The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by penerbitalami, 2022-03-25 03:42:32

Ebook Sultan Muhammad Al-Fatih

Ebook Sultan Muhammad Al-Fatih

Ketua Projek  Wan Mohd Rashidi Bin Wan Ab Rashid
Editor Bahasa & Syariah  Mohd Hasanuddin Mohd Yusof

Pruf Bahasa  Simi Suhaina Binti Ismail
Penulis  Mohd Hasanuddin Mohd Yusof

Pereka Grafik  Mohd Noor Arriffin Bin Sudin
Fotografi  Mohd Hasanuddin Mohd Yusof
Fadzillah binti Abdullah Subor
Manjafoto
Pelukis  Norsalim bin Mohamed Dawam

Penulis Khat  Zulfikar Bin Aman

Cetakan Pertama 2020
©Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, illustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum

mendapat izin bertulis dari penerbit buku ini.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Hasanuddin Yusof, 1982-
SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH : PENAKLUK AGUNG / HASANUDDIN YUSOF.
ISBN 978-967-16795-5-5 (hardback)
1. Mehmed II, Sultan of the Turks, 1432-1481.
2. Islamic leadership.
3. Islamic stories, Malay.
4. Turkey--History--Ottoman Empire, 1288-1918.
I. Judul.
297.61

Diterbitkan oleh:
PENERBIT ALAMI SDN BHD
No. 2301, Tingkat Atas, Jalan SJ 10/1,

Taman Seremban Jaya,
70450 Seremban,

Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 019-729 0135

iii

Ilustrasi Sultan Muhammad al-Fatih

iv

KANDISUINGAN

12 3

DAULAH UTHMANIYAH KELAHIRAN DAN KELUARGA PENDIDIKAN DAN GURU-GURU v
DAN SEJARAHNYA SULTAN MUHAMMAD SULTAN MUHAMMAD
AL-FATIH AL-FATIH
1
30 54
4
5 6

PERTABALANNYA SEBAGAI PENAKLUKAN SELEPAS PENAKLUKAN
SULTAN UTHMANIYAH KONSTANTINOPLE KONSTANTINOPLE

88 98 176

7 8 9

GERAKAN DAKWAH DAN KEUNGGULAN PENTADBIRAN KEWAFATAN SULTAN
PERANG ZAMAN SULTAN DAN PEMERINTAHAN SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH
MUHAMMAD AL-FATIH
MUHAMMAD AL-FATIH 346
206
252

PEKNAETRABIT

vi

Dalam kehidupan kita, ilmu sejarah sangat pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya
penting. Oleh yang demikian, setiap kajian adalah sebaik-baik tentera.” (Riwayat Ahmad dalam
berkaitan sejarah tamadun Islam sememangnya Musnadnya. Hadith No. 18189)
wajar diterbitkan. Sehubungan itu, Penerbit
Alami Sdn Bhd berbesar hati mengambil Oleh yang demikian, kisah hidup baginda wajar dijadikan
tanggungjawab untuk menerbitkan kajian- teladan dan iktibar agar dapat dijadikan motivasi yang
kajian dan karya-karya yang berkaitan dengan positif dalam hidup kita. Banyak nilai-nilai yang baik yang
sejarah ketamadunan Islam. dapat kita ambil dari kisah hidup baginda seperti taat
kepada guru, mencintai ilmu, berani, berfikiran kehadapan
Pada kali ini, Penerbit Alami Sdn Bhd telah berjaya dan sebagainya. Sebagai penutup, pihak Penerbit Alami
menerbitkan sebuah karya berkaitan sejarah mengucapkan jutaan terima kasih di atas sokongan para
seorang tokoh hebat yang sangat masyhur iaitu Sultan pembacaan dalam menyemarakkan lagi budaya ilmu di
Muhammad al-Fatih. Baginda adalah insan yang negara kita.
ditakdirkan menepati ramalan Rasulullah melalui Hadith
yang masyhur iaitu :-

“Akan datang suatu masa nanti bahawa Kota PENERBIT ALAMI SDN. BHD.

