The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Non AN Leesikham, 2022-03-25 11:22:51

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

คำนำ

ขา# พเจ#านายอานนท, ลสี ีคำ ตำแหนง5 ครู อนั ดบั คศ.๑ ตำแหนง5 เลขท่ี ๑๑๒๒๖ ประจำหมวดวชิ าภาษาไทย
แผนกวชิ าสามัญสมั พันธ, วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา ได#รบั มอบหมายให#
ปฏิบัติหน#าที่การสอนกลุ5มวิชาภาษาไทย (ทักษะชีวิต) และทำหน#าที่พิเศษ ตำแหน5ง หัวหน#างานทะเบียน
และผู#ช5วยหัวหน#างานประชาสัมพันธ, ฝWายบริหารทรัพยากร ผู#ช5วยงานสถานศึกษาคุณธรรม ผู#ช5วยงานสวน
พฤกษศาสตร,ในโรงเรียน และปฏบิ ตั ิหนา# ทีร่ าชการอ่ืน ๆ ที่ไดร# ับมอบหมายตามคำส่ัง ครอบคลุมท้ัง ๔ ฝWาย ตาม
โครงสร#างการบริหารของวิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาอุดรธานี

และเข#าร5วมอบรมหลักสูตรต5าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองทางด#านวิชาชีพและวิชาการ เรียนรู#สิ่งใหม5เพื่อใช#
จัดการเรียนรู#ในศตวรรษที่ ๒๑ และในสถานการณ,ยุควิถีชีวิตใหม5 (New Normal) ตลอดจนทำหน#าที่วิทยากร
ใหบ# ริการวิชาการตอ5 สังคม ใหค# ำปรกึ ษาแกผ5 #ูเรียน พร#อมปฏิบตั ติ นเปน` แบบอย5างที่ดี มุ5งม่นั และทมุ5 เท เสียสละเพ่ือ
ประโยชนข, องทางราชการเต็มศกั ยภาพ

ในการนขี้ #าพเจา# จงึ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระหว5างวันที่ ๑ ตลุ าคม ๒๕๖๔ ถงึ ๓๐ มนี าคม ๒๕๖๕
เพื่อรวบรวมเป`นผลงานการปฏิบัติงาน และใช#ประกอบการพจิ ารณาเลื่อนเงินเดือนข#าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (เมษายน) และเป`นเอกสารประกอบงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน5งครู ที่ระบุไว#ใน
บันทึกข#อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปfงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด#วย ๓ ด#าน คือ ด#านการจัดการ
เรยี นรู# ดา# นสง5 เสรมิ และสนบั สนุนการจัดการเรียนร#ู และด#านการพฒั นาตนเองและวิชาชีพ รวมถงึ ประเด็นท#าทาย
ในการพฒั นาผลลพั ธก, ารเรียนรู#ของผ#ูเรียน

อานนท, ลีสคี ำ
ตำแหน5ง ครู อันดบั คศ.๑

รายละเอยี ดเอกสารอเิ ลก็ ทรอนิกส,
จำนวน ๒๖๐ หน#า

รายงานผลการปฏิบัติหนา= ทีร่ าชการ ภาคเรียนท่ี ๑ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนงR ครู แผนกวิชาสามญั สมั พนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บนั ทกึ ข#อความ วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาอดุ รธานี ท่ี ๔๒๒๕/๒๕๖๔ ลว ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เร่ือง ขออนญุ าตเรียนเชิญประชมุ
ระยะเวลา วนั พฤหสั บดี ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
สถานท่ี หอประชมุ เฉลมิ พระเกยี รติ ชนั้ ๒

