The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR_64 ฉบับสมบูรณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sumalee.toy1, 2022-05-22 10:50:51

SAR_64 ฉบับสมบูรณ์

SAR_64 ฉบับสมบูรณ์

คำนำ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ฉบบั น้ี โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม
ได้จัดทาข้ึนตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาแต่ละ
แ ห่ ง จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า โด ย ก า ร ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธกิ ารประกาศกาหนดพร้อมทัง้ จัดทาแผนพฒั นาการจัดการศกึ ษาของสถานศึกษาทมี่ งุ่ คณุ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนท่ีกาหนดไว้ จัดให้มีการประเมนิ ผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และจัดส่งรายงานผลการประเมนิ ตนเองใหแ้ ก่หนว่ ยงานตน้ สังกดั หรอื หนว่ ยงานทีก่ ากบั ดูแลสถานศกึ ษาเป็นประจา
ทกุ ปี

เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบบั นี้ ประกอบดว้ ยสว่ นสาคญั คอื บทสรปุ ผู้บริหาร
สถานศกึ ษา สว่ นท่ี ๑ ข้อมูลพนื้ ฐาน ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ส่วนที่ ๓ สรุปผล
แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ และส่วนท่ี ๔ การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทาเอกสารรายงานฉบับน้ี และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับน้ีจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การปรบั ปรุงและพฒั นาคุณภาพสถานศกึ ษาในปถี ัดไป และเปน็ ฐานข้อมลู ในการกาหนดนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา ให้สูงขึ้น ตอ่ ไป

โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม
วนั ที่ ๓๐ เดอื นเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

สำรบัญ

หน้ำ

คำนำ ๑
สำรบัญ

บันทึกกำรให้ควำมเหน็ ชอบเอกสำร

บทสรุปสำหรับผูบ้ รหิ ำร ๒
สว่ นท่ี ๑ ข้อมูลพ้นื ฐำนของสถำนศึกษำ ๑๒

ส่วนท่ี ๒ ผลกำรประเมนิ ตนเองของสถำนศึกษำ ๑๒๖
สว่ นท่ี ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมตอ้ งกำรกำรชว่ ยเหลอื ๑๙๔
สว่ นที่ ๔ กำรปฏบิ ตั ิที่เป็นเลศิ ของสถำนศึกษำ ๑๙๗

ภำคผนวก

-ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรอื่ ง มาตรฐานการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน ระดบั การศกึ ษา

ขน้ั พนื้ ฐาน เพอ่ื การประกันคณุ ภาพการศกึ ษาภายในสถานศึกษาและค่าเปา้ หมายการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

-ประกาศโรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม เร่ือง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศกึ ษา ระดับการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน เพือ่ การประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-หนงั สอื เชิญผ้ทู รงวุฒิเปน็ คณะกรรมการประเมนิ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

-แบบตอบรบั ผทู้ รงคุณวุฒกิ ารประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔
-คาส่งั โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคมที่ ๐๖๐/๒๕๖๕ เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนนิ งานประกนั
คณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเตมิ )

-คาสง่ั โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคมท่ี ๐๖๔/๒๕๖๕ เร่อื ง แตง่ ตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานประเมนิ
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

-รายงานผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ น้ั พ้ืนฐาน (O-NET) ม.๓, ม.๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

-สถิติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ระดบั ชัน้ ม.๑-ม.๖ ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

- QR Code รายละเอยี ดหลักสูตรโรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑
(ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ.๒๕๖๔)

- QR Code เอกสารประกอบการพจิ ารณามาตรฐานการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จานวน ๓ มาตรฐาน ๒๓ ประเด็นพจิ ารณา

-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มลู ด้านงานประกันคณุ ภาพการศกึ ษา โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม

-ภาพผลงานมาตรฐานท้ัง ๓ ด้าน
- QR Code รวมภาพกจิ กรรมตลอดปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม หนา้ ๑

บันทกึ การใหค้ วามเหน็ ชอบเอกสาร
รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

ของโรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม
สงั กดั องค์การบริหารส่วนจงั หวัดขอนแกน่

มตทิ ่ปี ระชุมคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้ันพืน้ ฐานโรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕

เม่อื วันที่ ๗ เดอื นเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาให้ความเหน็ ชอบรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม แล้ว

เห็นชอบใหด้ าเนนิ การนารายงานส่งหนว่ ยงานตน้ สังกดั และนาเผยแพรต่ อ่ สาธารณชนได้

(ลงชื่อ)
(นายอานาจ ปราบหนองบวั )

ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พื้นฐานโรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม

(ลงช่อื )
(นายประสาน กองทอง)

ผ้อู านวยการโรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๒

บทสรปุ สาหรบั ผบู้ รหิ าร

ข้อมลู พ้นื ฐาน

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
โ ท ร ศั พ ท์ ๐ ๔ ๓ - ๐ ๐ ๙ ๘ ๖ ๑ โ ท ร ส า ร ๐ ๔ ๓ - ๐ ๐ ๙ ๖ ๑ ๖ Website : http: / / www. Mpk. ac. th
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เปิดสอนระดับชั้น
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑ ถงึ ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี ๖ จานวน ๗๕ หอ้ งเรียน มนี กั เรยี นจานวน ๓,๑๘๘ คน โรงเรียนมีเนือ้
ที่ ๑๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา

ชอื่ ผู้บรหิ ารโรงเรยี น นายประสาน กองทอง เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๒๐-๘๖๑๖ e-mail : P.kongthong
๘๔๔@ gmail.com

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๑๙๐ คน จาแนกเป็น ข้าราชการครู ๑๒๙ คน พนักงานจ้าง
(ปฏิบัติหน้าท่ีสอนและครูต่างชาติ) จานวน ๒๔ คน พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) จานวน ๔๑ คน
จานวนนักเรยี นในปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ จานวน ๓,๑๘๘ คน

สภาพบรบิ ทโรงเรยี นที่สะทอ้ นเอกลักษณ์ อัตลกั ษณ์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมีจุดเด่นที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีเอกลักษณ์ คือ “องค์กรแห่งการ
เรียนรู้” ซ่ึงสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรครูและผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา มีการพัฒนาท้ัง
ด้านความคิดและจติ ใจ มีการถ่ายโอนความรสู้ บู่ คุ คลและชุมชน และมีการทางานรว่ มกันเปน็ ทีม มกี ารแกป้ ญั หาการ
ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนางานอย่างต่อเน่อื งไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกันขององค์กร มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอยู่ภายใต้องค์กรท่ีมีบรรยากาศการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา จัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
We CARE เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล
ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จนสามารถพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ผ่านโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จนสามารถสะท้อนอัตลักษณ์จุดเด่นท่ีเป็นจุดเน้นของผู้เรียนคือ “ใฝ่เรียนรู้คู่
คุณธรรม” โดยมกี ารสง่ เสริมให้ผู้เรยี นมีพฤตกิ รรมโดยรวม ดังนี้ เป็นคนชา่ งสังเกตอยากร้อู ยากเหน็ มีความพยายาม
และตั้งใจ มีความขยันและอดทน มีความรับผิดชอบ มีความม่ันใจในตนเอง การกล้าคิดริเร่ิม การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การมีเหตุผล ผู้เรียนยึดถือและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานเร่ืองคุณธรรม ๔ ประการ
ประกอบด้วย ๑. สัจจะ คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงที่เป็นประโยชน์และ
เปน็ ธรรม ๒. ทมะ คอื การรจู้ ักขม่ ใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ใหป้ ระพฤตปิ ฏิบัตอิ ยู่ในความสัตย์ ความดี ๓. ขนั ติ คอื การ
อดทน อดกล้นั และอดออม ไม่ประพฤติลว่ งความสัจสุจริต ไมว่ า่ จะดว้ ยเหตปุ ระการใด ๔. จาคะ คือการร้จู กั ละวาง
ความชว่ั ความทุจรติ และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนนอ้ ยของตนเพ่อื ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้ นเมือง

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมคม จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อหนว่ ยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอนื่ ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม มีคณุ ภาพของการดาเนนิ งาน ดังตอ่ ไปนี้

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๓

โรงเรยี นกาหนดมาตรฐานการศกึ ษาดังนี้
มาตรฐานท่ี ๑ ดา้ นคณุ ภาพผ้เู รยี น ผลการประเมนิ ระดบั ยอดเย่ียม
มจี ดุ เนน้ คือ นกั เรียนมีความเปน็ เลศิ
โดยมีการกาหนดค่าเป้าหมายดา้ นคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีวิธีการพัฒนานักเรยี นให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของจุดเน้นผ่านการดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานด้านผู้เรียน ใฝ่เรียนรู้คู่
คณุ ธรรม มีความเปน็ เลิศทางวิชาการ จานวน ๒ ด้าน ไดแ้ ก่ ๑ ) ดา้ นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น จานวน ๖ ประเด็น
พิจารณา และ ๒) ด้านคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ของผูเ้ รียน จานวน ๕ ประเด็นพิจารณา ด้านผลสัมฤทธท์ิ างการ
เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยี นตามหลกั สูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวเิ คราะห์ คดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ
สาหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
กาหนด และมสี ุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถ่นิ และความเปน็ ไทยการยอมรับท่จี ะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งโรงเรียนมีกระบวนการ วิธีการในการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับและเป็น
แบบอยา่ งได้
หลักฐานสนับสนุนการดาเนินงาน โดยมีวิธีการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนดังนี้ นักเรียนได้เลือกแผนการ
เรียนตามหลักสูตรที่ตนถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล จานวน ๑๑
หลักสูตรโดยดาเนินการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เช่นจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาไทย ภาษาองั กฤษ ภาษาจนี คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี
กีฬานันทนาการ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์โครงการพฒั นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้นักเรียน มีความสามารถสร้าง
นวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โครงการ SBMLD กิจกรรมชุมนุม ร่วมแข่งขันในเวทีระดับต่างๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์อย่างหลากหลาย โครงการสถานศึกษาสขี าว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูง
กว่าเป้าหมายของการพฒั นา จนไดร้ ับรางวัลระดบั โลก ระดบั นานานชาติ ระดบั ประเทศ ระดับภมู ภิ าค และมีความ
เป็นเลิศตามพหุปัญญาท่ีแตกต่างกันตามอจั ฉริยภาพของนักเรียน นักเรียนได้รับรางวลั ทุนพระราชทาน เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก นักเรียนทุกคนประสบผลสาเร็จในการเรียน ผลสะท้อนจุดเน้นคุณภาพ
ของผูเ้ รยี น เปน็ ทยี่ อมรับของหน่วยงานตน้ สงั กัดและหน่วยงานอื่น สะท้อนถงึ การเปน็ แบบอย่างไดแ้ ละมกี ารนาเสนอ
ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ประชุมต่างๆ Facebook โรงเรียน
เมอื งพลพิทยาคมเวบไซตข์ องโรงเรียน www.mpk.ac.th กลุม่ ไลน์ผปู้ กครองภาคเี ครือข่ายต่างๆ รวมทง้ั มกี ารทา Link
หรือ QR code เพ่อื ความสะดวกในการเขา้ ถึงขอ้ มลู ได้อย่างทั่วถึง
จดุ เด่น
๑. นักเรยี นมโี อกาสเลอื กแผนการเรียนจานวน ๑๑ หลกั สตู ร มีทักษะในการอา่ น การเขียน การส่ือสาร และ
การคดิ คานวณตามเกณฑ์ที่สถานศกึ ษากาหนด ในแตล่ ะระดบั ชน้ั สง่ ผลให้ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตขิ ้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี ๓ และชัน้ มัธยมศึกษา ๖ มคี ่าคะแนนเฉล่ยี สงู กวา่
ระดับประเทศทกุ วชิ าที่ทดสอบ วชิ าคณติ ศาสตร์ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ ๓ ได้คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ได้รับการ
ยอมรับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่นิ ในผลคะแนนทดสอบระดบั ชาติสงู สุดระดบั ประเทศ จานวน ๑๑ รายการ
๒. โครงการพฒั นาผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นระดบั ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และปที ี่ ๖ สง่ ผลใหผ้ ลสมั ฤทธม์ิ ีการ
พัฒนาสูงขน้ึ อย่างตอ่ เน่อื ง ๓ ปี ระหว่างปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ , ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
๓. โครงการสง่ เสรมิ ความเปน็ เลศิ ทางวิชาการ ศิลปะ นาฏศลิ ป์ ดนตรกี ีฬาและนนั ทนาการรายงานผลการ
ดาเนินงานประสบผลสาเรจ็ สูงขนึ้ อย่างตอ่ เนือ่ ง ๓ ปี ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ , ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ โดยนกั เรยี น
ไดร้ ับรางวลั ระดบั โลก ระดบั นานานชาติ ระดบั ประเทศ และ ระดับภูมภิ าค

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๔

๔. โครงการ เพื่อพฒั นาคุณภาพนักเรยี นใหม้ ีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม ดงั นี้ โครงการส่งเสรมิ การ
ทาโครงงานของกลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์/ โครงการความเป็นเลศิ ของกลุ่มสาระการเรยี นร/ู้ โครงการสปั ดาห์
วิทยาศาสตร/์ โครงการสะเต็มศึกษา และจัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาดังนี้ สขุ ศึกษา
ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี ๕ คอมพวิ เตอร์ ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๓ วิทยาศาสตร์ ระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ ๒
สง่ ผลให้นักเรยี นประสบสาเร็จไดร้ บั รางวลั ชนะเลิศระดับนานาชาติ จานวน ๓ โครงงาน รางวลั ชนะเลศิ ระดับประเทศ
และระดบั ภมู ิภาค

๕. นกั เรยี นสามารถใช้อนิ เทอร์เนต็ คน้ คว้าข้อมูลเพื่อการเรยี นรู้ การสอ่ สารเพอื่ การพัฒนาตนเอง สังคมอย่าง
สรา้ งสรรค์ และมคี ุณธรรม มที ักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลและสามารถเรยี นรู้ในสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของเชอ้ื ไวรัส
โคโรนา 2019 ทัง้ ในระบบ Onsite Online ส่งผลให้นักเรยี นประสบผลสาเร็จในการศึกษาต่อ และการมงี านทา

๖. นกั เรยี นยอมรบั และอยรู่ ่วมกนั บนความแตกตา่ งระหว่างบุคคลในดา้ นเพศ วยั เช้อื ชาติ ศาสนา ภาษา
วฒั นธรรม ประเพณี

๗. นักเรยี นมสี ุขภาพกาย สขุ ภาพจติ อารมณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละชว่ งวยั ประสบ
ผลสาเร็จระดับโลก นานาชาติ ประเทศ สามารถอยรู่ ว่ มกบั คนอ่ืนอยา่ งมีความสขุ เข้าใจผอู้ ่นื ลดความขัดแยง้ กบั
ผู้อนื่

๘. นกั เรียนมพี ฤติกรรมโดยรวม เป็นคนช่างสังเกต อยากรูอ้ ยากเหน็ มีความพยายามและตง้ั ใจ มีความ
ขยันและอดทน มีความรบั ผิดชอบ มีความม่ันใจในตนเอง การกลา้ คิดรเิ รมิ่ การศกึ ษาค้นควา้ ดว้ ยตนเอง การ
มีเหตผุ ล ประพฤติตนถูกตอ้ งตามกฎระเบียบของโรงเรยี น
จุดทคี่ วรพัฒนา

๑. ควรดาเนนิ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดกจิ กรรมพฒั นาผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นทกุ กลุ่ม
สาระการเรียนรอู้ ยา่ งต่อเน่อื งและเข้มแข็ง ตลอดจนจัดกจิ กรรมภายในและนอกหอ้ งเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
หลากหลายเน้นให้นกั เรียนไดส้ อื่ สารด้วยภาษาองั กฤษอยา่ งสม่าเสมอและพัฒนาทักษะการเป็นพลเมอื งดจิ ทิ ัล

๒. นักเรียนควรไดเ้ รยี นรู้ดว้ ยการใชโ้ ครงงานเป็นฐานสาหรบั เพ่ือให้ความรู้ทักษะในการสรา้ งสรรคน์ วตั กรรม
และทกั ษะการแกป้ ัญหา

๓. เน้นการมสี ่วนร่วมของนกั เรยี นในการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนการสอน เช่น การส่งงานรูปแบบ
ออนไลน์, การจัดการในชั้นเรียนโดยใช้ Application, การเข้าถึงส่ือการเรียน การสอน ทงั้ แบบ offline และ online

๔. สง่ เสริมใหน้ กั เรียนเข้าถงึ ระบบฐานขอ้ มูลสารสนเทศในการศกึ ษานอกเหนือจากการศึกษาในชน้ั เรยี น
๕. ม่งุ พฒั นานกั เรยี น ใหเ้ หน็ คุณคา่ ในภูมปิ ัญญาทอ้ งถนิ่ ภูมปิ ัญญาไทย ภมู ใิ จในวัฒนธรรมและความเปน็
ไทย มจี ิตสานึกในการอนรุ กั ษ์และพฒั นาส่ิงแวดล้อม อยา่ งตอ่ เนอื่ ง ในรปู แบบโครงการ/กิจกรรม ทหี่ ลากหลาย
ขอ้ เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
๑. นกั เรียนควรได้เรยี นในรายวชิ าท่เี ก่ียวข้องในการเน้นการพฒั นาความสามารถความสามารถในการอา่ น
การเขยี น การสือ่ สารและการคิดคานวณโดยผ่านการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ในหอ้ งเรียนและกจิ กรรมเสริมหลักสูตรที่
หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นและเสริมสรา้ งให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสือ่ สารและการคดิ คานวณ
ตลอดจนการจัดสถานการณใ์ นและนอกหอ้ งเรยี นใหน้ ักเรยี นได้สอื่ สารดว้ ยภาษาองั กฤษอยา่ งสม่าเสมอ
๒. นักเรยี นควรได้รบั การพฒั นาความสามารถในการคดิ และการแก้ปัญหาโดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้
ในหอ้ งเรยี นกจิ กรรมเสรมิ หลักสตู รท่หี ลากหลาย สามารถเขา้ ถึงการเรยี น Online ไดอ้ ย่างมีประสิทธภิ าพ
ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกหอ้ งเรยี นเพ่อื กระตนุ้ และเสรมิ สรา้ งใหน้ กั เรียนมีความสามารถในการคิดและ
การแก้ปัญหาอย่างมเี หตุผล
๓. นักเรียนควรไดร้ บั การส่งเสริมให้มคี วามสามารถในการคดิ ข้นั สูงและพัฒนานักเรยี นใหเ้ ป็นนวัตกรผ่าน
กิจกรรมการจัดการเรียนรใู้ นห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลกั สูตรท่หี ลากหลายเนน้ การเชื่อมโยงความรู้กบั
กระบวนการทักษะการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะการเปน็ พลเมอื งดจิ ทิ ัลทกั ษะสาคญั ในการคน้ ควา้ และสร้างองค์
ความร้ดู ้วยตนเอง

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม หนา้ ๕

๔. นักเรียนควรไดร้ บั การเสรมิ สร้างให้มคี วามรู้ ทักษะพน้ื ฐานและเจตคตทิ ี่ดตี ่องานอาชีพตลอดจนการจดั
สถานการณใ์ นและนอกหอ้ งเรียนใหน้ ักเรียนสามารถพัฒนาศกั ยภาพของตนเองอย่างสมา่ เสมอเพือ่ พัฒนาศักยภาพสู่
ความเปน็ เลิศของนักเรยี นทกุ กลุม่ เป้าหมาย

๕. ควรสง่ เสริมให้นักเรยี นให้เห็นคุณค่าในภูมิปญั ญาท้องถ่นิ ภมู ิปัญญาไทย ภูมใิ จในวฒั นธรรมและความเป็น
ไทยมจี ิตสานกึ ในการอนรุ กั ษแ์ ละพฒั นาส่งิ แวดล้อม อย่างตอ่ เนือ่ งในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนอื่ งและเป็น
รปู ธรรม

