The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือรายการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ฉบับ 24-10-62

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pattaranachon.is, 2019-10-24 00:52:51

คู่มือรายการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ฉบับ 24-10-62

คู่มือรายการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ฉบับ 24-10-62

" ผนงานพัฒนาภูมิภาค ละจังหวั 4.0 SIP " สนั สนุนการวจัย
ศึกษา ูงาน ้านการ รหารจั การ

"ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ชิงพืนที" ระ ทศญี ุน

ภายใ ้โครงการวจัย
"การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ผ่านกลไกองค์กร กครองส่วนท้องถิน ละ

ระชาสังคม พือ พิมศักยภาพ ละพัฒนา ศรษฐกิจชุมชนในพืนที"

กาํ หน การ ละข้อมูลการ ินทาง

ณ KดOTO, TAKAดAMA, KANAZAWA, SHIRAKAWA-GO, JAPAN

ระหว่างวันเสาร์ ที ตุลาคม - วันอาทิตย์ที พฤศจิกายน พ.ศ.

1

คำนำ

฼อกสารประกอบ฾ครงการศึกษาดูงานดຌานการบริหารจัดการวัฒนธรรม฼ชิงพืๅนทีไประ฼ทศญไีปุຆน ภาย฿ตຌ
฾ครงการวจิ ัยการพัฒนาทนุ ทางวฒั นธรรมชุมชนผา຋ นกลเกองคຏกรปกครองส຋วนทอຌ งถนไิ ฽ละประชาสงั คม ฼พไอื ฼พมไิ ศกั ยภาพ
฽ละพฒั นา฼ศรษฐกจิ ชุมชน฿นพืๅนทีไ ระหว຋างวัน฼สารຏทไี โๆ ตุลาคม – วันอาทติ ยຏทไี ใ พฤศจิกายน พ.ศ.โ5ๆโ ณ ฼มอื ง฼กยี ว
฾ต ิKyotoี จังหวัด฼กียว฾ต ฼มืองทาคายามะ ิTakayamaี จังหวัดกิฟุ ิGifuี ฽ละ฼มืองคานาซาวะ ิKanazawaี
จังหวัดอิชิกาวะ ิ Ishikawa) ฉบับนีๅ จัดทาขึๅน฼พไือ฿หຌขຌอมูล฼บๅืองตຌน฼กไียวกับสถานทไีต຋างโ ฽ละขຌอมูลบางประ฼ดใน฿น
การศึกษาดูงาน ฾ดยคณะผูຌวิจัยเดຌทาการศึกษา฽ละรวบรวมขๅึน฼พไือ฿หຌคณะผูຌ฼ดินทางเดຌทาความ฼ขຌา฿จ฼บืๅองตຌน฼กไียวกับ
฼มืองต຋างโ ทไ฿ี ชຌทุนทางวัฒนธรรม฿นการพัฒนาสังคม ฼ศรษฐกิจ฽ละวิถีชีวิตผูຌคนของ฼มืองนนๅั โ ฾ดย฼พาะการออกน฾ยบาย
ของ฼มือง การออกกฎหมายทอຌ งถไิน฼พืไอพฒั นาตามน฾ยบาย฽ละการขับ฼คลอไื น

฼มือง฼กียว฾ต ิKyotoี จังหวัด฼กียว฾ต ฼ปຓน฼มืองประวัติศาสตรຏอันทรงคุณค຋า ผ຋านการวาง฽ผนอย຋างมีระบบ
ย຋านประวัติศาสตรຏ฽ละศิลปวัฒนธรรมของ฼มืองเดຌรับการฟຕ຅นฟูอนุรักษຏพๅืนทไีประวัติศาสตรຏ฿หຌ฼ปຓน฼มืองทไีมีสภาพ฽วดลຌอม
ทไีสมบูรณຏ ซึไงดึงดูดนักท຋อง฼ทไียวทัๅงชาวญไีปุຆน฽ละชาวต຋างชาติ฿หຌ฼ดินทาง฼ขຌามา฼ทไียวชมมากกว຋าป຃ละ 50 ลຌานคน ฽ละทา
รายเดຌ฿หຌกับ฼มือง฼กียว฾ตถึง 200,000 ลຌานบาทต຋อป຃ ฼ปຓน฼มืองทีไมีการผสมผสานกันอย຋างลงตัวระหว຋าง฼มือง฽ห຋ง
ประวัติศาสตรຏ฽ละความทันสมัยทีไสอดคลຌองกับเลฟຊสเตลຏของผຌูคนทไีเม຋หยุดนิไง สิไง฼หล຋านๅีเม຋เดຌ฼กิดขึๅนมา฾ดยเรຌ฽บบ฽ผน
฽ต຋฼กิดจากการ฿หຌความสาคัญกับการวางผัง฼มือง฾ดย฿หຌคน฿นพืๅนทไี฼ขຌามามีส຋วนร຋วม฿นการกาหนดทิศทางการ฼ติบ฾ตของ
฼มือง ฿นป຃ ค.ศ. 1991 สภา฼ทศบาล฼มือง฼กียว฾ตกาหนดทิศทางการพัฒนา฼มืองเวຌ 3 ส຋วนหลักคือ การอนุรักษຏ
การสรຌาง฼มือง฿หຌมีชีวิตชีวา ฽ละ การสรຌางสรรคຏ ซึไงนัไนทา฿หຌ฼กิดการวางผัง฼มืองอย຋าง฼ปຓนระบบ ก຋อ฿หຌ฼กิดพืๅนทไี
ธรรมชาติ฽ละการอนุรักษຏงานสถาปัตยกรรม฼ก຋า฽ก຋ทางตอน฼หนือ การผสมผสานกันอย຋างลงตัวระหว຋าง฼มือง฼ก຋ากับย຋าน
ธุรกิจ฿น฽ถบ฿จกลาง฼มือง ฽ละย຋าน฿หม຋ทีไรองรับการ฼ติบ฾ตของ฼มืองทางตอน฿ตຌ

฼มืองทาคายามะ ิTakayamaี จังหวัดกิฟุ ิGifuี ตัๅงอยู຋บริ฼วณตอนกลางของหมู຋฼กาะญีไปุຆน ฼ปຓน฽หล຋ง
ท຋อง฼ทีไยวทีไมีการอนุรักษຏบຌาน฼รือน฽บบญีไปุຆนสมัย฾บราณ นักท຋อง฼ทีไยวเม຋ว຋าจะคนญีไปุຆนหรือต຋างชาติมักจะมา฼ดิน
฼ทีไยวทีไ ถนนซันมาจิ ิSanmachi Street) ซึไงมีบຌาน฼รือน฼ก຋า฽ก຋ตัๅง฽ต຋ยุค฼อ฾ดะ หรือเม຋กใมาชมงาน฼ทศกาลทาคา
ยาม຋ามัตสึริ อัน฽สนตระการตา ซึไงจัดขึๅนทุกป຃฿น฼ดือน฼มษายน฽ละตุลาคม ถຌานัไงรถจาก฼มืองทาคายาม຋าเป
ประมาณ 1 ชัไว฾มงกใจะพบกับ หมู຋บຌานมรดก฾ลก ชิราคาวะ฾ก ิShirakawago) ทีไมีบຌานหลังคาทรงพนมมือ
อัน฾ด຋งดัง

2

฼มืองคานาซาว຋า ิKanazawaี จังหวัดอิชิกาวะ ิ Ishikawa) มีคาขวัญของ฼มืองว຋า ๡วัฒนธรรมคือ
฼ศรษฐกิจของ฼มือง๢ วิถีชีวติ ฽ละวฒั นธรรมของซามูเรทีไ฼ปຓน฼อกลักษณຏ อาคารปราสาทราชวงั ทไสี วยงาม งานหัตถกรรม
พืๅน฼มืองทไี฼ก຋า฽ก຋ จุดประกาย฿หຌทຌองถไิน สถาบันการศึกษา฽ละคน฼มืองคานาซาว຋า พัฒนาจุดขายของ฼มือง ต຋อยอดงาน
วัฒนธรรมผสมผสานกับ฼ทค฾น฾ลยสี มัย฿หม຋สรຌางผลติ ภณั ฑຏพืๅน฼มืองทไีมี฼อกลักษณຏ จนกลาย฼ปຓน฼มืองศูนยຏกลาง฼ศรษฐกิจ
฽ละวัฒนธรรม฽ห຋งหนึไงของญีไปຆุน ฽ละกาลังดึงดูดทุกความสน฿จของคนรักความ฼กຎ ความ฼ก຋า ฽ละความสรຌางสรรคຏ
฿หมຌ า฼ยือน

คณะผຌูวจิ ัยม຋ุงหวงั ฼ปຓนอยา຋ งยไิงวา຋ การ฼ขຌาพบปะหารือ฽ละศึกษาดงู าน฿น฼ทศบาล฼มืองทงๅั 3 จังหวัดดังกลา຋ วนีๅ
จะ฿ห฽ຌ นวคิด฽ก຋ท຋านผຌูบริหารทຌองถินไ ทีไสน฿จ฿นการพัฒนา฼มืองดຌวยทนุ ทางวฒั นธรรม สาหรบั นาเปต຋อยอดพัฒนารูป฽บบ
฿ห฼ຌ หมาะสมกบั ฼มืองทีทไ ຋านด฽ู ลต຋อเป

มหาวิทยาลยั ศลิ ปากร
3 ตลุ าคม 2562

สำรบัญ 3

฼รอไื ง หนຌำ

คานา 1
สารบญั 3
กาหนดการการ฼ดินทาง 5
ขอຌ มลู ควรทราบสาหรบั การ฼ตรยี มตัว฼ขาຌ ประ฼ทศญีไปนຆุ 9
รำยกำรศกึ ษำดูงำนประ฼ทศญปีไ นุຆ วนั ทีไ โ็ ตุลำคม โ5ๆโ 11
11
จดุ ฽วะพักระหว຋าง฼มือง (MiChi-no-Eki) 12
ตลาดนชิ กิ ิ ิNishiki Marketี 13
฼มอื ง฼ก຋ากิอง ฼กยี ว฾ต ิGion, Kyotoี 20
ราຌ นกระ฼ปຉา Ichizawa Shinzaburo Hanpu ิกว຋า แแไ ป຃ี, Kyoto 27
รำยกำรศกึ ษำดงู ำนประ฼ทศญไีปนุຆ วนั ทีไ โ8 ตุลำคม โ5ๆโ 28
การอนรุ ักษຏ ฟຕ຅นฟู ฽ละการสรຌางภูมิทัศน฼ຏ มือง฼กียว฾ต 82
฼ขตฮิกะชิยะมะ ิHigashiyama Districtี 86
ซอยอิชิ฼บ ฾คะจิ (Ishibei-koji Lane) 87
฼ขตอนรุ ักษຏ Ninenูzaka ฽ละ Sannenูzaka 88
รำยกำรศกึ ษำดูงำนประ฼ทศญปไี ุนຆ วันทไี โ9 ตลุ ำคม โ5ๆโ
ชิราคาวะ พนๅื ทรไี ิมนๅาทีไมีประวัตศิ าสตรຏ 88
Shirakawa area – water front with taste of history 98
รำยกำรศึกษำดูงำนประ฼ทศญปีไ ຆุน วนั ทไี 30 ตลุ ำคม โ5ๆโ 98
บริบท฼มอื งทาคายามะ ิTakayamaี

ตลาด฼ชาຌ ทาคายามะ ิTakayama Morning Market / 高山朝 ี 4
ยา຋ น฼มอื ง฼ก຋าทาคายามะ ิTakayama Old townี
รำยกำรศึกษำดูงำนประ฼ทศญปีไ ຆนุ วนั ทีไ 31 ตลุ ำคม โ5ๆโ 100
คานาซาว຋า (KANAZAWA) วฒั นธรรมคอื ฼ศรษฐกิจของ฼มือง 101
พิพิธภณั ฑຏศิลปะศตวรรษทไี 21 ิ21st Century Museum of Contemporary Artี 104
รำยกำรศกึ ษำดงู ำนประ฼ทศญไีปุนຆ วนั ทไี 1 พฤศจิกำยน โ5ๆโ 105
ยา຋ นฮงิ าชิ ชายะ ิHigashi Chaya Districtี 111
ราຌ นทองคา฼ปลว฽ละ฼งิน฼ปลว ซาคดุ ะ 115
ตลาด฾อมิ฾ช ิOmicho Marketี 115
รำยกำรศกึ ษำดงู ำนประ฼ทศญปีไ นຆุ วันทีไ 2 พฤศจิกำยน โ5ๆโ 117
฼มอื งมรดก฾ลกชริ าคาวา฾กะ ิShirakawaูgoี 118
119
119

5

กำหนดกำรกำร฼ดนิ ทำง
๡฽ผนงำนพฒั นำภูมภิ ำค฽ละจังหวดั ไ.เ ิSIPี๢ สนบั สนุนกำรวิจัย
ศึกษำดงู ำนดຌำนกำรบริหำรจัดกำร ๡ทนุ ทำงวัฒนธรรมชุมชน฼ชงิ พนๅื ทไี๢ ประ฼ทศญไปี ຆุน
ภำย฿ต฾ຌ ครงกำรวจิ ัย ๡กำรพัฒนำทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนผ຋ำนกลเกองค์กรปกครองส຋วนทอຌ งถินไ ฽ละประชำสังคม

฼พอไื ฼พมไิ ศักยภำพ฽ละพัฒนำ฼ศรษฐกจิ ชมุ ชน฿นพืๅนทไี๢
ณ Kyotoุ Takayama, Kanazawa, Shirakawa-go, Japan

ระหว຋ำงวัน฼สำร์ทไี โๆ ตุลำคม – วันอำทติ ยท์ ไี ใ พฤศจกิ ำยน พ.ศ.โ5ๆโ

ิวนั ทีไหนึไง) วนั ฼สำร์ทีไ โๆ ตุลำคม พ.ศ.โ5ๆโ (กรงุ ฼ทพฯี

โแ.เเ น. คณะพรຌอมกนั ณ ทา຋ อากาศยานสวุ รรณภูมิ

23.5้ น. ออก฼ดนิ ทางจากกรงุ ฼ทพฯ

฾ดยสายกำรบินเทย ฼ทไยี วบนิ TG622 ิ23.5้ – 07.30 น.ืแ DAY(S)ี

ิวันทไสี องี วนั อำทิตย์ทีไ โ็ ตุลำคม พ.ศ.โ5ๆโ ิกรุง฼ทพฯ – ฾อซำกຌำ – ฼กยี ว฾ตี

เ็.ใเ น. ถึงท຋าอากาศยานนานาชาติคันเซ จังหวดั ฾อซากຌา

เ้.เเ น. ฼ดินทางเปจังหวัด฼กียว฾ต

แแ.เเ น. รบั ประทานอาหารกลางวัน

แโ.เเ น. ศกึ ษาดูงาน Nishiki Market

แใ.ใเ – แไ.ใเ น. ชมนทิ รรศการ ครูชา຋ ง฼กยี ว฾ต ระดับมาส฼ตอรพຏ ซี

The Exhibition of ๡Master Craftsmen of Kyoto๢ Works

ณ The Museum of Kyoto

แ5.เเ – แ็.เเ น. ศึกษาดูงานราຌ นกระ฼ปຉากวา຋ แแไ ป຃ Ichizawa Shinzaburo Hanpu

฽ละย຋านอนุรักษຏ Gion Shirakawa

แ่.เเ – โเ.เเ น. รบั ประทานอาหาร฼ยใน

พกั ณ ฾รง฽รม฿น฼มือง฼กียว฾ต

**ึ กาหนดการอาจ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสม ***

6

ิวนั ทสีไ ำมี วนั จันทรท์ ีไ โ8 ตุลำคม พ.ศ.โ5ๆโ ิ฼กียว฾ตี ฽ตง຋ กาย:สภุ าพ

เ้.ใเ – แแ.ใเ น. ฟังบรรยายสรุป ฼ทศบำลนคร฼กยี ว฾ต ๡การวางผงั ฼มือง฼กยี ว฾ต๢

แโ.เเ – แใ.เเ น. รบั ประทานอาหารกลางวนั

แไ.เเ – แๆ.เเ น. ฟงั บรรยายสรุป ฼ทศบำลนคร฼กียว฾ต ๡Traditional Industry division Department

of commerce and Industry City of Kyoto๢

แๆ.ใเ – แ่.ใเ น. ศึกษาดงู านยา຋ นอนรุ ักษຏ Higashiyama

ู Ishibei-koji

ู Nineizaka

แ้.เเ น. รบั ประทานอาหาร฼ยใน

พัก ณ ฾รง฽รม฿น฼มือง฼กยี ว฾ต

หมำย฼หตุ๊ ฼ตรียมกระ฼ปำ๋ ฼ลกใ นอน Ryokan 1 คืน

ิวันทสีไ ีไี วนั อังคำรทีไ โ้ ตุลำคม พ.ศ.โ5ๆโ ิ฼กียว฾ต ู ทำคำยำมะี

09.30 – 11.30 น. ฟังบรรยาย฽ละลงพนืๅ ทีไอยูร຋ ะหว຋างการปรบั ปรงุ ยา຋ น Furukawa-Cho

