The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by napattaornk, 2021-04-17 07:29:18

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562

คานา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในมาตรา 13 และมาตรา
14 ได้กาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องมีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผนดินครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี
โดยนาคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนา
ประเทศด้านตา่ งๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ งและในมาตรา 16 แห่งพระราชฎีกาวา่ ดว้ ยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
พ.ศ.2546 ยังได้กาหนดว่า เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้มีการ
พิจารณาจัดทาแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับกฎหมายท่ีจะต้องจัดให้มีข้ึน หรือกฎหมายที่
จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน นอกจากนี้
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 14 (2)
กาหนดให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศกึ ษาและขอ้ 16 การจดั ทาแผนพฒั นาการศึกษาของสถานศึกษา ตามขอ้ 14 (2)

โรงเรียนบ้านวังทอง ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือใช้เป็นคู่มือใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานและ
ขับเคล่อื นการบรหิ ารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ค่านิยม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์และจุดเน้นของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1ที่มุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และ
ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจัดการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐานทีส่ ่งผลต่อการพฒั นาคุณภาพของผู้เรยี นที่ยง่ั ยนื

นายมีชยั พลทองมาก
ผูอ้ านวยการโรงเรยี นบา้ นวังทอง

หนา้ ก

สารบญั

หน้า

คานา…………………………………………………………………………………………………………………….... ก
สารบัญ………………………………………………………………………………………………………….………… ข
สารบัญตาราง……………………………………………………..…………………………………………………… ซ
สารบัญแผนผงั ...................................................................................................................... ฏ

สว่ นที่

1 บทนา....................................................................................................................... 1
1.1 สภาพท่วั ไปของสถานศกึ ษา.............................................................................. 2
1.2 ขอ้ มลู นกั เรยี น ห้องเรียน งบประมาณทไ่ี ดร้ ับจดั สรร....................................... 8
1.3 ขอ้ มูลขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา............................................... 12
1.4 อาคารเรียนและอาคารประกอบ....................................................................... 14
1.5 สภาพชุมชน....................................................................................................... 15
1.6 สภาพปัจจบุ นั ปญั หา และความต้องการ (SWOT)........................................... 17
1.7 แหล่งเรียนรูแ้ ละการใชใ้ นรอบปีทีผ่ า่ นมา………………………………………………….. 25
1.8 การบริหารงานสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านวังทอง.......................................... 26
1.9 โครงสรา้ งการบรหิ ารชั้นเรียน............................................................................ 38
1.10 ผลการดาเนินงานตามโครงการทีผ่ า่ นมา (ปีการศกึ ษา 2561)........................ 47
1.11 ผลการดาเนินงานดา้ นรางวลั ที่ได้รับทผี่ า่ นมา (ปีการศึกษา 2561)................ 50
1.12 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ปีการศึกษา 2561) 52
การประเมินตนเอง.........................................................................................
1.13 สรปุ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 55
ในรอบปที ผ่ี า่ นมา (ปกี ารศกึ ษา 2561) การประเมนิ ตนเอง...........................
1.14 ผลการประเมินคณุ ภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบท่ี 3 ........................... 56

หนา้ ข

สารบัญ (ตอ่ )

สว่ นที่ หนา้

2 ทิศทางการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา...................................................................... 58
2.1 วิสัยทัศน์.......................................................................................................... 59
2.2 พันธกิจ............................................................................................................ 59
2.3 ค่านิยมองคก์ าร............................................................................................... 60
2.4 เปา้ ประสงค์..................................................................................................... 60
2.5 กลยุทธ์............................................................................................................ 61
2.6 อัตลกั ษณ์........................................................................................................ 62
2.7 เอกลกั ษณ์....................................................................................................... 62
2.8 จุดเนน้ สถานศกึ ษา.......................................................................................... 63
2.9 ผลผลติ ............................................................................................................ 63
2.10 ปรชั ญาโรงเรยี นบา้ นวงั ทอง.......................................................................... 64
2.11 คาขวญั โรงเรยี นบ้านวงั ทอง........................................................................... 64
2.12 สปี ระจาโรงเรยี นบ้านวังทอง......................................................................... 65
2.13 เพลงมารช์ โรงเรียนบา้ นวังทอง...................................................................... 65

3 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปกี ารศกึ ษา 2562........................................... 66
3.1 การจดั สรรงบประมาณ.................................................................................. 67
3.2 การกาหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเงนิ อุดหนนุ รายหวั 68
ปีการศกึ ษา 2562..........................................................................................
3.3 การกาหนดสัดสว่ นการจัดสรรงบประมาณกจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน 69
ปกี ารศึกษา 2562..........................................................................................
3.4 การจัดทาประมาณการ การจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามโครงสร้างการ 70
บรหิ ารงาน 4 ฝา่ ย ในปีการศึกษา 2562........................................................
3.4.1 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ………………………………………………………. 70
3.4.2 กลมุ่ งานบริหารงานบุคคล................................................................... 77

หน้า ค

สารบญั (ตอ่ )

สว่ นที่ หนา้

3.4.3 กลมุ่ งานบริหารงานงบประมาณ......................................................... 78
3.4.4 กลุ่มงานบริหารทว่ั ไป.......................................................................... 79
3.4.5 สรุปการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2562.................................. 87
88
3.4.5.1 สรปุ การจดั สรรงบประมาณกลุ่มงานบริหารงานวชิ าการ.…. 89
3.4.5.2 สรุปการจดั สรรงบประมาณกลมุ่ งานบรหิ ารงานงบประมาณ 90
3.4.5.3 สรปุ การจัดสรรงบประมาณกลุ่มงานบรหิ ารงานบคุ คล........ 91
3.4.5.4 สรุปการจดั สรรงบประมาณกลุ่มงานบริหารทัว่ ไป................ 93
3.5 การจดั สรรงบประมาณ จาแนกตามกลยทุ ธ์ของสถานศึกษา..........................
กลยทุ ธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ี 93

มงุ่ เนน้ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้านวิชาการ งานอาชีพ 94
กฬี า และเทคโนโลยี..................................................................
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ือเพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาภาค 95
บังคับอยา่ งท่ัวถึงมีคณุ ภาพ และเสมอภาค................................
กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ 96
การศึกษาภาคบังคับตามศักยภาพเหมาะสมกับวัยอย่างมี
คุณภาพ..................................................................................... 96
กลยุทธ์ท่ี 4 การส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดาเนินชีวิตตาม 97
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง............................................
กลยุทธ์ท่ี 5 การส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม 98
มาตรฐานวชิ าชีพ....................................................................... 98
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การตามหลักธรรมมาภิบาล 100
3.6 การจัดสรรงบประมาณ จาแนกโครงการตามมาตรฐานการศึกษา 103
(ประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษา)..............................................................
3.6.1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย......................................................
3.6.2 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพน้ื ฐาน................................................
3.7 การจดั สรรงบประมาณ จาแนกโครงการตามนโยบายและจุดเนน้ ..................

หน้า ง

สารบัญ (ตอ่ )

สว่ นที่ หนา้

4 โครงการตามแผนงาน........................................................................................... 108

4.1 กลุ่มงานบริหารงานวชิ าการ (จานวน 16 โครงการ) ................................ 109
โครงการที่ 1 โครงการยกระดับผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน การศึกษาระดับ
ขน้ั พน้ื ฐาน .............................................................................. 109
โครงการที่ 2 โครงการพฒั นาวชิ าการ........................................................... 113
โครงการที่ 3 โครงการนิเทศภายใน.............................................................. 118
โครงการท่ี 4 โครงการตรวจตดิ ตามคุณภาพทางการศึกษา.......................... 122
โครงการที่ 5 โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศด้านการวดั และประเมนิ ผล
ทางการศึกษา.......................................................................... 127
โครงการที่ 6 โครงการส่งเสริมและพฒั นาทักษะด้านการอ่าน การเขียน
ของนักเรยี น............................................................................. 130
โครงการท่ี 7 โครงการแขง่ ขันทักษะวชิ าการ ทกั ษะอาชีพ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรยี น............................................................ 133
โครงการที่ 8 โครงการพฒั นาส่อื และห้องเรยี นคุณภาพระดบั อนบุ าล 2 ถึง
มธั ยมศึกษาปที ่ี 3..................................................................... 138
โครงการที่ 9 โครงการพฒั นาหอ้ งปฏิบตั กิ ารและห้องเรียนพิเศษตาม
แนวทางโรงเรียนดีประจาตาบล............................................... 142
โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาทกั ษะการสอ่ื สารด้วยภาษาอังกฤษ................ 146
โครงการท่ี 11 โครงการพฒั นาทกั ษะอาชพี นกั เรยี นตามหลักปรชั ญาของ
เศรษฐกิจพอเพยี ง.................................................................. 150
โครงการท่ี 12 โครงการพัฒนาทักษะนักเรยี นตามรูปแบบสะเตม็ ศกึ ษา
(STEM Education)................................................................ 153
โครงการท่ี 13 โครงการพฒั นาทักษะการใช้ส่ือ ICT/ DLIT............................ 156

หน้า จ

สารบญั (ตอ่ )

สว่ นท่ี หนา้

โครงการที่ 14 โครงการสง่ เสริมพฒั นาการเดก็ ในการจดั การศึกษาปฐมวยั .. 160

โครงการท่ี 15 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัด 163

ประสบการณ์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 166
170
โครงการท่ี 16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การศึกษาระดับ
ข้นั พืน้ ฐาน.............................................................................. 170
173
4.2 กลุ่มงานบรหิ ารงานบคุ คล (จานวน 2 โครงการ)........................................ 176
โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
ความปลอดภยั ......................................................................... 176
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนางานบคุ ลากร................................................... 179
182
4.3 กลุ่มงานบรหิ ารงานงบประมาณ (จานวน 4 โครงการ).............................. 185
โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของอาคารเรียน อาคาร 188
ประกอบ และครภุ ัณฑใ์ นสถานศกึ ษา......................................
โครงการที่ 2 โครงการจดั การวัสดุ-ครุภณั ฑ์.................................................. 189
โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนางานพสั ดุ.......................................................... 192
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการเงิน – บญั ชีของสถานศึกษา............
196
4.4 กลุ่มงานบริหารทว่ั ไป (จานวน 22 โครงการ)............................................. 199
โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 202
สถานศึกษา.............................................................................. 205
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาบริบทสถานศกึ ษา........................................... 208
โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศของ 211
สถานศกึ ษา.............................................................................. 214
โครงการที่ 4 โครงการสง่ เสรมิ คุณธรรม........................................................
โครงการที่ 5 โครงการกิจการนกั เรียนและประชาธิปไตยในโรงเรยี น...........
โครงการท่ี 6 โครงการวนั สาคญั ...................................................................
โครงการท่ี 7 โครงการปัจฉมิ นิเทศและอาลาสถานศึกษา.............................
โครงการท่ี 8 โครงการสง่ เสริมสขุ ภาพนกั เรยี น.............................................
โครงการท่ี 9 โครงการกีฬาสร้างสมั พันธ์.......................................................

หน้า ฉ

สารบัญ (ตอ่ )

สว่ นที่ หนา้

โครงการท่ี 10 โครงการทศั นศึกษานอกสถานท.ี่ .......................................... 217
โครงการที่ 11 โครงการทบู นี ัมเบอร์วนั (To be number one)................... 220
โครงการที่ 12 โครงการลดภาวะโลกรอ้ นดว้ ยการจัดการขยะ....................... 224
โครงการท่ี 13 โครงการชุมชนสมั พนั ธ์........................................................... 227
โครงการท่ี 14 โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
230
แนวโรงเรียนสุจริต...................................................................
โครงการที่ 15 โครงการส่งเสริมการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศใน 238

โรงเรียน................................................................................... 242
โครงการท่ี 16 โครงการสง่ เสรมิ การป้องกันแกป้ ัญหายาเสพติดในโรงเรยี น
247
ตามแนวทางโรงเรยี นสขี าว .....................................................
โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาความเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมด้วย 251
255
กิจกรรมบูรณาการท่ีหลากหลายตามแนวทางศีลธรรมนา
การศึกษา................................................................................. 259
โครงการที่ 18 โครงการ Chopa and Chipa Games ลดเวลาเรียนเพม่ิ 263
เวลารสู้ ู่เดก็ โรงเรยี นบ้านวงั ทอง สมส่วนแขง็ แรง ปี 2562....... 267
โครงการที่ 19 โครงการหมอโรงเรียนบ้านวังทอง ปงี บประมาณ 2562........
โครงการท่ี 20 โครงการหนูไม่จมน้าแน่ถ้าช่วยกันป้องกัน โรงเรียนบ้าน 271
วังทอง ปี 2562.......................................................................
โครงการท่ี 21 โครงการอาหารกลางวนั นกั เรยี น ปกี ารศึกษา 2562.............. 276
โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาอนิ เทอรเ์ น็ตในโรงเรียน.................................. 279
280
5 การบริหารแผนสู่การปฏิบตั ิ และการกากับ ติดตาม ประเมนิ ผล
และรายงานผล...................................................................................................... หน้า ช

ภาคผนวก
ก. คาสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทาแผนปฏบิ ัติการ ประจาปกี ารศกึ ษา 2562.....
ข. ความเหน็ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน..........................................
ค. คาสง่ั แตง่ ตง้ั คณะกรรมการกากับ ตดิ ตาม ประเมนิ ผลและรายงานผล .............

