The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-23 10:14:52

Pioneer AVH-Z5200DAB CZ

Pioneer AVH-Z5200DAB CZ

Audio zdroj, obrazovka 2 Česky

BaSys CS Změna rychlosti přehrávání audioknih.
Normal — Fast — Slow (Normální - Rychlé - Pomalé)
Zobrazení skryté lišty funkcí.

Zdroj Apple Music® Radio
Důležité

Apple Music Radio nemusí být k dispozici ve vaší zemi nebo regionu. Podrobné informace o službě
Apple Music Radio najdete na následujícím webu: http://www.apple.com/music/
POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze při použití funkce iPod a se zařízením s iOS 8 nebo vyšší (až iOS 11):
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5 nebo iPod touch (5. a 6. generace).

Obrazovka Apple Music Radio

Přepínání mezi přehráváním a pozastavením.

- 51 -


Zobrazení vyskakovací nabídky pro Apple Music Radio. Česky
• Dotkněte se [Play More Like This] pro přehrání skladby podobné aktuální skladbě.
BaSys CS• Dotkněte se [Play Less Like This], aby se aktuální skladba znovu nepřehrávala.
• Dotkněte se [Add to iTunes Wish List] pro přidání aktuální skladby do seznamu
přání iTunes.
POZN.
Tuto funkci nemusí být možné použít, v závislosti na statusu účtu Apple Music.
Přeskočení skladby vpřed.

- 52 -


WebLink™ Česky

BaSys CSWebLink vám umožní používat kompatibilní funkce aplikace na smartphonu i ve
vozidle. Funkce kompatibilní s aplikacemi WebLink můžete ovládat pomocí gest prstů,
jako poklepání, přetažení, posouvání nebo fliknutí na obrazovce tohoto produktu.
POZN.
• Podporovaná gesta prstů se mohou lišit, v závislosti na aplikaci kompatibilní s WebLink.
• Chcete-li používat WebLink, na smartphon nebo iPhone musíte nejprve nainstalovat aplikaci
WebLink Host app. Podrobnosti o této aplikaci naleznete na: https://www.abaltatech.com/weblink/
• Nejprve si přečtěte informace o používání aplikacích založených na obsahu (str. 107).
• Soubory chráněné autorskými právy, jako je DRM, nelze přehrát.

VAROVÁNÍ

Některé funkce iPhonu nebo smartphonu nemusí být ve vaší zemi legální používat za jízdy, dodržujte
veškeré zákony, předpisy nebo omezení. Pokud si nejste jisti, jak určitou funkci ovládat, učiňte tak
pouze tehdy, když je vozidlo zaparkováno. Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci, pokud je to pro vás
nebezpečné i při běžném jízdním režimu.

Používání WebLink

Důležité
• Pioneer nenese odpovědnost za případné problémy, které mohou vzniknout z nesprávného nebo
chybného obsahu aplikace.
• Obsah a funkčnost podporovaných aplikací je na odpovědnosti poskytovatelů aplikací.
• V režimu WebLink jsou funkce produktu při jízdě omezeny, dostupné jsou pouze vybrané funkce, jak
to určil poskytovatel.
• Dostupnost funkce WebLink je dána poskytovatelem aplikace, a neurčuje ji společnost Pioneer.
• WebLink umožňuje přístup k dalším, jiným, než zde uvedeným aplikacím, které podléhají omezením
během jízdy.

Postup při spuštění

Při připojení zařízení iPhone nebo smartphonu k tomuto produktu se nastavení
automaticky nastaví podle zařízení, které chcete připojit.
TIPY
• Po spuštění aplikace WebLink klepněte na požadovanou ikonu aplikace.
• Pokud připojíte zařízení k tomuto produktu, zatímco je aplikace, kompatibilní s WebLink již spuštěna,
na displeji tohoto produktu se zobrazí obrazovka s aplikací.
• Požadovaná aplikace se spustí a zobrazí se obrazovka ovládání aplikace.
• Stisknutím tlačítka se vrátíte zpět na obrazovku hlavní nabídky.

- 53 -


WebLink

Česky

BaSys CS Zobrazí hlavní nabídku obrazovky zdroje WebLink.

TIP
Když je k tomuto přístroji připojen zadní displej, může na něm být zobrazeno video z obrazovky
WebLink, s výjimkou případu, kdy je za jízdy aktivní AV zdroj s obsahem videa.

Pro uživatele iPhone

Systémové požadavky
iOS 10.0 nebo vyšší (až iOS 11.x)

POZN.
iPhone 4s není pro WebLink dostupný.

1 Odemkněte iPhone a připojte jej k tomuto produktu přes USB.

Viz návod k instalaci.

2 Stiskněte .

3 Dotkněte se .

4 Dotkněte se [WebLink].

5 Dotkněte se požadované ikony na kartě.

Spustí se aplikace WebLink.

Pro uživatele smartphonu (Android™)

Systémové požadavky
Android 5.0 nebo vyšší (až Android 8.x)

POZN.
• Pro použití funkce WebLink je [USB MTP] nastaveno na [Off] (Vypnuto) (strana 71).

- 54 -


• Funkce přehrávání videa závisí na připojeném Android zařízení.

1 Odemkněte smartphon a připojte jej k tomuto produktu přes USB.

Viz návod k instalaci.

2 Stiskněte .

3 Dotkněte se .

4 Dotkněte se [WebLink]. Česky

5 Dotkněte se požadované ikony na kartě.

Spustí se aplikace WebLink.

BaSys CS
Používání funkce audio mix

Při použití WebLink můžete pro audio výstup míchat AV zdroj a aplikaci pro iPhone
nebo smartphon.

POZN.
V závislosti na aplikaci nebo AV zdroji nemusí být tato funkce k dispozici.

1 Spusťte WebLink.
2 Stiskněte VOL (+/-).

Na obrazovce se zobrazí nabídka audio mix.

Dotykem na tlačítko ztlumíte zvuk (mute). Opětovným stisknutím ztlumení
zrušíte.
Upravuje hlasitost zvuku.

- 55 -


Apple CarPlay™

Z3200DAB Z2200BT Česky
Aplikace iPhone můžete ovládat gesty prstů, například klepnutím, přetažením,
rolováním, apod. ,na displeji tohoto produktu.
Kompatibilní modely iPhone
Podrobnosti o kompatibilitě modelů iPhone naleznete na následujícím webu:
http://www.apple.com/ios/carplay
POZN.
Kompatibilní gesta prstů se liší v závislosti na aplikaci iPhone.

VAROVÁNÍ

Některé použití zařízení iPhone za jízdy nemusí být ve vaší zemi legální, dodržujte veškeré zákony,
předpisy nebo omezení. V případě pochybností o použití konkrétní funkce ji použijte pouze tehdy,
když je vůz zaparkován. Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci, pokud to není i při běžných podmínkách
provozu bezpečné.

Používání Apple CarPlay

Důležité
Apple CarPlay nemusí být k dispozici ve vaší zemi nebo regionu. Podrobné informace o službě
Apple CarPlay naleznete na následujícím webu:
http://www.apple.com/ios/carplay
• Za obsah a funkčnost podporovaných aplikací odpovídají poskytovatelé aplikací.
• V aplikaci Apple CarPlay je používání některých funkcí během jízdy omezeno, dostupnost funkcí a
obsah je dán poskytovateli aplikací.
• Apple CarPlay umožňuje přístup k dalším aplikacím, než jsou zde uvedené, přičemž podléhají
omezením během jízdy.
• PIONEER NENÍ ODPOVĚDNÝ A ZŘÍKÁ SE ODPOVĚDNOSTI PRO APLIKACE A OBSAH TŘETÍCH STRAN
(JINÝCH APLIKACÍ, NEŽ OD PIONEER), VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI NEPŘESNOSTÍ NEBO
NEÚPLNÝCH INFORMACÍ.
BaSys CS
Nastavení pozice řidiče

Pro dosažení optimální použitelnosti Apple CarPlay nastavte správně pozici jako řidiče
podle vozidla. Nastavení se použije při příštím připojení zařízení, kompatibilního se
systémem Apple CarPlay k tomuto produktu.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

- 56 -


3 Dotkněte se [Driving Position]. Česky

4 Dotkněte se položky:
[Left]
Zvolte pro vozidlo s levo-stranným řízením.
[Right]
Zvolte pro vozidlo s pravo-stranným řízením.

Postup při spuštění

BaSys CS
1 K tomuto přístroji připojte přes USB kompatibilní Apple CarPlay zařízení.

2 Stiskněte .

3 Dotkněte se .

4 Dotkněte se [Apple CarPlay].

5 Dotkněte se ikony Apple CarPlay na kartě.
Zobrazí se obrazovka aplikace.

TIP použít funkci Siri.
Po aktivaci Apple CarPlay můžete jedním stisknutím

POZN.
• Je-li připojeno zařízení kompatibilní s Apple CarPlay a zobrazí se další obrazovka, dotkněte se [Apple
CarPlay] na obrazovce hlavní nabídky, tím se zobrazí obrazovka s menu aplikace.
• Bluetooth propojení zařízení kompatibilního s Apple CarPlay a tímto přístrojem, bude automaticky
ukončeno, pokud se zapne Apple CarPlay. Když je funkce Apple CarPlay zapnutá, bude možné pouze
Bluetooth připojení pro zařízení, která nejsou připojena prostřednictvím Apple CarPlay.
• Hands-free telefonování přes bezdrátovou technologii Bluetooth není k dispozici, když je Apple
CarPlay zapnuto. Je-li aplikace Apple CarPlay zapnutá během hovoru na jiném mobilním telefonu, než
na zařízení kompatibilním s Apple CarPlay, po ukončení hovoru se Bluetooth připojení ukončí.
• Další informace o připojení zařízení k tomuto produktu naleznete v instalačním návodu.

Úprava hlasitosti

Hlasitost pokynů můžete při použití Apple CarPlay nastavit odděleně od hlasitosti
hlavního zvuku.

1 Když je Apple CarPlay aktivován, stiskněte VOL (+/-).
Na obrazovce se zobrazí nabídka hlasitosti.

- 57 -


Dotykem na tlačítko ztlumíte zvuk (mute). Opětovným stisknutím ztlumení Česky
zvuku zrušíte.
Dotykem na tlačítka [+] / [-] nastavite hlasitost pokynů.BaSys CS
Zobrazuje hlavní hlasitost zvuku. Chcete-li nastavit hlasitost hlavního
zvuku, stiskněte tlačítko VOL (+/-) na zařízení nebo se dotkněte [+] / [-].
POZN.
Nabídka hlasitosti se zobrazí na čtyři sekundy. Pokud nabídka zmizí, znovu stiskněte VOL (+/-).
Nabídka se znovu zobrazí.

