The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by supaporn.pi113, 2021-11-15 02:23:38

คู่มือการใช้งานระบบการเงินและงบทางบัญชี

สำหรับผู้ดูแลระบบ

คู่มือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบัญชี หนา้ ท่ี 0

ค่มู อื การใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี

โครงการพฒั นาระบบบูรณาการการใช้จา่ ยงานระบบ Back Office

สาหรบั ผูด้ ูแลระบบ

กรมบงั คบั คดี กระทรวงยตุ ธิ รรม

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยุตธิ รรม

คมู่ ือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบญั ชี หน้าท่ี ก

สารบญั

บทที่ 1 การเขา้ สรู่ ะบบ (Login)....................................................................................................................1
บทท่ี 2 จดั การผใู้ ชง้ าน (เมนู User Account) .............................................................................................4

2.1 การจดั การกล่มุ สิทธ์ิการใช้งาน..........................................................................................................5
2.1.1 การบนั ทกึ กลุ่มสทิ ธิก์ ารใช้งาน.............................................................................................................5
2.1.2 การแก้ไขกลุ่มสิทธกิ์ ารใช้งาน ..............................................................................................................7

2.1.3 การลบกลุ่มสทิ ธ์ิการใช้งาน..................................................................................................................8

2.2 การจดั การข้อมูลผู้ใชง้ าน ..................................................................................................................9
2.2.1 การแก้ไขข้อมูลกลุ่มสิทธขิ์ องผ้ใู ชง้ าน ..................................................................................................9
2.3 การเรียกดปู ระวัตกิ ารเข้าใช้งาน......................................................................................................10
บทท่ี 3 ระบบการเงนิ ..................................................................................................................................11
3.1 การตงั้ ค่าข้อมูลพน้ื ฐาน ...................................................................................................................12
3.1.1 การกาหนดเลขทใ่ี บสาคญั .................................................................................................................12

3.1.2 การกาหนดรหสั คา่ ใช้จา่ ย..................................................................................................................14
3.1.3 การกาหนดรหัสรายได้ ......................................................................................................................16

3.1.4 การกาหนดรหัสธนาคาร ...................................................................................................................18

3.1.5 การกาหนดบญั ชีธนาคาร ..................................................................................................................20

3.2 ทะเบียนคมุ เชค็ ...............................................................................................................................22
3.2.1 ทะเบียนคุมเช็คเล่ม...........................................................................................................................22

3.2.2 บันทกึ เชค็ จ่าย...................................................................................................................................24
3.2.3 บันทึกเชค็ รบั ....................................................................................................................................26

3.3 ทะเบียนหลักประกนั ........................................................................................................................28
3.3.1 การเพม่ิ ทะเบียนหลักประกันสัญญา..................................................................................................28

3.3.2 การเพมิ่ ทะเบยี นคุมหลักประกันผลงาน.............................................................................................30

3.3.3 การเพ่ิมทะเบียนคมุ หลักประกันซอง.................................................................................................32
3.4 บนั ทกึ จา่ ยเงนิ .................................................................................................................................34
3.4.1 ออกใบสาคัญจา่ ย PO .......................................................................................................................34

3.4.1.1 การเพม่ิ ข้อมลู ใบสาคัญจ่าย PO ...........................................................................................34
3.4.1.2 การพมิ พ์ใบสาคัญจา่ ยเงิน ....................................................................................................37

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยุติธรรม

ค่มู อื การใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หน้าท่ี ข

3.4.1.3 การพิมพ์ใบสาคัญตง้ั เบิก......................................................................................................38
3.4.1.4 การดรู ายละเอียดใบสาคัญจา่ ย PO......................................................................................39
3.4.2 บนั ทกึ จ่ายเงนิ ยืมราชการ..................................................................................................................40

3.4.2.1 การออกใบสาคญั จา่ ย...........................................................................................................40
3.4.2.2 การพิมพใ์ บสาคัญจ่ายเงนิ ....................................................................................................43
3.4.2.3 การพิมพใ์ บสาคัญตั้งเบกิ ......................................................................................................44
3.4.2.4 การพมิ พ์ใบสญั ญายืม...........................................................................................................45
3.4.2.5 การดรู ายละเอยี ดใบสาคัญจ่ายเงิน.......................................................................................46
3.4.3 บนั ทึกคืนเงนิ ยืมราชการ ...................................................................................................................47

3.4.3.1 การตรวจสอบรายการคนื .....................................................................................................47
3.4.3.2 การดรู ายละเอยี ดใบสาคญั จ่าย ............................................................................................49
3.4.4 บันทึกจา่ ยเงนิ ไมผ่ า่ นพัสดุ.................................................................................................................50

3.4.4.1 การออกใบสาคญั การจา่ ยเงิน...............................................................................................50
3.4.5 บนั ทกึ จ่ายเงินเดือน ..........................................................................................................................53

3.4.5.1 การออกใบสาคญั การจ่ายเงินเดือน ......................................................................................53
3.4.6 บันทึกจา่ ยเงนิ คืนหลักประกัน ...........................................................................................................55

3.4.6.1 การเพ่ิมข้อมลู บันทึกจ่ายเงินคนื หลักประกัน ........................................................................55
3.4.7 บันทึกจา่ ยเงนิ อืน่ ๆ............................................................................................................................57

3.4.7.1 การเพิม่ ข้อมูลบนั ทึกจา่ ยเงนิ อืน่ ๆ.........................................................................................57
3.5 ทะเบยี นคมุ เงินทดรองจ่าย ..............................................................................................................60
3.5.1 ทะเบยี นคุมเงนิ ทดรองจ่าย................................................................................................................60

3.5.2 บันทึกยอดยกมาเงินทดรองจ่าย........................................................................................................62

3.6 บันทกึ รับเงิน ...................................................................................................................................64
3.6.1 บันทึกรบั เงนิ หลกั ประกัน..................................................................................................................64

3.6.2 บนั ทึกรับเงนิ .....................................................................................................................................66

3.7 ระบบภาษี.......................................................................................................................................68
3.7.1 รายการหักภาษี ณ ท่จี ่าย..................................................................................................................68

3.7.2 รายงานหกั ภาษี ณ ที่จ่าย..................................................................................................................70

3.7.3 แบบย่นื /ใบแนบ ภ.ง.ด.1.................................................................................................................72

3.7.4 แบบยื่น /ใบแนบ ภ.ง.ด.3.................................................................................................................73

3.7.5 แบบยนื่ /ใบแนบ ภ.ง.ด.53...............................................................................................................74

สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยุติธรรม

คูม่ ือการใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หน้าที่ ค

3.7.6 แบบย่ืน /ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก .............................................................................................................75
3.7.7 รายการภาษซี ื้อ.................................................................................................................................76
3.7.8 รายงานภาษซี ื้อตามสรรพากร...........................................................................................................78
3.7.9 รายงานภาษซี ื้อ.................................................................................................................................80
3.7.10 รายการภาษขี าย.............................................................................................................................82
3.7.11 รายงานภาษขี ายตามสรรพากร.......................................................................................................83
3.7.12 รายงานภาษขี าย.............................................................................................................................85
3.7.13 แบบย่ืน /ใบแนบ ภ.พ. 30..............................................................................................................86
3.8 รายการเชค็ รอตัดบัญชี....................................................................................................................87
3.9 รายงาน...........................................................................................................................................89
3.9.1 ทะเบียนลกู หนเ้ี งนิ ยืม........................................................................................................................89
3.9.2 รายงานเงินคงเหลือประจาวนั ...........................................................................................................91
3.9.3 ทะเบียนคุมเช็ค.................................................................................................................................93
3.9.4 รายงานเช็คจา่ ย ................................................................................................................................96
3.9.5 รายงานเชค็ รบั ..................................................................................................................................98
3.9.6 ทะเบียนเชค็ รอตดั บัญชี.................................................................................................................. 100
3.9.7 ทะเบียนคุมหลกั ประกันสญั ญา ...................................................................................................... 102
3.9.8 ทะเบียนคุมหลกั ประกันผลงาน ...................................................................................................... 105
3.9.9 ทะเบียนคุมหลักประกันซอง........................................................................................................... 107
3.9.10 รายงานทะเบยี นรับ ..................................................................................................................... 109
3.9.11 รายงานสรุปการจา่ ยเงนิ ประจาวนั / เดือน.................................................................................... 111
บทท่ี 4 ระบบบัญชี....................................................................................................................................114
4.1 การตัง้ ค่าข้อมูลพนื้ ฐาน .................................................................................................................114
4.1.1 การกาหนดช่วงหา้ มแก้ไข............................................................................................................... 114
4.1.2 การกาหนดรหสั คา่ ใช้จ่าย............................................................................................................... 116
4.1.3 การกาหนดรหัสรายได้ ................................................................................................................... 118
4.1.4 การกาหนดกลมุ่ เจ้าหน้ี .................................................................................................................. 120
4.1.5 การกาหนดผงั บญั ชี........................................................................................................................ 122