สารบญั ตาราง

ตารางท่ี หนา้

1 แสดงข้อมูลทาเนียบผบู้ ริหารสถานศกึ ษาโรงเรยี นบา้ นวงั ทอง………………………….. 7
2 แสดงข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังทอง ตามคาส่ัง
7
สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ท่ี 324/2559 8
ลงวันท่ี 29 มิถนุ ายน 2559.................................................................................... 9
3 แสดงขอ้ มลู นักเรียน การศกึ ษา 2562 ข้อมลู ณ วนั ท่ี 14 พฤษภาคม 2562........ 11
4 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านวัง
ทองตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 - ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 ปีการศกึ ษา 2562................. 9
5 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง 10
ตงั้ แตช่ น้ั อนบุ าล 2 - ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 3 ปกี ารศึกษา 2562.............................
6 แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเงิน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนนักเรียนยากจน) 10
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทอง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ัน 11
มธั ยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562..................................................................... 12
7 แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นค่าหนังสือเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านวัง 14
ทอง ตัง้ แต่ชั้นอนุบาล 2 - ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 3 ปีการศึกษา 2562..................... 17
8 แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนโรงเรียน 21
บ้านวังทอง ต้ังแต่ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนละ 100) 24
จานวน 2 ภาคเรียน ปกี ารศกึ ษา 2562................................................................. 25
9 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง
ตง้ั แตช่ ั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562.............................. หน้า ซ
10 แสดงข้อมูลจานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านวัง
ทอง ประจาปกี ารศกึ ษา 2560 จาแนกตามตาแหนง่ และวฒุ ทิ างการศึกษา.........
11 แสดงข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังทอง จาแนกตาม
ประเภทของอาคาร และหอ้ งเรียน.........................................................................
12 แสดงสรปุ ผลประเดน็ การวิเคราะหส์ ภาพแวดล้อมภายในโรงเรยี นบา้ นวังทอง....
13 แสดงสรุปผลประเดน็ การวเิ คราะห์สภาพแวดลอ้ มภายนอกโรงเรยี นบ้านวงั ทอง...
14 แสดงปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังทอง
ปกี ารศึกษา 2562 จาแนกตามแผนงาน.................................................................
15 แสดงสถติ กิ ารเข้าใช้บริการแหลง่ เรยี นรู้ในรอบปกี ารศึกษาที่ผา่ นมา......................

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางท่ี หน้า

16 แสดงผลการประเมนิ การดาเนนิ งานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน บ้านวัง 47
ทอง จาแนกตามโครงการ/กิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงาน
วชิ าการ.................................................................................................................. 48

17 แสดงผลการประเมินการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้าน 48
วงั ทอง จาแนกตามโครงการ/กจิ กรรม ประจาปกี ารศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงาน 49
บุคคล.............................................................................................................. 50
51
18 แสดงผลการประเมินการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้าน 52
วงั ทอง จาแนกตามโครงการ/กิจกรรม ประจาปกี ารศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงาน 54
งบประมาณ...................................................................................................... 55
56
19 แสดงผลการประเมินการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านวัง 57
ทองจาแนกตามโครงการ/กจิ กรรม ประจาปกี ารศกึ ษา 2561 กล่มุ บรหิ ารทัว่ ไป.. 67
68
20 แสดงผลงานรางวัลทไี่ ดร้ ับ ประจาปกี ารศึกษา 2561 ระดับชาติ : ดา้ นครผู ูส้ อน.. 69
21 แสดงผลงานรางวลั ทไี่ ดร้ บั ประจาปกี ารศกึ ษา 2561 ระดบั ชาติ : ด้านนักเรียน...
22 แสดงสรุปผลการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ประเมินตนเอง)

ปีการศกึ ษา 2561..................................................................................................
23 แสดงผลการประเมนิ มาตรฐานการศึกษาระดบั ปฐมวยั .........................................
24 แสดงผลการประเมนิ มาตรฐานการศึกษาระดบั การศึกษาข้ันพนื้ ฐาน.....................
25 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (รอบที่3 ) ระดับ

การศึกษาปฐมวยั ....................................................................................................
26 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (รอบท่ี3 ) ระดับการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน..............................................................................................................
27 แสดงการประมาณการ การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนบ้านวังทอง

ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามประเภทงบประมาณ และระดบั การจัดการศึกษา..
28 แสดงการกาหนดสัดส่วน การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนบ้านวังทอง

ปกี ารศึกษา 2562 จาแนกตามแผนการบรหิ ารงาน...............................................
29 แสดงการกาหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปกี ารศึกษา 2562..................................................................................................

หน้า ฌ

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางท่ี หน้า

30 แสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม แผนงานบริหารงานวิชาการ 70
ปีการศึกษา 2562.............................................................................................. 77
78
31 แสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม แผนงานบริหารงานบุคคล 79
ปกี ารศกึ ษา 2562.................................................................................................. 88
89
32 แสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม แผนงานบริหารงานงบประมาณ 90
ปีการศึกษา 2562.................................................................................................. 91
92
33 แสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม แผนงานบริหารทั่วไป
ปีการศึกษา 2562.................................................................................................. 93
94
35 แสดงสัดส่วนงบประมาณของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562 95
จาแนกตามประเภทของงบประมาณ...................................................................... 96

36 แสดงสัดส่วนงบประมาณของกลมุ่ งานบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2562
จาแนกตามประเภทของงบประมาณ......................................................................

37 แสดงสัดส่วนงบประมาณของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562
จาแนกตามประเภทของงบประมาณ......................................................................

38 แสดงสัดส่วนงบประมาณของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562
จาแนกตามประเภทของงบประมาณ......................................................................

39 แสดงงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นๆ แผนงานบริหารทั่วไป
จาแนกหน่วยงานทอ่ี ดุ หนุน....................................................................................

40 แสดงโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้านวิชาการ งานอาชีพ
กีฬา และเทคโนโลยี...............................................................................................

41 แสดงโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาภาคบงั คับอย่างท่วั ถึงมคี ุณภาพ และเสมอภาค......................................

42 แสดงโครงการตามกลยุทธท์ ่ี 3 การพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี นระดบั ก่อนประถมศึกษา
และระดับการศกึ ษาภาคบังคับตามศักยภาพเหมาะสมกับวัยอย่างมคี ุณภาพ........

43 แสดงโครงการตามกลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ดาเนินชวี ิตตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง................................................

หน้า ญ

สารบญั ตาราง (ตอ่ )

ตารางท่ี หนา้

44 แสดงโครงการตามกลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา 96
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ......................................................................... 97
98
45 แสดงโครงการตามกลยุทธ์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลัก 100
ธรรมาภบิ าล...........................................................................................................
103
46 แสดงโครงการตามมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 273
สถานศกึ ษา ระดับปฐมวัย......................................................................................

47 แสดงโครงการตามมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพภาย
ในสถานศกึ ษา ระดบั ข้นั พน้ื ฐาน.............................................................................

48 แสดงโครงการตามนโยบายและจุดเน้นการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาสู่
การปฏิบัติ สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
ปกี ารศึกษา 2562..................................................................................................

49 ปฏิทินการบริหารการแผนและกากับติดตามและประเมินผล การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศกึ ษา 2562..............................................................

หน้า ฎ

สารบัญแผนผัง

แผนผงั ท่ี หนา้

1 แสดงโครงสรา้ งการบริหารงานของโรงเรยี นบ้านวังทอง………………………………….. 26
2 แสดงโครงสรา้ งกลมุ่ บรหิ ารงานวิชาการ................................................................. 28
29
2.1 แสดงโครงสร้างการปฏบิ ตั ิงานกลมุ่ บรหิ ารงานวิชาการ................................... 30
2.2 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย..................... 31
2.4 แสดงโครงสรา้ งการบรหิ ารงานมกลุม่ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์.................. 32
2.5 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
33
เทคโนโลยี…………………………………………………………………………………………….
2.6 แสดงโครงสรา้ งการบริหารงานมกล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ…….. 34
2.7 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 35

และวัฒนธรรม……………………………………………………………………………………… 36
2.8 แสดงโครงสรา้ งการบรหิ ารงานมกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ……………………….
2.9 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 37
38
เทคโนโลยี……………………………………………………………………………………………. 38
2.10 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล 39
40
ศกึ ษา............................................................................................................ 41
2.11 โครงสรา้ งการจัดช้นั เรยี นระดบั ก่อนประถมศึกษา………………………………….. 45
2.12 โครงสรา้ งการจัดช้ันเรยี นระดบั ประถมศกึ ษาตอนต้น………………………………
2.13 โครงสร้างการจัดชั้นเรยี นระดับประถมศึกษาตอนปลาย………………………….
3 แสดงโครงสร้างการบรหิ ารงานกลุม่ บรหิ ารงานบคุ คล...........................................
4 แสดงโครงสรา้ งการบรหิ ารงานกล่มุ บริหารงานงบประมาณ...................................
5 แสดงโครงสรา้ งกลมุ่ บรหิ ารทัว่ ไป...........................................................................

หน้า ฏ

สารบัญแผนภมู ภิ าพ

แผนภูมภิ าพท่ี หน้า

1 แสดงการสรุปรายรับงบประมาณ กล่มุ งานบริหารงานวิชาการ…………….……. 88
2 แสดงการสรปุ รายรับงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ................ 89
3 แสดงการสรุปรายรบั งบประมาณ กลมุ่ งานบรหิ ารงานบคุ คล.......................... 90
4 แสดงการสรปุ รายรับงบประมาณ กลมุ่ งานบริหารทัว่ ไป................................. 91
5 แสดงการสรุปรายรับงบประมาณ ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
92
แผนงานบริหารท่ัวไป จาแนกหน่วยงานท่ีอดุ หนนุ ...........................................

หน้า ฐ

สว่ นท่ี 1 บทนา
หน้า 1

ส่วนท่ี 1 | บทนา

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา

1. ชือ่ สถานศึกษา โรงเรยี นบ้านวงั ทอง ตั้งอยเู่ ลขที่ 2 ตาบลวงั ทอง

อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวดั กาแพงเพชร รหสั ไปรษณีย์ 62000

โทรศัพท์ 055 029 580 โทรสาร......-.........

e-mail [email protected]

website : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1062040043

2. เปดิ สอนต้ังแต่ระดบั ช้นั อนุบาล 1 - ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3

3. เขตพน้ื ที่บรกิ าร จานวน 3 หมบู่ ้าน ได้แก่

3.1) หมู่ที่ 2 บา้ นวังทอง

3.2) หมทู่ ี่ 16 บ้านเตาขนมจีน

3.3) หมทู่ ี่ 17 บ้านทุ่งเอื้อง

4. ช่ือผบู้ ริหาร ดร.มชี ัย พลทองมาก ตาแหน่งผอู้ านวยการชานาญการพิเศษ

ดารงตาแหนง่ น้ตี ง้ั แต่ 11 มิถุนายน 2544 จนถึงปัจจบุ นั เวลา 16 ปี 11 เดือน

ดารงตาแหน่งทสี่ ถานศึกษานี้ต้ังแต่ 21 ธันวาคม 2558 จนถงึ ปจั จบุ นั เวลา 3 ปี 5 เดอื น

5. ประวัตโิ ดยย่อของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังทอง ตั้งอยู่หมู่ 2 ตาบลวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยการนาของพระภิกษุ (เหน่ง ทองชานาญ) และคณะกรรมการ จานวน

9 คน คือ รายนามดังน้ี นายเอ้ือน พลบุตร นายยก นิลพันธ์ นายทา สมดี นายแต๋ว สุวาท

นายบุญช่วย แรงเขตการณ์ นายฤทธ์ิ ไชยศิริ นายสมาน พรมน้อย นายถัด จันทร์ศิริ และ

นายเทื้อม พรมแจ่ม ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวข้ึน จานวน 1 หลัง มีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18

เมตร จานวน 3 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 30,000 บาท ซ่ึงสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 20 มกราคม

พ.ศ. 2512

หน้า 2

เปิดทาการเรียนการสอนคร้ังแรก เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
โดยมี นายมาก ทองลือชา เป็นครูใหญ่คนแรก

ตอ่ มา พ.ศ. 2515 นายแวน แว่นเขตกรรม ได้มอบที่ดินให้แก่โรงเรียน รวมเน้ือท่ี 12 ไร่
3 งาน 46 ตารางวา

พ.ศ. 2515 ไดร้ บั งบประมาณ 10,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. ขนาด
4 ห้องเรียน (ปจั จุบนั รื้อถอนสร้างเป็นอาคารกาญจนาภิเษก)

