The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR 64 ป.โท พัฒนาสังคม มจร ไร่ขิง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PM. Prakasit Thitipasitthikorn, 2022-07-12 05:21:29

SAR 64 ป.โท พัฒนาสังคม มจร ไร่ขิง

SAR 64 ป.โท พัฒนาสังคม มจร ไร่ขิง

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ระดบั หลกั สูตร

ประจำปกี ำรศึกษำ ๒๕๖๔

หลกั สูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

โดย

หลกั สตู รบัณฑิตศกึ ษา วทิ ยาลัยสงฆ์พุทธปญั ญาศรที วารวดี
มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลัย

เพอื่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ ๒๗ เดอื น มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลกั สตู ร
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพฒั นาสงั คม

ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

ของ

มหาวทิ ยาลัยมหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลยั สงฆพ์ ทุ ธปัญญาศรที วารวดี

เพื่อรับการประเมินคณุ ภาพการศกึ ษาภายใน
วนั ท่ี ...... เดอื น ................ พ.ศ. ................คานา

การดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพศึกษาภายใน ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา
๒๕๖๔ ไดก้ าหนดใหส้ ว่ นงานท่จี ดั การศกึ ษาไดจ้ ัดทารายงานการประเมินตนเองในระดบั หลักสูตร (SAR) เพอื่ ให้
สว่ นงานและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ งได้ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีได้กาหนด อันแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ได้ดาเนินการตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตร
บัณฑติ ศึกษา สาขาวชิ าการพัฒนาสงั คม วิทยาลยั สงฆ์พุทธปัญญาศรที วารวดี ได้รับอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการจัดการศึกษา เปน็ ปีท่ี ๓ โดยได้จัดการศึกษาในหลกั สูตรดงั กลา่ วตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๖๒ เปน็ ตน้ มา
เม่ือสิ้นสดุ ปีการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๔ มนี ิสิตรวม ๘๑ รปู /คน เป็นนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ จานวน
๔๕ รูป/คน สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว ๔๔ รูป/คน (๑ คนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ) ส่วนนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ มีผู้สมัครเข้าศึกษา ๔๓ รูป/คน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ๔๐ รูป/คน ลาออกระหว่าง
การศึกษา จานวน ๒ คน มนี ิสิตคงอยู่ ๓๘ รูป/คน ซงึ่ ทุกรปู /คนผา่ ยการสอบโครงรา่ งวทิ ยานพิ นธ์แลว้

สาหรับการบริหารการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -
๑๙ (COVID-๑๙) หลักสูตร ฯ ได้ดาเนินส่งเสริมการพัฒนาทักษะของอาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการบริหารการเรียนการสอน การสนับสนนุ ระบบ โดย จัดซื้อระบบ Zoom แบบรายปี จานวน ๔ User
และให้อาจารย์ได้จัดหาหนังสือและเอกสารประกอบการสอนจัดทาเป็น E-Book เพอ่ื ให้บริการการศกึ ษาตลอด
ถึงหาแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับศาสตร์ในหลักสูตร ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า-๑๙ (COVID-๑๙) ในเบ้ืองต้นได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) เริ่มต้ังแต่ในภาค
การศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ ได้ทาการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน (On site) และแบบออนไลน์ (Online) ส่วนใน
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ ได้ทาการสอนและการวัดผลและประเมินผลแบบออนไลน์ (Online) โดยผ่าน
แพลตฟอร์ม Google WorkSpace และกลุ่มไลน์ เปน็ ไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ศบค.และมหาวิทยาลัย
กาหนด ในส่วนของคุณภาพอาจารย์น้ัน จากผลการประเมินปี ๒๕๖๓ หลักสูตรได้มีการส่งเสริมการผลิตงาน
วิชาการในลักษณะการทางานเป็นทีม (Teamwork) แบบกัลยาณมิตร โดยมีพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
,ศ.ดร. ทาหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงแบบกัลยาณมิตร ทาให้อาจารย์มีผลการเผยแพร่ในระดับต่าง ๆ มากขึ้น และ
อาจารย์ไดข้ อกาหนดตาแหนง่ ทางวชิ าการในระดับรองศาสตราจารย์ ๒ ทา่ น ระดบั ผ้ชู ว่ ยศาสตราจารย์ ๓ ทา่ น
ทาให้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าศึกษาในดา้ นคุณภาพทางวิชาการและความรู้ท่ีจะได้รับประเมินได้จากจานวน
ผสู้ นใจเขา้ ศกึ ษาในปีการศกึ ษา ๒๕๖๕ ซง่ึ มีจานวนเพ่ิมมากขึน้

บัดน้ี หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพฒั นาสังคม ได้จัดทารายงานการประเมนิ ตนเอง
(SAR) ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาหนดไว้ เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึ ษาภายใน ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ต่อไป

(ผศ.ดร.ภูรวิ จั น์ ปุณยวุฒปิ รดี า)
ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาสงั คม
วิทยาลยั สงฆ์พุทธปญั ญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลยัสารบัญ

หน้า

คานา ๒

สารบัญ ๓

บทท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป ๔
๑.๑ ชอ่ื หลักสูตร ชอ่ื ปริญญาและสาขาวชิ า ๔
๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานทเี่ ปิดสอน ๔
๑.๓ ปรชั ญาความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสตู ร ๕
๑.๔ อาจารยป์ ระจาหลกั สูตร ผูร้ ับผดิ ชอบหลักสูตร และผสู้ อน ๑๙
๑.๕ สรปุ ผลรายวิชาท่ีเปิดสอนทกุ ชัน้ ปีและทุกภาคการศึกษา ๒๐
๑.๖ การวิเคราะหร์ ายวิชาท่มี ีผลการเรยี นไมป่ กติ ๒๐
๑.๗ รายวิชาท่ีสอนเนือ้ หาไม่ครบ ๒๐
๑.๘ คุณภาพการสอน

บทท่ี ๒ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ๒๖
องคป์ ระกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน ๙๓
องค์ประกอบที่ ๒ บณั ฑิต ๙๖
องค์ประกอบที่ ๓ นิสติ ๑๑๔
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ ๑๒๙
องคป์ ระกอบที่ ๕ หลกั สตู ร การเรียนการสอน การประเมนิ ผ้เู รียน ๑๔๘
องคป์ ระกอบท่ี ๖ สิง่ สนบั สนุนการเรียนรู้

บทท่ี ๓ การบริหารหลกั สูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลกั สตู ร

๓.๑ การบริหารหลักสตู ร ๑๕๗

๓.๒ ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลกั สตู รจากผูป้ ระเมินอสิ ระ ๑๕๘

๓.๓ การประเมินจากผ้ทู ี่สาเร็จการศกึ ษา ๑๕๙

๓.๔ การประเมินจากผมู้ ีสว่ นเกีย่ วขอ้ ง ๑๕๙

๓.๕ แผนการดาเนนิ การเพื่อพฒั นาหลักสตู ร ๑๕๙

๓.๖ ขอ้ เสนอในการพฒั นาหลักสตู ร ๑๖๐

บทท่ี ๔ สรุปผลการประเมนิ ๑๖๑
๔.๑ ผลการประเมนิ ตนเองรายตวั บง่ ช้ตี ามองค์ประกอบคุณภาพ ๑๖๒
๔.๒ ผลการประเมนิ ตนเองตามองค์ประกอบคณุ ภาพบทท่ี ๑
ขอ้ มูลท่ัวไป
********************

๑.๑ ชื่อหลักสตู ร ชอ่ื ปริญญาและสาขาวิชา

รหสั หลักสตู ร : ๒๕๖๒๑๘๕๖๐๐๐๗๗๔
๑) ชอื่ หลักสตู ร

ชอ่ื หลักสูตรภาษาไทย : หลกั สูตรพุทธศาสตรมหาบณั ฑติ สาขาวชิ าการพัฒนาสังคม
ชอื่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Social Development

๒) ช่อื ปรญิ ญา : พทุ ธศาสตรมหาบณั ฑติ (การพฒั นาสงั คม)
ชอ่ื เตม็ ภาษาไทย : Master of Arts (Social Development)
ชอ่ื เตม็ ภาษาอังกฤษ : พธ.ม. (การพัฒนาสงั คม)
ช่ือย่อภาษาไทย : M.A. (Social Development)
ชอ่ื ย่อภาษาองั กฤษ
: การพฒั นาสงั คม
๓) สาขาวิชา : Social Development
ชื่อเตม็ ภาษาไทย
ชอ่ื เตม็ ภาษาองั กฤษ

๑.๒ คณะตน้ สงั กดั และสถานท่ีเปิดสอน
๑) คณะตน้ สังกดั
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย

จงั หวดั พระนครศรีอยุธยา
๒) สถานทีเ่ ปดิ สอน
วิทยาลยั สงฆพ์ ทุ ธปัญญาศรีทวารวดี ตาบลไรข่ งิ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

๑.๓ ปรัชญา ความสาคญั และวัตถุประสงคข์ องหลักสูตร
๑) ปรัชญาของหลักสตู ร
หลกั สูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในเชิง

ลึกและกว้างเพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมบนพ้ืนฐานแห่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพ่ือเป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ท่ัวไป และปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยท่วี ่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรส์ มัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”

๒) ความสาคัญของหลกั สตู รวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีความมุ่งหมายในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพฒั นาสังคม เพือ่ เปน็ การเปิดโอกาสการเรียนรู้ในระดบั ทส่ี ูงขน้ึ สาหรับคณะสงฆแ์ ละประชาชนทว่ั ไป เพื่อให้
ไดร้ บั การศึกษาในศาสตร์ทางด้านการพัฒนาสังคมท่ีผสมผสานแนวคิดทางด้านพทุ ธศาสนาโดยมุ่งเนน้ ให้ผู้ศกึ ษา
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งเป็น
ทางเลือกหนงึ่ ในการพฒั นากาลงั คนเพ่ือนาไปสกู่ ารพฒั นาขีดความสามารถของประเทศตอ่ ไป

๓) วตั ถุประสงค์ของหลักสูตร
เพอื่ ให้บรรลุเปา้ หมายในการผลิตพุทธศาสตรมหาบณั ฑิตตามปรัชญาท่ตี ัง้ ไว้ จึงมวี ตั ถปุ ระสงค์ ดงั นี้

๑. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ในจังหวดั นครปฐม
และใกล้เคียง ในการผลิตมหาบัณฑิตการพัฒนาสังคม ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถนาหลักพุทธธรรมและหลักวิชาการที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีคุณภาพ

๒. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางพระพทุ ธศาสนา ทรัพยากรบุคลากรของสงั คม นักพัฒนาสังคม
ที่มีคณุ ภาพของหนว่ ยงานภาครัฐ องคก์ รศาสนา ภาคประชาคม ธรุ กิจเอกชน และสาธารณประโยชน์

๓. เพ่ือสร้างเสริมเครือข่ายร่วมจัดการงานพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างเป็น
รูปธรรมทงั้ ในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ

๔. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งโดยร่วมมือกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสาขาต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน ดาเนินการจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นาไปสู่การพฒั นาประเทศชาตทิ ย่ี ั่งยืน

๑.๔ อาจารย์

๑) อาจารย์ประจาหลกั สตู ร ตาม มคอ.๒

ท่ี ชอ่ื – ฉายา/นามสกุล ตาแหนง่ ทาง คุณวุฒิ/สาขาวขิ า สถาบัน ปี พ.ศ.
วชิ าการ
๒๕๖๒
๑. ผศ.ดร.ภรู วิ จั น์ ปุณย ผู้ช่วย -พธ.ด.(การพฒั นาสงั คม) -มจร ๒๕๕๗
๒๕๕๗
วฒุ ปิ รดี า ศาสตราจารย์ -พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) -มจร ๒๕๕๔
๒๕๕๘
-น.ด. (นิติศาสตร์) -มหาวิทยาลัยปทมุ ธานี
๒๕๕๒
เลขที่บตั รประชาชน -วท.ม (สถาปตั ย์ส่งิ แวดลอ้ ม) -จุฬาลงกรณม์ หาวทิ ยาลัย ๒๕๕๒
๒๕๕๐
๕๑๐๐๕๐๐๐๐xxxx* -ศศ.ม (การบริหารการพัฒนา -มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ ๒๕๖๑
๒๕๕๗
สงั คม) ๒๕๕๖
๒๕๔๗
-ร.ม. (รัฐศาสตร)์ -มหาวิทยาลัยรามคาแหง ๒๕๖๑
๒๕๕๗
-น.ม. (นติ ศิ าสตร์) -มหาวทิ ยาลยั รามคาแหง ๒๕๕๖
๒๐๐๑
-น.บ. (นติ ศิ าสตร)์ -มหาวทิ ยาลัยรามคาแหง

๒. พระมหาประกาศติ สริ ิ อาจารย์ -พธ.ด. (การพฒั นาสงั คม) -มจร

เมโธ(ฐติ ิปสิทธกิ ร), ดร. -พธ.ม. (การพัฒนาสงั คม) -มจร

เลขทบ่ี ตั รประชาชน -พธ.บ. (การจดั การเชิงพทุ ธ) -มจร

๓๓๑๐๘๐๐๔๓xxxx* -ป.ธ. ๘ -กองบาลสี นามหลวง

๓. พระหนุ่มแลง ธมฺมิสโร อาจารย์ -พธ.ด.(การพฒั นาสังคม) -มจร

(ชายหน่มุ ), ดร. -พธ.ม.(การพัฒนาสังคม) -มจร

-พธ.บ.(สมั คมวิทยาและมานุษย) -มจร

MA ๑๕๓๖๑๘ * -the Pali Pahtamapyan -Dhammazayar pali(พาสปอร์ต) (Pahtamagyi) university, Yangon

Examination Myanmar

๔. พระมหาบญุ เลิศ -ปร.ด.(รฐั ประศาสนศาสตร์) -มจร ๒๕๖๑
๒๕๕๑
อนิ ฺทปญฺโญ,(ช่วยธาน)ี , -รป.ม. (การจดั การความขดั แย้ง) -มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๕๔๖
รศ.ดร. -ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
๒๕๔๑
เลขที่บัตรประชาชน -สถาบันบัณฑติ พัฒนบรหิ าร ๒๕๖๑
๒๕๕๖
๓๙๒๐๑๐๐๑๓ xxxx -พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ศาสตร์ ๒๕๕๒
๒๕๔๙
-มจร ๒๕๕๘

๕. พระปลดั ประพน์ สปุ ภา อาจารย์ -ปร.ด.(พฒั นศกึ ษา) -มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร ๒๕๕๔
๒๕๒๖
โต(อยสู่ าราญ),ดร. -พธ.ม.(การจดั การเชิงพุทธ) -มจร

เลขทบ่ี ตั รประชาชน -ศศ.ม.(พัฒนศึกษา) -มหาวิทยาลยั ศลิ ปากร

๓๗๓๐๓๐๐๑๔ xxxx -พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) -มจร

๖. ผศ.ดร.อุบล วฒุ พิ ร ผู้ช่วย -ปร.ด.(การจัดการภาครัฐและ -มหาวิทยาลัยครสิ เตียน

โสภณ ศาสตราจารย์ เอกชน)

เลขทบ่ี ัตรประชาชน -ศศ.ม.(สง่ิ แวดล้อมศึกษา) -มหาวิทยาลยั มหดิ ล

๓๗๓๐๖๐๐๒๒ xxxx -ศ.บ.(การเงินการธนาคาร) -มหาวิทยาลัยเกรกิ

*รับผิดชอบหลักสตู ร

๒) อาจารยป์ ระจาหลกั สูตรของส่วนงาน ในปจั จุบัน

(ตามคาส่ังที่ ๑๕๕/๒๕๖๕)

ตาแหนง่ ทาง ปีที่
สาเร็จ
ที่ ชอ่ื -ฉายา/นามสกุล วชิ าการ/ คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา สถาบันทส่ี าเรจ็ การศึกษา
-มหาวทิ ยาลยั ปทมุ ธานี ๒๕๖๑
สาขาวิชา

๑ พระมหาบญุ เลศิ ศาสตราจารย์ / -ปร.ด.(รัฐประศาสน

อนิ ฺทปญโฺ ญ,(ชว่ ย สาขาวชิ า ศาสตร์)

ธาน)ี , ศ.ดร.* รัฐศาสตร์ -รป.ม. (การจดั การความ -มหาวทิ ยาลัยนเรศวร ๒๕๕๑

ขัดแย้ง)

-ศศ.ม. (การพฒั นาสงั คม) -สถาบันบณั ฑติ พัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๖
-มจร
-พธ.บ. (รัฐศาสตร)์ -กองบาลีสนามหลวง ๒๕๔๑
๒๕๖๑
-ป.ธ.๗ -มจร ๒๕๕๗
-มจร ๒๕๕๖
๒ พระมหาประกาศติ อาจารย์ -พธ.ด. (การพฒั นาสังคม) -มจร

สิรเิ มโธ(ฐติ ปิ สทิ ธิกร), -พธ.ม. (การพฒั นาสังคม)

ดร.* -พธ.บ. (การจดั การเชงิ

พุทธ)

-ป.ธ. ๘ -กองบาลสี นามหลวง ๒๕๔๗

๓ ผศ.ดร.ภรู วิ ัจน์ ปณุ ย ผูช้ ่วย -พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) -มจร ๒๕๖๒
-มจร ๒๕๕๗
วุฒิปรดี า* ศาสตราจารย์ / -พธ.ด.(รฐั ประศาสน

สาขาวิชารฐั ศาสตร)์

ประศาสนศาสตร์ -น.ด. (นิติศาสตร)์ -มหาวิทยาลยั ปทมุ ธานี ๒๕๕๗
-จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลยั ๒๕๕๔
-วท.ม (สถาปัตย์

สง่ิ แวดล้อม)

-ศศ.ม (การบริหารการ -มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๘

พฒั นาสังคม)

-ร.ม. (รฐั ศาสตร์) -มหาวทิ ยาลยั รามคาแหง ๒๕๕๒-น.ม. (นติ ิศาสตร)์ -มหาวิทยาลยั รามคาแหง ๒๕๕๒
๒๕๕๐
-น.บ. (นติ ิศาสตร์) -มหาวิทยาลัยรามคาแหง ๒๕๖๑
๒๕๕๖
๔ พระปลดั ประพจน์ อาจารย์ -ปร.ด.(พัฒนศกึ ษา) -มหาวิทยาลัยศลิ ปากร ๒๕๕๒
๒๕๔๙
สปุ ภาโต(อยู่สาราญ), -พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) -มจร ๒๕๕๘

ดร. -ศษ.ม.(พัฒนศึกษา) -มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๔
๒๕๒๖
-พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) -มจร ๒๕๕๖
๒๕๔๘
๕ ผศ.ดร.อบุ ล วฒุ ิพร ผ้ชู ว่ ย -ปร.ด.(การจัดการภาครัฐ -มหาวิทยาลยั คริสเตียน ๒๕๕๒

โสภณ ศาสตราจารย์ / และเอกชน) ๒๕๓๔
๒๕๔๙
สาขาวิชารฐั -ศศ.ม.(สง่ิ แวดล้อมศึกษา) -มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๑
ประสาสนศาสตร์ -ศ.บ.(การเงินการธนาคาร) -มหาวทิ ยาลยั เกรกิ ๒๕๓๕
๒๕๖๔
๖ ดร.สายนา้ ผึ้ง รตั อาจารย์ -พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) -มจร ๒๕๕๗
๒๕๕๒
นงาม -ศศ.ม.(การพัฒนาสงั คม) -สถาบันบัณฑติ พัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๑
๒๕๓๔
-พธ.ม.(พุทธศาสตร์และ -มจร ๒๕๓๒

ศลิ ปะแหง่ ชีวติ )

-ศศ.บ.(นเิ ทศศาสตร)์ -มรภ. บา้ นสมเดจ็ เจ้าพระยา

๗ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รอง -พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) -มจร

ดร. ศาสตราจารย์ -ม.ธรรมศาสตร์

-พช.ม. (การพัฒนาชมุ ชน) -ม.สุโขทยั ธรรมาธริ าช

-ร.บ. (รฐั ศาสตร์)

๘ พระครูใบฎกี าธีรยทุ ธ อาจารย์ -พธ.ด.(การพัฒนาสงั คม) -มจร

จนทฺ ูปโม (ภูโ่ คก -พธ.ม.(กาจดั การเชงิ พทุ ธ) -มจร

หวาย), ดร. ร.บ.(รฐั ศาสตร)์ -ม.รามคาแหง

๙ ดร.โกนฏิ ฐ์ ศรที อง รอง Ph.D. (Sociology) -Panjab University, India

ศาสตราจารย์ M.A. (Sociology) -Poona University, India

พธ.บ . (การศึ กษานอก -มจร

โรงเรยี น)

*รับผดิ ชอบหลักสตู ร

๒.๑) อาจารย์ประจาหลักสตู ร ท่านที่ ๑

รายการ ข้อมูล

ตาแหน่งทางวชิ าการ/สาขาวิชา ศาสตราจารย์ / สาขาวิชารฐั ศาสตร์

ชอ่ื /ฉายา/นามสกลุ พระมหาบญุ เลศิ อนิ ทฺ ปญโฺ ญ(ช่วยธาน)ี , ศ.ดร.

