The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-23 10:14:52

Pioneer AVH-Z5200DAB CZ

Pioneer AVH-Z5200DAB CZ

DVD-Video disky Obecné poznámky k USB paměťovým Česky
• Disky DVD-Video s nekompatibilními čísly zařízením
BaSys CSregionů nelze v této DVD mechanice • USB paměťové zařízení nevystavujte
přehrávat. vysokým teplotám.
Číslo regionu je uvedeno na štítku tohoto • V závislosti na použitém typu USB zaří-
produktu. zení nemusí být tento produkt schopen
toto paměťové zařízení rozpoznat, sou-
DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (jednovrstvé) bory nemusejí být přehrávány správně.
/ DVD-R DL (dvouvrstvé) • Textové informace u audio a video
• Nefinalizované disky ve Video formátu souborů se nemusí zobrazit správně.
(režim Video) nelze přehrávat. • Přípony souborů nemusí být rozeznány.
• Disky ve video formátu Video Recording • U souborů se složitou hierarchií složek,
(režim VR) nelze přehrávat. přehrávaných z USB zařízení, může
• Dvouvrstvé disky DVD-R DL (Dual Layer) docházet před začátkem přehrávání k
se záznamem typu Layer Jump nelze menší prodlevě.
přehrávat. • Ovládání se může podle typu USB
• Další informace o režimech, používaných zařízení lišit a některé audio soubory
pro záznam získáte u výrobce média, nemusí být možné přehrát. Důvodem
hardwaru či softwaru pro záznam dat. mohou být např. charakteristika/
formát souboru, použitá aplikace pro
Disky CD-R/CD-RW záznam, prostředí přehrávání, a další
• Nefinalizované disky nelze přehrávat. podmínky.
• Disky CD-R/CD-RW zaznamenané na
audio záznamovém CD zařízení nebo na Kompatibilita USB paměťových zařízení
PC, nemusí být z důvodu charakteru, nebo • Podrobnosti o USB kompatibilních
poškrábání disku, nečistot nebo zařízeních, viz specifikace. Protokol: bulk
kondenzace na optice mechaniky, možné • K tomuto produktu nelze připojit USB
přehrát. paměťové zařízení přes USB rozbočovač.
• Přehrávání disků vytvořených na PC • Rozdělení na diskové oddíly u USB
nemusí být možné (v závislosti na zařízení není podporováno.
použitém zařízení, softwaru pro záznam, • Při jízdě USB paměťové zařízení pevně
nastavení a dalších podmínek). zajistěte, nenechte jej spadnout na zem,
• Záznam na disk provádějte ve správném kde může uvíznout pod brzdovým nebo
formátu. Další informace získáte u výrobce plynovým pedálem.
médií, nebo softwaru pro záznam dat. • Při zahájení přehrávání audio souborů
• Názvy a další informace zaznamenané na kódovaných s obrazovými daty může
disku CD-R/CD-RW nemusí být na tomto dojít
produktu zobrazeny správně (zejména v k mírnému zpoždění.
případě audio souborů CD-DA). • Některá USB paměťová zařízení USB,
• Před použitím disků CD-R/CD-RW si připojená k tomuto produktu, mohou
přečtěte případná upozornění. generovat šum v rádiu.
• Nepřipojujte jiné zařízení, než
kompatibilní USB paměťové zařízení.

- 101 -


• Posloupnost audio souborů, uložených • Název souboru titulků (včetně přípony) Česky
na USB paměťovém zařízení, se může lišit může obsahovat max. 64 znaků. Pokud
od přehrávaného pořadí. obsahuje název souboru více než 64 zna-
ků, soubor titulků nemusí být rozpoznán.
Manipulační pokyny a doplňující • Znakový kód souboru titulků musí
informace odpovídat normě ISO-8859-1. Používání
• Tento produkt není kompatibilní s Multi jiných znaků, než dle ISO-8859-1, může
Media Card (MMC). být příčinou nesprávného zobrazování
• Soubory chráněné autorskými právy nelze znaků.
přehrávat. • Titulky se nemusí zobrazovat správně,
pokud znaky v souboru titulků obsahují
Obecné poznámky k souborům DivX řídicí/kontrolní kód.
• V případě, že je použitá vysoká přenoso-
Poznámky k specifikacím souborů vá rychlost, nemusí být titulky a s videem
DivX zcela správně synchronizovány.
• Správnou funkci lze zaručit pouze u DivX • Pokud je nastaveno zobrazování více-
souborů od partnerských poskytovatelů. násobných titulků ve velmi krátkém
Neautorizované soubory DivX nemusí časovém období, jako např. 0.1 sekundy,
fungovat správně. titulky se nemusí zobrazovat ve správném
• Tento produkt podporuje zobrazení okamžiku.
souboru DivX až do 1 590 minut a 43BaSys CS
sekund. Vyhledávání po tomto časovém Kompatibilita medií
limitu je zakázáno.
• Podrobnosti o podporovaných video Obecné
formátech a verzích DivX, viz specifikace. • Maximální doba přehrávání audio
• Více informací o DivX naleznete na webu: souborů z disku: 60 hodin.
http://www.divx.com/ • Maximální doba přehrávání audio
Soubory titulků DivX souborů uložených na USB paměťovém
• Můžete použít formát souboru titulů SRT zařízení USB: 7,5 hodiny (450 minut).
s příponou „.srt“.
• Pro každý soubor DivX lze použít pouze CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW
jeden soubor titulků. "Vícenásobné"
soubory titulků nelze připojit. Formát kódování MP3, WMA,
• Souboru DivX jsou přiřazeny soubory USB paměťové zařízení AAC, AVI, MPEG
titulků, které jsou pojmenované stejným
řetězcem znaků, jako soubor DivX před Formát kódování MP3, WMA,
příponou. Řetězce znaků před příponou WAV, AAC,
musí být naprosto shodné. Pokud je ale v FLAC, AVI,
jednom adresáři pouze jeden soubor DivX MPEG-PS, MP4,
a jeden soubor titulků, pak budou tyto 3GP, MKV,
soubory k sobě přiřazeny i tehdy, že MOV, ASF, FLV,
shodné názvy nemají. M4V, MPEG-TS
• Soubor titulků musí být uložen ve stejné
složce, jako soubor DivX. Kompatibilita MP3
• Lze použít až 255 souborů titulků. Další • Verze 2.x ID3 Tag má prioritu, pokud existují
soubory titulků nemusí být rozpoznány.
starší verze 1.x a 2.x.

