The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Prapaluck Piama, 2019-06-26 22:39:51

SAR ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Keywords: SAR2561

รายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา

Self-AssessmentReport:SAR2018

โรงเรยีนบางมดวทิยา"สสีกุหวาดจวนอปุถมัภ"

สาํนกังานเขตพนื้ทกี่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต1
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนั้พนื้ฐานกระทรวงศกึษาธกิาร


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนง่ึ ของกระบวนการบริหารการศึกษาทตี่ อ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้โรงเรียนจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาการประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการท่ีช่วยสร้างความมัน่ ใจแกท่ ุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
ว่าการจัดการศึกษามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุง มาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจานวนน้อยลง
สะท้อนถงึ คุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน
เพ่ือลดภาระ การจดั เกบ็ ข้อมลู ลดการจัดทาเอกสารที่ใช้ในการประเมิน

โรงเรียนบางมดวทิ ยา “สสี ุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ได้จดั ทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นผลมาจากการดาเนินงานท้ังหมดท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และนาเสนอรายงานแก่ผู้เก่ียวข้อง โดยวัตถุประสงค์การจัดทารายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 เพือ่ นาเสนอผลการพฒั นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ี
ผ่านมาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยัง
แสดงให้เห็นถึงความสาเรจ็ ของการพัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษาในรอบปีการศึกษาทผี่ ่านมา ท้ังจุดเด่น จุดท่ีต้อง
พัฒนา โอกาส และข้อจากัด เพ่ือนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและและเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการจดั การศึกษาในปถี ดั ไป รวมทง้ั ใชเ้ ป็นข้อมลู ประกอบการรายงานประเมินตนเอง เพ่ือรับรองการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ ารมหาชน) ตอ่ ไป

ขอขอบคุณ คณะกรรมการดาเนินการและผทู้ ่ีมสี ่วนเก่ยี วขอ้ งทุกท่าน ทีไ่ ด้ทุ่มเทเสียสละ ทาให้เอกสาร
ฉบับนี้เสร็จสมบรู ณ์ และหวงั เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศกึ ษาของโรงเรียนตอ่ ไป

(นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต)
ผู้อานวยการโรงเรยี นบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอปุ ถัมภ์”


หนา้

คานา

สารบัญ

สว่ นที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศกึ ษา 1

ส่วนท่ี 2 การพฒั นาคณุ ภาพการจดั การศกึ ษาตามแผนปฏิบัติการประจาปี 59

สว่ นท่ี 3 ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรยี น 62

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ 100

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเี่ น้นผ้เู รยี นเป็นสาคญั 118

สว่ นที่ ๔ สรปุ ผล แนวทางการพฒั นาและความตอ้ งการช่วยเหลือ 126

ภาคผนวก

ภาพกจิ กรรมในปกี ารศึกษา 2561

คารับรองเอกสารรายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา

บันทกึ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา

คาสง่ั แต่งตงั้ คณะกรรมการการประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖1


โรงเรยี นบางมดวิทยา “สสี กุ หวาดจวนอุปถมั ภ์” สังกัดสำนกั งำนเขตพน้ื ทกี่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 1

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขน้ั พน้ื ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนพระรำม 2 ซอย 28 แยก 2

แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรงุ เทพมหำนคร 10150

โทรศพั ท์ : 02-468-8272 โทรสำร : 02-476-0629

Website : www.bangmodwittaya.ac.th E-mail : bangmodwittayaschool@bangmodwittaya.ac.th

เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีเนื้อท่ีท้ังหมด 10 ไร่ 2 งำน 52

ตำรำงวำ ปัจจุบนั เปิดสอนระดับชนั้ มัธยมศกึ ษำตอนต้นจำนวนทง้ั หมด 30 หอ้ งเรยี น แบ่งเป็นห้องเรียนพิเศษ จำนวน

6 หอ้ ง และห้องเรียนปกติ จำนวน 24 ห้อง ส่วนในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยมีจำนวนท้ังหมด 21 ห้องเรียน

รวมทุกระดบั ชัน้ ทัง้ หมดจำนวน 51 ห้องเรียน โดยแยกแผนกำรเรียน ดังน้ี

แผนกำรเรียนที่ 1 วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์

แผนกำรเรยี นที่ 2 คณติ ศำสตร์ – คอมพวิ เตอร์

แผนกำรเรียนที่ 3 องั กฤษ – จนี

แผนกำรเรียนที่ 4 ศลิ ป์ – สงั คม

แผนทีต่ ัง้ โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ “สสี กุ หวำดจวนอปุ ถัมภ์”

๑ | หน้า


โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ได้ก่อต้ังขึ้นจำกแรงศรัทธำของชุมชน และควำม

ต้องกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร กับกรุงเทพมหำนครที่จะให้กรมสำมัญศึกษำ รับดำเนินกำรเกี่ยวกับโรงเรียน

มธั ยมศกึ ษำในกรงุ เทพมหำนคร

โดยเมื่อปีกำรศึกษำ 2517 เจ้ำอำวำสวัดสีสุกในขณะน้ัน คือพระครูสุกิจวรวัฒน์ (ชิต ปุสฺโส) ได้ติดต่อ

นำยหวำด แสงบำรุง และนำงสำวจวน แดงแสงส่ง เพ่ือขอรับบริจำคทดี่ นิ ให้กับวัดสีสุก กรมสำมัญศึกษำจึงได้ขอเช่ำท่ีดิน

ดังกล่ำวจำกกรมกำรศำสนำ เพื่อก่อสร้ำงโรงเรียนมัธยมศึกษำประจำตำบล โดยเริ่มเปิดทำกำรสอนเมื่อวันที่

16 พฤษภำคม พ.ศ.2518 ช่ือ “โรงเรียนวัดสีสุกหวำดจวนวิทยำ” กำรสอนในระยะแรก กรมสำมัญศึกษำมอบให้

นำยแดง สุขกุล อำจำรยใ์ หญโ่ รงเรียนบำงประกอกวิทยำคม เป็นผู้ดำเนินกำร และได้จัดส่งครูจำกโรงเรียนบำงประกอก

วิทยำคมมำช่วยอีก 3 ท่ำน กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศต้ังโรงเรียนในวันท่ี 13 มีนำคม พ.ศ.2518 ลงนำมโดย

นำยก่อ สวัสด์ิพำณชิ ย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศกึ ษำธิกำรในขณะนัน้

ในปกี ำรศกึ ษำ 2518 กรมสำมัญศึกษำได้แต่งตั้งนำยสุชีวิน โสภณพันธ์ มำดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยเร่ิมมำ

รำยงำนตัวปฏิบัติรำชกำรเมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2518 ต่อมำกรมสำมัญศึกษำ ได้ออกคำสั่งให้ นำยเกษียร ภู่กลำง

มำรกั ษำกำรในตำแหนง่ ครูใหญ่ และให้นำยสุชีวิน โสภณพันธ์ ไปช่วยรำชกำรท่ีกองกำรมัธยมศึกษำ เมื่อวันท่ี 15 มกรำคม

2519 ในวันท่ี 8 มกรำคม 2524 ไดเ้ ปล่ยี นช่ือจำกโรงเรียนวัดสีสุกหวำดจวนวิทยำ เป็น “โรงเรียนบำงมดวิทยำ” ในวันท่ี

27 กนั ยำยน 2525 ได้เปล่ยี นจำกโรงเรียนบำงมดวทิ ยำ เปน็ โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ “สีสุกหวำดจวนอุปถมั ภ์”

อกั ษรย่อ : บ.ม.ว.

สัญลกั ษณ์ประจาโรงเรยี น : มด หมำยถึง ควำมเพยี ร พยำยำม ควำมเด็ดเดย่ี ว กล้ำหำญ

คบเพลงิ หมำยถงึ ควำมเจริญรุ่งเรือง

ควำมหมำยโดยรวม หมำยถงึ ควำมเพยี ร ควำมพยำยำม

ควำมเดด็ เดย่ี ว กล้ำหำญ ทำใหเ้ กิดควำมเจริญรุง่ เรอื งตลอดไป

สปี ระจาโรงเรยี น : “สีแสด – สีฟ้ำ”

สแี สด หมำยถึง สัญลกั ษณข์ องวัดสีสกุ ผูก้ ่อต้ัง และอุปถมั ภโ์ รงเรยี น

ควำมหมำยในโรงเรยี น คอื ควำมกตญั ญูรูค้ ุณ

สีฟ้ำ หมำยถึง ควำมสว่ำงไสว กวำ้ งไกล

สีแสด–สฟี ำ้ หมำยถึง ควำมกตญั ญรู คู้ ณุ คำ้ จุนคนใหส้ ดใส ก้ำวหน้ำ

หำตกอับไม่

คาขวัญประจาโรงเรยี น : “สติมโต สทำ ภทท ” ควำมหมำย “คนผูม้ สี ติ มคี วำมเจริญทกุ เม่อื ”

ปรัชญาของโรงเรยี น : “สิง่ เเวดล้อมดี โครงงำนเดน่ นำฏศลิ ปด์ งั ”

คตพิ จนป์ ระจาโรงเรียน : “ปรำรถนำสำรพดั ในปฐพี เอำไมตรีแลกได้ดังใจจง”

สง่ิ เคารพ สักการะ : หลวงปู่ชิต และพระพทุ ธชินรำช

พระพุทธรูปประจาโรงเรียน : พระพุทธรูปปำงลลี ำ

ดอกไมป้ ระจาโรงเรียน : ดอกพวงแสด

๒ | หน้า


1.3.1 ขอ้ มลู ผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา
1) ผู้อำนวยกำรโรงเรียน นำงมนัสดำกำณฑ์ รกั ษ์พงศส์ ถิต วทิ ยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ
โทรศัพท์ 080-393-5653 E-mail : manasadakan@gmail.com
วฒุ กิ ำรศึกษำสงู สดุ ปริญญำโท สำขำบริหำรกำรศึกษำ มหำวทิ ยำลัยศิลปำกร
ดำรงตำแหนง่ ในโรงเรยี นนี้ตง้ั แต่วันที่ 1 พฤศจกิ ำยน 2561 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลำ 6 เดือน
2) ปฏิบัติหนำ้ ท่รี องผู้อำนวยกำรโรงเรยี น

2.1 นำงสำวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสนุ ทร วทิ ยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ รับผิดชอบกลมุ่ บรหิ ำรวชิ ำกำร
โทรศพั ท์ 093-915-6142 E-mail : Tam_Bangmod@hotmail.com
วุฒกิ ำรศึกษำสงู สดุ ปริญญำโท สำขำบริหำรกำรศกึ ษำ มหำวิทยำลยั รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ดำรงตำแหนง่ ท่โี รงเรียนน้ตี ง้ั แต่ 16 พฤษภำคม 2523 จนถงึ ปจั จบุ นั เป็นเวลำ 39 ปี

2.2 นำงวลยั รัตน์ ยิง่ ดำน่นุ วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ รบั ผิดชอบกลุ่มบรหิ ำรงำนบคุ คล
โทรศัพท์ 092-982-2995 E-mail : lekwalai2560@gmail.com
วฒุ กิ ำรศกึ ษำสงู สุด ปริญญำเอก พธ.ด. วิชำเอก พุทธศำสตรดษุ ฎีบัณฑิต จำกมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลยั
ดำรงตำแหนง่ ทโ่ี รงเรียนนี้ตง้ั แต่ 1 กมุ ภำพนั ธ์ 2532 จนถึงปัจจุบันเปน็ เวลำ 30 ปี 1 เดือน

2.3 นำงศิรวิ รรณ อุทยั สำร์ วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพเิ ศษ รับผดิ ชอบกลุ่มบริหำรท่วั ไป
โทรศัพท์ 087-466-9946 E-mail : bangmodwittayaschool@bangmodwittaya.ac.th
วุฒิกำรศึกษำสูงสดุ ปริญญำตรี ศกึ ษำศำสตรบ์ ัณฑิต วิชำเอก นำฏศลิ ปไ์ ทย จำกสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล
วทิ ยำเขตเทเวศร์ ดำรงตำแหนง่ ทีโ่ รงเรียนนต้ี ้ังแต่วนั ท่ี 8 มนี ำคม 2534 จนถงึ ปัจจบุ นั เป็นเวลำ 29 ปี 1 เดอื น

2.4 นำงกำญจนำ ไชยวงษ์ วทิ ยฐำนะ ชำนำญกำรพเิ ศษ รับผิดชอบกลุ่มบรหิ ำรงบประมำณ
โทรศัพท์ 081-499-2753 E-mail : ch.bumkanchana@gmail.com
วุฒิกำรศกึ ษำสูงสดุ ปริญญำตรี ครุศำสตรบัณฑติ วิชำเอกคณิตศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรยี นนตี้ งั้ แต่วันที่ 31 สงิ หำคม 2548 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลำ 14 ปี

1.3.2 ขอ้ มูลหัวหน้างานประกนั คุณภาพการศกึ ษาและหวั หนา้ งานแผนงานของสถานศกึ ษา
1) หวั หนำ้ งำนประกนั คุณภำพกำรศึกษำ : นำงสำวประภำลักษณ์ เพยี มะ

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำตรี ครกู ลุ่มสำระกำรเรียนร้กู ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
โทรศพั ท์ 094-614-6245 E-mail : mprapaluck@gmail.com

2) หวั หน้ำงำนแผนงำนของสถำนศกึ ษำ : นำงสำวดวงกมล กล่นิ ดี
วุฒิกำรศึกษำสงู สุด ปริญญำโท ครูกลมุ่ สำระกำรเรียนรคู้ ณิตศำสตร์
โทรศัพท์ 081-700-8104 E-mail : k_pum@windowslive.com

๓ | หน้า


1.3.3 ข้อมลู ครแู ละบคุ ลากร

1) วิทยฐานะ

ครู ครู ครู ครู ครู ครู ลกู จา้ ง ลูกจา้ ง รวม
คศ.3 คศ.2 คศ.1 ผชู้ ่วย อัตราจ้าง ต่างชาติ ประจา ช่ัวคราว

ปีการศกึ ษา 15 18 27 49 3 4 7 7 130
2561

หมำยเหตุ : รวมครูที่ปฏิบตั ิหน้ำทีร่ องผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนตำมโครงสร้ำงกำรบรหิ ำรงำนของสถำนศึกษำ

2) วุฒกิ ารศกึ ษา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มนี ำคม 256๒)

จานวนตามระดับการศึกษา (คน)

ปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 1
10
ผู้อานวยการ - - - - 11 - - - 16
ภาษาไทย 134156 - - - 17

คณิตศาสตร์ 3 9 12 1 3 4 - - - 15

วิทยาศาสตร์ 3 11 14 - 3 3 - - - 7
8
สังคมศกึ ษา ศาสนา 5 6 11 - 3 3 - 1 1 19
และวฒั นธรรม
13
สุขศึกษาและพลศกึ ษา 4 1 5 1 1 2 - - - 6
112
ศลิ ปะ 246112 - - -
การงานอาชีพและ 4 11 15 1 3 4 - - -
เทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ 3 9 12 - 1 1 - - -

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น - 6 6 - - - - - -

รวม 25 61 86 5 20 25 - 1 1

๔ | หนา้


3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน

จานวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน
ในแต่ละกลุม่ สาระฯ (ชม./สัปดาห)์
1. ภาษาไทย 11
15
2. คณติ ศาสตร์ 16
3. วทิ ยาศาสตร์ 17 15
4. สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 15 13
5. สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 7 13
15
6. ศลิ ปะ 8
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 19 16
8. ภาษาต่างประเทศ 13 14
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น 4 18
111 17
รวม

4) ตารางแสดงขอ้ มลู ครูและบุคลากร ปกี ารศึกษา 2561

ท่ี ช่ือ-สกลุ อายุ ตาแหน่ง อนั ดบั วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก
การศกึ ษา

1 นำงมนสั ดำกำณฑ์ รักษพ์ งศส์ ถิต 52 ผอู้ ำนวยกำร คศ.3 ชำนำญกำร ปรญิ ญำโท บริหำรกำรศึกษำ

โรงเรียน พิเศษ

2 นำงสำวพิมพ์ฐนิ ันท์ ดลิ กสนุ ทร 58 ปฏบิ ัตหิ น้ำท่ีรอง คศ.3 ชำนำญกำร ปริญญำโท บริหำรกำรศึกษำ

ผอู้ ำนวยกำรกล่มุ พเิ ศษ

บรหิ ำรวชิ ำกำร

3 นำงศิรวิ รรณ อทุ ยั สำร์ 53 ปฏิบัตหิ นำ้ ทร่ี อง คศ.3 ชำนำญกำร ปริญญำตรี นำฏศลิ ปไ์ ทย

ผอู้ ำนวยกำรกลุ่ม พเิ ศษ

บริหำรทั่วไป

4 นำงวลยั รตั น์ ย่งิ ดำนนุ่ 52 ปฏิบตั ิหนำ้ ท่รี อง คศ.3 ชำนำญกำร ปริญญำเอก พทุ ธศำสตรดษุ ฎีบณั ฑติ

