The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อานนท์ ดิษฐ์จาด, 2022-03-25 04:27:46

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 251

9. านมคี วามสามารถใ คอมพิวเตอ ในการทำงานระดบั ใด
ก. เชยี่ วชาญสูง
ข. สามารถสบื น อมูล านเครอื ายอินเตอ เนต็ และนำเสนอผลงานโดยใ อเทคโนโลยีคอมพวิ เตอ ไ

วยตนเอง
ค. อมบำรงุ ลงโปรแกรมรวมถึงสามารถสบื น อมลู านเครือ ายอนิ เตอ เน็ตหรือนำเสนอผลงาน

โดยใ อเทคโนโลยีคอมพิวเตอ ไ ดเี ยยี่ ม
ง. สามารถใ ไ แ ไ ถงึ ขนาดเ น เช่ียวชาญ

10. การนิเทศภายใน จัดอ ในสมรรถนะ านใดมากทีส่ ดุ
ก. การ งผลสมั ฤทธ์ิ
ข การทำงานเ นทีม
ค. การ อสารและการจงู ใจ
ง. การพฒั นาศักยภาพบุคลากร

11. านไ รับนโยบายมาใ ขบั เค อนโรงเรยี นของ านเ น “โรงเรียนปลอดขยะ” านจะตัดสนิ ใจวินิจฉัยส่งั
การเ องน้ีอ างไร

ก. ตดั สนิ ใจเชิงกลยทุ
ข. ตัดสินใจเชิงบรู ณาการ
ค. ตัดสินใจแบบมี วน วม
ง. ตดั สินใจแบบเผดจ็ การ

12. านสามารถโ ม าวใ ปกครองเหน็ วยกับมาตรการเรียนซ้ำชั้นของนักเรยี นทีม่ ผี ลการประเมินไ าน
ตามเกณ ของสถานศึกษาไ หรือไ อ างไร

ก. ทำไ แ นอน ทุกอ าง องเ นไปตามระเบยี บ
ข. ทำไ เพราะเ นงานนโยบาย ทกุ คน องเห็น วย
ค. ทำไ เพราะ องประชมุ ชีแ้ จงใ ปกครองรับทราบมาแ วต้งั แ เ ดเทอม
ง. ขนึ้ อ กบั สถานการ นั้น ๆ เ นสำคัญ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
็ป์ณู่ย
ิป่ต้ลู้ผ้ห้ต้ด
้ด้ต็ป้ด
็ป้ต่ย่น้ด
่ย่ม้ด์ฑ่ผ่ม้ดู้ผ้ห้น้น่ท

่ร่ส

์ธ
่ย่ืร่ท็ป่ท่ืล้ห้ด่ท

่ืส
็ป​.
ุ่ม
้ดู่ย
ู้ผ็ป่ม่ต้ด้ช
้ด์ร่ืส้ช ์ร่ข่ผ้ข้ค่ซ
้ด
้ด์ร ่ืส้ช์ร่ข่ผ้ข้ค

์ร้ช่ท
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 252

13. านมีความเห็นอ างไรในกรณี “นกั เรยี นยุค 4.0 ใ โทรศัพ อดั เสยี งตอนครูสอนแทนการจด”
ก. เห็นตัวอ างย่งิ เพราะเ นยคุ การเรียน เชงิ นวัตกรรม 4.0 สมควรใ อเชิงส างสรร มา วย

ในการเรยี น ยคุ ให
ข. เหน็ วยอ างยิ่ง เพราะทำใ เดก็ นกั เรยี นสามารถทำการทบทวนบทเรยี น
ค. ไ เหน็ วย เพราะนักเรยี นจะแอบไปใ เ อวัตถปุ ระสง อ าง น แทนการเรียนใน องเรยี น เ น

แอบแซทไล
ง. ไ เห็น วย เพราะเทคโนโลยจี ะทำใ ลดการจดบนั ทึก ซง่ึ จะ วยใ เด็กไ คดิ และ วยจำ

14. กระบวนการมี วน วม ไ ปรากฎในตัว งชีส้ มรรถนะใด
ก. การบริการทด่ี ี
ข. การทำงานเ นทมี
ค. การพฒั นาศกั ยภาพบุคลากร
ง. การมวี สิ ัยทศั

15. วสิ ยั ทัศ ของโรงเรียนตาม อใด มีความทันสมัยมากที่สดุ
ก. โรงเรยี น นก า จดั การศกึ ษาโดยปลูก ง านยิ ม 12 ประการ บนฐานหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
ข. โรงเรยี นสมสนุก จดั การศึกษาขัน้ พ้นื ฐานมีคณุ ภาพและมาตรฐานระดบั สากลบนพืน้ ฐานของความเ นไทย
ค. โรงเรยี นเ นดี จัดการศึกษาที่ งเ นนวัตกรรมทางการศึกษา สอดค องกบั การศึกษาไทยแลน 4.0
ง. โรงเรยี นรกั ดี จดั การศึกษาสองภาษา นักเรียนมีทกั ษะอาชพี พ อม าว การศึกษายคุ ศตวรรษท่ี 21

16. านสามารถอธบิ ายแนวทางการบรหิ ารงานบคุ คล ซง่ึ เกดิ จากผลกระทบการออกคำสง่ั คสช. ที่ 19/2560
เ องการขบั เค อนการปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภมู ิภาค หรอื ไ อ างไร

ก. สามารถเ าและตคี วามใ นเ าใจไ อ างรวดเรว็ และชัดเจนทุกคร้งั
ข. สามารถเ าถงึ สาเหตุและผลท่เี กดิ ขนึ้ ตามคำสงั่ ไ อ างดี
ค. สามารถถอธบิ ายไ เบอื้ ง นถึงแนวปฏบิ ตั ิ และผลกระทบทเ่ี กดิ ขนึ้ ในสถานศึกษา
ง. สามารถเ าใจในบางประเดน็ ทกี่ ระทบการดำเนินการในสถานศึกษา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข
้ต้ด
่ย้ด่ล
่ย้ด้ข่ือู้ผ้ห่ล
่ย่ม ่ืล่ืร่ท
ู่ส้ก้ร
์ด้ล้นุ่ม่ด
็ป
่คัฝ้ล้ต
้ข์น
์น

็ป

่บ่ม่ร่ส
่ช้ด้ห่ช้ห้ด่ม
์น ่ช้ห่ือ่ย์ค่ืพ้ช้ด่ม
้ห่ย้ด
่มู้ร ่ช์ค้ร่ืส้ชู้ร็ป่ย
์ท้ช่่ีท่ย่ท
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 253

17. านจะพฒั นา ใ บงั คับบัญชาอ างเ อใ มคี วาม ทักษะ เจตคตทิ ่ดี ี คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และจรรยา
บรรณวิชาชพี ที่เหมาะสมอ างไรจึงจะดีที่สุด

ก. งเ าประกวดรบั รางวัล “ าราชการพลเรือนดเี น”
ข. ปฏบิ ตั ิตนเ นตวั อ างที่ดีแ อ ใ บงั คับบญั ชา
ค. วมคดิ วมทำและ วมตัดสินใจในกระบวนการพฒั นาบคุ ลากรของห วยงานอ าง อเ อง
ง. จดั กจิ กรรมโครงการ/สนบั สนนุ ใ เ อน วมงานและ เก่ียว องไ มโี อกาสพัฒนาศักยภาพอ างหลากหลาย
และ อเ อง

18. “นกั เรียนเ นคนดี มี ญญา มคี วามสุข” สอดค องกับ อใด
ก. ผลสัมฤทธ์ิ (RBM)
ข. ผลผลติ (Output)
ค. ผลลัพ (Outcome)
ง ความมปี ระสิทธิภาพ (Efficiancy)

19. คำ า “ประโยช มีความสอดค องกับ อใดมากทส่ี ดุ
ก. ตวั ช้วี ัดผลการดำเนนิ งานหลกั (KPI)
ข. จจยั หลกั แ งความสำเร็จ (CSF)
ค. ผลลัพ (Outcomes)
ง ความ ม า (Utility)

20. จากสุภาษติ ท่ี า “นอนสูงใ นอนควำ่ นอนต่ำใ นอนหงาย เก่ยี ว องกับสมรรถนะใดมากทีส่ ดุ
ก. การบรหิ ารที่ดี
ข. การทำงานเ นทมี
ค. การวเิ คราะ และสงั เคราะ
ง. การมวี สิ ัยทัศ

21. านจะใ ความสำคญั กับประเด็นใดมากทสี่ ุดในการวเิ คราะ บริบทภายใน วย 7Ss
ก. ยทุ ธศาสต หรือกลยุท ขององ กร
ข. ระบบการบริหารงานในอง การ
ค. สมรรถนะของบุคลากรในอง กร
ง. ปทัสถานขององ การ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ค
์ค
์ค
์ค์ธ์ร
้ด์ห้ห่ท
์น
์ห์ห
็ป

้ข​”้ห้ห่ว
่คุ้ค​.
์ธ
่หัป

้ข้ล​”์น่ว
​.
์ธ


้ข้ลัป็ป
่ืน่ต่ย้ด้ขู้ผ่ร่ืพ้ห
่ืน่ต่ย่น่ร่ร่ร
้ตู่ยู้ผ่ก่ย็ป
่ด้ข้ข่ส
่ยู้ร้ห่ืพ่ย้ตู้ผ่ท
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 254

22. การดำเนนิ การตาม อใดใน อทกี่ ำหนดใ เกดิ ขึน้ เ นลำดับหลงั สุด ในการจัดทำแผนกลยทุ การจดั การ
ศึกษา

ก. การวเิ คราะ อง การ (Situation Analysis)
ข. การกำหนดกลยุท (Strategy Decision)
ค. การกำหนดวสิ ัยทัศ (Vision)
ง. การวเิ คราะ ภารกิจหรือพนั ธกจิ (Mission Analysis)

23. อใดก าวไ ถกู อง
ก. เทคนคิ Reengineering สอดค องกับกลยุท ต้ังรบั
ข. Balanced Scorecard เ นเทคนิคควบคุมคุณภาพขององ กร
ค. เทคนคิ Kaizen สอดค องกับกลยทุ เชงิ พฒั นา
ง เทคนคิ MBO เ นการบรหิ ารที่ยดึ วตั ถุประสง เ นหลกั

24. การนำกลยทุ การพฒั นาอง กรไปประยุก หรอื การแทรกแซงเ อการพฒั นาอง กร (OD Intervention)
เกย่ี ว องกบั เทคนิคใดมากทีส่ ดุ

ก. TQM
ข RBM
ค. BSC
ง MBO

25. านจะบรหิ ารสถานศึกษาโดย งเ นท่ีระบบบรหิ ารคณุ ภาพที่ งเ นการใ ความสำคัญสูงสุดกับนกั เรยี น
ในโรงเรียนของ านตามแนวคดิ TQM (Total Quality Management)
าน องแสดงความโดดเ น านใดมากทีส่ ดุ

ก. มีภาวะ นำทางวิชาการสูง
ข. มที ักษะ อสารจงู ใจสูง
ค. เ น มวี สิ ัยทัศ มองงานเ นระบบ
ง. เ นการมี วน วมในการบริหารงาน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ร่ส้น
็ป์นู้ผ็ป
่ืส
ู้ผ
้ด่ด้ต่ท
่ท
้ห้นุ่ม้นุ่ม่ท
​.

​.

้ข์ค่ืพ์ต์ค์ธ
็ป์ค็ป​.
์ธ้ล
์ค็ป
์ธ้ล
้ต่ม่ล้ข
์ห
์น
์ธ
์ค์ห
์ธ็ป้ห้ข้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 255

26. านกำลงั ขับเค อนการบรหิ ารสถานศกึ ษาตามแนวคดิ การบรหิ ารโดยใ โรงเรียนเ นฐาน (School based
Management : SBM) ในสถานศกึ ษาของ านจะ องแสดงบทบาทอ างไรในการขบั เค อนใ SBM ในสถาน
ศกึ ษาประสบความสำเรจ็ มากที่สดุ

ก. เ ดโอกาสใ เก่ียว องและ มี วนไ วนเสียไ มี วน วมในการบริหาร ตดั สินใจในทุกกระบวนการทำงาน
ข. มอบหมายงาน จดั โครงส างอง กรรวมทงั้ มอบหมายทั้งอำนาจห าท่ีอ างสมดลุ ใ กับบุคลากร
ทกุ คนในสถานศึกษา
ค. จัดระบบการบรหิ าร วยตนเองโดยใ โรงเรียนมอี ำนาจ ห าท่ี และความรับผดิ ชอบในการดำเนินงาน
โดยสอดค องกบั ห วยงาน นสงั กัด
ง. จดั ทำมาตรฐานการควบคุมภายในสถานศึกษาใ มีคณุ ภาพ

27. “คณุ ครสู มฤดี...ครบั พี่เ นคนมีคณุ ภาพสูงมาก เหมาะสมแ วสำหรบั นขอทำผลงานเ อขอเ อน
วทิ ยฐานะเชย่ี วชาญ เ อความภาคภมู ิใจในวิชาชีพของพเ่ี อง สถานศกึ ษาเราเอง รวมถงึ ครอบครวั ของพ่ี วย
ผมจะ วยพ่ีอกี แรงเองนะครับ” จาก อความ าง น บริหาร านน้กี ำลงั แสดงบทบาทภาวะ นำรูปแบบใด

ก. Transformational leadership in education
ข. Change Leadership Perspective
ค. Instructional Leadership
ง. Situational or Contingency Leadership Theories

28. การปฏิบัตติ าม อใด ท่ียงั ไ สามารถสะ อนลกั ษณะทางบคุ ลิกภาพของ นำกับการบรหิ ารยุคให
ก. ก ายนื กรานท่ีจะเผชิญกับ ญหาและความ ายแ
ข. ไ ปฏิเสธ อบกพ องของตนหรือจะไ เ อ นเกย่ี วกบั ความสำเรจ็
ค. มคี วามรบั ผดิ ชอบและมีความ าเ อถอื
ง. ตัดสินใจการบริหารงานบุคคลที่ งเ นไปท่ีประสทิ ธภิ าพและปรมิ าณของผลผลติ เ นหลัก

29. “การส างความเ นเลศิ านวิชาการของโรงเรียน านจะ องแสดงบทบาทความีภาวะ นำ
านใดมากทสี่ ุด

ก Change Leadership Perspective
ข. Servant Leadership
ค. Transformational leadership in education
ง. Instructional Leadership

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น​.
้ด
ู้ผ้ต่ท​”้ด็ป้ร
็ป้นุ่ม
่ืช่น
ัฝ้พ่ม่ร้ข่ม
้พ่พัป้ล
่มู้ผ้ท่ม้ข
ู้ผ่ทู้ผ้ต้ข้ข่ช้ด่ืพ่ืล่ืพ่ืย้ล็ป
้ห
้ต่น้ล
้น้ห้ด
้ห่ย้น์ค้ร
่ร่ส้ด่ส้ด่สู้ผ้ขู้ผ้หิป
้ห่ืล่ย้ต่ท็ป้ช่ืล่ท
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 256

