The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-23 10:14:52

Pioneer AVH-Z5200DAB CZ

Pioneer AVH-Z5200DAB CZ

AVH-Z5200DAB Česky

DVD RDS AV AUTORÁDIO

Návod k obsluze
a instalaci

Obsah Česky

BaSys CSDěkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu Pioneer.
Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze, abyste se dozvěděli, jak správně Váš
nový model ovládat. Po přečtení všech pokynů tento návod uložte na bezpečném místě
pro jeho budoucí použití.

Důležité
Vzhledem k neustálému zdokonalování produktů se provozní obrazovky mohou lišit
od skutečnosti, a vzhled nebo obsah může být změněn bez předchozího upozornění.

■Bezpečnostní opatření.................................................................. 4
■ Části a ovládací prvky................................................................. 9
■Základní provozování ................................................................ 10
■ Bluetooth..................................................................................... 16
■ AV zdroj ..................................................................................... 25
■ Digitální rádio........................................................................... 28
■ Rádio.......................................................................................... 32
■ Disk............................................................................................... 36
■ Komprimované soubory............................................................ 41
■ iPod .............................................................................................. 49
■ WebLink™ .................................................................................... 53
■Apple CarPlay™ ........................................................................... 56
■ Android Auto™ ........................................................................... 59
■ Spotify®........................................................................................ 62
■ AUX .............................................................................................. 67
■ AV vstup .................................................................................... 69
■ Nastavení..................................................................................... 70

Zobrazení obrazovky nastavení (Settings) ............................................................................................. 70
Nastavení systému (System settings)........................................................................................................ 70
Nastavení motivů (Theme settings)............................................................................................................ 78
Nastavení zvuku (Audio settings)............................................................................................................... 79

-2-

Nastavení videa (Video settings)................................................................................................................. 86 Česky

BaSys CS■ Oblíbené položky (Favourite) ................................................. 90
■ Další funkce .............................................................................. 91
■ Dodatek ....................................................................................... 93
■ Návod k instalaci.................................................................... 114

-3-

Bezpečnostní opatření Česky

BaSys CSPrávní předpisy/nařízení mohou v některých zemích zakázat nebo omezit umístění či použití tohoto
produktu ve vašem vozidle. Prosím, postupujte v souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkající
se používání, instalace a použití tohoto produktu.

V případě likvidace tohoto produktu jej nemíchejte s běžným komunálním odpadem. Využijte zave-
dený systém pro sběr použitých elektronických výrobků v souladu s legislativou, která vyžaduje
řádnou likvidaci a recyklaci.
Soukromé domácnosti v členských státech EU, ve Švýcarsku a Norsku mohou odevzdat použité
elektronické produkty zdarma na určených sběrných místech, nebo u prodejce (pokud si zakoupíte
nový, podobný produkt).
O správném způsobu likvidace se informujete u společnosti, která likvidaci použitých elektronických
výrobků zajišťuje, u svého prodejce nebo na místním úřadě.
Tříděním a správnou likvidací odpadu umožňujete recyklaci odpadů, čímž přispíváte k ochraně
životního prostředí a lidského zdraví.
POZOR
Toto je laserový produkt bezpečnostní třídy 1., klasifikace IEC 60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
VAROVÁNÍ
Sloty a další a větrací otvory na produktu jsou určeny k jeho ochlazování a odvětrávání, aby se zajistila
spolehlivá funkce produktu a nemohlo dojít k jeho přehřátí. Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru,
větrací otvory na produktu nesmí být nikdy blokovány nebo zakryty nějakými předměty (jako jsou
papíry, podlahové rohože, tkaniny, apod).
POZOR
Tento produkt je navržen pro provozování v mírném a tropickém podnebí, dle Bezpečnostních
požadavků IEC 60065 pro audio, video a podobné elektronické přístroje.

-4-

Důležité bezpečnostní informace Česky

BaSys CSVAROVÁNÍ

• Nepokoušejte se instalovat nebo opravovat tento výrobek sami. Neodborná montáž nebo opravy
výrobku bez odborné přípravy a zkušeností v oblasti elektronických zařízení a automobilového
příslušenství mohou být nebezpečné, hrozí riziko zásahu elektrickým proudem, zranění a další
nebezpečí.
• Zabraňte styku přístroje s vlhkostí a kapalinami, hrozí jeho poškození či zásah elektrickým proudem.
• Pokud se tohoto výrobku dostane tekutina nebo cizí předmět, zaparkujte vozidlo na bezpečném
místě, vypněte zapalování (ACC OFF) a ihned kontaktujte svého prodejce nebo na nejbližší
autorizovaný servis Pioneer. V tomto stavu výrobek nepoužívejte, protože v opačném případě může
dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
• Pokud zaznamenáte kouř, zvláštní zvuky, zápach nebo neobvyklé znaky na LCD obrazovce, systém
okamžitě vypněte a obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko Pioneer. V
tomto stavu může dojít k trvalému poškození systému.
• Tento produkt sami nerozebírejte ani neopravujte, obsahuje vysokonapěťové komponenty, které
mohou způsobit úraz po zásahu elektrickým proudem. Pro kontrolu, úpravy a opravy se vždy
obraťte na prodejce nebo na nejbližší autorizovaný servis Pioneer.
Před použitím tohoto produktu si přečtěte následující bezpečnostní informace:
• Neprovozujte tento produkt (nebo pohled zadní kamerou, pokud jste si ji zakoupili),
pokud to bude jakkoli odvádět vaši pozornost od bezpečného provozu vašeho vozidla.
Vždy dodržujte pravidla bezpečné jízdy a dodržujte veškeré dopravní předpisy. Pokud
máte s ovládáním systému nebo se čtením displeje potíže, před provedením
nezbytných kroků zaparkujte vozidlo na bezpečném místě, a zatáhněte ruční brzdu.
• Nikdy nenastavujte hlasitost tak vysoko, že byste nemohli slyšet zvuky z okolí nebo
záchranná vozidla.
• Pro vaši bezpečnost jsou některé funkce za jízdy vypnuté, pak je třeba vozidlo zastavit
a/nebo zatáhnout parkovací brzdu.
• Tento návod si uschovejte jako podklad pro provozní postupy a bezpečnostní
informace.
• Neinstalujte tento přístroj tam, kde to může bránit řidiči ve výhledu, narušovat chod
některého ze systémů vozidla a bezpečnostních prvků, včetně airbagů nebo tlačítka
výstražných světel, nebo snížit schopnost řidiče bezpečně ovládat vozidlo.
• Nezapomeňte se, prosím, ve vozidle před jízdou připoutat, a zůstaňte připoutaní po
celou dobu jízdy. Pokud není pás správně upevněn, v případě nehody mohou být vaše
zranění mnohem závažnější.
• Nikdy nepoužívejte při řízení sluchátka.

-5-

Pro vaši bezpečnou jízdu Česky

BaSys CSVAROVÁNÍ

• Světle zelený vodič je určen k detekci stavu parkovací brzdy a musí být připojen na spínanou
svorku spínače parkovací brzdy. Nesprávným zapojením nebo použití tohoto vodiče můžete
porušovat zákony/předpisy a může to vést k vážnému zranění nebo ke vzniku škody nebo ke
vzniku dopravní nehody.
• Nečiňte žádné kroky ohledně nedovolené manipulace nebo zakázání zjišťování stavu
parkovací brzdy. Blokovací systém je tu místě pro vaši ochranu a bezpečí. Vypnutí/nezapojení
blokovacího systému na parkovací brzdu může vést k vážnému zranění nebo či úmrtí.
• Aby se předešlo riziku vzniku škody, zranění a možného porušení platných předpisů, tento
výrobek není určen pro sledování videa řidičem.
• V některých zemích může být nezákonné sledování videa na displeji v autě i jinou osobou, kromě
řidiče. Tam, kde takové předpisy platí, musí být dodrženy.
Pokusíte-li se sledovat video za jízdy, objeví se na displeji upozornění: "Vewing of front
seat video source while driving driving is strictly prohibited.” ("Prohlížení zdroje
videa za jízdy z předního sedadla je přísně zakázáno.")
Chcete-li sledovat video na tomto displeji, zastavte vozidlo na bezpečném místě a
zatáhněte parkovací brzdu. Před uvolněním parkovací brzdy stlačte brzdový pedál.