ผอู้ ำนวยกำรกลมุ่ พิเศษ

บริหำรงำนบุคคล

5 นำงกำญจนำ ไชยวงษ์ 41 ปฏิบตั หิ น้ำทร่ี อง คศ.2 ชำนำญกำร ปรญิ ญำตรี คณติ ศำสตร์

ผอู้ ำนวยกำรกลุม่

บริหำรงบประมำณ

6 นำยประเสริฐ สว่ำงวงศธ์ รรม 58 ครู คศ.3 ชำนำญกำร ปรญิ ญำตรี คณิตศำสตร์

พิเศษ

7 นำงฉำย สบุ งกช 57 ครู คศ.3 ชำนำญกำร ปริญญำตรี กำรวดั ผลกำรศกึ ษำ

พเิ ศษ

8 นำงสำวอภญิ ญำ นำคโสภณ 49 ครู คศ.3 ชำนำญกำร ปริญญำโท วทิ ย์-คณิต

พเิ ศษ

9 นำงสำวเทวี ทำเหล็ก 39 ครู คศ.2 ชำนำญกำร ปรญิ ญำโท บริหำรกำรศึกษำ

10 นำงสำวดวงกมล กลิ่นดี 38 ครู คศ.2 ชำนำญกำร ปรญิ ญำโท บรหิ ำรกำรศึกษำ

๕ | หน้า


ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ ตาแหน่ง อนั ดับ วิทยฐานะ วฒุ ิ วชิ าเอก
การศกึ ษา
ครู
11 นำยธรี ะยทุ ธ อ้วนวงค์ 34 ครู คศ.1 - ปรญิ ญำโท วิจยั กำรศึกษำ
12 นำยอัศวนิ ดวงจิตร 28 ครู
13 นำงสำวญำดำ คำเอีย่ ม 27 ครู คศ.1 - ปริญญำตรี คณิตศำสตร์
14 นำงสำวณฐั ลยี ำ สมบรู ณ์ 25 ครูผชู้ ่วย
15 นำงสำวพรหมพร หนนู อ้ ย 37 ครผู ชู้ ่วย คศ.1 - ปรญิ ญำตรี วทิ ยำศำสตร์ (คณติ ศำสตร์)
16 นำงสำวประกำยเดือน ลสี ุขสำม 26 ครผู ชู้ ว่ ย
17 นำงสำวนภำพร ใจสมุทร 26 ครูผชู้ ว่ ย คศ.1 - ปรญิ ญำตรี คณิตศำสตร์
18 นำงสำวศริ ขิ วญั รตั นพลธี 28 ครผู ชู้ ว่ ย
19 นำยยทุ ธกำร นทที ิพยเนตร 25 ครูผชู้ ว่ ย - - ปริญญำตรี กำรวดั ผลกำรศกึ ษำ
20 นำงสำวชมพนู ทุ อำรกั ษ์ 23 ครู
21 นำงสำวสำธิกำ คุตกำล 34 ครู - - ปรญิ ญำตรี คณิตศำสตร์
22 นำงสำวกัญญภำ สงั ขค์ มุ้ 51
ครู - - ปรญิ ญำตรี คณติ ศำสตร์
ครู
ครู - - ปรญิ ญำตรี คณติ ศำสตร์
ครู
ครูผชู้ ว่ ย - - ปรญิ ญำตรี คณติ ศำสตร์
ครผู ชู้ ่วย
ครผู ชู้ ่วย - - ปรญิ ญำตรี คณิตศำสตร์คู่วิทยำศำสตรท์ ว่ั ไป
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย คศ.1 - ปรญิ ญำโท บรหิ ำรกำรศกึ ษำ
ครูผชู้ ่วย
23 นำงสำวอทิตยำ ศรนี ้อย 53 ครูผชู้ ่วย คศ.3 ชำนำญกำร ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ
24 นำงสำวรงุ่ ฤดี ต้งั จิตสิตเจรญิ 46 ครู พิเศษ
25 นำงสำวณัชชำ กลิน่ อบุ ล 27 ครู
26 นำงสำวสุรภรณ์ ปงิ แก้ว 26 คศ.2 ชำนำญกำร ปริญญำตรี ภำษำองั กฤษ
27 นำงสำวปยิ วรรณ ตำคำแสง 26 ครู
28 นำยกริช เศรษฐธำดำ 40 ครู คศ.2 ชำนำญกำร ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ
29 นำยธนำคำร ฝอยทอง 25 ครู
30 นำงสำวสพุ ัตตรำ อุทำพงษ์ 26 ครู คศ.1 - ปรญิ ญำตรี ภำษำอังกฤษ
31 นำงสำวสมัชญำ ปนิ ตำ 25 ครู
32 นำงสำวจุฑำมำศ จันทรค์ ำ 26 ครู คศ.1 - ปรญิ ญำตรี ภำษำอังกฤษ
33 นำยปรดี ำ นำครอง 24 ครผู ชู้ ว่ ย
34 นำงสำวจินดำมณี โพธิ์แมนกุล 47 ครผู ชู้ ว่ ย - - ปรญิ ญำตรี ภำษำจีน
35 นำงสำวจรี ภัทร ฟกั ขำว 55
- - ปรญิ ญำตรี ภำษำองั กฤษ

- - ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ

- - ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ

- - ปรญิ ญำตรี ภำษำองั กฤษ

- - ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ

- - ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ

คศ.2 ชำนำญกำร ปรญิ ญำตรี วิทยำศำสตร์

36 นำงสนุ สิ ำ สำยบัว 34 คศ.3 ชำนำญกำร ปริญญำโท หลักสตู รกำรสอน
37 นำงสำวเบญจวรรณ ศิรหิ ัตถ์ 37 พเิ ศษ
38 นำยยศกร เรืองไพศำล 28
39 นำงสำวสุคนธท์ พิ ย์ ยศวงั ทอง 30 คศ.2 ชำนำญกำร ปริญญำโท ฟิสิกส์ศึกษำ
40 นำงสำวภรณ์ทพิ ย์ คำเพียร 31
41 นำงสำวอุไรพร ทองคำตอน 33 คศ.2 ชำนำญกำร ปริญญำตรี ชวี วิทยำประยุกต์
42 นำงสำวภริตพร ตระกลู นำ้ ผึ้ง 28
43 นำงสำวสพุ ัฒตรำ รตั นะ 27 คศ.1 - ปรญิ ญำตรี วทิ ยำศำสตรท์ วั่ ไป-ชวี วิทยำ

คศ.1 - ปรญิ ญำตรี วทิ ยำศำสตรเ์ คมี

คศ.1 - ปรญิ ญำโท บริหำรกำรศึกษำ

คศ.1 - ปริญญำตรี วทิ ยำศำสตร์ท่ัวไป

- - ปรญิ ญำตรี วทิ ยำศำสตร์เคมี

- - ปรญิ ญำตรี วทิ ยำศำสตร์ทว่ั ไป-ชวี วิทยำ

๖ | หน้า


ท่ี ชือ่ -สกลุ อายุ ตาแหนง่ อนั ดับ วทิ ยฐานะ วฒุ ิ วิชาเอก
การศกึ ษา
44 นำยศนั สนะ เกง่ กำรณุ กจิ 27 ครผู ชู้ ่วย
45 นำงสำววไิ ล เกิดโมลี 28 ครูผชู้ ว่ ย - - ปริญญำตรี ฟิสิกส์ประยกุ ต์
46 นำงสำวภัคจริ ำ บวรธรรมรัตน์ 25 ครูผชู้ ่วย
47 นำงสำวนวพร แกว้ เป้ยี 25 ครผู ชู้ ่วย - - ปริญญำตรี ฟิสกิ ส์
48 นำงสำวสุกญั ญำ ประกอบแกว้ 27 ครูผชู้ ว่ ย
49 นำงสำวเทพนภำ สองสำ 26 ครูผชู้ ่วย - - ปริญญำตรี เคมี
50 นำยวฒุ ชิ ยั ศรปี ระไหม 29 ครูผชู้ ่วย
51 นำยสทุ วิ สั เชำวนช์ ำนำญ 28 - - ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ทว่ั ไป
ครู
- - ปรญิ ญำตรี วิทยำศำสตร์-ฟิสกิ ส์
ครู
- - ปรญิ ญำตรี วทิ ยำศำสตร์-เคมี
ครู
- - ปริญญำตรี กำรสอนวิทยำศำสตร์ (ชวี วทิ ยำ)
ครู
52 นำยศิรภิ ทั ร มั่นเศรษฐวิทย์ 58 คศ.1 - ปริญญำตรี สงั คมศึกษำและคอมพวิ เตอร์
ครู เพื่อกำรศกึ ษำ
53 นำงธนญั ภรณ์ ศรแี สง 54 ครู
ครู คศ.3 ชำนำญกำร ปรญิ ญำตรี สงั คมศกึ ษำ
54 นำงสำวจุฬำลกั ษณ์ พู่วณิชย์ 54 ครู พเิ ศษ
ครู
55 นำงสำวเกศกนก วอนเจริญ 37 ครผู ชู้ ว่ ย คศ.3 ชำนำญกำร ปริญญำโท มำนษุ ยวิทยำ/โบรำณคดี
56 นำยชยพล นอ้ ยบุญญะ 31 ครูผชู้ ว่ ย พเิ ศษ
57 นำงสุพตั รำ เชำวนช์ ำนำญ 29 ครูผชู้ ่วย
58 นำงสำวปรยี ำนุช ศรีสขุ คำ 29 ครูผชู้ ่วย คศ.3 ชำนำญกำร ปรญิ ญำโท หลกั สูตรและกำรสอน
59 นำงสำวภำวณิ ี กุลวำทะศลิ ป์วงศ์ 28 ครูผชู้ ว่ ย พิเศษ
60 นำงสำวกำญจนำ ยำสมร 50 ครู
61 นำยมำณุภพ แยม้ บุญชู 26 คศ.2 ชำนำญกำร ปรญิ ญำโท บริหำรกำรศกึ ษำ
62 นำยเอกชัย ชนิ ะตงั กูร 32 ครู
63 นำงสำวสปุ รยี ำ ทองรุ่ง 25 ครู คศ.1 - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์
64 นำงสำวโสธยำ พลอยมี 26 ครูผชู้ ่วย
65 นำงโชคดี ศรีปทุมำนรุ ักษ์ 53 คศ.1 - ปรญิ ญำตรี สงั คมศกึ ษำ
ครผู ชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย คศ.1 - ปรญิ ญำตรี สังคมศกึ ษำ
ครอู ตั รำจำ้ ง
คศ.1 - ปริญญำตรี สงั คมศกึ ษำ
ครู
- - ปรญิ ญำตรี สงั คมศึกษำ
ครู
- - ปริญญำตรี ประวัติศำสตร์

- - ปรญิ ญำตรี รฐั ศำสตร์

- - ปริญญำตรี สังคมศกึ ษำ

- - ปรญิ ญำตรี สงั คมศกึ ษำ

66 นำยเกริกกลุ เลำหะพำนิช 47 คศ.3 ชำนำญกำร ปริญญำตรี ดนตรศี ึกษำ
67 นำยกฤษ บำงศรี 32 พิเศษ
68 นำงสำวฉตั รสุดำ เปลย่ี นศรี 27
คศ.2 ชำนำญกำร ปริญญำตรี ดนตรีศกึ ษำ

คศ.1 - ปริญญำโท พฒั นำมนษุ ย์และสงั คม

69 นำงสำวตรีจันทร์ ทยำหทยั 25 - - ปริญญำตรี นำฏศิลป์และศลิ ปะกำรแสดง
70 นำงสำวชมพูนุท กอ้ งดษุ ติ 38 ศึกษำ
71 นำยภเู บศ กระแสโสม 28
72 นำงวลั ฤดี จตั กุ ูล 59 - - ปริญญำตรี ดนตรีคตี ศิลป์ไทยศกึ ษำ

- - ปริญญำโท เทคโนโลยีกำรศกึ ษำ

- - ปริญญำตรี ทศั นศลิ ปศกึ ษำ

73 นำงทิพพพ์ ิชญ์ชำ เมย้ ชม 58 คศ.3 ชำนำญกำร ปรญิ ญำตรี คหกรรมศำสตร์
พิเศษ

คศ.2 ชำนำญกำร ปริญญำตรี สง่ เสริมกำรเกษตรและสหกรณ์

๗ | หน้า


ท่ี ชอื่ -สกลุ อายุ ตาแหน่ง อนั ดับ วิทยฐานะ วุฒิ วชิ าเอก
การศกึ ษา

74 นำงสำวชญั ญำนชุ รตั นวิชยั 42 ครู คศ.2 ชำนำญกำร ปริญญำตรี คอมพวิ เตอร์

75 นำงสำวอรสำ ดษิ ฐเจริญ 41 ครู คศ.2 ชำนำญกำร ปรญิ ญำตรี วิทยำกำรคอมฯ

76 นำยประพำฬ แก้ววงษำ 36 ครู คศ.2 ชำนำญกำร ปริญญำโท บรหิ ำรกำรศกึ ษำ

77 นำยบริบูรณ์ พรหมสว่ำง 36 ครู คศ.2 ชำนำญกำร ปรญิ ญำตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

78 นำงสำวรตั นำกร ศรีคุณ 41 ครู คศ.1 - ปรญิ ญำโท คอมพิวเตอรธ์ รุ กิจ

79 นำงสำวณัฐทติ ำ รักษำ 35 ครู คศ.1 - ปรญิ ญำตรี คอมพวิ เตอรธ์ ุรกจิ

80 นำงสำวประภำลักษณ์ เพยี มะ 29 ครู คศ.1 - ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์

81 นำงสำวกัญญำพัชร หมมู่ ่วง 36 ครผู ชู้ ่วย - - ปรญิ ญำตรี คอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ

82 นำยรัฐชำ รตั นวรรณ์ 33 ครูผชู้ ่วย - - ปริญญำตรี วทิ ยำกำรคอมพวิ เตอร์

83 นำยพุทธิชยั ขวัญทอง 33 ครผู ชู้ ว่ ย - - ปรญิ ญำตรี อำหำร-โภชนำกำร

84 นำงสำวรังสมิ ำ ไกรนรำ 36 ครผู ชู้ ่วย - - ปรญิ ญำโท เทคโนโลยแี ละสื่อสำรกำรศกึ ษำ

85 นำงสำวนันทวนั งำมลำ้ 25 ครูผชู้ ว่ ย - - ปริญญำตรี คหกรรมศำสตรศ์ กึ ษำ

86 นำยเด่นศกั ด์ิ ทองแท้ 25 ครูผชู้ ่วย - - ปรญิ ญำตรี เทคโนโลยีกำรศึกษำและ
87 นำงสำวลภสั รดำ ทรงประโคน 30 ครูผชู้ ่วย - คอมพวิ เตอรศ์ ึกษำ

- ปริญญำตรี กำรเงนิ

88 นำงสำวศิรนิ ทร์ทิพย์ จันทพงษ์ 33 ครผู ชู้ ่วย - - ปรญิ ญำตรี กำรบญั ชี

89 นำงสำวสุวรรณี สมประเสรฐิ 36 ครูอัตรำจ้ำง - - ปริญญำตรี คอมพวิ เตอรศ์ ึกษำ

90 นำงสำวเกศินี ทองทวี 30 ครู คศ.1 - ปริญญำโท บรหิ ำรกำรศกึ ษำ

91 นำงสำวนำรรี ตั น์ ชรี ำนนท์ 46 ครู คศ.2 - ปริญญำตรี ภำษำไทย

92 นำงสำวนนั ทพรฬ์ สมจนั ทร์ 41 ครู คศ.2 - ปริญญำโท บรหิ ำรกำรศกึ ษำ

93 นำงสอำดชนม์ ชมดอกไม้ 33 ครู คศ.1 - ปริญญำโท บริหำรกำรศึกษำ

94 นำยณัฐพงษ์ สงครำม 32 ครู คศ.1 - ปรญิ ญำโท บรหิ ำรกำรศกึ ษำ

95 นำงสำวสจั จพร นม่ิ นวลงำม 28 ครู คศ.1 - ปริญญำโท กำรสอนภำษำไทย

96 นำงสำวจิรำวรรณ ไชยปัญญำ 27 ครู คศ.1 - ปรญิ ญำตรี ภำษำไทย

97 นำงสำวชลุ พี ร เอ่ยี มประดิษฐ์ 27 ครู คศ.1 - ปรญิ ญำตรี ภำษำไทย

98 นำงสำววรำงคณำ จันทรม์ ณี 27 ครู คศ.1 - ปริญญำโท กำรสอนภำษำไทย

99 นำยไพฑรู ย์ กลน่ิ ประยรู 24 ครูผชู้ ่วย - - ปริญญำตรี ภำษำไทย

100 นำยอนชุ ำ ศรลี ำลัย 32 ครู คศ.1 - ปริญญำตรี พลศกึ ษำและนันทนำกำร

101 นำงจนั ทรเ์ พ็ญ นิธิยำนันท์ 58 ครู คศ.3 ชำนำญกำร ปรญิ ญำตรี พลศึกษำ

พเิ ศษ

102 นำงวำสนำ ปยิ ะมำดำ 48 ครู คศ.2 ชำนำญกำร ปริญญำโท บริหำรกำรศกึ ษำ

103 นำยคมกริช รักทุง่ รวงทอง 39 ครู คศ.1 - ปริญญำโท บริหำรกำรศึกษำ

104 นำยเรวตั ร อมิ่ สำรำญ 35 ครผู ชู้ ว่ ย - - ปริญญำตรี วทิ ยำศำสตร์กำรกฬี ำ

105 นำยณรงค์ศกั ดิ์ กปั กัลป์ 31 ครผู ชู้ ่วย - - ปรญิ ญำตรี วิทยำศำสตร์กำรกฬี ำ

106 นำยธนภณ ฉนั ทวำนชิ 24 ครผู ชู้ ว่ ย - - ปริญญำตรี กำรสอนสขุ ศกึ ษำและพลศกึ ษำ

๘ | หน้า


ท่ี ช่อื -สกุล อายุ ตาแหนง่ อนั ดับ วิทยฐานะ วฒุ ิ วิชาเอก
การศกึ ษา
107 นำงวรำภรณ์ จติ ต์คง
108 นำงสำวธัญทิพย์ ติลงั กำรณ์ 34 ครู คศ.1 - ปริญญำตรี จิตวิทยำและกำรแนะแนว
109 นำงสำวมณีรตั น์ อินทองคำ
110 นำงสำวกรีเนตร แก้วเจรญิ 26 ครผู ชู้ ว่ ย - - ปรญิ ญำตรี จติ วิทยำกำรแนะแนว
111 นำงลฎำภำ ขันโพชำ
112 นำงสำวศภุ ลักษณ์ แกว้ เกิด 29 ครูผชู้ ่วย - - ปริญญำตรี จิตวิทยำกำรแนะแนว

35 ครูผชู้ ว่ ย - - ปรญิ ญำตรี บรรณำรกั ษศำสตร์

29 ครูผชู้ ว่ ย - - ปริญญำตรี บรรณำรักษศำสตร์

23 ครอู ตั รำจำ้ ง - - ปรญิ ญำตรี บรรณำรกั ษ์ศำสตรแ์ ละ
สำรสนเทศศำสตร์

๙ | หน้า


(ณ วนั ท่ี 10 มิถุนายน ของปกี ารศกึ ษาทรี่ ายงาน)

