The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

eBook Top One KSSM 2020 Perniagaan Tg5 IC095910

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pelangi, 2021-03-04 02:26:06

Top Class Perniagaan Tg 5

eBook Top One KSSM 2020 Perniagaan Tg5 IC095910

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman L
Penguasaan Buku Teks E
Menghasilkan senarai kesalahan yang sering dilakukan di bawah Akta M
3 Pendaftaran Perniagaan 1956. – B
A
4. Dengan melayari laman web Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), anda dikehendaki menghasilkan R
senarai kesalahan yang sering dilakukan oleh pemilik perniagaan tunggal / perkongsian di bawah A
Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. N

P
B
D

3

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
95

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

Menganalisis kesalahan berkaitan penubuhan syarikat yang dialami oleh
L 4 sebuah perniagaan. –

E
M 5. Kenal pasti kesalahan berkaitan penubuhan syarikat yang dialami oleh perniagaan yang berikut.

(a)

B Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat Vision World Sdn. Bhd. masih belum diadakan pada
tahun ini dan telah melebihi 15 bulan selepas mesyuarat agung yang terakhir diadakan.

A

R

A Kesalahan

N

(b)

P Pengarah Syarikat LSS Binajaya Sdn. Bhd. tidak membuat serah simpan penyata tahunan
dan penyata kewangan beraudit dalam tempoh yang ditetapkan bagi 2017.

B

D Kesalahan

4
(c)

Laporan akaun diaudit Syarikat Soon Lee Motor Sdn. Bhd. belum dibentangkan di dalam
mesyuarat agung tahunan syarikat tersebut dalam tempoh selewat-lewatnya 18 bulan untuk
tahun pertama syarikat itu ditubuhkan.

Kesalahan

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 96

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Mereka satu carta alir proses penubuhan syarikat. Buku Teks

5 166 – 167

6. Reka satu carta alir proses memperbadankan syarikat. L
E
Langkah M
B
1 A
R
Langkah A
N
2
P
Langkah B
D
3
5

Langkah

4

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
97

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

6.2 Dokumen Perniagaan

L Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

E 1 Mengenal pasti dokumen perniagaan dalam sesebuah perniagaan. 172 – 179

M 7. Kenal pasti dokumen perniagaan yang diperoleh daripada ES Perabot Enterprise.

BX
ES Perabot Enterprise

A 6 Jalan Kenangan
50609 Kuala Lumpur

R Kepada: Tarikh: 20 Jun 2018
A S&S Travel Sdn. Bhd.

55 Jalan Kurnia

N 50600 Kuala Lumpur
Akaun tuan dikreditkan dengan butir-butir berikut:

Bil Butir Kuantiti Harga seunit Jumlah

P 1 Set meja Victoria kod 0030 2 RM RM
(Barang dipulang kerana salah warna) 780 1 560

Ringgit Malaysia: Satu ribu lima ratus enam puluh sahaja

B Syarat : 5% 14 hari, 3% 21 hari
Serahan : Angkutan dibayar K. & K. di K.

D Elaine Yvonne
(Penerima) (Pengurus)

6 Dokumen ini ialah:

8. Maklumat berikut diperoleh daripada Pemborong Cermin Mata Mutiara.

2019
April 3 Jual 50 pasang bingkai cermin mata kod K51 kepada Kedai Cermin Mata Skay pada

harga RM1 250.
10 Kedai Cermin Mata Skay menjelaskan hutang RM1 250.

(a) Apakah dokumen yang dihantar kepada Kedai Cermin Mata Skay pada 3 April 2019?

(b) Apakah jenis dokumen yang perlu dihantar oleh Pemborong Cermin Mata Mutiara kepada
Kedai Cermin Mata Skay pada 10 April 2019?

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 98

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Menjelaskan kepentingan setiap dokumen perniagaan. Buku Teks

2 172 – 173

9. Berikan contoh dokumen berikut dan jelaskan kepentingannya, L
E
M
B
A
R
A
N

P
B
D

7

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
99

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

L3 Menggunakan semua dokumen perniagaan yang disediakan untuk –
menghasilkan satu penyata pendapatan dan penyata kunci kira-kira. –

E4 Menghubungkaitkan dapatan penyata pendapatan dan penyata kunci –
kira-kira dengan prestasi operasi perniagaan yang disediakan.

M5 Mencadangkan penambahbaikan terhadap prestasi operasi perniagaan
yang disediakan.

B 10. Berikut ialah maklumat Perniagaan Setia pada 30 Jun 2019. RM
35 000
A 48 000
50 000
R Kenderaan
Modal 5 000
35 000
A Bank
Akaun belum bayar 8 000
5 400
N Pinjaman bercagar 2 200
Inventori akhir 4 900
Akaun belum terima 100 000
Ambilan 65 000
12 000
P Tunai 6 000
Jualan 1 900
2 000
B Belian 3 000
Gaji pekerja 1 000
Sewa dibayar 3 400

D Komisen diterima
Belanja am
Insurans
Kadar bayaran

8 Alatan pejabat

(a) Berdasarkan maklumat di atas, anda dikehendaki menghasilkan penyata pendapatan dan penyata
kunci-kunci.

(b) Berdasarkan penyata pendapatan dan penyata kunci kira-kira di (a), anda perlu menghubungkaitkan
dapatan penyata pendapatan dan penyata kunci kira-kira dengan prestasi operasi Perniagaan
Setia.

(c) Berdasarkan dapatan di (b), anda dikehendaki mencadangkan penambahbaikkan terhadap
prestasi operasi perniagaan yang disediakan.

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 100

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Menyediakan unjuran penyata aliran tunai untuk 3 tahun ke hadapan. Buku Teks

6 181

11. Andaikan anda ingin memohon pembiayaan daripada bank untuk mengembangkan perniagaan. L
Anda diminta oleh pihak bank untuk menyediakan unjuran penyata aliran tunai bagi tiga tahun ke E
hadapan. M
B
A
R
A
N

P
B
D

9

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
101

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

6.3 Pemasaran dan Jualan

L Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

E 1 Menyenaraikan aspek-aspek pemasaran dan jualan. 183

M 12. Jawab soalan-soalan yang berikut.
B (a) Senaraikan empat pemboleh ubah dalam campuran pemasaran.

A (ii)
(i)

R

A

N (iii) (iv)

P (b) Lengkapkan rajah yang berikut.
B
D

(i) (ii) (iii) (iv)

10

Satu cara Melibatkan Kaedah jualan Maklumat
komunikasi pelbagai jenis yang melibatkan yang disalurkan
pemasaran insentif untuk interaksi dan melalui media
yang dirancang menarik minat pertemuan secara massa mengenai
khas untuk pengguna agar peribadi antara sesuatu
memberitahu menambahkan jurujual dengan produk atau
dan memujuk belian mereka bakal pelanggan. perkhidmatan.
pengguna bagi tempoh
membeli sesuatu tertentu.
produk atau
perkhidmatan.

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 102

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman L
Penguasaan Buku Teks E
Membuat rumusan mengenai strategi pemasaran dan jualan untuk M
2 memulakan sesebuah perniagaan. 183 – 186 B
A
13. Encik Leong memulakan perniagaan baharu dengan mengeluarkan aksesori telefon pintar. R
Dia telah mengenal pasti beberapa aksesori yang dapat memuaskan keperluan dan kehendak A
pengguna. Encik Leong membuat keputusan menetapkan harga rendah daripada pesaing N
lain memandangkan persaingan yang sengit dalam pasaran aksesori telefon. Produk aksesori
telefon ini diedarkan ke pengguna dengan pelbagai saluran agihan seperti peruncitan, ejen, dan
sebagainya. Encik Leong menjalankan promosinya melalui pengiklanan di media sosial seperti
facebook dan WeChat.

Rumuskan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Encik Leong untuk memulakan sesebuah
perniagaan.

Strategi pemasaran Huraian
(a) Produk

(b) Harga P
B
D

(c) Agihan 11
(Tempat dipasarkan)

(d) Promosi

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
103

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

Mengaplikasikan aspek-aspek pemasaran dan jualan dalam sesebuah
L 3 perniagaan. 183 – 186

E 14. Syarikat anda ingin memperkenalkan produk baharu. Terangkan aspek pemasaran dan jualan dalam
perniagaan anda. Anda dikehendaki menerangkan strategi pemasaran yang berikut:

M

B (a) Produk/Perkhidmatan

A (b) Harga

R (c) Agihan (Tempat dipasarkan)
A (d) Promosi

N

P
B
D

12

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 104

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman L
Penguasaan Buku Teks E
Mencerakinkan aspek-aspek pemasaran dan jualan dalam sesebuah M
4 perniagaan terkenal. 183 – 186 B
A
15. Maklumat berikut berkaitan dengan aspek pemasaran dan jualan dalam Syarikat Yi Fong. R
A
Syarikat Yi Fong ialah pengeluar periuk seramik di Malaysia, Periuk N
seramik yang dikeluarkan adalah pelbagai saiz dan warna untuk
memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. P

Syarikat Yi Fong menjalankan pengedaran secara langsung melalui B
penjualan secara dalam talian. Selain daripada itu, Syarikat Yi Fong
juga menjalani pengedaran secara tak langsung seperti mengedar periuk
seramiknya melalui ejen dan juga peruncit besar-besaran.

Syarikat Yi Fong menetapkan harga produk baharunya dengan
strategi penetapan harga penembusan pasaran iaitu menawarkan harga
jualan periuk seramik yang murah dengan tujuan menguasai sebahagian
besar pasaran.

Produk periuk seramik ini diperkenalkan kepada orang ramai melalui
demostrasi masakan, pengiklanan, papan tanda di Lebuh Raya Utara-
Selatan, dan media sosial.

D

Berdasarkan maklumat di atas, anda dikehendaki mencerakinkan aspek-aspek pemasaran dan jualan
dalam perniagaan tersebut.

13

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
105

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran
Penguasaan

Mencadangkan penambahbaikan terhadap aspek-aspek pemasaran dan jualan dalam

L 5 sesebuah perniagaan terkenal.

E 16. Anda dikehendaki memilih sebuah perniagaan yang terkenal dan menganalisis aspek-aspek pemasaran
M dan jualan dalam perniagaan tersebut. Kemudian anda perlu mencadangkan penambahbaikkan

terhadap aspek-aspek pemasaran dan jualan.

B Aspek pemasaran Aspek pemasaran dan jualan yang Penambahbaikan

A dan jualan sedia ada
(a) Produk

R

A

N

(b) Agihan

P (Tempat
dipasarkan)

B
D

(c) Harga

14

(d) Promosi

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 106

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Tahap Tafsiran L
Penguasaan E
Menyediakan laporan kajian berkaitan aspek-aspek perundangan dan peraturan, M
6 pendokumentasian serta pemasaran dan jualan sebelum memulakan perniagaan. B
A
17. Dengan membuat kajian ke atas sebuah perniagaan, anda dikehendaki menyediakan satu laporan R
kajian berkaitan aspek di bawah: A
(a) Perundangan yang perlu dipatuhi oleh perniagaan yang dikaji. N
(b) Peraturan penubuhan yang perlu dipatuhi oleh perniagaan yang dikaji.
(c) Pendokumentasian yang perlu disimpan dengan lengkap.
(d) Pemasaran dan jualan – menentukan jenis produk, penentuan harga, jenis saluran agihan, dan
campuran promosi yang ingin dijalankan.

Panduan menyediakan laporan kajian adalah seperti yang berikut:

Langkah 1 Menentukan jenis pemilikan perniagaan yang dikaji sama ada
pemilikan tunggal, perkongsian atau syarikat.

Langkah 2 Berdasarkan jenis pemilikan perniagaan, tentukan peraturan P
penubuhan yang perlu dipatuhi oleh perniagaan. B
D

Langkah 3 Kenal pasti dokumen-dokumen perniagaan yang perlu difailkan 15
secara sistematik untuk memudahkan penyata kewangan
disediakan.

Langkah 4 Menganalisis strategi pemasaran dan promosi.