Používání displeje připojeného k terminálu V OUT

Video výstupní terminál (V OUT) je určen pro připojení druhého displeje, aby video
mohli sledovat cestující na zadních sedadlech.

VAROVÁNÍ

NIKDY neinstalujte zadní displej na místě, odkud by jej mohl při jízdě sledovat i řidič.

Aby nedošlo k vybití baterie

Ujistěte se, že je při používání produktu spuštěný motor vozidla. Používání produktu
s vypnutým motorem může vést k vybití baterie.

VAROVÁNÍ

Neinstalujte produkt do vozidla, které nemá k dispozici ACC / spínaný obvod s podobnou funkcí.

Parkovací zadní kamera

Tento produkt můžete používat s volitelnou zadní parkovací kamerou, což vám umožní,
například, dohlížet na vlek, nebo zaparkovat na stísněném parkovacím místě.

VAROVÁNÍ

• Obraz na displeji může být zrcadlově převrácený.
• Obraz parkovací kamery používejte pouze při couvání. Jiné použití může vést ke zranění nebo k
jiným škodám.

-6-

POZOR Česky

BaSys CSRežim Rear View (pohled vzad parkovací kamerou) je určen jako pomoc při couvání nebo jako
dohled na přívěs, apod. Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu.

Manipulace s USB konektorem

POZOR

• Abyste zabránili ztrátě dat a poškození USB paměťového zařízení, nikdy jej nevyjímejte z tohoto
produktu během přenosu dat.
• Pioneer nemůže zaručit kompatibilitu se všemi USB paměťovými zařízeními a nenese žádnou
odpovědnost za ztrátu dat z multimediálních přehrávačů, iPhone, smartphone, či jiných zařízení při
použití tohoto produktu.
• Tento produkt nemusí USB paměťové zařízení správně rozpoznat, pokud bylo předtím nesprávně
odpojeno od počítače.

V případě potíží

Pokud by tento produkt správně nefungoval, obraťte se na svého prodejce nebo na
nejbližší autorizovaný servis Pioneer.

Navštivte webové stránky Pioneer

Navštivte webové stránky: http://www.pioneer-car.eu
• Zaregistrujte si váš produkt. Podrobnosti o vašem nákupu budou uchovány. Tyto
informace vám pomohou, např. v případě pojistné události, jako je ztráta či odcizení.
• Aktuální informace o Pioneer Corporation naleznete na webu společnosti.
• Pioneer pravidelně zveřejňuje aktualizace softwaru pro další zlepšení produktů.
Podívejte se, prosím, do sekce podpory na webových stránkách Pioneer.

O tomto produktu

• Tento produkt nefunguje správně v jiné oblasti, než v Evropě. Funkci RDS (Radio Data
System) lze využívat pouze u FM stanic vysílajících signál RDS.
Také službu RDS-TMC lze využívat pouze u stanic vysílajících signál RDS-TMC.
• Pioneer CarStereo-Pass je určen pouze pro použití v Německu.

Ochrana LCD panelu a displeje

• Nevystavujte LCD displej zbytečně přímému slunečnímu záření, pokud přístroj právě
nepoužíváte. Dlouhodobé působení přímého slunečního světla může vlivem vysoké
teploty způsobit jeho poškození.

-7-

• Pokud používáte mobilní telefon, udržujte jeho anténu dále od LCD displeje, aby se Česky
zabránilo rušení obrazu (v podobě vad obrazu, barevných pruhů, atd.).
BaSys CS• K ovládání funkcí dotykového panelu LCD vždy používejte pouze prsty (nikoliv nějaké
předměty) a dotýkejte se jej s citem. LCD lze snadno poškrábat nebo jinak poškodit.

Poznámky k interní paměti

• Informace jsou vymazány odpojením žlutého vodiče od akumulátoru (nebo vyjmutím
akumulátoru).
• Některá nastavení a uložený obsah nelze resetovat.

O tomto návodu

Tento návod k obsluze obsahuje pro popis operací ilustrace skutečných provozních
obrazovek. Nicméně, tyto obrazovky se nemusí shodovat se skutečností (v závislosti
na aktualizaci modelu, apod.).

Význam symbolů, používaných v tomto návodu

Indikuje možnost dotknout se odpovídajícího softwarového
tlačítka na dotykové obrazovce.
Indikuje možnost dotknout se a podržet odpovídající softwarové
tlačítko na dotykové obrazovce.

-8-

Části a ovládací prvky

Hlavní jednotka

Česky

BaSys CS
VOL (+/-) Stisknutím aktivujete režim rozpoznávání hlasu, například Siri, pokud je
připojeno zařízení iPhone přes Bluetooth nebo USB.
RESET Ovládání hlasitosti
Slot pro Stisknutím zobrazíte hlavní menu. Stisknutím a podržením jej vypnete.
disk Pro opětovné zapnutí stiskněte libovolné tlačítko.
LCD displej Stisknutím přepnete mezi obrazovkou aplikací a obrazovkou AV ovládání.
Stisknutím a podržením vypnete displej.
Stisknutím zobrazíte lištu nabídek (strana 12).
Stisknutím a podržením ztlumíte (mute) nebo opět obnovíte zvuk.
Stiskněte pro resetování mikroprocesoru (strana 10).
Stiskněte pro vysunutí disku.
Viz vkládání a vyjímání disku (strana 36).

-9-

Základní provozování

Resetování mikroprocesoru

POZOR Česky

• Stisknutím tlačítka RESET obnovíte nastavení a zaznamenaný obsah na tovární nastavení.
- Tuto operaci neprovádějte, pokud je k tomuto produktu připojeno nějaké zařízení.
- Některá nastavení a zaznamenaný obsah nebudou resetovány.
• Mikroprocesor je nutné resetovat za následujících podmínek:
- Před prvním použitím tohoto produktu po instalaci.
- Pokud tento produkt nefunguje správně.
- Pokud se objeví problémy s provozováním systému.

1 Vypněte zapalování (poloha OFF).

2 Stiskněte tlačítko RESET (hrotem pera nebo jiným špičatým předmětem).
Nastavení a uložený obsah se obnoví na výchozí tovární nastavení.
BaSys CS
Dálkové ovládání

Dálkové ovládání CD-R33 se prodává samostatně. Podrobné informace týkající se ovládání,
viz návod k dálkovému ovládání.

Spuštění systému

1 Spuštěním napájení začne bootování systému.
Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka [Select Program Language].

POZN.
Od dalšího spuštění: obrazovka se bude lišit v závislosti na předchozím stavu.

2 Dotkněte se jazyka.

3 Dotkněte se .

Zobrazí se obrazovka nastavení režimu reproduktorů [Speaker Mode Settings].

4 Dotkněte se požadovaného režimu reproduktorů.
[Standard Mode] (standardní režim)
Systém čtyř reproduktorů: přední a zadní reproduktory, nebo systém šesti
reproduktorů: přední a zadní reproduktory a subwoofery.
[Network Mode] (síťový režim)

- 10 -

3-pásmový systém reproduktorů s výškovým a středovým reproduktorem a Česky
subwooferem (systém reprodukce vysokých, středních a nízkých frekvencí (pásem).
BaSys CS
VAROVÁNÍ

Nepoužívejte standardní režim Standard Mode, když máte připojený 3-pásmový systém
reproduktorů, určený pro síťový režim. Mohlo by dojít k poškození reproduktorů.

5 Dotkněte se [OK].
Zobrazí se obrazovka pro nastavení napájení DAB antény [DAB ANTENNA POWER
SETTING].

6 Dotkněte se [Yes] (Ano) pro použití napájení DAB antény (strana 30).
Zobrazí se úvodní obrazovka právního upozornění Legal Disclaimer.

