The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อานนท์ ดิษฐ์จาด, 2022-03-25 04:27:46

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 101

91. ขอรับพระราชทานเค องราชอิสรยิ าภร อันเ นสริ ยิ งิ่ รามกีรติ ลกู เสอื สดดุ ี ชนั้ พิเศษ คือ อใด
ก. วยเหลือกิจการลูกเสอื อ าง อเ องมาแ วไ อยก า 5 นับแ วนั ทีไ่ รับพระราชทานเหรยี ญ

ลูกเสอื สดุดีช้นั ทห่ี นง่ึ
ข. วยเหลือกิจการลกู เสืออ าง อเ องมาแ วไ อยก า 4 นับแ วนั ที่ไ รบั พระราชทานเหรยี ญ

ลกู เสือสดดุ ชี นั้ ทหี่ น่ึง
ค. วยเหลอื กิจการลูกเสืออ าง อเ องมาแ วไ อยก า 3 นบั แ วนั ทไ่ี รบั พระราชทานเหรียญ

ลกู เสือสดดุ ีช้นั ทห่ี นง่ึ
ง. วยเหลือกิจการลูกเสืออ าง อเ องมาแ วไ อยก า 2 นบั แ วันทไ่ี รบั พระราชทานเหรียญ

ลกู เสือสดุดชี ั้นทห่ี น่งึ

92. “คำสงั่ ทางปกครอง” อใดไ ถกู อง
ก. การใ อำนาจตามกฎหมายของเ าห าท่ที มี่ ผี ลเ นการส างนติ สิ มั พนั
ข. เ าห าท่ีตามกฎหมาย คอื บคุ คล คณะบุคคล หรอื นติ ิบุคคล
ค. การบรรจกุ ารแ งต้งั การเ อนขนั้ เงนิ เดือน เ น คำส่ังทางปกครอง
ง. การอนมุ ัตสิ ั่งซือ้ างจากการมอบอำนาจไ เ นคำส่ังทางปกครองเพราะทำตามห าท่ี

93. อใดที่พระราชบญั ญตั ิวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง มใิ บงั คบั
ก. สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน
ข. รัฐสภา และคณะรฐั มนตรี
ค การดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาธกิ ารจงั หวดั
ง. สำนกั งานตำรวจแ งชาติ

94. ครอู ดลุ เมาสรุ ามเี องทะเลาะกบั อำนวยการถึงขัน้ ชก อยกนั จงึ องมกี ารแ งต้งั กรรมการสอบสวนทาง
วินยั ในการแ งต้งั กรรมการสอบสวน ใครสามารถเ นกรรมการไ ตามกฎหมายวธิ ีปฏบิ ตั ริ าชการทางปกครอง

ก. อำนวยการสถานศึกษา ของ ครอู ดลุ
ข. ภรรยา อำนวยการสถานศึกษา ซ่ึงเ น รอง อำนวยการสถานศึกษา
ค. เ อนของ อำนวยการสถานศึกษา จบการออก านกฎหมายบุคคลตามหลักสูตร ของ ก.ค.ศ.
ง. องชาย อำนวยการศกึ ษา ซ่งึ เ น าราชการครู วทิ ยฐานะชำนาญการ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข็ปู้ผ้น
้ดู้ผ่ืพ
ู้ผ็ปู้ผ
์ยู้ผ
้ด็ป่ต่ต้ต่ตู้ผ่ืร์ย
่ห
​.


้ช้ข
้น็ป่ม้จ
็ป่ืล่ต
้น้จ
์ธ้ร็ป้น้จ้ช
้ต่ม้ข
้ด่ตีป่ว้น่ม้ล่ืน่ต่ย่ชู้ผ
้ด่ตีป่ว้น่ม้ล่ืน่ต่ย่ชู้ผ
้ด่ตีป่ว้น่ม้ล่ืน่ต่ย่ชู้ผ
้ด่ตีป่ว้น่ม้ล่ืน่ต่ย่ชู้ผ
้ข็ป์ณ่ืรู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 102

95. อำนวยการสัง่ ใ ครูไปดำเนินการตรวจสอบความเสยี หายอาคารเรียนจากพายุถ ม เพราะเ ง วน วย
วาจา า รบั คำส่ังนั้น องขอคำสั่งเ นหนงั สือใ กระทำ โดยมเี หตุอันสมควร ภายในกีว่ ันนบั แ วันทมี่ ีคำสง่ั
ดังก าว

ก. ภายใน 7 วนั ทำการนบั แ วันท่มี ีคำสั่งดงั ก าว
ข. ภายใน 7 วันนับแ วันทม่ี คี ำสง่ั ดังก าว
ค. ภายใน 15 วันทำการนบั แ วนั ทีม่ คี ำสั่งดังก าว
ง. ภายใน 15 วนั นบั แ วนั ทมี่ คี ำสั่งดงั ก าว

96. พนักงานราชการถกู อำนวยการโรงเรยี นไ ออก การดำเนนิ การตาม อใดไ ถกู อง ในการอทุ ธร คำสัง่
ทางปกครอง

ก. นอุทธร อ อำนวยการสถานศกึ ษา ภายใน 15 วนั นบั วันทตี่ นไ รับแ งคำสัง่
ข. อำนวยการสถานศกึ ษา พจิ ารณาแ ง อทุ ธร โดยชกั าไ เกนิ 30 วันนับแ วันที่ไ รับอุทธร
ค. อำนวยการสถานศึกษา ไ เหน็ วย รายงานไปยงั ผอ. สพท. พจิ ารณาคำอุทธร ภายใน 30 วนั
ง. ผอ. สพท. พจิ ารณาคำอุทธร ใ แ วเสร็จภายใน 30 วันนับแ วนั ที่ตนไ รับรายงานขยายระยะ
เวลาพจิ ารณาอุทธร ออกไปไ ไ เกิน 60 วันนบั แ วนั ทคี่ รบกำหนดเวลา

97. อำนวยการสถานศกึ ษา ออกคำสงั่ มิชอบ วยกฎหมายมเี หตุใ เพกิ ถอนคำสัง่ ทางปกครองดำเนินการ
ตาม อใดไ ถูก อง

ก. การเพกิ ถอนคำสงั่ ทางปกครอง กระทำภายใน 90 วนั นบั แ ถงึ เหตทุ ี่จะใ เพกิ ถอน
ข. ไ รับผลกระทบ องขอ าทดแทนภายใน 120 วันนบั แ ไ รับแ งใ ทราบถึงการเพกิ ถอน
ค. เ าห าท่ี หรอื บังคับบัญชาของเ าห าทอ่ี าจเพิกถอนคำสง่ั ทางปกครองไ
ง. คำสัง่ ทางปกครองทไ่ี ชอบ วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทงั้ หมด หรอื บาง วน

98. าราชการครถู กู สั่งโทษลดเงนิ เดอื น และไ ไปอทุ ธร ตามระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. เ อมเี หตุใ อง
พจิ ารณาคำส่ังลงโทษดงั ก าวขน้ึ ให การดำเนนิ การอ างไรไ เ นไปตามกระบวนการ นคำขอใ พิจารณาให

ก. การ นคำขอใ พิจารณาให องกระทำภายใน 60 วนั
ข. นคำขอใ พิจารณให คำสัง่ ทางปกครองท่ี วงเลยระยะเวลาอทุ ธร
ค. นคำขอใ พิจารณาให มพี ยานหลักฐานให
ง. นคำขอใ พิจารณาให เ าห าที่ไ มอี ำนาจทีจ่ ะทำคำสง่ั ทางปกครองในเ องน้นั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ืืร่ม้น้จ่ม้ห่ืย
่ม่ม้ห่ืย
์ณ่ล่ม้ห่ืย
้ต่ม้ห่ืย
่ม้ห่ืย็ป่ม่ย่ม่ล้ต้ห่ืม์ณ่ม้ข
่ส้ด่ม
้ด้น้จู้ผ้น้จ
้ห้จ้ด่ต่ค้ร้ด
้หู้ร่ต
้ต่ม้ข
้ห้ดู้ผ
่ต่ม้ด์ณ ้ด่ต้ล้ห์ณ
์ณ้ด่มู้ผ
์ณ้ด่ต่ม้ช์ณู้ผ้จู้ผ
้จ้ดู้ผ่ต์ณ่ืย
์ณ้ต่ม้ข่ลู้ผ
่ล่ต
่ล่ต
่ล่ต
่ล่ต
่ล
่ต้ห็ป้รู้ผ้ถ้ด่ด่ร่ล้หู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 103
99. การบังคบั ทางปกครอง อใดดำเนินการไ ถกู อง

ก. กรณี องชำระเงินเ าห าท่ีมีหนังสือเตอื นใ น้นั ชำระเงนิ ไ อยก า 7 วัน
ข. ไ มกี ารปฏิบตั ิยึดหรืออายัดทรัพ สนิ และขายทอดตลาด
ค. กรณชี ดใ าใ าย และเงนิ เพิม่ ในอตั รา อยละ 15 อ
ง. การชำระ าปรับทางปกครองไ เกนิ 20,000 บาท อวัน

100. ห วยงานทท่ี ำห าที่ เ น สำนักงานเลขานกุ ารของคณะกรรมการวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือ
ห วยงานใด

ก. สำนกั งานปลัดสำนกั นายกรฐั มนตรี
ข. สำนักงานเลขาธกิ ารคณะรฐั มนตรี
ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง. สำนกั งานศาลปกครองกลาง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

่น็ป้น่น
่ต่ม่ค
ีป่ต้ร่จ้ช่ค้ช
์ย่ม
่ว้น่มู้ผ้ห้น้จ้ต
้ต่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 104

เฉลย อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” ชุดท่ี 16

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย
1 ง 21 ก 41 ก 61 ค 81 ค
2 ค 22 ข 42 ง 62 ค 82 ง
3 ง 23 ค 43 ง 63 ข 83 ค
4 ง 24 ก 44 ก 64 ค 84 ก
5 ง 25 ก 45 ค 65 ค 85 ก
6 ง 26 ง 46 ก 66 ข 86 ง
7 ง 27 ง 47 ค 67 ก 87 ข
8 ง 28 ข 48 ค 68 ค 88 ง
9 ก 29 ง 49 ง 69 ค 89 ก
10 ข 30 ข 50 ง 70 ข 90 ง
11 ก 31 ค 51 ง 71 ง 91 ก
12 ง 32 ง 52 ง 72 ง 92 ง
13 ค 33 ค 53 ค 73 ง 93 ข
14 ง 34 ค 54 ง 74 ค 94 ค
15 ค 35 ง 55 ง 75 ง 95 ข
16 ค 36 ง 56 ง 76 ง 96 ง
17 ค 37 ง 57 ง 77 ง 97 ข
18 ค 38 ง 58 ก 78 ก 98 ก
19 ง 39 ค 59 ข 79 ง 99 ค
20 ง 40 ข 60 ง 80 ค 100 ค

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 105

อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชุดท่ี 17

1. เหตผุ ลในการประกาศใ พระราชบญั ญตั คิ วามรับผดิ ชอบทางละเมดิ ของเ าห าท่ี พ.ศ. 2539 คอื อใด
ก. ใ ระเบียบ า วยความรับผดิ ชอบของ าราชการในทางแ ง พ.ศ. 2503
ข. การนำหลักเ องลูกหนี้ วมในกฎหมายแ งมาใ บงั คบั
ค. การ อใ เกดิ ความไ เ นธรรมแ เ าห าทีข่ าดขวัญและกำลังใจ
ง. ถูกทุก อ

2. พระราชบัญญตั คิ วามผิดทางละเมดิ ของเ าห าท่ี พ.ศ. 2539 บังคบั ใ ณ วันใด
ก. นบั แ วนั ถดั จากวนั ประกาศในราชกิจจานเุ บกษา
ข. นกำหนด 90 วนั นับแ วันถดั จากวนั ประกาศในราชกิจจานเุ บกษา
ค. นกำหนด 120 วนั นับแ วันถดั จากวนั ประกาศในราชกจิ จานุเบกษา
ง. นกำหนด 180 วนั นบั แ วนั ถัดจากวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. “เ าห าทขี่ องรฐั ” ไ แ อใด
ก. าราชการ
ข. พนกั งาน
ค. ลกู างหรอื ปฏบิ ตั ิงานประเภท น
ง. ถกู ทกุ อ

4. ผลของการละเมิดเ าห าที่ ไ กระทำในขณะปฏิบตั หิ าที่ อใดก าวไ ถูก อง
ก. ห วยงานของรัฐ องรับผิดชอบ อ เสียหาย
ข. เสยี หาย อง องห วยงานของรัฐโดยตรง
ค ห วยงานของรฐั สามารถไ เบีย้ กับเ าห าที่ไ ในภายหลงั
ง. เสียหาย องศาลแ งและพานชิ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
์ย่พ้ฟู้ผ
้ด้น้จ่ล่น​.
่น้ฟ้ตู้ผ
ู้ผ่ต้ต่น
้ต่ม่ล้ข้น้ด้น้จ
้ข
่ือู้ผ้จ

้ข
้ข่ก้ด้น้จ
่ต้พ
่ต้พ
่ต้พ
่ต
้ช้น้จ
้ข
้น้จ่ก็ป่ม้ห่ก
้ช่พ่ร่ืร
่พ้ข้ด่ว้ช
้ข้น้จ้ช

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 106
5. เ าห าท่ี กระทำผิดไ ไ สงั กดั ห วยงานของรัฐ ใครจะ องเ น รบั ผดิ

ก. สำนักนายกรฐั มนตรี
ข. กระทรวงการคลงั
ค. กระทรวงพานชิ
ง. นายกรัฐมนตรี

6. ผลของการละเมิดเ าห าทไี่ ไ กระทำ ในขณะปฏิบตั ิห าท่ี อใดถกู อง
ก. ห วยงานของรฐั องรบั ผดิ ชอบ อ เสยี หาย
ข. เสยี หาย อง องห วยงานของรฐั โดยตรง
ค. เสยี หายไ เบี้ยกบั เ าห าท่ี
ง. องรับผดิ เ นการเฉพาะตัว เสยี หาย อง องเ าห าทโี่ ดยตรง

7. ห วยงานของรฐั โดน เสียหาย อง ห วยงานของรัฐ หรอื เ าห าท่มี สี ิทธขิ อใ ศาลส่งั เ ามาเ น ความ
ในคดี ตาม อใด

ก. ห วยงานของรฐั เหน็ าเ นเ องทเี่ าห าที่ องรับผิดหรือ อง วมรับผดิ
ข. เ าห าท่ี เหน็ าเ นเ องที่ห วยงานของรัฐ องรบั ผดิ หรือ อง วมรับผดิ
ค. เ อมีการสืบ อเทจ็ จริง
ง. ก และ ข ถกู อง

8. ศาลยก องห วยงานของรฐั หรอื เ าห าท่ีมใิ องรบั ผดิ ขยายอายุความ อง ท่ี องรับผิด ซงึ่ มไิ เรียก
เ ามาในคดีกเี่ ดอื น

ก. 1 เดือน
ข. 3 เดอื น
ค. 6 เดอื น
ง. 8 เดอื น

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข้ด้ตู้ผ้ฟ้ตู้ผ่ช้น้จ่น้ฟ
้ต
้ข่ืม
่ร้ต้ต่น่ืร็ป่ว้น้จ
่ร้ต้ต้น้จ่ืร็ป่ว่น
้ข
ู่ค็ป้ข้ห้น้จ่น้ฟู้ผ่น
้น้จ้ฟ้ตู้ผ็ป้ต
้น้จ่ลู้ผ
่น้ฟ้ตู้ผ
ู้ผ่ต้ต่น
้ต้ข้น้ด่ม้น้จ