Konstantinople akan dibuka oleh umat Islam. Maka

PKENATUALIS vii

Saya bersyukur ke kepada Allah di atas bantuan memfokuskan kepada kisah penaklukan kota Konstantinople
dan petunjukNya dapat saya menyiapkan semata-mata. Ianya lengkap merangkumi seluruh kisah
naskhah yang serba kerdil ini. Sebelum ini, saya perjalanan hidup Sultan Muhammad al-Fatih termasuk
pernah menulis sebuah buku yang menghubung tentang keunggulan pentadbiran baginda.
kaitkan Sultan Muhammad al-Fatih dengan
Alam Melayu iaitu buku yang bertajuk “Menjejak Di samping itu, saya telah menyertakan gambar-gambar
Hubungan Daulah Uthmaniyah dan Kesultanan dan ilustrasi-ilustrasi bagi menjadikan buku ini lebih
Melaka”. berkualiti dan punyai nilai tambah keilmuan yang tersendiri.
Akhir kalam, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak
Rasanya tidak lengkap jika saya tidak menulis tentang Penerbit Alami Sdn Bhd atas kesudian menerbitkan karya ini.
sejarah hidup Sultan Muhammad al-Fatih itu sendiri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pembaca
Maka, saya telah mengambil inisiatif untuk menulis di atas kesudian memiliki karya ini.
tentang sejaran baginda. Dengan itu, terhasillah buku ini.
MOHD HASANUDDIN BIN MOHD YUSOF
Disebabkan buku tentang sejarah Sultan Muhammad
al-Fatih telah pun banyak di pasaran, maka saya
membuat sedikit kelainan dalam karya ini berbanding
dengan buku-buku yang lain. Karya ini tidak hanya

1
DAUNTDHSAMEUJALANARIHAYAHHNYA

Bangsa Turki dikatakan berasal dari keturunan
Yafith bin Nuh iaitu salah seorang anak Nabi
Nuh . Bangsa Turki kuno menetap di
pergunungan Altay, selatan Sungai Yenisey.
Tokoh Turki kuno yang termasyhur dalam sejarah
bangsa Turki ialah Oguz Khan. Beliau dikatakan hidup
sezaman dengan Nabi Ibrahim dan mengikuti ajaran
Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim . Sebahagian
daripada orang-orang Turki juga percaya bahawa Oguz
Khan ialah Zulkarnain yang diceritakan dalam Al-Quran.
Oguz Khan memiliki enam orang anak yang melahirkan
suku-suku dalam bangsa Turki.

Anak-anak beliau adalah seperti berikut:- Nabi iaitu Iyaz bin Ghanam. Beliau telah berjaya menembusi

sehingga ke Diyarbakir.1

Gun Khan – melahirkan suku Qayi, Bayat, Alqaevli, Qaraevli

Ay Khan – melahirkan suku Yazir, Doger, Dodurga, Yabirli Usaha jihad ini berterusan sehingga zaman pemerintahan

Yildiz Khan – melahirkan suku Avshar, Qariq, Bigdili, Qarqin Sayyidina Uthman bin Affan. Setelah itu, panglima tentera

Daulah Bani Umayyah yang bernama Sufyan bin Auf telah

Suku-suku ini dinamakan sebagai suku kanan disebabkan sampai di Scutari, Anatolia dan tentera laut Daulah Umayyah

mereka tinggal di daerah sebelah kanan. juga telah datang ke Semenanjung Qapidagi di persisir

selatan laut Marmara bagi memberi bantuan ke atas tentera

Gok Khan – melahirkan suku Bayindir, Pechenek, Chavundur, Islam yang mengepung Kota Konstantinople. Kekuatan

Chebni tentera Rom menyebabkan usaha penyebaran dakwah Islam

Dag Khan – melahirkan suku Salur, Eymur, Alayundlu, Uregir ke Anatolia tidak dapat dilakukan dengan meluas. Setelah

Deniz Khan – melahirkan suku Igdir, Bukduz, Yiva, Qiniq itu, Qutaibah bin Muslim telah membina masjid pertama di

bumi orang-orang Turki iaitu di Bukhara pada tahun 713

Suku-suku ini dinamakan sebagai suku kiri disebabkan Masihi dan menyebar Islam di sana, namun orang-orang

mereka tinggal di daerah sebelah kiri. Turki masih belum memeluk Islam secara besar-besaran.
Hanya sebahagian sahaja daripada mereka memeluk Islam.2
2

Suku Salur yang berketurunan Dag Khan bin Oguz Khan

adalah berasal dari nama seorang tokoh yang iaitu Salur Golongan orang-orang Turki yang pertama memeluk Islam

yang juga merupakan nenek moyang kepada suku tersebut. secara besar-besaran adalah orang Turki suku Bulghar iaitu

Salur hidup sezaman dengan Rasulullah ‫ﷺ‬. Anaknya yang apabila pemimpin Bulghar dan rakyatnya yang tinggal di

bernama Chanaq Khan telah memeluk agama Islam. Maka tengah wilayah Volgar telah menerima Islam pada tahun 921

beliau dikatakan sebagai orang Turki pertama yang memeluk Masihi. Dengan itu, Kerajaan Bulghar ini adalah kerajaan

Islam mengikut syariat Nabi Muhammad ‫ﷺ‬. Setelah itu, Islam Turki yang pertama. Setelah memeluk Islam iaitu pada

sekumpulan orang-orang Turki telah memeluk Islam lalu tahun 921 itu juga, pemimpin Bulghar memohon kepada

membentuk satu suku yang dinamakan sebagai Turk-i Iman Khalifah al-Muqtadir untuk mengirimkan para ulama bagi

