักประมาณบา຋ ย ใ ฾มง จะขับรถเปกบั
฼พไอื นคุณพอ຋ นຌองบวๆิ เปทานขຌาว฼ยนใ ทีไบาຌ นคุณลุงจนั ทรຏ ฽บบชาวบຌานโ หา຋ งจากอดุ รธานี
ประมาณ โเ กิ฾ล฼มตร ฼พอไื นคุณพอ຋ นຌองบวๆิ มลี กู วัยเล຋฼ลไียกนั ใ คน ลกู ฼ราอกี โ คน รวมกนั
฼ปຓนทีม฿หญ຋ พอเปถงึ กใปลอ຋ ย฿หຌลูกวิไง฼ลน຋ ตามทุง຋ นา ตามสวน ตามสระน�ๅา ฽ลຌวคุณ฽ม຋คอย
นไงั ดู ท�า฿ห฼ຌ หนใ วา຋ ลกู ฼ราชา຋ งสัง฼กต ฼ขาชอบดูตนຌ เม฿ຌ บหญาຌ

วันหนไึงคุณ฽ม຋เดตຌ ຌน฾กสนมา ใ ตนຌ ฿บสวยมาก ลกู ถามว຋า฿บอะเร เม฼຋ หนใ รຌูจัก฼ลย ฼รา
บอกวา຋ ตຌน฾กสนจຌะ ปลูกงา຋ ยมากนะ สมัย฽ม຋฼รยี นวิทยาศาสตรตຏ ຌอง฼อาเป฼พาะช�า฿หรຌ าก
งอก พอ฼หนใ วา຋ ลกู สน฿จคณุ ฽มก຋ ใ฼อากไงิ ฾กสน฿สข຋ วดน�าๅ ฿สโ ใ ฿บ ของคณุ ฽ม຋หนไึง฿บ ของ
นຌองบิๆวกับพชีไ ายคนละ฿บ คุณ฽ม຋฼อาคัต฼ตอรຏมาขดู โ กงไิ ฾กสน ฼พไอื ฿หຌ฼ขาสงั ฼กต฼วลาราก
งอกออกมา คุณ฽มเ຋ มข຋ ดู ดาຌ นล຋างสุด ฽ตข຋ ดู บร฼ิ วณสงู ขๅนึ จากปลายกงิไ แ นวๅิ พอรากงอกมนั
กงใ อกตรงทคีไ ณุ ฽มข຋ ดู นอຌ งบวิๆ สงั ฼กต฼หนใ ฽มอຌ ย฽຋ู คช຋ นัๅ อนบุ าล แ

วนั หนงไึ คณุ คร฿ู หวຌ าดภาพตนຌ เมຌ นอຌ งบวๆิ วาดตามท฼ไี หนใ ฽ละ฼ขาຌ ฿จ ฼มอไื คณุ ครสู ง຋ ผลงานคนื
ปรากฏวา຋ คณุ ครกู าผดิ ทภไี าพของนอຌ งบวๆิ นอຌ งบวๆิ ฼สยี ฿จมาก คณุ ฽มม຋ าดวู า຋ ลกู วาดผดิ ตรงเหน
ปรากฏว຋าตนຌ เมทຌ นไี อຌ งบๆิววาด รากเมเ຋ ดงຌ อกจากดาຌ นลา຋ งสุด ฼พราะ฼ขาวาด฼หมอื นตຌน฾กสน
ทบีไ ຌาน ทรไี ากงอกจากจดุ ทีไ฼ราขดู ซงไึ สงู จากปลายกไงิ ขึๅนมา แ นๅิว นอຌ งบิๆวถามวา຋ ทา� เม฼ขาผดิ
฿น฼มไอื วาดจากความ฼ปนຓ จรงิ คณุ ฽ม຋จงึ อธิบายว຋า ตຌนเม฾ຌ ดยทวไั เปงอกจาก฼มลดใ รากจึงอยู຋
ล຋างสดุ ฿นขณะทไีตนຌ ฾กสนของ฼รา ตัดกไิงมา฼พาะชา� รากจึงงอกตา຋ งกัน ลกู เม຋ผิดนะ ฿น฼มไือ
ลกู วาดจากของจรงิ เม຋เดจຌ ากจนิ ตนาการ ฼หตกุ ารณຏครัๅงนนๅั ท�า฿หຌรวຌู ຋า ลกู ชา຋ งสัง฼กต