์ย


ู้ผ็ป้ต่น้ด่มู้ผ้น้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 107

9. กรณหี วยงานของรัฐ องรบั ผดิ อใดถกู อง
ก. ห วยงานของรัฐมีสิทธเิ รยี กใ เ าห าทีช่ ดใ าสนิ ไหมทดแทน หากกระทำ วยความจงใจ หรอื

ประมาทเลินเ ออ าง ายแรง
ข. คำนึงถึงระดบั ความ ายแรงแ งการกระทำ
ค. เกิดจากความบกพ องของห วยงานของรัฐ ใ หกั วนแ งความรับผดิ ออก วย
ง. ถกู ทกุ อ

10. การละเมดิ เกิดจากเ าห าที่หลายคนดำเนินการอ างไร
ก. มใิ นำหลักลูกหนี้ วมมาใ
ข. รับผิดใ าสินไหมทดแทนเฉพาะตน
ค. ชดใ เ า ๆ กันแบบลูกหนี้ วม
ง. ก และ ข ถูก อง

11. ห วยงานของรัฐ หรอื เ าห าท่ี ไ าย าสินไหมทดแทนแ เสยี หาย สิทธทิ จี่ ะเรียกใ อีก ายหน่ึงชดใ า
สินไหมทดแทนแ ตน ใ มกี ำหนดอายุความกี่

ก. กำหนดอายคุ วาม 1
ข. กำหนดอายุความ 2
ค. กำหนดอายคุ วาม 3
ง. กำหนดอายุความ 5

12. เ าห าที่ กระทำละเมิด อห วยงานของรัฐ าเ นการกระทำในขณะปฏิบตั หิ าทด่ี ำเนนิ การอ างไร
ก. ห วยงานของรัฐ ชดใ าสินไหมทดแทน
ข. เ าห าที่ ชดใ าสินไหมทดแทน
ค. กระทรวงการคลงั ชดใ าสินไหมทดแทน
ง. สำนกั นายกรัฐมนตรี ชดใ าสนิ ไหมทดแทน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ค้ช
่ค้ช
่ค้ช้น้จ
่ค้ช่น
่ย้น็ป้ถ่น่ต้น้จ
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป้ห่ก่ค้ช่ฝ้หู้ผ่ก่ค่จ้ด้น้จ่น
้ต
่ร่ท้ช
่ค้ช
้ช่ร้ห
่ย้น้จ
้ข
้ด่ห่ส้ห่น่ร
่ห้ร
้ร่ย่ล
้ด่ค้ช้น้จ้ห่น
้ต้ข้ต่น
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 108

13. เ าห าที่กระทำละเมิด อห วยงานของรัฐ าเ นการกระทำจงใจประมาทเลนิ เ ออ าง ายแรง
ดำเนนิ การอ างไร

ก. ห วยงานของรฐั ชดใ าสนิ ไหมทดแทน
ข. เ าห าท่ชี ดใ าสินไหมทดแทน
ค. กระทรวงการคลังชดใ าสินไหมทดแทน
ง. บังคับตามประมวลกฎหมายแ งและพานิช

14. สิทธิเรยี ก าสินไหมทดแทน ตามระยะเวลาใด
ก. กำหนดอายุความ 1
ข. กำหนดอายุความ 2
ค. กำหนดอายุความ 3
ง. กำหนดอายคุ วาม 5

15. ห วยงานของรัฐเหน็ าเ าห าทีไ่ องรับผดิ แ กระทรวงการคลังตรวจสอบ า องรบั ผดิ เรียก อง
าสินไหมอายุความ ตาม อใดนบั แ มีคำส่ังของกระทรวงการคลงั

ก. กำหนดอายคุ วาม 1
ข. กำหนดอายคุ วาม 2
ค. กำหนดอายุความ 3
ง. กำหนดอายคุ วาม 5

16. กรณี เสียหายเห็น าห วยงานของรฐั องรบั ผิด เสียหาย นคำขอใ พิจารณาชดใ าสินไหม
องพจิ ารณาใ แ วเสรจ็ โดยไ ชัก า ภายในกีว่ นั

ก ภายใน 30 วนั
ข. ภายใน 60 วนั
ค. ภายใน 90 วัน
ง. ภายใน 180 วัน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น​.
้ช่ม้ล้ห้ต
่ค้ช้ห่ืยู้ผ้ต่น่วู้ผ
ีป
ีป
ีป
ีป
่ต้ข่ค
้ร้ต่ว่ต้ต่ม้น้จ่ว่น
ีป
ีป
ีป
ีป
่ค
์ย่พ
่ค้ช
่ค้ช้น้จ
่ค้ช่น
่ย
้ร่ย่ล็ป้ถ่น่ต้น้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 109

17. หากเ องใดไ อาจพิจารณาไ ทนั องรายงาน ญหาอปุ สรรคใ รฐั มนตรีเ าสงั กัดทราบ เ อขอขยายระยะ
เวลาออกไปไ ไ เกินกี่วัน

ก. ไ เกนิ 30 วัน
ข. ไ เกนิ 60 วัน
ค. ไ เกนิ 90 วัน
ง. ไ เกนิ 180 วนั

18. หากไ พอใจคำสง่ั หรือผลการวนิ ิจฉัยดำเนนิ การอ างไร
ก. องทุก อ วนราชการ นสังกดั
ข. องทุก อรัฐมนตรเี าสงั กดั
ค. องคดี อศาลยุตธิ รรม
ง. องคดี อศาลปกครอง

19. ดำเนินการภายในกว่ี นั
ก ภายใน 30 วนั
ข. ภายใน 60 วัน
ค. ภายใน 90 วนั
ง. ภายใน 180 วนั

20. การ อนชำระเงิน คำนงึ ตาม อใด
ก. ฐานะรายไ ครอบครัว
ข. ความรบั ผิดชอบ
ค. พฤตกิ าร แ งกรณี
ง. ถกู ทุก อ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข
่ห์ณ

้ด
้ข่ผ​.

่ต้ฟ
่ต้ฟ
้จ่ต์ข้ร
้ต่ส่ต์ข้ร
่ย่ม
่ม
่ม
่ม
่ม
่ม้ด่ืพ้จ้หัป้ต้ด่ม่ืร
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 110

21. กรณีเ าห าท่ีละเมดิ อห วยงานของรฐั เ อเกิดความเสียหายรายงาน อ บงั คับบญั ชาตามลำดบั
อนั ควรเ อ าเกดิ จากการกระทำของเ าห าท่จี ริง ควรดำเนินการอ างไร

ก. แ งตงั้ คณะกรรมการสบื อเทจ็ จริงทางวินัย
ข. แ งต้ังคณะกรรมการสอบ อเท็จจริงความรบั ผิดทางละเมดิ
ค. แ งตง้ั คณะกรรมการสอบสวน อเทจ็ จรงิ ทางวนิ ยั
ง. แ งตั้งคณะกรรมการสบื สวน อเทจ็ จรงิ ความรบั ผิดทางละเมดิ

22. กรรมการทีม่ ีคำสง่ั แ งตงั้ มีจำนวนเ าใด
ก. จำนวนไ เกนิ 2 คน
ข. จำนวนไ เกนิ 3 คน
ค. จำนวนไ เกิน 5 คน
ง. จำนวนไ เกิน 9 คน

23. เ าห าทีข่ องรฐั แ งหนงึ่ ทำใ เกดิ ความเสียหายแ ห วยงานรัฐอกี แ งหน่งึ ดำเนนิ การอ างไร
ก. เ าห าที่ ทำใ เกดิ ความเสยี หายแ ง อ บังคับบัญชาตามลำดับ
ข. การกระทำของเ าห าทหี่ ลายห วยงานหวั ห าห วยงาน วมกนั แ งตั้งกรรมการ
ค. ไ ไ สังกัดห วยงานของรัฐแ งใด ใ แ ง อกระทรวงการคลงั
ง. ถกู ทุก อ

24. คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแ วเสนอไปยงั แ งต้งั วนิ จิ ฉัยสั่งการ ามี รบั ผิดชดใ าสินไหมทดแทน
หรือไ เ นจำนวนเ าใดแ ว งสำนวนไปที่ใดเ อใ ตรวจสอบ

ก. รัฐมนตรเี าสงั กดั
ข. นายกรฐั มนตรี
ค. สำนักงบประมาณ
ง. กระทรวงการคลัง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น้จ
้ห่ืพ่ส้ล่ท็ป่ม่ค้ชู้ผ่ว่ตู้ผ้ล
้ข
่ต้จ้ห่ห่น้ด่ม
่ต่ร่น้น่น้น้จ
ู้ผ่ต้จ้หู้ผ้น้จ
่ย่ห่น่ก้ห่ห้น้จ
่ม
่ม
่ม
่ม
่ท่ต
้ข่ต
้ข่ต
้ข่ต
้ข่ต
่ย้น้จ่ว่ืช
ู้ผ่ต่ืม่น่ต้น้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 111
25. “ งสำนวน ภายในกว่ี ัน

ก. ภายใน 5 วัน
ข. ภายใน 7 วัน
ค. ภายใน 15 วนั
ง. ภายใน 30 วนั

26. กระทรวงการคลังพจิ ารณาแ วเสร็จ แ งตัง้ มคี ำส่งั ตามความเห็นของกระทรวงการคลงั ออกคำสัง่
เรียกใ องรบั ผดิ ชดใ ภายในกี่

ก. ภายใน 1
ข. ภายใน 2
ค. ภายใน 3
ง. ภายใน 5

27. หาก องไ เบี้ยกับเ าห าที่ ภายในก่ี
ก. ภายใน 1
ข. ภายใน 2
ค. ภายใน 3
ง. ภายใน 5

28. ดำเนนิ การยดึ อายัดทรพั ภายในก่ี
ก. ภายใน 5
ข. ภายใน 8
ค. ภายใน 10
ง. ภายใน 15

29. หากเ าห าท่ี รับผดิ ตาย องทายาท องรบั ผดิ ภายในอายุความมรดก ภายในก่ี
ก. ภายใน 1
ข. ภายใน 2
ค. ภายใน 3
ง. ภายใน 5

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป้ตู้ผ้ฟู้ผ้น้จ
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป์ย
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป้น้จ่ล้ต
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป้ช้ตู้ผ้ห
่ตู้ผ้ล
​”่ส
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 112
30. กรณเี าห าท่ลี ะเมดิ อบุคคลภายนอก หมายถึง อใด

ก. กระทำ อห วยงาน น
ข. เอกชน
ค. ประชาชนทว่ั ไป
ง. ถกู ทกุ อ

31. บุคคลภายนอก สามารถกระทำไ ตาม อใด
ก. เสยี หาย นคำขอใ ห วยงานของรัฐชดใ าสนิ ไหมทดแทน
ข. เสียหาย อง อศาล
ค. เสยี หาย องกระทรวงการคลงั
ง ก และ ข ถูก อง

32. การชดใ าเสียหาย อใดถูก อง
ก. กรณเี สยี หายเกดิ แ เงิน ใ ชดใ เ นเงินเพยี งอ างเดยี ว
ข. กรณีความเสียหาย มิไ เกิดแ เงิน
ค. การชดใ เ น าปรบั
ง. ก และ ข ถูก อง

33. กรณีความเสยี หาย มิไ เกดิ แ เงินไ แ อใด
ก. ชดใ เ นทรัพ สินอ างเดียวกนั
ข. อมแซมหรือบูรณะทรพั สนิ ท่ชี ำรดุ เสยี หายใ คงสภาพใ คงสภาพเดิมภายใน 6 เดือน
ค. ชดใ ทรพั สินทแี่ ตก างจากที่เสยี หาย องทำความตกลงกบั กระทรวงการคลงั
ง. ถกู ทกุ อ

34. กระทรวงการคลงั พจิ ารณาแ งต้งั คณะกรรมการความรบั ผิดทางแ งใครเ นประธานกรรมการ
ก. ปลดั กระทรวงการคลงั
ข. อธบิ ดกี รมบญั ชีกลาง
ค. แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง. แทนสำนกั งานตรวจเงนิ แ นดนิ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ผู้ผ
ู้ผ


็ป่พ่ต
้ข
้ต่ต์ย้ช
้ห้ห์ย่ซ
่ย์ย็ป้ช
้ข่ก้ด่ก้ด
้ต
่ค็ป้ช
่ก้ด
่ย็ป้ช้ห่ก
้ต้ข่ค้ช
้ต​.
้ฟู้ผ
่ต้ฟู้ผ
่ค้ช่น้ห่ืยู้ผ
้ข้ด
้ข


่ือ่น่ต
้ข่ต้น้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 113
35. อใดคือ แ งต้ังคณะกรรมการความรับผิดทางแ ง

ก. ปลัดกระทรวงการคลงั
ข. รฐั มนตรี าการกระทรวงการคลัง
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

36. ใดรกั ษาการตามพระราชบญั ญัติความผิดทางละเมดิ ของเ าห าท่ี พ.ศ. 2539
ก. รัฐมนตรี าการกระทรวงยุติธรรม
ข. ปลัดสำนกั นายกรฐั มนตรี
ค. รองนายกรัฐมนตรที ีไ่ รบั มอบหมาย
ง. นายกรฐั มนตรี

37. กรณกี ารละเมดิ ของเ าห าท่ี อใดถกู อง
ก. กรณเี าห าที่กระทำละเมิด อห วยงานของรฐั
ข. กรณีเ าห าที่ของรฐั กระทำละเมดิ อบุคคลภายนอก
ค. กรณเี อกชนละเมิด อห วยงานของรฐั
ง. อ ก และ ข ถกู

38. คำสั่งทางปกครองจะ องกระทำโดยบุคคล ตาม อใด
ก. เ าห าท่ี ซ่ึงมอี ำนาจห าท่ใี นเ องนั้น
ข. สำนกั งานเลขานกุ ารของคณะกรรมการวธิ ีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ค. ศาลปกครอง
ง. เก่ยี ว องกบั เ าห าที่ ซ่ึงมอี ำนาจห าที่ในเ องน้ัน

39. เ าห าท่ี ดัง อไปน้ี จะทำการพิจารณาทางปกครองไ
ก. เ น หมนั้ หรอื สมรสของ กรณี
ข. เ น บังคบั บัญชา ของ กรณี
ค. เ นหรอื เคยเ น แทนโดยชอบธรรมหรือ พทิ ัก หรอื แทนหรอื ตวั แทน ของ กรณี
ง. เ นญาติ ของ กรณี คือ เ นบพุ การหี รอื สืบสันดานไ าชัน้ ใด ๆ หรอื เ นพ่ี องหรือลกู พี่ลูก อง

นับไ เพียงภายใน 3 ชนั้ หรือเ นญาตเิ ก่ยี วพันทางแ งงานนบั ไ เพียง 2 ช้นั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ด่ต็ป้ด ้น้น็ป่ว่มู้ผ็ปู่ค็ป
ู่คู้ผ์ษู้ผู้ผ็ป็ป
ู่คู้ผ็ป
ู่คู่คู่ค็ป
้ด่ต้น้จ
่ืร้น้น้จ้ขู้ผ


