The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Jurulatih Utama MATeX SJKC 3:
Lim Chien Yee
(SJKC Wan Hwa 1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-28184413, 2021-11-08 04:13:30

PBL MATeX SJKC 3

Jurulatih Utama MATeX SJKC 3:
Lim Chien Yee
(SJKC Wan Hwa 1)

KOMPILASI

NEW NMORAMT-HNEEWMAPETDIACGSOGAY-SNEYWOEUVTAHLUATION

M"KADINATTEEAMRUAATTHAIKRKAISNESTKEANOTULIATAASHARRAUEN2NG0DG2AU1HL"

SISC+ Bidang Sains dan Matematik
Sektor Pembelajaran PPDKU Ipoh
Tajuk: Jom Kitar Semula
Tajuk: Kami Pengguna yang Bijak
Tajuk: Hari Kanak-kanak
Tajuk: Rumah Kesayangan
Tajuk: Penyediaan Hadiah Hari Guru
Tajuk: Majlis Hari Ibu
Tajuk: Jualan Amal
Tajuk: Berkelah di tepi Pantai
Tajuk: Jamuan Hari Kanak-kanak
Tajuk: Majlis Hari Jadi
Tajuk: Buah-buahan yang Saya Sukai

Tajuk: Pesta Tanglung Peringkat Kelas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Rancangan Pengajaran Harian

Pembelajaran Berasaskan Projek

Nama Guru: Pn. Lee Li Chau dan guru Matematik Tahun 4

Sekolah: SJKC Wan Hwa 1, Menglembu

Kelas 4
Tarikh 17/5/2021 – 24/6/2021
Masa 6 minggu
Bidang Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra
Tajuk Pecahan, Perpuluhan dan Peratus, Ukuran dan Sukatan, Pengurusan
Standard Data
Kandungan 2.3 Peratus
2.4 Penyelesaian Masalah
Standard 5.2 Jisim
Pembelajaran 8.1 Piktograf dan carta palang
8.2 Penyelesaian masalah
Objektif 2.3.1 Menukarkan pecahan kepada peratus dan sebaliknya.
Pembelajaran 2.3.2 Mengira peratusan daripada suatu kuantiti objek.
2.4.1 Menyelesaikan masalah pecahan, perpuluhan dan peratus.
5.2.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung tambah dan

tolak jisim, melibatkan unit gram dan kilogram.
8.1.1 Membina piktograf dan carta palang bagi data tak terkumpul.
8.1.2 Mentafsir piktograf dan carta palang yang dibina.
8.2.1 Menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi

harian.
Pada akhir penghasilan projek ini, murid dapat
1. mengelaskan bahan buangan yang dikumpul dalam tiga kategori

i. plastik
ii. tin minuman
iii. kertas

1

Kriteria Kejayaan 2. menganggar bahan buangan yang dikumpul berdasarkan panduan
Aktiviti anggaran yang disediakan dan merekod dalam jadual.

3. menukar jisim bahan buangan yang dianggar dalam kg/ g kepada kg
dan g.

4. memproses dan menterjemahkan data yang dikumpul dalam bentuk
carta palang.

5. menjawab soalan yang disediakan dalam lembaran kerja berdasarkan
data yang dikumpul.

6. menghasilkan laporan bentuk buku skrap.
1. Murid berupaya mengelaskan bahan buangan yang dikumpulkan

dengan betul tanpa menimbulkan keadaan campur-aduk bahan
buangan.
2. Murid berupaya menganggar jisim bahan buangan berdasarkan
panduan anggaran yang disediakan.
3. Murid berupaya menukar jisim bahan buangan kg/ g kepada kg dan g.
4. Murid berupaya menghasilkan satu carta palang berdasarkan data yang
dikumpulkan.
5. Murid berupaya menjawab 8 daripada 10 soalan yang terdapat di
dalam lembaran kerja yang disediakan oleh guru.
6. Murid berupaya menghasilkan laporan bentuk buku skrap.
1. Mengumpulkan bahan buangan seperti botol plastik, tin minuman,
kertas, surat khabar dan lain-lain.
2. Mengelaskan bahan buangan mengikut kategori yang ditetapkan.
3. Menganggar jisim bahan buangan berdasarkan panduan anggaran
yang disediakan dan merekodkannya dalam jadual yang disediakan.
4. Menukar jisim bahan buangan kg/ g kepada kg dan g
5. Menterjemahkan data yang dikumpulkan dalam jadual ke dalam carta
palang.
6. Menjawab soalan yang disediakan dalam lembaran kerja.
7. Menghasilkan laporan bentuk buku skrap.

2

EMK EMK: Keusahawanan, Teknologi Makumat Dan Komunikasi
Nilai Murni: Berjimat cermat, Mencintai alam sekitar
BBB Buku teks, kertas A4, alat tulis, lembaran kerja, penimbang dan PPT
Pentaksiran & 1. Guru akan menilai berdasarkan rubrik permarkahan yang disediakan
Penilaian PdP
di bahagian belakang buku skrap.
Refleksi 2. PBD dilaksanakan berdasarkan lembaran kerja.
Pada akhir pengajaran:
40 murid dapat mencapai okjektif yang ditetapkan dan tiada murid tidak
mencapai okjektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

• PBL MATEMATIK TAHUN 4 (2021)
1. Tajuk: Jom Kitar Semula
2. Sekolah: SJKC Wan Hwa 1, Menglembu
3. Disediakan oleh: Pn. Lee Li Chau dan guru matematik Tahun 4