41

฼มอืไ นอຌ งบิๆว฼รยี นชันๅ อนุบาล โ คณุ ครู฿หวຌ าดภาพตนຌ เม฿ຌ นวชิ าศลิ ปะ ครสู อนว຋า฿บเมຌมสี ี
฼ขยี ว กงไิ เมຌมสี ีนาๅ� ตาล ฽ตก຋ งไิ เมຌของนอຌ งบๆิวระบายทงัๅ สดี �า นา�ๅ ตาล ฼ขยี วออ຋ น ฼ขียว฽ก຋ ฽ละ
฼หลือง ฼ปຓนสีตนຌ เมຌจรงิ โ ทไี฼ขาสัง฼กต฼หใน ฼ขาเดຌ฽ค຋ ๆ คะ฽นน ฼ตมใ แเ ฼พไือนโ ทีรไ ะบายสี
นๅา� ตาล฼หมอื นกนั หมด คณุ ครู฿หຌ แเ ฼ตใม แเ ทกุ คน นอຌ งบๆวิ กลบั มาถามว຋า ท�าเมคะ฽นน
ศลิ ปะของหนเู ดนຌ อຌ ยมาก คณุ ฽มถ຋ ามวา຋ ทา� เมลกู ระบายส฽ี บบนีๅ ฼ขา฼ลา຋ วา຋ ฼ขา฼หนใ ฽บบนจีๅ รงิ โ
฼พราะ฼ราพาเป฼รียนรຌูธรรมชาติ สมั ผสั กับของจรงิ ฿นธรรมชาตติ ลอด ทงๅั โ ทลีไ ูก฼รยี น฽ค຋ชนัๅ
อนบุ าล ฽ต฽຋ ยกสีล�าตຌนของตຌนเมຌเดวຌ ຋ามีหลายสี เม฿຋ ช຋฽ค຋สนี าๅ� ตาลอย຋างทไีครสู อน ซงไึ คุณครมู อง
เม฼຋ หใน ฼รา฿หຌกา� ลัง฿จลูก บอกลูกว຋าถึงคร฿ู หคຌ ะ฽นนลกู ๆ ฼ตมใ แเ ฽ตค຋ ุณ฽ม฿຋ หຌ แเ ฼ตใม แเ นะ
ลกู เมต຋ อຌ งสน฿จคะ฽นนทคไี ณุ คร฿ู หຌ฼ลย ฼วลา฼กิด฼รืไอง฽บบนๅ฼ี ราเมเ຋ ดຌทຌวงตงิ คุณครู ฼พราะเม຋
อยากมปี ญั หา ฽ต຋฼ราส຋ง฼สริมลกู ฼อง ฼วลาลูกกลับจาก฾รง฼รียน฼ราคอยถามว຋า วนั นๅ฼ี ปนຓ อยา຋ งเร
คอย฼สริมความมไนั ฿จ สราຌ งกา� ลัง฿จ฿หຌ คณุ ฽มก຋ ับลกู โ ผกู พนั กนั ตลอด ฿กลชຌ ิดกันตลอด
พอตดิ ตามลกู ตลอดทา� ฿หรຌ วຌู า຋ ฼ดกใ คนนเๅี ม฼຋ หมาะกบั หอຌ ง฼รยี นทวัไ เป อยาก฿หลຌ กู ฼รยี น฿น฾รง฼รยี น
ทไีปล຋อย฿หຌ฼ดกใ คิด฼องบาຌ ง เมจ຋ า� กดั ความคิดหรอื จนิ ตนาการของ฼ดใกจน฼กนิ เป ทไีอดุ รฯ เม຋มี
฾รง฼รียน฽นวนๅี ฾ชคดที ไีมคี นมาสง຋ ฼สรมิ ทา� ฿หຌเดรຌ บั ฾อกาสดี