- 58 -


Android Auto™

Aplikace pro Android můžete ovládat gesty prstů, například klepnutím, přetažením, Česky
rolováním, apod., na displeji tohoto produktu.
Kompatibilní Android zařízení
Podrobnosti o kompatibilitě modelů Android naleznete na následujícím webu:
https://support.google.com/androidauto
POZN.
• Pro použití Android Auto je [USB MTP] nastaveno na [Off] (Vypnuto) (str. 71).
• Kompatibilní gesta prstů se liší v závislosti na aplikaci pro smartphon.

VAROVÁNÍ

Některé použití smartphonu za jízdy nemusí být ve vaší zemi legální, dodržujte veškeré zákony,
předpisy nebo omezení. V případě pochybností o použití konkrétní funkce ji použijte pouze tehdy,
když je vůz zaparkován. Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci, pokud to není i při běžných podmínkách
provozu bezpečné.

Používání Android Auto

Důležité
Android Auto nemusí být k dispozici ve vaší zemi nebo oblasti.
Podrobné informace o Android Auto naleznete na stránkách podpory Google™:
http://support.google.com/androidauto
• Za obsah a funkčnost podporovaných aplikací odpovídají poskytovatelé aplikací.
• V Android Auto je používání některých funkcí během jízdy omezeno, dostupnost funkcí a
obsah je dán poskytovateli aplikací.
• Android Auto umožňuje přístup k dalším aplikacím, než jsou zde uvedené, přičemž podléhají
omezením během jízdy.
• PIONEER NENÍ ODPOVĚDNÝ A ZŘÍKÁ SE ODPOVĚDNOSTI PRO APLIKACE A OBSAH TŘETÍCH STRAN
(JINÝCH APLIKACÍ, NEŽ OD PIONEER), VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI NEPŘESNOSTÍ NEBO
NEÚPLNÝCH INFORMACÍ.
BaSys CS
Nastavení pozice řidiče

Pro dosažení optimální použitelnosti Android Auto nastavte správně pozici jako řidiče
podle vozidla. Nastavení se použije při příštím připojení zařízení, kompatibilního se
systémem Android Auto k tomuto produktu.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

- 59 -


3 Dotkněte se [Driving Position]. Česky

4 Dotkněte se položky:
[Left]
Zvolte pro vozidlo s levo-stranným řízením.
[Right]
Zvolte pro vozidlo s pravo-stranným řízením.

Postup při spuštění

BaSys CS1 K tomuto přístroji připojte přes USB kompatibilní Android Auto zařízení.

2 Stiskněte .

3 Dotkněte se .

4 Dotkněte se [Android Auto].

5 Dotkněte se ikony Android Auto na kartě.

Zobrazí se obrazovka aplikace.

TIP použít funkci rozpoznávání hlasu.
Po aktivaci Android Auto můžete jedním stisknutím

POZN.
• Podrobnosti o USB připojení naleznete v návodu k instalaci.
• Je-li k tomuto přístroji připojeno zařízení pro použití funkce Android Auto, zařízení je současně
připojeno také přes Bluetooth. Pokud již bylo spárováno pět zařízení, zobrazí se zpráva s dotazem, zda
se má zaregistrované zařízení vymazat. Pokud chcete takové zařízení vymazat, dotkněte se [Agree]
(Souhlasím). Chcete-li vymazat jiné zařízení, dotkněte se [BT Settings] (Nastavení BT) a vymažte jej
ručně (strana 17).
• Pokud je funkce Android Auto zapnutá během hovoru na mobilním telefonu, který není kompatibilní
s Android Auto, Bluetooth připojení se po ukončení hovoru přepne na kompatibilní Android Auto
zařízení.

Úprava hlasitosti

Hlasitost pokynů můžete při použití Android Auto nastavit odděleně od hlasitosti
hlavního zvuku.

1 Když je funkce Android Auto aktivována, stiskněte VOL (+/-).
Na obrazovce se zobrazí nabídka hlasitosti.

- 60 -


Dotykem na tlačítko ztlumíte zvuk (mute). Opětovným stisknutím ztlumení Česky
zvuku zrušíte.
Dotykem na tlačítka [+] / [-] nastavíte hlasitost pokynů.

BaSys CS
Zobrazuje hlavní hlasitost zvuku. Chcete-li nastavit hlasitost hlavního
zvuku, stiskněte tlačítko VOL (+/-) na zařízení nebo se dotkněte [+] / [-].

POZN.
Nabídka hlasitosti se zobrazí na čtyři sekundy. Pokud nabídka zmizí, znovu stiskněte VOL (+/-).
Nabídka se znovu zobrazí.

Nastavení automatického spuštění (auto-launch)

Pokud je tato funkce zapnutá, Android Auto se spustí automaticky, když je k tomuto
produktu připojeno zařízení, které je kompatibilní s Android Auto.

POZN.
Android Auto se spustí automaticky pouze tehdy, pokud je k tomuto produktu připojeno
kompatibilní Android Auto zařízení správným způsobem.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

3 Pro zapnutí nebo vypnutí automatického spuštění funkce Android Auto

[Android Auto Auto-launch] se dotkněte [On] (zapnutí) nebo [Off] (vypnutí).

- 61 -


Spotify®

Chcete-li využívat službu Spotify za jízdy, nejprve si stáhněte aplikaci Spotify do iPhonu Česky
nebo smartphonu. Můžete si ji stáhnout z App Store iTunes nebo Google Play. Vyberte si
bezplatný účet nebo placený účet Premium v aplikaci nebo na spotify.com. Účet
Premium vám poskytne další funkce, jako je poslech offline. Pokud již Spotify používáte,
aktualizujte aplikaci tak, abyste měli nejnovější verzi, a poté připojte telefon k vozidlu.
Nyní si můžete vzít svou hudbu i na cesty.

BaSys CS
VAROVÁNÍ

Některé funkce nebo některá použití iPhonu nebo smartphonu nemusí být ve vaší zemi legální pro
použití za jízdy, dodržujte veškeré zákony, předpisy nebo omezení. Pokud si nejste jisti, jak určitou
funkci ovládat, učiňte tak pouze tehdy, když je vůz zaparkován. Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci,
pokud je to pro vás nebezpečné i při běžném jízdním režimu.

Důležité
• Chcete-li používat službu Spotify, je třeba se připojit k internetu prostřednictvím sítě 3G, EDGE, LTE
(4G) nebo Wi-Fi. V případě, že datový tarif pro váš iPhone nebo smartphon neposkytuje neomezené
využití dat, mohou se na vás vztahovat další poplatky od vašeho operátora.
• Informace o zemích a oblastech, kde lze Spotify používat, viz:
https://www.spotify.com/us/select-your-country/.

Omezení:
• V závislosti na dostupnosti internetu nemusí být možné službu Spotify využívat.
• Služby Spotify se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato služba by mohla
být ovlivněna následujícími podmínkami: Verze firmwaru iPhone nebo smartphone,
verze firmwaru aplikace Spotify, nebo změna hudební služby Spotify.
• Některé funkce služby Spotify nejsou k dispozici při přístupu ke službě
prostřednictvím produktů Pioneer car audio/video.
• Spotify je hudební služba, která na společnost Pioneer nemá vazbu. Více informací je k
dispozici na adrese: https://support.spotify.com/
• Aplikace Spotify je k dispozici pro většinu modelů iPhone a smartphonů, nejnovější
informace o kompatibilitě naleznete na:
https://support.spotify.com/

Poslech Spotify

Před použitím aktualizujte firmware aplikace Spotify na nejnovější verzi.

1 Odemkněte mobilní zařízení a připojte jej k tomuto produktu.
• iPhone přes USB nebo Bluetooth
• Smartphon přes Bluetooth

2 Stiskněte .

- 62 -


3 Dotkněte se , pak .

4 Dotkněte se [AV Source Settings].

5 Ujistěte se, že je [Spotify] zapnuto.

6 Stiskněte , pak se dotkněte .

7 Dotkněte se [Spotify]. Česky

POZN.
• Podrobné informace o Bluetooth připojení naleznete na straně 16.
• Podrobnosti o USB připojení pro iPhone naleznete v návodu k instalaci.
BaSys CS
Základní provozování

Obrazovka přehrávání 1 (Stopa)

Přepínání mezi přehráváním a pozastavením.

Přeskočení stopy vpřed nebo vzad.

TIP a následným dotykem na můžete přeskočit stopy vpřed.
Stisknutím

POZN.
Počet přeskočených stop se liší v závislosti na aplikaci.

Přepne do režimu rádia.

Uloží nebo odstraní aktuální informace o skladbě z Your Music (Vaše hudba).

- 63 -


Zobrazení skryté lišty funkcí. Česky
TIP
BaSys CS Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit "fliknutím" na lištu zprava doleva.
Přepínání mezi připojenými zařízeními.
Výběr skladby nebo stanice ze seznamu.
Your Music: Výběr skladby či stanice ze seznamu uložených informací o skladbě.
Browse: Vybere skladbu ze seznamu kategorií.
Radio: Vybere stanici ze seznamu stanic.
Recently Played: Výběr z nedávno přehrávaných skladeb.

Obrazovka přehrávání 2 (Stopa)

Zobrazení skryté lišty funkcí.
TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit "fliknutím" na lištu zleva doprava.
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání.
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

- 64 -


Obrazovka přehrávání 1 (Režim rádio)

Česky

BaSys CSPřepínání mezi přehráváním a pozastavením.

Přeskočení stopy vpřed nebo vzad.

TIP a pak dotykem můžete přeskočit skladby vpřed.
Stisknutím

POZN.
Počet přeskočených skladeb se liší v závislosti na aplikaci.

Spustí nový režim rádia.

Uloží nebo odstraní aktuální informace o skladbě z Your Music (Vaše hudba).

Zobrazení skryté lišty funkcí.
TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit "fliknutím" na lištu zleva doprava.

Přepínání mezi připojenými zařízeními.

Výběr skladby nebo stanice ze seznamu.
Your Music: Výběr skladby či stanice ze seznamu uložených informací o skladbě.
Browse: Vybere skladbu ze seznamu kategorií.
Radio: Vybere stanici ze seznamu stanic.
Recently Played: Výběr z nedávno přehrávaných skladeb.

- 65 -


Obrazovka přehrávání 2 (Režim rádio) Česky

BaSys CS Zobrazení skryté lišty funkcí.
TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit "fliknutím" na lištu zprava doleva.
Dává palec nahoru přehrávané skladbě.
Dává palec dolů přehrávané skladbě a přeskočí na další skladbu.
POZN.
Počet přeskočených skladeb se liší v závislosti na aplikaci.

