The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR_64 ฉบับสมบูรณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sumalee.toy1, 2022-05-22 10:50:51

SAR_64 ฉบับสมบูรณ์

SAR_64 ฉบับสมบูรณ์

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๙๘

๑๑.๖ ภูมปิ ัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคณุ วฒุ ิ วทิ ยากร ทสี่ ถานศกึ ษาเชญิ มาให้ความรู้แก่ครู นกั เรียน
(ในปีการศกึ ษาท่รี ายงาน)

ท่ี ชื่อ – สกุล หน่วยงาน ใหค้ วามรู้เรอื่ ง จานวนคร้งั /ปี
๑ นายอดเิ ทพ บุตรบรี ๑
๒ นายปยิ พร ทางดี มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยี -ปฏิบตั ิการโมเมนตัม
สรุ นารี อ.เมือง และการชน ๑
๓ ผศ.ดร.กุลวดี รงั ษีวฒั นานนท์ จ.นครราชสมี า -ปฏิบตั ิการแสงและ
๔ นายสุพจน์ กลอนจะโปะ เลนส์ ๑
๕ นางสาวนารี นิราราช
๖ ผศ.ดร.กลุ วดี รังษวี ัฒนานนท์ -ปฏบิ ตั ิการการหา
๗ นางสาวยุวรี ไตรพรมราช ปริมาณ Silver
๘ นางสรุ ยี ์พร ออ่ นเจรญิ Chloride
๙ อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
๑๐ ดร.เพชรา ครบปรชั ญา -ปฏิบัติการสกัด
๑๑ ดร.เพชรา ครบปรชั ญา คาเฟอีน
๑๒ นายชัชวาลย์ พฒุ สระน้อย
-ปฏิบตั ิการย้อมสี ๑
๑๓ ผศ.ดร.กุลวดี รงั ษวี ัฒนานนท์ แบคทีเรียน ๑
๑๔ นางจิตรอารีย์ เกดิ หมื่นไวย
๑๕ นายคฑายทุ ธ หมัน่ บอ่ แก -ปฏิบัตกิ ารศึกษา ๑
๑๖ ผศ.ดร.กลุ วดี รังษีวฒั นานนท์ สง่ิ มีชีวิตดว้ ยกลอ้ ง
จลุ ทรรศน์
๑๗ นางประวติ รา ณ นครพนม
๑๘ ดร.นฎกร ประมายันต์ -ปฏบิ ัติการการ
เตรยี มสารละลาย
๑๙ ดร.วาธิส ลีลาภทั ร
-ปฏบิ ตั กิ ารโครมา ๑
๒๐ นางสาวลักขณา แสนบงุ่ คอ้ โทฟผี ิวบาง

ภาควชิ าคอมพิวเตอร์ศึกษา ทกั ษะโค้ดด้ิงส่กู าร ๑
คณะศกึ ษาศาสตร์ ประยกุ ตใ์ ช้ในท้องถิน่ ๑
มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น (Coding in your
area)
ภาควชิ าวิศวกรรม
คอมพวิ เตอร์ การสร้างธรุ กจิ แบบ
คณะวิศวกรรม Start up and
มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ E-commerce

บานา่ แลนด์ จงั หวดั เลย

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หนา้ ๙๙

ท่ี ชือ่ – สกลุ หน่วยงาน ใหค้ วามรู้เรอื่ ง จานวนครงั้ /ปี

๒๑ ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธสิ์ งู เนิน คณะศึกษาศาสตร์ การจัดกจิ กรรมการ

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร เรยี นรู้แบบ Active

๒๒ ผศ.ดร.แสงเดอื น เจรญิ ฉิม คณะศกึ ษาศาสตรแ์ ละ Learning เพอื่

พัฒนศาสตร์ สง่ เสรมิ ทกั ษะใน

มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ ศตวรรษที่ ๒๑

กาแพงแสน จ.นครปฐม

๒๓ นายรติ จริ นริ ตั ศิ ยั ครโู รงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

อ.ทา่ มะกา จ.กาญจนบรุ ี

๒๔ นายก่อการ ฝอดสงู เนิน เทศบาลเมอื งสรุ นิ ทร์ การจัดทาแผนพัฒนา

(หัวหนา้ งานแผนงานและ จังหวัดสุรนิ ทร์ การศึกษา (พ.ศ.

โครงการ, วิทยากรเครอื ข่าย ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แผนภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ให้สอดคลอ้ งกบั

กรมส่งเสริมการปกครอง ระเบียบ

ท้องถ่ิน) กระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ ยรายไดแ้ ละ

การจ่ายเงนิ ของ

สถานศึกษา สังกดั

องค์กรปกครองสว่ น

ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๕ ด.ต.สายัณห์ แคนติ สถานีตารวจภูธรพล โครงการนกั เรียน

อาเภอพล จงั หวัดขอนแก่น รุ่นใหมม่ ใี บขบั ข่ี

๒๖ นายอรณุ ศักด์ิ แสนราชสี สานักงานขนสง่

สาขาอาเภอพล

จงั หวดั ขอนแก่น

๒๗ เจา้ หน้าท่ีบริษทั เมอื งพลมอเตอร์ บริษทั เมืองพลมอเตอรไ์ บด์

ไบด์ อาเภอพล จงั หวดั ขอนแก่น

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๑๐๐

๑๒. ผลงานดเี ด่นในรอบปีทผี่ ่านมา

๑๒.๑ ผลงานดีเดน่

ประเภท ระดบั รางวลั /ชื่อรางวัลทไ่ี ด้รบั หน่วยงานทม่ี อบรางวลั
มูลนิธเิ อสซีจี
สถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สาขาชวี ภาพ
ศนู ย์พฒั นาคุณภาพการศกึ ษาพล
การประกวดชมุ นมุ นักวทิ ยาศาสตรร์ นุ่ เยาว์ องค์การบริหารสว่ นจังหวัด
ขอนแกน่
ผบู้ ริหาร
ศนู ย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพล
นายอานาจ ปราบหนองบวั ประธานกรรมการสถานศกึ ษาดเี ด่น องคก์ ารบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
ประธานคณะกรรมการการศกึ ษา เนื่องในงานวนั ครู ประจาปี ๒๕๖๕ -สมาคมผ้บู รหิ าร ส.บ.อ.ท.
แห่งประเทศไทย
ขนั้ พ้ืนฐาน -องคก์ รปกครองส่วนท้องถิน่
จงั หวดั ขอนแก่น
โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม -ศนู ยพ์ ัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาพล
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
ผบู้ รหิ าร ขอนแก่น
-คณะกรรมาธกิ ารวุฒิสภา
๑. นายประสาน กองทอง ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษาดเี ดน่ ศนู ย์พฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาพล
องค์การบรหิ ารส่วนจงั หวัด
ผอู้ านวยการ เนอื่ งในงานวนั ครู ประจาปี ๒๕๖๕ ขอนแก่น

โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม ศนู ยพ์ ัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาพล
องคก์ ารบริหารส่วนจังหวดั
๒. นางเรณู นนั ททิพรกั ษ์ -ผบู้ รหิ ารสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ขอนแกน่

รองผูอ้ านวยการ

โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม -ผ้บู รหิ ารดเี ด่น รางวัลกระดานทองคา

-ผูบ้ ริหารสถานศึกษาดีเด่น
เนื่องในงานวนั ครู ประจาปี ๒๕๖๕

๓. นายสุเทพ อ้นอมร -เป็นคณะกรรมาธกิ ารวฒุ สิ ภา

-ผู้บริหารสถานศึกษาดีเดน่
เนื่องในงานวนั ครู ประจาปี ๒๕๖๕

ครู ครูผสู้ อนดเี ดน่ กลุ่มสาระฯ วทิ ยาศาสตร์ฯ
๑. นางสิยาพัฐ นพรตั น์
ครูผสู้ อนดเี ด่น กลมุ่ สาระฯ วทิ ยาศาสตร์ฯ
๒. นางสชุ ีลา สุจิตรกุล ครูผสู้ อนดเี ดน่ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
๓. นางยุพิน ลุนบง
ครูผสู้ อนดีเดน่ กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
๔. นายวรวฒั น์ ทพิ ย์วฒั น์ ครผู ู้สอนดเี ดน่ กลุ่มสาระฯ วทิ ยาศาสตร์ฯ
๕. นายขวญั ชยั หายหตั ถี ครผู ูส้ อนดีเดน่ กลมุ่ สาระฯ วทิ ยาศาสตร์ฯ
๖. นางสาวศิรญิ ญา เซนกลาง
ครผู สู้ อนดเี ด่น กลุ่มสาระฯ วทิ ยาศาสตร์ฯ
๗. นางหงสห์ ยก บัวแสง ครูผู้สอนดีเดน่ กลมุ่ สาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
๘. นางสมนั ตชิดา ฦาชา
ครผู ู้สอนดเี ด่น กลุ่มสาระฯ วทิ ยาศาสตร์ฯ
๙. นายธาตรี พมิ พ์บงึ ครูผู้สอนดีเดน่ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
๑๐. นายจักริน งานไว ครผู สู้ อนดีเดน่ กลุม่ สาระฯ วทิ ยาศาสตรฯ์
๑๑. นางสาวกาญจนา เทนอิสสระ
ครผู ้สู อนดีเดน่ กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตรฯ์
๑๒. นางปารฉิ ัตร์ เมฆะสุวรรณดษิ ฐ์ ครูผสู้ อนดีเด่น กลุม่ สาระฯ คณิตศาสตร์
๑๓. นางนกิ ร ประวนั ตา
ครูผ้สู อนดเี ดน่ กลมุ่ สาระฯ คณิตศาสตร์
๑๔. นางดรณุ ณี ดีจะมาลา ครูผู้สอนดเี ด่น กลมุ่ สาระฯ คณิตศาสตร์
๑๕. นางสุมาลี ภศู รีออ่ น

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๑๐๑

ประเภท ระดบั รางวัล/ชื่อรางวลั ที่ไดร้ บั หน่วยงานทมี่ อบรางวลั

ครู

๑๖. นางมะลิวรรณ พฤกษามาตย์ ครูผู้สอนดีเดน่ กลุม่ สาระฯ คณิตศาสตร์

๑๗. นางเพ็ญพกั ตร์ ใจภักดี ครผู ู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

๑๘. นางนติ ยา พรมเกตุ ครผู ู้สอนดีเด่น กลมุ่ สาระฯ คณิตศาสตร์

๑๙. นางสาวนวภทั ร ตระกูลพร

๒๐. นางสุภารตั น์ พลยางนอก ครผู สู้ อนดเี ด่น กลมุ่ สาระฯ สงั คมศกึ ษาฯ

๒๑. นางสาวชื่นกมล เทนิ ไพร ครผู สู้ อนดเี ดน่ กลมุ่ สาระฯ สังคมศึกษาฯ

๒๒. นางอรวรรณ ธรรมทอง ครผู ู้สอนดีเดน่ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

๒๓. นายจกั รพนั ธ์ ทองผาย ครผู ู้สอนดเี ด่น กลุ่มสาระฯ สขุ ศึกษาฯ

๒๔. นายสราวธุ ศรยี างนอก ครผู สู้ อนดีเด่น กลมุ่ สาระฯ การงานอาชีพ

๒๕. นายไชยพงศ์ หวานเสรจ็ ครผู ู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

๒๖. นางศพุ รรณี ศรีโยธา ครผู ู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ การงานอาชพี

๒๗. นางเจมิ ขวญั อิสสระพงศ์ ครผู สู้ อนดเี ด่น กลมุ่ สาระฯ ภาษาไทย

๒๘. นางสาวจรนิ ทรพ์ ร คาคอน ครูผู้สอนดเี ดน่ กลมุ่ สาระฯ ภาษาไทย

๒๙. นางจิตตวีร์ จรัญวัน ครูผสู้ อนดเี ดน่ กลมุ่ สาระฯ ภาษาไทย

๓๐. นางศิตาพร ธรรมมา ครูผสู้ อนดีเดน่ กลมุ่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ

๓๑. นางสาวธัญญารตั น์ คามวฒุ ิ ครูผู้สอนดเี ด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

๓๒. นางสกุ ัลยา แววไธสง ครูผู้สอนดีเดน่ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

๓๓. นางนงนชุ เตชะตานนท์ ครูผู้สอนดเี ดน่ กลมุ่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ

๓๔. นางวงเดือน รุมฉมิ พลี ครผู ู้สอนดเี ดน่ กลมุ่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ

๓๕. นางสาวหน่ึงฤทยั พชั ราชีวิน ครผู ู้สอนดีเด่น กล่มุ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ

๓๖. Miss Claire Joy V. Wong ครผู ้สู อนดีเดน่ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

๓๗. นายนิตวิ ุฒิ แก้วรักษา ครูผสู้ อนชาวต่างชาติดีเดน่

๓๘. นางสาวกรรณิการ์ จันดา ครูผู้สอนดีเด่น กลมุ่ สาระฯ ศิลปะ

๓๙. นายพศั กร คาโคตร ครูผู้สอนดเี ด่น กลุม่ สาระฯ ศลิ ปะ

๔๐. นางสาวมนสั นันท์ บุตรวงศ์ ครผู สู้ อนดีเด่น กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน

๔๑. นางสาวนิชาภทั ร มมุ อภัย บุคลากรทางการศึกษาดีเดน่

๔๒. นางสาวเกศทิพย์ จันทะเนตร บคุ ลากรทางการศึกษาดเี ด่น

๔๓. นายสทิ ธพิ ล อูปแกว้ บคุ ลากรทางการศกึ ษาดีเดน่

๔๔. นายรัตนชาติ รัตนสมบัติ บุคลากรทางการศกึ ษาดีเด่น

๔๕. นายสามคร มมุ อภยั บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

๔๖. นายนิรัตน์ ดสี ม บคุ ลากรทางการศกึ ษาดีเด่น

๔๗. นายไพรชั อูปแกว้ บคุ ลากรทางการศกึ ษาดีเดน่

๔๘. นายวานิช อรญั มาลา บุคลากรทางการศกึ ษาดีเด่น

๔๙. นายพิทักษ์ ประสิทธ์ินอก บุคลากรทางการศึกษาดีเดน่

๕๐. นางวิไลวรรณ ปริโพธิ์ตัง บคุ ลากรทางการศึกษาดีเด่น

๕๑. นางหนกู ารณ์ ประสิทธิ์นอก บคุ ลากรทางการศึกษาดีเด่น

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน่

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หนา้ ๑๐๒

ประเภท ระดบั รางวัล/ชือ่ รางวัลท่ไี ดร้ ับ หนว่ ยงานทม่ี อบรางวัล
๕๒. นางสมถวลิ รนิ สาธร
๕๓. นางเจิมขวญั อิสสระพงศ์ รองชนะเลศิ อันดบั ท1่ี การประกวดการอ่าน โรงเรยี นอยธุ ยานุสรณ์

๕๔.นางสาวจรินทรพ์ ร คาคอน ทานองเสนาะ “ยลศลิ ป์ยินเสียง สาเนียง จ.พระนครศรอี ยธุ ยา

๕๕. นายชวนา ภูสลิ ิตร์ เสนาะ”คร้ังที่ 1 (ครูผูฝ้ ึกสอน)

๕๖. นางนกิ ร ประวนั ตา รางวลั รองชนะเลิศอนั ดบั 1 การนาเสนอ สถาบันพระปกเกลา้ และ
๕๗. นายสุรชยั สขุ รี
๕๘. นายวรวธุ อัครกตัญญู โครงงานฯ การประชมุ วชิ าการและเสนอ คณะศกึ ษาศาสตรแ์ ละศิลป

ผลงานวจิ ยั และนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

2021) เพอ่ื พัฒนาศักยภาพผเู้ รียนดา้ นการ

เสริมสรา้ งจติ สานกึ ความเป็นพลเมืองดี

ในวิถปี ระชาธปิ ไตยระดับชาติ (ครูทปี่ รกึ ษา)

“รางวัลกระดานทองคา” ครูผูส้ อน องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดีเดน่ จังหวดั ขอนแก่น

สงั กดั องค์กรปกครองสว่ นท้องถ่ิน

จังหวัดขอนแก่น ปีการศกึ ษา 2564

รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับ 1 การนาเสนอ สถาบนั พระปกเกลา้ และ

โครงงานฯ การประชมุ วิชาการและเสนอ คณะศกึ ษาศาสตร์และศลิ ป

ผลงานวจิ ัยและนานาชาติ ครง้ั ที่ 1 (ASCIR ศาสตร์ วิทยาลยั บัณฑติ เอเซีย

2021) เพ่ือพฒั นาศกั ยภาพผเู้ รียนด้านการ

เสรมิ สร้างจิตสานึกความเป็นพลเมืองดี

ในวถิ ีประชาธิปไตยระดบั ชาติ (ครูที่ปรกึ ษา)

รางวัลชนะเลศิ โลพ่ ระราชทานสมเด็จพระ มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม

กนษิ ฐาธริ าชเจา้ ฯ กรมสมเด็จพระเทพ

รตั นราชสุดาสยามบรมราชกมุ ารี

(ครผู ู้ฝกึ สอน)

รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดบั 1 ระดบั ชาติ สถาบนั พระปกเกล้าและ

การนาเสนอโครงงานฯ การประชมุ วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และศิลป

และเสนอผลงานวิจัยและนานาชาติ คร้งั ที่ ศาสตร์ วทิ ยาลยั บัณฑิตเอเซีย

1

(ASCIR 2021) (ครูท่ีปรึกษา)

รางวลั เหรยี ญเงนิ การอ่านออกเสยี ง สมาคมครภู าษาไทยแห่งประเทศ

ภาษาไทย รางวลั ศาสตราจารยก์ ิตตคิ ุณ ไทย

ดร.กาญจนา นาคสกุล (ครผู ฝู้ กึ สอน)

รางวลั ชนะเลศิ การนาเสนอโครงงานฯ สถาบนั พระปกเกล้าและ

การประชุมวชิ าการและเสนอผลงานวิจัย คณะศกึ ษาศาสตรแ์ ละศิลป

และนานาชาติ ครัง้ ท่ี 1 (ASCIR 2021) ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑติ เอเซีย

เพอ่ื พฒั นาศักยภาพผ้เู รยี นดา้ นการ

เสริมสร้างจติ สานกึ ความเป็นพลเมืองดี

ในวิถปี ระชาธปิ ไตย (ครูทป่ี รกึ ษา)

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๑๐๓

ประเภท ระดับรางวลั /ช่ือรางวัลทไี่ ด้รบั หนว่ ยงานทมี่ อบรางวัล
คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
๕๙. นางสมุ าลี ภูศรีอ่อน รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 การแข่งขนั ราชภฏั อุบลราชธานี
๖๐. นางมะลวิ รรณ พฤกษามาตย์ โครงงานทางคณิตศาสตร์ ในวันสัปดาห์
๖๑. นางจนั ทมิ า ไปดี วทิ ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
๖๒. นางจนั ทิมา ไปดี ราชภฏั อบุ ลราชธานี
รางวัลชมเชย การแข่งขนั ตอบปญั หาทาง
๖๓. นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ คณติ ศาสตร์ ระดบั ชนั้ มัธยมศกึ ษาตอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
๖๔. นางนิกร ประวนั ตา ปลาย ในวนั สัปดาหว์ ิทยาศาสตร์ ราชภฏั อบุ ลราชธานี
๖๕. นายวรวธุ อคั รกตัญญู (ครทู ่ีปรึกษา)
๖๖. นายสรุ ชัย สขุ รี สถาบันพระปกเกล้าและ
รางวลั ชมเชย การแข่งขนั ตอบปญั หาทาง คณะศึกษาศาสตรแ์ ละศิลป
คณติ ศาสตร์ ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนตน้ ศาสตร์ วทิ ยาลัยบัณฑติ เอเซีย
ในวนั สัปดาหว์ ิทยาศาสตร์
(ครูทปี่ รกึ ษา) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพน้ื ฐาน
รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ ๑ การนาเสนอ กระทรวงศกึ ษาธิการ
โครงงานฯ การประชุมวชิ าการและเสนอ สถาบนั วิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
ผลงานวิจัยและนานาชาติ คร้ังท่ี 1 (ASCIR (องคก์ ารมหาชน)
2021) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรยี นดา้ นการ
เสรมิ สรา้ งจิตสานกึ ความเปน็ พลเมืองดี สถาบันวจิ ยั ดาราศาสตร์แหง่ ชาติ
ในวิถปี ระชาธิปไตย (ครูทป่ี รึกษา) (องค์การมหาชน)

ครูผู้ดูแลนักเรยี นทนุ พระราชทาน สถาบนั วิจยั ดาราศาสตร์แหง่ ชาติ
ในโครงการทนุ การศกึ ษาพระราชทาน (องค์การมหาชน)
ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 12
โรงเรียนขอนแกน่ วทิ ยายน
รางวลั ชนะเลิศ กจิ กรรมการอบรมออนไลน์
คา่ ยดาราศาสตรส์ าหรบั ชมรมดาราศาสตร์
ในโรงเรยี น NARIT Astronomical
Society (NAS) – Online (ครูท่ีปรกึ ษา)

รางวลั ชนะเลศิ กจิ กรรมการอบรมออนไลน์
ค่ายดาราศาสตร์สาหรับชมรมดาราศาสตร์
ในโรงเรยี น NARIT Astronomical
Society (NAS) – Online (ครทู ่ีปรกึ ษา)

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการอบรมออนไลน์
คา่ ยดาราศาสตรส์ าหรับชมรมดาราศาสตร์
ในโรงเรยี น NARIT Astronomical
Society (NAS) – Online (ครทู ่ีปรกึ ษา)

รางวัลคะแนนทดสอบระดับดี
การแขง่ ขนั ทักษะคณติ ศาสตร์
โครงการ E-SAN MATH TOP TEN
ครั้งท่ี 20 (ครทู ่ีปรึกษา)

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๑๐๔

ประเภท ระดบั รางวัล/ช่ือรางวัลท่ไี ด้รบั หนว่ ยงานทีม่ อบรางวลั

๖๗. นายจักรี ฦาชา เข้าร่วมกิจกรรม The 3rd Math Festival ศนู ย์วิจัยคณติ ศาสตรศกึ ษา และ

๖๘. นางทพิ ยพ์ ร บุญประคม Thailand 2021 ความรว่ มมอื ระหวา่ ง สถาบันวจิ ยั และพฒั นาวชิ าชพี ครู
๖๙. นางมะลิวรรณ พฤกษามาตย์
๗๐. นางสมันตชิดา ฦาชา ประเทศรสั เซียและประเทศไทยโดยฝ่าย สาหรับอาเซียน

การศกึ ษาและบรหิ ารวิชาการ มหาวิทยาลยั ขอนแกน่

รางวัลชนะเลิศ ครูผสู้ อนกลุ่มสาระการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่นิ

เรียนรูค้ ณติ ศาสตร์ ดีเด่น จงั หวดั ขอนแก่น

สังกัดองคก์ รปกครองส่วนท้องถน่ิ

จังหวดั ขอนแกน่ “ครกู ระดานทองคา”

ประจาปี 2564

ประกาศเกียรติคุณการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น

ด้วยนวัฒกรรม KKU Smart Learning ร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น

Model

รางวลั ครูเดิมที่แสนดี คณะพยาบาลศาสตร์

วทิ ยาลยั บัณฑิตเอเชีย

รางวลั ชนะเลศิ ครูผูส้ อนกลมุ่ สาระการ องค์กรปกครองสว่ นท้องถนิ่

เรยี นร้วู ิทยาศาสตร์ ดเี ดน่ จังหวดั ขอนแก่น

สงั กัดองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ

จังหวดั ขอนแกน่ “ครูกระดานทองคา”

ประจาปี 2564

รางวลั ชนะเลศิ การนาเสนอโครงงานฯ การ สถาบันพระปกเกล้าและ

ประชมุ วิชาการและเสนอผลงานวิจยั และ คณะศกึ ษาศาสตร์และศิลป

นานาชาติ คร้งั ท่ี 1 (ASCIR 2021) เพือ่ ศาสตร์ วิทยาลยั บณั ฑิตเอเซีย

พฒั นาศกั ยภาพผ้เู รยี นดา้ นการเสริมสร้าง

จิตสานึกความเป็นพลเมอื งดี

ในวถิ ีประชาธิปไตย (ครูที่ปรึกษา)

เขา้ ร่วมกิจกรรมการประกวดกจิ กรรมชุมนมุ สมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ ประเทศ

นกั วิทยาศาสตรร์ ุ่นเยาว์-มูลนธิ ิเอสซจี ี ไทยในพระบรมราชูปถมั ภแ์ ละ

ประจาปี 2564 มลู นธิ ิเอสซจี ี

(ครผู ฝู้ ึกสอน)