นอຌ งบวๆิ ฼ปຓนคน฼งียบ นงไิ ง຋าย อะเรกเใ ดຌ เมจ຋ ุกจกิ ช຋างสัง฼กตสไิง฼ลกใ โ นຌอยโ ทคีไ นทัไวเปเม຋
คอ຋ ย฼หใน ถาຌ สน฿จสไิงเหนจะ฼จาะลึก฽ละมุง຋ เปจดุ นนๅั บๆิวชอบสตั วຏ฼ลๅยี งมาก ฼คยขอ฼ลๅยี งหมา
฽ตบ຋ าຌ น฼ราเมอ຋ า� นวย ฼ปนຓ ตกึ ฽ถว คณุ ฽มอ຋ ธบิ าย฼หตผุ ลวา຋ ถาຌ ฼ลยีๅ ง ลกู ตอຌ งรบั ผดิ ชอบชวี ติ ฼ขานะ
ลกู รับผดิ ชอบตวั ลูกเด฽ຌ ค຋เหน ฼อาหมามา฼ลยีๅ ง ถึง฼วลาตຌอง฿หอຌ าหาร อาบนๅา� พาเป฼ดนิ ฼ล຋น
เปขบั ถ຋าย ตอຌ ง฼กใบอึ฿ห฼ຌ รียบรอຌ ย ฽ต຋ลกู ยังอยาก฼ลีๅยงอยู຋ ตอนอนบุ าล฼ขาเปตลาดกับคุณ฽ม຋
฼หใน฼ปຓดยอຌ มสนี า຋ รกั โ ฼ขาอยากเดมຌ าก คุณ฽มบ຋ อกว຋า ฼อาเป฼ลๅียงเม຋เดนຌ ะ สงสาร฼ขา ฼ขามี
ชวี ิต ถาຌ ฼ลีๅยง฽ลวຌ ตาย ฼ราบาปนะ ฼ขาจะ฼อา฿หຌเดຌ คุณ฽ม຋บอกวา຋ ถຌาลกู กลຌาจับ จะซอๅื ฿หຌ ฼ขา
฿ชຌ โ นวๅิ หวิๅ ขๅนึ มา ฼รากใตก฿จ ฼พราะนไัน฼ปนຓ ฼ทคนคิ หวๅิ สัตวຏทีไถกู ตอຌ ง ฼หมอื นหวๅิ ฽มว ซไึงคณุ ฽ม຋
เม฼຋ คยสอน คณุ ฽ม຋฼ลยบอกว຋า อยากซๅือ฿หຌนะลกู ฽ต຋ถาຌ มนั ตายละ຋ ฿นทีไสุด฼ขากใยอม๢

42

ความสามารถดຌานศิลปะ฽ละวิทยาศาสตรຏของบๆิวทีไคุณ฽ม຋จ�าเดຌดีคือ การปัຕนดินนๅ�ามันทไี
บิๆวชอบมาก ชนะการประกวดหลายครงัๅ การประดษิ ฐขຏ อง฼ล຋นจากกล຋องลัง ทีไบຌานขายของ
จึงมีลงั กระดาษ฼ยอะ บิๆวน�าลังกระดาษมาทา� ฼ปนຓ บาຌ น ฼ปຓนปน຅ หนังสตกิๆ เมค຋ อ຋ ย฼ลน຋ ตกຍุ ตา
ชอบรือๅ ของ฼ลน຋ มากกวา຋ ฼ช຋น รๅือรี฾มต อยากรຌวู ຋าขาຌ ง฿นมอี ะเร ทา� งานอยา຋ งเร มีกลเกอยา຋ งเร
ตอน฼ดใกโ บิๆวชอบ฼รืไองกลเกมาก อาจ฼พราะคุณ฽ม຋ซๅือของ฼ล຋นพวกทไีตຌองประกอบมา฿หຌ
นานโ ทถี งึ ซือๅ ตຍุกตา฿หຌ อีกตัวอยา຋ งทีไคุณ฽มจ຋ า� เดดຌ คี ือการຏดวัน฽ม຋