4.1.5.1 การเพิ่มข้อมูลผงั บญั ชี....................................................................................................... 122

สงวนลขิ สิทธ์ิ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยุติธรรม

ค่มู อื การใช้งานระบบการเงินและงบทางบญั ชี หนา้ ที่ ง

4.1.5.2 การเพ่มิ ขอ้ มลู ผงั บญั ชยี ่อย ................................................................................................ 124
4.1.5.3 การแก้ไขข้อมลู ผงั บัญชี..................................................................................................... 126
4.1.5.4 การเรยี กดูผทู้ ารายการแกไ้ ขลา่ สดุ .................................................................................... 127
4.1.5.5 การลบข้อมูลผงั บัญชี ........................................................................................................ 128
4.1.6 การกาหนดรปู แบบการลงบญั ชี...................................................................................................... 129

4.1.7 การกาหนดรอบปีบัญชี................................................................................................................... 131

4.1.8 การตง้ั คา่ แผนก.............................................................................................................................. 133

4.1.9 การต้งั คา่ สาขา............................................................................................................................... 135

4.2 ระบบเจา้ หนี้ (AP) ........................................................................................................................136
4.2.1 การกาหนดผังบญั ชี........................................................................................................................ 136

4.2.2 การต้งั เจ้าหน้ี / ตัง้ คา้ งจา่ ย ............................................................................................................ 141

4.2.3 รายงานวเิ คราะห์อายเุ จ้าหน้ี .......................................................................................................... 146

4.2.4 รายงานสถานะเจ้าหนี้.................................................................................................................... 148

4.2.5 รายการเคลอื่ นไหวเจา้ หนี้ .............................................................................................................. 150

4.3 วัสดุ/ครุภัณฑ์................................................................................................................................152
4.3.1 ทะเบยี นค่าเสอื่ มราคา.................................................................................................................... 152

4.3.2 การรายงานวัสดุคงเหลือ................................................................................................................ 153

4.3.3 การรายงานครภุ ัณฑท์ ่ีจาหน่าย ...................................................................................................... 155

4.3.4 การทะเบยี นครภุ ัณฑ์ ..................................................................................................................... 156

4.4 รอบันทึกสมดุ รายวันข้ันตน้ ...........................................................................................................158
4.4.1 สมุดรายวันรบั ................................................................................................................................ 158

4.4.2 สมดุ รายวันจา่ ย.............................................................................................................................. 160

4.4.3 สมุดรายวนั ทวั่ ไป............................................................................................................................ 162

4.5 สมดุ รายวนั ขน้ั ตน้ .........................................................................................................................163
4.5.1 สมุดรายวัน .................................................................................................................................... 163

4.5.1.1 การเพิ่มขอ้ มูลสมดุ รายวนั ................................................................................................. 163
4.5.1.2 การพมิ พ์ใบบนั ทึกรายการบญั ชี......................................................................................... 167
4.5.1.3 การ Post บัญชี ................................................................................................................ 168
4.5.1.4 การเรยี กดู Log (ผู้ทารายการแก้ไขลา่ สุด)......................................................................... 170
4.5.1.5 การลบรายการบัญชี.......................................................................................................... 171

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยตุ ิธรรม

คมู่ ือการใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หน้าที่ จ

4.5.1.6 การแกไ้ ขรายการบญั ชี...................................................................................................... 172
4.5.1.7 การพมิ พใ์ บปะหน้า ........................................................................................................... 173
4.5.2 บัญชแี ยกประเภท.......................................................................................................................... 174
4.5.3 พิมพ์ใบปะหนา้ .............................................................................................................................. 176
4.5.4 การ Post บัญชี ............................................................................................................................. 178
4.5.5 การยนื ยันการปดิ บญั ชีประจาปี...................................................................................................... 180
4.5.6 ทะเบยี นคุมใบบันทึกรายการบญั ชี ................................................................................................. 182
4.6 รายงานระบบบัญชี .......................................................................................................................184
4.6.1 งบทดลองหนว่ ยงาน....................................................................................................................... 184
4.6.2 งบทดลองหนว่ ยงาน....................................................................................................................... 187
4.6.3 กระดาษทาการ.............................................................................................................................. 189
4.6.4 การตั้งคา่ รายงานงบการเงนิ ........................................................................................................... 191
4.6.4.1 การคัดลอกรปู แบบรายงาน............................................................................................... 191
4.6.4.2 การกาหนดหมวด.............................................................................................................. 192
4.6.5 รายงานงบการเงนิ .......................................................................................................................... 198
4.6.6 รายงานสรปุ การจา่ ยเงินประจาวนั /เดอื น ....................................................................................... 200
4.6.7 รายงานสรปุ การรบั เงนิ ประจาวนั /เดอื น......................................................................................... 202
4.6.8 ทะเบียนคุมเอกสารบัญชี................................................................................................................ 204
4.6.9 รายงานรายไดป้ ระจาวนั ................................................................................................................ 206
4.6.10 รายงานเชค็ จา่ ย ........................................................................................................................... 208
4.6.11 รายงานเช็ครับ............................................................................................................................. 210
บทท่ี 5 ระบบเงินเดือน..............................................................................................................................212
5.1 การบนั ทึกเงินเดือน .......................................................................................................................212

สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยตุ ธิ รรม

คู่มอื การใชง้ านระบบการเงินและงบทางบัญชี หนา้ ที่ 1

บทท่ี 1 การเข้าสู่ระบบ (Login)

ผ้ใู ชส้ ามารถเรียกใช้ระบบการเงนิ และงบทางบัญชี ผ่านโครงการพัฒนาระบบบรู ณาการการใชจ้ ่ายงาน
ระบบ Back Office เขา้ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ตา่ งๆ ทต่ี ิดตัง้ ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตวั อยา่ งเชน่

Google Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer หรือ Microsoft Edge
เปิดเว็บเบราวเ์ ซอร์ที่ตดิ ตั้งบนเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ และพิมพ์ URL ของระบบแลว้ กดแป้น Enter ระบบ

แสดงหน้าจอสาหรับการเข้าสู่ระบบ (login) ดงั รปู ท่ี 1
1. กรอกชอ่ื ผูใ้ ชง้ าน (Username) และรหสั ผา่ น (Password)
2. คลกิ ปุม่ Login

1
2

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอโครงการพัฒนาระบบบรู ณาการการใช้จ่ายงานระบบ Back Office

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

คู่มือการใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หน้าที่ 2

3. เมื่อ login สาเร็จ ระบบจะแสดงหน้าเวบ็ Portal ใหค้ ลิกเมนู ระบบการเงินและงบทางบญั ชี

3

รูปท่ี 2 แสดงหน้าหลกั Portal โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการใชจ้ า่ ยงานระบบ Back Office

4. ระบบจะแสดงหนา้ หลกั ระบบการเงินและงบทางบญั ชีดงั รปู เมนูประกอบด้วย การเงนิ บญั ชี ระบบ
เงินเดอื น และระบบ User Account

4

รปู ที่ 3 แสดงหนา้ หลกั ระบบการเงินและงบทางบญั ชี

สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยุตธิ รรม

ค่มู ือการใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ที่ 3

5. การออกจากระบบเมื่อไมใ่ ช้งานแลว้ ให้คลิกปุ่ม ออกจากระบบ (Log out)
5

รปู ที่ 4 แสดงหนา้ หลักระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี

6. ระบบจะแสดง pop-up แจ้งว่า ท่านต้องการออกจากระบบใชห่ รอื ไม่ ให้คลกิ ปมุ่ OK

6

รูปท่ี 5 แสดงหน้าจอยนื ยนั การออกจากระบบ

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยุติธรรม

ค่มู ือการใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หนา้ ท่ี 4

บทที่ 2 จดั การผ้ใู ชง้ าน (เมนู User Account)