เขา้ ร่วมกิจกรรมการแข่งขนั มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย

เข้ารว่ มกจิ กรรมการแข่งขนั ตอบปญั หาดารา สถาบนั วิจัยดาราศาสตรแ์ ห่งชาติ

ศาสตร์ ASTRO CHALLENGE ปรศิ นาดารา (องคก์ ารมหาชน)

ศาสตร์ 2021 รอบคดั เลอื ก

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๕

ประเภท ระดับรางวัล/ชอื่ รางวัลท่ไี ดร้ บั หน่วยงานทม่ี อบรางวลั
๗๑. นางยุพนิ ลนุ บง
๗๒. นายพรหมพริ ยิ ะ เมืองขนั ธ์ เขา้ ร่วมกิจกรรมการประกวดชุมนมุ สมาคมวทิ ยาศาสตรแ์ ห่งประเทศ

๗๓. นายสินธุ์ สมีพวง นกั วทิ ยา ศาสตรร์ นุ่ เยาว์-มูลนิธเิ อสซีจี ไทยในพระบรมราชปู ถมั ภ์

๗๔. นายอนุรัตน์ มสุ กิ เสถียร (สาขากายภาพ : นักเคมีร่นุ เยาว์)

๗๕. นางนงลกั ษณ์ ประไกรวนั รองชนะเลศิ อนั ดับ 2 กิจกรรมชุมนุม สมาคมวิทยาศาสตรแ์ หง่ ประเทศ
๗๖. นายวรวฒั น์ ทิพวฒั น์
๗๗. นางวทิ ชรียา ทองผาย นักวทิ ยาศาสตรร์ นุ่ เยาว์-มูลนิธิเอสซจี ี ไทยในพระบรมราชูปถัมภแ์ ละ
๗๘. นายวรวัฒน์ ทิพวัฒน์
ประจาปี 2564 (ครูที่ปรกึ ษา) มลู นธิ ิเอสซีจี
๗๙. นายจกั ริน งานไว
รางวัลชมเชย การประกวดโรงเรียนคาร์บอน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ ประเทศ

ตา่ ลดการใชพ้ ลงั งาน ประจาปี 2564 ไทย

-รางวัลชนะเลิศ การนาเสนอโครงงานฯ -สถาบันพระปกเกล้าและ

การประชมุ วิชาการและเสนอผลงานวจิ ัย คณะศึกษาศาสตร์และศิลป

และนานาชาติ ครง้ั ท่ี 1 (ASCIR 2021) ศาสตร์ วิทยาลัยบณั ฑติ เอเซีย

เพือ่ พัฒนาศกั ยภาพผ้เู รยี นด้านการ

เสริมสรา้ งจติ สานึกความเปน็ พลเมืองดี

ในวิถีประชาธิปไตย (ครูทปี่ รกึ ษา) -คณะพยาบาลศาสตร์

-รางวลั ครูเดมิ ท่ีแสนดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชยี

รางวัลชนะเลิศ การนาเสนอโครงงานฯ -สถาบนั พระปกเกลา้ และ

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิ ัย คณะศึกษาศาสตร์และศลิ ป

และนานาชาติ ครั้งท่ี 1 (ASCIR 2021) ศาสตร์ วทิ ยาลัยบณั ฑิตเอเซีย

เพ่อื พฒั นาศกั ยภาพผเู้ รยี นด้านการ

เสรมิ สรา้ งจติ สานึกความเป็นพลเมืองดี

ในวิถีประชาธปิ ไตย

-รางวลั รองชนะเลิศอนั ดบั 1 การนาเสนอ -สถาบนั พระปกเกล้าและ

โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ คณะศกึ ษาศาสตร์และศิลป

ผลงานวจิ ยั และนานาชาติ คร้ังที่ 1 (ASCIR ศาสตร์ วิทยาลยั บัณฑิตเอเซีย

2021) เพ่ือพัฒนาศกั ยภาพผู้เรียนด้านการ

เสริมสรา้ งจิตสานึกความเป็นพลเมอื งดี

ในวถิ ปี ระชาธิปไตย (ครทู ่ีปรึกษา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การประกวด คณะวทิ ยาศาสตร์

ภาพโปสเตอร์ info graphic รณรงคก์ าร มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อดุ รธานี

สวมหน้ากากอนามยั เพื่อป้องกนั โรคโควิด- สามพรา้ ว

๑๙ กิจกรรมสัปดาหว์ ิทยาศาสตรแ์ ห่งชาติ

ส่วนภมู ิภาค (ครูผคู้ วบคุม)

รางวัลชนะเลศิ การแขง่ ขนั สรา้ งอุปกรณ์ ศนู ยพ์ ฒั นาทักษะและการเรียนรู้

ควบคุมอตั โนมตั ิ (Smart home) ICT เทศบาลนครขอนแก่น

ระดบั ม.ตน้ โครงการแขง่ ขนั ภารกจิ คดิ (ส)์ จ.ขอนแก่น

สนุกอย่างสรา้ งสรรค์ ๒๐๒๑ (ครผุ ู้ควบคุม)

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๖

ประเภท ระดบั รางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รบั หนว่ ยงานท่มี อบรางวลั
ครู
๘๐. นางวทิ ชรยี า ทองผาย รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับ ๑ การแข่งขนั สาขาคอมพวิ เตอร์

๘๑. นายขวญั ชัย หายหตั ถี Wappage กจิ กรรมเปดิ บา้ นสาขา คณะศึกษาศาสตร์

๘๒. นางนงลักษณ์ ประไกรวนั คอมพวิ เตอร์ (ครผู ู้ควบคมุ ) มหาวิทยาลยั ขอนแกน่

นักเรียน รางวลั รองชนะเลิศอันดบั ๒ การแขง่ ขนั
๑. น.ส.พิชชาภา จันนอ้ ย
๒. น.ส.หนึง่ ฤทยั ภดู วง Infographic กิจกรรมเปิดบา้ นสาขา
๓. น.ส.พรสุดา ดิลกลาภ
๔. น.ส.สมฤทัย ชาวดง คอมพวิ เตอร์ (ครผู ู้ควบคมุ )
๕. น.ส.อภชิ ญา ริยะตา
รางวลั รองชนะเลศิ อันดับ ๒ การแข่งขนั การ สาขาคอมพวิ เตอร์
๖. น.ส.นวพร อาษานอก
๗. น.ส.พนติ นาฏ พรมนอก ตัดต่อ VDO กจิ กรรมเปิดบา้ นสาขา คณะศึกษาศาสตร์
๘. น.ส.ศศธิ ร กระฉอดนอก
๙. น.ส.กิตติยาภรณ์ แกว้ น้อย คอมพวิ เตอร์ (ครผู ู้ควบคมุ ) มหาวทิ ยาลัยขอนแกน่
๑๐. น.ส.ชญานศิ า บุญเพลิง
๑๑. น.ส.ลววี รรณ เปลี่ยนกลาง รางวลั ชมเชย การแข่งขนั การตอบปัญหา สาขาคอมพวิ เตอร์
๑๒. น.ส.เบญจญาภา เกตุพิบูลย์
๑๓. นายธรี ะโชติ ไกลวลั ย์ ทางคอมพิวเตอรแ์ ละเทคโนโลยี กจิ กรรม คณะศึกษาศาสตร์

1๔. น.ส.เกษราภรณ์ ขนุ แก้ว เปดิ บา้ นสาขาคอมพิวเตอร์ (ครูผคู้ วบคุม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๕. น.ส.ศิริลกั ษณ์ บาลี
๑๖. น.ส.ภทั รนนั ท์ แสนท้าว รางวัลชนะเลศิ โลพ่ ระราชทานสมเด็จพระ มหาวทิ ยาลัยมหาสารคาม
กนษิ ฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพ
๑๗. น.ส.ปณุ ยวรี ์ พทุ ธศานตบ์ิ ณั ฑติ รตั นราชสดุ าสยามบรมราชกมุ ารี

๑๘. น.ส.ณฐั ธดิ า ทิพย์บุญผล รางวลั เหรยี ญเงิน การอ่านออกเสียง สมาคมครูภาษาไทยแหง่ ประเทศ
๑๙. น.ส.ปยิ ะกานต์ ราชเมอื งศรี
ภาษาไทย รางวัลศาสตราจารย์กติ ติคณุ ไทย

ดร. กาญจนา นาคสกลุ

รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 การนาเสนอ -สถาบันพระปกเกล้าและ

โครงงานฯ การประชุมวชิ าการและเสนอ คณะศึกษาศาสตรแ์ ละศิลป

ผลงานวิจยั และนานาชาติ ครงั้ ท่ี 1 (ASCIR ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซยี

2021) เพอ่ื พฒั นาศกั ยภาพผ้เู รยี นดา้ นการ

เสริมสร้างจิตสานกึ ความเปน็ พลเมอื งดี

ในวิถปี ระชาธปิ ไตย

รองชนะเลศิ อันดบั ท่ี ๑ การประกวดการ โรงเรยี นอยธุ ยานสุ รณ์
อ่านทานองเสนาะ “ยลศิลปย์ นิ เสียง จ.พระนครศรีอยุธยา
สาเนียงเสนาะ” ครง้ั ท่ี ๑
-สถาบนั พระปกเกล้าและ
รางวลั ชนะเลศิ การนาเสนอโครงงานฯ คณะศึกษาศาสตรแ์ ละศลิ ป
การประชมุ วิชาการและเสนอผลงานวิจยั ศาสตร์ วิทยาลยั บณั ฑิตเอเซีย
และนานาชาติ ครัง้ ที่ 1 (ASCIR 2021)
เพ่ือพฒั นาศกั ยภาพผเู้ รยี นด้านการ
เสรมิ สร้างจติ สานกึ ความเป็นพลเมอื งดี
ในวถิ ีประชาธิปไตย

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๑๐๗

ประเภท ระดบั รางวัล/ชอ่ื รางวลั ที่ไดร้ ับ หน่วยงานทีม่ อบรางวลั
นกั เรยี น
๒๐. ด.ญ.ฌานิศา ผาผง รางวัลรองชนะเลิศอนั ดบั ๑ การนาเสนอ -สถาบันพระปกเกลา้ และ
2๑. ด.ญ.อนิตศรา บุญประเสริฐ
๒๒. ด.ญ.ชญาภัทร ยวงใย โครงงานฯ การประชมุ วชิ าการและเสนอ คณะศกึ ษาศาสตร์และศลิ ป
๒๓. ด.ญ.กมลรตั น์ ปานาราช ผลงานวจิ ัยและนานาชาติ ครง้ั ท่ี 1 (ASCIR ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซยี
๒๔. ด.ญ.วรรณกร ทีเหลก็
๒๕. ด.ญ.อรญั ญาลกั ษณ์ นานนั ท์ 2021) เพือ่ พฒั นาศกั ยภาพผ้เู รยี นดา้ นการ
๒๖. ด.ญ.สุภัสสรา นันทอง เสริมสรา้ งจิตสานกึ ความเปน็ พลเมอื งดี
๒๗. น.ส.ปุณยวีร์ พุทธศานติบ์ ัณฑติ ในวถิ ปี ระชาธิปไตย
2๘. น.ส.ภทั รนนั ท์ แสนท้าว
๒๙. น.ส.ศิรลิ กั ษณ์ บาลี รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับ ๑ การแขง่ ขัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั
๓๐. น.ส.สมุ ินตรา แกว้ บวั โฮม โครงงานทางคณติ ศาสตร์ ในวนั สัปดาห์ ราชภฏั อบุ ลราชธานี
๓๑. น.ส.ธนพร สุวัฒนศ์ ิลป์ วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
๓๒. ด.ช.ศิรชัช สดุ สะอาด รางวลั ชมเชย แข่งขนั ตอบปญั หาทาง ราชภัฏอุบลราชธานี
๓๓. ด.ช.ศภุ โชค บุญประเสริฐ คณิตศาสตร์ ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในวนั สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั
๓๔.นายนิธิกร พลแสน ราชภัฏอบุ ลราชธานี
๓๕.น.ส.ปณิตตรา สมีน้อย รางวลั ชมเชย แข่งขนั ตอบปัญหาทาง
3๖.น.ส.ณัฐนิช เถียรวทิ วัส คณติ ศาสตร์ ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาตอนต้น โรงเรียนขอนแกน่ วิทยายน
๓๗. ด.ญ.รัตนมน สายแกว้ ในวนั สปั ดาห์วิทยาศาสตร์
๓๘. ด.ช.ปัณณวชิ ญ์ ปัญญาบุญ ศกึ ษา และสถาบันวจิ ยั และ
๓๙. ด.ช.ภรู ินท์ เเพรศ่ รสี กุล รางวัลคะแนนทดสอบระดบั ดี พฒั นาวิชาชีพครูสาหรับอาเซียน
๔๐. ด.ช.พรหมชนินทร์ ดุรงค์ดารงชยั การแข่งขนั ทกั ษะคณิตศาสตร์ โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๑. ด.ช.จกั รริน ตรเี ดช E-SAN MATH TOP TEN คร้ังท่ี ๒๐
๔๒. ด.ช.กมลภพ เรยี งไธสง
๔๓. ด.ช.พสิษฐ์ อ่อนพวย เข้าร่วมกจิ กรรม The 3rd Math Festival
๔๔. ด.ช. ณชพงศธร ลาน้าเทย่ี ง Thailand 2021 ความร่วมมอื ระหว่าง
๔๕. ด.ช.ณัฐพล ทิพยแ์ สง ประเทศรัสเซียและประเทศไทยโดยฝ่าย
๔๖. ด.ช.กฤตพิ ัฒน์ หวังมะโน การศกึ ษาและบรหิ ารวชิ าการ

ชนะเลศิ การแขง่ ขนั สร้างอปุ กรณค์ วบคมุ ศนู ย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้
อัตโนมัติ (Smart home) ระดับ ม.ตน้ ICT เทศบาลนครขอนแกน่ และ

โครงการแขง่ ขนั ภารกจิ คดิ สนุกอยา่ ง การเรียนรู้ ICT เทศบาลนคร
สรา้ งสรรค์ 2021 ขอนแก่น

๔๗. ด.ช.ธรี วัฒน์ ภัทรศรสี าคร เข้าร่วมนาเสนอ 15 ทมี ท่ีผา่ นการคัดเลอื ก สมาคมวทิ ยศาสตร์แห่งประเทศ
๔๘. ด.ช.ณัฐพล ชาวทองหลาง ชมุ นมุ นกั สิ่งแวดล้อมรนุ่ เยาว์ กิจกรรมเดน่ ไทยในพระบรมราชปู ถัมภ์
๔๙. ด.ญ.พชิ ชาภรณ์ เพชรกาฬ แพเลก็ ๆ พิชติ โลก

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม หนา้ ๑๐๘

ประเภท ระดบั รางวัล/ช่อื รางวลั ท่ไี ด้รับ หน่วยงานทมี่ อบรางวัล

นักเรยี น

๕๐. นายจติ ตพิ ฒั น์ ขวญั ออ่ น รางวลั รองชนะเลิศอนั ดับ ๑ การนาเสนอ -สถาบนั พระปกเกลา้ และ

๕๑. นางสาวปัณณธร สมพร โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ คณะศึกษาศาสตร์และศิลป

๕๒. ด.ญ.แทนขวัญ สุตะนนท์ ผลงานวิจัยและนานาชาติ ครงั้ ที่ 1 (ASCIR ศาสตร์ วทิ ยาลยั บัณฑิตเอเซยี

๕๓. ด.ญ.ธนัชพร หนูสี 2021) เพอ่ื พฒั นาศกั ยภาพผเู้ รยี นดา้ นการ

๕๔. ด.ญ.อรวรรยา เทพสทุ ธิ เสริมสร้างจติ สานึกความเป็นพลเมอื งดี

๕๕. ด.ญ.เขมจิรา เที่ยงมา ในวถิ ีประชาธิปไตย

๕๖. น.ส.พรพิมล ไทยลาวัลย์

๕๗. ด.ช.กฤตภาส อาไธสง เขา้ รว่ มกจิ กรรมการประกวดกิจกรรมชุมนุม สมาคมวิทยาศาสตรแ์ หง่ ประเทศ

๕๘. ด.ช.พรี วชิ แสนบญุ ศิริ นักวทิ ยาศาสตรร์ ่นุ เยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ไทยในพระบรมราชูปถมั ภแ์ ละ

๕๙. ด.ญ.อรวรรยา เทพสทุ ธิ ประจาปี 2564 มูลนิธเิ อสซีจี

๖๐. ด.ช.ชัยวฒุ ิ เพง็ จางค์ เข้ารว่ มกจิ กรรมการประกวดชมุ นุมนักวทิ ยา สมาคมวทิ ยาศาสตรแ์ ห่งประเทศ

๖๒. ด.ญ.ณัฐนชิ า พรมแสน ศาสตรร์ ุน่ เยาว์-มูลนธิ เิ อสซีจี ไทยในพระบรมราชูปถมั ภ์

๖๓. ด.ญ.วรัชยา ปลดั ศรีชว่ ย (สาขากายภาพ : นักเคมีรุ่นเยาว์)

๖๔. ด.ญ.เขมจริ า เทยี่ งมา รองชนะเลิศอนั ดับ 2 การประกวดกจิ กรรม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ

๖๕. ด.ญ.พิชามญธ์ุ นนทะศรี ชมุ นุมนกั วทิ ยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ไทยในพระบรมราชปู ถมั ภ์และ

๖๖. ด.ญ.ภควดี แกว้ กัญญา ประจาปี 2564 มลู นิธเิ อสซีจี

๖๗. นายธัญกร อาษานอก เขา้ ร่วมกจิ กรรมการแข่งขนั วาดภาพ มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่

จนิ ตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๖๘.น.ส.จุฑาทพิ ย์ อนิ ทรผล เขา้ ร่วมกจิ กรรมการแข่งขันตอบปัญหาดารา สถาบันวจิ ยั ดาราศาสตรแ์ ห่งชาติ

๖๙.น.ส.ปณุ ยวีร์ พุทธศานตบ์ ัณฑิต ศาสตร์ ASTRO CHALLENGE ปรศิ นาดารา (องค์การมหาชน)

๗๐. น.ส.เขมมิสรา หนนั ทุม ศาสตร์ 2021 รอบคดั เลอื ก

๗๑. ด.ช.คะนอง คนทันทส์ รางวลั ชนะเลิศ การนาเสนอโครงงานฯ -สถาบนั พระปกเกลา้ และ

๗๒. ด.ญ.ณฏั ฐนนั ท์ กองจนั ทร์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั คณะศึกษาศาสตร์และศลิ ป

๗๓. ด.ญ.เสาวลักษณ์ เรอื งมณี และนานาชาติ คร้งั ท่ี 1 (ASCIR 2021) ศาสตร์ วทิ ยาลัยบัณฑติ เอเซีย

๗๔. ด.ช.ภูมิพฒั น์ ชัยรัตน์ เพื่อพฒั นาศักยภาพผูเ้ รยี นดา้ นการ

๗๕. ด.ช.สิรวิ ัฒน์ รตวิ งศ์สุวรรณ เสรมิ สร้างจิตสานกึ ความเป็นพลเมอื งดี

๗๖. ด.ญ.ภัทรวดี เทยี บอนุ่ ในวถิ ีประชาธปิ ไตย

๗๗. น.ส.วรี ภัทรา จา้ ยหนองบัว รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การประกวด คณะวทิ ยาศาสตร์

ภาพโปสเตอร์ info graphic รณรงคก์ าร มหาวิทยาลยั ราชภัฏอุดรธานี

สวมหนา้ กากอนามัยเพือ่ ปอ้ งกันโรคโควิด- สามพรา้ ว

๑๙ กิจกรรมสปั ดาห์วทิ ยาศาสตร์แหง่ ชาติ

สว่ นภูมิภาค

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๐๙

ประเภท ระดับรางวลั /ช่อื รางวัลท่ีได้รบั หน่วยงานท่ีมอบรางวลั
นักเรยี น
๗๘. นายกฤษชนะ ศรโี ยธา รางวัลรองชนะเลิศอนั ดบั ๑ การนาเสนอ -สถาบันพระปกเกลา้ และ
๗๙. นายพิษณุ ตนิ นงั
๘๐. นายสหรัฐ นามโยธา โครงงานฯ การประชุมวิชาการและเสนอ คณะศึกษาศาสตร์และศลิ ป
๘๑. น.ส.ศศิประภา เทยี นศรี
๘๒. น.ส.วรี ภทั รา จา้ ยหนองบวั ผลงานวิจยั และนานาชาติ ครงั้ ที่ 1 (ASCIR ศาสตร์ วิทยาลยั บณั ฑติ เอเซยี
๘๓. น.ส.เอื้ออารีย์ ดพี ลงาม
๘๔. นายกวิน พาโคกทม 2021) เพอ่ื พัฒนาศกั ยภาพผเู้ รียนด้านการ
๘๕. นายภูวา แสนวา
เสริมสร้างจติ สานึกความเปน็ พลเมืองดี
๘๖. ด.ญ.ปณิสรา สิงหอง
๘๗. ด.ญ.ปณุ ณดา มีศิลป์ ในวิถปี ระชาธิปไตย

๘๘. นายธนากร เทนอิสระ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน สาขาคอมพิวเตอร์
๘๙. นายนิพฐิ พนธ์ นนทะ
Wappage กิจกรรมเปิดบา้ นสาขา คณะศึกษาศาสตร์
๙๐. ด.ญ.ปณุ ฑรกิ า ขอกัน้ กลาง
๙๑. ด.ญ.อธชิ นนั ประวันจะ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

รางวลั รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขง่ ขัน

Infographic กจิ กรรมเปดิ บา้ นสาขา

คอมพวิ เตอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการ

ตดั ต่อ VDO กจิ กรรมเปิดบ้านสาขา

คอมพิวเตอร์

รางวลั ชมเชย การแข่งขันการตอบปัญหา

ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรม

เปิดบ้านสาขาคอมพวิ เตอร์

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๑๑๐

๑๒.๒ งาน/โครงการ/กจิ กรรม ทีป่ ระสบผลสาเร็จ (การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน)

ท่ี ชื่อ อธิบายตวั บง่ ชี้ความสาเร็จ หรือระดบั ความสาเร็จ
งาน/โครงการ/กจิ กรรม/ฯลฯ

๑ โครงการพัฒนาอัจฉรยิ ภาพด้านวทิ ยาศาสตรแ์ ละ สรปุ โดยรวม โครงการพัฒนาอัจฉรยิ ภาพดา้ น

คณติ ศาสตร์ (EC) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (EC) นักเรียนที่เขา้ ร่วม

โครงการไดร้ บั การพัฒนาความสามารถพเิ ศษทาง

วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์เต็มศักยภาพ มผี ลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวทิ ยาศาสตร์ตงั้ แต่

๓.๕ ขึ้นไป และนกั เรยี นมคี วามพงึ พอใจในการเข้าร่วม

กจิ กรรม มผี ลสาเร็จคิดเปน็ รอ้ ยละ ๙๖.๐๐

ระดบั คณุ ภาพ ดีเยย่ี ม

๒ โครงการพฒั นาผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน สรปุ โดยรวม โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นมี

การจัดหาวัสดุ อปุ กรณ์ เอกสาร ครูจดั กจิ กรรมเพื่อ

พฒั นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น นกั เรยี นมีผลสมั ฤทธ์ใิ น

ระดับ ๒ ขน้ึ ไป มีผลการประเมนิ การอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียน ในระดบั ๒ ขนึ้ ไป มผี ลการ

ประเมินคณุ ลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ ในระดบั ๒ ขึ้นไป

และผู้มสี ว่ นเกย่ี วข้องมีความพงึ พอใจตอ่ การเข้ารว่ ม

กจิ กรรม มผี ลสาเรจ็ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๗ ระดบั

คุณภาพ ดีเยย่ี ม

๓ โครงการสง่ เสรมิ ครแู ละบคุ ลากรใหม้ ีความเช่ยี วชาญทาง สรปุ โดยรวม โครงการสง่ เสรมิ ครูและบุคลากรให้มี

วชิ าชีพ ความเชีย่ วชาญทางวิชาชพี โดยครูบุคคลากรมกี ารเขา้

ร่วมประชมุ สัมมนา นาผลจากการร่วมกิจกรรมมาใช้

พัฒนางานในหนา้ ท่ี และบคุ ลากรมคี วามพงึ พอใจต่อ

การเขา้ รว่ มกิจกรรม มผี ลสาเร็จคดิ เป็นร้อยละ

๙๖.๔๙ ระดับคุณภาพ ดีเยย่ี ม

๑๒.๓ โครงการ/กิจกรรมพเิ ศษ ท่ีดาเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ กระทรวงมหาดไทย