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั

13.00 – 17.30 น. ฼ดินทางเป ฼มอื งทาคายามะ

฽วะพกั ระหวา຋ งทาง ิMichino Eki)

18.ใ0 น. รับประทานอาหาร฼ยใน ณ ฾รง฽รมทีพไ ัก

พัก ณ ฾รง฽รม Ryokan ฿น฼มอื งทาคายามะ ิออน฼ซนี

ิวันทไีหຌำี วนั พุธทีไ ใเ ตลุ ำคม พ.ศ.โ5ๆโ ิทำคำยำมะ ู คำนำซำว຋ำี ฽ตง຋ กาย:สุภาพ

07.00 – 08.30 น. ศกึ ษาดูงาน Takayama Morning Market ิตามอธั ยาศัยี

09.30 – 11.30 น. ฟังบรรยายสรปุ ฼ทศบำล฼มืองทำคำยำมะ

การบรรยาย฽ละ฼ยยีไ มชม Hida Takayama City Museum

ณ หอຌ งประชุม Hida Takayama City Museum

แโ.เเ น. รับประทานอาหารกลางวนั ฼นืๅอฮิดะ฽หง຋ ฼มอื งทาคายามะ

แใ.เเ น. ศึกษาดูงานย຋านคຌาขาย฼มือง฼ก຋า ถนน Sannomachi Street ทาคายามะ

16.00 น. ฼ดนิ ทางเป฼มอื งคานาซาว຋า

19.00 น. รบั ประทานอาหาร฼ยนใ

พกั ณ ฾รง฽รม฿น฼มืองคานาซาวา຋

**ึ กาหนดการอาจ฼ปลไียน฽ปลงตามความ฼หมาะสม ***

7

ิวนั ทีไหกี วนั พฤหัสบดีทไี ใแ ตุลำคม พ.ศ.โ5ๆโ ิคำนำซำวำ຋ ี ฽ต຋งกาย:สุภาพ

09.30 – 11.30 น. ฟงั บรรยายสรปุ ฼ทศบำล฼มืองคำนำซำวำ຋ ิCreative City of Crafts & Folk Arts)

KANAZAWA: วฒั นธรรมคือ฼ศรษฐกิจของ฼มือง ฼มืองทพไี ฒั นาจุดขายของ฼มืองต຋อยอด

งานวัฒนธรรมผสมผสานกับ฼ทค฾น฾ลยสี มยั ฿หม຋ สราຌ งผลิตภัณฑพຏ ืนๅ ฼มืองทไมี ี฼อกลกั ษณຏ

12.00 – 13.00 น. รบั ประทานอาหารกลางวนั

14.00 - 16.00 น. ฼ยยีไ มสถาบนั Kanazawa Craftsmen School

(฼ปຓนสถาบันอบรมวิชาชีพช຋างระดับสูงทางดຌานสถาปัตยกรรมของ฼มือง฼พืไออนุรักษຏ

฽ละสืบทอดวิชาความรสูຌ ถาปตั ยกรรมดังๅ ฼ดิมของสไิงก຋อสรຌางของคานาซาวา ฾ดยที฼ไ มอื ง

คานาซาวามีน฾ยบาย฿นการอนุรักษຏสไิงก຋อสรຌางดๅัง฼ดิม฽ละพัฒนา฼ปຓน฽หล຋งท຋อง฼ทไียว

จึงมีการจัดตัๅงสถาบันดังกล຋าวขๅึน ผຌูทไีจะ฼ขຌา฼รียนเดຌตຌอง฼ปຓนช຋างทไีมีความรຌู

ความสามารถตามมาตรฐานของสถาบัน฽ละเดຌรับการรับรองจากสมาคมช຋าง฿นสาขา

นนัๅ โ ของ จ.อิชคิ าวาี

16.00 – 18.00 น. ศึกษาดงู าน โแst Century Museum of Contemporary Art,Kanazawa

19.00 น. รับประทานอาหาร฼ยนใ ตามอัธยาศัย

พกั ณ ฾รง฽รม฿น฼มืองคานาซาว຋า

ิวนั ทไ฼ี จใดี วันศุกร์ทไี แ พฤศจิกำยน พ.ศ.โ5ๆโ ิคำนำซำว຋ำี

เ้.เเ – แโ.เเ น. ศกึ ษาดูงาน ยำ຋ น Kazue-machi ฽ละ ยำ຋ น Higashi Chaya

฽หล຋งจาหนา຋ ยผลติ ภัณฑจຏ ากทองคา฼ปลว

12.00 น. ฼ดินทางเป ตลาด Omicho Market

แโ.ใเ – แไ.ใเ น. ศกึ ษาดงู าน ตลาด Omicho Market ฽ละรับประทานอาหารกลางวันตามอธั ยาศยั

แ5.เเ – แ็.เเ น. ฼ยไยี มชม สวน Kenroku-en ฽ละปราสาทตามอัธยาศัย

แ้.เเ น. รับประทานอาหาร฼ยนใ ตามอธั ยาศยั

พกั ณ ฾รง฽รม฿น฼มืองคานาซาว຋า

**ึ กาหนดการอาจ฼ปลยไี น฽ปลงตามความ฼หมาะสม ***

8

ิวนั ทไ฽ี ปดี วนั ฼สำร์ทไี โ พฤศจิกำยน พ.ศ.โ5ๆโ ิชิรำคำวำ฾กะูสนำมบินนำ฾กยำ຋ ี

เ่.ใเ น. ออก฼ดนิ ทางเป Shirakawa-go ิ฼มืองมรดก฾ลกี

แเ.เเ – แโ.ใเ น. ศกึ ษาดงู าน Shirakawa-go ิ฼มอื งมรดก฾ลกี

แใ.เเ – แไ.เเ น. รบั ประทานอาหารกลางวนั

แไ.เเ – แๆ.เเ น. ฼ดนิ ทางเป Toki Premium Outlets

16.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร฼ยนใ ตามอัธยาศัย

แ้.เเ – โเ.เเ น. ฼ดินทางเปทา຋ อากาศยานนานาชาติชูบุ฼ซใน฽ทรรຏ ินา฾กยา຋ ี

โเ.เเ น. ถึงทา຋ อากาศยานนานาชาติชูบุ฼ซนใ ฽ทรຏ ินา฾กย຋าี

ิวันที฼ไ กำຌ ี วันอำทติ ย์ทีไ ใ พฤศจิกำยน พ.ศ.โ5ๆโ ิกรุง฼ทพฯี

เเ.ใเ น. ฼ดินทางกลบั กรงุ ฼ทพฯ ฾ดยสายกำรบนิ เทย ฼ทไียวบิน TGๆไ็ ิเเ.ใเ – เ5.แเ น.ี

เ5.แเ น. ฼ดินทางกลับถงึ กรงุ ฼ทพฯ ฾ดยสวัสดภิ าพ

หมำย฼หตุ ู กำร฽ต຋งกำยดงู ำนชุดสุภำพ ิทำงกำรี ฿นวันศึกษำดูงำน฼ทศบำล 3 ฽ห຋ง
1.) ฼ทศบาลนคร฼กยี ว฾ต ิ28 ตลุ าคม พ.ศ. 2562ี
2.) ฼ทศบาล฼มืองทาคายามะ (30 ตลุ าคม พ.ศ. 2562)
3.) ฼ทศบาล฼มืองคานาซาวา຋ (31 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
- ฼สอๅื สูท ฼นคเท กำง฼กง กระ฾ปรงสสี ภุ ำพ หรือชดุ พนๅื ฼มือง ิ฼รยี บรຌอยี
*** เม฽຋ นะนำ ฼สืๅอยดื คอกลม/กำง฼กงขำสนๅั ***
- รอง฼ทຌำผຌำ฿บสดี ำ/ส฼ี ขຌมสภุ ำพ ิเมฉ຋ ูดฉำดี หรอื รอง฼ทຌำหนงั ิคทั ชีู

ู ฼ตรียมรอง฼ทาຌ สวมสบาย ิสาหรับ฼ดินทศั นศึกษาสถานทตีไ ຋างโี
- ร຋มพบั ฼ลใก หรอื ฼สๅอื กนั ฝน
- ฼ตรียมกระ฼ปຉา฿บ฼ลกใ ฼พอไื พัก฼รียวกงั 1 คืน ฼นือไ งจากหຌองมีขนาด฼ลใก ฽ละอาจจะเมม຋ ลี ิฟตຏ
ิ฼ขຌาพัก คืน 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562ี
- ทางประ฼ทศญไีปຆุนนยิ ม฽ลกนามบตั ร ฽นะนาพกนามบตั รติดเปดຌวย ฼พืไอ฽ลก฼ปลไยี นนามบตั ร
ู กาหนดการอาจ฼ปลไียน฽ปลงตามความ฼หมาะสม
ู ฽นะนาซอๅื ของฝากทีไ฼มอื ง฼กียว฾ต ฽ละ฼มืองคานาซาว຋า

ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู

**ึ กาหนดการอาจ฼ปลไยี น฽ปลงตามความ฼หมาะสม ***

9

ขຌอมูลควรทรำบสำหรบั กำร฼ตรียมตวั ฼ขຌำประ฼ทศญไปี ຆนุ

กระ฼ปำ๋ ฼ดินทำง สายการบินเทย อนุญาต฿หຌ฾หลดกระ฼ปຉา฼ดินทางนๅาหนักเม຋฼กิน 30 กิ฾ลกรัม / 1 ท຋าน ิ฼ทไียวบินเป -
กลบั ี เมค຋ วร฼กนิ ทา຋ นละ 2 ฿บ สามารถถือสัมภาระขๅนึ ฼ครืไองนๅาหนักเม฼຋ กินทา຋ นละ 7 กิ฾ลกรัม

อุณหภูมิ อุณหภูมิประมาณ 13 – 22 องศา฼ซล฼ซียส ิอาจจะมีฝนตกี
*** ควร฼ตรยี มรม຋ พับ฼ลใกเปดวຌ ยคะ຋ สำหรับกันฝน฽ละ฽ดด ***
*** ฼นอไื งจากประ฼ทศญปีไ ຆุน฼ปຓน฼กาะ อากาศจงึ ฼ปลียไ น฽ปลงค຋อนขຌาง฼รวใ ***

ขຌอควรระวัง มีดพก กรรเกรตัด฼ลใบ ตะเบ ของมีคมทุกชนิดควร฿ส຋เวຌ฿นกระ฼ปຉา฿หญ຋฾หลด฿ตຌทຌอง฼ครไือง เม຋ควรนา
฼ครไืองประดับ ฽ละของมีค຋าติดตัวเปมาก *** วัตถุทไี฼ปຓนของ฼หลวควร฿ส຋เวຌ฿นกระ฼ปຉา฿หญ຋ ฼นไืองจาก
อนุญาต฿หຌถือขึๅน฼ครืไองเดຌ฼พียงจานวน 10 ชิๅน ิ1 ลิตรี ชๅินละเม຋฼กิน 100 ML. ิ100 CCี ปริมาณตาม
ฉลากขຌางผลิตภัณฑຏ

- POWER BANK ตຌองนาขึๅน฼ครไือง฼ท຋านัๅน หຌามนา฾หลด฿ตຌทຌอง฼ครืไอง฽ละตຌองมีความจุเฟฟງาเม຋฼กิน
20,000 – 32,000 mAh ทา຋ นละเม฼຋ กิน 2 ชิๅน

฼ครือไ ง฽ต຋งกำย สวม฿ส຋฼สืๅอผຌา฿หຌความอบอ຋ุน อุปกรณຏกันหนาว กันฝน สาหรับชุดทไีสวม฿ส຋สาหรับ฼วลา฼ขຌาดูงาน ควร฿ส຋
ชุดสุภาพ ฼สๅือสูทหรือ฼ชๅิตผูก ฼นคเท กาง฼กง หรือกระ฾ปรงสีสุภาพ รอง฼ทຌาควร฼ตรียม 2 ฽บบ สาหรับ
฿ส຋฼ขຌาช຋วงพิธกี าร ฽ละรอง฼ทาຌ สวม฿สส຋ บายขณะ฼ดนิ ชมสถานทีไ

พนกั งำน ฾รง฽รม฿นประ฼ทศญไปี ຆุนค຋อนขຌาง฼ลกใ เม຋มพี นักงำนยกกระ฼ปำ๋ ขๅนึ /ลง

นำๅ ประปำ สะอาด ฽ละสามารถดไมื เดຌจากกใอกนๅา

อำหำร รสชาติอาหารส຋วน฿หญม຋ ีรสจืด฽ละ฿ชຌตะ฼กียบ฿นการรับประทานอาหารควร฼ตรียมชอຌ นหรือสຌอมเปดຌวย
฼นือไ งจากราຌ นอาหารหรอื ฿น฾รง฽รมสว຋ น฿หญ຋เมเ຋ ดจຌ ดั ชຌอนหรอื สຌอมเวຌบริการ

10

กระ฽สเฟฟำງ 110 ฾วลลຏ, 50/60 Hz ฽ละ ปลัๆก฼ป็น฽บบขำ฽บนค຋ู ควร฼ตรียมปลัๆกสำมตำเปดຌวย ฼นืไองจำก฿น
หຌองพักม฼ี ตำຌ ฼สียบปลัๆกนอຌ ยจุด

฼งนิ ตรำสกลุ ฼งิน฼ยน อตั รา฽ลก฼ปลไียน 100 ฼ยน ประมาณ 30 บาท บัตร฼ครดติ สามารถ฿ชเຌ ดຌ฿นหຌางสรรพสินคຌา฽ละ
รຌานคຌา฿หญ຋โ ฼ท຋านัๅน ิอัตราค຋าธรรม฼นียม 1.5 – 2.5 % หรือ฽ลຌว฽ต຋ตามประ฼ภทของบัตร฽ละธนาคาร
฽นะนา฿หตຌ รวจสอบกอ຋ นี

ภำษำ ประชากรญปีไ ุนຆ ส຋วน฿หญ຋฿ชภຌ าษาญไีปຆนุ ฼ปนຓ ภาษาหลกั สว຋ นภาษาอังกฤษตามสถานทไสี าคญั ฼ชน຋ ฾รง฽รม,
สนามบนิ , สถานททไี ຋อง฼ทยไี ว, หรอื ตาม฼คาท฼ຏ ตอรปຏ ระชาสมั พันธ฿ຏ หຌขอຌ มลู ท຋อง฼ทไียว สามารถพูดเดຌ

฼วลำทຌองถิไน ประ฼ทศญปไี นุຆ ฼วลา฼รวใ กว຋าประ฼ทศเทย 2 ชไวั ฾มง

ของตอຌ งหำຌ ม อาหารสด ฼นอืๅ สตั วຏ พชื ผกั ผลเมทຌ มไี ี฼มลใดทกุ ชนิด รวมถงึ ยา฼สพติด฽ละสืไอลามก

ยำรักษำ฾รค ควรนายารักษา฾รค฼ฉพาะตวั ติดตัวเปดຌวย ิควร฼ตรยี ม฼ผืไอเวຌ฿ห฼ຌ กนิ จานวนทตีไ อຌ งกนิ ี

กำรคืนภำษี หากซๅือสินคຌาต຋อชิๅนราคามากกว຋า 10,000 ฼ยน ฾ดย฽สดงพาสปอรຏตทไีรຌานคຌา คุณจะเดຌรับ฼งินการคืน
ภาษี 10% หรอื บางราຌ นจะเม฼຋ กบใ ภาษีกบั ท຋าน ฽ต຋ทงัๅ นีๅควรสอบถาม฼จาຌ หนาຌ ทไีราຌ นคຌากอ຋ นทจีไ ะซอืๅ ของ