30. กระบวนการแลกเปล่ยี นเรียน กับ เช่ยี วชาญในสาขาวชิ าชพี เดียวกนั ตามกระบวนการ PLC
จัดอ ในข้นั ตอนใดของการจดั การความ เชงิ ทฤษฎี (Knowledge Management)

ก. การส างและแสวงหาความ
ข. การประมวลและกลัน่ กรองความ
ค. การแ ง นแลกเปลยี่ นความ
ง. การเรยี น

31. ขนั้ ตอนการจดั ทำ Logbook ตามโครงการพัฒนาศกั ยภาพครู มอื อาชพี แบบ PLC
สอดค องกับ อใดมากทส่ี ุด

ก Knowledge Management
ข. Knowledge Vision
ค. Knowledge Sharing
ง. Knowledge Assets

32. านจะดำเนนิ การอ างไรเ นอ างแรกในกระบวนการวางแผนกลยทุ ในสถานศกึ ษาของ าน
ก. การกำหนดทิศทางของสถานศกึ ษา
ข. การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา
ค. การกำหนดกลยทุ สถานศกึ ษา
ง. การวางแผน (Planning)

33. อใดทีส่ ะ อนลกั ษณะสำคญั ขององ การที่บรหิ ารแบบ งผลสัมฤทธ์ิมากทสี่ ดุ
ก. นำมีเ าหมายของการทำงานท่ีชดั เจน
ข. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจในอง กรอ างเหมาะสม
ค. มวี ฒั นธรรมและอุดมการ วมกนั ในการทำงาน
ง. มีบรรยากาศของการ อสารทัว่ ท้งั อง การ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ค่ืส
่ร์ณ
่ย์ค
้ปู้ผ
ุ่ม์ค้ท้ข

์ธ


่ท์ธ่ย็ป่ย่ท​.
้ข้ล
ู่ส
ู้ร
ู้รัป่บ
ู้ร
ู้ร้ร
ู้รู่ย
ู้ผู้รู้ผู้ร
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 257

34. อใดทีส่ ะ อน า โครงการตามแผนปฏิบตั ิการโรงเรยี นของ านมลี กั ษณะดีที่สุด
ก. สามารถตอบสนองความ องการหรือแ ญหาขององ การหรอื ห วยงานไ
ข. มีวตั ถุประสง และเ าหมายท่ีชดั เจนสามารถดำเนินงานและปฏิบตั ิไ
ค. เ นโครงการทส่ี ามารถนำไปปฏบิ ตั ิไ สอดค องกบั แผนงานหลกั ขององ การและสามารถตดิ ตาม

ประเมนิ ผลไ
ง. โครงการไ รบั การสนบั สนุนใน านทรัพยากรและการบริหารอ างเหมาะสม

35. อใดคือ ขน้ั ตอนแรกในการมอบหมายงานโครงการตามแผนปฏบิ ตั ิการของโรงเรียน
ก. พจิ ารณาบุคคลทีเ่ หมาะสม
ข. กำหนดขอบเขตห าที่
ค. กำหนดงาน
ง. ทำความเ าใจกับ รบั มอบหมาย

36. “เทคนคิ การกำหนดวตั ถุประสง ” ตามโครงการควร งเ นไปท่ีเ องใดมากทส่ี ดุ
ก. แผนการขับเค อนโครงการ
ข. ประโยช ของโครงการ
ค. กระบวนการขับเค อนโครงการ
ง. ผลลัพ ของโครงการ

37. “การกำหนดเ าหมายในการเปล่ียนแปลงและพัฒนา ซ่ึงจะสอดค องกบั กลยทุ และการวางแผนของ
อง กร” อ ในขน้ั ตอนใดของกระบวนการทำ Benchmarking

ก. การวางแผน (Planning)
ข. การวิเคราะ (Analysis)
ค. การบูรณาการ (Integration)
ง. การปฏบิ ตั ิ (Action)

38. “นโยบายของรฐั บาล สอดค องกบั เทคนิคการวิเคราะ อง การ ตาม อใดมากทส่ี ุด
ก. การวิเคราะ จุดแขง็ ของการศึกษา
ข. การวเิ คราะ านโอกาสขององ กร
ค. การวเิ คราะ สภาพแวด อมภายใน
ง การวเิ คราะ สภาพแวด อมภายนอก

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ล์ห​.
้ล์ห
์ค้ด์ห
์ห
้ข์ค์ห้ล​”


์ห

ู่ย์ค์ธ้ล้ป
์ธ
่ืล
์น
่ืล
่ืร้นุ่ม์ค
ู้ผ้ข

้น

้ข
่ย้ด้ด
้ด ์ค้ล้ด็ป
้ด้ป์ค
้ด่น์คัป้ก้ต
่ท่ว้ท้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 258
39. อใดไ สอดค องกับลักษณะสำคญั ของแผนกลยุท

ก. ใ ความสำคัญ อความสัมพัน ของสภาพ ญหากับสาเหตขุ อง ญหาเ นหลกั
ข. หากสภาพแวด อมเปล่ยี นแปลงไป กลยุท จะ องปรบั ไป วย
ค. แผนกลยุท เ นความเ อมโยงจากนโยบายลงมาท่ีผลลัพ
ง. แผนกลยทุ ใ ความสำคัญกับ มี วนไ เสีย (Stakeholders) ในการจัดทำกลยทุ

40. จากคำถามท่ี า “ทำเ ออะไร” สอดค องกับ อใด
ก. การกำหนดวสิ ัยทศั (Vision)
ข. การกำหนดภารกิจหรือพนั ธกิจ (Mission)
ค. การกำหนดเ าประสง หรือจดุ งหมายเ อการพัฒนา (Goal)
ง. การกำหนดประเด็นยุทธศาสต หรือยทุ ธศาสต (Strategy)

41. จากนโยบาย งเสรมิ ใ ครเู า วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียน PLC กบั วชิ าชีพเดยี วกนั อ าง อย 50
ชวั่ โมง/ เ นการกำหนดนโยบายที่สอดค องกบั การวเิ คราะ อง การตามกลยทุ ทางเลือกใด

ก. กลยุท เชงิ รุก
ข. กลยุท เชิงพฒั นา
ค. กลยุท ตั้งรบั
ง. กลยุท แ ญหา

42. “What is the environment ?” คำถามดังก าวเกี่ยว องกบั อใดมากท่ีสุด
ก. SWOT
ข. การวางแผนเชิงกลยุท
ค. กำหนดเ าประสง เ อการพฒั นา
ง. กำหนดกลยุท หรอื แนวทางการพฒั นา

43. “เปรยี บเสมือนเรือท่ีมหี างเสือ” อความดงั ก าว าง น เกีย่ ว องกับ อใดมากที่สดุ
ก. การนำอง กร วยวสิ ัยทศั
ข. การวางแผนเชิงกลยุท
ค. การขบั เค อน วยทีมคณุ ภาพ
ง. การใ ภาวะ นำในอง กร

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์คู้ผ้ช
้ด่ืล
์ธ
์น้ด์ค
้ข้ข้ต้ข่ล้ข
์ธ
่ืพ์ค้ป
์ธ

้ข้ข่ล
ัป้ก์ธ
์ธ
์ธ
์ธ
์ธ์ค์ห้ล็ปีป้น่ยู้ร่ร้ข้ห่ส
์ร์ร
่ืพุ่ม์ค้ป

์น
้ข้ล่ืพ่ว
์ธ้ด่สู้ผ้ห์ธ
์ธ่ืช้น์ธ
้ด้ต์ธ้ล
็ปัปัป์ธ่ต้ห
์ธ้ล่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 259

44. องการทราบตวั เลขท่ีเ นเ าหมายการใ บรกิ ารสาธารณะของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ดไู จาก วนใดของ
แผนปฏบิ ตั ริ าชการประจำ

ก. วิสยั ทศั
ข. พนั ธกิจ
ค. ยทุ ธศาสต
ง. เ าหมาย

45. การแ ญหาวิกฤตการ ขององ การ ความ งเ นการบริหารแบบใด
ก. การบริหารตามห าท่ี
ข. การบรหิ ารตามกระบวนการ
ค. การบรหิ ารแบบ งผลสัมฤทธิ์
ง. การบรหิ ารแบบ งหลักกฎหมาย

46. “Put the right man in the right job” สอดค องกับ อใดมากที่สดุ
ก. หลักการบรรจบุ ุคคลใ ดำรงตำแห ง าง ๆ
ข. หลกั การมอบอำนาจห าที่
ค. หลักการพฒั นาตัวบคุ คล
ง. หลกั การบริหารงานบุคคลตามระบบอปุ ถัม

47. การประชมุ ที่เ ดโอกาสใ เ า วมประชุมไ อสารแลกเปลย่ี นความ ประสบการ และ อมูล าวสารทุก
ข้นั ตอน หมายถงึ อใด

ก. เทคนคิ การ อสาร
ข. การส างพลงั ส างสรร
ค. การสมั มนา
ง. การบรหิ ารแบบมี วน วม

48. ส่งิ สำคญั อันดบั แรกที่ องทำความเ าใจ และส างความชดั เจนในการบริหารการเปล่ียนแปลงคือ อใด
ก. ทมี่ าและวัตถปุ ระสง ของการเปลย่ี นแปลง
ข. ผลลัพ และเ าหมายของการเปลีย่ นแปลง
ค. ผลกระทบการเปลีย่ นแปลง ออง กรและบุคคล
ง. ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

์ค่ต
้ป์ธ
์ค
้ข้ร้ข้ต
่ร่ส

์ค้ร้ร
่ืส
้ข่ข้ข์ณู้ร่ืส้ด่ร้ขู้ผ้หิป
์ภ

้น
่ต่น้ห
้ข้ล
ุ่ม
ุ่ม

้น
้นุ่ม์ค์ณัป้ก
้ป
์ร

์น
ีป่ส้ด้ห้ป็ป้ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 260

49. ส่ิงท่จี ำเ นที่สุดสำหรับการแ ไข ญหาเกย่ี วกับโครงส างหลายระดบั ช้ันขององ กรใ ทัน อการ
เปล่ยี นแปลง คือ อใด

ก. ตง้ั มาตรฐานการทำงานใ าทาย
ข. ส างโอกาสใ เกิดการพดู คยุ
ค. ใ ความสำคญั และอำนาจการตดั สนิ ใจแ บคุ ลากร
ง. ถกู ทุก อ

50. อง กรจะบรรลวุ สิ ัยทัศ ไ ใ บริหารมหี าทก่ี ระ น งเสริมและส างบรรยากาศในการทำงานที่ดี โดย
เริม่ จากสิง่ ใดเ นอนั ดบั แรก

ก. งเสริมใ บคุ ลากรในอง กรเ นคนดี
ข. ปรบั ปรุงการปฏิบัติงานท่วั ท้ังอง กร
ค. การกระจายอำนาจในการตัดสนิ ใจ
ง. งเสรมิ ใ บุคลากรมีการเรยี น และพัฒนาตนเอง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ร้ห่ส

์ค
็ป์ค้ห่ส
็ป้ร่สุ้ต้นู้ผ้ห้ด์น์ค
้ข
่ก้ห
้ห้ร
้ท้ห
้ข่ต้ห์ค้รัป้ก็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 261

เฉลย อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชุดท่ี 26

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย

1 ง 21 ง 41 ข

2 ก 22 ข 42 ก

3 ค 23 ก 43 ข

4 ง 24 ค 44 ง

5 ค 25 ง 45 ค

6 ค 26 ข 46 ก

7 ง 27 ข 47 ข

8 ค 28 ง 48 ง

9 ก 29 ง 49 ค

10 ง 30 ค 50 ค

11 ค 31 ง

12 ก 32 ข

13 ง 33 ก

14 ก 34 ก

15 ข 35 ค

16 ก 36 ง

17 ข 37 ค

18 ก 38 ง

19 ง 39 ก

20 ง 40 ค

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 262

อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” ชดุ ที่ 27

1. ใครเ น แ งต้งั รบั ผิดชอบดำเนนิ การคดีกรณีนติ ิบคุ คลของสถานศึกษาถูก องคดี
ก. อำนวยการศึกษา
ข. อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษา
ค. เลขาธกิ ารคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน
ง รฐั มนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ

2. ความเ นนิตบิ ุคคลของสถานศกึ ษาสอดค องกบั อใด
ก สถานศึกษาสามารถ เงินธนาคารมาปรบั ปรุงกจิ การของสถานศกึ ษาไ
ข. สถานศึกษาสามารถจำนอง ขายท่ดี ินท่ีมี บรจิ าคใ ไ
ค. สถานศกึ ษาสามารถดำเนนิ ธรุ กจิ ควบ กับจัดการศกึ ษาไ
ง. สถานศึกษาสามารถจดั ทำ บริหาร เบิก ายงบประมาณตามระเบยี บกระทรวงการคลังไ

3. การรื้อหรือจำห ายอาคารส่ิงปลกู ส างอสังหาริมทรัพ ท่ีไ มาโดยมี อุทศิ ใ หรือซ้ือมาจากเงินรายไ
สถานศึกษานติ บิ คุ คลใ อ ในดุลยพนิ จิ ของ อำนวยการสถานศกึ ษาโดยความเหน็ ชอบจากบคุ คลใด อไปนี้

ก อำนวยการสำนกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษา
ข. อำนวยการสถานศกึ ษา
ค. เลขาธกิ ารคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน
4. กรณีทีส่ ำนกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาท่ีมเี ขตพ้ืนท่ีครอบคลมุ หลายจังหวดั อำนาจและห าท่บี ริหาร
งานบคุ คลของ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษาเ นของใคร
ก คณะกรรมการขับเค อนการปฏริ ูปการศกึ ษาฯ
ข. รฐั มนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ค. คณะกรรมการศกึ ษาธิการจงั หวดั ท่ีสถานศกึ ษาตั้งอ
ง. ศกึ ษาธกิ ารภาคทส่ี ถานศกึ ษาต้งั อ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
ู่ย
ู่ย
่ว
่ืล​.
็ป้ข้น


ู้ผ
ู้ผ​.
่ตู้ผู่ย้ห้ด้หู้ผ้ด์ย้ร่น
้ด่จ
้ดู่ค
้ด้หู้ผ
้ดู้ก​.
้ข้ล็ป
่ว​.