7 Dotkněte se [OK].
Zobrazí se obrazovka s hlavní nabídkou.
POZN.
Jakmile je režim reproduktorů nastaven, toto nastavení nelze měnit (pouze obnovením na výchozí
tovární nastavení). Obnovení produktu na výchozí nastavení, viz strana 92.

Přepnutí režimu reproduktorů
Chcete-li změnit režim reproduktorů, produkt obnovte do výchozího nastavení.

1 Obnovte výchozí nastavení (strana 92).

Používání dotykového panelu

Tento produkt můžete ovládat prsty dotykem na tlačítka přímo na obrazovce
dotykového panelu.
POZN.
Pro ochranu LCD obrazovky před poškozením je nutné se dotýkat displeje pouze prsty a jemně.

Společná tlačítka dotykového panelu
: Návrat na předchozí obrazovku.
: Zavření obrazovky.

- 11 -

Seznam provozních obrazovek

Česky

BaSys CS
Dotyk na položku v seznamu vám umožní zúžit možnosti a přejít k dalšímu
kroku.
Zobrazí se, když na displeji nejsou zobrazeny všechny znaky.
Pokud se dotknete tlačítka, po displeji se bude rolovat zbytek znaků.

POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném
místě) a použijete ruční brzdu.
Zobrazí se, když položky nelze zobrazit na jedné stránce.
Skryté položky zobrazíte přetažením postranního panelu, počátečního
vyhledávacího panelu nebo seznamu.

Ovládání časové osy

Tažením tlačítka po časové ose můžete změnit bod přehrávání.
Během přetahování tlačítka se zobrazí čas přehrávání, který odpovídá poloze
tlačítka na časové ose.

Ovládání panelu nabídek

1 Stiskněte .

Na obrazovce se objeví panel nabídek.

POZN.
Dostupnost nabídek na panelu se liší v závislosti na aktivním zdroji.

- 12 -

Přepínání času stmívače - den nebo noc. Česky
Přepínání mezi přehráváním a pozastavením.

Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.
Rychle vpřed nebo vzad.
Zobrazení obrazovky nabídky nastavení (str. 70).
Zavření panelu nabídek.

Obrazovka hlavní nabídky
BaSys CS
Přepínání rozložení obrazovky hlavní nabídky.
1 Dotkněte se a podržte . .

se zobrazí na obrazovce hlavní nabídky.
2 Dotkněte se .

Po dokončení změny rozložení obrazovky, stiskněte

- 13 -

Ikony oblíbených zdrojů (Favourite) Česky
TIP
BaSys CSPokud vyberete [Power OFF], můžete vypnout téměř všechny funkce.
• Je přijat příchozí hovor (pouze pro hands-free telefonování přes Bluetooth).
• Je-li zařazena zpáteční rychlost, zobrazí se obraz parkovací kamery.
• Je stisknuté tlačítko na tomto přístroji.
• Spínač zapalování je vypnutý (ACC OFF) a zapnutý (ACC ON).
Oblast provozování AV
Zobrazení aktuálního zdroje.
Dotykem přejděte na zobrazený zdroj.
TIPY
• Pokud jsou v dolní části zobrazeny ovládací ikony, zobrazený provoz můžete
ovládat.
• Můžete také přepnout zobrazení/skrytí přebalu alba, viz následující postup.
1 Dotkněte se a podržte .

či se zobrazí v oblasti provozování AV.
2 Dotkněte se či .

Po dokončení nastavení zobrazení/skrytí přebalu alba
stiskněte .
Nastavení času a data (strana 91)

Nabídka nastavení (strana 70) a nabídka oblíbených položek (strana 90)

Tlačítko připojených zařízení
Zobrazení připojených zařízení.
Přepíná zdroj nebo aplikaci při připojených zařízení, jako WebLink, Apple CarPlay
a Android Auto.
TIP
Když je připojeno zařízení s kompatibilní aplikací, objeví se tlačítko pro
oblíbené aplikace. Jakmile se tlačítko zobrazí, pomocí následujících kroků
můžete upravit rozsah oblasti tlačítek oblíbených aplikací.
1 Dotkněte se a podržte .

se zobrazí v pravém horním rohu tlačítka oblíbené aplikace.
2 Přetáhněte na požadovanou pozici.

Po dokončení úprav stiskněte .
POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném
místě) a použijete ruční brzdu.
AV zdroj (strana 25)

Hands-free telefonování (strana 18)

- 14 -

TIP . Dotkněte se pro
Pokud k tomuto přístroji připojíte externí navigační systém, zobrazí se
spuštění navigačního systému.

Česky

BaSys CS

- 15 -

Bluetooth

Bluetooth připojení

1 Zapněte funkci Bluetooth na vašem zařízení. Česky

2 Stiskněte .

3 Dotkněte se
BaSys CS , pak .

Zobrazí se obrazovka Bluetooth.

4 Dotkněte se [Connection] (Připojení).

5 Dotkněte se .

Systém vyhledá dostupná Bluetooth zařízení a zobrazí je v seznamu zařízení.

6 Dotkněte se názvu Bluetooth zařízení.
Po úspěšném zaregistrování Bluetooth zařízení do systému se vytvoří Bluetooth
připojení. Po vytvoření Bluetooth připojení se v seznamu zobrazí název Bluetooth
zařízení.

POZN.
• Je-li již spárováno pět zařízení, zobrazí se [Memory Full] (Plná paměť). V takovém případě nejprve
smažte jedno dříve spárované zařízení (strana 17).
• Pokud vaše zařízení podporuje SSP (Secure Simple Pairing), na displeji tohoto produktu se zobrazí
šestimístné číslo. Pro spárování zařízení se dotkněte [Yes] [Ano].
• Pokud se pokusíte připojit další mobilní telefon, zatímco jsou již připojeny jiné dva mobilní telefony,
první ze dvou připojených mobilních telefonů bude odpojen a místo něj bude připojen tento zatím
nepřipojený mobilní telefon.

TIPY
• Připojení pomocí Bluetooth je také možné pomocí detekce tohoto produktu z Bluetooth zařízení.
Před registrací se ujistěte, že je “Visibility” ("Viditelnost") v menu "Bluetooth" nastavena na "On"
[Zapnuto] (strana 17). Podrobné informace o ovládání Bluetooth zařízení najdete v jeho návodu.
• K tomuto produktu mohou být připojeny dva mobilní telefony současně (strana 17).

Nastavení Bluetooth

1 Stiskněte . .
2 Dotkněte se , pak

- 16 -

POZOR

Nikdy nevypínejte a neodpojujte Bluetooth zařízení od tohoto přístroje, pokud probíhá zpracování
nastavení Bluetooth.

Položka nabídky Popis

[Connection] Manuální připojení, odpojení či odstranění registrovaného
Bluetooth zařízení.
Dotykem na odstraníte zaregistrované zařízení. Česky
Chcete-li připojit zaregistrované Bluetooth zařízení
manuálně, dotkněte se názvu zařízení.
Chcete-li Bluetooth zařízení odpojit, dotkněte se názvu
BaSys CS připojeného Bluetooth zařízení v seznamu.

POZN.

Bluetooth zařízení připojte ručně v následujících případech:
• Jsou-li zaregistrována dvě nebo více Bluetooth zařízení a
chcete ručně vybrat zařízení, které chcete použít.
• Chcete-li znovu připojit odpojené Bluetooth zařízení.
• Připojení nelze z nějakého důvodu automaticky nastavit.

[Auto Connect] Zvolte [On] [Zapnuto], chcete-li připojit poslední
[On] [Off] připojené Bluetooth zařízení automaticky.

[Visibility] POZN.
[On] [Off] Pokud byla naposledy připojena dvě Bluetooth zařízení, obě
zařízení jsou k tomuto produktu automaticky připojena v
[PIN Code Input] pořadí, v jakém jsou registrována v seznamu zařízení.

