The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือเตรียมสอบโอเน็ต O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by BS_Library, 2019-12-10 23:22:23

คู่มือเตรียมสอบโอเน็ต O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย

คู่มือเตรียมสอบโอเน็ต O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย

Keywords: ภาษาไทย

;;;;;;;;

คูม่ อื เตรยี มสอบ O-NET

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 3

วชิ า ภาษาไทย

ประกอบด้วย
❖ ขอ้ สอบเก่าวิชาภาษาไทย

ท่มี า: สถาบันทดสอบทางการศกึ ษาแห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน)
สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาบรุ ีรัมย์ เขต 1
สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษาขอนแกน่ เขต 1
สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๒

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑. ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น
๑. แขกเต้าเคล้าคู่เคียง
๒. หางไก่ว่ายแหวกว่าย
๓. สัตวาน่าเอ็นดู
๔. โนรีสีปานชาด

๒. ขอ้ ใดไมใ่ ชข่ อ้ เทจ็ จรงิ ลว้ น ๆ
๑. การออกกำลงั กายทำใหเ้ ราหายใจออกซเิ จนเขา้ ไปไดเ้ ตม็ ปอด
๒. การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง
๓. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใส
๔. จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น

๓. ขอ้ ใดไม่ปรากฏในประกาศต่อไปนี้
มหาวทิ ยาลยั ศลิ ปากรรว่ มกบั กรมศลิ ปากรจดั การแสดงศลิ ปกรรมรว่ มสมยั ของ

ศลิ ปนิ รนุ่ เยาว์ ครง้ั ท่ี ๒๔ ระหวา่ งวนั ท่ี ๖ - ๒๘ กนั ยายน ๒๕๕๐ ทพ่ี พิ ธิ ภณั ฑสถาน
แหง่ ชาติ หอศลิ ป์ ถนนเจา้ ฟา้ โดยตอ้ งเปน็ เยาวชนอายไุ มต่ ำ่ กวา่ ๑๖ - ๒๕ ปี
สง่ ผลงานทส่ี รา้ งสรรคด์ ว้ ยความคดิ ของตนเองไดท้ ต่ี ำหนกั พรรณราย ชน้ั ๒
หอศลิ ป์ มหาวทิ ยาลยั ศลิ ปากร วงั ทา่ พระ กทม. ตดิ ตอ่ สอบถามรายละเอยี ด
ท่ี ๐ - ๒๒๒๑ - ๓๘๔๑ หรอื www. art - centre.su.ac.th
๑. กำหนดวนั แสดงศลิ ปกรรม
๒. สถานที่แสดงศิลปกรรม
๓. ขอ้ จำกดั เกย่ี วกบั ผแู้ สดงศลิ ปกรรม
๔. เนอ้ื หาของงานศลิ ปกรรม

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๓

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔. คำประพันธ์ต่อไปนี้สื่อความรู้สึกใดของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์

อกึ ทกึ อยกู่ กึ กอ้ ง เสยี งแซซ่ อ้ งสาธกุ าร

ทั่วหล้าแต่บาดาล ถงึ วมิ านเมอื งพรหมนิ ทร์

๑. หนวกหู ๒. คกึ คะนอง

๓. ยินดี ๔. สับสน

๕. ขอ้ ใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของกวี

เนอ้ื ออ่ นออ่ นนว่ มนว่ ม แม่รูปท้วมท่วมนาวา

นม่ิ นมุ่ ชมุ่ นยั นา เนอ้ื ออ่ นแนแ่ มง่ ามพี

๑. เจา้ สำราญ

๒. เจ้าโวหาร

๓. มอี ารมณข์ นั

๔. มคี วามคดิ สรา้ งสรรค์

๖. ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปน้ี
ความสะดวกสบายในการอยหู่ อพกั ของนกั ศกึ ษาเปน็ ไปตามกำลงั เงนิ อยหู่ อพกั

ทส่ี ถานศกึ ษาจดั ใหอ้ าจสะดวกสบายนอ้ ยกวา่ เสยี เงนิ นอ้ ยกวา่ แตม่ สี ง่ิ หนง่ึ ทห่ี อพกั
เอกชนไมม่ ใี ห้ คอื การรจู้ กั อยรู่ ว่ มกนั รจู้ กั อดทนตอ่ ความไมพ่ อใจคนอน่ื เปน็ การฝกึ
ใหม้ มี นษุ ยสมั พนั ธไ์ ดอ้ ยา่ งดี
๑. หอพกั ของสถานศกึ ษามคี วามปลอดภยั มากกวา่ หอพกั เอกชน
๒. นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้
๓. หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา
๔. สถานศกึ ษามงี บประมาณจำกดั ในการสรา้ งหอพกั จงึ ไมอ่ าจแขง่ ขนั กบั เอกชนได้

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๔

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗. ตามรายงานตอ่ ไปน้ี ขอ้ ใดไมใ่ ชส่ าเหตโุ ดยตรงของโรคอว้ น
ผลสำรวจลา่ สดุ ในจนี พบวา่ หนง่ึ ในสข่ี องเดก็ วยั รนุ่ ชายในเมอื งใหญไ่ ดก้ ลาย

สภาพเปน็ เดก็ อว้ นไปแลว้ อนั เปน็ ผลมาจากความนยิ มตะวนั ตกและการเตบิ โตทาง
เศรษฐกจิ ทำใหป้ ระชาชนอยดู่ กี นิ ดขี น้ึ เดก็ ตอ้ งครำ่ เครง่ กบั การเรยี นจนไมม่ เี วลา
ไดอ้ อกกำลงั กาย

นโยบายจำกัดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงคนเดียวของทางการจีนก็เป็น
อกี ปจั จยั สำคญั ทส่ี ง่ ผลตอ่ โรคอว้ นในเดก็ ชาย เพราะลกู ชายโทนจะไดร้ บั การ
ปรนเปรอเยย่ี ง “จกั รพรรดนิ อ้ ย”
๑. เดก็ ครำ่ เครง่ เรยี นหนงั สอื มากเกนิ ไป
๒. เดก็ ไมไ่ ดอ้ อกกำลงั เพยี งพอ
๓. เดก็ อยดู่ กี นิ ดมี ากเกนิ ไป
๔. เดก็ นยิ มกนิ อาหารทไ่ี มเ่ ปน็ ประโยชน์

๘. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้

อาหารญป่ี นุ่ ทเ่ี ดน่ ๆ คอื ปลาซง่ึ มโี ปรตนี ทด่ี กี วา่ เนอ้ื สตั วช์ นดิ อน่ื เพราะมโี อเมกา้ 3
ซง่ึ ชว่ ยลดอตั ราเสย่ี งตอ่ โรคหวั ใจและโรคหลอดเลอื ด และยงั มวี ติ ามนิ เกลอื แรม่ าก
อกี ทง้ั อาหารญป่ี นุ่ มกั ใชส้ าหรา่ ยเปน็ สว่ นประกอบหลกั ซง่ึ มที ง้ั โปรตนี ไอโอดนี
และใยอาหารสงู จงึ ชว่ ยเรอ่ื งการยอ่ ยและระบบขบั ถา่ ย
๑. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
๒. อาหารญี่ปุ่นให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่น
๓. อาหารญป่ี นุ่ ชว่ ยรกั ษาโรคตา่ ง ๆ ได้
๔. อาหารญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ำหนักได้

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๕

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๙. คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญด้านใดมากที่สุด

แม้มีตัวใหญ่เพี้ยง ภผู า

สงู เจด็ ลำตาลสา มารถแท้

พงศ์พันธุ์เผ่าจันทรา สรุ เิ ยศ กด็ ี

ครั้นว่าไร้ทรัพย์แล้ ทว่ั หลา้ ฤๅเหน็

๑. ความสามารถ

๒. ชาตติ ระกลู

๓. รูปลักษณ์

๔. ฐานะ

๑๐. ข้อใดไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล ธรรมเนยี มนน้ั มแี ตบ่ รุ าณมา
๑. อนั ชงิ นางอยา่ งนไ้ี มผ่ ดิ ธรรม์ จะช่วยชี้มรรคาบอกให้
๒. แมน้ ไมร่ แู้ หง่ เมอื งจรกา ไมม่ ผี หู้ วงแหนกดี กนั
๓. จรกาไมม่ ากย็ ง่ิ ดี จงึ เกดิ การรณรงคใ์ นดาหา
๔. ครั้นขอนางมิได้ดังใจจง

๑๑. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดผู้พูดไม่ได้ถาม พงศเ์ ผา่ เหลา่ กอเปน็ ไฉน
วงศ์วานว่านเครือเนื้อหน่อ ทำไมจึงแกล้งแปลงปลอมมา

อยปู่ ระเทศธานบี รุ ใี ด
๑. บ้านเดิมอยู่ที่ไหน
๒. พอ่ แมส่ บายดหี รอื
๓. เปน็ ลกู เตา้ เหลา่ ใคร
๔. มาทน่ี ท่ี ำไม

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๖

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๒. ขอ้ ใดไม่อาจอนุมานได้เกี่ยวกับบุคคลในคำประพันธ์ต่อไปนี้

ไรฟ้ กู ถกู เนอ้ื วนั ทองออ่ น เหมอื นนอนเตยี งทองอนั ผอ่ งใส

เพลินฟังวังเวงเพลงเรไร พิณพาทย์ไพรกล่อมขับสำหรับดง

๑. คิดถึงบ้าน

๒. อยู่กลางป่า

๓. มคี วามสขุ

๔. อยู่อย่างลำบาก

๑๓. ตามสาระของขอ้ ความตอ่ ไปน้ี ขอ้ ใดกลา่ วผดิ
การเรียบเรียงลำดับข้อความผิดที่ในประโยคเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้อ่านยาก

และกำกวม จะเหน็ กนั อยเู่ สมอถา้ ผเู้ ขยี นหรอื ผพู้ สิ จู นอ์ กั ษรอา่ นทบทวนและจดั ลำดบั
เสยี ใหมก่ อ่ นปลอ่ ยผา่ นออกไปกจ็ ะชว่ ยใหก้ ารอา่ นราบรน่ื ไมส่ ะดดุ
๑. ความกำกวมของข้อความเกิดจากการเรียงลำดับความผิดตำแหน่ง
๒. ผู้เขียนสามารถขจัดความกำกวมของข้อเขียนได้ด้วยตนเอง
๓. การตรวจทานเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มีการเรียงลำดับความได้
๔. ความบกพรอ่ งด้านการเรียงลำดับข้อความเกดิ ขึน้ เป็นประจำจนแกไ้ ขไมไ่ ด้

๑๔. ข้อใดคือความคิดรวบยอดของคำประพันธ์ต่อไปนี้

ครืนครืนเสียงครวญคราง ไมส่ น้ิ สรา่ งทโ่ี ศกหา

พื้นแผ่นพสุธา ท่วมน้ำตาตลอดไป

๑. ความปั่นป่วนของธรรมชาติ

๒. ความรุนแรงของพายุฝน

๓. ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่

๔. ความเสียหายร้ายแรง

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๗

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๕. จากคำอธบิ ายศพั ทใ์ นพจนานกุ รมตอ่ ไปน้ี ขอ้ ใดไมป่ รากฏ

เดมิ ว. แรก เชน่ แตเ่ ดมิ , เกา่ เชน่ บา้ นเดมิ พระราชวงั เดมิ ,
กอ่ น เชน่ เหมอื นเดมิ . (ข. เฎมิ วา่ ตน้ ) . เดมิ ที ว. แตแ่ รกเรม่ิ .

