The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Non AN Leesikham, 2022-03-25 11:22:51

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

รายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา= ทร่ี าชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามัญสมั พนั ธO วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร บนั ทกึ ข#อความ วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาอุดรธานี ท่ี ๒๖๕/๒๕๖๕ ลว ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเชญิ ประชุมช้แี จงแนวปฏิบตั กิ ารใหม# าปฏิบัตหิ น#าทร่ี าชการ
ระยะเวลา วันเสาร, ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕
สถานที่ หอประชุมเฉลมิ พระเกยี รตชิ ัน้ ๒
ผูร= บั ผดิ ชอบ สำนักงานผูอ# ำนวยการ
ผลการปฏิบตั งิ าน
ข#าพเจ#าเข#าร5วมประชุมเพื่อรับฟtงการชี้แจงในการมาปฏิบัติหน#าที่ราชการในวันหยุดเพื่อเตรียมความ
พรอ# มเอกสารที่เก่ียวเน่ืองกับการเข#ารบั การประเมนิ โรงเรียนพระราชทาน และการเปดz เรยี นแบบเข#าชนั้ เรยี นในวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕ ซง่ึ ไดร# บั มอบหมายงานในการรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านด#านตา5 ง ๆ เชน5 สรปุ โครงการฯ การจัดทำวิจัยใน
ชั้นเรียน รวมถึงปfการศกึ ษา ๒๕๖๔ ด#วย และแฟwมรายงานการใช#สื่อการสอน และวิธีการสอน ที่สอดคล#องกับแผนการ
จัดการเรียนร#ู ในปกf ารศกึ ษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และมาตรการในการเปดz เรยี นท่ตี อ# งใช#ตามมาตรการต5าง ๆ

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏบิ ตั ิหนา= ท่ีราชการ ภาคเรียนท่ี ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสีคำ ตำแหนงR ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธO วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร คำสง่ั วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอดุ รธานี ท่ี ๒๙/๒๕๖๕ ลว ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เร่อื ง มอบหมายขา# ราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการศกึ ษา ให#มาปฏิบตั หิ นา# ทร่ี าชการ
ระยะเวลา วันท่ี ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕
สถานที่ หอ# งปฏบิ ัตงิ านภายในวิทยาลยั อาชวี ศึกษาอดุ รธานี
ผ=ูรับผดิ ชอบ สำนกั งานผอ#ู ำนวยการ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจ#ามาปฏิบัติหน#าที่ราชการที่ได#รับมอบหมายในการเตรียมความพร#อมการประเมินมาตรฐาน
นานาชาติ APACC ประเมนิ โรงเรยี นพระราชทาน และเตรียมความพรอ# มห#องเรียนเพอ่ื เปดz เรียนรูปแบบเข#าชั้นเรยี น และ
จัดทำเอกสารเร5งดว5 นในกับงานประกันคุณภาพการศกึ ษา ไดแ# ก5 แฟมw สือ่ และวิธกี ารสอน ปกf ารศกึ ษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และ
รูปเล5มรายงานวิจัยในช้ันเรียน ปfการศึกษา ๒๕๖๔ และรอรับการประสานงานขอ# มูลส5วนที่รับผดิ ชอบของงานทะเบียน
หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามญั สัมพนั ธ, เพื่อให#การปฏบิ ัติราชการเป`นไปด#วยความเรยี บร#อย และเป`นการเสยี สละ
เพ่ือประโยชน,ของทางราชการ โดยขา# พเจา# ใหค# วามรว5 มมอื เป`นอยา5 งดี

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา= ทรี่ าชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสีคำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร คำสง่ั วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอดุ รธานี ที่ ๒๗/๒๕๖๕ ลว ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
เรอ่ื ง แต5งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ปนtô อาชวี ะกา# วสู5 Digital Transformations ฯ
ระยะเวลา วนั จนั ทร, ท่ี ๗ กุมภาพนั ธ, ๒๕๖๕
สถานท่ี หอประชมุ เฉลมิ พระเกยี รติ ชนั้ ๒
ผู=รบั ผดิ ชอบ วิทยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี
ผลการปฏิบัตงิ าน
ข#าพเจ#าเข#าร5วมฟtงการบรรยายตามหัวข#อต5าง ๆ ภายในงานและร5มเป`นฝWายประสานงานส5วนของ
คณะกรรมการฝWายพิธีการ ซึ่งการอบรมมีความร5วมมือกับ Bitkub Wolrd Tech และ Finn School of Business and