[Device Information] Zvolte [On] [Zapnuto], chcete-li, aby byl tento produkt
[Bluetooth Memory Clear] viditelný pro druhé zařízení.
Změna PIN kódu pro Bluetooth připojení.
Výchozí PIN kód je "0000".
1 Dotkněte se [0] až [9] pro zadání PIN kódu (až 8 číslic).
2 Dotkněte se .
Informace - zobrazení názvu a adresy tohoto zařízení.

Dotkněte se [Clear] a [OK] pro vymazání Bluetooth paměti.

Přepínání připojených Bluetooth zařízení

Po zaregistrování a připojení Bluetooth zařízení k tomuto přístroji můžete přepínat
mezi Bluetooth zařízeními pomocí tlačítka pro funkce telefonování a pro některé audio
zdroje.
• Na tomto produktu můžete zaregistrovat až pět Bluetooth zařízení (strana 16).
• K tomuto produktu můžete připojit jedno z registrovaných Bluetooth zařízení.
V případech, kdy je registrované Bluetooth zařízení vybaveno funkcí telefonu, lze
používat celkem dvě Bluetooth zařízení současně. Pokud jsou již připojeny dvě z pěti

- 17 -

registrovaných zařízení, můžete připojit zbývající třetí zařízení pouze k použití audio Česky
funkce použitím tlačítka pro přepínání na obrazovce audio zdroje.
• Ikona aktuálně používaného mobilního telefonu se zobrazuje v nabídce obrazovky pro
telefonování (menu Phone). Pokud k tomuto produktu připojujete současně dva
mobilní telefony, můžete mezi nimi přepnout pomocí tlačítka pro přepínání. Obsah
nabídek pro telefonování se ukládá samostatně pro každý připojený mobilní telefon
(strana 18).
• Tlačítko pro přepínání se zobrazí pouze u některých audio zdrojů. V závislosti na
zvoleném zařízení se audio zdroj může automaticky přepnout na jiný zdroj.

Hands-free telefonování
BaSys CS
Chcete-li tuto funkci používat, musíte k tomuto produktu nejprve připojit váš mobilní
telefon prostřednictvím technologie Bluetooth (strana 16).

POZOR

Pro vaši bezpečnost se vyhněte telefonování za jízdy, jak je to jen možné.

Vyvolání hovoru

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se .

Zobrazí se obrazovka nabídky telefonování.

3 Na obrazovce nabídky telefonování se dotkněte jedné z ikon.

- 18 -

Zobrazí se následující položky. Česky
• Název aktuálního mobilního telefonu
• Seznam čísel aktuálního mobilního telefonu
• Stav příjmu aktuálního mobilního telefonu
• Stav baterie aktuálního mobilního telefonu

TIP
Pokud k tomuto produktu připojíte dva mobilní telefony současně, můžete mezi
nimi přepnout pomocí tlačítka pro přepínání zařízení.
Přepíná vyhledávací jazyk na anglický nebo jazyk systému.

POZN.
V závislosti na nastavení jazyka systému se toto nemusí zobrazit.
Manuálně synchronizuje kontakty v telefonním seznamu tohoto přístroje s
kontakty v telefonu.

Používání seznamů předvoleb telefonního seznamu (strana 19)
BaSys CS
Použití telefonního seznamu
Vyberte kontakt z telefonního seznamu. Dotkněte se požadovaného jména
v seznamu a vyberte telefonní číslo.

TIPY
• Kontakty z vašeho telefonu jsou přenášeny na tento přístroj automaticky.
• Aktualizace telefonního seznamu může probíhat ručně.

POZN.

• [Visibility] [Viditelnost] na obrazovce [Bluetooth] musí být zapnuta (strana 17).
• Pokud jsou k tomuto produktu automaticky připojeny dva mobilní telefony
pomocí funkce automatického Bluetooth připojení, zobrazí se telefonní seznam
druhého telefonu.

Použití historie hovorů , odchozích , či zmeškaných .
Uskutečnění hovoru z přijatých hovorů

Přímé zadání telefonního čísla .
Zadejte telefonní číslo pomocí numerických tlačítek a pak se dotkněte

▶ Ukončení hovoru

1 Dotkněte se .

Používání seznamů předvoleb

▶ Registrace telefonního čísla

Do seznamů předvoleb můžete uložit až šest telefonních čísel pro každé zařizení.

1 Stiskněte .

- 19 -

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se či .

Na obrazovce [Phone Book] (Telefonní seznam) se dotkněte požadovaného jména a

zobrazí se telefonní číslo kontaktu.

4 Dotkněte se .

▶ Vytáčení ze seznamu předvoleb Česky

1 Dotkněte se .

2 Dotkněte se požadované položky pro zahájení vytáčení.

Zobrazí se obrazovka vytáčení a zahájí se vytáčení.
BaSys CS
▶ Vymazání telefonního čísla

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se .

4 Dotkněte se .

5 Dotkněte se [Yes].

Příjem hovoru

1 Dotkněte se pro přijmutí hovoru.
pro ukončení hovoru.
Dotkněte se

TIPY během čekajícího hovoru a přejdete na účastníka hovoru.
• Dotkněte se během čekajícího hovoru a odmítnete jej.
• Dotkněte se

POZN.
Pokud jsou současně připojeny dva telefony a pokud vznikne příchozí hovor na druhém telefonu
během hovoru na prvním telefonu, zobrazí se obrazovka pro potvrzení volby druhého telefonu.

Funkce rozpoznávání hlasu (pro iPhone)
Po připojení zařízení iPhone můžete na tomto přístroji použít funkci rozpoznávání
hlasu (Siri Eyes Free Mode).

POZN.
• Režim Siri Eyes Free Mode je k dispozici při použití zařízení iPhone.
• V této kapitole jsou iPhone a iPod touch označovány jako "iPhone".

- 20 -

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se .

Funkce rozpoznávání hlasu se spustí a objeví se obrazovka pro ovládání hlasem.

TIPY Česky
• Funkci rozpoznávání hlasu můžete také spustit stisknutím tlačítka .
• Jsou-li k tomuto produktu připojeny automaticky dva mobilní telefony přes Bluetooth, funkce
rozpoznávání hlasu (Siri Eyes Free Mode) bude nastavena na druhém telefonu.
• Chcete-li použít funkci rozpoznávání hlasu (Siri Eyes Free Mode) na dalším připojeném iPhonu,
stiskněte pro přepnutí na další iPhone. iPhone, u kterého došlo k přepnutí, bude nastaven
jako aktuální zařízení.
BaSys CS
Minimalizace potvrzovací obrazovky vytáčení

1 Dotkněte se .

TIP (strana 13).
Pro zobrazení potvrzovací obrazovky vytáčení se znovu dotkněte

POZN.
• Potvrzovací obrazovku vytáčení nelze minimalizovat na AV obrazovce.
• Zdroje AV nelze vybrat, i když je potvrzovací obrazovka vytáčení minimalizována během hovoru
v telefonu nebo při příchozím hovoru.

Nastavení pro telefonování (menu Phone)

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Položka nabídky Popis
Zvolte [On] [Zapnuto], chcete-li přijímat příchozí hovory
[Auto Answer] automaticky.
[On] [Off] Zvolte [On] [Zapnuto], pokud vyzváněcí tón nevychází z
reproduktorů automobilu.
[Ring Tone] Zvolte [Yes] [Ano], chcete-li obrátit pořadí jmen
[On] [Off] v telefonním seznamu.

[Invert Name]

Nastavení soukromého režimu

Během hovoru můžete přepnout do soukromého režimu (private mode), kdy budete
hovořit přímo do vašeho mobilního telefonu.