ู้ผ
ู้ผ
้ฟู้ผ่ตู้ผ็ป

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 263

5. อใด ไ ใ อำนาจห าทขี่ อง อำนวยการสถานศึกษา
ก. บรหิ ารกิจการของสถานศึกษา
ข. ประสานการระดมทรพั ยากรเ อการศึกษา
ค. อนมุ ตั ปิ ระกาศนยี บตั ร และวฒุ บิ ตั รของสถานศกึ ษาตามทคี่ ณะกรรมการศกึ ษากำหนด
ง. ทำรายงานประจำ เกยี่ วกับกิจการของสถานศึกษาเ อเสนอ อคณะกรรมการศึกษาธิการจงั หวัด

6. อใด ไ ใ อำนาจห าท่ตี ามกฎหมายของ รอง อำนวยการสถานศกึ ษา
ก. การจัดระบบบรหิ ารและสารสนเทศ
ข. ปฏบิ ัตหิ าทีต่ ามท่ีไ รบั มอบหมายจากคณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน
ค. กำหนดมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษาเ อการประกันคณุ ภาพ
ง. ควบคุมดูแล การเงนิ พัสดุ อาคารสถานท่ีใ เ นไปตามระเบียบ อบังคับของทางราชการ

7. อใด ไ ใ อำนาจห าทต่ี ามกฎหมายของ รอง อำนวยการสถานศึกษา
ก. เ น บังคับบญั ชาของ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาในสถานศกึ ษา
ข. วมประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านตามมาตรฐานของ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาในสถานศึกษา
ค. จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ง. ลงนามจัดซื้อจดั างคอมพิวเตอ

8. อใดก าวถึงอำนาจห าทีข่ อง อำนวยการสถานศึกษาไ ถกู อง
ก. บรหิ ารกจิ การของสถานศกึ ษา
ข. จัดทำรายการประจำ เก่ยี วกบั กิจการสถานศกึ ษาหรือ วนราชการเ อเสนอ อห วยงาน นสังกัด
ค. ปฏิบตั งิ าน นตามที่ไ รับมอบหมายจากรฐั มนตรี าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง เ น แทนของสถานศึกษาหรอื วนราชการในกจิ การทว่ั ไป

9. ผลการประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานของ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาใ อำนวยการ
สถานศึกษานำเสนอ อ ใด

ก. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพนื้ ฐาน
ข. อำนวยการสำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษา (สพท.)
ค. ศึกษาธิการจงั หวดั
ง. คณะกรรมการศึกษาธกิ ารจังหวดั (กศจ.)

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น


ู้ผ

ู้ผ่ต้ห้ข
่สู้ผ็ป​.
่ว้ด่ือ
้ต่น่ต่ืพ่สีป

้ต่มู้ผ้น่ล้ข
์ร้จ
้ข
้ข่ร
้ขู้ผ็ป
ู้ผ้น่ช่ม้ข
้ข็ป้ห
่ืพ
้ด้น

ู้ผ้น่ช่ม้ข
่ต่ืพีป

่ืพ

ู้ผ้น่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 264

10. ในกรณที ่ี อำนวยการสถานศึกษา วยหนักไ สามารถปฏิบัตหิ าทีไ่ ใ ดำเนินการอ างไร
ก. ใ ศึกษาธิการจงั หวดั แ งตั้งใ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาไปรักษาการในตำแห งนั้น
ข. ใ ศึกษาธกิ ารจงั หวดั แ งตั้งใ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ไปรักษาราชการแทนในตำแห ง
ค. ใ อำนวยการสำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาแ งตัง้ ใ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา

ไปรกั ษาการในตำแห งนน้ั
ง. ใ อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาแ งต้งั ใ าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา

ไปรักษาราชการแทนในตำแห ง

11. อใดก าวไ ถกู องเกยี่ วกับแนวทางการเขยี นรายงานการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาประจำ
ของสถานศกึ ษา

ก. สะ อนสภาพท่วั ไปของสถานศกึ ษา
ข. ระบุเ าหมายการพฒั นาของสถานศึกษา
ค. ระบมุ าตรฐานการศึกษา
ง. ระบจุ ุดเ น - จดุ อย และความ องการ วยเหลอื

12. จจยั ท่ีสำคัญท่ีสดุ ในการพัฒนา เรยี นใ มคี ุณภาพตามที่ องการ คือ อใด
ก. ความสามารถของ เรยี น
ข. คุณภาพการจดั กิจกรรมการเรยี น ของครู
ค. ความ มเทของ บริหารสถานศกึ ษา
ง. การดแู ลเอาใจใ ของ ปกครอง

13. อใดก าวไ ถกู องเก่ียวกบั การกำหนดใ มมี าตราฐานการศึกษา
ก. คณุ ภาพครทู ี่ องจัดการเรียนการสอนใ ไ มาตรฐาน
ข. มาตรฐานการศึกษาเ นแนวทางใ สาธารณชนเ ามามี วน วมในการจัดการศึกษา
ค. คณุ ภาพการจดั สถานศึกษาใ เ นแห งชมุ ชนการเรยี น
ง. ครู องถอื เ นความรบั ผิดชอบท่ีจะทำใ เรียนมคี ุณภาพตามมาตรฐาน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ้ห็ป้ต
ู้ร่ล็ป้ห
่ร่ส้ข้ห็ป
้ด้ห้ต
้ห้ต่ม่ล้ข
ู้ผ่ส
ู้ผุ่ท
ู้ร
ู้ผ
้ข้ต้หู้ผัป
่ช้ต้ด่ด

้ป
้ท

ีป้ต่ม่ล้ข
่น ้ข้ห่ตู้ผ้ห
่น ้ข้ห่ตู้ผ้ห
่น้ข้ห่ต้ห
่น้ข้ห่ต้ห
่ย้ห้ด้น่ม่ปู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 265

14. อใดก าวเกีย่ วกบั การนำความ องการของ เก่ยี ว องมาใ ในการวางแผนพัฒนาถูก องที่สดุ
ก. ใ นำมาใ เฉพาะทีส่ อดค องกบั อเสนอแนะจากการประเมนิ คณุ ภาพภายนอก
ข. ใ นำทุกเ องมาบรู ณาการกบั สภาพ จจบุ นั ญหา อปุ สรรค และ อเสนอแนะจาก สมศ.
ค. ใ นำมาใ เฉพาะทไ่ี สอดค องกบั อเสนอแนะจากการประเมินคณุ ภาพภายนอก
ง. ดำเนินการใ สอดค องกบั บริบทของโรงเรยี น

15. หากเปรยี บกระบวนการพฒั นาคนในสถานศกึ ษาเหมอื นการส าง าน ใดเปรยี บเ นสถาปนิก
ก. นกั เรยี น
ข. ครู
ค. ปกครอง
ง. บรหิ ารสถานศึกษา

16. ครู านใดสามารถจัดกระบวนการเรียน ในขัน้ ตอนแรกทส่ี ำคัญ และดที ส่ี ุด
ก. ครูอารี จดั การเรยี น โดยยดึ เรียนเ นสำคัญ
ข. ครวู รี ะพล จัดการเรยี น เ นใ นักเรียนไ ลงมอื กระทำ และแ ญหาเอง
ค. ครเู กรยี งไกร จัดเนื้อหาสาระ และกจิ กรรมสอดค องกบั ความสนใจและความถนัดของ เรียน
ง. ครสู มพร จัดกจิ กรรมโดยยดึ ตามแผนการเรียน และหลกั สูตรแกนกลาง

17. การจัดการเรยี นการสอน ใ ยึด งใดเ นสำคัญ
ก. ยดึ มาตรฐานการเรยี น
ข. ยึดตวั ชี้วัด และตัว งช้ี
ค. ยึด เรยี นสำคญั ท่ีสุด
ง กระบวนการจัดการเรียนการสอน

18. เ นการเพ่ิมพูนความ และทกั ษะเฉพาะ าน สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจ
ของ เรยี นทั้ง านวิชาการและวชิ าชพี สอดค องกับระดับการศกึ ษาตาม อใด

ก. ระดบั อนประถมศกึ ษา
ข. ระดบั ประถมศกึ ษา
ค. ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอน น
ง. ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

้ต

่ก
้ข้ล้ดู้ผ
้ดู้ร้น
​.
ู้ผ
่บ
ู้ร
็ปิ่ส้ห
ู้ร
ู้ผ้ล
ัป้ก้ด้ห้นู้ร
็ปู้ผู้ร์ย
ู้ร่ท
ู้ผ
ู้ผ


็ปู้ผ้บ้ร
้ล้ห
้ข้ล่ม้ช้ห
้ขัปัป่ืร้ห
้ข้ล้ช้ห
้ต้ช้ขู้ผ้ต่ล้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 266
19. การสอนแบบใดทที่ ำใ เด็กมีพฤตกิ รรมตอบสนอง อยท่สี ดุ

ก. ครูอทิ ธิพล อธบิ ายใ นักเรยี น ง
ข. ครูบวั ใ อุปกร การสอน
ค. ครูชดิ ชม ใ เดก็ ศึกษา นค า
ง. ครูดิว ใ เดก็ ปฏบิ ัตจิ ริง

20. ห วยงานใด อไปน้ี มหี าท่ใี นการกำหนดสาระการเรียน ระดบั องถน่ิ
ก. สถานศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
ข. สำนกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษา
ค. กระทรวงศึกษาธิการ
ง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน

21. อใดถกู องที่สดุ เ อก าวถงึ การจัดการเรียน แบบบูรณาการในรปู แบบขนาน
ก. ครูตง้ั แ 2 คนขึ้นไปสอน างวชิ ากนั างคน างสอน แ องวางแผนเ อสอน วมกนั
ข. ครตู ง้ั แ 2 คนข้นึ ไปสอน างวชิ ากัน มาวางแผนเ อสอน วมกัน แ มอบหมายใ เรียนทำงาน

หรอื โครงการ วมกัน
ค. ครหู ลายคน างคน างสอน ในวิชาของตนเอง
ง. ครหู ลายคน วยกนั สอน ในวชิ าเดียวกัน

22. อใดเ นการจดั บรรยากาศในชัน้ เรยี นท่ี งเสริมทางจติ ใจ
ก. ครสู มชาย จัดโ ะครูไ กลาง องเรยี นเ ออำนวยความสะดวกใ นกั เรยี นทกุ คน
ข. ครชู บาไพร ใ หลกั ประชาธปิ ไต ในการปกครองช้นั เรยี น
ค. ครูดวงใจ จดั มุมรักการ านใน องเรยี น
ง. ครูสมรกั จดั สภาพ องเรยี นมีแสงส างเพียงพอ

23. หลักการสำคญั ของการออกแบบห วยการเรยี น คอื อใด
ก. ทกุ อง ประกอบของห วยการเรยี น องเ อมโยงกับมาตรฐานการเรยี น /ตวั ช้ีวดั
ข. ออกแบบการจัดการเรียน ใ ตรงกับความสนใจของ เรียน
ค. องใ เรยี น กทกั ษะการคิดวิเคราะ
ง. องกำหนดหลักฐานทเ่ี นเ าหมายการเรียน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ร้ป็ป้ต
์หึฝู้ผ้ห้ต
ู้ผ้หู้ร
ู้ร่ืช้ตู้ร่น์ค
้ขู้ร่น
่ว้ห์ษ
้ห่อ
้ช
้ห่ืพ้ห้ว๊ต
่ส็ป้ข
่ช
่ต่ต
่ร ู้ผ้ห่ต่ร่ืพ่ต่ต
่ร่ืพ้ต่ต่ต่ต่ต่ต
ู้ร่ล่ืม้ต้ข
​.้ทู้ร้น่ต่น
้ห
้ว้ค้ห
์ณ้ช
ัฟ้ห
้น้ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 267

24. การใ เรยี นส างความ ไ วยตนเองโดยกระบวนการแสวงหาความ แสวงหา อมลู ทำความเ าใจ
คดิ วเิ คราะ ตคี วาม แปลความ ส างความหมาย สังเคราะ อมลู และสรุป อความ

ก. Construct
ข. Interaction
ค. Physical participation
ง. Application

25. ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน หากนกั เรยี นไ านรายวชิ าจำนวนมากและมีแนวโ ม าจะเ น
ญหา อการเรียนในระดับช้นั ท่สี งู ขนึ้ ใครมีบทบาทสำคัญในการพจิ ารณา ใ นกั เรยี นซำ้ ช้นั ไ

ก. บรหิ ารสถานศกึ ษา
ข. ครู สอนประจำชั้น
ค. อำนวยการสำนกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษา
ง. คณะกรรมการทีส่ ถานศึกษาแ งต้ัง

26. กระบวนการเรยี น ตาม อใด อไปนี้ คือ กระบวนการจดั การเรยี น ทนี่ ำเน้อื หา สาระการเรยี น ท่ีสมั พนั
เ อมโยงกนั มาจดั การเรยี น ใ เรียนมคี วาม ความเ าใจในลักษณะอง รวม

ก. กระบวนการส างความ
ข. กระบวนการเรยี น แบบบรู ณาการ
ค. กระบวนการคดิ
ง. กระบวนการทางสงั คม

27. อใดคือ คุณลักษณะของสารสนเทศที่มคี ุณภาพท่ี องคำนงึ ถึงเ นอันดับแรก
ก. ความทันสมัย
ข. ความถกู อง
ค. ความยืดห น
ง. ความสมบรู และครอบคลมุ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ณ
ุ่ย
้ต

็ป้ต้ข


ู้ร
ู้ร้ร
์ค้ขู้รู้ผ้หู้ร่ืช์ธู้รู้ร่ต้ขู้ร
่ต
ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ
้ด้ห่ตัป็ป่ว้น่ผ่ม
ู้ร้ข้ข์ห้ร์ห
้ข้ขู้ร้ด้ดู้ร้รู้ผ้ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 268

28. งานวิจัยในชั้นเรยี นเ อง “การพัฒนาการ านค อง เขยี นค องนักเรยี นชน้ั ป.1 โรงเรียน านดอนหวาย”
ควรเลือกก มตัวอ าง วยวิธใี ด

ก. เลือกแบบเจาะจง
ข. มแบบอ าง าย
ค มแบบแ งชัน้
ง. มแบบหลายขน้ั ตอน

29. จากสมมุตฐิ านการวิจยั “ผลการใ อการคอมพวิ เตอ CAI เ องการบวกเลข 3 หลัก
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู ข้ึนก าการสอนแบบบรรยายปกต”ิ ควรออกแบบการวิจัยอ างไร

ก. ใ ครู สอน 2 คน สอนคนละแบบ
ข. ใ นกั เรยี นก มเดียวเรยี นทั้ง 2 แบบ
ค. ใ อสอบ อนและหลงั เรียนคนละฉบับ
ง. ใ การสอนแบบบรรยายเ นก มควบคุม

30. การท่คี ณุ ครูประจำชัน้ ปลกู ง านิยม เ อง การรักษาวฒั นธรรมประเพณีของชาติ สอดค องกับจดุ เ น
การนำ านยิ มหลกั ของคนไทย 12 ประการลง การจดั การเรียนการสอนสำหรบั นกั เรยี นระดบั ชนั้ ใดมากทส่ี ดุ

ก. ป. 1 - 3
ข. ป. 4 - 6
ค. ม. 1 - 3
ง. ม 4 - 6

31. านรอง อำนวยการโรงเรียนควร งเสรมิ ใ ครู สอนจัดกระบวนการเรียน สำหรบั นกั เรียน เรยี น าไ
อ างไรจงึ จะเกิดประโยช และพฒั นานกั เรียนไ ดที ี่สดุ

