The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by petcharat.khe, 2021-10-20 04:25:38

Portfoilo

Portfoilo

O FOLIO

ฟมสะสมผลง น

น ง พชรรตน ขตขนธ
น ตฝกปร บก รณ ช ชพ ก ตร

รง รยน ตรนนทบร

คานา

ฟมสะสมผลงาน (Poerfolio) น ปนของ
นางสาว พชรรัตน ขตขันธ ลขประจาตวั 6010600197 นสต
ฝกประสบการณวชาชพศกษาศาสตร
สาขาพลศกษา มหาวทยาลัย กษตรศาสตร จดั ทาขน พอนา
สนอ กยวกับประวตั สวนตวั ละผลงานขณะฝก
ประสบการณวชาชพศกษาศาสตร

ฟมสะสมผลงานนประกอบดวย อกสาร กยวกบั ประวตั
สวนตวั บบประ มนการฝกประสบการณวชาชพศกษา
ศาสตรจากอาจารยน ทศก บบประ มนการฝก
ประสบการณวชาชพศกษาศาสตรจากอาจารพ ลยง
บบประ มนการฝกประสบการณวชาชพศกษาศาสตรจาก
นสตฯ บบประ มน ครงการกจกรรม สรมหลกั สตร บบ
ประ มน ฟมสะสมผลงาน บบบนั ทกความรสก ละผลงาน
กจกรรมท ขารวม

หากมขอผดพลาดประการ ดขออภยั ว ณ ทนดวย
นางสาว พชรรัตน ขตขันธ
ผจัดทา

1.ประวัตสวนตัว สารบัญ
2. ครงการสอน

3. ผนการจัดการ รยนรทประทับ จ

4. หตผลท ลอก ผนการจัดการ รยนร

5. บบบนั ทกการฝกประสบการณวชาชพศกษาศาสตร

6. บบประ มนตาง ละ บบบันทกการน ทศ

- บบประ มนการ ตรยมการสอน

- บบประ มนการจัดการ รยนร

- บบประ มนบคลกภาพ

- บบประ มนการน ทศ ดยอาจารยน ทศก ละอาจารยพ ลยง

- บบประ มน ครงการกจกรรม สรมหลกั สตร

- บบประ มน ฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

- บบประ มนงานประจาชนั /งานทปรกษากจกรรม

7.บนั ทกความรสกทมตอการฝกประสบการณวชาชพศกษา

ศาสตร

8.บันทกความรสกทมตอการประ มนผลการฝกประสบการณ

วชาชพศกษาศาสตรดวย ฟมสะสมผลงาน

9.บนั ทกสะทอนคดของนสต น ตละสปั ดาหของการฝกประสบ

การณวชาชพ

10.ภาคผนวก

ปร ตน ตฝกปร บก รณ ช ชพ
ก ตร

คณ ก ตร
ม ทย ลย ก ตร ตร

ชอ ง ช ต ขตข ธ

ลขรหสั ประจาตัว 6010600197

นสตสาขา ก

ชออาจารยทปรกษา .ด . ท ญ

ชออาจารยน ทศก .ด . ท ญ

ชออาจารยพ ลยง ง จ ต ชฎ ท งข

สถานทอยปจจบนั 161/1-2 ซ.ง ง 60 ข ง ด

ขตจตจก กท .10900

ทรศัพท 064-9320419

E-mail : [email protected]

ชอ รง รยนฝกประสบการณวชาชพ ง ต ท

บคคลทตดตอ ด ( นกรณ รงดวน)

งท จ บอร ทรศพั ท 099-4492654

E-mail : [email protected]

ครงการสอนระยะยาว

กลมสาระการ รยนรสขศกษา
ละพลศกษา

ชันมัธยมศกษาปท6

คำอธบิ ายรายวิชา

รหสั วชิ า พ๓๐๒๐๑ ช่ือรายวิชา แบดมนิ ตนั กลุ<มสาระการเรียนรูAสุขศกึ ษาและพลศึกษา
ชัน้ มัธยมศกึ ษาปทI ี่ ๖
เวลา ๒๐ ชวั่ โมง จำนวน ๐.๕ หน<วยกติ

ศึกษาวเิ คราะหเS ก่ียวกบั ประวัติประโยชนSและคณุ คา< ของกฬี าแบดมนิ ตนั การอบอุน< ร<างกายวธิ ีการ
เล<น การเปนV ฝาX ยรกุ และฝาX ยรบั เทคนิคในการฝZกซAอมและแขง< ขนั รวมทัง้ กติกาการแข<งขันแบดมินตัน

โดยใชกA ระบวนการคดิ วิเคราะหS แกAป\ญหา อภิปราย สาธิต กระบวนการกลม<ุ การสืบคAนขAอมูลและ
การบันทกึ ขAอมลู

เพอ่ื ใหผA เูA รยี นพฒั นาพฤติกรรมดAานความรAู เจคติ คณุ ธรรม คา< นิยม และการปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั สุขภาพ
เพอ่ื การดำรงไวซA ่ึงสุขภาพ การสรAางเสรมิ สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดขี องตนเองครอบครัว และ
ชมุ ชนใหยA ั่งยนื

สาระและมาตรฐานการเรยี นร9ู
กล;ุมสาระการเรยี นรูส9 ขุ ศกึ ษาและพลศึกษา
สาระท่ี ๑ การเจรญิ เตบิ โตและพัฒนาการของมนษุ ยS
มาตรฐาน พ๑.๑ เขาA ใจธรรมชาติของการเจรญิ เตบิ โตแลพฒั นาการของมนษุ ยS

สาระที่ ๒ ชวี ิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ๒.๑ เขาA ใจและเหน็ คณุ คา< ของตนเอง ครอบครวั เพศศกึ ษา และมีทกั ษะในการดำเนนิ ชีวิต

สาระท่ี ๓ การเคลอื่ นไหว การออกกำลงั กาย การเล<นเกม กีฬาไทย แลกีฬาสากล
มาตรฐาน พ๓.๑ เขาA ใจมีทักษะในการเคล่ือนไหว กจิ กรรมทางกาย การเล<นเกมและกีฬา
มาตรฐาน พ๓.๒ รกั การออกกำลงั กาย การเล<นเกมและการเลน< กฬี า ปฏิบตั เิ ปVนประจำอยา< งสมำ่ เสมอ มีวนิ ยั
เคารพสทิ ธิ กฎ กตกิ า มีนำ้ ใจนกั กฬี า มจี ติ วญิ ญาณในการแขง< ขนั และชน่ื ชมในสนุ ทรยี ภาพของการกฬี า

สาระที่ ๔ การสราA งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปอg งกันโรค
มาตรฐาน พ๔.๑ เห็นคณุ คา< และมีทักษะในการสรAางเสรมิ สุขภาพการดำรงสุขภาพ การปอg งกนั โรคและการ
สราA งเสริมสมรรถภาพเพ่อื สขุ ภาพ

สาระท่ี ๕ ความปลอดภัยในชีวติ
มาตรฐาน พ๕.๑ ปgองกันและหลีกเหลีย่ งปจ\ จยั เสีย่ ง พฤตกิ รรมเสยี่ งตอ< สุขภาพ อบุ ตั ิเหตุ การใชAยา สารเสพ
ติด และความรุนแรง

ผลการเรยี นรูA
รายวชิ า พ ๓๐๒๐๑ พลศึกษา(แบดมนิ ตนั ) ชัน้ มัธยมศกึ ษาปIท่ี ๖
๑. มคี วามรแAู ละเหน็ คณุ ค<าของการเลน< กีฬาแบดมินตนั
๒. มคี วามรูA ความเขาA ใจในมารยาทการเลน< การชม การเชียรSแบดมินตัน
๓. มคี วามรูA ความเขAาใจในการดูแลรกั ษาอุปกรณกS ฬี าแบดมินตัน
๔. มีความรAู ความเขาA ใจ หลกั การอบอ<นุ รา< งกาย
๕. มีความรAทู ่วั ไปเก่ยี วกบั กฬี าแบดมินตนั
๖. มคี วามรAูและทักษะการเคล่ือนท่ีในการเล<นกีฬาแบดมนิ ตัน
๗. มคี วามรแAู ละทกั ษะการใชAอปุ กรณS
๘. มีความรแูA ละทักษะการตลี ูกหนาA มอื และหลงั มือ
๙. มคี วามรAแู ละทักษะการเสิรSฟ
๑๐. มคี วามรAูและทกั ษะการตีลกู ตบ
๑๑. มีความรแAู ละเขาA ใจการเลน< แบดมนิ ตนั ประเภทเดี่ยว
๑๒. มีความรูแA ละเขAาใจการเลน< แบดมนิ ตันประเภทคู<

การวัดและประเมินผล
ผAสู อนไดAดำเนนิ การวัดผลสัมฤทธก์ิ ารเรยี นรดูA Aานดังตอ< ไปนี้ (รวม100%)
ดาA นท1่ี คุณธรรม จรยิ ธรรม (สดั สว< นการวัดผล 20%)

1.1 มีระเบยี บวนิ ัยในตนเอง
1.2 มคี วามตระหนกั ในบทบาทหนAาท่ขี องตนเอง
1.3 มคี วามซ่อื สตั ยS
1.4 แสดงออกถึงความมีทศั นคติทดี่ ี มนี ำ้ ใจ มีความรบั ผิดชอบและปฏบิ ตั ติ นต<อผอAู น่ื
ดาA นท่ี 2 ความรAู (สัดสว< นการวัดผล 40%)
2.1 มีความรูAและความเขาA ใจในเนื้อหารายวชิ าอว<าลกึ ซึ้ง
2.2 การสอบปลายภาค
ดาA นท่ี 3 ทกั ษะ (สดั สว< นการวัดผล 30%)
3.1 ประเมินจากการทดสอบทักษะ
ดาA นที่ 4 ทกั ษะความความรบั ผิดชอบ (สัดส<วนการวัดผล 20%)
4.1 มคี วามรบั ผิดชอบในหนAาที่ของตนเอง
4.2 ทพ่ี ฤตกิ รรมท่ีตรงตอ< เวลา

การประเมนิ ผลการเรยี น

ระดบั ผลการเรียน 4 หมายถงึ ผลการเรยี นดีเยย่ี ม (คะแนน 80-100 %)

ระดับผลการเรียน 3.5 หมายถึง ผลการเรียนดีมาก (คะแนน 75-79 %)

ระดับผลการเรยี น 3 หมายถึง ผลการเรยี นดี (คะแนน 70-74 %)

ระดบั ผลการเรยี น 2.5 หมายถึง ผลการเรยี นคอ< นขAางดี (คะแนน 65-69 %)

ระดับผลการเรยี น 2 หมายถึง ผลการเรียนปานกลาง (คะแนน 60-64 %)

ระดับผลการเรยี น 1.5 หมายถงึ ผลการเรียนพอใชA (คะแนน 55-59 %)

ระดับผลการเรยี น 1 หมายถงึ ผลการเรยี นผ<านเกณฑSข้ันตำ่ (คะแนน 50-54 % )

ระดับผลการเรยี น 0 หมายถงึ ผลการเรยี นต่ำกว<าเกณฑS (คะแนน 0-49 %)

กำหนดการจดั การเรียนรู9

กลุ;มสาระการเรียนร9สู ุขศึกษาและพลศกึ ษา ชั้นมัธยมศกึ ษาปทP ่ี ๖
รหสั วิชา พ๓๐๒๐๑
วชิ าแบดมนิ ตนั ภาคเรยี นท่ี ๑

เวลาเรยี น ๒๐ คาบ จำหนว; ยการเรยี นร9ู ๑๐

สัปดาหทT ่ี หนว; ยท่ี ชอื่ หน;วย แผนการเรียนรู9 เวลา ภาระงาน คะแนน

๑ ๑ ประวัติความเปWนมา ๑ ๑ รายงาน ๒๐
๒ ของกีฬาแบดมินตัน ๒
๓ ๓
๔-๕ ๒ ทกั ษะการเคลื่อนทใี่ น ๔ ๑ แบบประเมินผล ๑๐
๖-๗ กีฬาแบดมินตัน ๕ การฝก[ ทกั ษะ
๘-๙ ๖
๑๐-๑๑ ๓ การสรา9 งความค9นุ เคย ๗ ๑- -
๑๒-๑๓ กบั อุปกรณT ๘

๑๔-๑๖ ๔ ทกั ษะการตีลูกหนา9 มอื ๙ ๑ แบบประเมินผล ๑๐
และหลงั มือ การฝ[กทักษะ
๑๗-๒๐ ๑๐
๕ ทกั ษะการตีลูกหยอด ๒ แบบประเมินผล ๑๐
การฝก[ ทักษะ

๖ ทักษะการตลี ูกดาด ๒ แบบประเมินผล ๑๐
การฝก[ ทกั ษะ

๗ ทกั ษะการเสริ ฟT ๒ แบบประเมนิ ผล ๑๐
การฝ[กทักษะ

๘ ทักษะการตีลกู ตบ ๒ แบบประเมินผล ๑๐
การฝ[กทักษะ

ทักษะการเล;น ๒ แบบประเมินผล ๑๐
๙ แบดมินตนั ประเภท การฝ[กทกั ษะ
เด่ียว

๑๐ ทักษะการเล;น ๒ แบบประเมินผล ๑๐
แบดมินตันประเภทคู; การฝก[ ทักษะ

ผนการจัดการ รยนร
ทประทา จ

หตผลท ลอก ผนการจดั การ รยนร
พอ กบ ขา ฟมสะสมผลงาน

ผนการจัดการ รยนร หนวยท 2

รองการทดสอบสมรรถภาพ/

การสรางความคน คย นกฬา บดมนตนั

ก จดก ท 2 งก ทด ถ/

ก งค ค ค ก ด ต ก จดก

ทช ก ก ค งท 1 ก จดก ก ก

ถ ท งก ก งค ค ค ก

ดต ก ธ ด ก ทด ถค

ง ถ ทด ถ ด งถกต ง

ง ถ ก ด ก ทด ต ท ท ง ก ทด

ถ ด ด ง ก ด ต ถ ท งก ด

ดท คญ ก ก ด ต ถง ก ท ท งท

กค ถง งก งค ค ค ก

ด ต ช ก จ ก ณต ง ท ช ก ด ต ก

ง ก ก ด งจ ง ง ด ก กด

ค ค ช ก ก ฏ ต ทก ต ง ท

ต ง ช ก ด ต ก ค ง ดง ถงค

ตง จ ค กก งด ด

จ ก ก ก ดก ง ฏ ต กด

งค ขข ง ก ท กดค ท จ งหตผลท ลอก ผนการจดั การ รยนร
พอ กบ ขา ฟมสะสมผลงาน

ผนการจดั การ รยนร หนวยท 3

รอง ทักษะการตลก ดงดวยหนามอ หนอศรษะ

ก จดก ท 3 ง ก ต ก ดงด

ก จดก ทช ก

ค งท 2 ก จดก ทก ก ต ก ดง

ด ก ถธ ขต

ก ฏ ตทก ถ ฏ ตทก ก ต ก ดงด

ด งถกต ง ก ก ค ง

กค กก งด ง

ก ท กจก ท ด ต ด ค ต จ

ง ค ข ด ดจ ก ง กท

กจก ทก ทก ท ก ญ ฏ ต ด

งถกต ง ทต ฐ งต ท ก

ญ ชต ก ท ก คง ก

ค จ ข จ ด ง ด ท กดค ท

ง งท ด ถงค ตง จ ค ง

ด ก ค ขก ง กต ดจ ก

ง ข ง ก ขณ ท ดก ง

หตผลท ลอก ผนการจัดการ รยนร
พอ กบ ขา ฟมสะสมผลงาน

ผนการจดั การ รยนร หนวยท 4
รอง ทกั ษะการสงลกหนา/หลงั มอ

ก จดก ท 4 ง ทก ก ง ก

/ง ก จดก ทช ก

ค งท 3 ก จดก ทก ก ต ง ก /

งก ถธ ขต ก ฏต

ทก ถ ฏ ตทก ก ง กด /ง

ด งถกต ง ก ก ค ง ก ค

กก งด ง ก

ท กจก ท ด ต ด ค ต จ ง ค ข

ด ดจ ก ง ก ท กจก

ทก ทก ท ก ญ ฏ ต ด งถกต ง

ทก ท ก ค จ ก ทก

ทต ง ชก ก ท ก ขงข ทก ท ค

คญ ง งท ก คง ก ค จ

ข จ ด ง ด ท กดค ท ง งท

ด ถงค ตง จ ค งด ก

ค ขก ง กต ดจ ก ง

ข ง ก ขณ ท ดก ง

หตผลท ลอก ผนการจดั การ รยนร
พอ กบ ขา ฟมสะสมผลงาน

ผนการจัดการ รยนร หนวยท 6
รอง ทักษะการหยอดลกสันหนาตาขาย

ก จดก ท 5 ง ทก ก ด ก

ตข ก จดก ทช ก

ค งท 4 ก จดก ทก ก ด ก

ตข ก ถธ ขต ก

ฏ ตทก ถ ฏ ตทก กก ด ก

ต ข ด งถกต ง ก ก ค ง

กค กก งด ง

ก ท กจก ท ด ต ด ค ต จ

ง ค ข ด ดจ ก ง กท

กจก ทก ทก ท ก ญ ฏ ต ด

งถกต ง ทก ท ก ค จ ก

ทก ทต ง ชก ก ท ก ขงข

ทก ท ค คญ ง งท ก คง

ก ค จ ข จ ด ง ด ท กดค

ท ง งท ด ถงค ตง จ ค

งด ก ค ข ก ง กต ดจ ก

ง ข ง ก ขณ ท ดก ง

ผนการจัดการ รยนร
ผนท 1

1

แผนการจัดการเรียนรู/ท่ี ๒

กล5มุ สาระการเรียนรูส/ ขุ ศึกษาและพลศึกษา (พลศกึ ษา) รายวิชา แบดมนิ ตนั (พ๓๐๒๐๑)

ระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปKท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปKการศกึ ษา ๒๕๖๔
เร่อื ง การทดสอบสมรรถภาพ/การสรา/ งความค/ุนเคยในกฬี าแบดมนิ ตนั

เวลา ๑ ชัว่ โมง

ครผู ส/ู อน นางสาวเพชรรตั นY เขตขันธY

ครูพ่ีเลย้ี ง นางสาวจิรัตนYชฏาพร สีทาสงั ขY

สาระท่ี ๓ การเคลือ่ นไหว การออกกำลังกาย เกม กีฬาไทย และกฬี าสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เขา; ใจ มที กั ษะในการเคลือ่ นไหว กจิ กรรมทางกาย การเล@นเกม และกฬี า

สาระที่ ๔ การสร;างเสรมิ สุขภาพ สมรรถภาพและการปFองกนั โรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณคา@ และมีทักษะในการสรา; งเสรมิ สขุ ภาพ การดำรงสขุ ภาพ การปอF งกนั โรคและ
การเสรมิ สร;างสมรรถภาพเพอ่ื สุขภาพ

ตัวชว้ี ัดช5วงชน้ั

พ 3.1 ม.6/4 แสดงการเคลือ่ นไหวไดอ; ยา@ งสร;างสรรคQ การเสริมสร;างการสมรรถภาพทางกาย และ
การเคล่ือนไหว

พ 4.1 ม.6/7 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

จุดประสงคกY ารเรียนรู/

1. ผเ;ู รียนสามารถปฏิบตั กิ ารทดสอบสมรรถภาพทางกายได; (P)

2. ผเ;ู รยี นสามารถอธบิ ายรปู แบบวิธกี ารจบั ไม;แรก็ เกตได; (K)

2

3. ผู;เรยี นเหน็ ความสำคัญและเห็นคุณคา@ ของสมรรถภาพทางกาย และปรับปรงุ หรือพฒั นาสมรรถภาพ
ทางกายของตนเองได; (A)

สาระการเรยี นรแ/ู กนกลาง / สาระสำคญั
สาระการเรียนรแ/ู กนกลาง
1. กลวิธี หลักการรกุ การปFองกนั อยา@ งสรา; งสรรคQในการเล@นและแข@งขันกีฬา
2. การวางแผนพฒั นาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพกลไก

สาระสำคัญ
ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ
การทดสอบสมรรถภาพ หมายถงึ สมรรถภาพทางกายท่เี กีย่ วข;องกบั การพฒั นาสขุ ภาพและเพ่มิ

ความสามารถในการทำงานของรา@ งกาย ซง่ึ จะมสี @วนช@วยในการลดปจd จัยเส่ยี งในการเกิดโรคตา@ งๆได;เช@น
โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคความดันโลหิตสงู โรคปวดหลงั ตลอดจนปญd หาต@างๆทเ่ี กดิ จากการขาดการออก
กำลังกายซึง่ ประกอบดว; ย ความแขง็ แรงของกล;ามเนอ้ื ความอดทนของกล;ามเนือ้ ความอ@อนตัว ความอดทน
ของระบบหวั ใจและหลอดเลือด และองคQประกอบของรา@ งกาย โดยประกอบดว; ยการทดสอบสมรรถภาพ ดังน้ี
ดชั นีมวลกาย ความออ@ นตัว ความอดทนของกล;ามเนอ้ื ความแข็งแรงของกลา; มเนอื้ ความอดทนของระบบ
หายใจและไหลเวียนโลหิต (สพุ ติ ร สมาหโิ ต,2541)

การสรา/ งความค/นุ เคยกับกฬี าแบดมนิ ตัน
การสรา; งความค;ุนเคยกบั กีฬาแบดมนิ ตนั ด;วยวิธกี ารต@าง ๆ ทั้งการสมั ผสั ไมแ; บดมนิ ตนั การสัมผัส

ลกู ขนไกห@ รือการร;ูจักอุปกรณตQ า@ ง ๆ น้ันล;วนเปนi สิ่งสำคัญเพราะในการทจี่ ะสามารถเล@นกีฬาแบดมินตนั หรอื
กีฬาอ่ืน ๆ ได;นัน้ เราจะตอ; งร;ูจักและได;ปฏิบตั จิ ริง จึงตอ; งมกี ารสร;างความคุ;นเคยกับกฬี าแบดมินตนั
สาระเพิม่ เติม
การทดสอบสมรรถภาพ

1.1 วง่ิ อ/อมหลัก (Zig – Zag Run)

3

วตั ถปุ ระสงคกY ารทดสอบ
เพอ่ื วดั ความแคลว@ คล@องว@องไว ค@าความเช่ือมนั่ 0.809

อปุ กรณทY ใ่ี ช/ในการทดสอบ
1. หลกั สูง 100 เซนติเมตร จำนวน 6 หลกั
2. เทปวดั ระยะทาง
3. นาmกิ าจบั เวลา 1/100 วินาที

การเตรยี มสถานทีใ่ นการทดสอบ
ก@อนการทดสอบ ผ;ูทดสอบจะต;องเตรยี มสถานทดี่ งั น้ี คือ จากเส;นเร่ิมวัดระยะทางมา

5 เมตร จะเปนi จดุ วางหลกั ท่ี 1 จากหลักท่ี 1 ในแนวเสน; เดียวกัน วัดระยะทางจากหลกั ท่ี 1 มา 4 เมตร จะเปiน
จดุ ในการวางหลกั ท่ี 3 และเชน@ เดียวกันจากหลกั ท่ี 3 วดั ระยะทางมาอีก 4 เมตร จะเปนi จดุ วางหลกั ท่ี 5
จากหลักท่ี 1, 3, 5 ทำมมุ 45 องศา วัดระยะทางจุดละ 2 เมตรจะเปiนการวางหลักที่ 2, 4, และ 6
ซึง่ ในแต@ละจุดนนั้ ก็จะมรี ะยะหา@ งเท@ากนั จดุ ละ4 เมตรเชน@ เดียวกัน

วิธีการปฏบิ ตั ิ
ให;ผู;เข;ารับการทดสอบยืนอย@ูหลังเส;นเรมิ่ เม่อื ไดร; ับสัญญาณ “เร่มิ ” ผู;เขา; รบั การทดสอบจะวิ่งไปออ; ม
ซ;ายในหลกั ท่ี 1 แลว; ไปอ;อมขวาในหลกั ท่ี 2 ตอ@ ไปจะออ; นซา; ยในหลักท่ี 3 อ;อมขวาในหลกั ที่ 4
อ;อมซา; ยในหลักท่ี 5 และออ; มขวาในหลักที่ 6 ตอ@ จากน้ันจะวิง่ กลับมาอ;อมขวาในหลักที่ 5 อ;อมซา; ยในหลักท่ี 4
อ;อมขวาในหลกั ที่ 3 ออ; มซ;ายในหลกั ท่ี 2 และออ; มขวาในหลักที่ 1 และวิ่งผ@านเสน; เรม่ิ ไปอย@างรวดเรว็
ระเบียบการทดสอบ

หากผเู; ข;ารบั การทดสอบวง่ิ ผดิ เสน; ทางตามท่กี ำหนด หรอื ส@วนใดส@วนหนงึ่ ของร@างกายสัมผัส
กบั หลักทวี่ างไว; ใหห; ยดุ พักและทำการทดสอบใหม@

การบันทึกคะแนน
บันทกึ เวลาที่ผู;เขา; รบั การทดสอบเรมิ่ ตนออกวิ่งจากเส;นเริม่ ไปออ; มหลกั ทั้ง 6 หลกั และว่ิง

กลับไปถงึ เสน; ชัยเปiนวนิ าที ทศนยิ มสองตำแหน@ง
1.2 วิง่ ระยะไกล (Distance Run)
วัตถปุ ระสงคYการทดสอบ
เพื่อวดั ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวยี นโลหิต
ระยะทางในการวิง่
ระยะทาง 1,600 เมตร นักเรยี นหญิงท่ีมีอายุระหวา@ ง 13-18 ปr

4

อุปกรณYทีใ่ ชใ/ นการทดสอบ
1. นาmกิ าจับเวลา 1/100 วนิ าทีกล@องเคร่อื งมือวดั ความออ@ นตัว
2. สนามท่มี ีล@วู ง่ิ หรอื ทางวงิ่ พน้ื ราบ

วธิ ีการปฏบิ ัติ
เมอ่ื ให;สัญญาณ “เขา; ที่” ผู;เขา; รับการทดยืนใหเ; ทา; ขา; งหน่ึงแตะเส;นเร่มิ เม่อื พร;อมและน่งิ

ผป;ู ล@อยตัวสัง่ “ไป” ผูเ; ข;ารบั การทดสอบออกวิง่ ไปตามเสน; ทางท่ีกำหนดใหเ; รว็ ทส่ี ุดเท@าทีจ่ ะทำได; (แมว; า@ จะ
อนุญาตใหเ; ดนิ ได; แตก@ ็ยังเนน; ให;รักษาระดบั ความเรว็ ให;คงทอ่ี ยเู@ สมอ)

ระเบียบการทดสอบ
1. หากผเู; ขา; รับการทดสอบไมส@ ามารถว่ิงไดต; ลอดระยะทางทีก่ ำหนดให; ก็ใหเ; ดินจนครบ

ระยะทาง
2. ผู;เข;ารับการทดสอบไมส@ ามารถวิ่ง/เดิน ได;ครบระยะทางทก่ี ำหนดจะไม@มีการบนั ทึกเวลา

และตอ; งทำการทดสอบใหม@
3. หากโรงเรียนไม@มลี ู@วิ่งระยะทาง 400 เมตร ก็สามารถดัดแปลงจากสนามหรอื ทางวิง่ ใหค; รบ

ระยะทางทีก่ ำหนดไว;
การบนั ทกึ คะแนน
บันทกึ เวลาเปนi นาทีและวินาที

การสร/างความค/ุนเคยในกฬี าแบดมนิ ตัน
การจบั ไม/แร็กเกต
ในการเลน@ แบดมินตันจะเรมิ่ ด;วยการตลี กู หน;ามือกอ@ นแล;วจึงหดั ตีลกู หลังมือ ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะเร่มิ

ด;วยการจบั ไมแ; รก็ เกตเสียก@อน วิธีการจับไม;แร็กเกตทถี่ กู ต;องและนิยมมี 2 แบบคือ
1. การจบั แบบเช็คแฮนดใQ ชม; อื ซ;ายจับที่คอไมแ; ร็กเกตกอ@ น วางฝuามอื ขวาลงบนดา; มไม;แรก็ เกต