มาตรฐานท่ี ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน ระดับ ยอดเย่ยี ม
มีจุดเน้นคือ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
โดยสถานศึกษามีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านกระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่ง
สถานศกึ ษามกี ารวางแผนในการดาเนนิ งานในแต่ละปีการศกึ ษาผ่านกระบวนการจัดทาแผนพฒั นาคุณภาพการศึกษา
ห้าปี แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา มีเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลการ
พัฒนา ๓ ปีย้อนหลัง ในการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการจัดทายุทธศาสตร์กลยุทธ์
กาหนดค่าเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ จดุ เน้น อตั ลกั ษณ์ เอกลักษณ์ หลักสตู รสถานศกึ ษาใหส้ อดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษามีการนาแผนการดาเนินการไปใช้โดยดาเนินการพัฒนาวิชาการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตาม
อัจฉริยภาพของแต่ละบุคคลตามพหุปัญญาท่ีแตกต่างกันอย่างรอบด้าน จัดทาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ
สถานศึกษาสาหรบั นกั เรยี นทุกกลุ่มเป้าหมาย เชอื่ มโยงกบั การดาเนนิ ชีวิตจรงิ จัดทาแผนพฒั นาคุณภาพจัดการศึกษา
ดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผลต่อนักเรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน โดยประเมินภาพ
ความสาเร็จคือ โรงเรียนมเี ปา้ หมายวสิ ยั ทัศนแ์ ละพันธกิจทโ่ี รงเรยี นกาหนดชัดเจน สอดคล้องกบั บริบทของโรงเรียน
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น สนองตามความมุ่งหมายของหลักสูตร ตามนโยบายของต้นสังกัดและ
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร รวมท้งั ทนั ตอ่ การเปลย่ี นแปลงของสงั คม มกี ารบริหารจดั การคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนาแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางาน
อยา่ งตอ่ เน่อื ง ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการบรหิ ารอตั รากาลัง ทรัพยากรทางการศกึ ษา และระบบดแู ลชว่ ยเหลือ
นักเรียน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามแผน โดยมีคาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมประเมินผลการ
ดาเนินงาน มีการนิเทศภายในผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างเปน็ ระบบ มีการนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข โดยนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน
ปรบั ปรุง พัฒนาและรว่ มกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามกี ารบริหารจดั การเก่ียวกับงานวิชาการ พัฒนาหลกั สตู ร
ท่สี อดคล้องกับความต้องการของผู้เรยี น จานวน ๑๑ หลกั สตู ร กิจกรรมเสริมหลักสูตรทเ่ี น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต้องการและจดั ให้มีกระบวนการจดั การเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรยี นรู้ทางวิชาชพี มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อตอ่
การจดั การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภยั จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนนุ การบริหาร
จดั การ และการจดั การเรียนร้ทู ่ีเหมาะสมกบั สภาพของโรงเรียน จัดหา พฒั นาและบริการดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนั สมยั จดั ใหม้ หี อ้ งปฏบิ ตั ิการคอมพิวเตอรเ์ พื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจดั การเรยี นรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ตามเอกลักษณ์ของโรงเรยี น คอื “องค์กรแห่งการเรียนรู้” โดยดาเนนิ การผ่านกจิ กรรมพฒั นาหลักสตู รสถานศกึ ษา มี
การพัฒนาครแู ละบุคลากรให้มีความเช่ยี วชาญทางวิชาชพี มีการจดั สภาพแวดลอ้ มท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีการนาเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ผ่านประชุมต่างๆ
Facebook โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เวบไซตข์ องโรงเรยี น www.mpk.ac.th กลมุ่ ไลนผ์ ู้ปกครองภาคเี ครอื ขา่ ยตา่ งๆ
หลกั ฐานสนบั สนนุ การดาเนนิ งาน แผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาหา้ ปี แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย MOU ๕๒

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หนา้ ๖

หน่วยงาน การนเิ ทศตดิ ตามจากหน่วยงานต้นสังกัดมีการดาเนนิ งานผ่านโครงการ กิจกรรมตา่ งๆ เชน่ ดาเนนิ งานผ่าน
โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ โครงการถนนปลอดภยั ใน
สถานศึกษา กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ จัดระบบซอร์ฟแวร์ที่
ทันสมัย ได้แก่ ระบบ SIS ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ E - Classroom ระบบ Secondary bookmark
โปรแกรม Student care โปรแกรมตรวจข้อสอบ Chexmaster ระบบการยืมคืนหนังสือในห้องสมุดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ PLS ระบบจัดทาฐานข้อมูลนักเรียน LEC ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ระดับอาเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (ศูนย์ SMT) เป็นศูนย์ STEM
Education ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถนิ่ เป็นโรงเรยี นนาร่องโรงเรียนพอเพยี งท้องถ่ิน ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่นิ เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหร่ี เป็นสถานศึกษาตน้ แบบดา้ นความปลอดภยั ทางถนน โดยมีผลการ
สนับสนุนดังน้ี
จุดเดน่

๑. โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน วตั ถปุ ระสงค์ของแผนการศึกษาแหง่ ชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ท่ีตอบสนองจุดเน้นในการส่งเสริมความเป็นเลิศ และมีการจัดทา
แผนพฒั นาการศึกษาแบบมสี ่วนร่วม มีการบริหารจัดการคุณภาพการศกึ ษา ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA อย่างชัดเจน
มกี ารนาข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรบั ปรุงพฒั นางานอย่างต่อเน่ือง โดยกาหนดมาตรฐานการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐานพร้อม
ทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการดาเนินการตามแผนท่ีกาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงาน จดั สง่ ผลการประเมินตนเอง นาข้อมูลผล
การการประเมนิ ตนเองมาวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพอ่ื พัฒนา ปรบั ปรุงอยา่ งตอ่ เนือ่ ง ส่งผลให้โรงเรียน
มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี ปรากฎจากการเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน
จานวน ๑๒ หน่วยงาน บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรใหก้ ับหน่วยงานอืน่ จานวน ๑๕ หนว่ ยงาน

๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความสามารถในการ
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และให้ความสาคัญในการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ

๓. โรงเรยี นมกี ารพฒั นาครแู ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชยี่ วชาญตามมาตรฐานตาแหนง่ มี
ขอ้ มลู สารสนเทศทถ่ี ูกต้อง ครบถว้ น ทันสมัย นาไปใช้ได้

๖. ผ้เู กี่ยวขอ้ งทุกฝา่ ยและเครอื ขา่ ยการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา มีสว่ นร่วมในการร่วมวางแผนพฒั นา
คณุ ภาพการศึกษา และรับทราบ รบั ผิดชอบตอ่ ผลการจดั การศกึ ษา

๗. โรงเรียนมีการนเิ ทศ กากับ ตดิ ตามและประเมินผลการบรหิ ารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เปน็ ระบบและ
ต่อเนอื่ ง เปดิ โอกาสใหผ้ ู้เกี่ยวข้องมสี ่วนร่วมทกุ ขั้นตอน

๘. โรงเรยี นมีรูปแบบการบริหารจดั การศกึ ษาเชงิ ระบบ โดยทกุ ฝา่ ยมีส่วนรว่ ม ด้วยการบริหารจัดการศกึ ษา
โดยใชโ้ รงเรียนเปน็ ฐานในการพัฒนาทอ้ งถน่ิ (School Based Management for Local Development : SBMLD)

๙. โรงเรยี นมกี ารระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาจากหนว่ ยงานต้นสังกัด สมาคมครู
ผ้ปู กครองและศษิ ย์เกา่ สง่ ผลให้โรงเรียนมีสอ่ื และแหล่งเรยี นรู้ท่ีมีคณุ ภาพ

๑๐. โรงเรียนมหี ลักสูตรส่งเสรมิ ความเป็นเลิศ จานวน ๑๑ หลักสูตร มีแผนการเรียนตามโครงการบรหิ าร
จัดการศึกษาโดยใช้โรง เรียน เป็น ฐาน ในก าร พัฒนาท้องถิ่น ( School Based Management for Local
Development : SBMLD) เพื่อส่งเสริมความเปน็ เลิศ จานวน ๑๐ แผนการเรียน สอดคล้องกับบรบิ ทของชุมชนและ
ท้องถ่ิน รวมทั้งนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตอบสนองความ
แตกต่างของนักเรยี น มีความพร้อมในการจดั การศกึ ษาแกน่ ักเรยี นทกุ ระดับชน้ั

๑๑. โรงเรียนมีกระบวนการพฒั นาครูและบคุ ลากรตามนโยบายการศึกษา นโยบายต้นสงั กดั และความ
เหมาะสมตามนโยบายโรงเรียน ครแู ละบคุ ลากร รอบร้เู ก่ียวกบั วชิ าการตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน แลว้ นา

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หนา้ ๗

ความรูเ้ หล่านน้ั มาพิจารณาให้เชอื่ มโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัตงิ านให้มีประสทิ ธภิ าพดียิ่งข้ึนรวมถงึ
มกี ารนาเทคโนโลยมี าใช้ในการเรยี นรู้ภายในองค์กร มกี ารถ่ายโอนความร้สู ชู่ ุมชนอยู่เสมอ

๑๒. โรงเรียนมอี าคารเรียน อาคารประกอบทม่ี คี วามแข็งแรง ปลอดภยั สะอาดและสะดวกตอ่ การดาเนนิ งาน
ทากจิ กรรมตา่ งๆ สถานที่สะอาด ปลอดภัย กว้างขวาง มพี ้นื ทส่ี ีเขียวรม่ รน่ื เพียงพอสาหรบั นักเรยี น ตามมาตรฐาน
โรงเรยี นมัธยมศึกษา มีคาส่ังมอบหมายงาน ผู้รบั ผดิ ชอบ ดูแลอาคารสถานทีอ่ ย่างชดั เจน มีระบบการจดั การดูแล
อาคารสถานที่ มีการดาเนินการจดั ระบบปอ้ งกันการบาดเจ็บ และสรา้ งเสริมความปลอดภยั ประสบผลสาเร็จไดร้ ับ
รางวลั ระดับประเทศ เปน็ สถานทศ่ี ึกษาดงู านจากหน่วยงานอ่นื

๑๓. โรงเรยี นมีระบบการจัดหา การพัฒนาเทคโนโลยสี ารสนเทศ เพือ่ สนบั สนุนการบริหารจัดการและการ
จดั การเรยี นรู้ เพียงพอ เหมาะสม กบั สภาพของโรงเรยี น และใชป้ ระโยชนอ์ ยา่ งคุ้มค่า
จดุ ที่ควรพัฒนา

๑. สาระการเรยี นรู้ในรายวิชาเพิ่มเตมิ บางรายวิชการไม่เหมาะสมกับหลักสูตรสง่ เสรมิ ความเป็นเลศิ
ควรมีการปรบั ปรงุ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร

๒. ควรมรี ะบบการนเิ ทศตดิ ตามการจดั การเรยี นการสอน Online อย่างต่อเนอ่ื ง
๓. ควรพฒั นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทล่ี ุ่มลกึ มากข้ึน
๔. ควรเพิม่ สง่ิ อานวยความสะดวกในการจดั การเรยี นการสอน Online ให้สามารถใชง้ านได้อย่างมี
ประสิทธภิ าพ เช่น ห้องบนั ทึกการสอนเพอ่ื ใชจ้ ดั ทาวีดโี อการสอน
๕. ปรบั ปรงุ เคร่ืองหมายจราจรภายในโรงเรยี นและปา้ ยบอกทางใหม้ ีความชดั เจน พรอ้ มทัง้ ตเี ส้นแบ่ง
ช่องจราจร ทาเคร่ืองหมายจราจร สัญลกั ษณ์ต่างๆได้ตามมาตรฐาน
๖. ปรับปรงุ ระบบสขุ าภิบาลหอ้ งน้านกั เรยี นและหอ้ งนา้ ตามอาคารเรยี นและเพม่ิ จานวนหอ้ งน้าให้
เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
๗. จดั หาพืน้ ท่ใี นการรบั ประทานอาหารใหเ้ พยี งพอกบั จานวนนกั เรยี น
๘. ควรมีการจัดใหม้ ีโปรเจคเตอร์ เครอ่ื งคอมพิวเตอร์ เคร่อื งเสียงไมโครโฟน ครบทุกห้องเรียนและอยู่
ในสภาพใชก้ ารไดด้ ี ถูกสขุ ลักษณะ
๙. ควรปรับปรงุ แหลง่ เรยี นร้ใู นสถานศกึ ษาใหเ้ ออ้ื ตอ่ การจดั การเรยี นรพู้ รอ้ มจัดทน่ี ัง่ สาหรับนักเรียน
เพ่อื อานวยความสะดวกในการใชง้ านเพอื่ ใหเ้ กิดการเรียนรูอ้ ย่างเตม็ ศักยภาพ
ขอ้ เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
๑. โรงเรยี นควรมีการประเมนิ ผลสาเร็จของเป้าหมายความเปน็ เลศิ อย่างสม่าเสมอและต่อเน่ือง โดยยึดถอื การ
มสี ว่ นรว่ มของครู นักเรยี น ผู้ปกครองและชุมชน
๒. โรงเรยี นควรดาเนนิ การบริหารจดั การคุณภาพการศกึ ษาเชิงระบบด้วยทักษะการเปน็ พลเมอื งดิจิทัล
เพ่ือให้เกดิ ความตอ่ เนื่องและย่งั ยืนและควรมกี ารส่งเสรมิ ทกั ษะการเปน็ พลเมืองดจิ ิทัลให้กบั ครบู ุคลากรทางการศึกษา
และนักเรยี น
๓. โรงเรยี นควรจดั อบรมเก่ยี วกับการพฒั นาหลกั สูตรฐานสมรรถนะเพอื่ พัฒนาผ้เู รยี นในศตวรรษท่ี ๒๑ ใหก้ ับ
ครูผู้สอน
๔. ควรเชญิ วทิ ยากรที่มีความเช่ยี วชาญเฉพาะด้านมาพัฒนาครูบคุ ลากรทางการศกึ ษามกี ารถา่ ยทอดความรทู้ ี่
ไดร้ บั จากการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนถงึ การนามาประยกุ ตใ์ ชใ้ นการปฏิบตั ิหน้าทต่ี ามมาตรฐานตาแหนง่ อย่างมี
คณุ ภาพ
๕. โรงเรยี นควรจดั สรรงบประมาณเพื่อเพิม่ ศักยภาพทางการศกึ ษาจดั ใหม้ ีโปรเจคเตอร์ เคร่อื งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งเสยี ง ไมโครโฟนครบทกุ หอ้ งเรียนและอยู่ในสภาพใชก้ ารได้ดี ถูกสุขลักษณะ
๖. โรงเรยี นควรพฒั นาปรบั ปรุงแหล่งเรยี นรู้ในสถานศึกษาให้เออ้ื ตอ่ การเรียนรู้มีปริมาณทเี่ หมาะสม เพียงพอ
กบั ผเู้ รียน

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หนา้ ๘

มาตรฐานท่ี ๓ ด้านกระบวนการจดั การเรียนการสอนทเ่ี น้นผ้เู รียนเปน็ สาคัญ ผลการประเมิน ระดบั ยอดเยีย่ ม
มจี ุดเน้นคือ ครจู ดั การเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลศิ ของนกั เรียน

โดยสถานศึกษามีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญไว้ใน
ระดบั ยอดเยยี่ ม ครูมกี ารจัดทาแผนการจดั การเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรยี นสู่ความเปน็ เลิศ และจัดทาแผนการเรียนรู้ราย
ปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกช้ันปี โดยนาเสนอผู้บริหารก่อนนาไปใช้สอนจริง ครูทุกคนมีการนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศกึ ษา เพ่ือนาไปสกู่ ารพัฒนาและยั่งยืน และสามารถนาไปประยกุ ตใ์ ช้ในชวี ิตได้ ครูมนี วัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ ตามโครงการ ๑ ครู ๑ นวัตกรรม โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรยี นรู้
รวมทงั้ ภูมปิ ัญญาทอ้ งถิ่นทเี่ ออ้ื ต่อการเรียนรูโ้ ดยสร้างโอกาส ใหน้ กั เรียนไดแ้ สวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง ตามสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในระบบ Onsite Online ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ ใช้เคร่ืองมือ และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนาผลมาพัฒนานักเรียน ครูดาเนินการตาม
กระบวนการชุมชนแหง่ การเรียนร้ทู างวชิ าชีพ (PLC) มกี ารแลกเปลยี่ นเรียนรู้ นิเทศตดิ ตาม และให้ขอ้ มลู สะท้อนกลับ
เพือ่ พฒั นาและปรับปรุงการจดั การเรยี นรู้อย่างเปน็ ระบบ ตามหลักฐานการสนับสนนุ ดังน้ี

หลกั ฐานสนบั สนุนการดาเนินงาน ครูทกุ คนมแี ผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเปน็ เลิศ ใช้สื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภมู ิปญั ญาท้องถน่ิ มีการประเมนิ คุณภาพและประสิทธิภาพส่อื หลงั ใชส้ อ่ื นวตั กรรมการ
สอนของครู ครูจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสรมิ ทกั ษะการคดิ และปฏิบัติจรงิ ให้นกั เรยี นนาความรไู้ ปประยุกต์ใช้ในชวี ติ ประจาวันได้ และจัดกจิ กรรมสาหรับ
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก นักเรียนได้
แสวงหาความรดู้ ว้ ยตนเองจากสอ่ื ท่หี ลากหลาย เป็นผสู้ ามารถสรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงานได้ ครสู ่งเสริมการเรยี นรู้
ให้กับนักเรียนเพ่ือสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ตามหลักสูตรความเป็นเลิศของ
สถานศึกษา ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนกับครู ครูกับนักเรียน
นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผล
ประเมินผลเพอื่ ตรวจสอบ และประเมินผเู้ รียนอยา่ งมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วธิ กี ารวัดและประเมนิ ผลทเี่ หมาะสม พร้อมท้ังนา
ผลไปใชพ้ ฒั นาการเรียนรู้ของผเู้ รียน ครูผู้สอนได้รับการนเิ ทศภายในผา่ นกระบวนการ PLC และรบั การนิเทศจากหนว่ ยงาน
ต้นสังกัด และคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา
ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการสอน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเปน็
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน SBMLD ครูออกแบบการเรียนรู้โดยจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด
ตามรูปแบบ Thinking School , Project Best Learning , GSP ๕ step , STEM Education , Chevron Enjoy
Science , We Care Model, SMART Model กิจกรรมเย่ียมบ้านออนไลน์ กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรม
แนะแนว ผ่านกิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมตลาดนัด ๐, ร, มผ. มส. ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนสงู ขึ้น ผลคะแนน O-NET สูงกว่าระดบั จงั หวัด, ระดบั ภมู ภิ าค, และระดบั ประเทศ ครปู ระสบ
ผลสาเร็จได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด รวมท้ังได้รับการเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ตามลาดบั โดยมผี ลการดาเนนิ งานสนบั สนุนดังนี้
จุดเดน่

๑. ครไู ด้ออกแบบและจัดทาแผนการจดั การเรยี นรู้ท่สี อดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและเนน้ การจัด
กจิ กรรม Active Learning ผเู้ รยี นไดล้ งมือปฏบิ ตั แิ ละพฒั นาทักษะชีวิต

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๙

๒. ครผู ู้สอนทุกคนมีการใชส้ อื่ การเรยี นรทู้ ีท่ ันสมัย เหมาะสมกับรายวิชา และได้สรา้ งหอ้ งเรียนออนไลน์ใช้
สาหรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ท่ีมีโรคระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สามารถทากิจกรรมการเรียนการ
สอน การส่งงานและตดิ ตอ่ สื่อสารแจ้งขอ้ มูลตา่ งๆ กับนักเรียนไดต้ ลอดเวลา ทาใหก้ ารเรียนการสอนทาไดต้ อ่ เน่อื ง
ตดิ ตามการสง่ งานของนักเรยี นได้รวดเรว็ นกั เรียนกส็ ามารถขอคาแนะนาหรอื ปรึกษาครูไดง้ ่ายขึ้น

๓. ครูใช้แหลง่ เรียนรทู้ งั้ ในและนอกโรงเรยี นท่หี ลากหลาย โดยมีทะเบยี นแหล่งเรียนรู้และการใชแ้ หล่งเรยี นรู้
ในแต่ละกลมุ่ สาระ

