The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Panagiotis Kotsovos, 2018-12-18 08:38:28

Διοίκηση παραγωγής

Διοίκηση παραγωγής

EI™A°ø°H ™TH ¢IOIKHTIKH
E¶IXEIPH™EøN

KAI OP°ANI™MøN

¢ÈÔ›ÎËÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜

Copyright 1999
°È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
E§§HNIKO ANOIKTO ¶ANE¶I™THMIO
O‰fi˜ ¶··ÊϤÛÛ· & Y„ËÏ¿ÓÙË, 26222 ¶¿ÙÚ·
TËÏ.: (061) 314094, 314226, º·Í: (061) 317244

™YNTE§E™TE™ TOY ¢I¢AKTIKOY Y§IKOY

ÙÔ˘ TfiÌÔ˘

¢ÈÔ›ÎËÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜

Aη‰ËÌ·˚Îfi˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡
Iˆ¿ÓÓ˘ B·Ï¿Î·˜

™˘ÁÁÚ·Ê‹ KÚÈÙÈ΋ AÓ¿ÁÓˆÛË
KÒÛÙ·˜ ¶·‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ TÛÈfiÙÚ·˜

EÈ̤ÏÂÈ· ÛÙË M¤ıÔ‰Ô Ù˘ EÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi AfiÛÙ·ÛË
Iˆ¿ÓÓ˘ B·Ï¿Î·˜

°ÏˆÛÛÈ΋ EÈ̤ÏÂÈ·
¶·Ó·ÁÈÒÙ· ¢È‰¿¯Ô˘

ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜
E˘·ÁÁÂÏ›· AÓÙˆÓ¿ÎË

K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ EÈ̤ÏÂÈ·
°Ú·ÊÈΤ˜ T¤¯Ó˜ °. ™˘Î¿Ú˘ A.E.B.E.

HÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË
°Ú·ÊÈΤ˜ T¤¯Ó˜ °. ™˘Î¿Ú˘ A.E.B.E.

™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡
Î·È ÁÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂΉfiÛˆÓ

OMA¢A EKTE§E™H™ EP°OY EA¶ / 1997-1999

ISBN 960-538-085-4

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ N. 2121/1993
··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‹ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋
·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ‹ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘
Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÛÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.

™XO§H KOINøNIKøN E¶I™THMøN

¶ƒO°ƒ∞ªª∞ ™¶OÀ¢ø¡

¢ÈÔ›ÎËÛË EȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ

£EMATIKH ENOTHTA

EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ EȯÂÈÚ‹ÛˆÓ
Î·È OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ

TOMO™ B

¢IOIKH™H ¶APA°ø°H™

¶ATPA 1999

¶EPIEXOMENA

¶ÚfiÏÔÁÔ˜ 17

I. B·Ï¿Î·˜
EÈÛ·ÁˆÁ‹ ............................................................................................................................19
¶·Ú¿ÚÙËÌ· .........................................................................................................................24

KEºA§AIO 1

™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ 25

™ÎÔfi˜ ................................................................................................................................25
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· .......................................................................................25
ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ ...............................................................................................................25
∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ .............................................................................................25

∂ÓfiÙËÙ· 1.1
K‡ÎÏÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ....................................................................................................27

∂ÓfiÙËÙ· 1.2
H ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜........................................................................29
1.2.1 OÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ..........................................................................29
1.2.2 º¿ÛÂȘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ .......................................................................30
1.2.3 OÈ ÌÂϤÙ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ .........................................................................................31

∂ÓfiÙËÙ· 1.3
™ÙÔȯ›· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ...............................................................................33
1.3.1 T¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· .....................................................................................................33
1.3.2 YÏÈο ..........................................................................................................................34
1.3.3 EÚÁÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ..............................................................................................34
1.3.4 AÍÈÔÈÛÙ›· ..................................................................................................................35

7

1.3.5 æ˘¯ÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ...................................................................................35
1.3.6 ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· .......................................................................................35
1.3.7 §ÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· ÔÈfiÙËÙ·˜.........................................................................................36
1.3.8 ¢È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· (¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘).......................................................................36

∂ÓfiÙËÙ· 1.4
KfiÛÙÔ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ .............................................................................................................37
1.4.1 B·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ .........................................37
1.4.2 H ηÌ‡ÏË Ì¿ıËÛ˘................................................................................................38

∂ÓfiÙËÙ· 1.5
O ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ...................................................40
™‡ÓÔ„Ë ...............................................................................................................................43
¶·Ú¿ÚÙËÌ· .........................................................................................................................44
µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· .....................................................................................................................45
O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ªÂϤÙË .......................................................................................45

KEºA§AIO 2

™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ 47

™ÎÔfi˜ ................................................................................................................................47
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· .......................................................................................47
ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ ...............................................................................................................47
∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ .............................................................................................48

∂ÓfiÙËÙ· 2.1
TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ....................................................................................49
2.1.1 OÚÈÛÌÔ› Î·È ÙÚfiÔÈ Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ .................................................49
2.1.2 ¢˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Î·È Â›‰· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ .................................................50

∂ÓfiÙËÙ· 2.2

¢È·‰Èηۛ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ..........................................52
2.2.1 ¶Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ..............................................................................................52
2.2.2 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ .........................................................53
2.2.3 ¢È·ÌfiÚʈÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ..................................................................53
2.2.4 AÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ....................................................................54

8

2.2.5 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·Ó·Áη›Ô˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ...............55

∂ÓfiÙËÙ· 2.3
™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ .......................................................................................................58
2.3.1 TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ......................................................................................58
2.3.2 X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ .............................................................60

∂ÓfiÙËÙ· 2.4
™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ..................................................63
2.4.1 ¢Â›ÎÙ˜ ·fi‰ÔÛ˘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ..............................................................63
2.4.2 BÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ..............................................................63
™‡ÓÔ„Ë ...............................................................................................................................66
¶·Ú¿ÚÙËÌ· .........................................................................................................................67
BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· .....................................................................................................................70
O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË .......................................................................................71

MÂϤÙË EÚÁ·Û›·˜ KEºA§AIO 3
73

™ÎÔfi˜ .................................................................................................................................73
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ........................................................................................73
ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ ................................................................................................................73
EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ..............................................................................................74

EÓfiÙËÙ· 3.1
MÂϤÙË MÂıfi‰Ô˘: ÔÚÈÛÌÔ› Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÂÎfiÓËÛ˘ .................................................76

EÓfiÙËÙ· 3.2
AÓ¿Ï˘ÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ......................................................................................79
3.2.1 ¢È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·‰Èηۛ·˜........................................................................................79
3.2.2 EÎfiÓËÛË ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·‰Èηۛ·˜ ...................................................................82
3.2.3 ¢È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ .................................................................................83
3.2.4 ¢È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ........................................................................................84

EÓfiÙËÙ· 3.3
AÚ¯¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÎÈÓ‹ÛˆÓ..............................................................................................85

9

EÓfiÙËÙ· 3.4
M¤ÙÚËÛË EÚÁ·Û›·˜: ÔÚÈÛÌÔ› Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ .......................................................................88
3.4.1 EÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ M¤ÙÚËÛ˘ EÚÁ·Û›·˜.......................................................................88
3.4.2 B·ÛÈÎfi˜, ηÓÔÓÈÎfi˜ Î·È ÚfiÙ˘Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ..............................................................89

EÓfiÙËÙ· 3.5
M¤ıÔ‰ÔÈ M¤ÙÚËÛ˘ EÚÁ·Û›·˜..........................................................................................91
3.5.1 MÂϤÙË ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂ Û˘Ó¯‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ..................................................................91
3.5.2 ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈ΋ ÌÂϤÙË ¯ÚfiÓÔ˘..............................................................................92
3.5.3 ™˘ÓıÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ¯ÚfiÓÔ˘..........................................................................................93
™‡ÓÔ„Ë ................................................................................................................................96
¶·Ú¿ÚÙËÌ· .........................................................................................................................97
BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ......................................................................................................................98
O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË........................................................................................98

KEºA§AIO 4

EÈÏÔÁ‹ ı¤Û˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ 99

™ÎÔfi˜ .................................................................................................................................99
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ........................................................................................99
ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ ................................................................................................................99
EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ..............................................................................................99

EÓfiÙËÙ· 4.1
TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ı¤Û˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ .......................................................101

EÓfiÙËÙ· 4.2
T· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ......................................................................................................103
4.2.1 AÓ·Ù˘ÍÈ·ÎÔ› ÓfiÌÔÈ ................................................................................................103
4.2.2 BÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ..........................................................................................104

EÓfiÙËÙ· 4.3
MÔÓ٤Ϸ ÂÈÏÔÁ‹˜ ı¤Û˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘......................................................................106
4.3.1 ¶ÔÛÔÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ...................................................................................................107
4.3.2 TÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜............................................................................................109

10

4.3.3 ™‡ÓıÂÛË ÔÛÔÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ......................................................110
4.3.4 ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Brown-Gibson .........................................112
™‡ÓÔ„Ë ..............................................................................................................................117
¶·Ú¿ÚÙËÌ· .......................................................................................................................118
BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ....................................................................................................................119
O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË......................................................................................120

KEºA§AIO 5

XˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ 121

™ÎÔfi˜ ...............................................................................................................................121
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ......................................................................................121
ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ ..............................................................................................................121
EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ............................................................................................122

EÓfiÙËÙ· 5.1
¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡..................................................123

EÓfiÙËÙ· 5.2
T‡ÔÈ ÚÔ‹˜ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜ ...............................................................................126
5.2.1 H ÚÔ‹ ˘ÏÈÎÒÓ............................................................................................................126
5.2.2 T‡ÔÈ ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜....................................................................................................127

EÓfiÙËÙ· 5.3
H ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ .................................................................131

EÓfiÙËÙ· 5.4
H ̤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ‡ XˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡..........................................134
™‡ÓÔ„Ë ..............................................................................................................................139
¶·Ú¿ÚÙËÌ· .......................................................................................................................140
BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ....................................................................................................................141
O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË......................................................................................141

M¤ıÔ‰ÔÈ ÚԂϤ„ÂˆÓ KEºA§AIO 6
143

11

™ÎÔfi˜ ...............................................................................................................................143
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ......................................................................................143
ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ ..............................................................................................................143
EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ............................................................................................143

EÓfiÙËÙ· 6.1
K·ÙËÁÔڛ˜ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂıfi‰ˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ .........................................146
6.1.1 K·ÙËÁÔڛ˜ ÌÂıfi‰ˆÓ...............................................................................................146
6.1.2 KÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂıfi‰Ô˘....................................................................................146
6.1.3 AÍÈÔÈÛÙ›· ÌÂıfi‰ˆÓ Úfi‚Ï„˘............................................................................148

EÓfiÙËÙ· 6.2
M¤ıÔ‰ÔÈ ¯ÚÔÓÔÛÂÈÚÒÓ......................................................................................................151
6.2.1 ™ÙÔȯ›· ¯ÚÔÓÔÛÂÈÚÒÓ.............................................................................................151
6.2.2 H ̤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ ̤ÛÔ˘ ..........................................................................152
6.2.3 TÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ·Ï‹˜ ÂÎıÂÙÈ΋˜ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ .....................................................153
6.2.4 ÕÏÏ· ÌÔÓ٤Ϸ ÂÎıÂÙÈ΋˜ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ .................................................................155