พ.ศ. 2516 ได้รบั งบประมาณสรา้ งบา้ นพกั ครแู บบองคก์ าร จานวน 25,000 บาท
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณเงินผันจากสภาตาบล 20,000 บาท สร้างอาคารเรียน
จานวน 3 ห้องเรียน (ปจั จบุ ันลือ่ ถอนสรา้ งเป็นอาคารวังรวมใจ)
พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณ 9,950 บาท ก่อสร้างส้วมแบบองค์การ ขนาด 3
ทีน่ ัง่ (ปัจจุบนั จาหน่ายแลว้ )
พ.ศ. 2525 ไดร้ ับงบประมาณ 172,000 บาท ก่อสรา้ งอาคารเรียนแบบ สปช.102/26
ขนาด 4 หอ้ งเรียน
พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณ 300,000 บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.
203.26และงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26 และงบประมาณ 26,000 บาท ก่อสร้าง
ถงั เก็บน้าฝนแบบ ฝ.33
พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณ 15,000 บาท สร้างเรือนเพาะชา แบบ พ.1 (จาหน่าย
แลว้ ) และงบประมาณ 45,000 บาท สรา้ งส้วม แบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ทน่ี ั่ง
พ.ศ. 2530 กรรมการศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร ป.1ซ และขุดบ่อ
เล้ยี งปลา 10,000 บาท
พ.ศ. 2531 คณะครู กรรมการศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันก่อสร้างห้องคหกรรมติด
กับอาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน 15,000 บาท และได้รับงบประมาณ 45,000 บาท ก่อสร้างถังเก็บ
น้าฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ
พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สร้างส้วมแบบ 601/26 ขนาด 4 ที่น่ัง
ไดร้ ับงบประมาณ 10,000 บาท จาก ส.ส.ขุดบ่อเลี้ยงปลา (ปัจจุบันเป็นสระเลี้ยงปลาของกรมประมง)
ได้รับงบประมาณ 55,000 บาท สร้างท่ีเก็บน้าฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ งบประมาณ 70,000 บาท
สร้างสนามวอลเลย์บอล งบประมาณ 100,000 บาท สรา้ งสนามฟตุ บอลแบบ ฟ.1
พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณ 60,000 บาท ขุดบ่อเลี้ยงปลาของ สปช.
ขนาด 20x25 เมตร และงบประมาณ 60,000 บาท สรา้ งถังเกบ็ น้าฝน แบบ ฝ.30 พเิ ศษ
พ.ศ. 2536 คณะครู ผู้ปกครอง และกรรมการโรงเรียน จัดงานวันเด็กเป็นเงิน
30,000 บาท สร้างร้วั คอนกรตี ด้านทิศเหนือ ยาว 68 เมตร

หน้า 3

พ.ศ. 2537
 20 ธันวาคม 2537 คณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ทอดผ้าป่า ร้ือถอนอาคารเรียน
3 ห้องเรียน สร้างเป็นอาคารวังรวมใจ เป็นเงิน 99,000 บาท และซื่อเคร่ืองขยายเสียง 350 วัตต์
พรอ้ มตู้ลาโพง 1 คู่ ลาโพง 4 ตัว เปน็ เงนิ 30,000 บาท
พ.ศ. 2538
 10 มกราคม 2538 จัดงานวันเด็กรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สร้างเป็นอาคาร
แวน แว่นเขตกรรม เป็นเงิน 30,000 บาท และได้รับงบประมาณ 1,780,000 บาท สร้างอาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 และได้รบั งบประมาณ 70,000 บาท สรา้ งถังเกบ็ นา้ ฝน แบบ ฝ. 30 พเิ ศษ
พ.ศ. 2538
 9 มกราคม 2539 จัดงานวันเด็ก สร้างรั้วลวดหนามนาว 120 เมตร เป็นเงิน
12,000 บาท และตอ่ เติมหอ้ งคหกรรม เป็นเงิน 10,000 บาท
ปกี ารศึกษา 2539
 ไดร้ บั อนญุ าตใหเ้ ปดิ เปน็ “โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ม.1 – ม.3”
เปน็ โรงเรยี นปฏริ ปู ทางการศึกษา
พ.ศ. 2540 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สร้างเป็นอาคารกาญจนา
ภิเษก 6 ห้อง โดยใช้เงินทอดผ้าป่าปี 2539 เป็นเงิน 70,000 บาท เงินทอดผ้าป่า 20 กรกฎาคม 2540
เป็นเงิน 70,000 บาท และงบทอดผ้าป่าวันเด็กปี 2541 เป็นเงิน 70,000 บาท และนายสุรินทร์ คุ้ย
เจ๊ียะ บรจิ าคประตูเปน็ เงนิ 25,000 บาท

พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณ 270,939 บาท ขุดบ่อเลี้ยงปลาของกรมประมง
งบประมาณ 181,500 บาท ต่อเติมอาคาร สปช. 105/29 และงบประมาณ 53,600 บาท ซ่อมแซม
ประตู หนา้ ตา่ ง รางนา้ อาคารกาญจนาภิเษก ,สปช.102/26 ,สปช. 105/29

พ.ศ. 2544 ได้ทอดผ้าปา่ คณะครูรว่ มกบั ชุมชน จัดทาถนนคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียน
พ.ศ. 2545 จัดทาร้วั ปูนเพิ่มเตมิ 26 ชอ่ ง และซอ่ มฐานพระพุทธรปู
พ.ศ. 2546 ได้จัดการทาสีอาคารเรยี นใหม่ และจดั ทารว้ั เพ่ิมเตมิ
พ.ศ. 2547 ได้จดั ทาอาคารวังรว่ มใจเพ่มิ เติม และจดั ทาหอ้ งพยาบาล หอ้ งคอมพวิ เตอร์
พ.ศ. 2551 ไดจ้ ดั ทาถนนคอนกรีต และปรบั ปรงุ อาคารห้องสมดุ
พ.ศ. 2552 ไดจ้ ัดทารัว้ เพ่ิมเติม
พ.ศ. 2553 ได้จัดถนนคอนกรีต
พ.ศ. 2554 ได้ปรับปรงุ บ้านพักครู
พ.ศ. 2555 ไดป้ รบั ปรุงปรุงห้องส้วม

หน้า 4

พ.ศ. 2557
 ไดผ้ า่ นการประเมนิ เพ่อื การพัฒนาและรับรองตน้ แบบโรงเรียนดีศรีตาบล
ประจาปีการศกึ ษา 2557
 เม่อื วันที่ 31 ตลุ าคม 2557 ได้ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน ป.1ซ. งานพื้น งานฝ้า
เพดาน ได้รับจดั สรรงบประมาณจาก สพฐ. เป็นเงนิ 90,000 บาท

พ.ศ. 2558
 15 มีนาคม 2558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ. งานฝ้า งานพื้นไม้
งานทาสี ไดร้ บั จัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. เป็นเงิน 100,000 บาท
 10 พฤษภาคม 2558 ปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานกจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบล ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จาก สพฐ. เปน็ เงิน 149,000 บาท
 11 กันยายน 2558 ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(สาหรับการ
สืบค้นในห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการพัฒนางานอาชีพ จานวน 8 เครื่อง ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ. เป็นเงนิ 181,800 บาท
 14 ธนั วาคม 2558 ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น แบบ สปช.105/29 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จาก สพฐ. เปน็ เงิน 150,000 บาท

พ.ศ. 2559
 2 8 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 9 ไ ด้ ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร เ รี ย น แ บ บ ส ป ช 1 0 5 / 2 9
ใต้ถุโล่ง บันข้ึนสองข้าง เป็นอาคารเรียนช้ัน ป.4-6 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
เปน็ เงิน 3,280,000 บาท
 19 พฤศิกายน 2559 ได้ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ได้รับจัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ. 172,000 บาท

พ.ศ. 2560
 10 พฤษภาคม 2560 ไดป้ รบั ปรงุ ถนนคอนกรตี หน้าอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งบประมาณจากการทอดผา้ การเพ่ือการศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2559
 1 พฤษภาคม 2560 ได้ปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก แบบ ป1ซ. เป็นอาคารเรียน
ชัน้ อนบุ าล 1-2
 19 ธันวาคม 2560 ได้รับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณจาก สพฐ. จานวน 171,000 บาท

หน้า 5

พ.ศ. 2561
 10 มีนาคม 2561 ได้ก่อสรา้ งโรงเรอื นเพาะหวั เช้ือเหด็ นางฟา้
 8 สิงหาคม 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.กาแพงเพชร
เขต 1 จานวน 46,700 บาท
 18 กนั ยายน 2561 ไดร้ บั ส่ือการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ไดร้ บั จดั สรร
งบประมาณจาก สพฐ. จานวน 40,000 บาท
 23 พฤศจิกายน 2561 ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์
อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จานวน
299,000 บาท
พ.ศ. 2562
 20 มีนาคม 2562 ได้ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ. จานวน 371,422 บาท

หน้า 6

5. ทาเนยี บผบู้ ริหารสถานศกึ ษา

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทาเนียบผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษาโรงเรยี นบ้านวังทอง

ลาดับที่ รายนามผบู้ ริหาร คุณวฒุ ิ ตาแหนง่ การดารงตาแหน่ง

1 นายมาก ทองลอื ชา - ครูใหญ่ 2513-2514
2514-2516
2 นายคะนึง กิตตขิ จร ป.กศ. รก.ครใู หญ่ 2516-2517
2517-2523
3 นายสารวม วงั นาค - ครูใหญ่ 2523-2526
2526-2530
4 นายชะเอม หอมอดุ ม - ครูใหญ่ 2530-2536
2536-2544
5 นายธวชั ศรพิ งษ์ ค.บ. อาจารยใ์ หญ่ 2544-2547
2547-2558
6 นายชาติ มีชยั ค.บ. อาจารยใ์ หญ่ 21 ธนั วาคม 2558
ถึงปจั จบุ ัน
7 นายวกิ รม เข็มรุ่ง ค.บ. อาจารยใ์ หญ่

8 นายสานิตย์ พุดทรพั ย์ ค.บ. ผอู้ านวยการ

9 นายจานง ธรรมยา ค.บ. ผ้อู านวยการ

10 นายเอนก มธั ยม ศษ.บ ผอู้ านวยการ

11 ดร.มีชยั พลทองมาก กษ.ค ผู้อานวยการ

6. ทาเนียบคณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน

ตารางที่ 2 แสดงข้อมลู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พ้นื ฐานโรงเรียนบ้านวังทอง ตามคาสัง่
สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษากาแพงเพชร เขต 1 ท่ี 324/2559 ลงวันท่ี 29
มถิ นุ ายน 2559 ดงั น้ี

ลาดับที่ รายนามคณะกรรมการสถานศกึ ษา ตาแหน่ง

1. นายสมคิด สมัครเขตการณ์ ประธานฯ

2. นายสรุ นิ ทร์ คยุ้ เจี๊ย ผทู้ รงคณุ วุฒิ

3. นางบญุ เรือน ชาวระหาญ ผแู้ ทนผ้ปู กครอง

4. นายสมจติ ต์ อยู่เย็นดี ผแู้ ทนองคก์ รชุมชน

5. นายจันทร์ ธญั ญผล องค์กรปกครองทอ้ งถ่นิ

6. นางแตงไทย งามประดบั เลศิ ผู้แทนศษิ ยเ์ กา่

7. นายคาพอง หอมสมบตั ิ ผูแ้ ทนองคก์ รศาสนา

8. นายทศพร สว่างอารมณ์ ผแู้ ทนครู

9. นายมชี ัย พลทองมาก กรรมการและเลขานุการ

หน้า 7

ข้อมูลนกั เรียน หอ้ งเรยี น งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ขอ้ มลู จานวนนกั เรยี น จาแนกตามระดับชน้ั ปกี ารศกึ ษา 2562 ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 14
พฤษภาคม 2562 ) ดังน้ี

1. จานวนนกั เรียนในเขตพ้ืนที่บริการท้ังหมด 209 คน
2. จานวนนักเรยี นจาแนกตามระดบั ชน้ั ทีเ่ ปิดสอน

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมลู นักเรยี น การศกึ ษา 2562 ข้อมลู ณ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 )

ทั้งหมด

ชน้ั ชาย หญิง รวม

อนบุ าล 2 7 8 15

อนุบาล 3 9 7 16

รวมอนบุ าล 16 15 31

ประถมศกึ ษาปีที่ 1 13 6 19
ประถมศึกษาปที ี่ 2 15 7 22

ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 7 8 15

ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 11 13 24

ประถมศึกษาปีท่ี 5 7 5 12

ประถมศกึ ษาปที ี่ 6 10 10 20

รวมประถม 63 49 112

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 11 15 26

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 8 10 21

มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 12 21

รวมมธั ยม 28 37 65

รวมทั้งหมด 107 101 208

หน้า 8

3. งบประมาณทีไ่ ดร้ บั จดั สรรรวมท้ังสิ้น 965,257 บาท จาแนกดงั น้ี

3.1 เงินอุดหนุนรายหวั 493,000 บาท

ตารางท่ี 4 แสดงงบประมาณท่ไี ดร้ ับจดั สรรเงนิ อุดหนนุ รายหัวของนกั เรียนโรงเรยี นบา้ นวงั ทอง

ตัง้ แต่ระดับอนบุ าล 2 - ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศกึ ษา 2562

ชั้น จานวนนักเรียน งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ
กอ่ นประถมศึกษา
31 1,700 52,700

ประถมศึกษา 112 1,900 212,800

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 65 3,500 227,500

รวมทั้งหมด 493,000

3.2 เงนิ อดุ หนนุ อ่ืน (ปจั จัยพ้ืนฐานนักเรยี นนักเรยี นยากจน) 50,500 บาท

ตารางท่ี 6 แสดงงบประมาณท่ีไดร้ ับจัดสรรเงิน (ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรยี นนักเรยี นยากจน) ของนักเรียน