• A. Kandungan Kurikulum
1. Bidang:
a) Nombor dan Operasi
b) Sukatan dan Geometri
c) Perkaitan dan Algebra
2. Tajuk:
a) 2.0 Pecahan, Perpuluhan dan Peratus
b) 5.0 Ukuran dan Sukatan
c) 8.0 Pengurusan Data
3. SK:
a) 2.3 Peratus
b) 2.4 Penyelesaian Masalah
c) 5.2 Jisim
d) 8.1 Piktograf dan carta palang
e) 8.2 Penyelesaian masalah
4. SP:
a) 2.3.1 Menukarkan pecahan kepada peratus dan sebaliknya.
b) 2.3.2 Mengira peratusan daripada suatu kuantiti objek.
c) 2.4.1 Menyelesaikan masalah pecahan, perpuluhan dan peratus.
d) 5.2.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung tambah dan tolak jisim
melibatkan unit gram dan kilogram.
e) 8.1.1 Membina piktograf dan carta palang bagi data tak terkumpul.

4

f) 8.1.2 Mentafsir piktograf dan carta palang yang dibina.
g) 8.2.1 Menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi harian.
5. Tahap Yang Boleh Dikuasai Oleh Murid:
a) 2.0 Pecahan, Perpuluhan dan Peratus

b) 5.0 Ukuran dan Sukatan

5

c) 8.0 Pengurusan Data

6. Kemahiran:
Pada akhir penghasilan projek, murid berupaya
a) mengelaskan bahan buangan yang dikumpul.
b) menganggar atau menimbang mengelaskan bahan buangan.
c) menukar unit jisim.
d) membina carta palang berdasarkan data yang dikumpul.
e) menjawab soalan lembaran kerja.
f) menghasilkan buku skrap.

7. Objektif Projek:
Pada akhir penghasilan projek ini, murid dapat
a) mengelaskan bahan buangan yang dikumpul dalam tiga kategori
i. plastik
ii. tin minuman
iii. kertas
b) menganggar atau menimbang bahan buangan yang dikumpul dan merekod dalam
jadual (kg/g, kg dan g)
c) memproses dan menterjemahkan data yang dikumpul dalam bentuk carta palang

6

d) berdasarkan data yang dikumpul menjawab soalan yang disediakan dalam
lembaran kerja

e) menghasilkan laporan bentuk buku skrap

8. Aktiviti Projek
a) Mengumpulkan bahan buangan seperti botol plastik, tin minuman, kertas, surat
khabar, majalah dan lain-lain.
b) Mengelaskan bahan buangan mengikut kategori yang ditetapkan.
c) Menimbang bahan buangan mengikut kategori dan merekodkannya dalam jadual
yang disediakan. (ubahsuaikan atas sebab PdPr)
Ubahsuaian
i. Menganggar atau menimbang jisim bahan buangan yang dikumpul
berdasarkan anggaran jisim setiap bahan buangan
d) Menterjemahkan data yang dikumpulkan dalam jadual ke dalam carta palang
e) Menjawab soalan yang disediakan dalam lembaran kerja
f) Menghasilkan laporan bentuk buku skrap

• B. Bahan Yang Diperlukan
a) Kertas berwarna
b) Alat tulis
c) Bahan buangan (botol plastik, kertas, tin minuman dan sebagainya)
d) Alat penimbang
e) Lembaran kerja

• C. Langkah-langkah Pelaksanaan

FASA PENERANGAN

1. Pengetahuan Sedia Ada • Murid mengetahui kepentingan kitar semula

• Murid mempunyai pengetahuan tentang barangan

yang boleh dikitar semula

2. Penerangan Projek • Dijalankan secara individu

7

3. Pelaksanaan Projek • Penerangan oleh guru tentang cara pengumpulan
barangan kitar semula
4. Pelaporan & Pembentangan
5. Pentaksiran & Penilaian • Penerangan oleh guru tentang cara merekod jisim
setiap barangan kitar semula

• Penerangan oleh guru berkaitan penyediaan buku
skrap

• Murid-murid mengumpul barangan kitar semula
yang ditetapkan

• Murid-murid membawa barangan kitar semula ke
sekolah

• Murid-murid menganggar atau menimbang bahan
buangan lalu merekod jisim setiap setiap
barangan kitar semula dalam jadual yang
disediakan

• Murid-murid memproses dan menterjemahkan
data yang dikumpul dalam bentuk carta palang

• Murid-murid menjawab lembaran kerja
berdasarkan data yang dikumpul

• Murid-murid menghasilkan buku skrap
• Gambar hasil akhir
• Guru akan menilai berdasarkan rubrik

permarkahan yang disediakan di bahagian
belakang buku skrap.
• PBD dilaksanakan berdasarkan lembaran kerja.

