The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบสรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.รอบที่ 1-2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sarinee.sa35, 2021-04-01 00:16:56

แบบสรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.รอบที่ 1-2564

แบบสรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.รอบที่ 1-2564

-1-
เอกสารประกอบการนิเทศ คปสอ.รามนั ครั้งท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564สารบัญ

เรอื่ ง หนา้

1. ขอ้ มูลและสถานะสุขภาพ

1.1 ข้อมลู ทว่ั ไป 1

1.2 ข้อมูลการใหบ้ รกิ าร 4

1.3 ขอ้ มลู ทางระบาดวทิ ยา 5

1.4 ข้อมลู สถิตชิ ีพ 6

1.5 ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาล 6

1.6 ขอ้ มูลสถานการณ์ทางการเงนิ 8

2. ยุทธศาสตร์เครือขา่ ยบรกิ ารสขุ ภาพอำเภอรามัน 9

3. แผนงาน/โครงการ 10

4. สรุปผลการดำเนนิ งานตามกลยุทธ์ SMART

4.1 ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลในจังหวดั ยะลามีการให้บริการกญั ชาทางการแพทยภ์ ายในปี 2564 30

4.2 ระดับความสำเรจ็ ของระบบควบคุมโรคท่ีมปี ระสิทธภิ าพ 34

4.3 รอ้ ยละของโรงพยาบาลท่พี ัฒนาอนามยั สิง่ แวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

(โรงพยาบาลผ่าน เกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 100 ) 38

4.4 อตั ราสว่ นมารดาตาย 41

4.5 รอ้ ยละเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดตามช่วงอายทุ ีก่ ำหนดมีพัฒนาการสมวัย 44

4.6 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามชว่ งอายทุ ี่กำหนด มพี ฒั นาการสงสัยล่าชา้ ได้รับการติดตาม 44

4.7 รอ้ ยละของเด็กอายุ 0 –5ปี สงู ดสี มสว่ น ร้อยละ 64และส่วนสงู เฉล่ยี ทีอ่ ายุ 5ปี เด็กชาย 113 ซม.,

เดก็ หญิง 112 ซม. 49

4.8 ร้อยละ 80 ( เพมิ่ ข้ึน ร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา) ของเดก็ อายุ 12 ปี ฟนั ดีไมม่ ีผุ ( cavity free) 54

4.9 ความครอบคลมุ การได้รับวัคซนี พนื้ ฐานในเด็กอายุครบ 1,3และ 5 ปี อยา่ งน้อยร้อยละ 90

(ยกเวน้ MMR อยา่ งน้อย รอ้ ยละ 95) หรือเพ่ิมขึน้ อยา่ งนอ้ ยรอ้ ยละ 10 จากปที ผี่ ่านมา 58

4.10 ความครอบคลุมการได้รบั วคั ซนี dT ในเด็กนักเรยี นช้ัน ป.6 68

5. สรุปผลการดำเนินงานตามกลยทุ ธ์ STRENGH 72
5.1 อตั ราผู้ปว่ ยรายใหม่จากกลมุ่ เสี่ยงเบาหวาน 72
5.2 อัตราผปู้ ่วยรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ งความดนั โลหิตสงู 77
5.3 รอ้ ยละคลินิก NCD คณุ ภาพในรพ.ทุกแห่ง ผา่ นเกณฑ์การประเมินระดบั ดมี าก 79
5.4 อตั ราปว่ ยดว้ ยโรคไข้ลือดออกลดลง 79
5.5 อัตราปว่ ยตายดว้ ยโรคไข้เลอื ดออก 82
5.6 อตั ราปว่ ยด้วยโรคไข้มาลาเรยี ลดลง 85
5.7 ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหมข่ น้ึ ทะเบยี น ไตรมาส 1/64 อตั ราความสำเรจ็ การรักษา 88
5.8 การคัดกรองค้นหาผปู้ ว่ ยวณั โรครายใหม่

เอกสารประกอบการนเิ ทศ คปสอ.รามัน คร้ังท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564สารบัญ

เรื่อง หน้า

5.9 รอ้ ยละของตำบลท่ีมรี ะบบการสง่ เสรมิ สขุ ภาพดแู ลผุ้สงู อายุระยะยาว (Long Term Care) 91
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
96
5.10 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5) KPI3 ผส.ทที่ ีภาวะพ่ึงพงิ
ได้รับการดูแลตาม CP 102
104
6. สรปุ ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ SUPPORT 106
6.1 รอ้ ยละของหนว่ ยบรกิ ารทไ่ี ม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 และ ระดับ 6 108
6.2 ระดับความสำเรจ็ ของการเพิม่ ประสทิ ธภิ าพดา้ นการเงินการคลังของหน่วยบรกิ าร โดยใช้ FEED 110
6.3 การเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณทุกแหล่งงบถูกตอ้ งตามระเบยี บท่ีเก่ียวข้อง
6.4 หนว่ ยบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์ประเมินบัญชเี กณฑ์คงค้างทางอิเลก็ ทรอนิกส์ ร้อยละ 100 114
6.5 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในของหน่วยงาน 117
6.6 "หน่วยงานยอ่ ยในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาทกุ แห่ง มกี ารตรวจสอบพัสดุประจำปี 121
และการจำหนา่ ย พัสดุ เปน็ ไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วย การพสั ดแุ ละการบริหารพสั ดุ 124
ภาครฐั พ.ศ. 2560 และเวลาท่ีกำหนด" 127
6.7 ร้อยละของคณุ ภาพข้อมลู แฟ้ม PERSON ข้อ 1-8, 15-16 ถกู ต้อง ครบถว้ น 129
6.8 รอ้ ยส่วนต่างของประชากร TYPEAREA 1 3 เทียบกบั ทะเบยี นราษฎร์ ไม่เกิน 5
6.9 สสจ.ยะลา/สสอ.ทกุ แห่ง ดำเนินการพฒั นาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 131
6.10 โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3 133
6.11 รอ้ ยละ ของ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพฒั นาคุณภาพ รพ.สต.ตดิ ดาว ระดบั 5 ดาว (สะสม)
6.12 ร้อยละ 90 ของหนว่ ยงานท่มี ฐี านข้อมูลกำลงั คนดา้ นบริหารงานบุคคลในระบบ HROPS-Non HR
ที่มคี วามถกู ตอ้ ง ครบถ้วน
6.13 จำนวนองค์กรแหง่ ความสขุ ท่ีมคี ุณภาพมาตรฐาน (สสจ./รพศ./รพท./รพช./สสอ.ทุกแหง่ )