โรงเรยี นบา้ นวงั ทอง ตัง้ แต่ระดบั ประถมศกึ ษาปที ่ี 1 - ชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3

ปีการศกึ ษา 2562

ชน้ั จานวนนกั เรยี น งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ
ประถมศกึ ษาปที ี่ 1
-- -

ประถมศึกษาปที ่ี 2 5 500 2,500

ประถมศึกษาปที ่ี 3 1 500 500

ประถมศึกษาปีท่ี 4 5 500 2,500

ประถมศกึ ษาปที ี่ 5 5 500 2,500

ประถมศึกษาปีท่ี 6 7 500 3,500

รวมประถม 11,500

มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 12 1,500 18,000

มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 1,500 4,500

มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 12 1,500 16,500

รวมมธั ยม 39,000

รวมท้ังหมด 50,500

หนา้ 9

3.3 งบดาเนนิ งานตามตามนโยบายการสนบั สนุนคา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั การศึกษา
ต้งั แตร่ ะดบั อนบุ าลจนจบการศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน ดงั น้ี

3.3.1 คา่ หนังสอื เรยี น 141,417 บาท

ตารางท่ี 7 แสดงงบประมาณทไ่ี ดร้ ับจัดสรรเป็นคา่ หนงั สือเรยี นของนักเรยี นโรงเรยี นบ้านวังทอง
ต้งั แต่ช้นั อนุบาล 2 - ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 ปีการศกึ ษา 2562
ชน้ั จานวน (ชุด) งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ

ก่อนประถมศกึ ษา 31 200 6,200

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 625 11,875

ประถมศกึ ษาปที ่ี 2 22 619 13,618

ประถมศึกษาปที ี่ 3 15 622 9,330

ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 24 673 16,152

ประถมศึกษาปีท่ี 5 12 806 9,672

ประถมศกึ ษาปีที่ 6 20 818 16,360

รวมประถม 77,007

มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 26 764 19,864

มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 21 877 18,417

มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3 21 949 19,929

รวมมธั ยม 58,210

รวมทั้งหมด 141,417

3.3.2 ค่าอปุ กรณ์การเรียน 77,180 บาท

ตารางที่ 8 แสดงงบประมาณทไ่ี ด้รับจัดสรรเปน็ ค่าอุปกรณก์ ารเรียนของนักเรยี นโรงเรียนบ้านวังทอง

ต้งั แต่ช้นั อนุบาล 2 - ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3 (ภาคเรยี นละ 100) จานวน 2 ภาคเรยี น

ปกี ารศกึ ษา 2562

ช้นั จานวนนกั เรียน งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ

ก่อนประถมศึกษา 31 200 6,200

ประถมศกึ ษา 112 390 43,680

มัธยมศึกษาปที ี่ 1 65 420 27,300

รวมทั้งหมด 77,180

หน้า 10

3.3.3 ค่าเครอื่ งแบบนักเรียน 78,870 บาท

ตารางท่ี 9 แสดงงบประมาณทไ่ี ดร้ ับจดั สรรเป็นค่าเคร่ืองแบบนกั เรยี น โรงเรยี นบ้านวงั ทอง

ตัง้ แต่ช้นั อนบุ าล 2 - ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ปีการศึกษา 2562

ชัน้ จานวนนกั เรียน งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ

ก่อนประถมศึกษา 31 300 9,300

ประถมศกึ ษา 112 360 40,320

มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 65 450 29,250

รวมทั้งหมด 78,870

3.3.4 กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน 124,290 บาท

ตารางท่ี 9 แสดงงบประมาณทไ่ี ด้รับจดั สรรเปน็ คา่ เคร่ืองแบบนกั เรยี น โรงเรียนบ้านวงั ทอง

ตงั้ แตช่ นั้ อนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 3 ปกี ารศกึ ษา 2562

ช้นั จานวนนักเรียน งบประมาณ : คน รวมงบประมาณ

ก่อนประถมศกึ ษา 31 430 13,330

ประถมศึกษา 112 480 53,760

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 65 880 57,200

รวมท้ังหมด 124,290

หน้า 11

ข้อมูลขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา

ตารางที่ 10 แสดงขอ้ มูลจานวนผู้บรหิ าร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ดงั นี้

ท่ี ช่ือ - สกุล เลขประจาตัว ตาแหนง่ วิทยฐา

ประชาชน

1 นายมชี ยั พลทองมาก 3-6202-00159-42-8 ผ.อ. ชานาญกา
3-6201-01557-04-2 ครู ชานาญกา
2 นางสุนดา เภาศรี 3-6201-01052-29-3 ครู ชานาญกา
3-6201-00298-39-6 ครู ชานาญกา
3 นายประสทิ ธิ์ เภาศรี 3-6299-00205-99-4 ครู ชานาญกา
3-6201-0144120-6 ครู ชานาญกา
4 นายทศพร สว่างอารมณ์ 3-6206-00073-49-1 ครู ชานาญกา
3-6201-01304-54-3 ครู ชานาญกา
5 นางขัตตยิ า หม่หู มน่ื ศรี 5-3107-00016-10-2 ครู ชานาญกา
3-6299-00108-90-5 ครู
6 นางเครือวัลย์ แสนกลา้ 5-1405-00001-39-1 ครู ชานาญ
3-6403-00228-70-7 ครู ชานาญ
7 นางสธุ รรมมา วงศธ์ นบัตร 3-6206-00394-36-0 ครู คศ.1 ชานาญ
1-6406-00033-15-8 ครู ค.ศ.1
8 นายสปุ ระวตั ิ วงศธ์ นบัตร -
-
9 นางสาวนุชจพร นารรี กั ษ์

10 นายอดิศร สนิทมาก

11 นายบัญชา การสมวรรณ

12 นางนศิ านาถ ทพั วงษ์

13 นางสาวณพัฐอร เกษมี

14 นางสาวนพวรรณ พรอ้ มวงศ์

นบ้านวังทอง ประจาปีการศึกษา 2560 จาแนกตามตาแหน่ง และวฒุ ทิ างการศึกษา

านะ เลขท่ี วุฒิ กศ. วชิ าเอก วดป.เกิด วนั เรมิ่
ตาแหนง่ ( ยอ่ ) รบั ราชการ
ารพิเศษ
ารพเิ ศษ 649 กศ.ด. บรหิ ารการศกึ ษา 11 มิ.ย. 2513 3 พ.ค. 2536
ารพเิ ศษ 654
ารพเิ ศษ 657 กศ.ม. บริหารการศกึ ษา 13 มี.ค. 2503 19 พ.ค. 2524
ารพิเศษ 661
ารพิเศษ 664 ค.บ. สงั คมศกึ ษา 24 เม.ย. 2503 6 ม.ิ ย. 2523
ารพเิ ศษ 730
ารพเิ ศษ 3792 ค.บ. สงั คมศกึ ษา 31 ธ.ค. 2505 19 พ.ค. 2524
ารพิเศษ 670
ญการ 653 กศ.ม. แนะแนว 31 ส.ค. 2515 16 พ.ค. 2538
ญการ 651
ญการ 660 ศษ.บ. การประถม 28 มิ.ย. 2503 1 ก.พ. 2525
310
655 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 4 ก.พ. 2515 12 พ.ค. 2541
650
กศ.ม. บริหารการศึกษา 3 ม.ิ ย. 2517 2 มิ.ย. 2541

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 7 ม.ี ค. 2525 13 ธ.ค. 2547

ค.บ. ภาษาองั กฤษ 19 ก.พ. 2502 1 มิ.ย. 2525

ค.บ. สังคมศกึ ษา 27 ก.พ. 2502 19 พ.ค. 2524

กศ.ม. บริหารการศกึ ษา 22 พ.ย. 2517 15 พ.ค. 2552

กศ.ม. การบริหารการศึกษา 20 ธ.ค. 2525 2 ก.พ. 2558

ศษ.บ. บริหารการศึกษา 8 ม.ค. 2529 17 ส.ค. 2558

หนา้ 12

ตารางท่ี 10 (ต่อ) เลขประจาตัว ตาแหน่ง วิทยฐา
ท่ี ชอ่ื - สกลุ ประชาชน
ครผู ้ชู ว่ ย -
15 นางสาวอัสนา วทิ ติ 1-5599-00265-01-1 ครู -
16 นางพัชรินทร์ แมน้ พ่วง 3-6201-01670-66-3
ผู้ทรงคุณคา่ -
17 นางสาวกนกวรรณ สายแวว 1-6201-00165-44-6 แหง่ แผน่ ดิน -
18 นางสภุ าวณิ ี คุ้ยเจีย๊ ะ 1-6201-00167-68-6 ครอู ัตราจ้าง -
19 นางสาวสมปอง ประสทิ ธเิ ขตกจิ 3-6201-01538-28-5 ครูจ้างสอน -
20 นางสพุ รรษา กองมว่ ง 5-6201-00065-16-9 ผช.ครูผ้สู อน
พี่เลี้ยงเดก็ -
21 นางสาวสุวัฒนา ก้อนทอง 1-6299-00197-99-5
พิการ -
22 นางลาดวน มานะต่อ 3-6005-00819-68-7 จนท.ธุรการ -
23 นางวัชรพล มานะต่อ 3-6201-01563-91-3 โรงเรียน
นักการฯ

จนท.รกั ษา
ความปลอดภัย

จากตารางท่ี 10 แสดงรายละเอยี ดดงั นี้

- ผ้บู รหิ ารสถานศึกษา 1 คน - ครอู
- ครจู
- ขา้ ราชการครู 14 คน - ผู้ช่ว

- ครูผูท้ รงคณุ ค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน

านะ เลขที่ วุฒิ กศ. วิชาเอก วดป.เกิด วนั เริ่ม
ตาแหนง่ ( ยอ่ ) รับราชการ

4276 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 18 ส.ค. 2537 1 พ.ย. 2561
- ค.บ. การประถมศึกษา 10 ส.ค. 2500 1 พ.ย. 2561

- ค.บ. คณิตศาสตร์ 30 ก.ย. 2534 1 พ.ย. 2561
- ค.บ. คณติ ศาสตร์ 8 ส.ค. 2534 16 พ.ค. 2559
- ปวส. คอมพวิ เตอร์ธรุ กจิ 16 ม.ี ค. 2522 16 พ.ค. 2556
- บธ.บ. การจดั การท่ัวไป 10 ส.ค. 2522 15 พ.ย. 2561

- ศศ.บ. การวจิ ัยสังคม 19 ก.ย. 2533 17 ก.ค. 2560

- ป.6 - 22 ม.ิ ย. 2517 4 ต.ค. 2555
- ป.6 - 29 ต.ค. 2513 1 ต.ค. 2558

อตั ราจ้าง 1 คน - เจ้าหน้าท่ธี รุ การ 1 คน
จ้างสอน 1 คน - นกั ภารภารโรง 1 คน
วยครผู ู้สอน 1 คน - เจา้ หน้าทรี่ กั ษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 1 คน

หน้า 13

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

ข้อมลู อาคารเรียนและอาคารประกอบ จานวน 10 หลงั ดงั นี้

ตารางที่ 11 แสดงข้อมลู อาคารเรยี นและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังทอง จาแนกตามประเภท

ของอาคาร และหอ้ งเรียน ดังน้ี

ลาดับ รายการ จานวน

อาคารเรียน

1 อาคารเรียนระดับปฐมวัย (แบบ ป.1ซ) 1 หลงั

2 อาคารประถมศึกษาตอนต้น และห้องเรียนพเิ ศษ (LD) 1 หลงั
(แบบ สปช. 102/26 ขนาด 4 หอ้ งเรียน ) 1 หลงั
1 หลงั
3 อาคารเรียนประถมศกึ ษาตอนปลาย
(แบบ สปช 105/29 ใต้ถนุ สูง บนั ไดข้ึน 2 ขา้ ง)

4 อาคารเรยี นมัธยมศึกษาตอนต้น (แบบ สปช. 105/29)