8

• D. Eviden
1. Gambar Pelaksanaan Projek
Gambar Fasa

9

10

11

Gambar Hasil Kerja Murid
12

2. Contoh Rubrik
a) Rubrik pemarkahan buku skrap

Nama Murid Kriteria Markah
Isi kandungan /25
Pengiraan /25
Kreativiti /10
Kekemasan /10
Jumlah / 20

b) Rubrik pemarkahan pengurusan bahan buangan Markah
/10
Nama Murid Kriteria /5
Mengumpul /5
Mengelas /10
Menimbang / 30
Menterjemah data
Jumlah

13

3. Contoh Lembaran Kerja
a) Lembaran kerja 1: Anggaran jisim bahan buangan yang dikumpul (Individu)

b) Lembaran kerja 2: Pertukaran anggaran jisim bahan buangan dalam (Kelas)

14

c) Lembaran kerja 3: Pentaksiran Bilik Darjah
15

• E. Jadual Pelaksanaan Projek

FASA TARIKH CATATAN
1 17/5/2021 • Memperingatkan murid tentang kepentingan
2
3 hingga kitar semula dan barangan yang boleh dikitar
13/6/2021 semula
4 17/5/2021 • Penerangan cara pengumpulan barangan kitar
semula kepada murid
5 hingga • Murid-murid mengumpulkan barangan kitar
13/6/2021 semula
• Murid-murid mengumpul barangan kitar
14/6/2021 semula yang ditetapkan
hingga • Murid-murid membawa barangan kitar semula
ke sekolah
17/6/2021 • Murid-murid menganggar atau menimbang
barangan kitar semula dan merekod jisim
18/6/2021 setiap setiap barangan kitar semula dalam
hingga jadual yang disediakan
• Murid-murid memproses dan menterjemahkan
24/6/2021 data yang dikumpul dalam bentuk carta palang
• Murid-murid menjawab lembaran kerja
24/6/2021 berdasarkan data yang dikumpul
• Murid-murid menghasilkan buku skrap
• Gambar hasil akhir
• Guru menjalankan penilaian dan pentaksiran

16

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Rancangan Pengajaran Harian

Pembelajaran Berasaskan Projek

Nama Guru : Teh Joo Ching

Sekolah : SJKC Bukit Merah

Kelas 4A
Tarikh 26/5/2021-7/5/2021
Masa Waktu Matematik
Bidang Nombor dan Operasi, Statistik dan Kebarangkalian
Tajuk Pecahan, perpuluhan dan peratus, Wang, Pengurusan data
Standard 2.2 Perpuluhan
Kandungan 3.1 Operasi asas wang
3.4 Tanggungjawab dalam membuat keputusan berkaitan kewangan
Standard 3.7 Penyelesaian masalah
Pembelajaran 8.1 Piktograf dan carta palang
8.2 Penyelesaian masalah
2.2.1 Menambah hingga tiga perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
2.2.3 Mendarab perpuluhan dengan nombor satu digit,10,100 dan 1000,

hasil darabnya hingga tiga tempat perpuluhan
3.1.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah hingga tiga nilai wang dan

hasil tambahnya hingga RM100 000
3.1.3 Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan

nombor hingga dua digit, hasil darabnya hingga RM100 0
3.1.4 Menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang

dalam lingkungan RM100 000dengan nombor hingga dua digit.
3.4.1 Menjelaskan kesan sesuatu keputusan kewangan yang dibuat
3.7.1 Menyelesaikan masalah wang dalam lingkungan RM100 000

melibatkan operasi asas dan operasi bergabung dalam situasi
harian.
8.1.1 Membina piktograf dan carta palang bagi data tak terkumpul

17

8.2.1 Menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam
situasi harian.

Objektif Pada akhir penghasilan projek ini, murid dapat
Pembelajaran 1. membandingkan harga buah-buahan dari dua kedai buah-buahan dan

membuat pilihan yang bijak untuk menjimatkan wang.
2. menambah, membahagi dan mendarab perpuluhan.
3. membina dan mentafsir carta palang.
4. menghasilkan sebuah buku skrap.

Kriteria Kejayaan 1. Murid dapat membandingkan sekurang-kurangnya tiga jenis harga
buah-buahan dari dua kedai buah-buahan dan membuat pilihan yang

bijak untuk menjimatkan wang.
2. Murid dapat mengira harga setiap unit bagi sekurang-kurangnya tiga

jenis buah-buahan dan menyelesaika satu soalan penyelesaian
masalah.

3. Murid dapat membina satu carta palang dan mentafsir sekurang-
kurangnya tiga maklumat daripada carta palang.

4. Setiap kumpulan dapat menghasilkan sebuah buku skrap.

Aktiviti 1. Penerangan oleh guru tentang tajuk projek dan langkah-langkah

untuk menjalankan projek.
2. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.
3. Guru melantik ketua kumpulan.
4. Ketua kumpulan mengagihkan bahan-bahan yang perlu kepada ahli

kumpulan. Perbincangan dijalankan sesama ahli kumpulan.
5. Murid mengumpul maklumat tentang harga buah-buahan dari

pasar raya yang berlainan.

6. Murid mengadakan perbincangan dalam kumpulan tentang cara
membandingkan harga buah-buahan dari dua kedai.

7. Murid membuat kiraan, mencari harga seunit bagi 4 jenis buah-
buahan dari dua kedai yang berlainan.

18

EMK 8. Murid gunting gambar buah-buahan dan melekatkan gambar pada
kertas A4.
BBB
9. Murid menandakan √ pada kedai buah-buahan yang harganya lebih
Pentaksiran & murah dan menandakan x pada kedai yang harganya lebih mahal
Penilaian PdP
Refleksi 10. Murid melukis carta palang berdasarkan maklumat yang dikumpul.
11. Murid menjawab soalan penyelesaian masalah.
12. Murid menhasilkan buku skrap.
5. Murid membuat pembentangan.
EMK : Keusahawan
Nilai Murni: kerjasama, kebersihan, berjimat-cermat
Gambar, kertas berwarna dan kertas A4, gunting, peralatan tulis dan
mewarna, smartboard
Pemerhatian kerja kumpulan, buku skrap, pembentangan

15/15 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.