๑. ชนิดของคำ
๒. ตัวอย่างคำ
๓. ที่มาของคำ
๔. เสยี งอา่ น

๑๖. ประกาศขอ้ ใดสอ่ื ความไมช่ ดั เจน

๑. บรษิ ทั เครอ่ื งหนงั ไทยจดั มหกรรมลดราคาสนิ คา้ ประจำปตี น้ เดอื นน้ี
๒. รบั สมคั รพนกั งานพสิ จู นอ์ กั ษร ตดิ ตอ่ ทโ่ี รงพมิ พเ์ รอื นทอง ตรงขา้ ม

โรงพยาบาลสยาม ลาดพรา้ ว
๓. รบั สมคั รนกั ศกึ ษาใหม่ ภาคเรยี นท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๕๐ สอบถามท่ี

ฝา่ ยรบั สมคั รนกั ศกึ ษา ม.นครหลวง
๔. ขายทด่ี นิ ๓ ไร่ ๓ งาน ยา่ นบางขนุ เทยี น ตารางวาละ ๖,๒๕๐ บาท

ตดิ ตอ่ คณุ นชุ ๐๘ - ๑๒๓๘ - ๕๑๒๓

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๘

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๗. ข้อใดไม่มีความหมายในทำนองเชิญชวน
๑. เลกิ เหลา้ เขา้ พรรษา
๒. คนไทยต้องช่วยไทย
๓. รกั แมเ่ ชอ่ื ฟงั แม่
๔. มหศั จรรยว์ นั กฬี า

๑๘. ข้อใดใช้การเขียนแบบอธิบาย

๑. เตา้ หมู้ กี ำเนดิ มากวา่ ๒,๐๐๐ ปใี นจนี แผน่ ดนิ ใหญ่ คนจนี ถอื วา่ เตา้ หเู้ ปน็ อาหาร
ที่มีคุณค่าสูง

๒. ตวงถว่ั เหลอื ง นำมาแชน่ ำ้ ลา้ งใหส้ ะอาด แลว้ นำไปบด เสรจ็ แลว้ กรองกากออก
จะได้น้ำเต้าหู้ดิบ

๓. เตา้ หรู้ าคาถกู แตม่ คี ณุ คา่ สงู คณุ คา่ ทางโภชนาการทโ่ี ดดเดน่ ทส่ี ดุ ของเตา้ หู้
คอื โปรตนี

๔. เตา้ หหู้ ลอดเปน็ เตา้ หเู้ นอ้ื นม่ิ นยิ มนำมาปรงุ เปน็ แกงจดื

๑๙. ขอ้ ใดมกี ารใชเ้ หตผุ ล

๑. ศกึ ษาอยา่ งถกู วธิ ี ทย่ี ากกจ็ ะกลายเปน็ งา่ ย
๒. คนเรามกั จะขาดความพอดใี นเรอ่ื งการพกั ผอ่ น
๓. การเรยี นที่แทน้ ั้นมไิ ดจ้ ำกัดอยเู่ ฉพาะในมหาวิทยาลัย
๔. ครขู องเราไดแ้ กบ่ คุ คลและเหตุการณต์ า่ ง ๆ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั ชวี ติ เรา

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๙

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๐. ขอ้ ความตอ่ ไปนใ้ี ชก้ ารอนมุ านประเภทใด
การกนิ หมกู ระทะไดร้ บั ความนยิ มอยา่ งตอ่ เนอ่ื งในรอบ ๔-๕ ปที ผ่ี า่ นมาอาจเปน็

ดว้ ยราคาเหมาจา่ ยทไ่ี มแ่ พง และวธิ กี ารกนิ เปน็ กลมุ่ แบบปง้ิ ๆ ยา่ ง ๆ ทช่ี ว่ ย
สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเป็นกันเองได้เป็นอย่างดี
๑. จากเหตไุ ปหาผล
๒. จากผลไปหาเหตุ
๓. จากเหตไุ ปหาเหตุ
๔. จากผลไปหาผล

๒๑. ข้อใดมีวิธีแสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น

๑. สวุ ทิ ยส์ นใจรายละเอยี ดทกุ เรอ่ื งทเ่ี รยี น เขาอยากรเู้ นอ้ื หาวชิ า
๒. สพุ ลอยากไดค้ ะแนนดี เขาหมน่ั ทำแบบฝกึ หดั สง่ ครทู กุ วนั
๓. สรุ ชั นง่ั อา่ นหนงั สอื ในหอ้ งสมดุ จนคำ่ บา้ นเขาไมม่ หี อ้ งสว่ นตวั
๔. สพุ จนม์ กั คดิ เรอ่ื งอน่ื ๆ ทกุ ครง้ั ทอ่ี า่ นตำรา เขาเปน็ คนไมม่ สี มาธิ

๒๒. ขอ้ ใดเปน็ โครงสรา้ งของการแสดงเหตผุ ลในขอ้ ความตอ่ ไปน้ี

ภาษาท้องถิ่นในประเทศของเราเป็นภาษาสำคัญที่พวกเราพึงอนุรักษ์ไว้มิให้

เพย้ี น กลาย หรอื สญู ไป / เพราะภาษาทอ้ งถน่ิ เปน็ เครอ่ื งบง่ บอกถงึ ขนบธรรมเนยี ม

ประเพณี วฒั นธรรมของถน่ิ นน้ั / และยงั ทำใหเ้ หน็ สภาพสงั คมของถน่ิ อกี ดว้ ย /

๑. ขอ้ สรปุ ขอ้ สรปุ ขอ้ สนบั สนนุ

๒. ขอ้ สนบั สนนุ ขอ้ สนบั สนนุ ขอ้ สรปุ

๓. ขอ้ สรปุ ขอ้ สนบั สนนุ ขอ้ สนบั สนนุ

๔. ขอ้ สนบั สนนุ ขอ้ สรปุ ขอ้ สนบั สนนุ

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๐

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๓. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดควรจะเป็นคำโต้แย้งที่มีน้ำหนักมากที่สุดของฝ่ายคัดค้าน
ผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งดำริจะสร้างสนามฝึกกอล์ฟในที่ว่างของชุมชนเพื่อให้

ชาวชมุ ชนไดม้ โี อกาสฝกึ เลน่ กอลฟ์ แตก่ ม็ ผี คู้ ดั คา้ นหลายคน
๑. สนามฝกึ กอลฟ์ กเ็ ปน็ หนา้ เปน็ ตาของชมุ ชนดี แตจ่ ะสน้ิ เปลอื งเกนิ ไปนะ
๒. สนามฝกึ กอลฟ์ มอี ยหู่ ลายแหง่ ทว่ั ไปหมด จะสรา้ งอกี ทำไมกนั
๓. สนามฝกึ กอลฟ์ เปน็ เรอ่ื งสน้ิ เปลอื ง สทู้ ำอยา่ งอน่ื จะคมุ้ คา่ มากกวา่
๔. สนามฝกึ กอลฟ์ เปน็ ประโยชนส์ ำหรบั บางคน ถา้ ทำเปน็ สวนสขุ ภาพ

พวกเราจะไดใ้ ชร้ ว่ มกนั มากกวา่

๒๔. ขอ้ ความตอ่ ไปนแ้ี สดงกลวธิ กี ารโนม้ นา้ วใจตามขอ้ ใด
บา้ นพกั ตากอากาศทท่ี า่ นควรสนใจ มหี อ้ งพกั สดุ หรใู หเ้ ลอื กมากมาย พรอ้ มนวด

แผนไทยทา่ มกลางธรรมชาตริ มิ นำ้ สามารถเลอื กกจิ กรรมตา่ ง ๆ ในแหลง่ ทอ่ งเทย่ี ว
ใกลเ้ คยี งมากมาย เชน่ ตกี อลฟ์ ลอ่ งแกง่ ขน้ึ เขา ชมวถิ ชี วี ติ สตั วป์ า่ เทย่ี วชม
พระราชวงั และวฒั นธรรมทอ้ งถน่ิ
๑. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวใจ
๒. แสดงใหป้ ระจกั ษถ์ งึ ความรสู้ กึ หรอื อารมณร์ ว่ มกนั
๓. แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล
๔. แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๑

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๕. การใชภ้ าษาโนม้ นา้ วใจขอ้ ใดไมส่ มเหตสุ มผล
๑. ยางรถยนต์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย
๒. สระวา่ ยนำ้ ระบบไรท้ อ่ ไรก้ ารรว่ั ซมึ ชว่ ยชะลอวยั
๓. อาหารสดสะอาดด้วยคุณภาพที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน
๔. สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยเสน่ห์แห่งบ้านสวนชายน้ำ

๒๖. ขอ้ ความตอ่ ไปนแ้ี สดงทรรศนะประเภทใด

การรณรงคเ์ รอ่ื งโรคไขเ้ ลอื ดออกจำเปน็ ตอ้ งอาศยั ความรว่ มมอื รว่ มใจของชมุ ชน
จงึ จะกำจดั ยงุ ไดห้ มด ฝนทต่ี กทง้ิ ชว่ งเปน็ ระยะ ๆ ทำใหช้ าวบา้ นดแู ลแหลง่ นำ้ ขงั
ไมท่ ว่ั ถงึ เพราะฉะนน้ั จงึ ตอ้ งผนกึ กำลงั กนั ทง้ั หมบู่ า้ นกำจดั ดแู ลนำ้ ขงั อยา่ ง
พรอ้ มเพรยี งและตอ่ เนอ่ื ง
๑. เชงิ ขอ้ เทจ็ จรงิ
๒. เชิงนโยบาย
๓. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงนโยบาย
๔. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๒

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๗. ขอ้ ความตอ่ ไปนต้ี อนใดเปน็ ขอ้ สรปุ ตามโครงสรา้ งของการแสดงทรรศนะ
(๑) ปจั จบุ นั คนไทยมชี อ่ื เลน่ เปน็ ฝรง่ั กนั เปน็ จำนวนมากจนเรยี กไดว้ า่ เปน็ แฟชน่ั

อยา่ งหนง่ึ ในสงั คมไทย / (๒) พอ่ แมน่ ยิ มตง้ั ชอ่ื ลกู ใหฟ้ งั ดเู ปน็ ฝรง่ั โดยเอาอยา่ งชอ่ื
คนดงั ในวงการบันเทงิ / (๓) ชอ่ื ไทย ๆ กลายเปน็ ชอ่ื หายากในหมเู่ ดก็ ๆ สมยั นแ้ี ละ
เปน็ ขอ้ ทค่ี นรนุ่ ใหมค่ ดิ วา่ เชย / (๔) นา่ เสยี ดายทช่ี อ่ื เลน่ ภาษาไทยทเ่ี รยี กกนั งา่ ย ๆ
กำลงั จะสญู หายไป เรานา่ จะหนั กลบั มาตง้ั ชอ่ื เลน่ ลกู หลานใหเ้ ปน็ ไทย ๆ
๑. ตอนท่ี (๑)
๒. ตอนท่ี (๒)
๓. ตอนท่ี (๓)
๔. ตอนท่ี (๔)

๒๘. ขอ้ ใดใชภ้ าษาไมเ่ หมาะสมสำหรบั การเขยี นรายงานทางวชิ าการ

๑. การจดั การศกึ ษาตอ้ งมงุ่ พฒั นาคนทง้ั ดา้ นรา่ งกาย จติ ใจ และสตปิ ญั ญา
๒. กระบวนการเรยี นรตู้ อ้ งมงุ่ ปลกู ฝงั ใหผ้ เู้ รยี นรวู้ ธิ แี สวงหาความรดู้ ว้ ยตนเอง
๓. การจดั การเรยี นรคู้ นสอนตอ้ งทำสารพดั อยา่ งใหเ้ ขา้ กบั คนเรยี นแตล่ ะคน
๔. การเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผเู้ รยี นเปน็ สำคญั หมายถงึ การใหผ้ เู้ รยี นมบี ทบาท