๡ตอน฼รียนทไี฾รง฼รียน฼ซนตຏ฼มรไี จังหวัดอุดรธานี ลูกมีผลงานตลอด ฾ดย฼ฉพาะดຌาน
ศลิ ปะ ปนัຕ ดินนาๅ� มันนไชี นะตลอด ตอนอนุบาล ใ นอຌ งบวิๆ ประดิษฐຏการดຏ วัน฽ม຋ หัวขอຌ ปน຃ ัๅนคอื
ประดิษฐ฿ຏ หຌ฼หมอื นของจริง ฼ขา฼อาตຍุกตาบารຏบีมๅ าตดั ผม฽ปะโ ลงเป฿นการดຏ ผมตกຍุ ตาบารบຏ ีๅ
สที อง฼ปนຓ ตวั ฼ขา สว຋ นคณุ ฽ม฼຋ ปนຓ สดี า� สว຋ นความสามารถทางวทิ ยาศาสตรຏ ตอน฼รยี นประถมตนຌ
฼ขาเปตอบคา� ถามวิทยาศาสตรຏ คณุ ฽ม຋ปล຋อย฿หຌ฼ขาตัดสนิ ฿จ฼องว຋าจะ฼ลือกทางเหน สว຋ นตวั
คดิ ว຋า ฽มຌ฼รียนวิทยาศาสตรຏ฽ตเ຋ มอ຋ ยาก฿หຌทๅงิ ศลิ ปะ ศิลปะส�าคัญมาก ฼วลาลูก฼ขาຌ หຌอง฽ลบใ
ตຌองวาดรูป รูปจะเมบ຋ ิด฼บยีๅ ว ตอนนๅัน฽ม຋คดิ ฽ค຋นันๅ เมเ຋ ดຌคิดว຋าลูกจะเปเกลขนาดเหน พอจบ
ชๅนั ประถม ใ ลูกมา฼รยี นชันๅ ประถม ไ–ๆ ทีไ฾รง฼รียนอนบุ าลอุดรธานี ฼รยี นชนๅั มธั ยม แ–ใ ทีไ
฾รง฼รยี นอดุ รพทิ ยานกุ ลู ระดบั มธั ยมปลายมา฼รยี นท฾ไี รง฼รยี นดรณุ สกิ ขาลยั กรุง฼ทพค຋ะ๢

ดวຌ ยอปุ นสิ ัยของบวิๆ ทีมไ คี วามมุง຋ มนัไ ฽ละมีความรบั ผดิ ชอบมาก ฼มอไื ทา� อะเรจะทา� ฿หຌส�า฼รใจ
฿หຌดีทไสี ุด ตอนอยู຋ชๅันประถมปท຃ ีไ 5 บๆวิ ทดลองประดิษฐ฾ຏ คมเฟ฼พอืไ สง຋ ประกวด฽ละท�า฿หเຌ ฟดับ
ทงัๅ บาຌ น

๡ตอน฼รียนอยู຋ชๅันประถม 5 ฼ขาสน฿จประดิษฐຏผลงาน฼พืไอส຋งประกวด฿นงานสัปดาหຏ
วิทยาศาสตรຏ นຌองบิๆว฼หใน฾คมเฟของคณุ ฽มก຋ สใ น฿จ บอกว຋าลูกจะประดษิ ฐຏ฾คมเฟนะ พอ฼ขา
฼อาเปส຋งคณุ ครกู อ຋ นวันงานหนงไึ วัน คุณครูชมวา຋ ดจี งั ฼ก຋งมาก คุณ฽มท຋ �า฿หຌหรือคะ คณุ ฽ม຋
บอกว຋าเม฿຋ ช຋ค຋ะ ลกู ท�า฼อง ฽ต຋คุณครเู ม຋฼ชอไื กลบั บอกว຋า ท�าออกมาดีโ อย຋างนีๅส຋วน฿หญ຋
ผปูຌ กครองทา� ฿หทຌ กุ คน ฽ลวຌ คณุ ครพู ดู ขนๅึ วา຋ ฼สยี ดายจงั นา຋ จะ฿ชเຌ ฟบาຌ นเดนຌ ะคะ ฼ทา຋ นนๅั ฽หละคะ຋
฼ปຓน฼รอไื ง฼ลย นอຌ งบๆวิ ถามคณุ ครู฼ลยวา຋ คณุ ครูคะ ถຌาหนสู ຋งพรุง຋ นทๅี ันเหมคะ คุณครูบอกว຋า
เดຌค຋ะ หมด฼ขตพรุ຋งนๅี พอกลับจาก฾รง฼รียนนຌองบิๆวทดลองท�า฼ลย ปรากฏว຋าเฟชอรຏตค຋ะ
฼พราะลองกับเฟบຌาน เฟดบั ทงัๅ หลัง หลังจากนนัๅ คณุ ฽มบ຋ อกลกู ว຋า ฼วลาทา� อะเรตอຌ งอย฿ู຋ น
สายตาคณุ ฽ม຋ ถาຌ อยากทดลองอะเรคณุ ฽มจ຋ ะคอยส຋ง฼สริม฿หຌท�า฿นสไงิ ทไี฼ขาสน฿จคะ຋ ๢

