The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ailing2812, 2022-05-31 21:57:01

SWOT & TOWS MATRIKS SMK MATANG

SWOT & TOWS MATRIKS SMK MATANG

PROGRAM
TRANSFORMASI

SEKOLAH

WAY FORWARD
SWOT & TOWS MATRIKS

PERANCANGAN STRATEGIK SMK MATANG

VISI PENDIDIKAN BERKUALITI MISI Penyampaian pendidikan berkualiti SASARAN KEBERHASILAN
SEKOLAH CEMERLANG Untuk membangun sekolah Cemerlang
MURID TERBILANG Bagi menyediakan murid Terbilang KUALITI SEKOLAH
KUALITI KEMENJADIAN MURID

NILAI TERAS UTAMA

KLUSTER 1 KLUSTER 2 KLUSTER 3 KLUSTER 4 KLUSTER 5 BERILMU &
1 BERAMAL
PROFESIONALISME KUALITI BAKAT DAN JARINGAN DAN PENYELIDIKAN DAN TADBIR URUS DAN 2 BERILTIZAM
GURU DAN KEMENJADIAN JALINAN INOVASI SOKONGAN 3 BEKERJASAMA
MURID PROFESIONAL
KEPEMIMPINAN BERINTEGRITI &
PENDIDIKAN 4 BERAKAUNTABILITI
5 BERSYUKUR
Meningkatkan kualiti Menjana murid yang Memantapkan Membudayakan Mencemerlangkan
guru dan berdaya saing dan perkongsian pintar penyelidikan dan prestasi tadbir urus
berkemahiran di dengan pemegang
kepemimpinan peringkat global. inovasi dalam dan pematuhan
pendidikan. taruh. ekosistem standard.

pembelajaran.

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KURIKULUM

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Unit Kurikulum mempunyai Dokumen Ketetapan Kurikulum W1 Disiplin kendiri murid dalam pelajaran adalah rendah
S2 Mempunyai Buku Perancangan Strategik Kurikulum W2 Minat murid dalam sesetengah subjek adalah kurang
S3 Pengurusan Fail Kurikulum dan Fail Panitia yang sistematik dan W3 60% murid bermotivasi rendah terhadap akademik
W4 Murid sukar memahami konsep KBAT dalam pembelajaran
dikemaskini
S4 Pemantauan PdPc dilakukan secara berjadual berpandukan mereka
W5 Teknik belajar dan ulangkaji yang tidak sistematik
instrumen SKPM Standard 4 W6 Pengurusan masa untuk pembelajaran adalah lemah
S5 Penghasilan sekurang-kurangnya seorang calon cemerlang SPM
S6 90% kemudahan prasarana PdPc lengkap dan baik

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1 PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi T1 94% murid berasal daripada keluarga yang bertaraf sosio ekonomi
menjayakan program peningkatan akademik di sekolah rendah (Kategori B40)

O2 Berkolaboratif dengan sekolah-sekolah berhampiran, kolej swasta, T2 Peratus pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah masih di tahap
komuniti dan agensi kerajaan yang rendah

O3 Program-program peningkatan akademik peringkat PPD dan JPN T3 Ramai murid mendapat keputusan cemerlang dalam UPSR dan
O4 Khidmat bantu PdPc oleh SISC+, Guru Cemerlang dari sekolah lain PT3 berpindah ke sekolah lain

T4 Sebahagian besar ibu bapa kurang bermotivasi dalam urusan
pembelajaran anak-anak mereka

ANALISIS TOWS MATRIKS KURIKULUM

DALAMAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

LUARAN S1 Unit Kurikulum mempunyai Dokumen Ketetapan W1 Disiplin kendiri pelajar dalam pelajaran adalah
Kurikulum rendah
PELUANG (O)
O1 PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi S2 Mempunyai Buku Perancangan Strategik Kurikulum W2 Minat pelajar dalam sesetengah subjek adalah
S3 Pengurusan Fail Kurikulum dan Fail Panitia yang kurang
menjayakan program peningkatan akademik di sekolah
O2 Berkolaboratif dengan sekolah-sekolah berhampiran, kolej sistematik dan dikemaskini W3 60% murid bermotivasi rendah terhadap akademik
S4 Pemantauan PdPc dilakukan secara berjadual W4 Pelajar sukar memahami konsep KBAT dalam
swasta, komuniti dan agensi kerajaan
O3 Program-program peningkatan akademik peringkat PPD dan JPN berpandukan instrumen SKPM Standard 4 pembelajaran mereka
O4 Khidmat bantu PdPc oleh SISC+, Guru Cemerlang dari sekolah S5 Penghasilan sekurang-kurangnnya seorang calon W5 Teknik belajar dan ulangkaji yang tidak sistematik
W6 Pengurusan masa untuk pembelajaran adalah
lain cemerlang SPM
S6 90% kemudahan prasarana PdPc lengkap dan baik lemah
CABARAN (T)
S1+S2+S4+O1+O4 W1+W2+W5+O1+O4
T1 94% murid berasal daripada keluarga yang bertaraf sosio 1.1 Memantapkan PdPc melalui program 1.3 Mengadakan program kecemerlangan dan
ekonomi rendah (Kategori B40)
perkongsian pengalaman dan kepakaran program pemulihan untuk meningkatkan
T2 Peratus pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah masih di tahap sesama guru (PLC) pencapaian akademik
yang rendah
S4+S5+S6+O2+O3 O1+O2+W3+W4
T3 Ramai pelajar mendapat keputusan cemerlang dalam UPSR dan 1.2 Memotivasikan guru-guru untuk meningkatkan 1.4 Melaksanakan program keibubapaan
PT3 berpindah ke sekolah lain
profesionalisme guru W1+W2+W3+T1
T4 Sebahagian besar ibu bapa kurang bermotivasi dalam urusan 1.7 Mengiktiraf kejayaan murid melalui
pembelajaran anak –anak mereka S4+S6+T1
1.5 Kepelbagaian teknik PdPc dan amalkan PAK 21 Program Hari Anugerah Kecemerlangan
Akademik
dan KBAT supaya proses PdPc lebih menarik
dan bermanfaat

S5+S6+T1+T3
1.6 Melaksanakan pembelajaran teradun dan

pembelajaran kendiri berasaskan modul dan
penerokaan ilmu melalui Digital Tools Resource

PROGRAM
TRANSFORMASI

SEKOLAH

BIDANG BAHASA

PROGRAM
TRANSFORMASI

SEKOLAH

WAY FORWARD SWOT & TOWS MATRIKS
PANITIA BAHASA MELAYU

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BAHASA MELAYU

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1. Guru berpengalaman lebih dari 10 tahun. W1. PdP guru tidak dapat menarik minat murid kumpulan sederhana
S2. Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan dikemaskini dan lemah untuk belajar.
S3. 100% guru celik IT.
S4. 90% kemudahan prasarana PdP lengkap dan baik. W2. Pencapaian PBD TP4 ke atas agak rendah (47%)
S5. Peruntukkan PCG yang mencukupi untuk pembelian W3. Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT dalam

bahan bantu belajar (BBM) penyediaan soalan peperiksaan
S6. Bilik SBC BM yang kondusif ke arah PAK21 W4. Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan pentaksiran KBAT
S7. Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi.
masih kurang
(Tools Kit PAK 21) W5. Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru.
W6. Kekurangan peralatan ICT kerana tidak ada

peruntukan PCG.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi T1. Sebilangan ibubapa menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah
menjayakan program peningkatan kurikulum di sekolah. untuk menentukan kejayaan dan pembentukan sahsiah anak-anak
mereka.
O2. Terdapat ibu bapa yang prihatin terhadap akademik anak-anak.
O3. Kerjasama yang baik dengan Jabatan/Agensi kerajaan yang lain. T2. Sebahagian besar ibu bapa kurang bermotivasi dalam urusan
O4. Mendapat sokongan dan kerjasama daripada pihak PPD, Jabatan pembelajaran anak-anak mereka.