(orang Turki yang beriman). Nama ini kemudiannya berubah mengajar orang-orang Bulghar tentang ajaran Islam dan

menjadi Turkiman atau Turcomen atau Turkmen. mengirimkan pakar-pakar binaan untuk membina kubu-

kubu perang bagi mempertahankan serangan dari orang-

Islam tersebar ke bumi orang-orang Turki atau lebih dikenali orang Khazar yang sangat berkuasa.

sebagai Turkistan oleh pedagang-pedagang Islam. Anatolia

yang merupakan sebuah wilayah yang didiami oleh orang- Setelah itu, pemimpin dinasti Karakhan yang wilayahnya

orang berbangsa Turki juga dianggap sebagai Turkistan antara Kashgar hingga Tasik Balkash di Asia Tengah bersama

(bumi orang-orang Turki). Wilayah ini telah ditakluki oleh rakyatnya telah memeluk Islam sekitar tahun 960 Masihi.

Maharaja Byzantin Rom yang berpusat di Konstantinople. Sejak itu, kerajaan Turki Bulghar dan Karakhan memainkan

Gerakan jihad yang pertama sekali digerakkan ke Anatolia

ialah ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar al-Khattab 1 Mehmet Maksudoglu. 2011. Osmanli History and Institutions. Hlm 13
pada tahun 639 Masihi di bawah pimpinan seorang sahabat 2 Ibid. Hlm 8

peranan yang sangat penting dalam sejarah perluasan Pada tahun 1038, sebuah 3
dakwah Islam di kalangan orang-orang berbangsa Turki.3 kerajaan Turki Islam yang
agung telah didirikan yang
Setelah itu beberapa kerajaan Islam muncul di bumi Turki dinamakan kerajaan Seljuk
(Turkistan). Antaranya ialah kerajaan Qazan (hari ini terletak oleh Sultan Tughril Beg bin
di Qazan, Russia) dan Kerajaan Qarakhanli yang terletak
di Afghanistan. Pada tahun 1038, sebuah kerajaan Turki Mikail bin Seljuk.
Islam yang agung telah didirikan yang dinamakan Kerajaan
Seljuk oleh Sultan Tughril Beg bin Mikail bin Seljuk. Kerajaan
yang berpusat di Nishapur (hari ini terletak di utara Iran) ini
menguasai Parsi, Syria dan Caucasus.

Pada tahun 1054, Sultan Tughril Beg telah menjalankan
usaha jihad di Anatolia yang berada di bawah pemerintahan
Empayar Byzantin Rom. Pada 26 Ogos tahun 1071,
terjadinya perang di antara Empayar Byzantin Rom dan
kerajaan Turki Seljuk di Manzikert. Kerajaan Islam Seljuk
pada ketika itu di bawah pimpinan Sultan Seljuk yang
kedua iaitu Sultan Muhammad Alp Arslan. Dalam perang
ini, angkatan tentera Rom telah berjaya dikalahkan dan
Maharaja Rom yang bernama Maharaja Romanus telah

3 Halil Inalcik. 1998. Essays In Ottoman History. Hlm 229

Ilustrasi Perang Manzikert antara Kesultanan Turki
Seljuk dan kerajaan Byzantin Rom tahun 1071 Masihi.

Ilustrasi wajah Sultan Muhammad Alp Arslan.

ditawan dan kemudiannya terbunuh. Dengan itu, Kerajaan Daulah Turki Uthmaniyah bermula dari Kesultanan Rum
Turki Seljuk berjaya menawan Anatolia. Seljuk di mana Daulah Uthmaniyah ditubuhkan disebabkan
keruntuhan Kesultanan Rum Seljuk. Kesultanan Rum Seljuk
Seorang panglima Kerajaan Turki Seljuk yang bernama diasaskan oleh Sulaiman Ibn Kutalmish pada tahun 1077
Sulaiman bin Kutalmish dilantik untuk memimpin bahagian Masihi. Ayahnya iaitu Kutalmish adalah sepupu kepada
tengah Anatolia dan menjadikan kota Konya sebagai Tughril Beg, pengasas Kesultanan Turki Seljuk. Kerajaan
ibu negeri. Kepimpinan orang-orang Turki di Anatolia ini Rum Seljuk telah menjadikan kota Iznik dan Konya sebagai
dinamakan sebagai Kesultanan Rum Seljuk iaitu sebuah pusat pentadbirannya. Kemerosotan kuasa Kesultanan Rum
kerajaan bawahan Kesultanan Turki Seljuk. Ini kerana Seljuk ini adalah disebabkan serangan Mongol, serangan
Anatolia itu dikenali sebagai Bilad-i Rum yang bermaksud Kerajaan Karaman dan konflik dalaman.
negeri Rom kerana wilayah tersebut pernah diperintah oleh
kerajaan Byzantin Rum. Menjelang keruntuhan Kesultanan Rum Seljuk, seorang
ketua suku Qayi iaitu sebuah suku Turki di Anatolia yang
Daulah Turki Uthmaniyah adalah kerajaan Islam yang bernama Ertugrul dilantik menjadi panglima Kesultanan Rum
paling besar yang pernah wujud dalam sejarah. Penubuhan Seljuk. Pada ketika itu, Kesultanan Rum Seljuk diperintah