วุฒกิ ารศึกษา ปรญิ ญาตรี

- ช่อื หลกั สูตร / สาขาวชิ าทีจ่ บการศึกษา พธ.บ. (รัฐศาสตร)์

- กลุ่มสาขาวชิ าทีจ่ บการศกึ ษา สงั คมศาสตร์

- ปีทีจ่ บการศกึ ษา ๒๕๔๑

- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั

วุฒิการศึกษา ปรญิ ญาโท

- ชอ่ื หลกั สูตร / สาขาวิชาทจ่ี บการศึกษา ศศ.ม. (พฒั นาสงั คม)

- กล่มุ สาขาวชิ าทีจ่ บการศึกษา สงั คมศาสตร์

- ปที จ่ี บการศกึ ษา ๒๕๔๖

- ชอ่ื สถาบนั ทีจ่ บการศึกษา สถาบันบณั ฑิตพฒั นบรหิ ารศาสตร์

วุฒิการศกึ ษา ปรญิ ญาโทรายการ ข้อมลู
- ชื่อหลกั สตู ร / สาขาวิชาท่จี บการศกึ ษา รป.ม. (การจดั การความขัดแย้ง)
- กลุ่มสาขาวิชาท่จี บการศึกษา สังคมศาสตร์
- ปีท่จี บการศึกษา ๒๕๕๑
- ช่ือสถาบนั ที่จบการศึกษา มหาวิทยาลยั นเรศวร
วฒุ ิการศกึ ษา ปริญญาเอก
- ชอื่ หลกั สูตร / สาขาวชิ าท่ีจบการศึกษา ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)์
- กลุม่ สาขาวชิ าที่จบการศกึ ษา สงั คมศาสตร์
- ปีทจ่ี บการศึกษา ๒๕๖๑
- ชอ่ื สถาบันทจ่ี บการศึกษา มหาวิทยาลยั ปทมุ ธานี
ประสบการณ์การทาการสอน
- จานวนปีท่ีทาการสอน ๑๘ ปี
- ชอ่ื รายวิชาทท่ี าการสอน (ในปีการศกึ ษา
๒๕๖๔) ปรญิ ญาตรี
- การเมืองกบั การปกครองของไทย
วัน/เดือน/ปีที่เขา้ ทางาน - นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ประเภท (ประจา/อัตราจา้ ง) - ความรเู้ บือ้ งต้นทางรฐั ศาสตร์
- ระเบียบวธิ วี ิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
-การบริหารการพัฒนา
ปริญญาโท
- ภาวะผูน้ ากับการพฒั นาสังคมอยา่ งยั่งยนื
- สมั มนาปฏิบตั ิการวิจยั
- ระเบยี บวิธีวจิ ัยทางการพัฒนาสงั คม
- การสมั มนาเชิงปฏบิ ัตกิ ารเพ่ือการพัฒนาสังคม
ปริญญาเอก
- ระเบยี บวธิ วี จิ ยั ทางพระพทุ ธศาสนา
๒๕๔๖
ประจา

๒.๒) อาจารยป์ ระจาหลกั สตู ร ทา่ นท่ี ๒

รายการ ขอ้ มลู

ตาแหนง่ ทางวิชาการ/สาขาวชิ า อาจารย์

ชอ่ื /ฉายา/นามสกุล พระมหาประกาศติ สิรเิ มโธ(ฐติ ิปสิทธิกร), ดร.

วฒุ ิการศึกษา ปรญิ ญาตรี

- ชื่อหลักสตู ร / สาขาวชิ าทจ่ี บการศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชงิ พทุ ธ)

- กลมุ่ สาขาวิชาทีจ่ บการศกึ ษา สังคมศาสตร์

- ปที ่ีจบการศกึ ษา ๒๕๕๖

- ชอื่ สถาบนั ท่จี บการศึกษา มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒกิ ารศกึ ษา ปริญญาโท

- ชอ่ื หลักสูตร / สาขาวิชาทจี่ บการศกึ ษา พธ.ม. (การพฒั นาสังคม)

- กลมุ่ สาขาวชิ าท่จี บการศกึ ษา สงั คมศาสตร์

- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗

- ชอื่ สถาบนั ทจี่ บการศกึ ษา มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศกึ ษา ปรญิ ญาเอกรายการ ขอ้ มูล
- ช่ือหลักสตู ร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พธ.ด. (การพัฒนาสังคม)
- กลมุ่ สาขาวิชาทจ่ี บการศกึ ษา สงั คมศาสตร์
- ปที จ่ี บการศึกษา ๒๕๖๑
- ชอ่ื สถาบันทจี่ บการศึกษา มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณก์ ารทาการสอน
- จานวนปที ีท่ าการสอน ๘ ปี
- ชอ่ื รายวชิ าทท่ี าการสอน (ในปกี ารศึกษา
๒๕๖๔) ปริญญาตรี
- พระไตรปิฏกศึกษา
วัน/เดอื น/ปีทเ่ี ขา้ ทางาน - วรรณคดบี าลี
ประเภท (ประจา/อตั ราจา้ ง) - พระวินัยปิฏก
- การบริหารการพฒั นา
- ทฤษฎที างรฐั ประศาสนศาสตร์
- วทิ ยาการการบรหิ ารสมยั ใหม่
ปริญญาโท
- ระเบียบวธิ วี ิจัยทางการพัฒนาสังคม
- พระพทุ ธศาสนากับกระบวนทัศนก์ ารพฒั นาสังคม
- การบรหิ ารการพัฒนาสงั คม
- สัมนาปฏิบตั ิการวจิ ยั
- พนื้ ฐานสาหรับการพฒั นาสังคม
๒๕๕๖ (อัตราจา้ ง)
อตั ราประจา (ไดร้ ับบรรจุเมื่อ ๑ มถิ ุนายน ๒๕๖๐)

๒.๓) อาจารยป์ ระจาหลักสูตร ทา่ นที่ ๓

รายการ ข้อมลู

ตาแหน่งทางวชิ าการ/สาขาวิชา ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ / สาขาวิชารฐั ประศาสนศาสตร์

ชือ่ /ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.ภรู ิวจั น์ ปุณยวุฒปิ รีดา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

- ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาทจ่ี บการศึกษา น.บ. (นติ ศิ าสตร)์

- กลุ่มสาขาวิชาทจ่ี บการศกึ ษา นติ ศิ าสตร์

- ปีท่ีจบการศึกษา ๒๕๕๐

- ชอ่ื สถาบันทีจ่ บการศึกษา มหาวทิ ยาลยั รามคาแหง

วุฒิการศึกษา ปรญิ ญาโท

- ชอื่ หลักสตู ร / สาขาวชิ าทจ่ี บการศกึ ษา น.ม. (นติ ศิ าสตร)์

- กลุ่มสาขาวชิ าทจี่ บการศึกษา (นิติศาสตร์)

- ปที ีจ่ บการศึกษา ๒๕๕๒

- ชื่อสถาบันทจี่ บการศกึ ษา มหาวิทยาลยั รามคาแหง

วุฒกิ ารศกึ ษา ปริญญาโท

- ช่อื หลกั สูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศกึ ษา ร.ม. (รฐั ศาสตร์)

- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา (รัฐศาสตร)์

- ปที ่ีจบการศกึ ษา ๒๕๕๒

- ชอ่ื สถาบันท่ีจบการศกึ ษา มหาวิทยาลยั รามคาแหง

วฒุ กิ ารศกึ ษา ปริญญาโท

๑๐

รายการ ขอ้ มูล
- ช่ือหลกั สตู ร / สาขาวิชาทจ่ี บการศกึ ษา
- กลุม่ สาขาวิชาทีจ่ บการศกึ ษา วท.ม. (สถาปัตยส์ ่งิ แวดลอ้ ม)
- ปีที่จบการศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์
- ชอ่ื สถาบันที่จบการศึกษา ๒๕๕๔
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท จุฬาลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั
- ชอ่ื หลกั สูตร / สาขาวชิ าทจ่ี บการศึกษา
- กลมุ่ สาขาวชิ าท่ีจบการศกึ ษา ศศ.ม (การบรหิ ารการพฒั นาสังคม)
- ปที ี่จบการศกึ ษา ศลิ ปศาสตร์
- ชื่อสถาบนั ทจ่ี บการศึกษา ๒๕๕๘
วุฒกิ ารศกึ ษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์
- ช่ือหลกั สูตร / สาขาวชิ าทจ่ี บการศกึ ษา
- กลุ่มสาขาวชิ าที่จบการศึกษา น.ด. (นิตศิ าสตร์)
- ปที จ่ี บการศึกษา นติ ิศาสตร์
- ชื่อสถาบนั ทจ่ี บการศกึ ษา มหาวิทยาลยั ปทุมธานี
วุฒิการศกึ ษา ปริญญาเอก ๒๕๕๗
- ชื่อหลักสูตร / สาขาวชิ าทีจ่ บการศึกษา
- กลุ่มสาขาวชิ าที่จบการศกึ ษา พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)์
- ปที จ่ี บการศึกษา สงั คมศาสตร์
- ชื่อสถาบนั ทจ่ี บการศึกษา ๒๕๕๗
วฒุ กิ ารศกึ ษา ปรญิ ญาเอก มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลยั
- ชื่อหลักสูตร / สาขาวชิ าท่ีจบการศึกษา
- กลมุ่ สาขาวิชาท่จี บการศกึ ษา พธ.ด.(การพัฒนาสังคม)
- ปที จ่ี บการศกึ ษา สังคมศาสตร์
- ชอ่ื สถาบนั ทจ่ี บการศึกษา ๒๕๖๒
วุฒิการศกึ ษา ปรญิ ญาเอก มหาวทิ ยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลัย
- ชอ่ื หลักสตู ร / สาขาวชิ าท่จี บการศกึ ษา
- กลุ่มสาขาวิชาท่จี บการศึกษา ปร.ด.(รฐั ศาสตร์)
- ปีที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
- ชอ่ื สถาบนั ทจ่ี บการศกึ ษา ๒๕๖๔
ประสบการณก์ ารทาการสอน มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
- จานวนปที ่ที าการสอน
- ชอ่ื รายวิชาท่ีทาการสอน ๑๐ ปี
(ในปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓)
ปรญิ ญาตรี
- กฎหมายท่วั ไป
- การบรหิ ารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
- ความรเู้ บือ้ งต้นทางความสัมพันธ์ระหวา่ งประเทศ
- องคก์ ารและการจดั การในภาครฐั
ปรญิ ญาโท
- การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม
- ภาษาอังกฤษสาหรบั การพฒั นาสงั คม
- นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒั นาสงั คมแนวพุทธ
- ภาวะผูน้ ากับการพัฒนาสังคมอยา่ งย่งั ยนื
- การบริหารพัฒนาสังคม

๑๑

รายการ ข้อมูล
- การสมั นาเชงิ การปฏิบัตกิ ารเพอื่ การพฒั นาสงั คม
วัน/เดอื น/ปที ี่เข้าทางาน ๑ ตลุ าคม ๒๕๕๘
ประเภท (ประจา/อตั ราจ้าง) ประจา (อัตราส่วนงาน)

๒.๔) อาจารย์ประจาหลกั สูตร ทา่ นที่ ๔

รายการ ขอ้ มูล

ตาแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์

ช่ือ/ฉายา/นามสกลุ พระปลดั ประพจน์ สปุ ภาโต (อยู่สาราญ), ดร.

วุฒกิ ารศกึ ษา ปรญิ ญาตรี

- ช่อื หลกั สตู ร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)

- กล่มุ สาขาวชิ าท่จี บการศกึ ษา พระพุทธศาสนา

- ปที จ่ี บการศึกษา ๒๕๔๙

- ช่อื สถาบันที่จบการศกึ ษา มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลยั

วุฒิการศกึ ษา ปรญิ ญาโท

- ชอ่ื หลกั สตู ร / สาขาวชิ าท่จี บการศกึ ษา ศษ.ม.(พัฒนศึกษา)

- กลมุ่ สาขาวชิ าที่จบการศกึ ษา ศกึ ษาศาสตร์

- ปีทจ่ี บการศึกษา ๒๕๕๒

- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลยั ศิลปากร

วฒุ ิการศึกษา ปรญิ ญาโท

- ชื่อหลกั สูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พธ.ม.(การจัดการเชิงพทุ ธ)

- กลุ่มสาขาวิชาทจ่ี บการศกึ ษา สงั คมศาสตร์

- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๖

- ชื่อสถาบันที่จบการศกึ ษา มหาวทิ ยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

วฒุ กิ ารศกึ ษา ปริญญาเอก

- ชอ่ื หลักสตู ร / สาขาวิชาท่ีจบการศกึ ษา ปร.ด.(พัฒนศึกษา)

- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศกึ ษาศาสตร์

- ปที ่จี บการศกึ ษา ๒๕๖๑

- ช่ือสถาบนั ทจี่ บการศกึ ษา มหาวิทยาลยั ศลิ ปากร

ประสบการณก์ ารทาการสอน

- จานวนปที ่ที าการสอน ๒ ปี

- ชอ่ื รายวชิ าทที่ าการสอน (ในปีการศกึ ษา ปริญญาตรี

๒๕๖๓) - พระพทุ ธศาสนากบั การพัฒนาทย่ี ่ังยืน

- ปรชั ญาเบอ้ื งตน้

- ศกึ ษาอสิ ระทางพระพทุ ธศาสนา

- เทคนคิ การศึกษาระดบั อุดมศึกษา

- พฤติกรรมองคก์ าร

- ธรรมนิเทศ

- พุทธรรมกบั การบรหิ าร

ปรญิ ญาโท

- การบริหารการพฒั นาสังคม

- กรรมฐาน

- ภาวะผู้นาแนวพทุ ธกับการพัฒนาสังคม

๑๒

รายการ ขอ้ มูล
- แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสงั คม
วนั /เดือน/ปที ่เี ขา้ ทางาน - การสัมนาเชิงปฏบิ ตั ิการเพ่ือการพฒั นาสังคม
ประเภท (ประจา/อตั ราจา้ ง) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เปน็ อาจารย์พเิ ศษตัง้ แต่ ๒๕๖๐)
ประจา (อตั ราสว่ นงาน)

๒.๕) อาจารยป์ ระจาหลักสตู ร คนที่ ๕

รายการ ข้อมลู

ตาแหน่งทางวชิ าการ/สาขาวิชา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ / สาขาวชิ ารัฐประศาสนศาสตร์

ช่อื /ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.อบุ ล วฒุ ิพรโสภณ

วฒุ ิการศกึ ษา ปรญิ ญาตรี

- ชอ่ื หลักสูตร / สาขาวชิ าทจ่ี บการศกึ ษา ศ.บ.(การเงินการธนาคาร)

- กลมุ่ สาขาวิชาท่จี บการศกึ ษา การเงนิ การธนาคาร

- ปีท่ีจบการศกึ ษา ๒๕๒๖

- ชื่อสถาบันที่จบการศกึ ษา มหาวิทยาลัยเกรกิ

วฒุ กิ ารศกึ ษา ปรญิ ญาโท

- ชือ่ หลกั สูตร / สาขาวชิ าทจ่ี บการศกึ ษา ศศ.ม.(สิ่งแวดล้อมศกึ ษา)

- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึ ษา สงั คมศาสตร์

- ปที จี่ บการศึกษา ๒๕๕๔

- ชื่อสถาบันทจ่ี บการศกึ ษา มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล

วฒุ กิ ารศกึ ษา ปรญิ ญาเอก

- ชอ่ื หลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศกึ ษา ปร.ด. (การจดั การภาครัฐและเอกชน)

- กลมุ่ สาขาวิชาที่จบการศึกษา สงั คมศาสตร์

- ปีท่จี บการศกึ ษา ๒๕๕๘

- ชอ่ื สถาบนั ทจ่ี บการศึกษา มหาวิทยาลยั คริสเตยี น

ประสบการณก์ ารทาการสอน

- จานวนปีท่ที าการสอน ๙ ปี

- ชอื่ รายวิชาทีท่ าการสอน (ในปกี ารศึกษา ปรญิ ญาตรี
๒๕๖๔) - กาบรหิ ารการคลังสว่ นทอ้ งถ่ิน
- ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
- นโยบายสาธารณะและการวางแผน
- ความรเู้ บอ้ื งตน้ ทางรัฐศาสตร์

- รฐั ประศาสนศาสตรต์ ามแนวพระพทุ ธศาสนา
- การวางแผนและการบรหิ ารเชงิ กลยุทธเ์ พื่อการพัฒนาท้องถ่ิน

ปริญญาโท
- แนวความคดิ ทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม

- ภาษาอังกฤษสาหรบั การพัฒนาสงั คม
- ภาวะผนู้ าแนวพุทธกบั การพัฒนาสังคม
- การพฒั นาและการประเมินโครงการพัฒนาสงั คม
- การบริหารการพฒั นาสงั คม

วัน/เดอื น/ปีที่เขา้ ทางาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เปน็ อาจารยพ์ เิ ศษตงั้ แต่ ๒๕๕๖)

ประเภท (ประจา/อตั ราจา้ ง) อัตราประจา (ไดบ้ รรจุเมือ่ ๑ มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒.๖) อาจารยป์ ระจาหลกั สูตร คนท่ี ๖