Pendidikan & PKG. T3. Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar
O5. Khidmat bantu PdP oleh guru cemerlang dari sekolah lain bersikap negatif terhadap pelajaran

T4. Murid bekerja selepas waktu persekolahan.
T5. 80% keluarga murid berpendapatan rendah tidak menggalakkan

penggunaan ICT di rumah

ANALISIS TOWS MATRIKS BAHASA MELAYU

DALAMAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

LUARAN S1. Majoriti guru berpengalaman lebih dari 10 tahun. W1. PdP guru tidak dapat menarik minat murid kumpulan
S2. Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan sederhana dan lemah untuk belajar.
PELUANG (O)
dikemaskini W2. Pencapaian PBD TP4 ke atas agak rendah (47%)
O1. PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi S3. 100% guru celik IT. W3. Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT
menjayakan program peningkatan kurikulum di sekolah. S4. 90% kemudahan prasarana PdP lengkap dan baik.
S5. Peruntukkan PCG yang mencukupi untuk pembelian dalam penyediaan soalan peperiksaan
O2. Terdapat ibu bapa yang prihatin terhadap akademik anak-anak. W4. Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan
O3. Kerjasama yang baik dengan Jabatan/Agensi kerajaan yang lain. bahan bantu belajar (BBM)
O4. Mendapat sokongan dan kerjasama daripada pihak PPD, Jabatan S6. Bilik SBC BM yang yang kondusif ke arah pentaksiran KBAT masih kurang
W5. Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada
Pendidikan & PKG. PAK21
O5. Khidmat bantu PdP oleh guru cemerlang dari sekolah lain S7. Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang pengajaran guru.
W6. Kekurangan peralatan ICT kerana tidak ada
CABARAN (T) mencukupi (Tools Kit PAK 21)
peruntukan PCG
T1. Sebilangan ibubapa menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah S1 + S2 + S3 + S5 + O1 + O4 + O5
untuk menentukan kejayaan dan pembentukan sahsiah anak- Meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran berkesan W2 + W5 + O1 + O5
anak mereka. melalui pendekatan KBAT dan PAK 21 Mengadakan program kecemerlangan untuk meningkatkan
prestasi pencapaian Pendidikan Muzik
T2. Sebahagian besar ibu bapa kurang bermotivasi dalam urusan S1 + S3 + S5 + O3
pembelajaran anak-anak mereka. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan jalinan luar terutama W3 + W4 + O1 + O3
SIP dan SIC+ bagi memberi pendedahan kepada guru tentang Merancang strategi memperkasakan panitia melalui
T3. Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar KBAT dan PAK 21 perancangan PLC dan Learning Walk yang berfokus kepada
bersikap negatif terhadap pelajaran KBAT dan PAK 21

T4. Murid bekerja selepas waktu persekolahan. S1 + S3 + S4 + S7 + T3 W2 + W5 + T1 + T2
T5. 80% keluarga murid berpendapatan rendah tidak menggalakkan Kepelbagaian teknik PdPc/PdPR supaya pengajaran lebih Meningkatkan pencapaian akademik dengan mengadakan
menarik. program bersama PIBG
penggunaan ICT di rumah
S6 + S7 + T4
Aktiviti membaca dan pembelajaran kendiri berasaskan modul
dan penerokaan ilmu melalui sumber rujukan yang
diperuntukan.

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

MATLAMAT Pencapaian murid yang cemerlang dalam Bahasa Melayu

ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
ASPIRASI MURID 2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
5 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Memimpin, Kemahiran Dwibahasa, Etika dan Kerohanian, Identiti
Nasional

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV 2021 GELOMBANG 3 2025 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2022 2023 2024
GPMP Bahasa Pencapaian GPMP Bahasa Melayu 4.75 3.95 1. Memperkasakan
Melayu masih Meningkatkan Tingkatan 5 4.95 6.15 4.55 4.35 4.15
rendah pencapaian Pencapaian GPMP Bahasa Melayu 6.55 4.46 5.75 5.35 4.95 pelaksanaan
murid dari segi Tingkatan 4 3.60
kualiti dan 4.68 3.08 4.24 4.02 3.80 4.55 program
kuantiti. Pencapaian GPMP Bahasa Melayu
Tingkatan 3 3.75 3.45 3.30 3.15 peningkatan prestasi
3.11 3.06 3.04 3.01
Pencapaian GPMP Bahasa Melayu 3.58 Bahasa Melayu
Tingkatan 2 2. Memantapkan PdPc
Pencapaian GPMP Bahasa Melayu
Tingkatan 1 melalui perkongsian

3.00 kemahiran dan

pengalaman dalam

3.00 kalangan guru

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2022 2023 2024
2021 2025

Peratus lulus Meningkatkan % murid yang lulus Bahasa Melayu 89.23 89.78 90.33 90.88 91.43 92.00
murid belum Kuantiti prestasi Tingkatan 5
mencapai 100% murid dalam
bahasa Melayu

% murid yang lulus Bahasa Melayu 86.53 87.62 88.71 89.80 90.89 92.00 1. Memperkasakan
Tingkatan 4 92.50 93.69 94.7 95.8 96.9 pelaksanaan
97.43 97.94 98.45 98.96 99.47
program

% murid yang lulus Bahasa Melayu peningkatan prestasi
Tingkatan 3
98.00 Bahasa Melayu

2. Memantapkan PdPc

melalui perkongsian

kemahiran dan

% murid yang lulus Bahasa Melayu 100.00 pengalaman dalam
Tingkatan 2 kalangan guru

% murid yang lulus Bahasa Melayu 39.79 49.79 59.79 69.79 79.79 89.79
Tingkatan 1

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2021 2022 2023 2024
2025

Tahap Meningkatkan % murid cemerlang dalam Bahasa 23.08 25.46 27.84 30.19 32.57 35.00 1. Memperkasakan
pencapaian kualiti prestasi Melayu Tingkatan 5 59.61 61.61 63.61 65.61 67.61
kecemerlangan murid dalam 98.75 99.00 99.25 99.50 99.75 pelaksanaan program
akademik rendah Bahasa Melayu 74.35 76.35 78.35 80.35 82.35
peningkatan prestasi Bahasa

Melayu

% murid cemerlang dalam Bahasa 69.61 2. Memantapkan PdPc melalui
Melayu Tingkatan 4 perkongsian kemahiran dan

pengalaman dalam kalangan

guru

% murid cemerlang dalam Bahasa 3. Memperkasakan panitia
Melayu Tingkatan 3
100 melalui perancangan PLC

dan Learning Walk yang

berfokus kepada KBAT dan

PAK 21

% murid cemerlang dalam Bahasa 84.35 4. Meningkatkan kemahiran
Melayu Tingkatan 2 guru dalam pengajaran

berkesan melalui

pendekatan KBAT dan PAK 21

% murid cemerlang dalam Bahasa 31.18 33.94 36.70 39.46 42.22 45.00
Melayu Tingkatan 1

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Peratus murid Meningkatkan % murid Bahasa Melayu Tingkatan 1 yang 31.18 25.46 27.84 30.19 32.57 35.00 1. Memperkasakan
yang menguasai peratus murid yang menguasai TP 4 ke atas secara 74.35
TP4 ke atas secara menguasai TP 4 ke keseluruhan 61.61 63.61 65.61 67.61 pelaksanaan program
keseluruhan atas secara
masih di tahap keseluruhan % murid Bahasa Melayu Tingkatan 2 yang 99.00 99.25 99.50 99.75 peningkatan prestasi
rendah menguasai TP 4 ke atas secara
keseluruhan 76.35 78.35 80.35 82.35 Bahasa Melayu
-- 2022 2023 2024
-- 78.35 80.35 82.35 2. Memantapkan PdPc

69.61 melalui perkongsian

kemahiran dan

pengalaman dalam

% murid Bahasa Melayu Tingkatan 3 yang kalangan guru
menguasai TP 4 ke atas secara
keseluruhan 98.75 100 3. Memperkasakan panitia

melalui perancangan PLC

dan Learning Walk yang

% murid Bahasa Melayu Tingkatan 4 yang berfokus kepada KBAT
menguasai TP 4 ke atas secara
keseluruhan 59.61 84.35 dan PAK 21

4. Meningkatkan

kemahiran guru dalam

% murid Bahasa Melayu Tingkatan 5 yang 2021 2025 pengajaran berkesan
menguasai TP 4 ke atas secara 59.61 melalui pendekatan
keseluruhan
84.35 KBAT dan PAK 21

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Peratus murid % murid Bahasa Melayu Tingkatan 1 yang 29.59 31.59 33.59 35.59 37.59 39.59 1. Memperkasakan
yang mencapai mencapai tahap penguasaan minimum
tahap Meningkatkan sekurang-kurangnya TP3 2.56 4.56 6.56 8.56 10.56 pelaksanaan program
penguasaan peratus murid
minimum mencapai tahap % murid Bahasa Melayu Tingkatan 2 yang 7.50 9.50 11.50 13.50 15.50 peningkatan prestasi
sekurang- penguasaan mencapai tahap penguasaan minimum
kurangnya TP3 minimum sekurang-kurangnya TP3 13.46 15.46 17.46 19.46 21.46 Bahasa Melayu
sekurang- 2021 -- 2022 2023 2024
kurangnya TP3 % murid Bahasa Melayu Tingkatan 3 yang 13.46 -- 17.46 19.46 21.46 2. Memantapkan PdPc
mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya TP3 12.56 melalui perkongsian

% murid Bahasa Melayu Tingkatan 4 yang kemahiran dan
mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya TP3 pengalaman dalam

