The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Non AN Leesikham, 2022-03-25 11:22:51

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

รายงานผลการปฏบิ ตั หิ นา= ทีร่ าชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามัญสมั พนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร ข#อความเชญิ ประชุม ทางแอปพลเิ คชนั่ ไลน, UDVC
เรอื่ ง เรยี นเชญิ ประชมุ
ระยะเวลา วันจันทร, ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ, ๒๕๖๕
สถานท่ี ห#องประชมุ โพศรี
ผูร= บั ผดิ ชอบ สำนกั งานผ#ูอำนวยการ
ผลการปฏิบตั งิ าน
ขา# พเจา# ไดเ# ข#าร5วมประชุมเพ่อื รบั ฟtงคำชีแ้ จงและนโยบายในการเตรยี มความพรอ# มของสถานศึกษา ใน
การจัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีต5อท5าน ผู#อำนวยการ ดร.นิรุตต, บุตรแสนลี ที่ได#รับคำสั่งให#ดำรงตำแหน5ง
ผ#อู ำนวยการสำนักวิจยั และพฒั นาอาชีวศึกษา และการจดั งานทอดผา# ปWาสามคั คกี ารสรา# งโดม การเตรยี มความพร#อมเข#า
รับประเมินโรงเรียนพระราชทาน และงานตา5 ง ๆ ที่เกี่ยวขอ# ง ซึ่งมี รองฯ สมัย ศรีหาบุตรี เป`นประธาน ซึ่งข#าพเจ#าได#รับ
มอบหมายให#เป`นคณะกรรมการดำเนินงาน และฝWายประชาสัมพันธ,ของงานเลี้ยงที่กำลังจะถึง ส5วนงานอื่น ๆ ให#มีการ
ประชมุ กันในคราวตอ5 ไป และตดิ ตามการดำเนินการเปน` ระยะ

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา= ท่รี าชการ ภาคเรยี นที่ ๒ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามัญสมั พันธO วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร ขอ# ความเชญิ ทางแอปพลเิ คชนั ไลน, วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี

เร่อื ง เรยี นเชญิ ประชมุ
ระยะเวลา วันพธุ ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ, ๒๕๖๕
สถานท่ี ห#องประชุมโพศรี
ผร=ู บั ผดิ ชอบ ฝาW ยพฒั นากิจการนักเรียน นกั ศึกษา
ผลการปฏิบตั งิ าน
ข#าพเจ#าเป`นคณะกรรมการดำเนินงานงานเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับ ดร.นิรุตต, บุตรแสนลี
ผู#อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศกึ ษา โดยเข#ารว5 มประชุมเพื่อเตรยี มความพรอ# ม และลำดบั พิธีการนการจดั
งาน โดยข#าพเจ#าได#รับมอบหมายให#เป`นผู#ช5วยพิธีกร และการประสานงานขบวนเชิดชูเกียรติเข#าสู5ห#องประชุม โดย
ประสานงานกบั ฝWายการแสดงและสว5 นงานต5าง ๆ ทีเ่ ก่ยี วขอ# ง

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา= ท่รี าชการ ภาคเรยี นที่ ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวิชาสามญั สัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร บนั ทกึ ขอ# ความวทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาอดุ รธานี ท่ี ๗๙๙ ลว ๑๘ กุมภาพันธ, ๒๕๖๕

เร่อื ง ขออนญุ าตเชญิ ประชมุ ฯ
ระยะเวลา วนั พธุ ท่ี ๒๓ กมุ ภาพันธ, ๒๕๖๕
สถานที่ หอ# งโสตทศั นศึกษา
ผ=ูรับผดิ ชอบ งานแนะแนวฯ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจ#าในนามคณะกรรมการฝWายพิธีการเข#ารว5 มประชุมในการเตรียมความพร#อมพิธีทอดผ#าปWาสร#าง
โดมเพื่อน#องระยะที่ ๓ โดยได#รับมอบหมายจากมติที่ประชุมให#ทำหน#าที่พิธีกรทางศาสนา เตรียมเครื่องไทยธรรม และ
จตปุ จt จัยถวายพระสงฆ, พร#อมทง้ั ประสานงานสว5 นงานต5าง ๆ ท่ีเกีย่ วขอ# งในฝาW ยพธิ ีการ

