The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-28 11:09:13

Pioneer AVIC-X3 CZ

Pioneer AVIC-X3 CZ

MULTIMEDIÁLNÍ NAVIGAČNÍ AV DVD HLAVNÍ JEDNOTKA AVIC-X3

AVIC-X3

Uživatelský manuál

OBSAH

RYCHLÝ PRŮVODCE UVEDENÍM DO PROVOZU ............................................................................... 4
Hardwarová tlačítka ............................................................................................................................. 4
Přepínání režimů zobrazení................................................................................................................. 4
Přehled funkcí vyhledávání.................................................................................................................. 5
Vyhledávání cílového místa podle adresy ........................................................................................... 5
Nastavení hlasitosti hlasového navádění ............................................................................................ 6
Základní úkony v mapovém okně ........................................................................................................ 6
Zobrazení dopravních informací na mapě ........................................................................................... 6
Volba AV zdroje ................................................................................................................................... 7
Volba zdrojového videozařízení pro zadní obrazovku......................................................................... 7
Ovládání v okně zdrojových AV zařízení ............................................................................................. 8
Přehrávání hudby na zařízení iPod ..................................................................................................... 8

ÚVOD ...................................................................................................................................................... 9
Licenční smlouva ................................................................................................................................. 9
O datech v mapové databázi ............................................................................................................. 13
Autorská práva................................................................................................................................... 14
Přehled o tomto manuálu................................................................................................................... 14
Důležité bezpečnostní informace....................................................................................................... 16
Opatření před uvedením systému do provozu a další bezpečnostní informace ............................... 16
Další bezpečnostní informace ........................................................................................................... 17
Vlastnosti ........................................................................................................................................... 18
Přehrávatelné disky ........................................................................................................................... 21
O zvuku ve formátu DTS.................................................................................................................... 21
Význam značek uvedených u DVD disků .......................................................................................... 22
O souborech WMA............................................................................................................................. 22
O souborech AAC .............................................................................................................................. 22
O formátu DivX .................................................................................................................................. 23
Ochrana LCD obrazovky.................................................................................................................... 23
Pohodlné sledování LCD obrazovky.................................................................................................. 23
Resetování mikroprocesoru ............................................................................................................... 23
Mapové DVD disky pro tento navigační systém ................................................................................ 24
První uvedení do provozu .................................................................................................................. 25

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ ÚKONY ..................................................................................................... 26
Navigační jednotka ............................................................................................................................ 26
Základní kroky od spuštění po vypnutí motoru .................................................................................. 27
Vložení a vyjmutí disku ...................................................................................................................... 27
Otevírání a zavírání LCD panelu ....................................................................................................... 28
Nastavení úhlu LCD panelu ............................................................................................................... 28
Ochrana proti krádeži......................................................................................................................... 29
Navigační nabídka (NAVI MENU) a nabídka AV funkcí (AV MENU) ................................................ 30
Základní navigační úkony .................................................................................................................. 30
Základní úkony ovládání zdrojových AV zařízení.............................................................................. 35

KAPITOLA 2 - ZOBRAZENÍ NAVIGAČNÍ NABÍDKY A MAPY ........................................................... 38
Způsob používání oken nabídek........................................................................................................ 38
Způsob používání mapy..................................................................................................................... 40

1

KAPITOLA 3 - ZADÁNÍ TRASY K CÍLOVÉMU MÍSTU ....................................................................... 47
Vyhledání cílového místa podle typu objektu .................................................................................... 47
Zadání vjezdu na dálnici nebo výjezdu z dálnice jako cílového místa .............................................. 49
Vyhledání cílového místa podle PSČ ................................................................................................ 49
Výpočet trasy k domovskému nebo oblíbenému místu ..................................................................... 50
Výběr cílového místa z historie cílových míst a z adresáře............................................................... 50
Zrušení trasového navádění .............................................................................................................. 50
Ověření nastavené trasy.................................................................................................................... 51
Přepočtení trasy k cílovému místu..................................................................................................... 53
Úpravy zastávek na aktuální trase..................................................................................................... 53
Zadání objížděných oblastí ................................................................................................................ 54
Zobrazení požadovaných objektů (POI) na mapě ............................................................................. 55
Registrace zástupných ikon objektů (POI) a jejich odstraňování ...................................................... 56
Úprava podmínek pro výpočet trasy .................................................................................................. 57

KAPITOLA 4 - ÚPRAVY NAVIGAČNÍCH NASTAVENÍ ...................................................................... 59
Úprava registrovaných cílových míst ................................................................................................. 59
Používání dopravních informací ........................................................................................................ 63
Nastavení obrázku na pozadí ............................................................................................................ 68
Nastavení zobrazení dynamiky vozidla ............................................................................................. 69
Zobrazení stavu navigace.................................................................................................................. 70

KAPITOLA 5 - VLASTNÍ NASTAVENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU ................................................... 72
Změna výchozích nastavení .............................................................................................................. 72
Položky, které může měnit uživatel ................................................................................................... 72

KAPITOLA 6 - POUŽÍVÁNÍ ZDROJOVÝCH AV ZAŘÍZENÍ (VESTAVĚNÁ DVD MECHANIKA A
TUNER) ................................................................................................................................................. 77

Způsob zobrazení jednotlivých nabídek ............................................................................................ 77
Ovládání vestavěného DVD přehrávače ........................................................................................... 78
Ovládání tuneru ................................................................................................................................. 91
Používání systému RDS .................................................................................................................... 93
KAPITOLA 7 - POUŽÍVÁNÍ ZDROJOVÝCH AV ZAŘÍZENÍ (AV KOMPONENTY PIONEER)............ 97
Multi-DVD přehrávač.......................................................................................................................... 97
Ovládání zařízení USB ...................................................................................................................... 98
Telefonování s volnýma rukama...................................................................................................... 100
Používání zařízení iPod ................................................................................................................... 111
Používání audio zařízení Bluetooth ................................................................................................. 115
Externí zařízení................................................................................................................................ 117
AV vstup (AV) .................................................................................................................................. 118
KAPITOLA 8 - VLASTNÍ NASTAVENÍ ZDROJŮ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU ..................................... 118
Nastavení zvukových funkcí ............................................................................................................ 118
Konfigurace DVD/DivX přehrávače ................................................................................................. 122
Počáteční nastavení ........................................................................................................................ 125
Ostatní funkce.................................................................................................................................. 127
Volba širokoúhlého režimu............................................................................................................... 129
Nastavení parametrů obrazu ........................................................................................................... 130
Tabulka jazykových kódů pro DVD disky......................................................................................... 131

2

PŘÍLOHA............................................................................................................................................. 132
Ochrana proti krádeži....................................................................................................................... 132
Instalace programového vybavení................................................................................................... 133
Nastavení reakčních bodů dotekových panelů (kalibrace dotekového panelu) .............................. 135
Režim navigační paměti (Memory Navi).......................................................................................... 136
Technologie stanovení polohy vozidla............................................................................................. 139
Korekce větších chyb....................................................................................................................... 141
Vozidla, která neposkytují data rychlostních impulzů ...................................................................... 141
Situace, při kterých nejčastěji dochází k chybnému určení polohy vozidla ..................................... 142
Odstraňovaná data .......................................................................................................................... 143
Omezení funkcí pro oblasti, které nejsou uloženy na disku ............................................................ 143
Odstraňování problémů ................................................................................................................... 145
Chybová hlášení .............................................................................................................................. 154
Zásady manipulace a péče o disky.................................................................................................. 154
Pravidla správného zacházení s navigačním systémem................................................................. 158
Informace používané při výpočtu trasy ............................................................................................ 160
Typy silnic uložených na disku ........................................................................................................ 162
Slovníček pojmů............................................................................................................................... 162
Technické údaje............................................................................................................................... 166
Struktura informací na obrazovce.................................................................................................... 168
Nabídka v okně zvukových funkcí ................................................................................................... 170

3

AV/navigační hlavní DVD jednotka Pioneer
AVIC-X3

Uživatelský manuál

Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování
a další šíření díla zakázáno.

Zobrazení nabídek uváděná v jednotlivých příkladech se mohou odlišovat od skutečnosti.
Skutečné zobrazení může být za účelem provozních a funkčních zlepšení změněno bez
předchozího upozornění.

Rychlý průvodce uvedením do provozu

Tento průvodce poskytuje informace o základních funkcích navigačního systému. Podrobné informace
naleznete v příslušných kapitolách tohoto uživatelského manuálu.

Hardwarová tlačítka

(1) Tlačítko AV

Toto tlačítko slouží k zobrazení zdrojových AV

zařízení.

(2) Tlačítko MAP

Toto tlačítko slouží k zobrazení mapy nebo ke

změně režimu zobrazení.

(3) Tlačítko MENU

Toto tlačítko slouží k zobrazení navigační nabídky

nebo nabídky zvukových funkcí.

(4) Tlačítko OPEN/CLOSE

Toto tlačítko slouží k otevírání a zavírání LCD panelu.

(5) Tlačítko /

Stisknutím tohoto tlačítka během vybrání zdrojového AV zařízení dojde k vynechání skladby,

souboru nebo kapitoly. Stisknutím a podržením spustíte rychlý postup vpřed/vzad ve skladbě,

souboru nebo kapitole.

(6) Tlačítko EJECT

(7) Otvor pro vkládání disků

(8) Regulátor hlasitosti VOLUME

Otáčením tohoto regulátoru nastavení požadovanou hlasitost zdrojového AV zařízení; stisknutím

provedete přepnutí AV zdroje. Stisknutím a podržením zařadíte vypnutí hlasitosti (MUTE).

Přepínání režimů zobrazení

Dotekem následujících fyzických a dotekových tlačítek zobrazíte příslušné okno.

4

Přehled funkcí vyhledávání
Tento navigační systém nabízí několik způsobů zadání cílového místa.

(1) Vyhledávání podle adresy
(2) Zástupná ikona domovské adresy
(3) Zástupná ikona oblíbeného místa
(4) Vyhledávání obchodů, restaurací a dalších podniků v databázi objektů
(5) Vyhledávání obchodů, restaurací a dalších podniků ve vašem okolí
Seznam výsledků hledání v okolí

(6) Vyhledávání cílového místa v adresáři
(7) Vyhledávání posledního cílového místa, ke kterému byla určená trasa
(8) Vyhledávání trasy k vjezdu nebo výjezdu z dálnice
(9) Vyhledávání cílového místa podle PSČ
Vyhledávání cílového místa podle adresy
1. Zobrazte navigační nabídku [NAVI MENU].
2. Dotkněte se karty Destination (Cílové místo), poté tlačítka Address Search (Vyhledávání
podle adresy).
3. Zadejte název ulice.

Dotekem tlačítka země zobrazíte okno pro volbu země.
4. Vyberte název požadované ulice ze seznamu.
Po zúžení výběru se zobrazí okno pro zadání čísla domu.
5. Zadejte číslo domu, poté se dotkněte tlačítka OK.

Po dokončení výpočtu trasy bude zahájeno navádění.

5

Tento navigační systém poskytuje vizuální i hlasové navádění.
Nastavení hlasitosti hlasového navádění
V navigační nabídce [NAVI MENU] se dotkněte karty Settings.

Základní úkony v mapovém okně
Přepínání režimů zobrazení

Během zobrazení mapového okna stiskněte tlačítko MAP.
Tento navigační systém nabízí volbu různých režimů
zobrazení podle osobních požadavků.

Posouvání mapy

V mapovém okně se dotkněte a podržte místo, na které
chcete mapu posunout. Posun bude zahájen za několik
sekund.

Zobrazení dopravních informací na mapě

Na mapě oblasti pokryté vysíláním dopravních informací stanic FM pomocí služby RDS (RDS-TMC)
lze zobrazit dopravní situace.
(1) Dopravní událost

6

Volba AV zdroje
Požadované zdrojové AV zařízení vyberete dotekem ikony AV Source.

(1) Ikona AV Source
Zdrojová zařízení, která lze použít ihned:

DISC [CD, ROM, DVD-V, DivX]
RADIO [Tuner]
Zdroje, které vyžadují připojení volitelného zařízení Pioneer (dodávaného samostatně) nebo externího
zařízení:
iPod [zařízení iPod]
USB [zařízení USB]
BT-TEL [telefon Bluetooth]
BT-AUDIO [audio zařízení Bluetooth]
M-CD [multi-CD přehrávač]
M-DVD [multi-DVD přehrávač]

(2) Tlačítko OFF [vypnutí napájení]
Volba zdrojového videozařízení pro zadní obrazovku
Každým dotekem tlačítka REAR SCREEN bude vybráno jedno zdrojové videozařízení pro zadní
obrazovku v následujícím pořadí:
Mirror (stejný zdroj, jako pro přední obazovku) - DVD (disk) - AV1 (vstup AV-1) - AV2 (vstup AV-2)

7

Ovládání v okně zdrojových AV zařízení

Panel s dotekovými tlačítky Přerušení přehrávání pauzou.
Okno pro ovládání diskových /
zařízení (např. DVD-V)
Přechod na jinou skladbu / kapitolu směrem vpřed nebo vzad.

Zastavení přehrávání.

Dotekem obrazovky během přehrávání Zobrazení panelů s dotekovými tlačítky pro ovládání DVD
disku DVD-Video zobrazíte doteková nabídky.
tlačítka.
Okno pro ovládání tuneru (RADIO) Nahoru S / TDolů
Tato tlačítka slouží k přepínání rozhlasových stanic.
W Seek / Seek X
Tato tlačítka slouží k automatickému ladění (podržte zhruba na
1 sekundu a poté uvolněte).
Band
Toto tlačítko slouží k přepínání pásem:
FM1 - FM3 - FM3 - MW/LW

Přehrávání hudby na zařízení iPod

Po připojení samostatně dodávaného kabelu iPod (CD-I200) k navigačnímu systému můžete pomocí
tohoto přístroje ovládat zařízení iPod.
1. Zobrazte nabídku zdrojových AV zařízení [AV MENU].
2. Dotekem ikony iPod zobrazte okno pro ovládání zdrojového zařízení iPod.

(1) Dotkněte se některé z kategorií, ve které chcete vyhledávat hudební skladbu nebo videoprogram.
(2) Každým dotekem tohoto tlačítka přepnete zobrazení okna videozařízení nebo hudebního okna.
(3) Dotekem těchto tlačítek můžete zdroj hudby / videa.

