The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อานนท์ ดิษฐ์จาด, 2022-03-25 04:27:46

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 151
42. ธรรมสำหรบั การครองตน หมายถึง อใด

ก. ฆราวาสธรรม
ข. สังคหวตั ถุธรรม
ค. อทิ ธิบาทธรรม
ง. พรหมวหิ ารธรรม

43. คุณธรรมที่เ นลกั ษณะของ อบรม สงั่ สอน แนะนำ
ก. กัลยาณมติ ตธรรม
ข. เวสารชั ชกรณธรรม
ค. อปริหานยิ ธรรม
ง. สัปปรุ สิ ธรรม

44. อใด ไ ใ อบังคับ า วยจรรยาบรรณของวชิ าชีพ
ก. จรรยาบรรณ อตนเอง
ข. จรรยาบรรณ อวิชาชพี
ค. จรรยาบรรณ อ ใ บรกิ าร
ง. จรรยาบรรณ อ วมประกอบวิชาชีพ

45. การขอลาออกจากราชการของ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา ใ นหนังสอื ขอลาออก อ บังคบั
บัญชา พจิ ารณาอนุญาตตามระยะเวลาใด

ก. ไ อยก า 30 วัน อนวันขอลาออก
ข. ไ อยก า 45 วนั อนวันขอลาออก
ค. ไ อยก า 60 วัน อนวนั ขอลาออก
ง. ไ อยก า 90 วนั อนวันขอลาออก

46. ประกอบวชิ าชีพทางการศึกษาประพฤตผิ ิดจรรยาบรรณ และไ รบั การวินิจฉยั ความผิดใ เพิกถอน
ใบอนญุ าตประกอบวชิ าชีพ ประกอบวิชาชพี านนีจ้ ะอุทธร คำสัง่ นี้ อใคร

ก. คุรสุ ภา
ข. กศจ. หรือ ก.ค.ศ.
ค. คณะกรรมการคุรสุ ภา
ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ต์ณ่ทู้ผ
้ห้ดู้ผ
่ก่ว้น่ม
่ก่ว้น่ม
่ก่ว้น่ม
่ก่ว้น่ม
ู้ผู้ผ่ต่ืย้ห้ข
่รู้ผ่ต
้หู้ผ่ต
่ต
่ต
้ด่ว้ข่ช่ม้ข

ู้ผ็ป
้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 152
47. อใดคือมาตรฐานความ ของ ประกอบวิชาชพี บริหารการศึกษา

ก. ปริญญาทางการบริหารการศกึ ษา
ข. ไ ต่ำก าปรญิ ญาทางการบริหารการศกึ ษา
ค. ไ ตำ่ ก าปรญิ ญาตรที างการบรหิ ารการศกึ ษา
ง. ไ ตำ่ ก าปริญญาตรีทางการบริหารสถานศกึ ษา

48. บรหิ ารสถานศกึ ษาท่ีปฏิบัตงิ านงานแ ประโยช วนตนหรือพวก อง ไ เ นธรรม หรอื มีลักษณะท่ีเลอื ก
ปฏบิ ตั ิ เ นพฤตกิ รรมท่ไี พึงประสง ของจรรยาบรรณวชิ าชีพใด

ก. จรรยาบรรณ อวชิ าชพี
ข. จรรยาบรรณ อ รบั บรกิ าร
ค. จรรยาบรรณ อ วมประกอบวชิ าชพี
ง. จรรยาบรรณ อสังคม

49. บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเ น นำในการจัดทำแผนปฏิบัติการใ เหมาะสมกับสภาพ จจบุ ันและ าว
ทนั การเปลีย่ นแปลงในอนาคต เ นพฤตกิ รรมท่ีพงึ ประสง ใน อใด

ก. จรรยาบรรณ อตนเอง
ข. จรรยาบรรณ อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณ อ รับบรกิ าร
ง. จรรยาบรรณ อ วมประกอบวิชาชพี

50. อใด ไ ใ กรณีท่ี ประกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษาประพฤตผิ ิดจรรยาบรรณ ายแรงทค่ี ณะกรรมการอาจจะ
พิจารณาวนิ จิ ฉยั พักใ ใบอนญุ าตประกอบวิชาชีพไ อนไ

ก.ถูก องคดีอาญาในความผดิ เก่ยี วกบั การพนัน
ข. ถกู องในคดีอาญาความผดิ เกีย่ วกบั ทรพั หรอื ทุจริต อห าที่
ค. มีพฤตกิ รรม วงละเมดิ ทางเพศกบั ครูอัตรา างในโรงเรยี น
ง. มีพฤติกรรมเก่ยี ว องกบั การ าประเพณี

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ค้ข
้จ่ล
้น่ต์ย้ฟ
้ฟ
้ด่ก้ว้ช้รู้ผ่ช่ม้ข
่รู้ผ่ต
ู้ผ่ต
่ต
่ต
้ข์ค็ป้กัป้หู้ผ็ปู้ผ
่ต
่รู้ผ่ต
ู้ผ่ต
่ต
์ค่ม็ป็ป่ม้พ่ส์น่ตู้ผ
่ว่ม
่ว่ม
่ว่ม

ู้ผู้ผู้ร้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 153

เฉลย อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชุดที่ 19

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย
1 ค 11 ง 21 ก 31 ค 41 ก
2 ข 12 ง 22 ง 32 ค 42 ก
3 ข 13 ก 23 ค 33 ข 43 ก
4 ง 14 ง 24 ง 34 ข 44 ค
5 ข 15 ข 25 ก 35 ง 45 ก
6 ก 16 ง 26 ง 36 ข 46 ค
7 ง 17 ค 27 ก 37 ข 47 ค
8 ข 18 ข 28 ง 38 ค 48 ข
9 ก 19 ก 29 ก 39 ข 49 ก
10 ก 20 ก 30 ก 40 ข 50 ก

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 154

อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชุดท่ี 20

1. ในการจัดแผนพฒั นาการจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษา องสอดค องกบั อใดมากท่สี ุด
ก. จัดระบบบรหิ ารและสารสนเทศของสถานศึกษา
ข. แผนปฏบิ ตั กิ ารประจำ ของสถานศกึ ษา
ค. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ง. มาตรฐานการศึกษาของชาติ

2. การวิเคราะ SWOT อใดถกู อง
ก. S เ นจุดแขง็ ของสภาพแวด อมทีด่ ขี องสงั คมทอี่ แวด อมโรงเรียน
ข. W เ นจดุ อนของโรงเรยี นในเ องราวการขาดแคลน อการเรยี นทีท่ ันสมัย
ค. O เ นภาวะคกุ คามของโรงเรียน ไ แ แห งเ อมโทรม เ น สลัม เ น น
ง. T เ นจดุ แข็ง านนวตั กรรมเทคโนโลยีหรือโลกาภวิ ัต ทีม่ ผี ล อโรงเรยี น

3. หลักการของ SMART เ นหลกั การวเิ คราะ เกย่ี วกบั เ องใด
ก. การวเิ คราะ โครงส างโรงเรยี น
ข. การวิเคราะ นโยบายของโรงเรียน
ค. การวิเคราะ วสิ ยั ทศั ของโรงเรยี น
ง. การวิเคราะ วตั ถุประสง ของโรงเรียน

4. อใดที่ บริหารสถานศกึ ษาใ แผนภมู ิ างปลา (Fish Bone Diagram) ไ เหมาะสมทส่ี ดุ
ก. ใ ในการแสดงวิวัฒนาการของผลติ
ข. ใ ในการเปรียบเทยี บผลผลิตกบั เ าหมาย
ค. ใ ในการระดมสมองเ อ นหาสาเหตขุ อง ญหา
ง. ใ ในการกำกับตดิ ตามผลการดำเนินงานโครงการตามระยะเวลา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
้ช
ัป้ค่ืพ้ช
้ป้ช
้ช
้ด้ก้ชู้ผ้ข
์ค์ห
์น์ห
์ห
้ร์ห
่ืร์ห็ป
่ต์น้ด็ป
้ต็ป่ช่ืส่ล่ก้ด็ป
่ืส่ืร่อ็ป
้ลู่ย้ล็ป
้ต้ข์ห


ีป

้ข้ล้ต

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 155
5. อใดเ นการนำแนวคิด TQM ไปใ ในการปรับพฤติกรรมการบริหารของห วยงาน

ก. การบริหารแบบทกุ คนมี วน วม
ข. การใ ความสำคญั แ รบั บริการ
ค. การ งใ ความสำคัญกับ บังคับบญั ชา
ง. การใ ความสำคัญแ เ อน วมงาน

6. การตดิ ตามและประเมนิ ผลโครงการในสถานศึกษา อใดไ ผลดีที่สุด
ก. การตดิ ตามผลการดำเนินงานตามวตั ถุประสง ของโครงการ
ข. การตดิ ตามผลการดำเนนิ งานตามเ าหมายของโครงการ
ค. ผลการดำเนินงานตามตัว งช้คี วามสำเร็จของโครงการ
ง. การติดตามผลการดำเนินงานตามผลที่คาด าจะไ รับของโครงการ

7. แผนประเภทใด ท่ถี ูกจัดทำขึน้ โดย บรหิ ารระดับสูง เ อใ สอดค องกับเ าหมายของห วยงานแ วประสาน
ไปยงั บริหารระดับกลางและระดับ น ซงึ่ เ นแผนที่ บรหิ ารระดับสูง

ก. แผนกลยุท (Strategic Planning)
ข. แผนยทุ ธวิธี (Tactical Planning)
ค. แผนปฏิบัติการ (Action Plans)
ง. แผนระยะยาว (Long-Range Plan)
8. O

SW

T

จากการวเิ คราะ สภาพของโรงเรยี นแ งหนึ่ง วยเทคนิค SWOT พบ ามีสภาพเ นลกั ษณะ ดังรปู ทีแ่ สดง าน
เ นรอง อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษา ควรกำหนดกลยุท ใดในการพัฒนา

ก. กลยทุ การตดั ทอน
ข. กลยุท ความถนัด
ค. กลยุท ส างความเตบิ โต
ง. กลยทุ รกั ษาเสถียรภาพ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ธ
้ร์ธ
์ธ
์ธ
์ธู้ผ็ป่ท็ป่ว้ด่ห์ห
์ธ
ู้ผ็ป้ตู้ผ้ล่น้ป้ล้ห่ืพู้ผ
้ด่ว
่บ
้ป
์ค
้ด้ข
่ร่ืพ่ก้ห
ู้ผ้หุ่ม
ู้ผ่ก้ห
่ร่ส
่น้ช็ป้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 156

9. จากการวิเคราะ สภาพของโรงเรยี นพบ า สภาพชมุ ชนมี ญหาในการเ ามามี วน วมในการจัดการศกึ ษา
แ คณะครูในโรงเรียนทุกคนมคี วาม งมัน่ และ วมมอื กันในการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาจากสภาพท่วี ิเคราะ
ไ ถอื าสถานภาพของห วยงาน องใ กลยุท ใน อใดเ อพฒั นา

ก. กลยทุ เชิงรกุ (Aggressive)
ข. กลยทุ การพัฒนาอง กร (Turnaround)
ค. กลยทุ องกนั /แตกตัว (Defend/Diversify)
ง. กลยุท ประคองตวั /ถอย (Retrenchment)

10. O

SW

T
จากสภาพของโรงเรียนตาม อน้ี แนวทางตามกลยทุ ใดที่ไ ควรนำมาใ เ อพฒั นา

ก. การพลกิ น
ข. การปรับโครงส าง
ค. การส างแรงจงู ใจ
ง. การเพม่ิ มาตรการ

11. การผลการวิเคราะ สภาพอง กร พบ ามบี ทสรุป คือ QUESTION MARKS สอดค องกบั อใด

ก. ข.

ค. ง.