ก. จัดทำแผน IEP
ข. ใ วดี ีทัศ ประกอบการเรยี นการสอน
ค. ใ CAI ประกอบบทเรียนตามห วยการเรยี น
ง. ใ วจิ ัยในชน้ั เรยี นและการวัดผลประเมินผลอ าง อเ อง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ืน่ต่ย้ช
ู้ร่น้ช
์น้ช

้ด์น่ย้ด้ชู้รู้รู้ผ้ห่สู้ผ่ท
​.ู่ส่ค้น้ล่ืร่คัฝ
ุ่ล็ป้ห
่ก้ข้ห
ุ่ล้ห
ู้ผ้ห
่ย่ว
่ืร์ร่ืส้ช
ุ่ส
่บุ่ส​.
่ง่ยุ่ส

้ด่ยุ่ล้บ่ล่ล่อ่ืร
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 269

32. เค องคอมพวิ เตอ วยสอน (Computer Assisted Instruction) เกิดขน้ึ ตามพนื้ ฐานใน อใด
ก. เ องความพ อม
ข. เ องการใ เวลาเ อการศกึ ษา
ค. เ องความแตก างระห างบคุ คล
ง. การขยายตวั ทางวชิ าการ และอัตราการเพม่ิ ประชากร

33. อใดหมายถงึ “โปรแกรมคัดกรองนักเรยี นพิการ และรายงาน อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ พกิ าร”
ก. SET
ข. O - BEC
ค. IEP Program
ง. DMC

34. การประเมนิ เ อพฒั นาแผนการจดั การเรียน และการสอนของตนเองอ ในช้ันตอนใดของการดำเนินการ
วิจยั ในชน้ั เรยี น

ก. CAR 1
ข. CAR 2
ค. CAR 3
ง. CAR 4

35. บทบาทสำคญั ในการวัดและประเมนิ ผลการเรียน ที่ครู สอนในสถานศกึ ษา องคำนึงถึงมากทส่ี ุด คอื อะไร
ก. ใ การวดั ผลเ นเค องมือการพัฒนาห วยการเรียน
ข. ใ การประเมินเ นเ าหมายของการจัดก ม เรียนตามศักยภาพ
ค. ใ การประเมินเ นกลไกในการพฒั นา วยเหลือ เรยี นใ บรรลุเ าหมาย
ง ใ การวัดและประเมนิ ประสิทธิภาพการสอน

36. การใ ปรกึ ษาของครคู นใดทีเ่ ออ้ื ใ มารบั การปรกึ ษาประทับใจมากทีส่ ดุ
ก. ครูมานพ กำลงั ตง้ั ใจ งนักเรยี นเ าถึง ญหา
ข. ครบู ัวชม สรุปเ องราวทน่ี กั เรียนมาปรึกษา
ค. ครชู ดิ ชม ใ กำลงั ใจนกั เรียน กบั ญหา
ง. ครดู นัย ตัง้ คำถามกับเ องราวท่เี กิดขน้ึ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ืร
ัปู้ส้ห
่ืร
ัป่ลัฟ
ู้ผ้ห้ห
้ช​.
้ป้หู้ผ่ช็ป้ช
ู้ผุ่ล้ป็ป้ช
ู้ร่น่ืร็ป้ช
้ตู้ผู้ร
ู่ยู้ร่ืพ
ู้ผ้ข้ข

่ว่ต่ืร
่ืพ้ช่ืร
้ร่ืร
้ข่ช์ร่ืร
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 270

37. ครู านใดจัดกิจกรรมแนะแนวเ อง “โลกก างทางการศกึ ษา” สำหรับนกั เรยี นช้นั มัธยมศกึ ษา ท่ี 3 ไ
เหมาะสมท่สี ุด

ก ครสู มชัย พานกั เรียนไปชมมหาวทิ ยาลัย
ข. ครบู ุรินท ใ นกั เรียนวีดีทศั
ค. ครดู ำรง เชิญศษิ เ ามาบรรยายใน อง
ง. ครูอุดม พาไปชมนิทรรศการการศกึ ษา อ

38. “เ นกระบวนการท่ีทำใ เด็กเกดิ การเรยี น ในสภาพใก เคียงกบั ความเ นจรงิ ” คอื เทคนิคการสอนแบบใด
ก. สถานการ จำลอง
ข. หมวก 6 ใบ
ค. อริยสัจ 4
ง. การใ ญหาเ นฐาน

39. อใดคือบรรยากาศในชนั้ เรยี นทม่ี ลี ักษณะการสอนแบบ “บรรยากาศแ งการควบคมุ (Control)”
ก. ครูกระ นใ กำลงั ใจนกั เรยี นอ เสมอ
ข. ครูแสดงความเ นมติ ร พดู จา วยความเมตตากบั เรียน
ค. ครเู นการควบคมุ ใ เรียนมีระเบยี บ จักสิทธิและห าทีต่ นเองอ างมขี อบเขต
ง. ครพู ูดในสง่ิ ท่ี เรียนประสบความสำเรจ็ มากก าความ มเหลว

40. อใดเ นแนวทางในการศกึ ษาเก่ยี วกบั อง ประกอบของการเรียนการสอน
ก. การปรบั เปล่ียนและพฒั นาวิธีการสอน
ข. วิเคราะ ความหมายเหมาะสมของรายวิชา าง ๆ
ค. หาแนวทางในการแ ไข อบกพ องของ เรียน
ง. บรรยากาศใน องเรียนกบั ผลการเรยี น ของนักเรยี น

41. การดำเนินกิจกรรมเ อยกระดบั คุณภาพใ สูงขึ้นโดยมมี าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเ นเ าหมาย
คอื กระบวนการใดในระดับประกันคุณภาพภายใน

ก. การประเมนิ คุณภาพภายใน
ข. การตดิ ตามคณุ ภาพ
ค. การตรวจสอบคณุ ภาพ
ง. การพฒั นาคณุ ภาพ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

้ป็ป้ห่ืพ
ู้ร้ห
ู้ผ่ร้ข้ก
่ต์ห

์ค็ป้ข
้ล่วู้ผ
่ย้นู้รู้ผ้ห้น
ู้ผ้ด็ป
ู่ย้หุ้ต
่ห้ข
็ปัป้ช


์ณ
็ป้ลู้ร้ห็ป
่ต
้ห่ก์ย์ค
์น้ห์ร
​.
้ดีป้ว่ืร่ท
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 271

42. “การนำผลการประเมนิ คณุ ภาพภายในตามมาตรฐานการศกึ ษามาวิเคราะ วางแผนการแ ไขปรบั ปรงุ การ
ดำเนนิ งานของสถานศกึ ษา” สอดค องกบั อใด

ก. Plan
ข. Doing
ค. Check
ง. Act

43. แผนพฒั นาคุณภาพควรยดึ อะไรเ นฐาน (ตัวตัง้ )
ก. มาตรฐานการศกึ ษา
ข. เ อนไขการบรรลุเ าหมายตามแผนพัฒนา
ค ความ องการของสถานศกึ ษา และความ องการของชุมชน
ง. คุณภาพของ เรยี นเ นสำคญั

44. อใด ไ ใ ขนั้ ตอนของระบบการประกนั คุณภาพ
ก. การพฒั นาคณุ ภาพ
ข. การควบคุมคุณภาพ
ค การตรวจสอบคุณภาพ
ง การประเมินคณุ ภาพ

45. เ าประสง ของการประเมนิ ผลการดำเนินงานตามแผนพฒั นา คอื อะไร
ก. ยืนยนั ความสำเรจ็ ของการดำเนนิ งานตามแผนปฏิบัตกิ ารของสถานศึกษา
ข. จัดทำรายงานการประเมินตนเองไ อ าง าเ อถอื
ค. ทราบ ญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ง. ไ รบั การรับรองมาตรฐานการประเมินคณุ ภาพภายนอก

46. าตดิ ตัง้ โทรศัพ พ้ืนฐาน ถือเ นงบตาม อใด ถูก อง
ก. งบ าวัสดุ
ข. งบลงทุน
ค. งบใ สอย
ง. งบ าครภุ ัณ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ฑ่ค
้ช

่ค
้ต้ข็ป์ท่ค
้ด
ัป
่ืช่น่ย้ด

์ค้ป
​.
​.


่ช่ม้ข
็ปู้ผ
้ต้ต​.
้ป่ืง

็ป
้ข้ล้ก์ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 272

47. ราย ายท่ี อง ายเ อ างท่ีปรกึ ษาในการจัดหาหรือปรบั ปรงุ ครภุ ัณ คือ ราย ายตาม อใด
ก. าวสั ดุ
ข. า อมแซม
ค. าครภุ ณั
ง. งบใ สอย

48. การ ายเงินรายไ สถานศกึ ษาเ อเ น าใ ายเงนิ รายไ สถานศกึ ษาจะ องไ รบั ความเหน็ ชอบจากใคร
อไปนี้

ก. อำนวยการสำนักงานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษา
ข. อำนวยการสถานศึกษา
ค. คณะกรรมการศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั
ง. คณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน

49. อใดเ นราย ายทสี่ ถานศกึ ษาสามารถขอรับการสนับสนนุ ไ จาก ปกครองนกั เรียน
ก. าสมดุ รายงานประจำตวั นกั เรยี น
ข. าเรียนปรบั พน้ื ฐานความ
ค. าบรกิ าร องพยาบาล
ง. าบัตรประจำตัวนกั เรยี น

50. โรงเรียนของ านไ รบั เงนิ บรจิ าค 5,000,000 บาท วน ใดมีอำนาจในการลงนามในใบอนุโมทนาบัตร
ก. รัฐมนตรี าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธกิ ารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ค. อำนวยการสำนักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษา
ง. อำนวยการสถานศึกษา

51. ใ ใดมหี าท่ี งเสรมิ และใ แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรเ อการศกึ ษา
ก. กระทรวงศกึ ษาธิการ
ข. สถานศึกษา และคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน
ค. คณะกรรมการศึกษาธกิ ารจังหวัด (กศจ.)
ง. รฐั และอง กรปกครอง วน องถนิ่

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ท่ส์ค่ืพ้ห่ส้นู้ผ้ห
ู้ผ
ู้ผ

่ว
ู้ผ้ถ้ด่ท
่ค
้ห่ค
ู้ร่ค
่ค
ู้ผ้ด่จ็ป้ข


ู้ผ
ู้ผ
่ต้ด้ต้ด่จ้ช่ค็ป่ืพ้ด่จ
้ช
์ฑ่ค
่ซ่ค
่ค
้ข่จ์ฑ้จ่ืพ่จ้ต่จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 273

52. จัดสรรงบประมาณเ น าใ ายดำเนินการและงบลงทุนใ สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพัฒนาการ
ศกึ ษาแ งชาติ และภารกิจของสถานศึกษาใ คำนงึ ถงึ อใด

ก. อ างทว่ั ถึง มคี ณุ ภาพ โดยไ เก็บ าใ าย
ข. อ างทว่ั ถงึ มีคณุ ภาพ และเ นธรรม
ค. ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และความเ นธรรม
ง. คำนึงถงึ คณุ ภาพ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึ ษา

53. การกำหนด ามมใิ วนราชการ จดั หาพัสดแุ งซอื้ หรือแ ง าง านเ าใจอ างไร
ก. เ อไ รบั เงินงบประมาณในโครงการหรือรายการใด องจัดซ้ือหรือจัด างในคราวเดียวกนั เ านนั้
ข. องไ เ นการแ งซ้ือหรอื แ ง างโดยมีเจตนาทจ่ี ะลดวงเงินทจี่ ะซ้ือหรอื างในครั้งเดียวกัน

เ อใ วงเงินต่ำก าทก่ี ำหนดโดยวธิ หี น่ึงวธิ ีใด
ค. องไ เ นการแ งซือ้ หรอื แ ง างโดยมเี จตนาทจี่ ะลดวงเงนิ ท่จี ะซ้อื หรือ างในคร้ังเดยี วกัน

เ อใ อำนาจสง่ั ซ้อื สั่ง างเปล่ียนไปไ
ง. เ อไ รบั เงินงบประมาณในโครงการ หรือรายการใด จะ องดำเนนิ การจดั ซื้อหรือจดั างในครง้ั

เดยี วกนั ามมใิ แ งซื้อหรือแ ง างโดยไ มเี หตผุ ลความจำเ น ท้ังนีโ้ ดยมีเจตนาที่จะลดวงเงิน ใ ต่ำก าทกี่ ำหนด
โดยวิธีหน่งึ วิธีใด หรือเ อใ อำนาจส่งั ซอื้ หรอื สัง่ าง

54. อใด อไปน้เี นการปฏบิ ัตทิ ี่ถกู อง
ก. นายพชิ ัย เ าห าท่ีโรงเรียน จัดซื้อไ กวาด จำนวน 5 าม เ นเงินจำนวน 300 บาท โดยไ ไ

จัดทำรายงานขอซอ้ื ของ างตามระเบยี บฯ อ 27 เ องจากเ นการดำเนินการโดยใ เงินบำรุง
ข. นายเอกชยั เ าห าที่พัสดขุ องโรงเรยี น จัดทำรายงานขอซ้ือโ ะ 1 ตัว เ นเงนิ 2,000 บาท

โดยรายงานขอจดั ซื้อครุภณั
ค. ในการจัดซ้ืออปุ กร เค องมอื แพท ของโรงเรยี น จำนวน 30,000 บาท ท้ังน้ีในการแ งต้งั

คณะกรรมการตรวจรับ ไ แ งต้งั าราชการของโรงเรียน 2 คน และนกั ศกึ ษาพยาบาล 1 คน เ น ตรวจรบั
ง หัวห าเ าห าท่ีพสั ดสุ ามารถอนุมตั จิ ัดซอ้ื จดั างโดยวิธตี กลงราคาและลงนาม

ในใบส่ังซื้อสัง่ างไ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ด้จ ้จ้น้จ้น​.
ู้ผ็ป้ข่ต้ด ่ต์ย่ืร์ณ
์ฑ ็ป๊ต้น้จ
้ช็ป่ืน้ข้จ ้ด่ม็ป้ด้ม้น้จ
้ต็ป่ต้ข
้จ้ห่ืพ่ว้ห็ป่ม้จ่บ่บ้ห้ห ้จ้ต้ด่ืม
้ด้จ้ห่ืพ ้จ้จ่บ่บ็ป่ม้ต
่ว้ห่ืพ ้จ้จ่บ่บ็ป่ม้ต
่ท้จ้ต้ด่ืม
่ย้ข่ท้จ่บ่บู้ผ่ส้ห้ห

็ป
็ป่ย
่จ้ช่ค่ม่ย
้ข้ห่ห้ห่จ้ช่ค็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 274