๑๓

รายการ ขอ้ มูล
ตาแหนง่ ทางวชิ าการ/สาขาวชิ า
ชอ่ื /ฉายา/นามสกลุ อาจารย์
วฒุ กิ ารศกึ ษา ปรญิ ญาตรี นางสาวสายน้าผึง้ รัตนงาม
- ชื่อหลักสูตร / สาขาวชิ าทจ่ี บการศึกษา
- กลุ่มสาขาวชิ าทจ่ี บการศกึ ษา ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
- ปีทจ่ี บการศึกษา สงั คมศาสตร์
- ชอ่ื สถาบนั ทจี่ บการศกึ ษา ๒๕๓๔
วุฒิการศกึ ษา ปรญิ ญาโท มหาวิทยาลยั ราชภฏั บา้ นสมเดจ็ เจา้ พระยา
- ชื่อหลกั สตู ร / สาขาวชิ าทีจ่ บการศึกษา
- กลุ่มสาขาวชิ าทจี่ บการศกึ ษา พธ.ม.(พุทธศาสตร์และศลิ ปะแหง่ ชีวติ )
- ปที จ่ี บการศึกษา สงั คมศาสตร์
- ชอ่ื สถาบันท่ีจบการศกึ ษา ๒๕๕๒
วฒุ กิ ารศึกษา ปริญญาโท มหาวทิ ยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ชื่อหลกั สตู ร / สาขาวิชาท่จี บการศกึ ษา
- กลมุ่ สาขาวิชาทจ่ี บการศกึ ษา ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม)
- ปที จ่ี บการศึกษา สังคมศาสตร์
- ชอ่ื สถาบันทจ่ี บการศกึ ษา ๒๕๔๘
วุฒิการศึกษา ปรญิ ญาเอก สถาบนั บัณฑิตพัฒนบรหิ ารศาสตร์
- ชอ่ื หลกั สตู ร / สาขาวชิ าทจ่ี บการศกึ ษา
- กลุ่มสาขาวชิ าที่จบการศึกษา พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
- ปที จ่ี บการศึกษา พระพทุ ธศาสนา
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา ๒๕๕๖
ประสบการณ์การทาการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
- จานวนปที ีท่ าการสอน
- ชือ่ รายวิชาท่ที าการสอน (ในปกี ารศึกษา ๑ ปี
๒๕๖๔)
ปรญิ ญาตรี
วนั /เดือน/ปที ่เี ข้าทางาน - วทิ ยาการบริหารสมยั ใหม่
ประเภท (ประจา/อตั ราจา้ ง) - รฐั ประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
- จริยธรรมทางการบริหาร
- การจัดการทรพั ยากรมนุษยเ์ ชิงพุทธ
ปรญิ ญาโท
- พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
- กรรมฐาน
- การบริหารการพัฒนาสงั คม
- การพัฒนาและการประเมนิ โครงการพฒั นาสงั คม

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

อตั ราจา้ ง

๒.๗) อาจารยป์ ระจาหลักสตู ร คนที่ ๗

รายการ ขอ้ มลู

ตาแหน่งทางวชิ าการ/สาขาวิชา รองศาสตราจารย์

ชอื่ /ฉายา/นามสกลุ พระสุธรี ัตนบณั ฑติ

วฒุ ิการศกึ ษา ปริญญาตรี

๑๔

รายการ ข้อมูล
- ชอ่ื หลักสตู ร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ร.บ. (รัฐศาสตร์)
- กลุ่มสาขาวิชาท่จี บการศกึ ษา สังคมศาสตร์
- ปที จ่ี บการศกึ ษา ๒๕๓๕
- ช่ือสถาบันทจ่ี บการศึกษา มหาวิทยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธริ าช
วฒุ กิ ารศกึ ษา ปริญญาโท
- ช่อื หลกั สตู ร / สาขาวิชาที่จบการศกึ ษา พช.ม. (การพฒั นาชุมชน)
- กลมุ่ สาขาวิชาทจี่ บการศึกษา สังคมศาสตร์
- ปีทีจ่ บการศกึ ษา ๒๕๔๑
- ช่อื สถาบนั ท่จี บการศึกษา มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
วุฒกิ ารศึกษา ปริญญาเอก
- ชือ่ หลกั สตู ร / สาขาวชิ าทจี่ บการศึกษา พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
- กลมุ่ สาขาวิชาท่จี บการศกึ ษา พระพุทธศาสนา
- ปที ี่จบการศึกษา ๒๕๔๙
- ชื่อสถาบนั ทจ่ี บการศกึ ษา มหาวทิ ยาลัยมหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทาการสอน
- จานวนปที ีท่ าการสอน ๑๔ ปี
- ชอื่ รายวิชาท่ีทาการสอน (ในปกี ารศึกษา
๒๕๖๓) ปรญิ ญาตรี
- พฤตกิ รรมมนุษย์ในสงั คม
วัน/เดือน/ปที ่ีเขา้ ทางาน - ระเบียบวธิ วี ิจยั ทางสงั คมสงเคราะห์
ประเภท (ประจา/อัตราจ้าง) - สังคมวิทยาชนบทและนคร
ปรญิ ญาโท
- พระพทุ ธศาสนากับการพฒั นาสงั คม
- ภาวะผูน้ ากบั การพฒั นาสงั คม
ปริญญาเอก
- ระเบยี บวธิ วี ิจยั ทางการพฒั นาสังคม
- ระเบียบวิธีวจิ ยั ช้นั สงู ทางพระพุทธศาสนา
- ระเบยี บวิธีวจิ ยั ทางพุทธบรหิ ารการศึกษา
- ปฏิบตั ิการเพอื่ การพัฒนาสงั คม
- ระเบียบวิธวี จิ ยั ชนั้ สูงทางพระพุทธศาสนา
๑๖ ตลุ าคม ๒๕๕๐
อัตราประจา (ไดบ้ รรจเุ ม่ือ ๑๖ ตลุ าคม ๒๕๕๐)

๒.๘) อาจารย์ประจาหลักสตู ร คนท่ี ๘

รายการ ข้อมลู

ตาแหน่งทางวชิ าการ/สาขาวิชา อาจารย์

ชือ่ /ฉายา/นามสกลุ พระครใู บฎีกาธีรยุทธ จนทฺ ูปโม (ภ่โู คกหวาย)

วฒุ กิ ารศกึ ษา ปรญิ ญาตรี

- ชื่อหลกั สูตร / สาขาวชิ าท่จี บการศกึ ษา ร.บ.(รฐั ศาสตร์)

- กลุม่ สาขาวิชาทจ่ี บการศึกษา สงั คมศาสตร์

- ปีทจ่ี บการศึกษา ๒๕๕๔

- ชอ่ื สถาบันทีจ่ บการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง

วุฒกิ ารศกึ ษา ปรญิ ญาโท

๑๕

รายการ ข้อมลู
- ชื่อหลักสูตร / สาขาวชิ าทจ่ี บการศกึ ษา พธ.ม.(การจัดการเชงิ พุทธ)
- กลุม่ สาขาวิชาท่จี บการศกึ ษา สงั คมศาสตร์
- ปีท่ีจบการศกึ ษา ๒๕๕๗
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั
วุฒิการศกึ ษา ปริญญาเอก
- ชอ่ื หลกั สตู ร / สาขาวชิ าทีจ่ บการศึกษา พธ.ด.(การพัฒนาสงั คม)
- กลุม่ สาขาวิชาทีจ่ บการศกึ ษา สงั คมศาสตร์
- ปีทีจ่ บการศึกษา ๒๕๖๔
- ชอ่ื สถาบนั ท่ีจบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลยั
ประสบการณก์ ารทาการสอน
- จานวนปที ่ีทาการสอน ๗ ปี
- ช่ือรายวชิ าทท่ี าการสอน (ในปีการศึกษา
๒๕๖๓) ปริญญาตรี
- การบรหิ ารเชงิ กลยุทธ์
วัน/เดอื น/ปที เ่ี ข้าทางาน - นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ประเภท (ประจา/อตั ราจ้าง) - การบรหิ ารทรัพยากรมนุษย์
- บรหิ ารงบประมาณและการคลงั สาธารณะ
- เศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจาวนั
- รฐั ประศาสนศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ปริญญาโท
- พน้ื ฐานสาหรบั การพัฒนาสังคม
- การบรหิ ารการพฒั นาสงั คม
- การพฒั นาและการประเมินโครงการพฒั นาสงั คม

อัตราจ้าง ๒๕๕๗
อตั ราบรรจุ (ไดบ้ รรจุเมื่อ ๑ มิ.ย.๒๕๖๐)

๒.๙) อาจารยป์ ระจาหลกั สูตร คนที่ ๙

รายการ ข้อมลู

ตาแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา รองศาสตราจารย์

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.โกนฏิ ฐ์ ศรที อง

วุฒิการศกึ ษา ปรญิ ญาตรี

- ชื่อหลักสูตร / สาขาวชิ าทจ่ี บการศึกษา พธ.บ.(การศึกษานอกโรงเรียน)

- กลมุ่ สาขาวชิ าท่ีจบการศกึ ษา สังคมศาสตร์

- ปีที่จบการศกึ ษา ๒๕๓๒

- ชื่อสถาบนั ท่ีจบการศกึ ษา มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลยั

วฒุ กิ ารศกึ ษา ปริญญาโท

- ชอ่ื หลักสตู ร / สาขาวชิ าที่จบการศึกษา M.A.(Sociology)

- กลมุ่ สาขาวิชาทีจ่ บการศึกษา สงั คมวทิ ยา

- ปีท่ีจบการศึกษา ๒๕๓๔

- ช่อื สถาบันทีจ่ บการศึกษา Poona University, India

วฒุ ิการศึกษา ปรญิ ญาเอก

- ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาทจี่ บการศึกษา Ph.D.(Sociology)

๑๖

รายการ ขอ้ มูล
- กลุ่มสาขาวชิ าทีจ่ บการศึกษา สงั คมวิทยา
- ปที ี่จบการศกึ ษา ๒๕๔๑
- ชอื่ สถาบันทจี่ บการศึกษา
ประสบการณก์ ารทาการสอน Panjab University, India
- จานวนปที ท่ี าการสอน
- ช่ือรายวชิ าทีท่ าการสอน (ในปกี ารศกึ ษา ๒๑ ปี
๒๕๖๓)
ปริญญาโท
วนั /เดือน/ปที เี่ ขา้ ทางาน - นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒั นาสงั คมแนวพทุ ธ
ประเภท (ประจา/อัตราจา้ ง) - ภาวะผู้นากบั การพัฒนาสงั คม
ปริญญาเอก
- ปฏบิ ัติการเพอ่ื การพฒั นาสงั คม
- นโยบายและการวางแผนเพ่ือการพัฒนาสังคม
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
อตั ราประจา (ไดบ้ รรจุเมอ่ื ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓)

๓) อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสตู ร ตาม มคอ.๒ (เฉพาะระดบั บณั ฑติ ศึกษา)

ตาแหนง่ ทาง วนั เดือน วนั เดอื น ประเภท

ที่ ชอ่ื -ฉายา/นามสกลุ วชิ าการ/ คณุ วฒุ /ิ สาขาวิชา ปที ีเ่ ขา้ ปีที่ (ประจา/อตั รา

สาขาวชิ า ทางาน ลาออก จ้าง)

๑ ผศ.ดร.ภรู ิวจั น์ ปณุ ย ผ้ชู ว่ ยศาสตราจารย์ -พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) - อตั ราจา้ ง - ประจา

วุฒิปรีดา / สาขาวิชารัฐ -พธ.ด.(รัฐป ระศาสน ๑ ต.ค. (อตั ราสว่ น
งาน)
ประศาสนศาสตร์ ศาสตร์) ๒๕๕๘

-น.ด. (นติ ศิ าสตร์) - บรรจุ

-ว ท .ม ( ส ถ า ปั ต ย์ ๑ ต.ค.

สงิ่ แวดลอ้ ม) ๒๕๖๒

-ศศ.ม (การบริหารการ

พัฒนาสงั คม)

-ร.ม. (รัฐศาสตร)์

-น.ม. (นติ ิศาสตร์)

-น.บ. (นติ ศิ าสตร)์

๒ พระมหาประกาศติ สริ ิ อาจารย์ -พธ.ด. (การพัฒนา - อตั ราจา้ ง - ประจา

เมโธ(ฐิตปิ สิทธกิ ร), ดร. สงั คม) ๒๕๕๖

-พธ.ม. (การพัฒนา - บรรจุ ๑

สังคม) มิ.ย.๒๕๖๐

-พธ.บ. (การจัดการเชงิ

พุทธ)

-ป.ธ. ๘

๓ พระหนมุ่ แลง ธมฺมิสโร อาจารย์ -พธ.ด.(การพฒั นาสังคม) - อตั ราจ้าง - ๑ อัตราจา้ ง

(ชายหน่มุ ), ดร. -พธ.ม.(การพัฒนาสงั คม) ๑ ต.ค. มิถุนายน

-พธ.บ.(สัมคมวิทยาและ ๒๕๖๐ ๒๕๖๓

มานุษยวิทยา)

๑๗

๔) อาจารย์ผู้รบั ผดิ ชอบหลักสตู รของสว่ นงานในปัจจุบนั (เฉพาะระดับบณั ฑิตศกึ ษา)

(ตามคาส่งั ที่ ๑๕๕/๒๕๖๕)

ท่ี ชอื่ -ฉายา/ ตาแหน่งทาง คณุ วุฒิ/สาขาวชิ า วันเดอื นปที ี่ วนั เดอื นปที ่ี ประเภท
นามสกลุ วิชาการ/ เข้าทางาน ลาออก (ประจา/
สาขาวิชา อตั ราจา้ ง)

๑ พระมหาบญุ เลิศ ศาสตราจารย์ -ปร.ด.(รฐั ประศาสนศาสตร์) - บรรจุ - ประจา

อนิ ฺทปญฺโญ,(ช่วย / สาขาวิชา -รป.ม. (การจัดการความ ๒๕๔๖

ธาน)ี , ศ.ดร.* รฐั ศาสตร์ ขดั แย้ง)

-ศศ.ม. (การพฒั นาสังคม)

-พธ.บ. (รัฐศาสตร์)

-ป.ธ.๗

๒ พระมหาประกาศติ อาจารย์ -พธ.ด. (การพัฒนาสงั คม) - อัตราจ้าง - ประจา

สิรเิ มโธ,(ฐติ ปิ สิทธิ -พธ.ม. (การพัฒนาสงั คม) ๒๕๕๖

กร), ดร.* -พธ.บ. (การจัดการเชงิ พุทธ) - บรรจุ ๑

-ป.ธ. ๘ มิ.ย.๒๕๖๐

๓ ผศ.ดร.ภรู วิ จั น์ ผูช้ ่วย -ปร.ด. (รัฐศาสตร์) - อตั ราจ้าง ๑ - ประจา

ปุณยวุฒปิ รดี า* ศาสตราจารย์ -พธ.ด.(การพัฒนาสงั คม) ต.ค. ๒๕๕๘ (อตั ราสว่ น

/ สาขาวชิ ารัฐ -พธ.ด.(รฐั ประศาสนศาสตร)์ - บรรจุ งาน)

ประศาสน -น.ด. (นติ ิศาสตร์) ๑ ต.ค.๒๕๖๒

ศาสตร์ -วท.ม. (สถาปัตยส์ งิ่ แวดลอ้ ม)

-ศศ.ม (การบริหารการพัฒนา

สังคม)

-ร.ม. (รฐั ศาสตร์)

-น.ม. (นิตศิ าสตร์)

-น.บ. (นิติศาสตร)์

๕) อาจารยผ์ สู้ อน

ตาแหนง่ ทาง คณุ วฒุ /ิ สาขาวิชา วนั เดอื นปที ่ี วันเดอื นปีท่ี ประเภท
ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกลุ วชิ าการ/ เข้าทางาน ลาออก (ประจา/
อตั ราจ้าง)
สาขาวชิ า -
ประจา
๑ พระมหาบญุ เลิศ ศาสตราจารย์ / -ปร.ด.(รฐั ประศาสน - บรรจุ

อินฺทปญฺโญ,(ช่วย สาขาวิชา ศาสตร์) ๒๕๔๖

ธาน)ี , ศ.ดร.* รฐั ศาสตร์ -รป.ม. (การจัดการความ

ขัดแยง้ )

-ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)

-พธ.บ. (รฐั ศาสตร)์

-ป.ธ.๗

๒ พระมหาประกาศติ อาจารย์ -พธ.ด. (การพัฒนา - อัตราจา้ ง - ประจา

สิริเมโธ(ฐติ ปิ สทิ ธิ สงั คม) ๒๕๕๖

กร), ดร.* -พธ.ม. (การพัฒนา - บรรจุ ๑

สงั คม) ม.ิ ย.๒๕๖๐

-พธ.บ. (การจัดการเชิง

๑๘

พุทธ)

-ป.ธ. ๘

๓ ผศ.ดร.ภรู วิ จั น์ ผู้ชว่ ย -พธ.ด.(การพฒั นาสงั คม) - อัตราจา้ ง ๑ - ประจา

ปุณยวฒุ ิปรดี า* ศาสตราจารย์ / -พธ.ด.(รัฐประศาสน ต.ค. ๒๕๕๘ (อัตราส่วน

สาขาวิชารัฐ ศาสตร)์ - บรรจุ งาน)

ประศาสน -น.ด. (นติ ศิ าสตร)์ ๑ ต.ค.๒๕๖๒

ศาสตร์ -วท.ม (สถาปตั ย์

สง่ิ แวดลอ้ ม)

-ศศ.ม (การบริหารการ

พัฒนาสงั คม)

-ร.ม. (รฐั ศาสตร์)

-น.ม. (นติ ศิ าสตร)์

-น.บ. (นิติศาสตร์)

๔ พระปลดั ประพจน์ อาจารย์ -ปร.ด.(พัฒนศกึ ษา) - อตั ราจา้ ง - ประจา

สปุ ภาโต(อยู่ -พธ.ม.(การจดั การเชิง ๑ ต.ค.๕๘ (อตั ราสว่ น

สาราญ),ดร. พุทธ) - บรรจุ งาน)

-ศษ.ม.(พัฒนศึกษา) ๑ ต.ค.๖๒

-พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)

๕ ผศ.ดร.อบุ ล วฒุ ิพร ผชู้ ่วย -ปร.ด.(การจัดการภาครัฐ - อตั ราจ้าง - ประจา

โสภณ ศาสตราจารย์ / และเอกชน) ๑ ตุลาคม

สาขาวชิ ารฐั -ศศ.ม.(ส่ิงแวดล้อมศึกษา) ๒๕๕๖

ประสาสน -ศ .บ .(ก า ร เงิ น ก า ร - บรรจุ

ศาสตร์ ธนาคาร) ๑ มิ.ย.๒๕๖๐

๖ ดร.สายนา้ ผ้งึ รัต อาจารย์ -พธ.ด.(พระพทุ ธศาสนา) ๑ กรกฎาคม ประจา

นงาม -ศศ.ม.(การพฒั นาสังคม) ๒๕๖๓ (อตั ราส่วน

-พธ.ม.(พุทธศาสตร์และ งาน)

ศิลปะแหง่ ชวี ิต)

-ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

๗ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รอง -พธ.ด. ๑ ๖ ตุ ล าค ม ประจา

ดร. ศาสตราจารย์ (พระพทุ ธศาสนา) ๒๕๕๐

-พช.ม. (การพัฒนา

ชมุ ชน)

-ร.บ. (รัฐศาสตร์)

๘ พระครใู บฎีกาธรี อาจารย์ -พธ.ด.(การพฒั นาสงั คม) อตั ราจา้ ง ประจา

ยทุ ธ จนทฺ ปู โม (ภู่ -พธ.ม .(กาจั ดการเชิ ง ๒๕๕๗
โคกหวาย), ดร. พทุ ธ)
ร.บ.(รัฐศาสตร์) - บ ร ร จุ ๑
มิ.ย.๒๕๖๐

๙ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รอง Ph.D. (Sociology) ๑ พฤศจิกายน ประจา

ศาสตราจารย์ M.A. (Sociology) ๒๕๔๓

พธ.บ. (การศึกษานอก

โรงเรียน)

๑๙

๖) จานวนนิสิตในปกี ารศึกษาปจั จุบนั

ชน้ั ปที ่ี ๑ (ภาคการศึกษาท่ี ๑/๖๔) ชน้ั ปีที่ ๑ (ภาคการศกึ ษาท่ี ๒/๖๔)