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏิบตั หิ นา= ทรี่ าชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามัญสมั พันธO วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บันทึกขอ# ความวทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาอุดรธานี ท่ี ๘๑๐ ลว ๒๒ กุมภาพนั ธ, ๒๕๖๕

เรือ่ ง ขออนุญาตเชญิ ประชุมฯ
ระยะเวลา วันพฤหสั บดี ที่ ๒๔ กุมภาพนั ธ, ๒๕๖๕
สถานท่ี โดมเพื่อนอ# ง
ผูร= ับผดิ ชอบ งานบริหารงานทั่วไป
ผลการปฏบิ ัติงาน
ข#าพเจ#าเข#าร5วมฟtงการประชุมเพื่อเตรียมการในโครงการต5าง ๆ ที่เกี่ยวข#องกับวิทยาลัย อาทิ การ
ประเมนิ สถานศกึ ษาพระราชทาน การทำบุยทอดผา# ปWาสรา# งโดมเพอ่ื น#อง และพิธีเชิดชูเกยี รติทา5 นผูอ# ำนวยการ โดยมี รอง
ผอู# ำนวยการสมยั ศรีหาบตุ รเี ป`นประธานในการประชุมปรึกษาหารือข#อราชการตา5 ง ๆ และในวาระท่ี ๕ เรอ่ื ง อ่ืน ๆ ได#มี
กิจกรรมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกใหก# ับ ดร.นริ ุตต, บุตรแสนลี ผอ#ู ำนวยสำนกั วจิ ยั และพฒั นากรอาชวี ศึกษา

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติหนา= ทรี่ าชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร หนงั สอื ราชการภายนอก มจร.ขอนแก5น ท่ี อว ๘๐๓๒.๑/๔๖ ลว ๒๓ กมุ ภาพันธ, ๒๕๖๕
เรอื่ ง ขอเชิญเปน` วทิ ยากรฯ
ระยะเวลา วันศุกร, ที่ ๒๕ กุมภาพันธ, ๒๕๖๕
สถานที่ ระบบออนไลน, Google meet
ผ=รู บั ผดิ ชอบ หมวดวชิ าภาษาไทย
ผลการปฏบิ ัติงาน
ข#าพเจ#าได#รับเชิญใหเ# ปน` วิทยากรบรรยายพิเศษในวิชาสมั มนาการสอนภาษาไทย ของนิสิตชั้นปfที่ ๔
สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก5น ในวันศุกร, ที่ ๒๕ กุมภาพันธ,
๒๕๖๕ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย,เข#าร5วม ซึ่งข#าพเจ#าบรรยายในหัวข#อการสอนภาษาไทยอย5างไรให#สนุก และการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเดน็ ตา5 ง ๆ โดยทำให#ข#าพเจา# ให#บริการวชิ าการและฝกó ฝนประสบการณจ, นเองทางวชิ าชพี

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏิบตั ิหนา= ที่ราชการ ภาคเรยี นท่ี ๒ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพันธO วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร คำสัง่ วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี ท่ี ๖๘/๒๕๖๕ ลว ๒๑ กุมภาพนั ธ, ๒๕๖๕
เร่ือง แต5งต้งั คณะกรรมการดำเนินงานเชดิ ชูเกียรตแิ ละแสดงความยินดีฯ
ระยะเวลา วนั เสาร, ท่ี ๒๖ กมุ ภาพนั ธ, ๒๕๖๕
สถานที่ โรงแรมเจรญิ โฮเตล็
ผรู= บั ผดิ ชอบ วิทยาลยั อาชวี ศึษาอดุ รธานี
ผลการปฏบิ ัติงาน
ข#าพเจ#าเข#าร5วมงานเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับ ดร.นิรุตต, บุตรแสนลี อดีตผู#อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอดุ รธานี ซึ่งไดร# บั แตง5 ตั้งเป`นผู#บริหารระดับสูง ผู#อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนการอาชีวศึกษา ซึ่ง
ข#าพเจ#าเขา# รว5 มงานเพอื่ แสดงความดีตอ5 ผบู# งั คับบัญชาและทำหน#าท่ตี ามท่ีได#รับมอบหมายในฝาW ยดำเนินงาน ผ#ูช5วยพิธีกร
ประสานงานขบวนพธิ ีและผู#มสี ว5 นเก่ียวข#องฝWายต5าง ๆ

ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏบิ ตั ิหนา= ทร่ี าชการ ภาคเรียนท่ี ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามญั สัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร ข#อความแจง# ทางแอปพลิเคชันไลน,
เรือ่ ง แจ#งครผู ป#ู ฏิบัตหิ นา# ทเี่ วรหน#าประตู
ระยะเวลา วนั ที่ ๒๘ กุมภาพันธ, - วนั ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
สถานที่ ประตหู ลงั วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาอุดรธานี
ผร=ู ับผดิ ชอบ งานปกครอง ฝWายพฒั นากิจการนกั เรียน นกั ศกึ ษา
ผลการปฏิบัตงิ าน
ข#าพเจ#าปฏิบัติหน#าที่เวรประตูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ด#านหลัง เพื่อต#อนรับนักเรยี น นักศึกษา
ทเ่ี ดินทางมีวทิ ยาลยั และตรวจสอบความเรียบร#อย สง5 เสรมิ คณุ ลักษณะทพ่ี งึ ประสงค,ของผู#เรียน ตลอดจนตรวจสอบความ
เรยี บร#อยของเหตุการณ,ต5าง ๆ ในช5วงเวลาดังกลา5 ว

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏิบัตหิ นา= ทรี่ าชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสีคำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามัญสมั พนั ธO วิทยาลยั อาชวี ศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บนั ทึกขอ# ความวิทยาลยั อาชวี ศึกษาอดุ รธานี ท่ี ๘๖๘/๒๕๖๕ ลว ๒๘ กมุ ภาพันธ, ๒๕๖๕
เรอ่ื ง ขอเชิญประชมุ
ระยะเวลา วันอังคาร ที่ ๑ มนี าคม ๒๕๖๕
สถานที่ หอ# งประชมุ มลู นธิ จิ นั ทสว5าง ฝาW ยราช
ผร=ู ับผดิ ชอบ งานประกันคณุ ภาพฯ
ผลการปฏิบัติงาน
ข#าพเจ#าเข#าร5วมประชุมกับคณะกรรมเตรียมความพร#อม และรวบรวมข#อมูล เพื่อเข#ารับการคัดเลือก
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ5 โดยข#าพเจ#าได#รับมอบหมายในการเตรียม
เนื้อหาด#านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน นักศึกษา และนำเสนอความดีเด5นของสถานศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและ
การบรู ณาการปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏบิ ัติหนา= ที่ราชการ ภาคเรยี นท่ี ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามัญสัมพันธO วิทยาลยั อาชวี ศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร ขอ# ความเชญิ ทางแอปพลเิ คชนั ไลน,
เรอื่ ง ขอเชญิ รว5 มเป`นเจา# ภาพสวดอภิธรรม
ระยะเวลา วันอังคาร ที่ ๑ มนี าคม ๒๕๖๕
สถานท่ี อ.กุดจบั จ.อดุ รธานี
ผูร= บั ผดิ ชอบ วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี
ผลการปฏบิ ตั ิงาน
ข#าพเจ#าเข#ารว5 มเปน` เจ#าภาพการฟงt สวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพคณุ ครชู มภูศรี บรุ ีมาตบ, ครปู นะจำ
ผ#าผ#าและเครอื่ งแต5งกาย วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาอุดรธานี ซงึ่ ถึงแก5กรรมดว# ยโรคประจำตวั โดยเป`นการแสดงออกถึงความไว#
อาลัยตอ5 การจากไป และการสง5 สักการะแด5ดวงวญิ ญาณของผว#ู ายชนม, ตลอดจนการสง5 เสริมวัฒนธรรมองค,กรท่ีดีงามต5อ
เพอื่ นร5วมประกอบวชิ าชพี