ผ=รู ับผดิ ชอบ งานบรหิ ารงานทัว่ ไป ฝาW ยบรหิ ารทรัพยากร
ผลการปฏิบตั ิงาน
ขา# พเจา# เขา# ร5วมประชมุ ประจำเดือน และงานพิธีแสดงมทุ ติ าจิตให#กบั ครผู #เู กษียณอายรุ าชการ โดยมีพิธี
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การกล5าวมุทิตาจิต และกล5าวแสดงความรู#สึก ตลอดจนการมอบของที่ระลึกให#กับผู#เกษียณอายุ
ราชการ ทั้งน้มี ีกิจกรรมแสดงความยนิ ดกี ับครทู ีไ่ ด#รับคำส่งั ยา# ยสถานศึกษา และตอ# นรับบุคลากรคนใหม5 จากนนั้ ดร.นิรุตต,
บตุ รแสนลี ผ#อู ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานเี รมิ่ เขา# สู5วาระการประชุมตา5 ง ๆ โดยเน#นการกำกบั ตดิ ตามงานตา5 ง ๆ
ที่เกี่ยวข#องกับปารปฏบิ ตั ิหน#าทขี่ องครแู ละบุคลากรทางการศึกษา เช5น การรายงานผลการสอน หรอื กิจกรรมต5าง ๆ ให#กับ
งานท่เี กี่ยวข#องและการเขียนแผนปฏิบัตกิ ารประจำปf ๒๕๖๕
ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัตหิ นา= ทรี่ าชการ ภาคเรยี นที่ ๑ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามญั สมั พันธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บนั ทึกข#อความ วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี ที่ ๔๓๖๐/๒๕๖๔ ลว ๖ ตลุ าคม ๒๕๖๔

เรอื่ ง ขออนุญาตเรยี นเชญิ ประชมุ
ระยะเวลา วนั พฤหสั บดี ท่ี ๗ ตลุ าคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
สถานท่ี ห#องประชุมโพศรี และผา5 น Google Meet

ผู=รบั ผดิ ชอบ งานสวัสดกิ ารนกั เรยี น นกั ศกึ ษา ฝาW ยพฒั นากจิ การนกั เรยี น นกั ศกึ ษา
ผลการปฏบิ ตั งิ าน
ข#าพเจ#าเข#าร5วมประชุมในนามครูที่ปรึกษาเพื่อรับฟtงแนวทางปฏิบัติของการรับวัคซีนไฟเซอร,
ของนกั เรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชวี ศึกษาอุดรธานี เพอ่ื สง5 ต5อข#อมูลให#กับนักศึกษาในทปี่ รึกษาของตนเอง โดยมี ดร.นริ ตุ ต,
บุตรแสนลี ผู#อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป`นประธาน และรองผู#อำนวยการฝWายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศกึ ษา และหวั หน#างานสวัสดิการฯ ให#ข#อมูลและชี้แจงแนวทางดำเนนิ การ โดยในลำดับแรกจะเปน` นักเรียนระดบั ปวช.
ส5วนการลงทะเบียนทผี่ 5านมาให#รอติดตามมาตรการอืน่ ๆ จากหนว5 ยงานตน# สังกดั อกี ครง้ั
ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏิบัติหนา= ทร่ี าชการ ภาคเรียนที่ ๑ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสีคำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สมั พนั ธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร บันทึกข#อความ วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอุดรธานี ที่ ๔๒๘๒/๒๕๖๔ ลว ๔ ตลุ าคม ๒๕๖๔
เร่อื ง ขอเชญิ ประชุม
ระยะเวลา วนั พฤหสั บดี ที่ ๗ ตลุ าคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
สถานที่ ห#องประชมุ โพศรี
ผ=รู ับผดิ ชอบ งานบรหิ ารงานทว่ั ไป ฝWายบรหิ ารทรพั ยากร
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจ#าเข#าร5วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ในนามผู#ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป`นคณะ
กรรมการบรหิ ารสถานศกึ ษา เพ่ือรบั ฟงt นโยบายการเตรยี มความพร#อมในการพัฒนาสถานศกึ ษาช้นั นำท่กี #าวส5คู วามเปน` เลศิ
การจดั เตรียมการลงพน้ื ที่ตรวจเยี่ยมของรฐั มนตรวี 5าการกระทรวงศกึ ษาธกิ ารพร#อมคณะ การอนมุ ตั ิผลการเรียน การอนมุ ัติ
แผนและโครงการต5าง ๆ ทจ่ี ำเป`นเร5งด5วนไปพลางกอ5 น และการเสนอแนะขอ# แนะนำใหก# ับคณะผ#บู รหิ ารเพือ่ การปฏิบัติตัว
อยู5ร5วมกันและมีวฒั นธรรมองค,กรท่ีดีงาม เกื้อกูลและสันติสุข โดยมกี ารเสนอความคิดเห็นจากคณะที่ประชุมทุกคน เพ่ือ
เปน` แนวทางของการบริหารสถานศึกษาใหเ# ดินหน#าสเู5 ปwาหมายทีต่ ง้ั เอาไว#
ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัติหนา= ทีร่ าชการ ภาคเรยี นที่ ๑ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามัญสมั พันธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บนั ทกึ ข#อความ วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี ที่ ๔๔๑๗/๒๕๖๔ ลว ๑๑ ตลุ าคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเชญิ ประชมุ
ระยะเวลา วนั จันทร, ท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
สถานที่ การประชุมรูปแบบออนไลน, ผา5 นโปรแกรม Google Meet
ผ=ูรับผดิ ชอบ งานบริหารงานทัว่ ไป ฝาW ยบริหารทรพั ยากร
ผลการปฏบิ ตั งิ าน
ขา# พเจา# ในนามคณะกรรมการฝาW ยวิชาการตามคำสงั่ แต5งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน เขา# ร5วมรับฟงt แนว
ทางการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชงิ ปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ๕ ปf พ.ศ.๒๕๖๖๕ – ๒๕๖๙ และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปf ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีท5านรองผู#อำนวยการสมัย ศรีหาบุตรี รอง
ผู#อำนวยการฝWายแผนงานและความร5วมมือ เป`นประธานในพิธีในการมอบหมายหน#าที่ดำเนินการ ทั้งนี้ข#าพเจ#าได#รับ
มอบหมายให#เปน` พิธีกรดำเนินการตามกำหนดการค5ูกับครูมาริษา กินานิกร เพื่อให#งานดำเนินไปตามวัตถุประสงค,ของ
โครงการ

