BS_Library Download PDF
  • 453
  • 100
เลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์
"เลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์" ถ่ายทอดเรื่องราวการเลี้ยงดูลูกหลานที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จาก 13 ครอบครัว ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ JSTP ของ สวทช. ในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ให้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ละครอบครัวจะมีแง่มุมในการเลี้ยงดูลูกหลานให้ค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แตกต่างกัน
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications