The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

eBook Top One KSSM 2020 Perniagaan Tg5 IC095910

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pelangi, 2021-03-04 02:26:06

Top Class Perniagaan Tg 5

eBook Top One KSSM 2020 Perniagaan Tg5 IC095910

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 3 Sumber Pembiayaan Perniagaan

Apakah sumber pembiayaan Apakah jenis pembiayaan III Menggalakkan syarikat

tersebut? yang sesuai untuk membeli Malaysia terlibat dengan

A Syer mesin basuh perniagaan penyelidikan dan

B Pajakan tersebut? pembangunan produk

C Sewa beli A Pajakan IV Menggalakkan budaya

D Pemfaktoran B Gadaian menabung dalam

Buku Teks C Sewa beli kalangan peniaga kecil
m.s. 71
D Pemfaktoran A I dan II

18. Antara yang berikut, yang Buku Teks B I dan IV
manakah berkaitan dengan m.s. 71
kelemahan overdraf ? C II dan III
21. Maklumat berikut berkaitan
I Tiada had maksimum dengan Syarikat Logistik D III dan IV Buku Teks
Mutiara Sdn. Bhd.. m.s. 73
II Kadar faedah lebih tinggi
Kilang Roti &Kek Mutiara 23. Antara yang berikut, yang
III Bank berhak untuk ingin mengembangkan manakah merupakan
menarik semula perniagaannya dengan bantuan perniagaan yang
kemudahan overdraf mencipta teknologi dan disediakan oleh MARA?
pada bila-bila masa produk baharu.
A Skim Pembiayaan
IV Pembayaran balik Apakah kemudahan Kontrak-I
pinjaman mengikut masa kewangan oleh agensi
yang ditetapkan kerajaan yang sesuai untuk B Skim Pembiayaan
membantu Kilang Roti & Kontrak Ekspres (SPiKE)
A I dan II C II dan III Kek Mutiara?
B I dan IV D III dan IV C Program Agropreneur
A Ar-Rahnu Muda (PAM)
Buku Teks B Jaminan kredit
m.s. 71 C Bantuan modal D Skim Pembiayaan Tekun
D Geran penyelidikan dan Niaga
19. Maklumat berikut berkaitan
dengan sejenis sumber pembangunan Buku Teks
pembiayaan. m.s. 73
Buku Teks
Siti Fatimah menggadaikan m.s. 72 24. Apakah tujuan penubuhan
barang kemasnya untuk Credit Guarantee
mendapat pinjaman tunai 22. Gambar 4 menunjukkan logo Corporation Malaysia
dengan segera. sesuatu agensi kerajaan. Berhad (CGC)?
A Membantu PKS yang
Apakah sumber pembiayaan tidak mencukupi modal
B Membantu PKS
tersebut? mengembangkan
perniagaan
A Pajakan C Membantu PKS yang
tiada cagaran
B Ar-Rahnu D Membantu PKS yang
tiada modal permulaan
C Sewa beli
Buku Teks
D Pemfaktoran Buku Teks m.s. 74
m.s. 71

20. Gambar 3 menunjukkan 25. Jenis pembiayaan manakah
Kedai Dobi Layan Diri Jojo. sesuai dipilih oleh Encik Ng
yang ingin membuka gerai
Gambar 3 Gambar 4 menjual minuman soya dan
pao?
Pernyataan manakah yang
berkaitan dengan agensi A Ar-Rahnu
kerajaan tersebut? B Pinjaman bank
I Menyediakan kemudahan C Simpanan peribadi
D Geran pembangunan
seperti ruang niaga,
gerai, dan tapak kilang Buku Teks
II Menawarkan kursus dan m.s. 75
latihan keusahawanan

45 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 3 Sumber Pembiayaan Perniagaan

26. Apakah kelebihan 30. Apakah yang perlu A I dan II
penggunaan simpanan disediakan oleh perniagaan B I dan IV
sendiri sebagai modal? sebelum mengemukakan C II dan III
A Memerlukan cagaran permohonan pembiayaan D III dan IV
B Tiada risiko kegagalan kepada institusi perbankan
C Saiz modal yang besar atau kewangan? Buku Teks
D Tidak perlu membayar A Bahan mentah m.s. 79
faedah pinjaman B Akaun simpanan
C Borang permohonan 33. Apakah faktor yang perlu
Buku Teks D Rancangan perniagaan dipertimbangkan oleh
m.s. 77 peniaga untuk memilih jenis
Buku Teks pembiayaan yang sesuai?
27. Apakah kelemahan m.s. 78 A Kadar faedah
menggunakan sumber B Jumlah ganjaran
pembiayaan dalaman? 31. Rajah 1 menunjukkan prosedur C Lokasi agensi
A Modal terhad permohonan pembiayaan dari pembiayaan
B Faedah pinjaman tinggi sebuah bank. D Latar belakang syarikat
C Susah mendapat
kelulusan Menghantar permohonan Buku Teks
D Tempoh bayar balik yang kepada pihak bank untuk m.s. 86
panjang
diproses 34. Kriteria manakah yang
Buku Teks digunakan untuk memilih
m.s. 77 Permohonan jenis pembiayaan yang
dipertimbangkan oleh bank sesuai?
28. Apakah kelemahan jika A Nama
sesebuah perniagaan Lulus B Lokasi
mendapatkan pembiayaan C Pengurusan
daripada agensi kerajaan? P D Kadar faedah
A Memerlukan cagaran
B Persaingan yang sengit Rajah 1 Buku Teks
C Kadar faedah yang tinggi m.s. 86
D Tempoh bayar balik yang Apakah proses P?
pendek A Penyediaan rancangan 35. Antara yang berikut, yang
SPM manakah merupakan faktor
Buku Teks perniagaan 2018 yang dipertimbangkan oleh
m.s. 77 B Menghantar borang
pihak bank untuk meluluskan
29. Maklumat berikut berkaitan permohonan sesuatu pinjaman?
dengan rancangan perniagaan. C Memperoleh surat
A Lokasi perniagaan
Mengandungi maklumat Kelulusan Pembiayaan B Nilai aset yang
seperti nama syarikat, misi, dari bank
visi, matlamat, ringkasan D Mendapat khidmat dicagarkan
perniagaan, produk yang nasihat daripada pegawai
ditawarkan, modal yang bank C Jenis pelanggan
diperlukan. perniagaan
Buku Teks
Apakah tajuk penting dalam m.s. 79 D Bilangan rakan kongsi
rancangan perniagaan yang perniagaan
dirujuk? 32. Antara yang berikut, yang
A Rumusan eksekutif manakah merupakan Buku Teks
B Rancangan operasi dokumen sokongan yang m.s. 86
C Rancangan kewangan perlu dihantar semasa
D Rancangan pemasaran membuat permohonan
pinjaman bank?
Buku Teks I Lesen perniagaan
m.s. 78 II Tahap teknologi
III Bilangan sumber manusia
IV Rekod jualan perniagaan

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 46

Soalan Esei Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 3 Sumber Pembiayaan Perniagaan

Bahagian A

1. Terangkan sumber pembiayaan yang berikut: [4 markah]
(a) Simpanan peribadi. [3 markah]
(b) Modal daripada keuntungan. [3 markah]
(c) Sewa beli.
Buku Teks
m.s. 70 – 71

2. (a) Maklumat berikut berkaitan dengan perniagaan Encik Khairul.

Encik Khairul berhasrat untuk mengembangkan perniagaannya dengan membuka cawangan
baharu, namun dia menghadapi masalah kekurangan modal. Encik Khairul bercadang untuk
mengumpul modal dengan menerbitkan syer.

Terangkan jenis pembiayaan tersebut. [6 markah]

Buku Teks
m.s. 71

(b) Maklumat berikut berkaitan dengan Sarah.

Sarah ialah seorang pemborong pakaian yang memiliki sebuah kedai yang berlokasi di
Puchong. Sarah mengambil stok secara kredit daripada pengeluar dan membayar selepas dua
bulan melalui akaun semasanya.

Kenal pasti jenis pembiayaan yang sesuai digunakan oleh Sarah jika menghadapi masalah

ketidakcukupan wang untuk membayar hutang. [4 markah]

Buku Teks
m.s. 71

Pengiraan
kadar faedah
overdraf

INFO

3. (a) Gambar 1 menunjukkan satu agensi kerajaan.

Gambar 1 [1 markah]
[6 markah]
(i) Apakah agensi kerajaan tersebut?
(ii) Terangkan tiga skim jaminan yang ditawarkan oleh agensi kerajaan ini. Buku Teks
m.s. 74
(b) Terangkan objektif penubuhan agensi pembiayaan TEKUN.
[3 markah]

47 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 3 Sumber Pembiayaan Perniagaan

4. Gambar 2 berkaitan dengan keputusan seorang usahawan.

Saya bercadang membuka satu cawangan
restoran dengan menggunakan sumber
pembiayaan dalaman dan bukan sumber
pembiayaan luaran.

Gambar 2

(a) Mengapakah usahawan tersebut membuat keputusan demikian? Beri pendapat anda. [6 markah]

SPM Buku Teks
m.s. 77
2018
[2 markah]
(b) Apakah kelemahan jenis pembiayaan yang dicadangkan oleh usahawan tersebut?

Buku Teks
m.s. 77

(c) Terangkan satu sumber pembiayaan dalam perniagaan yang sesuai untuk usahawan tersebut.
[2 markah]

Bahagian B

5. (a) Maklumat berikut berkaitan dengan Perniagaan Encik Amirul.

Encik Amirul ialah seorang pemborong kain. Dia membeli kain dari kilang kain secara
tunai dan memberi kemudahan kredit kepada peruncit kain. Baru-baru ini, Encik Amirul
menghadapi masalah aliran tunai. Dia ingin menggunakan kemudahan bank untuk mengatasi
masalah tersebut.

Terangkan kemudahan bank yang boleh menyediakan kewangan untuk mengatasi masalah Encik

Amirul. [6 markah]

KBAT Menganalisis Buku Teks
m.s. 71

(b) Maklumat berikut berkaitan dengan Perniagaan Syarikat Anna Sdn. Bhd..

Syarikat Anna Sdn. Bhd. merupakan sebuah syarikat yang menjual alat-alat elektrik. Syarikat
Anna Sdn. Bhd. biasanya memberi kemudahan kredit selama tiga bulan kepada penghutangnya.
Kebelakangan ini, Syarikat Anna Sdn. Bhd. kekurangan wang tunai dan bercadang untuk
menjual surat hutangnya.

Terangkan kemudahan pembiayaan di atas. [9 markah]

Buku Teks
m.s. 71

6. (a) Terangkan tiga kemudahan kewangan yang disediakan oleh agensi kerajaan kepada peniaga.
[9 markah]

Buku Teks
m.s. 72

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 48

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 3 Sumber Pembiayaan Perniagaan

(b) Gambar 3 menunjukkan logo suatu agensi kerajaan.

Gambar 3

Jelaskan agensi di atas. [6 markah]

MARA Buku Teks
m.s. 73

INFO

7. (a) Senaraikan proses permohonan pinjaman bank. [7 markah]

Buku Teks
m.s. 79

(b) Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pembiayaan dari bank atau institusi dan

agensi kerajaan? [8 markah]

Buku Teks
m.s. 79 – 80

Soalan Kajian Kes

Bahagian C

8. Syarikat PTB Bhd. merupakan sebuah syarikat pembuatan air minuman. Syarikat PTB Bhd.
bertapak di Parit Buntar, Perak. Syarikat PTB Bhd. telah diasaskan oleh Encik Abdullah dan telah
beroperasi selama lima tahun.

Baru-baru ini, Encik Abdullah ingin mengembangkan perniagaannya ke seluruh negara dan
berazam untuk mengeksport produk mereka ke Asia Tenggara. Encik Abdullah bercadang untuk
membina sebuah kilang baharu bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran. Beliau juga ingin
menambah sebuah mesin pemprosesan minuman yang lebih canggih. Terdapat pemegang saham
yang bercadang menggunakan rizab perniagaan untuk tujuan mengembangkan perniagaan.
Namun, selepas berbincang dengan ahli lembaga pengarah, Encik Abdullah telah bersetuju tidak
menggunakan wang rizab perniagaan, tetapi menerbitkan syer.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a) Apakah kesannya terhadap Syarikat PTB Bhd. sekiranya wang rizab (untung tertahan) digunakan

untuk tujuan mengembangkan perniagaan? [10 markah]

(b) Pada pendapat anda, adakah pemilihan Syarikat PTB untuk menggunakan syer sebagai sumber

pembiayaan betul? [10 markah]

KBAT Menilai Buku Teks
m.s. 77

49 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 3 Sumber Pembiayaan Perniagaan

Cabaran KBAT

1. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Top Link Precision Engineering Berhad yang
menghasilkan komponen mesin dan peralatan kepada kilang-kilang di Malaysia.

Tahun Untung bersih (RM juta) Rizab (RM juta)
2017 150 45
2018 220 50
2019 280 60

Syarikat Top Link Precision Engineering Berhad memerlukan modal tambahan sebanyak
RM150 juta untuk membina sebuah kilang baharu di Senai, Johor bagi memenuhi permintaan yang
semakin meningkat di Malaysia. Cadangkan satu sumber pembiayaan dalaman kepada Syarikat
Top Link Precision Engineering Berhad untuk mendapatkan modal tambahan tersebut.

2. Gambar berikut menunjukkan masalah yang dihadapi oleh Zameer.

Saya ingin memulakan perniagaan sendiri dengan membuka
sebuah kedai kasut yang bersaiz kecil sahaja. Saya
kekurangan modal sebanyak RM30 000 untuk pembelian
aset bukan semasa. Saya juga tidak ada harta yang boleh
dicagar. Bolehkan saya dapat pembiayaan?

(a) Pada pendapat anda, bolehkah Zameer masih mendapat pembiayaan walaupun dia tidak ada
harta yang boleh dicagar?

(b) Apakah sumber pembiayaan yang sesuai untuk perniagaan Zameer?

3. Yasmin merupakan seorang pelajar lepasan kolej pengurusan perniagaan. Dia ingin memulakan
kerjayanya dengan membuka sebuah kafe.
(a) Huraikan cara Yasmin boleh memohon pinjaman daripada bank.
(b) Permohonan Yasmin tidak semestinya diluluskan walaupun dia telah memohon pinjaman dari
bank.
Setujukah anda dengan pernyataan di atas?

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 50

SUDUT PAK–21

Mix-N-Match

Bab 3 Sumber pembiayaan perniagaan

Subtajuk Jenis pembiayaan dalaman dan luaran yang sesuai untuk sesebuah perniagaan

Hasil Menghuraikan jenis pembiayaan dalaman dan luaran yang sesuai untuk sesebuah
pembelajaran perniagaan.

Persiapan awal Sediakan kad yang ditulis jenis dan huraian pembiayaan dalaman dan luaran.

Objektif Membantu murid menghuraikan jenis pembiayaan dalaman dan luaran yang sesuai untuk
sesebuah perniagaan.

Aktiviti 1. Bahagikan kelas kepada dua kumpulan.
2. Sekumpulan murid akan mendapat kad yang ditulis maklumat tentang jenis pembiayaan

dalaman dan luaran dan sekumpulan yang lain akan mendapat kad yang mengandungi
huraian tentang jenis pembiayaan.
3. Selepas mendapat kad, setiap murid boleh bergerak secara bebas dalam bilik darjah
untuk mencari murid yang memegang kad yang boleh dipadan dengan kadnya.
4. Murid yang mempunyai kad yang sepadan perlu membentangkan hasil mereka di
depan kelas.

Showdown

Bab 3 Sumber pembiayaan perniagaan

Subtajuk Kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan untuk sesebuah perniagaan

Hasil Membandingkan kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan untuk sesebuah perniagaan.
pembelajaran

Persiapan awal Cip.

Objektif Membantu murid memahami kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan untuk sesebuah
perniagaan.

Aktiviti 1. Kelas dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Guru mengemukakan tugasan yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan jenis

pembiayaan kepada setiap ahli dan setiap ahli diminta memikirkannya dalam masa 3
minit.
3. Setiap ahli kumpulan meletakkan cip di tengah-tengah apabila ingin bercakap dan
memberi pendapat tentang kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan untuk sesebuah
perniagaan.
4. Mereka tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga setiap orang diberikan
peluang untuk bercakap.

WƌĂŬƟƐ ŝͲd,/E<

51 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

BAB

4 Penyata Kewangan Perniagaan

Nota SMART

4.1 Definisi Penyata Kewangan
1. Jenis penyata kewangan:

Penyata Kunci Penyata
pendapatan Kira-kira aliran tunai

Terdiri daripada akaun Penyata kedudukan Penyata yang menunjukkan
perdagangan dan kewangan yang punca perolehan dan
akaun untung rugi. menunjukkan harta dan penggunaan dana/tunai
hutang perniagaan. bagi suatu tempoh tertentu.

4.2 Butiran dalam Penyata Kewangan

Butiran dalam penyata pendapatan

s

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

4.3 Pihak yang Berkepentingan kepada Penyata Kewangan Sesebuah Perniagaan

1. Pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan:

Pihak Kegunaan
berkepentingan

Pemegang saham/ s

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

1 Menyatakan definisi penyata kewangan. 99

L
E 1. (a) Berikan maksud penyata kewangan.

M

B

A (b) Lengkapkan rajah yang berikut.
R
A Jenis-jenis penyata kewangan

N

(i) (ii) (iii)

P

B Definisi : Definisi : Definisi :
(iv) (v) (vi)

D

1

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 54

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman L
Penguasaan Buku Teks E
Menghuraikan tujuan dan kegunaan penyata kewangan dalam M
2 sesebuah perniagaan. 99, 109 B
A
2. Lengkapkan jadual di bawah dengan menghuraikan tujuan dan kegunaan penyata yang berikut R
disediakan dalam sesebuah perniagaan. A
N
Jenis penyata Tujuan dan kegunaan disediakan dalam sesebuah perniagaan
(a) Penyata pendapatan

(b) Kunci Kira-kira P
B
D

2

(c) Penyata aliran tunai

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
55

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

Mengaplikasikan kemahiran mentafsir penyata kewangan dalam menilai 100 – 103
L 3 prestasi sesebuah perniagaan.

E 3. Maklumat berikut merupakan satu petikan penyata pendapatan (Akaun Perdagangan dan Untung
Rugi) yang disediakan oleh sebuah syarikat yang menjual alat-alat permainan bagi tahun berakhir 31

M Disember 2019.
Penyata Pendapatan (Akaun Perdagangan dan Untung Rugi)

B bagi tahun berakhir 31 Disember 2019
RM RM
A Jualan
76 000

Tolak: Kos jualan

R Stok awal 32 000
Tambah: Belian 57 000

A Tambah: Angkutan masuk 89 000
13 300

N Duti atas belian 7 500
Kos barang untuk dijual 109 800

Tolak: Stok akhir 38 000

71 800

P Untung kasar 4 200

Apakah kesimpulan yang anda boleh buat selepas mentafsir penyata pendapatan tersebut?

B

D

4. Maklumat berikut merupakan satu petikan penyata pendapatan (Akaun Perdagangan dan Untung
Rugi) yang disediakan oleh sebuah syarikat yang menjual alat-alat dapur bagi tahun berakhir 31

3 Disember 2019.
Penyata Pendapatan (Akaun Perdagangan dan Untung Rugi)

bagi tahun berakhir 31 Disember 2019

RM

Untung kasar 56 000

Tambah: Hasil operasi 7 800

63 800

Tolak: Belanja operasi 43 000

Belanja kewangan 21 000

Rugi bersih 200

Apakah kesimpulan yang anda boleh buat selepas mentafsir penyata pendapatan tersebut?

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 56

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

5. Maklumat berikut merupakan Kunci Kira-kira yang disediakan oleh sebuah syarikat yang menjual
produk kesihatan pada 31 Disember 2019.

Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2019 L
E
RM RM M
60 000 B
Aset Bukan Semasa 35 000 A
Kenderaan 95 000 R
Perabot dan kelengkapan A
14 000 N
Aset Semasa 36 000 109 000
Stok 5 000 P
Penghutang / Akaun belum terima 60 000
Bank 28 000 B
69 000 30 000
Tolak: Liabiliti Semasa 19 000 D
Pemiutang / Akaun belum bayar 55 000 109 000

Liabiliti Bukan Semasa
Pinjaman

Ekuiti Pemilik
Modal awal
Untung bersih

Apakah kesimpulan yang anda boleh buat selepas mentafsir Kunci Kira-kira tersebut?

3

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
57

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

Menganalisis kegunaan tafsiran penyata kewangan kepada pihak yang 108
L 4 berkepentingan.

E 6. Jawab soalan yang berikut.

M (a) Puan Salma merupakan seorang guru sekolah kerajaan yang telah bersara selama tiga tahun.
B Dia memiliki sebuah pusat tuisyen yang beroperasi di Kluang, Johor

A Pada pendapat anda,
R apakah kegunaan tafsiran

penyata kewangan kepada

A Puan Salma?

N

(b) Encik Teong merupakan seorang pengurus kewangan dalam sebuah syarikat perabot. Tafsiran

P penyata kewangan dapat membekalkan maklumat yang sangat penting kepada dia.

B Berikan alasan anda
tentang pernyataan itu.

D

4 (c) Cik Ziehah ingin melaburkan sejumlah wang ke dalam Kedai Kain Farhana. Sebelum dia

membuat keputusan tersebut, Cik Ziehah harus membuat penafsiran yang terperinci terhadap
penyata kewangan perniagaan itu.

Mengapakah Cik Ziehah
perlu berbuat demikian?

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 58

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman L
Penguasaan Buku Teks
Menilai prestasi sesebuah perniagaan berpandukan kepada penyata
5 kewangan dan analisis nisbah asas. 111 – 115

7. Melisa Beauty Care merupakan sebuah syarikat yang menjual produk kecantikan dan kesihatan di E
Damansara, Kuala Lumpur. Maklumat di bawah merupakan penyata kewangan bagi Melisa Beauty M
Care bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. B
A
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019 R
A
Jualan RM RM N
Tolak: Kos jualan 82 000
Stok awal 27 000
Tambah: Belian 57 000 66 000
84 000 16 000
Tolak: Stok akhir 18 000 12 000
28 000
Untung kasar
Tambah: Hasil operasi 6 400
21 600
Tolak: Belanja operasi
Untung bersih

Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2019

Aset Bukan Semasa RM RM P
Kenderaan 40 000 B
Perabot dan kelengkapan 24 000 29 500 D
19 000 69 500
Aset Semasa 28 000 5
Stok 12 000 49 000
Penghutang / Akaun belum terima 83 000 118 500
Bank 34 000 96 900
Tunai 21 600
118 500
Tolak: Liabiliti Semasa
Pemiutang / Akaun belum bayar

Ekuiti Pemilik
Modal awal
Untung bersih

Anda dikehendaki:

(a) Hitung nisbah-nisbah yang berikut bagi Melisa Beauty Care:

(i) Peratusan margin untung kasar. (iv) Nisbah semasa.

(ii) Peratusan margin untung bersih. (v) Pusing ganti stok.

(iii) Peratusan pulangan atas modal. (vi) Pusing ganti aset.

(b) Berikan ulasan bagi setiap nisbah asas yang telah dihitung pada (a) (i) hingga (vi).

(c) Berikan ulasan anda tentang prestasi Melisa Beauty Care dari aspek:

(i) Keberuntungan. (iii) Kecekapan pengurusan stok dan aset.

(ii) Kecairan.

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

59 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

Mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan terhadap operasi –
L 6 sesebuah perniagaan berpandukan analisis nisbah asas.

E 8. Encik Wan Yusoff telah menjalankan perniagaan selama 3 tahun di Batu Berendam, Melaka.
Syarikat Encik Wan Yusoff, Said Enterprise merupakan sebuah perniagaan milikan tunggal yang

M menjual alat-alat telekomunikasi kepada pelanggan yang berada di sekitar kawasan itu.
B Maklumat di bawah berkaitan dengan nisbah asas bagi Wan Yusoff Enterprise pada 31 Disember

2019.

A Nisbah Nilai

R Peratusan margin untung kasar 8.37%

A Peratusan margin untung bersih 3.94%
Peratusan pulangan atas modal 4.23%

N Nisbah semasa 0.79 : 1

Pusing ganti stok 2.03 kali

P Pusing ganti aset 0.88 kali

Berdasarkan nisbah asas di atas, anda dikehendaki untuk mencadangkan langkah-langkah

B penambahbaikan terhadap operasi perniagaan Wan Yusoff Enterprise.

D

6

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 60

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

Praktis SPM

Soalan Objektif 4. Apakah maksud Kunci Kira- A RM9 000 C RM7 200
kira? B RM8 100 D RM9 700
Pilih jawapan yang paling tepat. A Penyata yang
menunjukkan aset, Buku Teks
1. Antara yang berikut, yang liabiliti, dan ekuiti m.s. 100
manakah merupakan jenis pemilik perniagaan
B Penyata yang 7. Antara yang berikut, yang
penyata kewangan? menunjukkan sumber manakah dicatat dalam
dan pembiayaan dana penyata pendapatan?
I Nisbah asas perniagaan I Kos belian
C Penyata yang II Tunai di tangan
II Untung bersih menunjukkan sumber III Tunai di bank
dana perniagaan bagi IV Kos jualan
III Penyata pendapatan menjelaskan hutang A I dan II C II dan III
D Penyata yang B I dan IV D III dan IV
IV Penyata aliran tunai menunjukkan sumber
pembiayaan perniagaan Buku Teks
A I dan II m.s. 100 – 101
Buku Teks
B I dan IV m.s. 99 8. Pernyataan manakah yang
benar tentang Kunci Kira-kira?
C II dan III 5. Pernyataan manakah yang A Liabiliti = Ekuiti pemilik
benar tentang penyata – Aset
D III dan IV Buku Teks pendapatan? B Aset + Liabiliti = Ekuiti
m.s. 99 A Untung kasar = Jualan pemilik
– Kos jualan – Belanja C Liabiliti – Aset = Ekuiti
2. Antara yang berikut, yang operasi pemilik
manakah merupakan jenis B Untung bersih = Untung D Aset = Ekuiti pemilik +
penyata pendapatan? kasar – Kos jualan – Liabiliti
I Akaun perdagangan Belanja operasi
II Akaun Untung Rugi C Untung kasar = Jualan – Buku Teks
III Penyata aliran tunai Kos jualan m.s. 102
IV Penyata pendapatan dan D Untung bersih = Untung
perbelanjaan kasar – Belanja belian – 9. Maklumat berikut diperoleh
A I dan II C II dan III Belanja operasi daripada Kunci Kira-kira
B I dan IV D III dan IV Farid Enterprise.
Buku Teks
Buku Teks m.s. 100 Farid Enterprise
m.s. 99 Kunci Kira-Kira pada 31
6. Maklumat berikut diperoleh
3. Apakah maksud penyata daripada sebuah perniagaan. Disember 2019
pendapatan?
A Penyata yang Aset Bukan RM RM
menentukan untung
kasar atau rugi kasar Semasa 200 000
perniagaan Bangunan
B Penyata yang
menentukan untung Sewa diterima RM X 12 000
bersih atau rugi bersih Susut nilai mesin 1 200 Stok
perniagaan Stok akhir Akaun belum
C Penyata yang menentukan Untung kasar 800 terima 8 000
hasil, perbelanjaan, Faedah dibayar 900 Bank 25 000
serta untung atau rugi Komisen diterima 8 000 45 000
perniagaan 700
D Penyata yang menentukan 400 Liabiliti Semasa
aset, liabiliti, dan ekuiti Akaun belum
pemilik perniagaan bayar 10 000

Buku Teks Berapakah untung bersih Modal kerja 35 000
m.s. 99 perniagaan itu?
235 000

61 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

Apakah X? 14. Antara yang berikut, yang 16. Maklumat berikut berkaitan
A Ambilan manakah merupakan kos dengan sebab pihak
B Aset semasa berubah? berkepentingan memerlukan
C Aset bukan semasa I Sewa kilang penyata kewangan perniagaan.
D Liabiliti bukan semasa II Bayaran royalti kilang
III Duti atas belian bahan Membuat keputusan untuk
Buku Teks langsung mengekalkan pelaburan
m.s. 102 IV Gaji pengawal mereka sekiranya prestasi
keselamatan kilang dan kedudukan kewangan
10. Antara yang berikut, yang A I dan II C II dan III perniagaan adalah baik
manakah dicatat dalam B I dan IV D III dan IV dan cemerlang.
Kunci Kira-kira?
I Kos jualan Buku Teks Apakah pihak
II Kos belian m.s. 107 berkepentingan itu?
III Aset semasa A Pemilik C Pembiaya
IV Aset bukan semasa 15. Antara yang berikut, yang B Pelabur D Pembekal
A I dan II C II dan III SPM manakah kepentingan
B I dan IV D III dan IV 2018 penyata kewangan kepada Buku Teks
m.s. 108
Buku Teks pihak tertentu dalam
m.s. 102 – 103 perniagaan? 17. Golongan manakah yang
memerlukan penyata
11. Pernyataan manakah yang Pihak Kepentingan kewangan perniagaan?
benar tentang kos berubah? berkepentingan I Pemilik
A Kos yang bertambah II Pembiaya
dengan pengeluaran output I Pihak Merancang III Pelanggan
B Kos yang berkurang pengurusan pengagihan IV Orang tengah
mengikut tingkat sumber dan A I dan II C II dan III
pengeluaran menilai B I dan IV D III dan IV
C Kos yang berubah prestasi
mengikut tingkat perniagaan Buku Teks
pengeluaran m.s. 108
D Kos yang tidak berubah II Pelabur Membuat
dengan pengeluaran output keputusan 18. Mengapakah penyata
untuk kewangan sangat penting
Buku Teks mengekalkan kepada pihak pengurusan?
m.s. 107 pelaburan A Meneruskan operasi
dalam B Menilai prestasi
12. Kos manakah yang boleh perniagaan perniagaan
dijimatkan sekiranya C Mengetahui keberuntungan
organisasi menghentikan III Pembiaya Mengetahui perniagaan
operasi pengeluaran? kemampuan D Mengetahui kemampuan
perniagaan perniagaan membayar
A Kos pemegangan membayar hutang
B Kos pemesanan dividen
C Kos berubah kepada Buku Teks
D Kos tetap pemegang m.s. 108
saham
KBAT Menganalisis 19. Pernyataan manakah yang
Buku Teks benar tentang titik pulang
m.s. 107 IV Pembekal Memastikan modal?
perniagaan A Satu tahap kuantiti
13. Antara yang berikut, yang mempunyai pengeluaran apabila hasil
manakah merupakan kos tetap? bekalan yang purata sama dengan
mencukupi jumlah kos
I Insurans kilang untuk dijual B Satu tahap kuantiti
kepada pengeluaran apabila
II Belanja alat-alat kecil pengguna jumlah hasil sama
dengan kos purata
III Angkutan masuk bahan A I dan II C II dan III
mentah B I dan IV D III dan IV

IV Belanja pengiklanan Buku Teks
m.s. 108
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

Buku Teks
m.s. 107

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 62

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

C Satu tahap kuantiti Hitung bilangan perabot yang 25. Mengapakah analisis titik
pengeluaran apabila hasil perlu dihasilkan jikalau kos pulang modal sangat penting
purata sama dengan kos tetap meningkat sebanyak kepada sesebuah perniagaan?
purata 30%.
A 5 500 unit A Menjamin keberuntungan
D Satu tahap kuantiti B 6 500 unit perniagaan
pengeluaran apabila C 7 150 unit
jumlah hasil sama D 8 250 unit B Memastikan sesebuah
dengan jumlah kos perniagaan itu berdaya
Buku Teks saing
Buku Teks m.s. 110
m.s. 110 C Memastikan produk
23. Maklumat berikut berkaitan yang dijual mendapat
20. Maklumat berikut berkaitan dengan kos bagi pengeluaran sambutan baik
dengan pengeluaran produk 12 500 unit produk Y.
Q bagi Hamid Sdn. Bhd.. D Menunjukkan tahap
minimum jualan yang
Kos tetap RM Kos tetap RM perlu diperoleh supaya
Kos berubah seunit 45 000 Bahan langsung seunit 18 000 tidak mengalami
Buruh langsung seunit kerugian
120 26
20 Buku Teks
Hitung harga jualan seunit m.s. 110
sekiranya titik pulang modal
bagi produk Q ialah 3 000 Berapakah untung yang 26. Antara yang berikut, yang
unit. manakah merupakan nisbah

A RM124 C RM135 diperoleh daripada asas yang digunakan untuk
B RM132 D RM146
pengeluaran produk Y mentafsir penyata kewangan
Buku Teks sekiranya harga jualan seunit
m.s. 110 sesebuah perniagaan?

ialah RM54? I Analisis nisbah kecairan

A RM45 000 II Analisis nisbah

21. Maklumat berikut berkaitan B RM82 000 keberkesanan
dengan pengeluaran produk
M bagi Faridah Enterprise. C RM85 000 III Analisis nisbah

D RM93 000 kebolehpercayaan

Kos tetap RM150 000 Buku Teks IV Analisis nisbah
m.s. 110
kecekapan
Bilangan unit
A I dan II
keluaran 13 500 unit 24. Maklumat berikut diperoleh
daripada Jamil Sdn. Bhd.. B I dan IV
Titik pulang modal 10 000 unit
C II dan III
Harga jualan seunit RM78
D III dan IV
Berapakah kos berubah RM Buku Teks
seunit bagi produk M? Kos tetap pada titik m.s. 111
A RM55 C RM75
B RM63 D RM150 pulang modal 84 000 27. Antara yang berikut, yang
manakah merupakan jenis
Buku Teks Kos berubah pada titik analisis nisbah untung?
m.s. 110
pulang modal 65 000 I Peratusan margin untung
kasar
Jualan pada titik pulang
II Peratusan pulangan atas
22. Encik Marcus memiliki modal 93 000 modal
sebuah kilang yang
mengeluarkan perabot di Jualan sebenar 137 000 III Peratusan margin
Bayan Lepas, Pulau Pinang. tokokan
Maklumat berikut Hitung margin keselamatan
merupakan kos yang terlibat IV Peratusan pulangan atas
dalam pengeluaran perabot. bagi Jamil Sdn. Bhd.. aset

A RM28 000 A I dan II
B I dan IV
B RM44 000 C II dan III
D III dan IV
C RM53 000
Buku Teks
Kos tetap RM D RM72 000 Buku Teks m.s. 111 – 112
Harga jualan seunit 220 000 m.s. 110
Kos berubah seunit
125
85

63 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

28. Maklumat berikut diperoleh 29. Maklumat berikut diperoleh 30. Pernyataan manakah benar
daripada Noriah Sdn. Bhd.. daripada Ong Enterprise tentang tafsiran nisbah
pada 31 Disember 2019. semasa?
Peratusan untung tokokan
38% RM A Melihat kecekapan
Stok 5 000 perniagaan dalam
Pernyataan manakah yang mengurus stok
berkaitan dengan maklumat Kenderaan 35 000
di atas? B Mengetahui kemampuan
A Syarikat memperoleh 38 Lengkapan dan lekapan 10 000 perniagaan dalam
mengurus aset
sen untung kasar bagi Akaun belum bayar 8 000
setiap ringgit kos jualan C Menilai kecairan
B Syarikat memperoleh 38 Akaun belum terima 12 000 perniagaan dalam
sen untung kasar bagi menjelaskan hutang
setiap ringgit jualan Tunai di bank 20 000 jangka pendek
C Syarikat memperoleh 38
sen untung bersih bagi Overdraf bank 9 000 D Mengukur keupayaan
setiap ringgit kos jualan perniagaan dalam
D Syarikat memperoleh 38 Pinjaman 15 000 mengurus modal
sen untung bersih bagi
setiap ringgit untung Berapakah nisbah semasa Buku Teks
kasar bagi firma tersebut? m.s. 113

Buku Teks A 1.16 : 1
m.s. 112 B 1.94 : 1
C 2.18 : 1
D 4.63 : 1

Buku Teks
m.s. 113

Soalan Esei

Bahagian A

1. (a) Apakah maksud penyata kewangan? [2 markah]

Buku Teks
m.s. 99

(b) (i) Nyatakan dua jenis penyata yang terdapat dalam penyata kewangan. [2 markah]
(ii) Terangkan maksud bagi dua jenis penyata dalam 1(b)(i).
[2 markah]

Buku Teks
m.s. 99

(c) (i) Apakah maksud nisbah asas? [1 markah]
(ii)
Buku Teks
m.s. 111

Nyatakan tiga jenis nisbah asas yang digunakan untuk mentafsir penyata kewangan
perniagaan. [3 markah]

Buku Teks
m.s. 111

2. MBK Sdn. Bhd. merupakan sebuah syarikat yang menjual produk Q. Maklumat berikut adalah
ringkasan penyata pendapatan MBK Sdn. Bhd..

Butir RM
Hasil jualan (RM5 seunit) 500 000
Kos berubah 300 000
Margin caruman 200 000
Kos tetap 100 000
Untung 100 000

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 64

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

(a) Hitung kos berubah seunit bagi produk Q. [2 markah]
(b) Hitung titik pulang modal dalam unit bagi produk Q.
Buku Teks
m.s. 107

[2 markah]

Buku Teks
m.s. 110

(c) Hitung titik pulang modal dalam unit bagi produk Q jikalau kos tetap bertambah sebanyak
RM50 000. [2 markah]

Buku Teks
m.s. 110

(d) Hitung titik pulang modal dalam unit bagi produk Q jikalau kos berubah berkurang sebanyak
10%. [2 markah]

Buku Teks
m.s. 110

(e) MBK Sdn. Bhd. ingin memperoleh keuntungan sebanyak RM80 000. Berapakah kuantiti produk

Q yang perlu dijual dengan andaian kos tetap, kos berubah seunit, dan harga jualan seunit adalah
malar? [2 markah]

Buku Teks
m.s. 110

3. Maklumat berikut diperoleh daripada dua buah kedai runcit, iaitu Kedai Runcit Tan dan Kedai
Runcit Wong pada 31 Disember 2019.
Kedai Runcit Tan
Peratusan margin untung bersih 20%

Kedai Runcit Wong

Jualan RM INFO Cara menganalisis
Kos jualan 50 000 kesihatan kewangan
Hasil operasi 32 000 syarikat dalam 6
Belanja operasi 5 000 langkah yang mudah
Modal awal 8 000
65 000

(a) Hitung nisbah-nisbah yang berikut bagi Kedai Runcit Wong: [2 markah]
(i) Peratusan untung tokokan.
Buku Teks
(ii) Peratusan margin untung kasar. m.s. 112

(iii) Peratusan margin untung bersih. [2 markah]

(iv) Peratusan pulangan atas modal. Buku Teks
m.s. 111

[2 markah]

Buku Teks
m.s. 111

[2 markah]

Buku Teks
m.s. 112

(b) Kedai runcit manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik? Berikan alasan anda.

SPM [2 markah]

2018 KBAT Menilai Buku Teks
m.s. 111

65 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

Bahagian B

4. (a) Bagaimanakah menganalisis operasi kewangan perniagaan dengan menggunakan titik pulang
modal (TPM)? [5 markah]

Buku Teks
m.s. 110

(b) Mah Enterprise merupakan sebuah syarikat yang menjual produk K. Maklumat berikut adalah
butiran yang berkaitan dengan operasi Mah Enterprise bagi dua tahun yang lepas.

Tahun Volum (unit) Kos (RM) Hasil jualan (RM)
2018 83 000 185 000 249 000
2019 90 750 200 500 272 250

Harga jualan seunit, kos berubah seunit, dan kos tetap adalah malar bagi kedua-dua tahun. Kos
berubah dijangka akan bertambah sebanyak RM0.20 seunit pada tahun 2020.

(i) Hitung kos berubah seunit bagi produk K. [2 markah]

(ii) Hitung kos tetap bagi mengeluarkan produk K. [2 markah]

(iii) Hitung titik pulang modal dalam unit bagi produk K pada tahun 2019 dan 2020. [4 markah]

(iv) Hitung jumlah unit yang perlu dijual untuk memperoleh keuntungan sebanyak RM20 000

pada tahun 2020. [2 markah]

Buku Teks
m.s. 110

5. Haidah Enterprise dan Mahmud Enterprise merupakan dua buah syarikat yang beroperasi di
Georgetown, Pulau Pinang. Mereka masing-masing menjalankan perniagaan yang sama jenis, iaitu
menjual peralatan elektrik. Ringkasan penyata kewangan untuk kedua-dua buah syarikat bagi tahun
berakhir 31 Disember 2019 adalah seperti yang berikut:

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019

Jualan Haidah Enterprise Mahmud Enterprise
Tolak: Kos jualan
Untung kasar RM RM
Campur: Hasil operasi 25 800 37 500
18 800 27 500
Tolak: Belanja operasi 10 000
Untung bersih 7 000
5 000 4 500
12 000 14 500
4 300
7 700 8 200
6 300

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 66

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2019

Kenderaan Haidah Enterprise Mahmud Enterprise
Perabot dan kelengkapan
Stok RM RM
Penghutang 19 800 17 500
Tunai di bank
Tunai di tangan 4 000 4 000
9 300 8 500
Modal awal 5 200 5 000
Untung bersih 6 300 5 500
Pinjaman bank 3 300 3 000
Pemiutang
47 900 43 500

27 400 24 500
7 700 6 300
7 000 8 200
5 800 4 500

47 900 43 500

(a) Hitung nisbah-nisbah yang berikut bagi Haidah Enterprise dan Mahmud Enterprise:

(i) Peratusan untung tokokan. [2 markah]

Buku Teks
m.s. 112

(ii) Peratusan margin untung kasar. [2 markah]

Buku Teks
m.s. 111

(iii) Peratusan margin untung bersih. [2 markah]

Buku Teks
m.s. 111

(iv) Peratusan pulangan atas modal. [2 markah]

Buku Teks
m.s. 112

(v) Nisbah semasa. [2 markah]

Buku Teks
m.s. 113

(b) Pada pendapat anda, syarikat manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik dari aspek

SPM kedudukan kecairan? Berikan alasan anda. [2 markah]

2018 KBAT Menilai Buku Teks
m.s. 113

(c) Nyatakan nisbah yang digunakan untuk menentukan pelaburan syarikat. Andaikan anda

merupakan seorang pelabur, syarikat manakah yang anda akan pilih untuk dilabur? Terangkan

alasan anda. [3 markah]

KBAT Menilai Buku Teks
m.s. 112

67 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

Soalan Kajian Kes

Bahagian C

6. Daily Mart merupakan sebuah kedai mudah beli yang telah beroperasi selama dua tahun di
kawasan Balik Pulau, Pulau Pinang. Kedai ini membekalkan pelbagai jenis barang keperluan

harian kepada penduduk yang tinggal di sekitar kawasan itu. Pemilik Daily Mart, Encik Zakaria
ingin membuat satu analisis yang terperinci tentang kedudukan dan prestasi kewangan Daily Mart
untuk tahun 2019. Maklumat berikut merupakan penyata pendapatan dan Kunci Kira-Kira yang

diperoleh daripada Daily Mart bagi tahun berakhir 31 Disember 2019.

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019

Jualan RM RM
Tolak: Kos jualan 38 000
Stok awal 12 000
Tambah: Belian 30 000 24 000
42 000
Tolak: Stok akhir 18 000

Untung kasar 14 000

Tambah: Hasil operasi 4 480
18 480
Tolak: Belanja operasi 10 000
Untung bersih
8 480

Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2019

RM RM
38 000
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 9 500
Perabot dan kelengkapan 5 300
Peralatan pejabat 52 800

Aset Semasa 18 000 21 000
Stok 5 000 73 800
Penghutang / Akaun belum terima 30 320
Tunai 12 000 35 000
35 000
Tolak: Liabiliti Semasa 8 480
Pemiutang / Akaun belum bayar 14 000 73 800

Liabiliti Bukan Semasa
Pinjaman bank
Ekuiti Pemilik
Modal awal
Untung bersih

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a) Terangkan tiga jenis nisbah asas yang boleh digunakan oleh Encik Zakaria untuk menganalisis
kedudukan dan prestasi kewangan bagi Daily Mart. [6 markah]

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 68

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan

(b) Hitung nisbah-nisbah yang berikut bagi Daily Mart: [1 markah]
(i) Peratusan margin untung kasar. [1 markah]
(ii) Peratusan margin untung bersih. [1 markah]
(iii) Peratusan pulangan atas modal. [1 markah]
(iv) Nisbah semasa. [1 markah]
(v) Pusing ganti stok. [1 markah]
(vi) Pusing ganti aset.

(c) Berikan ulasan bagi setiap nisbah asas yang telah dihitung pada 6(b) (i) hingga (vi).
KBAT Menganalisis [6 markah]

(d) Adakah Daily Mart menghadapi masalah kecairan semasa menjalankan perniagaan? Berikan

alasan anda. [2 markah]

KBAT Menilai Buku Teks
m.s. 112 – 118

Cabaran KBAT

1. Maklumat berikut menunjukkan kos yang terlibat dalam pengeluaran produk M.

Sewa kilang RM
Susut nilai mesin dan peralatan 6 000
Bahan langsung seunit
Buruh langsung seunit 500
Kos langsung lain seunit 1.50
1.00
0.50

Berapakah untung yang diperoleh sekiranya 35 000 unit produk M dijual pada harga RM4.50
seunit?
2. Maklumat berikut diperoleh daripada Morris Enterprise pada 31 Disember 2019.

Nisbah semasa = 0.6 : 1

Berikan tiga tindakan yang perlu diambil oleh pihak pengurusan Morris Enterprise untuk
memperbaik keadaan tersebut.

3. Maklumat berikut diperoleh daripada June Sdn. Bhd. pada 31 Disember 2019.

Stok awal RM15 000
Angkutan masuk RM2 500
Kos jualan
Jualan RM37 000
Pusing ganti stok RM55 000

4.3 kali

Hitung nilai stok akhir bagi June Sdn. Bhd..

69 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

SUDUT PAK–21

Bab 4 Find The Fib/Guess The Fib
Subtajuk
Penyata kewangan perniagaan

Menganalisis kepentingan penyata kewangan terhadap operasi kewangan sesebuah
perniagaan

Standard Menganalisis kegunaan penyata kewangan terhadap operasi kewangan bagi sesebuah
pembelajaran perniagaan.

Persiapan awal Sediakan kertas kosong atau kad kecil.

Objektif Membantu murid menganalisis kegunaan penyata kewangan terhadap operasi kewangan
bagi sesebuah perniagaan.

Aktiviti 1. Guru membahagikan kelas kepada enam kumpulan. (Jumlah ahli bergantung kepada
bilangan murid dalam kelas).

2. Guru menyediakan kertas kosong atau kad kecil untuk diedarkan kepada murid.

3. Setiap kumpulan diminta menulis tiga penerangan tentang analisis penyata kewangan
di mana dua penerangan ialah betul dan satu penerangan ialah salah dalam kad.

Contoh:

(a) Usahawan menggunakan penyata pendapatan untuk meramal pencapaian
prestasi perniagaan pada masa hadapan.

(b) Usahawan menggunakan penyata pendapatan untuk merancang strategi bagi
meningkatkan jumlah keuntungan operasi dan mengawal jumlah perbelanjaan
operasi.

(c) Penyata pendapatan membolehkan usahawan mengetahui komponen ekuiti
pemilik menerusi modal yang disumbangkan atau untung bersih atau rugi
bersih daripada kegiatan perniagaan.

Berdasarkan contoh di atas, ayat (a) dan (b) betul manakala ayat (c) salah.

4. Setelah semua kumpulan menyediakan tugasan, murid-murid perlu mengambil giliran
membaca tugasan yang disediakan oleh kumpulan lain.

5. Kemudian, murid-murid perlu menjawab dan kemukakan alasan mengapa penerangan
itu salah.

6. Aktiviti ini dijalankan sehingga semua tugasan selesai dijawab.

WƌĂŬƟƐ ŝͲd,/E< 70

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

BAB

5 Persediaan Menjadi Usahawan

Nota SMART

5.1 Ciri-ciri Keperibadian, Kekuatan Diri dan Kelebihan Menjadi Usahawan
1. Ciri-ciri keperibadian seorang usahawan:

Berinisiatif dan Komitmen Pandai mengambil
bertanggungjawab yang tinggi peluang

Berani mengambil Ciri-ciri keperibadian Berfikiran positif
risiko seorang usahawan untuk berjaya

Kreatif dan Berdikari
inovatif

Yakin diri dan Tabah Kebolehan menentukan Fleksibel
optimistik visi dan misi
Semangat
Berani untuk sepasukan
gagal

2. Kekuatan diri usahawan ialah:
(a) Kemahiran pembangunan karakter diri – Keupayaan seseorang usahawan menghadapi cabaran
perniagaan.
(b) Fokus tenaga dan tumpuan – Menumpukan seluruh tumpuan ke atas satu perkara sahaja sehingga
berjaya.
(c) Perhubungan baik dengan pasangan – Mempunyai hubungan yang baik dengan mereka yang bekerja
bersama-sama.
(d) Keupayaan membina jenama – Berkemampuan memulakan perniagaan dan menjadinya jenama
yang berjaya.
(e) Menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu – Fokus untuk menyelesaikan masalah kecil supaya tidak
mempengaruhi keuntungan organisasi.

3. Kelebihan menjadi usahawan:

Kepada diri: Kepada keluarga: Kepada masyarakat: Kepada negara:

s

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

5.2 Faktor-faktor Penyumbang untuk Memulakan Perniagaan
1. Faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan:

Faktor penyumbang Huraian

Modal Mesti mempunyai modal yang mencukupi.

Kemahiran Perlu mempunyai kemahiran dalam bidang perniagaan yang diceburinya.

Lokasi Mesti bijak memilih lokasi yang strategik.

Stok Mempunyai kemahiran pengurusan stok supaya jumlah stok sentiasa
mencukupi.

Latihan Perlu sentiasa memperlengkap diri dengan pelbagai kemahiran.

Pemasaran Strategi pengeluar untuk menyalurkan barang dan perkhidmatan kepada
pengguna.

Bantuan profesional Sokongan kerajaan dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan.

2. Dua faktor penting dalam pelaksanaan strategi pemasaran ialah:

Menentukan sasaran pasaran Menentukan campuran pemasaran

Sasaran pasaran ialah sekumpulan pengguna Campuran pemasaran merujuk kepada
yang mempunyai keperluan yang sama dan elemen produk, perletakan harga,
akan dijadikan tumpuan oleh pemasar untuk pengedaran, dan promosi.
memasarkan produk kepada mereka.

5.3 Kelebihan Berniaga Sebagai Satu peluang Kerjaya

1. Kerjaya dalam bidang perniagaan banyak memberi faedah kepada aspek yang berikut:
(a) Matlamat peribadi – Perniagaan mempunyai kelebihan berikut yang dapat membantu usahawan
mencapai matlamat peribadi. Antaranya ialah sebagai sumber pendapatan keluarga, masa yang
fleksibel, kebebasan membuat keputusan, membentuk keperibadian usahawan, dan kepuasan kepada
usahawan.

(b) Objektif perniagaan – Perniagaan mempunyai kelebihan berikut yang membantu usahawan mencapai
objektif perniagaan. Antaranya ialah:
s

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

Tahap Tafsiran Halaman L
Penguasaan Buku Teks E
Menyatakan ciri-ciri keperibadian, kekuatan diri, faktor penyumbang dan M
1 kelebihan menjadi seorang usahawan. 135 – 147 B
A
1. Nyatakan lima ciri keperibadian seorang usahawan. R
A
(a) N

(e) (b)

Ciri keperibadian P
seorang usahawan B
D
(d) (c)
1

2. Tandakan ( ) bagi ciri keperibadian usahawan yang betul.

(a) Ragu dalam melangkah (f) Lari dari tanggungjawab

(b) Berani mengambil risiko (g) Berdikari

(c) Yakin diri (h) Cepat mengalah

(d) Berfikiran negatif (i) Malas

(e) Tamak (j) Kreatif

73 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

3. Nyatakan kekuatan diri seorang usahawan berdasarkan penerangan berikut.

L Penerangan Kekuatan diri seorang
(a) Usahawan haruslah mempunyai karakter yang positif seperti usahawan

E berani menghadapi risiko, rajin, bertanggungjawab, dan
sebagainya.

M (b) Usahawan perlu membina perhubungan yang baik sama ada
B dalam atau luar organisasi.

A (c) Usahawan perlu peka dengan masalah kecil dan cuba
menyelesaikannya secepat mungkin.

R

A 4. Nyatakan faktor penyumbang kepada Encik Rahim untuk memulakan perniagaan.

N (a)
Saya memerlukan X untuk menjalankan aktiviti
perniagaan saya. X merupakan dana dan segala X ialah

peralatan yang digunakan dalam proses pengeluaran.

P (b) Saya telah membuat penyelidikan secara terperinci dari

B aspek kemudahan fizikal, persaingan, bahan mentah, Y ialah
pasaran sebelum memilih Y. Saya perlu memastikan
Y yang dipilih adalah sesuai untuk menjalankan

D perniagaan saya.

(c) Saya perlu memastikan Z disimpan dalam stor yang

1 selamat dan terlindung. Jumlah Z yang disimpan Z ialah
seharusnya optimum iaitu tidak berlebihan atau
berkurangan.

5. Nyatakan tiga kelebihan menjadi seorang usahawan kepada diri.
(a)

(b)

(c)

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 74

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

Tahap Tafsiran Halaman LL
Penguasaan Buku Teks EE
Menghuraikan ciri-ciri keperibadian, kekuatan diri, faktor penyumbang MM
2 dan kelebihan menjadi seorang usahawan dengan keterangan mendalam. 135 – 147 BB
AA
6. Huraikan ciri-ciri keperibadian seorang usahawan yang berikut. RR
AA
(a) Tabah (b) Berfikiran positif untuk berjaya NN

(c) Berani untuk gagal (d) Kebolehan menentukan visi dan misi P
B
D

2

(e) Semangat sepasukan (f) Berdikari

7755 ©©PPeenneerbrbitiatannPPeelalannggi iSSddnn. .BBhhdd. .

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

7. Terangkan kekuatan diri usahawan yang berikut.
(a) Kemahiran pembangunan karakter diri

L
E (b) Fokus tenaga dan tumpuan
M
B
A (c) Perhubungan baik dengan pasangan
R
A
N (d) Keupayaan membina jenama

P
B (e) Menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu
D

8. Huraikan faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan.

2

(a) Modal

(b) Kemahiran

(c) Lokasi

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 76

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

9. Maklumat berikut berkaitan dengan perniagaan Encik Kim.

Encik Kim merupakan seorang usahawan yang L
mempunyai pasar raya yang berskala besar dalam negara. E
M
Berdasarkan maklumat di atas, terangkan kelebihan Encik Kim sebagai seorang usahawan dari aspek B
yang berikut: A
(a) Mewujudkan peluang pekerjaan. R
A
N

(b) Menyediakan pelbagai produk dan perkhidmatan.

P
B
D

2

(c) Meningkatkan pendapatan negara.

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
77

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

Menghubungkaitkan ciri-ciri peribadi, kekuatan diri dan kelebihan

L 3 menjadi usahawan sebagai persediaan yang perlu dilakukan sebelum 135 – 147
memulakan perniagaan.

E 10. Anda dikehendaki melakukan temu bual dengan seorang usahawan tempatan dengan borang
M maklumat laporan usahawan yang berikut. Kemudian, anda dikehendaki menghubungkaitkan ciri-

ciri peribadi, kekuatan diri dan kelebihan menjadi usahawan sebagai persediaan yang perlu dilakukan

B oleh usahawan tersebut sebelum memulakan perniagaan.

A Borang Maklumat Laporan Usahawan
R Nama usahawan:
A Nama perniagaan:
N Jenis perniagaan:

Sebab memilih perniagaan tersebut:

P

B Tahun mula perniagaan:
Cabaran yang dihadapi:

D

Cara mengatasi cabaran:

3

Bantuan yang diterima:

Ciri-ciri yang ada pada diri sendiri untuk berjaya:

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 78

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

Tahap Tafsiran Halaman L
Penguasaan Buku Teks E
Menganalisis satu profil usahawan berkaitan aspek persediaan untuk M
4 memulakan perniagaan. 135 – 139 B
A
11. Maklumat berikut berkaitan dengan profil Cik Syida binti Hamid. R
A
Cik Syida binti Hamid, Pengarah Urusan Syida DimSun merupakan pengeluar N
dim sun halal kepada pengguna Muslim. Beliau memperkenalkan produk dim
sun dengan mengunjungi setiap restoran yang berhampiran dan juga menjalankan
perniagaan online. Untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, beliau
sentiasa mempelbagaikan produk dim sun tersebut.

Kenal pasti dan jelaskan ciri-ciri keperibadian Cik Syida binti Hamid yang akan mendorong beliau
berjaya dalam perniagaannya.

P
B
D

4

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
79

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

Menilai kejayaan seseorang usahawan melalui aspek persediaannya 135 – 139
L 5 memulakan perniagaan.

E 12. Temu bual dengan seorang usahawan tempatan. Nilaikan kejayaan beliau melalui aspek persediaannya
M memulakan perniagaan dengan borang penilaian yang disediakan.

B Borang Penilaian Diri

A Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul dan ( ) bagi pernyataan yang salah tentang diri anda.

R Bil. Persediaan memulakan perniagaan Penilaian

A (a) Anda selalu menjadikan masalah sebagai cabaran.

N (b) Anda selalu berinisiatif menjalankan tugas dengan baik.

(c) Anda seorang optimis.

P Anda mudah berputus asa sekiranya tidak mencapai kejayaan yang
(d) diharapkan.

B Anda bijak dalam menentukan hala tuju dan membuat keputusan
(e) dengan tepat.

D (f) Anda selalu prihatin dan menilai terhadap perubahan persekitaran.

(g) Anda selalu memberikan pendapat dan idea yang baharu.

5 Anda suka membuat sesuatu perkara yang tidak pernah dilakukan
(h) oleh orang lain.
Anda boleh menerima teguran daripada orang lain dengan hati yang
(i) terbuka.

(j) Anda tahu visi dan misi perniagaan anda.

(k) Anda berasa ragu-ragu semasa membuat keputusan.
Anda dapat melakukan kerja secara berkumpulan dan menjalin

(l) hubungan dengan baik dengan ahli kumpulan.

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 80

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

Tahap Tafsiran L
Penguasaan Memberi justifikasi bagi memulakan perniagaan berdasarkan keadaan semasa. E
M
6 B
A
13. Maklumat berikut berkaitan dengan Puan Tan Li Ling. R
A
Puan Tan Li Ling merupakan seorang yang prihatin. Dia dapat mengenal pasti peluang N
perniagaan baharu di persekitarannya. Dia ingin menceburi perniagaan katering memandangkan
terdapat permintaan yang tinggi daripada golongan yang bekerja.

Beri justifikasi bagi memulakan perniagaan Puan Tan Li Ling berdasarkan keadaan semasa.

P
B
D

6

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
81

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

Praktis SPM

Soalan Objektif B Encik Yong suka Apakah ciri keperibadian
menjalankan perniagaan seorang usahawan yang
Pilih jawapan yang paling tepat. yang tiada risiko dimiliki oleh Cik Siti?
1. Maklumat berikut berkaitan kegagalan A Kemahiran mengatur
dengan seorang usahawan. B Semangat berpasukan
C Cik Aini berpuas hati C Berorientasi keuntungan
Dato’ Seri Dr. Hasmizah dengan perniagaan D Pandai mengambil
Othman atau dikenali milikan tunggalnya
sebagai Dato’ Seri Dr. peluang
Hajah Vida merupakan D Cik Saraswathy hanya
pengasas produk terkenal menjalankan aktiviti jual Buku Teks
Pamoga dan Qu Puteh. beli perniagaan m.s. 137
Beliau sanggup menjual
aset dan membuka syarikat Buku Teks 7. Gambar 1 berkaitan dengan
meskipun ketika itu negara m.s. 135 – 139 seorang usahawan.
dalam kegawatan ekonomi.
4. Maklumat berikut berkaitan Saya tahu apa yang
Apakah ciri keperibadian dengan ciri keperibadian ingin dicapai untuk
yang ada pada Dato’ Seri Dr. Encik Tan. perniagaan saya.
Hasmizah Othman?
Encik Tan merupakan Gambar 1
A Fleksibel seorang usahawan yang
B Kreatif dan inovatif sentiasa mengambil tahu Apakah kebolehan usahawan
C Semangat sepasukan maklum balas daripada tersebut?
D Berani mengambil risiko pelanggannya dan bukan A Kebolehan menentukan
menunggu pelanggan
KBAT Menganalisis Buku Teks membuat aduan. modal
m.s. 135 B Kebolehan menentukan
Apakah ciri keperibadian
2. Antara yang berikut, yang tersebut? pasaran
manakah merupakan ciri- A Tabah C Kebolehan menentukan
ciri keperibadian seorang B Berdikari
usahawan yang berjaya? C Berinisiatif pekerja
I Reaktif D Komitmen yang tinggi D Kebolehan menentukan
II Berdikari
III Semangat berpasukan Buku Teks visi dan misi
IV Pembangunan karakter diri m.s. 137
A I dan II Buku Teks
B I dan IV 5. Masalah manakah yang boleh m.s. 138
C II dan III diatasi dengan komitmen
D III dan IV peniaga yang tinggi? 8. Pada permulaan penubuhan
A Pengambilan pekerja perniagaan, Razman telah
Buku Teks B Keterusan perniagaan bekerja melebihi 10 jam
m.s. 135 – 139 C Kekurangan perniagaan setiap hari untuk memastikan
D Ancaman dan rintangan keterusan perniagaan.
3. Siapakah yang memiliki ciri- Apakah ciri keperibadian
ciri keperibadian seorang Buku Teks seorang usahawan yang ada
usahawan? m.s. 137 pada Razman?
A Encik Hong merupakan A Kreatif
seorang yang berinisiatif 6. Maklumat berikut berkaitan B Toleransi
dan pandai merebut dengan seorang usahawan. C Optimistik
peluang perniagaan D Komitmen yang tinggi
Cik Siti telah berjaya
memasuki pasaran Buku Teks
antarabangsa dalam m.s. 137
perniagaan penjualan
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. tudung.

82

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

9. Maklumat berikut berkaitan pada Encik Arshad? 15. Antara yang berikut, yang
dengan ciri keperibadian I Berani untuk gagal manakah menerangkan
seorang usahawan. II Kreatif dan inovatif kekuatan diri seorang
III Berinisiatif dan usahawan?
Menganggap kegagalan I Menyelesaikan masalah
adalah cabaran untuk terus bertanggungjawab besar terlebih dahulu
maju. IV Yakin diri dan optimistik II Fokus tenaga dan
A I dan II tumpuan
Apakah ciri keperibadian B I dan IV III Keupayaan membina
tersebut? C II dan III jenama
A Berdikari D III dan IV IV Berpuas hati dengan
B Berani untuk gagal pencapaian kejayaan
C Berorientasi kegagalan Buku Teks sendiri
D Komitmen yang rendah m.s. 136 – 138 A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
Buku Teks 13. Maklumat berikut berkaitan
m.s. 138 dengan ciri keperibadian Buku Teks
seorang usahawan. m.s. 140 – 141
10. Maklumat berikut berkaitan
dengan seorang usahawan. Usahawan perlu menukar 16. Jenis masalah manakah
cara pengeluaran dan yang perlu diselesaikan oleh
Dato’ Aliff Syukri mengubah produk usahawan terlebih dahulu?
Kamarzaman berazam mengikut cita rasa A Masalah kecil
untuk mengeluarkan pengguna. B Masalah besar
produk kecantikan dan C Masalah lama
kesihatan yang berkualiti Apakah ciri keperibadian D Masalah baharu
tinggi. tersebut?
A Fleksibel Buku Teks
Apakah ciri keperibadian B Berinisiatif m.s. 141
yang ada pada Dato’ Aliff C Semangat berpasukan
Syukri Kamarzaman? D Pandai mengambil 17. Usahawan yang mempunyai
kekuatan diri mempunyai
A Kreatif peluang keazaman untuk menjalin
B Optimistik hubungan baik dengan pihak
C Komitmen yang tinggi Buku Teks X. Siapakah X?
D Kebolehan menentukan m.s. 139 A Pesaing C Kerajaan
B Pasangan D Pelanggan
visi dan misi 14. Maklumat berikut berkaitan
dengan kekuatan diri seorang Buku Teks
KBAT Menganalisis Buku Teks usahawan. m.s. 141
m.s. 138
Menumpukan seluruh 18. Maklumat berikut berkaitan
11. Apakah yang berkaitan tenaga dan tumpuan dengan jenama produk yang
dengan seorang usahawan sehingga mencapai dihasilkan oleh beberapa
yang mempunyai ciri matlamatnya. usahawan.
berwawasan?
Apakah kekuatan diri ‡ Pensonic
A Inovasi tersebut? ‡ Khind
B Semangat sepasukan A Menyelesaikan masalah
C Berani mengambil risiko Apakah kekuatan diri yang
D Kebolehan menentukan kecil terlebih dahulu ada pada usahawan tersebut?
B Keupayaan membina A Keupayaan membina
visi dan misi
jenama jenama
Buku Teks C Kemahiran pembangunan B Fokus tenaga dan
m.s. 138
karakter diri tumpuan
12. Walaupun Encik Arshad D Fokus tenaga dan C Kemahiran pembangunan
telah berkali-kali mengalami
kegagalan dalam perniagaan, tumpuan karakter diri
beliau tidak pernah berputus D Perhubungan baik
asa. Apakah ciri keperibadian Buku Teks
seorang usahawan yang ada m.s. 140 dengan pasangan

Buku Teks
m.s. 141

83 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

19. Encik Amin menyelesaikan 22. Maklumat berikut berkaitan A Keupayaan membina
masalah ponteng pekerja dengan Encik Samual. jenama
dengan memberi ganjaran
pakej percutian kepada Encik Samual tetap B Fokus tenaga dan
mereka yang 100% hadir menghadapi cabaran tumpuan
bekerja. Apakah kekuatan perniagaan dengan hati
diri Encik Amin tersebut? yang tenang dan tidak C Kemahiran pembangunan
A Kupayaan membina pernah berputus asa. karakter diri
jenama
B Fokus tenaga dan Apakah kekuatan diri yang D Menyelesaikan masalah
tumpuan ada pada Encik Samual? kecil terlebih dahulu
C Kemahiran pembangunan
karakter diri KBAT Menganalisis Buku Teks
D Menyelesaikan masalah m.s. 140
kecil terlebih dahulu
23. Rajah 1 menunjukkan sesuatu yang perlu dimiliki oleh usahawan
Buku Teks untuk menghadapi sebarang cabaran atau rintangan dalam dunia
m.s. 141 perniagaan.

20. Skop kekuatan manakah X
yang amat penting dalam
perniagaan perkongsian? Menyelesaikan Kemahiran Perhubungan baik
A Keupayaan membina masalah kecil pembangunan dengan pasangan
jenama terlebih dahulu karakter diri
B Kemahiran pembangunan
karakter diri Keupayaan Fokus tenaga
C Perhubungan baik membina jenama dan tumpuan
dengan pasangan
D Menyelesaikan masalah Rajah 1
kecil terlebih dahulu
Apakah X? Buku Teks
Buku Teks A Kekuatan diri m.s. 140 – 141
m.s. 141 B Sifat keperibadian
C Kelebihan perniagaan
21. Maklumat berikut berkaitan D Faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan
dengan kekuatan diri yang
ada pada usahawan. 24. Maklumat berikut berkaitan C Kemahiran pembangunan
dengan kekurangan kekuatan karakter diri
‡ Pembinaan X bukanlah diri dalam perniagaan
satu pekara yang mudah. Azizah. D Menyelesaikan masalah
kecil terlebih dahulu
‡ Pembinaan X
memerlukan jangka Perniagaan Azizah KBAT Menganalisis Buku Teks
masa yang panjang. mengalami kegagalan m.s. 140
lagi kerana mengusaha
Apakah X? terlalu banyak jenis 25. Antara yang berikut, yang
A Keupayaan membina produk. manakah perlu dimiliki oleh
seseorang usahawan yang
jenama Apakah kekurangan berjaya?
B Fokus tenaga dan kekuatan diri yang ada pada
Azizah? I Membina jenama produk
tumpuan A Keupayaan membina
C Kemahiran pembangunan II Mempunyai semangat
jenama berpasukan
karakter diri B Fokus tenaga dan
D Menyelesaikan masalah III Mengelakkan risiko
tumpuan perniagaan
kecil terlebih dahulu
IV Kurang berfokus
Buku Teks
m.s. 141

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 84

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

A I dan II A I dan II C II dan III Antara yang berikut, yang
B I dan IV B I dan IV D III dan IV manakah berkaitan dengan
barang tersebut?
C II dan III Buku Teks I Berisiko tinggi
D III dan IV m.s. 143 II Berisiko rendah
III Dapat dijual dengan
Buku Teks 30. Antara yang berikut, yang
m.s. 140 manakah perlu dimiliki oleh cepat
IV Mengambil masa lama
26. Faktor manakah yang seseorang usahawan yang
perlu dipertimbangkan oleh untuk dijual
ingin memulakan perniagaan A I dan II
B I dan IV
usahawan untuk memulakan sendiri? C II dan III
D III dan IV
perniagaan? I Pengalaman dan
Buku Teks
I Promosi pengetahuan m.s. 144

II Pasukan II Lokasi yang sesuai 33. Antara yang berikut, yang
manakah berkaitan dengan
III Modal III Rakan kongsi yang ramai campuran pemasaran?
I Stok
IV Lokasi IV Pelanggan yang sedia ada II Promosi
III Tempat (agihan)
A I dan II A I dan II IV Penyelarasan harga
A I dan II
B I dan IV B I dan IV B I dan IV
C II dan III
C II dan III C II dan III D III dan IV

D III dan IV D III dan IV Buku Teks Buku Teks
m.s. 142-143 m.s. 146
Buku Teks
m.s. 142 34. Maklumat berikut berkaitan
dengan keputusan Anita.
27. Faktor penyumbang 31. Apakah kelebihan usahawan
manakah yang berkaitan yang melengkapkan Anita meninggalkan
dengan sumber pembiayaan? diri dengan kemahiran jawatan pengurus
penggunaan teknologi cawangan dan menceburi
A Risiko perniagaan maklumat? perniagaan e-dagang.
B Lokasi perniagaan
C Modal perniagaan I Meluaskan rangkaian Mengapakah Anita membuat
D Jenama perniagaan perniagaan keputusan tersebut?
A Menikmati gaji yang
Buku Teks II Memudahkan usahawan
m.s. 142 mendapat pembiayaan tetap
B Risiko pekerjaan yang
28. Antara yang berikut, yang III Mendapat bahan mentah
manakah merupakan lokasi pada harga yang murah rendah
yang strategik? C Masa bekerja yang
IV Memperluaskan
A Persaingan yang sengit perniagaan ke peringkat fleksibel
B Mempunyai tumpuan antarabangsa D Menjamin masa depan

ramai A I dan II C II dan III yang cerah
B I dan IV D III dan IV
C Kos sewa pejabat yang
tinggi Buku Teks
m.s. 143
D Kos bahan mentah yang
tinggi 32. Gambar 2 menunjukkan
beberapa barang keperluan
Buku Teks harian yang dijual di sebuah
m.s. 143 kedai runcit.

29. Antara yang berikut, yang KBAT Menganalisis Buku Teks
manakah merupakan m.s. 148
kemahiran yang perlu
dimiliki oleh usahawan? Gambar 2

I Kemahiran hidup

II Kemahiran pengurusan
kewangan

III Kemahiran penggunaan
media sosial

IV Kemahiran memilih
premis perniagaan

85 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

35. Antara yang berikut, yang A I dan II III Pembangunan produk
manakah merupakan B I dan IV
keberuntungan perniagaan? C II dan III IV Objektif
D III dan IV
I Menjaga kebajikan kemasyarakatan
pekerja
A I dan II
II Menikmati keuntungan
yang diperoleh Buku Teks B I dan IV
m.s. 149
III Melaksanakan C II dan III
tanggungjawab sosial
36. Antara yang berikut, yang D III dan IV Buku Teks
IV Mendapat sumber manakah berkaitan dengan m.s. 148-149
manusia yang kelebihan menjalankan
mempunyai kepakaran perniagaan?
dan berpengalaman
I Matlamat peribadi

II Objektif perniagaan

Soalan Esei

Bahagian A

1. Terangkan ciri-ciri keperibadian usahawan yang berikut: [3 markah]
(a) Kreatif dan inovatif.
Buku Teks
(b) Yakin diri dan optimistik. m.s. 136
(c) Berinisiatif yang tinggi.
[3 markah]
2. (a) Terangkan kekuatan diri seseorang usahawan yang berikut:
(i) Kemahiran pembangunan karakter diri. Buku Teks
(ii) Fokus tenaga dan tumpuan m.s. 136

(b) Terangkan kelebihan menjadi usahawan kepada keluarga. [4 markah]

3. (a) Nyatakan empat ciri lokasi yang sesuai untuk memulakan perniagaan. Buku Teks
(b) Senaraikan empat tujuan pemasaran. m.s. 137
(c) Nyatakan dua kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya.
[4 markah]
[3 markah]
[3 markah]

Buku Teks
m.s. 140 – 141

[4 markah]

Buku Teks
m.s. 143

[4 markah]

Buku Teks
m.s. 145

[2 markah]

Buku Teks
m.s. 149

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 86

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

4. Gambar 1 menunjukkan perbualan antara Cik Joan dengan Cik Susan.

Hai Susan. Apakah perancangan
anda selepas tamat pengajian di
universiti?