8

Úvod

Licenční smlouva
Pioneer AVIC-X3
TATO PRÁVNÍ SMLOUVA SE UZAVÍRÁ MEZI VÁMI JAKO KONEČNÝM UŽIVATELEM A
SPOLEČNOSTÍ PIONEER CORP. (JAPONSKO) - DÁLE "PIONEER". PŘED POUŽITÍM
PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ NAINSTALOVANÉHO VE VÝROBCÍCH PIONEER SI, PROSÍM,
POZORNĚ PROSTUDUJTE PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY. POUŽÍVÁNÍM PROGRAMOVÉHO
VYBAVENÍ INSTALOVANÉHO VE VÝROBCÍCH PIONEER SE ZAVAZUJETE K DODRŽOVÁNÍ
PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY. SOUČÁSTÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ TOHOTO PŘÍSTROJE JE
DATABÁZE, NA KTEROU SE VZTAHUJE LICENCE DODAVATELŮ TŘETÍCH STRAN (DÁLE JE
"DODAVATELÉ"). A NA POUŽÍVÁNÍ TÉTO DATABÁZE SE VZTAHUJÍ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
TĚCHTO DODAVATELŮ, KTERÉ JSOU PŘILOŽENY K TÉTO SMLOUVĚ. POKUD SE VŠEMI
TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NAVRAŤTE VÝROBKY PIONEER (VČETNĚ
PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ A VEŠKERÝCH PÍSEMNÝCH MATERIÁLŮ) PRODEJCI, U
KTERÉHO JSTE JE ZAKOUPILI DO 5-TI (5) DNŮ OD PŘEVZETÍ.

1. UDĚLENÍ LICENCE
Firma Pioneer vám uděluje nepřevoditelnou a nevýhradní licenci na používání programového
vybavení instalovaného ve výrobcích Pioneer (dále jen "programové vybavení") a související
dokumentace výhradně pro vaši osobní potřebu nebo pro interní potřebu vašeho podnikání, a to
pouze na odpovídajících výrobcích Pioneer.
Programové vybavení není dovoleno kopírovat, podrobovat zpětné analýze, překládat, přenášet,
modifikovat nebo z něj vytvářet odvozené produkty. Dále není dovoleno programové vybavení
zapůjčovat, pronajímat, zveřejňovat, prodávat, postupovat, poskytovat na něj další licence nebo jej
používat jakýmkoli způsobem, který nebyl výslovně autorizován touto smlouvou. Není dovoleno
vytvářet nebo provádět pokusy o vytváření odvozených verzí zdrojového kódu nebo struktury celého
programového vybavení nebo jakékoli jeho části zpětnou analýzou, rozebíráním, dekompilací nebo
jakýmikoli jinými prostředky. Programové vybavení není dovoleno používat k poskytování služeb nebo
k jakýmkoli jiným účelům vyžadujícím zpracování dat pro jiné soukromé nebo právnické osoby.
Firma Pioneer její a poskytovatel(é) licence si ponechávají veškerá autorská práva, obchodní
tajemství, patenty a další vlastnická práva vztahující se k programovému vybavení. Programové
vybavení je chráněno autorským právem a není dovoleno vytvářet jeho kopie ani v případě modifikace
nebo sloučení s jinými výrobky. Není dovoleno pozměňovat nebo odstraňovat jakékoli upozornění
týkající se ochrany autorských práv nebo chráněnou legendu, jež je součástí programového vybavení.
Převedení veškerých vašich licenčních práv k programovému vybavení, související dokumentace a
kopie této licenční smlouvy na jinou osobu je povoleno za předpokladu, že se tato osoba seznámí s
podmínkami této licenční smlouvy a souhlasí s jejich plněním.

9

2. NEUZNÁNÍ ZÁRUKY

Programové vybavení a související dokumentace jsou konečnému spotřebiteli poskytovány
"V SOUČASNÉM STAVU". FIRMA PIONEER JEJÍ A POSKYTOVATEL(É) LICENCE (pro účely
ustanovení 2 a 3 budou firma Pioneer a její poskytovatelé licence společně označovány jako
"Pioneer") NEUDĚLUJÍ ŽÁDNOU VÝSLOVNOU ANI PŘEDPOKLÁDANOU ZÁRUKU. VEŠKERÉ
ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K LIBOVOLNÝM KONKRÉTNÍM ÚČELŮM JSOU
VÝSLOVNĚ VYLOUČENY. POKUD JE V NĚKTERÉ ZEMI VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY ZAKÁZÁNO ZÁKONEM, PAK SE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NA KONEČNÉHO
UŽIVATELE NEBUDE PRAVDĚPODOBNĚ VZTAHOVAT. Programové vybavení je složité a může
obsahovat určité neshody, vady nebo chyby - například funkce hlasového rozpoznávání
implementovaná programovým vybavením nemusí rozpoznávat váš hlas. Firma Pioneer také
nezaručuje, že programové vybavení vždy splní vaše potřeby nebo očekávání, že chod programového
vybavení bude vždy bezchybný a nepřerušovaný nebo že veškeré neshody je nebo bude možné
opravit. Firma Pioneer také nevydává žádná prohlášení ani neposkytuje záruky týkající se používání
programového vybavení nebo plynoucích výsledků z hlediska přesnosti, spolehlivosti, apod.

3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

FIRMA PIONEER NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, ÚJMY
NEBO ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELEM (KTERÉ ZAHRNUJÍ, AVŠAK NEJSOU OMEZENY
ŠKODAMI S KOMPENZAČNÍ NÁHRADOU A NÁHODNÝMI, NEPŘÍMÝMI, ZVLÁŠTNÍMI,
VYPLÝVAJÍCÍMI NEBO EXEMPLÁRNÍMI ŠKODAMI, ZTRÁTOU ZISKU, ZTRÁTOU PRODEJE NEBO
OBCHODU, VÝDAJI, INVESTICEMI ČI ZÁVAZKY SOUVISEJÍCÍMI S JAKÝMKOLI PODNIKÁNÍM A
ZTRÁTOU DOBRÉHO JMÉNA) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ
POUŽÍVAT PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ, A TO I V PŘÍPADECH, KDY BYLA FIRMA PIONEER O
PRAVDĚPODOBNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD INFORMOVÁNA, VĚDĚLA O NICH NEBO
MĚLA O NICH VĚDĚT. TOTO OMEZENÍ SE VZTAHUJE NA SOUHRN VŠECH PŘIČIN VZNIKLÉ
UDÁLOSTI, JEŽ ZAHRNUJÍ, AVŠAK NEJSOU OMEZENY PORUŠENÍM SMLOUVY, PORUŠENÍM
ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK, NEDBALOSTÍ, PŘÍMOU ODPOVĚDNOSTÍ, CHYBNOU INTERPRETACÍ
A DALŠÍMI CHYBAMI. POKUD BUDE NEUZNÁNÍ ZÁRUKY NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
DEKLAROVANÉ V TÉTO SMLOUVĚ Z JAKÝCHKOLI DŮVODŮ SHLEDÁNO NEPLATNÝM NEBO
NEÚČINNÝM, PAK UŽIVATEL SOUHLASÍ S TÍM, ŽE VÝŠE ODPOVĚDNOSTI FIRMY PIONEER
NEPŘESÁHNE 50% (PADESÁT PROCENT) Z CENY UHRAZENÉ UŽIVATELEM ZA PŘEDMĚTNÝ
VÝROBEK PIONEER.
Legislativa některých států nedovoluje vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo související škody; v
takovýchto případech výše uvedené omezení nebo vyloučení pravděpodobně nebude platné. Výše
uvedené neuznání záruky a omezení odpovědnosti se stává neplatným také tehdy, pokud je libovolné
ustanovení této záruky zakázáno federální, státní nebo místní legislativou, jejíž platnost nelze obejít.

4. DODRŽOVÁNÍ VÝVOZNÍCH ZÁKONŮ

Uživatel souhlasí a potvrzuje, že programové vybavení, ani jakékoli jiné technické údaje získané od
firmy Pioneer, ani přímý produkt získaný z těchto podkladů nebudou vyváženy mimo hranice cílové
země, ve které platí legislativa daná státními orgány s výjimkou oprávnění a povolení udělených
zákony a předpisy příslušné vlády. Pokud jste programové vybavení získali legální cestou mimo
hranice své země, pak souhlasíte s tím, že programové vybavení, ani jakékoli jiné technické údaje
získané od firmy Pioneer, ani přímý produkt získaný z těchto podkladů nebudete znovu vyvážet
(reexportovat) do další země s výjimkou povolení daných zákony a předpisy vlády ve vaší zemi a
legislativou v zemi, kde jste programové vybavení získali.

5. UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

Tato smlouva zůstává v platnosti, dokud nebude ukončena. Platnost této smlouvy můžete kdykoli
ukončit zničením programového vybavení. Platnost této smlouvy bude ukončena také v případě
nedodržení podmínek uvedených v této smlouvě. V případě ukončení platnosti tímto způsobem
souhlasíte se zničením programového vybavení.

10

6. RŮZNÉ
Toto je úplné znění smlouvy upravující předmětný vztah mezi firmou Pioneer a vámi. Jakékoli změny
této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud vyhotoveny ve formě písemného dodatku
odsouhlaseného firmou Pioneer. Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy prohlášeno za
neplatné nebo nevymahatelné, pak zbývající ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Licenční smlouva upravující používání dat Tele Atlas pro koncového uživatele
Toto je právní smlouva mezi koncovým uživatelem (dále jen "smlouva") a společností Pioneer a jejími
poskytovateli licencí na datový produkt (někdy společně nazývanými "poskytovatelé licencí").
Používáním své kopie licenčních dat souhlasíte s podmínkami této smlouvy.

1. Udělení licence
Poskytovatelé licence vám udělují nepřevoditelnou a nevýhradní licenci na používání informací o
mapových dat a objektech ("POI") obsažených na těchto discích, a to výhradně pro osobní,
nekomerční účely, nikoli pro provozování servisní organizace nebo pro jakýkoli jiný účel vyžadující
zpracování dat jiných osob nebo právnických subjektů. Smíte vytvořit jednu (1) kopii dat pouze pro
účely archivace nebo zálohování, přičemž jinak není dovoleno data kopírovat, reprodukovat,
modifikovat, vytvářet z nich deriváty, pozměňovat strukturu nebo provádět jejich zpětnou analýzu.
Data smějí být používána pouze s výrobky Pioneer. Vzhledem k tomu, že data obsahují důvěrné a
firemní informace a mohou obsahovat také obchodní tajemství, uživatel souhlasí se zachováním
důvěrnosti k drženým datům a bere na vědomí, že data ani žádnou jejich část nesmí v jakékoli podobě
včetně pronájmu, půjčování, zveřejňování, podstupování licencí nebo převodu sdělovat jakýmkoli
třetím stranám. Je výslovně zakázáno stahovat digitální mapy a programy obsažené v datech do
jiného počítače nebo je nahrávat na jiný datový nosič. Dále je zakázáno používat objekty (POI) k (i)
vytváření seznamů e-manilových příjemců nebo (II.) k jiným podobným účelům.

2. Vlastnictví
Data jsou chráněna autorskými právy poskytovatelů licencí, kteří si k nim mají také veškerá majetková
práva. Uživatel souhlasí s tím, že data nesmí pozměňovat, odstraňovat, vymazávat, ani zakrývat
jakákoli upozornění o autorských právech nebo legendu o vlastnictví, které jsou v datech obsaženy.
Současní vlastníci autorských práv:
Zdroj dat © 2007 Tele Atlas
© BEV, GZ 1368/2003
© DAV
© IGN France Michelin data © Michelin 2007
© Ordnance Survey of Northern Ireland
© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /
© Mapsolutions
© Swisstopo
Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn
2007
"Tato data byla schválena tureckými ozbrojenými silami rozhodnutím příslušného úřadu Rady ministrů
Turecka ".
© Roskartographia
Tento přístroj obsahuje mapová data získaná na základě licence od společnosti Ordnance Survey
se svolením prezidenta Her Majesty's Stationery Office.
 Crown copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Číslo licence: 100026920

11

3. Neuznání záruky
Data jsou poskytována "v současném stavu" a "se všemi chybami" a firma Pioneer, její poskytovatelé
licence a licencovaní distributoři a dodavatelé (společně dále nazývaní "dodavatelé") se výslovně
zříkají všech ostatních výslovných i předpokládaných záruk, ke kterým patří například předpokládané
záruky neporušení obchodních dohod, prodejnosti, efektivity, úplnosti, přesnosti, majetkového práva a
vhodnosti pro konkrétní účely. Firma Pioneer, její poskytovatelé licencí a dodavatelé nezaručují, že
tato data splňují konkrétní požadavky nebo že data budou vykazovat nepřetržitý či bezporuchový
provoz. Žádné ústní ani písemné sdělení pronesené firmou Pioneer, jejími poskytovateli licence,
dodavateli nebo libovolnými příslušnými zaměstnanci nezakládá záruku ani nijak nezvyšuje míru
odpovědnosti firmy Pioneer, jejích poskytovatelů licence a dodavatelů a jakékoli informace či sdělení
tohoto druhu nelze považovat za závazné. Toto neuznání záruky je základní podmínkou této smlouvy
a uživatel data s touto podmínkou přijímá.

4. Omezení odpovědnosti
FIRMA PIONEER, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ANI DODAVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ ÚHRNNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI UDÁLOSTI PLYNOUCÍ Z PŘEDMĚTU TÉTO
SMLOUVY BEZ OHLEDU NA TO, ZDA V RÁMCI SMLUVNÍHO PLNĚNÍ, VLIVEM PŘESTUPKU
NEBO Z JINÝCH DŮVODŮ JEJICH VÝŠE PŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU UŽIVATEL ZA SVOU
KOPII DAT PIONEER ZAPLATIL. FIRMA PIONEER, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ANI
DODAVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM OHLEDU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ,
NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁT ZISKU Z PODNIKÁNÍ, PŘERUŠENÍ
PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, APOD.) PLYNOUCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO Z
POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, POKUD BYLA FIRMA
PIONEER A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE NEBO DODAVATELÉ O MOŽNOSTI TĚCHTO
ŠKOD INFORMOVÁNI.

5. Ukončení platnosti
Tato smlouva bude ukončena ihned, automaticky a bez upozornění, pokud uživatel poruší jakékoli její
ustanovení. Uživatel bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy se zavazuje vrátit data včetně
veškeré dokumentace a všech vytvořených kopií firmě Pioneer a jejím dodavatelům.

6. Odškodnění
Uživatel se zavazuje odškodnit, bránit a zbavit firmu Pioneer, její poskytovatele licence a dodavatele
(včetně jejich příslušných poskytovatelů licence, dodavatelů, postupníků, poboček, zastoupení a
vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, akcionářů, zástupců a jednatelů) odpovědnosti za
jakékoli ztráty, úrazy (včetně úrazů s následkem smrti), nároky, žaloby, úhradu nákladů, výdajů nebo
nesení jakýchkoli dalších břemen, ke kterým patří například odměna advokáta, vzniklým v souvislosti s
používáním nebo vlastněním dat uživatelem.

