The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อานนท์ ดิษฐ์จาด, 2022-03-25 04:27:46

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 51
5. สิทธทิ างการศึกษาของคนพกิ าร อใดไ มสี ิทธติ ามกฎหมายกำหนดในพระราชบัญญตั ิ

ก. ไ รบั การศกึ ษาโดยไ เสยี าใ ายตัง้ แ แรกเกิดหรอื พบความพกิ ารจนตลอดชวี ติ
ข. เลือกบรกิ ารทางการศึกษา สถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษา
ค. ไ รับเงนิ าตอบแทนพิเศษไ เกนิ 5 เ าของคนปกติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ไ รบั การศกึ ษาทมี่ ีมาตราฐานและประกนั คณุ ภาพการศึกษา

6. ด.ช. บอย เ นคนพิการประเภทออทสิ ติก สทิ ธิทางการศึกษาของเดก็ ชายบอย อใดกฎหมายมิไ กำหนดไ
ก. ไ รับการศึกษา โดยไ เสีย าใ ายตั้งแ แรกเกดิ หรอื พบความพกิ ารจนตลอดชิีวิต
ข. เลือกบรกิ ารทางการศึกษา สถานศึกษาระบบและรูปแบบการศกึ ษา
ค. ไ รับเงินการศกึ ษาฟรี ขน้ั พื้นฐานจนจบระดบั ปริญญาตรี
ง. ไ รบั การศึกษาที่มีมาตรฐาน และประกนั คุณภาพการศึกษา

7. “แผนการจดั การศึกษาเฉพาะบุคคล” จัดใ สอดค องกบั คนพกิ าร ตาม อใด
ก. ลกั ษณะของความพิการ
ข. สมรรถภาพของคนพกิ าร
ค. ประเภทของความพิการ
ง. ความ องการจำเ นพิเศษของคนพิการ

8. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุ คล สถานศึกษาดำเนนิ การอ างไรไ ถกู อง
ก. สถานศึกษาแ งตัง้ คณะกรรมการจัดทำสำหรับ เรียนแ ละคน ไ อยก า 3 คน
ข. ประชมุ ทำแผน ปฏิบตั ิ ปรบั แผน จัดทำรายงานผล ละ 2 ครัง้
ค. ปรบั ปรงุ แผนการจดั การศกึ ษาเฉพาะบคุ คลอ าง อย ละ 1 ครงั้
ง. คณะกรรมการจดั ทำแผน องมคี ณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน เ นกรรมการ

9. การกำหนดชวั่ โมงสอนของครกู ารศกึ ษาพเิ ศษ เ อรับเงิน “พ.ค.ก.” ตามระเบียบ ก.ค.ศ. อใดไ ถกู อง
ก. รณชัย สอนในศูน การศกึ ษาพิเศษ สอนไ อยก า 18 ห วยชั่วโมง อสัปดา
ข. สมบูร รอง อำนวยการศนู การศึกษาพเิ ศษบรุ ีรัม สอนไ อยก า 8 ห วยช่วั โมง อสปั ดา
ค ธงชยั อำนวยการศูน การศึกษาพเิ ศษบรุ ีรัม สอนไ อยก า 5 ห วยชัว่ โมง อสัปดา
ง. ปราณี ครกู ารศึกษาพิเศษเรยี น วม โรงเรยี นอนบุ าลรัศมี สอนหรือปฏบิ ัตงิ านเก่ียวกบั คนพิการ

ไ อยก าสปั ดา ละ 20 ห วยชวั่ โมง อสัปดา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ห่ต่น์ห่ว้น่ม ่ร
์ห่ต่น่ว้น่ม์ย์ยู้ผ​.
์ห่ต่น่ว้น่ม์ย์ยู้ผ์ณ
์ห่ต่น่ว้น่ม์ย
้ต่ม้ข่ืพ
็ป้ต
ีป้น่ย
ีป
่ว้น่ม่ตู้ผ่ต
้ต่ม่ย
็ป้ต้ข้ล้ห
้ด
้ด

่ต่จ้ช่ค่ม้ด
้ว้ด้ข็ป
้ด
่ท่ม่ค้ด

่ต่จ้ช่ค่ม้ด
่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 52

10. โรงเรยี นทั่วไปสังกัด สพฐ. มคี รูการศกึ ษาพเิ ศษเรยี น วม อใดก าวผดิ
ก. ครู ม ครปู ระจำชนั้ พิเศษเรียน วม 1 คน : นักเรยี นไ อยก า 6 คน
ข. ครูวีณา ครูเสริมวชิ าการเรียน วม 1 คน : นกั เรยี นไ อยก า 6 คน
ค. ครนู ทั ครูประจำชน้ั เรียน วมและปฏิบตั หิ าทคี่ รูเสรมิ วชิ าการ 1 คน : นักเรียนไ อยก า 3 คน
ง. ครู กไ ครูเดินสอนกรณเี รียน วม 1 คน : ไ อยก า 3 โรงเรียน : นกั เรียนไ อยก า 3 คน

11. ประธานคณะกรรมการพิจารณา ใ คนพิการไ รับสทิ ธิ วยเหลือทางการศกึ ษา คอื ใคร
ก. รฐั มนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
ง. ปลดั กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่นั คงของมนุษ

12. คณะกรรมการ งเสริมการจดั การศึกษาสำหรบั คนพกิ าร อใดไ ถกู อง
ก. รัฐมนตรี าการกระทรวงศึกษาธกิ าร เ น ประธานกรรมการ
ข. รฐั มนตรี วย าการกระทรวงมหาดไทย เ น รองประธานกรรมการคนที่ 1
ค. ทรงคณุ วุฒเิ นคนพกิ ารท่รี ัฐมนตรแี งตง้ั เ น รองประธานกรรมการคน 2
ง. อำนวยการสำนักบรหิ ารงานการศึกษาพิเศษ เ น กรรมการและเลขานกุ าร

13. ประธานกรรมการกองทุน งเสริมและพฒั นาการศกึ ษาสำหรับคนพิการ คือใคร
ก. รัฐมนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ง. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ

14. เงิน พ.ค.ก. เ นเงนิ ายควบกับเงินเดอื น เ น าตอบแทนเดอื นละเ าใด
ก. 2,000 บาท
ข. 2,500 บาท
ค. 3,500 บาท
ง. 5,600 บาท

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ท่ค็ป่จ็ป
์ย


่ว
่ส
็ปู้ผ
่่ีท็ป่ต็ปู้ผ
็ป่ว่ช
็ป่ว
้ต่ม้ข่ส
์ย


่ว
่ช้ด้ห
่ว้น่ม่ว้น่ม่ร่กุ๊ก
่ว้น่ม้น่ร
่ว้น่ม่ร
่ว้น่ม่รุ๋จ
่ล้ข่ร
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 53

15. ใครอนมุ ตั ใิ ไ รบั เงนิ พ.ค.ก. ในโรงเรียนทั่วไปท่ีมีครจู ัดการเรยี นการสอนตามเกณ ท่จี ะไ รับเงิน พ.ค.ก.
ก. สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษา
ข. คณะกรรมการสถานศกึ ษาศนู การศกึ ษาพิเศษ
ค. อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษา
ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

ู้ผ
์ย

้ด์ฑ้ด้ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 54

เฉลย อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” ชดุ ที่ 10

อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศกึ ษาสำหรบั คนพิการ พ.ศ 2551

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย

1 ง 6 ค 11 ข

2 ง 7 ง 12 ค

3 ก 8 ง 13 ค

4 ค 9 ง 14 ข

5 ข 10 ง 15 ข

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น
​.้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 55

อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” ชดุ ท่ี 11
อสอบพระราชบัญญัตลิ ูกเสือ พ.ศ. 2551 ชดุ ที่ 1

1. อใดก าวไ ถกู อง ตามพระราชบญั ญัติลกู เสือแ งชาติ พ.ศ. 2551
ก. “ลูกเสอื ” คือเดก็ และเยาวชนทง้ั ชายและหญิง ท่สี มัครเ าเ นลูกเสอื ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ข. “บคุ ลากรทางการลกู เสอื ” ไ แ บังคบั บัญชาลูกเสือ ตรวจการลกู เสือ กรรมการลกู เสอื

อาสาสมคั รลูกเสอื และเ าห าท่ลี ูกเสอื
ค. คณะลกู เสอื อแ งชาติ ประกอบ วย กรรมการลกู เสือ บรรดาลกู เสอื ทั้งปวงและบุคลากรทางการลูกเสอื
ง. พระมหากษตั ริ ทรงเ นประมุขของคณะลกู เสอื แ งชาติ

2. อใด ไ ใ อง คณะบุคคลในพระราชบญั ญัตลิ กู เสอื
ก. สภาลกู เสือไทย
ข. คณะกรรมการบรหิ ารลูกเสือแ งชาติ
ค. คณะกรรมการลกู เสือเขตพน้ื ท่กี ารศึกษา
ง. คณะกรรมการลูกเสืออำเภอ

3. ใคร คือ สภานายกของสภาลกู เสอื ไทย
ก. ทรงคุณวฒุ ิทีค่ ณะรัฐมนตรแี งตง้ั
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รฐั มนตรี าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. รองนายกรฐั มนตรี

4. ใคร เ น ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสอื แ งชาติ
ก. ทรงคณุ วุฒทิ ่ีคณะรัฐมนตรีแ งต้ัง
ข. นายกรฐั มนตรี
ค. รฐั มนตรี าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. รองนายกรฐั มนตรี

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น

่ว

่ตู้ผ
่ห็ป

่ว

่ตู้ผ่ห

์ค่ช่ม้ข
่ห็ป์ย
้ด่ห
้น้จ
ู้ผู้ผ่ก้ด
็ป้ข
่ห้ต่ม่ล้ข
้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 56
5. กรรมการ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ในพระราชบญั ญัติลกู เสอื มวี าระคราวละก่ี

ก. คราวละ 2 ติด อกนั เกิน 2 วาระมไิ
ข. คราวละ 3 ติด อกนั เกิน 2 วาระมไิ
ค. คราวละ 4 ติด อกันเกิน 2 วาระมไิ
ง. คราวละ 6 ติด อกนั เกนิ 2 วาระมิไ
6. กรรมการโดยตำแห งของคณะกรรมการลูกเสอื เขตพื้นท่ีการศึกษา คอื อใด
ก. นายอำเภอ
ข. อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ปลัดอำเภอ เ นหัวห าประจำกิ่ง
ง. กำกับการสถานตี ำรวจภธู รทกุ อำเภอ
7. ตำแห ง บงั คบั บญั ชาลกู เสือ มีกีต่ ำแห ง
ก. 6 ตำแห ง
ข. 11 ตำแห ง
ค. 16 ตำแห ง
ง. 18 ตำแห ง
8. ใครดำรงตำแห ง อำนวยการให
ก. ทรงคณุ วฒุ ทิ ีค่ ณะรัฐมนตรแี งตัง้
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ง. รฐั มนตรี าการกระทรวงมหาดไทย
9. อใด ไ ใ ตำแห ง บงั คบั บญั ชาลกู เสอื ในโรงเรยี น
ก. รอง อำนวยการลูกเสอื โรงเรียน
ข. กำกับก มลูกเสือ
ค. วย อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ง. รองนายห ลูกเสือ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู่ม
ู้ผ่ชู้ผ
ุ่ลู้ผ
ู้ผ
ู้ผ่น่ช่ม้ข
่ว
่ว

่ตู้ผ
่ญู้ผ่น
่น
่น
่น
่น
่นู้ผ่น
ู้ผ
้น็ปู้ผ
ู้ผ

้ข่น
้ด่ตีป
้ด่ตีป
้ด่ตีป
้ด่ตีป
ีปู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 57
10. ตรวจการลกู เสือ มีกีล่ ำดบั

ก. 5 ลำดับ
ข. 6 ลำดับ
ค. 9 ลำดบั
ง. 11 ลำดับ

11. รัฐมนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ดำรงตำแห งใดของ ตรวจการลกู เสือ
ก. ตรวจการให พเิ ศษ
ข. ตรวจการให
ค. รอง ตรวจการให
ง. ตรวจการลกู เสือประจำสำนักงานลกู เสือแ งชาติ

12. เหรยี ญลูกเสือ มีกช่ี นดิ
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนดิ
ค. 4 ชนดิ
ง. 5 ชนดิ

13. เ น ไ รบั พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดชี นั้ ที่ 1 มาแ วไ อยก า 5 ในการอปุ การคณุ กิจการลูกเสอื
มาอ าง อเ อง ควรไ รับเหรยี ญลกู เสอื ตาม อใด

ก. สริ ิงามยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดชี ้นั พิเศษ
ข. เหรียญลกู เสอื สรรเสริญ ชัน้ ที่ 1
ค. เหรยี ญลูกเสอื สดดุ ีชน้ั ท่ี 1
ง. เหรยี ญลูกเสือ งยนื

14. น าอนั ตราย วยชวี ติ คนถูกรถชนจนตนเองประสบอนั ตรายทุพพลภาพควรไ รบั เหรียญลกู เสอื ตาม อใด
ก. สริ งิ ามยง่ิ รามกรี ติ ลูกเสือสดุดีช้นั พเิ ศษ
ข. เหรยี ญลูกเสอื สรรเสริญ ชัน้ ที่ 1
ค. เหรยี ญลูกเสือสดดุ ีชั้นที่ 1
ง. เหรยี ญลูกเสอื งยืน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ั่ย้ข้ด่ช่ฝ้ต
่ั่ย้ข้ด่ืน่ต่ยีป่ว้น่ม้ล้ด่ด