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัตหิ นา= ทีร่ าชการ ภาคเรียนท่ี ๑ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามัญสัมพันธO วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร คำสงั่ วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาอุดรธานี ที่ ๓๓๖/๒๕๖๔ ลว ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แตง5 ตั้งคณะกรรมการดำเนนิ งานโครงการประชมุ เชงิ ปฏบิ ัตกิ าร การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
๕ ปf พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙ และแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจำปfงบประมาณ ๒๕๖๕
ระยะเวลา วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
สถานท่ี หอประชมุ เฉลิมพระเกยี รติ ชั้น ๒ การประชมุ รปู แบบออนไลน, ผ5านโปรแกรม Google Meet
ผ=รู ับผดิ ชอบ งานวางแผนฯ ฝWายแผนงานและความร5วมมอื
ผลการปฏบิ ตั งิ าน
ขา# พเจ#าไดร# ับแตง5 ตง้ั เปน` คณะกรรมการฝาW ยวชิ าการตามคำสัง่ แตง5 ต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน เข#าร5วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ๕ ปf พ.ศ.๒๕๖๖๕ – ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปf
๒๕๖๕ ในวันท่ี ๑๔-๑๖ ตลุ าคม ๒๕๖๔ และทำหน#าทพี่ ิธีกรดำเนนิ การตามกำหนดการค5กู ับครมู ารษิ า กินานกิ ร และร5วม
เสนอการวเิ คราะห, SWOT ของวิทยาลยั และการเตรยี มความพร#อมในการเตรยี มรับการประเมิน APACC ซ่งึ ช5วยให#ครูรู#
และเขา# ใขบริบทของวิทยาลยั ทพ่ี ัฒนาต5อไป ภายใต#รปู แบบการพฒั นาสถานศกึ ษาตามโมเดล UDVC TEAMWORK ++
ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏิบัตหิ นา= ทร่ี าชการ ภาคเรียนท่ี ๑ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสีคำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามัญสัมพนั ธO วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร บันทกึ ขอ# ความ วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาอุดรธานี ที่ ๔๔๔๓/๒๕๖๔ ลว ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรอื่ ง ขออนญุ าตเรยี นเชญิ คณะกรรมการภาคี ๔ ฝWายฯ ประชุมพจิ ารณาฯ หนงั สือเรียนฟรฯี
ระยะเวลา วนั จันทร, ท่ี ๒๕ ตลุ าคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานที่ ห#องประชมุ มูลนิธจิ นั ทสว5าง ฝWายราช
ผ=รู ับผดิ ชอบ งานพฒั นาหลกั สตู รการเรยี นการสอน ฝาW ยวชิ าการ
ผลการปฏิบตั งิ าน
ข#าพเจ#าเข#ารว5 มการประชมุ พจิ ารณาการจัดซอ้ื หนังสอื เรยี นฟรี ๑๕ ปf ประจำภาคเรียนท่ี ๒ ปfการศกึ ษา
๒๕๖๔ โดยเปน` ตัวแทนของหมวดวชิ าภาษาไทย แผนกวชิ าสามญั สัมพันธ, ซึ่งได#เสนอหนังสอื เรยี นฟรที ี่จะจัดการเรียนการ
สอน ไดแ# ก5 รายวิชาภาษาไทยเพอ่ื อาชีพ ซ่งึ หนังสอื ดงั กลา5 วได#การรับรองจากสำนกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา และ
มเี นือ้ หาตรงตามคำอธบิ ายรายวิชา สอดคล#องกบั จดุ ประสงคร, ายวชิ า เหมาะสมแก5การจดั การเรียนการสอนในยุคออนไลน,
เพอื่ ให#ผูเ# รียนสามารถใชป# ระโยชนไ, ดท# กุ ที่ทกุ เวลา
ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏิบตั ิหนา= ที่ราชการ ภาคเรยี นที่ ๑ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สมั พันธO วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บนั ทึกขอ# ความ วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี ท่ี ๔๔๓๒/๒๕๖๔ ลว ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรอ่ื ง ขออนุญาตเรียนเชิญประชมุ
ระยะเวลา วนั องั คาร ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
สถานท่ี หอประชุมเฉลิมพระเกยี รติ ชัน้ ๒ และการประชุมออนไลน, Google Meet
ผ=ูรบั ผดิ ชอบ งานบริหารงานท่ัวไป ฝาW ยบรหิ ารทรัพยากร
ผลการปฏบิ ตั งิ าน
ข#าพเจ#าเข#ารว5 มประชุมประจำเดือนตุลาคม ของวิทยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี เพื่อรับฟtงนโยบายและ
การเตรียมความพร#อมเพื่อเปzดภาคเรียนที่ ๒ ปfการศึกษา ๒๕๖๔ ที่มีความเกี่ยวข#องกบั งานที่ได#รับมอบหมายและการ
จัดการเรียนการสอน เช5น การเลื่อนการลงทะเบียน งานเลื่อนการเปzดภาคเรียน ของงานทะเบียนที่ข#าพเจ#ารับผดิ ชอบ
ตลอดจนงานด#านการจัดการเรียนการสอน และการติดต5อสื่อสารกับนักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษาของตนเอง ซึ่งเป`น
ประโยชน,ในการทำความเข#าใจทีต่ รงกนั จากฝWายบริหาร ซึ่งมีผู#อำนวยการ รองผู#อำนวยการทั้ง ๔ ฝWาย และคณะครแู ละ
บุคลากรเขา# รว5 มประชุมโดยพร#อมเพรียงกนั
ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏิบตั ิหนา= ทร่ี าชการ ภาคเรียนท่ี ๑ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพันธO วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร บันทกึ ขอ# ความ วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาอดุ รธานี ท่ี ๔๖๔๒/๒๕๖๔ ลว ๑ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔

เร่ือง ขอเชิญประชุม
ระยะเวลา วันองั คาร ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
สถานท่ี ห#องประชมุ โพศรี
ผูร= บั ผดิ ชอบ สำนกั งานผู#อำนวยการ
ผลการปฏบิ ตั ิงาน
ข#าพเจา# เขา# ร5วมประชมุ กบั ท5านผอ#ู ำนวยการ รองผอ#ู ำนวยการท้ัง ๔ ฝาW ย หวั หน#าแผนกวิชา และหัวหน#า
หมวดวิชาตา5 ง ๆ เพอื่ หารอื ในการเตรียมความพรอ# มการเปzดภาคเรยี นที่ ๒ ประจำปfการศกึ ษา ๒๕๖๔ เกยี่ วกบั การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ และการเตรียมความพร#อมของมาตรการการปwองกันต5าง ๆ ก5อนเปzดเทอม ในนามตัวแทนหมวดวิชา
ภาษาไทย ก็ร5วมใหข# อ# มูลเกี่ยวกับความพร#อมของห#องเรียน ครผู ูส# อน และรายวิชาต5าง ๆ
ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา= ทรี่ าชการ ภาคเรยี นท่ี ๑ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สมั พนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บนั ทึกขอ# ความ วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี ท่ี ๔๖๖๒/๒๕๖๔ ลว ๑ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔
เร่ือง ขอเชญิ ประชุม
ระยะเวลา วันองั คาร ท่ี ๒ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
สถานที่ ห#องประชุมโพศรี
ผ=รู ับผดิ ชอบ ฝาW ยบริหารทรพั ยากร
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจ#าเข#าร5วมประชุมกับท5านผู#อำนวยการ รองผู#อำนวยการทั้ง ๔ ฝWาย หัวหน#าและหัวหน#างานที่
เกี่ยวข#อง โดยในนามหวั หน#างานทะเบยี นรว5 มใหข# อ# มลู เกี่ยวกับการเตรียมความพร#อมการเปzดภาคเรยี น และพิจารณาแนว
ปฏิบัติการจัดการเรยี นการสอน ช้ีแจงจำนวนผเู# รยี น เพื่อเป`นฐานในการเตรยี มความพร#อม และต้งั ขอ# สังเกตให#เกิดความ
รัดกมุ และปwองการเหตทุ ่ีจะเกิดข้นึ เมื่อเปzดภาคเรียนรูปแบบเขา# ชั้นเรยี น ซ่ึงมีหัวหน#างานตา5 ง ๆ ทีเ่ กย่ี วขอ# งร5วมกนั วิพากษ,
ข#อมูล เพอ่ื ใหเ# กดิ ประโยชน,สงู สดุ ตอ5 ทางราชการ