- 102 -


• Tento produkt není kompatibilní s Vzorkovací frekvence USB:
následujícími: MP3i (MP3 interactive), Přenosová rychlost 8 kHz až 48 kHz
mp3 PRO, m3u playlist Kompatibilita FLAC Disk:
8 kHz až 44.1
Vzorkovací frekvence USB: kHz Česky
8 kHz až 48 kHz
Přenosová rychlost Disk: USB: 16 kbps až
ID3 TAG 16 kHz až 48 320 kbps (CBR)
kHz Disk: 8 kbps až
320 kbps (CBR)
8 kbps až 320
kbps, (CBR)/VBR

USB:
ver.1.0/1.1/2.2/
2.3/2.4
Disk:
ver.1.0/1.1/2.2/
2.3
BaSys CS Vzorkovací frekvence 8 kHz až 192
Přenosová rychlost kHz

8 kbps až 24
kbps (CBR)

Kompatibilita WMA Kompatibilita DivX
• Tento produkt není kompatibilní s • Produkt není kompatibilní s následující-
mi: Formát DivX Ultra, soubory DivX bez
následujícími: Windows Media™ Audio video dat, soubory DivX s LPCM (Linear
9.2 Professional, Lossless, Voice PCM) audio kodek.
• V závislosti na skladbě informací v
Vzorkovací frekvence USB: 32 kHz až souboru, jako např. počet audio streamů,
Přenosová rychlost 48 kHz může u disků docházet k mírnému
Disk: 8 kHz až zpoždění začátku přehrávání.
48 kHz • Je-li soubor větší než 4 GB, přehrávání se
před koncem zastaví.
USB: 8 kbps až • Některé speciální funkce mohou být v
320 kbps (CBR)/ důsledku skladby souborů DivX zakázány.
• Soubory s vysokou přenosovou rychlostí
VBR nemusí být přehrávány správně.
Disk: 5 kbps až Standardní přenosová rychlost je 4 Mb/s u
320 kbps (CBR)/ CD disků a 10,08 Mb/s u DVD disků.

VBR

Kompatibilita WAV CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-
• Vzorkovací frekvence může být na RW, USB paměťové zařízení

displeji zaokrouhlena.
• WAV soubory na CD-R/-RW, DVD-R/-

RW/-R SL/-R DL nelze přehrát.

Vzorkovací frekvence 16 kHz až 48 Přípona USB: .divx, .avi
kHz Max. rozlišení Disk: .divx
720 × 576
Kompatibilita AAC
• Tento produkt přehrává AAC soubory Kompatibilita video souborů (USB)
• Soubory nemusí být přehrávány správně,
kódované iTunes. v závislosti na prostředí, ve kterém byly
vytvořeny nebo v závislosti na obsahu
souboru.

- 103 -


• Tento produkt není kompatibilní s .3gp H.263 Česky
přenosem paketového zápisu dat. Kompatibilní video kodek 1 920 × 1 080
• Tento produkt dokáže rozpoznat 32 Max. rozlišení 30 fps
znaků počínaje prvním znakem (včetně Max. snímková frekvence
přípony souboru a názvu složky). V MPEG4, H.264,
závislosti na oblasti zobrazení na displeji .mkv VC-1
může systém tyto znaky zobrazit menším Kompatibilní video kodek 1 920 × 1 080
písmem. 30 fps
• Posloupnost zobrazení při výběru složky Max. rozlišení
nebo jiné operaci, se může změnit v Max. snímková frekvence MPEG4, H.264,
závislosti na použitém kódování nebo H.263
softwaru pro zápis dat. .mov 1 920 × 1 080
• Bez ohledu na délku prázdného úseku Kompatibilní video kodek 30 fps
mezi písněmi u původní nahrávky, lze
komprimované audio disky přehrát s Max. rozlišení H.264
krátkými úseky mezi skladbami. Max. snímková frekvence 1 920 × 1 080
• Soubory nemusí být možné přehrávat, 30 fps
v závislosti na přenosové rychlosti. .flv
• Maximální rozlišení závisí na Kompatibilní video kodek VC-1
kompatibilním videokodeku. Max. rozlišení 1 920 × 1 080
BaSys CS Max. snímková frekvence 30 fps
.avi MPEG4, DivX,
Kompatibilní video kodek H.264, H.263 .wmv/.asf
Kompatibilní video kodek
Max. rozlišení 1 920 × 1 080 Max. rozlišení
Max. snímková frekvence Max. snímková frekvence
30 fps
.mpg/.mpeg

Kompatibilní video kodek MPEG2 .m4v MPEG4, H.264,
Max. rozlišení 720 × 576 Kompatibilní video kodek H.263
Max. snímková frekvence 30 fps
Max. rozlišení 1 920 × 1 080
.divx DivX Max. snímková frekvence
Kompatibilní video kodek 720 × 576 30 fps
Max. rozlišení 30 fps
Max. snímková frekvence .ts/.m2ts/.mts MPEG4, H.264,
MPEG4, H.264, Kompatibilní video kodek MPEG2
.mp4 H.263
Kompatibilní video kodek 1 920 × 1 080 Max. rozlišení 1 920 × 1 080
30 fps Max. snímková frekvence
Max. rozlišení Příklad hierarchie 30 fps
Max. snímková frekvence
POZN.
Tento produkt čísla složkám přiřazuje.
Uživatelsky není možné čísla složkám
přiřadit.

- 104 -


Bluetooth 3. Název Xiph.org Foundation ani jména Česky
jeho přispěvatelů nemohou být používány
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registro-BaSys CSk podpoře nebo propagaci produktů
vané ochranné známky vlastněné společností odvozených z tohoto softwaru bez
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto výslovného předchozího písemného
značek společností Pioneer Corporation je na souhlasu.
základě licence. Ostatní ochranné známky a Tento software je poskytován "TAK, JAK JE",
obchodní názvy jsou majetkem příslušných bez jakékoliv záruky, a souhlasíte s tím, že jej
vlastníků. používáte na vaše vlastní riziko. Společnost
PIONEER v plném rozsahu výslovně odmítá
WMA veškeré záruky jakéhokoliv druhu, co se týče
software, ať už výslovné, předpokládané,
Windows Media je buď registrovaná ochranná zákonné, nebo vyplývající z průběhu plnění
známka nebo ochranná známka Microsoft smlouvy průběhu prodeje, včetně záruk
Corporation v USA a/nebo v dalších zemích. vztahujících se na prodejnost, vhodnost
Tento produkt obsahuje technologie ve použití pro určitý účel, dostatečné kvality,
vlastnictví Microsoft Corporation a správnosti, titulu nebo neporušení práv.
nemohou být použity nebo distribuovány Vezměte, prosím, na vědomí, že Pioneer
bez licence Microsoft Licensing, Inc. nemůže přijmout odpovědnost za legalitu,
morálku či provozní spolehlivost související s
FLAC používáním tohoto softwaru ze strany
zákazníků. Problémy s provozováním tohoto
Copyright © 2000-2009 Josh Coalson softwaru mohou vzniknout z důvodu
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org provozního prostředí zákazníka, jakož i v
Foundation důsledku kombinace s jiným softwarem.
Redistribuce a použití ve zdrojové a binární Vezměte na vědomí, že Pioneer nezodpovídá
formě, s úpravami nebo bez nich, jsou za ztrátu dat zákazníka použitím tohoto
povoleny za předpokladu, že jsou splněny softwaru a nebude se podílet na případně
následující podmínky: vzniklých škodách.
1. Redistribuce zdrojového kódu musí
zachovat výše uvedenou poznámku o DivX
autorských právech, tento seznam
podmínek a zřeknutí se odpovědnosti. Certifikovaná zařízení DivX® Home Theater byla
2. Redistribuce v binárním tvaru musí testována na kvalitní přehrávání videa DivX
reprodukovat výše uvedené oznámení o Home Theater (včetně .avi, .divx). Když uvidíte
autorských právech, tento seznam logo DivX, víte, že můžete svobodně přehrávat
podmínek a následující prohlášení v vaše oblíbená videa.
dokumentaci a/nebo jiných materiálech DivX®, DivX Certified® a související loga jsou
poskytovaných s distribucí. ochranné známky společnosti DivX, LLC a jejich
použití je na základě licence.
Toto je certifikované zařízení DivX Certified®, na
kterém může přehrávat video soubory DivX®
Home Theater až do rozlišení 576p (včetně .avi,
.divx). Stáhněte si zdarma software pro tvorbu,