่หู้ผ
่ญู้ผ
่ญู้ผ
่ญู้ผ
ู้ผ่น่ว
ู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 58

15. แ ค เ น มีอุปการคุณ อกจิ การลูกเสืออทุ ิศกำลงั กาย กำลงั ความคดิ ใ บงั เกดิ คุณประโยช ควรไ รบั
เหรียญลกู เสอื ตาม อใด

ก. สริ ิงามยิง่ รามกรี ติ ลกู เสอื สดดุ ีชัน้ พเิ ศษ
ข. เหรยี ญลูกเสอื สรรเสริญ ช้ันท่ี 1
ค. เหรยี ญลูกเสอื สดุดชี ัน้ ท่ี 1
ง. เหรยี ญลูกเสือ งยนื

16. จติ ร ปฏบิ ตั หิ าที่ อเ อง วยความอุตสาหะ วิรยิ ะ เ นผลดี อกิจการลูกเสือเ นเวลาไ อยก า 15
ควรไ รบั เหรียญลกู เสือ ตาม อใด

ก. สริ ิงามยิ่งรามกรี ติ ลกู เสือสดดุ ชี น้ั พิเศษ
ข. เหรยี ญลูกเสือสรรเสริญ ชัน้ ที่ 1
ค. เหรยี ญลูกเสอื สดุดีชั้นที่ 1
ง. เหรยี ญลกู เสือ งยนื

17. บุญ มีจิตศรัทธาบรจิ าคเงินหรอื ทรพั สนิ เ อบำรุงกจิ การลกู เสอื ควรไ รับเขม็ ตาม อใด
ก. เขม็ สมนาคุณ
ข. เขม็ บำเพญ็ ประโยช
ค. เขม็ เชดิ ชูเกียรติ
ง เขม็ ทองคำ

18. ดนยั บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เ อบำรุงกจิ การลกู เสอื ควรไ รับเขม็ ใน อใด
ก. เข็มสมนาคณุ ชัน้ พิเศษ
ข. เขม็ สมนาคณุ ชั้นที่ 1
ค. เขม็ สมนาคณุ ชนั้ ท่ี 2
ง. เข็มสมนาคุณ ช้ันท่ี 3

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข้ด่ืพ
​.

์น

้ข้ด่ืพ์ย
่ั่ย้ข้ดีป่ว้น่ม็ป่ต็ป้ด่ืน่ต้น
่ั่ย้ข้ด์น้ห่ตู้ผ็ป๊จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 59
19. ประชนั แ งเค องแบบลกู เสอื ใ คน นเหน็ าตนเ นลูกเสอื มีโทษใน อใด

ก. จำคกุ ไ เกนิ 1 เดือน ปรบั ไ เกิน 1,000 บาทหรอื ทั้งจำทง้ั ปรบั
ข. จำคุกไ เกิน 3 เดอื น ปรบั ไ เกนิ 5,000 บาทหรือทง้ั จำทงั้ ปรับ
ค. จำคุกไ เกิน 6 เดอื น ปรบั ไ เกิน 60,000 บาทหรือทง้ั จำท้ังปรับ
ง. จำคกุ ไ เกนิ 1 ปรับไ เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทง้ั ปรบั

20. ใดปลอมเขม็ สมนาคุณ หรอื เขม็ ลกู เสอื บำเพ็ญประโยช มโี ทษ ตาม อใด
ก. จำคุกไ เกิน 1 เดือน ปรบั ไ เกิน 1,000 บาทหรือทงั้ จำท้ังปรบั
ข. จำคุกไ เกิน 3 เดอื น ปรบั ไ เกิน 5,000 บาทหรือทง้ั จำท้งั ปรับ
ค. จำคุกไ เกิน 6 เดือน ปรบั ไ เกนิ 60,000 บาทหรอื ทง้ั จำทง้ั ปรับ
ง. จำคกุ ไ เกนิ 1 ปรับไ เกิน 10,000 บาทหรอื ทงั้ จำท้งั ปรบั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่มีป่ม
่ม่ม
่ม่ม
่ม่ม
้ข์นู้ผ
่มีป่ม
่ม่ม
่ม่ม
่ม่ม
้ข็ป่ว่ือ้ห่ืร่ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 60

เฉลย อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” ชุดที่ 11 เฉลย
อสอบพระราชบญั ญตั ลิ กู เสือ พ.ศ. 2551 ชดุ ที่ 1 ง

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ ข

1 ค 6 ง 11 ข 16 ง

2 ง 7 ค 12 ค 17

3 ข 8 ค 13 ก 18

4 ค 9 ค 14 ข 19

5 ค 10 ง 15 ค 20

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น
้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 61

อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” ชุดที่ 12
อสอบพระราชบัญญัตลิ กู เสือ พ.ศ. 2551 ชดุ ที่ 2

1. อง คณะบุคคลในพระราชบัญญัติลูกเสอื มกี ีค่ ณะ
ก. 2 คณะ
ข. 3 คณะ
ค. 4 คณะ
ง 5 คณะ

2. อใดคอื อง ประกอบของคณะลูกเสอื แ งชาติ
ก. คณะลูกเสือทงั้ ปวง
ข. บคุ ลากรทางการลกู เสอื
ค. คณะลูกเสอื และบุคลากรทางการลกู เสือ
ง. บรรดาลูกเสอื ทงั้ ปวง และบุคลากรทางการลูกเสือ

3. อใด ไ ใ บคุ ลากรทางการลูกเสือ
ก. บงั คบั บัญชาลกู เสือ
ข. ตรวจการลูกเสือ
ค. กรรมการลกู เสือ
ง. อำนวยการลกู เสือ

4. อใดก าวถูก อง ตามพระราชบญั ญัตลิ กู เสือ
ก. พระมหากษัตริ ทรงเ นประมุขของลกู เสอื
ข. พระมหากษัตริ ทรงเ นประมขุ ของคณะลูกเสือ
ค. พระมหากษัตริ ทรงเ นประมุขของลูกเสือแ งชาติ
ง. พระมหากษตั ริ ทรงเ นประมขุ ของคณะลกู เสอื แ งชาติ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
่ห็ป์ย
่ห็ป์ย
็ป์ย
็ป์ย
้ต่ล้ข
ู้ผ

ู้ผ
ู้ผ
่ช่ม้ข
่ห์ค้ข
​.์ค
้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 62
5. อใด ไ ใ อง คณะบคุ คลในพระราชบญั ญัตลิ ูกเสือ

ก. สภาลกู เสอื ไทย
ข. คณะกรรมการบริหารลูกเสือแ งชาติ
ค. คณะกรรมการลูกเสอื เขตพน้ื ที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการลูกเสอื อำเภอ
6. ใครดำรงตำแห งประธานคณะกรรมการบริหารลกู เสือแ งชาติ
ก. นายกรฐั มนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรีท่ีไ รับมอบหมาย
ค. รัฐมนตรี าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. คณะกรรมการลูกเสืออำเภอ
7. ใครปฏบิ ัติห าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแ งชาติ
ก. รองปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ
ข. เลขาธกิ ารคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน
ค. เลขาธิการสภาการศึกษา
ง. รองปลดั กระทรวงมหาดไทย
8. ใครเ นกรรมการและ วยเลขานุการในคณะกรรมการลูกเสอื จงั หวัด
ก. อำนวยการสำนกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษา เขต 1
ข. รอง อำนวยการสำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาที่ไ รบั มอบหมาย
ค. อำนวยการโรงเรยี นที่ไ รับมอบหมาย
ง. อำนวยการศนู การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
9. สำนกั งานลูกเสือจงั หวดั ใ จัดตงั้ ณ ท่ีใด
ก. ศาลากลางจงั หวัด
ข. สำนกั งานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษา เขต 1
ค. สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษา เขตใดเขตหน่งึ
ง. คณะกรรมการลกู เสอื จังหวัด มมี ตติ ามความเหมาะสม

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ห
์ยู้ผ
้ดู้ผ
้ดู้ผ
ู้ผ
่ชู้ผ็ป
่ห้น

่ว
้ด

่ห่น


่ห

์ค่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 63
10. ใครเ นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการลูกเสือเขตพืน้ ท่ีการศึกษา

ก. รอง อำนวยการสำนกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาทีไ่ รับมอบหมาย
ข. อำนวยการก ม งเสริมการจัดการศกึ ษา ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาทีไ่ รับมอบหมาย
ค. ศึกษานิเทศ ในสำนกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาท่ีไ รบั มอบหมาย
ง. อำนวยการสถานศึกษาทไี่ รบั มอบหมาย

11. ใครเ น ตรวจการให พิเศษ
ก. ปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ
ข. เลขาธิการสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน
ค. รฐั มนตรี าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. นายกรัฐมนตรี

12. อใดเรยี งลำดับถูก อง สำหรับตำแห ง บงั คับบัญชาลูกเสอื ในโรงเรยี น
ก. รอง กำกบั ก มลกู เสอื โรงเรยี น กำกับกองลกู เสอื โรงเรยี น
ข. กำกบั กองลกู เสือโรงเรียน กำกับก มลูกเสือโรงเรยี น
ค. รอง กำกบั กองลูกเสอื โรงเรียน กำกับก มลกู เสือโรงเรยี น
ง. กำกับก มลกู เสือโรงเรียน รอง อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

13. ผอ.สมบัติ ไ รับพระราชทานเหรยี ญลูกเสือสดุดชี ้นั ท่ี 1 มาแ วไ อยก า 5 ในการอุปการคณุ กจิ การ
ลกู เสือ มาอ าง อเ อง ควรไ รับเหรยี ญลกู เสอื ตาม อใด

ก. สริ ิงามยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดชี ้นั พิเศษ
ข. เหรียญลกู เสือสรรเสรญิ ชัน้ ท่ี 1
ค. เหรียญลกู เสือสดดุ ีช้นั ที่ 1
ง. เหรียญลกู เสอื งยนื

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ั่ย้ข้ด่ืน่ต่ยีป่ว้น่ม้ล้ด
ู้ผุ่ลู้ผ
ุ่ลู้ผู้ผ
ุ่ลู้ผู้ผ
ู้ผุ่ลู้ผ
ู้ผ่น้ต้ข

่ว


่ญู้ผ็ป
้ดู้ผ
้ด์ก
้ด่สุ่ลู้ผ
้ดู้ผ
็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 64

14. ผอ. พิชัย าอนั ตราย วยชวี ิตคนไฟไห านตนเองประสบอนั ตรายทุพพลภาพ ควรไ รบั เหรยี ญลูกเสือ
อใด

ก. สริ ิงามยง่ิ รามกรี ติ ลกู เสอื สดดุ ีชั้นพิเศษ
ข. เหรียญลูกเสือสรรเสรญิ ช้ันท่ี 1
ค. เหรยี ญลกู เสอื สดุดีชั้นท่ี 1
ง. เหรียญลกู เสือ งยนื

15. อใดก าวไ ถกู อง
ก. เ น อุปการคณุ อการลกู เสอื อ าง อเ องไ เหรยี ญลกู เสือสดดุ ีช้นั ที่ 1
ข. น บำรุงกจิ การลกู เสือ มาไ อยก า 15 ไ เหรียญยั่งยืน
ค. บอย บริจาคเงนิ 400,000 บาทไ เข็มสมนาคุณ ชัน้ ที่ 1
ง. แ ค เ นลกู เสอื ทำความดีจนไ เขม็ บำเพญ็ ประโยช

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์น้ด็ป๊จ
้ด
้ดีป่ว้น่ม้ต
้ด่ืน่ต่ย่ต่ด
้ต่ม่ล้ข
่ั่ย้ข
้ด้บ้ม่ช่ฝ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 65

เฉลย อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” ชุดที่ 12 เฉลย

อสอบพระราชบญั ญัตลิ ูกเสอื พ.ศ. 2551 ชดุ ที่ 2 ก

อ เฉลย อ เฉลย อ ข

1 ค 6 ค 11

2 ง 7 ก 12

3 ง 8 ง 13

4 ง 9 ข 14

5 ง 10 ก 15

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น
้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 66

อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” ชดุ ท่ี 13
อสอบพระราชบัญญตั ิ มครองเดก็ พ.ศ. 2546

1. อใด หมายถึง เดก็ ตามพระราชบัญญตั ิ มครองเดก็
ก. น อายุ 17 บริบรู แ งงานแ วโดย ปกครองยนิ ยอม
ข. นัท อายุ 17 บรบิ ูร เรียนอ กศน.
ค. วิชยั กำลงั ศกึ ษาอ คณะครุศาสต ชั้น ที่ 1
ง. สมศักดิ์ กำลงั เรียนอ หลกั สูตรประกาศนยี บตั รวชิ าชพี ช้นั สูง ชั้น ท่ี 2

2 รฐั มนตรีตาม อใดไ ไ รักษาการตามพระราชบัญญัติ มครองเดก็
ก. รัฐมนตรี าการกระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่นั คงของมนุษ
ข. รฐั มนตรี าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รฐั มนตรี าการกระทรวงยุตธิ รรม
ง. รัฐมนตรี าการกระทรวงวฒั นธรรม