- 66 -


AUX

Výstup videa také můžete zobrazit na zařízení, připojeném k video vstupu. Česky

POZOR

Z bezpečnostních důvodů: obraz videa nelze zobrazit, když je vozidlo v pohybu. Chcete-li video
zobrazit, zastavte (na bezpečném místě) a zatáhněte parkovací brzdu.

POZN.
Pro připojení je nutné použít AV kabel s mini-jackem (prodává se samostatně). Podrobnosti
naleznete v návodu k instalaci.
BaSys CS
Postup při spuštění

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

3 Dotkněte se [Input/Output settings].

4 Ujistěte se, že je zapnutý vstup [AUX Input].

5 Stiskněte , pak se dotkněte .

6 Dotkněte se [AUX].
Zobrazí se obrazovka AUX.

Základní provozování

Obrazovka AUX

- 67 -


Skryje tlačítka dotykového panelu. Česky
Chcete-li znovu tlačítka zobrazit, dotkněte se kdekoli na displeji.
BaSys CSTIP
Můžete nastavit velikost obrazu pro video (strana 91).
Přepínání mezi video a audio vstupem.

- 68 -


AV vstup

Výstup videa můžete zobrazit pomocí zařízení nebo kamery, připojené k video Česky
vstupu. Podrobnosti naleznete v návodu k instalaci.

POZOR

Z bezpečnostních důvodů: obraz videa nelze zobrazit, když je vozidlo v pohybu. Chcete-li video
zobrazit, zastavte (na bezpečném místě) a zatáhněte parkovací brzdu.

BaSys CSPostup při spuštění

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

3 Dotkněte se [Input/Output settings].

4 Dotkněte se [AV Input].

5 Dotkněte se [Source] pro AV zdroj nebo [Camera] pro kameru.

6 Stiskněte , pak se dotkněte .

7 Dotkněte se [AV] pro AV zdroj nebo [Camera View] pro zobrazení obrazu

připojené kamery.

Na displeji se zobrazí obraz.

- 69 -


Nastavení

V hlavním menu můžete upravit různá nastavení.

Zobrazení obrazovky nastavení (Settings) Česky

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se
BaSys CS .

3 Dotkněte se některé z následujících kategorií, pak vyberte možnosti.

Nastavení systému (strana 70)
Nastavení motivu (strana 78)
Nastavení zvuku (strana 79)
Nastavení videa (strana 86)

Nastavení Bluetooth (strana 16)

Nastavení systému (System settings)

Položky menu se liší v závislosti na zdroji.

Nastavení AV zdroje [AV Source Settings]

Položka nabídky Popis
Nastavení rádia (strana 33)
[Radio settings] Nastavení DAB (strana 30)
Nastavení aktivace zdroje Bluetooth audio
[DAB settings]
Nastavení aktivace zdroje Spotify
[Bluetooth Audio]
[On] [Off]

[Spotify]
[On] [Off]

Nastavení tónu zvukového signálu [Beep Tone]

Položka nabídky Popis

[Beep Tone] Zvolte [Off] pro vypnutí tónu zvukového signálu při
[On] [Off] stisknutí tlačítka nebo dotyku displeje.

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

- 70 -


[Auto Mix]

Položka nabídky Popis

[Auto Mix] Zvolte, zda chcete automaticky míchat zvukový výstup z
[On] [Off] WebLink a zvuku AV zdroje.

Nastavení vstupu/výstupu [Input/Output settings] Česky

Položka nabídky Popis

BaSys CS[USB MTP] Zvolte, zda chcete aktivovat připojení USB MTP (Media
[Off] [On] Transfer Protocol).
Nastavte, kde bude na výstupu zvuk pro WebLink, je-li
[WebLink Sound] používán se smartphonem.

[AVH] POZN.
[Smartphone] Při použití WebLink s určitými modely smartphonů nemusí být
zvuk na výstupu tohoto přístroje. Pak vyberte [Smartphone].

Zvuk vychází z reproduktorů tohoto přístroje.

Zvuk vychází z reproduktorů smartphonu.

POZN.
Při použití iPhonu je zvuk vždy reprodukován z reproduktorů
tohoto přístroje.

[AV Input] Zvolte zdroj AV vstupu (Zdroj / Kamera / Vypnuto)
[Source] [Camera] [Off] (strana 69).

[AUX Input] Nastavte na hodnotu [On] pro zapnutí AV zdroje (str. 67).

[On] [Off]
(Off = vypnuto, On = zapnuto)

Nastavení kamery [Camera settings]
Pro využití funkce zobrazení obrazu zadní kamery (Rear view camera) je nutné použít
samostatně prodávanou zadní (parkovací) kameru (např. ND-BC8).
Podrobné informace získáte u svého prodejce.
▶ Pohled couvací kamerou (Rear view camera)
Tento produkt obsahuje funkci, která automaticky přepne na celoobrazovkový obraz
zadní kamery nainstalované ve vašem vozidle, pokud je řadicí páka v poloze
"zpátečky" (R).
Režim Rear view camera také umožňuje zkontrolovat, co je za vámi během jízdy.

▶ Pohled kamerou v režimu Camera View mode
Pohled kamerou Camera View lze zobrazit kdykoliv. Upozorňujeme, že obraz kamery
nemá upravenou velikost, aby se obraz přizpůsobil displeji, a že část z toho, co kamera

- 71 -


zachycuje, není zobrazitelné. Chcete-li zobrazit obraz z kamery, dotkněte se [Camera Česky
View] na obrazovce “AV source selection” (Výběr AV zdroje) (strana 26).

POZN.
• Chcete-li nastavit zadní kameru do režimu Camera View, nastavte “Back Camera Input” (Vstup
zadní kamery) na “On” (Zapnuto). (strana 72).
• Při použití druhé kamery nastavte [AV Input] na [Camera] (strana 69).
• Když je k dispozici u pohled druhou zadní kamerou, zobrazí se tlačítko pro přepnutí obrazu.
Dotykem na toto tlačítko přepnete zobrazení mezi obrazem první a druhé parkovací kamery.

POZOR

Pioneer doporučuje používat kameru, která má na výstupu zrcadlově obrácený obraz (reverzní),
jinak se obraz na displeji může zobrazit obráceně.
• Po zařazení zpáteční rychlosti (řadicí páka je přesunuta na (R)) ihned ověřte, zda se na displeji
změní obraz na pohled zadní kamery.
• Pokud se na displeji změní obraz (na celou plochu) na pohled zadní kamery při normální jízdě
vpřed, přepněte funkci do opačného nastavení v menu "CameraPolarity" (Polarita kamery).
• Pokud se dotknete během zobrazení obrazu kamery, toto zobrazení se dočasně vypne.
BaSys CS
Položka nabídky Popis
[Back Camera Input] Nastavení aktivace vstupu zadní kamery.

[Off] [On] Nastavení polarity zadní kamery.
[Camera Polarity] Polarita připojeného vodiče je kladná.
Polarita připojeného vodiče je záporná.
[Battery] POZN.
[Ground] Funkce je k dispozici, je-li [Back Camera Input] nastaveno na [On].
Zde můžete nastavit, zda se má při zobrazení obrazu z
[Parking Assist Guide] parkovací kamery zobrazit pokyny parkovacího asistenta
[On] [Off] při couvání vozidla.

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

- 72 -


Položka nabídky Popis
Upravení pokynů asistenta přetažením či dotykem / /
[Parking Assist Guide
Adjust] / / na obrazovce.
Dotykem na [Default] (Výchozí) obnovíte nastavení.
Česky
POZOR

• Při úpravě pokynů nezapomeňte vozidlo zaparkovat na
bezpečném místě a použít ruční brzdu.
• Než vystoupíte z vozu z důvodu umístění označení, nezapomeňte
vypnout zapalování (ACC OFF).
• Rozsah projekce, který poskytuje couvací kamera pro pohled
vzad, je omezený. Rovněž pokyny pro šířku a vzdálenost vozidla
zobrazené zadní kamerou se mohou lišit od skutečné šířky a
vzdálenosti vozidla. (Pokyny jsou přímky.)
• Kvalita obrazu se může zhoršit v závislosti na podmínkách
prostředí, například v noci nebo v tmavém prostředí.

POZN.
• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte
(na bezpečném místě) a použijete ruční brzdu.
• Před úpravou pokynů umístěte za vozidlo samolepicí pásky nebo
podobné pásky pro vytvoření označení, jak je uvedeno níže.
BaSys CS
2m

50 cm 25 cm
Označení

Označení

25 cm
Zadní nárazník

Bezpečný režim [Safe Mode]

Položka nabídky Popis

[Safe Mode] Nastavte na [Off], chcete-li povolit některé funkce,
[On] [Off] které jsou jinak za jízdy omezené.

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

- 73 -


Demo režim [Demo Mode]

Položka nabídky Popis
Nastavení demo režimu.
[Demo Mode]
[On] [Off]

Jazyk systému [System Language] Česky

Položka nabídky Popis
[System Language] Vyberte požadovaný jazyk systému.

POZN.
• Pokud vložený jazyk a zvolené nastavení jazyka nejsou stejné,
textové informace se nemusí zobrazovat správně.
• Některé znaky nemusí být správně zobrazeny.
BaSys CS
Obnovení nastavení [Restore Settings]

Položka nabídky Popis
[All Settings] Dotykem na [Restore] obnovíte výchozí tovární
nastavení.

POZOR

Během obnovení nastavení nevypínejte napájení / motor.

POZN.
• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte
(na bezpečném místě) a použijete ruční brzdu.
• Před spuštěním procesu obnovení se ujistěte, že je vstupní zdroj
vypnutý a Bluetooth připojení odpojeno.
• Před spuštěním procesu obnovení odpojte zařízení, které je
připojeno k USB portu. V opačném případě nemusí být některá
nastavení správně obnovena.

Kalibrace dotykového panelu [Touch panel calibration]

Pokud máte pocit, že se odezva pozice dotykových tlačítek panelu na displeji liší od
skutečné pozice (při reakci na dotyk), jejich odezvu upravte.
POZN.
• Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, pokud zastavíte vozidlo a zatáhnete ruční brzdu.
• Nepoužívejte ostré nástroje, jako např. propisky / mechanická pera, mohly by poškodit displej.
• Během ukládání dat o nastavené nové pozici tlačítek nevypínejte přístroj /napájení z baterie.

- 74 -


Položka nabídky Popis
[Touch panel calibration]
1 Dotkněte se [Yes].
2 Dotkněte se dvou rohů obrazovky podél šipek a Česky
poté se současně dvakrát dotkněte středů dvou
značek (+).
3 Stiskněte .

Výsledky úprav se uloží.
4 Stiskněte znovu .

Přejděte k nastavení 16-ti bodů.
5 Lehce se dotkněte středové značky (+), zobrazené
na displeji.