เอกสารประกอบการนเิ ทศ คปสอ.รามนั คร้ังท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564

-0-
เอกสารประกอบการนิเทศ คปสอ.รามนั ครั้งท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

-1-

ขอ้ มูลทว่ั ไป

ประวตั ิความเปน็ มา

รามันห์เป็น 1 ใน 7 หัวเมือง ที่เกิดจากการแบ่งเมืองปัตตานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย
(รัชกาล ท่ี 2) ผ้ปู กครองเมอื งรามนั หม์ ตี ำแหนง่ พระยาเมือง ท่ไี ด้รบั การแตง่ ตง้ั จากเจา้ เมอื งสงขลา อยภู่ ายใต้อำนาจของ
เมืองปัตตานี เมืองรามนั ห์ในอดีตถือเป็นเมืองใหญ่ที่มีอาณาเขตกวา้ งขวางและเต็มไปด้วยทรัพยากรมีค่า ทั้งช้าง ป่าไม้
ทองคำ ดีบุก และแร่ทับทิม แต่รามันห์ไม่สามารถเติบโตเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งและมั่นคงเทียบเท่าอาณาจักรรัฐอื่นๆ
ในยุคเดียวกันได้ อันเนื่องมาจากการสู้รบกับเมืองข้างเคียง โดยเฉพาะความขัดแย้งจนเกิ ดสงครามกับเปรัคมาเป็น
เวลานานเกอื บหน่งึ ศตวรรษ จนในท่สี ดุ เมอื่ เหน็ ว่ารามนั ห์รุกล้ำเขา้ ไปในเปรัคมากข้ึนเร่ือยๆ สุลตา่ นเปรัคจึงได้ร้องเรียน
ไปยังเมืองสยามโดยความร่วมมือของเจ้าเมืองสงขลา จึงได้ปักเขตแดนระหว่างเปรัคกับรามันห์ที่บูเก็ตนาซะห์ เมื่อปี
พ.ศ. 2425

พ.ศ.2353 ต่วนโต๊ะนิ โต๊ะและห์ ผู้ครองเมืองรามันห์ ญาติของพระยาเมืองปาตานีประกาศไม่ยอมอยู่ภายใต้
อำนาจอีกและตั้งตัวเองเป็นพระยาเมืองรามันห์ ฝ่ายปาตานีส่งทหารไปปราบแต่ไม่ได้ผล เพราะพระยาเมืองรามันห์ได้
สะสมพลพรรคมานานและมีความพร้อมมากกว่า ทั้งสองฝา่ ยจึงมีการต่อสู้กันเร่ือยมาจนอ่อนแอด้วยกันท้ังคู่ ทำให้ผ่าย
เมืองสยามเขา้ ยึดครองปาตานีได้อยา่ งง่ายได้ และแยกเมอื งปาตานีออกเปน็ 7 หัวเมอื งย่อย คอื ปตั ตานี หนองจิก ยะรัง
สายบุรี ยะลา ระแงะ และรามันห์ และเมื่อฝ่ายสยามเห็นว่า ต่วนโต๊ะนิ โต๊ะแลห์ (หรืออีกนามหนึ่งชื่อว่า ต่วน มันโซว์
หรือตามสำเนียงท้องถิ่นเรียกว่า ตูแวมาโซ) ตั้งตัวเป็นพระยาเมืองอยู่แล้ว จึงได้แต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองเสียเลย จึงถือเป็น
พระยาเมอื งคนแรกของเมืองรามันห์ และเม่ือ ตว่ นโตะ๊ นิ โตะ๊ แลห์ สิ้นชีวติ (พ.ศ. 2379) ศพของท่านถูกฝังไว้ท่ีสุสานใน
เมอื งรามันหน์ ้ันเอง ปัจจบุ นั ลูกหลานเจ้าเมืองที่ยังหลงเหลืออยูใ่ ช้นามวา่ “ตว่ น” นำหนา้ ชอ่ื

หลักฐานเก่าพบว่าเมืองรามันห์ตั้งอยู่ตำบลกายูบอเกาะใกล้แม่น้ำสายบุรี มีอาณาเขตกว้างขวาง ติดต่อกับเมือง
สายบุรี เมืองยะลา เมืองระแงะ และเมืองเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มีเจ้าเมืองปกครองติดต่อกั นหลายองค์ที่สำคัญ
และเป็นที่นับถือของพี่น้องชาวไทยพุทธ มุสลิม และชาวจีน ทั้งในถิ่นและนอกถิ่น คือ โตะหนิ จาแว หรือที่ประชาชน

เอกสารประกอบการนิเทศ คปสอ.รามนั ครัง้ ท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564

-2-

เรียกโดยทั่วไปว่า “โตะหนิ” โตะหนิเป็นเจ้าเมืองที่ชอบการเล่นกิจกรรมสนุกสนาน โดยเฉพาะศิลปะการป้องกันตัว
ที่เรียกวา่ “สลี ะ” พอถงึ วนั สำคญั กจ็ ะมีการแข่งขนั ประกวดรำสีละ ตกกลางคืนจะมีการแสดงดิเกฮลู ู ซึ่งถอื กำเนดิ ทเี่ มือง
รามันห์ เป็นครั้งแรก เมืองนี้จึงได้ชื่อว่า “กอตอรามัย” หรือนครรามันห์ แปลว่า “รื่นเริง สนุกสนาน” ต่อมาเมื่อพระ
ยารัตนภักดี (ต่วนมาลาแลยาวอ) เป็นเจ้าเมืองรามันห์ได้สร้างวังใหม่ ชาวบ้านจึงเรียกว่าวังใหม่ (โกตาบารู) หรือวัง
รามนั ห์ใหม่