่ืร้น้น้จ
้ข้ต
้ข
่น่ต
่ต้น้จ
่น่ต้น้จ
้ต้ข้น้จ

้ด

่ว
้น้จู้ผ


่ว

่พ่ตู้ผ้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 114

40. อใดไ เ น กรณี ในการพจิ ารณาทางปกครองไ ตามขอบเขตที่สทิ ธขิ องตนถกู กระทบกระเทอื น
ก. บุคคล
ข. บุคคลธรรมดา
ค. คณะบคุ คล
ง. นติ บิ คุ คล

41. เอกสารที่ น อเ าห าท่ี ใ จดั ทำเ นภาษาไทยคำขอหรือคำแถลงมี อบกพ องหรอื มี อความ
ท่ี านไ เ าใจหรอื ผดิ หลง ดำเนินการอ างไร

ก. ไ รับคำขอนั้น
ข. ส่ังใ กรณที ำให
ค. เ าห าทแ่ี นะนำใ กรณีแ ไขเพ่ิมเติมใ ถกู อง
ง. เ าห าทแี่ ไขใ กรณีใ ถกู อง

42. รปู แบบคำสัง่ ทางปกครอง ไ แ อใด
ก. หนงั สอื วาจา การ อความหมายในรูปแบบ น
ข. หนังสือ คำสงั่ ประกาศ
ค. หนังสือ ประกาศ อบังคับ
ง. หนังสือ คำส่งั ศาล การ อความหมายในรปู แบบ น

43. กรณที ค่ี ำสงั่ ทางปกครองเ นคำสั่ง วยวาจา า รับคำสง่ั น้ัน องขอและการ องขอไ กระทำ
โดยมีเหตอุ ันสมควร ภายในกว่ี ันนับแ วนั ท่มี คี ำสัง่ ดงั ก าว

ก. ภายใน 7 วนั ทำการนบั แ วนั ท่ีมคี ำสง่ั ดงั ก าว
ข. ภายใน 7 วนั นบั แ วนั ท่ีมีคำสั่งดงั ก าว
ค. ภายใน 15 วนั ทำการนับแ วันท่มี ีคำสง่ั ดังก าว
ง. ภายใน 15 วนั นับแ วนั ทม่ี คี ำส่งั ดังก าว

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ล่ต
่ล่ต
่ล่ต
่ล่ต
่ล่ต
้ด้ร้รู้ผ้ถ้ด็ป
่ือ่ืส
้ข

่ือ่ืส
้ข่ก้ด
้ต้หู่ค้ห้ก้น้จ
้ต้ห้กู่ค้ห้น้จ
่มู่ค้ห
่ม
่ย้ข่ม่อ
้ข่ร้ข็ป้ห้น้จ่ต่ืย
้ดู่ค็ป่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 115
44. อใดไ องระบุ ในคำสง่ั ทางปกครองทีท่ ำเ นหนงั สอื

ก. วัน เดอื น และ ทท่ี ำคำสง่ั
ข. อ และตำแห งของเ าห าท่ี ทำคำสัง่
ค. ลายมือ อ ของเ าห าท่ี ทำคำสั่งนน้ั
ง. อเสนอแนะ ของเ าห าท่ี ทำคำสัง่

45. คำสัง่ ทางปกครองท่ีมี อผิดพลาดเลก็ อยหรือผดิ หลงเล็ก อย เ าห าทีด่ ำเนินการอ างไรถูก อง
ก. รายงาน บังคบั บญั ชา
ข. ยกเลิกคำส่งั น้นั
ค. อาจแ ไขเพ่มิ เติมไ เสมอ
ง. งเกบ็ ตามระเบยี บงานสารบรรณ

46. คำสั่งทางปกครอง ใ มีผลใ ยนั อบุคคล ตาม อใด
ก. มีผลใ ยนั อบุคคลตง้ั แ ขณะที่ นนั้ ไ รบั ทราบเ น นไป
ข. มีผลใ ยนั อบุคคลต้ังแ ขณะที่ น้นั ไ รับแ งเ น นไป
ค. มผี ลใ ยนั อบุคคลต้งั แ ขณะท่ี นน้ั ไ ลงลายมอื อรับแ งเ น นไป
ง. มผี ลใ ยัน อบุคคลต้ังแ ขณะที่ นนั้ ไ รับคำส่ังเ น นไป

47. การอุทธร คำส่งั ปกครอง อใดไ ถูก อง
ก. น อเ าห าที่ ทำคำสัง่ ทางปกครองภายใน 15 วันนบั วนั ทต่ี นไ รับแ งคำสง่ั
ข. เ าห าท่ีพิจารณาคำอทุ ธร และแ ง อทุ ธร โดยไ ชัก าไ เกิน 30 วนั นบั แ วันทไ่ี รั อุทธร
ค. เ าห าที่ ไ เหน็ วยรายงานไปยงั มอี ำนาจพจิ ารณาคำอุทธร ภายใน 30 วนั
ง. มีอำนาจพิจารณาคำอทุ ธร ใ แ วเสร็จภายใน 60 วนั นบั แ วันท่ตี นไ รบั รายงานขยายระยะเวลา

พิจารณาอุทธร ออกไปไ ไ เกิน 30 วนั นับแ วนั ทคี่ รบกำหนดเวลา

48. การเพกิ ถอนคำสง่ั ปกครอง ดำเนินการตาม อใดไ ถูก อง
ก. การเพกิ ถอนคำสั่งทางปกครองกระทำภายใน 90 วันนับแ ถงึ เหตทุ จ่ี ะใ เพกิ ถอน
ข. ไ รับผลกระทบ องขอ าทดแทนภายใน 150 วันนับแ ไ รบั แ งใ ทราบถงึ การเพกิ ถอน
ค. เ าห าท่ี หรอื บงั คับบัญชาของเ าห าทอ่ี าจเพกิ ถอนคำส่งั ทางปกครองไ
ง. คำสัง่ ทางปกครอง ทไ่ี ชอบ วยกฎหมายอาจถกู เพิกถอนท้ังหมดหรอื บาง วน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ส้ด่ม
้ด้น้จู้ผ้น้จ
้ห้จ้ด่ต่ค้ร้ด
้หู้ร่ต
้ต่ม้ข
่ต่ม้ด์ณ้ด่ต้ล้ห์ณู้ผ
์ณู้ผ้ด่ม้น้จ
์ณ้ด่ต่ม้ช่ม์ณู้ผ้จ์ณ้น้จ
้จ้ดู้ผ้น้จ่ต่ืย
้ต่ม้ข์ณ
้ต็ป้ดู้ผ่ต่ต้ช
้ต็ป้จ่ืช้ดู้ผ่ต่ต้ช
้ต็ป้จ้ดู้ผ่ต่ต้ช
้ต็ป้ดู้ผ่ต่ต้ช
้ข่ต้ช้ห
่ส
้ด้ก

ู้ผ
้ต่ย้น้จ้น้น้ข
ู้ผ้น้จ้ข
ู้ผ้น้จ่ืช
ู้ผ้น้จ่น่ืช
ีป
็ป้ต่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 116
49. การดำเนินการอ างไรไ เ นไปตามกระบวนการ นคำขอใ พิจารณาให

ก. การ นคำขอใ พิจารณาให องกระทำภายใน 120 วัน
ข. นคำขอใ พิจารณษให คำส่ังทางปกครองที่ วงเลยระยะเวลาอุทธร
ค. นคำขอใ พิจารณาให มพี ยานหลกั ฐานให
ง. นคำขอใ พจิ ารณาให เ าห าที่ไ มีอำนาจทีจ่ ะทำคำส่งั ทางปกครองในเ องน้ัน

50. การบังคับทางปกครอง อใดดำเนนิ การไ ถูก อง
ก. เ าห าที่ มหี นังสือเตอื นใ นนั้ ชำระเงนิ ไ อยก า 7 วนั
ข. ไ มีการปฏบิ ัตยิ ึดหรอื อายดั ทรัพ สนิ และขายทอดตลาด
ค. คำส่งั ท่ีกำหนดใ กระทำหรือละเ นกระทำไ ปฏิบัติตามเ าห าทเี่ าดำเนนิ การชดใ าใ าย และ

เงนิ เพิ่มในอัตรา อยละ 10 อ ของ าใ ายแ เ าห าที่
ง การชำระ าปรับทางปกครองไ เกิน 20,000 บาท อวัน

51. การแ งคำสง่ั ทางปกครอง เ นหนังสือใ งหนงั สอื แ ง อ นนั้ าไ งไปยังภมู ลิ ำเนา
ใ ถือ าไ รบั แ งเ อใด

ก. ถอื าไ รับแ งตง้ั แ ในขณะทไี่ ปถงึ
ข. ดหนงั สอื นั้นไ ในท่ซี ึ่งเห็นไ าย ณ สถานที่นนั้ อห าเ าพนกั งาน
ค. งใ กับบคุ คลใด ซง่ึ บรรลุนติ ภิ าวะท่อี หรอื ทำงานในสถานที่นนั้
ง. เ อไ ลงลาย อรับหนงั สอื

52. การแ งเ นหนังสอื โดยวิธีใ บคุ คลนำไป งหากไ ยอมรบั ใ ถือ าไ รบั แ งเ อใด
ก. ถอื าไ รบั แ งต้งั แ ในขณะทีไ่ ปถึง
ข. ดหนงั สือนั้นไ ในทซ่ี ึ่งเห็นไ าย ณ สถานที่นั้น อห าเ าพนกั งาน
ค. งใ กับบคุ คลใด ซ่งึ บรรลนุ ิตภิ าวะทีอ่ หรอื ทำงานในสถานท่ีนั้น
ง. ดหนังสือไ ท่เี คหสถานของ รับ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ้วิป
ู่ย้ห่ส
้จ้น่ต่ง้ด้วิป
่ต้จ้ด่ว
่ืม้จ้ด่ว้ห่ม่ส้ห็ป้จ
่ืช้ด่ืม
ู่ย้ห่ส
้จ้น่ต่ง้ด้วิป
่ต้จ้ด่ว
่ืม้จ้ด่ว้ห
่ส้ด้ถู้ผ่ต้จ่ส้ห็ป้จ
่ต่ม่ค​.
้น้จ่ก่จ้ช่คีป่ต้ร
่จ้ช่ค้ช้ข้น้จ่ม้ว้ห
์ย่ม
่ว้น่มู้ผ้ห้น้จ
้ต่ม้ข
่ืร่ม้น้จ่ม้ห่ืย
่ม่ม้ห่ืย
์ณ่ล่ม้ห่ืย
้ต่ม้ห่ืย
่ม้ห่ืย็ป่ม่ย
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 117
53. การแ งเ นหนังสือ โดยวธิ ีใ บคุ คลนำไป งไ พบ รับใ ถอื าไ รับแ งเ อใด

ก. ถือ าไ รบั แ งตั้งแ ในขณะทไ่ี ปถงึ
ข. ดหนังสอื นนั้ ไ ในทีซ่ ่งึ เห็นไ าย ณ สถานทนี่ น้ั อห าเ าพนักงาน
ค. งใ กบั บคุ คลใด ซงึ่ บรรลุนติ ภิ าวะทอ่ี หรอื ทำงานในสถานทน่ี นั้
ง. ดหนงั สอื ไ ทที่ ำการของราชการ
54. การแ งคำส่ังทางปกครอง อใดไ ถกู อง
ก. วิธี งทางไปรษณี ตอบรับในประเทศถอื าไ รบั แ งเ อครบกำหนด 7 วนั
ข. วธิ ี งทางไปรษณี ตอบรบั างประเทศถอื าไ รับแ งเ ออครบกำหนด 15 วัน
ค. กรณที ีม่ ี รบั เกนิ 50 คน การประกาศทางวิทยุ องถิน่
ง. กรณีทมี่ ี รับเกิน 100 คนการประกาศในหนังสือพิม ซง่ึ แพ หลายใน องถนิ่
55. กรณี รับเกิน 50 คน หรอื รับเกิน 100 คนถือ าไ รับแ งเ อ วง นระยะเวลากีว่ ัน
ก. ไ รบั แ ง เ อ วง นระยะเวลา 7 วนั
ข. ไ รับแ ง เ อ วง นระยะเวลา 7 วนั ทำการ
ค. ไ รบั แ ง เ อ วง นระยะเวลา 15 วัน
ง. ไ รับแ ง เ อ วง นระยะเวลา 15 วนั ทำการ
56. อใด ไ ใ คำสงั่ ทางปกครอง
ก. การบรรจุ การแ งตัง้ การเ อนข้ันเงินเดือน
ข. พระราชกฤษฎกี า าเ า าน าราชการ พ.ศ. 2561
ค. การแ งผลการสอบ หรือการวดั ผลความ หรอื ความสามารถของบุคคล
ง. การส่งั พกั งาน หรอื ส่ังใ ออกจากงานไ อน หรือการใ นจากตำแห ง
57. ทรงคณุ วฒุ ิ ในคณะกรรมการวธิ ปี ฏบิ ตั ิราชการทางปกครองใครเ นคนแ งตง้ั
ก. คณะรัฐมนตรี แ งตง้ั
ข. รองนายกรัฐมนตรแี งตัง้ โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี
ค. รฐั มนตรีประจำสำนกั นายกรฐั มนตรแี งตงั้
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

่ต
่ต
่ต
่ต็ปู้ผ
่น้พ้ห่ก้ว้ห
ู้ร้จ
้ข้บ่ช่ค
่ืล่ต
่ช่ม้ข
้พ่ล่ืม้จ้ด
้พ่ล่ืม้จ้ด
้พ่ล่ืม้จ้ด
้พ่ล่ืม้จ้ด
้พ่ล่ืม้จ้ด่วู้ผู้ผ
้ท่ร์พู้ผ
้ทู้ผ
่ืม้จ้ด่ว่ต์ย่ส
่ืม้จ้ด่ว์ย่ส
้ต่ม้ข้จ
้วิป
ู่ย้ห่ส
้จ้น่ต่ง้ด้วิป
่ต้จ้ด่ว
่ืม้จ้ด่ว้หู้ผ่ม่ส้ห็ป้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 118

58. คำสัง่ ทางปกครอง ของคณะกรรมการ าง ๆ ไ าจะจดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายหรือไ ใ กรณีมสี ิทธโิ แ ง
ตามระยะเวลาใน อใด

ก. ภายใน 30 วันนบั แ วันที่ไ รับแ งคำส่ังน้ัน
ข. ภายใน 60 วันนบั แ วนั ทีไ่ รบั แ งคำส่งั นั้น
ค. ภายใน 90 วนั นบั แ วนั ทีไ่ รับแ งคำสัง่ นั้น
ง. ภายใน 120 วันนบั แ วันทไี่ รับแ งคำสงั่ นั้น

59. ในกรณีท่ี ใดไ อาจกระทำการอ างหนง่ึ อ างใด ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไ ในกรณีจำเ นขอขยายเวลา
อเ าห าท่ี โดย น อเ าห าทีท่ ี่ทำคำสั่งทางปกครอง ภายในก่ีวนั

ก. นคำขอภายใน 7 วัน
ข. นคำขอภายใน 15 วนั
ค. นคำขอภายใน 30 วนั
ง. นคำขอภายใน 90 วนั

60. “คน าง าว” ตามพระราชบัญญตั ิ อมลู าวสารของราชการ หมายถงึ อใด
ก. บคุ คลธรรมดา ทีไ่ มีสัญชาติไทย และไ มีถ่นิ ที่อ ในประเทศไทย
ข. บคุ คลธรรมดา ทมี่ ีสัญชาติไทยและไ มถี ิ่นท่อี ในประเทศไทย
ค. บุคคลธรรมดา ที่ไ มถี ิน่ ที่อ ในประเทศไทย
ง. บคุ คลธรรมดา ทีไ่ มีสญั ชาติไทย และมถี ิ่นทอี่ ในประเทศไทย