รว่ มในการเรยี นการสอน

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๓

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๙. ถา้ เรยี งลำดบั คำอธบิ ายวธิ ที ำอาหารตอ่ ไปนจ้ี นครบถว้ น ขอ้ ใดเปน็ ขน้ั ตอน
ทต่ี อ่ จากขอ้ ๒ ตามโจทย์
๑. นึ่งกุ้งให้สุกพอประมาณแล้วจัดใส่จานพักไว้
๒. ปอกเปลอื กกงุ้ ผา่ หลงั แลว้ ลา้ งใหส้ ะอาด
๓. แล้วนำไปราดบนตัวกุ้งที่นึ่งไว้
๔. ผสมนำ้ ปลา นำ้ ตาลทราย นำ้ มะนาว คลกุ เคลา้ กบั ตะไครแ้ ละหอมแดงซอย
๕. โรยหน้าด้วยถั่วลิสงทอดและใบสะระแหน่
๑. ขอ้ ๑
๒. ขอ้ ๓
๓. ขอ้ ๔
๔. ขอ้ ๕

๓๐. ข้อความต่อไปนี้ไม่ควรเป็นส่วนใดของเรียงความ

ประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวชลบุรีก็จะอยู่คู่
จังหวัดชลบุรีไปอีกนานเท่านาน
๑. สว่ นนำเรอ่ื ง
๒. สว่ นเนอ้ื เรอ่ื ง
๓. สว่ นขยายเนอ้ื เรอ่ื ง
๔. ส่วนปิดเรื่อง

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๔

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๑. ขอ้ ใดเหมาะจะเปน็ สว่ นขน้ึ ตน้ ของเรยี งความเรอ่ื ง “นกั ศกึ ษาจนี ในประเทศไทย”
๑. การคดั เลอื กนกั ศกึ ษาจนี นน้ั มหาวทิ ยาลยั แหง่ ชนชาตกิ วางสเี ปน็ ผปู้ ระสานงาน
กับมหาวิทยาลัยไทย
๒. การพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนได้ฝึกภาษาไทยกับ
คนไทยทเ่ี ปน็ นกั ธรุ กจิ
๓. ระยะนค้ี วามเคลอ่ื นไหวของจนี ทง้ั ในและนอกประเทศตา่ งสง่ ผลกระทบตอ่ คน
ทั่วโลกอย่างน่าจับตามอง
๔. เมอ่ื จำนวนนกั ศกึ ษาจนี ทเ่ี ขา้ มาอยใู่ นเมอื งไทยมมี ากขน้ึ กท็ ำใหจ้ บั กลมุ่ กนั เอง
แทนที่จะออกไปพบปะผู้อื่น

๓๒. เมอ่ื เรยี งลำดบั ขอ้ ความใหถ้ กู ตอ้ ง ขอ้ ใดเปน็ ลำดบั ท่ี ๔

๑. ทานบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้เงิน
๒. การใหก้ ำลงั ใจ การใหค้ วามยนิ ดี นบั เปน็ ทานทง้ั นน้ั
๓. ทานมีรูปแบบหลายอย่างให้เลือกทำได้
๔. การใหค้ วามรว่ มมอื การใหแ้ รงงาน การใหค้ วามเหน็

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๕

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๓. สมศรฟี งั คำประพนั ธจ์ ากรายการวทิ ยดุ งั ตอ่ ไปน้ี

แมม้ ไิ ดเ้ ปน็ ดอกกหุ ลาบหอม ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว

แมม้ ไิ ดเ้ ปน็ จนั ทรอ์ นั สกาว จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา

หลงั จากฟงั แลว้ เธอรสู้ กึ ประทบั ใจมาก เพราะใหแ้ งค่ ดิ ในการดำเนนิ ชวี ติ

ว่าคนเราควรพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่

จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าสมศรีมีสัมฤทธิผลในการฟังขั้นใด

๑. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด

๒. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน

๓. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ

๔. ประเมินได้ว่าสงิ่ ท่ฟี งั มีประโยชน์

๓๔. ขอ้ ใดเปน็ คำพดู ทป่ี ระธานในทป่ี ระชมุ กลา่ วไดเ้ หมาะสม

๑. ประเดน็ ทเ่ี รากำลงั พจิ ารณาสำคญั มาก ผมอยากฟงั ความคดิ เหน็ จาก
หลาย ๆ ทา่ น เชญิ คณุ พชิ ติ ครบั

๒. หลายทา่ นกแ็ สดงความคดิ เหน็ กนั มามากแลว้ แตด่ เู หมอื นจะไมต่ รงประเดน็
ผมว่ายุติดีกว่านะครับ

๓. คณุ พชิ ยั กรณุ าแสดงความคดิ เหน็ หนอ่ ยครบั เหน็ นง่ั ฟงั มานานแลว้
๔. ผมคดิ วา่ คณุ พธิ านควรใหส้ มาชกิ ทา่ นอน่ื ๆ ไดแ้ สดงความคดิ เหน็ บา้ งนะครบั

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๖

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๕. ข้อใดใช้ศัพท์ในการประชุมตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ

การประชมุ คณะกรรมการของสมาคมในวนั นม้ี บี คุ คลทม่ี สี ทิ ธเ์ิ ขา้ ประชมุ

ทา่ นหนง่ึ ไดบ้ อกใหท้ ป่ี ระชมุ พจิ ารณาเรอ่ื งการจดั หารายไดส้ นบั สนนุ กจิ กรรม

ของสมาคม ทป่ี ระชมุ ไดแ้ สดงความคดิ เหน็ อยา่ งกวา้ งขวาง

๑. องคป์ ระชมุ เสนอ คัดค้าน

๒. ผรู้ ว่ มประชมุ ขอ้ เสนอ สนับสนุน

๓. ผเู้ ขา้ ประชมุ เสนอ อภปิ ราย

๔. ทป่ี ระชมุ ขอ้ เสนอ ลงมติ

๓๖. เมอ่ื ตอ้ งการสบื คน้ ขอ้ มลู ทางอนิ เทอรเ์ นต็ เรอ่ื งอาการของไขเ้ ลอื ดออก

จะใช้คำใดเป็นคำหลัก
ไขเ้ ลอื ดออกเปน็ โรคทเ่ี กดิ จากยงุ เปน็ พาหะของโรค ไขเ้ ลอื ดออกนอกจาก

จะเปน็ ปญั หาสาธารณสขุ ของประเทศไทยและของโลก โดยเฉพาะในประเทศ
เขตรอ้ นชน้ื ไขเ้ ลอื ดออกทพ่ี บในประเทศไทยเกดิ จากไวรสั ชนดิ หนง่ึ มยี งุ ลายเปน็
พาหะนำโรค
๑. ยุงลาย
๒. ไวรสั
๓. ปญั หาสาธารณสขุ
๔. โรคในเขตรอ้ นชน้ื

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๗

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๗. ตามธรรมชาตขิ องภาษา ขอ้ ใดไมใ่ ชล่ กั ษณะทว่ั ไปของภาษา
๑. คำเกดิ จากการนำเสยี งในภาษามาประกอบกนั เขา้
๒. นกั เรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๖ เขยี นเรยี งความสง่ เขา้ ประกวด
๓. ประโยคนม้ี ี ๒ ประโยครวมกนั โดยใชค้ ำเชอ่ื มชว่ ยเชอ่ื มความ
๔. ปัจจุบันคนไทยหลายคนพูดเสียงพยัญชนะควบกล้ำไม่ได้เลย

๓๘. ขอ้ ใดไม่มเี สยี งวรรณยกุ ตจ์ ตั วา
๑. พระเหลอื บลงตรงโตรกชะโงกเงอ้ื ม
๒. นำ้ กระเพอ่ื มแผน่ ผาศลิ าเผนิ
๓. กระจา่ งแจง้ แสงจนั ทรแ์ จม่ เจรญิ
๔. พระเพลดิ เพลนิ พลางเพรยี กสำเหนยี กใจ

๓๙. ข้อใดประกอบด้วยพยางค์ที่ออกเสียงสระยาวทุกคำ
๑. เวิ้งว้าง เงนิ ผอ่ น แบ่งแยก
๒. วี้ดว้าย เชิญชวน คลอนแคลน
๓. โพลเ้ พล้ รอ่ งแรง่ จองหอง
๔. กรดี กราย รอ่ นเร่ ลอดช่อง

๔๐. ขอ้ ใดมเี สยี งพยญั ชนะตน้ มากทส่ี ดุ (ไมน่ บั เสยี งซำ้ )
๑. ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง
๒. คงจะต้องบังคับขับไส
๓. เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป
๔. ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๘

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๑. เสียงของพยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างต่างกับข้ออื่น

๑. ขวาน ๒. หลาม

๓. เผย ๔. ฝูง

๔๒. คำประพนั ธต์ อ่ ไปนข้ี อ้ ใดมพี ยางคค์ ำตายมากทส่ี ดุ
๑. พระภมู นิ ทรล์ น้ เกลา้ ของชาวไทย
๒. เสด็จไปทั่วแคว้นแดนสยาม
๓. พระเมตตาดจุ ฟา้ แสนงดงาม
๔. ทั่วสยามไม่แยกเผ่าเราคือไทย

๔๓. ขอ้ ใดมตี ำแหนง่ คำครคุ ำลหเุ หมอื นขอ้ ความตอ่ ไปน้ี “บารมี ธ มากลน้ ”

๑. คนจะดเี พราะนำ้ ใจ ๒. สารนม้ี ลิ บเลอื น

๓. ฟ้าสีน้ำน้ำสีฟ้า ๔. พรงุ่ นเ้ี ราจะรกั กนั

๔๔. ขอ้ ใดมคี ำที่แสดงวัจนภาษา ผิวใครจะใคร่ลอง
๑. แมม้ ากผกิ ง่ิ ไม้ พลหกั กเ็ ตม็ ทน
มดั กำกระนน้ั ปอง บมิทำประการใด
๒. นิ่งเงียบสงบงำ บุรว่างและร้างคน
ปรากฏประหนึ่งใน ไฉนนน้ั กท็ ำเนา
๓. ปรกึ ษาหารอื กนั บแลเหน็ ประโยชนเ์ ลย
จกั เรยี กชมุ นมุ เรา รกกาลขว้างไป
๔. ลูกข่างประดาทา ดจุ กนั ฉะนน้ั หนอ
หมนุ เลน่ สนกุ ไฉน

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๙

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๕. ขอ้ ใดสะกดถกู ทกุ คำ

๑. เกาต์ แกรไฟต์ โพสการด์
พาราฟิน
๒. นอิ อน บารเ์ รล เมตรกิ
แบคทีเรีย
๓. มอรเ์ ตอร์ ไมครอน

๔. คลอรนี ซลิ คิ อน

๔๖. ข้อใดใช้คำถูกต้องตามความหมาย
๑. ปนี อ้ี ากาศรอ้ นเหลอื เกนิ วนั ไหนไมไ่ ดเ้ ปดิ แอรก์ ร็ อ้ นตวั มาก ๆ เลย
๒. วยั รนุ่ ขา้ งบา้ นเปดิ เพลงเสยี งดงั ใคร ๆ ไดฟ้ งั กร็ อ้ นหไู ปหมด
๓. เขาเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจึงร้อนวิชาอยากพูดอยากแสดงให้คนรู้
๔. บ้านสวยหลังนั้นปิดเงียบเพราะเจ้าของร้อนเงินหนีไปต่างประเทศแล้ว

