The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อานนท์ ดิษฐ์จาด, 2022-03-25 04:27:46

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

รวมข้อสอบผู้บริหารการศึกษา65PDF

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 201

อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชดุ ที่ 23

1. อใด อไปน้ี ไ ใ พระบรมราโชบาย านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลท่ี 10
ก. มที ัศนคติทีถ่ กู อง อ านเมือง
ข. มีพืน้ ฐานชวี ติ ทมี่ ั่นคง
ค. มคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม
ง. มงี านทำ - มีอาชีพ

2. อใด อไปนี้ไ ใ การปฏิบตั ติ นเ นพลเมืองดตี ามพระบรมราโชบาย านการศกึ ษาของในหลวงราชกาลที่ 10
ก. การเ นพลเมืองดี เ นห าท่ีของทุกคน
ข. ครอบครวั - สถานศกึ ษา และสถานประกอบการ อง งเสรมิ ใ ทกุ คนมีโอกาสทำห าทีเ่ นพลเมืองดี
ค. ทำงานอาสามคั ร งานบำเพญ็ ประโยช งานสาธารณกุศลใ ทำ วยความนำ้ ใจและความเอ้อื อาทร
ง วยกนั ส างคนดี ใ แ านเมือง

3. อใดก าวไ ถูก องเกย่ี วกบั หลกั สตู รการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
ก. พัฒนาเด็กอายุ 3 - 6
ข. มีพฒั นาการ าน างกาย อารม จิตใจ สงั คมและสติ ญญา
ค. พฒั นาไป ความเ นมนุษ ทีส่ มบรู เ นคนดี มีวินัย ภมู ิใจในชาติ
ง. มีความรบั ผดิ ชอบ อตนเอง ครอบครวั ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

4. อใด ไ ใ หลักการของหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน พ.ศ. 2551
ก. เ อปวงชน ทีป่ ระชาชนทกุ คนมีโอกาสไ รับการศกึ ษาอย างเสมอภาคและมคี ณุ ภาพ
ข. เ อสนอง อการกระจายอำนาจ ใ สงั คมมี วน วมในการจดั การศึกษาใ สอดค องกับสภาพ

และความ องการของ องถิ่น
ค. เ น เรยี นเ นสำคัญ
ง. มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม และ านิยมที่พงึ ประสง เห็นคุณ าของตนเอง มวี ินัย และปฏิบตั ติ นตาม

หลักพระพุทธศาสนา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
่ค์ค่ค
็ปู้ผ้น
้ท้ต ้ล้ห่ร่ส้ห่ต่ืพ
่อ้ด่ืพ
่ช่ม้ข
่ต
็ป์ณ์ย็ปู่ส
ัป์ณ่ร้ด
ีป
้ต่ม่ล้ข
้บ่ก้ห้ร่ช​.
้ด้ห์น
็ป้น้ห่ส้ต
้น็ป็ป
้ด็ป่ช่ม่ต้ข้บ่ต้ต
้ด่ช่ม่ต้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 202

5. อใด ไ ใ จดุ หมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551
ก. มคี วาม อนั เ นสากลและความสามารถในการ อสาร การคิดการแ ญหา การใ เทคโนโลยแี ละ

ทกั ษะชีวติ
ข. มสี ุขภาพกาย สขุ ภาพจติ ที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกำลงั กาย
ค. เ น เรียนเ นสำคัญ
ง. มีความรกั ชาติ มจี ิตสำนกึ ในความเ นพลเมอื งไทยและพลเมืองโลก ยดึ มน่ั ในวิถชี ีวิต และการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตั ริ ทรงเ นประมขุ

6. ตัวชว้ี ดั วงชน้ั เ นเ าหมายในการพฒั นา เรยี นในระดบั ช้ันใด
ก. ป. 1 - ป. 6
ข. ป. 4 - ป. 6
ค. ม. 4 - ม. 6
ง. ป. 1 - ม. 6

7. อใด ไ ใ อง ประกอบของสาระการเรยี น
ก. อง ความ
ข. ทกั ษะหรือกระบวนการเรยี น
ค. คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสง
ง. ตวั ชว้ี ัดการเรยี น

8. กิจกรรมนกั เรยี น งพัฒนา เรยี นใ เ นไป ตาม อใด
ก. มคี วามรบั ผิดชอบ จกั ตนเอง ความเสยี สละ อสงั คม
ข. มวี นิ ัย เ น นำ ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ ทำงาน วมกับ น จักแ ญหา มกี ารตดั สนิ ใจที่เหมาะสม
ค. ใ จกั ตนเอง รัก สง่ิ แวด อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแ ญหา กำหนดเ าหมาย วางแผนชวี ติ

ทั้ง านการเรียนและ านอาชพี
ง. ถูกทุก อ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข
้ด้ด ้ปัป้ก้ล์ษู้รู้ร้ห
ัป้กู้ร่ือู้ผ่รู้ผู้ผ็ป
่ตู้ร
้ข็ป้หู้ผุ่ม
ู้ร
์ค
ู้ร
ู้ร์ค
ู้ร์ค่ช่ม้ข
ู้ผ้ป็ป่ช
็ป์ย
็ป
็ปู้ผ้น


้ชัป้ก่ืส็ปู้ร
่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 203

9. การตรวจสอบ เรียนมีพัฒนาการความ าวห าในการเรียน เ นการประเมนิ ผลการเรยี น ระดบั ใด
ก. การประเมนิ ผลระดบั ช้ันเรยี น
ข. การประเมินผลระดับสถานศึกษา
ค. การประเมนิ ผลระดบั เขตพื้นที่การศึกษา
ง. การประเมินผลระดบั ชาติ

10. เอกสารหลักฐานตาม อใด ทสี่ ถานศึกษากำหนด
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน
ข. ใบรับรองผลการเรียน
ค. ประกาศนยี บัตร
ง. แบบรายงาน สำเร็จการศกึ ษา

11. อใด ไ ใ ระดับการบรหิ ารจดั การหลกั สูตร
ก. การบรหิ ารจดั การหลกั สตู รระดบั ชาติ
ข. การบริหารจดั การหลกั สตู รระดับเขตพื้นท่กี ารศกึ ษา
ค. การบรหิ ารจดั การหลักสตู รระดับ องถิ่น
ง. การบรหิ ารจดั การหลกั สูตรระดบั สถานศึกษา

12. อใด ไ ใ สาระการเรยี น ทปี่ รบั เปลีย่ นมาตรฐานการเรยี น และตัวช้วี ัด ตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธกิ าร
ท่ี สพฐ. 1239/2560

ก. สาระการเรยี น วิทยาศาสต
ข. สาระการเรียน คณิตศาสต
ค. สาระประวัติศาสต
ง. สาระภูมิศาสต

13. อใด ไ ใ คณะกรรมการบรหิ ารหลักสูตรและงานวชิ าการสถานศึกษาขน้ั พื้นฐาน
ก. บรหิ ารสถานศึกษา
ข. รอง บรหิ ารที่ บริหารมอบหมาย
ค. หวั ห าแนะแนว
ง. หัวห างานบริหารงานบุคคล

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้น
้น
ู้ผู้ผ
ู้ผ
่ช่ม้ข
์ร
์ร
์รู้ร
์รู้ร
ู้รู้ร่ช่ม้ข

้ท


่ช่ม้ข
ู้ผ้ข
ู้ร็ปู้ร้น้กู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 204

14. โรงเรยี นท่ีจดั การศกึ ษาต้ังแ ระดับอนุบาล - ระดบั ประถมศกึ ษา ที่ 6 จะ องจัดทำแบบรายงาน สำเรจ็
การศกึ ษา ก่ีชดุ

ก. 1 ชุด
ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด
ง. 4 ชดุ

15. อใดไ ถกู อง ตามแบบระเบียนแสดงผลการเรยี น (ปพ.1)
ก. ปพ. 1 : อ
ข. ปพ. 1 : ป
ค. ปพ. 1 : บ
ง ปพ. 1 : พ

16. มอี ำนาจยกเลกิ ระเบียนแสดงผลการเรียน กรณีสญู หาย หรอื เสียหาย คือ อใด
ก อำนวยการสถานศกึ ษา
ข. อำนวยการสำนกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษา
ค. ศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั
ง. อง การคุรุสภา

17. การจดั เวลาเรยี นเพิม่ เตมิ หรือกิจกรรมเพมิ่ เตมิ องจัดใ สอดค อง ตาม อใด
ก. จดุ เ นของสถานศกึ ษา
ข. ความพ อมของสถานศึกษา
ค. เกณ การจบหลกั สูตร
ง. ถูกทุก อ

18. อใด ไ ใ ประเภทของงานนิเทศการศึกษา
ก. การนเิ ทศเ อการแ ไข
ข. การนเิ ทศเ อ องกัน
ค. การนิเทศเ อการพฒั นา
ง. การนิเทศเ อส างสรร

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ค้ร่ืพ
่ืพ
้ป่ืพ
้ก่ืพ
่ช่ม้ข
้ข
์ฑ
้ร
้น
้ข้ล้ห้ต
์ค

ู้ผ
ู้ผ​.
้ข
​.้ต่ม้ข
ู้ผ้ตีป่ต
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 205

19. อใดไ ถูก องเก่ียวกับ “หลกั การในการดำเนนิ การประกันคุณภาพการศกึ ษา”
ก. หลกั การกระจายอำนาจ
ข. หลกั การเ ดโอกาสการมี วน วมในการทำงาน
ค. หลักการแสดงความรบั ผิดชอบทตี่ รวจสอบไ
ง. หลกั การประเมินผลท่ถี ูก องและเ อถอื ไ การกำหนดเวลาเรียนในแ ละระดบั ช้ันสอดค องกับ อใด

20. อใด ไ ใ ข้ันตอนของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ก. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ข. จดั ทำแผนพัฒนาการจัดการศกึ ษา
ค. ประเมนิ และตรวจสอบคณุ ภาพ
ง. ติดตามนเิ ทศแผนงาน

21. อใด ไ ใ “กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา”
ก. การติดตามคุณภาพ
ข. การควบคุมคุณภาพ
ค. การตรวจสอบคุณภาพ
ง. การประเมนิ คณุ ภาพ

22. อใด อไปนี้ ไ เก่ยี ว องกบั การประเมินภายนอกรอบ 4
ก วิธีการแบบอง รวม (Holistic Approach)
ข. ใ หลักฐานเ นหลกั (Evidence based)
ค. การประเมนิ เปรยี บเทียบ (Peer Assessment)
ง. การตดั สินของ เชยี่ วชาญ (Expert Judgment)

23. อใดคือ เกณ ตัดสินคณุ ภาพของมาตรฐานการศกึ ษา
ก. ปรบั ปรุง พอใ ดี ดมี าก ดีเลศิ
ข. ปรบั ปรุง ปากกลาง ดี ดเี ลศิ ดเี ยีย่ ม
ค. กำลังพัฒนา พอใ ดี ดเี ลิศ ดเี ย่ยี ม
ง. กำลังพัฒนา ปากกลาง ดเี ลศิ ดีเยีย่ ม

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
​ีด
้ช

้ช
์ฑ้ข
ู้ผ

็ป้ช
์ค​.
้ข่ม่ต้ข
่ช่ม้ข
่ช่ม้ข
้ข้ล่ต้ด่ืช้ต
้ด
่ร่สิป

้ต่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 206
24. มาตรฐานตาม อใด ไ ใ มาตรฐานการศกึ ษาระดับปฐมวยั

ก. มาตรฐาน านคณุ ภาพ เรยี น
ข. มาตรฐาน านคณุ ภาพเดก็
ค. มาตรฐาน านกระบวนการบรหิ ารและการจดั การ
ง มาตรฐาน านการจดั การประสบการ ท่ีเ นเด็กเ นสำคัญ

25. อใดก าวไ ถูก องเกีย่ วกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน พ.ศ. 2561
ก. มี 3 มาตรฐาน 21 ตวั ชีว้ ัด
ข. มาตรฐาน านคุณภาพ เรียน มี 10 ตวั ชว้ี ดั
ค. มี 4 มาตรฐาน 21 ตัวชวี้ ัด
ง. มาตรฐานกระบวนการบรหิ ารและการจดั การ มี 6 ตวั ชีว้ ัด

26. ใครเ น มอี ำนาจประกาศใ ใ มาตรฐานการศกึ ษาระดบั ปฐมวัยและระดบั การศึกษาข้นั พน้ื ฐาน
ก. รฐั มนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน
ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ง. ปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

27. อใดเ นข้ันตอนที่สำคญั ทสี่ ุดของการวจิ ัย
ก. เลอื กหวั อ ญหา
ข. กำหนดสมมตฐิ าน
ค. วิเคราะ อมลู
ง สรปุ ผลและรายงาน

28. อใด ไ ใ โรคตามกฎ ก.ค.ศ.
ก. โรคเ า างในระยะปรากฎอาการเ นทีร่ งั เกียจแ สังคม
ข. โรคเรือ้ นในระยะติด อและในระยะปรากฎอาการเ นที่รังเกยี จแ สังคม
ค. โรควัณโรคในระยะติด อ
ง. โรคเอด

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ส
่ต
่ก็ป่ต
่ก็ป้ช้ท
่ช่ม้ข
​.
้ข์ห

ัป้ข
็ป้ข่ว
้ช้หู้ผ็ป


ู้ผ้ด

้ต่ม่ล้ข
็ป้น์ณ้ด​.
้ด
้ด
ู้ผ้ด
่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 207
29. อใด ไ ใ กรรมการโดยตำแห งใน ก.ค.ศ

ก. เลขาธกิ าร กพฐ.
ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. รัฐมนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ง. ทรงคณุ วุฒิท่ีไดัรับการแ งตง้ั จากคณะรัฐมนตรี

30. ใครเ นประธาน ก.ค.ศ.
ก. ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธกิ าร กพฐ.
ค. รัฐมนตรี าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ง. ทรงคุณวฒุ ิทีไ่ ดัรบั การแ งต้ังจากคณะรัฐมนตรี

31. อใด อไปนถ้ี ูก องเกย่ี วกับ กฎ ก.ค.ศ
ก. กฎ ก.ค.ศ. ไ รับการอนุมัติจาก ก.ค.ศ. และประกาศในราชกิจจานเุ บกษาใ ใ บงั คบั ไ
ข. กฎ ก.ค.ศ. ไ รับการอนมุ ัติจาก รัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานเุ บกษาใ ใ บังคับไ
ค. กฎ ก.ค.ศ. ไ รบั การอนมุ ัตจิ าก คณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกจิ จานุเบกษาใ ใ บังคับไ
ง. กฎ ก.ค.ศ. ไ รบั การอนุมตั ิจาก นายกรัฐมนตรี และประกาศในราชกจิ จานุเบกษาใ ใ บงั คับไ

32. อใด อไปน้ี ไ ใ อำนาจของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
ก. วินยั และการดำเนินการทางวินัย
ข. วนิ ัยและการออกจากราชการ
ค. การอทุ ธร และการ องทุก
ง กฎหมายและระเบยี บ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา

33. รองประธานคณะกรรมการศึกษาธกิ ารจังหวัด คอื อใด
ก. รอง าราชการจังหวดั ท่ไี รับมอบหมาย
ข. รองศึกษาธิการจังหวดั
ค. ศกึ ษาธกิ ารภาค
ง. รองศึกษาธกิ ารจังหวัด

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น้ด่วู้ผ
้ข
้ข​.
์ข้ร์ณ


่ช่ม่ต้ข
้ด้ช้ห้ด
้ด้ช้ห้ด
้ด้ช้ห้ด
้ด้ช้ห้ด
​.้ต่ต้ข
่ตู้ผ
่ว


็ป
่ตู้ผ
่ว


​.่น่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 208
34. อใด ไ ใ คณะกรรมการศึกษาธกิ ารจงั หวัด (กศจ.)