ห้องเรยี น/ห้องพิเศษ

5 หอ้ งเรยี นระดบั ก่อนประถม 2 ห้อง

6 ห้องเรยี นประถมศึกษา 6 ห้อง

7 ห้องเรียนระดบั มัธยม 3 ห้อง

8 ห้องวิทยาศาสตร์ (หอ้ งเรยี น ม.3) 1 หอ้ ง

9 หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางภาษา - หอ้ ง

10 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 หอ้ ง

11 หอ้ งสมุด 1 ห้อง

12 หอ้ งปฏิบตั ิการการงานอาชพี 1 ห้อง

อาคารประกอบ

13 อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 203/26) 1 หลงั

14 บา้ นพกั ครู (แบบ สปช. 301/26) 2 หลัง

15 สว้ ม (แบบ 601/26 ขนาด 4 ทีน่ งั่ ) 2 หลัง

16 อาคารห้องสมดุ (วังทองรว่ มใจ) 1 หลัง

17 ส้วมนกั เรยี นหญงิ 4 ท/่ี 49 (ขนาด 4 ห้อง) 1 หลัง

18 อาคารปฏิบตั ิเพาะเห็ด/เก็บอุปกรณก์ ารเกษตร 1 หลงั

20 โรงเรอื นไก่พันไข่ 1 หลัง

หนา้ 14

สภาพชมุ ชนโดยรวม

1. สภาพชุมชนรอบสถานศกึ ษา

 ที่ตง้ั

ตงั้ อยู่ ณ หมูท่ ่ี 2 บ้านวงั ทอง ตาบลวังทอง อาเภอเมืองกาแพงเพชรจงั หวดั

กาแพงเพชร

ทิศเหนอื ติดต่อกับ หมูท่ ี่ 16 บ้านเตาขนมจนี ตาบลวังทอง

อาเภอเมอื งฯ จังหวัดกาแพงเพชร

ทศิ ตะวันออก ตดิ ตอ่ กับ หมู่ที่ 15 บ้านมอสาราญ ตาบลวังทอง

อาเภอเมืองฯ จงั หวดั กาแพงเพชร

ทิศตะวันตก ตดิ ตอ่ กับ หมทู่ ่ี 17 บา้ นท่งุ เอือ้ ง ตาบลวงั ทอง

อาเภอเมืองฯ จงั หวัดกาแพงเพชร

ทศิ ใต้ ตดิ ต่อกับ หมู่ที่ 17 บา้ นอา่ งหิน ตาบลอ่างทอง

อาเภอเมืองฯ จงั หวัดกาแพงเพชร

 ลักษณะภมู ิประเทศ

โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้

ของอาเภอเมืองกาแพงเพชร โดยระยะใกล้ท่ีสุดจากอาเภอเมืองกาแพงเพชร ประมาณ 36 กิดลเมตร

และระยะห่างท่ีสุดจากอาเภอเมืองกาแพงเพชร ประมาณ 50 กิโลเมตร

 การคมนาคมขนส่ง

ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนบ้านวังทอง มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์

ระหวา่ งอาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร และอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร แยก

เข้าโรงเรียนจากเส้นทางหลักถึงโรงเรียนบ้านวังทอง 3 กิโลเมตร ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็ว

เน่อื งจากมีโครงขา่ ยการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงประกอบหมู่ท่ี 2 บ้านวังทอง หมู่ท่ี 2 และหมู่

ที่ 5 เป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสรมิ เหล็ก จานวน 2 ชอ่ งทาง

 การสาธารณสุข

ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านวังทอง มีจานวนสถานบริการด้านการแพทย์

และสาธารณสขุ ได้แก่

- โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตาบลมอสงู 1 แหง่

 ลกั ษณะภมู ิศาสตร์

1. เนอ้ื ทท่ี ้ังหมดของเขตบรกิ าร 16,369 ตาราง

กโิ ลเมตร

2. ประชากรทั้งหมด) 1,837 คน

หนา้ 15

ประชากรแยกรายหมู่บ้าน (ข้อมูลจากสาธารณสุขมลู ฐานจังหวัดกาแพงเพชร) ดงั น้ี

หมู่ที่ 2 บ้านวังทอง 693 คน

หม่ทู ่ี 16 บา้ นเตาขนมจีน 517 คน

หมทู่ ี่ 17 บ้านท่งุ เอ้ือง 627 คน

3. จานวนบ้านทัง้ หมด 1,129 ครวั เรอื น

4. การปกครองและการบริหาร

1. หมบู่ า้ น 3 แห่ง

2. องค์การบรหิ ารสว่ นตาบล 1 แหง่

5. ศาสนา

จานวนวัดรวม 3 แหง่

จานวนพระภิกษุ 14 รูป

บริบทชุมชน/แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการ

การนอกระบบ

1. โบราณสถานขึ้นทะเบยี นแล้ว - แหง่
2. ศูนยก์ ารเรียนรชู้ มุ ชน 4 แห่ง
3. ศนู ย์กฬี าประจาตาบล 1 แหง่

2. ขอ้ มูลผู้ปกครอง

 ระดบั การศกึ ษาของผปู้ กครอง
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองสว่ นใหญ่ จบการศึกษาช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3

และประถมศึกษาปีที่ 6

 การประกอบอาชีพ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ภายในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวังทอง

ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย การทานา พืชเศรษฐกิจที่ทารายได้เข้า
หมู่บา้ นไดแ้ ก่ ขา้ วและมันสาปะหลัง สาขาอันดับรองจากภาคเกษตรกรรม คือ การค้าขาย และอาชีพ
รบั จา้ ง

 รายได้ของผู้ปกครอง
รายไดเ้ ฉลี่ย 25,000 บาท/คน/ปี

 ศาสนาที่นับถือ
ประชากรในเขตบรกิ ารของโรงเรยี นบา้ นวังทอง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100

หน้า 16

สภาพปจั จุบัน ปญั หา และความตอ้ งการ

1. สภาพปัจจุบนั (นามาจากผล SWOT จากแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา 4 ป)ี

 สภาพแวดลอ้ มภายใน (Internal Environment)

ตารางที่ 12 แสดงสรปุ ผลประเด็นการวเิ คราะหส์ ภาพแวดลอ้ มภายในโรงเรยี นบ้านวงั ทอง

ประเดน็ ทเี่ ป็นจดุ แข็ง (S) ประเดน็ ท่เี ป็นจุดอ่อน (W)

ด้านโครงสรา้ ง (customer Behaviors)

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานชดั เจน - โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร ใ น บ า ง ง า น ยั ง

ตามระเบยี บ กฎหมาย ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติ เนื่องจาก

2. มกี ารบริหารงานแบบมีสว่ นรว่ ม ผปู้ ฏิบัติไมเ่ ขา้ ใจในหนา้ ทที่ ่ีตนรบั ผดิ ชอบ

3. โรงเรียนมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ - การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ให้บุคลากรสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนด ขั้นพ้ืนฐานยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์

ตาแหนง่ ของกฎหมาย

ดา้ นกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)

1. สถานศึกษามีการกาหนดยุทธศาสตร์การ 1. สถานศึกษาบางคร้ังไม่สามารถนายุทธศาสตร์

พัฒนาเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการดาเนินงาน บางข้อไปสกู่ ารปฏบิ ัตใิ หเ้ ปน็ รปู ธรรม

สอดคล้องกับนโยบายและสภาพบริบทพื้นที 2. งบประมาณส่วนใหญ่ต้องดาเนินการตาม

2. สถานศึกษามีกรอบดาเนินงานโครงการท่ีเป็น ภารกิจประจาและตามนโยบายจึงไม่เพียงพอ

งานนโยบาย เพ่ือให้สถานศึกษาขับเคล่ือนสู่ สาหรบั การแกป้ ญั หา และพัฒนาตามบริบท

การปฏิบัติ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 3. ข้อจากัดในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

การดาเนินงาน และรายงานผล เชน่ เครอื่ งมอื และบุคลากร

3. มีการติดตาม ประเมินและรายงานผลการ 4. งานนโยบายบางเร่ืองดาเนินการยังไม่ส่งผล

ดาเนนิ งาน (คารับรอง, นโยบาย) ต่อสานักงาน ห รื อ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย เ นื่ อ ง จ า ก มี ก า ร

เขตพื้นท่ี ทาให้เกิดการกระตุ้นการดาเนินงาน เปลยี่ นแปลงนโยบาย

และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในระดับ

สถานศกึ ษา อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง (ผ่านตวั ชี้วัด)

หนา้ 17

ตารางที่ 12 (ตอ่ )

ประเด็นท่เี ป็นจุดแข็ง (S) ประเดน็ ที่เป็นจุดออ่ น (W)

ด้านระบบในการดาเนินงานโครงสร้าง (System)

1. คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่ม 1. การจดั ระบบขอ้ มลู สารสนเทศยังไม่เปน็ ระบบจงึ ไม่

สาระหลักระดับประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในสูงกว่า สามารถนามาวเิ คราะห์ จัดทาแผนงานและนาเสนอ

สพป. และสพฐ. ข้อมลู ไปปฏบิ ตั งิ านได้อย่างเป็นรปู ธรรม

2. สถานศกึ ษามีกระบวนการบริหารจดั การ ที่ 2. มีนักเรียนบางส่วนท่ีมีปัญหาการอ่าน การเขียน

เป็นระบบ ตามโครงสร้างการบริหาร โดยเน้น และคิดคานวณ

การมสี ่วนร่วม 3. ขาดการเสริมสรา้ งความรู้ การนิเทศ ติดตามการ

3. การการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จัดระบบดแู ลชว่ ยเหลือนักเรยี น

เพื่อลดข้นั ตอน เวลา ค่าใช้จ่าย 4. หลักสูตรและตารางการสอนเปล่ียนแปลงบ่อย

4. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณบางส่วน เพื่อ ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทาให้ครูไม่มีความ

พฒั นาแหลง่ เรยี นรภู้ ายในโรงเรยี น ต่อเน่ืองในการปฏิบัติการสอนและไม่ได้ปรับปรุง

5. มี อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ห ล า ก ห ล า ย ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง พัฒนาใหส้ อดคลอ้ งกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน

ได้โดยใช้ Internet 5. ครูที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

6. มีวัสดุ ส่ือ การเรียนรู้หลายประเภ ท เป็นสื่อ มหี น้าทีท่ างการสอนด้วยจงึ ทาใหม้ ีภาระงานมาก

ที่ทันสมัย สามาราถนาไปใช้จัดการเรียนรู้ได้ 6. สถานศึกษาบุคลากรผู้ปฏิบัติบางส่วนขาดทักษะ

อยา่ งเหมาะสม ด้านการใช้ ICT และซ่อมบารุง ICT (ใช้ในฐาน

7. มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ส่ื อ ระดบั User มากกวา่ Admin)

หรือจัดซือ้ จัดหา 7. เคร่ืองมือ หรือแบบติดตาม ไม่สอดคล้องกับสภาพ

8. มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูด้านต่างๆ เพ่ือให้มี การดาเนินงานทาให้ไม่นาไปใช้ประโ ยช น์

ศักยภาพในการจดั การเรียนการสอน ในการขบั เคลื่อนการพฒั นา

9. สถานศึกษามีระบบควบคุมการปฏิบัติงานและ 8. แบบติดตามทั้งในระบบอิเลคทรอนิกส์และแบบ

การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานโดยมีการบริหาร ติดตามต่างๆ ของ สพป. มีรายละเอียดข้อมูล

งบประมาณ การเงิน การบัญชี และ การพัสดุ สารสนเทศมากควรพิจารณาเฉพาะประเด็นท่ีเป็น

โดยยดึ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกีย่ วข้อง สาระเพื่อลดภาระงานของครู และจะได้ข้อมูลที่

10. การบริหารงานโดยมสี ว่ นร่วม โดยมีคณะกลัน่ กรองการ เปน็ ประโยชน์

ดาเนินงาน และคณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน 9. ระบบการนิเทศภายในไม่เข้มแขง็ ขาดความ

11. มีระบบติดต่อส่ือสารที่รวดเร็ว เช่น ระบบงานสาร ต่อเน่อื งและหนว่ ยงานต้นสงั กัดไม่ได้มมี าตรการท่ี

บรรณอเิ ลคทรอนิกส์ อเี มลล์ เวปไซต์ ชัดเจนให้แกผ่ ู้ไม่ปฏบิ ตั ิ

12. มีก รอ บ ตั ว ช้ีวั ด ผ ลก า รด า เนิ นง า นท่ี ชั ดเ จ น

เชน่ ตัวชวี้ ดั คารบั รอง

13. มีวิธีการติดตาม ประเมินและรายงานผลการ

ดาเนินงานที่หลากหลายท้ังผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์

เครื่องมือติดตาม และการตรวจ ติดตามภายใน

สถานศกึ ษา

หนา้ 18

ตารางที่ 12 (ต่อ)

ประเดน็ ทเ่ี ปน็ จุดแข็ง (S) ประเดน็ ท่เี ปน็ จดุ ออ่ น (W)

ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการหารจัดการ (Style)

1. ผู้บริหารเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาเพ่ือ 1. การพฒั นาคณุ ภาพการจดั การศึกษายังไม่

คัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งด้วยเกณฑ์การประเมินทั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย

ดา้ นความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผูน้ า 2. คณะกรรมการ หรอื คณะทางานยังไมเ่ ขม้ แข็ง

2. ก่อนและหลังแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่งได้รับการ และประสิทธภิ าพเท่าที่ควร

พัฒนาอย่างตอ่ เนือ่ ง 3. การจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรยี น

3. มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษา บางสว่ นไม่ครอบคลุมภารกิจหลกั ไม่

อย่างหลายหลาย เช่นการทางานท่ีเน้นการมีส่วน ครอบคลุมความเสี่ยงทม่ี นี ัยสาคญั

ร่วม การดาเนินงานโดยมีคณะกรรมการหรือ

คณะทางาน

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้ ICT

เชน่ การบริหารความเสีย่ ง การควยคุมภายใน

5. การพัฒนาการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ตามเกณฑ์ PMQA

ดา้ นบคุ ลากร (Staff)

1. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้าง 1. ครู มี ภ า ระ ง า น นอ ก เ ห นือ จ า ก กา ร ส อ น

ครูสอนและบุคลากรต่างๆ เพื่อลดปัญหา เป็นจานวนมาก

การขาดแคลนอตั รากาลงั 2. ขาดแคลนครดู ้านคณติ ศาสตร์ และปฐมวัย

2. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณให้แก่ครูผู้สอน 3. ครูบางส่วนไม่ได้นาความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการ

เพื่อพฒั นาสื่อการเรยี นการสอนอยา่ งตอ่ เนือ่ ง ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการจัดการศึกษา หรือ

3. ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ี

จริยธรรมจาก อย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นแนวทาง หลักสตู รกาหนด

ในการประพฤติ ปฏิบัติ เป็นแบบอย่างของครูท่ี

ดี

ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ (Skill)

1. ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา และ 1. ครูสอนไมต่ รงวุฒิ วชิ าเอก ความถนัด สง่ ผลใน

ครทู จี่ า้ งสอน เปน็ บุคลากรท่ีมีความสามารถ การยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น

เพียงพอเนื่องจากจบปริญญาตรขี ้นึ ไป

2. มแี หล่งเรยี นรู้ หรือองค์ความรใู้ นการปฏิบตั ิงาน

ทีห่ ลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดย

เขา้ ถงึ องค์ความรูไ้ ด้งา่ ย

3. มกี ารพฒั นาทกั ษะ สมรรถนะอย่างต่อเน่ือง

หน้า 19

ตารางท่ี 12 (ตอ่ )

ประเด็นทเี่ ป็นจุดแข็ง (S) ประเดน็ ทีเ่ ป็นจดุ อ่อน (W)

ดา้ นคา่ นยิ มรว่ มของสมาชกิ ในหนว่ ยงาน (Shared Values)

1. มีการกาหนดคา่ นยิ ม คือ ความมงุ่ ม่นั ในการ 1. ข้าราชการครู หรือบุคลกรสนับสนุนบางส่วน

ทางาน การทางานเปน็ ทีม และการใหบ้ ริการด้วย ยังขาดความรักและศรัทธาต่อองค์การ

ความเต็มใจ คอื WTS พฤติกรรมการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติบางส่วน

W (Willfulness) คอื ความมงุ่ ม่ัน ยังยึดติดกับรูปแบบการทางานแบบเดิมใน

T (Team work) คอื ทางานเปน็ ทมี อดตี มากกวา่ ยุคปจั จุบนั

S (Service mind) คือ บริการด้วยความเต็มใจ 2. ก า ร ท า ง า น เ ชิ ง รั บ ม า ก ก ว่ า เ ชิ ง รุ ก

2. การทางานแบบมีส่วนรว่ มโดยผทู้ ่ีเก่ยี วข้องใน เนื่องจากไม่ได้นาความรู้ใหม่ๆ และทักษะการ

ระดับสถานศึกษา ไดแ้ ก่ คณะกรรมการหรือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มาพัฒนางานเชิง

คณะทางานกลัน่ กรองการดาเนินงาน สร้างสรรค์ ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร และ

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ

ผรู้ บั บริการ

หนา้ 20

 สภาพแวดลอ้ มภายนอก (External Environment)

ตารางที่ 13 แสดงสรุปผลประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรยี นบ้านวงั ทอง

สรปุ ประเดน็ ทเ่ี ปน็ โอกาส (O) สรุปประเด็นท่เี ป็นอุปสรรค์ (T)

ดา้ นพฤติกรรมของลกู ค้า (customer Behaviors)

1. โรงเรยี นมเี ขตบริการจานวน 3 หมบู่ ้าน ไดแ้ ก่ 1. นกั เรียนทีถ่ งึ เกณฑ์อายุ 4 – 5 ปีบรบิ รู ณเ์ ข้า

- หมู่ท่ี 2 บ้านวงั ทอง เรยี นในสถานศึกษาใกล้เคียงหรือโรงเรียน

- หม่ทู ี่ 16 บ้านเตาขนมจนี อนุบาลเอกชน

- หมทู่ ี่ 17 บา้ นทงุ่ เอ้ือง 2. ผ้ปู กครองมีค่านยิ มในการส่งบตุ รหลานเขา้

ทาใหจ้ านวนนักเรียนในเขตบรกิ ารมีจานวนมาก เรียนในโรงเรียนเอกชนและโรงเรยี นท่ีมีชือ่ เสยี ง

2. นักเรยี นถึงเกณฑ์เข้ามจี านวนมา ทาให้โรงเรียนมจี านวนนักเรยี นลดลง

3. ผู้ ป ก ค ร อ ง นั ก เ รี ย น ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ 3. จานวนนกั เรียนลดลงจากปีการศกึ ษา 2561

ความร่วมมอื เปน็ อยา่ งดี ร้อยละ 23.12 ดังน้ี

4. โรงเรยี นเอกชนบางแหง่ เก็บค่าใช้จา่ ยคอ่ นขา้ งสงู ทา - ชน้ั อนุบาลลดลงร้อยละ 20.51

ให้ผปู้ กครองนาเด็กยา้ ยกลบั เข้ามาเรียน - ชนั้ ประถมศึกษาลดลงร้อยละ 2.61

5. สถาบนั ทดสอบการศึกษาแหง่ ชาติ (องค์การ สาเหตุนักเรียนย้ายออกตามผู้ปกครองไป

มหาชน) มีการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิน์ ักเรียนระดบั ทางานตา่ งจังหวัด

การศกึ ษาข้นั พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 4. ตวั ชว้ี ัด เกณฑก์ ารประเมนิ คุณภาพโรงเรยี นยัง

ผู้เรยี น เพมิ่ ความเชื่อม่ันให้ผู้ปกครองนักเรียนมาก ไมเ่ ปน็ ไปตามมาตรฐานสถานศกึ ษา จึงสง่ ผล

ขึน้ ต่อคุณภาพผู้เรยี น หรอื โรงเรียนอยา่ งมาก จึง

6. สถานศกึ ษามีผลสมั ฤทธ์ิ O-Net ระดบั ชน้ั ไม่สามารถสรา้ งความเช่ือมนั่ ให้ผเู้ กี่ยวขอ้ งได้

มัธยมศึกษาปที ่ี 3 คะแนนเฉลย่ี รวมสงู สดุ อย่างชัดเจน

ตดิ อันดับ 1 ใน 5 ของสานักงานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษา

ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ตดิ ตอ่ กันเกือบ

ทุกปี

7. ผเู้ รียนทจี่ บการศึกษาระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3

สามารถสอบเขา้ เรียนต่อในห้องเรียนพิเศษ

E-SMAT ของโรงเรียนวชั รวทิ ยา และสอบเข้าเรียน

ต่อระดบั ช้ัน ม.4 โรงเรยี นกาแพงเพชรได้

8. สถานศกึ ษาสนับสนนุ และสง่ เสรมิ ให้ผูเ้ รยี นแสดง

ความสามารถในดา้ นตา่ งๆ สง่ ผลใหน้ ักเรียนได้รบั

รางวลั ในการแขง่ ขนั ประเภทต่างๆ ตดิ ต่อกนั ทุกปี

ได้แก่ รางวลั เหรยี ญทองระดับชาตใิ นการแข่งขัน

ศลิ ปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ อย่างตอ่ เน่ือง

ตั้งแตป่ กี ารศึกษา 2560 -2561

9. จานวนนักเรยี นช้ันมธั ยมเพ่ิมขนึ้ ทกุ ปี

ซง่ึ ในปีการศกึ ษา 2562 เพิม่ ขั้นรอ้ ยละ 6.15

หน้า 21

ตารางที่ 13 (ตอ่ )

สรปุ ประเด็นที่เปน็ โอกาส (O) สรปุ ประเด็นทเี่ ป็นอุปสรรค์ (T)

ด้านการเมอื งและกฎหมาย (Political and legal) ความไม่ยั่งยืน ไม่ต่อเน่ือง ของนโยบาย เช่น
นโยบายมีการเปล่ียนแปลงบอ่ ย ผปู้ กครอง ไม่
1. น โ ย บ า ย ส า คั ญ ๆ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร 1. เข้าใจ เกิดความขัดแย้งเป็นข้อจากัด
ในการดาเนินงาน
จัดการศึกษา เช่น นโยบายโรงเรียนดีประจาตาบล น โ ย บ า ย ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น บ า ง โ ค ร ง ก า ร
บางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการ
นโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี ช่วยลดภาระ จาเป็นและการพัฒนาในระดับพื้นที่ และบาง
โครงการไมไ่ ด้ปฏิบตั ิจรงิ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง นโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่ โครงการ/กิจกรรมมีจานวนเยอะ และมีการ
ซ้าซ้อนบุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจการปฏิบัติ
มาตรฐาน ทาให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร 2. ตามโครงการ/กจิ กรรมทีก่ าหนด และข้อจากัด
ดา้ นงบประมาณสนับสนุน
สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน หน่วยราชการในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนชุมชน
ท้องถิ่น บางแห่งไม่เข้าใจและให้ความสาคัญ
และการบริหารจัดการ นโยบาย DLTV และ DLIT ในการจดั การศึกษาน้อย ทาให้ขาดพลังในการ
ขบั เคลือ่ นการพัฒนาอย่างตอ่ เนอ่ื ง
เป็นการนาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการ ระเบียบ กฎหมาย บางเร่ืองไม่สามารถนาไป
บังคับใช้ได้ เช่น พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
จดั การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย 3. เพราะมีนักเรียนที่จบช้ัน ป.6 บางราย
ผู้ปกครองไม่ ได้ส่งเข้าศึ กษาต่อจนจ บ
อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น อ่านคล่อง เขียน การศึกษาภาคบังคับ และบางคนผู้ปกครอง
ขาดความเข้าใจในการส่งเสริมการศึกษาของ
คลอ่ ง คิดเลขคลอ่ ง บุตรหลาน จึงทาให้มีนักเรียนบางส่วน
ขาดเรยี นเปน็ ประจา
2. นโยบายของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1ทาให้สถานศึกษา 4.

มีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการจัด

การศึกษาเพิ่มความเช่ือมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียน

เช่น นโยบายทดสอบการอ่านออกเขียนได้ คิดเลข

เปน็ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคลอ่ ง 5.

3. โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน

สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์ส่งเสริม

ให้สถานศึกษามคี ุณภาพในการจัดการศึกษา

4. มีการสารวจความต้องการและการนาโครงการของ

โรงเรียนไปกาหนดไว้ในแผนงานงบประมาณ

ประจาปี

5. มีระเบียบ กฎหมาย ท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัด

การศึกษา มีการดาเนินงานโดยใช้มาตรฐานเป็น

กรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาและกระตุ้นการ

ด า เ นิ น ง า น สู่ คุ ณ ภ า พ ส า ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ช้

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ส่วน สพป.ใช้

มาตรฐานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษา

หนา้ 22

ตารางท่ี 13 (ต่อ)

สรุปประเด็นทีเ่ ป็นโอกาส (O) สรปุ ประเดน็ ท่ีเปน็ อุปสรรค์ (T)

ดา้ นเศรษฐกิจ (Economic)

1. ประชากรส่วนใหญ่อาชีพทานา ทาไร่มัน ไร่อ้อย 1. เป็ น ชุม ช นข น า ดเ ล็ ก ป ร ะช า กร น้ อ ย

สามารถทานาได้ตลอดปี และมีประชากรบางส่วนมี โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น

อาชีพรับราชการ และทาธุรกิจส่วนตัว เป็นการสร้าง ผู้ปกครองบางรายฐานะยากจนไม่ม่ีท่ีทามา

รายได้ หากิน ต้องย้ายที่อยู่ ไปหางานทาในกรุงเทพ

2. มรี ะเบยี บ กฎหมายท่ีเอ้อื ตอ่ การระดมทรัพยากรเพื่อ หรอื เมืองใหญ่
การจัดการศึกษา และการเป็นนิติบุคคลของ 2. โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนน้อยลง
โรงเรียนสามารถนารายได้จากการบริหารจัดการ จึงมีไม่เพียงพอสาหรับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการจัด คณุ ภาพการศึกษาอย่างท่วั ถงึ เท่าท่ีควร

การศึกษาได้

ด้านสงั คมและวฒั นธรรม (Social – cultural)

1. จานวนประชากรมจี านวนมาก อาศัยอยใู่ นพนื้ ท่ตี ่างๆ 1. เด็กที่มีช่ือยู่ในทะเบียนราษฎร์บางรายไม่ได้

2. ชุมชนการพัฒนาโครงการพืน้ ฐาน ถนน ระบบ อย่ใู นพื้นที่

3. สาธารณูปโภค ทาใหช้ ุมชนมีความสะดวก สบายขนึ้ 2. เดก็ บางกลุ่มทไ่ี มไ่ ด้เรยี นหนังสือมักติดยาเสพ

4. เปน็ ชุมชนเลก็ อยู่กนั แบบครอบครัว พ่ึงพาอาศัยกนั ตดิ และอาศยั อยู่บรเิ วณพน้ื ทีใ่ กล้สถานศึกษา

5. โครงสร้างทางสังคมไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นสังคม 3. ประชากรบางส่วนจบการศึกษาช้ัน ม.3

เกษตรกรรม ประชาชนจึงมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ใกล้ชิด และไม่ได้ให้ความสาคัญของการศึกษา

ธรรมชาติ ส่งผลให้จัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ จึงไมไ่ ด้ส่งเสรมิ ให้บุตรหลานศกึ ษาตอ่