61. สำนักงานคณะกรรมการ อมลู าวสารของราชการ ตง้ั อ ในห วยงานใด
ก. สำนกั งานปลัดสำนกั นายกรฐั มนตรี
ข. สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานรฐั มนตรี าการกระทรวงกลาโหม
ง สำนักงาน าวกรองแ งชาติ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ห่ข​.
่ว


่นู่ย่ข้ข
ู่ย่ม
ู่ย่ม
ู่ย่ม
ู่ย่ม่ม
้ข่ข้ข้ด่ต
่ืย
่ืย
่ืย
่ืย
้น้จ่ต่ืย้น้จ่ต็ป้ว่ย่ย่มู้ผ
้จ้ด่ต
้จ้ด่ต
้จ้ด่ต
้จ้ด่ต
้ข้ย้ตู่ค้ห่ม่ว่ม่ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 119
62. อมลู าวสารเ ดเผย ไ แ อใด

ก. อมลู าวสารของราชการห วยงานของรฐั อง งลงพมิ ในราชกิจจานุเบกษา
ข. อมลู าวสารของราชการที่ห วยงานของรฐั องจัดไ ใ ประชาชนเ าตรวจดู
ค. อมลู าวสารของราชการทห่ี วยงานของรัฐ หรือเ าห าทขี่ องรัฐอาจมคี ำส่งั มิใ เ ดเผย
ง. ก และ ข ถกู อง

63. อมลู าวสารที่ไ องเ ดเผย ไ แ อใด
ก. อมูล าวสารของราชการห วยงานของรฐั อง งลงพมิ ในราชกจิ จานุเบกษา
ข. อมูล าวสารของราชการที่ห วยงานของรฐั องจัดไ ใ ประชาชนเ าตรวจดู
ค. อมลู าวสารของราชการทหี่ วยงานของรฐั หรอื เ าห าทข่ี องรฐั อาจมีคำส่งั มใิ เ ดเผย
ง. ข และ ค ถูก อง

64. กรณที ่ีมี นคำขอ อมลู าวสารของราชการ ใดเหน็ าห วยงานของรฐั ไ จัด อมลู าวสารไ ใ ตรวจดู
ไ จดั หา อมูล าวสารใ แ ตน หรือ ปฏบิ ัตหิ าท่ี า า มีสทิ ธดิ ำเนินการตาม อใด

ก. นนั้ มีสทิ ธิ องเรยี น อคณะกรรมการวินิจฉัยการเ ดเผย อมลู าวสารของราชการ
ข. นน้ั มสี ิทธิ องเรยี น อคณะกรรมการ อมลู าวสารของราชการ
ค. นัน้ มสี ทิ ธิ องทุก อคณะกรรมการวนิ ิจฉัยการเ ดเผย อมลู าวสารของราชการ
ง. นั้นมสี ิทธอิ ทุ ธร อคณะกรรมการ อมูล าวสารของราชการ

65. คณะกรรมการ องพจิ ารณาใ แ วเสร็จ ภายในกว่ี นั
ก. คณะกรรมการ องพิจารณา ใ แ วเสรจ็ ภายใน 15 วัน
ข. คณะกรรมการ องพิจารณา ใ แ วเสร็จภายใน 30 วัน
ค. คณะกรรมการ องพิจารณา ใ แ วเสร็จภายใน 60 วัน
ง คณะกรรมการ องพิจารณา ใ แ วเสรจ็ ภายใน 90 วัน

66. กรณีที่มเี หตุจำเ น ใ ขยายเวลาออกไปไ รวมเวลาทง้ั หมดแ ว องไ เกินกว่ี นั
ก. ขยายเวลาออกไปไ รวมเวลาทั้งหมดแ ว องไ เกนิ 30 วัน
ข ขยายเวลาออกไปไ รวมเวลาทง้ั หมดแ ว องไ เกนิ 60 วัน
ค. ขยายเวลาออกไปไ รวมเวลาทง้ั หมดแ ว องไ เกิน 90 วัน
ง. ขยายเวลาออกไปไ รวมเวลาทง้ั หมดแ ว องไ เกนิ 120 วนั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ม้ต้ล้ด
่ม้ต้ล้ด
่ม้ต้ล้ด​.
่ม้ต้ล้ด
่ม้ต้ล้ด้ห็ป
้ล้ห้ต
้ล้ห้ต
้ล้ห้ต
้ล้ห้ต
้ล้ห้ต
่ข้ข่ต์ณู้ผ
่ข้ขิป่ต์ข้รู้ผ
่ข้ข่ต้รู้ผ
่ข้ขิป่ต้รู้ผ
้ข้ช่ล้น่ก้ห่ข้ข่ม้ห้ว่ข้ข่ม่น่วู้ผ่ข้ข่ืยู้ผ
้ต
ิป้ห้น้จ่น่ข้ข
้ข้ห้ว้ต่น่ข้ข
์พ่ส้ต่น่ข้ข
้ข่ก้ดิป้ต่ม่ข้ข
้ต
ิป้ห้น้จ่น่ข้ข
้ข้ห้ว้ต่น่ข้ข
์พ่ส้ต่น่ข้ข
้ข่ก้ดิป่ข้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 120
67. อมลู าวสารของราชการ ตาม อใดเ ดเผยมิไ

ก. อมลู าวสารของราชการที่อาจ อใ เกดิ ความเสียหาย อสถาบันพระมหากษตั ริ
ข. อมลู าวสารของราชการที่อาจ อใ เกิดความเสยี หาย อความมนั่ คงของประเทศ
ค. อมลู าวสารของราชการทีอ่ าจ อใ เกดิ การบังคบั ใ กฎหมายเ อมประสิทธภิ าพ
ง อมูล าวสารของราชการท่อี าจ อใ เกดิ อนั ตราย อชีวติ หรือความปลอดภัยของบคุ คล

68. การเ ดเผย อมูล าวสารของราชการใด อาจกระทบถึงประโยช ไ เสยี ของ ใดดำเนินการเ นใด
ก. เ าห าทขี่ องรัฐ แ งใ น้นั เสนอคำคดั านภายในเวลาทก่ี ำหนด
ข. ใ สำนัก าวกรองแ งชาติ แ งใ บคุ คลน้นั เ ดเผย อมลู
ค. เ าห าทท่ี ี่ งเ อง ใ ศาลพิจารณาขอเ ดเผย อมูล
ง. เสนอห วยงานของราชการ ใ แ งคำสั่งเ ดเผย

69. เ าของ อมลู ทีก่ ระทบถึงประโยช ไ เสียเสนอคำคดั าน อเ าห าที่ ตาม อใด
ก. แ งเสนอคำคดั านไ ซงึ่ องไ อยก า 15 วันนบั แ วันท่ไี รบั แ ง
ข. แ งเสนอคำคัด านไ ซ่ึง องไ อยก า 30 วันนบั แ วันทไ่ี รบั แ ง
ค. แ งเสนอคำคัด านไ ซงึ่ องไ อยก า 60 วนั นบั แ วันท่ไี รบั แ ง
ง. แ งเสนอคำคัด านไ ซงึ่ องไ อยก า 120 วนั นับแ วนั ทไี่ รบั แ ง

70. เ าห าท่ีของรัฐ มคี ำสง่ั ไ รบั งคำคดั านของ มปี ระโยช ไ เสยี จะมสี ิทธิ ตาม อใด
ก. น้นั มีสิทธิ องเรียน อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเ ดเผย อมูล าวสารของราชการ
ข. นั้นมสี ิทธิ องเรียน อคณะกรรมการ อมลู าวสารของราชการ
ค. นนั้ มีสิทธิ องทุก อคณะกรรมการวนิ ิจฉัยการเ ดเผย อมูล าวสารของราชการ
ง. น้ันมสี ทิ ธอิ ุทธร อคณะกรรมการ อมูล าวสารของราชการ

71. เ าของ อมูล กระทบถถึงประโยช ไ เสยี จะมีสทิ ธิ ตามระยะเวลาใด
ก. ภายใน 7 วันนับแ วนั ท่ไี รับแ งคำสัง่ นนั้
ข. ภายใน 15 วันนับแ วันท่ไี รบั แ งคำสัง่ นั้น
ค. ภายใน 15 วันนับแ วันทีไ่ รบั แ งคำส่งั นัน้
ง. ภายใน 60 วันนบั แ วันทไ่ี รับแ งคำสง่ั นน้ั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้จ้ด่ต
้จ้ด่ต
้จ้ด่ต
้จ้ด่ต
้ด์นู้ผ้ข้จ
่ข้ข่ต์ณู้ผ
่ข้ขิป่ต์ข้รู้ผ
่ข้ข่ต้รู้ผ
่ข้ขิป่ต้รู้ผ
้ข้ด์นู้ผ้คัฟ่ม้น้จ
้จ้ด่ต่ว้น่ม้ต้ด้ค้จ
้จ้ด่ต่ว้น่ม้ต้ด้ค้จ
้จ้ด่ต่ว้น่ม้ต้ด้ค้จ
้จ้ด่ต่ว้น่ม้ต้ด้ค้จ
้ข้น้จ่ต้ค้ด์น้ข้จ
ิป้จ้ห่น
้ขิป้ห่ืร่ส้น้จ
้ขิป้ห้จ่ห่ข้ห
้คู้ผ้ห้จ้น้จ
่ชู้ผ้ด์น่ข้ขิป
่ต้ห่ก่ข้ข​.
่ืส้ช้ห่ก่ข้ข
่ต้ห่ก่ข้ข
์ย่ต้ห่ก่ข้ข
้ดิป้ข่ข้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 121
72. น อคณะกรรมการ หรอื ห วยงาน ตาม อใด

ก. คณะกรรมการ อมลู าวสารของราชการ
ข. คณะกรรมการวนิ จิ ฉยั การเ ดเผย อมูล าวสารของราชการ
ค. สำนักงานปลดั สำนกั นายกรัฐมนตรี
ง. สำนกั งานคณะกรรมการ อมูล าวสารของราชการ

73. คณะกรรมการตาม อ 72 งเ องใ คณะกรรมการท่มี หี าที่รบั คำอทุ ธร ตาม อใด
ก. ภายใน 3 วัน
ข. ภายใน 7 วัน
ค. ภายใน 15 วัน
ง. ภายใน 30 วัน

74. อมลู าวสาร วนบุคคลท่ีเกีย่ วกบั ตน วนใด ไ ถูก องตามทเี่ นจริงมสี ทิ ธิดำเนินการใ ใครแ ไข อมลู
ก. นคำขอเ นหนงั สือ ใ ห วยงานของรฐั ท่คี วบคมุ ดแู ล อมูล าวสาร
ข. นคำขอเ นหนงั สือ ใ ศาลสง่ั ใ ห วยงานของรฐั ทค่ี วบคุมดแู ล อมลู าวสาร
ค. นคำขอเ นหนงั สอื ใ คณะกรรมการ อมลู าวสารแ ไขเปล่ียนแปลงหรือลบ อมูล าวสาร
ง. นคำขอเ นหนงั สอื ใ คณะกรรมการวินิจฉยั การเ ดเผย อมลู าวสาร

75. หากไ แ ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบ อมลู าวสารใ ตรงตามท่มี ีคำขอ ดำเนนิ การอ างไร
ก. นนั้ มีสิทธิ องเรยี น อคณะกรรมการวินิจฉัยการเ ดเผย อมลู าวสารของราชการ
ข. นน้ั มีสิทธิ องเรยี น อคณะกรรมการ อมูล าวสารของราชการ
ค. น้ันมสี ิทธิ องทุก อคณะกรรมการวินจิ ฉยั การเ ดเผย อมูล าวสารของราชการ
ง. นนั้ มสี ทิ ธิอทุ ธร อคณะกรรมการ อมลู าวสารของราชการ

76. นคำขอ จะมีสทิ ธิตามระยะเวลาใด
ก. ภายใน 7 วันนับแ วันที่ไ รบั แ งคำส่งั น้นั
ข. ภายใน 15 วนั นับแ วันท่ีไ รบั แ งคำส่ังน้นั
ค. ภายใน 30 วันนบั แ วนั ที่ไ รบั แ งคำสัง่ นน้ั
ง. ภายใน 60 วันนบั แ วันท่ไี รับแ งคำส่งั นั้น

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้จ้ด่ต
้จ้ด่ต
้จ้ด่ต
้จ้ด่ต
่ืยู้ผ
่ข้ข่ต์ณู้ผ
่ข้ขิป่ต์ข้รู้ผ
่ข้ข่ต้รู้ผ
่ข้ขิป่ต้รู้ผ
่ย้ห่ข้ข้ก่ม
่ข้ขิป้ห็ป่ืย
่ข้ข้ก่ข้ข้ห็ป่ืย
่ข้ข่น้ห้ห็ป่ืย
่ข้ข่น้ห็ป่ืย
้ข้ก้ห็ป้ต่ม่ส่ส่ข้ข
้ข์ณ้น้ห่ืร่ส้ข
่ข้ข

่ข้ขิป
่ข้ข
้ข่น่ต่ืย
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 122
77. น อคณะกรรมการ หรอื ห วยงาน ตาม อใด

ก. คณะกรรมการ อมูล าวสารของราชการ
ข. คณะกรรมการวินิจฉยั การเ ดเผย อมูล าวสารของราชการ
ค. สำนักงานปลัดสำนกั นายกรฐั มนตรี
ง. สำนกั งานคณะกรรมการ อมูล าวสารของราชการ

78. เ อไ รบั เ องการ งเ อง เ อพิจารณา ภายในก่วี นั
ก. ภายใน 3 วนั
ข. ภายใน 7 วนั
ค. ภายใน 15 วัน
ง. ภายใน 30 วัน

79. อมลู าวสารของราชการห วยงานของรฐั ท่ีไ ประสง จะเก็บรักษาหรืออายุครบกำหนดใ ห วยงานของ
รัฐ งมอบใ แ หอจดหมายเหตุแ งชาติ อใดถูก อง

ก. อมลู าวสารของราชการสถาบนั พระมหากษตั ริ เ อครบ 75
ข. อมลู าวสารของราชการห วยงานของรัฐอาจมคี ำส่งั มใิ เ ดเผย เ อครบ 20
ค. ห วยงานของรฐั เห็น า อมลู าวสารของราชการนน้ั ยงั ไ ควรเ ดเผยโดยมีคำสงั่ ขยายเวลากำกับไ
เ นการเฉพาะรายแ จะกำหนดเกินคราวละ 5 ไ ไ
ง. นขอขยาย อนหมดอายคุ รบเกบ็ 6 เดือน

80. อง คณะบุคคล ในพระราชบญั ญตั ิลูกเสอื มีก่ีคณะ
ก. 2 คณะ
ข. 3 คณะ
ค. 4 คณะ
ง. 5 คณะ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ค
่ก่ืย
้ด่มีป่ต็ป้วิป่ม่ข้ข่ว่น
ีป่ืมิป้ห่น่ข้ข
ีป่ืม์ย่ข้ข
้ต้ข่ห่ก้ห่ส่น้ห์ค่ม่น่ข้ข
่ืพ่ืร่ส่ืร้ด่ืม
่ข้ข

่ข้ขิป
่ข้ข
้ข่น่ต่ืย
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 123
81. อใด ไ ใ อง คณะบุคคล ในพระราชบัญญตั ลิ ูกเสอื