ก. แทนคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กพฐ.)
ข. แทนคณะกรรมการ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ค. แทนคณะกรรมการ งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั (กศน.)
ง. แทนสภาการศึกษา

35. สถานศึกษาตาม อใดทไ่ี ไ มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. โรงเรียน
ข. อาชวี ศกึ ษา
ค. สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั
ง. วทิ ยาลยั อาชีพ

36. การประเมนิ การเตรียมพ อมและพฒั นาอ างเ มในตำแห งครู วย องพฒั นาเ นไปตาม อใด
ก. ประเมินผลการปฏบิ ัติงาน จำนวน 8 ครั้ง ในรอบ 2
ข. ประเมินผลการปฏบิ ัตงิ าน จำนวน 6 ครง้ั ในรอบ 2
ค. ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน จำนวน 4 ครงั้ ในรอบ 2
ง. ประเมินผลการปฏบิ ัตงิ าน ละ 1 คร้งั

37. เกณ การประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงาน ของการเตรียมความพ อมและพฒั นาอ างเ มในตำแห งครู วย
การประเมินคร้ังท่ี 2 องไ รบั การคะแนนตาม อใด จึงจะ านเกณ การประเมนิ

ก. องมคี ะแนนในแ ละ าน ไ ต่ำก า อยละ 50
ข. องมคี ะแนนในแ ละ าน ไ ต่ำก า อยละ 60
ค. องมคี ะแนนในแ ละ าน ไ ตำ่ ก า อยละ 70
ง. องมคี ะแนนในแ ละ าน ไ ตำ่ ก า อยละ 80

38. ใครเ น มีอำนาจในการพิจารณาในการอนุญาตใ ลาศึกษา อ างประเทศ สงั กัดสำนกั งานคณะกรรมการ
การศกึ ษาข้นั พื้นฐาน

ก. อำนวยการสถานศึกษา
ข. อำนวยการสำนกั งานเขตพนื้ ท่ีการศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน
ง. รัฐมนตรี าการกระทรวงศึกษาธกิ าร

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ว

ู้ผ
ู้ผ
่ต่ต้หู้ผ็ป
้ร่ว่ม้ด่ต้ต
้ร่ว่ม้ด่ต้ต
้ร่ว่ม้ด่ต้ต
้ร่ว่ม้ด่ต้ต
์ฑ่ผ้ข้ด้ต่ชู้ผ่น้ข่ย้ร์ฑ
ีป
ีป
ีป
ีป
้ข็ป้ต่ชู้ผ่น้ข่ย้ร
้ด่ม้ข
ู้ผ
่สู้ผ
้ขู้ผ
ู้ผ
่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 209
39. ความหมายของ PLC คือ อใด

ก. ชมุ ชนแ งการเรยี น วชิ าชีพเฉพาะ (Professional Learning Community)
ข. ชมุ ชนแ งการเรียน วชิ าชพี (Professional Learning Community)
ค. ชุมชนแ งการเรยี น วชิ าชพี ครู (Professional Learning Community)
ง. ชุมชนแ งการเรียน วิชาชพี อิสระ (Professional Learning Community)

40. อใด ไ ใ วตั ถปุ ระสง ของ PLC
ก. เ อเ นเค องมอื ท่ี วยใ การแลกเปลย่ี นเรยี น มปี ระสทิ ธิภาพ
ข. เ อใ เกดิ ความ วมมอื รวมพลังของทุก ายในการพฒั นาการเรยี นการสอน คณุ ภาพของ เรียน
ค. เ อใ เกิดการพัฒนาวิชาชีพสูง วยการพฒั นา เรียน
ง. เ อใ การสอนและการปฏิบตั งิ านของครมู ีผล อการเรียน ของ เรยี น

41. อใด ไ ใ านคุณลักษณะและความสามารถของบคุ คลในสมรรถนะ
ก. ความ (Knowledge)
ข. ทักษะ (Skill)
ค. พฤตกิ รรม (Behavior)
ง. เจตคติ (Attitude)

42. Core competency อใดไ ถกู อง
ก. การพัฒนาศกั ยภาพบคุ ลากร
ข. การ งผลสัมฤทธ์ิ
ค. การบรกิ ารท่ีดี
ง. การทำงานเ นทมี

43. หลักเกณ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษาอง ประกอบท่ี 1
เ นไปตาม อใด

ก. การประเมนิ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข. การประเมินประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธิผลการปฏิบัตงิ าน
ค. การประเมินผลในการปฏิบัตติ นในการรักษาวนิ ยั คุณธรรมจรยิ ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี
ง. การประเมนิ ผลการปฏิบตั ติ นในการรกั ษาระเบยี บวินยั คณุ ธรรมจริยธรรมและมาตรฐานจรรยาบรรณวชิ าชีพ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข็ป์ค้ข์ฑ
็ป

ุ่ม

้ต่ม้ขู้ร
้ด่ช่ม้ข
ู้ผู้ร่ต้ห่ืพ
ู้ผ้ด้ห่ืพ
ู้ผู่ส่ฝ่ร้ห่ืพ
ู้ร้ห่ช่ืร็ป่ืพ
์ค่ช่ม้ข
ู้ร่ห
ู้ร่ห
ู้ร่ห
ู้ร่ห
้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 210

44. ในการพิจารณาความดีความชอบ การพจิ ารณาเ อนเงินเดือนใ รักษาการในตำแห ง อำนวยการสถาน
ศึกษาเ นไปตาม อใด

ก. พจิ ารณา วมกบั คณะครใู นระดบั โรงเรยี น
ข. พจิ ารณา วมกับ บริหารสถานศึกษาในระดับเขตพน้ื ท่ี
ค. พิจารณาบริหารจดั การเฉพาะตนเองในระดบั สถานศกึ ษา
ง. อ ข และ ค ถกู อง

45. เหรียญจักรพรรดิมาลา พระราชทานสำหรบั ที่รับราชการมาแ วไ อยก าก่ี
ก. ไ อยก า 5
ข. ไ อยก า 10
ค. ไ อยก า 20
ง. ไ อยก า 25

46. เค องราชอสิ รยิ าภร อใดเ นชั้นสูงสุด
ก. ประถมมาภร มงกุฎไทย
ข. ประถมมาภร างเผอื ก
ค. ทวิตยิ าภร มงกฎุ ไทย
ง. มหาวชิรมงกฎุ

47. าราชการตำแห ง อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8 มสี ิทธขิ อเค องราช ชนั้ สายสะพาย ชนั้ ตรา ป.ม.
อใด อไปนี้ ไ ใ คณุ สมบัตขิ อง ขอไ

ก. ไ รบั เงนิ เดือนเต็มขั้นสูงของระดบั 8/คศ.3/อนั ดบั ชำนาญการพเิ ศษ ขัน้ 58,390 บาท
ข. ไ ท.ช. มาแ วไ อยก า 3 บรบิ ูร
ค. ขอใน ทเี่ กษียณอายุราชการ
ง. ไ ท.ช. มาแ วไ อยก า 5 บริบรู

48. อใด ไ ใ โทษทางวนิ ยั ไ ายแรง
ก. ภาคทณั
ข. ตดั เงนิ เดอื น
ค. ลดเงนิ เดือน
ง. ปลดออก

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น์ฑ
้ร่ม่ช่ม้ข
์ณีป่ว้น่ม้ล้ด
ีป
์ณีป่ว้น่ม้ล้ด
้ด
้ดู้ผ่ช่ม่ต้ข
่ืรู้ผ่น้ข

์ณ
้ช์ณ
์ณ
็ป้ข์ณ่ืร
ีป่ว้น่ม
ีป่ว้น่ม
ีป่ว้น่ม
ีป่ว้น่ม
ีป่ว้น่ม้ลู้ผ
้ต้ข

ู้ผ่ร
่ร
้ข็ปู้ผ่นู้ผ้ห่ืล
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 211
49. มอี ำนาจแ งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณวี นิ ยั ไ ายแรง

ก. บังคับบัญชาชน้ั นหรอื สงู ก า
ข. มีอำนาจสงั่ บรรจแุ ละแ งตัง้
ค. ศกึ ษาธิการจังหวดั
ง. ถกู ทกุ อ

50. ระยะเวลาในการดำเนินการสอบสวน กรณีความผดิ วินัย ายแรง เ นไปตาม อใด
ก. ภายใน 90 วัน ขยายไ อีก 30 วนั รวมแ วไ เกิน 120 วัน
ข. ภายใน 120 วนั ขยายไ อกี 60 วนั รวมแ วไ เกิน 180 วัน
ค. ภายใน 180 วัน ขยายไ อีก 60 วนั รวมแ วไ เกิน 240 วัน
ง. ภายใน 240 วัน ขยายไ อกี 60 วนั รวมแ วไ เกนิ 300 วนั

51. อใด อไปน้ี ไ ใ ความผดิ ทีป่ รากฏชดั แ ง กรณคี วามผิดวินัย ายแรง
ก. ศาลพพิ ากษาถึงทส่ี ุดใ จำคกุ หรอื หนกั ก าจำคกุ
ข. ละทิง้ ห าทรี่ าชการติด อในคราวเดยี วกันเกนิ ก า 15 วนั โดยไ มีเหตอุ ันสมควรหรือจงใจไ ปฏบิ ตั ิ

ตามระเบยี บ
ค. ประพฤตชิ ว่ั อ าง ายแรง เ นเหตุใ นไ รับความเสียหาย
ง. การทำความผดิ วนิ ยั ายแรง แ วรับสารภาพเ นหนงั สือ อ บังคับบญั ชาหรอื มหี าทสี่ อบสวน

หรือคณะกรรมการสอบสวน

52. อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาลงโทษภาคทณั ตดั เงนิ เดอื น ลดเงินเดือน ตาม อใด
ก. ภาคทัณ ตัดเงินเดอื นไ ครงั้ หนึ่ง อยละ 5 เ นเวลา 1 เดอื น 2 เดอื น หรือ 3 เดือน
ข. ภาคทัณ ตดั เงนิ เดือนไ ครง้ั หนงึ่ อยละ 2 หรือ อยละ 4 เ นเวลา 1 เดอื น 2 เดอื น หรอื 3 เดือน
ค. ภาคทณั ตดั เงินเดอื นไ คร้ังหนง่ึ อยละ 5 เ นเวลา 1 เดอื น 2 เดอื น หรือ 3 เดือน ลดเงินเดอื น

ครงั้ หนง่ึ อยละ 5 ของเดือนที่ น้นั ไ รบั คำสง่ั ลงโทษ
ง. ภาคทณั ตดั เงินเดือนไ ครั้งหนงึ่ อยละ 2 หรอื อยละ 4 เ นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรอื 3 เดอื น
ลดเงินเดอื นครง้ั หน่งึ อยละ 5 ของเดือนท่ี น้ันไ รับคำส่ังลงโทษ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ดู้ผ้ร ็ป้ร้ร้ด์ฑ
้ดู้ผ้ร ็ป้ร้ด์ฑ
็ป้ร้ร้ด์ฑ
็ป้ร้ด์ฑ
้ข์ฑู้ผ
้นู้ผู้ผ่ต็ป้ล้ร
้ด่ือู้ผ้ห็ป้ร่ย

่ม่ม่ว่ต้น
่ว้ห
้ร้จ่ช่ม่ต้ข
่ม้ล้ด
่ม้ล้ด
่ม้ล้ด
่ม้ล้ด
้ข็ป้ร
้ข

่ตู้ผ
่ว้ตู้ผ
้ร่ม่ตู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” อใคร 212
53. การอทุ ธร คำสั่งลงโทษวนิ ยั ายแรง องอทุ ธร

ก. ผอ.สพท.
ข. ศกึ ษาธิการจงั หวดั
ค. กศจ. หรือ ก.ค.ศ.
ง. ก.ค.ศ.