เมนู User Account ใช้สาหรับจัดการสิทธก์ิ ารใช้งานของระบบการเงินและงบทางบัญชี ผดู้ ูแล
ระบบสามารถกาหนดสทิ ธใ์ิ ห้ผใู้ ช้ระบบ กาหนดกลุ่มสิทธ์ิ และเรียกดูประวตั กิ ารใชง้ านได้

การเข้าใชง้ านเมนู User Account มีขน้ั ตอนดังนี้
1. คลิกเมนู User Account จากหนา้ หลกั ของระบบการเงนิ และงบทางบัญชี

1

รปู ที่ 6 แสดงหน้าหลักระบบการเงินและงบทางบญั ชี

2. ระบบแสดงหนา้ หลักเมนู User Acoount เมนยู อ่ ยประกอบด้วย ข้อมลู ผ้ใู ชร้ ะบบ กลุ่ม
สทิ ธก์ิ ารใช้งาน และประวตั กิ ารเขา้ ใชง้ าน ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานโดยคลิกท่ีเมนดู ้านบนหรอื คลกิ เลือก
Dropdown list ด้านขวามือ

2

รูปที่ 7 แสดงหนา้ จอเมนู User Account

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยตุ ธิ รรม

คมู่ อื การใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หนา้ ท่ี 5

2.1 การจัดการกลมุ่ สิทธก์ิ ารใชง้ าน

2.1.1 การบนั ทกึ กลมุ่ สทิ ธก์ิ ารใช้งาน

1. คลิกที่เมนู กลุ่มสิทธิ์การใชง้ าน จากนน้ั คลิกปุ่ม เพ่มิ ข้อมลู

1

รูปท่ี 8 แสดงหน้าจอกลมุ่ สทิ ธ์ิการใช้งาน

2. กรอกลาดับ ชื่อกลุ่ม และเลอื กสถานะ จากน้ันคลิกปุ่ม บนั ทกึ

2

รปู ท่ี 9 แสดงหน้าจอเพิม่ กลุม่ สทิ ธกิ์ ารใช้งาน

สงวนลขิ สิทธ์ิ © กรมบังคับคดี กระทรวงยตุ ิธรรม

ค่มู อื การใช้งานระบบการเงินและงบทางบญั ชี หน้าที่ 6

3. ระบบจะแสดงช่ือกลมุ่ สิทธ์ิการใชง้ านที่เพ่มิ ข้นั ตอนต่อไปให้กาหนดเมนูท่มี ีสทิ ธ์เิ ขา้ ถงึ โดย
คลกิ ปุ่ม เมนกู ลุ่มสิทธิ์

3

รปู ท่ี 10 แสดงหนา้ จอกล่มุ สทิ ธกิ์ ารใชง้ าน

4. ระบบแสดงหนา้ จอเมนกู ลุ่มสทิ ธิ์การใช้งานของระบบงานท่เี ลอื กดังรปู คลิกที่ Check box
ข้างหนา้ ช่ือเมนูทีก่ ลมุ่ สิทธ์นิ ี้มีสทิ ธิ์เข้าถงึ

* ให้คลิกเคร่ืองหมายบวก เพ่อื เปดิ เมนูย่อย หรือคลิกเคร่ืองหมายลบ เพอ่ื ซ่อน
5. เมื่อกาหนดเมนขู องกลุ่มสิทธิ์การใช้งานเรียบร้อย ให้คลิกปมุ่ บนั ทึก

4

5

รูปท่ี 11 แสดงหน้าจอกาหนดเมนูกลุ่มสทิ ธก์ิ ารใช้งาน

สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยุติธรรม

ค่มู ือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบัญชี หน้าที่ 7

2.1.2 การแก้ไขกลุม่ สทิ ธก์ิ ารใชง้ าน

1. ค้นหารายช่ือกล่มุ สทิ ธก์ิ ารใช้งานที่ต้องการ จากนนั้ คลิกปุ่ม แกไ้ ข

1

รปู ท่ี 12 แสดงหนา้ จอกล่มุ สทิ ธกิ์ ารใช้งาน

2. จากน้ันแกไ้ ขข้อมลู กลุ่มสทิ ธ์ิการใชง้ านตามต้องการแลว้ คลิกป่มุ บนั ทกึ

2

รปู ท่ี 13 แสดงหน้าจอแก้ไขขอ้ มลู กลมุ่ สทิ ธิก์ ารใช้งาน

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยตุ ิธรรม

ค่มู ือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบัญชี หนา้ ท่ี 8

2.1.3 การลบกลุ่มสทิ ธกิ์ ารใชง้ าน

1. ค้นหารายช่อื กลมุ่ สิทธิก์ ารใชง้ านท่ตี ้องการ จากนัน้ คลิกปุ่ม ลบ

1

รปู ท่ี 14 แสดงหนา้ จอกลุ่มสิทธกิ์ ารใช้งาน

2. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการลบขอ้ มลู ดังรูป ต้องการลบให้คลกิ ปุ่ม OK

2

รูปที่ 15 แสดงหน้าจอยนื ยันการลบขอ้ มลู

สงวนลขิ สิทธ์ิ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยุตธิ รรม

ค่มู อื การใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ท่ี 9

2.2 การจัดการขอ้ มูลผใู้ ช้งาน

2.2.1 การแกไ้ ขข้อมลู กลมุ่ สิทธิข์ องผใู้ ชง้ าน

1. คลกิ ทเ่ี มนู ข้อมูลผใู้ ชร้ ะบบ ค้นหารายชอื่ ผใู้ ช้งานทตี่ อ้ งการจากน้นั คลิกปมุ่ แก้ไข

1

รูปท่ี 16 แสดงหน้าจอข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ

2. แกไ้ ขขอ้ มูลกลุม่ สทิ ธิ์ของผู้ใชร้ ะบบตามต้องการ จากน้นั คลกิ ปุ่ม บนั ทกึ

2

รปู ท่ี 17 แสดงหนา้ จอแก้ไขข้อมลู ผใู้ ช้ระบบ
สงวนลขิ สิทธ์ิ © กรมบังคับคดี กระทรวงยตุ ิธรรม

คู่มอื การใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ท่ี 10

2.3 การเรยี กดปู ระวตั กิ ารเขา้ ใชง้ าน

การเรียกดูประวตั กิ ารเขา้ ใชง้ านมีขนั้ ตอนดังนี้
1. คลิกที่เมนู ประวัตกิ ารเข้าใช้งาน
2. คลิก เปิดการคน้ หา และระบเุ ง่ือนไขในการคน้ หาข้อมูล เช่น ระบุชอื่ ผู้ใชง้ าน ชื่อเมนู วนั ที่เข้าใช้
งาน และรายละเอยี ดการใชง้ านจากนน้ั คลกิ ปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงประวตั กิ ารเขา้ ใช้ระบบตามเงื่อนไขท่ี
ค้นหา โดยแสดงชอ่ื ผใู้ ชง้ าน ชือ่ เมนูท่เี ขา้ ใช้ รายละเอยี ดการทางาน และเวลาที่ใช้งาน

1

2

รปู ที่ 18 แสดงหน้าจอประวตั ิการเขา้ ใชง้ านระบบ
สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยตุ ิธรรม

คูม่ ือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบัญชี หนา้ ท่ี 11

บทท่ี 3 ระบบการเงิน

การเข้าใชง้ านระบบการเงินมขี ้นั ตอนดังนี้
1. คลกิ ทีเ่ มนู ระบบการเงิน จากหน้าหลกั ของระบบการเงินและงบทางบัญชี

1

2. แสดงหน้าหลกั ระบบการเงินดงั รูป ระบบการเงินใชส้ าหรับบริหารขอ้ มูลด้านการเงินทั้งหมด
ไดแ้ ก่ บนั ทึกจ่ายเงิน จัดการทะเบียนคุมเงนิ ทดรองจ่าย บันทกึ รับเงนิ จัดการทะเบยี นหลกั ประกัน เรยี กดู
ทะเบยี นคุมเช็ค จัดการระบบภาษี บนั ทึกข้อมูลพืน้ ฐาน เรียกดรู ายงาน และจัดการรายการเช็ครอตดั บัญชี