7. Další ustanovení týkající se používání dat ve Velké Británii a Severním Irsku
a. Uživateli je zakázáno odstraňovat nebo zakrývat jakékoli informace týkající se autorských
práv, ochranné známky nebo omezení příslušející společnosti Ordnance Survey.

b. Data mohou obsahovat data poskytovatelů licence včetně společnosti Ordnance Survey.
Takováto data jsou poskytována "v současném stavu", "se všemi chybami" a poskytovatelé
licence se výslovně zříkají všech ostatních výslovných i předpokládaných záruk, ke kterým
patří například předpokládané záruky neporušení obchodních dohod, projednosti, efektivity,
úplnosti, přesnosti, majetkového práva a vhodnosti pro konkrétní účely. Veškerá rizika
vztahující se ke kvalitě a výkonu datového produktu nese uživatel. Společnost Ordnance
Survey nezaručuje, že tato data splňují konkrétní požadavky, že jsou úplná či přesná k
určitému datu nebo že budou vykazovat nepřetržitý či bezporuchový provoz. Žádné ústní ani
písemné sdělení pronesené společností Ordnance Survey, firmou Pioneer, jejími poskytovateli
licence nebo zaměstnanci nezakládá záruku ani nijak nezvyšuje míru odpovědnosti
společnosti Ordnance Survey: Jakékoli informace či sdělení tohoto druhu nelze považovat za
závazné. Toto neuznání záruky je základní podmínkou této smlouvy a uživatel data s touto
podmínkou přijímá.

12

C. SPOLEČNOST ORDNANCE SURVEY NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA
JAKÉKOLI UDÁLOSTI PLYNOUCÍ Z PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY BEZ OHLEDU NA TO,
ZDA NASTANE RÁMCI SMLUVNÍHO PLNĚNÍ, VLIVEM PŘESTUPKU NEBO Z JINÝCH
DŮVODŮ. POSKYTOVATELÉ LICENCE NENESOU V ŽÁDNÉM OHLEDU ODPOVĚDNOST
ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁT ZISKU Z
PODNIKÁNÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, APOD.)
PLYNOUCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO Z POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ DAT, A
TO I V PŘÍPADĚ, POKUD BYLI O MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD INFORMOVÁNI.

d. Uživateli je zakázáno používat data v jakékoli tištěné nebo publikované podobě, která má za
následek volnou nebo placenou distribuci odvozených produktů veřejnosti bez předchozího
souhlasu společnosti Ordnance Survery.

e. Uživatel se zavazuje společnost Ordnance Survey odškodnit a zbavit odpovědnosti za jakákoli
břemena, nároky či žaloby vznesené v souvislosti se ztrátami, náklady, škodou, výdaji nebo
úrazy (včetně úrazů s následkem smrti) vyplývajícími z oprávněného či neoprávněného
užívání, vlastnictví, modifikace nebo změn dat uživatelem.

f. Koncový uživatel se zavazuje poskytnout společnosti Ordnance Survey na vyžádání
informace o tom, jaké výrobky či služby obsahující licencované výrobky nebo odvozené o
těchto výrobků prodává či poskytuje.

g. V případě zjištění porušení výše uvedených smluvních podmínek je koncový uživatel
odpovědný společnosti Ordnance Survey.

8. Další ustanovení týkající se používání dat v Dánsku
Uživateli je zakázáno používat data k vytváření map v elektronických telefonních seznamech nebo
jiných podobných výrobcích (např. adresářích) včetně takovýchto výrobků v digitální podobě.

9. Další ustanovení týkající se používání dat v Norsku
Uživateli je zakázáno používat data k vytváření tištěných nebo digitálních map pro obecné účely, které
jsou podobné základním produktům Norského kartografického úřadu. (Jakýkoli odvozený produkt
norských dat je považován za podobný základním produktům norského kartografického úřadu, pokud
takovýto odvozený produkt má regionální nebo národní pokrytí a současně je svým obsahem,
měřítkem a formátem podobný základním produktům norského kartografického úřadu).

10. Další ustanovení týkající se používání dat v Polsku
Uživateli je zakázáno používat data k tvorbě tištěných map.

11. Různé
Toto je výhradní a úplná smlouva mezi poskytovateli licence a koncovým uživatelem v dané věci.
Žádná část této smlouvy nezakládá mezi poskytovateli licence a koncovým uživatelem společné
podnikání, partnerství nebo vztah typu zmocnitel-zástupce. Vnitřní ustanovení Článků 2-4 a 6-11 jsou
platná i po vypršení či ukončení platností této smlouvy. Tuto smlouvu smí upravovat, pozměňovat
nebo modifikovat pouze firma Pioneer. Bez předchozího písemného souhlasu firmy Pioneer nesmí
uživatel žádnou část této smlouvy postoupit. Uživatel bere na vědomí, že data mohou být podrobena
exportním omezením a souhlasí s respektováním veškerých platných vývozních zákonů. Pokud bude
jakékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část prohlášeno za neplatné, nelegální nebo
nevymahatelné, pak toto ustanovení nebo jeho část bude z této smlouvy vyčleněno a zbývající část
této smlouvy zůstane platná, zákonná a vymahatelná v maximálním možném rozsahu. Jakákoli
výpověď této smlouvy musí být doručena písemně kurýrem do právního oddělení firmy Pioneer.

O datech v mapové databázi

Vývoj této databáze a záznam jejích dat platí k dubnu 2006. Změny ulic/dálnic po tomto datu
nemusí být v databázi zaneseny.
Reprodukce této mapy nebo jakékoli její části jakoukoli formou bez souhlasu vlastníka autorských
práv je přísně zakázána.
Dodržování místních dopravních předpisů a podmínek (např. stavby, počasí, apod.) má vždy
přednost před pokyny sdělovanými tímto systémem.
Údaje o dopravních předpisech obsažené v mapové databázi se vztahují pouze na osobní vozidla.
Pamatujte na to, že databáze neobsahuje předpisy týkající se větších vozidel, motocyklů ani
jiných nestandardních vozidel.

13

Autorská práva
Data jsou chráněna autorskými právy poskytovatelů licencí, kteří si k nim mají také veškerá majetková
práva. Uživatel souhlasí s tím, že data nesmí pozměňovat, odstraňovat, vymazávat, ani zakrývat
jakákoli upozornění o autorských právech nebo legendu o vlastnictví, které jsou v datech obsaženy.
Současní vlastníci autorských práv:
Zdroj dat © 2007 Tele Atlas
© BEV, GZ 1368/2003
© DAV
© IGN France Michelin data © Michelin 2007
© Ordnance Survey of Northern Ireland
© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /
© Mapsolutions
© Swisstopo
Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn
2007
"Tato data byla schválena tureckými ozbrojenými silami rozhodnutím příslušného úřadu Rady ministrů
Turecka ".
© Roskartographia
Tento přístroj obsahuje mapová data získaná na základě licence od společnosti Ordnance Survey
se svolením prezidenta Her Majesty's Stationery Office.
 Crown copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Číslo licence: 100026920
 2007 INCREMENT P CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
Přehled o tomto manuálu
Tento manuál obsahuje důležité informace potřebné k plnému využití vašeho nového navigačního
systému.
Pamatujte také na to, že odkaz na požadovanou činnost, kterou chcete na tomto systému provádět,
naleznete v části "Obsah".
Strukturu jednotlivých položek nabídky na displeji naleznete v článku "Informace zobrazované na
obrazovce" na konci tohoto manuálu.

14

Způsob používání tohoto manuálu

Z bezpečnostních důvodů je zvlášť důležité, abyste se plně seznámili s navigačním systémem před
jeho uvedením do provozu; nezapomeňte si prostudovat především kapitolu 1.

1 Základní úkony
Tato kapitola obsahuje popisy jednotlivých částí navigačního systému základní informace
týkající se ovládání systému, jakož i základní úkony potřebné k přehrávání kompaktního
CD disku na navigační jednotce.

2 Zobrazení nabídky a mapy
Tato kapitola popisuje způsob zobrazení nabídky a metody přepínání režimu zobrazení mapy a
změny měřítka mapy.

3 Zadání trasy k cílovému místu
Tato kapitola popisuje různé způsoby vyhledávání cílového místa, změny podmínek stanovení
trasy a práce s trasou během navádění.

4 Používání navigačních nástrojů
Tato kapitola popisuje různé praktické funkce používané při navigaci, včetně způsobu
organizování informací o navštívených místech.

5 Vlastní nastavení navigačního systému
Chování navigačního systému závisí na mnoha nastaveních; pokud potřebujete kterékoli z
počátečních (výchozích) nastavení změnit, přečtěte si příslušný článek této kapitoly.

6 Používání zdrojových AV zařízení (vestavěná DVD mechanika a tuner)
Tato kapitola popisuje způsob přehrávání disků DVD-Video, CD, CD-ROM, souborů DivX a
poslechu rozhlasového vysílání.

7 Používání zdrojových AV zařízení (AV komponenty Pioneer)
Pomocí této navigační jednotky lze ovládat zvukové komponenty Pioneer, pokud jsou k ní
připojeny. Tato kapitola popisuje způsob ovládání jednotlivých zdrojových zvukových komponent,
které lze k této jednotce připojit.

8 Vlastní nastavení zdrojových AV zařízení
U zdrojů zvukového signálu jsou k dispozici různá nastavení podle vlastní požadavků. Tato
kapitola popisuje způsob změny těchto nastavení.
Příloha
V příloze naleznete více informací o tomto navigačním systému, například informace týkající se
odstraňování problémů. Strukturu zobrazení jednotlivých položek nabídky na obrazovce
naleznete v článku "Informace zobrazované na obrazovce" na konci tohoto manuálu.
Terminologie

Před postoupením k další části věnujte několik minut prostudování následujících informací týkajících
se konvencí použitých v tomto manuálu; seznámení s těmito konvencemi bude velmi přínosné během
učení se ovládání tohoto nového zařízení.

Tlačítka na navigační jednotce jsou popisována VELKÝM TUČNÝM PÍSMEM:
Příklad: tlačítko POS, tlačítko MAP.

Odkazy na položky v různých nabídkách a zobrazovaná doteková tlačítka jsou uváděny
v následujícím tvaru:
"Destination" (Cílové místo), "Settings" (Nastavení)

Doplňující informace, alternativní způsob ovládání a další poznámky jsou uvádění v následujícím
tvaru:
S Po vyjmutí kompaktního disku z otvoru jej navraťte zpět do obalu.
Odkazy na stránky jsou uváděny v následujícím tvaru:

Nastavení možností trasy → viz str.48

Definice pojmů

"Přední obrazovka" a "zadní obrazovka"
V tomto manuálu bude obrazovka připojená k trupu přístroje nazývána "přední obrazovka"; jakákoli
další volitelná obrazovka zakoupená za účelem propojení s tímto přístrojem bude nazývána "zadní
obrazovka".

Videoprogram
Pojem "videoprogram" v tomto manuálu označuje pohyblivý obraz z disků DVD-Video, souborů DivX,
zařízení iPod a z přístrojů připojených k tomuto navigačnímu systému pomocí kabelu RCA-CINCH,
například z běžně používaných AV zařízení.

15

Důležité bezpečnostní informace

Před uvedením navigačního systému do provozu se v plném rozsahu seznamte s následujícími
bezpečnostními informacemi:
S Před uvedením navigačního systému do provozu si přečtěte tento manuál.
S Navigační funkce tohoto přístroje (včetně zpětné kamery, pokud je přítomna) jsou určeny

výhradně jako pomůcka v řízení vozidla a nenahrazují vaši pozornost, přirozený úsudek a
pečlivost řízení.
S Neovládejte tento navigační systém (nebo zpětnou kameru, je-li přítomna), pokud by tím mělo
dojít k odvrácení vaší pozornosti od bezpečného ovládání vozidla. Vždy dodržujte pravidla
bezpečného řízení a veškeré dopravní předpisy. Pokud nastanou problémy s ovládáním systému
nebo s odečítáním údajů na displeji, zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a proveďte potřebná
nastavení.
S Jiným osobám dovolte ovládat tento systém pouze tehdy, pokud si přečetli a porozuměli pokynům
k obsluze.
S Nikdy nepoužívejte navigační systém ke stanovení trasy do nemocnic, k policejním stanicím nebo
k jiným záchranným institucím - raději zavolejte na příslušné číslo tísňového volání.
S Informace o trasách a navádění zobrazovaná tímto přístrojem jsou pouze orientační; tyto
informace nemusejí přesně odrážet aktuálně otevřené silnice, dopravní situace nebo omezení.
S Aktuálně platná dopravní omezení a pokyny musejí mít vždy přednost před navigačními pokyny
tohoto přístroje. Proto vždy dodržujte aktuální dopravní omezení i v případě, že tento přístroj dává
opačné pokyny.
S Pokud nebude správně nastaven místní čas, může tento přístroj vydávat chybné navigační a
trasové informace.
S Nikdy nenastavujte hlasitost navigačního systému na příliš vysokou úroveň, při které byste
nemohli vnímat zvuky okolí a sirény vozidel s absolutním právem přednosti v jízdě.
S Z důvodů vyšší bezpečnosti jsou některé funkce blokovány, pokud není zabržděna ruční brzda.
S Data obsažená na disku tohoto přístroje jsou duševním vlastnictvím poskytovatele, který odpovídá
za jejich obsah.
S Uchovávejte tento manuál na známém místě tak, aby mohl kdykoli poskytnout informace o
postupech ovládání a bezpečnosti.
S Věnujte, prosím, pozornost veškerým varováním uvedeným v tomto manuálu a důsledně
dodržujte předepsané pokyny.
S Obrazovku neinstalujte (i) na místě, kde by bránila přirozenému výhledu řidiče, (ii) na místě, kde
by narušila normální funkci jakéhokoli provozního nebo bezpečnostního systému vozidla včetně
airbagů nebo varovných tlačítek, (iii) na místě, kde by bránila řidiči v bezpečném ovládání vozidla.
S Během řízení vodidla pamatujte vždy na zapnutí bezpečnostního pásu. V případě nezapnutí
bezpečnostního pásu může při dopravní nehodě dojít k podstatně závažnějším poraněním.
S Nejpřesnějšího mapování cílového místa dosáhnete při použití nejnovějšího mapového DVD
disku. Aktualizovaného mapové DVD disky jsou k dispozici u místního dealera Pioneer.
S Během řízení vozidla nikdy nepoužívejte sluchátka.

VAROVÁNÍ

S Nepokoušejte se tento navigační systém sami instalovat nebo opravovat. Instalace či servis
navigačního systému osobami bez odpovídajících zkušeností a kvalifikace v oblasti elektronických
zařízení a automobilových příslušenství má za následek riziko úrazu elektrickým proudem i jiná
nebezpečí.

Opatření před uvedením systému do provozu a další bezpečnostní informace

V případě problémů

Pokud tento výrobek vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na vašeho dealera nebo na
autorizovaný servis Pioneer.

Navštivte naše webové stránky

Navštivte naše webové stránky na následující adrese:

www.pioneer.eu

Zaregistrujte svůj výrobek. Podrobnosti o nákupu uchováváme v databázi, abychom vám tyto
informace mohli poskytnout v případě pojistné události, například ztráty nebo krádeže.