3. ใครไ มหี าท่ี มครองสวสั ดิภาพเด็กทีอ่ ในเขตพืน้ ท่ที ่รี ับผดิ ชอบตามพระราชบัญญัติ มครองเดก็
ก. นายดนยั าราชการจงั หวัด
ข. นายอิทธพิ ล อำนวยการเขตพญาไท
ค. นายประชา ปลดั อำเภอ เ นหัวห าประจำกง่ิ อำเภอ
ง. นายสมชาย ปลัดเทศบาลตำบล

4. อใด ไ ใ เด็กท่ีพงึ ไ รับการ มครองสวสั ดิภาพ
ก. อัญชลี ไ พบบิดามารดา ตง้ั แ เล็กจนโต
ข. นำชัย กำลังเรยี นระดับประถมศึกษาชอบมว่ั สมุ เดก็ มธั ยมปลายและก มวยั น
ค. อภญิ ญา อาศยั อ กบั แ เลย้ี ง มักถกู า และทุบตอี อยครงั้
ง. อภิชาติ อาศยั อ ตายาย ประกอบอาชีพเสริม วยการขายพวงมาลยั บรเิ วณสี่แยกไฟแดง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
้ดู่ย
่บู่ย่ด่มู่ย
ุ่รุ่ล
่ต่ม
ุ้ค้ด่ช่ม้ข

้น็ปู้ผ
ู้ผ
่วู้ผ
ุ้คู่ยุ้ค้น่ม
่ว
่ว
่ว
์ย่ว
ุ้ค้ด่ม้ข
ีปู่ย
ีป์รู่ย
ู่ย์ณีป
ู้ผ้ล่ต์ณีปุ่น
ุ้ค้ข
ุ้ค้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 67
5. เด็กทพ่ี ึงไ รบั การสงเคราะ อใดไ ถูก อง

ก. เด็กทถี่ ูกทอดทิ้ง หรือพลัดหลง
ข. เด็กท่ี ปกครองมพี ฤติกรรม หรือประกอบอาชพี ไ เหมาะสม
ค. เด็กทีไ่ รับการเล้ยี งดูโดยมชิ อบ
ง. เด็กทอ่ี าศยั อ กบั บุคคลที่มีพฤตกิ รรมที่ าสังสยั าประกอบอาชีพไ สุจรติ

6. อใดไ ถกู องการดำเนินการสงเคราะ เดก็ ทพ่ี ึงไ รบั การสงเคราะ
ก. ปลดั กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมนั่ คงของมนุษ หรือ าราชการจงั หวัดกำหนดเวลา

การสงเคราะ
ข. กำหนดระยะเวลาในการสงเคราะ เดก็ มีอายุ 18 บริบรู อาจสัง่ ถงึ อายุ 20 บรบิ รู แ อง

ไ เกนิ อายุ 24 บริบูร
ค. ปกครองไ ยนิ ยอม ปกครองมสี ิทธนิ ำคดไี ป ศาลภายใน 120 วัน
ง. การมอบเด็กใ อ ในความอุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควรไ เกนิ 3 เดือน

7. การ มครองสวัสดภิ าพ อใดไ ถูก อง
ก. งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและ นฟไู เกิน 7 วัน
ข. กรณที ี่มีเหตุจำเ นขยายไ เกนิ 30 วนั
ค. จบั กมุ ทารณุ กรรมเดก็ มาคุมขงั ไ เกิน 30 วนั
ง. ปกครองสวสั ดภิ าพของสถานแรกรบั าจำเ นอาจรับตวั เดก็ ไ ปกครองดูแลช่ัวคราวไ ไ เกิน 1 เดือน

8. การมอบเดก็ ใ อ ในความอปุ การะของบคุ คลท่เี หมาะสม และยินยอมรบั เดก็ ไ อุปการะเลย้ี งดตู ามระยะเวลา
ท่ีเหน็ สมควร อใดถูก อง

ก. ดุล อาศัย านเมตตา 30 วัน
ข วนั ชัย อาศยั พักใน านมูลนธิ ริ กั เดก็ 2 เดอื น
ค. น อ ในครอบครวั อปุ ถัม 3 เดือน
ง. ไ อาศัยอ กบั บาทหลวงในโบส 35 วนั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ถู่ย่ก
์ภู่ย้อ
้บ​.
้บ์ย
้ต้ข้วู่ย้ห
่ม้ด้ว็ป้ถู้ผ
่มู้ผ
่ม็ป
่ม้ืฟ่ส
้ต่ม้ขุ้ค
่มู่ย้ห
ู่สู้ผ่มู้ผ
์ณีป่ม
้ต่ต์ณีป์ณีป์ห
์ห
่วู้ผ์ย
์ห้ด์ห้ต่ม้ข
่ม่ว่นู่ย
้ด
่มู้ผ

้ต่ม้ข์ห้ด
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 68

9. กองทนุ มครองเด็ก อใดไ ถูก อง
ก. ตง้ั อ ในสำนกั งานปลัดกระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่ันคงมนษุ
ข. ปกครองวางทัณ บนไ เ นระยะเวลา 2 ไ ปฏิบัติตาม ถูกยดึ เงนิ เ ากองทนุ
ค ทรงคุณวุฒทิ ี่รฐั มนตรกี ระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมัน่ คงของมนษุ แ งตั้งเ นประธาน
ง. ตรวจสอบภายใน 120 วนั นับแ วนั สน้ิ บญั ชีทุก

10. นกั การภารโรง ใ เด็กไปซ้ือสุรา และบหุ ร่ใี มีโทษสถานใด
ก. จำคุกไ เกนิ 1 เดอื น หรือปรับไ เกิน 10,000 บาท หรอื ทัง้ จำทัง้ ปรับ
ข. จำคุกไ เกนิ 3 เดือน หรอื ปรับไ เกิน 30,000 บาท หรอื ทั้งจำทั้งปรบั
ค จำคกุ ไ เกนิ 6 เดือน หรอื ปรับไ เกนิ 60,000 บาท หรือทงั้ จำท้งั ปรับ
ง. จำคกุ ไ เกิน 1 เดือน หรือปรับไ เกนิ 20,000 บาท หรอื ทง้ั จำท้งั ปรับ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ม่ม
่ม่ม​.
่ม่ม
่ม่ม
้ห้ช
ีปีป่ต
็ป่ต์ยู้ผ​.
้ข่มีป็ป้ว์ฑู้ผ
์ยู่ย
้ต่ม้ขุ้ค
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 69

เฉลย อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” ชุดที่ 13 เฉลย

อสอบพระราชบัญญตั ิ มครองเดก็ พ.ศ. 2546 ง

อ เฉลย อ ค

1ข6

2ง7

3ง8

4ก9

5 ง 10

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น
ุ้ค้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 70

อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” ชุดที่ 14
อสอบพระราชบญั ญัติการจัดซ้ือจดั างและการบรหิ ารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560

1. อใด ไ ใ หลกั การการจดั ซ้อื จัด างและการบริหารพสั ดุของห วยงานของรฐั ตามพระราชบญั ญตั ิ
การจดั ซ้อื จดั างและการบริหารพสั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ก. ม า
ข. โป งใส
ค. มปี ระสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ล
ง. รบั ผิดชอบตรวจสอบไ

2. ห วยงานของรัฐจดั ทำแผนตาม อใดประกาศเผยแพ ในระบบเครือ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของห วยของรัฐ

ก. แผนการจดั ซอ้ื จดั างประจำ
ข. แผนของงบประมาณประจำ
ค. แผนปฏบิ ตั ริ าชการ
ง. แผนปฏิบัติราชการประจำ

3. อตกลงใน อใดเ น อตกลง วมกันระห างห วยงานของรฐั เ าของโครงการและ ประกอบการทจี่ ะเ า น
อเสนอตามโครงการความ วมมือ องกันการทจุ รติ ในการจดั ซื้อจัด างภาครฐั

ก. อตกลงความ วมมือภาครัฐกับเอกชน
ข. อตกลงคณุ ธรรม
ค. อตกลงความโป งใส
ง. อตกลงปราศทจุ ริตคอรัปชัน่

4. อใด ไ ใ คณะกรรมการตามพระราชบัญญตั ิการจัดซือ้ จดั างและการบริหารพัสดุภาครฐั
ก. คณะกรรมการนโยบายการจัดซอ้ื จดั างและการบริหารพัสดภุ าครฐั
ข. คณะกรรมการพจิ ารณาอุทธร และ อ องเรยี น
ค คณะกรรมการราคากลางและขน้ึ ทะเบยี น ประกอบการ
ง. คณะกรรมการความ วมมอื องกนั ปราบปรามการทจุ รติ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
้ป่ร
ู้ผ​.
้ร้ข์ณ
้จ
้จ่ช่ม้ข
้ข
่ร้ข
้ข
่ร้ข
้จ้ป่ร้ข่ืย้ขู้ผ้จ่น่ว่ร้ข็ป้ข้ข
ีป

ีป
ีป้จ
่น่ข่ร้ข่น
้ด

่ร
่คุ้ค
้จ
่น้จ่ช่ม้ข
้จ้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 71

5. ประธานคณะกรรมการนโยบายการจดั ซอ้ื จัด างและการบริหารพัสดภุ าครัฐ อใดถูก อง
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รฐั มนตรี าการกระทรวงการคลงั หรอื รฐั มนตรี วย าการกระทรวงการคลงั ซง่ึ รัฐมนตรี าการกระทรวง

การคลงั มอบหมาย
ค. ปลดั กระทรวงการคลงั
ง. อธบิ ดกี รมบัญชกี ลาง

6. ใครคอื ประธานคณะกรรมการวนิ ิจฉยั ญหาการจดั ซื้อจดั างและการบริหารพสั ดุภาครัฐ
ก. รฐั มนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงการคลงั
ค. อธบิ ดกี รมบัญชกี ลาง
ง. อำนวยการสำนกั งบประมาณ

7. คณะกรรมการราคากลางและขน้ึ ทะเบยี น ประกอบการ มีใครเ นประธาน
ก. ทรงคณุ วฒุ ิ ซึ่งรฐั มนตรี าการกระทรวงการคลังแ งต้ัง
ข. ปลดั กระทรวงการคลงั
ค. อธิบดกี รมบญั ชีกลาง
ง. อำนวยการสำนักงบประมาณ

8. ทำห าที่ประธารคณะกรรมการความ วมมือ องกนั การทจุ ริตและคณะกรรมการพจิ ารณาอุทธร และ
อ องเรยี น คือใคร

ก. ทรงคณุ วฒุ ิ ซง่ึ รฐั มนตรี าการกระทรวงการคลงั แ งต้ัง
ข. ปลัดกระทรวงการคลงั
ค. อธบิ ดีกรมบญั ชกี ลาง
ง. ประธานคณะกรรมการ องกันและปราบปรามการทุจรติ แ งชาติ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ห้ป


่ต่วู้ผ
้ร้ข
์ณ้ป่ร้นู้ผ
ู้ผ


่ต่วู้ผ
็ปู้ผ
ู้ผ


่ว
้จัป่ว่ว่ช่ว

้ต้ข้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 72

9. กรณีทเ่ี ห็น าห วยงานของรัฐ มไิ ปฏบิ ตั ิใ เ นไปตามหลกั เกณ และวิธกี ารท่กี ำหนดดำเนนิ การอ างไร
ก. อทุ ธร อห วยงานของรฐั นนั้ ภายใน 3 วนั ทำการ
ข. อุทธร อห วยงานของรฐั นน้ั ภายใน 5 วนั ทำการ
ค. อทุ ธร อห วยงานของรฐั นน้ั ภายใน 7 วนั ทำการ
ง. อุทธร อห วยงานของรฐั น้นั ภายใน 15 วนั ทำการ

10. ห วยงานของรัฐพิจารณาและวินจิ ฉยั อุทธร ใ แ วเสร็จ ภายในกีว่ นั
ก. ภายใน 5 วันทำการ
ข. ภายใน 7 วนั ทำการ
ค. ภายใน 15 วนั ทำการ
ง. ภายใน 30 วันทำการ

11. กรณที ่หี วยงานของรฐั ไ เห็น วยกบั อุทธร รายงานไปยังคณะกรรมการพจิ ารณาอุทธร ภายใน 3 วัน
ทำการ และคณะกรรมการพจิ ารณาอุทธร พิจารณาใ แ วเสร็จ ภายในกี่วัน

ก. ภายใน 5 วนั ทำการ
ข. ภายใน 7 วนั ทำการ
ค. ภายใน 15 วนั ทำการ
ง. ภายใน 30 วนั ทำการ

12. อง กรท่สี นบั สนุนดูแลการจัดซือ้ จัด างและการบริหารพสั ดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญตั ิการจัดซ้ือจดั าง
และการบรหิ ารพสั ดภุ าครฐั พ.ศ. 2560 คือห วยงานใด

ก. กระทรวงการคลัง
ข. สำนักงบประมาณ
ค. กรมบัญชกี ลาง
ง. สำนักงานตรวจเงนิ แ นดนิ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ผ่น้จ้จ์ค
้ล้ห์ณ์ณ์ณ้ด่ม่น
้ล้ห์ณ่น
่น่ต์ณ
่น่ต์ณ
่น่ต์ณ
่น่ต์ณ
่ย์ฑ็ป้ห้ด่น่ว
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 73
13. วธิ ีการจัดซื้อจดั างพสั ดุ อใดไ ถกู อง

ก. วธิ ีประกาศเชิญชวนท่วั ไป
ข. วธิ ีคดั เลือก
ค. วธิ เี ฉพาะเจาะจง
ง. วิธปี ระกวดราคาอเิ ลคทรอนกิ

14. อใด ไ ใ วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป
ก. วิธตี ลาดอเิ ลคทรอนิก (e-market)
ข. วิธปี ระกวดราคาอเิ ลคทรอนิก (e-bidding)
ค. วธิ สี อบราคา
ง วธิ คี ัดเลือกแบบเสนอราคา

15. สถานศึกษามคี วามจำเ นเ ง วนท่ี องใ พสั ดนุ ั้นอนั เ องมาจากเกดิ เหตกุ าร ท่ีไ อาจคาดหมายมี ขาย
หรือ รบั าง 2 - 3 รายควรใ วิธใี ด

ก. วิธปี ระกาศเชญิ ชวนทั่วไป
ข. วิธคี ดั เลือก
ค. วธิ เี ฉพาะเจาะจง
ง. วธิ กี รณพี ิเศษ

16. ห วยงานราชการมีความจำเ น องใ พัสดนุ ้นั โดยฉกุ เฉนิ เ องจากเกดิ อุบัติภยั หรือ
ภัยธรรมชาติ ควรใ วิธีใด

ก. วิธปี ระกาศเชญิ ชวนท่วั ไป
ข. วิธีคดั เลอื ก
ค. วิธีเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีลับ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ช่ืน้ช้ต็ป่น
้ช้จู้ผู้ผ่ม์ณ่ืน้ช้ต่ด่ร็ป
​.