พระ เณร แมช่ ี ชาย หญิง รวม พระ เณร แมช่ ี ชาย หญิง รวม

๗ ๐ ๐ ๒๐ ๑๓ ๔๐ ๗ ๐ ๐ ๒๐ ๑๑ ๓๘

ชั้นปที ่ี ๒ (ภาคการศึกษาที่ ๑/๖๔) ชนั้ ปีท่ี ๒ (ภาคการศกึ ษาท่ี ๒/๖๔)

พระ เณร แมช่ ี ชาย หญิง รวม พระ เณร แมช่ ี ชาย หญิง รวม

๑๑ ๐ ๐ ๒๐ ๑๔ ๔๕ ๑๑ ๐ ๐ ๒๐ ๑๔ ๔๕

๑.๕ สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปดิ สอนทกุ ชนั้ ปีและทุกภาคการศึกษา
๑) นิสิต ช้นั ปที ี่ ๒

รหัส/ จานวนนสิ ติ ที่ไดเ้ กรด จานวน ินสิต
ชอ่ื รายวชิ า ลงทะเบียน
ภาค/ปี จานวน ิน ิสต
การศกึ ษา สอบ ่ผาน

A A- B+ B C C F I S UW
+

๖๑๕ ๓๐๙ การสัมมนาเชงิ การ ๑/๒๕๖๔ ๗๙ ๒๖ ๑๑ - - - - - - - ๔๕ -
ปฏิบัตกิ ารเพ่อื การพฒั นาสังคม ๑/๒๕๖๔ ๓ ๑๒
๑/๒๕๖๔ -- ๑๘ ๑๑ - - - - - - - ๔๕
๖๑๕ ๓๑๔ การบริหารการ ๑/๒๕๖๔ --
พัฒนาสังคม ๑/๒๕๖๔ - ๑๔ ๑๙ ๘ - - - - - - ๔๕
๒/๒๕๖๔ --
๖๑๕ ๑๐๖ การพัฒนาและการ ๒/๒๕๖๔ -- - - - - - - ๔๕ - - ๔๕
ประเมนิ โครงการพฒั นาสงั คม ๒/๒๕๖๔
- - - - - - ๔๕ - - ๔๕
๐๐๐ ๐๐๑ ปฏบิ ตั กิ ารภาคสนาม
โครงการ CCS ๓๑ - - - - - - - - ๔๕

๖๑๕ ๒๐๒ ภาษาองั กฤษสาหรบั - - - - - - ๔๕ - - ๔๕
การพฒั นาสงั คม
- - - - - - ๔๕ ๔๕
๖๑๕ ๓๑๓ สมั มนาปฏิบัตกิ าร
วิจยั

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน

๐๐๐ ๐๐๒ ปฏิบัตกิ ารภาคสนาม
โครงการ CCS

๒๐

๒) นิสติ ชน้ั ปีที่ ๑

รหัส/ จานวนนิสติ ทไี่ ด้เกรด จานวน ินสิต
ช่ือรายวิชา ลงทะเบียน
ภาค/ปี จานวน ินสิต
สอบ ่ผาน

การศกึ ษา

A A- B+ B C C F I S UW
+

๖๑๕ ๑๐๑ พ้นื ฐานสาหรบั การ ๑/๒๕๖๔ - - - - - - - - ๔๐ ๔๐ -
๔๐ -
พัฒนาสงั คม
๔๐ -
๖๑๕ ๒๐๔ นโยบายและ ๑/๒๕๖๔ ๑๘ ๑๔ ๘ - - - - ๔๐ -
๓๘ -
ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาสังคมแนว ๓๘ -
๓๘ -
พทุ ธ ๓๘ -

๖๑๕ ๑๐๖ แนวคดิ และทฤษฎี ๑/๒๕๖๔ ๒๑ ๑๑ ๔ - -

ทางการพัฒนาสงั คม

๖๑๕ ๒๐๘ ระเบียบวิธีวิจยั ๑/๒๕๖๔ ๑๓ ๒๐ ๗

ทางการพัฒนาสงั คม

๖๑๕ ๑๐๓ พระพุทธศาสนากับ ๒/๒๕๖๔ ๑๑ ๒๗ - - - -

กระบวนทศั นก์ ารพฒั นาสงั คม

๖๑๕ ๑๐๗ ภาวะผนู้ ากบั การ ๒/๒๕๖๔ ๒๒ ๑๕ ๑ - - - -

พฒั นาสังคมอย่างย่ังยืน

๖๑๕ ๓๐๕ ภาวะผู้นาแนวพุทธ ๒/๒๕๖๔ ๒๑ ๑๗ - - - - -

กบั การพฒั นาสงั คม

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน ๒/๒๕๖๔ - - - - - - - - ๓๘

๑.๖ การวิเคราะหร์ ายวชิ าท่ีมผี ลการเรียนไม่ปกติ

(รหัส/ ช่ือรายวิชา ภาค/ ความผดิ ปกติ การตรวจสอบ เหตทุ ่ที าให้ มาตรการแกไ้ ข
ปีการศกึ ษา - ผิดปกติ -

- -- -

๑.๗ รายวชิ าท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบ (ไม่มี) ภาคการศึกษา ชัน้ ปี
- -
รหสั /ชอ่ื รายวิชา
-

๑.๘ คุณภาพการสอน

๑) รายวิชาที่มกี ารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรบั ปรงุ จากผลการประเมิน

รายวิชา ภาค ผลการประเมิน แผนการปรบั ปรงุ
การศกึ ษา โดยนิสิต

มี ไม่มี

๖๑๕ ๓๐๙ การสัมมนาเชิงการ ๑/๒๕๖๔  ออกแบบแผนการสอนท่ีแสดงการกระจายความ

๒๑

ปฏบิ ตั ิการเพอื่ การพัฒนาสงั คม รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาที่มุ่งเนน้ ให้นิสิตได้ลงมอื ปฏบิ ตั ิจรงิ
๖๑๕ ๓๑๔ การบริหารการพฒั นา ๑/๒๕๖๔ 
สังคม ๑/๒๕๖๔  ปรับวิธีการเรียนการสอน โดยการบูรณาการใน
ประเดน็ สาคัญของชาติ เช่น ยุทธศาสตรช์ าติ SDGs
๖๑๕ ๑๐๖ การพฒั นาและการ
ประเมนิ โครงการพฒั นาสังคม ออกแบบแผนการสอน และการเรียนร้เู ชงิ บูรณาการ
จากกรณีศึกษาโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
๐๐๐ ๐๐๑ ปฏิบตั กิ ารภาคสนาม ๑/๒๕๖๔  ท้ังทดี่ าเนนิ การโดยภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน
โครงการ CCS (วิชาเสริมทักษะ)
ปรับวิธีการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการเรียนรู้
๖๑๕ ๒๐๒ ภาษาองั กฤษสาหรบั ๒/๒๕๖๔  ฝึกปฏิบัตกิ ารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน อีกทงั้ ประเด็น
การพฒั นาสังคม ๒/๒๕๖๔  ฝึกปฏฺบัติการท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความตอ้ งการของกลุ่มเป้าหมาย
๖๑๕ ๓๑๓ สมั มนาปฏิบัตกิ าร
วจิ ยั จัดกิจกรรมปรับฐานความรู้ของนิสิต และพัฒนาส่ือ
การสอนทเี่ หมาะสมกับผู้เรียน

ปรับวิธีการสอนและการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจริง
จดั เวทเี ชิงวิชาการ การกระตุน้ ให้นิสิตกลา้ แสดงออก
เชงิ วชิ าการและแลกเปล่ยี นองค์ความรใู้ นการทาวิจยั

๒) การประเมินคณุ ภาพการสอนโดยรวม
โดยภาพรวมการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีวิชาที่

เปิดสอนรวมท้ังหมด ๑๔ รายวิชา ทุกวิชามีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาตามแผนการสอนท่ีวางไว้ และมีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ผเู้ รียนย่งิ ขน้ึ ดงั น้ี

ด้านเน้ือหารายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจ อาจารย์ผู้สอนได้ใช้การจัด
กระบวนการสอนท่ีหลากหลายท้ังการบรรยาย การจดั เรียนรู้แบบสัมมนา การฝึกฝนให้นิสิตคิดวเิ คราะห์ การมี
ส่วนร่วม การเชิญวิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา ส่งผลให้นิสิตได้
เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทางานด้านพระพุทธศาสนา และการเปิด
โลกทัศน์ท่ีมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย มีการปรับปรุงแผนการสอนลาดับรายวิชาก่อนและหลัง เพื่อปรับพ้ืนฐาน
ให้กับผ้เู รียน สามารถส่งต่อองค์ความรู้แต่ละรายวิชา มกี ารพัฒนาสร้างเสริมทกั ษะในเชิงปฏิบตั ิทั้งในชั้นเรียน
และนอกชนั้ เรียน

ด้านคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชาได้มีการมอบหมายวิชาท่ีสอนท่ีสอดคล้องกับความรู้
ความชานาญของอาจารย์ตามสาขาวิชาและประสบการณ์การทาวิจัย อาจารย์ได้รับการพัฒนาโดยส่งไปอบรม
หลักสูตรทส่ี ่งเสริมตอ่ การนาใช้ประยกุ ต์การจัดการเรยี นรู้อย่างต่อเนอ่ื ง

ด้านการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินการจัดเวลาในการให้คาปรึกษา
นิสิตอย่างต่อเน่ืองและมีความใกล้ชิดนิสิต สามารถนัดหมายเพ่ือเข้าพบขอคาปรึกษาได้โดยสะดวกจนนิสิต
สามารถพฒั นาหวั ขอ้ วจิ ยั และโจทยว์ ิจัย และได้จดั กจิ กรรมเรียนรู้นอกหอ้ งเรยี นเพ่อื เสริมสรา้ งประสบการณ์

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน ได้ประพฤติตนเป็นต้นแบบท้ังในด้านของการเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การฝึกฝนทักษะงานวิจัยเพ่ิมพูนความรู้ อย่างไรก็ตามด้วย
ภาระงานและการต้องเร่งรีบพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์เรียนรู้ในปัจจุบัน ทาให้ด้านการผลิตหนังสือ
ตาราของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่สามารถดาเนินการให้ก้าวหน้า ท้ังน้ีคาดว่าในปีต่อไปจะมีตาราเรียนท่ี
สามารถใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ท่ีได้รับการพัฒนามาจากเอกสารประกอบการ

๒๒

สอนของอาจารย์ เช่น แนวคิดพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารและการพัฒนา พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การ
พฒั นาสังคม เปน็ ตน้

จากการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม หลักสูตรได้ดาเนินการวางแผนปรับปรุงการเรียนการ
สอน ดังนี้

๑. อาจารย์ผู้สอนควรเน้นงานท่ีมอบหมายในรายวิชาให้สอดคล้องกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนสิ ติ

๒. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนิสิตโดยกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนนานิสิตลงพ้ืนท่ี
จริงในชมุ ชนและสังคมทเี่ ปน็ กลมุ่ เป้าหมายในการจัดกิจกรรม

๓. ควรส่งเสริมให้นิสิตเขียนและเสนอโครงการ/กิจกรรมด้วยตนเอง เพ่ือดาเนินการจัดโครงการ/
กจิ กรรมส่งเสรมิ การเรียนรใู้ นรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องรายวชิ านั้นๆ

๓) ประสทิ ธผิ ลของกลยุทธก์ ารสอน

มาตรฐาน สรปุ ขอ้ คดิ เหน็ ของผสู้ อนและ แนวทางแกไ้ ข/ปรับปรงุ
ผลการ ขอ้ มลู ป้อนกลบั จากแหลง่ ตา่ งๆ
เรยี นรู้

๑) คณุ ธรรม ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีการเปลี่ยนแปลง ควรส่งเสริมภาวะผู้นาให้นิสิตท่ียังไม่กล้า

จริยธรรม พฤติกรรมในทิศทางที่ดี ในดา้ นของการยอมรับฟัง แสดงออก ให้มีโอกาสรับผิดชอบงานท่ีได้รับ

ความเห็นของผู้อื่น ภาวะผู้นา มีการเสียสละและ มอบหมายเพื่อฝึกการเป็นผู้นา และการเพ่ิม

รบั ผิดชอบต่อส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ตรงเวลา กระบวนการทางานเป็นทีมให้กับนิสิตผ่าน

และมีความตั้งใจในการค้นคว้า การนาองค์ความรู้ การวิจัยภาคสน าม โดยให้มีกระบ วน

มาใช้ในการจัดการปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนและ ปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อฝึกฝนตนเอง

กับชีวิตประจาวัน แต่ในด้านของการมีวินัยในการ สามารถนามาตอ่ ยอดเป็นองค์ความรู้ใหมไ่ ด้

เข้าห้องเรียนให้ตรงเวลายังต้องได้รับการพัฒนา

นิสิตมีความเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลืองาน

หลักสูตรและมหาวิท ยาลัย รวมถึงกิจการ

พระพทุ ธศาสนา

๒) ความรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม และ ควรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการใช้

การฝึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาให้นิสิตได้รับการ เหตผุ ล การเรียบเรียงความคิดผ่านการเขียน

พัฒนาและมีแรงบันดาลใจในการค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งยังต้องพัฒนาทักษะด้านน้ีอย่างต่อเน่ือง

มากข้ึน การสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศทอี่ ยู่ใน เพราะจะเป็นส่วนสนับสนุนให้นิสิต สามารถ

ระบบฐานข้อมูล การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มี เรียบเรียงผลงานวิทยานิพนธ์ได้อย่างเข้าใจ

การเรียนรู้ท้ังในช้ันเรียนและการศึกษาดูงาน รวมท้ัง มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ใน เช่ื อ ม โย งก า รผ่ า น

การทาวจิ ัยท้ังในรายวิชาที่เกี่ยวขอ้ งและวิทยานิพนธ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ไดม้ ากข้ึน อาจารย์

เช่น การตั้ง“ศูนย์ปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม (Social ผู้สอนกาหนดการศึกษาดูงาน การทาวิจัยท่ี

Lab)” เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่ง เกี่ยวข้องกับรายวิชาและวิทยานิพนธ์ไว้ใน

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และเป็นพื้นที่ มคอ.๓ สาหรับการสืบค้นข้อมูลในระบบ

ศึกษาวิจัยที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ส ารส น เท ศ ที่ อ ยู่ ใน ระ บ บ ฐ าน ข้ อ มู ล

ร่วมกับนิสิตและชุมชน ในพัฒนาท้องถิ่น โดยมี คณาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ดาเนินการ

โครงการ CCS การปฏิบัติการเพื่ อสร้างความ แนะนาฐานข้อมูลทีจ่ าเป็นตอ่ การสืบค้น เช่น

เปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน ด้วยวัฒนธรรมความ thailis, thaijo (TCI) แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล

๒๓

๓) ทกั ษะ รว่ มมือของคนในชุมชนในการลงพื้นท่ีเพื่อให้เกดิ การ วิทยานิพนธข์ องมหาวทิ ยาลัย เปน็ ต้น
ทางปัญญา เรียนรู้ และประสบการณ์ตรงเป็นการนาวัฒนธรรม
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการร่วมกับ
ความรู้ทางวิชาการ เพ่ือให้นาไปสู่องค์ความรู้ร่วม
ระหว่างความรู้ทางวิชาการกับความรู้ภูมิปัญญา
ชมุ ชน พฒั นานวัตกรรมเพอ่ื สังคมและชมุ ชน

พ ร้ อ ม ทั้ งมี กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร “ “วิจยเสวนา
การจับพิรุธ และการใช้คาถามเพื่อล้วงความในใจ”
วันเสาร์ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดย ดร.พิณลัพธพร
นาคสมบรู ณ์

กิจกรรมเสรมิ หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ" วันอาทิตย์ที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดี
คณ ะบริหารการพั ฒ นาสิ่งแวดล้อม สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบรหิ ารศาสตร์

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ือง โครงการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดีขอเชิญทุกท่านฟังบรรยาย
"พระพุทธศาสนากับงานพัฒนาสังคมในยุค new
normal” โดย พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,ดร. (หลวง
พ่อแดง วัดอินทาราม)วันอาทิตย์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปน็ ตน้ ไป

กิจกรรมเสริมหลักสูตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการโปรแกรม spss สถิติเบื้องต้น ในวัน
อาทิตย์ ที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี โดย รศ.ดร.ลัด
ดาวัลย์ เพชรโรจน์

กิจกรรมเสริมหลักสูตรบรรยายพิเศษ“พุทธ
วทิ ยาศาสตร์กับปัญหาปรชั ญาจากฟิสกิ ส์ควอนตัม
”ในวันที่ ๑ พฤษาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี โดยพระเดชพระคุณพระพรหม
บัณฑิต, ศ.ดร. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาร
วดี มหาวทิ ยาลัยมหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลัย

ฝึกทักษะการนาองค์ความรู้ท่ีเรียนมา การนาเสนอผลงานของนิสิตในบางรายวิชา
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในสังคมได้ ควรมีเชี่ยวชาญในประเด็นน้ันๆ เพ่ือมา
จาก ก ารน าเส น องาน ใน ช้ั น เรีย น แ ล ะ งาน สะท้อนและขยายมุมมองการประยุกต์ใช้
วิทยานิพนธ์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ เคร่ืองมือในการบูรณ าการองค์ความรู้
ความเข้าใจในการนาหลักพระพุทธศาสนาไป ทางด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปัญหาทั้งในระดับ สังคมในแง่มุมจากประสบการณ์ตรง และ

๒๔

บคุ คลและสังคม สามารถเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณ ควรเพิ่มทักษะการฝกึ ปฏิบัติผา่ นสถานการณ์
ในการทาโครงการเพ่อื พัฒนาสงั คม (CCS) เปน็ การ จ า ล อ ง ห รื อ ล งพ้ื น ที่ ศึ ก ษ า ท่ี มี ค ว า ม
พัฒนาศักยภาพให้กับนิสิต เพ่ือเตรียมความพร้อม หลากหลายเพื่อเพม่ิ พูนทกั ษะ
ให้กลายเป็นนักพัฒนา ได้แก่ ๑) ทางานอย่างเป็น
ระบบ ๒) สร้างความเช่ือมั่นให้ชุมชน ๓) ทางาน
กับพ้ืนที่ ๔) มีบทบาทรับผิดชอบต่อสังคม ๕) เป็น
นักคิดเชิงกลยุทธ์ ๖) พัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้
เข้มแข็ง ๗) มีการศึกษาท่ีดีทั้งในระบบและนอก
ระบบ ๘) มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ๙) มีทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์ ๑๐) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๑๑) ทางานให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อสังคม
ส่วนรวม มีบุคลิกภาพท่ีดี ๑๒) ประเมินศักยภาพ
การทางานของตนเองอยู่เสมอ และ ๑๓) มีทักษะ
ค ว า ม ส า ม าร ถ ใน ก า ร เขี ย น ร า ย งา น ท่ี ดี มี
ประสิทธิภาพ
๔ ) ทั ก ษ ะ จดั กิจกรรมในรายวชิ าทีเ่ น้นการเรียนการสอนที่ ควรเพิ่มการมอบหมายกิจกรรมการมีส่วน
ความสัมพัน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน มีการ ร่วมกับงานวิทยาลัยสงฆ์ กิจกรรมของคณะ
ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ฝกึ ฝนการทากจิ กรรมเพ่ือสงั คมให้มีการประสานงาน สงฆ์ การฝึกฝนพัฒนาการเป็นผู้นาและการ
บุ คคล แล ะ กับผู้อื่น นิสิตสามารถนาองค์ความรู้ที่เรียนมา เป็นผู้ตามที่ดีผ่านกิจกรรมจิตอาสาใน
ค ว า ม ทบทวนและปรับปรุงพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันกับ วิทยาลัยสงฆ์ และเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับ
รบั ผิดชอบ ผู้อ่ืนในช้ันเรียน การมีปฏิสัมพันธ์กับรอบข้าง ทาให้ การพฒั นาสังคม
เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน มีพฤติกรรมการยอมรับและให้เกียรติ
เคารพรับฟงั ผอู้ น่ื มากขน้ึ

ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ แม้
สถานการณ์โควิดยังแพร่ระบาดอยู่ และนิสิตยังต้อง
ทาโครงการปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนแปลงใน
สงั คม (CCS) หลกั สูตรได้จัดกระบวนการตดิ ตามและ
ให้ข้อเสนอแนะการทางาน ผ่านระบบออนไลน์
(Zoom mitting) ท าให้ กิ จกรรมบางกิ จกรรม
สามารถดาเนินการไปได้ เมื่อสถานการณ์โควิดผ่อน
คลายลงนิสิตสามารถลงพ้ืนที่ทากิจกรรมกับชุมชน
ได้ พร้อมทั้งมีการรายงานผลนาเสนอผลงาน CCS
เม่ือวันที่ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่าน Zoom
Meeting ซ่ึงนิสิตทุกกลุ่มได้นาเสนอผลงานของ
ตนเอง แสดงให้เห็นถึงความรบั ผิดชอบในงาน แม้ใน
สถานการณ์โควิดการสามารถทาใหล้ ลุ วงได้

และจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการนาเสนอ
เผยแพร่ผลงานวิชาการแก่สาธารณชน โดยจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “งานประชุมวิชการ
ระดับชาติคร้ังท่ี ๔ และระดับนานานชาติ ครั้งที่ ๑

๒๕

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” ในวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,
ศ.ดร.อธิการบดี เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ โดยเป็น
กิจกรรมที่ให้นิสิตได้รับผิดชอบการดาเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ รว่ มกัน
๕ ) ทั ก ษ ะ หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการ การส่งเสริมการใช้เทคโนยีสารสนเทศ
ก า ร คิ ด ส่ือสารและการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้งด้วย สมัยใหม่เพ่ือพัฒนาทกั ษะการสืบค้นงานวิจัย
วิเคราะห์เชิง ตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนการสอนแบบ การเรียนรู้สถิติตัวเลขจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ตัวเลข การ ออนไลน์ การรับ – ส่ง การเรียนผ่านระบบ เพื่ อป ระกอบ การวิจัย เพ่ื อใช้ใน การ
ส่ือสารและ ออนไลน์ ที่เหมาะสมกับยุคสมัย ด้วยการเรียน วิเคราะห์กระบวนการและเรียนรู้ประเมิน
ก า ร ใ ช้ แบบ Hybrid Learning ผ่านนวัตกรรมการศึกษา สถานการณ์ท่ีอาจเกิดขนึ้ ในอนาคต
เท ค โน โล ยี ทผ่ี สานโมดูล (Module) ที่ผสานการเรยี นการสอน
สารสนเทศ หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ซึ่งสอดรับกับแนว
ทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-
๑๙ ที่มีมาตรการรักษาระยะห่างแบบ Social
Distancing เป็นไปได้ง่ายขึ้นเดินทางน้อยลง
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากข้ึน เพราะไม่ต้องเดิน
ทางเข้ามาวิทยาลัยบ่อยๆ และทางผู้สอนมีเวลา
เตรียมการสอนมากขนึ้ และสามารถเข้าถึงนกั เรียน
ได้มากขน้ึ ผ่าน live-streaming หรือวิดิโอ ผเู้ รียน
ก็มีโอกาสพูดคุยกับผู้สอนแบบตัวต่อตัวได้สะดวก
ขนึ้ ผ่านช่องทางออนไลน์ และเป็นการเออื้ ต่อนิสิต
ท่ีอยู่ไกลวิทยาลัยสงฆ์โดยไม่ต้องเดินทางไกลก็
สามารถเรียนที่วิทยาลัยได้ ในการท่ีไม่ต้องเดิน
ทางไกล

๒๖

บทท่ี ๒
ผลการประเมนิ ตามองคป์ ระกอบ

**********************************

องคป์ ระกอบที่ ๑ การกากบั มาตรฐาน

ตัวบง่ ช้ีท่ี ๑.๑ การบรหิ ารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์ าตรฐานหลกั สูตรทก่ี าหนดโดย สกอ.
เกณฑก์ ารประเมนิ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เกณฑก์ ารประเมนิ ท่ี ๑ จานวนอาจารยผ์ ู้รบั ผิดชอบหลกั สูตร  ผ่าน  ไม่ผ่าน

คุณวฒุ /ิ วัน/

ที่ ชอ่ื -ฉายา/ ตาแหนง่ ทาง สาขาวิชา สถาบันท่สี าเร็จการศึกษา เดือน/ปีที่
นามสกุล วิชาการ/สาขาวชิ า (ป.เอก/ป.โท/ป. เรมิ่

ตร)ี ทางาน

๑ พระมหาบญุ เลิศ ศาสตราจารย์ / -รป.ด.(รัฐประศาสน -มหาวิทยาลัยปทมุ ธานี - บรรจุ

อินทฺ ปญฺโญ,(ชว่ ย สาขาวชิ ารัฐศาสตร์ ศาสตร)์ ๒๕๔๖

ธาน)ี , ศ.ดร. -รป.ม. (การจัดการ -มหาวิทยาลยั นเรศวร

ความขดั แย้ง)

-ศศ.ม. (การพัฒนา -สถาบนั บัณฑติ พฒั นบรหิ าร

สงั คม) ศาสตร์

-พธ.บ. (รัฐศาสตร)์ -มจร

-ป.ธ.๗ -กองบาลสี นามหลวง

๒ พระมหาประกาศติ อาจารย์ -พธ.ด. (การพฒั นา -มจร - อัตราจา้ ง

สิรเิ มโธ (ฐิติปสทิ ธิ สังคม) ๒๕๕๖

กร), ดร. -พธ.ม. (การพัฒนา -มจร

สงั คม) - บรรจุ ๑
มิ.ย.๒๕๖๐
-พธ.บ. (การจดั การ -มจร

เชิงพุทธ)

-ป.ธ. ๘ -กองบาลีสนามหลวง

๓ ผศ.ดร.ภรู วิ จั น์ ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ / -ปร.ด. (รฐั ศาสตร์) -มจร - อัตราจา้ ง
ปณุ ยวุฒิปรดี า สาขาวชิ ารัฐประศาสน ๑ ต.ค.
๒๕๕๘
ศาสตร์ -พธ.ด.(การพัฒนา -มจร
สังคม) - บรรจุ
๑ ตุลาคม
-พธ.ด.(รัฐประศาสน -มจร ๒๕๖๒
ศาสตร)์ (อัตราส่วน
งาน)
-น.ด. (นิตศิ าสตร)์ -มหาวทิ ยาลัยปทมุ ธานี

-ว ท .ม (ส ถ า ปั ต ย์ -จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลยั
สิ่งแวดล้อม)

๒๗

คณุ วุฒิ/ วัน/

ท่ี ชือ่ -ฉายา/ ตาแหนง่ ทาง สาขาวิชา สถาบันที่สาเรจ็ การศึกษา เดือน/ปที ่ี
นามสกุล วิชาการ/สาขาวชิ า (ป.เอก/ป.โท/ป. เรมิ่

ตรี) ทางาน

-ศศ.ม (การบริหาร - มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาสงั คม)

-ร.ม. (รัฐศาสตร์) -มหาวทิ ยาลยั รามคาแหง

-น.ม. (นิตศิ าสตร์) -มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-น.บ. (นิติศาสตร)์ -มหาวทิ ยาลัยรามคาแหง

เอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร
รหสั เอกสาร/หลกั ฐาน คาส่ังแตง่ ตั้งอาจารยผ์ รู้ ับผิดชอบและประจาหลักสูตร (คาส่ังที่ ๑๕๕/๒๕๖๕)
คาส่ังมหาวิทยาลัย เรอ่ื งจา้ งบุคลากร ของ ผศ.ดร.ภูรวิ ัจน์ ปณุ ยวุฒปิ รีดา
๑.๑.๑-๑ สญั ญาจา้ ง ของ ผศ.ดร.ภูริวจั น์ ปุณยวฒุ ปิ รีดา
๑.๑.๑-๒ รวมตารางสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๑.๑-๓
๑.๑.๑-๔

เกณฑ์การประเมินท่ี ๒ คณุ สมบตั ิของอาจารยผ์ รู้ ับผิดชอบหลักสตู ร  ผา่ น  ไม่ผา่ น

ท่ี ชื่อ/ฉายา/ วุฒกิ ารศึกษา ตาแหนง่ ทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวชิ าการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วชิ าการ / สมั พันธ์กับ ๕ ปีย้อนหลัง
สาขาวิชา สาขาทเี่ ปิด

สอน

๑ พระมหา -ปร.ด.(รัฐ ศาสตราจารย์ /  สาขาตรง ๑) ผลงานประเภท : งานวิจัย
บญุ เลศิ ประศาสน สาขาวิชา - ชื่อผลงาน : “การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ

อินทฺ ปญโฺ ญ, ศาสตร์) รฐั ศาสตร์  ส า ข า พอเพียงเพ่ือการเปล่ียนแปลงการดารงชีพจากวิถี

(ช่วยธานี), -รป.ม. (การ สมั พันธ์ เศรษฐกิจแบบพึ่ง ตลาดสู วิถีเศรษฐกิจแบบ

ศ.ดร. จัดการความ พึง่ ตนเองของชาวไรออยและไรมนั สาปะหลังอาเภอ

ขดั แย้ง) วิเชี ยรบุ รี จังห วัด เพ ชรบู รณ ”, แหล่ งทุ น :

-ศศ.ม. (การ สานกั งานการวจิ ยั แห่งชาติ,

พัฒนาสงั คม) ปที พ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๕

-พธ.บ. - ช่ือผลงาน : “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา

(รฐั ศาสตร์) ข่าวปลอมในสังคมไทย”

-ป.ธ.๗ แหล่ งทุ น : กองทุ นพั ฒ นาส่ื อปลอดภั ยและ

สรา้ งสรรค์

ปที พ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๔

แหล่งท่ีตพี ิมพ์ : วารสาร มจร พทุ ธปัญญาปริทรรศน์

ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔) (TCI-

๑) : ๑๘๒-๑๙๕

- ชอื่ ผลงาน : “โครงการสงั ฆพฒั นาวชิ ชาลัย”

แหล่งทุน : สานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๒๘

ท่ี ชื่อ/ฉายา/ วุฒกิ ารศึกษา ตาแหนง่ ทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวชิ า วชิ าการ / สมั พันธ์กับ ๕ ปียอ้ นหลัง
สาขาวชิ า สาขาทีเ่ ปิด
(สสส.)
สอน ปที พ่ี มิ พ์ : ๒๕๖๒
แหล่งที่ตีพิมพ์ : สานักงานกองทุนการสร้างเสริม
สขุ ภาพ (สสส.)
- ช่ือผลงาน : “การผสานกลไกทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในประชาคมอาเซยี น”
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
ปที พี่ มิ พ์ : ๒๕๖๑
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : วารสารธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับ
ที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) (TCI-๑)
- ชื่อผลงาน : “การพัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างชีวสุข
ตามแนวทางการพัฒนาจติ และปญั ญาแบบองคร์ วม”
แหล่งทนุ : สถาบนั วิจยั พทุ ธศาสตร์
ปีท่พี มิ พ์ : ๒๕๖๑
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU
Congress คร้ังที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๓๐ เมษายน
๒๕๖๑

๒) ผลงานประเภท : บทความวิชาการ
- ช่ื อ ผ ล ง า น : “Cultural Political Science:
Concept and Models”
ปที ี่พมิ พ์ : ๒๕๖๑
แหลง่ ท่ีตพี มิ พ์ : The
Changing Status of Women: Myth and Reality
with special reference to Northeast India.
Organized by Kokrajhar Govt, College,
Kokrajhar held on ๗-๘ March ๒๐๑๘”
- ช่ื อ ผ ล ง า น : “Cardiovascular disease risk
among Buddhist Monks in
Thailand”
ปที พ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๑
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : Asian American Pacific Islander
Nurses Association’s ๑ ๕ Th Annual
International Conference. At the Affiliation to
National Coalition of Ethnic Minority Nurse
Associations (NCEMNA) September ๒ ๒ -๒ ๓ ,
๒๐๑๘. Duke University, NC

๒๙

ที่ ชอื่ /ฉายา/ วุฒกิ ารศกึ ษา ตาแหน่งทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วิชาการ / สมั พันธก์ ับ ๕ ปียอ้ นหลงั
สาขาวิชา สาขาทเ่ี ปิด
- ช่ือผลงาน : “Facing the Reality of Elders”
สอน ปีทพ่ี มิ พ์ : ๒๕๖๑
แหล่ งท่ี ตี พิ มพ์ : At the Universal Academic
Cluster International Autumn Conference in
Osaka which was held between ๑ ๐ -๑ ๒
October 2018. Osaka, Japan.
- ชื่ อผลงาน : “The Development of Activity
for Enhancing Bio Wellbeing based on Holistic
Development of Mind and Wisdom”
ปที พ่ี มิ พ์ : ๒๕๖๑
แหล่ งที่ ตี พิ มพ์ : At the Universal Academic
Cluster International Autumn Conference in
Osaka which was held between ๑ ๐ -๑ ๒
October 2018. Osaka, Japan.
- ชื่อผลงาน : “Concept and Model of Cultural
Politics”
ปที พ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๑
แ ห ล่ ง ที่ ตี พิ ม พ์ : International Journal of
Management and Economics.Vol.I No.๒ ๕
September ๒๐๑๘
- ช่ือผลงาน : “พระสงฆ์กับความขัดแย้งทาง
การเมืองในท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี พระครูวิบูล
สิทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองพะยอม จังหวัด
พิษณุโลก”.
ปที ีพ่ มิ พ์ : ๒๕๖๑
แหลง่ ที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ
มห าวิท ยาลั ยป ทุ มธานี . ปี ที่ ๑ ๐ ฉบั บ ที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑).

๓) ผลงานประเภท : หนังสือ/ตารา
- ช่ือผลงาน : “คู่มอื การฝึกอบรมหลักสูตรพระสงฆ์
ผู้นาขบั เคลอ่ื นหมบู่ า้ นรักษาศีล ๕”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๑๘-๙
ปีท่พี มิ พ์ : ๒๕๖๓
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : นครปฐม : สไมล์พริ้นต้ิง แอน
กราฟกิ ดีไซน์.
- ช่ือผลงาน : ชุดความรู “โครงการเครือขายพระ
สงฆเฝาระวังสื่อชวนเช่อื ทางศาสนา”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๓-๗
ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๓

๓๐

ที่ ชอื่ /ฉายา/ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วิชาการ / สมั พันธก์ บั ๕ ปียอ้ นหลงั
สาขาวิชา สาขาท่เี ปิด
แหล่งที่ตีพิมพ์ : นนทบุรี : หจก.นิติธรรมการพิมพ
สอน - ชื่อผลงาน : “การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ
และพุทธศาสนิกชนในยุค New Normal”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๐-๖
ปที พี่ มิ พ์ : ๒๕๖๓
แหล่งที่ตพี ิมพ์ : นนทบรุ ี : หจก.นติ ิธรรมการพิมพ
- ช่อื ผลงาน : “แนวคดิ รัฐศาสตรเ์ ชิงวัฒนธรรม”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๕๑๗-๐
ปีทพี่ มิ พ์ : ๒๕๖๒
แหล่งทีต่ ีพิมพ์ : นนทบรุ ี : หจก.นติ ธิ รรมการพมิ พ์
- ช่ือผลงาน : “นวัตกรรมสันติสุขในท้องถิ่น : วิถี
แห่งรฐั ศาสตรเ์ ชงิ วัฒนธรรม”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๔๖๑-๑
ปีท่ีพมิ พ์ : ๒๕๖๑

๒ พระมหา -พธ.ด. (การ อาจารย์  สาขาตรง ๑) ผลงานประเภท : งานวิจยั
ประกาศติ พัฒนาสงั คม)
สริ ิเมโธ -พธ.ม. (การ - ช่ือผลงาน : “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
(ฐติ ปิ สิทธิ พฒั นาสงั คม)
กร), ดร. -พธ.บ. (การ  ส า ข า พอเพียงเพื่อการเปล่ียนแปลงการดารงชีพจากวิถี
จัดการเชงิ เศรษฐกิจแบบพ่ึง ตลาดสู วิถีเศรษฐกิจแบบ
พทุ ธ) สมั พนั ธ์
-ป.ธ. ๘ พงึ่ ตนเองของชาวไรออยและไรมันสาปะหลังอาเภอ

วิเชี ยรบุ รี จังห วัด เพ ชรบู รณ ”, แหล่ งทุ น :

สานักงานการวจิ ยั แห่งชาติ,

ปที ี่พมิ พ์ : ๒๕๖๕

- ช่ือผลงาน : “การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัน

อัฏฐมีบูชาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน”

แหลง่ ทนุ : กระทรวงวฒั นธรรม,

แหล่งตีพิมพ์ : “Conservative and inheritance

of Atthami Bucha day for sustainable

promotion tourism” , Journal of Positive

Psychology and Wellbeing, Vol.5 No.3

(2021), pp.1400–1410 (Scopus Q1)

- ชื่อผลงาน : “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา

ขา่ วปลอมในสงั คมไทย”

แหล่ งทุ น : กองทุ นพั ฒ นาส่ื อปลอดภั ยและ

สร้างสรรค์

ปที ่ีพิมพ์ : ๒๕๖๔

แหล่งท่ีตพี ิมพ์ : วารสาร มจร พทุ ธปัญญาปรทิ รรศน์

ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔) (TCI-

๑) : ๑๘๒-๑๙๕

- ช่ือผลงาน : “การสร้างเครือข่ายจิตสานึกความ

๓๑

ท่ี ชื่อ/ฉายา/ วุฒกิ ารศึกษา ตาแหนง่ ทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วชิ าการ / สมั พันธก์ ับ ๕ ปยี ้อนหลัง
สาขาวชิ า สาขาทเ่ี ปิด
เป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมือง
สอน เชิงพุทธ ในจังหวดั นครปฐม”
แหล่งทุน : สถาบนั วิจัยพทุ ธศาสตร์
ปที ่พี มิ พ์ : ๒๕๖๓
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม –
เมษายน ๒๕๖๓) (TCI-๒)
- ช่ือผลงาน : “การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
มหาวทิ ยาลัยมหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั ”
แหลง่ ทุน : สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์
ปที ่ีพิมพ์ : ๒๕๖๓
แหล่ งท่ี ตี พิ มพ์ : วารสารสั งคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีท่ี ๕ ฉบับที่ ๔ (เมษายน
๒๕๖๓) (TCI-๑)
- ช่ือผลงาน : “เครือข่ายทางสังคม : กลไกการ
เสริมสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใช้
หลกั ศลี ๕”
แหลง่ ทนุ : สานกั งานสง่ เสริมสุขภาพแหง่ ชาติ (สสส)
ปีทพ่ี มิ พ์ : ๒๕๖๓
แหล่งที่ตีพิมพ์ : สานักงานกองทุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
- ชื่อผลงาน : “รูปแบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์
โบราณเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแก่
เยาวชนในจงั หวัดนครปฐมและจังหวัดสพุ รรณบุรี”
แหลง่ ทนุ : สถาบนั วิจยั พุทธศาสตร์
ปที ีพ่ ิมพ์ : ๒๕๖๒
แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคล
สุวรรณภูมิ ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม
๒๕๖๒)

