The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Non AN Leesikham, 2022-03-25 11:22:51

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

รายงานการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติหนา= ที่ราชการ ภาคเรียนท่ี ๑ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สมั พันธO วิทยาลยั อาชวี ศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร คำสั่ง วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาอุดรธานี ท่ี ๓๖๗/๒๕๖๔ ลว ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เร่ือง แตง5 ตัง้ คณะกรรมการดำเนนิ งานโครงการประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร การจัดทำแผนพฒั นาฯ
ระยะเวลา วนั พฤหัสบดี ท่ี ๑๑ - ๑๒ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
สถานที่ ห#องประชมุ โรงแรมบ#านไม#รมิ โขง อ.สงั คม จ.หนองคาย
ผ=ูรับผดิ ชอบ ฝาW ยแผนงานและความรว5 มมือ
ผลการปฏบิ ตั งิ าน

ตามคำสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ ๓๖๗/๒๕๖๔ ลว ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต5งตั้งให#
ข#าพเจ#าเป`นคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมฝWายพิธีการ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ
แผนพัฒนาสถานศึกษา ๕ ปf พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปfงบประมาณ ๒๕๖๕

ระยะที่ ๒ โดยข#าพเจ#ารว5 มเสนอการวิเคราะห, SWOT ของสถานศกึ ษาตามมาตรฐานการประเมนิ คุณภาพ APACC
มาตรฐานที่ ๗ และเข#าร5วมประชุมเพื่อเสนอกลยุทธ, ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยมีท5านผู#อำนวยการ
ร5วมใหข# #อเสนอแนะนกจิ กรรมดังกล5าว

ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา= ท่ีราชการ ภาคเรยี นที่ ๑ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวิชาสามญั สมั พันธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร ข#อความเชิญทางแอปพลเิ คชันไลน, (LINE) UDVC TEAMWORK
เรอ่ื ง ขอเรยี นเชญิ คณะผูบ# รหิ าร คณะครู และบคุ ลากรทางการศึกษา เขา# รบั การตรวจ ATK
ระยะเวลา วันอาทิตย, ที่ ๑๔ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานท่ี บรเิ วณโดม ลานโพศรี วิทยาลยั อาชวี ศึกษาอดุ รธานี
ผู=รบั ผดิ ชอบ งานสวัสดกิ ารนักเรียน นกั ศึกษา ฝWายพัฒนาฯ
ผลการปฏบิ ัติงาน
ข#าพเจ#าร5วมรับการตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร#อมก5อนเปzดสถานศึกษารปู แบบเข#าชัน้ เรียน โดยมี
หัวหน#างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และพยาบาลวิชาชีพที่ไดร# ับความอนุเคราะห,จากสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งผลการตรวจของข#าพเจ#าไม5มีเชื้อไวรัสโควิด๑๙ ซึ่งกิจกรรมดังกล5าวเป`นการเตรียมข#อมูลเพื่อรายงานผลต5อ สบค.
จังหวัด ใหก# ารควบคุมโรคตดิ ต5อดังกลา5 วให#อยใู5 นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติหนา= ทีร่ าชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปFการศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามัญสัมพันธO วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร ข#อความแจง# ทางแอปพลเิ คชันไลน, (LINE) UDVC TEAMWORK
เรื่อง ขอให#คุณครทู กุ ท5านแจง# นกั เรยี น นักศึกษาทกุ ระดบั ชัน้ เข#ารบั การตรวจ ATK
ระยะเวลา วนั จนั ทร, ท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สถานท่ี วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอดุ รธานี
ผ=ูรบั ผดิ ชอบ งานสวสั ดกิ ารนกั เรียน นกั ศึกษา ฝาW ยพฒั นากจิ การนักเรียน นักศกึ ษา
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจา# ไดร# ับแต5งตั้งเป`นครูทีป่ รึกษานักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ชั้นปfที่ ๑
สาขางานการบัญชี กล5ุม ๓ (พเิ ศษ) ซงึ่ ตอ# งเข#ามาเรยี นในสถานศึกษา จงึ ได#ประสานตวั แทนนักศึกษามาส5ุมตรวจ ATK เพ่อื
เป`นการปwองกันฯ และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธรณะสุข โดยคัดจากนักศึกษาที่ยังไม5ได#รับวัคซีนและไดร# ับ
วัคซีนล5าสุด โดยได#รับความร5วมมอื กับนักศึกษาเป`นอย5างดี และยังเป`นการสรา# งความปลอดภยั ให#กับผ#ูเรียน ผู#ปกครอง
และสถานศึกษาดว# ย