ก. สภาลูกเสอืิ ไทย
ข. คณะกรรมการบรหิ ารลกู เสอื แ งชาติ
ค. คณะกรรมการลูกเสอื เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ง. คณะกรรมการลูกเสืออำเภอ
82. ใดคือ สภานายกของสภาลกู เสือไทย
ก. ทรงคณุ วฒุ ทิ ี่คณะรฐั มนตรีแ งตง้ั
ข. นายกรฐั มนตรี
ค. รัฐมนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ง. รองนายกรฐั มนตรี
83. ใดเ นประธานคณะกรรมการบรหิ ารลกู เสือแ งชาติ
ก. ทรงคุณวฒุ ิ ทคี่ ณะรัฐมนตรแี งตัง้
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ง. รองนายกรัฐมนตรี
84. กรรมการ ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ในพระราชบญั ญตั ิลกู เสือ มวี าระคราวละก่ี
ก. คราวละ 2 ติด อกันเกนิ 2 วาระมิไ
ข. คราวละ 3 ติด อกนั เกนิ 2 วาระมไิ
ค. คราวละ 4 ตดิ อกนั เกิน 2 วาระมไิ
ง. คราวละ 6 ติด อกันเกิน 2 วาระมไิ
85. กรรมการ โดยตำแห งของคณะกรรมการลูกเสือเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษา คอื อใด
ก. นายอำเภอ
ข. อำนวยการสำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษา
ค. ปลดั อำเภอ เ นหัวห าประจำกง่ิ
ง. กำกับการสถานีตำรวจภธู รทกุ อำเภอ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ
้น็ปู้ผ
ู้ผ

้ข่น
้ด่ตีป
้ด่ตีป
้ด่ตีป
้ด่ตีป
ีปู้ผ

่ว

่ตู้ผ
่ห็ปู้ผ

่ว

่ตู้ผ
ู้ผ


่ห

์ค่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 124
86. ตำแห ง บงั คับบญั ชาลูกเสอื มีก่ตี ำแห ง

ก. 6 ตำแห ง
ข. 11 ตำแห ง
ค. 16 ตำแห ง
ง. 18 ตำแห ง
87. ใครดำรงตำแห ง อำนวยการให
ก. ทรงคุณวุฒิ ที่คณะรฐั มนตรแี งต้ัง
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรี าการกระทรวงศึกษาธกิ าร
ง. รฐั มนตรี าการกระทรวงมหาดไทย
88. อใด ไ ใ ตำแห ง บังคบั บญั ชาลูกเสอื ในโรงเรยี น
ก. รอง อำนวยการลูกเสอื โรงเรียน
ข. กำกับก มลกู เสือ
ค. วย อำนวยการลูกเสอิื โรงเรียน
ง. รองนายห ลกู เสือ
89. ตรวจการลกู เสอื มีกี่ลำดบั
ก. 5 ลำดบั
ข. 6 ลำดับ
ค. 9 ลำดับ
ง. 11 ลำดบั
90. รัฐมนตรี าการกระทรวงศึกษาธกิ าร ดำรงตำแห งใดของ ตรวจการลกู เสอื
ก. ตรวจการให พเิ ศษ
ข. ตรวจการให
ค. รอง ตรวจการให
ง. ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแ งชาติ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่หู้ผ
่ญู้ผ
่ญู้ผ
่ญู้ผ
ู้ผ่น่ว
ู้ผ
ู่ม
ู้ผ่ชู้ผ
ุ่ลู้ผ
ู้ผ
ู้ผ่น่ช่ม้ข
่ว
่ว

่ตู้ผ
่ญู้ผ่น
่น
่น
่น
่น
่นู้ผ่น
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 125
91. เหรียญลกู เสือ มกี ่ชี นิด

ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนดิ
ค. 4 ชนดิ
ง. 5 ชนดิ

92. สมชาย ไ รับพระราชทานเหรยี ญลกู เสอื สดุดี ชน้ั ท่ี 1 มาแ วไ อยก า 5 ในการอปุ การคุณกิจการลกู
เสอื มาอ าง อเ อง ควรไ รบั เหรียญลูกเสือ ตาม อใด

ก. สริ งิ าม งรามกรี ติ ลกู เสือสดดุ ี ชั้นพเิ ศษ
ข. เหรยี ญลกู เสอื สรรเสริญ ขั้นที่ 1
ค. เหรยี ญลูกเสอื สดุดี ชั้นที่ 1
ง. เหรียญลกู เสอื ยง่ั ยนื

93. อดุล าอันตราย วยชวี ิตคนถูกรถชน จนตนเองประสบอันตรายทพุ พลภาพ ควรไ รบั เหรยี ญลกู เสือ
ตาม อใด

ก. สิริงาม งรามกรี ติ ลกู เสือสดดุ ี ชัน้ พิเศษ
ข. เหรียญลกู เสอื สรรเสริญ ขั้นท่ี 1
ค. เหรียญลูกเสือสดดุ ี ชน้ั ท่ี 1
ง. เหรยี ญลูกเสือยั่งยืน

94. สุชิน เ น มอี ปุ การคุณ อกจิ การลูกเสอื อทุ ศิ กำลังกาย กำลงั ความคิดใ บังเกดิ คณุ ประโยช ควรไ รบั
เหรียญลกู เสือ ตาม อใด

ก. สิริงาม งรามกีรติ ลูกเสอื สดุดี ชัน้ พเิ ศษ
ข. เหรียญลกู เสอื สรรเสรญิ ขั้นที่ 1
ค. เหรียญลูกเสือสดุดี ชนั้ ที่ 1
ง. เหรยี ญลูกเสือยงั่ ยืน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่นิ่ย
้ข้ด์น้ห่ตู้ผ็ปิ่ย
้ข้ด่ช่ฝ์ยิ่ย
้ข้ด่ืน่ต่ยีป่ว้น่ม้ล้ด

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 126
95. สมบตั ิ ปฏิบัตหิ าท่ี อเ อง วยความอุตสาหะ วริ ิยะ เ นผลดี อกจิ การลูกเสอื เ นเวลา
ไ อยก า 15 ควรไ รบั เหรยี ญลกู เสอื ตาม อใด

ก. สิรงิ าม งรามกรี ติ ลูกเสือสดดุ ี ช้ันพิเศษ
ข. เหรยี ญลกู เสือสรรเสริญ ข้ันที่ 1
ค. เหรียญลกู เสอื สดุดี ช้ันที่ 1
ง. เหรียญลกู เสอื ย่ังยนื

96. เขม็ ลกู เสือ มีก่ชี นดิ
ก. 2 ชนดิ
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนดิ
ง. 5 ชนิด

97. ประชา มจี ิตศรทั ธาบริจาคหรอื ทรัพ สนิ เ อบำรงุ การลูกเสอื ควรไ รบั เข็ม ตาม อใด
ก. เข็มสมนาคณุ
ข. เข็มบำเพ็ญประโยช
ค. เข็มเชิดชเู กียรติ
ง. เข็มทองคำ

98. อภวิ ัฒ บริจาคเงนิ จำนวน 200,000 บาท เ อบำรงุ กิจการลกู เสอื ควรไ รับเข็ม ใน อใด
ก. เข็มสมนาคุณ ช้ันพเิ ศษ
ข. เข็มสมนาคณุ ช้นั ที่ 1
ค. เขม็ สมนาคุณ ชน้ั ที่ 2
ง. เขม็ สมนาคณุ ช้ันที่ 3

99. บุญชัย แ งเค องแบบลกู เสือ ใ คน นเห็น าตนเ นลกู เสอื มโี ทษใน อใด
ก. จำคุกไ เกิน 1 เดอื น ปรบั ไ เกิน 1,000 บาท หรอื ท้ังจำท้งั ปรับ
ข. จำคกุ ไ เกนิ 3 เดือน ปรับไ เกนิ 5,000 บาท หรือทง้ั จำท้ังปรับ
ค. จำคกุ ไ เกิน 6 เดอื น ปรบั ไ เกนิ 60,000 บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ง. จำคุกไ เกิน 1 เดอื น ปรับไ เกนิ 10,000 บาท หรอื ทง้ั จำทง้ั ปรับ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ม่ม
่ม่ม
่ม่ม
่ม่ม
้ข็ป่ว่ือ้ห่ืร่ต
้ข้ด่ืพ์น


์น

้ข้ด่ืพ์ย
ิ่ย
้ข้ดีป่ว้น่ม
็ป่ต็ป้ด่ืน่ต้น
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 127
100. ใด ปลอมเขม็ สมนาคณุ หรือเข็มลูกเสอื บำเพ็ญประโยช มโี ทษตาม อใด

ก. จำคกุ ไ เกนิ 1 เดือน ปรบั ไ เกนิ 1,000 บาท หรือทัง้ จำท้ังปรบั
ข. จำคกุ ไ เกิน 3 เดือน ปรบั ไ เกนิ 5,000 บาท หรือทัง้ จำทง้ั ปรับ
ค. จำคกุ ไ เกิน 6 เดือน ปรับไ เกนิ 60,000 บาท หรอื ท้งั จำทงั้ ปรับ
ง. จำคกุ ไ เกนิ 1 เดอื น ปรบั ไ เกนิ 10,000 บาท หรอื ท้ังจำท้ังปรับ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ม่ม
่ม่ม
่ม่ม
่ม่ม
้ข์นู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 128

เฉลย อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” ชดุ ท่ี 17

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย
1 ง 21 ข 41 ค 61 ก 81 ง
2 ก 22 ค 42 ก 62 ง 82 ข
3 ง 23 ง 43 ข 63 ง 83 ค
4 ง 24 ง 44 ง 64 ข 84 ค
5 ข 25 ข 45 ค 65 ข 85 ง
6 ง 26 ก 46 ข 66 ข 86 ค
7 ง 27 ก 47 ง 67 ก 87 ค
8 ค 28 ค 48 ข 68 ก 88 ค
9 ง 29 ง 49 ก 69 ก 89 ง
10 ง 30 ง 50 ง 70 ค 90 ข
11 ก 31 ง 51 ก 71 ข 91 ค
12 ก 32 ง 52 ค 72 ก 92 ก
13 ง 33 ก 53 ข 73 ข 93 ข
14 ข 34 ก 54 ค 74 ก 94 ค
15 ก 35 ง 55 ค 75 ค 95 ง
16 ง 36 ง 56 ข 76 ค 96 ก
17 ง 37 ก 57 ก 77 ก 97 ก
18 ง 38 ข 58 ค 78 ข 98 ข
19 ค 39 ก 59 ข 79 ง 99 ก
20 ง 40 ค 60 ก 80 ค 100 ง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 129

อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” ชดุ ที่ 18

1. ขอบ ายงานใน อใดไ อ ในงานวิชาการของโรงเรียน
ก. การวจิ ัยเ อพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา
ข. การพฒั นาระบบประกนั คุณภาพภายในโรงเรยี น
ค. การ งเสริมประสานงานการศกึ ษาในระบบ นอกระบบและตามอธั ยาศยั
ง. การ งเสริมและสนบั สนุนงานวิชาการแ บคุ คล ครอบครัว อง กรและสถาบนั นทีจ่ ัดการศกึ ษา

2. หลักสูตรปฐมวยั พทุ ธศกั ราช 2560 ใ พฒั นาเด็กตาม อใด
ก. แรกเกดิ ถึง 5
ข. แรกเกดิ ถึง 6
ค. เริม่ ปฏิสนธิถึง 5
ง. เริ่มปฏสิ นธิถึง 6

3. อใดเ นวตั ถปุ ระสง สำคัญทีส่ ดุ ของการจดั ทำหลกั สตู รสถานศึกษาเ อแ ญหาการศกึ ษาระดบั ชาติ
ก. พฒั นา เรยี นใ เรียน อ างมคี วามสุข
ข. พัฒนา เรียนใ เ นบุคคลแ งการเรยี น
ค. พัฒนา เรยี นใ มคี วามคิดอ างมเี หตุผล
ง. พฒั นา เรยี นใ มจี ติ สาธารณะจิตบริการ

4. ลกั ษณะสำคญั ของหลักสตู รสถานศกึ ษาที่มีคณุ ภาพควรเ นอ างไร
ก. มกี ารระดมความคดิ จาก เชี่ยวชาญเฉพาะ
ข. สอดค องกบั หลักสูตรการศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน
ค. มีเอกลักษ โดดเ นเ อส างจุดขายแ โรงเรยี น
ง. มี มือถอื แนวทางในการปฏบิ ตั เิ อ าย อการนำไปใ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
้ช่ต่ง่ืพู่ค
่ก้ร่ืพ่ด์ณ
้ล
ู้ผ
่ย็ป
้หู้ผ
่ย้หู้ผ
ู้ร่ห็ป้หู้ผ
่ยู้ร้หู้ผ
ัป้ก่ืพ์ค็ป้ข
ีป
ีป
ีป
ีป
้ข้ช
่ือ์ค่ก่ส
่ส

่ืพ
ู่ย่ม้ข่ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 130

5. การพัฒนาหลักสตู รในระดับใด ท่เี นความ องการความถนดั และความ องการจดุ ประสง เน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียน ท่ีสอดค องกบั สติ ญญาและความสนใจของ เรียน

ก. ระดับชัน้ เรยี น
ข. ระดับโรงเรยี น
ค. ระดบั องถิน่
ง. ระดบั ชาติ

6. รอง ผอ.รร.ไ รับมอบหมายใ นำคณะครพู ฒั นาหลกั สูตรสถานศกึ ษา ขั้นตอนแรกท่ีจะดำเนินการคอื อใด
ก. ศกึ ษา มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ข. วเิ คราะ สภาพ จจบุ ัน ญหาและความ องการของ ปกครอง
ค. แ งต้งั คณะกรรมการศกึ ษาสภาพการใ หลักสตู ร จจบุ นั
ง. เสนอ อำนวยการโรงเรยี นใ แ งตง้ั คณะทำงาน

7. อใดเรียงโครงส างของหลักสูตรไ ถกู อง
ก. วิสัยทศั หลกั การ จุดหมาย คณุ ลักษณะอนั พึงประสง สมรรถนะสำคญั ของ เรียน
ข. วิสัยทศั จุดหมาย หลกั การ คุณลักษณะอันพึงประสง สมรรถนะสำคญั ของ เรยี น
ค. วิสัยทศั จุดหมายหลกั การ สมรรถนะสำคัญของ เรียน คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสง
ง. วิสัยทัศ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคญั ของ เรียน คุณลกั ษณะอันพงึ ประสง

8. วิสยั ทัศ ของหลกั สูตรแกนกลางข้นั พน้ื ฐาน พ.ศ. 2551 งเ น เรียนตามความเ อใน อใด
ก. เรยี นทุกคนมคี วามสมดลุ ท้งั างกาย ความ และคณุ ธรรม
ข. เรยี นทกุ คนมีจิตสำนึกในการเ นพลเมืองไทย และพลเมอื งโลก
ค. เรยี นทกุ คนสามารถเรียน และพฒั นาตนเองไ
ง. เรยี นทกุ คนมคี วาม มีทักษะพ้ืนฐาน