Joan, saya ingin menjurus
kepada bidang keusahawanan
dan memulakan perniagaan
sendiri.

Gambar 1

(a) Jelaskan tiga kelebihan perancangan Susan selepas tamat pengajian di universiti. [6 markah]

KBAT Menilai Buku Teks
m.s. 149

(b) Selain daripada kelebihan di 4(a), jelaskan dua kelemahan perancangan Susan. [4 markah]

KBAT Menilai Buku Teks
m.s. 149

Bahagian B INFO Kisah tokoh
usahawan
5. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri keperibadian seorang usahawan. terkenal
dunia
Pada tahun 2001, syarikat yang dibebani dengan hutang yang amat banyak
telah diambil alih oleh Tony Fernandes melalui syarikatnya Tune Air Sdn.
Bhd. Beliau merupakan bekas eksekutif syarikat Tune Warner. Tune Air Sdn.
Bhd. adalah nama yang diguna pakai selepas pengambilalihan Tony pada
harga token RM1.00. Sejak diambil alih, Air Asia telah berjaya merekod
dan meraih pelbagai anugerah serta bersaing sengit dengan syarikat-syarikat
penerbangan yang lain termasuk MAS Berhad. Tony Fernandes telah berjaya
menyelesaikan masalah beban hutang syarikat dalam masa satu tahun sahaja.
Beliau telah berjaya membaiki prestasi Air Asia dan merekodkan keuntungan.

Sumber: Dipetik daripada www.usahawan.com/strategi-bisnes/rahsia-kejayaan-air-asia.html

(a) (i) Kenal pasti ciri keperibadian usahawan di atas. [2 markah]
(ii) Jelaskan ciri keperibadian usahawan di 5(a). [9 markah]

KBAT Menganalisis Buku Teks
m.s. 135 – 139

(b) Terangkan kelebihan Encik Tony Fernandes menjadi usahawan kepada masyarakat. [4 markah]

87 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

6. Rajah 1 menunjukkan kombinasi pemboleh ubah pemasaran.

Produk Harga INFO Campuran
Promosi pemasaran
X dan
Tempat (Agihan) elemennya

Rajah 1 [5 markah]

(a) Apakah yang dimaksudkan X? [10 markah]
(b) Terangkan empat elemen yang terkandung dalam X.
Buku Teks
Soalan Kajian Kes m.s. 146

Bahagian C

8. Hasni dan Amiral ialah kawan baik di universiti. Mereka ialah pelajar tahun akhir Fakulti
Perniagaan. Hasni berhasrat untuk bekerja di sebuah syarikat multinasional di negara ini. Amiral
tidak ingin bekerja sebagai seorang pekerja makan gaji, dia ingin memulakan perniagaan sendiri.

Pada tahun terakhir di universiti, Hasni telah memberi perhatian ke atas beberapa organisasi
perniagaan yang diminatinya. Dia telah melengkapkan diri dengan kemahiran kebolehkerjaan
yang kukuh agar memastikan dirinya mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan.

Amiral pula telah mencari pelbagai maklumat tentang perniagaan yang ingin diceburinya. Dia
telah memilih untuk menjadi pembantu kedai perniagaan yang ingin diceburi. Tujuannya adalah
untuk mendapat pengetahuan dan pengalaman tentang produk dan kerjaya bidang perniagaan
tersebut. Selain daripada itu, Amiral juga telah meneliti dan mengkaji faktor-faktor kejayaan
usahawan yang lain.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a) Terangkan kekuatan diri yang perlu ada pada Amiral jika dia ingin menjadikan berniaga sebagai

kerjaya. [10 markah]

Buku Teks
m.s. 140 – 141

(b) Terangkan sumbangan Amiral kepada pihak yang berikut jika dia ingin menjadi seorang usahawan.

(i) Keluarga [3 markah]

(ii) Masyarakat [4 markah]

(iii) Negara [3 markah]

Buku Teks
m.s. 141

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 88

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

Cabaran KBAT

1. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri keperibadian seorang usahawan.

Pada awal penubuhan Kosmetik Beauty S, Puan
Farhanah hanya menggaji seorang pekerja
sahaja dan mempunyai dua produk utama.
Walaupun perniagaan pada ketika itu secara
kecil-kecilan namun beliau berpandangan
positif dan yakin bahawa produk beliau boleh
bersaing dan mendapat tempat. Kini, Kosmetik
Beauty S telah mengeluarkan pelbagai jenis
produk kecantikan dan penjagaan kesihatan
untuk kaum wanita. Produk-produk Kosmetik
Beauty S sudah dikenali ramai dan semakin
dipercayai sebagai produk pilihan orang ramai
bukan sahaja di Malaysia malah turut dikenali
di negara-negara jiran.

Bolehkah anda senaraikan ciri keperibadian yang ada pada Puan Farhanah?

2. Gambar berikut menunjukkan pendapat Puan Ezza terhadap halangan perniagaan dalam talian.

Saya sentiasa peka dengan Saya tidak terlalu bergantung
perkembangan teknologi semasa dengan satu-satu medium
kerana kaedah pemasaran yang pemasaran internet. Saya akan
berjaya digunakan sebelum ini tak gunakan laman sosial atau cara
semestinya berguna pada masa lain yang boleh bantu perniagaan
akan datang. saya kerana persaingan muncul
seperti cendawan tumbuh selepas
hujan.

(a) Apakah ciri keperibadian yang ada pada Puan Ezza?
(b) Apakah jenis kemahiran yang perlu dimiliki oleh Puan Ezza sebagai seorang usahawan

perniagaan dalam talian?

89 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

SUDUT PAK–21

Bab 5 Three-Step Interview

Subtajuk Persediaan menjadi usahawan

Standard Ciri-ciri keperibadian, kekuatan diri dan kelebihan menjadi usahawan.
pembelajaran
Persiapan awal Menjelaskan ciri-ciri keperibadian, kekuatan diri dan kelebihan menjadi usahawan

Objektif Tidak perlu.

Aktiviti Membantu murid menjelaskan ciri-ciri keperibadian menjadi seorang usahawan.

1. Bahagikan kelas kepada beberapa kumpulan.
2. Dalam langkah pertama, murid A menjadi penemu duga yang menanya tentang satu

ciri keperibadian seorang usahawan. Murid B menjadi orang yang ditemu duga.
3. Pada pusingan kedua, pasangan tersebut bertukar peranan.
4. Pada langkah akhir, ahli-ahli berkongsi pengalaman yang dilaluinya semasa menjalankan

sesi temu duga dengan ahli kumpulan yang lain.

Bab 5 Rotating Review
Subtajuk
Standard Persediaan menjadi usahawan
pembelajaran Faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan
Persiapan awal Menghuraikan faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan.
Objektif
Aktiviti Sediakan kertas sebak dan pen penanda.

Membantu murid memahami faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan.

1. Bahagikan kelas kepada tujuh kumpulan (Jumlah ahli bergantung kepada bilangan
murid dalam kelas).

2. Guru menetapkan jenis faktor penyumbang yang perlu dibincang:

Kumpulan 1: Modal Kumpulan 5: Latihan
Kumpulan 2: Lokasi sesuai Kumpulan 6: Pemasaran
Kumpulan 3: Kemahiran Kumpulan 7: Bantuan profesional
Kumpulan 4: Stok

3. Setiap kumpulan diberikan kertas sebak dan pen penanda.
4. Setiap kumpulan membincangkan topik masing-masing, kemudian mencatatkannya

di kertas mahjung dan memaparkannya di tempat kumpulan masing-masing.
5. Murid-murid perlu bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain untuk

membuat penilaian hasil kerja setiap kumpulan.
6. Akhirnya, setiap kumpulan boleh membuat komen, persoalan atau memberi idea

tambahan pada kertas berkenaan dengan menggunakan pen penanda yang berlainan
warna.

WƌĂŬƟƐ ŝͲd,/E<

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 90

BAB

6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Nota SMART

6.1 Mengenal Pasti Akta-akta Berkaitan Penubuhan Perniagaan

1. Tiga akta yang berkaitan dengan penubuhan perniagaan:
(a) Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
s

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

6.3 Tanggungjawab yang Perlu Dipatuhi oleh Usahawan Setelah Mendaftarkan Perniagaan

-ENAMATKAN

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

6.1 Akta Penubuhan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman L
Penguasaan Menyatakan akta-akta yang terlibat dalam penubuhan perniagaan. Buku Teks E
M
1 161 – 162 B
A
1. Senaraikan akta-akta yang terlibat dalam penubuhan perniagaan. R
(a) A
(b) N
(c)
P
2. Nyatakan akta-akta yang terlibat dalam penubuhan perniagaan berdasarkan penerangan berikut. B
D
(a)
1
Syarikat Persendirian dan Syarikat Awam
ditubuhkan di bawah akta ini.

(b)

Dua bentuk perniagaan yang ditubuhkan di
bawah akta ini ialah perniagaan tunggal dan
perniagaan perkongsian.

Keseluruhan perjalanan perkongsian (c)
liabiliti terhad bermula dari penubuhannya
sehinggalah kepada penutupannya adalah
dikawalselia oleh akta ini.

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
93

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

2 Menghuraikan tanggungjawab pemilik mendaftarkan perniagaan. 170 – 171

L

E 3. Huraikan tanggungjawab pemilik selepas mendaftarkan perniagaan.

M Tanggungjawab pemilik Keterangan
B (a) Mempamerkan sijil perakuan

pendaftaran perniagaan dan lesen

A perniagaan

R
A (b) Mempamerkan papan tanda

perniagaan

N

(c) Nama dan nombor pendaftaran

P perniagaan tertera pada dokumen
rasmi perniagaan

B

D (d) Memperbaharui sijil perakuan
pendaftaran perniagaan

2
(e) Mendaftarkan perubahan maklumat
perniagaan

(f) Menamatkan pendaftaran perniagaan

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 94


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BM021_UPSR2019
Next Book
KATA ALUAN