% murid Bahasa Melayu Tingkatan 5 yang kalangan guru
mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya TP3 17.50 3. Memperkasakan panitia

melalui perancangan PLC

dan Learning Walk yang

berfokus kepada KBAT

23.46 dan PAK 21

4. Meningkatkan

kemahiran guru dalam

2025 pengajaran berkesan
melalui pendekatan

23.46 KBAT dan PAK 21

PELAN TINDAKAN PANITIA BAHASA MELAYU KLUSTER 2

NAMA PROJEK/ OBJEKTIF/ MATLAMAT JANGKA MASA SASARAN SUMBER AKTIVITI/ PROGRAM
PROGRAM PELAKSANAAN

1. Menyediakan modul dan 1. Panitia menyediakan Modul
atau lembaran kerja yang berbeza aras,
lembaran kerja mengikut tahap topik dan kandungan.

penguasaan, minat dan kaedah 2. Modul atau lembaran kerja diagihkan
mengikut kumpulan sasaran yang telah
Pembelajaran pembelajaran murid yang Julai - Disember Semua murid PCG Panitia dikenalpasti.
Terbeza berbeza mengikut tahap 2022
penguasaan. 3. Dilaksanakan semasa PdPc.
Pemantapan 4. Guru membimbing murid dalam
Profesionalisme 2. Memastikan tahap penguasaan
Guru kumpulan kecil mengikut TP yang telah
bagi murid lemah mencapai dikenalpasti.

sekurang-kurangnya TP3 1. Pembentukan AJK dan mesyuarat
2. Menghantar surat kepada setiap bidang
1. Meningkat kefahaman guru
untuk memaklumkan bengkel
tentang konstruk pencapaian tentang Kemahiran Pedagogi dalam
melaksanakan PBD.
murid mengikut tahap 3. Menyediakan bahan-bahan yang
diperlukan dalam bengkel.
penguasaan supaya dapat 4. Membuat penilaian dan
penambahbaikan
mengklasifikasikan perbezaan April – Jun Semua Guru PCG Panitia 5. Bimbingan berterusan untuk guru yang
tahap 1 hingga tahap 6 2022 Bahasa Melayu kurang menguasai konstruk pencapaian.
2. Meningkatkan kemahiran guru

untuk mempraktikkan cara-cara

penilaian dijalankan mengikut

standard item yang ditetapkan

PELAN TINDAKAN PANITIA BAHASA MELAYU KLUSTER 2

NAMA PROJEK/ OBJEKTIF/ MATLAMAT JANGKA MASA SASARAN SUMBER AKTIVITI/ PROGRAM
PROGRAM PELAKSANAAN

1. Memastikan semua murid Ogos 2022 - 1. Guru mengenalpasti Tahap
terutamanya yang selalu tidak Januari 2023 Penguasaan (TP) murid bagi setiap
hadir dapat menguasai setiap topik yang dipelajari.
topik pembelajaran.
2. Guru - Murid : Guru membimbing
My Helpdesk 2. Murid lemah dan sering tidak Jun 2022 - Semua murid PCG Panitia murid dalam kumpulan kecil
hadir dapat Disember mengikut TP yang telah dikenalpasti.
menyelesaikan sekurang- 2022
kurangnya soalan aras rendah 3. Murid-Murid : Murid membantu
dan sederhana. sesama sendiri dalam kumpulan
masing-masing di bawah
pemantauan guru.

PROGRAM
TRANSFORMASI

SEKOLAH

WAY FORWARD SWOT & TOWS MATRIKS
PANITIA BAHASA INGGERIS

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) Bahasa Inggeris

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1. Guru berpengalaman lebih dari 7 tahun. W1. PdP guru tidak dapat menarik minat murid kumpulan sederhana
S2. Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan dikemaskini dan lemah untuk belajar.
S3. 100% guru celik IT.
S4. 90% kemudahan prasarana PdP lengkap dan baik. W2. Pencapaian PBD TP4 ke atas agak rendah (28.85%)
S5. Peruntukkan PCG yang mencukupi untuk pembelian W3. Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT dalam

bahan bantu belajar (BBM) penyediaan soalan peperiksaan
S6. Bilik SBC Bahasa Inggeris yang yang kondusif ke arah PAK21 W4. Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan pentaksiran KBAT
S7. Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi.
masih kurang
(Tools Kit PAK 21) W5. Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru.
W6. Kerosakan peralatan ICT tidak dapat diselenggarakan dengan

peruntukan PCG.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi T1. Sebilangan ibubapa menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah
menjayakan program peningkatan kurikulum di sekolah. untuk menentukan kejayaan dan pembentukan sahsiah anak-anak
mereka.
O2. Terdapat ibu bapa yang prihatin terhadap akademik anak-anak.
O3. Kerjasama yang baik dengan Jabatan/Agensi kerajaan yang lain. T2. Sebahagian besar ibubapa kurang bermotivasi dalam urusan
O4. Mendapat sokongan dan kerjasama daripada pihak PPD, Jabatan pembelajaran anak-anak mereka.

Pendidikan & PKG. T3. Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar
O5. Khidmat bantu PdP oleh guru cemerlang dari sekolah lain bersikap negatif terhadap pelajaran

T4. Murid bekerja selepas waktu persekolahan.
T5. 80% keluarga murid berpendapatan rendah tidak menggalakkan

penggunaan ICT di rumah

ANALISIS TOWS MATRIKS Bahasa Inggeris

DALAMAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

LUARAN S1. Guru berpengalaman lebih dari 7 tahun. W1. PdP guru tidak dapat menarik minat murid kumpulan
S2. Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan sederhana dan lemah untuk belajar.
PELUANG (O)
dikemaskini W2. Pencapaian PBD TP4 ke atas agak rendah (28.85%)
O1. PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi S3. 100% guru celik IT. W3. Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT
menjayakan program peningkatan kurikulum di sekolah. S4. 90% kemudahan prasarana PdP lengkap dan baik.
S5. Peruntukkan PCG yang mencukupi untuk pembelian dalam penyediaan soalan peperiksaan
O2. Terdapat ibu bapa yang prihatin terhadap akademik anak-anak. W4. Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan
O3. Kerjasama yang baik dengan Jabatan/Agensi kerajaan yang lain. bahan bantu belajar (BBM)
O4. Mendapat sokongan dan kerjasama daripada pihak PPD, Jabatan S6. Bilik Bahasa Inggeris yang yang kondusif ke arah pentaksiran KBAT masih kurang
W5. Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada
Pendidikan & PKG. PAK21
O5. Khidmat bantu PdP oleh guru cemerlang dari sekolah lain S7. Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang pengajaran guru.
W6. Kerosakan peralatan ICT tidak dapat diselenggarakan
CABARAN (T) mencukupi (Tools Kit PAK 21)
dengan peruntukan PCG.
T1. Sebilangan ibubapa menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah S1 + S2 + S3 + S5 + O1 + O4 + O5
untuk menentukan kejayaan dan pembentukan sahsiah anak- Meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran berkesan W2 + W5 + O1 + O5
anak mereka. melalui pendekatan KBAT dan PAK 21 Mengadakan program kecemerlangan untuk meningkatkan
prestasi pencapaian Bahasa Inggeris
T2. Sebahagian besar ibubapa kurang bermotivasi dalam urusan S1 + S3 + S5 + O3
pembelajaran anak-anak mereka. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan jalinan luar terutama W3 + W4 + O1 + O3
SIP dan SIC+ bagi memberi pendedahan kepada guru tentang Merancang strategi memperkasakan panitia melalui
T3. Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar KBAT dan PAK 21 perancangan PLC dan Learning Walk yang berfokus kepada
bersikap negatif terhadap pelajaran KBAT dan PAK 21

T4. Murid bekerja selepas waktu persekolahan. S1 + S3 + S4 + S7 + T3 W2 + W5 + T1 + T2
T5. 80% keluarga murid berpendapatan rendah tidak menggalakkan Kepelbagaian teknik PdPc/PdPR supaya pengajaran lebih Meningkatkan pencapaian akademik dengan mengadakan
menarik. program bersama PIBG
penggunaan ICT di rumah
S6 + S7 + T4
Aktiviti membaca dan pembelajaran kendiri berasaskan modul
dan penerokaan ilmu melalui sumber rujukan yang
diperuntukan.