พ.ศ.2465 รัฐบาลสยาม ในสมยั พระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 5) ได้จดั ระบบการปกครอง
หัวเมืองมลายูเสียใหม่ ทำให้พระยาเมืองถูกลดอำนาจลง และทางส่วนกลางได้แต่งตั้งข้าหลวงเป็นผู้ปกคร องเมือง
รามันหแ์ ทน โดยย้ายทท่ี ำการปกครองไปตง้ั ทตี่ ำบลโกตาบารู ข้นึ ตรงต่อเมืองปตั ตานี ซ่งึ เป็นเมอื งขา้ หลวงใหญ่

พ.ศ.2475 เมืองปัตตานีได้เปลี่ยนเป็นมณฑล และเปลี่ยนตำแหน่งข้าหลวงใหญ่เมืองปัตตานีเป็นตำแหน่ง
เทศาภิบาลมณฑ, เมืองรามันจึงถูกยุบเปลี่ยนเป็นอำเภอรามัน ตั้งที่ว่าการอำเภอที่ตำบลโกตาบารู และทางการได้
แต่งตั้ง “ต่วนกาลูแป” เป็นนายอำเภอรามันคนแรกของอำเภอโกตาบารู ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “หลวงอรรถ สิทธิ
สุนทร” พ.ศ.2486 เปลยี่ นช่ืออำเภอรามันเปน็ อำเภอโกตาบารตู ามสถานทีต่ ั้ง

พ.ศ.2487 ทางการ เปลย่ี นชื่ออำเภอโกตาบารูกลับไปเปน็ อำเภอรามันอีกครั้ง ด้วยเหตุผล ตาม (หนงั สือ
จังหวดั ยะลา ลงวันที่ 5

เอกสารประกอบการนิเทศ คปสอ.รามัน ครั้งท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

-3-

ปีรามิดประชากร

เอกสารประกอบการนิเทศ คปสอ.รามัน คร้งั ท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564

-4-

ข้อมูลการใหบ้ รกิ าร

เอกสารประกอบการนเิ ทศ คปสอ.รามัน ครงั้ ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

-5-

ขอ้ มูลทางระบาดวิทยา

เอกสารประกอบการนิเทศ คปสอ.รามัน ครงั้ ท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564

-6-

ขอ้ มูลสถิติชีพ

ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาล

เอกสารประกอบการนเิ ทศ คปสอ.รามนั ครงั้ ที่ 1 ปงี บประมาณ 2564

-7-
เอกสารประกอบการนิเทศ คปสอ.รามนั ครั้งท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

-8

ขอ้ มูลสถานการณ์ทางการเงิน

เอกสารประกอบการนเิ ทศ คป

8-
ปสอ.รามนั คร้งั ที่ 1 ปงี บประมาณ 2564

-9
เอกสารประกอบการนเิ ทศ คป

9-
ปสอ.รามนั คร้งั ที่ 1 ปงี บประมาณ 2564

- 10 -
เอกสารประกอบการนเิ ทศ คปสอ.รามนั ครั้งท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

-1

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสง่ เสรมิ ป้องกนั ค้มุ ครองสขุ ภาพ ลดปจั จัยเสย่ี ง แล

ภายใตค้ วามร่วมมือของภาคีเครอื ขา่ ย

ปญั หา

ลำดบั โครงการ ตวั ชี้วัด สาธาร

สขุ ใน

พ้นื ท

1 การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน 1.รอ้ ยละของการตงั้ ครรภ์ซำ้ ในหญงิ อายุ /

วัยรุ่นในเขตอำเภอรามัน น้อยกว่า 20 ปี ไมเ่ กินรอ้ ยละ 14.5

2.อตั ราการคมุ กำเนิดหลังคลอดหรือแทง้
ก่อนออกจากโรงพยาบาลในกลมุ่ วยั รุ่น
มากกว่ารอ้ ยละ 80

2 ส่งเสริมติดตามการรับวัคซีนในเด็ก 0 -5 ปี ความครอบคลุมการไดร้ บั วัคซนี ในเด็ก /

ตามเกณฑ์ อายคุ รบ 1, 3 และ 5 ปี ร้อยละ 90

3 ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการในเด็ก 1.เดก็ 0-5 ปี ได้รบั การคดั กรอง /

0 - 5 ปี พัฒนาการรอ้ ยละ 90

1.เดก็ 0-5 ปี ไดร้ ับการคดั กรอง
พฒั นาการร้อยละ 90

เอกสารประกอบการนเิ ทศ คป

10 -

ละจดั การส่งิ แวดล้อมทเ่ี อ้อื ต่อสุขภาพดี

ยทุ ธ นโยบาย

า ยุทธ ศาสตร์ เร่งดว่ น งาน แหล่ง ผู้รบั ผดิ ชอบ
รณ ศาสตร์ พฒั นา และ ประจำท่ี งบประมาณ สบู ายดะ๊
น หนว่ ย ระบบ ปัญหา ต้องใช้ งบประมาณ
ที่ งาน สขุ ภาพ ระดับ เงนิ

จงั หวดั ชาติ

67,800.00 เงนิ บำรุง
รพ.รามัน

69,400.00 เงนิ บำรงุ อารีนา
รพ.รามัน เนาวรตั น์

39,660.00 เงนิ บำรงุ อารีนา
รพ.รามัน อานซี ะ

ปสอ.รามนั คร้งั ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

-1

ปญั หา

ลำดับ โครงการ สาธาร

ตวั ชี้วดั สขุ ใน

พืน้ ท

4 ชาวรามันรว่ มใจ ห่างไกลไข้เลอื ดออก 1. อัตราความรู้ ความเขา้ ใจหลงั การ /
อบรมของกล่มุ เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80
/
2. อตั ราปว่ ยดว้ ยโรคไข้เลือดออก ลดลง /
จากค่ามธั ยฐาน รอ้ ยละ 20

3. อตั ราการเกดิ โรคระยะที่ 2 ในพน้ื ทที่ ี่
ไดร้ ับการควบคมุ เท่ากบั 0

5 ค้นหาวัณโรครายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษา 1.อัตราความสำเรจ็ ของการคดั กรองกลุ่ม

ผปู้ ่วยวณั โรคหาย เครือขา่ ยอำเภอรามัน เส่ียง รอ้ ยละ 90

2.อตั ราความสำเรจ็ ของการรกั ษาผู้ป่วย

โรควณั โรคหาย รอ้ ยละ 100

6 อบรมพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง 1.อัตราความรู้ ความเข้าใจ ของบคุ ลากร

มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม หลงั เขา้ การอบรม มากกวา่ หรือเทา่ กับ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร้อยละ 80

2.ประชากรกลมุ่ เปา้ หมายได้รบั การคดั

กรองมะเรง็ ปากมดลูก ดว้ ยวธิ ี HPV DNA

Test ไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ 20

3.รอ้ ยละ 95 ของผูเ้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมมี

ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตรวจ

เตา้ นมดว้ ยตนเองไดถ้ กู ต้อง

เอกสารประกอบการนิเทศ คป

11 -

ยุทธ นโยบาย

า ยุทธ ศาสตร์ เร่งดว่ น งาน

รณ ศาสตร์ พัฒนา และ ประจำที่ งบประมาณ แหลง่ ผูร้ ับผดิ ชอบ
น หน่วย ระบบ ปัญหา ต้องใช้ งบประมาณ ซากีนะ
ที่ งาน สุขภาพ ระดับ เงนิ

จงั หวดั ชาติ

169,500.00 เงนิ บำรงุ

164,550.00 เงินบำรงุ ซากีนะ

27,900.00 เงินบำรุง อาหมดั
PPB

ปสอ.รามัน ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564

-1

ปญั หา

ลำดับ โครงการ สาธาร

อบรฟื้นฟดู ูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ตัวช้วี ัด สุขใน
7 สำหรบั ผู้สูงอายทุ ม่ี ภี าวะพง่ึ พงิ ใน ตำบล
พื้นท
Long Term Care ปี 2564
1.อตั ราผดู้ ูแลผสู้ ูงอายุ (Care giver)
8 อบรมฟนื้ ฟอู นามัยสงิ่ แวดลอ้ มและ มคี วามร้แู ละผา่ นการอบรม ร้อยละ 80
ความปลอดภยั ในโรงพยาบาล ประจำปี
2564 2.ร้อยละของตำบลทีม่ รี ะบบการสง่ เสริม
สุขภาพดแู ลผสู้ งู อายุระยะยาวในชมุ ชน
ผา่ นเกณฑ์

3.กลมุ่ ผมู้ ีภาวะพึง่ พิง ไดร้ บั การจดั การ
วางแผนการดแู ล (Care plan) รอ้ ยละ
100

1.บุคลากรได้รบั การฟนื้ ฟคู วามรูเ้ รอ่ื ง
อนามัยสิ่งแวดลอ้ มและความปลอดภยั
ร้อยละ 85

2.บุคลากรมคี วามรเู้ กีย่ วกบั มาตรฐาน
ศูนยเ์ ครอ่ื งมือแพทย์ รอ้ ยละ 85

พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 1.โรงพยาบาลผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
9 GREEN &CLEAN ในโรงพยาบาลและ GREEN&CLEAN Hospital ระดบั ดมี าก

เครือขา่ ยอำเภอรามัน

เอกสารประกอบการนเิ ทศ คป

12 -

ยทุ ธ นโยบาย งบประมาณ แหล่ง ผูร้ บั ผิดชอบ
า ยทุ ธ ศาสตร์ เร่งด่วน งาน งบประมาณ
รณ ศาสตร์ พัฒนา และ ประจำที่
น หน่วย ระบบ ปญั หา ตอ้ งใช้ 28,800.00 เงินบำรงุ ซไู รยา
ที่ งาน สุขภาพ ระดับ เงิน

จงั หวัด ชาติ

/

/ 106,450.00 เงนิ บำรงุ ซอบรี

/ 51,600.00 เงินบำรงุ ซอบรี /

PPB สมมาตร

ปสอ.รามนั คร้งั ที่ 1 ปงี บประมาณ 2564

-1

ปญั หา

ลำดบั โครงการ สาธาร

10 ลดอ้วน ลดพุง ประชาชนสุขภาพดี ตวั ชีว้ ัด สขุ ใน
11 การป้องกนั อบุ ัติเหตทุ างท้องถนนในเขต
พน้ื ท
อำเภอรามนั
2.ร้อยละ 30 ของ รพ.สต.ผา่ นเกณฑ์ /
มาตรฐาน GREEN&CLEAN ระดบั ดีมาก

3.ร้อยละ 30 ของรา้ นอาหารท่เี ขา้ รว่ ม
โครงการสามารถเป็นตน้ แบบดา้ น
GREEN&CLEAN ได้

4.อัตราความรู้ ความเข้าใจของผเู้ ขา้ รับ
การอบรม หลังการอบรม มากกวา่ หรือ
เท่ากบั รอ้ ยละ 80

1.ความชุกของภาวะอ้วน ( BMI≥25กก/ม

2) และหรอื ภาวะอว้ นลงพงุ (รอบเอวเกิน
ชาย90 ซม. หญิง80ซม.) ลดลงจากปีที่
ผา่ นมา
1.อัตราการเกิดอบุ ตั เิ หตุทางทอ้ งถนน
ไม่เกนิ ร้อยละ 20 ต่อแสนประชากร
2.อัตราการตายจากอุบตั เิ หตบุ นทอ้ งถนน
ลดลงรอ้ ยละ 5
3.อตั ราผู้บาดเจ็บจากอุบัตเิ หตทุ างถนน
ทม่ี าโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รอ้ ยล80

เอกสารประกอบการนิเทศ คป

13 -

า ยุทธ ยุทธ นโยบาย งาน งบประมาณ แหล่ง ผ้รู บั ผดิ ชอบ
รณ ศาสตร์ ศาสตร์ เร่งดว่ น ประจำท่ี งบประมาณ
น หนว่ ย พฒั นา และ ตอ้ งใช้
ท่ี งาน ระบบ ปญั หา
สขุ ภาพ ระดบั เงนิ
จังหวัด ชาติ

407,900.00 เงินบำรุง พวงประภา
รพ.รามัน

/ 40,880.00 เงนิ บำรงุ อาหมดั /

รพ.รามนั ซูรยาตี

ปสอ.รามัน ครั้งที่ 1 ปงี บประมาณ 2564

-1

ปัญหา

ลำดับ โครงการ ตัวชีว้ ดั สาธาร

สขุ ใน

พื้นท

12 ขับเคลอ่ื นระบบสุขภาพอำเภอรามนั 1.บุคลากรสาธารณสุขรแู้ ละเขา้ ใจในการ

จังหวัดยะลา ขับเคลอื่ นตัวชวี้ ัดยทุ ธศาสตร์ สาธารณสขุ

ปี 2564

2.หนว่ ยบริการในพนื้ ทอ่ี ำเภอรามนั

สามารถพฒั นาตามมาตรฐาน รพ.สต.

