The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ กับ DMC Cartoon เล่ม 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ICT Banjongrat, 2021-06-17 00:08:03

คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ กับ DMC Cartoon เล่ม 1

คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ กับ DMC Cartoon เล่ม 1

www.kalyanamitra.org
1

ค�ำไม่เลก็ ของคณุ ครไู มใ่ หญ่ กบั DMC Cartoon เลม่ 1
พระเทพญาณมหามุนี วิ. (ไชยบูลย์ ธมมฺ ชโย)

ท่ปี รึกษากิตติมศักดิ์
• พระเทพญาณมหามุนี ว.ิ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
• พระราชภาวนาจารย์ ว.ิ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
ทปี่ รกึ ษา
• พระครใู บฎกี าอำ� นวยศักดิ์ มนุ ิสกโฺ ก • พระครสู มุห์ณรงค์ ทนฺตจติ โฺ ต
• พระไชยยศ ยสวโํ ส • พระมหาเสถยี ร สุวณฺณโิ ต ป.ธ. 9
• พระสมศกั ดิ์ จนทฺ สโี ล Ph.D. • พระมหาธรรมสถิต ธมฺมโิ ต ป.ธ. 9
• พระสมบตั ิ รกขฺ ิตจิตโฺ ต • พระนรนิ ทร์ สุปภาโส
• วิชญา ไตรวิเชยี ร • พ.ต.ท.หญงิ วิริยา สขุ น้อย
• ระพีพรรณ ใจภกั ดี
บรรณาธิการบรหิ าร • ขวญั จิตต์ จติ สินธุ • จารุวรรณ วศินสกลุ
กองบรรณาธิการ
• ไพบูลย์ สืบสาย • ศภุ ลักษณ์ พฤทธพิ งศส์ ิทธิ ์ • สธุ ดิ า จนิ ดากิจนกุ ลู
• อรอนงค์ สาลีผล • วลั ลภา เหล่าขวญั สถิตย์ • อรอนงค์ เกดิ รักษ ์
• สพุ ชิ ญา ศรสี กุ ลุ • จนิ ดา ช่วยเกิด • อภิชญา ฮวดชัย
ล�ำดบั เน้อื หา สภุ าพรรณ สงา่ ศรี
ปก / รปู เล่ม สพุ ัตรา ปัญญาแสง ส�ำนักสอ่ื ธรรมะ
ภาพประกอบ ทมี งานกองการต์ ูน • DMC Cartoon • Ke-Nai • MJ_Cartoon
พมิ พ์ครัง้ ที่ 1 12 ธนั วาคม พ.ศ. 2558 วนั รวมพลังเดก็ ดี V-Star ครงั้ ที่ 10
จ�ำนวนพิมพ์ 25,000 เล่ม
ลิขสิทธิ์ / ผู้จดั ทำ� มูลนิธิธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทมุ ธานี 12120
พมิ พ์ที่ บริษัท รุง่ ศิลปก์ ารพิมพ์ (1977) จำ� กดั

ขอ้ มูลทางบรรณานกุ รมของส�ำนกั หอสมดุ แหง่ ชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
พระเทพญาณมหามนุ ี (ไชยบลู ย์ ธมฺมชโย).

คำ� ไมเ่ ลก็ ของคุณครไู มใ่ หญ่ กบั DMC Cartoon เล่ม 1-- ปทมุ ธานี : มูลนิธิธรรมกาย, 2558.
288 หน้า. --.
1. ธรรมะกบั ชวี ิตประจ�ำวัน. I. DMC Cartoon Ke-Nai, MJ_Cartoon, ผวู้ าดภาพประกอบ. II. ช่ือเรอื่ ง.
294.3144
ISBN 978-616-7200-82-8