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข้ล่ว์ค์ห


้ร
้ร
้ืฟ
่ืพ้ช่ม์ธ้ข

์ธ
้ป์ธ
์ค์ธ
์ธ
่ืพ้ข์ธ้ช้ต่น่ว้ด์ห่รุ่ม่ต่ร่ส้ขัป่ว์ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 157
12. ราย ายของ วนราชการและรฐั วสิ าหกจิ มี 5 ประเภท อใดไ ถกู อง

ก. งบบุคลากร
ข. งบดำเนินงาน
ค. งบลงทุน
ง. งบเงนิ อุดหนุน น
13. อใด ไ ใ งบบุคลากร
ก. เงินเดือน
ข. า างประจำ
ค. า างชัว่ คราว
ง. เงินเดือนพนกั งานราชการ
14. อใด ไ ใ งบดำเนนิ งาน
ก. าตอบแทน
ข. าครุภณั
ค. าใ สอย
ง. าวสั ดุ
15. ลกั ษณะราย ายใด อไปน้ไี ใ าตอบแทน
ก. า างเหมาบรกิ าร
ข. าเบี้ยประกัน
ค. าเ า าน าราชการ
ง. าเบี้ยประชมุ
16. าใด ไ ใ ราย ายที่เ นลกั ษณะ าตอบแทน
ก. าเ า าน าราชการ
ข. าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการ
ค. าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
ง. เงินสมนาคณุ กรรมการสอบสวนวินัย าราชการ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข
่ค
่ค
้ข้บ่ช่ค
่ค็ป่จ่ช่ม่ค
่ค
้ข้บ่ช่ค
่ค
้จ่ค
่ค่ช่ม่ต่จ
่ค
้ช่ค
์ฑ่ค
่ค
่ช่ม้ข

้จ่ค
้จ่ค

่ช่ม้ข
่ือ้ต่ม้ข่ส่จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 158
17. อใดไ ถือเ นราย าย าวสั ดุ

ก. าย าปรับปรุงวัสดุ
ข. ายเ อจดั หาสง่ิ ของทีใ่ ในการ อมแซมอาคารเรยี น
ค. าย าโปรแกรมคอมพิวเตอ ราคาชดุ ละเกินก า 20,000 บาท
ง. ราย ายท่ี องชำระพ อม าวัสดุ เ น าขน ง าภาษี าตดิ ตั้ง

18. า างเหมาเดินสายไฟ าและตดิ ตงั้ อุปกร ไฟ าเพ่ิมเติม าเพ่ิมกำลังไฟ าการขยายเขตไฟ า
จัดอ ในลกั ษณะราย ายใด

ก. าตอบแทน
ข. าใ สอย
ค. าวสั ดุ
ง. าสาธารณปู โภค

19. ราย ายเ อติดตง้ั ระบบไฟ าหรอื ระบบประปา รวมถงึ อุปกร างๆ ซงึ่ เ นการติดตงั้ คร้ังแรกในอาคาร
ทง้ั ทเ่ี นการดำเนินการพ อมกันหรอื ภายหลังการ อส างอาคาร ายเ นลกั ษณะราย ายใด

ก. าใ สอย
ข. าวัสดุ
ค. าครภุ ัณ
ง. าทดี่ นิ และส่ิง อส าง

20. าย าโปรแกรมคอมพิวเตอ ราคาชุดละเกนิ ก า 20,000 บาท ใ ายเ นราย ายใด
ก. าใ สอย
ข. าวสั ดุ
ค. าครภุ ณั
ง. าที่ดนิ และส่ิง อส าง

21. าตดิ ตง้ั อนิ เทอ เน็ตในโรงเรียน ใ ายเ นราย ายใด
ก. าตอบแทน
ข. าใ สอย
ค. าวสั ดุ
ง. าสาธารณูปโภค

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ค
่ค
้ช่ค
่ค
่จ็ป่จ้ห์ร่ค
้ร่ก่ค
์ฑ่ค
่ค
้ช่ค
่จ็ป่จ้ห่ว์ร่ค่จ
้ร่ก่ค
์ฑ่ค
่ค
้ช่ค
่จ็ป่จ้ร่ก้ร็ป
็ป่ต์ณ้ฟ่ืพ่จ
่ค
่ค
้ช่ค
่ค
่จู่ย
้ฟ้ฟ่ค้ฟ์ณ้ฟ้จ่ค
่ค่ค่ส่ค่ช่ค้ร้ต่จ
่ว์ร่ค่จ
่ซ้ช่ืพ่จ
่ค่จ
่ค่จ็ป่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 159
22. ลักษณะราย ายของสถานศกึ ษาใน อใด ไ ถือเ นราย าย าใ สอย

ก. การใ ายในการติดตงั้ โทรศพั พื้นฐานเพมิ่ เตมิ ในสถานศึกษา
ข. การ างเหมาเดินสายไฟ าและติดตัง้ อุปกร ไฟ าเพ่มิ เติม
ค. าเบีย้ เล้ียง าเ าท่พี ัก าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการในประเทศ
ง. าอาหารทำการนอกเวลา

23. อใด ไ ใ ราย ายงบกลาง
ก. เงนิ ราชการลับในการรกั ษาความมนั่ คงของประเทศ
ข. เงินสวัสดกิ ารศึกษาบตุ ร าราชการ
ค. เงิน ารักษาพยาบาล าราชการ
ง. เงนิ าเ า าน าราชการ

24. อำนวยการโรงเรยี น ไ รับมอบอำนาจเก่ยี วกับการอนมุ ัติ ายเงนิ รายไ สถานศกึ ษาตาม อใด
ก. วงเงินครง้ั หนง่ึ ไ เกิน 10 านบาท
ข. วงเงนิ คร้ังหนึ่งไ เกิน 15 านบาท
ค. วงเงนิ ครัง้ หน่งึ ไ เกิน 20 านบาท
ง. วงเงินครงั้ หนึ่งไ เกิน 25 านบาท

25. เ อส้ิน งบประมาณ ใ หัวห าห วยงานซงึ่ รับใบเสร็จรับเงินไปจดั เก็บเงนิ รายงานใ อำนวยการกองคลัง
หรอื หัวห า วนราชการในราชการบริหาร วนภมู ภิ าคทราบ ามีใบเสร็จรบั เงินอ ในความรบั ผดิ ชอบเ มใด เลข
ทใี่ ดถงึ เลขที่ใด และไ ใ ใบเสร็จรบั เงินไปแ วเ มใด เลขทใ่ี ดถึงเลขท่ใี ดอ าง าไ เกนิ วนั ใด

ก. อ าง าไ เกนิ วนั ท่ี 7 ตลุ าคมของ งบประมาณถัดไป
ข. อ าง าไ เกนิ วนั ที่ 10 ตลุ าคมของ งบประมาณถดั ไป
ค. อ าง าไ เกนิ วนั ที่ 15 ตลุ าคมของ งบประมาณถัดไป
ง. อ าง าไ เกนิ วนั ท่ี 31 ตลุ าคมของ งบประมาณถัดไป

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ีป่ม้ช่ย
ีป่ม้ช่ย
ีป่ม้ช่ย
ีป่ม้ช่ย
่ม้ช่ย่ล้ล้ช้ด่ลู่ย่ว่ส่ส้นู้ผ้ห่น้น้หีป่ืม
้ล่ม
้ล่ม
้ล่ม
้ล่ม
้ข้ด่จ้ดู้ผ
้ข้บ่ช่ค
้ข่ค
้ข

่จ่ช่ม้ข
่ค
่ค่ช่ค่ค
้ฟ์ณ้ฟ้จ
์ท่จ้ช
้ช่ค่จ็ป่ม้ข่จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 160

26. อำนวยการสถานศึกษา วทิ ยฐานะ อำนวยการชำนาญการพิเศษ อนั ดับ คศ. 3 สามารถท่ีจะเบกิ า
เ า านสำหรบั าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไ สงู สุดเ าใด

ก. ไ เกนิ เดอื นละ 3,000 บาท
ข. ไ เกนิ เดือนละ 3,500 บาท
ค. ไ เกินเดอื นละ 4,000 บาท
ง. ไ เกินเดอื นละ 6,000 บาท

27. ครู วย อันดับ ค.ศ. 2 สามารถจะเบกิ าเบี้ยเลีย้ งเดินทางไปราชการไ ตาม อใด
ก. วนั ละ 240 บาท
ข. วันละ 250 บาท
ค. วันละ 260 บาท
ง. วันละ 270 บาท

28. เงินภาษีหัก ณ ท่ี าย องนำ งสรรพกร องทีภ่ ายในระยะเวลาใด
ก. ภายใน 7 วัน
ข. ภายใน 7 วนั นับแ วนั ท่ี ายเงิน
ค. ภายใน 7 ของเดอื นทม่ี กี าร ายเงนิ
ง. ภายใน 7 ของเดอื นถัดจากเดือนที่ ายเงนิ

29. เงนิ หกั ภาษี ณ ที่ ายใครเ น มหี าที่นำ ง
ก. เ าหน้ี
ข. รบั าง
ค. วนราชการ
ง. หวั ห าการเงิน

30. ใบเบกิ าใ ายในการเดนิ ทางไปราชการ หมายถึง อใด
ก. แบบ 8707
ข. แบบ 8708
ค. แบบ 8807
ง. แบบ 8706

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข่จ้ช่ค
้น
่ส
้จู้ผ
้จ
่ส้นู้ผ็ป่จ
่จ
่จ
่จ่ต

้ท่ส้ต่จ
้ข้ด่ค่ชู้ผ
่ม
่ม
่ม
่ม
่ท้ด้ข้บ่ช
่คู้ผู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 161

31. ระเบียบกระทรวงการคลงั า วยการจัดซ้อื จัด างและการบรหิ ารพสั ดภุ าครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดไ า
หลักประกนั สญั ญา องใ คนื ใ แ สัญญา หรือ คำ้ ประกันโดยเรว็ อ าง าไ เกนิ กวี่ นั

ก. อ าง า องไ เกนิ 45 วนั นับถดั จากวันท่ี สญั ญา นจาก อผกู พันตามสญั ญาแ ว
ข. อ าง า องไ เกิน 30 วัน นบั ถดั จากวันท่ี สญั ญา นจาก อผกู พนั ตามสัญญาแ ว
ค. อ าง า องไ เกนิ 15 วนั นับถดั จากวันท่ี สัญญา นจาก อผูกพนั ตามสัญญาแ ว
ง. อ าง า องไ เกนิ 7 วัน นับถดั จากวันที่ สญั ญา นจาก อผูกพันตามสญั ญาแ ว

32. การจัดซอ้ื จัด าง วยงบประมาณวงเงินตาม อใดที่กำหนดใ องลงประกาศการจดั ซ้อื จดั างในระบบทาง
อเิ ล็กทรอนสิ ตามแนวทางการจดั ซ้ือจดั างภาครฐั วยระบบอเิ ล็กทรอนิก (e-Government Procurement :
e-GP)

ก. ไ เกิน 5,000 บาท
ข. ตั้งแ 5,000 บาท
ค. ไ เกนิ 10,000 บาท
ง. เกิน 10,000 บาท แ ไ เกิน 100,000 บาท

33. การจัดหาพัสดุ วยวิธตี ลาดอเิ ล็กทรอนิก (Electronic Market : e-market) ทก่ี ำหนดใ เสนอราคาโดย
ใ ใบเสนอราคา เ นการดำเนนิ การสำหรับการสำหรับการจัดหาพสั ดุในวงเงินตาม อใด

ก. วงเงนิ เกนิ 5 านบาท
ข. วงเงนิ เกนิ 5 แสนแ ไ เกิน 1 านบาท
ค. วงเงนิ เกิน 5 านแ ไ เกนิ 2 านบาท
ง. วงเงนิ เกนิ 5 แสนแ ไ เกิน 5 านบาท

34. อใด ไ ใ วิธีการซ้อื หรอื างพสั ดุ
ก. วิธคี ัดเลือก
ข. วิธเี ฉพาะเจาะจง
ค. วิธปี ระกวดราคา
ง. วธิ ปี ระกาศเชิญชวนท่ัวไป

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้จ่ช่ม้ข
้ล่ม่ต
้ล่ม่ต้ล
้ล่ม่ต
้ล
้ข็ป้ช้ห์ส้ด
่ม่ต
่ม
่ต
่ม
์ส้ด้จ์ก
้จ้ต้ห้ข้ด้จ
้ล้ข้พู่ค่ม้ต้ช่ย
้ล้ข้พู่ค่ม้ต้ช่ย
้ล้ข้พู่ค่ม้ต้ช่ย
้ล้ข้พู่ค่ม้ต้ช่ย
่ม้ช่ยู้ผู่ค่ก้ห้ห้ต่ว้ว้จ้ด่ว
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 162

35. การจดั ซ้ือจดั างที่มวี งเงินตาม อใด ท่ถี ือเ นวงเงนิ เล็ก อย สามารถที่จะแ งต้ังบคุ คลหนง่ึ บุคคลใดเ น
กรรมการตรวจรบั พัสดกุ ไ็

ก. ไ เกิน 1,000 บาท
ข. ไ เกนิ 10,000 บาท
ค. ไ เกิน 50,000 บาท
ง. ไ เกิน 100,000 บาท

36. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง า วยการจัดซอ้ื จดั างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 การซือ้ หรอื
างโดยวธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไป อใดไ สามารถกระทำไ

ก. วธิ ีคดั เลือก
ข. วธิ ีตลาดอเิ ลก็ ทรอนกิ
ค.. วธิ ีประกวดราคาอิเลก็ ทรอนกิ
ง. วธิ ีสอบราคา

37. การจัดซ้ือจัด างในคราวเดยี วกนั การแ งตงั้ คณะกรรมการ อใดดำเนนิ การไ ถกู อง
ก. แ งต้งั ทเ่ี นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ ทรอนกิ เ นกรรมการตรวจรับพสั ดุ
ข. แ งตง้ั กรรมการพจิ ารณาผลการสอบราคา เ นกรรมการตรวจรบั พัสดุ
ค. แ งตงั้ กรรมการซ้ือหรอื างโดยวธิ ีการคดั เลือก เ นกรรมการตรวจรบั พสั ดุ
ง. แ งต้ังคณะกรรมการซื้อหรอื างโดยวธิ ีเฉพาะเจาะจง เ นกรรมการตรวจรบั พัสดุ