- 105 -


přehrávání a streaming digitálního videa z: Podrobné informace o Česky
www.divx.com. připojení zařízení
BaSys CS iPod
AAC
• Společnost Pioneer nepřejímá žádnou
AAC je zkratka pro Advanced Audio zodpovědnost za ztrátu dat z iPodu, a ani
Coding a označuje standard technologie tehdy, pokud došlo k této ztrátě dat při
komprese zvuku, používané s MPEG-2 a používání tohoto produktu.
MPEG-4. Některé aplikace mohou být pro • Nevystavujte iPod po dlouhou dobu
kódování souborů AAC použity, ale formá- přímému slunečnímu záření. Dlouhodobé
ty souborů a přípon se liší v závislosti na působení může vlivem vysoké teploty
aplikaci, která se ke kódování použila. způsobit jeho poškození.
Tento přístroj přehrává AAC soubory • Nenechávejte iPod na místech, vystave-
kódované pomocí iTunes. ných vysokým teplotám.
• Při jízdě iPod řádně upevněte. Dbejte na
WebLink to, aby iPod nespadl (nebo neležel) na
podlahu, kde by mohlo dojít k jeho
WebLink je ochranná známka Abalta zaklínění pod brzdový nebo plynový pedál.
Technologies, Inc. • Podrobnosti naleznete v návodu k
obsluze k iPodu.
Waze
iPhone, iPod a Lightning
Waze a logo Waze jsou registrované
ochranné známky Google LLC. Označení "Made for Apple" znamená, že toto
elektronické příslušenství je určeno výhradně
Google, Google Play, k připojení k označeným produktům Apple, a
Android bylo vývojáři certifikováno na shodu s výkon-
nostními parametry společnosti Apple.
Google, Google Play a Android jsou Apple neodpovídá za provozování tohoto
ochranné známky Google LLC. zařízení, ani za soulad s bezpečnostními
a zákonnými předpisy. Upozorňujeme, že
Android Auto použití příslušenství se zařízením iPod/
iPhone může ovlivnit výkonnost bezdrátové-
Android Auto je ochranná známka Google LLC. ho přenosu.
iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch a
Lightning jsou ochranné známky Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích.

- 106 -


App Store • iPhone 7 Plus Česky
App Store je značka služeb Apple Inc. • iPhone SE
BaSys CS • iPhone 6s
iOS • iPhone 6s Plus
iOS je ochranná známka, kdy je v USA • iPhone 6
a v některých dalších zemích držitelem • iPhone 6 Plus
ochranné známky Cisco. • iPhone 5s
• iPhone 5c
iTunes • iPhone 5
iTunes je ochranná známka Apple Inc, • iPhone 4s
registrovaná v USA a dalších zemích. • iPod touch (6. generace)
• iPod touch (5. generace)
Apple Music • iPod nano® (7. generace)
Apple Music je ochranná známka Apple V závislosti na modelu iPod/iPhone není
Inc. registrovaná v USA a dalších zaručena kompatibilita se všemi AV zdroji.
zemích. Podrobnosti o kompatibilitě zařízení iPod/
iPhone s tímto produktem naleznete na
Apple CarPlay webových stránkách Pioneer.

Apple CarPlay je ochranná známka Apple Používání aplikací založených
Inc. Označení "Works with Apple" zname- na připojení k obsahu
ná, že příslušenství bylo navrženo tak, aby
pracovalo speciálně s technologií uvedenou Důležité
v označení a bylo certifikováno na shodu s Požadavky na přístup k službám a použí-
výkonnostními parametry společnosti Apple. vání aplikací založených na připojení k
obsahu při používání tohoto produktu:
Siri • Na vašem smartphonu jsou staženy
Pracuje se Siri přes mikrofon. nejnovější verze aplikací kompatibilní s
aplikací Pioneer pro smartphony, které
Kompatibilní modely iPod/iPhone jsou k dispozici u poskytovatelů služeb.
• iPhone 7 • Běžný účet u poskytovatele obsahu
služby.
• Datový tarif pro smartphon.
Poznámka: Pokud datový tarif pro váš
smartphon neobsahuje neomezené
využití dat, váš operátor může vyžadovat
další poplatky za přístup k připojenému
obsahu aplikací prostřednictvím sítí 3G,
EDGE a/nebo LTE (4G).
• Připojení k internetu prostřednictvím
sítě 3G, EDGE, LTE (4G) nebo Wi-Fi.
• Volitelný kabelový adaptér Pioneer pro
připojení iPhonu k tomuto produktu.

- 107 -


Omezení: Spotify® Česky
• Přístup aplikace k obsahu závisí na
BaSys CSdostupnosti mobilní sítě a/nebo Wi-Fi sítěSPOTIFY a logo Spotify patří mezi registrované
(pro připojení smartphone k Internetu). ochranné známky společnosti Spotify AB.
• Dostupnost služeb může být omezena Kompatibilní mobilní digitální zařízení a účet
geograficky (podle oblastí). Pro další Premium, viz informace na adrese:
informace o možnostech připojení se https://www.spotify.com.
obraťte na poskytovatele služby.
• Možnosti tohoto produktu ohledně Upozornění týkající se
přístupu k obsahu aplikací se mohou sledování videa
změnit bez předchozího upozornění a
mohou být ovlivněny kterýmkoli z Nezapomeňte, že používání tohoto
následujících faktorů: systému pro účely komerční nebo veřejné
- Problémy s kompatibilitou telefonů (s sledování může představovat porušení
budoucími verzemi firmwaru telefonů; autorských práv, chráněných autorským
- Problémy s kompatibilitou aplikací (s zákonem.
budoucími verzemi aplikací pro připojení
smartphone k obsahu aplikace; Upozornění týkající se
- Změny nebo ukončení aplikací, nutných sledování DVD-Video
pro připojení aplikace k poskytovateli
služeb. Tento systém obsahuje technologie na
• Pioneer nezodpovídá za případné ochranu proti kopírování, které jsou
problémy, které by mohly vzniknout v chráněny americkými patenty a dalšími
důsledku nesprávného nebo chybného právy na duševní vlastnictví společnosti
obsahu aplikací. Rovi Corporation. Zpětné inženýrství a
• Za obsah a funkčnost podporovaných demontáž jsou zakázány.
aplikací odpovídají poskytovatelé aplikací.
• V režimech WebLink a Apple CarPlay a Upozornění týkající se
Android Auto je funkčnost některých použití souborů MP3
funkcí tohoto produktu omezena
poskytovateli aplikací. Využití tohoto produktu vyjadřuje pouze
• Dostupnost WebLink a Apple CarPlay a licenci pro soukromé, nekomerční použití
Android Auto je dána poskytovatelem a nepřenáší licenci, ani žádné právo
aplikace, nikoliv společností Pioneer. používat tento produkt v jakékoli
• WebLink a Apple CarPlay a Android Auto komerční sféře (tj. vytvářející příjmy) v
umožňují přístup k jiným, než k uvedeným
aplikacím (v závislosti na omezeních za
jízdy), ale rozsah, v jakém může být obsah
použit, určují poskytovatelé aplikací.