EÓfiÙËÙ· 6.3
AÈÙȷΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÚԂϤ„ÂˆÓ .......................................................................................157
6.3.1 AÓ¿Ï˘ÛË Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘ ...............................................................................................157
6.3.2 OÈÎÔÓÔÌÂÙÚÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ.........................................................................................160

EÓfiÙËÙ· 6.4
¶ÔÈÔÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÚԂϤ„ÂˆÓ .....................................................................................161
™‡ÓÔ„Ë ..............................................................................................................................163
¶·Ú¿ÚÙËÌ· .......................................................................................................................164
BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ....................................................................................................................165
O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË......................................................................................165

KEºA§AIO 7

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ 167

™ÎÔfi˜ ...............................................................................................................................167
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ......................................................................................167

12

ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ ..............................................................................................................167
EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ...........................................................................................168

EÓfiÙËÙ· 7.1
™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ...........................................................................171
7.1.1 T·ÍÈÓfiÌËÛË ABC.....................................................................................................173

EÓfiÙËÙ· 7.2
TÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ.....................................................................................176

EÓfiÙËÙ· 7.3
A‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ....................................................................180
7.3.1 K·ıÔÚÈÛÌfi˜ ‡„Ô˘˜ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ .........................................................181

EÓfiÙËÙ· 7.4
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ A·ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ YÏÈÎÒÓ....................................................................184
7.4.1 A·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰Â‰Ô̤ӷ...........................................................................................185
7.4.2 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ A·ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ YÏÈÎÒÓ .......................................187
7.4.3 H Ù˘¯·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi A·ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ YÏÈÎÒÓ ............................188

EÓfiÙËÙ· 7.5
ÕÏÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ..................................................................189
7.5.1 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ fiÚˆÓ (MRP II) .............................................189
7.5.2 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Just-In-Time .........................................................................................190
7.5.3 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ (ERP) .............................................192
™‡ÓÔ„Ë ..............................................................................................................................194
¶·Ú¿ÚÙËÌ· .......................................................................................................................195
BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ....................................................................................................................197
O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË......................................................................................198

KEºA§AIO 8

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 199

™ÎÔfi˜ ..............................................................................................................................199
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ......................................................................................199
ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ ..............................................................................................................199

13

EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ............................................................................................199

EÓfiÙËÙ· 8.1
AÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.............................201

EÓfiÙËÙ· 8.2
TÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ......................................204

EÓfiÙËÙ· 8.3
EȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ .............................................................................................207
8.3.1 M¤ıÔ‰ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ .................................207
8.3.2 H ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘..................................................207

EÓfiÙËÙ· 8.4
TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ .......................................210

EÓfiÙËÙ· 8.5
TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ .............................................................................212
8.5.1 KÚÈÙ‹ÚÈ· ·fi‰ÔÛ˘ .................................................................................................213
8.5.2 K·ÓfiÓ˜ ‰È¿Ù·Í˘....................................................................................................215

EÓfiÙËÙ· 8.6
TÔ ÁÂÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ .......................................................................217
8.6.1 H ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ......................217
8.6.2 TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË flow-shop ..............................................................217
8.6.3 To Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÁÂÓÈÎÔ‡ job-shop ..................................................219

EÓfiÙËÙ· 8.7
O ¯ÚÔÓÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ........................................221
™‡ÓÔ„Ë ..............................................................................................................................223
¶·Ú¿ÚÙËÌ· .......................................................................................................................224
BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ....................................................................................................................225
O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË......................................................................................225

¢ÈÔ›ÎËÛË ¤ÚÁˆÓ KEºA§AIO 9
227

14

™ÎÔfi˜ ...............................................................................................................................227
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ......................................................................................227
ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ ..............................................................................................................227
EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ...........................................................................................228

EÓfiÙËÙ· 9.1
™Ùfi¯ÔÈ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ ...........................................................................................229

EÓfiÙËÙ· 9.2
™¯Â‰›·ÛË ¤ÚÁˆÓ................................................................................................................231
9.2.1 ™ÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ..............................................................................................231
9.2.2 KÏÂÈÛÙÔ› ‚Úfi¯ÔÈ .......................................................................................................232
9.2.3 ¶Ï·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ................................................................................233
9.2.4 T¯ÓËÙ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ .......................................................................................234
9.2.5 ¢È·ÌfiÚʈÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ..............................................................................................235

EÓfiÙËÙ· 9.3
O ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¤ÚÁˆÓ: Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ CPM ..............................................................237
9.3.1 XÚfiÓÔÈ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ................................................................237
9.3.2 H ÎÚ›ÛÈÌË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ................................................................................................238
9.3.3 ¶ÂÚÈıÒÚÈ· ................................................................................................................239
9.3.4 E‡ÚÂÛË Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜.............................................................................240

EÓfiÙËÙ· 9.4
H ̤ıÔ‰Ô˜ PERT ..............................................................................................................243

EÓfiÙËÙ· 9.5
OÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ...............................................................................246
™‡ÓÔ„Ë ..............................................................................................................................248
¶·Ú¿ÚÙËÌ· .......................................................................................................................249
BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ....................................................................................................................250
O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË......................................................................................250

AÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË KEºA§AIO 10
251

15

™ÎÔfi˜ ...............................................................................................................................251
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ......................................................................................251
ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ ..............................................................................................................251
EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ...........................................................................................251

EÓfiÙËÙ· 10.1
H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ .......................................................................................254

EÓfiÙËÙ· 10.2
™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ .................................................................................................256
10.2.1 ¶ÚÔÏËÙÈ΋ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.........................................................................................256
10.2.2 ŒÓ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔÏËÙÈ΋˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ..............................................................258
10.2.3 ¢ÈÔÚıˆÙÈ΋ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË (ÂÈÛ΢‹)......................................................................260
10.2.4 AÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ......................................................................................................262
10.2.5 °ÂÓÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ........................................................................263

EÓfiÙËÙ· 10.3
EÈÏÔÁ‹ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘................................................................................265
10.3.1 ™ÙÂϤ¯ˆÛË Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ÂÈÛ΢ÒÓ ......................................................................265
™‡ÓÔ„Ë ..............................................................................................................................267
¶·Ú¿ÚÙËÌ· .......................................................................................................................268
BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ....................................................................................................................269
O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË......................................................................................269

16

¶PO§O°O™

MÂÙ¿ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘ «B·ÛÈΤ˜ AÚ¯¤˜ OÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘», Ù˘
£ÂÌ·ÙÈ΋˜ EÓfiÙËÙ·˜ «EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ EȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È OÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÒÓ», ¤¯ÂÙ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ‚·ÛÈ΋ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οı ÂÈ-
¯Â›ÚËÛ˘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. M¤Ûˆ Ù˘
·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ fiÚÔÈ (ÂÈÛÚÔ¤˜) ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘Ë-
ÚÂۛ˜ (ÂÎÚÔ¤˜), ‚¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÎfiÛÙÔ˘˜.
O ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÂÈÙ˘¯›·˜ οı Âȯ›ÚË-
Û˘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔ-
ÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.

IÛÙÔÚÈο, ̤¯ÚÈ Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, Ë ·Ú·Áˆ-
ÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù·˘ÙÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ, Ô Ù¯ӛ-
Ù˘-·Ú·ÁˆÁfi˜, Â¤ÏÂÁ ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, ·Ú‹Á ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚÔ˚fiÓ,
ÊÚfiÓÙÈ˙ ٷ ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ
·ÁÔÚ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ˙‹ÙËÛË. OÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·
·ÓÙÈ̤و˜ Ì Ï‹ıÔ˜ ÂÈÏÔÁÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù·Ï˘-
ÙÈο ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Èηۛ·. OÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÚÒÙ˜
‡Ï˜, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ, ÙË
‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. OÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡-
ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù‹ÚËÛ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ
ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ηÓfiÓˆÓ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›-
Ô˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·.

H ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ™ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi Ù˘
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÔÚÁ¿Óˆ-
Û˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. AÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙÔÓ
ÎÏ¿‰Ô Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ··ÈÙ›
ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ï‹ıÔ˘˜ ·Ú·-
ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÌϤÎÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋
‰È·‰Èηۛ·. T¤ÙÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÂÚÁ·Û›·, ÔÈ ÂÁη-
Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÔÈ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, Ë ÏËÚÔÊÔÚ›·, Ë ÔÈfiÙËÙ·, Ë
·Ó¿Ù˘ÍË Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, Ô ¯ÚÔÓÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù· ·Ôı¤-
Ì·Ù·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜, ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜.

H ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢È-
Ô›ÎËÛ˘ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜. O ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓfi˜
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ηٷÓÔËÙfi˜ Â¿Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘
·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÈÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘
ÂÏ¿ÙË, ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÌÂÚȉ›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÛÙË
‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ οı ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «¢ÈÔ›ÎËÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜» ÙÔ˘ Î. ¶·‹ Â›Ó·È Ó· Û·˜ ‚ÔË-
ı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙÔÓ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.

17

H ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ı· Û·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó·:
ñ ·Ó·Ï‡ÂÙ ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ı· ·-

Ú·¯ı›.
ñ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ó· ηıÔÚ›˙ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁÈ-

ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.
ñ ÂÍËÁ›Ù ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜

Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ··ÈÙ› Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
ñ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÛÔÙÈο Î·È ÔÈÔÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˘ ı¤Û˘

ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÓfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
ñ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È¿Ù·ÍË

Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡.
ñ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚԂϤ„ˆÓ.
ñ ·Ó·Ï‡ÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ.
ñ ÂÍËÁ›Ù ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÂÎfiÓËÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·-

Ú·ÁˆÁ‹˜.
ñ ÔÚ›˙ÂÙ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤-

ÏÂÛË ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜.
ñ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ Û˘-

ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡.
OÈ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÊfi‰ÈÔ ÁÈ· οı ÛÙ¤-

ϯԘ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÍÂȉ›ÎÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘. H ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èη-
Û›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. BÚ›ÛÎÂÙ·È
Û ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ì fiϘ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÂȉÈο Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÈ-
΋ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙË
˙‹ÙËÛË Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ··ÈÙ› Ë Â‡-
Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ŒÓÓÔȘ, ̤ıÔ‰ÔÈ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË
ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Û·˜.
EÛÙÈ¿ÛÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÒÛÙÂ Ë ÌÂϤÙË Û·˜ Ó· Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋.

K·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Û·˜.

I. B·Ï¿Î·˜
Aη‰ËÌ·˚Îfi˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ £.E.
«EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ EȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ»

18

1K E º A § A I O

™Ã∂¢π∞™ªO™ ¶ƒO´O¡∆O™

TÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· Û·˜ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÛÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Û¯Â- ™ÎÔfi˜
‰È·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ -Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ·
Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ·Ú·¯ı›- Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ AÔÙÂϤÛÌ·Ù·
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡.
ŒÓÓÔȘ
ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ: KÏÂȉȿ
ñ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ô ÛˆÛÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜
EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜
ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜Ø ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
ñ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ ٷ ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ·

ÙÔ ÙÈ ı· ·Ú·¯ı›Ø
ñ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·fiÊ·Û˘, η-

ıÒ˜ Î·È Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ù¯ÓÈο, ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÈο Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.

ñ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
ñ MÂϤÙË Â˘Î·ÈÚ›·˜
ñ ¶ÚÔÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜
ñ MÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜
ñ K‡ÎÏÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
ñ K·Ì‡ÏË Ì¿ıËÛ˘
ñ T¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
ñ EÚÁÔÓÔÌ›·
ñ T¯ÓÔÏÔÁ›·
ñ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜

O ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈ-
ο Ì ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‹ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ٷ
ÔÔ›· ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û οÔȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘.
™ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· fiˆ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜,
ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú·¯ı›, Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ
ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Î.Ï. O ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÛÙÚ·ÙË-
ÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, Ì ̷ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.