ติดดาว

13 ชมุ ชนปลอดภัย ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ รอ้ ยละ 80 ของร้านชำไมจ่ ำหนา่ ยยา

อยา่ งเหมาะสม อันตราย

รวมเปน็ เงนิ ทง้ั หมด

เอกสารประกอบการนิเทศ คป

14 -

ยทุ ธ นโยบาย

า ยุทธ ศาสตร์ เรง่ ด่วน งาน

รณ ศาสตร์ พัฒนา และ ประจำท่ี แหลง่ ผรู้ ับผดิ ชอบ
น หนว่ ย ระบบ ปัญหา ต้องใช้ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ งาน สขุ ภาพ ระดับ เงนิ สีตแี อเสาะ/
ยะหย์ า
จงั หวัด ชาติ

/ 68,400.00 เงนิ บำรงุ

รพ.รามัน

/ 26,900.00 เงินบำรุง ภก.ฟาดิล
รพ.รามนั หมุดหวนั

1,269,740.00 เงนิ บำรงุ รพ.รามัน

ปสอ.รามัน ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564

- 15 -
เอกสารประกอบการนเิ ทศ คปสอ.รามนั ครั้งท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

-1

ยทุ ธศาสตร์ท่ี 2 พฒั นาระบบบรกิ ารสุขภาพที่มคี ณุ ภาพสอดคล้องก

ปญั หา

ลำดบั โครงการ ตัวชว้ี ดั สาธารณ
สุขใน
1 จิตเวชครบวงจร
พ้ืนท
2 การพัฒนาศกั ยภาพอาสาสมัครประจำ
ครอบครัว (อสค.) อำเภอรามนั จงั หวดั 1.อตั ราการเข้าถงึ บริการโรคซมึ เศรา้ > /
ยะลา ปงี บประมาณ 2564 ร้อยละ 55

2.ตราการฆ่าตัวตายสำเรจ็ น้อยกวา่
รอ้ ยละ 6 ต่อแสนประชากร

3.ผู้เข้ารับการอบรมมคี วามรหู้ ลังการ
อบรมเพิม่ ข้นึ จากเดิม ร้อยละ 80

1.ร้อยละ 75 ของผปู้ ่วย กลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบา้ น
มีคุณภาพชวี ติ ท่ดี ี

2.จำนวน อสม. ทีไ่ ดร้ บั การพฒั นาเป็น
อสม. หมอประจำบ้าน ร้อยละ 80(สะสม)

เอกสารประกอบการนิเทศ คป

15 -

กบั บริบททอ้ งถ่ิน

า ยุทธ ยทุ ธ นโยบาย งาน งบประมาณ แหลง่ ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ณ ศาสตร์ ศาสตร์ เร่งด่วน ประจำที่ งบประมาณ ฟูรยี า
น หนว่ ย พฒั นา และ ตอ้ งใช้
ท่ี งาน ระบบ ปัญหา
สขุ ภาพ ระดับ เงิน
จงั หวัด ชาติ

26,400.00 เงนิ บำรงุ
รพ.รามัน

/ 21,800.00 เงนิ บำรุง ฮาสมาน/

(PPB) การีหม๊ะ

ปสอ.รามนั ครง้ั ท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

-1

ปญั หา

ลำดบั โครงการ ตวั ชวี้ ดั สาธารณ
สุขใน

พ้นื ท

3 พฒั นาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ 1.อัตราความรู้ ความเขา้ ใจ เกยี่ วกบั
ฉกุ เฉิน ระบบการแพทย์ฉกุ เฉนิ และการดแู ล
ผ้ปู ว่ ยฉุกเฉนิ ≥ 80 %

2.ร้อยละ 50 ของประชาชนเข้าถึงระบบ
บริการการแพทย์ฉกุ เฉนิ

3.อัตราผู้ปว่ ยวกิ ฤตฉกุ เฉนิ มาโดยระบบ
การแพทยฉ์ กุ เฉิน ร้อยละ 24

4 พัฒนาระบบคณุ ภาพการดูแลแม่และเด็กใน 1.อตั ราความรู้ ความเข้าใจของบคุ ลากร /

อำเภอรามัน หลงั เขา้ รว่ มกจิ กรรม ≥ 80%

2.อัตราการตกเลอื ดหลงั คลอด
ไม่เกนิ ร้อยละ 5

3.อตั ราการเกิดภาวะ E-clampsia
รอ้ ยละ 0

4.อตั ราการเกิดภาวะขาดออกซเิ จนนาที
ท่ี 1 ไมเ่ กนิ 25:1,000 การเกดิ มีชีพ

เอกสารประกอบการนิเทศ คป

16 -

ยุทธ นโยบาย งบประมาณ แหล่ง ผู้รับผดิ ชอบ
า ยทุ ธ ศาสตร์ เร่งดว่ น งาน งบประมาณ
ณ ศาสตร์ พฒั นา และ ประจำที่ อสุ มาน
น หนว่ ย ระบบ ปัญหา ตอ้ งใช้ 254,125.00 เงนิ บำรุง แวแอเสาะ
ที่ งาน สขุ ภาพ ระดับ เงิน รพ.รามัน
จนิ ดา
จังหวดั ชาติ

/

48,900.00 เงินบำรุง รอมือละ
รพ.รามนั เจะ๊ แว

ปสอ.รามนั ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

-1

ปญั หา

ลำดบั โครงการ ตัวชีว้ ดั สาธารณ
สขุ ใน

พนื้ ท

5 อบรมเชิงปฏิบัติการเรอื่ งการเลย้ี งลกู ดว้ ย 1.อัตราความรู้ ความเข้าใจ หลังเขา้ รับ /
นมแมแ่ ละการดแู ลทารกเพ่ือปอ้ งกนั ภาวะ การอบรม > รอ้ ยละ 80 /
ตัวเหลอื งตัวเหลือง