ทอ้ งถ่นิ สังคม

6. ประชากรส่วนใหญ่อา่ นออกเขียนได้

ดา้ นเทคโนโลยี (Technological)

1. ความก้าวหน้าด้าน ICT นามาประยุกต์ใช้เพิ่มพูน 1. การใช้ ICT ไม่สร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียน

ประสิทธภิ าพและคุณภาพในการจดั การเรยี นรู้และการ มพี ฤตกิ รรมเสยี่ งดา้ นต่างๆ

บริหารจดั การศึกษา 2. ครูและนักเรียนบางส่วนไม่สามารถก้าวทัน

2. ความก้าวหนา้ ดา้ น ICTทาให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการเรียนรู้เพ่ือ

ไดม้ ากขน้ึ สามารถเรียนรู้ดว้ ยตนเอง สรา้ งภูมิคมุ้ กนั ชีวิตที่ดี

3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านท่ีหลากหลาย 3. ไม่มีการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ ข้อมูล

เป็นแหล่งเรียนรู้ และแบบอย่างการดาเนินชีวิตท่ี สารสนเทศที่เป็นระบบเพื่อศึกษาและ

สอดคล้องกบั ทอ้ งถ่ิน และความเปน็ ชาติไทย เผยแพร่

4. ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์

ความรู้ ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

2. ปัญหาและอุปสรรคในการจดั การศึกษา

หน้า 23

ตารางที่ 14 แสดงปัญหาและอปุ สรรค์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังทอง

ปีการศกึ ษา 2562 จาแนกตามแผนงานดงั น้ี

ลาดบั ท่ี ปญั หาปัญหาและอปุ สรรค แนวทางแกป้ ญั หา

บรหิ ารงานวิชาการ

ลาดบั ที่ ปัญหาปัญหาและอุปสรรค แนวทางแกป้ ัญหา

1 การพฒั นาแหลง่ เรยี นรู้ ยังไม่หลากหลาย และเอ้ือต่อ สนบั สนนุ ให้ครผู สู้ อนพัฒนาแหลง่ เรียนรู้

การเรียนรู้ ใหเ้ อื้อต่อการเรียนรทู้ ั้งภายในและ

ภายนอกห้องเรียน

2 การพฒั นากระบวนการเรียนรู้ เคร่ืองมือวัด และ สนบั สนนุ ใหค้ รผู สู้ อนสามารถพฒั นา

ประเมนิ ผล ยงั ไมเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา กระบวนการเรยี นรู้ การสร้างเครื่องมือ
ส่งผลในการยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนบางช้นั วัด และประเมนิ ผล ให้เป็นไปตาม

เรียนไม่เปน็ ไปตามค่าเปา้ หมายของการจัดการศกึ ษา มาตรฐานการจัดการศึกษา

3 อปุ กรณ์ ICT เสยี และชารดุ จึงไมเ่ พียงพอสาหรบั ผ้เู รียน สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรงุ

ใชเ้ ทคโนโลยที ่ใี นการคน้ ควา้ ข้อมลู และการสง่ เสริม ให้ ซ่อมแซมอุปกรณ์ ICT ใหส้ ามารถใช้งาน

ครสู ร้างนวัตกรรมใหส้ อดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ไดด้ ี

4 การพัฒนาหลกั สตู รสถานศึกษา มกี ารเปลี่ยนแปลงบอ่ ย ปรบั โครงสรา้ งหลักสตู รสถานศึกษาให้
เปน็ ไปตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษา

บรหิ ารงานงบประมาณ

1 การบรหิ ารงบประมาณโครงการ มีการติดตามการดาเนนิ งานอยา่ งเปน็

บางโครงการไมเ่ ปน็ ไปตามแผนงานปฏบิ ตั กิ ารของ รูปธรรม
สถานศึกษา

2 งบประมาณลดลง จานวนนักเรียนลดลงจึงสง่ ผลใหไ้ ม่ จดั สรรงบประมาณโดยยึดหลักการ
สามารถจดั สรรงบประมาณในการจดั หาวสั ดุ อปุ กรณ์ จดั การเรยี นรทู้ ี่เน้นผเู้ รยี นเป็นสาคัญ

เพอ่ื ใช้ในการจัดการศึกษาให้แกผ่ เู้ รียนได้อย่างเพยี งพอ

บรหิ ารงานบุคลากร

1 บุคลกรครบู างส่วน ยังขาดความตระหนักและความ สรา้ งความตระหนักและความเขา้ ใจใน
เขา้ ใจในการปฏบิ ัตงิ านใหเ้ กิดผลสาเรจ็ ตามหลักการ การปฏิบตั งิ านให้แก่ครูและบุคลการทุก

บรหิ ารงานแบบมงุ่ ผลสัมฤทธิ์ คนในการดาเนินงานแบบมงุ่ ผลสัมฤทธ์ิ

บริหารท่วั ไป

1 การบารุง ดแู ล และพัฒนาอาคารสถานที่และ ดาเนินการขอจดั ตัง้ งบประมาณจาก

สภาพแวดลอ้ มของสถานศกึ ษา ยงั มีขอ้ จากัดในเรื่องของ หนว่ ยงานตน้ สงั กัด

งบประมาณสนบั สนนุ ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่
จาก ชุมชน และผ้มู สี ่วนรว่ ม

หนา้ 24

ตารางท่ี 14 (ต่อ)งานบรหิ ารงานวิชาการ

2 การส่งเสรมิ การจัดกิจกรรมนักเรยี น ผู้เรยี น พฒั นาระบบงานกิจการนักเรียนโดยยดึ การมีสว่ น

ยังขาดการมสี ่วนร่วมในการวางแผน รว่ ม

3 สรา้ งกิจกรรมประชาสัมพนั ธ์ยังไม่เปน็ มกี ารจัดกิจกรรมของสถานศึกษาใหเ้ ป็นรปู ธรรม

รูปแบบทีห่ ลากหลาย เชน่ งานเปิดโลกวชิ าการ การประชุมผู้ปกครอง

เพื่อให้นักเรยี นแสดงผลงานต่อสาธารณชน และ

การมอบเกียรติบตั รยกย่องนักเรยี นที่มี

ความสามารถอย่างต่อเนื่องทุกปี

จากตารางท่ี 8 สามารถสรุปปัญหาและอปุ สรรคในการจัดการศกึ ษาในปีการศกึ ษา 2560 ที่

ผา่ นมา จาแนกตามแผนงานได้ดังนี้

1. การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่บรรลุ
เป้าหมายมากท่ีสุด รองลงมาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านอุปกรณ์ ICT
และดา้ นการพฒั นาหลักสตู รสถานศึกษา ตามลาดบั

2. การบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมพบวา่ งบประมาณในการบริหารงานลดลงมากที่สุด
รองลงมาการดาเนินงานโครงการบางโครงการยังไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
ปฏิบัติการ และขาดงบประมาณในการบารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา ไดแ้ ก่ หอ้ งน้า โรงอาหาร ตามลาดับ

3. การบรหิ ารงานบุคคล โดยภาพรวมพบว่า ครูบางส่วนขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มากที่สุด รองลงมาขาดการติดตามการ
ปฏบิ ัตงิ านอยา่ งต่อเนอ่ื ง และความรับผดิ ชอบต่อหน้าท่ีตามลาดับ

4. การบริหารท่ัวไป โดยภาพรวมพบว่า การส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้เรียนยังขาดการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนมากท่ีสุด รองลงมาการสร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นรูปแบบที่
หลากหลาย ตามลาดับ

แหล่งเรยี นรูแ้ ละการใช้ในรอบปที ผ่ี ่านมา

ข้อมูลแหลง่ เรียนรู้และการใชบ้ รกิ ารของโรงเรียนบ้านวังทอง ปีการศกึ ษา 2561 ท่ผี ่านมา
จาแนกตามรายการแหลง่ เรียนรู้ ดงั น้ี

ตารางท่ี 15 | แสดงสถติ กิ ารเข้าใช้บริการแหลง่ เรียนรใู้ นรอบปกี ารศึกษาทีผ่ า่ นมา

ลาดับ รายการแหล่งการเรยี นรู้ สถติ กิ ารเขา้ ใชบ้ ริการ

1 ห้องสมุด 200 คน/สปั ดาห์

2 ห้องปฏบิ ัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 126 คน/สัปดาห์

หน้า 25

การบริหารงานสถานศึกษาของโรงเรยี นบา้ นวังทอง

แผนผังที่ 1 แสดงโครงสรา้ งการบรหิ ารงานของโรงเรียนบ้านวังทอง

ดร. มชี ยั พลทองมาก
ผอู้ านวยการสถานศกึ ษา

กลุม่ บริหารงานวิชาการ กลุ่มบรหิ ารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบคุ คล กล่มุ บริหารงานท่วั ไป

นางขัตติยา หมู่หมนื่ ศรี นางสธุ รรมมา วงศธ์ นบตั ร นายสปุ ระวตั ิ วงศ์ธนบัตร นายประสิทธิ์ เภาศรี
หัวหน้ากลุ่มงาน หวั หนา้ กลมุ่ งาน หวั หนา้ กลุม่ งาน หัวหนา้ กลุ่มงาน

ภาระหน้าทง่ี าน มี 17 งานดงั น้ี ภาระหน้าทง่ี าน มี 22 งาน ดงั น้ี ภาระหน้าทง่ี าน มี 20 งานดงั น้ี ภาระหนา้ ทงี่ าน มี 21 งาน
ดังน้ี
1. การพัฒนาหรอื การ 1. การจัดทาแผนงบประมาณ 1. การวางแผนอตั รากาลัง 1. การพัฒนาระบบและ
ดาเนนิ การเกย่ี วกับการให้ และคาขอตง้ั งบประมาณเพื่อ 2. การจัดสรรอัตรากาลงั
ความเหน็ การพฒั นาสาระ เสนอตอ่ ปลัดกระทรวง เครือข่ายข้อมลู
หลกั สตู รท้องถน่ิ ศึกษาธกิ าร หรอื เลขาธกิ าร ขา้ ราชการครูและบคุ ลากร สารสนเทศ
คณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ ทางการศกึ ษา 2. การประสานงานและ
2. การวางแผนงานดา้ นวิชาการ พ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 3. การสรรหาและบรรจแุ ตง่ ตั้ง พฒั นาเครือข่ายการศึกษา
3. การจดั การเรยี นการสอนใน 4. การเปลยี่ นตาแหนง่ ใหส้ ูงขึ้น 3. การวางแผนการ
2. การจดั ทาแผนปฏิบตั กิ ารใช้ การยา้ ยขา้ ราชการครูและ บรหิ ารงานการศึกษา
สถานศกึ ษา จา่ ยเงินตามทไ่ี ดร้ ับจัดสรร บุคลากรทางการศึกษา 4. งานวิจยั เพอื่ พัฒนา
4. การพัฒนาหลกั สูตรของ งบประมาณจากสานักงาน 5. การดาเนินการเกยี่ วกบั การ นโยบายและแผน
คณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ เลื่อนขัน้ เงินเดอื น 5. การจดั ระบบการบริหาร
สถานศกึ ษา พน้ื ฐานโดยตรง 6. การลาทกุ ประเภท และพฒั นาองค์กร
5. การพัฒนากระบวนการ 7. การประเมินผลการ 6. การพัฒนามาตรฐานการ
3. การอนุมัติการใช้จ่าย ปฏิบตั งิ าน ปฏบิ ัติงาน
เรียนรู้ งบประมาณทีไ่ ด้รบั จดั สรร 8. การดาเนินการทางวนิ ัยและ 7. งานเทคโนโลยีเพ่อื
6. การวดั ผล ประเมนิ ผล และ การลงโทษ การศกึ ษา
4. การขอโอนและการขอ 9. การส่งั พกั ราชการและการสั่ง 8. การดาเนนิ งานธรุ การ
ดาเนนิ การเทยี บโอนผลการ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใหอ้ อกจากราชการไวก้ อ่ น 9. การดูแลอาคารสถานที่
เรียน 10. การรายงานการดาเนินการ และสภาพแวดล้อม
7. การวิจยั เพื่อพัฒนาคณุ ภาพ 5. การรายงานผลการเบิกจา่ ย ทางวนิ ัยและการลงโทษ 10. การจดั ทาสามะโนผู้เรียน
การศกึ ษาในสถานศกึ ษา งบประมาณ 11. การอุทธรณ์และการร้องทกุ ข์ 11. การรบั นกั เรยี น
8. การพัฒนาและส่งเสรมิ ให้มี
แหลง่ เรียนรู้ 6. การตรวจสอบติดตามและ หน้า 26
9. การนเิ ทศการศึกษา รายงานการใช้งบประมาณ
10. การแนะแนว

แผนผงั ที่ 1 แสดงโครงสรา้ งการบรหิ ารงานของโรงเรยี นบา้ นวังทอง (ตอ่ )