19

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

• PBL MATEMATIK TAHUN 4
1. Tajuk : Kami Pengguna Yang Bijak
2. Sekolah : SJKC Bukit Merah
3. Disediakan oleh : Teh Joo Ching

• A. Kandungan Kurikulum
1. Bidang:
a) Nombor dan Operasi
b) Statistik dan Kebarangkalian
2. Tajuk:
b) 2.0 Pecahan, perpuluhan dan peratus
c) 3.0 Wang
d) 8.0 Pengurusan data
3. SK:
a) 2.2 Perpuluhan
b) 3.1 Operasi asas wang
c) 3.4 Tanggungjawab dalam membuat keputusan berkaitan kewangan
d) 3.7 Penyelesaian masalah
e) 8.1 Piktograf dan carta palang
f) 8.2 Penyelesaian masalah
4. SP:
a) 2.2.1 Menambah hingga tiga perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.
b) 2.2.3 Mendarab perpuluhan dengan nombor satu digit,10,100dan 1000, hasil
darabnya hingga tiga tempat perpuluhan.
c) 3.1.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah hingga tiga nilai wang dan hasil
tambahnya hingga RM100 000.

20

d) Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan nombor
hingga dua digit, hasil darabnya hingga RM100 000.

e) 3.1.4 Menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam
lingkungan RM100 000dengan nombor hingga dua digit.

f) 3.4.1 Menjelaskan kesan sesuatu keputusan kewangan yang dibuat.
g) 3.7.1 Menyelesaikan masalah wang dalam lingkungan RM100 000 melibatkan

operasi asas dan operasi bergabung dalam situasi harian.
h) 8.1.1 Membina piktograf dan carta palang bagi data tak terkumpul.
i) 8.2.1 Menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi

harian.
5. Tahap Yang Boleh Dikuasai Oleh Murid:

a) 2.0 Pecahan, perpuluhan dan peratus

b) 3.0 Wang

21

c) 8.0 Pengurusan data

6. Kemahiran:
Pada akhir penghasilan projek, murid dapat membuat keputusan yang bijak demi
menjimatkan wang.

7. Objektif Projek:
Pada akhir penghasilan projek ini, murid dapat
a) membandingkan harga buah-buahan dari dua kedai buah-buahan dan membuat
pilihan yang bijak untuk menjimatkan wang.
b) menambah, membahagi dan mendarab perpuluhan.
c) membina dan mentafsir carta palang.
d) menghasilkan sebuah buku skrap.

8. Aktiviti Projek:
a) Penerangan guru tentang projek yang akan dijalankan dengan menggunakan
slaid PPT.
b) Penerangan guru tentang cara penghasilan buku skrap.
c) Murid mengumpul maklumat tentang harga buah-buahan dari pasar raya yang
berlainan.
d) Murid mengadakan perbincangan dalam kumpulan tentang cara
membandingkan harga buah-buahan dari dua kedai.

22

e) Murid membuat kiraan, mencari harga seunit bagi 4 jenis buah-buahan dari dua
kedai yang berlainan.

f) Murid gunting gambar buah-buahan dan melekatkan gambar di atas kertas A4.
g) Murid menandakan √ pada kedai buah-buahan yang harganya lebih murah dan

menandakan x pada kedai yang harganya lebih mahal.
h) Murid melukis carta palang.
i) Murid menjawab soalan penyelesaian masalah.
j) Murid menhasilkan buku skrap.
k) Murid buat pembentangan.

• B. Bahan Yang Diperlukan:
a) Gambar buah-buahan
b) Kertas warna
c) kertas A4
d) Gunting
e) Gam
f) Peralatan menulis dan mewarna

• C. Langkah-Langkah Pelaksanaan

FASA PENERANGAN
1. Pengetahuan Sedia Ada • Murid mengenali buah-buahan yang disenaraikan.
2. Penerangan Projek • Penerangan guru tentang projek yang akan

3. Pelaksanaan Projek dijalankan dengan menggunakan slaid PPT.
• Penerangan guru tentang cara penghasilan buku

skrap.
• Guru melantik ketua kumpulan.
• Mengagihkan bahan-bahan kepada kumpulan.
• Murid mengumpul maklumat tentang harga

buah-buahan dari pasar raya yang berlainan.

23

4. Pelaporan & Pembentangan • Murid mengadakan perbincangan dalam
5. Pentaksiran & Penilian kumpulan tentang cara membandingkan harga
buah-buahan dari dua kedai.

• Murid membuat kiraan, mencari harga seunit bagi
4 jenis buah-buahan dari dua kedai yang berlainan.

• Murid gunting gambar buah-buahan dan
melekatkan gambar pada kertas A4.

• Murid menandakan √ pada kedai buah-buahan
yang harganya lebih murah dan menandakan X
pada kedai yang harganya lebih mahal.

• Murid melukis carta palang berdasarkan
maklumat yang dikumpul.

• Murid menjawab soalan penyelesaian masalah.
• Murid menghasilkan buku skrap.
• Murid buat pembentangan.
• Ketua kumpulan menggunakan smartboard untuk

menunjukkan buku skrap hasilan kumpulan dan
membuat pembentangan.
• Guru akan menilai berdasarkan buku skrap hasilan
setiap kumpulan.
• PBD dilakukan semasa aktiviti kumpulan
dijalankan.