2.อตั ราทารกตัวเหลอื งจากไดร้ ับนม
มารดาไมเ่ พยี งพอ < ร้อยละ 20

6 พฒั นาคณุ ภาพคลินกิ เบาหวานและความ 1.ผปู้ ่วยเบาหวานสามารถควบคมุ ระดบั

ดนั โลหติ สงู ของโรงพยาบาลรามัน นำ้ ตาลได้ดี ร้อยละ 40

2.ผ้ปู ว่ ยความดันโลหติ สงู สามารถควบคมุ
ความดันไดด้ ี ร้อยละ 50

3.อตั ราการเกิดผูป้ ว่ ยเบาหวานและผู้ปว่ ย
ความดันโลหติ สูงรายใหมล่ ดลง

เอกสารประกอบการนเิ ทศ คป

17 -

ยทุ ธ นโยบาย งบประมาณ แหล่ง ผู้รบั ผดิ ชอบ
า ยุทธ ศาสตร์ เรง่ ดว่ น งาน งบประมาณ ยสี ะ๊
ณ ศาสตร์ พฒั นา และ ประจำท่ี
น หน่วย ระบบ ปญั หา ต้องใช้
ท่ี งาน สุขภาพ ระดบั เงนิ

จงั หวัด ชาติ

15,640.00 เงนิ บำรงุ
รพ.รามัน

255,250.00 เงินบำรุง สไุ ลณ/ี
รพ.กองทนุ อาหมัด
HT-DM/PPB สตี ีแอเสา๊ ะ

ปสอ.รามนั คร้งั ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

-1

ปัญหา

ลำดบั โครงการ ตวั ชวี้ ดั สาธารณ
7 กายภาพบำบัดสญั จร ปี 2564 สขุ ใน

พ้ืนท

1.อตั รากลมุ่ ผทู้ มี่ ปี ญั หาทางระบบกระดูก /
และกลา้ มเน้อื ทีเ่ กดิ จากการทำงาน
(Work mechanical injury) ไดร้ บั การ
รกั ษาทางกายภาพบำบดั ร้อยละ 80
2.อตั รากลุ่มผสู้ งู อายทุ ีไ่ ดร้ ับการประเมิน
สมรรถภาพทางกาย ร้อยละ 80

3.อัตราผดู้ ูแลผ้ปู ่วย Stroke มีความรู้
ความเข้าใจหลังการอบรมร้อยละ 80

4.อัตราผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมองใน
ตำบลกายบู อเกาะไดร้ บั นวัตกรรมเกา้ อน้ี ่ัง
ถา่ ยเคล่อื นท่ี ร้อยละ 100

5.อตั ราผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลอื ดสมองไดร้ ับ
การฟ้นื ฟูและการฝึกการทรงท่าในท่ายนื
ดว้ ยเครือ่ ง Standing balance
monitoring biofeedback รอ้ ยละ 100

เอกสารประกอบการนิเทศ คป

18 -

ยุทธ นโยบาย งบประมาณ แหล่ง ผู้รบั ผิดชอบ
า ยทุ ธ ศาสตร์ เร่งด่วน งาน งบประมาณ
ณ ศาสตร์ พัฒนา และ ประจำท่ี หนว่ ยงาน
น หน่วย ระบบ ปญั หา ตอ้ งใช้ กายภาพบำบดั
ท่ี งาน สุขภาพ ระดับ เงิน

จงั หวัด ชาติ

32,250.00 เงนิ บำรงุ
รพ.รามนั

ปสอ.รามนั คร้ังท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

-1

ปัญหา

ลำดับ โครงการ ตัวชวี้ ดั สาธารณ
สขุ ใน

พื้นท

8 การป้องกนั และการค้นหาผปู้ ว่ ยยาเสพตดิ 1.อตั ราความรู้ ความเขา้ ใจ ของผู้เข้ารับ /

ในชุมชน การอบรม หลงั อบรม ≥80 %

2.อัตรารอ้ ยละของผปู้ ว่ ยเข้ารบั การ
บำบัดรักษาและตดิ ตามดูแลอย่างตอ่ เนอ่ื ง
1 ปี (Retention Rate) รอ้ ยละ 50
3.อตั ราคงอยขู่ ณะบำบดั รักษา
รอ้ ยละ 80

งบประมาณท้ังส้ิน

เอกสารประกอบการนิเทศ คป

19 -

ยทุ ธ นโยบาย งบประมาณ แหลง่ ผรู้ บั ผดิ ชอบ
า ยุทธ ศาสตร์ เรง่ ด่วน งาน งบประมาณ เซาเดา๊ ะ
ณ ศาสตร์ พัฒนา และ ประจำที่
น หน่วย ระบบ ปญั หา ตอ้ งใช้
ที่ งาน สุขภาพ ระดับ เงิน

จังหวัด ชาติ

35,700.00 เงนิ บำรุง
รพ.รามัน

690,065.00 เงนิ บำรุง รพ.รามัน

ปสอ.รามัน ครงั้ ท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

20
เอกสารประกอบการนิเทศ คปสอ.รามนั ครั้งท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

-2

ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบรหิ ารจัดการองคก์ รตามมาตรฐานภาย

ลำดับ โครงการ ตัวชวี้ ัด ปญั
สาธา
สขุ
พ้นื

1 มุง่ มน่ั พฒั นาคุณภาพเทคโนโลยสี ารสนเทศ 1.บคุ ลากรมคี วามรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกบั

โรงพยาบาลรามันปี 2564 การพฒั นาคุณภาพเทคโนโลยสี ารสนเทศ

โรงพยาบาล มากกว่าหรอื เทา่ กับ

รอ้ ยละ 80

2.โรงพยาบาลผ่านการรับรองคณุ ภาพ
ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศโรงพยาบาล
(HAIT)

2 มหกรรมคณุ ภาพโรงพยาบาลรามนั ปี 2564 1.จำนวนผลงานวิชาการทสี่ ่งเขา้ รว่ ม
คดั เลือก