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

MATLAMAT Pencapaian murid yang cemerlang dalam Bahasa Inggeris

ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada Pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
ASPIRASI MURID 2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
5 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Memimpin, Kemahiran Dwibahasa, Etika dan Kerohanian, Identiti
Nasional

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV 2021 GELOMBANG 3 2025 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2022 2023 2024
GPMP Bahasa Pencapaian GPMP Bahasa Inggeris 7.18 5.98 1. Memperkasakan
Inggeris masih Meningkatkan Tingkatan 5 7.48 7.46 6.88 6.58 6.28
rendah pencapaian Pencapaian GPMP Bahasa Inggeris 7.78 7.14 7.14 6.82 6.60 pelaksanaan
murid dari segi Tingkatan 4 7.15
kualiti dan 7.44 7.45 6.84 6.54 6.32 5.96 program
kuantiti. Pencapaian GPMP Bahasa Inggeris
Tingkatan 3 7.50 6.86 6.57 6.34 peningkatan prestasi
7.78 7.17 6.83 6.61
Pencapaian GPMP Bahasa Inggeris 5.85 Bahasa Inggeris
Tingkatan 2 2. Memantapkan PdPc
Pencapaian GPMP Bahasa Inggeris
Tingkatan 1 melalui perkongsian

5.90 kemahiran dan

pengalaman dalam

5.95 kalangan guru

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2022 2023 2024
2021 2025

Peratus lulus Meningkatkan % murid yang lulus Bahasa Inggeris 56.92 60.92 64.88 68.86 72.84 76.86
murid belum Kuantiti prestasi Tingkatan 5
mencapai 100% murid dalam
Bahasa Inggeris

% murid yang lulus Bahasa Inggeris 57.02 61.04 65.06 69.08 73.10 77.12 1. Memperkasakan
Tingkatan 4 57.34 61.58 65.82 70.06 74.30 pelaksanaan
57.86 62.21 66.56 70.91 75.26
program

% murid yang lulus Bahasa Inggeris peningkatan prestasi
Tingkatan 3
78.52 Bahasa Inggeris

2. Memantapkan PdPc

melalui perkongsian

kemahiran dan

% murid yang lulus Bahasa Inggeris 79.64 pengalaman dalam
Tingkatan 2 kalangan guru

% murid yang lulus Bahasa Inggeris 58.04 62.47 66.90 71.33 75.76 80.24
Tingkatan 1

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2021 2022 2023 2024
2025

Tahap Meningkatkan % murid cemerlang dalam Bahasa 4.62 6.18 7.44 9.30 10.86 12.44 1. Memperkasakan
pencapaian kualiti prestasi Inggeris Tingkatan 5 pelaksanaan program
kecemerlangan murid dalam
peningkatan prestasi Bahasa
akademik rendah Bahasa Inggeris
Inggeris

% murid cemerlang dalam Bahasa 3.80 5.18 7.24 8.88 9.86 11.02 2. Memantapkan PdPc melalui
Inggeris Tingkatan 4 perkongsian kemahiran dan

pengalaman dalam kalangan

guru

% murid cemerlang dalam Bahasa 3. Memperkasakan panitia
Inggeris Tingkatan 3
4.42 6.12 7.14 9.10 10.16 11.94 melalui perancangan PLC

dan Learning Walk yang

berfokus kepada KBAT dan

PAK 21

% murid cemerlang dalam Bahasa 3.59 5.24 7.34 8.38 9.36 11.08 4. Meningkatkan kemahiran
Inggeris Tingkatan 2 guru dalam pengajaran

berkesan melalui

pendekatan KBAT dan PAK 21

% murid cemerlang dalam Bahasa 4.64 6.18 7.44 9.28 10.74 12.12
Inggeris Tingkatan 1

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Peratus murid Meningkatkan % murid Bahasa Inggeris Tingkatan 1 yang 34.75 36.75 45.75 50.75 55.75 60.75 1. Memperkasakan
yang menguasai peratus murid yang menguasai TP 4 ke atas secara 0.00
TP4 ke atas secara menguasai TP 4 ke keseluruhan 0.00 20.00 30.00 40.00 pelaksanaan program
keseluruhan atas secara
masih di tahap keseluruhan % murid Bahasa Inggeris Tingkatan 2 yang 28.81 38.81 48.81 56.81 peningkatan prestasi
rendah menguasai TP 4 ke atas secara
keseluruhan 25.30 35.30 45.30 55.30 Bahasa Inggeris
-- 2022 2023 2024
-- 38.16 48.16 58.16 2. Memantapkan PdPc

50.00 melalui perkongsian

kemahiran dan

pengalaman dalam

% murid Bahasa Inggeris Tingkatan 3 yang kalangan guru
menguasai TP 4 ke atas secara
keseluruhan 26.81 66.81 3. Memperkasakan panitia

melalui perancangan PLC

dan Learning Walk yang

% murid Bahasa Inggeris Tingkatan 4 berfokus kepada KBAT
yang menguasai TP 4 ke atas secara
keseluruhan 23.30 65.30 dan PAK 21

4. Meningkatkan

kemahiran guru dalam

% murid Bahasa Inggeris Tingkatan 5 yang 2021 2025 pengajaran berkesan
menguasai TP 4 ke atas secara 28.16 melalui pendekatan
keseluruhan
68.16 KBAT dan PAK 21

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Peratus murid Meningkatkan % murid Bahasa Inggeris Tingkatan 1 yang 90.14 94.01 97.12 100.00 100.00 1. Memperkasakan
yang mencapai peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum pelaksanaan program
tahap mencapai tahap sekurang-kurangnya TP3 82.48 86.87 92.85 100.00 100.00 100.00 peningkatan prestasi
penguasaan penguasaan Bahasa Inggeris
minimum minimum % murid Bahasa Inggeris Tingkatan 2 yang 75.34 83.90 92.80 100.00 100.00 2. Memantapkan PdPc
sekurang- sekurang- mencapai tahap penguasaan minimum melalui perkongsian
kurangnya TP3 kurangnya TP3 sekurang-kurangnya TP3 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 kemahiran dan
2021 -- 2022 2023 2024 pengalaman dalam
% murid Bahasa Inggeris Tingkatan 3 yang 88.34 -- 94.24 100.00 100.00 100.00 3. kalangan guru
mencapai tahap penguasaan minimum Memperkasakan panitia
sekurang-kurangnya TP3 100.00 melalui perancangan PLC
dan Learning Walk yang
% murid Bahasa Inggeris Tingkatan 4 yang 4. berfokus kepada KBAT
mencapai tahap penguasaan minimum dan PAK 21
sekurang-kurangnya TP3 2025 Meningkatkan
100.00 kemahiran guru dalam
% murid Bahasa Inggeris Tingkatan 5 yang pengajaran berkesan
mencapai tahap penguasaan minimum melalui pendekatan
sekurang-kurangnya TP3 KBAT dan PAK 21

PELAN TINDAKAN PANITIA Bahasa Inggeris KLUSTER 2

NAMA PROJEK/ OBJEKTIF/ MATLAMAT JANGKA MASA SASARAN SUMBER AKTIVITI/ PROGRAM
PROGRAM PELAKSANAAN

1. Menyediakan modul dan 1. Panitia menyediakan Modul
atau lembaran kerja yang berbeza aras,
lembaran kerja mengikut tahap topik dan kandungan.

penguasaan, minat dan kaedah 2. Modul atau lembaran kerja diagihkan
mengikut kumpulan sasaran yang telah
Pembelajaran pembelajaran murid yang Julai - Disember Semua murid PCG Panitia dikenalpasti.
Terbeza berbeza mengikut tahap 2022
penguasaan. 3. Dilaksanakan semasa PdPc.
Pemantapan 4. Guru membimbing murid dalam
Profesionalisme 2. Memastikan tahap penguasaan
Guru kumpulan kecil mengikut TP yang telah
bagi murid lemah mencapai dikenalpasti.

sekurang-kurangnya TP3 1. Pembentukan AJK dan mesyuarat
2. Menghantar surat kepada setiap bidang
1. Meningkat kefahaman guru
untuk memaklumkan bengkel
tentang konstruk pencapaian tentang Kemahiran Pedagogi dalam
melaksanakan PBD.
murid mengikut tahap 3. Menyediakan bahan-bahan yang
diperlukan dalam bengkel.
penguasaan supaya dapat 4. Membuat penilaian dan
penambahbaikan
mengklasifikasikan perbezaan April – Jun Semua Guru PCG Panitia 5. Bimbingan berterusan untuk guru yang
tahap 1 hingga tahap 6 2022 Bahasa kurang menguasai konstruk pencapaian.
2. Meningkatkan kemahiran guru Inggeris

untuk mempraktikkan cara-cara

penilaian dijalankan mengikut

standard item yang ditetapkan

PELAN TINDAKAN PANITIA Bahasa Inggeris KLUSTER 2

NAMA PROJEK/ OBJEKTIF/ MATLAMAT JANGKA MASA SASARAN SUMBER AKTIVITI/ PROGRAM
PROGRAM PELAKSANAAN

1. Memastikan semua murid Ogos 2022 - 1. Guru mengenalpasti Tahap
terutamanya yang selalu tidak Januari 2023 Penguasaan (TP) murid bagi setiap
hadir dapat menguasai setiap topik yang dipelajari.
topik pembelajaran.
2. Guru - Murid : Guru membimbing
My Helpdesk 2. Murid lemah dan sering tidak Jun 2022 - Semua murid PCG Panitia murid dalam kumpulan kecil
hadir dapat Disember mengikut TP yang telah dikenalpasti.
menyelesaikan sekurang- 2022
kurangnya soalan aras rendah 3. Murid-Murid : Murid membantu
dan sederhana. sesama sendiri dalam kumpulan
masing-masing di bawah
pemantauan guru.