กรมสง่ เสริมการปกครองท้องถนิ่ องคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ิน จดุ เน้น แนวทางการปฏิรูปการศกึ ษา ฯลฯ การ
เสริมสรา้ งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองท้องถ่ินที่มคี ณุ ภาพ ได้แก่

๑. การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมในหลกั สูตรโตไปไม่โกง

๒. การปลกู ฝงั ใหน้ กั เรยี นมีคณุ ธรรม จริยธรรม และเป็นคนดี ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ
๓. การปลูกฝังนสิ ยั รักการอ่านทุกระดับช้ัน

๔. โครงการพฒั นาผลสมั ฤทธขิ์ องนักเรยี น (O-NET) ม.๓, ม.๖
๕. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
๖. โครงการพัฒนาการบรหิ ารจดั การศกึ ษาขององค์กรปกครองสว่ นท้องถน่ิ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พฒั นาทอ้ งถน่ิ (School Based Management for Local Development : SBMLD)
๗. การจดั การเรยี นการสอนกจิ กรรมในหลักสตู รตา้ นทจุ รติ

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๑๑๑

๑๓. ผลการประเมนิ คุณภาพภายในสถานศึกษาในปีทผี่ า่ นมา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓
๑๓.๑ ระดับการศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน

มาตรฐาน/ตวั บ่งชี้ ระดบั คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผเู้ รยี น ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยยี่ ม

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเี่ นน้ ผเู้ รยี นเปน็ สาคญั ยอดเยยี่ ม

สรปุ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน

มคี ุณภาพระดบั ยอดเยยี่ ม

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผเู้ รยี น
จดุ เดน่

๑. นกั เรยี นมีทักษะในการอา่ น การเขียน การส่อื สาร และการคดิ คานวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาหนด ใน
แต่ละระดบั ช้ัน สง่ ผลให้ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติข้นั พนื้ ฐาน (O-NET) ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๓
ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี ๓ มคี ่าคะแนนเฉลีย่ สงู กว่าระดบั ประเทศทกุ วิชาท่ีทดสอบ และช้นั มธั ยมศกึ ษา ๖ มคี ่าคะแนน

เฉลยี่ สูงกวา่ ระดับประเทศ ได้แก่วิชา ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๒. สถานศกึ ษาได้จัดทาหลกั สูตรสถานศกึ ษาที่ส่งเสริมการคดิ วิเคราะห์ คิดอยา่ งมวี ิจารณญาณ มีรายวิชา
เพ่มิ เติม เปิดสอนเชงิ ประจกั ษ์ สามารถเปน็ แบบอย่างได้ สถานศกึ ษามีโครงการพฒั นาผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๓ และปีที่ ๖ สง่ ผลให้ผลสมั ฤทธิม์ ีการพฒั นาดขี ้ึน

๓. สถานศกึ ษาไดด้ าเนินโครงการ เพือ่ พัฒนาคณุ ภาพนกั เรยี นให้มคี วามสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม ดังนี้
โครงการส่งเสริมการทาโครงงานของกลุม่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์ โครงการความเป็นเลิศของกลุ่มสาระการ

เรียนรูโ้ ครงการสปั ดาห์วทิ ยาศาสตร์ โครงการสะเต็มศึกษา จดั ใหม้ กี ารเรียนการสอนโดยใชโ้ ครงงานเป็นฐาน ใน
รายวิชาดงั นี้ สุขศกึ ษา ม.๕, คอมพิวเตอร์ ม.๓, วิทยาศาสตร์ ม.๒

๔. นักเรียนสามารถใช้อินเทอรเ์ นต็ คน้ ควา้ ข้อมูลเพ่อื การเรยี นรู้ การส่อสารเพอื่ การพัฒนาตนเอง สงั คมอยา่ ง

สรา้ งสรรค์ และมคี ุณธรรม มีการจัดการเรยี นเรียนการสอน โดยใช้อนิ เทอรเ์ น็ตทกุ ระดบั ช้นั และครมู ีการสง่ เสริมให้
มกี ารนาเสนอผลงาน โดยใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

๕. สถานศกึ ษาไดด้ าเนนิ โครงการยกระดบั คุณภาพการศกึ ษา โดยจัดกจิ กรรมพฒั นาผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน
ทุกกลุม่ สาระการเรยี นรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนระดับชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี ๓ และระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่

๖. สงู กวา่ ค่าเป้าหมายท่โี รงเรยี นกาหนด และมผี ลการทดสอบระดับชาตขิ น้ั พนื้ ฐาน (O-NET) ปกี ารศกึ ษา
๒๕๖๓ ของผ้เู รียนระดับช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี ๓ มีคา่ คะแนนเฉล่ียรอ้ ยละสูงกว่าระดับประเทศทุกวชิ าท่ีทดสอบ

คะแนน O-NET ม.๓ วชิ าคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าคะแนน
เฉลยี่ รอ้ ยละสูงกว่าระดับประเทศ ไดแ้ ก่ วิชาภาษาไทย วิชาสงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม วชิ าคณิตศาสตร์

และวิชาวทิ ยาศาสตร์
๗. สถานศกึ ษาพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาโดยพัฒนาศกั ยภาพสู่ความเปน็ เลิศของนักเรียน ผา่ นโครงการ

SBMLD รายวชิ าเพ่ิมเติมของกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์ กลมุ่ สาระการ

เรียนรู้ กลมุ่ สาระการเรียนรู้สุขศกึ ษาและพละศกึ ษา และกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ ผู้เรยี นสามารถบรกิ ารชุมชนได้
มรี ายได้ระหวา่ งเรยี น ผเู้ รียนสามารถนาความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชพี ไดใ้ นอนาคต

๘. นักเรียนมคี ุณลกั ษณะที่พงึ ประสงค์และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศกึ ษากาหนด มพี ฤติกรรมเป็นผู้ทีม่ ี
คณุ ธรรม จรยิ ธรรม เคารพในกฎกติกา มีคา่ นยิ มและจติ สานึกตามทส่ี ถานศกึ ษากาหนดโดยไมข่ ดั กับกฎหมายและ
วฒั นธรรมอันดีของสังคม

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๑๑๒

๙. สถานศกึ ษาได้ดาเนนิ งานตามโครงการ/กิจกรรม ท่เี กี่ยวขอ้ งกบั ดา้ นภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวฒั นธรรม
และความเปน็ ไทย คณะผู้บรหิ าร ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ผู้เรยี น เขา้ รว่ มในกจิ กรรมกบั ชุมชนและหน่วยงาน
ราชการอย่างสมา่ เสมอ ได้รับคาชน่ื ชมจากผูร้ ่วมงานและผู้พบเหน็ และยงั เปน็ กิจกรรมที่ทาให้เกดิ ความซาบซง้ึ
สง่ เสริมเห็นคณุ ค่าและความสาคัญของวฒั นธรรมไทย ให้อยคู่ ู่กับทอ้ งถิ่นต่อไป

๑๐. นกั เรยี นยอมรับและอยูร่ ว่ มกนั บนความแตกตา่ งระหว่างบคุ คลในดา้ นเพศ วัย เชอ้ื ชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

๑๑. สถานศึกษามกี จิ กรรมท่สี ง่ เสริมใหก้ บั ผู้เรยี นท่หี ลากหลาย ผเู้ รยี นมสี ุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละชว่ งวัย ประสบผลสาเรจ็ ระดับโลก นานาชาติ ประเทศ สามารถอยรู่ ่วมกบั
คนอืน่ อยา่ งมคี วามสขุ เขา้ ใจผูอ้ ืน่ ลดความขดั แยง้ กับผอู้ ่ืน

๑๒. นกั เรยี นมพี ฤตกิ รรมโดยรวม เป็นคนช่างสังเกต อยากร้อู ยากเห็น มีความพยายามและตง้ั ใจ มีความ
ขยันและอดทน มคี วามรบั ผดิ ชอบ มีความม่ันใจในตนเอง การกล้าคดิ ริเร่มิ การศกึ ษาคน้ คว้าด้วยตนเอง การมี
เหตผุ ล ประพฤติตนถูกต้องตามกฎระเบยี บของสถานศกึ ษา
จดุ ท่ีควรพัฒนา

๑. ควรพฒั นาการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาตา่ งประเทศ เนื่องจากมีการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิ นั้ พน้ื ฐาน (O-NET) ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีค่าคะแนน
เฉล่ยี ต่ากวา่ ระดับประเทศ

๒. ควรมกี ารนิเทศตดิ ตาม การจัดกิจกรรมการเรยี นร้ทู พ่ี ัฒนาทักษะการคิดของครูอย่างเป็นระบบ
๓. สถานศกึ ษาควรดาเนินการเพ่ือปรับปรงุ แก้ไขขอ้ บกพรอ่ ง ทเี่ ปน็ อุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
การสรา้ งนวตั กรรม ดังนี้ สถานศกึ ษาควรจดั อบรมพฒั นาครดู ้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่อื ลงสกู่ ารพัฒนา
ผเู้ รียนในการสรา้ งนวตั กรรม สถานศึกษาควรดาเนินโครงการดาเนนิ การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้โครงงานเป็นฐาน
สาหรับผู้เรยี น เพื่อใหค้ วามรู้เกีย่ วกับการทาโครงงานทีถ่ ูกต้องตามหลักการทาโครงงาน และสถานศึกษาควรสนับสนนุ
งบประมาณในการจดั กิจกรรมตามโครงการ และพฒั นาบุคลากรครูตามศกั ยภาพผู้เรยี น
๔. เนน้ การมีส่วนร่วมของนกั เรียนในการใชอ้ ินเทอรเ์ น็ตในกระบวนการเรียนการสอน เช่น การส่งงานรูปแบบ
ออนไลน์, การจัดการในชั้นเรยี นโดยใช้ Application, การเข้าถึงสือ่ การเรียน การสอน ทง้ั แบบ offline และ online
สง่ เสริมใหน้ กั เรียนเขา้ ถงึ ระบบฐานข้อมลู สารสนเทศในการศึกษานอกเหนือจากการศกึ ษาในช้ันเรยี น ครูควรพฒั นา
สง่ เสริมให้ผู้เรียนเปน็ ผ้ผู ลติ สอื่ หรือข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบตา่ งๆ เช่น ในรปู แบบบลอ็ ก, เพจ, วีดีโอ อนิ โฟกราฟิก
และเว็บไซต์ เปน็ ต้น
๕. สถานศึกษาควรดาเนนิ โครงการยกระดบั คณุ ภาพการศึกษา โดยจัดกจิ กรรมพัฒนาผลสมั ฤทธิ์ทางการ
เรียนทกุ กลมุ่ สาระการเรียนรอู้ ยา่ งตอ่ เนอ่ื งและเข้มแข็ง ตลอดจนจัดกจิ กรรมภายในและนอกหอ้ งเรยี น กิจกรรมเสรมิ
หลักสตู รที่หลากหลายเน้นให้นกั เรยี นไดส้ ่อื สารดว้ ยภาษาองั กฤษอย่างสมา่ เสมอและพฒั นาทักษะการเปน็ พลเมือง
ดิจิทัล
๖. สถานศกึ ษาควรพัฒนาศักยภาพส่คู วามเปน็ เลิศของนกั เรยี น ผา่ นโครงการ SBMLD (รายวชิ าเพิ่มเติมของ
ทุกกลมุ่ สาระการเรียนร)ู้ อยา่ งตอ่ เน่อื งในทกุ ปีการศึกษา และครอบคลมุ นักเรียนทกุ กลมุ่ เป้าหมาย
๗. ควรดาเนินการจัดกจิ กรรมส่งเสริมและพฒั นาคุณลกั ษณะท่พี งึ ประสงค์ของนักเรียนอยา่ งต่อเนอื่ ง
๘. ม่งุ พัฒนาผู้เรยี น ให้เหน็ คุณค่าในภมู ิปญั ญาท้องถ่ิน ภมู ิปญั ญาไทย ภมู ิใจในวฒั นธรรมและความเป็นไทย
มจี ติ สานึกในการอนรุ ักษแ์ ละพัฒนาสงิ่ แวดลอ้ ม อย่างต่อเนอื่ ง ในรูปแบบโครงการ/กจิ กรรม ทีห่ ลากหลาย
๙. ควรมกี ารสรา้ งนวัตกรรมการลดช่องว่างระหว่างความแตกตา่ งระหว่างบคุ คล ใหเ้ กิดความสรา้ งสรรค์ต่อ
สังคมทสี่ งบสขุ เอื้ออาทร สามัคคี เปน็ ฐานสกู่ ารสรา้ งความเจรญิ รุง่ เรอื ง
๑๐. ควรมีกจิ กรรมทสี่ ่งเสรมิ ใหก้ บั นกั เรยี นท่มี ีสุขภาพกาย และมนี า้ หนัก สว่ นสูง และสมรรถภาพทางกาย
ไมเ่ ปน็ ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม หนา้ ๑๑๓

๑๑. ควรมีการคัดกรองและจดั กจิ กรรมเสริมในดา้ นคณุ ธรรมจริยธรรม และมกี ารดูแลชว่ ยเหลืออย่างใกล้ชิด
สม่าเสมอ สาหรับกลุ่มนกั เรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพ่ งึ ประสงค์ เพอ่ื ประคับประคองใหผ้ เู้ รยี นกล่มุ น้มี ีโอกาสไดป้ ระสบ
ความสารจ็ ในการศกึ ษา
ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณุ ภาพ

๑. สถานศกึ ษาควรสง่ เสรมิ ครูผูส้ อนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องใหจ้ ัดกิจกรรมที่เนน้ การพฒั นาความสามารถ
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสอื่ สารและการคิดคานวณของนักเรยี นให้ครอบคลุมนักเรยี นทกุ คน โดยผา่ น
การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกจิ กรรมเสริมหลักสูตรทีห่ ลากหลาย เพอ่ื กระตนุ้ และเสริมสร้างให้นกั เรียน
มคี วามสามารถในการอ่าน การเขยี น การสื่อสารและการคิดคานวณ ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอก
หอ้ งเรยี นให้นกั เรียนไดส้ ่ือสารดว้ ยภาษาอังกฤษอย่างสมา่ เสมอ

๒. สถานศกึ ษาควรส่งเสรมิ ครทู กุ คนใหจ้ ัดกจิ กรรมทเ่ี นน้ การพัฒนาความสามารถในการคดิ และการแก้ปัญหา
ของนกั เรยี นให้ครอบคลุมนกั เรียนทกุ คน โดยผ่านการจัดกจิ กรรมการเรยี นรใู้ นหอ้ งเรยี นและกจิ กรรมเสริมหลกั สูตรท่ี
หลากหลาย ตลอดจนการจัดสถานการณใ์ นและนอกหอ้ งเรียนเพ่ือกระตนุ้ และเสริมสรา้ งให้นักเรยี นมคี วามสามารถใน
การคดิ และการแกป้ ัญหาอยา่ งมเี หตุผล

๓. สถานศกึ ษาควรสง่ เสริมสนบั สนนุ ให้นกั เรียนมคี วามสามารถในการสร้างนวตั กรรม ดงั นี้ สถานศึกษาควร

สนับสนุนงบประมาณในการจดั กจิ กรรมตามโครงการพฒั นาบุคลากรครูผู้สอน ใหม้ คี วามพรอ้ มในการจดั การเรียนการ
สอนโดยใชโ้ ครงงานเป็นฐาน โรงเรยี นควรจดั คาบเรียนใหม้ คี าบคู่ เพือ่ สนบั สนุนการจัดการเรยี นการสอนโดยใช้
โครงงานเปน็ ฐาน

๔. ควรมีคอมพวิ เตอร์ในการสืบค้นด้วยตนเอง ณ จุดตา่ งๆ ในอาคารเรียน ประสทิ ธภิ าพของเครอ่ื ง

คอมพิวเตอร์ทใ่ี หบ้ รกิ ารควรมีสภาพที่เหมาะแก่การใช้งาน ควรเพมิ่ เสถยี รภาพและความเรว็ ของระบบอินเทอร์เน็ต
ภายในสถานศึกษาให้มากยง่ิ ขึ้น ควรเพิ่มจดุ กระจายสญั ญาณอินเทอรเ์ นต็ ในจุดท่ีมีนักเรียนใชง้ านเป็นจานวนมากใน
บริเวณสถานศกึ ษา

๕. สถานศึกษาควรมีการดาเนินโครงการยกระดบั คุณภาพการศึกษา ผ่านกิจกรรมการจดั การเรยี นรูใ้ น

หอ้ งเรียนและกิจกรรมเสรมิ หลักสตู รทีห่ ลากหลายเนน้ การเชือ่ มโยงความรกู้ ับกระบวนการทกั ษะการเรยี นรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะการเปน็ พลเมืองดจิ ิทลั ทกั ษะสาคญั ในการค้นควา้ และสรา้ งองคค์ วามรดู้ ว้ ยตนเอง เพื่อ
สง่ เสริมให้ผู้เรยี นมีความสามารถในการคิดขน้ั สงู และพัฒนาผู้เรยี นใหเ้ ปน็ นวัตกร

๖. สถานศกึ ษาควรส่งเสริมครูในรายวชิ าท่เี ก่ยี วข้อง ให้จัดกิจกรรมทีเ่ น้นการพฒั นาศักยภาพสู่ความเป็นเลศิ
ของผเู้ รยี นทกุ กลุ่มเปา้ หมาย โดยผา่ นการจดั กจิ กรรมการเรียนรใู้ นหอ้ งเรยี นและกิจกรรมเสรมิ หลกั สูตรที่หลากหลาย
สง่ เสรมิ การเปน็ พลเมืองดิจิทัล เพ่ือกระตุ้นและเสรมิ สร้างใหผ้ ู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้นื ฐาน และเจตคตทิ ด่ี ีต่องาน
อาชีพ ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรยี นใหผ้ เู้ รียนสามารถพัฒนาศกั ยภาพของตนเองอย่างสมา่ เสมอ

๗. สถานศึกษาควรให้การสนบั สนุนครแู ละบุคลากรทางการศึกษาดาเนินการจัดกจิ กรรมคณุ ลกั ษณะที่พึง

ประสงค์ของผูเ้ รยี นอยา่ งตอ่ เนื่อง เพื่อจะได้พฒั นากระบวนการใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพมากยิ่งขึ้น
๙. สถานศกึ ษาควรมุ่งมน่ั พัฒนาผู้เรียนใหเ้ ห็นคณุ ค่าในภูมปิ ญั ญาทอ้ งถน่ิ ภูมิปัญญาไทย ภูมใิ จในวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย มจี ิตสานึกในการอนรุ ักษแ์ ละพฒั นาสงิ่ แวดล้อม อย่างต่อเนอื่ ง ในรปู แบบโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย
ตอ่ เนอ่ื งและเปน็ รปู ธรรม

๘. สถานศึกษาควรมีกจิ กรรมสร้างความรคู้ วามเข้าใจในการลดช่องว่างระหว่างความแตกตา่ งระหวา่ งบุคคล
และจดั กจิ กรรมร่วมกัน อยา่ งเข้าใจกัน เพอ่ื ให้มีภูมิคุม้ กนั สคู่ วามสงบสขุ

๙. สถานศกึ ษาควรมกี จิ กรรมท่สี ง่ เสรมิ ใหก้ ับผู้เรียนท่มี ีสุขภาพกาย และมนี ้าหนกั สว่ นสงู และสมรรถภาพ

ทางกายไมเ่ ปน็ ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตดิ ตาม ตรวจสอบสุขภาพของนักเรยี น ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการกากับติดตาม ส่งเสริมนักเรยี นอย่างใกล้ชดิ

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๑๔

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
จุดเดน่

๑. สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทศั น์ และพนั ธกจิ ไวอ้ ยา่ งชัดเจนสอดคล้องกบั บรบิ ทของ
สถานศกึ ษา ความตอ้ งการของชุมชน ทอ้ งถน่ิ วัตถุประสงค์ของแผนการศกึ ษาแหง่ ชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสงั กดั รวมท้งั ทันตอ่ การเปลยี่ นแปลงของสังคม มีการจดั ทาแผนพฒั นาการศกึ ษาแบบมีสว่ นร่วม เป็นลาดบั
ขน้ั ตอนครบถว้ น อยา่ งสมา่ เสมอและต่อเนอ่ื ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพนื้ ฐาน มคี วามรคู้ วามเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และมคี วามสามารถในการให้ความคดิ เหน็ และขอ้ เสนอที่เป็นประโยชน์ตอ่ การจัดทาแผนพฒั นาการศึกษา

๒. สถานศกึ ษาบรหิ ารจดั การคณุ ภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการ PDCA อยา่ งชดั เจน มีการนา
ข้อเสนอแนะมาใชใ้ นการปรบั ปรุงพฒั นางานอย่างตอ่ เน่ือง โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาขน้ั พ้ืนฐานพร้อมท้งั จัดทา
แผนพฒั นาการจัดการศกึ ษาของสถานศึกษา มกี ารดาเนนิ การตามแผนทีก่ าหนดไว้ จดั ให้มีการประเมนิ และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนนิ งาน จัดสง่ ผลการประเมนิ ตนเอง นาข้อมลู ผลการการ
ประเมินตนเองมาวเิ คราะห์เพอื่ จัดทาโครงการ/กิจกรรม เพอื่ พฒั นา ปรบั ปรงุ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง สง่ ผลใหส้ ถานศกึ ษามี
คุณภาพได้มาตรฐาน เปน็ ที่ยอมรับและเปน็ แบบอย่างทด่ี ี ปรากฎจากการเป็นแหล่งศกึ ษาดงู านของหน่วยงานอน่ื ๆ
สถานศึกษามีการพฒั นาครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญตามมาตรฐานตาแหน่ง มีข้อมลู
สารสนเทศทถ่ี ูกต้อง ครบถว้ น ทันสมยั นาไปใชไ้ ด้ ผูเ้ กย่ี วข้องทุกฝา่ ยและเครอื ขา่ ยการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา มี
สว่ นร่วมในการรว่ มวางแผนพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา และรบั ทราบ รับผิดชอบต่อผลการจดั การศึกษา สถานศกึ ษามี
การนเิ ทศ กากบั ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศกึ ษาทเี่ หมาะสม เปน็ ระบบและต่อเน่ือง เปดิ โอกาสให้
ผเู้ กีย่ วขอ้ งมีสว่ นรว่ มทกุ ขั้นตอน สถานศกึ ษามีรปู แบบการบริหารจดั การศึกษาเชิงระบบ โดยทกุ ฝ่ายมีสว่ นรว่ ม ด้วย
การบริหารจดั การศึกษาโดยใช้สถานศกึ ษาเป็นฐานในการพัฒนาทอ้ งถนิ่ (School Based Management for Local
Development : SBMLD) สถานศึกษามกี ารระดมทรัพยากรเพือ่ การพฒั นาคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัด สมาคมครู ผปู้ กครองและศิษยเ์ ก่า สง่ ผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรยี นร้ทู ี่มคี ุณภาพ

๓. สถานศึกษามีหลกั สูตรท่หี ลากหลายจานวน ๑๐ หลักสูตร ตอบสนองความแตกต่างของนักเรยี น
มีความพร้อมในการจัดการศกึ ษาแกน่ ักเรียนทกุ ระดบั ช้ัน มกี ารกาหนดสมรรถนะสาคญั คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์
และการอ่าน คดิ วิเคราะห์และการเขยี น มีการออกแบบคาอธบิ ายรายวิชาสอดคลอ้ งกับมาตรฐานการเรยี นรู้
ตวั ชว้ี ัด ผลการเรยี นรู้ และสาระการเรยี นรู้ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน พุทธศกั ราช ๒๕๕๑
มหี ลกั สูตรที่สอดคลอ้ งกบั บรบิ ทของชุมชนและทอ้ งถิ่น รวมท้งั นาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่
การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ มีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพตามความถนดั และความสนใจของนกั เรยี น มกี ารวเิ คราะห์
ตัวชว้ี ดั ผลการเรียนรู้ ใหส้ อดคล้องกับสาระการเรียนร้พู รอ้ มท้ังออกแบบกิจกรรมการเรยี นรูใ้ หเ้ หมาะสมกบั นักเรียน
มีการออกแบบรายวิชาพน้ื ฐาน เพอื่ พัฒนานักเรียนตาม มาตรฐานการเรียนรแู้ ละตวั ชวี้ ัดท่ีกาหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูมกี ารศึกษาและวิเคราะหข์ ้อมลู นักเรยี นเปน็ รายบุคคล
มกี ารจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้โดยสอดแทรก คุณธรรม จรยิ ธรรม มกี ารจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้โดยใช้เทคนคิ รูปแบบ
วธิ ีการสอนที่หลากหลาย ท่เี น้น Active Learning