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
107

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Praktis SPM

Soalan Objektif 4. Golongan manakah yang A I dan II Buku Teks
merupakan kumpulan B I dan IV m.s. 162
Pilih jawapan yang paling tepat. sasaran Perkongsian Liabiliti C II dan III
Terhad? D III dan IV
1. Antara yang berikut, yang I Francais
manakah merupakan akta II Usahasama KBAT Menganalisis
penubuhan perniagaan? III Golongan profesional
I Akta Syarikat 2016 IV Kumpulan individu 6. Antara yang berikut, yang
II Akta Hak Cipta 1997 A I dan II manakah perlu dimiliki
III Akta Pertubuhan 1966 B I dan IV oleh seseorang pengawai
IV Akta Perkongsian C II dan III pematuhan yang dilatih
Liabiliti Terhad 2012 D III dan IV dalam Perkongsian Liabiliti
A I dan II Terhad?
B I dan IV Buku Teks
C II dan III m.s. 162 I Berumur 18 tahun dan ke
D III dan IV atas
5. Gambar 1 berkaitan dengan
Buku Teks pertukaran jenis perniagaan. II Merupakan warganegara
m.s. 161 Malaysia
Gambar 1
2. Milikan perniagaan manakah III Merupakan warganegara
yang tertakluk di bawah Apakah maklumat yang perlu pembekal perkongsian
Akta Pendaftaran Perniagaan disertai untuk pertukaran
1956? tersebut? IV Merupakan pengurus
I Butik Roy&Rose I Pasaran Liz & Co perniagaan
II Dahiyah Enterprise II Tarikh pendaftaran Liz &
III Dreamworld Sdn. Bhd. A I dan II
IV Dinamik Teknologi PLT Co B I dan IV
A I dan II III Nama dan nombor C II dan III
B I dan IV D III dan IV
C II dan III pendaftaran Liz & Co
D III dan IV IV Nama dan bilangan Buku Teks
m.s. 162
Buku Teks pemiutang Liz & Co
m.s. 161 7. Maklumat berikut berkaitan
108 dengan sejenis perniagaan.
3. Ciri-ciri manakah
yang berkaitan dengan ‡ %LODQJDQ SHPHJDQJ V\HU
Perkongsian Liabiliti Terhad? – 30 orang.
I Liabiliti terhad
II Entiti berasingan ‡ 0HQJJXQDNDQ
III Ketidakfleksibelan perkataan sendirian
IV Kewujudan berjangka berhad di hujung nama
pendek perniagaan.
A I dan II
B I dan IV Akta manakah yang
C II dan III berkaitan dengan penubuhan
D III dan IV perniagaan tersebut?

Buku Teks A Akta Syarikat 2016
m.s. 162 B Akta Koperasi 1993
C Akta Pendaftaran
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
Perniagaan 1956

D Akta Perkongsian
Liabiliti Terhad 2012

Buku Teks
m.s. 162

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

8. Rajah 1 berkaitan dengan dua jenis milik perniagaan. Antara yang berikut, yang
X Dimilik secara individu manakah menerangkan
proses penubuhan perniagaan
Y Tidak dihadkan jumlah pemilik itu?

Rajah 1 I Mengisi Borang
Pendaftaran Perniagaan
Antara yang berikut, yang manakah menerangkan X dan Y dengan
tepat? II Perniagaan hanya boleh
didaftarkan menggunakan
X Y Buku Teks nama trend
A Perkongsian Koperasi m.s. 161 – 162
B Milikan tunggal Syarikat berhad III Membuat permohonan
C Milikan tunggal Perkongsian mendaftar nama
D Syarikat sendirian berhad Syarikat berhad perniagaan dengan
menggunakan Borang D

IV Lengkapkan Borang
Kelulusan Nama
Perniagaan dengan
cadangan nama
perniagaan

A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

9. Perniagaan manakah B Menggunakan nama KBAT Menganalisis Buku Teks
yang mempunyai bilangan sendiri untuk perniagaan m.s. 163
pemegang syer yang tiada
had maksimum? C Belum melengkapkan 13. Antara yang berikut, yang
A Klinik Rheya Borang PNA 42 manakah dua jenis syarikat
B DX Group Berhad yang boleh diperbadankan di
C Shamiqa Tanjung Sdn. D Belum melengkapkan bawah Akta Syarikat 2016?
Bhd. Borang D
D Farmasi Harmoni PLT I Koperasi
KBAT Menganalisis Buku Teks
Buku Teks m.s. 163 II Syarikat awam
m.s. 162
11. Borang manakah yang perlu III Syarikat persendirian
Soalan 10 dan Soalan 11 diisi oleh Encik Zulkifli
berdasarkan Gambar 2. untuk mendapatkan lesen IV Perkongsian Liabiliti
perniagaannya? Berhad
Gambar 2
A Borang A A I dan II C II dan III
10. Mengapakah Encik Zulkifli, B Notis pendaftaran B I dan IV D III dan IV
pemilik perniagaan tersebut
tidak perlu membuat C Notis Pemerbadanan Buku Teks
permohonan kelulusan Syarikat m.s. 163
nama?
A Modal tidak mencukupi D Borang PNA 42 14. Antara yang berikut, yang
untuk memulakan manakah merupakan
perniagaan KBAT Menganalisis Buku Teks maklumat yang diperlukan
m.s. 163 semasa memohon
pemerbadanan syarikat di
12. Gambar 3 menunjukkan bawah Akta Syarikat 2016?
sebuah pemilikan
perniagaan. I Pasaran perniagaan

Gambar 3 II Latar belakang rakan
kongsi

III Maklumat saham syarikat

IV Maklumat
penyerahsimpan borang

A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

Buku Teks
m.s. 166

109 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

15. Apakah tanggungjawab 19. Apakah dokumen yang II Keuntungan organisasi
peniaga setelah memperoleh akan dihantar oleh peniaga merupakan fokus utama
sijil perakuan pendaftaran?
A Menyimpan sijil kepada pembeli jika berlaku III Matlamat untuk menjana
B Mempamerkan sijil keuntungan sesebuah
C Memulakan perniagaan pembelian secara kredit? perniagaan
D Mencetak kad perniagaan
A Memo IV Strategi menyalurkan
Buku Teks produk daripada
m.s. 170 B Resit pengeluar kepada
pengguna
16. Apakah tanggungjawab C Invois
perniagaan perkongsian A I dan II
sekiranya terdapat rakan D Penyata bank Buku Teks B I dan IV
kongsi meninggal dunia? m.s. 173 C II dan III
A Memperbaharui sijil D III dan IV
pendaftaran 20. Maklumat berikut diperoleh
B Mempamerkan sijil daripada Kedai Komputer Buku Teks
pendaftaran Ezone. m.s. 183
C Mendaftar perubahan
maklumat perniagaan Memo 23. Rajah 2 berkaitan dengan
D Mempamerkan nama Kedai Komputer Ezone elemen campuran pemasaran
perniagaan pada di kedai gunting rambut.
dokumen rasmi Kepada: Kerani akaun
Daripada: Encik Sim Campuran pemasaran
Buku Teks Tarikh: 22 Mac 2019
m.s. 171 Produk/ Harga
Perkara: Perkhidmatan
17. Keadaan manakah yang akan Pemilik mengeluarkan barang niaga
menyebabkan perniagaan bernilai RM100 untuk kegunaan
perkongsian ditamatkan? sendiri.
A Rakan kongsi bankrap
B Hutang lapuk Norman
C Liabiliti tidak terhad (Pengurus)
D Keuntungan merosot
Apakah yang direkodkan Agihan X
Buku Teks dalam dokumen perniagaan
m.s. 171 tersebut? Rajah 2

18. Maklumat berikut berkaitan A Belian Apakah yang diwakili oleh
dengan sejenis dokumen B Jualan X?
perniagaan. A Memilih kedudukan yang
C Ambilan
D Transaksi bank berhampiran dengan
kampus UiTM
Buku Teks
m.s. 173 B Memberi nasihat kepada
pelanggan tentang fesyen
‡ Mengandungi maklumat 21. Perniagaan Tekstil Yusof yang sesuai dengan
ambilan oleh pemilik telah mengalami aliran wang penampilan pelanggan
tunai kurangan. Apakah
daripada perniagaannya tindakan yang wajar diambil C Tukang gunting yang
oleh Yusof ? mempunyai kemahiran
untuk kegunaan sendiri tinggi dalam bidang
A Membuat promosi fesyen dan rambut
‡ Mengurangkan modal B Mengurangkan kos
pemilik D Pemberian diskaun
operasi diberikan kepada pelajar
Apakah dokumen tersebut? yang mempunyai kad
C Menambah pekerja matrik
baharu
A Memo
D Membeli lebih banyak
bahan mentah

B Invois KBAT Menilai Buku Teks KBAT Mengaplikasi Buku Teks
m.s. 181 m.s. 185 – 186

C Bil tunai 22. Pernyataan manakah yang
berkaitan dengan pemasaran?
D Penyata bank Buku Teks Penggantian Akta
m.s. 173 I Satu proses yang Syarikat 1965 –
berorientasikan pengeluar Akta Syarikat 2016

INFO

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 110

Soalan Esei Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Bahagian A

1. (a) Berikan definisi Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT). [2 markah]

Buku Teks
m.s. 162

(b) Nyatakan perbezaan antara Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) dengan pemilikan perniagaan
yang berikut.

(i) Perkongsian konvensional [3 markah]

(ii) Syarikat [5 markah]

KBAT Menganalisis Buku Teks
m.s. 162

2. Maklumat berikut berkaitan dengan perancangan Aminah.

Aminah ingin membuka sebuah kedai menjual bunga
segar di Cameron Highland.

(a) Kenal pasti pemilikan perniagaan tersebut. [1 markah]

Buku Teks
m.s. 161

(b) Untuk menubuhkan perniagaan tersebut, Amirah perlu mematuhi akta dan prosedur yang

SPM ditetapkan. Jelaskan akta dan prosedur tersebut. [9 markah]

2018 Buku Teks
m.s. 163

INFO Pendaftaran perniagaan
melalui perkhidmatan
Ezbiz Online di ezbiz.
ssm.com.my.

3. Bezakan antara perniagaan, Perkongsian Liabiliti Terhad, dan syarikat dari aspek yang berikut.
(a) Akta yang mengawal selia [3 markah]

(b) Sumbangan modal [3 markah]

(c) Bilangan pemilik atau pemegang saham [4 markah]

Buku Teks
m.s. 169

4. (a) Berikan definisi dokumen perniagaan. [1 markah]
(b) Apakah kepentingan menyimpan dokumen perniagaan kepada perniagaan? [3 markah]
(c) Terangkan dokumen-dokumen yang berikut.
(i) Rekod jualan [2 markah]
(ii) Rekod pembelian [2 markah]
(iii) Rekod kos operasi [2 markah]

Buku Teks
m.s. 172-173

111 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

5. (a) Dokumen berikut diperoleh daripada suatu perniagaan.

Tarikh Butir Debit Kredit Baki
2018
Julai 1 Baki b/b 30 1 500 120
Deposit 199 2 000 1 620
5 Deposit 3 620
12 Caj bank 1 000 3 590
21 Cek 172396 3 490
25 Deposit 4 490
30

(i) Apakah dokumen perniagaan tersebut? [1 markah]
(ii) Jelaskan dokumen perniagaan di 5(b)(i). [2 markah]

KBAT Menganalisis Buku Teks
m.s. 172

(b) Terangkan penyata aliran tunai. [7 markah]

Buku Teks
m.s. 181

6. Gambar 1 menunjukkan satu daripada tanggungjawab Encik Mansor.

Mempamerkan sijil
X adalah sebahagian
daripada tanggungjawab
saya.

Gambar 1

(a) Apakah sijil X yang dimaksudkan oleh Encik Mansor? [4 markah]

(b) Jelaskan tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh Encik Mansor setelah memperoleh sijil X.
[6 markah]

KBAT Menganalisis Buku Teks
m.s. 170

Bahagian B

7. (a) Rajah 1 menunjukkan aspek yang perlu diambil kira untuk menjalankan aktiviti pemasaran.

Produk/Perkhidmatan Agihan/Tempat

Harga X
Promosi

Rajah 1

Terangkan X. [9 markah]

(b) Jelaskan tiga kaedah promosi yang boleh digunakan untuk memasarkan produk. Buku Teks
m.s. 183-186

[6 markah]

Buku Teks
m.s. 183-186

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 112

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Soalan Kajian Kes

Bahagian C

8. Perniagaan Sate Madu merupakan sebuah perniagaan kecil yang memproses hasil laut menjadi
sate dan keropok. Perniagaan Sate Madu beroperasi di Pulau Pangkor. Pulau Pangkor merupakan
satu tempat pelancongan yang amat disukai oleh pelancong tempatan dan pelancong luar negara.
Produk sate, keropok ikan, dan keropok udang amat disukai oleh pelancong-pelancong tersebut.

Pengurus Perniagaan Sate Madu, Encik Siva tidak berpuas hati dengan keadaan sedia ada. Dia
telah mengubah strategi pemasaran dengan melaksanakan campuran pemasaran yang sesuai.
Encik Siva sentiasa mengubah suai dan mempelbagaikan produk untuk memenuhi pelbagai jenis
cita rasa pelancong.