54. จาก อ 53 องอุทธร ภายในกวี่ นั นบั จากวนั ทราบคำสั่งลงโทษ
ก. ภายใน 15 วนั
ข. ภายใน 30 วัน
ค. ภายใน 45 วนั
ง. ภายใน 60 วัน

55. อใดก าวไ ถกู องเกย่ี วกบั การลาออกจากราชการ
ก. นหนงั สอื ลาออก อ บงั คับบัญชาเ อใ บงั คบั บญั ชาพจิ ารณา
ข. น วงห าไ อยก า 30 วนั
ค. ยับยั้งไ ไ เกิน 90 วัน ไ คร้งั เดียว
ง. มผี ลการลาออกถดั จากวันท่ีครบกำหนดเวลาทย่ี บั ยัง้

56. การลา อุปสมบท ใ เบกิ ายเงนิ วิทยฐานะไ ไ เกินกี่วนั
ก. 60 วันทำการ
ข. 60 วัน
ค. 45 วันทำการ
ง. 60 วนั

57. อใด อไปน้ีไ ถูก องเกย่ี วกับการลาของพนักงานราชการ
ก. ลา วยไ เ าท่ี วยจรงิ โดยนับแ วนั ทำการ
ข. 30 วนั ทำการขึ้นไป องมีใบรบั รองแพท
ค. ลาคลอดบุตรไ 90 วัน
ง. ลากิจ วนตัวไ ละไ เกนิ 10 วนั ทำการ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่มีป้ด่ส
้ด
์ย้ต
่ต่ป่ท้ด่ป
้ต่ม่ต้ข
่ม้ด่จ้ห

้ด่ม้ด
่ว้น่ม้น่ล่ืย
ู้ผ้ห่ืพู้ผ่ต่ืย
้ต่ม่ล้ข
์ณ้ต้ข
่ต์ณ้ต้ร์ณ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 213
58. การลาไป วยเหลือภรรยาทคี่ ลอดบุตร ลาครงั้ หน่ึงไ ไ เกนิ ก่วี นั

ก. 15 วันทำการ
ข. 30 วนั ทำการ
ค. 45 วันทำการ
ง. 60 วนั ทำการ

59. อำนวยการสถานศึกษามอี ำนาจอนุญาตลากจิ วนตัวและลา วยไ ไ เกินกี่วนั
ก. ลากิจ วนตวั ไ ไ เกนิ 45 วนั ทำการ ลา วยไ ไ เกนิ 60 วนั ทำการ
ข. ลากจิ วนตวั ไ ไ เกิน 30 วนั ทำการ ลา วยไ ไ เกนิ 60 วันทำการ
ค. ลากิจ วนตวั ไ ไ เกนิ 45 วนั ทำการ ลา วยไ เ ากับ 60 วนั ทำการ
ง. ลากจิ วนตวั ไ ไ เกนิ 30 วันทำการ ลา วยไ เ ากบั 60 วนั ทำการ

60. อใด ไ ใ คุณสมบัติการขอขนึ้ ทะเบียนประกอบวิชาชพี ครู อยก า 1 และ
ก. อายไุ ต่ำก า 20 บริบรู
ข. วุฒปิ ริญญาตรที างการศกึ ษา หรือเทียบเ าหรอื ทคี่ ุรสุ ภารับรอง
ค. านการปฏบิ ตั ิการสอนในสถานศึกษาตามหลกั สตู รปริญญาทางการศกึ ษาเ นเวลาไ

านการประเมินตามเ อนไขท่คี ุรุสภากำหนด
ง. เ น มีความประพฤติเ อมเสีย หรอื บกพ องในศลี ธรรมอันดี

61. การ นคำขอขนึ้ ทะเบียนรบั ในอนุญาตประกอบวชิ าชีพ น อใคร
ก. คณะกรรมการครุ ุสภา
ข. คุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวชิ าชีพ
ง. เลขาธกิ ารครุ ุสภา

62. อใด ไ ใ มาตรฐานวิชาชพี ชั้นสูง
ก. มาตรฐานความ และประสบการ
ข. มาตรฐานปฏิบัตหิ าที่
ค. มาตรฐานปฏิบตั ิงาน
ง. มาตรฐานปฏบิ ตั ิตน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น


้น
์ณู้ร
่ช่ม้ข
่ต่ืย่ืย
่ร่ืสู้ผ็ป
่ืง่ผีป่ว้น่ม็ป่ผ
่ท
์ณีป่ว่ม
่ช่ม้ข
่ท้ด่ป่ม้ด่ส
่ท้ด่ป่ม้ด่ส
่ม้ด่ป่ม้ด่ส
่ม้ด่ป่ม้ด่ส
่ม้ด่ป่สู้ผ
่ม้ด่ช
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 214
63. กรรมการ ทรงคณุ วฒุ ใิ นคณะกรรมการมาตรฐานวชิ าชพี มีกค่ี น

ก. 4 คน
ข. 5 คน
ค. 6 คน
ง. 7 คน

64. หลักธรรมใน อใดทีส่ อดค องกบั หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
ก. มรรค 8
ข. กัลยาณมิตร 7
ค. สัปปุรสิ ธรรม 7
ง. คุณธรรม 3 ประการ

65. อใดเรียงลำดบั ขนั้ ตอนการจัดทำแผนพฒั นาการจดั การศึกษาของสถานศึกษาไ ถูก อง
ก. แ งต้ังคณะทำงาน – รวบรวม อมลู - กำหนดวสิ ัยทศั พนั ธกิจ และเ าหมาย – วิเคราะ SWOT

–กำหนดกลยุท ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม – จดั ทำแผนพฒั นา
ข. แ งตง้ั คณะทำงาน – วเิ คราะ SWOT - กำหนดวิสัยทัศ พันธกิจ และเ าหมาย– รวบรวม อมลู –

กำหนดกลยุท ตวั ชี้วัด โครงการ กิจกรรม – จดั ทำแผนพัฒนา
ค. แ งต้งั คณะทำงาน – รวบรวม อมลู – วเิ คราะ SWOT - กำหนดวสิ ยั ทศั พนั ธกจิ และ

เ าหมาย–กำหนดกลยทุ ตวั ชวี้ ัด โครงการ กจิ กรรม – จัดทำแผนพัฒนา
ง. แ งต้ังคณะทำงาน – รวบรวม อมลู – วเิ คราะ SWOT –กำหนดกลยทุ ตัวชีว้ ดั โครงการ
กจิ กรรม - กำหนดวสิ ัยทัศ พันธกจิ และเ าหมาย– จดั ทำแผนพฒั นา

66. อใด ไ ใ กระบวนการในการส างวิสัยทศั
ก. อนอดตี
ข. มอง จจบุ ัน
ค. วาด นอนาคต
ง. ปรับ จจุบัน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ัป
ัฝ
ัป
้ย
์น้ร่ช่ม้ข
้ป์น ์ธ์ห้ข่ต
์ธ้ป ์น์ห้ข่ต
์ธ ้ข้ป์น์ห่ต
์ธ ์ห้ป์น้ข่ต
้ต้ด้ข
้ล้ข
ู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 215

67. เงนิ งบประมาณทโี่ รงเรียนไ รบั จดั สรรใ ดำเนินการ อมแซมอาคารเรยี น เ นเงินงบประมาณประเภทใด
ก.เงินงบประมาณ
ข. เงนิ นอกงบประมาณ
ค. เงนิ งบกลาง
ง. เงนิ รายไ สถานศึกษา

68. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวนั ณ วันสน้ิ เดือน จะ องรายงานสำนกั งานเขตฯ ทราบ ตาม อใด
ก. ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป
ข. ภายในวนั ท่ี 7 ของเดอื นถัดไป
ค. ภายในวนั ท่ี 15 ของเดอื นถัดไป
ง. ภายในวันที่ 30 ของเดือนถดั ไป

69. การจำแนกงบราย ายของ วนราชการและรัฐวิสาหกจิ อใดไ ถูก อง
ก. งบบุคลากร
ข. งบดำเนนิ งาน
ค. งบเงินอดุ หนนุ น
ง. งบราย าย น

70. อใด ไ ใ งบดำเนนิ งาน
ก. าตอบแทน
ข. าใ สอย
ค. าครภุ ณั
ง. าสาธารณูปโภค

71. อใด ไ ใ งบบุคลากร
ก. เงินเดอื น
ข. า างประจำ
ค. า างชว่ั คราว
ง. าตอบแทนลูก างรายเดอื น

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้จ่ค
้จ่ค
้จ่ค

่ช่ม้ข
่ค
์ฑ่ค
้ช่ค
่ค
่ช่ม้ข
่ือ่จ
่ือ


้ต่ม้ข่ส่จ
้ข้ต
้ด็ป่ซ้ห้ด
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 216

72. ราย ายเ อจดั หาโปรแกรมคอมพวิ เตอ ราคา อห วย อชดุ เกินก า 20,000 บาท เ นงบประมาณ
ประเภทใด

ก. าวสั ดุ
ข. าใ สอย
ค. าครุภัณ
ง. าตอบแทน

73. การนำ งเงนิ ภาษีหกั ณ ท่ี าย ดำเนินการตาม อใด
ก. นำ งอำเภอ องท่ีหรือสรรพากร ภายในวนั ท่ี 7 ของเดือนถดั จากเดอื นที่ ายเงนิ
ข. นำ งอำเภอ องทห่ี รอื สรรพากร ภายในวันท่ี 10 ของเดอื นถัดจากเดอื นท่ี ายเงนิ
ค. นำ งอำเภอ องทห่ี รือสรรพากร ภายในวนั ที่ 15 ของเดอื นถดั จากเดือนที่ ายเงนิ
ง. นำ งอำเภอ องที่หรอื สรรพากร ภายในวนั ที่ 20 ของเดือนถดั จากเดอื นท่ี ายเงนิ

74. อใด ไ ใ เงนิ รายไ แ นดิน
ก. เงนิ อดุ หนุนทว่ั ไปเหลือ ายเกนิ 2 งบประมาณ
ข. ดอกเบยี้ จากบญั ชีเงนิ ฝากธนาคารประเภทออมทรัพ ของเงินอุดหนุนทวั่ ไป
ค. ดอกเบี้ยจากบญั ชเี งินฝากธนาคารของเงินอดุ หนุนโครงการอาหารกลางวัน
ง. ดอกเบีย้ เงินฝากจากบญั ชีเงนิ รายไ สถานศกึ ษา

75. อใด ไ ใ กจิ กรรมพัฒนาคุณภาพ เรียน
ก. กิจกรรมวิชาการ
ข. กิจกรรมชุมนมุ ชมรม
ค. กิจกรรมทศั นศึกษา
ง. กิจกรรมคณุ ธรรม/ลูกเสอื /เนตรนารี

76. เงนิ อุดหนุน าอาหารกลางวันท่ไี รบั จากอง กรปกครอง วน องถ่ินของโรงเรยี นประถมศกึ ษา
อนุญาตใ นำฝากธนาคารจำนวนเ าไห

ก. ไ เกิน 20,000 บาท
ข. ไ เกิน 100,000 บาท
ค. ไ เกนิ 200,000 บาท
ง. ไ เกนิ 300,000 บาท

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ม
่ม
่ม
่ม
่ร่ท้ห
้ท่ส์ค้ด่ค
ู้ผ่ช่ม้ข
้ด

์ย
ีป่จ
่ผ้ด่ช่ม้ข
่จ้ท่ส
่จ้ท่ส
่จ้ท่ส
่จ้ท่ส
้ข่จ่ส
่ค
์ฑ่ค
้ช่ค
่ค
็ป่ว่ต่น่ต์ร่ืพ่จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 217
77. จาก อ 76 เงินงบทเ่ี กนิ จะ องนำฝากไ ทใี่ ด

ก. บญั ชีรายไ สถานศกึ ษา
ข. สำนกั งานเขตพ้ืนท่ี
ค. สำนักงานศกึ ษาธกิ ารจงั หวัด
ง. สพฐ.

78. คณะกรรมการจัดซ้อื จัด างตาม อใดทเ่ี นคณะกรรมการตรวจรับพสั ดุไ
ก. คณะกรรมการพจิ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ข. คณะกรรมการพจิ ารณาผลการสอบราคา
ค. คณะกรรมการซ้ือหรอื างโดยวธิ คี ดั เลือก
ง. คณะกรรมการซ้ือหรือ างโดยวธิ ีเฉพาะเจาะจง

79. หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง เ อนไขความรอบ เ นไปตาม อใด
ก. รอบ รอบคอบ อสัต สุจรติ
ข. ขยนั อดทน รอบคอบ ระมัดระวงั แ ง น
ค. รอบ รอบคอบ ระมดั ระวงั
ง. อสตั สุจริต ขยันอดทน สติ ญญา แ ง น

80. อใดคอื เ าหมายการพัฒนาประเทศ ของยุทธศาสต ชาติ 20
ก. มั่นคง มงั่ คัง่ ยงั่ ยืน
ข. ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ย่ังยนื เ นประเทศพัฒนาแ ว วยการพฒั นาตามหลกั ปรัชญา

ของเศรษฐกจิ พอเพียง
ค. ประเทศชาตมิ น่ั คง ประชาชนมง่ั คงั่ เศรษฐกิจย่งั ยืน สังคมเ นธรรม
ง. ประเทศชาตมิ ่ันคง ประชาชนมีความสขุ เศรษฐกิจพัฒนาอ างยงั่ ยนื สังคมเ นธรรม

ฐานทรพั ยากรธรรมชาติยั่งยนื

81. ใครเ นประธานยุทธศาสต ชาติ
ก. ประธานรัฐสภา
ข. นายกรฐั มนตรี
ค. รองนายกรัฐมนตรที ่ไี รับมอบหมาย
ง. หัวห า คสช.