๔๗. คำซำ้ ในขอ้ ใดไมม่ คี วามหมายเปน็ พหพู จน์
๑. นอ้ ง ๆ ของเขารกั ใครก่ นั ดี
๒. เขาปว่ ยตอ้ งนอนพกั เปน็ เดอื น ๆ
๓. ตอนเดก็ ๆ ฉนั เคยไปอยตู่ า่ งจงั หวดั
๔. สาว ๆ สมยั นร้ี ปู รา่ งออ้ นแอน้ กนั ทง้ั นน้ั

๔๘. ขอ้ ความตอ่ ไปนม้ี คี ำซอ้ นกค่ี ำ

ขา้ วเปน็ ธญั ญาหารทม่ี ปี ระโยชนอ์ ยทู่ กุ อณขู องเมลด็ ขา้ ว เนอ้ื ขา้ ว รำขา้ ว

และจมกู ขา้ ว เราจงึ ควรกนิ ขา้ วใหค้ รบทกุ สว่ นของเมลด็ เพอ่ื ชวี ติ ทแ่ี ขง็ แรงสดใส

หา่ งไกลจากโรครา้ ยตา่ ง ๆ และมสี ขุ ภาพดอี ายยุ นื ยาว

๑. ๓ คำ ๒. ๔ คำ

๓. ๕ คำ ๔. ๖ คำ

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๐

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๙. ขอ้ ใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้

ใครจกั ผกู โลกแม้ รดั รงึ

เหลก็ เทา่ ลำตาลตรงึ ไปห่ มน้ั

มนตรย์ าผกู นานหงึ หายเสอ่ื ม

ผกู เพอ่ื ไมตรนี น้ั แน่นเท้าวันตาย

๑. คำซ้ำ

๒. คำซอ้ น

๓. คำโทโทษ

๔. คำตายแทนคำเอก

๕๐. ขอ้ ใดมคี ำสมาสทม่ี กี ารสนธิ

๑. ธาตเุ จดยี ์ ธัญพืช ธรรมจารี
รมณยี สถาน
๒. รัตนชาติ ราชสาส์น ภญิ โญภาพ
พรหมาสตร์
๓. ภมู ลิ กั ษณ์ ภูษามาลา

๔. พรรณนาโวหาร พยุหเสนา

๕๑. ขอ้ ใดไม่มีคำยมื จากภาษาตา่ งประเทศ
๑. ฝรง่ั เปน็ ตน้ ตำรบั อาหารกนิ เรว็ ยนื กนิ เดนิ กนิ กไ็ ด้
๒. เมอ่ื เรารบั มากต็ อ้ งกนิ ตามอยา่ งเขาและรสู้ กึ วา่ งา่ ยดี
๓. เราไมไ่ ดก้ นิ เพอ่ื ประหยดั เวลาเอาไวท้ ำการงานอยา่ งอน่ื
๔. เปน็ การกนิ เลน่ ๆ กนั ในหมคู่ นวยั ทย่ี งั ทำมาหากนิ ไมไ่ ดม้ ากกวา่

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๑

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๕๒. ขอ้ ใดไมม่ คี ำทม่ี าจากภาษาบาลหี รอื ภาษาสนั สกฤต
๑. เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
๒. อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดา
๓. ชื่อของเขาอยู่ในทำเนียบรุ่น
๔. ภรรยาของเขาทำงานอยู่ที่นี่

๕๓. ขอ้ ความตอ่ ไปนส้ี ว่ นใดไมม่ คี ำทม่ี าจากภาษาองั กฤษ
๑) เรตตง้ิ ของรายการโทรทศั นส์ มั พนั ธก์ บั เวลาในการออกอากาศ / ๒) รายการ

ทอ่ี อกอากาศในชว่ งไพรมไ์ ทม์ หรอื ชว่ งเวลาทม่ี ผี ชู้ มโทรทศั นม์ าก / ๓) จะมโี อกาส
ไดร้ บั ความนยิ มมากกวา่ รายการทอ่ี อกอากาศในชว่ งเวลาทค่ี นชมรายการนอ้ ย /
๔) ชว่ งเวลาทม่ี ผี ชู้ มทวี มี ากกค็ อื ชว่ งหวั คำ่ โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ หลงั รายการขา่ ว /
๑. สว่ นท่ี ๑
๒. สว่ นท่ี ๒
๓. สว่ นท่ี ๓
๔. สว่ นท่ี ๔

๕๔. คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่มีคำภาษาไทยใช้แทน
๑. ห้างสรรพสินค้าส่งแค็ตตาล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังลดราคามาให้ดูที่บ้าน
๒. อยากโทรศพั ทบ์ อกเพอ่ื นวา่ อาจารยต์ อ้ งการพบ แตผ่ มไมม่ โี ฟนการด์
๓. ไดรไอซม์ ปี ระโยชนม์ าก ชว่ ยทำใหอ้ าหารแชแ่ ขง็ ไมล่ ะลายงา่ ย
๔. ตกึ ใหญห่ ลงั นน้ั มคี นมาเชา่ ทำออฟฟศิ กนั มากมาย คณุ สนใจไหม

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๒

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๕๕. ขอ้ ใดใชค้ ำลกั ษณนามไมถ่ ูกต้อง
๑. นอ้ งสาวฉนั เปน็ ผหู้ ญงิ สวย ทบ่ี า้ นจงึ มกี ระจกเงาหลายบานไวใ้ หส้ อ่ ง
๒. เขาเปน็ คนความจำดี อาขยานกบ่ี ท ๆ กส็ ามารถทอ่ งจำไดห้ มดในเวลาไมน่ าน
๓. คณุ ไปเทย่ี วงานแสดงสนิ คา้ เหน็ ไมเ้ ทา้ สวย ๆ ชว่ ยซอ้ื อนั ใหมม่ าฝากคณุ ปดู่ ว้ ย
๔. มหาวทิ ยาลยั จะจดั ประกวดคำขวญั เนอ่ื งในวนั สถาปนา ใครจะสง่ กช่ี น้ิ กไ็ ด้

๕๖. ข้อความต่อไปนี้มีคำสันธานและคำบุพบทกี่คำ
ทุกวันนี้โลกแคบลงจนสื่อสารกันได้ทันใจและเราก้าวทันโลกได้ตามวิถี

โลกาภวิ ตั น์ วทิ ยาการตา่ ง ๆ นา่ จะสมั พนั ธก์ นั ไดม้ ากขน้ึ โลกของนกั วชิ าการ
มใิ ชม่ เี พยี งซกี ตะวนั ออกกบั ซกี ตะวนั ตกเทา่ นน้ั
๑. สนั ธาน ๒ คำ บพุ บท ๓ คำ
๒. สนั ธาน ๒ คำ บพุ บท ๒ คำ
๓. สนั ธาน ๓ คำ บพุ บท ๓ คำ
๔. สนั ธาน ๓ คำ บพุ บท ๒ คำ

๕๗. ขอ้ ใดใชส้ ำนวนไมถ่ ูกต้อง
๑. คุณสุนีย์ทะนุถนอมลูกสาวราวกับไข่ในหิน
๒. คณุ สเุ นตรไดท้ ขี แ่ี พะไลซ่ อ้ื หนุ้ ธนาคารไวเ้ กง็ กำไรหลายพนั หนุ้
๓. คณุ สภุ าเปน็ หว่ งสขุ ภาพสามจี งึ มกั ตดิ ตามไปไหนมาไหนดว้ ยเสมอเปน็
เงาตามตัว
๔. คุณสุพรเป็นฆ้องปากแตกชอบนำเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยของสมาคมเราไป
โพนทะนา

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๓

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๕๘. สำนวนในข้อใดกล่าวถึงอุปนิสัยของคน
๑. โปรดสัตว์ได้บาป
๒. เงียบเป็นเป่าสาก
๓. ผ่อนสั้นผ่อนยาว
๔. กระดงั งาลนไฟ

๕๙. ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ
๑. ประเทศในแถบยุโรปล้วนเป็นถิ่นที่คนจำนวนมากต้องการบริโภคหอยทาก
๒. หญงิ ชาวแอฟรกิ าลองกนิ หอยทาก แลว้ เธอกไ็ ดพ้ บกบั ความประหลาดใจวา่
เธอชอบมนั มาก
๓. บรษิ ทั คา้ หอยทากจา่ ยคา่ แรงใหแ้ กค่ นงานประมาณ ๔๕ บาทตอ่ หอยทาก
นำ้ หนกั ๑๐ ปอนด์
๔. นกั กนิ หอยทากจะใชค้ มี คบี เปลอื กหอยไวใ้ นมอื ขา้ งหนง่ึ สว่ นมอื อกี ขา้ งก็
ถอื สอ้ มเลก็ ๆ ดงึ เนอ้ื หอยออกจากเปลอื ก

๖๐. ขอ้ ใดไม่เป็นประโยค
๑. นมแมช่ ว่ ยเพม่ิ ภมู ติ า้ นทานใหแ้ กล่ กู
๒. การดม่ื นมแมช่ ว่ ยลดการติดเชอ้ื ไวรสั ในวัยทารก
๓. ปจั จบุ นั มกี ารโฆษณาใหแ้ มด่ ม่ื นมววั มาก ๆ โดยสอ่ื วา่ ลกู ในทอ้ งจะแขง็ แรง
๔. แมจ้ ะมกี ารรณรงคใ์ หม้ กี ารเลย้ี งลกู ดว้ ยนมแมซ่ ง่ึ เปน็ นมทด่ี ที ส่ี ดุ สำหรบั ทารก

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๔

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๑. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
๑. ฉันก็อยากทำอะไรตามใจตวั เองบ้าง
๒. อะไรทด่ี ี ๆ กน็ า่ จะทำเสยี กอ่ น
๓. รา้ นนอ้ี าหารอะไรกอ็ รอ่ ยทง้ั นน้ั
๔. อะไรมากอ่ นเรากก็ นิ ไปพลาง ๆ

๖๒. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
(๑) การบรโิ ภคอาหารทะเลมปี ระโยชนอ์ ยา่ งยง่ิ ตอ่ รา่ งกายคนเรา (๒) ในเนอ้ื

ปลามกี รดไขมนั ไมอ่ ม่ิ ตวั ซง่ึ มสี ว่ นชว่ ยลดคอเลสเตอรอลในเลอื ด (๓) คนทช่ี อบ
รบั ประทานกงุ้ สว่ นมากไมร่ บั ประทานหางและเปลอื ก (๔) ทง้ั หางและเปลอื กกงุ้
เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและไคโตซาน
๑. สว่ นท่ี ๑
๒. สว่ นท่ี ๒
๓. สว่ นท่ี ๓
๔. สว่ นท่ี ๔

๖๓. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น
๑. ศตั รสู ำคญั ของเหด็ ขอนและเหด็ หหู นคู อื ไรไขป่ ลาและราเขยี ว
๒. เหด็ ขอนถงึ จะเปน็ เหด็ ในสกลุ ของเหด็ หอมแตร่ ปู รา่ งหนา้ ตาเหมอื นเหด็ นางรม
๓. การปลูกเห็ดขอนใช้วิธีเพาะด้วยขี้เลื่อยในถุงพลาสติกเช่นเดียวกับการเพาะเห็ด
นางฟ้า
๔. เหด็ ขอนมดี อกมากในสภาพอากาศรอ้ น สว่ นเหด็ นางรมและเหด็ นางฟา้ ออกดอก
ได้ดีในที่อากาศเย็น