38. อใด ไ ใ วธิ ีการจำห ายพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง า วยการจัดซ้ือจัด าง และ
การบริหารพสั ดุภาครฐั พ.ศ. 2560

ก. การขาย
ข. แลกเปลยี่ น
ค. แปรสภาพ
ง. ทำลายเ นสญู

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
็ป
้จ้ด่ว่น่ช่ม้ข
็ป้จ่ต
็ป้จ่ต
็ป่ต
็ป์ส็ปู้ผ่ต
้ต้ด้ข่ต้จ

์ส
์ส

้ด่ม้ข้จ้จ้ด่ว
่ม
่ม
่ม
่ม
้ด็ป่ต้น็ป้ข้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 163

39. ใดเหน็ าห วยงานของรฐั มิไ ปฏิบตั ติ ามหลกั เกณ และวธิ ีการการจดั ซื้อจดั างและการบริหารพสั ดภุ าค
รัฐมสี ทิ ธิ องเรียนไปยงั ห วยงานของรัฐน้นั หรือคณะกรรมการพิจารณาอทุ ธร แ วแ กรณกี ็ไ การ น อ
องเรยี น องดำเนนิ การภายในก่วี ัน

ก. ภายใน 7 วัน นบั แ วนั ท่ี หรอื ควร
ข. ภายใน 15 วัน นบั แ วนั ที่ หรือควร
ค. ภายใน 30 วนั นับแ วนั ท่ี หรอื ควร
ง. ภายใน 90 วัน นับแ วนั ท่ี หรือควร

40. อใด ไ ใ วนราชการตามระเบียบการเบิก ายเงนิ จากคลงั การเกบ็ รักษาเงนิ และการนำเงิน งคลงั
พ.ศ. 2551

ก. กระทรวง ทบวง กรม
ข. วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเ ากรม
ค. สำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษา
ง. โรงเรียน

41. อใดใ เ นหลักประกนั สัญญาไ ไ
ก. เช็คหรือดราฟ ลงวนั ที่ทใ่ี เช็คหรือดราฟ นนั้ ชำระ อเ าห าที่ หรอื อนห านน้ั ไ เกิน 5 วันทำการ
ข. หนังสอื ค้ำประกันของบรษิ ทั เงนิ ทุนหรือบริษทั เงนิ ทุนหลกั ทรพั ท่ีไ รับอนุญาต
ค. หนังสือคำ้ ประกนั ของธนาคารในประเทศ
ง. พนั ธบัตรรัฐบาลไทย

42. อัตรา าปรบั ของพัสดุที่ ขายยงั ไ งมอบ อใดถกู อง
ก. อยละ 0.01 -0.10
ข. อยละ 0.01 -0.20
ค. อยละ 0.02 -0.10
ง. อยละ 0.01 -1.00

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ร
้ร
้ร
้ร
้ต้ข่ส่มู้ผ่ค


้ด์ย
่ม้น่ก้น้จ่ต์ท้ช์ท
้ด่ม็ป้ช้ข


่ท่ส

่ส่จ่ส่ช่ม้ข
ู้รู้ร่ต
ู้รู้ร่ต
ู้รู้ร่ต
ู้รู้ร่ต
้ต้ร้ข่ืย้ด่ต้ล์ณ่น้ร้จ์ฑ้ด่น่วู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 164
43. การตรวจงาน างกำหนดใ ตรวจผลงานวันท่ี รับ าง งมอบภายในระยะเวลาใด

ก. ตรวจผลงานภายในวนั ที่ รบั าง งมอบ
ข. ตรวจผลงานภายใน 3 วันทำการ
ค. ตรวจผลงานภายใน 5 วันทำการ
ง. ตรวจผลงานภายใน 7 วนั ทำการ

44. การตรวจงาน างใ ดำเนินการใ เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาใด
ก. ตรวจงานใ เสรจ็ สิ้นภายใน 3 วนั ทำการ
ข. ตรวจงานใ เสรจ็ สน้ิ ภายใน 5 วันทำการ
ค. ตรวจงานใ เสร็จส้ินภายใน 7 วันทำการ
ง. ตรวจงานใ เสรจ็ สนิ้ โดยเรว็ ท่ีสุด

45. การตรวจรบั พสั ดรุ ะเบยี บกระทรวงการคลัง า วยการจัดซอ้ื จัด างและการบรหิ ารพัสดภุ าครัฐ พ.ศ.
2560 กำหนดใ ตรวจรบั พัสดใุ นวนั ที่ ขายหรอื รับ างนำพัสดมุ า ง และใ ดำเนินการใ เสร็จสิ้นตาม อใด

ก. ใ เสร็จสนิ้ โดยเรว็
ข. ใ เสร็จสิน้ โดยเร็วท่สี ดุ
ค. ใ เสร็จส้นิ ภายในวนั นั้น
ง. ใ เสรจ็ ส้ินโดยเร็วที่สดุ เ าท่จี ะทำไ

46. การดำเนนิ การตรวจสอบพสั ดุประจำ ของห วยงานของรัฐ องแ ง ตรวจสอบพสั ดเุ อใด
ก. พสั ดุภายในเดือนสุด าย อนสน้ิ งบประมาณ
ข. อนส้ินเดอื นกนั ยาบนของ งบประมาณท่ี
ค. อนสน้ิ งบประมาณทีจ่ ะดำเนนิ การ
ง. ภายใน งบประมาณนน้ั

47. ใ เริม่ ดำเนนิ การตรวจสอบพัสดใุ นวันเ ดทำการแรกของ งบประมาณถดั ไป และเสนอรายงานเ อใด
ก. เสนอรายงานการตรวจสอบพัสดภุ ายใน 15 วัน นับแ วนั เริ่มดำเนนิ การตรวจสอบพัสดุนน้ั
ข. เสนอรายงานการตรวจสอบพัสดภุ ายใน 30 วนั นบั แ วนั เรม่ิ ดำเนินการตรวจสอบพสั ดุนัน้
ค. เสนอรายงานการตรวจสอบพสั ดุภายใน 15 วันทำการ นับแ วันเร่มิ ดำเนนิ การตรวจสอบพสั ดุนัน้
ง. เสนอรายงานการตรวจสอบพสั ดุภายใน 30 วันทำการ นับแ วนั เรมิ่ ดำเนินการตรวจสอบพัสดนุ น้ั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ต
่ต
่ต
่ต
่ืมีปิป้ห
ีป
ีป่ก
ีป่ก
ีป่ก้ท
่ืมู้ผ่ต้ต่นีป
้ด่ท้ห
้ห
้ห
้ห
้ข ้ห้ห่ส้จู้ผู้ผ้ห้จ้ด่ว
้ห
้ห
้ห
้ห
้ห้ห้จ่ส้จู้ผ
่ส้จู้ผ้ห้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 165
48. การแ งตงั้ ตรวจสอบพสั ดุประจำ ของห วยงานของรัฐการดำเนนิ การ อใดถกู อง

ก. แ งต้งั ตรวจสอบพสั ดปุ ระจำ อ าง อยสามคน
ข. แ งต้ังเ าห าทค่ี นใดคนหนงึ่ เ น ตรวจสอบพัสดปุ ระจำ
ค. ใ หวั ห าห วยงานของรฐั แ งตงั้ ตรวจสอบพสั ดุทีไ่ ใ เ าห าท่ี
ง. หวั ห าห วยงานของรฐั แ งตง้ั เ าห าทค่ี นหน่ึงหรอื หลายคนตามความจำเ น

49. การจำห ายพัสดุ อใดก าวไ ถกู อง
ก. การจำห ายพัสดมุ ี 4 วิธี
ข. การขายใ ดำเนินวิธีขายทอดตลาด อน
ค. การจำห ายเ นสญู ใ หวั ห าพสั ดพุ จิ ารณาอนุมตั ิ
ง. เงินทีไ่ จากการจำห ายพัสดุใ ถือตามวธิ กี ารงบประมาณ

50. การจำห ายพสั ดุ องดำเนนิ การภายในกี่วนั นับแ วันทหี่ ัวห าห วยงานของรฐั สั่งการ
ก. ภายใน 15 วัน
ข. ภายใน 30 วนั
ค. ภายใน 45 วัน
ง. ภายใน 60 วัน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่น้น่ต้ต่น
้ห่น้ด
้น้ห็ป่น
่ก้ห
่น
้ต่ม่ล้ข่น
็ป้น้จ่ต่น้น
้น้จ่ช่มู้ผ่ต่น้น้ห
ีปู้ผ็ป้น้จ่ต
้น่ยีปู้ผ่ต
้ต้ข่นีปู้ผ่ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 166

เฉลย อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชุดที่ 20

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย
1 ค 11 ข 21 ข 31 ค 41 ก
2 ข 12 ง 22 ง 32 ข 42 ข
3 ง 13 ง 23 ง 33 ง 43 ข
4 ค 14 ข 24 ข 34 ค 44 ง
5 ข 15 ข 25 ง 35 ง 45 ก
6 ค 16 ข 26 ง 36 ก 46 ก
7 ก 17 ค 27 ก 37 ง 47 ง
8 ง 18 ข 28 ง 38 ง 48 ค
9 ค 19 ง 29 ค 39 ข 49 ค
10 ค 20 ค 30 ข 40 ง 50 ง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ข้ข้ข้ข้ข้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 167

อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” ชดุ ท่ี 21

1. การมจี ติ สาธารณะ เ นพระบรมราโชบาย านการศกึ ษาของสมเด็จพระเ าอ หวั รชั กาลท่ี 10 ใน านใด
ก. เ นพลเมืองดี
ข. มีงานทำ มอี าชีพ
ค. มีทัศนคตทิ ่ีถูก อง อ านเมอื ง
ง. มีพน้ื ฐานชวี ิตทมี่ นั่ คง - มีคณุ ธรรม

2. “ วยกันส างคนดใี แ านเมือง” ตรงกับพระบรมราโชบายใน อใด
ก. มีทัศนคติทถี่ กู อง อ านเมอื ง
ข. มพี น้ื ฐานชีวติ ทมี่ ่ันคง-มคี ณุ ธรรม
ค. มงี านทำ –มอี าชีพ
ง. เ นพลเมืองดี

3. “การมคี วามเอ้อื อาทร อครอบครวั และชุมชนของตน” ตรงกบั พระบรมราโชบาย านการศกึ ษาของในหลวง
รชั กาลท่ี 10 ใน อใด

ก. มีทศั นคตทิ ถี่ ูก อง อ านเมอื ง
ข. มีพน้ื ฐานชีวติ ท่มี น่ั คง-มคี ณุ ธรรม
ค. มงี านทำ-มอี าชพี
ง. เ นพลเมอื งดี

4. การศกึ ษาตามรัฐธรรมนูญแ งราชอาณาจักรไทย พทุ ธศกั ราช 2560 มาตรา 54 อใดถูก อง
ก. รัฐ องดำเนนิ การใ เด็กทุกคนไ รบั การศึกษาเ นเวลา 15 ต้ังแ อนวัยเรยี นจนจบการศึกษา

ภาคบังคับอ างมีคณุ ภาพโดยไ เสยี าใ าย
ข. รฐั องดำเนินการใ เด็กทกุ คนไ รบั การศึกษาเ นเวลาไ อยก า 15 ตง้ั แ อนวัยเรยี นจนจบ

การศึกษาภาคบงั คบั อ างมีคุณภาพโดยไ เก็บ าใ าย
ค. รัฐ องดำเนินการใ เดก็ ทกุ คนไ รับการศึกษาเ นเวลา 12 ตงั้ แ อนวัยเรยี นจนจบการศึกษา

ขน้ั พนื้ ฐานอ างมีคุณภาพ โดยไ เกบ็ า าย
ง. รฐั องดำเนนิ การใ เดก็ ทุกคนไ รับการศกึ ษาเ นเวลา 12 ต้ังแ อนวัยเรยี นจนจบการศึกษา

ภาคบงั คับอ างมคี ณุ าภาพ โดยไ เกบ็ าใ าย

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
่จ้ช่ค่ม่ย
่ก่ตีป็ป้ด้ห้ต
่จ่ค่ม่ย
่ก่ตีป็ป้ด้ห้ต
่จ้ช่ค่ม่ย
่ก่ตีป่ว้น่ม็ป้ด้ห้ต
่จ้ช่ค่ม่ย
่ก่ตีป็ป้ด้ห้ต
้ต้ข่ห
็ป


้บ่ต้ต
้ข้ด่ต
็ป


้บ่ต้ต
้ข้บ่ก้ห้ร่ช

้บ่ต้ต

็ป
้ดู่ย้จ้ด็ป

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 168
5. อใดคือยทุ ธศาสต ชาติ อแรก