11

รำยกำรศึกษำดูงำนประ฼ทศญไปี นຆุ วนั อำทิตย์ทีไ โ็ ตุลำคม พ.ศ.โ5ๆโ

12.00 น. ศกึ ษาดูงาน Nishiki Market
แใ.ใเ – แไ.ใเ น. ชมนิทรรศการ ครูชา຋ ง฼กียว฾ต ระดบั มาส฼ตอรຏพชี
The Exhibition of ๡Master Craftsmen of Kyoto๢ Works
แ5.เเ – แ็.เเ น. ณ The Museum of Kyoto
แ่.เเ – โเ.เเ น. ศกึ ษาดงู านราຌ นกระ฼ปຉากวา຋ แแไ ป຃ Ichizawa Shinzaburo Hanpu
฽ละย຋านอนุรักษຏ Gion Shirakawa
รบั ประทานอาหาร฼ยนใ
พัก ณ ฾รง฽รม฿น฼มือง฼กยี ว฾ต

1. จดุ ฽วะพักระหว຋ำง฼มอื ง ิMichiูnoูEkiี

ถนน Expressway หรือ Highway ฿นประ฼ทศญไีปຆุนจะตຌองมี Service Area หรือจุดพักรถคอย฿หຌบริการ
บริ฼วณถนนทຌองถิไนจะมี Michiูnoูeki หรือ Roadside Rest จุดพักรถริมถนนทຌองถไิน฿น฼มืองต຋างโ คอย฿หຌบริการ
฼ช຋นกัน ปัจจุบันมีกระจายอย຋ูทไัวทุกภูมิภาคกว຋า 1,117 สาขา ภาย฿นจุดพักรถจะมีสิไงอานวยความสะดวกหลักโ คือ จุด
จอดรถฟรี 24 ชัไว฾มง หຌองนๅา รຌานคຌาขายของทຌองถิไนซไึงเดຌรวบรวม พืช ผัก ผลเมຌสดโ ทไีชาว฼มือง฼ปຓนคนปลูก฼อง
หลากหลายชนิด฿หຌ฼ลือกซืๅอ ฼ปຓนอีกหนึไงช຋องทาง฿นการช຋วย฼หลือ฼กษตรกรทຌองถไิน฿หຌมีจุดสาหรับกระจายสินคຌาของตน
฾ดยเม຋ตຌอง฼ดินทางเปขายยังทีไเกลโ หรือตຌองผ຋านมือพ຋อคຌาคนกลางอีกหลายมือ นอกจาก ผัก ผลเมຌ สดโ ฽ลຌว ทไีนไีกใยังมี
ผลิตภัณฑຏ฽ปรรปู ขๅนึ ชอไื อีกมากมาย

ถຌาหากขับรถท຋อง฼ทีไยว฿นญไีปຆุน เม຋ว຋าจะหิว หรืออยาก฼ขຌาหຌองนๅากใเม຋ตຌองกังวล ฼พียง฽ค຋ Search หา
Service Area หรือ Michi no Eki ฼พียง฼ท຋านีๅกใจะช຋วยขจัดปัญหา฼หล຋านๅันเดຌ ฽ละอาจจะเดຌของฝากทไี฼ปຓน Made in
Japan ฽ทຌ โ กลบั เปฝากคนที฼ไ มืองเทยเม຋ซๅา฿ครอีกดวຌ ย ฽ละทไสี าคัญราคาถูกกวา຋ ฿นซู฼ปอรຏมารຏ฼กใตหรือคอมบ฼ิ นียนส฾ตรຏ
มาก

12

2. ตลำดนชิ กิ ิ ิNishiki Marketี

ตลาดนิชิกิ ฼ปຓนตลาดทไีดังทไีสุด฿น฼มือง฼กียว฾ต คึกคัก฽ละมีผຌูคนพลุกพล຋าน ฼ดิน฼ลือกซๅืออาหารของสด฽ละ
ของ฽หຌง มีความหลากหลายของรຌานคຌาตลอดทๅัง฼สຌน ฽มຌจะ฼ปຓนถนนสายสาย฽คบโ ความยาวประมาณหຌาช຋วงตึก มี
รຌานคຌา฽ละรຌานอาหารมากกว຋า 100 รຌานคຌา฼รียงรายกันอย຋ู มีทๅังของสดของ฽หຌงเปจนถึงอาหารทะ฼ลสดโ ภาชนะ
ประกอบอาหาร มีดญีไปຆุน ฽ละยัง฼ปຓน฽หล຋งทไีมีชไือ฼สียงทีไมีอาหารตามฤดูกาล฿หຌ฼ลือกซืๅอ฼ลือกชิม สินคຌาจาพวกอาหาร
พนืๅ ฼มืองของ฼กยี ว฾ต ฼ช຋น ขนมหวานทีไมี฼ฉพาะ฼มือง฼กียว฾ต ผกั ดอง ของทะ฼ลตาก฽หงຌ ฽ละซชู ฽ิ บบดังๅ ฼ดิมของ฼กียว฾ตอีก
ดຌวย กล຋าวเดຌว຋า฼ปຓนตลาดทีไรวมทุกสิไง฾ดย฼ฉพาะของกินนานาชนิดเวຌ฿หຌ฼ลือกอย຋างละลานตา จนเดຌรับฉายานามว຋า
๡Kyoto’s Kitchen๢

ตลาดนิชกิ ิ ฼ปนຓ ตลาด฼ก຋า฽ก຋ทีไมีประวตั ิความ฼ปຓนมาหลายศตวรรษ ราຌ นคาຌ ส຋วนมากกลใ ຌวน฼ปຓนรຌานคาຌ ดังๅ ฼ดิมทีไ
เดຌรับการสืบทอดจากรนุ຋ ส຋รู ຋ุนทา฿หຌยังคงความ฼ปຓน฼อกลักษณเຏ วຌอย຋าง฼ตใม฼ปยດ຃ ม จุด฼ริไมตຌนของตลาด฽ห຋งนีๅ฼กิดจากการ฼ปนຓ
฽หล຋งการคຌาส຋งปลา ฾ดยรຌานคຌารຌาน฽รกถูก฼ปຂดขๅึน฿นป຃ ค.ศ. 1310 ภายหลังจากนัๅนกใมีรຌานคຌา฼พิไมขึๅนมา฼รืไอยโ ฽ละ
หลากหลายมากขๅึน จากย຋านคຌาส຋งปลากใ฼ปลไียน฼ปຓนรຌานคຌาปลีก เม຋เดຌขาย฼ฉพาะปลา มีการนาอาหารชนิดอไืน฼ขຌามาขาย
฼พิมไ ขๅึน฼รืไอยโ จนกระทงัไ ฼ปຓนตลาด฼ชน຋ ทกุ วันนๅี

13

3. ฼มอื ง฼ก຋ำกอิ ง ฼กยี ว฾ต ิGion, Kyotoี

฼สน຋หຏของ฼กียว฾ต คือ บรรยากาศทไีทา฿หຌนักท຋อง฼ทไียวสัมผัสเดຌถึงความงดงามตาม฽บบฉบับญไีปຆุน พๅืน
ถนนทีไปูดຌวยหิน รຌาน฽บบมาจิยะ บຌาน฼รือน฽บบมีหนຌารຌานทีไดูน຋ารัก หรือ฼สียงพิณ฾ซ ิ฾ซ : ฼ครไืองดนตรี฾บราณของ
ญีไปุຆนี ทีไดังลอดผ຋านซีไหนຌาต຋างเมຌ฾ดยฝ຃มือบรร฼ลงของ฼กอิ฾กะ ิหรือ฼กอิชาี สามารถดืไมดไาเปกับวัฒนธรรมทีไสัไงสม
มายาวนานนับพันป຃฿นสถานทีไทีไ฼คย฼ปຓน฼มืองหลวงของญีไปຆุนนๅี

กิอง ิGionี ฼ปຓนย຋านหนึไง฿น฼กียว฾ตทีไมี฼สน຋หຏน຋าหลง฿หล เม຋ว຋าจะ฼ปຓนวัดวาอารามงดงาม รຌานอาหาร
อร຋อยโ ฽ละยังมี฾อกาสเดຌพบกับเม฾กะ ิmaiko) หรือ฼กอิ฾กะฝຄกหัด ิapprentice geikoี อีกดຌวย ิ฿น฾ต฼กียว฼รียก
๡฼กอิชา ิgeishaี๢ ฽ต຋ทไี฼กียว฾ต฼รียกว຋า ๡฼กอิ฾กะ ิgeikoี๢ี ฼ปຓนสถานทีไทีไ฼หมาะสมทีไสุด฿นการ฼ทีไยวชม฼มืองหลวง
฼ก຋า

กิองตๅังอย຋ู฿น฼ขตฮิกาชิยามะ (Higashiyama) จังหวัด฼กียว฾ต ฼ปຓนย຋านทีไมี฼กอิ฾กะ ิหรือ฼กอิชาี อย຋ู฼ปຓน
จานวนมาก กินอาณาบริ฼วณตๅัง฽ต຋ศาล฼จຌายาซากะ ิYasaka Shrineี ทางทิศตะวันออก เปถึง฽ม຋นาๅ คา฾มะ ิKamo
riverี ทางทิศตะวันตก ฽ละจากคลองชิราคาวะ ิShiragawaี ทางทิศ฼หนือ เปจนถึงวัด฼คนนินจิ ิkenninji
templeี ทางทิศ฿ตຌ ฼ปนຓ ยา຋ นการคຌาทไีทีมไ ชี ืไอ฼สยี งมากทไสี ุด฽หง຋ หนงึไ ของ฼มือง฼กียว฾ต ฾ดยยา຋ นนีๅจะตงๅั อย຋บู ริ฼วณที฼ไ ปนຓ ฼นิน
฼ขาทางตะวนั ออกของ฼กยี ว฾ต

14

1. ชม฼มือง฼ก຋ำทไีถนนฮำนำมิ฾คจิ ิHanamikoji Streetี
ถຌา฼รา฼ลือกสถานีรถเฟกิองชิ฾จ ิGion Shijoี ฼ปຓนจุด฼ริไมตຌน฿นการ฼ดิน฼ทไียวย຋านกิอง ฼ดินเปตามถนน

ชิ฾จ ิShijoี มุ຋งหนຌาเปยังศาล฼จຌายาซากะ ิYasaka Shrineี ทางทิศตะวันออก ระหว຋างทางจะ฼หในถนนฮานามิ฾คจิ
ิHanamikojiี ฿หຌ฼ลๅียวขวา ถนนฮานามิ฾คจิ฼ปຓนย຋าน฼ก຋า฽ก຋ทไีเดຌรับการอนุรักษຏ฼อาเวຌ฼ปຓนอย຋างดี ฾ดยมีการปรับปรุง
มาจิยะทีไสรຌางดຌวยเมຌตาม฽บบดัๅง฼ดิม฿หຌ฼ปຓนรຌานต຋างโ เม຋ว຋าจะ฼ปຓนรຌานกา฽ฟ รຌานขายขนม รຌานเค฼ซกิ ิอาหารมืๅอ
฼ลใกทีไ฼สิรຏฟพรຌอมชาี รวมถึงรຌาน฼สืๅอผຌาทีไมี฼อกลักษณຏ฼ฉพาะตัว คนทีไมา฼ทีไยว ฼กียว฾ตจะ฼ดิน฼ทีไยวพรຌอมกับชืไนชม
ถนนหนทาง฽ละสถาปัตยกรรมของวัดวาอาราม ขอ฽นะนา฿หຌลอง฼ขຌาเป฿นตรอกซอกซอย฼ลใกโ ทีไอยู຋ระหว຋างทาง
฼พไือถ຋ายรูปถนนอัน฼งียบสงบ ฼ราอาจ฾ชคดีเดຌ฼หในเม฾กะทไีกาลังรีบ฼ดินทางเปงาน฼ลๅียงดຌวย

2. ภำพวำดมังกรค຋ูบน฼พดำนวัด฼คนนินจิ ิKenninji Templeี
พอ฼ดินเปจนสุดถนนฮานามิ฾คจิ ฼รากใจะมาถึงวัด฼คนนินจิ ิKenninji Templeี ทีไนีไ฼ปຓนวัด฿นนิกาย

รินเซ ิRinzai ZENี ซึไง฼ปຓนนิกายหนึไงของพุทธศาสนานิกาย฼ซใน฿นญีไปุຆน ฽ละยัง฼ปຓนวัดทีไ฿หญ຋฼ปຓนอันดับสาม฿น
จานวนหຌาวัด฿หญ຋ของ฼กียว฾ตดຌวย

วัด฼คนนินจิ฼ปຓนวัด฼ซน฽ห຋ง฽รกของ฼กียว฾ต ก຋อตๅัง฾ดยปรมาจารยຏ฼ซนชืไอ Yousai ซไึง฼ปຓนบิดาของ
พุทธศาสนิกชนชาวญีไปุຆน ฿นป຃ ค.ศ.1202 ฽ละ฼ปຓนวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายรินเซ ระหว຋างช຋วงมุ฾รมาชิ ิค.ศ.1336 –
1573ี วดั ดังกลา຋ ว฼ปຓนวดั นกิ าย฼ซนทไียไิง฿หญ຋฼ปนຓ อันดับ 3 ฿น฼กียว฾ต ฽ละเดຌรับการคมุຌ ครอง วัดนๅ฼ี คยถกู ทาลาย฿นสงคราม
฽ละเดຌถูกสราຌ งขนึๅ มา฿หม฿຋ นป฼຃ ทน฾ชะ ิค.ศ.1573 – 1592ี ฾ดย Ankokuji Ekei ซงึไ ฾ฮ฾จของทีไนไี ฼ปนຓ สมบัติทางวฒั นธรรม
ทสไี าคญั นอกจากนๅที ไีนไยี ังมสี วนทีมไ ีภูมิทัศนຏ฽บบ฽หงຌ ซึงไ ปูดຌวยทรายสีขาว

15

จากบทความ ฮวัด฼คนนินจิ วัดนิกาย฼ซนทไี฼ก຋า฽ก຋ทีไสุด฿น฼กียว฾ตฮ
สิไงทีไผูຌคน฿หຌความสน฿จมากทีไสุด฿นวัด฼คนนินจิ฽ห຋งนีๅ คือภาพวาดมังกรคู຋ขนาด฿หญ຋บน฼พดานของหอ

ธรรม นอกจากนีๅ฼รายังสามารถชืไนชมผลงานศิลปะชัๅนยอดของญีไปุຆนจานวนมากเดຌทีไนีไ ฼มืไอออกจากวัด฼คนนินจิ
มา฽ลຌว จะพบกับศาล฼จຌายาสุอิ คมปຂระกู ิYasui Konpiraguี ตัๅงอยู຋ทางทิศตะวันออก ทีไนีไ฼ปຓนศาล฼จຌาขนาด฼ลใก
กะทัดรัดซไึงมักจะถูกนักท຋อง฼ทีไยวมองขຌาม ฽ต຋ความจริง฽ลຌว฼ปຓนจุดทีไถ຋ายรูปออกมาเดຌสวยงามที฼ดียว

16

3. วัด฽ละรຌำนขำยของฝำก฿น฼ขตฮิกำชิยำมะ ิHigashiyamaี
฼มืไอ฼ดินต຋อเปทางตะวันออกตาม฼สຌนทางทีไจะพามุ຋งหนຌาเปสู຋วัดคิ฾ยมิสึ ิkiyomizuูderaี ฼รากใจะ฼ขຌา

มายัง฼ขตฮิกาชิยามะ ิHigashiyamaี ฿น฼ขตฮิกาชิยามะนีๅมีอาคาร฾บราณทีไเดຌรับการปรับปรุงมา฼ปຓนรຌานขายของ
ฝาก฽ละรຌานกา฽ฟอยู຋฼ปຓนจานวนมาก สถานทีไทีไเม຋ควรพลาด ฼ช຋น ถนนนิ฼นซากะ ิNineizakaี ถนนซัน฼นซากะ
ิSanneizakaี วัดคิ฾ยมิสึ ิkiyomizuูderaี ิหรือทีไรูຌจกั กัน฿นชไือ ๡วดั นๅา฿ส๢ ฼ปຓนวดั ทไ฾ี ด຋งดังทไีสุด฿นญไปี ຆุนี วัด฾คเดจิ
ิKodaijiี วัดชิองอิน ิChionูinี ฽ละวัด฾ช฼รในอิน ิShorenูinี ฼ปຓนตຌน

ทีไถนนนิ฼นซากะ มีมาจิยะทีไเดຌกลับมา฼กิด฿หม຋฼ปຓนรຌานกา฽ฟสตารຏบัคสຏอยู຋ดຌวย ฼ปຓนการปรับปรุงรຌาน
฾ดยคานึงถึงความกลมกลืนกับ฼มือง฾ดยรอบ กินระยะ฼วลานานถึง 10 ป຃กว຋าจะ฼สรใจสมบูรณຏ