4
Sulaiman Shah, datuk kepada pengasas Daulah Uthmaniyah iaitu Uthman bin Ertugrul
dimakamkan di Qal'at Ja'bar yang terletak di Tasik Assad, Syria. Sulaiman Shah dan
Sulaiman Ibn Kutalmish adalah dua individu yang berbeza.

oleh sultannya yang terakhir iaitu Sultan Ghiyathuddin dan kuda yang berharga kepada Uthman Ghazi.
Mes’ud bin Kaykaus. Ertugrul dikurniakan sebuah wilayah Pemerintahan Uthman Ghazi semakin kukuh sehingga
iaitu Sogut. Pada ketika ini Kesultanan Rum Seljuk dilanda Uthman Ghazi berjaya menubuhkan sebuah kerajaan yang
masalah dalaman yang sangat serius. Setelah kewafatan bebas dan merdeka yang dinamakan sebagai Daulah
Ertugrul pada tahun 1280, anak Ertugrul iaitu Uthman Uthmaniyah pada tahun 1299 Masihi. Namun begitu, Uthman
Ghazi pula dilantik menjadi pemimpin wilayah Sogut. Ghazi tetap memerintahkan agar nama Sultan Ghiyathuddin
Beliau berjaya memimpin Wilayah Sogut sehingga berjaya Mes’ud disebut dalam khutbah sebagai tanda menghormati
menguasai wilayah Byzantin Rum iaitu Qarajahisar pada baginda.4
tahun 1288.
Ini membuktikan bahawa Uthman Ghazi tetap
Dari kejayaan itu, Uthman Ghazi telah menghantar menganggap Daulah Uthmaniyah berada di bawah
harta ghanimah kepada Sultan Rum Seljuk iaitu Sultan kekuasaan Kesultanan Rum Seljuk. Pada tahun 1380,
Ghiyathuddin Mes’ud. Sultan berasa sangat gembira Sultan Ghiyathuddin Mes’ud telah wafat dan baginda
dan terharu dengan kejayaan tersebut lalu baginda tidak memiliki putera.
mengutuskan panji, jubah kebesaran, peralatan kebesaran

4 Mehmet Maksudoglu. 2011. Osmanli History and Institutions. Hlm 37 5

Setelah
kewafatan
Ertugrul pada tahun
1280, anak Ertugrul iaitu
Uthman Ghazi pula dilantik
menjadi pemimpin wilayah
Sogut. Beliau berjaya memimpin
Wilayah Sogut sehingga
berjaya menguasai wilayah
Byzantin Rum iaitu
Qarajahisar pada
tahun 1288.

Makam Ertugrul bin Sulaiman, ayah
kepada pengasas Daulah Uthmaniyah
iaitu Uthman Ghazi yang terletak di
Sogut, Turki.

6

Ilustrasi Uthman Ghazi di khemah tentera bersama angkatan tenteranya dalam usaha
meluaskan kekuasaannya di Anatolia.

7

8

Makam Uthman bin Ertugrul, pengasas Daulah Uthmaniyah yang terletak di Bursa, Turki.

9

Sisi depan makam Uthman bin Ertughrul.

10

Oleh itu, berakhirlah pemerintahan Kesultanan Rum Seljuk. Setelah itu, Uthman
Disebabkan Uthman Ghazi adalah pemimpin yang paling Ghazi berjaya meluaskan
berkuasa di Anatolia, maka wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya hingga ke
kekuasaan Kesultanan Rum Seljuk menjadi wilayah beberapa buah wilayah di
kekuasaan Daulah Uthmaniyah. Anotolia. Maka sejak itu,
bermulalah penguasaan
Setelah itu, Uthman Ghazi berjaya meluaskan kekuasaannya Daulah Turki Uthmaniyah.
hingga ke beberapa buah wilayah di Anatolia. Maka sejak itu,
bermulalah penguasaan Daulah Turki Uthmaniyah. Setelah 11
itu, kekuasaan Daulah Uthmaniyah semakin berkembang
sehingga menjadi sebuah kerajaan Islam yang terbesar
dan teragung dalam sejarah dunia. Sepanjang sejarah
penguasaannya, Daulah Uthmaniyah telah memerintah
selama 623 tahun bermula dari tahun 1299 hingga 1922
dan telah diperintah oleh 36 sultan 5 iaitu seperti di halaman
sebelah:-

5 Abdul Kadir Dedeoglu. 1977. The Ottomans. Hlm 33-105

Penulis di samping makam Uthman
bin Ertugrul. Kelihatan panji dua
kalimah syahadah, salah satu
panji utama Daulah Uthmaniyah
diletakkan di sisi makamnya.