- 21 -

1 Dotkněte se či pro přepnutí mezi "On" (Zap) nebo "Off" (Vyp).

POZN. Česky
• Pokud jsou k tomuto produktu připojeny dva mobilní telefony a první telefon je nastaven na soukromý
režim, můžete přijímat příchozí hovory na druhém telefonu, přičemž hovor na prvním telefonu bude
zachován
• Pokud jsou k tomuto produktu připojeny dva mobilní telefony a na prvním telefonu je soukromý režim
vypnutý: Pokud je přijat příchozí hovor na druhém telefonu během probíhajícího hovoru na prvním
telefonu, nebo během volání nebo přijetí hovoru na druhém telefonu, hovor na prvním telefonu,
vytáčení nebo příjem na prvním telefonu bude ukončen.

Úprava hlasitosti poslechu druhého účastníka
Tento produkt umožňuje nastavení hlasitosti poslechu druhého účastníka.
BaSys CS
1 Dotkněte se pro přepnutí mezi třemi úrovněmi hlasitosti.

Poznámky k hands-free telefonování

▶ Obecné poznámky
• Připojení ke všem typům mobilních telefonů pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth nelze zaručit.
• Pro zachování Bluetooth viditelnosti mezi tímto produktem a mobilním telefonem
musí být mezi nimi vzdálenost maximálně 10 metrů.
• U některých mobilních telefonů nemusí být zvuk vyzvánění slyšitelný z reproduktorů.
• Je-li na mobilním telefonu vybraný soukromý režim, hands-free se může vypnout.

▶ Registrace a připojení
• Funkce a obsluha mobilního telefonu se liší v závislosti na jeho typu. Podrobné pokyny
naleznete v návodu k obsluze, který byl dodán s vaším mobilním telefonem.
• Pokud z mobilního telefonu nefunguje přenos telefonního seznamu, i když je telefon
spárován s tímto produktem, odpojte jej a proveďte nové spárování s tímto produktem.
▶ Volání a přijímání hovorů
• Někdy můžete zaslechnout šum či hluk, pokud:
- hovor přijmete pomocí tlačítka na telefonu,
- osoba na druhém konci linky zavěsí.
• Pokud osobě na druhém konci linky není rozumět kvůli ozvěně, snižte úroveň
hlasitosti pro hands-free telefonování. To může efekt ozvěny snížit.
• U některých typů mobilních telefonů: i když stisknete tlačítko při příchozím hovoru,
mobilní telefon při příchozím hovoru nedovolí hands-free telefonování.
• Uložené jméno se zobrazí v případě, že je telefonní číslo přijatého hovoru v telefonním
seznamu již registrováno. Je-li jedno stejné telefonní číslo registrováno pod různými
jmény, je zobrazeno pouze telefonní číslo.

- 22 -

▶ Přijaté hovory a volaná čísla z historie Česky
• Z přijatých hovorů nelze volat na neznámé číslo (neexistuje žádná informace o
telefonním čísle uživatele).
• Pokud jsou volání uskutečňována přímo z vašeho mobilního telefonu, v tomto
produktu nebudou zaznamenány údaje historie volání.

▶ Přenos telefonního seznamu
• Pokud telefonní seznam vašeho mobilního telefonu obsahuje více než 1000 položek,
nemusí se do tohoto produktu přenést úplně všechny.
• V závislosti na mobilním telefonu se nemusí zobrazit telefonní seznam správně.
• Pokud telefonní seznam v mobilním telefonu obsahuje obrazová data, telefonní
seznam nemusí být přenesen správně.
• V závislosti na mobilním telefonu nemusí být přenos telefonního seznamu k dispozici.
BaSys CS
Bluetooth audio

Před použitím Bluetooth audio přehrávače je zaregistrujte a připojte k tomuto
produktu (strana 16).

POZN.
• V závislosti na Bluetooth audio přehrávači, připojenému k tomuto produktu, může být ovládání a
provozování tohoto produktu omezeno v následujících dvou úrovních:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Možné je pouze přehrávání skladeb na audio
přehrávači
- A2DP a AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Možné je pouze přehrávání, pozastavení,
výběr skladeb, atd.
• V závislosti na Bluetooth zařízení, připojenému k tomuto produktu, může být ovládání s tímto
produktem omezeno, nebo se může lišit od zde uvedeného popisu.
• Během poslechu skladeb na Bluetooth zařízení se, prosím, zdržte telefonování, jak je to jen možné.
Během telefonování může signál z telefonu rušit poslech (pískáním, šumem, apod.).
• Během telefonování přes Bluetooth zařízení, připojenému k tomuto produktu přes Bluetooth, se
může pozastavit přehrávání.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

3 Dotkněte se [AV Source Settings].

4 Ujistěte se, že je [Bluetooth Audio] zapnuté.

5 Stiskněte .

6 Dotkněte se .

Zobrazí se obrazovka AV zdroje.

7 Dotkněte se [Bluetooth Audio].

- 23 -

Zobrazí se obrazovka přehrávání Bluetooth Audio.
Základní provozování
Obrazovka přehrávání Bluetooth audio

Česky

BaSys CSIndikátor čísla stopy.
Přepínání mezi přehráváním a pozastavením.

Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a následným dotykem na či můžete přeskakovat
soubory vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a následným dotykem na podržením či můžete
provádět rychlé převíjení souboru vpřed nebo vzad.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání.

Přehrávání souborů v náhodném pořadí.

Výběr souboru nebo složky ze seznamu pro přehrávání.

POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je verze AVRCP u Bluetooth
zařízení 1.4 nebo vyšší.

Přepínání mezi Bluetooth zařízeními, když jsou připojena k tomuto
produktu přes Bluetooth (strana 17).

- 24 -

AV zdroj

Podporované AV zdroje Česky

Pomocí tohoto přístroje lze přehrávat či používat následující zdroje:
• Rádio
• Digitální rádio
• CD
• Disk (komprimované audio nebo video soubory na discích)
• DVD-Video
• USB
Následující zdroje lze přehrávat či používat po připojení přídavného zařízení:
• iPod
• Spotify®
• Bluetooth® audio
• AV vstup (AV)
• AUX
BaSys CS
Zobrazení provozní AV obrazovky

1 Stiskněte a potom se dotkněte tlačítka AV provozování.

Zobrazí se provozní AV obrazovka.

Zobrazí seznam zdrojů.
Výběr nebo přizpůsobení křivky ekvalizéru (strana 80).

- 25 -

Výběr zdroje

Výběr zdroje z obrazovky AV zdrojů

1 Stiskněte , pak se dotkněte . Česky

2 Dotkněte se ikony zdroje.

Pokud vyberete [Source OFF], AV zdroj je vypnutý.

BaSys CSZdroj v seznamu zdrojů

1 Stiskněte a potom se dotkněte tlačítka AV provozování.

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se tlačítka zdroje.

Pokud vyberete [Source OFF], AV zdroj je vypnutý.

Změna pořadí zobrazení zdrojů

POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném místě) a použijete
ruční brzdu.

Změna pořadí zobrazení ikon zdrojů

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se a podržte ikonu zdroje a přetáhněte ji na požadovanou pozici.

Změna pořadí zobrazení tlačítek zdrojů

1 Stiskněte a potom se dotkněte tlačítka AV provozování.

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se .

4 Přetáhněte tlačítko zdroje na požadovanou pozici.

- 26 -

Úprava rozsahu oblasti ikon oblíbených zdrojů

POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném místě) a použijete
ruční brzdu.

1 Stiskněte . Česky

2 Dotkněte se a podržte .

se objeví v levém horním rohu ikon oblíbených zdrojů.

3 Přetáhněte na požadovanou pozici.BaSys CS
Po dokončení úpravy stiskněte .

- 27 -

Digitální rádio

Používání digitálního tuneru Česky

Pro lepší příjem digitálního rádia používejte digitální rozhlasovou anténu s fantomo-
vým napájením (aktivní typ). Pioneer doporučuje používat typ AN-DAB1 (prodává se
samostatně) nebo CA-AN-DAB.001 (prodává se samostatně).
Spotřeba digitální antény by měla být 100 mA, nebo méně.