๔. สถานศึกษามกี ระบวนการพฒั นาครูและบคุ ลากรตามนโยบายการศกึ ษา นโยบายตน้ สังกดั และความ
เหมาะสมตามนโยบายสถานศกึ ษา ครแู ละบุคลากร รอบร้เู กี่ยวกบั วิชาการต่างๆ ทีเ่ ก่ียวข้องอยา่ งรอบด้าน แล้วนา
ความรู้เหลา่ นั้นมาพจิ ารณาให้เชื่อมโยงกันเพอ่ื ประกอบการวางแผนในการปฏบิ ัติงานให้มีประสิทธภิ าพดยี งิ่ ข้ึน

๕. สถานศกึ ษามอี าคารเรยี น อาคารประกอบทม่ี ีความแข็งแรง ปลอดภัย สะอาดและสะดวกตอ่ การ
ดาเนินงานทากิจกรรมตา่ งๆ มสี ถานที่สะอาด ปลอดภยั กวา้ งขวาง มพี ้ืนที่สเี ขียวรม่ รน่ื เพียงพอสาหรับนักเรยี น ตาม
มาตรฐานโรงเรียนมธั ยมศกึ ษา มคี าสงั่ มอบหมายงาน ผู้รบั ผิดชอบ ดแู ลอาคารสถานที่อย่างชดั เจน มรี ะบบการ
จัดการดแู ลอาคารสถานที่ทีไ่ ด้มาตรฐานโรงเรยี นมธั ยมศึกษา มกี ารดาเนนิ การจดั ระบบป้องกันการบาดเจ็บ และสร้าง
เสริมความปลอดภัย ประสบผลสาเร็จได้รบั รางวลั ระดับประเทศ เป็นสถานท่ีศกึ ษาดูงานจากหน่วยงานอน่ื

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หนา้ ๑๑๕

๖. สถานศึกษามรี ะบบการจัดหา การพฒั นาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนนุ การบริหารจัดการและการ
จัดการเรยี นรู้ เพยี งพอ เหมาะสม และใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า

๗. ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรดู้ า้ นความคดิ และจิตใจ รวมถึงมี
การนาเทคโนโลยมี าใชใ้ นการเรียนรู้ภายในองคก์ ร มกี ารถา่ ยโอนความรสู้ ูช่ ุมชนอยูเ่ สมอ นกั เรยี นไดพ้ ฒั นาสมรรถนะ
สาคัญตามหลกั สูตรสถานศกึ ษาและพฒั นาทกั ษะความสนใจของตนเองของอย่างเตม็ ศกั ยภาพ เกิดการเรยี นรู้
ตลอดเวลาจากกิจกรรมตา่ งๆ ทสี่ ถานศกึ ษาจัดให้ นกั เรยี นไดร้ ับการส่งเสริมด้านความเป็นเลิศตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างเต็มศกั ยภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา

๑. ควรมีการพัฒนาส่งเสริมทกั ษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล
๒. ควรมีการส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่อื พัฒนาทักษะการเป็นพลเมอื งดิจทิ ัลในการบรหิ ารจัดการ
อย่างเป็นระบบ
๓. สาระการเรียนร้ใู นรายวชิ าเพมิ่ เตมิ ไม่เหมาะสมกบั นักเรยี นเปน็ รายบุคคลหรือกลุ่มแผนการเรียน
คาอธบิ ายรายวชิ าบางรายวิชาไมป่ รากฏสมรรถนะสาคัญของนกั เรยี น ควรมีหลกั สูตรกลุ่มการเรียนที่หลากหลายเพ่อื
ตอบสนองความถนดั และความสนใจของนักเรยี นเพ่มิ ข้ึน ใหผ้ รู้ บั ผิดชอบมีสว่ นรว่ มในการวางแผน ดาเนินงาน
ตรวจสอบ ปรบั ปรุง จัดทาหลกั สตู รสถานศึกษา มีการพฒั นาหลักสตู รฐานสมรรถนะเพือ่ พัฒนาผเู้ รียนในศตวรรษที่
๒๑ การจัดกิจกรรมเสรมิ หลกั สูตร ระยะเวลาในการจดั กจิ กรรมไมเ่ หมาะสม ทาให้เกดิ ผลเสยี ต่อการเรยี นการสอน
ตามหลักสตู รปกติ
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดการพัฒนาในด้านเฉพาะวชิ า สถานศึกษาควรส่งเสรมิ ใหม้ ากขนึ้
๕. ควรเพ่มิ แหล่งเรียนร้ภู ายในอาคารและภายนอกอาคารใหม้ ีจานวนมากขึน้ ควรปรบั ปรุงและพัฒนา
อาคารใหม้ ีความปลอดภัย ให้ทันเวลาและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ควรเพ่ิมสง่ิ อานวยความสะดวกในการการใหบ้ รกิ าร
แก่ผมู้ าติดต่อราชการ เช่น แผนผงั สถานศกึ ษาควรมีความเป็นปัจจุบนั และชดั เจน มีป้ายบอกทางที่ทันสมัยและดึงดูด
ความสนใจ งา่ ยต่อการทาความเข้าใจ ปรบั ปรงุ สภาพสีของอาคารใหม้ ีความสดใส สวยงาม ปรบั ปรงุ เคร่อื งหมาย
จราจรภายในสถานศกึ ษาและปา้ ยบอกทางใหม้ ีความชดั เจน พรอ้ มทง้ั ตเี สน้ แบ่งชอ่ งจราจร ทาเครอื่ งหมายจราจร
สัญลักษณ์ต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน ปรบั ปรุงระบบสุขาภิบาล หอ้ งน้านักเรยี นและหอ้ งน้าตามอาคารเรียนและเพิ่ม
จานวนหอ้ งนา้ ใหเ้ พยี งพอตอ่ จานวนนกั เรียน จัดหาพน้ื ท่ีในการรบั ประทานอาหารใหเ้ พียงพอกบั จานวนนกั เรียน
๖. ควรมกี ารจัดใหม้ ีโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสยี ง ไมโครโฟน ครบทกุ หอ้ งเรียนและอย่ใู น
สภาพพรอ้ มใชง้ าน ถูกสขุ ลักษณะ
๗. ควรปรบั ปรุงแหลง่ เรียนรู้ในสถานศกึ ษาให้เอ้ือต่อการจดั การเรียนรู้ พรอ้ มจดั ท่นี งั่ สาหรับนกั เรียนเพื่อ
อานวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อให้เกดิ การเรียนรอู้ ยา่ งเตม็ ศักยภาพ
ขอ้ เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
๑. สถานศกึ ษาควรมีการประเมนิ ผลสาเรจ็ ของเป้าหมายตามวิสยั ทศั นอ์ ย่างสม่าเสมอและตอ่ เนอ่ื ง โดยยึดถือ
การมสี ว่ นร่วมของครู นกั เรยี น ผู้ปกครองและชุมชน ควรสง่ เสริมให้ผปู้ กครองไดม้ สี ว่ นร่วมในการเสนอความคดิ เห็น
ตอ่ การจัดการศึกษาเพอื่ พัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี นอย่างสม่าเสมอ ควรมกี ารส่งเสริมทักษะการเปน็ พลเมืองดิจิทัลให้กับครู
บคุ ลากรทางการศึกษา และนกั เรยี น
๒. สถานศกึ ษาควรดาเนนิ การบริหารจดั การคุณภาพการศึกษาเชิงระบบดว้ ยทกั ษะการเป็นพลเมืองดิจทิ ัล
เพอ่ื ให้เกิดความต่อเนอ่ื งและยง่ั ยนื ควรสรา้ งเครือขา่ ยความรว่ มมอื ของผู้มสี ว่ นเกยี่ วข้องในการจัดการศกึ ษาของ
สถานศกึ ษาให้มคี วามเขม้ แข็งเพื่อการขับเคล่อื นคุณภาพการจดั การศกึ ษาให้มีคณุ ภาพได้มาตรฐานและสถานศึกษา
ควรนาเทคโนโลยสี ารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนบริหารจัดการศกึ ษาให้มากขน้ึ
๓. ให้ครูผู้สอนปรับปรงุ เน้ือหาสาระการเรยี นรูใ้ นรายวิชาเพิม่ เตมิ ให้เหมาะสมกับนักเรียนเปน็ รายบคุ คลหรือ
กลมุ่ แผนการเรยี น ครูผู้สอนตรวจสอบคาอธิบายรายวชิ าให้ปรากฏ K/P/C/A โรงเรียนควรสารวจความต้องการ
ของนักเรยี น ผู้ปกครองในการเลอื กกลมุ่ แผนการเรียน สถานศึกษาจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารปรบั ปรุงและพัฒนา

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๑๑๖

หลกั สตู รสถานศกึ ษาเพ่ือส่งเสริมให้ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาไดม้ ีสว่ นรว่ มในการจัดทาหลักสูตร ใหส้ ถานศึกษาจัด
อบรมเก่ยี วกับการพฒั นาหลักสตู รฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผูเ้ รยี นในศตวรรษท่ี ๒๑ ใหก้ ับครูผู้สอน ควรมกี ารวาง
แผนการจัดกิจกรรมเสรมิ หลกั สตู รอย่างเป็นระบบ และใช้เวลาในการจัดกจิ กรรมใหเ้ หมาะสม

๔. เชิญวทิ ยากรท่มี คี วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาพฒั นาครู บุคลากรทางการศกึ ษา มกี ารถา่ ยทอดความร้ทู ่ี
ได้รบั จากการเข้ารว่ มกจิ กรรมตลอดจนถึงการนามาประยกุ ตใ์ ชใ้ นการปฏิบัติหนา้ ที่ตามมาตรฐานตาแหนง่ อย่างมี
คุณภาพ

๕. ควรส่งเสรมิ องค์ความร้ดู า้ นการบรหิ ารจัดการอาคารปฏบิ ตั งิ านให้ปลอดภัยสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการให้บรกิ ารงานอาคารสถานทแี่ ละแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงอาคารสถานท่ี พรอ้ มให้ผ้รู บั บริการมีความ
สะดวก ปลอดภัย และมีความพงึ พอใจ เช่น อาคารท่ีสถานที่ทเี่ ปน็ อารยสถาปัตย์ (Universal Design) และส่งเสริม
องค์ความรู้

๖. สถานศึกษาควรจดั สรรงบประมาณเพ่อื เพิม่ ศกั ยภาพทางการศึกษา จดั ให้มโี ปรเจคเตอร์ เคร่อื ง
คอมพวิ เตอร์ เคร่อื งเสียง ไมโครโฟน ครบทกุ ห้องเรียนและอย่ใู นสภาพใชก้ ารไดด้ ี ถกู สุขลกั ษณะ

๗. สถานศกึ ษาควรพฒั นาปรบั ปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาใหเ้ อือ้ ต่อการเรยี นรู้ มีปริมาณท่ีเหมาะสม
เพียงพอกับนกั เรียน

๘. สถานศึกษาควรจัดโครงการอบรมคณุ ธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพอ่ื ให้

ตระหนักถึงการเป็นแบบอยา่ งท่ีดีให้กบั นกั เรียน ส่งเสริมใหม้ กี ารตรวจสอบ ติดตามผลจากการปฏิบัตงิ านของครู
ประจาชน้ั และครูผูส้ อนในห้องเรยี นอยา่ งใสใ่ จและสม่าเสมอ

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ น้นผเู้ รยี นเป็นสาคัญ
จดุ เด่น

๑. ครูได้จดั ทาแผนการจดั การเรยี นรทู้ สี่ อดคลอ้ งกับหลักสูตรสถานศกึ ษาและเน้นการจดั กิจกรรม Active
Learning ผูเ้ รียนได้ลงมือปฏบิ ัตแิ ละพฒั นาทักษะชวี ิต

๒. สถานศกึ ษามีเครอื ขา่ ยอินเตอร์ที่มที ้งั ระบบอนิ เตอรเ์ น็ตมีสายในห้องเรยี นคอมพวิ เตอรแ์ ละห้องทางาน
ตา่ งๆ และอินเตอร์เนต็ ไรส้ าย มจี ดุ กระจายสัญญาณครอบคลุมทง้ั โรงเรยี น บคุ ลากรครูและนักเรยี นมรี หัสผูใ้ ช้งาน
อินเตอร์เน็ต และนักเรียนยุคปจั จบุ นั ก็มีอปุ กรณ์สื่อสารทสี่ ามารถนามาใชก้ บั ระบบอินเตอร์เน็ตไดท้ ุกคน ครทู กุ คนมี
การใชส้ ื่อการเรยี นรูท้ ท่ี ันสมัย เหมาะสมกับรายวิชา และไดส้ ร้างหอ้ งเรียนออนไลนใ์ ช้สาหรับการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ทีม่ โี รคระบาด COVID ๑๙ สามารถทากจิ กรรมการเรียนการสอน การสง่ งานและติดต่อสื่อสารแจ้งขอ้ มูล
ตา่ งๆกบั นักเรียนได้ตลอดเวลา ทาให้การเรียนการสอนทาไดต้ ่อเนื่อง ติดตามการสง่ งานของนกั เรียนได้รวดเร็ว
นกั เรียนกส็ ามารถขอคาแนะนาหรือปรกึ ษาครไู ด้ง่ายข้นึ มแี หลง่ เรียนรู้ทง้ั ในและนอกโรงเรยี นท่หี ลากหลาย โดยมี
ทะเบียนแหลง่ เรยี นรแู้ ละการใชแ้ หล่งเรยี นรู้ในแต่ละกล่มุ สาระ

๓. ครมู ีการดาเนนิ กจิ กรรมตามแผนงาน โครงการ ที่ได้กาหนดไว้ ครมู ีการวางแผน และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่เี นน้ ผ้เู รียนเป็นสาคญั ในช้ันเรยี นเชิงบวกอยา่ งเปน็ ระบบและมคี ณุ ภาพ ดว้ ยรปู แบบและเครื่องมอื ท่ี
หลากหลาย ครูมกี ารจดั กิจกรรมการเรียนรทู้ เี่ น้นนักเรยี นเป็นสาคัญในชน้ั เรียนเชงิ บวก ที่มีการสง่ เสริมสรา้ งมิตรภาพ
ระหว่างนกั เรยี น การมีสว่ นร่วมและการมีปฏสิ ัมพนั ธท์ ่ีดรี ะหวา่ งครูกบั นักเรยี น ส่งผลใหน้ กั เรยี นมีความกระตือรือรน้
ในการเรียนรู้เรยี นรู้อยา่ งมีความสขุ และสามารถประยุกตใ์ ชค้ วามร้ใู นการดารงชีวติ ประจาวันได้

๔. ครูให้ความสาคัญกับการตรวจสอบและประเมินคณุ ภาพการจัดการเรียนรู้อยา่ งเปน็ ระบบ เรมิ่ ตงั้ แต่การ
วางแผน การดาเนนิ การ และการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ โดยมกี ารจัดทาเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการ
ดังกลา่ ว ได้แก่ การวเิ คราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แผนการจัดการเรยี นรู้ กรส.๑ กรส.๒ กาหนดการสอน รายงานการใช้
สอ่ื และนวตั กรรม และรายงานการใช้หลกั สูตร

๕. สถานศึกษามีคู่มอื ดาเนนิ งาน PLC ครูมีการจดั ตัง้ กลุ่ม PLC และมกี ารรายงานผลการดาเนนิ งานอย่างเปน็
ระบบ ครูจัดทาแผนการจดั การเรียนรู้และบนั ทึกหลังสอนเป็นปจั จบุ ัน มีการจดั ทาวิจยั ในชัน้ เรยี นเพ่อื พฒั นานกั เรยี น
อย่างตอ่ เน่อื ง

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๑๑๗

จดุ ทค่ี วรพัฒนา
๑. ควรมแี นวทางการจัดทาแผนการจดั การเรียนรู้ ทีเ่ ปน็ แบบฟอร์มเดยี วกนั มกี รอบของการจัดทาแผนการ

จดั การเรียนรู้ทเี่ น้นเทคนิคการสอน และการจัดการเรยี นรแู้ บบ Active Learning เพือ่ ใหค้ รูได้มีความรู้ความเข้าใจ
เพิม่ มากขน้ึ

๒. สถานศึกษาต้องเพม่ิ สมรรถนะในการเขา้ ถึงอนิ เตอรเ์ น็ตให้เกิดความเสถยี รและมปี ระสิทธภิ าพมากย่ิงขน้ึ
และมกี ารปลกู ฝงั การเปน็ พลเมอื งดจิ ิทัล ความฉลาดทางเทคโนโลยี (Digital Literacy) ใชอ้ นิ เตอรเ์ น็ตอยา่ งเป็น
ประโยชน์ และสรา้ งสรรค์ ไมใ่ ชไ้ ปในทางท่ีผดิ หรอื ไม่เกิดประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้ โรงเรียนควรสนบั สนุนการพฒั นาสอ่ื
การเรียนรทู้ ่ีทันสมัย แนะนาการใชส้ ่อื รปู แบบใหม่เพ่อื ให้ทันตอ่ การเปลี่ยนแปลงของสงั คมและสถานการณโ์ รคระบาด
ในปัจจุบนั โรงเรยี นควรมรี ะบบการจัดการแหลง่ เรยี นรูท้ ี่เปน็ ระบบมากยิง่ ข้นึ ให้นักเรียนเขา้ ถึงได้งา่ ยและเปน็
ประโยชน์กบั นักเรียนอย่างแทจ้ รงิ

๓. ครูควรนาสื่อ เทคโนโลยที ี่ทนั สมัยและใชแ้ หล่งเรยี นรู้ท่หี ลากหลายในการบริหารจัดการชน้ั เรยี นเชิงบวก
มากข้นึ ครคู วรใช้การวัดผลและประเมินผลพฤติกรรมนกั เรียนควรเปน็ รปู ธรรมมากกวา่ นามธรรมมากขึน้ เพือ่ ผลการ
ประเมนิ ใหค้ าดเคลือ่ นนอ้ ยลง จดั อบรมเพื่อพฒั นาครูใหม้ คี วามร้คู วามเข้าใจเก่ยี วกบั การบรหิ ารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวกมากขึ้น

๔. ครูบางทา่ นไมจ่ ดั ทาเอกสารที่แสดงถงึ การดาเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบและประเมนิ ผเู้ รยี นอยา่ งเป็น
ระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรยี นในปกี ารศึกษาตอ่ ไป

๕. ครคู วรนาการดาเนนิ งานตามกระบวนการ PLC มาจัดทาวิจยั ในช้ันเรยี นเพอ่ื พฒั นาคุณภาพการจัดการ
เรยี นการสอนให้ดยี ิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

๑. สถานศึกษาควรจัดให้ครูทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศกึ ษา จัดการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิคการสอน และการจัดการเรยี นรู้แบบ Active Learning เพ่อื ใหค้ รไู ด้มี
ความรู้ความเขา้ ใจเพิ่มมากขน้ึ

๒. สถานศกึ ษาควรสง่ เสริมครูทุกคนให้จัดกจิ กรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยขี อง
นกั เรยี น นาทกั ษะทางเทคโนโลยีทีส่ ร้างสรรคม์ าใชใ้ นการเรียนการสอนแตล่ ะรายวิชาพฒั นาความเปน็ พลเมอื งดจิ ิทัล
โดยมีการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้ งเรยี น นอกหอ้ งเรยี น หรือท่ีบา้ นของนักเรียนเอง ตลอดจนการปลกู ฝงั ให้
นกั เรียนใชเ้ ทคโนโลยีอย่างมคี ุณธรรม จริยธรรม และฉลาดทางเทคโนโลยี (Digital Literacy) ไมท่ าผิดกฎหมาย โดย
ปฏบิ ตั ติ าม พรบ.คอมพิวเตอร์ และใชง้ านเทคโนโลยีให้เกดิ ประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้ใหม้ ากทสี่ ุด ไมเ่ สียเวลากับส่งิ ท่ไี ม่
สร้างสรรคแ์ ละไมเ่ กดิ ประโยชน์มากจนเกินไป

๓. สถานศกึ ษาควรสง่ เสริมให้ครไู ด้รับการอบรมเกยี่ วกับการบรหิ ารจดั การชนั้ เรยี นเชงิ บวกเพ่ิมมากขนึ้ ให้
ครูไดต้ ระหนักถงึ ความสาคญั ของการนาเทคโนโลยที ีท่ นั สมัยมาใช้ในการจัดการเรยี นการสอน ไปประยกุ ต์สู่การวดั ผล
และประเมนิ ผลผเู้ รยี นได้อย่างเป็นรปู ธรรม

๔. ควรมรี ะบบการตรวจสอบติดตามการจัดทาเอกสารทเี่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบและประเมนิ นกั เรียน
อย่างเป็นระบบและนาผลมาพฒั นานกั เรยี นอย่างตอ่ เนือ่ ง

๕. ควรมีการนาผลจากการดาเนินงาน มาจัดทารายงานผลการดาเนินงาน PLC ให้เป็นปจั จบุ ัน

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม หนา้ ๑๑๘

๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ระดบั คณุ ภาพ
๑๔.๑ ระดบั การศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน ดีมาก
ดีมาก
ด้าน ดมี าก
๑ คุณภาพของผู้เรียน
๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
๓ กระบวนการจดั การเรียนการสอนทเี่ นน้ ผู้เรียนเปน็ สาคญั

จดุ เดน่
ดา้ นคุณภาพของผู้เรยี น

๑. ผ้เู รียนมีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้นึ อย่างต่อเน่อื ง
๒. ผ้เู รยี นมรี ะเบยี บวนิ ยั มีความตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน

ดา้ นกระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
๑. สถานศึกษามีแนวคิดหลกั ในการพัฒนางานวชิ าการและการจดั การเรียนการสอน คือการให้ครอู อกแบบ

การจัดการเรียนรูด้ ้วย MPK model ปรากฏผลคือ ครมู คี วามพงึ พอใจสูง ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นของผู้เรียนสงู ข้นึ
อย่างต่อเน่ือง

๒. สถานศกึ ษาส่งเสรมิ ให้ผูเ้ รียนไดเ้ รยี นร้ตู ามความถนดั ความตอ้ งการ และศกั ยภาพของตนเอง สนบั สนุน
ทกุ กิจกรรมทง้ั ด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรยี นสาหรับผเู้ รยี นทุกกลมุ่ ด้วยความเสมอภาค

ดา้ นกระบวนการจัดการเรียนการสอนทเี่ นน้ ผเู้ รยี นเปน็ สาคญั
๑. สถานศึกษามีแนวคิดในการพฒั นากระบวนการยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนของผเู้ รียนกลมุ่ ออ่ น โดย

ออกแบบการสอนซ่อมเสริมและการสอบ ด้วย “ตลาดนัด ๐ ร” ซง่ึ ปรากฏผลทางบวกชัดเจน ผูเ้ รียนสามารถ สอบ
ผ่าน และสามารถจบหลกั สูตรพรอ้ มกบั เพอื่ น ๆ ในร่นุ เดยี วกนั

๒. สถานศกึ ษาส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการสอน สื่อทาง Social Media โดยเฉพาะ Smart phone โดยผ่านทาง
face book และ YouTube ซง่ึ เปน็ ส่อื ทีผ่ เู้ รยี นมีความนิยมชมชอบเปน็ พเิ ศษ ถือวา่ เป็นการสร้างสรรคบ์ ทเรยี นทีถ่ กู
กบั จริตของผ้เู รยี น
จดุ ท่คี วรพัฒนา
ดา้ นคณุ ภาพของผเู้ รียน