ก. ยทุ ธศาสต านความม่นั คง
ข. ยทุ ธศาสต ชาติ านการส างความสามารถในการแ งขัน
ค. ยทุ ธศาสต การส างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม
ง. ยุทธศาสต การส างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตทีเ่ นมติ รกบั ส่ิงแวด อม

6. รัฐธรรมนูญแ งราชอาณาจกั รไทย พุทธศักราช 2560 มาตราใดทจี่ ดั ใ มียทุ ธศาสต ชาตเิ นเ าหมาย
การพฒั นาประเทศอ างยงั่ ยนื ตามหลกั ธรรมาภบิ าล เ อใ เ นกรอบในการจดั ทำแผน าง ๆ ทสี่ อดค องและ
บรู ณาการกนั เ อใ บรรบเุ าหมายของยุทธศาสต ชาติ

ก. มาตรา 56
ข. มาตรา 58
ค. มาตรา 65
ง. มาตรา 68

7. การประกาศใ ยทุ ธศาสต ชาติ องดำเนนิ การตาม อใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระบรมราชโองการ
ค. พระราชกฤ ฏกี า
ง. ประกาศสำนกั นายกรฐั มนตรี

8. อใดก าวถึงเ าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสต ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไ ถูก อง
ก. สงั คมเ นฐาน
ข. เศรษฐกจิ พัฒนาอ าง อเ อง
ค. ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน
ง. ประเทศชาตมิ ่นั คง ประชาชนมีความสุข

9. อดคอื เ าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสต ชาติ 20
ก. ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมง่ั คั่ง
ข. ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมคี วามสุข
ค. ประเทศชาตมิ นั่ คง ประชาชนอ ดีมสี ุข
ง. ประเทศชาตมิ น่ั คง ประชาชนปลอดภยั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

ู่ย


ีป์ร้ป้ข


่ืน่ต่ย
็ป
้ต่ม์ร้ป่ล้ข
้ข้ต์ร้ช

์ร้ป้ห่ืพ้ล่ต็ป้ช่ืพ่ย้ป็ป์ร้ห่ห
้ล็ป้ร์ร
้ร์ร
่ข้ร้ด์ร
้ด์ร
้ข์ร้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 169

10. “ อยอดอดตี ปรับ จจุบนั ส างคณุ าให ในอนาคต” เ นพืน้ ฐานแนวคิดการพัฒนาตามยุทธศาสต ใด
ก. ยุทธศาสต ชาติ านความม่นั คง
ข. ยุทธศาสต ชาติ านการส างความสามารถในการแ งขนั
ค. ยทุ ธศาสต ชาติ านการพฒั นาและเสริมส างศกั ยภาพทรัพยากรมนษุ
ง. ยทุ ธศาสต ชาติ านการส างการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ติ ที่เ นมติ รกบั สิ่งแวด อม

11. อใดคือเ าหมายของยทุ ธศาสต ชาติ านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดั การ ภาครฐั
ก. ภาครฐั ของประชาชน เ อประชาชนและประโยช วนรวม
ข. ภาครัฐของประชาชน เ อประชาชนโดยประชาชนมี วน วม
ค. ภาครฐั ของประชาชน โดยประชาชนเ อประโยช วมกนั
ง. ภาครัฐของประชาชน โดยประชาชนเ อประโยช วมกนั

12. แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแ งชาตฉิ บบั ใดท่เี รม่ิ นำเอาปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงมาเ นปรชั ญา
นำทางในการพฒั นาประเทศ

ก. ฉบบั ที่ 8
ข. ฉบับท่ี 9
ค. ฉบบั ท่ี 10
ง. ฉบับที่ 11

13. ประเทศไทยคาด าจะเ า การเ นสงั คมสงู วยั ระดับสุดยอดใน ใด
ก. 2574
ข. 2575
ค. 2579
ง. 2580

14. อใดคือหลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสงั คมแ งชาติ ฉบับท่ี 12 อแรก
ก. ยดึ “คนเ นศนู กลางการพฒั นา”
ข. ยดึ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค. ยึด “วิสยั ทัศ ภายใ กรอบยุทธศาสต ชาติ 20 ”
ง. ยึด “เ าหมายอนาคตประเทศไทย 2579”

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ีป้ป
ีป์ร้ต์น

์ย็ป
้ข่ห้ข
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป็ปู่ส้ข่ว
็ป่ห
่ร์น่ืพ
่ร์น่ืพ
่ร่ส่ืพ
่ส์น่ืพ
้ด์ร้ป้ข
้ล็ป้ร้ด์ร
์ย้ร้ด์ร
่ข้ร้ด์ร
้ด์ร
์ร็ป่ม่ค้รัป่ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 170

15. เ าหมายการลดความเ อมลำ้ ทาง านรายไ และความยากจน การเ าถงึ บริการทางสังคมท่มี คี ณุ ภาพ
อ างทวั่ ถึง ก มท่มี รี ายไ ตำ่ สุด อยละ 40 มรี ายไ เพ่มิ ข้นึ อ าง อย อยละเ าใด

ก. อ าง อย อยละ 5
ข. อ าง อย อยละ 10
ค. อ าง อย อยละ 15
ง. อ าง อย อยละ 20

16. เ าหมายท่ี องการใ เศรษฐกิจมีความเ มแข็งและแ งขันไ โดยเศรษฐกจิ ไทยมีเสถยี รภาพและมอี ัตรา
การขยายตวั ตาม อใด

ก. ขยายตัวเฉลย่ี อยละ 5 อ
ข. ขยายตวั เฉล่ยี อยละ 6 อ
ค. ขยายตวั เฉลีย่ อยละ 7 อ
ง. ขยายตัวเฉลย่ี อยละ 8 อ

17. เ าหมายรวมตามแผนเศรษฐกิจและสงั คมแ งชาติ ฉบับที่ 12 ในการเพ่ิมขน้ึ ที่ าไ ใ ไ เ าใด
ก. เพิ่มใ ไ อยละ 40 ของพื้นท่ปี ระเทศ
ข. เพิ่มใ ไ อยละ 30 ของพ้ืนทีป่ ระเทศ
ค. เพมิ่ ใ ไ อยละ 25 ของพื้นทปี่ ระเทศ
ง. เพิม่ ใ ไ อยละ 20 ของพื้นทปี่ ระเทศ

18. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศมวี าระการดำรงตำแห งคราวละก่ี
ก. คราวละ 3
ข. คราวละ 4
ค. คราวละ 5
ง.คราวละ 6

19. การจัดการศกึ ษาสำหรับบุคคลซ่งึ มีความสามารถพเิ ศษ รัฐ องจัดใ อ างไร
ก. ไ รับการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐานเ นพเิ ศษ
ข. ไ รับตั้งแ แรกเกิดหรือพบความสามารถพเิ ศษ
ค. ไ รบั ส่งิ อำนวยความสะดวก อ บริการและความ วยเหลือ น
ง. จดั วยรปู แบบท่ีเหมาะสมโดยคำนงึ ถึงความสามารถของบคุ คลนั้น

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ด
่ือ่ช่ืส้ด
่ต้ด
็ป้ด
่ย้ห้ต
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป่น
้ร้ด้ห
้ร้ด้ห
้ร้ด้ห
้ร้ด้ห
่ท้ด้ห้ม่ป่ห้ป
ีป่ต้ร
ีป่ต้ร
ีป่ต้ร
ีป่ต้ร
้ข้ด่ข้ข้ห้ต้ป
้ร้น่ย
้ร้น่ย
้ร้น่ย
้ร้น่ย
่ท้ร้น่ย้ด้ร้ดุ่ล่ย้ข้ด้ด่ืล้ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 171

20. สิทธิของบุคคลในการจดั การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูน การเรยี นสามารถจดั การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไ
ในรูปแบบใด

ก. การศึกษานอกระบบ
ข. การศกึ ษาตามอัธยาศัย
ค.การศึกษานอกระบบหรอื การศกึ ษาตามอธั ยาศัย
ง. รูปแบบใดรูปแบบหน่งึ หรือทัง้ สามรูปแบบกไ็

21. พรบ. การศึกษาแ งชาติ กำหนดใ การปกครอง วน องถน่ิ มสี ทิ ธจิ ดั การศกึ ษาไ ตาม อใด
ก. รปู แบบใดรปู แบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ
ข. ระดับใดระดบั หนึง่ หรอื ทุกระดับ
ค. ทกุ ระดบั และทกุ ประเภท
ง. ทกุ รูปแบบและทกุ ระดับ

22. ใครเ น ออกหลกั ฐานการศกึ ษา กรณีการจัดการศึกษาขนั้ พ้นื ฐานในศูน การเรียนโดยอง กรวชิ าชีพ
ก. สถานประกอบการ
ข. ศนู การเรยี น
ค. สำนกั งานเขตพ้ืนการศึกษา
ง. สถานศกึ ษาท่ีอ ใก เคียงกบั ศนู การเรียน

23. จะจดั การศกึ ษาโดยครอบครัว (Home School) องมวี ฒุ ิการศึกษาไ ต่ำก าระดบั ใด
ก. มัธยมศกึ ษา
ข. มัธยมศึกษาตอน น
ค. มธั ยมศึกษาตอนปลาย
ง. ปรญิ ญาตรีทางการศกึ ษา

24. การดำเนนิ การตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ กำหนดใ ประกาศรายละเอียดเก่ยี วกับการ งเดก็
เ าเรยี นภาคบังคับภายในเดอื นใด

ก. เดอื นนีนาคม อนเ าเรียน 1 การศึกษา
ข. เดือนเมษายน อนเ าเรียน 1 การศึกษา
ค. เดือนพฤษภาคม อนเ าเรียน 1 การศึกษา
ง. เดือนธันวาคม อนเ าเรยี น 1 การศึกษา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ีป้ข่ก
ีป้ข่ก
ีป้ข่ก
ีป้ข่ก
้ข่ส้ห


้ต

่ว่ม้ตู้ผ
์ย้ลู่ย

์ย

์ค์ยู้ผ็ป
้ข้ด้ท่ส้ห่ห
้ด
้ด์ย
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 172

25. อใดไ ใ วตั ถปุ ระสง ของการควบคุมภายใน มี 3 าน อใดไ ถูก อง
ก. วตั ถปุ ระสง านการปฏบิ ัติตามกฎหมาย : Compliance Objective
ข. วตั ถปุ ระสง านการรายงาน : Reporting Objective
ค. วัตถปุ ระสง านการดำเนินงาน : Operations Objective
ง. วตั ถปุ ระสง านการควบคมุ : Control Objective

26. อง ประกอบของมาตรฐานการควบคมุ ภายใน อใดไ ถกู อง
ก. การประเมินความเสยี่ ง
ข. กิจกรรมการตดิ ตามผล
ค. สารสนเทศและการ อสาร
ง. สภาพแวด อมภายในห วยงาน

27. กำหนดใ ห วยงานของรัฐจัด งรายงานวางระบบการควบคมุ ภายในระดบั ห วยงานของรฐั ใ กำกับดแู ล
ภายในกวี่ ัน

ก. ภายใน 60 วนั
ข. ภายใน 90 วนั
ค. ภายใน 150 วัน
ง. ภายใน 1
28. ใ คณะกรรมการของห วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมนิ ผลการควบคมุ ภายในระดบั ห วยงานของ
รัฐ อหัวห าห วยงานของรัฐเ อพจิ ารณาลงนาม และจดั งใ กำกับดแู ลและกระทรวงเ าสังกัด
ภายในระยะเวลาใด
ก. ภายใน 60 วนั นบั แ วันสน้ิ งบประมาณหรอื ปฏิทนิ
ข. ภายใน 90 วนั นับแ วันสน้ิ งบประมาณหรือ ปฏทิ นิ
ค. ภายใน 150 วัน นับแ วนั สนิ้ งบประมาณหรอื ปฏิทนิ
ง. ภายใน 1 นับแ วนั สนิ้ งบประมาณหรือ ปฏทิ นิ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ีปีป่ตีป
ีปีป่ต
ีปีป่ต
ีปีป่ต

้จู้ผ้ห่ส่ืพ่น้น่ต่น่น้ห
ีปู้ผ้ห่น่ส่น้ห
่น้ล
่ืส


้ต่ม้ข์ค
้ด์ค
้ด์ค
้ด์ค
้ด์ค
้ต่ม้ข้ด์ค่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 173
29. หนงั สือรับรองการประเมนิ ผลการควบคุมภายใน คือ อใด

ก. แบบ ปอ.1
ข. แบบ ปอ.2
ค. แบบ ปอ.3
ง. แบบ ปย.1

30. รายงานผลการประเมนิ อง ประกอบของการควบคุมภายใน คอื อใด
ก. แบบ ปอ.1
ข. แบบ ปอ.2
ค. แบบ ปอ.3
ง. แบบ ปย.1