1) จาแนกตามระดับชน้ั ทเ่ี ปดิ สอน

เพศ รวม จานวน จานวนนักเรียน
หอ้ งเรียน เฉลย่ี ต่อห้อง
ชาย หญงิ 423
ม.1 224 199 443 10 42 : 1
515 44 : 1
ม.2 213 230 1381 10 52 : 1
ม.3 258 257 334 10
241 30 48 : 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 695 686 317 7 34 : 1
ม.4 155 179 7 45 : 1
ม.5 113 128 892 7
ม.6 154 163 2,273
21
รวมมธั ยมศึกษาตอนปลาย 422 470 51

รวมจานวนนักเรียนท้ังหมด 1,117 1,156

2) จาแนกตามปีการศึกษา 3 ปยี ้อนหลงั ปกี ารศึกษา 2559
410
2561 2560 386
ม.1 423 448 392
ม.2 443 441
ม.3 515 420 296
ม.4 334 244 282
ม.5 241 257 296
ม.6 317 306
รวม 2,273 2,116 2,062

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจานวนนกั เรียนระดบั ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 - 6
ปีการศกึ ษา 2559 - 2561

600 ม.1

400 ม.2
ม.3

200 ม.4

0 ปี กศ.2560 ปี กศ.2561 ม.5
ปี กศ.2559 ม.6

๑๐ | หน้า


อาคารเรียนรวม จานวน
อาคารประกอบ
ส้วม 5 หลงั
สนามฟุตบอล 7 หลงั
สนาม สนามบาสเกต็ บอล 3 หลงั
1 สนำม
รวม 1 สนำม
15 หลงั 2 สนาม

งบประมำณ (รับ-จ่ำย) : ยอด ณ วันที่ 5 มิถนุ ำยน 2562

รายรับ จานวน/บาท รายจ่าย จานวน/บาท
เงนิ งบประมาณ 2,449,372.00
30,350.00 งบดาเนนิ การ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

เงนิ นอกงบประมาณ 26,085,783.00 งบพัฒนาคุณภาพการจดั การศกึ ษา 20,689,080.88

เงินอืน่ ๆ (ระบ)ุ - งบอ่นื ๆ (ระบ)ุ

รวมรายรับ 26,116,133 รวมรายจา่ ย 23,138,453.-

สรปุ งบดำเนนิ กำร/เงินเดอื น เงินค่ำจ้ำง คดิ เป็นร้อยละ 9.38 ของรำยรบั
สรปุ งบพฒั นำคณุ ภำพกำรจัดกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 79.22 ของรำยรบั

1. อาณาเขตและพ้ืนท่ี

ทศิ เหนือ ตดิ ต่อกับ เขตภำษเี จรญิ และเขตธนบุรี
เขตธนบุรีและเขตรำษฎร์บรู ณะ
ทิศตะวันออก ติดตอ่ กบั เขตรำษฎร์บรู ณะ เขตทุ่งครุ และเขตบำงขุนเทยี น
เขตบำงขุนเทยี น เขตบำงบอน และเขตภำษีเจริญ
ทศิ ใต้ ติดต่อกบั

ทิศตะวนั ตก ติดตอ่ กับ

2. พ้ืนที่การปกครอง
สภำพชุมชนรอบบรเิ วณโรงเรียน มีลกั ษณะพื้นทีส่ ว่ นใหญ่เป็นท่ีรำบลุ่มเรือกสวนไร่นำ มีคลองด่ำนหรือคลอง
สนำมชัย ซึ่งเป็นคลองสำยประวตั ิศำสตรท์ ี่เคยใช้เปน็ เสน้ ทำงกำรคมนำคมทำงน้ำท่ีสำคัญ สำมำรถสัญจรไปถึงจังหวัด
สมุทรสำครออกสทู่ ะเลอำ่ วไทยได้ ปจั จุบันพ้นื ทีส่ ว่ นใหญไ่ ด้เปลย่ี นแปลงเป็นอำคำรทพ่ี กั อำศยั อำคำรพำณิชย์ โรงงำน
อุตสำหกรรมท้ังขนำดเล็ก และขนำดใหญ่ มพี นื้ ท่เี ขตกำรปกครอง 26.254 ตร.กม.

๑๑ | หนา้


แบ่งออกเป็น 4 แขวง คือ แขวงบำงมด แขวงบำงค้อ แขวงจอมทอง และแขวงบำงขุนเทียน มีประชำกร
ประมำณ 152,315 คน (ข้อมูลจำกระบบสถิติทำงกำรทะเบียน Official Statistics Registration System)
แยกเปน็ ชำย 72,655 คน และหญงิ 79,660 คน อำชีพหลกั ของประชำกรในชุมชน คือ เกษตรกรรม รับจ้ำงท่ัวไป
รับรำชกำร รัฐวสิ ำหกจิ ธรุ กิจส่วนตัว สว่ นใหญ่นบั ถือศำสนำพทุ ธ

3. บรเิ วณใกลเ้ คยี งโดยรอบโรงเรยี น ได้แก่

โรงเรยี นในสังกัดเขตจอมทอง

1. โรงเรียนวัดไทร 2. โรงเรยี นวดั สสี ุก 3. โรงเรยี นวัดมงคลวรำรำม
6. โรงเรียนวัดศำลำครนื
4. โรงเรียนวดั บำงขนุ เทยี นนอก 5. โรงเรียนวดั นำงนอง(พพิ ฒั น์) 9. โรงเรียนวัดโพธิท์ อง

7. โรงเรียนวดั ยำยร่ม 8. โรงเรียนวดั นำคนมิ ติ ร

10. โรงเรียนวดั โพธ์ิแกว้ 11. โรงเรียนวัดบำงประทนุ นอก

หนว่ ยงานสาคัญของชุมชน

1. สำนักงำนอยั กำรสูงสดุ 2. ศำลแพ่ง 3. ศำลอำญำ

4. ศำลธนบุรี 5. กองกำกบั กำรตำรวจนครบำล 9 6. โรงพยำบำลตำรวจ

7. สถำนตี ำรวจนครบำลบำงมด 8. กองกำกบั กำรตำรวจนครบำล 8 9. องค์กำรโทรศพั ทท์ ่ี 3.2

10. สนง.ประปำ 9 สำขำตำกสนิ 11. สถำนีดบั เพลงิ ดำวคะนอง 12. สรรพำกรพน้ื ท่ี 27 เอกชัย

13. ไปรษณีย์เขตบำงขนุ เทียน 14. สถำนตี ำรวจนครบำลบำงขนุ เทยี น

สถานท่ที ่องเที่ยวในเขตจอมทอง

1. สวนส้มลุงประสทิ ธิ์ 2. สวนลนิ้ จีโ่ บรำณ180ปปี ้ำบังอร 3. ศูนย์อนุรกั ษพ์ นั ธกุ รรมพืช

4. สวนกลว้ ยไม้ตัดดอก 5. ฟำร์มเหด็ แม่ต๊ิม-แมต่ ๋ยุ 6. สวนงธู นบรุ ี

7. วดั นำงนองวรวิหำร 8. วัดหนังรำชวรวหิ ำร 9. วดั บำงขนุ เทยี นกลำง

10. วดั รำชโอรสำรำมรำชวรวหิ ำร 11. วดั บำงขุนเทียนใน 12. วัดศำลำครนื

13. วัดไทร 14. วัดมงคลวรำรำม 15. วดั นำคนมิ ติ ร

16. วดั สิงห์ 17. วดั แก้วไพฑูรย์ 18. วัดโพธแ์ิ ก้ว

19. วัดโพธท์ิ อง 20. วัดบำงประทุนนอก 21. วัดบำงขนุ เทยี นนอก

22. วัดยำยร่ม 23. วัดสีสุก

๑๒ | หน้า


โครงสรา้ งหลักสูตรสถานศึกษา : ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาตอนต้น เวลาเรยี น (ชัว่ โมง/ภาคเรียน)

ระดับชัน้ ภาษาไทย รวม
ค ิณตศาสต ์ร
ิวทยาศาสต ์ร
สังคม ึศกษา
ุสข ึศกษาฯ
ิศลปะ
การงานอา ีชพฯ
ภาษา ่ตางประเทศ
ิกจกรรมพัฒนาผู้เ ีรยน

ม.1/1-8 100 100 60 80 40 40 80 60 60 620
40 40 80 200 60 720
ม.1 ม.1/9 60 100 60 80 40 40 80 60 60 720
40 40 80 60 60 620
ม.1/10 60 140 160 80 40 40 80 200 60 720
40 40 60 60 60 700
ม.2/1-8 60 100 100 80 40 40 100 60 60 610
40 40 140 60 60 610
ม.2 ม.2/9 60 100 100 80 40 40 60 200 60 670
40 40 60 60 60 670
ม.2/10 60 140 160 80 40 20 - 80 60 720
40 20 40 140 60 680
ม.3/1-4 60 100 60 90 40 20 - 100 60 660
40 60 40 100 60 660
ม.3 ม.3/5-8 60 60 60 90 40 20 60 80 60 700
ม.3/9 60 60 60 90 40 20 100 140 60 660
40 20 140 100 60 660
ม.3/10 60 140 120 90 40 60 60 100 60 620
40 20 40 80 60 650
ม.4/1-2 40 100 320 60 40 20 40 140 60 620
40 20 80 100 60 580
ม.4 ม.4/3-4 80 100 120 80 40 60 40 100 60 620
ม.4/5-6 80 120 160 80

ม.4/7 80 40 120 120

ม.5/1-2 40 120 240 40

ม.5 ม.5/3-4 80 120 40 60
ม.5/5-6 80 120 40 60

ม.5/7 80 40 40 140

ม.6/1-2 40 120 190 60

ม.6 ม.6/3-4 80 120 40 80
ม.6/5-6 40 120 40 80

ม.6/7 80 40 40 160

๑๓ | หนา้


ระดับช้ัน แผนการเรยี นตามโครงสร้างหลกั สตู ร หมายเหตุ
มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 ระดบั มธั ยมศึกษาตอนต้น ม.๑/๑ - 8
ม.๑/9
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ห้อง โครงสรา้ งกลุม่ การเรยี น
๘ หอ้ งเรียนปกติ ม.๑/10
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 1 ห้องเรียน smart ภำษำองั กฤษ – ภำษำจีน
ม.๒/๑ - 8
1 หอ้ งเรยี น smart วทิ ยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
ม.๒/9
๘ หอ้ งเรยี นปกติ
1 ห้องเรียน smart ภำษำองั กฤษ – ภำษำจีน ม.๒/10

1 ห้องเรยี น smart วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ ม.3/๑ - 8
ม.3/9
๘ หอ้ งเรียนปกติ ม.3/10
1 หอ้ งเรยี น smart ภำษำองั กฤษ – ภำษำจนี
1 หอ้ งเรยี น smart วทิ ยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มการเรียน ม.4 ชน้ั ม.6 รวม
ม.5
กลุ่มการเรียน : วทิ ยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
กลุ่มการเรยี น : คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ 222 6
กลุ่มการเรียน : คณิตศำสตร์ – คอมพวิ เตอร์
กลมุ่ การเรยี น : ศิลปท์ ั่วไป (ศลิ ปะ – สงั คม) 222 6

222 6

111 3

๑๔ | หน้า


1) ห้องสมดุ สถิตผิ ูเ้ ข้าใช้ห้องสมดุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ลาดบั ท่ี เดอื น จานวนผู้ใช้ห้องสมดุ จานวนวันที่ใหบ้ รกิ าร

๒ สิงหำคม ๑,๙๗๘ ๒๒
๓ กันยำยน ๑,๖๕๗ ๒๐
๔ พฤศจกิ ำยน ๑,๘๗๙ ๒๒
๕ ธนั วำคม ๑,๕๖๘ ๑๘
๖ มกรำคม ๑,๗๔๙ ๒๒
กุมภำพันธ์ ๑,๒๕๓ ๑๙
รวม ๑๐,๐๘๔ ๑๒๓

สถติ กิ ารยมื – คืนสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เดือน วนั ท่ี ม.๑ จานวนนกั เรียนที่ยมื – คืน หนังสือ ม.๖
ให้บรกิ าร ๓๔๕ ๑๘๓
๓๒๖ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ๒๒๒
สงิ หาคม ๒๒ ๑๒๙ ๑๓๗ ๑๖๔ ๑๔๒
๓๘๗ ๒๓๗ ๑๒๘ ๑๑๒ ๑๘๗ ๒๓๘
กันยายน ๒๐ ๓๔๒ ๑๙๓
๒๘๙ ปดิ ภาคเรียน ๑๖๔
ตลุ าคม ๓๐๒ ๒๓๕ ๑๕๔ ๑๔๓ ๑๖๗ ๑๗๖
๑,๙๙๑ ๒๖๗ ๑๖๗ ๑๗๘ ๑๒๖ ๑,๑๗๖
พฤศจกิ ายน ๒๒ ๒๖๕ ๑๗๘ ๑๓๔ ๑๔๖
๒๗๖ ๑๔๗ ๑๖๔ ๑๒๓
ธนั วาคม ๑๘ ๑,๔๐๙ ๙๑๑ ๘๙๕ ๘๙๑

มกราคม ๒๒

กุมภาพันธ์ ๑๙

รวม ๑๒๓

๑๕ | หนา้


๒) แหล่งเรียนรภู้ ำยในโรงเรยี น สถติ กิ ารใช้
(จานวนคร้งั /ป)ี
แหลง่ เรียนร้ภู ายในโรงเรียน
1 ศูนยส์ ังคม 1,250
2 ห้องจรยิ ธรรม 947
3 หอ้ งศูนย์กำรเรียนรคู้ ณิตศำสตร์ 480
4 ศนู ย์คอมพิวเตอร์ 1,620
5 ศนู ยก์ ำรเรียนรวู้ ทิ ยำศำสตร์ 1,408
6 หอ้ งปฏบิ ัตกิ ำรคอมพิวเตอร์ 1-5 3,384
7 หอ้ งปฏิบตั กิ ำรบำติก 546
8 ห้องสมดุ เฉลมิ พระเกยี รติ 10,084
9 ห้องปฏบิ ตั ิกำรดนตรไี ทย 480
10 ห้องปฏบิ ตั กิ ำรนำฏศลิ ปไ์ ทย 2,440
11 ห้องปฏิบตั กิ ำรทัศนศิลป์ 1,440
12 หอ้ งปฏบิ ตั ิกำรดนตรสี ำกล 3,520

3) คอมพิวเตอร์เพือ่ ใชใ้ นกำรเรียนกำรสอน จำนวน 245 เครื่อง
- พ้ืนที่ใหบ้ รกิ ำร Wifi แกน่ ักเรยี นทง้ั โรงเรยี น

๑๖ | หน้า


๔) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน สถิติการใช้
(จานวนคร้งั /ป)ี
แหลง่ เรยี นรภู้ ายนอกโรงเรียน
10
1 วัดสีสุก จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 5
2 ศูนย์กำรคำ้ ICON SIAM 3
3 สำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้ งกันและปรำบปรำมกำรทจุ รติ แหง่ ชำติ 2
4 เมืองทองธำนี อำเภอปำกเกรด็ จงั หวดั นนทบุรี 2
5 พระบรมมหำรำชวงั 2
6 เมอื งโบรำณ จังหวัดสมุทรปรำกำร 1
7 วัดปญั ญำนันทำรำม 1
8 พิพิธภัณฑธ์ รรมชำตวิ ทิ ยำเกำะและทะเลไทย จังหวัดชลบรุ ี 1
9 Art in Paradise จังหวดั ชลบรุ ี 1
10 สวนสนุกดรีมเวิลด์ 1
11 กระทรวงศึกษำธิกำร 1
12 ค่ำยลกู เสือชัยปิติ จังหวัดสระบุรี 1
13 ค่ำยลกู เสอื นวภพ อำเภอปำกชอ่ ง จงั หวดั นครรำชสีมำ 1
14 ค่ำยลกู เสือวชิรำวธุ อำเภอศรีรำชำ จังหวดั ชลบุรี 1
15 ภูเขำงำมรีสอรท์ จงั หวดั นครนำยก 1
16 ซี แอนด์ ซี เขำใหญ่ รีสอรท์ (ศูนย์พัฒนำชนบทผสมผสำนซับใต)้
1
อำเภอปำกชอ่ ง จังหวัดนครรำชสีมำ 1
17 พพิ ธิ ภัณฑ์ต้ำนโกง สำนกั งำน ป.ป.ช. 1
18 สวนธนบุรรี มย์ 1
19 สำนักงำนเขตจอมทอง 1
20 บำ้ นวิทยำศำสตรส์ ริ นิ ธร 1
21 โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม 1
22 โรงเรยี นสวนกุหลำบวทิ ยำลัย ธนบรุ ี
23 วทิ ยำลยั เทคโนโลยกี ำรจัดกำรเพชรเกษม

๑๗ | หนา้


๕) ปรำชญช์ ำวบ้ำน/ภูมปิ ญั ญำท้องถน่ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีโรงเรียนเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน
ในปกี ำรศึกษำ 2561