์ส
์ส
่ช่ม้ข
์ส้ต่ม้ข้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 74

17. การจัดซอ้ื จัด าง วยวิธกี ารทางอิเลคทรอนิก ใ ดำเนนิ การในระบบ e-GP วนราชการ วนกลาง
วนภมู ิภาค วน องถิน่ วงเงินเ าใด ไ องลงในระบบ e-GP

ก. วงเงินไ เกิน 10,000 บาท
ข. วงเงนิ ไ เกนิ 5,000 บาท
ค. วงเงนิ ตำ่ ก า 5,000 บาท
ง. วงเงนิ 5,000 บาท

18. ในกรณที ่กี ารจัดซอื้ จัด างมีวงเงนิ เลก็ อยไ เกินเ าใดจะแ งตั้งบุคคลหนงึ่ บุคคลใดเ น ตรวจรับพสั ดุกไ็
ก. ไ เกนิ 10,000 บาท
ข. ไ เกิน 50,000 บาท
ค. ไ เกิน 100,000 บาท
ง. ไ เกนิ 500,000 บาท

19. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลคทรอนกิ (กรณี e-bidding)
ามเ นคณะกรรมการชุดใด

ก. คณะกรรมการซ้อื หรือ างโดยวธิ คี ดั เลอื ก
ข. คณะกรรมการซ้อื หรือ างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ค. คณะกรรมการ/ รบั ผดิ ชอบทำ าง TOR/Spec /แบบรูปรายการ
ง. คณะกรรมการตรวจรบั พสั ดุ

20. อำนวยการสถานศกึ ษาไ รับมอบอำนาจในการจดั ซื้อจัด าง วยวิธคี ดั เลอื กครั้งหนง่ึ มีวงเงนิ ตาม อใด
ก. ไ เกนิ 200 านบาท
ข. ไ เกิน 100 านบาท
ค. ไ เกิน 50 านบาท
ง. เกนิ 200 านบาท

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ล
้ล่ม
้ล่ม
้ล่ม
้ข้ด้จ้ดู้ผ

่รู้ผ
้จ
้จ
็ป้ห์ส
่ม
่ม
่ม
่ม
้ดู้ผ็ป่ต่ท่ม้น้จ

่ว
่ม
่ม
้ต่ม่ท้ท่ส่ส
่ส่ส้ห์ส้ด้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 75

เฉลย อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” ชดุ ที่ 14

อสอบพระราชบัญญัตกิ ารจดั ซอ้ื จดั างและการบรหิ ารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย

1 ง 6 ข 11 ข 16 ค

2 ก 7 ค 12 ค 17 ค

3 ข 8 ข 13 ง 18 ค

4 ง 9 ง 14 ง 19 ง

5 ข 10 ข 15 ข 20 ข

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น
้จ้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 76

อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” ชุดท่ี 15

อสอบพระราชกฤษฎกี า า วยหลักเกณ การบริหารกจิ การ านเมอื งทดี่ ี พ.ศ. 2546

1. พระราชกฤษฎกี าหลักเกณ การบริหารกิจการ านเมอื งทดี่ ี มิไ บงั คบั ตาม อใด
ก. สำนกั งานคณะกรรมการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน
ข. สำนกั งานเลขาธิการรัฐสภา
ค. เทศบาลตำบลมาบตาพดุ
ง. สำนักงบประมาณ

2. อใด ไ ใ การบริหารราชการเ อประโยช สขุ ของประชาชนของ วนราชการตามพระราชกฤษฎกี า า วย
หลกั เกณ และวิธีการบรหิ ารกิจการ านเมอื งท่ีดี พ.ศ. 2546

ก. กำหนดภารกิจของรฐั และ วนราชการตามแนวนโยบายแ งรฐั
ข. อสัต สุจรติ สามารถตรวจสอบไ
ค. วเิ คราะ ผลดแี ละผลเสียใ ครบ วนทกุ าน
ง. กรณีท่เี กิด ญหาและอปุ สรรคแ ไขปรบั ปรุงโดยเรว็ แ งนายกรัฐมนตรที ราบ

3. อใดไ ใ การบริหารราชการเ อใ เกดิ ผลสัมฤทธ์ิ อภารกิจของรัฐ
ก. การบริหารราชการแบบบรู ณาการ วมกนั
ข. วนราชการ องจดั ทำแผนปฏิบัติราชการไ เ นการ วงห า
ค. าราชการรบั งความคิดเห็นและความพงึ พอใจของสังคม ประชาชน รบั บรกิ าร
ง. วธิ ีการจดั ทำความตกลงเ นลายลกั ษ อักษร

4. แผนปฏิบัตริ าชการของ วนราชการ จัดทำเ นแผนระยะกี่
ก. จดั ทำเ นแผน 1
ข. จัดทำเ นแผน 3
ค. จดั ทำเ นแผน 4
ง. จดั ทำเ นแผน 5

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
ีป็ป
ีป็ป
ีป็ป
ีป็ป
ีป็ป่ส
์ณ็ป
ู้ผัฟ้ข
้น่ล็ป้ว้ต่ส
่ร
่ต้ห่ืพ่ช่ม้ข
้จ้กัป
้ด้ถ้ห์ห
้ด์ย่ืซ
่ห่ส
้บ์ฑ้ด่ว่ส์น่ืพ่ช่ม้ข
้ข้ด้บ์ฑ
้บ์ฑ้ด่ว้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 77
5. การบรกิ ารประชาชนและการติด อ ประสานงานระห าง วนราชการ วยกันใ เค องมือใด

ก. Social-Network
ข. platform Digital Central
ค. Internet
ง. Electronic System

6. One Stop Service สอดค องกับ อใด
ก. เ อประโยช สุขของประชาชน
ข. ลดขนั้ ตอนการปฏบิ ัติงาน
ค. ปรับปรงุ ภารกจิ วนราชการ
ง. การอำนวยความสะดวกแ ประชาชน

7. วาระเร่มิ แรก การจัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการของ วนราชการจัดทำเ นแผนระยะกี่
ก. จดั ทำเ นแผน 1
ข. จัดทำเ นแผน 2
ค. จัดทำเ นแผน 3
ง. จัดทำเ นแผน 5

8. หวั ห า วนราชการทจี่ ะ องดำเนนิ การ ใ การบรกิ ารประชาชนและการติด อ ประสานงานระห าง
วนราชการ วยกัน โดยการใ แพลตฟอ มดจิ ิทลั กลางใ แ วเสร็จ ภายในก่ี

ก. ภายใน 1
ข. ภายใน 2
ค. ภายใน 3
ง. ภายใน 5

9. อใด ไ ใ การบริหารราชการอ างมีประสิทธภิ าพและเกดิ ความ ม าในเชิงภารกิจของรัฐ
ก. จัดทำบญั ชี นทนุ ในงานบริการสาธารณะ
ข. จดั ซือ้ หรือจดั าง ใ วนราชการดำเนนิ การโดยเ ดเผยและเที่ยงธรรม
ค. กำหนดเ าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแ วเสรจ็ ของงานหรอื โครงการ
ง. ใ เทคโนโลยสี ารสนเทศหรือโทรคมนาคม

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ช
้ล้ป
ิป่ส้ห้จ
้ต
่คุ้ค่ย่ช่ม้ข
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป้ล้ห์ร้ช้ด่ส
่ว่ต้ห้ต่ส้น
ีป็ป
ีป็ป
ีป็ป
ีป็ป
ีป็ป่ส
่ก
่ส

์น่ืพ
้ข้ล
่ืร้ช้ด่ส่ว่ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 78
10. การประเมนิ ความ ม าในการปฏบิ ตั ภิ ารกิจของรัฐห วยงานใด จัดใ ดำเนินการ

ก. สำนกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกิจและสังคมแ งชาติ
ข. สำนกั งบประมาณ
ค. กรมบญั ชกี ลาง
ง. ก และ ข ดำเนนิ การ

11. การจัดทำบัญชี นทนุ ในงานบรกิ ารสาธารณะแ ละประเภทขึ้นตามหลกั เกณ และวธิ กี าร
ที่ห วยงานใดกำหนด

ก. กรมบญั ชกี ลาง
ข. สำนักงบประมาณ
ค. สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสังคมแ งชาติ
ง. คณะรฐั มนตรี

12. วนราชการจำเ น องไ รับอนุญาต อนมุ ตั ิ หรือความเหน็ ชอบ วนราชการ นแ งผลการพจิ ารณา
ใ วนราชการท่ี นคำขอทราบภายในกว่ี ัน

ก. ภายใน 3
ข. ภายใน 7
ค. ภายใน 15
ง. ภายใน 30

13. อใด ไ ใ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
ก. การกระจายอำนาจการตดั สนิ ใจ
ข. ใ เทคโนโลยสี ารสนเทศหรือโทรคมนาคม
ค. จดั ทำแผนภมู ขิ ั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
ง. ามมิใ จัดตงั้ วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจห าทที่ ่ีมลี ักษณะเดียวกัน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้น่ส้ห้ห

้ช

่ช่ม้ข
ีป
ีป
ีป
ีป
่ืย่ส้ห
้จ่ือ่ส้ด้ต็ป่ส

่ห


่น
์ฑ่ต้ต่ห
้ห่น่คุ้ค
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 79
14. ในกระทรวงหนึ่งเ นห าท่ขี องใครในการจดั ตงั้ ศูน บรกิ าร วม

ก. รัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวง
ค. อธิบดี หรอื เทยี บเ า
ง. เลขานกุ ารรัฐมนตรี

15. อใด ไ ใ การปรับปรงุ ภารกจิ ของ วนราชการดำเนินการตาม อใด
ก. การทบทวนภารกจิ
ข. สำรวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย
ค. ามมใิ จัดต้ัง วนราชการทม่ี ภี ารกจิ ค ายกัน
ง. กระจายอำนาจในการตดั สินใจ

16. ห วยงานใดเสนอแนะ อ วนราชการใ ดำเนินการแ ไข ปรับปรุง หรือยกเลกิ กฎหมาย
ก. สภา แทนราษฎร
ข. สำนกั งานคณะกรรมการกฤษฎกี า
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. สำนกั งานกฎหมายมหาชน

17. การปฏิบัตริ าชการทเี่ กีย่ ว องกับการบรกิ ารประชาชนหรอื ตดิ อประสานงานใ วนราชการดำเนินการ
อ างไร เ ออำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ องการของประชาชน

ก. กำหนดระยะเวลาแ วเสร็จของงานแ ละงานประกาศใ ประชาชนและ าราชการทราบ
ข. มีระบบเครอื ายสารสนเทศของ วนราชการ
ค. ออกกฎ ระเบียบ อบังคับปรบั ปรุงแ ไขใ เหมาะสม
ง. จดั ใ มีการเ ดเผย อมลู เก่ยี วกับงบประมาณราย าย

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่จ้ขิป้ห
้ห้ก้ข
่ส่ข
้ข้ห่ต้ล
้ต่ืพ่ย่ส้ห่ต้ขู้ผ
้ก้ห่ส่ต่น

้ล่ส้ห้ห


้ข่ส่ช่ม้ข

่ท


่ร์ย้น็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 80

18. เ อ วนราชการใดไ รบั การติด อสอบถามเ นหนังสอื จากประชาชน หรือจาก วนราชการ วยกัน
แ งการดำเนินการใ ทราบ ภายในกวี่ นั

ก. ภายใน 3 วัน
ข. ภายใน 7 วัน
ค. ภายใน 15 วนั
ง. ภายใน 30 วนั

19. ในกรณที ี่ไ รบั การ องเรยี นหรือเสนอแนะจาก าราชการหรอื วนราชการ นในเ องใด
ใ ช้ีแจงใ องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในกีว่ นั