POZN.
• Vysoká kvalita zvuku (téměř stejně vysoká jako u CD, i když v některých případech může být snížena s
cílem umožnit další datové služby).
• Bez rušení příjmu.
• Některé stanice zatím provádí testování vysílání.
BaSys CS
Podpora MFN
Pokud některé skupiny stanic podporují stejnou servisní komponentu, přístroj
automaticky přepne na jinou skupinu stanic, která má lepší příjem.

Postup při spuštění

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Digital Radio].
Zobrazí se obrazovka digitálního rádia.

POZN.
Když je digitální rádio spuštěno poprvé, bude automaticky aktualizován seznam služeb (stanic).
Pokud bude aktualizace úspěšná, stanice budou uvedené v horní části seznamu služeb a budou
automaticky naladěné.

- 28 -

Základní provozování Česky

BaSys CSObrazovka digitálního rádia

Vyvolá z paměti přednastavenou frekvenci služby, uložené na dané
tlačítko.
Uloží aktuální frekvenci na tlačítko.
Zobrazí seznam předvolených kanálů.
Vyberte položku v seznamu a přepněte na přednastavenou službu.
Vybírá pásmo DAB1, DAB2 nebo DAB3.
Manuální ladění
Když existuje více služeb v téže frekvenci, přepíná jednu službu po
druhé.
Sekvenční vyhledávání
Přeskočí na nejbližší skupinu stanic.
Aktualizuje informace o seznamu stanic.
Po aktualizaci seznamu stanic se objeví obrazovka seznamu stanic.
Automaticky uloží nedávné vysílání do paměti (režim časového posunu).
Pozastavit nebo poslouchat uložené vysílání lze dotykem na .
Dotykem na obnovíte živé vysílání.
POZN.
• Uložené vysílání je přepsáno posledním vysíláním (stanicí).
• Pokud délka, po kterou je výběr pozastaven, přesáhne délku paměti, bude
přehrávání pokračovat od začátku výběru v paměti.

- 29 -

Výběr stanice Česky
Dotkněte se požadované stanice v kategorizovaném seznamu , takto:
[Station] (Stanice): Zobrazí všechny součásti služby.
[Program Type] (Typ programu) (štítek PTY): Vyhledává informace o typu
programu.
[Station Group] (Skupina stanic) (štítek skupiny): Zobrazí seznam souborů.
TIP
Pokud se dotknete [List Update], můžete aktualizovat informace o stanicích ručně.
POZN.
• Informace o seznamu stanic se automaticky aktualizují, když tento zdroj začnete
používat.
• Pokud dojde ke změnám v aktuální skupině stanic, informace o stanicích se
aktualizují automaticky.

a následným dotykem na či můžete přepínat mezi předvolenými kanály.
a podržením či nebo jeho uvolněním můžete provádět sekvenční vyhledávání.
BaSys CSTIPY
• Stisknutím
• Stisknutím

Nastavení DAB

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

3 Dotkněte se [AV Source Settings].

4 Dotkněte se [DAB settings].

Položka nabídky Popis
[Service Follow]*1 Vyhledá další skupinu stanic, která podporuje
stejnou stanici s lepším příjmem. Pokud nelze
[On] [Off] nalézt žádnou jinou stanici nebo zůstane
příjem slabý, přístroj se automaticky přepne na
[Antenna Power]*2 totožné vysílání v pásmu FM. (HARD LINK)
[On] [Off] ([On] = Zapnuto)
Zvolte, zda chcete napájet připojenou digitální
anténu. Podrobné informace o připojení
antény digitálního rádia naleznete v návodu k
instalaci. ([On] = Zapnuto)

- 30 -

Položka nabídky Popis
[TA Interrupt]*1 Příjem dopravních hlášení z poslední zvolené
frekvence a přeruší ostatní zdroje.

[DAB+RDS TA] Příjem dopravních hlášení pro DAB a RDS (AN-
DAB1 má prioritu), jsou-li k dispozici.

[RDS TA ONLY] Příjem aktuálních dopravních hlášení pouze pro Česky
RDS, jsou-li k dispozici.

[TA OFF] Tato funkce je zakázaná.
Pokud je HARD LINK neúspěšná, naladí na jinou
[Soft Link]*1 skupinu stanic, která podporuje podobnou
[On] [Off] stanici. Pokud není nalezena žádná stanice nebo
je příjem stále špatný, funkce se automaticky
přepne na podobné vysílání v pásmu FM.
BaSys CS
POZN.
• Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je
položka [Service Follow] nastavena na [On].
• K dispozici pouze v oblastech, kde je podporována
funkce SOFT LINK.
• Obsah vysílání přepnutého kanálu se může lišit od
obsahu původního kanálu.

*1 Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud je jako zdroj zvoleno [Digital Radio].
*2 Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud je zdroj vypnutý.

- 31 -

Rádio

Postup při spuštění

1 Stiskněte , pak se dotkněte . Česky

2 Dotkněte se [Radio].
Zobrazí se obrazovka Radio.
BaSys CS
Základní provozování

Obrazovka Radio

Vyvolání předvolby uložené stanice na tlačítku.
Uložení frekvence stanice do předvolby na tlačítko.
Zobrazí seznam přednastavených kanálů.
Vyberte položku v seznamu ([1] až [6]) pro přepnutí na přednastavený kanál.
Vybírá pásmo FM1, FM2, FM3, nebo MW/LW.
Aktivuje funkci BSM (uložení nejsilnějších stanic) (strana 33).

- 32 -

Manuální ladění

TIPY Sekvenční ladění nebo nepřerušované sekvenční ladění Česky
• Stisknutím Uvolněním tlačítka v řádu několika sekund se přeskočí na nejbližší
• Stisknutím stanici aktuální frekvence. Dlouhým podržením tlačítka v řádu
několika sekund se provádí nepřerušované sekvenční ladění.
a následným dotykem na či můžete přepínat mezi předvolenými kanály.
a podržením či nebo jeho uvolněním můžete provádět sekvenční ladění.

Uložení nejsilnějších stanic (BSM)
BaSys CS
Funkce BSM (best stations memory) automaticky uloží šest nejsilnějších vysílacích
frekvencí stanic pod tlačítka předvoleb [1] až [6].

POZN.

• Uložením stanic funkcí BSM můžete nahradit již dříve uložené stanice.
• Dříve uložené frekvence mohou zůstat uložené v případě, že počet nově uložených silných stanic
nepřesáhl limit počtu stanic.

1 Dotkněte se pro zahájení vyhledávání.

Zobrazí se zpráva. Zatímco je zpráva zobrazena, šest nejsilnějších stanic se

uloží pod tlačítka předvoleb [1] až [6], v pořadí podle síly signálu.

Zrušení procesu ukládání

1 Dotkněte se [Cancel].

Nastavení rádia

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

3 Dotkněte se [AV Source Settings].

4 Dotkněte se [Radio settings].

Položky menu se liší v závislosti na zdroji.

- 33 -

Položka nabídky Popis

[Local] Lokální vyhledávání vám umožní naladit pouze Česky
[Off] rozhlasové stanice s dostatečně silným signálem.
FM: [Level1] [Level2] [Level3] [Level4]
MW/LW: [Level1] [Level2] POZN.
[Level4] pro FM a [Level2] pro MW/LW jsou k
(Level = Úroveň) dispozici pouze u stanic s nejsilnějšími signály.
• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud
[FM Step]*1 je jako zdroj zvoleno [Radio].
[100kHz] [50kHz]
Vyberte krok ladění pro pásmo FM.
[Regional]*2
[On] [Off] POZN.
Krok ladění zůstává při manuálním ladění
[Alternative FREQ]*2 [50kHz].
[On] [Off]
Přepíná, zda má být během automatického PI
[Auto PI]*1 vyhledávání zkontrolován kód oblasti.
[On] [Off]
Nechá přístroj přeladit na jinou frekvenci
poskytující stejnou stanici.