๔. ครูมกี ารจดั กจิ กรรมการเรียนรทู้ ี่เน้นผเู้ รยี นเป็นสาคญั ในชั้นเรยี นเชงิ บวก ที่มกี ารสง่ เสรมิ สรา้ งมติ รภาพ
ระหวา่ งนักเรยี น การมีสว่ นร่วมและการมีปฏิสัมพนั ธท์ ่ดี รี ะหว่างครูกบั นักเรยี น สง่ ผลให้นักเรยี นมีความกระตอื รือร้น
ในการเรียนรู้อย่างมีความสขุ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดารงชีวติ ประจาวนั ได้

๕. ผสู้ อนให้ความสาคัญกบั การตรวจสอบและประเมนิ คณุ ภาพการจัดการเรียนรู้อยา่ งเป็นระบบ เริ่มต้ังแต่
การวางแผน การดาเนนิ การ และการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ โดยมกี ารจดั ทาเอกสารทแ่ี สดงถึงกระบวนการ
ดงั กล่าว ไดแ้ ก่ การวเิ คราะห์นักเรยี นรายบุคคล แผนการจดั การเรยี นรู้ กรส.๑ กรส.๒ กาหนดการสอน รายงานการ
ใชส้ ือ่ และนวัตกรรม และรายงานการใช้หลกั สูตร

๖. ครูมีการจดั ตั้งกล่มุ PLC และมีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ครจู ัดทาแผนการจัดการ
เรียนร้แู ละบันทึกหลงั สอนเปน็ ปัจจบุ นั มกี ารจัดทาวิจยั ในชั้นเรียนเพ่ือพฒั นานักเรียนอย่างต่อเนอ่ื ง
จดุ ที่ควรพัฒนา

๑. จัดอบรมเกี่ยวกบั การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสตู รสถานศึกษา และการจัดการ
เรยี นรู้แบบ Active Learning ทกั ษะการคดิ

๒. จัดอบรมเพอื่ พัฒนาครใู หม้ ีความรู้ความเข้าใจเก่ยี วกับการบริหารจดั การช้นั เรยี นเชงิ บวกมากข้ึน
๓. ครคู วรนาผลจากการดาเนินงานตามกระบวนการ PLC มาจดั ทาวิจยั ในช้ันเรยี นเพอ่ื พัฒนาคุณภาพการ
จดั การเรยี นการสอนให้เป็นระบบมากข้ึน
๔. ควรมกี ารนเิ ทศตดิ ตาม การจัดกจิ กรรมการเรียนรทู้ ่พี ัฒนาทักษะการคิดของครูอยา่ งเปน็ ระบบ
ขอ้ เสนอแนะเพอื่ การพัฒนาคุณภาพ
๑. สถานศกึ ษาควรจัดใหค้ รผู ู้สอนทกุ คนไดร้ บั การอบรมเก่ยี วกบั การจดั ทาแผนการจดั การเรียนรูท้ สี่ อดคล้อง
กับหลกั สตู รสถานศึกษา จดั การเรียนรทู้ เ่ี นน้ เทคนิคการสอน และการจดั การเรียนรแู้ บบ Active Learningทักษะการ
คิด เพ่ือให้ครไู ดม้ คี วามรคู้ วามเข้าใจเพม่ิ มากข้นึ
๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้รบั การอบรมเกีย่ วกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิ บวกเพิม่ มากข้นึ ให้
ครไู ดต้ ระหนกั ถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยที ี่ทันสมัยมาใชใ้ นการจดั การเรียนการสอน ไปประยุกต์สกู่ ารวดั ผล
และประเมินผลผเู้ รยี นได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓. สถานศึกษาควรส่งเสรมิ ให้ครูมกี ารจัดทารายงานผลการดาเนนิ งาน PLC ทเี่ ป็นปัจจุบัน พฒั นาครูให้ทา
การวจิ ยั ในชนั้ เรยี น เพอ่ื นาผลของงานวจิ ัยนั้นไป พฒั นาการเรยี นการสอนใหม้ ปี ระสทิ ธิภาพย่งิ ขน้ึ
๔. เชิญครูผู้สอนในกลมุ่ สาระการเรียนรูอ้ ืน่ ๆ ผู้ปกครองนกั เรียน หรือ กรรมการสถานศึกษาให้เขา้ มามี
สว่ นรว่ มในกลุ่มชมุ ชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนแต่ละกลุม่ สาระการเรยี นร้เู พื่อใหไ้ ดแ้ นวคดิ ท่ี
หลากหลาย ในการแก้ปัญหาการจัดการเรยี นการสอน

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๑๐

แผนพัฒนาเพอ่ื ใหไ้ ด้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น :
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ โดยการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้มี
การนาความรู้มาพฒั นานวตั กรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพและพฒั นาผเู้ รียน
แผนปฏิบตั งิ านท่ี ๒ การพฒั นาสถานศึกษาให้เปน็ องค์กรแห่งนวัตกรรม
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล
อยา่ งมคี ณุ ภาพ
แผนปฏิบตั ิงานที่ ๔ การจัดเวทแี ลกเปล่ยี นเรยี นรใู้ ห้ครูไดม้ ีโอกาสแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ นาเสนอผลงานและเผยแพร่ผล
การดาเนินการโครงการต่างๆ ของครูผู้สอน รวมทั้งการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
(PLC) ให้มีการสร้างเครอื ขา่ ยกับหน่วยงานภายนอกให้มากยงิ่ ขึน้ เพ่ือนาความรูท้ ีไ่ ด้จากการ แลกเปลย่ี นเรียนรนู้ ้ัน มา
ประยกุ ต์ใช้ในการพฒั นาและปรับปรุงการจัดการเรยี นรขู้ องครูผู้สอนต่อไป
แผนปฏิบัติงานที่ ๕ ผู้บริหารมีการกากับติดตามนิเทศการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จัดระบบนิเทศภายในให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติจริง มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการนาผลท่ี ได้ไปปรับปรุงแก้ไขในการนิเทศคร้ังต่อไป
และเสนอข้อมูลการนทิ ศให้ครูในโรงเรียนได้ทราบเพอ่ื นาไปปรับปรงุ และแก้ไขในการจัดการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ข้นึ

ลงช่อื ผูร้ ายงาน
(นายประสาน กองทอง)

ตาแหน่ง ผอู้ านวยการโรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม
วนั ท่ี ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๑๑

สรปุ ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา
โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๔ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรบั การประเมินคณุ ภาพภายนอก

บัดน้ีการดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา แสดงในตาราง สรปุ ผลไดด้ งั นี้

ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

สรุปผลการประเมนิ ภาพรวม
 กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดเี ลศิ  ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน/ตวั บ่งช้ี ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยี น ยอดเย่ียม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ ยอดเย่ยี ม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดั การเรียนการสอนทเี่ น้นผู้เรียนเปน็ สาคญั ยอดเย่ยี ม

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หนา้ ๑๒

สว่ นท่ี ๑

ข้อมูลพน้ื ฐาน

๑. ขอ้ มูลทว่ั ไป
โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๑๒๓ หมทู่ ี่ ๑ ถนน เมอื งพล - แวงน้อย ตาบลลอมคอม อาเภอพล

จงั หวัดขอนแกน่ รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๒๐ โทรศพั ท์ ๐ – ๔๓๐๐ – ๙๘๙๑ โทรสาร ๐ – ๔๓๐๐ – ๙๖๑๖ Website
: http://www. Mpk.ac.th สงั กดั องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวดั ขอนแก่น อาเภอพล จงั หวดั ขอนแก่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปดิ สอนระดบั ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี ๑ ถงึ ระดับชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๗๕ หอ้ งเรยี น เปน็
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มนี กั เรียนจานวน ๓,๑๘๘ คน โรงเรียนมีเนอื้ ที่ ๑๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา

ประวัตคิ วามเปน็ มาโรงเรยี น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับการประกาศจัดต้ังให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๑๔ ให้ช่ือว่า
“โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม” ให้รับผู้เรยี น ๒ หอ้ งเรยี น ห้องเรียน ละ ๔๕ คน รวม ๙๐ คน
มเี นอ้ื ที่ท้ังส้ิน ๑๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา
ปีการศกึ ษา ๒๕๑๙ เขา้ โครงการ คมภ. ๑ รุ่นที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๒๑ เปดิ สอนระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๒ หอ้ งเรยี น
ปีการศกึ ษา ๒๕๒๖ เขา้ โครงการสขุ ศึกษาสายการศกึ ษา
ปกี ารศึกษา ๒๕๒๗ เข้าโครงการโรงเรยี นผู้นาการใช้หลกั สตู ร
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๔๐ จัดทาป้ายโรงเรียนด้วยเงนิ สมาคมครู ผูป้ กครองและศษิ ยเ์ กา่
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๔๕ เข้าโครงการโรงเรยี นสง่ เสริมสขุ ภาพ
ปกี ารศึกษา ๒๕๔๖ เป็นโรงเรยี นแกนนาการจดั การเรยี นการสอนวทิ ยาศาสตร์ ของสถาบันสง่ เสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถพี ุทธ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมวนั ท่ี ๗
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เข้าสงั กัดสานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษาขอนแกน่ เขต ๓
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เขา้ ร่วมโครงการวิจยั ของสถาบนั วจิ ัยและพัฒนาการเรยี นรู้ “โครงการระบบดเี รยี น
มคี ุณภาพ”
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ลงนามถา่ ยโอน
ภารกจิ ไปยงั องค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวัดขอนแกน่
วันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๐ ถ่ายโอนบุคลากรไปองค์การบริหารส่วนจงั หวัดขอนแก่น
วนั ที่ ๒๔ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๔ ลงนาม MOU กับธนาคารออมสนิ และเปดิ ธนาคารโรงเรยี นเมอื งพล
พทิ ยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนารอ่ ง กจิ กรรม “การบูรณาการเรือ่ งพลงั งานและ
ส่ิงแวดล้อมเข้าสู่โรงเรยี นเชงิ นิเวศน์ (Eco – School)”
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐ เปน็ ศูนยส์ ะเตม็ ศึกษา อปท. ๑๐ ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้ งถิน่
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐ ได้รับคัดเลือกเปน็ โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ จากมูลนิธิรณรงค์เพอื่ การ
ไม่สูบบหุ ร่ี
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๐ ได้รบั คดั เลอื กจากกรมสง่ เสริมการปกครองทอ้ งถ่นิ ให้เป็นโรงเรียนนารอ่ งโรงเรยี น
พอเพียงท้องถ่ิน

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๓

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๐ เขา้ รว่ มโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรยี นระดับอาเภอ ด้านวทิ ยาศาสตร์
คณติ ศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการโรงเรยี นคณุ ภาพดา้ น SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๐ ได้รับคัดเลอื กเข้ารว่ มโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ๗๗ จังหวัด
เปดิ ฟา้ สอ่ งโลกดาราศาสตร์ เปดิ โอกาสเรยี นรูท้ ่ัวหล้า เพอื่ เฉลมิ พระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรตั นราชสดุ าฯสยาม
บรมราชกมุ ารี

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๐ นกั เรยี นโรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม เข้าร่วมแขง่ ขนั กฬี าวอลเลยบ์ อล ยูชโอลิมปิค
๒๐๑๘ U๑๙ ณ ประเทศอาเจนตนิ า ได้รับรางวลั ชนะเลศิ

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐ นกั เรียนโรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม เข้าร่วมแขง่ ขนั กฬี า วอลเลยบ์ อล ASEAN
SCHOOL GAMSE ๒๐๑๗ ณ ประเทศสงิ คโปร์ ได้รบั รางวลั ชนะเลศิ

การศกึ ษา ๒๕๖๐ ครแู ละนกั เรียนได้รบั รางวลั ชนะเลิศการประกวดวาดภาพชงิ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการการวาดภาพเยาวชนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครนิ ทร์
ทราบรมราชชนนี

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๑ นายประสิทธพิ งศ์ ปตั ตาทะยงั นักเรยี นชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๖/๑ มีผลคะแนน
O-NET วชิ าคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๑ ไดร้ บั รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และรางวลั รองชนะเลศิ อันดับ ๑ ระดับประเทศ
การแข่งขนั STEM EDUCATION รายการ Thailand green mech ๒๐๑๘ contest Rookie Inspiration
Award High school Divisio

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๑ รางวลั อันดับท่ี 5 ของโลก รายการวอลเลย์บอลชายหาดชงิ แชมปโ์ ลก
ณ ประเทศจีน FIVB Beach Volleyball U.19 World Championship 2018

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ ได้รบั รางวัลชนะเลิศแหง่ เอเชียตะวันออกเฉยี งใต้ การแขง่ ขนั กีฬาวอลเลย์บอลชงิ
แชมป์เอเชีย SEA Mens U.๒๐ Volleyball Championships ๒๐๑๘ ณ เมืองเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไดร้ บั รางวัลระดบั ประเทศเป็นโรงเรยี นทม่ี ีความปลอดภัยทางถนน
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ ได้รบั การคัดเลอื กจากกระทรวงยตุ ธิ รรม ให้เป็นโรงเรยี นอปุ ถัมภข์ องกระทรวง
ยตุ ิธรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นางสาวณัฐกานต์ บตุ รคาม นกั เรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ไดร้ ับทุนพระราชทาน
รัชกาลท่ี ๑๐ มทศ.รุ่นท่ี ๑๐
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒ ได้รับการคัดเลือกจากมูลนธิ ถิ นนปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และบรษิ ัท กลางค้มุ ครองผปู้ ระสบภัยจากรถ จากัด เปน็ “สถานศึกษาตน้ แบบด้านความปลอดภยั ทางถนน”
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒ ได้รบั การคัดเลอื กจากสานักงานศึกษาธิการ จงั หวดั ขอนแกน่ เปน็ โรงเรียนใน
โครงการ Coaching Teams เพ่อื ยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวดั ขอนแก่น
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ ไดร้ บั การคัดเลอื กจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถน่ิ กระทรวงมหาดไทย
เปน็ “โรงเรียนพอเพยี งทอ้ งถิน่ ”
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๒ นายสิทธศิ ักด์ิ แสงกระสนิ ธ์ุ นักเรียนชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ ๖ ได้รับรางวลั พระราชทาน
โครงการเยาวชนคนเก่งได้รับเข็มพระราชทานสมเดจ็ พระกนิษฐาธริ าชเจ้า กรมสมเดจ็ พระเทพพระรตั นราชสดุ าฯ
สยามบรมราชกมุ ารี
ปกี ารศึกษา ๒๖๒ นกั เรยี นโรงเรยี นเมืองพลพิทยาคมผา่ นการคดั เลอื กเป็นตัวแทนประเทศไทย
เขา้ รว่ มงานชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคมผา่ นการคัดเลอื กเป็นตัวแทนประเทศไทย
เขา้ รว่ มงานชุมนมุ ลูกเสอื นานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หนา้ ๑๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรยี นโรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคมผ่านการคดั เลือกเปน็ ตัวแทนประเทศไทย
เขา้ รว่ มงานชมุ นุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ ประเทศโปรแ์ ลนด์ จานวน ๒ คน

ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวภัทรนันท์ แสนทา้ ว นกั เรียนช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ ๔/๑ ได้รับทุนพระราชทาน
รชั กาลท่ี ๑๐ มทศ. รุน่ ที่ ๑๒

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ รางวัลชนะเลิศการแข่งขนั กฬี าวอลเลยบ์ อล รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุ ารี รายการซีเลค็ ทูน่า ชิงแชมป์ประเทศไทย

ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม ไดท้ าบันทกึ ความร่วมมอื ทางการศกึ ษาและการพัฒนา
บคุ ลากรกบั สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ไดท้ าบันทึกขอ้ ตกลงความร่วมมือทางวชิ าการ ระหวา่ ง
วทิ ยาลัยการศกึ ษา มหาวทิ ยาลยั พะเยา

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ Coaching
Teams เพ่อื ยกระดับคณุ ภาพการศึกษาจงั หวัดขอนแกน่ จากสานักงานศกึ ษาธิการจงั หวัดขอนแก่น

ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เปน็ สถานศกึ ษาขับเคลื่อนการดาเนนิ งานโครงการ
Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศกึ ษา ร้อยแกน่ สารสนิ ธุ์ ประจาปี ๒๕๖๓ จากสานกั งานศึกษาธิการ
ภาค ๑๒

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เขา้ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา
และการพฒั นาท้องถิน่ โดยมีสถาบนั อุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลย้ี ง (U_School Mentoring) โดยมีผลการประเมินความ
ร่วมมอื ในการพฒั นาการศึกษาอยู่ในระดบั : ดีมาก ในโครงการ : การพฒั นารปู แบบวิธกี ารสอนของครูผู้สอน
เพ่อื พัฒนาศกั ยภาพผเู้ รียนด้านความคิดสร้างสรรค์ จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม เปน็ โรงเรียนท่ีให้การสนบั สนนุ และส่งเสรมิ นักเรยี นผู้มี
ความสามารถพเิ ศษด้านวิทยาศาสตรแ์ ละคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรยี นจฬุ าภรณราช
วิทยาลยั เลย

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม ไดเ้ ขา้ ร่วมจดั นทิ รรศการและแลกเปลีย่ นประสบการณ์
หวั ขอ้ “การเตรียมความพร้อมรบั การประเมินคุณภาพภายนอก” โครงการพัฒนาระบบประกันคณุ ภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสงั กัดองค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดขอนแกน่

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้ทาคณุ ประโยชนต์ ่อพระพุทธศาสนาให้ความ
อนุเคราะห์สถานศึกษาดูงานด้านงานประกนั คุณภาพการศึกษา จาก สานกั งานเขตการศกึ ษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศกึ ษา เขต ๗ กองพุทธศาสนศึกษา สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ

ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑ เหรียญทอง ระดับประเทศ และรองชนะเลศิ อนั ดับ ๒
เหรียญเงนิ ระดับประเทศ การแข่งขนั STEM EDUCATION รายการ Thailand green mech 2020 contest
Rookie Inspiration Award High school Division

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ นายธนัญชัย ศลี าโคตร นักเรยี นชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๓/๑ มีผลคะแนน O-NET
วชิ าคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน

ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม ได้รบั รางวลั รองชนะเลศิ อันดับ ๒ สาขาชีวภาพ ชุมนุม
นักพฤกษาศาสตรร์ นุ่ เยาว์ กิจกรรมเดน่ เร่ือง ท้องนา...สู่ชาเกอแยง ในโอกาสการประกวดชุมนมุ นักวทิ ยาศาสตร์รนุ่
เยาว์ จากมูลนธิ ิเอสซีจี

ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ นายศิรชัช สุดสะอาด นักเรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๓/๑ มีผลคะแนน O-NET
วชิ าคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๕

แผนผงั โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม สังกัดองคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวดั ขอนแกน่

อาณาเขต
ทิศเหนอื ติดกับถนนเมอื งพล - แวงน้อย
ทิศใต้ ตดิ กบั ทด่ี นิ เอกชน
ทศิ ตะวันออก ตดิ กบั ท่ดี ินเอกชน
ทศิ ตะวนั ตก ตดิ กบั โรงเรยี นบา้ นหนองอรุณ

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๑๖

๒. ขอ้ มลู ผูบ้ ริหาร
๑) ผู้อานวยการสถานศึกษา นายประสาน กองทอง วฒุ ิการศึกษาสงู สุด ปรญิ ญาโท (กศ.ม.)