PROGRAM
TRANSFORMASI

SEKOLAH

WAY FORWARD SWOT & TOWS MATRIKS
PANITIA BAHASA CINA

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BAHASA CINA

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1. Guru berpengalaman lebih dari 10 tahun. W1. PdP guru tidak dapat menarik minat murid kumpulan sederhana
S2. Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan dikemaskini dan lemah untuk belajar.
S3. 100% guru celik IT.
S4. 90% kemudahan prasarana PdP lengkap dan baik. W2. Pencapaian PBD TP4 ke atas agak rendah (15.91%)
S5. Peruntukkan PCG yang mencukupi untuk pembelian W3. Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT dalam

bahan bantu belajar (BBM) penyediaan soalan peperiksaan
S6. Bilik Pendidikan Muzik yang yang kondusif ke arah PAK21 W4. Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan pentaksiran KBAT
S7. Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi.
masih kurang
(Tools Kit PAK 21) W5. Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru.
W6. Kerosakan peralatan ICT tidak dapat diselenggarakan dengan

peruntukan PCG.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi T1. Sebilangan ibubapa menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah
menjayakan program peningkatan kurikulum di sekolah. untuk menentukan kejayaan dan pembentukan sahsiah anak-anak
mereka.
O2. Terdapat ibu bapa yang prihatin terhadap akademik anak-anak.
O3. Kerjasama yang baik dengan Jabatan/Agensi kerajaan yang lain. T2. Sebahagian besar ibubapa kurang bermotivasi dalam urusan
O4. Mendapat sokongan dan kerjasama daripada pihak PPD, Jabatan pembelajaran anak-anak mereka.

Pendidikan & PKG. T3. Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar
O5. Khidmat bantu PdP oleh guru cemerlang dari sekolah lain bersikap negatif terhadap pelajaran

T4. Murid bekerja selepas waktu persekolahan.
T5. 80% keluarga murid berpendapatan rendah tidak menggalakkan

penggunaan ICT di rumah

ANALISIS TOWS MATRIKS BAHASA CINA

DALAMAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

LUARAN S1. Guru berpengalaman lebih dari 10 tahun. W1. PdP guru tidak dapat menarik minat murid kumpulan
S2. Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan sederhana dan lemah untuk belajar.
PELUANG (O)
dikemaskini W2. Pencapaian PBD TP4 ke atas agak rendah (17.40%)
O1. PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi S3. 100% guru celik IT. W3. Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT
menjayakan program peningkatan kurikulum di sekolah. S4. 90% kemudahan prasarana PdP lengkap dan baik.
S5. Peruntukkan PCG yang mencukupi untuk pembelian dalam penyediaan soalan peperiksaan
O2. Terdapat ibu bapa yang prihatin terhadap akademik anak-anak. W4. Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan
O3. Kerjasama yang baik dengan Jabatan/Agensi kerajaan yang lain. bahan bantu belajar (BBM)
O4. Mendapat sokongan dan kerjasama daripada pihak PPD, Jabatan S6. Bilik Pendidikan Muzik yang yang kondusif ke arah pentaksiran KBAT masih kurang
W5. Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada
Pendidikan & PKG. PAK21
O5. Khidmat bantu PdP oleh guru cemerlang dari sekolah lain S7. Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang pengajaran guru.
W6. Kerosakan peralatan ICT tidak dapat diselenggarakan
CABARAN (T) mencukupi (Tools Kit PAK 21)
dengan peruntukan PCG.
T1. Sebilangan ibubapa menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah S1 + S2 + S3 + S5 + O1 + O4 + O5
untuk menentukan kejayaan dan pembentukan sahsiah anak- Meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran berkesan W2 + W5 + O1 + O5
anak mereka. melalui pendekatan KBAT dan PAK 21 Mengadakan program kecemerlangan untuk meningkatkan
prestasi pencapaian Pendidikan Muzik
T2. Sebahagian besar ibubapa kurang bermotivasi dalam urusan S1 + S3 + S5 + O3
pembelajaran anak-anak mereka. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan jalinan luar terutama W3 + W4 + O1 + O3
SIP dan SIC+ bagi memberi pendedahan kepada guru tentang Merancang strategi memperkasakan panitia melalui
T3. Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar KBAT dan PAK 21 perancangan PLC dan Learning Walk yang berfokus kepada
bersikap negatif terhadap pelajaran KBAT dan PAK 21

T4. Murid bekerja selepas waktu persekolahan. S1 + S3 + S4 + S7 + T3 W2 + W5 + T1 + T2
T5. 80% keluarga murid berpendapatan rendah tidak menggalakkan Kepelbagaian teknik PdPc/PdPR supaya pengajaran lebih Meningkatkan pencapaian akademik dengan mengadakan
menarik. program bersama PIBG
penggunaan ICT di rumah
S6 + S7 + T4
Aktiviti membaca dan pembelajaran kendiri berasaskan modul
dan penerokaan ilmu melalui sumber rujukan yang
diperuntukan.

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

MATLAMAT Pencapaian murid yang cemerlang dalam Bahasa Cina
ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada Pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
ASPIRASI MURID 2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
5 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Memimpin, Etika dan Kerohanian, Identiti Nasional

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV 2021 GELOMBANG 3 2025 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2022 2023 2024
GPMP Bahasa Pencapaian GPMP Bahasa Cina 5.94 5.14 1. Memperkasakan
Cina masih Meningkatkan Tingkatan 5 6.14 7.12 5.74 5.54 5.34
rendah pencapaian Pencapaian GPMP Bahasa Cina 7.32 4.43 6.92 6.72 6.52 pelaksanaan
murid dari segi Tingkatan 4 4.12
kualiti dan 4.63 5.26 4.23 4.03 3.83 6.32 program
kuantiti. Pencapaian GPMP Bahasa Cina
Tingkatan 3 4.32 3.92 3.72 3.52 peningkatan prestasi
5.46 5.06 4.86 4.66
Pencapaian GPMP Bahasa Cina 3.63 Bahasa Cina
Tingkatan 2 2. Memantapkan PdPc
Pencapaian GPMP Bahasa Cina
Tingkatan 1 melalui perkongsian

3.32 kemahiran dan

pengalaman dalam

4.46 kalangan guru

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2022 2023 2024
2021 2025

Peratus lulus Meningkatkan % murid yang lulus Bahasa Cina 85.71 88.71 91.71 94.71 97.71 100
murid belum Kuantiti prestasi Tingkatan 5
mencapai 100% murid dalam
Bahasa Cina

% murid yang lulus Bahasa Cina 66.67 69.67 72.67 75.67 78.67 81.67 1. Memperkasakan
Tingkatan 4 66.67 69.67 72.67 75.67 78.67 pelaksanaan
67.86 70.86 73.86 76.86 79.86
program

% murid yang lulus Bahasa Cina peningkatan prestasi
Tingkatan 3
81.67 Bahasa Cina

2. Memantapkan PdPc

melalui perkongsian

kemahiran dan

% murid yang lulus Bahasa Cina 82.86 pengalaman dalam
Tingkatan 2 kalangan guru

% murid yang lulus Bahasa Cina 31.71 34.71 37.71 40.71 43.71 46.71
Tingkatan 1

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2021 2022 2023 2024
2025

Tahap Meningkatkan % murid cemerlang dalam Bahasa 14.29 16.29 18.29 20.29 22.29 24.29 1. Memperkasakan
pencapaian kualiti prestasi Cina Tingkatan 5 0 2.00 4.00 6.00 8.00
kecemerlangan murid dalam 0 2.00 4.00 6.00 8.00 pelaksanaan program
akademik rendah Bahasa Cina % murid cemerlang dalam Bahasa 5.57 7.57 9.57 11.57
Cina Tingkatan 4 3.57 peningkatan prestasi Bahasa

Cina

10.00 2. Memantapkan PdPc melalui
perkongsian kemahiran dan

pengalaman dalam kalangan

guru

% murid cemerlang dalam Bahasa 3. Memperkasakan panitia
Cina Tingkatan 3
10.00 melalui perancangan PLC

dan Learning Walk yang

berfokus kepada KBAT dan

PAK 21

% murid cemerlang dalam Bahasa 13.57 4. Meningkatkan kemahiran
Cina Tingkatan 2 guru dalam pengajaran

berkesan melalui

pendekatan KBAT dan PAK 21

% murid cemerlang dalam Bahasa 0 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
Cina Tingkatan 1