25

H ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Î·È Ò˜ ı· ·Ú·¯ı› ηıÔÚ›˙ÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙȘ
¿ÏϘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ,
fiˆ˜ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË, ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜,
ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. øÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË Î·È Û ‹‰Ë ÂÁηٷÛÙË̤-
Ó· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›-
˙Ô˘Ó ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ. H Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á›, «Ȥ˙ÂÈ» Ù· ·Ú·ÁˆÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜,
ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ‚ÂÏÙȈ̤ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ·,
¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜, ·ÛʷϤÛÙÂÚË ¯Ú‹ÛË) ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. Afi ÙËÓ ¿Ï-
ÏË ÌÂÚÈ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ù· ÔÔ›·
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ӥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ - ÂÔ̤ӈ˜ ÁÈ· Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ŸÌˆ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ
··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ··ÈÙ‹ÛÂȘ ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘
˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ (.¯. Ó¤ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ›) ηÈ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·-
ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘.

26

1K E º A § A I O

EÓfiÙËÙ· 1.1

KÀ∫§O™ ∑ø∏™ ¶ƒO´O¡∆O™

O ·ÎÏÔ˜ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈ-
ÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Î¿ı ÚÔ˚fiÓ ·fi ÙË «Á¤ÓÓËÛ‹» ÙÔ˘, ‰Ë-
Ï·‰‹ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ «ı¿Ó·Ùfi» ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰È·ÎÔ‹
Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÛ˘ÚÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ·˘Ù‹Ó. O ·ÎÏÔ˜ ˙ˆ‹˜ Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ù˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ·-
Ú·ÎÌ‹˜ (™¯‹Ì· 1), Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÚÔ˚fiÓ Û ÚÔ˚fiÓ ·ÏÏ¿
Î·È ·fi ·ÁÔÚ¿ Û ·ÁÔÚ¿.

™¯‹Ì· 1
K‡ÎÏÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜

¶ˆÏ‹ÛÂȘ

EÈÛ·ÁˆÁ‹ AÓ¿Ù˘ÍË øڛ̷ÓÛË XÚfiÓÔ˜
¶·Ú·ÎÌ‹

H Ê¿ÛË Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi «ı·Ó¿ÙˆÓ», ‰ËÏ·-
‰‹ ·ÔÙ˘¯ÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶ÔÏÏ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· «Âı·›ÓÔ˘Ó» ÚoÙÔ‡ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó
ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ·ÏÒ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ·ÔÛ‡-
ÚÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹Ó. TÔ Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È
Î·È ˘fiÎÂÈÙ·È Û ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
ο ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏ‹ ˙‹ÙËÛË, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û¯ÂÙÈο ·ÚÁ¿, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÓÙ·-
ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ¤¯ÂÈ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÙÔ ·Ú¿ÁÂÈ. TÔ ÚÔ˚fiÓ ÂÈÛ¿-
ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Î·È ‰··ÓËÚ‹ Ê¿ÛË ¤Ú¢ӷ˜ ηÈ
·Ó¿Ù˘Í˘, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ -ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Ù¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ۯ‰›·Û˘ ηÈ
ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜- Î·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙË ¯Ú‹ÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ Úfi-
‚Ï„˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î.Ï. ™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ· „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔ-
Á›·˜, fiˆ˜ Ù· ‚›ÓÙÂÔ DVD Î·È Ë „ËÊȷ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

27

ENOTHTA 1.1

EÊfiÛÔÓ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ «ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ» ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹, ÂÊfiÛÔÓ ‰ËÏ·‰‹ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·
ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË, ·˘Ù‹ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙË Ê¿-
ÛË ·˘Ù‹ Ë ˙‹ÙËÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓÔ Ú˘ıÌfi, ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fi-
ÓÙÔ˜ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì·˙Èο
(mass production) Û ·Ï˘Û›‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛËÌ·-
ÓÙÈο, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜. ¶·Ú·-
‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È ÚÔ˚fi-
ÓÙ· Û¯ÂÙÈο Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, fiˆ˜ Ô ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (laptop), ηÈ
˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ Ë ¯ÚÔÓÔÌ›ÛıˆÛË (time-sharing) Î·È Ë ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·.

™ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË, ·˘Ù‹ Ù˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘, Ë ˙‹ÙËÛË ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ›ٷÈ. TÔ ÚÔ˚fiÓ
¤¯ÂÈ ϤÔÓ Î·ıÈÂÚˆı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹Ó
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·Ó ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÔÈ ÔÔ›-
˜ ı· ÙÔ ÂÎÙÔ›ÛÔ˘Ó. AÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÈÛ¯˘Úfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ì›ˆÛË
ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ΤډԢ˜, Ù· ÔÔ›· ϤÔÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÔÚ-
Á¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ˆÚ›Ì·Ó-
Û˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈο fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˙È΋˜ ηٷӿψÛ˘, fiˆ˜ Ë ¤Á¯ÚˆÌË ÙËÏÂfi-
Ú·ÛË, Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹, Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È Ô ÚÔÛˆÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜.

T¤ÏÔ˜, ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ó¤-
ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ù· ÔÔ›· ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ ÂÎÙÔ›˙Ô˘Ó ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. OÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ ÂÎÙfiÈÛ˘ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó: ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÚÔ˚fi-
ÓÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ηχÙÔ˘Ó Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ôχ ηχÙÂÚ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ηٷ-
ӷψً, ‹ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÌÂ-
Ù·ÎÈÓËı› Û ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÓÒÙÂÚ˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ‹ ·ÎfiÌË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ
οÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ìfi‰·˜. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·-
Ú·ÎÌ‹˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘, fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‹Ù·Ó «ÛÙË Ìfi‰·» ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ «ÛÂ˙fiÓ» Î.Ï.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1

¢ÒÛÙ 2-3 ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1

¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο. N¤ÔÈ Ù‡-
ÔÈ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì Ӥ˜, ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. A˘ÙÔ› ÔÈ Ù‡ÔÈ
‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‹ ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì هÔ˘˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÚÔ˚fi-
ÓÙˆÓ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‹ Î·È Ù¤Ù·ÚÙË Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Â›‰Ë
ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰È·Ó‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ΢ÚÈ·Ú-
¯Â› Ë Û˘Ì‚·ÙÈ΋ (ÌË Â›‰Ë) ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË. ¢ÒÛÙ 2-3 ·Ú·‰Â›Á-
Ì·Ù· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

28

1K E º A § A I O

EÓfiÙËÙ· 1.2

H ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∆OÀ ™Ã∂¢π∞™ªOÀ
¶ƒO´O¡∆O™

1.2.1 OÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi

TÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘
ÌÔÚ› Ó· ··Û¯ÔÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂȉÈÎÔًوÓ. ŒÙÛÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÈ-
‰ÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (design engineer) Î·È ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈ-
ÎÔ‡ ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛ˘ (manufacturing engineer), ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡
Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ô ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ·Í›·˜ (value
analyst), Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜, Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘-
͢, Ô ÎÔÛÙÔÏfiÁÔ˜, Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Î.Ï. ŸÏ· Ù·
·Ú·¿Óˆ ÛÙÂϤ¯Ë Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ηχÙÂÚË Û¯Â‰›·Û‹ ÙÔ˘.

O Ì˯·ÓÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘
ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ¶·Ú' fiÙÈ Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ
ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È «Ï‹Ú˜» ·Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, ‰ÂÓ
ÌÔÚ› fï˜ Ó· ·Ú·¯ı› ‡ÎÔÏ· ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ ‹ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi. O Ì˯·ÓÈÎfi˜
ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ¤¯ÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ ۯ‰›-
Ô˘ Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ˙ˆ‹˜, ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜) Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ (·ÔÊ˘Á‹
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙȘ
Û˘Óı‹Î˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ·Ú·¯ı› ÙÔ ÚÔ˚fiÓ, ·ÊÔ‡ ·˘Ù¤˜ ÂË-
Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. AÎfiÌË, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ Ë ÔÛfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜
Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·. T¤ÏÔ˜, Â›Ó·È ·Ó·-
Áη›Ô Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı·
ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÂÊÈÎÙfi Ó· ·Ú·¯ı› ·fi
ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë. £· Ú¤ÂÈ, Û˘ÓÂÒ˜, Ó· Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛ˘.

O Ì˯·ÓÈÎfi˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛ˘ ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÔÏÏ·Ïfi ÚfiÏÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó·
ηıÔÚ›ÛÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›·, ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Î·ÙÂÚÁ·ÛÈÒÓ (ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ, ÛÂ
ÔÈÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î.Ï.) Î·È Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ
ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ
ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ Û ηٷÛ΢·ÛÙÈÎfi Â›Â-
‰Ô, Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÌÂÙ·-
ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È, ÁÂÓÈο, Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ı· Û˘ÓÂ¿-
ÁÂÙ·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜.

29

ENOTHTA 1.2

1.2.2 º¿ÛÂȘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡

Ÿˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· Â-
Ú›Ô‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘, Ë ÔÔ›· ‰È·ÚΛ ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ
Âȯ›ÚËÛË. TÔ Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ ÌÔÚÊÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë
ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Û‡ÏÏ˄˘ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔ-
Ô›ËÛË ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È Î·ıȤڈۋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.
OÈ Ê¿ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ™¯‹Ì· 2.

™¯‹Ì· 2

¢È·‰Èηۛ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÂÏ¿Ù˜, Eȯ›ÚËÛË (‚·ÛÈ΋ Î·È ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË
̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘) ¤Ú¢ӷ, ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ˆÏËÙÒÓ)

I‰¤Â˜ ÁÈ· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· (MÂϤÙË Â˘Î·ÈÚ›·˜)

°ÂÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ¶ÚԂϤ„ÂȘ ˆÏ‹ÛˆÓ

MÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜

T¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ IηÓfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜
K·Ù·Û΢‹ ÚÔÙ‡Ô˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
AÔÊ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ηٷÛ΢‹˜ ÂÍ·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

YÏÈο ηٷÛ΢‹˜ (›‰Ô˜, ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜)

MÂϤÙË ÌÂıfi‰ˆÓ (ÂÚÁ·Ï›·, ȉÈÔÛ˘Û΢¤˜, ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·)
¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹

E›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿
OÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

30

ENOTHTA 1.2 1K E º A § A I O

1.2.3 OÈ ÌÂϤÙ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜

T· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ñ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó¤·: Â›Ó·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ·Ó¿ÁΘ

Ô˘ ‹‰Ë ηχÙÔÓÙ·È ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› ÔÙ¤ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.
ñ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ: Â›Ó·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ

¤Ó·ÓÙÈ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.
ñ ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ: Â›Ó·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ¯ˆÚ›˜