สาขาการบรหิ ารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๒๐-๘๖๑๖ e-mail : P.kongthong๘๔๔@ gmail.com

ดารงตาแหน่งท่ีโรงเรยี นนตี้ ง้ั แต่ วนั ที่ ๒ ตลุ าคม ๒๕๖๑ จนถึงปจั จุบนั เป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน
๒) รองผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา (ตามมาตรฐานตาแหนง่ ) จานวน ๒ คน

๒.๑ ชอื่ -สกุล นายสุเทพ อ้นอมร วุฒิการศึกษาสูงสดุ ปรญิ ญาโท (ศษ.ม.) สาขาการบรหิ าร
การศึกษาโทรศพั ท์ ๐๙๒-๙๑๐-๘๒๔๒ e-mail : Kroosutep๒๕๒๒@ gmail.com รับผิดชอบฝา่ ยบรกิ ารและฝ่าย
ปกครอง

๒.๓ ช่อื -สกุล นางเรณู นนั ททิพรกั ษ์ วุฒกิ ารศกึ ษาสงู สดุ ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาการบริหาร
การศกึ ษา โทรศัพท์ ๐๙๕-๑๖๙-๙๒๖๕ e-mail : [email protected] รบั ผิดชอบฝ่ายวชิ าการและฝ่าย
บรหิ ารงานทัว่ ไป

๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนบั สนนุ การสอน
๓.๑ ขา้ ราชการครู/พนกั งานครู

อายุ ภาระงาน จานวน

ที่ ชื่อ – ช่อื สกลุ อายุ ราชการ ตาแหนง่ / วฒุ ิ สาขาวชิ า สอนกลมุ่ สาระ สอน ชัว่ โมง
(ป)ี (ป)ี วทิ ยฐานะ การเรียนรู/้ ช้นั (ชวั่ โมง/ ทเี่ ข้ารับ
สัปดาห์) การพัฒนา

(ปีปจั จบุ นั )

๑ นายประสาน กองทอง ๕๙ ๓๗ คศ.๔ กศ.ม. การบรหิ ารการศึกษา ภาษาไทย/ม.๔ ๖ ๑๖๘

กศ.ม. การบรหิ ารการศกึ ษา ภาษาไทย/ม.๓,ม๔ ๑๕๔
๒ นายสเุ ทพ อ้นอมร ๔๓ ๑๙ ๑๐คศ.๓

๓ นางเรณู นันนทิพรักษ์ ๕๐ ๑๙ คศ.๓ คม. การบริหารการศึกษา กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น/ม.๖ ๑๐ ๒๗๖

๔ นางสมถวิล รินสาธร ๕๘ ๓๒ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๖ ๑๔ ๔๘

๕ นางศพุ รรณี ศรโี ยธา ๖๑ ๓๒ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๓ ๑๗ ๔๘

๖ นางจินตนา อิสรพงศ์ ๕๒ ๒๙ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๔ ๒๐ ๔๘

๗ นางกาญจนา ประดับวนั ๕๑ ๒๘ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๕ ๑๔ ๑๑๐

๘ นางวนั ชยาภรณ์ นนั ททพิ รักษ์ ๕๐ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบรหิ ารการศกึ ษา ภาษาไทย/ม.๒ ๒๐ ๑๓๒

๙ นางเจมิ ขวญั อิสสระพงศ์ ๔๕ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ม.๒ ๒๐ ๑๒๖

๑๐ นางมยุรี อ้นอมร ๔๓ ๑๘ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๓ ๒๐ ๑๐๙

๑๑ นางสาววรารตั น์ ศรีบุดดา ๔๑ ๑๖ คศ.๓ ค.บ. บรรณารกั ษ์ ภาษาไทย/ม.๓ ๑๘ ๓๖

๑๒ นางสาววาสนา เชื้อแพง ๔๑ ๑๐ คศ.๓ ศษ.ม. การบรหิ าร ภาษาไทย/ม.๑ ๑๙ ๔๖

การศกึ ษา

๑๓ นางสาวจรพี ร คาคอน ๔๐ ๑๓ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๖ ๒๐ ๑๐๔

๑๔ นางสาวณัฐญากานต์ บญุ แสน ๓๙ ๑๔ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๑ ๑๙ ๗๒

๑๕ นางสาววชิราภรณ์ สอนประเทศ ๓๓ ๗ คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๔,ม.๕ ๒๐ ๔๐

๑๖ นางนิกร ประวนั ตา ๕๓ ๓๐ คศ.๔ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร/์ ม.๔ ๑๔ ๒๔๓

๑๗ นายสมชาติ ตังคณิตานนท์ ๕๗ ๓๐ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.๒ ๑๗ ๔๘

๑๘ วา่ ท่ี ร.ต.สุวัฒน์ วงศจ์ ันทรล์ า ๕๓ ๒๘ คศ.๓ ค.บ. วทิ ย์ทั่วไป คณิตศาสตร/์ ม.๑ ๑๘ ๔๘

๑๘ นางดรณุ ณี ดีจะมาลา ๔๙ ๒๖ คศ.๓ ศษ.บ. ชวี ะ-คณิตฯ คณติ ศาสตร/์ ม.๖ ๑๗ ๖๐

๒๐ นางสาวกญั ญา โทดามา ๕๑ ๒๔ คศ.๓ กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร/์ ม.๔ ๑๗ ๑๑๖

๒๑ นางทิพย์พร บุญประคม ๔๙ ๑๗ คศ.๓ ค.บ. จิตวทิ ยาฯ คณิตศาสตร/์ ม.๑ ๒๐ ๑๑๙

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๑๗

อายุ ภาระงาน จานวน
ราชการ
ท่ี ช่ือ – ช่อื สกลุ อายุ ตาแหน่ง/ วุฒิ สาขาวชิ า สอนกลมุ่ สาระ สอน ช่วั โมง
(ป)ี (ปี) วทิ ยฐานะ การเรยี นร/ู้ ชัน้ (ชว่ั โมง/ ท่ีเข้ารบั
สัปดาห)์ การพัฒนา

(ปีปัจจุบัน)

๒๒ นางสุมาลี ภศู รอี อ่ น ๔๕ ๑๒ คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยกี ารศกึ ษา คณิตศาสตร/์ ม.๓ ๑๗ ๒๐๒

๒๓ นางสาวเกยี รติสดุ า แก่นจันทร์ ๔๔ ๑๔ คศ.๓ ศษ.บ. คณติ ศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.๒ ๒๐ ๙๙

๒๔ นายจกั รี ฦาชา ๔๓ ๑๗ คศ.๓ วท.ม. คณติ ศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.๖ ๑๘ ๑๖๙
๒๕ นางมะลิวรรณ พฤกษามาตย์ ๔๔ ๑๔ ประยกุ ต์ ๒๑๓

คศ.๓ วท.ม. คณิตศาสตร์ คณติ ศาสตร/์ ม.๑ ๑๙

๒๖ นายวรวุธ อคั รกตัญญู ๔๒ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร/์ ม.๑ ๑๗ ๑๙๘

๒๗ นางเพญ็ พักตร์ ใจภกั ดี ๔๒ ๑๖ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.๓ ๑๙ ๑๔๒

๒๘ นางนติ ยา พรมเกตุ ๔๑ ๑๖ คศ.๓ ศษ.ม. การบรหิ ารการศกึ ษา คณติ ศาสตร/์ ม.๖ ๑๕ ๑๒๙

๒๙ นางประภาวดี นิม่ สงั กดั ๔๑ ๑๗ คศ.๓ ศษ.ม. คณิตศาสตรศ์ กึ ษา คณิตศาสตร/์ ม.๒ ๑๘ ๑๑๙

๓๐ นางสาวเมธาวี ศรีปลดั กอง ๓๘ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. หลกั สตู รและ คณติ ศาสตร/์ ม.๕ ๑๖ ๑๑๙
การสอน(คณติ ศาสตร์) ๑๗ ๒๒๖

๓๑ นายสุรชัย สขุ รี ๓๘ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. คณติ ศาสตรศ์ ึกษา คณติ ศาสตร/์ ม.๔

๓๒ นางพรธรี า วะชะโก ๓๘ ๑๔ คศ.๓ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.๕ ๑๕ ๘๐

๓๓ นางจันทมิ า ไปดี ๓๗ ๑๐ คศ.๓ ค.บ. คณติ ศาสตร์ คณติ ศาสตร์/ม.๓ ๑๘ ๑๘๑

๓๔ นายธงชยั พรมลาย ๔๑ ๑๒ ๑๙คศ.๓ ศษ.ม. การบรหิ ารการศกึ ษา คณติ ศาสตร/์ ม.๒,๓ ๗๒

๓๕ นางสาวพรทิพย์ สพุ รรณ ๓๖ ๑๓ คศ.๓ ศษ.ม. นวตั กรรมหลักสตู ร คณิตศาสตร์/ม.๕,๖ ๑๗ ๒๓๖
๓๖ นางนฤมล ไสยสาลี ๓๖ ๑๐ และการจัดการเรียนรู้ ๒๐๗
๓๗ นายศิวะกลู วะชะโก ๒๙ ๕ ๘๗
คศ.๓ ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร คณิตศาสตร์/ม.๕ ๑๕
และการจัดการเรยี นรู้

คศ.๑ ค.บ. คณติ ศาสตร์ คณิตศาสตร/์ ม.๔,๕ ๑๗

๓๘ นางสาวปัทมพร สงวนทรพั ย์ ๒๙ ๗ คศ.๑ ค.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณติ ศาสตร/์ ม.๒ ๑๘ ๑๐๑

๓๙ นายธนาวินส์ นนั ททพิ รกั ษ์ ๕๐ ๒๕ คศ.๓ ค.บ. เคมี วทิ ยาศาสตร/์ ม.๖ ๑๔ ๖๕

๔๐ นายจิระวฒั น์ นันททิพรกั ษ์ ๕๓ ๓๑ คศ.๓ ค.บ. ฟสิ ิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.๔ ๑๔ ๕๓

๔๑ นางสชุ ีลา สจุ ริตกุล ๖๐ ๔๑ คศ.๓ กศ.ม. ชีววทิ ยา วทิ ยาศาสตร/์ ม.๕ ๑๖ ๑๐๗

๔๒ นางสยิ าพัฐ นพรตั น์ ๕๙ ๒๗ คศ.๓ ศษ.ม. นวัตกรรม วิทยาศาสตร/์ ม.๓ ๑๗ ๗๖

หลักสูตรฯ

๔๓ นายจรูญศักดิ์ รนิ สาธร ๕๖ ๓๒ คศ.๓ ศษ.บ. ฟสิ ิกส์ วิทยาศาสตร์/ม.๔, ๖ ๑๖ ๕๖

๔๔ นางมุตจรินทร์ ดีทะเล ๕๔ ๒๙ คศ.๓ ศษ.ม. วทิ ยาศาตรศ์ ึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๖ ๑๗ ๘๒

๔๕ นางสาวปิยะวรรณ มลุ าลี ๔๘ ๒๖ คศ.๓ วท.ม. เคมี วทิ ยาศาสตร์/ม.๕ ๑๗ ๖๒

๔๖ นางสาวกาญจนา เทนอิสสระ ๕๑ ๒๘ คศ.๓ ศษ.ม. เทคโนโลยี วทิ ยาศาสตร์/ม.๒ ๑๘ ๔๓

๔๗ นางมินทิราพร มีสจั ๕๒ ๒๙ คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยกี ารศึกษา วทิ ยาศาสตร์/ม.๔, ๕ ๑๗ ๑๑๑

๔๘ นายพนมเทียน ท้าวนิล ๕๕ ๓๐ คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่วั ไป วิทยาศาสตร/์ ม.๒ ๑๗ ๕๒

๔๙ นายธาตรี พมิ พ์บึง ๔๓ ๑๘ คศ.๓ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๖ ๑๘ ๘๒

๕๐ นายจรัส ท่รี ัก ๓๘ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. บรหิ ารการศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์/ม.๓,๕ ๑๖ ๗๒

๕๑ นายยุทธชยั แกว้ เกิดเคน ๓๙ ๑๔ คศ.๓ วท.บ. เคมี วทิ ยาศาสตร์/ม.๕ ๑๘ ๘๑

๕๒ นายธีระสันต์ ช่วยรกั ษา ๔๒ ๑๔ คศ.๓ ค.บ. ฟิสกิ ส์ วทิ ยาศาสตร/์ ม.๔,๕ ๑๘ ๙๘

๕๓ นางสาวสุรีย์ลกั ษณ์ สาระฤทธ์ิ ๔๕ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศกึ ษา วทิ ยาศาสตร/์ ม.๒ ๑๗ ๕๖

๕๔ นางสาวดลศจี มธุราพลิ าศ ๔๑ ๑๔ คศ.๓ วท.บ. ฟิสกิ ส์ วิทยาศาสตร์/ม.๓ ๑๗ ๑๐๙

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๑๘

อายุ ภาระงาน จานวน
ราชการ
ที่ ช่อื – ช่อื สกุล อายุ ตาแหนง่ / วุฒิ สาขาวชิ า สอนกลุ่มสาระ สอน ชั่วโมง
(ป)ี (ป)ี วิทยฐานะ การเรียนร้/ู ชนั้ (ชั่วโมง/ ทเ่ี ข้ารับ
สัปดาห)์ การพฒั นา

(ปีปจั จุบัน)

๕๕ นางสาวชนิดาพร พลนามอนิ ทร์ ๓๘ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. หลกั สูตรและการสอน วทิ ยาศาสตร์/ม.๑ ๑๗ ๙๔

๕๖ นางภาวดิ า นามเดช ๓๘ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา วทิ ยาศาสตร/์ ม.๔ ๑๙ ๙๓

๕๗ นางสาวขวญั เวยี ง มะโนเคร่ือง ๔๒ ๑๔ คศ.๓ ค.บ. ชีววทิ ยา วทิ ยาศาสตร/์ ม.๕ ๑๗ ๑๐๒

๕๘ นางสาวศริ ิญญา เซน็ กลาง ๔๐ ๑๔ คศ.๓ วท.บ. ชีววทิ ยาประยุกต์ วทิ ยาศาสตร/์ ม.๔ ๑๗ ๘๗

๕๙ นางสาวภัทราภรณ์ สทิ ธศิ ร ๓๙ ๑๓ คศ.๓ กศ.ม. วทิ ยศ์ ึกษา วทิ ยาศาสตร์/ม.๖ ๑๗ ๖๒

๖๐ นายจกั รนิ งานไว ๔๐ ๑๓ คศ.๓ ศษ.ม. วทิ ยาศาสตรศกึ ษา วทิ ยาศาสตร/์ ม.๓,๕ ๑๖ ๑๓๐

๖๑ นางศิรพิ ร เหง้าศรี ๓๗ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศกึ ษา วิทยาศาสตร/์ ม.๔ ๑๗ ๙๔

๖๒ นางหมอกฟ้า ท่ีรกั ๔๐ ๑๓ คศ.๓ ศษ.ม. การบรหิ ารการศึกษา วทิ ยาศาสตร/์ ม.๔ ๑๘ ๗๒

๖๓ นายพรหมพิรยิ ะ เมอื งขนั ธ์ ๔๐ ๑๑ คศ.๓ ศษ.ม. วทิ ยาศาสตรศกึ ษา วทิ ยาศาสตร/์ ม.๑,๓ ๑๘ ๑๐๓

๖๔ นางสมันตชดิ า ฦาชา ๔๑ ๑๑ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร วทิ ยาศาสตร/์ ม.๔ ๑๗ ๑๖๑
การศึกษา ๕๓

๖๕ นางยุพิน ลนุ บง ๕๓ ๓๐ ๑๙คศ.๓ ศศม. วิทยาศาสตรศ์ กึ ษา วิทยาศาสตร/์ ม.๑,๓

๖๖ นางหงส์หยก บวั แสง ๓๘ ๑๑ คศ.๒ วท.บ. ฟสิ กิ ส์ วทิ ยาศาสตร์/ม.๔ ๑๗ ๑๑๙

๖๗ นางนงลกั ษณ์ ประไกรวัน ๕๓ ๒๗ คศ.๓ ค.บ. คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์/ม.๒ ๑๗ ๑๕๓

๖๘ นางพชิรารชั ต์ ศริ ิปุณยนันท์ ๔๕ ๒๒ คศ.๔ กศ.ม. เทคโนโลยกี ารศกึ ษา วิทยาศาสตร/์ ม.๑,๖ ๑๖ ๕๖

๖๙ นางวิทชรียา ทองผาย ๓๘ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์/ม.๑,๓ ๑๘ ๒๘๖

๗๐ นายวรวัฒน์ ทิพย์วฒั น์ ๔๔ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบรหิ ารการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.๑,๒,๕ ๒๔ ๕๖

๗๑ นายขวัญชยั หายหตั ถี ๔๓ ๑๒ คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยแี ละ วทิ ยาศาสตร์/ม.๒,๔,๕ ๑๘ ๕๖
๗ ส่ือสารการศึกษา ๒๑๙

๗๒ นางสาววรฤทัย ชานาญพล ๔๕ คศ.๒ วท.ม. ชวี วิทยา วทิ ยาศาสตร/์ ม.๑,๒ ๑๗

๗๓ นางมยรุ ี เสนไสย ๕๑ ๒๗ คศ.๓ ศศ.บ. สงั คมศึกษา สังคมศกึ ษาฯ/ม.๕ ๑๔ ๑๔๑

๗๔ นายชุมพล น้อยถนอม ๕๐ ๒๕ คศ.๓ ค.บ. เกษตรกรรม สังคมศึกษาฯ/ม.๔ ๒๐ ๓๓

๗๕ นางสภุ ารัตน์ พลยางนอก ๔๗ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบรหิ าร สังคมศกึ ษาฯ/ม.๒ ๑๖ ๗๙
๗๖ นางกรรณกิ าร์ แกว้ นอก ๔๒ ๑๔ การศกึ ษา ๖๘
๗๗ นางสจุ นั ทร์ญา อุปแกว้ ๕๐ ๑๓ ๕๖
๗๘ นางสาวศศมิ า นนั นิทยเภรี ๔๖ ๑๓ คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร สังคมศกึ ษาฯ/ม.๑ ๒๑ ๒๗
๗๙ นางปิยะนชุ ทีทา ๔๒ ๑๑ การศึกษา ๘๕

๘๐ นางสาวนวภทั ร ตระกลู พร ๓๔ ๑๐ คศ.๓ ศษ.ม. การบรหิ าร สงั คมศกึ ษาฯ/ม.๒ ๑๘ ๕๑
๘๑ นายธวัชชยั ผลรงุ่ ๔๐ ๙ การศึกษา ๘๐

คศ.๓ ศษ.ม. การบรหิ าร สงั คมศึกษาฯ/ม.๑ ๒๑
การศกึ ษา

คศ.๑ รป.บ. รฐั ประศาสน สังคมศกึ ษาฯ/ม.๔ ๑๙

ศาสตร์

คศ.๓ ศษ.ม. หลกั สูตรและการสอน สังคมศึกษาฯ/ม.๕ ๑๖
(สงั คมศกึ ษา)

คศ.๒ ร.ป.ม. นโยบายสาธารณะ สังคมศึกษาฯ/ม.๓ ๑๗

๘๒ นางสาวกุลธิดา ปญั ญาธร ๓๖ ๗ คศ.๒ ศษ.ม. การบริหาร สังคมศึกษาฯ/ม.๒ ๑๗ ๖๓
๘๓ นางสาวพิมพ์ชนก มณีทัพ ๔๑ ๑๓ การศึกษา ๖๒
๘๔ นายอานนท์ ไรข่ าม ๔๗ ๗ ๐
๘๕ นางอรวรรณ ธรรมทอง ๖๐ ๔๐ คศ.๓ กศ.ม. การบรหิ าร สังคมศกึ ษาฯ/ม.๒,๕ ๑๙ ๔๘
๘๖ นายพีระสันต์ ประไกรวัน ๕๘ ๓๖ การศึกษา ๔๘

คศ.๑ พธ.บ ภาษาองั กฤษ ภาษาต่างประเทศ ๑๘
/ม.๑,๒,๓

คศ.๔ ศน.ม. การบริหาร สุขศึกษาฯ/ม.๑,๒,๓ ๑๙
การศกึ ษา

คศ.๓ ค.บ. สังคมศกึ ษา สุขศึกษาฯ/ม.๕ ๒๐

๘๗ นางวิชรญิ ฎา พรมเย็น ๕๑ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบรหิ าร สุขศึกษาฯ/ม.๓,๕ ๒๖ ๕๔
การศึกษา