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภมู ิปญั ญาท้องถ่นิ ใหค้ วามรู้เรือ่ ง
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
พระวทิ ยำกรท้องถ่ิน ใหค้ วำมรดู้ ำ้ นคณุ ธรรม
1 พระมหำประเทือง โฆสโก จรยิ ธรรม และกำรดำรงชีวิตตำมหลกั ธรรมคำสอน
2 พระใบฎกี ำประยทุ ธ ปยตุ โต
3 พระกัมพล กมฺมพโย (เรืองทองด)ี กำรทำดอกไม้จำกใบเตย, กำรทำขำ้ วตงั สมนุ ไพร
4 พระมหำบญุ นำนฺ อกญิ จนฺ กำรแปรรูปอำหำรทีเ่ หลือใช้ในชีวิตประจำวนั
5 พระสพุ ล วดั ปัญญำนันทำรำม ปอเป๊ียะทอด
6 พระครวู นิ ัยธรณรงค์ เขียวทอง ผดั ไทยโบรำณ
7 พระมหำพรี วฒั น์ ปยิ เมธี นำ้ สมุนไพร
8 พระมหำสมบตั ิ ปญุ ญสมฺปตตฺ ิ บรรจภุ ัณฑ์จำกวัสดธุ รรมชำติ (ชะลอมมะพรำ้ ว)
9 พระรัตภูมิ ฐำนิโย กำรนวดแผนไทย
10 พระครูพพิ ิธธรรมภำณ กำรแกะสลักผัก, ผลไม้
11 พระครพู ิศำลธรรมำนสุ ฐิ กำรช่วยชีวติ ผูป้ ่วยฉุกเฉนิ ที่มีภำวะหวั ใจหยดุ เต้น
12 นำงรตั นฉัตร เกดิ ชชู ืน่ ดว้ ยกำรทำCPR และกำรใชเ้ คร่ืองกระตุกหวั ใจ
13 นำงวรรณี ปงั ศรสี มบูรณ์ ไฟฟำ้ AED
14 นำงกุหลำบ ศริ ิอนกุ ำรวฒั นำ ปญั หำทำงเพศ และกำรปฏิบตั ติ นอย่ำงถูกตอ้ งชว่ ง
15 นำงกำญจนำ ยวงใย วยั เรียน
16 นำงมลวิ ัลย์ เกดิ กนั ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และกำรคิดคำนวณ
17 นำงวี ดว้ งชอมุ่
18 นำงอรณุ วรรณ สขุ วบิ ลู ย์
19 นำยประเวศร์ ดษิ ฐษร
20 ศนู ยท์ ดสอบสมรรถภำพทำงกำย

เฮลธ์ตี้ สคลู

21 นำยรณกรณ์ อังกนิ นั ท์

22 อำจำรยจ์ ุฬำรัตน์ ล้ิมสุวรรณ

๑๘ | หนา้


ปราชญ์ชาวบา้ น/ภูมปิ ัญญาทอ้ งถิน่ ให้ความรเู้ ร่ือง
ผทู้ รงคณุ วฒุ ิ กำรสรำ้ งชุมชนแหง่ กำรเรยี นรู้ทำงวิชำชพี (PLC)
และระบบกำรบนั ทึกประวตั กิ ำรปฏบิ ตั งิ ำนของ
23 นำงศิรลิ ักษณ์ ชนิ ช่งจู ข้ำรำชกำร (Logbook Teacher)

24 นำยบรรจบ เฉลยมรรค กำรจดั ทำโครงงำนคุณธรรม (Moral Project)
25 นำงสำวประภำภทั ร์ แสงทอง
26 นำงสำวปทั มำพร อู่ทอง

๑๙ | หนา้


1.10.1 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรยี น จานวนนักเรียนทม่ี ีผลการเรยี นรู้
ระดบั ชั้นเรียน จานวนคน ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2561

่ตาก ่วา1.50
1.50-1.99
2.00 -2.49
2.50 -2.99
3.00 -3.49
3.50 -3.99
4.00

ชัน้ มัธยมศึกษำปที ี่ 1 422 5 32 85 101 103 89 7
ชน้ั มัธยมศึกษำปีที่ 2 438 5 43 78 120 103 88 1
ช้นั มธั ยมศึกษำปที ่ี 3 420 3 24 80 101 131 80 1
ชั้นมธั ยมศกึ ษำปีที่ 4 292 7 8 46 80 102 49 -
ชน้ั มัธยมศึกษำปที ี่ 5 238 6 9 28 68 92 35 -
ชน้ั มัธยมศึกษำปที ่ี 6 236 2 11 25 67 89 42 -
2,046 28 127 342 537 620 383 9
รวม

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2561

ระดบั ชน้ั เรียน จานวนคน ่ตาก ่วา1.50
1.50-1.99
2.00 -2.49
2.50 -2.99
3.00 -3.49
3.50 -3.99
4.00

ชั้นมัธยมศกึ ษำปีที่ 1 422 8 11 66 98 111 125 3
ชน้ั มัธยมศึกษำปที ี่ 2 440 2 36 77 127 107 90 1
ช้นั มธั ยมศึกษำปีท่ี 3 411 2 17 72 98 124 97 1
ชน้ั มธั ยมศึกษำปีที่ 4 288 5 5 30 76 108 64 0
ชัน้ มธั ยมศกึ ษำปีที่ 5 234 1 8 23 64 91 47 0
ชั้นมธั ยมศึกษำปที ่ี 6 236 1 9 25 58 95 48 -
2,031 19 86 293 521 636 471 5
รวม

๒๐ | หน้า


1.10.2 ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น 8 กลมุ่ สาระการเรียนร้ทู ุกระดับ ชน้ั ม.1 - ม.6

ภาษาไทย จานวนนกั เรียนทม่ี ผี ลการเรยี นรู้ (ร้อยละ)
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2561
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร
สุขศึกษาและพลศึกษา 35.28 15.52 19.28 11.67 8.42 4.26 4.25 1.18 0.14
ศิลปะ 23.89 9.98 13.82 13.85 14.45 10.17 12.55 1.07 0.22
การงานอาชพี และเทคโนโลยี 36.08 17.34 17.84 11.08 7.52 4.22 4.09 1.57 0.26
ภาษาต่างประเทศ 44.82 19.03 17.74 7.20 4.88 2.36 2.63 1.07 0.27
ค่าเฉล่ียของนักเรียนที่ไดร้ ะดบั 3 ขนึ้ ไป 45.10 17.19 14.73 9.24 5.94 2.29 3.90 1.32 0.29
รอ้ ยละของนกั เรยี นที่ได้ระดบั 3 ข้ึนไป 41.03 17.69 16.34 10.02 7.42 3.56 2.56 0.96 0.42
55.46 14.72 11.84 6.80 4.00 2.28 3.14 1.54 0.22
54.46 15.80 13.74 5.98 3.98 3.16 1.44 1.17 0.27
42.02 15.91 15.67 9.48 7.08 4.04 4.32 1.24 0.26

73.59

ภาษาไทย จานวนนกั เรยี นทมี่ ีผลการเรยี นรู้ (ร้อยละ)
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2561
วิทยาศาสตร์
สงั คมศกึ ษาฯ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร
สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 35.28 15.52 19.28 11.67 8.42 4.26 4.25 1.16 0.12
ศิลปะ 23.88 9.87 13.75 13.83 14.30 10.13 12.51 1.02 0.20
การงานอาชพี และเทคโนโลยี 36.04 17.32 17.81 11.07 7.50 4.18 4.06 1.53 0.24
ภาษาตา่ งประเทศ 44.81 19.02 17.73 7.18 4.87 2.35 2.61 1.06 0.26
คา่ เฉลย่ี ของนักเรียนที่ได้ระดบั 3 ข้ึนไป 45.09 17.19 14.72 9.22 5.93 2.29 3.90 1.31 0.29
ร้อยละของนกั เรยี นที่ไดร้ ะดับ 3 ข้ึนไป 41.03 17.69 16.34 10.02 7.42 3.56 2.57 0.96 0.42
55.35 14.71 11.84 6.79 3.99 2.27 3.14 1.53 0.22
26.94 16.13 20.17 12.72 10.60 6.08 5.76 0.70 0.28
38.55 15.93 16.46 10.31 7.88 4.39 4.85 1.16 0.25

70.94

๒๑ | หน้า


1.10.3 ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาระดับชาติขน้ั พ้นื ฐาน (O-NET)

ผลกำรประเมินคณุ ภำพกำรศึกษำ ระดับชำติ (O-NET) ปกี ำรศกึ ษำ 2561
ช้นั มัธยมศึกษำปีที่ 3

จานวน คะแนน เฉล่ยี ขดี จากดั ล่าง จานวนและรอ้ ยละของ

นกั เรียนท่ี เฉลย่ี รอ้ ยละ ระดับประเทศ นกั เรยี นทไ่ี ดร้ ะดับดี

เขา้ สอบ (ได้คะแนนเทา่ กบั ขีดจากัด

ล่างของประเทศข้ึนไป)

จานวน/คน รอ้ ยละ

คณติ ศาสตร์ 403 27.62 52.60 29.99 159 39.45

ภาษาไทย 403 52.60 28.44 54.37 178 44.17

วิทยาศาสตร์ 401 33.49 27.62 36.03 127 31.67

ภาษาตา่ งประเทศ 401 28.44 33.49 29.41 172 42.89

เฉลย่ี 39.55

ผลกำรประเมินคณุ ภำพกำรศกึ ษำ ระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศกึ ษำ 2561

ชัน้ มธั ยมศกึ ษำปีที่ 6

จานวน คะแนน เฉล่ีย ขดี จากดั ลา่ ง จานวนและรอ้ ยละของ

นักเรยี นท่ี เฉลย่ี ร้อยละ ระดับประเทศ นักเรียนทีไ่ ดร้ ะดับดี

เขา้ สอบ (ไดค้ ะแนนเท่ากบั ขีดจากดั

ลา่ งของประเทศขึ้นไป)

จานวน/คน รอ้ ยละ

คณิตศาสตร์ 228 27.20 11.92 30.63 102 44.73

ภาษาไทย 226 43.23 19.12 47.24 114 50.44

วิทยาศาสตร์ 226 27.75 12.27 30.46 101 44.69

สังคมศกึ ษาฯ 227 33.28 14.66 35.13 109 48.01

ภาษาตา่ งประเทศ 228 25.82 11.32 31.35 88 38.59

เฉล่ยี 45.28

๒๒ | หนา้


ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET)

ระดับมธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 ปีการศกึ ษา 2559-2561

ปีการศกึ ษา ปีการศกึ ษา ปีการศึกษา

2559 2560 2561

x SD x SD x SD

ภาษาไทย 42.50 12.25 46.65 12.61 52.60 14.90

ภาษาต่างประเทศ 29.07 9.29 29.02 7.90 28.44 8.64

คณิตศาสตร์ 24.76 11.12 22.68 11.31 27.62 11.17

วิทยาศาสตร์ 32.95 7.97 30.53 7.90 33.49 8.66

เปรียบเทยี บผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติข้ันพน้ื ฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2559-2561

55

50

45

40

35

30

25

20 ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2561
ปี กศ. 2559

ภำษำไทย ภำษำตำ่ งประเทศ คณิตศำสตร์ วทิ ยำศำสตร์

๒๓ | หนา้


ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ัน้ พนื้ ฐาน (O-NET)

ระดบั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ปกี ารศึกษา 2559-2561

ปกี ารศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ปกี ารศึกษา

2559 2560 2561

x SD x SD x SD

ภาษาไทย 48.99 15.08 46.31 14.18 43.23 13.07

สังคมศกึ ษาฯ 35.52 8.05 30.82 7.50 33.28 6.77

ภาษาตา่ งประเทศ 25.03 8.85 24.08 9.22 25.82 9.04

คณติ ศาสตร์ 21.11 8.55 19.90 10.64 27.20 12.84

วทิ ยาศาสตร์ 31.16 6.70 25.28 7.87 27.75 8.49

เปรยี บเทียบผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ น้ั พน้ื ฐาน (O-NET)
ปีการศกึ ษา 2559-2561

55

50

45

40

35

30

25

20 ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2561
ปี กศ. 2559 ภำษำต่ำงประเทศ คณติ ศำสตร์ วทิ ยำศำสตร์

ภำษำไทย สงั คมศกึ ษำ

๒๔ | หนา้


1.10.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ ปกี ารศึกษา 2561

จานวนนักเรียนทั้งหมด จานวน (ร้อยละของนักเรยี นตามระดับคุณภาพ)
ดีเย่ยี ม ดี ผ่าน ไมผ่ ่าน

มธั ยมศึกษาปีที่ 1 423 418 - - 5

มธั ยมศึกษาปีที่ 2 443 427 - - 16

มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 515 395 - - 120

มัธยมศึกษาปีที่ 4 334 289 - - 45

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5 241 233 - - 8

มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 317 235 - - 82

รวม 2,273 1,997 - - 276

เฉลย่ี รอ้ ยละ 87.86 - - 12.14

1.10.5 ผลการประเมนิ สมรรถนะสาคัญของผู้เรยี น 5 ด้าน ปกี ารศกึ ษา 2561

จานวน จานวน

ด้าน นักเรยี น (ร้อยละของนักเรยี นตามระดับคุณภาพ)

ทง้ั หมด ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไมผ่ ่าน

1) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 2,273 1,820 164 9 280

2) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 2,273 1,820 164 9 280

3) ดำ้ นควำมสำมำรถในกำรแกป้ ัญหำ 2,273 1,820 164 9 280

4) ดำ้ นควำมสำมำรถในกำรใชท้ กั ษะชวี ิต 2,273 1,820 164 9 280

5) ดำ้ นควำมสำมำรถในกำรใชเ้ ทคโนโลยี 2,273 1,820 164 9 280

รวม 2,273 1,820 164 9 280

เฉลีย่ ร้อยละ 80.07 7.22 0.40 12.32

๒๕ | หนา้


1.10.6 ผลการประเมนิ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยี น ปกี ารศกึ ษา 2561

ระดับชนั้ จานวนนกั เรียน จานวน (รอ้ ยละของนกั เรยี นตามระดบั คณุ ภาพ)
ท้งั หมด ดีเยย่ี ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

มัธยมศกึ ษำปที ่ี 1 423 418 - - 5

มัธยมศกึ ษำปีที่ 2 443 427 - - 16

มัธยมศกึ ษำปที ี่ 3 515 395 - - 120

มธั ยมศกึ ษำปีที่ 4 334 289 - - 45

มธั ยมศึกษำปที ี่ 5 241 233 - - 8

มธั ยมศึกษำปที ี่ 6 317 235 - - 82

รวม 2,273 1,997 - - 276

เฉล่ียร้อยละ 87.86 - - 12.14

1.10.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น ปีการศกึ ษา 2561

ระดบั ชนั้ จานวนนกั เรยี น จานวน (รอ้ ยละของนักเรียน)
ทง้ั หมด ผ่าน ไม่ผา่ น

มธั ยมศกึ ษำปที ี่ 1 423 417 6

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 443 425 18

มธั ยมศึกษำปที ่ี 3 515 392 123

มธั ยมศึกษำปที ่ี 4 334 287 47

มธั ยมศกึ ษำปที ี่ 5 241 232 9

มธั ยมศกึ ษำปีท่ี 6 317 234 83

รวม 2,273 1,987 286

เฉล่ียรอ้ ยละ 87.42 12.58

๒๖ | หน้า


1.11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554- 2558) ของสถานศกึ ษา
โรงเรียนบำงมดวิทยำ “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์” ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม จำก สมศ.
เมื่อวันท่ี 20 ถึง 22 เดือนมกรำคม พ.ศ. 2557 โดยสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำแนกตำมกลุ่ม
และตัวบง่ ชี้

ตารางแสดงผลการประเมนิ คณุ ภาพภายนอกรอบสาม

ระดบั การศึกษาข้นั พ้นื ฐาน น้าหนัก คะแนน ระดบั
(มัธยมศึกษา) (คะแนน) ทไี่ ด้ คุณภาพ

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา 10.00 9.66 ดีมำก
กล่มุ ตวั บง่ ชี้พน้ื ฐาน 10.00 9.57 ดีมำก
ตวั บง่ ชท้ี ี่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตทด่ี ี 10.00 9.50 ดมี ำก
ตัวบ่งชท้ี ่ี 2 ผเู้ รยี นมีคุณธรรม จรยิ ธรรม และค่ำนิยมทพี่ ึงประสงค์ 10.00 9.87 ดีมำก
ตัวบง่ ชท้ี ี่ 3 ผู้เรยี นมคี วำมใฝ่รู้ และเรยี นรอู้ ยำ่ งต่อเนอ่ื ง 20.00 7.78 พอใช้
ตัวบง่ ช้ที ่ี 4 ผู้เรยี นคิดเปน็ ทำเป็น 5.00 5.00 ดีมำก
ตัวบง่ ชีท้ ี่ 5 ผลสมั ฤทธิท์ ำงกำรเรยี นของผูเ้ รยี น 5.00 5.00 ดีมำก
กลุ่มตวั บ่งชอ้ี ัตลักษณ์
ตัวบง่ ชท้ี ่ี 9 ผลกำรพัฒนำใหบ้ รรลุตำมปรัชญำ ปณธิ ำน / วิสยั ทัศน์ พนั ธกิจ 5.00 5.00 ดมี ำก
และวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำนศึกษำ
ตัวบง่ ช้ที ี่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสง่ ผลสะทอ้ นเป็น 5.00 5.00 ดีมำก
เอกลกั ษณข์ องสถำนศึกษำ 5.00 5.00 ดีมำก
กล่มุ ตวั บ่งช้ีมาตรการสง่ เสริม
ตวั บ่งชท้ี ่ี 11 ผลกำรดำเนนิ งำนโครงกำรพเิ ศษเพือ่ ส่งเสริมบทบำทของ 10.00 9.00 ดมี ำก
สถำนศกึ ษำ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจดั การศกึ ษา
กลมุ่ ตวั บง่ ชีพ้ น้ื ฐาน
ตวั บ่งชท้ี ี่ 7 ประสิทธภิ ำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศกึ ษำ
กลุ่มตวั บ่งชม้ี าตรการส่งเสริม
ตวั บง่ ช้ที ่ี 12 ผลกำรส่งเสริมพฒั นำสถำนศึกษำเพือ่ ยกระดบั มำตรฐำน รกั ษำ
มำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรปู กำรศกึ ษำ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรยี นการสอนทเ่ี น้นผเู้ รียนเปน็ สาคัญ
กลมุ่ ตัวบ่งชพ้ี ้นื ฐาน
ตัวบง่ ช้ที ่ี 6 ประสิทธิผลของกำรจดั กำรเรียนกำรสอนทเี่ นน้ ผู้เรยี นเป็นสำคญั

๒๗ | หน้า


ระดับการศึกษาข้นั พื้นฐาน นา้ หนัก คะแนน ระดบั
(มธั ยมศึกษา) (คะแนน) ที่ได้ คณุ ภาพ

มาตรฐานที่ 4 ว่าดว้ ยการประกนั คณุ ภาพภายใน 5.00 4.96 ดมี ำก
กลุ่มตัวบ่งช้พี ้นื ฐาน 100.00 85.34 ดี
ตวั บง่ ช้ที ี่ 8 พฒั นำกำรของกำรประกนั คณุ ภำพภำยในโดยสถำนศกึ ษำ และ
ต้นสงั กัด