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้น
้ด


์ร็ป

็ป่ย
็ป
้ด้ล็ป

ีป์ร้ป้ข
ัป่บัป์ย่ืซ
ู้ร
ัป่บ
์ย่ืซู้ร
้ข็ปู้ร่ืง
้จ
้จ

์ส
้ด็ป้ข้จ้ด
้ว้ต้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 218
82. อใด ไ ใ นโยบายหลักของรัฐบาลชดุ จจุบนั

ก. การส างความมนั่ คงและความปลอดภยั ของประเทศ และความสงบสขุ ของประเทศ
ข. การส างบทบาทของไทยในเวทโี ลก
ค. การปฏิรูปกระบวนการเรียน และการพฒั นาศักยภาพของคนทกุ วงวยั
ง. การวางรากฐานระบบเศรษฐกจิ ของประเทศ อนาคต

83. นโยบายและจดุ เ นของกระทรวงศึกษาธกิ าร งบประมาณ พ.ศ. 2563 “ งคำนงึ ถึงพหุ ญญาของ เรยี น
รายบคุ คลท่หี ลากหลายตามศักยภาพ” เ นจดุ เ นในระดับการศึกษาใด

ก. ระดับอนบุ าล
ข. ระดับประถมศกึ ษา
ค. ระดบั มธั ยมศึกษา
ง. ระดบั อาชวี ศึกษา

84. นโยบายและจุดเ นของกระทรวงศึกษาธกิ าร งบประมาณ พ.ศ. 2563 “Coding” เ นจุดเ นในระดับ
การศึกษาใด

ก. ระดับอนุบาล
ข. ระดับประถมศกึ ษา
ค. ระดบั มัธยมศกึ ษา
ง. ระดบั อาชวี ศกึ ษา

85. วิสัยทัศ ตามนโยบายสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน งบประมาณ พ.ศ. 2563 คอื อใด
ก. ม่นั คง มง่ั คัง่ ย่งั ยืน
ข. ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจม่ังคั่ง อนาคตทีย่ ่ังยืน
ค. ส างคุณภาพของมนุษ อนาคตการศึกษาท่ียัง่ ยนื
ง. ส างคณุ ภาพทุนมนษุ สงั คมอนาคตท่ยี ัง่ ยืน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู่ส์ย้ร
ู่ส์ย้ร
ู่ส

้ขีป์น
้น็ปีป้น
้น็ปู้ผัปุ่มีป้น
ู่ส
่ชู้ร
้ร
้ร
ัป่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 219

86. กฎหมายรฐั ธรรมนูญ 2560 รฐั มหี าทีจ่ ัดการศกึ ษาตาม อใด
ก. ใ เดก็ ทกุ คนไ รบั การศึกษาเ นเวลาไ อยก า 12 ตัง้ แ อนวยั เรยี นจนจบการศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน

อ างมคี ณุ ภาพโดยไ เก็บ าใ าย
ข. ใ เดก็ ทกุ คนไ รบั การศึกษาเ นเวลาไ อยก า 15 ตั้งแ อนวัยเรียนจนจบการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน

อ างมีคุณภาพโดยไ เกบ็ าใ าย
ค. ใ เดก็ ทุกคนไ รบั การศึกษาเ นเวลา 12 ตงั้ แ อนวยั เรียนจนจบการศกึ ษาภาคบังคบั

อ างมคี ณุ ภาพโดยไ เก็บ าใ าย
ง. ใ เดก็ ทุกคนไ รับการศึกษาเ นเวลา 15 ต้งั แ อนวยั เรยี นจนจบการศกึ ษาภาคบังคบั

อ างมีคุณภาพโดยไ เก็บ าใ าย

87. ใดกระทำการโดยปราศจากเหตุผลอนั สมควร อันเ นเหตใุ เดก็ ไ ไ เ าเรียน มโี ทษปรับไ เกินก่บี าท
ก. ไ เกนิ 1,000 บาท
ข. ไ เกนิ 5,000 บาท
ค. ไ เกนิ 10,000 บาท
ง. ไ เกิน 20,000 บาท

88. หลักการจัดระบบโครงส างการจัดการศึกษาในเ องของการกระจายอำนาจ ไ ไ กระจายอำนาจ
ใ กับห วยงานใด

ก. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน
ข. เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ค. สถานศึกษา
ง. อง กรปกครอง วน องถ่นิ

89. อใด ไ ใ วตั ถปุ ระสง ของการควบคมุ ภายใน
ก. วตั ถปุ ระสง านการดำเนินการ
ข. วตั ถุประสง านการบริหารจดั การ
ค. วตั ถปุ ระสง านการรายงาน
ง. วัตถุประสง านการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ด์ค
้ด์ค
้ด์ค
้ด์ค
์ค่ช่ม้ข
้ท่ส์ค่น้ห
้ด่ม่ืร้ร
่ม
่ม
่ม
่ม
่ม้ข้ด่ม้ห็ปู้ผ
่จ้ช่ค่ม่ย ่ก่ตีป็ป้ด้ห
่จ้ช่ค่ม่ย ่ก่ตีป็ป้ด้ห
่จ้ช่ค่ม่ย่ก่ตีป่ว้น่ม็ป้ด้ห
่จ้ช่ค่ม่ย่ก่ตีป่ว้น่ม็ป้ด้ห
้ข้นีป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 220
90. รายงานแผนการปรบั ปรุงการควบคุมภายใน ใ แบบตาม อใด

ก. ปอ. 1
ข. ปอ. 2
ค. ปอ. 3
ง. ปย. 2
91. อใดคือความหมายของงานสารบรรณ
ก. งานทเี่ กย่ี วกบั การบริหารงานเอกสาร
ข. จดั ทำ รบั ง และเก็บรักษา
ค. การยมื การทำลาย
ง. ถกู ทุก อ
92. หนังสือประทบั ตราใ แทนการลง อหัวห า วนราชการระดบั ใด
ก. ระดับหัวห า วนราชการข้นึ ไป
ข. ระดับอธบิ ดีข้นึ ไป
ค. ระดับกรมขึ้นไป
ง. ระดบั รฐั มนตรขี ้ึนไป
93. อใดคอื ความหมายของคำ า อบงั คบั ทถ่ี กู อง
ก. บรรดา อความท่ี มีอำนาจไ วางไ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
ข. บรรดา อความท่ี บังคบั บัญชาส่ังการไ ใ ปฏิบตั ิ
ค. บรรดา อความท่ี มอี ำนาจห าท่กี ำหนดใ ใ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
ง. บรรดากฎหมายระเบียบ างๆ ทอี่ อกโดย มอี ำนาจ
94. หนังสือท่เี าห าทจ่ี ัดทำขน้ึ หรอื รับไ เ นหลักฐานในราชการ อใดไ ถูก อง
ก. หนงั สอื แถลงการ
ข. หนังสือรบั รอง
ค. รายงานการประชมุ บนั ทึก
ง. หนงั สือ น

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ือ้ต่ม้ข็ป้ว้น้จ
ู้ผ่ต
้ช้ห้นู้ผ้ข
้ห้วู้ผ้ข
้ว้ดู้ผ้ข
้ต้ข่ว้ข่ส้น
่ส้น่ืช้ช
้ข

่ส

้ข
้ข้ช
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 221
95. การรับหนังสอื ใ ประทบั ตราไ ที่ วนใดของหนังสอื

ก. มุมบน าน าย
ข. มุมบน านขวา
ค. มมุ บน าย าน าง
ง. มมุ ขวา าน าง
96. อใด ไ ใ วตั ถุประสง ในการเก็บหนงั สือ
ก. การเก็บระห างปฏิบัติ
ข. การเก็บเ อปฏบิ ัติเสรจ็
ค. การเกบ็ ไ เ อการตรวจสอบ
ง. การเกบ็ ไ เ อจัดระบบงานสารบรรณ
97. หนงั สอื ชนิดใดทีไ่ องใ กระดาษตราครุฑ
ก. คำส่งั
ข. แถลงการ
ค. ระเบียบ
ง. าว
98. ระดบั ชน้ั ความลบั ของ อมูล าวสาร อใดไ ถกู อง
ก. ลับทีส่ ุด
ข. ลบั มาก
ค. ลับ
ง. ปก ด
99 อใดคอื ความหมายของ “บริภัณ ”
ก. เค องจกั ร เค องมอื เค องกล
ข. ส่ิงของท้ังหลายทปี่ ระจำกาย
ค. อาวธุ ของทางราชการ
ง. วสั ดุเค องใ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ช่ืร


่ืร่ืร่ืร
์ฑ้ข
ิป้ต่ม้ข่ข้ข
่ข

์ณ

้ช้ต่ม
่ืพ้ว
่ืพ้ว
่ืม
่ว
์ค่ช่ม้ข
่ล้ด
่ล้ด้ซ
้ด
้ซ้ด
่ส้ว้ห
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 222
100. สำนัก าวกรองแ งชาติ ข้นึ ตรง อห วยงานใด

ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงการ างประเทศ
ง. สำนักนายกรฐั มนตรี

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

่ต


่น่ต่ห่ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 223

เฉลย อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” ชดุ ที่ 23

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย

1 ข 21 ก 41 ง 61 ง 81 ข

2 ง 22 ค 42 ก 62 ข 82 ง

3 ก 23 ง 43 ข 63 ก 83 ข

4 ง 24 ก 44 ข 64 ค 84 ข

5 ค 25 ค 45 ง 65 ค 85 ง

6 ค 26 ก 46 ง 66 ง 86 ค

7 ง 27 ก 47 ข 67 ก 87 ค

8 ข 28 ก 48 ง 68 ค 88 ก

9 ก 29 ง 49 ก 69 ค 89 ข

10 ข 30 ค 50 ค 70 ค 90 ค

11 ข 31 ค 51 ค 71 ง 91 ง

12 ง 32 ก 52 ข 72 ค 92 ค

13 ง 33 ค 53 ง 73 ก 93 ค

14 ข 34 ง 54 ข 74 ง 94 ง

15 ก 35 ค 55 ก 75 ข 95 ข

16 ข 36 ค 56 ก 76 ค 96 ง

17 ง 37 ข 57 ข 77 ข 97 ง

18 ค 38 ค 58 ก 78 ง 98 ง

19 ง 39 ข 59 ข 79 ค 99 ก

20 ง 40 ง 60 ง 80 ง 100 ง

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 224

อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” ชุดท่ี 24

1. อใด ไ ใ พฒั นาการตามหลกั สูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ก. าน างกาย
ข. านจริยธรรม
ค. านอารม จิตใจ
ง. านสงั คม

2. ขั้นตอนทีส่ ำคญั ทส่ี ุดในการพัฒนาหลักสูตร คอื อใด
ก. การวเิ คราะ อมูลพื้นฐาน
ข. ภารกำหนดจดุ งหมาย
ค. การประเมนิ ผลการใ หลักสูตร
ง. ภารนำหลกั สูตรไปใ

3. บุคคลตาม อใด ทีม่ บี ทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ก. บริหาร
ข. ครู
ค. นักเรยี น/ ปกครอง
ง. ถกู ทกุ อ

4. อใดก าวถงึ หลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน พ.ศ. 2551 ไ ถกู อง
ก. หลกั การ 6 อ จดุ หมาย 5 อ
ข. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสง มี 8 สมรรถนะ มี 5
ค. การวัดผลประเมินผล มี 3 ระดบั
ง. ระดับการศกึ ษา มี 3 ระดบั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น


์ค
้ข้ข
้ต่ม่ล้ข
้ข
ู้ผ

ู้ผ
้ข
้ช
้ช
ุ่ม
้ข์ห
้ข
้ด
์ณ้ด
้ด
่ร้ด
่ช่ม้ข

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 225

5. คำ า “ งมั่นในการทำงาน” กำหนดไ ใน วนใดของหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน พ.ศ. 2551
ก. สาระการเรียน
ข. มาตรฐานการเรยี น
ค. คณุ ลักษณะอนั พึงประสง
ง. สมรรถนะสำคญั ของ เรยี น

6. อใด ไ ใ กิจกรรมนักเรียน
ก. กจิ กรรมเ อสงั คม และสาธารณประโยช
ข. กจิ กรรมลกู เสือ เนตรนารี
ค. กจิ กรรมชมุ นุม ชมรม
ง. กิจกรรม บำเพญ็ ประโยช

7. อใดก าวไ ถูก องเก่ยี วกบั การจดั เวลาเรยี น
ก. ระดับประถมศึกษา จดั เวลาเรยี นเ นราย มเี วลาเรยี นวันละไ อยก า 5 ชั่วโมง
ข. ระดับมธั ยมศึกษาตอน น จดั เวลาเรียนเ นรายภาค มเี วลาเรียนไ อยก า 6 ชั่วโมง คดิ น้ำหนัก

ของรายวชิ าที่เรยี นเ นห วยกิต
ค. ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย จัดเวลาเรียนเ นรายภาค มเี วลาเรยี นวนั ละไ อยก า 6 ช่วั โมง

คิด านำ้ หนกั ห วยกติ ใ เกณ 40 ช่ัวโมง อภาคเรียน มี าเ ากบั 1 ห วยกติ
ง. ระดับประถมศึกษา ระดบั มัธยมศกึ ษาตอน น จดั เวลาเรียนเ นรายภาค มีเวลาเรยี นไ อยก า 6 ช่ัวโมง

8. อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจในการสั่งซือ้ แบบพิม ตาม อใด
ก. ระเบยี นแสดงผลการเรียน
ข. ประกาศนียบัตร
ค. แบบรายงาน สำเร็จการศกึ ษา
ง. ถูกทกุ อ

9. ใบรับรองผลการเรียน โดยปกติจะใ ไ กีว่ นั
ก. 7 วนั
ข. 15 วนั
ค. 30 วนั
ง. 45 วัน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ด้ช
้ข
ู้ผ


้ข์พู้ผ
่ว้น่ม็ป้ต
่น่ท่ค่ต์ฑ้ช่น่ค ่ว้น่ม็ป
่น็ป ่ว้น่ม็ป้ต
่ว้น่มีป็ป
้ต่ม่ล้ข
์นู้ผ


์น่ืพ
่ช่ม้ข
ู้ผ
์ค
ู้ร
ู้ร
่ส้วุ่ม่ว
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 226
10. แบบรายงาน สำเร็จการศกึ ษาระดับมธั ยมศกึ ษาตอน น สถานศกึ ษา องทำครัง้ ละกี่ชดุ

ก. 1 ชดุ
ข. 2 ชดุ
ค. 3 ชุด
ง. 4 ชดุ

11. จาก อ 10 จะ องจดั งภายในก่วี ันนบั จากวนั อนมุ ัติจบการศกึ ษา
ก. 15 วนั
ข. 30 วัน
ค. 45 วนั
ง. 60 วนั