43

1เคล็ดลับที่
ดแู ลอย่างใกลช้ ดิ
และสง่ เสรมิ ในสิ่งท่ลี กู ชอบ

คณุ แมด่ แู ลลกู อยา่ งใกลช้ ดิ ตลอดเวลา เลย้ี งลกู มาเอง
กับมือ สังเกตว่าลูกมีแววทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
เป็นคนช่างสังเกตมาตั้งแต่เด็ก เมื่อรู้อย่างนี้เราจึง
สนับสนุน ส่งเสริมลูกได้ถูกทาง เขาสนใจอะไรเรา
สนบั สนุนไปทางน้ัน

คณุ ฽ม຋฿หຌอิสระกบั ลกู ฼ตใมทีไ เมก຋ า� หนดว຋าลูกตຌอง฼รียนอะเร
อาชีพ฼ดียวทไีคุณ฽ม຋เม຋อยาก฿หຌลูก฼ปຓน฼ลยคือหมอ คุณ฽ม຋
พยายาม฼กลยๅี กล຋อมจนลูก฼ปลไยี น฿จ
๡ตอน฼ดกใ โ นอຌ งบิๆวอยาก฼ปนຓ หมอมาก ฼วลาเปหาຌ งสรรพสินคຌา พาเปมุมของ฼ลน຋ ฼ขา฼ลือกของ฼ล຋นทไี
฼ปຓน฼ครไืองมือ฽พทยຏอย຋าง฼ดียว พอเป฽มค฾คร฼ขาจะซืๅออีก คุณ฽ม຋ถามว຋า จะซๅืออีกท�าเม ทไีบຌานมี฽ลຌวนะ
คณุ ฽มต຋ ก฿จกบั ค�าตอบ฼พราะอะเรรเຌู หมคะ ตอนนันๅ ฼ขาอย฽຋ู ค຋ชๅันประถม แ ฼ขาบอกคณุ ฽ม຋วา຋ เม฼຋ หมือนกนั
ชดุ นมีๅ สี มุดบนั ทึก พอเดยຌ ินอยา຋ งน฼ๅี ราตຌองยอม฼ขา คิดวา຋ ฼ขาตอຌ ง฼ปຓนหมอ฽น຋฼ลย ฼วลาเปคลนิ ิก฼ขาขอทดลอง
ฟงั หูฟงั ของหมอ คณุ ฽ม຋เมอ຋ ยาก฿หຌ฼ขา฼ปຓนหมอคะ຋ สงสาร฼ขา หมอตอຌ ง฼รียนหนัก ท�างานหนกั ถຌาลูก฼ปຓนหมอ
กลางวันทา� งาน฾รงพยาบาล ตก฼ยในมาท�างานทไคี ลินกิ ฼สารຏ อาทิตยเຏ ม຋มวี ันหยุด ฽ลຌวตຌองด฽ู ลครอบครวั อกี
อย຋าง฼พืไอนคุณ฽ม຋ ฽ฟน฼ขา฼ปຓนคุณหมอผ຋าตัดสมอง฿นจังหวัดอุดรฯ ฾รงพยาบาลมีหมอผ຋าตัดสมองคน฼ดียว
฼กดิ อุบัต฼ิ หตุอะเรมาจะถูกปลกุ กลางดกึ ตลอด บางทีญาติเม฼຋ ขຌา฿จกเใ ปซกั เซຌ คุณหมอตอบเมเ຋ ดຌ฼พราะคนเขยຌ ัง
เมฟ຋ นຕ຅ หลงั ผา຋ ฼สรจใ คณุ หมอกลบั เปพกั ทบีไ าຌ น ญาตกิ เใ ป฼ชคใ อกี วา຋ บาຌ นคณุ หมออยท຋ู เไี หน ฽ลวຌ ตามเปถงึ บาຌ น ฼ทยไี งคนื
ตี แ เปกดออด฼รยี ก ถามวา຋ ญาต฼ิ ขาทไปี ระสบอุบัติ฼หตุ฼ปຓนยังเง รอดเหม ฟนຕ຅ เหม เม຋เดหຌ ลับเมเ຋ ดຌนอน ฼รา฼ลย
฼กลีๅยกลอ຋ ม฼ขา ฼ขา฼ปຓนผຌหู ญงิ ตอຌ งดู฽ลครอบครัว ถຌาทา� หนຌาทีบไ กพร຋อง อาจ฼กดิ การหยา຋ รຌางเดຌ เมอ຋ ยาก฿หຌ
ประสบความสา� ฼รจใ ดຌานอาชีพการงานอยา຋ ง฼ดยี ว คณุ ฽ม฿຋ ชຌ฼วลานานมากกว຋าจะ฼กลยีๅ กล຋อมส�า฼รจใ หลงั จากนๅัน
คณุ ฽มเ຋ ม຋฼คยตกี รอบชีวิตลูกอกี ฼ลยนะคะว຋าตຌอง฼รียนอะเร อยา຋ งเร ฿หอຌ ิสระลูก฼ตใมทไี ทุกวันนกๅี ารศกึ ษา฼ปลไยี น
เป฼ยอะมากโ ฼ปลีไยนจนคุณ฽มต຋ ามเม຋ทัน฽ลวຌ พอ฼ขา฼ขຌามหาวทิ ยาลยั คณุ ฽ม຋บอก฿หຌเปคยุ กบั อาจารยຏทไปี รึกษา
฽ลຌวตัดสนิ ฿จ฼ลย คณุ ฽มร຋ อดคู วามสา� ฼รจใ ของลกู ฼ทา຋ นๅนั ๢