ผลรวมคะแนนทัง้ หมด

สรุปผลการจัดการศกึ ษาระดบั การศกึ ษาข้นั พื้นฐานของสถานศกึ ษาในภาพรวม
 สมควรรบั รองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรบั รองมาตรฐานการศกึ ษา

1.11.2 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิ คุณภาพภายนอก
1) จุดเด่น
ดา้ นผลการจัดการศึกษา
๑) ผู้เรียนมีสุขภำพและสุขภำพจิตที่ดีเนื่องจำกได้รับกำรส่งเสริมให้มีทักษะ ควำมรู้และ

ควำมเขำ้ ใจในกำรดแู ลตนเองใหม้ สี ุขภำพทีด่ ี ปลอดจำกปญั หำทำงเพศและสิ่งเสพติด รวมท้ังกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมที่
หลำกหลำยตอ่ เนอื่ งเชน่ โครงกำรส่งเสริมผูเ้ รยี นใหส้ ขุ ภำพแข็งแรงสมบรู ณ์และมสี นุ ทรียภำพ จัดกิจกรรมกำรแข่งขัน
กีฬำภำยใน ลีลำศสัมพันธ์ กิจกรรมตรวจสุขภำพของนักเรียน กิจกรรมคนไทยไร้พุง กิจกรรมรณรงค์กำรออกกำลัง
กำยโดยกำรกระโดดเชือก กจิ กรรมดนตรไี ทย กจิ กรรมดนตรีสำกล กิจกรรมสบื สำนศิลปะพื้นบ้ำนวงโปงลำง กิจกรรม
ชมรมทัศนศิลป์ ดนตรีและนำฏศิลป์ รวมท้ังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเก่ียวกับเพศศึกษำและทักษะชีวิตใน
สถำนศึกษำโดยเชิญวิทยำกรภำยนอกให้ควำมรู้ กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก
กิจกรรม Teen as Teacher เป็นต้น

๒) ผเู้ รยี นมคี ณุ ธรรม จริยธรรม และคำ่ นิยมอนั พงึ ประสงค์ เนื่องจำกได้รับกำรปลูกฝังขัดเกลำ
จิตใจให้เป็นคนดีจำกกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงต่อเน่ืองของสถำนศึกษำและควำมร่วมมือจำกชุมชน
ผู้ปกครองในกำรช่วยดูแลพฤติกรรมของนักเรียนเป็นประจำ เช่น โครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และคำ่ นิยมอันพึงประสงค์ จดั กิจกรรมวันสำคญั ทำงพระพทุ ธศำสนำ กจิ กรรมโครงกำร ๑ หอ้ งเรยี น ๑ โครงงำน กจิ กรรม
พบพระพบธรรม กิจกรรมจิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ท้ังในและนอกสถำนศึกษำ รวมท้ังกำรจัดกำรระบบดูแลช่วยเหลือ
ผ้เู รยี นทีม่ ีประสิทธิภำพของสถำนศกึ ษำ

๓) ผเู้ รยี นมีควำมใฝ่รู้และเรียนร้อู ยำ่ งต่อเนื่อง เนือ่ งจำกได้รับกำรส่งเสริมให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน
รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ สำมำรถนำทักษะ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรใช้แหล่งเรียนรู้มำใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่ำงเหมำะสมจำกกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงต่อเน่ืองของสถำนศึกษำ เช่น โครงกำร
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง โดยจัด
กิจกรรมควำมรู้สปู่ ้ำยนิเทศ กิจกรรมสง่ เสรมิ กำรอำ่ นโดยจัดกจิ กรรมสัปดำห์หอ้ งสมุด กจิ กรรมวนั สำคัญทำงภำษำไทย

๒๘ | หน้า


กิจกรรมบันทึกรักกำรอ่ำนทุกวันพฤหัสบดี กิจกรรมเปิดบ้ำนบำงมดวิทยำสู่ประตูอำเซียนและมำตรฐำนสำกลโลก
(Open House) กำรใช้ระบบ ICT School ในกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถใช้
แหล่งกำรเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่ำงรู้คุณค่ำและรู้จักประมวลประสบกำรณ์เพ่ือสร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ได้
อยำ่ งเป็นรปู ธรรม

๔) ผู้เรียนคดิ เปน็ ทำเปน็ เนือ่ งจำกได้รบั กำรพฒั นำทกั ษะกำรคดิ ในทกุ ขนั้ ตอนของกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน รู้จักกำรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกัน มีควำมสำมัคคีในกำรทำงำน รวมทั้งได้รับกำร
ส่งเสริมให้เขำ้ ร่วมกิจกรรมกำรเรยี นรูท้ ี่หลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรและพ้ืนฐำนควำมรู้ของผู้เรียน โดยเข้ำ
ร่วมกิจกรรม/โครงกำรทีเ่ กย่ี วขอ้ งอย่ำงต่อเน่อื ง เช่น โครงกำรบันทึกกำรศึกษำและวิเครำะห์โครงงำน โครงกำรพัฒนำ
ทกั ษะกำรคดิ วิเครำะห์ โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม ค่ำยคณิตศำสตร์ ค่ำยภำษำอังกฤษ โครงกำรเพ่ือ
พัฒนำทักษะชีวิต จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเข้ำค่ำยวิชำกำร
กจิ กรรมทศั นศึกษำทีม่ ่งุ เนน้ ใหผ้ เู้ รยี นได้พัฒนำทกั ษะวิชำกำรและทกั ษะชีวิตอย่ำงบรู ณำกำร

๕) สถำนศกึ ษำดำเนนิ งำนบรรลุตำมปรัชญำ ปณธิ ำน/วสิ ัยทศั น์ พันธกจิ และเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำท่ีเป็นผลผลิตด้ำน อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ลูกบำงมด มีวินัย น้ำใจงำม” ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ สำมำรถนำหลักธรรมของพระพุทธศำสนำไปประยุกต์ใช้วิถีชีวิตท้ังที่โรงเรียนและที่บ้ำน
ผู้เรียนไดใ้ กล้ชดิ พระพุทธศำสนำ ได้รบั กำรขัดเกลำคุณลกั ษณะทีด่ ีงำมตำมวิธีพุทธ เป็นเยำวชนท่ีมีศกั ยภำพ มีจิตอำสำ
ต่อสำธำรณะ เปน็ ผู้ให้ เสียสละมีภำวะผนู้ ำ มนี ำ้ ใจ และมีมำรยำทงำม แสดงควำมเคำรพตอ่ ครู ผู้ปกครอง ทักทำยด้วย
กำรไหว้และกล่ำวคำว่ำสวัสดีครับ ค่ะ ผลกำรดำเนินงำนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภำยนอก
ใหค้ วำมศรัทธำเชื่อม่นั ในกำรพฒั นำสถำนศึกษำ

๖) สถำนศึกษำมีผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถำนศึกษำ คือ “ส่ิงแวดล้อมดี โครงงำนเด่น นำฏศิลป์ดัง” มีผลงำนเป็นท่ียอมรับจำกองค์กรภำยนอก ได้แก่
โลร่ ำงวลั มำตรฐำนสถำนศกึ ษำดีเด่นดำ้ นพลังงำน ๕ ดำว ปกี ำรศกึ ษำ ๒๕๕๖ รำงวัลชนะเลิศระดับภำคกลำงและภำค
ตะวันออกในกำรงำนประกวดนำฏศิลป์ไทยระบำ รำงวัลกลุ่มเยำวชนดีเด่นกรุงเทพมหำนคร {ประกำยเพชร}
ดำ้ นสง่ เสรมิ วัฒนธรรม {สหรัฐอเมริกำ} เม่อื ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๘ ถึงปจั จุบัน

๗) สถำนศึกษำมีผลกำรดำเนินโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ ได้แก่
โครงกำร Save Electrical Energy Champion School จดั กิจกรรมวันสิง่ แวดลอ้ มโลก กิจกรรมแรลลีข่ ยะแปลงร่ำง
สรำ้ งสขุ กจิ กรรมสำรวัตรประหยดั พลังงำนไฟฟ้ำ กิจกรรมเสียงใส ๆ ลดใช้พลงั งำน กจิ กรรมปำ้ ยกลอนสอนใจ ลดกำร
ใชพ้ ลงั งำนไฟฟำ้ กิจกรรมหอ้ งเรียนอนุรักษ์พลงั งำน กจิ กรรมลูกมดรว่ มใจลดใช้พลังงำนไฟฟ้ำ จัดทำมำตรกำรจัดกำร
ขยะ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำประชำสัมพันธ์ตำมอำคำรเรียนต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีในกำรใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดและช่วยลดภำวะโลกร้อน ผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ มีกำรลดปริมำณกำรใช้น้ำ กำรใช้
เครือ่ งใช้ไฟฟำ้ เครื่องปรับอำกำศ กำรใช้แสงสว่ำงตำมควำมจำเป็น เกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมประจำวันของครู
นกั เรียนในกำรใชพ้ ลังงำนอยำ่ งรู้คณุ ค่ำ ส่งผลให้สถำนศึกษำได้รับรำงวัลดีเด่นด้ำนพลังงำนระดับ ๔ ดำว และระดับ ๕ ดำว
จำกกำรใช้ไฟฟ้ำนครหลวงในปกี ำรศึกษำ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕

๒๙ | หนา้


ดา้ นการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ เน่ืองจำก

ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร เป็นผู้นำทำงวิชำกำร และจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรที่ดี
ใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีควำม
หลำกหลำยในอำชพี พรอ้ มใชค้ วำมรว่ มมอื ในกำรดำเนินงำนเพ่ือพัฒนำสถำนศกึ ษำเปน็ อยำ่ งดี

๒) สถำนศึกษำมผี ลกำรสง่ เสริมพฒั นำสถำนศกึ ษำเพอ่ื พฒั นำสู่ควำมเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทำงกำรปฏริ ูปกำรศึกษำ ทั้งด้ำนผู้เรียน ครู และกำรบริหำรจัดกำร หลังจำกได้นำข้อเสนอแนะของกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสองไปวำงแผนพัฒนำและบรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำตำมแผนปฏิบัติ กำรประจำปีอย่ำง
ต่อเนอ่ื ง

ดา้ นการจัดการเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผู้เรียนเปน็ สาคัญ
สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำประสิทธิผลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจำก
ผู้อำนวยกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและคณะครูมีส่วนร่วมในกำรกำหนดแผนงำนพัฒนำบุคลำกรท่ี
สอดคล้องกบั บริบทของสถำนศึกษำ มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรในกำรพัฒนำครู กำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรจดั กำรเรียนกำรสอน แบบทดสอบและขอ้ สอบ รวมท้ังกำรนำผลกำรประเมินท่ีได้ มำพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงต่อเนอ่ื งและเข้มแขง็

ด้านการประกนั คุณภาพภายใน
สถำนศกึ ษำมีระบบกำรประกนั คุณภำพภำยในทมี่ ีประสิทธผิ ล เนอ่ื งจำกมีกำรกำหนดและประกำศใช้
มำตรฐำนกำรศึกษำ วำงแผนดำเนินงำน และกำหนดเป้ำหมำยตำมมำตรฐำน มีระบบบริหำรตำมวงจรคุณภำพ(PDCA)
อย่ำงต่อเนอ่ื ง

2) จุดทค่ี วรพฒั นา
ด้านผลจัดการศึกษา

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี อยู่ในระดับคุณภำพพอใช้และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย คณติ ศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ อยใู่ นระดับคณุ ภำพต้องปรบั ปรงุ เน่ืองจำกผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีท่ี ๓ ยังไม่เห็นค่ำควำมสำคัญของกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เพรำะมีควำมคิดว่ำมีท่ีเรียนอยู่แล้ว
และสำมำรถเข้ำเรียนต่อที่สถำนศึกษำเดิมได้ ส่วนผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ก็สำมำรถสอบตรงหรือว่ำสอบ
โควตำได้ ผู้เรยี นให้ควำมสนใจและกระตือรือรน้ ต่อกำรเรียนภำคปกติมำกกว่ำทฤษฎีทำให้มีผลต่อกำรสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงควำมรู้ อีกท้ังยังไม่สำมำรถนำหลักกำรควำมรู้มำเช่ือมโยงกับสถำนกำรณ์หรือส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเองได้เรียนขำดทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรจับประเด็นใจควำมสำคัญ เน้ือหำ และกำรวิเครำะห์รำยละเอียด รวมทั้งครูไม่ได้แนะนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรยี นจำกผลกำรทดสอบระดบั ชำตขิ ้นั พืน้ ฐำน (O-NET) มำวเิ ครำะหเ์ ปรียบเทียบสังเครำะห์ข้อมูลเพ่ือหำแนวทำง
พัฒนำตำมลำดับควำมสำคญั ทำใหม้ ีผลตอ่ กำรทดสอบระดบั ชำติขั้นพ้นื ฐำน (O-NET)

๓๐ | หน้า


ด้านการบรหิ ารจัดการศึกษา
-ไมม่ ี-

ด้านการจัดการเรยี นการสอนท่เี นน้ ผเู้ รยี นเป็นสาคัญ
กำรดำเนนิ ผลกำรประเมินคณุ ภำพผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ เพ่ือไปพัฒนำครูเป็นรำยบุคคลขำดควำม
ต่อเนอ่ื งเนื่องจำกกระบวนกำรในกำรดำเนินงำนพฒั นำยงั ไม่ชัดเจน เชน่ กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบในกำร
จัดทำเคร่ืองมือในกำรประเมินให้เหมำะสมเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงพัฒนำ กำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำท่ีเป็นระบบ
ครบวงจร เป็นตน้

ดา้ นการประกันคุณภาพภายใน
-ไม่มี-

3) ข้อเสนอแนะ
ดา้ นผลการจัดการศึกษา
๑) ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดีแล้ว ควรพัฒนำให้ต่อเนื่อง

เกยี่ วกบั ผู้ที่มนี ำ้ หนัก ส่วนสูงและสมรรถภำพทำงกำยไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน โดยกำรขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง
ชว่ ยดแู ล กำรปรับพฤตกิ รรมโภชนำกำรเมื่ออยทู่ ่บี ำ้ น

๒) ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ดีแล้ว ควร
พฒั นำให้ต่อเนอ่ื ง โดยส่งเสริมและพฒั นำดำ้ นจิตอำสำทั้งในและนอกสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ ปลูกฝังจิตสำนึกใน
กำรให้และเห็นคณุ ค่ำของกำรเสยี สละ

๓) ผูเ้ รียนได้รบั กำรสง่ เสริมใหม้ นี ิสยั ใฝเ่ รยี นรใู้ ฝ่เรียนใฝร่ ู้ดีรูด้ ีอยแู่ ลว้ ควรพัฒนำให้ต่อเนื่อง
โดยกำรพัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีควำมสมบูรณ์ทันสมัย มีระบบกำรให้บริกำรท่ีรวดเร็วและสะดวกต่อ
ผ้เู รียนในกำรไปใช้บริกำร

๔) ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมให้เป็นผู้ท่ีคิดเป็น ทำดีอยู่แล้ว ควรพัฒนำให้ต่อเนื่องโดยกำร
ส่งเสริมด้ำนทักษะกำรคิดให้เป็นระบบมำกข้ึน ฝึกกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ กำรใช้แผนผังควำมคิด และกำรสรุป
เน้ือหำจำกเรื่องท่ีอ่ำนกำรใช้สถำนกำรณ์จำลองรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐำนด้วยตัวเอง รวมท้ังกำร
พัฒนำแบบประเมินผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิดและควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคม โดยให้ผู้เรียน
เขียนเพ่ิมเติมเพ่ือสะทอ้ นควำมคดิ เหน็ ในประเดน็ ต่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีป่ ระเมินด้วย

๕) ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงข้ึนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
โดยกำรนำขอ้ มูลผลสมั ฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนจำกผลกำรทดสอบระดับชำติขั้น (O-NET) มำวิเครำะห์เปรียบเทียบ
เพ่อื หำแนวทำงในกำรพฒั นำตำมลำดบั ควำมสำคัญ กำรวิเครำะห์ขอ้ สอบ (O-NET) ตำมมำตรฐำน สำระ และตัวช้ีวัดสู่กำร
สอดแทรกในวชิ ำตำมกลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ ๘ กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้โดยคอ่ ย ๆ เตมิ เต็มทุกระดับชน้ั เพือ่ เป็นกำรขจัดควำมถ่ี
หรอื ควำมแนน่ ในเนอ้ื หำสำระทีไ่ ม่ต้องมำติวเข้มในชั้นมธั ยมศกึ ษำปที ี่ ๓ และชัน้ มธั ยมศึกษำปที ่ี ๖ ในกำรจดั ทำขอ้ สอบ

๓๑ | หนา้


ส่วนกลำงท่ีสอดคล้องกบั มำตรฐำน สำระและตัวช้ีวัดควรเป็นขอ้ สอบแบบคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ เพื่อกำรนำไปใช้ในกำร
สร้ำงแบบทดสอบ ใช้รูปแบบวิธีตอบหลำกหลำยวิธี ท้ังนี้จะต้องนำไปใช้และวิเครำะห์ข้อสอบให้ต่อเน่ือง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน กำรจัดกิจกรรมกำรสอนเสริมด้วยเทคนิควิธีกำรท่ีหลำกหลำยเพื่อกระตุ้นควำมสนใจใฝ่เรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยครูผู้เชี่ยวชำญ วิทยำกรภำยนอกท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้แก่ผู้เรียนในกำรสอบแข่งขันเข้ำศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึนและกำรเข้ำทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืน ฐำน
(O-NET) จำกสถำบันทดสอบกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) รวมท้ังกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้เรียนเห็น
ควำมสำคัญของกำรทดสอบระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) ซ่ึงนอกจำกจะวัดคุณภำพของผู้เรียนแล้ว ผลกำรทดสอบ
ระดับชำตขิ ั้นพื้นฐำน (O-NET) จะสะทอ้ นถึงคณุ ภำพกำรจัดกำรศกึ ษำของสถำนศึกษำ ที่จะตอ้ งเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน

๖) สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนดังอัตลักษณ์ คือ “ลูกบำงมด มีวินัย น้ำใจงำม” บรรลุตำม
ปรชั ญำ ปณิธำน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจดั ตั้งสถำนศกึ ษำดอี ยแู่ ล้ว จึงควรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
ที่ยง่ั ยืนโดยยึดหลักปฏิบตั ิตำมเจตนำรมณข์ องกำรกอ่ ต้ังสถำนศึกษำ และส่งเสริมสร้ำงบทบำทของชุมชนใหเ้ ขม้ แขง็

๗) สถำนศึกษำมี จุดเน้น จุดเด่น คือ “สิ่งแวดล้อมดี โครงงำนเด่น นำฏศิลป์ดัง” ประสบ
ควำมสำเร็จเน่ืองจำกมีกำรดำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงต่อเน่ืองมำนำนกว่ำ ๕ ปี ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตำม
เป้ำหมำย และขยำยผลกำรดำเนินไปยังองค์กรภำยนอก เป็นท่ีประจักษ์โดยท่ัวกัน มีผลงำนเผยแพร่เป็นบำงวันท่ี
หลำกหลำย จึงควรพฒั นำสู่ควำมยงั่ ยนื เปน็ ลกั ษณะร่วมขององค์กร ชมุ ชน สังคมภำยใต้บริบทของสถำนศึกษำ

๘) สถำนศกึ ษำมผี ลกำรดำเนินงำนโครงงำนพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ โดย
ดำเนินโครงงำน และโครงกำรเพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำพฤติกรรมของผู้เรียนดีอยู่แล้ว จึงควรขอควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด ชมุ ชน ผู้ปกครอง องค์กรตำ่ ง ๆ ทง้ั ภำครัฐและเอกชนรว่ มกันพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อไป
หรือเพ่ิมเติมโครงกำรพิเศษในกำรแก้ปัญหำด้ำนอื่นของสถำนศึกษำ ของชุมชน อันก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรทำ
กิจกรรมของบคุ ลำกรนักเรียนและชุมชน

ด้านการบรหิ ารจดั การศึกษา
๑) สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำดีอยู่แล้ว

ควรพัฒนำให้ต่อเนื่องโดยกำรจัดระบบกำรพัฒนำหลักสูตรให้เป็นหมวดหมู่และเช่ือมโยงกับควำม เป็นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของสถำนศกึ ษำอยำ่ งเป็นรปู ธรรม

๒) สถำนศึกษำมีผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพอ่ื พัฒนำสูค่ วำมเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทำงกำรปฏริ ูปกำรศกึ ษำดอี ยู่แลว้ ควรพฒั นำใหเ้ กดิ ควำมต่อเนอ่ื งโดยสร้ำงและพัฒนำควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
ศษิ ยเ์ ก่ำ ชมุ ชน และองคก์ รตำ่ ง ๆ ของสังคม เขำ้ มำมีส่วนร่วมในกำรพฒั นำกำรศึกษำ

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคัญ
๑) สถำนศึกษำควรนำผลกำรประเมินด้ำนผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำไปพัฒนำครู

เปน็ รำยบคุ คลอยำ่ งต่อเนื่อง มีกระบวนกำรในกำรดำเนินกำรพัฒนำท่ชี ัดเจน ตง้ั แตแ่ ต่งตัง้ คณะกรรมกำรผรู้ บั ผิดชอบ

๓๒ | หน้า


กำรทำเคร่ืองมือในกำรประเมินให้เหมำะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงพัฒนำ รวมท้ังกำรจัดทำระบบกำรติดตำม
ประเมินผลกำรพัฒนำ

๒) ครูควรมีกำรบันทึกหลังสอนอย่ำงเป็นระบบ บันทึกกำรจัดกิจกรรม ส่ือกำรสอน
กระบวนกำรเรยี นรขู้ องผู้เรียน ระบปุ ญั หำอปุ สรรคเพอื่ นำมำทำวจิ ยั ในชน้ั เรยี น ครูควรสังเกตผู้เรียนขณะสอน ทั้งน้ี
กระบวนกำรจดั กำรเรียนรู้ควรส่งเสริมกำรใช้เทคนิครูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนกลุ่มใหญ่
เนื่องจำกผู้เรียนจำนวนมำกมีผลต่อกำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดกำร
เรียนรู้ ซง่ึ บำงครง้ั อำจดแู ลชว่ ยเหลอื ผู้เรยี นใหเ้ กิดกำรเรยี นรไู้ ด้ไมท่ ว่ั ถึง และครูควรจดั ระบบข้อมลู กำรสรุปผลพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนให้มีประสิทธภิ ำพอยูเ่ สมอ

ด้านการประกันคณุ ภาพภายใน
๑) สถำนศึกษำดำเนินกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และต้นสังกัดที่อยู่

แลว้ ควรพัฒนำให้ต่อเน่อื ง โดยกำรจัดระบบกำรบริหำรเชิงคณุ ภำพทชี่ ดั เจน ในดำ้ นกำรตดิ ตำมประเมินผลและกำรนำผล
กำรประเมินไปใช้ในกำรตัดสินใจพัฒนำปรับปรุง กำหนดวิธีกำรประเมินผลที่หลำกหลำย และมีเครื่องมือในกำร
ประเมนิ ผลทีช่ ัดเจน จดั ระบบขอ้ มูลสำรสนเทศของหนว่ ยงำนที่เก่ียวข้องกับภำรกิจงำน ๔ ด้ำนให้สะดวกต่อกำรนำไปใช้
อย่ำงแท้จริง ทั้งน้ีควรให้ทุกฝ่ำยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมแสดงควำมคิดเห็นในผลกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ
เพ่ือให้เกดิ กำรพฒั นำอยำ่ งต่อเนื่อง

๒) สถำนศึกษำควรกำหนดมำตรฐำนของสถำนศึกษำเพ่ิมข้ึนจำกมำตรฐำนของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขน้ั พ้นื ฐำน

๓๓ | หน้า


ประเภท ระดับรางวัล/ชอื่ รางวลั ที่ได้รับ หนว่ ยงานทม่ี อบรางวลั
ดา้ นสถานศกึ ษา
ถ้วยรำงวลั พระรำชทำนประเภทเดย่ี วบคุ คล มลู นิธหิ ัวใจแห่งประเทศไทย
ดา้ นผบู้ ริหาร ฟรสี ไตล์ จำกสมเดจ็ พระเทพรตั นรำชสุดำฯ ในพระบรมรำชปู ถมั ภ์
นำงมนสั ดำกำณฑ์ รักษ์พงศส์ ถติ สยำมบรมรำชกมุ ำรี สำนกั งำน ป.ป.ช.
รำงวัลองค์กร และส่อื ท่ที ำหนำ้ ทีด่ ว้ ยควำม
ดา้ นครแู ละบุคลากร ซือ่ สัตย์ สง่ เสริมและป้องกนั กำรทุจริต กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.)
นำงจันทรเ์ พญ็ นิธิยำนนั ท์ NACC Awards 2018
รำงวลั “มำตรฐำนสถำนศึกษำดีเด่น
ด้ำนพลงั งำน” ประจำปี 2560
Energy Mind Award 2017 ระดับ 4 ดำว

โล่เกียรตคิ ุณเป็นผปู้ ระพฤติปฏิบัติตนตำม สำนักงำนเขตพื้นท่ี
จรรยำบรรณของวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงท่ดี ี กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 1
มผี ลงำนดีเด่น (SESAO1 AWAEDS) กรงุ เทพมหำนคร
ประจำปี 2561

ครูผสู้ อนนกั เรียน ร่วมแข่งขนั มหกรรมวชิ ำกำร สำนักงำนเขตพนื้ ท่ี
ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 ประจำปี 2561 กำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำเขต 1
ระดบั ม.ตน้ ไดร้ บั รำงวลั เหรียญเงิน และระดับ กรงุ เทพมหำนคร
ม.ปลำย ได้รบั รำงวลั เหรยี ญทองแดง
ครผู ้สู อนนักเรียน กำรแข่งขันกีฬำกระโดดเชอื ก มูลนธิ ิหวั ใจแห่งประเทศไทย
ชงิ ถ้วยพระรำชทำนครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ในพระบรมรำชูปถมั ภ์
ได้รับรำงวัลเหรยี ญทอง 7 เหรยี ญ, เหรียญเงนิ
4 เหรียญ, เหรยี ญทองแดง 1 เหรียญ และถ้วย
พระรำชทำนรวมคะแนนสูงสุด ประเภทดับเบิล
ดตั ซ์ผลัดสปรดี รีเลย์ ทีมชำย และถว้ ยรำงวลั
พระรำชทำน ประเภทเดี่ยวบุคคลฟรสี ไตล์

๓๔ | หนา้


ประเภท ระดบั รางวัล/ชอื่ รางวลั ทไ่ี ดร้ ับ หนว่ ยงานที่มอบรางวลั
นำงวลัยรัตน์ ย่งิ ดำน่นุ
โล่รำงวัล Moral Awards 2019 รำงวัลเกยี รติ สมำพันธ์พนั ธมิตรเพื่อ
นำงศริ ิวรรณ อุทยั สำร์
๓๕ | หน้า คณุ นำนำชำติ " คุณธรรม คุณคำ่ แหง่ บุคคล " เสรมิ สร้ำงคุณธรรม

เนือ่ งในเทศกำลวนั มำฆบูชำ โดยมีหม่อมเจ้ำ จรยิ ธรรมสังคม (สพคง.)

อุทัยกญั ญำ ภำนุพนั ธ์ เสดจ็ เป็นองค์ประธำน

รำงวัล “ปิยชนน์ คนกำรศกึ ษำ” สำนกั งำน สกสค.

ประจำปี 2561 กรุงเทพมหำนคร

ครูผสู้ อนนักเรยี นเขำ้ ร่วมแข่งขนั โครงงำน สำนกั งำนเขตพื้นที่

คุณธรรม ระดับชัน้ ม. 4-6 งำนมหกรรม กำรศึกษำมัธยมศกึ ษำเขต 1

ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำรและ กรุงเทพมหำนคร

เทคโนโลยขี องนกั เรียน ระดับเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมธั ยมศึกษำครัง้ ท่ี 68 ปกี ำรศกึ ษำ

2561 ไดร้ ะดับเหรียญเงนิ

ครูผสู้ อนนกั เรียนโครงงำนสวดมนตแ์ ปลบำลี สำนกั งำนเขตพน้ื ที่

ภำษำองั กฤษ ระดับช้นั ม.1-6 งำนมหกรรม กำรศกึ ษำมัธยมศึกษำเขต 1

ควำมสำมำรถทำงศิลปะหัตกรรม วชิ ำกำรและ กรงุ เทพมหำนคร

เทคโนโลยขี องนักเรยี น ระดับเขตพน้ื ท่ี

กำรศึกษำมัธยมศกึ ษำครัง้ ท่ี 68

ปีกำรศึกษำ 2561 ไดร้ ะดับเหรียญเงนิ

รำงวลั ครูผู้ปฏบิ ัตหิ นำ้ ทรี่ องผู้อำนวยกำรดเี ดน่ โรงเรยี นบำงมดวิทยำ

“คนดีศรบี ำงมด” ประจำปีกำรศึกษำ 2561 “สสี กุ หวำดจวนอุปถมั ภ์”

รำงวัลครดู ีเด่น ประเภท ครผู ้ปู ฏิบัติหนำ้ ท่ีครบ โรงเรียนบำงมดวิทยำ

๒๕ ปี ประจำปีกำรศึกษำ 2561 “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์”

รำงวัล “ปยิ ชนน์ คนกำรศกึ ษำ” สำนกั งำน สกสค.

ประจำปี 2561 กรงุ เทพมหำนคร

ครูผู้สอนนักเรยี นแขง่ ขนั นำฏศิลป์ไทยอนรุ กั ษ์ ระดับภำคกลำงและภำค

ระดบั ม.1-3 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง ตะวนั ออก (ระดบั ชำต)ิ

ศลิ ปหัตถกรรม วชิ ำกำรและเทคโนโลยขี อง ณ วัดไรข่ ิง

นกั เรยี น ระดบั ชำติ ครง้ั ที่ 68 ปกี ำรศกึ ษำ จ.นครปฐม

2561 ไดร้ บั รำงวัลเหรยี ญทอง อนั ดบั ท่ี 8


ประเภท ระดบั รางวัล/ชอื่ รางวัลทีไ่ ดร้ ับ หนว่ ยงานท่มี อบรางวัล
นำงศริ ิวรรณ อุทัยสำร์
ครผู ู้สอนนักเรียนแข่งขนั รำวงมำตรฐำน ระดับ สำนกั งำนเขตพ้นื ที่
๓๖ | หนา้
ม.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง กำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำเขต 1

ศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน กรุงเทพมหำนคร

ระดบั เขตพ้นื ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำครัง้ ที่ 68

ปกี ำรศกึ ษำ 2561 ไดร้ ับรำงวลั เหรยี ญทอง

ครูผสู้ อนนักเรยี นแข่งขนั ระบำมำตรฐำน ระดับ สำนกั งำนเขตพน้ื ท่ี

ม.1-3 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง กำรศึกษำมธั ยมศกึ ษำเขต 1

ศิลปหัตถกรรม วชิ ำกำรและเทคโนโลยขี อง กรงุ เทพมหำนคร

นกั เรยี น ระดบั เขตพื้นทก่ี ำรศกึ ษำมัธยมศึกษำ

ครงั้ ท่ี 68 ปีกำรศึกษำ 2561 ได้รบั รำงวลั

เหรยี ญทอง

ครูผู้สอนนกั เรยี นแข่งขนั ระบำมำตรฐำน ระดบั สำนกั งำนเขตพ้นื ที่

ม.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง กำรศึกษำมัธยมศกึ ษำเขต 1

ศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยขี อง กรุงเทพมหำนคร

นักเรยี น ระดบั เขตพ้นื ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ

ครั้งท่ี 68 ปกี ำรศึกษำ 2561 ไดร้ ับรำงวัล

เหรยี ญทอง

ครูผู้สอนนักเรียนแขง่ ขนั นำฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์ สำนักงำนเขตพ้ืนที่
ระดบั ม.1-3 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศลิ ปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 1
กรงุ เทพมหำนคร

นกั เรียน ระดับเขตพืน้ ที่กำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำ

ครัง้ ที่ 68 ปกี ำรศึกษำ 2561 ไดร้ ับรำงวลั

เหรียญทองชนะเลิศ

ครูผ้สู อนนกั เรยี นแขง่ ขนั นำฏศิลป์ไทยอนรุ ักษ์ สำนกั งำนเขตพื้นท่ี

ระดบั ม.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง กำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำเขต 1

ศิลปหัตถกรรม วชิ ำกำรและเทคโนโลยีของ กรุงเทพมหำนคร

นักเรยี น ระดบั เขตพน้ื ทกี่ ำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำ

คร้ังที่ 68 ปกี ำรศกึ ษำ 2561 ไดร้ บั รำงวัล

เหรียญทองชนะเลิศ


ประเภท ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลท่ีได้รับ หนว่ ยงานทมี่ อบรางวลั
นำงศิริวรรณ อุทัยสำร์ รำงวลั ครูผ้ปู ฏิบตั ิหน้ำทีร่ องผู้อำนวยกำรดีเด่น โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ
“คนดีศรบี ำงมด” ประจำปีกำรศึกษำ 2561 “สสี กุ หวำดจวนอปุ ถมั ภ์”
นำงสำวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสนุ ทร รำงวลั ครดู ีเดน่ ประเภทครูผู้ซ่งึ สร้ำงชื่อเสียง โรงเรียนบำงมดวิทยำ
ให้กับโรงเรยี น “คนดีศรีบำงมด” “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์”
นำยบริบรู ณ์ พรหมสวำ่ ง ประจำปีกำรศกึ ษำ 2561
รำงวลั ครดู เี ดน่ ประเภท ครผู เู้ สียสละอุทิศตน โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ
เพือ่ ผลประโยชนท์ ำงกำรกำรศึกษำ ประจำปี “สีสุกหวำดจวนอปุ ถัมภ์”
กำรศกึ ษำ 2561
รำงวลั ครดู ีเด่น ประเภท ครูผปู้ ฏิบัตหิ น้ำทีค่ รบ โรงเรยี นบำงมดวิทยำ
๒๕ ปี ประจำปีกำรศึกษำ 2561 “สีสุกหวำดจวนอุปถมั ภ์”
โล่เกยี รตคิ ุณเปน็ ผปู้ ระพฤตปิ ฏบิ ัติตนตำม สำนกั งำนเขตพื้นที่
จรรยำบรรณของวชิ ำชพี เปน็ แบบอยำ่ งทดี่ ี กำรศึกษำมัธยมศกึ ษำเขต 1
มผี ลงำนดเี ด่น (SESAO1 AWAEDS) กรุงเทพมหำนคร
ประจำปี 2561
รำงวลั “ปยิ ชนน์ คนกำรศกึ ษำ” สำนักงำน สกสค.
ประจำปี 2561 กรุงเทพมหำนคร
รำงวัลครผู ้ปู ฏบิ ัติหน้ำที่รองผ้อู ำนวยกำรดเี ด่น โรงเรยี นบำงมดวิทยำ
“คนดศี รีบำงมด” ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 “สีสุกหวำดจวนอปุ ถมั ภ์”
รำงวัลครูดเี ดน่ ประเภท ครูผปู้ ฏบิ ัตหิ น้ำท่คี รบ โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ
๒๕ ปี ประจำปกี ำรศกึ ษำ 2561 “สีสกุ หวำดจวนอุปถัมภ์”
โลเ่ กยี รตคิ ุณเป็นผปู้ ระพฤติปฏิบัตติ นตำม สำนักงำนเขตพ้นื ท่ี
จรรยำบรรณของวิชำชีพ เป็นแบบอยำ่ งทด่ี ี กำรศึกษำมธั ยมศึกษำเขต 1
มีผลงำนดเี ดน่ (SESAO1 AWAEDS) กรุงเทพมหำนคร
ประจำปี 2561
ครผู ู้สอนนกั เรียนกำรแขง่ ขนั ทกั ษะวชิ ำชพี ใน วทิ ยำลยั เทคโนโลยีกำร
กิจกรรมตำม “ โครงกำร Young PM-Tech จัดกำรเพชรเกษม
เพชรจรัสดำ้ นวชิ ำชพี ”
รำงวลั คนดศี รบี ำงมด ด้ำนกำรอุทศิ ตนเสยี สละ โรงเรียนบำงมดวิทยำ
เวลำใหง้ ำนรำชกำร และหวั หนำ้ งำนดเี ดน่ “สสี กุ หวำดจวนอปุ ถมั ภ์”