55. ในขน้ั ตอนการติด อกับ ขายหรอื รับ างโดยวิธกี ารเฉพาะเจาะจงเ นห าท่ีของบุคคลใด ดงั อไปน้ี
ก. ที่ องการใ พัสดหุ รอื ครภุ ัณ
ข. เ าห าทพ่ี สั ดุ
ค. หวั ห าห วยงานทจี่ ดั หาพัสดุ
ง. หัวห า วนราชการ

56. มตคิ ณะกรรมการตรวจรบั พสั ดุ และคณะกรรมการตรวจการ างใ ถืออ างไร
ก. มติเอกฉัน ของคณะกรรมการทั้งหมด
ข. มตเิ อกฉัน ของคณะกรรมการท่มี าประชมุ ครบอง ประชมุ
ค. มติเสยี ง วนให
ง. มตเิ สียง างมาก

57. การ ายเงนิ ยืมการปฏิบตั ิท่ีคาบเก่ียวกบั งบประมาณ ใ ปฏบิ ัติไ ตาม อใด
ก. ยมื เงนิ งบประมาณ จจบุ นั ายไ ไ เกนิ 90 วันนบั แ เริ่ม งบประมาณเ า
ข. ยืมเงนิ งบประมาณ จจุบนั ายไ ไ เกนิ 90 วนั นับแ เริม่ งบประมาณให
ค. ยมื เงนิ งบประมาณ จจุบนั ายไ ไ เกิน 30 วนั นบั แ เรม่ิ งบประมาณเ า
ง. ยืมเงิน งบประมาณเ า ายไ ไ เกนิ 90 วันนับแ เรมิ่ งบประมาณให

58. อใดก าวถูก องในการยมื เงินไปราชการและการ งใ เงนิ ยืมและเงนิ เหลือ าย
ก. ยมื ไปราชการภายในประเทศไ ไ เกิน 30 วนั จำเ น องเกนิ กำหนด องตกลงกบั กรมบัญชีกลาง
ข. เดนิ ทางไปราชการ น ง วนท่ี ใ ยมื ภายใน 15 วันนบั จากวันกลบั มาถึง
ค. เดนิ ทางไปราชการ างประเทศ งภายใน 30 วนั นบั จากวนั ไ รับเงนิ
ง. าใ ายในการ กอบรม งภายใน 30 วนั นับจากวันไ รบั เงิน

59. อใดก าวไ ถกู องในการรบั เงินของ วนราชการ
ก. ออกใบเสร็จใ ายเงินทกุ คร้ัง
ข. รายงานการใ ใบเสรจ็ ภายในวันท่ี 30 กันยายน ของ งบประมาณ
ค. ลงรายการผิดใ ขดี าจำนวนเงินและเขียนให ท้ังจำนวน รบั เงนิ ลงลายมอื อ หรือขดี าเลกิ ใ ทัง้ ฉบับ
ง. ใบเสร็จรบั เงนิ วนราชการเกบ็ รกั ษาไ สำนกั งานตรวจเงินแ นดิน (สตง.) ตรวจสอบ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ผ้ว่ส
้ช่ฆ่ืชู้ผ่ม่ฆ้ห
ีป้ช
่จู้ผ้ห
่ส้ต่ม่ล้ข
้ด่สึฝ่จ้ช่ค
้ด่ส่ต
้หู้ผ่ส่ส่ือ
้ต้ต็ป่ม้ด
่จ้ช่ส้ต่ล้ข
่มีป่ต่ม้ด่จ่กีป
่กีป่ต่ม้ด่จัปีป
่มีป่ต่ม้ด่จัปีป
่กีป่ต่ม้ด่จัปีป
้ข้ด้ห่จ
้ข
่ญ่ส
์ค์ท
์ท
่ย้ห้จ
่ส้น
่น้น
้น้จ
์ฑ้ช้ตู้ผ
่ต้น็ป้จู้ผู้ผ่ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 275
60. อใดก าวไ ถกู องในการกนั เงนิ ไ เบิกเห อม

ก. ต้งั แ 100,000 บาทขนึ้ ไป สามารถเบิกเห อม ไ
ข. สามารถกันเงนิ ไ เบกิ เห อม ไ 6 เดือนนบั จากวนั ส้นิ งบประมาณ
ค. กรณไี ไ อหนผ้ี ูกพันแ มคี วามจำเ น องทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง อน
ง. การกนั เงนิ ไ เบกิ เห อม องดำเนินการ อนสนิ้ งบประมาณ

61. คณะกรรมการชุดใดเ น 4 อง คณะหลักของการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ครุ ุสภา
ข. ก.ค.ศ.
ค. สภาการศกึ ษา
ง. คปภ.

62. ครมู นัส แสดงพฤตกิ รรม ขดั ขวางการพฒั นาอง กรจนเกดิ ผลเสยี หายแสดง าครมู นัส แสดงพฤติกรรมท่ี
ไ พงึ ประสง ในจรรยาบรรณ ตาม อใด

ก. จรรยาบรรณ อตนเอง
ข. จรรยาบรรณ อวิชาชพี
ค. จรรยาบรรณ อสังคม
ง. จรรยาบรรณ อ รบั บริการ

63. อใด ไ ใ คณุ สมบตั ิ ขอรับใบอนญุ าตเ น ประกอบวชิ าชีพควบคุม
ก. มอี ายไุ ต่ำก า 20 บรบิ รู
ข. มวี ุฒปิ รญิ ญาทางการศกึ ษา หรือเทียบเ า หรือมีคณุ วุฒิ นทคี่ รุ ุสภารับรอง
ค. านการปฏบิ ตั ิการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเ นเวลาไ อยก า 1
ง. านเกณ การประเมินปฏิบัตกิ ารสอนตามหลกั เกณ วิธกี าร และเ อนไขท่คี ณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

กำหนด

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ืง์ฑ์ฑ่ผ
ีป่ว้น่ม็ป่ผ
่ือ่ท
์ณีป่ว่ม
ู้ผ็ปู้ผ่ช่ม้ข
ู้ผ่ต
่ต
่ต
่ต
้ข์ค่ม่ว์ค
์ค็ป
ีป่ก้ตีป่ืล้ว
่ก้ต็ป่ต่ก้ด่ม
้ดีป่ืล้ว
้ดีป่ืล่ต
ีป่ืล้ว้ต่ม่ล้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 276

64. าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา กรณใี ด อไปน้ีมสี ิทธิไ์ รบั การพจิ ารณาการเ อนขนั้ เงินเดอื น
ในรอบคร่งึ จำนวนครึ่งขนั้

ก. ครอู รดี ครู วยบรรจใุ ห ทำงานไ 3 เดอื น 15 วนั
ข. ครูปราณี ถกู ส่งั พักราชการเ นเวลา 3 เดอื น
ค. ครูอนัน ถกู ลดขน้ั เงินเดือน
ง. ครมู านพ ขาดราชการ 1 วนั โดยไ มเี หตผุ ลอันสมควร

65. ครู วย ทุจริตเงนิ อาหารกลางวัน เ นเหตใุ นกั เรยี นไ ไ รับประทานอาหารกลางวัน จำนวน 1
การศึกษา ใดเ น แ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย

ก. อำนวยการสถานศกึ ษา
ข. อำนวยการสำนักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษา
ค. คณะกรรมการศกึ ษาธกิ ารจงั หวัด
ง. ศกึ ษาธกิ ารจังหวดั

66. อใดคอื เ าหมายทีส่ ำคญั ท่สี ดุ ในการดำเนนิ การทางวนิ ัยของ าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา
ก. เ อ งเสรมิ คุณภาพและประสทิ ธภิ าพของ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา
ข. เ อธำรงไ ซง่ึ ศกั ดศิ์ รีของ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาเหมาะสมกับการเ น
วิชาชพี ชัน้ สงู
ค. เ อ องกันการกระทำผดิ วนิ ยั ของ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา
ง. เ อเสรมิ ส างและพฒั นาใ อ ใ บงั คับบัญชาใ มวี นิ ัย และเกดิ ประสทิ ธิภาพสูงสดุ ในการปฏิบตั ริ าชการ

67. อใดก าวถึงห าทข่ี อง อำนวยการโรงเรียนไ ถกู องในเ องการดำเนนิ การทางวนิ ัย าราชการครู และ
บคุ ลากรทางการศกึ ษาในโรงเรียน

ก. การจงู ใจพฤติกรรมของ อ ใ บงั คับบญั ชาใ เ นไปในทางท่ไี กระทำผิดทางวิจยั
ข. กระทำผดิ วินยั โดยยงั ไ มีพยานหลักฐาน ใ บังคบั บญั ชารีบดำเนนิ การสอบสวน อเท็จจรงิ
ค กรณมี ีมูล ท่ีควรก าวหา ากระทำผดิ วินยั ก็ใ ดำเนินการทางวนิ ยั ทันที
ง. กรณไี มมี ลู ทคี่ วรก าวหา ากระทำผดิ วนิ ัยจึงจะยตุ เิ องไ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ด่ืร่ว่ล่ม
้ห่ว่ล​.
้ขู้ผ้ห่ม
่ม็ป้ห้ตู่ยู้ผ
้ข่ืร้ต่มู้ผ้น่ล้ข
้ห้ตู่ยู้ผ้ห้ร่ืพ
้ข้ป่ืพ

็ป้ข้ว่ืพ
้ข่ส่ืพ
้ข้ป้ข


ู้ผ
ู้ผ
่ตู้ผ็ปู้ผ
ีป้ด่ม้ห็ป่ชู้ผ
่ม
์ต
็ป
้ด่ม่ชู้ผ
ีป
่ืล้ด่ต้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 277

68. าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลอมลายมอื อ นเ อหาประโยช ควรไ รบั โทษสถานใด
ก. ตดั เงินเดือน ไ เกนิ 2% หรอื 4% ไ เกนิ 1 เดือน
ข. ลดเงนิ เดอื น
ค. ปลดออก
ง. ไ ออก

69. บุคคลใดสามารถเ ารับราชการเ น าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษาไ
ก. เ นสมาชิกสภา องถน่ิ
ข. จิต นเ อนไ สมประกอบ
ค. เคยถกู ส่งั พกั ราชการ
ง. ถูกเพกิ ถอนใบอนญุ าตประกอบวิชาชพี มาแ ว 2

70 . ใดเ น มอี ำนาจในการส่งั บรรจุและแ งต้ัง าราชการ รอง อำนวยการสถานศกึ ษา
ก. อำนวยการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจงั หวดั (กศจ.)
ข. อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมการศึกษาธกิ ารจงั หวดั (กศจ.)
ค. ศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ง. ศกึ ษาธิการจังหวัด โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธกิ ารจังหวัด (กศจ.)

71. การบรรจุและแ งตั้ง อใดไ ถูก อง
ก. ครเู ชี่ยวชาญพเิ ศษ องนำความกราบบังคมทลู
ข. อำนวยการสำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาเชีย่ วชาญพิเศษ รัฐมนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ

เ น มีอำนาจส่ังบรรจุ พระมหากษัตริ ทรงโปรดเก าฯ แ งตั้ง
ค. รอง อำนวยการสำนกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษา เลขาธกิ ารคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน

สั่งบรรจุ และแ งต้ัง
ง อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ศึกษาธกิ ารจงั หวดั เ น มีอำนาจสง่ั บรรจุและแ งตั้ง

72. กรณีใดไ สามารถขอกลบั เ ารบั ราชการเ น าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาไ อกี
ก. ออกจากราชการไปแ ว สมัครเ ารับราชการ
ข. ออกจากราชการ เ อไปรับราชการทหาร กลบั เ ารบั ราชการ
ค. ออกจากราชการ เ อไปปฏบิ ตั ิงานตามมตคิ ณะรฐั มนตรี กลับเ ารบั ราชการ
ง ถูกใ ออกจากราชการเพราะไ านการพัฒนาฯ ของ ครู วย

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ชู้ผ่ผ่ม้ห​.
้ข่ืพู้ผ
้ข่ืพู้ผ
้ข้ลู้ผ
้ด้ข็ป้ข่ม
่ตู้ผ็ปู้ผ​.
่ต ู้ผ
่ต้ล์ยู้ผ็ป ่วู้ผ
้ต
้ต่ม้ข่ต


ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ้ข่ตู้ผ็ปู้ผ
ีป้ล

่มืฟ่ัฟ
้ท็ป
้ด้ข็ป้ข
่ล


่ม่ม
้ด์น่ืพ่ือู้ผ่ืช้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 278

73. ใครเ น มอี ำนาจอนมุ ัตแิ ไขประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน เกิดในทะเบียนประวัติ าราชการ ตามระเบยี บ
ก.ค.ศ. า วยระบบทะเบียนประวัติ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555

ก. อำนวยการสำนกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษา
ข. ศึกษาธกิ ารจังหวดั
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน
ง คณะกรรมการ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

74. อใดไ สอดค องกับพฤตกิ รรมตาม อใดทีค่ ณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักใ ใบอนญุ าตประกอบวิชาชีพ
ไ อน โดยไ องรอผลการสืบสวน หรือสอบสวนกไ็ จำนวน 60 วนั

ก. มพี ฤติกรรมเสพยา า
ข. พฤตกิ รรมเกย่ี วกับการ วงละเมิดนักเรยี น
ค. ถูก องคดแี งในความผิดเก่ยี วกับทรพั หรือทจุ รติ อห าท่ี
ง เ นเ ามือหวยใ ดินรายให ของจังหวัด

75. อใดคอื โรคตามกฎ ก.ค.ศ
ก. โรคเร้ือนในระยะตดิ อ
ข. วัณโรคในระยะทีป่ รากฎอาการเ นท่รี งั เกยี จแ สังคม
ค. โรคเ า างในระยะตดิ อ
ง. โรคพิษสุรา

76. อใด ไ ใ ลกั ษณะงานทีป่ ฏบิ ัตขิ องครู วย ตามมาตรฐานตำแห งที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ก. ปฏบิ ตั ิงานวิชาการศึกษาในสถานศึกษา
ข. งเสรมิ การเรียน ของ เรยี น
ค. ศึกษา วิเคราะ วจิ ยั ประเมินผลพัฒนาการของ เรยี น
ง. จดั ระบบ วยเหลือดูแลนกั เรียน

77. อใด ไ ใ สมรรถนะหลักของครทู สี่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน
ก. การบรกิ ารท่ีดี
ข. การทำงานเ นทีม
ค. การพฒั นาตนเอง
ง. ภาวะ นำครู

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ

็ป

่ช่ม้ข
่ช
ู้ผ์ห
ู้ผู้ร่ส

่น่ชู้ผ่ช่ม้ข

่ต้ช้ท
่ก็ป
่ต
​.้ข
่ญ้ต้จ็ป​.
้น่ต์ย่พ้ฟ
่ล
้บ
้ด้ต่ม่ก้ว้ช้ข้ล่ม้ข
้ข​.