16

Tento výrobek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci
elektronických výrobků vyžadujících řádné zpracování a recyklaci je k dispozici samostatný
sběrný systém v souladu s platnou legislativou.

Soukromé domácnosti ve 25-ti členských zemí EU, v Švýcarsku a v Norsku nabízejí bezplatné vracení
použitých elektronických výrobků do určených sběrných zařízení nebo maloobchodnímu prodejci
(v případě zakoupení jiného podobného výrobku).
Informace o správné metodě likvidace v ostatních zemích obdržíte u místních úřadů.
Touto likvidací je zaručeno, že likvidovaný výrobek bude podroben správnému zpracování a recyklaci
a budou tedy vyloučeny nežádoucí účinky na životní prostředí a lidské zdraví.

UPOZORNĚNÍ

Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami. V opačném případě může dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo k poškození samotného přístroje, k vývinu kouře a k přehřátí.
Funkci Pioneer CarStereo-Pass lze používat pouze na území SRN.
Tento přístroj chraňte před vlhkostí.
Při odpojení automobilové baterie bude obsah paměti předvoleb vymazán a předvolby bude nutné
naprogramovat znovu.

O tomto přístroji
Tento navigační systém nevykazuje správnou funkci v jiných oblastech, než v Evropě. Radiový
datový systém (RDS) vykazuje správnou funkci pouze v oblastech pokrytých signálem RDS stanic
v pásmu FM. Službu RDS-TMC lze používat také v oblastech, kde se nachází stanice vysílající
signál RDS-TMC.
Funkci Pioneer CarStereo-Pass lze používat pouze na území SRN.

Další bezpečnostní informace

Blokování funkcí pomocí ruční brzdy
Některé funkce tohoto navigačního systému (například sledování disků DVD Video a některé úkony
prováděné dotekovým zobrazovacím panelem) mohou být nebezpečné nebo nezákonné za jízdy. Z
důvodů zamezení jejich používání za jízdy je tento přístroj vybaven blokovacím systémem, který
detekuje zatažení ruční brzdy a pohyb vozidla. V případě pokusu o používání těchto funkcí za jízdy
budou tyto funkce nepřístupné, dokud nezaparkujete vozidlo na bezpečném místě a nezabrzdíte ruční
brzdu. Před uvolněním ruční brzdy dbejte na to, aby byl sešlápnutý brzdový pedál.

VAROVÁNÍ

Z důvodů vyloučení rizika dopravní nehody a porušení platných zákonů nesmí navigační
systém umožňovat sledování videoprogramu za jízdy řidičem.

V některých zemích nebo státech může být sledování videoprogramů na obrazovce uvnitř
vozidla za jízdy zakázáno i pro spolucestující. Takovéto zákony je proto nutné dodržovat tam,
kde jsou v platnosti.

Při zatahování ruční brzdy v případě požadavku na sledování videoprogramu nebo aktivaci
dalších funkcí nabízených navigačním systémem zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a
před uvolněním ruční brzdy držte sešlápnutý brzdový pedál, je-li vozidlo zaparkováno na svahu
nebo by se z jiných důvodů mohlo při uvolnění ruční brzdy dát do pohybu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud není vodič rychlostních impulzů ve vozidle z nějakých důvodů k dispozici, je
doporučeno použít samostatně dodávaný generátor impulzů NG-PG1.

Při pokusu o sledování videoprogramu za jízdy se na obrazovce zobrazí varovné hlášení "VIDEO
VIEWING IS NOT AVAILABLE WHILE DRIVING" (Sledování videoprogramu není k dispozici za
jízdy). Chcete-li videoprogram na této obrazovce, zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte
ruční brzdu. Před uvolněním ruční brzdy dbejte na to, aby byl sešlápnutý brzdový pedál.

17

Barevné rozdíly v při denním a nočním zobrazení mapy

Noční zobrazení
Příklady v tomto manuálu jsou znázorněny s použitím denního zobrazení. Během jízdy v noci se
zobrazené barvy mohou lišit od barev ve dne. Chcete-li používat funkci přepínání barev zobrazení, je
nutné, aby byl správně připojen oranžový/bílý vodič navigační jednotky.

Denní/noční zobrazení → viz str.75
Pokyny týkající se používání obrazovky připojené k zadnímu výstupu REAR MONITOR OUT
Tento přístroj je vybaven výstupem REAR MONITOR OUT pro připojení obrazovky umožňující
sledování videoprogramů cestujícími v zadních sedadlech.

VAROVÁNÍ
NIKDY neinstalujte zadní obrazovku v místě, kde by umožňovala sledování videoprogramů
řidičem za jízdy.
Zamezení vybíjení baterie
Během provozu tohoto systému dbejte na to, aby byl motor vozidla v chodu; používání tohoto přístroje
při vypnutém motoru může způsobit vybíjení baterie.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tento přístroj ve vozidlech, jejichž zapalování není opatřeno polohou ACC.
Zpětná kamera
Při použití volitelné zpětné kamery můžete pomocí navigačního systému mít na očích přívěs nebo
kontrolovat couvání do úzkého parkovacího místa.

VAROVÁNÍ

OBRAZ NA OBRAZOVCE MŮŽE BÝT ZRCADLOVĚ PŘEVRÁCENÝ.
POUŽÍVEJTE URČENÝ POUZE VSTUP PRO KAMERU POSKYTUJÍCÍ ZRCADLOVĚ
PŘEVRÁCENÝ OBRAZ; V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MOHOU NASTAT ŠKODY NA MAJETKU NEBO
ÚRAZ OSOB.

UPOZORNĚNÍ
Režimu zpětného pohledu navigačního systému slouží jako pomůcka pro sledování přívěsů
nebo situace za vozidlem během couvání; nepoužívejte tuto funkci pro účely zábavy.
Vlastnosti
Ovládání pomocí dotekového zobrazovacího panelu
Tento přístroj lze ovládat pomocí tlačítek na dotekovém zobrazovacím panelu.
Kompatibilita s režimem navigační paměti
Hardware tohoto přístroje podporuje ukládání navigačních informací do paměti. Více informací
naleznete v článku "Režim navigační paměti" na straně 136.

18

Široká škála režimů zobrazení
Tento přístroj nabízí výběr různých typů režimů zobrazení, které lze vybírat během navigačního
navádění.

Široká škála informací o objektech (POI) při vyhledávání
Cílové místo lze vyhledávat ze všech oblastí - databáze tohoto systému obsahuje informace zhruba
1,5 miliónu a položek objektů.
Funkce automatického přesměrování
V případě odbočení z nastavené trasy provede systém výpočet nové trasy tak, abyste mohli
pokračovat původním směrem.
S Tato funkce nemusí být v některých oblastech k dispozici.

Možnost nastavení vlastního obrázku na pozadí
Do tohoto přístroje lze importovat vlastní obrázky ve formátu JPEG uložené na disku CD-R/-RW a
DVD-R/-RW; takto importované obrázky lze poté nastavit jako obrázky na pozadí.
S Originální importované obrázky budou načteny do paměti, nelze však zaručit jejich trvalé uložení.

Pokud dojde k vymazání dat originálního obrázku, vložte disk CD-R/-RW nebo DVD-R/-RW do
přístroje znovu a proveďte nový import.

Přehrávání disků DVD-Video
Na tomto přístroji lze přehrávat disky DVD-Video, DVD-R (v režimu "video") a DVD-RW (v režimu
"video").
S Pamatujte na to, že používání tohoto systému pro účely komerčního nebo veřejného provozování

může vést k porušení autorských práv chráněných autorským zákonem.
Zásady manipulace a péče o disky → viz str.154
Disky, které lze přehrávat na tomto přístroji → viz str.15

Přehrávání disků CD
Na tomto přístroji lze přehrávat disky CD / CD-R / CD/RW.

Zásady manipulace a péče o disky → viz str.154
Disky, které lze přehrávat na tomto přístroji → viz str.15

Přehrávání souborů MP3
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory MP3 nahrané na discích CD-R/-RW/-ROM a DVD-R/-RW
(nahrávky odpovídající standardu ISO9600 Level 1 a Level 2, Romeo a Joliet / UDF1.02).

Zakoupením tohoto navigačního systému uživatel získává licenci pouze na soukromé a
nekomerční využití. Nevzniká žádná licence ani předpokládaný nárok na jakékoli komerční využití
tohoto výrobku (t.j. za účelem tvorby zisku) k vysílání v reálném čase (prostřednictvím pozemních,
satelitních, kabelových a/nebo jakýchkoli jiných médií), k vysílání/datovému přenosu po sítích
internet, intranet a/nebo jiných sítích nebo v jiných systémech na šíření elektronického obsahu,
například v aplikacích placené zvukové reprodukce nebo reprodukce zvuku na požádání. Pro
takovéto účely je nutné získat samostatnou licenci. Podrobnosti naleznete na webových stránkách
http://www.mp3licensing.com.

Zásady manipulace a péče o disky → viz str.154
Disky, které lze přehrávat na tomto přístroji → viz str.15

Přehrávání souborů WMA
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WMA nahrané na discích CD-R/-RW/-ROM a DVD-R/-RW/-
ROM (ISO9600 Level 1 a Level 2, Romeo a Joliet / UDF1.02).

Přehrávání souborů AAC
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory AAC nahrané na discích CD-R/-RW/-ROM a DVD-R/-RW/-
ROM (ISO9600 Level 1 a Level 2, Romeo a Joliet / UDF1.02).

19

Přehrávání videosouborů DivX
Na tomto přístroji lze přehrávat videosoubory ve formátu DivX nahrané na discích CD-R/-RW/-ROM a
DVD-R/-RW/-ROM (ISO9600 Level 1 a Level 2, Romeo a Joliet / UDF1.02).

Kompatibilita s normami NTSC/PAL
Tento přístroj je kompatibilní s normami NTSC/PAL. V případě připojování dalších komponent
k tomuto přístroji se ujistěte, zda jsou kompatibilní se stejným videosystémem, neboť v opačném
případě by docházelo k chybné reprodukci obrazu.

Automatické zobrazení seznamu titulů kompaktních CD disků a názvů souborů MP3/WMA/AAC
Během přehrávání textových kompaktních CD disků (CD TEXT), souborů MP3, WMA nebo AAC se
automaticky zobrazí seznam titulů. Tento systém je vybaven zvukovými funkcemi se snadným
ovládáním, které umožňují zahájit přehrávání pouhým výběrem položky ze seznamu.

Automatické zobrazení názvu stanice
Při ladění rozhlasové stanice RDS lze zobrazit seznam všech přijímaných stanic včetně jejich názvů;
tato funkce umožňuje výběr požadovaných stanic.
S Pokud systém není schopen zobrazit název některé stanice, na displeji se namísto tohoto názvu

zobrazí přijímaný kmitočet.

Kompatibilita se zařízením iPod
Je-li k tomuto navigačnímu přístroji připojen samostatně dodávaný kabel Pioneer iPod (CD-I200), lze
ovládat přehrávač iPod pomocí dokovacího konektoru.
S Pro dosažení nejlepšího podání je doporučeno používat nejnovější verzi softwaru iPod .
S iPod je ochranná známka společnosti Apple Computer Inc., která je registrovaná v USA a v

dalších zemích.

Telefonování s volnýma rukama
Po připojení samostatně dodávaného adaptéru Bluetooth (např. CD-BTB200) lze pomocí tohoto
přístroje provádět snadné telefonování s volnýma rukama s použitím bezdrátové technologie
Bluetooth.

Kompatibilita s audio přehrávačem Bluetooth
Pomocí samostatně dodávaného adaptéru Bluetooth (např. CD-BTB200) lze ovládat audio přehrávač
Bluetooth vybavený bezdrátovou technologií Bluetooth.

Různé formáty obrazu (Multi-aspect)
Možnost volby širokoúhlého formátu, formátu Letter box nebo Panscan.

Podpora více jazyků zvukové stopy (Multi-audio), více jazyků titulků (Multi-Subtitle) a více úhlů
záběru kamery (Multi-angle)
U DVD disků lze podle potřeby přepínat různé jazyky zvukové reprodukce, jazyky titulků a více úhlů
záběru kamery různých scén.
S Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorskými právy na základě některých

amerických patentů a dalších práv k duševnímu vlastnictví příslušejících společnosti Macrovision
Corporation a dalším vlastníkům. Používání této chráněné technologie podléhá schválení
společností Macrovision Corporation. Tato technologie je určena výhradně pro domácí nebo jiné
použití s omezeným sledováním, pokud není stanoveno jinak na základě autorizace společnosti
Macrovision Corporation. Provádění zpětné analýzy nebo rozebírání je zakázáno.

Zábava v zadních sedadlech
Po vložení disku DVD-Video, apod. do vestavěné DVD mechaniky tohoto přístroje, lze obrazový a
zvukový signál z DVD disku reprodukovat na zadní obrazovce i v případě, že se na obrazovce tohoto
přístroje zobrazují navigační informace.

Příprava pro zpětnou kameru
Po připojení zpětné kamery můžete snímat a sledovat obraz za vozidlem.

Informace o zpětné kameře → viz str.128

20

Přehrávatelné disky
Disky, které lze přehrávat na tomto přístroji
Na tomto vestavěné DVD mechanice tohoto přístroje lze přehrávat disky DVD a CD nesoucí dále
uvedená loga:

S je ochrannou známkou společnosti DVD Forma/Logo Licensing Corporation.
S Tento přístroj nepodporuje přehrávání disků DVD Audio - podporuje pouze přehrávání disků

označených výše uvedenými logy.
O discích nahraných ve formátu AVCHD
Tento přístroj není kompatibilní s disky nahranými ve formátu AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition - pokročilé kódování obrazu s vysokým rozlišením). Tyto disky proto nevkládejte do
mechaniky; v případě vložení disku v tomto formátu může dojít k zablokování jeho vyjmutí.
O přehrávání dvojvrstvých disků
Na tomto přístroji nelze přehrávat disky DVD-R/-RW nahrané v režimu Layer Jump. Více informací o
této metodě záznamu naleznete v uživatelském manuálu záznamového zařízení.
O mapovém DVD disku
Na tomto přístroji lze používat pouze určené mapové disky schválené firmou Pioneer.

Podrobnosti týkající se jiných disků → viz str.18-19
O formátu Dolby Digital
Jednotka AVIC-X3 provádí interní slučování signálů ve formátu Dolby Digital a reprodukuje
stereofonní zvuk. (Jednotka je vybavena také optickým výstupem pro budoucí rozšíření).
S Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Názvy "Dolby" a symbol dvojitého

"D" jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.

O zvuku ve formátu DTS
Tento přístroj reprodukuje pouze digitální zvukový výstup ve formátu DTS. (Přístroj je vybaven
digitálním výstupem umožňujícím budoucí rozšíření). Pokud nebudou digitální optické výstupy
navigačního systému zapojeny, zvuk ve formátu DTS nebude reprodukován - v takovémto případě
vyberte jiné nastavení než DTS.

"DTS" je registrovaná ochranná známka společnosti Digital Theater Systems, Inc.

21

Regionální kódy disků DVD-Video

Na tomto přístroji nelze přehrávat disky DVD-Video, které nejsou označeny kompatibilními
regionálními čísly. Regionální číslo tohoto přehrávače naleznete na jeho spodní části.
Vpravo uvedený obrázek znázorňuje jednotlivé regiony a
odpovídající regionální kódy.

Význam značek uvedených u DVD disků

Na obalech a etiketách DVD disků jsou uvedeny značky, které jsou popsány v následující tabulce; tyto

značky sdělují charakter zaznamenaných obrazových a zvukových informací a funkce, které jsou

dostupné uživateli.

Značka Význam

Počet dostupných zvukových systémů

Počet dostupných jazyků titulků

Počet dostupných úhlů záběru kamery

Druh obrazového formátu (poměr stran, neboli poměr šířky a výšky
obrazovky)

Číslo regionu, ve kterém lze disk přehrávat.

Pokud se na etiketách či obalech DVD disků objeví jiné, než výše uvedené symboly, požádejte o
vysvětlení jejich významu příslušného prodejce disku.

O souborech WMA

Logo Windows MediaTM vytištěné na obalu sděluje, že tento přístroj je schopen
přehrávat soubory WMA.
Zkratka WMA znamená Windows Media Audio a označuje technologii komprese
zvukového signálu vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data formátu WMA
lze kódovat pomocí přehrávače Windows Media Player verze 7 nebo vyšší.
Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a
dalších zemí.

Poznámky:
V závislosti na aplikaci použité pro kódování souborů WMA tento přístroj nemusí
vykazovat správnou funkci.
V závislosti na verzi programu Windows Media Player použitého ke kódování
souborů WMA se nemusejí správně zobrazovat názvy alb a další textové
informace.
Přehrávání souborů WMA obsahujících zakódované obrázky může být zahájeno
s určitým zpožděním.

O souborech AAC

Zkratka AAC znamená Advanced Audio Coding neboli pokročilé kódování zvukových dat a označuje
standardní technologii komprese zvukového signálu pro formáty MPEG 2 a MPEG 4. Ke kódování
souborů AAC lze použít několik aplikací; formáty souborů a jejich přípony se však liší podle aplikace
použité pro kódování. Tento přístroj přehrává soubory AAC kódované v programu iTunes® verze 4.6.
S iTunes® je ochrannou známkou společnosti Apple Computer, Inc., registrovanou na území USA a

dalších zemí.

22

O formátu DivX

DivX je kompresní obrazový formát vytvoření pomocí videokodeku DivX® společnosti DivX, Inc. Tento
přístroj podporuje přehrávání videosouborů ve formátu DivX nahraných na discích CD-R/RW/ROM a
DVD-R/RW/ROM. Jednotlivé videosoubory DivX se nazývají "tituly". Při zadávání názvů souborů/titulů
na disku CD-R/RW nebo DVD-R/RW je před vypálením nutné pamatovat na to, že podle výchozích
nastavení bude přehrávání probíhat v pořadí podle abecedy.
Přístroj s oficiálním logem DivX® Certified přehrává všechny verze videoformátu DivX® (včetně DivX®
6) a standardně přehrává mediální soubory DivX®.
S DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc. a jejich

používání podléhá licenci.

Ochrana LCD obrazovky

S Pokud tento přístroj nepoužíváte, nevystavujte LCD obrazovku přímým slunečním paprskům.
Dlouhodobé vystavení LCD obrazovky slunečním paprskům může způsobit její chybnou funkci
vlivem vysokých teplot.

S Pokud používáte mobilní telefon, udržujte jeho anténu v dostatečné vzdálenosti od obrazovky, aby
nedocházelo k rušení obrazu skvrnami, barevnými pruhy, apod.

S Během ovládání funkcí na dotekovém zobrazovacím panelu se obrazovky nedotýkejte ničím
jiným, než prsty. (Dodávaný hrot je určen pro pouze speciální kalibraci - nepoužívejte jej k
běžnému ovládání).

Použití násilí při ručním nastavování LCD panelu může mít za následek jeho poškození.
Nastavení úhlu LCD panelu → viz str.28

Pohodlné sledování LCD obrazovky

Vzhledem ke konstrukci LCD obrazovky je její sledovací úhel omezen; tento úhel však lze zvýšit ve
svislém i vodorovném směru nastavením intenzity černé barvy obrazu pomocí parametru Brightness
(jas). Při prvním použití obrazovky nastavte intenzitu černé barvy tak podle aktuálního sledovacího
úhlu tak, aby bylo dosaženo zřetelného obrazu ve svislém i vodorovném směru. Jas obrazovky
můžete nastavit také podle vlastních požadavků pomocí parametru Dimmer.

Resetování mikroprocesoru

UPOZORNĚNÍ

Stisknutím tlačítka RESET navigačního systému při nastavení klíče zapalování do polohy
ON (ACC) dojde k vymazání obsahu paměti systému.
Odstraňovaná data
Informace uložené v paměti odstraníte stisknutím tlačítka RESET nebo odpojením žlutého vodiče od
baterie (nebo vyjmutím celé baterie). Následující informace však zůstanou zachovány:

Stav učení čidla a ujetá vzdálenost,
data oblasti načtená ručně do paměti,
objížděné oblasti ("Areas to avoid"),
registrovaná místa v adresáři ("Address Book").

Resetování navigačního systému bez změny paměti vlastních nastavení (Condition Memory)
Stisknutím tlačítka RESET dojde k obnovení výchozího stavu mikroprocesoru bez změny paměti
vlastních nastavení (Condition Memory). Mikroprocesor je nutné resetovat v následujících případech:

Před prvním uvedením tohoto přístroje do provozu po instalaci,
pokud tento přístroj vykazuje chybnou funkci,
pokud nastanou problémy s ovládáním systému,
pokud se provádí změna zapojení zařízení,
pokud se provádí připojení/odpojení dalších zařízení k tomuto přístroji.

23

1. Vypněte zapalování vozidla (OFF).
2. Hrotem pera nebo jiným špičatým nástrojem stiskněte tlačítko RESET.

S Pokud je k tomuto navigačnímu systému připojeno jiné zařízení (například adaptér Bluetooth),
nezapomeňte je také resetovat.

Obnovení výchozích továrních nastavení navigačních systému
Chcete-li vymazat všechna nastavení uložená v paměti a obnovit výchozí (tovární) nastavení
navigačního systému, proveďte následující postup:
1. Zapněte motor nebo nastavte klíč zapalování do polohy ACC.
2. Hrotem pera nebo jiným špičatým nástrojem stiskněte tlačítko RESET.
S Některá navigační nastavení a data nebudou vymazána.
Mapové DVD disky pro tento navigační systém
Konfigurace dat zaznamenaných na discích
Mapa pro tento navigační systém je dodávána na dvou discích: jeden pro východní a druhý pro
západní oblast. Použijte disk odpovídající cílovému místu nebo aktuální poloze.
Na jednotlivých discích jsou zaznamenány následující oblasti:

S V případě vyjmutí disku z mechaniky a vložení jiného disku dojde k automatickému restartování
navigačního systému a k načtení nové trasy. (Tuto operaci automatického "přesměrování" nelze
zrušit).

24

První uvedení do provozu
Pokud není výchozí učení dokončeno, zobrazí se následující okno.
Po zobrazení tohoto hlášení se dotkněte tlačítka "OK".

Po prvním spuštění navigačního systému bude automaticky zahájeno výchozí učení 3-rozměrného
hybridního čidla. Dokud nebude učení 3-rozměrného hybridního čísla dokončeno, poloha vozidla je
určována pouze pomocí satelitních družic GPS a proto nemusí být zcela přesná. Tento jev není
závadou. Po dokončení počátečního učení lze polohu vozidla již určit s vysokou přesností.
S Tlačítko "Shop Demo" (Výstavní demonstrační režim) slouží ke spouštění demonstrace v

obchodě. Tlačítka "Shop Demo" se nedotýkejte.
Postup v případě zobrazení chybového hlášení během počátečního učení → viz str.150

25

Kapitola 1 - Základní úkony

Navigační jednotka
V této kapitole jsou popsány názvy jednotlivých součástí a ovládání hlavních funkcí pomocí tlačítek.

(1) Indikátor disku (9) Tlačítko OPEN/CLOSE
Tento indikátor svítí během vložení disku do
mechaniky navigačního systému. Stisknutím tohoto tlačítka dojde k

(2) LCD panel otevření/zavření čelního panelu. Stisknutím a

(3) LCD obrazovka podržením zobrazíte okno pro nastavení

(4) Tlačítko AV polohového úhlu LCD panelu (Flap Setup).
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte okno pro
ovládání AV funkcí. Nastavení polohového úhlu LCD panelu → viz

(5) Tlačítko MAP str.28
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte režim mapy
nebo změníte režim zobrazení. (10) Tlačítko /

Toto tlačítko slouží k ručnímu a automatickému

ladění stanic, rychlému postupu vpřed/vzad a k

přechodu na požadovanou skladbu.

(11) Tlačítko EJECT

(12) Tlačítko PHONE
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte okno pro
ovládání telefonu Bluetooth (BT-TEL).
Stisknutím a podržením se provádí přepínání
zobrazení na spodním displeji v následujícím
pořadí:
aktuální čas - žádné zobrazení - zobrazení
informací o zdrojovém AV zařízení

Telefonování s volnýma rukama → viz str.100

(6) Tlačítko MENU (13) Čelní panel
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte navigační
nabídku nebo nabídku AV funkcí. Odejmutí čelního panelu → viz str.29
(14) Otvor pro vkládání kompaktních CD disků
(7) Tlačítko RESET
Vložení/vyjmutí disku → viz str.27
Resetování mikroprocesoru → viz str.23

(8) Tlačíko DETACH (15) Spodní displej

Toto tlačítko slouží k odnímání čelního panelu od Na tomto displeji se zobrazují informace k

hlavního trupu přístroje. aktuálním čase nebo o aktuálně přehrávaném

AV zdroji.

(16) Regulátor hlasitosti VOLUME

Otáčením tohoto regulátoru upravíte hlasitost

reprodukovaného zvuku z AV zařízení;

stisknutím se provádí přepínání AV zdrojů.

26

Základní kroky od spuštění po vypnutí motoru
S Pokud není dosud nainstalováno programové vybavení, nainstalujte je podle postupu na straně

133.
1. Spusťte motor.
Tím dojde také k zapnutí navigačního systému. Po uplynutí krátké doby se na několik sekund zobrazí
úvodní obrazovka navigace, poté se zobrazí okno s hlášením.
S Vložte do otvoru mechaniky mapový DVD disk Pioneer.
2. Zkontrolujte podrobnosti případného zobrazujícího se hlášení, poté se dotkněte tlačítka OK.
Navigační systém lze ovládat pomocí dotekových tlačítek zobrazujících se na obrazovce; zobrazí se
mapa vašeho okolí.
3. Vypněte motor vozidla.
Tím dojde také k vypnutí navigačního systému.
S Tento přístroj můžete vypnout také nastavením klíče zapalování do polohy ACC (OFF).
Vložení a vyjmutí disku
Vložení disku

Vložte disk do otvoru mechaniky.

S Do vestavěné DVD mechaniky lze vložit jeden standardní 12cm nebo 8cm disk. K přehrávání 8cm
disků nepoužívejte adaptér.

S Do otvoru diskové mechaniky nevkládejte žádné jiné předměty kromě disků určených k
přehrávání.

Vyjmutí disku
Stiskněte tlačítko EJECT.

Tím dojde k vyjmutí disku.

27

Otevírání a zavírání LCD panelu

UPOZORNĚNÍ

LCD panel nezavírejte rukou s použitím násilí, neboť tím by mohlo dojít k jeho poškození.
Během otevírání, zavírání nebo upravování polohy LCD panelu udržujte v dostatečné
vzdálenosti ruce a prsty. Dbejte opatrnosti zejména na ruce a prsty dětí.

LCD obrazovka se automaticky otevírá a zavírá podle toho, zda je zapnuto nebo vypnuto zapalování
vozidla. Funkci automatického zavírání/otevírání lze v případě požadavku vypnout.

Funkce automatického zavírání/otevírání ovládá obrazovku následujícím způsobem:
- Pokud klíč zapalování nastavíte do polohy OFF (vypnuto) během otevření LCD panelu, pak za
několik sekund dojde k jeho zavření.
- Při opětovném nastavení klíče zapalování do polohy ON (zapnuto) nebo ACC (pomocná poloha)
dojde k automatickému otevření LCD panelu.
- Při odejmutí nebo nasazení čelního panelu dojde k automatickému zavření nebo otevření LCD
panelu.

Odejmutí čelního panelu → viz str.29

V případě nastavení klíče zapalování do polohy OFF (vypnuto) po zavření LCD obrazovky se při
navrácení klíče zapalování do polohy ON (zapnuto) nebo ACC LCD obrazovka již znovu neotevře.
V takovémto případě LCD obrazovku otevřete stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE.
Během zavírání LCD obrazovky dbejte na to, aby došlo k jejímu úplnému zavření. Pokud se LCD
obrazovka zastaví v průběhu zavírání, může ponechání v tomto stavu způsobit její poškození.

Otevřete LCD panel stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE.
S Chcete-li LCD panel zavřít, stiskněte znovu tlačítko OPEN/CLOSE.

Nastavení úhlu LCD panelu

1. Stiskněte a podržte tlačítko OPEN/CLOSE.
Zobrazí se okno "Flap Setup" (nastavení polohového úhlu LCD panelu).

2. Stisknutím tlačítka nebo upravte polohu LCD panelu tak, aby jej bylo možné

pohodlně sledovat.

Úhel LCD panelu se souvisle mění po celou dobu držení tlačítka nebo stisknutého.

3. Dotkněte se tlačítka "ESC".
Pokud bylo zobrazení okna "Flap Setup" vyvoláno během zobrazení navigačního okna, zobrazí se

mapové okno.

28

Pokud bylo zobrazení okna "Flap Setup" vyvoláno během zobrazení okna AV ovládání funkcí, zobrazí

se okno s aktuálním stavem ovládání AV funkcí.

S Pokud LCD panel naráží na konzoli nebo palubní desku vozidla, posuňte jej mírně vpřed

stisknutím tlačítka .

S Polohu LCD panelu nastavujte výhradně stisknutím tlačítka nebo ; ruční nastavení může

způsobit jeho poškození.

S Nastavený úhel LCD panelu bude uložen do paměti systému a použit při příštím otevření.

Úprava konečné polohy vysunutí LCD panelu
Z důvodů zamezení střetu LCD panelu s řadicí pákou nastavenou v parkovací poloze (P) u vozidla
vybaveného automatickou převodovkou můžete upravit konečnou polohu vysunutí LCD panelu.
S Dbejte opatrnosti, neboť LCD panel se vysune ihned po zapnutí této funkce (ON).
1. Stiskněte a podržte tlačítko OPEN/CLOSE.
Zobrazí se okno pro nastavení úhlu LCD panelu.