๑. ผเู้ รียนควรได้รับการพฒั นาความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม
๒. การกาหนดเครอ่ื งมอื ประเมนิ คณุ ภาพยงั ขาดความสอดคล้องกบั เปา้ หมายของประเดน็ พิจารณาท่ีกาหนด
ไวใ้ นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านกระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
๑. การกาหนดเปา้ หมายการพัฒนาของประเด็นพจิ ารณาของมาตรฐาน ส่วนใหญ่ยังกาหนดในระดับการมี
ปจั จยั พื้นฐาน และระดับกระบวนการดาเนนิ งาน เช่น การมวี ัสดุอุปกรณ์ การไดจ้ ัดกิจกรรม หรือการได้เข้าร่วม
กิจกรรม เปน็ ต้น ไมไ่ ดก้ าหนดเปา้ หมายให้ถงึ ระดับผลผลติ หรือระดับความเปลีย่ นแปลงท่ีเกดิ ข้ึนแกผ่ เู้ รียน ครู หรือ
กระบวนการตา่ ง ๆ
๒. การประเมินความสาเรจ็ ของโครงการ/กิจกรรมและการประเมนิ คุณภาพของมาตรฐาน ยังไม่สามารถ
สะทอ้ นถึงคณุ ภาพทแี่ ท้จริง เนื่องจากไมส่ ามารถยืนยนั คณุ ภาพของเคร่อื งมือท่ีใช้ ผเู้ กี่ยวข้องขาดทักษะในการ
ประเมิน
๓. ระบบการพฒั นาครสู คู่ วามเป็นมอื อาชีพโดยการให้ครปู ระเมนิ ตนเองและจดั ทาแผนพัฒนาตนเองเปน็
เจตนารมณท์ ี่ดี แตย่ งั ขาดแนวทางและวิธกี ารปฏบิ ัตทิ ชี่ ัดเจนและขาดระบบกากับติดตามตรวจสอบท่ีดี จึงทาให้ความ
พยายามยังไมส่ ่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๑๑๙

ด้านกระบวนการจดั การเรียนการสอนท่ีเน้นผ้เู รยี นเปน็ สาคญั
การประเมินความสาเร็จของโครงการ/กจิ กรรมและการประเมินคณุ ภาพของมาตรฐาน ยงั ไมส่ ะทอ้ นถึง

คุณภาพทแี่ ท้จรงิ เนือ่ งจากเครอื่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บขอ้ มลู ยังขาดความสอดคลอ้ งกับประเดน็ พิจารณา ทาให้ผลการ
ประเมินบางประเดน็ พิจารณามคี วามคลาดเคลื่อนไปบา้ ง

ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานตน้ สงั กดั
ด้านคุณภาพของผูเ้ รยี น

๑. ควรมกี ารสง่ เสรมิ ใหน้ ักเรยี นไดส้ ารวจและคน้ พบตนเอง สามารถวางแผนตัดสนิ ใจเลอื กเส้นทาง การศกึ ษา
และการประกอบอาชพี ในอนาคต

๒. ควรมีการสร้างเครอื ขา่ ยความรว่ มมือกับผปู้ กครอง แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ ทัง้ ภาครัฐ และ
เอกชน ในการเสรมิ ทักษะ การสร้างเสริมประสบการณอ์ าชีพให้นักเรยี น
ข้อเสนอแนะ
ด้านคณุ ภาพของผูเ้ รียน

๑. ผูเ้ รยี นควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนในกลมุ่ สาระทย่ี ังไม่เปน็ ไปตามเป้าหมายท่กี าหนด ดว้ ย
การจัดการเรียนการสอนทีต่ รงตามตวั ช้ีวัดของหลักสูตร การจดั กิจกรรมท่ีผเู้ รยี นไดล้ งมอื ปฏิบตั ิและสรุปความรู้ ดว้ ย
ตนเอง และการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย เพ่อื ชว่ ยเหลอื ผู้เรียนอย่างเปน็ ระบบ มกี ารประเมินผล
พฒั นาการของผู้เรยี น เพ่อื นาไปวางแผนพฒั นาตอ่ ไปใหค้ รบวงจร

๒. เครอื่ งมอื วดั ผลประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน ควรกาหนดใหส้ อดคลอ้ งกบั ตวั ชีว้ ดั ในหลกั สตู ร เพอื่ สะท้อน
ความสาเรจ็ ตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา กาหนดการดาเนินการปรบั ปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ดา้ นกระบวนการบริหารและการจัดการ

๑. สถานศึกษาควรจดั ใหม้ ีการทบทวนความรู้ความเข้าใจระบบประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาใหแ้ ก่
บคุ ลากรทุกคน โดยเนน้ การพฒั นาความรู้และทักษะ ๒ เรื่อง คือ การกาหนดค่าเปา้ หมายของการพฒั นา และ
กระบวนการประเมนิ คุณภาพ โดยให้ครูทุกคนรว่ มกันทาความเขา้ ใจคาอธบิ ายมาตรฐานการศึกษา และวิเคราะห์
คาอธบิ ายประเดน็ พิจารณาของทุกมาตรฐาน เพอ่ื นาคาสาคญั ในประเด็นพจิ ารณามากาหนดแนวทางและเป้าหมาย
ของการพัฒนา รวมทั้งนามาสร้างเคร่อื งมอื ในการเก็บรวบรวมขอ้ มลู เพ่ือการประเมนิ คุณภาพให้ถกู ต้อง

๒. สถานศึกษาควรพฒั นาประสทิ ธิภาพของระบบการพฒั นาครูและบุคลากรส่มู อื อาชีพ โดยสร้างเคร่ืองมอื
ประเมินสมรรถนะของครู ด้านสมรรถนะทัว่ ไป (Core Competencies) และสมรรถนะตามสายงานหรือตามหน้าท่ี
(Functional Competencies) เพอื่ นาผลการประเมินมาพัฒนาครใู ห้มสี มรรถนะตรงกบั ความจาเป็น ควรสรา้ ง ความ
ตระหนกั ถึงความสาคญั ของการประเมินและพัฒนาตนเอง และพฒั นาความรู้ความเข้าใจของครูทกุ คนเก่ียวกับการ
จัดทารายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) และการจัดทาแผนพฒั นาเฉพาะบคุ คล (ID Plan) มกี ารตรวจสอบ รายงาน
การประเมนิ ตนเองและแผนพัฒนาเฉพาะบคุ คลของครู สง่ เสริมใหค้ รพู ัฒนาตนเองตามแผน ใช้แนวทาง บรหิ าร
วชิ าการรปู แบบ MPK model กากับการจัดการเรียนการสอนของครูควบค่ไู ปกบั ใช้กระบวนการ PLC พัฒนาทักษะ
การสอนของครู และใช้วธิ ีการและเครอื่ งมอื ประเมนิ บคุ ลากรทม่ี ีคณุ ภาพ กาหนดการดาเนนิ การปรบั ปรงุ ตาม
ข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ดา้ นกระบวนการจัดการเรยี นการสอนที่เนน้ ผเู้ รยี นเปน็ สาคญั

สถานศึกษาควรทบทวนการกาหนดนิยามความหมายของประเด็นพจิ ารณาตามมาตรฐานให้ชัดเจน และ
ประกาศใหผ้ เู้ กี่ยวขอ้ งทราบให้ทั่วถงึ เพอ่ื ความเข้าใจที่ตรงกนั กาหนดการดาเนินการปรบั ปรงุ ตามขอ้ เสนอแนะภายใน

๒ ปี

ขอ้ เสนอแนะเพ่อื การพฒั นาส่นู วตั กรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ด้านคณุ ภาพของผ้เู รยี น

ผเู้ รียนมผี ลงานเปน็ ทีพ่ งึ ประจักษ์โดยเฉพาะด้านกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อพฒั นาใหเ้ ป็นแบบอย่างท่ีดี ครผู ู้
ฝกึ สอน จึงควรจัดทาเอกสารท่เี กยี่ วกบั แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนในขัน้ ตอนต่างๆ เชน่ กีฬา

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๑๒๐

วอลเลย์บอล เนอ้ื หาทกี่ ารสอนมีอะไรบ้าง มขี ้นั ตอนการฝึกซ้อมอย่างไร ท่นี าไปสู่ความสาเรจ็ และจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ผลงานความสาเรจ็ ไปยงั สถานศึกษาในเครือข่าย และหนว่ ยงานต่างๆ ที่เก่ยี วข้อง เพอ่ื เปน็ การยนื ยนั
ประสทิ ธผิ ลความสาเรจ็ ในการดาเนนิ งาน ที่สามารถเปน็ แบบอย่างได้
ด้านกระบวนการบรหิ ารและการจัดการ

สถานศกึ ษาได้สร้างรูปแบบการบรหิ ารงานวิชาการขนึ้ จากการถอดบทเรยี นความสาเร็จของสถานศึกษาเอง
เรียกวา่ MPK model ซึง่ ได้ดาเนนิ การมาแลว้ ๑ ปกี ารศกึ ษา ให้ครนู า MPK model “We CARE” ไปเปน็ กรอบใน
การออกแบบการเรียนการสอนตัง้ แตป่ กี ารศึกษา ๒๕๖๑ ปรากฏผลทางบวกคอ่ นช้างชัดเจน คือ ครสู ามารถ
ออกแบบการเรียนการสอนท่เี นน้ ผู้เรียนเปน็ สาคัญตามแนวคดิ และข้ันตอนดังกลา่ วได้ ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นของ
ผู้เรียนสงู ขึน้ ทงั้ ระบบ และผ้เู กย่ี วข้องมคี วามพึงพอใจ แตก่ ารดาเนินงานดังกลา่ วยังไมส่ ามารถเผยแพร่เป็นนวตั กรรม
ไดเ้ นื่องจากยงั ไม่ดาเนินการพฒั นาองคค์ วามรทู้ ่เี กย่ี วขอ้ งใหช้ ัดเจน และยงั ไมเ่ ป็นท่ีรบั รู้และยอมรับโดยทว่ั ไป ดงั น้ัน
สถานศกึ ษาจงึ ควรดาเนนิ การดังน้ี

๑. จัดทาคมู่ ือการดาเนินงานตามแนวคิด MPK model “We CARE” ทีแ่ สดงขน้ั ตอนการดาเนนิ งาน ท่ี
ชดั เจนวา่ แต่ละข้นั ตอนครูต้องปฏิบตั ิอะไร ปฏบิ ัติอย่างไร และพัฒนาความรูค้ วามเขา้ ใจและทกั ษะของครใู หช้ ดั เจน
อีกครั้งหน่งึ

๒. ดาเนินการวจิ ัยเพ่ือทดลองใชร้ ูปแบบ MPK model “We CARE” ตามกระบวนการวจิ ัยและพฒั นา
เพือ่ ให้มีข้อมลู สนบั สนนุ ผลการดาเนินงานท่เี ช่อื ถือได้ กาหนดตวั แปรท่ีเกีย่ วขอ้ งใหช้ ัดเจน เก็บรวบรวมข้อมูลผลที่
เกิดขึ้น วเิ คราะหแ์ ละเขียนรายงานการวิจัยตามหลกั วิชาการวิจยั

๓. เผยแพร่ความสาเรจ็ และสรา้ งเครอื ข่ายเพ่อื ให้นาผลการวจิ ัยไปใช้ และสนบั สนุนเครอื ขา่ ยให้ดาเนนิ การ
ตามรูปแบบท่ีพฒั นาข้ึนจนประสบความสาเร็จเช่นเดยี วกบั โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม เพ่อื เป็นการยืนยัน
ประสิทธิภาพของรปู แบบ และหลงั จากน้นั อาจเผยแพร่และใหบ้ ริการชุมชนวิชาการอนื่ ๆ ให้กว้างขวางตอ่ ไป

ดา้ นกระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่ีเน้นผ้เู รยี นเปน็ สาคัญ
รปู แบบการยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนด้วย “ตลาดนัด ๐ ร” ซึ่งสถานศึกษาได้ดาเนนิ การมาแลว้ ใน ปี

การศกึ ษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ และในภาคเรยี นท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทาให้ผู้เรียนสามารถสาเรจ็ การศึกษาพร้อม
เพือ่ น ๆ รนุ่ เดียวกนั ควรพฒั นาอย่างตอ่ เน่ืองใหเ้ ปน็ Best Practice และเผยแพรใ่ ห้สถานศกึ ษาอื่นๆ ได้นาไปใช้
ตอ่ ไป โดยสถานศกึ ษาควรดาเนนิ การดังน้ี

๑. จัดทาคมู่ ือการดาเนนิ งานตามแนวคิด “ตลาดนดั ๐ ร” ที่แสดงขนั้ ตอนการดาเนินงานอยา่ งชดั เจน ว่า แต่
ละขน้ั ตอน นกั เรียน ผู้ปกครอง ครูประจาชน้ั และครปู ระจาวชิ า ต้องปฏบิ ัตอิ ะไร ปฏิบตั ิอย่างไร และพัฒนา ความรู้
ความเข้าใจและทกั ษะของครูให้ชดั เจน

๒. ดาเนนิ การวจิ ยั เพอ่ื ทดลองใช้รปู แบบ “ตลาดนัด ๐ ร” ตามกระบวนการวจิ ัยและพฒั นา เพอื่ ให้ข้อมลู
สนับสนุนผลการดาเนินการท่ีเชอ่ื ถอื ได้ กาหนดตวั แปรทีเ่ กีย่ วข้องใหช้ ัดเจน เก็บข้อมูลผลท่ีเกิดข้นึ วิเคราะห์และ
เขียนรายงานการวิจยั ตามหลักวิชาการวจิ ัย

๓. เผยแพร่ความสาเร็จและสร้างเครอื ข่าย เพอื่ ให้นาผลการวจิ ัยไปใช้ และสนับสนุนเครอื ขา่ ยให้ดาเนินการ
ตามรปู แบบทีพ่ ฒั นาข้นึ จนประสบความสาเร็จเชน่ เดยี วกบั โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เพอื่ เป็นการยืนยัน
ประสิทธภิ าพของรปู แบบ และใหม้ กี ารเผยแพรร่ ูปแบบการดาเนนิ การ “ตลาดนัด ๐ ร” ให้กว้างขวางเป็นทศ่ี ึกษา ดู
งานของสถานศกึ ษาในจงั หวัด และตา่ งจงั หวดั ต่อไป
สรปุ ผลการประเมินความโดดเด่น

สถานศกึ ษาจดั ให้มีโครงการสง่ เสริมความเปน็ เลศิ ดา้ นวชิ าการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลการดาเนนิ โครงการในปกี ารศึกษา ๒๕๖๑ ส่งผลให้ผู้เรียนมผี ลสัมฤทธทิ์ างการเรียน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสตู ร มีทกั ษะทางวิชาการสูค่ วามเป็นเลศิ ท่ีสูงขนึ้ และผเู้ กีย่ วข้องมีความพึงพอใจต่อการเข้า
รว่ มกิจกรรมในระดับดมี ากข้นึ ไป ผเู้ รยี นมผี ลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นท่สี ูงข้ึนอย่างต่อเนอื่ ง ผลการสอบ O-Net ชั้น
มัธยมศกึ ษาปที ่ี ๓ และ ๖ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ สงู กวา่ ระดับชาติ มีความสาเรจ็ สูงมากในด้านการประกวด การแขง่ ขัน

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๑๒๑

กีฬาและเกมทงั้ ระดับภมู ิภาคหลายรายการตอ่ เน่ือง หลายปเี ปน็ ทีร่ จู้ ักกนั ในภมู ภิ าค การประกวดแขง่ ขนั
ความสามารถและการแขง่ ขนั กีฬาบางประเภทได้รบั รางวลั ในระดับประเทศ และนานาชาติ
ผลการประเมินความโดดเด่น มคี วามโดดเด่นระดับภูมิภาค

ความโดดเด่น ระดบั คณุ ภาพ

โครงการส่งเสริมความเปน็ เลิศ  เปน็ ตน้ แบบ มีความโดดเดน่ ไดร้ ับการยอมรบั

ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี ระดบั นานาชาติ (C๓)

นาฏศลิ ป์ กฬี าและนนั ทนาการ  เป็นตน้ แบบ มีความโดดเดน่ ไดร้ ับการยอมรบั

ระดบั ชาติ (C๒)
 เปน็ ต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รบั การยอมรับ

ระดับทอ้ งถน่ิ /ภูมภิ าค (C๑)
 ยังไมเ่ ป็นไปตามเกณฑ์การพจิ ารณาการ

ประเมินความโดดเด่น

๑๕. การพฒั นาคณุ ภาพการจัดการศกึ ษาตามแผนปฏบิ ตั ิการประจาปีของสถานศกึ ษา

๑๕.๑ การบรหิ ารจัดการศึกษา

โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคมได้จดั แบง่ โครงสร้างการบรหิ ารงานเป็น ๔ ฝา่ ย

โดยแบง่ เป็น ฝ่ายบรหิ ารงานท่ัวไป ฝ่ายวชิ าการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ ผบู้ ริหารยดึ หลักการบริหาร/

เทคนคิ การบริหารแบบโรงเรยี นเป็นฐาน (School – Based Management : SBM) โดยนามาใช้ในบริบทของ

สถานศึกษาดังน้ี

การกระจายอานาจ (Decentralization )
ในการตดั สินใจด้านวชิ าการ (หลกั สูตรและการจัดการเรียนการสอน)

งานบุคลากร การบรหิ ารงบประมาณ และการบริหารทว่ั ไป

SBM คือ การพฒั นาระบบสาระสนเทศ
แนวคดิ ทางการบรหิ าร โดยการกระจายสารสนเทศจากส่วนกลางสู่สถานศึกษารวมท้งั จากผ้บู รหิ ารสคู่ รู ผู้ปกครอง
และการจัดการศึกษา ชุมชน และนักเรยี น
ทีม่ ุง่ ใหส้ ถานศึกษา
การพฒั นาความรแู้ ละทกั ษะ

มีอสิ ระในการบรหิ าร ความรู้และทักษะในการวางแผน ภาวะผนู้ า และเทคนิควธิ กี ารทางานอ่นื ๆ
วิชาการ บุคลากร
งบประมาณ และ การสรา้ งแรงจงู ใจ
การบริหารทวั่ ไปภายใต้ ให้สถานศกึ ษามีอสิ ระในการสรา้ งแรงจงู ใจให้กับบุคคลทีเ่ ก่ยี วข้อง
กฎหมายท่กี าหนด

การมีส่วนร่วม (Participation)

สถานศึกษาเปดิ โอกาสใหผ้ มู้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย(คณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
ครผู ปู้ กครอง ชุมชนและนกั เรียน) มสี ว่ นร่วมในการตัดสนิ ใจในการบริหาร

และการจดั การศกึ ษา

การตรวจสอบและความโปรง่ ใส

(Accountability and Transparency)
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ไดม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจในการบรหิ ารและการจัดการศกึ ษา

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๑๒๒

โครงสร้างการบรหิ ารงานโรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวัดขอนแก่น

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๑๒๓

๑๕.๒ วิสยั ทศั น์ พนั ธกจิ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒั นา จุดม่งุ หมายเพื่อการพฒั นา อัตลกั ษณ์ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา

วิสยั ทศั น์
“ภายในปกี ารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่คู วามเป็นเลิศทาง

วิชาการ ยกระดับการมีส่วนรว่ ม น้อมนาหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง”

พนั ธกิจ
เพ่ือใหบ้ รรลวุ ิสยั ทัศน์ โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม ได้กาหนดพนั ธกจิ การพฒั นา ดังน้ี

๑) สง่ เสริมและพฒั นาผู้เรียนให้มคี ณุ ภาพ
๒) สรรหาและพฒั นาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอเหมาะสมกบั ตาแหนง่
๓) พฒั นาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทางวชิ าการ

๔) พฒั นาสถานศกึ ษาเปน็ องคก์ รแห่งการเรยี นรู้
๕) ยกระดับการบริหารแบบมสี ว่ นรว่ มและภาคีเครือขา่ ย

๖) นอ้ มนาหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งไปใชใ้ นการดาเนินชวี ิต

ยทุ ธศาสตรแ์ ละแนวทางการพัฒนา

ยทุ ธศาสตร์ แนวทางการพฒั นา หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ฝา่ ยวชิ าการ/
ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๑ ๑.๑ กลยุทธพ์ ฒั นาผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นและส่งเสรมิ ผ้เู รยี นสู่ ฝา่ ยปกครอง/
ฝ่ายบริการ
ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นา ความเป็นเลิศ
ฝ่ายบรหิ ารงานท่วั ไป
คุณภาพผเู้ รยี น ๑.๒ กลยุทธส์ ่งเสริมคุณภาพผเู้ รียนสูม่ าตรฐานอาเซียนและสากล

๑.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมใหผ้ เู้ รียนมีคุณธรรมจรยิ ธรรม มคี า่ นิยมทพี่ งึ

ประสงค์ มจี ิตสาธารณะ รกั และภูมใิ จในวฒั นธรรมไทย

๑.๔ กลยทุ ธส์ ง่ เสริมใหผ้ ูเ้ รยี นมจี ิตสานึกในการร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อม

๑.๕ กลยุทธส์ ง่ เสรมิ ผูเ้ รยี นใหม้ ที ักษะในการดารงชีวติ

๑.๖ กลยทุ ธ์ส่งเสริมใหผ้ ู้เรียนมีสุขภาพทสี่ มบูรณ์

๑.๗ กลยทุ ธ์สง่ เสริมใหผ้ ู้เรียนมสี ุนทรยี ภาพด้านศิลปะ ดนตรี กฬี า

และนันทนาการ

ยทุ ธศาสตรท์ ี่ ๒ ๒.๑ กลยทุ ธส์ รรหาและพัฒนา คณุ ภาพ ครู บุคลากรทางการ

ยทุ ธศาสตรก์ ารสรรหา ศกึ ษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

และพฒั นา คณุ ภาพ ๒.๒ กลยุทธส์ ง่ เสริมครูและบคุ ลากรให้มีคณุ ธรรม จริยธรรม เปน็ ท่ี

ครู บุคลากรทางการ ยอมรบั ของชมุ ชน

ศึกษา

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หนา้ ๑๒๔

ยทุ ธศาสตร์ แนวทางการพฒั นา หนว่ ยงานท่รี ับผดิ ชอบ

ยทุ ธศาสตร์ที่ ๓ ๓.๑ กลยุทธ์พฒั นาหลกั สูตรสาหรบั ผ้มู ีความสามารถพเิ ศษใหไ้ ดร้ บั ฝ่ายวชิ าการ
ยทุ ธศาสตร์การพัฒนา การศกึ ษาได้เต็มตามศักยภาพ
หลกั สตู รสู่การเรยี นรตู้ ลอด ๓.๒ กลยทุ ธ์พัฒนาหลกั สูตรทอ้ งถิน่ ท่ตี อบสนองกบั วิถชี ีวิตของ ฝ่ายบริหารงาน
ชีวติ ชุมชน ท่ัวไป/
๓.๓ กลยทุ ธ์พฒั นาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึ ษาตาม
ยทุ ธศาสตร์ท่ี ๔ เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทอ้ งถิ่น ฝ่ายบรกิ าร
ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาส่อื ๔.๑ กลยุทธ์จดั หาและพฒั นาส่ือการเรียนการสอนใหเ้ พยี งพอมี ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป
การเรียนการสอนและ คณุ ภาพ
แหล่งเรียนรู้ ๔.๒ กลยทุ ธพ์ ฒั นาแหล่งเรยี นรู้และภมู ปิ ญั ญาทอ้ งถ่ินให้ ฝ่ายวิชาการ/
ยุทธศาสตรท์ ี่ ๕ หลากหลาย ฝา่ ยบรหิ ารงานทัว่ ไป
ยุทธศาสตร์การยกระดบั ๕.๑ กลยทุ ธส์ รา้ งและพฒั นาเครือขา่ ยทางการศึกษาใหเ้ ข้มแข็ง
การบริหารแบบมสี ่วนร่วม และมคี ณุ ภาพ
และภาคีเครือขา่ ย
ยุทธศาสตรท์ ่ี ๖ ๖.๑ กลยุทธน์ อ้ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่ งยั่งยนื
ยทุ ธศาสตรก์ ารนอ้ มนา
หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ
พอเพยี ง

จดุ มุง่ หมายเพ่อื การพัฒนา
เพ่อื ให้บรรลุพันธกจิ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม ไดก้ าหนดจดุ ม่งุ หมายเพ่ือการพฒั นาตามยทุ ธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตรท์ ี่ ๑ ยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
- ผ้เู รยี นมคี ุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษา

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๒ ยทุ ธศาสตร์การสรรหาและพัฒนา คณุ ภาพ ครู บคุ ลากรทางการศึกษา
จุดมุง่ หมายการพัฒนา

- ครู บุคลากรทางการศกึ ษามคี ุณภาพ

ยทุ ธศาสตร์ที่ ๓ ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาหลกั สูตรสกู่ ารเรยี นร้ตู ลอดชวี ิต
จดุ มงุ่ หมายการพัฒนา

- หลกั สูตรสถานศึกษามีความหลากหลายสูค่ วามเปน็ เลศิ ทางวชิ าการ

ยทุ ธศาสตรท์ ี่ ๔ ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาสอ่ื การเรยี นการสอนและแหล่งเรยี นรู้
จดุ มงุ่ หมายการพฒั นา

- โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคมเปน็ องค์กรแห่งการเรียนรู้

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๕ ยทุ ธศาสตร์การยกระดบั การบรหิ ารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครอื ข่าย
จุดมุ่งหมายการพัฒนา

- โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคมบรหิ ารแบบมีส่วนร่วมตามหลกั การบริหารจดั การบ้านเมืองทด่ี ี

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หนา้ ๑๒๕

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๖ ยุทธศาสตร์การนอ้ มนาหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
จดุ มงุ่ หมายการพฒั นา

- โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคมนอ้ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งสู่ความยัง่ ยนื

อัตลกั ษณข์ องสถานศกึ ษา : ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
เอกลกั ษณข์ องสถานศึกษา : องค์กรแหง่ การเรียนรู้

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หนา้ ๑๒๖

สว่ นที่ ๒

ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษา

๑.๑ ระดับการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน

คา่ เปา้ หมายมาตรฐาน/

มาตรฐาน/ประเดน็ การพิจารณา ประเดน็ การพิจารณาของ ผลการประเมิน หมายเหตุ

สถานศึกษากาหนดไว้

มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผเู้ รยี น ยอดเยีย่ ม ยอดเยย่ี ม บรรลุเปา้ หมาย

๑.๑ ผลสมั ฤทธิท์ างวชิ าการของผเู้ รยี น ดเี ลศิ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย

๑) มีความสามารถในการอา่ น การเขียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลเุ ปา้ หมาย
การส่อื สาร และการคดิ คานวณ

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่ งมี

วจิ ารณญาณ อภปิ รายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และ ดีเลศิ ยอดเย่ยี ม บรรลุเปา้ หมาย

แก้ปญั หา

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดเี ลิศ บรรลุเป้าหมาย

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยอดเยย่ี ม ยอดเยย่ี ม บรรลเุ ปา้ หมาย
และการสอ่ื สาร

๕) มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ยอดเยย่ี ม ยอดเยย่ี ม บรรลุเปา้ หมาย
สถานศึกษา

๖) มคี วามรู้ ทักษะพนื้ ฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน ดเี ลศิ ดี ไม่บรรลุ
อาชพี เปา้ หมาย

๑.๒ คุณลกั ษณะที่พงึ ประสงคข์ องผูเ้ รียน ยอดเยย่ี ม ยอดเย่ียม บรรลเุ ปา้ หมาย

๑) การมีคณุ ลักษณะและค่านยิ มท่ีดีตามท่ี ยอดเยย่ี ม ยอดเย่ยี ม บรรลุเป้าหมาย
สถานศึกษากาหนด

๒) ความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยย่ี ม ยอดเยย่ี ม บรรลเุ ป้าหมาย

๓) การยอมรับทจ่ี ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ ยอดเย่ยี ม ยอดเย่ยี ม บรรลเุ ป้าหมาย
หลากหลาย

๔) สุขภาวะทางรา่ งกาย และจิตสงั คม ยอดเยี่ยม ยอดเย่ยี ม บรรลเุ ปา้ หมาย

๕) ใฝ่เรียนรคู้ ูค่ ุณธรรม ยอดเยย่ี ม ยอดเยย่ี ม บรรลุเป้าหมาย

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๑๒๗

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คา่ เป้าหมายมาตรฐาน/ ผลการประเมิน หมายเหตุ
ประเดน็ การพจิ ารณาของ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศกึ ษากาหนดไว้ ยอดเยี่ยม บรรลเุ ป้าหมาย
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทศั น์และพันธกจิ ที่สถานศกึ ษา ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย
กาหนดชัดเจน ดีเลศิ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย
๒.๒ มรี ะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลศิ ยอดเย่ยี ม
๒.๓ ดาเนนิ งานพฒั นาวิชาการท่ีเนน้ คุณภาพผู้เรียน ดีเลศิ บรรลุเปา้ หมาย
รอบด้านตามหลกั สูตร สถานศกึ ษา ยอดเยย่ี ม
และทกุ กลุม่ เป้าหมาย ดีเลศิ ยอดเยย่ี ม บรรลุเป้าหมาย
๒.๔ พฒั นาครแู ละบคุ ลากรใหม้ คี วามเช่ยี วชาญทาง ยอดเย่ียม
วิชาชีพ ดีเลศิ ยอดเยย่ี ม บรรลุเปา้ หมาย
๒.๕ จัดสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมท่ีเอ้ือ ยอดเยยี่ ม
ต่อการจัดการเรยี นรอู้ ย่างมีคณุ ภาพ ดเี ลิศ ยอดเยี่ยม บรรลเุ ปา้ หมาย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอ่ื สนบั สนนุ ยอดเยย่ี ม บรรลุเปา้ หมาย
การบริหารจดั การและการจดั การเรยี นรู้ ดเี ลศิ ยอดเยย่ี ม บรรลุเป้าหมาย
๒.๗ เป็นองคก์ รแหง่ การเรียนรู้ ดีเลศิ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ ยอดเย่ียม บรรลเุ ป้าหมาย
เนน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคัญ ดเี ลศิ
๓.๑ จัดการเรยี นร้ผู ่านกระบวนการคิดและปฏบิ ตั ิ ยอดเยย่ี ม บรรลุเป้าหมาย
จริง และสามารถนาไปประยุกตใ์ ช้ในชวี ิตได้ บรรลเุ ป้าหมาย
๓.๒ ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยี นรู้ ยอดเยี่ยม บรรลุเปา้ หมาย
ท่ีเออื้ ตอ่ การเรยี นรู้ ยอดเยีย่ ม
๓.๓ มกี ารบริหารจัดการช้นั เรยี นเชงิ บวก ยอดเยี่ยม ไมบ่ รรลุ
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รยี นอย่างเป็นระบบ และ เปา้ หมาย
นาผลมาพัฒนาผู้เรยี น ยอดเย่ียม
๓.๕ มกี ารแลกเปล่ียนเรยี นรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อน
กลบั เพ่อื พฒั นาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

สรุปผลการประเมนิ ในภาพรวมของสถานศกึ ษา ยอดเยย่ี ม ยอดเย่ยี ม บรรลเุ ปา้ หมาย

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๑๒๘

มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพนกั เรียน (โดยมจี ดุ เน้น คอื นกั เรยี นมคี วามเปน็ เลิศ)
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม
แผนการดาเนนิ งาน / การตัง้ เป้าหมาย

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษาได้ตัง้ ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพนกั เรียน ไว้ในระดบั ยอดเยี่ยม
กระบวนการพฒั นา / วิธดี าเนินงาน

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนานักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ “ใฝ่เรียนรู้ คู่
คุณธรรม” ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กาหนด มุ่งยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะดา้ นกฬี า ส่ิงแวดลอ้ มดนี า่
อยู่ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการเสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น วิชาการ การเสริมทักษะอาชีพ การเสริมทักษะ
ชีวิต การบรู ณาการตวั ช้ีวดั ของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ ละเขยี น รว่ มกับการประเมนิ กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน
แล้วนาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ ตามรูปแบบและวิธีการท่ีกาหนดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและด้าน
คณุ ลักษณะอันพึงประสงคข์ องนกั เรยี น อยใู่ นระดับยอดเย่ียม ตามค่าเปา้ หมายท่กี าหนด

ผลการดาเนินงาน / การบรรลุผลสาเรจ็
๑.๑ ผลสัมฤทธท์ิ างวิชาการของนกั เรียน
สถานศึกษาได้ดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การ

เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ โดยดาเนินการผ่านจัดกิจกรรมการจัดการเรยี นรใู้ นรายวิชาภาษาไทยพ้นื ฐาน
ภาษาอังกฤษพน้ื ฐาน ภาษาจีน คณติ ศาสตร์พ้ืนฐาน มีการนาผลประเมนิ คณุ ภาพของนกั เรียนมาพฒั นานกั เรยี นด้าน
ผลสัมฤทธ์ิให้สูงข้ึน ผ่านโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ ๙๑.๘๓ มีทักษะ
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณท่ีสูงขึ้น และมีผลการเรียนระดับ ๒ ข้ึนไป
นักเรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผ่าน การจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการ ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ ๙๓.๔๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าที่สถานศึกษากาหนด นักเรียนมี
ความสามารถในการรวบรวมความรทู้ ง้ั ด้วยตัวเอง และการทางานเปน็ ทีม เชอ่ื มโยงองคค์ วามรู้ และประสบการณ์มา
ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยดาเนินการส่งเสริมให้นักเรียน มีความสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน การบูรณาการ STEM Education โครงการ SBMLD กิจกรรมชุมนุม ตลอดจนนักเรียน
สามารถนาเสนอและร่วมแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ จนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลระดับภาค/ระดับประเทศ
ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๙.๗๒ มคี วามสามารถในการทาโครงการ โครงงาน ช้นิ งาน ผลผลติ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศกึ ษากาหนด นกั เรียนมีความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ และการสอ่ื สารเพอ่ื การพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม โดยผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ
๙๗.๓๑ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลกั สตู รสถานศกึ ษาจากพ้นื ฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการตา่ ง ๆ รวมทัง้ มคี วามกา้ วหน้า
ในผลการทดสอบระดบั ชาติ โดยผ่านกิจกรรมการเรยี นรูร้ ายวิชาภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ ภาษาองั กฤษ
และสังคมศึกษาฯ ตลอดจนจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ
๙๑.๔๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้นื ฐาน (O-
NET) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ พบว่าผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาท่ีทดสอบ และมี

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๑๒๙

นกั เรียนทาวชิ าคณิตศาสตร์ไดค้ ะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ในระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี ๖ พบวา่ นกั เรียนมีคา่ คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศวิชาท่ีทดสอบ นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ตอ่ ในระดบั ช้นั ทสี่ ูงขึ้น การทางานหรืองานอาชพี โดยผา่ นการจัดการเรียนรรู้ ายวชิ าเพ่มิ เติม ตามโครงการ SBMLD
สง่ ผลให้นักเรียนรอ้ ยละ ๗๗.๕๔ มคี วามรู้ ทกั ษะพืน้ ฐาน และเจตคตทิ ่ดี ตี อ่ งานอาชพี

๑.๒ คณุ ลักษณะท่ีพงึ ประสงค์ของผู้เรียน
สาหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยี น ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามท่ีสถานศึกษา กาหนดนั้น นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคุณลักษณะ ในระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ ๙๙.๘๓ นกั เรยี นมีพฤตกิ รรมเป็นผทู้ ม่ี ีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกตกิ า มีคา่ นิยมและจิตสานึก ตามท่ี
สถานศกึ ษากาหนดโดยไมข่ ดั กบั กฎหมายและวฒั นธรรมอนั ดขี องสังคม โดยผา่ นการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมอตั ลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ส่งผลให้ผู้เรียน มีผล
การประเมินคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยี นในระดับยอดเยยี่ ม นกั เรียนมคี วามภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคณุ คา่ ของ
ความเปน็ ไทย มสี ่วนร่วมในการอนุรักษว์ ัฒนธรรมและประเพณไี ทย รวมท้ังภมู ปิ ัญญาไทย โดยผ่านการจดั กจิ กรรม
การเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย โครงการสังคมศึกษาสืบสานวิถีไทยส่งผลให้นักเรียน
ร้อยละ ๙๙.๙๕ มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
หน้าท่ีพลเมือง และการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรยี นอยู่ร่วมกันในสังคมอยา่ งมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ
๙๓.๘๓ ยอมรบั ทจ่ี ะอยรู่ ว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมผี ลการเรยี นระดับ ๒ ขึน้ ไป นักเรยี นมีการ
รักษาสุขภาพกาย สขุ ภาพจติ อารมณ์ และสงั คม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแตล่ ะช่วงวยั สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี กีฬา และนันทนาการ
ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ ๙๐.๕๕ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีผลการประเมินในระดับยอดเย่ียม ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสรมิ ใหเ้ ป็นผูม้ ีคณุ ธรรม ผา่ นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โครงการสง่ เสรมิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยม
ท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ ๙๕.๕๒ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมมีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม
นอกจากนั้นมีการนาผลการดาเนินงาน รางวัลความสาเร็จ นาเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง
สาธารณชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่า หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
อน่ื ๆทเี่ กย่ี วข้อง ด้วยระบบ On – Line On – Site และในโอกาสประชุมในวาระตา่ งๆ

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๑๓๐

แหล่งขอ้ มูล หลักฐานอา้ งอิง เอกสารเชงิ ประจกั ษ์ท่ีสนับสนนุ ผลการประเมินตนเอง ตามรายละเอียด ดงั น้ี

มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพนกั เรยี น

ประเดน็ พิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ทิ างวชิ าการของนักเรียน
ประเด็นพิจารณายอ่ ยท่ี ๑ มคี วามสามารถในการอ่าน การเขยี น การสอ่ื สารและการคิดคานวณ
คาอธิบาย : นกั เรยี นมีทกั ษะในการอ่าน การเขยี น การสอ่ื สาร และการคิดคานวณตามเกณฑท์ ี่สถานศกึ ษา
กาหนด ในแตล่ ะระดับชน้ั

มาตรฐานการศึกษา ผลการดาเนนิ งาน สรปุ ผลการดาเนินงาน ระดับคุณภาพ
ของสถานศกึ ษา ตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐาน/
วธิ กี ารพฒั นา  ยอดเย่ียม
1) รอ้ ยละ 90 ของ ของสถานศกึ ษา  ดเี ลศิ
นักเรยี นมีผลสัมฤทธิ์ ผลการดาเนนิ งานใน  ดี
ทางการเรียนของวชิ า 1) ร้อยละ 93.16 ของ  ปานกลาง
ภาษาไทยพ้นื ฐาน นกั เรียน มีผลสมั ฤทธ์ิ มาตรฐานการศกึ ษาสงู กว่า  กาลงั พัฒนา
ผลการเรียนระดบั 2 ทางการเรียนของวิชา ค่าเปา้ หมายที่สถานศกึ ษา
ข้ึนไป ภาษาไทยพนื้ ฐาน กาหนด พิจารณาจาก
ผลการเรียนระดับ 2 สถานศึกษามกี ารจดั
ขนึ้ ไป กิจกรรม การเรยี นรทู้ เี่ นน้
ใหน้ กั เรียนมคี วามสามารถ
ในการอ่าน การเขยี น

การสื่อสารภาษาไทย
ตลอดจนจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสมั ฤทธ์ิ
ทางการเรยี น ส่งผลให้
นักเรยี นมีทักษะในการ
อา่ น การเขียน การสือ่ สาร
ภาษาไทยสูงขน้ึ และ
กจิ กรรมสง่ เสรมิ

ความเปน็ เลิศทางด้าน
ภาษาไทย นานักเรยี นเขา้
ร่วมการแขง่ ขันทกั ษะทาง
วิชาการ ส่งผลให้
ประสบผลสาเรจ็ ใน
ระดับประเทศ

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๓๑

มาตรฐานการศึกษา ผลการดาเนนิ งาน สรุปผลการดาเนินงาน ระดับคณุ ภาพ
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐาน/  ยอดเยี่ยม
2) รอ้ ยละ 85 ของ วิธกี ารพัฒนา  ดเี ลิศ
นักเรยี นมผี ลสมั ฤทธิ์ ของสถานศกึ ษา  ดี
ทางการเรียนของวชิ า 2) ร้อยละ 85.40 ของ ผลการดาเนินงานใน  ปานกลาง
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นกั เรียนมผี ลสมั ฤทธ์ิ  กาลังพฒั นา
ผลการเรยี นระดบั 2 ทางการเรียนของวิชา มาตรฐานการศกึ ษาสงู กวา่
ข้ึนไป ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน คา่ เปา้ หมายท่ีสถานศึกษา  ยอดเยยี่ ม
ผลการเรยี นระดบั 2 กาหนด พิจารณาจาก  ดีเลศิ
3) ร้อยละ 85 ของ ข้ึนไป สถานศึกษามกี ารจัด  ดี
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กจิ กรรมการเรยี นร้ทู เ่ี นน้  ปานกลาง
ทางการเรียนของวิชา 3) รอ้ ยละ 94.15 ของ ใหน้ กั เรยี นมคี วามสามารถ  กาลังพฒั นา
ภาษาจีน ผลการเรยี น นักเรียนมีผลสมั ฤทธิ์ ในการอา่ น การเขียน
ระดับ 2 ขึ้นไป ทางการเรยี นของวิชา การส่ือสารภาษาองั กฤษ
ภาษาจีน ผลการเรียน ตลอดจนจัดกจิ กรรมตาม
ระดบั 2 ขึ้นไป โครงการพฒั นาผลสมั ฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้
นักเรยี นมที ักษะในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสูงขน้ึ
นานักเรียนเขา้ ร่วมการ
แขง่ ขันทกั ษะทาง
ภาษาอังกฤษ การแขง่ ขัน
ทกั ษะทางวิชาการ ส่งผล
ให้ประสบผลสาเร็จใน
ระดับประเทศ

ผลการดาเนนิ งานใน
มาตรฐานการศึกษาสงู กวา่
คา่ เปา้ หมายที่สถานศึกษา
กาหนด พจิ ารณาจาก
สถานศึกษามีการจัด
กจิ กรรมการเรียนร้ทู ีเ่ น้น
ใหน้ ักเรยี นมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขยี น การ
สื่อสารภาษาจนี ตลอดจน
จัดกจิ กรรมตามโครงการ
พฒั นาผลสมั ฤทธิท์ างการ
เรยี น ส่งผลให้นักเรยี น
มที ักษะในการอา่ น การ
เขียน การสอื่ สารภาษาจีน
สูงขึน้

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๓๒

มาตรฐานการศึกษา ผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐาน/ ระดับคณุ ภาพ
4) ร้อยละ 85 ของ ของสถานศึกษา
นกั เรยี นมผี ลสมั ฤทธ์ิ วธิ กี ารพฒั นา
ทางการเรียนของวิชา 4) รอ้ ยละ 94.62 ของ
คณติ ศาสตร์พ้นื ฐาน นักเรยี นมีผลสมั ฤทธ์ิ ผลการดาเนนิ งานใน  ยอดเย่ียม
ผลการเรียนระดับ 2 ทางการเรียนของวชิ า
ข้นึ ไป คณิตศาสตร์พืน้ ฐาน มาตรฐานการศกึ ษาสงู กว่า  ดีเลศิ
ผลการเรยี นระดบั 2  ดี
ขนึ้ ไป คา่ เป้าหมาย

ท่ีสถานศกึ ษากาหนด  ปานกลาง
พิจารณาจากสถานศึกษามี  กาลงั พฒั นา
การจัดกจิ กรรม

การเรียนรทู้ เ่ี นน้ ให้

นกั เรียนมีการคิดคานวณ

ได้ตามเกณฑท์ ี่สถานศกึ ษา

กาหนด ตลอดจนจดั

กจิ กรรมตามโครงการ

พฒั นาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยี น ส่งผลให้นกั เรยี นมี

ทักษะในการคานวณสงู ขึน้

ประสบผลสาเร็จมีคะแนน

O-NET วชิ าคณิตศาสตร์

เตม็ 100 คะแนน และ

ได้รับรางวัลชมเชยการ

ประกวดโครงงาน

คณติ ศาสตรท์ ั้งในระดบั

มัธยมศกึ ษาตอนตน้ และ

ตอนปลาย ใน

ระดับประเทศ

จดุ เด่น สถานศึกษามีนโยบายเนน้ การจัดการเรียนการสอนสง่ เสรมิ และพฒั นากระบวนการคิดของนกั เรียน โดยครู
จัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนผา่ นกระบวนการ PLC เนน้ กระบวนการคิด จดั ทาโครงการจดั กจิ กรรมยกระดับ
ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน สง่ เสริมการทาโครงงานท่ีมงุ่ เน้นใหน้ ักเรยี นใช้กระบวนการคิด
จดุ ที่ควรพัฒนา พัฒนานักเรียนด้านกระบวนการคดิ สงู ขึ้น โดยใชเ้ ทคโนโลยสี รา้ งสรรคก์ ่อเกิดนวัตกรรมที่สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนได้
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพฒั นา สถานศกึ ษาควรส่งเสรมิ นกั เรียนดา้ นกระบวนการคดิ ท่ีสงู ขน้ึ พัฒนานกั เรยี นด้าน
เทคโนโลยีออกแบบโดยใช้กระบวนการคิดสรา้ งสรรคน์ วัตกรรมสามารถนาไปใช้ไดจ้ รงิ

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หน้า ๑๓๓

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพนักเรียน

ประเดน็ พจิ ารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ทิ างวิชาการของนักเรยี น

ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๒ มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภปิ รายแลกเปลยี่ นความ

คิดเหน็ และแก้ปญั หา

คาอธบิ าย : นกั เรยี นมีความสามารถในการคดิ จาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณาอยา่ งรอบคอบโดย

ใชเ้ หตผุ ลประกอบการตดั สินใจ มีการอภปิ รายแลกเปลีย่ นความคิดเหน็ และแก้ปญั หาอย่างมเี หตุผล

มาตรฐานการศกึ ษา ผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนนิ งาน
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐาน/ ระดบั คุณภาพ

ของสถานศึกษา วิธกี ารพฒั นา

1) รอ้ ยละ 80 ของ 1) รอ้ ยละ 93.41 ของ ผลการดาเนินงานใน  ยอดเยย่ี ม

นักเรียนในระดบั ชั้น นักเรียนในระดบั ชนั้ มาตรฐานการศกึ ษาสงู กว่า  ดีเลิศ

มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 – 6 มธั ยมศกึ ษาปีท่ี คา่ เป้าหมายที่สถานศกึ ษา  ดี

มีผลการประเมิน มีผลการประเมิน กาหนด พิจารณาจาก  ปานกลาง

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการคดิ สถานศกึ ษามีการจดั  กาลังพฒั นา
วิเคราะห์ คิดอยา่ งมี วเิ คราะห์ คดิ อยา่ งมี กิจกรรมการเรียนรู้ ท่เี นน้

วิจารณญาณ อภิปราย วิจารณญาณ อภปิ ราย ให้นักเรยี นมีความสามารถ

แลกเปลี่ยนความคดิ เหน็ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการคิด วิเคราะห์ คิด

และแกป้ ญั หา ระดบั 3 และแก้ปัญหา ระดบั 3 อย่างมวี ิจารณญาณของ

นกั เรียนในระดบั ชนั้

ม. 1 – 6 ตลอดจน

พฒั นาความสามารถดา้ น

ต่าง ๆ ผา่ นโครงการ

สง่ เสริมทักษะการคดิ และ

อยรู่ ่วมกนั ในสังคมอย่างมี

ความสขุ โครงการสง่ เสรมิ

ความเปน็ เลิศดา้ นวิชาการ

ศลิ ปะ ดนตรี กีฬาและ

นนั ทนาการ ซ่ึงส่งเสรมิ ให้

ผู้เรยี นไดใ้ ชเ้ หตุผล

ประกอบการตัดสนิ ใจ มี

การอภิปรายแลกเปลย่ี น

ความคิดเห็นและ

แกป้ ัญหาอย่างมีเหตผุ ล

สง่ ผลให้ประสบ

ความสาเร็จในการแข่งขัน

โครงงานกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คณติ ศาสตร์ ภาษาไทย

ระดับประเทศ

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๑๓๔

จดุ เด่น สถานศึกษาได้จัดทาหลักสูตรสถานศกึ ษาที่สง่ เสรมิ การคดิ วเิ คราะห์ คดิ อย่างมวี จิ ารณญาณ มีโครงการพัฒนา

ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนระดบั ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 และปที ี่ 6
จดุ ทคี่ วรพฒั นา สถานศกึ ษาควรจัดทาหลักสตู รสถานศกึ ษา ทีส่ ง่ เสริมการคดิ วเิ คราะหค์ ดิ อยา่ งมวี ิจารณญาณอย่าง

ตอ่ เนอื่ ง
ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพฒั นา สถานศกึ ษาควรสง่ เสริมครูให้จัดกิจกรรมทเี่ นน้ การพัฒนาความสามารถในการคดิ และ

การแก้ปญั หาของนกั เรยี นให้ครอบคลุมนกั เรียนทกุ คน โดยผา่ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้ งเรยี นและกิจกรรม
เสริมหลกั สูตรที่หลากหลาย ตลอดจนการจดั สถานการณใ์ นและนอกหอ้ งเรียนเพือ่ กระตนุ้ และเสริมสรา้ งให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคดิ และการแกป้ ญั หาอย่างมเี หตุผล

มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพนกั เรยี น
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธทิ์ างวชิ าการของนักเรยี น
ประเดน็ พจิ ารณายอ่ ยที่ ๓ มคี วามสามารถในการสรา้ งนวัตกรรม
คาอธิบาย : นักเรยี นมคี วามสามารถในการรวบรวมความร้ทู ั้งด้วยตัวเอง และการทางานเปน็ ทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิง่ ใหม่ ๆ อาจเปน็ แนวคดิ โครงการ โครงงาน ช้นิ งาน ผลผลิต