31. แบบ ปย.2 หมายถงึ อใด
ก. หนงั สอื รับรองการประเมนิ ผลการควบคุมภายใน
ข. รายงานผลการประเมินอง ประกอบของการควบคมุ ภายใน
ค. รายงานผลการประเมนิ อง ประกอบของการควบคมุ ภายใน ระดบั วนงาน อย
ง. รายงานผลการตดิ ตามการปฏบิ ัติตามแผนการปรับปรงุ การควบคุมภายใน ระดับ วนงาน อย

32. อใด อไปน้ใี ความหมายของการดูแล วยเหลือนักเรียนไ เหมาะสมทส่ี ดุ
ก. การ งเสริมพัฒนา การ องกนั การแ ไข ญหา
ข. การ งเสรมิ การ องกัน และการพฒั นา
ค. การพฒั นา การ งเสริม การแ ไข
ง. การ องกัน การแ ไข การพฒั นา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ก้ป
้ก่ส
้ป่ส
ัป้ก้ป่ส
้ด่ช้ห่ต้ข
่ย่ส
่ย่ส์ค
์ค

้ข
้ข์ค
้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 174

33. อใดเ นกระบวนการและข้นั ตอนและระบบดูแล วยเหลือนักเรยี น
ก. การ จักนกั เรยี นเ นรายบคุ คล การคัดกรองนักเรยี น การ องกนั และแ ไข ญหา การพัฒนา

และ งเสรมิ นักเรยี น การ ง อ
ข. การ จกั นักเรียนเ นรายบคุ คล การศกึ ษารายกร การ องกนั และแ ไข ญหา การพัฒนา

และ งเสริมนกั เรยี น การ ง อ
ค. การ จกั นกั เรยี นเ นรายบุคคล การคดั กรองนกั เรียน การพัฒนาและ งเสรมิ นกั เรยี น การ องกนั

และแ ไข ญหา การ ง อ
ง. การ จกั นักเรยี นเ นรายบคุ คล การวเิ คราะ นักเรยี น การ องกันและแ ไข ญหา การพัฒนา

และ งเสริมนกั เรียน การ ง อ

34. โครงส างและระบบการดูแล วยเหลือนักเรยี น ดำเนินการตามแนวคิดการบริหารงานตาม อใด
ก. แนวคดิ การบริหารตามระบบการแนะแนว (Guidance)
ข. แนวคิดการบริหารแบบมี วน วม (Particitpation)
ค. แนวคิดการบรหิ ารเชงิ ระบบ (Input Process Output)
ง. แนวคิดการบรหิ ารวงจรคณุ ภาพ (PDCA)

35. บุคลากรหลกั ในการปฏิบตั หิ าท่ตี ามกระบวนการระบบดแู ล วยเหลอื นกั เรยี นทีก่ ำหนด คอื ใคร
ก. ครปู ระจำช้นั หรอื ครูทป่ี รึกษา
ข. ครปู ระจำวิชา
ค. ครูแนะแนว
ง. ครูอนามัย

36. การคัดกรองนักเรยี นแ งไ ตาม อใด
ก. ก มพเิ ศษ ก มปกติ ก มเส่ียง ก มมี ญหา
ข. ก มพเิ ศษ ก มปกติ ก มไ ปกติก มเส่ียง ก มมี ญหา
ค. ก มพิเศษ ก มดูแลพิเศษ ก มปกติ ก มเส่ียง ก มมี ญหา
ง. โรงเรยี นอาจจัดก มนกั เรยี นตามผลการคัดกรองเ น 2,3 หรือ 4 ตามขอบ ายและเกณ การคดั กรอง

ทโี่ รงเรยี นกำหนด

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

์ฑ่ข็ปุ่ล
ัปุ่ลุ่ลุ่ลุ่ลุ่ล
ัปุ่ลุ่ล่มุ่ลุ่ลุ่ล
ัปุ่ลุ่ลุ่ลุ่ล
้ข้ด่บ
่ช้น


่ร่ส

้ข่ช้ร
่ต่ส่ส ัป้ก้ป์ห็ปู้ร
่ต่สัป้ก ้ป่ส็ปู้ร
่ต่ส่ส ัป้ก้ป์ณ็ปู้ร
่ต่ส่ส ัป้ก้ป็ปู้ร
่ช็ป้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 175
37. จจัยใน อใด งผล อความสำเรจ็ ของระบบการดแู ล วยเหลอื นักเรยี นมากท่ีสดุ

ก. มกี ารวางแผนบรหิ ารงบประมาณของระบบการดูแล วยเหลอื นักเรียน
ข. มีระบบงานและกจิ กรรมแนะแนวทีเ่ มแขง็
ค. มเี จตคติท่ดี ีและมคี วามสามารถดำเนนิ งานดแู ล วยเหลือนกั เรียน
ง. บริหารเ น นำในการดำเนนิ งานระบบการดูแล วยเหลอื นกั เรียน
38. การส างวนิ ัยเชิงบวกใ กบั นักเรยี น มี 4 ขนั้ ตอน อใด อไปนีเ้ นขนั้ ตอนแรก
ก. การบรรยายถึงพฤตกิ รรมท่เี หมาะสม
ข. การใ เหตุผลทช่ี ัดเจนกับนักเรยี น
ค. การขอใ นกั เรยี นแสดงอาการรบั
ง. การใ รางวลั หรือแสดงความ นชม
39. อใดก าวถึงระบบสารสนเทศเ อการบรหิ ารจัดการไ ถกู อง
ก. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (Transaction Processing System: TPS)
ข. ระบบสารสนเทศเ อการจัดการ (Mannagement Information System :MIS)
ค. ระบบสนับสนนุ การตัดสนิ ใจ (Decision Support System: DSS)
ง. ระบบสารสนเทศสำหรับ บรหิ ารระดบั ปฏิบตั ิ ( Executive Information System: EIS)
40. อใดคณุ สมบัติของสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธภิ าพมากที่สดุ
ก. เพยี งพอ ทนั สมยั มีความถกู องเ น จจุบนั
ข. ทันสมยั ตรงตามท่ี องการ านการตรวจสอบ
ค. ทันเหตุการ ตรงตามที่ องการ ถกู องแ นยำ
ง. เพยี งพอ เ น จจุบนั ทนั เหตกุ าร ถูก องแ นยำ
41. อใดคอื ความหมายของคำส่ัง
ก. บรรดา อความที่ บงั คับบัญชาสัง่ การใ ปฏบิ ัตโิ ดยชอบ วยกฎหมาย
ข. บรรดา อความท่ี มอี ำนาจสงั่ การใ ปฏบิ ัติโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
ค. บรรดา อความ บังคบั บญั ชาส่ังการใ ปฏิบัตจิ ะอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือไ ก็ไ
ง. บรรดา อความที่ มีอำนาจสัง่ การใ ปฏบิ ตั โิ ดยจะอาศยั อำนาจตามกฎหมายหรอื ไ ก็ไ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ด่ม้หู้ผ้ข
้ด่ม้หู้ผ้ข
้หู้ผ้ข
้ด้หู้ผ้ข
้ข
่ม้ต์ณัป็ป
่ม้ต้ต์ณ
่ผ้ต
ัป็ป้ต
้ข
ู้ผ

่ืพ

้ต่ม่ืพ่ล้ข
่ืช้ห
ู้ร้ห
้ห

็ป่ต้ข้ห้ร
่ชู้ผ็ปู้ผ
่ช
้ข
่ช
่ช่ต่ส้ขัป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 176
42. อใด ไ ใ หนังสือประชาสัมพนั ในงานสารบรรณ

ก. าว
ข. อบังคบั
ค. ประกาศ
ง. แถลงการ

43. ชั้นความเรว็ ของหนงั สือใน อใดท่เี าห าที่ องปฏิบตั ิโดยเร็ว
ก. วน
ข. วนมาก
ค. วนทสี่ ุด
ง. วนมากทส่ี ุด

44. ชนั้ ความเร็วของหนังสือภายใน กำหนดใ ประทบั ไ ที่ วนใดของหนงั สือ
ก. เหนือเลขทห่ี นังสอื
ข. านบนของหนังสอื
ค. เหนือ วนราชการ านขวาของครฑุ
ง. ไ วนราชการ านขวาของครฑุ

45. ชัน้ ความลับ กำหนดใ ประทับไ ที่ วนใดของหนงั สือ
ก. รมิ บน านขวา
ข. ก่งึ กลาง านบนและ างของหนังสือ
ค. านบนทีเ่ หน็ เ นชดั
ง. ใ ตราครุฑ านบนของหนงั สือ

46. อมูล าวสารซ่งึ หากเ ดเผยท้ังหมดหรือเพียงบาง วน จะ อใ เกิดความเสยี หายแ ประโยช แ งรฐั อ าง
ายแรง หมายถึงช้ันความลบั ชั้นใด

ก. ลับที่สดุ (TOP SECRET)
ข. ลับมาก (SECRET)
ค. ลับ (CONFIDENTAL)
ง. ปก ด

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ิป้ร่ย่ห์น่ก้ห่ก่สิป่ข้ข
้ด้ต
่ด้ด
่ล้ด
้ด
่ส้ว้ห
้ด่ส้ด
้ด่ส
้ด

่ส้ว้ห
่ด
่ด
่ด
่ด
้ต้น้จ้ข
์ณ

้ข
่ข
์ธ่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 177
47. หนงั สือที่ไ รับเ ามาจากภายนอก เ าห าท่ี องดำเนินการใน อใด อนเ นลำดับแรก

ก. ประทับตรารบั หนังสือ
ข. ลงทะเบยี นรับหนังสอื
ค. จดั ลำดับความสำคญั และเ ง วน
ง. จดั แยกหนังสอื งใ วนราชการ

48. หนังสือราชการที่ไ ปฏบิ ตั ิเสรจ็ สน้ิ แ วและเ น สำเนาทีม่ ี นเ องจะ นไ จากที่ นใ จดั เก็บระยะเวลาใด
ก. ไ อยก า 1
ข. ไ อยก า 5
ค. ไ อยก า 10
ง. ไ อยก า 20

49. การเกบ็ หนงั สอื ทป่ี ฏบิ ัติยงั ไ เสรจ็ ใ อ ในความรบั ผิดชอบของเ าของเ อง
ก. การเก็บรอปฏิบัติ
ข. การเกบ็ เ อปฏิบตั เิ สร็จแ ว
ค. การเกบ็ ไ เ อใ ในการตรวจสอบ
ง. การเก็บระห างปฏบิ ัติ

50. หนงั สอื ราชการท่ี งมอบใ สำนกั จดหมายเหตุแ งชาติ หมายถงึ หนังสือทีม่ ีอายกุ ารเกบ็ ก่ี
ก. 10
ข. 15
ค. 20
ง. 25

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป่ห้ห่ส
่ว
้ช่ืพ้ว
้ล่ืม

่ืร้จู่ย้ห่ม
ีป่ว้น่ม
ีป่ว้น่ม
ีป่ว้น่ม
ีป่ว้น่ม
้ห่ือ้ด้ค่ืร้ตู่ค็ป้ล้ด
่ส้ห่ส
่ด่ร


็ป่ก้ข้ต้น้จ้ข้ด
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 178

เฉลย อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชุดท่ี 21

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย
1 ก 11 ก 21 ค 31 ง 41 ก
2 ข 12 ข 22 ข 32 ก 42 ข
3 ก 13 ก 23 ค 33 ค 43 ข
4 ง 14 ข 24 ข 34 ค 44 ค
5 ก 15 ค 25 ง 35 ก 45 ข
6 ค 16 ก 26 ง 36 ง 46 ข
7 ข 17 ก 27 ก 37 ง 47 ค
8 ก 18 ค 28 ข 38 ก 48 ข
9 ข 19 ง 29 ก 39 ง 49 ง
10 ข 20 ค 30 ข 40 ค 50 ค

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 179

อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชดุ ที่ 22

1. การจัดการศึกษาปฐมวยั งพัฒนาเดก็ กี่
ก. ต้ังแ แรกเกิด – 4
ข. ตงั้ แ แรกเกดิ – 5
ค. ตัง้ แ แรกเกิด – 6
ง. ต้งั แ แรกเกิด 2 – 6

2. ใครเ น กำหนดหลกั สูตร องถิน่
ก. คณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน
ข. คณะกรรมการเขตพนื้ ที่
ค. สำนกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษา
ง. ก.ต.ป.น.