Encik Siva juga telah meluaskan saluran agihannya. Saluran agihan secara langsung telah diubah
menjadi saluran agihan tidak langsung. Dia telah melantik beberapa orang ejen untuk mengagihkan
produknya ke seluruh negara.

Penetapan harga produknya adalah rendah supaya dapat menguasai sebahagian besar syer pasaran
produk sate dan keropok.

Encik Siva juga mengendalikan satu halaman Facebook Sate Madu untuk berkomunikasi dengan
pelanggannya. Dia akan memperkenalkan produk baharu, melakukan promosi jualan, dan
melakukan diskaun produk melalui media sosial ini.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a) Jelaskan jenis penetapan harga bagi Perniagaan Sate Madu. KBAT Menganalisis [3 markah]

(b) Jelaskan dua jenis saluran agihan yang diamalkan oleh Perniagaan Sate Madu. [8 markah]

(c) Bincangkan kaedah jualan yang boleh dilaksanakan oleh Perniagaan Sate Madu untuk

meningkatkan jualan produknya. [9 markah]

Buku Teks
KBAT Menilai m.s. 184 – 186

113 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

Cabaran KBAT

1. Gambar berikut berkaitan dengan perbualan antara Diya dengan Melvin.

Bagus rancangan ini, Diya. Melvin, saya merancang
Kita dapat menyediakan untuk menggabungkan
perkhidmatan perakaunan dan firma akauntan saya dengan
perkhidmatan undang-undang firma guaman anda dalam
di firma yang sama selagi kita satu Perkongsian Liabiliti
rakan kongsi PLT. Terhad (PLT). Bagaimanakah
pandangan anda?

Setujukah anda dengan rancangan Diya? Beri alasan anda.
2. Gambar berikut menunjukkan situasi di sebuah kedai cermin mata.

Nyatakan jenis saluran pemasaran yang terlibat dalam situasi di atas.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 114

SUDUT PAK–21

Traveling File

Bab 6 Persediaan memulakan perniagaan

Subtajuk Persediaan untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan

Standard Menghuraikan persediaan untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk
pembelajaran dan perkhidmatan.

Persiapan awal Sediakan fail kertas dan kertas latihan bercetak.

Objektif Membantu murid memahami elemen campuran pemasaran.

Aktiviti 1. Bahagikan kelas kepada empat kumpulan.(Jumlah ahli bergantung kepada bilangan
murid dalam kelas).

2. Guru menyediakan empat fail yang mengandungi soalan berdasarkan topik seperti
yang berikut:

Fail 1 – Harga
Fail 2 – Produk
Fail 3 – Promosi
Fail 4 – Agihan

3. Setiap kumpulan dibekalkan satu fail untuk perbincangan.
4. Masa sebanyak 15 minit diperuntukkan kepada setiap kumpulan untuk menjawab

soalan. Catatan jawapan perlu dimasukkan semula ke dalam fail dan diedar ke
kumpulan seterusnya.
5. Kumpulan yang mendapat fail baharu daripada kumpulan lain dikehendaki membaca
soalan dan jawapan yang tersedia ada.
6. Jawapan tersebut akan dibincang, ditambah, dihurai atau disunting.
7. Setiap kumpulan boleh memberi respons kepada empat travelling file.
8. Setelah setiap kumpulan memberi respon kepada traveling file, soalan dan jawapan
tersebut dibincangkan di dalam kelas secara keseluruhan.

WƌĂŬƟƐ ŝͲd,/E<

115 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

BAB

7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Nota SMART

7.1 Definisi Rancangan Perniagaan

Rancangan Dokumen bertulis yang menerangkan maklumat perniagaan atau
perniagaan projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci.

7.2 Kepentingan Menyediakan Rancangan Perniagaan
1. Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan:
(a) Memberi peluang kepada usahawan menilai projek yang dirancang dengan teliti.
(b) Merancang keperluan sumber perniagaan.
(c) Menjangka risiko dan masalah yang timbul semasa melaksanakan projek perniagaan.
(d) Memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau tidak.
(e) Meyakinkan pihak pelabur atau bank.

7.3 Format Rancangan Perniagaan
1. Format rancangan perniagaan:

Ringkasan Pengenalan Latar belakang Latar belakang
eksekutif (tujuan perniagaan pemilik atau
rakan kongsi
rancangan
perniagaan/
kertas kerja)

Kedudukan Objektif Rancangan Rancangan
tapak projek projek pentadbiran operasi

Rancangan Rancangan Penutup Lampiran
pemasaran kewangan (dokumen-
dokumen
sokongan)

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 116

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

2. Penerangan format rancangan perniagaan:

Format Penerangan

Ringkasan eksekutif Gambaran ringkas dan spesifik tentang perniagaan yang akan
dijalankan.

Pengenalan Gambaran umum yang berkaitan dengan tujuan rancangan
perniagaan yang disediakan oleh usahawan.

Latar belakang perniagaan Maklumat yang berkaitan dengan perniagaan yang ingin ditubuhkan
atau yang sedang beroperasi.

Latar belakang pemilik atau Butir peribadi pemilik atau rakan kongsi.
rakan kongsi

Kedudukan tapak projek Lakaran atau pelan yang menunjukkan kedudukan atau lokasi tapak
perniagaan sebenar atau yang dicadangkan.

Objektif projek Maklumat yang berkaitan tentang sasaran jualan, sasaran untung, dan
sasaran pelanggan.

Rancangan pentadbiran Maklumat mengenai tenaga kerja dan kos pentadbiran yang terlibat.

Rancangan operasi Keperluan operasi perniagaan.

Rancangan pemasaran Aktiviti perniagaan untuk memasarkan produk dan perkhidmatan.

Rancangan kewangan Menjelaskan perancangan organisasi untuk memperoleh sumber
pembiayaan dan penggunaan dana.

Penutup Rumusan dan cadangan terhadap perniagaan yang ingin dijalankan.

Lampiran Dokumen sokongan untuk penyediaan rancangan perniagaan.

7.4 Penyediaan Rancangan Perniagaan

1. Maklumat dalam rancangan pentadbiran:
(a) Menyediakan carta organisasi perniagaan.
(b) Menyediakan spesifikasi tugas mengikut jawatan.
(c) Menyediakan jadual imbuhan atau gaji serta insentif yang diberikan.
(d) Menyediakan senarai keperluan pejabat.

2. Maklumat dalam rancangan operasi: (d) Susun atur ruang operasi.
(a) Carta aliran proses. (e) Perbelanjaan operasi perniagaan.
(b) Keperluan bahan mentah. (f) Pembahagian tugas pekerja.
(c) Senarai mesin dan peralatan.

3. Maklumat dalam rancangan pemasaran: (c) Potensi untuk meluaskan perniagaan.
(a) Keperluan pelanggan. (d) Campuran pemasaran.
(b) Maklumat pesaing.

4. Maklumat dalam rancangan kewangan: (c) Pelan pembayaran balik pinjaman.
(a) Kos atau modal memulakan projek. (d) Penyata aliran tunai.
(b) Sumber pembiayaan.

117 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

1 Menyatakan definisi rancangan perniagaan. 197

L
E 1. (a) Berikan maksud rancangan perniagaan.

M

B

A

R

A

N
(b) Mengapakah rancangan perniagaan penting dalam sesebuah perniagaan?

P
B
D

1
(c) Apakah maklumat yang perlu ditunjukkan dalam suatu rancangan perniagaan?

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 118

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman L
Penguasaan Menghuraikan kepentingan rancangan perniagaan. Buku Teks E
M
2 198 B
A
2. Saya memerlukan rancangan Saya memerlukan rancangan R
perniagaan Syarikat Kejuruteraan perniagaan Syarikat Kejuruteraan A
AZ Berhad sebelum saya membuat AZ Berhad sebelum saya membuat N
keputusan untuk melabur ke keputusan untuk meluluskan
dalam syarikat tersebut. permohonan pembiayaan syarikat ini.

Encik Suhaimi Wakil bank P
B
(a) Bagaimanakah rancangan perniagaan (b) Mengapakah rancangan perniagaan D
boleh membantu Encik Suhaimi sebelum diperlukan oleh wakil bank sebelum
membuat pelaburan? meluluskan permohonan Syarikat
Kejuruteraan AZ Berhad?

2

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
119

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

Mengaplikasikan format rancangan perniagaan dalam sebuah 199

L 3 perniagaan yang dipilih.

E 3. (a) Encik Halim ingin membuka sebuah syarikat yang menjual peralatan telekomunikasi di Johor
Bahru. Jenis pemilikan syarikat ini ialah milikan tunggal. Anda dikehendaki menyediakan satu

M format rancangan perniagaan yang sesuai untuk syarikat Encik Halim.

B

A

R

A

N

P
B (b) Encik Mah dan Cik Chong ingin membuka sebuah kedai nasi campur di Lebuh Campbell,

Georgetown, Pulau Pinang. Jenis pemilikan kedai ini ialah perkongsian. Anda dikehendaki

D menyediakan satu format rancangan perniagaan yang sesuai untuk kedai Encik Mah dan Cik
Chong.

3

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 120

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman L
Penguasaan Buku Teks E
Menganalisis satu dokumen rancangan perniagaan yang lengkap M
4 berdasarkan jenis perniagaan yang dipilih. 200 – 201, 212 B
A
4. Encik Rafie ingin membuka sebuah perniagaan yang menjual alat-alat permainan, Syarikat Rafie R
Enterprise di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Dalam proses menyediakan rancangan perniagaan, A
Encik Rafie telah mendrafkan satu ringkasan eksekutif untuk perniagaannya. N

Syarikat Rafie Enterprise

&ŽƌŵĂƚ ZŝŶŐŬĂƐĂŶ ŬƐĞŬƵƟĨ
ͻ Maklumat pemilik.
ͻ Modal permulaan.
ͻ Nama perniagaan.
ͻ Alamat perniagaan.
ͻ Bentuk perniagaan.
ͻ Kegiatan utama produk atau perkhidmatan.
ͻ EŽŵďŽƌ ƉĞŶĚĂŌĂƌĂŶ ƉĞƌŶŝĂŐĂĂŶ ĂƚĂƵ ŶŽŵďŽƌ ůĞƐĞŶ

perniagaan.

Setelah menganalisis ringkasan eksekutif Syarikat Rafie Enterprise, apakah kelemahan yang wujud P
dalam draf ringkasan eksekutif tersebut? B
D
5. Syarikat Sofia Enterprise merupakan sebuah perniagaan yang menjual produk kosmetik dan
kecantikan selama lima tahun di Puchong, Kuala Lumpur. Pemilik perniagaan ini, Cik Sofia
dalam proses menyediakan rancangan perniagaan yang baharu dengan tujuan memperoleh sumber
pembiayaan daripada bank. Hal ini demikian kerana Cik Sofia ingin membuka satu cawangan
yang baharu di George Town, Pulau Pinang pada tahun depan. Cik Sofia telah mendrafkan satu
rancangan pemasaran bagi firmanya. Maklumat berikut merupakan satu draf rancangan pemasaran
bagi perniagaannya.

6\DULNDW 6RILD Enterprise 4

)RUPDW 5DQFDQJDQ 3HPDVDUDQ

‡ .HSHUOXDQ SHODQJJDQ
‡ 0DNOXPDW SHVDLQJ
‡ 3RWHQVL XQWXN PHOXDVNDQ SHUQLDJDDQ

² 7UHQG SDVDUDQ
² 6DL] SDVDUDQ
² 6\HU SDVDUDQ
‡ &DPSXUDQ SHPDVDUDQ
² 3URGXN SHUNKLGPDWDQ
² $JLKDQ WHPSDW GLSDVDUNDQ
² +DUJD
² 3URPRVL

Setelah menganalisis rancangan pemasaran Syarikat Sofia Enterprise, apakah kekuatan yang wujud
dalam draf rancangan pemasaran tersebut?

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

121 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman
Penguasaan Buku Teks

Melengkapkan elemen dalam rancangan perniagaan berdasarkan 208 – 212
L 5 format yang disediakan mengikut situasi tertentu.

E 6. Encik Leong pernah menjadi seorang tukang masak di sebuah restoran makanan Cina selama
sepuluh tahun. Kini dia ingin membuka sebuah restoran milikan sendiri dengan menyediakan

M makanan laut kepada pelanggannya. Sebagai langkah permulaan, Encik Leong perlu mendrafkan
satu rancangan perniagaan untuk restorannya. Selepas itu, dia harus melengkapkan setiap elemen

B yang terdapat dalam rancangan perniagaan tersebut. Antaranya termasuk ringkasan eksekutif, latar
belakang perniagaan, rancangan operasi, rancangan kewangan, dan sebagainya. Pada pendapat anda,

A apakah maklumat penting yang perlu dimuatkan dalam rancangan operasi bagi sebuah restoran
makanan laut?