9. อใด ไ ใ หลกั การ ของหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน พุทธศกั ราช 2551
ก. เ นหลักสตู รการศกึ ษาทีส่ นองการกระจายอำนาจ ใ สงั คมมี วน วมในการจดั การศึกษา
ข. เ นหลักสูตรการศึกษาท่โี ครงส างยืดห นทัง้ านสาระการเรยี น เวลา การจัดการเรยี น
ค. เ นหลกั สูตรการศกึ ษาเ อปวงชนทป่ี ระชาชนทุคนมโี อกาสไ รบั การศกึ ษาอ างเสมอภาคและมคี ณุ ภาพ
ง. เ นหลักสตู รท่ี งเสรมิ คุณธรรมจริยธรรมและ าทีพ่ ึงประสง เหน็ คุณ าของตนเองมีวินยั ในตนเอง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ค์ค่ค่ส็ป
่ย้ด่ืพ็ป
ู้รู้ร้ดุ่ย้ร็ป
่ร่ส้ห็ป
่ช่ม้ข
ู้รู้ผ
้ดู้รู้ผ
็ปู้ผ
ู้ร่รู้ผ
้ข่ืชู้ผ้นุ่ม์น
์คู้ผ์น
์คู้ผ์น
ู้ผ์ค์น
ู้ผ์ค์น
้ต้ด้ร้ข
่ต้หู้ผ
ัป้ช่ต
ู้ผ้ตัปัป์ห
ู่ค
้ข้ห้ด

้ท


ู้ผัป้ลู้ร์ค้ต้ต้น
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 131
10. อใด ไ ใ ด งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน

ก. มจี ิตสำนกึ ในการอนรุ ัก วัฒนธรรมและภูมิ ญหาไทย
ข. มจี ติ สำนึกในความเ นพลเมอื งไทยและพลโลก
ค. เ นหลักสตู รที่สนอง อการกระจายอำนาจ
ง. มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทดี่ ี

11. สมรรถนะสำคัญของ เรยี นตามหลกั สตู รแกนกลาง อใดไ ถูก อง
ก. ความสามารถในการ อสาร
ข. ความสามารถในการคดิ เคราะ
ค. ความสามารถในการแ ญหา
ง. ความสามารถในการใ ทักษะชีวิต

12. ตัวช้วี ัดช้นั เ นเ าหมายในการพัฒนา เรยี นในระดบั ใด
ก. ม.1 ถึง ม. 3
ข. ป.1 ถงึ ม. 3
ค. ม.4 ถึง ม. 6
ง. ม.1 ถงึ ม. 6

13. สาระการเรยี น ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบ วยอะไร าง
ก. อง ความ ทักษะและขบวนการ
ข. คณุ ธรรม จริยธรรมและอง ความ
ค. ทักษะ กระบวนการและวามรอบ
ง. อง ความ ทักษะและคณุ ลกั ษณะหรอื านยิ ม

14. เ าหมายสำคญั ของการพฒั นาคุณภาพ เรียนคือ อใด
ก. ตัวช้วี ดั
ข. มาตรฐานการเรียน
ค. สาระการเรยี น
ง. คุณลักษณะอนั พงึ ประสง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ค
ู้ร
ู้ร

้ขู้ผ้ป
่คู้ร์ค
ู้ร
ู้ร์ค
ู้ร์ค
้บ้ดู้ร
ู้ผ้ป็ปีป
้ช
ัป้ก
์ห
่ืส
้ต่ม้ขู้ผ

่ต็ป
็ป
ัป์ษ
ุ่ม่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 132
15. โครงส างเวลาเรยี นระดบั ประถมศึกษา อใดไ ถูก อง

ก. เวลาเรียนรวมทั้งหมดใ สถานศึกษากำหนด
ข. เวลาเรยี นรายวชิ าพ้นื ฐานรวม 880 ชว่ั โมง/
ค. ป.1-3 ใ จดั การเรยี นการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 200 ช่ัวโมง/
ง. ระดบั ประถมศึกษาใ จดั เวลาเรยี นพื้นฐานสำหรับสาระประวตั ศิ าสต 40 ชัว่ โมง/

16. คำสั่งสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน ท่ี 922/2561 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561
กำหนดเวลาเรยี นรวมรายวชิ าพนื้ ฐาน ระดับมัธยมศกึ ษาตอน นไ ก่ชี วั่ โมง

ก. 800 ช่ัวโมง
ข. 840 ชั่วโมง
ค. 860 ช่ัวโมง
ง. 880 ช่ัวโมง

17. การปรบั ปรุงโครงส างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551
ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ใ จดั เวลาเรียนพ้นื ฐานสำหรับสาระประวตั ศิ าสต รวม 3 จำนวนกชี่ ่ัวโมง

ก. 40 ชว่ั โมง
ข. 60 ช่ัวโมง
ค. 80 ช่ัวโมง
ง. 120 ชั่วโมง

18. เ อนไขและระยะเวลาการใ มาตรฐานการเรยี น (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ. 2560) สำหรบั ชนั้ ประถมศกึ ษา
กำหนดใ ใ ครบทกุ ชัน้ ใน การศึกษาใด

ก. การศึกษา 2560
ข. การศึกษา 2561
ค. การศกึ ษา 2562
ง. การศกึ ษา 2563

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป้ช้หู้ร้ช่ืง
ีป์ร้ห
้ร
้ว้ต

ีป์ร้ห
ีป้ห
ีป
้ห
้ต่ม้ข้ร
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 133
19. ใครเ น กำหนดระเบียบ า วยการวดั และประเมินผลการเรยี นของสถานศึกษา

ก. คณะครูวชิ าการโรงเรยี น
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน
ค. คณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน
ง. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศกึ ษา

20. การปรบั ปรงุ โครงส างเวลาเรียนในระดบั ประถมศกึ ษา อใดก าวไ ถูก อง
ก. เวลาเวลาเรยี นพืน้ ฐานสาระประวัตศิ าสต 40 ชว่ั โมง อ
ข. เวลาเรยี นพนื้ ฐานรวม 840 ชวั่ โมง อ
ค. กิจกรรมพฒั นา เรยี น 120 ชว่ั โมง อ
ง. รายวิชาเพ่ิมเติมรวม 40 ช่ัวโมง อ

21. พฤตกิ รรมใดทค่ี รูปฏบิ ัตไิ ถกู องตามระเบยี บการวดั และประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษา
ขน้ั พืน้ ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551

ก. ประเมินใ 0 สำหรบั นกั เรยี นทีเ่ า วมกิจกรรมพฒั นาชมุ ชนไ ครบตามท่ีกำหนด
ข. ประเมินคุณลักษณะอนั พึงประสง ของนกั เรียนทมี่ พี ฤตกิ รรมทีโ่ รงเรยี นกำหนดไ ใ ไ เกรด 3
ค. นกั เรียนท่ไี “ร” วชิ าพลศึกษาครูใ ไปดำเนินการแ ไข ญหาจบแ วเสรจ็ เ อประเมินผลการ
เรยี นแ วใ ไ เกรด 2
ง. นกั เรยี นท่มี เี วลาเรยี นเพียง อยละ 75 ของเวลาเรยี นทั้งหมดในวิชานนั้ มอบหมายงานใ ทำ
เพม่ิ เติมจงึ มเี วลาเรยี นครบ และทำการวัดผล ไ รับผลการประเมินเ นเกรด 2

22. านคดิ าครูคนใดแสดงใ เห็น ามีการจัดกระบวนการเรยี น โดยเ น เรยี นเ นสำคัญ
ก. ครมู ายาจัดทำบทเรยี นสำเรจ็ รปู ใ เรียนไ เรยี น วยตนเอง
ข. ครสู มศรผี ลิต อการสอนโดยคำนึงถึงความแตก างของ เรยี น
ค. ครสู มหมายใ เรียนเสนอแนะการจัดกจิ กรรมการเรียน ในบทเรยี นคณติ ศาสต
ง. ครดู ารากำหนดเกณ การวัดผลและประเมินผลโดยพจิ ารณาจากความสามารถของ เรยี น

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ์ฑ
์รู้รู้ผ้ห
ู้ผ่ต่ืส
้ดู้ร้ดู้ผ้ห
็ปู้ผ้นู้ร่ว้ห่ว่ท
็ป้ด ้ห้ร
้ด้ห้ล ่ืม้ลัป้ก้ห้ด
้ด้ห้ว์ค
่ม่ร้ข้ห

้ต้ด
ีป่ต
ีป่ตู้ผ
ีป่ต
ีป่ต์ร
้ต่ม่ล้ข้ร
้ด่วู้ผ็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 134

23. “การจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนทค่ี รูจดั บรรยากาศสภาพแวด อมทางบวกใ กับ เรียนในการสอนวชิ า
สังคมศกึ ษา เ องประวัติศาสต ไทย” เ น อความใดของการบริหารหลกั สูตร

ก. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ข. การนิเทศ ติดตามผลการใ หลักสตู ร
ค. การดำเนินการบริหารการใ หลักสตู ร
ง. การวางแผนดำเนนิ การใ หลักสตู ร

24. “สองคนเดนิ ตาม อง คนหนง่ึ มองเหน็ โคลนตม คนหน่ึงตาแหลมคมมองเห็นดาวอันแพรวแพรว” จาก
อความสอดค องกับหลกั การจดั กระบวนการเรยี น โดยเ น เรียนเ นสำคัญ านใด

ก. การพัฒนาสติ ญญาความสามารถของ เรียน
ข. การคำนึงถงึ ความแตก างของ เรยี น
ค. การคำนงึ ถงึ ความหลากหลายในวธิ กี ารปฏบิ ัติ
ง. การกำหนดวสิ ัยทศั ของ เรียน

25. จากคำก าว “ไ ใ เราพิชิตภเู ขา แ เราพชิ ติ ใจตวั เอง างหาก” งเสริมใ ครนู ำไปใ ยกตวั อ างประกอบ
การจัดกจิ กรรมการเรียนเ องใด

ก. ความ งมั่น
ข. การพง่ึ ตนเอง
ค. ความโดดเ น
ง. ความก าหาญ

26. อใด ไ ใ บทบาทห าทขี่ อง บริหารสถานศึกษา
ก. อนมุ ตั ิผลการประเมินรายภาค
ข. ตัดสนิ การเรยี นซำ้ ชั้นของนกั เรียน
ค. กำกับติดตามใ การดำเนนิ การวัดและประเมินผลของ เรียน บรรลเุ าหมาย
ง. ใ ความเหน็ ชอบระเบียบ า วยการวัดและประเมนิ ผลการเรียน ของสถานศึกษา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ร้ด่ว้ห
้ปู้รู้ผ้ห


ู้ผ้น่ช่ม้ข
้ล
่ด

ุ่ม
่ืร่ย้ช้ห่ส่ต่ต่ช่ม่ล
ู้ผ์น

ู้ผ่ต
ู้ผัป
้ด็ปู้ผ้นู้ร้ล้ข่ช
้ช
้ช
้ช

้ข็ป์ร่ืรู้ผ้ห้ล
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 135

27. กรณีทนี่ ักเรียนมี ญหาการเรยี น า ไ ทันเ อน หาก านเ นรอง อำนวยการโรงเรยี นควร งเสรมิ ใ ครูใ
นวตั กรรมใดเ อแ ญหาดงั ก าว

ก. บทเรยี นสำเรจ็ รูป
ข. การเรยี นทางไกล
ค. วีดีทัศ เ อการเรียน
ง. ใ คอมพิวเตอ วยสอน

28. อใด ไ ใ ประโยช ของเทคโนโลยีเ อการบริหารการศึกษา
ก. สะดวกรวดเรว็ และมคี ุณภาพ
ข. ส างสรร ผลงานให ๆ ทางการบรหิ ารการศึกษา
ค. อสารและการประสานงานใ การดำเนินงานราบ น
ง. งเสริมสังคมและประเทศใ เกิดความม่ันคงมเี สถียรภาพ

29. อใด ไ ใ ลกั ษณะของครูในศตวรรษที่ 21
ก. ครูสอนผลติ อส่งิ ประดษิ ตาม YouTube
ข. ครมู อบหมายใ นักเรยี น งงาน าน e-Mail ตลอดภาคเรยี น
ค. ครสู อนแบบเ นการมีปฏสิ มั พนั โดยใ องเรียน Smart Classroom
ง. ครสู อนแบบบรรยายใน องเรียน Virtual Classroom โดยไ ใ แผนการสอน

30. พฤติกรรม บรหิ ารสถานศกึ ษาใน อใดทีไ่ ใ เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
ก. ประพฤตติ น ารัก เ นทไี่ วางใจและสนทิ สนมชวนใ เ าไปไปปรึกษาไ ถาม
ข. ประพฤติตนสมควรแ ฐานะใ เกิดความ สึกอบ นใจ เ นท่ีพึ่งไ และปลอดภัย
ค. มวี าทศิล สามารถพดู จาไ ไพเราะจับใจและจูงใจใ คนปฏบิ ัติตาม
ง. มีความอดทน อ อยคำ สามารถ งคำวิพาก วจิ าร ไ

31. คณะกรรมการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่กี ารศึกษาหรอื ก.ต.ป.น.
เขตพ้ืนท่กี ารศึกษา มจี ำนวนเ าใด

ก. จำนวนเ าคน
ข. จำนวนสิบสามคน
ค. จำนวนสิบสี่คน
ง. จำนวนสิบ าคน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ห


้ก
่ท
้ด์ณ์ษัฟ้ถ่ต
้ห้ด์ป
้ด็ปุ่อู้ร้ห่ก
่ต้ข้ห้ว็ป่น
้ช่ม้ขู้ผ
้ช่ม้ห
้ห้ช์ธ้น
่ผ่ส้ห
์ฐ่ืส
่ช่ม้ข
้ห่ส
่ืร้ห่ืส
่ม์ค้ร

่ืพ์น่ช่ม้ข
่ช์ร้ช
ู้ร่ืพ์น


่ลัป้ก่ืพ้ช้ห่สู้ผ็ป่ท่ืพ่ม้ชัป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 136

32. การนเิ ทศภายในเ นบทบาทสำคัญของ อำนวยการโรงเรียนที่ องดำเนินการเ อใ การบริหารจัดการ
ศึกษามปี ระสิทธิภาพ านคดิ า อใดเ นเ าหมายสูงสุดของการนเิ ทศภายใน

ก. บุคลากรปฏิบตั งิ านโดยไ องมนี ิเทศ
ข. บคุ ลากรเห็นความสำคญั ของการนเิ ทศ
ค. บคุ ลากรในโรงเรียนนเิ ทศกันเองไ
ง. การนิเทศเ นไปอ าง อเ อง

33. การนิเทศการศกึ ษา องใ คุณธรรมใน อใดมากทส่ี ุดในการดำเนินการนิเทศ
ก. สังคหวตั ถุ 4
ข. พรหมวหิ าร 4
ค. สปั ปุริสธรรม 7
ง. กัลยาณมิตรธรรม 7

34. การกระทำใดของ บรหิ ารสถานศึกษา เ นการ งเสริมใ เรยี นเรยี นไ ตามอัธยาศยั
ก. จดั ทำ องสมุดประชาชนและศนู อมลู ชมุ ชน
ข. ประชาสัมพนั การจดั งานประเพณลี อยกระทง
ค. วมมือกบั บรษิ ทั อการเรยี นการสอนเ อนำมาใ ในการจดั งานชุมชน
ง. ระดมทรพั ยากรจากชุมชนมาใ ในการส างศูน เทคโนโลยเี อการศกึ ษา

35. การจัดการศกึ ษาโดยใ โฮมสคลู หรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เ นการจัดการศกึ ษาในรปู แบบใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศกึ ษาตามอธั ยาศยั
ง. ผสมผสานระห างนอกระบบและตามอัธยาศยั