Zobrazí se pořadí značek.
• Pokud stisknete , , provedené nastavení se
obnoví na původní pozice.
• Pokud stisknete a podržíte , , nastavení se zavře.
6 Stiskněte a podržte .
Vaše úpravy se uloží.
BaSys CS
Nastavení stmívače [Dimmer Settings]

POZN.
Toto nastavení je dostupné, pokud zastavíte vozidlo (na bezpečném místě) a zatáhnete ruční brzdu.

Položka nabídky Popis

[Dimmer Trigger] Nastavení spouštění stmívače.
[Auto] Automaticky přepíná stmívač (zapne nebo vypne) podle
zapnutí nebo vypnutí světlometů vašeho vozidla.

[Manual] Stmívač lze zapnout nebo vypnout ručně.
[Time] Stmívač se zapne či vypne v čase podle vašeho nastavení.
[Day/Night] Nastavení času stmívače (ve dne nebo v noci).
Tuto funkci můžete použít, když je [Dimmer Trigger]
[Day] nastaveno na [Manual].
[Night] Den - přepnutí funkce stmívače na vypnuto.
Noc - přepnutí funkce stmívače na zapnuto.

- 75 -


Položka nabídky Popis
[Dimmer Duration]
Nastavte čas, kdy má být stmívač zapnutý nebo vypnutý,
přetažením kurzorů nebo dotykem či . Česky
Tuto funkci můžete použít, když je [Dimmer Trigger]
nastaveno na [Time].

TIPY
• Každý dotek na či přesune kurzor dopředu nebo
dozadu o 15 minut.
• Pokud jsou kurzory umístěny na stejné pozici, dostupný čas
nastavení stmívače je 0 hodin.
• Pokud je kurzor pro vypnutí umístěn na levém konci a kurzor pro
nastavení času je umístěn na pravé straně, dostupný čas
nastavení stmívače je 0 hodin.
• Pokud je kurzor pro nastavení času umístěn na levém konci a
kurzor pro vypnutí je umístěn na pravé straně, dostupný čas
nastavení stmívače je 24 hodin.
POZN.

Zobrazení času na liště pro nastavení času stmívače závisí
na nastavení zobrazení hodin (strana 91).
BaSys CS
Pozice řidiče [Driving Position]

Položka nabídky Popis

[Driving Position] Nastavení pozice řidiče na ([Right] = vpravo, [Left] = vlevo).
[Right] [Left] • Apple CarPlay™ (strana 56)
• Android Auto™ (strana 59)

Automatické spuštění Android Auto [Android Auto Auto-launch]

Položka nabídky Popis
Vyberte [On] (Zapnuto), má-li se funkce Android Auto
[Android Auto Auto- spouštět automaticky vždy, když je k tomuto přístroji
launch] připojeno Android zařízení.

[On] [Off]

Úprava obrazu [Picture Adjustment]

Zde můžete upravit obraz pro každý zdroj a zadní parkovací kameru.

POZOR

Z bezpečnostních důvodů nelze některé funkce zobrazit, pokud je vozidlo v pohybu. Chcete-li funkce
zobrazit, musíte zastavit (na bezpečném místě) a zatáhnout ruční brzdu.
Chcete-li upravit následující nabídku, dotkněte se , , , .

- 76 -


Položka nabídky Popis

[Brightness] Nastavuje intenzitu černé barvy. Česky
[-24] až [+24] Nastavuje kontrast.

[Contrast] Nastavuje sytost barev.
[-24] až [+24] Nastavuje odstín barev (zdůrazněná barva, červená
nebo zelená).
[Colour]* Nastavuje jas (světlost).
[-24] až [+24] Nastavuje teplotu barev, což vede k lepšímu vyvážení
bílé.
[Hue]*
[-24] až [+24]

[Dimmer]
[+1] až [+48]

[Temperature]
[-3] až [+3]
BaSys CS
* U některých obrázků nemůžete nastavit položky [Hue] a [Colour] (odstín a barvy).

POZN.
• Nastavení [Brightness], [Contrast], a [Dimmer] jsou hodnoty uloženy odděleně, když jsou světla
vozidla vypnuta (daytime = denní) a zapnuta (nighttime = noční).
• [Brightness] (Jas) a [Contrast] (Kontrast) jsou přepínány automaticky, v závislosti na nastavení
[Dimmer Settings].
• [Dimmer] lze změnit jako nastavení nebo jako čas pro zapnutí nebo vypnutí (strana 75).
• U některých parkovacích kamer nemusí být nastavení obrazu k dispozici.
• Obsah nastavení lze uložit samostatně.

Systémové informace [System Information]

Položka nabídky Popis
[Firmware Information] Zobrazení verze firmwaru.

- 77 -


Položka nabídky Popis Česky
[Firmware Update]
POZOR
[Licence]
• USB paměťové zařízení pro aktualizace musí obsahovat pouze
správný aktualizační soubor.
• Během aktualizace firmwaru tento přístroj nevypínejte, a
neodpojujte USB paměťové zařízení.
• Aktualizovat firmware lze pouze tehdy, pokud je vozidlo
zastaveno a je zatažená ruční brzda.
1 Stáhněte aktualizační soubory firmwaru do PC.
2 Připojte prázdné (naformátované) USB paměťové
zařízení k počítači, pak v počítači vyhledejte správný
uložený aktualizační soubor a zkopírujte jej do USB
paměťového zařízení.
3 Připojte paměťové USB zařízení k tomuto produktu.
(strana 41).
4 Vypněte vstupní zdroj (strana 26).
5 Zobrazte obrazovku nastavení [System] (strana 70).
6 Dotkněte se [System Information].
7 Dotkněte se [Firmware Update].
8 Dotkněte se [Continue].

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete
aktualizaci firmwaru.

POZN.
• Pokud je aktualizace firmware úspěšně dokončena, tento
produkt se automaticky resetuje.
• Pokud se na obrazovce zobrazí chybové hlášení, dotkněte se
displeje a proveďte výše uvedené kroky znovu.
Zobrazení open source licence.
BaSys CS
Nastavení motivů (Theme settings)

Položky menu se liší v závislosti na zdroji.

Položka nabídky Popis

[Background] Pozadí - vyberte tapetu z přednastavených položek tohoto
produktu nebo z originálních obrázků přes externí zařízení.
Tapetu lze nastavit z výběru pro obrazovku hlavního menu
a pro provozní AV obrazovku.

Preset Display TIP
Přednastavený obrázek umístěný zcela vlevo se náhodně změní v
závislosti na přehrávané skladbě a na stanici.

Vyberte požadované přednastavené zobrazení pozadí.

- 78 -


Položka nabídky Popis Česky
(custom)*1 Vlastní - zobrazí se obrázek pozadí, který je importován z
externího paměťového zařízení.
(off ) Skryje zobrazení pozadí.
[Illumination]*2 Vyberte barvu podsvícení ze seznamu barev nebo
vytvořte vlastní definovanou barvu.
Coloured Keys Vyberte barvu podsvícení tlačítek.
(custom = vlastní) Zobrazí obrazovku pro přizpůsobení barvy podsvícení. Pro
přizpůsobení definované barvy se dotkněte , poté
či a nastavte jas a úroveň červené, zelené a modré,
abyste vytvořili vaši oblíbenou barvu.
Chcete-li uložit vlastní barvu do paměti, stiskněte a
podržte [Memo] a přizpůsobená barva bude k dispozici při
příštím nastavení podsvícení stisknutím .
BaSys CS
(rainbow = duha) TIP
[Theme]*2 Barevný tón můžete také upravit tažením na liště.
[Clock] Postupně se mění mezi přednastavenými barvami.
Vyberte barvu motivu.
Preset Images Vyberte styl hodin z přednastaveného obrazu.
(off ) Vyberte požadovaný styl předvolby pro hodiny.
Skryje zobrazení hodin.
[Home Screen Settings] Přizpůsobení zobrazení pro horní obrazovku z následujících:
• Rozvržení zobrazení pro horní obrazovku
• Zobrazení / skrytí přebalu alba
• Upravení oblasti pro oblíbené aplikace / zdroje

*1 Viz zdroj statických snímků (strana 46).
*2 Dotykem na [Home], respektive [AV], můžete zobrazit náhled zobrazení pro horní obrazovku.

Nastavení zvuku (Audio settings)

Položky menu se liší v závislosti na zdroji. Některé položky nabídky nebudou k dispozici,
pokud je hlasitost nastavena na ztlumení (mute).

- 79 -


Položka nabídky Popis Česky
[Graphic EQ]
BaSys CS Vyberte nebo upravte křivku grafického ekvalizéru.
[Super Bass (S.Bass)] Zvolte křivku, kterou chcete použít jako základ pro
[Powerful] [Natural] přizpůsobení, a poté se dotkněte frekvence, kterou
[Vocal] [Flat] chcete upravit.
[Custom1] [Custom2]
(Custom = Vlastní) TIPY
• Pokud provedete úpravy, když je vybrána křivka [Super Bass],
[Fader/Balance] [Powerful], [Natural], [Vocal] nebo [Flat], nastavení křivky
ekvalizéru bude vždy změněno na [Custom1].
[Mute Level] • Pokud provedete úpravy, když je například zvolena křivka
[ATT] [Custom2], bude aktualizována křivka [Custom2].
[Mute] • Křivky [Custom1] a [Custom2] mohou být vytvořeny společně pro
[Off] všechny zdroje.
• Pokud přetáhnete prstem napříč lištou několika pásem
ekvalizéru, nastavení křivky ekvalizéru bude nastaveno na
hodnotu dotknutého bodu na každé liště.
Dotkněte se či pro předo/zadní vyvážení repro.
Nastavte [Front] a [Rear] (přední a zadní) na [0], pokud
používáte systém s dvojicí reproduktorů.
Dotkněte se či pro levo/pravé vyvážení repro.

TIP
Hodnotu můžete upravit také přetažením bodu v zobrazeném
grafu.

POZN.
Vyvážení lze nastavit pouze tehdy, pokud je jako režim
reproduktorů zvolen režim [Network Mode].
Zvolte utlumení nebo zeslabení hlasitosti AV zdroje a
hlasitosti aplikace iPhone nebo smartphonu, když je na
výstupu hlas navigace.

Hlasitost bude o 20 dB nižší, než aktuální.
Hlasitost bude 0.

Hlasitost se nezmění.