www.kalyanamitra.org
2

www.kalyanamitra.org
3

คำ� น�ำ

เด็กทุกคนเปรยี บเสมอื นผา้ ขาว สดุ แตผ่ ู้ใหญ่จะแต่งแตม้ สใี ดลงในใจ
ทใ่ี สบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะอยา่ งย่งิ เด็กและเยาวชนในยคุ ปจั จุบนั ที่ตอ้ งการการ
ช้แี นะแนวทางทีถ่ กู ต้อง ดว้ ยเหตทุ ต่ี อ้ งอยู่ในสงั คมท่เี ตม็ ไปด้วยสือ่ ต่างๆ ท่ี
ยว่ั ยมุ อมเมาเดก็ และเยาวชนใหล้ มุ่ หลงในวตั ถนุ ยิ ม และสงิ่ ทไ่ี รส้ าระหาแกน่ สาร
มไิ ด้ อกี ทัง้ มีความเสี่ยงท่จี ะประพฤติตนผดิ ทำ� นองคลองธรรม จงึ ตอ้ งมีสอื่
สีขาวทีจ่ ะมาชว่ ยดงึ รั้ง และช้แี นวทางท่ถี ูกตอ้ งให้
“คำ� ไมเ่ ลก็ ของคณุ ครไู มใ่ หญ่ กบั DMC Cartoon” เปน็ หนงั สอื ทร่ี วบรวม
“วรรคธรรม” ของพระเดชพระคณุ พระเทพญาณมหามนุ ี ว.ิ (หลวงพอ่ ธมั มชโย)
หรอื คณุ ครไู มใ่ หญ่ เป็นหนังสือธรรมะที่กล่าวถึงแบบแผนการใช้ชวี ติ ที่ถูกต้อง
ดงี าม ท่สี ามารถน�ำไปใชไ้ ด้ตลอดชีวิต กระตุน้ จติ สำ� นึกใหท้ ุกคนได้หนั มา
ทบทวนตนเอง เกดิ ความตืน่ ตัวที่จะละช่ัว ท�ำความดี และท�ำจติ ใหผ้ อ่ งใส
จงึ เป็นสอื่ สีขาวตัวจริง เหมาะสมทจ่ี ะมอบใหก้ บั เดก็ ดีวสี ตารแ์ ละเยาวชนท้ัง
หลายไดเ้ รียนรู้และศกึ ษาความจริงของชีวิต

www.kalyanamitra.org
4

ดว้ ยภาษาท่อี า่ นเข้าใจง่าย ส้นั คม กระชับ ชดั เจน แต่
ลกึ ซง้ึ แมผ้ อู้ ่านท่เี ปน็ เด็กก็สามารถเขา้ ใจความหมาย
ได้อย่างง่ายๆ ในทันที พร้อมภาพประกอบการต์ ูนที่
สวยงามดึงดดู ใจ ท�ำให้ยง่ิ อ่านย่งิ มคี วามสขุ ยง่ิ เบกิ บาน
และทส่ี ำ� คญั สามารถนำ� ไปปฏบิ ตั ติ ามไดท้ นั ทใี นทกุ บททกุ ตอน
ไมเ่ พยี งแต่จะเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนเทา่ น้ัน ยังเหมาะอยา่ งยง่ิ
กบั คณุ ครู คณุ พอ่ คณุ แม่ ผปู้ กครอง และทกุ เพศทกุ วยั เพราะการทจ่ี ะสร้าง
เยาวชนของชาติใหเ้ ป็นเด็กเกง่ และดี และเป็นอนาคตของพระพทุ ธศาสนา
ตอ้ งเกิดจากความรว่ มมอื ร่วมใจจากทกุ ฝ่าย ท้ังบา้ น วดั โรงเรยี น ดงั น้นั
ผู้ใหญ่เองก็ต้องศึกษาธรรมะและประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้พร้อมที่จะ
เปน็ ต้นแบบทีด่ ีให้กบั เด็กและเยาวชน
“คำ� ไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ กบั DMC Cartoon” จึงเปน็ หนงั สอื ท่ี
ตอบโจทย์ในการเล้ียงดูลกู ให้เป็นคนดีทเ่ี ขา้ กับยุคสมัยอย่างแทจ้ รงิ