36. อใดก าวถงึ การจดั การศกึ ษาแบบ STEM ไ ถูก องทส่ี ุด
ก. การจดั การศกึ ษาแบบบูรณาการ
ข. การจดั การศึกษาท่ีเ นสงิ่ แวด อม
ค. การจัดการศึกษาสำหรบั มีความสามารถพเิ ศษ
ง. การจัดการศกึ ษามี นแบบมาจากประเทศอังกฤษ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ต
ู้ผ
้ล้น

้ต้ด่ล้ข
่ว็ป้ช
่ืพ์ย้ร้ช
้ช่ืพ่ืส่ร
์ธ
้ข์ย้ห
้ดู้ผ้ห่ส็ปู้ผ
้ข้ช้ต
่ืน่ต่ย็ป
้ด

้ต่ม
้ป็ป้ข่ว่ท้ห่ืพ้ตู้ผ็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 137

37. มาตรฐานการศกึ ษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร สบื เ องจากที่มีการประกาศใ กฎกระทรวงการ
ประกนั คุณภาพการศกึ ษา พ.ศ. 2561 อใดไ ถูก อง

ก. มาตรฐานการศกึ ษา ระดับปฐมวัย
ข. มาตรฐานการศึกษา ระดบั การศกึ ษาอุดมศกึ ษา
ค. มาตรฐานการศึกษา ระดบั การศกึ ษาข้นั พื้นฐาน
ง. มาตรฐานการศกึ ษา ระดบั การศกึ ษาข้นั พนื้ ฐานศูน การศกึ ษาพเิ ศษ

38. อใด ไ ใ มาตรฐานการศกึ ษา ระดบั การศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2561
ก. คณุ ภาพของ เรียน
ข. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ค. กระบวนการประกนั คุณภาพภายใน
ง. กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ น เรยี นเ นสำคัญ

39. อใดคอื กระบวนการประกันคุณภาพการศกึ ษาท่ถี ูก อง
ก. การประเมินคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ประกนั คณุ ภาพ
ข. การประเมนิ คณุ ภาพ ตรวจสอบคณุ ภาพ การพฒั นาคณุ ภาพ
ค. การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ การประเมนิ คุณภาพ
ง. การควบคมุ คณุ ภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การพฒั นาคุณภาพ

40. การประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 กำหนดใ สถานศกึ ษาและแ งดำเนนิ
การในเ องใดหลังจากการจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษาแ ว

ก. ทำแผนพฒั นาการจดั การศึกษา
ข. ทำแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำ
ค. ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึ ษา
ง. จดั งรายงานผลการประเมนิ ตนเอง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ส

ีป

้ล่ืร่ห้ห
้ต้ข
็ปู้ผ้น


ู้ผ
่ช่ม้ข
์ย้ต่ม้ข้ช่ืน
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 138

41. หาก านไปรบั ตำแห งรอง อำนวยการโรงเรยี นให จะไปศกึ ษาเอกสารใดของโรงเรยี นเ อใ เ าใจถงึ
สภาพของโรงเรยี นทจ่ี ะไปดำรงตำแห งใดมากทส่ี ดุ านจะไปศกึ ษาเอกสารใด อน

ก. แผนปฏิบตั ิการประจำ
ข. แผนกลยุท ของโรงเรยี น
ค. สมุดบนั ทึกการตรวจราชการ
ง. รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี น

42. อใดเ นไ ใ หลกั การสำคัญในการดำเนนิ การประกันคณุ ภาพการศึกษา
ก. การกระจายอำนาจ (Decentralization)
ข. การเ ดโอกาสการมี วน วมในการทำงาน (Participation)
ค. การแสดงภาระรับผิดชอบทีต่ รวจสอบไ (Accountability)
ง. การท่สี ถานศกึ ษาและคณะกรรมการสถานศกึ ษา วมกันกำหนดเ าหมาย (Goal)

43. กฎกระทรวง การประกันคณุ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดใ สถานศกึ ษา องดำเนินการตาม อใด
อนที่จะมกี ารจัดทำแผนพฒั นาการศกึ ษาของสถานศกึ ษา

ก. งรายงานผลการประเมินตนเอง
ข. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ค. จัดระบบสารสนเทศเ อการบริหารและจดั การศึกษา
ง. กำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

44. จาก อเ องงานวจิ ยั “การเปรยี บเทียบผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาไทย ของนกั เรยี นช้ัน ม.1 โดยใ
บทเรยี นสำเร็จรปู และแบบธรรมดามผี ล างกันหรอื ไ ” อใดเ นตัวแปรอิสระ (ตวั แปร น) ในการวจิ ยั

ก. วธิ กี ารสอน
ข. วิธีการสอนแบบปกติ
ค. ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน
ง. การเรียนพิเศษของนักเรยี น

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ต็ป้ข่ม่ต้ช่ืร่ืช

่ืพ

่ส
่ก้ข้ต้ห
้ป่ร
้ด
่ร่สิป

่ช่ม็ป้ข


์ธ
ีป
่ก่ท่น้ข้ห่ืพ่มู้ผ่น่ท
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 139
45. อใดคอื ความหมายของการวจิ ยั (Research)

ก. การวิเคราะ อมลู เ อใ ไ ความจริง
ข. การ นค าและรวบรวมผลการทดลอง
ค. การศึกษาและรายงานผลการ นค า
ง. กระบวนการหาความ ความจรงิ ท่เี อถือไ

46. า องการนำเอาผลการวิจยั มาใ ในการแ ญหาการบริหารงานในโรงเรียน านควรใ การวิจยั ใน อใด
ก. การวิจัยเชงิ ประวัติศาสต (Historical research)
ข. การวจิ ัยเชงิ พรรณนา (Descriptive research)
ค. การวจิ ยั เชิงทดลอง (Experimental research)
ง. การวจิ ยั เชิงปฏิบัตกิ าร (Action research)

47. อใดหมายถงึ สมมุตกิ ารวิจยั
ก. ทฤษฎีทใี่ ในการวิจัย
ข. ส่งิ ท่สี นจะศึกษาวิจัย
ค. การคาดคะเนผลการวิจัย
ง. ก ม ใ อมูลการวิจยั

48. อใดเ นตัว งชี้คุณภาพของงานวจิ ยั
ก. ความถูก อง
ข. ความเ อม่นั
ค. ความเ นปรนยั
ง. ความตรงภายใน

49. เกณ ความยากพอเหมาะ ควรมี าความยากเ าใด
ก. 0.01-1.00
ข. 0.20-1.00
ค. 0.01-0.80
ง. 0.20-0.80

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ท่ค์ฑ

็ป
่ืช
้ต
่บ็ป้ข
้ข้หู้ผุ่ล


้ช
้ข์ร
้ข้ช่ทัป้ก้ช้ต้ถ
้ด่ืชู้ร
้ว้ค
้ว้ค
้ด้ห่ืพ้ข์ห
้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 140
50. อใด ไ ใ นวตั กรรมทเ่ี กิดจากความแตก างระห างบคุ คล (Individual Different)

ก. บทเรียนสำเร็จรูป
ข. การสอนเ นคณะ
ค. ชดุ การเรียนการสอน
ง. คอมพวิ เตอ วยสอน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ช์ร

็ป

่ว่ต่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 141

เฉลย อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” ชุดท่ี 18

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย
1 ค 11 ข 21 ค 31 ก 41 ง
2 ข 12 ข 22 ค 32 ค 42 ง
3 ค 13 ง 23 ค 33 ง 43 ข
4 ข 14 ข 24 ข 34 ก 44 ก
5 ก 15 ข 25 ก 35 ง 45 ง
6 ง 16 ง 26 ง 36 ก 46 ง
7 ง 17 ค 27 ก 37 ข 47 ค
8 ค 18 ง 28 ง 38 ค 48 ค
9 ง 19 ง 29 ง 39 ค 49 ง
10 ค 20 ง 30 ค 40 ก 50 ค

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 142

อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” ชดุ ท่ี 19

1. อใด ไ ใ การเรยี งลำดับอาวุโสของ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา
ก. เงนิ เดือน
ข. วิทยฐานะ
ค. อายุการทำงาน
ง. เค องราชอิสรยิ าภร

2. การบริหารงานบคุ คลของไทยใน จจุบนั ไ รบั วิวฒั นาการมาจากระบบใด
ก. ระบบคณุ ธรรม
ข. ระบบอุปถมั
ค. ระบบราชการ
ง. ระบบศักดนิ า-บรรดาศกั ด์ิ

3. เกณ มาตรฐานอัตรากำลงั กำหนดใ โรงเรยี นขนาดเล็กท่มี ีนกั เรยี นจำนวน 100 คน จะมีอัตรากำลงั
าราชการครสู ายงานการสอนไ จำนวนเ าใด

ก. จำนวน 4 คน
ข. จำนวน 5 คน
ค. จำนวน 6 คน
ง. จำนวน 7 คน
4. การจัดช้ันเรยี นตามเกณ มาตรฐานอัตรากำลงั นกั เรียน อ อง ระดับมธั ยมศึกษา อใดถกู อง
ก. 20 : 1
ข. 25 : 1
ค. 30 : 1
ง. 40 : 1

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
้ต้ข้ห่ต์ฑ
่ท้ด้ข้ห์ฑ


์ภ

้ดัป
์ณ่ืร้ข่ช่ม้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 143

5. โรงเรยี นแ งหนง่ึ มีนกั เรียน 750 คน ไ มี ดำรงตำแห งรอง อำนวยการโรงเรยี น อำนวยการโรงเรียน
จะสามารถแ งต้งั วย อำนวยการโรงเรียนไ กี่คน

ก. แ งตั้งไ 1 คน
ข. แ งตั้งไ 2 คน
ค. แ งตง้ั ไ 3 คน
ง. แ งตัง้ ไ 4 คน

6. พนักงานราชการ ตำแห ง สอนในโรงเรียน สงั กดั สพฐ. มสี ญั ญา างคราวละกี่
ก. สญั ญา างไ เกิน 4
ข. สัญญา าง 4
ค. สัญญา าง 3
ง. สัญญา าง 2

7. อำนวยการโรงเรียนแ งหน่งึ ายทำใ ตำแห ง างลง ไ มีรอง อำนวยการโรงเรยี น านคดิ าใครควร
เ น ทำห าที่บริหารโรงเรยี นแ งน้ี

ก. ใ ครอู าวโุ สเ น รกั ษาการในตำแห ง
ข. ครใู นโรงเรียนทกุ คน วมกนั เลือกรอง อำนวยการคนใดคนหนึง่ ใ รักษาการในตำแห ง
ค. ครูคนใดคนหน่ึงเ น รกั ษาการในตำแห ง อำนวยการโรงเรยี น
ง. ครูที่ศึกษาธิการจงั หวัดแ งตง้ั ใ รกั ษาการในตำแห ง อำนวยการโรงเรยี น

8. การพฒั นาบุคลากรเ อพัฒนาการปฏิบตั ิงาน การดำเนินการในรูปแบบใดมคี วามเหมาะสมมากท่สี ดุ
ก. การศึกษาหาความ วยตนเอง
ข. การพัฒนาโดยการ กอบรม
ค. พฒั นาการทำงานในห าท่ี
ง. การพัฒนารปู แบบงานทำงาน

9. การเตรียมความพ อมและพัฒนาอ างเ มในตำแห งครู วย อใดไ ถกู อง
ก. อำนวยการโรงเรียนเ น แ งต้งั คณะกรรมการ
ข. ระยะเวลาการเตรยี มความพ อมเ นเวลา 2
ค. องประเมินทุก 6 เดือน รวม 4 ครัง้
ง. คณะกรรมการประเมินรวม 3 คน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

้ต
ีป็ป้ร
่ตู้ผ็ปู้ผ
้ต่ม้ข่ชู้ผ่น้ข่ย้ร

้น
ึฝ
้ดู้ร
่ืพ
ู้ผ่น้ห่ต
ู้ผ่นู้ผ็ป
่น้หู้ผ่ร
่นู้ผ็ป้ห
่ห้นู้ผ็ป่ว่ทู้ผ่ม่ว่น้ห้ย่หู้ผ
ีป้จ
ีป้จ
ีป้จ
ีป่ม้จ
ีป้จู้ผ่น
้ด่ต
้ด่ต
้ด่ต
้ด่ต
้ดู้ผ่ชู้ผ่ตู้ผู้ผ่นู้ผ่ม่ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 144

10. อใด ไ ใ สมรรถนะหลัก (Core competency) ของ บรหิ ารสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ก. การพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากร
ข.การ งผลสมั ฤทธิ์
ค. การทำงานเ นทีม
ง. การบริการทีด่ ี

11. การประเมนิ ประสิทธภิ าพและประสทิ ธิผลการปฏบิ ตั งิ านของ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
เ อประกอบการพิจารณาเ อนเงนิ เดอื น ไ คะแนนรวม 76 ถือ ามีผลการประเมนิ ระดบั ใด

ก. ดเี ยยี่ ม
ข. ดีเ น
ค. ดีมาก
ง. ดี

12. การขอพระราชทานเหรยี ญจกั รพรรดมิ าลา (ร.จ.พ.) มีสิทธิ์ขอพระราชทานจะ องเ น ทร่ี บั ราชการมา
วยดมี รี ะยะเวลาเ าใด

ก. ครบ 20
ข. ครบ 25
ค. ครบ 20 บรบิ รู
ง. ครบ 25 บรบิ รู

13. อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจอนญุ าตการลา วนตัวไ ตาม อใด
ก. ครงั้ หนงึ่ ไ เกิน 30 วันทำการ
ข. คร้ังหนงึ่ ไ เกิน 45 วันทำการ
ค. ครงั้ หนึ่งไ เกิน 60 วันทำการ
ง. ครั้งหนง่ึ ไ เกิน 90 วนั ทำการ

14. อใดไ ถูก องเกี่ยวกบั โทษทางวนิ ยั
ก. ไ มีอายคุ วาม
ข. ยอมความกันไ ไ
ค. โทษปลดออกมีสทิ ธไิ รบั บำเหนจ็ บำนาญ
ง. ผิดวินยั ายแรงลาออกจากราชการไปแ วใ เลิกการสอบสวน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ห้ล้ร
้ด
้ด่ม
่ม
้ต่ม้ข
่ม
่ม
่ม
่ม
้ข้ด่สู้ผ
์ณีป
์ณีป
ีป
ีป
่ท้ดู้ผ็ป้ตู้ผ


่ด

่ว้ด่ืล่ืพ
้ข

็ป
ุ่ม

ู้ผ่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 145
15. อใดไ เ นคณะกรรมการ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ก. เลขาธกิ ารสภาการศึกษา
ข. ปลัดกระทรวงวฒั นธรรม
ค. เลขาธกิ ารคณะกรรมการอดุ มศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการ าราชการพลเรอื น

16. กรณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนในสังกัด สพป. ถูกก าวหา ากระทำผดิ วนิ ัยไ ายแรง
ใครเ น สง่ั แ งตงั้ คณะกรรมการสอบสวนความผดิ ทางวินยั ไ

ก. อำนวยการสำนกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษา
ข. อำนวยการโรงเรียน นสงั กดั
ค. ศึกษาธกิ ารจังหวดั
ง. ทงั้ ก ข และ ค

17. หาก บังคับบัญชา ไ ออกคำสง่ั แ งต้งั คณะกรรมการสอบสวนแ ว องแ งคำส่ังคณะกรรมการสอบใ
ก าวหาทราบภายในกี่วันนบั แ วันทมี่ คี ำสัง่