- 80 -


Položka nabídky Popis
[Source Level Adjuster] Upravte úroveň hlasitosti každého zdroje tak, aby
nedocházelo k radikálním změnám hlasitosti při přepínání
[-4] až [+4] mezi jinými zdroji, než je FM.
Po porovnání úrovně hlasitosti tuneru FM s úrovní zdroje
se dotkněte či . Česky

TIP
Pokud se dotknete přímo oblasti, kde lze kurzor přesunovat,
nastavení SLA (Source Level Adjuster = nastavení úrovně zdroje)
se změní na hodnotu bodu, kterého jste se dotknuli.
BaSys CS
[Subwoofer] POZN.
[On] [Off] • Nastavení vychází z úrovně hlasitosti tuneru FM, která zůstává
nezměněna.
[Speaker Level] • Tato funkce není k dispozici, pokud je jako AV zdroj zvolen
Listening Position*1*2 tuner FM.
[Off] [Front Left] [Front Zvolte zapnutí nebo vypnutí výstupu subwooferu z
Right] [Front] [All] tohoto produktu.
Nastavte výstupní úroveň reproduktorů v poslechové pozici.
Standard Mode*3 1 Dotkněte se či pro výběr poslechové pozice a
[Front Left] [Front Right] poté vyberte výstup reproduktoru.
[Rear Left] [Rear Right] 2 Dotkněte se či pro nastavení výstupní úrovně
[Subwoofer] vybraného reproduktoru.
Network Mode*3
[High Left] [High Right] POZN.
[Mid Left] [Mid Right] Tato funkce je dostupná, pokud je [Subwoofer] nastaven na [On].
[Subwoofer]
Speaker output level ([Front-L] = přední levý, [Front-R] - přední pravý, [Front] = přední,
[-24] až [10] [All] = všechny).
([High Left] = výškový levý, [High Right] = výškový pravý, [Mid
[Crossover]*4 Left] = středový levý, [Mid Right] = středový pravý.
Speaker output level = výstupní úroveň reproduktoru).
[Subwoofer Settings]*4
Zvolte filtr reproduktoru, pro který chcete nastavit mezní
[Listening Position]*1 frekvenci HPF nebo LPF a strmost reproduktoru (str. 85).
[Off] [Front Left] [Front Vyberte fázi subwooferu (strana 85).
Right] [Front] [All] Vyberte poslechovou pozici, která má tvořit centrum
zvukových efektů.

([Front Left] = přední levý, [Front Right] - přední pravý,
[Front] = přední, [All] = všechny.
Off = vypnuto, On = zapnuto).

- 81 -


Položka nabídky Popis Česky
Vyberte nebo přizpůsobte nastavení časového zarovnání
[Time Alignment] Time Alignment tak, aby to odráželo vzdálenost mezi poslu-
[On] [Off] chačem a každým reproduktorem. Musíte měřit vzdálenost
Listening Position*1*2 mezi hlavou posluchače a každým reproduktorem.
[Off] [Front Left] [Front 1 Dotkněte se či pro výběr poslechové pozice
Right] [Front] [All] a pak vyberte reproduktor.
Standard Mode*3*5 2 Dotkněte se či pro zadání vzdálenosti mezi
[Front Left] [Front Right] vybraným reproduktorem a poslechovou pozicí.
[Rear Left] [Rear Right]
[Subwoofer] TIP
Network Mode*3*5 Dotknete-li se [TA ON], funkce [Time Alignment] se vypne.
[High Left] [High Right]
[Mid Left] [Mid Right] POZN.
[Subwoofer] Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je [Listening position]
Distance (vzdálenost) (poslechová pozice) nastavena na [Front-L] nebo [Front-R].
[0] až [350]
Nastavte automatickou úpravu ekvalizéru tak, aby to
[Auto EQ] odpovídalo akustice vozidla. Chcete-li tuto funkci použít,
[On] [Off] musí být nejprve provedeno měření Auto EQ (strana 84).
Měří a upravuje akustiku, ekvalizér a časové zarovnání
[A-EQ&TA Measurement] a automaticky upravuje hodnoty podle interiéru vozidla
(strana 84).
[Save Settings] Chcete-li uložit aktuální nastavení zvuku pro následující
vyvolání, dotkněte se tlačítka [OK]: posílení basů, strmost,
fáze subwooferu, úroveň reproduktorů, grafický ekvalizér,
HPF/LPF, poslechová pozice, crossover, časové zarovnání.
BaSys CS
[Load Settings] TIP
[Initial Settings] [Sound Dotknete-li se [Cancel], vrátíte se na obrazovku nastavení [Audio].
Setting] [Auto EQ&TA Načte nastavení zvuku.
Setting]
POZN.
[Bass Boost] • Načtení nastavení zvuku [Sound Setting] je k dispozici pouze
[0] až [6] tehdy, pokud jste jej již uložili (strana 82).
• [Auto EQ & TA Setting] je k dispozici pouze v případě, že
[Rear Speaker Output] jste již provedli měření Auto EQ (strana 83).
[Rear] [Subwoofer] Nastavte úroveň posílení basů.

[Loudness] Vyberte výstup pro zadní reproduktory.
[Off] [Low] [Mid] [High]
POZN.
Tato funkce je dostupná, pokud je jako režim reproduktorů
vybrán [Standard Mode].
Vyberte míru kompenzace nedostatků nízko- a vysokofrekvenčních
rozsahů při nízké hlasitosti ([Low] = nejméně, [High] = nejvíce).

(Off = vypnuto, On = zapnuto) - 82 -


Položka nabídky Popis

[Automatic Level Control] Automaticky koriguje rozdíl v úrovni zvuku mezi Česky
[Off] hudebními soubory nebo zdroji.
[Mode1] Vypne funkci [Automatic Level Control].

[Mode2] Koriguje rozdíly v úrovni zvuku mezi hudebními
soubory nebo zdroji pouze úzce (pro audio signál s
[Sound Retriever] úzkým dynamickým rozsahem).
[Off] [Mode1] [Mode2] Koriguje rozdíly v úrovni zvuku mezi hudebními
soubory nebo zdroji široce (pro audio signál s širokým
dynamickým rozsahem).

Vylepšuje komprimovaný zvuk a automaticky obnovuje
bohatý zvuk.
BaSys CS
TIP
[Mode2] má silnější efekt, než [Mode1].

*1 [All] není k dispozici, pokud je jako režim reproduktorů vybrán režim [Network Mode].
*2 Pokud změníte nastavení poslechové pozice, změní se výstupní úrovně všech reproduktorů ve
spojení s tímto nastavením.
*3 Chcete-li tuto funkci používat, musí být nejprve změřena akustika vozidla.
*4 Tato funkce není k dispozici při úpravě reproduktoru High (výškový).
*5 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je poslechová pozice nastavena na [Front Left] nebo
[Front Right].

Automatické přizpůsobení křivky ekvalizéru (Auto EQ)

Akustickým měřením Auto EQ lze křivku ekvalizéru nastavit automaticky, podle akustiky
interiéru vozidla.

VAROVÁNÍ

Při měření akustiky vozidla může být z reproduktorů vydán hlasitý testovací tón (šum).
Nikdy neprovádějte měření Auto EQ během jízdy.

POZOR

• Před zahájením měření Auto EQ důkladně zkontrolujte provozní podmínky. Může dojít k poškození
reproduktorů, pokud proces měření není proveden za následujících podmínek:
- Pokud jsou reproduktory nesprávně připojeny. (Například, zadní reproduktory jsou připojeny na
výstup pro subwoofer).
- Pokud je výkon zesilovače vyšší, než maximální výkon reproduktorů.
• Pokud mikrofon pro akustické měření (prodává se samostatně) není umístěn na vhodném místě.
Měřicí zvuky mohou být tak hlasité a měření může trvat tak dlouhou dobu, že dojde k vybití
baterie.
• Před zahájením procesu akustického měření se vždy nejprve ujistěte, že je mikrofon umístěn na
správném místě.

- 83 -


▶ Než použijete funkci Auto EQ Česky
• Pro měření akustiky vozidla pomocí funkce Auto EQ vyberte klidné místo, jak je to jen
BaSys CSmožné, kdy budou motor vozidla a klimatizace vypnuty.
• Před měřením také vypněte zvuk autotelefonu nebo mobilního telefonu ve vozidle,
nebo je z vozidla odstraňte. Jiné zvuky, než měřicí tóny (okolní zvuky, zvuk motoru,
zvonění telefonu, atd.) může správnému měření akustiky vozidla zabránit.
• Ujistěte se, že k provedení funkce Auto EQ použijete speciální mikrofon pro akustické
měření (prodává se samostatně). Použití jiného mikrofonu může měření zabránit, nebo
to může mít za následek nesprávné změření akustiky vozidla.
• Pro měření Auto EQ musí být vždy připojeny přední reproduktory.
• Je-li produkt připojen k zesilovači s ovládáním vstupní úrovně, nemusí být Auto EQ
možné (je-li úroveň vstupního signálu zesilovače nastavena pod standardní úroveň).
• Je-li produkt připojen k zesilovači s LPF (dolní propust), před měřením Auto EQ LPF
nejprve vypněte a nastavte dělicí frekvenci LPF aktivního subwooferu na maximum.
• Odstup vypočítaný na počítači poskytuje optimální zpoždění zvuku a zajištění
přesných výsledků. Tuto hodnotu neměňte.
- Odražený zvuk ve vozidle je silný a dochází k prodlevám.
- LPF aktivních subwooferů / externích zesilovačů způsobuje prodlení (hlubší tóny).
• Pokud dojde při měření k chybě, zobrazí se hlášení a měření se zruší. Před měřením
akustiky vozidla zkontrolujte následující:
- Přední a zadní reproduktory (levý/pravý)
- Míru okolního hluku
- Mikrofon pro akustické měření (prodává se samostatně)
- Kapacitu baterie (případně dobijte).

▶ Provedení měření Auto EQ

POZOR

V průběhu měření nevypínejte napájení přístroje.

POZN.
Auto EQ změní nastavení zvuku takto:
- Nastavení vyvážení přední/zadní reproduktory se vrátí na střed (strana 80).
- Předchozí nastavení Auto EQ budou přepsána.

1 Zastavte vozidlo na klidném místě, zavřete všechny dveře, okna a střešní okno,

a vypněte motor.
Jestliže by motor běžel, jeho hluk by mohl bránit správné funkci Auto EQ.

POZN.
Pokud jsou v průběhu měření zjištěny nějaké překážky či omezení, proces měření se zruší.

2 Upevněte mikrofon pro akustické měření (prodává se samostatně) ke středu

opěrky hlavy sedadla řidiče, směrem dopředu.
Výsledky měření Auto EQ se mohou lišit v závislosti na tom, kde je mikrofon
umístěný. Je-li třeba, umístěte mikrofon na opěrku předního sedadla spolujezdce.

- 84 -


3 Odpojte zařízení iPhone nebo smartphon.

4 Zapněte zapalování (poloha klíčku ACC ON).

Je-li zapnuté klimatizační zařízení vozidla nebo topení, vypněte jej.