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏิบตั ิหนา= ที่ราชการ ภาคเรยี นท่ี ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามญั สมั พันธO วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร บนั ทึกข#อความ วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอุดรธานี ท่ี ๔๙๓๘/๒๕๖๔ ลว ๙ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔

เร่อื ง ขอความอนุเคราะหก, รอกขอ# มลู การมีงานทำฯ
ระยะเวลา ภายในวนั ศุกร, ท่ี ๑๙ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔
สถานที่ วิทยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี
ผร=ู ับผดิ ชอบ งานแนะแนวและการจดั หางาน ฝาW ยพัฒนากิจการนกั เรยี น นกั ศกึ ษา
ผลการปฏบิ ตั ิงาน
ตามที่ข#าพเจ#าเป`นครูที่ปรึกษานักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ
โรงแรม ห#อง ๓ ระบบทวิภาคี ซึ่งสำเร็จการศกึ ษาไปเมื่อปfการศกึ ษา ๒๕๖๓ และข#าพเจ#าได#ติดตามผู#สำเร็จการศึกษา
ดังกล5าวแลว# ตามข#อมูลท่รี ายงานไปทงี่ านแนะแนวอาชพี และการจดั หางาน เพอื่ เปน` ขอ# มลู ตดิ ตามผ#สู ำเร็จการศกึ ษา และผ#ู
มงี านทำ ในปfการศกึ ษาถดั ไป

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา= ที่ราชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพนั ธO วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร หนังสอื วทิ ยาลัยการอาชีพกมุ ภวาปf ที่ ศธ ๐๖๓๑.๐๙/๔๖๗ ลว ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรอ่ื ง ขอเชญิ ประชมุ
ระยะเวลา วนั จันทร, ท่ี ๒๒ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔
สถานที่ การประชุมรูปแบบออนไลน,ผา5 น google meet
ผ=รู บั ผดิ ชอบ คณะกรรมการบริหารองคก, ารนกั วชิ าชีพในอนาตแหง5 ประเทศไทย ระดบั จังหวดั จงั หวดั อดุ รธานี
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจ#าเข#าร5วมประชุมการเตรียมความพร#อมในการแข5งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบข#อมูลที่เกี่ยวข#องในการเตรียมนักเรียน นักศึกษา เข#าร5วมการแข5งขัน โดยมี
ประธานอาชวี ศกึ ษาจังหวัดอุดรธานี และคณะผบู# รหิ าร ครูและบคุ ลากรท่ีเกย่ี วข#องเขา# รว5 มรบั ฟงt ขอ# มลู ซ่ึงเป`นการประชุม
ในรูปแบบออนไลน, และการแสดงความคิดเห็นจากฝWายต5าง ๆ ในการแข5งขัน และการแก#ไขร5างคำส่ังอาชีวศึกษาจังหวดั
อดุ รธานี

ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏิบัติหนา= ท่รี าชการ ภาคเรยี นที่ ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามัญสมั พนั ธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร หนังสือ วทิ ยาลยั การอาชีพกมุ ภวาปf ที่ ศธ ๐๖๓๑.๐๙/๔๗๒ ลว ๒๓ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแข5งขันทกั ษะการประกวดสุนทรพจนภ, าษาไทยลกั การอา5 น
ระยะเวลา วนั องั คาร ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สถานท่ี การประชมุ รปู แบบออนไลน,ผา5 น google meet
ผร=ู ับผดิ ชอบ วิทยาลยั การอาชพี กมุ ภวาปf อาชีวศกึ ษาจงั หวดั อดุ รธานี
ผลการปฏิบตั ิงาน
ขา# พเจา# เขา# ร5วมประชุมการคณะกรรมการแขง5 ขันทกั ษะพ้ืนฐาน สุนทรพจนภ, าษาไทย และรักการอ5าน
โดยมผี #อู ำนวยการวทิ ยาลัยการอาชพี กมุ ภวาปf ประธานกรรมการ เปน` ประธานในพธิ แี ละคณะกรรมจากวิทยาลยั ตา5 ง ๆ ใน
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ที่ร5วมส5งนักเรียน นักศึกษาเข#าร5วมการแข5งขัน เพื่อรับทราบเกณฑ, และกติกาการแข5งขัน

ตลอดจนกำหนดการทจี่ ดั การแขง5 ขันในวันท่ี ๒๖ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลยั การอาชพี กุมภวาปf โดยแข5งสนุ ทรพจน,