123

Sultan Uthman Ghazi Sultan Orhan Ghazi Sultan Murad I
Ayah : Ertugrul Ghazi Ayah : Sultan Uthman Ghazi Ayah : Sultan Orhan Ghazi

Ibu : Haime Hatun Ibu : Mal Hatun Ibu : Nilufer Hatun
Tahun kelahiran : 1258 Tahun kelahiran : 1281 Tahun kelahiran : 1326
Tahun kematian : 1326 Tahun kematian : 1360 Tahun kematian : 1389
Tahun pemerintahan : 1299-1326 Tahun pemerintahan : 1326-1360 Tahun pemerintahan : 1360-1389

(37 tahun) (34 tahun) (29 tahun)

12 45 6

Sultan Bayezid I Sultan Muhammad I Sultan Murad II
Ayah : Sultan Murad I Ayah : Sultan Bayezid I Ayah : Sultan Muhammad I
Ibu : Gulchichek Hatun
Tahun kelahiran : 1360 Ibu : Devlet Hatun Ibu : Amine Hatun
Tahun kematian : 1403 Tahun kelahiran : 1389 Tahun kelahiran : 1402
Tahun pemerintahan : 1389-1403 Tahun kematian : 1451 Tahun kematian : 1451
Tahun pemerintahan : 1413-1421 Tahun pemerintahan : 1421-1451
(13 tahun)
(8 tahun) (30 tahun)
7
8 9

Sultan Muhammad II atau Sultan Bayezid II Sultan Salim I
Muhammad al-Fatih Ayah : Sultan Muhammad al-Fatih Ayah : Sultan Bayezid II
Ayah : Sultan Murad II
Ibu : Huma Hatun Ibu : Mukrime Hatun Ibu : Gulbahar Hatun
Tahun kelahiran : 1432 Tahun kelahiran : 1447 Tahun kelahiran : 1470
Tahun kematian : 1481 Tahun kematian : 1512 Tahun kematian : 1520
Tahun pemerintahan : 1481-1512 Tahun pemerintahan : 1512-1520
Tahun pemerintahan : 1451-1481
(30 tahun) (31 tahun) (8 tahun)

10 11 12

Sultan Sulaiman I Sultan Salim II Sultan Murad III 13
Ayah : Sultan Salim I Ayah : Sultan Sulaiman I Ayah : Sultan Salim II
Ibu : Nurbanu Sultana
Ibu : Hafsa Hatun Ibu : Hurrem Hatun Tahun kelahiran : 1546
Tahun kelahiran : 1495 Tahun kelahiran : 1524 Tahun kematian : 1595
Tahun kematian : 1566 Tahun kematian : 1574 Tahun pemerintahan : 1574-1595
Tahun pemerintahan : 1520-1566 Tahun pemerintahan : 1566-1574
(21 tahun)
(46 tahun) (8 tahun)
15
13 14

Sultan Muhammad III Sultan Ahmad I Sultan Mustafa I
Ayah : Sultan Murad III Ayah : Sultan Muhammad III Ayah : Sultan Muhammad III

Ibu : Safiye Hatun Ibu : Handan Sultana Ibu : Handan Sultana
Tahun kelahiran : 1566 Tahun kelahiran : 1590 Tahun kelahiran : 1592
Tahun kematian : 1603 Tahun kematian : 1617 Tahun kematian : 1639
Tahun pemerintahan : 1595-1603 Tahun pemerintahan : 1603-1617 Tahun pemerintahan : 1617-1617
(kurang setahun). Diturunkan
(8 tahun) (14 tahun)
18kerana masalah mental
16 17

Sultan Uthman II Sultan Murad IV Sultan Ibrahim
Ayah : Sultan Ahmad I Ayah : Sultan Ahmad I Ayah : Sultan Ahmad I
Ibu : Mahfiruz Haseki Sultana Ibu : Koesem Sultana Ibu : Koesem Sultana
Tahun kelahiran : 1604 Tahun kelahiran : 1612 Tahun kelahiran : 1616
Tahun kematian : 1622 Tahun kematian : 1640 Tahun kematian : 1648
Tahun pemerintahan : 1617-1622 Tahun pemerintahan : 1623-1640 Tahun pemerintahan : 1640-1648

(5 tahun) (17 tahun) (8 tahun)

19 20 21

Sultan Muhammad IV Sultan Sulaiman II Sultan Ahmad II
Ayah : Sultan Ibrahim Ayah : Sultan Ibrahim Ayah : Sultan Ibrahim
Ibu : Turkhan Sultana Ibu : Saliha Dilashub Sultana Ibu : Khatidje Muazzez Sultana
Tahun kelahiran : 1642 Tahun kelahiran : 1642 Tahun kelahiran : 1643
Tahun kematian : 1693 Tahun kematian : 1691 Tahun kematian : 1695
Tahun pemerintahan : 1648-1687 Tahun pemerintahan : 1687-1691 Tahun pemerintahan : 1691-1695