2

รปู ท่ี 19 แสดงหนา้ จอเมนรู ะบบการเงิน

สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยุตธิ รรม

คู่มอื การใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หนา้ ท่ี 12

3.1 การตั้งคา่ ข้อมูลพนื้ ฐาน

3.1.1 การกาหนดเลขทีใ่ บสาคัญ

1. คลิกท่เี มนู ข้อมูลพน้ื ฐาน จากนั้นคลกิ เลือก กาหนดเลขท่ใี บสาคัญ

1

รูปที่ 20 แสดงหนา้ จอข้อมลู พนื้ ฐาน

2.หากตอ้ งการคน้ หาขอ้ มูลให้คลิก สว่ นของการคน้ หา ระบบจะเปิดช่องสาหรับการค้นหา ระบุ
เงื่อนไขการค้นหาท่ตี ้องการ จากนนั้ คลิกปุ่ม ค้นหา

2

รปู ที่ 21 แสดงหนา้ จอกาหนดเลขทใ่ี บสาคัญ

3. ระบบแสดงหนา้ จอข้อมลู กาหนดเลขท่ใี บสาคญั หากต้องการเพิ่มข้อมลู ใหม่ให้คลกิ ท่ีปุ่ม เพม่ิ ข้อมูล
3

รปู ที่ 22 แสดงหน้าจอกาหนดเลขทใี่ บสาคญั

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยตุ ธิ รรม

คมู่ อื การใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หนา้ ที่ 13

4. ระบบแสดงหนา้ จอเพมิ่ ข้อมูลกาหนดเลขท่ีใบสาคัญกรอกขอ้ มูลใหค้ รบถ้วน โดยเฉพาะช่องท่ีมี
เครื่องหมายดอกจัน (*) สีแดงกากบั ดังน้ี

- กรอกเลขท่เี รมิ่ ต้น เลขท่ีส้ินสุด
- เลอื กวันที่บนั ทกึ ขอ้ มูล
- กรอกคานาหนา้ เลขท่ีใบเสร็จ
- เลือกสถานะการใช้งาน
- เมอ่ื กรอกข้อมูลเรยี บร้อยแล้วจากน้นั คลกิ ปุม่ บันทกึ

4 และหากต้องการลบ
5
รปู ท่ี 23 แสดงหนา้ จอเพ่มิ ขอ้ มลู กาหนดเลขท่ีใบสาคัญ

5. ระบบจะแสดงเลขทีใ่ บสาคัญท่เี พ่ิม ผู้ใชส้ ามารถแกไ้ ขโดยคลิกป่มุ
ใหค้ ลิกปุ่ม ตามรายการที่ตอ้ งการ

รปู ที่ 24 แสดงหน้าจอกาหนดเลขที่ใบสาคัญ

สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยตุ ิธรรม

คู่มอื การใช้งานระบบการเงินและงบทางบญั ชี หน้าท่ี 14

3.1.2 การกาหนดรหสั คา่ ใช้จ่าย

1. คลิกท่ีเมนู ข้อมูลพ้นื ฐาน จากนน้ั คลิกเลือก กาหนดรหัสค่าใช้จา่ ย

1

รปู ที่ 25 แสดงหน้าจอขอ้ มูลพ้นื ฐาน

2.หากตอ้ งการคน้ หาขอ้ มลู ให้คลกิ สว่ นของการคน้ หา ระบบจะเปดิ ชอ่ งสาหรบั การค้นหา ระบุ
เงอ่ื นไขการคน้ หาท่ีต้องการ จากน้ันคลิกปุ่ม คน้ หา

2

รปู ที่ 26 แสดงหน้าจอกาหนดรหสั ค่าใชจ้ ่าย

3. ระบบแสดงหนา้ จอข้อมลู กาหนดรหสั ค่าใช้จ่าย หากต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่ให้คลิกท่ีปุ่ม เพ่มิ ข้อมลู

3

รูปท่ี 27 แสดงหน้าจอกาหนดรหสั ค่าใช้จา่ ย

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยตุ ิธรรม

คู่มือการใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ที่ 15

4. ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มขอ้ มลู กาหนดรหัสค่าใชจ้ ่ายกรอกขอ้ มลู ใหค้ รบถว้ น โดยเฉพาะช่องที่มี
เครื่องหมายดอกจนั (*) สแี ดงกากบั ดังน้ี

- เลอื กรหสั ผงั บญั ชี
- กรอกรหสั คา่ ใช้จ่าย
- กรอกช่ือค่าใช้จ่าย (ไทย)
- กรอกชอ่ื ค่าใช้จา่ ย (อังกฤษ)
- เลือกสถานะการใช้งาน
- เม่ือกรอกข้อมลู เรียบร้อยแล้วจากนั้นคลกิ ปุ่ม บันทึก

4

รูปท่ี 28 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมลู กาหนดกาหนดรหัสค่าใช้จ่าย

5. ระบบจะแสดงกาหนดรหสั ค่าใช้จา่ ยทเ่ี พิม่ ผู้ใช้สามารถแก้ไขโดยคลิกปุ่ม และหาก
5
ต้องการลบใหค้ ลกิ ปุ่ม ตามรายการที่ต้องการ

รูปท่ี 29 แสดงหน้าจอกาหนดรหสั ค่าใชจ้ า่ ย

สงวนลขิ สิทธ์ิ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยุติธรรม

คูม่ ือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบัญชี หนา้ ที่ 16

3.1.3 การกาหนดรหัสรายได้

1. คลกิ ที่เมนู ข้อมูลพืน้ ฐาน จากนนั้ คลกิ เลือก กาหนดรหัสรายได้

1

รูปที่ 30 แสดงหนา้ จอขอ้ มลู พน้ื ฐาน

2.หากตอ้ งการคน้ หาขอ้ มลู ให้คลิก ส่วนของการคน้ หา ระบบจะเปดิ ชอ่ งสาหรบั การคน้ หา ระบุ
เงื่อนไขการคน้ หาท่ตี ้องการ จากนัน้ คลกิ ปุ่ม คน้ หา

2

รูปที่ 31 แสดงหน้าจอกาหนดรหัสรายได้

3. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลกาหนดรหัสรายได้ หากต้องการเพมิ่ ข้อมลู ใหมใ่ หค้ ลิกที่ปุ่ม เพม่ิ ข้อมูล

3

รูปท่ี 32 แสดงหน้าจอกาหนดรหสั รายได้

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยุติธรรม

ค่มู อื การใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ที่ 17

4. ระบบแสดงหนา้ จอเพ่ิมขอ้ มูลกาหนดรหัสรายได้กรอกข้อมลู ใหค้ รบถ้วน โดยเฉพาะชอ่ งท่ีมี
เครือ่ งหมายดอกจัน (*) สแี ดงกากับดังน้ี

- เลือกรหัสผังบัญชี
- กรอกรหสั รายรับ
- กรอกช่ือคา่ รายรบั (ไทย)
- กรอกชอ่ื คา่ รายรบั (องั กฤษ)
- เลอื กสถานะการใช้งาน
- เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากนั้นคลกิ ปุ่ม บันทกึ

4

รปู ท่ี 33 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้ มลู กาหนดกาหนดรหสั รายรับ

5. ระบบจะแสดงกาหนดรหสั รายรบั ทีเ่ พิ่ม ผู้ใชส้ ามารถแก้ไขโดยคลิกปุ่ม และหากต้องการ
5
ลบให้คลิกปมุ่ ตามรายการที่ตอ้ งการ

รูปท่ี 34 แสดงหน้าจอกาหนดรหสั รายรบั

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม

คู่มอื การใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หน้าท่ี 18

3.1.4 การกาหนดรหัสธนาคาร

1. คลิกทเี่ มนู ข้อมูลพนื้ ฐาน จากนนั้ คลิกเลือก กาหนดรหัสธนาคาร

1

รปู ที่ 35 แสดงหนา้ จอขอ้ มูลพืน้ ฐาน

2.หากตอ้ งการคน้ หาข้อมูลให้คลิก สว่ นของการค้นหา ระบบจะเปิดชอ่ งสาหรบั การคน้ หา ระบุ
เงื่อนไขการคน้ หาท่ตี ้องการ จากน้ันคลิกปุ่ม ค้นหา