3. อใดไ ถูก องในการบริหารจัดการหลกั สตู ร
ก. การบริหารจัดการหลักสูตรระดบั ชาติ
ข. การบรหิ ารจดั การหลักสตู รระดับเขตพื้นทกี่ ารศึกษา
ค. การบริหารจดั การหลักสูตรระดบั องถน่ิ
ง. การบริหารจดั การหลกั สตู รระดบั สถานศึกษา

4. อใดเรยี งลำดับถูก องตามโครงส างหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน พ.ศ. 2551
ก. หลกั การ วิสัยทัศ จดุ หมาย สมรรถนะสำคัญของ เรียนคุณลักษณะอนั พงึ ประสง ตวั ช้วี ดั มาตรฐาน

กจิ กรรมพฒั นา เรยี น
ข. วสิ ัยทัศ หลกั การ จดุ หมาย สมรรถนะสำคัญของ เรียน คุณลกั ษณะอนั พึงประสง มาตรฐานตัวชว้ี ดั

กจิ กรรมพฒั นา เรียน
ค. วสิ ยั ทศั จุดหมาย หลกั การ คณุ ลักษณะอันพึงประสง สมรรถนะสำคัญของ เรียน ตวั ชวี้ ัด มาตรฐาน

กจิ กรรมพฒั นา เรียน
ง. หลักการ วิสัยทัศ จดุ หมาย สมรรถนะสำคญั ของ เรยี น คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสง มาตรฐานตัวช้ีวดั

กิจกรรมพฒั นา เรียน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
ู้ผ์คู้ผ์น
ู้ผู้ผ์ค์น
ู้ผ์คู้ผ์น
ู้ผ์คู้ผ์น
้ร้ต้ข

้ท


้ต่ม้ข
้ทู้ผ็ป
ีป่ต
ีป่ต
ีป่ต
ีป่ต
ีปุ่ม

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 180
5. อใด ไ ใ หลกั การของหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน พ.ศ. 2551

ก. เ อความเ นเอกภาพ
ข. เ อสนองการกระจายอำนาจ
ค. เ อ เรียนเ นสำคัญ
ง. เ อพัฒนาคณุ ภาพ เรียน

6. อใด ไ ใ สมรรถนะของ เรยี น
ก. ความสามารถในการติด อ อสาร
ข. ความสามารถในการคดิ
ค. ความสามารถในการแ ญหา
ง. ความสามารถในการใ ทกั ษะชวี ติ

7. ตวั ชว้ี ดั ชน้ั เ นเ าหมายในการพฒั นา เรียน อใดไ ถกู อง
ก. ป. 1 – ป. 6
ข. ม. 1 – ม. 6
ค. ม. 1 – ม. 3
ง. ป. 1 – ม. 3

8. อใด ไ ใ กิจกรรมพฒั นา เรยี น
ก. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
ข. กจิ กรรมแนะแนว
ค. กจิ กรรมนักเรยี น
ง. กิจกรรมเ อสงั คมและสาธารณประโยช

9. อใด ไ ใ เกณ การจบระดบั มธั ยมศกึ ษาตอน น
ก. เรยี นห วยกติ พืน้ ฐาน 66 ห วยกติ
ข. ไ ห วยกิตตลอดหลกั สตู ร 77 ห วยกติ
ค. ไ ห วยกิตเพิ่มเติมไ อยก า 11 ห วยกติ
ง. เรยี นห วยกิตเพมิ่ เติมตามท่กี ระทรวงศกึ ษาธิการกำหนด

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่น
่น่ว้น่ม่น้ด
่น่น้ด
่น่น
้ต์ฑ่ช่ม้ข
์น่ืพู้ผ่ช่ม้ข
้ต่ม้ขู้ผ้ป็ปีป
้ช
ัป้ก

่ืส่ต
ู้ผ่ช่ม้ข
ู้ผ่ืพ
็ปู้ผ่ืพ
่ืพ
็ป่ืพ
่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 181
10. ใครเ น มีอำนาจในการสัง่ ซอื้ แบบ ปพ.1, ปพ.2

ก. อำนวยการสถานศกึ ษา
ข. อำนวยการสำนกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษา
ค. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ง. อำนวยการสำนกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษา หรือ อำนวยการสถานศกึ ษา

11. นายไ จบการศกึ ษาป.6 ไปแ ว 15 มาขอใบแทนประกาศนียบัตร จะ อง าย าทำเนยี มเ าไร
ก. 20 บาท
ข. 30 บาท
ค. 50 บาท
ง. 100 บาท

12. เอกสารหลักฐานการศกึ ษาใดทสี่ ถานศึกษาเ น กำหนด
ก. ระเบยี บแสดงผลการเรียน
ข. ประกาศนยี บตั ร
ค. ระเบียนสะสม
ง. แบบรายงาน สำเรจ็ การศึกษา

13. อใดไ ถกู องเกย่ี วกบั ระเบยี นแสดงผลการเรยี น
ก. ปพ. 1 : ม
ข. ปพ. 1 : ป
ค. ปพ. 1 : บ
ง. ปพ. 1 : พ

14. สาระการเรยี น ใดทไ่ี ไ ปรบั ปรุงมาตรฐานการเรยี น และตัวชี้วัด
ก. คณติ ศาสต
ข. วทิ ยาศาสต
ค. สาระภมู ศิ าสต
ง. สาระประวตั ศิ าสต

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ร
์ร
์ร
์ร
ู้ร้ด่มู้ร
้ต่ม้ข
ู้ผู้ผ็ป
่ท่ค่จ้ตีป้ล่ก
ู้ผู้ผ

ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 182

15. คำสง่ั กระทรวงศึกษาธกิ าร ใ ใ มาตรฐานการเรยี น และตัวชว้ี ดั ฉบบั ปรับปรงุ พ.ศ. 2560 ท่ีก มสาระ
การเรียน และกส่ี าระการเรยี น

ก. 3 ก มสาระการเรียน 2 สาระการเรียน
ข. 3 ก มสาระการเรียน 1 สาระการเรียน
ค. 2 ก มสาระการเรียน 2 สาระการเรยี น
ง. 2 ก มสาระการเรยี น 1 สาระการเรยี น

16. อ ไ ใ สาระการเรยี น คณติ ศาสต ฉบบั ปรบั ปรุง 2560
ก. จำนวนและการดำเนินการ
ข. จำนวนและพชี คณติ
ค. การวดั และเลขคณิต
ง. สถติ แิ ละความ าจะเ น

17. อใด ไ ใ สาระการเรียน วิทยาศาสต ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560
ก. วทิ ยาศาสต ชีวภาพ
ข. ชีวติ กับส่ิงแวด อม
ค. วทิ ยาศาสต กายภาพ
ง. เทคโนโลยี

18. อใด ไ ใ สาระการเรยี น เพม่ิ เติมในสาระการเรียน วิทยาศาสต ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ. 2560
ก. สาระชวี วทิ ยา
ข. สาระเคมี
ค. สาระโลกดาราศาสต และอวกาศ
ง. สาระเทคโนโลยี

19. รวมเวลาเรยี น (พื้นฐาน) ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอน น เ นไปตาม อใด
ก. 840 ชว่ั โมง
ข. 880 ช่ัวโมง
ค. 900 ชั่วโมง
ง. รวม 3 1,640 ชว่ั โมง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ีป้ข็ป้ต

์ร


์รู้รู้ร่ช่ม้ข

์ร
้ล
์ร
์รู้ร่ช่ม้ข
็ป่น์รู้ร่ช่ม้ข
ู้รู้รุ่ล
ู้รู้รุ่ล
ู้รู้รุ่ล
ู้รู้รุ่ล
ู้รู้รุ่ลู้ร้ช้ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 183
20. การกำหนดเวลาเรียนในแ ละระดบั ชน้ั สอดค องกบั อใด

ก. จดุ ประสง การเรียน
ข. มาตรฐานการเรียน
ค. ตัวช้วี ดั
ง. เกณ การจบ
21. อใด ไ ใ อง ประกอบของหลกั สูตรสถานศึกษา
ก. โครงส างหลักสตู ร
ข. คำอธิบายรายวชิ า
ค. มาตรฐานการเรยี น
ง. กิจกรรมพฒั นา เรียน
22. ใครเ น อนุมตั ิหลกั สตู รสถานศกึ ษา
ก. อำนวยการสถานศึกษา
ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ค. กรรมการสถานศึกษา
ง. อำนวยการสำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษา
23. อใด ไ ใ คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสง ตามหลกั สตู รแกนกลาง
ก. รักชาติ ศาสต กษตั ริ อสัต สจุ รติ
ข. มีคุณธรรม จรยิ ธรรม มีวินัย
ค. ใ เรียน อ อ างพอเพยี ง
ง. งมัน่ ในการทำงาน รักความเ นไทย
24. ลงนามแ งตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษาคอื ใคร
ก. อำนวยการสถานศกึ ษา
ข. เลขาธกิ ารสำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน
ค. อำนวยการสำนักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษา
ง. ศึกษาธกิ ารจังหวดั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

ู้ผ

ู้ผ
่ตู้ผ
็ปุ่ม
่ยู่ยู้ร่ฝ

์ย่ืซ์ย์ร
์ค่ช่ม้ข
ู้ผ


ู้ผ
ู้ผ็ป
ู้ผ
ู้ร

้ร
์ค่ช่ม้ข
์ฑ

ู้ร
ู้ร์ค
้ข้ล่ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 184
25.ห าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ งเสริมงานทางวิชาการคือ อใด

ก. กำหนดระเบยี บ า วยการวัดและประเมินผลการเรยี นของสถานศึกษา
ข. ใ ความเห็นชอบหลกั สูตรสถานศกึ ษา
ค. กำหนดทบทวนการพฒั นาสมรรถนะสำคัญของ เรียน
ง. ใ อเสนอแนะเกี่ยวกบั วธิ กี ารเทียบโอนผลการเรียน
26. อใดเ นข้นั ตอนแรกของการพัฒนาหลกั สตู รสถานศกึ ษา
ก. ศึกษาวเิ คราะ รวบรวมหลักสูตร
ข. ศกึ ษาศิลปวัฒนธรรม องถ่ิน
ค. ศึกษาตวั ชีว้ ัด
ง. ศึกษามาตรฐานการเรยี น
27. ขอบ ายและภารกจิ ของสถานศึกษา งานบริหารงบประมาณ งานใดสำคัญทส่ี ุด
ก. การจัดทำและเสนอของบประมาณ
ข. การจดั สรรงบประมาณ
ค. การตรวจสอบติดตามประเมนิ ผล
ง. การระดมทรัพยากรและการลงทนุ เ อการศึกษา
28. อใด ไ ใ งบราย ายของ วนราชการและรฐั วสิ าหกิจ
ก. งบบคุ ลากร
ข. งบดำเนนิ การ
ค. งบลงทุน
ง. ลงเงนิ อุดหนนุ
29. อใด ไ ใ งบบคุ ลากร
ก. เงนิ เดือน
ข. า างประจำ
ค. า างชวั่ คราว
ง. าตอบแทน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ค
้จ่ค
้จ่ค

่ช่ม้ข
่ส่จ่ช่ม้ข
่ืพ่ข
ู้ร

้ท
์ห
็ป้ข
้ข้ห
ู้ผ
้ห
้ด่ว
้ข่ส้น
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 185
30. เงิน าเ า านราชการ จดั อ ในงบประมาณหมวดใด

ก. งบบคุ ลากร
ข. งบดำเนนิ งาน
ค. งบเงินอดุ หนุน
ง. งบ น ๆ

31. า างเหมาเดินสายไฟ าและตดิ ต้ังอปุ กร ไฟ าเพ่ิมเติมในสถานศกึ ษาถือ าเ น าอะไร
ก. าตอบแทน
ข. าใ สอย
ค. าวัสดุ
ง. าครภุ ณั

32. การจดั หาโปรแกรมคอมพวิ เตอ ทีม่ รี าคา อชดุ 19,000 บาท เ นงบประมาณประเภทใด
ก. าใ สอย
ข. าวสั ดุ
ค. าครุภัณ
ง. าตอบแทน

33. า างเหมาจดั สวนใ โรงเรียน 60,000 บาท จดั อ ในราย ายประเภทใด
ก. าใ สอย
ข. าครุภัณ
ค. าตอบแทน
ง. าที่ดินส่ิงปลูกส าง

34. โรงเรยี นที่มีนกั เรยี น 120 คน สามารถเก็บรกั ษาเงนิ รายไ สถานศึกษาไ ในอตั ราเ าไร
ก. ไ อยก าวนั ละ 20,000 บาท
ข. ไ เกนิ วนั ละ 20,000 บาท
ค. ไ อยก าครง้ั ละ 20,000 บาท
ง. ไ เกินก าคร้ังละ 20,000 บาท

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ว่ม
่ว้น่ม
่ม
่ว้น่ม
่ท้ด้ด
้ร่ค
่ค
์ฑ่ค
้ช่ค
่จู่ย้ห้จ่ค
่ค
์ฑ่ค
่ค
้ช่ค
็ป่ต์ร
์ฑ่ค
่ค
้ช่ค
่ค
่ค็ป่ว้ฟ์ณ้ฟ้จ่ค
่ือู่ย้บ่ช่ค
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 186
35. เงินรายไ สถานศึกษาเกินวงเงินเก็บรกั ษาใ นำฝากทใ่ี ด

ก. ธนาคาร
ข. สำนักงานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษา
ค. คลงั จังหวัด
ง. เซฟโรงเรียน

36. งานอาหารกลางวนั ท่ไี ไ มาจากเงินงบประมาณ สถานศึกษาสามารถเกบ็ ไ เ นเงินสำรอง ายไ
ในอัตราเ าไห