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม หนา้ ๑๙

ที่ ชอ่ื – ช่อื สกุล อายุ อายุ ตาแหนง่ / วฒุ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ ภาระ จานวน
(ป)ี ราชการ วิทยฐานะ การเรยี นรู/้ ช้นั งานสอน ชวั่ โมง
๘๘ นายโกเมนทร์ นามวงษ์ (ชวั่ โมง/ ท่ีเข้ารบั
๘๙ นายสันตชิ ยั พรหมศลิ า (ป)ี สปั ดาห)์ การพฒั นา
๙๐ นายธนกฤต โพธลิ ักษณ์ (ปีปจั จุบัน)
๙๑ นางวารุณี โพธลิ ักษณ์
๙๒ นายเวียงชัย จรรยาศรี ๔๘ ๑๔ คศ.๓ วท.บ. พลศกึ ษา สุขศกึ ษาฯ/ม.๔ ๒๐ ๔๘
๙๓ นายพรี เดช เสนไสย
๙๔ นายชาญชยั คาสีแกว้ ๔๔ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบรหิ าร สุขศึกษาฯ/ม.๒,๖ ๒๐ ๔๘
๙๕ นายนิตวิ ุฒิ แกว้ รักษา ๓๘ ๑๔ การศกึ ษา ๔๘
๙๖ นายธนรตั น์ นามเดช ๓๙ ๑๔ ๔๘
๙๗ นางสาวกรรณกิ าร์ จันทร์ดา ๔๙ ๒๕ คศ.๓ กศ.ม. การบรหิ าร สขุ ศกึ ษาฯ/ม.๑,๓ ๑๙ ๔๘
๙๘ นางระเพ็ญทอง ท้าวนิล การศกึ ษา
๙๙ นางสาวสกุนยี ์ พานสงู เนนิ
คศ.๔ กศ.ม. การบริหาร สขุ ศกึ ษาฯ/ม.๒, ๔ ๑๙
๑๐๐ นายจักรพนั ธ์ ทองผาย การศึกษา
๑๐๑ นายสราวุธ ศรียางนอก
๑๐๒ นางสุทธาสินี กันยาสุด คศ.๓ ศษ.ม. พลศกึ ษา สขุ ศกึ ษาฯ/ม.๑,๖ ๒๐
๑๐๓ นางฐาปณี เกตภุ ูเขียว
๑๐๔ นางสภุ านันท์ นามวงษ์ ๕๒ ๒๗ คศ.๓ ค.บ. ดนตรศี กึ ษา ศลิ ปะ/ม.๑,๒,๓,๕ ๒๐ ๖๙
๑๐๕ นางปราณี มาตยน์ อก
๑๐๖ นางอัญชัญ ชินภาชน์ ๔๙ ๑๓ คศ.๓ ค.บ. ดนตรีศึกษา ศลิ ปะ/ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖ ๒๐ ๕๓
๑๐๗ นางจิตตวีร์ จรัญวนั
๓๘ ๑๓ คศ.๓ ค.ม. การบริหาร ศลิ ปะ/ม.๕,๖ ๑๖ ๔๑
๑๐๘ นางศติ าพร ธรรมมา ๓๗ ๑๑ การศึกษา ๔๒
๑๐๙ นางวงเดือน รุมฉมิ พลี
๑๑๐ นางนงนชุ เตชะตานนท์ คศ.๒ ศป.บ. ดุริยางคศลิ ป์ ศลิ ปะ/ม.๑,๒,๓,๔,๖ ๑๘
๑๑๑ นางสาวอารยา มงั คละ
๑๑๒ นางรดา กาลวิบูลย์ ๓๑ ๔ คศ.๑ ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ/ม.๓,๔,๖ ๑๙ ๕๓
๑๑๓ นางปราณี สังขน์ อ้ ย
๑๑๔ นางอานวยพร ชนม์นภัทร ๔๘ ๙ คศ.๑ ค.บ. ศลิ ปศกึ ษา ศิลปะ/ม.๑,๔,๕ ๒๑ ๕๙
๑๑๕ นางสกุ ัญญา ศรีภูมิ
๑๑๖ นางสาวธัญญารัตน์ คามวฒุ ิ ๓๕ ๗ คศ.๑ ศษ.บ. นาฏศลิ ปแ์ ละ ศลิ ปะ/ม.๓,๔,๕,๖ ๑๘ ๕๑
๑๑๗ นายสินธ์ุ สมีพวง
๑๑๗ นางสาวคมคาย เจรญิ อนิ ทร์ ศิลปะการแสดง
๑๑๙ นางสาวไอยริณรัตน์ วังขนั ธ์
๑๒๐ นางสุกัลยา แววไธสง ๔๓ ๑๔ ๒๒คศ.๔ ค.อ.ม. วศิ วกรรมไฟฟา้ การงานอาชพี ฯ/ม.๑,๒,๓ ๕๕

๔๔ ๑๔ คศ.๓ วศ.บ. อุตสาหกรรม การงานอาชีพฯ/ ๒๔ ๑๑๘
ม.๑,๒,๓,๖

๔๑ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. การบรหิ ารการศึกษา การงานอาชีพฯ/ ๒๑ ๑๐๐
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖

๔๘ ๑๐ คศ.๒ ศศ.บ. อาหารและ ๒๑ ๔๑การงานอาชีพฯ/
โภชนาการ
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖

คศ.๑ บธ.บ. บรหิ ารธรุ กิจบณั ฑติ การงานอาชพี ฯ/
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖
๒๑ ๗๒๓๙ ๙

๔๘ ๒๕ คศ.๓ ค.บ. บรรณารกั ษ์ การงานอาชีพฯ/ ๑๕ ๖๓
๔๕ ๘ คศ.๒ ศษ.ม. บรหิ ารการศึกษา ม.๑,๒,๓,๔,๕ ๒๐ ๙๒
๕๙ ๓๘ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาและ การงานอาชพี ฯ/ ๑๖ ๓๙
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖
วรรณคดีองั กฤษ
ภาษาต่างประเทศ/ม.๖

๖๐ ๓๒ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาองั กฤษ ภาษาตา่ งประเทศ/ม.๕ ๑๘ ๓๙

๕๘ ๓๓ คศ.๔ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่ งประเทศ/ม.๔ ๑๕ ๓๕

๔๙ ๒๔ คศ.๓ ค.บ. ภาษาองั กฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.๓ ๑๗ ๓๙

๔๕ ๒๓ คศ.๔ ค.บ. ภาษาองั กฤษ ภาษาตา่ งประเทศ/ม.๓,๖ ๑๘ ๓๙

๔๕ ๑๔ คศ.๓ ค.บ. ภาษาองั กฤษ ภาษาตา่ งประเทศ/ม.๑ ๑๙ ๖๖

๓๙ ๑๔ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่ งประเทศ/ม.๓ ๑๙ ๖๔

๔๐ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบรหิ ารการศกึ ษา ภาษาต่างประเทศ/ม.๕ ๑๘ ๘๑

๔๑ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศกึ ษา ภาษาตา่ งประเทศ/ม.๓ ๑๘ ๓๓

๔๑ ๑๔ คศ.๒ ศษ.ม. จติ วิทยาการศกึ ษาฯ ภาษาตา่ งประเทศ/ม.๕ ๑๘ ๔๗

๔๑ ๑๓ คศ.๓ ศษ.ม. การบรหิ ารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.๔ ๑๗ ๙๕

๓๖ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศกึ ษา ภาษาตา่ งประเทศ/ม.๒ ๒๐ ๑๖๒

๓๖ ๘ คศ.๑ ศษ.บ. การสอนภาษาญีป่ ุ่น ภาษาต่างประเทศ/ ๑๗ ๘๑
๕๔ ๒๙ คศ.๓ ศษ.ม. ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖ ๒๐ ๓๙
หลกั สตู รและนวตั กรรม
การจดั การเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ/ม.๑

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๒๐

อายุ ภาระงาน จานวน
ราชการ
ที่ ช่ือ – ช่อื สกุล อายุ ตาแหน่ง/ วฒุ ิ สาขาวิชา สอนกลุม่ สาระ สอน ช่ัวโมง
(ปี) (ป)ี วิทยฐานะ การเรียนร้/ู ชัน้ (ชวั่ โมง/ ที่เขา้ รบั
สัปดาห)์ การพฒั นา

(ปปี จั จบุ ัน)

๑๒๑ นางสาวสภุ าพร ผลสนอง ๔๐ ๘ คศ.๑ วท.บ. เทคโนโลยี ภาษาตา่ งประเทศ/ ๒๑ ๑๒๓
๑๒๒ นายวุฒิไกร ปิดตาฝ้าย ๓๑ ๖ คศ.๒ ศษ.ม. อุตสาหกรรมเกษตร ๒๐ ๖๔
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖
การบริหารการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ/ม.๒,๖

๑๒๓ นายอนรุ ัตน์ มุสกิ เสถยี ร ๓๑ ๗ คศ.๒ ศษ.ม. การบรหิ ารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ/ม.๖ ๑๘ ๖๖

๑๒๔ นายธัชกร ชนมน์ ภัทร ๔๒ ๖ คศ.๑ คบ. ภาษาองั กฤษ ภาษาตา่ งประเทศ/ม.๕ ๑๘ ๖๗

๑๒๕ นางสาววรรณิภา กองมี ๓๓ ๖ คศ.๑ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ/ม.๒,๔,๕ ๒๑ ๒๕๕

๑๒๖ นางสาวนุจรี พรมมนตรี ๔๑ ๑๓ คศ.๓ ศษ.บ. หลักสตู รและการสอน ภาษาตา่ งประเทศ/ ๑๘ ๘๔
๑๒๗ นางสาววรัญญา คาสา ๓๗ ๖ ม.๒,๔ ๓๐

คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาองั กฤษ ภาษาต่างประเทศ/ม.๖ ๑๖

๑๒๘ นายพศั กร คาโคตร ๕๓ ๒๙ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศกึ ษา กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น/ม.๑,๓ ๑๗ ๗๑

๑๒๙ นางปริศนา คาโคตร ๕๑ ๒๓ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น/ม.๑,๒ ๑๗ ๖๔

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๑

๓.๒ พนักงานจา้ ง(ปฏบิ ตั หิ น้าทสี่ อน)

ท่ี ชอ่ื – ช่อื สกุล อายุ อายุ วุฒิ สาขาวิชา สอนกล่มุ สาระ จา้ งด้วยเงิน ภาระงาน จานวนช่ัวโมง
(ป)ี งาน การเรยี นรู/้ ชัน้ สอน ทีเ่ ขา้ รบั
(ป)ี อบจ.ขอนแก่น การพัฒนา
อบจ.ขอนแก่น (ชวั่ โมง/ (ปปี ัจจุบัน)
๑ นางปาริฉตั ร์ เมฆะสวุ รรณดิษฐ์ ๔๑ ๙ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร/์ ม.๒,๓ อบจ.ขอนแก่น สปั ดาห์)
๒ นายปรีชา ปลอ้ งยาง ๔๖ ๑๐ อบจ.ขอนแก่น ๔๘
๓ นางสาวปริศนา หายหตั ถี ๓๘ ๑๕ ค.บ. ศลิ ปศึกษา ศลิ ปะ/ม.๑,๒,๓ อบจ.ขอนแก่น ๑๒ ๖๘
๒๐ ๑๑๑
ศษ.ม. การบรหิ าร ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๔ อบจ.ขอนแก่น ๑๙
อบจ.ขอนแก่น ๕๕
การศกึ ษา อบจ.ขอนแก่น ๒๐
อบจ.ขอนแก่น ๖๘
๔ นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ ๔๖ ๑๖ วท.บ. กอ่ สรา้ ง การงานอาชีพฯ/ อบจ.ขอนแก่น ๒๑
ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖ อบจ.ขอนแก่น

๕ นางสาวปฆรณี พรมกัณฑ์ ๔๖ ๗ ค.บ. ศิลปศกึ ษา ศิลปะ/ม.๑ สมาคมฯ
กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น/ สมาคมฯ
สมาคมฯ
ม.๑,๒ สมาคมฯ

๖ นายกวี แสนยามูล ๔๐ ๗ พธ.บ. สงั คมศกึ ษา สงั คมศกึ ษาฯ/ม.๓ เงนิ รายได้ ๒๒ ๓๕
๗ นายชาครยี ์ นาชติ ๓๗ ๘ สถานศกึ ษา ๒๑ ๔๘
๘ นางสาวหนึ่งฤทัย พชั ราชีวิน ๓๔ ๔ กศ.บ. การสอนสขุ ศกึ ษาฯ สขุ ศกึ ษาฯ/ม.๑,๒,๓ เงนิ รายได้ ๒๐ ๖๓
สถานศึกษา
๙ นางสาวชื่นกมล เทนิ ไพร ๒๗ ๒ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือ ภาษาตา่ งประเทศ/ม.๑,๖ เงนิ รายได้ ๑๙ ๓๕
๑๐ นางสาววภิ าวี สมอหมอบ ๒๗ ๒ สถานศึกษา ๒๓ ๓๕
๑๑ นางสาวโสรยา แก้วทมุ ๓๐ ๒ การส่ือสารสากล สงั คมศกึ ษาฯ/ม.๒,๔ ๒๒ ๖๘

ค.บ. สงั คมศึกษา ๒๒ ๖๘
๒๑ ๑๒
๑๒ นางสาวดรณุ ี หมื่นสพี รม ๒๕ ๑ กศ.บ. สังคมศกึ ษา สังคมศึกษาฯ/ม.๒,๖ ๑๙ ๑๒
๙๐
ศ.บ. ศิลปะดนตรีและ ศลิ ปะ/ม.๑,๒,๓,๖

การแสดงพ้นื บ้าน

ค.บ. สังคมศึกษา สงั คมศกึ ษาฯ/ม.๑

๑๓ นายคณุ านนท์ คานอ้ ย ๒๕ ๖ เดอื น ค.บ. สังคมศกึ ษา สงั คมศกึ ษาฯ/ม.๑

๑๔ นายเสกสรร หารี ๒๕ ๔ เดอื น ค.บ. สงั คมศึกษา สังคมศึกษาฯ/ม.๓

๑๕ นางสาวสุชาดา สุวรรณมาโจ ๒๕ ๖ เดือน ศษ.บ การสอน ภาษาต่างประเทศ/
ม.๔,๕,๖
ภาษาญปี่ นุ่

๑๖ Miss Aileen ๔๙ ๔ Bachelor Elementary ภาษาต่างประเทศ/ ๒๓ ๐
D. Bayer ๔๓ ๔ Of Education ม.๑,๒,๔,๕
๔๕ ๑
๑๗ Miss Claire Joy educati
V. Wong
on
๑๘ Mr. Ramil
Manago Wong Bachelor Accountancy ภาษาตา่ งประเทศ/ ๒๔ ๐
Of ม.๑,๒ ๒๕ ๐

Science

Bachelor B.S. Computer ภาษาตา่ งประเทศ/
Science ม.๓
Of
Science

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม หน้า ๒๒

๓.๓ ขา้ ราชการ/พนกั งานจ้าง/ลูกจา้ ง (สนบั สนนุ การสอน)

ท่ี ช่อื – ชื่อสกุล อายุ ตาแหนง่ วุฒิ สาขา ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ จา้ งดว้ ยเงนิ
คศ.บ. คหกรรม อบจ.ขอนแก่น
๑ นางสาวปาณิศา จงเทพ ๕๒ พนกั งานจา้ ง กศ.ม. เจา้ หนา้ ท่ี
ค.บ. การบรหิ าร งานการเงนิ และบญั ชี อบจ.ขอนแก่น
ตามภารกิจ ศษ.ม. การศึกษา
วท.บ. ภาษาไทย เจา้ หนา้ ท่ี อบจ.ขอนแก่น
๒ นางสาวมนัสนันท์ บุตรวงศ์ ๔๐ พนกั งานจา้ ง ศศ.บ. งานบุคคล
บธ.บ. เจ้าหนา้ ที่งานพสั ดุ
ตามภารกจิ วท.บ.
ศศ.บ.
๓ นางสาวกาไร ซ่งึ เสน ๔๑ พนักงานจ้าง ปวส.
ปวส.
ตามภารกิจ ค.บ.

๔ นางสาวกัญชลติ า วงศจ์ ารย์ ๓๘ พนักงานจ้าง ศศ.บ. บริหารการศกึ ษา เจา้ หน้าท่งี านนิเทศ อบจ.ขอนแก่น
คบ.
ตามภารกจิ
วท.บ.
๕ นายณัฐพล พานนนท์ ๓๙ พนกั งานจ้าง บธ.บ. วิทยาการ เจา้ หนา้ ที่ อบจ.ขอนแก่น
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ งานทะเบยี น อบจ.ขอนแก่น
ตามภารกจิ วท.บ วิทยาการ เจา้ หนา้ ทีง่ านพสั ดุ อบจ.ขอนแก่น
จดั การทัว่ ไป อบจ.ขอนแก่น
๖ นางสาวศุภนติ ย์ ปานาราช ๔๗ พนกั งานจ้าง วท.บ. บริหารธุรกิจ เจา้ หนา้ ทีง่ าน อบจ.ขอนแก่น
วท.บ การเรยี นการสอน อบจ.ขอนแก่น
ตามภารกจิ นศ.บ. สัตวศาสตร์ อบจ.ขอนแก่น
เจา้ หนา้ ท่ี
๗ นายรัตนชาติ รตั นสมบตั ิ ๓๔ พนักงานจา้ ง พฒั นาท้องถิน่ งานธรุ การ สมาคมฯ
สมาคมฯ
ตามภารกิจ การเงินการบัญชี เจ้าหนา้ ท่ี สมาคมฯ
งานการเงินและบญั ชี สมาคมฯ
๘ นางสาวบรรจนา วรรณพฤกษ์ ๔๑ พนกั งานจา้ ง คอมพิวเตอรธ์ รุ กิจ สมาคมฯ
เจา้ หนา้ ท่ี สมาคมฯ
ตามภารกิจ คณิตศาสตร์ งานการเงินและบัญชี สมาคมฯ
เจ้าหน้าทีง่ านธุรการ
๙ นายชัชวาลย์ วรรณาหาร ๔๕ พนักงานจา้ ง พฒั นาชุมชน สมาคมฯ
ตามภารกิจ ฝ่ายบริการ สมาคมฯ
สมาคมฯ
๑๐ นางสาวนชิ าภัทร มุมอภยั ๓๑ พนักงานจา้ ง เจา้ หนา้ ที่
ตามภารกิจ งานบริหารงานวชิ าการ

๑๑ นางสาวเกศทพิ ย์ จันทะเนตร ๓๗ พนักงานจา้ ง เจ้าหนา้ ท่ีห้องสมุด
ตามภารกิจ

๑๒ นางสาวพฒั ทริ า โคตศิริ ๒๘ พนักงานจ้าง
เหมาบรกิ าร

๑๓ นางเบญจวรรณ วงศจ์ นั ทร์ลา ๔๒ พนกั งานจ้าง
เหมาบรกิ าร

๑๔ นางสาววภิ าภรณ์ อา่ งบญุ มี ๒๕ พนกั งานจ้าง ภาษาไทย เจ้าหนา้ ท่ีงานธรุ การ
เหมาบริการ ฝ่ายปกครอง
วทิ ยาศาสตร์
๑๕ นายภวู นันท์ สายกลาง ๒๘ พนักงานจ้าง การกีฬา จนท.ฝา่ ยปกครอง
เหมาบริการ
การตลาด เจา้ หน้าทีง่ านอนามยั
๑๖ นางสาวยวุ ดี แก้วรักษา ๓๗ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ

๑๗ นางสมบรู ณ์ สมพี วง ๓๙ พนกั งานจา้ ง คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ เจ้าหน้าท่ีฝา่ ยบริการ

เหมาบรกิ าร

๑๘ นายมนตรี สุดเฉลียว ๒๗ พนักงานจา้ ง วทิ ยาศาสตร์ เจ้าหน้าทป่ี อ้ งกันและ
เหมาบรกิ าร การกีฬา แกไ้ ขปญั หาพฤตกิ รรม

๑๙ นางสาวยุพเรส แสงบัวทา้ ว ๒๖ พนกั งานจา้ ง เทคโนโลยชี ีวภาพ นักเรียน
เหมาบรกิ าร
วทิ ยาศาสตร์ เจา้ หนา้ ท่ีงานแผนงาน
๒๐ นายสทิ ธิพล อปุ แกว้ ๒๖ พนกั งานจา้ ง การกฬี า และงบประมาณ
เหมาบรกิ าร
นติ ิศาสตร์ เจ้าหน้าท่ี
๒๑ นายอนุเชษฐ์ ดาดว้ งโรม ๓๗ พนกั งานจ้าง โสตทัศนปู กรณ์