๒) ผลงานประเภท : บทความวชิ าการ
- ชือ่ ผลงาน : “The Leadership Developments
Process for Sustainable Community Forest
Management in Nakhon Ratchasima
Province”
ปที พ่ี ิมพ์ : ๒๐๒๑
แหล่งท่ีตพี มิ พ์ : Turkish Journal of Computer
and Mathematics Education (TURCOMAT),

๓๒

ท่ี ชื่อ/ฉายา/ วุฒกิ ารศกึ ษา ตาแหนง่ ทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวชิ าการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วชิ าการ / สมั พนั ธ์กับ ๕ ปียอ้ นหลัง
สาขาวชิ า สาขาทเ่ี ปิด
Vol. ๑๒ No. ๘ (๒๐๒๑), (scopus Q๔).
สอน - ชอื่ ผลงาน : “Bowon Power: An Integrated of
Community Development Mechanism in
Nakhon Pathom Province”
ปีที่พิมพ์ : ๒๐๒๑
แหล่งที่ตีพิมพ์ : United States, Psychology and
Education, Vol.๕๘ No.๑ (๒๐๒๑) : (scopus Q๔)
- ช่อื ผลงาน : “An Integrated of Community
Development Mechanismin Nakhon
Pathom Province”
ปีทพี่ มิ พ์ : ๒๐๒๑
แหลง่ ท่ตี พี มิ พ์ : The 2nd International
Conference on Multidisciplinary and
Current Educational Research (ICMCER –
2021) Faculty of Education,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
- ช่ือผลงาน : “กระบวนการจัดการปญหาสิ่งแวดล
อมอยางมีสวนรวมของชุมชนไรขิง อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม”
ปีทพ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๓
แหล่งที่ตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่
๓ ณ วทิ ยาลยั สงฆพุทธปญญาศรที วารวดี
(วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
- ช่ือผลงาน : “การมีสวนรวมของชุมชนในการรกั ษา
วฒั นธรรมทองถน่ิ เชิงสรางสรรค”
ปที พ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๓
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี
๓ ณ วทิ ยาลัยสงฆพทุ ธปญญาศรีทวารวดี
(วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
- ชื่อผลงาน : “ศตวรรษท่ี ๒๑ : ทักษะการเรียนรู้สู่
ความเปน็ ครูมืออาชพี ”
ปีที่พมิ พ์ : ๒๕๖๒
แหล่งที่ตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ ๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (๑
กันยายน ๒๕๖๒)
- ช่ือผลงาน : “การบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนา :
รูปแบบและกระบวนการปฏริ ูปการจดั การศึกษาคณะ
สงฆ์เพ่ือรองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษท่ี
๒๑”
ปที ่พี มิ พ์ : ๒๕๖๑

๓๓

ท่ี ชื่อ/ฉายา/ วุฒกิ ารศึกษา ตาแหนง่ ทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวชิ าการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วชิ าการ / สัมพนั ธก์ บั ๕ ปยี ้อนหลงั
สาขาวชิ า สาขาทเ่ี ปิด
แหล่งที่ตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ัง
สอน ท่ี ๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (๙-๑๐
พฤศจกิ ายน ๒๕๖๑)
- ช่ือผลงาน : “Relations between Human and
Environment”
ปที ่ีพิมพ์ : ๒๕๖๑
แหล่งทตี่ ีพิมพ์ : วิชาการระดับนานาชาติ ครง้ั ที่ ๘ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, (๑๕-
๑๗ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- ชอ่ื ผลงาน : “Relal Development According
to Royal Initiative “Sufficiency Economy
Philosophy”
ปีท่พี ิมพ์ : ๒๕๖๑
แหล่งท่ีตีพิ มพ์ : วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (เมษายน -
มิถนุ ายน ๒๕๖๑) (TCI-๑)

๓) ผลงานประเภท : หนงั สอื /ตารา
- ชื่อผลงาน : “คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรพระสงฆ์
ผูน้ าขบั เคลอ่ื นหมู่บา้ นรักษาศลี ๕”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๑๘-๙
ปที พี่ มิ พ์ : ๒๕๖๓
แหล่งที่ตีพิมพ์ : นครปฐม : สไมล์พริ้นต้ิง แอน
กราฟกิ ดีไซน์.
- ชื่อผลงาน : “คมู ือฝกอบรมหลักสูตรศาสนพิธีกร"
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๗-๕
ปีทพ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๓
แหล่งทตี่ ีพมิ พ์ : นนทบรุ ี : หจก.นติ ธิ รรมการพิมพ
- ชื่อผลงาน : “คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรพระสงฆ์
ผนู้ าขบั เคลอ่ื นหม่บู า้ นรักษาศีล ๕”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๑๘-๙
ปีที่พมิ พ์ : ๒๕๖๓
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : นครปฐม : สไมล์พริ้นต้ิง แอน
กราฟิกดไี ซน์.
- ช่อื ผลงาน : ชดุ ความรู “โครงการเครือขายพระสงฆ
เฝาระวังสอ่ื ชวนเชอ่ื ทางศาสนา”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๓-๗
ปีทพี่ ิมพ์ : ๒๕๖๓
แหลง่ ทีต่ ีพิมพ์ : นนทบรุ ี : หจก.นติ ธิ รรมการพมิ พ
- ช่ือผลงาน : การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆและ

๓๔

ท่ี ชื่อ/ฉายา/ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวชิ าการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วิชาการ / สมั พนั ธก์ ับ ๕ ปีย้อนหลงั
สาขาวิชา สาขาทีเ่ ปิด
พุทธศาสนกิ ชนในยุค New Normal
สอน ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๐-๖
ปีท่ีพิมพ์ : ๒๕๖๓
แหลง่ ทตี่ ีพมิ พ์ : นนทบุรี : หจก.นิติธรรมการพมิ พ์.
- ชื่อผลงาน : “แนวคิดพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารการ
พฒั นา”
ISBN : ๙๘๗-๖๑๖-๔๙๗-๘๗๑-๓
ปที พ่ี ิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๖๓
แหล่งที่ตีพิมพ์ : พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหา
จฬุ าลงกรณราชวิทยาลัย
- ชื่อผลงาน : “ระเบยี บวิธวี จิ ยั เบอ้ื งต้น”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๔๐๒-๔
ปที ี่พมิ พ์ : ๒๕๖๑
แหล่งที่ตพี มิ พ์ : กรงุ เทพฯ : จรลั สนิทวงศ์การพิมพ์
- ช่ือผลงาน : “ส่ิงแวดล้อมสาหรับโรงเรียนและ
ชุมชน”
ปีทพี่ ิมพ์ : ๒๕๖๐
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๔๔๐-๗๑๘-๓
แหล่งทต่ี พี มิ พ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศก์ ารพิมพ์

๓ ผศ.ดร.ภรู ิ -ปร.ด. ผชู้ ว่ ย  สาขาตรง ๑) ผลงานประเภท : งานวจิ ัย
วจั น์ ปณุ ย (รัฐศาสตร์)
วุฒิปรดี า -พธ.ด.(การ ศาสตราจารย์ / -ช่ือผลงาน: “การประยกุ ต์ใช้ภูมิปัญญาพทุ ธศาสนา
พัฒนาสังคม)
-พธ.ด.(รัฐ สาขาวิชารฐั  ส า ข า กบั การจดั การสิ่งแวดลอ้ มของพระนักพัฒนา”
ประศาสน ประศาสน สมั พนั ธ์ แหลง่ ทนุ : สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์
ศาสตร)์
-น.ด. ศาสตร์ ปที ีพ่ ิมพ์ : ๒๕๖๒
(นติ ิศาสตร์)
-วท.ม แหลง่ ที่ตีพิมพ์ :วารสารบัณฑติ แสงโคมคาปที ่ี ๒ ฉบับ
(สถาปตั ย์
ส่งิ แวดล้อม) ท่ี ๒ (กรกฎาคม– ธนั วาคม ๒๕๖๒) (TCI-๒)
-ศศ.ม (การ
บริหารการ - ชื่อผลงาน : “กระบวนการจติ อาสาเฝ้าระวงั และ
พฒั นาสังคม)
-ร.ม. รกั ษาความปลอดภยั ทอ้ งถนนอาเภอแมส่ รวย จังหวัด
(รัฐศาสตร์)
-น.ม. เชียงราย”
(นติ ิศาสตร์)
-น.บ. แหล่งทนุ : สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์

ปที ี่พมิ พ์ : ๒๕๖๑

แหลง่ ท่ีตีพิมพ์ : สถาบันวิจัยพทุ ธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลัย DSpace

Repository

http://๑๙๘.๗.๖๓.๘๑:๘๐๘๐/xmlui/handle/

๑๒๓๔๕๖๗๘๙/๓๘๐

- ชือ่ ผลงาน : “การวิเคราะห์รปู แบบ กระบวนการ

และยุทธศาสตรก์ ารสร้างสงั คมปลอดยาเสพติด ตาม

หลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพกั ใจ

๓๕

ท่ี ชื่อ/ฉายา/ วฒุ ิการศึกษา ตาแหน่งทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวชิ าการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วิชาการ / สมั พันธก์ ับ ๕ ปยี อ้ นหลงั
สาขาวิชา สาขาทเ่ี ปิด
(นิติศาสตร์) สระบุรี”
สอน แหล่งทนุ : สถาบนั วิจัยพทุ ธศาสตร์
ปที ี่พมิ พ์ : ๒๕๖๐
แหล่งทตี่ ีพิมพ์ : สถาบนั วจิ ยั พทุ ธศาสตร์
มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวิทยาลยั DSpace
Repository
http://๑๙๘.๗.๖๓.๘๑:๘๐๘๐/xmlui/handle/
๑๒๓๔๕๖๗๘๙/๒๑๖

๒) ผลงานประเภท : บทความวิชาการ
-ชื่อผลงาน: ระบบราชการไทยกับขา้ ราชการใน
ประเทศไทย ๔.๐
ปที พี่ มิ พ์ : ๒๕๖๒
แหล่งที่ตพี ิมพ์ :วารสารบัณฑติ แสงโคมคาปที ่ี ๒ ฉบับ
ท่ี ๒ (กรกฎาคม– ธันวาคม ๒๕๖๒) (TCI-๒)

๓) ผลงานประเภท : หนังสือ/ตารา
- ชือ่ ผลงาน : “รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้ งต้น”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๓๔๒-๘
ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๓
แหล่งท่ีตพี ิมพ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศก์ ารพิมพ์
- ช่อื ผลงาน : “นโยบายสาธารณะและการวางแผน”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๓๔๑-๑
ปีทีพ่ ิมพ์ : ๒๕๖๓
แหล่งที่ตพี มิ พ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนทิ วงศ์การพิมพ์
- ชอ่ื ผลงาน : “พนื้ ฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๗๗-๖
ปีทพ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๓
แหล่งทต่ี ีพมิ พ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพมิ พ์
- ชื่อผลงาน : “ความรู้เบ้อื งต้นทางความสัมพันธ์
ระหวา่ งระเทศ”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๒๔๕-๒
ปีท่พี มิ พ์ : ๒๕๖๓
แหลง่ ทต่ี ีพิมพ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศก์ ารพิมพ์

เอกสาร/หลักฐาน ชือ่ รายการหลกั ฐาน/เอกสาร

รหสั เอกสาร/
หลักฐาน

๓๖

๑.๑.๒-๑ งานวิจัย : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑.๒-๒ เพื่อการเปลี่ยนแปลงการดารงชพี จากวิถเี ศรษฐกจิ แบบพง่ึ ตลาดสูวถิ เี ศรษฐกจิ แบบพง่ึ ตนเองของชาวไรออย
๑.๑.๒-๓ และไรมนั สาปะหลังอาเภอวิเชียรบุรี จังหวดั เพชรบูรณ”, แหลง่ ทนุ : สานักงานการวิจยั แหง่ ชาติ, ปที ่ีพิมพ์ :
๑.๑.๒-๔ ๒๕๖๕
๑.๑.๒-๕
๑.๑.๒-๖ งานวิจัย : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาข่าว
๑.๑.๒-๗ ปลอมในสังคมไทย” แหล่งทุน : กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์, แหล่งท่ีตีพิมพ์ : วารสาร มจร
พุทธปญั ญาปรทิ รรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔) (TCI-๑) : ๑๘๒-๑๙๕
๑.๑.๒-๘
๑.๑.๒-๙ งานวิจัย : พระมหาบญุ เลศิ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เรื่อง “โครงการสงั ฆพัฒนาวิชชาลัย”แหล่งทุน :
๑.๑.๒-๑๐ สานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๒, แหล่งท่ีตพี ิมพ์ : สานักงานกองทุนการ
๑.๑.๒-๑๑ สร้างเสรมิ สขุ ภาพ (สสส.)
๑.๑.๒-๑๒
งานวิจัย : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เรื่อง “การผสานกลไกทางพระพุทธศาสนาเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน”, แหล่งทุน : สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), แหลง่ ท่ตี พี มิ พ์ : วารสารธรรมทรรศน์ ปีท่ี ๑๘ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๖๑) (TCI-๑) : ๒๕๕-๒๖๗.

งานวิจัย : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เร่ือง “การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างชีวสุขตาม
แนวทางการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม” แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : การประชุมวชิ าการระดับชาติ MCU Congress ครั้งที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลัย วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

บทความวิชาการ : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เร่ือง “Cultural Political Science:
Concept and Models” แหล่งท่ีตีพิมพ์ : The Changing Status of Women: Myth and Reality
with special reference to Northeast India. Organized by Kokrajhar Govt, College, Kokrajhar
held on ๗-๘ March ๒๐๑๘”

บทความวิชาการ : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เรื่อง “Cardiovascular disease risk
among Buddhist Monks in Thailand”, แหล่งท่ีตีพิมพ์ : Asian American Pacific Islander Nurses
Association’s ๑ ๕ Th Annual International Conference. At the Affiliation to National
Coalition of Ethnic Minority Nurse Associations (NCEMNA) September ๒๒-๒๓, ๒๐๑๘. Duke
University, NC

บทความวิชาการ : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เร่ือง “Facing the Reality of
Elders”, แหล่งทตี่ ีพมิ พ์ : At the Universal Academic Cluster International Autumn Conference
in Osaka which was held between ๑๐-๑๒ October 2018. Osaka, Japan.

บทความวิชาการ : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เรื่อง “The Development of
Activity for Enhancing Bio Wellbeing based on Holistic Development of Mind and
Wisdom”, แ ห ล่ ง ที่ ตี พิ ม พ์ : At the Universal Academic Cluster International Autumn
Conference in Osaka which was held between ๑๐-๑๒ October 2018. Osaka, Japan.

บทความวิชาการ : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เรื่อง “Concept and Model of
Cultural Politics”, แหล่งที่ตีพิมพ์ : International Journal of Management and Economics.Vol.I
No.๒๕ September ๒๐๑๘

บทความวิชาการ : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เรื่อง “พระสงฆ์กับความขัดแย้งทาง
การเมืองในท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี พระครูวิบูลสิทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองพะยอม จังหวัด
พิษณุโลก”, แหล่งท่ีตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-
ธนั วาคม ๒๕๖๑) : ๒๗๖-๒๘๖.

หนังสือ/ตารา : พระมหาบุญเลิศ อนิ ฺทปญโฺ ญ, ศ.ดร. และคณะ, เรอื่ ง “คมู่ อื การขับเคลอ่ื นโรงเรียนรักษาศีล
๕”, ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๗๘๖-๕ , ปที ีพ่ มิ พ์ ๒๕๖๕. แหลง่ ที่ตีพิมพ์ : นครปฐม : สาละพิมพการ.

๓๗

๑.๑.๒-๑๓ หนงั สือ/ตารา : พระมหาบุญเลศิ อนิ ทฺ ปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เรอ่ื ง “คูม่ อื การฝกึ อบรม “เดก็ รักษ์ดี วถิ สี ีล
๑.๑.๒-๑๔ ๕”, ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๗๗๓-๕ , ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๔. แหลง่ ทต่ี ีพมิ พ์ : นครปฐม : สาละพิมพการ.
๑.๑.๒-๑๕
๑.๑.๒-๑๖ หนังสือ/ตารา : พระมหาบุญเลิศ อนิ ฺทปญโฺ ญ, ศ.ดร. และคณะ, เรื่อง “คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรพระสงฆ์
๑.๑.๒-๑๗ ผนู้ าขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล ๕” ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๑๘-๙ , ปีท่ีพิมพ์ ๒๕๖๓. แหล่งท่ีตีพิมพ์ :
๑.๑.๒-๑๘ นครปฐม : สไมลพ์ ริน้ ต้ิง แอน กราฟกิ ดีไซน.์

๑.๑.๒-๑๙ หนังสอื /ตารา : พระมหาบญุ เลศิ อินทฺ ปญโฺ ญ, ศ.ดร. และคณะ, เรื่อง “การปฏิบตั ศิ าสนกจิ ของพระสงฆและ
พุทธศาสนกิ ชนในยคุ New Normal” ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๐-๖, ปที ีพ่ มิ พ์ ๒๕๖๓. แหลง่ ที่ตพี มิ พ์ :
๑.๑.๒-๒๐ นนทบุรี : หจก.นิตธิ รรมการพมิ พ์
๑.๑.๒-๒๑
หนังสือ/ตารา : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เรื่อง “แนวคิดรัฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรม”
๑.๑.๒-๒๒ ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๕, ปที ี่พมิ พ์ ๒๕๖๒. แหลง่ ทตี่ ีพิมพ์ : นนทบุรี : หจก.นิตธิ รรมการพมิ พ์

๑.๑.๒-๒๓ หนังสือ/ตารา : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะ, เร่ือง “นวัตกรรมสันติสุขในท้องถ่ิน : วิถี
แห่งรัฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรม” ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๔๖๑-๑, ปีท่ีพิมพ์ ๒๕๖๑. แหล่งท่ีตีพิมพ์ :
๑.๑.๒-๒๔ นนทบรุ ี : หจก.นิตธิ รรมการพมิ พ์

๑.๑.๒-๒๕ งานวิจัย : พระมหาประกาศติ สิริเมโธ ,ดร. และคณะ, เร่ือง “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงการดารงชีพจากวิถีเศรษฐกิจแบบพ่ึง ตลาดสูวิถีเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชาวไรออย
และไรมนั สาปะหลังอาเภอวิเชียรบรุ ี จังหวัดเพชรบูรณ”, แหลง่ ทุน : สานักงานการวจิ ยั แหง่ ชาติ, ปที ่ีพมิ พ์ :
๒๕๖๕

งานวิจัย : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ,ดร. และคณะ, เร่ือง “การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันอัฏฐมี
บูชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ”, แหล่งทุน : กระทรวงวัฒนธรรม, แหล่งตีพิมพ์ :
“Conservative and inheritance of Atthami Bucha day for sustainable promotion tourism”,
Journal of Positive Psychology and Wellbeing, Vol.5 No.3 (2021), pp.1400–1410 (Scopus
Q1)

งานวจิ ัย : พระมหาประกาศติ สริ เิ มโธ ,ดร. และคณะ, เรอ่ื ง “พระพทุ ธศาสนากบั การแกป้ ญั หาขา่ วปลอมใน
สังคมไทย” แหล่งทุน : กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์, แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปรทิ รรศน์ ปที ี่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สงิ หาคม ๒๕๖๔) (TCI-๑) : ๑๘๒-๑๙๕

งานวิจยั : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ,ดร. และคณะ, เรื่อง “การสร้างเครอื ข่ายจิตสานึกความเป็นพลเมือง
ดใี นการพฒั นาชมุ ชนและความเป็นเมืองเชงิ พุทธ ในจงั หวัดนครปฐม”, แหลง่ ทุน : มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลง
กรณาชวิทยาลัย, แหล่งท่ีตีพิมพ์ : วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓) (TCI-๒) : ๖๓-๘๐.