Toursim โดยเนื่อหาส5วนใหญ5เป`นการสร#างความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับโลกในยุค Digital Transformations องค,

ความรเ#ู กย่ี วกบั วิถีชีวิตในโลกเสมือนจริง (Mataverse) ทำให#ขา# พเจ#าไดร# บั ความร#ูท่ีทันสมัย เข#าใจบริบทและก#าว
ทนั ความเปลย่ี นแปลงในโลกวิถีชีวติ ใหม5อกี ดว# ย

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัตหิ นา= ทีร่ าชการ ภาคเรียนท่ี ๒ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร บันทึกขอ# ความ วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี ท่ี ๕๒๔/๒๕๖๕ ลว ๙ กุมภาพนั ธ, ๒๕๖๕
เรือ่ ง ขออนญุ าตเชญิ ประชมุ
ระยะเวลา วันพฤหสั บดี ท่ี ๑๐ กุมภาพนั ธ, ๒๕๖๕
สถานที่ หอ# ง ๑๑๘
ผร=ู บั ผดิ ชอบ คณะกรรมฝาW ยพธิ ีการ
ผลการปฏิบัติงาน
ข#าพเจา# เขา# รว5 มประชมุ ตามคำสัง่ คณะกรรมการฝาW ยพธิ ีการ เพือ่ เตรียมความพรอ# มในการลำดับงานส5ง
มอบความรกั ความสขุ โดยมที 5านรองฯ ธานินทร, ทองเผา# รองผอู# ำนวยการฝWายบริหารทรพั ยากร และคณะกรรมการฝWาย
พิธีการเข#ารว5 มประชุม โดยข#าพเจ#าได#รับมอบหมายให#ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเกมระหวา5 งกิจกรรมตามกำหนดการ
และประสานงานสนับสนนุ พธิ กี รหลักภายในงาน

ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏิบัติหนา= ท่ีราชการ ภาคเรยี นที่ ๒ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สมั พันธO วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร คำส่งั วิทยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี ที่ ๕๔/๒๕๖๕ ลว ๘ กมุ ภาพนั ธ, ๒๕๖๕
เรอื่ ง แต5งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสง5 มอบความรกั และความสขุ ฯ
ระยะเวลา วันศุกร, ท่ี ๑๑ กมุ ภาพันธ, ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
สถานท่ี โดมเพ่อื น#อง
ผูร= ับผดิ ชอบ สำนักงานผอ#ู ำนวยการ
ผลการปฏิบตั งิ าน
ข#าพเจา# ได#รบั มอบหมายตามคำสัง่ แต5งตัง้ ให#เป`นรองประธานคณะกรรมการฝWายพิธีการ ในการดำเนิน
กิจกรรมส5งมอบความรักและความสุข ในการจับสลากของขวัญ เล5นเกมกิจกรรมต5าง ๆ และการกล5าวอวยพรปfใหม5
อวยพรวนั วาเลนไทน,และกิจกรรมสร#างความสมั พันธ,ระหว5างบคุ ลกรในองค, ซง่ึ ขา# พเจ#าทำหน#าทพ่ี ธิ กี รดำเนนิ กิจกรรมเกม
“ไปไหนดีเอ5ย” และลำดบั กจิ กรรมร5วมกบั ทีมงานพิธกี ารต5าง ๆ