2

รปู ที่ 36 แสดงหน้าจอกาหนดรหสั ธนาคาร

3. ระบบแสดงหน้าจอขอ้ มูลกาหนดรหัสธนาคาร หากตอ้ งการเพิ่มข้อมลู ใหม่ใหค้ ลิกที่ปุ่ม เพม่ิ ข้อมูล

3

รูปที่ 37 แสดงหน้าจอกาหนดรหัสธนาคาร

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยุติธรรม

คูม่ ือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบัญชี หนา้ ท่ี 19

4. ระบบแสดงหน้าจอเพม่ิ ข้อมลู กาหนดรหสั ธนาคารกรอกข้อมลู ให้ครบถว้ น โดยเฉพาะชอ่ งที่มี
เคร่อื งหมายดอกจนั (*) สแี ดงกากับดังน้ี

- กรอกรหสั ธนาคาร
- กรอกชื่อธนาคาร (ไทย)
- กรอกชื่อธนาคาร (อังกฤษ)
- เลือกสถานะการใช้งาน
- เมอ่ื กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากนัน้ คลกิ ปุม่ บันทกึ

4

รูปท่ี 38 แสดงหนา้ จอเพม่ิ ขอ้ มลู กาหนดกาหนดรหสั ธนาคาร

5. ระบบจะแสดงกาหนดรหสั ธนาคารทีเ่ พ่ิม ผใู้ ช้สามารถแกไ้ ขโดยคลกิ ปุ่ม และหาก
5
ตอ้ งการลบให้คลิกปุ่ม ตามรายการทีต่ ้องการ

รูปที่ 39 แสดงหน้าจอกาหนดรหัสธนาคาร

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยุตธิ รรม

คูม่ ือการใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หนา้ ที่ 20

3.1.5 การกาหนดบัญชธี นาคาร

1. คลิกทเ่ี มนู ข้อมูลพน้ื ฐาน จากนนั้ คลกิ เลือก กาหนดบัญชีธนาคาร

1

รปู ท่ี 40 แสดงหน้าจอข้อมลู พ้นื ฐาน

2.หากตอ้ งการค้นหาขอ้ มูลให้คลิก ส่วนของการค้นหา ระบบจะเปิดช่องสาหรับการคน้ หา ระบุ
เงื่อนไขการคน้ หาทตี่ ้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม คน้ หา

2

รปู ที่ 41 แสดงหน้าจอกาหนดบญั ชธี นาคาร

3. ระบบแสดงหนา้ จอขอ้ มูลกาหนดบญั ชีธนาคาร หากต้องการเพ่ิมข้อมูลใหม่ให้คลกิ ที่ปุ่ม เพ่มิ ข้อมูล

3

รปู ท่ี 42 แสดงหนา้ จอกาหนดบญั ชธี นาคาร

สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยุตธิ รรม

คู่มอื การใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ท่ี 21

4. ระบบแสดงหน้าจอเพม่ิ ข้อมูลกาหนดบญั ชธี นาคารกรอกขอ้ มูลให้ครบถว้ น โดยเฉพาะช่องทีม่ ี
เครอื่ งหมายดอกจนั (*) สแี ดงกากบั ดังน้ี

- เลอื กชื่อธนาคาร
- กรอกรหสั สาขา
- กรอกชื่อสาขา
- กรอกเลขท่บี ัญชี
- กรอกชอ่ื บัญชี
- เลือกประเภทบัญชี
- เลอื กผงั บญั ชี
- เลือกสถานะการใชง้ าน
- เมื่อกรอกข้อมลู เรียบร้อยแล้วจากนน้ั คลกิ ป่มุ บนั ทึก

4

รูปท่ี 43 แสดงหน้าจอเพิม่ ข้อมูลกาหนดบัญชีธนาคาร

5. ระบบจะแสดงกาหนดบัญชีธนาคารทเ่ี พมิ่ ผใู้ ชส้ ามารถแกไ้ ขโดยคลิกปมุ่ และหาก
5
ต้องการลบใหค้ ลกิ ปุ่ม ตามรายการท่ตี ้องการ

รูปท่ี 44 แสดงหน้าจอกาหนดบญั ชธี นาคาร

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

คมู่ อื การใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ท่ี 22

3.2 ทะเบียนคมุ เชค็

3.2.1 ทะเบยี นคมุ เชค็ เลม่

1. คลิกทเี่ มนู ทะเบยี นคุมเชค็ จากนั้นคลกิ เลือก ทะเบยี นคุมเล่มเช็ค

1

รูปที่ 45 แสดงหน้าจอทะเบยี นคมุ เช็ค

2.หากตอ้ งการค้นหาข้อมลู ให้คลิก สว่ นของการค้นหา ระบบจะเปดิ ชอ่ งสาหรับการคน้ หา ระบุ
เงอ่ื นไขการค้นหาที่ต้องการ จากน้ันคลกิ ปุ่ม ค้นหา

2

รปู ท่ี 46 แสดงหนา้ จอทะเบยี นคมุ เลม่ เช็ค

3. ระบบแสดงหน้าจอทะเบียนคมุ เล่มเช็ค ผูใ้ ชส้ ามารถเพิ่มขอ้ มูลใหม่ไดโ้ ดยการคลกิ ทีป่ ุ่ม เพ่ิมข้อมูล

3

รูปที่ 47 แสดงหนา้ จอทะเบยี นคมุ เลม่ เชค็

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยุตธิ รรม

ค่มู ือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบัญชี หนา้ ท่ี 23

4. ระบบแสดงหนา้ จอเพิ่มทะเบยี นคมุ เล่มเชค็ กรอกขอ้ มลู ให้ครบถว้ น โดยเฉพาะช่องที่มีเคร่ืองหมาย
ดอกจนั (*) สแี ดงกากับดงั น้ี

- กรอกเลขท่ีเล่ม
- เลือกบัญชีธนาคาร
- กรอกจานวนคงเหลือเช็ค
- เมอื่ กรอกข้อมลู เรียบร้อยแล้วจากนน้ั คลิกปุ่ม บนั ทกึ

4 และหาก

รปู ท่ี 48 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลทะเบยี นคุมเล่มเชค็ 5

5. ระบบจะแสดงขอ้ มูลทะเบียนเล่มเชค็ ท่เี พิ่ม ผู้ใชส้ ามารถแกไ้ ขโดยคลกิ ปุ่ม
ต้องการลบให้คลกิ ปุ่ม ตามรายการท่ีต้องการ

รูปท่ี 49 แสดงหน้าจอทะเบยี นคมุ เลม่ เช็ค

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยุติธรรม

คู่มือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบัญชี หน้าที่ 24

3.2.2 บันทกึ เช็คจา่ ย

1. คลิกท่เี มนู ทะเบียนคุมเช็ค จากนน้ั คลิกเลือก บันทกึ เช็คจา่ ย

1

รูปท่ี 50 แสดงหน้าจอทะเบียนคมุ เชค็

2.หากตอ้ งการค้นหาขอ้ มลู ให้คลิก สว่ นของการค้นหา ระบบจะเปิดช่องสาหรบั การค้นหา ระบุ
เง่อื นไขการคน้ หาท่ตี ้องการ จากนนั้ คลิกปุ่ม ค้นหา

2

รูปท่ี 51 แสดงหน้าจอบนั ทกึ เช็คจ่าย

3. ระบบแสดงหนา้ จอบนั ทึกเชค็ จา่ ย ผ้ใู ชส้ ามารถเพ่ิมขอ้ มูลใหม่ไดโ้ ดยคลิกท่ีปมุ่ เพ่ิมขอ้ มูล

3

รปู ที่ 52 แสดงหนา้ จอบันทกึ เช็คจา่ ย

สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยุติธรรม

คมู่ อื การใช้งานระบบการเงินและงบทางบญั ชี หน้าท่ี 25

4. ระบบแสดงหน้าจอเพ่มิ บนั ทกึ เช็คจา่ ย กรอกขอ้ มูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มเี ครื่องหมายดอก
จัน (*) สีแดงกากบั ดังน้ี