- 108 -


reálném čase vysílání (pozemní, satelitní, Displej z tekutých krystalů Česky
kabelové a/nebo jiné médium), vysílání/ (LCD)
BaSys CSstreaming přes internet, intranet a/nebo
jiné sítě nebo jiné elektronické distribuční • Jestliže je LCD panel umístěn příliš blízko
systémy, jako pay-audio nebo audio-on- výdechům topení nebo klimatizace,
demand aplikace. Pro takovéto použití je ujistěte se, že výdechy nejsou směrovány
nutná samostatná licence. přímo na něj. Teplo z topení může
Další informace naleznete na adrese: způsobit prasknutí obrazovky LCD a chlad
http://www.mp3licensing.com. z klimatizace může zapříčinit vznik a
hromadění vlhkosti uvnitř systému s
Správné používání LCD následkem možného poškození.
displeje • Na LCD se mohou objevovat malé černé
nebo bílé tečky. Jedná se o typické znaky
Manipulace s LCD displejem LCD displejů, a nepředstavují závadu.
• Ponecháte-li LCD displej vystavený delší • Obrazovka LCD je v přímém slunečním
dobu účinkům přímého slunečního záření, světle špatně čitelná.
dojde k jeho nadměrnému zahřátí a • Při používání mobilního telefonu jej
následně i k možnému poškození. Jestliže udržujte (anténu autotelefonu) dále od
tento systém nepoužíváte, nevystavujte obrazovky LCD, aby nedocházelo k rušení
jej pokud možno přímému slunci. videa (projevuje se v podobě teček,
• LCD displej by měl být používán v barevných pruhů, apod.).
určeném teplotním rozmezí, viz
technické údaje na konci tohoto manuálu. Údržba LCD displeje
• Nepoužívejte LCD při vyšších nebo
nižších teplotách, než je stanovený • Při odstraňování prachu z LCD nebo při
provozní rozsah, neboť displej nemusí čištění vždy systém nejprve vypněte a
správně fungovat a může dojít k jeho poté displej otřete měkkou, suchou
poškození. tkaninou.
• Pro zlepšení čitelnosti LCD ve vozidle, • Při otírání LCD displeje dbejte na to,
není tento displej ničím chráněn. abyste jeho povrch nepoškrábali.
Nevyvíjejte na něj silný tlak, neboť tím Nepoužívejte abrazivní nebo chemické
byste jej mohli poškodit. čisticí prostředky.
• Nadměrnou silou (tlakem) na plochu LCD
jej můžete poškrábat. LED (light-emitting diode)
• K ovládání funkcí dotykového panelu podsvícení
LCD vždy používejte výhradně prsty
(nepoužívejte žádné nástroje, tužky, Uvnitř displeje se nachází svítící LED diody,
apod.). LCD obrazovku lze snadno které jej podsvětlují.
poškrábat. • Při nižších teplotách může vlivem
charakteru podsvícení LED diodami u LCD
docházet k prodlevě odezvy a ke snížení
kvality obrazu. Kvalita obrazu se při

- 109 -


zvýšení teploty opět vrátí. Audio Česky
• Životnost LED diod tohoto výrobku je Maximální výstupní výkon:
BaSys CSvíce než 10 000 hodin. Při používání při
vysokých teplotách se ale může zkrátit. • 50 W × 4
• Jakmile LED podsvícení dosáhne konce • 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (pro
své životnosti, obraz ztmavne a bude hůře
viditelný. V takovém případě se obraťte na subwoofer)
svého prodejce nebo na autorizovaný Trvalý výstupní výkon:
servis Pioneer.
22 W × 4 (50 Hz až 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω
Specifikace zatížení obou kanálů)
Zatěžovací impedance:
Obecné 4 Ω (4 Ω až 8 Ω [2 Ω na 1 ch] přípustné)
Jmenovitý zdroj napájení: Výstupní úroveň preout (max): 4.0 V
Ekvalizér (13-ti pásmový grafický ekvalizér):
14.4 V DC (přípustný 10.8 V až 15.1 V) Frekvence:
Systém uzemnění:
50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/
Záporný
Maximální odběr proudu: 500 Hz/800 Hz/1.25 kHz/2 kHz/3.15

10.0 A kHz/5 kHz/8 kHz/12.5 kHz
Rozměry (š x v x h): Zisk: ±12 dB (2 dB/krok)
Chassis (DIN): <Standard Mode>
178 mm × 100 mm × 157 mm HPF:
S výstupky: Frekvence:
188 mm × 118 mm × 10 mm
Chassis (D): 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
178 mm × 100 mm × 164 mm
S výstupky: Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
171 mm × 97 mm × 3 mm
Hmotnost: Hz
1.4 kg Strmost:

Displej -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
Velikost / poměr stran:
dB/oct, OFF
6.78" / (efektivní zobrazovací plocha):
152.4 mm × 80.208 mm) Subwoofer/LPF:
Pixely: Frekvence:
1 152 000 (2 400 × 480) 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Zobrazovací metoda:
TFT Active matrix driving Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Systém barev:
PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM Hz
kompatibilní Strmost:
Teplotní rozsah:
-10 ˚C až +60 ˚C -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24

dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF
Zisk:

+10 dB až -24 dB (1 dB/krok)
Fáze: Normální / Reverzní
Časové zarovnání:
0 až 140 krok (2.5 cm/krok)
Posílení basů:
Zisk: +12 dB až 0 dB (2 dB/krok)
Úroveň reproduktorů:
+10 dB až -24 dB (1 dB/krok)

<Network Mode>

HPF (High):