แล;วจงึ ค@อยๆ ลากมอื ลงมาเรอ่ื ย ๆ จนนิว้ ก;อยหยดุ ที่ปลายดา; มแลว; กำทง้ั 4 นวิ้ รอบ ๆ ดา; มไม;แร็กเกต
สว@ นน้ิวหัวแม@มือจะอยทู@ างด;านแบนอีกดา; นหนึง่ ของไม;แร็กเกตคล;ายการสัมผัสมือ

(ภาพท่ี 1) (ภาพท่ี 2)

5

2. การจบั แบบวีเชพ ยกมอื ขา; งทถี่ นดั ขนึ้ มาแลว; กางนิ้วหวั แม@มือและนิว้ ชอ้ี อก เปนi รูปตวั V
แลว; จึงสอดด;ามไมแ; ร็กเกตเข;าไปในช@องรปู ตวั วี ใชน; ิว้ หัวแมม@ อื กับนิว้ ชีค้ ีบทางดา; นแบนของด;ามไมแ; ร็กเกตไว;
เม่อื จบั ถกู ตอ; งหวั ไม;แร็กเกตดา; นทีเ่ ปนi สันจะอยต@ู รงกลางรอ@ งตวั วีพอดี จากนน้ั นิว้ ที่เหลอื 3 นิว้ กำดา; มไม;
แรก็ เกตเขา; มาโดยกำใหส; ดุ ดา; ม ปลายดา; มจะอยใู@ นอ;ุงมอื ใชน; ิ้วลอ็ กทางสว@ นโคง; ของดา; มไม;แรก็ เกต
เอาไว; เมื่อจับไม;แรก็ เกตเรียบร;อยแล;ว จะสังเกตเห็นวา@ นิ้วช้ีไม@ตดิ กับนว้ิ กลางนวิ้ นางนว้ิ ก;อยที่เรียงติดกนั เปiน
มุม 45 องศา ส@วนนวิ้ หวั แมม@ ือจะวางทาบอย@ดู ;านแบนของไม;แรก็ เกต

(ภาพที่ 3)
การจับไม;นัน้ ต;องไมจ@ บั แน@นเกินไปปล@อยสบายๆแตเ@ มอ่ื ตแี ลว; อย@าใหไ; ม;หลดุ มือและต;องไม@จบั ไม;หนา;
เดียวเม่ือลกู มาทางดา; นแบคแฮนดจQ ะไมส@ ามารถตีลกู ไดเ; พราะมือจะบิด และก็ไมจ@ บั แบบกระบองคอื จับแบบกำ
แน@นนิว้ ตดิ กันเพราะการจับแบบนีจ้ ะไม@สามารถเลน@ ลกู อะไรได;เลยจะไดแ; ต@การตีไปขา; งหนา; จะไมส@ ามารถใช;
ข;อมอื ได;

2.การเคลื่อนทใี่ นการเล5นกฬี าแบดมินตัน
ความหมายของการเคลื่อนที่การเคล่ือนทีล่ กั ษณะต@างๆ คอื แบดมนิ ตันเปนi เกมท่ผี ;เู ล@นทั้งสองฝuายต;อง
เคลื่อนทยี่ า; ยตวั วิง่ ไล@ตลี ูกตลอดเวลาผเู; ลน@ จงึ ตอ; งอาศยั การวิ่งเข;าออกและประชิดตีลกู ในจังหวะทถ่ี ูกตอ; งใน
อิรยิ าบถทถี่ นดั เคลอื่ นย;ายตัวตีลูกด;วย ความงา@ ยดายและสิ้นเปลืองแรงนอ; ยที่สุด
การเคลือ่ นที่ (Foot Work) ไปยังตำแหน@งต@างๆ ของสนามทำได;หลายอยา@ ง เชน@ การกา; วเท;า การสืบ
เท;าหรอื สไลดQ การว่ิง การกระโดด เปiนต;นโดยท่ัว ๆ ไปจะกระทำดงั น้ี

2.1 การวิง่ ไปขา; งหนา; หมายถงึ การเคลอ่ื นที่ไปข;างหน;าในกีฬาแบดมนิ ตนั นจ้ี ะเปนi การ
ก;าวเท;าเพยี ง 2 - 5 กา; วหรือมากกว@านห้ี รอื เปiนการพง@ุ ตวั ไปขา; งหนา; อยา@ งรวดเร็ว เพ่อื ท่จี ะได;ตีโตล; ูกได;ทนั
เหตุการณQ การว่ิงไปข;างหนา; ส@วนมากจะเปiนการกา; วหนา; แบบยาว ๆ หรืออกี ประการหนง่ึ คือ สืบเท;า หรอื
ลากเทา; หลงั เขา; มาประชดิ เทา; หนา; และเท;าหน;ากเ็ ลอ่ื นออกไปอยา@ งรวดเรว็ กา; วสดุ ทา; ยท่รี ับลูกมักจะเปiนกา; ว
ทีย่ าวมากกว@าปกติ หรอื อาจจะเปiนการกระโดดขน้ึ แลว; เลน@ ลกู เพ่อื ชว@ ยใน การทรงตวั หรอื เพ่อื มิให;เสียหลกั ใน
การเลน@

6

2.2 การว่ิงถอยหลัง หมายถึง การเคล่ือนทไี่ ปข;างหลังโดยที่หน;าหนั ไปหาค@ูตอ@ ส;ู การถอยหลงั มัก
นยิ มถอยแบบเทา; หนง่ึ กระโดดถอยไปแล;วลากเท;าหนึง่ เขา; มาชิด เท;าทถี่ กู ชิด กพ็ ุ@งถอยหลงั ไปอกี การว่ิงไป
ขา; งหนา; หรือถอยหลังนม้ี ีประโยชนQในการเลน@ กฬี าทกุ ชนิด ดงั น้นั ผูเ; ล@น

ทกุ คนจึงตอ; งพยายามฝก} หัดให;เกดิ ความชำนาญ และใหม; ีความคลอ@ งตวั ในการท่จี ะเล@น และ
การเปลย่ี นทิศทางในเฉยี บพลนั ทันที ไม@วา@ จะเปiนการวิ่งไปขา; งหนา; หรอื ถอยกลบั ไปขา; งหลงั ก็ตาม
การฝ}กจะต;องฝ}กควบคกู@ นั ไปกับการจับและถือไมแ; ร็กเกตตกี ลางอากาศ เพอื่ ใหม; ีความ รู;สกึ ชนิ ต@อการเหว่ียง
ไม;ในลกั ษณะตา@ งๆ เช@น ตลี กู หยอด ลกู ตบหน;ามอื ลกู ตบเหนือศรี ษะ เปนi ตน;

2.3 การสไลดQ หมายถงึ การก;าวเทา; หนึ่งไปแล;วลากเท;าหนงึ่ เข;ามาชดิ เทา; ทีถ่ กู ชิดจะต;องรีบพ@ุง
ออกไปทนั ที ส@วนมากจะเปiนการกา; วหรอื สไลดไQ ปด;านขา; ง ครัง้ แรกให;ผเ;ู ลน@ ฝก} การสไลดQติดตอ@ กนั 2 - 3 กา; ว
แล;วตลี กู ตามความเหมาะสม

การสไลดไQ ปทางขวา โดยก;าวเทา; ขวานำไปกอ@ นแล;วลากเทา; ซา; ยมาชิด เทา; ขวา เท;าขวารีบก;าว
หรือขยบั ไปขา; งขวาทันที การสไลดQไปทางขวานใี้ ห;หดั ตลี กู หนา; มอื ลกู ดาด ลูกหยอด ลกู ตบ เปiนตน;

การสไลดQไปทางซ;าย ให;ปฏบิ ัติตรงกันข;ามกับการสไลดQไปทางขวา แต@ก@อนการตีลกู มกั จะก;าวเท;าขวา
ข;ามเลยเท;าซา; ยไป และตีลูกหลังมอื หรือลูกหยอดจากหลงั มือ และลูกดาดด;วย เช@นกนั แต@บางครัง้ ถ;าลูกพงุ@
มาโดง@ พอกอ็ าจจะตบได; เช@นกนั

การสไลดQเท;าไปขา; ง ๆ นี้ผู;เลน@ จะตอ; งฝก} ให;เกดิ ความชำนาญโดยเฉพาะการสไลดQเทา; ไปทางซ;ายเพอ่ื ตี
ลกู ในลักษณะตดี ;วยลกู หลังมือ เพราะผเ;ู ลน@ ส@วนมากมกั จะขาดความชำนาญ ผ;ูจู@โจมหรอื รกุ จึงมกั พยายามใหค; @ู
ต@อสู;ใชล; ูกไมถ@ นัดหรือไม@ชำนาญในการตอบโต;มากทีส่ ุดแตถ@ ;าผเ;ู ลน@ มี ความชำนาญแลว; กจ็ ะได;รบั ประโยชนQ
ในการเล@น การเคลอ่ื นท่ใี นการเลน@ กฬี านั้น เกือบจะเรยี กไดว; @าเปนi ครง่ึ หนงึ่ ของเกมทีเดยี ว จงึ มีความสำคญั
เปนi อย@างยิ่งท่ผี ;ูเลน@ จะตอ; งร;ูจักเลอื กใช;การเคล่อื นท่ี เพ่อื ใหเ; หมาะสมกบั การรบั หรอื การรกุ ของเกมตลอดจน
ร;ูจักการถนอมกำลงั ไว;ในการเล@นเพ่ือไม@ใหห; มดแรงก@อนการเล@นจบลง ถ;าสามารถเคล่อื นทห่ี รือเปล่ยี น
ทิศทางไดท; ันต@อเกมแลว; ย@อมมโี อกาสท่จี ะเปนi ฝาu ยรกุ จโู@ จม หรือไดร; ับชัยชนะในทีส่ ุด