2. Dotkněte se tlačítka "Flap Set Back" (Úprava konečné polohy vysunutí LCD panelu).
Každým dotekem tlačítka "Flap Set Back" dojde k zapnutí ("On") nebo vypnutí ("Off") této funkce.

Zapínání/vypínání automatického otevírání LCD panelu
Pokud nechcete, aby otevírání/zavírání LCD panelu probíhalo automaticky, můžete funkci
otevírání/zavírání nastavit na ruční režim.
1. Stiskněte a podržte tlačítko OPEN/CLOSE.
Zobrazí se okno pro nastavení úhlu LCD panelu.
2. Dotkněte se tlačítka "Auto Flap" (Automatické otevírání/zavírání LCD panelu).
Každým dotekem tlačítka "Auto Flap" bude vybráno jedno z následujících nastavení:

Manual - otevírání / zavírání LCD panelu je nutné provádět stisknutím tlačítka OPEN / CLOSE,
Auto - LCD panel se bude otevírat a zavírat automaticky při zapnutí nebo vypnutí napájení
navigačního systému.

Ochrana proti krádeži

Čelní panel tohoto přístroje lze podle dále popsaného postupu odejmout z hlavní jednotky a uložit do
ochranného pouzdra za účelem odlákání zlodějů.

Upozornění:
Při odnímání/nasazování čelního panelu nikdy nevyvíjejte sílu a dbejte na to, abyste ani displej
nebo tlačítka nesvírali silou.
Čelní panel chraňte před nárazy.
Čelní panel chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami.
Čelní panel po odejmutí uchovejte na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho poškrabání nebo
jinému poškození.

Odejmutí čelního panelu
1. Chcete-li čelní panel odejmout, stiskněte tlačítko DETACH.
2. Uchopte čelní panel za pravou stranu a jemně jej vytáhněte pohybem

směrem ven.
Dbejte na to, abyste čelní panel neupustili. Čelní panel dále chraňte před
stykem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k jeho trvalému poškození.

Nasazení čelního panelu
Čelní panel nasadíte podržením kolmo k hlavnímu trupu přístroje a pevným zaklapnutím do
montážních držáků.

29

Navigační nabídka (NAVI MENU) a nabídka AV funkcí (AV MENU)
Způsob zobrazení navigační nabídky (NAVI MENU) pro ovládání navigace a nabídky AV funkcí (AV
MENU) se liší v závislosti na aktuálně vybraném oknu.

Základní navigační úkony
Nejpoužívanější funkcí je vyhledávání podle adresy, která spočívá v zadání požadované cílové adresy
a vyhledání cílového místa. V této kapitole je popsán způsob vyhledávání podle adresy a základní
úkony spojené s používání navigačního systému.

UPOZORNĚNÍ
Některé z těchto základních navigačních funkcí nelze z bezpečnostních důvodů používat
během jízdy vozidla. Tyto funkce jsou k dispozici po zastavení vozidla na bezpečném místě a
zabrzdění ruční brzdy (více informací naleznete v článku "Blokování funkcí pomocí ruční
brzdy" na straně 17).

30

Základní postup ovládání navigace

1 Zaparkuje vozidlo na bezpečném místě a zabrzděte ruční brzdu.
2 Vložte do otvoru mechaniky mapový DVD disk Pioneer.
3 Stisknutím tlačítka MAP zobrazte mapové okno.
4 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku navigace (NAVI MENU).
5 Dotekem tlačítka "Destination" (Cílové místo) zobrazte nabídku cílových míst.
6 Vyberte metodu vyhledávání cílového místa.
7 Zadejte informace o cílovém místu.
8 Navigační systém vypočte trasu k cílovému místu a poté zobrazí trasu na mapě.
9 Po uvolnění ruční brzdy zahajte jízdu podle navigačních pokynů s dodržováním důležitých

bezpečnostních upozornění uvedených na straně 16.
Způsob zadání cílového místa
1. Stisknutím tlačítka MAP zobrazte mapové okno.
2. Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku navigace (NAVI MENU).
3. Dotekem tlačítka "Destination" (Cílové místo) zobrazte nabídku cílových míst.
4. Dotkněte se tlačítka "Address Search" (Vyhledávání podle adresy).

K dispozici jsou dvě metod vyhledávání podle adresy: první z nich spočívá nejprve v zadání názvu
ulice, druhá spočívá nejprve v zadání názvu obce nebo oblasti. V následujícím popisu je jako příklad
použita metoda s prvním zadáním názvu ulice.
5. Dotkněte se tlačítka volby země.
Pokud se cílové místo nachází v jiné zemi, dojde ke změně dříve nastavené země.
Po vybrání země v konfiguraci systému se nastavení země bude měnit pouze tehdy, pokud se cílové
místo nachází mimo hranice aktuální země.

31

6. Zadejte dotekem kódy cílové země, poté se dotkněte tlačítka "OK".

7. Zadejte dotekem název ulice.
Dotkněte se písmene, které chcete zadat; pokud se po zadání názvu ulice automaticky nezobrazí
další okno, zkuste se dotknout tlačítka "OK".

"City" (Obec):
Tohoto tlačítka se dotkněte tehdy, pokud chcete nejprve zadat cílovou obec nebo oblast.

:
Stisknutím tohoto tlačítka budou postupně odstraňovány jednotlivé znaky zadaného textu;
opakovaným stisknutím bude odstraněn veškerý text.
"Others" (Ostatní):
Pomocí tohoto tlačítka lze zadávat znaky s diakritikou.
"Sym." (Symboly):
Pomocí tohoto tlačítka lze zadávat různé speciální znaky, například "&" a "+".
"0-9":
Pomocí tohoto tlačítka lze zadávat text s číslicemi.
"Back" (Zpět):
Stisknutím tohoto tlačítka bude proveden návrat k předchozímu zobrazení.
S Chcete-li například vyhledat ulici "West Higgins Road", stačí zadat jen část jejího názvu, například

"Higgins".
S Během zadávání znaků přístroj automaticky vyhledává všechny dostupné možnosti v databázi.

Pokud existuje pouze jedna možnost zadání dalšího znaku názvu, bude tento znak zadán
automaticky.
S Znaky, které jsou k dispozici pod tlačítkem "Others" (Ostatní), mají stejný vliv na výsledky
vyhledávání, jako ostatní znaky. Například při zadání znaku "A", "Ä", "Å", "Æ" bude výsledek
vyhledávání vždy stejný.
Vyhledání cílového místa po zadání názvu obce nebo oblasti
Seznam nabízených možností vyhledání můžete zúžit počátečním zadáním názvu obce nebo oblasti,
ve které se cílové místo nachází. Zadáním názvu obce nebo oblasti a následným vybráním cílové
obce nebo oblasti ze seznamu se navrátíte k oknu zadání názvu ulice (Street Input). Nyní zadejte
název ulice, vyberte požadovanou ulici ze seznamu a přejděte k bodu 9.

32

Pokud se ve vybrané zemi dotknete tlačítka "City" (Obec) bez zadání názvu obce nebo oblasti,
zobrazí se seznam obcí nebo oblastí, které byly vyhledávány dříve. (Tuto položku nelze vybrat při
prvním vyhledávání pomocí tohoto systému nebo v případě vybrání země, v rámci které dosud žádné
vyhledávání neprobíhalo).
8. Dotkněte se požadované ulice v seznamu.

Dotekem tlačítka , resp. na posuvníku můžete procházet seznamem a zobrazovat zbývající
položky.
Pokud některou položku nelze zobrazit na jediném řádku, pak celý řádek zobrazíte dotekem tlačítka

napravo od této položky.
Dotekem tlačítka bude zadána vybraná ulice společně s ulicemi, které ji křižují, což umožňuje
zadání křižovatky jako cílového místa. Použití této funkce je výhodné v případě, pokud není známo
číslo domu cílového místa nebo pokud nelze zadat číslo domu v hledané ulici.
Dotekem tlačítka bude zobrazena mapa vybraného místa (V seznamu se pravděpodobně
zobrazí názvy nabízených míst).
Zobrazení ikony napravo od seznamu → viz str.46
S Pokud vybrané ulici odpovídá pouze jediné místo, bude v okamžiku doteku dané položky zahájen
výpočet trasy.
S Pokud existuje více možností, zobrazí se seznam; vyberte ze seznamu požadovanou položku a
přejděte k následujícímu kroku.
9. Zadejte číslo domu a dotkněte se tlačítka "OK".

"Map" (Mapa):
Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí mapa v okolí zadaného čísla domu.
S Pokud existuje více možností, zobrazí se seznam; vyberte ze seznamu požadovanou položku a

přejděte k následujícímu kroku.
Zobrazení ikony napravo od seznamu → viz str.46
10. Výpočet trasy bude zahájen automaticky.
Nyní bude zahájen výpočet trasy; po jeho dokončení se zobrazí mapa vašeho okolí (trasa se zobrazí
zelenou barvou).
S Pokud stisknete tlačítko MENU, bude výpočet zrušen.
S Po dokončení výpočtu systém provede uložení mapových dat v okolí trasy pro použití v režimu
"navigační paměti".
S Pokud provádíte vyhledávání cílového místa s již zadanou trasou, určete, zda má být zadaná
oblast použita jako cílové místo a provedeno hledání nové trasy, nebo zda má být vyhledána trasa
vedoucí přes tuto oblast.
Přidávání zastávek ke trase → viz str.53
Cílové místo bude ihned po vyhledání uloženo do paměti historie cílových míst ("Destination
History") → viz str.41
Registrace předchozího místa do adresáře → viz str.60

33

11. Jeďte podle pokynů na obrazovce a informací sdělovaných hlasem.
Tento navigační systém sděluje následující informace v časových intervalech přizpůsobených rychlosti
vozidla:

Vzdálenost k následující odbočce
Směr cesty
Číslo dálnice
Zastávka (pokud byla zadána)
Cílové místo

Vyhledání jiné trasy → viz str.53

Zrušení trasového navádění → viz str.50

S Dotekem tlačítka zopakujete reprodukci stejných informací.

S Chcete-li upravit hlasitost navigačních povelů, přejděte do nabídky NAVI MENU.

Nastavení hlasitosti navigace → viz str.72

S Pokud se během trasového navádění zastavíte u čerpací stanice nebo restaurace, navigační
systém si cílové místo i trasové informace zapamatuje; při příštím spuštění motoru vozidla a
návratu na vozovku bude trasové navádění pokračovat.

Způsob prohlížení okna v režimu mapy
V tomto článku jsou popsány pouze položky, které se zobrazují v mapové okně.

Podrobnosti o mapovém okně → viz str.40

(1) Aktuální poloha
(2) Vzdálenost k cílovému místu
(3) Předpokládaný čas příjezdu (nebo zbývající čas k cílovému místu)
(4) Indikátor navigační paměti

Režim navigační paměti → viz str.136

Režim navigační paměti

Po vložení mapového DVD disku do mechaniky lze data z tohoto disku uložit do paměti navigační
jednotky. Po vyjmutí mapového DVD disku z navigační jednotky po uložení dat bude navigace

probíhat s použitím dat uložených v paměti (režim navigační paměti). Jakmile ikona zmizí, režim
navigační paměti je připraven; nyní lze mapový disk vyjmout a používat funkci navigační paměti.
V režimu navigační paměti lze v mechanice navigační jednotky přehrávat hudební disky CD nebo
DVD-Video i v průběhu navigace. Režim navigační paměti bude aktivován automaticky v okamžiku
vyjmutí mapového disku z navigační jednotky.
Některé funkce omezeny nebo se liší v porovnání s navigací používající mapový DVD disk (navigační
DVD režim). Pokud chcete tyto funkce používat, je nutné mapový DVD disk vložit do mechaniky
znovu. Režim navigační paměti provádí navigaci pouze s použitím dat načtených v paměti.
S Mapový disk bude pravděpodobně nutné znovu vložit do mechaniky a načíst nová data do paměti

i během navigačních operací, například v případě velmi vzdáleného cílového místa. Režim
navigační paměti provádí navigaci s použitím následujících mapových dat.
Podrobné informace naleznete na straně 136.

34

Základní úkony ovládání zdrojových AV zařízení
V tomto článku jsou popsány základní úkony ovládání zdrojových AV zařízení, například nastavení
hlasitosti, přepínání zdrojů a zastavení přehrávání na příkladu CD přehrávače.
Volba zdrojového AV zařízení
1. Stisknutím regulátoru VOLUME zapněte okno ovládání zvukových funkcí.

2. Stisknutím tlačítka MENU zapněte nabídku AV funkcí (AV MENU).
3. Dotekem ikony zdroje signálu vyberte v okně zdrojových AV zařízení požadovaný zdroj.

S Jednotlivé zdroje signálu můžete přepínat také opakovaným stisknutím regulátoru VOLUME
během zobrazení okna pro ovládání zvukových funkcí:

"DISC" [CD, ROM, DVD-V, DivX] (vestavěná DVD mechanika) - "RADIO" (tuner) - "iPod" (zařízení
iPod) - USB (zařízení USB) - "BT-TEL" (telefon Bluetooth) - "BT-AUDIO" (audio zařízení Bluetooth) -
"M-CD" (multi-CD přehrávač) - M-DVD (multi-DVD přehrávač) - "AV-1" (videovstup 1) - "AV-2"
(videovstup 2) - "EXT-1" (vstup pro externí zařízení 1) - "EXT-2" (vstup pro externí zařízení 2)
S Přístroj vypnete dotekem tlačítka "OFF".
S Zdrojové zařízení pro zadní obrazovku vyberete dotekem tlačítka "REAR SCREEN".

Volba zdrojového videozařízení pro zadní obrazovku → viz str.127
S Zdroje, které nejsou k navigačnímu systému připojeny, zdroje, které jsou zaneprázdněny čtením

disku nebo zásobníku nebo zdroje s neúplným nastavení nelze používat.
S Externím zařízením se rozumí výrobek značky Pioneer (dostupný například v budoucnu), který

sice není s tímto přístrojem kompatibilní jako zdroj signálu, avšak je uzpůsoben k ovládání svých
základních funkcí pomocí tohoto přístroje. Tímto přístrojem lze ovládat až dvě externí
komponenty. V případě připojení dvou externích komponent jim tento přístroj automaticky přiřadí
označení "externí zařízení 1" a "externí zařízení 2".
S Je-li režim ovládání antény ("Antenna Control") nastaven na "Radio" (tuner), lze anténu vozidla
skrýt provedením jedné z následujících akcí:
− Přepnutí zdroje signálu z tuneru (AM nebo FM) na jiný zdroj.
− Vypnutí napájení tohoto přístroje.
− Nastavení klíče zapalování do polohy ACC OFF.
S Je-li režim ovládání antény ("Antenna Control") nastaven na "Power" (napájení), lze anténu
vozidla skrýt pouze nastavením klíče zapalování do polohy "OFF".
Nastavení automatického vysouvání antény → viz str.129
Regulace hlasitosti
1. Pomocí regulátoru VOLUME nastavte úroveň hlasitosti reprodukovaného zvuku.
Otáčením regulátoru VOLUME podle potřeby zvyšte nebo snižte hlasitost.
S Nastavení hlasitosti navigace (hlasového navádění) provedete pomocí položky "Volume" v
nabídce NAVI MENU.
Nastavení hlasitosti navigace → viz str.72

35

Vypnutí napájení
1. Stisknutím regulátoru VOLUME (nebo tlačítka AV) zapněte okno ovládání AV funkcí.
2. Stisknutím tlačítka MENU přejděte do nabídky AV MENU.
3. V okně zdrojových AV zařízení se dotkněte tlačítka "OFF".
S Chcete-li vypnout zvukový výstup vybraného zdroje, stiskněte a podržte regulátor VOLUME.
Poslech kompaktních CD disků
Po vyjmutí mapového DVD disku z mechaniky navigační jednotky můžete na jeho místo vložit
kompaktní CD disk a poslouchat jeho záznam.