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๕

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๔. ข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ผิดกี่คำ
สมเดจ็ พระนางเจา้ พระบรมราชนิ นี าถทรงมพี ระราชดำรสั ถงึ ความประทบั

พระราชหฤทยั ในการเสดจ็ พระราชดำเนนิ ไปยงั สหพนั ธรฐั รสั เซยี กบั คนไทย
และนกั เรยี นไทยทท่ี รงพระกรณุ าโปรดเกลา้ โปรดกระหมอ่ มใหเ้ ขา้ เฝา้ ทลู
ละอองพระบาททโ่ี รงแรมบอลตช์ กุ เคมพนิ สก้ี กรงุ มอสโก เมอ่ื วนั ท่ี ๔
กรกฎาคมทผ่ี า่ นมา
๑. ๑ คำ
๒. ๒ คำ
๓. ๓ คำ
๔. ๔ คำ

๖๕. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้เครื่องหมายไม้ยมกไม่ได้
๑. มอี ะไรกก็ นิ กนิ ไปเถอะ
๒. โปรดนั่งตามที่ที่จัดไว้
๓. ขนมนอ่ี อกเคม็ เคม็ ฉนั ไมช่ อบ
๔. แมท่ ำอาหารอรอ่ ยอรอ่ ยไวใ้ หก้ นิ เสยี กอ่ นสิ

๖๖. ข้อความต่อไปนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
แสนสาวสรุ างคว์ รสนมกป็ ระดบั ดงั ดาราแวดลปอ้ มพระจนั ทร ณ อากาศเรอื งรรงั ษี

๑. โคลง
๒. ฉันท์
๓. กาพย์
๔. กลอน

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๖

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๗. ขอ้ ใดมสี มั ผสั สระและสมั ผสั พยญั ชนะภายในวรรค
๑. ไส้ตันความป่วยเจ็บ
๒. ผ่าแล้วเย็บพอเยียวยา
๓. เรว็ เรยี กปลาหมอมา
๔. ให้ช่วยผ่าปลาไส้ตัน

๖๘. ข้อใดมีคำอัพภาส

๑. เหมอื นหนง่ึ นำ้ พลอยพรอ้ ยอยพู่ รายพราย
๒. พระพายรำเพยพดั มารเ่ี รอ่ื ยอยเู่ ฉอ่ื ยฉวิ
๓. พระทัยนางให้หวั่นหวาดพะวงหลัง
๔. ยะเหยาะเหยา่ ทกุ ฝยี า่ งไมห่ ยอ่ นหยดุ

๖๙. ข้อใดเล่นเสียงพยัญชนะเด่นชัดที่สุด

๑. ความรักยักเปลี่ยนท่า ทำน้ำยาอย่างแกงขม

๒. เหน็ หรมุ่ รมุ ทรวงเศรา้ รมุ่ รมุ่ เรา้ คอื ไฟฟอน

๓. คิดความยามถนอม สนทิ เนอ้ื เจอื เสาวคนธ์

๔. รสทิพย์หยิบมาโปรย ฤๅจักเปรียบเทียบทันขวัญ

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๗

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗๐. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ต่อไปนี้

โลกนม้ี ไิ ดอ้ ยู่ ดว้ ยมณี เดยี วนา

ทรายและสง่ิ อน่ื มี ส่วนสร้าง

ปวงธาตุต่ำกลางดี ดลุ ยภาพ

ภาคจกั รพาลมริ า้ ง เพราะนำ้ แรงไหน

๑. โวหารโลดโผน

๒. ความหมายลึกซึ้งชวนให้คิด

๓. การสรรคำสอ่ื ภาพไดช้ ดั เจน

๔. เสยี งสมั ผสั สระและพยญั ชนะทไ่ี พเราะ

๗๑. ข้อใดกวีใช้กลวิธีพรรณนาต่างกับข้ออื่น

๑. อม่ิ ทกุ ขอ์ ม่ิ ชลนา อม่ิ โศกาหนา้ นองชล

๒. กระถนิ กลน่ิ หอมกลบ เช่นน้ำอบสุดามาลย์

๓. ตัวเดียวมาพลัดคู่ เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย

๔. กระแหแหห่างชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม

๗๒. ขอ้ ใดไมแ่ สดงจนิ ตภาพการเคลอ่ื นไหว

๑. อกุ คลกุ พลกุ เงยงดั คอคช เศกิ แฮ

๒. บัดราชฟาดแสงพล พ่ายฟ้อน

๓. สารทรงราชรามญั ลงลา่ ง แลนา

๔. หนอ่ นเรนทรทศิ ตกด้าว

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๘

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗๓. ขอ้ ใดไมแ่ สดงจนิ ตภาพการเคลอ่ื นไหว เพลินฟังวังเวง
๑. ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง
อเี กง้ เรงิ รอ้ งลองเชงิ อึงคะนึงผึงโผง
๒. ป่าสูงยูงยางช้างโขลง
โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป ตลิงปลิงปริงประยงค์
๓. ไกรกรา่ งยางยงู สงู ระหง
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง ฝงู จง้ิ จอกออกเหา่ หอน
๔. ลิงค่างครางโครกครอก นกหกรอ่ นนอนรงั เรยี ง
ชะนีวิเวกวอน

๗๔. คำประพนั ธต์ อ่ ไปนส้ี อ่ื อารมณค์ วามรสู้ กึ ใดของกวี

ฤดใู ดกไ็ ดเ้ ลน่ เกษมสขุ แสนสนกุ ทว่ั เมอื งหรรษา

ตั้งแต่นี้แลหนาอกอา อยุธยาจะสาบสูญไป

จะหาไหนไดเ้ หมอื นกรงุ แลว้ ดังดวงแก้วอันสิ้นแสงใส

นับวันแต่จะยับลับไป ที่ไหนจะคืนคงมา

๑. ว้าวุ่น ๒. คับแค้น

๓. รอ้ นรน ๔. หดหู่

๗๕. ขอ้ ใดไมใ่ ชภ้ าพพจน์ ขเ้ี กยี จเกบ็ เลยทางมากลางหน
คงคาใสปลาว่ายคล้ายคล้ายเห็น
๑. นจ่ี นใจไมม่ เี ทา่ ขเ้ี ลบ็ สะท้านสะทึกโถมฟาดฉาดฉาดฉาน
๒. ถงึ ห้วยโป่งเหน็ ธารละหานไหล คนมาสซู่ อ่ งพกั มนั รกั ษา
๓. เสยี งสนิ ธดุ ดุ น้ั ลน่ั พลิ กึ
๔. เหมือนนกฟ้องดวงจนั ทรใ์ ห้ผนั ดู

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๙

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

อา่ นคำประพนั ธต์ อ่ ไปน้ี แลว้ ตอบคำถามขอ้ ๗๖ - ๗๗

(๑) เปน็ กลมุ่ กลมุ่ กลมุ้ กายเหมอื นทรายซดั ต้องนั่งปัดแปะไปมิได้นอน

(๒) ครน้ั ยามเยน็ เหน็ เหมอื นหนง่ึ เมฆพลงุ่ เป็นควันฟุ้งราวกับไฟไกลหนักหนา

(๓) ดเู หยา้ เรอื นหาเหมอื นอยา่ งไทยไม่ หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโรงผี

(๔) เราเปน็ มนษุ ยส์ ดุ รกั ตอ้ งลกั พา เหมอื นอนิ ทราตรงึ สต์ รยั เปน็ ไรมี

๗๖. ข้อใดใช้ภาพพจน์ชนิดอุปลักษณ์ ๒. ขอ้ ๒
๑. ขอ้ ๑ ๔. ขอ้ ๔
๓. ขอ้ ๓

๗๗. ขอ้ ใดไมใ่ ชภ้ าพพจนช์ นดิ อปุ มา ๒. ขอ้ ๒
๔. ขอ้ ๔
๑. ขอ้ ๑
๓. ขอ้ ๓

๗๘. ขอ้ ใดไมส่ ะทอ้ นความเชอ่ื มพิ อทจ่ี ะตอ้ งพรากกจ็ ากมา
พอ่ ชา่ งลอบเขา้ มากระไรได้
๑. เวรกรรมนำไปไมร่ ง้ั รอ มารดาก็ฟื้นตื่นโดยง่าย
๒. ใส่ดาลบ้านช่องกองไฟรอบ ภตู พรายโดดเรอื นสะเทอื นผาง
๓. เป่าลงด้วยพระเวทวิทยา
๔. จุดเทียนสะกดข้าวสารปราย

รหสั วชิ า ๐๑ ภาษาไทย หนา้ ๓๐

วนั เสารท์ ่ี ๑ มนี าคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗๙. ขอ้ ใดสะท้อนค่านยิ ม เหมอื นเราหรอื เขาจะรกั มผิ ลกั ไส
๑. ทุกวันนี้มีทรัพย์เขานับถือ ให้ผุดผาดผาสุกเป็นนิจศีล
๒. หนึ่งบิดรมารดาคณาญาติ ให้คนทั้งปวงหลงลงอบาย
๓. เห็นคนทรงปลงจิตอนิจจัง พี่ขออาศัยเสน่ห์เป็นเทวัญ
๔. แม้นเนื้อเย็นเป็นเทพธิดา

๘๐. ข้อใดเป็นคำกล่าวทีไ่ ม่ต้องการคำตอบ จึ่งล้างชีวีไม่บรรลัย
อย่าโศกศัลย์แคล้วคลาดเหมือนชาตินี้
๑. เหตุใดวานรน้อยนี้ คือจะปรารถนาสิ่งใด
๒. จะเกดิ ไหนขอใหพ้ บประสบกนั ไมยราพขนุ มารโมหนั ธ์
๓. มาถามไถไ่ ลเ่ อากจิ จา
๔. เปน็ ไฉนมาอยรู่ กั ษาดา่ น

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๒

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

ภาษาไทย ขอ้ ละ ๒ คะแนน

๑. พทุ ธศาสนาจะสอนใหข้ ยนั ศกึ ษาหาความรู้ แตไ่ มส่ อนใหเ้ ชอ่ื ในสง่ิ ทไ่ี ดร้ มู้ าทนั ที
จนกวา่ จะไดท้ ดลองหรอื พสิ จู น์ นค่ี อื หลกั สำคญั ของวทิ ยาศาสตร์ แตเ่ รามกั จะไมค่ อ่ ย
เชอ่ื ตนเอง เพราะเชอ่ื กนั วา่ มผี วู้ เิ ศษทเ่ี ขารดู้ กี วา่ เรา ดงั นน้ั เราจงึ มกั จะเชอ่ื เขา
โดยไมร่ ตู้ วั วา่ จะถกู หลอก

จากข้อความนี้สรุปความได้อย่างไร
๑. ไมม่ ใี ครรดู้ ไี ปกวา่ ตวั เราเอง
๒. เราควรจะใช้วิจารณญาณก่อนที่จะเชื่อในสิ่งต่างๆ
๓. การสอนพทุ ธศาสนาและวทิ ยาศาสตรส์ มั พนั ธก์ นั
๔. ถ้าไม่อยากถูกผู้อื่นหลอกลวงควรที่จะคิดก่อนทำ