ได;กล@าวถึงความสำคญั ในการเคลอ่ื นทต่ี ีลกู ไว;วา@ การเคล่ือนที่เปiนสว@ นสำคญั ในการเลน@ แบดมินตนั
เนือ่ งจากแบดมินตันเปนi เกมเร็วผูเ; ล@นจงึ จำเปiนตอ; งเคลือ่ นตัวตลี ูกไปทั่วสนามในชว@ งเวลาทีจ่ ำกดั การเคล่อื นที่
ทดี่ จี ะชว@ ยให;ผูเ; ล@นสามารถตลี กู ได;ทนั ทีทัง้ ทางดา; นหน;ามอื และหลังมือ ทงั้ ในระดับต่ำหรอื สงู ทั้งในระยะทใ่ี กล;
ตวั หรอื ห@างตวั ก็ตาม อีกทงั้ ฝ}ก การก;าวเท;าใหเ; กิดความชำนาญควบค@ไู ปพร;อมกับการตีลูกใหม; าก การวิง่
เคลอื่ นท่จี ะทำได;ดคี วรฝ}ก การสไลดเQ ทา; โดยมีเท;านำเทา; ตามไปทุกทศิ ทางท้งั ทางดา; นหน;า ดา; นข;างและ
ดา; นหลัง ฝก} การสปรงิ ข;อเท;าด;วยการบรหิ ารขอ; เทา; กระโดดเชอื ก ฝก} การว่งิ การหยุด การพลิกตัวเปลย่ี น
ทิศทางใหเ; กดิ ความชำนาญจะทำใหก; ารเลน@ แบดมินตันพฒั นาข้นึ อยา@ งรวดเร็ว

7

สมรรถนะสำคญั ของผูเ/ รยี น / คณุ ลักษณะอันพึงประสงคY
สมรรถนะสำคญั ของผเ/ู รยี น
ข;อท1่ี ความสามารถในการส่อื สาร
1.2 ผเู; รยี นมีวัฒนธรรมในการใชภ; าษา
ขอ; ท่ี 4 ความสามารถในการใชท; กั ษะชีวติ
4.1 ผู;เรียนทำงานกลุ@มร@วมกับผอู; ่นื ได;อยา@ งมีประสิทธภิ าพ
คุณลกั ษณะอันพึงประสงคY
ขอ; ที่ 2. ซื่อสตั ยQสุจรติ
2.1ผู;เรียนแสดงออกถงึ ความซื่อสัตยQสุจริต
ขอ; ท่ี 3. มีวนิ ยั
3.1 ผู;เรยี นปฏิบัติตามขอ; ตกลง ระเบียบข;อบงั คับของครอบครัวโรงเรยี นและสังคม
3.1.1 ผเู; รียนปฏบิ ัตติ ามขอ; ตกลง กฎเกณฑQ ระเบยี บของครอบครวั
โรงเรยี นและสังคม
ข;อที่ 4. ใฝuเรียนใฝรu ;ู
4.1 ผู;เรยี นต้ังใจเรยี นเพียรพยายามในการเรยี นและเข;ารว@ มกิจกรรม
4.1.1 ผเู; รียนตั้งใจเรียน

8

กระบวนการจัดการเรยี นรู/

รปู แบบการสอนแบบตา@ งๆ ทใี่ ชใ; นการจัดการเรียนรู;หรอื เปiน 5 ขั้นตอนทางพลศึกษา ขนั้ เตรียม

ข้ันอธบิ ายสาธติ ขั้นฝก} หดั ขนั้ นำไปใช; และขัน้ สรุป

กจิ กรรม วิธีสอน ส่ือ/อปุ กรณY การวัด
ประเมนิ ผล

ขน้ั เตรียม (10 นาท)ี - บรรยาย - - ความ
1. ครูให;นักเรียนจดั แถวแถวตอนผห;ู ญงิ 6 ครยู นื อย@ูตรงกลาง - ปฏิบัติ ต้ังใจและ
แถวท่ี 3 และแถวที่ 4 หัวแถวห@างจากครูผ;สู อน 1 เมตร ความสนใจ

นักเรยี นแตล@ ะแถวยนื หา@ งกัน 1 ช@วงศอก ในแถวยืนหา@ งกนั ในการเรียน
1 ชว@ งแขน และกลา@ วทกั ทายนักเรียนพรอ; มเช็คชอื่ นกั เรยี น - เคารพ
( มา / สาย / ลา / ขาด / ปuวย ) ดงั ภาพ กฎระเบียบ

ในชน้ั เรยี น

= นักเรยี น

= ครู

2. นักเรียนทำการสำรวจเช็คอปุ กรณกQ ารเรยี น และเคร่อื งแต@ง
กายของตนเองให;เรยี บร;อย
3. นกั เรยี นขยายแถว และทำการบรหิ ารอบอน@ุ รา@ งกาย
( ภาคผนวก ก )

ข้ันอธบิ ายและสาธิต (10 นาท)ี 9
1.ครอู ธิบายความหมายของสมรรถภาพทางกาย และขัน้ ตอน - บรรยาย
-
การทดสอบสมรรถภาพทางกายในวันน้ี รายการทดสอบดังน้ี - ปฏบิ ัติ - ความ
- ว่งิ ออ; มหลกั (Zig – Zag Run) ตั้งใจและ
- วงิ่ ระยะไกล (Distance Run) ความสนใจ
ในการเรียน
2. อธิบายถงึ ลกั ษะของการจบั ไม; และใหน; ักเรยี นแลกเปลยี่ น - เคารพ
แสดงความคดิ เห็นในการจบั ไมต; ามความถนดั กฎระเบยี บ
3. อธิบายวิธกี ารวิ่งคอรดQ และการเก็บลกู ขนไกโ@ ดยใช;ไม; ในชน้ั เรียน

แรก็ เกต เปiนเพือ่ นสรา; งความคน;ุ เคยกับไมแ; รก็ เกต - - ความ
4. เปดé โอกาสให;นักเรียนซกั ถามเพือ่ แสดงความคดิ เห็นจากท่ีได; ต้งั ใจและ
ศึกษาขา; งต;น ในขอ; สงสยั และทีย่ งั ไมเ@ ข;าใจ ความสนใจ
ในการเรยี น
ขั้นฝกu หัด (5 นาท)ี - ปฏิบัติ - เคารพ
1.แบง@ นักเรียนออกเปนi 2 กล@ุม กฎระเบียบ
ในชน้ั เรียน
2.ครูใหน; ักเรยี นจับคู@กนั ภายในกลุม@ เพอ่ื ที่จะให;ภายในคูม@ ีคน - การ
หนง่ึ ท่จี ะปฏบิ ัติ และอีกคนหนง่ึ จะเปiนคนบันทกึ ผล โดยจะทำ ทดสอบ
การทดสอบสมรรถภาพ วิ่งอ;อมหลัก (Zig – Zag Run) และ สมรรถภาพ

วง่ิ ระยะไกล (Distance Run) ตามลำดับ - - ความ
3.นกั เรียนแตล@ ะกลม@ุ ทำการปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทาง ต้งั ใจและ
กายโดยครเู น;นความถูกต;องในทา@ ทางการปฏบิ ัตแิ ละความ ความสนใจ
ในการเรยี น
ปลอดภัยให;พร;อม - เคารพ
กฎระเบียบ
ขนั้ นำไปใช/ (20 นาท)ี - ปฏิบัติ ในชัน้ เรยี น
1. นกั เรยี นแต@ละกลม@ุ ตามที่แบ@งชายหนึง่ กลุม@ หญิงหนึง่ กล@ุม - ทดสอบ
จบั คู@กัน อีกคนหนงึ่ ปฏบิ ตั อิ ีกคนหน่งึ บนั ทึกผล และสลบั กัน สมรรถภาพ
ทดลอง
2. นกั เรียนทำการทดสอบสมรรถภาพ ว่ิงออ; มหลกั โดยจะ
แบง@ เปนi 2 แถว ทำทีละคน ในแต@ละแถวและให;คข@ู องผู;ปฏิบตั ิ
คอยบนั ทกึ ผล
3. นกั เรยี นทำการทดทบสมรรถภาพ วิ่งระยะไกล โดยจะให;วิ่ง
ทีละไม@เกิน 15 คน เร่มิ จากกลุม@ นกั เรียนหญงิ แลว; บันทกึ ผล
ตามเวลาทีค่ รูบอก

10

4. นักเรียนบนั ทกึ ผลและเปรยี บเทียบผลจากการทดสอบ
สมรรถภาพตามเกณฑQทีค่ รใู ห;
5. อธบิ ายถงึ รปู แบบการจบั ไม;แรก็ เกต และการทำ
ความคุ;นเคยกบั ลกู ขนไก@ และไมแ; ร็กเกต ใหน; ักเรียนฝก} การใช;
ไม;แร็กเกตเกบ็ ลกู ขนไก@จากพน้ื โดยนักเรียนจัดแถวเปiน
วงกลม ดังภาพ