ก. ภายใน 3 วัน
ข. ภายใน 7 วัน
ค. ภายใน 3 วันทำการ
ง. ภายใน 7 วันทำการ

18. ขน้ั ตอนแรกของการดำเนนิ การทางวนิ ยั ของ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางศกึ ษาคือ อใด
ก. การแ ง อก าวหา
ข. การตงั้ เ องก าวหา
ค. การสอบสวน อเท็จจรงิ
ง. การลงโทษทางวินัย

19. อใดใ ในการลงโทษในความผิดท่ีไ ถงึ กบั ความผิด ายแรงและซึ่งเ นกรณคี วามผิดเล็ก อย
ก. ภาคทัณ
ข. ตดั เงนิ เดือน
ค. ลดเงนิ เดอื น
ง. ถกู ทุก อ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข


์ฑ
้น็ป้ร่ม้ช้ข

้ข
่ล่ืร
่ล้ข้จ
้ข้ข
่ต่ลู้ผ้ห้จ้ต้ล่ต้ดู้ผ


้ตู้ผ
ู้ผ
้ด่ตู้ผ็ป้ร่ม่ว่ล
้ข้ข็ป่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 146

20. อำนาจการลงโทษของ อำนวยการสถานศกึ ษาในการลงโทษโดยตดั เงินเดือนไ ครั้งหนง่ึ ไ เกิน อยละ 2
หรือ อยละ 4 อใดไ ถกู อง

ก. เ นเวลาไ เกนิ 15 วนั
ข. เ นเวลาไ เกิน 1 เดอื น
ค. เ นเวลาไ เกิน 2 เดือน
ง. เ นเวลาไ เกิน 3 เดอื น

21. การกระทำของ าราชการครใู น อใดเ นความผดิ วนิ ัยอ าง ายแรง
ก. เ นการพนันเ นอาจณิ
ข. กระทำการอันไ อ าเ น ประพฤตชิ ัว่
ค. กลัน่ แก งก าวหาหรอื องเรียน นโดยปราศจากความเ นจรงิ ใ นเสียหาย
ง. บริหารมพี ฤติกรรมปก อง วยเหลอื มิใ อ ใ บังคับบญั ชาถูกลงโทษทางวนิ ยั

22. นายแดงถูกลงโทษทางวินยั โดยทีไ่ มโี อกาสชีแ้ จงแสดงหลกั ฐานแ อก าวหา ผลคำส่งั เ นอ างไร
ก. เ นคำส่งั ทช่ี อบ วยกฎหมายแ องชแี้ จงเพิ่มเตมิ
ข. เ นคำส่งั ทีช่ อบ วยกฎหมาย เพราะเ นคำสั่งของ บังคับบญั ชาทมี่ อี ำนาจ
ค. เ นคำส่งั ไ ชอบ วยกฎหมาย องเพกิ ถอนคำส่งั
ง. เ นคำสง่ั ที่ชอบ วยกฎหมายแ มีเหตทุ ่ี องพิจารณาให

23. กรณีท่ี ถกู ก าวหาไ ยอมรบั ทราบคำสง่ั หรือไ อาจแ งไ ใ งสำเนาคำสงั่ ทางไปรษณี ลงทะเบียนตอบ
รับ อใดก าวถูก อง

ก. พัน 5 วันนับแ วันที่ งสำเนาคำสงั่ ใ ถือ า ถกู ก าวหารับทราบ
ข. พัน 7 วนั นบั แ วันที่ งสำเนาคำสงั่ ใ ถอื า ถูกก าวหารับทราบ
ค. พัน 15 วันนบั แ วันที่ งสำเนาคำสัง่ ใ ถอื า ก าวหารับทราบ
ง. พัน 30 วนั นบั แ วนั ที่ งสำเนาคำส่งั ใ ถอื า ถูกก าวหารบั ทราบ

24. อำนวยการโรงเรยี นควรดำเนินการอ างไร า ใ บงั คบั บญั ชา องไปรบั ราชการทหาร
ก. ทำเ อง อนผนั การรับราชการทหารของ ใ บงั คับบัญชา
ข. อง อห วยงานทีต่ นสงั กดั ใ ระงบั การรบั ราชการทหารของ ใ บังคับบัญชา
ค. ส่ังใ ใ บงั คบั บัญชาคนน้ันออกจากราชการแ วรายงานใ ศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั ทราบ
ง. เสนอ บังคบั บัญชาตามลำดับถึง มีอำนาจตามมาตรา 53 เ อสงั่ ใ น้ันออกจากราชการ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ้ห่ืพู้ผู้ผ
้ห้ล้ตู้ผ้ห
้ตู้ผ้ห่น่ต้ร
้ตู้ผ่ผ่ืร
้ต้ตู้ผ้ถ่ยู้ผ
่ลู้ผ่ว้ห่ส่ต
่ลู้ผ่ว้ห่ส่ต
่ลู้ผ่ว้ห่ส่ต
่ลู้ผ่ว้ห่ส่ต
้ต่ล้ข์ย่ส้ห้ด้จ่ม่ม่ลู้ผ
่ม้ต่ต้ด็ป
้ต้ด่ม็ป
ู้ผ็ป้ด็ป
้ต่ต้ด็ป
่ย็ป่ล้ข้ก่ม
้ตู่ยู้ผ้ห่ช้ปู้ผ
่ือู้ผ้ห็ป่ือู้ผ้ร่ล้ล
ู้ผ็ป่ว่ืช้ด
็ป่ล
้ร่ย็ป้ข้ข
่ม็ป
่ม็ป
่ม็ป
่ม็ป
้ต่ม้ข้ร้ร่ม้ดู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 147

25. ามี าราชการครใู นโรงเรยี นข้นึ เวทีปราศรยั ของพรรคการเมือง แ ว อำนวยการโรงเรยี นไ รบั เ อง อง
เรียนถึงความไ เหมาะสมของพฤตกิ รรมน้ี หาก านเ น อำนวยการโรงเรยี นน้ี านจะดำเนินอ างไร

ก. ตรวจสอบ อเท็จจรงิ อน
ข. ส่งั ลงโทษ าราชการคนน้นั
ค. สงั่ าม าราชการคนน้นั ข้นึ เวทปี ราศรัยทุกกรณี
ง. นชม าราชการคนนั้นเพราะการกระทำเ นการ งเสริมประชาธิปไตย

26. กรณีที่ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาถกู ลงโทษทางวินยั ไ ายแรง มสี ทิ ธทิ ่ีจะอุทธร อ ใด
ก. กศจ.
ข. ก.ค.ศ.
ค. กศจ. และ ก.ค.ศ.
ง. กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แ วแ กรณี

27. กรณที ี่เลขาธกิ ารคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน ส่งั ลงโทษลดเงนิ เดอื นสามารถ นอุทธร ไ ตาม อใด
ก. นอุทธร อ ก.ค.ศ.
ข. นอุทธร อ กศจ.
ค. นอุทธร อ กศจ. หรอื ก.ค.ศ.
ง. นอุทธร อ ทำสัง่ เพราะเ นคำส่งั ทางปกครอง

28. การจะลงโทษ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยี น ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนและ
สัง่ แ งตงั้ คณะกรรมการสอบสวนมคี วามเหน็ ในระดบั โทษท่แี ง างกัน การปฏิบตั ใิ น อใดถกู อง

ก. ใ อำนวยการโรงเรยี นเ น พจิ ารณา
ข. ใ อำนวยการโรงเรยี นสั่งลงโทษตามความเหน็ ของคณะกรรมการ
ค. ใ อำนวยการสำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาเ น พจิ ารณาลงโทษ
ง. ใ นำเสนอ กศจ. พิจารณาความผิดและกำหนดโทษ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ห
ู้ผ็ปู้ผ้ห
ู้ผ้ห
ู้ผ็ปู้ผ้ห
้ต้ข่ต้ย่ตู้ผ้ข
็ปู้ผ่ต์ณ่ืย
่ต์ณ่ืย
่ต์ณ่ืย
่ต์ณ่ืย
้ข้ด์ณ่ืย
่ต้ลู้ผ่ต์ณ้ร่ม้ข
่ส็ป้ข่ืช
้ข้ห
้ข
่ก้ข
่ย่ทู้ผ็ป่ท่ม้ร่ืร้ดู้ผ้ล้ข้ถ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 148

29. กรณี าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาในโรงเรยี น จะอทุ ธร คำสง่ั ลงโทษตัดเงนิ เดอื นตามมตขิ อง
กศจ. องดำเนนิ การตาม อใด

ก. อุทธร อ ก.ค.ศ.
ข. อทุ ธร อ กศจ.
ค. อุทธร อ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แ วแ กรณี
ง. อทุ ธร อ กศจ. และ ก.ค.ศ. ตามลำดบั

30. ใดทส่ี ามารถดำเนนิ การอุทธร ไ ตามพระราชบัญญตั ริ ะเบยี บ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา
ก. ศึกษานิเทศ ถูกลงโทษทางวินยั
ข. อำนวยการโรงเรียนถกู ายโดยไ เ นธรรม
ค. พนกั งานราชการในโรงเรยี นถกู ไ ออก
ง. ลูก างชว่ั คราวถูกเลกิ าง

31. ระเบยี บสำนกั นายกรัฐมนตรี กำหนดใ าราชการมีสทิ ธิลาไป วยเหลอื ภรยิ าท่คี ลอดบตุ รไ ตาม อใด
ก. ไ เกิน 15 วนั
ข. ตดิ อกันไ เกิน 15 วัน
ค. ตดิ อกนั ไ เกิน 15 วนั ทำการ
ง. ติด อกันไ เกิน 30 วันทำการ

32. อใด ไ ใ อำนาจห าท่ีของ บังคับบญั ชาตาม มาตรา 27 แ งพระราชบญั ญตั ิระเบยี บ าราชการครลู ะ
บคุ ลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ ไขเพมิ่ เติม

ก. ควบคุม ดูแลใ การบรหิ ารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดค องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ อบังคบั
หลักเกณ และวธิ ีการที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึ ษา กำหนด

ข. พจิ ารณาเสนอความดคี วามชอบของ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาในสถานศึกษา
ค. อำนาจห าทีใ่ นการอนมุ ตั ิประกาศนียบตั รและวฒุ ิบัตรของสถานศึกษาใ เ นไปตามระเบยี บที่
คณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐานกำหนด
ง. จดั ทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรบั าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาในสถานศกึ ษา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข
็ป้ห้น
้ข
์ฑ ้ข้ล้ห
้ก้ข่หู้ผ้น่ช่ม้ข
่ม่ต
่ม่ต
่ม่ต
่ม
้ข้ด่ช้ข้ห
้จ้จ
่ล
็ป่ม้ยู้ผ
์ก
้ข้ด์ณู้ผ
่ต์ณ
่ต้ล่ต์ณ
่ต์ณ
่ต์ณ
้ข้ต์ณ้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 149

33. ภายใ บงั คบั กฎหมายบังคบั า วยระเบียบบรหิ ารราชการกระทรวงศกึ ษา าตำแห ง าราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึ ษา าตำแห ง อำนวยการสถานศึกษาใด างลงหรอื ดำรงตำแห งไ สามารถปฏบิ ตั ิห าที่
ราชการไ การดำเนินการของ มีอำนาจตามมาตรา 53 อใดดำเนนิ การไ ถกู อง

ก. สงั่ ใ าราชการไปรักษาราชการแทน
ข. สง่ั ใ าราชการไปรกั ษาการในตำแห ง
ค. สัง่ ใ าราชการไปปฏบิ ัติราชการแทน
ง. ถกู ทัง้ ก ข และ ค

34. พระราชบัญญัตกิ ารศกึ ษาแ งชาติ พ.ศ. 2542 และแ ไขเพมิ่ เตมิ กำหนดใ มคี ณะกรรมการสถานศกึ ษา
ในสถานศกึ ษาตาม อใด

ก. สถานศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน สถานศกึ ษาระดับอดุ มศึกษา และสถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษา
ข. สถานศึกษา อดุ มศึกษาระดับตำ่ ก าปรญิ ญา และสถานศกึ ษาอาชีวศึกษา
ค. สถานศึกษา อุดมศึกษาระดบั ปรญิ ญาและสถานศกึ ษาอาชีวศึกษา
ง. สถานศึกษาขน้ั พน้ื ฐานเฉพาะทีเ่ นโรงเรียน และสถานศึกษาอาชวี ศึกษา

35. กฎกระทรวงกำหนดใ มสี รรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พน้ื ฐาน แทนคนเดิมทลี่ าออกภายใน
ระยะเวลาใดนบั แ วันท่ี างลง

ก. ภายใน 30 วนั
ข. ภายใน 45 วัน
ค. ภายใน 60 วนั
ง. ภายใน 90 วนั

36. กรณที ่ี าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาในโรงเรียน ขออนญุ าตลากิจ วนตวั คร้งั หนง่ึ เ นเวลา 45
วนั ใครเ น มอี ำนาจอนญุ าตการลา

ก. อำนวยการโรงเรยี น
ข. อำนวยการสำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษา
ค. เลขาธกิ ารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน
ง. ปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น


ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ็ป็ป่ส้ข
่ว่ต้ห
็ป

่ว

้ข
้ห้ก่ห

้ข้ห
่น้ข้ห
้ข้ห
้ต้ด้ขู้ผ้ด้น่ม่นู้ผ่วู้ผ่น้ถ้ข่น้ถ้ด่ว้ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 150

37. าราชการท่ีไ รบั พระราชทานพระบรมราชานญุ าตใ ลาอปุ สมบทหรือไ รบั อนุญาตใ ลาไป ประกอบพิธี
ฮัจ เ อลาสิกขาบทหรือเดินทางกลบั มาแ ว องกลบั มารายงานตัวเ าปฏิบตั ิราชการภายในระยะเวลาใด

ก. ภายใน 3 วันหลังจากลาสิกขาบทหรอื เดนิ ทางกลับมาถึงประเทศไทย
ข. ภายใน 5 วันหลงั จากลาสิกขาบทหรือเดนิ ทางกลบั มาถึงประเทศไทย
ค. ภายใน 7 วันหลงั จากลาสกิ ขาบทหรอื เดนิ ทางกลับมาถงึ ประเทศไทย
ง. ภายใน 15 วันหลังจากลาสกิ ขาบทหรอื เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

38. คณุ ธรรมทีใ่ เ นหลกั ในการประสานงาน
ก. อทิ ธบิ าท 4
ข. พรหมวหิ าร 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. ฆราวาสธรรม 4

39. คณุ ธรรมใน อใดเ นคณุ ธรรมของคนดี
ก. กัลยาณมติ รธรรม
ข. สัปปุรสิ ธรรม
ค. พรหมวหิ ารธรรม
ง. สงั คหวัตถุ

40. บุคคลใน อจัดเ นทิศบูรพา
ก. บตุ ร ภรรยา
ข. บดิ า มารดา
ค. ครู อาจาร
ง. มิตร สหาย

41. ทศพิธราชธรรม อใดมีความหมาย าสุภาพ อนโยน
ก. มัทวะ
ข. อาชวะ
ค. อักโกธะ
ง. อวโิ รธนะ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่อ่ว้ข

์ย


็ป้ข
็ป้ข
็ป้ช
้ข้ต้ล่ืม์ย้ห้ด้ห้ด้ข
ู้ผ้ข


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
Next Book
Belajar