(39 tahun) (4 tahun) (4 tahun)

22 23 24

14

Sultan Mustafa II Sultan Ahmad III Sultan Mahmud I
Ayah : Sultan Muhammad IV Ayah : Sultan Muhammad IV Ayah : Sultan Mustafa II
Ibu : Emetullah Rabia Gulnush Sultana Ibu : Emetullah Rabia Gulnush Sultana Ibu : Saliha Valide Sultana
Tahun kelahiran : 1696
Tahun kelahiran : 1664 Tahun kelahiran : 1673 Tahun kematian : 1754
Tahun kematian : 1704 Tahun kematian : 1730 Tahun pemerintahan : 1730-1754
Tahun pemerintahan : 1695-1703 Tahun pemerintahan : 1703-1730
(24 tahun)
(8 tahun) (27 tahun)
27
25 26

Sultan Uthman III Sultan Mustafa III Sultan Abdul Hamid I
Ayah : Sultan Mustafa II Ayah : Sultan Ahmad III Ayah : Sultan Ahmad III
Ibu : Shekhsuvar Valide Sultana Ibu : Mihrimah Sultana Ibu : Rabia Shermi Sultana
Tahun kelahiran : 1699 Tahun kelahiran : 1717 Tahun kelahiran : 1725
Tahun kematian : 1757 Tahun kematian : 1774 Tahun kematian : 1789
Tahun pemerintahan : 1754-1757 Tahun pemerintahan : 1757-1774 Tahun pemerintahan : 1774-1789

(3 tahun) (17 tahun) (15 tahun)

28 29 30

Sultan Salim III Sultan Mustafa IV Sultan Mahmud II 15
Ayah : Sultan Mustafa III Ayah : Sultan Abdul Hamid I Ayah : Sultan Abdul Hamid I
Ibu : Mihrishah Sultana Ibu : Aishe Saniye Perver Sultana Ibu : Nakshidil Valide Sultana
Tahun kelahiran : 1761
Tahun kematian : 1808 Tahun kelahiran : 1779 Tahun kelahiran : 1785
Tahun pemerintahan : 1789-1807 Tahun kematian : 1808 Tahun kematian : 1839
Tahun pemerintahan : 1807-1808 Tahun pemerintahan : 1808-1839
(18 tahun)
(1 tahun) (31 tahun)
31
32 33

Sultan Abdul Majid Sultan Abdul Aziz Sultan Murad V
Ayah : Sultan Mahmud II Ayah : Sultan Mahmud II Ayah : Sultan Abdul Majid
Ibu : Bezmialem Valide Sultana Ibu : Pertevniyal Valide Sultana
Tahun kelahiran : 1823 Tahun kelahiran : 1830 Ibu : Shefkefza Kadin
Tahun kematian : 1861 Tahun kematian : 1876 Tahun kelahiran : 1840
Tahun pemerintahan : 1839-1861 Tahun pemerintahan : 1861-1876 Tahun kematian : 1904
Tahun pemerintahan : 1876
(21 Tahun) (15 tahun)
(93 hari)
34 35
36

Sultan Abdul Hamid II Sultan Muhammad Rashad Sultan Muhammad Wahiduddin
Ayah : Sultan Abdul Majid Ayah : Sultan Abdul Majid Ayah : Sultan Abdul Majid
Ibu : Guldjemal Kadin Ibu : Gulistu Kadin
Ibu : Tirimujgan Kadin Tahun kelahiran : 1844 Tahun kelahiran : 1861
Tahun kelahiran : 1842 Tahun kematian : 1918 Tahun kematian : 1926
Tahun kematian : 1918
Tahun pemerintahan : 1876-1909 Tahun pemerintahan : 1909-1918 Tahun pemerintahan : 1918-1922
(9 tahun) (4 tahun)
(33 tahun)

16

Makam Orhan Ghazi, anak kepada Uthman Ghazi dan Sultan Uthmaniyah yang kedua yang
terletak di Bursa, Turki.

17

18

Serban yang juga mahkota rasmi Sultan Orhan Ghazi yang diletakkan
dimakamnya.

19

Topi besi milik Orhan Ghazi.

20

21

Makam Sultan Murad I, Sultan Daulah Uthmaniyah yang ketiga yang
terletak di Prishtina, Kosovo.

22

Ilustrasi Perang Kosovo tahun 1389. Sultan Murad I syahid dalam
medan perang ini.

23

24

Makam Sultan Bayezid I, Sultan Daulah Uthmaniyah yang keempat yang juga
merupakan moyang kepada Sultan Muhammad al-Fatih. Makam ini terletak di Bursa,
Turki.

25

Ilustrasi Sultan Bayezid I yang menyertai ayahandanya, Sultan Murad I dalam
Perang Kosovo 1389.