- 110 -


Frekvence: Podporované disky: Česky
1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/2.5 kHz/3.15 DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-
kHz/4 kHz/5 kHz/6.3 kHz/8 kHz/10 kHz/BaSys CSRW, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL
12.5 kHz
Číslo regionu: 2
Strmost: Formát signálu:
-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
dB/oct Vzorkovací frekvence:
8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
HPF (Mid):
Frekvence: Kvantování bitů:
25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 16 bit/20 bit/24 bit; linear
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz Frekvenční odezva:
Strmost: 5 Hz až 22 000 Hz ((s DVD, při vzorkovací
-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 frekvenci 48 kHz)
dB/oct, OFF
Poměr signálu k šumu:
LPF (Mid): 91 dB (1 kHz) (IHF-A network) (RCA úroveň)
Frekvence:
1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/2.5 kHz/3.15 Výstupní úroveň:
kHz/4 kHz/5 kHz/6.3 kHz/8 kHz/10 kHz/
12.5 kHz Video:
Strmost: 1.0 V p-p/75 Ω (±0.2 V)
-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
dB/oct, OFF Počet kanálů: 2 (stereo)
MP3 dekódování:
Subwoofer:
Frekvence: MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3
25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 WMA dekódování:
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 ch audio)
Strmost: (Windows Media Player)
-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 AAC dekódování:
dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF MPEG-4 AAC (dekódování pouze
Zisk: iTunes): .m4a (Ver. 12.5 a dřívější)
+10 dB až -24 dB (1 dB/krok) DivX dekódování:
Fáze: Normální / Reverzní Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (mimo
ultra a HD):
Časové zarovnání: .avi, .divx
0 až 140 krok (2.5 cm/krok) MPEG video dekódování:
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (part2), MS-
Posílení basů: MPEG-4 (ver. 3)
Zisk: +12 dB až 0 dB (2 dB/krok)
USB
Úroveň reproduktorů: USB standardy:
+10 dB až -24 dB (1 dB/krok)
USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high
DVD mechanika speed
Systém: Max. odběr: 1.5 A
USB třída:
DVD-V, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MSC (Mass Storage Class), MTP (Media
MPEG přehrávač Transfer Protocol)
Souborový systém: FAT16, FAT32,
NTFS <USB audio>
MP3 dekódování:
MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3

- 111 -


WMA dekódování: Bluetooth Česky
Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch audio) Verze:
BaSys CS
(Windows Media Player) Bluetooth 4.1 certifikované
AAC dekódování: Výstupní výkon:

MPEG-4 AAC (dekódování pouze +4 dBm Max. (Power class 2)
iTunes) (Ver. 12.5 a dřívější) Frekvenční pásmo:
FLAC dekódování:
Ver. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec) 2 400 MHz až 2 483.5 MHz
WAV formát sgnálu (pouze MSC Mode):
FM tuner
Linear PCM Frekvenční rozsah:
Vzorkovací frekvence:
87.5 MHz až 108 MHz
Linear PCM: Využitelná citlivost:

16 kHz/22.05 kHz/24 kHz/32 kHz/44.1 12 dBf (1.1 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
kHz/48 kHz Poměr signálu k šumu:

<USB image> 72 dB (IEC-A network)
JPEG dekódování (pouze MSC Mode):
MW tuner
.jpeg, .jpg, .jpe Frekvenční rozsah:
Samplování pixelů: 4:2:2, 4:2:0
Velikost dekódování: 531 kHz až 1 602 kHz (9 kHz)
MAX: 8 192 (H) × 7 680 (W) Využitelná citlivost:
MIN: 32 (H) × 32 (W) 28 μV (S/N: 20 dB)
PNG dekódování (pouze MSC Mode): Poměr signálu k šumu:
.png
Velikost dekódování: 62 dB (IEC-A network)
MAX: 720 (H) × 576 (W)
MIN: 32 (H) × 32 (W) LW tuner
BMP dekódování (pouze MSC Mode): Frekvenční rozsah:
.bmp
Velikost dekódování: 153 kHz až 281 kHz
MAX: 1 920 (H) × 936 (W) Využitelná citlivost:
MIN: 32 (H) × 32 (W) 30 μV (S/N: 20 dB)
Poměr signálu k šumu:
<USB video>
H.264 video dekódování: 62 dB (IEC-A network)

Base Line Profile, Main Profile, High DAB tuner
Frekvenční rozsah:
Profile
H.263 video dekódování: 174.928 MHz až 239.200 MHz (5A až 13F)
(Band III)
Base Line Profile 0/3 1 452.960 MHz až 1 490.624 MHz (LA až
VC-1 video dekódování: LW) (L Band)
Využitelná citlivost :
Simple Profile, Main Profile, Advanced –99 dBm (Band III)
–97 dBm (L Band)
Profile Poměr signálu k šumu: 85 dB
DivX:
POZN.
Home Theater Specifikace a vzhled se mohou změnit bez
MPEG4 video dekódování: předchozího upozornění.

Simple Profile, Advanced Simple Profile
MPEG2 video dekódování:

Main Profile

- 112 -


BaSys CSNavštivte www.pioneer-car.eu a svůj produkt si zaregistrujte.

© 2019 PIONEER CORPORATION. Všechna práva vyhrazena.

<OPMWEB_AVHZ5200DABXNEU5_engb_A> EU


Návod k instalaci

Připojení Česky

Bezpečnost Opatření před
připojením systému
• Váš nový produkt a tento návod
BaSys CS VAROVÁNÍ

• Nepoužívejte tento produkt, jakékoliv • Nečiňte žádné kroky ohledně manipulace
aplikace, či obraz couvací kamery (pokud nebo zakázání detekce stavu parkovací
byla zakoupena), pokud by to odvádělo brzdy. Blokovací systém je tu pro vaši
vaši pozornost od bezpečného řízení vo- ochranu a bezpečí. Vypnutí/nezapojení
zidla. Vždy dodržujte pravidla bezpečného blokovacího systému na parkovací brzdu
provozu a dodržujte dopravní předpisy. může vést k vážnému zranění nebo úmrtí.
Pokud byste měli během jízdy problémy s
ovládáním tohoto produktu, nejprve POZOR

zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a • Zabezpečte veškerou kabeláž svorkami
zatáhněte ruční brzdu. nebo páskou. Nenechejte nezaizolované
• Neinstalujte tento produkt tam, kde by žádné části elektroinstalace.
to mohlo (i) znemožnit výhled řidiče, (ii) • Nepřipojujte žlutý vodič tohoto produktu
znemožnit / zhoršit funkčnost některého z přímo k baterii vozidla. Pokud je vodič
bezpečnostních prvků vozidla, včetně připojen k baterii přímo, vibrace motoru
airbagů, tlačítek výstražných světel nebo by mohly způsobit poškození izolace
(iii) omezit možnost bezpečného ovládání v místě, kde kabel prochází z prostoru pro
vozidla. cestující do motorového prostoru. Pokud
dojde k poškození izolace žlutého vodiče v
Bezpečnostní informace důsledku kontaktu s kovovými součástmi,