๒. “ทกุ วนั นเ้ี ราสามารถพบเหน็ ตน้ แอปเปล้ิ ไดท้ ง้ั ในยโุ รปและเอเชยี เชน่ รสั เซยี
จนี เกาหลี ญป่ี นุ่ รวมถงึ อเมรกิ าเหนอื และใต้ สถติ กิ ารปลกู แอปเปล้ิ ในปี ๒๕๔๘
แสดงใหเ้ หน็ วา่ โลกผลติ แอปเปล้ิ ได้ ๔๘ ลา้ นตนั คนมกั บรโิ ภคแอปเปล้ิ ในหลาย
รปู แบบ เชน่ แอปเปล้ิ กระปอ๋ ง เหลา้ เแอปเปล้ิ ซอสแอปเปล้ิ นอกจากนน้ั
แอปเปล้ิ ยงั มคี ณุ คา่ ทางอาหาร เชน่ คาร์โบไฮเดรต นำ้ ตาล ไขมนั แคลเซยี ม
ฟอสฟอรสั เปน็ ตน้ ”

จากข้อความข้างต้นผู้เขียนลำดับเรื่องตามข้อใด
๑. สภาพทอ้ งถน่ิ สถติ กิ ารปลกู นกั บรโิ ภค และคณุ คา่ ทางอาหาร
๒. สภาพปจั จบุ นั ผลติ ภณั ฑจ์ ากแอปเปล้ิ และคณุ คา่ ทางอาหาร
๓. สถานทป่ี ลกู สถติ กิ ารปลกู ผลติ ภณั ฑ์ และคณุ คา่ ทางอาหาร
๔. ประเทศทป่ี ลกู สถติ ิการปลกู คณุ คา่ ทางอาหาร และผลผลติ

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๓

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๓. ถงึ บางเดอ่ื โอม้ ะเดอ่ื เหลอื ประหลาด บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในใส้
เหมอื นคนพาลหวานนอกยอ่ มขมใน อปุ ไมยเหมอื นมะเดอ่ื เหลอื ระอา

คำประพันธ์นี้ตรงกับสำนวนใด
๑. ปากหวานก้นเปรี้ยว
๒. ปากปราศรยั นำ้ ใจเชอื ดคอ
๓. ขา้ งนอกสกุ ใส ขา้ งในเปน็ โพรง
๔. มอื ถอื สาก ปากถอื ศลี

๔. เดก็ ไทยในปจั จบุ นั ตกเปน็ ทาสของการเลน่ เกมคอมพวิ เตอร์ วดิ โี อเกม จนแทบ
ไมร่ จู้ กั การละเลน่ ของไทย เชน่ หมากเกบ็ มอญซอ่ นผา้ เปน็ ตน้ ทง้ั นอ้ี าจเปน็ เพราะ
ปจั จบุ นั บรเิ วณบา้ นมพี น้ื ทน่ี อ้ ย ไมส่ ะดวกใหเ้ ดก็ วง่ิ เลน่ จงึ หนั ไปเลน่ เกมทเ่ี ลน่
ไดส้ ะดวกสง่ ผลใหเ้ ดก็ มนี สิ ยั กา้ วรา้ วไมม่ มี นษุ ยสมั พนั ธ์ทด่ี กี บั เพอ่ื น

ผู้เขียนเขียนด้วยความรู้สึกอย่างไร
๑. เป็นทุกข์
๒. ห่วงใย
๓. โศกเศรา้
๔. เหน็ ใจ

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๔

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๕. ขอ้ ใดไมค่ วรใชเ้ ปน็ เนอ้ื เรอ่ื งของเรยี งความ วนั ภาษาไทยแหง่ ชาติ
๑. รฐั บาลไทยประกาศใหว้ นั ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ของทกุ ปี เปน็ วนั ภาษาไทย
แหง่ ชาติ ตามทจ่ี ฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั ไดเ้ สนอไว้
๒. วนั สำคัญของคนเราอาจมีไดห้ ลายวัน แต่วันหนง่ึ ท่ีคนใช้ภาษาไทยทุกคน
มิควรลืมก็คือวันภาษาไทยแห่งชาติ
๓. วนั ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เปน็ วนั สำคญั ทเ่ี ปน็ จดุ เรม่ิ ตน้ ของการกำหนด
ใหว้ นั นเ้ี ปน็ วนั ภาษาไทยแหง่ ชาตใิ นอกี ๓๗ ปตี อ่ มา
๔. วนั ภาษาไทยแหง่ ชาติ จะทำใหค้ นไทย ตระหนกั ในความสำคญั ของภาษาไทย
และรว่ มมอื กนั อนรุ กั ษก์ ารใชภ้ าษาไทยใหถ้ กู ตอ้ ง

๖. ขอ้ ใดคือคำขน้ึ ตน้ และคำลงทา้ ยในการเขยี นจดหมายกจิ ธรุ ะ
๑. เรยี น ด้วยความเคารพอย่างสูง
๒. เรยี น ขอแสดงความนับถือ
๓. กราบเรยี น ขอแสดงความนับถือ
๔. กราบเรยี น ด้วยความเคารพ

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๕

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเลย จังหวัดอดุ รธานี
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดลำปาง

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๖

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๗. จากแผนทป่ี ระเทศไทยในหนา้ ๕ ขอ้ ใดกลา่ วถกู ตอ้ ง
๑. พทั ลงุ เปน็ จงั หวดั ทม่ี พี น้ื ทใ่ี หญท่ ส่ี ดุ ในภาคใตแ้ ละอยทู่ างทศิ เหนอื ของ
จังหวัดตรัง
๒. จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมาและติดกับ
จังหวัดชลบุรี
๓. เชยี งใหม่ เชยี งราย และลำปาง เปน็ สามจงั หวดั ทม่ี อี าณาเขตตดิ ตอ่ กนั
ในภาคเหนือ
๔. จงั หวดั อดุ รธานอี ยเู่ หนอื สดุ ของภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื มพี น้ื ทต่ี ดิ กบั
จังหวัดเลย

๘. ผทู้ จ่ี ะเขยี นเลา่ เรอ่ื งจากจนิ ตนาการไดอ้ ยา่ งมคี ณุ คา่ นน้ั จำเปน็ ตอ้ งมคี ณุ ลกั ษณะใด
๑. ยึดมั่นในกรอบปฏิบัติเหตุผลที่สืบต่อกันมา
๒. เชื่อมั่นในตนเองและไม่รับฟังความคิดใคร
๓. หลกี หนสี งั คม ชอบอยใู่ นโลกแหง่ ความฝนั
๔. คดิ สรา้ งสรรค์ มองโลกอยา่ งหลากหลาย

๙. ขอ้ ใดไมใ่ ชค่ ำขวญั ทด่ี ี
๑. กตัญญูคือหัวใจ ลงทุนไว้ไม่ขาดทุน
๒. ทจุ รติ คอื ศตั รตู วั รา้ ย ชาติวอดวายหากไม่ป้องกัน
๓. รกู้ ฎ รกู้ ตกิ า รคู้ ณุ คา่ รซู้ ง้ึ ความเปน็ ไทย
๔. เยาวชนคนรนุ่ ใหม่ ตอ้ งรกั ดี มนี ำ้ ใจ ใฝส่ ามคั คี

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๗

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๑๐. สว่ นประกอบใดของรายงานทส่ี ำคญั นอ้ ยทส่ี ดุ

๑. คำนำ ๒. สารบญั

๓. บรรณานกุ รม ๔. ภาคผนวก

๑๑. ครคู อื ใคร ทำไม ใครฆา่ ครู กระสนุ พรพู งุ่ ทะลกั กระอกั กลง้ิ
ชอลก์ ในมอื หรอื จะสผู้ รู้ า้ ยยงิ กระชากชงิ วญิ ญาณครผู อู้ ารี
แสงเรอื งเรอื งรบิ หรท่ี ภ่ี าคใต้ ศษิ ย์อยไู่ หนครกู อ็ ยสู่ ไู้ มห่ นี
เงอ้ื มมอื มารฮกึ เหมิ เพม่ิ ทกุ ที ดับแสงสีพัฒนาปัญญาชน
เชา้ วนั นไ้ี มม่ คี รอู ยหู่ นา้ หอ้ ง เสียงกึกก้องสดุดีทวีผล
ครูตายแต่ไม่ตายตามตัวตน กอ้ งสากลอดุ มการณ์ วญิ ญาณครู
ธงชาติคลุมศพครูผู้หาญกล้า การศกึ ษาคอื อะไรทเ่ี หลอื อยู่
ร่างครูสอนความหมายตายให้ดู สอนให้รู้รักหวงแหนแผ่นดินไทย
สดดุ วี รี กรรมธรรมสถติ ครคู อื กลั ยาณมติ รผยู้ ง่ิ ใหญ่
ครคู อื ผเู้ สยี สละชนะชยั ครคู อื แบบอยา่ งให้ “หวั ใจคร”ู

จากขอ้ ความขา้ งตน้ เมอ่ื ยอ่ ความแลว้ จะไดข้ อ้ ความทเ่ี ปน็ ใจความสำคญั ตามขอ้ ใด
๑. ครคู อื วชิ าชพี ทส่ี ำคญั ของสงั คมทค่ี วรสง่ เสรมิ และใหข้ วญั กำลงั ใจ โดยเฉพาะ

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน
๒. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะ

ผกู้ อ่ การรา้ ย จนทำใหเ้ กดิ ปญั หาขาดแคลนครู
๓. ครทู เ่ี สยี ชวี ติ ในเหตกุ ารณภ์ าคใตค้ อื ผยู้ ง่ิ ใหญท่ แ่ี มต้ วั จะจากไป แตก่ ย็ งั เปน็

บทเรยี นใหค้ นรนุ่ ตอ่ ไปไดร้ รู้ กั ประเทศไทย
๔. ครใู นจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ กำลงั หวน่ั วติ กกบั สถานการณท์ เ่ี กดิ ขน้ึ แตก่ ็

จะยังทำหน้าที่ต่อไปด้วยอุดมการณ์ความเป็นครู

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๘

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๑๒. บคุ คลในขอ้ ใด ไมป่ ฏบิ ตั ิตามหลกั การจดบนั ทกึ ขอ้ มลู ทด่ี ี
๑. สารนิ พยายามจดขอ้ มลู ใหถ้ กู ตอ้ งตามทไ่ี ดฟ้ งั จากการประชมุ
๒. วรี พงษ์ มกั จะเขยี นวนั เดอื น ปี ทไ่ี ดบ้ นั ทกึ ขอ้ มลู ไวเ้ สมอ
๓. ธนภณ จดบนั ทกึ อยา่ งมรี ะบบ มกั มอี กั ษรยอ่ ทเ่ี ปน็ ระเบยี บเดยี วกนั
๔. กานต์ จดบนั ทกึ โดยเนน้ การสรปุ ขอ้ มลู ไมร่ ะบทุ ม่ี าของหนงั สอื

๑๓. การกระทำของผใู้ ดเปน็ การดอู ยา่ งมวี จิ ารณญาณ

๑. หลงั จากชมภาพยนตรโ์ ฆษณาสบยู่ ห่ี อ้ ใหม่ ธนกรกร็ บี ออกไปซอ้ื มาใช้
โดยทันที

๒. ธนกิจเห็นป้ายโฆษณาสบู่ยี่ห้อใหม่จึงไปสอบถามประสิทธิภาพของสบู่
กับตัวแทนจำหน่าย

๓. ธนกานต์ชื่นชอบดาราที่โฆษณาสบู่ยี่ห้อใหม่จึงซื้อสบู่ยี่ห้อนั้นมาลองใช้ดู
๔. ธนวรรณเห็นเพื่อนใช้สบู่ยี่ห่อใหม่แล้วผิวสวยจึงไปซื้อสบู่ยี่ห้อนั้นมาทดลองใช้