5 Vypněte AV zdroj - přepněte jej na [Source OFF] (strana 26).

6 Stiskněte .

7 Dotkněte se , pak . Česky

8 Dotkněte se [A-EQ&TA Measurement].

9 Připojte k tomuto produktu mikrofon pro akustické měření (prodává se

samostatně).
Připojte mikrofon do vstupního konektoru AUX tohoto produktu.
BaSys CS
POZN.
Pokud je kabel od mikrofonu krátký, připojte jej pomocí prodlužovacího kabelu (prodává se
samostatně).

10 Pro výběr aktuální poslechové pozice se dotkněte [Front Left] či [Front Right].

11 Dotkněte se [Start].

Začne odpočítávání 10 sekund.

POZN.
Bluetooth připojení se před spuštěním procesu odpojí.

12 Dříve, než skončí odpočítávání, opusťte vozidlo a zavřete dveře.

Jakmile odpočítávání po dobu 10 sekund skončí, spustí se měřící tóny (šum a
signály z reproduktorů). Měření Auto EQ začíná.

13 Počkejte, dokud nebude měření dokončeno.

Když je měření Auto EQ dokončeno, zobrazí se o tom zpráva.

POZN.
Čas měření se liší v závislosti na typu vozidla.

TIP
Chcete-li měření předčasně ukončit, dotkněte se [Stop].

14 Po ukončení měření mikrofon pečlivě uložte do pouzdra nebo na jiné

bezpečné místo.
Pokud je mikrofon delší dobu vystaven přímému slunečnímu záření, vysoké
teploty mohou způsobit jeho deformace, změnu barvy nebo poruchu.

Úprava hodnoty mezní frekvence (cutoff frequency)

Hodnotu mezní frekvence (cutoff frequency) pro jednotlivé reproduktory můžete
upravit. Mohou to být následující reproduktory:
[Standard Mode]: Front, Rear, Subwoofer (Přední, Zadní, Subwoofer).
[Network Mode]: High, Mid, Subwoofer (Výškový, Středový, Subwoofer).

- 85 -


POZN.
[Subwoofer Settings] je k dispozici pouze tehdy, když je [Subwoofer] nastaven na [On].

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

3 Dotkněte se [Crossover] nebo [Subwoofer Settings].

4 Dotkněte se či pro přepnutí reproduktoru. Česky

5 Přetáhněte linku v grafu pro nastavení hodnoty ořezu (cutoff).

6 Přetažením nejnižšího bodu v grafu nastavte strmost ořezu (cutoff slope).

Nastavit lze také následující položky:
BaSys CS
Přepíná fázi subwooferu mezi normální a reverzní.

LPF/HPF Přepíná nastavení LPF / HPF na [On] nebo [Off] (Zapnuto nebo Vypnuto).
Pokud je vypnuto, lze také zapnout high-pass filter nebo low-pass filter každého
reproduktoru tím, že se dotknete linky v grafu.

Nastavení videa (Video settings)

Položky menu se liší v závislosti na zdroji.

Nastavení DVD [DVD Set up]

Toto nastavení je dostupné, pokud je zvolený zdroj [Disc], [CD], [Video CD] nebo [DVD].

Položka nabídky Popis

[Subtitle Language]*1*2*3 Nastavte předvolbu jazyka titulků. Pokud vyberete [Others],
zobrazí se obrazovka pro zadání kódu jazyka. Zadejte čtyř-
místný kód požadovaného jazyka a poté se dotkněte .

[Audio Language]*1*2*3 Nastavte předvolbu jazyka zvuku. Pokud vyberete [Others],
zobrazí se obrazovka pro zadání kódu jazyka. Zadejte čtyř-
místný kód požadovaného jazyka a poté se dotkněte .

[Menu Language]*1*2*3 Nastavte předvolbu jazyka menu. Pokud vyberete [Others],
zobrazí se obrazovka pro zadání kódu jazyka. Zadejte čtyř-
[Multi Angle] místný kód požadovaného jazyka a poté se dotkněte .
[On] [Off] Nastavení ikony pro úhel pohledu.

(On = Zapnuto, Off = Vypnuto).

- 86 -


Položka nabídky Popis
[TV Aspect] Nastavení poměru stran, jaký je vhodný pro zadní displej:
16: 9 (širokoúhlý displej) nebo 4: 3 (běžný displej). (Tuto
[16:9] funkci doporučujeme používat pouze tehdy, pokud
[Letter Box] chcete přizpůsobit poměr stran zadnímu displeji.)
[Pan Scan]
POZN.

• Pokud používáte běžný displej, vyberte buď [Letter Box] nebo Česky
[Pan Scan]. Volba [16: 9] může mít za následek nepřirozený obraz.
• Pokud vyberete poměr stran [TV Aspect], u tohoto produktu se
změní poměr stran na stejnou hodnotu.
• Při přehrávání disků, které nemají systém panscan, se disk
BaSys CS přehrává pomocí [Letter Box], i když vyberete nastavení [Pan
Scan]. Zkontrolujte, zda je na obalu disku označení .
• U některých disků nelze měnit poměr stran obrazu. Podrobnosti
naleznete v pokynech k disku.

Zobrazí širokoúhlý obraz (16:9), tak jak je (výchozí
nastavení).
Obraz ve formátu letterbox s černými pruhy v horní a
dolní části obrazovky.
Obraz je na pravé a levé straně obrazovky ořezaný.

- 87 -


Položka nabídky Popis
[Parental]
Nastavte omezení tak, aby děti nemohli sledovat násilné
nebo nevhodné scény. Úroveň rodičovského zámku Česky
můžete nastavit v několika krocích podle potřeby.
1 Dotkněte se [0] až [9] pro zadání čtyřmístného kódu.
2 Dotkněte se .

Registruje číselný kód, a nyní můžete nastavit
úroveň.
3 Dotkněte se tlačítek [1] až [8], tím vyberte
požadovanou úroveň.

Čím je úroveň nižší, tím větší omezení je na disk
aplikováno.
4 Dotkněte se .

Úroveň rodičovského zámku je nastavena.
BaSys CS
[DVD Auto Play] POZN.
[On] [Off] • Doporučujeme vám číselný kód si zaznamenat pro případ, že jej
zapomenete.
• Úroveň rodičovského zámku je zaznamenána a podle obsahu
disku bude nutné číselný kód potvrdit. Používat rodičovský
zámek nemůžete pro disky, pro které není úroveň rodičovského
zámku nastavena nebo nejsou kompatibilní.
• U některých disků rodičovský zámek funguje tak, že pouze
některé scény přeskočí, a poté se obnoví běžné přehrávání.
Podrobnosti naleznete v pokynech k disku.
Nastavte automatické zobrazení nabídky DVD a spuštění
přehrávání od první kapitoly prvního titulu, když je vložen
disk DVD s menu DVD. ([On] = Zapnuto, [Off] = Vypnuto)

POZN.
Některé disky DVD nemusí pracovat správně. Pokud tato funkce
není plně funkční, vypněte tuto funkci a spusťte přehrávání.

*1 Jazyk můžete přepnout dotykem na tlačítko pro přepínání jazyků i během přehrávání.
*2 Zde provedené nastavení se neovlivní ani při přepínání jazyka během přehrávání pomocí
příslušného tlačítka.
*3 Není-li zvolený jazyk k dispozici, zobrazí se jazyk uvedený na disku.

Nastavení intervalu prezentace [Time Per Photo Slide]

Položka nabídky Popis
Interval prezentace obrazových souborů na tomto
[Time Per Photo Slide] produktu. Vyberte čas nebo manuální nastavení.
[5sec] [10sec] [15sec]
[Manual]

- 88 -


Nastavení video signálu [Video Signal Setting]

Položka nabídky Popis Česky
Zvolte vhodné nastavení video signálu při připojení
[AV] tohoto produktu k AV zařízení.
[Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-
M] [PAL-N] [SECAM] Zvolte vhodné nastavení video signálu při připojení
tohoto produktu k zařízení AUX.
[AUX]
[Auto] [PAL] [NTSC] [PAL- Zvolte vhodné nastavení videosignálu při připojení
M] [PAL-N] [SECAM] tohoto produktu k zadní parkovací kameře.

[Camera]
[Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-
M] [PAL-N] [SECAM]
BaSys CS

- 89 -


Oblíbené položky

Na obrazovce [Favourites] (Oblíbené) je možná registrace vašich oblíbených nabídek Česky
(zástupce), které vám umožní rychle přejít na registrované menu pouhým dotykem.

POZN.
Můžete registrovat až 12 oblíbených položek menu.

Vytvoření zástupce
BaSys CS
1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se ikony hvězdičky vybrané položky menu.
Ikona hvězdičky je k vybrané nabídce doplněna.

TIP
Chcete-li zrušit registraci, dotkněte se ikony hvězdičky ve sloupci nabídky znovu.

Výběr zástupce

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se položky nabídky.

Odstranění zástupce

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se a podržte oblíbenou položku ve sloupci nabídky.
Zvolená položka menu je z obrazovky [Favourites] odstraněna.

TIP
Zástupce (zkratku) můžete také odstranit dotykem a podržením sloupce registrovaného menu.

- 90 -


Další funkce Česky

Nastavení času a data

1 Dotkněte se aktuálního času na obrazovce.
2 Dotkněte se či pro nastavení datumu a času.

Nastavit lze: Year, month, date, hour, minute (rok, měsíc, den, hodiny, minuty).
TIPY
• Můžete změnit formát zobrazení času na "12 hour" (12- hodinový) nebo “24hour” (24- hodinový).
• Můžete změnit pořadí formátu zobrazení data: Day-month, Month-day, (den-měsíc, měsíc-den).

Změna režimu poměru stran obrazovky

Režim zobrazení můžete nastavit pro AV obrazovku a obrazové soubory.

1 Dotkněte se tlačítka pro změnu režimu zobrazení.
BaSys CS
Tlačítko pro změnu režimu zobrazení

2 Dotkněte se požadovaného režimu.

[Full] Zobrazení obrazu přes celou obrazovku.

[Zoom] POZN.
[Normal] Některý obsah nemusí být zobrazen přes celou obrazovku.
Obraz je zvětšen vertikálně.
Obraz je beze změny poměru stran.

- 91 -


[Trimming] Obraz se zobrazí s horizontálním na vertikální poměr levé strany. Je-li poměr stran
mezi displejem a obrazem odlišný, obraz může být zobrazen jako částečně oříznutý
(buď nahoře/dole nebo po stranách).

POZN.
[Trimming] je určen pouze pro obrázky.

TIPY Česky
• Pro každý zdroj videa lze uložit různá nastavení.
• Pokud je video zobrazeno v režimu širokoúhlé obrazovky, která neodpovídá jeho původnímu
poměru stran, může se jevit nepřirozeně.
• Při prohlížení v režimu [Zoom] se video zobrazuje jako hrubší.

POZN.
Obrázkové soubory je možné nastavit na režim [Normal] nebo [Trimming] v režimu širokoúhlé
obrazovky.