VAROVÁNÍ může dojít ke zkratu, což může způsobit
značné nebezpečí či požár.
Společnost Pioneer nedoporučuje, abyste • Je velmi nebezpečné vést kabely kolem
si tento produkt instalovali sami. Tento sloupku řízení nebo řadící páky. Ujistěte se,
produkt je určen pouze pro odbornou
instalaci. Doporučujeme, aby produkt že je tento produkt nainstalován tak, aby
se jeho kabely nemohly dotýkat
nainstaloval a nastavil autorizovaný pohyblivých částí vozidla a aby neohrozily
servisní technik Pioneer, který má v této
oblasti zkušenosti a speciální školení. nebo nebránily řízení.
• Ujistěte se, že kabely a vodiče nebudou
TENTO PRODUKT SAMI NEOPRAVUJTE. Při zasahovat do žádné z pohyblivých částí
neodborné instalaci nebo servisu a jeho vozidla, zejména se to týká převodovky,
připojovacích kabelů hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem nebo jiné volantu, ruční brzdy, posuvných lišt
sedadel, dveří nebo jakýchkoli ovládacích
nebezpečí a poškození tohoto produktu, prvků vozidla.
na které se pak nevztahuje záruka.
- 114 -


• Neveďte vodiče tam, kde by mohly být • Pokud pro výstup zadního reproduktoru Česky
vystaveny vysokým teplotám. V případě, použijete 2 Ω subwoofer, použijte repro-
že se izolace vodičů zahřeje, může dojít k duktory nad 70 W (max. vstupní výkon).
poškození vodiče, což povede ke zkratu *Podívejte se prosím na možnosti připoje-
nebo poruše a/nebo k trvalému poškození ní pro správnou volbu metody připojení.
tohoto produktu. • Černý vodič je uzemnění. Uzemněte
• Nezkracujte žádné vodiče. Pokud tak tento vodič odděleně od uzemnění vyso-
učiníte, ochranný obvod (pojistkový držák, ce proudově náročných produktů, jako
pojistkový odpor nebo filtr, apod.) nemusí jsou výkonové zesilovače. Neuzemňujte
správně fungovat. více produktů společně. Např., výkonový
• Nepoužívejte napájecí vodič tohoto pro- zesilovač musíte uzemnit samostatně od
duktu k napájení dalších elektronických uzemnění tohoto produktu. Spojení
spotřebičů nebo vybavení, zejména ne uzemňovacích konektorů dohromady by
tím, že odříznete izolaci napájecího kabelu mohlo způsobit požár a/nebo poškození
tohoto produktu a připojíte k němu další produktů, pokud by se jejich uzemňovací
vodič. Tím by se překročila kapacita vodi- konektory uvolnily.
če, což způsobí jeho přehřívání. • Při výměně pojistky se ujistěte, že nová
pojistka je stejné hodnoty a typu, jaká je
Před instalací tohoto pro tento produkt předepsaná.
produktu • Tento produkt neinstalujte ve vozidle,
které nemá na spínači zapalování polohu
• Ujistěte se, že je tento produkt skutečně ACC (příslušenství).
možné do vašeho vozidla instalovat. VBaSys CS
některých případech nemusí být možné Poloha ACC Bez polohy ACC
tento produkt instalovat z důvodu typu
vozidla nebo tvaru interiéru vozidla. • Aby nedošlo ke zkratu, nezapojené vodi-
• Produkt používejte pouze s 12voltovou če / kabely obalte izolační páskou. Zvláště
baterií a záporným uzemněním. Jinak důležitá je izolace všech nepoužívaných
může dojít k požáru nebo poruše. vodičů reproduktorů, které by mohly
• Aby se předešlo zkratu v elektrickém způsobit zkrat.
systému, před instalací odpojte kabel (-) • Pokyny pro připojení zesilovače či jiných
od baterie. zařízení k tomuto produktu naleznete v
jejich návodech.
Aby nedošlo k poškození • Grafický symbol umístěný na
produktu označuje stejnosměrný proud.
VAROVÁNÍ
• Pokud používáte čtyřkanálový výstup re- Upozornění ohledně
produktorů, používejte reproduktory nad modro / bílého vodiče
50 W (max. vstupní výkon) a mezi 4 Ω až 8
Ω (hodnota impedance). Nepoužívejte
reproduktory s impedancí 1 Ω až 3 Ω.

- 115 -


• Když je spínač zapalování zapnutý (ACC Napájecí kabel
ON), na modro/bílém vodiči je řídicí signál.
Ten lze připojit na terminál systému DO Česky
výkonového zesilovače, řídicí terminál relé
auto-antény nebo na terminál napájení
zesilovače antény (max. 300 mA 12 V DC).
Řídicí signál je odesílán přes modro/bílý
vodič, i když je zdroj zvuku vypnutý.

Tento produkt

Mikrofon 3 mBaSys CS
Vstup pro kabelové dálkové ovládání K napájení
Připojit lze kabelový adaptér dálkového V závislosti na typu vozidla se funkce 2*
ovládání (prodává se samostatně). a 4* mohou lišit. V takovém případě
RGB kabel (dodává se s navigačním nezapomeňte připojit 1* na 4*, a 3* na
systémem) 2*.
Tento produkt Žlutý (2*)
Navigační systém Pioneer Záloha (nebo příslušenství)
S dotazem na připojitelné navigační Žlutý (1*)
jednotky se obraťte na prodejce. Tento vodič připojte na trvale napájený
Vstup antény pro digitální rádio terminál 12 V.
Anténní konektor Červený (4*)
Výstup pro subwoofer (STD) / Low - Příslušenství (nebo záloha)
výstup basových frekvencí (NW)
Zadní výstup (STD) / Middle - výstup
středových frekvencí (NW)
Přední výstup (STD) / High - výstup
výškových frekvencí (NW)
Zdroj napájení
Pojistka (10 A)

- 116 -


Červený (3*) Reproduktorové vodiče Česky
Ke spínanému terminálu spínačem Bílý: Přední levý + nebo levý výškový +
BaSys CSzapalování (12 V DC). Bílo/černý: Přední levý – nebo levý
Připojte vodiče stejné barvy k sobě výškový –
navzájem Šedý: Přední pravý + či pravý výškový +
Oranžovo/bílý Šedo/černý: Přední pravý – nebo pravý
Ke spínanému terminálu osvětlení výškový –
Černý (zem) Zelený: Zadní levý + či středový levý +
K uzemnění vozidla (karoserie) Zeleno/černý: Zadní levý – nebo
Modro/bílý (5*) středový levý –
Pozice pinů ISO konektoru se může lišit v Fialový: Zadní pravý + nebo středový
závislosti na typu vozidla. Připojte 5* a pravý +
6*, pokud je pin 5 typ ovládání antény. U Fialovo/černý: Zadní pravý – nebo
jiného typu vozidla piny 5* a 6* nikdy středový pravý –
nepřipojujte. ISO konektor
Modro/bílý (6*) U některých vozidel může být ISO ko-
K řídícímu terminálu relé automatické nektor rozdělen. V takovém případě
antény (max. 300 mA 12 V DC) zapojte oba konektory.
Modro/bílý POZN.
K řídicímu terminálu systému výkono- • Pozice spínače ruční brzdy závisí na typu
vého zesilovače (max. 300 mA 12 V DC) vozidla. Podrobné informace získáte v
Fialovo/bílý návodu k vozidlu, u prodejce vozidel nebo
Ze dvou vodičů připojených k u odborníka na instalaci elektro systémů.
couvacímu světlu vyberte a připojte na • Pokud je k tomuto produktu připojen
ten vodič, ve kterém se mění napětí, subwoofer namísto zadních reproduktorů,
když je převodovka v poloze zpátečky v počátečním nastavení tohoto produktu
(R). Toto připojení umožňuje přístroji, změňte nastavení výstupu zadních
zjistit, zda se vozidlo pohybuje dopředu reproduktorů. Výstup subwooferu tohoto
nebo dozadu. produktu je monofonní.
Žluto/černý • Pokud používáte subwoofer o impedanci
Používáte-li zařízení s funkcí ztlumení 2 Ω, ujistěte se, že subwoofer připojujete k
zvuku Mute, tento vodič připojte k vodiči fialovým a fialovo/černým vodičům tohoto
Audio Mute na takovém zařízení. V produktu. Na zelené a zeleno/černé vodiče
opačném případě vodič nezapojujte. nepřipojujte nic.
Světle zelený
Používá se k detekci stavu ZAP/VYP ruční Výkonový zesilovač
brzdy. Tento vodič musí být připojen ke (prodává se samostatně)
spínanému terminálu ruční brzdy.
Způsob připojení Bez použití interního zesilovače
Upevněte vodič (1) do svorky a poté jej
pevně zajistěte jehlovými kleštičkami (2). Důležité
Strana napájení Pokud se použije následující připojení,
Spínač ruční brzdy reproduktorové kabely se nepoužívají.
Strana uzemnění