Vyhledává stejnou PI (Program Identification)
vysílací stanicí kód ze všech kmitočtových
pásem (automaticky), když vysílací stanice
obsahuje data RDS.
BaSys CS
[TA Interrupt]*2 POZN.
I když nastavíte [Off] (Vypnuto), PI vyhledávání se
automaticky provede, když tuner nemá dobrý
příjem.

Přijímá dopravní hlášení z poslední zvolené
frekvence a přeruší ostatní zdroje.

[DAB+RDS TA] TIP
Zvolené nastavení platí také pro [TA Interrupt]
[RDS TA ONLY] pod [DAB settings].
Přijímá aktuální dopravní informace pro DAB a
[TA OFF] RDS (DAB má přednost), pokud jsou k dispozici.
[News Interrupt]*2 Přijímá aktuální dopravní informace pouze pro
RDS, pokud jsou k dispozici.
[On] [Off] Zakáže tuto funkci.
[Tuner Sound]*2 Přeruší aktuálně vybraný zdroj
zpravodajstvím.
[Talk] Přepíná kvalitu zvuku FM tuneru.
[Standard] Upřednostňuje předcházení šumu.
(Off = vypnuto, On = zapnuto) Bez efektu.

- 34 -

Položka nabídky Popis
[Music] Upřednostňuje kvalitu zvuku.

*1 Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud je zdroj vypnutý.
*2 Tato funkce je k dispozici pouze při příjmu pásma FM.

Česky

BaSys CS

- 35 -

Disk Česky

BaSys CSVložení a vyjmutí disku

Pomocí vestavěného přehrávače disků tohoto produktu můžete přehrávat běžné
hudební CD, CD-Video nebo DVD-Video disky.

POZOR

Do slotu pro disk nikdy nevkládejte nic jiného, než disk.

Vložení disku

1 Vložte disk do slotu pro disk.

Zdroj se změní a začne přehrávání.
POZN.
Je-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte [Disc].
Vyjmutí disku

1 Stiskněte .

Základní provozování

TIPY
• Stisknutím a pak dotykem či můžete přeskočit soubory / kapitoly vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a pak podržením či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
• Pokud se přehrává Video-CD s PBC (playback control), zobrazí se On (Zapnuto).
• Můžete také nastavit velikost obrazu pro video (strana 91).

- 36 -

Audio zdroj Česky
Obrazovka audio zdroje
BaSys CS
Indikátor čísla stopy.
Přepínání mezi přehráváním a pozastavením.
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání aktuálního disku / aktuální
skladby.
Přehrávání nebo nepřehrávání souborů v náhodném pořadí.
Výběr skladby ze seznamu.
Pro přehrávání se dotkněte skladby v seznamu.

Video zdroj
POZOR

Z bezpečnostních důvodů: obraz videa nelze zobrazit, když je vozidlo v pohybu. Chcete-li video
zobrazit, zastavte (na bezpečném místě) a zatáhněte parkovací brzdu.

- 37 -

Video zdroj, obrazovka 1 Česky

BaSys CS Skryje tlačítka dotykového panelu.
Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje.
Rychle vpřed nebo vzad.
Opětovným dotykem se změní rychlost přehrávání.
Zastavení přehrávání.

Přehrávání jednotlivých snímků (krokování).
Zpomalené přehrávání.
Po každém dotyku se změní rychlost přehrávání ve čtyřech krocích
v následujícím pořadí: 1/16 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2
Zobrazení menu DVD.
POZN.
Tato funkce nemusí s některými DVD pracovat správně. V takovém případě
použijte pro ovládání menu DVD tlačítka na ovládacím panelu.
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
Opakování aktuální kapitoly / Opakování aktuálního titulu.

Přepínání jazyka audio / titulků.
Zobrazení skryté lišty funkcí.
TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit "flicknutím" na lištu zprava doleva.

- 38 -

Vyhledávání požadované části obsahu Česky
Dotkněte se položky [Title], [Chapter], [10Key] nebo [Track] (titul, kapitola,
numerická klávesnice nebo stopa) a pak zadejte požadované číslo od [0] do [9].
Pro spuštění přehrávání od požadovaného čísla se dotkněte .
TIPY
• Pro zrušení zadaného čísla stiskněte [C].
• Pro DVD-Video můžete zvolit [Title], [Chapter] nebo [10Key].
• Pro Video-CD můžete zvolit [Track] nebo [10Key]. *
Přeskočení souboru / kapitoly vpřed nebo vzad.

* Pouze pro PBC (playback control)

Video zdroj, obrazovka 2
BaSys CS
Zobrazení skryté lišty funkcí.

TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit "flicknutím" na lištu zprava doleva.

Výběr audio výstupu [L+R], [Left], [Right], [Mix] (L+R, Levý, Pravý, Mix).
Tato funkce je k dispozici pro Video-CD a DVD zaznamenané s LPCM audio.

Změna zobrazení úhlu pohledu (Multi-angle).
Tato funkce je k dispozici pro disky DVD obsahující více úhlů pohledu.

Zobrazení kláves v menu DVD. .
Položky menu DVD mohou dotyková tlačítka panelu překrývat.
Pokud ano, vyberte položku pomocí těchto dotykových tlačítek.
Dotkněte se , , či pro výběr položky, a poté se dotkněte

POZN.
Způsob, jakým se zobrazí menu, se liší v závislosti na disku.

TIP , můžete ovládat menu DVD přímo.
Pokud se dotknete

- 39 -

Obnovení přehrávání (Bookmark) (Záložky). Česky
Tato funkce je k dispozici pro disky DVD-Video.
BaSys CSMůžete si uložit bod jako záložku (Bookmark) pro disk (až 5 disků). Chcete-li
záložku pro disk vymazat, toto tlačítko stiskněte a podržte.
Návrat a zahájení přehrávání od zadaného bodu.
Tato funkce je k dispozici pro disky DVD-Video a Video-CD s PBC (Playback
Control).

- 40 -

Komprimované soubory Česky

BaSys CSVložení / připojení / odpojení média

Můžete přehrávat komprimované audio, komprimované video nebo soubory statických
snímků, uložených na disku nebo externím paměťovém zařízení.

POZOR

Do slotu pro disk nikdy nevkládejte nic jiného, než disk.

Vložení disku

1 Vložte disk do slotu pro disk.

Zdroj se změní a začne přehrávání.
POZN.
Je-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte [Disc].
Vyjmutí disku

1 Stiskněte .

Připojení USB paměťového zařízení

1 Vytáhněte prodlužovací USB kabel vedoucí z USB portu.
2 Připojte USB paměťové zařízení k USB kabelu.

POZN.
• Produkt nemusí při použití některých USB paměťových zařízení dosáhnout optimálního výkonu.
• Připojení prostřednictvím USB rozbočovače není možné.
• Pro připojení USB paměťového zařízení je zapotřebí použít USB kabel.

- 41 -

USB kabel Česky

USB paměťové zařízení

Odpojení USB paměťového zařízení

1 Odpojte USB paměťové zařízení od USB kabelu.

POZN.
• Před vytažením USB paměťového zařízení z USB portu se ujistěte, že nejsou zobrazena žádná data.
• Před odpojením paměťového zařízení USB vypněte vypínač zapalování (ACC OFF).

Postup při spuštění
BaSys CS
Pro disk

1 Vložte disk (strana 41).

TIP
Je-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte [Disc].

Pro USB

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Připojte USB paměťové zařízení k USB kabelu (strana 41).

3 Dotkněte se [USB].

Přehrávání probíhá v pořadí podle čísel složek. Složky jsou vynechány, pokud

neobsahují žádné přehratelné soubory.

Základní provozování

TIPY
• Stisknutím a pak dotykem či můžete přeskočit soubory / kapitoly vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a pak podržením tlačítka či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
• Můžete také nastavit velikost obrazu pro video (strana 91).