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏบิ ตั ิหนา= ที่ราชการ ภาคเรียนท่ี ๑ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพันธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร ขอ# ความเชญิ จากแอปพลเิ คชนั ไลน, (LINE) งานบคุ ลากร ลว ๑ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชญิ ประชุม
ระยะเวลา วนั องั คาร ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.
สถานที่ หอ# งสำนักงาน งานวัดและประเมินผล ฝาW ยวชิ าการ
ผรู= บั ผดิ ชอบ งานบคุ ลากร ฝWายบรหิ ารทรพั ยากร
ผลการปฏบิ ตั งิ าน
ตามคำสัง่ วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอุดรธานี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ เร่อื งแต5งตง้ั คณะกรรมการตรวจสอบข#อตกลง
ในการพัฒนางาน (PA) และข#อความเชิญประชุมทางแอปพลิเคชนั ไลน, (LINE) เรื่องการเตรียมความพรอ# มในการตรวจ
เอกสารข#อตกลงในการพฒั นางาน (PA) โดยไดร# ับมอบหมายให#คณะกรรมแบง5 กนั ตรวจตามค5ูมือ จำนวนคนละ ๒๐ ฉบับ
และส5งคืนงานบุคลากร โดยมีรองผู#อำนวยการฝWายบริหารทรัพยากร บรรยายให#ข#อเสนอแนะต5อคณะกรรมการทุกท5าน
เพ่อื ให#เกดิ ความชัดเจนต5อแนวปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏิบตั ิหนา= ที่ราชการ ภาคเรียนที่ ๑ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามญั สัมพนั ธO วิทยาลยั อาชวี ศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร บนั ทกึ ข#อความ วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอุดรธานี ที่ ๔๘๔/๒๕๖๔ ลว ๔ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔
เรอื่ ง ขอเชญิ ประชุม
ระยะเวลา วันศุกร, ท่ี ๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สถานท่ี ห#องประชุมโพศรี และการประชุมออนไลน,ผา5 น Google Meet
ผร=ู บั ผดิ ชอบ งานบริหารงานทั่วไป ฝWายบริหารทรพั ยากร
ผลการปฏบิ ตั ิงาน
ขา# พเจ#าเขา# รว5 มประชมุ กบั ท5านผู#อำนวยการ รองผ#ูอำนวยการทั้ง ๔ ฝาW ย ตลอดจนคณะครแู ละบุคลากร
ทุกทา5 นในการประชมุ เตรียมความพร#อมทง้ั วทิ ยาลัย เพอื่ รบั ทราบแนวทางการเปzดเรยี น โดยท5านผอู# ำนวยการได#แจ#งการ
อนุมัติเพื่อเปzดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปfการศึกษา ๒๕๖๔ และมาตรการการปwองกันรวมถึงแนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข#อง ตามรายละเอียดของประกาศวิทยาลัย โดยมีรองผู#อำนวยการแต5ละฝWายร5วมให#ข#อมูล ข#าพเจ#าในนามงาน
ทะเบียนได#แจ#งเพื่อกำกับติดตามการลงทะเบียนเรียนผู#เรียน และเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการปwองกันโควิดใน
ห#องเรยี น