Navádění v režimu navigační paměti → viz předchozí článek "Režim navigační paměti"; (více
informací naleznete na straně 136).
1. Stisknutím tlačítka EJECT vyjměte mapový DVD disk z mechaniky.

2. Vložte do mechaniky zvukový kompaktní CD disk; tím bude zahájeno jeho přehrávání.

3. Stisknutím regulátoru VOLUME (nebo tlačítka AV) zapněte okno zvukových funkcí.

36

4. Upravte hlasitost otáčením regulátoru VOLUME. nebo .
5. Vyberte požadovanou skladbu dotekem tlačítka

Požadovanou skladbu vyberete také dotekem tlačítka nebo .

6. Rychlý postup vpřed nebo vzad provedete dotekem a podržením tlačítka nebo .

Rychlý postup vzad/vpřed provedete také podržením tlačítka nebo .

7. Chcete-li doteková tlačítka skrýt, dotkněte se tlačítka "Hide".

S Doteková tlačítka zobrazíte opětovným dotekem panelu.
Zobrazení stavu tlačítek
Dostupnost jednotlivých tlačítek na obrazovce je vyznačena jejich barvou. V závislosti na aktuálním
stavu vozidla jsou k dispozici pouze některá tlačítka (např. "Address Search" - vyhledávání podle
adresy).

Černé dotekové tlačítko: Toto tlačítko lze používat normálním způsobem.

Šedé dotekové tlačítko s bílým písmeny: Tato funkce není k dispozici v režimu navigační paměti nebo
v oblastech, které na disku nejsou uloženy.
Dotekem tohoto tlačítka bude aktivováno hlášení sdělující, že příslušná funkce není k dispozici.

Šedé dotekové tlačítko s černými písmeny: Příslušná funkce není k dispozici. (Např. zákaz ovládání
během řízení).

37

Kapitola 2 - Zobrazení navigační nabídky a mapy

Tato kapitola popisuje základní navigační úkony včetně způsobu zobrazení nabídky NAVI MENU,
používání místní nabídky a mapového okna.
Způsob používání oken nabídek
Základní navigační úkony se provádějí prostřednictvím nabídek; k dispozici jsou dvě nabídky, a sice
nabídka "NAVI MENU" a "místní nabídka".
S Funkce, které nejsou k dispozici v režimu navigační paměti, se zobrazují šedou barvou s černými

písmeny; pokud tyto funkce chcete používat, vložte do mechaniky mapový disk.
Nabídka NAVI MENU
Tato nabídka slouží k ovládání základních funkcí navigačního systému.
1. Během zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU.
2. Chcete-li přejít do požadované nabídky, dotkněte se příslušného názvu v horní části okna.
Nabídka NAVI MENU je rozdělena do čtyř částí:
"Destination" (Cílové místo), "Traffic/Info" (Dopravní informace), "Route Options" (Možnosti trasy) a
"Settings" (Nastavení)
S Dotekem tlačítka "AV MENU" zapnete okno ovládání zvukových funkcí.

Okno ovládání zvukových funkcí → viz str.77
3. Chcete-li obnovit zobrazení nabídky, stiskněte tlačítko MAP.
Nabídka cílových míst

Vybere požadovanou metodu vyhledávání cílového místa; v této nabídce lze také zrušit již zadanou
trasu.

Zadání adresy a vyhledání cílového místa → viz str.31
Další metody vyhledávání → viz str.47-59
Nabídka dopravních informací

Tato nabídka slouží především ke zjišťování dopravních informací.
Zobrazení všech dopravních informací → viz str.64
Zobrazení dopravních informací na trase → viz str.65

38

Nabídka možností trasy

Tato nabídka slouží k zadání podmínek určení trasy k cílovému místu.
Nastavení možností trasy → viz str.57

S Po nastavení trasy lze používat funkce "Edit Current Route" (Upravit aktuální trasu), "View
Current Route" (Zobrazit aktuální trasu) a "Recalculate" (Přepočítat).

Nabídka konfigurace

Tato nabídka slouží k vlastnímu nastavení různých navigačních funkcí pro pohodlné používání.
Nabídka konfigurace → Kapitola 5

Místní nabídka
V místní nabídce lze provádět různé operace, například výpočet trasy k místu označenému křížovým
ukazatelem nebo ukládání míst do adresáře ("Address Book"), a to rychleji, než v případě použití
nabídky NAVI MENU
S Zástupné ikony místních nabídek přítomné na obrazovce lze měnit. Místní nabídky, které jsou

popsány v následujícím textu, jsou k dispozici při výchozím nastavení systému.
S Položky označené hvězdičkou (*) nelze z místní nabídky odstranit.

Změna zástupné ikony → viz str.74
Během zobrazení mapy se krátce dotkněte její libovolné části.
Opakovaným dotekem mapy bude zahájíte její posun.

: Cílové místo*
Tato ikona se zobrazuje během posouvání mapy a slouží k zadání trasy k místu definovanému
pomocí křížového ukazatele.

Vyhledání cílového místa na mapě → viz str.46

39

: Změna trasy*
Tato položka se zobrazuje, pokud se mapa neposouvá a lze ji vybrat pouze během trasového
navádění, kdy je možné zadanou trasu upravovat.

Přepočtení trasy k cílovému místu pomocí nabídky možností trasy → viz str.53
Přepočtení zadané vzdálenosti na trase před aktuálním místem → viz str.53
Ověření nastavené trasy → viz str.51
Zrušení trasového navádění → viz str.50
Vynechání zastávky → viz str.54

: Hledání v okolí
Tato funkce slouží k výběru místa pomocí křížového ukazatele a k vyhledání blízkých objektů (POI).

Vyhledávání objektů v okolí určitého místa → viz str.48

: Registrace
Tato funkce slouží k uložení místa označeného křížovým ukazatelem do adresáře ("Address Book").
S Dotkněte se ikony "Registration" (Registrace), poté uložte příslušné místo do adresáře dotekem

ikony "Save" (Uložit).
Registrace místa → viz str.59

: Nastavení hlasitosti
Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti navigace.

Nastavení hlasitosti navigace → viz str.72

: Ukončení nabídky
Tato funkce slouží ke skrytí ikony místní nabídky a k zobrazení aktuální polohy.
Způsob používání mapy
Většinu informací poskytovaných navigačním systémem lze zobrazovat na mapě. V následujících
odstavcích je popsán způsob zobrazení těchto informací na mapě.
Přepínání režimů zobrazení aktuální polohy
V tomto článku je popsán způsob zobrazení aktuální polohy a přepínání režimu zobrazení mapy.
K dispozici jsou čtyři režimy zobrazení mapy a tři další zobrazení.

Režim mapy
Režim pohledu z místa řidiče
Kombinovaný režim (pouze během trasového navádění)
Režim seznamu ulic (pouze během trasového navádění)
Režim dynamiky vozidla
Zpětný pohled (k dispozici pouze v případě zapnutí vstupu pro zpětnou kameru - nastavení
položky "Camera" na "On" - zapnuto).
S Pokud se během vybrání režimu seznamu ulic (St.List Mode) nebo kombinovaného režimu
(Mixed Mode) odchýlíte od zadané trasy a zadáte ulici, která na disku není zaznamenána, režim
zobrazení se změní na zobrazení mapy (MAP Mode). Po návratu na původní trasu systém obnoví
původní režim a bude pokračovat v trasové navigaci.

40

1. Stisknutím tlačítka MAP zobrazte mapu okolí aktuální polohy.
2. Stiskněte znovu tlačítko MAP.
3. Dotekem názvu požadovaného režimu nebo stisknutím tlačítka MAP vyberte režim, který
chcete zobrazit.

S Pokud daný režim vyberete dotekem tlačítka MAP, za 4 sekundy dojde k automatickému přepnutí
na vybraný režim zobrazení mapy.

Způsob zobrazení mapy aktuálního místa
Režim mapy
V tomto režimu se zobrazuje standardní mapa.

Režim pohledu z místa řidiče
V tomto režimu se zobrazuje mapa z pohledu místa řidiče.

UPOZORNĚNÍ
V režimu pohledu z místa řidiče se na obrazovce zobrazuje malý ukazatel rychlosti bez
měřítka, který neslouží jako tachometr. Informace o rychlosti vozidla proto vždy zjišťujte podle
fyzického tachometru vozidla.
Kombinovaný režim
V tomto režimu je standardní mapa ("MAP Mode") překrytá dvěma šipkami.

41

Režim seznamu ulic
V tomto režimu se zobrazuje název příští ulice, kterou vede trasa a šipka ukazující směr jízdy.

Zobrazení dynamiky vozidla
V tomto režimu se zobrazují informace o stavu vozidla.

UPOZORNĚNÍ
Tachometr v režimu dynamiky vozidla může ukazovat odlišnou rychlost, než jakou ukazuje
vlastní tachometr vozidla, neboť tento přístroj měří rychlost odlišným způsobem.
S Položky zobrazované měřiči v levé a pravé části lze podle potřeby měnit.
Nastavení zobrazení dynamiky vozidla → viz str.69
Zpětný pohled
V tomto režimu se v levé části obrazovky zobrazuje obraz snímaný zadní kamerou a v pravé části se
zobrazuje mapa vašeho okolí.

S Krátkým dotekem obrazovky dojde k přepnutí na mapový režim (MAP Mode) s místní nabídkou.
Při ukončení místní nabídky dojde k obnovení režimu zpětného pohledu (Rear View).

S Zobrazení zpětného pohledu není k dispozici, pokud je vstup pro zadní kameru ("Camera")
vypnutý ("Off"); v takovémto případě jej nastavte na "On" (zapnuto).
Nastavení vstupu a polarity spínání zpětné kamery → viz str.113

S Pokud je vstup pro zpětnou kameru zapínán a vypínán podle signálu couvání vozidla, pak v
režimu zpětného pohledu nebude k dispozici žádný obraz během jízdy vozidla vpřed.

S Chcete-li používat režim zpětného pohledu, je nutné, aby kamera byla stále zapnutá. V
takovémto případě je nutné se ujistit u výrobce nebo dealera kamery, zda nedojde k narušení její
správné funkčnosti nebo životnosti.

S Zpětný pohled lze zobrazovat nepřetržitě (například při požadavku na sledování přívěsu) v režimu
rozděleného okna, ve kterém se částečně zobrazuje mapové okno. Pamatujte na to, že v tomto
režimu není obraz snímaný kamerou přizpůsoben velikosti okna a proto se nemusí zobrazovat
celý.

42

Zvětšené zobrazení mapy křižovatky
Pokud je v nabídce nastavení zapnutá funkce "Close-up of Junction" (Detailní zobrazení křižovatky),
zobrazí se zvětšená mapa křižovatky. V případě jízdy po dálnici se zobrazí speciální průvodce.

S Zvětšené zobrazení mapy křižovatky není k dispozici v následujících režimech:
- Režim pohledu z místa řidiče
- Režim dynamiky vozidla
Zobrazení během jízdy po dálnici
V některých úsecích dálnice je k dispozici zobrazení doporučeného jízdního pruhu pro snadné
odbočení podle nejbližších navigačních pokynů.

Při jízdě po dálnici se v blízkosti mimoúrovňových křižovatek a výjezdů mohou zobrazovat čísla
výjezdů a dálniční dopravní značení.

Zobrazované položky
Orientační bod*
Následující orientační bod (např. nejbližší odbočka, atd.), zobrazený jako žlutý praporek.
Cílové místo*
Tento kostkovaný praporek označuje cílové místo.

(1) Název další ulice (nebo orientačního bodu), kudy vede trasa*
(2) Vzdálenost k orientačnímu bodu*

Dotekem této ikony zobrazíte další informace.
(3) Aktuální poloha

Tento symbol označuje aktuální polohu vašeho vozidla; vrchol trojúhelníku označuje směr jízdy,
zobrazený úsek mapy se během jízdy automaticky posouvá.
(4) Vzdálenost k cílovému místu (nebo vzdálenost k zastávce)*
Pokud byly zadány zastávky na trase, pak se při každém doteku této ikony zobrazí odpovídající
údaj. Pokud byly zadány dvě nebo více zastávek, pak se při každém doteku střídavě zobrazí
vzdálenost k cílovému místu a vzdálenost k další zastávce.
(5) Název ulice, po které se vozidlo právě pohybuje (nebo název obce, atd.)

43

(6) Kompas
Červená šipka označuje sever. Pokud je měřítko obrazovkové mapy menší, než 50km, pak
každým dotekem této ikony se změní orientace mapy (sever nahoře / směr jízdy nahoře). Pokud
je měřítko mapy 50 km nebo vyšší, její orientace bude vždy "sever nahoře".
Směr jízdy nahoře:
Směr jízdy vozidla znázorněný v obrazovkové mapě směřuje k jejímu hornímu okraji.
Sever nahoře:
V horní části obrazovkové mapy se vždy zobrazuje sever.

(7) Tlačítka zvětšení/zmenšení
Tato tlačítka slouží k nastavení požadovaného měřítka mapy.
Změna měřítka mapy → viz str.45

(8) Měřítko mapy
V této pozici se zobrazuje měřítko mapy v jednotkách délky; s výjimkou režimu dynamiky
vozidla se tento údaj zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Změna měřítka mapy → viz str.45

(9) Ikona TMC
Po vypočtení nové trasy se dotekem této ikony přesvědčíte, zda jsou k trase k dispozici nějaké
informace o dopravních problémech (zácpách) nebo uzavírkách. Pokud nebyla vypočtena žádná
trasa, pak dotekem zobrazíte seznam dopravních informací.