ู้ผ
้ข้ด่ว้ขีป้กู้ผ็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 279

78. อใด ไ ใ สมรรถนะประจำสายงานครู สังกดั สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพืน้ ฐาน
ก. ภาวะ นำครู
ข. การบริหารจดั การช้ันเรียน
ค. การบริหารหลักสตู รและการจดั การเรียน
ง. จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

79. อใดคือความหมายของ PLC
ก. Professional Listens Community
ข. Professional Live Community
ค. Professional Learning Community
ง. Professional Local Community

80. คณุ ลักษณะของบคุ คลใน อใด อไปน้ี ที่มีอทิ ธิพล อพฤตกิ รรมของบุคคล และสามารถพัฒนา ไ ยากที่สดุ
ก. แนวคดิ ของตนเอง
ข. ลกั ษณะนสิ ยั
ค. แรงจงู ใจ
ง. เจตคติ

81. านเ นรอง อำนวยการสถานศกึ ษา จะเสนอการจดั กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครเู อเตรียมพ อมเ า
ประชาคมอาเซียนควรดำเนนิ การตาม อใด

ก. การ กอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการเ อพัฒนาทักษะทาง านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. การจัดประชมุ และสัมมนา านการจัดการเรียน ตามแนวทางปฏริ ูปการศกึ ษาในศตวรรษที่ 21
ค. การ งครไู ปรบั การอบรมภาษาองั กฤษท่ี างประเทศ
ง. การอบรมและพัฒนาทกั ษะทางภาษา างประเทศ

82. อใดสอดค องกับคำ า “สมรรถนะ” มากทสี่ ุด
ก. คุณภาพ
ข. ประสทิ ธิภาพ
ค. ศักยภาพ
ง. ประสิทธิผล

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ว้ล้ข
่ต
่ต่ส
ู้ร้ด
้ด่ืพึฝ
้ขู่ส้ข้ร่ืพู้ผ็ป่ท
้ด ่ต่ต้ข
้ข

ู้ร

ู้ผ
่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 280

83. สมรรถนะหลักสำหรับการพัฒนาครู คอื อใด
ก. จริยธรรม ความ วมแรง วมใจ การ งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน
ข. การบรกิ ารทีด่ ี ความ วมแรง วมใจ การทำงานเ นทมี
ค. จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชีพครู การ งผลสัมฤทธ์ใิ นการปฏบิ ตั งิ านการทำงานเ นทมี
ง. การทำงานเ นทีม การพัฒนาตนเอง ภาวะ นำ

84. อใดก าวไ ถูก องในประเมินการเตรียมความพ อมและพฒั นาอ างเ มครู วย
ก. ประเมนิ การเตรยี มความพ อมและพฒั นาอ างเ มครู วยเ นระยะ ๆ ทุก 6 เดอื น (รวม 4 ครง้ั )
ข. ใ อำนวยการสถานศกึ ษาแ งใ ครู วยทราบถึงภาระงาน
ค. ผลการประเมิน อง านเกณ คร้งั ท่ี 1 - 2 ไ ตำ่ ก า อยละ 60 คร้งั ที่ 3 - 4 ไ ต ก า อยละ 70
ง. คณะกรรมการประเมนิ การประเมนิ ไ แ บรหิ ารสถานศกึ ษา ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาและครพู เี่ ลี้ยง

85. ใดไ านการประเมนิ เ อดำรงวิทยฐานะใ ดำเนินการตามขอั ใด อไปน้ี ไ ถกู อง
ก. การพัฒนา
ข. การดำเนินการเกีย่ วกับการเ อนขั้นเงินเดอื น
ค. ลดขน้ั เงนิ เดือน
ง. สง่ั ใ ออกจากราชการ

86. การจดั การศกึ ษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานใ จัดในสถานศกึ ษา ห วยงานตาม อใดไ บังคับใ ครู
สอน องมใี บประกอบวชิ าชีพ

ก. ศูน พฒั นาเด็กเล็ก
ข. ศนู บริการ วยเหลือระยะแรกเริม่ ของเด็กพิการ
ค. ห วยงานจดั การศึกษานอกโรงเรียน
ง โรงเรยี นท่ีสังกดั สถาบันพุทธศาสนา

87. อใดก าวถงึ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ไ ถูก อง
ก. ยืนขอจัด องมีวฒุ ิทางการศึกษาไ ตำ่ ก า ม.ปลาย หรอื เทยี บเ า
ข. ใ คณะกรรมการศกึ ษาธิการจังหวดั เ น อนุญาตการขอจัด
ค. จัดไ 2 รปู แบบ คอื การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
ง สำนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เ น ออกหลักฐานการศกึ ษา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ็ป​.
้ด
ู้ผ็ป้ห
่ท่ว่ม้ตู้ผ
้ต่ม่ล้ข
​.
่น
่ช์ย
์ย
้ตู้ผ้ห่ม้ข่น้ห
้ห

่ืล

้ต่ม่ต้ห่ืพ่ผ่มู้ผ
ู้ผ่ก้ด
้ร่ว่ำ่ม้ร่ว่ม์ฑ่ผ้ต
​ฯ่ชู้ผ้ห้จู้ผ้ห
็ป่ชู้ผ้ข่ย้ร
่ชู้ผ้ข่ย้ร้ต่ม่ล้้ข
ู้ผ็ป
็ปุ่ม
็ป่ร่ร
ุ่ม่ร่ร
้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 281

88. ใดเ น ออกหลกั ฐานการเรยี นจบของนักเรยี น/นักศกึ ษา ขององ กรวชิ าชพี ที่จดั ศูน การเรียน
ที่จดั การศึกษา

ก. อง กรวิชาชีพทีจ่ ดั ศูน การเรยี น
ข. สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษา
ค. สำนักงานศกึ ษาธิการจงั หวดั
ง. กระทรวงศกึ ษาธิการ

89. อใดไ ถูก อง เก่ียวกับสทิ ธิประโยช บิดา มารดา ปกครอง พึงไ รับการจัดการศกึ ษา
ก. การสนบั สนุนจากรัฐ ใ ความ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
ข. การลดห อนภาษีสำหรับ าใ าย านการศกึ ษา
ค ยกเ นภาษีตามทก่ี ฎหมายกำหนด
ง. เงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับการจดั การศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน

90. การ งเสรมิ และสนับสนนุ งานวิชาการแ บคุ คล ครอบครัว อง กร ห วยงาน และสถาบันที่จดั การศึกษา
ทำไ อ างไร

ก ส างเครอื ายความ วมมอื ในการพฒั นาวชิ าชีพ
ข. งเสริมใ ประชาชนในชมุ ชนเ ามามี วน วมในกิจกรรมวชิ าการ
ค. จดั ใ ความ เ อพฒั นาวิชาชพี ทกั ษะแ ประชาชน
ง. จัดใ มีการแลกเปลย่ี นเรียน ในการจดั การศึกษา
91. อใด ไ ใ ความหมายของการตรวจสอบภายใน
ก. กิจกรรมทดี่ ำเนนิ การอ างเ นอสิ ระและเ นกลางทห่ี วยรบั ตรวจจัดใ มีข้ึน
ข การตรวจสอบภายใน วยใ ห วยรับตรวจบรรลวุ ัตถุประสง ท่ีกำหนด
ค. การประเมนิ และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ง. การกำกบั ดูแลระบบการจัดทำบัญชใี มปี ระสิทธิภาพ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ห

์ค่น้ห่ช​.
้ห่น็ป็ป่ย
่ช่ม้ข
ู้ร้ห
่ก่ืพู้ร้ห
่ร่ส้ข้ห่ส
่ร่ข้ร​.
่ย้ด่น์ค่ก่ส

้ว​.
้ด่จ้ช่ค่ย
ู้ร้ห
้ดู้ผ์น้ต่ม้ข์ย์ค

์ย์คู้ผ็ปู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 282
92. อใด ไ ใ เ นขนั้ ตอนการติดตามผลการปรับปรุงแ ไข ญหาของห วยรบั ตรวจ

ก. การวางแผนการตดิ ตามผล
ข. การประเมนิ รวบรวมผลการตดิ ตาม
ค. การดำเนินการติดตามผล
ง รายงานผลการติดตาม

93. อใดก าวถึงการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ไ ถูก อง
ก. การตรวจสอบในกรณีทีม่ กี ารทจุ รติ หรอื การกระทำทจี ะ อไปในทางทุจรติ
ข. การตรวจสอบในกรณีมเี อง องเรียน หรือ องทุก
ค. การตรวจสอบในกรณที ่ีมคี วามผดิ กฎหมาย
ง. การตรวจสอบในกรณีท่มี เี หตอุ นั ควรสงสยั าจะมีการกระทำที่ อไปในทางทุจริต

94. อใดไ สอดค องกบั การตรวจสอบการดำเนนิ งาน (Performance Auditing) ตามระบบควบคมุ ภายใน
ก สามารถเพิ่มผลผลิต และลด นทุน อันมีผลทำใ อง กรไ รับผลประโยช อ าง ม า
ข. ส างความ าเ อถอื ความรับผิดชอบ ความเ นธรรม และความโป งใส
ค. มีการจดั ระบบ และวิธีปฏบิ ัตงิ านซึ่งทำใ ผลทเ่ี กิดจากการดำเนินงานเ นไปตามเ าหมายขององ กร
ง. มกี ารใ ายเงนิ อ างรอบคอบระมดั ระวงั ไ สุ ยสุ าย มเ อย

95. กรณีที่สถานศกึ ษากระทำการโดยจงใจไ ปฏิบัตหิ รอื ละเลย อการปฏบิ ตั หิ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
การควบคุมภายใน ใ ดำเนินการรายงานเสนอ อ ใด

ก. อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ข. สำนักงานตรวจเงนิ แ นดิน วนภูมิภาค
ค. ตรวจการแ นดิน
ง. รายงานหวั ห า วนราชการหรอื าราชการจังหวัด

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่วู้ผ่ส้น
่ผู้ผ
่ส่ผ
ู้ผ
ู้ผ่ต้ห้น่ต่ม
ืฟุ่ฟ่รุ่ร่ม่ย่จ้ช
์ค้ป็ป้ห
่ร็ป่ืช่น้ร
่คุ้ค่ย์น้ด์ค้ห้ต​.
้ล่ม้ข
่ส่ว

์ข้ร้ร่ืร
่ส
้ต่ม่ล้ข
​.่นัป้ก็ป่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 283

96. านจะสนองนโยบายและขับเค อนระบบดูแล วยเหลอื นกั เรียนในโรงเรียนของ านตามแนวทางและ
เจตนารม ตามหลกั การของระบบดูแล วยเหลือนักเรยี นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
(สพฐ.) อ างไรเ นประการแรก

ก ปรบั เปลยี่ นบทบาทและเจตคตขิ อง ใ บงั คับบญั ชา เ อ งไป ความรับผดิ ชอบในการดูแลพฒั นา
นักเรยี นในอง รวม

ข. วางระบบที่จส างความมนั่ ใจในการดูแลนักเรียนโดยเ อมประสานการดำเนนิ งานทกุ วนใ ทั่วทั้งโรงเรียน
ค. จดั กิจกรรม เ อ งเสรมิ ใ ปกครองรวมก มกันเ นเครือ ายเ อ วยเหลือกนั เ าระวัง
วม วยกำกับดูแลนกั เรยี น
ง. ประสานสัมพัน ระห างโรงเรยี น ชมุ ชน และ ชำนาญการในสาขา าง ๆ วมทำการ PLC
ส างแนวทางในการ งเสรมิ และแนวทางการแ ญหานักเรียนเชิงบรู ณาการ

97. อใดคือคณุ า และมคี วามสำคญั ที่สุด ของการจัดใ มรี ะบบดแู ล วยเหลอื นักเรียน
ในสถานศึกษา

ก เรยี นไ รับการพัฒนา ปรบั เปล่ียนพฤติกรรมใ นักเรยี นไ จกั ตนเอง ควบคุมตนเอง และ
มคี วามฉลาดทางอารม

ข. วยใ เรียนไ รับการ งเสริมพัฒนาการ ดแู ล แ ไข ญหา าง ๆ และไ รบั ความ วยเหลอื ดแู ล
อ างท่ัวถงึ ตรงตามสภาพ ญหาและความ องการ วนบคุ คล

ค. ส างความเ อมนั่ ใ ปกครอง นกั เรยี น ชุมชนและสังคม านักเรียนจะไ รบั การดูแล วยระบบทีเ่ หมาะสม
ง. เรยี นรักโรงเรยี น ไ เรียน อ างมคี วามสขุ ไ รับการพฒั นาเต็มตามศกั ยภาพ
98. อใดไ สอดค องกับ วนท่เี น “กระบวนการ” ตามกรอบแนวคดิ เชิงระบบดูแล วยเหลือนกั เรยี น
ก. การกำหนดนโยบายในการขบั เค อนของ บรหิ ารสถานศกึ ษา
ข. การพฒั นาครูและบคุ ลากร
ค การนิเทศ ตดิ ตาม
ง. การประเมินผลการดำเนินงาน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

​.

ู้ผ่ืล
่ช็ป่ส้ล่ม้ข
้ด่ยู้ร้ดู้ผ
้ด้ด่วู้ผ้ห่ืช้ร
่ส้ตัป่ย ่ช้ด่ตัป้ก่ส้ดู้ผ้ห่ช
์ณ ู้ร้ด้ห้ดู้ผ​.

่ช้ห่ค้ข
ัป้ก่ส้ร ่ร่ตู้ผ่ว์ธ
่ช่ร ้ฝ่ช่ืพ่ข็ปุ่ลู้ผ้ห่ส่ืพ
้ห่ส่ืช้ร
์ค ู่สุ่ม่ืพ้ตู้ผ​.
็ป่ย่ช์ณ่ท่ช่ืล่ท
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 284

99. า านเ นรอง อำนวยการสถานศกึ ษา จะขอรับห าท่ีมีบทบาทในการขับเค อนระบบดแู ล วยเหลือ
นักเรยี น อใดจึงจะเหมาะสมมากทส่ี ุด

ก. ประธานคณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ)
ข. ประธานคณะกรรมการดำเนินการ (ทีมทำ)
ค ประธานคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน)
ง. ประธานบุคลากรหลกั (ทมี ดำเนินการ)

100. อใดก าว “ไ ถกู อง เกีย่ วกับการดำเนินการหลงั จากการคดั กรองนกั เรยี นตามระบบดแู ล วยเหลือ
นกั เรยี น

ก. นักเรยี น “ก มปกติ ควรไ รบั การส างเสริมภมู ิ มกัน และ งเสริมพัฒนา
ข. นักเรียน “ก มเสย่ี ง ควรไ รบั การ องกันและแ ไขตามกรณี
ค. นักเรยี น “ก มมี ญหา ควรไ รับการ วยเหลอื และแ ไข ญหาโดยเ ง วนทส่ี ดุ
ง นักเรยี น “ก มพิเศษ ควรไ รบั การ วยเหลือ และ งเสรมิ ตามศกั ยภาพของความสามารถพิเศษ
จนถึงข้ันสูงสดุ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ส่ช้ด​”ุ่ล​.
่ด่รัป้ก่ช้ด​”ัปุ่ล
้ก้ป้ด​”ุ่ล
่สุ้ค้ร้ด​”ุ่ล
่ช​”้ต่ม่ล้ข

​.