12. ความหมายของ “การประกนั คุณภาพการศึกษา” อใดถกู องทสี่ ุด
ก. การติดตามตรวจสอบและประเมนิ คุณภาพการศกึ ษาตามมาตรฐานการศกึ ษา
ข. การประเมนิ ผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ค. การประเมนิ ผลและติดตามตรวจสอบคณุ ภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา
ง. การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึ ษาแ ละระดบั และ

ประเภทการศกึ ษา

13. สมศ. คอื
ก. สำนกั งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (อง การมหาชน)
ข. สำนักงานตรวจสอบและรบั รองมาตรฐานการศึกษา(อง การมหาชน)
ค. สำนกั งานรับรองมาตรฐานและตดิ ตาม ตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการศึกษา(อง การมหาชน)
ง. สำนกั งานรับรองมาตรฐานและตดิ ตาม ตรวจสอบประเมินผลคณุ ภาพการศกึ ษา (อง กรมหาชน)

14. อใด ไ ใ ขน้ั ตอนของระบบการประกนั คณุ ภาพการศึกษา
ก. กำหนดมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา
ข. จดั ทำแผนการจดั การศึกษา
ค. จัด งรายงานผลการประเมินตนเอง
ง. ผดุงและพัฒนาระบบการประกนั คุณภาพการศกึ ษา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น

่ส


่ช่ม้ข
์ค
์ค
์ค
์ค

่ต้ต้ข
่ส้ต้ข
้ต้ตู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 227
15. การจัด งรายงานผลการประเมินตนเอง ใ งแ ห วยใด

ก. สมศ.
ข. ห วยงาน นสังกัด
ค. ห วยงานทก่ี ำกับดูแล
ง. ถูกทง้ั อ ข และ อ ค
16. ราย ายของ วนราชการและรัฐวิสาหกจิ จำแนกออกเ นกป่ี ระเภท
ก. 4 ประเภท
ข. 5 ประเภท
ค. 6 ประเภท
ง. 7 ประเภท
17. อใด ไ ใ งบบุคลากร
ก. า างครู
ข. เงนิ เดอื น
ค. า างชัว่ คราว
ง. า างประจำ
18. าเบ้ียประกัน เ นงบราย ายประเภทใด
ก. าตอบแทน
ข. าใ สอย
ค. าวสั ดุ
ง. าสาธารณูปโภค
19. าพาหนะเดินทางไปราชการ เ น าใ ายประเภทใด
ก. าตอบแทน
ข. าใ สอย
ค. าวัสดุ
ง. าสาธารณปู โภค

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ค
่ค
้ช่ค
่ค
่จ้ช่ค็ป่ค
่ค
่ค
้ช่ค
่ค
่จ็ป่ค
้จ่ค
้จ่ค

้จ่ค
่ช่ม้ข
็ป่ส่จ
้ข้ข
่น
้ต่น

่น่ก่ส้ห่ส
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 228
20. อใด ไ ใ งบเงินอุดหนนุ

ก. เงนิ อุดหนนุ ทวั่ ไป
ข. เงินอดุ หนนุ รายหัวนักเรียน
ค. เงินอุดหนนุ เฉพาะกิจ
ง. ถกู ทุก อ
21. อใด ไ ใ ราย ายงบกลาง
ก. าการศกึ ษาบุตร
ข. เบย้ี หวัดบำเหน็จบำนาญ
ค. ารักษาพยาบาล
ง. เงินรางวัลเ าห าที่
22. การตอบขอบคุณหรอื อนโุ มทนาเงินบรจิ าคของ อำนวยการสถานศึกษา เ นไปตาม อใด
ก. 5,000,000 บาท ข้ึนไปแ ไ เกนิ 10,000,000 บาท
ข. ต้งั แ 10,000,000 บาทขึ้นไป
ค. ไ ถงึ 5,000,000 บาท
ง. 5,000,000 บาทข้ึนไปแ ไ เกิน 15,000,000 บาท
23. เงินบรจิ าคตง้ั แ กี่บาทขน้ึ ไปจึงจะใ ประกาศในราชกจิ จานุเบกษา
ก. ตงั้ แ 1,000,000 บาทขึ้นไป
ข. ตง้ั แ 5,000,000 บาทขนึ้ ไป
ค. ตง้ั แ 10,000,000 บาทขึ้นไป
ง. ตงั้ แ 15,000,000 บาทข้นึ ไป
24. าราชการระดับ 9 ขนึ้ ไป ไ รับ าเบีย้ เล้ยี งเ นไปตาม อใด
ก. 240 บาท
ข. 270 บาท
ค. 160 บาท
ง. 290 บาท

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข็ป่ค้ด้ข
่ต
่ต
่ต
่ต
้ห่ต
่ม่ต
่ม
่ต
่ม่ต
้ข็ปู้ผ
้น้จ
่ค

่ค
่จ่ช่ม้ข
้ข่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 229
25. อใด ไ ใ าใ ายในการจัดการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน

ก. าจดั การเรยี นการสอน
ข. าหนงั สือเรียน
ค. าเค องแบบนักเรยี น
ง. ากจิ กรรมพฒั นานักเรียน
26. อใด ไ ใ กิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพ เรียน
ก. กจิ กรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี
ข. กิจกรรมทศั นศึกษา
ค. การบรกิ ารสารสนเทศ/ICT
ง. กิจกรรมแนะแนว
27. อใด ไ ใ อง ประกอบของคณะกรรมการภาคี 4 าย
ก. แทนครู
ข. แทน ปกครอง
ค. แทนชุมชน
ง. แทนประธานนกั เรยี น
28. โรงเรยี นทีม่ นี ักเรยี นตง้ั แ 301 คนขนึ้ ไป มีคณะกรรมการภาคี 4 ายไ ก่คี น
ก. 4 คน
ข. 8 คน
ค. 9 คน
ง. 15 คน
29. การยมื เงนิ เดินทางไปราชการ อง งคืนภายในกีว่ ัน นบั จากวันเดินทางกลบั มาถงึ
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ส้ต
้ด่ฝ่ต
ู้ผ
ู้ผ
ู้ผู้ผ
ู้ผ
่ฝ์ค่ช่ม้ข
ู้ผ่ช่ม้ข
่ค
่ืร่ค
่ค
่ค
่จ้ช่ค่ช่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 230
30. าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา อนั ดบั คศ. 1 เบิก าเ า านไ ไ เกนิ กี่บาท

ก. 4,000 บาท
ข. 5,000 บาท
ค. 6,000 บาท
ง. 7,000 บาท
31. อใดถกู องเกย่ี วกับการเบกิ เงินการศกึ ษาบตุ ร
ก. เบกิ ไ ตง้ั แ อนุบาลจึงจบปริญญาตรี
ข. เ นบตุ รโดยการสมรสลำดบั ท่ี 1-3
ค. ปรญิ ญาตรขี องรฐั เบกิ ไ เ าท่ี ายจริง แ ไ เกนิ 25,000 บาท
ง. ถกู ทกุ อ
32. แบบตาม อใดท่ีใ นในการเบกิ เงนิ สวัสดกิ าร ารกั ษาพยาบาล
ก. แบบ 7131
ข. แบบ 7223
ค. แบบ 6006
ง. แบบ 6005
33. อใด ไ ใ วิธกี าร างท่ปี รึกษา
ก. วธิ สี อบราคา
ข. วธิ ปี ระกาศเชิญชวนทวั่ ไป
ค. วิธคี ดั เลือก
ง. วิธีเฉพาะเจาะจง
34. E-catalog ใ ในการจดั ซ้ือจัด างตาม อใด
ก. สอบราคา
ข. ประกวดราคา
ค. E-market
ง. E-bidding

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข้จ้ช
้จ่ช่ม้ข
่ค่ืย้ช้ข
้ข
่ม่ต่จ่ท้ด
็ป
่ต้ด
้ต้ข
่ม้ด้บ่ช่ค้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 231

35. หัวห าห วยงานของรัฐ มอี ำนาจในการสงั่ ซื้อส่ัง างโดยวิธีคดั เลือก คร้งั หน่งึ ไ ไ เกินเ าใด
ก. ไ เกิน 50 านบาท
ข. ไ เกนิ 100 านบาท
ค. ไ เกนิ 200 านบาท
ง. ไ เกนิ 250 านบาท

36. อใด ไ ใ หลกั การของการจัดซอ้ื จัด าง
ก. ม า
ข. โป งใส
ค. มปี ระสิทธิภาพและประสิทธผิ ล
ง. มี วน วม

37. วิธกี ารจดั างใดที่กำหนดใ ประกอบการ นไ อยก า 3 ราย
ก. ประกาศเชิญชวน
ข. คดั เลือก
ค. เฉพาะเจาะจง
ง. ถกู ทกุ อ

38. การคนื เงนิ ประกนั สญั ญา องคนื ใ แ สญั ญา หรือ ค้ำประกัน อ าง าภายในก่ีวัน
ก. 7 วนั
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน

39. วงเงินตาม อใดทไี่ องทำเ องจัดซ้ือจดั าง/ างในระบบ
ก. 5,000
ข. 10,000
ค. 50,000
ง. 100,000

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้จ้จ่ืร้ต่ม้ข
้ช่ยู้ผู่ค่ก้ห้ต
้ข่ว้น่ม่ืยู้ผ้ห้จ
่ร่ส

่ร
่คุ้ค
้จ่ช่ม้ข
้ล่ม
้ล่ม
้ล่ม
้ล่ม
่ท่ม้ด้จ่น้น
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 232

40. การจัดซอ้ื จดั างวงเงนิ 500,000 แ ไ เกนิ 5,000,000 ในพน้ื ที่ท่ีไ มีสัญญาณอินเตอ เนต็ กระทำไ
โดยวิธใี ด

ก. E-market
ข. E-bidding
ค. สอบราคา
ง. คดั เลอื ก

41. อใด ไ ใ กรรมการโดยตำแห งใน ก.ค.ศ.
ก. เลขาธิการ กศน.
ข. เลขาธิการ กพ.
ค. เลขาธกิ าร กพฐ.
ง. เลขาธิการสภาการศกึ ษา

42. อใด ไ ใ กรรมการ ทรงคุณวฒุ ิใน ก.ค.ศ.
ก. านการบรหิ ารการศกึ ษา
ข. านการบรหิ ารทรพั ยากรบุคคล
ค. านการศกึ ษา
ง. านกฎหมาย

43. อ.ก.ค.ศ. วสิ ามัญ มีจำนวนตาม อใด
ก. 14 คน
ข. 15 คน
ค. ไ เกิน 14 คน
ง. ไ เกนิ 15 คน

44. อใด ไ ใ อำนาจห าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามญั
ก. การอทุ ธร และการ องทุก
ข. วนิ ัยและการรกั ษาวินยั
ค. วินยั และการออกจากราชการ
ง. กฎหมายและระเบียบ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
้ข


์ข้ร์ณ
้น่ช่ม้ข
่ม
่ม


้ข
้ด
้ด
้ด
้ด
ู้ผ่ช่ม้ข
่น่ช่ม้ข
้ด์ร่ม่ม่ต้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 233

45. การดำเนินการตาม อใดถูก อง
ก. กฎ ก.ค.ศ. ไ รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี าการกระทรวงศึกษาธกิ ารและประกาศในราชกจิ จานุเบกษาแ ว

ใ ใ บงั คบั ไ
ข. กฎ ก.ค.ศ. ไ รับอนมุ ัติจากนายกรฐั มนตรแี ละประกาศในราชกิจจานเุ บกษาแ ว ใ ใ บังคบั ไ
ค. กฎ ก.ค.ศ. ไ รับอนมุ ัตจิ าก ก.ค.ศ. และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแ ว ใ ใ บังคับไ
ง. กฎ ก.ค.ศ. ไ รบั อนุมตั ิคณะรฐั มนตรแี ละประกาศในราชกจิ จานุเบกษาแ ว ใ ใ บงั คบั ไ

46. อใด อไปน้ี ไ ใ คณะกรรมการใน กศจ.
ก. แทน กพฐ.
ข. แทนสภาการศกึ ษา
ค. แทน ก.ค.ศ.
ง. แทน กศน.

47. ห วยงานใด อไปนไ้ี มคี ณะกรรมการสถานศึกษา
ก. โรงเรยี น
ข. วิทยาลัยการอาชีพ
ค. สถานพฒั นาเดก็ ปฐมวัย
ง. วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษา

48. ใครมหี าท่สี รรหาพนักงานราชการ
ก. ศกึ ษาธิการจังหวดั
ข. อำนวยการสำนกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษา
ค. อำนวยการสถานศกึ ษา
ง. ถูกทุก อ

49. อใด ไ ใ โทษของพนักงานราชการ
ก. ตดั เงิน าตอบแทน
ข. ภาคทณั
ค. ปลดออก
ง. ไ ออก

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ล

์ฑ
่ค
่ช่ม้ข
้ข
ู้ผ
ู้ผ

้น
่ม่ต่น
ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ
่ช่ม่ต้ข
้ด้ช้ห้ล้ด
้ด้ช้ห้ล้ด
้ด้ช้ห้ล้ด
้ด้ช้ห
้ล่ว้ด
้ต้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 234
50. ใครมอี ำนาจสง่ั บรรจุ รอง อำนวยการ วิทยฐานะ เชย่ี วชาญ

ก. เลขาธกิ าร กพฐ. โดยอนมุ ัติ ก.ค.ศ.
ข. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นอบของ กศจ.
ค. อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษา โดยคามเหน็ ชอบของ กศจ.
ง. อำนวยการสถานศกึ ษา โดยอนุมตั ิ กศจ.