รปู แบบแถว

= นักเรยี น
= ครู

ขนั้ สรปุ (5 นาท)ี -ถาม-ตอบ - ความ
1. นักเรยี นจัดแถวตอน 6 แถว ครยู นื อยตู@ รงกลางแถวท่ี 3 - อธบิ าย ตง้ั ใจและ
และแถวท่ี 4 หวั แถวห@างจากครูผู;สอน 1 เมตร นกั เรียนแต@ละ ความสนใจ
แถวยนื ห@างกนั 1 ช@วงแขน ในแถวยนื หา@ งกนั 1 ช@วงแขนดัง ในการเรยี น
ภาพ

11

- เคารพ
กฎระเบียบ
ในช้ันเรยี น
- การตอบ
คำถาม

= นกั เรียน

= ครู

2.นักเรยี นทกุ คนสำรวจตนเอง สุขภาพ และเครอ่ื งแต@งกายของ
นกั เรยี นให;เรียบร;อย
3.ครแู ละนกั เรียนรว@ มกันสรุปบทเรยี นทไี่ ด;จากการทดสอบ
สมรรถภาพ รวมถึงสรุปรว@ มกนั วา@ การจบั แร็กเกตแบบไหนท่ี
ถนัดทสี่ ดุ และครเู ปéดโอกาสใหน; ักเรียนซกั ถามขอ; สงสยั
4.ครนู ัดหมายการเรียนในคาบถัดไป และ แจ;งเร่อื งช้นิ งานแผน@
พับเกย่ี วกบั กีฬาแบดมินตันให;ส@งภายในการเรยี นครัง้ ต@อไป
5.นกั เรียนจัดแถว 6 แถว ดังภาพข;อที่ 1 และสัง่ เลกิ แถวเพื่อ
ทำการเดนิ กลับห;องเรียนในคาบเรยี นตอ@ ไป

12

เกณฑYการให/คะแนนพฤติกรรมการเรียน

ความสนใจ 4 3 2 1
และความ ดีเย่ียม ดี พอใช; ปรบั ปรงุ
ต้งั ใจในการ เข;าเรียนตรงเวลา เขา; เรียนตรงเวลา
เรยี น มีความต้ังใจในการ มีความตง้ั ใจในการ เข;าเรียนตรงเวลา เข;าเรยี นไมต@ รงเวลา
ปฏบิ ัตกิ ิจกรรมการ ปฏบิ ตั กิ ิจกรรมการ มีความต้งั ใจในการ ไมม@ คี วามต้ังใจในการ
การตอบ เรียนการสอน และมี เรียนการสอน และมี ปฏิบัติกจิ กรรมการ ปฏิบัตกิ จิ กรรมการ
คำถาม สว@ นร@วมในการเรยี น ส@วนร@วมในการเรียน เรียนการสอน และมี เรียนการสอน และไม@
การสอนตลอดคาบ การสอน ส@วนรว@ มในการเรียน มีส@วนรว@ มในการ
การมสี ว@ น เรยี น การสอนน;อย เรียนการสอน
ร@วมในการ นักเรียนร@วมตอบ นกั เรยี นรว@ มตอบ
เรยี น คำถามในเรอ่ื งท่คี รู คำถามในเรอ่ื งที่ครู นักเรยี นรว@ มตอบ นกั เรยี นไม@ตอบ
ถามและตอบคำถาม ถามและตอบคำถาม คำถามในเรือ่ งท่คี รู คำถาม
ถกู ทกุ ขอ; ส@วนมากถกู
ถามเปiนบางครง้ั และ
ให;ความร@วมมือใน ใหค; วามรว@ มมือใน ตอบคำถามถกู เปนi
กิจกรรมการเรยี น กิจกรรมการเรียน บางครงั้
การสอนเปนi อย@างดี การสอนเปiนอยา@ งดี
ปฏิบตั ิตาม ปฏิบตั ติ าม ให;ความรว@ มมอื ใน ไม@ให;ความรว@ มมือ
กฎระเบียบของช้ัน กฎระเบียบของชั้น กจิ กรรมการเรยี น ในกจิ กรรมการเรยี น
เรียน ตลอดคาบ เรียน มีสมั มาคารวะ การสอนเปiนอยา@ งดี การสอน ไมป@ ฏิบัติ
เรยี น มสี ัมมา
คารวะ ปฏิบัติตาม ตามกฎระเบียบของ
กฎระเบยี บของชัน้ ชัน้ เรยี น ไม@มีสมั มา
เรียนบา; งเปนi บางครง้ั คารวะ

มีสัมมาคารวะ

13

ส#ือทนี# ักเรียนเตรียม

- ไมแ้ บดมินตนั
- ลูกขนไก่

สื#อทคี# รูเตรียม

- สนามแบดมินตนั
- กรวย
แหล่งการเรียนรู้

- สาํ นกั หอสมุด มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์

แหล่งอ้างองิ

14

เกณฑกY ารวัดและประเมินผล

แบบประเมนิ พฤตกิ รรมการเรียน

คำอธิบาย ครูผูส; อนสงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรยี นขณะทำการเรยี นการสอน พร;อมกบั ตรวจสอบ
พฤติกรรม ในแต@ละข;อและให;คะแนนพฤตกิ รรมการเรยี นของนกั เรียนโดยใช;เกณฑQการใหค; ะแนน

ขน้ั เตรยี ม ขัน้ อธิบาย พฤติกรรมการเรียน ข้นั สรปุ คะแนน
สาธติ ขนั้ ฝกu ขัน้ นำไปใช/

ชอื่ -สกลุ ความสนใจและความต้ังใจในการเรียน
การมีส6วนร6วมในการเรียน

ความสนใจและความต้ังใจในการเรียน
การมีส6วนร6วมในการเรียน

ความสนใจและความต้ังใจในการเรียน
การมีส6วนร6วมในการเรียน

ความสนใจและความต้ังใจในการเรียน
การมีส6วนร6วมในการเรียน

ความสนใจและความตั้งใจในการเรียน
การมีส6วนร6วมในการเรียน
การตอบคำถาม

4 4 444444444
1.
2.
3.
4.
5.
6.

15

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

16

26. เกณฑกY ารประเมนิ ดีเย่ยี ม
27. ดี
28. 10-12 หมายถึง พอใช;
29. 7-9 หมายถงึ ปรบั ปรงุ
30. 4-6 หมายถงึ
31. ต่ำกวา@ 4 หมายถงึ
32.
33.
34.
35.

เกณฑYการให/คะแนน
4 หมายถงึ ดเี ย่ียม
3 หมายถงึ ดี
2 หมายถงึ พอใช;
1 หมายถงึ ปรับปรุง

17

เกณฑ4การให7คะแนนพฤตกิ รรมการเรยี น

4321

ดเี ย่ียม ดี พอใช/ ปรับปรุง

เข/าเรียนตรงเวลา เขา/ เรยี นตรงเวลา เขา/ เรียนตรงเวลา เข/าเรยี นไมFตรง
มีความตง้ั ใจในการ มคี วามตัง้ ใจในการ มีความตัง้ ใจในการ เวลา ไมFมี
ความสนใจ ปฏิบัตกิ ิจกรรมการ ปฏบิ ตั กิ ิจกรรมการ ปฏบิ ัตกิ จิ กรรมการ ความตง้ั ใจในการ
และความ เรยี นการสอน และ เรียนการสอน และ เรียนการสอน และ ปฏบิ ัตกิ จิ กรรมการ
ตงั้ ใจใน มสี FวนรFวมในการ มสี วF นรวF มในการ มสี FวนรFวมในการ เรียนการสอน และ
การเรียน เรียนการสอน เรยี นการสอน เรยี นการสอนนอ/ ย ไมFมสี FวนรFวมใน

ตลอดคาบเรียน การเรียนการสอน

นักเรียนรFวมตอบ นกั เรยี นรFวมตอบ นกั เรยี นรFวมตอบ นกั เรยี นไมFตอบ
คำถามในเรือ่ งทีค่ รู คำถามในเรอ่ื งทค่ี รู คำถามในเรอ่ื งที่ครู คำถาม
การตอบ ถามและตอบ ถามและตอบ ถามเปMนบางคร้ัง
คำถาม คำถามถกู ทกุ ข/อ คำถามสFวนมากถกู และตอบคำถามถูก

เปMนบางครง้ั

ให/ความรFวมมือใน ให/ความรวF มมอื ใน ใหค/ วามรFวมมอื ใน ไมใF หค/ วามรFวมมือ
กจิ กรรมการเรยี น กิจกรรมการเรยี น กจิ กรรมการเรียน ในกจิ กรรมการ

การมีสวF น การสอนเปนM อยาF ง การสอนเปMนอยFาง การสอนเปMนอยาF ง เรยี นการสอน ไมF
รFวมในการ ดี ปฏิบัตติ าม ดี ปฏบิ ตั ติ าม ดี ปฏบิ ตั ติ าม ปฏิบัติตาม
เรียน กฎระเบยี บของช้ัน กฎระเบียบของชนั้ กฎระเบียบของชน้ั กฎระเบียบของชัน้
เรยี น ตลอดคาบ เรียน มสี มั มา เรยี นบา/ งเปนM เรยี น ไมFมสี ัมมา

เรยี น มสี มั มา คารวะ บางครง้ั มสี ัมมา คารวะ
คารวะ คารวะ

ส#ือทน#ี ักเรียนเตรียม
- ไมแ้ บดมินตนั
- ลูกขนไก่
สื#อทคี# รูเตรียม

18

- สนามแบดมินตนั
แหล่งการเรียนรู้
- สาํ นกั หอสมุด มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์
แหล่งอ้างองิ
-