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบรกิ าร

เหมาบริการ

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๒๓

ท่ี ชือ่ – ชอ่ื สกุล อายุ ตาแหนง่ วฒุ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน
๒๒ นางสาวบญุ พิพัฒน์ ประสทิ ธ์ินอก ๒๔ พนักงานจา้ ง บช.บ. สมาคมฯ
การบัญชี เจา้ หน้าทงี่ านห้องสมุด
๒๓ นายนิรตั น์ ดีสม เหมาบรกิ าร ปวช. อบจ.ขอนแก่น
๒๔ นายภาณุพงศ์ พฤกษาสทิ ธ์ิ ม.๖ ช่างไม้ ช่างครภุ ณั ฑ์๓ อบจ.ขอนแก่น
๒๕ นายสาคร มุมอภัย ๕๗ ลกู จา้ งประจา ปวส. - ชา่ งครุภัณฑ์๓ อบจ.ขอนแก่น
๕๕ ลกู จา้ งประจา
๒๖ นายสนั่น วะชะโก ๕๔ ลูกจ้างประจา ม.๖ ชา่ งยนต์ พนง.ขบั เคร่อื งจักร อบจ.ขอนแก่น
ขนาดกลาง
๒๗ นายไพบูลย์ อปู แกว้ ๕๘ พนักงานจ้าง ม.๖ - อบจ.ขอนแก่น
นกั การภารโรง
๒๘ นายจกั รภพ เอ่ียมศริ ิอารีย์รัตน์ ท่วั ไป ม.๖ - อบจ.ขอนแก่น
นักการภารโรง
๒๙ นายคม สายหยุด ๔๗ พนกั งานจา้ ง ป.๔ - อบจ.ขอนแก่น
พนกั งานขับรถ
๓๐ นายพทิ กั ษ์ ประสทิ ธิ์นอก ทว่ั ไป ม.๖ - อบจ.ขอนแก่น
นักการภารโรง
๓๑ นายธารงเจตน์ กจิ ปกรณส์ นั ติ ๔๗ พนกั งานจ้าง ป.๖ - อบจ.ขอนแก่น
นกั การภารโรง
๓๒ นางบรรจง จาปามาตย์ ตามภารกิจ ป.๖ - สมาคมฯ
พนกั งานขบั รถ
๓๓ นางวไิ ลวรรณ ปรโิ พธต์ิ ัง ๖๐ พนักงานจา้ ง ปวส. - สมาคมฯ
แม่บา้ น
๓๔ นายวชั รพงษ์ ทาประเสิรฐ ท่ัวไป ปริญญาตรี การเงินและ สมาคมฯ
การธนาคาร แมบ่ ้าน
๓๕ นางหนกู าญจน์ ประสทิ ธน์ิ อก ๔๗ พนักงานจ้าง ม.๓ สัตวศาสตร์ สมาคมฯ
๓๖ นายสมศักด์ิ โคตรนู ป.๖ นักการภารโรง สมาคมฯ
๓๗ นายทวี ดว้ งชมพู ท่ัวไป ป.๔ - สมาคมฯ
๓๘ นายไพรชั อปู แกว้ ม.๓ - แม่บ้าน สมาคมฯ
๓๙ นายอนันต์ เหล่าธนู ๔๗ พนกั งานจ้าง ม.๖ - นกั การภารโรง สมาคมฯ
๔๐ นายวานชิ อรญั มาลา ม.๖ - นกั การภารโรง สมาคมฯ
๔๑ นายเดชา ศรโี พธ์ิ ตามภารกจิ ม.๖ - นักการภารโรง สมาคมฯ
๔๒ นางวงเดือน จาปามาตย์ ม.๖ - นักการภารโรง สมาคมฯ
๔๓ นายสเุ มธ วะชะโก ๕๐ พนกั งานจา้ ง ม.๓ - นักการภารโรง สมาคมฯ
๔๔ นายสาเนียง ประทุมวา ป.๖ - นกั การภารโรง สมาคมฯ
๔๕ นายไพรัช นิลหลา้ ทั่วไป ปวช. - สมาคมฯ
๔๖ นายวรรณผล นาเพชร ป.๖ - แม่บา้ น สมาคมฯ
๔๗ นายอรุณ คาท่นุ ๕๙ พนักงานจ้าง ม.๖ เกษตรกรรม นกั การ สมาคมฯ
- ยามรักษาการณ์
ทว่ั ไป - ยามรกั ษาการณ์
ยามรกั ษาการณ์
๓๔ พนกั งานจา้ ง ยามรักษาการณ์

ท่วั ไป

๔๔ ลูกจ้างชั่วคราว

๕๓ ลูกจา้ งชั่วคราว

๖๐ ลกู จ้างชัว่ คราว

๕๐ ลูกจา้ งช่ัวคราว

๖๑ ลกู จา้ งชั่วคราว

๓๗ ลูกจา้ งชว่ั คราว

๓๘ ลูกจา้ งชว่ั คราว

๔๕ ลูกจา้ งชว่ั คราว

๓๓ ลูกจา้ งช่ัวคราว

๔๗ พนกั งานรักษาความ
ปลอดภัย

๔๙ พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

๔๔ พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

๔๐ พนักงานรักษาความ
ปลอดภยั

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หนา้ ๒๔

๓.๔ สรุปจานวนบุคลากร

๓.๔.๑ จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภท/ตาแหนง่ และวฒุ ิการศกึ ษา

ประเภท/ตาแหน่ง จานวนบุคลากร (คน) รวม

ตา่ กวา่ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ๑
ปริญญาตรี ๒
- ๓
๑. ผู้บริหารสถานศกึ ษา -
- ๑๒๖
- ผู้อานวยการ - -๑ ๑๕
-
- รองผูอ้ านวยการ - - ๒ - ๓
๑๔๔
รวม - - ๓ -
- ๑๓
๒. สายงานการสอน ๑๐
- ๓
- ข้าราชการ - ๕๑ ๗๕ - ๗
- ๑๐
- พนกั งานจ้างตาม - ๑๔ ๑ - ๔
- ๔๗
ภารกิจ/พนกั งานจ้าง - ๑๙๔
-
เหมาบริการ (สอน) -

- อ่ืนๆ (ระบุ) - ๓-
ครูต่างชาติ

รวม - ๖๘ ๗๖

๓. สายงานสนบั สนนุ การสอน

- พนกั งานจา้ งตามภารกิจ ๕ ๖๒

- พนกั งานจ้างเหมาบรกิ าร - ๑๐ -

- ลูกจ้างประจา ๓--

- พนกั งานจา้ งทัว่ ไป ๖ ๑-

- ลกู จ้างชั่วคราว ๙ ๑-

- พนักงานรักษาความปลอดภยั ๔ - -

รวม ๒๗ ๑๘ ๒

รวมท้ังสนิ้ ๒๗ ๘๓ ๘๑

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๒๕

แผนภูมแิ สดงร้อยละของบคุ ลากรจาแนกตามวุฒิการศกึ ษา

แผนภมู แิ สดงร้อยละของบคุ ลากรจาแนกตามประเภทตาแหน่ง

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๒๖

๓.๔.๒ จานวนครจู าแนกตามกลมุ่ สาระการเรยี นรู้

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ จานวน คดิ เป็นร้อยละ จานวนชวั่ โมงสอนเฉล่ีย
ชว่ั โมง/สัปดาห์
ภาษาไทย ๑๒ ๘.๓๓
คณิตศาสตร์ ๒๓ ๑๕.๙๗ ของครูภายในกลมุ่ สาระฯ
วิทยาศาสตร์ ๓๕ ๒๔.๓๑ ๑๘.๔๒
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม ๑๘ ๑๒.๕ ๑๗.๓๐
สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา ๙ ๖.๒๕ ๑๖.๙๒
ศลิ ปะ ๑๑ ๗.๖๔ ๑๙.๐๖
การงานอาชพี และเทคโนโลยี ๘ ๕.๕๕ ๒๐.๔๔
ภาษาตา่ งประเทศ ๒๖ ๑๘.๐๖ ๑๘.๘๒
กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รยี น ๒ ๑.๓๙ ๒๐.๕
รวมครูผสู้ อนทกุ กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ๑๔๔ ๑๐๐ ๑๘.๕๘
๑๗.๐๐
๑๘.๕๖

แผนภมู แิ สดงร้อยละของบุคลากรจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม หนา้ ๒๗

๓.๔.๓ จานวนข้าราชการครูจาแนกตามวทิ ยฐานะ

กลมุ่ สาระฯ ครผู ู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ รวม
๑. ผู้บรหิ าร - - ๒ ๑ ๓
๒. ภาษาไทย - ๑ - ๑๒
๓. คณติ ศาสตร์ - ๒ - ๑๑ ๑ ๒๓
๔. วิทยาศาสตร์ - - - ๒๐ ๑ ๓๔
๕. สังคมศึกษาฯ - ๒ ๒ ๓๑ - ๑๒
๖. การงานอาชีพฯ - ๑ ๒๘ ๑ ๗
๗. ภาษาต่างประเทศ - ๕ ๒๓ ๒ ๒๑
๘. ศลิ ปะ - ๓ ๓ ๑๑ - ๗
๙. สุขศกึ ษาและพลศึกษา - - ๑๓ ๒ ๘
๑๐. กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น - - -๖ - ๒
- ๑๔ -๒ ๘ ๑๒๙
รวม ๑๐ ๙๗

แผนภูมแิ สดงร้อยละของขา้ ราชการครูจาแนกตามวิทยฐานะ

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๒๘

๔. ขอ้ มูลนักเรยี น (ณีีวนั ที่ ๑๐ีมถิ นุ ายนีของปีการศึกษาท่รายงาน)
๔.๑ จานวนนักเรียนในโรงเรยี น ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ทัง้ สิ้น ๓,๑๙๙ คน จาแนกตามระดับชั้นทเี่ ปิดสอน

ระดบั ช้ันเรยี น จานวนหอ้ ง เพศ รวม จานวนเฉล่ยี

ม.๑ ๑๓ ชาย หญงิ ๕๖๗ ต่อห้อง
ม.๒ ๑๓ ๕๖๓
ม.๓ ๑๓ ๒๔๐ ๓๒๗ ๕๕๘ ๔๓.๖๒
ม.๔ ๑๒ ๒๑๖ ๓๔๗ ๕๒๘ ๔๓.๓๑
ม.๕ ๑๒ ๒๑๗ ๓๔๑ ๔๙๔ ๔๒.๙๒
ม.๖ ๑๒ ๑๖๓ ๓๖๕ ๔๘๙ ๔๔.๐๐
รวมทัง้ ส้นิ ๗๕ ๑๗๗ ๓๑๗ ๓,๑๙๙ ๔๑.๑๗
๑๗๓ ๓๑๖ ๔๐.๗๕
๑,๑๘๖ ๒,๐๑๓ ๔๒.๖๓

จานวนเด็กพิเศษในโรงเรยี น ชาย - คน หญงิ - คน รวม จานวน - คน

อตั ราส่วนนกั เรยี น : ครูระดบั มัธยมศึกษา = ๒๒.๒๒ : ๑  เปน็ ไปตามเกณฑ์  ไมเ่ ป็นไปตามเกณฑ์

๔.๒ จานวนนกั เรยี น เปรียบเทยี บ ๓ ปกี ารศกึ ษาย้อนหลงั ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ระดบั ชัน้ จานวนห้องเรียน ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ จานวนนักเรยี น ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ช ญ รวม ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ ช ญ รวม
มธั ยมศึกษาปที ี่ ๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๒๓๒ ๓๕๐ ๕๘๒ ช ญ รวม ๒๔๐ ๓๒๗ ๕๖๗
มธั ยมศึกษาปที ี่ ๒ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๒๐๘ ๓๖๙ ๕๗๗ ๒๒๑ ๓๕๐ ๕๗๑ ๒๑๖ ๓๔๗ ๕๖๓
มัธยมศกึ ษาปีที่ ๓ ๑๙๘ ๓๐๕ ๕๐๓ ๒๑๗ ๓๔๑ ๕๕๘
๑๓ ๑๓ ๑๓ ๖๓๘ ๑,๐๒๔ ๑,๖๖๒ ๒๓๐ ๓๔๗ ๕๗๗ ๖๗๓ ๑,๐๑๕ ๑,๖๘๘
รวม ม.ตน้
มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๔ ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๑๗๘ ๓๑๙ ๔๙๗ ๒๐๒ ๓๖๔ ๕๖๖ ๑๖๓ ๓๖๕ ๕๒๘
มธั ยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐๐ ๓๑๑ ๕๑๑ ๑๗๗ ๓๑๗ ๔๙๔
มธั ยมศึกษาปที ี่ ๖ ๓๘ ๓๙ ๓๙ ๑๖๕ ๒๙๖ ๔๖๑ ๖๕๓ ๑,๐๖๑ ๑,๗๑๔ ๑๗๓ ๓๑๖ ๔๘๙
๕๔๓ ๙๒๖ ๑,๔๖๙ ๕๑๓ ๙๙๘ ๑,๕๑๑
รวม ม.ปลาย ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑,๑๘๑ ๑,๙๕๐ ๓,๑๓๑ ๑๗๙ ๓๒๔ ๕๐๓ ๑,๑๘๖ ๒,๐๑๓ ๓,๑๙๙
รวมทั้งสิ้น
๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๗๖ ๓๑๖ ๔๙๒

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๙๕ ๓๐๗ ๕๐๒

๓๖ ๓๖ ๓๖ ๕๕๐ ๙๔๗ ๑,๔๙๗
๗๔ ๗๕ ๗๕ ๑,๒๐๓ ๒,๐๐๘ ๓,๒๑๑

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๒๙

แผนภูมแิ สดงการเปรยี บเทียบจานวนนกั เรยี นระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษาตอนตน้
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

แผนภมู แิ สดงการเปรยี บเทียบจานวนนกั เรยี นระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๓๐

๕. ข้อมลู ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นในระดับสถานศกึ ษา ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

๕.๑ ระดบั การศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน

๕.๑.๑ สรปุ ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรยี นร้ชู ัน้ มัธยมศึกษาตอนตน้

ภาคเรียนท่ี ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

จานวน จานวนนักเรยี นที่มีผลการเรยี นรู้ นักเรยี น

นกั เรียน ผล ทไี่ ด้ ๓ ข้นึ ไป
ท่ีเรยี น การ
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ มส เรียน S.D.

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร เฉลี่ย จานวน รอ้ ยละ

๑. ภาษาไทย ๒,๒๓๖ ๑,๐๕๕ ๓๑๖ ๒๘๘ ๒๔๓ ๑๙๓ ๙๗ ๔๒ - ๒ - ๓.๓๐ ๐.๘๔ ๑,๖๕๙ ๗๔.๑๙
- ๓.๑๔ ๐.๘๒ ๒,๓๘๒ ๗๑.๐๒
๒. คณิตศาสตร์ ๓,๓๕๔ ๑,๑๘๙ ๓๘๘ ๘๐๕ ๓๙๐ ๔๑๑ ๙๕ ๗๕ - ๑ - ๓.๑๑ ๐.๙๔ ๓,๒๖๒ ๖๘.๗๙
- ๓.๑๑ ๑.๐๖ ๓,๓๑๒ ๖๗.๑๘
๓. วทิ ยาศาสตร์ ๔,๗๔๒ ๑,๘๑๔ ๖๖๗ ๗๘๑ ๔๘๗ ๔๕๙ ๒๔๒ ๒๘๖ - ๖ - ๓.๔๗ ๐.๗๘ ๒,๖๖๙ ๗๗.๐๕
- ๓.๔๙ ๐.๗๕ ๒,๖๓๐ ๘๒.๒๖
๔. สงั คมศึกษาฯ ๔,๙๓๐ ๒,๒๘๙ ๕๐๙ ๕๑๔ ๔๒๖ ๓๗๖ ๒๔๕ ๕๒๑ - ๕๐ - ๓.๒๓ ๐.๙๓ ๑,๐๒๘ ๖๗.๒๓
- ๓.๐๐ ๑.๐๐ ๒,๓๔๒ ๕๙.๑๐
๕. สขุ ศกึ ษาฯ ๓,๔๖๔ ๒,๐๘๒ ๒๗๐ ๓๑๗ ๓๐๖ ๓๔๔ ๓๖ ๓๕ - ๗๔ - ๓.๒๑ ๐.๙๓ ๑๙,๒๘๔ ๗๐๓๔

๖. ศิลปะ ๓,๑๙๗ ๑,๘๘๖ ๔๒๘ ๓๑๖ ๑๗๑ ๓๓๓ ๓๐ ๓๑ ๑ ๑ -

๗. การงานอาชพี ฯ ๑,๕๒๙ ๗๐๘ ๑๓๓ ๑๘๗ ๑๓๙ ๑๐๗ ๑๐๘ ๕๑ - ๙๖

๘. ภาษาตา่ งประเทศ ๓,๙๖๓ ๑,๕๐๓ ๔๒๒ ๔๑๗ ๔๔๐ ๕๕๑ ๓๔๘ ๒๐๔ ๓ ๗๕

รวม ๒๗,๔๑๕ ๑๒,๕๒๖ ๓,๑๓๓ ๓,๖๒๕ ๒,๖๐๒ ๒,๗๗๔ ๑,๒๐๑ ๑,๒๔๕ ๔ ๓๐๕

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๕.๖๙ ๑๑.๔๓ ๑๓.๒๒ ๙.๔๙ ๑๐.๑๒ ๔.๓๘ ๔.๕๔ ๐.๐๑ ๑.๑๑

รอ้ ยละของนักเรียน
ผลการเรยี นระดบั ๓ ขน้ึ ไป ๗๐.๓๔

ผา่ นเกณฑข์ ้ันตา่ (๑) ๒๘.๕๓
ถึง คอ่ นขา้ งดี (๒.๕)
ไมผ่ า่ นการประเมิน (๐,ร,มส) ๑.๑๓

แผนภมู แิ สดงรอ้ ยละของระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนรวมทุกกลมุ่ สาระการเรยี นรู้
ช้นั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ภาคเรยี นท่ี ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม หนา้ ๓๑

๕.๑.๒ สรุปผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน ๘ กลมุ่ สาระการเรียนร้ชู ้นั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

ภาคเรยี นที่ ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

จานวน จานวนนักเรยี นทีม่ ผี ลการเรียนรู้ นักเรียน

นักเรียน ผล ทไ่ี ด้ ๓ ขึ้นไป
การ
กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ท่เี รียน ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ มส เรยี น S.D.