ภาษาไทยในภาคเช#า และรกั การอา5 นภาษาไทยเมอื่ แข5งสุนทรพจน,เสร็จเรยี บร#อยเพือ่ รกั ษาเวลา

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัตหิ นา= ทีร่ าชการ ภาคเรยี นที่ ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี คี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร คำส่ัง วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาอุดรธานี ท่ี ๔๐๖/๒๕๖๔ ลว ๑๘ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔
เรือ่ ง แตง5 ตง้ั คณะกรรมการควบคุมดแู ลการจดั ประชมุ ทางวิชาการองคก, ารนักวิชาชีพฯ ปf ๒๕๖๔
ระยะเวลา วันพธุ ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สถานท่ี หอ# งประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๒ วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี
ผู=รับผดิ ชอบ งานกจิ กรรมนักเรียน นกั ศกึ ษา ฝาW ยพฒั นากจิ การนกั เรียน นักศกึ ษา
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจ#าได#รับมอบหมายตามคำสั่งในการควบคุมดูแลการจัดการแขง5 ขันเล5านิทานพืน้ บ#าน สุนทรพจน,
ภาษาไทย รกั การอา5 น และฝWายประชาสัมพันธ, พร#อมท้ังเขา# รว5 มการประชมุ องคก, ารนักวชิ าชีพในอนาคตแห5งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา ซึ่งเป`นการเปzดกิจกรรมองค,การและให#สมาชิกองค,การนักวิชาชีพได#เข#าร5วมการแข5งขันทักษะวิชาชพี
ทักษะวิชาพืน้ ฐาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดบั สถานศึกษา เข#าร5วมแข5งขนั ในระดับอาชีวศึกษาจงั หวดั อุดรธานี ในวันศุกร,
ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏบิ ตั ิหนา= ที่ราชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสีคำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพันธO วิทยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร หนงั สือเขา# ท่ี ๐๖๓๑.๐๖/๖๕๙ ลว ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรือ่ ง เชิญคณะกรรมการเล5านทานพน้ื บา# นเขา# ร5วมประชมุ ฯ
ระยะเวลา วนั พธุ ท่ี ๒๔ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สถานที่ ประชุมในรปู แบบออนไลน, google meet
ผรู= ับผดิ ชอบ วทิ ยาลยั บรหิ ารธุรกิจและการทอ5 งเที่ยวอดุ รธานี
ผลการปฏิบัตงิ าน
ข#าพเจา# ในนามคณะกรรมการดำเนนิ งานการแข5งขันเลา5 นิทานพ้นื บา# น ระดับอาชวี ศกึ ษาจงั หวัด จังหวดั
อุดรธานี เข#าร5วมประชุมในรูปแบบออนไลน,เพื่อเตรียมความพร#อมในการแข5งขันในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตามเกณฑ,การให#คะแนนและการซักซ#อมความเข#าใจของผู#ส5งผู#เข#าแข5งขันร5วมกิจกรรม เพ่ือ
คัดเลอื กตัวแทนระดบั อาชีวศกึ ษาจงั หวดั ไปแขง5 ในระดับอาชวี ศกึ ษาภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ณ จงั หวดั ยโสธร

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัตหิ นา= ท่ีราชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามัญสัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร คำสั่งสำนกั งานองค,การนกั วิชาชีพในอนาคตแห5งประเทศไทย จงั หวัดอดุ รธานี ที่ ๒/๒๕๖๔

ลว ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรอ่ื ง แตง5 ต้งั คณะกรรมการแขง5 ขนั ทักษะพน้ื ฐาน ฯ รักการอา5 น สนุ ทรพจน,ภาษาไทย เลา5 นิทานฯ
ระยะเวลา วนั ศุกร, ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
สถานท่ี วิทยาลยั การอาชพี กุมภวาปf / วทิ ยาลยั เทคนคิ อดุ รธานี
ผรู= บั ผดิ ชอบ วทิ ยาลยั การอาชีพกุมภวาปf / วิทยาบรหิ ารธรุ กิจและการทอ5 งเทย่ี วอดุ รธานี
ผลการปฏบิ ัติงาน
ข#าพเจ#าได#รบั แต5งตั้งให#เป`นคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดสุนทรพจน,ภาษาไทย รักการอ5าน

และเล5านทิ านพน้ื บ#าน โดยมีการจดั การแขง5 ขนั ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปf (เช#า) และวิทยาลัยเทคนิคอดุ รธานี (บ5าย)
ซึ่งข#าพเจ#าร5วมเป`นคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสินให#คะแนน โดยมีวิทยาลัยต5าง ๆ ใน

