The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Non AN Leesikham, 2022-03-25 11:22:51

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

รายงานผลการปฏบิ ตั ิหนา= ทรี่ าชการ ภาคเรียนท่ี ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลีสีคำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามญั สัมพันธO วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บันทกึ ขอ# ความวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ท่ี ๕๗๔๘/ ๒๕๖๔ ลว ๒๑ ธนั วาคม ๒๕๖๔

เรอ่ื ง ขอเชิญประชมุ
ระยะเวลา วันพุธ ท่ี ๒๒ ธนั วาคม ๒๕๖๔
สถานท่ี ห#องประชุมโพศรี
ผู=รบั ผดิ ชอบ สำนกั งานผูอ# ำนวยการ
ผลการปฏบิ ตั งิ าน
ข#าพเจ#าเข#ารว5 มประชมุ เพอื่ รับฟงt นโยบายและข#อราชการ ประเดน็ การดำเนนิ โครงการ/กจิ กรรมต5าง ๆ
อนั เปน` เรือ่ งหารอื งานสำคัญเรง5 ด5วนของวิทยาลยั ฯ โดยมีทา5 น ดร.นิรตุ ต, บตุ รแสนลี ผูอ# ำนวยการ และรองผ#ูอำนวยการท้ัง
๔ ฝWาย ตลอดจนหวั หนา# แผนกวชิ า หัวหนา# งานท่ีเกย่ี วขอ# ง ซงึ่ เปน` ปฏิทนิ ดำเนินงานที่จะเกดิ ข้ึนระหว5างช5วงปลายปf คาบ
เกี่ยวกบั ตน# ปf ๒๕๖๕ เพื่อให#การทำงานเป`นไปอยา5 งต5อเนื่องและเกิดผลสูงสุดต5อราชการ โดยข#าพเจา# ไดเ# ข#าร5วมประชุม
และเสนอแนะงานทเี่ กีย่ วขอ# งกับงานทะเบยี น ในการอนุมตั จิ บผสู# ำเร็จการศกึ ษา และรับฟtงนโยบายในการเตรียมงาน การ
เขา# รว5 มแขง5 ทกั ษะระดับภาค ประเมนิ สถานศกึ ษาพระราชทาน ประเมิน APACC เพอื่ ความพรอ# มของทกุ ภาคส5วน

ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏิบตั ิหนา= ที่ราชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บนั ทึกข#อความวทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาอุดรธานี ที่ ๕๙๗๐/ ๒๕๖๔ ลว ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุญาตเิ ชิญประชุม
ระยะเวลา วันพฤหสั บดี ท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สถานท่ี โดมเพื่อน#องอเนกประสงค,ลานโพศรี
ผร=ู บั ผดิ ชอบ ฝาW ยวชิ าการ, ฝาW ยพฒั นากจิ การนกั เรียน นักศกึ ษา
ผลการปฏิบัติงาน
ขา# พเจ#าเข#าร5วมประชมุ เพื่อรบั ฟงt นโยบายการเดนิ ทางไปราชการ เพื่อเข#ารว5 มการแขง5 ขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ณ จ.ยโสธร เพื่อให#คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่ร5วมเดินทาง
ระมัดระวังในการดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทางและมาตรการต5าง ๆ ที่เกี่ยวข#อง โดยมี ดร.นิรุตต, บุตรแสนลี

ผูอ# ำนวยการเป`นประธานในการชแ้ี จง ประเดน็ การเข#าท่ีพกั การเดนิ ทาง การสง5 ผลตรวจ ATK และการใหค# วามร5วมมือ
ดา# นอ่ืน ๆ และใหก# ำลังใจนักเรยี น นักศกึ ษาทีเ่ ป`นตัวแทนของอาชีวศึกษาจงั หวดั ในครง้ั น้ี