Ó· Ù· ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó Ô‡Ù ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ô‡Ù ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ.
ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ
Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ ıÂÚ·‡ÂÈ ÌÈ· ·Ó›·ÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·,
ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ù· ÛÎÂ‡Ë ÎÔ˘˙›Ó·˜.
T· Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜
Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈο ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·' fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘.
I‰¤Â˜ ÁÈ· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ÁÈ· ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ‹‰Ë ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È
Î·È ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ (·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‹ ·ÓÙ·-
ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘, ·fi ·ÓÂÈÛÙËÌȷο Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ȉڇ̷ٷ, ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤Ú¢ӷ˜
·ÁÔÚ¿˜, ÁÚ·Ê›· ¢ÚÂÛÈÙ¯ÓÈÒÓ, ÂÊ¢ڤÙ˜, ÂÌÔÚÈο ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎ-
ı¤ÛÂȘ, ·fi ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î.Ï.).
Afi ÙȘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÂÈÏÔÁ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈ
Ôԛ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó,
ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘
Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÎÂÚ‰ÒÓ, ÌÂÚȉ›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î.Ï. AÎÔÏÔ˘ı› Ë ‰È·ÌfiÚʈ-
ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ (ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÈÛ¯‡Ô˜ Î.Ï.) Î·È Ë
Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË
Ù˘ Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÙÚ›· ÛÙ¿‰È· ÙÂÎÌËÚ›ˆ-
Û˘, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.
ñ H ÌÂϤÙË Â˘Î·ÈÚ›·˜ (opportunity study), Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ¢-
ηÈÚÈÒÓ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Úfi¯ÂÈÚË ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË
Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ (projects) Î·È ¯ÔÓÙÚÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂ-
ÓˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ. OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Û' ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈıÒ-
ÚÈÔ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜.
ñ H ÚÔÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ (prefeasibility study), Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÚÔη-
Ù·ÚÎÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÌÈ·˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ȉ¤·˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÛÎÔÈ-
ÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜.
AÓÙÈΛÌÂÓfi Ù˘ Â›Ó·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘
ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜) Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂÈÛÚÔÒÓ, Ù˘ ı¤Û˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·Ú·Áˆ-
ÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÙˆÓ ··È-
ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ

31

ENOTHTA 1.2
¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. TÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ·-
Ú·¿Óˆ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂȈ̤ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ¢ηÈÚ›·˜.
ñ H ÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ (feasibility study), Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË
Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘. AÓÙÈΛÌÂÓfi Ù˘ Â›Ó·È Ô ÏÂÙÔÌÂÚÂÈ·Îfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜
ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÚÔÌÂϤÙ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂÏÂÙÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (support
studies), .¯. ÌÂÏÂÙÒÓ ·ÁÔÚ¿˜. TÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÙÈ-
Ì‹ÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ +- 10.
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1
AӷʤڷÙ Èı·Ó¤˜ ËÁ¤˜ ȉÂÒÓ ÁÈ· Ó¤· ‹ ‚ÂÏÙȈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·. OÈ ËÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó·
Â›Ó·È Â›Ù ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ›Ù Â͈ÙÂÚÈ-
Τ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. °Ú¿„Ù ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹
Û·˜ Û 3-4 ÛÂÈÚ¤˜.

32

1K E º A § A I O

EÓfiÙËÙ· 1.3

™∆OπÃ∂π∞ ™Ã∂¢π∞™ªOÀ ∆OÀ ¶ƒO´O¡∆O™

K¿ı ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ. E›Ó·È ·ÎÚÈ-
‚Ò˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È Ì' ·˘Ùfi, ÁÈ' ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ
ȉÈfiÙËÙ˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È Ì ÚÔÛÔ¯‹. £· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜, ÏÔÈfiÓ,
Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ .¯. ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ˜. ™' ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ˜
ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ -ηÈ, ÙÂÏÈο, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ- Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: Ù· Ù¯ÓÈο
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘, Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, ÂÚÁÔ-
ÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘, Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÚÈ-
‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÛÙÔȯ›· ÔÈfiÙËÙ·˜ ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.

1.3.1 T¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·

T· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi
·fi Ù· Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘, Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
OÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜,
ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ ·ÓÔ¯¤˜, ÙËÓ ÈÛ¯‡, ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ηÈ
Ù· ¿ÏÏ· Ê˘ÛÈο Î·È Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘. T· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘Ù¿ ÂÈϤ-
ÁÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ó· Â͢ËÚÂÙ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ,
Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ··›ÙËÛË ÁÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË, ¢¯ÂÚ‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË, Ó·
ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ η-
ٷӷψً, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜.

OÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÌÂÁ¤ıË Ì ̤Û˜ ÙÈ̤˜ ÙȘ ÔÓÔ-
Ì·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘. OÈ ·ÓÔ¯¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ
·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·fi ÙȘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:
ñ Ê˘ÛÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ù˘¯·›ˆÓ

·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ÔÈ
·ÔÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÏfiÁˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ, Ë ÊıÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, Ë ¤Ï-
ÏÂÈ„Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÏfiÁˆ ·ÚÔÛÂÍ›·˜ ‹ Îfiˆ-
Û˘, Ë Â›‰Ú·ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·
Î.Ï..
ñ ÎÚ›ÛÈ̘, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÔÚȷΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ, ¤Ú· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤Ó·
ÚÔ˚fiÓ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ˆ˜ ÛοÚÙÔ.
ñ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.
K·Ù¿ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔ-
Ú›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÚ›ÛÈ̘ ·ÓÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙȘ
ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÎÔÌÌ·-

33

ENOTHTA 1.3

ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·-
Ï‹˜ Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 4/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1

AÓ·˙ËÙ‹ÛÙ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙ (.¯. ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ-
΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜). ™Â ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È; ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ·˘-
Ù¤˜ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (.¯. ÂÓfi˜ ËÏÂ-
ÎÙÚÈÎÔ‡ „˘Á›Ԣ). ¶ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙÂ; °Ú¿„Ù ÙËÓ
·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ۠ΛÌÂÓÔ ÂÚ›Ô˘ 100 ϤÍÂˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·‚¿ÛÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Û¯fi-
ÏÈÔ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

1.3.2 YÏÈο

T· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Î·È ·fi Ù· ˘ÏÈο
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·, ‰Ë-
Ï·‰‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜,
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηٷÛ΢‹˜/·ÁÔÚ¿˜ (make/buy), Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ
ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÔÈ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Âȯ›-
ÚËÛË Î·È ÔÈ· ı· ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ÂÚÁÔÏ·‚Èο Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ‹ ı· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÙÔÈÌ· ·fi
ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ (outsourcing). ŒÙÛÈ, ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÛÙÔ
ÂÌfiÚÈÔ, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú·¯ı› ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË-
ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. H Ù˘ÔÔ›ËÛË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤-
ÓÔ Î·ÓfiÓ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú·ÁˆÁ‹, Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÓ·ÏÏ·ÍÈÌfiÙËÙ·, ¢-
¯¤ÚÂÈ· ÂÈÛ΢‹˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ·Ôı¤Ì·Ù·.

1.3.3 EÚÁÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·

H ¢¯ÂÚ‹˜ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÁÔÓÔ-
Ì›·˜, ÌÈ·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ B' ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶Ô-
ϤÌÔ˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ-
Ô˘ (.¯. ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È, ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‹ ηٷӷÏÒÓÂÈ) ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. H ÂÚÁÔÓÔÌ›·
·ÍÈÔÔÈ› Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, fiˆ˜ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ·Ó·ÙÔ-
Ì›·˜, Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜, ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜
Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. T· ÔÚ›ÛÌ·Ù¿ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙfiÛÔ ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘
¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ
(ÂÚÁ·Ï›·, Ì˯·Ó¤˜, ȉÈÔÛ˘Û΢¤˜1, ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ı¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ʈÙÈ-
ÛÌfi˜, ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÏÔÈ¤˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜), fiÛÔ Î·È

1 I‰ÈÔÛ˘Û΢¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ (.¯. Ì˯·ÓÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜. H ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Â›-
Â‰Ô Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜.

34

ENOTHTA 1.3 1K E º A § A I O

ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ›ӷÈ, ÌÂ-
ٷ͇ ¿ÏψÓ, ·ÓıÚˆÔÌÂÙÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ: Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡, ÔÈ
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ηϋ˜ fiÚ·Û˘ ‹ ·ÎÔ‹˜, ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙË Ê˘Ï‹ Î.Ï. H ÛˆÛÙ‹ ÂÚ-
ÁÔÓÔÌÈ΋ ۯ‰›·ÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ¿˜
ÙÔ˘.

1.3.4 AÍÈÔÈÛÙ›·

H ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ
ηٷÛ΢·ÛÙ› Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·ÙÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ›. EÎÙfi˜ ·fi
ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ (fiÛÔ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰··ÓËÚ‹
Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘), ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈ-
ÛÙ›· ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ.
H ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂÎıÂÙÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
ÙÔ˘: ·Ó ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È .¯. ·fi 40 ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· οı ÂÍ¿ÚÙËÌ·
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 99,5% (‰ËÏ·‰‹ ηٿ ̤-
ÛÔ fiÚÔ 5 ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ 1.000 ı· ·ÛÙÔ¯‹ÛÂÈ), Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ 80%!

1.3.5 æ˘¯ÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

K¿ı ÚÔ˚fiÓ -ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ηıÔ-
Ú›˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛË- ‰È·ı¤ÙÂÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÈηÓÔÔÈ› ηÈ
¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÏÈΤ˜ Ô‡Ù ÚÔÊ·Ó›˜. OÈ ·Ó¿ÁΘ ·˘Ù¤˜ ·Ó·-
ʤÚÔÓÙ·È ÛÙȘ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÔÈ Ôԛ˜
ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ÙË Ìfi‰·, ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÙȘ Û˘Ó‹-
ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î.Ï., Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌÔ Û ¿ÙÔÌÔ. A˘Ùfi˜, ¿ÏψÛÙÂ, ›-
Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ηı¤Ó·˜ ÂÈϤÁÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔ‡¯·, ¤ÈÏ·, ›‰Ô˜ ‰È·ÙÚÔ-
Ê‹˜, ÙfiÔ Î·È Â›‰Ô˜ ‰È·ÎÔÒÓ, ›‰Ô˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î.Ï. ŒÓ· ÚÔ˚fiÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›-
ÓÂÙ·È Û' ·˘Ù¤˜ ÙȘ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ˜,
·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ «Û¯¤‰Èfi» ÙÔ˘ (design), Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· fiˆ˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ·,
ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙÔ Û¯‹Ì·, ÙÔ ÛÙ˘Ï, Ë Û˘Û΢·Û›· Î.Ï., ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ‹ ÙÔ
›‰Ô˜ Ù˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜.

1.3.6 ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·

MÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û˘Áη-
ٷϤÁÂÙ·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÎÚ›-
ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô
Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·Áˆ-

35

ENOTHTA 1.3

Á‹, ‰È¿ıÂÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. H ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Û ı¤Ì·Ù· ÚÔ-
ÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ï‹„Ë Ì¤-
ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
ÈÛ¯˘Úfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·Ô‰Â-
ÎÙ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. H AÓ¿Ï˘ÛË K‡ÎÏÔ˘ Zˆ‹˜ (Life Cycle Analysis)
·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ-
‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ‰È¿ıÂÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
Î·È Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘.

1.3.7 §ÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· ÔÈfiÙËÙ·˜

T· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘, Ô Û¯Â‰È·-
ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ¢¯ÂÚ‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË, Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ηıÒ˜
Î·È Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ
ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Ë ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘
ηٷÛ΢·ÛÙ‹, Ë Ù¯ÓÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Ë
Û˘Û΢·Û›·, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
Ì ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ (.¯. ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, ·Ú¿‰ÔÛË Î·Ù' Ô›ÎÔÓ
Î.Ï.).