(10) Aktuální čas
(11) Předpokládaný čas příjezdu (nebo zbývající čas k cílovému místu)*

Každým dotekem této ikony se v této pozici zobrazí jeden z uvedených údajů. Předpokládaný
čas příjezdu bude vypočten automaticky na základě zadané průměrné rychlosti a skutečné
průměrné rychlosti.
Způsob zadání průměrné rychlosti → str.74

(12) Značka sledování dráhy
Značky sledování dráhy označují trasu, kterou vozidlo ujelo.
Nastavení režimu sledování dráhy → viz str.75

(13) Mapa vašeho okolí (boční mapa)
Krátkým dotekem mapy se zobrazí místní nabídka, zatímco při delším doteku bude aktivován
posun mapy.

(14) Vzdálenost ke křižovatce*
Tato ikona se zobrazuje ve zvětšeném zobrazení mapy křižovatky. Zelený sloupec se během
přibližování vozidla ke křižovatce zkracuje.

(15) Příští směr jízdy*
Během přibližování ke křižovatce se tato šipka zobrazuje zelenou barvou; na obrazovce se
zobrazuje vzdálenost k nejbližšímu orientačnímu bodu a k orientačnímu bodu, který následuje za
ním.

(16) Směrová přímka*
Tato přímka vyznačuje směr k cílovému místu (nebo k místu označenému kurzorem).

(17) Indikátor navigační paměti
Více informací o indikátoru navigační paměti → viz str.136

(18) Informace o jízdním pruhu*
Informace o jízdním pruhu se zobrazí při první reprodukci hlasového navádění. V případě
zobrazení navigační obrazovky v blízkosti mimoúrovňové křižovatky nebo výjezdu zobrazení
informací o jízdním pruhu zmizí.

(19) Dálniční dopravní značení*
V této pozici se zobrazuje číslo dálnice a směrové informace.

(20) Číslo výjezdu z dálnice*
V této pozici se zobrazuje číslo výjezdu z dálnice.

S Informace označené symbolem (*) jsou k dispozici pouze tehdy, pokud byla zadána trasa.
S V závislosti na daných podmínkách a provedených nastaveních nemusí být zobrazení některých

položek k dispozici.

44

Nastavení měřítka mapy
Dotekem tlačítek nebo můžete nastavit požadované měřítko mapy. Dotekem tlačítka pro přímo
volbu měřítka nastavíte požadované měřítko mapy. Dotekem a podržením tlačítka nebo lze
měřítko měnit s menším krokem v rozsahu 25 metrů - 500 kilometrů. Je-li vybrán režim mapy (MAP
mode) nebo kombinovaný režim (Mixed Mode), zobrazí se tlačítko pro přímé nastavení měřítka;
dotekem tohoto tlačítka můžete vybrané měřítko nastavit přímo.
S Rozsah měřítek je omezen v režimu navigační paměti nebo během projíždění oblasti, která není

na disku uložena.

S Ikona registrovaného místa a služby TMC se zobrazuje tehdy, pokud je měřítko mapy nastaveno
na hodnotu 20 km nebo nižší.

S Ikona objektu (POI) a linie dopravní zácpy se zobrazují tehdy, pokud je měřítko mapy nastaveno
na hodnotu 1 km nebo nižší.

Posunutí mapy na požadované místo
Krátkým dotekem obrazovky se zobrazí místní nabídka.
Dotekem libovolného místa mapy po dobu nejméně 2 sekund bude aktivován režim posunu mapy, ve
kterém lze mapu posouvat ve směru určeném dotekem. Posun se zastaví v okamžiku odejmutí prstu z
obrazovky, kdy se v jejím středu zobrazí křížový ukazatel a přímka spojující aktuální místo s tímto
ukazatelem. Stisknutím tlačítka MAP bude obnoveno zobrazení mapy vašeho okolí.
S Dotekem oblasti v blízkosti středu obrazovky bude zahájen pomalý posun; dotekem oblasti

v blízkosti okrajů obrazovky bude zahájen rychlý posun.

(1) Požadované místo
Místo vybrané na aktuální mapě je označeno křížovým ukazatelem.
S Pokud je měřítko mapy 200 m nebo nižší, v okolí křížového ukazatele bude silnice vyznačena
světle modrou barvou.

(2) Směrová přímka
Tato přímka vyznačuje směr cesty vzhledem ke křížovému ukazateli.

(3) Vzdálenost od aktuálního místa
V této pozici se zobrazuje přímočará vzdálenost mezi místem označeným křížovým ukazatelem a
aktuálním místem.

(4) Název ulice, obce, oblasti a další informace týkající se tohoto místa.
(Zobrazené informace se mění podle měřítka mapy).

Dotekem tlačítka v pravé části zobrazíte skrytý text.
Zobrazení informací o konkrétním místě → viz následující článek

(5) Místní nabídka
Způsob zobrazení místní nabídky → viz str.39

45

Zobrazení informací o konkrétním místě
V registrovaným místech (domovské místo, zadaná místa, položky adresáře) a v místech obsahujících
ikonu objektu (POI) nebo ikonu dopravních informací se zobrazí další ikona. Podrobné informace
zobrazíte nastavením křížového ukazatele nad tuto ikonu.

1. Posuňte mapu a nastavte křížový ukazatel nad ikonu, kterou chcete zobrazit.

2. Dotkněte se ikony .

Zobrazí se informace příslušející zadanému místu, které jsou v jednotlivých místech různé. (Pro
některá místa nemusejí být k dispozici žádné informace).

Registrace míst → viz str.59
Zobrazení značek objektů (POI) na mapě → viz str.55
Potvrzení dopravních informací na mapě → viz str.65

3. Dotkněte se tlačítka "Back" (Zpět).
Tím bude proveden návrat k předchozímu zobrazení.
S V režimu navigační paměti jsou k dispozici pouze podrobné informace pro registrovaná místa

(pokud jsou dostupná).

Vyhledání cílového místa na mapě

Po vyhledání požadovaného místa posunem mapy a doteku ikony v místní nabídce můžete zadat
cílové místo na mapě.

1. Zobrazte okno mapy stisknutím tlačítka MAP.
2. Dotkněte se mapy alespoň na 2 sekundy.
Tím bude aktivován režim posunu mapy.
3. Posouvejte mapu a nastavte křížový ukazatel na místo, které má být vaším cílovým místem.

Posunutí mapy na požadované místo → viz str.45

4. Dotkněte se ikony .

Pokud se napravo od seznamu zobrazuje ikona , můžete cílové místo zadat také dotekem ikony

. Výběr potvrdíte dotekem tlačítka "OK". Místo označené křížovým ukazatelem bude nastaveno
jako cílové.

Posun mapy:
Po aktivaci režimu posunu mapy se zobrazí místní nabídka. Při doteku libovolného místa na mapě
bude aktivován režim posuvu.

Místní nabídka → viz str.137

46

Kapitola 3 - Zadání trasy k cílovému místu

UPOZORNĚNÍ

Tyto funkce zadávání trasy nelze z bezpečnostních důvodů používat během jízdy vozidla;
tyto funkce budou odblokovány pouze po zaparkování vozidla na bezpečném místě a zabrzdění
ruční brzdy. (Více informací naleznete v článku "Blokování funkcí pomocí ruční brzdy" na
straně 17).
S Některé informace o dopravních nařízeních závisejí na době provedení výpočtu trasy. Z těchto

důvodů nemusejí tyto informace odpovídat konkrétním dopravní nařízením v době skutečného
průjezdu vozidla danou lokalitou. Dále platí, že informace o dopravních nařízeních se vztahují na
osobní vozidla, nikoli na nákladní či dodávková vozidla. Během řízení proto vždy dodržujte
aktuálně platná dopravní nařízení.
S Pokud během výpočtu trasy stisknete tlačítko MENU, bude výpočet zrušen a zobrazí se okno
s mapou.
S V případě vložení mapového DVD disku bude stanovení trasy provedeno vždy a nelze je zrušit.
Vyhledání cílového místa podle typu objektu
Tento systém poskytuje informace o různých objektech (POI), například o čerpacích stanicích,
zábavních parcích nebo restauracích. Po vybrání příslušné kategorie (nebo zadání názvu objektu)
může požadovaný objekt vyhledat.
Vyhledávání objektů (POI)
1. V nabídce NAVI MENU se dotkněte tlačítka "Destination" (Cílové místo), poté tlačítka "POI
Search".
2. Dotkněte se tlačítka cílové země, poté tlačítka "OK".

Výběr země, ve které se nachází cílové místo → viz str.5
3. Dotkněte se tlačítka "Category" (Kategorie).

"Name" (Název):
Tohoto tlačítka se dotkněte, pokud jako první chcete zadat název objektu (POI).
"City" (Obec):
Tohoto tlačítka se dotkněte, pokud jako první chcete zadat název cílové obce nebo oblasti.
4. Dotkněte se názvu požadované kategorie.

Pokud některá kategorie není dále rozdělena do více podrobnějších kategorií, seznam se nezobrazí;
v takovémto případě přejděte k bodu 6.
5. Dotkněte se názvu podkategorie.
6. Zadejte název objektu (POI).
Pokud po se zadání názvu objektu automaticky nezobrazí seznam objektů, zkuste se dotknout tlačítka
"OK".

47

"City" (Obec): Dotkněte se nejprve tohoto tlačítka a zadejte cílovou obec nebo oblast.
S Pokud je v dané podkategorii registrováno méně, než šest objektů (POI), okno pro zadání názvu

objektu se nezobrazí - v takovémto případě přejděte k bodu 7.
7. Dotkněte se cílového objektu (POI).
S Dotekem ikony se zobrazí mapa okolí vybraného objektu (POI).

Zobrazení ikony napravo od seznamu → viz str.46
Vyhledání objektů ve vašem okolí
Objekty ve vašem okolí můžete vyhledávat na mapě; tato funkce slouží k vyhledání objektu, který
můžete během cesty navštívit.
1. V nabídce NAVI MENU se dotkněte tlačítka "Destination" (Cílové místo), poté tlačítka
"Vicinity Search" (Hledání v okolí).
2. Dotkněte se požadované kategorie.

Vybraná kategorie bude označena červeným symbolem zaškrtnutí.
OK: Zahájení vyhledávání.
Back (Zpět): Návrat k předchozímu zobrazení (oknu).
Set (Nastavení): Zobrazení okna pro nastavení zástupných ikon objektů.

Nastavení zástupných ikon objektů (POI) → viz str.47
S Pokud se dotknete zástupné ikony některého objektu (POI), např. , můžete zahájit vyhledávání

objektů (POI) přímo pro kategorii vybranou pomocí této ikony.
S Chcete-li vyhledávat objekty pomocí označené kategorie i zástupných ikon (POI), vyberte některé

kategorie ze seznamu, poté spusťte vyhledávání dotekem zástupné ikony objektu.
S Pokud chcete prohledávat podrobnější kategorie, dotkněte se ikony ; po zobrazení seznamu

podkategorií se dotkněte požadované položky, poté tlačítka "Back" (Zpět). V případě vybrání
pouze několika typů podrobných kategorií se zobrazí modré symboly zaškrtnutí.
S K dispozici je výběr až 100 položek podrobných kategoriích.
3. Dotkněte se tlačítka "OK".
Zobrazí se názvy objektů s uvedením příslušných vzdáleností od aktuálního místa. Objekty jsou
seřazeny v pořadí od nejbližšího po nejvzdálenější. Nalevo od jednotlivých položek se zobrazuje ikona
kategorie.

S Pokud se dotknete ikony , na mapě se zobrazí objekty (POI) v okolí zadaného místa.
Zobrazení ikony napravo od seznamu → viz str.46

S Vyhledávání bude probíhat v okruhu cca 16 km od aktuálního místa.

48

Vyhledávání objektů v okolí křížového ukazatele
1. Dotkněte se mapy a nastavte křížový ukazatel na místo, v jehož okolí chcete vyhledávat
objekty.

2. Dotkněte se ikony .
Proveďte postup v kroku 2 článku "Vyhledání objektu ve vašem okolí".

Vyhledání objektu ve vašem okolí → viz str.48
S Tuto funkci lze používat pouze po umístění zástupné ikony hledání v okolí (Vicinity Search) na

plochu mapového okna.
Změna zástupné ikony → viz str.74

S Vzdálenost uvedená ve výsledku hledání je vzdáleností křížového ukazatele od objektu.
S Spodní ikona je určena pro nastavení zástupných ikon oblíbených kategorií. Dotekem zástupné

ikony se zobrazí seznam dostupných objektů v dané kategorii.
Tlačítko "Vicinity Search" (Hledání v okolí) v nabídce NAVI MENU slouží k prohledávání okolí; ikona

v místní nabídce (viz str.31) naopak slouží k prohledávání oblasti v okolí křížového ukazatele.

Zadání vjezdu na dálnici nebo výjezdu z dálnice jako cílového místa

Vjezd na dálnici nebo výjezd z dálnice lze nastavit jako cílové místo.
1. V nabídce NAVI MENU se dotkněte tlačítka "Destination" (Cílové místo), poté se dotkněte
tlačítka "Motorway Search" (Vyhledávání dálnic).
2. Dotkněte se tlačítka cílové země, poté se dotkněte tlačítka "OK".
3. Zadejte název dálnice, poté se dotkněte tlačítka "OK".
4. Dotkněte se názvu dálnice.
Zobrazí se okno s volbou zadání vjezdu na dálnici nebo výjezdu z dálnice jako cílového místa.
5. Dotkněte se tlačítka "Entrance" (Vjezd) nebo "Exit" (Výjezd).
Zobrazí se seznam vjezdů a výjezdů pro vybranou dálnici.
6. Dotkněte se požadovaného cílového místa.
S Cílové místo lze zobrazit také dotekem ikony napravo od seznamu.

Zobrazení ikony napravo od seznamu → viz str.46

Vyhledání cílového místa podle PSČ

Pokud znáte PSČ cílového místa, můžete pomocí něj toto cílové místo vyhledat.
1. V nabídce NAVI MENU se dotkněte tlačítka "Destination" (Cílové místo), poté se dotkněte
tlačítka "Postal Code Search" (Vyhledávání podle PSČ).
2. Dotkněte se tlačítka cílové země, poté se dotkněte tlačítka "OK".
3. Zadejte PSČ (poštovní kód).
Zobrazí se seznam měst odpovídajících zadanému poštovnímu kódu.
Britský poštovní kód:
Po zadání britského poštovního kódu se zobrazí mapa s křížovým ukazatelem ve vybraném místě;
vyhledávání bude zahájeno dotekem tlačítka "OK".
Holandský poštovní kód:

V případě zadání úplného poštovního kódu se zobrazí seznam ulic.
V případě zadání částečného poštovního kódu a doteku tlačítka "OK" se zobrazí seznam obcí.

4. Vyhledejte cílové místo podle pokynů za bodem 6 v Kapitole 1 - "Základní úkony".
S V závislosti na cílovém místu může být vyhledávání zahájeno přímo (ihned).
S Na disku nejsou zaznamenána všechna PSČ; z těchto důvodů nemusí být možné místo

odpovídající zadanému PSČ nalézt.

49


Click to View FlipBook Version