44

2เคลด็ ลบั ท่ี ใหค้ วามรู้
คคู่ ณุ ธรรม


เด็กดีกับเด็กเก่งไม่เหมือนกัน
คุณแม่กลัวมากกับเด็กเก่งแต่
ไม่ดี ไม่มีคุณธรรม ความเก่งแต่
ไม่มีคุณธรรม เมื่อโตขึ้นน่ากลัว
มากหากเขามาเป็นระดับบริหาร
ประเทศ

นอกจาก฼ฝງาดูความส�า฼รใจของลูก฽ละ฿หຌอิสระกับลูกอย຋าง฼ตใมทไี฿นการ฼ลือก฼สຌนทาง
ทไีลูกชอบ คุณ฽ม຋คอยสอนลูกอยู຋฼สมอ฼รืไองคุณธรรม฽ละจริยธรรม หวัง฿หຌลูก฼ปຓนคนดี
เม຋จ�า฼ปຓนตอຌ ง฼ก຋งกเใ ดຌ ฽ละคณุ ฽มด຋ ฿ี จมากถาຌ ม฿ี ครชมว຋าลกู ฼ปนຓ คนดี

๡บอกลูกตลอดว຋า เม຋เดຌอยาก฿หຌคนอืไนชมว຋าลูก฼ก຋ง ฼ปຓนค�าชมทีไคุณ฽ม຋เม຋เดຌปลืๅม฼ลย
คณุ ฽มจ຋ ะปลืมๅ ทนั ทีท฼ีไ ขาบอกวา຋ ลูก฼ปนຓ ฼ดกใ ดี ฼รา฽ยก฽ยะ฿หຌลกู ฼หนใ วา຋ ฼ดใกดีกับ฼ดใก฼กง຋
เม຋฼หมือนกันยังเง ฼พราะว຋าคุณ฽ม຋กลัวมากกับ฼ดใก฼ก຋ง฽ต຋เม຋ดีเม຋มีคุณธรรม ความ฼ก຋ง฽ต຋
เม຋มีคุณธรรม ฾ตขึๅนน຋ากลัว ถຌา฼ขาเป฼ปຓนระดับบริหารประ฼ทศ ฼ขาท�าอะเรอัจฉริยภาพ
มาก฼ลย ฽ตถ຋ าຌ เมม຋ คี �าว຋าดคี อยประกบ ฼ขาสามารถพลกิ ประ฼ทศ พลกิ ทกุ อยา຋ งเดຌหมด฼ลยคะ຋
นไนั คอื สงไิ น຋ากลัว คุณ฽ม຋พูดกับลูกตลอดวา຋ อยากเดຌลูกทีไ฼ขาชมว຋า฼ปຓน฼ดกใ ดมี ากกว຋า๢