ก. ไ สามารถจดั เกบ็ ไ
ข. ไ จำกับวงเงิน
ค. ไ ต่ำก า 20,000
ง. ไ เกิน 20,000 อวนั

37. เงิน าประกันสังคม เ นราย ายประเภทใด
ก. าตอบแทน
ข. าใ สอย
ค. าวสั ดุ
ง. าสาธารณปู โภค

38. เงนิ ราชการลบั เ นการ ายประเภทใด
ก. งบเงนิ อดุ หนุน
ข. งบดำเนนิ งาน
ค. งบราย าย น
ง. งบลงทุน

39. ตามคำสงั่ สพฐ. 134/2560 เ องมอบอำนาจเกย่ี วกับรายไ สถานศกึ ษา อำนวยการโรงเรียน
ไ รับมอบอำนาจตาม อใด

ก. วงเงินครั้งหน่ึงไ เกนิ 10 านบาท
ข. วงเงินครัง้ หนง่ึ ไ เกนิ 15 านบาท
ค. วงเงินครง้ั หน่ึงไ เกิน 20 านบาท
ง. วงเงินครงั้ หนงึ่ ไ เกิน 25 านบาท

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ล่ม
้ล่ม
้ล่ม
้ล่ม
้ข้ด
ู้ผ้ด่ืร

่ือ่จ


่จ็ป
่ค
่ค
้ช่ค
่ค
่จ็ป่ค
่ต่ม
่ว่ม
่ม
้ด่ม
่ร่ท
้ด่จ็ป้ว้ด่ม
ู้ต้ห้ด
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 187
40. การหักภาษี ณ ที่ าย ซือ้ หรอื างกบั บุคคลธรรมดาหกั ไ ตาม อใด

ก. ต้งั แ 500 บาทขึ้นไป หัก อยละ 1
ข. ตัง้ แ 500 บาทข้ึนไป หกั อยละ 2
ค. ตั้งแ 10,000 บาทขน้ึ ไป หัก อยละ 1
ง. ตั้งแ 10,000 บาทขึ้นไป หกั อยละ 2

41. อใด อไปนไี้ ใ หลักประกันสัญญา
ก. เงินสด
ข. เชค็ เงนิ สด
ค. หนังสอื คำ้ ประกันของธนาคาร
ง. หนงั สือรับรองการฝากเงนิ

42. เงินประกนั สญั ญาหัก อยละเ าใด และนำฝากไ ท่ใี ด
ก. อยละ 10 นำฝาก บญั ชีของโรงเรียน
ข. อยละ 10 นำฝาก สำนกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษา
ค. อยละ 5 นำฝาก บญั ชีของโรงเรียน
ง. อยละ 5 นำฝาก สำนักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษา

43. อใด อไปนไ้ี ถูก อง
ก. การจัดซอื้ จัด าง 3 วิธี คือ ประกาศเชญิ ชวนทวั่ ไป, คัดเลือก , ตกลงราคา
ข. การจดั ซอ้ื จัด าง 3 วิธี คือ ประกาศเชิญชวนทั่วไป, คดั เลอื ก , เฉพาะเจาะจง
ค. การจัดซือ้ จัด าง 5 วิธี คอื สอบราคา, ตกลงราคา, ประกวดราคา, คัดเลือก, ตลาดอิเลก็ ทรอนกิ
ง. การจดั ซ้ือจัด าง 5 วธิ ี คอื ประกาศเชิญชวนท่ัวไป, คัดเลือก, ตกลงราคา, เฉพาะเจาะจง, ประกวดราคา

44. อใด ไ ใ วิธกี ารจดั ซ้อื จดั างวธิ ปี ระกาศเชญิ ชวนทั่วไป
ก. e-market
ข. e-biding
ค. สอบราคา
ง. ตกลงราคา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้จ่ช่ม้ข
้จ
์ส้จ
้จ
้จ
้ต่ม่ต้ข
้ร
้ร
้ร
้ร
้ว่ท้ร
่ช่ม่ต้ข
้ร่ต
้ร่ต
้ร่ต
้ร่ต
้ข้ด้จ่จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 188
45. วงเงินเกนิ 5 แสน แ ไ เกิน 5 าน ใ เสนอราคาโดยใบเสนอราคา องใ วธิ ใี ด

ก. e-market
ข. e-biding
ค. คดั เลือก
ง. สอบราคา
46. อใดไ ถกู องเก่ียวกับคณะกรรมการการจัดซ้อื างตามระเบยี บพสั ดุ
ก. คณะกรรมการพจิ ารณาผลการประกวดอิเลก็ ทรอนิก
ข. คณะกรรมการพจิ ารณาผลการสอบราคา
ค. คณะกรรมการพิจารณาผลการตกลงราคา
ง. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
47. การตรวจสอบพสั ดปุ ระจำ ใ ดำเนนิ การตาม อใด
ก. ภายในวันท่ี 31 ตลุ าคม ของทุก
ข. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก
ค. ภายใน เดือนตลุ าคม ของทกุ
ง. ภายในเดอื นสุด าย อนสิน้ งบประมาณ
48. อใด ไ ใ วิธีการจำห ายพัสดุ
ก. การขาย
ข. การบริจาค
ค. การแปรสภาพหรือทำลาย
ง. การโอน
49. การจำห ายพัสดุ ดำเนินการตาม อใด
ก. ภายใน 30 วัน นับแ วันสิน้ งบประมาณ
ข. ภายใน 60 วัน นับแ วนั สิน้ งบประมาณ
ค. ภายใน 30 วนั นับแ หัวห างานสงั่ การ
ง. ภายใน 60 วัน นบั แ หัวห างานส่งั การ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้น่ต
้น่ต
ีป่ต
ีป่ต
้ข่น
่น่ช่ม้ข
ีป่ก้ท
ีป
ีป
ีป
้ข้หีป์ส
้จ้ต่ม้ข
้ช้ต้ห้ล่ม่ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 189
50. อใดจัดเรียงลำดบั ความอาวุโสเกย่ี วกับราชการไ ถกู อง

ก. วทิ ยฐานะ – อายุราชการ – เงนิ เดือน – เค องราชอิสรยิ าภร – อายุตวั
ข. วิทยฐานะ – เงินเดือน– อายุราชการ – เค องราชอิสริยาภร – อายตุ วั
ค. อายุราชการ –วทิ ยฐานะ– เงนิ เดือน – อายตุ ัว– เค องราชอิสริยาภร
ง. อายุราชการ – เงินเดือน –วทิ ยฐานะ– เค องราชอสิ ริยาภร – อายุตวั
51. อใด ไ ใ หลกั การบรหิ ารงานบุคคล วยระบบคณุ ธรรม
ก. หลกั ความสามารถ
ข. หลักความเสมอภาค
ค. หลกั ความม่ันคง
ง. หลักการแ งขนั
52. คณะกรรมการ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา (ก.ค.ศ.) มีกีค่ น
ก. 14 คน
ข. 15 คน
ค. 30 คน
ง. 31 คน
53. โรงเรียนท่มี ีนักเรยี น 300 คน มีคณะกรรมการสถานศกึ ษาไ กค่ี น
ก. 9 คน
ข. ไ เกนิ 9 คน
ค. 15 คน
ง. ไ เกิน 15 คน
54. โรงเรยี นทมี่ นี ักเรียนจำนวน 111 คน มีครู สอนไ กคี่ น
ก. 4 คน
ข. 5 คน
ค. 6 คน
ง. 7 คน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ดู้ผ
่ม

่ม

้ด
้ข
่ข้ด่ช่ม้ข
์ณ่ืร
์ณ่ืร
์ณ่ืร
์ณ่ืร
้ต้ด้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 190
55. โรงเรียนที่มีนกั เรียน 121 คนข้นึ ไป อตั ราสัด วน นกั เรยี น : อง/ นักเรียน : ครู
ในระดบั อนประถมศกึ ษาเ นไปตาม อใด

ก. 35:1 / 30:1
ข. 30:1 / 25:1
ค. 30:1 / 20:1
ง. 40:1 / 30:1

56. โรงเรียนที่มนี ักเรยี น 1,300 ควรมี บริหารก่คี น
ก. ผอ. 1 คน รอง 2 คน
ข. ผอ. 1 คน รอง 3 คน
ค. ผอ. 1 คน รอง 4 คน
ง. ผอ. 2 คน รอง 2 คน

57. กรณี อำนวยการสถานศึกษาไ มี หรือมแี ปฏบิ ตั ิราชการไ ไ ใครเ น แ งตั้ง ปฏิบตั ริ าชการแทน
อำนวยการสถานศึกษา

ก. อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษา
ข. ศกึ ษาธิการจังหวดั
ค. สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน
ง. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

58. จาก อ 57 ทปี่ ฏบิ ตั ิห าท่แี ทน อำนวยการสถานศึกษา มีตำแห งตาม อใด
ก. รักษาราชการแทน อำนวยการสถานศึกษา
ข. รกั ษาการในตำแห ง อำนวยการสถานศกึ ษา
ค. ปฏิบัติราชการแทน อำนวยการสถานศึกษา
ง. ปฏิบตั กิ ารแทน อำนวยการสถานศึกษา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ่น
ู้ผ
้ข่นู้ผ้นู้ผ้ขู้ผ
ู้ผู้ผ่ตู้ผ็ป้ด่ม่ต่มู้ผ
ู้ผ
้ข็ป่ก
้ห่ส
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 191
59. อใดไ ถกู องเกย่ี วกบั คณุ สมบัตกิ ารเ ารบั ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา

ก. อายุ 18 บรบิ รู
ข. อายุไ ต่ำก า 18 บริบรู
ค. อายุไ อยก า 18
ง. อายุไ ตำ่ ก า 20 บริบูร
60. ใครเ น มีอำนาจแ งตงั้ าราชการทสี่ อบบรรจุแ งขันไ
ก. อำนวยการสถานศกึ ษา
ข. อำนวยการสำนกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ค. ศกึ ษาธกิ ารจังหวัด
จ. เลขาธิการสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน
61. สญั ญา างพนกั งานราชการเ นไปตาม อใด
ก. คราวละไ เกนิ 1
ข. คราวละไ เกนิ 2
ค. คราวละไ เกนิ 3
ง. คราวละไ เกนิ 4
62. อำนาจในการแ งตัง้ รอง อำนวยการสถานศึกษา ตาม อใด
ก. อำนวยการสำนักงานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษา โดยอนุมัตขิ อง กศจ.
ข. ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเหน็ ชอบของ กศจ.
ค. อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษา
ง. ศกึ ษาธกิ ารจังหวดั
63. ตำแห งใด อไปนที้ ี่ไ มีเงินวทิ ยฐานะ
ก. ครู คศ. 1
ข. ครู คศ. 2
ค. ครู คศ. 3
ง. ครู คศ. 4

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ม่ต่น

ู้ผ

ู้ผ
้ขู้ผ่ต
ีป่ม
ีป่ม
ีป่ม
ีป่ม
้ข็ป้จ


ู้ผ
ู้ผ
้ด่ข้ข่ตู้ผ็ป
์ณีป่ว่ม
ีป่ว้น่ม
์ณีป่ว่ม
์ณีป
้ข้ต่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 192

64. ในกรณปี ระเมนิ ความพ อมและพฒั นาอ างเ มของครู วย การประเมนิ คร้ังท่ี 3 องไ คะแนนประเมิน
เ าใดจงึ จะ านการประเมนิ

ก. ไ ต่ำก า อยละ 65
ข. ไ ต่ำก า อยละ 70
ค. ไ อยก า อยละ 65
ง. ไ อยก า อยละ 70

65. ใครเ น มอี ำนาจอนญุ าตใ ศึกษา อ างประเทศ
ก. รัฐมนตรี าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ
ค. อำนวยการสำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษา
ง. เลขาธิการสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน

66. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณ และวธิ ีการกระจายอำนาจการบริหารจดั การศกึ ษา พ.ศ. 2550 กำหนดใ
กระจายอำนาจ อใดไ ถกู อง

ก. านวชิ าการ
ข. านเงนิ งบประมาณ
ค. านการบรหิ ารงานบคุ คล
ง. านการบรหิ ารท่วั ไป

67. แนวคดิ การบริหารงานบคุ คล ในฐานะท่ี านเ น บรหิ ารสถานศึกษา านควรยดึ แนวคิด
ตรงกบั อใดมากทีส่ ดุ

ก. คนคือเ น จจัยการบรหิ ารท่สี ำคัญทสี่ ุด
ข. เ นศลิ ปะในการเลือกสรรคนให ใ คนเ า
ค. เ นการมี วน วมกบั มี วนไ วนเสยี
ง. จดั บคุ ลากรในการปฏิบตั งิ านใ เหมาะสม

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ห
่ส้ด่สู้ผ่ร่ส้น
่ก้ช่ม้น
ัป็ป
้ข
่ทู้ผ็ป่ท
้ด
้ด
้ด
้ด
้ต่ม้ข้ห์ฑ