2.อัตราความพงึ พอใจของผู้เขา้ ร่วม
กิจกรรมมากกว่าหรือเทา่ กบั ร้อยละ 80

3.จำนวนผลงานวชิ าการเพมิ่ ขนึ้ รอ้ ยละ 5

เอกสารประกอบการนิเทศ คป

21 -

ยใต้หลกั ธรรมาภบิ าล

ยุทธ นโยบาย งบประมาณ แหล่ง ผู้รบั ผิดชอบ
ญหา ยทุ ธ ศาสตร์ เร่งด่วน งาน งบประมาณ
ารณ ศาสตร์ พัฒนา และ ประจำ
ขใน หนว่ ย ระบบ ปัญหา ทตี่ ้อง 177,800.00 เงินบำรงุ นิอัสลนั
นท่ี งาน สุขภาพ ระดบั ใช้เงนิ รพ.รามัน

จังหวัด ชาติ

/

/ 241,600.00 เงนิ บำรุง คณะกรรม
รพ.รามัน การ IM-KM

ปสอ.รามัน ครั้งท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

-2

ลำดับ โครงการ ตัวช้วี ดั ปัญ
3 พัฒนาบคุ ลากรสอู่ งคก์ รแหง่ การเรยี นรู้ สาธา
สขุ
4 ประชุมเชงิ ปฏิบัติการตดิ ตามผลการ พ้ืน
ดำเนนิ งานและจดั ทำแผนปฏิบตั ิราชการปี
256 1.เพอื่ ใหก้ ล่มุ เป้าหมายมคี วามรู้ ความ
เขา้ ใจ เก่ียวกบั กิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพใน
5 พัฒนาบคุ ลิกภาพสคู่ วามเปน็ เลิศ (ESB) รปู แบบตา่ ง ๆ มากกวา่ หรือเทา่ กบั
รอ้ ยละ 80
2.เพอื่ ให้จำนวนการผลติ ผลงานวิชาการ
โดยรวมเพ่ิมขึน้ รอ้ ยละ 10 จากปที ี่ผ่านมา

1.อตั ราความสำเรจ็ ของการดำเนนิ งานตาม
ยุทธศาสตร์ มากกวา่ หรอื เท่ากบั รอ้ ยละ 80

2.ระดับความสำเร็จของการจดั ทำ
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปี 2565
1.อตั ราความรู้ ความเขา้ ใจ ของบคุ ลากร
หลังเขา้ อบรม ≥ 80 %
2.อตั ราความพึงพอใจของผู้มารบั บริการ
≥ 80 %

เอกสารประกอบการนเิ ทศ คป

22 -

ยุทธ นโยบาย งบประมาณ แหล่ง ผรู้ บั ผิดชอบ
ญหา ยุทธ ศาสตร์ เร่งด่วน งาน งบประมาณ
ารณ ศาสตร์ พัฒนา และ ประจำ
ขใน หน่วย ระบบ ปญั หา ท่ตี อ้ ง 525,600.00 เงินบำรุง รอนี/ รสุ นี
นท่ี งาน สุขภาพ ระดับ ใช้เงิน รพ.รามนั

จงั หวัด ชาติ

/

/ 460,00.00 เงนิ บำรงุ พวงประภา
รพ.รามัน

/ 65,400.00 เงินบำรงุ วรรณี
รพ.รามัน

ปสอ.รามัน ครัง้ ที่ 1 ปงี บประมาณ 2564

-2

ลำดับ โครงการ ตวั ชวี้ ัด ปัญ
สาธา
สุข
พื้น

6 รว่ มมอื ร่วมใจพฒั นาคณุ ภาพ 1.อตั ราความสำเร็จในการจดั ประชมุ ตาม
7 พัฒนาสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลกั 5 ส. แผนทีก่ ำหนด ≥ 80 %

2.อตั ราการประชมุ ตามแผนท่กี ำหนด
≥ 80 %

1.อัตราความพงึ ใจของผรู้ บั บริการ ≥
ร้อยละ 80

2.อตั ราความรู้ ความเข้าใจของบคุ ลากร
เกีย่ วกบั 5 ส. ≥ รอ้ ยละ 80

3.อัตราบุคลากรเข้าร่วมในกจิ กรรม 5 ส.
ตามแผน ≥ ร้อยละ 80

8 อบรมเชิงปฏิบตั ิการพฒั นาคุณภาพการ 1.อัตราความรูค้ วามเข้าใจของบุคลากร

บันทกึ ทางการพยาบาล พยาบาลท่ีเข้ารับการอบรม ≥ ร้อยละ 80

2.อัตราคณุ ภาพในการบันทึกทางการ

พยาบาล ≥ รอ้ ยละ 80

9 อบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากร 1.อตั ราความรู้ความเข้าใจของผเู้ ขา้ รบั การ

ทางการพยาบาล อบรมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

2.ไมพ่ บอบุ ตั ิการณ์ทางการพยาบาลทมี่ ี

ความรุนแรงระดบั E

3.สมรรถนะทางการพยาบาลของผเู้ ขา้

อบรมมากกวา่ รอ้ ยละ 80

เอกสารประกอบการนเิ ทศ คป

23 -

ยทุ ธ นโยบาย งบประมาณ แหล่ง ผู้รบั ผิดชอบ
ญหา ยุทธ ศาสตร์ เร่งด่วน งาน งบประมาณ
ารณ ศาสตร์ พัฒนา และ ประจำ
ขใน หน่วย ระบบ ปัญหา ท่ีต้อง 103,800.00 เงนิ บำรงุ พวงประภา
นท่ี งาน สุขภาพ ระดับ ใช้เงนิ รพ.รามนั

จังหวัด ชาติ

/

/ 300,810.00 เงนิ บำรงุ รุสนา
รพ.รามนั

/ 25,800.00 เงินบำรงุ มารยี า
รพ.รามัน

/ 33,000.00 เงินบำรงุ มารยี า
รพ.รามนั

ปสอ.รามัน ครงั้ ท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

-2

ลำดับ โครงการ ตัวชว้ี ดั ปญั
สาธา
สขุ
พ้นื

10 กฎหมายและจรยิ ธรรมทางการพยาบาล : อัตราความรูค้ วามเขา้ ใจของบคุ ลากร
จากแนวคดิ สู่การปฏิบตั ใิ นยุคดจิ ิทลั พยาบาลที่เข้ารับการอบรม ≥ ร้อยละ 80