๓๗ | หนา้


ประเภท ระดบั รางวลั /ชอ่ื รางวัลทไี่ ด้รับ หนว่ ยงานท่มี อบรางวัล
นำยบรบิ ูรณ์ พรหมสว่ำง
นำงสำวดวงกมล กลิ่นดี รำงวลั ครผู สู้ อนนักเรยี นได้รับรำงวัลเหรียญ สำนักงำนเขตพื้นที่

นำงกำญจนำ ไชยวงษ์ ทองแดง กำรแข่งขันหนุ่ ยนตพ์ ื้นฐำน ม.1-ม.3 กำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำเขต 1

๓๘ | หนา้ มหกรรมวชิ ำกำรศลิ ปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 กรุงเทพมหำนคร

ประจำปี 2561

รำงวลั ครผู ู้สอนนักเรียนไดร้ บั รำงวลั เหรียญ สำนักงำนเขตพ้ืนที่

ทองแดง กำรแขง่ ขันหุน่ ยนตพ์ ื้นฐำน ม.4-ม.6 กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 1

มหกรรมวิชำกำรศิลปหัตถกรรม ครัง้ ท่ี 68 กรุงเทพมหำนคร

ประจำปี 2561

รำงวัลระดบั เหรียญทองแดง ครผู ู้สอนนักเรียน สำนักงำนเขตพ้ืนท่ี

กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ กำรศึกษำมธั ยมศกึ ษำเขต 1

ประเภทบรู ณำกำรควำมรูใ้ นคณิตศำสตรไ์ ป กรงุ เทพมหำนคร

ประยกุ ตใ์ ช้ ระดับชัน้ ม.1- ม.3

ครูผู้สอนนกั เรียนได้รบั รำงวัลเหรียญทองแดง สำนักงำนเขตพื้นที่

งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 1

วชิ ำกำร และเทคโนโลยีของนกั เรยี น ระดบั เขต กรุงเทพมหำนคร

พืน้ ที่กำรศกึ ษำ ครง้ั ท่ี 68 ปีกำรศกึ ษำ 2561

รำงวลั ครดู เี ดน่ ประเภท ครูทปี่ รกึ ษำนกั เรียน โรงเรียนบำงมดวิทยำ

และ ประเภท หัวหนำ้ งำน ประจำปีกำรศกึ ษำ “สีสกุ หวำดจวนอปุ ถัมภ์”

2561

ครทู ่ปี รกึ ษำระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษำปีท่ี 1/4 โรงเรียนบำงมดวิทยำ

ที่ใชร้ ะบบดูแลชว่ ยเหลอื ดเี ดน่ ในเรื่องกำร “สีสุกหวำดจวนอปุ ถมั ภ์”

กำกับดแู ลนกั เรียนมำสำยน้อยที่สุดประจำเดือน

ธนั วำคม 2561

คุณครูต้นแบบส่งเสริมกำรอำ่ น นำนมบี คุ๊ ส์

ในโครงกำร 18 นำนมีบุ๊คส์

รำงวัลเจำ้ หน้ำที่ผู้ปฏบิ ตั ิ ทมี่ ีควำมรู้ สำนกั งำน บกน.8

ควำมสำมำรถ ทรงคณุ ค่ำตำม “โครงกำรควำม

รว่ มมือร่วมใจรับผิดชอบต่อสงั คม ระหวำ่ ง

ตำรวจกับโรงเรยี น ปี พ.ศ. 2562”


ประเภท ระดับรางวลั /ช่อื รางวัลท่ีได้รับ หนว่ ยงานท่ีมอบรางวัล
นำงกำญจนำ ไชยวงษ์ รำงวัลครดู ีเดน่ ประเภทครูผู้สอน โรงเรยี นบำงมดวิทยำ
นำงสำวกัญญภำ สงั ข์คมุ้ “คนดศี รบี ำงมด” ประจำปีกำรศกึ ษำ 2561 “สสี ุกหวำดจวนอุปถมั ภ์”
รำงวัลครผู ปู้ ฏบิ ัตหิ น้ำท่ีรองผู้อำนวยกำรดเี ด่น โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ
นำงโชคดี ศรปี ทมุ ำนุรักษ์ “คนดศี รีบำงมด” ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 “สสี ุกหวำดจวนอุปถัมภ์”
รบั พระรำชทำนเครือ่ งรำชย์อสิ รยิ ำภรณ์ สำนักงำนคณะกรรมกำร
นำยณฐั พงษ์ สงครำม ประเภทตำ่ กวำ่ สำยสะพำย ทวตี ิยำภรณ์ กำรศึกษำขนั้ พื้นฐำน
นำยประพำฬ แกว้ วงษำ ชำ้ งเผือก
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง สำหรบั กำรนเิ ทศ โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ
๓๙ | หน้า กำรเรียนกำรสอน ประจำภำคเรยี นที่ 1 “สีสกุ หวำดจวนอปุ ถัมภ์”
ปกี ำรศกึ ษำ 2561
ครูที่ปรึกษำระดบั ชั้นมธั ยมศึกษำปีท่ี 2/5 โรงเรยี นบำงมดวิทยำ
ทใ่ี ชร้ ะบบดูแลช่วยเหลอื ดเี ดน่ ในเรอื่ งกำร “สีสุกหวำดจวนอุปถมั ภ์”
กำกับดแู ลนกั เรียนมำสำยนอ้ ยท่ีสุด เดอื น
ธันวำคม 2561 สำนักงำน สกสค.
รำงวลั “ปิยชนน์ คนกำรศึกษำ” กรุงเทพมหำนคร
ประจำปี 2561 โรงเรียนบำงมดวิทยำ
รำงวลั ครดู เี ด่น “คนดศี รบี ำงมด” “สีสุกหวำดจวนอุปถมั ภ์”
ประจำปกี ำรศกึ ษำ 2561
ครดู เี ดน่ ประเภท ครผู ู้ปฏิบัติหนำ้ ที่ครบ 25 ปี สำนักงำนเขตพนื้ ท่ี
ครดู ีเด่น ประเภท หัวหนำ้ งำน กำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำเขต 1
ครดู ีเดน่ ประเภท ครูทปี่ รึกษำนักเรียน กรงุ เทพมหำนคร
ครูดีเด่น ประเภท หัวหน้ำกลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้
โล่เกยี รตคิ ณุ เป็นผ้ปู ระพฤติปฏบิ ัตติ นตำม สำนักงำนคณะกรรมกำร
จรรยำบรรณของวิชำชพี เปน็ แบบอยำ่ งทด่ี ี มี เสรมิ สรำ้ งควำมสมำนฉนั ท์
ผลงำนดเี ด่น (SESAO1 AWAEDS ประจำปี แห่งชำติ กระทรวงยตุ ธิ รรม
2561)
ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ ำงวลั รองชนะเลิศ
ประกวดออกแบบส่ือ Info graphic ภำพนง่ิ
ภำยใต้หัวข้อ “มงุ่ เดินหนำ้ สำมัคคีปรองดอง”
(ระดับประเทศ)


ประเภท ระดับรางวัล/ชอ่ื รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล
นำยประพำฬ แกว้ วงษำ
นำงสำวชญั ญำนุช รตั นวชิ ยั รำงวลั ครูดีเด่น ประเภทหัวหนำ้ งำน โรงเรยี นบำงมดวิทยำ

นำงสำวประภำลกั ษณ์ เพียมะ “คนดีศรบี ำงมด” ประจำปีกำรศกึ ษำ 2561 “สีสกุ หวำดจวนอปุ ถัมภ์”

๔๐ | หนา้ รำงวัลครูดเี ดน่ ประเภทครูผูซ้ ่งึ สร้ำงชือ่ เสยี ง โรงเรียนบำงมดวิทยำ

ให้กับโรงเรยี น “คนดศี รีบำงมด” “สีสุกหวำดจวนอปุ ถัมภ์”

ประจำปีกำรศึกษำ 2561

ครผู ู้สอนนกั เรียนไดร้ บั รำงวลั งำนมหกรรม สำนักงำนเขตพื้นที่

ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และ กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 1

เทคโนโลยีของนกั เรียน ระดบั เขตพ้นื ท่ี กรุงเทพมหำนคร

กำรศึกษำ ครั้งที่ 68 ปกี ำรศึกษำ 2561

- กำรแขง่ ขนั กำรออกแบบสิง่ ของเครื่องใช้ดว้ ย

โปรแกรมคอมพวิ เตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลศิ อนั ดบั 1

- กำรประกวดโครงงำนคอมพวิ เตอรป์ ระเภท

ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ระดบั เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1

- กำรแขง่ ขันกำรสร้ำงกำร์ตนู เร่อื งสั้น

(Comic Strip) ม.1-ม.3 ระดับเหรียญเงิน

รำงวัลครดู ีเด่น “คนดศี รีบำงมด” ประจำปี โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ
กำรศกึ ษำ 2561 ประเภทครูหัวหนำ้ งำนดีเด่น “สีสุกหวำดจวนอุปถมั ภ์”

รำงวัลครูดีเดน่ “คนดีศรีบำงมด” ประจำปี โรงเรียนบำงมดวิทยำ
กำรศกึ ษำ 2561 ประเภทครูผ้สู รำ้ งชอ่ื เสยี ง “สีสุกหวำดจวนอุปถมั ภ์”

ให้กบั โรงเรยี น

ครผู สู้ อนนกั เรียนเปน็ ตวั แทนโรงเรียน ในกำร สำนักงำน ป.ป.ช.

เข้ำรว่ มกำรแข่งขนั กำรประกวดแผนงำน

กิจกรรมนักคิดสจุ ริต (ระดับประเทศ)

ครผู สู้ อนนกั เรยี นไดร้ ับรำงวลั เหรียญทองแดง สำนกั งำนเขตพน้ื ท่ี

กำรแขง่ ขันกำรตัดตอ่ วดี โิ อ ระดับชน้ั ม.4-ม.6 กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 1

งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหตั ถกรรม กรุงเทพมหำนคร

วชิ ำกำร และเทคโนโลยขี องนักเรียน ระดับเขต

พืน้ ทกี่ ำรศกึ ษำ ครัง้ ที่ 68 ปกี ำรศกึ ษำ 2561

คุณครตู น้ แบบส่งเสรมิ กำรอำ่ น นำนมีบคุ๊ ส์
ในโครงกำร 18 นำนมีบุ๊คส์


ประเภท ระดับรางวลั /ชื่อรางวัลท่ไี ดร้ บั หน่วยงานทม่ี อบรางวลั
นำงสำวประภำลักษณ์ เพียมะ ครผู ้สู อนนักเรียนกำรแข่งขนั ทกั ษะวชิ ำชพี ใน วทิ ยำลัยเทคโนโลยีกำร
กิจกรรมตำม “ โครงกำร Young PM-Tech จัดกำรเพชรเกษม
นำยเรวัตร อิ่มสำรำญ เพชรจรัสดำ้ นวิชำชพี ” (กำรแขง่ ขนั ทกั ษะ
นำยวฒุ ชิ ัย ศรีประไหม คอมพิวเตอร์ และกำรขบั รอ้ งเพลงลูกทุง่ ไทย) โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ
รำงวัลครดู เี ด่น ประเภทหัวหน้ำงำน “สสี ุกหวำดจวนอุปถัมภ์”
๔๑ | หนา้ “คนดศี รีบำงมด” ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 โรงเรยี นบำงมดวิทยำ
รำงวลั ครดู เี ดน่ ประเภทครูผซู้ ึง่ สรำ้ งช่ือเสียง “สีสุกหวำดจวนอปุ ถัมภ์”
ใหก้ ับโรงเรียน “คนดศี รบี ำงมด”
ประจำปีกำรศกึ ษำ 2561 โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ
รำงวัลครูดเี ดน่ ประเภทครูผู้สอน “สีสกุ หวำดจวนอปุ ถัมภ์”
“คนดีศรีบำงมด” ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 สำนักงำน บกน.8
รำงวลั เจ้ำหนำ้ ที่ผูป้ ฏบิ ตั ิ ท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทรงคุณคำ่ ตำม “โครงกำรควำม โรงเรยี นบำงมดวิทยำ
รว่ มมือร่วมใจรบั ผิดชอบต่อสงั คม ระหว่ำง “สีสกุ หวำดจวนอปุ ถมั ภ์”
ตำรวจกับโรงเรยี น ปี พ.ศ. 2562”
เกียรตบิ ตั รระดับเหรยี ญทอง สำหรบั กำรนิเทศ สำนกั งำนเขตพ้นื ท่ี
กำรเรียนกำรสอน ประจำภำคเรียนท่ี 1 กำรศกึ ษำมัธยมศึกษำเขต 1
ปกี ำรศึกษำ 2561 กรงุ เทพมหำนคร
รำงวลั ผู้ฝึกสอนยอดเยีย่ ม บรษิ ทั H3
โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ
รำงวลั ผฝู้ กึ สอนยอดเยย่ี ม “สสี กุ หวำดจวนอุปถมั ภ์”
รำงวัลครูดีเดน่ “คนดี ศรีบำงมด”
ประเภทครูผู้สร้ำงชอ่ื เสียงให้กับโรงเรยี น โรงเรยี นบำงมดวิทยำ
ประจำปีกำรศกึ ษำ 2561 “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์”
ครอบครัวสขุ ภำพดี เนอ่ื งในกิจกรรมกำรกุศล สำนักงำน บกน.8
“Walk for BMW” ทุกกำ้ วเพือ่ ชำวบำงมด
ประกำศเกยี รติคุณ โครงกำรควำมร่วมมือ
ร่วมใจ กำรมีสว่ นร่วมรบั ผิดชอบต่อสงั คม ระหว่ำง
ตำรวจกับโรงเรียน


ประเภท ระดับรางวลั /ชอื่ รางวัลทไ่ี ด้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั
นำยธีระยทุ ธ อว้ นวงค์
นำงสำวนันทวัน งำมลำ้ ครูผู้สอนนกั เรยี นได้รบั รำงวลั เหรียญทองแดง สำนักงำนเขตพนื้ ที่
นำยปรดี ำ นำครอง
นำยคมกรชิ รกั ทุ่งรวงทอง งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหตั ถกรรม กำรศึกษำมธั ยมศกึ ษำเขต 1
นำยมำณุภพ แยม้ บญุ ชู
นำงสำวกำญจนำ ยำสมร วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรยี น ระดับเขต กรงุ เทพมหำนคร

นำงสำวเกศกนก วอนเจริญ พนื้ ทกี่ ำรศึกษำ ครง้ั ท่ี 68 ปกี ำรศึกษำ 2561
นำงสำวภรณท์ พิ ย์ คำเพียร
รำงวัลเจ้ำหน้ำที่ผปู้ ฏิบตั ิ ท่ีมีควำมรู้ สำนักงำน บกน.8
๔๒ | หน้า
ควำมสำมำรถ ทรงคณุ คำ่ ตำม “โครงกำรควำม

ร่วมมือรว่ มใจรบั ผิดชอบต่อสังคม ระหว่ำง

ตำรวจกับโรงเรยี น ปี พ.ศ. 2562”

รำงวลั เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบตั ิ ท่มี ีควำมรู้ สำนักงำน บกน.8

ควำมสำมำรถ ทรงคุณคำ่ ตำม “โครงกำรควำม

รว่ มมอื ร่วมใจรบั ผดิ ชอบต่อสังคม ระหวำ่ ง

ตำรวจกบั โรงเรียน ปี พ.ศ. 2562”

รำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่น โรงเรยี นสตรีศรนี ำ่ น

รำงวัลครดู เี ดน่ ประเภทครูที่ปรกึ ษำ ระดบั ชนั้ โรงเรียนบำงมดวิทยำ

ม.2 “คนดศี รีบำงมด” ประจำปกี ำรศกึ ษำ 2561 “สสี กุ หวำดจวนอุปถมั ภ์”

รำงวัลครูดเี ดน่ ประเภทหวั หนำ้ งำน โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ

“คนดีศรบี ำงมด” ประจำปีกำรศึกษำ 2561 “สีสกุ หวำดจวนอุปถมั ภ์”

ครูผ้สู อนนักเรียน ได้รบั รำงวลั เหรยี ญทอง สำนักงำนเขตพ้นื ท่ี

กิจกรรมกำรประกวดเลำ่ นทิ ำนคณุ ธรรม กำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำเขต 1

ระดบั ชัน้ ม.4-ม.6 กรุงเทพมหำนคร

ครผู สู้ อนนกั เรียน ไดร้ บั รำงวลั เหรียญทอง สำนกั งำนเขตพน้ื ท่ี

กจิ กรรมกำรประกวดเล่ำนทิ ำนคณุ ธรรม กำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำเขต 1

ระดบั ชน้ั ม.4-ม.6 กรุงเทพมหำนคร

คุณครตู น้ แบบส่งเสริมกำรอำ่ น นำนมีบคุ๊ ส์

ในโครงกำร 18 นำนมีบคุ๊ ส์

รำงวัลครดู ีเดน่ ประเภทหวั หนำ้ งำน โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ

“คนดศี รีบำงมด” ประจำปีกำรศกึ ษำ 2561 “สสี ุกหวำดจวนอปุ ถมั ภ์”

รำงวลั ครดู เี ด่น ประเภทหัวหนำ้ งำน โรงเรยี นบำงมดวิทยำ

“คนดีศรีบำงมด” ประจำปกี ำรศกึ ษำ 2561 “สสี กุ หวำดจวนอปุ ถมั ภ์”

รำงวลั ครูดเี ดน่ ประเภทครูผสู้ อน โรงเรยี นบำงมดวิทยำ

“คนดีศรบี ำงมด” ประจำปีกำรศึกษำ 2561 “สสี ุกหวำดจวนอปุ ถัมภ์”