24

• D. Eviden
1. Gambar Pelaksanaan Projek

Gambar Fasa

Gambar Pembentangan
25

Gambar Hasil Kerja Murid
26

2. Contoh Rubrik

Kriteria Aspek yang Dinilai Markah
Proses Penghasilan buku skrap. 10
Aplikasi Kemahiran yang terlibat: 10
a) Operasi bahagi, darab dan
Persembahan 10
Jumlah markah tambah. 30
b) Pengyelesaian masalah.
c) Membina dan mentafsir carta

palang.
d) Kemahiran membuat

keputusan.
a) Kreativiti
b) Kelancaran komunikasi
c) Kolabolatif
d) Persembahan hasil

3. Contoh Soalan
a) Anda telah beli 5 buah oren, 6 buah epal, 3 buah lemon dan 4 buah dragon fruit.
Kira jumlah yang perlu dibayar.
b) Berdasarkan bilangan buah-buahan yang dibeli, bina satu carta palang dan
membuat tafsiran.

27

• E. Jadual Pelaksanaan Projek

FASA TARIKH CATATAN

1 26 April • Merangsang ingatan murid mengenali buah-buahan yang

2021 disenaraikan.

2 27 April • Penerangan guru tentang projek yang akan dijalankan dengan

2021 menggunakan slaid PPT.

• Penerangan guru tentang cara penghasilan buku skrap.

• Guru melantik ketua kumpulan.

• Mengagihkan bahan-bahan kepada kumpulan.

3 30 April • Murid mengumpul maklumat tentang harga buah-buahan dari

hingga pasar raya yang berlainan.

6 Mei 2021 • Murid mengadakan perbincangan dalam kumpulan tentang

cara membandingkan harga buah-buahan dari dua kedai.

• Murid membuat kiraan, mencari harga seunit bagi 4 jenis buah-

buahan dari dua kedai yang berlainan.

• Murid gunting gambar buah-buahan dan melekatkan gambar

pada kertas A4.

• Murid menandakan √ pada kedai buah-buahan yang harganya

lebih murah dan menandakan X pada kedai yang harganya lebih

mahal.

• Murid melukis carta palang berdasarkan maklumat yang

dikumpul.

• Murid menjawab soalan penyelesaian masalah.

• Murid menghasilkan buku skrap.

• Murid membuat pembentangan.

4 7 Mei 2021 • Ketua kumpulan menggunakan smartboard untuk menunjukkan

buku skrap hasilan kumpulan dan membuat pembentangan.

5 7 Mei 2021 • Guru akan menilai berdasarkan buku skrap hasilan setiap

kumpulan.

• PBD dilakukan semasa aktiviti kumpulan dijalankan.

28

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Rancangan Pengajaran Harian
Pembelajaran Berasaskan Projek

Nama Guru : Saik Wai Yee

Sekolah : SJKC Min Sin, Ipoh.

Kelas 5M
Tarikh 28/4/2021 – 19/5/21 (2 minggu)
Masa 11:10 a.m.- 12:10 p.m.
Bidang Nombor dan Operasi, Perkaitan dan Algebra
Tajuk Nombor Bulat dan Operasi Asas, Wang dan Pengumpulan Data.
Standard 1.3 Penganggaran
Kandungan 3.1 Operasi asas melibatkan wang
3.2 Operasi bergabung melibatkan wang
Standard 8.0 Pengumpulan Data
Pembelajaran 1.3.1 Menganggar suatu kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberi dan

menentukan kewajaran jawapan.
3.1.3 Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan

nombor hingga dua digit, 100, 1000 dan hasil darabnya hingga
RM1 000 000.
3.1.4 Menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam
lingkungan RM1 000 000 dengan nombor hingga dua digit,100 dan
1000.
3.2.1 Menyelesaikan ayat matematik bagi operasi bergabung melibatkan
wang, dalam lingkungan RM1 000 000, tanpa dan dengan tanda
kurung:

(i) Tambah dan darab
(ii) Tolak dan darab
(iii) Tambah dan bahagi
(iv) Tolak dan bahagi

29

Objektif 8.3.1 Menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi
Pembelajaran harian

Kriteria Kejayaan Pada akhir penghasilan projek, murid dapat
a) Mengumpul data mengenai makanan dan minuman yang disukai oleh
Aktiviti
murid dalam jamuan Hari Kanak-kanak.
b) Menganggar makanan, minuman, perhiasan yang perlu dibeli untuk

jamuan Hari Kanak-kanak.
c) Merancang dan mengira bajet perbelanjaan untuk jamuan Hari

Kanak-kanak.
Di akhir penghasilan projek, murid dapat
a) Melukis carta palang daripada data yang dikumpul mengenai

makanan dan minuman yang disukai oleh murid 5M dalam jamuan
Hari Kanak-kanak.
b) Menganggar perbelanjaan bagi sekurang-kurangnya 3 jenis makanan
dan minuman dalam jamuan Hari Kanak-kanak
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran melalui persembahan Powerpoint.
2. Guru memberi pilihan menu makanan dan minuman kepada murid.
3. Murid berbincang dalam kumpulan masing-masing.
4. Wakil daripada setiap kumpulan menyenaraikan makanan dan
minuman pilihan kesukaan murid-murid.
5. Murid mencatat data yang dikumpul.
6. Murid memilih dan menganggar makanan yang perlu untuk dibeli dan
membuat senarai harga perbelanjaan yang akan digunakan
7. Murid menghasilkan buku skrap jamuan Hari Kanak-kanak.
8. Murid membentangkan hasil kerja.
9. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK EMK: Keusahawaan
BBB Nilai Murni: Bekerjasama, bertolenrasi, berjimat cermat
Buku teks, persembahan slaid Powerpoint, kertas berwarna