- 117 -


POZN. Česky
Zvolte odpovídající režim reproduktorů:
standard mode (STD) nebo network
mode (NW). Podrobnosti, viz návod k
obsluze.

iPod/iPhone a
smartphon

POZN.
• Podrobné informace o připojení externí-
ho zařízení pomocí samostatně prodáva-
ného kabelu, viz příručka pro kabel.
• Podrobné informace o připojení, ovlá-
dání a kompatibilitě zařízení iPhone a
smartphonu, viz návod k obsluze.

iPod/iPhone
s konektorem Lightning

Připojení přes USB port
S použitím interního zesilovačeBaSys CS
Důležité

Pokud se použije následující zapojení,
reproduktorové kabely se používají - pro
připojení předních reproduktorů a zad-
ních reproduktorů (STD) nebo středových
a výškových reproduktorů (NW).

Systém dálkového ovládání USB port
Připojte na modro/bílý vodič. USB prodlužovací kabel 1,5 m
Zesilovač (prodává se samostatně) Kabel USB rozhraní pro iPod/iPhone
Připojte RCA kabel (prodává se (CD-IU52) (prodává se samostatně)
samostatně) iPhone s konektorem Lightning
Na zadní výstup (STD)
Na výstup středového repro (NW) iPhone s 30-pinovým
Zadní reproduktor (STD) konektorem
Středový reproduktor (NW)
Na přední výstup (STD) Připojení přes USB port
Na výstup výškového repro (NW)
Přední reproduktor (STD) - 118 -
Výškový reproduktor (NW)
Na výstup subwooferu (STD)
Na výstup basového repro (NW)
Subwoofer (STD)
Basový reproduktor (NW)


POZN. Česky
Délka kabelu typ USB A - micro USB B
nesmí překročit 2 m, a typ USB A - USB C
nesmí překročit 4 m podle standardů pro
USB kabely. Pokud použijete jiné kabely,
než výše uvedené, funkce hlavní jednotky
nemusí fungovat správně.

USB portBaSys CS Kamera
USB prodlužovací kabel 1,5 m
Kabel USB rozhraní pro iPod / iPhone O pohledu zadní parkovací kamerou
(CD-IU51) (prodává se samostatně) Při použití zadní parkovací kamery se její
iPhone s 30-pinovým konektorem obraz automaticky zobrazí na displeji po
zařazení zpětné rychlosti (R). Režim Rear
Smartphon (Android™ View (pohled vzad parkovací kamerou)
zařízení) také umožňuje zkontrolovat, co je za vámi
během jízdy.
Připojení přes USB port
VAROVÁNÍ
USB port VSTUP POUŽÍVEJTE POUZE PRO OBRAZ
USB prodlužovací kabel 1,5 m PARKOVACÍ KAMERY BĚHEM COUVÁNÍ
USB - micro USB kabel (Typ USB A - NEBO PRO ZOBRAZENÍ PROSTORU ZA
micro USB B) (dodávaný s CD-MU200 VOZIDLEM. JINÉ POUŽÍVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA
(prodává se samostatně)) NÁSLEDEK ZRANĚNÍ NEBO ŠKODU.
USB Typ-C kabel (Typ USB A - USB C)
(dodávaný s CD-CU50 (prodává se POZOR
samostatně)) • Obraz na displeji se může zobrazit jako
Smartphon zrcadlově obrácený.
• Pohled vzad parkovací kamerou je
určen jako pomoc při couvání nebo jako
dohled na přívěs, pro parkování ve
stísněném prostoru, apod. Nepoužívejte
tuto funkci pro zábavu.
• Objekty na displeji se mohou jevit bližší
nebo vzdálenější, než ve skutečnosti.
• Zobrazená plocha v celoobrazovkovém
režimu se během couvání může oproti
skutečné ploše za vozidlem mírně lišit.

- 119 -


Externí video komponent
a displej

Česky

BaSys CSZadní parkovací kamera (ND-BC8)
(prodává se samostatně) Zadní displej s RCA vstupními jacky
K video výstupu Na video vstup
RCA kabel (dodává se s ND-BC8) RCA kabely (běžně prodejné)
Tento produkt Tento produkt
Hnědý (R.C IN) Žlutý (V IN)
Zdroj napájení Žlutý (V OUT)
Napájecí kabel Červený, bílý (R IN, L IN)
Fialovo/bílý (REVERSE-GEAR SIGNAL Vstup AUX
INPUT) Mini-jack AV kabel (běžně prodejný)
Viz část "Napájecí kabel" výše. Žlutý
Žlutý (F.C IN) Červený, bílý
RCA kabel (prodává se samostatně) Na žlutý
Kamera (prodává se samostatně) Na červený, bílý
Na video výstup
POZN.
• Na vstup R.C IN připojte pouze
zadní parkovací kameru a žádné
jiné zařízení.
• Pro používání zadní parkovací
kamery může být nutné provést
vhodná nastavení. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze.