จากจุดนีๅ฼มไือ฼ดินผ຋านตรอกทีไปูพๅืนดຌวยหิน฿หຌบรรยากาศลึกลับ฼พืไอเปยังศาล฼จຌายาซากะ ฽ต຋ถຌาตัๅงตຌนทีไ
ศาล฼จຌายาสุอิ คมปຂระกู ฿หຌ฼ดินเปตามถนน฼สຌน฼ลใกทีไขนานกับถนนฮิกาชิ฾อจิ ิHigashiojiูdoriี เปทางทิศ฼หนือ

4. ชมทิวทัศน์ของ฼มือง฼กียว฾ตจำกศำล฼จຌำยำซำกะ ิYasaka Shrineี
฼มืไอมาถึงศาล฼จຌายาซากะหรือศาล฼จຌากิอง฽ลຌว ลองหันกลับเปมองถนนชิ฾จ฿หຌทะลุเป฿จกลาง฼มือง

฼กียว฾ตดู อีกฟากฝัດงหนึไงของถนนทีไมี฾คมเฟกระดาษ฼รียงราย ฼ราจะมอง฼หในหຌางสรรพสินคຌาบนตึกสูงริม฽ม຋นๅาคา
฾มะ นีไ฼ปຓนสถานทีไสาหรับชืไนชมทิวทัศนຏอันมี฼อกลักษณຏ฼ฉพาะตัวของ฼กียว฾ต ฼มืองทีไมีทัๅงสิไง฿หม຋฽ละสิไง฼ก຋าหลอม
รวม฼ขຌาดຌวยกัน

17

ขຌางศาล฼จຌายาซากะซึไง฼ปຓนศาล฼จຌาทีไมีชืไอ฼สียงทีไสุดของ฼กียว฾ต มีสวนสาธารณะมารุยามะ
ิMaruyama Parkี ทีไภาย฿นมีสระปลาคารຏป฽ละสวนซากุระ ฽ละหาก฼รา฼ดินขึๅนบันเดสูงชันของวัดชิองอินซึไง
ตๅังอย຋ูเม຋ห຋างออกเปนัก ภาพของวัดวาอารามอันสง຋างามกใจะมาปรากฏอย຋ูตรงหนຌา

5. ท຋องเป฿นกำล฼วลำทีไคลองชิรำคำวะ ิShirakawaี
฼มืไอออกจากสวนมารุยามะ ขຌามถนนชิองอิน฼ขຌาส຋ูถนนชิมบาชิ ทีไนัไนมีรຌานขายของ฼ก຋าชัๅนนาของ ฼กียว

฾ตตัๅงอยู຋฼ปຓนจานวนมาก คลองชิราคาวะเหลผ຋าน฿ตຌสะพานทัตสึมิซึไงอยู຋฿นละ฽วกนัๅน บรรดานักท຋อง฼ทีไยว฿นชุด
กิ฾ม฾นจะมาถ຋ายภาพ฾ดยมีคลองชิราคาวะ฽ละอาคารบຌาน฼รือน฼ปຓนฉากหลัง จากนัๅน฼ดิน฼ลียบคลองเปตามถนนชิ
ราคาวะมินามิ ิShirakawaูminamiูdoriี จะรูຌสึก฼หมือนเดຌยຌอนกลับเปยัง฼กียว฾ต฼มืไอครัๅงอดีต ฼มืไอ฼ดินจนสุด
ทาง฽ลຌว฼ลๅียวขวา฼ขຌาถนนคาวาบาตะ ิKawabataูdoriี ฼รากใจะกลับเปทีไกิองชิ฾จอีกครๅัง

18

มำรยำททีไควรคำนึงถึง฿นกำร฼ทไียวชมย຋ำนกิอง
ขຌอควรระวังคือ อย຋า฼ขຌาเป฿นสถานทีไส຋วนบุคคล ฼วลาถ຋ายรูปเม฾กะทีไกาลัง฼ดินทางเปงาน฼ลีๅยงกใอย຋า

เปจับกิ฾ม฾นหรือขัดขวางพวก฼ธอ
สาหรับการชຌอปปຂຕงของฝาก ฼ราขอ฽นะนา฿หຌเปทีไรຌาน ฮMalebrancheฮ สาขากิองค຋ะ ฼ปຓนรຌานขาย

ชใอก฾ก฽ลใต฽ละขนมอบ ฮCha no kaฮ อัน฾ด຋งดัง วัตถุดิบทีไ฿ชຌคืออุจิมัทฉะทีไปลูก฿น฽ถบชาน฼มือง ฼กียว฾ต เม຋
฼พียง฽ต຋จะเดຌซๅือขนมอร຋อยโ เป฼ปຓนของฝาก฼ท຋านๅัน ฼รายังจะเดຌ฼หในภาย฿นของรຌานมาจิยะ฽บบดๅัง฼ดิมดຌวย
 รูจຌ กั กบั ฼กอชิ ำ
฼กอิชา ิgeisha : 芸者ี ฿นภาษาญไีปຆุน฽ปลว຋าศิลปຂน มีความหมายว຋า฼ปຓนผຌู฿หຌความบัน฼ทิง มีความสามารถหลาย
อย຋าง฼ช຋น การ฼ล຋นดนตรี ฼ตຌนรา รินชา ฾ดย฼กอิชาจะทาหนຌาทีไดู฽ล฽ขก฿นรຌานอาหาร ดไืม฼ปຓน฼พืไอน ฽ละคอยพูดคุย ฼กใบ
ความลับของลกู คຌา ิ฽ต຋เมม຋ บี ริการทาง฼พศี
฼กอิชา฼ปนຓ หนไึง฿นอาชีพ฼ก຋า฽ก຋ของญปไี ຆุน ฼ปนຓ อาชพี ทีไถา຋ ยทอดสืบต຋อกันมา ฾ดย฼รมไิ จาก฼ดใกทไีจะ฼ปຓน฼กอชิ าจะตຌอง฼ปຓน฼ดใก
รับ฿ชຌ฿นสานัก คอยด฽ู ล฼กอชิ า ฼มอืไ ฾ตขๅนึ มาหนอ຋ ยกใ฼ปนຓ ลกู มอื มีการหัด฼ลน຋ ดนตรี ชงชา รนิ ฼หลาຌ ฝกຄ การพูดคุย
ชว຋ ง฽รกของการหัด฼ปຓน฼กอชิ า จะ฼รยี กวา຋ เม฾กะ ิmaiko : 舞子ี จะทางานรว຋ มกบั ร຋ุนพไี฼กอชิ า จนมคี วามชานาญ ฽ละ
ประสบการณຏมากพอถงึ จะเด฼ຌ ปຓน฼กอชิ า
การ฽ต຋งตัวของ฼กอิชาจะมี฼อกลักษณຏ คือ ฿บหนຌาจะตຌอง฽ต຋ง฼ปຓนสีขาวราวกับ฿ส຋หนຌากาก ทาปากสี฽ดง ผมจะมຌวนกลม
฼ปຂดหนาຌ ผาก สวมชุดก฾ิ ม฾น มผี ຌา฾อบผิ ูกทขีไ ຌางหลงั

19

ทไี฼กียว฾ตจะ฼รียก฼กอิ฾กะ ิgeikoี ฽ทนคาว຋า฼กอิชา ิgeishaี ฽ละ฼รียก฼กอิชาฝຄกหัด หรือเม฾กะ ิmaikoี ว຋า฼กอิ฾กะ
ิgeikoี

 กำรทำนอำหำรกับ฼กอชิ ำ
รຌานส຋วนมากจะตຌอนรบั ฼ฉพาะสมาชิกราຌ น หรอื ผຌูทไีมากับสมาชิก ฽ละจะเม຋รับชาวต຋างชาติ ระยะ฼วลา฿นการ฿หຌบริการของ
฼กอิชา จะจับ฼วลาดຌวยการจุดกຌานธูป ฾ดย฼ริไมตัๅง฽ต຋จุดเฟ เปจนถึงธูปดับ ค຋าบริการของ฼กอิชา ฟัง฽ลຌวอาจจะตก฿จ มี
ค຋าบริการตังๅ ฽ต຋ 1 ฽สน – 1 ลຌาน฼ยน ิ30,000 – 300,000 บาที ฽ละจะเม฼຋ กใบ฼งิน฿นคนื นๅัน ฽ตจ຋ ะสง຋ บลิ เปตามบຌาน หรอื
บรษิ ทั ของลูกคຌา สา฼หตุทีไคา຋ ตัวของ฼กอชิ าสูงมาก ฼พราะมีค຋า฿ชจຌ ຋าย฿นการ฼ปຓน฼กอิชาสูง฼ชน຋ กัน ตังๅ ฽ต฼຋ รไิม฼รยี น฼ปຓน฼กอิชา
฿ช฼ຌ วลาหลายป຃ ชุดก฾ิ ม฾น ฽ละ ฼ครืไอง฽ต຋งตวั ของ฼กอชิ ากมใ ีมูลคาตงๅั ฽ตห຋ ลกั หมไืนบาท เปจนถึงหลกั ฽สน

 กำรถ຋ำยรปู ฼กอิชำทีกไ ิอง
฼ปนຓ การยากทไจี ะ฼จอกบั ฼กอิชา ฼พราะ฼กอิชาจะ฼ดินค຋อนขຌาง฼รวใ ฽ละเมห຋ ยดุ ฽วะระหว຋างทาง ถาຌ บงั ฼อญิ เดຌ฼จอกใอาจจะขอ
ถ຋ายรูปเดຌ ฽ต຋ส຋วนมาก฼กอิชาจะเม຋หยุด฿หຌถ຋าย ฼พราะถຌาหยุด฼มืไอเหร຋กใจะมีคนมาขอถ຋าย฼รืไอยโ การถ຋ายรูป฼กอิชา฿น
ระยะ฿กลโຌ ฾ดยเม຋เดຌขออนญุ าตกอ຋ น฼ปຓนสิงไ ทีไเม຋ควรทา

20

4. รำຌ นกระ฼ป๋ำ Ichizawa Shinzaburo Hanpu ิกว຋ำ แแไ ปี຃ , Kyoto

๡Staying behind the times ิอยู฼຋ หนือกาล฼วลาี๢ งานฝม຃ ือทไเี ม຋฼คย฼ปลยีไ น฽ปลงตังๅ ฽ตป຋ ຃ ค.ศ. 1905.
เมเ຋ ดຌ฼ปຓน฽บบ฽ฟนซี หรือ฾กຌหรู หรือทา฼พอไื ฾อกาสพ฼ิ ศษ ฽ต຋มบี างอย຋างที฼ไ รียกรຌอง฿หคຌ ุณ฿ชทຌ ุกวนั กาล฼วลา฽ละการ฿ชดຌ วຌ ย
ความรักนามาซไงึ ความคิด฼หนใ ฼กีไยวกบั ลักษณะรปู ฽บบทไีเดຌรับ

ปรัชญำของรຌำน ๡CAREFULLY HAND CRAFTED USING QUALITY CANVAS ิงานฝ຃มือทีไทาดຌวยความตๅัง฿จ฾ดย฿ชຌ
ผຌา฿บทไมี ีคณุ ภาพี๢

กระ฼ปຉาของรຌานทา฾ดยช຋างฝ຃มือทีไ฿ชຌผຌา฿บคุณภาพสูงทอ฼ปຓนพิ฼ศษ ฼รายังคงผลิตกระ฼ปຉาทไีมีคุณภาพ฿น฾รงทากระ฼ปຉาทีไ
฼กียว฾ตฮิกาชิยามะ ตามปรัชญาของ฼ราทไีว຋า ๡To go to any expenseฮ ปรัชญานๅียังคงเม຋฼ปลไียน฽ปลงมานานกว຋า แเเ
ปท຃ ไี

กำรซ຋อมกระ฼ป๋ำของรำຌ น
รຌานจะพยายามอยา຋ งดีทไีสดุ ฿นการซ຋อม฽ซมกระ฼ปຉาท฿ีไ ชຌมาหลายป຃฿หลຌ ูกคຌา ฼พราะ฼ราตอຌ งการ฿หลຌ ูกคຌาของ฼รา

สามารถ฼พลิด฼พลินกับกระ฼ปຉาของพวก฼ขาเดຌนานทไีสุด ฼มืไอ฼ราซ຋อมกระ฼ปຉา฼ราจะซ຋อม฽ซม฾ดยเม຋ทาลาย ฮความรูຌสึกฮ ทไี
฼ปຓน฼อกลักษณຏของกระ฼ปຉา ฼พืไอ฿หຌสามารถส຋งคืนเดຌ฾ดยเม຋ทารຌายความรຌูสึก฽ละความทรงจาทีไ฽นบ฽น຋นทีไ฼จຌาของมีต຋อ
กระ฼ปาຉ

มรี ำຌ น฼ดยี ว฿น฾ลก
คาขวญั ของรຌานคือ ๡ทา฿น฼กียว฾ต฽ละขายทไี฼กียว฾ต๢ ดังนๅันรຌานจึงภมู ิ฿จ฿นการผลิต฽ละมอบกระ฼ปຉา฿หຌกับ

ลูกคຌา฾ดยตรง ฼พืไอ฿หຌสัมผัสถึงความรูຌสึกของช຋างฝ຃มืออย຋าง฽ทຌจริง ฼รารับฟังความตຌองการจากลูกคຌาของ฼ราอย຋าง฿กลຌชิด
฽ละปรับ฼ปลไียนความปรารถนาของพวก฼ขา฿หຌ฼ปຓนกระ฼ปຉาของ฼รา จิตวิญญาณของการทากระ฼ปຉาทไีตอบสนองความ
ปรารถนาของลกู คຌาเม຋เด฼ຌ ปลยไี นเปนบั ตๅัง฽ต຋การก຋อตๅงั บริษทั ของ฼รา

฽บรนด์฼นมของรຌำน
รຌานมีผลิตภัณฑຏ 3 ประ฼ภท ฾ดย฽ต຋ละประ฼ภทมีปງายชไือ฽บรนดຏทไี฽ตกต຋างกัน ตัวอักษร฽บบจีน ฮ

Shinzaburo Hanpu ฮ ฽ละ ฮ Shinzaburo Kaban ฮ ทีไ฼ขียน฽ละ฼ลือก฾ดย฼จຌาของปัจจุบัน คือ Shinzaburo Ichizawa
ซึไงเดຌ฼ขียนออกมาหลายรຌอย฽บบ ฽ละจากการเตร຋ตรองอย຋างถีไถຌวนจึงเดຌ฼ลือกทๅังสอง฽บบดังกล຋าว ส຋วนผลิตภัณฑຏทไีสาม
นนัๅ คอื ฽บรนดຏตຌนฉบบั ทีไยอຌ นหลงั เปถึงรຌอยป຃ก຋อน฽ละ฿ชຌสาหรบั ผลิตภัณฑຏดๅัง฼ดิม

21

Shinzaburo Hanpu; ฼ปຓนตราสาหรบั ถงุ ผาຌ ฝງายธรรมดาทไเี มม຋ ีการพมิ พຏ ซงไึ ฼ปຓนสนิ คาຌ สว຋ น฿หญ຋ของรຌาน
Shinzaburo Kaban; ฼ปຓนตราสาหรับผลิตภัณฑຏผาຌ ลนิ นิ ฽ละผຌา฿บทไพี มิ พดຏ ຌวยรูป฽บบดๅัง฼ดมิ ของรຌาน
Ichizawa Hanpu; ฼ปຓนตราสาหรับผลิตภัณฑຏ฽บบดๅัง฼ดิมทไีทางรຌาน ซึไงทาขๅึน฼ปຓนพิ฼ศษสาหรับกระ฼ปຉาสาหรับ