R

A

N

P
B
D

5

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 122

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Tahap Tafsiran Halaman L
Penguasaan Buku Teks E
Membuat ramalan kejayaan projek perniagaan berdasarkan rancangan M
6 perniagaan yang dihasilkan. 200 – 213 B
A
7. Encik Marcus Lee telah menghasilkan satu rancangan perniagaan untuk kedai bukunya yang akan R
beroperasi dalam masa tiga bulan. Jenis perniagaan ini ialah milikan tunggal dan Encik Marcus A
Lee merupakan pemilik bagi perniagaan ini. Kedai buku ini menawarkan pelbagai jenis buku N
rujukan yang sesuai untuk murid di semua peringkat, sama ada sekolah rendah atau sekolah
menengah. Di samping itu, kedai buku ini juga menjual pelbagai jenis buku bacaan umum kepada
pembaca. Bukan itu sahaja, pelbagai jenis aksesori multimedia juga ditawarkan kepada pelanggan
yang memerlukannya. Encik Marcus Lee telah menyiapkan semua elemen penting dalam rancangan
perniagaannya seperti ringkasan eksekutif, latar belakang pemilik/rakan kongsi, rancangan
pentadbiran, rancangan pemasaran, dan sebagainya. Bagaimanakah anda boleh membuat ramalan
kejayaan tentang kedai buku tersebut berdasarkan rancangan perniagaan yang dihasilkan?

P
B
D

6

PENTAKSIRAN Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru:
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
123

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Praktis SPM

Soalan Objektif A Memastikan perniagaan A I dan II C II dan III
boleh terus beroperasi di B I dan IV D III dan IV
Pilih jawapan yang paling tepat. pasaran
Buku Teks
1. Apakah maksud rancangan B Meningkatkan daya m.s. 198
perniagaan? saing perniagaan dalam
A Satu dokumen yang pasaran 6. Antara yang berikut, yang
menentukan hala tuju manakah merupakan
dan strategi perniagaan C Membantu organisasi pengguna rancangan
B Satu dokumen yang membuat perancangan perniagaan?
menerangkan perniagaan untuk mengembangkan
yang hendak dijalankan perniagaan pada masa I Pekerja bawahan
C Satu dokumen depan
yang menerangkan II Penyelia
langkah-langkah yang D Menjangka risiko yang
perlu diambil untuk akan dihadapi semasa III Pengurusan atasan
membangunkan menjalankan perniagaan
perniagaan IV Pemilik
D Satu dokumen yang Buku Teks
menerangkan risiko m.s. 198 A I dan II C II dan III
kritikal yang akan B I dan IV D III dan IV
dihadapi oleh perniagaan 4. Mengapakah rancangan
di pasaran perniagaan perlu disediakan Buku Teks
oleh usahawan sebelum m.s. 198
Buku Teks memulakan sesuatu
m.s. 197 perniagaan? 7. Antara yang berikut, yang
A Memberi gambaran manakah merupakan
2. Pernyataan manakah yang tentang perniagaan yang kegunaan tujuan rancangan
berkaitan dengan rancangan dirancang perniagaan yang disediakan
perniagaan? B Menilai operasi oleh seseorang usahawan?
A Satu dokumen yang perniagaan yang telah
menerangkan masa dijalankan I Merancang pelaksanaan
depan perniagaan C Meyakinkan agensi sesuatu perniagaan
B Satu dokumen yang kerajaan untuk
menerangkan visi, misi, memberikan kontrak II Menarik minat pelanggan
dan objektif perniagaan kepada usahawan terhadap produk atau
C Satu dokumen yang D Menangani risiko yang perkhidmatan yang akan
merupakan pelan induk pernah dialami serta ditawarkan
perniagaan yang akan menjangka risiko yang
dijalankan akan berlaku III Meyakinkan pembekal
D Satu dokumen yang untuk memberikan kredit
membandingkan prestasi Buku Teks kepada perniagaan
perniagaan sebelum dan m.s. 198
selepas beroperasi dalam IV Memohon pembiayaan
pasaran 5. Antara yang berikut, yang kewangan daripada pihak
manakah merupakan bank
Buku Teks pihak berkepentingan yang
m.s. 197 memerlukan rancangan A I dan II C II dan III
perniagaan? B I dan IV D III dan IV
3. Pernyataan manakah yang I Agensi kerajaan
merupakan kepentingan II Pemegang saham Buku Teks
menyediakan rancangan III Pengeluar kontrak m.s. 198
perniagaan? IV Kumpulan pendesak
8. Maklumat berikut berkaitan
dengan satu petikan format
rancangan perniagaan bagi
sesebuah perniagaan.

Format Rancangan Perniagaan

‡ Ringkasan eksekutif
‡ X
‡ Latar belakang perniagaan
‡ Latar belakang rakan kongsi

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 124

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Apakah X? B Menerangkan latar projek
A Visi rancangan perniagaan belakang industri yang C Menerangkan kemudahan
B Misi rancangan perniagaan akan diceburi oleh
C Tujuan rancangan perniagaan pengangkutan yang
disediakan untuk
perniagaan C Menunjukkan dapatan melaksanakan projek
D Hala tuju rancangan yang diperoleh daripada D Menerangkan lokasi
hasil kajian yang telah projek yang hendak
perniagaan dijalankan terhadap dilaksanakan
perniagaan
Buku Teks Buku Teks
m.s. 199 D Memberi gambaran m.s. 204
ringkas yang spesifik
9. Elemen manakah yang perlu berkenaan keseluruhan 16. Pernyataan manakah yang
dimuatkan dalam rancangan perniagaan yang merupakan maklumat dalam
perniagaan? dijalankan kedudukan tapak projek?
A Kedudukan tapak projek A Bentuk muka bumi
B Latar belakang tapak Buku Teks B Keadaan iklim dan cuaca
projek m.s. 200 C Pelan kedudukan
C Lokasi tapak projek perniagaan
D Tujuan tapak projek 13. Maklumat manakah yang D Ketersediaan bahan
perlu dimuatkan dalam latar mentah
Buku Teks belakang perniagaan?
m.s. 199 A Modal permulaan Buku Teks
perniagaan m.s. 204
10. Antara yang berikut, yang B Nama bank peminjam
manakah merupakan C Amaun pinjaman bank 17. Maklumat berikut berkaitan
elemen dalam rancangan D Alamat media sosial dengan sesuatu elemen
perniagaan? dalam rancangan perniagaan.
I Rancangan operasi Buku Teks
II Rancangan penjualan m.s. 201 ‡ Sasaran pelanggan.
III Rancangan pengurusan ‡ Sasaran jualan.
IV Rancangan kewangan 14. Maklumat berikut berkaitan ‡ Sasaran untung.
A I dan II C II dan III dengan sesuatu elemen
B I dan IV D III dan IV dalam rancangan perniagaan. Apakah elemen tersebut?
A Objektif projek
Buku Teks ‡ Alamat tetap. B Sasaran projek
m.s. 199 ‡ Kemahiran. C Sasaran rancangan
‡ Pengalaman.
11. Antara yang berikut, yang perniagaan
manakah merupakan Apakah elemen tersebut? D Tujuan rancangan
maklumat yang perlu A Latar belakang
dimuatkan dalam ringkasan perniagaan
eksekutif ? perniagaan
I Nama syarikat B Latar belakang rakan Buku Teks
II Bentuk perniagaan m.s. 204
III Modal perniagaan kongsi
IV Jenis perniagaan C Latar belakang pemegang 18. Antara yang berikut, yang
A I dan II C II dan III manakah merupakan
B I dan IV D III dan IV saham maklumat dalam rancangan
D Latar belakang pengarah pentadbiran?
Buku Teks I Hierarki organisasi
m.s. 200 perniagaan II Spesifikasi tugas
III Senarai keperluan pejabat
12. Pernyataan manakah yang Buku Teks IV Susun atur bangunan dan
benar tentang ringkasan m.s. 203 pejabat
eksekutif ? A I dan II
A Memberikan satu 15. Pernyataan manakah yang B I dan IV
gambaran umum yang benar tentang kedudukan C II dan III
berkaitan dengan tapak projek? D III dan IV
perniagaan yang ingin A Menerangkan bangunan
dimulakan yang digunakan untuk Buku Teks
melaksanakan projek m.s. 206 – 208
B Menerangkan
ketersediaan bahan
mentah yang dibekalkan
untuk melaksanakan

125 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

19. Encik Goh ingin memulakan Apakah X? C Proforma penyata
sebuah perniagaan yang A Trend pasaran pendapatan
berasaskan perkhidmatan. B Persaingan pasaran
Elemen manakah yang C Pengembangan pasaran D Proforma Kunci Kira-
diperlukan semasa D Potensi untuk meluaskan kira
menyediakan rancangan
perniagaan? pasaran Buku Teks
I Rancangan operasi m.s. 213
II Rancangan pemasaran Buku Teks
III Rancangan pentadbiran m.s. 212 26. Rajah 2 menunjukkan
IV Keperluan bahan mentah campuran pemasaran yang
A I dan II 23. Antara yang berikut, yang terdapat dalam rancangan
B I dan IV manakah merupakan butiran pemasaran.
C II dan III pembayaran dalam proforma
D III dan IV penyata aliran tunai? Campuran pemasaran
I Modal
Buku Teks II Lebihan Produk / Harga
m.s. 206, 212 – 213 III Belian tunai perkhidmatan
IV Belanja utiliti
20. Pernyataan manakah yang A I dan II S Promosi
merupakan maklumat dalam B I dan IV
rancangan operasi? C II dan III Rajah 2
A Susun atur ruang D III dan IV
bangunan dan kilang Pernyataan manakah yang
B Carta proses pengeluaran Buku Teks benar tentang S?
C Bahan mentah dan m.s. 213 A Menyatakan
produk separuh siap
D Pembahagian tugas 24. Antara yang berikut, yang keistimewaan atau
pekerja manakah merupakan keunikan saluran agihan
dokumen yang perlu produk berbanding
Buku Teks disertakan sebagai dengan saluran agihan
m.s. 208 – 212 lampiran kepada rancangan produk pesaing lain di
perniagaan? pasaran
21. Carta manakah yang perlu I Kad perniagaan
ditunjukkan sebagai satu II Carta aliran proses B Menetapkan satu kos
maklumat dalam rancangan III Sijil kelulusan akademik yang munasabah kepada
operasi? IV Sijil perakuan saluran agihan produk
A Carta organisasi pendaftaran perniagaan yang akan digunakan
B Carta aliran proses A I dan II untuk mengedarkan
C Carta proses pengeluaran B I dan IV produk kepada pelanggan
D Carta pulang modal C II dan III
D III dan IV C Menggunakan saluran
Buku Teks agihan produk
m.s. 209 Buku Teks yang sesuai untuk
m.s. 213 mengagihkan produk
22. Rajah 1 menunjukkan daripada perniagaan
maklumat yang diperlukan 25. Penyata manakah yang kepada pelanggan
dalam rancangan pemasaran. digunakan untuk meramal
dan mengetahui anggaran D Mendedahkan maklumat
Rancangan pemasaran perolehan dan penggunaan tentang saluran agihan
wang tunai perniagaan bagi produk yang akan
Maklumat X akhir tempoh perakaunan? digunakan untuk
pesaing A Proforma penyata aliran mengedarkan produk
tunai kepada pelanggan
Campuran Keperluan B Proforma penyata
pemasaran pelanggan penerimaan dan Buku Teks
pembayaran tunai m.s. 234-235

Rajah 1

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 126

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Soalan Esei [3 markah]
Bahagian A
Buku Teks
1. (a) Apakah maksud rancangan perniagaan? m.s. 197

(b) Terangkan tujuh kepentingan menyediakan rancangan perniagaan. [7 markah]

Buku Teks
m.s. 198

2. Gambar 1 menunjukkan perbualan antara Encik Hamzah dengan Encik Zahil berkaitan dengan
rancangan perniagaan.

Penyediaan rancangan Penyediaan rancangan Contoh
perniagaan memang boleh perniagaan juga amat penting rancangan
membantu saya semasa untuk pihak berkepentingan perniagaan
menjalankan perniagaan. sesebuah perniagaan.

INFO

Encik Hamzah Encik Zahil

Gambar 1

(a) Bagaimanakah rancangan perniagaan boleh membantu Encik Hamzah semasa menjalankan

perniagaan? [5 markah]

KBAT Menganalisis Buku Teks
m.s. 198

(b) Nyatakan lima pihak berkepentingan yang dimaksudkan oleh Encik Zahil. [5 markah]

Buku Teks
m.s. 196

3. (a) Jelaskan format rancangan perniagaan dalam aspek pengenalan. [4 markah]

Buku Teks
m.s. 201

(b) Nyatakan enam maklumat yang perlu ada dalam latar belakang pemilik atau rakan kongsi bagi
sesebuah rancangan perniagaan. [6 markah]

Buku Teks
m.s. 203

4. (a) Maklumat berikut menunjukkan format rancangan operasi bagi Zamri Sdn. Bhd..