มาตรฐานการศกึ ษา ผลการดาเนินงาน สรปุ ผลการดาเนนิ งาน
ของสถานศกึ ษา
ตามมาตรฐานการศกึ ษา ตามมาตรฐาน/ ระดบั คณุ ภาพ

ของสถานศึกษา วิธกี ารพัฒนา

1) ร้อยละ 85 ของ 1) รอ้ ยละ 89.72 ของ ผลการดาเนินงานใน  ยอดเยย่ี ม

นกั เรียนมีความสามารถใน นักเรยี นมีความสามารถใน มาตรฐานการศกึ ษา  ดีเลิศ
การสร้างนวตั กรรม การสร้างนวัตกรรม สงู กวา่ ค่าเป้าหมาย
 ดี
ผลงาน/โครงการ/ ผลงาน/โครงการ/ ทสี่ ถานศึกษากาหนด  ปานกลาง

โครงงาน/สงิ่ ประดษิ ฐ์/ โครงงาน/ส่ิงประดิษฐ/์ พจิ ารณาจากสถานศกึ ษามี  กาลงั พฒั นา
ชิ้นงาน STEM ช้ินงาน STEM การสง่ เสริมให้นกั เรยี นมี

ความสามารถสรา้ ง

นวัตกรรมผา่ นกจิ กรรม

การเรียนรู้แบบโครงงาน

ตามโครงการ SBMLD

กจิ กรรมชุมนุม ตลอดจน

ผู้เรยี นสามารถนาเสนอ

และร่วมแขง่ ขันในเวที

ระดบั ตา่ งๆ จนไดร้ บั

รางวัลระดบั ภาค

ระดบั ประเทศ และระดบั

นานาชาติ

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๑๓๕

จดุ เด่น สถานศกึ ษาได้ดาเนนิ โครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรยี นใหม้ ีความสามารถในการสร้างนวตั กรรม ดังน้ี
1. โครงการส่งเสริมการทาโครงงานของกลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์
2. โครงการความเปน็ เลิศของกลุ่มสาระการเรยี นรู้

3. โครงการสปั ดาห์วทิ ยาศาสตร์
4. โครงการสะเต็มศกึ ษา

5. จดั ให้มีการเรยี นการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวชิ าดังน้ี
5.1 รายวชิ า SMT Project 1 ระดบั ชน้ั ม.3
5.2 รายวชิ าวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันม.2

5.3 รายวชิ านวัตกรรมงานชา่ ง ระดบั ชั้น ม.3
5.4 รายวชิ าโครงงานคอมพวิ เตอร์ ระดับชน้ั ม.6

5.5 รายวชิ านวัตกรรมงานช่าง ระดบั ชน้ั ม.6
จดุ ทีค่ วรพฒั นา สถานศึกษาควรจดั อบรมพัฒนาครดู ้านการสร้างนวตั กรรมการเรยี นรู้ เพื่อลงสกู่ ารพฒั นานกั เรยี น
ในการสร้างนวัตกรรม ควรดาเนนิ โครงการดาเนินการจดั การเรยี นรู้ด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานสาหรับนักเรยี น

เพอื่ ให้ความรูเ้ กย่ี วกับการทาโครงงานทถี่ ูกต้องตามหลกั การทาโครงงาน และสถานศกึ ษาควรสนบั สนุนงบประมาณ
ในการจดั กจิ กรรมตามโครงการ และพฒั นาครูและบุคลากรทางการศกึ ษาเพอื่ พฒั นาศกั ยภาพนกั เรยี น

ขอ้ เสนอแนะเพ่อื การพฒั นา สถานศกึ ษาตอ้ งสนับสนนุ งบประมาณในการจดั กิจกรรมตามโครงการพฒั นาบุคลากร
ครูให้มีความพรอ้ มในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และครคู วรมีการจดั การเรยี นการสอนแบบ
บูรณาการระหวา่ งกลุ่มสาระเพอ่ื ให้เกดิ ชิน้ งานอย่างหลากหลาย นกั เรียนเกดิ ทักษะการปฏิบัตทิ ี่คล่องแคลว่ ทง้ั ทกั ษะ

ด้านวชิ าการและวชิ าชีพ

มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพนักเรยี น

ประเดน็ พจิ ารณาท่ี ๑.๑ ผลสมั ฤทธิ์ทางวชิ าการของนกั เรยี น

ประเดน็ พิจารณาย่อยท่ี ๔ มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร

คาอธบิ าย : นกั เรยี นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสารเพอื่ การพฒั นาตนเองและ

สังคมในดา้ นการเรยี นรู้ การสื่อสาร การทางาน อยา่ งสร้างสรรค์ และมคี ณุ ธรรม

มาตรฐานการศกึ ษา ผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศกึ ษา ตามมาตรฐาน/ ระดบั คุณภาพ

ของสถานศกึ ษา วิธกี ารพัฒนา

1) ร้อยละ 90 ของ 1) รอ้ ยละ 100 ของ ผลการดาเนนิ งานตาม  ยอดเยย่ี ม

นักเรียน สามารถใช้ นักเรียน สามารถใช้ ตวั ชวี้ ัดและเป้าหมาย  ดีเลิศ

อินเทอรเ์ น็ตเพอื่ การ อนิ เทอร์เนต็ เพือ่ การ ความสาเร็จสูงกวา่ ค่า  ดี
เรยี นรู้ การส่ือสาร เรียนรู้ การส่อื สาร การ เปา้ หมายทีส่ ถานศึกษา  ปานกลาง

การทางาน ผลการ ทางาน ผลการประเมนิ กาหนด พิจารณาจาก  กาลงั พฒั นา

ประเมนิ ระดับ 4 ข้ึนไป ระดับ 5 สถานศึกษามกี ารสง่ เสริม

ใหน้ กั เรียนมีความสามารถ

ใช้อนิ เทอร์เนต็ เพอ่ื การ

เรยี นรู้ การสือ่ สารการ

ทางาน ผา่ นการจดั การ

เรยี นรูใ้ นรายวชิ าท่ี

เก่ียวข้องตลอดจนจัด

โครงการพฒั นาศกั ยภาพสู่

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๑๓๖

มาตรฐานการศกึ ษา ผลการดาเนนิ งาน สรปุ ผลการดาเนนิ งาน ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศกึ ษา
ตามมาตรฐาน/  ยอดเย่ียม
2) รอ้ ยละ 90 ของ ของสถานศกึ ษา วิธีการพัฒนา  ดีเลศิ
นกั เรยี น สามารถส่ือสาร  ดี
และนาเสนอผลงานโดยใช้ 2) รอ้ ยละ 9๖.๑๑ ของ ความเป็นเลิศดา้ น  ปานกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียน สามารถสือ่ สาร  กาลงั พฒั นา
ผลการประเมินระดบั 4 และนาเสนอผลงานโดยใช้ คอมพวิ เตอร์ โครงการ
ขน้ึ ไป เทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมอื การจดั การ
ผลการประเมินระดับ 5 เรียนรู้ดา้ นนวตั กรรม

KKU Smart Learning
สง่ ผลให้นกั เรยี นสามารถ

ใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ
และการสอ่ื สารเพื่อการ
พฒั นาตนเองและสังคมใน

ด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทางานได้และ

ประสบผลสาเร็จ
ระดบั ประเทศ จากการ
แข่งขนั โดยใช้อนิ เตอร์เนต็

ในการสง่ ผลงาน มบี ริการ
อีเมล์องคก์ รใหก้ ับนกั เรยี น

ทกุ คน

ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสาเร็จสูงกวา่ ค่า
เป้าหมายที่สถานศกึ ษา
กาหนด พจิ ารณาจาก
สถานศกึ ษามีการสง่ เสรมิ ให้
นักเรยี นมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารผา่ นการ
จัดการเรยี นรู้ในรายวชิ าที่
เก่ยี วข้องตลอดจนจดั
โครงการพฒั นาศกั ยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
เพอ่ื นาเสนอผลงานได้
ประสบผลสาเร็จ
ระดับประเทศและภมู ภิ าค
เช่น การแขง่ ขันโครงงาน
STEM หุ่นยนต์

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หนา้ ๑๓๗

มาตรฐานการศกึ ษา ผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนนิ งาน ระดบั คณุ ภาพ
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐาน/  ยอดเย่ียม
3) รอ้ ยละ 90 ของ ของสถานศกึ ษา วธิ กี ารพฒั นา  ดเี ลิศ
นักเรียนมที กั ษะในการใช้  ดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ร้อยละ 95.๘2 ผลการดาเนนิ งานตามตัวช้ีวัด  ปานกลาง
อยา่ งสร้างสรรคแ์ ละมี ของนกั เรยี นมที กั ษะใน และเป้าหมายความสาเรจ็ สงู  กาลงั พัฒนา
คุณธรรม ผลการประเมิน การใช้เทคโนโลยี กวา่ คา่ เปา้ หมายท่ีสถานศกึ ษา
ระดับ 4 ขึน้ ไป สารสนเทศอยา่ ง กาหนด พจิ ารณาจาก
สร้างสรรค์และมคี ุณธรรม
ผลการประเมินระดบั 5 สถานศึกษามกี ารสง่ เสริมให้
นกั เรียนมที ักษะในการใช้
เทคโนโลยสี ารสนเทศ ผา่ น
การจดั การเรยี นรใู้ นรายวชิ าท่ี
เกีย่ วข้องตลอดจนจดั โครงการ
พัฒนาศักยภาพส่คู วามเป็น
เลิศดา้ นคอมพวิ เตอร์ ส่งผลให้
นกั เรียนมที ักษะในการใช้
เทคโนโลยสี ารสนเทศไดอ้ ย่าง
สรา้ งสรรค์และมคี ณุ ธรรม

จดุ เดน่

1. นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เนต็ ค้นควา้ ขอ้ มลู เพอ่ื การเรยี นรู้ การส่อสารเพื่อการพฒั นาตนเอง สงั คมอยา่ ง
สร้างสรรค์ และมคี ุณธรรม

2. มกี ารจัดการเรียนเรยี นการสอน โดยใชอ้ นิ เทอร์เน็ตทกุ ระดบั ชั้น และครูผสู้ อนมีการส่งเสรมิ ใหม้ ีการ
นาเสนอผลงาน โดยใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศ

3. มีบรกิ ารอเี มล์องคก์ ร @mpk.ac.th (Google workspace for education) ใหก้ ับนักเรียนทุกคนเพ่อื ใช้ใน

การเรียนการสอนและมีพ้นื ที่ในการจดั เก็บข้อมลู ออนไลน์ไดม้ ากยง่ิ ขนึ้
จดุ ทีค่ วรพัฒนา

1. เนน้ การมสี ว่ นร่วมของนกั เรยี นในการใชอ้ นิ เทอรเ์ นต็ ในกระบวนการเรียนการสอน เชน่ การส่งงานรปู แบบ
ออนไลน์, การจัดการในชน้ั เรียนโดยใช้ Application, การเขา้ ถงึ สอ่ื การเรยี น การสอน ท้งั แบบ offline และ online

2. ส่งเสรมิ ให้นักเรียนเขา้ ถึงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการศกึ ษานอกเหนอื จากการศกึ ษาในช้นั เรียน

3. ครคู วรพัฒนาส่งเสรมิ ใหน้ ักเรียนเปน็ ผ้ผู ลิตสื่อ หรอื ขอ้ มลู สารสนเทศในรปู แบบต่างๆ เชน่ ในรปู แบบบลอ็ ก,
เพจ, วีดโี อ อินโฟกราฟกิ และเวบ็ ไซต์ เปน็ ต้น

ข้อเสนอแนะเพอ่ื การพัฒนา
1. ควรมีคอมพวิ เตอรใ์ นการสืบค้นดว้ ยตนเอง ณ จุดต่างๆ ในอาคารเรียน
2. ประสทิ ธภิ าพของเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ท่ใี ห้บริการควรมีสภาพที่เหมาะแกก่ ารใชง้ าน

3. ควรเพิม่ เสถยี รภาพและความเรว็ ของระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้มากยิง่ ขน้ึ
4. ควรเพิ่มจุดกระจายสญั ญาณอินเทอร์เน็ตในจุดท่ีมีนกั เรียนใชง้ านเป็นจานวนมากในบริเวณโรงเรยี น

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๑๓๘

มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพนกั เรยี น
ประเด็นพจิ ารณาที่ ๑.๑ ผลสมั ฤทธทิ์ างวิชาการของนักเรียน
ประเด็นพจิ ารณายอ่ ยท่ี ๕ มีผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึ ษา
คาอธิบาย : นักเรยี นบรรลแุ ละมีความก้าวหนา้ ในการเรียนรตู้ ามหลักสูตรสถานศกึ ษาจากพืน้ ฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทกั ษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอ่นื ๆ

มาตรฐานการศึกษา ผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน
ของสถานศกึ ษา
ตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐาน/ ระดบั คุณภาพ

ของสถานศกึ ษา วธิ กี ารพัฒนา

1) รอ้ ยละ 85 ของ 1) รอ้ ยละ 90.04 ของ ผลการดาเนนิ งานใน  ยอดเยีย่ ม

นักเรียนมผี ลสัมฤทธ์ิ นักเรียนมผี ลสัมฤทธิ์ มาตรฐานการศกึ ษาสูงกว่า  ดเี ลศิ

ทางการเรียนตามหลักสูตร ทางการเรยี นตามหลกั สูตร ค่าเปา้ หมายท่ีสถานศึกษา  ดี
สถานศกึ ษาในกลุม่ สาระฯ สถานศกึ ษาในกลมุ่ สาระฯ กาหนด พจิ ารณาจาก  ปานกลาง
วิทยาศาสตรแ์ ละ วทิ ยาศาสตร์และ สถานศกึ ษาได้ส่งเสรมิ ให้  กาลงั พัฒนา

เทคโนโลยี ผลการเรียน เทคโนโลยี ผลการเรยี น นกั เรียนมคี วามกา้ วหนา้

ระดบั 2 ข้ึนไป ระดับ 2 ขึ้นไป ในการพัฒนาผลสมั ฤทธิ์

ทางการเรยี นวชิ า

วทิ ยาศาสตร์พน้ื ฐาน ผ่าน

กจิ กรรมการเรียนรูท้ ี่เน้น

นกั เรยี นเป็นสาคัญ

ตลอดจนจัดโครงการ

พัฒนาผลสมั ฤทธิท์ างการ

เรียน ส่งผลให้นักเรยี นมี

ความรู้ ความเขา้ ใจ มี

ทกั ษะกระบวนการตา่ ง ๆ

2) ร้อยละ 85 ของ 2) รอ้ ยละ 94.69 ของ ผลการดาเนนิ งานใน  ยอดเย่ยี ม

นกั เรยี นมีผลสัมฤทธ์ิ นักเรยี นมีผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานการศึกษาสูงกวา่  ดีเลศิ
ทางการเรยี นตามหลักสูตร ทางการเรียนตามหลกั สูตร ค่าเป้าหมายที่สถานศกึ ษา  ดี
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ กาหนด พจิ ารณาจาก  ปานกลาง
คณิตศาสตร์ ผลการเรยี น คณิตศาสตร์ ผลการเรียน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้  กาลังพัฒนา
ระดบั 2 ข้นึ ไป ระดบั 2 ขน้ึ ไป นกั เรยี นมคี วามก้าวหน้า

ในการพฒั นาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิ า

คณติ ศาสตร์พนื้ ฐาน ผา่ น

กจิ กรรมการเรยี นรูท้ ่เี นน้

นกั เรียนเปน็ สาคัญ

ตลอดจนจัดโครงการ

พัฒนาผลสมั ฤทธิ์ ทางการ

เรียน ส่งผลใหน้ กั เรียนมี

ความรู้ ความเขา้ ใจ มี

ทกั ษะ กระบวนการต่าง ๆ

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๑๓๙

มาตรฐานการศึกษา ผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน
ของสถานศกึ ษา
ตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ

ของสถานศึกษา วิธีการพฒั นา

3) รอ้ ยละ 90 ของ 3) ร้อยละ 93.89 ของ ผลการดาเนินงานใน ยอดเยี่ยม

นักเรียนมผี ลสัมฤทธ์ิ นกั เรยี นมีผลสัมฤทธ์ิ มาตรฐานการศกึ ษาสูงกวา่  ดเี ลศิ

ทางการเรยี นตามหลักสูตร ทางการเรยี นตามหลักสูตร ค่าเปา้ หมายท่ีสถานศึกษา  ดี
สถานศึกษาในกล่มุ สาระฯ สถานศึกษาในกล่มุ สาระฯ กาหนด พิจารณาจาก  ปานกลาง
ภาษาไทย ผลการเรยี น ภาษาไทย ผลการเรียน สถานศึกษาได้สง่ เสรมิ ให้  กาลังพัฒนา
ระดบั 2 ขึน้ ไป ระดับ 2 ขน้ึ ไป นกั เรยี นมีความก้าวหน้า

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิ า

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ผ่าน

กจิ กรรมการเรียนรู้ท่เี น้น

นกั เรียนเป็นสาคญั

ตลอดจนจัดโครงการ

พัฒนาผลสมั ฤทธท์ิ างการ

เรียน ส่งผลให้นกั เรยี นมี

ความรู้ ความเข้าใจ มี

ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ

4) ร้อยละ 90 ของ 4) ร้อยละ 91.28 ของ ผลการดาเนินงานใน  ยอดเยยี่ ม

นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ นกั เรยี นมผี ลสมั ฤทธิ์ มาตรฐานการศกึ ษาสงู กว่า  ดีเลศิ
ทางการเรียนตามหลักสูตร ทางการเรยี นตามหลักสูตร ค่าเปา้ หมายที่สถานศึกษา  ดี
สถานศกึ ษาในกลุ่มสาระฯ สถานศกึ ษาในกลมุ่ สาระฯ กาหนด พจิ ารณาจาก  ปานกลาง
สังคมศึกษาฯ ผลการ สังคมศึกษาฯ ผลการ สถานศึกษาได้ส่งเสรมิ ให้  กาลงั พัฒนา
เรียนระดับ 2 ข้นึ ไป เรียนระดับ 2 ข้นึ ไป นักเรยี นมคี วามก้าวหนา้

ในการพฒั นาผลสมั ฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาสงั คม

ศึกษาฯ พน้ื ฐาน ผ่าน

กิจกรรมการเรยี นรู้ท่ีเน้น

นกั เรียนเปน็ สาคญั

ตลอดจนจัดโครงการ

พฒั นาผลสมั ฤทธทิ์ างการ

เรียน สง่ ผลใหน้ ักเรยี นมี

ความรู้ ความเขา้ ใจ มี

ทกั ษะ กระบวนการตา่ ง ๆ

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๑๔๐

มาตรฐานการศกึ ษา ผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน
ของสถานศกึ ษา
ตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐาน/ ระดบั คุณภาพ

ของสถานศกึ ษา วิธกี ารพฒั นา

5) ร้อยละ 85 ของ 5) รอ้ ยละ 83.24 ของ ผลการดาเนินงานใน ยอดเย่ียม

นกั เรียนมีผลสมั ฤทธ์ิ นักเรียนมผี ลสัมฤทธ์ิ มาตรฐานการศกึ ษาต่ากวา่ ดีเลิศ

ทางการเรียนตามหลักสูตร ทางการเรยี นตามหลกั สูตร ค่าเปา้ หมายที่สถานศกึ ษา  ดี
สถานศกึ ษาในกลมุ่ สาระฯ สถานศกึ ษาในกลุ่มสาระฯ กาหนด แตอ่ ยา่ งไรกต็ าม  ปานกลาง
ภาษาตา่ งประเทศ ภาษาต่างประเทศ สถานศึกษายงั คงส่งเสรมิ  กาลงั พฒั นา

ผลการเรียนระดับ 2 ข้ึน ผลการเรียนระดบั 2 ข้ึน ใหน้ กั เรียนมี

ไป ไป ความก้าวหนา้ ในการ

พฒั นาผลสัมฤทธิท์ างการ

เรียนวชิ าภาษาองั กฤษ

พน้ื ฐาน ผา่ นกิจกรรมการ

เรยี นรทู้ เ่ี น้นนกั เรียนเปน็

สาคญั ตลอดจนจัด

โครงการพฒั นาผลสมั ฤทธ์ิ

ทางการเรยี น ส่งผลให้

นกั เรียนมีความรู้ ความ

เขา้ ใจ มที ักษะ

กระบวนการต่าง ๆ อย่าง

ต่อเน่อื ง

6) รอ้ ยละ 90 ของ 6) ร้อยละ 87.34 ของ ผลการดาเนนิ งานใน  ยอดเย่ียม

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ นักเรียนมีผลสมั ฤทธ์ิ มาตรฐานการศึกษาต่ากว่า  ดเี ลศิ
ทางการเรยี นตามหลกั สูตร ทางการเรยี นตามหลักสูตร ค่าเปา้ หมายที่สถานศกึ ษา  ดี
สถานศกึ ษาในกลมุ่ สาระฯ สถานศกึ ษาในกลมุ่ สาระฯ กาหนด แตอ่ ยา่ งไรก็ตาม  ปานกลาง
การงานอาชพี ผลการ การงานอาชพี ผลการ สถานศกึ ษายังคงสง่ เสรมิ  กาลงั พฒั นา
เรียนระดบั 2 ข้นึ ไป เรยี นระดับ 2 ข้ึนไป ให้ผูเ้ รียนมคี วามกา้ วหนา้

ในการพัฒนาผลสมั ฤทธ์ิ

ทางการเรยี นวิชาการงาน

อาชพี ฯ พ้ืนฐาน ผ่าน

กจิ กรรมการเรยี นรู้ทเี่ นน้

นกั เรียนเป็นสาคัญ

ตลอดจนจัดโครงการ

พัฒนาผลสัมฤทธท์ิ างการ

เรียน สง่ ผลให้นกั เรยี นมี

ความรู้ ความเขา้ ใจ มี

ทักษะกระบวนการตา่ ง ๆ

อยา่ งตอ่ เน่ือง

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๑๔๑

มาตรฐานการศึกษา ผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนนิ งาน
ของสถานศกึ ษา
ตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐาน/ ระดบั คุณภาพ

ของสถานศึกษา วิธีการพฒั นา

7) ร้อยละ 90 ของ 7) รอ้ ยละ 96.27 ของ ผลการดาเนนิ งานใน ยอดเยย่ี ม

นักเรยี นมีผลสัมฤทธ์ิ นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานการศึกษาสงู กวา่  ดเี ลิศ

ทางการเรียนตามหลักสูตร ทางการเรยี นตามหลักสูตร คา่ เป้าหมายที่สถานศกึ ษา  ดี
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สถานศึกษาในกลมุ่ สาระฯ กาหนด พิจารณาจาก  ปานกลาง
ศลิ ปะ ผลการเรียนระดบั ศิลปะ ผลการเรียนระดบั สถานศกึ ษาได้สง่ เสริมให้  กาลังพฒั นา
2 ขึ้นไป 2 ข้นึ ไป นกั เรยี นมีความกา้ วหนา้

ในการพฒั นาผลสมั ฤทธ์ิ

ทางการเรยี นวิชาศลิ ปะ

พ้นื ฐาน ผา่ นกิจกรรมการ

เรียนรทู้ ่เี นน้ นักเรยี นเปน็

สาคัญ ตลอดจนจัด

โครงการพัฒนาผลสมั ฤทธ์ิ

ทางการเรียน ส่งผลให้

นักเรยี นมคี วามรู้ ความ

เข้าใจ มที กั ษะ

กระบวนการตา่ ง ๆ

8) ร้อยละ 90 ของ 7) ร้อยละ 95.00 ของ ผลการดาเนนิ งานใน ยอดเยยี่ ม

นักเรยี นมีผลสมั ฤทธ์ิ นกั เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ มาตรฐานการศึกษาสูงกวา่  ดเี ลิศ
ทางการเรียนตามหลักสูตร ทางการเรียนตามหลกั สูตร ค่าเปา้ หมายท่ีสถานศึกษา  ดี
สถานศกึ ษาในกลมุ่ สาระฯ สถานศึกษาในกลมุ่ สาระฯ กาหนด พจิ ารณาจาก  ปานกลาง
สุขศึกษาฯ ผลการเรียน สุขศึกษาฯ ผลการเรยี น สถานศกึ ษาได้สง่ เสรมิ ให้  กาลงั พฒั นา
ระดบั 2 ข้นึ ไป ระดับ 2 ข้นึ ไป นกั เรยี นมคี วามกา้ วหน้า