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัตหิ นา= ทร่ี าชการ ภาคเรยี นท่ี ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร คำสั่งวทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาอุดรธานี ท่ี ๔๕๐/ ๒๕๖๔ ลว ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
เร่ือง อนุมัตใิ ห#ข#าราชการครู ลกู จา# งชว่ั คราว และนกั เรยี น นกั ศึกษา เดินทางไปราชการ
ระยะเวลา วันท่ี ๒๖ - ๒๙ ธนั วาคม ๒๕๖๔
สถานที่ วทิ ยาลยั เทคนิคยโสธร
ผู=รบั ผดิ ชอบ ฝWายพฒั นากจิ การนักเรียน นกั ศึกษา
ผลการปฏิบตั งิ าน
ข#าพเจ#าในนามครูผู#ควบคุม นำนางสาวปรารถนา แสนทำพล นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการสำนักงาน เป`นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข#าร5วมแข5งขันทักษะพื้นฐาน

การประกวดสุนทรพจน,ภาษาไทย ณ วิทยาลยั เทคนิคยโสธร ระหวา5 งที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และไดร# ับรางวัลชมเชย

ระดบั เหรียญทอง (อันดบั ที่ ๖) ซ่ึงเป`นการสร#างเสริมประสบการณท, กั ษะในกบั นักศึกษา และเป`นความร#ูของครูผ#ู
ควบคุมท่ีจะนำทกั ษะต5าง ๆ อันเกดิ ข้นึ จากการแข5งขนั มาพฒั นาผู#เรียนในช้นั เรียนใหม# ีความกา# วหน#าต5อไป

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา= ท่รี าชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสีคำ ตำแหนงR ครู แผนกวิชาสามญั สมั พนั ธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร คำสง่ั อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ที่ ๐๒๔/๒๕๖๔ ลว ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง แต5งต้งั คณะกรรมการดำเนนิ งานจัดประชมุ วชิ าการองคก, ารนักวิชาชีพในอนาคต แห5งประเทศ
ไทย การแข5งขันทกั ษะวชิ าชีพ และทกั ษะพนื้ ฐาน ระดบั ภาค ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ครง้ั ที่ ๓๑

ประจำปfการศกึ ษา ๒๕๖๔
ระยะเวลา วนั ท่ี ๒๗- ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
สถานที่ วิทยาลยั เทคนิคยโสธร
ผู=รับผดิ ชอบ อาชีวศกึ ษาภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการปฏิบัตงิ าน
ข#าพเจ#าได#รับแต5งตั้งเป`นคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งที่อ#างถึง หน#าที่ ๔๙ ข#อที่ ๗.๑๑

การประกวดรักการอ5านภาษาไทย โดยได#รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป`นผู#บันทกึ ภาพและพิธีกรดำเนินการใน

การประกวด ณ วิทยาลยั เทคนิคยโสธร ซึง่ มีตวั แทนจากอาชีวศกึ ษาจังหวัด ๑๙ อศจ. ในภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ
เข#าร5วมประกวด มีคณะกรรมผู#ตัดสินจากผู#ทรงคุณวุฒิภายนอก กการประกวดผ5านไปด#วยความเรียบร#อย ส5งผล
ให#ขเพเจ#าไดฝ# óกปฏบิ ัติการทำงานรว5 มกบั ผอ#ู ื่น และการประสานการ การทำงานเปน` ทีม

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา= ทร่ี าชการ ภาคเรยี นท่ี ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสีคำ ตำแหนงR ครู แผนกวิชาสามัญสัมพนั ธO วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บนั ทกึ ข#อความ วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี ที่ ๑/ ๒๕๖๕ ลว ๕ มกราคม ๒๕๖๕
เร่อื ง ขอเชญิ ประชุม
ระยะเวลา วันศุกร, ท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๕
สถานท่ี หอ# งประชมุ โพศรี อาคารอำนวยการ
ผู=รับผดิ ชอบ สำนักงานผู#อำนวยการ
ผลการปฏบิ ตั ิงาน
ขา# พเจา# ในนามหวั หน#างานทะเบียนเขา# รว5 มประชุมเพื่อเตรียมการเปดz เรียนหลงั จากเทศกาลปfใหม5 และ
ให#สอดคล#องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และหน5วยงานที่เกี่ยวข#อ เพื่อให#ข#อมูลกับที่ประชุม โดยมี
ดร.นริ ตุ ต, บุตรแสนลี ผอู# ำนวยการ รองผ#ูอำนวยการ และหัวหน#างานทีเ่ กย่ี วข#อง ร5วมให#ขอ# มูลการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน, และข#าพเจ#าได#เสนอข#อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม5 ประจำปfการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให#
สามารถรองรับรูปแบบการสมัครในระบบออนไลน, ซึ่งผู#อำนวยการมอบหมายให#จัดประชุมในสัปดาห,ถัดไปเพื่อช้ีแจง
รายละเอยี ดต5อผม#ู ีส5วนเก่ียวขอ# งมากข้ึน

ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏิบตั หิ นา= ท่รี าชการ ภาคเรยี นท่ี ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สมั พนั ธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร คำสงั่ ดว# ยวาจาจากทีป่ ระชมุ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ของผ#อู ำนวยการ
เรอ่ื ง ให#เข#ารว5 มพิธีทำบุญโรงเรยี นสอนภาษาญ่ปี นWุ เซน
ระยะเวลา วันอาทติ ย, ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๕
สถานท่ี โรงเรียนสอนภาษาญป่ี นWุ เซน จงั หวดั อดุ รธานี
ผ=รู บั ผดิ ชอบ สำนักงานผูอ# ำนวยการ
ผลการปฏบิ ตั งิ าน
ขา# พเจา# เข#าร5วมพธิ ีทำบุญกับโรงเรียนสอนภาษาญปี่ ุWนเซน เน่อื งในการก5อสรา# งอาคารหลงั ใหม5 และทำ
พิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลพระภูมิ ซึ่งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุWนเซน เป`นสถานประกอบการให#มีความเกี่ยวข#องกบั
วิทยาลัยในการสนบั สนนุ วัสดุอุปกรณก, ารศึกษา และวงประมาณการจ#างงานบุคลาการ ตลอดจนการให#โอกาสทางการ
ศึกษาภาษาญ่ีปนWุ และการทำงานในประเทศญป่ี นุW ใหก# บั นักศกึ ษาที่สำเร็จการศกึ ษาของวทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาอุดรธานี จงึ เป`น

การสานความสัมพันธ, และความร5วมมอื ทางวชิ าการของหน5วยงานภาครฐั และเอกชน

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏบิ ตั ิหนา= ทร่ี าชการ ภาคเรียนท่ี ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพันธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บนั ทกึ ขอ# ความ วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอดุ รธานี ท่ี ๑๖/ ๒๕๖๕ ลว ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชญิ ประชุม
ระยะเวลา วันพธุ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
สถานท่ี หอ# งประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ
ผรู= บั ผดิ ชอบ งานทะเบยี น ฝาW ยบรหิ ารทรพั ยากร
ผลการปฏิบัตงิ าน
ขา# พเจา# ในนามหัวหนา# งานไดท# นั ทกึ ขออนญุ าตเชญิ ประชุมผูม# ีสว5 นเกี่ยวข#องในการเตรยี มความพร#อมรับ
สมัครนักเรยี น นักศกึ ษา ประจำปfการศึกษา ๒๕๖๕ และการพ#นสภาพนกั เรียน นกั ศกึ ษา ทเี่ กินระยะเวลาเรียนท่ีกำหนด
โดยมคี ณะผูบ# ริหาร และหัวหน#างาน หัวหน#าแผนกทเ่ี ก่ยี วขอ# งเขา# รว5 มประชุม และได#หารือเกีย่ วกบั ปฏทิ ินดำเนินกิจกรรม
ต5าง ๆ เช5น การรับสมัครและมอบตัวแบบออนไลน, การกำหนดวันปฐมนิเทศและประชุมผู#ปกครอง ตลอดจนการจัด
จำหน5ายอปุ กรณก, ารศึกษา และราละเอยี ดตา5 ง ๆ ทเ่ี กี่ยวขอ# เพอ่ื ใหก# ารปฏบิ ัติงานเปน` ไปอย5างมีประสทิ ธสิ ภา

ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏบิ ตั ิหนา= ท่รี าชการ ภาคเรียนท่ี ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สมั พันธO วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร ข#อความเชญิ ทางแอปพลเิ คชันไลน, (Line) แผนกวชิ าสามญั สมั พันธ,
เรือ่ ง ขอเชญิ เข#ารว5 มมอบของขวัญสวัสดปี fใหม5คณะผบู# รหิ าร
ระยะเวลา วันพธุ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สถานที่ ห#องประชมุ โพศรี อาคารอำนวยการ
ผ=รู ับผดิ ชอบ แผนกวิชาสามญั สมั พนั ธ,
ผลการปฏบิ ัติงาน
ขา# พเจา# ในนามครแู ผนกวิชาสามญั สมั พนั ธไ, ดเ# ข#าร5วมมอบของขวัญและสวสั ดีปfใหมค5 ณะผบ#ู รหิ าร ได#แก5
ท5านผู#อำนวยการ รองผู#อำนวยการทัง้ ๔ ฝWาย เพื่อแสดงออกถงึ ไมต5 รีจิตมิตรภาพ และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
ตลอดจนรบั พรปfใหม5จากคณะผบู# ริหารในครงั้ นี้ดว# ย

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัติหนา= ที่ราชการ ภาคเรยี นที่ ๒ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามญั สัมพนั ธO วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บันทกึ ข#อความ วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอุดรธานี ที่ ๓๓/ ๒๕๖๕ ลว ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เร่ือง ขออนญุ าตเรียนเชญิ ประชมุ
ระยะเวลา วนั พฤหสั บดี ท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
สถานที่ ห#องประชุมมูลนธิ จิ นั ทสว5าง ฝWายราช
ผร=ู บั ผดิ ชอบ งานประกันคุณภาพฯ ฝาW ยแผนงานและความร5วมมอื
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจ#าเข#าร5วมประชุมเพื่อเตรียมความพร#อมในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประกอบการ
ประเมินสถานศึกษาอาชีวศกึ ษา เพ่ือรับรางวัลพระราชาน ประจำปfการศกึ ษา ๒๕๖๔ ซง่ึ มีสว5 นในการจัดทำข#อมูลต5าง ๆ

ในนามหัวหน#างานทะเบียน โดยเฉพาะหัวข#อผู#เรียนสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อให#มีข#อมลู ที่เป`น

มาตรฐานเดียวกัน และเรียบเรียงขอ# มูลส5งให#กับคณะกรรมการรวบรวมต5อไป เพอ่ื เปน` การพัฒนาสถานศึกษาและ
สร#างความเชอื่ มั่นให#กบั ผม#ู สี 5วนไดส# ว5 นเสีย และภาพลักษณ,ที่ดีขององค,กรตอ5 ไป

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏบิ ัติหนา= ทร่ี าชการ ภาคเรียนท่ี ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามัญสมั พนั ธO วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บันทึกข#อความ วิทยาลัยอาชวี ศึกษาอดุ รธานี ที่ ๕๐/ ๒๕๖๕ ลว ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
เรอ่ื ง ขออนุญาตเรยี นเชญิ ประชมุ
ระยะเวลา วนั จันทร, ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
สถานท่ี หอประชุมเฉลิมพระเกยี รติชน้ั ๒
ผ=รู บั ผดิ ชอบ งานบริหารงานท่วั ไป ฝWายบรหิ ารทรพั ยากร
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจ#าเข#าร5วมประชุมประจำเดือนมกราคม ในการปรึกษาหารือและแจ#งนโยบายต5าง ๆ ในการ
ดำเนินงานของคณะผู#บริหาร และส5วนงานภายในที่เกี่ยวข#อง ซึ่งสามารถเข#าร5วมประชุมในรูปแบบในห#องประชุมและ
ออนไลน, โดย ดร.นิรุตต, บุตรแสนลี ผู#อำนวยการ ชี้แจงแนวทางและมาตรการตา5 ง ๆ ที่จะดำเนินการในช5วงมาตรการฯ
และการเตรียมความพร#อมการเข#ารับประเมินโรงเรียนพระราชทาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการรเพื่อขยายผลการ
เชื่อมโยงหลักสตู รให#สอดคล#องกับมาตรฐานอาชีพกรอบคุณวุฒิแหง5 ชาติ ฯลฯ