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ
ู้ผ


ู้ผ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 235

เฉลย อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” ชดุ ท่ี 24

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย
1 ข 11 ข 21 ง 31 ง 41 ก
2 ง 12 ง 22 ค 32 ก 42 ก
3 ง 13 ก 23 ก 33 ก 43 ง
4 ง 14 ง 24 ข 34 ค 44 ข
5 ค 15 ง 25 ง 35 ข 45 ง
6 ก 16 ข 26 ง 36 ง 46 ข
7 ง 17 ก 27 ง 37 ข 47 ค
8 ค 18 ข 28 ข 38 ข 48 ข
9 ค 19 ข 29 ก 39 ก 49 ค
10 ค 20 ข 30 ก 40 ค 50 ข

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 236

อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” ชุดท่ี 25

1. แผนยุทธศาสต ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐานประจำ งบประมาณ 2560 มกี ่ียุทธศาสต
ก. 3 ยุทธศาสต
ข. 4 ยุทธศาสต
ค. 6 ยทุ ธศาสต
ง. 10 ยุทธศาสต

2. ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใ อำนวยการสถานศกึ ษานำเสนอ อ ใด

ก. คณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน
ข. อำนวยการสำนกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษา
ค. ศกึ ษาธิการจงั หวดั
ง. คณะกรรมการศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั
3. ส่งิ ใดท่ี บริหารใ เ นพนื้ ฐานในการพัฒนา งเสรมิ ทกั ษะ บคุ ลิกภาพและเจตคตทิ ี่มอี ในตัวครู อนทำการ
สอนที่ บรหิ ารโรงเรียนจะใ เ นสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการอนุญาตใ เ าทำการสอนในช้นั เรียนไ
ก. แ มประวตั แิ ละผลท่ีเกิดจากการทำงาน
ข. สงั เกตทกี่ ารกำหนดห วยการเรยี น (Syllavus)
ค. บุคลิกภาพโดยรวม
ง. บนั ทึก อมูลนักเรยี นรายบคุ คล
4. อใดเ นข้นั ตอนแรกของการมอบหมายงานในการบรหิ ารโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารของโรงเรยี น
ก กำหนดขอบเขตห าทีแ่ ละอำนาจตัดสนิ ใจในการทำงาน
ข. กำหนดงานและวัตถปุ ระสง ในการมอบหมายงาน
ค. พจิ ารณาบุคคลที่เหมาะสม ท้งั ความ ความสามารถ มีประสบการ ในการทำงาน
ง. ทำความเ าใจกบั รับมอบงาน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
ู้ผ้ข
์ณู้ร
์ค
้น​.
็ป้ข
้ข

ู้ร่น
้ฟ
้ด้ข้ห็ป้ชู้ผ่กู่ย่ส็ป้ชู้ผ


ู้ผ

ู้ผ่ต้ห
้ข
์ร
์ร
์ร
์ร
์รีป์ร

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 237

5. ภายในกว่ี ัน หลงั จากวันสน้ิ ปฏิทนิ ใ เ าห าที่ รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือทีค่ รบอายกุ าร
เกบ็ แ วจดั ทำบญั ชีหนังสือขอทำลาย

ก. ภายใน 30 วัน
ข. ภายใน 60 วัน
ค. ภายใน 90 วนั
ง. ภายใน 120 วัน

6. การวางแผนการบริหารการศึกษา ขนั้ ตอนดำเนนิ งาน ตาม อใด เ นอนั ดบั แรก
ก. กำหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านตามโครงส าง และตัวชี้วดั ความสำเรจ็
ข. ทบทวนภารกิจ จดั อง กร ปรับยทุ ธวธิ ี
ค. วเิ คราะ จุด อน จุดแขง็ โอกาส อปุ สรรค ตามแผนพฒั นาการศกึ ษาและแผนปฏิบัตกิ ารประจำ
ง. ปรับโครงส างการปฏบิ ัติงานตาม อมลู การวิเคราะ ใ รับรองภารกจิ จำเ นและนโยบายสำคญั

7. โรงเรียนของ านไ รับการจดั สรรงบประมาณ อมแซมปรบั ปรุง านพกั ครู าน องรายงานกิจการของ
สถานศึกษา อห วยงานใด

ก. ห วยงาน นสังกดั ห วยงานที่เกย่ี ว อง และเ ดเผย อสาธารณชน
ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ค. สำนกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษา
ง. สำนักงานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษา และสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน

8. านจะใ เค องมอื ชนดิ ใดในการบริหารสถานศกึ ษา เ อ ง งเสรมิ การพัฒนาอง การ
(Organization Development)

ก. วง อคุณภาพ (PDCA)
ข. การพฒั นาคณุ ภาพการบรหิ ารจดั การภาครัฐ (PMQA)
ค. การบริหารผลการปฏบิ ัตงิ าน (PMS)
ง อง การท่มี สี มรรถนะสงู (HPO)

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์ค​.


้ล

์ค่สุ่ม่ืพ่ืร้ช่ท่ติป้ข่น้ต่น
่น่ต้ต่ท้บ่ซ้ด่ท
็ป้ห์ห้ข้ร
ีป่อ์ห
์ค
้ร
็ป้ข
้ลู้ผ้น้จ้หีป
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 238

9. อใดเ นบทบาทห าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ทสี่ ำคญั ท่สี ดุ
ก. งเสริมใ มีการระดมทรพั ยากรเ อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภมู ิ ญญา องถิ่น
ข มี วน วมกบั สถานศกึ ษากำหนดนโยบาย วสิ ยั ทัศ พนั ธกิจ จุดหมายหลกั สตู รสถานศึกษา
ค. ใ ความเหน็ ชอบและอนุมัตหิ ลักสูตรสถานศกึ ษา
ง. งเสรมิ สนบั สนุนการบรหิ ารงาน านวชิ าการของสถานศกึ ษา ตลอดจนงาน น ๆ ตามท่ีเหน็ สมควร

10. อใดสำคญั ทส่ี ุดของกระบวนการการวางแผนงานวิชาการ
ก การเลือกแนวทางทดี่ สี ดุ และการกำหนดจุด งหมาย (Select Best Course and Set Objectives)
ข. การแปลโอกาสใ เ นแนวทางในการปฏิบตั ิ (Translate Opportunities into Available Courses

of Action)
ค. การมี วนรวมของทกุ คนในอง กร
ง. การกำหนดเ าหมาย (Identify goal)

11. อใดไ สอดค องกบั อำนาจห าทตี่ ามกฎหมายของ บริหารสถานศึกษา
ก. ควบคุม ดูแลใ การบริหารงานบคุ คลทกุ คนในสถานศึกษา
ข. เสนอความดีความชอบของ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศกึ ษา
ค. จดั ทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรบั าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ง. ประเมนิ ผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เ อเสนอ

คณะกรรมการศกึ ษาธกิ ารจังหวัด

12. านเ นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวชิ าการของโรงเรยี นจะดำเนินการจัดทำหลกั สตู รตาม อใด
เ นประการแรก

ก. จดั ทำกรอบหลักสูตรระดับ องถิน่ แ วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

ข รับ งความคิดเห็นจาก เก่ยี ว อง
ค. วิเคราะ สังเคราะ อมลู จากเอกสารและแห ง อมลู าง ๆ ทเ่ี กี่ยว องกบั การดำเนนิ การ
ง. แ งตง้ั วมวางแผนงานที่ชดั เจน เ อใ เหน็ ภาพการทำงานตลอดแนว วยกระบวนการทำงาน
แบบมี วน วม

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ร่ส ้ด้ห่ืพ่ร่ต
้ข่ต้ข่ล้ข์ห์ห
้ขู้ผัฟ​.
้ล้ท
็ป้ข็ป่ท
่ืพ้ข
้ข
้ข
้ห
ู้ผ้น้ล่ม้ข
้ป
์ค่ส
็ป้ห
ุ่ม​.
้ข
่ือ้ด่ส
้ห
์น่ร่ส​.
้ทัป่ืพ้ห่ส
้น็ป้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 239

13. อใดก าวถงึ ลักษณะสำคัญของหลกั สตู รอิงมาตรฐานไ ถูก อง
ก. อง ประกอบของหลักสตู รเ อมโยงกบั มาตรฐาน ทุกอง ประกอบของหลกั สตู ร
ข. กระบวนการ และข้นั ตอนการจัดทำหลกั สตู รมีโครงส างท่ชี ัดเจน กำหนดแ นอนในการออกแบบ

การจดั การเรยี นการสอน
ค. ห วยการเรยี น จะมรี ายละเอียดของเน้ือหา กจิ กรรมการเรียนการสอน อการเรียนการวัดและประเมนิ ผล
ง. มีลักษณะการกำหนดมาตรฐานการเรียน เ อเ นเ าหมายในการพัฒนาการศกึ ษา

14. อใดไ สอดค องกับ “มาตรฐานการเรยี น ”
ก. กำหนดใ เรียนทกุ คนในระดับการศึกษาข้นั พื้นฐานจำเ น องเรยี น (KPA)
ข. เ นเ าหมายสำคัญของการพฒั นาคณุ ภาพ เรยี น
ค. ระบสุ ิ่งท่ี เรียนพงึ ปฏบิ ตั ิไ
ง. อง ประกอบของหลกั สูตรเ อมโยงกับมาตรฐาน

15. “ งใ เรียนไ พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พฒั นาอ างรอบ าน” สอดค องกับ อใดมากที่สุด
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กจิ กรรมพัฒนา เรียน
ค. กจิ กรรมนกั เรียน
ง. กจิ กรรมเ อสงั คมและสาธารณประโยช

16. ครู านใดจัดกระบวนการเรยี น ไ ดี และเหมาะสมท่ีสดุ ตามการจดั กระบวนการเรยี น ตามหลกั สูตรแกน
กลางการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน พ.ศ. 2551

ก. ครู เอ ใ นักเรยี นไ เรียน เก่ยี วกบั วัฒนธรรม องถน่ิ ของตนเอง
ข. ครู บี สอนใ นักเรียน เ องการทำขนมไทยจนทำใ นำไปใ ทำเ นอาชีพเสริมที่ าน
ค. ครู ซี สอนไ ตรงตามมาตรฐานของหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน
ง ครู ดี สอนใ นักเรียนไ เลอื กเรยี นตามความถนดั จนทำใ เรียนสามารถพฒั นาตนเองไ เตม็ ตามศกั ยภาพ

17. อใด ไ ใ โซเซยี ลมเี ดีย ที่ใ สำหรับ อสารระห างสงั คมออนไล
ก. Twitter
ข Skype
ค. Google+
ง. Nero

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น


​.

์น่ว่ืส้ช่ช่ม้ข
้ดู้ผ้ห้ด้ห​.
้ด
้บ็ป้ช้ห่ืรู้ร้ห
้ทู้ร้ด้ห
ู้ร้ดู้ร่ท
์น่ืพ

ู้ผ

้ข้ล้ด่ย้ดู้ผ้หุ่ม
่ืช์ค
้ดู้รู้ผ
ู้ผ้ป็ป
ู้ร้ต็ปู้ผ้ห
ู้ร้ล่ม้ข
้ป็ป่ืพู้ร
่ืสู้ร่น
่น้ร
์ค่ืช์ค
้ต่ม่ล้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 240
18. อใดเ นเ าหมายสูงสดุ ของการวจิ ัยในช้ันเรยี น

ก. ครไู พฒั นาวิชาชีพ
ข. ครูไ พัฒนาวธิ กี ารสอน
ค. นกั เรียนไ รบั การแ ญหา
ง. นักเรยี นมคี ุณภาพ

19. หัวใจของการจดั การปฏริ ปู การศึกษาตามยทุ ธศาสต การปฏริ ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิ ารคอื อใด
ก. โครงส างและการกระจายอำนาจ
ข. การจดั การเรียน
ค. การผลติ และพฒั นาครู
ง. กฎหมายการปฏิรปู การศึกษา

20. เดก็ ชายมานพ มผี ลการประเมนิ การ าน คิดวิเคราะ และเขียน ในระดับ “ดเี ยีย่ ม” สอดค องกบั การ
ระดบั ของการวดั อมลู ตาม อใด

ก. มาตราวดั แบบนามบญั ญตั ิ (Nominal Scale)
ข. มาตราวัดแบบอันดับ (Ordinal Scale)
ค. มาตราวดั แบบ วงหรืออันตรภาค (Interval Scale)
ง. มาตราวดั อัตรา วน (Ratio Scale)

21. อใด ไ ใ หลักการในการดำเนินงานประกนั คณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศกึ ษา
ก. องทำอ าง อเ องไ ใ ทำเ นครัง้ คราว
ข. องยอมรับในผลของการประเมนิ และนำมาเ น อมูลในการปรับปรุงแ ไข
ค. เ นห าท่ขี องบุคลากรทุกคนท่ี อง วยกันดำเนินงาน
ง. เ อประสทิ ธภิ าพสามารถประสานใ บคุ คล นดำเนินการเฉพาะเ องแทนไ

22. โรงเรยี นของกำลังจะเตรียมรบั การประเมนิ สมศ. รอบท่ี 4 ใน การศกึ ษาถดั ไป และ านไ านแบบ
กลยุท ฉบับเ าท่ใี มา 3 แ วเหน็ ามีวสิ ัยทศั ไ เหมาะสมกับสมัย จจบุ นั านจะทำอ างไร

ก วเิ คราะ อง กรหาจุดดี จุด อย
ข. ประชมุ ครแู ละคณะกรรมการสถานศึกษาทำแผนกลยทุ
ค. ทบทวนภารกิจ
ง. ส างวิสัยทศั ให โดยใ ทกุ คนมี วน วม

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ร่ส้ห่ม์น้ร

์ธ
้ด์ค์ห​.
่ย่ทัป่ม์น่ว้ลีป้ช่ก์ธ่อ้ด่ทีป
้ด่ืร่ือ้ห่ืพ
่ช้ต้น็ป
้ก้ข็ป้ต
็ป่ช่ม่ืน่ต่ย้ต
่ช่ม้ข
่ส
่ช


้ข้ข้ล์ห่อ


ู้ร
้ร
้ข์ร

ัป้ก้ด
้ด
้ด
้ป็ป้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 241
23. สง่ิ แรกทีค่ วรดำเนนิ การในการพฒั นาแห งการเรียน คอื ประการใด

ก. จดั ทำเอกสารเผยแพ แห งเรียน
ข. จัดตั้งและพัฒนาแห งเรียน
ค. สำรวจแห งเรยี น
ง. สนับสนุนใ ครูใ แห งเรียน