ประเภท ระดับรางวลั /ชื่อรางวลั ทไ่ี ด้รับ หนว่ ยงานท่มี อบรางวลั
นำงสำวนภำพร ใจสมุทร
รำงวัลครูดเี ด่น ประเภทหัวหนำ้ งำน โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ
นำยอนชุ ำ ศรีลำลัย
นำยกรชิ เศรษฐธำดำ “คนดีศรบี ำงมด” ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 “สสี ุกหวำดจวนอปุ ถัมภ์”

นำงสำวปิยวรรณ ตำคำแสง รำงวัลครูดีเดน่ ประเภทครูผู้สรำ้ งชอื่ เสยี งให้กับ โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ
โรงเรยี น “คนดศี รบี ำงมด” ประจำปีกำรศึกษำ “สสี กุ หวำดจวนอุปถัมภ์”
นำยศนั สนะ เก่งกำรุณกิจ
นำงสำวสำธิกำ คตุ กำล 2561
นำงสำวลภสั รดำ ทรงประโคน
รำงวลั ครดู ีเดน่ “คนดีศรบี ำงมด” โรงเรียนบำงมดวิทยำ
๔๓ | หนา้ ประจำปกี ำรศกึ ษำ 2561 “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์”

เกยี รตบิ ตั รระดับเหรียญทอง สำหรบั กำรนเิ ทศ โรงเรียนบำงมดวิทยำ

กำรเรยี นกำรสอน ประจำภำคเรยี นที่ 1 “สสี กุ หวำดจวนอุปถมั ภ์”

ปกี ำรศึกษำ 2561

ครูผสู้ อนเขำ้ ร่วมกำรแขง่ ขันพดู ภำษำอังกฤษ สำนักงำนเขตพน้ื ท่ี

(Impromptu Speech) ไดร้ บั รำงวลั เหรยี ญ กำรศกึ ษำมธั ยมศกึ ษำเขต 1

เงิน มหกรรมวิชำกำรศลิ ปหตั ถกรรม กรงุ เทพมหำนคร

คร้ังที่ 68 ประจำปี 2561

คณุ ครูตน้ แบบส่งเสริมกำรอำ่ น นำนมบี ุ๊คส์

ในโครงกำร 18 นำนมบี ุ๊คส์

ครผู ู้สอนนกั เรยี นไดร้ ับ รำงวัลเหรียญเงิน สำนกั งำนเขตพื้นท่ี

กำรแขง่ ขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจนี ระดบั กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 1

มธั ยมศกึ ษำตอนตน้ มหกรรมวิชำกำร กรงุ เทพมหำนคร

ศลิ ปหัตถกรรม ครง้ั ท่ี 68 ประจำปี 2561

คุณครตู น้ แบบส่งเสริมกำรอ่ำน นำนมบี คุ๊ ส์

ในโครงกำร 18 นำนมีบุ๊คส์

รำงวัลครูดีเดน่ ประเภทหวั หนำ้ งำนดี โรงเรียนบำงมดวิทยำ

“คนดศี รบี ำงมด” ประจำปีกำรศกึ ษำ 2561 “สีสุกหวำดจวนอปุ ถมั ภ์”

คุณครตู ้นแบบส่งเสริมกำรอ่ำน นำนมีบคุ๊ ส์

ในโครงกำร 18 นำนมบี ุ๊คส์

ครผู ู้สอนนกั เรยี น ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง สำนักงำนเขตพ้นื ที่

รองชนะเลศิ อันดบั 1 กจิ กรรมแปรรูปอำหำร กำรศึกษำมธั ยมศึกษำเขต 1

ระดับชัน้ ม.4 - ม.6 มหกรรมวชิ ำกำร กรงุ เทพมหำนคร

ศลิ ปหัตถกรรม คร้ังท่ี 68 ประจำปี 2561


ประเภท ระดบั รางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดร้ บั หนว่ ยงานท่ีมอบรางวัล
นำงสำวลภสั รดำ ทรงประโคน
ครูผ้สู อนนักเรียน ไดร้ บั รำงวัลกำรแขง่ ขนั ทักษะ วิทยำลยั เทคโนโลยีกำร
นำงสำวประกำยเดือน ลสี ุขสำม
นำงสำวศิรินทรท์ พิ ย์ จนั ทพงษ์ วชิ ำชพี ในกจิ กรรมตำม “ โครงกำร Young จดั กำรเพชรเกษม

นำงสำวสคุ นธท์ ิพย์ ยศวงั ทอง PM-Tech เพชรจรสั ดำ้ นวิชำชพี ” (เทคนิค
นำงสำวกัญญำพัชร หมู่ม่วง
กำรขำย)

รำงวัลครูดเี ดน่ “คนดี ศรบี ำงมด” ประเภท โรงเรียนบำงมดวิทยำ

หัวหนำ้ งำน และ ครูผสู้ ร้ำงชอื่ เสียงให้กับ “สีสุกหวำดจวนอปุ ถัมภ์”

โรงเรยี น ประจำปกี ำรศึกษำ 2561

รำงวัลครดู เี ดน่ ประเภทหวั หนำ้ งำน โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ

“คนดศี รบี ำงมด” ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 “สีสกุ หวำดจวนอุปถมั ภ์”

เกยี รตบิ ตั รระดบั เหรียญเงนิ สำหรบั กำรนเิ ทศ โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ

กำรเรียนกำรสอน ประจำภำคเรยี นที่ 1 “สสี ุกหวำดจวนอุปถัมภ์”

ปีกำรศกึ ษำ 2561 โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ

“สสี ุกหวำดจวนอปุ ถมั ภ์”

ครผู สู้ อนนักเรยี น ไดร้ ับรำงวัลกำรแขง่ ขนั ทกั ษะ วิทยำลยั เทคโนโลยกี ำร

วชิ ำชีพในกิจกรรมตำม “ โครงกำร Young จัดกำรเพชรเกษม

PM-Tech เพชรจรสั ด้ำนวิชำชีพ ” (เทคนิค

กำรขำย)

รำงวัลครดู เี ดน่ “คนดี ศรบี ำงมด” ประเภท โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ

หัวหน้ำงำน และ ครผู ู้สร้ำงชื่อเสยี งใหก้ ับ “สีสุกหวำดจวนอปุ ถมั ภ์”

โรงเรยี น ประจำปกี ำรศกึ ษำ 2561

รำงวัลครดู เี ด่น ประเภทหัวหน้ำงำนดี โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ

“คนดีศรบี ำงมด” ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 “สีสุกหวำดจวนอปุ ถัมภ์”

ครผู สู้ อนนักเรียนได้รับรำงวลั ระดับเหรยี ญทอง สำนกั งำนเขตพืน้ ท่ี

รองชนะเลิศอนั ดับที่ 2 กจิ กรรมกำรแขง่ ขนั กำรศกึ ษำมธั ยมศกึ ษำเขต 1

กำรออกแบบส่ิงของเครือ่ งใช้ดว้ ยโปรแกรม กรงุ เทพมหำนคร

คอมพวิ เตอร์ ระดับชนั้ ม.1-ม.3

ครูผสู้ อนนกั เรียนไดร้ บั รำงวลั ระดบั เหรียญ สำนักงำนเขตพนื้ ที่

ทองแดง กิจกรรมกำรแข่งขันกำรออกแบบ กำรศึกษำมธั ยมศึกษำเขต 1

สงิ่ ของเครื่องใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ กรงุ เทพมหำนคร

ระดบั ชน้ั ม.4-ม.6

๔๔ | หน้า


ประเภท ระดบั รางวลั /ช่อื รางวัลที่ได้รบั หนว่ ยงานท่มี อบรางวัล
นำงสำวจนิ ดำมณี โพธิแ์ มนกุล รำงวลั ครดู เี ดน่ ประเภทหวั หน้ำงำนดีเด่น โรงเรียนบำงมดวิทยำ
นำงสำวนำรีรตั น์ ชรี ำนนท์ “คนดศี รบี ำงมด” ประจำปกี ำรศกึ ษำ 2561 “สสี ุกหวำดจวนอุปถัมภ์”
เกยี รตบิ ัตรระดับเหรยี ญทอง สำหรบั กำรนเิ ทศ โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ
นำยยศกร เรอื งไพศำล กำรเรยี นกำรสอน ประจำภำคเรียนท่ี 1 “สีสุกหวำดจวนอปุ ถัมภ์”
ปกี ำรศกึ ษำ 2561
นำยรฐั ชำ รตั นวรรณ์ ครูผสู้ อนนกั เรยี น ไดร้ บั รำงวลั ระดบั เหรยี ญเงนิ สำนกั งำนเขตพืน้ ที่
นำงวำสนำ ปิยะมำดำ กจิ กรรม กำรประกวดหนงั สอื เล่มเลก็ กำรศกึ ษำมัธยมศึกษำเขต 1
นำงสำวศิริขวัญ รัตนพลธี ระดับชนั้ ม.1-ม.3 กรุงเทพมหำนคร
ครผู ้สู อนนกั เรียน ไดร้ ับรำงวลั ระดับเหรยี ญ สำนักงำนเขตพื้นท่ี
ทองแดง กิจกรรม กำรแขง่ ขันต่อคำศพั ท์ กำรศึกษำมธั ยมศึกษำเขต 1
ภำษำไทย (คำคมเดิม) ระดบั ชัน้ ม.4-ม.6 กรงุ เทพมหำนคร
ครูผสู้ นบั สนุนนักเรยี นชนั้ ม.6/2 ใชส้ ทิ ธิ โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ
เลอื กตงั้ ประธำนคณะกรรมกำรนักเรยี น “สสี กุ หวำดจวนอุปถัมภ์”
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ครบ 100%
รำงวัลครดู เี ดน่ ประเภทหวั หน้ำงำนดีเดน่ โรงเรยี นบำงมดวิทยำ
“คนดศี รบี ำงมด” ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 “สีสกุ หวำดจวนอุปถมั ภ์”
ครผู สู้ นับสนุนนกั เรยี นชั้นม.6/2 ใช้สทิ ธิ โรงเรยี นบำงมดวิทยำ
เลอื กต้ังประธำนคณะกรรมกำรนกั เรียน “สีสกุ หวำดจวนอปุ ถมั ภ์”
ประจำปีกำรศกึ ษำ 2561 ครบ 100%
รำงวลั ครดู ีเดน่ ประเภทหวั หนำ้ งำนดีเดน่ โรงเรียนบำงมดวิทยำ
“คนดีศรีบำงมด” ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 “สสี กุ หวำดจวนอุปถัมภ์”
ครูผู้สอนนกั เรยี นได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง สำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรแขง่ ขันตอบปัญหำสขุ ศึกษำและพลศึกษำ กำรศกึ ษำมธั ยมศกึ ษำเขต 1
งำนมหกรรมศลิ ปหตั ถกรรมคร้ังท่ี 68 กรงุ เทพมหำนคร
รำงวัลเจ้ำหนำ้ ท่ีผปู้ ฏิบตั ิ ท่มี ีควำมรู้ สำนักงำน บกน.8
ควำมสำมำรถ ทรงคณุ คำ่ ตำม “โครงกำรควำม
ร่วมมือร่วมใจรบั ผิดชอบต่อสังคม ระหว่ำง
ตำรวจกับโรงเรยี น ปี พ.ศ. 2562”

๔๕ | หน้า


ประเภท ระดับรางวัล/ชอ่ื รางวัลท่ีได้รับ หนว่ ยงานทม่ี อบรางวัล
นำงสำวอรสำ ดษิ ฐเจรญิ
ครผู ูส้ อนนกั เรียนได้รบั รำงวลั กำรแขง่ ขนั งำน สำนักงำนเขตพืน้ ที่
นำงสำวฉัตรสุดำ เปล่ียนศรี
๔๖ | หน้า มหกรรมควำมสำมำรถทำงศลิ ปหตั ถกรรม กำรศึกษำมธั ยมศึกษำเขต 1

วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรยี นระดบั เขต กรงุ เทพมหำนคร

พืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ ครงั้ ท่ี 68 ปี

กำรศกึ ษำ 2561

- รำงวลั ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนั ดบั ท่ี

1 กำรแข่งขันกำรสรำ้ ง Webpage ประเภท

Web Editor ระดับชั้น ม.1–ม.3

-รำงวลั ระดับเหรยี ญทอง กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูน

แอนเิ มชนั (2D Animation) ระดับชน้ั ม.1-ม.3

- รำงวัลระดับเหรียญเงนิ กำรแข่งขนั กำรสรำ้ ง

กำรต์ นู เร่อื งสั้น (Comic Strip) ระดับช้ัน ม.1–ม.3

- รำงวลั ระดบั เหรียญทองเงิน กำรแขง่ ขันเกม

สร้ำงสรรคจ์ ำกคอมพิวเตอร์ ระดบั ชนั้ ม.4–ม.6

- รำงวัลระดบั เหรยี ญทองแดง กำรแข่งขันเกม

สร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1–ม.3

ครผู ู้สอนนักเรยี นกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพใน วทิ ยำลยั เทคโนโลยีกำร

กจิ กรรมตำม “ โครงกำร Young PM-Tech จัดกำรเพชรเกษม

เพชรจรสั ด้ำนวชิ ำชพี ” (กำรแข่งขันทักษะ

คอมพวิ เตอร)์

เกยี รตบิ ัตรระดบั เหรยี ญทอง สำหรบั กำรนเิ ทศ โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ

กำรเรียนกำรสอน ประจำภำคเรียนที่ 1 “สีสกุ หวำดจวนอุปถมั ภ์”

ปีกำรศึกษำ 2561

รำงวัลครูดเี ดน่ ประเภทครูผู้สร้ำงชือ่ เสยี งใหก้ บั โรงเรยี นบำงมดวิทยำ

โรงเรียน “คนดศี รบี ำงมด” “สีสกุ หวำดจวนอปุ ถมั ภ์”

ประจำปีกำรศึกษำ 2561

รำงวัลครดู ีเด่น ประเภทหวั หนำ้ งำน โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ

“คนดีศรีบำงมด” ประจำปีกำรศึกษำ 2561 “สสี กุ หวำดจวนอุปถัมภ์”

รำงวัลครูดเี ด่น ประเภทครูผู้สร้ำงช่ือเสียงใหก้ บั โรงเรียนบำงมดวิทยำ

โรงเรียน “คนดศี รบี ำงมด” “สสี กุ หวำดจวนอุปถัมภ์”

ประจำปีกำรศึกษำ 2561


ประเภท ระดับรางวลั /ช่ือรางวลั ทไ่ี ดร้ ับ หน่วยงานท่มี อบรางวัล
นำงสำวชมพนู ุท กอ้ งดษุ ิต
นำยเกริกกุล เลำหะพำนชิ รำงวัลครูดเี ด่น ประเภทหวั หนำ้ งำน โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ
นำงสำวญำดำ คำเอี่ยม
“คนดีศรบี ำงมด” ประจำปีกำรศกึ ษำ 2561 “สีสกุ หวำดจวนอปุ ถัมภ์”
นำงธนญั ภรณ์ ศรแี สง
คุณครตู ้นแบบสง่ เสริมกำรอ่ำน นำนมีบ๊คุ ส์
นำยธนำคำร ฝอยทอง
นำงสำวณฐั ทิตำ รกั ษำ ในโครงกำร 18 นำนมบี ๊คุ ส์

นำงสำววิไล เกดิ โมลี ครผู ูส้ อนนกั เรียนไดร้ ับรำงวัลเหรยี ญทอง สำนักงำนเขตพืน้ ที่

นำงสำวรงั สิมำ ไกรนรำ งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหตั ถกรรม กำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำเขต 1

วชิ ำกำร และเทคโนโลยขี องนักเรียน ระดับเขต กรงุ เทพมหำนคร

พน้ื ท่ีกำรศกึ ษำ ครง้ั ท่ี 68 ปกี ำรศกึ ษำ 2561

ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ บั รำงวลั กำรแขง่ ขัน สำนกั งำนเขตพนื้ ที่

ประกวดโครงงำนคุณธรรมระดบั มัธยมศึกษำ กำรศึกษำมธั ยมศกึ ษำเขต 1

ตอนปลำย งำนศลิ ปหัตถกรรมครัง้ ที่ 68 กรุงเทพมหำนคร

ระดับเหรียญเงิน

เกียรติบัตรระดบั เหรียญทอง สำหรบั กำรนิเทศ โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ

กำรเรียนกำรสอน ประจำภำคเรียนที่ 1 “สสี กุ หวำดจวนอุปถัมภ์”

ปกี ำรศกึ ษำ 2561

ครูผสู้ อนนักเรียนกำรแข่งขนั ทกั ษะวชิ ำชีพใน วทิ ยำลัยเทคโนโลยีกำร

กจิ กรรมตำม “ โครงกำร Young PM-Tech จัดกำรเพชรเกษม

เพชรจรัสด้ำนวิชำชพี ” (กำรแข่งขันทกั ษะ

คอมพวิ เตอร์ และกำรขบั รอ้ งเพลงลูกทุ่งไทย)

รำงวัลครูดเี ด่น ประเภทหัวหนำ้ งำน โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ

“คนดศี รีบำงมด” ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์”

รำงวลั ครูดเี ด่น ประเภทครูผ้สู รำ้ งช่อื เสยี งใหก้ บั โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ

โรงเรยี น “คนดศี รีบำงมด” “สีสกุ หวำดจวนอปุ ถัมภ์”

ประจำปีกำรศกึ ษำ 2561

เกียรตบิ ัตรระดับเหรยี ญเงิน สำหรบั กำรนิเทศ โรงเรียนบำงมดวิทยำ

กำรเรียนกำรสอน ประจำภำคเรยี นท่ี 1 “สีสุกหวำดจวนอปุ ถัมภ์”

ปีกำรศึกษำ 2561

รำงวัลครดู เี ด่น ประเภทหวั หนำ้ งำน โรงเรยี นบำงมดวทิ ยำ

“คนดศี รบี ำงมด” ประจำปีกำรศกึ ษำ 2561 “สสี ุกหวำดจวนอปุ ถมั ภ์”

๔๗ | หนา้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Антенна-Телесемь Барнаул 26 июня
Next Book
CAMPBELL BOOK_MOLECULES OF LIFE