ด้วยความปรารถนาดี
คณะผจู้ ัดท�ำ

(กองวชิ าการ 01 : DMC Cartoon : ส�ำนักสื่อธรรมะ)

www.kalyanamitra.org
5

ทุกเชา้ ให้ลุกข้ึนมา
เตรียมอาหารใส่บาตรพระ

เปน็ การสัง่ สมบญุ ประจำ� วันของเรา
และสืบทอดอายุพระพทุ ธศาสนา

รักษาธรรมเนยี มท่ีดนี ้ีไว้
ใหม้ หาชนพุทธบริษัทเขาได้เหน็
เขาจะไดท้ �ำตาม พระพุทธศาสนาจะไดเ้ จรญิ รุง่ เรอื ง

เป็นที่พ่ึงแกช่ าวโลกตอ่ ไป

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

6
www.kalyanamitra.org

6

พาบุตวันรหอลาทานิตเยข์ า้ วัด
ปลูกฝังใหเ้ ขาเรียนรธู้ รรมะ
ให้ใจเกาะเกี่ยวอยกู่ บั บุญกศุ ล

จะได้มีภูมิค้มุ กันท่ีจะไปต่อสู้
กับกระแสสือ่ ที่ไมร่ บั ผิดชอบ

เหน็ แก่เมด็ เงนิ บนความหายนะ
ของบตุ รหลาน ของเพือ่ นมนษุ ย์

๑๘ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

7

www.kalyanamitra.org
7

เราต้ังโรงทานเลก็ ๆ
ไว้หน้าบา้ น

แลว้ ชวนเดก็ ๆ มาใส่บาตรกนั

๑๓ มถิ ุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

8
www.kalyanamitra.org

8

เมอ่ื ตน้ กลา้ ออ่ นๆ แห่งการให้

ถกู ปลูกขน้ึ แล้ว

มนั ก็จะคอ่ ยๆ เจริญเตบิ โต
เมื่อเราหม่นั รดนำ�้ พรวนดนิ ใส่ปยุ๋

ด้วยการใหเ้ พมิ่ ข้ึนไปเรือ่ ยๆ

จากต้นกลา้ เล็กๆ กจ็ ะเปน็ ตน้ ไมใ้ หญ่

๑๓ มถิ ุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

9

www.kalyanamitra.org
9

วดั เปน็ สถานทศ่ี กั ดิส์ ิทธ.์ิ ..สงู สง่
เราต้องชว่ ยกนั ดแู ล

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

10
www.kalyanamitra.org

10

วดั เป็นสถานท่ตี ักตวงบญุ 11
เปน็ แหลง่ เน้ือนาบญุ

เปน็ แหลง่ แหง่ ความรู้อนั บรสิ ุทธิ์
ของพระสมั มาสมั พุทธเจ้า

ท่ีจะทำ� ให้เราดำ� เนนิ ชีวิตได้ถกู ตอ้ ง

๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

www.kalyanamitra.org
11

อยูใ่ กล้วัดไหนไปวดั นน้ั

ไปชว่ ยกันทำ� นุบ�ำรงุ วัด
ที่ปู่ยา่ ตายายท่านสรา้ งเอาไว้ให้

๖ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

12
www.kalyanamitra.org

12

นำ� แตส่ ิ่งดีๆ เข้าไปในวัด

ส่ิงทไี่ ม่ดี เช่น

สุราเมรยั บหุ รี่ ยาเสพติด การพนนั
ใหเ้ อาออกไปนอกวัดให้หมด

๑๕ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๔๗

13

www.kalyanamitra.org
13

การขดั วมิ าน (ขัดหอ้ งน�้ำ)

เป็นการให้เกียรตผิ ทู้ ม่ี าใชบ้ รกิ ารสถานทีต่ รงนี้
มอี านสิ งส์ท�ำใหเ้ ราจะไปสถานท่ใี ดก็ตาม
กจ็ ะได้รับเกียรติ ไดร้ บั การยกยอ่ ง
ได้รับการตอ้ นรบั อยา่ งดีเยี่ยมในทุกสถาน
จะเห็นแตส่ ถานทีร่ น่ื รมย์ สบายอกสบายใจ
เพราะเราใหค้ วามสบายกายสบายใจกบั เขา
เมอ่ื ปฏิบัติธรรมกจ็ ะเข้าถงึ ธรรมได้งา่ ย