- ค้นหาใบสาคญั จา่ ยเงนิ โดยการคลกิ ทีป่ มุ่
- กรอกเลขท่ีเชค็ วนั ทจี่ า่ ย

- คน้ หาธนาคาร โดยการคลกิ ที่ปมุ่
- กรอกชือ่ สาขา
- กรอกเลขท่ีบัญชี
- กรอกช่ือบัญชี
- กรอกผรู้ บั เงนิ
- กรอกรายการ
- เลอื กวนั ที่ตัดบัญชี โดยการคลกิ ทป่ี มุ่
- กรอกจานวนเงนิ
- เมือ่ กรอกข้อมูลเรยี บร้อยแล้วจากน้ันคลกิ ปุ่ม บนั ทกึ

4

รปู ที่ 53 แสดงหนา้ จอเพ่มิ ขอ้ มลู บนั ทึกจ่าย

5. ระบบจะแสดงข้อมลู บันทกึ จา่ ยทเ่ี พิม่ ผใู้ ช้สามารถพิมพเ์ ช็คไดโ้ ดยการคลิกปุ่ม ตอ้ งการ
5
แก้ไขโดยคลกิ ปุ่ม และหากต้องการลบให้คลิกปุ่ม ตามรายการทีต่ ้องการ

รูปท่ี 54 แสดงหนา้ จอข้อมูลบนั ทึกจ่าย

สงวนลขิ สิทธ์ิ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยตุ ธิ รรม

คู่มอื การใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หนา้ ที่ 26

3.2.3 บันทกึ เช็ครับ

1. คลกิ ทเี่ มนู ทะเบยี นคุมเชค็ จากนั้นคลกิ เลือก บนั ทกึ เช็คจ่าย

1

รปู ที่ 55 แสดงหน้าจอทะเบียนคมุ เช็ค

2.หากตอ้ งการค้นหาข้อมลู ให้คลกิ สว่ นของการคน้ หา ระบบจะเปดิ ชอ่ งสาหรับการคน้ หา ระบุ
เง่อื นไขการค้นหาทต่ี ้องการ จากนน้ั คลิกปุ่ม คน้ หา

2

รปู ที่ 56 แสดงหน้าจอบันทึกเช็ครบั

3. ระบบแสดงหนา้ จอบันทึกเช็ครบั ผใู้ ชส้ ามารถเพม่ิ ข้อมลู ใหม่ไดโ้ ดยให้คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิมข้อมลู

3

รูปท่ี 57 แสดงหนา้ จอบนั ทกึ เชค็ รบั

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยุติธรรม

คู่มอื การใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หน้าที่ 27

4. ระบบแสดงหนา้ จอเพ่มิ บันทึกเชค็ รบั กรอกขอ้ มลู ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องทม่ี ีเครอื่ งหมายดอก
จนั (*) สแี ดงกากับดังนี้

- กรอกเลขทเี่ ชค็ วันท่ีรบั

- ค้นหาธนาคาร โดยการคลกิ ท่ีปุม่
- กรอกชื่อสาขา
- กรอกชื่อผจู้ า่ ย
- เลอื กวนั เช็คถึงกาหนด
- กรอกรายการ
- กรอกจานวนเงิน
- เมอื่ กรอกข้อมูลเรยี บร้อยแล้วจากน้ันคลิกปุม่ บันทึก

4 และหากต้องการ
5
รปู ท่ี 58 แสดงหน้าจอเพ่มิ ขอ้ มูลบนั ทกึ เช็ครบั

5. ระบบจะแสดงข้อมลู บันทึกเชค็ รับทเ่ี พิม่ ผูใ้ ชส้ ามารถแก้ไขโดยคลิกปมุ่
ลบให้คลิกปมุ่ ตามรายการที่ต้องการ

รูปท่ี 59 แสดงหน้าจอบันทึกเชค็ รับ

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยตุ ิธรรม

คมู่ ือการใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ที่ 28

3.3 ทะเบยี นหลักประกนั

สาหรับเมนทู ะเบียนหลักประกนั ประกอบไปดว้ ยเมนู ทะเบียนคมุ หลักประกันสญั ญา
ทะเบียนคุมหลักประกันผลงาน และทะเบียนคุมหลักประกันซอง กรณเี พิ่มข้อมลู ทะเบียนคุมหลักประกันแล้ว
รายการจะไปแสดงที่เมนบู นั ทึกจ่าย – คืนเงนิ ยมื ราชการ

3.3.1 การเพ่ิมทะเบียนหลักประกันสัญญา

1. คลิกเมนู ทะเบียนหลกั ประกัน เลอื ก ทะเบยี นคมุ หลักประกนั สัญญา

1

รูปท่ี 60 แสดงหนา้ จอทะเบียนหลกั ประกันสญั ญา

2. ระบบแสดงหนา้ จอทะเบยี นคุมหลักประกนั สญั ญา หากต้องการค้นหาข้อมูลให้คลกิ ส่วนของการ
ค้นหา ระบบจะเปดิ ช่องสาหรับการคน้ หา ระบุเง่ือนไขการค้นหาทต่ี อ้ งการ จากน้ันคลกิ ปุ่ม คน้ หา

2

รูปที่ 61 แสดงหน้าจอค้นหาทะเบยี นคุมหลกั ประกนั สญั ญา

3. คลกิ ปมุ่ เพิ่มข้อมูล

3

รปู ท่ี 62 แสดงหนา้ จอทะเบยี นคมุ หลกั ประกันสญั ญา
สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยตุ ธิ รรม

คมู่ ือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบญั ชี หน้าที่ 29

4. กรอกรายละเอยี ดใหค้ รบถว้ น จากนั้นคลิกปุม่ บันทกึ

4

รปู ท่ี 63 แสดงหน้าจอเพม่ิ ขอ้ มลู ทะเบียนคมุ หลกั ประกนั สญั ญา

5. ระบบจะแสดงข้อมูลทะเบียนคุมหลักประกันสญั ญาท่ีเพ่ิม จากนน้ั คลกิ ปุ่ม ยนื ยัน

5

รปู ที่ 64 แสดงหน้าจอทะเบียนคุมหลักประกนั สญั ญา

6. หลงั จากคลกิ ป่มุ ยืนยัน ระบบจะสง่ ข้อมูลไปทบี่ นั ทึกจา่ ยเงิน ผ้ใู ช้สามารถดรู ายละเอียดไดโ้ ดยการ
คลกิ ปุ่ม

6

รูปที่ 65 แสดงหนา้ จอทะเบียนคมุ หลกั ประกนั ผลงาน

สงวนลขิ สิทธ์ิ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยุตธิ รรม

คมู่ อื การใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หน้าท่ี 30

3.3.2 การเพ่ิมทะเบียนคุมหลักประกนั ผลงาน

1. คลกิ เมนู ทะเบียนหลกั ประกนั เลือก ทะเบยี นคุมหลักประกันผลงาน

1

รปู ที่ 66 แสดงหนา้ จอทะเบียนคุมหลกั ประกนั ผลงาน

2. ระบบแสดงหนา้ จอทะเบยี นคมุ หลักประกนั ผลงาน หากต้องการคน้ หาข้อมลู ให้คลิก ส่วนของการ
ค้นหา ระบบจะเปดิ ช่องสาหรับการคน้ หา ระบุเง่อื นไขการค้นหาที่ต้องการ จากน้นั คลกิ ปุ่ม คน้ หา

2

รูปที่ 67 แสดงหน้าจอทะเบยี นคมุ หลักประกันผลงาน

3. หากตอ้ งการเพ่ิมทะเบียนคุมหลักประกนั ผลงานใหม่ ให้คลกิ ปมุ่ เพิ่มข้อมูล

3

รูปท่ี 68 แสดงหนา้ จอทะเบยี นคมุ หลกั ประกันผลงาน

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม

คมู่ อื การใชง้ านระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หน้าท่ี 31