ก. ภายใน 3 วนั
ข. ภายใน 7 วัน
ค. ภายใน 15 วนั
ง. ภายใน 30 วัน

20. วนราชการใดไ ดำเนินงานไปตามเ าหมายสามารถเพ่มิ ผลงานและผลสมั ฤทธ์ิ มีผลอ างไร
ก. ก.พ.ร. เสนอคณะรฐั มนตรีจดั สรรเงินเพิม่ พเิ ศษเ นบำเหน็จความชอบแ วนราชการ
ข. ก.พ.ร. เสนอคณะรฐั มนตรี จดั สรรเงนิ รางวลั การเพิ่มประสทิ ธภิ าพใ แ วนราชการ
ค. รัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรี จัดสรรเงินรางวลั การเพิม่ ประสิทธิภาพใ แ วนราชการ
ง. หวั ห า วนราชการเสนอรัฐมนตรี จดั สรรเงินเพมิ่ พเิ ศษเ นบำเหน็จความชอบแ วนราชการ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ส่ก็ป่ส้น
่ส่ก้ห
่ส่ก้ห
่ส่ก็ป
่ย้ป้ด่ส
้รู้ผ้ห้ห
่ืร่ือ่ส้ข้ร้ด
้ห้จ
้ด่ส็ป่ต้ด่ส่ืม
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 81

อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” ชุดท่ี 15

อสอบพระราชกฤษฎีกา า วยหลกั เกณ การบรหิ ารกิจการ านเมอื งทด่ี ี พ.ศ. 2546

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย

1 ค 6 ข 11 ก 16 ข

2 ง 7 ค 12 ค 17 ก

3 ข 8 ข 13 ง 18 ค

4 ง 9 ง 14 ข 19 ค

5 ข 10 ง 15 ง 20 ข

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น
้บ์ฑ้ด่ว้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 82

อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชุดที่ 16

1. อใดก าวไ ถูก องตามพระราชบญั ญตั ิการศึกษาแ งชาติ
ก. การศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน คอื การศึกษา อนระดับอุดมศกึ ษา
ข. สอน คือ ครูและคณาจาร ในสถานศึกษาระดับ าง ๆ
ค. บริหารสถานศกึ ษา คอื บคุ ลากรวิชาชพี ทีร่ บั ผดิ ชอบการบรหิ ารสถานศกึ ษาแ ละแ งทัง้ ของรฐั และ

เอกชน
ง. คณาจาร คอื บุคลากรวิชาชีพ ซึง่ ทำห าที่หลักทาง านการสอนและการวิจัย

2. ความ งหมายของการจดั การศกึ ษา คือ อใด
ก. พัฒนาการศกึ ษาของไทยใ ทัดเทยี มกับนานาประเทศ
ข. ปฏิรูปการศกึ ษาของไทยใ สอดค องกบั ความเปลยี่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสงั คม
ค. พัฒนาคนไทยเ นมนษุ ทีส่ มบูร ทง้ั สติ ญญา างกายและจติ ใจ
ง. พฒั นาแนวทางการจัดการเรยี นการสอนของครู

3. หลกั การจัดการศกึ ษา อใดไ ถกู อง
ก. เ นการศึกษาตลอดชวี ิตสำหรับประชาชน
ข. ใ สงั คมมี วน วมในการจดั การศกึ ษา
ค. การพัฒนาหลักสตู รและกระบวนการเรียน ใ เ นไปอ าง อเ อง
ง. การจดั การศึกษาเ อความเ นเอกภาพของชาติ

4. สทิ ธแิ ละห าทีท่ างการศกึ ษา ตามพระราชบญั ญัตกิ ารศกึ ษาแ งชาติ อใดไ ถกู อง
ก. การศึกษาข้นั พนื้ ฐานไ อยก า 12 ท่รี ัฐ องจดั ใ อ างทั่วถงึ และมคี ุณภาพโดยไ เกบ็ าใ าย
ข. บุคคล ซ่ึงมคี วามบกพ องมีสิทธแิ ละโอกาสไ รับการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐานเ นพเิ ศษ
ค. บุคคลออทิสตกิ ใ จดั ตัง้ แ แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไ เสีย าใ าย
ง. จัดการศึกษาในศูน การศกึ ษาพเิ ศษ องจดั วยรปู แบบทเี่ หมาะสมโดยคำนงึ ถงึ ความสามารถของบุคคลนน้ั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
้ด้ต์ย
่จ้ช่ค่ม่ต้ห
็ป้ด่ร
่จ้ช่ค่ม่ย้ห้ตีป่ว้น่ม
้ต่ม้ข่ห้น
็ป่ืพ
่ืน่ต่ย็ป้หู้ร
่ร่ส้ห
็ป
้ต่ม้ข

่รัป์ณ์ย็ป
้ล้ห
้ห
้ขุ่ม
้ด้น์ย
่ห่ตู้ผ
่ต์ยู้ผ
่ก
่ห้ต่ม่ล้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 83

5. ระบบการศึกษาในพระราชบญั ญตั ิการศึกษาแ งชาติ อใดไ ถกู อง
ก. การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธั ยาศยั
ข. เ อนไขของการสำเร็จการศกึ ษาทีแ่ นอน คอื การศกึ ษาในระบบ
ค. เนอื้ หาและหลักสูตรสอดค องกบั ความ องการของบุคคลแ ละก ม คือ การศกึ ษานอกระบบ
ง. เรยี นไ เรียน วยตนเองตามความสนใจ คือ การศกึ ษาตลอดชวี ติ

6. การศึกษาภาคบังคบั อใดก าวไ ถกู อง
ก. การศกึ ษาภาคบงั คบั จำนวน 9
ข. เด็ก ซ่ึงมีอายุ างเ า ที่ 7 เ าเรียนในสถานศกึ ษาข้ันพน้ื ฐานจนอายุ างเ า ท่ี 16
ค. นบั อายุเด็กตาม ปฏิทนิ
ง. การนบั อายใุ นบั ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจงั หวดั

7. การจดั ระเบยี บบรหิ ารราชการในกระทรวงใ มอี ง กรหลัก อใด ไ ใ อง กรหลักดงั ก าว
ก. สภาการศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน
ค. คณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา
ง. คณะกรรมการปฏิรปู การศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

8. อใด ไ ใ ห าท่ขี องสภาการศกึ ษา
ก. พจิ ารณาเสนอแผนการศกึ ษาแ งชาติ
ข. พจิ ารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
ค. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนบั สนนุ ทรัพยากรเ อการศกึ ษา
ง. จดั การศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน สำหรบั บคุ คลที่มีความสามารถพิเศษ

9. อใดจัดใ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใ ถือ าการประกันคณุ ภาพภายในเ น วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศกึ ษา ที่ องดำเนนิ การอ าง อเ อง

ก. ห วยงาน นสังกัดและสถานศึกษา
ข. สถานศกึ ษา สำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา สำนกั งานศกึ ษาธิการจงั หวัด
ค. สถานศึกษา สำนกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษา สำนักงานศกึ ษาธกิ ารภาค
ง. วนราชการ ห วยงาน นสังกัด และ สถานศึกษา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ต่น่ส


้ต่น
่ืน่ต่ย้ต่ส็ป่ว้ห้ห้ข

่ืพ

่ห
้น่ช่ม้ข
่ล์ค่ช่ม้ข์ค้ห
้ห
ีป
ีป้ข่ย้ขีป้ข่ย
ีป
้ต่ม่ล้ข
้ดู้ร้ดู้ผ
ุ่ล่ต้ต้ล
่น่ืง

้ต่ม้ข่ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 84
10. การจดั ทำรายงานประจำ ตามพระราชบญั ญตั กิ ารศึกษาแ งชาติ ใ เสนอตาม อใดถกู อง

ก. ห วยงาน นสังกัด ห วยงานทเ่ี กย่ี ว อง
ข. ห วยงาน นสังกัด ห วยงานที่เกย่ี ว องและเ ดเผย อสาธารณชน
ค. คณะกรรมการสถานศกึ ษา ห วยงาน นสังกดั ห วยงานท่ีเก่ียว องและสาธารณชน
ง. ห วยงาน นสงั กดั และห วยงานทก่ี ำกบั ดูแลสถานศึกษาน้นั

11. สถานศกึ ษาจดั ระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 ขนั้ ตอนใดเ นลำดับแรก
ก. กำหนดมาตรฐานการศึกษา
ข. จดั ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค. ประเมนิ ตรวจสอบคณุ ภาพการศึกษา
ง. ติดตามผลการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา

12. อใดไ ใ มาตรฐานการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน ตามประกาศกระทรวงศกึ ษาธกิ าร พ.ศ. 2561
ก. คุณภาพ เรียน
ข. กระบวนการบริหารจัดการศกึ ษา
ค. การจัดการเรียนการสอนท่เี น เรยี นเ นสำคัญ
ง. การจดั ระบบประกนั คณุ ภาพภายในที่มปี ระสทิ ธิผล

13. การรายงานการจดั ระบบประกนั คุณภาพภายใน รายงานตาม อใด
ก. คณะกรรมการศึกษาธกิ ารจังหวดั
ข. ห วยงาน นสงั กัดและห วยงานท่ีเกี่ยว อง
ค. ห วยงาน นสังกดั หรือห วยงานทก่ี ำกับดูแลสถานศึกษาน้ัน
ง. รายงาน อห วยงานท่ีเก่ียว องและสาธารณชน

14. อใดคือ ประกาศรายละเอียดการ งเด็กเ าเรยี นตาม พระราชบัญญตั กิ ารศกึ ษาภาคบังคบั
โดยแ งไ อยก า 1

ก. สำนกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษา
ข. สำนกั งานศึกษาธกิ ารจงั หวดั
ค. สำนักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษา และสำนกั งานศกึ ษาธกิ ารจงั หวัด แ วแ กรณี
ง. คณะกรรมการเขตพนื้ ท่กี ารศึกษา (กศจ ) หรอื อง กรปกครอง วน องถ่ิน (อปท.) แ วแ กรณี

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ต้ล้ท่ส์ค​.
่ต้ล


ีป่ว้น่ม้จ
้ข่สู้ผ้ข
้ข่น่ต
่น้ต่น
้ข่น้ต่น

้ข

็ปู้ผ้น

ู้ผ
่ช่ม้ข
็ป
่น้ต่น
้ข่น้ต่น
่ติป้ข่น้ต่น
้ข่น้ต่น
้ต้ข้ห่หีป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 85
15. การกำหนดระวางโทษ อใดไ ถกู อง

ก. ปกครองไ งเดก็ เ าเรียนในสถานศกึ ษา ปรับไ เกิน 1,000 บาท
ข. ใดไ อำนวยการสะดวกแ พนกั งานเ าห าที่ ปรบั ไ เกนิ 1,000 บาท
ค. ใดโดยปราศจากเหตุอนั สมควร เ นเหตุใ เด็กมิไ เรียน ปรับไ เกิน 1,000 บาท
ง. มใิ ปกครองแ ง อมลู อนั เ นเท็จ ปรับไ เกนิ 10,000 บาท

16. การ อนผันใ เ าเรยี น อใด ไ ใ สาเหตุตามกฎหมาย
ก. เด็กเรยี นจบการศกึ ษาระดบั ปฐมวยั
ข. เด็กเจบ็ วย วยโรคติด อ ายแรง
ค. เด็กมีความสามารถพิเศษ
ง. เด็กเจบ็ วย และอ ในระห างการพกั รกั ษาตวั

17. การ นขอ อนผัน อใดไ ถูก อง
ก. อนผันไ ครง้ั ละ 1 การศึกษา
ข. ปกครอง นคำ อง อ บรหิ ารสถานศกึ ษา
ค. อนวนั เ ดภาคเรียนแรกของ การศึกษาไ อยก า 60 วนั
ง. สถานศกึ ษาตง้ั คณะกรรมการ 5 คน

18. การเกณ เด็กเ าเรยี นชัน้ ประถมศกึ ษา ท่ี 1 อใดไ ถกู อง
ก. กศจ. หรอื อง กรปกครอง วน องถ่ิน แ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบราย อ
ข. ภายในเดอื นมีนาคม อน การศึกษาท่เี ด็กจะเ าเรียน 1
ค. แ ง ปกครองของเดก็ ทมี่ ีอายถุ งึ เกณ การศกึ ษาภาคบังคับทราบภายในเดอื นพฤษภาคม
ง. อน การศึกษาทเี่ ด็กจะเ าเรยี น 1

19. อใดก าวไ ถูก อง ในการติดตามเดก็ เ าเรยี น
ก. ปกครองไ งเดก็ เ าเรียนภายใน 7 วนั นับแ วนั เ ดเรยี นภาค นแ ง ปกครอง
ข. ปกครองยงั ไ งเด็กเ าเรียน องระวางโทษปรับไ เกนิ 1,000 บาท
ค. หยดุ เรยี นติด อกันเกนิ 5 วนั หรอื หยุดเรยี นเกิน 7 วัน ในหนึ่งเดือนใ สถานศึกษาแ งเ นหนังสือ
ง. สถานศึกษารายงานใ สำนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษา หรืออง กรปกครอง วน องถ่ิน แ วแ กรณีทราบ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ต้ล้ท่ส์ค้ห
็ป้จ้ห่ต
่ม้ต้ข่ส่มู้ผ
ู้ผ้จ้ติป่ต้ข่ส่มู้ผ
้ข้ต่ม่ล้ข
ีป้ขีป่ก
์ฑู้ผ้จ
ีป้ขีป่ก
่ืช่ต้ท่ส์ค
้ต่ม้ขีป้ข์ฑ

่ว้น่มีปิป่ก
ู้ผ่ต้ร่ืยู้ผ
ีป้ด่ผ
้ต่ม้ข่ผ่ืย
่วู่ย่ป

้ร่ต้ด่ป

่ช่ม้ข้ข้ห่ผ
่ม็ป้ข้จู้ผ่ช
่ม้ด้ห็ปู้ผ
่ม้น้จ่ก่มู้ผ
่ม้ข่ส่มู้ผ
้ต่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 86