45

3เคล็ดลับท่ี สิ่งแวดล้อมท่ีดมี ีผลตอ่
พัฒนาการของเด็ก


การทล่ี กู เข้าไปอย่โู ครงการ JSTP โชคดตี รงทวี่ า่ เด็กถูก
แวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมดีๆ แต่ละคนความคิดเจ๋งๆ ทั้งนั้น
เหมือนเราปลูกต้นกล้าค่ะ น้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไปใน
ทีน่ าดีๆ ถูกแวดล้อมด้วยอาจารยซ์ ง่ึ เป็นปยุ๋ ท่ีด ี ทำ ใหเ้ ขาเติบโต
เป็นต้นกล้าที่งดงาม โครงการนี้ส่งเสริมคุณธรรมด้วย พา
เขา้ วดั ถกู แวดลอ้ มดว้ ยส่งิ ดีๆ ไปหมด

คณุ ฽มร຋ จຌู ัก฾ครงการ J’TP จากการ฽นะน�าของ ดร.พนั ธຏุวงศຏ คณุ ธนะวฒั นຏ ซไึง฼ปนຓ ญาติกัน ท�า฿หຌ
สองคน฽ม຋ลกู สน฿จมาก ฼พราะ฼ปຓน฾ครงการทตีไ รงกบั ความสน฿จของลูก บิวๆ สมคั ร฼ขาຌ ฾ครงการตอน
อยมู຋ ธั ยมตนຌ ฾รง฼รียนอุดรพทิ ยานุกูล คุณ฽ม຋บอกว຋าการทีไบๆิวเด฼ຌ ขาຌ ฾ครงการนีๅทา� ฿หเຌ ดรຌ ับการส຋ง฼สรมิ
ทางดาຌ นวทิ ยาศาสตรຏอยา຋ งถูกทางจนถึงปจั จุบนั

๡฾ครงการ J’TP ฼ปຓน฾ครงการทดไี มี าก ตรงกับความสน฿จของลูก ฼ขาสน฿จวิทยาศาสตรຏ คณุ ฽ม຋
เมร຋ ูຌวา຋ จะส຋ง฼สรมิ ตรงเหน เมเ຋ ดรຌ อຌู ะเร฼ยอะ฽ยะ เม຋เดຌอย຋ู฿นวงการศกึ ษา พอ฼ขาຌ ฾ครงการ J’TP
฼ขาเดคຌ วามร฼ຌู ยอะมาก การ฼ขาຌ คา຋ ยทา� ฿หຌลูกมีความรูຌทไหี ลากหลาย เด฼ຌ รยี นรูຌจากประสบการณຏจริง
พอเป฼รียนทไี฾รง฼รยี นดรุณสิกขาลยั ที฼ไ ปดຂ ฾อกาส฿ห฼ຌ ดใกทา� ทกุ อยา຋ ง฼อง ฼รยี นรู฼ຌ อง ยิไงสง຋ ฼สริมการ
฼รียนรูຌ฼ขຌาเป฿หญ຋ นຌองบิๆว฼ขຌา฾ครงการ J’TP มาตัๅง฽ต຋ ม.ตຌน ท�า฿หຌเดຌรับการพัฒนามาก฼รืไอง
กระบวนการคิด฽ละความชอบดຌานวิทยาศาสตรຏ ตอนประถมลูกชอบวิทยาศาสตรຏมาก ถຌาเม຋มี
฿ครมาชว຋ ยสง຋ ฼สริม อาจ฼ลกิ ชอบเปเดຌ พอ฼ขຌา฾ครงการ J’TP ลกู ฼ลา຋ ฿หฟຌ ังว຋า ฾อ฾ຌ ฮ อ มี฽ต຋คนชอบ
วิทยาศาสตรຏ฼หมือนกัน ฽ต຋ละคนความคิด฽บบ฼จຎงโ พอมาคุยมา฽ลก฼ปลีไยนกันมัน฼จຎงมาก฼ลย
ลูก฼ลยชอบวิทยาศาสตรจຏ นถงึ ตอนนๅี๢