ชา຋ งฝม຃ อื ฽ละคนทางาน
ตรา฼หล຋านๅี฽สดงถึงความรบั ผดิ ชอบของรຌานตอ຋ ผลติ ภณั ฑຏ ซงไึ จะระบทุ ไีอย຋ูของราຌ นดຌวย ฼พไอื ฿หຌลกู คาຌ สามารถนามาซ຋อม฽ซม
เดຌ
฼รือไ งรำวของ kaban
฼มืไอ Ichizawa Shinzaburo Hanpu ฼ปຂดรຌานนัๅน ยังเม຋มีตัวอักษรสาหรับกระ฼ปຉาผຌา ิcloth bagี มี฽ต຋อักษร 鞄 ซไึงมา
จากการรวมกันของอักษร 革 ิหนังี ฽ละ 包 ิการห຋อี ฽ต຋ทางรຌานทากระ฼ปຉาจากผຌาฝງาย เม຋เดຌทาจากหนัง ฼ราจึง฼หใน
ว຋าคานเๅี ม฼຋ หมาะทไีจะ฽สดงถึงผลิตภัณฑຏของรຌาน ฼มไอื ทาการคຌนควาຌ ต຋อเปพบว຋าตัวอักษร for ๡鞄๢ ฼กดิ จากการประดิษฐຏ
ของรຌานกระ฼ปຉา฿น฾ต฼กียว฿นสมัย฼มจิ ิ1868ู1912ี ทางรຌานจึงตัดสิน฿จสรຌางตัวอักษรทไีมาจากการรวมกันระหว຋าง
ตัวอักษร ิผຌาฝງายี กับ 包 ิการห຋อี ซึไง฼ราหวังว຋าตัวอักษรของ฼รา kaban นีๅจะปรากฏ฿นพจนานุกรมภาษาญไีปุຆน
อาจจะรຌอยป຃จากนๅี

22

วิวฒั นำกำรของผลิตภณั ฑ์ ิProduct Evolutionี

กระ฼ป๋ำ฼ครไืองมือสำหรับช຋ำง ิCraftsmen’s Tool Bagี
฼ริไม฽รกนๅันผลิตสาหรับช຋าง฼มืไอรຌอยกว຋าป຃ทีไ฽ลຌว ฿นสมัยนๅัน
กระ฼ปຉาจะมีหูหิๅวสันๅ สาหรับ฽ขวนทไีมือจับของจักรยาน ซไึง฼ปຓน
ยานพาหนะหลักสมัยนๅัน ลูกคຌาหลัก คือ รຌานขายยา ฽ละช຋าง
ปูน ทสีไ งไั เป฿หຌพนกั งานของรຌานหรือลูกคาຌ ฿ชຌ ฾ดยจะมที อีไ ยู຋฽ละ
฼บอร฾ຏ ทรติดทไกี ระ฼ปาຉ ฼ปຓนการ฾ฆษณา

กำรทำหลำกหลำยขนำด ิExpand various sizesี ตามคารอຌ งขอของลกู คຌา

No. 17 คือกระ฼ปຉาทไีมีรูปร຋างธรรมดา มีกระ฼ปຉาดຌานหนຌา มี รูปทรง฼หมือน No. 17 ฽ต຋฿ชຌผຌา฿บ
ทๅังหมด 5 ขนาด ตๅัง฽ต຋ขนาด C ทีไ฿ส຋฼อกสารขนาด A4 ฿น ทไีบางกว຋า ฽ละมีรายละ฼อียด
฽นวนอนเดຌ จนถึงขนาด G ทไี฿ส຋กระดานร຋างภาพขนาด฿หญ຋เดຌ ฽ตกต຋าง ฼ช຋น ส຋วนทีไ฼ปຓน฾ลหะ฽ละ
ิC, D, E, F, Gี มีตาเก຋฽ละผຌาสาหรบั ปຂดปากกระ฼ปาຉ ขนาด EูG การ฼ยใบทไีปากกระ฼ปຉา มี 3 ขนาด
จาก ู

23

กำรทำหลำกหลำยลำย ิExpand the patternี
ปัจจุบนั มีการทา 10 ลาย ฼ชน຋ Kigi ิสสี ันตามฤดูกาลของตຌนเมຌี Midori Mizutama ิลายจดุ ส฼ี ขียวี ฽ละเม຋

฼พียง฿ชสຌ าหรับอปุ กรณຏชา຋ ง ฽ต຋สามารถ฿ชຌ฿นชวี ิตประจาวันอนไื โ ที฼ไ ขຌากับการ฽ตง຋ กาย

กระ฼ปำ๋ ส຋งนม ิMilkmen’s Delivery Bagี
ทาขึๅน฼พืไอบรรจุขวดนมสาหรับส຋งดຌวยจักรยานเปทไัว฼มือง กຌน
กระ฼ปຉากลม฼พไือ฿หຌ฿ส຋ขวดนมพอดี ส຋วนทีไตຌอง฽ขวน฽ละขัดสีกับ
จักรยานจะตຌอง฼สริมความ฽ขใง฽รงดຌวยวัสดุพิ฼ศษ มีรูทไีกຌนกระ฼ปຉา
฼พืไอระบายนมออกหากขวดนม฽ตกระหว຋างทาง ฿นอดีตรຌานขายนม
฿น฼กียว฾ต฿ชຌกระ฼ปຉานๅีกัน฽พร຋หลาย ฽ต຋฼มไือ 35 ป຃ทีไผ຋านมา ผຌูคนเดຌ
฿ชกຌ ระ฼ปຉานสๅี าหรับกิจกรรมอนไื โ ฿นชีวิตประจาวัน

สว຋ นท฼ีไ สริมควำม฽ขงใ ฽รงเด฼ຌ ปลยีไ น฼ปน็ กระ฼ปำ๋ ฽ทน

฼กิดจากกระ฼ปຉาส຋งนมขนาด 20 ขวด ฽ลຌวดัด฽ปลงตามคาขอของ
ลูกคຌาจนเดຌ฽บบนีๅ ทไีสามารถ฿ชຌเดຌหลายกรณี ฼ช຋น ฿ส຋หนังสือหรือ
สไิงของต຋าง฿นหຌอง฿หຌ฼ปຓนระ฼บียบ หรือ฿ส຋สิไงของ฼มไือเปอาบนๅา
สาธารณะ

24

ปรับปรงุ รูปร຋ำง฿หຌ฿ชงຌ ำนงำ຋ ยขนๅึ

สายกระ฼ปຉา฼ปลไียน฼ปຓนผຌา฿บ฽ทน฼ชือก ฽ละ฼ยใบ ฼พืไอ฿หຌการถือสะดวกสบายมากขๅึน กຌนกระ฼ปຉาจึง
กระ฼ปຉาติดทัๅงสองดຌาน นอกจากนัๅนยังมีซิป฿นกระ฼ปาຉ ทา฼ปຓนวงรี มีกระ฼ปຉาติดซิปดຌาน฿นสาหรับ฼กใบของ
ทา฿หຌ฿ชຌงานเดຌมากขึๅน มีคา຋ ปากกระ฼ปาຉ ผกู ดวຌ ย฼ชือก

กำร฼พมไิ ลวดลำย กระ฼ปำ๋ ทีไมสี องสี

25

กระ฼ปำ๋ ฿สน຋ ำๅ ฽ขใงกຌอน ิBag for ice blocksี

ชาวญไีปุຆนจะ฿ชຌนๅา฽ขใงกຌอน฼พไือ฿หຌความ฼ยในกับอาหารก຋อนทีไ
นา฼ขຌาตຌู฼ยใน ฼ริไม฽รกกระ฼ปຉานๅี฿ชຌ฾ดยคนทานๅา฽ขใง ซไึงจะตัด
นๅา฽ขใง฼ปຓนกอຌ นโ ฽ลวຌ นาเปสง຋ ตามราຌ นคຌา฽ละตามบຌาน฼รอื น

กำรปรับขนำด฿หมຌ ีทัๅง฼ลใกลง฽ละ฿หญ຋ขนๅึ พรຌอมทๅงั มี฼ชอื กผกู ปำก

ขนาด฿หญ຋สามารถบรรจุนๅา฽ขใงเดຌถึง 8 กຌอน หรือ 32 กิ฾ลกรัม
ส຋วนขนาด฼ลใกบรรจุเดຌ 4 กอຌ น หรอื 16 กิ฾ลกรัม ปากกระ฼ปຉาปຂด
฽ละ฼ปຂดเดຌดຌวยการผูก฼ชือก บางคน฿ช຋฿ส຋ของ฼ล຋น฼ดใก หรือ
อุปกรณตຏ ຋างโ ฼วลาเปนอกบาຌ น

กำรปรับปรุงขนำด฿หຌ฿ชຌประ฾ยชน์฿นชีวิตประจำวนั เดຌมำกขึๅน

มีการปรับรูปลักษณຏของ No.93 ฿หຌสามารถ฿ชຌ฿นชีวิตประจาวัน
เดຌมากขึๅน ฾ดยลดขนาดความกวาຌ ง฽ละขนาดกระ฼ปຉา฿หຌ฼ลใกลง หู
หๅิว฽ละกนຌ กระ฼ปຉา฿ชสຌ มี ดื ฼พไือเม຋฿ห฼ຌ หในรอย฼ปຕ຅อนเดຌง຋าย

26

กระ฼ปำ๋ สำหรับขวดสำ฼ก ิBag for Sake bottleี

กระ฼ปຉาสาหรับบรรจุขวดสา฼กหรือนๅาสຌมส຋งรຌานคຌา ฿นอดีตบน
กระ฼ปาຉ จะพิมพยຏ ีไหຌอของสา฼ก ซงึไ จะชว຋ ย฾ฆษณาสา฼กขณะสง຋ ดຌวย

การ฼สริมความ฽ขใง฽รงดຌวยกระดาษ฽ขใง฼มืไอมีการ
฿ชຌงานอย຋างหนัก ฽ละปรับรูปร຋าง฿หຌ฿ชຌสะดวกขๅึน
บางคน฿ชຌบรรจุกล຋องอาหารกลางวัน ปรับสาย฿หຌ
สามารถสะพายบา຋ เดຌ

฼พมไิ ลวดลำย฽ละทำง฼ลอื ก฿นกำร฿ชຌ
งำน

27

รำยกำรศึกษำดงู ำนประ฼ทศญีปไ ุนຆ วนั จนั ทร์ทีไ โ8 ตลุ ำคม พ.ศ.โ5ๆโ

เ้.ใเ – แแ.ใเ น. ฟงั บรรยายสรปุ ฼ทศบำล฼มือง฼กียว฾ต ๡การวางผงั ฼มือง฼กียว฾ต๢
11.30 – 12.30 น. รบั ประทานอาหารกลางวนั
14.เเ – แ6.เเ น. ฟังบรรยายสรปุ ฼ทศบำล฼มือง฼กียว฾ต ๡Traditional Industry division
Department of commerce and Industry City of Kyoto๢
แ5.ใเ – แๆ.ใเ น. ศึกษาดูงานยา຋ นอนรุ ักษຏ Higashiyama

แ้.เเ น. - Ishibeiูkoji
- Nineizaka

รบั ประทานอาหาร฼ยนใ
พกั ณ ฾รง฽รม฿น฼มือง฼กยี ว฾ต

28

กำรอนรุ ักษ์ ฟืน้ ฟู ฽ละกำรสรຌำงภูมิทัศน์฼มือง฼กียว฾ต

฼ทศบาล฼มือง฼กียว฾ตเดຌจัดทา฽ผนภูมิทัศนຏขๅึน฿น฼ดือนธันวาคม พ.ศ. โ5ไ่ ฽ละ฽กຌเข฼พไิม฼ติม฿น฼ดือน
กันยายน พ.ศ. โ55เ ตามพระราชบัญญัติภูมิทัศนຏ ฼พไือการปรับปรุงภูมิทัศนຏของ฼มือง฼กียว฾ต ฽ผนภูมิทัศนຏนๅีอย຋ู฿นย຋อ
หนาຌ ทไี 2 ของมาตรา ่ ฿นพระราชบญั ญัติภมู ทิ ศั นຏ ิLandscape Actี ซไงึ เดนຌ ิยาม฽นวคิดการบรหิ ารภูมิทศั นຏขององคຏกรทไี
฼ปຓนหน຋วยงานสรຌางภูมิทัศนຏ฿หຌน຋าชม ฽ละกาหนดมาตรฐานสาหรับการปฏิบัติ฿นพๅืนทีไทไีกาหนด ฾ดย฽ผนภูมิทัศนຏดังกล຋าว
ประกอบดຌวยน฾ยบายดังตอ຋ เปนๅี

1. กำรสรຌำงภูมิทศั น์ตຌองกลมกลืนกบั กับธรรมชำติ

การอนุรักษຏภมู ิทัศนຏตຌองพิจารณาพืๅนฐานของ฾ครงสรຌางธรรมชาติ ฽ละลักษณะทางภูมิศาสตรຏของพๅืนทไี ฽ลวຌ
พฒั นาสภาพ฽วดลอຌ ม฿น฼มือง฿หกຌ ลมกลืนกบั ธรรมชาติ ฾ดยการปรบั ปรุงพนๅื ทีสไ ฼ี ขียว฽ละภูมทิ ัศนຏริมนๅา

2. กำรสรำຌ งภูมทิ ศั นท์ ไี฼นຌนควำมกลมกลนื ระหว຋ำงวฒั นธรรมดๅงั ฼ดมิ ฽ละวัฒนธรรม฿หม຋

฿นขณะทไีดา฼นินการการอนุรักษຏ฽ละฟ຅ຕนฟูภูมิทัศนຏทางประวัติศาสตรຏนๅัน การสรຌางภูมิทัศนຏทีไดีทไีสุดสาหรับ
ยุคสมัย฿หม຋กใมีความสาคัญ ดังนัๅนควรสรຌางภูมิทัศนຏ฿หม຋฾ดย฿ชຌนวัตกรรมทางความคิด฿หຌมีรูปลักษณຏ฿หม຋ของ฼มือง฼กียว฾ต
฽ตก຋ ลมกลืนกบั ภูมปิ ระ฼ทศ฽บบดัๅง฼ดมิ

3. กำรสรำຌ งภูมิทัศนท์ ีปไ ระกอบดวຌ ยควำม฼ป็น฼อกลกั ษณ์ของพนๅื ทไตี ำ຋ งโ ทีไหลำกหลำย

การสราຌ งพนืๅ ทไตี า຋ งโ ตอຌ งมี฼อกลกั ษณຏของตน฼อง ฼นຌนลักษณะ฼ฉพาะของทຌองถินไ ิlocal characteristicsี ทีไ
฼นຌนวถิ ีชีวติ ฽ละกิจกรรมของผูคຌ น฿นพืๅนทไี การ฼ชไอื ม฾ยงพืๅนทีตไ า຋ งโ ฼หล຋านีจๅ ะทา฿หຌ฼กิดภมู ทิ ัศนຏ฼มอื งที฼ไ หมาะสมของ฼กยี ว฾ต

4. กำรสรຌำงภูมทิ ศั น์ที฿ไ หพຌ ลงั ฽ก฼຋ มือง

ภมู ิทศั นทຏ ไนี ຋าชมจะชว຋ ย฼พไิมมูลค຋า฿หຌกบั ฼มือง฼กียว฾ต สราຌ งกาลงั การขับ฼คลืไอน฼มืองทัๅงการรักษา฽ละการ฼พไิม
พลัง ทไีดึงดูดประชากร฽ละผูຌมา฼ยีไยม฼ยือน ส຋งผลต຋อ฾อกาสการลงทุน฼รืไองการท຋อง฼ทไียว อุตสาหกรรม฼ชิงความรຌู฽ละ
อตุ สาหกรรมทอຌ งถนไิ

5. กำรสรำຌ งภูมิทัศนจ์ ำกควำมรว຋ มมือของประชำกร ภำค฼อกชน฽ละองค์กรปกครองส຋วนทຌองถไนิ

฼มืองควรส຋ง฼สริม฽นวคิด ๡ภูมิทัศนຏ฼ปຓนสมบัติของทุกคน ิlandscape being everyone’s propertyี๢
฽ละสนับสนุน฿หຌประชาชนตระหนักถึงความ฼ปຓน฼จຌาของภูมิทัศนຏของ฼มืองของพวก฼ขา ฼พไือ฽บ຋งปันความรูຌสึกของค຋า฿น
ชุมชนของพวก฼ขา องคຏกรต຋างโ เดຌ฽ก຋ ประชาชน ภาค฼อกชน฽ละรัฐบาลจะรักษาคุณค຋าของทิวทัศนຏ฼มือง฼กียว฾ต ฽ละ
พยายามอย຋าง฼ตมใ ทไี฼พอืไ สรຌางภมู ทิ ศั นຏทไีดภี าย฿ตຌบทบาทของตน฼อง

29

฿น฽ผนงาน฼ทศบาล฼มือง฼กียว฾ตเดຌจัดระบบต຋างโ สาหรบั การปอງ งกนั การพัฒนา ฽ละการสง຋ ผา຋ นภมู ิทัศนຏทไี
ดี฼ยีไยมของ฼มือง฼กียว฾ตเปสคู຋ นร຋นุ ต຋อเป ฼พไือ฿ห฼ຌ กิดความชัด฼จน ฼มอื ง฼กยี ว฾ตเดຌกาหนดพนๅื ทีไควบคุมประ฼ภทต຋างโ ทีไตຌอง
ปฏบิ ตั ิตามขอຌ บังคับ พๅืนทีไ฼หลา຋ นีๅเดຌ฽สดง฿น฽ผนภาพต຋อเปนๅี