30

Pentaksiran & Buku skrap, pembentangan
Penilaian PdP
Refleksi Pada akhir pengajaran
18 /21orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 orang
murid tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

31

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

PBL MATEMATIK TAHUN 5

1. Tajuk: Hari Kanak-kanak
2. Sekolah: SJKC Min Sin, Ipoh
3. Disediakan oleh: Saik Wai Yee

• A. Kandungan Kurikulum
1. Bidang:
a) Nombor dan Operasi
b) Perkiatan dan Algebra
2. Tajuk:
a) 1.0 Nombor Bulat dan Operasi Asas
b) 3.0 Wang
c) 8.0 Pengumpulan Data.
3. SK:
a) 1.3 Penganggaran
b) 3.1 Operasi asas melibatkan wang
c) 3.2 Operasi bergabung melibatkan wang
d) 8.0 Pengumpulan Data
4. SP:
a) 1.3.1 Menganggar suatu kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberi dan
menentukan kewajaranjawapan.
b) 3.1.3 Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan
nombor hingga dua digit, 100, 1000 dan hasil darabnya hingga RM1 000 000.
c) 3.1.4 Menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam
lingkungan RM1 000 000 dengan nombor hingga dua digit,100 dan 1000.
d) 3.2.1 Menyelesaikan ayat matematik bagi operasi bergabung melibatkan wang,
dalam lingkungan RM1 000 000, tanpa dan dengan tanda kurung:
(i) Tambah dan darab

32

(ii) Tolak dan darab
(iii) Tambah dan bahagi
(iv) Tolak dan bahagi
e) 8.3.1 Menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi harian
5. Tahap Yang Boleh Dikuasai Oleh Murid:
a) 1.0 Nombor bulat dan operasi asas

b) 3.0 Wang

33

c) Pengumpulan Data

6. Kemahiran:
Pada akhir penghasilan projek ini, murid dapat
a) mengumpul data mengenai makanan dan minuman yang kebanyakan disukai
oleh murid dalam jamuan Hari Kanak-kanak.
b) menganggar bilangan makanan, minuman, perhiasan yang perlu dibeli untuk
jamuan Hari Kanak-kanak.
c) merancang dan mengira bajet perbelanjaan untuk jamuan Hari Kanak-kanak.

7. Objektif Projek:
Pada akhir penghasilan projek ini, murid dapat
a) belajar berkomunikasi secara dua hala yang berkesan bersama-sama ahli
kumpulan yang lain.
b) mengalami sendiri proses mengumpul data, menganggar makanan dan
minuman yang perlu dibeli, mengira bajet, merancang permainaan, menghias
bilik darjah untuk jamuan Hari Kanak-kanak
c) membentang hasil perbelanjaan untuk penilaian.
d) menghasilkan buku skrap sebagai evidens.

8. Aktiviti Projek
a) Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran dengan persembahan Powerpoint.

34

b) Guru mengedarkan menu kepada murid untuk membuat pilihan.
c) Guru dan murid menetapkan bajet untuk jamuan Hari Kanak-kanak.
d) Murid berbincang dalam kumpulan.
e) Murid menyenaraikan makanan dan minuman yang hendak disediakan dalam

kumpulan masing-masing.
f) Murid membuat pengiraan untuk setiap perbelanjaan.
g) Murid mencari maklumat bagi menyelesaikan tugasan.
h) Murid menyediakan bahan-bahan.
i) Murid merekod sepanjang pelaksanaan projek.
j) Setiap kumpulan menyediakan laporan dalam bentuk buku skrap.
k) Murid membuat pembentangan secara kumpulan.
l) Guru menerapkan nilai bekerjasama dan berjimat cermat.

• B. Bahan Yang Diperlukan:
a) Kertas berwarna
b) Gunting
c) Gam
d) Peralatan menulis

• C. Langkah-Langkah Pelaksanaan

FASA PENERANGAN
1. Pengetahuan Sedia Ada • Murid pernah menyertai pelbagai jenis jamuan.
2. Penerangan Projek • Dijalankan secara berkumpulan.
• Penerangan oleh guru berkaitan penyediaan buku
3. Pelaksanaan Projek
skrap.
• Guru memberi senarai semak.
• Murid berbincang dalam kumpulan.

35

4. Pelaporan & Pembentangan • Murid menyenaraikan makanan dan minuman
5. Pentaksiran & Penilian yang hendak disediakan dalam kumpulan masing-
masing.

• Murid membuat pengiraan untuk setiap
perbelanjaan.

• Murid mencari maklumat bagi menyelesaikan
tugasan.

• Murid menyediakan bahan-bahan.
• Murid merekod sepanjang pelaksanaan projek.
• Murid menyediakan buku skrap secara

berkumpulan.
• Pembentangan buku skrap yang telah dihasilkan.
• Guru memberi maklum balas kepada murid.
• Gambar hasil kerja.
• Guru menilai buku skrap dan pembentangan

berdasarkan rubrik pemarkahan yang disediakan.
• PBD direkodkan sepanjang tempoh pelaksanaan

projek.