ภาระหน้าทงี่ าน มี 19 งานดงั นี้ ภาระหนา้ ทงี่ าน มี 22 งาน ดังน้ี ภาระหนา้ ทงี่ าน มี 20 งานดงั นี้ ภาระหน้าทงี่ าน มี 21 งาน
ดงั นี้
11. การพัฒนาระบบประกัน 7. การตรวจสอบตดิ ตามและ 12. การออกจากราชการ 12. การเสนอความเหน็
คณุ ภาพภายในและ รายงานการใชผ้ ลผลติ จาก 13. การจดั ระบบและการจัดทา
มาตรฐานการศกึ ษา งบประมาณ เกย่ี วกบั เร่ืองการจัดตัง้
ทะเบยี นประวตั ิ ยบุ รวมหรอื เลิก
12. การส่งเสรมิ ชุมชนใหม้ คี วาม 8. การระดมทรัพยากรและการ 14. การจดั ทา บญั ชีรายชอ่ื และ สถานศกึ ษา
เข้มแข็งทางวชิ าการ ลงทุนเพ่ือการศกึ ษา 13. การประสานการจัด
ใหค้ วามเหน็ เก่ียวกบั การ การศกึ ษาในระบบ นอก
13. การประสานความร่วมมือใน 9. การปฏิบัตงิ านอืน่ ใดตามที่ เสนอขอพระราชทาน ระบบและตามอธั ยาศัย
การพฒั นาวิชาการกับ ได้รบั มอบหมายเกย่ี วกับ เครอ่ื งราชอิสริยาภรณ์ 14. การระดมทรัพยากรเพอ่ื
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน กองทนุ เพือ่ การศกึ ษา 15. การส่งเสรมิ การประเมนิ การศึกษา
วทิ ยฐานะขา้ ราชการครูและ 15. การทัศนศึกษา
14. การสง่ เสริมและสนบั สนนุ 10. การบรหิ ารจัดการทรพั ยากร บุคลากรทางการศกึ ษา 16. งานกจิ การนกั เรียน
งานวชิ าการแก่บคุ คล เพอ่ื การศึกษา 16. การส่งเสริมและยกยอ่ ง 17. การประชาสมั พันธง์ าน
ครอบครัว องคก์ ร หน่วยงาน เชดิ ชูเกยี รติ การศกึ ษา
สถานประกอบการ และ 11. การวางแผนพัสดุ 17. การส่งเสริมมาตรฐานวชิ าชีพ 18. การสง่ เสรมิ สนบั สนุน
สถาบันอืน่ ทจ่ี ัดการศกึ ษา 12. การกาหนดรูปแบบรายการ และจรรยาบรรณวชิ าชีพ และประสานการจัด
18. การสง่ เสริมวนิ ัย คุณธรรม การศกึ ษาของบุคคล
15. การจัดทาระเบยี บและแนว หรือคณุ ลกั ษณะเฉพาะของ และจริยธรรมสาหรบั ชมุ ชน องคก์ ร หน่วยงาน
ปฏบิ ัตเิ กีย่ วกับงานดา้ น ครุภัณฑ์ หรอื ส่งิ กอ่ สร้างท่ีใช้ ขา้ ราชการครูและบคุ ลากร และสถาบนั สังคมอืน่ ทีจ่ ัด
วชิ าการของสถานศึกษา เงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอ่ ทางการศกึ ษา การศกึ ษา
ปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร 19. การรเิ ร่ิมส่งเสริมการขอรบั 19. งานประสานราชการกบั
16. การคดั เลือกหนงั สอื หรือเลขาธกิ าร ใบอนุญาต สว่ นภูมิภาคและสว่ น
แบบเรยี นเพอ่ื ใชใ้ น คณะกรรมการการศึกษาขัน้ 20. การพัฒนาขา้ ราชการครูและ ทอ้ งถน่ิ (ท) การรายงาน
สถานศกึ ษา พ้ืนฐานแลว้ แตก่ รณี บุคลากรทางการศกึ ษา การ ผลการปฏิบัตงิ าน
13. การพฒั นาระบบขอ้ มลู และ ดาเนินการทีเ่ กีย่ วกบั การ 20. การจัดระบบการควบคุม
17. การพัฒนาและใชส้ อื่ สารสนเทศเพ่อื การจัดทา บรหิ ารงานบคุ คลให้เป็นไป ภายในหนว่ ยงาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และจดั หาพสั ดุ ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการน้ัน 21. แนวทางการจัดกิจกรรม
14. การจดั หาพัสดุ เพอื่ ปรบั เปลี่ยนพฤตกิ รรม
18. การพฒั นานักเรียนเรยี นรวม 15. การควบคมุ ดูแล บารงุ รกั ษา ในการลงโทษนกั เรียน
19. งานหอ้ งสมดุ และจาหนา่ ยพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชนจ์ าก
ทรัพย์สนิ
17. การเบกิ เงินจากคลงั
18. การรับเงนิ การเก็บรกั ษาเงนิ
และการจา่ ยเงนิ
19. การนาเงนิ สง่ คลัง
20. การจดั ทาบัญชกี ารเงนิ
21. การจัดทารายงานทางการ
เงนิ และงบการเงนิ
22. การจัดทาหรอื จดั หาแบบ
พิมพ์บญั ชี ทะเบียน และ
รายงาน

หน้า 27

แผนผังที่ 2 แสดงโครงสรา้ งกลมุ่ บริหารงานวิชาการ

ดร.มีชัย พลทองมาก
ผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา

นางขตั ติยา หม่หู มื่นศรี
หัวหนา้ กลุ่มงานบรหิ ารวชิ าการ

หัวหนา้ วิชาการระดับสายช้ัน

นางสนุ ดา เภาศรี นางนศิ านาถ ทัพวงษ์ นางสาวนุชจพร นารรี กั ษ์
หัวหนา้ สายช้ันปฐมวยั หวั หน้าสายชั้นประถมศึกษา หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้

หน้า 28

แผนผังท่ี 2.1 แสดงโครงงสร้างการปฏบิ ตั งิ านกล่มุ บริหารงานวชิ การ

นางสนุ ดา เภาศรี นางขัตตยิ า หมู่หมืน่ ศรี นางนิศานาถ ทัพวงษ์ นางสาวนชุ จพร นารีรักษ์

 การพัฒนาหรอื การ  การวางแผนงานดา้ น  การพฒั นาหลักสูตรของ  การสง่ เสริมชุมชนใหม้ ี

ดาเนนิ การเกย่ี วกบั การ วชิ าการ สถานศึกษา ความเข้มแขง็ ทางวิชาการ

ให้ความเห็นการพฒั นา  การจัดการเรยี นการสอน  การพัฒนากระบวนการ  การประสานความรว่ มมือ

สาระหลักสูตรท้องถิน่ ในสถานศกึ ษา เรียนรู้ ในการพัฒนาวิชาการกับ

 การนิเทศการศึกษา  การวิจัยเพอ่ื พฒั นา สถานศกึ ษาและองค์กรอื่น
 การสง่ เสริมชุมชนใหม้ ี คณุ ภาพการศกึ ษาใน  การสง่ เสริมและสนับสนนุ
สถานศึกษา งานวิชาการแกบ่ ุคคล
ความเข้มแข็งทาง
 การพฒั นาระบบประกนั ครอบครวั องคก์ ร
วชิ าการ
 การจัดทาระเบียบและ คณุ ภาพภายในและ
หนว่ ยงานสถาน

แนวปฏิบตั เิ กย่ี วกับงาน มาตรฐานการศกึ ษา ประกอบการ และสถาบัน

ด้านวิชาการของ อืน่ ทีจ่ ัดการศกึ ษา

สถานศกึ ษา

นางสุธรรมมา วงศ์ธนบัตร นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตร นางสาวณัพฐอร เกษมี นางสาวนพวรรณ พรอ้ มวงศ์
 การคัดเลอื กหนังสือ  การวัดผล ประเมนิ ผล  การพฒั นาและส่งเสรมิ  งานหอ้ งสมดุ

แบบเรยี นเพือ่ ใชใ้ น และดาเนินการเทยี บโอน ให้มีแหล่งเรยี นรู้
สถานศกึ ษา  การพัฒนาและใช้ส่ือ
ผลการเรยี น
 งานทะเบยี น เทคโนโลยเี พอื่ การศึกษา
 การแนะแนว

นางสาวองั สนา วทิ ติ
 การพฒั นานกั เรยี นเรียนรวม

หน้า 29

แผนผงั ท่ี 2.2 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย

หวั หนา้ กลมุ่ สาระภาษาไทย

นางสาวนพวรรณ พร้อมวงศ์
และครผู ูส้ อนภาษาไทยระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้

(ศษ.บ. บรหิ ารการศกึ ษา)

ครูผสู้ อน ประกอบด้วย

นางเครอื วลั ย์ แสนกล้า นางขัตติยา หมู่หมื่นศรี นางสาวอังสนา วทิ ติ
ครผู สู้ อนภาษาไทยระดบั ประถม ครูผสู้ อนภาษาไทยระดับประถม ครูผสู้ อนภาษาไทยระดบั ประถม

(ศษ.บ. การประถม) (กศ.ม. แนะแนว) (ค.บ. การศึกษาปฐมวัย)

นางสพุ รรษา กองมว่ ง
ครผู สู้ อนภาษาไทยระดบั ประถม

(บธ.บ. การจัดการท่วั ไป)

หนา้ 30

แผนผังที่ 2.4 แสดงโครงสร้างการบริหารงานมกล่มุ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์

หวั หน้ากลมุ่ สาระการเรยี นรูค้ ณติ ศาสตร์

นางขัตติยา หมูห่ ม่นื ศรี
และครผู ้สู อนคณติ ศาสตร์ระดบั ประถมศกึ ษา

(กศ.ม. แนะแนว)

ครูผู้สอน ประกอบด้วย

นายสปุ ระวตั ิ วงศ์ธนบตั ร นายบัญชา การสมวรรณ นางสาวอสั นา วิทติ
ครูผสู้ อนคณติ ศาสตรร์ ะดบั มธั ยม ครูผสู้ อนคณติ ศาสตรร์ ะดบั ประถม ครูผสู้ อนคณติ ศาสตรร์ ะดบั ประถม

(กศ.ม.บรหิ ารการศึกษา) (ค.บ. สังคมศกึ ษา) (ค.บ. การศกึ ษาปฐมวยั )

นางสาวกนกวรรณ สายแวว นางสภุ าวิณี คุ้ยเจี๊ยะ นางสพุ รรษา กองม่วง
ครผู สู้ อนคณติ ศาสตรร์ ะดบั ประถม ครูผสู้ อนคณติ ศาสตรร์ ะดบั มัธยม ครผู สู้ อนภาษาไทยระดับประถม

(ค.บ. คณติ ศาสตร์) (ค.บ. คณิตศาสตร)์ (บธ.บ. การจดั การทั่วไป)

หน้า 31

แผนผงั ท่ี 2.5 แสดงโครงสร้างการบรหิ ารงานมกลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

หัวหนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุประวตั ิ วงศธ์ นบตั ร
และครูผ้สู อนวทิ ยาศาสตรร์ ะดบั มัธยมศกึ ษา

(กศ.ม.บรหิ ารการศึกษา)
ครผู ูส้ อน ประกอบดว้ ย

นางนศิ านารถ ทัพวงษ์ นางสาวณพัฐอร เกษมี
ครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดบั ประถม ครูผสู้ อนเทคโนโลยรี ะดบั มัธยม

(กศ.ม.บรหิ ารการศึกษา) (กศ.ม. บริหารการศึกษา)

หนา้ 32

แผนผงั ที่ 2.6 แสดงโครงสรา้ งการบริหารงานมกลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หวั หนา้ กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสธุ รรมมา วงศ์ธนบตั ร
และครูผูส้ อนภาษาองั กฤษระดับมธั ยมศึกษา

(ค.บ. ภาษาอังกฤษ)
ครผู ู้สอน ประกอบด้วย

นางเครือวลั ย์ แสนกลา้ นางสาวนชุ จพร นารรี ักษ์
ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษระดับประถม ครูผสู้ อนภาษาองั กฤษระดับประถม-มธั ยม

(ศษ.บ.การประถมศกึ ษา) (ค.บ. ภาษาองั กฤษ)

นายอดศิ ร สนิทมาก
ครผู สู้ อนภาษาอังกฤษระดับประถม

(ค.บ. ภาษาอังกฤษ)

หน้า 33

แผนผังท่ี 2.7 แสดงโครงสรา้ งการบรหิ ารงานมกล่มุ สาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุม่ สาระการเรยี นรู้สังคมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม

นายประสทิ ธ์ิ เภาศรี
และครผู ู้สอนสงั คมศกึ ษาฯ ระดับประถมศึกษา

(ค.บ. สังคมศกึ ษา)

ครผู สู้ อน ประกอบด้วย

นายทศพร สวา่ งอารมณ์ นางสุธรรมมา วงศ์ธนบัตร นายสุประวตั ิ วงศธ์ นบัตร
ครผู สู้ อนสงั คมระดับประถมศกึ ษา ครผู สู้ อนสังคมศึกษาระดบั ม.3 ครูผสู้ อนสังคมระดบั ม.1
(กศ.ม.บรหิ ารการศึกษา)
(ค.บ. สงั คมศกึ ษา) (ค.บ. ภาษาอังกฤษ)

นางสาวณพัฐอร เกษมี นางสาวพชั รินทร์ แม้นพว่ ง
ครูผสู้ อนสังคมศกึ ษาระดบั ม.2 ครผู สู้ อนสงั คมระดับประถมศกึ ษา

(กศ.ม.บริหารการศึกษา) (ค.บ. การประถมศกึ ษา)

หน้า 34


Click to View FlipBook Version