๑๔. “ขออำนาจคุณความดีทงั้ ปวงทไ่ี ดท้ ำมา จงบันดาลให้ได้ประสบแตค่ วามเจริญ
รงุ่ เรอื งในหนา้ ทก่ี ารงาน พบแตค่ นดี พบแตส่ ง่ิ ดแี ละคลาดแคลว้ จากอนั ตราย
ทั้งปวง”

คำอวยพรข้างต้นใช้ในโอกาสใด
๑. แต่งงาน
๒. เกษียณอายุ
๓. รับตำแหน่งใหม่
๔. ขึ้นบ้านใหม่

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๙

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๑๕. การวจิ ารณต์ า่ งกบั การประเมนิ คา่ อยา่ งไร
๑. การวจิ ารณเ์ นน้ ทก่ี ารติ การประเมนิ คา่ เนน้ ทก่ี ารชม
๒. การวจิ ารณเ์ นน้ การใชเ้ หตผุ ล การประเมนิ คา่ เนน้ ทอ่ี ารมณ์
๓. การวจิ ารณเ์ ปน็ การแสดงความคดิ เหน็ การประเมนิ คา่ เปน็ การตดั สนิ
๔. การวจิ ารณก์ ลา่ วในรายละเอยี ด การประเมนิ คา่ กลา่ วในภาพรวม

๑๖. ขอ้ ใดมเี สยี งวรรณยกุ ตน์ อ้ ยทส่ี ดุ
๑. เชิญเจ้ารำเถิดนะนางฟ้า
๒. ให้สิ้นท่าที่นางจำได้
๓. ตวั พจ่ี ะรำตามไป
๔. มิให้ผิดเพลงนางเทวี

๑๗. ขอ้ ใดใชพ้ ยญั ชนะตน้ ของคำเปน็ อกั ษรตำ่ คทู่ ง้ั หมด
๑. งูใหญ่ในรั้ววัดโมลี
๒. ฉันฝากถุงข้าวสวยให้ผ่อง
๓. การจัดเด็กต้องบอกป้าอบ
๔. คนแซ่เฮงชอบแฟนพันธุ์แท้

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๐

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๑๘. ขอ้ ใดมเี สยี งพยญั ชนะสะกดตา่ งจากขอ้ อน่ื
๑. ข้าว
๒. ตัว
๓. ผิว
๔. เกี่ยว

๑๙. คำว่าแดงในข้อใดทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
๑. รั้วสีแดง
๒. ครูชื่อแดง
๓. กินน้ำแดง
๔. ใส่เสื้อสีแดง

๒๐. ขอ้ ความตอ่ ไปนม้ี คี ำประสมกค่ี ำ
“การหยดุ ไขเ้ ลอื ดออกไมใ่ หร้ ะบาดในชมุ ชน ตอ้ งระวงั ไมใ่ หถ้ กู ยงุ กดั

เชน่ ทายากนั ยงุ นอนในมงุ้ หรอื ตดิ มงุ้ ลวด ฯลฯ”

๑. ๔ คำ
๒. ๕ คำ
๓. ๖ คำ
๔. ๗ คำ

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๑

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๒๑. ขอ้ ใดไม่เปน็ คำมลู ๒. มาลา
๑. เผอเรอ ๔. ค่าตัว
๓. แจกัน

๒๒. ขอ้ ใดเกดิ จากคำทเ่ี ปน็ ภาษาบาล-ี สนั สกฤตทง้ั หมด

๑. ครสิ ตม์ าส ๒. เคมภี ณั ฑ์

๓. ศลิ ปกรรม ๔. อนุกาชาด

๒๓. ขอ้ ใดไมใ่ ชป่ ระโยคกรยิ า
๑. เกดิ การประทว้ งขบั ไลเ่ ผดจ็ การเมอ่ื ปี ๒๕๓๕
๒. มคี นออกมาชมุ นมุ กนั เปน็ จำนวนมาก
๓. ไฟไหมก้ องสลากและกรมสรรพากรจนเสยี หาย
๔. ปรากฏหลักฐานบนถนนราชดำเนินมาจนทุกวันนี้

๒๔. ขอ้ ใดเปน็ ประโยคความรวม

๑. ภาพิตวางแผนกำจัดพริกไทยเพื่อแก้แค้น
๒. ใบขา้ ววางแผนชว่ ยพรกิ ไทย ภาพติ สำนกึ ผดิ
๓. ภาพิตรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
๔. เมอ่ื ภาพติ ขอโทษ พรกิ ไทยกอ็ โหสกิ รรมให้

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๒

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๒๕. คำวา่ “ท”่ี ในขอ้ ใด ทำหนา้ ทเ่ี ชอ่ื มประโยค
๑. สมบัติขายที่ได้ราคาดี
๒. สมบรู ณไ์ มช่ อบขนมทใ่ี สเ่ นย
๓. สมชายไปดูหนังที่สยามสแควร์
๔. สมหมายปลกู ตน้ ไมท้ ส่ี วนหลงั บา้ น

๒๖. คำทข่ี ดี เสน้ ใตใ้ นขอ้ ใดทำหนา้ ทต่ี า่ งจากขอ้ อน่ื
๑. ครูอบรมศิษย์ด้วยความหวังดี
๒. คุณปูแ่ ละคุณย่าท่านเกษียณราชการแล้ว
๓. เพราะเขาเกยี จครา้ นงานจงึ ไมส่ ำเรจ็
๔. เขาเป็นคนฉลาดแต่ขาดความเฉลียว

๒๗. ขอ้ ใดเรยี งลำดบั ประโยคในขอ้ ความไดถ้ กู ตอ้ ง
๑. ไมว่ า่ ใครจะมนี สิ ยั ไมด่ เี พยี งใดกต็ าม
๒. เขากส็ ามารถกลับมาเปน็ คนมนี ิสยั ท่ดี ีได้
๓. ถา้ เขาตง้ั ใจใหม่ แลว้ เปลย่ี นแปลงปรบั ปรงุ ตวั เองอยา่ งจรงิ จงั
๔. พระพทุ ธศาสนาสอนวา่ “ชวี ติ ของเรานส้ี ามารถพฒั นาได”้

๑. ๔ - ๓ - ๑ - ๒
๒. ๔ - ๑ - ๒ - ๓
๓. ๔ - ๑ - ๓ - ๒
๔. ๔ - ๒ - ๑ - ๓

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๓

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๒๘. ขอ้ ใดเรยี งลำดบั ประโยคไดถ้ กู ตอ้ ง
๑. แม้แต่คนญี่ปุ่นซึ่งเคยรังเกียจการงีบหลับกลางวันมานานก็กำลังจะเปลี่ยน
ทัศนคติ
๒. ถา้ การงบี หลบั ตอนกลางวนั เปน็ สง่ิ ไมด่ ี นโปเลยี น ลโี อนาโด ดาวนิ ซี
๓. และคนสำคญั ของโลกอกี มากมาย คงจะไมท่ ำกนั
๔. จนทำใหก้ ารงบี หลบั กลางวนั ไดก้ ลายเปน็ แฟชน่ั ฮติ ตลอด ๒ ปที ผ่ี า่ นมา

๑. ๑ ๒ ๓ ๔
๒. ๑ ๔ ๒ ๓
๓. ๒ ๓ ๑ ๔
๔. ๒ ๑ ๔ ๓

๒๙. “จงรไู้ วเ้ ถดิ วา่ ถา้ เมอ่ื ไดท้ ำความผดิ มาเมอ่ื ใด จะไดร้ บั โทษทนั ที การมพี อ่ เปน็
พระเจา้ แผน่ ดนิ นน้ั จะไมเ่ ปน็ การชว่ ยเหลอื อดุ หนนุ แกไ้ ขอนั ใดไดเ้ ลย”

จากข้อความข้างต้นผู้เขียนต้องการแนะนำว่าอย่างไร
๑. ไม่ให้สำคัญตัวผิด
๒. ไมห่ ลงอำนาจตนเอง
๓. ไมใ่ หถ้ อื อำนาจประพฤตมิ ชิ อบ
๔. ไม่ให้ทำความผิดแม้แต่อย่างเดียว

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๔

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๓๐. สมเดจ็ พระนางเจา้ ฯพระบรมราชนิ นี าถทรงพระประชวร ดว้ ยพระอาการ..........

ควรเตมิ คำใดลงในชอ่ งวา่ งจงึ จะถกู ตอ้ งเหมาะสม
๑. ขอ้ พระหตั ถ์ข้างซ้ายตดิ
๒. ข้อนิ้วกลางพระหัตถ์ข้างซ้ายติด
๓. ขอ้ พระมชั ฌมิ าพระหตั ถซ์ า้ ยตดิ
๔. ขอ้ นว้ิ พระมชั ฌมิ าพระหตั ถซ์ า้ ยตดิ

๓๑. “สำหรบั เพอ่ื นขา้ ราชการและครอบครวั ผมมคี วามหว่ งใยความเปน็ อยขู่ อง
พวกทา่ นทกุ ๆ คน การดำรงตนโดยยดึ แนวพระราชดำรสั ในเรอ่ื ง “ความพอเพยี ง”
จะช่วยให้เพื่อนข้าราชการทั้งหลายใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข”

คำอวยพรดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่สุภาพจัดเป็นการเขียนแบบใด
๑. โนม้ นา้ ว
๒. แนะนำ
๓. สง่ั สอน
๔. ตกั เตอื น

๓๒. ขอ้ ใดไมใ่ ชว่ ธิ สี งั เกตคำยมื ภาษาเขมรในภาษาไทย

๑. ใช้คำควบกล้ำ
๒. ใช้อักษรนำ
๓. ใชต้ วั จ เปน็ ตวั สะกด
๔. ใช้ตัวสะกดตัวตาม

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๕

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๓๓. ขอ้ ใดไมม่ คี ำทม่ี าจากภาษาตา่ งประเทศ
๑. มตี ายายสามภี รรยาคหู่ นง่ึ อยกู่ นั มานานจนลว่ งเขา้ วยั ชราแตไ่ มม่ บี ตุ ร
๒. วนั หนง่ึ ตายายลอยเรอื หาปลา ไปตามรมิ แมน่ ำ้ ใหญท่ ม่ี อี าณาบรเิ วณถงึ
๑๐ ไรเ่ ศษ
๓. ขณะทย่ี ายคดั ทา้ ยเรอื เขา้ หาฝง่ั เหน็ ไขจ่ ระเขฟ้ องหนง่ึ อยบู่ นกอพง
จงึ เกบ็ มา
๔. ตั้งใจว่าจะเอาไปฟักให้เป็นตัวเลี้ยงไว้ที่บ้านแม้ตาจะห้ามแต่ยายก็ไม่ฟัง

๓๔. คำทบั ศพั ทใ์ นขอ้ ใด เขยี นไมถ่ กู ตอ้ งตามหลกั เกณฑก์ ารใชค้ ำทบั ศพั ท์
๑. ไมส่ บายเลก็ นอ้ ยแคน่ ้ี จะไปโรงพยาบาลทำไม ไปหาหมอทค่ี ลนิ กิ ปากซอยกไ็ ด้
๒. ธนาคารเปิดให้ประมูลทาวน์เฮ้าส์ที่เป็นสินทรัพย์หลุดจำนอง
๓. เดย๋ี วนพ้ี อมแี ผน่ วซี ดี ี รา้ นวดิ โี อกแ็ ทบจะตอ้ งปดิ กจิ การไปตามๆ กนั
๔. คุณสามารถจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ได้ที่เคาน์เตอร์แรกทางซ้ายมือ