อาชีวศึกษาจังหวดั อุดรธานเี ข#าร5วมการประกวดจำนวนมากทงั้ ภาครฐั และเอกชน โดยวิทยาลัยท่ีเปน` ตัวแทนระดับ
อาชีวศกึ ษาจงั หวดั จะเป`นตวั แทนไปประกวดระดบั อาชวี ศึกษาภาค ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือต5อไป

ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา= ทรี่ าชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวิชาสามัญสัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร คำสั่ง วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาอดุ รธานี ที่ ๓๔๖/๒๕๖๔ ลว ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เร่ือง แต5งตัง้ คณะผบู# รหิ าร คณะครู ใหโ# อวาทฯ
ระยะเวลา วันจนั ทร, ท่ี ๒๙ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๔๕ น.
สถานที่ บรเิ วณหน#าเสาธง
ผูร= ับผดิ ชอบ งานกจิ กรรมนกั เรียน นักศกึ ษา ฝาW ยพฒั นากจิ การนกั เรยี น นักศกึ ษา
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข#าพเจ#าได#รับมอบหมายให#เป`นครูให#โอวาทนักเรียน นักศึกษา ประจำวันจันทร, ที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ โดยได#ประชาสมั พนั ธ,ขา5 วของงานทะเบียน เร่อื งการลงทะเบยี นเรียนประจำปาคเรยี นท่ี ๒/๒๕๖๔ และการสมัคร
โควตาพเิ ศษภายในสำหรับนักเรยี น ปตอ. และ ปวช. เพื่อศึกษาต5อในวทิ ยาลยั อาชีวศึกษาอดุ รธานี และการดูและสุขภาพ
ของตนเองในชว5 งการแพร5ระบาดและการเปลย่ี นแปลงของสภาพภมู อิ ากาศ

ภาพกจิ กรรมรายงานผลการปฏบิ ัติหนา= ทร่ี าชการ ภาคเรยี นท่ี ๒ / ปFการศึกษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลีสีคำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามัญสัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาอุดรธานี

ตามเอกสาร บนั ทึกขอ# ความวิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาอุดรธานี ที่ / ๒๕๖๔ ลว ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรือ่ ง ขออนญุ าตเชิญประชุม
ระยะเวลา วนั ศุกร, ท่ี ๓ ธนั วาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
สถานท่ี หอ# งประชมุ โพศรี
ผ=รู ับผดิ ชอบ ฝWายบรหิ ารทรพั ยากร
ผลการปฏิบัติงาน
ขา# พเจ#าเขา# รว5 มประชุมในฝาW ยบริหารทรัพยากร ในนามหัวหน#างานทะเบยี น เพือ่ รับฟtงนโยบายและการ
ปรบั งบประมาณในโครงการของฝWายฯ ทบ่ี รรจุในแผนปฏิบตั ิราชการประจำปfงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยแบ5งเปน` โครงการท่ี
เสนอ และวสั ดปุ ระจำฝาW ย โดยมหี ัวหน#างานต5าง ๆ เข#ารว5 ม ซง่ึ ข#าพเจา# เสนอปรบั คา5 วัสดขุ องงานทะเบียนให#คงเดมิ เพราะ
มีการใช#วสั ดุจำนวนมากและเป`นงานประจำ ซง่ึ เป`นการวางแผนการทำงานใหส# อดคล#องกบั นโยบายสถานศึกษา และเพ่ือ
การพัฒนางานใหม# ีประสทิ ธิภาพ

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา= ท่ีราชการ ภาคเรยี นที่ ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามญั สัมพนั ธO วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอุดรธานี

ตามเอกสาร ประกาศมหาวทิ ยาลยั ขอนแก5น ท่ี ๒๓๒๓/ ๒๕๖๔ ลว ๑๐ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบตั ร มหาวทิ ยาลยั ขอนแก5น ปนะจำปf พ.ศ. ๒๕๖๔
ระยะเวลา วันท่ี ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค,กาญจนาภเิ ษก มหาวทิ ยาลยั ขอนแก5น
ผร=ู บั ผดิ ชอบ มหาวิทยาลยั ขอนแกน5
ผลการปฏิบัตงิ าน
ตามที่ข#าพเจา# เข#าศึกษาต5อระดับปรญิ ญาโท คณะมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, สาขาวิชาภาษาไทย
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน5 เม่ือปfการศกึ ษา ๒๕๖๒ และสำเรจ็ การศึกษาเม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น ข#าพเจ#าได#
เข#ารบั พระราชทานปรญิ ญาบัตร จากสมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจ#า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด#วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย5างหาที่สุดมิได# ซึ่งข#าพเจ#าจะนำความรู#จากการศึกษาหลักสูตรดังกล5าวมาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรยี นการสอนให#มปี ระสิทธภิ าพ เพอ่ื ประโยชนข, องผูเ# รียนและสถานศกึ ษาอยา5 งเต็มกำลงั ความสามารถ

ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏบิ ตั ิหนา= ทรี่ าชการ ภาคเรียนที่ ๒ / ปกF ารศึกษา ๒๕๖๔
นายอานนทO ลสี ีคำ ตำแหนRง ครู แผนกวชิ าสามัญสัมพันธO วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร บันทกึ ขอ# ความวทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาอุดรธานี ที่ ๕๔๘๔/ ๒๕๖๔ ลว ๑๓ ธนั วาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนญุ าตเรยี นเชิญประชุมฯ
ระยะเวลา วันพุธ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
สถานท่ี หอ# งโสตทศั นศึกษา อาคาร ๑
ผู=รบั ผดิ ชอบ ทกั ษะวชิ าชีพ (ฝาW ยวชิ าการ), ทักษะพนื้ ฐาน (ฝาW ยพฒั นากิจการนักเรียน นกั ศกึ ษา)
ผลการปฏิบตั งิ าน
ขา# พเจ#าเขา# ร5วมประชุมรับฟtงการชแ้ี จงในการเตรยี มความพร#อมเพอื่ นำนักเรียน นักศกึ ษาทเ่ี ปน` ตัวแทน
อาชวี ศกึ ษาจังหวดั อดุ รธานเี ขา# ร5วมแขง5 ทักษะวชิ าชพี ทกั ษะพืน้ ฐาน ระดบั ภาค ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดยโสธร
ระหว5างวนั ท่ี ๒๔ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยขา# พเจ#ารับผดิ ชอบนำนกั เรยี นเขา# แขง5 ทักษะพน้ื ฐานการประกวดสุนทรพจน,
และเป`นคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรักการอ5านระดับภาค ซึ่งท5านผู#อำนวยการได#ให#คำแนะนำเพ่ือเปน` แนว
ปฏิบัติต5อการดำเนินการให#คุ#มค5างบประมาณทางราชการ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของ
บุคลากรทีร่ ว5 มเดินทางในครั้งน้ี

ภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏิบตั ิหนา= ทร่ี าชการ ภาคเรยี นที่ ๒ / ปกF ารศกึ ษา ๒๕๖๔

นายอานนทO ลีสคี ำ ตำแหนงR ครู แผนกวชิ าสามญั สมั พันธO วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอดุ รธานี

ตามเอกสาร คำสงั่ วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาอุดรธานี ที่ ๔๔๗/ ๒๕๖๔ ลว ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรอื่ ง คำส่งั แต5งตงั้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Christmas day ประจำปf ๒๕๖๔
ระยะเวลา วนั พุธ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
สถานที่ ลานสวนพฤกษศาสตร,
ผู=รับผดิ ชอบ แผนกวิชาภาษาต5างประเทศ หมวดวิชาภาษาองั กฤษ แผนกสามญั สัมพันธ, ฝาW ยวชิ าการ
ผลการปฏบิ ตั ิงาน
ตามคำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ ๔๔๗/๒๕๖๔ มอบหมายให#ข#าพเจ#าเป`นคณะกรรมฝWาย
บันทึกภาพและประชาสัมพันธ, ข#าพเจ#าจึงเข#าร5วมกิจกรรมเพื่อเก็บภาพวิดีโอบรรยากาศของกิจกรรมดังกลา5 ว และร5วม
กิจกรรม ซง่ึ มีพธิ เี ปzดโดย ดร.นริ ุตต, บตุ รแสนลี ผ#ูอำนวยการ และคณะครู นกั เรยี น นกั ศึกษาเข#าร5วมในคาบกจิ กรรมชมรม
วชิ าชพี มีกจิ กรรมแสดงโชว,การพดู ภาษาอังกฤษ สุนทรพจนภ, าษาจีน ขับรอ# งเพลงสากล และกิจกรรมภาคบันเทิงต5าง ๆ
เพอ่ื เปดz โอกาสใหผ# #ูเรยี นมเี วทฝี กó ความกล#าแสดงออก

ภาพกิจกรรม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
A-z
Next Book
Ebook PLTA Mariska XII MIPA 4