Obnovení na výchozí nastavení - reset produktu
BaSys CS
Obnovení nastavení nebo zaznamenaného obsahu (reset produktu) můžete provést v
[Restore Settings] pod menu [System] (strana 74).

- 92 -


Dodatek

Odstraňování problémů Na displeji je upozornění a video nelze Česky
zobrazit.
Pokud řešíte problém s funkcí / ovládánímBaSys CS→ Není připojen kabel od ruční brzdy
tohoto přístroje, podívejte na nejčastější nebo není zatažená ruční brzda.
problémy, jejich pravděpodobné příčiny a Připojte kabel od ruční brzdy a ruční brzdu
řešení. Pokud zde odpověď na svou zatáhněte.
otázku nenaleznete, obraťte se na svého → Je aktivováno blokování ruční brzdy.
prodejce nebo na autorizovaný servis Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a
Pioneer. zatáhněte ruční brzdu.

Obecné problémy Žádný video výstup z připojeného
zařízení.
Zobrazí se černá obrazovka a ovládání → Nastavení vstupů [AV Input] nebo
pomocí tlačítek na dotykovém panelu [AUX Input] není správné.
není možné. Opravte nastavení vstupů.
→ Je zapnutý režim úspory energie.
Stisknutím libovolného tlačítka na tomto Zvuk nebo obraz přeskakuje.
přístroji režim zrušíte. → Tento produkt není správně zajištěn.
Řádně jej upevněte k vozidlu.
Problémy na AV obrazovce
Není slyšet žádný zvuk. Úroveň hlasitosti
Nelze přehrávat disky CD nebo DVD. nelze zvýšit.
→ Disk je vložen obráceně. → Kabely nejsou správně zapojené.
Vložte disk štítkem nahoru. Zapojte kabely správně.
→ Disk je poškrábaný nebo poškozený. → Systém je pro DVD nastaven na
Vložte nepoškozený, běžný (kruhový) disk. zpomalené přehrávání nebo krokování
→ Disk je znečištěný. snímků videa.
Vyčistěte disk. Během zpomaleného přehrávání nebo
→ Soubory na disku nejsou v krokování snímků videa není žádný zvuk
podporovaném formátu. slyšet.
Zkontrolujte formát souborů. → Systém je pozastaven nebo během
→ Formát souborů nelze přehrát. přehrávání provádíte rychlé přetáčení
Vyměňte disk. vpřed nebo vzad.
→ Přístroj nedokáže načíst vložený typ U jiných médií, než u hudebních disků CD
disku. (CD-DA), není během rychlého přetáčení
Zkontrolujte typ disku. vpřed nebo vzad slyšet žádný zvuk.
Na displeji je zobrazena ikona a
přístroj nelze ovládat.
→ Požadovaná operace není kompatibilní
s konfigurací videa.

- 93 -


Tato požadovaná operace není možná, Obraz je během přehrávání extrémně Česky
protože, například, DVD nepodporuje nejasný/zkreslený a/nebo tmavý.
BaSys CSúhel pohledu kamery, jazyk audia, jazyk→ Tento disk obsahuje signál, který
titulků, apod.). zakazuje kopírování dat.
Nefunguje náhodné přehrávání z USB U některých disků to je příčina snížené
paměťového zařízení v režimu Music kvality obrazu. V obraze se během
Browse. přehrávání disku se signálem, který
→ Náhodné přehrávání v režimu Music zakazuje kopírování, mohou objevovat
Browse se po vypnutí zapalování zruší. vodorovné pruhy nebo jiné vady.
Znovu přejděte do režimu Music Browse a Neznamená to ale, že systém nefunguje
zapněte náhodné přehrávání. správně.
Obraz se zastaví (pauza) a produkt není iPod nelze provozovat.
možné ovládat. → iPod je „zamrzlý“.
→ Během přehrávání disku není možné • Znovu připojte iPod pomocí USB kabelu
čtení dat. pro iPod.
Zastavte a znovu spusťte přehrávání. • Aktualizujte verzi softwaru iPodu.
Obraz je roztažený, poměr stran není → Vyskytla se chyba.
správný. • Odpojte a novu připojte iPod pomocí
→ Nastavení poměru stran neodpovídá kabelu USB pro iPod.
displeji. • Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a
Vyberte pro tento formát obrazu správné vypněte motor. Otočte klíček zapalování do
nastavení. polohy „ACC OFF“. Poté znovu spusťte
Je zobrazeno hlášení ohledně rodičov- motor a obnovte napájení systému.
ského zámku a DVD nelze přehrát. • Aktualizujte verzi softwaru iPodu.
→ Je zapnutý rodičovský zámek. → Kabely nejsou správně připojeny.
Vypněte rodičovský zámek nebo změňte Připojte kabely správně.
jeho úroveň. Zvuk z iPodu není slyšet.
Rodičovský zámek pro přehrávání DVD → Pokud se používá připojení Bluetooth
nelze zrušit. a USB současně, výstup může být
→ Nesprávný číselný kód. automaticky přesměrován.
Zadejte správný číselný kód. Použijte pro iPod jiný audio výstup.
Zvuk přehrávání a jazyk titulků
neodpovídá nastavení zvolenému v Problémy na obrazovce pro
[DVD Set up]. telefonování
→ Toto DVD neobsahuje dialogy nebo Nelze vytáčet čísla, protože tlačítka
titulky v jazyce, jaký byl zvolen v nastavení dotykového panelu nejsou aktivní.
DVD [DVD Set up]. → Váš telefon je mimo dosah sítě.
Pokud není jazyk zvolený v nastavení Opakujte pokus po opětovném navázání
[DVD Set up] na přehrávaném disku spojení se sítí operátora.
uložen, nelze na něj přepnout.

- 94 -


→ Spojení mezi mobilním telefonem a Odpojte smartphon od kabelu a počkejte, Česky
tímto produktem není vytvořeno. dokud nevychladne.
Proveďte proces jejich propojení.BaSys CS → Spotřeba smartphonu je vyšší, než
→ Pokud jsou připojeny k tomuto energie získaná nabíjením.
produktu dva telefony současně, a pokud Tento problém může být vyřešen tím,
se na prvním telefonu vytáčí číslo, vyzvání že na vašem smartphonu zastavíte
nebo probíhá hovor, nelze provést volbu veškeré nepotřebné služby, které jej
na druhém telefonu. zatěžují a čerpají energii.
- Po dokončení operace na prvním ze V režimu WebLink není slyšet zvuk z
dvou mobilních telefonů použijte tlačítko reproduktorů tohoto přístroje z
pro přepnutí, přepněte na druhý telefon a připojeného Android zařízení.
pak vytočte číslo. → V závislosti na Android zařízení nemusí
být slyšet zvuk z WebLink na výstupu z
Problémy na obrazovce pro reproduktorů tohoto přístroje. V nastavení
aplikace [WebLink Sound] přepněte na položku
[Smartphone] (strana 71).
Je zobrazena černá obrazovka.
→ Aplikace na smartphonu nebyla Chybové zprávy
uživatelem správně ukončena nebo se
ukončila samovolně. Pokud se u tohoto produktu vyskytnou
Stiskněte tlačítko pro zobrazení problémy, na displeji se zobrazí chybové
hlavního menu. hlášení. V následujícím seznamu
→ OS smartphonu očekává odezvu vámi identifikujte problém a poté podnikněte
prováděné operace. doporučené nápravné opatření. Pokud
Zastavte vozidlo na bezpečném místě a tato chyba přetrvává, poznamenejte si
zkontrolujte displej na smartphonu. chybovou zprávu a obraťte se na svého
Zobrazí se obrazovka, ale není možné prodejce nebo na nejbližší autorizovaný
provádět žádné operace. servis Pioneer.
→ Vyskytla se chyba.
• Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a Obecné
vypněte zapalování (pozice klíčku ACC
OFF). Po chvíli spínač zapalování opět AMP Error
zapněte (pozice klíčku ACC ON). → Po odpojení nebo při nesprávném
• Pokud je připojeno zařízení s OS Android, připojení reproduktorů tento produkt
přerušte Bluetooth připojení a navažte jej nepracuje; aktivuje se ochranný obvod.
znovu. Zkontrolujte připojení reproduktorů.
Smartphon se nedobíjí. Pokud hlášení nezmizí ani po zapnutí/
→ Nabíjení se zastavilo, protože teplota vypnutí napájení, obraťte se na prodejce
smartphonu vzrostla v důsledku jeho nebo na autorizovaný servis Pioneer.
dlouhodobého používání v průběhu
nabíjení.

- 95 -


DAB tuner No Signal Česky
→ Připojené zařízení je mimo oblast
BaSys CSAntenna Error signálu / nemá žádný signál.
→ Připojení antény je nesprávné nebo Prosím, připojte se k síti.
bylo zjištěno neobvyklé napětí.
- Vypněte přístroj a spínač zapalování a Disk
anténu správně připojte. Potom přístroj
znovu zapněte. Error-02-XX/FF-FF
→ Disk je znečištěný.
Spotify Vyčistěte disk.
→ Disk je poškrábaný.
Skip limit reached. Vyčistěte disk.
→ Došlo k překročení limitu přeskočení. → Disk je vložen obráceně.
Nepřekračujte limit přeskočení. Spotify Zkontrolujte, zda je disk vložen správně.
omezuje celkový počet přeskočení za → Nastala elektrická nebo mechanická
hodinu. chyba.
Check USB Stiskněte tlačítko RESET.
→ USB konektor nebo USB kabel je Different Region Disc
zkratován. → Disk nemá stejné číslo regionu, jako
Zkontrolujte, zda není USB konektor USB tento produkt.
nebo USB kabel v něčem zachycen, nebo Vyměňte DVD, použijte disk se správným
poškozen. číslem regionu.
→ Připojené USB paměťové zařízení Unplayable Disc
spotřebovává více, než je maximální → Tento typ disku nelze přehrávat.
povolený proud. Vyměňte DVD, použijte typ disku, který
Odpojte USB paměťové zařízení a lze přehrávat.
nepoužívejte jej. Zapněte a vypněte
spínač zapalování a poté připojte Unplayable File
kompatibilní USB paměťové zařízení. → Tento typ souboru nelze přehrávat.
No Spotify Vyberte soubor, který lze přehrát.
→ Aplikace Spotify není v připojeném
zařízení nainstalována. Skipped
- Nainstalujte aplikaci Spotify do → Vložený disk obsahuje soubory s
mobilního zařízení. ochranou DRM.
Update App DRM chráněné soubory jsou přeskočeny.
→ Aplikace Spotify je zastaralá.
Aktualizujte na nejnovější verzi aplikace Protect
Spotify. → Všechny soubory na vloženém disku
Please Log-in jsou uloženy s DRM ochranou.
→ Nejste přihlášeni do aplikace Spotify. Vyměňte disk.
Prosím, přihlašte se do aplikace Spotify.