11 อบรมเชิงปฏิบตั ิการวจิ ยั ทางการพยาบาล 1.อัตราความรู้ ความเข้าใจของผเู้ ขา้ รบั
การอบรม ≥ 80%
12 สอื่ สารความเขา้ ใจในการบริหารองค์กร 2.หน่วยงานทางการพยาบาลมวี ิจยั ทางการ
พยาบาล พยาบาลอยา่ งน้อยหนว่ ยงานละ 1 เร่ือง/ปี
1.อัตราความสำเร็จของการจดั ประชมุ ตาม
แผน ≥ 80 %

2.อัตราความพึงพอใจในงาน ความสมดลุ
ระหว่างชีวติ และการทำงานของบคุ ลากร
ทางการพยาบาล ≥ 80 %

13 พฒั นาระบบความปลอดภยั ในสถานบรกิ าร 1.อตั ราความสำเร็จของการจดั ประชมุ ตาม
แผน ≥ 80 %

2.อัตราความพึงพอใจในงาน ความสมดลุ
ระหวา่ งชวี ิตและการทำงานของบคุ ลากร
ทางการพยาบาล ≥ 80 %

เอกสารประกอบการนเิ ทศ คป

24 -

ยทุ ธ นโยบาย งบประมาณ แหลง่ ผรู้ บั ผิดชอบ
ญหา ยทุ ธ ศาสตร์ เร่งดว่ น งาน งบประมาณ
ารณ ศาสตร์ พฒั นา และ ประจำ
ขใน หน่วย ระบบ ปญั หา ท่ตี อ้ ง 18,600.00 เงินบำรงุ มารียา
นที่ งาน สุขภาพ ระดับ ใชเ้ งนิ 53,850.00 รพ.รามัน รานยี ์ ยุมงิ

จงั หวัด ชาติ เงนิ บำรุง
/ รพ.รามัน

/

/ 23,040.00 เงินบำรุง มารยี า
รพ.รามัน

/ 16,000.00 เงนิ บำรงุ ยุวธิดา/
รพ.รามนั ซอบรี

ปสอ.รามนั ครง้ั ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

-2

ลำดบั โครงการ ตวั ชีว้ ัด ปัญ
สาธา
สขุ
พน้ื

14 ปฐมนิเทศบคุ ลากรใหม่ โรงพยาบาลรามนั 1.อัตราความรู้ ความเขา้ ใจ หลังเขา้ ร่วม
กิจกรรม ≥80%
15 เสรมิ สรา้ งความเข้าใจในการบริหารจัดการ 1.อตั ราความรูค้ วามเขา้ ใจหลงั การอบรม ≥
องค์กรและรณรงคส์ ่งเสริมคณุ ธรรม 80%
จรยิ ธรรมภายในองคก์ ร 2.อตั ราความพึงพอใจของบุคลากร
รพ.รามัน ≥80%
16 วิชาการพฒั นาศักยภาพบคุ ลากร ประจำปี เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ และทักษะใหม่ ในการ
2564 ทำงาน ≥ 80%

17 การพฒั นาระบบธรรมาภิบาลและการ 1.อัตราความรู้ ความเข้าใจ หลงั เขา้ รว่ ม
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ กิจกรรม มากกว่าหรือเทา่ กับรอ้ ยละ 80
ดำเนนิ งาน (ITA) 2.อตั ราความพึงพอใจของผเู้ ขา้ ร่วม
กิจกรรมมากกวา่ หรอื เทา่ กับรอ้ ยละ 80
18 มหกรรมวชิ าการสาธารณสขุ อำเภอรามนั 3.โรงพยาบาลรามัน ผ่านเกณฑ์การ
จังหวดั ยะลา ประเมนิ ITA รอ้ ยละ 92ภายในไตรมาสที่ 4

อัตราความพึงพอใจของผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรม
≥ 80 %

งบประมาณท้งั ส้ิน

เอกสารประกอบการนิเทศ คป

25 -

ยทุ ธ นโยบาย งบประมาณ แหล่ง ผรู้ บั ผิดชอบ
ญหา ยทุ ธ ศาสตร์ เร่งด่วน งาน งบประมาณ
ารณ ศาสตร์ พัฒนา และ ประจำ
ขใน หนว่ ย ระบบ ปญั หา ท่ีต้อง 7,500.00 เงนิ บำรุง ยุวธิดา
นที่ งาน สขุ ภาพ ระดับ ใช้เงนิ 95,250.00 รพ.รามัน
คุณมารียา
จงั หวดั ชาติ เงินบำรุง /ยุวธดิ า
/ รพ.รามนั

/

/ 43,200.00 UC วรรณชลชั

แซ่โคว้

/ 7,800.00 เงินบำรงุ ยุวธดิ า
รพ.รามนั

/ 103,200.00 เงนิ บำรุง ยะห์ยา
รพ.รามัน ชาครติ

2,302,250.00

ปสอ.รามัน คร้งั ท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564

26
เอกสารประกอบการนิเทศ คปสอ.รามนั ครั้งท่ี 1 ปงี บประมาณ 2564

-2

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 4 พัฒนาระบบบรหิ ารบุคลากรสอู่ งคก์ รแหง่ ความสขุ

ปัญห

ลำดบั โครงการ ตวั ชีว้ ัด สาธาร
1 หุ่นดี สขุ ภาพดี ประจำปี 2564 สขุ ใน

พ้ืนท

1.อัตราความรู้ ความเขา้ ใจ หลงั เขา้ รบั
การอบรม ≥ 80 %

2.บคุ ลากรมพี ฤติกรรมสุขภาพท่ีถกู ตอ้ ง
≥ 80 %
3.ร้อยละ 85 ของบคุ ลากรไดม้ กี ารตรวจ
ประเมนิ ความเส่ยี งสขุ ภาพตามลกั ษณะ
4.ร้อยละ 100 ของบคุ ลากรท่มี ีความเสยี่ ง
ดา้ นสขุ ภาพไดร้ บั การตรวจรักษา

งบประมาณท้งั สิน้

เอกสารประกอบการนิเทศ คป


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เล่มยุโรป DD
Next Book
คู่มือท่องเที่ยวพร้อมแผนที่ ชุดกรุงรัตนโกสินทร์