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Peratus murid Meningkatkan % murid Bahasa Cina Tingkatan 1 yang 5.71 7.71 9.91 11.91 13.91 15.91 1. Memperkasakan
yang menguasai peratus murid yang menguasai TP 4 ke atas secara
TP4 ke atas secara menguasai TP 4 ke keseluruhan 75.68 77.68 79.68 81.68 83.68 pelaksanaan program
keseluruhan atas secara
masih di tahap keseluruhan % murid Bahasa Cina Tingkatan 2 yang 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00 peningkatan prestasi
rendah menguasai TP 4 ke atas secara
keseluruhan 20.59 22.59 24.59 26.59 28.59 Bahasa Cina
2021 -- 2022 2023 2024
55.17 -- 57.17 59.17 61.17 2. Memantapkan PdPc

85.68 melalui perkongsian

kemahiran dan

pengalaman dalam

% murid Bahasa Cina Tingkatan 3 yang kalangan guru
menguasai TP 4 ke atas secara
keseluruhan 85.00 3. Memperkasakan panitia

melalui perancangan PLC

dan Learning Walk yang

% murid Bahasa Cina Tingkatan 4 yang berfokus kepada KBAT
menguasai TP 4 ke atas secara
keseluruhan 30.59 dan PAK 21

4. Meningkatkan

kemahiran guru dalam

% murid Bahasa Cina Tingkatan 5 yang 2025 pengajaran berkesan
menguasai TP 4 ke atas secara melalui pendekatan
keseluruhan
63.17 KBAT dan PAK 21

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Peratus murid % murid Bahasa Cina 1 yang mencapai 100 100 100 100 100 100 1. Memperkasakan
yang mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-
tahap Meningkatkan kurangnya TP3 pelaksanaan program
penguasaan peratus murid
minimum mencapai tahap % murid Bahasa Cina Tingkatan 2 yang peningkatan prestasi
sekurang- penguasaan mencapai tahap penguasaan minimum
kurangnya TP3 minimum sekurang-kurangnya TP3 Bahasa Cina
sekurang-
kurangnya TP3 % murid Bahasa Cina Tingkatan 3 yang 2. Memantapkan PdPc
mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya TP3 100 100 100 100 100 100 melalui perkongsian

kemahiran dan

pengalaman dalam

kalangan guru

100 100 100 100 100 100 3. Memperkasakan panitia

melalui perancangan PLC

dan Learning Walk yang

% murid Bahasa Cina Tingkatan 4 yang berfokus kepada KBAT
mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya TP3 100 100 100 100 100 100 dan PAK 21

4. Meningkatkan

kemahiran guru dalam

% murid Bahasa Cina Tingkatan 5 yang 2021 -- 2022 2023 2024 2025 pengajaran berkesan
mencapai tahap penguasaan minimum melalui pendekatan
sekurang-kurangnya TP3
100 -- 100 100 100 100 KBAT dan PAK 21

PELAN TINDAKAN PANITIA BAHASA CINA KLUSTER 2

NAMA PROJEK/ OBJEKTIF/ MATLAMAT JANGKA MASA SASARAN SUMBER AKTIVITI/ PROGRAM
PROGRAM PELAKSANAAN

1. Menyediakan modul dan 1. Panitia menyediakan Modul
atau lembaran kerja yang berbeza aras,
lembaran kerja mengikut tahap topik dan kandungan.

penguasaan, minat dan kaedah 2. Modul atau lembaran kerja diagihkan
mengikut kumpulan sasaran yang telah
Pembelajaran pembelajaran murid yang Julai - Disember Semua murid PCG Panitia dikenalpasti.
Terbeza berbeza mengikut tahap 2022
penguasaan. 3. Dilaksanakan semasa PdPc.
Pemantapan 4. Guru membimbing murid dalam
Profesionalisme 2. Memastikan tahap penguasaan
Guru kumpulan kecil mengikut TP yang telah
bagi murid lemah mencapai dikenalpasti.

sekurang-kurangnya TP3 1. Terima surat panggilan dari JPN Perak
2. Muat turun bahan-bahan yang
1. Meningkat kefahaman guru
diperlukan dalam bengkel.
tentang konstruk pencapaian 3. Membuat penilaian dan

murid mengikut tahap penambahbaikan
4. Bimbingan berterusan untuk ahli panitia.
penguasaan supaya dapat

mengklasifikasikan perbezaan April – Jun Semua Guru PCG Panitia
tahap 1 hingga tahap 6 2022 Bahasa Cina
2. Meningkatakan kemahiran guru

untuk mempraktikkan cara-cara

penilaian dijalankan mengikut

standard item yang ditetapkan

PELAN TINDAKAN PANITIA BAHASA CINA KLUSTER 2

NAMA PROJEK/ OBJEKTIF/ MATLAMAT JANGKA MASA SASARAN SUMBER AKTIVITI/ PROGRAM
PROGRAM PELAKSANAAN

1. Memastikan semua murid Ogos 2022 - 1. Guru mengenalpasti Tahap
terutamanya yang selalu tidak Januari 2023 Penguasaan (TP) murid bagi setiap
hadir dapat menguasai setiap topik yang dipelajari.
topik pembelajaran.
2. Guru - Murid : Guru dan Guru Muda
My Helpdesk 2. Murid lemah dan sering tidak Jun 2022 - Semua murid PCG Panitia membimbing murid dalam kumpulan
hadir dapat Disember kecil mengikut TP yang telah
menyelesaikan sekurang- 2022 dikenalpasti.
kurangnya soalan aras rendah
dan sederhana. 3. Murid-Murid : Murid membantu
sesama sendiri dalam kumpulan
masing-masing di bawah
pemantauan guru.

PROGRAM
TRANSFORMASI

SEKOLAH

WAY FORWARD SWOT & TOWS MATRIKS
PANITIA BAHASA TAMIL

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BAHASA TAMIL

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1. Guru berpengalaman lebih dari 10 tahun. W1. PdP guru tidak dapat menarik minat murid kumpulan sederhana
S2. Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan dikemaskini dan lemah untuk belajar.
S3. 80% guru celik IT.
S4. 90% kemudahan prasarana PdP lengkap dan baik. W2. Pencapaian PBD TP4 ke atas agak rendah (48.14%)
S5. Peruntukkan PCG yang mencukupi untuk pembelian W3. Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT dalam

bahan bantu belajar (BBM) penyediaan soalan peperiksaan
S6. Bilik SBC Bahasa Tamil yang kondusif ke arah PAK21 W4. Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan pentaksiran KBAT
S7. Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi.
masih kurang
(Tools Kit PAK 21) W5. Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru.
W6. Kerosakan peralatan ICT tidak dapat diselenggarakan dengan

peruntukan PCG.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi T1. Sebilangan ibubapa menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya
menjayakan program peningkatan kurikulum di sekolah. kepada sekolah untuk menentukan kejayaan dan pembentukan
sahsiah anak-anak mereka.
O2. Terdapat ibu bapa yang prihatin terhadap akademik anak-anak.
O3. Kerjasama yang baik dengan Jabatan/Agensi kerajaan yang lain. T2. Sebahagian besar ibubapa kurang bermotivasi dalam urusan
O4. Mendapat sokongan dan kerjasama daripada pihak PPD, Jabatan pembelajaran anak-anak mereka.

Pendidikan & PKG. T3. Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar
O5. Khidmat bantu PdP oleh guru cemerlang dari sekolah lain bersikap negatif terhadap pelajaran

T4. Murid bekerja selepas waktu persekolahan.
T5. 80% keluarga murid berpendapatan rendah tidak menggalakkan