4. กรอกรายละเอียดใหค้ รบถ้วน จากนน้ั คลกิ ปุ่ม บนั ทึก

4

รูปที่ 69 แสดงหนา้ จอเพมิ่ ข้อมลู ทะเบียนคุมหลกั ประกนั ผลงาน

5. ระบบจะแสดงขอ้ มลู ทะเบียนคมุ หลักประกนั ผลงานท่ีเพิ่ม จากนัน้ คลิกปุ่ม ยืนยนั

5

รูปที่ 70 แสดงหนา้ จอทะเบยี นคมุ หลกั ประกนั ผลงาน

6. หลงั จากคลิกปมุ่ ยืนยัน ระบบจะส่งข้อมลู ไปท่ีจ่ายแลว้ ผใู้ ชส้ ามารถดรู ายละเอียดไดโ้ ดยการคลกิ
ปุ่ม

6

รูปที่ 71 แสดงหน้าจอทะเบียนคมุ หลกั ประกนั ผลงาน

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยตุ ธิ รรม

คมู่ อื การใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หนา้ ท่ี 32

3.3.3 การเพ่ิมทะเบยี นคมุ หลักประกนั ซอง

1. คลกิ เมนู ทะเบียนหลกั ประกัน เลอื ก ทะเบียนคมุ หลกั ประกนั ซอง

1

รูปท่ี 72 แสดงหนา้ จอทะเบยี นคุมหลกั ประกันซอง

2. ระบบแสดงหน้าจอทะเบยี นคมุ หลกั ประกันซอง หากต้องการค้นหาขอ้ มลู ให้คลิก ส่วนของการ
ค้นหา ระบบจะเปิดชอ่ งสาหรับการคน้ หา ระบุเงือ่ นไขการค้นหาท่ีตอ้ งการ จากนัน้ คลิกปุ่ม คน้ หา

2

รูปที่ 73 แสดงหน้าจอทะเบยี นคมุ หลกั ประกันซอง

3. หากต้องการเพ่ิมทะเบยี นคุมหลกั ประกนั ซองใหม่ ให้คลกิ ปุ่ม เพิ่มขอ้ มูล

3

รปู ท่ี 74 แสดงหนา้ จอทะเบยี นคมุ หลกั ประกนั ซอง

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยุติธรรม

คมู่ อื การใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หน้าที่ 33

4. กรอกรายละเอียดใหค้ รบถ้วน โดยเฉพาะหวั ข้อทมี่ ีตัวหนังสือสแี ดง จากนน้ั คลิกปุ่ม บันทึก

4

รปู ที่ 75 แสดงหนา้ จอเพิม่ ข้อมลู ทะเบียนคุมหลักประกันซอง

5. ระบบจะแสดงขอ้ มูลทะเบียนคมุ หลักประกันซองที่เพม่ิ จากนนั้ คลกิ ปุ่ม ยนื ยัน

5

รูปที่ 76 แสดงหนา้ จอทะเบียนคมุ หลกั ประกนั ซอง

6. หลงั จากคลกิ ปุ่ม ยืนยนั ระบบจะสง่ ข้อมูลไปท่ีบันทึกจา่ ยเงนิ ผู้ใชส้ ามารถดูรายละเอยี ดได้โดยการ
คลิกปมุ่

6

รูปที่ 77 แสดงหนา้ จอทะเบียนคุมหลกั ประกนั ผลงาน

สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยุตธิ รรม

คู่มือการใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ที่ 34

3.4 บนั ทึกจา่ ยเงนิ

สาหรับเมนูบนั ทกึ จา่ ยเงิน ประกอบไปดว้ ยเมนูดังน้ี เมนูออกใบสาคัญจ่าย เมนบู ันทึกจ่ายเงิน
ยืมราชการ เมนบู นั ทึกคืนเงนิ ยืมราชการ เมนูบันทึกจา่ ยไม่ผา่ นพัสดุ เมนบู ันทึกจ่ายเงนิ เดือน เมนูบันทึก
จา่ ยเงินคืนหลักประกัน และเมนูบนั ทกึ จ่ายเงินอ่ืนๆ โดยมีข้นั ตอนการทางานดงั ต่อไปนี้

3.4.1 ออกใบสาคัญจ่าย PO

สาหรบั เมนูออกใบสาคญั จ่าย PO ผใู้ ช้สามารถออกใบสาคญั จา่ ย PO ได้ โดยรายการ
ใบสาคญั จ่ายนน้ั ผูใ้ ชส้ ามารถเพิม่ รายการเองได้ หรอื รายการที่มาจากระบบบรหิ ารพัสดุและครภุ ัณฑใ์ นสว่ น
ของการจดั ซื้อจัดจ้าง ซง่ึ หลังจากออกใบสาคัญจ่าย PO เรียบรอ้ ยแล้วขอ้ มลู จะถูกส่งต่อไปยงั ระบบบัญชี โดยมี
ข้ันตอนการทางานดังต่อไปน้ี

3.4.1.1 การเพ่ิมข้อมูลใบสาคญั จ่าย PO
1. คลิกเมนู บนั ทกึ จ่ายเงิน เลอื ก ออกใบสาคัญจา่ ย PO

1

รปู ที่ 78 แสดงหน้าจอบนั ทึกจา่ ยเงิน

2. ระบบแสดงหน้าจอออกใบสาคัญจ่าย PO หากต้องการค้นหาขอ้ มูลให้คลกิ ส่วนของการค้นหา
ระบบจะเปิดช่องสาหรบั การค้นหา ระบเุ งอ่ื นไขการค้นหาที่ตอ้ งการ จากนน้ั คลิกปมุ่ ค้นหา

2

รปู ที่ 79 แสดงหน้าจอค้นหาใบสาคัญจา่ ย PO

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยตุ ิธรรม

ค่มู ือการใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ที่ 35

3. ผู้ใช้ตอ้ งการเพ่มิ รายการใหม่ให้คลกิ ปุ่ม เพ่ิมข้อมลู

3

รูปท่ี 80 แสดงหน้าจอออกใบสาคัญจา่ ย PO

4. กรอกรายละเอียดให้ครบถว้ น จากน้นั คลิกปมุ่ บนั ทกึ การตรวจสอบ

4

รปู ที่ 81 แสดงหน้าจอเพ่มิ ขอ้ มลู ออกใบสาคัญจ่าย PO

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยุตธิ รรม

คมู่ อื การใช้งานระบบการเงินและงบทางบญั ชี หน้าท่ี 36

5. ระบบจะแสดงขอ้ มูลออกใบสาคญั จา่ ย PO ที่เพ่มิ โดยจะอยทู่ ่แี ท็บ รอจา่ ย จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยนั

ผใู้ ชส้ ามารถแก้ไขออกใบสาคัญจา่ ย PO ไดโ้ ดยการคลิกปุ่ม หรอื ต้องการยกเลิกใหค้ ลิกปุ่ม

5

รปู ที่ 82 แสดงหนา้ จอออกใบสาคญั จา่ ย PO

6. หลงั จากคลิกป่มุ ยืนยนั ข้อมลู เรียบร้อยแลว้ รายการจะถูกสง่ ไปอยทู่ ี่แท็บ จ่ายแล้ว ผใู้ ช้สามารถ

พิพม์ใบสาคญั ตง้ั จ่ายไดโ้ ดยการคลิกปมุ่ พมิ พใ์ บสาคญั ตงั้ เบกิ คลกิ ปุ่ม และ
หากต้องการดูรายละเอียดให้คลกิ ปุ่ม ตามรายการทตี่ ้องการ

6

รปู ท่ี 83 แสดงหน้าจอออกใบสาคญั จ่าย PO

สงวนลขิ สิทธ์ิ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยตุ ิธรรม

คมู่ ือการใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หน้าที่ 37

3.4.1.2 การพิมพ์ใบสาคญั จ่ายเงิน
1. การพมิ พ์ใบสาคัญจ่ายเงินให้คลกิ ทแ่ี ท็บ จา่ ยแล้ว

1

รปู ที่ 84 แสดงหนา้ จอออกใบสาคญั จ่าย PO

2. จากน้นั คลกิ ปมุ่ พิมพ์ ตามรายการท่ตี ้องการ

2

รปู ที่ 85 แสดงหน้าจอออกใบสาคัญจ่าย PO

3. ระบบแสดงหน้าจอใบสาคัญจ่ายในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้ใชส้ ามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลไดโ้ ดยการ
คลิกปุ่ม หรือหากตอ้ งการพิมพ์ให้คลกิ ปมุ่