- 96 -


TEMP Protect Česky
→ Teplota systému tohoto produktu není → Všechny soubory připojeného USB
v mezích jeho provozního rozsahu.BaSys CS paměťového zařízení obsahují ochranu
Vyčkejte, až se teplota tohoto produktu DRM.
sníží a vrátí do normálního provozního Vyměňte USB paměťové zařízení.
rozsahu.
Your device is not authorized to play Incompatible USB
this DivX protected video. → Připojené USB paměťové zařízení není
→ Registrační DivX kód tohoto produktu tímto produktem podporováno.
nebyl autorizován poskytovatele obsahu. Odpojte a nahraďte jej kompatibilním USB
Vyberte soubor, který lze přehrát. paměťovým zařízením.
Video frame rate not supported
→ Snímková frekvence přesahuje 30 fps. Check USB
Vyberte soubor, který lze přehrát. → USB konektor nebo USB kabel je
Audio Format not supported zkratován.
→ Tento typ audio souboru není Zkontrolujte, zda není USB konektor nebo
podporován. USB kabel v něčem zachycen, nebo
Vyberte soubor, který lze přehrát. poškozen.
→ Připojené USB paměťové zařízení
USB paměťové zařízení spotřebovává více, než maximální povolený
proud.
Error-02-9X/-DX Odpojte USB paměťové zařízení a
→ Komunikace selhala. nepoužívejte jej. Zapněte a vypněte spínač
- Vypněte a znovu zapněte zapalování. zapalování a poté připojte kompatibilní USB
- Odpojte USB paměťové zařízení. paměťové zařízení.
- Přepněte na jiný zdroj. Pak přepněte zpět
na USB paměťové zařízení. HUB Error
Unplayable File → Připojený USB rozbočovač není tímto
→ Tento typ souboru není podporován. produktem podporován.
Vyberte soubor, který lze přehrát. USB paměťové zařízení připojte k tomuto
- Zkontrolujte, zda jsou soubory na USB produktu přímo.
paměťovém zařízení kompatibilní s tímto
produktem. No Response
→ Je aktivní zabezpečení pro připojené → Tento produkt nerozpozná připojené
USB paměťové zařízení. USB paměťové zařízení.
Zabezpečení pro připojené USB paměťové - Odpojte jej a vyměňte jej za jiné USB
zařízení vypněte. paměťové zařízení.
Skipped
→ Připojené USB paměťové zařízení USB was disconnected for device
obsahuje soubory s ochranou DRM. protection. Do not re-insert this USB
Chráněné soubory jsou přeskočeny. memory into the unit. Please restart
the unit. (Vadné USB zařízení, pro
ochranu přístroje bylo odpojeno.
Nepoužívejte toto USB zařízení.
Prosím, restartujte přístroj.)

- 97 -


→ USB konektor nebo USB kabel jsou Vypněte a znovu zapněte zapalování. Česky
zkratovány. Pokud se po provedení výše uvedené akce
Zkontrolujte, zda není USB konektor neboBaSys CSzobrazí chybová zpráva znovu, prosím,
USB kabel v něčem zachycen, nebo obraťte se na svého prodejce nebo na
poškozen. autorizovaný servis Pioneer.
→ Připojené USB paměťové zařízení
spotřebovává více, než je maximální Apple CarPlay
povolený proud. Při pokusu o připojení k Apple CarPlay.
Odpojte USB paměťové zařízení a • Komunikace selhala a systém se pokouší
nepoužívejte jej. Zapněte a vypněte o připojení.
spínač zapalování a poté připojte • Chvíli počkejte. Pokud se stále zobrazuje
kompatibilní USB paměťové zařízení. chybová zpráva, proveďte následující
→ Kabel USB rozhraní pro iPod / iPhone kroky:
je zkratován. - Restartujte iPhone.
Zkontrolujte, zda není kabel USB rozhraní - Odpojte kabel od iPhonu a po několika
pro iPod / iPhone v něčem zachycen, sekundách iPhone znovu připojte.
nebo poškozen. - Vypněte a zapněte spínač zapalování
Your device is not authorized to play this (přepněte jej do polohy OFF a potom do
DivX protected video. polohy ON).
→ Registrační DivX kód tohoto produktu Pokud se po provedení výše uvedené
nebyl poskytovatelem DivX VOD obsahu akce zobrazí chybová zpráva znovu,
autorizován. prosím, obraťte se na svého prodejce
nebo na autorizovaný servis Pioneer.
Audio Format not supported
→ Tento typ audio souboru není Android Auto
podporován.
Vyberte soubor, který lze přehrát.

iPod Funkce Android Auto se ukončila.
Error-02-6X/-9X/-DX → Připojené zařízení není kompatibilní s
→ Selhání iPodu. Android Auto.
Odpojte kabel od iPodu. Jakmile se - Zkontrolujte, zda je zařízení kompatibilní
zobrazí s Android Auto.
hlavní menu iPodu, jeho připojení → Spuštění aplikace Android Auto se z
obnovte / iPod resetujte. nějakých důvodů nezdařilo.
Error-02-67 - Odpojte kabel od smartphonu a poté jej
→ Zastaralá verze firmwaru pro iPod. po několika sekundách opět připojte.
Aktualizujte verzi firmware iPodu. - Restartujte smartphon.
- Vypněte spínač zapalování (pozice OFF) a
Bluetooth poté jej opět zapněte (pozice ON).

Error-10 Pokud se i po provedení výše uvedených
→ Chyba napájení Bluetooth modulu kroků stále zobrazuje chybová zpráva,
tohoto produktu. obraťte se na vašeho prodejce nebo na
autorizovaný servis Pioneer.

- 98 -


→ Čas, nastavený v tomto produktu, není • Při nepoužívání uložte disky do obalů. Česky
správný. • Nevystavujte disky vysokým teplotám.
- Zkontrolujte, zda je správně nastaven čas.BaSys CS• Nelepte na disky žádné štítky, nepište na
Bluetooth pairing failed. (Bluetooth ně, nepoužívejte žádné chemikálie. Štítky
spárování selhalo). se mohou během přehrávání odlepovat a
→ Bluetooth spárování se z nějakých zabránit tak vysunutí disků.
důvodů nezdařilo. • Při čištění disk otírejte měkkou tkaninou,
- Spárujte tento produkt s vaším zařízením a to směrem od středu.
ručně. • Kondenzace může negativně ovlivnit
To use Android Auto, please stop your provoz mechaniky. Nechte ji po dobu asi 1
car and check your Android phone. hod zahřát na vyšší (pokojovou) teplotu.
(Pro používání Android Auto zastavte Vlhké disky otřete měkkou tkaninou.
vozidlo a zkontrolujte váš Android • Disk nemusí být možné přehrát z důvodu
telefon). jeho charakteru, formátu, typu záznamu,
→ Na obrazovce Android Auto kompati- prostředí přehrávání, podmínek uložení
bilního zařízení se zobrazí výchozí atd.
nastavení, nebo na jeho výstupu není k • Velké otřesy na silnici mohou přehrávání
dispozici obraz. disku narušit.
- Zaparkujte vozidlo a postupujte podle
pokynů na obrazovce. Pokud se i pak Podmínky a prostředí pro
zobrazuje chybová zpráva, vaše zařízení přehrávání disků
připojte znovu.
• Při extrémně vysokých teplotách se
Manipulace a péče o aktivuje tepelná pojistka, která produkt
disky chrání, a která jej automaticky vypne.
• Navzdory pečlivému návrhu produktu se
Při manipulaci s disky je zapotřebí dbát může stát, že se v důsledku mechanického
určitých základních pravidel. opotřebení, podmínek okolního prostředí
nebo způsobu zacházení, na povrchu disku
Vestavěná mechanika a péče o ni objeví malé škrábance - ve skutečnosti ale
nijak neovlivňují provoz zařízení. Nejedná
• Používejte pouze klasické kruhové disky. se o známky poruchy tohoto produktu a
Nepoužívejte různě tvarované, prasklé, toto lze považovat za běžné opotřebení.
vyštípnuté, zdeformované nebo jinak
poškozené disky, vestavěnou mechaniku
mohou poškodit.
• Používejte12-cm disky. Nepoužívejte 8-
cm disky nebo adaptér pro 8-cm disky.
• Zkontrolujte upozornění k disku. Při jeho
poškození nemusí být možné vložení /
vysunutí a hrozí poškození tohoto zařízení.
• Nedotýkejte se povrchu záznamu.

- 99 -


Podporované disky • Časté zasouvání a vysouvání duálního Česky
disku může způsobit jeho poškrábání.
DVD-Video • Silné poškrábání disku může vést k
problémům s přehráváním. V některých
• je ochranná známka DVD Format / případech se mohou duální disky ve slotu
logo Licensing Corporation. zaseknout, a následně je nebude možné
• Přístroj nebyl navržen pro přehrávání vysunout. Abyste tomu předešli, doporu-
DVD-Audio disků. DVD mechanika nemusí čujeme duální disky v tomto produktu
být schopna přehrávat všechny disky nepoužívat.
nesoucí výše uvedené označení. • Podrobnější informace o duálních discích
získáte u příslušného výrobce disků.
CD
Dolby Digital

Tento produkt interně snižuje počet kanálů Dolby
Digital (tzv. downmix) a zvuk poté přenáší jako
stereofonní signál.
• Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
Logo Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky Dolby Laboratories.
BaSys CS
Záznam disků ve formátu AVCHD Podrobné informace o
Tento přístroj není kompatibilní s disky se podporovaných médiích
záznamem ve formátu AVCHD (Advanced
Video Codec High Definition). Nevkládejte Kompatibilita
disky AVCHD. Takovýto disk nemusí být Obecné poznámky ke kompatibilitě
možné z mechaniky vysunout. s disky
• Některé funkce tohoto produktu nemusí
Přehrávání duálních disků být u některých disků k dispozici.
• Duální disky (DualDiscs) jsou oboustran- • Není zaručena kompatibilita se všemi
né disky, jejichž jedna strana (CD) je určena disky.
pro záznam zvuku a druhá strana pro • Nelze přehrávat disky DVD-RAM.
záznam videa (DVD). • Za určitých podmínek (např. přímé
• Toto zařízení dokáže přehrát stranu DVD. sluneční záření, vysoké teploty nebo
Ale protože CD strana duálních disků není nevhodné podmínky pro ukládání disků ve
z fyzického hlediska kompatibilní s vozidle) nemusí být možné disky přehrávat.
obecným standardem pro CD, nemusí být
možné CD stranu přehrát.

- 100 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Evan Schleicher Colonial Ebook
Next Book
STARFLEX