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏิบตั หิ นา= ทร่ี าชการ ภาคเรียนท่ี ๑ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพันธO วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร ข#อความเชญิ ประชมุ ในแอปพลเิ คชันไลน, (LINE) UDVC TEAMWORK

เรอ่ื ง ขอเรียนเชญิ คณะกรรมการจดั เตรยี มขอ# มลู ประกนั คณุ ภาพตามมาตรฐาน APACC (๗)
ระยะเวลา วนั จนั ทร, ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สถานท่ี ห#องโสตทศั นศกึ ษา
ผูร= บั ผดิ ชอบ งานประกนั คณุ ภาพฯ และฝWายพฒั นากิจการนกั เรยี น นักศกึ ษา (มาตรฐานที่ ๗)
ผลการปฏบิ ตั งิ าน

ขา# พเจา# เข#าร5วมการประชมุ การจดั เตรยี มขอ# มลู ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน APACC (7) ในนาม
คณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ5งช้ที ี่ ๗.๒.๒ การรับสมัครนักเรียน นักศกึ ษา โดยรับผดิ ชอบในนามงานทะเบียน ฝWายบริหาร
ทรัพยากร เพื่อเตรียมความพร#อมในการรับประเมิน และชี้แจงต5อคณะกรรมการในที่ประชุมเกี่ยวกับตัวบ5งชี้ที่ ๗.๒.๓
ที่ควรให#งานที่รับผิดชอบโดยตรงเป`นผู#รวบรวมเอกสาร โดยมติที่ประชุมพิจารณาให#งานครูที่ปรกึ ษารับผิดชอบร5วมกบั
ข#าพเจ#า และได#ร5วมกันพิจารณาวิเคราะห, SWOT ของมาตรฐานที่รับผิดชอบเพื่อส5งข#อมูลไปรวบรวมต5อการเขียน
แผนพฒั นาสถานศกึ ษา และแผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงf บประมาณ ๒๕๖๕ ต5อไป

ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏิบัตหิ นา= ทีร่ าชการ ภาคเรยี นท่ี ๑ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามัญสัมพันธO วิทยาลยั อาชวี ศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร ข#อความเชญิ ประชุมรบั ฟtงการบรรยาย ในแอปพลเิ คชนั ไลน, (LINE) UDVC TEAMWORK

เร่อื ง ขอเรยี นเชญิ เขา# ร5วมรับฟงt การบรรยายของ ก.ค.ศ.
ระยะเวลา วันอังคาร ที่ ๙ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สถานท่ี รบั ฟงt การประชมุ ออนไลน, ผ5านเฟซบãุก และยทู ูบ
ผรู= ับผดิ ชอบ งานบุคลากร ฝาW ยบรหิ ารทรพั ยากร
ผลการปฏิบตั งิ าน
ข#าพเจ#าเข#ารว5 มรับฟtงการบรรยายประเด็นเกณฑ,การประเมินครูและบุคลากรทางการศกึ ษา ว.๙ หรือ
(PA) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันอังคาร ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ในรายละเอียดภาพรวมระบบการประเมินวิทยฐานะ เรียนรู#เกณฑ,สูก5 ารปฏิบัติจรงิ ทำ
ความเข#าใจหลักเกณฑ,และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน และ Q & A ประเด็นเกณฑ, PA สาย
อาชวี ศึกษา ซ่ึงสง5 ผลให#ข#าพเจ#าเขา# ใจหลกั การและวิธีการอยา5 งละเอยี ดมากยง่ิ ขนึ้
ภาพกิจกรรม


Click to View FlipBook Version