ู้ผ

่ว
่ต่ต้หู้ผ็ป
้ร่ว้น่ม
้ร่ว้น่ม
้ร่ว่ม
้ร่ว่ม
่ผ่ท้ด้ต่ชู้ผ้ข่ย้ร
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 193
68. ระบบอุปถัม อใดไ ถกู อง

ก. ระบบสายโลหิต
ข. ระบบการแลกเปลีย่ น/ผลประโยช
ค. ระบบชอบพอพิเศษ
ง. ระบบตำแห ง

69. ความหมาย “วิชาชพี ” ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ฉบบั แ ไข อใดไ ถกู อง

ก. วิชาชีพครู
ข. วิชาชีพ บริหารสถานศกึ ษา
ค. วิชาชพี บรหิ ารการศกึ ษา
ง. วชิ าชีพบุคลากรทางการศึกษา น

70. ความหมายของ “ห วยงานการศึกษา” ตามพระราชบญั ญัตระเบียบ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบบั แ ไข อใดไ ถูก อง

ก. สถานศกึ ษา
ข. โรงเรียน
ค. สำนักงานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษา
ง. สำนกั งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศยั

71. คณะกรรมการบริหารงานบคุ คล ของ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา เรยี ก า
ก. คณะกรรมการ าราชการครบู ุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ข. คณะกรรมการ าราชการครูบคุ ลากรทางการศกึ ษา (กคศ.)
ค. คณะกรรมการ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา (ก.ค.ศ.)
ง. คณะกรรมการ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

72. ใครเ นประธานคณะกรรมการ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา
ก. รฐั มนตรี าการกระทรวงศึกษาธกิ าร
ข. ปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร
ค. เลขาธกิ ารสำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน
ง. รฐั มนตรี วย าการกระทรวงศกึ ษาธิการ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ว่ช


่ว
้ข็ป
้ข
้ข
้ข
้ข
่ว้ข
้ต่ม้ข้ก้ข่น
่ือ

ู้ผ

้ต่ม้ข้ก้ข
่น

์น

้ต่ม้ข์ภ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 194
73. ก.ค.ศ คือ อใด

ก. คณะกรรมการ าราชการครู
ข. คณะกรรมการ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา
ค. คณะอนุกรรมการ าราชการครู
ง. คณะอนกุ รรมการ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา

74. อใดเ นอง คณะบคุ คลท่ยี งั ปฏบิ ัติห าทใี่ นสำนักงานเขตพ้นื ท่ใี น จจบุ นั
ก. อ.ก.ค.ศ.
ข. ก.ต.ป.น.
ค. กรรมการเขตพื้นที่
ง. ถูกทกุ อ

75. ตามหลักการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2550 มีการกระจายอำนาจงานบริหารทั่วไปใ กบั โรงเรยี นจำนวนกเี่ อง
ก. 17 เ อง
ข. 20 เ อง
ค. 21 เ อง
ง. 22 เ อง

76. หนงั สือราชการมีก่ีชนดิ
ก. 5 ชนดิ
ข. 6 ชนิด
ค. 7 ชนดิ
ง. 8 ชนิด

77. อใด ไ ใ หนังสือส่ังการ
ก. ระเบียบ
ข. คำสง่ั
ค. อบังคับ
ง. ประกาศ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

้ข


่ช่ม้ข

่ืร
่ืร
่ืร
่ืร
่ืร้ห
้ขัป้น์ค็ป้ข
้ข
้ข
้ข
้ข
้ข​.
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 195
78. โดยปกติหนังสือราชการ องเก็บไ เ นเวลาเ าใด

ก. 10
ข. ไ อยก า 10
ค. 5
ง. ไ อยก า 5

79. คณะกรรมการ อนผนั เด็กเ าเรยี นมจี ำนวนตาม อใด
ก. 3 คน
ข. ไ เกิน 3 คน
ค. 5 คน
ง. ไ เกิน 5 คน

80. การจดั ตัง้ สถานศกึ ษาข้ึนให ระดับประถมศึกษา องมีจำนวนนักเรยี นตาม อใด
ก. 25 คน
ข. ไ ตำ่ ก า 25 คน
ค. 80 คน
ง. ไ ตำ่ ก า 80 คน

81. านเ น บริหารสถานศึกษา านจะสามารถนเิ ทศในสถานศกึ ษาใ ทันสมัย คำ า “ทันสมยั ”
ตรงกับ อใดมากทส่ี ุด

ก. รวดเรว็
ข. ถกู อง
ค. ตรงตามความ องการของ ใ
ง. มีการปรับปรงุ อ างสมำ่ เสมอ

82. Geographic Information System : GIS เ นสารสนเทศตรงกับ อใดมากท่ีสดุ
ก. ระบบสารสนเทศ านการวิเคราะ อมูล
ข. ระบบสารสนเทศ านการรวบรวม อมูล
ค. ระบบสารสนเทศ านภมู ิศาสต
ง. ระบบสารสนเทศ านเทคโนโลยี

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ด
์ร้ด
้ข้ด
้ข์ห้ด
้ข็ป
่ย
้ชู้ผ้ต
้ต

้ข
่ว้ห่ทู้ผ็ป่ท
่ว่ม

่ว่ม

้ข้ต่ม
่ม

่ม

้ข้ข่ผ
ีป่ว้น่ม
ีป
ีป่ว้น่ม
ีป
่ท็ป้ว้ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 196
83. เอกสารที่เ นหลักฐานทางราชการ “ระเบยี บสำนกั นายกรฐั มนตรี” า วยงานสารบรรณ
ความหมายตรงกับ อใด

ก. หนงั สอื ราชการ
ข. งานสารบรรณ
ค. ระบบสารสนเทศ
ง. เอกสารทางราชการ

84. หนังสือประทบั ตราจะไ ก่ีกรณี
ก. 4 กรณี
ข. 5 กรณี
ค. 6 กรณี
ง. 7 กรณี

85. ใ เ าห าท่ี รับผิดชอบในการเก็บหนงั สือสำรวจหนังสือท่ีครบกำหนดอายุการเกบ็ ใน นั้น
โดยทำลายหนังสือตรงกบั อใด

ก. ภายใน 30 วนั หลังจากส้นิ ปฏิทิน
ข. ภายใน 45 วนั หลังจากสนิ้ ปฏทิ ิน
ค. ภายใน 60 วนั หลังจากสน้ิ ปฏทิ ิน
ง. ภายใน 90 วันหลังจากสิน้ ปฏทิ ิน

86. ตามพระราชบัญญตั กิ ารศกึ ษาแ งชาติ พ.ศ. 2542 รฐั องจดั การศึกษาใ บุคคลมีสทิ ธ์ิและ
โอกาสเสมอกันในการรบั การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเ นเวลาก่ี

ก. 12
ข. ไ อยก า 12
ค. 15
ง. ไ อยก า 15

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ีป่ว้น่ม
ีป
ีป่ว้น่ม
ีป
ีป็ป
้ห้ต่ห
ีป
ีป
ีป
ีป
้ข
ีปู้ผ้น้จ้ห
้ด
้ข ้ด่ว็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 197
87. การศึกษาภาคบังคับ อใดถกู อง

ก. อายุ างเ า ที่ 7 จนถงึ างเ า ที่ 16
ข. การนบั อายุใ นบั ตาม ปฏทิ นิ
ค. อายุครบ 7 บริบูร ใน ใดถอื า างเ า ท่ี 7 ขน้ึ ไป
ง. ถูกทกุ อ
88. การ อนผันเด็กเ าเรียน นคำ อง อใคร
ก. ประธานกรรมการสถานศกึ ษา
ข. บรหิ ารสถานศึกษา
ค. เขตพน้ื ท่ีการศึกษา
ง. อำนวยการสำนกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษา
89. อใด ไ ใ รูปแบบการจดั การศกึ ษา
ก. การศกึ ษาตลอดชีวิต
ข. การศกึ ษาในระบบ
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
90. อใด ไ ใ อง ประกอบของการควบคมุ ภายใน
ก. สภาพแวด อมควบคมุ
ข. การประเมนิ ความเสี่ยง
ค. กิจกรรมควบคมุ
ง. การนเิ ทศติดตาม
91. อใดคือ หนังสือรบั รองการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ก. วค. 1
ข. วค. 2
ค. ปอ. 1
ง. ปอ. 2

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข้ล
์ค่ช่ม้ข
่ช่ม้ข
ู้ผ

ู้ผ

่ต้ร่ืย้ข่ผ
้ข
ีป้ข่ย่วีป์ณีป
ีป้ห
ีป้ข่ยีป้ข่ย
้ต้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 198
92. 1. การ จักนกั เรียนรายบุคคล

2. การคดั กรองนกั เรยี น
3. การพัฒนาและ งเสริมนักเรียน
4. การ องกันและแ ไข ญหา
5. การ ง อ
อใดเรียงลำดับขน้ั ตอนไ ถูก อง
ก. 2,1,3,4,5
ข. 1,2,3,4,5
ค. 2,1 ,4,3,5
ง. 1,2 ,4,3,5

93. อใด ไ ใ ประเภทของการรักษาความปลอดภยั
ก. เกี่ยวกบั สภาพแวด อม
ข. เกี่ยวกบั บคุ คล
ค. เกย่ี วกบั เอกสาร
ง. เก่ยี วกับสถานที่

94. อ ไ ใ ชัน้ ความเรว็ ของหนงั สือราชการ
ก. วนทส่ี ุด
ข. วนมาก
ค. วน
ง. วนภายใน

95. “การ อวินาศกรรม” คือ
ก. การกระทำใดๆเ อการทำลาย
ข. การรบกวนขัดขวางหรือห วงเหนย่ี วการปฏบิ ัตงิ านใดๆ
ค. การประทุษ าย อบคุ คล
ง. ถูกทุก อ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข
่ต้ร
่น
่ืพ
่ก
่ด
่ด
่ด
่ด
่ช่ม้ข้ล
่ช่ม้ข
้ต้ด้ข
่ต่ส
ัป้ก้ป
่ส

ู้ร
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 199
96. ใครคือประธานคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแ งชาติ (กรช.)

ก. รฐั มนตรี าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีทน่ี ายกรัฐมนตรมี อบหมาย
ค. นายกรฐั มนตรี
ง. รองนายกรฐั มนตรี ทน่ี ายกรัฐมนตรีมอบหมาย
97. อใด ไ ใ การศกึ ษาขั้นพื้นฐาน
ก. อนประถมศึกษา
ข. ประถมศกึ ษา
ค. มัธยมศกึ ษา
ง. อนุปรญิ ญา
98. การศึกษาระดบั อดุ มศกึ ษา อใดไ ถกู อง
ก. ระดบั ตำ่ ก าปรญิ ญา
ข. ระดบั สงู ก าปริญญา
ค. ระดับปริญญา
ง. ถูกทกุ อ
99. การศึกษาตลอดชีวิต คืออะไร
ก. การศกึ ษาในระบบ
ข. การศกึ ษานอกระบบ
ค. การศกึ ษาตามอัธยาศยั
ง. ถกู ทกุ อ
100. ใครเ น ลงนามในสญั ญา าง ครู ทรงคณุ าในแ นดิน
ก. อำนวยการสถานศกึ ษา
ข. อำนวยการสำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา
ค. ศกึ ษาธิการจังหวดั
ง. ถกู ทุก อ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข

ู้ผ
ู้ผ
่ผ่คู้ผ้จู้ผ็ป
้ข
้ข

่ว
่ว
้ต่ม้ข่ก
่ช่ม้ข่ว
่ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 200

เฉลย อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชุดที่ 22

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย

1 ค 21 ค 41 ง 61 ง 81 ค

2 ค 22 ก 42 ง 62 ข 82 ค

3 ข 23 ข 43 ข 63 ก 83 ง

4 ข 24 ค 44 ง 64 ข 84 ค

5 ง 25 ข 45 ก 65 ง 85 ค

6 ก 26 ก 46 ค 66 ข 86 ข

7 ข 27 ก 47 ง 67 ก 87 ง

8 ก 28 ข 48 ข 68 ง 88 ข

9 ง 29 ง 49 ง 69 ข 89 ก

10 ข 30 ข 50 ข 70 ข 90 ง

11 ข 31 ข 51 ง 71 ค 91 ก

12 ค 32 ข 52 ก 72 ก 92 ข

13 ก 33 ง 53 ก 73 ข 93 ก

14 ง 34 ง 54 ค 74 ข 94 ง

15 ง 35 ข 55 ข 75 ง 95 ง

16 ก 36 ง 56 ข 76 ข 96 ค

17 ข 37 ข 57 ข 77 ง 97 ง

18 ง 38 ค 58 ข 78 ข 98 ข

19 ข 39 ข 59 ข 79 ค 99 ก

20 ง 40 ค 60 ค 80 ข 100 ก

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
Next Book
Belajar