20. อใดไ ถูก อง การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธกิ าร
ก. วนกลาง เขตพนื้ ท่ีการศึกษา สถานศกึ ษาของรัฐที่จดั การศึกษาระดบั ปริญญาทีเ่ นนติ บิ ุคคล
ข. สำนักงานรัฐมนตรี ไ มฐี านะเ นนิตบิ คุ คล
ค. การแ ง วนราชการภายใน วนราชการตราเ นกฎกระทรวง
ง. การแ ง วนราชการภายในสถานศึกษาตามระเบียบคณะกรรมการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

21. การแ ง วนราชการใน วนกลางของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร มหี วั ห า วนราชการข้นึ ตรง อรัฐมนตรี าการ
กระทรวงศึกษาธกิ าร อใดไ มีฐานะเ นกรม และไ เ นนติ ิบคุ คล

ก. สำนกั งานรัฐมนตรี
ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. สำนกั งานเลขาธกิ ารสภาการศึกษา
ง. สำนกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

22. อใดไ ถกู อง ในการแ ง วนราชการ
ก. กฎกระทรวงแ ง วนราชการของสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน
ข. ประกาศกระทรวงโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี แ ง วนราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ประกาศกระทรวงโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน แ ง วนราชการเขตพื้นท่กี ารศึกษา
ง ระเบียบคณะกรรมการศึกษาธกิ ารจงั หวดั (กศจ.) แ ง วนราชการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

23. การจดั ระเบียบบริหารราชการเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษา อใดไ ถกู อง
ก. สำนกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษา
ข. สถานศึกษาท่ีจดั การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ วนราชการทเี่ รยี ก ออ าง น
ค. การแ ง วนราชการภายในเขตพืน้ ที่การศึกษา จดั ทำเ นประกาศกระทรวง โดยคำแนะนำของ

สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
ง. การแ ง วนราชการของเขตพนื้ ทต่ี ามประกาศกระทรวงให คือ ก มกฎหมายและคดี

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ุ่ล่ม่ส่บ
็ป่ส่บ
่ือ่ย่ืช่ส

้ต่ม้ข
่ส่บ​.
่ส่บ
่ส่บ
่ส่บ
่ส่บ้ต่ม้ข
็ป่ม็ป่ม้ข่ว่ต่ส้น่ส่ส่บ
่ส่บ
็ป่ส่ส่บ
็ป่ม
็ป่ส
้ต่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 87

24. สถานศึกษาของรฐั ทีเ่ นนิตบิ คุ คล ตามพระราชบญั ญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึ ษาธิการ
คือ อใดถูก อง

ก. สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานท่ีเ นโรงเรียน
ข. สถานศกึ ษาทจ่ี ัดการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน
ค. สถานศกึ ษาระดบั อดุ มศกึ ษา
ง. สถานศึกษาระดบั ปรญิ ญา

25. อใด ไ ใ ระดบั การตรวจราชการ การตดิ ตาม ตรวจสอบ และประเมนิ ผลการจดั การศกึ ษา
ก. ระดบั ชาติ
ข. ระดบั ภาค
ค. ระดับจังหวดั
ง. ระดับเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษา

26. อำนาจห าท่ขี อง อำนวยการสถานศึกษา อใดถูก อง
ก. กำหนดไ ในมาตรา 27 พระราชบญั ญตั ิระเบยี บ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา
ข. กำหนดไ ในมาตรา 39 พระราชบัญญัตริ ะเบียบ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา
ค. กำหนดไ ในมาตรา 27 พระราชบัญญตั ิระเบยี บบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ง กำหนดไ ในมาตรา 39 พระราชบัญญตั ริ ะเบยี บบรหิ ารราชการกระทรวงศึกษาธกิ าร

27. อใด ไ ใ อำนาจห าทขี่ อง อำนวยการสถานศึกษา ในการเ น บังคบั บัญชา าราชการในสถานศึกษา
ก. บรหิ าร กจิ การของสถานศึกษา
ข. ประสานการระดมทรพั ยากรเ อการศึกษา
ค. จัดทำรายการประจำ เกีย่ วกบั กิจการของสถานศึกษา
ง. จัดทำมาตรฐานและภาระงาน าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาในสถานศึกษา

28. อใดก าวไ ถูก อง ในการปฏิบัติราชการแทน
ก. การกระจายและมอบอำนาจ
ข. ในกรณไี มีหรอื มี แ ไ อาจปฏิบัตริ าชการไ
ค. คำนงึ ถึงความเ นอิสระ และการบริหารงานทค่ี องตัว
ง. การมอบอำนาจทำเ นหนังสือ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
็ป
่ล็ป
้ด่ม่ต่ม

้ต่ม่ล้ข
้ข
ีป
่ืพ

้ขู้ผ็ปู้ผ้น่ช่ม้ข
้ว​.
้ว
้ข้ว
้ข้ว
้ต้ขู้ผ้น
่ช่ม้ข็ป
้ต้ข
็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 88

29. การมอบอำนาจใ ปฏบิ ัตริ าชการแทน อใดก าวไ ถูก อง
ก. อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษา มอบตามระเบียบทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน

กำหนด
ข. าราชการจงั หวดั สามารถมอบอำนาจ อไ
ค. อำนวยการสถานศกึ ษา มอบตามระเบียบท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) กำหนด
ง. เ นการแทนตำแห งนนั้ เ นการชัว่ คราว

30. การกระจายอำนาจมายงั กศจ สำนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษาและสถานศกึ ษา เ นกฎหมายใด
ก. มติคณะรฐั มนตรี
ข. กฎกระทรวง
ค ประกาศกระทรวง
ง. ระเบยี บคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน

31. อใดก าวไ ถกู อง
ก. เลขาธกิ าร กพฐ. มอบอำนาจจัดซ้อื จัด างตามวงเงินใ ผอ. ร.ร.
ข. เลขาธิการ กพฐ. มอบอำนาจจดั ซ้อื จัด างตามวงเงินใ ผอ. สพท.
ค เลขาธิการ กพฐ มอบอำนาจการลงนามในสัญญา างพนกั งานราชการใ ผอ. ร.ร.
ง. เลขาธิการ กพฐ. มอบอำนาจการลงนามในสัญญา างธรุ การโรงเรียนงบ 9,000 บาทใ ผอ. ร.ร.

32. โรงเรียนสังกดั สำนกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาแ งหนึ่ง ตำแห ง อำนวยการสถานศึกษา าง
จากการ าย ใ ดำเนนิ การใน อใดถูก อง จึงเ นไปตามคำส่ัง คสช. ฉบบั ท่ี 16/2560

ก. มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสงั่ ใ รกั ษาราชการแทน
ข. มอี ำนาจตามมาตรา 53 ออกคำส่งั ใ ปฏิบัตหิ าทแ่ี ทน
ค. มอี ำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งใ ปฏิบัติราชการแทน
ง. มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสงั่ ใ รักษาการในตำแห ง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่น้หู้ผ
้หู้ผ
้น้หู้ผ
้หู้ผ
็ป้ต้ข้ห้ย่วู้ผ่น่ห
้ห้จ
้ห้จ​.​.
้ห้จ
้ห้จ
้ต่ม่ล้ข

​.


็ป​.
็ป่น็ป
ู้ผ
้ด่ต่วู้ผ
ู้ผ
้ต่ม่ล้ข้ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 89

33. อใดคอื มอี ำนาจส่งั ใ รอง อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเช่ยี วชาญ ในสำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษา
ประถมศึกษาแ งหนึง่ ใ ปฏิบัตหิ าที่แทนตำแห ง อำนวยการสถานศกึ ษาเ นการชวั่ คราว

ก. ประธานกรรมการศกึ ษาธิการจังหวัด (ประธาน กศจ.)
ข. ศึกษาธกิ ารภาค
ค. ศึกษาธกิ ารจงั หวัด
ง. อำนวยการสำนกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษา

34. ตำแห ง อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึ ษา างลง ใ ดำเนินการอ างไรถูก อง
ก. ศกึ ษาธิการจงั หวดั แ งต้งั รองผอ. สพท. คนใดคนหนึง่ รักษาราชการแทน
ข. ศกึ ษาธิการจังหวัด แ งต้งั รองผอ. สพท. คนใดคนหนงึ่ รกั ษาการในตำแห ง
ค. เลขาธิการ กพฐ. แ งตงั้ รองผอ. สพท. คนใดคนหนึ่งรกั ษาราชการแทน
ง. เลขาธิการ กพฐ. แ งต้งั รองผอ. สพท. คนใดคนหนึง่ ปฏิบตั ริ าชการแทน

35. อใดก าวไ ถูก อง ในการรกั ษาการในตำแห ง
ก. การมอบหมาย หรือมอบอำนาจ
ข. แทนตำแห งนนั้ เ นการชัว่ คราว
ค. ใ รกั ษาราชการแทน มีอำนาจห าทเ่ี นเดียวกับ ซึ่งตนแทน
ง. คำนึงถงึ ความเ นอสิ ระและการบริหารงานท่ีค องตัว

36. โรงเรยี นขนาดเลก็ แ งหนึง่ ตำแห ง อำนวยการสถานศกึ ษา างลงการรักษาการในตำแห ง
อใดเหมาะสมที่สดุ

ก. ครชู าญชัย ครชู ำนาญการพเิ ศษ แ ชอบ มสุรา
ข. ครูดวงกมล ครูชำนาญการ วยเ นโรคไต องไปพบแพท สปั ดา ละ 3 วนั
ค. ครูวิชยั ครชู ำนาญการพิเศษ มาสายเ นประจำ
ง. ครูสมชาย ครู วยมคี วามรบั ผิดชอบ พกั นอนในโรงเรยี น

37. อใด ไ ใ วัตถปุ ระสง ของคุรสุ ภา
ก. กำหนดมาตรฐานวชิ าชีพ ออกและเพกิ ถอนใบอนญุ าต
ข. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวชิ าชีพ
ค. ประสาน งเสรมิ การศกึ ษาและการวิจยั เกย่ี วกับการประกอบวิชาชพี
ง. พักใ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ช
่ส


์ค่ช่ม้ข
่ชู้ผ
็ป
์ห์ย้ต็ป่ป
่ืด่ต
้ข
่น่วู้ผ่น่ห
่ล็ป
ู้ผ่ช้นู้ผ้ห
็ป่น

่น้ต่ม่ล้ข
่ต
่ต
่น่ต
่ต
้ต่ย้ห่วู้ผ่น
ู้ผ็ปู้ผ่น้น้ห่หู้ผ้หู้ผ้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 90
38. การออก อบงั คับครุ ุสภา อใดไ ถกู อง

ก. คณะกรรมการครุ ุสภา มีมตเิ ห็นชอบ าง อบังคับ
ข. ประธานกรรมการคุรสุ ภา เสนอรัฐมนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธกิ ารเหน็ ชอบ
ค. รัฐมนตรี าการกระทรวงศึกษาธกิ าร ยบั ยง้ั าง อบังคับไ
ง. รัฐมนตรเี ห็นชอบใ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวชิ าชพี ประกาศใ

39. อใดเ น ออก อบงั คับคุรุสภา
ก. คณะรฐั มนตรี
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี
ค. คณะกรรมการคุรุสภา
ง. รัฐมนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ

40. อใดคอื คุณวุฒิ ประกอบวิชาชีพ บริหารสถานศกึ ษา ตาม อบังคับครุ สุ ภา า วยมาตรฐานวชิ าชพี
ก. คณุ วุฒิไ ตำ่ ก าปริญญาทางการบรหิ ารการศกึ ษา
ข. คุณวฒุ ไิ ต่ำก าปริญญาตรที างการบริหารการศึกษา
ค คณุ วฒุ ไิ ต่ำก าปรญิ ญาโททางการศกึ ษา
ง. คุณวฒุ ไิ ต่ำก าปรญิ ญาตรีทางการศึกษา

41. ทไ่ี รับการยกเ น ในการประกอบวชิ าชพี ควบคมุ อใดไ ถกู อง
ก. ครอู ัตรา าง พนกั งานราชการ
ข. ทจ่ี ดั การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. ท่ที ำห าท่สี อนในศูน การเรยี น
ง. คณาจาร ระดบั ปรญิ ญาท้งั ของรฐั และเอกชน

42. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา คอื อใด
ก. ทรงคุณวฒุ ทิ ี่คณะรัฐมนตรแี งต้งั
ข. แ งตงั้ จากบุคคลเช่ยี วชาญ านวิชาชีพ โดยรฐั มนตรี าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รฐั มนตรแี งตง้ั จาก ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรสุ ภา
ง. รฐั มนตรี าการกระทรวงศึกษาธกิ าร

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ว
ู้ผ่ต
่ว้ด่ต
่ตู้ผ
้ข
์ย
์ย้นู้ผ
ู้ผ
้จ
้ต่ม้ข้ว้ดู้ผ
่ว่ม
่ว่ม​.
่ว่ม
่ว่ม
้ด่ว้ขู้ผู้ผ้ข
่ว้ขู้ผ็ป้ข
้ช้ห
้ด้ข่ร่ว
่ว
้ข่ร
้ต่ม้ข้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 91
43. อใดไ เ น คณะกรรมการครุ สุ ภา