ร เฉล่ีย จานวน รอ้ ยละ

๑. ภาษาไทย ๒,๑๕๑ ๑,๓๙๗ ๒๔๘ ๒๒๗ ๑๐๑ ๘๒ ๔๑ ๕๑ - ๔ - ๓.๕๗ ๐.๗๔ ๑,๘๗๒ ๘๗.๐๓
๒. คณติ ศาสตร์ ๒,๔๕๑ ๑,๖๘๔ ๑,๖๘๔ ๒๔๐ ๑๑๔ ๑๑๓ ๓๙ ๔๙ - ๑๕ - ๓.๖๑ ๐.๗๒ ๒,๑๒๑ ๘๖.๖๕
๓. วทิ ยาศาสตร์ ๕,๒๓๗ ๓,๒๔๑ ๘๐๔ ๕๐๓ ๓๐๐ ๑๘๒ ๑๐๙ ๕๓ - ๔๕ - ๓.๕๙ ๐.๖๘ ๔,๕๔๘ ๘๖.๘๔
๔. สังคมศกึ ษาฯ ๓,๘๓๐ ๒,๗๖๖ ๓๘๒ ๒๐๐ ๑๕๔ ๑๙๕ ๕๔ ๖๑ - ๑๘ - ๓.๖๕ ๐.๗๐ ๓,๓๔๘ ๘๗.๔๒
๕. สขุ ศึกษาฯ ๒,๖๒๗ ๒,๐๕๘ ๑๘๗ ๑๐๘ ๙๐ ๘๔ ๕๓ ๓๗ - ๑๐ - ๓.๗๑ ๐.๖๖ ๒,๓๕๓ ๘๙.๕๗
๖. ศลิ ปะ ๑,๗๑๓ ๑,๓๐๗ ๑๓๐ ๑๐๒ ๕๕ ๖๘ ๑๐ ๒๕ - ๑๖ - ๓.๗๑ ๐.๖๓ ๑,๕๓๙ ๘๙.๘๔
๗. การงานอาชีพฯ ๙๕๗ ๗๔๕ ๖๕ ๓๙ ๔๒ ๒๓ ๙ ๑๕ - ๑๙ - ๓.๗๔ ๐.๖๓ ๘๔๙ ๘๘.๗๑
๓,๖๕๙ ๑,๗๑๖ ๕๓๓ ๔๗๒ ๓๐๐ ๒๔๙ ๑๔๒ ๑๕๖ - ๙๑ - ๓.๓๐ ๐.๘๙ ๒,๗๒๑ ๗๔.๓๖
๘. ภาษาต่างประเทศ ๒๒,๖๒๕ ๑๔,๙๑๔ ๒,๕๘๙ ๑,๘๔๘ ๑,๑๕๖ ๙๙๖ ๔๕๗ ๔๔๗ - ๒๑๘ -
๑๐๐.๐๐ ๖๕.๙๒ ๑๑.๔๔ ๘.๑๗ ๕.๑๑ ๔.๔๐ ๒.๐๒ ๑.๙๘ - ๐.๙๖ - ๓.๕๘ ๐.๗๓ ๑๙,๓๕๑ ๘๕.๕๓
รวม
รอ้ ยละ รอ้ ยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับ ๓ ขนึ้ ไป ๘๕.๕๓

ผา่ นเกณฑข์ ั้นตา่ (๑) ๑๓.๕๑
ถงึ คอ่ นขา้ งดี (๒.๕)
ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส) ๐.๙๖

แผนภมู แิ สดงร้อยละของระดับผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนรวมทกุ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้
ชั้นมัธยมศกึ ษาตอนปลาย ภาคเรยี นที่ ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๓๒

๕.๑.๓ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น ๘ กลุม่ สาระการเรยี นรู้ช้นั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้

ภาคเรียนที่ ๒ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

จานวน จานวนนักเรยี นทีม่ ีผลการเรยี นรู้ นกั เรียน
ผล ทไี่ ด้ ๓ ขึน้ ไป
นักเรียน การ
กลุม่ สาระการเรยี นรู้ เรยี น S.D.
ทีเ่ รยี น ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ เฉลี่ย
ร มส จานวน ร้อยละ

๑. ภาษาไทย ๒,๒๓๖ ๘๖๕ ๓๐๒ ๓๔๔ ๒๕๙ ๒๘๑ ๑๑๙ ๖๕ - ๑ - ๓.๓๑ ๐.๘๙ ๑,๕๑๑ ๖๗.๕๘
๒. คณิตศาสตร์ ๓,๔๒๑ ๑,๒๖๓ ๓๗๖ ๕๕๔ ๔๕๐ ๔๔๕ ๒๔๖ ๘๗ - - - ๓.๐๓ ๐.๙๐ ๒,๑๙๓ ๖๔.๑๐
๓. วทิ ยาศาสตร์ ๓,๖๖๔ ๑,๕๑๘ ๔๐๖ ๓๙๙ ๓๑๗ ๔๑๖ ๒๑๕ ๒๗๓ - ๑๒๐ - ๓.๐๘ ๑.๐๒ ๒,๓๒๓ ๖๓.๔๐
๔. สังคมศกึ ษาฯ ๔,๙๓๑ ๒,๘๖๘ ๔๘๔ ๔๑๑ ๓๐๓ ๔๔๔ ๑๗๓ ๒๓๑ - ๑๒ ๕ ๓.๓๖ ๐.๙๒ ๓,๗๖๓ ๗๖.๓๑
๕. สขุ ศึกษาฯ ๓,๔๖๔ ๒,๑๖๔ ๒๑๖ ๒๐๕ ๒๙๘ ๓๔๘ ๗๖ ๑๓๙ - ๑๘ - ๓.๔๐ ๐.๙๐ ๒,๕๘๕ ๗๔.๖๒
๖. ศลิ ปะ ๓,๑๙๗ ๑,๘๔๐ ๒๒๗ ๓๕๐ ๒๐๘ ๔๒๕ ๘๑ ๕๓ ๑ ๑๒ - ๓.๓๗ ๐.๘๖ ๒,๔๑๗ ๗๕.๖๐
๗. การงานอาชีพฯ ๙๗๐ ๓๐๘ ๙๑ ๑๐๑ ๘๒ ๑๒๒ ๖๖ ๑๓๔ - ๖๖ - ๒.๘๐ ๑.๑๑ ๕๐๐ ๕๑.๕๕
๓.๙๖๔ ๑,๕๑๖ ๓๘๘ ๓๓๗ ๓๗๗ ๕๗๘ ๓๑๑ ๒๗๕ - ๑๘๒ - ๒.๙๘ ๑.๐๔ ๒,๒๔๑ ๕๖.๕๓
๘. ภาษาตา่ งประเทศ ๒๕,๘๔๗ ๑๒,๓๔๒ ๒,๔๙๐ ๒,๗๐๑ ๒,๒๙๔ ๓,๐๕๙ ๑,๒๘๗ ๑,๒๕๗ ๑ ๔๑๑ ๕ ๓.๑๙ ๐.๙๖ ๑๗,๕๓๓ ๖๗.๘๓
๑๐๐.๐๐ ๔๗.๗๕ ๙.๖๓ ๑๐.๔๕ ๘.๘๘ ๑๑.๘๔ ๔.๙๘ ๔.๘๖ ๐.๐๐ ๑.๕๙ ๐.๐๒
รวม
รอ้ ยละ ร้อยละของนักเรยี น
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๖๗.๘๓
ผ่านเกณฑ์ขั้นตา่ (๑) ถึง ๓๐.๕๕

ค่อนข้างดี (๒.๕)
ไม่ผ่านการประเมนิ (๐,ร,มส) ๑.๖๒

แผนภมู แิ สดงร้อยละของระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นรวมทกุ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ภาคเรยี นที่ ๒ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๓๓

๕.๑.๔ สรปุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น ๘ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ช้นั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

จานวน จานวนนักเรยี นทม่ี ีผลการเรียนรู้ ผล นักเรยี น
ที่ได้ ๓ ขน้ึ ไป
นักเรียน การ
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ที่เรียน ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส เรยี น S.D. จานวน ร้อยละ

เฉลย่ี

๑. ภาษาไทย ๒,๑๕๑ ๑,๔๒๕ ๒๓๗ ๑๗๔ ๙๔ ๑๐๙ ๕๘ ๓๗ - ๑๗ - ๓.๕๗ ๐.๗๕ ๑,๘๓๖ ๘๕.๓๖
๒. คณติ ศาสตร์ - ๓.๗๑ ๐.๖๒ ๒,๐๘๒ ๙๐.๗๒
๓. วิทยาศาสตร์ ๒,๒๙๕ ๑,๗๒๑ ๑๗๘ ๑๘๓ ๘๒ ๗๐ ๒๑ ๒๘ - ๑๒ - ๓.๕๗ ๐.๗๓ ๔,๓๘๔ ๘๖.๕๔
๔. สงั คมศกึ ษาฯ - ๓.๖๐ ๐.๗๗ ๓,๒๒๙ ๘๔.๓๑
๕. สุขศกึ ษาฯ ๕,๐๖๖ ๓,๑๕๒ ๗๖๐ ๔๗๒ ๒๘๐ ๑๔๘ ๗๔ ๑๔๑ ๑ ๓๘ - ๓.๖๗ ๐.๗๐ ๒,๐๑๘ ๘๖.๐๖
๖. ศลิ ปะ - ๓.๗๑ ๐.๖๕ ๑,๕๐๖ ๘๗.๙๒
๗. การงานอาชีพฯ ๓,๘๓๐ ๒,๗๘๕ ๒๕๔ ๑๙๐ ๑๕๔ ๒๙๖ ๓๒ ๙๘ - ๒๑ - ๓.๖๖ ๐.๗๖ ๑,๗๑๘ ๘๗.๐๓
- ๓.๒๘ ๐.๙๖ ๒,๗๗๒ ๗๓.๓๓
๘. ภาษาต่างประเทศ ๒,๓๔๕ ๑,๗๒๖ ๒๒๕ ๖๗ ๙๒ ๑๑๔ ๔๒ ๓๕ - ๔๔
- ๓.๕๗ ๐.๗๘ ๑๙,๕๔๕ ๘๔.๔๑
รวม ๑,๗๑๓ ๑,๓๑๐ ๑๐๑ ๙๕ ๘๑ ๒๖ ๔๐ ๒๑ - ๓๙ -
รอ้ ยละ
๑,๙๗๔ ๑,๕๔๒ ๙๕ ๘๑ ๔๒ ๑๒๖ ๓๐ ๕๒ - ๖

๓,๗๘๐ ๑,๙๐๗ ๔๖๕ ๔๐๐ ๒๖๙ ๒๙๔ ๑๒๖ ๒๓๙ ๕ ๗๕

๒๓,๑๕๔ ๑๕,๕๖๘ ๒,๓๑๕ ๑,๖๖๒ ๑,๐๙๔ ๑,๑๘๓ ๔๒๓ ๖๕๑ ๖ ๒๕๒

๑๐๐.๐๐ ๖๗.๒๔ ๑๐.๐๐ ๗.๑๘ ๔.๗๒ ๕.๑๑ ๑.๘๓ ๒.๘๑ ๐.๐๓ ๑.๐๙

รอ้ ยละของนักเรยี น
ผลการเรยี นระดบั ๓ ข้นึ ไป ๘๔.๔๑
ผา่ นเกณฑข์ ัน้ ต่า (๑) ถงึ ๑๔.๔๘

คอ่ นข้างดี (๒.๕)
ไมผ่ า่ นการประเมิน (๐,ร,มส) ๑.๑๑

แผนภมู แิ สดงรอ้ ยละของระดบั ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนรวมทกุ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้
ชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ภาคเรยี นท่ี ๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๓๔

๖. ข้อมลู ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
๖.๑ ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี ๓ ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

6.1.1 คะแนนเฉลย่ี ร้อยละจาแนกตามระดบั

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองั กฤษ
๓๓.๗๗ ๓๓.๑๔
ระดับโรงเรียน ๕๖.๗๗ ๒๕.๐๘ ๓๐.๔๓ ๒๙.๗๓
๒๙.๖๘ ๒๘.๘๕
ระดับจังหวดั ๔๘.๐๖ ๒๓.๑๖ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑

ระดับสังกดั (รร.สงั กดั อปท.) ๔๖.๙๒ ๒๑.๕๕

ระดบั ประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗

แผนภูมแิ สดงคะแนนเฉล่ยี ร้อยละ
ผลการประเมนิ การทดสอบระดบั ชาตขิ น้ั พนื้ ฐาน (O-NET) ชั้น ม.๓

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๓๕

๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขน้ั พ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ ๓
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

รายวิชา/ปีการศึกษา ปกี ารศึกษา ปีการศึกษา รอ้ ยละของผลตา่ ง
ภาษาไทย ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ระหวา่ งปีการศึกษา

๖๐.๓๓ ๕๖.๗๗ -๓.๕๖

คณิตศาสตร์ ๒๗.๑๒ ๒๕.๐๘ -๒.๐๔

วิทยาศาสตร์ ๓๑.๑๙ ๓๓.๗๗ ๒.๕๘

ภาษาองั กฤษ ๓๕.๑๒ ๓๓.๑๔ -๑.๙๘

แผนภมู แิ สดงการเปรยี บเทยี บผลการทดสอบระดบั ชาติขน้ั พนื้ ฐาน (O-NET) ชน้ั ม.๓
ระหวา่ งปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๓๖

๖.๒ ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๖.๒.๑ คะแนนเฉลย่ี ร้อยละจาแนกตามระดับ

ระดบั /รายวชิ า ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ สังคมศกึ ษา ภาษาองั กฤษ
ระดับโรงเรยี น ๕๕.๘๔ ๒๕.๔๗ ๓๐.๘๔ ๔๐.๒๗ ๒๖.๙๙
ระดบั จังหวดั ๔๔.๘๐ ๒๐.๓๗ ๒๘.๑๐ ๓๕.๖๐ ๒๔.๘๔
๔๓.๐๓ ๑๘.๐๓ ๒๗.๐๙ ๓๕.๑๓ ๓๕.๑๓
ระดบั สังกดั (รร.สังกดั อปท.) ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๓๖.๘๗

ระดบั ประเทศ

แผนภมู แิ สดงคะแนนเฉลีย่ รอ้ ยละ
ผลการประเมนิ การทดสอบระดบั ชาตขิ น้ั พน้ื ฐาน (O-NET) ชนั้ ม.๖

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม หนา้ ๓๗

๖.๒.๒ เปรยี บเทยี บผลการทดสอบระดับชาตขิ น้ั พ้ืนฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ ๖
ระหว่างปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศกึ ษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลตา่ ง
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ระหว่างปีการศกึ ษา
ภาษาไทย ๔๗.๕๑ ๕๕.๘๔
คณติ ศาสตร์ ๘.๓๓
วทิ ยาศาสตร์ ๒๖.๘๒ ๒๕.๔๗
สังคมศกึ ษา -๑.๓๕
ภาษาองั กฤษ ๓๒.๗๖ ๓๐.๘๔
-๑.๙๒
๓๗.๘๗ ๔๐.๒๗
๒.๔
๒๘.๙๐ ๒๖.๙๙
-๑.๙๑

แผนภูมแิ สดงการเปรยี บเทยี บผลการทดสอบระดบั ชาติขนั้ พน้ื ฐาน (O-NET) ชั้น ม.๖
ระหว่างปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๓๘

๗. ข้อมลู นกั เรยี นด้านอนื่ ๆ จานวน คิดเปน็
(คน) รอ้ ยละ*
ท่ี รายการ ๓,๐๘๗ ๙๖.๘๓

๑. จานวนนักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ังรู้จัก ๓,๑๘๓ ๙๙.๘๔
ดูแลตนเองใหม้ ีความปลอดภยั
- -
๒. จานวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา ๑๓ ๐.๔๑
บุหร่ี เครื่องดมื่ แอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ ๑,๔๓๗ ๔๕.๐๘
-
๓. จานวนนักเรียนที่มีความบกพรอ่ งทางรา่ งกาย/เรยี นร่วม ๔๑ -
๔. จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - ๑.๒๙
๕. จานวนนกั เรียนปญั ญาเลิศ ๑
๖. จานวนนกั เรียนต้องการความชว่ ยเหลอื เปน็ พิเศษ ๕๕๙ -
๗. จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคนั (ปีการศกึ ษาปัจจุบนั ) ๔๘๙ ๐.๓๑
๘. จานวนนักเรียนที่มีเวลาเรยี นไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ๑๐๐
๙. จานวนนักเรียนท่เี รียนซ้าช้ัน ๑๐๐
๑๐. จานวนนกั เรยี นทจ่ี บหลักสตู ร มธั ยมศึกษาตอนต้น (จานวนทัง้ หมด ๕๕๙ คน)

มัธยมศกึ ษาตอนปลาย (จานวนทง้ั หมด ๔๘๙ คน)
หมายเหตุ: รอ้ ยละของนักเรียนทั้งหมด

(ขอ้ มลู ณ วนั ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๓๙

๘. ข้อมลู อาคารสถานที่ จานวน
ท่ี รายการ ๙ หลงั
๑. อาคารเรียนถาวร ๑ หลงั
๒. อาคารช่วั คราว ๔ หลงั
๓. โรงฝกึ งาน ๑ หลงั
๔. หอประชุม ๑ หลงั
๕. หอประชุม(ใชเ้ ปน็ โรงอาหาร) ๑ หลงั
๖. อาคารพยาบาล ๒ หลงั
๗. อาคารศิลปะ ๑ หลงั
๘. อาคารศูนย์พฒั นาวชิ าการ ๑ หลงั
๙. อาคารสมาคมครู ผู้ปกครองและศษิ ย์เก่า ๑ หลงั
๑๐. อาคารสานกั งานฝา่ ยปกครอง ๑๕ หลัง
๑๑. บา้ นพกั ครู ๒ หลงั
๑๒. บ้านพกั นกั การ ๒ หลัง
๑๓. สานกั งานนกั การ ๒ หลัง
๑๔. อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง
๑๕. บา้ นพกั ครูเรือนแถว ๒ ช้นั ๑๒ หอ้ ง ๔ หลัง
๑๖. โรงจอดรถบสั ปรับอากาศ/โรงจอดรถยนต/์ ลานจอดรถจักรยานยนต์ ๑ หลัง
๑๗. อาคารสุขศึกษาและพลศึกษา ๑ หลัง
๑๘. หอ้ งประชาสัมพันธ์ ๑ หลัง
๑๙. หอ้ งสภานกั เรียน ๑ หลัง
๒๐. ร้านค้ามินิมารท์ ๘ หลงั
๒๑. หอ้ งนา้ /หอ้ งส้วม ๘ สนาม
๒๒. สนามกีฬา - สระ
๒๓. สระว่ายน้า - สนาม
๒๔. สนามเดก็ เลน่

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หนา้ ๔๐

๙. ข้อมูลสภาพชมุ ชนโดยรวม
๙..๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ต้ังของสถานที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น สานักงาน

ขนส่งทางบกจังหวัดขอนแก่น สาขาพล สานักงานท่ีดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองอรุณ และโรงเรียนพล สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น เขต ๒๕ ตลอดจนสานักงานของบริษัทเอกชนต่าง ๆ มีประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับถนนเมืองพล-แวงน้อย ทิศใต้ ติดกับที่ดินเอกชนหมู่บ้าน
จัดสรร ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินเอกชนหมู่บ้านจัดสรร และทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนบ้านหนองอรุณ ซึ่งเป็น
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณบี ญุ กุ้มขา้ วใหญ่ และประเพณีลอยกระทง

๙.๒ ผ้ปู กครองส่วนใหญ่ สาเร็จการศกึ ษาระดับขั้นพ้นื ฐาน อาชพี หลกั คือ เกษตรกร สว่ นใหญน่ บั ถือศาสนาพทุ ธ
ฐานะทางเศรษฐกจิ /รายได้โดยเฉลี่ยตอ่ ครอบครัว ตอ่ ปี ๑๙,๖๘๘.๑๗ บาท

๙.๓ โอกาสและขอ้ จากัดของโรงเรียน
โอกาส
1. ผปู้ กครองและชมุ ชน มีความนิยมและมศี รัทธาต่อโรงเรยี น
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบแผนพฒั นา
การศึกษา หลกั สตู รสถานศกึ ษา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเข็มแข็ง
๓. ผูป้ กครองและชมุ ชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคดิ เหน็ และขอ้ เสนอแนะในการจดั การศึกษาของโรงเรียน
๔. มขี ้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาท้ังหน่วยงานรฐั และเอกชน เช่น ม.ขอนแก่น/ม.กาฬสนิ ธุ/์ ม.
เทคโนโลยีสรุ นาร/ี ม.พะเยา/ม.ราชภัฏมหาสารคาม/วทิ ยาลยั บัณฑติ เอเชยี /สถาบันการจัดการปัญญาภวิ ัฒน์ ใหค้ วาม
รว่ มมือในการจัดการศกึ ษาของโรงเรยี น
๕. ขอ้ ตกลง (MOU) ร่วมกับหนว่ ยงานรฐั ในท้องถ่ิน เช่น รพ.พล/รพ.สต.ลอมคอม/สถานตี ารวจภูธรพล/ สานกั งาน
ขนสง่ จงั หวดั ขอนแกน่ สาขาอาเภอพล ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๖. เครือขา่ ยร่วมพฒั นาการศกึ ษา สพป.ขอนแกน่ เขต 3 ใหค้ วามร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๗. ชุมชนเปน็ แหลง่ เรยี นรทู้ างประวตั ิศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้อม เชน่ ศูนยก์ ารเรยี นรู้ลดใช้พลังงาน การ
จดั การขยะและอนรุ ักษ์สงิ่ แวดลอ้ ม สพป.ขก.3 / สวนพฤกษศาสตรเ์ มืองพล ขอนแก่น / โสกผดี ิบ/ศาล อัยการ
อาเภอพล เอ้ือต่อการเรียนรูว้ ัฒนธรรมท้องถิ่น
๘. ชมุ ชนโดยรอบโรงเรยี นเปน็ พืน้ ทเี่ กษตรและกสกิ รรมทสี่ าคญั และหลากหลาย เชน่ การทานาการปลกู ไม้ผล ไม้
ยนื ต้น พชื สวนครัวและพืชสมนุ ไพร การแปรรูป วิสาหกิจชุมชนและ แหล่งทอ่ งเทยี่ ว
๙. โรงเรยี นไดร้ ับการสนบั สนนุ ด้านการจดั ทาบญั ชี การออมและการพฒั นากองทุนจากธนาคารออมสิน
๑๐. โรงเรยี นได้รับการคัดเลือกเป็นศนู ย์สะเต็มศึกษา/โรงเรยี นแกนนาโรงเรยี นพอเพยี งท้องถนิ่ ขององคก์ ร
ปกครองสว่ นท้องถ่นิ
๑๑. โรงเรยี นไดร้ ับการคัดเลือกเป็น “โรงเรยี นคณุ ภาพดา้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (SMT)”
๑๒. โรงเรยี นไดร้ ับเชิญใหเ้ ข้าร่วมการจดั กิจกรรมของการไฟฟา้ ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) / สถาบนั วจิ ยั
ดาราศาสตร์แหง่ ชาติ (องค์การมหาชน)
๑๓. แหล่งชุมชน ธรุ กจิ รา้ นค้า ให้ความรว่ มมือและสนับสนุนการจดั การศกึ ษาเปน็ อย่างดี
๑๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ ให้การสนบั สนนุ งบประมาณเพอื่ จัดการศึกษาทกุ ปี ให้การสนบั สนุน
งบประมาณคา่ ครุภัณฑ์และท่ีดิน สิ่งก่อสรา้ ง ปีละ 1 ลา้ นบาท
๑๕. กรมส่งเสรมิ การปกครองทอ้ งถิน่ ใหก้ ารสนับสนนุ งบประมาณในการกอ่ สรา้ งอาคารเรียนและอาคารประกอบ
๑๖. สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม ใหก้ ารสนบั สนนุ งบประมาณในการจดั กจิ กรรม