Zamri Sdn. Bhd. INFO Cara membuat
kesimpulan
Format Rancangan Operasi rancangan
perniagaan
% F
% Keperluan bahan mentah
% G
% Susun atur ruang operasi
% H
% Pembahagian tugas pekerja

127 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

(i) Jelaskan maksud rancangan operasi bagi sesebuah rancangan perniagaan. [3 markah]

Buku Teks
m.s. 208

(ii) Apakah F? [1 markah]
(iii) Apakah G? [1 markah]
(iv) Apakah H? [1 markah]

Buku Teks
m.s. 208-211

(b) Terangkan campuran pemasaran yang perlu ada dalam rancangan pemasaran dari aspek yang

berikut:

(i) Produk [2 markah]

(ii) Agihan [2 markah]

Buku Teks
m.s. 225

5. (a) Senaraikan empat maklumat yang perlu ada dalam rancangan pentadbiran bagi sesebuah
rancangan perniagaan. [4 markah]

Buku Teks
m.s. 206

(b) Apakah maksud lampiran yang disertakan dalam menyediakan rancangan perniagaan?
[1 markah]

Buku Teks
m.s. 214

(c) Berikan lima contoh dokumen yang boleh dijadikan sebagai lampiran. [5 markah]

Buku Teks
m.s. 227

Bahagian B

6. (a) Jelaskan maksud ringkasan eksekutif. [3 markah]
(b) Terangkan lapan elemen dalam ringkasan eksekutif.
(c) Terangkan empat tujuan rancangan perniagaan. Buku Teks
m.s. 200
7. (a) Huraikan empat pihak berkepentingan yang memerlukan rancangan perniagaan.
(b) Jelaskan maksud penyata kewangan proforma dalam rancangan kewangan. [8 markah]

Buku Teks
m.s. 200

[4 markah]

Buku Teks
m.s. 201

[12 markah]

Buku Teks
m.s. 196,198

[3 markah]

Buku Teks
m.s. 213

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 128

Soalan Kajian Kes Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Bahagian C

9. Selaras dengan pertumbuhan industri pelancongan yang pesat di Pulau Pinang kebelakangan
ini, industri sampingan seperti industri perhotelan serta industri makanan dan minuman juga
berkembang bak cendewan tumbuh selepas hujan. Lantaran itu, Encik BK Mah ingin membuka
sebuah restoran, Pink Flamingo yang bertempat di Lebuh Campbell, Georgetown, Pulau Pinang.
Restoran ini memfokuskan kepada makanan segera ala barat yang sedap dan berkualiti seperti ayam
goreng, ayam popcorn, kentang goreng, minuman ringan, dan sebagainya. Untuk memantapkan
imej perniagaan kepada pelanggan, Pink Flamingo mempunyai satu slogan yang unik, iaitu “buy
1st eat 1st”. Slogan ini akan mendorong pelanggan cepat untuk membeli dan seterusnya menikmati
makanan yang ditawarkan.

Sebagai langkah permulaan, Encik BK Mah telah menyediakan rancangan perniagaan yang
akan menjadi garis panduan kepada dia untuk mengurus Pink Flamingo. Rancangan perniagaan
ini akan menjelaskan dengan terperinci tentang visi, misi, dan objektif perniagaan. Jadi, Encik
BK Mah boleh menggunakan rancangan perniagaan untuk menentukan hala tuju perniagaan
serta mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Tambahan pula, rancangan perniagaan ini akan
digunakan untuk mengurangkan kesilapan serta risiko yang akan dihadapi semasa menjalankan
perniagaan. Rancangan perniagaan yang disediakan oleh Encik BK Mah juga akan digunakan
untuk meyakinkan pihak berkepentingan seperti bank, pelabur, pembekal, dan pekerja.

Encik BK Mah ingin menjalankan perniagaannya secara sendirian memandangkan perniagaan
milikan tunggal lebih senang ditubuhkan. Bagi memulakan perniagaan ini, Encik BK Mah akan
menggunakan wang simpanan sendiri sebanyak RM50 000 serta satu kenderaan yang bernilai
RM120 000 sebagai modal permulaan perniagaan. Selain itu, dia akan membuat pinjaman sebanyak
RM100 000 bagi membeli mesin dan peralatan serta beberapa aset lain yang akan digunakan untuk
menjalankan perniagaan. Baki wang pinjaman itu akan digunakan untuk membiayai perbelanjaan
operasi perniagaan harian. Dengan adanya sumber dana yang mencukupi, Encik BK Mah
berkeyakinan dapat mengurus Pink Flamingo dengan baik dan berjaya.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan berikut: [5 markah]
(a) Terangkan lima kepentingan rancangan perniagaan kepada Encik BK Mah.

Buku Teks
m.s. 198

(b) Terangkan empat pihak berkepentingan yang menjadi pengguna rancangan perniagaan Pink
Flamingo. [4 markah]

Buku Teks
m.s. 196

(c) Berikan lima sebab yang boleh menggagalkan rancangan perniagaan yang disediakan oleh Encik

BK Mah. KBAT Menganalisis [5 markah]

(d) (i) Apakah maksud ringkasan eksekutif yang perlu disediakan oleh Encik BK Mah dalam

rancangan perniagaan? [1 markah]

(ii) Nyatakan lima maklumat dalam ringkasan eksekutif yang disediakan oleh Encik Mah.
[5 markah]

Buku Teks
m.s. 200

129 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

Cabaran KBAT

1. Pada pendapat anda, apakah dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh seorang usahawan
semasa menyediakan rancangan perniagaan?

2. Rancangan perniagaan merupakan satu dokumen penting yang boleh membantu pihak bank
untuk menjustifikasikan permohonan seorang usahawan bagi pembiayaan perniagaan atau projek
melalui pinjaman. Namun begitu, terdapat dua faktor yang boleh mempengaruhi pihak bank untuk
meluluskan pinjaman yang dipohon oleh seorang usahawan. Apakah dua faktor tersebut? Berikan
alasan anda.

3. Berikut adalah dua belas elemen dalam satu rancangan perniagaan yang standard.

Ringkasan Pengenalan (tujuan Latar belakang perniagaan
eksekutif rancangan perniagaan/

kertas kerja

Latar belakang pemilik Kedudukan tapak projek Objektif projek
atau rakan kongsi

Rancangan pentadbiran Rancangan operasi Rancangan pemasaran

Rancangan kewangan Penutup Lampiran (dokumen-
dokumen sokongan)

Pada pendapat anda, elemen manakah yang akan dikaji oleh pengguna rancangan perniagaan
terlebih dahulu sebelum meneliti keseluruhan rancangan perniagan? Berikan alasan anda.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 130

SUDUT PAK–21

Simultaneous Round Table

Bab 7 Merancang pengendalian perniagaan
Subtajuk Format rancangan perniagaan
Standard Menghuraikan format rancangan perniagaan.
pembelajaran
Persiapan awal Sediakan tiga contoh rancangan perniagaan yang bermasalah atau tidak lengkap, kertas
sebak, dan pen penanda.
Objektif
Aktiviti Membantu murid memahami format rancangan perniagaan.

1. Bahagikan kelas kepada tiga kumpulan dan setiap kumpulan diberikan contoh
rancangan perniagaan yang bermasalah atau tidak lengkap.

2. Setiap ahli dalam kumpulan diminta membetulkan kesalahan dalam rancangan
perniagaan tersebut dalam sekeping kertas yang sama.

3. Seterusnya, mereka akan mengedarkan jawapan atau kepingan kertas tersebut
mengikut pusingan jam untuk membolehkan setiap ahli kumpulan menambah atau
membetulkan jawapan yang ditulis dalam kepingan kertas tersebut.

Team Word-Web

Bab 7 Merancang pengendalian perniagaan

Subtajuk Format rancangan perniagaan

Standard Menghuraikan format rancangan perniagaan.
pembelajaran

Persiapan awal Sediakan kertas sebak dan enam batang pen penanda yang mempunyai warna yang
Objektif berbeza.

Membantu murid memahami perkara penting dalam format rancangan perniagaan.

Aktiviti 1. Enam orang dalam satu kumpulan.

2. Setiap kumpulan diberikan kertas sebak dan pen penanda.

3. Seorang murid dalam setiap kumpulan akan menulis topik (ringkasan eksekutif) di
tengah-tengah kertas sebak.

4. Setiap ahli kumpulan diminta untuk menulis maklumat-maklumat dalam ringkasan
eksekutif tersebut dengan menggunakan warna pen penanda yang berlainan untuk
menunjukkan sumbangan idea daripada mereka.

5. Setiap kumpulan perlu membentangkan hasil kerja mereka di depan kelas.

WƌĂŬƟƐ ŝͲd,/E<

131 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Kertas Kerja Projek

A. Pengenalan

1. Semua calon yang mengambil mata pelajaran Perniagaan dikehendaki melaksanakan tugasan
projek sebagai satu daripada keperluan persijilan.

2. Murid hendaklah mendapat bimbingan guru mata pelajaran Perniagaan sebelum atau semasa
dalam pelaksanaan tugasan kertas kerja projek ini.

3. Skor adalah bersandarkan kepada darjah penguasaan elemen dan kriteria pentaksiran yang
ditetapkan.

4. Skor tugasan projek bagi setiap murid akan dikemukakan oleh guru kepada Lembaga Peperiksaan.

B. Objektif Pentaksiran Perniagaan

Objektif Pentaksiran mata pelajaran Perniagaan dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid
dalam ilmu perniagaan yang mencakupi enam konstruk. Antaranya ialah:

(a) Mengingat dan memahami – Mengukur pengetahuan dan kefahaman tentang fakta, istilah,
teori, dan prinsip yang berkaitan dengan persekitaran perniagaan.

(b) Kemahiran mengaplikasi – Mengukur keupayaan menggunakan pengetahuan dan kefahaman
tentang fakta, istilah, konsep, teori, dan prinsip yang berkaitan dengan persekitaran perniagaan
dalam pelbagai situasi yang lazim dan baharu.

(c) Kemahiran menganalisis – Mengukur keupayaan mencerakinkan data dan maklumat
yang berkaitan dengan perniagaan daripada pelbagai sumber dengan terperinci dan
menghubungkaitkan data dan maklumat perniagaan secara menyeluruh dengan perkembangan
semasa dunia perniagaan.

(d) Kemahiran menilai – Mengukur keupayaan membuat pertimbangan secara rasional, kritis dan
kreatif berkaitan dengan pelbagai isu perniagaan yang kompleks dan bukan kompleks serta
memilih satu alternatif penyelesaian terbaik bagi sesuatu masalah berdasarkan bukti yang
munasabah dalam konteks perniagaan.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 132

Perniagaan Ting. 5 KSSM Panduan Kertas Kerja Projek

(e) Kemahiran mencipta – Mengukur keupayaan menjana dan mencerna dan menggabungkan
pelbagai idea perniagaan yang kreatif dan inovatif daripada pelbagai sumber secara individu
atau kolektif berdasarkan perkembangan semasa dunia perniagaan bagi memupuk budaya
keusahawanan.

(f) Nilai-nilai murni dalam Perniagaan – Penghayatan nilai murni dan amalan baik dalam
kehidupan harian serta semasa penyediaan rancangan perniagaan.

C. Maklumat Am

1. Tujuan projek ini perlu dilaksanakan dalam tempoh 12 minggu, iaitu 10 minggu untuk penyiapan
projek dan 2 minggu untuk pengurusan dan penilaian.