- 42 -

Audio zdroj Česky
Audio zdroj, obrazovka 1 (příklad: USB)
BaSys CS
Zobrazí obrazovku linkového vyhledávání.
Dotkněte se skladby, kterou chcete přehrát, a poté se dotkněte informací o
skladbě po přepnutí do režimu Music Browse (Procházení hudby) (strana 44).
TIP
Pokud se dotknete přebalu alba, zobrazí se seznam skladeb v albu.
POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze pro USB paměťové zařízení.
Přepínání mezi přehráváním a pozastavením.
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
aktuální složky / aktuálního souboru.

Přehrávání nebo nepřehrávání souborů v náhodném pořadí.
Zobrazení skryté lišty funkcí.
TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit "flicknutím" na lištu zprava doleva.

- 43 -

Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů. Česky
[Music]: Komprimované audio soubory
BaSys CS [Video]: Komprimované video soubory
[CD-DA]: Audio data (CD-DA)
[Photo]: Obrázkové soubory
Výběr souborů ze seznamu.
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
TIP
Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem.
POZN.
Při přehrávání komprimovaných audio souborů uložených v USB paměťovém
zařízení můžete vyhledat soubor pomocí funkce Music Browse (strana 44).

Audio zdroj, obrazovka 2 (příklad: USB)

Zobrazení skryté lišty funkcí.
TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit "flicknutím" na lištu zleva doprava.
Výběr předchozí složky nebo další složky.

Vytvoří databázi pro použití režimu Music Browse (strana 44).
Přepínání zobrazení informací o aktuálně přehrávané hudbě.

▶ Výběr souboru pomocí režimu Music Browse (Procházení hudby)
Soubory, které chcete přehrát, můžete vybrat pomocí seznamu kategorií,
pokud tyto soubory obsahují tag informace.

- 44 -

POZN.

• Tato funkce je k dispozici pouze pro USB paměťové zařízení.
• Režim Music Browse nemůže být používán po vypnutí napájení.

1 Dotkněte se pro vytvoření databáze.

Režim Music Browse bude k dispozici po vytvoření databáze.

2 Dotkněte se .

3 Dotykem na požadovanou kategorii se zobrazí seznam souborů. Česky

4 Dotkněte se položky.

Upřesněte položku, dokud se v seznamu nezobrazí požadovaný název skladby nebo
souboru.

5 Dotkněte se požadovaného názvu skladby nebo souboru pro přehrávání.

Pokud byl výběr, provedený pomocí funkce Music Browse, zrušen, režim Music
Browse můžete znovu přepnout tím, že se dotknete karty [Tag] na obrazovce se
seznamem souborů / složek a dotykem požadované skladby.

TIP
Jakmile je databáze vytvořena v USB úložišti, není potřeba znovu vytvářet databázi, pokud je uložen
stejný obsah. Chcete-li přímo vstoupit do režimu Music Browse, dotkněte se a poté se dotkněte
[Tag] před výběrem skladby.
BaSys CS
Video zdroj

POZOR

Z bezpečnostních důvodů: obraz videa nelze zobrazit, když je vozidlo v pohybu. Chcete-li video
zobrazit, zastavte (na bezpečném místě) a zatáhněte parkovací brzdu.

Obrazovka video zdroje (příklad: USB)

Skryje tlačítka dotykového panelu.
Chcete-li tlačítka znovu zobrazit, dotkněte se kdekoli na obrazovce.
Přepínání mezi přehráváním a pozastavením.

- 45 -

Rychle vpřed nebo vzad. Česky
Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje.
BaSys CS Zastavení přehrávání.

Přehrávání jednotlivých snímků (krokování).

Zpomalené přehrávání.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
aktuální složky / aktuálního souboru.

Přepínání jazyka zvuku / titulků.
POZN.
Funkce přepnutí titulků je k dispozici pouze pro disk.
Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů.
[Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
[CD-DA]: Audio data (CD-DA)
[Photo]: Obrázkové soubory
Výběr souborů ze seznamu.
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
TIP
Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem.
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.

Zdroj soubor statických snímků

TIPY
• Obrazové soubory se nezobrazují na zadním displeji.
• Stisknutím a pak dotykem a podržením či souboru statického obrázku můžete
vyhledávat současně 10 obrazových souborů. Pokud je aktuálně přehrávaný soubor prvním nebo
posledním souborem ve složce, vyhledávání se neprovádí.

- 46 -

Obrazovka statických snímků Česky

BaSys CS Skryje tlačítka dotykového panelu.
Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje.
Přepínání mezi přehráváním a pozastavením.
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.
Výběr předchozí složky nebo další složky.
Uložení aktuálního snímku jako tapety.
Dotkněte se následující položky a pak se dotkněte [Yes] pro přepsání obrázku:
[As AV Screen]: Uloží snímek jako tapetu pro AV obrazovku.
[As HomeScreen]: Uloží snímek jako tapetu pro hlavní menu.
[As Both]: Uloží snímek jako tapetu pro AV obrazovku i jako tapetu pro hlavní
menu.
POZN.
Uložíte-li nový obrázek, aktuální tapeta bude přepsána, kromě přednastaveného
obrázku.
Otočení zobrazeného snímku o 90° ve směru hodinových ručiček.
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání pro všechny soubory / aktuální
složku.
Přehrávání všech souborů v aktuálním rozsahu opakování
nebo nepřehrávání v náhodném pořadí.

- 47 -

Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů. Česky
[Music]: Komprimované audio soubory
BaSys CS[Video]: Komprimované video soubory
[CD-DA]: Audio data (CD-DA)
[Photo]: Obrázkové soubory
Výběr souborů ze seznamu.
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
TIP
Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem.

- 48 -

iPod

Připojení zařízení iPod

Při připojení zařízení iPod k tomuto přístroji se nastavení automaticky nastaví podle Česky
zařízení, které chcete připojit. Podrobnosti o kompatibilitě naleznete v části
Kompatibilní modely iPod/iPhone (str. 107).

POZN.
• V závislosti na generaci nebo verzi iPodu nemusí být některé funkce k dispozici.
• Neodstraňujte aplikaci Apple Music® z iPodu, protože některé funkce pak nemusí být k dispozici.

1 Připojte váš iPod.
• iPhone nebo iPod přes USB nebo Bluetooth
BaSys CS
2 Stiskněte , pak se dotkněte .

3 Dotkněte se [iPod].

POZN.
• Pro USB připojení, viz návod k instalaci.
• Pro Bluetooth připojení, viz str. 16.

Základní provozování

TIPY a pak dotykem či můžete přeskočit soubory vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a pak podržením tlačítka či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
• Stisknutím

Audio zdroj

Audio zdroj, obrazovka 1

- 49 -

Zobrazí obrazovku linkového vyhledávání (link search). Česky
Vyberte skladbu ze seznamu související s aktuálně přehrávanou skladbou.
BaSys CSTIP
Pokud se dotknete přebalu alba, zobrazí se seznam skladeb v albu.
POZN.
Tato funkce není k dispozici při přehrávání Apple Music Radio.
Přepínání mezi přehráváním a pozastavením.

Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání všech souborů ve vybraném
seznamu / aktuální skladby.
Přehrávání skladeb ve vybraném seznamu / albu v náhodném pořadí.

Zobrazení skryté lišty funkcí.
POZN.
K dispozici pouze při přehrávání audioknihy.
Přepínání mezi připojenými zařízeními.

Výběr skladby ze seznamu.
Dotkněte se kategorie a titulu v seznamu pro přehrání vybraného seznamu.
TIPY
• Pokud používáte jako jazyk systému angličtinu, k dispozici je vyhledávání podle
abecedy. Chcete-li tuto funkci použít, dotkněte se počátku vyhledávacího panelu.
• Když se na obrazovce v seznamu dotknete stanice Apple Music Radio , zobrazí
se obrazovka Apple Music Radio (strana 51).

POZN.
• V závislosti na generaci nebo verzi iPodu nemusí být některé funkce
k dispozici.
• Je-li v přehrávači iPod více než 16 000 skladeb, v seznamu je dostupných
pouze 16 000 skladeb. Dostupnost skladby závisí na iPodu.

- 50 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Evan Schleicher Colonial Ebook
Next Book
STARFLEX