1.3.8 ¢È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· (¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘)

EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È Î·È Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ-
ıÂÛÌÈÒÓ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·Ú·‚›·Û‹ ÙÔ˘˜
Û˘¯Ó¿ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÔÈÓÈΤ˜ Ú‹ÙÚ˜, Ë Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹, ȉ›ˆ˜ ·Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÚ›ÛÈÌË ÂÈÛÚÔ‹ ÛÂ
¿ÏÏÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· (.¯. fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, η‡ÛÈÌ·, ÂÍ·Ú-
Ù‹Ì·Ù· Î.Ï.). °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ¿ÓÙˆ˜, ·Ú' fiÙÈ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË ‰È¿ıÂÛË Î·Ù¿
ÙË ˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ηÙ' ·Ú¯¿˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘,
Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ -ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·- ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ,
ÁÈ' ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 5/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1

A·ÚÈıÌ‹ÛÙ ٷ ÛÙÔȯ›· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (.¯. ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
‹ ÌÈ·˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘) Ì ‚¿ÛË fiÛ· ÚԷӷʤÚıËηÓ. ¶ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ·ÍÈÔÏÔÁ›Ù ˆ˜ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ «Ù‡¯Ë» ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿; ¶ÔÈ· ı· ıˆÚÔ‡Û·Ù ÂÔ˘ÛÈÒ‰Ë; A·-
ÓÙ‹Û٠۠ΛÌÂÓÔ ÂÚ›Ô˘ 150 Ϥ͈Ó.

36

1K E º A § A I O

EÓfiÙËÙ· 1.4

KO™∆O™ ¶ƒO´O¡∆O™

1.4.1 B·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡
ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹

™Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘,
Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË ¿ÏÏˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ (Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔıÂ-
ÛÌÈÒÓ ·Ú¿‰ÔÛ˘). ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ fiÛÔ
·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ·-
Ú¿‰ÔÛ˘. ™ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·-
ÛÌfi ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÒÛÙÂ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ
·Ú·Î¿Ùˆ [ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ G. Bralla Handbook of product design
for manufacturing (1986)]:
ñ H ·ÏfiÙËÙ·: fiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË Ë ÌÔÚÊ‹, ÏÈÁfiÙÂ-

Ú˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË Ë ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ Î·ÙÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ
Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Ë ÂÈ-
Û΢‹.
ñ T· ÚfiÙ˘· (standard) ˘ÏÈο Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·: Ë ¯Ú‹ÛË ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÂÍ·ÚÙËÌ¿-
ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ Î·È Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηıÈÛÙ¿ ‰˘Ó·Ù‹
ÙË Ì·˙È΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ·ÏÔÔÈ› ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ, ‰È¢ÎÔχÓÂÈ
ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ÂÚÁ·Ï›· ηÈ
ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.
ñ TÔ ÚfiÙ˘Ô Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜: fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó ÔÏ-
Ï¿ ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Ó· ÂÈϤÁÔÓÙ·È Ù· ›‰È· ˘ÏÈο Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·-
Ù· ÁÈ· fiÏ· - fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. ŒÙÛÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜,
·ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ
Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi.
ñ OÈ ÂχıÂÚ˜ ·ÓÔ¯¤˜: Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ·ÓÔ¯¤˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë Âȉ›ˆÍË ˘„Ë-
Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηÙÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜.
A˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›Â˜ (ÌÂÙ¿ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÓÔ¯¤˜),
ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÂÁ·-
χÙÂÚ˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÂÎ·È‰Â˘-
̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜, ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ÂÍÔÏÈÛÌfi ·ÎÚȂ›·˜.
ñ H ¯Ú‹ÛË Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡: Ë ¯Ú‹ÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂȉÈÒÎÂÙ·È ÂÊfiÛÔÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔ˚-
fiÓÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. H ÂÂÍÂÚÁ·ÛÈÌfiÙËÙ· (··ÈÙÔ‡-

37

ENOTHTA 1.4

ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ‚¤ÏÙÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÎÔ‹˜, ¢ÎÔÏ›·
ÚÔ‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î.Ï.) ÌÔÚ› Ó· ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi ˘ÏÈÎfi Û ˘ÏÈÎfi, fï˜, ÙÔ
ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÂΛÓÔ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ıÚÔÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜
˘ÏÈÎÔ‡, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÂÁÁ‡ËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÛÙË Û¯Â‰È·Ṳ̂-
ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
ñ H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹: Ù· Û¯¤‰È·
Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È ÂΛӷ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˘¿Ú-
ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÙ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹.
ñ H ·ÔÊ˘Á‹ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÈÒÓ: Ë ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÂÍÂÚ-
Á·ÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ‹ ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË
ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›Â˜, fiÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. EÂÍÂÚÁ·Û›Â˜
fiˆ˜ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÚÈÓÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜, Ë ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Ì οÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ‹ Ë
Âȯڈ̿ÙÈÛË, Ë ıÂÚÌÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î.Ï. Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰··ÓËÚ¤˜ ηÈ
›Ûˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó.
ñ O ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Â›Â‰Ô ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜: ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ı· ·Ú·¯ı›.
ñ H ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜: Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë ›ڷ Ô‰Ë-
ÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÂȉ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂȉÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· (.¯. ·ÔÊ˘Á‹ ο-
ÔÈˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ).
ñ H ·ÔÊ˘Á‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı·
ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· ÙÂÏÈο ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È fi¯È Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó.

1.4.2 H ηÌ‡ÏË Ì¿ıËÛ˘

M¤Ûˆ Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ›ڷ˜ Î·È Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù· ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹-
ÛÂȘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì fiÏÔ Î·È ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Â¿ÚÎÂÈ·,
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÚÔ˚fi-
ÓÙÔ˜. A˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. H Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ··È-
ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· Ô˘
·ÔÎÙ¿Ù·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ·-
ÎÏÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô˘ ÂÈʤÚÔÓÙ·È ÛÙË
ۯ‰›·Û‹ ÙÔ˘, ÛÙ· ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÛÙȘ ȉÈÔÛ˘Û΢¤˜, ÛÙË ¯ˆÚÔÙ·Í›· Î·È ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘
ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηÈ, ÁÂÓÈο, ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. A˘Ù¤˜ ÔÈ ‚ÂÏ-
ÙÈÒÛÂȘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ηÈ
Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ˘„ËÏ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙË-
Ù·˜ Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜.

TÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰È·›Ô˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ (ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰·

38

ENOTHTA 1.4 1K E º A § A I O

ÚÔ˚fiÓÙÔ˜) ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÎıÂÙÈ΋ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ηÌ‡ÏË
Ì¿ıËÛ˘ ‹ ηÌ‡ÏË ÂÌÂÈÚ›·˜ (learning ‹ experience curve). MÂϤÙ˜ ÙÔ˘ Îfi-
ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘
fiÁÎÔ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰È·›Ô˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηٿ 20%.
ŒÙÛÈ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 20% ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰¤Î·ÙÔ˘
ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘.

H ηÌ‡ÏË Ì¿ıËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔÓ Wright (1936), Ô
ÔÔ›Ô˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘, Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·-
Û΢‹ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ B' ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. Afi ÙfiÙ ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘
ηÌ‡Ï˘ Ì¿ıËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù·
ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ΤډԢ˜, ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛ˘, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, ̤ÙÚËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ı¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· K›ÌÂÓ·

¢È·‚¿ÛÙ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3.6 ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ K. ¶. ¶·‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜,
Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (1999), ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ¤Ó· ·Ïfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ
ηÌ‡Ï˘ Ì¿ıËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.

39

EÓfiÙËÙ· 1.5

O ƒO§O™ ∆∏™ ∆∂áO§O°π∞™

™∆O¡ ™Ã∂¢π∞™ªO ¶ƒO´O¡∆O™

H Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹-
Ì˘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÙÔ˘. H Ù·¯‡Ù·ÙË ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·
·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ˘ÏÈο, ÛÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜
·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.

Œ¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›, ÏÔÈfiÓ, ÔÏÏ¿ Ó¤· ‹ ‚ÂÏÙȈ̤ӷ ˘ÏÈο (.¯. Û‡ÓıÂÙ·, ÌÂ-
Ù·ÏÏÈο, ÔÏ˘ÌÂÚ‹, ÎÂÚ·ÌÈο, ˘ÂÚ·ÁÒÁÈÌ·) Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÂÔ-
ÓÂÎÙ‹Ì·Ù·: ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ηٷÔÓ‹ÛÂȘ, ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Î.Ï. ŸÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÌÈÎÚÔËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÙË ÚÔÌÔÙÈ΋, ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔÌ·-
ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÚ·Ê›Ԣ, ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ÛÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ·ÏÏÔ‡, ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÚÔʛ̈Ó, Ê·Ú̿ΈÓ, ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ï-
ÏÔ‡ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÚËÓÈ΋˜,
ËÏȷ΋˜, ·ÈÔÏÈ΋˜ Î·È ÁˆıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. T¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË
Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ÛÙÔÓ
ÙÔ̤· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· logistics), ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡
¢¤ÏÈÎÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ¤ÌÂÈÚˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ CAD/CAM Î.Ï.

H Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ··Û¯ÔÏ› ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ηٿ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘
ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·-
Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈÔÛ˘Û΢ÒÓ, ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚÔ-
‰È·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î.Ï. H Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÈϤÁÂÙ·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Û ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ¿Ú· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ÁÈ' ·˘Ùfi
Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚÈı›
Û ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋, Ì˯·ÓÔÔÈË̤ÓË Î·È ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË. H Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ·˘Ù‹
·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÌÔÚÊ‹
Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ (Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ο-
ÔÈÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ) ÛÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË
Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·˘ÙfiÌ·Ù˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÛÙÔÓ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Û ÚfiÏÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹ Î·È ÂÏÂÁÎÙ‹ Ù˘
·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. K·ıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ÌÔÚʤ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈο
ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜

40

ENOTHTA 1.5 1K E º A § A I O

(‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ
ÚÔıÂƯ̂˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘).

H ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚfi fiÁÎÔ
·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÂÏÈÍ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·-
‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. H ÔÈfiÙËÙ·, fï˜, ÔÈΛÏÏÂÈ, ÂÓÒ Ë Û˘Ó¤-
ÂÈ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÂ·Ú΋˜.

H Ì˯·ÓÔÔÈË̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ·
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ. ŸÌˆ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÏÏ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ë Â›‰ÔÛ‹ Ù˘
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓÒÓ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‹ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ
Ì˯·ÓÒÓ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Áˆ-
Á‹ ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· (job-shop), ·Ú' fiÙÈ Ë Â˘ÂÏÈÍ›· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ
ÙÔ ÌÔÓ·‰È·›Ô ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÂÓÒ Ë Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ¯·ÌËÏ‹. ¶·Ú·‰Â›Á-
Ì·Ù· Ù¤ÙÔÈˆÓ Ì˯·ÓÒÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙfiÚÓÔ˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ ‹ ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔfiÓÙ·
(Û˘Û΢‹ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛ˘). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÂȉÈ-
ÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘Ó¯ԇ˜ ÚÔ‹˜ (flow-
shop), Ë Â˘ÂÏÈÍ›· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÓÒ Ë Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ˘„ËÏfi-
ÙÂÚË. ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌÈ· Ì˯·Ó‹ Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÌÈ· ÂȉÈ΋ ηÙÂÚÁ·Û›·
ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚԉȷÁڷʤ˜.