- 120 -


Na audio výstupy Instalace
Externí video komponent (prodává se
samostatně)

POZN. Bezpečnostní opatření Česky
Pro použití externího video komponentu je před instalací
vyžadováno odpovídající nastavení.BaSys CS
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze. POZOR
• Nikdy neinstalujte tento produkt do míst,
VAROVÁNÍ kde by:
NIKDY nenainstalujte zadní displej na - Mohl by zranit řidiče nebo cestující,
místo, které by umožnilo řidiči sledovat pokud se vozidlo náhle zastaví.
zdroj videa během jízdy. - Mohl bránit v bezpečném řízení vozidla,
Zadní video výstup tohoto produktu slouží například na podlahu před sedadlo řidiče
k připojení zadního displeje, který nebo v blízkosti volantu či řadicí páky.
umožňuje sledovat zdroj videa cestujícím • Ujistěte se, že za palubní deskou nebo
na zadních sedadlech. obložením není nic, co by se mohlo insta-
lací poškodit. Dbejte na to, aby nedošlo k
POZOR poškození palivového nebo brzdového
K propojení používejte AV kabel s mini- vedení, elektronických součástek, komu-
jackem (prodává se samostatně). Pokud nikačních vodičů nebo silových kabelů.
použijete jiné kabely, může se situace s • Pro zajištění správné instalace se ujistěte,
vedením signálu a elektrického vedení že dodávané součásti používáte zde
změnit, což může vést k rušení obrazu a uvedeným způsobem. Pokud se s tímto
zvuku. produktem nedodávají žádné součásti,
použijte zde uvedeným způsobem kom-
L: Levé audio (bílý) patibilní součásti poté, co váš prodejce
R: Pravé audio (červený) kompatibilitu dílů zkontroluje. Pokud se
V: Video (žlutý) používají jiné, než dodávané nebo kom-
G: Zem patibilní součásti, může dojít k poškození
vnitřních částí tohoto produktu, mohou
se uvolnit, nebo se může uvolnit celý
produkt.
• Neinstalujte tento produkt tam, kde by
to mohlo (i) omezit výhled řidiče, (ii) ome-
zit či narušit funkci některého z řídících
systémů nebo bezpečnostních prvků
vozidla, včetně airbagů, tlačítek, apod.,
nebo(iii) zhoršit schopnost řidiče bezpeč-
ně ovládat vozidlo.

- 121 -


• Produkt nikdy neinstalujte před nebo vzniká - ujistěte se, že za zadním panelem Česky
vedle místa na palubní desce, u dveří či zůstane ponechán dostatečný prostor.
BaSys CSsloupku, nebo do prostoru, kam se můžeJakékoliv volné vodiče zajistěte tak, aby
rozvinout airbag. Informace o oblasti neblokovaly větrací otvory.
rozmístění čelních airbagů naleznete v
návodu k obsluze vozidla. 5 cm
• Nedodržení všech těchto opatření může Ponechte
vést k vážnému zranění či úmrtí. dostatek
prostoru
Před instalací
5 cm
• Pokud instalace vyžaduje vyvrtání otvorů
nebo jiné úpravy vozidla, obraťte se na Před instalací tohoto
svého prodejce vozidla a poraďte se. produktu
• Před provedením finální instalace tohoto
produktu připojte kabeláž dočasně, abyste 1 Odejměte ozdobný prstenec.
se ujistili o správném připojení a správném
fungování systému. Pro odejmutí opatrně roztáhněte horní
a dolní část ozdobného prstence.
Poznámky k instalaci
Ozdobný prstenec
• Neinstalujte produkt na místa vystavená
vysokým teplotám či vlhkosti, jako např.: 2 Vložte dodané extrakční klíče po
- V blízkosti topení, výdechů ventilace
nebo klimatizace. obou stranách jednotky, dokud
- Na místa vystavená přímému slunečnímu nezapadnou na svá místa.
světlu, např. v horní části palubní desky.
• Produkt nainstalujte horizontálně s 3 Vytáhněte jednotku z držáku.
tolerancí úhlu 0 až 30 stupňů (do 5 stupňů
vlevo nebo vpravo). Nesprávná instalace,
kdy je produkt nakloněn více, než jsou
tyto tolerance, zvyšuje možnost vzniku
chyb v zobrazení polohy vozidla a může to
také způsobit snížení výkonnosti displeje.

• Při instalaci zajistěte řádný odvod tepla, Extrakční klíče
které během používání tohoto produktu

- 122 -


Instalace produktu Ozdobný prstenec
s držákem Drážka
Připevněte ozdobný prstenec tak,
1 Nainstalujte držák do palubní desky. aby
strana s drážkou směřovala dolů.

2 Upevněte montážní pouzdro pomocí Instalace pomocí otvorů pro Česky
šrouby na bocích tohoto
šroubováku, kterým na místě ohněte produktu
kovové výstupky (90°).

182 mm
BaSys CS
112 mm 1 Upevněte produkt k továrnímu

Palubní deska montážnímu držáku pro rádio.
Držák Umístěte produkt tak, aby jeho otvory
pro šrouby byly zarovnány s otvory pro
3 Nainstalujte produkt do držáku. šrouby na držáku a utáhněte šrouby na
třech místech po každé straně. Použijte
buď šrouby s křížovou hlavou (5 mm ×
9 mm) nebo šrouby s plochou hlavou
(5 mm × 9 mm), v závislosti na tvaru
otvorů pro šrouby na držáku.

Palubní deska TIP
Míru vyčnívání tohoto produktu z palubní
4 Připevněte zpět ozdobný prstenec. desky/konzoly lze nastavit posunutím
polohy otvoru pro šrouby tohoto
produktu na továrním montážním držáku.

- 123 -


Tovární montážní držák Česky
Pokud západka zasahuje do
BaSys CSprostoru instalace, můžete ji Mikrofonní klip
ohnout Svorky
Palubní deska nebo držák V případě potřeby použijte pro
Šroub s rovnou hlavou na povrch uchycení kabelu uvnitř vozidla
nebo se zápustnou hlavou samostatně prodávané svorky.
Ujistěte se, že používáte pouze Mikrofon nainstalujte na sluneční clonu v
šrouby dodávané s tímto její v horní poloze. Pokud je sluneční
produktem. clona v dolní poloze, mikrofon nedokáže
správně snímat a rozpoznat hlas řidiče.
Instalace
mikrofonu Instalace na
sloupek řízení
• Mikrofon instalujte na takové místo, kde
bude pro jeho směr a vzdálenost od řidiče 1 Oddělte základnu mikrofonu od
nejjednodušší snímat hlas řidiče.
• Před připojením mikrofonu se ujistěte, že mikrofonního klipu posunutím
jsou produkt i zapalování vypnuty (poloha základny při současném stisknutí
klíčku ACC OFF). uvolňovací karty.
• V závislosti na modelu vozidla může být
délka kabelu mikrofonu pro jeho upevnění
na sluneční clonu příliš krátká. V takových
případech nainstalujte mikrofon na sloupek
řízení.

Instalace na sluneční
clonu

1 Vložte mikrofonní kabel do drážky.

Mikrofonní kabel Uvolňovací karta
Drážka Základna mikrofonu

2 Připevněte mikrofonní klip na 2 Upevněte mikrofon na sloupek řízení.

sluneční clonu. - 124 -


Česky

BaSys CSOboustranná lepící páska
Svorky
V případě potřeby použijte pro
uchycení kabelu uvnitř vozidla
samostatně prodávané svorky.
POZN.
Mikrofon nainstalujte a kabel veďte mimo
volant.

Úprava úhlu natočení
mikrofonu

© 2019 PIONEER CORPORATION. Všechna práva vyhrazena.

<CRD5128-A> EU
- 125 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Evan Schleicher Colonial Ebook
Next Book
STARFLEX