46

คุยกบั ลูก

ก�ช�ก�ร��ค�ว�า�ม�เ�จ�ริ�ญ

4เคลด็ ลบั ที่ พฒั นาทกั ษะ
การเชอ่ื มโยงความรู้
ทห่ี ลากหลาย

ถ้าเรารูห้ ลายๆ เรอื่ ง หาความเชื่องโยงได ้ มนั เจง๋ กวา่ การท่ีเราร้ลู ึกๆ ด้านเดยี ว
ปัจจุบนั คนรู้ดา้ นเดยี วเยอะ การรู้ลกึ ดา้ นเดียวเหมอื นทำ งานวิจยั อยู่ด้านเดียว
เราไมร่ ้วู ่างานเราไปสร้างผลกระทบกบั สังคมอยา่ งไร ไม่รวู้ ่าสิ่งทเี่ ราทำ นัน้ ดจี รงิ ๆ
หรอื เปล่า

๡บิๆว๢ กชกร ความ฼จรญิ มีความฝัน฿นวัย฼ดใกวา຋ อยาก฼ปนຓ นักประดิษฐ฽ຏ ละนกั วิทยาศาสตรຏตงัๅ ฽ต຋
฼รยี นชๅันประถมปลาย ตังๅ ฽ต຋รຌูว຋าวิทยาศาสตรคຏ ืออะเร ตรงกับความสน฿จของตวั ฼องทไีชอบสัง฼กต
ทกุ อยา຋ งรอบตัว พอเด฼ຌ รียนวิทยาศาสตรຏกตใ อบ฾จทยตຏ ัว฼องเดพຌ อดี นอกจากวทิ ยาศาสตรຏ฽ลຌว บวิๆ ยงั
สน฿จศาสตรຏอกี หลายโ ดຌาน ฼ช຋น มนษุ ยศาสตรຏ ความสมั พันธรຏ ะหว຋างบุคคล ปรัชญา ฽ละรฐั ศาสตรຏ
฼พราะชอบหาความ฼ชืไอม฾ยงของ฽ต຋ละอย຋าง ท�า฿หຌตัดสิน฿จ฼รียนทีไภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตรຏ จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลยั

๡บิๆว฼ลือก฼รียนวิศวกรรมอุตสาหการ฼พราะเดຌ฼รียนทุกอย຋าง ฽มຌเม຋ลงลึก฼ท຋าวิศวกรรมสาขาอืไน
฽ตบ຋ ิวๆ มองวา຋ ถาຌ ฼รารຌหู ลายโ ฼รืไอง หาความ฼ชอืไ ง฾ยงเดຌ มัน฼จຎงกวา຋ การรลຌู ึกโ ดຌาน฼ดียว ปัจจบุ นั
คนรຌูดาຌ น฼ดียว฼ยอะ การรูลຌ กึ ดาຌ น฼ดียว฼หมอื นกับ฼ราทา� งานวจิ ยั อย຋ูดຌาน฼ดียว เม຋รຌวู ຋างานของ฼ราเป
สราຌ งผลกระทบกบั สงั คมอยา຋ งเร เมร຋ วຌู ຋าสไงิ ทีทไ า� นัๅนดีจรงิ โ หรอื ฼ปลา຋ ฼รา฽ค຋ทา� ฿หຌเดผຌ ลลัพธอຏ อกมา
ทา� ฿หบຌ วิๆ ตดั สนิ ฿จ฼ลือก฼รียนวศิ วกรรมอตุ สาหการ๢

47


Click to View FlipBook Version