penggunaan ICT di rumah

ANALISIS TOWS MATRIKS BAHASA TAMIL

DALAMAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

LUARAN S1. Guru berpengalaman lebih dari 10 tahun. W1. PdP guru tidak dapat menarik minat murid kumpulan
S2. Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan sederhana dan lemah untuk belajar.
PELUANG (O)
dikemaskini W2. Pencapaian PBD TP4 ke atas agak rendah (48.14%)
O1. PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi S3. 80% guru celik IT. W3. Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT
menjayakan program peningkatan kurikulum di sekolah. S4. 90% kemudahan prasarana PdP lengkap dan baik.
S5. Peruntukkan PCG yang mencukupi untuk pembelian dalam penyediaan soalan peperiksaan
O2. Terdapat ibu bapa yang prihatin terhadap akademik anak-anak. W4. Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan
O3. Kerjasama yang baik dengan Jabatan/Agensi kerajaan yang lain. bahan bantu belajar (BBM)
O4. Mendapat sokongan dan kerjasama daripada pihak PPD, Jabatan S6. Bilik SBC Bahasa Tamil yang kondusif ke arah pentaksiran KBAT masih kurang
W5. Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada
Pendidikan & PKG. PAK21
O5. Khidmat bantu PdP oleh guru cemerlang dari sekolah lain S7. Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang pengajaran guru.
W6. Kerosakan peralatan ICT tidak dapat diselenggarakan
CABARAN (T) mencukupi (Tools Kit PAK 21)
dengan peruntukan PCG.
T1. Sebilangan ibubapa menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada S1 + S2 + S3 + S5 + O1 + O4 + O5
sekolah untuk menentukan kejayaan dan pembentukan sahsiah anak- Meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran berkesan W2 + W5 + O1 + O5
anak mereka. melalui pendekatan KBAT dan PAK 21 Mengadakan program kecemerlangan untuk meningkatkan
prestasi pencapaian Pendidikan Moral
T2. Sebahagian besar ibubapa kurang bermotivasi dalam urusan S1 + S3 + S5 + O3
pembelajaran anak-anak mereka. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan jalinan luar terutama W3 + W4 + O1 + O3
SIP dan SIC+ bagi memberi pendedahan kepada guru tentang Merancang strategi memperkasakan panitia melalui
T3. Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar KBAT dan PAK 21 perancangan PLC dan Learning Walk yang berfokus kepada
bersikap negatif terhadap pelajaran KBAT dan PAK 21
S1 + S3 + S4 + S7 + T3
T4. Murid bekerja selepas waktu persekolahan. Kepelbagaian teknik PdPc/PdPR supaya pengajaran lebih W2 + W5 + T1 + T2
T5. 80% keluarga murid berpendapatan rendah tidak menggalakkan menarik. Meningkatkan pencapaian akademik dengan mengadakan
program bersama PIBG
penggunaan ICT di rumah S6 + S7 + T4
Aktiviti membaca dan pembelajaran kendiri berasaskan modul
dan penerokaan ilmu melalui sumber rujukan yang
diperuntukan.

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025
Menjana murid yang berdaya saing dan berkemahiran di peringkat global

MATLAMAT Pencapaian murid yang cemerlang dalam Bahasa Tamil
ANJAKAN
ASPIRASI MURID 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada Pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Tamil
5 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Memimpin, Kemahiran Dwibahasa, Etika dan Kerohanian, Identiti
Nasional

Isu Strategik Matlamat Petunjuk Prestasi Utama (KPI) TOV 2021 GELOMBANG 3 2025 STRATEGI
Strategik 2020 2022 2023 2024
GPMP Bahasa Pencapaian GPMP Bahasa Tamil 3.30 2.50 1. Memperkasakan
Tamil masih Meningkatkan Tingkatan 5 3.50 6.23 3.10 2.90 2.70
rendah pencapaian Pencapaian GPMP Bahasa Tamil 6.43 2.44 6.03 5.83 5.63 pelaksanaan
murid dari segi Tingkatan 4 3.55
kualiti dan 2.64 3.80 2.24 2.04 1.84 5.43 program
kuantiti. Pencapaian GPMP Bahasa Tamil
Tingkatan 3 3.75 3.33 3.13 2.93 peningkatan prestasi
4.00 3.60 3.40 3.20
Pencapaian GPMP Bahasa Tamil 1.64 Bahasa Tamil
Tingkatan 2 2. Memantapkan PdPc
Pencapaian GPMP Pendidikan Bahasa
Tamil Tingkatan 1 melalui perkongsian

2..73 kemahiran dan

pengalaman dalam

3.00 kalangan guru

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025
Menjana murid yang berdaya saing dan berkemahiran di peringkat global

Isu Strategik Matlamat Strategik Petunjuk Prestasi Utama (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
2020 2021 2022 2023 2024
2025

Tahap Meningkatkan % murid cemerlang dalam Bahasa 25.00 28.00 31.00 34.00 37.00 40.00
pencapaian kualiti prestasi TamilTingkatan 5 14.28 16.28 18.28 20.28 22.28
kecemerlangan murid dalam 9.09 12.09 15.09 18.09 21.09 1. Memperkasakan
akademik rendah Bahasa Tamil % murid cemerlang dalam Bahasa 25.00 28.00 31.00 34.00 37.00
Tamil Tingkatan 4 pelaksanaan program

peningkatan prestasi Bahasa

Tamil

24.28 2. Memantapkan PdPc melalui

perkongsian kemahiran dan

pengalaman dalam kalangan

guru

% murid cemerlang dalam Bahasa 24.09 3. Memperkasakan panitia
Tamil Tingkatan 3 melalui perancangan PLC dan

Learning Walk yang berfokus

kepada KBAT dan PAK 21

% murid cemerlang dalam Bahasa 4. Meningkatkan kemahiran
Tamil Tingkatan 2
40.00 guru dalam pengajaran

berkesan melalui

pendekatan KBAT dan PAK 21

% murid cemerlang dalam Bahasa 33.33 36.33 39.33 42.33 45.33 48.33
Tamil Tingkatan 1

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025
Menjana murid yang berdaya saing dan berkemahiran di peringkat global

Isu Strategik Matlamat Petunjuk Prestasi Utama (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
Strategik 2020 2022 2023 2024
Peratus lulus 2021 2025
murid masih
rendah Meningkatkan % murid yang lulus Bahasa Tamil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kuantiti prestasi Tingkatan 5
murid dalam
Bahasa tamil

% murid yang lulus Bahasa Tamil 42.90 51.71 57.71 63.71 69.71 75.71 1. Memperkasakan
Tingkatan 4 90.90 91.90 93.90 95.90 97.90 pelaksanaan
75.00 77.00 79.00 81.00 83.00
program

% murid yang lulus Bahasa Tamil peningkatan prestasi
Tingkatan 3
99.90 Bahasa Tamil

2. Memantapkan PdPc

melalui perkongsian

kemahiran dan

% murid yang lulus Bahasa Tamil 85.00 pengalaman dalam
Tingkatan 2 kalangan guru

% murid yang lulus Bahasa Tamil 66.67 68.67 70.67 72.67 74.67 76.67
Tingkatan 1

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025
Menjana murid yang berdaya saing dan berkemahiran di peringkat global

Isu Strategik Matlamat Strategik Petunjuk Prestasi Utama (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Peratus murid Meningkatkan % murid Bahasa Tami Tingkatan 1 yang 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1. Memperkasakan
yang menguasai peratus murid yang menguasai TP 4 ke atas secara pelaksanaan program
TP4 ke atas secara menguasai TP 4 ke keseluruhan 33.33 38.33 43.33 48.33 53.33 45.00 peningkatan prestasi
keseluruhan atas secara Bahasa Tamil
masih di tahap keseluruhan % murid Bahasa Tingkatan 2 yang 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 2. Memantapkan PdPc
rendah menguasai TP 4 ke atas secara melalui perkongsian
keseluruhan 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 58.33 kemahiran dan
2021 -- 2022 2023 2024 pengalaman dalam
% murid Bahasa Tamil Tingkatan 3 yang 75.00 -- 85.00 90.00 95.00 85.00 3. kalangan guru
menguasai TP 4 ke atas secara Memperkasakan panitia
keseluruhan 65.00 melalui perancangan PLC
dan Learning Walk yang
% murid Bahasa Tamil Tingkatan 4 yang 4. berfokus kepada KBAT
menguasai TP 4 ke atas secara dan PAK 21
keseluruhan 2025 Meningkatkan
100.00 kemahiran guru dalam
% murid Bahasa Tamil Tingkatan 5 yang pengajaran berkesan
menguasai TP 4 ke atas secara melalui pendekatan
keseluruhan KBAT dan PAK 21

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025
Menjana murid yang berdaya saing dan berkemahiran di peringkat global

Isu Strategik Matlamat Strategik Petunjuk Prestasi Utama (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Peratus murid % murid Bahasa Tamil Tingkatan 1 yang 1. Memperkasakan
yang mencapai
tahap Meningkatkan mencapai tahap penguasaan minimum 40.00 100 100 100 100 100 pelaksanaan program
penguasaan peratus murid sekurang-kurangnya TP3 peningkatan prestasi
minimum mencapai tahap
sekurang- penguasaan Bahasa Tamil
kurangnya TP3 minimum
sekurang- % murid Bahasa Tamil Tingkatan 2 yang 2. Memantapkan PdPc
kurangnya TP3
mencapai tahap penguasaan minimum 66.67 100 100 100 100 100 melalui perkongsian
sekurang-kurangnya TP3 kemahiran dan

pengalaman dalam

% murid Bahasa Tamil Tingkatan 3 yang kalangan guru

mencapai tahap penguasaan minimum 20.00 100 100 100 100 100 3. Memperkasakan panitia

sekurang-kurangnya TP3 melalui perancangan PLC

dan Learning Walk yang

% murid Bahasa Tamil Tingkatan 4 yang berfokus kepada KBAT

mencapai tahap penguasaan minimum 20.00 100 100 100 100 100 dan PAK 21

sekurang-kurangnya TP3 4. Meningkatkan

kemahiran guru dalam

% murid Bahasa Tamil Tingkatan 5 yang 2021 -- 2022 2023 2024 2025 pengajaran berkesan
melalui pendekatan
mencapai tahap penguasaan minimum KBAT dan PAK 21

sekurang-kurangnya TP3 25.00 -- 100 100 100 100

PELAN TINDAKAN PANITIA BAHASA TAMIL KLUSTER 2

NAMA PROJEK/ OBJEKTIF/ MATLAMAT JANGKA MASA SASARAN SUMBER AKTIVITI/ PROGRAM
PROGRAM PELAKSANAAN

1. Menyediakan modul dan 1. Panitia menyediakan Modul
atau lembaran kerja yang berbeza aras,
lembaran kerja mengikut tahap topik dan kandungan.