ก. เลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. เลขาธกิ าร กศน.
44. ท่ีไ ไ รับการยกเ น ในการประกอบวชิ าชพี ควบคมุ คือ อใด
ก. นายสมบูร พนักงานราชการ
ข. นายดนยั จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ค. นายพิชัย สอนในศูน การเรียน
ง. วยศาสตราจาร บญุ ชยั สอนมหาวทิ ยาลยั ราชภฎั
45. อใดคือ ทขี่ าดคุณสมบตั กิ ารขอรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. อรทัย อายุ 20 บรบิ รู
ข. ขนิษฐา เรียนจบคณะศกึ ษาศาสต วชิ าเอกคณิตศาสต
ค. สาคร เรียนจบปริญญาตรี สาขาวศิ วกรรมศาสต
ง. สุภทั รา จบเอกสถิติประยุก เรยี นจบ ป. บัณฑติ
46. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวชิ าชีพ ไ มาตาม อใด
ก. รัฐมนตรี แ งตั้งจากบคุ คล ซึ่งมีความเช่ยี วชาญ านการประกอบวชิ าชพี ทางการศึกษา
ข. รัฐมนตรี แ งตั้งจากกรรมการ ทรงคณุ วฒุ ิ ในคณะกรรมการคุรสุ ภา
ค. รฐั มนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ง. ประธานกรรมการคุรุสภา แ งต้ังจากกรรมการ ทรงคุณวฒุ ิ ในคณะกรรมการคุรสุ ภา
47. แทน ประกอบวิชาชพี ทางการศึกษา องมีวิทยฐานะไ ต่ำก า อใด
ก. ชำนาญการ
ข. ชำนาญการพิเศษ
ค. เชี่ยวชาญ
ง. เชย่ี วชาญพิเศษ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข่ว่ม้ตู้ผู้ผ
ู้ผ่ต
่ว
ู้ผ่ต
้ด่ต
้ข้ด
์ต
์ร
์ร์ร
์ณีป
ู้ผ้ข
์ย่ชู้ผ
์ย

์ณ
้ข้ว้ด่มู้ผ
็ป่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 92
48. การดำเนินการขอใบอนญุ าตประกอบวิชา อใดก าวไ ถูก อง

ก. การ นขอ น อเลขาธกิ ารครุ สุ ภาตามแบบทก่ี ำหนด
ข. นขอ อนหมดอายุเ นเวลาภายใน 180 วนั
ค. คณะกรรมการคุรุสภาเ น พิจารณา
ง. ผลการพจิ ารณาไ ออกใบอนุญาตใ ไปอทุ ธร อคณะกรรมการคุรุสภา

49. การดำเนินการเ องการก าวหาก าวโทษ อใดไ ถูก อง
ก. บุคคลไ รบั ความเสียหาย นก าวหา น อคุรสุ ภา
ข. เลขาธกิ ารคุรสุ ภานำเ องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวชิ าชีพ
ค. แ ง อก าวหา หรอื ก าวโทษ วงห าไ อยก า 15 วัน อนเร่ิมพจิ ารณา
ง. คำวนิ จิ ฉัยชีข้ าดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี ไ พอใจ องศาลปกครอง

50. อบังคับครุ สุ ภา อใดก าวไ ถกู อง
ก. พฤติกรรม วงละเมิดทางเพศพักใ ใบอนุญาตโดยไ องสอบสวน 60 วัน
ข. านการรบั รองความ และประสบการ ขอรับใบอนญุ าตประกอบวิชาชีพครูภายใน 5
ค. านการรับรองมาตรฐานความ ครบ 9 มาตรฐานขอรับใบอนุญาตภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563
ง. การปรบั อใบอนญุ าต า าปรับไ อยก าเดอื นละ 200 บาท

51. อใด ไ ใ ห วยงานการศกึ ษา ตามพระราชบัญญัตริ ะเบยี บ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. สถานศกึ ษา
ข. สำนกั งานศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั
ค. สำนกั งานศกึ ษาธกิ ารภาค
ง. ห วยศกึ ษานเิ ทศ ของสำนักงานศึกษาธกิ ารจงั หวัด

52. “คณะกรรมการ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดย อ า “ก.ค.ศ. อใดไ ถกู อง
ก รฐั มนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร เ น ประธานกรรมการ
ข. จำนวน 14 คน
ค. กรรมการ ทรงคณุ วฒุ ิ จำนวน 3 คน
ง. เลขาธกิ าร ก.พ.ร.

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

ู้ผ

็ป่ว​.
้ต่ม้ข​”่ว่ย้ข
์ก่น้ข่น่ช่ม้ข
่ว้น่ม้ช่ล่ต
ู้ร่ผ
ีป์ณู้ร่ผ
้ต่ม้ช่ล
้ต่ม่ล้ข้ข
้ฟ่ม
่ก่ว้น่ม้น่ล่ล่ล้ข้จ
่ืร
่ต่ืย่ล่ืย้ด
้ต่ม้ข่ล่ล่ืร
่ต์ณ้ห่ม
ู้ผ็ป
็ป่ก่ืย
่ต่ืย่ืย
้ต่ม่ล้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 93
53. อใดไ ถูก องเกยี่ วกับ คณะกรรมการ ทรงคณุ วฒุ ิ ใน ก.ค.ศ.

ก. านการบริหารงานบคุ คล
ข. านการศึกษา
ค. านการบรหิ ารทรพั ยากรบคุ คล
ง านกฎหมาย

54. อใด ไ เ น คณะกรรมการขับเค อนการปฏริ ูปการศกึ ษาของกระทรวงศึกษาในภูมภิ าค (คปภ.)
ก. เลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา
ข. ประธานสภาอุตสาหกรรมแ งประเทศไทย
ค. ประธานสภาหอการ าแ งประเทศไทย
ง. ปลัดกระทรวงวฒั นธรรม

55. คณะกรรมการศึกษาธกิ ารจังหวัด เรยี กโดย อ า “กศจ.” อใดไ ถกู อง
ก. จำนวนไ เกนิ 15 คน
ข. าราชการจังหวดั หรือรอง าราชการจังหวดั ทไ่ี รบั มอบหมาย เ น ประธานกรรมการ
ค. กรรมการ ทรงคุณวฒุ ิ จำนวนไ เกิน 6 คน ซึ่งรัฐมนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธกิ ารแ งตง้ั

โดยความเหน็ ชอบของ คปภ.
ง. แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศกึ ษา

56. คณะกรรมการสถานศึกษา มีอำนาจและห าที่เก่ียวกบั การบริหารงานบคุ คลสำหรับ าราชการครแู ละ
บคุ ลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาตาม อใดก าวไ ถูก อง

ก. กำกบั ดแู ลการบรหิ ารงานบุคคลในสถานศกึ ษา
ข. เสนอความ องการจำนวนและอัตราตำแห งของ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ค. ใ อคดิ เห็นเก่ียวกับการบรหิ ารงานบคุ คลของ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ง. ปฏิบัตหิ าที่ นตามทีศ่ กึ ษาธิการจงั หวดั มอบหมาย

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ือ้น
้ข้ข้ห
้ข่น้ต

้ต่ม่ล้ข้ข้น
ู้ผ

่ต่ว่มู้ผ
็ป้ด่วู้ผ่วู้ผ
่ม
้ต่ม้ข่ว่ย

่ห้ค
่ห

่ืล็ป่ม้ข
้ด​.
้ด
้ด
้ด
ู้ผ้ต่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 94
57. อำนาจและห าท่ี บรหิ ารสถานศกึ ษา ทกี่ ำหนดไ ในมาตรา 27 อใดไ ถกู อง

ก. ควบคุม ดแู ล ใ การบรหิ ารงานบุคคลในสถานศึกษา
ข. พจิ ารณาเสนอความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ค. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ประสานระดมทรพั ยากรเ อการจัดการศกึ ษา
58. อใดสามารถเ ารับราชการเ น าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาไ
ก. เ นสมาชกิ พรรคการเมือง
ข. ดำรงตำแห งสมาชกิ สภาเทศบาล
ค. เ นบุคคล มละลาย
ง. เคยถกู ลงโทษใ ออก ปลดออก หรือไ ออกเพราะกระทำผดิ วนิ ัย
59. อธกิ ารบดี เ น ประเภทตำแห งของ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใด
ก. ตำแห ง ซง่ึ มีห าทเ่ี น สอนในห วยงานการศกึ ษา
ข. ตำแห ง บรหิ ารสถานศึกษา และ บริหารการศกึ ษา
ค. ตำแห ง บุคลากรทางการศกึ ษา น
ง. ตำแห งประเภทคณาจาร
60. ตำแห งใน อใด อไปนี้ ไ ถูก องเกีย่ วกับตำแห งทีม่ ีวิทยฐานะ
ก. ครูชำนาญการ ครเู ชยี่ วชาญ
ข. รอง อำนวยการชำนาญการ อำนวยการเชีย่ วชาญ
ค. ศึกษานิเทศ ชำนาญการ ศึกษานเิ ทศ เช่ยี วชาญพเิ ศษ
ง. รอง อำนวยการสำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
61. อใดก าวไ ถูก องเกย่ี วกบั วนิ ยั าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
ก. ถกู ลงโทษปลดออกมีสิทธไิ รับบำเหนจ็ บำนาญ
ข. วนิ ัยไ ายแรงมเี หตคุ วรงดโทษ ดำเนนิ การไ แ ามต่ำก าภาคทณั
ค. วนิ ยั าราชการครมู อี ายคุ วาม
ง. การสอบสวนหากออกจากราชการไปแ วถกู ลงโทษตดั เงนิ เดือนใ งดโทษ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ห้ล
้ข
์ฑ่ว้ห่ต้ด้ร่ม
้ด
้ข้ต่ม่ล้ข
ู้ผ
์ก์ก
ู้ผู้ผ

่น้ต่ม่ต้ข่น
์ย่น
่ือ่น
ู้ผู้ผ่น
่นู้ผ็ป้น่น
้ข่น็ป
่ล้ห
้ล็ป
่น
็ป
้ด้ข็ป้ข้ข
่ืพ


้ห
้ต่ม้ข้วู้ผ้น
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 95
62. อใด ไ ถอื เ น ความผิดวินยั อ าง ายแรง

ก. ผอ. กนก อาศยั หรอื ยอมใ นใ อำนาจห าทห่ี าผลประโยช แ ตนเองหรอื น
ข. ผอ. ขจร เ าไปมี วน วมในการซือ้ สิทธขิ ายเสียงเลอื กตงั้
ค. ผอ. อทิ ธพิ ล ไ วางตนเ นกลางทางการเมือง
ง. รอง ผอ. สงัด ละทิง้ ห าท่รี าชการในคราวเดียวกนั เกนิ ก า 15 วันโดยไ มีเหตผุ ลอันควร

63. กรณีใด ถือเ น ความผิดวินยั กรณีวนิ ยั ไ ายแรง
ก. ผอ. อนัน เสพยาเสพตดิ หรือสนบั สนนุ ใ นเสพยาเสพตดิ
ข. ผอ. บวร ไ สนับสนนุ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ค. ผอ. สมคิด เ นการพนันเ นอาจิณ
ง. ผอ. ดนัย คดั ลอกหรือลอกเลยี นผลงานทางวิชาการ

64. กรณชี าว านมหี นงั สือ องเรยี นไปยงั ศูน ดำรงธรรม า าราชการครูในสถานศึกษาของ านเ าไปเก่ียว อง
กบั การซ้อื สิทธขิ ายเสียงการเลือกต้งั สมาชกิ สภา แทนราษฎร านจะดำเนนิ การ ตาม อใดเ นลำดบั แรก

ก. เรยี กมาสอบสวนเบอ้ื ง น
ข. ใ ทำหนังสือชี้แจง
ค. แ งตั้งกรรมการสบื หา อเทจ็ จรงิ
ง. แ งต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย

65. การดำเนนิ การทางวนิ ัย อใดไ ถกู อง
ก. แ งต้ังจาก าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา อ าง อย 3 คน
ข. แ งไปยังคณะกรรมการภายใน 3 วันทำการ แ งไปยงั ถูกก าวหาภายใน 3 วนั ทำการ
ค. ถูกก าวหาคดั านคณะกรรมการสอบสวนภายใน 15 วันทำการ
ง. คณะกรรมการสอบสวนวนิ ยั ายแรง ประธานกรรมการดำรงตำแห ง หรอื วิทยฐานะไ ต่ำก า ถกู สอบสวน

66. ขน้ั ตอนการดำเนินการทางวนิ ัย องดำเนนิ การตาม อใด อน
ก. แ ง อก าวหา
ข. ตง้ั เ องก าวหา
ค. การสอบสวน
ง. การสืบสวน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น


่ล่ืร
่ล้ข้จ
่ก้ข้ต
ู้ผ่ว่ม่น้ร
้ค่ลู้ผ
่ลู้ผ้จ้จ
้น่ย้ข่ต
้ต่ม้ข
่ต
้ข่ต
้ห
้ต
็ป้ข่ทู้ผ้ข้ข่ท้ข่ว์ย้ร้บ

็ป่ล
่ม
่ือู้ผ้ห์ต
้ร่ม็ป
่ม่ว้น
็ป่ม
่ร่ส้ข
่ือู้ผ่ก์น้น้ช่ือู้ผ้ห
้ร่ย็ป่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 96

67. อใดไ ถูก อง
ก. กรณีความผดิ ายแรงของ “ครู วย” ในสถานศึกษา อำนวยการสถานศกึ ษาแ งตั้งกรรมการสอบสวน
ข. กรณอี ันมีมลู กระทำผดิ วนิ ัยไ ายแรงอำนาจการลงโทษ อำนวยการสถานศกึ ษา ภาคทัณ ตัดเงนิ เดอื น
ค. แ งไปยงั ถูกลงโทษทราบภายใน 7 วนั
ง. ลงโทษอทุ ธร อ กศจ. หรอื ก.ค.ศ. แ วแ กรณี ภายใน 30 วัน

68. มอี ำนาจสง่ั ลงโทษปลดออก าราชการครคู นหน่ึงกระทำผิดวินัยอ าง ายแรง ถูกลงโทษ รบั ทราบคำส่ัง
วันท่ี 1 มีนาคม 2565 สิ้นสุดระยะเวลาอุทธร ตามกฎ ก.ค.ศ. เ อใดหากวันสิน้ สุดระยะเวลาเ นวันทำการ

ก. 8 มีนาคม 2565
ข. 30 มีนาคม 2565
ค. 31 มีนาคม 2565
ง. 1 เมษายน 2565

69. การอุทธร อใดไ ถูก อง
ก. าราชการครูถกู ลงโทษปลดออกอทุ ธร อ ก.ค.ศ.
ข. าราชการครถู ูกลงโทษทางวนิ ยั จากมติของ กศจ. อทุ ธร อ ก.ค.ศ.
ค. าราชการครูในสถานศกึ ษาสังกดั สพท.แ งหน่ึงถกู เลขาธกิ าร สพฐ. สงั่ ลงโทษงดเงนิ เดอื น อยละ 2

อทุ ธร อ กศจ ภายใน 30 วนั
ง. อำนวยการสถานศกึ ษา ตัดเงินเดือน อยละ 2 เ นเวลา 1 เดือน อทุ ธร อ กศจ.