• D. Eviden
1. Gambar Pelaksanaan Projek

Gambar Fasa

36

Gambar Hasil Kerja Murid
37

38

2. Rubrik Aspek Yang Dinilai Markah (%)
Kriteria Perbincangan dengan guru dan rakan 20
kumpulan. 20
1. Persediaan Kerjasama antara murid dalam kumpulan. 20
Pengumpulan data dan penganggaran 20
2. Proses yang relevan. 20
3. Perancangan Penggunaan bajet dengan perbelanjaan
secara optimum. 100
4. Pelaporan Penghasilan buku skrap yang lengkap,
kemas, teratur dan kreatif bersama
5. Penghasilan/ pembentangan secara kumpulan.
Pembentangan
Jumlah

• E. Jadual Pelaksanaan Projek

FASA TARIKH CATATAN
• Merangsangkan ingatan murid tentang jamuan yang
1 22 April 2021
pernah dihadiri.
2 22 April 2021 • Penerangan oleh guru tentang projek yang

3 28 April 2021 dilaksanakan.
• Guru memberi senarai semak.
• Murid berbincang dalam kumpulan.
• Murid menyenaraikan makanan dan minuman yang

hendak disediakan dalam kumpulan masing-masing.
• Murid membuat pengiraan untuk setiap

perbelanjaan.
• Murid mencari maklumat bagi menyelesaikan

tugasan.

39

• Murid menyediakan bahan-bahan.
• Murid merekod sepanjang pelaksanaan projek.
4 18 Mei 2021 • Murid menyediakan buku skrap secara berkumpulan.
• Murid membentang buku skrap yang telah

dihasilkan.
• Guru memberi maklum balas kepada murid.
5 18 Mei 2021 • Guru menilai buku skrap berdasarkan rubrik

pemarkahan yang disediakan.
• PBD dijalankan sepanjang tempoh pelaksanaan

projek.

40

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Rancangan Pengajaran Harian

Pembelajaran Berasaskan Projek

Nama Guru : Lee Ket Yee

Sekolah : SJK (C) Gunung Rapat

Kelas 4
Tarikh 14.4.2021 – 28.4.2021 (2 minggu)
Masa Waktu Matematik
Bidang Sukatan dan Geometri, Statistik dan Kebarangkalian
Tajuk Ukuran dan Sukatan, Ruang, Pengurusan Data
Standard
Kandungan 5.1 Panjang
6.1 Sudut
Standard 6.3 Perimeter dan Luas
Pembelajaran 8.2 Penyelesaian Masalah
5.1.6 Menyelesaikan ayat Matematik tambah hingga tiga ukuran
Objektif
Pembelajaran panjang melibatkan milimeter dan sentimeter serta meter dan
kilometer.
6.1.1 Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan sudut
cakah pada bentuk segi empat tepat, segi empat sama dan segi
tiga.
6.3.1 Menentukan perimeter bagi bentuk poligon sehingga lapan sisi.
8.2.1 Menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi
harian.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat
1. Murid dapat belajar berkomunikasi secara dua hala yang berkesan
bersama-sama ahli kumpulan yang lain.
2. Murid dapat melakar dan mengukur panjang rumah dengan bentuk
yang ditetapkan.
3. Murid dapat membina rumah kesayangan dengan bentuk yang
diberikan.

41

Kriteria Kejayaan 4. Murid dapat membanding perbezaan perimeter rumah lakaran dan
Aktiviti hasil model rumah yang dibina.

5. Murid dapat membentang hasil model rumah kesayangan.
6. Murid dapat menghasilkan buku skrap sebagai evidens.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat
1. Menama dan menyatakan sekurang-kurangnya dua ciri salah dua

daripada lima bentuk, iaitu segi empat tepat, segi empat sama, segi
tiga bersudut tegak, segi tiga sama kaki dan segi tiga sama sisi.
2. Melakar dan mengukur panjang rumah dengan sekurang-kurangnya
tiga bentuk yang ditetapkan.
3. Mengelaskan bentuk dan mengirakan bilangan bentuk yang
digunakan.
4. Mengirakan perimeter rumah lakaran dan hasil rumah.
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menama dan menyatakan ciri-ciri bentuk segi empat tepat,
segi empat sama, segi tiga bersudut tegak, segi tiga sama kaki dan
segi tiga sama sisi.
3. Murid melakar dan mengukur panjang rumah dengan bentuk yang
ditetapkan.
4. Murid menghitung bilangan bentuk yang perlu digunakan untuk
menjana idea rumah.
5. Murid membina rumah kesayangan dengan bentuk yang diberikan.
6. Murid membanding perbezaan perimeter rumah lakaran dan hasil
rumah yang dibina.
7. Murid menghasilkan buku skrap.
8. Murid membentangkan hasil model rumah kesayangan.
9. Guru menerapkan nilai kasih sayang.

EMK EMK: Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan
Nilai Murni: Kasih Sayang

42

BBB Buku Teks, kertas warna, peralatan menulis, gam, gunting
Pentaksiran & a) Buku Skrap
Penilaian PdP b) Pembentangan
c) PBD
Refleksi 7 / 9 kumpulan dapat menjalankan perbincangan sendiri untuk
menyelesaikan PBL dan 2 / 9 kumpulan perlu memberikan bimbingan
dalam menyelesaikan PBL.