24. “การจัดกิจกรรมใ เรียนไ รับการพัฒนาเก่ียวกบั การ จกั ดแู ลตนเอง มีทกั ษะในการเรียน การทำงาน
การอ วมกันในสังคมอ างมีความสขุ และ เ าทัน อสงั คมทีเ่ ปล่ียนแปลงอ างเหมาะสมตามวัย”
ตรงกบั ตัว งชกี้ ารพฒั นา เรียนตาม อใด

ก. การปลูก งคุณธรรมจรยิ ธรรมใ แ เรียน
ข. การพัฒนาทกั ษะชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจติ ของ เรียน
ค. การปลกู งการเ นประชาธิปไตย และความภูมใิ จในความเ นไทยใ กับ เรยี น
ง. การจัดระบบดแู ล วยเหลอื เรียน

25. ใครคือประธานคณะกรรมการ งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ก. าราชการจงั หวดั
ข. อำนวยการสำนกั งาน กศน. จังหวดั
ค ทรงคณุ วุฒิ
ง. คณะกรรมการเลอื กกนั เอง

26. อใด ไ ใ วตั ถุประสง ของการประเมนิ คณุ ภาพสถานศกึ ษา
ก. เ อรองรับมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา
ข. เ อหาจดุ บกพ องของคณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศกึ ษา
ค เ อทบทวนคณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศึกษา
ง. เ อพฒั นาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ืพ
่ืพ​.
่ร่ืพ
่ืพ
์ค่ช่ม้ข

ู้ผ​.
ู้ผ
่วู้ผ
่ส
ู้ผ่ช
ู้ผ้ห็ป็ปัฝ
ู้ผ
ู้ผ่ก้หัฝ
้ขู้ผ่บ
่ย่ต่ทู้ร่ย่รู่ยู้รู้ร้ดู้ผ้ห
ู้ร่ล้ช้ห
ู้ร่ล
ู้ร่ล
ู้ร่ล่ร
ู้ร่ล
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” 242

27. านจะดำเนนิ การอ างไรเ นประเด็นแรก “ในกรณีท่มี าตรฐานการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐานเ อการประกนั คุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา านกระบวนการบรหิ ารและการจัดการของ บรหิ ารสถานศึกษา ยงั ไ ไ มาตรฐาน”

ก. ขบั เค อนการมี วน วมของ เกยี่ ว องทกุ าย และการ วมรับผิดชอบ อผลการจัดการศึกษาใ มีคณุ ภาพ
และไ มาตรฐาน

ข. วเิ คราะ แนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ค. กำหนดเ าหมาย วสิ ยั ทศั และพันธกิจ ทีส่ ถานศกึ ษากำหนดชดั เจน
ง. การวางแผนพฒั นาคุณภาพการจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษาโดยใ กระบวนการมี วน วม
จาก มี วนไ เสยี ทกุ คนในสถานศึกษา

28. อใดไ สอดค องกับการวางแผนพฒั นาคณุ ภาพการจดั การศึกษาเ อการขับเค อนการประกันคณุ ภาพ
ภายในของสถานศกึ ษา

ก การวางแผนกำกับตดิ ตามและประเมินผลการใ งบประมาณอ างรอบ าน
ข. การวางแผนและดำเนินงานพฒั นาวิชาการท่เี นคณุ ภาพของ เรยี นรอบ าน
ค. การวางแผนและดำเนินงานพฒั นาครแู ละบคุ ลากรใ มคี วามเชย่ี วชาญทางวชิ าชีพ
ง. การวางแผนและการจดั การ อมลู สารสนเทศอ างเ นระบบ

29. โรงเรียนไ รบั งบประมาณ พ.ศ. 2560 เ อเ น า อส างอาคารเรียน ผลปรากฎ าเ อทำการทดสอบ
ดนิ ไ จำเ น องตอกเสาเข็ม จำเ นจะ องคืนเงิน าเสาเขม็ เ นเงิน 100,000 บาท และโรงเรยี นมคี วาม
ประสง จะขอใ เงนิ งบประมาณที่ องคืนดังก าว เ อปรบั ปรุงอาคารเรยี น ในกรณีดงั ก าว สำนักเขตพ้ืนที่
การศึกษา จะ องดำเนินการอ างไร

ก. ใ โรงเรียนเสนอ อำนวยการโรงเรียนอนุมตั ิการใ เงินดงั ก าว
ข. เสนอ าราชการจงั หวัดอนมุ ตั กิ ารใ เงนิ ดงั ก าวตามคำสั่งมอบอำนาจ
ค. เสนอ อำนวยการสำนักเขตพืน้ ที่การศกึ ษาอนมุ ัติการใ เงนิ ดังก าว
ง. ใ เสนอไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน ในการขอใ เงินดังก าว

30. งบประมาณ เ นบริบทประเภทใดของสถานศึกษา
ก. บรบิ ทที่เ นความสมั พนั ภายในระบบการศกึ ษา
ข. บริบทที่เ นผลกระทบจากภายนอกสถานศึกษา
ค. บรบิ ททเ่ี น จจยั สำคญั ของสถานศึกษา
ง. บรบิ ทที่ งผล อการพัฒนาสถานศึกษา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ต่ส
ัป็ป
็ป
์ธ็ป
็ป
่ล้ช้ห
่ล้ชู้ผ
่ล้ช่วู้ผ
่ล้ชู้ผ้ห
่ย้ต
่ล่ืพ่ล้ต้ช์ค็ป่ค้ต็ป้ต็ป่ม่ืม่ว้ร่ก่ค็ป่ืพีป้ด
็ป่ย้ข
้ห
้ดู้ผ้น
้ด่ย้ช​.
่ืล่ืพ้ล่ม้ข
้ด่สู้ผ
่ร่ส้ช
์น้ป
์ห
้ด้ห ่ต่ร่ฝ้ขู้ผ่ร่ส่ืล
้ด่มู้ผ้ด่ืพ็ป่ย่ท
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 243

31. “เ าห าท่ีมีการปฏบิ ตั ิหรอื ละเ นการปฏบิ ตั หิ าท่ใี นการจดั ซอ้ื จัด างหรือการบรหิ ารพัสดโุ ดยทุจรติ ” มีบท
กำหนดโทษตาม อใดใน พระราชบญั ญัติการจัดซ้อื จัด างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560

ก. ลงโทษไ ตำ่ ก าปลดออกจากราชการ
ข. ไ ออกจากราชการ
ค. ระวางโทษจำคกุ ต้งั แ 1 ถงึ 10 หรอื ปรบั ต้งั แ 20,000 บาทถงึ 200,000 บาท หรือ ท้งั จำทัง้ ปรับ
ง. ระวางโทษจำคุกตงั้ แ 1 ถึง 20 หรือปรับตงั้ แ 20,000 บาทถงึ 500,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรบั

32. โรงเรยี นแ งหน่งึ สงั่ ซอ้ื คอมพวิ เตอ 1 ชดุ ในวนั งมอบของ ไ ปรากฎ ามีแ นพมิ กรณอี างเ าห าท่ี
ตรวจรบั องดำเนนิ การอ างไร

ก ตรวจรับไ แ ใ รีบนำ งมอบแ นพมิ โดยเรว็
ข. ใ ถือ า ขายมิไ งมอบคอมพวิ เตอ
ค. รีบรายงานใ หวั ห าสถานศึกษาทราบและแ งใ ขายทราบภายใน 5 วนั
ง. ไ ยอมรบั พัสดุ โดยไ จำเ น องใ ความเหน็ แ ง

33. หลกั การสำคัญทางการบริหารงบประมาณทเ่ี นงบลงทนุ องตรงตามวัตถุประสง หมายถึง อใด
ก. ตรงตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน
ข. รวดเรว็ ทันเวลาภายในกำหนด
ค. เ อนักเรยี นและเ อการเรียนการสอนเ นสำคญั
ง. เ นไปตามระเบียบ า วยงบประมาณ

34. อำนวยการโรงเรียนสามารถมอบหมายใ าราชการครูในโรงเรียนของ านปฏิบตั ิราชการแทนไ
ตาม อใดจงึ เหมาะสมทีส่ ุด

ก. การอนุมตั ิการจัดซ้อื จดั าง
ข. การลงโทษนกั เรยี น
ค. การอนุญาตการลา
ง. การกำหนดวสิ ัยทัศ โรงเรยี น

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
์น


้จ
้ข
้ด่ท้ข้หู้ผ
้ด่ว็ป
็ป่ืพ่ืพ


้ข์ค้ต็ป
้ย้ห้ต็ป่ม่ม
ู้ผ้ห้จ้น้ห
์ร่ส้ดู้ผ่ว้ห
์พ้ป่ส้ห่ต้ว​.
่ย้ต้น้จ่ย์พ้ป่ว่ม่ส์ร่ห
่ตีปีป่ต
่ตีปีป่ต
่ล
่ว่ม
้จ้ข้จ้น้ว้น้จ
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 244

35. กรณี “สถานศึกษาของ านมโี ครงการนำนักเรียนไปแห งเรียน วิทยาศาสต ท่ี อง าจำลองใน างจงั หวดั
โดยไ างคืน” านจะ วมเดนิ ทางไปกบั นักเรียนโดย องขออนุญาตเดินทาง อ ใด

ก. อำนวยการโรงเรียน
ข. อำนวยการสำนกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษา
ค. ศึกษาธิการจงั หวัด
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน

36. อใดก าวถึงผลของการสง่ั พกั ราชการไ ถกู อง
ก นั้น นจากตำแห ง แ ไ ขาดจากอัตราเงินเดือน
ข. เสมือน า น้ันถูกสั่งใ ออกจากราชการ
ค. ไ อาจส่งั ายไปดำรงตำแห ง นไ
ง. มีสิทธิ องทุก อ ก.ค.ศ.

37. ในกรณีที่ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ใดเห็น า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
มีมติไ ถกู องหรือไ เ นธรรมสามารถดำเนนิ การตาม อใด

ก. ถือ ากระบวนการสิ้นสุด กศจ. ไ มมี ตเิ นประการใดแ ว ใ มอี ำนาจตามมาตรา 53 สงั่
หรอื ปฏิบัติไปตามนน้ั

ข. องทกุ อ ก.ค.ศ.
ค. มีสทิ ธิ องทุก คดี อศาลปกครอง
ง. มีสิทธทิ ี่จะ อง องคดี อศาลปกครอง

38. กรณีครู วย โรงเรยี น านหวั สะพาน สงั กัดสำนกั งานเขตพน้ื การศกึ ษาประถมศกึ ษา แ งหนึ่ง ขดั คำสง่ั
หรอื หลกี เลย่ี งไ ปฏิบตั ิตามคำส่งั ของ บงั คบั บญั ชา ซึ่งสั่งในห าที่ราชการโดยชอบ วยกฎหมายและระเบยี บ
ของทางราชการ อันเ นเหตใุ เสยี หายแ ราชการในกรณีน้ี ใดเ น กำหนดโทษทางวนิ ัย

ก อำนวยการโรงเรยี น
ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจงั หวดั
ค. ก.ค.ศ.
ง. ศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่นู้ผ​.
ู้ผ็ปู้ผ่ก้ห็ป้ด้นู้ผ่ม่หี่ท้บ่ชู้ผ
่ต้ร้ฟ
่ต์ข้ร
่ต์ข้ร
ู้ผ้ห้ล็ป้ด่ว
้ข็ป่ม้ต่ม
่วู้ผ้ข
่ต์ข้ร
้ด่ือ่น้ย่ม
้หู้ผ่ว
่ม่ต่น้พู้ผ​.
้ต่ม่ล้ข


ู้ผ
ู้ผ
ู้ผ่ต้ต่ร่ท้ค่ม่ต้ฟ้ท์รู้ร่ล่ท
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 245

39. อใดคือเ าหมายท่สี ำคญั ทีส่ ุดในการดำเนนิ การทางวินยั ของ าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
ก. เ อ งเสรมิ คณุ ภาพและประสทิ ธิภาพของ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา
ข. เ อธำรงไ ซึง่ ศักด์ิศรขี อง าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา
ค. เ อ องกันการกระทำผดิ วนิ ัยของ าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา
ง. เ อเสริมส างและพฒั นาใ อ ใ บงั คบั บัญชามวี ินัย และเกิดประสิทธิภาพสงู สดุ ในการปฏิบัติราชการ

40. การกระทำผดิ วินัย ายแรงกรณีใดท่ี มอี ำนาจตามมาตรา 53 ไ องแ งตงั้ คณะกรรมการสอบสวน
ก. ครูประชา ศาลฎกี าตัดสนิ จำคกุ คดีอาญา 2
ข. ครสู ชุ าวดี ถกู ปกครองนำเทปบันทึกเสยี งขณะดถู ูกเหยียดหยามเดก็ ชายสรุ พลมาแสดง อ บงั คบั บัญชา
ค. ครสู มบตั ิ ตำรวจใ ไก เกลี่ยชดใ หนี้สินแ เ าทกุ คดที างแ ง 2.5 านบาท
ง. อ ก. ข. และ ค ถูก อง

41. แนวทางปฏบิ ัติการเสรมิ ส าง และ องกนั การกระทำผดิ วินยั ควรทำอ างไร
ก. อำนวยการศกึ ษาออกกฎระเบียบทเ่ี ฉยี บขาด
ข. อำนวยการสถานศกึ ษาปฏิบตั ิตนเ นแบบอ างทดี่ ี อ ใ บงั คับบญั ชา
ค แ งตั้งคณะกรรมการควบคมุ ความประพฤตขิ องบุคลากร
ง. ลงโทษ ทม่ี แี นวโ มจะทำผิดวินัย วยการตักเตือน

42. ในกรณที คี่ รถู กู เ าห าท่ตี ำรวจจบั กมุ อหา ายาเสพติด แ ผลทางคดอี ัยการไ สง่ั องจาก อมลู ดงั ก าว
อใดก าวไ ถกู องทส่ี ุด