penguasaan, minat dan kaedah 2. Modul atau lembaran kerja diagihkan
mengikut kumpulan sasaran yang telah
Pembelajaran pembelajaran murid yang Julai - Disember Semua murid PCG Panitia dikenalpasti.
Terbeza berbeza mengikut tahap 2022
penguasaan. 3. Dilaksanakan semasa PdPc.
Pemantapan 4. Guru membimbing murid dalam
Profesionalisme 2. Memastikan tahap penguasaan
Guru kumpulan kecil mengikut TP yang telah
bagi murid lemah mencapai dikenalpasti.

sekurang-kurangnya TP3 1. Pembentukan AJK dan mesyuarat
2. Menghantar surat kepada setiap bidang
1. Meningkat kefahaman guru
untuk memaklumkan bengkel
tentang konstruk pencapaian tentang Kemahiran Pedagogi dalam
melaksanakan PBD.
murid mengikut tahap 3. Menyediakan bahan-bahan yang
diperlukan dalam bengkel.
penguasaan supaya dapat 4. Membuat penilaian dan
penambahbaikan
mengklasifikasikan perbezaan April – Jun Guru Bahasa 5. Bimbingan berterusan untuk guru yang
tahap 1 hingga tahap 6 2022 kurang menguasai konstruk pencapaian.
Meningkatkan kemahiran guru Tamil PCG Panitia

2.

untuk mempraktikkan cara-cara

penilaian dijalankan mengikut

standard item yang ditetapkan

PELAN TINDAKAN PANITIA BAHASA TAMIL KLUSTER 2

NAMA PROJEK/ OBJEKTIF/ MATLAMAT JANGKA MASA SASARAN SUMBER AKTIVITI/ PROGRAM
PROGRAM PELAKSANAAN

1. Memastikan semua murid Julai 2022 - 1. Guru mengenalpasti Tahap
terutamanya yang selalu Januari 2023 Penguasaan (TP) murid bagi setiap
tidak hadir dapat menguasai topik yang dipelajari.

nilai dan kandungan 2. Guru - Murid : Guru membimbing
murid dalam kumpulan kecil
akademik setiap topik mengikut TP yang telah
dikenalpasti.
My Helpdesk pembelajaran. Semua murid PCG Panitia
3. Murid-Murid : Murid membantu
2. Murid lemah dan sering tidak Jun 2022 - sesama sendiri dalam kumpulan
hadir dapat menyelesaikan Disember masing-masing di bawah
sekurang-kurangnya soalan 2022 pemantauan guru.

aras rendah dan sederhana.

PROGRAM
TRANSFORMASI

SEKOLAH

BIDANG KEMANUSIAAN

PROGRAM
TRANSFORMASI

SEKOLAH

WAY FORWARD SWOT & TOWS MATRIKS
PANITIA SEJARAH

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) SEJARAH

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1. Guru berpengalaman lebih 5 tahun. W1. PdP guru tidak dapat menarik minat murid kumpulan sederhana
S2. Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan dikemaskini dan lemah untuk belajar.
S3. 100% guru celik IT.
S4. 50% kemudahan prasarana PdP lengkap dan baik. W2. Pencapaian PBD TP4 dan ke atas agak rendah
S5. Peruntukkan PCG yang mencukupi untuk pembelian W3. Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT dalam

bahan bantu belajar (BBM) penyediaan soalan peperiksaan
S6. Bilik Subject Based Classroom yang yang kondusif ke arah PAK21 W4. Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan pentaksiran KBAT
S7. Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi.
masih kurang
W5. Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi T1. Sebilangan ibubapa menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah
menjayakan program peningkatan kurikulum di sekolah. untuk menentukan kejayaan dan pembentukan sahsiah anak-anak
mereka.
O2. Terdapat ibu bapa yang prihatin terhadap akademik anak-anak.
O3. Kerjasama yang baik dengan Jabatan/Agensi kerajaan yang lain. T2. Sebahagian besar ibubapa kurang bermotivasi dalam urusan
O4. Mendapat sokongan dan kerjasama daripada pihak PPD. pembelajaran anak-anak mereka.
O5. Khidmat bantu PdP oleh Jurulatih Utama Sejarah Daerah LMS
T3. Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar
bersikap negatif terhadap pelajaran

T4. Murid bekerja selepas waktu persekolahan.

ANALISIS TOWS MATRIKS SEJARAH

DALAMAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

LUARAN S1. Guru berpengalaman lebih 5 tahun. W1. PdP guru tidak dapat menarik minat murid kumpulan
S2. Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan dikemaskini sederhana dan lemah untuk belajar.
S3. 100% guru celik IT.
S4. 50% kemudahan prasarana PdP lengkap dan baik. W2. Pencapaian PBD TP4 dan ke atas agak rendah
S5. Peruntukkan PCG yang mencukupi untuk pembelian W3. Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT dalam

bahan bantu belajar (BBM) penyediaan soalan peperiksaan
S6. Bilik Subject Based Classroom yang yang kondusif ke arah W4. Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan

PAK21 pentaksiran KBAT
S7. Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi. masih kurang
W5. Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran

guru.

PELUANG (O) S1 + S2 + S3 + S5 + O1 +03+O4 W2 + W5 + O1 + O4
Meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran berkesan Mengadakan program kecemerlangan untuk meningkatkan
O1. PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi melalui pendekatan KBAT dan PAK 21 prestasi pencapaian Sejarah
menjayakan program peningkatan kurikulum di sekolah.
S1 + S3 + S5 + O3+04 W3 + W4 + O1 + O3
O2. Terdapat ibu bapa yang prihatin terhadap akademik anak-anak. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan jalinan luar terutama Merancang strategi memperkasakan panitia melalui
O3. Mendapat sokongan dan kerjasama daripada pihak PPD. SIP dan SIC+ bagi memberi pendedahan kepada guru tentang perancangan PLC dan Learning Walk yang berfokus kepada
O4. Khidmat bantu PdP oleh Jurulatih Utama Sejarah Daerah LMS KBAT dan PAK 21 KBAT dan PAK 21

CABARAN (T) S1 + S3 + S4 + S7 + T3 W2 + W5 + T1 + T2
Kepelbagaian teknik PdPc/PdPR supaya pengajaran lebih Meningkatkan pencapaian akademik dengan mengadakan
T1. Sebilangan ibubapa menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah menarik. program bersama PIBG
untuk menentukan kejayaan dan pembentukan sahsiah anak-anak
mereka. S6 + S7 + T4
Aktiviti membaca dan pembelajaran kendiri berasaskan modul
T2. Sebahagian besar ibubapa kurang bermotivasi dalam urusan dan penerokaan ilmu melalui sumber rujukan yang
pembelajaran anak-anak mereka. diperuntukan.

T3. Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar
bersikap negatif terhadap pelajaran

T4. Murid bekerja selepas waktu persekolahan.

PERANCANGAN STRATEGIK KLUSTER 2 : 2021 - 2025

MENJANA MURID YANG BERDAYA SAING DAN BERKEMAHIRAN DI PERINGKAT GLOBAL

MATLAMAT Pencapaian murid yang cemerlang dalam Sejarah

ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada Pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
ASPIRASI MURID 2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
5 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Memimpin, Kemahiran Dwibahasa, Etika dan Kerohanian, Identiti
Nasional

ISU STRATEGIK MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TOV GELOMBANG 3 STRATEGI
STRATEGIK 2020 2021 2022 2023 2024 2025

GPMP Sejarah Pencapaian GPMP Sejarah Tingkatan 5 6.69 6.29 5.89 5.49 5.09 5.00 1. Memperkasakan
masih rendah
pelaksanaan

Meningkatkan Pencapaian GPMP Sejarah Tingkatan 4 7.73 7.23 6.73 6.23 5.73 5.23 program
pencapaian Pencapaian GPMP Sejarah Tingkatan 3 5.93 5.63 5.33 5.03 4.73
murid dari segi Pencapaian GPMP Sejarah Tingkatan 2 5.88 5.38 5.08 4.78 4.48 peningkatan prestasi
kualiti dan
kuantiti. 4.43 Sejarah
2. Memantapkan PdPc

melalui perkongsian

4.18 kemahiran dan

pengalaman dalam

Pencapaian GPMP Sejarah Tingkatan 1 5.91 5.41 5.11 4.81 4.51 4.21 kalangan guru


Click to View FlipBook Version