งานวิจัย : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ,ดร. และคณะ, เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, แหล่งทุน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย, แหล่งทตี่ ีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ
ปที ่ี ๕ ฉบับที่ ๔ (เมษายน ๒๕๖๓) (TCI-๑) : ๔๑๓-๔๒๕.

งานวิจัย : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ,ดร. และคณะ, เร่ือง “เครือข่ายทางสังคม : กลไกการเสริมสร้าง
หลักประกนั คุณภาพชวี ติ ที่ยง่ั ยนื สาหรบั นักเรียนระดับมัธยมศกึ ษาในจงั หวัดนครปฐมโดยใชห้ ลักศีล ๕”
แหลง่ ทุน : สานกั งานสง่ เสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส), ปีทพ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๓, แหล่งท่ตี ีพิมพ์ : สานักงานกองทุน
การสร้างเสรมิ สขุ ภาพ (สสส.).

งานวิจัย : พระมหาประกาศิต สิรเิ มโธ ,ดร. และคณะ, เรอ่ื ง “รูปแบบการอนุรักษ์เอกสารคมั ภีร์โบราณเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแก่เยาวชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี” แหล่งทุน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวทิ ยาลัย, แหล่งที่ตพี ิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปที ี่ ๑
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สงิ หาคม ๒๕๖๒)

บทความวิชาการ : พระมหาประกาศติ สริ เิ มโธ ,ดร. และคณะ, เรือ่ ง “The Leadership Developments
Process for Sustainable Community Forest Management in Nakhon Ratchasima Province”,

๓๘

๑.๑.๒-๒๖ แหล่งที่ตีพิมพ์ : Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), Vol.
๑.๑.๒-๒๗ ๑๒ No. ๘ (๒๐๒๑), (scopus Q๔).

๑.๑.๒-๒๘ บทความวชิ าการ : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ,ดร. และคณะ, เรื่อง “Bowon Power: An Integrated of
๑.๑.๒-๒๙ Community Development Mechanism in Nakhon Pathom Province”, แหล่งท่ีตีพิมพ์ : United
๑.๑.๒-๓๐ States, Psychology and Education, Vol.๕๘ No.๑ (๒๐๒๑) : (scopus Q๔)
๑.๑.๒-๓๑
๑.๑.๒-๓๒ บทความวิชาการ : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ,ดร. และคณะ, เรื่อง “An Integrated of Community
Development Mechanismin Nakhon Pathom Province”, แ ห ล่ ง ที่ ตี พิ ม พ์ : The 2 nd
๑.๑.๒-๓๓ International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER –
๑.๑.๒-๓๔ 2021) Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
๑.๑.๒-๓๕
๑.๑.๒-๓๖ บทความวิชาการ : พระมหาประกาศติ สิรเิ มโธ ,ดร. และคณะ, เรื่อง “การมสี ว่ นรว่ มของชมุ ชนในการรักษา
๑.๑.๒-๓๗ วฒั นธรรมท้องถนิ่ เชิงสรา้ งสรรค์”, แหล่งทตี่ พี มิ พ์ : การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติคร้ังท่ี ๓ ณ วิทยาลยั สงฆ์
๑.๑.๒-๓๘ พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
๑.๑.๒-๓๙
๑.๑.๒-๔๐ บทความวชิ าการ : พระมหาประกาศติ สริ เิ มโธ ,ดร. และคณะ, เรื่อง “ศตวรรษที่ ๒๑ : ทกั ษะการเรยี นรูส้ ู่
ความเปน็ ครมู ืออาชพี ”, แหลง่ ท่ีตพี ิมพ์ : การประชมุ วิชาการระดบั ชาติ คร้ังท่ี ๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธ
ปัญญาศรีทวารวดี (๑ กนั ยายน ๒๕๖๒)

บทความวิชาการ : พระมหาประกาศิต สิรเิ มโธ ,ดร. และคณะ, เรื่อง “Relal Development According
to Royal Initiative “Sufficiency Economy Philosophy”, แหลง่ ทต่ี พี ิมพ์ : วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปที ่ี ๗ ฉบบั ท่ี ๒ (ฉบบั พิเศษ) (เมษายน - มิถนุ ายน ๒๕๖๑) (TCI-๑) : ๒๔๖-๒๕๔.

บทความวชิ าการ : พระมหาประกาศติ สริ เิ มโธ ,ดร. และคณะ, เรอ่ื ง “Relations between Human and
Environment”, แหล่งทีต่ พี ิมพ์ : วชิ าการระดบั นานาชาติ ครงั้ ท่ี ๘ ณ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
สวุ รรณภมู ,ิ (๑๕-๑๗ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๑)

บทความวิชาการ : พระมหาประกาศิต สริ เิ มโธ ,ดร. และคณะ, เรอ่ื ง “การบรหิ ารการศึกษาเพ่อื พัฒนา :
รปู แบบและกระบวนการปฏริ ูปการจดั การศึกษาคณะสงฆเ์ พ่อื รองรบั การพัฒนาสงั คมไทยในศตวรรษที่
๒๑”, แหล่งทีต่ พี มิ พ์ : การประชุมวิชาการระดบั ชาติ ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลยั สงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (๙-
๑๐ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๑)

หนังสอื /ตารา : พระมหาประกาศิต สริ ิเมโธ ,ดร. และคณะ, เรอื่ ง“คูม่ อื การขับเคลื่อนโรงเรียนรกั ษาศลี ๕”,
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๗๘๖-๕ , ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕. แหล่งท่ีตีพิมพ์ : นครปฐม : สาละพมิ พการ.

หนงั สือ/ตารา : พระมหาประกาศิต สริ เิ มโธ ,ดร. และคณะ, เรือ่ ง“คู่มอื การฝึกอบรม “เด็กรกั ษด์ ี วิถีสีล ๕”,
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๗๗๓-๕ , ปที ี่พิมพ์ ๒๕๖๔. แหลง่ ท่ีตีพมิ พ์ : นครปฐม : สาละพมิ พการ.

หนังสือ/ตารา : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ,ดร. และคณะ, “คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรพระสงฆ์ผู้นา
ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕” ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๑๘-๙ , ปีท่ีพิมพ์ ๒๕๖๓. แหล่งท่ีตีพิมพ์ :
นครปฐม : สไมลพ์ ริ้นติ้ง แอน กราฟกิ ดีไซน์.

หนังสือ/ตารา : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ,ดร. และคณะ, หนังสือ “คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรศาสน
พธิ กี ร", ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๗-๕, แหล่งทตี่ พี มิ พ์ : นนทบุรี : หจก.นิติธรรมการพมิ พ์.

หนังสือ/ตารา : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ,ดร., เร่ือง “การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆและ
พุทธศาสนิกชนในยุค New Normal” ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๐-๖, ปที ่ีพิมพ์ ๒๕๖๓. แหล่งที่ตพี ิมพ์ :
นนทบรุ ี : หจก.นติ ธิ รรมการพมิ พ์

หนังสอื /ตารา : พระมหาประกาศติ สิริเมโธ ,ดร., เร่ือง “แนวคดิ พื้นฐานเพอื่ การบรหิ ารการพฒั นา”
ISBN : ๙๘๗-๖๑๖-๔๙๗-๘๗๑-๓, ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๒, แหล่งที่ตีพิมพ์ : พระนครศรอี ยุธยา : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวทิ ยาลัย

หนังสือ/ตารา : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ,ดร., เร่ือง “ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้น” ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-
๓๐๐-๔๐๒-๔, ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๑, แหลง่ ทีต่ ีพิมพ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนทิ วงศ์การพมิ พ์

งานวิจัย : ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา และ คณะ, เรื่อง “การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพุทธศาสนากับการ

๓๙

๑.๑.๒-๔๑ จัดการสิ่งแวดล้อมของพระนักพัฒนา”, แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, แหล่งที่
ตีพิมพ์ :วารสารบัณฑิตแสงโคมคาปีที่ ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม– ธันวาคม ๒๕๖๒) (TCI-๒) : ๒๘๙๕-
๑.๑.๒-๔๒ ๒๙๑๐.

๑.๑.๒-๔๓ งานวิจัย : ผศ.ดร.ภรู ิวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา และ คณะ, เร่อื ง “กระบวนการจติ อาสาเฝ้าระวังและรักษาความ
๑.๑.๒-๔๔ ปลอดภยั ทอ้ งถนนอาเภอแมส่ รวย จงั หวัดเชยี งราย”, แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๑.๒-๔๒ , ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๑, แหล่งที่ตีพิมพ์ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๑.๒-๔๓ DSpace Repository http://๑๙๘.๗.๖๓.๘๑:๘๐๘๐/xmlui/handle/๑๒๓๔๕๖๗๘๙/๓๘๐

บทความวิชาการ : ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา และ คณะ, เรื่อง “ระบบราชการไทยกับข้าราชการใน
ประเทศไทย ๔.๐”, แหล่งท่ีตีพิมพ์ :วารสารบัณฑิตแสงโคมคาปีท่ี ๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม– ธันวาคม
๒๕๖๒) (TCI-๒) : ๒๑๙-๒๓๒

หนังสือ/ตารา : ผศ.ดร.ภรู วิ จั น์ ปณุ ยวุฒิปรดี า และ คณะ, เรอ่ื ง “รฐั ประศาสนศาสตรเ์ บื้องตน้ ”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๓๔๒-๘, ปที ี่พิมพ์ : ๒๕๖๓, แหล่งทีต่ พี ิมพ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์

หนังสือ/ตารา : ผศ.ดร.ภูรวิ ัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา และ คณะ, เรอ่ื ง “นโยบายสาธารณะและการวางแผน”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๓๔๑-๑, ปีท่ีพิมพ์ : ๒๕๖๓, แหล่งทต่ี พี มิ พ์ : กรงุ เทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพมิ พ์

หนังสอื /ตารา : ผศ.ดร.ภรู วิ ัจน์ ปุณยวุฒิปรดี า และ คณะ, เรอ่ื ง “พ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๗๗-๖, ปีทพ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๓, แหล่งทต่ี พี มิ พ์ : กรงุ เทพฯ : จรลั สนทิ วงศ์การพิมพ์

หนงั สือ/ตารา : ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปณุ ยวุฒิปรีดา และ คณะ, เรอ่ื ง “ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธร์ ะหวา่ ง
ระเทศ”, ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๒๔๕-๒, ปีท่ีพิมพ์ : ๒๕๖๓, แหล่งท่ีตีพิมพ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนทิ วงศ์
การพมิ พ์

เกณฑ์การประเมินที่ ๓ คณุ สมบตั ขิ องอาจารยป์ ระจาหลักสตู ร  ผ่าน  ไม่ผา่ น

ที่ ช่ือ/ฉายา/ วุฒกิ ารศึกษา ตาแหน่งทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวชิ า วิชาการ / สมั พนั ธ์กับสาขา ๕ ปยี อ้ นหลงั
สาขาวชิ า ที่เปดิ สอน

๑ พระมหาบญุ -ปร.ด.(รัฐ ศาสตราจารย์  สาขาตรง ๑) ผลงานประเภท : งานวจิ ยั

เลศิ ประศาสน / สาขาวชิ า - ช่ือผลงาน : “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

อนิ ฺทปญฺโญ, ศาสตร)์ รฐั ศาสตร์  ส า ข า พอเพียงเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการดารงชีพจากวิถี

(ชว่ ยธานี), -รป.ม. (การ สมั พันธ์ เศรษฐกิจแบบพึ่ง ตลาดสูวิถีเศรษฐกิจแบบ

ศ.ดร.* จัดการความ พึ่งตนเองของชาวไรออยและไรมันสาปะหลัง

ขดั แย้ง) อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ”, แหล่งทุน :

-ศศ.ม. (การ สานกั งานการวิจัยแหง่ ชาติ,

พัฒนาสังคม) ปที ่ีพมิ พ์ : ๒๕๖๕

-พธ.บ. - ช่ือผลงาน : “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา

(รฐั ศาสตร์) ขา่ วปลอมในสงั คมไทย”

-ป.ธ.๗ แหล่งทุน : กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ

สร้างสรรค์

ปีทพี่ มิ พ์ : ๒๕๖๔

แหล่งที่ตีพิ มพ์ : วารสาร มจร พุทธปัญญา

ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม

๒๕๖๔) (TCI-๑) : ๑๘๒-๑๙๕

- ช่ือผลงาน : “โครงการสงั ฆพฒั นาวชิ ชาลัย”

แหล่งทุน : สานักงานกองทนุ การสรา้ งเสรมิ สุขภาพ

(สสส.)

๔๐

ท่ี ชื่อ/ฉายา/ วุฒกิ ารศกึ ษา ตาแหนง่ ทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วชิ าการ / สมั พันธ์กบั สาขา ๕ ปยี ้อนหลงั
สาขาวชิ า ที่เปดิ สอน

ปที ่พี มิ พ์ : ๒๕๖๒

แหล่งท่ีตีพิมพ์ : สานักงานกองทุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.)

- ช่ื อ ผ ล ง า น : “ ก า ร ผ ส า น ก ล ไ ก ท า ง

พระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่

รว่ มกนั อยา่ งสันติสุขในประชาคมอาเซยี น”

แหล่งทุ น : สานักงานคณ ะกรรมการการ

อุดมศกึ ษา (สกอ.)

ปที ี่พิมพ์ : ๒๕๖๑

แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารธรรมทรรศน์ ปีท่ี ๑๘

ฉบบั ท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) (TCI-๑)

- ชื่อผลงาน : “การพัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างชีวสุข

ตามแนวทางการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์

รวม”

แหล่งทนุ : สถาบันวิจัยพทุ ธศาสตร์

ปีทีพ่ มิ พ์ : ๒๕๖๑

แหล่งท่ีตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ

MCU Congress ครั้งที่ ๒ คณ ะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒) ผลงานประเภท : บทความวชิ าการ
- ช่ื อ ผ ล ง า น : “Cultural Political Science:
Concept and Models”
ปที พ่ี มิ พ์ : ๒๕๖๑
แหล่งทต่ี ีพิมพ์ : The
Changing Status of Women: Myth and
Reality with special reference to Northeast
India. Organized by Kokrajhar Govt, College,
Kokrajhar held on ๗-๘ March ๒๐๑๘”
- ชื่ อ ผ ล งาน : “Cardiovascular disease risk
among Buddhist Monks in
Thailand”
ปที พี่ มิ พ์ : ๒๕๖๑
แ ห ล่ ง ที่ ตี พิ ม พ์ : Asian American Pacific
Islander Nurses Association’s ๑ ๕ Th Annual
International Conference. At the Affiliation
to National Coalition of Ethnic Minority
Nurse Associations (NCEMNA) September
๒๒-๒๓, ๒๐๑๘. Duke University, NC
- ช่ือผลงาน : “Facing the Reality of Elders”

๔๑

ที่ ชอื่ /ฉายา/ วุฒกิ ารศกึ ษา ตาแหน่งทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวชิ าการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วิชาการ / สมั พันธ์กบั สาขา ๕ ปยี อ้ นหลัง
สาขาวชิ า ท่เี ปดิ สอน

ปีทพ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๑

แหล่งที่ตีพิมพ์ : At the Universal Academic

Cluster International Autumn Conference in

Osaka which was held between ๑ ๐ -๑ ๒

October 2018. Osaka, Japan.

- ชื่อผลงาน : “The Development of Activity

for Enhancing Bio Wellbeing based on

Holistic Development of Mind and

Wisdom”

ปีทพี่ มิ พ์ : ๒๕๖๑

แหล่งที่ตีพิมพ์ : At the Universal Academic

Cluster International Autumn Conference in

Osaka which was held between ๑ ๐ -๑ ๒

October 2018. Osaka, Japan.

- ชื่ อ ผ ล ง า น : “Concept and Model of

Cultural Politics”

ปที พี่ ิมพ์ : ๒๕๖๑

แ ห ล่ งท่ี ตี พิ ม พ์ : International Journal of

Management and Economics.Vol.I No.๒ ๕

September ๒๐๑๘

- ช่ือผลงาน : “พระสงฆ์กับความขัดแย้งทาง

การเมืองในท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณี พระครู

วิบูลสิทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองพะยอม จังหวัด

พษิ ณโุ ลก”.

ปีทพี่ มิ พ์ : ๒๕๖๑

แหล่งที่ตีพมิ พ์ : วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี . ปี ท่ี ๑๐ ฉบั บท่ี ๒

(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑).

๓) ผลงานประเภท : หนังสือ/ตารา
- ช่ือผลงาน : “คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร
พระสงฆผ์ ู้นาขับเคลอ่ื นหม่บู า้ นรกั ษาศีล ๕”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๑๘-๙
ปีทพ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๓
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : นครปฐม : สไมล์พริ้นต้ิง แอน
กราฟิกดไี ซน์.
- ช่ือผลงาน : ชดุ ความรู “โครงการเครือขายพระ
สงฆเฝาระวังสอื่ ชวนเชอื่ ทางศาสนา”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๓-๗
ปีที่พมิ พ์ : ๒๕๖๓
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : นนทบุรี : หจก.นิติธรรมกา

๔๒

ที่ ชอื่ /ฉายา/ วุฒกิ ารศกึ ษา ตาแหน่งทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวชิ าการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วชิ าการ / สัมพนั ธ์กับสาขา ๕ ปียอ้ นหลงั
สาขาวชิ า ทเ่ี ปดิ สอน

รพิมพ

- ช่ือผลงาน : “การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ

และพุทธศาสนิกชนในยคุ New Normal”

ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๐-๖

ปีท่ีพิมพ์ : ๒๕๖๓

แหล่งที่ตีพิมพ์ : นนทบุรี : หจก.นิติธรรมกา

รพิมพ

- ชือ่ ผลงาน : “แนวคดิ รัฐศาสตรเ์ ชิงวฒั นธรรม”

ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๕๑๗-๐

ปที ี่พมิ พ์ : ๒๕๖๒

แหล่งท่ีตีพิมพ์ : นนทบุรี : หจก.นิติธรรมการ

พมิ พ์

- ชื่อผลงาน : “นวัตกรรมสันติสุขในท้องถ่ิน : วิถี

แห่งรฐั ศาสตรเ์ ชิงวฒั นธรรม”

ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๔๖๑-๑

ปีที่พมิ พ์ : ๒๕๖๑

๒ พระมหา -พธ.ด. (การ อาจารย์  สาขาตรง ๑) ผลงานประเภท : งานวจิ ัย
ประกาศิต พฒั นาสังคม)
สิรเิ มโธ -พธ.ม. (การ - ชื่อผลงาน : “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
(ฐติ ปิ สิทธิ พฒั นาสงั คม)
กร), ดร.* -พธ.บ. (การ  ส า ข า พอเพยี งเพื่อการเปลี่ยนแปลงการดารงชีพจากวิถี
จดั การเชิง เศรษฐกิจแบบพึ่ง ตลาดสูวิถีเศรษฐกิจแบบ
พุทธ) สมั พันธ์
-ป.ธ. ๘ พ่ึงตนเองของชาวไรออยและไรมันสาปะหลัง

อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ”, แหล่งทุน :

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ,

ปที ่ีพมิ พ์ : ๒๕๖๕

- ชื่อผลงาน : “การอนุรักษ์และสืบสานประเพณี

วันอัฏฐมีบูชาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืน”แหลง่ ทนุ : กระทรวงวัฒนธรรม,

แ ห ล่ ง ตี พิ ม พ์ : “ Conservative and

inheritance of Atthami Bucha day for

sustainable promotion tourism”, Journal

of Positive Psychology and Wellbeing,

Vol.5 No.3 (2021), pp.1400–1410 (Scopus

Q1)

- ชื่อผลงาน : “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา

ขา่ วปลอมในสงั คมไทย”

แหล่งทุน : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์

ปที พี่ มิ พ์ : ๒๕๖๔

แหล่งที่ตีพิ มพ์ : วารสาร มจร พุทธปัญญา

ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม

๔๓

ท่ี ชื่อ/ฉายา/ วุฒิการศกึ ษา ตาแหนง่ ทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวชิ า วชิ าการ / สมั พนั ธก์ บั สาขา ๕ ปยี อ้ นหลัง
สาขาวชิ า ท่เี ปิดสอน

๒๕๖๔) (TCI-๑) : ๑๘๒-๑๙๕

- ช่ือผลงาน : “การสร้างเครือข่ายจิตสานึกความ

เป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น

เมืองเชิงพุทธ ในจงั หวัดนครปฐม”

แหล่งทุน : สถาบันวจิ ยั พุทธศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๓

แ ห ล่ งที่ ตี พิ ม พ์ : วาร ส าร ส ห วิ ท ย าก า ร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑

(มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓) (TCI-๒)

- ชื่ อผลงาน : “การเพ่ิ มประสิ ทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิ ยาลยั ”

แหล่งทุน : สถาบันวจิ ยั พุทธศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๓

แหล่งที่ตีพิ มพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และ

มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๔ (เมษายน

๒๕๖๓) (TCI-๑)

- ชื่อผลงาน : “เครือข่ายทางสังคม : กลไกการ

เสริมสร้างหลักประกันคุณภาพชีวติ ท่ีย่ังยืนสาหรับ

นักเรียนระดับมธั ยมศกึ ษาในจังหวัดนครปฐมโดยใช้

หลกั ศีล ๕”

แหล่งทุน : สานักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ

(สสส)

ปที ี่พิมพ์ : ๒๕๖๓

แหล่งท่ีตีพิมพ์ : สานักงานกองทุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.)