70. อใดดำเนนิ การอุทธร ไ เ นไปตามระเบียบกฎหมาย
ก. าราชการครูในสถานศึกษาสงั กัดสำนกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษาแ งหนึ่ง ถูก อำนวยการสถานศกึ ษา

ส่ังลงโทษ ตัดเงินเดือน อยละ 2 เ นเวลา 1 เดือน อุทธร อ กศจ.
ข. าราชการครใู นสถานศกึ ษาสงั กดั สำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาแ งหน่ึง ถกู อำนวยการสถานศึกษา

สง่ั ลงโทษ ตัดเงินเดอื น อยละ 4 เ นเวลา 3 เดือน อุทธร อ กศจ.
ค. เ อไ อทุ ธร ไปยงั ก.ค.ศ. แ ว ก.ค.ศ. พจิ ารณาใ แ วเสรจ็ ภายใน 90 วนั
ง. ไ พอใจมติ ก.ค.ศ. องคดี อศาลปกครองภายใน 90 วัน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ต้ฟ่ม
้ล้ห้ล์ณ้ด่ืม
่ต์ณ็ป้ร
ู้ผ่ห้ข
่ต์ณ็ป้ร
ู้ผ่ห้ข
็ป่ม์ณ้ข
่ต์ณ็ป้รู้ผ
​.่ต์ณ้ร่ห้ข
่ต์ณ้ข
่ต์ณ้ข
้ต่ม้ข์ณ
็ป่ืม์ณู้ผ้ร่ย้ขู้ผ
่ต้ล่ต์ณู้ผ
ู้ผ้จ
์ฑู้ผ้ร่ม
่ตู้ผ่ชู้ผ้ร
้ต่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 97

71. อใด ไ เ นเหตุ ใ อง องทุก
ก. าราชการครู ถกู สั่งใ ออกจากราชการเหตจุ ากการบรรจุแ งตัง้ ไปแ วตรวจสอบไ ตรงวุฒิท่ี ก.ค.ศ.

กำหนด
ข. าราชการครู เหน็ าไ ไ รบั ความเ นธรรมจากศึกษาธกิ ารจังหวดั ในการออกคำสัง่ เ อนเงนิ เดอื น
ค. าราชการครู คับ องใจจากการกระทำของ อำนวยการสถานศึกษา
ง. าราชการครู ถูกสงั่ ลงโทษทางวินยั

72. การ องทกุ อใดไ ถูก อง
ก. องทกุ ตามแ กรณีภายใน 30 วนั นับวนั ทราบเหตแุ งการ องทุก
ข. องทุก ถกู คำสง่ั ใ ออกจากราชการ องทุก อ ก.ค.ศ.
ค. องทุก เหตุจาก ผอ. สพท. ลงมา องทกุ ที่ กศจ.
ง. ก.ค.ศ. ไ วนิ จิ ฉัย องทกุ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ใดเห็น าตนไ ไ ความเ นธรรม น้ัน

อมมีสิทธิ องทุก อ ก.ค.ศ. ภายใน 90 วนั

73. อใดก าวถกู องเก่ียวกบั “การอทุ ธร ”
ก. ครอู รอมุ า เหน็ าตนไ ไ รับความเ นธรรมเ องจากการกระทำของ อำนวยการสถานศึกษา

มสี ทิ ธิ องทกุ อ กศจ.
ข. ครูปราณี ถูกสงั่ ใ ออกจากราชการภายหลังตรวจสอบไ ตรงวุฒิในการสมัครสอบ จงึ องทกุ อ ก.ค.ศ.
ค ครวู รรณา มถี กู เลขาธิการ กพฐ. ตัง้ กรรมการสอบสวนทางวนิ ัย เหตุมาตรวจราชการพบนอนหลบั

ในช้นั เรียน จงึ องทุก อ กศจ.
ง. ครสู งดั ถูกสงั่ ใ ออกจากราชการเหตุคะแนนตำ่ ก าเกณ พฒั นาอ างเ ม จงึ องทกุ อ ก.ค.ศ.

75. อใด ไ ใ เหตุออกจากราชการ
ก. มมี ลทนิ หรือมวั หมอง ในกรณที ถี่ กู สอบสวน
ข. ขาดคณุ สมบัติท่ัวไป
ค. ทดลองปฏบิ ัติห าทร่ี าชการหรือเตรียมความพ อมและพฒั นาอ างเ ม ต่ำก าเกณ
ง. ถกู พักราชการ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

์ฑ่ว้ข่ย้ร้น


่ช่ม้ข
่ต์ข้ร้ข่ย์ฑ่ว้ห
่ต์ข้ร
​.
่ต์ข้ร่ม้ห
่ต์ข้ร ู้ผ่ืน็ป้ด่ม่ว
์ณ้ต่ล้ข
่ต์ข้ร่ยู้ผ็ป้ด่ม่วู้ผ้ข์ข้ร้ด
์ข้ร์ข้ร
่ต์ข้ร้ห์ข้ร
์ข้ร่ห่ต์ข้ร
้ต่ม้ข์ข้ร
้ข
ู้ผ้ข้ข
่ืล็ป้ด่ม่ว้ข
่ม้ล่ต้ห้ข
์ข้ร้ต้ห็ป่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 98

76. อใดก าวผดิ “การลาออกจากราชการ”
ก. นขอลาออก อ บงั คับบัญชา ไ อยก า 30 วัน อนวนั ขอลาออก
ข. มีอำนาจตามมาตรา 53 เ น พิจารณาอนุญาต
ค. ไ ไ อนญุ าตใ ลาออกหรือไ ไ ยบั ย้ังการอนุญาตใ ลาออกมผี ลตั้งแ วันขอลาออก
ง. ลาออก ไปดำรงตำแห งทางการเมือง/สมัครรับเลอื กตั้ง มผี ลนบั ถดั ตง้ั แ วนั ท่ี นั้นขอลาออก

77. อใด ไ ใ บุคลากรทางการลกู เสือ
ก. บังคบั บญั ชาลกู เสือ
ข. ตรวจการลูกเสือ
ค. กรรมการลูกเสอื
ง. อำนวยการลูกเสอื

78. อใด ไ ใ แนวทางในการพัฒนาลกู เสอื ของคณะลูกเสอื แ งชาติ
ก. ใ มนี ิสัยในการสงั เกตจดจำ
ข. ใ อสัต มรี ะเบยี บวนิ ัย
ค. ใ จกั ประหยดั และอดออม
ง. ใ จกั ทำการ มือ

79. อใดไ มีในอง ประกอบของคณะลูกเสอื แ งชาติ
ก. กรรมการสภาลูกเสือไทย
ข. กรรมการบรหิ ารลกู เสือแ งชาติ
ค. กรรมการลูกเสอื จังหวัด
ง กรรมการลกู เสอื สถานศกึ ษา

80. อใดก าวไ ถูก องเกีย่ วกบั “สภาลกู เสอื ไทย”
ก. นายกรัฐมนตรี เ น สภานายก
ข. รองนายกรฐั มนตรี เ น อุปนายก
ค. รฐั มนตรี าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษ เ น กรรมการโดยตำแห ง
ง เลขาธกิ ารสำนกั งานลกู เสือแ งชาติ เ น กรรมการและเลขานกุ าร

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
็ป่ห​.
่น็ป์ย่ว
็ป
็ป
้ต่ม่ล้ข
​.

่ห

่ห์ค่ม้ข
ีฝู้ร้ห
ู้ร้ห
์ย่ืซ้ห
้ห
่ห่ช่ม้ข
ู้ผ

ู้ผ
ู้ผ
่ช่ม้ข
ู้ผ่ต่น
่ต้ห้ด่ม้ห้ด่ม
ู้ผ็ปู้ผ
่ก่ว้น่มู้ผ่ต่ืย
่ล้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 99
81. อใด คอื ตำแห งประธานคณะกรรมการบรหิ ารลูกเสอื แ งชาติ

ก. นายกรฐั มนตรี
ข. รองนายกรฐั มนตรที ไ่ี รับมอบหมาย
ค. รฐั มนตรี าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
82. อใด ไ ใ คณะกรรมการโดยตำแห งในคณะกรรมการบริหารลกู เสอื แ งชาติ
ก. ปลดั กระทรวงมหาดไทย
ข. อำนวยการศูน ปฏบิ ตั ิการลูกเสือชาว าน
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน
ง. เลขาธิการ ก.พ.
83. อใดคอื แ งตง้ั กรรมการ ทรงคณุ วฒุ ิ ในคณะกรรมการบรหิ ารลกู เสอื แ งชาติ
ก. รฐั มนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. สภานายกสภาลูกเสอื ไทย
ง. ประธานคณะกรรมการลูกเสอื แ งชาติ
84. อใดคอื ปฏบิ ัตหิ าที่เลขาธกิ ารสำนกั งานลกู เสือแ งชาติ
ก. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน
ค. เลขาธกิ ารสภาการศึกษา
ง. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
85. คณะกรรมการลกู เสอื เขตพื้นท่ี ประธาน คือ อใด
ก. อำนวยการสำนกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษา
ข. รอง อำนวยการสำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษา
ค. ทรงคุณวฒุ ิ ในเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษา
ง. รอง าราชการจงั หวดั ทไ่ี รับมอบหมาย

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ด่วู้ผ
ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ
้ข
่ห้นู้ผ้ข
่ห


่ว
่หู้ผ่ตู้ผ้ข


้บ์ยู้ผ

่ห่น่ช่ม้ข

่ว
้ด

่ห่น้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 100
86. อใดคือ กรรมการและ วยเลขานกุ าร ในคณะกรรมการลกู เสือจังหวดั

ก. อำนวยการสำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษา เขต 1
ข. รอง อำนวยการสำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษา ท่ไี รับมอบหมาย
ค อำนวยการสถานศกึ ษา ทไ่ี รับมอบหมาย
ง. อำนวยการศูน การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

87. สำนักงานลูกเสือจงั หวัด ใ จัดต้งั ณ ที่ใด
ก. ศาลากลางจังหวัด
ข. สำนักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษา เขต 1
ค. สำนักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษา เขตใดเขตหนงึ่
ง คณะกรรมการลูกเสอื จังหวัด มีมติตามความเหมาะสม

88. อใด ไ ใ กรรมการประเภท แทน ในคณะกรรมการลกู เสอื เขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษา
ก. แทนสถานศึกษา ในสังกัดเขตพืน้ ท่กี ารศึกษา
ข. แทนสถานศึกษาเอกชน
ค. แทนสถาบันอดุ มศกึ ษา
ง. แทนสำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษา

89. อใดเ น กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษา
ก. รอง อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทไ่ี รบั มอบหมาย
ข. อำนวยการก ม งเสรมิ การจัดการศึกษาในสำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษา ที่ไ รับมอบหมาย
ค. ศึกษานิเทศ ในสำนกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษา ท่ไี รับมอบหมาย
ง. อำนวยการสถานศึกษา ทไี่ รับมอบหมาย

90. อใดเ น ตรวจการให พเิ ศษ
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร
ข. เลขาธิการสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน
ค รฐั มนตรี าการกระทรวงศึกษาธกิ าร
ง. นายกรัฐมนตรี

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

่ว​.


่ญู้ผ็ป้ข
้ดู้ผ
้ด์ก
้ด่สุ่ลู้ผ
้ดู้ผ
็ป้ข
ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ่ช่ม้ข
​.้ห
์ยู้ผ
้ดู้ผ​.
้ดู้ผ
ู้ผ
่ชู้ผ้ข
ู้ผ้ข


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
Next Book
Belajar