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏิบัติหนา= ที่ราชการ ภาคเรียนท่ี ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามญั สัมพันธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บันทกึ ข#อความ วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอุดรธานี ที่ ๖๐๒/๒๕๖๕ ลว ๑๐ กุมภาพนั ธ, ๒๕๖๕
เรอื่ ง ขออนญุ าตเชิญประชุม
ระยะเวลา วนั ศกุ ร, ที่ ๑๑ กมุ ภาพันธ, ๒๕๖๕
สถานที่ หอ# งประชุมโพศรี
ผูร= บั ผดิ ชอบ สำนกั งานผอู# ำนวยการ
ผลการปฏิบตั งิ าน
ข#าพเจ#าได#เข#ารว5 มประชุมกับคณะผู#บริหาร เพ่ือเตรียมความพรอ# มในการจดั ทำผ#าปาW สมทบทนุ สร#างโดม
อเนกประสงค, ระยะที่ ๓ และการไปร5วมทำบุญที่วัดราษฎรสงเคราะห, วัดปWาหนองแซง ซึ่งมีองค,หลวงปูWเสน ป¶ฺญาธโร
ประธานสงฆ, ในการก5อสร#างโดม โดยข#าพเจ#าได#รับมอบหมายให#ไปร5วมทำโรงทานแจกจา5 ยพทุ ธศาสนิกชนทีม่ าร5วมงาน
และการประชาสัมพันธ,เข#ารว5 มทำบญุ ต5าง ๆ

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏบิ ตั หิ นา= ทร่ี าชการ ภาคเรยี นท่ี ๒ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธO วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร ข#อความเชญิ แอปพลเิ คช่นั ไลน, (LINE)
เรอื่ ง ขอเชิญรว5 มทำบญุ ทอดผา# ปWา
ระยะเวลา วันพุธ ที่ ๑๖ กมุ ภาพนั ธ, ๒๕๖๕ (วนั มาฆบชู า)
สถานท่ี วดั ปาW หนองแซง
ผูร= บั ผดิ ชอบ วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอดุ รธานี
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจา# ไดร# ับมอบหมายจากมตทิ ี่ประชุมใหเ# ข#าร5วมตง้ั โรงทานโรงอมิ่ บญุ ในเทศกาลวนั มาฆบูชา ของวัด
ปWาหนองแซง และการประชาสมั พันธ,งานทอดผ#าปาW ของวิทยาลยั โดยมคี ณะผ#ูบรหิ าร คณะครบู ุคลากร และพุทธศาสนิกชน
เขา# รว5 มทำบุญเปน` จำนวนมาก เน่ืองด#วยเป`นเทศกาลวันสำคญั ทางพระพทุ ธศาสนา

ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏบิ ตั หิ นา= ทร่ี าชการ ภาคเรยี นท่ี ๒ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธO วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บันทึกข#อความ วิทยาลยั อาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ ๗๔๘/๒๕๖๕ ลว ๑๗ กมุ ภาพันธ, ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเชญิ ประชมุ
ระยะเวลา วันพฤหสั บดี ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ, ๒๕๖๕
สถานท่ี ห#องประชุมเฉลมิ พระเกยี รตชิ ั้น ๒ และรูปแบบออนไลน,
ผร=ู ับผดิ ชอบ สำนักงานผ#ูอำนวยการ
ผลการปฏบิ ัตงิ าน
ข#าพเจ#าได#เข#าร5วมประชุมเพื่อรับฟtงคำชี้แจงและนโยบายในการเตรียมความพร#อมของสถานศึกษา
เนื่องจากท5านผู#อำนวยการ ดร.นิรุตต, บุตรแสนลี ที่ได#รับคำสั่งให#ดำรงตำแหน5งผู#อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
อาชีวศึกษา จึงต#องมอบหมายภาระง5านต5าง ๆ ที่เกี่ยวข#องให#ได#ดำเนินการอย5างต5อเนื่อง ทั้งด#านโครงการฯ กิจกรรม
การประเมินต5าง ๆ ท่กี ำลังจะตอ# งดำเนนิ การ ตลอดจนการสง5 มอบงานท่เี ก่ียวขอ# งกับท5านผอู# ำนวยการ โดยมผี ลตั้งแต5วันท่ี
๑๕ กมุ ภาพนั ธ, พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงให#คณะผูบ# ริหาร คอื ท5านรองผ#อู ำนวยการ ๔ ฝาW ย ท่ีตอ# งบริหารงานแทน และในหน#าที่งาน
ทเ่ี กีย่ วขอ# งต#องประสานงานให#สว5 นงานของตนเองใหเ# รยี บร#อย โดยเฉพาะงานทะเบียนที่ขา# พเจ#าเปน` หวั หนา# งาน

ภาพกจิ กรรม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
A-z
Next Book
Ebook PLTA Mariska XII MIPA 4