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏิบตั หิ นา= ที่ราชการ ภาคเรียนท่ี ๒ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามญั สัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร คำสั่ง วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาอุดรธานี ท่ี ๗๖/๒๕๖๕ ลว ๒๕ กุมภาพันธ, ๒๕๖๕
เรื่อง แต5งตงั้ คณะกรรมการรบั การประเมนิ สถานศกึ ษาอาชวี ศึกษา เพ่ือรับรางวลั พระราชทาน

ปfการศึกษา ๒๕๖๔ ระดบั เขตความรบั ผดิ ชอบกลม5ุ จงั หวัด ๗
ระยะเวลา วันพฤหสั บดี ท่ี ๓ มนี าคม ๒๕๖๕
สถานที่ หอประชุมเฉลมิ พระเกยี รติชนั้ ๒
ผรู= ับผดิ ชอบ งานประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา ฝาW ยแผนงานความรว5 มมือ
ผลการปฏิบตั งิ าน
ข#าพเจ#าไดร# ับแต5งต้งั ใหเ# ปน` คณะกรรมรวบขอ# มูลของดา# นที่ ๑ ขอ# ๑.๒ และได#รบั มอบหมายให#เป`นผู#นำ
เสนอขอ# มลู ภาพรวมดา# นท่ี ๑ คณุ ภาพนักเรียน นกั ศึกษา และเป`นผ#ูนำเสนอความดเี ดน5 ของสถานศึกษา ด#านสถานศึกษา
พัฒนาคุณธรรมและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคอยให#ข#อมูลสนับสนุนด#านต5าง ๆ ในฐานะ
หัวหนา# งานทะเบยี น ท่เี ป`นขอ# มูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏบิ ตั ิหนา= ท่ีราชการ ภาคเรยี นท่ี ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร คำสง่ั วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาอุดรธานี ท่ี ๒๖/๒๕๖๕ ลว ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรือ่ ง แตง5 ต้ังคณะกรรมการดำเนนิ งานผา# ปWาสร#างโดมเพ่อื นอ# ง ระยะท่ี ๓
ระยะเวลา วันศกุ ร, ที่ ๔ มนี าคม ๒๕๖๕
สถานท่ี บริเวณโดมเพ่อื น#อง
ผร=ู บั ผดิ ชอบ วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอดุ รธานี
ผลการปฏบิ ัตงิ าน
ข#าพเจ#าไดร# ับแต5งตั้งให#เป`นกรรมการฝWายพิธีการ ไดท# ำหนา# ทเ่ี ตรียมเครื่องจตุปจt จยั ไทยธรรม เพอ่ื ถวาย
แด5พระสงฆ, และทำหน#าที่พธิ ีกรทางศาสนา (มัคนายก) ในพธิ ดี ว# ย ซ่งึ มคี ณะครบู ุคลากรเจา# หนา# ท่ี นักเรยี น นักศึกษา และ
ผ#ูมีเกียรติภายนอกเขา# ร5วมพธิ จี ำนวนมาก ซง่ึ มียอดผา# ปาW กวา5 ๔ แสนบาท เพอื่ ให#การก5อสรา# งดำเนินไปด#วยความเรียบร#อย
และเปน` ประโยชนต, 5อนกั เรียน นักศกึ ษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอดุ รธานี

ภาพกจิ กรรม
Click to View FlipBook Version
Previous Book
A-z
Next Book
Ebook PLTA Mariska XII MIPA 4