ภาคผนวก ก.
ท่าทางการยืดเหยยี ดกล้ามเนื=อ

19

๑. ยดื เหยยี ดกล/ามเนอื้ บริเวณคอ (ดงั ภาพที่ ๑)
พฒั นากล/ามเนื้อสว5 น กล;ามเน้อื คอ
วิธกี ารปฏิบตั ิ กม; ศรี ษะและเอามือทัง้ สองขา; งจบั ศีรษะด;านหลงั และกดศรี ษะลงค;างไว; 10
วนิ าที

ภาพที่ ๑ : ท@ายดื เหยยี ดกล;ามเนื้อคอ
๒. ยดื เหยยี ดกล/ามเน้ือบริเวณคอด/านขา/ ง (ดงั ภาพท่ี ๒ และ ภาพท่ี ๓)

พัฒนากล/ามเนอ้ื สว5 น กล;ามเนอ้ื คอดา; นข;าง
วธิ ีการปฏบิ ตั ิ เอียงศรี ษะไปด;านขวาและเอามอื จับศีรษะทำคา; งไว; ๑๐ วินาที แล;วสลบั ขา; ง

ภาพท่ี ๒ : ท@ายดื เหยยี ดกล;ามเนอื้ คอ ภาพท่ี ๓ : ท@ายืดเหยยี ดกลา; มเนื้อคอ
เอยี งทางขวา เอียงทางซา; ย

20

๓. ยืดเหยียดกลา/ มเน้อื ตน/ แขนและหัวไหล5 (ดงั ภาพท่ี ๔ และ ภาพท่ี ๕)
พัฒนากลา/ มเน้ือสว5 น กลา; มเนือ้ แขนและหัวไหล@
วธิ กี ารปฏบิ ตั ิ นำแขนขา; งซ;ายพาดผ@านด;านหน;าลำตวั ไปทางขวาและใช;ขอ; มอื ขวาดึงข;อศอก
ของแขนซา; ยเข;าหาลำตวั คา; งไว; ๑๐ วนิ ทที จากน้นั สลบั ขา; ง

ภาพที่ ๔ : ทา@ ยืดเหยียดกลา; มเน้อื ต;นแขน ภาพที่ ๕ : ทา@ ยดื เหยยี ดกลา; มเนอ้ื
และหวั ไหล@พาดไปทางขวา และหวั ไหลพ@ าดไปทางซา; ย

๔. ยืดเหยยี ดกลา/ มเน้ือบรเิ วณสะบักหลัง (ดังภาพท่ี ๖ และ ภาพท่ี ๗)

พัฒนากลา/ มเน้ือส5วน กล;ามเนอ้ื ตน; แขน
วิธีการปฏิบตั ิ ยกมอื ขน้ึ เอามือไปแตะบรเิ วณสะบักหลงั แลว; ใชม; ืออกี ขา; งหนงึ่ จบั บรเิ วณศอก
มือ ท่ี ไปและสะบักหลงั แล;วออกแรงดงึ ไปทางมอื ทจ่ี ับศอก คา; งไว; ๑๐ วนิ าที จากน้ันสลบั
ข;าง

ภาพที่ ๖ : ยืดเหยยี ดกล;ามเนอ้ื ภาพท่ี ๗ : ยดื เหยยี ดกลา; มเน้อื
บริเวณสะบักหลังข;างซา; ย บรเิ วณสะบักหลงั ขา; งขวา

21

๕. ยดื เหยียดกลา/ มเนือ้ บรเิ วณหลังสว5 นบน (ดงั ภาพที่ ๘)
พัฒนากล/ามเนือ้ ส5วน กล;ามเนื้อหลงั ส@วนบน
วิธีการปฏบิ ตั ิ ประสานนว้ิ มือมาด;านหน;าระดับหัวไหล@ หนั ฝาu มือออกดา; นนอก แล;วเหยียด

แขนตึง ค;างไว; ๑๐ วินาที

ภาพที่ ๘ : ท@ายดื เหยยี ดกลา; มเน้อื บรเิ วณหลังสว@ นบน
๖.ยืดเหยียดกลา/ มเนอ้ื บรเิ วณหลงั ส5วนลา5 ง (ดังภาพท่ี ๙)

พัฒนากล/ามเนือ้ สว5 น กล;ามเน้อื หลังส@วนลา@ ง
วิธีการปฏิบตั ิ ประสานนิว้ ไปดา; นหลงั คอ@ ย ๆ ยกแขนข้ึนคา; งไว; ๑๐ นาที แล;วปล@อยแขนลง

ภาพที่ ๙ : ท@ายดื เหยยี ดกล;ามเน้ือบริเวณหลงั ส@วนลา@ ง

22

๗.ยดื เหยียดกลา/ มเน้อื บริเวณต/นขาด/านหน/า (ดงั ภาพท่ี ๑๐ และ ภาพที่ ๑๑)
พัฒนากล/ามเนือ้ สว5 น กลา; มเนือ้ ต;นขาด;านบน
วธิ กี ารปฏิบตั ิ นัง่ เหยยี ดเข@าข;างใดขา; งหนึง่ มาข;างหน;า โน;มตวั มาดา; นหลังใหเ; อนตวั วางมอื
ประคองตวั แล;วกดเขา@ ลงแตะพน้ื มาด;านหน;าคา; งไว; ๑๐ นาที จากน้นั สลบั ขา; ง

ภาพท่ี ๑๐ : ทา@ ยดื เหยยี ดกล;ามเนอ้ื ภาพที่ ๑๑ : ยืดเหยยี ดกลา; มเน้อื
บริเวณต;นขาขวาดา; นหนา; บรเิ วณต;นขาซ;ายด;านหนา;

๘.ยดื เหยียดกลา/ มเน้อื บรเิ วณต/นขาด/านหลัง (ดงั ภาพท่ี ๑๒ และภาพที่ ๑๓)

พัฒนากล/ามเนอื้ ส5วน กลา; มเนอ้ื ต;นขาด;านหลัง

วิธีการปฏิบตั ิ กา; วเทา; ขา; งใดข;างหน่ึงออกมาด;านหนา; โน;มตวั ด;านหน;าขาหลังเหยยี ดตึง ส;น
เทา; หลงั ตดิ กับพน้ื คา; งไว; ๑๐ นาที จากนั้นสลบั ข;าง

ภาพที่ ๑๒ : ยืดเหยียดกล;ามเนือ้ บรเิ วณ ภาพที่ ๑๓ : ยดื เหยยี ดกลา; มเน้ือบริเวณ
ต;นขาขวาด;านหลัง ตน; ขาซา; ยดา; นหลงั

23

ภาคผนวก ข.
แบบสรุปกฎ กตกิ า มารยาท กฬี าแบดมินตัน

ข/อที่ ประเด็นการประเมิน เกณฑกY ารใหค/ ะแนน 24
54321
รวม
1 รูปแบบชิ้นงาน (15)
2 เน้อื หา
3 เวลา
รวม

ระดับคณุ ภาพ
คะแนน 11-15 หมายถึง ดี
คะแนน 6-10 หมายถึง พอใช/
คะแนน 1-5 หมายถงึ ปรบั ปรงุ

แบบบันทกึ การพฒั นาสมรร

ภาคต้น
คร=ังที4 1 (ม.ิ ย.)

รายการ ผลการทดสอบ ผ่าน เกณฑ์ คะแนน
ไม่ผ่าน
น#าํ หนกั (กก.)
ส่วนสูง (ซม.)

ค่า BMI.
นงั0 งอตวั ไปขา้ งหนา้

(ซม.)
ลุก - นงั0 60 วนิ าที
ดนั พ#ืน 30 วนิ าที (คร#ัง)
วง0ิ ออ้ มหลกั (วนิ าที)
วงิ0 1600 เมตร (นาที)

สรุป

เกณฑก์ ารประเมินสมรรถภาพทางกายของ นักเรียนหญงิ ระดบั มธั ยมศึกษาปี ท>ี 5

คะแนน 1 2 3 4
รายการ ตา2ํ มาก ตา2ํ พอเหมาะ สูง
ดชั นีมวลกาย (คBะMแIน.)น
รายการ 13.59 1ลงมา 13.60-218.40 18.41-323.21 23.22-42
ตาํ2 มาก ตา2ํ ปานกลาง ดี
นงั> งอตวั ไปขา้ งหนา้
(ซม.) 6 ลงมา 7-12 13-18 19-2
ลุก-นง>ั 60 วนิ าที (ครBัง)
16 ลงมา 17-26 27-36 37-4

รถภาพทางกายเพ4ือสุขภาพ ภาคปลาย 25
คร=ังท4ี 2 (ม.ค.)
รายการ คะแนน
น#าํ หนกั (กก.) ผลการทดสอบ ผ่าน เกณฑ์
ส่วนสูง (ซม.) ไม่ผ่าน

ค่า BMI

ลุก-นง0ั 60 วนิ าที

นงั0 งอตวั ไปขา้ งหนา้ (ซม.)
ดนั พ#ืน 30 วนิ าที (คร#ัง)
วง0ิ ออ้ มหลกั (วนิ าที)

วง0ิ 1600 เมตร (นาที)
สรุป

5 หมายเหตุ
ง สูงมาก เกณฑ์ : ผา่ น หมายถงึ ได้ตวั เลขจํานวนเกณฑ์
มากกวา่ จํานวน ตํ<าสดุ ในชอ่ ง 3 คะแนน
28.02 28.035ขBึนไป
ดมี าก เกณฑ์ : ไมผ่ า่ น หมายถงึ ได้ตวั เลขจํานวนเกณฑ์
มาตรมากกวา่ จํานวนตํ<าสดุ ในชอ่ ง 3 คะแนน
24 25 ขBึนไป