T¤ÏÔ˜, Ë ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÂÓÈο ·fi ¯·ÌËÏfi
ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·. H ¢ÂÏÈÍ›· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂ-
ÚË fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓÒÓ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ (.¯. ÌÈ·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÂÌÊȿψÛ˘)
Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚË fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓÒÓ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ ¢¤ÏÈÎÙ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‹ FMS
(Flexible Manufacturing Systems), fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÚÔÌÔÙÈ-
΋˜ Î·È Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. Afi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋ ÙÂ-
¯ÓÔÏÔÁ›· ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÌÈÎÚfi fiÁÎÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË
ÌÂÚÈ¿, ÙfiÛÔ Ë Ì˯·ÓÔÔÈË̤ÓË fiÛÔ Î·È Ë ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˙‹ÙËÛ˘ Ì ٤ÙÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ì˯·Ó¤˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡. º˘ÛÈο, ÔÈ ‰‡Ô ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÔÚʤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ÔÔÈ-
ËÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÔfiÙ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓÒÓ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡. ™‹ÌÂÚ·
Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ı-
ÌÔ‡˜, ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ì˯·ÓÔÔÈË̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.

ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 1/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1

MÔÚ›Ù ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔȯ›· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜

ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (I) Î·È ÔÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ (O); ™Ë-

ÌÂÈÒÛÙ ٷ ‰È·ÎÚÈÙÈο (I) Î·È (O) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜

Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

ñ T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
ñ ¶ÚfiÙ˘· ˘ÏÈο Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·

41

ENOTHTA 1.5

ñ XÚ‹ÛË Â‡ÎÔÏ· ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡
ñ æ˘¯ÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
ñ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
ñ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·
ñ EχıÂÚ˜ ·ÓÔ¯¤˜
ñ XÚ‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
ñ ¢È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·
ñ AÔÊ˘Á‹ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÈÒÓ
ñ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹
ñ AÏfiÙËÙ·
ñ EÚÁÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·

ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 2/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1

XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٿÏÏËϘ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ, fiˆ˜ «ÌÈÎÚfi˜», «˘„ËÏfi˜» Î.Ï., Û˘ÌÏËÚÒ-
ÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ٷ ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

ñ KfiÛÙÔ˜ XÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋ M˯·ÓÔÔÈË̤ÓË A˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË
ñ ŸÁÎÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
ñ ¶ÔÈfiÙËÙ· ....................... ....................... .......................
ñ E˘ÂÏÈÍ›· ....................... ....................... .......................
ñ ™˘Ó¤ÂÈ· ....................... ....................... .......................
....................... ....................... .......................
....................... ....................... .......................

¶·Ú¿ÏÏËÏ· K›ÌÂÓ·
¢È·‚¿ÛÙ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3.8 ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ K. ¶. ¶·‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶·Ú·Áˆ-
Á‹˜, o ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (1999), ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

™‡ÓÔ„Ë

42

1K E º A § A I O

™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ï‡Û·Ì ÌÂÚÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ÂÚ-
Á·Ï›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È
ÛÙȘ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿„·Ì ٷ ÛÙ¿‰È· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. EȉÈ-
ÎfiÙÂÚ· ›‰·Ì fiÙÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓfi˜ Ó¤-
Ô˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤Ó˜ ÌÂϤÙ˜ (ÌÂϤÙË Â˘Î·ÈÚ›·˜, ÚÔÌÂϤÙË Î·È ÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜).
E›Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÚÔ˚-
fiÓÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘.

EȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿Ï-
ÏÔ ÙÚfiÔ, ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ¤Ó·Ó ÛˆÛÙfi -·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë- ۯ‰ȷÛÌfi.

¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ϤÔÓ Â›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô
ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ٷ Ù¯ÓÈο,
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ··È-
ÙÂ›Ù·È Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘. Œ¯ÂÙ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ, ÏÔÈfiÓ,
fiÙÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÓ
ÔÔ›· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘
¤¯ÂÈ ÁÈ' ·˘Ù‹Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·.

43

¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞
A·ÓÙ‹ÛÂȘ Û AÛ΋ÛÂȘ A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘

ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 1

ñ T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (I)
ñ ¶ÚfiÙ˘· ˘ÏÈο Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· (O)
ñ XÚ‹ÛË Â‡ÎÔÏ· ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ (O)
ñ æ˘¯ÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (I)
ñ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (O)
ñ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· (I)
ñ EχıÂÚ˜ ·ÓÔ¯¤˜ (O)
ñ XÚ‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (O)
ñ ¢È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· (I)
ñ AÔÊ˘Á‹ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÈÒÓ (O)
ñ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ (O)
ñ AÏfiÙËÙ· (O)
ñ EÚÁÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· (I)

ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 2

XÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋ M˯·ÓÔÔÈË̤ÓË A˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË

ñ KfiÛÙÔ˜ X·ÌËÏfi EÍ·ÚÙ¿Ù·È X·ÌËÏfi
ñ ŸÁÎÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ MÈÎÚfi˜ EÍ·ÚÙ¿Ù·È MÂÁ¿ÏÔ˜
ñ ¶ÔÈfiÙËÙ· ¶ÔÈΛÏÏÂÈ Y„ËÏ‹ Y„ËÏ‹
ñ E˘ÂÏÈÍ›· MÂÁ¿ÏË EÍ·ÚÙ¿Ù·È MÈÎÚ‹
ñ ™˘Ó¤ÂÈ· AÓÂ·Ú΋˜ EÍ·ÚÙ¿Ù·È Y„ËÏ‹

A¿ÓÙËÛË ÛÙË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 4

AÓ·˙ËÙ‹ÛÙ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ-
΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ „˘Á›Ԣ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡˜, Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Î.Ï. K¿ÔȘ
·fi ·˘Ù¤˜ (fiˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο) ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙȘ ‰‡Ô
Û˘Û΢¤˜, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ¿ÏϘ (.¯. ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٷ„‡ÎÙË) ÌfiÓÔ ÙË Ì›·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ¢Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ó· Û·˜ ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· (Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁÚ·-
ʤ˜) Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Î¿ı ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.

44

1K E º A § A I O

Bπµ§πO°ƒ∞ºπ∞

E§§∏¡O°§ø™™∏
OO™A, T· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔÌfiÙ, ÂΉ. E§KE¶A, Aı‹Ó·, 1986.
¶·‹˜ K. ¶., ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ,
ÂΉ. A. ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, Aı‹Ó·-¶ÂÈÚ·È¿˜, 1999.

•∂¡O°§ø™™∏
Argote L., Epple D., «Learning curves in manufacturing», Science, Ù‡¯Ô˜ 247, Û.
920-924, 1990.
Bard J. F., «Using multicriteria methods in the early stages of new product
development», Journal of Operational Research Society, ÙfiÌÔ˜ 41, Ù‡¯Ô˜ 8, Û. 755-
766, 1990.
Bralla G. (ed.), Handbook of product design for manufacturing, ÂΉ. McGraw-Hill,
New York, 1986.
Buffa E. S., Sarin R. K., Modern production/Operations management, ÂΉ. John
Wiley & Sons, New York, 1987.
Dervitsiotis K. N., Operations management, ÂΉ. McGraw-Hill, New York, 1981.
Handscombe R. S., The product management handbook, ÂΉ. McGraw-Hill,
London, 1989.
Henderson B. D., «The application and misapplication of the experience curve»,
The Journal of Business Strategy, ÙfiÌÔ˜ 4, Ù‡¯Ô˜ 3, Û. 3-9, 1984.
Kusiak A. (ed.), Modelling and design of flexible manufacturing systems, ÂΉ.
Elsevier, Amsterdam, 1986.
Wright T. P., «Factors affecting the cost of airplanes», Journal of Aeronautical
Sciences, ÙfiÌÔ˜ 3, Ù‡¯Ô˜ 4, Û. 122-128, 1936.

O¢∏°O™ °π∞ ¶∂ƒ∞π∆∂ƒø M∂§∂∆∏

Afi Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ÂΛӷ ÛÙ· ÔÔ›· ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, ·Ó ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÁÈ· ÌÈ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤-
ÚˆÛË Û ı¤Ì·Ù· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Â›Ó·È ÙÔ Handbook of product design for
manufacturing ÙÔ˘ Bralla Î·È ÙÔ The product management handbook ÙÔ˘
Handscombe. T· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÌÂ Û˘ÓÔÙÈο Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ηχÙÔÓÙ·˜ ÔχÏ¢ڷ ÙÔ ·ÓÙÈ-
ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

AÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ‚È‚Ï›· ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙË-
Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·‹, Modern production/Operations management ÙˆÓ Buffa ηÈ

45

Sarin Î·È Operations management ÙÔ˘ Dervitsiotis ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÓÔÙÈο ÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÂϤÙ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË ·Ó¿Ï˘-
ÛË ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. EÈϤÔÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘
¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

T· ˘fiÏÔÈ· ‚È‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÂÛÙÈ¿-
˙ÔÓÙ·È Û ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ì‡ÏË Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋
·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ¯Ú‹ÛË Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (FMS).

46

2K E º A § A I O

™Ã∂¢π∞™ªO™ ¶∞ƒ∞°ø°π∫∏™
π∫∞¡O∆∏∆∞™

TÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· Û·˜ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÛÙȘ Ê¿ÛÂȘ Î·È ™ÎÔfi˜
ÛÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ηıÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È, ÁÂÓÈÎfiÙÂ-
Ú·, ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (‹ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ·
fiÁÎÔ˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ) Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó, ˘fi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ó· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó AÔÙÂϤÛÌ·Ù·
Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.
ŒÓÓÔȘ
ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ: KÏÂȉȿ
ñ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋

ÈηÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.
ñ ηıÔÚ›˙ÂÙ ٷ ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹-

Ì·ÙÔ˜.
ñ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·-

ÙÔ˜ ηÈ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È
ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜.
ñ ·Ó·Ï‡ÂÙ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.
ñ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·-
ÙÔ˜ ηÈ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Â͢Ë-
Ú¤ÙËÛ˘.

ñ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜
ñ ¢˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·
ñ ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ˙‹ÙËÛ˘
ñ A·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜
ñ EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Û¯¤‰È· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜
ñ A·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡
ñ A·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
ñ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÌÔÓ‹˜
ñ K·Ù·ÓÔÌ‹ ·Ê›ÍˆÓ
ñ K·Ù·ÓÔÌ‹ Â͢ËÚÂÙ‹ÛˆÓ
ñ K·ÓfiÓ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜
ñ ¢Â›ÎÙ˜ ·fi‰ÔÛ˘
ñ BÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÌÔÓ‹˜

47

EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ŒÓ· ·fi Ù· ·ÚÈ· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÂ-
ÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (‹ fiÁÎÔ˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ) Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ, ˘fi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹-
Θ, Ó· ·Ú·Á¿ÁÂÈ Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ·ÙÂÈ
ηÙ' ·Ú¯¿˜ ηٿ ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔ-
·„ÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ‰˘Ó·-
ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ
ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· (˙‹ÙËÛË, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ fi-
ÚÔÈ, ÛÎÔÔ› Î.Ï.). AÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·-
ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û' ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›Â‰Ô ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ· Ë ˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› ÛËÌ·ÓÙÈο (.¯. ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›), ÙfiÙÂ
ÚÔ·ÙÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘.

H ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ˙‹ÙË-
ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. T· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘
˙‹ÙËÛ˘, fiˆ˜ Ë ÔÛfiÙËÙ·, Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ô ÙfiÔ˜ ˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fi-
ÓÙˆÓ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë
ηٿ ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ
ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÈÔÙÈ-
ο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÂÁηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘.