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏิบตั หิ นา= ที่ราชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามญั สมั พนั ธO วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร ขอ# ความทางโทรศัพท, ลว ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
เรอ่ื ง เชิญประชมุ
ระยะเวลา วนั ศกุ ร, ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
สถานท่ี หอ# งผู#อำนวยการ อาคารอำนวยการ
ผ=ูรบั ผดิ ชอบ สำนักงานผูอ# ำนวยการ
ผลการปฏิบตั งิ าน

ข#าพเจ#าเข#าร5วมประชุมกับท5านผู#อำนวยการ และผู#มีส5วนเกี่ยวข#องกรณีพิเศษ และเร5งด5วนในการ
ปรกึ ษาหารอื เกี่ยวกับการหยดุ เรยี นเพื่อเตรียมความพร#อมเข#ารบั ประเมนิ โรงเรียนพระราชทาน ซงึ่ ในนามหัวหน#า
งานทะเบยี นข#าพเจ#าเสนอใหม# กี ารรเยนการสอนตามปกตเิ พอ่ื ท่ีจะไม5ตอ# งจดั สอนทดแทนเพราะอาจนำไปสคู5 วามยงุ5

ยายกในอนาคต แตใ5 ห#มมี าตรการการตติ ดามความคบื หนา# ของงาน และการจัดทำแฟมw ในวันเสาร, อาทติ ย, และแลว#
เสรจ็ ซง่ึ เปน` การบรหิ ารจดั การภายในของวทิ ยาลัยฯ และทางคณะทีป่ ระชุมเหน็ ด#วยแต5ให#เพ่มิ แนวทางต5าง ๆ ให#
รัดกมุ มากย่งิ ขึน้ และเพอื่ ประสทิ ธิผลของการดำเนนิ กจิ กรรม

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏิบตั หิ นา= ทีร่ าชการ ภาคเรยี นท่ี ๒ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามัญสมั พนั ธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร คำส่ัง วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี ที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลว ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
เรอื่ ง แต5งต้งั คณะกรรมการดำเนนิ งานโครงการประชมุ เชิงปฏบิ ัตกิ ารเพอื่ ขยายผลการเช่อื มโยง

หลกั สตู รใหส# อดคลอ# งกบั มาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวฒุ ิแห5งชาติ
ระยะเวลา วนั ท่ี ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
สถานที่ หอประชุมเฉลมิ พระเกยี รตชิ ั้น ๒
ผรู= ับผดิ ชอบ งานพัฒนาหลักสตู รการเรีนการสอน
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจา# ในนามหัวหน#างานทะเบยี น ซ่งึ เป`นหัวหนา# งานทเ่ี กีย่ วข#องที่ต#องประสานงานข#อมูลด#านต5าง ๆ
ในการขยายผลการเชือ่ มโยงหลกั สตู รให#สอดคลอ# งกบั มาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวฒุ แิ หง5 ชาติ ซง่ึ มีวิทยากรที่มาบรรยาย
ให#ความรู#จากสถาบันต5าง ๆ ที่เกี่ยวข#อง อาทิ ผู#แทนเลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา ฯลฯ และมีคณะผูบ# ริหาร คณะครูทุกแผนกวิชาเข#าร5มรบั ฟtงการขยายผล และลงมอื ปฏิบัติ
กจิ กรรมเพอื่ เตรยี มความพร#อมในการเช่ือมโยงหลักสตู รฯ ซ่งึ ข#าพเจา# ร5วมเรยี นรก#ู บั แผนกวชิ าสาขาธุรกิจการบิน เพ่ือร5วม
ทำความเข#าใจ และนำไปส5ูการปฏิบัตอิ นั จะสง5 ผลตอ5 ผเ#ู รยี นในอนาคต