ในการพฒั นาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิ าสขุ ศึกษา

ฯ ผ่านกจิ กรรมการเรยี นรู้

ทเี่ นน้ นกั เรยี นเป็นสาคญั

ตลอดจนจัดโครงการ

พฒั นาผลสมั ฤทธท์ิ างการ

เรียน สง่ ผลให้นักเรยี นมี

ความรู้ ความเข้าใจ มี

ทกั ษะ กระบวนการต่าง ๆ

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมืองพลพทิ ยาคม หนา้ ๑๔๒

จุดเดน่ สถานศึกษาไดด้ าเนนิ โครงการยกระดับคณุ ภาพการศึกษา โดยจัดกิจกรรมพฒั นาผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น
ทกุ กลุม่ สาระการเรยี นรู้ สง่ ผลให้นกั เรียนมีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นตามหลักสตู รสถานศึกษาสูงกวา่ เปา้ หมายท่ี
สถานศกึ ษากาหนดเป็นสว่ นใหญ่ ในกลุ่มสาระการเรียนร้วู ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนร้ภู าษาไทย กลุ่มสาระการเรยี นรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศกึ ษาและพลศกึ ษา
และกลุ่มสาระการเรยี นร้สู ังคมศึกษาฯ

จุดท่คี วรพัฒนา สถานศกึ ษาควรดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชพี อยา่ งต่อเนื่องและเขม้ แข็ง
ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนา สถานศึกษาควรมีการดาเนินโครงการยกระดบั คุณภาพการศึกษา จัดกจิ กรรมสง่ เสริม

นักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษและทกั ษะอาชีพให้นักเรยี นอยา่ งตอ่ เน่อื งและมคี ุณภาพ ผา่ นกจิ กรรมการจัดการ
เรยี นร้แู ละกจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู รที่เน้นการเชือ่ มโยงความร้กู ับกระบวนการทกั ษะการเรียนรใู้ นศตวรรษที่ 21 ทักษะ

สาคญั ในการคน้ ควา้ และสร้างองค์ความรดู้ ้วยตนเอง เพื่อสง่ เสรมิ ให้นักเรียนมีความสามารถในการคดิ ขนั้ สงู และ
พัฒนาผู้เรยี นใหเ้ ป็นนวัตกร

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพนกั เรยี น

ประเด็นพจิ ารณาท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธท์ิ างวิชาการของนกั เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๖ มคี วามรู้ ทักษะพน้ื ฐาน และเจตคตทิ ด่ี ตี ่องานอาชีพ
คาอธบิ าย : นกั เรียนมีความรู้ ทกั ษะพื้นฐานในการจดั การ เจตคตทิ ี่ดพี รอ้ มทีจ่ ะศกึ ษาตอ่ ในระดับชั้นท่ีสูงขน้ึ
การทางานหรืองานอาชพี

มาตรฐานการศกึ ษา ผลการดาเนินงาน สรปุ ผลการดาเนนิ งาน
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศกึ ษา ตามมาตรฐาน/ ระดบั คุณภาพ

ของสถานศึกษา วิธกี ารพัฒนา

1) รอ้ ยละ 85 ของ 1) ร้อยละ 72.94 ของ ผลการดาเนนิ งานใน  ยอดเยีย่ ม

นักเรยี นมผี ลสัมฤทธ์ิ นักเรียนมผี ลสมั ฤทธ์ิ มาตรฐานการศกึ ษาต่ากวา่  ดีเลศิ
ทางการเรยี นตามหลักสูตร ทางการเรียนตามหลกั สูตร คา่ เป้าหมายที่สถานศกึ ษา  ดี
สถานศกึ ษาในกลุ่มสาระฯ สถานศกึ ษาในกล่มุ สาระฯ กาหนด แต่อย่างไรกต็ าม  ปานกลาง
การงานอาชพี รายวิชา การงานอาชพี รายวชิ า สถานศึกษายงั คงส่งเสรมิ  กาลังพัฒนา
ผลิตได้ ขายเปน็ ผลการ ผลิตได้ ขายเปน็ ผลการ ใหน้ กั เรียนมีความรู้ ทักษะ

เรียนระดับ 3 ข้นึ ไป เรยี นระดบั 3 ขึ้นไป พื้นฐานและเจตคติทดี่ ีต่อ

งานอาชีพผ่านการจัดการ

เรียนรรู้ ายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชา ผลติ ได้ ขายเป็น

(กลมุ่ งานช่าง, กลุ่มงาน

คหกรรม, กลมุ่ งานเกษตร,

กลุม่ งานธุรกิจ) สง่ ผลให้

นักเรยี นมีความรู้ ทักษะ

พน้ื ฐานในการจดั การ เจต

คตทิ ี่ดีพรอ้ มท่ีจะศึกษาตอ่

ในระดับชัน้ ทส่ี ูงขึ้น การ

ทางานหรอื งานอาชพี

อย่างต่อเนื่อง

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม หน้า ๑๔๓

มาตรฐานการศกึ ษา ผลการดาเนนิ งาน สรปุ ผลการดาเนนิ งาน
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ
2) ร้อยละ 80 ของ ของสถานศึกษา
นกั เรียนตามโครงการ 2) รอ้ ยละ 46.12 ของ วธิ ีการพฒั นา
พฒั นาหลักสตู รสู่ความ นกั เรยี นตามโครงการ
เป็นเลิศด้านภาษาจีน มี พฒั นาหลักสตู รสู่ความ ผลการดาเนนิ งานใน  ยอดเยยี่ ม
ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี น เปน็ เลศิ ด้านภาษาจีน มี มาตรฐานการศกึ ษาต่ากวา่  ดเี ลิศ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในกลมุ่ สาระฯ ตามหลกั สูตรสถานศกึ ษา คา่ เป้าหมายท่ีสถานศกึ ษา  ดี
ภาษาต่างประเทศ ในกลุม่ สาระฯ กาหนด แตอ่ ยา่ งไรก็ตาม  ปานกลาง
รายวิชาภาษาจีน ภาษาตา่ งประเทศ สถานศกึ ษายังคงมีการ  กาลังพฒั นา
ผลการเรยี นระดบั 3 รายวชิ าภาษาจนี ส่งเสรมิ ให้นกั เรยี นมี
ขนึ้ ไป ผลการเรยี นระดบั 3
ขึน้ ไป ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
3) รอ้ ยละ 80 ของ
นักเรียนตามโครงการ 3) รอ้ ยละ 89.09 ของ เจตคติที่ดีตอ่ งานอาชพี
พัฒนาหลกั สูตรสคู่ วาม นกั เรยี นตามโครงการ
เป็นเลศิ ด้านคอมพิวเตอร์ พฒั นาหลักสูตรสู่ความ ผ่านการจดั การเรยี นรู้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น เป็นเลศิ ดา้ นคอมพิวเตอร์
ตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา มีผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี น รายวิชาเพิ่มเตมิ โครงการ
ในกลุ่มสาระฯ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
วิทยาศาสตร์และ ในกลุ่มสาระฯ พฒั นาศกั ยภาพส่คู วาม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรแ์ ละ
รายวชิ าคอมพวิ เตอร์ เทคโนโลยี เป็นเลศิ ดา้ นภาษาจีน มี
ผลการเรยี นระดับ 3 รายวชิ าคอมพิวเตอร์
ขึ้นไป ผลการเรยี นระดบั 3 ทกั ษะการส่ือสาร ส่งผลให้
ขนึ้ ไป
นกั เรียนมีความรู้ ทกั ษะ

พื้นฐานในการจัดการ เจต

คติทดี่ ีพรอ้ มที่จะศึกษาตอ่

ในระดบั ชัน้ ทส่ี งู ขึ้น การ

ทางานหรืองานอาชพี

อย่างตอ่ เนือ่ ง

ผลการดาเนินงานใน ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศกึ ษาสูงกวา่  ดเี ลิศ
คา่ เปา้ หมายที่สถานศกึ ษา  ดี
กาหนด พิจารณาจาก  ปานกลาง
สถานศึกษามกี ารสง่ เสริม  กาลังพัฒนา
ใหน้ กั เรยี นมีความรู้ ทกั ษะ

พน้ื ฐานและเจตคติทดี่ ตี อ่

งานอาชพี ผ่านการจดั การ

เรียนรรู้ ายวชิ าเพ่ิมเตมิ

ตามโครงการพฒั นา

ศกั ยภาพสูค่ วามเป็นเลิศ

ด้านคอมพวิ เตอร์ มที ักษะ

การใช้คอมพิวเตอร์ ส่งผล

ให้นกั เรียนมคี วามรู้ ทกั ษะ

พ้ืนฐานในการจดั การ เจต

คตทิ ด่ี พี ร้อมท่ีจะศกึ ษาตอ่

ในระดบั ช้ันทส่ี ูงข้นึ การ

ทางานหรอื งานอาชพี

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๑๔๔

มาตรฐานการศกึ ษา ผลการดาเนนิ งาน สรปุ ผลการดาเนนิ งาน
ของสถานศกึ ษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ
4) รอ้ ยละ 95 ของ ของสถานศกึ ษา
นกั เรียนตามโครงการ 4) รอ้ ยละ 96.48 ของ วิธกี ารพฒั นา
พฒั นาหลกั สตู รสู่ความ นกั เรยี นตามโครงการ
เปน็ เลิศด้านฟุตบอล พัฒนาหลักสตู รสคู่ วาม ผลการดาเนินงานใน  ยอดเยีย่ ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น เปน็ เลิศดา้ นฟตุ บอล มาตรฐานการศกึ ษาสูงกวา่  ดีเลิศ
ตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียน
ในกลุ่มสาระฯ สุขศกึ ษา ตามหลักสตู รสถานศึกษา คา่ เปา้ หมายที่สถานศึกษา  ดี
และพลศึกษา รายวิชา ในกลมุ่ สาระฯ สุขศึกษา กาหนด พจิ ารณาจาก  ปานกลาง
ฟุตบอลผลการเรียนระดับ และพลศึกษา รายวชิ า สถานศึกษามกี ารสง่ เสริม  กาลังพัฒนา
3 ขึน้ ไป ฟุตบอล ผลการเรยี น ใหน้ กั เรียนมคี วามรู้ ทกั ษะ
ระดับ 3 ขน้ึ ไป
5) ร้อยละ 85 ของ พน้ื ฐานและเจตคติทดี่ ตี อ่
นกั เรยี นตามโครงการ 5) ร้อยละ 80.91 ของ
พฒั นาหลกั สูตรสูค่ วาม นกั เรียนตามโครงการ งานอาชีพผ่านการจดั การ
เป็นเลศิ ดา้ นวอลเลย์บอล พัฒนาหลกั สูตรสู่ความ
มผี ลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น เป็นเลศิ ดา้ นวอลเลย์บอล เรยี นรูร้ ายวชิ าเพ่ิมเตมิ
ตามหลกั สตู รสถานศึกษา มีผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน
ในกลุม่ สาระฯ สุขศกึ ษา ตามหลักสตู รสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนา
และพลศกึ ษา รายวิชา ในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
วอลเลย์บอล ผลการเรยี น และพลศึกษา รายวิชา ศักยภาพสคู่ วามเป็นเลิศ
ระดบั 3 ขึน้ ไป วอลเลย์บอล ผลการเรียน
ระดับ 3 ขนึ้ ไป ดา้ นฟตุ บอล มีทกั ษะการ

เล่นฟุตบอล สง่ ผลให้

นกั เรยี นมีความรู้ ทกั ษะ

พืน้ ฐานในการจดั การ เจต

คติท่ดี ีพร้อมที่จะศึกษาตอ่

ในระดบั ชน้ั ที่สูงขึ้น การ

ทางานหรืองานอาชีพ

ผลการดาเนนิ งานใน  ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาตา่ กวา่  ดเี ลศิ
คา่ เปา้ หมายที่สถานศกึ ษา
กาหนด แต่อย่างไรกต็ าม  ดี
สถานศกึ ษายังคงมีการ
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรู้  ปานกลาง
 กาลงั พัฒนา

ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี

ต่องานอาชีพผา่ นการจัดการ

เรยี นรูร้ ายวิชาเพิ่มเติม ตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่

ความเป็นเลศิ ดา้ น

วอลเลยบ์ อล มีทักษะการ

เล่นวอลเลยบ์ อล สง่ ผลให้

นกั เรียนมีความรู้ ทกั ษะ

พืน้ ฐานในการจัดการ เจต

คติทด่ี พี รอ้ มทีจ่ ะศึกษาตอ่

ในระดบั ช้ันทีส่ ูงข้ึน การ

ทางานหรอื งานอาชีพและ

ประสบผลสาเร็จอยา่ ง

ตอ่ เน่อื ง

รายงานประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมอื งพลพทิ ยาคม หน้า ๑๔๕

มาตรฐานการศึกษา ผลการดาเนนิ งาน สรปุ ผลการดาเนินงาน
ของสถานศกึ ษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐาน/ ระดบั คุณภาพ
ของสถานศึกษา
วธิ กี ารพฒั นา

6) รอ้ ยละ 90 ของ 6) ร้อยละ 83.09 ของ ผลการดาเนนิ งานใน ยอดเยี่ยม

นกั เรยี นตามโครงการ นักเรียนตามโครงการ มาตรฐานการศกึ ษาต่ากวา่  ดเี ลศิ

พัฒนาหลักสูตรสคู่ วาม พัฒนาหลกั สูตรสคู่ วาม ค่าเปา้ หมายที่สถานศึกษา  ดี

เป็นเลศิ ด้านอาหารไทย เป็นเลศิ ด้านอาหารไทย กาหนด แต่อย่างไรก็ตาม  ปานกลาง

มีผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน มผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน สถานศกึ ษายงั คงมีการ  กาลงั พัฒนา

ตามหลักสตู รสถานศกึ ษา ตามหลกั สตู รสถานศึกษา ส่งเสริมใหผ้ ู้เรยี นมีความรู้

ในกลุ่มสาระฯ การงาน ในกลุ่มสาระฯ การงาน ทกั ษะพื้นฐานและเจตคติ

อาชีพ รายวชิ า อาหารไทย อาชพี รายวชิ าอาหารไทย ที่ดีต่องานอาชีพผ่านการ

ผลการเรยี นระดับ 3 ขนึ้ ผลการเรยี นระดบั 3 ข้ึน จดั การเรยี นรู้รายวิชา

ไป ไป เพม่ิ เตมิ ตามโครงการ

พฒั นาศกั ยภาพสู่ความ

เป็นเลิศด้านอาหารไทย มี

ทกั ษะการทาอาหารไทย

สง่ ผลให้นักเรียนมคี วามรู้

ทักษะพน้ื ฐานในการ

จัดการ เจตคติท่ดี ีพร้อมท่ี

จะศกึ ษาต่อในระดับช้นั ท่ี

สูงขนึ้ การทางานหรอื งาน

อาชีพ อย่างตอ่ เนอ่ื ง

7) รอ้ ยละ 90 ของ 7) ร้อยละ 97.30 ของ ผลการดาเนินงานใน  ยอดเยย่ี ม
นักเรยี นตามโครงการ นักเรียนตามโครงการ
พฒั นาหลกั สูตรสคู่ วาม พัฒนาหลักสูตรสคู่ วาม มาตรฐานการศึกษาสงู กว่า  ดเี ลศิ
ค่าเป้าหมายที่สถานศกึ ษา  ดี
เปน็ เลศิ ด้านส่ิงประดิษฐ์ เป็นเลศิ ดา้ นส่งิ ประดษิ ฐ์ กาหนด พิจารณาจาก  ปานกลาง
มีผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน มผี ลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน สถานศกึ ษามกี ารสง่ เสรมิ  กาลังพฒั นา
ใหผ้ ู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
ตามหลักสูตรสถานศกึ ษา ตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา
ในกลุ่มสาระฯ การงาน ในกลุม่ สาระฯ การงาน พ้นื ฐานและเจตคติท่ีดตี ่อ
อาชีพ รายวิชางาน อาชพี รายวชิ างาน
งานอาชพี ผา่ นการจดั การ
ประดษิ ฐ์ ผลการเรยี น ประดิษฐ์ ผลการเรยี น
ระดับ 3 ขึ้นไป ระดบั 3 ข้ึนไป เรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม

ตามโครงการพฒั นา

ศกั ยภาพสู่ความเป็นเลิศ

ด้านสง่ิ ประดิษฐ์ มีทักษะ

การประดษิ ฐ์ ส่งผลให้

นักเรียนมคี วามรู้ ทักษะ

พนื้ ฐานในการจัดการ เจต

คตทิ ดี่ พี ร้อมท่ีจะศกึ ษาตอ่

ในระดับชัน้ ทส่ี งู ขนึ้ การ

ทางานหรืองานอาชพี

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๑๔๖

มาตรฐานการศึกษา ผลการดาเนินงาน สรปุ ผลการดาเนนิ งาน
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศกึ ษา
8) ร้อยละ 75 ของ ตามมาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ
นักเรียนตามโครงการ ของสถานศกึ ษา
พัฒนาหลักสตู รสคู่ วาม 8) ร้อยละ 61.82 ของ วธิ กี ารพฒั นา
เปน็ เลศิ ดา้ นกีต้าร์ มี นักเรยี นตามโครงการ
ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น พัฒนาหลักสูตรสคู่ วาม ผลการดาเนินงานใน  ยอดเยีย่ ม
ตามหลักสตู รสถานศกึ ษา เป็นเลศิ ด้านกตี า้ ร์ มี มาตรฐานการศึกษาต่ากวา่  ดเี ลิศ
ในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น
รายวิชากีตาร์ ผลการ ตามหลกั สตู รสถานศึกษา คา่ เปา้ หมายท่ีสถานศกึ ษา  ดี
เรียนระดบั 3 ขึน้ ไป ในกลมุ่ สาระฯ ศิลปะ กาหนด แตอ่ ยา่ งไรกต็ าม  ปานกลาง
รายวชิ ากีตาร์ ผลการ สถานศึกษายังคงมกี าร  กาลังพัฒนา
9) ร้อยละ 80 ของ เรยี นระดบั 3 ข้ึนไป สง่ เสริมใหผ้ ู้เรยี นมคี วามรู้
นักเรยี นตามโครงการ
พัฒนาหลกั สตู รส่คู วาม 9) ร้อยละ 57.58 ของ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ
เปน็ เลิศดา้ นภาษาญ่ีปุ่น นกั เรียนตามโครงการ
มีผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน พฒั นาหลักสูตรสู่ความ ที่ดีต่องานอาชพี ผ่านการ
ตามหลักสตู รสถานศึกษา เปน็ เลศิ ด้านภาษาญ่ปี ุ่น
ในกล่มุ สาระฯ มผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น จัดการเรียนรูร้ ายวชิ า
ภาษาตา่ งประเทศ ตามหลกั สูตรสถานศึกษา
รายวชิ าภาษาญี่ป่นุ ในกลุม่ สาระฯ เพ่ิมเติม ตามโครงการ
ผลการเรียนระดบั 3 ภาษาต่างประเทศ
ข้นึ ไป รายวชิ าภาษาญีป่ นุ่ พฒั นาศกั ยภาพส่คู วาม
ผลการเรียนระดบั 3
ข้ึนไป เปน็ เลิศด้านกตี า้ ร์ มีทกั ษะ

การเล่นกีตา้ ร์ สง่ ผลให้

นักเรียนมคี วามรู้ ทักษะ

พ้ืนฐานในการจดั การ เจต

คตทิ ่ีดีพรอ้ มที่จะศกึ ษาต่อ

ในระดบั ชน้ั ท่สี งู ขน้ึ การ

ทางานหรืองานอาชีพ

อย่างตอ่ เนอื่ ง

ผลการดาเนนิ งานใน  ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศกึ ษาตา่ กวา่  ดีเลศิ
ค่าเปา้ หมายที่สถานศึกษา  ดี
กาหนด แต่อย่างไรก็ตาม
สถานศกึ ษายังคงมกี าร  ปานกลาง
ส่งเสรมิ ให้ผเู้ รียนมคี วามรู้  กาลงั พัฒนา

ทักษะพน้ื ฐานและเจตคติที่ดี

ตอ่ งานอาชพี ผา่ นการจัดการ

เรียนรรู้ ายวิชาเพมิ่ เติม ตาม

โครงการพัฒนาศกั ยภาพสู่

ความเปน็ เลศิ ดา้ น

ภาษาญ่ีปุน่ มีทักษะ

ภาษาญป่ี ่นุ สง่ ผลให้

นักเรยี นมีความรู้ ทักษะ

พน้ื ฐานในการจดั การ เจต

คติที่ดพี ร้อมทีจ่ ะศกึ ษาต่อ

ในระดบั ชั้นที่สงู ขึ้น การ

ทางานหรืองานอาชพี อยา่ ง

ตอ่ เนอื่ ง

รายงานประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นเมอื งพลพิทยาคม หน้า ๑๔๗

มาตรฐานการศกึ ษา ผลการดาเนนิ งาน สรปุ ผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศกึ ษา
10) รอ้ ยละ 80 ของ ตามมาตรฐาน/ ระดบั คณุ ภาพ
นกั เรยี นตามโครงการ ของสถานศึกษา
พัฒนาหลักสตู รสคู่ วาม 10) ร้อยละ 67.57 ของ วธิ ีการพฒั นา
เปน็ เลิศด้านงานชา่ ง มี นักเรยี นตามโครงการ
ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน พฒั นาหลกั สตู รสคู่ วาม ผลการดาเนินงานใน  ยอดเยีย่ ม
ตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา เปน็ เลศิ ดา้ นงานชา่ ง มี มาตรฐานการศกึ ษาต่ากวา่  ดเี ลิศ
ในกลุ่มสาระฯ การงาน ผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น
อาชีพ รายวชิ างานช่าง ตามหลกั สตู รสถานศึกษา คา่ เปา้ หมายที่สถานศึกษา  ดี
ผลการเรียนระดบั ในกลุ่มสาระฯ การงาน กาหนด แตอ่ ย่างไรกต็ าม  ปานกลาง
3 ขึน้ ไป อาชพี รายวิชางานช่าง สถานศกึ ษายงั คงมีการ  กาลังพฒั นา
ผลการเรยี นระดับ สง่ เสรมิ ใหน้ กั เรยี นมี
11) ร้อยละ 80 ของ 3 ขึ้นไป
นักเรยี นตามโครงการ ความรู้ ทักษะพืน้ ฐานและ
พฒั นาหลกั สตู รสคู่ วาม 11) ร้อยละ 100 ของ
เปน็ เลศิ ดา้ นดนตรไี ทย นักเรยี นตามโครงการ เจตคตทิ ีด่ ีตอ่ งานอาชพี
มผี ลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น พัฒนาหลักสตู รส่คู วาม
ตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา เป็นเลศิ ด้านดนตรไี ทย ผ่านการจดั การเรียนรู้
ในกลุม่ สาระฯ ศิลปะ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวชิ า ดนตรไี ทย ตามหลกั สูตรสถานศึกษา รายวชิ าเพ่มิ เติม ตาม
ผลการเรียนระดับ 3 ในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ข้ึนไป รายวิชา ดนตรีไทย โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ผลการเรียนระดับ 3
ขนึ้ ไป ความเปน็ เลิศดา้ นงานช่าง

มีทกั ษะงานช่าง ส่งผลให้

นักเรยี นมคี วามรู้ ทักษะ

พืน้ ฐานในการจดั การ เจต

คตทิ ดี่ พี รอ้ มท่ีจะศกึ ษาตอ่

ในระดบั ชนั้ ท่ีสูงขนึ้ การ

ทางานหรอื งานอาชพี

อย่างต่อเน่ือง

ผลการดาเนินงานใน  ยอดเยย่ี ม

มาตรฐานการศกึ ษาสงู กว่า  ดเี ลศิ
คา่ เปา้ หมายท่ีสถานศกึ ษา  ดี
กาหนด พจิ ารณาจาก  ปานกลาง
สถานศึกษามกี ารส่งเสริม  กาลังพัฒนา
ให้นกั เรยี นมคี วามรู้ ทกั ษะ

พ้นื ฐานและเจตคติทีด่ ตี อ่

งานอาชีพผ่านการจัดการ

เรียนรู้กิจกรรมชมุ นุม

ดนตรไี ทย สง่ ผลให้

นักเรยี นมีความรู้ ทกั ษะ

พืน้ ฐานในการเล่นดนตรี

ไทย มเี จตคตทิ ี่ดีพร้อมท่ี

จะศึกษาตอ่ ในระดบั ช้นั ท่ี

สูงข้ึน การทางานหรืองาน

อาชีพ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Majlis Sambutan Hari Raya SKSJ 2022
Next Book
2021 International Conference on Advance and Redesign Education Proceedings Final Draf_clone