TfiÛÔ Ë ˙‹ÙËÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·
Ù˘ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË, fiÛÔ Î·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ‰˘Ó·-
ÌÈÎfi Ù˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, οو
·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿
ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ı· ‹Ù·Ó ηÙ' ·Ú¯¿˜ ·Û‡ÌÊÔÚË ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯·ÚÙÈ-
Ô‡ ˘Á›·˜ Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 10.000 ÙfiÓˆÓ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜.

Afi ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ù·
¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î.Ï.

48

2K E º A § A I O

EÓfiÙËÙ· 2.1

TO ¶ƒOµ§∏ª∞ ∆∏™ ¢À¡∞ªπ∫O∆∏∆∞™

2.1.1 OÚÈÛÌÔ› Î·È ÙÚfiÔÈ Ì¤ÙÚËÛ˘
Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜

ø˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ‹ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÔÚȷ΋ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ˘ËÚÂۛ˜ Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ-
΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜
ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ‰˘Ó·ÌÈ-
ÎfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ (ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ) fiÚÔ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, Ë ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚË-
ı› ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË ÌÔ-
Ó¿‰· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ŸÙ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, Ë Ì¤ÙÚËÛË Á›ÓÂÙ·È Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘
ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ fiÚÔ˘.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1

H ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚËı› Û ÙfiÓÔ˘˜ ¯¿Ï˘‚· ·Ó¿
24ˆÚÔ (Ê˘ÛÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜), ÂÓÒ Ë ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÔ˘ÚÁ›Ԣ ÛÂ
Ì˯·ÓÒÚ˜ ·Ó¿ ‚¿Ú‰È· (ÌÔÓ¿‰Â˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ fiÚÔ˘).

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2

¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜:

ñ ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ.
ñ ÌÈ·˜ ˙˘ıÔÔÈ›·˜.
ñ ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘.
ñ ÌÈ·˜ ¯·ÚÙÔÔÈ›·˜.
ñ ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘.
ñ ÂÓfi˜ ÁË¤‰Ô˘.
ñ ÂÓfi˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡.

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

49

ENOTHTA 2.1

2.1.2 ¢˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Î·È Â›‰· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ

ŸÛ· ÚԷӷʤÚıËÎ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÛÙÚ·ÙËÁÈ-
΋ ¿Ô„Ë, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Û' ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.
ŸÌˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘-
ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Â›‰· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ fi¯È ÌfiÓÔ
ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi.

OÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Â›Â‰Ô Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ‰¤-
ÛÌ¢ÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·È Û ¿ÁȘ
ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ Â›Â‰Ô ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘
‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Û ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‚¿ÛË (.¯. ÁÈ· 5 ‹ 10 ¯ÚfiÓÈ·), Ì ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙË ˙‹ÙËÛË fiÛÔ Î·È ÛÂ
¿ÏϘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Û ‰È¿ÊÔÚ· Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË
Î.Ï. H ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›Ù ηٿ ÙÔÓ ·Ú¯È-
Îfi ۯ‰ȷÛÌfi ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›Ù ηٿ ÙËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙË-
ÁÈ΋˜ ÂÓfi˜ ‹‰Ë ÂÁηٷÛÙË̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. O ۯ‰ȷÛÌfi˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÚԂϤ-
„ÂȘ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘, ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ¤¯Ô˘Ó
¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. °È' ·˘Ùfi Ë Ï‹„Ë Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û˘Ó-
‰¤ÂÙ·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
ÚÔ·„ÂÈ ˙ËÌÈ¿ ·ÓÙ› ÁÈ· ΤډԘ.

™ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌË (.¯. ÁÈ· 1-2 ¯ÚfiÓÈ·)
Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi
ÂÔ¯ÈΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο, ‹ ·fi ¤ÎÙ·-
ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁˆ Ù˘¯·›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜,
·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ (.¯. ÌÈ· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁÁÂÏ›·). OÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ
Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ fi-
ÚˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ χÓÂÙ·È
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ηٿÏÏËϘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1.

¶›Ó·Î·˜ 1
MÂÛÔÚfiıÂÛ̘ χÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜

ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜

1. XÚ‹ÛË ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ (‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¯·ÌËÏ‹˜ ˙‹-
ÙËÛ˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ˘„ËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘).

2. A·Û¯fiÏËÛË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ (ÂÔ¯È΋ ··Û¯fiÏËÛË ÚfiÛıÂ-
ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰˘Ó·-
ÌÈÎfiÙËÙ·˜).

3. XÚ‹ÛË ˘ÂÚˆÚÈÒÓ.
4. XÚ‹ÛË ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‹/Î·È ÙÚ›Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜.
5. A·Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·ÚÁÈÒÓ.
6. ™˘Ìʈӛ· Ì ˘ÔηٷÛ΢·ÛÙ¤˜.

50

ENOTHTA 2.1 2K E º A § A I O

™˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ٤ÙÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
·˘ÍË̤ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, .¯. ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÙÔ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ, ÏfiÁˆ ˘ÂÚˆÚÈ·-
΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÚԂϤ„ÂȘ ÔÈ
Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·‚‚·Èfi-
ÙËÙ·˜. °È' ·˘Ùfi Î·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·' fi,ÙÈ
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Â›‰Ô.

T¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÌÈÎÚ¤˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘
·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ì ηχÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ·. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙ·Ó ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ Ù˘¯·›Â˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË
˙‹ÙËÛË ‹ ¿ÏÏÔÈ Ù˘¯·›ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÙÔ
·Ú·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ηٿÏÏËÏË ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙÔ˘
ÂÈ¤‰Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ Ù˘¯·›Ô˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‚Ï¿‚˜ Û οÔÈÔ ˘ÔÛ‡ÛÙËÌ·, Ë ÂÌ-
Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘ («ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·») Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘
ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ Î.Ï. T¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô-
ÓÙ·È Û ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË ‚¿ÛË, .¯. ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ Ë̤ڷ˜ ‹
ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2

°Ú¿„Ù ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ Û ÌÔÚÊ‹ ›Ó·Î·, Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi, Ù·ÎÙÈÎfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi
Â›Â‰Ô Ì ‚¿ÛË: ·) ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ (¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ) Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ·˘Ù¤˜
ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ‚) ÙÔÓ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

AÔÊ¿ÛÂȘ ¶fiÚÔÈ OÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘
™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ MÂÁ¿ÏÔ˘ ‡„Ô˘˜ MÂÁ¿ÏÔ˜ (> 5 ¤ÙË)

ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î¿ Û·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ›Ó·Î·
Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

51

EÓfiÙËÙ· 2.2

¢π∞¢π∫∞™π∞ ™∆ƒ∞∆∏°π∫OÀ ™Ã∂¢π∞™ªOÀ
∆∏™ ¢À¡∞ªπ∫O∆∏∆∞™

°È· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Â›Â‰Ô Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙ¿‰È·
(™¯‹Ì· 1):

™¯‹Ì· 1
™Ù¿‰È· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜

¶Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘

¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ··ÈÙ‹ÛˆÓ
‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜

¢È·ÌfiÚʈÛË
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ

AÍÈÔÏfiÁËÛË
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ

¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·Ó·Áη›Ô˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡
Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡

2.2.1 ¶Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘

H Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔÓ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ (.¯. ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· 5 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó·Ú͢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜) Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi
·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÛÙÔȯ›·. Afi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ (‚Ï. ÎÂÊ¿-

52

ENOTHTA 2.2 2K E º A § A I O

Ï·ÈÔ 6) ÔÈ ÚÔÁÓˆÛÙÈΤ˜ ‹ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ (.¯. Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ «¢ÂÏÊÔ›») ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
Ô‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÈÙȷΤ˜ ÁÈ· ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ™ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙‹ÙË-
ÛË Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È: Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÎÏ·‰È΋ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë
‰È¿ÚıÚˆÛ‹ Ù˘, ÔÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ
ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î.Ï.

2.2.2 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜

OÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ
ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡. OÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ η-
ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÛÔÙÈο Î·È ¯ÚÔÓÈο. K·ıÔÚ›˙ÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ··ÈÙÔ‡-
ÌÂÓ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ı· ··ÈÙËı›. EÂȉ‹ Û˘-
Ó‹ıˆ˜ Ë ˙‹ÙËÛË ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈΤ˜ οı ÛÙÈÁÌ‹ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡. º˘ÛÈο Ë ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘. H ‰˘-
Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È Û' ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· -ȉ›ˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ̤۷ ·Ú·-
ÁˆÁ‹˜ ηÈ, ÁÂÓÈο, ÙȘ ¿ÁȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ- Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο
‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘ ˘ÂÚηχÙÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ η-
Ù¿ Ù· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ˙‹-
ÙËÛ˘ Û ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌË ‚¿ÛË. ŒÙÛÈ, ÔÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘-
¯Ó¿ Â›Ó·È ÂÔ¯ÈΤ˜, ‰ËÏ·‰‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ¯·-
ÌËÏ‹˜ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχÙÔÓÙ·È
Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈ-
ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡.

O ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Û¯Â‰È·-
ÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹-
Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ηÈ
ÈÛÔ‡Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì 5-10 ¯ÚfiÓÈ·.

2.2.3 ¢È·ÌfiÚʈÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ

MÂÙ¿ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡
·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜.
K¿ı ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û' ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘
Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· οı ٤ÙÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÎ-
ÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Î·È ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ·Ú·-
ÁˆÁÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È.

53

ENOTHTA 2.2

¶·Ú¿ÏÏËÏ· K›ÌÂÓ·

MÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4.3.3 (ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 4) ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ K. ¶. ¶·‹ ¢È-
Ô›ÎËÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (1999), ÁÈ· Ó· ‰Â›ÙÂ
¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜.

2.2.4 AÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ

H Û˘¯Ó‹ Î·È Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‚‹Ì·Ù· ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Û˘-
Ó‹ıˆ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ¿ÁȘ ‰·¿Ó˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó¿. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ·Ó¿
ÌÔÓ¿‰· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ¿ÁÈ· ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜
·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›-
Ó·È Ë ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ¤Ó· ·Ú·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ˘Ô-
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› (‰ËÏ·‰‹ ·Ú¿ÁÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘) Û˘ÓÂ-
¿ÁÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙË-
Ù·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ›ٷÈ. A˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ ÛÙÔ
ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ›ٷÈ
Ï‹Úˆ˜, ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ô˘ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
fiÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 100% Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿˜
ÙÔ˘ Î.Ï.

EÍ¿ÏÏÔ˘, Ë ¯Ú‹ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ‰È·ÛÙ‹-
Ì·Ù· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜. A˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ˜ fiˆ˜ Ë ·˘ÍË̤ÓË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ù˘ ˘ÂÚˆÚȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ۯ¤ÛË ÌÂ
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ηٿ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ‹ Ë ·ÒÏÂÈ· ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙËÓ
ÔÔ›· Û˘ÓÂÈʤÚÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È ÂÔ¯Èο ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Îϛ̷η˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î¿ı ۯ¤‰ÈÔ.

°È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔ-
Ú˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, fiˆ˜ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ηı·Ú‹˜ ·ÚÔ‡Û·˜
·Í›·˜ (net present value), Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÏËڈ̋˜ (pay-back period) Î·È ÙÔ˘
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË ·fi‰ÔÛ˘ (internal rate of return). AÓ·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹
ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È Û ¿ÏÏË £ÂÌ·ÙÈ΋ EÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ô˘-
‰ÒÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ EȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ E.A.¶.

H ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛÚÔ¤˜ ηÈ
ÙȘ ÂÎÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· «ÂÈÛ·¯ı›»
ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜. H ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ
·ÔÊ¿ÛÂˆÓ (decision trees) ‚ÔËı¿ÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË. K¿ı «ÎÏ¿‰Ô˜» ÂÓfi˜
‰¤Ó‰ÚÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û' ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‰˘Ó·-
ÌÈÎfiÙËÙ·˜ (ÛÂÓ¿ÚÈÔ) ‹/Î·È Û ̛· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛÚÔ¤˜ ‹ ÙȘ
ÂÎÚÔ¤˜.

54

ENOTHTA 2.2 2K E º A § A I O

¶·Ú¿ÏÏËÏ· K›ÌÂÓ·

MÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 4.3.4 Î·È 4.4.4 (ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 4) ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ K. ¶.
¶·‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (1999),
·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ηı·Ú‹˜ ·-
ÚÔ‡Û·˜ ·Í›·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯Ú‹Û˘ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ ·fiÊ·-
Û˘.

2.2.5 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·Ó·Áη›Ô˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡
Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡

MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ô-
ÙÂϤÛÌ·Ù·, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi.
OÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· Ì›· Ê¿ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È
·fi ÙË Û¯¤ÛË:

E= T x ¶ (1)
60 x ¢

fiÔ˘ E Â›Ó·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ¶ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÔÏÈ-
΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ ̤ڷ˜, T Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·Áˆ-
Á‹˜ ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜) Î·È ¢ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ¿ÛÈ-
Ì˘ ̤ڷ˜ (ÒÚ˜).

H Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¶ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·Ó·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ Û˘-
ÓÔÏÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, .¯. ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜, Û ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
ÌÈ·˜ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ Ë̤ڷ˜. ŒÙÛÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· ˙‹ÙËÛË (ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜) ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÈÚÂı› Ì ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
¤ÙÔ˘˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ Ë̤Ú˜ ·ÚÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘¯fiÓ ‰ÈϤ˜ ‚¿Ú‰È˜
Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·È¯Ì‹˜. AÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·Áˆ-
ÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÛοÚÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û% Î·È Ë ··ÈÙÔ‡-
ÌÂÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ «Î·ÏÒÓ», ‰ËÏ·‰‹ ÌË ÛοÚÙˆÓ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È N ηٿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ Ë̤ڷ˜, ÙfiÙÂ:

¶= N
1-Û

H ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛοÚÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜
Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û οı ʿÛË, ·fi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÙÔ
Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙËÓ ›ڷ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Îϛ̷ Î.Ï.

O ¯ÚfiÓÔ˜ T ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ ÚfiÙ˘Ô ¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÚÔ˚fi-
ÓÙÔ˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË M¤ÙÚËÛË EÚÁ·Û›·˜ (‚Ï. ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 3).

55

ENOTHTA 2.2

AÓ TÌ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì˯·Ó‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË Ì˯·Ó‹ ̤ÛÔ˜
¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ı› ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÙfiÙÂ Ë Û¯¤ÛË (1) Á›ÓÂÙ·È:

E = TÌ x ¶ (2)
60 x ¢ x Ú

fiÔ˘ Ú Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ (ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηٿ
ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ú·ÁˆÁÈο). O ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ E, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ
Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ (‹ Ì˯·ÓÒÓ) Î·È ÚÔ·ÙÂÈ
ÁÈ· οı ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, ÛÙÚÔÁÁ˘-
χÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ·ÚÈıÌfi EÔ. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ
¿ÂÚÁË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· A:

A = (EÔ - E) x M x ¢ ÌÔÓ¿‰Â˜/Ë̤ڷ

fiÔ˘ M Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜ (ÎÔÌÌ¿ÙÈ·/ÒÚ·) Î·È ¢ Ë
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ Ë̤ڷ˜ (ÒÚ˜). AÓ ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈË-
ı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÔfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÙÔ
ÎfiÛÙÔ˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (·ÏÏ·Á‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, Ú‡ıÌÈÛË ÌË-
¯·ÓÒÓ Î.Ï.). ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë Î¿Ï˘„Ë Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ú·Áˆ-
Á‹˜, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ E ·fi ÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚfi ÙÔ˘ ·Î¤Ú·ÈÔ,
Ì ˘ÔηٷÛ΢·ÛÙ‹ ‹ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ (.¯. ˘ÂÚˆÚȷ΋ ··Û¯fiÏËÛË). H Ï‹„Ë
Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ
‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ.

ŸÙ·Ó ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û ÚÔ-
ÛˆÈÎfi, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, ‚ÔËıÔ‡˜, Û˘ÓÙËÚË-
Ù¤˜, ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ‚¿Ú‰È·˜, ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î.¿. O ηٿÏ-
ÏËÏÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘
¯ÂÈÚÈÛÙ‹, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Â›Â‰Ô ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜, Ú¤-
ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi. O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜ ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÔ˘ ¤Ó·˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û ÌÈ· Ì˯·-
Ó‹. TÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÁÂÓÈο ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘
Ì˯·Ó‹˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ «ÂÎÙfi˜ Ì˯·Ó‹˜», ηٿ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Ì˯·Ó‹ ‰ÂÓ
·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ·Ú·ÁˆÁÈο. OÈ ¯ÚfiÓÔÈ ·˘ÙÔ› ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Ì˯·-
Ó‹˜ (ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ηı¿ÚÈÛÌ· Ì˯·Ó‹˜ Î.Ï.) ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù› Û¯¤-
‰È· ‹ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÔÌÌ¿ÙÈ.

ŸÙ·Ó Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· Ì˯·Ó¤˜, ÙÔ Â›‰Ô
·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ηٿÏÏËÏÔ Û˘ÓÙÔÓÈ-
ÛÌfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹
Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÂÎÙfi˜ Ì˯·Ó‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ οı Ì˯·Ó‹ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·-
Ú·ÁˆÁÈο.

56

ENOTHTA 2.2 2K E º A § A I O

ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 1/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2

H ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô
ÛÙ¿‰È·, ÙÔ A Î·È ÙÔ B. H ·Ú·ÁˆÁ‹ Á›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ÔÎÙ¿ˆÚ˜ ‚¿Ú‰È˜ ·Ó¿ Ë̤ڷ. H Û˘ÓÔÏÈ-
΋ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È 1.200 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ¢›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ·
ÙȘ Ì˯·Ó¤˜:

™Ù¿‰ÈÔ A ™Ù¿‰ÈÔ B

M¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 6 10
ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
(ÏÂÙ¿) 92 94
™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ 22
Ì˯·ÓÒÓ (%)
¶ÔÛÔÛÙfi ÛοÚÙˆÓ (%)

N· ‚ÚÂı› Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì˯·ÓÒÓ Û οı ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.
H χÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

57

EÓfiÙËÙ· 2.3

™À™∆∏ª∞∆∞ ∞¡∞ªO¡∏™

2.3.1 TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜

™ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ ÂÍÂÙ¿Û·Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘
‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ˙‹ÙËÛË Î·È ÛÙ·ıÂÚfi
ÙÚfiÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹˜ Ù˘. H ˙‹ÙËÛË ıˆڋıËΠfiÙÈ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘˜,
ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. E›Û˘ ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯·-
Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ˙‹ÙËÛË ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Úfi‚Ï„˘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, fi¯È
fï˜ Î·È ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ηٿ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

™ÙËÓ Ú¿ÍË ÔÏÏ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· (ÙÚ¿Â˙˜, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Û˘ÁÎÔÈÓˆ-
Óȷο ‰›ÎÙ˘·, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ˘ÂÚ·ÁÔÚ¤˜, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›, Û˘ÓÂÚÁ›· ÂÈ-
Û΢ÒÓ Î.Ï.) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ (‚Ï. ™¯‹Ì· 2). O ÂÏ¿Ù˘,
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËı›, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ¯ÚÔÓÈ-
Îfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ··ÈÙ›
Ë ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ. A˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù˘¯·›Ô ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÂΉËÏÒ-
ÓÂÙ·È Ë ˙‹ÙËÛË ‹/Î·È ÛÙËÓ Ù˘¯·›· ‰È¿ÚÎÂÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹˜ Ù˘. ŒÙÛÈ, ·Ú' fiÙÈ Ô
Ú˘ıÌfi˜ ·Ê›ÍÂˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÏ·ÙÒÓ
Ô˘ ÌÔÚ› ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë
Ù˘¯·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·Ê›ÍÂȘ Î·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·-
ÙÒÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ÚÒÓ ·Ó·ÌÔÓ‹˜.

™¯‹Ì· 2

™‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜

™‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜

@@@@@@@@@@@@@@@@h@@hhhhh@@@@@@@@@@ee????????@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@?? @@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ÂÏ¿Ù˜ XÒÚÔ˜@@@@@@@@@@@@@@@@ ™‡ÛÙËÌ· @@@@@@@@@@@@@@@@
ÂÏ·ÙÒÓ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

·Ó·ÌÔÓ‹˜@@@@@@@@@@@@@@@@ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@ggggg@@g@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@?????@?@@@@@@@@@@@@@@@@

H ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË
‰‡Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ: ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ Îfi-
ÛÙÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ÙË ˙‹ÙËÛË, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Î·È ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯Úfi-
ÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. K·Ù¿ ηÓfiÓ· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚›

58

ENOTHTA 2.3 2K E º A § A I O

ÌÂٷ͇ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¿ÊÈ͢ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Î·È Ù˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ' ·˘Ùfi (‚Ï. ™¯‹Ì· 3). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÛÔ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ‰È·ÚΛ Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂÓfi˜ ÂÏ¿ÙË ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËı›
·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË A (.¯. ¤Ó· ÙÚ·Â˙ÈÎfi ηٿÛÙËÌ·), ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·fi ÌÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Âȯ›ÚË-
ÛË B (ÌÈ· ¿ÏÏË ÙÚ¿Â˙·), ÂÔ̤ӈ˜ Ó· «¯·ı›» ÁÈ· ÙËÓ A (ÎfiÛÙÔ˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ÂÏ¿-
ÙË). TÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ fiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔ-
Ó‹˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘
(.¯. ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı˘Ú›‰ˆÓ). AÏÏ¿ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·
·˘Ù‹, ÙfiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

™¯‹Ì· 3
KfiÛÙÔ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜

KfiÛÙÔ˜ ™˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜

KfiÛÙÔ˜
Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘

EÏ¿¯ÈÛÙÔ
ÎfiÛÙÔ˜

KfiÛÙÔ˜
·Ó·ÌÔÓ‹˜

123 45
¶Ï‹ıÔ˜ ÛÙ·ıÌÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘

B¤ÏÙÈÛÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·

TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Â›Ó·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜
Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘
(‰ËÏ·‰‹ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜) Ó· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ŒÙÛÈ,
·Ó: KÛ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, K· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó·ÌÔ-
Ó‹˜ Î·È K ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, ÙfiÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËı› Ë
Û˘Ó¿ÚÙËÛË:

KÛ = K· + KÂ

H ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Â›Ù Ì ÙÔ Ï‹-
ıÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ›Ù Ì ÙÔÓ Ì¤ÛÔ Ú˘ıÌfi
Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ (Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ¯ÚfiÓÔ˘), Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û'
¤Ó·Ó ̤ÛÔ ¯ÚfiÓÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘.

59


Click to View FlipBook Version