๓๕. ขอ้ ใดเรยี งลำดบั คำตามพจนานกุ รมไดถ้ กู ตอ้ ง

๑. ยี่โถ รางวัล ฤกษ์ ละโว้
ตระกลู
๒. จับฉ่าย มหาวงศ์ ปนัดดา ตงั เก
เทพี
๓. ขี้คุย เงนิ รอ้ น ปากผี

๔. ตระเวน นายดาบ ถวาย

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๖

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๓๖. ข้อใดเป็นเพลงพื้นบ้านที่อยู่ภาคเดียวกันทั้งหมด

๑. ซอ ฮ้องขวัญ

๒. ลำเกี้ยว เพลงชาน้อง

๓. เพลงโคราช จอ๊ ย

๔. เพลงฉอ่ ย ลำเรอ่ื ง

๓๗. ขอ้ ใดมลี กั ษณะคำประพนั ธต์ รงกบั ลกั ษณะคำประพนั ธข์ องเพลงพน้ื บา้ น

ทเ่ี รยี กวา่ “กลอนหวั เดยี ว”

๑. มาเถอะหนาแมม่ า แมห่ นนู อ้ ยอยา่ ชา้ ทว่ งที

จัดเป็นวงกงกำ ของพี่ก็ทำเอาไว้ดิบดี

ถา้ นอ้ งไมเ่ ลน่ กะทดิ พรอ้ ม ตวั พจ่ี ะกลอ่ มมโหรี

๒. รรี ขี า้ วสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลอื กทอ้ งใบลาน

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน พานเอาคนขา้ งหลงั ไว้

๓. จ้ำจี้จ้ำอวด เอาลูกไปบวช ถงึ วดั ถงึ วา

ครน้ั สกึ ออกมา สพั พะลนุ่ จนุ่ จู๋

๔. แมศ่ รเี อย แมศ่ รสี วยสะ

ยกมอื ไหวพ้ ระ กจ็ ะมคี นชม

ขนคิ้วเจ้าก็ต่อ ขนคอเจา้ กก็ ลม

ชักผ้าปิดนม ชมเมศ่ รเี อย

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๗

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๓๘. ลกั ษณะสำคญั ของเพลงกลอ่ มเดก็ ตรงกบั ขอ้ ใด
๑. มที ำนองทแ่ี นน่ อน แตม่ หี ลายเนอ้ื รอ้ ง
๒. มเี นอ้ื รอ้ งสน้ั ๆ จงั หวะชา้ และยดื
๓. เนื้อหามักเก่ียวกับความเป็นมาของครอบครัว
๔. แสดงความรักระหว่างพ่อกับแม่เป็นสำคัญ

๓๙. ขอ้ ใดไมใ่ ชเ่ หตผุ ลทเ่ี พลงพน้ื บา้ นตอ้ งมลี กู คไู่ วร้ อ้ งรบั หรอื รอ้ งซำ้ เพลง
๑. เพอ่ื ใหเ้ พลงมคี วามไพเราะมากขน้ึ
๒. เพอ่ื ใหท้ กุ คนมสี ว่ นรว่ มในการรอ้ งเพลง
๓. เพื่อให้พ่อเพลงมีเวลาคิดเนื้อร้องในวรรคถัดไป
๔. เพื่อให้แตกต่างจากเพลงพื้นบ้านประเภทอื่น

๔๐. ลักษณะคำประพันธ์ของเพลงพื้นบ้านโดยทั่วไปคือข้อใด
๑. มกี ารสง่ สมั ผสั นอกไมค่ งท่ี
๒. สมั ผสั สระตอ้ งเปน็ สระรปู เดยี วกนั เสมอ
๓. เมอ่ื สง่ สมั ผสั ระหวา่ งวรรคจะใชส้ มั ผสั อกั ษร
๔. สมั ผสั อกั ษรตอ้ งเปน็ รปู อกั ษรเดยี วกนั เสมอ

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๘

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

จงใชค้ ำประพนั ธต์ อ่ ไปนต้ี อบคำถามขอ้ ๔๑ - ๔๓

ถงึ เกรด็ ยา่ นบา้ นมอญแตก่ อ่ นเกา่ ผหู้ ญงิ เกลา้ มวยงามตามภาษา

เดย๋ี วนม้ี อญถอนไรจกุ เหมอื นตกุ๊ ตา ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย

โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย

นห่ี รอื จติ คดิ หมายมหี ลายใจ ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด

๔๑. รปู ลกั ษณข์ องชาวมอญทก่ี วบี รรยายมที ม่ี าจากแหลง่ ใด
๑. จนิ ตนาการสว่ นตนของนกั ประพนั ธ์
๒. จนิ ตนาการรว่ มของสงั คมไทย
๓. ประสบการณจ์ ากการอา่ นวรรณกรรม
๔. ประสบการณจ์ ากการเดนิ ทาง

๔๒. “เกรด็ ยา่ นบา้ นมอญ” ในนริ าศภเู ขาทองทค่ี ดั มานห้ี มายถงึ สถานทใ่ี ด

๑. ยา่ นชอ่ งเกรด็
๒. ยา่ นสวนเกรด็
๓. ยา่ นปากเกรด็
๔. ยา่ นหาดเกรด็

๔๓. อปุ มาอปุ ไมยทป่ี รากฏในนริ าศทค่ี ดั มานค้ี อื อะไร

๑. เปรียบความเปลี่ยนแปลงของโลกกับชาวมอญ
๒. เปรียบความไม่แน่นอนของใจกับการแต่งกาย
๓. เปรียบความหลากหลายของชีวิตกับการแต่งกาย
๔. เปรียบความน่ารักของตุ๊กตากับชาวไทยที่น่ารัก

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๑๙

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๔๔. อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์ เหมอื นนารนิ ไรโ้ ฉมบรรโลมสงา่
ใครใครเหน็ ไมเ่ ปน็ ทจ่ี ำเรญิ ตา ........................................................
ศลิ ปกรรมนำใจใหส้ รา่ งโศก ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
จำเริญตาพาใจให้สบาย อกี รา่ งกายกจ็ ะพลอยสขุ สราญ

จงเตมิ เน้ือความทีห่ ายไปให้สมบรู ณ์
๑. เขาจะมาเยาะเยย้ ใหล้ ะอาย
๒. เขาจะว่าเย้ยหยันกันให้อาย
๓. เขาจะดา่ ตฉิ นิ จนสน้ิ อาย
๔. เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย

๔๕. กิ๊วก๊าวกิ๊บก๊าบเป็ดทาบปีก ตนี พลยุ้ ลดั หลกี ปกี รมุ่ รา่ ม
เหลา่ ลกู เปด็ นอ้ ยแลน่ ลอยตาม ไซแ้ หนแผง่ ามตามแมม่ า

กวีนิพนธ์บทนี้ใช้ภาพพจน์ใด
๑. อปุ มา
๒. สัทพจน์
๓. อตพิ จน์
๔. อุปลักษณ์

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๐

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

๔๖. วานนี้ใฝ่ว่าจะฝ่าฝัน ฝา่ ไปสนู่ ริ นั ดร์อนั เปดิ เผย
ฝนั วา่ ดอกไมจ้ ะงอกเงย กลบั ไมเ่ คยเหน็ มนั ตราบวนั น้ี

“ดอกไม”้ ในทน่ี ห้ี มายถงึ อะไร
๑. ความสำเร็จและความสมหวัง
๒. ความรำ่ รวยและศกั ดศ์ิ รี
๓. ความรกั และความหอมหวาน
๔. ความห่วงใยและเอื้ออาทร

๔๗. ใดกิจผิดพลาดแล้ว ไปล่ ะ ลมื เลย
หยอ่ นทฐิ มิ านะ ออ่ นนอ้ ม
ขอโทษเพื่อคารวะ วายบาด หมางแฮ
ดกี วา่ ปดออ้ มคอ้ ม คิดแก้โดยโกง

ข้อคิดที่ได้จากโคลงสุภาษิตข้างต้นตรงกับข้อใดมากที่สุด
๑. คนมที ฐิ มิ ากควรลดลงบา้ งเพอ่ื ความออ่ นนอ้ ม
๒. การแสดงคารวะต่อผู้อาวุโสช่วยลดความบาดหมาง
๓. การพดู ปดออ้ มค้อมคดิ คดโกงเปน็ สิง่ ไม่ดี
๔. เมื่อทำการสิ่งใดผิดพลาดให้เอ่ยคำขอโทษ

รหสั วชิ า ๙๑ ภาษาไทย หนา้ ๒๑

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

อา่ นขอ้ ความตอ่ ไปน้ี แลว้ ตอบคำถามขอ้ ๔๘ - ๕๐
ชักหน้าไม่ถึงหลัง
ชกั หนา้ ไมถ่ งึ หลงั เปน็ สำนวน หมายความวา่ ขดั สนเพราะรายไดม้ ไี มพ่ อคมุ้
กบั รายจา่ ย รายไดท้ ร่ี บั มาเมอ่ื ตน้ เดอื นไมพ่ อใชไ้ ปถงึ ปลายเดอื น
สำนวนนม้ี ที ม่ี าจากการนงุ่ ผา้ หากผา้ ทน่ี งุ่ สน้ั ไปไมส่ ามารถหมุ้ ตวั ได้ กจ็ ะหมุ้
ไดแ้ ตด่ า้ นหนา้ ไมถ่ งึ ดา้ นหลงั เมอ่ื นำสำนวนนม้ี าใช้ คำวา่ หนา้ ในทน่ี ้ี หมายถงึ
ชว่ งหนา้ คอื ชว่ งแรกของเดอื น หลงั คอื ชว่ งหลงั ของเดอื น
ถา้ รายจา่ ยนอ้ ยกวา่ รายรบั ไดแ้ มเ้ พยี งเลก็ นอ้ ย กจ็ ะสามารถดำรงชวี ติ อยไู่ ดโ้ ดย
ไมเ่ ปน็ หนเ้ี ปน็ สนิ ใคร แตถ่ า้ รายจา่ ยมากกวา่ รายไดแ้ มเ้ พยี งเลก็ นอ้ ย กจ็ ะตอ้ งเปน็ หน้ี
เปน็ สนิ เขา เรยี กวา่ ชกั หนา้ ไมถ่ งึ หลงั ถา้ ชกั หนา้ ไมถ่ งึ หลงั ทกุ เดอื นกค็ งจะตอ้ งเปน็
หนเ้ี พม่ิ และพอกพนู ขน้ึ ไปเรอ่ื ยๆ
ฉะนน้ั ถา้ ตอ้ งการมชี วี ติ ทเ่ี ปน็ สขุ กต็ อ้ งพยายามเพม่ิ รายไดข้ น้ึ ลดรายจา่ ยลง
และดำรงชพี อยอู่ ยา่ งพอเหมาะพอสมแกฐ่ านะและรายไดข้ องตน

๔๘. จากขอ้ เขยี นขา้ งตน้ ขอ้ ใดกลา่ วไมถ่ กู ตอ้ ง
๑. ชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นสำนวนที่มีที่มาจากการแต่งกาย
๒. ชวี ติ จะมคี วามสขุ กต็ อ่ เมอ่ื สามารถเพม่ิ รายไดม้ ากขน้ึ
๓. สำนวนนี้นิยมใช้กับผู้ที่มีรายได้ประจำเป็นรายเดือน
๔. หนีส้ ินเกดิ ขึ้นจากบุคคลมรี ายได้น้อยกว่ารายจ่าย


Click to View FlipBook Version