้ข่ช่ืล้นู้ผ็ป่ท้ถ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 285

เฉลย อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชุดที่ 27

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย

1 ค 21 ก 41 ง 61 ค 81 ข

2 ง 22 ข 42 ง 62 ก 82 ค

3 ง 23 ก 43 ก 63 ง 83 ค

4 ค 24 ก 44 ก 64 ก 84 ง

5 ค 25 ง 45 ค 65 ง 85 ค

6 ง 26 ข 46 ค 66 ก 86 ค

7 ง 27 ข 47 ค 67 ข 87 ค

8 ข 28 ก 48 ง 68 ง 88 ก

9 ง 29 ง 49 ข 69 ค 89 ค

10 ก 30 ค 50 ข 70 ค 90 ง

11 ค 31 ค 51 ง 71 ข 91 ง

12 ข 32 ค 52 ง 72 ง 92 ข

13 ข 33 ก 53 ง 73 ง 93 ข

14 ข 34 ข 54 ข 74 ง 94 ข

15 ข 35 ค 55 ข 75 ก 95 ง

16 ค 36 ค 56 ก 76 ค 96 ก

17 ค 37 ก 57 ข 77 ง 97 ข

18 ง 38 ง 58 ง 78 ง 98 ก

19 ก 39 ก 59 ข 79 ค 99 ค

20 ก 40 ค 60 ค 80 ค 100 ง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 286

อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชดุ ที่ 28

รัฐธรรมนญู แ งราชอาณาจกั รไทย พุทธศกั ราช 2560

1. รัฐธรรมนูญแ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศและมผี ลบังคับใ วันท่เี าใด
ก. 5 เมษายน 2560
ข. 6 เมษายน 2560
ค. 7 เมษายน 2560
ง. 8 เมษายน 2560

2. รฐั ธรรมนูญแ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เ นรัฐธรรมนูญฉบับท่ีเ าใดของประเทศไทย
ก. ฉบับท่ี 18
ข. ฉบบั ที่ 19
ค. ฉบับท่ี 20
ง. ฉบบั ที่ 21

3. รฐั ธรรมนูญแ งราชอาณาจักรไทย ฉบบั ดังก าวมีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 15 หมวด 309 มาตรา
ข. 15 หมวด 279 มาตรา
ข. 16 หมวด 279 มาตรา
ง. 16 หมวด 309 มาตรา

4. พระมหากษัตริ ทรงเลอื กและทรงแ งตง้ั ทรงคณุ วุฒิเ นประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรี น
อีกไ เกนิ กีค่ น

ก. ไ เกิน 17 คน
ข. ไ เกนิ 18 คน
ค. ไ เกิน 19 คน
ง. ไ เกิน 20 คน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
่ม
่ม
่ม
่ม
่ม
่ือ็ปู้ผ่ต์ย
่ล่ห
่ท็ป่ห
่ท้ช่ห
่ห

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 287
5. ใครเ น ลงนามรบั สนองพระบรมราชโองการแ งตั้งประธานองคมนตรี

ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ประธานสภา แทนราษฎร
ค. ประธานวุฒิสภา
ง. ประธานรัฐสภา

6. ห าทขี่ องปวงชนชาวไทย อ ในหมวดใดของรฐั ธรรมนูญแ งราชอาณาจกั รไทย พ.ศ. 2560
ก. หมวด 1
ข. หมวด 2
ค. หมวด 3
ง. หมวด 4

7. ห าท่ขี องปวงชนชาวไทย ดังก าวทก่ี ำหนดไ ในรัฐธรรมนญู มาตราใด
ก. มาตรา 50
ข. มาตรา 54
ค. มาตรา 65
ง. มาตรา 79

8. ห าที่ของปวงชนชาวไทย ท่กี ำหนดไ ในรัฐธรรมนญู มาตราใด
ก. 9 อ
ข. 10 อ
ค. 11 อ
ง. 12 อ

9. อใดก าวไ ถูก องเก่ยี วกับห าที่ของปวงชนชาวไทยในรฐั ธรรมนูญฉบับนี้
ก. เ ารบั การศึกษาอบรมในการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน
ข. รบั ราชการทหารทก่ี ฎหมายบญั ญัติ
ค. ไปใ สทิ ธเิ ลอื กต้ังหรือลงมตปิ ระชามติ
ง. เสยี ภาษอี ากร

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

้ช

้ข
้น้ต่ม่ล้ข
้ข
้ข
้ข
้ข
้ว้น
้ว่ล้น
่หู่ย้น


ู้ผ

่ตู้ผ็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 288
10. ห าท่ีของรฐั เกี่ยวกับการศกึ ษา กำหนดไ ในมาตราใดของรัฐธรรมนูญนี้

ก. มาตรา 50
ข. มาตรา 54
ค. มาตรา 65
ง. มาตรา 79

11. รฐั ธรรมนญู ฉบับดังก าว กำหนดใ รัฐ องดำเนนิ การใ เด็กทกุ คนไ รบั การศึกษาเ นระยะเวลาเ าใด
ก. 9
ข. 12
ค. 15
ง. 17

12. ดำเนนิ การของรัฐในการใ เด็กทุกคนไ รับการศึกษาดงั ก าว องดำเนนิ การตาม อใด อไปนี้
ก. ตง้ั แ อนวยั เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคบั
ข. ตัง้ แ อนวัยเรยี นจนจบการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน
ค. ตงั้ แ อนประถมศึกษาจนจบการศกึ ษาภาคบงั คับ
ง. ตง้ั แ อนประถมศกึ ษาจนจบการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน

13. ใครเ น มสี ิทธใิ นการจัดการศึกษาทุกระดับในรัฐธรรมนูญ
ก. รฐั
ข. อง กรปกครอง องถิน่
ค. เอกชน
ง. ถกู ทกุ อ

14. อใดก าวถกู องทส่ี ุดเกยี่ วกบั บทบาทห าท่ีสำคญั ของรฐั ท่เี กีย่ ว องกับการศึกษาในรฐั ธรรมนูญ
ก. จัดการศึกษาทุกระดบั ทกุ ประเภท
ข. ควบคมุ งเสรมิ และสนบั สนุนใ การจัดการศึกษา
ค. กำกับ งเสริม และสนบั สนุนใ การจดั การศึกษาใ มีคุณภาพและไ มาตรฐานสากล
ง. ถูกทกุ อ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข
้ด้ห้ห่ส
้ห่ส

้ข้น้ต่ล้ข
้ข

้ท์ค

ู้ผ็ป
่ก่ต
่ก่ต
่ก่ต
่ก่ต
่ต้ข้ต่ล้ด้ห
ีป
ีป
ีป
ีป
่ท็ป้ด้ห้ต้ห่ล
้ว้น
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 289
15. เ าหมายในการพฒั นาประเทศกำหนดไ ในหมวดใดของรฐั ธรรมนูญ

ก. หมวด 5
ข. หมวด 6
ค. หมวด 7
ง. หมวด 8
16. อใด คือ เ าหมายในการพฒั นาประเทศตามรฐั ธรรมนูญ ฉบบั นี้
ก. แผนบรหิ ารราชการแ นดนิ
ข. แผนปฏริ ปู ประเทศ
ค. ยุทธศาสต ชาติ
ง. ถกู ทกุ อ ก และ ข
17. “รัฐสภา” หมายถงึ อใด
ก. สภา แทนราษฎร
ข. วฒุ สภา
ค. สภานติ บิ ัญญัติแ งชาติ
ง. ถูกทุก อ ก และ ข

18. ใครคอื ประธานรฐั สภา
ก. ประธานสภา แทนราษฎร
ข. ประธานวฒุ สิ ภา
ค. รองประธานสภา แทนราษฎร
ง. ถกู ทั้ง ก และ ข

19. ใครคือ รองประธานรัฐสภา
ก. ประธานสภา แทนราษฎร
ข. ประธานวฒุ ิสภา
ค. รองประธานสภา แทนราษฎร
ง. ถกู ทัง้ ก และ ข

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

ู้ผ

ู้ผ


ู้ผ

ู้ผ

้ข
่ห

ู้ผ
้ข
้ข
์ร

่ผ
้ป้ข
้ว้ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 290
20. ใครเ น มีอำนาจในการวินจิ ฉัยเกี่ยวกับสมาชกิ ภาพของ ส.ส หรือ ส.ว.

ก. รฐั สภา
ข. วฒุ สิ ภา
ค. ศาลรฐั ธรรมนญู
ง. ไ มี อใดถูก
21. สภา แทนราษฎร ประกอบ วยสมาชกิ จำนวนเ าใด
ก. 200 คน
ข. 250 คน
ค. 400 คน
ง. 500 คน
22. สมาชกิ สภา แทนราษฎร แบบแ งเขตเลอื กตงั้ มจี ำนวนกี่คน
ก. 150 คน
ข. 200 คน
ค. 300 คน
ง. 350 คน
23. สมาชิกสภา แทนราษฎร แบบบัญชรี าย อมจี ำนวนกค่ี น
ก. 150 คน
ข. 200 คน
ค. 300 คน
ง. 350 คน

24. พรรคการเมืองสามารถแ งราย อบคุ คลซ่งึ จะเสนอใ สภา แทนราษฎรพจิ ารณาใ ความเห็นชอบแ งต้งั
เ นนายกรฐั มนตรี อคณะกรรมการการเลอื กต้ังไ พรรคการเมอื งละไ เกินกี่ราย อ

ก. ไ เกิน 2 ราย อ
ข. ไ เกนิ 3 ราย อ
ค. ไ เกนิ 4 ราย อ
ง. ไ เกิน 5 ราย อ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ืช่ม
่ืช่ม
่ืช่ม
่ืช่ม
่ืช่ม้ด่ต็ป่ต้หู้ผ้ห่ืช้จ
่ืชู้ผ
่บู้ผ
่ท้ดู้ผ
้ข่มู้ผ็ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 291

25. อใดก าวผิดเกย่ี วกับคณุ สมบัตขิ อง มสี ทิ ธิเลอื กต้ัง
ก. มีสัญชาตไิ ทย แ บคุ คล มสี ญั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ องไ สญั ชาติไทยมาแ วไ อยก า 5
ข. มีอายไุ ต่ำก า 20 ในวันเลือกตั้ง
ค. มี ออ ในทะเบยี น านในเขตเลือกตัง้ มาแ วเ นเวลาไ อยก า 90 วนั นับถึงวนั เลอื กตั้ง
ง. ไ มี อใดถกู

26. อใดก าวผดิ เก่ียวกับคณุ สมบตั ิของ มีสทิ ธิสมัครรบั เลอื กตงั้ เ น สมาชิกสภา แทนราษฎร
ก. มีสัญชาตไิ ทยโดยการเกดิ
ข. มอี ายุไ ต่ำก า 35 นบั ถงึ วันเลอื กตัง้
ค. เ นสมาชกิ พรรคการเมืองใดพรรคการเมอื งหนง่ึ แ เพยี งพรรคการเมืองเดยี วเ นเวลาติด อกนั ไ อยก า

90 วันนับถงึ วนั เลอื กต้งั เ นแ ในกรณีทีม่ ีการเลือกตงั้ ทว่ั ไปเพราะเหตุยบุ สภาระยะเวลาดังก าวใ ลดลงเหลือ 30 วัน
ง. ไ มี อใดถกู

27. สภา แทนราษฎร มอี ายคุ ราวละก่ี นับแ วนั เลอื กตง้ั
ก. 4
ข. 5
ค. 6
ง. 7

28. เ ออายขุ องสภา แทนราษฎรส้ินสดุ ลง ใ มีการเลือกต้งั สมาชิกสภา แทนราษฎรให
เ นการเลือกตั้งท่วั ไป ภายในก่ีวนั นับแ วันทีส่ ภา แทนราษฎรสน้ิ อายุ

ก. ภายใน 30 วนั
ข. ภายใน 45 วัน
ค. ภายใน 60 วนั
ง. ภายใน 90 วนั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ่ต็ป
่มู้ผ้หู้ผ่ืม
ีป
ีป
ีป
ีป
่ตีปู้ผ
้ข่ม
้ห่ล่ต้ว่ว้น่ม่ต็ป่ต็ป
ีป่ว่ม

ู้ผ็ปู้ผ่ล้ข
้ข่ม
่ว้น่ม็ป้ล้บู่ย่ืช
ีป่ว่ม
ีป่ว้น่ม้ล้ด้ตู้ผ่ต
ู้ผ่ล้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 292

29. การเลอื กต้งั ทว่ั ไป กรณยี ุบสภา แทนราษฎร ใ คณะกรรมการการเลอื กต้ังประกาศกำหนดวนั เลือกตงั้
ทวั่ ไปในราชกจิ จานุเบกษา เ นเวลาตาม อใด

ก. ภายใน 30 วนั
ข. ภายใน 45 วัน
ค. ไ อยก า 45 วนั
ง. ไ อยก า 45 วัน แ ไ เกิน 60 วนั

30. การจดั ใ มกี ารเลือกตั้งทว่ั ไปกรณอี ายขุ องสภา แทนราษฎรสิน้ สดุ ลง และยุบสภา แทนราษฎร
ใ ตราเ นกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎกี า
ค. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตง้ั
ง. ไ มี อใดถกู

31. กรณตี ำแห ง ส.ส. แบบแ งเขตเลอื กตัง้ างลงใ จัดการเลือกตัง้ แทนตำแห ง าง
ภายในกี่วันนับแ วนั ทีต่ ำแห งน้นั างลง

ก. ภายใน 30 วนั
ข. ภายใน 45 วนั
ค. ภายใน 60 วนั
ง. ภายใน 90 วัน

32. กรณตี ำแห ง ส.ส. แบบบญั ชีราย อ างลง ใ ประธานสภา แทนราษฎร ประกาศใ มี ออ ในลำดบั ถัด
ไปในบัญชรี าย อของพรรคการเมืองนน้ั เ อนข้ึนมาเ นสมาชกิ สภา แทนราษฎรแทนตำแห งท่ี าง
โดย องประกาศในราชกจิ จานเุ บกษาภายในกี่วัน นับแ วันทีต่ ำแห งนั้น างลง

ก. ภายใน 5 วนั
ข. ภายใน 7 วนั
ค. ภายใน 15 วนั
ง. ภายใน 30 วัน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ว่น่ต้ต
่ว่นู้ผ็ป่ืล่ืชู่ย่ืชู้ผ้หู้ผ้ห่ว่ืช่น
่ว่น่ต ่ว่น้ห่ว่บ่น
้ข่ม็ป้ห
ู้ผู้ผ้ห
่ม่ต่ว้น่ม
่ว้น่ม