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัติหนา= ที่ราชการ ภาคเรยี นที่ ๒ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามัญสัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร บันทกึ ข#อความ วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาอดุ รธานี ที่ ๗๕๔/๒๕๖๕ ลว ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ (ข#อ ๓)

เร่อื ง ใหผ# บู# รหิ าร ครแู ละบุคลากรทกุ ท5านเข#ารว5 มประชมุ ฯ
ระยะเวลา วันองั คาร ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
สถานที่ โดมอเนกประสงค, ลานโพศรี
ผูร= บั ผดิ ชอบ สำนักงานผูอ# ำนวยการ
ข#าพเจา# เข#าร5วมประชมุ เพ่อื รับฟtงคำช้ีแจงในการดำเนนิ การเพ่อื เตรียมรับการประเมนิ สถานศึกษารางวลั
พระราชทาน และการปฏบิ ัตหิ นา# ทรี่ าชการ ซง่ึ ดร.นริ ตุ ต, บตุ รแสนลี ผ#ูอำนวยการวิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี ไดแ# จง# แนว
ปฏิบตั ิให#บุคลากรทุกคนจัดทำเอกสารในงานทเ่ี กี่ยวขอ# งสว5 นตัวให#แลว# เสรจ็ ก5อนวนั ศุกร, ท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และจะทำ
คำสั่งให#บุคลากรมาจัดแฟwมเอกสารในตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบให#แล#วเสร็จเพื่อเตรียมรับการประเมินระดับจังหวัด
โดยอาชวี ศึกษาจังหวดั อดุ รธานี และเตรยี มการในการเปzดเรยี นแบบเขา# ชน้ั เรียนในสัปดาหถ, ัดไป ซ่งึ เปน` การประชมุ แบบสน้ั
ส่อื สารชดั เจน ตรงประเด็นและเนน# ผลของการปฏิบตั งิ าน

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏบิ ตั หิ นา= ทร่ี าชการ ภาคเรยี นที่ ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามัญสัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร คำส่ัง วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี ท่ี ๒๐/๒๕๖๕ ลว ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
เรือ่ ง แตง5 ตัง้ คณะกรรมการรวบรวมขอ# มลู การเตรียมความพร#อมรบั การประเมนิ สถานศกึ ษาอาชีวศกึ ษา
เพื่อรบั รางวัลพระราชทาน ประจำปfการศึกษา ๒๕๖๔
ระยะเวลา วันศุกร, ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
สถานท่ี หอประชมุ เฉลิมพระเกยี รตชิ นั้ ๒
ผ=รู ับผดิ ชอบ งานประกันคุณภาพฯ ฝWายแผนงานและความร5วมมอื
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจ#าไดร# ับมอบหมายในการเตรยี มข#อมลู หัวขอ# ท่ี ๑.๒.๓ นกั เรยี น นักศกึ ษาสามารถจบหลักสูตรได#
ภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งได#รวบรวมเอกสารส5งไปยังผู#รับผิดชอบในภารวมและเข#าร5วมรับฟtงแนวทางการ
ประเมนิ ตลอดจนเตรยี มใหข# อ# มูลในสว5 นทเ่ี กีย่ วขอ# งเมื่อคณะกรรมการระดบั จังหวดั ร#องขอ โดยการประเมินระดับจังหวัด
เป`นไปด#วยความเรียบร#อย มีประธานอาชีวศกึ ษาจังหวัดเป`นประธานกรรม และคณะกรรมรวม ๖ ท5าน ได#ให#ข#อแนะนำ
เพื่อใหว# ิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาอุดรธานีเป`นตวั แทนเขา# ร5วมประเมินในระดับเขตต5อไป

ภาพกจิ กรรม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
A-z
Next Book
Ebook PLTA Mariska XII MIPA 4