2. Tugasan projek akan dimulakan pada bulan April hingga Jun setiap tahun.

D. Maklumat kepada calon

1. Tugasan projek Perniagaan 3766/3 mesti dilaksana dan diselesaikan secara individu.
2. Penilaian akan dibuat berdasarkan proses kerja, pembentangan, dan hasil kerja akhir calon.
3. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan projek ini dalam tempoh yang ditetapkan oleh

Lembaga Peperiksaan.
4. Calon dikehendaki mematuhi Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek yang disediakan untuk

memastikan tugasan projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

E. Elemen dan Aspek yang Dinilai

Elemen 1 Kemahiran Mengaplikasi
Elemen 2 Kemahiran Menganalisis
Elemen 3 Kemahiran Menilai
Elemen 4 Kemahiran Mencipta
Elemen 5 Pembentangan
Elemen 6 Nilai Murni dalam Perniagaan

133 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Kertas Model SPM

Kertas 1

Satu jam lima belas minit
[40 markah]

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan
jawapan iaitu A, B, C dan D Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

1. Apakah tujuan perniagaan 4. Antara yang berikut, yang Apakah X?
bagi sesebuah organisasi manakah merupakan prinsip
yang bermotif untung dan pemilikan koperasi? A 3HQMLPDWDQ NRV
bukan untung? I Keanggotaan sukarela B Entiti berasingan
A Menjaga kebajikan ahli II Kebebasan autonomi
organisasi III Ekonomi bidangan C %HUNRQJVL NHSDNDUDQ
B Memaksimumkan D Fleksibiliti perniagaan
pulangan kepada pelabur ,9 3HQJXUXVDQ GHPRNUDWLN
C Menawarkan perkhidmatan A I dan II 7. 3HUEH]DDQ PDQDNDK \DQJ
lepas jualan B I dan IV betul tentang milikan tunggal
D Menawarkan barang dan C II dan III dan perkongsian?
perkhidmatan D III dan IV
Milikan Perkongsian
2. Apakah kelebihan perniagaan 5. Maklumat berikut berkaitan tunggal
perkongsian? dengan ciri-ciri jenis rakan
A Rakan kongsi berkongsi kongsi P. A 3HPLOLN 3HPLOLN
kepakaran menanggung menanggung
B Rakan kongsi bebas ‡ 0HQDQJJXQJ OLDELOLWL
membuat keputusan yang tidak terhad. liabilti liabiliti tidak
C Sering berlaku konflik
antara rakan kongsi ‡ $NWLI GDODP SHQJXUXVDQ terhad terhad
D Dikecuali daripada ‡ 'LED\DU JDML VHFDUD
pembayaran cukai B %LODQJDQ %LODQJDQ
pendapatan bulanan. SHPLOLN pemilik ialah

3. Maklumat berikut berkaitan Apakah jenis rakan kongsi P? orang seorang
dengan ciri suatu bentuk A Rakan kongsi lelap
pemilikan perniagaan. B Rakan kongsi biasa sahaja
C Rakan kongsi aktif
‡ %LODQJDQ SHPLOLN ² D Rakan kongsi berhad C 3HPLOLN 3HPLOLN
orang. bebas berkongsi
6. Rajah 1 menunjukkan ciri- membuat
‡ 3HPLOLN SHUQLDJDDQ FLUL 3HUNRQJVLDQ /LDELOLWL keputusan kepakaran
menanggung liabiliti terhad.
terhad. D Tertakluk di Tertakluk di
Ciri-ciri Perkongsian bawah Akta bawah Akta
Apakah bentuk pemilikan Liabiliti Terhad (PLT) 3HQGDIWDUDQ Syarikat
tersebut?
A Koperasi 3HUQLDJDDQ
B 3HUNRQJVLDQ
C Milikan tunggal
D Syarikat sendirian berhad (pindahan
1978)
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
/LDELOLWL Hayat X 8. Antara yang berikut, yang
Terhad berterusan manakah merupakan ciri-ciri
koperasi?
Rajah 1
, /LDELOLWL DQJJRWD WHUKDG
II Modal disumbangkan

oleh anggota

134

Perniagaan Ting. 5 KSSM Kertas Model SPM

,,, %HUPRWLI Antara yang berikut, yang 14. Apakah kelebihan perniagaan
memaksimumkan manakah menerangkan EHUVDL] NHFLO"
keuntungan pemilikan perniagaan tersebut? A Daya saing yang rendah
B Sumber kewangan yang
IV Menjalankan aktiviti , 3HPLOLN PHQDQJJXQJ terhad
berunsurkan politik liabiliti terhad C Hasil jualan yang lebih
rendah
A I dan II ,, 3HPLOLN EHEDV PHQJXUXV D Kos overhed yang lebih
B I dan IV perniagaan rendah
C II dan III
D III dan IV ,,, 3HPLOLN PHQLNPDWL 15. *DPEDU EHUNDLWDQ GHQJDQ
9. Apakah peranan francaisor semua keuntungan proses yang dilakukan dalam
kepada francaisi? sejenis sektor perniagaan.
A Membekalkan tenaga ,9 %LODQJDQ SHPLOLN DQWDUD
KLQJJD RUDQJ
kerja
B Menggunakan autoriti A I dan II
B I dan IV
berpusat C II dan III
C Menyediakan khidmat D III dan IV

latihan 12. Maklumat berikut
D Menyediakan lokasi berkaitan dengan inisiatif
pembangunan francais.
perniagaan
‡ 6NLP 3HPELD\DDQ .HFLO Gambar 2
10. 3HUQ\DWDDQ EHULNXW EHUNDLWDQ )UDQFDLV 63)
dengan ciri-ciri sejenis Apakah sektor perniagaan
pemilikan perniagaan. ‡ 3HODQ ,QGXN tersebut?
3HPEDQJXQDQ )UDQFDLV A Sektor besar
Dua atau lebih syarikat 1DVLRQDO 3,3)1 B Sektor tertier
membentuk satu perikatan C Sektor primer
yang bertujuan untuk Kementerian manakah D Sektor sekunder
bekerjasama mengeluarkan yang melaksanakan inisiatif 16. Antara yang berikut, yang
barang atau perkhidmatan pembangunan francais di manakah merupakan faktor
dalam tempoh masa atas? luaran yang mempengaruhi
tertentu. A Kementerian Antarabangsa persekitaran perniagaan?
B .HPHQWHULDQ %HOLD GDQ I Teknologi
Apakah jenis pemilikan II Undang-undang
perniagaan di atas? Sukan III Sumber manusia
A Francais C Kementerian IV Gaya pengurusan
B Usaha sama A I dan II C II dan III
C Syarikat awam berhad 3HPEDQJXQDQ 8VDKDZDQ B I dan IV D III dan IV
D 3HUNRQJVLDQ /LDELOLWL D Kementerian 17. Gambar 3 menunjukkan
pusat pentadbiran kerajaan
Terhad 3HUGDJDQJDQ 'DODP 3HUVHNXWXDQ 0DOD\VLD
11. Gambar 1 berkaitan dengan Negeri, Koperasi dan
Kepenggunaan Gambar 3
sejenis pemilikan perniagaan.
13. Antara yang berikut, yang
Gambar 1 manakah merupakan faktor
SHQHQWXDQ VDL] SHUQLDJDDQ"
I Jumlah jualan tahunan

,, %LODQJDQ SHNHUMD WHWDS
III Jumlah cawangan kilang
IV Jumlah pasaran

perniagaan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

135 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Kertas Model SPM

3XVDW pentadbiran tersebut 20. Maklumat berikut berkaitan 23. 3HUQ\DWDDQ EHULNXW
mempunyai fungsi dan dengan pengurusan menunjukkan masalah
bidang kuasa tersendiri perniagaan. yang dihadapi oleh sebuah
dalam menangi isu ekonomi syarikat.
dan perniagaan dari pelbagai ‡ 3HUDQFDQJDQ VXPEHU
aspek. Antara yang berikut, manusia 6\DULNDW $+3 6GQ %KG
aspek manakah yang terlibat? mengalami penurunan
‡ 0HQ\HGLDNDQ ODWLKDQ jualan.
, 3HUXQGDQJDQ dan pembangunan
II Guna tenaga pekerja %DKDJLDQ fungsian manakah
yang bertanggungjawab
,,, 3XVDW SHUQLDJDDQ ‡ 0HQMDJD NHKDUPRQLDQ untuk menyelesaikan
setempat hubungan industri masalah di atas?
A 3HPDVDUDQ
,9 3HUNHPEDQJDQ DNWLYLWL Apakah bahagian fungsian B 3HQJHOXDUDQ
perniagaan tersebut? C Khidmat nasihat
D Teknologi maklumat dan
A I dan II A 3HQJXUXVDQ NHZDQJDQ
B I dan IV B 3HQJXUXVDQ SHPDVDUDQ komunikasi
C II dan III C 3HQJXUXVDQ VXPEHU
D III dan IV 24. Antara yang berikut, yang
manusia manakah merupakan
18. Trend manakah yang peranan bahagian fungsi
berkaitan dengan perubahan D 3HQ\HOLGLNDQ GDQ pengagihan?
kilang yang beroperasi pembangunan I Menentukan lokasi
manual ke kilang automasi? penghantaran
A Trend pasaran 21. Maklumat berikut berkaitan II Menghasilkan barang
B Trend ekonomi dengan peranan bagi suatu dan perkhidmatan
C Trend guna tenaga bahagian fungsian. III Mengawal pembelian
D Trend pendapatan kuantiti bahan mentah
Bahagian Peranan IV Menyediakan jadual
19. 5DMDK PHQXQMXNNDQ VDWX fungsian pergerakan kenderaan
carta organisasi. A I dan II
Memudahkan B I dan IV
3HQJXUXV EHVDU C II dan III
komunikasi D III dan IV

X dalaman 25. Maklumat berikut
(intranet) menunjukkan sejenis saluran
agihan.
/LDELOLWL 3HQJXUXV dan luaran
jabatan jabatan 3HQJHOXDU A pengguna
(internet).
pengeluaran kewangan Apakah jenis barang yang
sesuai jika peniaga mengguna
3HQJXUXV Apakah X? saluran agihan di atas?
jabatan A 3HPEHOLDQ A Majalah
pemasaran B 3HQMXDODQ B %DUDQJ NRPHVWLN
C Khidmat pelanggan C %DUDQJ NHSHUOXDQ KDULDQ
Rajah 2 D Teknologi maklumat dan D 3HPELQDDQ NDSDO WHUEDQJ

Apakah aspek yang komunikasi
digambarkan oleh carta
organisasi di atas? 22. Apakah bahagian fungsian
I Jenis tugas yang meningkatkan tahap
pengeluaran dan pemasaran
,, 3HUJHUDNDQ JDML produk?
A Jualan
,,, 3HUJHUDNDQ SHNHUMD B 3HQJDJLKDQ
IV Hierarki pengurusan C 3HQJXUXVDQ NHZDQJDQ
A I dan II D 3HQ\HOLGLNDQ GDQ
B I dan IV pembangunan
C II dan III
D III dan IV

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 136

Perniagaan Ting. 5 KSSM Kertas Model SPM

26. Aspek bahagian fungsian 30. %DKDJLDQ IXQJVLDQ PDQDNDK 33. Maklumat berikut berkaitan
manakah yang bertanggungjawab yang berperanan untuk dengan jenis struktur
untuk menjawab pertanyaan menyediakan pakar bagi organisasi.
pelanggan berkaitan dengan memberika=n maklumat
barang yang dijual seperti mengikut kehendak ‡ 6LVWHP EHUELODQJ DUDKDQ
jenis, spesifikasi, dan kualiti pelanggan? ‡ .RPELQDVL VWUXNWXU
barang? A 3HQJHOXDUDQ
A Jualan B Khidmat pelanggan organisasi mengikut
B 3HPEHOLDQ C Teknologi maklumat fungsi dan struktur
C 3HQJDJLKDQ D 3HQ\HOLGLNDQ GDQ organisasi mengikut
D Sumber manusia pembangunan produk.