- ชื่อผลงาน : “รูปแบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์

โบราณเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแก่

เยาวชนในจงั หวดั นครปฐมและจังหวัดสพุ รรณบรุ ี”

แหลง่ ทุน : สถาบันวจิ ยั พุทธศาสตร์

ปีทีพ่ ิมพ์ : ๒๕๖๒

แหล่งท่ีตีพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคล

สุวรรณภูมิ ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม

๒๕๖๒)

๒) ผลงานประเภท : บทความวชิ าการ
- ชอื่ ผลงาน : “The Leadership
Developments Process for Sustainable
Community Forest Management in Nakhon
Ratchasima Province”

๔๔

ที่ ชอื่ /ฉายา/ วุฒกิ ารศกึ ษา ตาแหน่งทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วิชาการ / สัมพนั ธก์ บั สาขา ๕ ปีย้อนหลัง
สาขาวชิ า ที่เปิดสอน

ปีท่ีพิมพ์ : ๒๐๒๑

แหลง่ ทีต่ พี ิมพ์ : Turkish Journal of Computer

and Mathematics Education (TURCOMAT),

Vol. ๑๒ No. ๘ (๒๐๒๑), (scopus Q๔).

- ชือ่ ผลงาน : “Bowon Power: An Integrated

of Community Development Mechanism in

Nakhon Pathom Province”

ปที ี่พมิ พ์ : ๒๐๒๑

แหล่งท่ีตีพิ มพ์ : United States, Psychology

and Education, Vol.๕ ๘ No.๑ (๒ ๐ ๒ ๑ ) :

(scopus Q๔)

- ช่อื ผลงาน : “An Integrated of Community

Development Mechanismin Nakhon

Pathom Province”

ปที พี่ มิ พ์ : ๒๐๒๑
แ ห ล่ ง ที่ ตี พิ ม พ์ : The 2 nd International

Conference on Multidisciplinary and

Current Educational Research (ICMCER –

2 0 2 1 ) Faculty of Education,

Mahachulalongkornrajavidyalaya

University

- ช่ือผลงาน : “กระบวนการจัดการปญหาส่ิงแวดล

อมอยางมีสวนรวมของชุมชนไรขิง อาเภอสาม

พราน

จังหวดั นครปฐม”

ปที ี่พิมพ์ : ๒๕๖๓

แหลง่ ที่ตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาตคิ ร้ัง

ที่ ๓ ณ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรที วารวดี

(วนั ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

- ช่ือผลงาน : “การมีสวนรวมของชุมชนในการ

รกั ษาวัฒนธรรมทองถ่ินเชงิ สรางสรรค”

ปที พ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๓

แหล่งที่ตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาตคิ รั้ง

ท่ี ๓ ณ วิทยาลยั สงฆพทุ ธปญญาศรที วารวดี

(วนั ที่ ๒๙ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓)

- ช่อื ผลงาน : “ศตวรรษท่ี ๒๑ : ทกั ษะการเรียนรู้สู่

ความเป็นครมู ืออาชีพ”

ปที ี่พมิ พ์ : ๒๕๖๒

แหล่งที่ตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ

ครง้ั ท่ี ๒ ณ วิทยาลัยสงฆพ์ ุทธปัญญาศรีทวารวดี (๑

กันยายน ๒๕๖๒)

๔๕

ที่ ชอื่ /ฉายา/ วุฒกิ ารศึกษา ตาแหนง่ ทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวชิ า วชิ าการ / สัมพันธ์กบั สาขา ๕ ปยี ้อนหลัง
สาขาวชิ า ท่ีเปิดสอน

- ช่ือผลงาน : “การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา :

รูปแบบและกระบวนการปฏิรูปการจัดการศึกษา

ค ณ ะ ส งฆ์ เพื่ อ ร อ งรั บ ก าร พั ฒ น าสั งค ม ไท ย ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑”

ปีที่พมิ พ์ : ๒๕๖๑

แหล่งท่ีตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ

คร้ังท่ี ๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

(๙-๑๐ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๑)

- ช่ื อผลงาน : “Relations between Human

and Environment”

ปีท่พี มิ พ์ : ๒๕๖๑

แหล่งท่ีตีพิมพ์ : วิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี ๘

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,

(๑๕-๑๗ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๑)

- ช่ือผลงาน : “Relal Development According

to Royal Initiative “Sufficiency Economy

Philosophy”

ปที ี่พิมพ์ : ๒๕๖๑

แหล่งท่ีตีพิมพ์ : วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (เมษายน

- มิถุนายน ๒๕๖๑) (TCI-๑)

๓) ผลงานประเภท : หนังสอื /ตารา
- ชื่อผลงาน : “คมู่ ือการฝึกอบรมหลกั สูตรพระสงฆ์
ผูน้ าขับเคลื่อนหมบู่ ้านรกั ษาศลี ๕”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๑๘-๙
ปีท่ีพมิ พ์ : ๒๕๖๓
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : นครปฐม : สไมล์พริ้นต้ิง แอน
กราฟกิ ดไี ซน.์
- ชอ่ื ผลงาน : “คูมอื ฝกอบรมหลักสูตรศาสนพิธีกร"
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๗-๕
ปที ่ีพมิ พ์ : ๒๕๖๓
แหล่งท่ีตพี ิมพ์ : นนทบรุ ี : หจก.นติ ิธรรมการพมิ พ
- ช่ือผลงาน : “คู่มอื การฝกึ อบรมหลกั สูตรพระสงฆ์
ผู้นาขบั เคลื่อนหมู่บ้านรกั ษาศีล ๕”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๑๘-๙
ปีท่ีพิมพ์ : ๒๕๖๓
แหล่งที่ตีพิมพ์ : นครปฐม : สไมล์พริ้นติ้ง แอน
กราฟกิ ดไี ซน์.
- ชื่อผลงาน : ชุดความรู “โครงการเครือขายพระ
สงฆเฝาระวงั ส่ือชวนเชื่อทางศาสนา”

๔๖

ที่ ชือ่ /ฉายา/ วุฒิการศกึ ษา ตาแหนง่ ทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวชิ าการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วิชาการ / สมั พันธ์กบั สาขา ๕ ปยี ้อนหลงั
สาขาวิชา ทีเ่ ปิดสอน

ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๓-๗

ปีท่ีพิมพ์ : ๒๕๖๓

แหลง่ ทตี่ ีพิมพ์ : นนทบรุ ี : หจก.นิตธิ รรมการพมิ พ

- ช่ือผลงาน : การปฏบิ ัติศาสนกิจของพระสงฆและ

พทุ ธศาสนกิ ชนในยคุ New Normal

ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๘๐-๖

ปีทพ่ี มิ พ์ : ๒๕๖๓

แหลง่ ท่ีตพี มิ พ์ : นนทบรุ ี : หจก.นิติธรรมการพมิ พ.์

- ช่ือผลงาน : “แนวคิดพื้นฐานเพื่อการบริหารการ

พัฒนา”

ISBN : ๙๘๗-๖๑๖-๔๙๗-๘๗๑-๓

ปที ี่พิมพ์ : พิมพ์ครง้ั ที่ ๒, ๒๕๖๓

แหล่งทีต่ ีพมิ พ์ : พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหา

จฬุ าลงกรณราชวิทยาลยั

- ช่อื ผลงาน : “ระเบียบวิธีวจิ ัยเบ้อื งต้น”

ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๔๐๒-๔

ปีท่พี ิมพ์ : ๒๕๖๑

แหล่งท่ีตีพิมพ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การ

พิมพ์

๓ ผศ.ดร.ภรู ิ -พธ.ด.(การ ผชู้ ่วย  สาขาตรง ๑) ผลงานประเภท : งานวจิ ัย
วจั น์ ปุณย พฒั นาสงั คม)
วุฒิปรีดา* -พธ.ด.(รฐั ศาสตราจารย์ -ช่ือผลงาน: “การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพุทธ
ประศาสน
ศาสตร์) / สาขาวิชารฐั  ส า ข า ศาสนากับการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมของพระ
-น.ด. ประศาสน สมั พันธ์ นกั พฒั นา”
(นิติศาสตร์)
-วท.ม ศาสตร์ แหล่งทุน : สถาบนั วจิ ยั พุทธศาสตร์
(สถาปัตย์
ส่งิ แวดลอ้ ม) ปีท่ีพมิ พ์ : ๒๕๖๒
-ศศ.ม (การ
บรหิ ารการ แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารบัณฑิตแสงโคมคาปีท่ี ๒
พฒั นาสังคม)
-ร.ม. ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม– ธนั วาคม ๒๕๖๒) (TCI-๒)
(รัฐศาสตร)์
-น.ม. - ชื่อผลงาน : “กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและ
(นิติศาสตร)์
-น.บ. รั กษ าความ ป ลอดภั ยท้ องถนน อ าเภ อแม่ สรวย
(นติ ศิ าสตร)์
จงั หวัดเชยี งราย”

แหล่งทนุ : สถาบนั วิจยั พุทธศาสตร์

ปีที่พมิ พ์ : ๒๕๖๑

แห ล่ งท่ี ตี พิ มพ์ : สถาบั นวิจั ยพุ ทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย DSpace

Repository

http://๑๙๘.๗.๖๓.๘๑:๘๐๘๐/xmlui/handle/

๑๒๓๔๕๖๗๘๙/๓๘๐

- ชื่อผลงาน : “การวิเคราะห์รปู แบบ กระบวนการ

และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติด ตาม

หลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจ

๔๗

ที่ ช่ือ/ฉายา/ วุฒกิ ารศึกษา ตาแหนง่ ทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวชิ า วิชาการ / สัมพันธก์ บั สาขา ๕ ปยี อ้ นหลัง
สาขาวชิ า ที่เปดิ สอน

สระบุรี”

แหล่งทนุ : สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์

ปีทพ่ี มิ พ์ : ๒๕๖๐

แห ล่ งท่ี ตี พิ มพ์ : สถาบั นวิจั ยพุ ทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย DSpace

Repository

http://๑๙๘.๗.๖๓.๘๑:๘๐๘๐/xmlui/handle/

๑๒๓๔๕๖๗๘๙/๒๑๖

๒) ผลงานประเภท : บทความวชิ าการ
-ช่ือผลงาน: ระบบราชการไทยกับข้าราชการใน
ประเทศไทย ๔.๐
ปีท่ีพิมพ์ : ๒๕๖๒
แหล่งท่ีตีพิมพ์ :วารสารบัณฑิตแสงโคมคาปีท่ี ๒
ฉบบั ที่ ๒ (กรกฎาคม– ธันวาคม ๒๕๖๒) (TCI-๒)
๓) ผลงานประเภท : หนงั สือ/ตารา
- ชอื่ ผลงาน : “รฐั ประศาสนศาสตร์เบือ้ งต้น”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๓๔๒-๘
ปีทพ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๓
แหล่งท่ีตีพิมพ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การ
พิมพ์
- ชื่อผลงาน : “นโยบายสาธารณ ะและการ
วางแผน”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๓๔๑-๑
ปที พ่ี ิมพ์ : ๒๕๖๓
แหล่งที่ตีพิมพ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การ
พมิ พ์
- ชอ่ื ผลงาน : “พนื้ ฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๖๗๗-๖
ปีที่พมิ พ์ : ๒๕๖๓
แหล่งที่ตีพิมพ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การ
พมิ พ์
- ช่ือผลงาน : “ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์
ระหวา่ งระเทศ”
ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๒-๒๔๕-๒
ปที ี่พมิ พ์ : ๒๕๖๓
แหล่งที่ตีพิมพ์ : กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การ
พมิ พ์

๔ พระปลดั -ปร.ด.(พัฒน อาจารย์  สาขาตรง ๑) งานวิจัย
ประพจน์ ศกึ ษา) - ชื่อผลงาน : “การอนุรักษ์และสืบสานประเพณี

๔๘

ที่ ชือ่ /ฉายา/ วุฒกิ ารศกึ ษา ตาแหน่งทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวิชา วชิ าการ / สัมพันธก์ บั สาขา ๕ ปยี อ้ นหลงั
สาขาวชิ า ทีเ่ ปิดสอน

สปุ ภาโต -พธ.ม.(การ  ส า ข า วันอัฏฐมีบูชาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่าง

(อยสู่ าราญ), จัดการเชิง สัมพนั ธ์ ยั่งยนื ”แหล่งทนุ : กระทรวงวฒั นธรรม,

ดร. พทุ ธ) แ ห ล่ ง ตี พิ ม พ์ : “ Conservative and

-ศษ.ม.(พัฒน inheritance of Atthami Bucha day for

ศึกษา) sustainable promotion tourism”, Journal

-พธ.บ. of Positive Psychology and Wellbeing,

(พระพทุ ธศาส Vol.5 No.3 (2021), pp.1400–1410 (Scopus

นา) Q1)

- ชื่อผลงาน : “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชน

วัดสาโรง อาเภอนครชยั ศรี จงั หวดั นครปฐม”

แหล่งทุน : พัฒนาชุมชนอาเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม

ปที ี่พมิ พ์ : ๒๕๖๓

แหลง่ ทตี่ พี ิมพ์ : วารสารสันตศิ ึกษาปรทิ รรศน์ มจร

, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓)

(TCI-๑)

- ช่ือผลงาน : “การสร้างเครือข่ายจิตสานึกความ

เป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็น

เมืองเชิงพุทธ ในจงั หวดั นครปฐม”

แหลง่ ทนุ : สถาบนั วจิ ัยพุทธศาสตร์

ปที ่ีพมิ พ์ : ๒๕๖๓

แ ห ล่ งที่ ตี พิ ม พ์ : วาร ส าร ส ห วิ ท ย าก า ร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑

(มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓) (TCI-๒)

๒) บทความวชิ าการ
- ช่ือผลงาน : “The Leadership
Developments Process for Sustainable
Community Forest Management in Nakhon
Ratchasima Province”
ปีทพ่ี มิ พ์ : ๒๐๒๑
แหลง่ ที่ตพี ิมพ์ : Turkish Journal of Computer
and Mathematics Education (TURCOMAT),
Vol. ๑๒ No. ๘ (๒๐๒๑), (scopus Q๔).
- ช่ือผลงาน : “บทบาทพระสงฆ์ต่อการจัด
การศึกษาตามแนวปรัชญามนุษยนิยมแนวใหม่
กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสาโรง อาเภอนครชัยศรี
จงั หวัดนครปฐม”
ปที ่ีพิมพ์ : ๒๐๒๑
แ ห ล่ งที่ ตี พิ ม พ์ : ว า ร ส า ร ส ห วิ ท ย า ก า ร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี ๓ ฉบับที่ ๒

๔๙

ที่ ชอื่ /ฉายา/ วุฒกิ ารศึกษา ตาแหนง่ ทาง สาขาตรงหรือ ผลงานทางวิชาการ
นามสกลุ /สาขาวชิ า วชิ าการ / สัมพันธ์กบั สาขา ๕ ปยี ้อนหลงั
สาขาวชิ า ท่ีเปิดสอน

(พฤษภาคม–สงิ หาคม ๒๕๖๓) (TCI-๒)

- ชื่อผลงาน : การศึกษาเปรียบเทียบสภาพการ

บริหารการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการ

เรียนร่วมของโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนสังกัด

ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

นครปฐม เขต ๒”

ปีที่พิมพ์ : ๒๐๒๑

แหล่งท่ีตีพิมพ์ : วารสารศิลปการจัดการ ปีที่ ๔

ฉบับท่ี ๓ (กนั ยายน-ธนั วาคม) ๒๕๖๓ (TCI-๒)

- ช่ือผลงาน : “มิติของการตีความคาสอนของ

ศาสนาส่งผลต่อจุดยืนและวิธีการเข้าถึงความจริง

สุงสดุ ”

ปที ีพ่ ิมพ์ : ๒๐๒๑

แหล่งท่ีตีพมิ พ์ : วารสารพทุ ธมัคค์ ศูนย์วจิ ัยธรรม

ศึกษา สานักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ปีท่ี ๕

ฉบบั ท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) หนา้ ๘๘-

๙๖ (TCI2)

- ช่ือผลงาน : “วิธีกาหนดรู้เวทนาให้ต่อเน่ืองเพื่อ

ทาใหจ้ ติ ดาเนินไปสวู่ ิปัสสนาญาณไดเ้ ร็วขึ้น”

ปีทพ่ี มิ พ์ : ๒๕๖๓

แหล่งที่ตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ

ครั้งที่ ๓ พุทธโฆส : สัตถุสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษที่

๒๑” (๒ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๓)

- ช่ือผลงาน : “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : การ

สารวจการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวสาหรับผพู้ ิการ

และผู้สูงอายุชุมชนวัดสาโรง อาเภอนครชัยศรี

จงั หวดั นครปฐม”

ปีทพี่ ิมพ์ : ๒๕๖๐

แหล่งทีต่ ีพิมพ์ : สัมมนาวิชาการระดับชาติดา้ นคน

พิการ "นวัตกรรมเพ่ือการเข้าถึงของคนท้ังมวล"

วิทยาลัยราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล, (๒๖-๒๗

กรกฎาคม ๒๕๖๐)

- ชื่อผลงาน : “Community-Based Inclusive

Development by the Disability Service

Center of Mettapracharak Hospital”

ปที พี่ ิมพ์ : ๒๕๖๒

แหลง่ ที่ตพี ิมพ์ : Asia-Pacific Community-

Based Inclusive Development (APCBID)

Thailand. (๒ July ๒๐๑๙)

๓) หนงั สอื /ตารา


Click to View FlipBook Version