ก. ไ มีความผดิ ดงั นัน้ ไ ถกู ดำเนินการทางวนิ ยั
ข. องถูกดำเนนิ การทางวนิ ัยแ ไ ายแรง เพราะ าผลทางคดอี ัยการไ สงั่ อง
ค. อาจสัง่ ใ ออกจากราชการเพราะ ามมี ลทนิ มัวหมองกไ็
ง. ตงั้ กรรมการสอบวนิ ัยอ าง ายแรง แ วสง่ั ปลดออกหรอื ไ ออกจากราชการ

43. อใดก าวไ ถกู อง
ก. การลา วย อำนวยการสถานศึกษา อนญุ าตไ ครั้งหนงึ่ ไ เกิน 60 วัน
ข. การลาคลอดบตุ ร ใน วนของเงนิ วิทยฐานะใ เบกิ ายเงินวิทยฐานะระห างลาไ ไ เกิน 90 วัน
ค การลาไป วยเหลอื ภริยาทีค่ ลอดบตุ ร ใ ลาภายใน 30 วันนับแ วนั ท่ีภริยาคลอดบตุ ร และไ รับเงนิ เดือน

ระห างลาไ ไ เกิน 15 วนั ทำการ
ง การลากจิ วนตวั อำนวยการสถานศกึ ษา อนุญาตไ ครงั้ หนงึ่ ไ เกิน 45 วนั

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ม้ดู้ผ่ส​.
่ม้ด่ว้ด่ต้ห่ช​.
่ม้ด่ว่จ้ห่ส
่ม้ดู้ผ่ป
้ต่ม่ล้ข
่ล้ล้ร่ย
้ด่ว้ห
้ฟ่ม่ว้ร่ม่ต้ต
่ม่ม
้ต้ด่ล้ข่ล้ข้ฟ่ม่ต้ค้ข้น้จ
้ด้นู้ผ
่ต​.
้ตู้ผ่ต่ย็ปู้ผ
ู้ผ
่ย้ป้ร
้ต​.้ข
้ล่พ์ข้จ่ก้ช่ล้ห
ู้ผ่ตู้ผ
ีป
่ต้ต่มู้ผ้ร
้ตู่ยู้ผ้ห้ร่ืพ
้ข้ป่ืพ
้ข้ว่ืพ
้ข่ส่ืพ
้ข้ป้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” 246

44. อใดไ สอดค องกบั ผลการปฏบิ ตั งิ านท่ีเกดิ จากการปฏบิ ัติห าท่ตี ามเกณ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด สำหรบั ใ
อำนวยการสถานศึกษาประเมนิ ผลเ อ นคำขอเ อมีหรอื เ อนวทิ ยฐานะตามหลักเกณ วิธีการ
ตาม ว 21/2560

ก. านการจดั การเรยี นการสอน
ข. การวเิ คราะ สงั เคราะ และการวจิ ยั เ อพฒั นา เรยี น
ค. านการจัดการเรยี น
ง. การบรหิ ารจัดการชนั้ เรยี น

45. “ชว่ั โมงการปฏิบัตงิ าน” ที่ ก.ค.ศ กำหนด ตามหลักเกณ วิธกี าร ตาม ว 21/2560 หมายถงึ อใด
ก. ช่วั โมงสอนตามตารางสอน
ข. งานสนบั สนุนการจัดการเรียน
ค. งานตอบสนองนโยบายและจุดเ น
ง. ถูกทกุ อ

46. า าน องการพฒั นาสมรรถนะประจำสายงานในการปฏบิ ตั ิงานของครูควรเ นพัฒนาไปท่ีเ องใด
ก. การพัฒนาตนเอง
ข. การทำงานเ นทมี
ค. จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชีพครู
ง ภาวะ นำครู

47. สถานศกึ ษาทจี่ ัดใ มีการดแู ล านสวัสดิการและสวสั ดภิ าพนักเรยี นสามารถขอรบั การสนบั สนนุ
โดยเกบ็ เงินบำรุงศกึ ษาของสถานศึกษาไ ตาม อใด

ก. าตรวจสขุ ภาพนกั เรียนเ นกรณีพิเศษ
ข. าใ ายในการดูแล วยเหลือนักเรยี น
ค าใ ายในการใ บรกิ ารอินเทอ เน็ตตามหลักสูตร
ง าใ ายในการไปทัศนศกึ ษา กรณี ปกครองสมัครใจ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ่จ้ช่ค​.
์ร้ห่จ้ช่ค​.
่ช่จ้ช่ค
็ป่ค
้ข้ด
้ด้ห
ู้ผ​.

็ป

่ืร้น้ต่ท้ถ
้ข
้น
ู้ร

้ข์ฑ​.

ู้ร้ด
ู้ผ่ืพ์ห์ห
้ด

์ฑ่ืล่ืพ่ืย่ืพู้ผ้ห์ฑ้น้ล่ม้ข
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 247

48. วัตถปุ ระสง ของการควบคมุ ภายใน “การบรหิ ารจดั การ การใ ทรพั ยากรใ เ นไปอ างมปี ระสทิ ธิภาพ
และประสิทธผิ ล รวมถงึ การดูแลรักษาทรัพ สนิ การ องกนั หรอื ลดความผดิ พลาด ความเสยี หาย การรั่วไหล”
หมายถงึ อใด

ก. การดำเนินงาน (Operation : O)
ข. การรายงานทางการเงิน (Financial : F)
ค. การปฏบิ ัติตามระเบยี บกฎหมาย อบังคับท่ีเกี่ยว อง (Compliance : C)
ง. การตดิ ตามประเมนิ ผล (Monitoring)

49. ใดมบี ทบาทสำคญั ทีส่ ดุ ในระบบการแนะแนวในโรงเรยี น
ก ปกครองนกั เรียน
ข. บรหิ ารสถานศึกษา
ค. ครทู ป่ี รึกษาหรอื ครูประจำช้ัน
ง. ครแู นะแนว

50. กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไ เหมาะสม กับสภาพนักเรียนหรอื นกั ศกึ ษา หรอื ไ รบั โทษ า
ก าวตักเตอื นแ ว แ ยงั ไ เขด็ หลาบ ใ ดำเนินการลงโทษนักเรียนอ างไรจงึ ชอบ วยระเบยี บ

ก. การทำทณั บนใ ทำเ นหนังสือ
ข. การตดั คะแนนความประพฤติ ใ เ นไปตามระเบยี บฯ
ค. ทำกจิ กรรมเ อใ ปรับเปลี่ยนพฤตกิ รรม
. าก าวตักเตือน

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครบั /YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
่ล่ว​ง
้ห่ืพ
็ป้ห
็ป้ห์ฑ
้ด่ย้ห่ม่ต้ล่ล่ว้ด่ม


ู้ผ
ู้ผ​.
ู้ผ

้ข้ข


้ข้ป์ย่ย็ป้ห้ช์ค
ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 248

เฉลย อสอบ “ บริหารสถานศกึ ษา” ชดุ ที่ 25

อ เฉลย อ เฉลย อ เฉลย

1 ข 21 ง 41 ข

2 ง 22 ค 42 ค

3 ข 23 ค 43 ง

4 ข 24 ข 44 ข

5 ข 25 ก 45 ง

6 ก 26 ข 46 ง

7 ข 27 ค 47 ก

8 ค 28 ก 48 ก

9 ข 29 ข 49 ข

10 ง 30 ก 50 ก

11 ข 31 ค

12 ค 32 ข

13 ข 33 ค

14 ก 34 ข

15 ข 35 ก

16 ง 36 ข

17 ง 37 ข

18 ง 38 ก

19 ข 39 ก

20 ข 40 ก

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

้ข้ข้ขู้ผ้ขุ่นุ่น

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศึกษา” 249

อสอบ “ บริหารสถานศึกษา” ชดุ ที่ 26

1. สงิ่ ใดทีส่ ังเกตไ ยากที่สดุ
ก. ความเมตตา กรุณา
ข. ความเ น นำ
ค. ความ อน อม อมตน
ง. การอยากประสบความสำเรจ็

2. การแสดงพฤติกรรมตาม อใดทีม่ ีผลการประเมินตามระบบ Tracking System ในระดบั A4 (Accredited
System)

ก. การเ า วมกระบวนการ PLC
ข. การวางแผนเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร
ค. เกดิ วิธปี ฏบิ ตั ิทเ่ี นเลศิ (Best Practices)
ง. การส างความตระหนกั แ บุคลากร
3. ระดับการแสดงพฤติกรรมตามตวั งช้ี อใดท่ไี คะแนน อยก า อ น ๆ
ก. ปรากฎผลงานท่มี ีคุณภาพเ นท่ียอมรับในอง กรและนอกอง กรทีเ่ กีย่ ว อง
ข. ปรบั ปรุงและพัฒนาระบบบรกิ ารในเกือบทกุ รายการอ าง อเ อง
ค. ระบสุ ภาพ จจบุ นั ญหาความ องการของงานและแนวทางการ องกันแ ไข ญหาทหี่ ลากหลาย
และโดยมกี ารบนั ทึกไ เ นหลกั ฐาน
ง. สามารถสืบ น านเครือ ายอินเตอ เนต็ และนำเสนอผลงานโดยใ อเทคโนโลยคี อมพวิ เตอ ไ วยตนเอง
4. านสามารถจูงใจใ นค อยตามเ อบรรลุจุด งหมายของการ อสารเกือบทุกสถานการ แสดง
พฤตกิ รรมตามตัว งช้ขี องสมรรถนะไ ในระดับใด
ก. ระดับ 1
ข. ระดบั 2
ค. ระดบั 3
ง. ระดบั 4

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ู้ผ้ขุ่นุ่น
้ด่บ์ณ่ืสุ่ม่ืพ้ล่ือู้ผ้ห่ท
้ด้ด์ร่ืส้ช์ร่ข่ผ้ค
็ป้ว ัป้ก้ป้ตัปัป
่ืน่ต่ย
้ข์ค์ค็ป
่ือ้ข่ว้น้ด้ข่บ
่ก้ร
็ป

่ร้ข
้ข

่ถ้น่อ
ู้ผ็ป

้ด

ู้ผ้ข

รวม อสอบ “ บรหิ ารสถานศกึ ษา” 250

5. นกั เรยี นในโรงเรยี นของ านมี ญหาพฤตกิ รรมเส่ยี งหลายประการ เ น นกั เรียนชายก มให แอบสูบบุหรี่
ญหาการทะเลาะววิ าท ญหา องในวยั เรียน านจะใ สมรรถนะใดในการดำเนนิ การแ ญหาดังก าว าง น
มากท่สี ดุ

ก. การ งผลสัมฤทธิ์
ข. การทำงานเ นทมี
ค. การวเิ คราะ และสังเคราะ
ง. การ อสารและจูงใจ

6. โรงเรียนของ านนกั เรียนมี ญหาทุพโภชนาการ จำนวนมาก น้ำหนกั วนสูง ต่ำก าเกณ มาตรฐาน าน
ควรดำเนินการอ างไรจึงจะแ ญหาไ อ างย่งั ยืนมากท่ีสดุ

ก. จัดกิจกรรม งเสริมการ มนม และกินอาหารอ างสุขลักษณะแ นักเรียน
ข. ประเมนิ การดำเนนิ การโครงการอาหารกลางวันของโรงเรยี นและขบั เค อนใ เ นตามวตั ถปุ ระสง
ค. ประชมุ คณะครู ปกครองนักเรยี น รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พื้นฐานของโรงเรยี น
ในการวางระบบแ ญหา วมกนั เชงิ บรู ณาการ
ง. วางแผนคดั กรองนักเรียนท่ีมี ญหาทพุ โภชนาการ งเสริมเ นพิเศษ และรวมถงึ ใ กระบวนการ
ง อในการแ ญหา

7. นักการภารโรงเ นคนขยนั ทำงาน มผี ลงานยอดเยี่ยม และจะเกษยี ณอายรุ าชการใน น้ี
านควรเสรมิ แรงใ กำลงั ใจอ างไร

ก. ประเมินผลการปฏิบัตงิ านเสนอใ 2 ขน้ั การเ อนข้นั ในรอบเดือนตลุ าคม
ข. งเสริมใ ไ รับรางวลั าราชการดีเ น (ก.พ.) ประเภทก ม ระดบั ลกู างประจำ
ค. ซือ้ ทองใ 2 บาท
ง. มอบเกยี รติบตั ร บุคคลทรงคณุ าของโรงเรียนในงานเกษยี ณอายุราชการ

8. มคี รูท่ปี รึกษาชนั้ ป.1 มาปรกึ ษาเ อง เด็กชายสุพจ ขาดโรงเรยี น อย เ องจากไ มีเงนิ มาโรงเรยี นและ
องเดินทางมาโรงเรยี นหลายกิโลเมตร อวนั านจะดำเนินการอ างไร

ก. ทำการคดั กรองนกั เรียนยากจนตามระบบและถอนเงนิ ออกมา วยเหลือเ นกรณพี ิเศษ
ข. กำหนดนโยบายใ ครูออกเยีย่ ม านนักเรยี นอ าง อเ อง
ค. จัดทำ อมูลนกั เรียนยากจน และจัดหาทุนการศกึ ษาพิเศษ รวมถงึ เสนอ อเ อขอรับการสนับสนนุ
จากอง กรภายนอก
ง. มอบหมายใ ครูระดมทรัพยากร จาก มีจติ ศรทั ธา บรจิ าคจกั รยานและทนุ การศึกษา

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.ห ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.ห ม ครบั /ID LINE : Krunoomtutor62

ุ่นุ่น
ู้ผ้ห
์ค ่ืพ่ืช้ข
่ืน่ต่ย้บ้ห
็ป่ช
่ย่ท่ต้ต่ม่ืน่บ์น่ืร
่ค
้ห
้จุ่ล่ด้ข้ด้ห่ส
่ืล้ห
่ย้ห่ท
ีป็ป
ัป้ก่ต่ส ้ช็ป่สัป
่รัป้ก ู้ผ
์ค็ป้ห่ืิล
่ก่ย่ืด่ส
่ย้ดัป้ก่ย่ท์ฑ่ว่สัป่ท
่ืส
์ห์ห
็ป
ุ่ม
้ต้ข่ลัป้ก้ช่ท้ทัปัป่ญุ่ล่ชัป่ท
ู้ผ้ข


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
Next Book
Belajar