27. Jawatan manakah yang 31. 6\DULNDW 2QH 3RLQW 6GQ %KG Apakah jenis struktur
terlibat dalam bahagian telah mengalami kerugian organisasi tersebut?
fungsian jualan? berturut-turut selama tiga A %HUGDVDUNDQ IXQJVL
A Jurujual tahun. Oleh kerana itu, B %HUGDVDUNDQ GLYLV\HQ
B juruaudit 6\DULNDW 2QH 3RLQW 6GQ C %HUGDVDUNDQ SURGXN
C 3HQJDZDL NUHGLW %KG EHUFDGDQJ XQWXN D %HUGDVDUNDQ PDWULNV
D Operator pengeluaran mengadakan strategi untuk
mengurangkan perbelanjaan 34. Apakah fungsi utama
28. Maklumat berikut syarikat. sesebuah organisasi
menunjukkan beberapa Apakah strategi yang sesuai menetapkan Standard
kaedah dalam perniagaan. XQWXN 6\DULNDW 2QH 3RLQW 3URVHGXU 2SHUDVL 623
6GQ %KG " dalam sesebuah organisasi?
‡ H SHPDVDUDQ A 3HPEHUKHQWLDQ SHNHUMD A Meningkatkan motivasi
‡ H GDJDQJ B 3HPDQWDSDQ EXGD\D pekerja
‡ H government profesional B Memelihara keselamatan
C 3HPEHULDQ LQVHQWLI \DQJ pekerja
Apakah yang berkaitan munasabah C Menjalin hubungan
dengan kaedah tersebut? D Membentuk persekitaran harmoni antara pekerja
kerja yang positif D 3HQHPSDWDQ SHNHUMD
A 3HPEHOLDQ mengikut kemahiran
B 3HPDVDUDQ 32. 3HUQ\DWDDQ EHULNXW
C 3HQJHOXDUDQ merupakan suatu jenis 35. Antara yang berikut, yang
D Teknologi maklumat kesalahan pekerja. manakah merupakan
VXPEHU IL]LNDO VHEXDK NLODQJ
29. Apakah kepentingan 1XU /LDQD LQJNDU DUDKDQ pemprosesan koko?
sesebuah perniagaan ketua jabatannya tanpa I Mesin
berinteraksi dengan sebab yang kukuh. II Modal
organisasi luar? III insurans
A Mewujudkan usaha sama Apakah jenis hukuman yang ,9 %DQJXQDQ
B Mewujudkan pakatan sesuai ke atas kesalahan Nur A I dan II
strategik /LDQD" B I dan IV
C Mewujudkan penyebaran A Amaran bertulis C II dan III
maklumat B 3HQXUXQDQ SDQJNDW D III dan IV
D Mewujudkan jaringan C 3HPEHUKHQWLDQ NHUMD
perniagaan D 3HPHFDWDQ NHUMD

137 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Kertas Model SPM

36. Gambar 4 menunjukkan 38. Maklumat berikut III Menggalakkan pengguna
sejenis produk. merupakan ciri-ciri mencari produk tersebut
usahawan.
IV Mengelakkan pesaing
Usahawan yang tidak mengetahui penetapan
bergantung kepada orang harga promosi
lain sewaktu melakukan
sesuatu. A I dan II
B I dan IV
Gambar 4 Apakah ciri-ciri usahawan C II dan III
tersebut? D III dan IV
Apakah sumber perniagaan A Gigih
di atas? B Fleksibel 40. Apakah kepentingan
A Sumber modal C 3URDNWLI seseorang usahawan
B 6XPEHU IL]LNDO D %HUGLNDUL menyediakan rancangan
C Sumber maklumat 39. *DPEDU PHQXQMXNNDQ VDWX perniagaan?
D Sumber teknologi jenis strategi promosi. I Menjamin keuntungan
II Mengelak risiko kerugian
37. Maklumat berikut Harga RM1xx III Meyakinkan pihak
menunjukkan sejenis sumber pelabur
pembiayaan bank. Gambar 5 IV Merancang keperluan
sumber perniagaan
Encik Amin menggunakan Apakah tujuan peniaga tidak A I dan II
kemudahan yang disediakan menyatakan harga sebenar B I dan IV
oleh bank untuk membiayai dalam iklan di atas? C II dan III
baki akaun semasa yang I Membantu meluaskan D III dan IV
tidak mencukupi untuk
membayar hutang pembekal. pasaran perniagaan
II Menunjukkan hasrat
Apakah jenis sumber
pembiayaan tersebut? untuk mengembangkan
A 3DMDNDQ perniagaan
B Overdraf
C 3LQMDPDQ
D Geran penyelidikan

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 138

Perniagaan Ting. 5 KSSM Kertas Model SPM

Kertas 2

Dua jam lima belas minit
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C. Jawab lima

soalan di Bahagian A, dua soalan daripada Bahagian B, dan satu soalan wajib dalam Bahagian C.

Bahagian A

> markah]
Jawab mana-mana lima soalan daripada bahagian ini.

1. (a) Huraikan tujuan perniagaan sesebuah organisasi bukan bermotifkan untung. [3 markah]
E -HODVNDQ 3HUNRQJVLDQ /LDELOLWL 7HUKDG 3/7 > markah]
(c) Gambar 1 menunjukkan dua jenis organisasi.

3HUWXEXKDQ .HEDMLNDQ <HVXYLQ 0DKOLJDL <0 7HNVWLO '0 %HUKDG
Selangor

Tekstil

DM Berhad

Gambar 1 > markah]

7HUDQJNDQ SHUEH]DDQ RUJDQLVDVL GL DWDV

2. (a) Apakah peranan pihak berkuasa tempatan kepada warga penduduk tempatan. [3 markah]
(b) Maklumat berikut berkaitan dengan sesuatu fenomena.

Satu fenomena kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan.

L $SDNDK SXQFD EHUODNX IHQRPHQD GL DWDV" > markah]
LL %DJDLPDQDNDK NHUDMDDQ PHQJDWDVL IHQRPHQD GL DWDV" > markah]

(iii) Rajah 1 menunjukan graf kitaran ekonomi.

Kadar pertumbuhan

Fasa I Fasa II Tempoh
masa
Rajah 1
> markah]
7HUDQJNDQ )DVD , \DQJ GLWXQMXNNDQ GDODP JUDI
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
139

Perniagaan Ting. 5 KSSM Kertas Model SPM

3. (a) Terangkan maksud munasabah (realistic) dalam ciri-ciri objektif yang baik. [4 markah]

(b) Huraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan visi, misi, dan objektif

perniagaan. [6 markah]

4. (a) Apakah kesan jika sesebuah perniagaan gagal mencapai matlamat dan objektif. [4 markah]
(b) Maklumat berikut berkaitan dengan suatu bahagian fungsian.

‡ $NDXQWDQ
‡ 3HJDZDL NUHGLW
‡ 3HJDZDL NHZDQJDQ

(i) Apakah bahagian fungsian di atas? [1 markah]
(ii) Jelaskan peranan bahagian fungsian tersebut. [5 markah]

5. (a) Jelaskan kepentingan sumber fizikal berikut kepada sebuah kilang pengeluaran kereta.

(i) Bangunan dan kemudahan. [2 markah]

LL 3HUDODWDQ GDQ NRPXQLNDVL > markah]

(b) Terangkan tiga SHQ\DWD NHZDQJDQ GDODP VHVHEXDK SHUQLDJDDQ > markah]

6. (a) Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Buku Fauzi

Memo
Kedai Buku Fauzi

Kepada: Kerani akaun
Daripada: Encik Fauzi
Tarikh: 11 Jun 2019

Perkara:
Pemilik mengeluarkan barang niaga bernilai
RM80 untuk kegunaan sendiri.

(Pengurus) [4 markah]

Apakah kegunaan dokumen di atas?
(b) Maklumat berikut merupakan contoh sejenis kaedah promosi.

‡ 3HPEHULDQ GLVNDXQ
‡ &DEXWDQ EHUWXDK

Jelaskan kaedah promosi di atas. [3 markah]
(c) Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis campuran promosi.

Ain: Kuali ini tidak mudah karat dan mempunyai saiz yang bersesuaian dengan jenis
kuantiti masakan anda. Selain itu, kuali ini tidak melekat untuk mengelakkan
daripada makanan cepat hangus dan lebih mudah untuk membersihkannya.

3XDQ /\QQ .DODX EHJLWX VD\D QDN EHOL VDWX NXDOL VDL] FP

(i) Apakah kaedah promosi di atas? [1 markah]
(ii) Jelaskan kaedah promosi tersebut. [2 markah]

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 140

Perniagaan Ting. 5 KSSM Kertas Model SPM

Bahagian B
[30 markah]
Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini.

7. 0DNOXPDW EHULNXW EHUNDLWDQ GHQJDQ 6\DULNDW =RRP 6GQ %KG

(QFLN 6DPVXO PHUXSDNDQ SHQJXUXV VXPEHU PDQXVLD 6\DULNDW =RRP 6GQ %KG 'LD PHPEXDW
perancangan keperluan pekerja dan merekrut pekerja berdasarkan perancangan keperluan pekerja
tersebut. Encik Samsul juga merupakan seorang pengurus yang amat mementingkan kualiti
pekerjanya. Dia menjalankan usaha pembangunan pekerja dalam organisasi untuk meningkatkan
kemahiran pekerja dan seterusnya meningkatkan produktiviti pengeluaran. Untuk meningkatkan
motivasi pekerja, Encik Samsul juga akan memberikan insentif kepada pekerja yang berprestasi baik.

D 3DGD SHQGDSDW DQGD DGDNDK (QFLN 6DPVXO PHQJXUXVNDQ VXPEHU PDQXVLD GHQJDQ ELMDN"

[10 markah]

E $SDNDK WXMXDQ (QFLN 6DPVXO PHPEHUL LQVHQWLI NHSDGD SHNHUMD \DQJ EHUSUHVWDVL EDLN" > markah]

8. Maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan Kerepek Ubi Suhaimi.

3HUQLDJDDQ .HUHSHN 8EL 6XKDLPL
3HPLOLN (QFLN 6XKDLPL ELQ 1RUGLQ
Modal permulaan RM3 000
3HNHUMD /LPD RUDQJ

(a) Jelaskan prosedur pendaftaran perniagaan di atas. [7 markah]

(b) Terangkan jenis pembiayaan yang sesuai untuk keadaan di bawah:

(i) Membeli sebuah mesin baharu untuk membantu dalam proses pengeluaran. [4 markah]

(ii) Membuat bayaran kepada pembekal bahan mentah tetapi baki wang di akaun semasa tidak

mencukupi. [4 markah]

9. Maklumat berikut berkaitan dengan perniagaan Tony Tan dan rakannya.

Tony Tan dan rakannya mengusaha sebuah perniagaan yang menjual minuman. Mereka telah
PHQGDIWDUNDQ SHUQLDJDDQQ\D LDLWX .HGDL 0LQXPDQ %XDK EXKDQ 5HOD[$%& GL 6XQJDL /RQJ
6HODQJRU 7RQ\ GDQ UDNDQQ\D PHPLOLK ORNDVL SHUQLDJDDQ GL 6XQJDL /RQJ NHUDQD NHSDGDWDQ SHODMDU
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) di kawasan tersebut. Setiap hari, Tony dan rakannya
berusaha mencipta produk minuman yang baharu supaya dapat mempelbagaikan jenis minuman
buah-buahan untuk memenuhi kehendak pelajar Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) yang
suka minuman sejuk.

D $SDNDK FLUL FLUL NHSHULEDGLDQ \DQJ DGD SDGD 7RQ\ GDQ UDNDQQ\D" > markah]

(b) Huraikan tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh Tony dan rakannya setelah mendaftarkan

perniagaan. [9 markah]

141 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Kertas Model SPM

Bahagian C

> markah]
Soalan ini wajib dijawab.

10. &LN )DUKDQD PHUXSDNDQ VHRUDQJ SHODMDU OHSDVDQ 3HQJXUXVDQ 3HUQLDJDDQ 8QLYHUVLWL 6DLQV 0DOD\VLD
'LD EHNHUMD VHEDJDL SHJDZDL SHPDVDUDQ GL VHEXDK V\DULNDW PXOWLQDVLRQDO GL 3XODX 3LQDQJ 6HODPD
VHWDKXQ &LN )DUKDQD EHNHUMD GLD PHUDVDL GLULQ\D WLGDN VXND NHKLGXSDQ EHNHUMD PHQJLNXW ZDNWX
SHMDEDW &LN IDUKDQD PHUDVDL GLULQ\D OHELK VXND EHNHUMD VHQGLUL EHUEDQGLQJ GHQJDQ PDNDQ JDML 2OHK
yang demikian, dia telah berhenti bekerja dan ingin memulakan perniagaan sendiri.

&LN )DUKDQD WHODK PHPEXDW SHUVHGLDDQ VHEHOXP PHPXODNDQ SHUQLDJDDQ VHQGLUL 'LD WHODK PHQJNDML
jenis pemilikan di Malaysia dan juga pengaruh persekitaran perniagaan ke atas sesebuah perniagaan.
Setelah meneliti semua keadaan perniagaan, dia telah mengambil keputusan untuk menubuhkan
VHEXDK SHUQLDJDDQ DWDV WDOLDQ &LN )DUKDQD WHODK PHQGDIWDUNDQ GLUL XQWXN PHQJKDGLUL NXUVXV
pengendalian perniagaan yang dianjurkan oleh MARA. Dia telah belajar cara-cara memulakan
perniagaan dan menguruskan perniagaan melalui kursus itu.