30

3ู1 กำรควบคุมควำมสูงของอำคำร ิBuilding Height Controlี

3ู2 กำรอนุรกั ษ์ ฼ขตภมู ิทศั นส์ วยงำม ิScenic Landscape Districtี พๅนื ทไีควบคมุ กำร฾ฆษณำกลำง฽จงຌ ิOutdoor Advertisement Control Areaี
ภมู ิทศั น์
ธรรมชำติ฽ละ ฼ขตอนรุ กั ษ์ภมู ทิ ัศน์ธรรมชำติ ิNatural ฼ขตอนรุ กั ษภ์ มู ทิ ศั นม์ มุ มอง ิPerspective Landscape Conservation Zoneี
ประวตั ศิ ำสตร์
ิConservation Landscape Conservation Districtี ฼ขตควบคมุ ควำมสูง ิHight Control Districtี ิยก฼วนຌ สว຋ นหนงไึ ของ฼ขตอุตสำหกรรม ทไีอยู຋ภำย฿นพๅนื ทีไสง຋ ฼สริมกำร฼ป็น฼มืองี
of Natural urbanization promotion areaี
฼ขตอนรุ ักษ์บรรยำกำศประวติศำสตร์
and Historical ิHistorical Climate Conservation Districtี
฼ขตอนุรักษ์พิ฼ศษบรรยำกำศประวตศิ ำสตร์
Landscapesี ิHistorical Climate Special Conservation Districtี

฼ขตอนุรักษ์พๅืนทีไสี฼ขยี วชำน฼มอื ง
ิSuburban Green Conservation Districtี
฼ขตอนรุ กั ษ์พิ฼ศษพืนๅ ทีไส฼ี ขียวชำน฼มือง ิSuburban
Special Greenery Conservation Districtี

3ู3 กำรอนุรกั ษ์ ฼ขต฽ห຋งควำมงำม ิAesthetic Districtี
กำรฟ้ืนฟ฽ู ละกำร
สรำຌ งภมู ทิ ศั น์฼มือง ฼ขตพฒั นำควำมงำม ิAesthetic Formation
ิConservation, Districtี
฼ขตปรับปรงุ สงไิ ก຋อสรຌำง ิStructure
Revitalization Improvement Districtี

and Creation of

฽3ูล4ะฟกำื้นรฟอภู นมู รุ ทิีักษัศน์ ์ ฼ขตอนุรกั ษส์ ำหรบั กลมุ຋ อำคำรดัๅง฼ดิม
ประวตั ศิ ำสตร์ ิPreservation District for Groups of
ิConservation Traditional Buildingsี
and
฼ขตกำรปรบั ปรุง฽ละอนรุ ักษภ์ มู ทิ ัศน์ประวตั ิศำสตร์
Revitalization ิHistorical Landscape Conservation and
Adjustment Districtี
of Historical
฼ขตพฒั นำภูมิทศั นช์ มุ ชน ิCommunity
Landscapeี
Landscape Development Districtี

3ู5 กำรอนรุ ักษ์฽ละกำรสรຌำงภมู ทิ ัศนม์ ุมมอง฽ละภมู ทิ ัศน์ยืม ิConservation and Creation of
Perspective and Borrowed Landscapesี

3ู6 กำรบำรงุ รักษำภมู ทิ ัศน์฼มือง฾ดยกำรควบคุมปำງ ย฾ฆษณำกลำง฽จงຌ ฽ละสนับสนนุ กำรสรำຌ งปງำย฾ฆษณำคุณภำพสงู
ิMaintenance of Urban Landscape by Regulating Outdoor Advertisements and Encouraging the
creation of High Quality Advertisementsี

31

3ู1 กำรควบคุมควำมสูงของอำคำร ิBuilding Height Controlี

1. น฾ยบำยหลักสำหรบั กำรควบคุมควำมสูงของอำคำร ิBasic policy for building height controlsี
฼นไืองจาก฼มือง฼กียว฾ตประกอบเปดຌวยองคຏประกอบทไีมีตัๅง฽ต຋ทิวทัศนຏตามธรรมชาติเปจนถึงสไิงก຋อสรຌาง฽ละ

สิไงประดิษฐຏทสไี รຌางขึๅน ฼ชน຋ ตึก อาคารบาຌ น฼รือน ฽ละสไิงก຋อสรຌางอไืนโ ความสูงของสิไงก຋อสรຌางสามารถสง຋ ผลกระทบต຋อภูมิ
ทัศนຏของ฼มือง ตຌองพิจารณาความสัมพันธຏระหว຋างอาคาร฽ละภู฼ขาทีไอยู຋รอบโ ฼พราะ฼ขต฼มืองตๅังอยู຋฿น฽อ຋ง ฼มืองจึงเดຌ
กาหนดน฾ยบายพๅืนฐาน฼กไียวกับความสูงของอาคาร ฿นพๅืนทีไศูนยຏกลางการคຌา฽ละธุรกิจความสูงอาคารถูกกาหนด฿หຌ
มากกวา຋ พืนๅ ทอไี ไนื อยา຋ งเรกใตาม฿นพืนๅ ทรีไ ะหวา຋ ง฿จกลาง฼มอื ง฽ละ฼ชงิ ฼ขาความสงู จะค຋อยโ ลดลงเปทาง฼ชิง฼ขา

ภำพ฿จกลำง฼มือง฼กียว฾ต

32

฽ผนท฼ีไ ขตควบคุมควำมสูง

33

2. วิธีกำรควบคมุ ควำมสงู ของอำคำร ิMethods of controlling height of buildingsี
ความสูงของอาคารจะถูกควบคุมตามน฾ยบายพืๅนฐานการควบคุมความสูง ฽ต຋กใจะพิจารณาลักษณะของ

พๅืนทไี฽ละ฼มืองดຌวย ฼กียว฾ต฼ปຓน฼มืองประวัติศาสตรຏซไึงประกอบดຌวยพืๅนทไีต຋างโ ฼ช຋น ทไีอย຋ูอาศัย฽นวราบ฿กลຌ฽หล຋งมรดก
฾ลก บาຌ น฼รอื นย຋านประวัติศาสตรຏ ฽ละพนืๅ ทีไนาๅ ทไีอดุ มสมบูรณຏ

การวาง฽ผนควบคุมความสูงทีไ฼มือง฼กียว฾ตกาหนดมี 6 ระดับตามลักษณะของ฽ต຋ละพๅืนทไี ความสูง฿น฼ขต
฼มือง฽นวราบทไีสอดคลຌองกับภู฼ขาสามดຌานคือ แเ ฼มตร ความสูง฿น฼ขต฼มืองคือ แ5 ฼มตร ซึไงสอดรับกับความสูงของ
ปราสาท Kyoูmachiya ฽ละความสงู ฿นพืๅนทีไตาม฽นวถนนของยา຋ นการคຌา฼ปຓน ใแ ฼มตร

฼พไืออนรุ กั ษຏอนสุ รณຏสถานทางประวตั ิศาสตรຏ฽ละทีไอยู຋อาศยั อัน฼ขียวขจี ความสูงของอาคาร฽ถบชาน฼มืองซไึง
กระจุกตัวอย຋ูทไี฼ชิง฼ขาทๅังสามดຌานจะถูกควบคุม฾ดยระบบ฼ขตภูมิทัศนຏสวยงาม ิScenic Landscape District systemี
นอกจากนีๅความสูงของอาคารยังถูกควบคุม฾ดยการกาหนด฼ขตอนุรักษຏภูมิทัศนຏมุมมอง ิPerspective Landscape
Conservation Zoneี ทีไขๅึนกับ฼ทศบัญญัติการสรຌางภูมิทัศนຏมุมมอง ิOrdinance on the Creation of Perspective
Landscapeี ดຌวย

วิธีควบคมุ ควำมสงู ของอำคำร

ระบบ รายละ฼อียด วัตถปุ ระสงคຏ

฼ขตควบคุมความสูง ขຌอจากดั ความสงู มี 6 ระดบั ิขนึๅ กับ ฼พไือสรຌางความกลมกลืนระหว຋าง
ิHeight Control Districtี
ลักษณะ฼ฉพาะของพๅืนทไีี คือ 10, พๅืนทไีบนภู฼ขาทๅังสามดຌาน฽ละ

12, 15, 20, 25 ฽ ล ะ 30 ฼ ม ต ร บຌ า น ฼ รื อ น ดๅั ง ฼ ดิ ม ฼ ช຋ น Kyoู

ตามลาดบั machiya ฾ดย฿หຌความสน฿จกับ

หนาຌ ทขไี อง฼มอื ง฽ละการ฿ชຌทไดี ิน

฼ขตภมู ิทัศนຏสวยงาม ฼ขตประ฼ภททีไ 1 : เม຋฼กิน 8 ฼มตร ฼พไือปกปງองภูมิทัศนຏทไีสวยงาม฽ละ
ิScenic Landscape Districtี ฼ขตประ฼ภททีไ 2 : เม຋฼กนิ 10 ฼มตร สภาพ฽วดลຌอมทไีดีของ฼มือง ดຌวย
฼ขตประ฼ภททไี 3 : เม຋฼กนิ 10 ฼มตร การรักษาภมู ิทัศนธຏ รรมชาติ

฼ขตประ฼ภททไี 4 : เม຋฼กนิ 12 ฼มตร

฼ขตประ฼ภททไี 5 : เม຋฼กนิ 15 ฼มตร

พๅืนทไีอนุรักษຏมุมมอง ิPerspective ระดับความสูงของอาคารตຌองเม຋บด ฼พไือสรຌางทิวทัศนຏทไีดี ฽ละส຋งต຋อเป

Space Conservation Areaี บังทิวทัศนขຏ องพนืๅ ทีอไ นรุ ักษຏ ยงั ลกู หลาน฿นอนาคต

34

3. ฼ขตยก฼วຌนกำรควบคุมควำมสูงของอำคำร ิExceptional permission in the Height Control Districtี
 ระบบยก฼วนຌ การควบคุมความสงู ของอาคาร ิExceptional permission system pertaining to building
heightsี
฼มอื งเดຌกาหนดระบบการอนญุ าตพิ฼ศษ฿หຌก຋อสราຌ งอาคารสงู ฼กนิ กวา຋ ทกีไ าหนดเวຌ ฼พอไื สง຋ ฼สริมการสรຌางอาคาร

ทไีดี มคี ณุ ภาพ ซึงไ จะนาเปสูก຋ ารสรຌางภมู ิทัศน฼ຏ มืองทนไี า຋ ดึงดดู ฽ละสอดคลຌองกบั พลวตั ของ฼มือง ตามหลกั ฼กณฑตຏ ຋อเปนๅี
1) อาคารทไีมีรูป฽บบ฽ละการออก฽บบทไียอด฼ยีไยม ซไึงจะช຋วยการปรับปรุงภูมิทัศนຏของพๅืนทีไ฽ละ฼มือง
ทงัๅ หมด
2) อาคารทีไมีวัตถุประสงคຏ฼พืไอบริการสาธารณะ฽ละคาดว຋าจะปรับปรุงการทางานของ฼มือง฽ละ฼ขຌากับภูมิ
ทศั นຏ฼มือง
3) อาคารทไจี ะทา฿หภຌ ูมิทศั นຏถนนมีความน຋าสน฿จหรือสราຌ ง฽รงดงึ ดูดสายตา
4) การขยายอาคารทไีเม຋฼ปຓนเปตามขຌอกาหนด ฽ต຋฼พืไอปรับปรุงขຌอบกพร຋องของ฾ครงสรຌาง฽ละความ
ปลอดภยั
5) การฟຕ຅นฟูทไี฼ปຓนเปตาม฼งไือนเข ซึไงมีความจา฼ปຓน฼ร຋งด຋วน฼พไือความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ฾ดยเม຋กระทบ
ตอ຋ ภมู ิทศั นຏ฿กลຌ฼คียง฽ละสภาพ฽วดลຌอม฿น฼มือง

 ฼ทศบัญญัติ฼มือง฼กียว฾ตว຋าดຌวยขๅันตอนการอนุญาตพิ฼ศษ ิKyoto City Ordinance on Procedures for
Exceptional Permissionี
฼พไือความยุติธรรม฽ละความ฾ปร຋ง฿สของระบบการอนุญาตพิ฼ศษ ฼มือง฼กียว฾ตเดຌออก ๡฼ทศบัญญัติ฼มือง

฼กียว฾ตว຋าดวຌ ยขๅันตอนการขออนุญาตพิ฼ศษ ิKyoto City Ordinances on Procedures for Exceptional Permission
ี๢ ฾ดยกาหนดว຋า฼มืองตຌองทาประกาศ฽จຌง฽ละดา฼นินการสารวจความคิด฼หในของสาธารณชน จัดประชุม฼พไืออธิบาย
฽ผนการสรຌางอาคาร ฽ละสอบถามความคิด฼หในจากบุคคลทไีสาม ฼ช຋น สภาภูมิทัศนຏ฼มือง฼กียว฾ต ิKyoto City
Landscape Councilี ดຌวย

4. กำรบำรุงรกั ษำภมู ิทศั น์ของหลงั คำอำคำร ิMaintaining rooftop landscapeี
 การควบคมุ ฽ละการสง຋ ฼สริมหลงั คาทรง฽หลม ิControl and promotion of pitched roofsี
มุมมองทางอากาศของ฼มือง฼กียว฾ตทไีมีหลังคาทรง฽หลมครอบคลุมบริ฼วณกวຌาง ฼พไือส຋ง฼สริมการติดตัๅง

หลังคาทรง฽หลมนีๅ ฼มืองจึงผ຋อนผันขຌอจากัดความสูงของอาคาร แโ ฼มตร ฽ละความสูง แ5 ฼มตร฿นกรณีทไีติดตๅังหลังคา
฽หลม สาหรับ฼พนตຏ฼ฮาสຏทีไรบกวนภูมิทัศนຏนๅันความสูงถูกจากัดทไี ใ ฼มตร฽ละนຌอยกว຋า ิสาหรับย຋านควบคุมความสูง ใแ
฼มตร ฽ละ โ5 ฼มตร จะถกู จากัดทไี 4 ฼มตร ฽ละนอຌ ยกวา຋ ี

35

3ู2 กำรอนรุ กั ษภ์ ูมิทศั น์ทำงประวตั ศิ ำสตร์฽ละธรรมชำติ ิConservation of Natural and Historical
Landscapesี

1. น฾ยบำยพืๅนฐำนสำหรับกำรอนุรักษ์ภูมิทัศน์ทำงประวัติศำสตร์฽ละธรรมชำติ ิBasic policy for the
conservation of natural and historical landscapesี
สภาพ฽วดลຌอมทางธรรมชาติของ฼มือง฼กียว฾ตมีลักษณะ฼ปຓนภู฼ขาสามดຌาน ฽ละมี฽ม຋นๅาทีไเหลผ຋าน฼มือง ภูมิ

ทัศนຏลุ຋มนๅาสมัยบรรพบุรุษเดຌก຋อ฿หຌ฼กิดรากฐานของภูมิทัศนຏปัจจุบันของ฼กียว฾ต ฼ทือก฼ขา฽ละบริบททางประวัติศาสตรຏทไี
สาคัญ ฼ช຋น วัด ศาล฼จຌา ฽ละสถานทีไทางประวัติศาสตรຏ ซึไงส຋วน฿หญ຋ตๅังอยู຋บน฼ชิง฼ขา เดຌ฼พิไม฼สน຋หຏ฿หຌกับภูมิทัศนຏทาง
ประวัติศาสตรຏ ฼พืไอรักษาภูมิทัศนຏทางประวัติศาสตรຏ฽ละธรรมชาติทีไยอด฼ยไียม฼หล຋านีๅ ฼มือง฼กียว฾ตเดຌออก฽บบน฾ยบาย
พืๅนฐาน 4 ประการ เดຌ฽ก຋ ิแี การรักษาบรรยากาศทางประวัติศาสตรຏ ิpreservation of historical climateี ิโี การ
ดู฽ลรกั ษาภูมิทัศนຏทไีสวยงาม ิmaintenance of scenic landscapesี ิใี การอนรุ กั ษຏภมู ทิ ศั นຏธรรมชาติ ิconservation
of natural landscapeี ฽ละ ิไี การอนรุ กั ษຏพๅนื ทไีส฼ี ขียว ิconservation of green zonesี