๘ กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

14
www.kalyanamitra.org

14

คนที่มีใจรักความสะอาด
จะได้อานิสงส์

คอื จะไปเกิดในภพไหนชาตไิ หนก็ตาม
สง่ิ สกปรกจะเข้าใกล้เราไมไ่ ด้

จะเจอแต่ความสะอาด ราบรน่ื มีระบบระเบยี บตลอด

๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

15

www.kalyanamitra.org
15

วัดใหญห่ ลายๆ วัด
โดยเฉพาะวดั พระธรรมกาย

ที่สรา้ งใหญ่กม็ วี ัตถุประสงค์
เพือ่ เอาไวเ้ ปน็ สถานที่ปฏิบัติธรรม

ให้สาธชุ นผูม้ ีบญุ ท้ังหลายท่อี ยูใ่ กล้ๆ
ไม่หา่ งไกลนัก ไดม้ าปฏิบัตธิ รรมรว่ มกนั

เป็นพลงั หมใู่ นการปฏิบตั ธิ รรม
เม่อื คนมาเยอะ ก็ต้องสร้างใหญ่
ไมไ่ ด้เกีย่ วกบั รวยหรือจนเลย

๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

16
www.kalyanamitra.org

16

ท่ีสรา้ งมหาธรรมกายเจดยี ์

ก็เพื่อเปน็ ศูนย์รวมใจ

ให้คนนกึ ถงึ บุญ นกึ ถงึ พระรตั นตรัย
ใจจะไดเ้ ปน็ กศุ ล

ใจเปน็ กศุ ล เล่อื มใสในพระรตั นตรยั

ก็จะเปน็ รหัสผ่านไปสุคติภพ
๖ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๔๖