26

27

28

Makam Sultan Muhammad I, Sultan Daulah Uthmaniyah yang kelima yang juga
merupakan datuk kepada Sultan Muhammad al-Fatih. Makam ini terletak di Bursa,
Turki.

29

2
MKUKEHELALUAMAHRMIGRAAADNSAUDLLA-TFNAANTIH

Sultan Muhammad II atau Sultan
Muhammad al-Fatih dilahirkan pada 30
Mac 1432 Masihi di Erdine, Turki. Baginda
adalah anak keempat kepada Sultan Murad
II. Ketika baginda dilahirkan, Sultan Murad II membaca
Surah Muhammad dan Surah Al-Fath pada setiap
pagi. Sultan Murad II yang terkenal sebagai seorang
sultan yang warak dan berjiwa sufi telah membesarkan
Sultan Muhammad al-Fatih dalam suasana agama.

32

Ayah Sultan Muhammad al-Fatih iaitu Sultan Murad II lahir dunia pula ialah pada tahun 1449 di mana beliau
di Amasya pada tahun 1404 dan anak dari perkahwinan dikebumikan di Muradiye Kulliye (Kompleks Sultan Murad
Sultan Muhammad I dan Amine Khatun. Baginda II) di Bursa, Turki.1
meninggal dunia pada tahun 1451. Sultan Murad II
merupakan seorang sultan yang gagah dan berani di medan Sultan Muhammad II memiliki empat belas orang adik
perang sebagaimana ayahnya, Sultan Muhammad I dan beradik. Mereka ialah Putera Alauddin, Putera Ahmad Kabir,
datuknya, Sultan Bayezid I. Cita-cita mengembangkan Putera Isfendiyar, Putera Hussain, Putera Orhan, Putera
agama Islam melalui perluasan Daulah Uthmaniyah tersemat Hassan, Putera Ahmad Shaghir, Yusuf Adil Syah, Hatije
kemas dalam dadanya. Sultan, Hafsa Sultan, Fatima Sultan, Erhondu Sultan dan
Putera Selcuk Sultan.2
Ibu Sultan Muhammad al-Fatih pula bernama Hatice Halime
Huma Khatun. Beliau adalah seorang wanita Turki yang Setelah dewasa, Sultan Muhammad al-Fatih pernah
taat beragama, pintar dan warak. Hatice Huma Khatun bernikah dengan tujuh orang wanita. Namun dalam satu
merupakan anak perempuan salah seorang pembesar
Uthmaniyah iaitu Isfendiyar Bey. Beliau juga merupakan 1 Fevzi Gunuc. 2007. The Fatih Complex I In The History of Turkish
isteri pertama Sultan Murad II. Tarikh kelahiran Hatice Culture and Civilization. Hlm 35
Huma Khatun tidak diketahui. Tarikh beliau meninggal 2 Ahmed Akgunduz dan Said Ozturk. 2011. Ottoman History
Misperceptions and Truths. Hlm 84

Masjid Hatuniye yang terletak Amasya. Ayah Sultan
Muhammad al-Fatih iaitu Sultan Murad II dilahirkan di
Amasya, Turki.

Ayah Sultan Muhammad 33
al-Fatih iaitu Sultan

Murad II lahir di Amisya
pada tahun 1404 dan anak
dari perkahwinan Sultan
Muhammad I dan Amine
Khatun. Baginda meninggal

dunia pada tahun 1451.

Ilustrasi wajah Sultan Murad II.

34

Salah sebuah istana Sultan Murad II yang terletak di Erdine, Turki. Di istana inilah
Sultan Muhammad al-Fatih dilahirkan.

35

36

37

Menara dan jambatan yang dibina di Istana Uthmaniyah di Erdine.

38

Makam Siti Mukrime Hatun, isteri pertama Sultan Muhammad al-Fatih yang terletak
di Bursa, Turki.

Pernikahan
pertama Sultan
Muhammad al-Fatih ialah
selepas berlakunya perang
Kosovo iaitu sekitar tahun
1448. Ketika itu, baginda masih
lagi menjadi Putera Mahkota
Daulah Uthmaniyah dan
usia baginda juga sangat
muda iaitu 16 tahun.

39

Bahagian dalam bangunan makam Siti
Mukrime Hatun.