46 47 ขBึนไป

ดนั พBืน 30 วนิ าที (ครBัง) 12 ลงมา 13 - 20 21 - 28 29 -
วง>ิ ออ้ มหลกั (วนิ าที) 23.49 ขBึนไป 21.62-23.48 19.54-21.61 17.42-1
วง>ิ 1600 เมตร (นาที) 16.42 ขBึนไป 13.44-16.41 10.52-13.43 8.13-1

26

36 37 ขBึนไป
19.53 17.41 ลงมา
10.51 8.12 ลงมา

27

บันทกึ หลงั การสอน

ปัญหาอปุ สรรค
- นกั เรียนไม่มีความพร้อมเร2ืองอุปกรณ์ในการเรียน

แนวทางการแก้ไข
- หาอุปกรณ์ทดแทน

ลงช2ือ เพชรรัตน์ เขตขนั ธ์
(นางสาวเพชรรัตน์ เขตขนั ธ์)

ผนการจัดการ รยนร
ผนท 2

แผนการจัดการเรียนร.ทู ี่ ๓ รายวชิ า แบดมินตัน (พ๓๐๒๐๑)
กลม5ุ สาระการเรียนรู.สขุ ศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ภาคเรียนที่ ๑ ปกK ารศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปKท่ี ๖ เวลา 40 นาที
เรอื่ ง ทกั ษะการตีลกู โด5งด.วยหนา. มือเหนือศีรษะ
ครผู .สู อน นางสาวเพชรรตั นX เขตขนั ธX
ครพู ่ีเลย้ี ง นางสาวจริ ตั นชX ฏาพร สีทาสงั ขX

สาระที่ ๓ การเคลอ่ื นไหว การออกกำลังกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

มาตรฐาน พ ๓.๑ เข;าใจมีทักษะในการเคล่ือนไหว กจิ กรรมทางกาย การเลน@ เกมและกฬี า

มาตรฐาน พ ๓.๒ รกั การออกกำลงั กาย การเลน@ เกม และการเล@นกฬี า ปฏบิ ตั เิ ปนE ประจำ อยา@ งสมำ่ เสมอ

มีวนิ ัย เคารพสิทธิ กฎ กตกิ า มนี ำ้ ใจนกั กีฬา มจี ิตวญิ ญาณในการแข@งขัน และช่ืนชม ในสุนทรยี ภาพของการ
กฬี า

ตัวชวี้ ดั ช5วงช้นั

พ 3.1 ม.6/4 แสดงการเคลอื่ นไหวไดอ; ยา@ งสร;างสรรคV การเสรมิ สร;างการสมรรถภาพทางกาย และ
การเคลื่อนไหว

พ.3.2 ม.6/2 ออกกำลงั กายและเล@นกีฬา ทีเ่ หมาะสมกบั ตนเองอย@างสม่ำเสมอ และใชค; วามสามารถ
ของตนเองเพ่ิมศกั ยภาพของทมี ลดความเปEนตวั ตน คำนงึ ถึงผลท่ีเกิดต@อสังคม

จุดประสงคกX ารเรียนรู.

1. นักเรียนสามารถอธิบายขน้ั ตอนการตลี กู โดง@ เหนอื ศีรษะด;วยหน;ามอื ไดอ; ย@างถูกต;อง (K)

2. นักเรียนสามารถปฏบิ ตั ิทักษะการตีลกู โดง@ ดว; ยหน;ามือเหนือศีรษะได;ถูกตอ; ง (P)

3. นักเรยี นเคารพกฎระเบียบในชั้นเรียน และสามารถทำงานรว@ มกับผอู; นื่ ได;ในการปฏิบัตกิ ิจกรรมการ
เรยี นร;ู (A)

สาระการเรยี นร.ูแกนกลาง / สาระสำคัญ
สาระการเรยี นรแ.ู กนกลาง

1. การนำประสบการณจV ากการเล@นกีฬาไปใชใ; นชีวติ ประจำวัน
2. การเคล่อื นไหวทส่ี ร;างสรรคV
สาระสำคัญ
ทักษะการตลี ูกโด@งด;วยหน;ามือเหนือศรี ษะ
สาระยอ5 ย (เน้ือหา)
การตลี ูกโดง5 ด.วยหนา. มือเหนอื ศรี ษะ
การตลี ูกโด@งแบบหน;ามอื เหนอื ศีรษะ การตีลักษณะน้ีจะใช;เมือ่ ลูกลอยอยเ@ู หนอื ศรี ษะ
ทางดา; นหน;ามือ ปกตใิ ชเ; ล@นเมอ่ื อยูห@ ลังสนาม และผเ;ู ล@นตงั้ ใจทจี่ ะให;ลูกโดง@ ข้ึนเปนE มุมสงู ตกลงบริเวณ
หลังสนามคต@ู อ@ สู;
ข้ันตอนการตลี ูกโดง5 ด.วยหน.ามอื เหนอื ศีรษะ
ทา5 เตรยี ม ยนื แยกขากว;างประมาณช@วงไหล@ยอ@ เขา@ เล็กน;อย จบั ไมด; ;วยมอื ข;างทถ่ี นัดยกไม;
ขน้ึ มาหน;าลำตัว ส@วนขา; งทีไ่ ม@ถนดั ยกขน้ึ มาเพ่ือรักษาสมดุล สายตามองตรงไปขา; งหน;า (ดังภาพท1่ี )

ภาพที่ 1
การเหวี่ยงไมไ. ปข.างหลัง บิดลำตวั ไปทางขวาและถอยเท;าขวาไปข;างหลงั เพอื่ ใหด; า; นซ;ายของ
ลำตัวชี้ตรงไปยังตาขา@ ย น้ำหนกั ตัวตกลงบนเทา; ขวา ขณะที่บิดลำตัวยกไมแ; ร็กเกตข้ึนผา@ นหนา; และให;
ห;อยตกลงทางด;านหลงั ไหล@ขวา งอข;อศอกและหอ; ยขอ; มอื ลง แขนซ;ายยกขึ้นเพอื่ ช@วยในการทรงตัว (
ดงั ภาพที่ 2 )

ภาพที่ 2
จุดกระทบลูก ขณะท่ีลูกขนไก@ลอยมาในตำแหน@งทีต่ อ; งการ ยืดตัวข้ึนเพือ่ ใหจ; งั หวะท่ไี ม;
แร็กเกตกระทบลูกนนั้ เปนE ตำแหนง@ ที่สูงสุดเหนอื ศรี ษะ ยกข;อมือข้ึนขา; งบนขณะทหี่ ัวไม;แร็กเกตยงั อยู@
ในลักษณะทห่ี อ; ยต่ำอย@อู ย@างเดมิ ถา@ ยนำ้ หนกั ตวั มาอยเู@ ทา; หน;า ขณะทแ่ี ขนเหยยี ดตรงขึน้ ก@อนทไี่ ม;
แรก็ เกตจะกระทบลูก ข;อมอื เหยยี ดตรงเหวี่ยงหวั ไม;แรก็ เกตไปขา; งหน;าดว; ยความเรว็ เตม็ ท่ี เพอื่ ตีลูก
ขนไก@ให;เคล่ือนที่ไป (ดงั ภาพที่ 3)

ภาพท่ี 3
การเหวี่ยงไม.ตามลกู ไป เมอ่ื ตไี ปแลว; หัวไม;แร็กเกตเคลื่อนที่ตามไปขา; งหนา; และเหวยี่ งลงขา; งลำตัว ลากขาท่ี
อยูด@ ;านหลงั ตามมาเพ่ือช@วยในการทรงตัว เมื่อแขนเหวีย่ งตามจนหมดระยะทางแล;วให;กลบั ไปอย@ใู นลกั ษณะ
เตรียมพรอ; มใหม@ ( ดงั ภาพท่ี 4 )

ภาพที่ 4

การตีลูกโด@งหลงั มอื เหนอื ศรี ษะ การตลี กั ษณะนจ้ี ะใช;เมือ่ ลูกลอยอยู@เหนอื ศีรษะทางดา; นหลงั
มือ ปกติใช;เล@นเมอ่ื อยู@หลังสนาม และผเ;ู ลน@ ต้งั ใจทจ่ี ะใหล; กู โด@งขนึ้ เปEนมมุ สงู ตกลงบรเิ วณหลงั สนามค@ู
ต@อสู;
สมรรถนะสำคญั ของผเู. รยี น / คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงคX
สมรรถนะสำคญั ของผเู. รียน
ขอ; ท1ี่ ความสามารถในการสอื่ สาร

1.2 ผูเ; รยี นมวี ฒั นธรรมในการใชภ; าษา
ขอ; ที่ 4 ความสามารถในการใช;ทักษะชีวติ

4.1 ผ;ูเรียนทำงานกลุ@มรว@ มกับผ;ูอื่นได;อย@างมปี ระสิทธิภาพ
คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงคX
ข;อท่ี 3 มวี นิ ยั

3.1 ผู;เรยี นปฏิบัติตามข;อตกลง ระเบียบข;อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ สังคม
3.1.1 ผูเ; รียนปฏิบตั ติ ามข;อตกลง ข;อตกลง กฎเกณฑV ระเบยี บ ขอ; บังคบั ของ
ครอบครัว โรงเรยี น และสงั คม

ขอ; ที่ 4 ใฝเh รียนใฝรh ;ู
4.1 ผู;เรยี นตงั้ ใจเรียนเพียรพยายามในการเรียนและเข;าร@วมกจิ กรรม
4.1.1 ผเ;ู รียนตง้ั ใจเรียน


Click to View FlipBook Version