17

www.kalyanamitra.org
17

ใครที่บรโิ ภคสอื่ สดี �ำ
แสดงว่า บุญน้อย มวี บิ ากกรรม

จติ จะเศร้าหมอง ข้นึ ๆ ลงๆ

อารมณไ์ ม่คงท่ี

ใจจะกระเพ่อื มอยตู่ ลอดเวลา

๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

18
www.kalyanamitra.org

18

ใคแรสทด่บี งรวิโา่ภคบสุญอื่ มสาขี กาว

ใจจะใสๆ สบายๆ
อารมณไ์ ม่ข้ึนๆ ลงๆ
จะด�ำรงความหนมุ่ สาวไปยาวนาน

๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

19

www.kalyanamitra.org
19

เราตอ้ งตง้ั ใจรักษาศีลให้ดี

เพราะศลี เป็นบ่อเกดิ แห่งความดี

เป็นบ่อเกดิ แหง่ สมาธิ

กเิ ลสต่างๆ โลภ โกรธ หลงกจ็ ะเบาบางลงไป

ใจก็จะตั้งมั่น และหยดุ นง่ิ ได้อยา่ งงา่ ยๆ

๑๑ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

20
www.kalyanamitra.org

20

ถา้ เรารกั ษาศีลตลอดไป 21
เกราะศคลี จุ้มะคเปร็นองภยั

ได้อย่างดี

๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

www.kalyanamitra.org
21

ถา้ ทุกคนมศี ลี ๕

ดนิ อากาศ ฟา้ จะสดใส

โลกกบั สวรรค์
จะใกล้กนั
๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

22
www.kalyanamitra.org

22

ความสงบรม่ เย็น

ท่ีย่งั ยืนจะเกิดขึ้นได้

เมือ่ ทกุ คนมศี ีล
๒๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๖

23

www.kalyanamitra.org
23

ศีลธรรมจะเปน็ เครือ่ ง

ช่วยคุ้มครองโลกใหป้ ลอดภยั

๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑

24
www.kalyanamitra.org

24

ศีลจะกล่นั จิตกลนั่ ใจเรา
ใหใ้ ส สะอาด บรสิ ทุ ธ์ิ

เมื่อใจบรสิ ุทธ์.ิ ..
บุญกศุ ลก็จะเกิดขน้ึ อยา่ งเตม็ ท่ี

๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

25

www.kalyanamitra.org
25

เบยี ดเบียนสัตว์
จะท�ำใหอ้ ายุสัน้
ท้งั ในปจั จบุ นั และในอนาคต

๑๐ มนี าคม พ.ศ. ๒๕๔๗

26
www.kalyanamitra.org

26

ตัดชวี ติ เขากค็ อื
ตัดชวี ิตของเรา
ต่อชวี ิตเขาก็คือ
ต่อชีวิตของเรา

๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

27

www.kalyanamitra.org
27

ยิงนกตกปลาเป็นอาจิณ
แมว้ า่ จะเพือ่ คลายเครยี ดกต็ าม
ล้วนมีวบิ ากกรรมทงั้ ส้ิน
เพราะไปเบียดเบียนสัตว์
กรรมนีจ้ ะทำ� ให้อายสุ ้นั
ทั้งในปจั จบุ ันและในอนาคต

๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

28
www.kalyanamitra.org

28

มีศลี ๕แคช่ าวโลกทกุ คน

โลกก็จะเปล่ยี นแปลง

ไปในทางท่ดี ขี น้ึ
๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

29

www.kalyanamitra.org
29

โลกจะสวยงาม

เมื่อโลกปราศจากน้�ำเมา
และอบายมุข

๑๑ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๕๗

30
www.kalyanamitra.org

30

ดื่มสรุ ากเ็ หมือนดืม่ ยาพิษ

แม้ถกู กฎหมาย แต่ผดิ กฎแหง่ กรรม

๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

31

www.kalyanamitra.org
31

อาชพี ต้องเลือกให้ดี
เพราะมีผลกับความหมอง

ความใสของใจ
๔ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

32
www.kalyanamitra.org

32

จะประกอบอาชพี อะไร 33

เปน็ เร่ืองสำ� คัญ ไม่ใชว่ า่ ...อาชีพอะไรกไ็ ด้
จะไปเบียดเบียนใครก็ได้

ขอให้ไดป้ จั จัย ๔ มาเลี้ยงชวี ิต

อ ย่ า คิ ด อ ย่ า ง นั้ น

เพราะมันมวี บิ ากกรรมรองรับอยู่

๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

www.kalyanamitra.org
33

การทพ่ี ่อแม่พดู ซำ้� ๆ ตลอดเวลา

เพราะอยากเหน็ ลกู เปน็ คนดี

อยากให้ลูกมีชวี ิตทีด่ ีกว่าดีทส่ี ดุ

ลกู ตอ้ งเข้าใจนะ
อย่าไปเบอ่ื ...อย่าไปรำ� คาญท่าน

๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗

34
www.kalyanamitra.org

34

เกง่ ดีเ ย า ว ช น ต้ อ ง
และ

ต้องควบคกู่ ันทง้ั สองอยา่ ง

๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

35

www.kalyanamitra.org
35

จะปลกู ฝัง
เรอ่ื งการสร้างบารมี

เร่อื งคณุ ธรรมต่างๆ
ตอ้ งปลกู ฝงั กันตง้ั แตเ่ ยาวว์ ัย

๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

36
www.kalyanamitra.org

36

บุญทไ่ี ด้ดแู ลพอ่ แม่อย่างดี

จะมอี านิสงส์โดยยอ่ คือ
จะไดเ้ กดิ ในตระกลู ทม่ี พี ่อแม่
เลี้ยงดูเราอยา่ งดี
จะมลี กู หลานบริวารท่อี ยใู่ นโอวาท
ชีวติ จะมแี ต่ความเจริญร่งุ เรือง
ไมต่ กต่�ำ หากมีวิบากกรรมเก่า
มาทำ� ให้ชวี ิตล�ำบาก
ก็จะมีคนมาชว่ ยเหลอื ดแู ล

๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

37

www.kalyanamitra.org
37

สามีภรรยาอย่รู ่วมกนั

ตอ้ งรจู้ ัก...
ยมิ้ แย้ม...เยือกเยน็ ...ยดื หยนุ่ ...
อะล่มุ อล่วย และยกย่องกันและกัน
จึงจะสามารถอยรู่ ่วมกันไดน้ าน

๑๓ กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

38

www.kalyanamitra.org
38

พดู จาด้วยถ้อยคำ� ที่ไพเราะ

บรรยากาศดีๆ จะได้เกิดขน้ึ
ภายในครอบครวั ของเรา

เทวดาจะไดล้ งรกั ษา

และอนโุ มทนาสาธกุ าร

๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

39

www.kalyanamitra.org
39

ช่วยกันสรา้ งบรรยากาศทด่ี ี
ด้วยรอยยิ้มและปยิ วาจา

๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

40
www.kalyanamitra.org

40

ชกั ชวนสมาชกิ ในบ้าน
ปฏบิ ัตธิ รรมร่วมกัน

๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

41

www.kalyanamitra.org
41

โกรธกนั คนละเวลา
เสนห่ าเวลาเดียวกนั

หรอื ดีที่สุด คือ
อย่าโกรธกันเลย

๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

42
www.kalyanamitra.org

42

เศรษฐกิจกบั จิตใจ
ตอ้ งไปด้วยกนั

๑๙ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

43

www.kalyanamitra.org
43

ครอบครัวอยู่ได้ดว้ ยการแบ่งปัน

แบ่งปันรอยย้ิม แบง่ ปันความรัก
แบง่ ปนั ส่งิ ทีด่ ีให้แกก่ ัน

เหมอื นดวงตะวนั ทแ่ี บ่งปันสที อง

๙ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

44
www.kalyanamitra.org

44

ต้องเอา “ธรรมศกึ ษา”
เข้าไปสอนในโรงเรยี น
แทน “เพศศกึ ษา”

๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ทาน ภาวนา
ศีล

45

www.kalyanamitra.org
45

เราตอ้ งเป็นผู้น�ำเขา
ไปส่เู สน้ ทางแหง่ ความดี
อย่าให้เขาน�ำเราไปในทางไมด่ ี

๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

46
www.kalyanamitra.org

46

อยา่ อา้ งวา่ ...ตอ้ งเข้าสังคม

ตอ้ งท�ำตามเขา เขา้ เมอื งตาหลิ่ว
ไมจ่ �ำเปน็ ต้องหลิว่ ตาตาม

เราต้องชวนคนตาหล่วิ ใหต้ าดี

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

47

www.kalyanamitra.org
47

เมือ่ ยามเจบ็ ปว่ ย ให้ใจอยู่ในบญุ

ตอ้ งท�ำใจให้เบกิ บาน
ใหอ้ ยเู่ หนือความทุกข์ ความกงั วล

๕ มนี าคม พ.ศ. ๒๕๔๕

48
www.kalyanamitra.org

48

เมอ่ื ต้องเข้าโรงพยาบาล

เพื่อตรวจสุขภาพ
ทำ� ใจของเราใหเ้ ปน็ ปกติ อยา่ วติ กกงั วล

ระลึกนึกถงึ บุญท่ีเราได้ทำ� ผ่านมา
แลว้ อธษิ ฐานจติ ให้เจอหมอดี ยาดี
ภาวนา “สมั มาอะระหัง” ในใจไปเร่อื ยๆ

๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

49

www.kalyanamitra.org
49

ในชว่ งชีวิตหนงึ่ ของเรา

ต้องมีโอกาสไปนอนบนเตยี งคนป่วย

เมอ่ื ถึงตอนนนั้ ศาสตรท์ กุ ศาสตร์ท่เี รยี นมา

ช่วยอะไรเราไมไ่ ด้ มีแต่พทุ ธศาสตร์

ความร้ขู องพระสัมมาสมั พุทธเจ้าเทา่ น้ัน

ทจ่ี ะช่วยใหเ้ ราเปน็ คนปว่ ยทสี่ งา่ งาม

ป่วยอยา่ งองอาจ

๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

50
www.kalyanamitra.org

50


Click to View FlipBook Version