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๔๑

ต่างๆ ของโรงเรียนและใหก้ ารสนบั สนนุ งบประมาณในการจา้ งยาม/แม่บ้าน/นกั การภารโรง/ครูสนบั สนนุ ทาใหก้ ารจัด
การศึกษามปี ระสทิ ธภิ าพ
๑๗. ผู้นาท้องถนิ่ นกั การเมอื ง สนับสนนุ การจดั การศึกษาของโรงเรยี น
๑๘. เทคโนโลยแี ละนวัตกรรมช่วยสนบั สนุนการจดั การศกึ ษา
ข้อจากัด
๑. เขตใหบ้ รกิ ารกระจายพ้นื ทม่ี าก ครอบคลุมในเขตอาเภอประทาย และพื้นทอี่ ื่นๆ ในจังหวดั นครราชสมี าขาดการ
บรกิ ารวชิ าการ และ ประชาสัมพันธ์กบั ชมุ ชนนอกเขต
๒. สภาพแวดลอ้ มและบรบิ ทของชมุ ชน ส่งผลต่อพฤตกิ รรมไมพ่ งึ ประสงค์ของผ้เู รยี น
๓. การเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติ ภยั ธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ ( ภัยแลง้ / น้าท่วม ) กระทบต่อการพฒั นา
แหล่งเรยี นรู้ทางธรรมชาติ การสญู เสยี ความหลากหลายทางชีวภาพ
๔. สภาพครอบครวั และสังคมเปล่ียนไป ปญั หาการหยา่ ร้าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวี ติ ของนกั เรยี น
๕. ระบบอนิ เตอรเ์ นต็ ตามหมูบ่ ้านยังไมส่ นองตอบต่อการเรียนรขู้ องนักเรยี น
๖. ความก้าวล้าของเทคโนโลยีอาจทาให้คนบางกลมุ่ ปรับตวั ไม่ทนั หรือเป็นเหยอื่ ทางเทคโนโลยี
๗. ความแตกต่างดา้ นฐานะของผ้ปู กครองมผี ลต่อการพฒั นาการเรียนรขู้ องนักเรยี น
๘. นโยบายรัฐบาลเกดิ การเปลยี่ นแปลงเม่อื เปล่ียนผ้นู า ทาให้เกดิ ความไม่ต่อเนอ่ื งในการพัฒนาการศึกษา

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๔๒

๑๐. โครงสรา้ งหลักสตู รสถานศกึ ษา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พทุ ธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จดั สัดสว่ นสาระการเรยี นรู้และเวลาเรยี น ดังน้ี

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑ (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑
ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้น

หลักสูตรโรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามหลักสตู รแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจโดยกาหนด
กรอบโครงสรา้ งเวลาเรยี นและโครงสรา้ งหลกั สตู รโรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม ระดบั มธั ยมศึกษาตอนต้น ดงั นี้

1. โครงสร้างเวลาเรยี น
๑.๑) โครงสรา้ งเวลาเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓ กลุ่ม อจั ฉรยิ ภาพทางวทิ ยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๑.๒) โครงสรา้ งเวลาเรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ ๑–๓ กลมุ่ ความเปน็ เลศิ ทางคอมพวิ เตอร์
๑.๓) โครงสร้างเวลาเรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๑–๓ กลุ่ม ความเป็นเลศิ ทางภาษาองั กฤษ
๑.๔) โครงสรา้ งเวลาเรยี นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ กลมุ่ ความเปน็ เลศิ ตามความถนดั และความสนใจ

๒. โครงสรา้ งหลกั สูตรสถานศึกษา
๒.๑) โครงสร้างหลกั สูตรโรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑ (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ ๑-๓ กลุม่ อจั ฉรยิ ภาพทางวิทยาศาสตร์-คณติ ศาสตร์

๒.๒) โครงสรา้ งหลักสูตรโรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ ๑-๓ กลุ่ม ความเปน็ เลศิ ทางคอมพิวเตอร์

๒.๓) โครงสรา้ งหลกั สูตรโรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๑-๓ กลุ่ม ความเป็นเลศิ ทางภาษาองั กฤษ

๒.๔) โครงสร้างหลักสตู รโรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี ๑-๓ กลุ่ม ความเปน็ เลิศตามความถนัดและความสนใจ

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หนา้ ๔๓

โครงสร้างเวลาเรียน
หลกั สตู รโรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๑-๓) กลุม่ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณติ ศาสตร์

กลุม่ สาระการเรียนร/ู้ กิจกรรม เวลาเรียน รวม
ม.๑ ม.๒ ม.๓

กลุ่มสาระการเรียนรพู้ ื้นฐาน ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๒,๖๔๐ (๖๖นก.)

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.)

คณติ ศาสตร์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก.)

วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.)

ประวตั ิศาสตร์ ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๑๒๐ี(๓นก.)

ศาสนาีศลธรรมีจรยิ ธรรม

หนา้ ท่พลเมอื งวฒั นธรรมและการดาเนนิ ชวิตในสงั คม ๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๓๖๐ี(๙นก.)
เศรษฐศาสตร์

ภูมิศาสตร์

สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.)

ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.)

การงานอาชีพ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.)

ภาษาตา่ งประเทศ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก)

รายวิชาเพมิ่ เติมกลุ่ม ๑ ๒๔๐ (๖นก.) ๒๔๐ (๖นก.) ๒๘๐ (๗นก.) ๗๖๐ (๑๙นก.)

การอ่านเพอื่ คิดวเิ คราะห์ - - ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.)

คณิตศาสตรเ์ พ่ิมเตมิ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.)

วิทยาศาสตรเ์ พ่มิ เติม ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.)

หน้าทีพ่ ลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.)

ภาษาองั กฤษ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.)

รายวชิ าเพม่ิ เติมกลมุ่ ๒ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐ (๙นก)

การแกป้ ัญหาทางคณติ ศาสตร์ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๑๒๐ (๓นก.)

วทิ ยาศาสตรเ์ พ่ิมเตมิ พิเศษ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.)

กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐

กจิ กรรมแนะแนว/ ประชมุ ระดบั ๔๐ ๔๐ 40

กิจกรรมนกั เรียน

- ลูกเสือ-เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐

- ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐

กิจกรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์ (๑๕) (๑๕) (๑๕)

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๔๐๐ ๔,๑๒๐

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หนา้ ๔๔

โครงสรา้ งหลักสูตรโรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)
ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ ๑ กลุม่ อจั ฉริยภาพทางวทิ ยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรยี น ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรยี น
รหัสวิชาช่ือวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชาชื่อวชิ า นก.(ชม.)
วชิ าพ้ืนฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพน้ื ฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)
ค๒๑๑๐๑ คณติ ศาสตร์พน้ื ฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตรพ์ น้ื ฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)
ว๒๑๑๐๑ วทิ ยาศาสตรพ์ นื้ ฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตรพ์ นื้ ฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)
ว๒๑๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๒๑๑๐๓ วิทยาการคานวณ ๑ ๑.๐ (๔๐)
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐๓ สงั คมศกึ ษาพืน้ ฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)
ส๒๑๑๐๒ ประวตั ศิ าสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวตั ศิ าสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐)
พ๒๑๑๐๑ สุขศกึ ษาพืน้ ฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศกึ ษาพ้นื ฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐)
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษาพ้นื ฐาน ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษาพืน้ ฐาน ๒ ๐.๕ (๒๐)
ศ๒๑๑๐๑ ทศั นศลิ ป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศลิ ป์ ๒ ๐.๕ (๒๐)
ศ๒๑๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐)
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพพน้ื ฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐)
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐) - -
วชิ าเพม่ิ เติม ๑ ๓.๕ (๑๔๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาองั กฤษพื้นฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)
ค๒๑๒๐๑ คณติ ศาสตร์เพิม่ เติม๑ ๑.๐ (๔๐) วชิ าเพิ่มเติม ๑ ๒.๕ (๑๐๐)
ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเตมิ ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ ๒ ๑.๐ (๔๐)
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐)
อ๒๑๒๑๑ ภาษาอังกฤษอา่ นเขียน ๑ ๑.๐ (๔๐) - -
วิชาเพ่มิ เติม ๒ ๑.๐ (๔๐) ส๒๑๒๓๒ หนา้ ที่พลเมือง๒ ๐.๕ (๒๐)
อ๒๑๒๑๒ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๒ ๑.๐ (๔๐)
- - วชิ าเพมิ่ เติม ๒ ๒.๐ (๘๐)
ว๒๑๒๑๑ วิทยาศาสตรโ์ ลกท้งั ระบบ ๑.๐ (๔๐) ค๒๑๒๑๑ การแกป้ ัญหาทางคณติ ศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐)
กจิ กรรมพัฒนาผ้เู รียน ว๒๑๒๑๒ วิทยาศาสตรก์ ับความงาม ๑.๐ (๔๐)
กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดบั ๖๐ กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน
กจิ กรรมนักเรยี น ๒๐ กจิ กรรมแนะแนว/ ประชมุ ระดับ ๖๐
กจิ กรรมนกั เรียน ๒๐
- ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐
- ชุมนมุ ๒๐ - ลกู เสือ-เนตรนารี ๒๐
กิจกรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) - ชมุ นุม ๒๐
๑๕.๕ (๖๘๐) กจิ กรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
รวม ๑๕.๕ (๖๘๐)
รวม

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บรู ณาการร่วมกบั กจิ กรรมและโครงการตา่ งๆของโรงเรยี น

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๔๕

โครงสร้างหลกั สูตรโรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑ (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี ๒ กลมุ่ อจั ฉริยภาพทางวทิ ยาศาสตร์–คณิตศาสตร์

ภาคเรยี นท่ี ๑ เวลาเรียน ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรยี น
รหสั วิชาชอ่ื วชิ า นก.(ชม.)
วชิ าพน้ื ฐาน นก.(ชม.) รหัสวชิ าชอ่ื วชิ า ๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๓ ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพ้นื ฐาน ๑.๕ (๖๐)
ค๒๒๑๐๑ คณติ ศาสตรพ์ ืน้ ฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)
ว๒๒๑๐๑ วทิ ยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐)
ว๒๒๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๑.๕ (๖๐)
ส๒๒๑๐๑ สงั คมศกึ ษาพนื้ ฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณติ ศาสตร์พ้นื ฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐)
ส๒๒๑๐๒ ประวตั ศิ าสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐)
พ๒๒๑๐๑ สขุ ศกึ ษาพน้ื ฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน ๔ ๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
พ๒๒๑๐๒ พลศกึ ษาพน้ื ฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) ว๒๒๑๐๓ วิทยาการคานวณ ๒ ๐.๕ (๒๐)
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓
ศ๒๒๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓ ๑.๕ (๖๐) ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๔ -
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชพี พืน้ ฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐)
อ๒๒๑๐๑ ภาษาองั กฤษพ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๓.๕ (๑๔๐)
วิชาเพ่มิ เติม ๑ ๑.๐ (๔๐)
ค๒๒๒๐๑ คณติ ศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษาพื้นฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
- ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศกึ ษาพนื้ ฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐)
ส๒๒๒๓๓ หนา้ ท่ีพลเมอื ง ๓ ๑.๐ (๔๐)
อ๒๒๒๑๑ ภาษาอังกฤษฟงั -พดู ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๓ ทศั นศิลป์ ๔ ๑.๐ (๔๐)
วิชาเพม่ิ เติม ๒
ว๒๒๒๑๑ โครงงานวทิ ยาศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๔ ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ๔ -
ว๒๒๒๑๒ ธรณวี ิทยาเบอ้ื งตน้ ๖๐
กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น ๑.๐ (๔๐) - ๒๐
กิจกรรมแนะแนว/ ประชมุ ระดบั
กจิ กรรมนักเรยี น ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๒๐
๒๐
- ลูกเสือ-เนตรนารี ๒.๕ (๑๐๐) วชิ าเพ่ิมเติม ๑ (๘)
- ชมุ นมุ ๑๕.๕ (๖๘๐)
กิจกรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์ ๑.๐ (๔๐) ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่มิ เตมิ ๔

รวม - ว๒๒๒๐๑ วทิ ยาศาสตร์เพ่ิมเตมิ ๒

๐.๕ (๒๐) ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔

๑.๐ (๔๐) อ๒๒๒๑๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พดู ๒

๒.๐ (๘๐) วชิ าเพ่ิมเติม ๒

๑.๐ (๔๐) ค๒๒๒๑๑ การแก้ปญั หาทางคณติ ศาสตร์ ๒

๑.๐ (๔๐) -

๖๐ กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น

๒๐ กิจกรรมแนะแนว / ประชุมระดับ

กจิ กรรมนกั เรียน

๒๐ - ลูกเสือ-เนตรนารี

๒๐ - ชมุ นุม

(๗) กจิ กรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์

๑๕.๕ (๖๘๐) รวม

หมายเหตุ กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชนบ์ รู ณาการร่วมกบั กิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียน

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๔๖

โครงสรา้ งหลักสตู รโรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๓ กลมุ่ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณติ ศาสตร์

ภาคเรียนท่ี ๑ เวลาเรยี น ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรยี น
รหสั วิชาช่ือวชิ า นก.(ชม.)
วิชาพนื้ ฐาน นก.(ชม.) รหสั วิชาชอ่ื วชิ า ๑๑.๐ (๔๔๐)
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)
ค๒๓๑๐๑ คณติ ศาสตรพ์ น้ื ฐาน ๕ ๑๑.๐ (๔๔๐) วิชาพ้นื ฐาน ๑.๕ (๖๐)
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตรพ์ ื้นฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)
ว๒๓๑๐๓ วิทยาการคานวณ ๓ ๑.๕ (๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทยพืน้ ฐาน ๖
ว๒๓๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ -
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้นื ฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตรพ์ นื้ ฐาน ๖ -
ส๒๓๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐)
พ๒๓๑๐๑ สขุ ศึกษาพนื้ ฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐) ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตรพ์ น้ื ฐาน ๖ ๐.๕ (๒๐)
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษาพื้นฐาน ๕ ๐.๕ (๒๐)
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศลิ ป์๕ ๑.๐ (๔๐) - ๐.๕ (๒๐)
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๕ ๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐) - ๐.๕ (๒๐)
- ๑.๐ (๔๐)
อ๒๓๑๐๑ภาษาอังกฤษพน้ื ฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐) ส๒๓๑๐๓ สังคมศกึ ษาพนื้ ฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐)
วชิ าเพิม่ เติม ๑ ๓.๐ (๑๒๐)
ท๒๓๒๐๑ การอ่านเพ่ือคิดวเิ คราะห์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐)
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตรเ์ พ่ิมเตมิ ๕ ๑.๐ (๔๐)
ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตรเ์ พ่มิ เติม ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๓ สขุ ศึกษาพื้นฐาน ๖ -
ส๒๓๒๓๕ หนา้ ท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ (๒๐)
อ๒๓๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือนาเสนอ ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศกึ ษาพืน้ ฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐)
วิชาเพ่ิมเตมิ ๒ ๒.๐ (๘๐)
ค๒๓๒๑๑ การแกป้ ัญหาทางคณติ ศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๓ ทศั นศลิ ป์๖ ๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
- ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๖
๖๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น - ง๒๓๑๐๑ การงานอาชพี พื้นฐาน ๓ ๒๐
กิจกรรมแนะแนว/ ประชมุ ระดับ
กิจกรรมนักเรียน ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาองั กฤษพื้นฐาน ๖ ๒๐
๒๐
- ลกู เสือ-เนตรนารี ๔.๐ (๑๖๐) วิชาเพิม่ เตมิ ๑ (๘)
- ชมุ นมุ ๑๖.๐ (๗๐๐)
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๐.๕ (๒๐) ท๒๓๒๐๒ การอา่ นเพือ่ คดิ วเิ คราะห์ ๒

รวม ๑.๐ (๔๐) ค๒๓๒๐๒ คณติ ศาสตรเ์ พิม่ เติม ๖

๑.๐ (๔๐) -

๐.๕ (๒๐) ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖

๑.๐ (๔๐) อ๒๓๒๑๒ ภาษาองั กฤษเพือ่ นาเสนอ ๒

๑.๐ (๔๐) วชิ าเพมิ่ เตมิ ๒

๑.๐ (๔๐) ว๒๓๒๑๑ พลงั งานทดแทน

- ว๒๓๒๑๒ วิทยาศาสตรก์ ับภูมปิ ัญญา

ท้องถิ่น

๖๐ กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น

๒๐ กจิ กรรมแนะแนว/ ประชุมระดับ

กิจกรรมนกั เรยี น

๒๐ - ลูกเสือ-เนตรนารี

๒๐ - ชมุ นุม

(๗) กิจกรรมเพือ่ สงั คมและสาธารณประโยชน์

๑๖.๐ (๗๐๐) รวม

หมายเหตุ กจิ กรรมเพอ่ื สังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการร่วมกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรยี น

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม หน้า ๔๗

โครงสรา้ งเวลาเรยี น
หลักสตู รโรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี ๑-๓) กล่มุ ความเป็นเลศิ ทางคอมพวิ เตอร์

กลมุ่ สาระการเรยี นร/ู้ กจิ กรรม เวลาเรยี น รวม
ม.๑ ม.๒ ม.๓
กล่มุ สาระการเรยี นรพู้ ืน้ ฐาน
ภาษาไทย ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.) ๒,๖๔๐(๖๖นก.)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐(๙นก.)
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม
ประวตั ิศาสตร์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๓๖๐(๙นก.)
ศาสนาีศลธรรมีจริยธรรม
หน้าท่พลเมืองวฒั นธรรมและการดาเนนิ ชวติ ใน ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐ (๑๒นก.)
สังคม
เศรษฐศาสตร์ ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๑๖๐ (๔นก.) ๔๘๐(๑๒นก.)
ภูมิศาสตร์
สขุ ศึกษาและพลศึกษา ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๔๐ี(๑นก.) ๑๒๐(๓นก.)
ศลิ ปะ
การงานอาชพี ๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๑๒๐ี(๓นก.) ๓๖๐(๙นก.)
ภาษาตา่ งประเทศ
รายวิชาเพิ่มเตมิ กลุ่ม ๑ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๒๔๐ (๖นก.)
การอา่ นเพ่อื คิดวเิ คราะห์ ๒๔๐ (๖นก.)
คณติ ศาสตร์เพิ่มเตมิ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
วิทยาศาสตร์เพิม่ เตมิ ๓๖๐ (๙นก.)
หน้าท่พี ลเมือง ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๗๖๐ (๑๙นก.)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔๐ (๑นก.)
รายวชิ าเพิ่มเตมิ กล่มุ ๒ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.)
คอมพิวเตอรเ์ พม่ิ เตมิ ๑๒๐ (๓นก.)
กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๔๐ (๖นก.) ๒๔๐ (๖นก.) ๒๘๐ (๗นก.) ๑๒๐ (๓นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
กิจกรรมแนะแนว/ ประชมุ ระดับ - - ๔๐ (๑นก.) ๒๔๐ (๖นก.)
๒๔๐ (๖นก.)
กจิ กรรมนักเรยี น ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)
- ลกู เสอื -เนตรนารี ๓๖๐
- ชมุ นมุ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.)

กิจกรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.)
รวมเวลาท้ังหมด
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.)

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

๔๐ 40 ๔๐

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔,๐๐๐
๔๐ ๔๐ ๔๐
(๑๕) (๑๕)
(๑๕)
๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๓๖๐


Click to View FlipBook Version