masa, baginda menikahi tidak lebih dari empat orang isteri PERNIKAHAN PERTAMA
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Isteri-isteri SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH
baginda ialah Siti Mukrime Hatun, Gulbuhar Hatun, Gulsyah
Hatun, Cicek Hatun, Helena Hatun, Ana Hatun dan Alexias Pernikahan pertama Sultan Muhammad al-Fatih ialah
Hatun. Sultan Muhammad al-Fatih juga memiliki enam selepas berlakunya Perang Kosovo iaitu sekitar tahun 1448.
orang anak iaitu Putera Mustafa Khan, Jevher Sultan, Putera Ketika itu, baginda masih lagi menjadi Putera Mahkota
Jem Khan, Putera Bayezid Khan dan dua orang lagi puteri Daulah Uthmaniyah dan usia baginda juga sangat muda
yang namanya tidak dikenal pasti.3 iaitu 16 tahun. Sultan Murad II telah menikahkan Sultan
Muhammad al-Fatih dengan seorang wanita yang solehah
Putera Sultan Muhamamd al-Fatih yang bernama Bayezid bernama Siti Mukrime Hatun. Beliau adalah puteri kepada
Khan telah mewarisi takhta kepimpinan Daulah Uthmaniyah Sulaiman Beg, pemimpin wilayah Dulkadir. Dari pernikahan
dari Sultan Muhammad al-Fatih pada tahun 1481 iaitu ini lahirlah Sultan Bayezid II, Sultan Uthmaniyah ke-8.4
setelah kemangkatan Sultan Muhammad al-Fatih. Putera
Bayezid Khan memakai nama Sultan Bayezid II dan terkenal 3 Ibid. Hlm 93
dengan gelaran ‘Bayezid-i Veli’ yang bermaksud ‘Bayezid 4 Mehmet Maksudoglu. 2011. Osmanli History and Institutions. Ensar.
Sang Wali Allah’ kerana kewarakannya. Istanbul. Hlm 146

SULTAN MURAD II iaitu Kerajaan Byzantin Rom. Panglima Kerajaan Byzantin

Rom yang bernama Jeneral Dimitriyos Lascarius telah

Ayahanda Sultan Muhammad al-Fatih iaitu Sultan Murad II diutuskan untuk menemui Mustafa Chelebi di Pulau Limini

adalah Sultan Uthmaniyah yang ke-6. Baginda ditabalkan bagi mengadakan satu perikatan menentang Sultan Murad

menjadi sultan pada tahun 1421 setelah kemangkatan II. Kerajaan Byzantin bersetuju untuk membantu Mustafa

ayahandanya iaitu Sultan Muhammad I atau Muhammad Chelebi menduduki takhta Daulah Uthmaniyah dengan

Chelebi. Ketika pertabalan itu, usianya sekitar 18 tahun. syarat Daulah Uthmaniyah mesti bernaung di bawah

Sultan Murad II terkenal sebagai seorang sultan yang warak, pemerintahan Byzantin Rom.

bertakwa, adil, penuh sifat kasih sayang dan mencintai

dakwah serta jihad fisabilillah. Namun begitu, Daulah Selepas menandatangani perjanjian tersebut, Mustafa

Uthmaniyah tetap tidak pernah sunyi dari peperangan dan Chelebi dan orang kanannya iaitu Junaid Beg bersama

pemberontakan sepanjang pemerintahannya. dengan satu pasukan tentera Rom bergerak ke Gelibolu

dan seterusnya ke Erdine. Beliau mengisytiharkan dirinya

Antara kejadian yang paling berkesan di hatinya ialah sebagai Sultan Uthmaniyah

pemberontakan yang dilakukan oleh bapa saudaranya yang baru. Peristiwa ini

40 sendiri iaitu Mustafa Chelebi. Lebih malang lagi, berlaku pada bulan
pemberontakan ini didalangi oleh musuh utama Daulah O k t o b e r 1 4 2 1 .

Uthmaniyah pada ketika itu Kerajaan Byzantin

Rom

Ayahanda
Sultan Muhammad
al-Fatih iaitu Sultan
Murad II adalah Sultan
Uthmaniyah yang ke-6.
Baginda ditabalkan menjadi
sultan pada tahun 1421 setelah
kemangkatan ayahandanya
iaitu Sultan Muhammad
I atau Muhammad

Chelebi

berasa gembira kerana dapat memecahbelahkan Daulah 41
Uthmaniyah. Tatkala mendengar berita pemberontakan
Masjid Tua (Eski Cami) yang oleh bapa saudaranya itu, maka Sultan Murad II pun
terletak di Erdine ini dibina menggerakkan sepasukan angkatan tentera untuk
oleh penguasa wilayah Erdine menangkap Mustafa Chelebi. Ternyata Mustafa Chelebi
iaitu Sulaiman Celebi yang juga tidak berdaya untuk menentang Sultan Murad II kerana
merupakan bapa saudara kepada beliau tidak mendapat sokongan dan dokongan dari para
Sultan Murad II pada tahun 1403. pembesar Daulah Uthmaniyah. Justeru, Mustafa Chelebi
Sultan Murad II telah menambah berjaya ditangkap dan Sultan Murad II menjatuhkan
pembinaan menara kedua bagi hukuman mati ke atasnya di Erdine.
masjid ini yang lebih tinggi.

Sultan Murad II berasa sangat marah dengan tindakan
kerajaan Byzantin Rom yang mendalangi usaha
pemberontakan itu. Oleh yang demikian, baginda berazam
untuk menghukum perbuatan Rom yang mendalangi

komplot yang sangat jahat itu.


Click to View FlipBook Version