้ข็ป้หู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 293
33. วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญประกอบ วยสมาชิก จำนวนเ าใด

ก. 200 คน
ข. 250 คน
ค. 400 คน
ง. 500 คน

34. ในวาระเรมิ่ แรกของบทเฉพาะกาล ในรัฐธรรมนูญนี้ กำหนดใ มวี ฒุ สภาประกอบ วยสมาชกิ จำนวนเ าใด
ก. 200 คน
ข. 250 คน
ค. 400 คน
ง. 500 คน

35. อใดก าวถงึ วิธีการไ มาของวฒุ สมาชกิ ตามรฐั ธรรมนญู ที่ถกู องทสี่ ดุ
ก. การเลือกตง้ั ท่วั ไป
ข. การแ งตัง้ จากบุคคลซึ่งมคี วาม ความเชย่ี วชาญ ประสบการ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยช วมกนั
ค. การเลอื กกนั เองของบคุ คลซึง่ มีความ ความเช่ยี วชาญ ประสบการ อาชพี ลกั ษณะ หรอื ประโยช วมกนั
ง. ไ มี อใดถกู อง

36. รัฐธรรมนญู กำหนดใ วฒุ ิสภามีอายคุ ราวละกี่ นบั แ วันประกาศผลการเลอื กตง้ั
ก. 4
ข. 5
ค. 6
ง. 7

37. ทจ่ี ะสมคั รสมาชกิ วุฒิสภา องมอี ายตุ าม อใด อไปนี้
ก. 18
ข. 25
ค. 35
ง. 40

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ีป
ีป
ีป
ีป
่ต้ข้ตู้ผ
ีป
ีป
ีป
ีป
่ตีป้ห
้ต้ข่ม
่ร์น์ณู้ร
่ร์น์ณู้ร่ต

้ต้ด่ล้ข
่ท้ด้ห
่ท้ด
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 294

38. ภายในก่ีวัน นบั แ วนั ประกาศผลการเลอื กต้ังสมาชิกสภา แทนราษฎรอนั เ นการเลอื กตง้ั ทว่ั ไป
ใ มีการเรียกประชมุ รฐั สภา เ นครงั้ แรก

ก. ภายใน 5 วัน
ข. ภายใน 7 วัน
ค. ภายใน 15 วัน
ง. ภายใน 30 วัน

39. รัฐธรรมนูญ กำหนดใ คณะบคุ คล อไปนี้มีสิทธใิ นการเสนอ างพระราชบญั ญตั ิ อสภา แทนราษฎร
ยกเ น อใด

ก. นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ส.ส. 20 คน
ง. มีสิทธิเลือกต้ัง 10,000 คน

40. ใ สภา แทนราษฎรพิจารณาใ ความเห็นชอบบคุ คลซ่ึงสมควร ใ รับแ งตั้งเ นนายกรฐั มนตรีจากบคุ คล
มี ออ ในบัญชีราย อทพี่ รรคการเมือง เฉพาะจากบญั ชีราย อของพรรคการเมอื งทม่ี สี มาชกิ ไ รบั เลือกเ น
สมาชกิ สภา แทนราษฎร ไ อยก า อยละเ าใดของจำนวนสมาชกิ ท้งั หมดเ าท่มี ีอ ของสภา แทนราษฎร

ก. อยละ 5
ข. อยละ 7
ค. อยละ 10
ง. อยละ 15
41. คะแนนเสียงในการพจิ ารณาใ ความเหน็ ชอบบคุ คลซึง่ สมควรไ รับแ งต้ังเ นนายกรฐั มนตรี จากบุคคล
มี อเสียงในบัญชีราย อท่พี รรคการเมอื งดงั ก าว องมคี ะแนนเสียงตาม อใด
ก. 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทัง้ หมดเ าท่มี อี ของสภา แทนราษฎร
ข. 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชกิ ทงั้ หมดเ าท่ีมอี ของสภา แทนราษฎร
ค. มากก ากึง่ หน่ึงของจำนวนสมาชกิ ทง้ั หมดเ าทม่ี อี ของสภา แทนราษฎร
ง. ไ มี อใดถูก

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข่ม
ู้ผู่ย่ท่ว
ู้ผู่ย่ท
ู้ผู่ย่ท
้ข้ต่ล่ืช่ืชู้ผ
็ป่ต้ด้ห
้ร
้ร
้ร
้ร
ู้ผู่ย่ท่ท้ร่ว้น่มู้ผ็ป้ด่ืช่ืชู่ย่ืชู้ผ
็ป่ต้ห้หู้ผ้ห
ู้ผ้ข้วู้ผ่ต่ร่ต้ห
็ป้ห
็ปู้ผ่ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 295

42. ในระห าง 5 แรกนับแ วนั ท่รี ัฐสภาชดุ แรกของบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญน้ี กำหนดใ ใครเ น
พจิ ารณาใ เห็นชอบบคุ คลซึ่งสมควรไ รบั แ งต้งั เ นนายกรฐั มนตรจี ากบคุ คล มี ออ ในบญั ชีราย อที่
พรรคการเมืองดังก าว

ก. สภา แทนราษฎร
ข. วุฒิสภา
ค. รัฐสภา
ง. ไ มี อใดถกู

43. คะแนนเสียงในการพิจารณาใ ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไ รับแ งต้งั เ นนายกรัฐมนตรจี ากบคุ คล
มี อในบญั ชีราย อทพี่ รรคการเมอื งดังก าวของบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนญู น้ี องมคี ะแนนเสียงตาม อใด

ก. 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทงั้ หมดเ าทมี่ อี ของรัฐสภา
ข. 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชกิ ทงั้ หมดเ าทีม่ อี ของรัฐสภา
ค. มากก ากง่ึ หน่ึงของจำนวนสมาชิกทง้ั หมดเ าที่มีอ ของรัฐสภา
ง. ไ มี อใดถูก
44. รัฐธรรมนูญกำหนดใ มีคณะรัฐมนตรี จำนวนเ าใด
ก. 35 คน
ข. 36 คน
ค. 37 คน
ง. 38 คน
45. ศาลรัฐธรรมนญู กำหนดใ คณะรฐั มนตรี องแถลงนโยบาย อรัฐสภาภายในก่วี ันนับแ เ ารบั ห าที่
ก. ภายใน 15 วนั
ข. ภายใน 20 วนั
ค. ภายใน 30 วัน
ง. ภายใน 45 วัน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้น้ข่ต่ต้ต้ห
่ท้ห
้ข่ม
ู่ย่ท่ว
ู่ย่ท
ู่ย่ท
้ข้ต่ล่ืช่ืชู้ผ
็ป่ต้ด้ห
้ข่ม


ู้ผ
่ล่ืชู่ย่ืชู้ผ็ป่ต้ด้หู้ผ็ป้ห่ตีป่ว
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 296
46. ศาลรฐั ธรรมนญู ประกอบ วยตลุ าการศาลรัฐธรรมนญู จำนวนกค่ี น

ก. 3 คน
ข. 5 คน
ค. 7 คน
ง. 9 คน

47. คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกอบ วยกรรมการจำนวนกี่คน
ก. 3 คน
ข. 5 คน
ค. 7 คน
ง. 9 คน

48. คณะกรรมการการเลอื กตั้งมวี าระการดำรงตำแห งกี่
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9

49. รัฐธรรมนูญกำหนดใ มี ตรวจการแ นดนิ จำนวนก่ีคน
ก. 3 คน
ข. 5 คน
ค. 7 คน
ง. 9 คน

50. ตรวจการแ นดนิ มวี าระการดำรงตำแห งกี่
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป่น่ผู้ผ
่ผู้ผ้ห
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป่น
้ด
้ด
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 297

51. คณะกรรมการ องกนั และปราบปรามการทจุ รติ แ งชาติ ประกอบ วยกรรมการจำนวนก่คี น
ก. 3 คน
ข. 5 คน
ค. 7 คน
ง. 9 คน

52. คณะกรรมการ องกนั และปราบปรามการทุจรติ แ งชาติ มีวาระการดำรงตำแห งกี่
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9

53. คณะกรรมการตรวจเงินแ นดิน ประกอบ วยกรรมการจำนวนกค่ี น
ก. 3 คน
ข. 5 คน
ค. 7 คน
ง. 9 คน

54. คณะกรรมการตรวจเงินแ นดิน มีวาระการดำรงตำแห งกี่
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9

55. คณะกรรมการสิทธมิ นษุ ยชนแ งชาติ ประกอบ วยกรรมการจำนวนก่คี น
ก. 3 คน
ข. 5 คน
ค. 7 คน
ง. 9 คน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ด่ห
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป่น่ผ
้ด่ผ
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป่น่ห้ป
้ด่ห้ป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 298
56. คณะกรรมการสทิ ธมิ นษุ ยชนแ งชาติ มีวาระการดำรงตำแห งกี่

ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9

57. อใดคอื อำนาจห าทีข่ ององ กรปกครอง วน องถิ่นทเี่ กย่ี ว องกบั การศกึ ษาตามรฐั ธรรมนูญน้ี
ก. จัดการศกึ ษาระดับใดระดบั หนง่ึ หรือทกุ ระดบั
ข. งเสรมิ และสนบั สนนุ การจัดการศกึ ษาใ แ ประชาชนใน องถิน่
ค. กำกบั ดแู ลการจัดการศึกษาใน องถ่ินทกุ ระดับ
ง. ไ มี อใดถูก

58. คณะบุคคล อไปนี้ อใดไ มสี ทิ ธิในการเสนอแ ไขรฐั ธรรมนูญ
ก. คณะรฐั มนตรี
ข. ส.ส. 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชกิ ทั้งหมด
ค. ส.ส. และ ส.ว. 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชกิ ทงั้ หมดเ าทม่ี อี ของทั้งสองสภา
ง. ประชาชน มสี ิทธเิ ลอื กตั้ง 20,000 คน

59. การปฏริ ูปประเทศ ตามรัฐธรรมนญู กำหนดไ ในหมวดใด
ก. หมวด 14
ข. หมวด 15
ค. หมวด 16
ง. หมวด 17

60. เ าหมายในการปฏริ ปู ประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ มกี ่ี อ
ก. 3 อ
ข. 4 อ
ค. 5 อ
ง. 6 อ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข
้ข
้ข
้ข
้ข้ป
้ว
ู้ผ
ู่ย่ท


้ก่ม้ข่ต
้ข่ม
้ท
้ท่ก้ห่ส

้ข้ท่ส์ค้น้ข
ีป
ีป
ีป
ีป
ีป่น่ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 299
61. อใด ไ ใ เ าหมายในการปฏิรปู ประเทศ ตามรัฐธรรมนูญน้ี

ก. ประเทศชาติมคี วามสงบเรยี บ อย มคี วามสามคั คปี รองดอง
ข. สงั คมมคี วามสงบสขุ เ นธรรม
ค. ประชาชนมีความสขุ มีคณุ ภาพที่ดี และมี วน วม
ง. เศรษฐกจิ ของประเทศมคี วามมนั่ คง เจรญิ าวห า

62. อใด ไ ใ ประเด็นของการปฏริ ูปประเทศ านการศกึ ษาตามรัฐธรรมนญู น้ี
ก. การดำเนนิ การใ เดก็ เล็กไ รบั การดแู ลและพฒั นา อนเ ารับการศกึ ษา
ข. การตรากฎหมายเ อจัดตั้งกองทุน วยเหลอื ขาดแคลนทุนทรัพ เ อสนบั สนุน าใ ายในการศึกษา
ค. การใ มกี ลไกลและระบบการผลิต คดั กรองและพฒั นา ประกอบวิชาชพี ครู และอาจาร
ง. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ อการศกึ ษา

63. การปฏิรปู ประเทศ านการศกึ ษา ใ ดำเนนิ การตามกฎหมายใด
ก. กฎหมาย า วยแผนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ข. กฎหมาย า วยขั้นตอนการดำเนินการปฏริ ปู ประเทศ
ค. กฎหมาย า วยแผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรปู ประเทศ
ง. ไ มี อใดถกู

64. ตามรฐั ธรรมนญู น้ี ใคร มีอำนาจห าทีต่ ิดตาม เสนอแนะ และเ งรัดการปฏริ ปู ประเทศ เ อใ บรรลเุ า
หมายตาม หมวด 16 การปฏิรปู ประเทศ และการจัดทำและดำเนนิ การตามยทุ ธศาสต ชาติ โดยใ คณะ
รฐั มนตรีแ งความคบื ห าในการดำเนนิ การตามแผนการปฏริ ปู ประเทศ อรฐั สภาเ อทราบทุก 3 เดือน

ก. สภา แทนราษฎร
ข. วุฒิสภา
ค. รัฐสภา
ง. ถกู ทกุ อ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข


ู้ผ
่ืพ่ต้น้จ้ห์ร้ป้ห่ืพ่ร้น
้ข่ม
้ด่ว
้ด่ว
้ด่ว
้ห้ด
่ืพ
์ยู้ผ้ห
่จ้ช่ค่ืพ์ยู้ผ่ช่ืพ
้ข่ก้ด้ห
้ด่ช่ม้ข
้น้ก
่ร่ส
็ป
้ร
้ป่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 300

65. การยกเลกิ หรือแ ไขเพม่ิ เติมประกาศ คำสัง่ และการกระทำของ คสช. หรอื หวั ห า คสช ทีใ่ บงั คับ
อ ในวนั อนวนั ประกาศใ รฐั ธรรมนูญน้ี หรือท่ีจะออกใ บังคับ อไปตามมาตรา 265 วรรคสอง ยกเ น
ประกาศ หรอื คำส่ังท่ีมีลักษณะเ นการใ อำนาจทางบรหิ าร ใ กระทำเ นกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. คำสั่งนายกรัฐมนตรี หรือมตคิ ณะรฐั มนตรี
ง. ถูกทั้ง ก และ ข

66. การยกเลิกหรอื แ ไขเพิ่มเตมิ ประกาศ คำสง่ั และการกระทำของคณะรักษาความสงบแ งชาติ หรือ
ของหวั ห าคณะรักษาความสงบแ งชาติ ทใี่ บังคบั อ ในวนั อนวันประกาศใ รฐั ธรรมนูญน้ี หรือทจ่ี ะออกใ
บงั คับ อไปตามาตรา 265 วรรคสอง ซึ่งเ นประกาศ หรือคำสั่งท่มี ลี กั ษณะเ นการใ อำนาจทางบรหิ าร ใ
กระทำเ นกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. คำส่ังนายกรัฐมนตรี หรือมตคิ ณะรฐั มนตรี
ง. ถูกท้ัง ก และ ข

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
็ป้ห้ช็ป็ป่ต้ช้ช่กู่ย้ช่ห้น
่ห้ก
็ป้ห้ช็ป้ว่ต้ช้ช่กู่ย
้ช้น้ก
ู้ผ้ข


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
Next Book
Belajar