3
3

รูปที่ 86 แสดงหน้าจอใบสาคัญจา่ ย ในรปู แบบไฟล์ PDF
สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบงั คับคดี กระทรวงยุตธิ รรม

ค่มู อื การใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ท่ี 38

3.4.1.3 การพมิ พ์ใบสาคัญต้ังเบิก
1. การพมิ พ์ใบสาคัญตัง้ เบิกให้คลกิ ท่แี ทบ็ จ่ายแลว้

1

รปู ท่ี 87 แสดงหน้าจอออกใบสาคัญจ่าย PO 2

2. จากนน้ั คลิกป่มุ พิมพ์ใบสาคญั ตั้งเบิก ตามรายการทต่ี ้องการ

รูปท่ี 88 แสดงหน้าจอออกใบสาคัญจ่าย PO

3. ระบบแสดงหน้าจอใบสาคัญตงั้ เบิกในรูปแบบไฟล์ Word

3
3

รูปที่ 89 แสดงหน้าจอใบสาคญั ตัง้ เบิกในรูปแบบไฟล์ Word
สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม

ค่มู ือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบัญชี หน้าที่ 39

3.4.1.4 การดรู ายละเอียดใบสาคัญจา่ ย PO 2
1. การดรู ายละเอียดใบสาคัญจ่าย PO ให้คลิกทีแ่ ทบ็ จา่ ยแลว้ 3
3
1

รูปท่ี 90 แสดงหนา้ จอออกใบสาคญั จ่าย PO

2. จากน้ันคลิกปมุ่ ดรู ายละเอียด ตามรายการทีต่ ้องการ

รปู ท่ี 91 แสดงหนา้ จอออกใบสาคญั จา่ ย PO

3. ระบบแสดงหนา้ จอดูรายละเอยี ดออกใบสาคญั จ่าย PO

รปู ที่ 92 แสดงหนา้ จอดูรายละเอยี ดออกใบสาคญั จา่ ย PO
สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยุตธิ รรม

คมู่ ือการใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบัญชี หนา้ ที่ 40

3.4.2 บันทกึ จ่ายเงินยืมราชการ

สาหรบั เมนูบนั ทกึ จา่ ยเงินยมื ราชการ รายการใบสาคัญการจ่ายมาจากการเพ่ิมข้อมูลท่ี
ระบบงานโครงการและงบประมาณของกรมบังคบั คดี ทเี่ มนกู ารเบิกจ่ายงบประมาณ จากน้ันข้อมลู จะถูกส่งมา
ทีร่ ะบบการเงิน เพ่ือทาการออกใบสาคัญการจา่ ยเงนิ และกดยืนยันการออกใบสาคัญจ่าย จากนั้นข้อมลู จะถูก
ส่งต่อไปยังระบบบัญชี โดยมีขน้ั ตอนการทางานดังตอ่ ไปนี้

3.4.2.1 การออกใบสาคญั จ่าย
1. คลิกเมนู บันทึกจ่ายเงนิ เลือก บนั ทกึ จา่ ยเงนิ ยืมราชการ

1

รปู ที่ 93 แสดงหนา้ จอบนั ทกึ จา่ ยเงิน

2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกจ่ายเงินยืมราชการ หากตอ้ งการคน้ หาขอ้ มูลให้คลิก ส่วนของการคน้ หา
ระบบจะเปดิ ช่องสาหรับการค้นหา ระบเุ ง่ือนไขการคน้ หาท่ีตอ้ งการ จากน้ันคลิกปุ่ม คน้ หา

2

รปู ที่ 94 แสดงหน้าจอคน้ หาบันทึกจ่ายเงนิ ยืมราชการ

สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยุตธิ รรม

ค่มู ือการใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หน้าที่ 41

3. ผู้ใช้ตอ้ งการออกใบสาคญั จ่ายให้คลกิ ปุ่ม ออกใบสาคัญจ่าย

3

รปู ที่ 95 แสดงหนา้ จอบันทึกจ่ายเงนิ ยืมราชการ

4. กรอกรายละเอียดใหค้ รบถว้ น จากนนั้ คลกิ ปมุ่ บันทกึ การตรวจสอบ

4

รปู ที่ 96 แสดงหนา้ จอออกใบสาคญั จ่าย

สงวนลขิ สิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม

คูม่ ือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบญั ชี หน้าที่ 42

5. ระบบจะแสดงขอ้ มูลออกใบสาคญั จา่ ยจากนน้ั คลกิ ปุ่ม ยืนยนั ผู้ใชส้ ามารถพมิ พใ์ บสญั ญายืมโดย

การคลิกปุ่ม พิมพ์ใบสาคัญต้ังเบิกโดยการคลิกปุม่ แกไ้ ขไดโ้ ดยการ

คลิกปุ่ม หรือต้องการยกเลกิ ใหค้ ลิกปมุ่

5

รูปที่ 97 แสดงหนา้ จอออกใบสาคญั จ่าย

6. หลงั จากคลิกปมุ่ ยนื ยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รายการจะถูกสง่ ไปอยู่ที่แทบ็ จ่ายแล้ว ผใู้ ช้สามารถ

พมิ พ์ใบสาคัญตง้ั จา่ ยไดโ้ ดยการคลิกปุ่ม พมิ พ์ใบสัญญายืมโดยการคลกิ ปุ่ม

พิมพ์ใบสาคัญตง้ั เบกิ คลิกป่มุ ต้องการดรู ายละเอยี ดให้คลิกปุ่ม หรอื
ตอ้ งการยกเลิกใหค้ ลกิ ปุ่ม

6

รูปท่ี 98 แสดงหนา้ จอออกใบสาคญั จา่ ย

สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม

คมู่ อื การใช้งานระบบการเงนิ และงบทางบญั ชี หนา้ ที่ 43

3.4.2.2 การพิมพใ์ บสาคญั จ่ายเงิน
1. การพมิ พ์ใบสาคัญจา่ ยเงนิ ให้คลิกทแ่ี ท็บ จา่ ยแลว้

1

รปู ที่ 99 แสดงหนา้ จอบนั ทกึ จา่ ยเงินยมื ราชการ

2. จากนน้ั คลกิ ปุ่ม พิมพ์ ตามรายการทต่ี ้องการ

2

รูปที่ 100 แสดงหนา้ จอบนั ทึกจ่ายเงินยืมราชการ

3. ระบบแสดงหน้าจอใบสาคัญจา่ ยในรูปแบบไฟล์ PDF ผูใ้ ชส้ ามารถดาวนโ์ หลดไฟลข์ ้อมูลไดโ้ ดยการ
คลกิ ป่มุ หรือหากต้องการพิมพใ์ หค้ ลิกปมุ่

3
3

รปู ที่ 101 แสดงหนา้ จอใบสาคัญจ่าย ในรูปแบบไฟล์ PDF
สงวนลขิ สิทธ์ิ © กรมบังคบั คดี กระทรวงยุตธิ รรม

ค่มู ือการใชง้ านระบบการเงินและงบทางบัญชี หนา้ ที่ 44

3.4.2.3 การพมิ พ์ใบสาคญั ต้ังเบิก
1. การพมิ พใ์ บสาคัญตงั้ เบิกให้คลิกที่แทบ็ จา่ ยแลว้

1

รปู ท่ี 102 แสดงหนา้ จอบนั ทึกจา่ ยเงินยมื ราชการ

2. จากนนั้ คลิกปมุ่ พิมพ์ใบสาคญั ตง้ั เบกิ ตามรายการทีต่ ้องการ

2

รูปที่ 103 แสดงหน้าจอบนั ทกึ จา่ ยเงินยืมราชการ

3. ระบบแสดงหนา้ จอใบสาคัญตง้ั เบกิ ในรูปแบบไฟล์ Word

3
3

รปู ท่ี 104 แสดงหนา้ จอใบสาคญั ต้งั เบิกในรูปแบบไฟล์ Word
สงวนลขิ สทิ ธิ์ © กรมบงั คบั คดี กระทรวงยุติธรรม


Click to View FlipBook Version