&LN )DUKDQD WHODK PHPEXDW NHSXWXVDQ XQWXN PHPXODNDQ SHUQLDJDDQ PHQMXDO SURGXN NHFDQWLNDQ
ZDQLWD GDODP WDOLDQ 3DGD SHUPXODDQQ\D &LN )DUKDQD WLGDN PHPRKRQ VHEDUDQJ VXPEHU SHPELD\DDQ
OXDUDQ 'LD PHQJJXQDNDQ VLPSDQDQQ\D VHEDQ\DN 50 XQWXN PHPEHOL VHEXDK NRPSXWHU GDQ
VWRN QLDJD :DODXSXQ &LN )DUKDQD WLGDN SHUQDK PHQMXDO SURGXN NHFDQWLNDQ ZDQLWD VHEHOXP LQL
namun dia berusaha untuk memahami produk tersebut dan mempelajari cara-cara penggunaan produk
VHUWD FDUD FDUD PHPDVDUNDQ SURGXN &LN )DUKDQD PHQJJXQDNDQ PHGLD VRVLDO XQWXN PHPSHUNHQDONDQ
produk, menyebarkan maklumat produk, dan juga menerima pesanan. Untuk meningkatkan kepuasan
SHODQJJDQ GDQ PHPDVWLNDQ NHVHJHUDDQ SHQJKDQWDUDQ SURGXN NHSDGD SHODQJJDQ &LN )DUKDQD
menggunakan perkhidmatan pos laju untuk mengagihkan produk kepada pelanggan. Harga produk
\DQJ GLWHWDSNDQ ROHK &LN )DUKDQD DGDODK EHUSDWXWDQ NHUDQD GLD WDKX SHODQJJDQ VHODOX EHUVLNDS VHQVLWLI
WHUKDGDS KDUJD VHVXDWX SURGXN &LN )DUKDQD MXJD PHPSHUWLPEDQJNDQ SHUPLQWDDQ SHQJJXQD NRV
pengeluaran, dan persaingan dalam menetapkan harga.

3DGD PXVLP SHUD\DDQ &LN )DUKDQD DNDQ PHPEXDW SURPRVL %HULNXW LDODK SURPRVL \DQJ WHODK
dipaparkan di media sosial:

%HUGDVDUNDQ NHV GL DWDV MDZDE VRDODQ VRDODQ EHULNXW

(a) Jelaskan dua IDNWRU PHQ\XPEDQJ \DQJ PHQGRURQJ &LN )DUKDQD PHPXODNDQ SHUQLDJDDQQ\D
> markah]

(b) Jelaskan dua VXPEHU IL]LNDO GDODP SHUQLDJDDQ &LN )DUKDQD > markah]

F -HODVNDQ FDPSXUDQ SHPDVDUDQ SURGXN NHFDQWLNDQ ZDQLWD &LN )DUKDQD > markah]

G 7HUDQJNDQ NHOHELKDQ EHUQLDJD VHEDJDL VDWX SHOXDQJ NHUMD\D NHSDGD &LN )DUKDQD > markah]

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 142

Jawapan

B1AB Pengurusan Sumber (c) Pengurusan sumber manusia penggajian yang adil
Manusia perlu menggalakkan dan berdaya saing untuk
pembangunan bakat pekerja memastikan pekerjanya
LEMBARAN PBD menerusi pelbagai aktiviti sentiasa bermotivasi untuk
dan menyediakan sumber bekerja.
1. (a) Maksud pengurusan sumber pembiayaan pendidikan (d) Penghargaan dan hukuman.
manusia ialah satu usaha untuk menggalakkan pekerja Syarikat Wahid perlu memberi
pembangunan tenaga kerja menambahkan pengetahuan penghargaan kepada pekerja
dalam organisasi untuk dan kemahiran kepakaran. yang menunjukkan prestasi
menarik, membangun dan yang cemerlang dalam satu
mengekalkan tenaga pekerja (d) Pemberhentian pekerja tahun. Penghargaan diberikan
yang berprestasi tinggi. bermaksud penamatan untuk menggalakkan pekerja
kontrak pekerjaan antara bekerja dengan lebih rajin
(b) (i) Sumber manusia sentiasa organisasi dengan dan cemerlang. Hukuman
mencukupi. pekerjanya. Jenis penamatan yang merupakan tindakan
kontrak seperti persaraan, disiplin yang dikenakan
(ii) Sumber manusia penamatan perkhidmatan kepada pekerja yang tidak
diberikan latihan yang secara sukarela, penamatan menunjukkan prestasi yang
cukup dan terkini. perkhidmatan secara tindakan baik juga perlu dilakukan oleh
disiplin, dan pemecatan. Syarikat Wahid.
(iii) Pengagihan sumber (e) Penyelesaian masalah.
manusia secara 3. (a) balasan Perhubungan industri perlu
berkesan. (b) sumbangan diwujudkan oleh Syarikat
(c) faedah dan ganjaran Wahid untuk menyelesaikan
(iv) Kebajikan pekerja (d) motivasi masalah antara majikan
sentiasa dijaga. (e) munasabah dengan pekerja. Perhubungan
industri melibatkan
(v) Prestasi sumber manusia 4. Peranan pengurusan sumber pihak majikan, kesatuan
sentiasa dipantau. manusia yang berkesan untuk sekerja, dan kerajaan
meningkatkan prestasi sesebuah dalam menyelesaikan
(vi) Tahap motivasi pekerja perniagaan ialah dengan masalah berkaitan
sentiasa tinggi. menyediakan: pekerja. Melalui kesatuan
(a) Penempatan pekerja dan sekerja, perundingan
2. (a) Perancangan keperluan fasiliti yang berkaitan. boleh dilaksanakan bagi
sumber manusia sangat Syarikat Wahid perlu menyelesaikan sebarang
penting untuk memastikan menyediakan penempatan masalah.
pekerja yang diambil dapat sumber manusia yang (f) Struktur organisasi.
memenuhi keperluan semasa melibatkan empat proses, Struktur organisasi Syarikat
pekerjaan dan keperluan iaitu merekrut, pemilihan, Wahid perlu ditunjukkan
sumber manusia pada masa penawaran kerja, dan induksi. dalam bentuk carta
hadapan. Selepas mengenal (b) Standard prosedur operasi organisasi. Carta organisasi
pasti keperluan pekerja, tugas. menunjukkan peringkat
pengurus sumber manusia Syarikat Wahid perlu jawatan, hubungan kuasa dan
hendaklah merekrut pekerja menyediakan standard tugasan yang dilaksanakan
yang sesuai dengan pelbagai prosedur operasi tugas. oleh seseorang pegawai.
kaedah. Kontrak pekerjaan Standard ini merupakan 5. (a) Kepentingan Ricky Motor
merupakan satu perjanjian satu senarai peraturan Corporation meramal sumber
antara majikan dengan dan prosedur yang harus manusia:
pekerja dalam bentuk tulisan dipatuhi oleh seseorang (i) Memenuhi keperluan
atau lisan. Deskripsi tugas pekerja dalam sesebuah
merupakan maklumat yang organisasi. Prosedur operasi kualiti sumber manusia.
berkaitan tugas seseorang tugas mengandungi proses Melalui ramalan
pekerja. kerja sesuatu tugas atau keperluan kualiti sumber
aktiviti dalam sesebuah manusia, pekerja yang
(b) Kejayaan sesebuah organisasi. Ia merupakan direkrut merupakan
organisasi amat bergantung satu garis panduan yang pekerja yang mempunyai
kepada kemahiran boleh digunakan oleh kemahiran, kelayakan,
pekerjanya. Program latihan seseorang pekerja semasa dan pengalaman yang
dan pembangunan dapat melaksanakan tugas. bersesuaian dengan
memastikan semua pekerja (c) Sistem penggajian. kekosongan jawatan yang
mendapat kemahiran sesuai Syarikat Wahid perlu sedia ada.
dengan perkembangan menyediakan sistem
semasa dan mempunyai daya
saing yang tinggi.

J1 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Perniagaan Ting. 5 KSSM Jawapan

(ii) Memenuhi keperluan \DQJ VDLQWL¿N GDQ EHUWHNQRORJL Pengurus ‡ Bertanggungjawab
kuantiti sumber manusia. tinggi. Ia berkaitan dengan cawangan menterjemahkan
Melalui ramalan pembelajaran sepanjang – pengurus wawasan, hala tuju,
keperluan kuantiti sumber hayat, penyelesaian masalah, pertengahan dan strategi jangka
manusia, kuantiti pekerja kemahiran membuat masa panjang
yang direkrut adalah keputusan, prinsip-prinsip organisasi kepada
mencukupi berdasarkan sains dan teknologi yang objektif dan aktiviti
kekosongan jawatan yang digunakan dalam bidang yang lebih khusus.
sedia ada. pekerjaan. Dari kes tersebut,
Aminah mempunyai ‡ Mengawal dan
(b) Kesan pengetahuan tentang merancang aktiviti
(i) Pemadanan kelayakan pembuatan roti dan kek. cawangan masing-
akademik dan kemahiran (d) Berpengalaman dalam masing dan memberi
dengan jenis pekerjaan. industri tertentu arahan kepada
(ii) Mengelakkan pembaziran Jawatan ini juga perlu pengurus peringkat
sumber. mengambil kira pengalaman bawahan.
(iii) Meningkatkan produktiviti pekerja dalam industri
perniagaan. tertentu. Pekerja yang Penyelia – ‡ Bertanggungjawab
berpengalaman dalam pengurus untuk melaksanakan
6. Kemahiran kebolehkerjaan yang industri yang berkaitan dapat bawahan rancangan yang
perlu dikuasai oleh Aminah ialah: melakukan kerja dengan lebih telah ditetapkan oleh
(a) Kelayakan yang bersesuaian. cekap. Pekerja yang lebih pengurus peringkat
Merupakan kelayakan cekap dapat meningkatkan pertengahan.
akademik yang ada pada produktivitinya dan seterusnya
pekerja. Aminah perlu meningkatkan pendapatan ‡ Menyelia aktiviti
mempunyai kelayakan organisasi. Dari kes itu, pekerja dan operasi
akademik SPM ke atas untuk Aminah yang pernah bekerja pengeluaran secara
memohon jawatan ini. Dari di Kedai Bakery S10 selama langsung.
kes itu, Aminah mempunyai 2 tahun dianggap sebagai
kelayakan akademik di pekerja yang berpengalaman Praktis SPM
mana dia merupakan pelajar dalam industri tertentu.
lepasan kolej vokasional. Soalan Objektif
(b) Berpengalaman. 7. (a) Struktur organisasi Syarikat
Untuk memohon jawatan ini, Victory Sdn. Bhd.: 1. B 2. D 3. C 4. B 5. D
Aminah perlu berpengalaman. 6. C 7. A 8. C 9. B 10. D
Majikan mementingkan Ketua Pegawai Eksekutif 11. C 12. D 13. A 14. D 15. A
pengalaman kerja kerana (Encik Rahman bin Saad) 16. A 17. C 18. C 19. D 20. D
pekerja yang berpengalaman 21. C 22. A 23. A 24. D 25. B
dapat melakukan tugas- 26. B 27. A 28. A 29. D 30. B
tugas yang akan diberikan
dengan berkesan. Pekerja Pengurus Pengurus Pengurus Soalan Esei
yang mempunyai pengalaman Cawangan Cawangan Cawangan
yang bersesuaian dapat Malaysia Singapura Thailand Bahagian A
meningkatkan produktivitinya. (Encik Tan
Malah pengalaman (Puan Ai Hong) (Encik 1. (a) Maksud pengurusan sumber
kerja diperlukan untuk Amirah binti Vinnes a/l manusia:
menyumbangkan kemahiran Subramanian) (i) Merupakan usaha
kerja dalam keadaan Osman) membangunkan tenaga
majikan sedang mengalami kerja dalam organisasi.
kekurangan atau tiada Penyelia [1m]
pekerja di bidang berkenaan. (Cik Anis binti (ii) Juga dikenali sebagai
Pengalaman kerja juga pembangunan modal
memudahkan arahan Lukman) insan yang menfokuskan
diberikan kepada pekerja. kepada keperluan tenaga
Pekerja yang memiliki (b) Deskripsi tugas setiap kerja dan pengurusan
pengalaman mampu mentafsir jawatan di Syarikat Victory dalam pembahagian
arahan, memberi perhatian Sdn. Bhd.: kerja. [1m]
serta melaksanakan arahan (iii) Merupakan usaha
kerja dengan lebih berkesan. Jawatan Deskripsi tugas menarik, membangun,
Dari kes itu, Aminah dan mengekalkan tenaga
berpengalaman dalam Ketua Bertanggungjawab pekerja yang berprestasi
pembuatan kek dan roti. pegawai terhadap seluruh tinggi. [1m]
(c) Berpengetahuan tentang eksekutif – kejayaan organisasi.
produk dan perkhidmatan. pengurus Menentukan (b) Empat kepentingan
Ia merupakan keperluan atasan wawasan, hala tuju, pengurusan sumber manusia:
memahami prinsip-prinsip visi, misi, dan strategi (i) Memastikan sumber
jangka masa panjang manusia sentiasa
organisasi. mencukupi. [1m]

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. J2


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BM021_UPSR2019
Next Book
KATA ALUAN