36

ิแี การอนรุ ักษบຏ รรยากาศทางประวัตศิ าสตรຏ ิMomoyamaี ิโี การบารงุ รักษาทิวทัศนทຏ ีไสวยงาม ิDaikakuji Templeี

ิใี การอนรุ กั ษຏภูมิทัศนຏธรรมชาติ ิKinugasaี ิไี การอนรุ ักษຏพนืๅ ทไีสี฼ขียว ิYoshimine Templeี

โ. กำรรกั ษำบรรยำกำศทำงประวัตศิ ำสตร์ ิPreservation of historical climateี

 ฼พืไอส຋ง฼สริมการอนุรักษຏบรรยากาศทางประวัติศาสตรຏ ิTo enhance the preservation of historical
climateี
฼มือง฼กียว฾ตมีภูมิทัศนຏทีไ฼ปຓน฼อกลักษณຏหลายพๅืนทไี ซึไง฼กิดจากการผสมผสานกันอย຋างลงตัวของอาคารทาง

ประวัติศาสตรຏทีไสาคัญ฽ละสภาพ฽วดลຌอมทางธรรมชาติทไีลຌอมรอบ ความผสมผสานนีๅ฿หຌบรรยากาศของประ฼พณี฽ละ
วัฒนธรรม฼มืองหลวง฾บราณ ตามกฎหมายการอนุรักษຏ฼มืองหลวง฾บราณ ิAncient Capital Cities Preservation Lawี
ป຃ ค.ศ. แ้ๆๆ ฼มือง฼กียว฾ตเดຌกาหนด฿หຌพืๅนทไีประวัติศาสตรຏซึไงมีทิวทัศนຏภู฼ขาลຌอมรอบ฼ปຓน฼ขตอนุรักษຏบรรยากาศทาง
ประวัติศาสตรຏ ิHistorical Climate Conservation Districtsี ฽ละเดຌกาหนดพๅืนทไีบางส຋วนทีไสาคัญมาก฿น฼ขตนีๅ฿หຌ฼ปຓน
๡฼ขตอนุรักษຏพิ฼ศษบรรยากาศทางประวัติศาสตรຏ ิHistorical Climate Special Conservation Districtsี๢ ฾ดยมีการ
฽ยก฽ผนการอนุรกั ษຏสาหรบั ฽ต຋ละ฼ขต

 ขอຌ กาหนด฼ขตอนรุ ักษบຏ รรยากาศทางประวัตศิ าสตรຏ ิRestrictions in Historical Climate Conservation

Districtsี

37

การ฼ปลไยี น฽ปลง฿ดโ ฼ช຋น การสรຌางอาคาร฿หม຋ การพฒั นาอาคารทอไี ยอ຋ู าศัย฽ละการตดั ตຌนเมຌ ตຌองเดรຌ ับการ
อนุญาตจากนายก฼ทศมนตรีกอ຋ น ฽ละกิจกรรม฿ดทไลี ะ฼มิด฽ผนการอนรุ ักษຏจะถกู ระงับ฾ดย฼มือง฼กียว฾ต

 ขຌอกาหนด฼ขตอนุรักษຏพิ฼ศษบรรยากาศทางประวัติศาสตรຏ ิRestrictions in Historical Climate Special
Conservation Districtsี
฼พืไอรักษาบรรยากาศทีไพิ฼ศษทางประวัติศาสตรຏ฿หຌคงอย຋ู การ฼ปลีไยน฽ปลง฿ดโ ฿น฼ขตนีๅ ิยก฼วຌนการ

บารุงรักษารายวันี ถูกหຌาม฽ละควบคุมอย຋าง฼คร຋งครัด การ฼ปลไียน฽ปลงตຌองเดຌรับความ฼หในชอบขอนายก฼ทศมนตรีก຋อน
ขຌอกาหนดนๅี฼ขมຌ งวดมาก฽ละอาจมผี ลกระทบต຋อการ฿ชຌพๅืนทีไของ฼จຌาของทไีดิน ซไึง฼จຌาของทไีดินอาจถงึ ขนัๅ ขอ฿หຌ฼มืองซๅือทไีดิน
ของตน฼องเป ฿นปลายป຃งบประมาณ พ.ศ. โ55เ ฼มืองเดຌรับซๅือทไีดิน ิรวมทๅังจากการบริจาคี ฿น฼ขตอนุรักษຏพิ฼ศษ
บรรยากาศทางประวัติศาสตรຏประมาณ โ.ไๆ ตารางกิ฾ล฼มตร ฾ดยทไีดินทีไซๅือมา฼หล຋านๅีเดຌรบั การดู฽ลอย຋างดีจาก฼มือง ฽ละ
บางส຋วนมีการติดตๅังสิไงอานวยความสะดวกสาหรับประชาชน฽ละนักท຋อง฼ทีไยว ฿หຌ฼พลิด฼พลินเปกับบรรยากาศทาง
ประวัติศาสตรทຏ ไนี นัไ

฼สนຌ ทางเผ຋฿นซากา฾นะ ิBamboo grove in

ทิวทัศนชຏ นบท฿นคติ าซากะ ิRural scenery in ฼ขตอนรุ กั ษຏรอบโ คามกิ า฾มะ ิKamigamoี ฽ละ มทั สกุ าซา
ี กิ ิMatsugasakiี

38

กำรกำหนด฼ขตอนุรกั ษบ์ รรยำกำศทำงประวตั ิศำสตร์

39

3. กำรอนรุ ักษภ์ มู ิทัศน์ทสไี วยงำม ิConservation of scenic landscapesี
 การอนรุ กั ษภຏ มู ิทัศนทຏ ีไสวยงาม ิConservation of scenic landscapesี
฼มือง฼กียว฾ตเดຌจัดทาระบบ฼ขตภูมิทัศนຏทีไสวยงาม ฼พไืออนุรักษຏภูมิทัศนຏทไีสวยงาม รักษาสภาพ฽วดลຌอมทีไดี

฽ละบารุงรักษาสิไง฽วดลຌอมตามธรรมชาติของ฼มือง ฼มือง฼กียว฾ตเดຌกาหนด฼ขตภูมิทัศนຏทีไสวยงาม฼ปຓนครัๅง฽รก฿นป຃ ค.ศ.
1930 ฼พืไออนุรักษຏธรรมชาติทีไดี฼ยีไยม ฽ละสภาพ฽วดลຌอมทางประวัติศาสตรຏทีไมีภู฼ขาสี฼ขียวขจี สไิงก຋อสรຌางทไีสมบัติทาง
ประวัติศาสตรຏ ฽ละ฼ขตทีไอยู຋อาศัยซึไงกระจายตัวทัไว฼ชิง฼ขา ตัๅง฽ต຋นัๅน฼ปຓนตຌนมาการกาหนดพืๅนทไีเดຌขยาย฼พิไมขๅึนจนกระทงัไ
ป຃ ค.ศ. 2007 ฼ขตนีๅมพี ๅืนทไปี ระมาณ 179.38 ตารางกิ฾ล฼มตร ฽นวคดิ พืๅนฐาน฼กไียวกับความงามของทวิ ทัศนຏถูกกาหนด฾ดย
฽ผนอนุรกั ษຏภมู ทิ ศั นຏทไสี วยงาม ิScenic Landscape Conservation Planี

 การ฽บ຋งประ฼ภท฼ขตภูมิทัศนຏทีไสวยงาม฽ละการขຌอบังคับ ิTypes of the Scenic Landscape District
and the restrictions imposedี
พืๅนทไีภูมิทัศนຏทีไสวยงามเดຌ฽บ຋งออก฼ปຓน 5 ประ฼ภท ตามลักษณะของพๅืนทีไ ฼ช຋น สภาพ฽วดลຌอม฽ละพืๅนทีไสี

฼ขียว มีการกาหนดมาตรฐานทไี฼กีไยวขຌองกับการออก฽บบรูปทรง ความสูง฽ละผิวหนຌาของอาคาร สัดส຋วนของพๅืนทีไสี฼ขียว
฽ละ฾ครงสรຌางต຋างโ ิรวมถึงการออก฽บบผนัง฽ละหลังคาี ฾ดยบังคับ฿ชຌอย຋าง฼ขຌมงวด การ฼ปลไียน฽ปลง฿ดโ ฼ช຋น การ
ก຋อสรຌางอาคาร฿หม຋ การดัด฽ปลงรูปร຋าง การ฿ชຌทดไี นิ ฽ละการตัดตนຌ เมຌ ตอຌ งเดຌรบั อนุญาตจากนายก฼ทศมนตรีก຋อน

฼ขต ลกั ษณะ
฼ขตประ฼ภททไี 1 ฼ขตทีไมภี ูมิทัศนธຏ รรมชาตทิ ีไสวยงามมาก มีหบุ ภ฼ู ขา฽ละปาຆ ฼ปนຓ องคปຏ ระกอบสาคัญ
฼ขตประ฼ภททีไ 2 ฼ขตทมไี ีภูมิทศั นธຏ รรมชาติทีไสวยงามมาก มีตนຌ เมຌ หนองนๅา฽ละทุ຋งกวาຌ ง฼ปຓนองคปຏ ระกอบ

สาคัญ
฼ขตประ฼ภททไี 3 ฼ขตทีไมภี ูมิทศั นธຏ รรมชาตทิ ีสไ วยงามมาก มอี าคารทีไดึงดดู สายตา฼ปຓนองคຏประกอบสาคญั
฼ขตประ฼ภททีไ 4 ฼ขตทมไี ีภูมิทัศนธຏ รรมชาติทีไนา຋ ชืไนชม มอี าคารทีไดงึ ดดู สายตา฼ปຓนองคຏประกอบสาคัญ
฼ขตประ฼ภททไี 5 ฼ขตทมไี ีภูมิทศั นຏธรรมชาติ มีอาคารทไีดงึ ดูดสายตา฼ปนຓ องคຏประกอบสาคญั

ตวั อย຋างมาตรฐานทไัวเปสาหรับรูปร຋าง การออก฽บบ฽ละการกอ຋ สราຌ งอาคาร ิ฽บบย຋อี
หลงั คา  อาคารตຌองคลมุ ดวຌ ยหลังคาทไีมยี อด฽หลม

 มาตรฐานอนืไ โ ฼ชน຋ รปู ร຋างหลังคา วสั ดุ สี ความยาว฽ละชายคา ฯลฯ
ผนังดาຌ นนอก  มาตรฐานวัสดุ สีของพๅืนผวิ ผนัง ระยะห຋างของผนังดาຌ นนอกบนชันๅ 3 ฯลฯ
มาตรฐานอไืนโ มาตรฐานวัสดุ สีของพนๅื ผวิ ผนัง ระยะหา຋ งของผนงั ดาຌ นนอกบนชันๅ 3 ฯลฯ

40

 ฼ขตภมู ทิ ศั นพຏ ิ฼ศษ ิSpecial Landscaping Zoneี
฿น฼ขตภูมิทัศนຏทไีสวยงาม ิScenic Landscape Distinctี สถานทไีทไีความงดงามมาก จะถูกกาหนด฿หຌ฼ปຓน

๡฼ขตภูมิทัศนຏพิ฼ศษ ิSpecial Landscaping Zoneี๢ ฿นปัจจุบันมีถึง 61 ฽ห຋ง ิรวมสถานทไี฿กลຌโ ฽หล຋งมรดก฾ลก฽ละ
Katsura Imperial Villaี ซไึงมาตรฐานสาหรับ฼ขตภูมิทัศนຏพิ฼ศษจะมากกว຋า฼ขตภูมิทัศนຏทไีสวยงาม฿น฼รไืองรูปร຋าง฽ละการ
ออก฽บบ

สะพาน Togetsuูkyo, Arashiyama บร฼ิ วณรอบโ วัด Nanzenji, Okazaki

41

กำรกำหนด฼ขตภูมิทศั น์สวยงำม

4. กำรอนุรักษภ์ มู ิทัศนธ์ รรมชำติ ิConservation of natural landscapeี

 ฼พอืไ การอนุรกั ษຏภูมิทัศนຏธรรมชาติ ิTo conserve natural landscapeี

ภู฼ขาสี฼ขียวอุดมสมบรู ณຏทไีมอง฼หในเดจຌ าก฼มือง฼กียว฾ต คือฉากทีเไ มอ຋ าจถูก฽ทนท฽ไี ละ฼ปนຓ ภาพคนຌุ ฼คยสาหรับ
ผทຌู อไี าศัยอย฿຋ู น฼มืองนๅี ฼พืไอสง຋ ผ຋านมมุ มองทีไมคี ຋านๅีเปยงั คนรุ຋นอนาคต ฼มือง฼กียว฾ตเดຌออก ๡฼ทศบัญญัติ฼มือง฼กยี ว฾ตว຋าดຌวย
การอนุรักษຏภูมิทัศนຏธรรมชาติ ิKyoto City Ordinance on Conservation of Natural Landscapeี๢ ฿นป຃ ค.ศ.
แ้้5๢ ตามกฎหมายนีๅ฼มืองเดຌกาหนดพืๅนทีไ฼ขตอนุรักษຏภูมิทัศนຏธรรมชาติเป฽ลຌวประมาณ 257.80 ตารางกิ฾ล฼มตร ฽ผน
อนรุ ักษภຏ มู ทิ ัศนธຏ รรมชาติเด฽ຌ สดงน฾ยบายพๅนื ฐานสาหรับการอนรุ กั ษຏภมู ิทัศนธຏ รรมชาติ ฽ละการกาหนด฼ขตดงั กล຋าว

 ประ฼ภทของ฼ขตการอนุรักษຏภูมิทัศนຏธรรมชาติ ฽ละขຌอบังคับ ิTypes of Natural Landscape

Conservation District and the restrictions imposedี

42

฼ขตการอนุรักษຏภูมิทัศนຏธรรมชาติ฽บ຋งออก฼ปຓน 2 ประ฼ภท ตามระดับความสาคัญ เดຌ฽ก຋ พๅืนทีไภูมิทัศนຏ
ธรรมชาติทไีมีความสาคัญ฼ปຓนพิ฼ศษซไึงอย຋ู฿กลຌ฿จกลาง฼มือง เดຌรับการกาหนด฿หຌ฼ปຓน฼ขตการอนุรักษຏภูมิทัศนຏธรรมชาติ
ประ฼ภททไี 1 ฽ละ฼ขตทไีถัดจากประ฼ภททีไ 1 ซไึงตๅังอยู຋เกลออกเปจาก฼มืองเดຌรับการกาหนด฿หຌ฼ปຓน฼ขตการอนุรักษຏภูมิทัศนຏ
ธรรมชาติประ฼ภททไี 2

การ฼ปลีไยน฽ปลง฿ดโ ฼ช຋น การก຋อสรຌาง การขยาย การปรับปรุง฽ละการ฼ปลไียนตา฽หน຋ง การ฼ปลีไยนสี ฽ละ
การ฼ปลไียน฾ครงสรຌางของอาคารทีไมีความสูงตังๅ ฽ต຋ 10 ฼มตรขๅึนเป ตຌองเดຌรับการอนุญาตจากนายก฼ทศมนตรี฼มอื ง฼กยี ว฾ต
กอ຋ น

สาหรับการพัฒนาพๅนื ทีไ การตัดตຌนเม฽ຌ ละการ฼ปลไยี น฽ปลง฿ดโ ฿น฼ขตการอนรุ ักษภຏ ูมิทัศนธຏ รรมชาตปิ ระ฼ภท
ทไี 1 ทไีมีพืๅนทไีมากว຋า 50 ตาราง฼มตร ฽ละ฿น฼ขตการอนุรักษຏภูมิทัศนຏธรรมชาติประ฼ภททไี 2 ทไีมีพืๅนทีไมากว຋า 300 ตาราง
฼มตร ตຌองเดรຌ บั การอนญุ าตจากนายก฼ทศมนตร฼ี มือง฼กยี ว฾ตก຋อน

สัดส຋วนพืๅนทไีสี฼ขียวต຋อพๅืนทีไ฽ละความสูงของอาคาร฿น฽ต຋฼ขตการอนุรักษຏภูมิทัศนຏธรรมชาติตຌอง฼ปຓนเปตาม
ระ฼บียบขຌอบงั คับ

ประ฼ภททไี 1 Natural Landscape ประ฼ภททีไ 2 Natural Landscape Conservation
Conservation District ิKurama ี District ิYoshimine Temple areaี