43

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

• PBL MATEMATIK TAHUN 4
1. Tajuk: Rumah Kesayangan
2. Sekolah: SJK(C) Gunung Rapat
3. Disediakan oleh: Lee Ket Yee ( Ketua Panitia Matematik)

• A. Kandungan Kurikulum
1. Bidang:
a) Sukatan dan Geometri
b) Statistik dan Kebarangkalian
2. Tajuk:
a) 5.0 Ukuran dan Sukatan
b) 6.0 Ruang
c) 8.0 Pengurusan Data
3. SK:
a) 5.1 Panjang
b) 6.1 Sudut
c) 6.3 Perimeter dan Luas
d) 8.2 Penyelesaian Masalah
4. SP:
a) 5.1.6 Menyelesaikan ayat Matematik tambah hingga tiga ukuran panjang
melibatkan milimeter dan sentimeter serta meter dan kilometer.
b) 6.1.1 Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah pada
bentuk segi empat tepat, segi empat sama dan segi tiga.
c) 6.3.1 Menentukan perimeter bagi bentuk poligon sehingga lapan sisi.
d) 8.2.1 Menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi
harian.

41

5. Tahap Yang Boleh Dikuasai Oleh Murid:
a) 5.0 Ukuran dan Sukatan

b) 6.0 Ruang

c) 8.0 Pengurusan Data

42

6. Kemahiran:
Pada akhir penghasilan projek, murid dapat
a) menama dan menyatakan ciri-ciri bentuk segi empat tepat, segi empat sama,
segi tiga bersudut tegak, segi tiga sama kaki dan segi tiga sama sisi.
b) melakar dan mengukur panjang rumah dengan bentuk yang ditetapkan.
c) menghitung bilangan bentuk yang perlu digunakan untuk menjana idea
rumah.
d) membina rumah kesayangan dengan bentuk yang diberikan.
e) membanding perbezaan perimeter rumah lakaran dan hasil model rumah
yang dibina.

7. Objektif Projek:
Pada akhir pembelajaran, murid dapat
a) Murid dapat belajar berkomunikasi secara dua hala yang berkesan bersama-
sama ahli kumpulan yang lain.
b) Murid dapat melakar dan mengukur panjang rumah dengan bentuk yang
ditetapkan.
c) Murid dapat membina rumah kesayangan dengan bentuk yang diberikan.
d) Murid dapat membanding perbezaan perimeter rumah lakaran dan hasil
model rumah yang dibina.
e) Murid dapat membentang hasil model rumah kesayangan.
f) Murid dapat menghasilkan buku skrap sebagai evidens.

8. Aktiviti Projek
a) Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
b) Murid menama dan menyatakan ciri-ciri bentuk segi empat tepat, segi empat
sama, segi tiga bersudut tegak, segi tiga sama kaki dan segi tiga sama sisi.
c) Murid melakar dan mengukur panjang rumah dengan bentuk yang
ditetapkan.

43

d) Murid menghitung bilangan bentuk yang perlu digunakan untuk menjana
idea rumah.

e) Murid membina rumah kesayangan dengan bentuk yang diberikan.
f) Murid membanding perbezaan perimeter rumah lakaran dan hasil rumah

yang dibina.
g) Murid membentangkan hasil model rumah kesayangan.

• B. Bahan Yang Diperlukan
i. Kertas warna
ii. Gam

iii. Gunting
iv. Peralatan menulis

• C. Langkah-Langkah Pelaksanaan PENERANGAN
FASA • Murid mempunyai pengetahuan sedia ada tentang

1. Pengetahuan Sedia Ada bentuk segi empat tepat, segi empat sama dan segi
tiga.
2. Penerangan Projek • Dijalankan secara berkumpulan.
• Penerangan oleh guru berkaitan penyediaan buku
skrap.
• Guru memberi penerangan tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
• Guru meminta murid menama dan menyatakan
ciri-ciri bentuk segi empat tepat, segi empat sama,
segi tiga bersudut tegak, segi tiga sama kaki dan
segi tiga sama sisi.
• Guru meminta murid melakar dan mengukur
panjang rumah dengan bentuk yang ditetapkan.

44

3. Pelaksanaan Projek • Guru meminta murid menghitung bilangan bentuk
4. Pelaporan & Pembentangan yang perlu digunakan untuk menjana idea rumah.

• Guru meminta murid membina rumah kesayangan
dengan bentuk yang diberikan.

• Guru meminta murid membanding perbezaan
perimeter rumah lakaran dan hasil rumah yang
dibina.

• Guru meminta murid membentangkan hasil model
rumah kesayangan.

• Murid mencatat tugasan yang diberi sepanjang
tempoh pelaksanaan buku skrap.

• Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

• Murid menama dan menyatakan ciri-ciri bentuk
segi empat tepat, segi empat sama, segi tiga
bersudut tegak, segi tiga sama kaki dan segi tiga
sama sisi.

• Murid melakar dan mengukur panjang rumah
dengan bentuk yang ditetapkan.

• Murid menghitung bilangan bentuk yang perlu
digunakan untuk menjana idea rumah.

• Murid membina rumah kesayangan dengan bentuk
yang diberikan.

• Murid membanding perbezaan perimeter rumah
lakaran dan hasil rumah yang dibina.

• Murid membentangkan hasil model rumah
kesayangan.

• Murid menyediakan buku skrap secara
berkumpulan.

45


Click to View FlipBook Version