43

กำรกำหนด฼ขตอนุรกั ษ์ภูมทิ ัศน์ธรรมชำติ

44

5. กำรอนรุ ักษพ์ นืๅ ทไีส฼ี ขยี ว ิConservation of green spaceี
 การอนุรกั ษพຏ ืๅนทีไส฼ี ขยี ว ิTowards the conservation of green spaceี
การอนุรักษຏพืๅนทไีสี฼ขียว ทๅังพๅืนทีไ฿น฼มือง฽ละพๅืนทีไชาน฼มือง ทา฿หຌมีสภาพ฽วดลຌอมทไีน຋าสะดวกสบาย มี

สุขภาพดี ชีวิตของประชากรอุดมเปดຌวยวัฒนธรรม พระราชบัญญัติว຋าดຌวยการจัด฼ขตอนุรกั ษຏ฿นพๅืนทไี Kinki ิAct on the
Arrangement of Conservation Districts in Kinki Areaี เดຌประกาศ฿ชຌ฿นป຃ ค.ศ. 1967 ฼พอไื อนุรักษพຏ ๅนื ทไสี ฼ี ขยี ว ต຋อมา
฿นป຃ ค.ศ. 1973 เดຌมีการออกพระราชบัญญัติว຋าดຌวยการอนุรักษຏพๅืนทีไสี฼ขียว ิ Act on Urban Green Space
Conservationี ฽ทน

฼พืไอรักษาพืๅนทไีสี฼ขียว฿นชาน฼มือง ฼ทศบาล฼มือง฼กียว฾ตเดຌกาหนดจุดต຋างโ ฿น฽ถบชาน฼มือง ซึไงครอบคลุม
พืๅนทไีปຆาขนาด฿หญ຋ทไีกาลัง฼สียหาย฼นืไองจากความเม຋มีระบบ฿นการพัฒนา฿หຌ฼ปຓน ๡฼ขตอนุรักษຏพืๅนทีไสี฼ขียวชาน฼มือง
ิSuburban Greenery Conservation Districtี๢ ตามพระราชบัญญัติว຋าดຌวยการจัด฼ขตอนุรักษຏ฿นพๅืนทีไ Kinki สาหรับ
พๅืนทีไทไีมีความสาคัญ฼ปຓนพิ฼ศษ฿นพืๅนทไี฼หล຋านีๅ จะถูกกาหนด฿หຌ฼ปຓน ๡฼ขตอนุรักษຏพิ฼ศษพๅืนทีไสี฼ขียวชาน฼มือง ิSuburban
Special Greenery Conservation Districtี๢ ฽ละพๅืนทีสี฼ขียวขนาด฿หญ຋฿น฼มืองเดຌรับการกาหนด฿หຌ฼ปຓน ๡฼ขตอนุรักษຏ
พิ฼ศษพนืๅ ทสไี ี฼ขียว ิSpecial Greenery Conservation Districtี๢ ตามพระราชบญั ญัตวิ ຋าดຌวยการอนรุ กั ษຏพนืๅ ทสีไ ฼ี ขียว

 ขຌอบังคบั ฼ขตอนุรักษพຏ ๅนื ทไสี ฼ี ขยี วชาน฼มือง ิSuburban Greenery Conservation Districtี
การ฼ปลีไยน฽ปลง฿ดโ ฿น฼ขตการอนุรักษຏพืๅนทีไสี฼ขียวชาน฼มือง ฼ช຋น การสรຌางอาคาร฿หม຋ การพัฒนาบຌาน

จัดสรร ฽ละการตัดตຌนเมຌ ตຌอง฽จຌง฿หຌนายก฼ทศมนตรีรับทราบก຋อนดา฼นินการ ทาง฼ทศบาลมีทีไปรึกษา฽ละสามารถ฿หຌ
คา฽นะนาทีไ฼หมาะสม ฼พอไื รักษาพนืๅ ทไสี ี฼ขยี ว

 ขอຌ บังคับ฼ขตอนุรักษຏพ฼ิ ศษพๅนื ทสไี ฼ี ขยี วชาน฼มือง ิSuburban Special Greenery Conservation Districtี
฿นพๅืนทไี฼ขตอนุรักษຏพิ฼ศษพืๅนทไีสี฼ขียวชาน฼มือง฽ละ฼ขตการอนุรักษຏพิ฼ศษพืๅนทีไสี฼ขียว หຌามมิ฿หຌมีการ

฼ปลไียน฽ปลง฿ดโ ยก฼วຌนการดู฽ลรักษารายวัน หากมีความจา฼ปຓน฿นการ฼ปลไียน฽ปลงตຌองเดຌรับอนุญาตจาก
นายก฼ทศมนตรีก຋อน ทๅังนๅ฼ี จຌาของทีไดินสามารถรຌองขอ฿หຌ฼ทศบาลซืๅอทดีไ ินของตนเดຌ ฿นปค຃ .ศ. 2007 ฼ทศบาล฼มอื ง฼กียว฾ต
เดຌซอๅื ทดไี ิน฿น฼ขตนีๅเป฽ลวຌ 0.068 ตารางกิ฾ล฼มตร

Rakusaiูchuo Special Greenery Conservation District Oshioูyama Special Greenery Conservation District

45

Yoshidaูyama Special Greenery Conservation District
กำรกำหนด฼ขตอนรุ กั ษ์พืๅนทีไส฼ี ขยี ว

46

3ู3 กำรอนุรักษ์ กำรฟืน้ ฟู฽ละกำรสรຌำงภมู ทิ ัศน์฼มือง ิConservation, Revitalization and Creation
of Urban Landscapeี

การพฒั นาภูมิทัศน฾ຏ ดย฿ชคຌ ุณลักษณะของทอຌ งถิไน ดຌวยวธิ กี าร฽บ຋ง฼ขต

1. น฾ยบำยหลัก฿นกำรอนุรักษ์ กำรฟ้ืนฟู฽ละกำรสรຌำงภูมิทัศน์฼มือง ิBasic policy for the conservation,
revitalization and creation of urban landscapeี
฼กยี ว฾ต฼ปຓน฼มอื งประวตั ิศาสตรຏทีไ฼ตมใ เปดวຌ ยธรรมชาติ฽ละสมบตั ทิ างประวัติศาสตรຏ เด฽ຌ ก຋ ศาล฼จาຌ วดั ฽หล຋ง

ประวัติศาสตรຏ ฽ละถนนทีไหรูหราผสมผสานกบั สภาพ฽วดลอຌ มทางธรรมชาติทอไี ุดมสมบูรณຏ ฼ชน຋ ภู฼ขา฾ดยรอบทังๅ สามดຌาน
฽ละ฽ม຋นๅาวิไงผ຋านพืๅนทีไส຋วนกลาง ฼กียว฾ตยัง฼ปຓน฼มืองสาคัญทไีมีประชากรประมาณ แ.ไ็ ลຌานคน มีทๅังอุตสาหกรรม฽บบ
ดๅัง฼ดิม฽ละทันสมัยทีไประสบความสา฼รใจ การปรับปรุงภูมิทัศนຏของ฼มือง฿หຌ฼หมาะสมกับสภาพ฽วดลຌอมทางธรรมชาติ฽ละ
ประวัติศาสตรຏ ตลอดจนการรักษาบทบาทของ฼มืองถือ฼ปຓนสิไงสาคัญมากสาหรับ฼กียว฾ต ความพยายาม฿นการอนุรักษຏ
ฟຕ຅นฟู ฽ละสรຌางภูมิทัศนຏของ฼มืองทไี฼หมาะสมกับลักษณะของ฽ต຋ละทຌองถิไนมีความจา฼ปຓนสาหรับ฼มือง ฾ดย฼รไิมจากการ
สรຌางมาตรฐานการออก฽บบอาคารตามพระราชบญั ญตั ิภูมิทัศนຏ

ิLandscape Act andี ฽ละ฼ทศบัญญัติ฼มือง฼กียว฾ตว຋าดຌวยการพัฒนาภูมิทัศนຏ฼มือง ิKyoto City
Ordinance on Development of Urban Landscapeี

 การจา฽นกการพัฒนาภมู ิทัศน฼ຏ มือง ิClassification of urban landscape developmentี
฼พไือทไีจะอนุรักษຏ ฟຕ຅นฟู ฽ละสรຌางภูมิทัศนຏ฼มือง ฾ดย฿ชຌคุณลักษณะของทຌองถไินนๅัน ฼มือง฼กียว฾ตเดຌกาหนด

พืๅนทไีบาง฽ห຋ง฼ปຓน ฮ฼ขต฽ห຋งความงาม ิAesthetic Districtีฮ ฽ละ ฮ฼ขตพัฒนาความงาม ิAesthetic Formation
Districtีฮ ตามระบบ฼ขตภูมิทัศนຏ ิLandscape District Systemี ตามทไีระบุเวຌ฿นพระราชบัญญัติภูมิทัศนຏ ิLandscape
Actี สว຋ น฼ขตทีไมีกฎระ฼บียบทไี฼ขຌมงวดนຌอยกวา຋ ฼รยี กวา຋ ฮ฼ขตการปรบั ปรงุ สิไงกอ຋ สราຌ ง ิStructure Improvement District
ีฮ เดຌประกาศ฿ชຌตาม฽ผนภูมิทัศนຏ ิLandscape Planี ระบบ฽บ຋งออก฼ปຓน แโ ฼ขต มีมาตรฐานการออก฽บบทไี฼หมาะสม
กับลักษณะ฼ฉพาะของ฽ต຋ละพๅืนทไี ทๅังนีๅ฼มือง฼กียว฾ตอยู຋ระหว຋างการพิจารณาความ฼ปຓนเปเดຌทีไจะ฼พไิมการจา฽นกประ฼ภท
฼ปຓน ็ๆ มาตรฐานการออก฽บบ

47

฼ขตภูมทิ ศั น์฽หง຋ ควำมงำม

Piedmont Neighborhood of Kita Shirakawa・Ginkakuูji temple / Shibuya・Umamachi
฼ทอื ก฼ขำอยดู຋ ำຌ นหลงั Neighborhood of Imakumano・Sennyuูji temple / Neighborhood of Honmachisuji・

.
Neighborhood of Shimogamo shrine ิ2ี / Tanaka・Yoshida
Neighborhood of Kyoto University / Neighborhood of Shogoูin・Mt.Yoshidayama

฼ขตภมู ิทศั นຏ รมิ นำๅ Tetsugakuูnoูmichi street / Okazaki・Sosui canal / Kamo river East ิ1ี / Kamo river East ิ2ี
/Kamo river Westิ1ี / Kamo river Westิ2ี / Takase river / Hori river・Ujigawaharyuu
฼มอื ง
ประวตั ศิ ำสตร์ NIshijin / Neighborhood of Imperial Palace / Ohtou / Kamo river / Neighborhood of Nijo Castle
Residence & Job Coexistence ิ1ี / Residence & Job Coexistence ิ2ี / Neighborhood of Honganูji
มรดกทำง
ประวตั ิศำสตร์ /
Neighborhood of Shimogamo shrineิ1ี / Imperial Palace / Nijo Castle / Pontoูcho /
รมิ ถนน Neighborhood of Gion・Kiyomizuูdera temple /Honganูji temple / Honganูji temple / Toูji
temple / Historical Landscape Preservation and Adjustment District ิ3 districtsี Community
Scenic Development District ิ7districtsี temple / Fushimi

Oikeูdori / Shijoูdori / Gojoูdori / Kawaramachiูdori / Karasumaูdori / Horikawaูdori / Sanjoูdori

฼ขตส຋ง฼สรมิ ภมู ิทัศน฽์ ห຋งควำมงำม

฼มือง Koyama / Takano / Nishinokyo / Mibu・Suzaku / Neighborhood of Kyoto station / Nishiูshichijyo・Karahashi

ริมถนน KItayama・Shirakawaูdori / Nishioji・Kitaoji / Other roadsides / Kinukakeูnoูmichi

฽ผนภมู ิทศั น์ ฼ขตปรับปรงุ ภมู ิทัศน์ KItayama・Shirakawaูdori / Nishioji・Kitaoji / Other roadsides / Kinukakeูnoูmichi
Piedmont
฼ทือก฼ขำอยดู຋ ຌำนหลงั KItayama・Shirakawaูdori / Nishioji・Kitaoji / Other roadsides / Kinukakeูnoูmichi

รมิ นำๅ KItayama・Shirakawaูdori / Nishioji・Kitaoji / Other roadsides / Kinukakeูnoูmichi

ภูมทิ ัศน์฼มือง N・eighborhood of Kadono / Neighborhood of Kisshoin / Neighborhood of Kujyo
Neighborhood of Takeda / Kuze・Koga・Hazukashi / Yodo・Yokooji
Fushimi Momoyama・Mukaijima / Yamashina

48

฽ผนทไีของ฼ขต฽ห຋งควำมงำม ิAesthetic Districtี ฼ขตพัฒนำควำมงำม ิAesthetic Formation Districtี ฽ละ
฼ขตปรบั ปรุง฾ครงสรำຌ ง ิStructure Improvement Districtี

49

2. กำรอนุรักษ์ กำรฟ้ืนฟู฽ละกำรสรຌำงภูมิทัศน์฼มือง ฾ดยกำรกำหนด ๡฼ขตภูมิทัศน์๢ ิConservation,
revitalization and creation of urban landscape by the designation of ๡Landscape District๢ี

 ฼ขตภูมิทัศนຏ ิLandscape Districtี
ระบบ฼ขตภูมิทัศนຏเดຌรับการจัดทา฼พไือการพัฒนาภูมิทัศนຏ฼มือง฿น ๡พๅืนทีไผัง฼มือง ิCity Planning Areaี๢

หรือ ๡พๅืนทีไผัง฼มือง฼สมือน ิquasi City Planning Areaี๢ ตามพระราชบัญญัติภูมิทัศนຏ ิLandscape Actี ฽ละ
พระราชบัญญัติผัง฼มือง ิCity Planning Actี การออก฽บบ฽ละรูปร຋างของอาคารจะถูกควบคุม ถຌาจา฼ปຓนจะควบคุม
ความสูงสุด/ตไาสุดของอาคาร ตา฽หน຋งของผนัง฽ละพๅืนทีไขๅันตไาของสถานทไีก຋อสรຌางดຌวย ฼ขตภูมิทัศนຏ ิLandscape
Districtี ประกอบดຌวย฼ขต฽ห຋งความงาม ิAesthetic Districtี ฽ละ฼ขตพัฒนาความงาม ิAesthetic Formation
Districtี

 ฼ขต฽หง຋ ความงาม ิAesthetic Districtี
ปัจจยั ฿นการกาหนด฼ขต฽ห຋งความงามมีดังต຋อเปนีๅ

- บริ฼วณทีไมีการรวมกันของบຌาน฽บบ฼คียวมาจิยะ ิKyoูmachiyaี ฽ละสถาปัตยกรรมคลาสสิก฽บบ

ตะวนั ตก ทา฿ห฼ຌ กิดบรรยากาศ฼ชิงประวตั ิศาสตรຏ

- บริ฼วณทไี฼ปຓนทีไตๅังของทรัพยຏสินทางประวัติศาสตรຏ ิhistorical assetsี ฽ละมรดก฾ลก ิWorld

Heritage siteี

- บริ฼วณทมีไ กี ลมุ຋ อาคารความสงู ระดบั ปานกลางถึงสูง ซไึงทา฿ห฼ຌ กิดภมู ิทศั นรຏ ิมถนนทีไสวยงาม

- บริ฼วณทไีมีความ฼ปຓน฼อกลักษณຏของ฼มือง มีความหนา฽น຋นของอุตสาหกรรมดๅัง฼ดิม ิtraditional

industriesี

฼ขต฽หง຋ ความงาม฽บ຋งออก฼ปนຓ 6 ประ฼ภท ตามลกั ษณะ฼ฉพาะของพนืๅ ทดีไ งั นีๅ

1. ประ฼ภท฼นิน฼ขำ ิHillside typeี 2. ประ฼ภทรมิ นำๅ ิRiverside typeี
บริ฼วณทไีมีอาคาร฼ตยีๅ โ ผสมผสานกบั ความ฼ขียวขจี บริ฼วณทีไมอี าคารอย຋ูตามริมนๅาทไสี วยงาม
ก຋อ฿ห฼ຌ กดิ ภมู ทิ ัศนຏริมนๅาทีไสง຋างามงาม
ของพืๅนท฼ไี นิน฼ขา ก຋อ฿หຌ฼กิดภูมทิ ศั นทຏ สีไ วยงาม

Shishigatani Kamo River


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด
Next Book
เก็บงานเดือนพฤษภาคม